Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
21.43 MB
2023-03-24 08:09:29
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
186
373
Zalai Közlöny 1881. 027-034. szám április

Zalai Közlöny
Nagy-Kanizsaváros helyhatóságának, „nagy-kanizsai önk. tőzoltó-egylet”, a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank”, „nagy-kanizsai takarékpénztár”, a „zalamegyei általános tanítótestület”, a „nagy-kanizsai kisded-nevelő egyesület”, a „nagy-kanizsai tiszti önsegélyező szövetkezet”, a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külválasztmánya" s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
20. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-KAMJZSk 1881 április 3-án.
27-1 Va szám
Előfizetési ár:
eptfsz ......®
fél évre . ......4 i>
negyed évre......2 „
.fii/j/ szám 10 fcr.
hirdetések
H hasábos petitsorban 7, másodszor 6 s minden további sorért 5 kr/
NYILTTÉRBEN soronként 10 krirt vétetnek fel. Kincstári illeték minden egyes hirdetésért 30 kr. fizetendő.
Huszadik évfolyam.
A lap szellemi részét illető kéziemé-nyele a szerkesztőhöz,'' anyagi részét illető közletrények pedig a kiadóhoz bérmentve intézendők :
S;A G Y :K ÁH Í Z S A Wlatslcshiz.
Bérmentetlen levelek csak ismeri munkatársaktól fogadtatnak el.
Kéziratok vissza nem küldetnek.
Ns^y-Kanizsaváros helyhatóságának, „nagy-kanizsai őnk. tűzoltó-egylet", a ,nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank", ,nagy-kanizsai takarékpénztár", a „zalamegyei általános tanítótestület*, a „nagy-kanizsai kisded-nevelő egyesület", a nagy-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet", a .soproni kereskedelmi s iparkamar. agy-kanizsai küiválasztmánya8 s több megyei és városi
egyesület hivatalos értesítője.
Hetcnkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
-ír —r
A folyó évfolyam második évnegyedének elmultával tisztelettel felhívjuk mindazokat, kiknek előfizetősök lejárt, annak szíves megújítására, hogy a lap szétküldésében hiány ne forduljon elő
ELŐFIZETÉSI ÁR:
april—jun. évnegyedre 2 frt april —szept. félévre 4 frt apríl — decz, 3 évnegyedre G frt
U^F* Legcélszerűbb posta-utalványnyaí eszközölni az előfizetést, mely Wajdits József könyvkereskedésébe N.-Kanizsára küldendő.
A polg&rl liúzassíiaróJ.
Az örökké nevető bölcsész a a házasságról szólva, ezeket mondja: „Az élet nagy mesterség, a házas élet pedig annak legnehezebb s leg-mesterségesb része."
Hát ha még a polgári házasságról szólunk, ha szólunk róla, ugy mint azon törvényjavaslatban leljük, melyet nemsokára a képviselőház fog tárgyalása alá venni; biz be kell vallanunk, hogy nehéz egy rész ez.
A polgári házasság behozatalát rég óta óhajtottuk, rég óta vártuk, mert hivatva van ez sok, nagyon sok társadalmi jbajon segiteni, azonkívül a polgári házasság minden'' müveit, előre haladott államban már — vagy az egyik — vagy a másik módon behozva van, s így államunk sem maradhat " a többiektől vissza, főleg oly institutiónál, mely valóban üdvös s hasznos. Ebben a többi európai államokat követDi valóban jónak találjuk.
T ARJ_Z A.
Barna Bandi.
Bccakereki csárda; vagyon nyufcodalina, Mintha aiak az élőt O''l''érve mogl>alnx. Halvány mécs pislogat isomoru szobában. Fodor Erzsi s anyja van ott busulisban.
.Erzsi, 6dos Lányom, mi fekíldt sziv-''dro ? Hova lett szóp orcz«d rózsapiros tolje ? Vérezik a nziv.ím élted hervadásin. Gond veri anyádat napján, éjszakáján." — „Anyám, édes anyám, bocsásson meg é le 1 Nagy az én szivemnek, hajh nagy a*. 5 vétke. Fektosse.n ongeraet halálos ágyamba, No legyeu utánam sírva gondolatja ! Lá,tj* bervadásom, nem sokáig élek; Alert az én szerelmem álombontó rétek. Anyám, éde» aoyim, űzzön a világba ! — — Barna Bandi szivo a szivem virágja." „Mit leányom? to már nem is va^y cszcdn''l! Kutó szegény-legény a*eretője lennél ? Kérjed a jó latont kogy«» irgilomra : Ne vosse lelkedet a kínos pokolba! Gonoszba vort tziveJ hogyha meg i* szakad, Gyalázatul ne fesd 5szült hajszálamat !•
Mog^ a puszták fia „villám* lova hátán, Pihenője lesz a becskoroki gátnál. Előtte, utána tengert vet a zápor; Jó lova nyomában vagdal villám-tábor. S mint a fcllegvorő szélvészek futáan, Az üld£»z<5 sereg ugy rohan utána. „Fodor Erzsi lelkem vársx-o szeretőd, o? L.e*z 0 lágy öledben édes pihenője ?,
takar-e hajad árvaJány-folyása Hám ragyog-o szemed iiapsuíjár-bal''ás.i; Harmatos ajakad, a hasadd hajnal,
szivem tüzes csókja:val ?.... ílejh lovam, hejh .villám",nem messze a Tiaza,
Szőkn vize majdan nyon:odat elistsza.'' •
Hejh Bandi, ménodnek lobot fccaWe-száruya, Fölülhetsz akár a zivatar hálára • Vérforrást
üt rajtad Qldftződ golyóju... Fejed felett caattog a halál hollója.
A polgári házasságoknak lényegesen két féle neme vau, t. i. a kötelező polgári házasság, mely mindazokat, kik szivük sugalatát követve, örök frigyre óhajtanak, hogy az élet gondjait, örömét egymással megosztva, egymásnak éljenek, — kötelesek azon frigyet első sorban a polgári hatóság előtt megkötni — azután, ha éppen akarják az egyház áldását is kérhetik ezen frigyre, — s mint a tapasztalat bizonyítja — többnyire kérik is.
Bármily egyszerűnek s szépnek látszassák is ezen módozat első pillantásra, még is egy lényeges hibát látunk benne, az illető pár ezen módon kétszer eskedik; mi czélra teszi ezt? vagy az egyiket, vagy a másikat nem tartja eíéggé arra, hogy jövendő boldogságát általa morális értelemben megszilárdítva gondolja. Hogy melyik összekötést nem tartja elég erősnek, ezt mondani felesleges. A házasságban van valami ideális, magasztos eszme, melyhez az emberi sziv oly szívesen gondolja, hogy Istentől van meghatározva az, hogy ó ezen frigyre lépjen, s oly szívesen fogadja az egyház áldását hozzá, mi a köteléknek megadja a nemes, az ideális, a szent alapot.
Azt szokják mondani: a házasság csak egyszerű"polgári szerzódvény, polgári aclus, melyhez az egyháznak mi köze sinc«. De ez nem áll, mert ugyanazon egybekelésből, melytől az állampolgárai az egyháznak hivei lesznek ; igy tehát az egyház szintúgy mint az állam a házasságnál érdekelve van. De miután az egyház is az állam alatt áll, az elsőbbség ugyanaz államé. De az egyházat ettől egészen eltávolítani nem lehet.
Mit nyernéuk vele, ha a házasságtól a magasztost elvennők, mit az egyház a frigyhez ad, mit tudnánk adui, — rideg parancsot, hideg törvényt? Nem akarjuk elhinni azt, hogy ez által a házasságtörések
BeCiknroki csárda ; vagyon nyugodalma; Szép c»endej<*n alszik Fodor Erzai anyja Erzsi maga künn a becskoreki gátnál '' Futó pillanatot pillanatra számlál. .Barna Bandi lelkem, de sokáig késel ! Körülfont az éjfél »ötét filoléssel. Várlak én is téged édes ölelésre, Lángoló szerelom a szivem verése. Siess karjaimba s e''ringatUk szépen. Itt alszol ölemben én szép üdvösségem. Ila átkoz is anyám, ha ver is -z Uten : Nem tagad meg léged soha az én szivem.11
Szeli át a Tiszát Barna Bandi méne, Habfodros derékkal lép Erzsi elébe. Lezuhan gazdájr., halva nyögi ajka : „Kejts,... rejts .. el... itt... jönnek . nézz... nézz. .,
a túlpartra!...* „Baidi, üdvösségem, én éd''s szerelmem, Ég> szakad, ö^szefoly előttem,
így sújtott agyon a nagy Istennek átka, Hogy szegény-legénynek lettem a babája!"
Píros vérben mosdík Tisza vize habja. Fodor Erzsi benne babáját ringatja ; Keltené, keltené édes ölelésre, De alszik neki is a szive verése.
Becskoroki csárda ; vagyon nyugodalma . Várja," várja lányát a megőrült anya.
SZALAY SANDOR.
A b o s z u.
(Beszély)
PÁSLEK SÁNDOR »ól.
(Folytatás és vége) .Hát éit lovag m«g>ngcdi, hogy vel<>m«hessek ?*
. Jójj, csak 8Ícs?olok l* M»rs harczi lován nem száguldott gyorsabban, mint Zerendi óa kísérete, a hideg téli levegő nem volt képes az iz-zadtságot «lnyorani, moly elárasz''á r lovasokat. Lovag és ló lehcleto megfagyott és ködszerüleg maradt el megöltük,
kevesbednének, sőt ellenkezőleg; — •népünk ugy sem igen fogja fel a háfcússág szentségét, főleg azon kötelességét, mely gyermekei iránt reá háramlik, minek nagyban tulajdonitható .az, hogy fajunk nem hogy szaporodnék, hanem inkább fogy.
Igaz, hogy van az egyházi egybekelésnek is olyan hiánya, mely nevezetes t. i, a kötelék felbontha-tatlansága, de ez inkább eltűrhető, mint a házasságot, kissé erős a kifejezés — profanizaini. —
A poigári házasságnak második neme a kényszer polgári házasság.
Ha két különböző felekezeti egyén egymást szeretve él tök szerencséjét, létök boldogságát csak egymásban s egymással vélik feltalálhatni, házasságra óhajtanak lépni, az egyház ezen két egynek egyházi áldását, a frigy megkötését megtagadja. S miért ezt? mért vétkök, hogy mindegyik, más felekezet gyermeke, az egyház törvénye pedig szigorú, a szivérzelmét nem tekinti, inkább örök boldogtalanságra, örök bura, mert a sziv szent érzelme erős, itéli, mint sem olynak adja áldását, ki nem az ó hive. A polgári házasság ezen tul teszi magát, tehát létjoga ebben fekszik ; a kénytelen polgári házasság — (Notbcivilehe) az egybekelendők-tól azt kívánja, hogy egybekelés előtt kinyilatkoztassák, miszerint az állam által elismert vallásuk egyikéhez sem tartozik — vagy is vallását tagadja mindkettő el. — Ha már az illetők elhatározták magukat, hogy vallásokat eltagadják, sokkal jobbnak s moralisabbnak tartjuk, ha ezt csak egy fél teszi s igy egyházilag kelnek egybe. A vallás cltagadása, meggyőződés nélkül, inmoralis cselekmény, melyre állami törvénynek semaíi szín alatt buzditólag hatni nem szabad.
Mig az egyik sok esetben a polgári házasságot üres formadologgá teszi, a másik közvetlenül ártalmasnak nevezhető.
a hó ropogott lábaik alatt és mintha csen* des nyugalmát sajnálná, rítt midőn ráléptek. De a sietés hasztalan volt, mert mikor a lovag várát már látni kellett volna, a díszei kastély helyett füstölgő rom tárult eléjük.
.Eleonorám, zokogá a lovag, lepattanva lováról, futott, a kastély minden termét keresztülkutatta, neje nevé: han-goztatá, de arra csak a falak feleltek. Itt ott hü. szolgáinak holttestei valának láthatók, melyek még akkor is faárkuk-ban szorítva tárták a védelemre emelt kardot. Andris mindenütt nyomában, és midőn a kéréséi hasztalan volt, a két rokonszenvedő lé''ek találkozott és egymás karjába borulva esküdtek a füstölgő romok feleit .boszut a gaz Zord lovag ellen.''
V. A boszu.
Á történtek utáni napon Zord lo vagot látjuk egyik szolgájával a vár meredek utján az erdő felé haladni. Mindkettő mély hallgatásba és gondolat-jaiba vala merülve s mi sem hallatszott, mint olykor-olykor egy százados tölgy recsegése. Ax ordőben a lovag előre küldötte szolgáját, hogy mint utasitá, nézzen körül, ha nem lát-e semmi gyanút jnlet vagy olyasmit, ami óvakodájra in tené. A azolga előre sietett, a lovag pedig édfS mosolylyal ajkain lassan bajlagott u''ána.
¡¡Egyszer valnháia mégis körmeim közé kerültél szép m darám, csak az az ogy aggaszt, hogy hol késhetnek ily sokáig Kéryékhoz küldőit embereim Elnhaha, szép látogatókat kapnak, való ban szépeket. De nem történí-o valami baj, nom fedezték o fel tervükft éa ake-
A polgári házasságról szóló törvényjavaslat, melyet a magyar kormány a képviselőház elé fektetett, e kettő között a közép utat eltalálta. Az egyházak az elismert vallások között, a házasságot zsidók és keresztények között tagadják meg; a törvényjavaslat ezek számára meg-alkotá a polgári házasságot, melyet tiszta szívből, mint olyant, mely egész szövegében a szabadélvüség jellegét magán hordozza üdvözlünk.
A zsidók egyedül állottak a többi vallásfelekezetek közt, kiknek házasság utján az elegyedés lehetetlenné volt téve, ezért maradtak oly soká elszigetelten, ezért lettek ók oly gyakran félreismerve, s ezért ismertek ók is félre másokat. •• !
Ezen válaszfal is itn lerontva lett. -
S valóban, hazánk jó volta kívánja, hogy lerontva legyen, ha valaha nemzetnek,- ugy a magyarnak kiválólag szükséges, hogy tökéletesen elegyedjék földjén lakó minden felekezetével, hogy ne legyen egy gyermeke sem, ki magáról mondhassa én hazámnak mostoha gyermeke vagyok ; engem honfitársaim kebelükbe fogadni nem akarnak. Mert összetartásban, egyetértésben fekszik erőnk'', van nemzeti jövőnk biztositéka, s ki ez összetartást, ez egyetértést megzavarni akarja, az nem érez hazájá-jával, az nem szereti nemzetét.
Valahány házasság fog ez uj törvényjavaslat éi telmében köttetni, mindannyi kötelék leend ez, mely hazánk különféle vallásfelekezetét egymáshoz köti, melyből hazánkra üdv fakad.
Távol áll tőlünk gondolni azt, hogy az ily házasságok kezdetben valami sürüen fognak előfordulni, oh tudjuk, h gy előítéletet, elfogultságot kell leküzdeni, de mindegy az idő és azon körülmény, hogy az
dályozák meg azt, ttlnődék magában a a lovag. Eb, félre bú, félre aggodalom, ha baj van, az csak cselédeimet érheti, ások pedig sokkal it hüebbek, semhogy elárulnának, még életük árán sem. Hanem ez hát sikerült; felséges gyerek ez a Bunkó László, ügyes, érti a módját. No de nem ís használom többet ilyesmikre addig — mig ismét szükségem nem lesz rá. Ilja az csak ugy megy."
Mig igy tűnődött, azalatt visszatért szoigája tudtára adá, hogy bátran lehet menni, mert semmit a mi gyanús volna, nem vett észre.
.Jó, most elmehetsz haza. — Menj, parancsclá a még mindig ott álló cse lédnek.*
.Igenis, felelt az s ugy tett mintha haza tartana, de mihelyest megfordult a lovag, a szolga is követé a bokrok közt lappangva.
Azalatt a lovag egy partos helyhez ért, uhol egy bokrot széjjel nyitva uz ott előtűnő nyíláson behatolt- Kövessük őt. A pokoli setétségben mitsem Ishetett látui, mig a lovag egy magával hozott kanóezot meg nem gyújtót*. Szabályszerűen kifaragott alagút volt, mely teker-vényta meneteivel mindmélyebbrc hatolt. A végén egy hatalmas ajtó tünt fel, melyet a lovag kínyitVA, <gy tágasabb barlang téle nyiláaba jutott, hol jobbrw és_ balra két-kó''. szintén erős ajtó volt, melyeknek egyikét csendesen megkopogtatta. .Semmi válasz, hm, bizonyosan duzzognak . . . majd megbékülnek, szól és foleletet nem várva, belökte az aj''ót, mire hangos sikoly hallatszott a kis tüa dórileg berendezett czellából, mely vilá gosságát felülről, sziklák közé furt lyukakon keresztül nyeró, A bútorzat ktelégi-
egybekelés! lehetőség megadva van^ előítéletet s elfogultságot legyŐzn fog. Minden kezdet nehéz.
LÖB IGNÁCZ.
— Az 5 éves raamíatuaj tárgyában megindított mozgalma folyamatban s már 114 képvi*^Í5 irta alá; ujabban a mérsékelt ellenzék részéről is többen irták. ¿tlá. Az indítvány számára a többséget megszerzik, s az értekezlet ez ügyben e napokban megtartatik. A kormány egyébiránt e mozgalommal szemben egészen passiv állást foglalt el. — (0. É.) Osak higyjűk.
— Jó lesz óvakodni. A föld-mivelés- ipar- és kereskedelemügyi '' minisztérium a gazdasági egyesületek utján figyelmezteti a gazdaközönséget, hogy több magkereskedőnek ez évi árjegyzékében eladásra hirdetett lu-czerna- b heremag rostaalj vásárlásától óvakodjanak, mert a rostaaljban foglalt aranka magvak e bár olcsó vetőaayagot veszélyessé teszi s igy a rosszul alkalmazod takarékosság a gazdának nagy veszteséget okozhat.
—■ A magyar igazságügymi- • niszterium intézkedett, hogy a magyar bíróságok magyar nyelven fogalmazott megkereséseiket és válaszaikat a magyar nyelvű mellékletekkel együtt, melyek valamely osztrák bírósághoz szólanak, jövőre ne közvetlenül ez utóbbiakhoz, hanem egyenesen a magyar igazságügyminiszteriumhoz intézzék, mely a szükséges fordításokat eszközölteti s az iratokat azután közvetlenül az illető osztrák bíróságnak küldi meg. Minthogy a magyar árvaszékek mint közigazgatási hatóságok nem az igazságügyminiszterium-nak rendelvék alá; ó rájok a fent jelzett megállapodás egyelőre még ki nem terjesztetik. Azért a magyar árvaszékek minden magyar megkere-
tőleg fényes volt, kényelmes támlányok a nyugvásra csalogatván. — A kiáltás egy fiatal és a kanócx világításánál felette bájló arczu hölgytől eredt, ki egy másik magas, nyúlánk, de beteges kinézésű leányka keblére simult.
„Jó napot, kedves foglyaira, szól a lovag, hangjának minél nagyobb nyájasságát iparkodván kölcsönözni. Megszokott-e már bájoló Eleonorám ?"
.Zord lovag, hát kegyed asaz alá- > való hitvány gaz ember, ki ójnek idején / elhurezol tátott ?*
.No lám, a galambnak U van epéje, felelt Zord lovag a nőhös közeledve, mig szemei pokoli fényben csillogtak."
.Ne közelit« hozzám piszkos kezeddel, mely oly sok sr-egény nőnek vószlhozó volt 1"
.Ilona, eredj cselládba^sól a fiatalabbikhoz, ki nómán nézett, hol a hölgyre, hol a lovagra!*
.Ne hadj itt, kedves Ilonám, kö-nyörgött Elconorc halvány arcíu leánykának, ne hallgass <*z ördög szavaira!"
.Iloua, ha mondom, eredj, dörgé a lovag borzasztó pilUntásokat votre a megfélemledett leányzóra!*
De a helyett, hogy elment volna, még szorosabban Elco.iorához simult éa ekkor, mintegy bátorságot merítve, fel-kiálllo''.t: — „Istenem, légy tanúm, hogy csak az én hullámon keresztül juthat pokoli ssáudókával Eleonorához!"
.Hallgass, még csak meg is mersz motszanni, orditá, rárohanva a leányra,-aki egy ruhája alatt rejtegetett kővel védelmezte magát a dübóbon őrült.lovag ellenében. Eleonora megkövülve nézé e borzalmas jelenetet, melynek is csak mi lehetett más a 7ége; mint a gyeng-. ga-
al'' ■ '''' ■ J "i
HUSZADIK ÉVFOLYAM
Z A L A I KÖZLÖK!
ÁPRILIS 34n 1881.
sését az osztrák bíróságok elfogadni s lefordítás végett a bécsi igazság-ügyminiszteriumhoz küldeni kötelesek.
a tőzsdei biróaágügy.
C) A minuzterdóSVhat. intézett felirat
(Folyt*ti« és vége.) Legerősebb megszorítást tartalmas a juvaslat 86. §•* at által, hogy szersődó felektől megtagadja azon jogot, melyét az I8t>8. L1V. foglalt törvénykezési rendtartás 395. § a a válasstott birórígolt tekintetében egyáltalán «ngéd, t. ú, kogy minden ügyletben, kivéve azokat, melyek iránt a rendes bírói illetőségtől eltérésnek helye nincs,va felet egy. választott bíróságnak; aíávethetik "magukat. - - A forgalmiéletoefc-vAOttak-a-ketes-kedelmi ügyleteken kívül «»¿mos másnemű ügyleteij .például cserhántási, gu-bacsszállilási, erdővágási stb. ügyletek, melyekből támadható pere* kérdések elintézése ugyanazon tekintetek alá esnek, mint a kereskedelmiek. Matatja ezt ép a* a körülmény, hogy agazdavilág az iparosok. ^á^j^.ktilöoíél^váUalkoiók kö rében ép oly hü barátja» és tisztelői támadtak a tŐzsdebiróságnak, mint a kereskedelmi körökben, s bogy mindeme körök ép oly vi''ális érdeküknek tartják a tŐzsdebiróságnak szabad használását eddigi mérvbea saját peres ügyeikben, mint a kereskedők.
Egyáltalán ninci m*ggyő^ő törvényhozási indok arra nézve, hógy miért vihessék a szerződő felek bármely polgári ügyöket,.— kivéve azokat, melyeknél a rendes illetőségtől elté''éjnek a törvény értelmében helye nincs —válaáutott bíróság elé 8 miért ne tehessék azt a felek a forgalomnak amúgy ia eürgős elbánást igénylő ügyleteivel. A közönséges választott biróság is törvényt nim tudó laikus elemekből áll, nincs törvénytudó eluöke, és Ítélete végrehajtó. '' ,
Habár a tőzadebiróságnál ezen viszonyok szintéa fenforognak, feoforog még ezenkívül azon nagy horderővei biró körülmény, bogy eljárása törvény ál-al biztosított rövidebb és egyszerűbb eljárási formAk miatt gyorsabb ós megvan ut a biztosi tőle, hogy a bíróságnak bizonyos időre való állandó megválasztatása által . annak tagjai ép a tózidebiróságelé kerülni Bzokott ügyekben nagyobb jártasságot szakismeretet nyernek, az igazságos eldöntésre sokkal több biztosítékot nyújtatlak 8 így a gyakorlati élet • kívánalmainak teljesen megfelelhetnek a nélkül, hogy az igazságérzet csorbát szenvedne.
Végre a tőzsdebiróság eddigi hatás'' körének meghagyás* mellett szól az is, hogy annak nljárása mindenkor csak az illeték- é* béiyegfizetés mellett törléahetik b igy az áilami pénztár jövedelme nem csonkittatik, sőt az eljárás által az igaz ságszolgáltatás teeudőinek egy igen tele mes résre levé''etik a rendes bíróságok vállairól b.ingyen végeztetik az állam
részére. Nem lehal belátni, miért utaaitsa «t az állam «se k ön oy ité< t am ugy is »«ük péoaügy i helyzetünk ben,különösen akkor, midőn az igazságszolgáltatás érdekei, melyek mindenkor a pénzügyi tekintetek fölé helyesendők, általános beismeréssse-rint a tőzsdebiróság bíráskodása áltál csorbát sem szenvedtek b a jövendőben sem szenvedhetnek.
De midőn az eddigi hatáskör épség ben tartását a forgalom összeságainak érdekében nélkülözhetetlennek -valljuk, ép ez okból is, bogy távol tarthassék mindaz, a mi szabatosan nem tartozik a tőzsdebiróság hatásköréhes, vsn szeren csénk következő pontokban körülírni a tőzsdebiróság hatáskörét , mely az i eddigi határvonalat nem terjeszti ki semmikép, hansm,- mfcly csupán szabató-lan állapítja meg azt, mii a hatáskörre nézve a tőzsdei rendszabály 24. § a tartalmaz.
E szerint a tőzsdebiróság hatásköréhez utaltatnának, megfelelőleg » jogügyi bizottság javaslata 86. § ának :
a) állampapírok, részvények vagy más a kereskedelmi forgalom tárgyát képező értékpapírokra vonatkozólag a tőzsdén kötött minden ügyletből fölmerült peres kérdés;
b) a kereskedelmi forgalom tárgyát képező gabonára, termény- vagy gyárt mány árura vonatkozólag a tőzsdén vagy a gabonacsarnokban kötöl minden ügj létből fölmerült per«s kérdés;
c) a kereskedők között kötött keres kedelmi ügyletekből felmerült peres kér dések, ha a felek magukat ezen kivételes bíróságnak írásban alávetették; vagy ha az ügylet tőzsdebírósági vagy tőzsdeszok váuyi kikötést tartalmazó tőzsdeügynöki (alkuszi) köljegyet kifogás nélkül elfogad ták; úgyszintén, ha az ügylet az ára- és érték tőzsde szokásaira írásban való világos hivatkozással akár a köté* alkalmával, akár később köttetett mr«g. (Tőzsdei rendszabály 24. §.)
d) A közkereseti társaságok, a betéti társaságok s as alkalmi egyesülések tagjai között az egyesülési, illetőleg társasági viszonyból felmerülő peres kérdések, ha a felek magukat ezen kivételes bíróságnak írásban kifejezetten akár az egyesülési, illetőleg társasági szerződés megkötése alkalmával, akár később alávetették ;
e) kereskedelmi utalványokból, nemkülönben pénzfizetés vagy h-lya.te-síthető dolgok, vagy értékpapírok szállí tása iránt visszteher kikötése nélkül kiállított és rendeletre szóló kötelező jegyekből felmerült peres kérdések, ha ezen kivételes biróá^ok illetőségi az utalványban illetőleg kötelező jegy ben kikötve van;
f) egyfelől kereskedők, másfelől nem kereskedők között létrejött olyan ügyletből felmerült peres kérdések, a mely az ügylet az 1875. évi XXXVII. t. cz. 258, 259, 260, 261 §§ rí értelmében habár csak az egyik szerződő félre nézve
is kereskedelmi ügyletet képez, hl a felek1 magukat e*en kivételes s bíróságra nagy szokványokra való hivatkozással írásban kifejezetten akár az ügylet kötése alkal-mával, akár később alávetették;
g) nem kereskedő termelőknek, gyárosoknak és a kisipar körét meghaladd üzlettel bíró iparosoknak nem kereskedők kel kötött olyad ügyleteiből fölmerült pe res kérdések, a mely ügyletek az iparukhoz tartozó terményekjgyártmányokvagy iparcsikkek vételét, szállítását, ál- vagy feldolgozását tárgyazzák, még ha az ügylet egyik szerződő félre nézve sem képez kereskedelmi ügyletet, ha a felek magukat ezen kivételes bíróságnak írásban kifejezetten akár az ügylet köté-te alkalmával, akár ké<őbb alávetették;
... b) a-tőzsdén vagy a gabonacsarnok-fa >d kö.lö''t ügylet közvetítéséből felmerült peres kérdések közvetlenül ; más hel^ en kötött ügylet közvetítéséből felmetült peres kérdések akkor, ha az ügylet a szerződők csak egyikére nézve is keres kedelmi ügyletel kép--z, azon szerződő ellenében, ki az *lkus''(iigyDök közvetítő) irányában Írásban kiféjo7CÜen ezen kivé teles bíróságnak magát alávette ;
••'' ») °gjfelől u kösraklári vállalat, másfelől a közraktári jegy (áru- éa zálogjegy) birtokosa között u közraktári ügyletből felmerült p-rcs k«rdé*«k, ba ezen* kivételes biróságtk illetősége a vállalatnak közzé tett üzleti szabályaiban
(1875. XXXVII. t. CZ. 436 ^ kíköive van. —
Olyan jogiig Jet tekintetében, a melyre nézve ezen kivétel«*« bíróság illetősége a jelem tőrvénynek hatályba lépte előtt mar kikÖttetcM, ezen illetőség a jelen törvény által változást nem szenved.
A mi a 86- §. végmondatában larUlmazolt szervezési módozatot illeti, nem habozunk kijelenteni, hogy uz eluök én alelnök kin<-v*zé«ét nem hely«*«ljük. Tekintette] arra, hogy ez a kérdés már superállnak tekinthető, minden részle''-es indt «tolását feleslegesnek tekintünk. Ez irányban Nagy méltóságod által történt nyilatkozat a közkívánatomnak megfelel és kötelességünknek tartjuk ezért hálánk nak ez alkalommal ''isztelettel kifejezést adni.
Utalunk továbbá a 87..§. második, bekezdésére, mely intézkedik az iránt, hogy a fél személyes megjelenésre idézhető s hozzá kérdések intézhetők, de nem inlézkedik azon eshetőség: e, ha az idézett fél többszöri meghívás daczára sem jelennék meg.
Végül a 88. 89. §§-okbau engedélyezett felfolyamodást helyeseljük, de ¡ntézkedó-<t kérünk az ellt-n, hogy az ok nélkül való felfolyamodásnak eleje véles tték 8 a törvény intézkedjék azon esetekre, a melyekben elszánt makacsságból az itéhat jogerőre emelk> désének és végrehajtásának elodázás* czéloztutik.
Ugy hiazszük, hogy az előbbiekben a tőzsdebirósági inté«mény hatáskörét
lambnak a ragadozó keselyű által történt legyőzetése. Szegény Ilon élettelenül le-küdt á földön, a lovag pedig nem ismerre gátot, mely pokoli szándékában feltartóz tathatta volna, Eleonorához rohant.
»Most már végre az enyém v»gy, lihegé és karjaival átölelő Eleouorát és magával hurczolni akarta. Eleonora gyen géd kezét a lovag torkára forrasztás a ki''e rózsás körmök mélyen vésődtek a vasazorítás alatt kékülő lovag torkába, — de az aczéleiős karok utóvégre is csak engedni .voltak kénytelenek, mert Eleonora karjai lehanyatlottak és zsibba dás kozdé elárasztani egész lényét. — Egy pillanat múlva magához tért és messze ellöké a közelgő, lovagot, de ez kaján mosolylyal ismét hozzá rohant és
egy perez ......ekkor, mintha az
ég szakadt volna le, egy nehéz test zuhanása .hallatszott és a lovag a földön elterülve, küzködött ellenével. -* " •
* *
Zerendi és''András nem sokáig tana kodhattak, meri rögtöni tettre volt szükség. Andris életteljes tervét előadá a lovagnak és nem is fontolgatva tovább a dolgot, annak kivívéséhez fogtak. Andris elvállt a lovagtól, ki az időközben megérkezett hölgyet Bódog lovag várába kiséré. Kövessük Andrist, aki a nem messze eső Zord lovag vára alá ért, hol kissé pihenni akarván, ledőlt a hóra, itt azonban alig ült pár perczig, midőn halk beszélgetést hallott feje felett. Két szolga jött le a meredek vár uton.
''— A madár már kalitkájában van, szól az öregebb az ifjabbhoz." —
— „Ahonnét bajos lesz kiröptetni, felel a másik, nemis hiszem, hogy ismefje valaki azt a helyet, benn az" erdőben egy domboldalban, ki is gondolna ott rejtőkre.-''
— Ma odamegyek, szól az öreg, s lovaggal, ki ma fogja tenni'' e!*ő látogatását.'' — "■<
-Andris lélegzetét i> elfojtva figyelt.
— „ Gyönyört töremtés az a Zeren diné, uj játékszer, miután''a másikat a várnagy leányát mégunta" amint ez meghallotta Andris, mindjárt készen volt tervével, mert hatalmas pálosát két késbe kapva, as első szolgát, ki akkor lépett s
síkra, egy csapással leterité. s mielőtt a mátik védhetti volna magát, már az is vérével itatta a földet.
,Ez meg volna, szól remegő hangon a felindulástól, most c< ik hamar az eltakarítja hoz látni, mielőtt valaki valamit észrevehetne. Az öregebb szolga ruháját leveté és sajátja fölé ölté, a hullákat pe dig beljebb hurczolva, hóval befedezé, a vértől piros .havat pedig elt«kariiván tisztával cserélé f^I.
„Most tettre fel, be .i várba. Istenem, fohászkodék, segíts jó szándékomban és bocsás meg e soa kiontott vérért u Csüggedés nélkül felment a várba, de soká ott nem maradhatott, mert ott bon hallotta meg, hogy a szolgák a faluba küldettek, hol a fiatalabbik ra bizonyos teendő volt bízva, az öregebbnek pedig arról értesítést kellett hozni. A ndris tehát kilopódzott a várból, é< egyenesen Zerend vára felé tartott, hol m-sgludta, hogy a lovag Bódog várába meni. Egyik csatlós nak méghagyta, hogy haladéktalanul lóra üljfin 6s adja tudtára, högy délben Zord lovag erdejében a déli oldalon fekvő dombnál várjon engem jól elrejtőzve."
Dolgát végezvén, visszasietett Zord várába, hol bejelentette a lovagnak a falubeli dolgok sikeres bevégzését; s egyszersmind kérte a további parancsot Hogy dobogott Andris szive, midőn amint álszoiga állott Zord lovag «lőtt; éreste hogy minden csepp vére fejébe tódult, mely azt szétrepedéasel fenyegeté. Ha most észreveszi a lovag a játékot, mit vele Andris üsőtt, hu megtudja, hogy Andris és nem a valódi szolga áll előtte, akkor vége az egész tervnek, vége bárom élet boldogságának. Hála az uralkodó félhomálynak, melynek legsűrűbbjét a szobában keresé fel Andris, bála az ügyes maskirozásnak, melyben remekelt, de legnagyobb hála ama mélázásnak, mely a lovag egész lényét elfoglal4. — „Délben kövátni fogsz, ugy is tudod, hová, elmehetsz l"
Lehetetlen leírni azt az örömet, mit érzett Andris szivében, mert ügyük félig nyerve és biztos volt.
A többit tudjuk; az ellenfél Zerendi ▼olt, ki a kitűzött időre pontosan meg-
jelentés ügyesen elrejtőzött a bokrokban. Midőn Zord lovag szép zsákmányát már majdnem a magáénak mondhatta, meg jelent Zerend és a gaz lovagot földre terítvén, megnyitá azon irtózatos küzdelmet, mely közöttük kifejlődött, mely végre is Zord lovag legyőzetésével végződött. Andris adta meg neki a kegyelemdöfést, mely után a lovag kilehelve gonosz lelkét, megmenekült a fold: létnek terheitől, hegy a pokol kínjaival cserélje fel azt* Eleonora, ki elájulva feküdt Ilon mellett, csakhamar feleszmélt Zerend forró csókjaitól elhalmozva és midőn szemei Zord élettelen hullájára estek, el, sikollá magái és mintegy elrejtőzendő a már elhárított veszély elől férje keblére hajtá fejecskéjét.
.Ilonám, kedves Ilonám ébredj, zavarák meg az édes viszontlátás örömeit Andris e kitörő ssavai, — mily régen nem láttalak és most akarsz elhagyni; — térj magadhra, szeretett Ilonám, hát nem képes forró csókom beléd éltet lehelni,, zokogá forró csókjaival boriivá Ilona hó fehér hideg arczát
- Eleonor* megemlékezvén Ilonnak odaengedő ápolásáról, sietett Andrissal együtt Ilonát felemelni és az ágyra fektetni; itt hosszas dörzsölések után végre visszatért a hideg testbe az élet melege, arcsa pirulni, melle emelkedni kezdett, midőn végre egészeu magához tért és örömsikolylyal boruk őrökre elveszeltnek hitt kedves Andrisa keblére, hol nyugodtan kizokoghatta magát a hosszas távollét alatt kiállott szenvedésekért. Nem sokat időztek, mert mielőbb óhajták elhagyni azt a helyet, mely két szerelő szívnek börtöne volt és hogy soha rá ne akadhasson a.ma helyre senki, Zerend bezárta as ajtót, a kulcsot pedig messze eldobá és elhatározá az alagút betemet-tetését.
A rombadőlt várban már vártak a kedves vtndégekre, az öreg Bódog lovag és Kálmán fia, karján a megmentett, hölgygyei, kit ugy mutatott be az érkező társaságnak, mint előbb csak szive, jelen leg pedig a világaiul ia elismert jegyesét.
oJyképen határvonaloztuk, mely ajogtu domány szempontjából méltányosnak, a gazdasági élet követelményei tekintetéből pedig határozottan kívánatosnak ismerhető el.
Közgazdaságunk termelő, fogyasztó és közvetítő tényezőinek egyaránt képez vén életbevágó érdekét a tőzsdebiróságnak az általunk javasolt alakban való létesítése és az általunk kijelölt jog- és hatáskörben való működése, hazafias bizalommal esedezünk Nagy méltóságod előtt, hogy kérelmünknek az intézmény jövőjének biztositása érdekében az országgyűlésen érvényt szerezni méltóztassék.
Készséggel állunk Nagyméltóságod rendelkezésére, hajavaslatunk behatóbb és részietesb indokolásira bennünket felhivni méltóztatnék,ámbár, azt hissszük, hogy az az egyszerű tény, miszerint o javaslat a főváros összes érdekelt szaktes-tületeinek hozzájárulásával dolgoztatott ki és terjesztetik föl, magában véve igen méltánylandó indokot tartalmaz.
Ügyünket Nagy méltóságod hazafias jóindulatába ajánlva, vagyunk
Budapesten 1881. ; (A tizenöt fővárosi szaktéstület képviselőinek aláírása,)
A törvénykezés köréből.
Büuügyi tárgyalások jegyzéke a tala-eger-9zegi kir. töroÍny»z4knél. 188 1. évi április 6-án. 36.B/81. Sz. 1. Moiná: Sándor lopással vádolt elleni ügybvn végtárgyalás.
64.B/81. Sz. I. Péter József s társa lopással vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
A p r i 1 i b 7-én.
2308.B/80. Sz. 1. Mezriciky Lajos nyilvános erőszakossággal vádolt elleni ügyben vég árgyalás.
2784. B/80. S<. I. Breszkócs Islván
és társai emberöléssel vádoltak elleni ügyben végtárgyalás.
33.B/81. Sz. 1* S7abó István súlyos testi sértéssel vádolt elleni ügybsn vég tárgyalás.
121.B/81. Sz. 1. Kertész Tili József p társa emberöléssel vádoltak ellebi ügy ben végtárgy aláa. •
Április 9-én. 504.B/81. Sz. 1. Horváth Balázs sikkasztással vádolt elleni ügyben 2 od bírósági Ítélethirdetés,
Április 13-áu. 2433/81. LeU Küngös Tóth István lopással vádolt elleni ügyben végtárgy. Április 20-án. 181.B/81. Sz. 1. Hirschl Miksa s társai kövhatóiág elleni erőszakkal vádoltak elleni ügyben végtárgyalás.
268 B/81. Sz. 1. Verhás Gusztáv sikkasztással \ádo]t elleni ügyben vég tárgyalás.
244.B/81. Sz. 1. Szőke Pál b társai súlyos testi sértéssel vádoltak olleni ügy ben végtárgyalás.
481.B/81. Let. Fehér János s társai opással vádoltak elleni Ügyben végtárgy
Április 21 én.
2389.B/80. Sz. 1. Oláh József és társai tolvajlással vádoltak elleni ügyben végtárgyalás.
2598.B/80 Sz. 1. Recsek Márton sik-k aaztássul vádolt elleni ügyben ^égtárgy.
Április 23 án.
545.B/81. Sz. 1. -Reztieki Ferencz s társa súlyos testi sértéssel vádoltak elleui ügyben 3-ad bírósági ítélethirdetés.
546.B/81 Sz. 1 Fürst Alberts társa sikkasztással vádoltak ellen«: ügy ben 3-ad bírósági ítélethirdetés.
597 B/81. Sz. 1. Mikul.ís Erzsébet férj. Szeres Istvánné tolvajlással vádolt elleni ügyben 3-ad bir. Ítélethirdetés
598.B/81 Sz. 1. Cseresznyés Ferencz
lopással vádolt elleni ügyben 3 ad bir. ítélethirdetés.
599.B/81. Sz. 1. Pujcsek József 6 ''ársai súlyos testi sértéssel vádolt elleni ügyben 2-od bir. Ítélethirdetés.
Április 27-én.
284.B/81. Sz. 1. Tóth Károly gvuj. togatással vádolt elleni ügyben véfrtárrv
312,365.B/81. L,t Németh Vendel s társa lopással vádoltak elleni ügyben végtárgyalás. ^ J
Aprili, 2 8 á n.
2463.B/80. Sz. L Polgár Ferencz hamis esküvéssel vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
2695.2882.B/80. Keimer Albert hamis okirat kéaziléssel vádolt elleni ügybea végtárgj-alns.
338.B/81. Sz. 1. Csólár György hamis okirat készítéssel vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
Április 30-án.
G40.B/81. Sz. 1. özv. Vida Józsefné gyermek gyilkossággal vádolt elleni ügyben 2-od bír. Ítélethirdetés.
649.B/81. Sz. 1. Hulog József s társa emberöléssel vádoltak elleni ügyben 2-od bir. Ítélethirdetés.
658.B/81. Sz. I. Berke Ferencz » társa hatósági közeg elleui erőszakkal vádollak elleni ügyben 2 od bir. Ítélethirdetés.
659.B/81. Sz. 1. Horváth József Márton fia s társa súlyos testi sértéssel vádoltak elleni ügyben 2-od bírósági ítélethirdetés.
668:>B/81. Sz. 1. Kustán (Káuki) József s társai lopással vádoltak cMeui ügyben 2-od bir. ítélethirdetés. Z-ila Egerszegen, 1881. márczius 27 éa MUZSIK KÁLMÁN
iroda igazgató.
Kettős mennyegzőt ültük Bódog ovag várában. Kálmánét Advigával — Kéry gyönyörű leányával — és Andrisét, ti velük lakott, — a szegény hervadó Ilonnal, fogadott testvérjével. Andris azonban nem sokáig bírhatta forrón szeretett Ilonját, mert az a kiállt testi és lelki szenvedések alatt megtörten, mint gyenge liliomszál a BÍrba hanyattlott. Andris kétségbeesve borait Ilon friss sirhalmára és ott esküdött fel Istennek örökös bar-ezosává és fogadását tett követé, mert ellenállva a lovagok őszinte marasztalásának a szentföldre zárandokolt, hol a Johaniták sor^i közölt a vad mozlunek elleui harezban dicsőén küzdve halt meg.
Fel 1«, le is.
Ered «-ti regénjr.
Irta : SZTl^áltB LaJ OS.
Első r é a z.
I.
Fokról-fokra.
%
— Hja könnyű gazdagnak lennie, uraskodnia Riesenstern . uramnak — mondják igon sokan — hogyha oly dús gazdagok voltak azok az áldott jó szülői, vagy igen, de igen kedves, s az úrban boldogult bagyományotóL Könnyű most költenie a más szerzeményéből. Más szemével a vak is lát. A hová a szerencse egyszer befészkeli magát, helyesebben: méltóztatik, kegyeskedik, ily igen kelle mes udvariatlanságot elkövetni, onnan nem egyhamar távozik el; oly dicséretre méltóan rag. sikodó szerepet iparkodik játszani, mint a szegény embernél az a kiállhallao szerencsétlenség, az emberhez uti bogáncsként hozzátapadó nyomor és ínség.
Pedig hát a kik igy gondolkodtak
— nem volt az egyszer igazuk". Fogad* ják csala''.kozásukért őszinte részvétünket.
— Á lárifári beszéd, — mondá egy pitypoty ember, — megnyerte a lutrit és
— auzisz 1 Igenis est jól tudom, mert az én bátyámnak a banssa Moczl barátja, a ki a kerepeli uton lakik, s a kivel mindig együtt aligoviczáznak a Hungáriába in
Holyl hln-k.
- . Ó FENSÉGE, a trónörökös menyegzője m^jas 10-én tartatlk meg Bécsben.
— Érdekes büuügyi vég tárgya láa folyt le a nagy-kanizsai kir. törvényszéknél márcz. 31 én, este tél nyolez órakor hirdettetett ki az itélét. Jövő Bzá-munkban tüzeiea közleményt hozunk.
sálon, ennek a tátijának a hírtelen pzőke hajú bátyja a Kancsal fiának a cjíuos biczegő Krumpiciek testvére igy beszélt véle engler.derül és chinézrrül, mint én most magával szemtül szembe, hogy igenis a-lutrin nyert, egy rongyos 12 krajeztbos brünni vörös reskontón székóternó és a 15 re ám ersta ruf.
Ez is elvetette a aulykot.
— A subiczk! — szólt egy mord tekintetű férfiú — valósziuüleg al«;entá-lumot csinált és a többi eczetera, ecze-téra; annál gazdagodott meg oly hamar jól tudom, el is árulhatnám, de én nera vagyok olyan izés ember.
Ez is elvetetté a sulykot.
— Dehogy kérem alásan ! Volt is erre bátorsága. Ismerem a nyulssivüsé-gét kérem alásan, Pe mieo czirkuléríát csinált kérem alásan, vagy pediges pediglen cíikkas.''.tott kérem alá«san. 3etört valami boltot és azután álkulcscsal izé ké-rem alásan éa elemelt mindent. Egyr^erra nem gazdagodhatott meg másként ugy bízony kérőm alásan.
Ez is elvetette a sulykot.
Tehát ha sem gazdag rokonai, szülői nem voltak Riésenstern urnák, a leik után reámaradt volna egy szép „vagyo-nocska* (olyan h«rczíg valami), sem » lutrin nem nyert, akkor hát honnan és miből lett oly hamar bankárrá?
Erről bizony maga Riesenstern ur is csudálkozólag gondolkodott néha néha. Még önmaga is csodálta a sors ezen áldott jó változását.
Nem is volt ő máa mint a „szerencse fia.« Mint minden szegény — még a sanyarú időkben — ugy Riesenstern ur ie azon gondolkodott, löprenkedett sokat, hogy miként juthatna jobb sorshoz. Ha van valami óhaj, melylyel a szegóuy ember leggvakrabban foglalkozik, ugy egy kis pénz-mag mikénti beazerezhetése az.
Valakit elküldeni a másvilágra — erre nem vitte rá Riesenstern urat lelkiismerete. Ily betegségbe még nem eseti. Az undor fogta el, hk ilyesmiről hallott vagy olvasott is. r,ííem érdemli meg az, hogy embernek nevezzék, ki ilyesmire vetemedik 1'' mondá. Beteg az, a társadalom nagy betege, csely habár egészséges-
HUSZADIK ÉVPÓIjYAM
ff^AflrA I KOZLO NT
v

— Knöpfier Mór ur a a.-kanizsai
izr. hitközség karvezetője april 10-én
iinDepli meg 50 éves szolgálali idejét a nevezeit hitközségnél, mely alkalommal n 72 éves derék f«;rfiu lübb rendbeli elismerésben fog rfoz< sülni. A jubiláló a zeneoktatás terén is szorgalmasan működött, különösen a heg<idütanitással foglalatos» kodott. —
— öngyilkosság. Rakoveczi h* lárőrvidéki születésű 22 éves Stump--. Anti! hadnagy segédtiszt a Budapesti állomásozó 33. gyalogezrednél, 2 nap elölt ezredjél elhagyta és Zágrábba ufa-7.ott szüleit meglátogatandó, inuét m. hó 31-én az éjjeli vonattal v.ir>>3unkba érkc zett és a Szarvashoz czimzott vendéglőbe szállt, hol délbe eddig ismeretlen okból revolverre'' vég«;t vetett éleiének. Agyban fekve halaniékon lGtte magát meg. Temetése folyó hó 3-án délután 4 órakor lesz h katona kórházból.
— Beküldetett hozzánk az oszt rák-magyar bank közgyűlésének III-dik évi üléséről (1831. február 3.) szóló ki bocsátvány teljes szövege, melyről annak időjében közleményt hozluuk, most csak azt említjük m^g, hogy a nngy-kanizsai fiók intézet bíráló tanácsa következő urakból áll: Babochay György, Eben spanger Lipót, Eisingcr Henrik, Nemes Eperjesy - Sándor, Fixszelhofer József, Gelsei Guttmann Henrik, Hirachel Ede, Kárczag Béla , Ollop Sámuel, Stemmer Kálmáu, Weiszmayer Mór ós Welisob József:
— Gyászhír. Bárány Ignácz, Csáktornyái állami tanítóképző-intézet igazgatója, maga, gyermekei és rokonai nevében mély fájdalommal jelenti, hogy neje Taruasi Teréz hosszas szenvedés és a haldoklók szentségeinek fölvétele után, m-.irezius 31 ikéu röggel 5 órakor, életé nek 48-ik, boldog házasságuknak 27-ik ¿vében elhunyt. Hült teteme szombaton april 2-ikán délután 4 órakor örök uyu galomra kísértetett, az engesztelő sz-nt niise áldozat pedig hétfőn, ápril 4-ikén reggeli 10 órakor fog Istennek bemutattatni. Nyugodjék bók ében, s örök vilá gosaág fényeskedjék naki!
— A keszthelyi önk. tűzoltó-egylet első nyilvános működbe. Keszthelyen inult hó 27-én reggeli háromnegyed 5 órakor u tüzoltck vészt jelző kürtszava riasztotta fel hajnali édJs álmaikból a város lakóit. A tüz a város északkeleti részén levő „Gyep* utcza második házá-uál ütött ki s az erős délkeleti szél által felkorbácsolt lángok a kigyúlt háztól északra eső szélső — s a város tulajdonát képező gulyás és kondás lakul használt házba is átcsaptak. A Uogtuoger által elborított két ház mentéiére gondolni sem lehetett, azért a helyszínére elég jó kor megérkezett tűzoltóink az égő házak körül levő s veszélyben forgó házak meg mentéséhez fogtak, a mi, bár nagy erő-feáziléssel sikerült is. Tüzohó-egyletünk nek ez volt első nyilváuos működése; ez
nek nevezi magát — testileg, & beteg az lolkileg nagyon is, mely orvosságké p*n mérget érdemel. Sokat az orvosság — sokat a méreg gyógyít meg. /
Pedig hány ember jutott szép va gyonhoz ily megvetendő módon.
Valakitől a zsebében levő pénztár-czál (tömöttet! mert az üres tolvajnak se keli) kiemolni — ez sem fért össze jellomévei.
Pedig hány naplopó gyakorolja műtétet.
Pénzt csinálni, — no ezt már ha akarta volna, még akkor sem tehette volna, miután pingálási ügyessége nem volt sokkal nagyobb mint az abéczés gyereknek. Ugy látszik gyerek korában nem „nudl préd"-ea iskolába járt.
Pedig hány ember hálát ad összekulcsolt kezekkel — a legáhitatosabb ar ezot formálva — a jóságos égnek, hogy keze még .pöngölöst" (pedig dehogy pöngl) is tud pingálni. Tegnap még szegény tehetett — ma meg már egyet kö hint b azt mondja rá egész nyugodtan : „Igen, most már gazdag lettem!" De azután az sem nagy csuda, ha harmad-negyed nap megint nyugodtan ast mondja: .Tegnap még pompás urilak, ma meg már sötét dutyi!"
No még mi nem volt Riesenstern ur ?.... Most már mondjuk meg, hogy hát valóban mi is volt .az, ami által oly gas-daggá lőn ?
Azt pedig nem kell hosszasan sütögetnünk, csak ezen két szóval elmondhatjuk röviden :a leleményesség és szerencse által.
Sokan azt mondják: akinek pénze van, annak esze is van. Fordítsuk csak meg ezt a kis mondást. Akinek esze van, annak pénze is^van. Gondolkodjunk csak egy kevert az előbbin és egy keveskét a/, utóbbin. Melyiket hiszszük el hama rább? Azi hiszem az utóbbit.
Riesenstern ur is igy volt a sors által eleinte, a rosz időkben a sors által megáldva. Pénz dolgában bizony nagyon .szegény, — éss dolgábau — ne mondjuk, hogy gazdag, csak tehetős volt. Az ész, a leleményesség megszerezte a pénzt. No meg szerencséje ¡8 szépecskén volt. Mert
alkalommal állották''ki as egylet tagjai az első nyilvános tüspróbát, mely méltán elmondhatjuk: hogy a lehető legnagyobb renáK''n és sikeresen végsődött. A tűzoltó egylet tagjai az egylet megalakulása óta — nem számítva ama többszörös-kémény lüzet, melynek as elfojtásánál egyletünk tagjai mindig jelen Vol .lak kisebb nagyobb számmal — a jelen esetben mutatták be á nyilvánosság előtt azt, hogy nemcsak névleg viselik a tüz oltó nevet, hmera tett-.l U, fáradbatlan t öufeláldozó munkásságuk által iparkod nak arra méltóknak lenni. A tüz keletkezése, mint erről értesültünk szándékos gyújtásnak tulajdonitható, melyet azon körülmény is megerősit, hogy a tüz oly helyen ütött ki amely lakrészben — egy öreg ember lakván ott — lüzet soha sem raknak. A tüz a pitvarba szolgáló nyitott .padlás fcijárásnál ütött ki.A kár még nem .tudhatni mennyire rug. A tűzoltó-egylet tisztikara teljes számmal volt jelen a vész színhelyén s dr. Singer egyleti orvos a lángok állal elhamvasztott házak egyikében lakó nőt a kihordás alkalmával homlokát elégette a helyszínén már gyógykezelés alá veit. A leégett házak közül a város tulajdonát képeső ház egészen, a másik pedig, c mely négy egyén tulajdona s a külön lakrészek tűzfalak által vannak elválasztva háromnegyed részben volt biztosítva.
— Rablógyilkosság. A sójtörí postakocsis márcz. 31 én este apölöskei erdőben ismeretlen tettesek által meggyilkoltatván, a posta szállítmány kirabolta-tott.Három pénzes zacskótszsllitoltngyan, de tartalmát megtudnunk lapunk bezár-taig nem sikerült.
— Fáklyás zene A keszthelyi önként»« tűzoltó egy let működő tagjai Reich Károly főparancsnokot születése évfordulója estéjén, folyó hó 31-én esti 8 órakór fáklyás zenével tisztelték meg. A menet a városház udvarából indult meg. A szeretett főparancsnokot az egylet működő tagjai nevében Hochmuth Fülöp tűzoltó (lelkes szavakban üdvözölte. Reich Károly főparancsnok a tisztelgők közé ment s ott köszönte meg az egylet működő tagjainak iránta már oly sokszor tanúsított ragaszkodásukért és felkérte őket, hogy az egylet iránti kötelmeiket mindenkor bár, de különösen a vész helyén a lehető legpontosabban — legyen az bármi áldozattal összekötve teljesítsék, s valamint a legutóbbi tüzeset alkalmá val megmutatták, hogy önként vállalt kötelmeiknek tettei k megtudnak felelni, ép ugy iparkodjanak ezentúl is a kürt vészt jelző szavaira a vész színhelyén a lehető legnagyobb gyorsasággal megjelenni. A beszéd végeztével a tisztelgők a főparancsnok szűnni nem akaró élte tése mellett a legszebb rendben elvonult.
— Csabrendelcen mult hóban megejtett előljárósági választásnál egyhangúlag megválasztanak: Föczo József biró, Molnár Mihály helyettes biró,
bizony ha azt veszszük, lehet valakinek nagyon szép tehetsége, képzettsége, de ha szer.-ncséje ninc*, akkor mit ér velo ; nem érvényesítheti, nem veheti hasznát, nem lévén rá alkalom. A mit pedig érvényesíteni nem lehet, avval bizouy ered ménytsem lehet elérni. Ha nem jut rá alkalom, ugy elrejtett marad, olyan mintha nem is volna. Létezik, van az igaz, de mások előtt nem ismeretes.
Midőn kedves Saroltáját elvette, csak a szív volt teljesen megelégedett. Az elérte forró kívánságát, a mely után annyira epekedett, vágyódott. A zseb azonban még nem volt kielégítve.
Riesenstern ur — leszámítva szivét — azonban nem volt „teljesen* megelé gedve helyzetével.Egy kívánságteljesülése után még nem mondhatja magát as ember egészen boldognak, megelégedettnek, gon dolá. A hozomány, melyet nejével kapott, csak névleg volt az. összes értékére azt mondhalta: „Most magam sem tudom ér-e ez valamit vagy nem? Na, — mond juűc inkább, hogy ér.*.
Mennyi és mi lehetett az a „hozp mány ?* Néhány elkopott bútor, összevissza karexolt, repedezett, drótozott edény és . . . éa . .. semmi több. Az igaz, nem. kellett sokat fizetniök legalább a szállításért. Eddigelé jó volt ez is szQk-ségből. Riesenstern ur azonban minden áron arra törekedett, hogy azt az „eddig-elét" valami más változtassa fel. .
Addig lótott-futott, mig végre nagy öröméro egy szállító ügynökségnél miit bolti szolga nyert alkalmaztatást. Nem adta ezt sokért. Csak a kezdet nohéz, gon dolá, a többi majd csak megy azután.
Az üzlet tulajdonosa Szeghalmi ur C3ak ha mar észrevette azon szép jelenségét, hogy uj szolgájának több az esze, mint állásához, rangjához hasonló emberek nek. Méltányló ember lóvén, rövid idő múlva megtette raktárának felügyelőjévé. Es volt a legalsó lépcsőtói feifelé az első. —
Hogy Szeghalmi ur Hodíncaeket elbocsátotta s öl tette helyébe, arról nem tehetett A meggondolatlan, tüskés aza kálu, mord tekintetű emb«r pedig csak őt okozta./
— Szíves „Nefelejts" czimü
Böhm Jakab, Jager Mihály, Csík Sándor, Szántó György, Kosma József esküdteknek, Kuaztos Elek pénztárnoknak. Gratulálunk e sikeres választáshoz. A tisztviselőknek pedig kellő erélyt s kitartást kivánunk.
— Áthelyezés. Az igazügy minis-ter Varga József alsó-lendvai jbirósági Írnokot a z.-egerszegí törvényszékhez, Hajós Sándor «.• egerszegi tazéki Írnokot pedig az alsó lendvai járásbírósághoz helyezte át
— Hymen. Göncz Lajos c»áktor-nyai gyógyszerész jegyet váltott Petbó Ella kisasszony nyal Csurgón. Boldogság a frigyre!
— Légrádról Írják nekünk, hogj as elöljáróság választása megejtetett. Thamói Kostyál Ferencz h. segédszolga biró ur megmagyarázván kiküldetését, & népet figyelmeztetve szép jogára, kérte, hogy emberhez illő méltósággal gyakorolják e pillanatban törvény adta jogaikat. — A választás megkezdődött — és végződött rövid idő múlva szép csendben és rendben.
kérelem. Miután a dal füzetre való előfizetési '' felhívásom mindenfelé szíves fogadtatásban részesült, azonban a gyűjtő ivek eddigelé még nem jutottak vissza kezeimhez mind; kérem igen tisztelt zalame-gyei gyűjtőimet és mindazokat, a kik becses támogatásukkal megtisztelni óhajtanak, hogy gyüjtőiveíket, illetőleg megrendeléseiket a nyomatandó példányok ilőiráoyfcata végett április hó 5 ig nevem alatt Szempc (Pozsony megye) beküldeni méltóztassanak. K. Ruffy Pál.
Hirtelen haláL Farkas Antal vonyarczi lakós, fóldmivos márczius hó 30 án esti 8-9 óra köíött hirtelen meghalt. A megejtett hivat&los vizsgálat alkalmával kitűnt, hogy nevezett egyén Bzivszélhüdésben hunyt el.
^ Árverés Zalamegyében — Vidacaici Mária 406 írtra b. ingt. apr.25. Csáktornyán. — Takács János 163őfrtra b. ingt. apr. 21. Tóthssordahelyen. — Szabó Lajos 466 frtra b. ingt. apr. 7. Csicsón. — Müller Jakab 1968 frtra b iugt. apr. 28. Szent-Péterurott. — Kovács Ferencz 822 frtra b. ingt apr. 2S.Gelsén.
— Arvay Lajos 500 frtra b. ingt. apr. 25. Zala-Egerszegen. — Baksza Tamás 470 frtra b. ingt. apr. 30. Gardinoveczen. — Hegedűs János 693 frtra b.ingt. május 2. Nemes Apátiban. —1
— Hazai rövid hírek- — Liszt Ferencz Sopronban apr. 5-én hsmg-versenyt ád, innen Bécsen át Olaszországba utazik. — Jókait az irók s művészek társasága örökös tiszteletbeli elnökévé vá''asztotta. — Álmás-Kiséren egy 90 éves nő felakasztotta magát, mert fiától nem kapott pénzt — tubákra. — Ragályi Nándor orsz. képviselő meghalt.
— Ó-Szenl-Miklóson 60 éves két iker testvér egyszerre halt meg. — Székesfehérvárott egy lakatost fogtak el. ki
•_;_\
ezüst forintosokat hamisított — Nagy Bányán Lendvay Márton ssnlőbását emléktáblával jelölik meg. — Bpcsten honvédemléket állitanak fel. — Az ómg Ráczot (a prímás királyt) Dr. Lumniczer szerencsésen operálta, nyakán giimő nőtt —Szegeden a vonategy asszonyt elgázolt. — Az idei fagy vergyakorlatok május és aug. végén tartatnak.
- Külföldi rövid hirek. -Havannában nagyszerű dohányaratás volt. — Nizzai szín házégésben egy magyar sem járt szerencsétlenül. — Brüsszelben robbanó bombákat készítő olaszt fogtak el. — Patti Adelina Páriaban a nizzaiak javára bangvnrsenyez a Trokadero-ban. — Amerika nyugati államaiban oly rettenetes idő van. hogy egész családok megfagynak. — Az uj czár parancsára asidei költségvetést 2 milióval lejebb szállítják. — Szerbiában nagy as izgatottság, hogy Románia királyság lőn.
ki nyert?
Brünc, máret. 30-án: 71. 22. 28. 30. 59
Sziu észét
4 f
(8*.) Márcz. 30-án zainre hozták Moliére .A képzdl beteg* " cxtmTT 5 felvonásos vigjá tékát Bérezik Árpid fordításában Jó néha felújítani a réti darabokat, de nem igy akogy cs nyirbáltxn felújíttatott- Színészeink egyébként «. meghagyott részekben jo! játszottak. Elismerést érdemelnek ■ Takác* Ádám (Argan a képzelt beteg ) Fel {x- ry iLiaforius, orvoí.) Lenke/ Gyala (Dlafoii, - ) Ssigügety (Pur. gon. Argxn orrot*.) Kócnirezné Anna (Argan ssobalánya.) LenkQroé táncra szépen sikerült — KSzSoség közép számban
(0.) Márczius 31. CstUfirtSkCn .A Uln eUS legénye" énekes nép;sinm(l került sziare Palotást F.-tSl. Mind a darab mind az előadás nagyabb közSnséget érdemelt roiaa. — Balogh Árpád kdlemes jitékx és dalaiért többször megtapaoltatott. Dicséretesen szerepeltek Csíky Ilona (Margit) KSmiresné Anna (Czirókné) Medgyastuy Ereliá (Erxzi), Leokey Oytüa (Erd5s Lírincz) ; mig Kelemem Öd5a, Szigligeti József és Fenyvesy Emil *x élethű okU tasban tűntek ki.
— Nemzeti iziasuet Zala-tet -Srí thss. Csütörtökön márcz. 8L-4n Balogh Alajos jól szervezett színtársulata által Lakácsy S. «A ¿somtxéd uram kakasa" cximQ énekes népszin müve adatott elS. As egész darab a nép életé böl választott szerencsés kifejletfl cselekvénv mely a vétkes szokások és ferdeségek nevetségessé tételével erkölcsi javulást eszközöl. Kiváló alakjai: A bájos Z^vodszky Mari k. a. (Parázs Jánosáé) szerepében Tárnámé (Dara Panna) ékes és élénk hangjával, tiszta cstngS énekével a közönséget folytonos tapsolásra készteté Baloghné mint (Papars Klári) élethű játékárai szinte hódított. Ligethi (Róka Már ton) ki élczaivol és eredeti alakjával mindig az illem határai köst nevettet, a közönség kedvenc*« lett. Elismerést érdemelnek még : Kóvi Ede (Jóska), Kóviné (Trézai), KSviry (Sáska Pe''i) és Gyalafi (Sáska Falkó) bohózatos sze-repökben gyakran kihivattak és megtapsoltattak. E derék színtársulat csak virágvasárnap-jáig szándékozik körünkben maradni. Innét Egerszegre mennek. v
B^bizelgésének, ármánykodásának tulajdonitá elbocsátását. Szidta ezért R:esensternt akár a jégesőt. Fenyegette boszujával, amint csak egy meggondolatlan embertől kitelik.
— Mindenki belátása szerint cselekszik, — mondá Riesenstern — csak a meggondolatlan elbizakodott nem látja be hibáját. Mást kárhoztat a helyett, hogy mást vádolna. A milyen mérvű a meggondolatlansága valakinek, olyan a boszuja. Utoljára ez a meggondolatlan, duzzogó, hitvány ember kész nemtelen boszujál végre is hajtani. Nem óhajtom, hogy találkozzam vele, nem jó néz ki már a csúf tárczából sem.
A mily arányban gyorsan nevekedett a fizetés, oly mértékben emelkedett a háztartás kiadása is. A sűrűn berántott fózelék eddig csak ugy került a kopott kif asztaJra, % mint az öreg lábosból a nagy zölu tálba vándorolt. Kopaszon is jó volt az, hiszet: a kedves Sarolt ija fózte.
Amint azenban Riesenstern ur állása egy fokkal emelkedett, másnap már ott díszlett egy jókora darab hus .a magyarosan nevezeti „csuszpájzban". S-int-cgy elmerült a fózelék között, oly szép adag volt
Oly jól íclett, hogy mind kedves Saroltája, mind pedig Riesenstern ur megnyalta utána az ujja «égit Akár csak fáczánhus lett volna az a jó „auflag."
— Hja! Ibisem — szólt ilyenkor megelégedetten Riesenstern ur kékszemű^ ■kedves folaségtShez — ezután igy lassacs kán majd csak hozzájutunk a jobb élet módhoz is.
— Ideje is már kedvesem ; eleget sinlödtünk, nyomorogtunk mi kettecskén. Ugy ám lelkemi \
— No hiszen most már mftgválto-zik minden, szólt Riesenstern s majd kinézte a szemeit Saroltáján.
— No no lelkem, de valami —, igen valami nem változik ugy e meg? At ne is változzék ám meg!
Ugyan mi lehet az ? kíváncsi vagyok igazán reá. Hiszen te kis angyal mindent kitalálsz..... Ezzel gyengéden megcsipegette Saroltája ajkát s ráadásul egy forró esókot is nyomott oda.
hát.....
simult.
— No hát gondolkodjál! — Ei ej! hát, ezzel hamiskásan melléje
— Ja; kedves szentem.... <-szem a.M
— No megmondjam ? — Oly kedves tekintetet ve''.ett azzal a két kedves szemével Riesenstern úrra, hogy nem gjózött eleget gyönyörködni nejn bájain.
— Mondd! mondd édesem, mert ha sokáig nézek abba a kedves kristály szemeidbe, hát elolvadok. El én !
— Hát a szerelmünk nem változik meg ugy e?
— Az soha! Az mínáig olyan ma-rad mint jelenleg!;
Ezzel megölelte a. kedves szőkécske teremtést s zálogul egy ugyancsak forró csókot felejtett piros ajkára. Oly aókot, melynek hangos és hosssu csattanására még az álellenben dolgozó hosszú, sovány szabómester is figyelmessé lett, s csupa kíváncsiságból az alacsdfcy abiakon kidugta borzon-borz fejét, azt gondolván magában: ugyan kik nyalakodhatnak oly nagyon és hangosan ? Kikor asután az ifjú boldog házaspárt pillantotta meg éppen enyelgve, vállat vont s azt mondá rá nyugodtan: ez nem újság nálokl
És
nyugodtan folytatá szurkáló mesterségét.
- lléhány bét múlva Rie&enstsrn ur vidámabb arczcxal jött fáradtan haza mint máskor. Ez mindjárt feltűnt Saroltának. ''
No lelkem talán ismét jobban vagyunk ?
— Ugy van, eltaláltad. Jó az isten, megsegilott. Igazán nem hittem voloa, hogy eunyhe gondoskodik rólunk. Csak néhány hete, hogy megjobbította S*»g halmi ur fizetésemet, most ismét javított rajta. S mi legfőbb, hogy e mellett még sem kell nehezebb munkát végesnem, •őt még könnyebbet s a fizetésem mégis növekedett.
— Hogy-bogy ?
— Hát as irodába jutottam be.
— No hiszen — szólt Riesensternné utoljára avval fogsz egyszer meglepni, hogy püspöknek nevezték ki az én kis férjecskémet.
(FoljUtása következik) -
Vegyes hirek.
—- A babondt ctdr. Az ,Uleja muszka lap b-^széli, hogy II. Sándor czár laíála előtt két héttel észrevette, hogy ablaka előtt megölt galambok hevernek. Kérdezősködésére az udvari cselédek azt adták elő, hogy valami nagy madár, sas vagy keselyű öldösi a galambokat ''és minden igyekeset hasztalan, a ragadozót nem lehet elpusztítani. Még néhány napig minden reggel ott hevertek a megölt galambok az udvarban; a cselédek elijesztették a ragadozó madarat a igy hagyta ott zsákmányát. Végre II. Sándor czár ast rendelte, hogy tőrt állítsanak feL Másnapon a madár csakugyan beleesett a tőrbe, de oly erővel emelkedett fel szárnyain, hogy a tőrt is magával vitt-. Minthogy, azonban: lába eltörölt, nem sokáig repült, hanem a tőrrel együtt as udvari kertben esett le. A megsebesült roppant keselyű láttára (mert az volt), a babonás osár kinyilatkostatta, hogy ez ,ro« előjel.0
— V} Beszélnek a szemek, megértjük a virágok nyelvét, a legyező segitsével is tud értekezni korunk ifjúsága, sőt a prózai postajegyek elhelyezés > is titkos bessédre ssákmányoltatik ki. Most egy angol lap szerint a kesztyű-nyelv divik a .Szalonókban.* Kesztyűt eléjteni „igent" jelent, azt a jobb kézben forgatni „qem''-et. Balkézzel a kesztyűt nyújtani: közömbösségei, vele a bal. vállat érinteni: bátorítást fejez ki. Ezt, „közeledben szeretnék lenni* azzal jelezik, hogy a kesztyűt simitják. "5zt intés .figyelnek ránk* avval, ha a kesztyűket njjak körül forgatják. .Szeret«*? ha azt csak négy ujjra huzzuk; .szeretlek* ha mind a kettőt elejtik. Ha a kesztyűt kifordítják: .gyűlöllek", ha as állhoz dörssölik : .nem szeretlek többé". A kér''háliii a kesztyű-vei, dörzsölni: ^ég^detlenség, éj azokat félretenni: harág.
— Qy«incrtMV«l&tyekfontos. ~ Schaumann Gyala gyógyszeréiz urnák Stockerauban. Gyomorsójának használása által.heves gyomorszenvedéstől, melylyel éveken át szakadatlanul küzdöttem, szabadultam meg. Tudósítom ööt.ortfll azon hitben, hogy a saenvedó emberiségnek jó szolgálatot teszek azáltal, hogy e kitűnő hatású sserre figyelmeztetem. Kiváló tisztelettel König Johanna szül. Sauer alaó-ausztriai országos le vél tárnok oé. Bécs 1878. julius 8. Kapható mükészitő országos gyógyszerész urnái Stockerauban és az osztrák-magyar birodalom miuden nevezetes gyógy tárában. Egy doboz ára 75 kr. Utánvétellel, ha legkevesibb 2 doboz rendeltetik meg. —
— Az. orosz czár'' gyilkosai közöl elfogott Ryszakofot és Jeírabvot kegyetlenül kínozzák villanyuyai, hogy vallomásra kényszeritsók. Ryszakof — állítólag — vallott is, de halált kér. Időközben Belladonnával kábítják ei a szerencsétleneket, hogy értelmüket eltompítsák a eltenszegülésre alkalmatlanná tegyék.
— Pétervár, márcz. 29. Konstantin nagyherczeget a nép egyenesen vádolja a czár gyilkossággal. Tegnap este a márványpalotában házmotózás volt nála. — Aszal gyanúsítják őt, hogy ő a feje a terrorizáló forradalmi pártnak Konstantin nagy hercseg fia e IH. Sándor czár közt igeit heves jelenetek folytak le, állítólag Konstantin nagyherczeg fia, ki atyja kompromitáláSa miatt igen el van keseredve s fel van bőszülve, kezét is emelte a czárra. Konstantin nagy herczeget ugyanis minden méltóságától megfosztják s külföldre száműzik. Ma azt beszélték, hogy Konstantin nagyherezog a tör!rán''.ek következtében öngyilkossági * kise''iHctet követeti ei, mely azonban jiam .sikerült. — III. Sándor czár folyton kap fenyegeti leveleket a forradalmároktól,, Lorisz M«í-Kkoff unszolja a czárt, hogy egy időre helyezze személyét teljes biztonságba.

Parpirsneletekí
Két család megegyezott abban, hogy közös érdskeik miatt Sándornak el kell venni Laorát, Laurának férj hot krll menni Sándorhoz, ha mindjárt halál ii lesz belSle. Eg/ik som szerette a másikat, de kérleliotíoatU egymáséi- N nak kellett leoaiök. Laura anyja ily taná<-sot adott leányának :
— Lányost, most férjhoz mógy oly, em--berb«z, kit nem ismersz, s nent vagy társaságához szokva Azt tanácslom, lágy neki rab-nője. ha axt akarod, hogy ó neked szolgád tegyen. Kevéssel lógy megelégedve i" mindig vigyázz arra, hogy mit lit, néz, a legyeu gondod, hogy soha rosszat nc lá.uor. Gondod le-'' gyen étolére, vigyázz álmaira : az éhs^g izea-totuágot«z£Ü,*z. álmatlantág rowkedvűvé.tesz.. Vagyonira legyen gOnJocl, tTtkait c! ¿¡V ártlM. Ea jó kedve van, n» légy haragos, h* 3 haragszik, jó kedvet no matits.-Szóval: légy fér-'' jednek Őrangyala! — Laura szót fogadott s ma is boldogok.
Beteg volt a rajkó, s ott ült görnyedezve a «átor előtt Oda megy a cigányasszony s elkezdi gódelgetai mindenféle szép szavakkal.
- — Ili kftll édes fiam? Szólj iclkém,. magzatom, mit ennél? Meghozón mindent, ha a föld alól teremtem is, ha srii forintba kerül is.
— Adjon hát k»e egy kis kenyeret, szél a rajkó.
— Üm. Te is mindig olyat kérsz, a mi altwar—. . .
HUSZADIK É^OLYAM
Z/A L A<In K ö Z L 0/ N\Y
ÁPRILIS 8-in 1881.
Lakodalom volt. Egyre kisiltik a menyasszonyt, h<«(ty ieyék ne sxégyelje magáj; — lám miud''-o omber ¡«sík, csak 6 Bem.
De ó csak egyre szabadkozik, bogy mindjárt moghalns, ha *sy csepp bort is innék.
Történt egysr<r, hogy egy ügyetlen kexü ember kioltja, a gyértját, a mint a hamvát elkoppant*
Mig. & gyertyát kirftték a konyhába, hogy újra meggyújtsák. a jámbor menyasszony kapott a kínálkozó alkalmon e megragadtán az asztalon álló kancsót, jó búzott belőle s azután visszatette valahová
Mikor aztán visszahozták a gyertyát, mindenki bámulatára ott állt a bor<>s kancsó a lakodalmas kás^s til kellő közepében.
.Jó reggelt adjon I«tec 1* A cxigány iámét mondja : r Jó reggelt tiateTendarl . A pap meg-sokaha, és dühösen félre rá^ra kalapját mondá: .Ilyen amolyan teremtette, hányszor fogsz mé« kőssönni?" Calgány: ;,U«7» tlstelendnr, én még caak báromtor köaőnök és bár megso-kalta; hát ba tixsenöciör mondtam volna el a miatyánkot Istennek, akkor aza latén hogy ne haragudott volna ?•
Vizén kellett átmenni a ozigáuyaak.
— Oh szent Mihály arkangyal, caak most segíts, hogy be ne faljak; akora viassgyer-tyát adok, mint a karom.
Mikor a tul»ó partra ért, azt mondja:
— Elég leaa akkora is, mint
ujjam.
— kis
Egyszer ogy cxjgány el ment gyónni I a pap penitenexiául tizenöt miatyánkot adott. MegaokalU a cxigány, a azt mondá a papnak: .Sok lea, tisUlendur." A pap vilassolá : . Neta lesz sok, csak- mondd •).* A cxigány távozott ez*<>'', hogy: „sok lea, tiítelendur.* Misnap reggel bekftszönt a czigány * paphoz; ,Jó reggelt tistelecdnr !" a pap fogadta: .Adjon lit« I* Ismét köszön & cxigány: Jó reggelt tistelendor!"
Hivatalos piaezi árak.
Nagy-Kanixsán, 1881. márcz 30.
100 kilogrammjával számítva.
Bn«a 11----11.70. Rozs 9 50 - 10.—
Árpa 9.--10.— Zab 6 60 -.7 —. Kukoricaa
6—.---. Burgonya 4''—.--. Borió 32.—
—•—. Lencse — —•—80—. Bab -.10--
Széna -—. — 2—. Szalma •--.—1-20.
1 kilogrammjával számitva. Marhabns 48 — .52. Juhhut -•—.— Sertéshús 56-—. —. Szalonna •—.—86. Disznózsír •—,._80. Vöröshagyma •—.— 18. Fogbagyma •—. — 80. Csokor •—f>0. Bora .—•—12''>. Paprika 90.—. Szappan •—.—40.
1 literjével számítva Ó bor 32-48 kr. Uj bor 20 28 kr. Pálinka 48 kr. Eeaet 6 kr. Kiadta:
'' FARKAS, v. piaex könyvveaetS.
Szerkesztői üzenet.
4677. V. D. Kecskemét. Közöljük.
4578. „Hul''ó lrrelek'' et sainte. Itt nem tudunk tommire a«m menni. Rosz időket éltlnk 1
4579. ,SirJalok*-at megkaptuk. 45S0. Sümegh Ma*ác levelet irtunk 4581. Az egenzi''gi lovél nem közölheti.
Sokszor látott egyforma dolgok leirása unalmas olvasmány.
£C ©"ti naptár.
Április 3-dikától 9-dikéig.
Hó- ét heti- Kath. é« prot. Görög _nap _ naptár naptár
1 Utj
14) Kat. és közületek
lTYasirna|
Hétf5 Kedd
Szerd.i CaUtörtök Péntek 9 Szombat
prot ev. Ki fedd meg engem a bünrSI ? Ján. VIII. 46 -59.
122 D4 Vazul
123 Nikon ¡24 2akarj !25 Gy. o b a.
26 Gábor f.
27 Matróna
28 Istváu
tó Fek. vas. Izidor pk. Fer. Vincze Vilm. ap. h Albert bv. Fájd. sxüz f Kgyipt. B A
Vasúti menetrendi.
Indul Kanizsáról hova :
Vouai «zjiiu • , ■, <»• \ Pori*, ldű
i07 Elt-ili, Wi.hl.-», Uomli•>«ár fi 10 rotfgol
2<>9 .
202 Buda Pestre
204
¿12
11 1 éjjel (gyorsvonat) 5 R5 reggel (postavonat) 2 G a îlot, (vegyes vonat) 11 20 é:jel
2:5
2 .10 déiat
313 Birsbe (Hzoml.iitU-fly, Sopron
felé) « 15 reggt>l
301 . H60 <jjel
315 Sopronba 3 40 délut.
205 Prági''rbof Kottori, Csáktornya 4 55 n>ggcl
203 . . 2 47 délut.
201 . . (gjorsv) . 10 50 éjjel
Brkesik Kanizsára honnét:
210 Zákány felöl 5 27 reggel 216 . '' 1 41 dílb. 208 , 11 1 éjjel
211 Buda P*«tr5I (vegyem vonat) ''4 15 reggel (posUvonat) 2 5 délut. (gyorsvonat) 10 30 éjjel
4 l röggel 10 15 éjjel 12 5 délbeu
202 PrAgerl.of felöl (gjorsvonat) 5 37 röggel''
204 . 1 20 délut.
206 . . 10 50 éjjel
hirdetés.
203 201
302 Béd.Sl 314 „ 316 Sopronból
Felelős szerkesztő: BÁT0RFI LAJOS.
BECSI DlVATTEREIH
Mme Klein divatterme,
«¿en, II. Schölli rhof.
Mindenféle öltözékeknek legizlésleljesebb és legpontosabb kisiolgiltatisával, fófeg menj-a8szouyiruha-k észlelek.
párlsl minták.
271 2-2

HIBDETESEK.
imjtttttmttttttttflBETO
e
íuzással
A cs. kir. szab. osztrák telelc-lxltelUcxtézet htíeltáloffi biztosított
e
lilással
5
0
0
darabja 100 frt
évenkint 6 húzással
és minden
kezeskednek kétségtelen hitellel a legnagyobb nyerésesetek,
minthogy minden 100 frt névérték szerint kijátszott záloglevélre azonkívül még jntalom éltesét is esik, mely a kijáuxásic minden búzásban részt vesx, és melynek értéke már ma 30—35 forintig terjed.
E jeles záloglevé; jegyek, melyek nem ajánlhatók eléggé, egyszersmind a legolcsóbbak az Oíxtrák-raagysr birodalomban, mert ezek as »gyedüli sorsjegyek, melyek ráfizetés nélkül fenntarthatók, és m«gi« bizton lehet c kitanő iegynek jelentékeny árfelemelkedésére számítani.
KözelobbrSl vizsgálva, látják, hogy e jegy
9 százalékos kamatozást
képes, minthogy az évi 6 kötlevél értéire darabját 1 írttal véve 6 frt, a kamat 3 frttal számítva, igy az eredmény 9 forintot tesz.
Mi ezea sorsjegyeket készpéazbec szigorúan £ napi árfc-lyjiE szerint (oost 100 frt) adjak, kereset és költség bérmentve, valamint tutvl részlet ftzetés mellett Is
10 részlet 10 frttal........ 100 frt
az utolsó részlet . • • • 5 frt
összesen: 105 frt
k 10 frtayj fizetést jegyenként az eladók kívánatára 4,|,ct ls aegtartjak.
A tötleíél. a jőrő Msra 1881. apríl 15.1 frt és bélyeg.
NYITRAI és TARSA
Budapest, Dorottya-uteza 6. bz.
A jatalom-kStlevelek mint tekének kamatozása végeit használhatók községeknél, testületekiél, nyilvános felügyelet alati
álló intéseteknél, továbbá gyám- és letet1 pénz gyanánt és katonai bázasstg biztosítékul. (A. törvények 86 parajrapbuaa.) Q (2&4 9-16)

3°1
ttmti mmtmmtttnaat
Pályázat.
A lispei helyettes körjegyzői állomás lemondás folytán üresedésbe jővén, annak betöltésére f. év április hó 12-itének délelőtti 9 órájára pályázat nyitutlk, — az érdeklettek a kitett időben a sz.-adorjáni állami iskolában a kellő -igazolványaikkal jelenjenek meg.
Előleges felvilágosítást Menyhárt Dániel gazdatiszt Keretyén (a. p. Bánok-Szent György) fog kívánatra adni. 272 i—2
Segítséget keresve, nem egy beteg nézegeti a hirlapo-
kat kérdezve önmagától: a sok gyógyszer közül melyikbe bizha-tik az ember? Ez vagy ama hirdetés nagysága által tűnik fel; a bet-g válását s a legtöbb esetben épen — a legrosszabb&tl A ki az ilyen csalódást s a biába való pénskiadiat elkerülni akarja, annak tanácsoljak, hogy Gorischek Károly cs. kir. egyetemi könyvárustól Bécsben (Istvántér 6.) bosassa meg magának a .Betegbarát" ezimtt könyvecskét, mert abban a legjobbaknak bizonyult gyógyszerek tárgyilagosan és kimeritSen vannak ismertetve, agy hogy minden beteg teljes nyugalommal bírálhat és a legjobbat választhatja magának. A fentebbi, már 450 kiadást ért könyvecske ingyen és bérmentve kflldetik meg a megrendelőnek, tehát nem okoz több költtég©^ mint 2 krajezárt a levelezési lapért, mely magyar is lehet 11. 161 2—4/
_• * .-fJíllí t . ,
GYÖNYÖRŰ ROM KATH. IMAKONYVEK
Yan szerencsém jelenteni, hogy a koztiszteletü Beke Kri«lóf vörös berónyi róm. kath. plóbáoos és hiroevea magyar iró altul figyelemmel aserkeaztett harmadik és uegyedik kiadást ért, az hitutosságot el^mozdiló, a kath. hivek szivét ncmoaitő, háromféle kiadáBa: .Mí-nny^i MnnnnMker!", Cdvö^séff örvényt''", „Bizton lelki veiér* czimtl és már tizenkét ezer példányon felül a kath. hivek közt elterjedt
ImaKönyveket
a teljes irói joggal örök áron megvásároltam.
Beke Kristóf plébános ur, a kath. hivek jobbléteért lelkesen küzdő lelki atya bölcsen belátá eaen iraakönyvek szükségességét, ég ozuk által ¡gyökesett a nyelretrontó és hibás ima-köuyvuk kiküszöbölését előmozditani.
Ezen imskönyvek me^elenésök óta tninden&il szivesea fogadtattak és eddig a veszprémi, péoi és .szombathelyi pÜHpöki hntósúgok júváh«xy;ÍHŰt kiuyerték, e ezáltal kifejezést adtak, miszerint e szépen kiállított hibátlan imakönyvek terjesztését a kath. hivek közt szívesen látnák.
Menayel «annitkert, vasryis teljes Urtalmu ima- és óm-könyv keresztény katbolikusok használatára, harmadik kia.lás, i^t mllvéizi aczélmet-sxetü képpel 8-rétfl, félbőrben^ kötve tikban . . . frt 1 30 Egész bőrbeu, tokban és finom aranymetszéssel . . frt í.gO
Egész ISr aranymetszés, csat és k«»r--»zt . . . frt 2 70
Zergebérben. csat és di«zitté«sel . . . frt 4 —
Finomabban készitve ...............frt 6.—
Selyem- vagy bárnonykötés Aranvmotszével dj*zltvo . frt 7—10._
Menayei nannáskert, } fiirom paptrr.1 nyomva 12-rélü, hat kitűnő UdvSsség Ösvénye, / aczélmeuzetü képp-l. S<ciniiy..matu czimlapi>al. Biztos letkivezér ) Negyedik kiadáz.
Fél bőrben, tok>>an.......
Egész bőr, finom aranymetszéi ót tokban Aczél kereszt és csattal . ...
Zergebőr diszitéssel . ......
Finomabb kiállított.....•
Selyem- vagy bársonyk disziPmény Menyei mannáikor 32-rétü, temérdek képpel dinzítve, papirk. tokban , . . . Aranymi-tszéssi-1, tokban .....
Aczél kereszt, csattal ......
Zergebór, diszeien
Se''yem-bársony finom dínxitménynyel ....
Kis rózsiskert, vagy a kath keresztény ifjuiáfi imái és énekei kis csinos aranyny^matu papirkötésben, tokban , ára 30 kr. ; angol vászon ezüst nyomással 40 kr., egéni bőrben vclinp ipira.-anymetizéssel, tokban '' .''>0 kr. aczél csatra 70 kr ; egész bőrbun velin papir aranymetaz éssel és acél csatra. k<-rcszttel 80 kr.
Eflyházl Önekk5nyv, 115 egyházi éneket taitalmazó, Il-ik kiadást ért csinoi aranymeticésael kéiaiteU köuyvecske, ára 60 kr.
HMMkkoaiárMBl ealéay, a bold. sz Máriát kegyeletteljesen tiszteló magyaroknak ajánlva, ára 20 kr
Mafly áJd«at, irta Tóth Mike Jézns társasági tag IV. kiadá«, csinos könyv képekkel ár* f(lxve 18, kötve aranynyomassal 28 kr.
A azeat keresztatl ájtatosság, képe« kiadás irU Szemányí Ágost szent-Feren--z r. áldozár, kemény kötés, aranj nyomássa''. 28. kr
Mindm megrendelés poita fordultával eszközöltetik
Tisztelettel WAJDITS JÓZSEF,
könyvkiadó K -Kauizsán.
FERENCZ JÓZSEF
KESERÜVIZ-FORRÁS
Yálamennyi ieserdnz tözött mint legliatásosalili yau elisnierye. Dr.
¡¡ÜNNEPI AJAiYDOKOKü
Tökéletes brittanía-ezöst evőkószlet
csak 8 forlur.
Csinos tartóban és oxidáló ré zekből, kitUnő tartós-^ággal és ezüjüioz hasonló színnel, méltó, hogy minden cz(l»tön kivQlI gyártmánynak elébe tétossék 8 fítért kapható alant elsorolt igazi bnttexüst készl t, x legfinomabb és legjobb brittezBstbil. Jótállással a febér. szinre t.éxvu. G darab briti-zQjt aszuli kés angol aczél pengével C darab igazi angol britt,-zü,t villa, a lcgBaomabb és legnehezebb fajból 6 darab túmór brittezüst evőkanál 12 darab fiuom , kávéskanál
1 darab tömör „ tej meró
f darab nehéz » kitQnó l*jn li". e<mer5
2 darab gyönyörű sálon aszta i gyertyatartó
3 darab legfinomabb tojástartó
C darab üuo:n vésett ajáudokdoboz 1 szép bors- vagy ezukortartó 1 darab, finom tbeaszüriS 6 darab ké «zsámoly (kristály) ''
61 darab 27* 1 — 4
Megrendülések utánvétel lel vacy előbbi pénzküldemény utján, míg a készlet tart. eszközöltetnek e czimen: Brltt ezüst ayá.-raklár.
G. LANGER
BÉCS. II Felső-Dunaaor 77. Ha netán nem teiszenék, ngy a készlet 10 nap alatt az utáns megrendelt tartalom átvétele után visszavétetik.
frt 1.20
frt 1.80
. frt 280
frt 3.50
frt 5- -6.-
frt 6-
irt —.40
frt -.60
frt 1.—
frt 1.50
frt 250
Előleges jelentés.
Tisztelettel aluliroít jilentem a helybeli 6* vidéki nagyér demü közöuségnok, miszerint a magyar utczában levő s
„Magyar Királyihoz
c''zimzett vendéglőmet saját vezetéícmre ismét átvettem. Tudván azt, hogy ezelőtt 8 —10 évvel is, mikor szinte magam kezeltem, közkedveltségnek és látogatottságnak örvendett, ezúttal is régi jó hirnevét ^isszaszerzendem, igyekezvén valamint pontos szolgalat, ugy ai ételek és italok jutányossága és jósága mellett a közfigyelmet kivivni s a méltó pártfogást kiérdemelni.
A helyiségeket feldiszitettem, s teljes jókarba helyeztem. Súlyt fektetek ari a, hogy „magyar konyha* mellett tiszta s kittinö borokkal azolgálhassak, igy 8»játternióaü uj badacsonyi „Rizling", „Oporto* és „Burgundit" vegyítve s egyéb fekete 8 fehér bort méretek a legjobb fajtákból.
Megnyitás á/prilis 9-én szombaton lesz. Midőn erről az érdekelt t. közönséget értesíteni szerencsés vagyok, tisztelettel felkérem a szivea figyelmet és kegyes pArt fogást-.
Nagy-Kanizsa, április 2-án 1881.
GASFAR fhplsbtoz,
276 1—2 tulajdonos.
Különösen s meny-
Dr.
Dr.
Dr.
tf rv-|*Q-nTri fanar kir- l*oácsos Budaposten. .Kü
tvord-ii^i Ldnar ai álu, t0nilc ki> h0(rj mír k.
nvíségben biztos hatása van."
Kézmárszky tanár ^T^^JlZ!
a legkedveltebb bnshajtók torába emelkedett.*
HphhárHt tímár Szt.-Eókhus kórh z igazg Pete». VJtJUIldrUL tanar x löUbi budai aránylag
kev^aebb mennyiségbeu hoz kedvező oredményt létre." Tv__J • . . . . . • virosi főorvos Aradon
Darai)yi korh. igazgató, ( Minden alkalmas esetbon
a legjobb eredményeket tüntette fel." ^
Ambro bábaképzőint igazg. csos Pozsonyban. „A
betegágyasokn. is mint kitűnő -hashajtó szer ^
^ ajánlható." 1-v rjr• . . __- Budán. „Jeles hatása álul tűnik
JJr, Kiss korn. igazgató, ki. gy0mor és béiburutuái, meg-
rögtőU székrekedéseknél, vérto-luláiok&ál, aranyérnél stb."
Kapható Fesziba Te r József. Rotenberg és Weill sch. Rosenberg Fereaez, Roseafeld Adolf, Schwartz és Tanber es Strew és Klela nraknál Nagy-Kaaizaáa, vmlaalit gyógyszertárákban ét nagyobb főszer ám kereskedé-tsokbea. Kívánatra alndenBtt előnyös föltételek mellett raktárak állíttat-sak fel, ha az iránt ¿hajtás ayilváaittatik. Nyomtatványok a szétküldés! iyazfatéságtál Badapestes, Yáozi ntcza 18. 233 5-6
Az ipar csodája.
Sikerült nckom rgy nagy anKol csődtömegtől 480,000 tnczat eví
készletet a legfinomabb valódi bfi:t<-züstből nyerni, melyet kis részekben 60 dafabonkint eladok. Csak 7 frt 80 kr. t.*hát a munkabérnek alig feléért kapható alaut elsorolt kiválóan igazi britiezttat evókéas''.et, mely e!5bb 40 frtba került é» a készlet fehér sxin mogUrtását illetőleg 25 évi jótállás adatik.
G brittezüst asztali kés kitQnó angol aezélpengével G britti''züat villa egy darabtiól fi igazi angol brittexdst evCkanál 6 legfinomabb brittezüst kávéskanál 6 kitűnő brittezüst készsámoly 1 igen finom só-, bors- és fogtisztig tartó 1 nehéz brittezüst levesmerS 1 tómrtr brittezüst tejmerő kanál i6 angol briitezüst gyermek-kanál 4 szép ISmbr tojástartó 4 brittezüst tojáskanál 4 pompás legfinomabb cznkord>.boz 1 igen jó bors- vagy cznkortartó
1 legfinomabb fajta tbeaszürő
2 g/öuyörü salou aiztati gyertyatartó
2 legfinomabb alabastrom gyertyatartó ék
3 finom vas ajándékkészlot
60 darab. 275 1 —10
Mindez elsorolt 60 darab pompás tárgy csak 7 frt 80 kr. Különös kívánatra megrendelhető nálam krfvetkftző készlet: 6 kés, 6 kanál, 6 villa, 6 kávéskanál ára 3 frt 80 kr.
Megrendelések utánvéttol vagy olöbbi pénzküldemény utján mig a készh-t tart, eszközöltetnek e czimen:
A. L. GUTTMANN,
Gcnoraldepot dor Briunniasilber Fabrik •V BÉCS, I, Fleischmarkt Nr. &

Hagy-Ksaisáa, nyoatatotí a kiadó t&iajdoaos Wajdits József gyorssajtójáa.
mimFáprms
égéss fél érre
Bi«wi**l ár:
8 frt < .
negyed évre ...:... 2 -Egy szánt 10 kr.
HIRDETÉSEK
8 hasábos petitsorban 7, másodszor 6 s minden további sorért 5 kr.
'' . nyílttérien
soronként 10 krért''Vétetnek fel.'' Kincstári illeték minden egyes hirdetésért 30 kr. fizetendő..
Hlf i i. : i
ÍÉK
a
1
i- i- I
1 '' 1
A lap szellemi részét Illető ktelemé-nyek a sierkesztöbóz, anyagi részét illető közlemények pedig í kiadóhoz bérmentve
inté/endők : K A G Y - K AN I 7. S A . Wiassicshiz.
Bérmentetlen levelek csak ismert munkatársak tő1, fogadtatnak el.
Kéziratok vissza, nem kOldctnok.
Ns^-Kanizsaváros helyhatóságának, s nagy-kanizsai önk. tűzoltó-egylet", a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank'', , nagy-kanizsai takarékpénztár", a „ zalamegy ai általános tanítótestület a „nagy-kanizsai kisded-nevelő egyesületa nagy-ka.izsai tiszti önsegélyző szövetkezet*, a ssoproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külválasztmány*'' s több megyei és városi . . egyesület hivatalos értesítője.
Heteokiot kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
¡tési fbIMtés .
t
A folyó évfolyam második évnegyedének elmultával tisztelettel felhívjak mindazokat, kiknek előfizetősök lejárt, annak szives megújítására, hogy a lap szétküldésében hiány né forduljon elő
ELŐFIZETÉSI ÁR:
april—jun. évnegyedre 2 frt april — szepfc. félévre 4 frt ''«pril — decz, 3 évnegyedre 6 frt
PflT* Legcélszerűbb '' postautalványnyal eszközölni az előfizetést, mely Wajdits József
könyvkereskedésébe N.-Xaili-zsára küldendő.
a katonabeszállásolási adóról.
Zalamegyc területére felsőbb jóváhagyás ntán behozatott az úgynevezett katonabeszállásolási adó, mely a sok rendű s rangú adó mellett habár terhes, de mégis méltányosnak kell elismernünk.
Nem is érdemben akarok felszólalni, hanem annak kivetése s beszedése körüli terhes módokat felsorolni, melyekkel ez érdemben az illető" közegeknek küzdeniók kell. Ugyanis a megye által minden egyes községre esendő rész egy összegben megküldetik a község eljáróságának, a ki mindenek előtt kell, hogy egy kulcsot készítsen, melynek alapján minden egyes adózónak adóösszegére járó mennyiséget kivethesse. — Miután pedig e czélra a többi adónemeket tartalmazó főkönyvben rovat nagyon természetes nincs, szükséges egy külön teljes főkönyvet alkotni oly formán, hogy az adózó neve, lakhelye és adóösszege benn foglal-
tassák. — Most már van oly körjegyződ". melynek 8 — 10 községe is van, így tehát ugyanannyi főkönyvet kell elkészítenie, . 8 .mivel ezek a község "bíráknak behajtás végett, — hogy tisztán kezeltessenek, — ki nem adhatók, újból ezek részére névsoros kivonat adandó ki, tehát tulajdon kép minden község adófókönyvét kétszer kell lemásolnia, s csak igy következhetik a pár kraj-czároknak beszedése, ha ugyan azzal végére jártunk volna. —
A megye területén azonban igen sok község határában szóllő levén, ezeknek birtokosai sokszor 30 községben is laknak, igy az ezektől járó néhány krajczár beszedése végett tíz körjegyzőséget is meg kell keresni, a kik a behajtott 3-4 krajczárt természetesen ajánlva feladják, és ekként hetenkint több vevény érkezik he néhány krajczárral, tehát a postahivataloknak is tetemes munkát szerez.
Igen sokszór megtörténik az is, hogy egy krajczár miatt három megkeresést is kell intézni, mi által, eltekintve a munkától, ugyanannyi papir használtatik fel, ha csak az illető jeg/ző saját zsebéből fedezni nem akarja. — " ;
Ezekből kiteíszóleg egy hónapot bizonyosan igénybe vesz ezen.adónem keresztülvitele, s e mellett még néhány forint értékű nyomtatvány is felhasználandó, s mégis végre az tűnik ki, hogy tisztán behajtható nem volt, hanem a hiányzó pár forintot az elöljáróság kénytelen megfizetni, mert a felső hatóság által figyelembe nem véve minden, ugy ezen adónál is felmerülő nehézségeket, végrehajtást szenved, s akkor azt nyerte vele, hogy még a végrehajtási költségeket is fizeti. — Ha pedig ez érdemben panaszt emel legfölebb megdorgálják, hogy kötelességének miért nem tesz eleget. -
Mindezen nehézségek és kellemetlenségek elháríthatok lennének az által, ha a kivetendő Összegek az évenkinti szokásos költségtervbe felvéve, & többi községi kiadásokkal kivettetnének, s igy az adózó is adójának fizetése alkalmával megszabadulva ebbeli kötelezettségétől, a község elöljárója pedig nem házalna eme pár krajczárokért akkor, a mi-dón már közmunka, legelő adó, fogyasztási adó, s több effélék miatt úgyis folytán há»lni kell,'' igy a falusi embernek egyéb újsága nincs, mint hogy minden héten pénzt szednek tőle.
Igaz, hog^ lelkészek s tanítók községi pótlékot* nem §zetnek, melyhez a katonabeszállásolási adó is jönne, de e miatt nem érdemes oly tetemes munkát v végeztetni, mert esetleg pár egyénre eső rész köny-nyen kiszámítható lenne.
Ugy látszik azonban, hogy minden csekélységet megnehezítünk, de azon reményben élűnk, hogy a megyei törvényhatóság belátva a nehézségeket, ezen általa behozott adónak kezelését megkönnyebitendi.
_ -ó. -
— A debreczeni ipar-mü-kiál-íitás iránt — mint értesülünk — országszerte már is nagy érdeklődés mutatkozik; e kiállítás, mely főleg az ifjú iparosok munkaképességéről, szorgalmáról van hivatva tanúbizonyságot tenni, meg is érdemli, hogy az iparos-osztály által melegen ka-roltassék feL — Az Önálló iparosok köréből is már számosan közremunkálnak a kiállítás sikerűlése tekintetében, minélfogva csak örömünknek adhatunk kifejezést, hogy a munkás osztálynak ujabban alkalma nyilik bebizonyíthatni, miszerint képesség és szorgalom nála nem hiányzanak, A magunk részéről ujabban felhívjuk városunk és környékének minden rendű iparosát, hogy igyekezzenek e
kiállításban minél számosabban részt-« venni. A debreczeni ipar-mü-kiállitás határnapjai következők: bejelentések'' elfogadtatnak ,1881. jalius 1-éig. A. tárgyak beküldendők julius 20-tól augusztus 10-éig. Megnyitás atgiuz-tus 20-án. Miután a megnyitásig minden ügybarátnak elegendő ideje lévéü a kiállításnak propagandát csinálni: ajánljuk e nagy fontosságú ügyet a legszélesebb körök valamint egyesek jó indulatába és hazafias pártfogásába.
— Az ad« befizetésre uj mód
lép életbe, mely által a felek elke rülfl? az eddigi 3ok idóvesztegetést. Jövőre az adót e czélra kibocsátandó póstautalványnyal lehet beküldeni az adóhivatalba. Az utalvány három részből áll, u. m. az utalványból, szelvényből és a feladó vevényből; a két előbbit az adófizető, az utóbbit a postahivatal tölti be, s a vevény félesztendeig nytigtatványul szoigál. Ha a fél ez idő- alatt nem kapta meg az adóhiv*t*li nvugtatványt, reklamálhat. A ii* Jtrtók az utal ványon megjelölni adókönyve számát saL —
Törvénykezés köréből.
Mait ssámunkbeo tett ígéretbe» képest & folyó éri márcz. 31 «én letárgyalt bűnügyről hozzánk éekeZetttqdó sitást közöljük. Elnök : Miklós Károly 5 szavazó birák: Gtóxony Fereacz e Tőt tösy Béla, jegyző Weber Károly arai: — az ügyészséget Dr. Laky Kristóf es. k. kamarás or képv bei te s védőkül % hiva tálból kinevezett Albinits József or helyett annak véletlen közben jött akadályoztatása folytán g a szinte hivatalból kinevezett Garay Benő ügyvéd urak jelennek meg.
A kir. törvényszék 667/881 számú határozata folytán Borsos János, német-falusi lakóst a Tőrök János ugyanottani lakóson 1880. november 1-én elkövetett gyilkosság s Markó György ugyanottani lakóson 1879. november 5 én elkövetett súlyos testi sértés s Kise Mari ösv. Török Jánosáé ugyanottani l&kóst a férje
Török Jánoson elkövetett gyHkíMaápbani bünrészeeaég s végre ifj. Bálint István s ití. Markó János ugyanottani lakásokat a Markó Györgyön elkövetett súlyos fXetü sértés bűntényeiért helyezte vád alá s a kir. ügyész ur raámoi pontokban elősorolt gyana okok alapján kérte ellenük a régtárgyalás megtartását A végtárgyalás több nevesete« ujabbi terhelő gyanaokot hozott felszínre és pedig, többek kötött két meghívott katonai puskás mint szakértő co ns tatái ta, hogy a Borsot Jánosnál feltalált revolver ugyanazon ssámu, mint azon golyó, melyet a holt testben feltaláltak, — sőt constatálták, hogy rozsdás csövű pisztolybél kellett azon golyóoak kilőve lenni «hogy a vádlott revolverjének csövet rozsdásaik s igy bizonyossággal állithatják, hogy ezen csőből lövetett ki a kérdéses golyó stb.
Ezek után c kir. ügyész ur őzr. Tőrök Jánosai ssül. Kiss Mari ellenében a gyilkossági bünréázesség iránt tett vádját. — ámbár több terhelő körülmény merült fel — többek köxöti, hogy szerv Imi viszonyban állott vádlott Borsos Jánows.1 s högy pár héttel megelőzőleg meggyilkolt férjével összeveszvén" néki azt mondta: ^Megállj kutya nem soká élsz", de mert bizonyítva a részességet még aem látja — < visszavonja. Azonban Borsos János ellenében a gyilkossági biin ■ tettet a következő indokokbél beigazolva .találja a őt kötcl általi halállal kén bün-tettetni Mert:
1. Borsos János maga is beismeri, hogy Török János nejével ssül. ! Kiss-Máriával szerelmi viszonyban élL
Ti. Török Hona vallja, miszerint a múlt őtxssel, midőn Török János neve* sett feleségét feddí, es azt felelte,'' hogy „megállj kutya nem soká élsz."
3. Borsos János elfogatásakor azt állitá, hogy revolver-töltényei már azelőtt rég elfogytak, holott Sinkóvics György, Németh István és Borsos Vincse igazol-ják^misserint október hó utolBÓ napjaiban is revolverében tőbb töltény volt.
4. A.i orvosi látlelet sceríat s "hullában revolver golyó találtatott.
5. A kihallgatott tanuk vallomása szerint revolverrel azon a vidéken fiortoi Jánoson kivül senki sem bírt a hogy a meggyilkolt Török János tudomássserü-leg ellenségeskedésben senkivel sem volt.
6. A íoglárőrmwtert elfogatása alkalmával Borsos — b&jác leendő segítésre hivta fel s 10 forinttal megvesztegetni akarta.

TARGZA.
Hulló levelek.
Haji valaha lánggal égett Ez a szikra Lányka érted t 8 ez a zsikra Íz ma-holnap Ki lesz halra — — Nem marad más rám örökül, Csak a hamva, Hideg hamva.
Gondolatom mnltba téred Mint a hacajáró lélek, a moltból kitépek egy
Vu-áf«zálat —--
Olyan sárga minden stirma Miat a tiáaat, — De olaziradt!
S cogyás at o&t lomha ixárnya Ssomcm nyugalomra sarja ; Koasornt fonaa a fejedre, — Látlak téged, Kozxorudra reménységem Zöldjét téped, L hol éred,
IL
LrS mond jak ? oh nemi nem Boha! Ez tengernyi kint hozna rám, Mely órjáa ''kin alatt szivem Össze is roukadna talán. Saeretlek én a mig.élekl Hi Le lenne oz a2 élet, Sogyha a iciv üres lenne ? Legyen Inkább bánat benne, A mely íxerolmemből támadt, A melyet a férgek rágnak....
III.
Ne adjatok nekem vigaiat, Vigaszotok nekem nem kell, Ha a sebet feiazakitják, tség betegebb lesz as cm bar.
Ciak hagyjátok, cajgjoC a seb,
Vigasztalás az rá nem ir--
Van szivemnek jobb orvosa, Temetőbe a sir, a airl —
K. BtJFFY PÁL.
Fel is, le is.
Eredeti regény.
Irta: Zsajos.
(Folytatás.) .
— Az már bizony nem lennék 1
— Hát azután miért ?
— Akkor nem lehetnék a te kis férjecskód I
— As igaz. Akkor ne is fogadd el, valahogy ha megtalálnának vele kínálni.
— Nem én, akár mily jó „paro-chiáte is adnának. Es a kis szoba az én „parochiám3 s benne te vagy as én papom is, akinek gyónni szoktam.
— Te meg az enyém vagy. — Még is csak jé bácsi as a Szeghalmi ur, nem feledkezik meg ismét rólad!
— Magam sem hittem volna, hogy oly jószívű irányomban. Szeghalmi ur nem az embert nézi, hanem annak ügyességét, jártasságát. Előtte dicsérhetnek valakit, hogy ilyen ügyes, hogy olyan járfas, ennyire meg annyira ajánlható — erre nem hallgat. Ha egyszer meggyíző-dött.valakinek jártasaágáról, ügyességéről, nem kell azt előtte dicsérni. Hány meg hány embert ajánlottak az és állá somra, meglehet ügyes emberek lehettek és egyiket sem fogadta fel. Ugy látszik a protekezió előtte nem ér Bemmit. Milyen ritka a mai világban ez. A sok ajánlás vakká iparkodik tenni a meggyőződést. Ad, jutalmac azután as illető annólküi, hogy előbb a megérdemlóe aehés kérdé-
sét vetné latba. Mert te mondod barátom és te ajánlod barátom: ugy legyen as állás as övé, a jutalom as övé.
Az állás emelkedésével, melyIyel karöltve járt a físetés nagyobbodáss ée ns étlap sorozata változatosabb lett. Ezután már a tészta neműből ie többféle ós gyakran volt.
Riesenstern ur pedig annyira megnyerte Szeghalmi ur kegyéi, hogy nemsokára igy szélt hozzá:
— Riesenstern url
— Méltóztassék parancsolni.
— Látja — megvallom őszintén — önt jobban találom :>liferánsE''-nak mint Grébert. Vele Behogy sem vagyos megelégedve. önt sokkal jártasabbnak találom. Jobban is fog ennek a szerepnek megfelelni mint Gréber. A hónap elején átveszi ezt as állást.
Eli örült jobban ily szép bizalomnak mint Riesenstern. Most már egyéb dolga nem volt, mint az elszállítandó árucaikkekről könyvet vezetüi, azokat megnevezett helyökrs elrendelni a vac-„utos•
— Sí rőltám, kérlek — ssőlt Riesenstern, midÖE haxr.jőit — holnapra bi-cony már jó le»: ögy kis pecseny&akét is sütni. Nem fog megártani.
— Már megint jobban vagyunk ?
— Ügy van, eltaláltad! Hiszen muidect eltalálsz kedvesem.
— Tehát holnap pecsenyét fogok aÜtni. Borovu sültet?
— Nem bánom.
— Avagy üisznó ,sciczlitVa •
—■ Azt sem bánom.
— Jaj édesem kétféléi egyszerre, nono, megárt a »ok & jóból is.
—» Nem bánom, ha lépes rigót sütsz is, csak pecsenye legyen, de azért ne drága!
— Bízd reám, majd meglesz.
— Azután kérlek esek as edények sgy kissé már elkopottak.
— Hja bizony a aok használás meglátszik ám rajtoki
— De hf már pecsaayét is bírnak sütni, 7ac rá pénzünk, akkor legyen edényünk is, c melyből jő isüea étkez hetünk.
— Jól van: veasek helyettök ujakat, ez mind szükséges a háztartásnál. A szép konyha a gazdasszony czimere. A hol ssépen, csinosan berendezett konyhát láttam, ott rendesed jó gazdasszony is rolt a háznál.
— Ha láttál, ha nem, as nekem mindegy, de & mi egyszer Bsükséges, ast ha lehet ne nélkülözzük. Jövedelmem most már megengedi, hogy egy kis bevásárlást tegyünk. Ne legyünk magánk irányában fukarok. A ki maga irányiban fukar, as önmagát csalja meg.
Ennél pedig nincs bolondabb valami ugy-e édesem? Hiszen azért a takarékosság senkinek sem árt meg, de a túlságos ebből tóm szép.
Egy hót mulvs pedig igy szólt Riesenstern:
— Ugy nem szeretem ezeket u kopott bútorokat. Bizony ideje lenne, hogy jobbat vennénk ugy-e édesem? Es a szék már alig áll & lábán. Ebből meg & szalma u hiányzik. Es a diván méltán & régiségtárban foglalhatna helyet. Es & tükör is olyan, mintha száz éves volna.
Utóbb még ránk fogják, hogy ré giség búvárok, régiség gyűjtők vagyunk, A t^f^S i* caak ugy becses, ha értékkel
. i/
bir. Ezeknek azonban ugyancs nagyon hiányzik.
— Mindap meg les?, minden, csak pénz'', adj reá. Jó lesz, nagyon jóL
— Itt van. Valami nagyon drágák ne legyenek! Különben reád hizom.
A régi kopett diván, ^ ozipét vesztett ssőlye, a mozgó lábu székek , mind a padlásra vándoroltak, 8 helyökre egyszerű, de eléggé csinos bútorok hosaitak.
Riesenstern. ur egy Bsép napon csak ason vette magát észre, Jj°fey Ő bizony már pénztárnok lett. és valóban as is volt —
A fizetés pedig ismét szépecskén megnagyobbodott, e igy Szeghalmi urnái a legmagasabb és legjövedelmezőbb állást nyerte eL .....~'' "•T-t™
TPÍV^dfcl « elseje — as as édes első — eTjöw, Hikor Szeghalmi ur belenyúlt pénses ssekrényébe s egy jó csomócskát onnan kímarkolászva, abból egyenkint egy szép ssámjjorigssám-lálai kezdett.
No még mindig, no még mindig rakosgatta a könnyű bankókat reaskető kezébe.
Mily boldog volt, midőn Szeghalmi ur ajkáról e néhány szót hallá hangzani: „Es az öaét ne köszönje, est megérdem-lette!®
Tehát Dmegérdemlette.c Mily kellemes volt e szót hallgatni.
$ *
Most már jó ebéd, szép edény és csinos bútorral birtak, cssk még valami nem tei&sett Riesenstern urnák.
As a valami pedig nem volt mint: a ssük lakás. Igen, a lakás as j^em tet-ssetl Riesenstern urnsk..'' lSgyrésst a*ért, mert Szeghalmi ur ^,Lipét, v^roaban ,1a-
ilili . - í *í i . i.''.^t £«td.n !
HUSZADIK
ÉTPOLYAM
Z A4 A4 t ó m KY
.fK- i
1 -...... ÁPRILIS 7-éa 1 áai. -
____ _i>:
7. A gyilkosáig elkövetésének ideje Iáján vagyis novemb«r*l«M^ körülbelül reggeli l/tQ órakw §*pbé Ferenci és neje született Mecsica -j^pMUKti] aj hegyi lakó-sok Borsos Jánost ''Tőrök János lakása felől jönni látták, ''. '' ''
8. Borbély15Jótóf gyilkosság ''reggelén 10 óra tájban Bpraossali találkozása, alkalmával — ezt hevültnet lenni látta ; Harth Mihály is vallja, mw szerint ugyanakkor kissé'' xavarodottns.^ kétséget Játszót^ Borsos és a következő is ez" ''L "t" . tapasztalta-rajta, t ¿. ..
9. Török Jáoosné azt állitjá, "hogy Borsos náluk októbk 28-án voK- utoljái», holott Török Ilona igazolja, miszerint r gyilkosság napján, vagyis november 1-én d. e. ÜcórajtájjbanSfr JfJu^ jfrojt ''fBfrsfc János.
—lOr A mkéitők a - régl*iey»láB
folyamán igazolták. ast, feogya ¿Vádlott revolverjának i agyanajson szám* Van mely azon goiyóasfk,- mely! a tasfcgyÜí kolt tetemében ItÁ talál tátott*; igjtfolták azt, hogy e®ea revolver.csökei belől rozsdásak, hogy a kérdéses a kije. törvényszék asztalán fekvő golyónak i rossdá sós csövii revolverből kellett kilőve lenni: igazolták azt, hogy azon puskából, kilőtt, srótek, .melyeket a holt tetemben, as orvosok. feltaJáltak ugyt^n oly számúak, mint tainőket.vádlottoál két patrontás-ban el fogat ása. alkalmáv al. léitek.
f 11. Igazoltatott* hogy., vádlott elfogatása alkalmával eltagadta azt, hogy a lábán levő'' csizmáján, kivüi még neki lenne csizmája holott utóbb nála egy párt utóbb sajátjának elismert patkós csizmát találtak s igazoltatik a helyszínén tapasztalt lábnyomokkal, hogy a gyilkoson patkós csizma volt stb. atb.
Végre 12. A Markó Győrgyön elkövetett súlyos testi sérlétt pedig mind három vádlott beismeri.
Kéri ezek alapján Borsos Jánosi a gyilkosság s .súlyos testi sértés bűntényében bűnösnek kimondani s őt & bűn tető törv. 278..§-hozkép«at kötél általi halálra s ifj. Markó János b Bálint István állítólag boros állapotuk tekintetbe vétele folytán a büntető, törv. 308. §-a alapján iys évi börtönre ítélni, ,;
Etek után elnöklő Miklós Károly ur Borsos János védőjét Remete Géza urat hivja fel a BZÓUásra, ki is. következőkben terjeezté elő védelmét.
Tekintete«, kir. Törvényszék t Vé-denczera Török János ellen a gyilkosság'' 8 súlyos testi ¿értésért, emeltetik vád s a kir. ügyész .ur ab üa te tő törvény 278,:§ra értelmében őt halállal k^Lbüntetni". } t.
S ezen. gyilkosság bűntetté ban őt a kir. ügyé« ur, a vizsgálat, de fől«g a mai végtáxgyalás folyamán felmerült a előadott adatok alapján tartja bűnösnek:, én ezen adatokat akár egyenként, akár'' öpazeségükben veszem komoly bírálat, alá: azon eredményre jövök, bogy . a*°k_ tagadhatlanul a kisebb s nagyobb gyanú okok jellegével birnakj — de közvetlen bizonyítékul s minden kétséget kizáró próbául a tett elkövetésének valóságára azok nem szolgálnak.
Már pedig kéí#égbe vonom, hogy büntető törvényünk s hogy annak''a felsőbb bíróságaink részéről , tapasztalt alkalmazása mellett ^ bármely bűntettben is, de főleg t főben járó .bűntettekben íb ezen legsulyoBbikában puszta — habár terhelő gyanú okok alapján — mársaif-
talö és lüaeine hozni.
Szfe^^Mg v<vr.2iéasol járó büaiettekná! még jfcrajifeí vagy egyéb az életben gyr.k(.«ia előfojxialó véletlen eset folytán az clnéftre níéx£e>s m»n«kvési ul lehetősége fentartatik — addig as elvett életet se a körülmények^ se aa ember többé vissza aem adhaljat ugyanazért a gyil ¿oaságban büsösnek véd«nczemet kimon üani, azt hi&sem a tek. kir. törvényszék ki nem sáró közvetlen bizony i ókok alapjánifogmi :* mert tudom, hogy sainte elfogadta azon magasztos, irány orvét 8"humánus felfogást, hogy "inkább vtki 1 bünőe '' meneküljön'', mint egyrártat-lan lakoljon.
Nézzük azouban a kir..ügyész ur általi ssamoa ,p«btokba$j elősorolt kdáít»-, kkt, hogy4 azok akár egyenként,'' álcár 7^zegnb"bén''köz''vétrén bizonyíríkÖTlíő-"
ÍeíaA:!-eE<i bátor leszek a kir, ügyész, ur Ujai előterjesztett rendben azon pontokat bonczkés alá venni és ez által azt kimutatni, miszerint mig egyrészt á gyilk''oa-aá''gnak vádlott általi valóságosé/követése igazolva niacsi ; másrészt bogy annak lehetősége kizárva itfp nincs: miszerist a, gyilkosságot más valaki köve Un cl, vj
ad; l.)Ezen pontra nézve bátor vagyok megjegyezni, nogy még csak állítva se, annál kevésbé látom igazolva azt, hogy vádlott Borsos János saját nejével ellen séges s rosz házas viszonyban élt s igy hogy nejét elhagyni » a meggyilkol* nejé ve) összeállani szándéka lelt volna, sőt vádlott neje a mai végtárgyalás alkalmával kijelenté, hogy vele férje a lehető legssebben''VgyéngŐdebbeii.''báhi. No már pedig magában a szerelmi viszony -r tekintve vádlottnak állásánál fogva mint Bzőllőpásztornak akadályokkal nem járó bő alkalmait: mig egyrésst á jelen eset bm méltán futólagosnak joggal vélelmez hető — másrészről ily viszoiay még ön magában gyanuokra se szolgáltathat, főleg akkorr midőn az kizárva .nincs: jogy másokkal is a kérdéses nő. a kaland-szetü enyelgést űzte. De hogy futólagosnak s nem bensó-s tartósnak veendő ezen volt viszony, mulaija az, hogy a meg gyilkolt s .a község lakósai arról mit se tudtak, már, pedig nehéz azt elhinni, hogy a vádlotthoz. ba»oulé elhanyagolt nevelésű egyén, ha az nála Bzenvedélylyé □övi ki magát, annak eltitkolásában kellő tapintattal e gyengéd érzékkel bírna. Tehát ezen szerelmeskedési viszony oly határozott i^i,egüne_k a feua forgó ,kurül ményéknél fogva nem vehető — hogy vádlottatgyilkoesági bűntettre indíthatta vohwk ti." ■'' ■■•• í * ?«:• j ■
sd. 2.) Vádpontra megjegyzem, hogy Török Ilona a meggyilkolt nővére ki itt a végtárgyalás folyamán, beismerte,--hogy -''Vádlottal-'''' ellenséges viszonyban volt a van ia a eszerint vallomása e körülményre félpróbát se képezhet, — da meg vádlottnak abboz s*mmi köze, hogy a meggyilkolt neje férjének valamikor mit beszélgetett: vádlott-egyedül saját tényei-ért köteles felelni. ''i ! ad 3) Tagadhatlaoul terhelő körülmény védenexemré az, bogy a töltények szá mát és azok létezését eltagadta :de vehető-é ee közvetlen bizonyiléknak? sőr csak súlyos gyannoknak is akkor, ha a fen-forgő'' körülményeket lélektanilag vizs-/ gáljuk? Foglárok jelenek meg nála, s araint vádlott s neje bemondá, őt gyilkosnak kiáltják ki — össze-vissza verik s
ktncíE-zÁk ? ú olfogatása ? pilíanatábah ijed UiéfféW még azt isr eltagadja, hogy előtte való uap tolté&e is lett rolaii most * már tán százszor megbánt tagadása mello''.t megmarad, mn-t aitól fél méltán, hogy tsiótlafi ál!iládának bevallása csak -.súlyosbítaná helyzetét.
Nítics tűk- kir, törvényszék, oly ¡tiszta lelkiismeretű ártatlan étóber a vilá-íroft e ha Tun — *záma nem nagy lehet, ki siv akasztófákru járó bűnténynyelí puszta gyanúsítása esetén a természetszerű megdöbbenés első pillanatában ellenmondásokba bele keverhető a kisebb b nagyobb mértékben zavart — megijed t-nek tapasztalható ne lenne, — részemről legalább megeshetett vulna^ hogy ieány-, •ák adtam'' Volna ki magamat s ig\r nerto csak a csizmási^iéuyek Bzim*cőj felfd-, keztem volna meg. A valódi gyilkos májdv-öem venne tagadásba oly mellék körülményt, melyre 2—3 tanú van — hanem a«t,mondaná: ,ha egy zsák töl tényem lett volna is, még nem követke; sik abból, hogy a gyilkos én vágyok", de ezen vádlott mint ki valószínűleg ártatlan — noha ideje 4 nap lett volna — megfontolás tárgyává se tehette h le folyt eseménytsijgy csakhogy a borzasztó gyanútól s hurczoltatástól meneküljön: még azt is eltagadta, hogy október 31 én
töltónye is lett voln»».
, ; j - ¡ ¿-j
A gyilkosságot megelőző napon délután mutogatta revolverjét 3 ember előtt, isek előtt tett abba állítólag4 golyót melyet aeki''k szmte megmuta totf — most már ezt a ki eltagadja, vagy őrült, vagy ártatlan lehet csak! — mint ki a gyanúsítás pillanatában mindent tagad r — azt is — hogy létezik — mert szégyen érzetében inkább föld alatt óhajtna leani —.de valódi gyilkos, nem hihetem, hogy ily meggondolatlan nyilai kozatot tenne. Vádlottnak a vizsgáló hin5 ur előtt b az itteni végtárgyaláson tett öwzes vallomáaaí megegyeznek a tanuk vallomásaival: egyedül ezen a csizma s töltényekre vonatkozó foglárok előtt elfogatásakor tett vallomása mutatkozik valótlannak Méltóztassék ez*n a ebből eredhető következetes tagadá sokat és lélektani szempontokból a bírást alá venni.
kott, Ríe®enBtérn ür lakása pedig a JázaeT vároB egyik külső zegzugos, kövezetlen utczájában volt. Jókora kis ütacsba volt onnan bejárnf:'' - '' 1
Másrészt pedig azért, meri oly szűk, oly kicsiny, oly barátságtalan volt lakáss. Már mags a kopott ház sem elégi té ki. Ae alacsony zsíndélyes tető, á melyet ''minden ember elérhetett, csak rémséges gondolatok feléledésére azolgált. Vagy felgyújtják, vagy felmásznak rajta a tolvajok s a padlásban elrejtőzködve éjjel kirabolhatják, még meg is gyilkolhatják.
(Folytatása következik)
Az
éjjélí zene.
. — Rajs. — ..
S. Csákányi Henrik Bélától.
Mély cíend uralkodik.-
Az est Bzétterité a szerelem titkos köpenyét a — BÖtélséget. A csillagok milliárdjai mint még annyi mécsecskék szórják sugaraikat; a hold''ábrándos ezüst fényét szép Heléna ablakára veti, kíváncsian, mint a féltékeny férj.
Hel ena alszik. Hamvas pilláit ''lecsukva tartja a szender, selymes haja kuszáitan bodrozz* hófehér vántosát, mosolygó, piros arczája szakasztott olyanj '' mint a hajnalban hasadt rózsabimbó.
Picii kezei bágyadtan csüggnek melle piheg, mint valami kis ma dárkáá, csattanó, piros ajka akár a csereszny efa az a könnvü, halk lélegzés, mely félig ¿vilt szájáról ellebben,'' lágy, mint az enyhe fuvalom, mely mint bájos mosoly játszik piros ajkival: '' • . . t \
Mosolyog édes álmain, melyben Morpheus ,a jó barát* ringatja, hisz azok oly''édesfck, oly gy5oywiűek!: '' • '''' '' Virányos kertben «HAL
Sziláj csermely csevegése, Vig ma-dárkák dalai, a rózsák illatot lehelő kely-
hei mámorositják. .....
Gyengéd zene, titkos minő a bokor, ban »tisogó sephir enyelgése, ábrándos minő aa eolhárfa húrjaival esókolódŐ stellőcske zengése.
Á zene mindinkább hangossá válik, mig nem azt véli, hogy az angyalok mennyei kórusa játszik.
Heléna felébred. '' -
Elfogultan tekint szét, mintha ba-sisch ital mámorából bontakoznék ki. A zenét, melyet csak bajló álom tüneménynek hitt, most valóságban hallja.
Elpirul — szive hangosabban dobog, picti kezecskéit szivére szorítva, félve — mint a galamb közelit ablakához/ s kíváncsian tekint át a redőkön. S ez a pillantás őt boldoggá lette, tul boldoggá — hisz éjjeli zenét kapott
A lélekbúvár, kí s kebel mélyéig hatol as érzelmeket kikutatandó, csak az tudná voltakép ecsetélni az ily éjjeli zenével kitűntetett leányka érzelmeit. Mily nagyszerű volna as a jelenet a festő 6cse -téré, midőn elbájolva áll ablakánál.
Elmerengve a zenén, mely édes, mint a virágok álma, mint a természet, melyre a kikelet gyermekei ébrednek. Szilaj mint a bérezi patak s bus, mint \ haldokló hattyú vég dala.
A hkngok összeolvadnak szive ér-zslményiveT. Szemei könyeznek, s szive tapsol örömében. Igaza van a költőnek: Négy kis hurbaö ennyi érzés "Nem is tudom, hogy fér meg! Ablakánál áll illetve á zene varázsától, látja képzeletében, kit anfeyira szere'', látni, és kinek, mert igy súgja saiveérse-ménye ezec »kitüntetést" köszönheti. Olt áll; mig a sene utolsó dalakkordja rké-
De meg lehetleu e az azok látására esküt tett tanuk tévedése? Ilias ezen tánuk mindegyike azt vállá, hogy revol-
ae előbb, se utóbb, mint akkor először nem tarthatták e az üres töltényt golyö-val ellátottnak''?--Főleg akkor," mikor a~ 3 dik tana, ki ssiate jeleq voit, ast mosdja, »bogy bizony azt nem tudom, volt-e a töltényekben golyó, vagy nem ?*
Már pedig a golyót a revolver töitósyben, ha benne van, csak vak nem látja: az pedig ^nyilván tapasztul íaló, hogy a 3 ik tanü'' ép szem b látással >ir b bemondja szinte, hogy vizsgálta "s nézte a pisztolyt s az abban bele helyi zett tői léseket. Horváth Mihály, pedig vallja, hogy előtte pár nappal csak egy töltést látott vádlottnál b azt is kilőtte. Feltehető-e észszerüleg, a ki holnap reggel gyilkolni határozta el magát, hogy or. a revolver s annak kezeléséről ma délután előadásokat rendezzen mások mulattatására, hogy ezáltal az akasztófát részére felállítandó lanukról előre gondos kodjék? ;''iJ:ií
ad. 4») éa az ad. 6?) s 10.) pontokra'' étWÖását s á vádként felhozott csíjttaa
adnedő észre/ételeimet a :ek. kir., lörvényeséknek beca«« eBg<;delmévsl összefoglalva sorolom tel. • ;
A végiárgyalás folyamán kitűnt, b^gv'' nem áll az, mísserínt se ..Németfalu, te vidékén vádlottou kivfil másnsk revolverje ne lett volna, mert vádlott mindjárt két németfalusi lakost nevezett meg, kiknek volta van is revolverjük s özek .közül egyik, miatitt megj tanú Harth Itfihály be ia ismeri, hogy neki volt a van is ot''.hon revolverje, s ebből következik, hogy vádlott a másik Keskeny János megnevezésénei se mon do t valótlant: de meg vádlotts az x. y tanú tudomása nélkül hány revolver létezhetik: Németfalu.s környékén^-¿-j ugy hiszem, "bo én se ''á lek. kir. torvényszék megnrondani képes neurtenne "— do me^ bol van as megirva, hogy a gyilkosságot németfalusi a.vagj szomszédol községbeli lakósnu.k kellott elkövetni-e? Avagy be''van-e igazolva uz. hogy a meggyilkolt Török Jánosnak széles e nagy vilá" gon haragosa nem lehetett, mert erről Péter és Pálnak tudomása nem volt? A figyelembe se vehető Túrök Ilona ellen-HCgcs indulatu csevegésén kívül találko zott-e Németfaluban egy ember, aki azt állította volna, hogy vádlott a meggyil kolttal haragos viszonyban állott volna; n- m-e tanúsítják egybehangzóan vádlott s a meggyilkoltnak neje ép az elleukezőt, a legjobb baráti viszony létezését? Te hát ellenséges indulat avagy boszu vádlott terhére nem igazoltatik- A szakértők adott véleménye ismét tagadhatlanul nagyon nyomasztó gyanuok, de ki van-e az zárva, hogy a véletlen sors gunyka-uzaja nyilatkozik ezen körülménynél is? Ki van-e az zárva, hogy másoknak is 9. Bzámu revolverje ne lehetne s hogv enuek csövei rozsdások nem lehetnének? Ki van-e az zárva, hogy hasonló számú s nagyságú srét egy egész vidéken elterjedve n« legyen, lőleg akkor, midőn vádlott haláruzoiUu állitá, hogy ő a acélét a kapornaki hollósnál vette, s hogy annál csak is ily nagyságú nyúl árét létezik s hogy azon vidékbeli puskás emberek legnagyobb réaze annál vásárol s igy ugyaníly sróttel bírnak ?
Vádiolt ezen állítása, semmire! se Mt megczáfolvii.
Az ugyanazon számú illetőleg nagyságú rovofver.tknt százezrivel gyártják 8 árulják boldog, boldogtalannak. Gyauu-pknak sőt terhelőnek is igen, de kétséget, kizáró bizon; itélcnak ezen szakértői véleményt se tarthatom.
ad. 6.) pontnál előre.bocsátom, hogy az őrmesternek tett vallomása a'' legrosz-szabb esetbe»! ia» feuforgó körülményre nézve fél próbát képez b a gyilkosság elkövetésére pedig csekély gyanuokot állapit meg, mert az őrmestúr ur maga b-i/raeri, bogy vádlott a gyilkosság el-k..c« éaót határozottan tagadta s igy nyilván való, bogy pénz ígérete nem a gy ilkossíg büuteltében levő bűnösségé nek elbilrilását czélozta, .hanem azon baj^ értette b érthette, melyet ily büntet teli puszta habár m«rőb©n alaptalan gyanúsítás ic járni szokott — érthette baj lati azon további kínzásl, melyen keresztül ment, a letartóztatást a ezzel járó anyagi kárt —: sha ettől menekedni, tőre kedett: még halálos itélet reá nem siab-íató s hogy valami nagy bűnösnek nem érezhette maj;át, muUtja_ az_állilőiag igért összeg csekély volta b azon tekin télyes állás — melyet egy szőllő pásztor egy foglár őrmester illetve jelen esetben helyettes csendbizlosnak tulajdonít. Különben vádlott szemébe mondta az őrmesternek, hogy őt legényeivel össze vissza verette, sőt hogy rüaga. az őrmesttr a verekedésben egyik kiváló szerepet vitte 8 e tekintetben hivatkozott ^tanukra s a keszthelyi; járáabirősági ifvos arra — ki őt megvizsgálta s össze-vissza verve találta, — hogy az őrmester ur ,nem bir elég bátorsággal tettét bevallani, azt csodálni nem fogjuk — ha arra. gondo lünk, hogy kenyerét megtartani minder.ki iparkodik; de hogy vádlottnak állításai beigazolhaláaára a lehetőséget meg ne adjuk s az őrmester ur ellenséges érzelem Siülbette vallomását meg figyelembe vegyük: ily eljárás: az osxlő igazsággal megegyezteihetőnek n»m tarthatnék.
S e helyütt, midőn a 41.) vádpocira áttérek — ezt azért teazem, bogy az őrmester úrral végleg leszámoljak, mert 6 állitá egyedül az egy pár csizmának vádlott által első pillanatbaú teli eltaga dását. Ezen elugadás borderejénél kérem méltóztassék a 3 ) pont alatti vádra telt szerény néreleimel ''is figyelemre méltatni 8 főleg felmentő körülménynek méltóztassék azon feltalált patkós csizmákat tekinteni, amennyiben vádlott hatá rozottan azt állítja, hogy Csány község birájának U jelenlétében a foglárok a feltalált Ciizmikat belehelyezték azon nyomokba, melyek a gyilkos nyomaiul ismertettek fel s vádlott szerint a lábnyom az ő csízmája talpa b aarokjáv*! meg nem egyezétl e e tekintetben bivat-kozik a csányi bíróra. Nézetem szerint vagy ki kell hallgatni a csanyi bírót s kik a lábnyomnak eme vizsgálatánál jelen voltak, vagy valónak venni vádlott
bi«fc»ria e szerint nem terhelő» hanem enyhítő, ha nem ép fame#it& pftfhial lesz
tekintendő.
(Vége kötMkeaífc.}
í Helyi hiri-k-
— Snastics Benő köztiastsletü medvéi alispánunk márcwua''Sl-én «eve:
SentJfiapji- álkalmából számos üdvözlő-iratul 8 tisztelgéssel lepetett meg. A jókivána-t okhoz hazafiúi örömmel .csatoljuk a mi«n- , ket ía,'' kívánván,.'' Bogy a íeíkeis ét tévá:^ keny férfiú''1 e me^e-javfiraVbasánfcr.di. e szére és számos tagú családja boldogságára sokáig éljenj
, - SízpyérÓem . Veíártíkkek teküsznek szerkesitótógi '' asztalűükon
jeddel alszom ela el nem hangzottak. — ^assan; ábrándosan közelit nyughelyére edől és újra elalszik.
Elszendereg s ujolag a mosoly üzi pajzán játékát S ez a mosoly biv tükre elki Őrömének. Örttl megtiszteltetésének, melynél nagyobb s provinoUÜf leányt nem érheti.
A római triutnphator, kinek százezrek nyújtják a dicsőség babérját, nem oly büszke, mini ama fiatal leányzó, kit aa éjjeli zene mc>gtisstajése ért
A fővárosi hölgyek ezen dicsőséget csak hírből ismerik, nem ismerik varázserejét«
Nézd meg másnap ama „kitüo-. teteti* leányzót, mily dicsőség, uiily örömifaseág honol szemeiben; arcznöól az öröm, a megelégedés,sugárzik, éa ekkor megérted mí az éjjeli zene.
Másnap barátnői kiváncúan a némi irigységgel párosultan kérdezik -^r ludja e d kapóit éjjeli zenét? — mert ait tudja ám az egész város — só büszkén feleli — én. Ezen egyetlen scóban öltözteti egész lényének örömét. De gyengéd pír lepi el atép arczit, midőn a szerzőt találgatják.
Pedig a »szerző* részére aaivében, melyet s aene habsásba hozott, maradt, egy kis jutalom, mely egy rokonszenves kézasoritás, egy édes mosoly éi, gyakran egy áldott szerető asiv.
Ismerik a szerelmesek a zene. e varázserejét és foganatba is veszik. Tudja ezt a pacsirta, a gerle, melyek szer-Imiikben oly édes fájdalommal nyögdioélnek. Ismeri az egyszerű juhászlegéey,.''ki szívében túláradt érzelmetfurulyája keservédes dalaiba öatú Használjátok e büverő t >s legyetek boldogak l..
melyeket -etáre-i* -örttmnel regrétráknk -méltó-jele ez annak, bogyónk.-, figyelem tárgya. H^z AatáitóKWl; d Imes k&lem^oy az orixágos," de ''
lólag dunántúli érdekth "SB^stoni ^bit-
Dr; '' Lászlótól az
Állatkínzásáról, Jenvay Gézától .Közigazgatásunk* Bat. • . J-,
— Leprádról a képviselő testület kuidöUxége érkezett Nagy-Kanizsára npr. 5 én. "Főtisztelendő Gadd Mátyás ottani plébános, a közügyek e lelke« bajnokának elnöklete alatti ötös küldöttség
a város nevében tisztelgett Wlassics An- '''' tal kir. törvényszéki elnök, Kovács Béla kir. járásbiró és Svaslics Károly szolgabíró uraknál azon''alkalomból tevén tisz-telgésöket, hogy a. város mind törvénykezési, mind közigazgatásilag ide lett*" csatolva. Ez iutéskedéat ig©o helyeseljük-s yiszontí megtisztelteié« száll ,a derék város lakosaira.
— Említettük, ho*y teheu^j^ muukatársuok vSzalay S.indor helybeli tanító úrtól Gcrőfy ur színtársulata egy '' uj : darabot- ad elő. A jéles nyelvezetű'' a 1 űgyoa cooapoiitióju népszinmü „A mindenes és fia a huszár" czimmel hétfőn apr.
1 l-én adatik elő. Valamint az újdírnság " ingere,- ngy sr körűnkbfli—títvozft- -jeies BzintársuiíU iránU áluUáaos rokonszenv nyilvánulása hinnünk engedi, miszerint '' zsúfolt ház előtt fog az előadás lefolyni.
/ — Országos váaÁr lesz Nagy-Kanizsán nagyhét hótfőjén, april 11-óu. E tavaBzi vásár egyike a legélénkebbek-uek szokott lemni. " '' '' ''
'' — Hymen* Betti beim Győző fl.-kanizsai tiaial tevékeny kerMkedó, minden nemes és huzai ügy pártfogója >pri/ 10-én vezeti oliárboz Schwarz Amália kÍBasston''yt Varasdon, Schwarz Albert '' ur-m6v«ltlélkö, köd vés leányát. Fettételen boldogság kísérje fagy őket.
— TÜX voJt kedden este a Bavt-tyány utczában, do csakhamar eloltatott,
egy kis pajta égett el a benne lévő bszI-mávul. Nagyobb Volt az ijedés, míot r. kár. ¿>zeredo*ére a színházban nem tudták meg, különben lntt -.voIds tolongii. . A tűzoltók késŐQ érkeztek ugyan, ne azért a tűz terjedése meggátolva lett, mert ifj. Blau Károly ur kézi fecskendő-jéveí''ott termett és nagysikerre! működött melyért teljes elismerést érdemel Igen ajánlatos volne, ha házigazdáink ily jutányos kézi .fecskendőt (Hydrcnette) beszereznének, hogy a vész első pillanatá- , ban kész menlőszer volna kéznél.
— Szerencsétlenség. A délzalai takarékpénztár palotájának építésénél april 4-én .délntán egy-állvány leszakadt és 3 téglahordó_ l.eáoy és egy .kőmivei leesvén, Bzersocíére csak könnyű ^érülést szenved lek: *
— Isinél öngyilkosság. Apr. 4-én reggel Spjegéi,B«aő marha-kereskedő városunkban agyonlőtte magát. Az izr. hitközség elöljáróságához irt levelében kéri tisztességes eltemettetését, egyszersmind azámas itteni ismerőseitől elbúcsúzott! Tettének indoks nem rosz akaratból eredt, elszegényedésben keresendő. A szerencsétlen 45 éves voltéi nőt 5 kis gy-rmekkel hagyott hátra.
— Sorsszeszély. Lapunk márcn. 31-éu kelt 26-ik számában kedves munkatársunk Gyúrom Antal tapsonyi plőbá-nostól h»ngul»tleljes köllemépy jelent meg egy fiatal özvegyhez irva; ugyanez nap hunyta be személy fiatat özvegy* s a asép költeményt már nem olvashati. Ü.i. Balaton M agy íródon hunyt «1 Hanny Gizella urnő Szattinger Konrád ifjú özvegye. Béke hamvain 1 . <
— Márczt** hóra vonatkozó éghajlati feljegyné^ék. Közép hőmérséklet: 5-12'' C°. A légnyomás valódi közepe: 745-23. mm. Legmagasabb hőmérséklet: 17-7. C°. 20 án d. u. 2 órakor; legalaCiO-nyabb hőmérséklet: — 8''7. C*. 4 én reggel 7 órakor. Legnagyobb légnyomás: 757-5 mro. IG-án reggel 7 órakor? leg kisebb légnyomás: 733 3 mm. 22-én d. u. 2 órakor. A n^pok azáma, mely éken csapadék esőit: 19. A cs&p&dékokösazsge: 55*95 mm. Nagy-Kajüzsa, április hó 2 án 1881. -V.
— Ügyvédi kamara. A zalaegerszegi ügyvédi komára részéről ezsn-uel közhírré tétetik, hogy Skublios Kálmán zala egerszegi lakos ügyvéd s® ügyvédi lajstromba felvétetett; Dr. ,Fáí£ek
László n.-kanizsai ügyvédnek felfüggesztése pedig hatályon kívül helyeztetett,
I*?î T- PAAWIl.
huszadik évfolyam
< 0 J
Í
a n:
ZALAI EÖELÖKY
K À Y. T 0*3 7$ Vi
ÀPEILïS-7-én 1881.
területén & tél kedvező lefolyásából aj legerédményduaabb uyul- és_iog<>íy-ya> dáxsatokra következtetnek; Zalamegyé bél, Sümeg, Z.-Egenzeg é& Z.-E»5vő vidékeiről ¿azt irjck, bogy fogoly épén nem, de még öreg nvul is ritkán .látható. — Az árvizeknek kitett területekről pedig leverő híreket olvasunk b ez nem 18 lep meg. . í ''
— Nagy-Ejipornakoio «pnlis 12-én megtartatni szokott országos vásár május 2 ára halasztatott eL
— Hazai rövid kirek■ — A „P. Lapok" egy dunántull ügyvédi nyugdíj és segélyegylet alakítását indítványozza. — Bpesten 3 uj gyógyszertár állíttatik fel. 77 folyamodó jelentkezett.
— A nemzeti színházban villany világítást szándékoznak berendezni. — Baja város Tóth Kálmán szobrára 1000 irtot «tava-zott meg. — A budapesti könyvnyom-! dászok s betűöntők egyletének vagyona 27,122 írt. - Német Ujvárott 2 rendőr széngózlól a szobában megfuladt. — Ilutla Gáspár vasvári postamester meghalt. — Királynénk szerencsésen megérkezett
— Bé^be. —
MSziûészeK
U
---(ü.)-Szombat, ápr. 2-án, Csík? Qtrgety
.Mukányi®-ja adatott nasrysxámc közönség előtt — A darab bee&érfiS sióí&uujik fölösleges. Elffadáta s«ntétr megérdemli s teljes elismerést — Takács ¿dám (Mnkányi) mindvégig remekelt szerepében; & kiválóan megilleti a: többszöri tapsTihar, mely kitüntetésben Gerőfy Andor, Fehénráry Ottó « a többi főszereplők is méltán részesültek.
iSz.) Apr. 3-án szinre hozták Yahot Imre ,Huszárcsin" czixaü eredeti népszínművét. ÁrmtV idején is nagy hatást keltett ós et al-kalommal Í£ megtette a maga hatását. — Nagy elismeréssel Urtozunk Gerőtyné lika aaszonyeak (Borcsa), ki beteges állapota da-ciara vidor, élénk, kitűnő játékával folytonos, tapsokra ragadta a közönséget. — Jól játszott ég kitűnően énekelt Balogh Árpád, (közhcsxár), de ez alkalommal azt tanúsította a közönség, hogy nem Talami nagyot dobban szive a régi jóra, s folyton njjágot hajhász. Azok a kedves régi dalok, mikhez annyi édes omlék fűződik, a szép~alŐadás dacaárs eeci arattak megérdc melt hatást. — Takács Adám (őrmester), Fehér Táry Ottó (chasenre-káplár), Ságligeti J. (cxigány-primás), Lenkey Gyula (korcsmáros) a többiek közöl kiváló elismerést érdemelnok. .— A ¿arab és előadás nagyobb közönséget érdemelt volna.
(B.) Don Jaan hasonmása .Donua Joa-nita° cper-rtt« került színre apr. 4-én zsúfolt hiz előtt. Souppé kellemes zenéje & kardalok öszhaegzatos előadásával mnlatutólag hatott. Gerőfyaé ajssony múvéssiieg ia.ilsutotí a/rom ídakti «erepébeá, különösen a harmadik felvonásban Locsárckné i Lenkeivel írenotikus tapsot aratott « ötször kihivitott, Febérváry Ottó nekéz axjeropél jelesen oldotta mog. Farka» Guxslár elemébec volt, Balog''t Árpádgyönyörű éneke kitűnt, Lenkei hatalmasan alakított, Rólb Etel kellemesen énekelt, a kar teljas elismerést aratott. SzÓTal az előadat öaszhang-zósága, az Öltözékek változatos volt« ós a ki -állítás diaziasége Serofy igazgató ur ssivós igyekezetéről tesz tanabizonyzágoL
(Sx.) Apr. ö -éo adták ismételten : .Donna Ja«nita* cximü. operettet. A darab zeuéje gyönyörű • n»hány elragadó részletvan benne. Az előadásról ca alkalommal '' is elismeréssel szólhatunk, AŰlöcösen Gerőfyné (René Dufaure hadapród) páratlan nairságával, a mit a gyermek-szerepben tanúsított, a derültség Iogmag»-'' sabb fokára ragadta a közönséget és ezen részletei háromszor ismételtette zaio- tapsok között. Mellette mint ki« kódos gyc.-mekti.rs Leokey Gyula (Don Pomponio) azintan Jíf megállta helyét Balogh Árpád és Róth Etel igen sxépes énekeltek. Feh^rráry Ottó, et a — jókedvében sírásig nevettető komikns — ex alkalommal is kitűnő cg játszta az öreg parancsnokot — Farkas Qussiáv (Riego, evat-IjeliiU wnok) tzerepébec ói elemében volt. — ¿¡emeljük a kisebb »zereplők közöl Locsárekné1 Gizellát (Donna Olympia). Cséky Hon (?V üedgyuaxai Evelin (?)- A sziaház zsúfolásig tele. _
— Nemzeti színészet Zaia-Szt -űrötben.
Szombaton ápr. 2-án Balogh _ Aiajos jutalom jitikánt *Dpn Caesar d- Baían "garasai gróf-czijnü jeles íranexia színmű- karült ar.;nre. — Dón Caexxr szerepét £ jutataaxíaoc Balogb Alsjo* kitűnően jáUzotta. Játékát jellemzi a bátorság, nagyiéi tC elszántság e a ¿lgornpon-
— Bellatincz vidéki takarékpénztár. Bellatinczról tudósitnak bennün ket: Vidékünk és községünk egy .lényeges kellékének megfelelőleg folyó évi június , bó ,1jÓp; a fenti ,-czim »latt ^y részvény — tálrsulat "éleibe lép, ainftly alakuló gyűlését mult hó 15-én a szép-számmal megjelentek élénk részvételével megtartotta. A részvénytőke 350 részvényből all mindegyike 100 ír.ttal, amely részvények 94 részvényestől jegyer. tettek alá. Lakhelyök szerint résztvettek az aláírásában Alsó-Lendváról 19, Bago-nya 1, Bellafíncz 3B, Belicza Bisztricz 2, Csáktornya 1, Csoreacsócz 2, Dobro nok 8, Izsakocz 1, Kozaiadomja 1, Me-lincz 1, M. Szombat 12,. Sz. György völgy 1, Rakicsán 1, Tumíscsa 7, Tüskeszer 1, Külföldi 2. Alkalmazások szerint iölkész 6, állami hivatalnok 6, községi hivatal nok.3, magán hivatalnok 9, ügyvéd 5, orvos 3, gyógyszerész 2, tanító 2, földbirtokos 5, vendéglő.» b, kereskedő 20, iparos 5, földmives nő 12, kiskorú 5 Ugyanezen,^gyülé6en az alapsaabályok egybejöltek által megerősitettek 8 az igazgatóság megváiasztatoU. VezérigHZ-pa.tóul Dr. Polácsek Arnold, aligazgalóal Kajdoe Károly ur,az igazgatósági-vála^t« mányba: Szirmay József, Koczeth üá-tyás, Szenthe Ferencz, Dr. Berger Ignácz, Sziszeki Márk, Czinki József, Obál István Mocsáry János, "Weisz József, Pollák József, Most Ferenoz''j''Isoó Ferencz, Vag-rincsics Boldizsár, Kémctby Ferencz, Nagy ;Sándor, Furiakovics 2Seigmond, FatéjrijíóíS''íi, Tpth Falöp, Horváth Szabó István és Leopold Nándor; a felügyelő bizottságba'' Simon János, Kirchlechner Győző,'' Honig Jakab, Márkus Lajos és ■yVeiaz Henrik urak. — Mult hó 27-én tartott nagy választmányi gyűlésen kis vála8?.tmány tagjaiul. Szirmay Jczsef, Koczeth Mátyás,Szenthe Ferencz, Sziszeki Mark, Czinki József.Weisz József és Obál István urak választattak meg.
— A balatoni halászat, mint a jelesen'' szerkesztett „Veszprémben*olvas-suk, april 4-től kezdve juníus l-ig hivatalosan botiltaíott a halak ivása miatt, mily körülményt a partmenti lakosok íigyelmébe ajánljuk.
— A z.szt.-gróthi nem rég életbe lépett .Jótékony nőegylet* alaptőkéjének javára f. é7 Húsvéthétfőn bangverseny-nyal egybekötött tánczvígalmat rendez.
: - i s: t" ■'' r. I.
— Kisvad-jahxk teleléséről ellentétes tudósilísok jöttek kezeinkhez. Ül vassuk a nVadászlapB-ban. Mig a csek-lyészi uradalomban és a monori vadász-
toasignal::tsrmészethü kiíojezése, mi miatt a ezép számmal megjelent közönség részérói gyalűrin''tapsviharokkal halmöxUtott el Ernjei (Doc Josc miniiz''.crj, ki magái csekxörányai-vsl legyfishetetlsaaclE ''artá és ar ¿rtatUiyiág ferétt'' dTadaTmasioda; gondcit, egy cood»*zerC véletlenség által ugyan megjárta, Don Caesar őt azon pilifoatbar., midÓn FpabyolLoii kTfály"-néjának s*«elmi vaíiomásokat f''.t kardjával agyonszm igy a cselszövő méltó bünteté-
sét nyerte.. Játéka kissé erSltetett volt, beszéde nehézkes, fttrfsál szerencsésebb volt Závodexky Mari k. a,.kl szerepét (MariUiia; dicséretesen oldotta meg- Don Caesar iránt í táplált randit-hetlsn »xer^ípe és ártatlansága kideritése ntéo tcijeíen sikerült neki a Méxők kedélyét egészen elfoglalni B-''^tiváncsua-gukat a legélénkebb jelenetekkel élesíteni, szóval kedves színpadi alak. Kóváry LajoJ (MonlSor maxqais) a bohózatnak valóii mestere. Ajánljuk neki a rig játéknak e nemben viüó kiképeztetéf^J. Többször kihivat&t''..
Yasárnap ápr. 3-ác ,Kósr* Jutka" ónc-kos Dépsziuiaü adatott elő. Dicséret«t aratlak játékaikkal Liget''d /Túri Gábor),« Balogh .Ua jog (Marcii).^ nai7 játékával hódit itt. B-.TÖpfc Alajos (Figura Jancai). ki a reál (vén paraszt) jellomnc«: élctlü esz^6zicscjn:att tűnt ki. Továbbá Tnrnainé''-^ptirá -feTcáé^) ki énekével a nispadoc való oti^onossigc által nemesis.;.; sxer?s, de a gyenge nem szerette út is MkorttK. magának kieszközölni.— Kép«zínir.ai>fcíi vx-ió íellépéíe, — a vidéki sjí-nésxet közt'' — várját riUitja. Kőviné (Kóoza Jatka), Kővi (Arra Gynri) és Kőváry, mint (drótostót) szerepök kellékeivel biraak. Kedden e hő 5-éfi Ede jutalomiátékául : „A zsidó honvéd® került 3xinre.
Terméu> üzleti heti jelentés.
________ .. Budapest, 3 88l.-aprili^^-án.,
Bura. A lefolyt hétben * kiailat taéísé kelt volt é» az ia csupán alsórendű miuóségek-bea ; a malmok sremben a kis hozatalokkal és ar eladók magasabb ¿iáikkal kényzzeritve voltak 10 krral többet tízetninintQa mait .héten. A torgalom 80.00''0 m m. A hangulat igen szilárdan marad.
A mai árjegyzések körülbelül kö*"otkezók : Tisza vidéki buza 75 Jtlg. íí!40—50, 7G klg. 12.8''J—75, 7? klg. Ií80-íj3, 73 klg.
13 10—20, 79 klg. IS 20-30. . vp;,----
Pestvidéki boai 75 klg. 14.30—30, 7fi klg. 12.40—50, 77 klg. l2 60r-rJQ, i7S klg, li 80—90. 79 kjg 13.-13.10. ''
t Kehomagyarorsz. busa 75 klg. 11 70—SO 76 klg. 11.90—12., 77 klg. I2.S0—10, 78 klg. 112 40 -50, 79 klg IS 60«—70
Fehérmegyei bari 75í-.klgr 12 20 -30, 76 12.40-50, 77 klg. 1Í60-70, 76 klg 12.80-99,. 79 18—13 10.
Eoas élénken kerestetett szilárd árra! 4000 m- m. forgalommal jegyez frt. 1Ö30—70.
.Zab. A hozata! teljoien jelentéktelen, , önnek folytán ára igen szilárd és 3000 m m fergalomnál Irt, 6 20—SO krig jegyez. ,
Árpa takarmányi ugyitt, mipt áltomá-sokról élénk forgalommal l(J-HCdcmji magasabb árakkai itt értve frt. 6.4#-5r—; a.aláu árpa.szintén kerestetik cjiS)—wkrtal drágí.bb 5000- m. m. forgalommal frt 7.60—8.50, kr. jegyez.
r.-korierr.. A szálUtmanyok gjérüUijk s hangt ds«e Bioií: Ui -kr.,
oláh át j.Sö-^-áS. - -
Szokványok a hangalat különösen tavaszi szállítású bazában igen szilárd és az említettben 20 —30 krral magasabb, mint a mult
héten.__________—
Mai jegyzések következSk : TwrwziWa-11.60—11.65. 6**i 10.35— 10.40. TengVn 5 5.9*. őszi zab S.30-6.35. KipoSxla rcpcte~(l»ugr—sicptemb) 12.1/,—12.''i,. Bánáti ropeze Julkn—angasztus) ll.s/4—ll.7^. . r .. .Jfitzt. Semnjj orvundetes nem jelenthető, néhány malom el van ugyan foglalva, egészben vére azonban " az Bzler vonUtott S3/« 9-es lisztek tosmok c.mpin kivételt, melyekért telije»; árt kell fizetni." Az angol országi üxlet nagy jrlontóaégre acm vergSdhct, mivel as amerikai, lisztek tömeges készlete ottan, daczára az ottani bnzaáremelkedéseknek is, a liszt értékét nom engedi emelkedni. LOBMAYER J. F.
hT Uöl .■[ a''
S^erkeííztől üzenet.
■1582. Sxécsi-Szigeth. A lap rendes küldése elrendelve vsn.
45S3. „A v—i.—uyai kisértít czimü érdekes közleményt "jövG számunkra valánk kény tele aok halaasiaL,
4584. AlsS5-Lendva.-Köszönettel vettük. ijüő. T. Kern használható. -Í58G .Tűizet láttam**, m< nts meg uram mioket! :
4587. „Háromszor." Egyszer sem.
Ki nyert?
— Az I854-esállamsorajegyelc*pr
1-én eszközölt húzásán a következő 38 sorozat húzatott ki: 7, 73, llJ9. 251, 27&, 467, 541, 563, 626, 645, 759, 1175, 1377, 1600. 1692,''1697, 1940, 1971, 1988, 2545, 2664, 2876 , 2881, 2938, 2944. 3045, 3079, 3086, 3170, 3408, 3465, 3473, 3756, 3842, 3900, 3957, 3992 és 3997. A 100,000 frtos főnyeremény az 563. sor 44. Biámára eaett, a
2-kat 20,(XX) frttal a 2545. sor 27. száma nyerte. A többi fenni''elősorolt sorozatok, számai 300 frtot nyernek.
— A Rudolf sorsjegyek ápril 1-én eszközölt húzásán & következő 28 sorozat húzatott kí : 250, 317, 401, 405, 541, 670, 791, 860, 1292, 1533, 1544, 1809, 1821, 1927, 1994, 2052, 2154, 2297, 2318, 2395, 2456, 2981, 3044, 3252, 3370, 3702, 3770, 3779. 20,000 frtoe főnyeremény a 3779. sor. 40. számra esett, a 3-ikat 4000 frttal a 3779. sor ll.sjtáma ny erte.
— Á bécsi községi sorsjegyek ápril 1 én eszközölt húzásánál a következő 12 sorozat húzatott ki : 48. 253, 1000. 1093, i209, 1408, 1501. 1860, 2040, 2274, 2498 és 2064. A 200.000 frtos főnyeremény a 2498. sor. 21. azámára esett. '' ] Budapest, april 2-án: 84. 13. 15. 61. 33. Lincz, „ & •>» 11. 83. 61. 50. 67.-

Felelős Bzerkesztó: BÁTORÉI LAJOS.
Fizetési intés!
Ezennel felhivom önt___frt
i____kr. tartozását 8 nap alatt annál
biztosabb beküldésére, mert ellen esetben -égiész óevél''és lakhelyét mindaddig fo-¡gom nyíltan hozni, mig az egész kövéte-t lésem birtokába nem leszek.
H I f? D E T E s.
Jjs&Ü v -h i
u
H I R ''Jï* SB .< ;JB v St JE K.
¿a

11
O
> if S V
t Î fc 9
7 4
íj r
Előleges jelentés.
.. .. ,• ö •• . irii'' :s '''' ; ■ ''
Tisztelettel alulírott j«lentem a holybcli és vidéki nagyér demü kÖiünaégnck, miszerint a magyar utczában levő s
„Magyar Király"-hoz
cziraz<itt vendéglőmet aaját vezetésemre ismét átvettem. Tudv án azt, hogy ezelőtt 8—10 évvel ¡8, mikor ssinte magam kezeltem, közkedveltségnek és látogatottságnak örvendett, ezúttal is régi jó hírnévéi.visszaszerzendem, igyekezvén valamint pontos szolgálat, ugy az ételek és italok jutányoesága éa jósága mellett a közfigyelmet kivívni a a méltó pártfogást kiérdemelni.
. A helyiségeket feldíszítettem, s teljes jékarba helyeztem.
Súlyt fektetek ari''a, hogy „magyar konyha* mellett tiszta £ kitűnő borokkal szolgálhassak, igy Bajáttermésü uj badacsonyi „Rizling», ,Oporto* éa „Burgundit« vegyiive s egyéb fekete s fehér bort méretek a legjobb fajtákból.
Megnyitás a/prUjLs O-óxj. szombaton lesz.
Midőn erről az érdekelt t. közönséget értesíteni szerencsés vagyok, tisztelettel felkérem a szíves figyelmet és kegyes pártfogást.
: Nagy-Kauízsa, április 2-án 1881.
276 2—2
Jb ''JbU^Eraroz,
tulajdonos.
■ /. J * »J dJ.
*Berg-er6S medicinisehe
THEER8E LFE
Durch med Capacitäton empfohlen, wird in den meiston Staaten Europa''» mit glänzendem KrfoTge angewendet gegen
c ■ i <r : i i
Haut-Aussehiäge aller Art
nsbesondere gegen chionisrho nnd Sclinppenfijchten , Krätze, Qriud- uud parasiiäre An«schlägo, aovrie gegen Knpfernase, Frost-bcuieu, Seh weis» fflvse, Kopf, und Bartschuppen. — Ber^er''s Theer seife euthilt Holzibeer nnd nntersebeidet sich wesentlich
von allen übrigen Therseifon des Handel« — Zur Vertutn&g VDB Tio8chungen begehre man ausdrarklich Berjer''i Theerself^ und achte auf die bekannte Schatzmarke.
Als mildere Tbeersslfe »ur Beseitigung aller
. <i Unreinheiten des Teints
Ragen Ilant- una Kopfaussclili^e der Kinder,, sowie . als unübertreffliche cosoetUche Wasch- und Badeseife fOr den tiflichen Bedarf dient: 22^ 7—12
ßerger''s Glycerin-Theerseife
die i£% G^yeerin cntfcjUj 0Bvd fein p^Kirt ist.
PreU''per Stuck Jeder Sorte 35 kr. saaät Brosohurs. Haupt-Yersandt: Apotheker 8 HELL Ifl Troppaa VorrlUhig in allen Apotheken der Monarchie. tt*»p«tpcts für or.-Kulzsa bei den Herrn Apothekern K. Präger und J. Bein«.
:.tl
GYÖNYÖRŰ ROM: KATH.IMAKÖHYVEK.
:< 1 an szerencsém jelenteni, hogy a köztiszteletü Beké KriHtóf vörös berényi róm. kalb. plébá-noe és. hírneves magyer iró által figyelemmel szerkesztett harmadik és negyedik kiadást ért, az hitatosságot előmozdító, a kath. hívek szivét nemesítő, háromféle kiadású: „Mennyei Maun-aakertN €dvt>»»eg ttéi-: vénye", „Biztos lelki vezér" czimü és már (izénkét exer példányon felül a kath. hívek közt elterjedt ¡.
& teljes írói joggal örök áron megvásároltam.
Beke Kristóf plébános ur, a kath. hívek jobbléteért lelkesen küzdő lelki atya bölcsen belátá «zen imakönyvek szükség geeségét, és ezek által igyekezett a nyelvetrontó és hibás imakönyvek kiküszöbölését előmozdítani.
Ezen imakönyvek megjelenések óta mindenütt szívesen fogadtattak és eddig a veszprémi. péct»i és szombathelyi püspöki hatóságok jóváhagyásút kinyerték, s ezáltal kifejezést adlak, miszerint e szépen kiállított hibátlan imaköcyvek terjesztését a kath. hívek köst szívesen látnák. Heaayel aannáíkert, vagyis teljes tartalmú ima- és ésekönyr keresztény katholikusok használatára, hannadík kiadás, öt mtlvéisi aozélmet-szetfl képpel 8-rétü, félb5rben, kötve tokban . . . frt 130 Egéaz bőrben, tokban és finom aranymetszéssel . . frt 1.80
Egéaz b5r aranyxnetaxés, csat és kereszt .... frt 2.70
Zergebőrben, caat és diszittéasel......frt 4.—
Finomabban készítve........frt 6.—
8elyem- vagy bársonykötéí aranymetszéssel diszitvo . frt —10.— Mennyei maonáakert, ^ finom papírra cyomva I2-.-étü, hat kítanő Udvösséc ösvénye, / aczélmeuzetü képpel. Szinnyonsatc ezimlappal. Biztos leikivpzér ) Negyedik kiadás.
Fél bőrben, tokhan ........frt 1.20
Egész bór, finom aranymeUzés ős tokban . . . frt 1.80
Aczél kereszt és csatul.......frt 2 80
Zergebőr díszítéssel........frt 3.60
Finomabb kiállított........... frt 6—6.—
8elyem- vagy bársonyk. diazítmény .... írt 6 — 8.— Meeayel aasnásker 32-réta, temérdek képpel diazítve,
papirk. tokban , trt —.40
Arz.nymetíxéast-1, tokban..........frt —.60
Aczél kereszt, csatul .......frt 1.—
Zergebőr, díszesen.....• frt 1.50
Selyem-báraouy finom diszitménynyel .... frt 2 50
Kis rézsáskert, vagy a kath. keresztény iQaság imái és énekei kis" csínos aranynyomatn papirkJtésben, tokban : ára 30 kr.; angol vászon ezüst nyomíssal 40 kr., egész bőrben velinpapiraranymetszéssel, tokban 50 kr. ; aczélcsatra 70 kr; egész bőrben veiin pipir aranymetszéssel és /ac*£l csatraj keresztül.80 kr. A ^ - ^ ..-
Egyházi éoekkö»:yv. 115 egy Lázi éneket tarUlmazó, Il-ik kiadást ért calnoi íj-ai.ymetis<-wl ké»siteU.könyveciko, ára 6Ű kt. , ., ''j ,. ; . - Ho«Ck5roaj4rom! »léey. a bord. tz Máriát ''kegyéTetteljésen tisztelő •-agyaroknak íjánlvz, ¿.-a 20 kr. • r. ..,. ..}, j. v»• ,, J, , \
y Aátzzt, irta Tóth Miké Jéius társaní^ tag IY. kiadii, csinos1 könyv" kapok kel ára fiare ie, kíK''C/arasynj-omaasal 2« kr. ,, . ,,
A'' 8íJ»f 5»r«»''?tStl áJtat08SáJ, 6- oea kiadás irU Szeroányi Áeo«t tzent-ierencz r. ildow. keménr kötés, aranynyo«r.ástál 28. kr
Tiszidettcl --
ii
Az ipar csodája.
Sikerült mikoa «gy nagy an^o! csődtömegtől 480,000 toczat evő készletet a legfinomabb ralódi briitezüstból nyírni, melyet kis részekbcc 60 darabonkint eladok. .. Cíak 7 frt 80. kr^tthá: a „munkabérnek alig "feléért kapható alant elsorolt kiválóan igazi britíerzüst evőkószlet, mely előbb 40 írtba kerűit kt-szlet fehér szic megtartását illetőleg i 6VKjfct4llás adatik.
6 brittezüst aszUli kés kitünó angol aczélpengével 6 brittezüst villa egy darabból 6 igazi angol brittezüst evőkanál 6 legfinomabb brittezüst kávéskanál 6 kitűnő brittezüst készsámoly • 1 igen finom só-, bors- és fogtisrtitó tartó 1 nehéz brittezüst levesmerő 1 tömör brittezüst tejmero kanál 6 angol brittezüst gyermek-kanál 4 szép töm5r tojástartó 4 "brittezüst tojáskanál i pompás legfinomabb ezukordobox 1 igen jé bors- vagy cznkortartó .
1 legfinomabb fajta theaazürő
. 2 gyönyörű sálon aszUli gyertyatartó
2 legfinomabb alabástrom gyertyatartó ék
3 finom vas ajándékkészlct 5
50 darab. 275 2—10
Jíindez elsorolt 60 darab pompás tárgy csak 7 frt 80 kr. Különös kívánatra megrendelhető nálam következő készlet: 6 kés, 6 kanál, 6 vilU, 6 kávéskanál ára 3 frt SO kr.
Megrendelések utánvéttel vagy előbbi pénzkuldomény ntján mig a készlet Urt. eszközöltetnek e czimen:
, A. L. GUTTMANN,
Generaldepot der BriUnniasílber Fabrik MT BÉCS, J, Fleisrlmiarki Nr. 6*. "Wm

ROMER-BAD
(a stelerx GJ-ets-telaa.)
A fürdőidény megnyitása f. é. május l-én.
A déli vaspályán (« gyorsvonattal Bécstől 8 és fél, Trieszttől 6 ¿r.i), igen erős akratboterek 30—3Jv-ig naponkinti 36,000 alcö %izmennyi»ég, különös hatással köszvény, csóz, idi-gszcnvedés, szélhűdés, gyengeség, női bf-lcíségek, havi t''sztnlások , megvénült o\sudok, ''rögZ-Rf. hdrut, c».»n: ÍJ uUctegTOgekiiél, stH. Na«- ~vjf.
tár, eiegans k»ál!itott uj kBi ir járvány- ^éi. kádiQrjűk, "kényelmes lakások, a lqglatogatoiUbb havasi tartomány, hosszú árnyíkdu« séuiérek, ujonan ^»aJl-inac.vi ivóviz-forrás.veaéUk. F^rdőorvi»1 Dr ''«l*yrtoÍ6B^:H., müorvo« Bécsből. (I.akMi aprit.végéig Bécs. I. Kriyrcrslrais»1 13.)
; fláifaU»)«, • ■xrpéínniéktAcüiRjíiw»" • •''•i MAJrmeatvf

Kimerítő
.küldetnek Steier.
e-
a fürdő ißaz(jat0$ac álla.'' R5me:bad. Alsó-
(''¿77 1 -3;
HUSZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
rH-^rr-
Y X Ü i! >T A
Ar-¿r-X-

e
bszasssl
3
i. cs. kir. azab. osztrák ; telelE-Mtellzitézet hUeUálogi bíxtositott
0
0
darabja 100 frt
évenkint 6 - húzással
és minden

főnyeremény 50000 írtig; |
t—n-i''-.;, - ..r ...-^-••- w.-.y. '' -.v
kereskednek kétségtelen hitellel a legnagyobb ■yorétMíWt, minthogy minden 100 frt névérték «érint kijátszott záloglevélre azonkívül még jutalom él»~et is esik, Hely a Uiitniúg mraden burásban részt vess, és melynek értéke már ma 30—35 forintig terjed. ^ f''¡.
E jefes ráioglevíi''Jégyek, melyek nem ajánlhatók eléggé, egyszersmind a legolcsóbbak az osztrák-magysr birodalomban, mert ezek az egyedüli sorsjegyek, melyek ráfizetés nélkül fenntarthatók, és mígi« bizton lehet e kltünS iegynek jelentékeny árfelemelkedésére izámitaai.
Közelebbről vizsgálva, látjuk, hogy e jegy .
9 százalékos kamatozást
képez, minthogy az évi 6 köüeré! érték* darabját 1 frttal véve 6 frt, a kamat S frttal számítva, igy az eredmény 9 forintot te.z
Ml ezen szegyeket készpészbes szlfioraan a aapl árfolyam szerítt (most 100 frt) atíjok, kereset és kíltaée béraeatve, valantBÍ havi részletfizetés Esilett 1«
10 részlet 10.1®.......100 frt
az utolsó réöiet • ..... 5 frt
összesen: 105 frt
A 10 frtnyl tzstiít jegyesként az eladók khráaatára 4 VI
is megtartjuk.
A tötw a jöTő lukra 1881. april 15,1 írt és bélyeg
NYITHAT és TARSA
Budapest, Dorott^a-utcza 6. sz.
A jntalom-kötlevelek mint tikének kamatozása végett használhatók községeknél, testületek^!, nyilvános felügyelet alatt
3
0
0
álló intéseteknél, továbbá gyám- és letett pénz gyanánt éc katonai háiassig biztosítéka:. (A. törvények 86 paragrapbusa.) (254 10—15)

0
tnmmmtmmmtmm
HI R D '' E''a-T-''É SEK.
Cg. kir. klTálőan szabsdalm.
readelveny-ékszer-készlef,
bzec reodelv^sy ékszer-kéMlet a legújabb, a logc*inosabb ós legtöbb a napi használatra kétaégkirQl t legezebb ék a híztartisban Minden darabjában az alábbemlitett készletnek agy mint: kés villa, kanál stb. egy pompáson sikerült ntánzett drá®ak6 van befoglalva, nevezetesen : aaetfalst, opal, saphlr, rnbia, smaragd é. i. L Az alant megnevezett árnezikkek a legtisztább »-¿üst fehér fémből állítvák ki, mely több évi használat ntán is megtartja orcdeti ssin -t Az utóbb megnevezett tárgyak ezüatsziné&dk 10 évi megtartásával jótállás vas klkltvs, kővetkező 24 drb ékszet-készlet csak 3 frt- 75 fcrbe kerül, és pedig :
6 darab ékszer-készlet asztali kés, 6 » » jy » villa, 6 „ „ „ eTÓ kanál, 6 „ „ „ kávés „ özszesen 24 daraÉ a ¡aceeazsrE olesó áron csak
3frf 7Irr a megtartásról é. jó fajtáról Írásbeli jóiállás-al Ha irt. I O Ü.I. egjsierre 43 drb. rendeltetik mojf, ugy c»*kit •• rzélra készített papirtokban küldjük a tárgyakat, m p. 48 drbért 8 f-tot Ka h*tó nálunk még: levesaerfi darabja 50 kr. tejmeri drbjt 35 kr. fézelékmeré mai-*lv 45 kr Ktflysbb fadzaa tírbje 90 kr. kSzépaagyságn tejeskáBoa drbja 2 50. klzépsztri tbéjáskáiaa drbja 3 frt. fedível ellátott czakortartő 1 frt 80 kr flaomas bevétett ozsksrtartó 2 frt. 40 kr. Fiaem góthizlósi gyertyatartó I pár 2 frt. 25 kr. ugyaaaz fisamas bevésve 3 frt 25 kr. magyarbers- és sótartó 60 kr, eczet- és olsl készlet. 2 résaszrl csiszolt kri«tálvfcregből 3 frt 50 kr. 4 részszcl 4 frt- 75 kr. asztali lysíatarté pyraaide I frt. 20 kr. ugrófedéllel ellátott vésett dobáaytartó I frt. 25 kr. Ovs«d«tasz*k kamikai figurákkal 3 drb 60 kr. És még ezerféle tárgyak 10 évi jótállással mind a szinmnyartísra, mind a jó fajtára vonatkozólag.
Megrendelések utánvéttel, vagy az összeg előleges beküldése mellett * legpontosabban és hűségesen teljesíttetnek és a lerelek következők; cziinzend<"k :
BLAUésIÁNN, Generai-Depositeure,
Béos, I., Set-n rloh Bttof.
U 1. Száz és száz elismeri és kiszlsé levél vaa birtokénkbas és ezek aegtekiathetők Utáczás éa tealsitás tatásáfJUf büntettetik, 255 5-10.
ÁPRILIS 7-én 1881.
Y.wv](■ ,t y .-,'',-,

SEIDLITZ - PORA.
Csak akkor valódi,
lenyomva.
SO év ÓU a legjobb nikerek mellett fennáll mindennemű avaaar betegségek és e«étztóel akadályok, (mii.t étvágyhiány, hasszomiás) «Z
toialás é» araayér elUn. Kttlönös^n oly egyéneknek ajánlva, kik ülő élet.
módot folytatnak.
Hamisítások tBrvéayllog bflstettetaok
Egy tepeesételt eredeti ttobűz áura. I frt. e. é.
BORSZESZ SÓVAL
A legmegbízhatóbb Ousegélyző ator© a szenvod5 embé7iségn»k minían''. belső ó: külső «ynlUdásnál, a legtöbb betegség ellen min deunemü sebesülések, fej-, fül- és fogfájás, régi sérvek ós nyilt ¡ebek-'' rákrokéJyek. tlszök, szemRynliadus, mindennemű bénnláí éz sérülés «i _tb. ellen.
Üvegekben használati utasitássai együtt 80 kr. «. i
0RSCH-F1SCH
T
Hal-májol4
KrohnM. estirsától Bergenben
(Norvégiában).
Ezen halmáj zsirolaj valamennyi, a kereskedelemben előforduló
uj között as egyedüli, mely orvosi czélokra használható.
ára egy üvegnek használati utasítással 1 frt é.
P6 szállítás Vloll A. gyógyszerész, cs. kir. udvari szállítónál, Bécs
Tuchlaoben.
R.ktár
az állam miuJeu hirnerot ^yó^yszertárábtn vagy füsstr-kere«kedé»ében. Raktár nélküli helyséjr.''kben maginegyenek nagyobb'' megrendeléseknél megfelelő árleougedéiben részesülnek.
A t. 8Z közönség kéretik batározottan Moll-télc készítményt reiidclui és csak olyanokat elfogadni, melyek saját óvjegyem és aláírásommal vannak ellátva
Baktárak: Kagy-Kaalzsa lU-lua J. gyógy. Práger Béla gyógyss. Feaselbofer József Kolenfeld Adolf Rosenberg Kerenc*. — Zais-Egmzej Hollosy J. E. Marozail liztl Ferd. — Bares Domer S. — Csáktsraya Gónct L. V gyógyszerész. — Kapesvir Babóchay Kálm. Koha ,J. gyógy Th Kecskéssy gyógy. — KaproBDza Werli M. gyógy. KÍSZOJ Csacsino. vies IsL gyógy. Küttel 1st. gyógy — Ketztbely Schleifer A. Vcosch ?• — KSrvead Rátz Ján. — Zágráb Ir ^alta^shoz gyógy. Mitt/bach S. gyógy, ferklet Ferencz. — Soproe And. gyógy. (.340 8—6»)
CXXXXXX3^000CX30i
O T
n Ingyen
Q 2b frt bevásárlás után
Q 1 fejrevaló télikendő
Feltűnő olcsó végeladás. 1
EIBI.SC II H.
,Prófétához" czimfi. üzlet tulajdonosa Székesfehérvárott.
M 1 a d á s 1 iiolyisésg- •''
palotakapu-utoza volt SZEIVALD-féie ház.
Pályázat.
(193 7—30)
Kivonat a nagy árjegyzékből.
Ezelőtt sima,
Most
800 7< Sefiot Flanell koczkázott és csikós 3000 */« Tártány Flanell sima, koczkázott és csikós 900 •/« íg00 Flanell
minden színben •1200 •/« Dámentach miuden
szinben 4(KX) rőf 7, fekete terno 2500 rőf e/t fekete alapin terno 2500 rőf 7< Ferdinánd Cloth terno
2000 rőf ^ Clotsh terno sziiies
—.75. 30. 1Ä). 55. 2.40. 98.
2.90. L35. 1.25. 44. 2.25. 75.
8.80. 1.25. 1.80 80. 3a 48. 17. 25. 36.
1500 rőf ''''J. fekete igen finom ripsz 1.20.
1000 rőf jt fekete finom lisxter 1 25. 800 rőf brasíl. Oxfort mind. szinb 28. 900 rőf Pekingi Sefir 45.
1200 rőf valódi indiai Sefir 1b.
1 vég 30 rőf V, Flerensdórfi gyolcs 6.80 3.76.
1 vég 30 rőf 7. KtUleindorfi 7.90.4.90.
l vég 30 rőf *U valódi Va-rensdorfi Schlesinger 9.80.5.85.
1 vég 30 rőf 7< kitűnő creasz 13.50. B.95.
1 vég 30 rőf V4 legjobb creási 18.60.9.74.
1 vég 54 rőf 7, val. rnmborger 45.50. 23.80.
Garantirozva a legjobb gyártmány.
1 vég 30 rőf pekingi kanavász 6.5Ó*..8.
1 vég 30 rőf Gatrámsdorfi kanavász valódi czérna 9 70. 6.60.
1 vég 30 rőflegnehezebb rum-burger kanavász 12.50. 7.50.
1 vég 3í rőt Nüstöt legnehezebb rumhurgi kanavász 24.50.14 50.
Chiffonok.
Ezelőtt Most.
1 vég 30 rőf «J4 Schroll féle chiffon 9^0 5.90
Ecelőtt Most. 1 vég 30 rőf 7« Schroll-féle R.
Chiffon 12 50,6.90.
I vég 30 rőf % Schroll-féle R.
R Chiffon 15 70.7 90
1 vég 30 rőf 7, Rumburger
Chiffon 22.50, b 60.
1 vég 30 rőf fehér csinvat,
13.70.7.90. 28. .19.
dupla damaszt
I rít ''
s«nes bécii parkét 1 r5f 4it legnehezebb szines
pekingi parkét 48. 32.
1 rőf valódi nüorci Kalmnk 55. 25.
1 rőf legfinomabb Kalmük Roái 76. 35.
1 rőf valódi pekingi jokke ¿almuk 88. 45.
1 rőf \ 8chnürl parkét fehér 45. 25.
1 rőf *L < nüs. feh.Schnürlpaiket 54. 32
1 rőf «£ valódi Pegin parkét 58. 35. 1 rőf 4 nÜJtös valódi Pegin
parkét 85. 45.
1 rőf csipke függöny ''48. 25. 1 rőf valódi pekingi csipko-
fliggöny , ,65. 48. 1 rőf nüorgi legnehezebb gipür 1.85. 65. 2500 rőf Glany Perkeil függöny vagy díványra 48. 24. 1 val. franc, színes cretton ing 1.45. 8S 1 valódi izines angol cretton ing 2 84.1.60. 1 valódi fehér Madopolán ing 1 65. 95. 1 valódi dnpla R. chiffon ing 2.45.1.55 1 valódi dapla &. Madopolán feh. ing
1 valódi angoi Oxfort inc 1 valódi pekingi Oxfort ing 1 valódi nüorgi 8«-fir Oxfort ing 3 85.1.85. i Talódi ssép cblffonhóí ké-
1.65.
3.85.2.25 1.95. 95. 2.45.1.65.
95.
Ezelőtt Most
1 valódi dnpla R. Chiffon hímzettel Courxsette 3.-10. t 76.
1 bő fehér >a$y. «ina* ..»1x5 . c... szoknya fodorral 2 80.1.55.
1 valódi fehér vagy színe: him-aés és fodorral azokcya 4.80.2.45.
1 igen jó alsó nadrág Schls-ainger gyolcsból csak —. 85.
I Igen jó franczia vagy magyar szabása alsó nadrág czak —, 95.
600 darab legfinomabb Damen-tachból készült scinec alsó " v. f«lső téliing : 5 65. 2.«5.
I darab 8 éveitől 12 évesig meleg téli alsó nadrág és -sinozan diizitvo hölgyek
szá-nára 195- 85.
i darai alaó nadrág a^gy nrí hölgyek saénnára a legazebb dl szí táuel igen egéutaéges
6 télre »-SO-1-65.
1 gárnitar goubeliu ágyterítő álland S darabból 18.50. 9.50.
3000 kitűnő téli kendő fejre 65. 25
2500 % berlini fejkendő 75. 35
8500 4L igen finom berlini kendfi 95. 65.
2400 kit. finom kend6 ra-n
doa színben 1 80.
1 db. igon finom posztó kendő 1 95.
1 db. Í i,
Most.
12 8ó. 4.80
igen ÜQom val. posztókendő
1 db. igen finom téli kendő 1 db. ''¡j igen finom val. posztókendő 1 db. kend
95. 95.
*L igen áuom posztó-idő
2.80. l.bO. 4.90.2.75.
6 85. 2.95.
8.60. 3.80.
Ezelőtt
db. legnehezebb fajtu
osztó-kendő rőf »r széles gyapjuaxö-vet téli kitűnő jó 3.85. helyett 1.95.
800 rőf kitűnő és legnehezebb gyapjúszövet ka-
biu-ft 4.85 helyett 2.35.
1200 rőf sima gyapjúszövetek minden szinben 5.70. helyett 2.65.
1 db. színes nüirgi abrosz 1.26. helyett 50.
1 db. *j( színes rumbnrgi abrosz 2-45. helyett 1.25.
1 db. pekingi abrosz színes 3.50. helyett 1.85.
1 db. szineí damanci-
rozott brazíliai abrosz 5.60- helyett 2.24.
1 db. igen finom fehér damaszt abrosz 2.25. helyett 95.
1 db. »1, fehér igen finom damaszt abrosz 3,25. helyett 1.65.
1 db. valódi B^genharti
damaszt 5 25. holyett 2.65.
6 db. fehér damaszt szalvéta 2.80. holyett 1.65
6 db. feh. pekiugi damaszt
szalvéta 3.25. helyett 1.75.
6 db. val. nüorgi szalréu 4 25. helyeit 1.95.
6 db. indiai foMritctlen tö-
rülköaó 2.40 h lyctt 1.25.
6 db indiai fehérített törülköző 2 90. helyett 1.60.
6 db. pekingi damaszt törülköző S 80. helyett 1.76.
6 db. val. nflorgi damaszt 4.80. helyett 1.95.
A folyó évi junius hó i-ón működését megkezdő „Bell&tíncz vidéki takarékpénztárnálu egy könyvelő és egy pénztárnok állása fog betöl-t«-tni. — A közgyűlési jóváhagyás fenntartásával a könyvelő évi 500 frt készpénz -fizetést és azou kivül még Írásbeli dijakat, a pénztárnok pedig évi 200 frt készpénz fizetést kapván, mindketten kedvező ügyforgalom mellett jutalmazás és fizetés emelésre tarthatnak igényt. A könyvelőtől megkívántatik, hogy a bankügyben alapos kereskedelmi szakismeret meilett a magyar, német és egy déli szlávnyelvet birjon; — a folyamodók a biztosítási képességük kimutatásával együtt kellően felszerelt kérvényeiket az alólirott igazgatósághoz f, évi april hő 24-ig benyújtani tartoznak. 278 i-s
Kelt Bellatincz, 1881. april 1-én.
A Bellatincz vidéki takarékpénztár igazgatósága.
Yégül
szült Conrzaotté
figyelmeztetem a helybeli éz vidéki a. é. közönséget, ha valamelyik csikk nem teUxés© esetén, Tiaaxavétetlk és a legkéazségeiebben kicseréltetik ; megjegyzendő a visszaszállított portékát franco kell hozzám szállítani.
xrjegyztk aatráezokWJ.
1 Seegras-matrácz 7.80 helyett 4.40. — 1 afrikai matrácz 9.60 helyett 5.50. — 1 IószŐr-matrác* a legjobb hnxattal 29.80 helyett 12.80. — 1 pár azines finom téli harianya
hölgyök vagy urak számára csak kr.
A megrendelő közönség kéretik a cximet világosan kiirni é« » poítai vagy vasúti állomást ogéas világosan megimi és az utolsó postát, hogy a megrendelt portékái egé sicc rendesen el lehessen szállítani, mielőbb kérném megbízásait a nagyon tíaxtelt közönség nek, mert ily csodálatos árak Éjitopában aeaa fognak többé létezni.
a „Prófétához* czimzett üzlet tulajdonosa Székesfehérvárott.
Egyedüli főraktár jelenleg palotakapu-utcza volt SZEIVALD-féle ház.
Czim: EIBISCH E.
Ä A Ä flt A Afll A AM A A
Pályázat
A lispei helyettes körjegyzői állomás lemondás fogytán üresedésbe jővén, annak betöltésére f. év április hó 12-ikének délelőtti 9 órájára pályázat nyitlatlk, — az érdeklettek a kitett időben & sZc-&áorjáni áílami iskolában a kellő igazolványaikkal jelenjenek meg.
Előleges fel világosii isi Menyhárt Dániel gazdatiszt Keretvén (a. p. Bánok-Szent-Öyőrgy) fog kívánatra adai. 272 2-2
** 6; j^ívi^cg piuuhü jiu- utcza. vuiu utini t ^ ju a/ - icic mmmm
Az egész raktáron M czflckekbél egy terjedelmet árjegyzék a iegtáveUbbi vidékre leflkészeégesebben bérmentve s ingyen kffidstlk.1XXXXXXXXXXXXXXXXXX

ayoauUott & kiadó tulajdonos Wajdits József gyorssaj tóján.


14 évvel ezelőtt.
E«V nyert gyógynlásnák hü emléke ép nőit érkeaett HOFF" JÁNOS cs. kir. udvari sxállltó urnák Berlinbe. Főraktár át ausztriai es kir. államok utámára
BÉCS, Grahen, Brannerstrosse 8. szám,
mely arról tes* tanu«ág0i, mllv üdltó éa mily jóhat«sn lehet ama gyógyanyng, moly őket oly «nlyos bajból kimenté é« mely rájuk nérfto oly jótékony volt. =
Ea a Dr. Franké A. reáliskolai Igáagató Unár ornak lráta, mely Igy «61: Ujváro«, 1877. okt. 9 Mldón 11 évvel e«el5»t Hlridenbeh valék, gyógyerejll maláta |6rét tObbtaör bassuálUm Igen kérem megrendeléseimet pontosan beküldeni, még pedig; l ször. 60 üveggel Jpamnak, kinek caime: Rieb»ntrop tltkoa tanácsos és hlvatalfőnök uruak Ulvárosban n R 2-ssor. Magam »sámára Cellbo előbbi lakájomra 100 üteggel, raelyut megosztok barátaimmal éi collegálroroal, Dr. Obelngl gymna». igazgató nrral. ki maláta-késxltményéuek gyógyhatáan és tsa^ bályoii következményét nején és önmagán megkiiérteni akarja. Cellben is folyton aa ön maláta-egészségi sörét használtam, de most aa ul''ibbi módon kötvetleu vlssonyba akarnék öuuel lép.ii *i.
Hivatalos gyégyjelentés.
Berlin,- PionlrsUasse-ben levő ^Jkat«irnya-kórhá*ból. A kitűnő HofT-féie maláta kivonat «géisiégl sörnek, mely a sebesültek. i,ek oly jót tett, hogy nem silvesen uélktllöalk, mlelfibbi l-mé-telt küldését az ápolónők nevében kérem. (2G5 4—4) ROON miniszter.
FŐRAKTÁR: Fesitlheffer József. ZaU-Egerezeoen Hablaukv Á-Rál éi a gyógytárban, Sopron Möller P., Keszthaly WÖBíOh Fe. reaoz, Kaposvár Lajpozlfl AnUlnftl.
NAGY-KANI2$i4„ 1881. április 10-én.
Elífcettíl ár:
egész érre......
fél érre.......
negyed étre ......
Egy szám 10 kr.
-S frt.
* n
.2 -
HIRDETESEK
8 hasábos petitsorban 7, másodszor 6 s minden további sorért 5 kr.
NYILTT ÉRBEN soronként 10 krért vétetnek fel. Kincstári illeték minden egyes hirdetésért 30 kr. fizetendő, r
Huszadik évfolyam,
A Isp szellemi részét illető közlemé-flyek a szerkesztőhöz, anyagi részét illető közlemények pedig a kiadóhoz bérmentve •
intézendők : NAGY-KANIZSA '' Wlasslosház.
Bérmentetlen levelek csak ismert munkatársaktól fogadtatnak el!
Kéziratok vissza nem k ''. ietnek. j
N>''▼y-Kanizsaváros helyhatóságának, ,nagy-kanizsai 5nk. tűzoltó-egylet", a ,nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank'', „nagy-kanizsai takarékpénztár", a „zalamegyei általános tanítótestület'', a „nagy-kanizsai kisded-nevelő egyesület*, a nagy-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet*, a ,soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai kOlválasztmánya6 s több megyei é3 városi
egyesület hivatalos értesítője. <•
Hetenklnt kétszer, vasárnap- s .csütörtökön megjelenő jegyes tartalmú lap.
A folyó évfolyam másor dik évnegyedénele elmultával tisztelettel felhívjuk mindazokat, kiknek előfizetésök lejárt, annak szives megújítására, hogy a lap szétküldésében hi*»ny ne forduljon elő !
ELŐFIZETÉSI ÁR:
april—jun. évnegyedre 2 frt april—szept. félévre 4 frt april—decz, 3 évn«-.gyedre 6 frt
PQT* Legezélszerübb posta-utalványnyal eszközölni az előfizetést, mely Wajdits József
könyvkereskedésébe N.-Kaili-zsára küldendő.
-i Balaton szabályozás tárgyában.
A Balaton szabályozás tárgyában tartott siófoki értekezlet jegyzőkönyve és ngs. Kiszely Károly koz-épitészeti felügyelő nr műszaki véleménye kinyomatván, az érdeklett feleknek kiosztatott: látszik e tényből, hogy mgs Boné Géza kormány biztos ur egészen más erélvlyel és tapintattal lát a reá bizott nagy feladat megoldásához, mint elődje, kiről jegyzőkönyvileg elismertetik, hogy évek hosszú során át értekezletet sem tartott. '' .
Ily alapon újra éledhet bizalmunk, hogy végre valahára a szabályozás igen nehéz és bonyodalmas kérdése megoldást nyer és ezen reményben a nagy munkához akarok én is valamivel járulni, midőn a műszaki véleményben összeállított adatok és számitások alapján egyrészt a műszaki véleményhez járulok és azt védelmezem, másrészt néme-
lyekben eltérő véleményt és nj eszméket nyilvánítani bátorkodom.
Osztom a véleményt, »hogy a szabályozás eddigi mődozata á kitűzött czélhoz nem vezet", sőt még többet mondok, azt, bogy az eddigi módozat rosszabb a semminél: értve ezen semmi alatt a szabályozás előtti állapotot. iLkkor a műszaki véleményben található-leírás szerint »három malom állott a 8ión és ezek gátjai a rendetlen, szűk és növényzettel benőtt Sió medrét még inkább eltorlaszolván^ a viz lefolyását feltartóztatták és a völgy mélyebb területeit elmocsárositották". Ezzel még nincs állítva, hogy a Balaton áradását és apadását is ezen malmok okozták volna s alább ki fog tűnni, hogy éppen nem okozhatták, hanem igen is okozta a szabályozás hiánya, de nem oly nagy mértékben és szándékosan, mint a szabályozás folyamán elkövetett hibák mi att jelenleg okozza a zsilip -Kezelési szabályzat.''
A legfelső malom volt a kilitii, csak ez gátolhatta a víz lefolyását, mert a mi viz itt lefolyt, azt már egész a tengerig se^nki fel nem tartóztathatta: a Kiliti molnárban pedig feltételezek annyi'' műszaki ösz-töut, hogy mikor kicsiny volt a Balaton, saját hasznára lehetőleg gazdálkodott tizével, nehogy egészen elfogyjon, mikor pedig áradás állott be, eresztett le annyit, amennyit birt, nehogy az ár átszakaszsza gátját. Igy tehát akkor a Balatonnak meg volt természetszerű szabad lefolyása is, az emberek nem ,küzdöttek" kihivólag a természet törvénye ellen, ugy mint utóbb.
Ha mégis a Balaton víztükre eredeti állapotában is nagy ingado--zásoknak volt kitéve, annak oka nem a malom volt, hanem a szél és hullám szeszélyes játéka a siófoki homokos tóparton; ismeretes tünemény, hogy a talajt, mossák és si-
mítják és a partokon szemétből, iszapból vagy homokból maguk előtt gátokat emelnek, tehát a midőn hetekig, hónapokig egyenlő volt a vízállás és csendes az idő, tegyük fel, hogy a Sió torkolatát a lefolyó viz szabályszerűen kiképezte magának, de mi történt nagy szelek és áradás, vagy apadás idején ? Erős északi szél emelte a víztükröt és nagy hullámokat hajtott be a Sióba, melyek homokot ragadván magukkal, ezzel a csatorna fenekét feltöltötték, ha ezután apadás állott be a nyári ki-párolgás folytán, a csatornában gyengén folydogáló víznek már nem volt ereje a felhordott homokot tovább szállítani, és ujabb szél és hullám folytatta a homnkzátony építését, igy utóbb a Kiliti molnárnak elfogyott a vize és ha, talán a mig győzte,'' meg is ásta a homokzátonyt, végre inkább lemondott, az őrlésről bizonytalan időkig. A so-mogy-balatoni lapályok birtokosainak természetesen ily kis viz idején legkevésbé jutott eszükbe segíteni a szegény molnárnak és széles árkot készíteni a majdan bekövetkező áradás számára, de ha taián lett volna is ily szándékuk, az ellen opponált volna nemes Veszprém vármegye, melynek területén .a Sió torkolat fekszik. ősi szekás szerint féltékenyen őrködvén, nehogy dolgaiba idegenek avatkozzanak, Veszprémmegyére nézve pedig nem nagy jelentőségű volt a
Balaton áradása, mivel területén a tó
»
partjai elég meredeken emelkednek. Igy aztán minden következő áradás nagyobb lehetett az elóbbeninél, mivel a siófoki parton a homok magass i feltellett, viszont az apadások is nagyobbodtak, mivel a viz tükre nagyobb lett és a nagyobb tóból több viz elpárologhatott.
HENCZ ANTAL.
(Folyt tlása követi tik )
- Az U] adók. A'' pénzügyigazgatóság közhírré teszi, hogy f. é. april hó 1-tól kezdve a következő élvezeti czikkek esnek fogyasztási adó alá: a) nyers és finomított, gyarmat és répaezukor, valamint a ezukorka és csokoládé gyártmányok és kandirozott gyümölcs; b) nyers,, pörkölt és őrlött kávé és pótkávék; c) sör. A fogyasztási adó fizetésére Kötelesek: a) mindazok, kik a felsorolt czikkeket az adóvonalon behozzák; b) az adóvonalon belül létező cukorgyárak és sörfőzdék vállalkozói, a termelt és itt fogyasztott ezukor és sörre nézve. Fizetendő az a) pontiak után mmá-zsánkint S frt, a b) pontiak után 8, illetve 4 frt, sör után hl t 1 frt Ha a fent csoportosított czikkekból és pedig az a) alattiakból együttvéve •50. klgrammot, a b) alattiakból együttvéve 25 klgrammot, a sörnél pedig 1 hlitert meghaladó mennyiség marad f. é. márczius utolsó napjától az adóköteles birtokában mint készlet, 1881. april.3. napjáig egészben, minden levonás nélkül bejelentendők (írásban) s april 20-ig végrehajtás terhe mellett a fogyasztási adóhivatalnál megadóztátandók. A bejelentés elmulasztása vagy az eltitkolás 2 — 25 frt bírságot, illetve az eltitkolt mennyiség fogy. adójának 10-szeres összegének behajtását vonja maga után. Esetleg három és hat havi halasztás is nyerhető a tartozások be» fizetésére.
— Nincs többé amerikai disznó zsir. — A m. kirrpénzügyministerinm 13843. száma körrendelete, a sertéseknek. mindennemű sertéshúsnak, a szalonnának és kolbásznak a/, észak amerikai egyesült államokból az osztrák magyar monarchiába való behozatalát márcz. 10 tői eltiltotta.
Törvénykezés köréből.
(Folytatás ás vége.)
Remete Géza, Borsos János védője beezédjének midőn hátralevő résiát folytatjak, megjegyezzük, hogy mult e$á-mánkban hozott közleményünk elején kimaradt, hogy Albanich urat Remete ur helyetteaité, s bogy Remete ur beszédének elején védencsétil tévesen lett Török Borsos helyett nyomtatva, ezen helyreigazítással közöljük a további tárgyalás folyamát.
Ezután áttérek a rád 7) ik pontjára, vagyis a gyilkosság helyét s idejét illetőleg azon eredményre, melye: a vizsgálat e a mai véglárgyalás felmutat. A. kihallgatott koldus — ki időközben meghalt — vallja, hogy a holt tetemet az erdőben reggel fehal ilta e- azt megvizsgálván azt tapasztalta, l ogy a vér reá fagyott erősen a ruhára b igy szerinte a gyilkosságnak korán reggel kellett történnie s a végtárgyalás megkezdése előtt a kir. ügyész ur is ezen tanú vallomása alapján azon nézetének adott kifejezést, hogy vádlottnak a gyilkosságot reggeli ya6 óra előtt kellett elkövetni. Azonban csakhamar megváltozott azr ügyész ur nézete Horváth litvánnak a mai végtárgyaláson esküvel erősitett azon vallomása folytán, hogy reggel 7 óra, eőt tán még, annak is elmultával hallotta a lövéseket azon irányban, hol á meggyilkolt teteme feltaláltatott. "Sinkovits György és neje vallják, hogy Borsossal a tilaji hegyen — hol Ő 8zőlőpí8zt0r — találkoztak november 1 én reggel ugy óra körül :s azon irányból jött, hol a meggyilkolt pioczéje is a több«k között s egyúttal lakása » ''»an sa mely iráayban az al-mási erdó is fekszik, hol a gyilkosság véghez vitetett b haza felé ment Németfalu községbe, hol lakása van s felesége tartózkodik a a vádlott neje vallja, hog^ napfelkelte előtt már férje jóval megérkezett b neki akkor reggelit kezdett főzni, melyet férje vele elfogyasztott s ugy 8 óra felé távozott Ha. th Mihály erdőshez, neki a vételre borokat ajánlandó. A kihallgatott kanász vádlottal találkozott reggel 8 óra felé, mikor lakásából kijött s kérdésére, hogy hová megy, Harthot emlité neki fel. Harth vallja, hogy 8 óra körül nála volt az előadott ezélból vádlott o a végtárgyalás folyamán a vád 8; pontjában felhozott körülményre a vizsgálat alkalmával tett vallomását rosszul, hibásan felvettnek állitá e kijelenté, hogy vádlotton november 1-én, midőn nála megjelent, a legkisebb izgatottságot se
TARCZA.
'' Oh! csak már kitudnám sírni...
Oh csak mir kitndnám sirni Minden könnyemet; Mogenyhitné talán ez majd Fájó szivemet.
Ámde nem jó köny szoonernre. S szivem oly nehéz : Mintha fogná s szoritná egy Láthatatlan kéz.
Oh! talán a halaló ez.... Bár ''eljönne már ! • Ha tudná, hogy e világon '' Bá ngy más nem vár!
El is jönne hamvas szárnyon, 8 honink fátyolát: Gyorsau, hogy magam sem tudnám Vinne engem át.
MAJTHÉNY1 FLÓRA.
Fel !s, le is.
Eredeti regény.
- Irta: Sarulcá.tB Lajos.
* (Folyt, tás.)
Mig semmi sincs az embernek, addig nem fél a tolvajoktói, al''g bir azonban valamivel, már félti.
A mint este hazafelé sietett, öukény-tcle&ül eszébe ju''otuk iámét őzen rémes gondolatok.
— Nem — gondolá — tovább nem lakom e viskóban. Az valóban fnresa, hogy előbb nem jutottam e- gondolati*. Az igaz, mikor az ember helyzete még nem a legjobb, tür, elnéző ; akkor nem törődik azzal, hogy magas házban lakik-e avagy alacsonyba, akkor annak is örül, ha meghozhatja magát valahol.
Méginkább borzadály futja el hátamat, ha arra a vad, dühös Hodincsekre gondolok, a kivel tegnap itt az utczán találkoztam. Hogy forgatta szemeit, mint valami útonálló. Mily félelmes volt mozdulata, mintha már megtámadni készült volna. Ez az ember nem hiába járt erre. Valószínűleg utánam leskelődött. De mi kor látta, hogy itt ott mutatkozik még pgy-egy sötétben botorkáló embtr, nem mert megállítani. Hiába nem rettenkedett erre csak azt mondöm : Ez az ember boazuból még rám gyújtja azt a viskót, a me''yben kényszerítve vagyok még a ne gyed végéig lakni, s igy még a legnagyobb veszélynek nézhetek elé.
Szánandó ember mit tehetek az ellen, hogy felügyelőnek akkoriban engem neveztek ki helyette, ha egyszar Szeg halmi ur velem jobban vólt megelégedve mint vele.
Szeghalmi urnák sem ment el az esze, hogy oly embernek mint Hodincsek volt — fizessen hasztalan — mert ugy ia volt — szép bért.
Ha nem járt el kellőleg dolgában, erről nem tehetek. Igy tépelődött magában e a sötét utczákon gyors léptekkel borzongva haladt át.
De nini mit látok, — ez ő — szólt rettegve Riesenstern ur, midőn az egyik utczába hirtelen befordulva, egy gyanús külsejü ácsorgó, ide-oda tekintgető embert megpillantott. Hideg futotta át. Lé legze e la*8ult, szive gyorsan dobogott. Borzasztó volt e válságos állapot. Bánta hogy vissza nem fordult.
— Istenem légy velem ! remegett Riesenatfrn ur — még utoljár*. most állja hoszuját, a melyre ellenem caküdÖ''t.
Hah, végem van, zsebébe nyúl pisztoly, igen pisztoly után.
Riesenstern ur gyönge idegzetű férfiú lévén, egész testében reszketett.
— Már kinnt van! most szegezi! segítség !
Az idegen azt bivén, hogy valószi* nüleg elájult Riesenstern ur, megragadta.
— Az Istenért uram mi lelte !?
Mikor Riesenstern az idegen arczára
remegve tekintett, akkor látta, hogy tévédéi volt az egéoz.
— Oh bocsánat uram l
— De miért? Hogy megkönyörül tem, — no hiszen ez minden embertől, kiben van még némi lelebaráti szerelet, elvárható.
\ — Boo»áaat — ne haragudjék — ne vegye rósz néven — félre ismertem. Egy gonosz ember emlékét idézte ön kő-zelgése által s én azt hivém, hogy most köxelg s véghetlen boszujál kitölti raj tam. Midőu ön a pisztolyát....
— Pisztolyt? micsoda? kérdé kíváncsian az idegen a rá mc.-eszté kérdőleg fekete Bzemeit. ^
— Igen azt.....
— Lám lám, mire viszi a* embert a képzelő tehetség. — A? idegen nem tudta vissza tartani, hogy el ne mosolyogja magát.
— Hogyan? hát nem pisztolyt húzott ki zsebebői, a m -lyet a lámpához közeledve reám irányzott!
— Oh dehogy piszoly*. Még mit nem. Majd még arra is költöm, elfecsér-lem csekély pénzemet. A szivaromra akartam rágyújtani s látja ezen tokot húztam ki ¿abátom belső zsebéből. Az igaz, valami nagyon keveset hasonlít a pisztolyhoz. Lám lám, ki hitte volna
mily bajt képes csinálni ez az ártatlan szopóka-tok.
Eszel elhagyták a kapu alját
— Ugy»e megbocsájt az ur, hogy oly anoyira félreismertem.
Riesenstern ur barátságosan nyujtá jobbját az idegennek.
— Oh uram 1
Az idegen szintén kezet nyújtott.
— És most mély köszönetemet fejezem ki aton jószivüségért, a melyet irányomban — mint egészen idegen ero ber iránt — tanúsítani tetszett.
— Nincs miért köszönetet mondani kérem.
— Megengedi az ur — ha azt vagyok bátor kérdeni, hogy kihez van szerencsém.
Ezzel az idegen névjegyét-húzta ki zsebéből.
— Tessék, — j«j hiszen meg is feledkeztem, hiszen sötét van, nem láthatjuk — bocsánat mi!y szórakozott vagyok.
— Sebaj.... sebaj.... -
— Nevem Sziralji Dénes, tőkepénzes vagyok.
— Nagyon örvendek, hogy van axerencsém ismerni. Nevem Riesenstern MárSoa, polgári állásom, hogy is mondjam no, ejnye nem jut hirtelen az eszembe, — valami Szeghalmi nevezetű ur üzletében vagyok pénztárnok, igen igen pénztárnok. Tessék névjegyem. Lv gyen szerencsénk valamikor. Ha volna szíves Sziralji ur s meglátogatna
— Nagyon köszönöm meghív <aát, de bocsásson meg kérem, hogy csak elfogadom, de egyhamar nem tehetek ele get szives meghívásának, miután holnap vagy holnaputátr elutazom Viczra, itt bizonyos ügyeim vannak adósaimmal,
igy tehát egy időre távoznom kell a fővárosból.
— Nagyon sajnálom, azért ne feledkezzék meg rólam.
* *
*
. — Nem tudom — szólt Riesenstern ur a vacsora közben — néhány nap óta'' e furcsa történet után oly rósz sejtelem fogott el. Megvallom őszintén, én félek e házban lakni.
— Ugyan már miért édesem ?
— A tolvajoktól, a gyujtogatóktói, de különösen Hodincsektől félek.
— Ej ej, ugyan de félős ember lettél egyszerre — szólt Rieaensterné s jó ízűt nevetett férje bohóságán.
— Egy idő óta cchogy sem tudok megbarátkozni ezzel a rongyos házzal. Ha valahol üres lakást kaphatnék, azonnal elköitözködnénk innen.
'' — Bizony már magam sem bánnám azt. Ha véletlenül valaki meglátogat még be sem vezethetem máshová mint ide ni.
— Hiszen nem kellene nekünk éppen földszint lakni, nem lakhatnánk valahol a harmadik emeleten oly lakás b^n, a mely legalább kéi szobáeskával bir.^Valahol a Lipót váróéban. Nekem sc kellene oly messziről járni az Üzletbe.
— A fertály most következik, felmondhatunk a háziúrnak. ,
— Ugy van. Majd csak kapunk valami jóravaló lakást.
Most már a lakás is rósz volt. Amint a negyed eljött, azonnal elköltözködtek a Lipót város egyik három emeleten házába.
Szép két barátságos szobával birtak. Néhány bútordarab bevásárlása után szép berendezéssel bírt mind
két szoba. :-t?v..v ■■:•.. O ív M
HUSZADIK ÄVTOLYAM
ZALAI KÖZLÖK í
iPBILIS 10-én 188!.
tapasztalta s hozzá teasí, hogy november 2-án is megjelenvén nála vádlott, panass-kodott, hogy vannak, kik a gyilkossággal őt gyanúsítják, s ékkor as ily gyanúsításokkal — habár aaok alaptalanok ia — önkényt járó ingerültséget vádlotton tapasztala. Borbély József tanú pedig, ki vádlottal" november 1-én, midőn Harthtól a hegyre ment, találkozván s vele utóba eredvén, vallja, hogy semmi izgatottságot rajta nem tapasztalt, egyedül s menéssel járót, <j bárkinél is tapasstalhatót; ehhez járul Sinkovits s nejének vallomása, kik a reggeli 726 órai találkozás alkalmával vádlottal szinte szóba eredtek, • rajta as izgatottságnak legkisebb nyomát ae lát ták s tapasztalták, összevetve mindezeket, van-e biró a világon, ki meghatá rózhatcá azon időpontot, melyben a gyil kosság elkövettetett e ki tudná mutatni azt, hogy vádlottnak kellett. azon gyil kosságot elkövetni. A végtárgyalá^ végezte után a kir. ügyész ur is ason fel fogásnak hódolt, hogy S gyilkosságnak reggeli ya6 órától 7 óráig avagy »/»8-ig kellett megtörténni. De nincs e igazolva az, hogy vádlott reggeli 6 óra felé a trlaji hegyről haza felé indult, ninos-e igazolva az, hogy a tilaji hegy erősen menve ya órányira s közönségesen menve 3/% órányira feksnk as almási erdőtől hogy az nlmási erdő a falutól egy jó 7s órányira van? s hogy a falutól a tilsj hegy b az almási erdő ellenkező irányokban feküsznek ? b hogy a Tilaj hegyről as ut a faluba nem az aJmásí erdő felé vezet? Mindezeket összevetve, igazolva van e s valószínű e az, hogy vádlott a gyilkosságra 7j6 óra utén indult Tiiaj hegyről a ■/» órányira eső almási erdőbe b onnét V* órai gyilkolás után V» éra alatt a faluba érkezett a igy neki e szerint a legszigorúbb számítás szerint ''/i? óra után kellett volna a faluba érkezni 8 azon végig menve lakásához jutni. Feltehető e az, hogy egy tisztán föidmivslők-bői álló faluban 7 óra felé vagy után érkezőt senki ne lásson november 1-én midőn már a nap 7 óra előtt felkel ? Avagy nem vallja-e vádlott neje, hogy a nap kelte előtt érkezeti meg a hegyről féije, e ott reggelizett is — ha est tette, teh)tte e ő a Horváth által 7 óra körül vagy után hallott lövéseket? Mind olyan kérdések, melyeket a vizsgálat s a végtárgvalás meg nem oldott s mint nyilt kérdések állanak előttünk, sőt a íenforgó körülmények azon vélelemre szolgálnak, hogy a lövéseket e igy a gyilkosságot nem vádlott tette Feltehető-e lélektanilag as, hogy a 7 óra vagy félnyolczkor gyil kosságot elkövető egy uri emberrel a vadászszal óhajtson önkényt azemben állani reá avagy 7a éra múlva s vsle képes legyen izgatottság jele nélkül borok vásárlásáról nyugodtan beszélgetni?
A 8.) pontról már megemlékezvén, áttérek a 9-ik vádpontra s ismételem Török Ilona tanuskodhatása ellen már tett kifogásaimat, de ha való lenne is, hogy mint ottani szőllőpásztor a meggyilkolt hajlókánál november 1 ón 11 óra felé megjeleni, ugy ennek,''mig egyrészt eltagadását a tiltott viszony természete menti, másrészt még ebből korántsem következtethető a gyilkosságra, mert hisz már többször megfordult.kedveae házánál a nélkül, hogy ennek férje élete elleni legkisebb törekvés is tapasztaltatott
volna; de meg a kölcsönök szerelem folytán együttesen elhatározott s ki «itt gyilkosság esetén, majd a meggyilkolt neje nem távozott volna a templomba, hanem nyugtalanul bevárta volna kedvese jelentését az eredményről.
Védenosem mellett továbbá felhozom, hogy mint snőllóoásstorBsk hivatása sserint különösen éjjel a hegyen kell tartózkodnia, s hogy ő csakugyan korán reggel ott találtatott s a tartózkodási időt tekintve, ezen időtől fogva vádlott a U nukkal azonos vallomást tett, méltóztassék ehhez adni azon nyilt s őszinte valló mását, melyet az ezen bün ügy gyei kap csoiatoaan tárgyalt súlyos tes-i sértéeiben tett s tesz: akkor a tek. kir. törvényszék nem fog előtte egy koook tagadót látni, hanem egy egyént, ki midőn tagad, az igás s valót mondja s midőn ellenmondásokba keveredik, nst az észt s gondolko-kozást megzavaró rettentő bün gyanújának terhe alatt lélektanilag megmagya-rishatólag teheti.
Méltóztassék súlyt fektetni jó erkölcsi bizonyítvány ára s hogy arra gyanuok ainoa, hogy s gyilkosságot haszonlesés avagy boesuból eszközölhette volna, — de fóleg felhívom * tek. kir. törvényszéknek becses figyelmét Dr. Sehreyer törvényszéki orvos urnák vizsgálati jegy só könyvére, melyben kimondatik, hogy vádlott fogságában nyugodtan alszik étkezik, a lázas állapotnak rajta leg kisebb nyoma se tapasztalható s higgadt s okosan beszél.
Vádlott előélete nem bizonyul olyannak, hogy oly romlott emberrel ál Ihatnánk szemben, ki mind erre képes lenne s kin mind ez észlelhető lenne : ha ő lenne a gyilkos.
Kérem méltóztassék vádlott Borsos Jánost a gyilkosság bűntettének vádja alul felmenteni.
A tek. kir. törvényszék engedelmével ezzel áttérek a Markó Györgyön elkövetett súlyos testi sértés bűnügyre. Vádlott Borsos János itt teljes beismerésben van, s egyedül a következő körül ményekre mutatok reá, s verekedés vádlott résééről elhatározva nem volt, mert nem kereste fol panaszlót, hanem ő jött ason korcsmába, melyben vádlott társaival mulatott; tanuk igasolják, hogy pa-naazló kezdte meg a czivódást legalább azóvaJ, — azzal, bogy vádlottra igazolatanul borjújának ellopását fogta s igy ezzel ót felingerelte s végre az igazolt] ittas állapotot kérem a börtön büntetés s pénzbírság mérvénél pedig, hogy általa vádlott ártatlan neje sújtatnék birói figye lembe venni.
Ez elősoroltak alapján kérek ité-|
letet.
. Ezek után elnöklő Miklós ur Garay Benő urat hivja fel s szólásra, ki is köszönettől fogadja, hogy a kir. ügyészi nr a gyilkossági bümészeséggel vádolt | vódeneze ellenében a vádot visszavoná, de mert a kir. törvényssék nincs kötve a kir. ügyész ur felfogásának elfogadá- j aáboz, bátorkodik röviden a kir. törvényszék figyelmét felhívni — az itt pár hetes gyermekével ülő védenczére, látható e ezen az elfogultság s ijedtség legkisebb nyoma, nem-e a lesújtó nyugodt fájdalom mély érzete tükröd sík az egész lényén ? Csatlakozik sz előtte szóló védő ! urnák Török Ilona tanuskodhatása elleni!
kifogásaihoz s mint döntő körülményt kéri tekinteni sst, bogy védencze a gyilkosság napján Kapomakra msnt mi'' sére s igy sz összebeszélés s egyetértésérő szó se lehet, mert különben kedvesét bevárta volna.
Ezek után a vég tárgyalás befejezettnek elnök ur által kijelentetett a 17» órai tanácskozás után aa ítélet esti 7,8 órakor kihirdettetett, mely sserint Borsos János a gyilkosság s súlyos testi sértés bűntényében bűnösnek kimondatott s tekintve, hogy nem haszonlesés de s szerelem szenvedélye vihette a gyilkosságra, 16 évi fegyházra Ítéltetett, — ifj. Bálint István 1 évi s ifj. Markó János 7, évi börtönre ítéltettek.
Mindhárom elitélt fellebezeH s en-Inek megtörténtével Remete Géza védő ügyvéd felállt s a kir. törvényszéktől | kikért einósés mellett azon vigasztalást adja Borsos Jánosnak, bogy kétségbe ne essék, mert ő mint védő felmentetéeére a reményt még most sem adjs végkép fel.
Ezzel ezen érdekes bűnügyi vég tárgyalás véget ért s a felsőbb bírósági Ítéletek lényegéről tisztelt olvasó közön-ségünket annak idején értesíteni fogjuk.
a y—k —nyal kisértet.
Isten háta mögött benn, Göcsejben fekszik V—k—nya község, hova épen osak kánikulában lehet bemenni, mikor máshol már javában porzik, akkor szárad fol itt s tengelyig érő sár. — Jóra való nép lakja, — irástndó ember egy évszázad óta nem volt a faluban, hacsak máshonnét nem vetődött oda, — talán az Istent is csak a predikátióból ismerik, ha néha ugy száraz nyári időben egyik-másik öreg anyóka elballag a b —i templomba, ez viss róla hirt a többinek. — Különben munkás, szorgalmas nép, eleget tesz pontosan minden kötelességnek, mit as — urak rá rónak; — adóját rendesen fizeti, — határában még nem volt adóvégrehajtó, sem phylloxera, sem más ilyen Isten csapáss. — A hivalaloe urak | ritkán látnak v—i embert, legfelebb ha-I gysték tárgyaláson, — mert hát a halál ellen ők sem tudnak orvosságot, — máa dolguk ninos as urak előtt, mert megélnek s maguk szegénységében, — adósságot nem csinálnak, — nem ezequálja őket a fiskális. — Fiakeroe kocsi még nem fordult meg a faluban. —
Hanem bezzeg esnek ott más — csodadolgok.- .
Ha nenv háborgatja őket földi ember, megteszi ezt máa világi — a kisértet.
Hogy esett, hogy sem, egyik békés polgárnak s szomszéd faluból hozott felesége sehogy sem tudott ott megszokni ; — nejn is csuda, mert hát erős szív is kellene ahhoz, — ha a szobában volt, tánczolni kezdett asztal, ssék, ha a konyhába ment, zörgött a táloscn a cserépedény, — a ka marában röpködött a feje felett minden olyan jóezág, a minek — ezárnya nincsen.
— S még hozzá, a mig a falu határán belül volt, csodálatos módon mindig'' két hasa volt ssegénynek, s csak, ha a falu határán, a vén tölgyfán tul ment, apadt le az egyik.
Elment tehát a jegyzőhöz s elpanaszolta szomorú sorsát, s tanúságot kért tőle, hogy mitévő legyen.
A jegyző elvezette apapho*,a abban állapodtak meg, hogy kivizsgálják a dolgot annak rendje-módja sserint, azért hát másnap délntán a pap, s jegyző ée két pandúr elment a kísértetes házhoz, s leültek a szobában, várták s lelket —
Jó darabig nem történt semmi. Interpellálták tehát a gasdát és feleségét, hogy hát mi less, hiszen itt nincs semmi baj. -
Küldjék csak ki a feleségemet a kamarába, — mondja a gazda, — majd meglátják, mit történik.
Kimegy az asszony a kamarába, vele a két pandur^hit alig hogy belépnek,
— csuda csudája, r— a belső szegletből felemelkedik egy vessző kosár s neki megy egyenesen az asszonynak. — Alig hogy est a pandúrok — letartóztatták, hát a másik sarokból csak repül egy tejes fazék, majd a fejét viszi el a ssegénynek, s talpra áll s pandúrok előtt szépen. — És s k*rr>»ráVup nem találtatott semmi élő állat. —
Alázatosan jelenti mindezen csoda -dolgokat s pandúr s szobában levőknek*
Hát alig hogy kibeszélte magát, a jegyzőnek sarokba támasztott esernyője keresztül repül a szobán, s odaesik s psp lábához.
De ez már nem tréfa dolog, — itt vslsmi jár l
Elhatároztatott, hogy s jegyző sze -mélyesen jelenteni fogja az esetet a szol • gabirónak. —
Eiinduláuak tehát jegyző és nap szekéren, az ssssony pedig a szekér mellett meot gyalog lassú lépésben, mint a szekér asárbsn.
... Útközben as ssssony el kezd zihálni erősen, kérdi a jegyző, hogy mi baj*.
Hát alig bírom a két hasamat, jegyié ur, majd ha a vén tölgyfát elérjük, mindjárt megkönnyebbülök.
De már ss sok; — s jegyző meg-
Az uj lakásban most mát Riesenstern né kezd le el a panaszkodás!.
— Férjecském, most már én kérek tőled valamit, miután eddig a mitteóhaj tottál megtettem, tehát most az én kérésemet teljesítsd vagy teljesítsük.
— Szólj édesenu... meglesz. Hiszen mi okon- vonnék meg tőled valamit, mikor mindenben kedvemre jársz el. Mikor oly gondoskodó, oly jószívű voltál és jelenleg is az vagy irányomban. Kívánj bármit, aziv örömest megteeá a.
— Látod mióta itt a harmadik eme leten lakunk, itt egészen másként vagyunk, mint mikor földszint voltunk, ugy bizony 1 A fához, s vízhez könnyen juthattunk. A kut ott volt mindjárt az ajtónk mellett, a fa as udvaron levő kamrában, semmiért sem kellett annyit fáradozni mint itt. A vizet mig onnan alulról felc-zípeli valaki, addig majd s lelkét kileheli, hát még a fát pinoséből I No látod édeeem es s nehéz munka nekem köny-nyen megárthat s skkor s patikába kétszer — sőt háromszor snnyit kell fizet nünk, mint egy cseléd leánynak. Ne sej nálj néhány forintot s fogadjunk cselédet, legalább segítségemre less mindenben.
— Belátrm, hogy es bizony nem neked való munka, tehát meg less kívánságod. Fogadj magadnak valamelyik csolédszerző intézetben egyet öt vagy hat forint havi fizetéssel felfogadhatsz egyet. . . _
Ez is meg volt .
A szerencse annyira kedvesett Riesenstern urnák, hogy egy két év múlva maga vette át Sseghalmi ur üzletét, miután sz öreg ur rokonától ssép falusi birtokot öröklött, ennélfogva sst elfoglalandó, elutazott oda. Ott azután békében » város zajától elvonulva éldegélhetett.
A két szobából öt-hat lett Az őt forintos cseléd mellett már másik is volt Nemsokára már oly boldog lett Ríeeen etem ur, hogy hásbért sem kellett űzet nie, sőt inkább neki fizettek. Az iatá-ló-ban pedig ott rugolódsott „Muczi" a róka. A sétákocsizáa napi renden volt A városliget árnyas fiasorai között sokszor lehetett látni Riesenstern urat kedves feleségével kocsikásni.
Hjha! most már s gyalogolás csak kénysserképpee fordult elő.
Hát még a háztartás mennyire emelkedett A jó étkek,~n finom italok sohasem késtek az asztalról. Hát még mivel áldotta meg őket s jó ég? No ugyan mivel áldhat meg leghamarább egy boldog párocskát? — egy kis fiucs-kával. Es as adomány a házas életben szokott a legfontosabb események közé számítódni. A keresztelés ünnepe s hásss életben s menyegző után a legnagyobb, s legvígabb.
Mily kedves, mily csókolni való egy kis teremtés is volt az a piczi. Sírt, rit az igaz eleget, mist minden kis baba szokása, de azért a jó papa és jó ma-mácska nem haragudtak reá, cátitották puszikkal.
Ríesensternné folyton ott sürgölődött, ott forgolódott körülötte, olyan pi rosra csókolgatta kis pozsgás arczát, mintha csak két piros almácsk* lett volna kék »emecskéi alatt A mama t^tán s papa, s papa után s mama fógU fel s kezein hintásgatvs, csókolgatva mondogatták: „Rsjcsi pubi, hajcsil" Mily jól esett Biesensternnének hallani férjecské jétóí: „oh te kis mama, te jó, ssép mama, te angyali mnms.
(Folyt következik.)
állította a szekeret, leszállt, megtapogatta ss asszony hátát, hát ursm "fia, egymás felett két hass volt neki. —
Hanem aztán s vén tölgyfán tu megint leszállt a jegyző, újra megtapogatta az asszonyt, e s vendéghas csak ugyan eltűnt már. —
Másnap reggel hajnalban szekerez s jegyző s szolgabíróhoz s jelentést tesz s dologról.
Indul s másik komissió; elmegy i ssolgsljró, magához vévén s helybeli fi* kális forgópisztolyát, s megy vele i doctor. —
Haza is érkeztek szerencsésen, maguk után hozatván a házi gazdát és két nőszemélyt, az asszony mellé pedig pandúrt rendeltek a kísértetes házba, hogy kitudódjék, váljon ezután is járnak és repülnek-e a lábatlan ée szárnyatl&n jo-saágok.—
Csudálatos dolog, de igaz; — hogy miként történhetett, mindezt a megindított vizsgálat fogja kideríteni. —
Aranka ellen .Cuscutine."
A fővárosi gázdasági lapok heré-seinket éa luczernáaainkatpusztító aranka ellen többféle óvszert ée védeszközt közölnek hosszú hasábos czikkekben. Kide-ritik, hogy állattenyésstésünk ezen ellen sége által több százezrekre rugó kárt szenvedünk évenkint takarmányunkban.
Az etgyík czikk a modern eszközt ajáolja, ti. as aranka által sújtott gasdák büntetését és bírságolását, mit is tudva egyebet egy ilyen modern drákói törvényhozó ur. A másik czikkben a régi óvszer ajánl tstik, t i. 5—6 évi vetés-forgás, ée ha mindazonáltal újból meg-arankásodnék luczernásuok, mert az arankamag évekig heverhet a földben mig újból kihajt, azt ajánlja, hogy szántsuk ki a luezernát és kezdjük újból a 6 éves turnust
Tiszteljük a jóakaratú tanácsoka'', de nem kérünk belőtök, mert a baj bajnak marad, ha más óvszer nincsen.
De igenis, van más óvszer is. Ezt pedig a francziák sikerrel haszoálják, a mint ezt Földessy Lajos budapesti mag kereskedő árjegyzékében olvassuk.
A francziák ugyanis egy .Cuscu-tinett nevezetű trágyaport haszuálnak, mely az arankát elpusztítja és a luczer-nást trágyázza, mert a francziák átlátták, íogy a magkereskedő a luezernamagot »oltjában nem termesztheti és 100 meg 00 métermázsa luc ernamagját szemen-kint nem válogathatja, ha történetesen roashiszemü termesztőtől arankás magot capott, vagy nem áliha(^ót a vetés aranka mentességéről. ha mi a tiszta luezernamagot arankás földbe vetettük.
Nekünk is tehát .CuscutineM kell lassnálni.
Tudakozásunkra Földessy ur azt a él világosítást adta, hogy az arankapor éppen ugy használandó, mint más műtrágya például a guáno, t L be kell hinteni a földet A „Cuzcutine* kiégeti az aranka szárát és gyökerét, mely gyengébb mint aluezernáé, és később elvesztvén túlságos hatását, marad mint jótékony trágyaszer a lucseraaföldön, melyen aztán a lucserna annál bujábban nő.
Egy egész hold teljes behintésére egy métermázsa arankapor szükséges, de miután csak az arankás helyek behintenék, megmenthető azzal több hold, ha a uczernáaban több arankafoltok nincsenek. —
Egy métermázsa .Cuscutine", mely ugyan 30 frt, de egy hold luezerna megér 0 frtot is, b igy az orvosság drága ugyan, e bistoe és kifizeti magát — Azonban Töldessy ur arról biztosit bennünket, hogy ia egy vaggon terhet rendelhetne, az ára élennyire is leszállna, mert ő csak néhány métermázsát rendelt s a fuvar nagyon sokba került, ezért most olcsóbban nem adhatja.
Felhívjuk tehát mezőgazdáinkat, s dk as arankacsapástól menekülni akarnak, hogy egy levelezési lapon és lapunkra livatkozvaFőldeesy Lajos magkeresVedé-sében Budapesten arankaport rendeljenek és fbikérjük gazdasági egyesületeinket, íogy e tekintetben segédkezzenek, miszerint az aranka által sújtott mezőgazdáink, tömeges megrendelés által minél olcsóbban juthassanak ezen arankát pusztító trágyasserbez.
Helyi hírek.
— JDr. Laky Kristóf kir. ügyész ur f. hó 4-én volt ó felségénél Bécsben kihallgatáson a nyert kamarázi méltóságot megköszönendő. Ö felsége 10 peresig a legkegyteljesebben beszélgetett veJe.
— Dr. Apáthy István Le-.eoye kerület országgyűlési képviselője az utóbbi napokban választói kózt megje lent Letenyéa értekezlet volt mult csütörtökön.
— Több utcsa befásittslott ismét, igen helyes! E''ismerés ss illetőknek.
— Hymen. Kerkápoly Mathíld úrnővel Hegedűs Jóssef kanizsai ügyvéd báj«« özvegyével Czibur Vilmos mérnök Szegszárdon jegyet váltott
• — Imakönyvek A húsvéti ünnepekre ajáolja Wajdits Józiof könyv-
kereskedése dúsan felsserelt imakönyv raktárát, a melyben imakönyvek minden kötésben 30 krtól egész 12 frtig ksphn-tók. Postai rendelések ennek fordultával eszközöltetnek.
— Zala-Egerszegen iétünk
alkalmával tudomásunkra jutott, hogy az ottani izraelita templomban a mult napokban történt egyik esküvő alkalmával Eogelsmann izraelita ottani főrabbi ur magyar nyelven tartá a szertartást, sőt az áldást ia magyar nyelven adta reájuk, — mely eset kellemeeen lepte meg a közönséget — Tudjuk, hogy a tisztelt főrabbi ur mik >r Egerszegre jött, nem is tudott magyarul és a jelen eset annál kellemesebben lepett meg minket, minthogy a lelkes főtisztelendő úrban a magyar nyelv iránti előszeretetet ós rokonszenvet fedeztük fol és hogy mégis elsajátította és jelenleg alkalmazta a kedves magyar nyelvet, az ismét megdönthetlen bizonyíték annak, hogy ,»ki akar az tud!'' A felséges királyi pár egybekelése 25-ik évfordulója alkalmával is oly gyönyörűen, tiszta magyarsággal szónokolt, hogy az Egerszeg és vidékbeli lakósság figyelmét, elismerését és teljes megelégedését magára vonta. Alkalmunk volt hallani, hogy az egerszegí ifjúság évenkint tiz darab aranyat ígért jutalmul a derék főrabbinak, ha minden szertartást magyarul végez ée híssszük és bísunk Engelamann ur hazafiaaaágában, hogy ez ajánlatot el is fogadja; mert az öregek közül is vajmi kevesen vannak már, kik héber szertartást megértik és részünkről nem látjuk be, hogy miért tartatnának a azertartások „német" nyelven. — Ugy is kevesen vannak Magyarországon kik .magyaroknak® nevezhetik magnkat; küzdenünk kell, hogy saját hazánkban el ne nyeljen a germanizátió. — Minden ember abban lelheti legszebb jutalmát, ha elveitől nem tért el és minden nemzet pedig akkor érdemli kí mások tiszteletét és elismerését, ha legelőször \t megtartja magának anyanyelvét. — Kivánatoe volna, ha orazágazerte a németnyelvű szertartás helyett a magyart vezetnék be, íogy a külföldiek n* nevethessenek a markukba. — Eogelsmann ur Egerszegen megkezdette hazafias működését és kíván-uk, hogy az ég sokáig tartsa meg hivei számára, hogy ezeket többször kellemesen meglephesse. — Hejl mégis nagy a különbség a „zsidó" és a „mózesvallásu magyar ember" közölt; mint az ég ée öld! Szommer Sándor.
— Bgy örült leányt hoztak a mult szombaton délután Szigligetből Keszthelyre. Dr. Singer B. és Dr. Prei-sacb Lipót orvos urak, mint hallottuk megfigyelés végett a szegény leánykát egyelőre a keszthelyi kórházba vétették fel.
— A söjtöri postakocsis m^ggyil • kolására vonatkozólag az a hír terjedt el, hogy a tettes elfogatott; illetékes helyről vett ér tea ül ée nyomán közölhetjük, hogy e hír korai.Gyanubóí elfogatott ugyan két egyéu is, de a valódi tittes eddig kiderítve nincs. A* elrablott összeg 35 frtot tesz, egy 25, egy 4, és egy 6 frtos küldemény. Ezen felül egy értékes női fejkötő lett elrabolva, mely dobozban Bpestre volt czimezve Zala Szent Lászlóról. A szerencsétlen kocsis igen jámbor ember volt, nőt ée három kiskorú gyarmeket hagyott hátra.
— Hymen. Somogyi Elek, keszthelyi uradalmi ispán e napokban váltott jegyet a báj-, kellem- és ozillemdus Wünsch Ilonka kisasszonynyal, Wünsch Ferencz tekintélyes kereskedő leányával. Hosszan tartó áldást kivánuok boldog frigyükre. * -
— Gyilkos anya. Huber Terét aisó-londvai szakácsné, czigányfajbót származó 22 éves csinos leány f. é. február 28-án négy hónapos gyermekét egy itteni vinczellérnőtől, kinél tartásban volt, azon ürügy alatt vitte el, hopy Körmendre viszi édes anyjához, kinél gyermeke jobb gondozásban részesülend; a vinczellérnő saját-sárga kendőjét kö tötte a kis gyermek fejére s illően felöltöztetve adta át s&t édes anyjának. — Huber Teréz pedig a helyett, hogy gyermeké: Körmendre vitte volna, elvitte a Lenti-Kápolna falu melletti tüske sürübo, '' itt sgy pelenkát keményen össze csavart
s est gyermekének torkába bedugta s nehogy es szájábóí kicsuszssék, száját egy kendővel is szorosan bokötöue, a nyakát is kitekerte s aztán otthagyta, maga pedig Baksába ment, a ho) másnsp húshagyó kedden este s korcsmában éjfélig tánczolt s ezután egy czigánylegécy • nyel fieszeadva magát, azzal bárom na- _ pon át kejelgett s ugy tért vissza Aisö-Lendvára''azt hazudva, hogyc^yermekét Körmendre vitte, — gyermeke- ruháit" Baksán mind elajándékozta ozigányaaz-ssónyoknak. A bulla f. é. márczius 26 án; lett csak megtalálva s as alsó-lendvai kir. járásbírósághoz behozva. As ügy Dervarice Kálmáo kir. aljárásbirónak osztatván ki, ez a bonctvizsgálatot azon-. aal elrendelte, melynek foganatosítás» előtt azonban eíőnyomozást teljesített a tettesnek kipuhátolása tekintetéből, s mi sikerült is; Huber Teréz'' elfogatván a hullához kisértette, Huber Terét még s
HUSZADIK ÉVLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
ÁPILIS -én 1881.
"hull* mellett is azt állította, hogy a« 6 gjormoké él e Körmenden Tan, mire a vizsgáló bíró szinte oda állította a már késnél volt vinczellérnőt, kinek a gyer-mekhalla megmutatván, sírásban ós jajga-tájban tőrt ki, mert ezen hullában Hu ber Teréz gyermekére ismert, megismerte rajta a sárga kendőt, fejkötőt s inget, melyet az élő gyermekére adott, midőn tőle azt Iluber Teréz elvitte; — erre Huber Teréz egy névleg ismeretien baksai ciigány dsazony ra fogta gyermekének az ¿Ital történt megfojtását, minek folytán aion cziginy legénynek, kivel Huber Teréz Baksán kéjelgett és három czigány-nőnek befogalása s ujabbi vizsgálat teljesítése vállván szükségessé, melynek eredménye nem lett, mert ekköcben Huber Térés azokat ártatlannak nyilvánítván, a borzasztó gy ermekölés bűntettét önkényt beismerte.
— Alsó-Lendván apr. 14-ére eső országos vásdr rz időben kivételesen apr. 13-án tartatik meg.
— Curio&um. Zalamegye Nagy-Kapor nakon bárom földmivee ember egy a 17-ik században irt babonás könyv alapján titokban oly szövetségre léptek, hogy a babonás könyv hőse Szt-Kristóf tói, ki a föld alatt elrejtett I incsek egye-
v dűli patrónusa —'' pénzt kérnek, s ha egyszerű kérésükre kívánságaikat önként • nem teljesítené, — a babonás könyv értelme szerint hatalmuknál fogva erővel is reá parancsolnak,hogy hozzon számukra habár a pokol mélyt/ges fenekéről is 3 zsák aranyat és egy lepedő kelendő ezüst pénzt, de nem ám iszegeskedé8re,hanem az adó és hegyvám váltság hátralék törlesztésre. — Mielőtt azonban e kísérteties munkához fogtak volntf, meggyóntak és áldoztak, az áldozás után a kísérlet vég* '' hezvitelére határidőül f. é. márcz. hó 31. napjának éjjeli 11 óráját az úgynevezett Laki hegybe, a szövetséges egyik társ pífaczójthez tűztek ki/a. hol megelőzőleg egyik a másikát megeskedték, hogy ha közülök valamelyiket az ördögök elra gaduák, vagy más bal kimenetelű szerencsétlenség érné, az életben maradottak a Kristóf által hozandó pénzből annak családját eltartani kötelesek; ezek után a pincze belsejét gyertyákkal kivilágosították ós elkezdték a Kristófot kérni, meg reá parancsolni, — de Kristófnak sem kérés, sem parancs nem használt semmit, mert nem hozott .még egy fagarast sem; —■ erre azonban a szövetségesek még nem csüggedtek .el, hanem a követ kező éjjelen ismét Összegyűltek, hanem szerencsétlenségükre a titkos és rejtélyes pénzszerzés Cz. Ferenc* kaporoaki korcsmárosnak valahogyan ''udomására jutván, tized magával puskákkal felfegyverkezve éjjel kiment a begyre, s ott a pinczét körűi állták oly czélból, hogy Kristófot, ha hozza az aranyokat megfogják és kirabolják, — hanem persze koppant, mert Kristóf nem hozott semmit;— most azután a szövetségesek szidják, átkozzák a korcsmárost, hogy miért rontotta el a szerencséjüket, mivel különben a Kristóf bizonyosan hozott volna aranyat a számukra;— furcsa eset biz ez, de mégis megtörtént tény, —Kapornak 1881. apr. hó 3 án Pacsavölgyi Szepi.
— Csatorna összeomlás. Keszthelyen a mult vasárúap és hétfő közti éjjel volt iszonyú záporesó alkalmával a városban levő csatorna hálózatot összekötő főcsatorna boltozata bedőlt s a be omlott kővakolat és föld a viz folyását teljesen meggátolta. Csak a gyors segélynek köszönhető, hogy egy a beomlott csatorna köze''ébou levő téglából épült házat a rohamosan folyó viz romba nem döntött
— Keszthelyen a .Sajka" ut-cta szélső házon, mely Ferenczy kőmives tulajdonát képezi, mult szerdán délutáni órákban a kémények összedőltek s épületet tetemesen megrongálták.
— Árverés Zalamegyében. — Bartholome Sarolta 787 frtra b. ing. apr. 19. Őrdög-Henyén. — Bertalan Pál 8861 frtra b. ingt. máj. 14. Kozmadomján. — Szép Jánosné 480 frtra b. ingt. máj. 12. Palicaán. — Csonkás Lukács 1310 frtra b. ingt. máj. 11. Perlakon. — S''teficsár Anna 389 frtra b. ingt. máj. 26. Csáktornyán. _ Horváth Mári 639 frtra b. ingt. máj. 21. Csáktornyán. — Schneg-genburger Mihály 2198 frtra b. ingt. máj. 25. A.-Leadván. — Kovács András 826 frtra b. ingt. máj. 9. Kapoloaon. — Molnár Ferencz 930 frtra b. ingt. máj. 0. Dobriban, — Jegyűd Mátyás 1033 frtra b. ingt. máj. 25. Csáktornyán. —
— Hazai rövid hirek. — Tornyoson egy 14 éves leány felakasztotta magát reménytelen szerelem miatt. (Oh oh!) - Nagy Miklós a .Vasárnapi Ujáig« szerkesztőjének édes anyja meghalt. — A fóvárosi hivatalokba beviszik a telefont. — A trónörökös május 18 án érkezik nejével Bpestre s O napig maradnak Olt.
— Külföldi rövid hirek. — Algjerban lázadás ütött kí, — Berlinben
egy parasztasszony kétfejű gyermeket •»ült. — A czár gyilkosai fö''ött polgári törvények szerint ítélnek. — 3000 éves cyprus fa égett el Spárta mellett. — SocialiaU világoongreeeus lesz wept 2-án
Zürichben. — Chiosx szigetén oly nagy földrengés volt, hogy 30 helység romba dől», 4 ezer e^yéa meghalt a 40 ezer ember hajlék, ruha és élelem nélkül van. — A <uár irótszlalán robbanó gyertyák találtattak. — Lembergben magyar egylet alakúi —
az
KI nyert?
Szeben apr. 6 án: 6. 31. 81. 75. 82. Prága . , 35 74. 83. 73. 50-Lemberg . 0 66. 72. SO. 28. 25.
Színészet.
(B.) Apr. 6-án közkívánatra .Mokányi« adatott el5. Takács Ádám a ezimgserepben igyekvóleg alakított, mesteri nehéz játéka több ízben «ajes tapsot aratott. Nem emlékszünk, hogy a színházi közönségnek oly általános kedve lett volna tapsolni, mint m érád alatt Derűre- borura n.inden jelentékenyebb szereplőt kitapsolnak s mikor megielenik, a kedv már lelohad. Ez nem helyes. Vagy, vagy ! öe-rófy gzüli-tett nyelvbuvár. F. Ottó szeretett is, nem ia játszani. Sajátságos tartózkodása, hidegsége mégis felvillányozta a közönséget. Cjéky Hon k. a. intrika* »zerepét élénk színezettel alakította. Kómivesné Anna avszony szerepét arczmimikájáral felszárnyalta. Farkas és Lenkey igyekeztek.
(Sz.) April 7-én Both Etel tehetséges énekesnő jutalmául adták Zcll F. és Gene R. ,Boccaccio* cximQ 3 felvonásos operettejét. Zenéjét szenté 8odppé F. Fordította Éra La-joa. M«ga a jutalmazott — Roth Et< 1 — (Fiametta) szépen jáUzott és kitűnően énekelt. Hangja kellemes, jól iskolázott. Könnyedén, bensőséggel énekel. Halálos vétek, hogy a természet erfoebb organamokkal nem ruházta föl. Egy szép jövC csirája szunyád benne. Gerőfyné lika, (Boccacco) ez a ki* nevető gerle, ez a teremtett sokoldalúság, mindig lelke a darabnak ; örök kedv, kinek még sirása ia mosolygás. A legszárazabb tereprészletekbe életet lehel. Szépen játszották még : F-ehé váry Ottó, (Scalco borbély), Lenkey Gyala, (Lambertucdo) Locsárekné Gi-ella (L. folesége), Balogh Árpád (kádár), Farkai Gusztáv (Pietro, Palermo herczege). — Közönség — tekintve, hogy a darab már igen ismerő* — elég szép számban volt jelen.
(B.) Pénteken, apr. 8-án , Ördög a földön* czimü operetté vétetett el5, melyet igyekeztek ugyan a fSbb szereplők valamivé tenni, de ahol nincs, ne keress. Csodáljuk, hogy ez Qres bohózat, jobban mondva bohózatos férczel-ménynyel bozzantitotí közönségünk az a közönség, mely a mai nyomasztó viszonyok mellett is kiváló pártolással van hazai szin-művészetünk iránt.
— Nemzeti sztaészet Zala-Szt -öréthta Csütörtökön apr. 7-én .A kornevilli harangok-czimü operette egészen megtelt ház előtt adatott olS. A figyelmes szemlélő észrevehette, hogy a sxúp számmal megjelent közönség mily nagy befolyássá! volt a színészek kedély hangulatára Nyilt jelenetekben megtapsoltattak: Balogh Alajos (Gátpár apó) KSváry (Jegyző) és Turnainé (Szerpolett). Elismerést érdemelnek még • Köri Ede (Henri kapitány) Ligcthi (biró) és Závodszky M. k. a. (Zsormén). Szombaton o hó 9-én .A Gyöngysor» czimü franczia szinmü ós vasárnap apr. 10-én mint otolsó előadás .Nótás Kata'' körül szinre. Balogh Alajos újonnan szervezett társulati tagjainak névsora: Férfiak: Balogh Alajos igazgató, Balogh Árpád szorelmcs és'' jellem, Deák Ferencz másod szerelmes, Köví Ede népszínmű és op*rette énekes, Kocsi Lajos komikus és fertő, Kemény Simon apa és buífó, Andrási Mihály segéd é» operette éneke«, Monori Miks-segéd ée operette énekes, Lebóczky népszínmű és oporette énekes, Szilasy Imre társalgási ós operette énekes, Qaál Mihály segéd, Berky Oszkár segéd- Kők: Balogh AlajosnŐ anya. fiTövi Edéné társalgási és oper-tte, Yanzóly Irm a népszínmű és operett - énekernó, Erdey Berta népszinmü és operette écekesnő, ~7irág Petronella drámai szende és nair, Fcgaras Paulina sogéd énekcsnó, Lázár Rozs segéd énekesnő, Hetényí Emilia kedélyei anyc és opereue énekesnő, Himer Berta segéd énekesnő és kom&a, Léhmann Llna anya és énekesnő, Baly Jalcsa segéd színésznő, Szír-may Jozefin segéd énekesnő, Kocsi Lajosné sugónő, Balogh I én gyermek szerepekre, még négy szerzódéee nem érkezett vixsza.
■ Irodalom
(E rovat alatt megemlített munka Nagy-Kanizsán Wajdits József könyvkereskedése által megrendelheti.)
— Jeleníts és kárelem ! Boldogult férjem Rákosi László hátrahagyott müve iból három kötetet sajtó alá rendeztettem b erre előfizetést, illetőleg megrendelést nyitottam; azonban oly kevés számú megrendelés törtéat, hogy a munkálat eddig megkezdhető nem volt. Bizalommal fordulok t«hát ajolag boldogult férjem barátai és .ismeréseihez a kegyes pártfogásért s ujabb határ időül f. évi május utolsó napját tiizöm ki; ha ez ideig sem érkezik be annyi aláírás, mivel a költségek fedezve lennének, a bofolyt összeg visszaküldését eszközlöm. Az előbbi felhívás egy példányát tisztelettel mellé kelve, fentebbi jelentésemet az eddigi kegye« pártfogók megnyugtatására kézbesítem. Budapest, április 10. 1881. Mély tisztelettel ö«v. Rákosi TÓth Láazlóné szül. Entz Emma. Ujolag (elhívjuk t közönségünket e b*cses kiadvány méltó pártfogiára. Aláírás 3 kötetért 2 frt 50 kr.
— A „Hymen" lapja élén jelenti, hogy a Hevesi Jóssef által ázerkeszlett .Vasárnapi Lapok? aj len számtól kezdve beléolvadL A .Hymen'' előfiíetéai ára negyedévre (még jánuártól teljes szám ok is megrendelhetők) 1 frt, félévre (január —junius vagy ápril—szeptember) 2 frt, a 7-ik számtól, melyben az uj regény kezdődött, a 13-ikig 50 kr; mely (Buda pest, VI. Gyár-útcza 15. sz. I. em.) a „Hymen* szerkesztőségébe küldendő. A ki előfizet, a házassági hirdető rovatot ingyen használhatja, s egy nagy tárgy-nyeremény-sorsjátékra ezóló sorsjegyet "ingyen kap rendkívüli kedvezményül.
— ELSUget tudósítás April hó folyamában kiadásunkban következő nagyfontosságú mü fog megjelenni, melyre már moet bátorkodunk felhívni becses figyelmét Gróf Széchenyi Béla keletázsiai utazása India, Japán, China, Tibet és Birma országokban az 1877—1880 években. 200 fametszettel. Irta Kreitner Gusztáv az expeditió tagja. A mü 30—31 füzetben fog megjelenni; egy-egy füzet ára 30 kr. A nagyérdekü mü tartalmáról egy részletes előrajz fogja tájékozatni a t. közönséget; ezúttal röviden csak arra akarunk utalni, hogy Kreitner e munkája, mely érdekesen és vonzóan irt leirása a Széchenyi expeditió utazásainak, as átutazott keleti birodalmak élénk ás hü leirása, a tudományos kutatások és vívmányok népszerű ismertetései honfitársaink személyes élményei és kalandjai tarka változatossága folytán túlszárnyalja mindazon müveket, mik az utolsó években tett fölfedezési utazásokról megjelentek. A pompás nyomdai kiállítás és a remek képek bősége (200 kép) hazai irodalmunkban páratlan remekművé teendik a könyvet. Az első füzet legközelebb fog kiadatni. Azontúl rendesen minden hóban megjelenik két füzet. Előfisetések már most fogadtatnak el ; még pedig a póstai szétküldés könnyebbsége miatt ezen vál l&latra is nyitunk fél- vagy egéaz évi előfizetést. Előfizetési árg egész évre postai bérmentes küldéssé! (26 füzet) 7 frt. 80 kr.; félévre (13 füzet) 3 frt. 90 kr. A munka füzetekben minden rendes hazai könyvkereskedés utján rendelhető meg. Révai testvérek könyv kiadó hivatal a.
— A aHymen'' szépirodalmilap 13. száma a czimlapon Fiáth Josephine bárónő, ferjezett Scbmidt-Pauli Rikhárdné (Hamburgban) szép kivitelű arczképét közli s következő gazdag tartalmat nyújtja: A szépirodalmi részben: Románcz. Költemény. Lauka Gusztávtól. — A ki tudtán kívül házas. Elbeszélés. Mikszáth Kálmántói. — Vidéki sálon. Rajz. Gáspár Imrétől. — Az első kaland. Vázlat. Hevesi Józseftől. — Soha többé! Csáktornyai Lajos regénye. 1—8 lap, Vegyes közlemények: A .Hymen" hírei, (Eljegyzések, esküvők.) — Mulatságok krónikája. (A „Hymen" tudósitóitól.) — Levelezés mindenről mindenkinek. (Kérdések éa feleletek.) — Mindenféle. — Adomák. — A .házasság előcsarnokában" a ,Hymen0 házassági kis Lirdétései. — Beérk3zett levelek és ajánlatok. — Talányok és megfejtések. — Szerkesztői galambpósta. — Hirdetések.
— A ,Csalddi Képes Lapok" 27-ik számának tartalma: A fírtlL* Életkép, irta Töröe Tivadar. — Az öreg Kata
néni. Bédey István költeménye, — Truls, a névtelen. Norvég beszély, irta Hjdmar Hjort Boysen. — Gondolatok. — Ameri kai képek. Az áldomás. — C«>topáji vulkán, a világ legmagasabb tűzhányó hegye. — A nihilista-bajsza. Franczia regény. (Folytatás.) — Rejtélyes lopás. Igaz tör-ténet. — Utczai levélíró Olaszhonban. — Szerelem áldozata. — Mozaik: Irodalom ée művészet. — Egyriieg. — Szerkesz ői üzenetek. Képek: Cotopaji vulkán, a világ legmagasabb tűzhányó hegye. — Utczai levélíró Olasshonban. — Szerelem áldozata. — Pórul járt kíváncsiság. Melléklet: A „Rftjtélyes házasság" czimü regény 177—192. oldala. A borítékon ; Hetinaptár. — Pályázati talányok. — Megfejtések. — Kérdések, feleletek, ajánlatok stb. — Hirdetések. Előfizetési ára égést évre 6 frt, félévre 3 frt, negyedévre 1 frt 50 kr. Az előfizetés postautalványnyal Mehner Vilmos kiadóhivatalába, (Budapjst, kalap-utcsa 6. sz.) kül dendő. .
Vegyes hirek. ,
— Kimdrltou 1881. évi julius hó 15. 16 és 17-dik napján vászonkiáilitás ée vászonvásár rendeztetik. Az átnézet könnyítése, a kiállítás czélszerü rendezése, valamint a bírálat megkönnyítése tekin tétéből az összes kiállítási tárgyak a következő 7 csoportba osztatnak; 1. Hazai len feldolgozatlan állapotban. 2. Hazai lenszövetek fehérített és nyers állapotban. 3. Damas-szövetnek való mintarajsok. 4. Külföldi szövetnemek és e szakba vágó honi mürégíségek. 5. A len kidolgozásához szükséges gépek, avagy az ezeken eszközölt javítások. 6. A szövéshez szükségelt mintaszerű essközök, u. m. szövőszékek, ezek jayitáaai és segédeszközök. 7. Az ezen termelési s iparágakra vonatkozó irodalom.
— Nagy Albert Nagy Jakabnak, az ismert ülinkó-müvésznek fia, ki a hamburgi és berlini konzervatórium növendéke, ki hegedűn máris nagy mö vészét-tel játszik, s Genfben már nyilvánosan is fellépett, közelebbről hazajő, hogy itt is bemutassa művészetét.
— Szerencsétlenség a robbantásnál. Eszékről távirják: Alsó Miholjácsnál dynamittal robbantottak egyetmást a Dráva partján, de legutoljára oly szerencsétlenül, hogy Azertics folyammérnök a Drávába esett és ött veszett, s négy mun kást holttá szaggatott a robbanás.
— Oyomorsstnved8knek fontos. — Scbaumann Gyula gyógyszeréiz urnák Stockeraoban. Hosszú évsoron át,daczára mintfen felhasznált házi gyógyszereknek
nehéz gyomorbajban szenvedtem. Mások tanácsára megkisértém as ön .Gyomor-sóját" és már 1 doboznak felhasználása által e bajtól szabadnak érzém magam. Midőn önnek ezért kiváló köezünetet mondok, megengedem, hogy soraimat nyilvánossá teheti tetszés szerint közhasználatra. Pozsony, 1878. aug. 23 án. Tisztelettel Scheuk Rozáli. Kapható müké-szitő országos gyógyszerész urnái Stocke-rauban ée as osztrák-magj gr birodalom minden nevezetes gyógytárában.'' Egy doboz ára 75 kr. Utánvétellol, ha legke-vesebb 2 doboz rendeltetik meg.
. Papírszeletek.
Majsztramné: Jancsi mondd csak meg, hogy ülik nekem ez az uj szalmakalap ^
Inas : Felségíesen! ast hinné az ember, hogy a fejéhői nőtt volna ki. —
Orvos: Miben axenved Sn? — Beteg: „Álomtalaniágban.* — Orvos: ,8 mi önnek életrendje ?* — Beteg: .Dolgozom mint marha, eaxem mint éhes farkas, este fáradt vagyok mint a kutya és méf sem tndok alndni.'' — ''
Orvos: Hja 1 akkor állatorvoshoz kell finnek múlhatatlanul fordulnia." —
Üzleti szemle.
. Nagy-Kanizsán, 1881. ápr- 8. " IdSjárásonk az utolsó két hétben nagyon váltosékony volt, mindamellett az es5s idő tolt az uralgó. —
Üzletünk folyamata általában azilárdn&k mondható. An amerikai piaezok mait héten árcsökkenései, minthogy birodalmunk fSpia-czaira hatást nem jyakoro.tak, reánk nézve is befolyás nélkül maradtak. EmelkedS árak mellett élénk forgalmunk volt, melynek nem annyira külrendeletek. Mint a belfogyasztás ót a vetési idény szükzégleto voltak okozói.
Buta szilárd irányzatot követ, ár&k emelkednek
Rozs élénkebben kerestetik s áraiban szintén felébb saálh.
Árpa csfikkenS készletek mellett jó keletnek örvend.
Zabban majdnem egészen elfogytak készleteink ; a felmerül 5 csekély mennyiség«* fogyasztási és vetési ezélokra magas árako£ vásároltatnak.
Knkoricta Míg dsqnantin iránt nagyon nyugodt a hangulat, öregzzomü áruban élénk üzletflnk volt, miáltal e fajnak árai jóval emelkedtek.
Bab, ugy fehér, mist tarka minőségben végkép el van hanyagolva, árak caak névszerintiek.
Bükkfiny. A szilárd hangnlat, mely az utolsó hetekbea o czikk iránt uralgott, sokatengedett ; árak csökkenésnek, indultak.
Buza lí — .—11-50. Rozs 9-50.-9 80.
Árpa 7-80.—9*60. Zab $-50.-•—. Kakor icza
6 SO.—Cinqaantin 6 80.—7 —, Bab (fehér)
8—.-. Bab (tarka) 6-25.—€-80 Bükköny
7-—.-7-25. • - K. B.
Fel dós szerkesztő: BÁTORFI LAJOS.
H I R D E T E S E K.
Hirdetmény.
Vagyonbukott Kürschner Miksa csődtömege választmányának f. é. april 5-én tartott ül&se''ben kelt határozata folytán ezennel közhirré tétetik, - hogy vb. Kürschner Miksa gyermek és férfi öltöny kereskedő csődtömegéhez tartozó s 3840 frtra becsült férfi és gyermek ruhák, ugy a bolthelyiséghez tartozó összes bolti felszerelvények a Nagy-Kanizsán
főtér 18. sz. a. Weisz Manó-féle házban levő raktár helvi-
-
ségben folyó évi 25-én, 26. és szükség esetén következő napokban mindenkor délelőtt 3 órakor • tartandó x nyilvános árverésen a legtöbbet Ígérőnek eladatni fognak, — Az elárverezendő tárgyak jegyzéke alulirt tömeggondnoknál bármikor megtekinthetők s a megvett tárgyak azonnal -elviendők. Nagy-Kanizsán, 1881. ápril 7-éo.
Dr. TUBOLY GYULA,
282 l-l
ügyvéd, tömeggondnok.
-OPTIK U Sül-
HELFY B. Nagy-Kanizsán,
á,tellenót>en
ajánlja ¿ustarUlmn raktárát valódi optikailag cuazolt jó! számozott Szem-ÜTegeibÓI és esiptetóiból rőWd ét gyengelátóknak, njon&£ feltalált azetn-kimélő ¿s a szemnek jóttevö angol jsmoek és eonserre üvegeit, (nam cserélendő el durva ékszertárgyakkal), achromatikai távcsövek, tábori csövek, szia házi látcsövek, mikioskopok, toleskopok, mindennemű nagyító tükrök, üvegek, prismák, thermoaiéterek, alkoholméterek, aneirod barométerek, or vosi thermométerek, bor , pálinka , mosl- stb. stb. mérók, villamoaó gépek, villámhárítók, házi sürgönjök 3 óvi jótállással állíttatnak fel. Szemüvegeimet vevóimnok 3 napi próbára adom. Minden e szakba vágó javitáaók, ujitások felvétetnek és a leggyorsabban 28S 1—3 ; eszközöltetnek.
MILHOFER JÓZSEF
" ékszerész Nagy-Kanizsán,
főuteza a városháza átellenében.
Oly bátor vagyok nagy íkazerraktiro-mat ezennel ajánlani, hol minden, gyémánt-, arany- s ezüst tárgy nagy választékban jutányos árért kapható.
Kiiiais szip választás:
Gyémánt- • arany-gyűrűkben, mennyaizzonyi ékszerekben éi pedig: gyémánt t arany garnitúrák, medailiák, karékek, jegygyűrűk, továbbá 13 próbás eztUtból kal&nak, evótzerek, gyertyatartók s sok más 13 próbás ezüstből
való tárgyakban. Egyúttal van szerencsém jelentem, hogy álló raktárt tartok a Berndorfi gyárban készült
.Príma chinai ezOstbó!*. 12 darab evókanál 15 frt, 12 darab franczia villa 15 írt, 12 darab aczél kéz, U frt 50 kr., 12 darab acxél viUa 14 frt 50 kr., 12 darab kávé* kálin 7 frt 75 kr^ 1 darab levesmeró közép i frt 60 kr^''l darab tej mer 6 nagy 3 frt, továbbá gyertyatartók, oxnkordobozok, eczet s olajtartók i sok más tárgyak csak legjobb minőségű »Príma dúsai ezOstbÓI!'' Eladás szsraaaaa gyár] árak »ellett I Vidéki megrendelések lelkiismeretesben ugy legfinomabb arany s ezüst vagy Príma Chinai ezüst tárgyakban eszközültetnek otisvót mellett. Nem tetszó tárgyakat'''' készségessen másokért kicserélem. Eddigi jó hírnevemet továbbra is fen tartani legfóbb igyekezetem mindenki jó minősége tárgyakra jutányos árak mellett számíthat.
J1ILHOFEB JÓZSEF
3811-3 c tiuztrész N-Kaalzsáa
fóatcza a városháza átellenében.
rövid ideig látható
legnagyobb rilágtárlafc Magyarhonban tartalma* lOOO tájképet.
TAth,at6 a főtéren.
Utazás a föld körül 80 perez alatt. Teljes átnézet« fiiadéi fiai-, bécsi- és párisi világkiállításoknak. Legújabb látványok a bareztórrőí. A legszebb opera, operetté és baletok a párisi opera háznak. Mozgatható látsf?kréayek A pokolbani élet és foglalkozás.
A fctres leretőoiitály mim íelttoó.
Nyitva áll reggel 8 dráttl este 9 óráig, este fényes tóvilágitás mellett.
Belépti dij 30 kr. Minden látogató kap egy emléket. ;
R-mólem hogy a nagyérdemű közönség látogatásával mentél tömegesebben megtisztel. Mály tisztelettel
LI^DNEB KÁROLY
286 1—* Üudap^tr«.
Nem a hirdetések olvasása által
___.______»¿''het meg „ b t0_
bi-tosan, rajion * hirlnpokhan MdirsArt számt.nNn ifyógr.z közül ez vagy *m*z-c neki raló, v«cy hogy , ,''nzít nem a^ja-e ki: Ezért egy heteg «i «*j..áljt „ fáradságot és hoz*.»* meg maginak a , lle''ej; barát« oxiinü kftuy vecsk.''-i Qoriscbek Ki-roly cs. kir egyetomi könyvárustól B-c*b a (l.t.in-tér 6.) merte küuyvrcskében tekintélyek által ajánlott ¿s tahóbbaknak Iszonyait gyógyszerek szakszerűen é« kímeriUSen v vnnik ismertetve "(tr- hogy minden bot.>g egész uyugalommal binálbat s a le^ob-b»t választhatja magának. A könyve-ske ingyen és bérmentve ; kaldetik meg, a megrendelőnek tehát nem okoz több költséget mint 2 krajezárt a levelezési lapért, mely msgy.-»r is l«het * '' I_-__(261 III. 2-.4)
Sikerült nekem rCy narfy angol CSÓdtöaefltő! 48«,600 tsíttat eví készletet a legfinomabb valódi britt.''züstből nyorni, melyet ki« részekben 60 daraboukint eladok. C8sk 7 frt 80 kr. tehát a mnnkabérnek alig feléért kapható alant elsorolt kiválóan igazi brittezüst erőkészlet, mely clobb 40 frtba került és a készlet .fehér szic megtartását illetőleg 25 évi jótállás adatik. 6 brittezüst asztali kés kitünó ai gol aczélpengével & brittezüst villa- pgy darabból 6 igazi angol brittezüst evőkanál G legfinomabb brittezüst kávéskanál 6 kitűnő brittezüst készsámoly 1 igen finom só-, bors- és fugtiaztitó tartó 1 nehéz brittezüst levesmerő 1 tömör brittezüst tejmerő kanál 6 angol brittezüst gyermek-kanál 4 szép tömör tojástartó 4 brittelüst tojá•»kanál 4 pompái legfinomabb cznkordvboz . 1 igen jó bors- ragy cznkor:arió
1 legfinomabb fajta the&sxürő
2 gyönyörű saloa asztali gyertyatarló
2 legfinomabb alsbastrom gy.rlyatartó ék
3 finom vas ajándékkészlet
60 darab 275 8-10
Mindez elson.lt 60 dari»!« pompás tárgy csak 7 frt 80 kr. Különös kívánatra megrendeli.ető nálam köretkező készlet: 6 kés. 6 kanál, 6 vilU, 6 kávésUuál árx 8 frt 80 kr.
Megrendelések utánvétté'' vagy elóbbi pénzküldemény utján mig a ki-szlet tart, eszközöltetnek e czimen:
Van szerencsém jelenteni, bogy a köztiazteletti Beke Krixtóf vörös berényi róm. kath. plébános ée hírneves magyar íré álul figyelemmel azerkeaztett harmadik és negyedik kiadást ért, az hítatosságot előmozdító, a kath. hivek szivét nouiesitó, háromféle kiadású: .Mennyei Mannuekerf, Cdvö-aég öa-vény«", „Biztos lelki vesér" czimü és már tizenkét ezer példányon felül a kath. hivek közt elterjedt
lmalsönyvekeí
\
u teljes iróí joggal őrök áron megvásároltam.
Beke Kristóf plébános ur, a kath. hivek jobbléteért lelkesen küzdő lelki atya bölcsen belátá ezen imakönyvek szükségességét, és ezek által igyekezett a nyelvetrontó és hibás ima-könyvek kiküszöbölését előmozdítani.
Ezen imakönyvek megjelenésük óta mindenütt szívesen fogadtattak és eddig a veszprémi, pécsi .és szombathelyi pflspöki hatóságok jóváhagyásait kinyerték, s ezáltal kifejezést adtak, miszerint e szépen kiállított hibátlan imakönyvek terjesztését a kath. hivek közt szívesen látnák. Meaayr1 suutsáskert, vagyis teljos tartalmú ima- és énekőnyv keresztény katnoliknsok használatára, harmadik kiadás, öt müvéxsi aczélmet-tzetü képpel 8-rétü, félbörben, kötve tokban ... frt 1.30 Egész bőrben, tokban és finom aranymetszéssel . . frt 1.80
Egész bor aranymetszés, csr.t és kereszt . frt 2 70
Zergebórben, csat és diaxittéssel......frt 4 —
Finomabban kézzitve .............frt 6.—
8elyem- vagy bársonykötés aranymetszéssel diszitve frt 7—10.—
Mennyei BABSáSkert, ) finom papírra nyomva 12-rétü, hat kitűnő UdvSsséfj ösvénye, ( aczélmeUzetü képpel. Szinnyomatu czimlappal. Biztos leüűvezér } Negyedik kiadás.
Fél bőrben, tokl.an ........frt 1.2«)
Egész bőr, finom aranymetszés és tokban . . frt 1.80
Aczél kereszt é* csattal.......frt 2 80
Zergebőr díszítéssel........frt 3.50
Finomabb kiállított.....• . frt 5—6.—
8elyem- vagy bársonyk disxitmény .... frt C —8.— Mesnyel mtBoáaker S2-rétü, temérdek képpel diszitve,
papirk. tokban , . . . irt —.40
Aranymetszéssé-I, tokban..........frt —.60
Acaél kereszt, csatul ......frt 1.—
Zergebjr, díszesen.....• frt 1.50
Selyem-bársony finom diszitménynyel .... frt 2 5<)
Kii rizsáskert, vagy a kath. keresztény ifjúság imái és énekei kis csinos aranynynmatu papirkötésben, tokban . ára 30 kr.; aug..l vászon ezüst nyomással 40 kr., egész bőrben velíupapiraranymctszéssol, tokban 50 kr. ; aczéiesatra 70 kr; egész bőrben velin papír aranyraetsz éssel és ac»él csatra, kereszttel 80 kr.
Egyházi éaekkBeyv, 115 egyházi éneket Urtalmazó, II-ik kiadást ért csinos aranymetszéssel készitett könyvecske, ára 60 kr.
Hotsokkomáre»! ezűéay, a bold. SZ Máriát kegyeletteljesen tisztelő magyaroknak ajánlva, ára 20 kr.
Nagy áltfszat irta Tóth Mike Jézus társasági tag IV. kiadás, csinos könyv képekkel ára fűzve 18, kötve aranyuyomassal 28 kr.
A szent keresztúti ájtxtosság, kép.-« kiadás irU Sxemányi Áw''04tKrent. Ferenr* r. áldozár, kemény kötés, aranj-iiyomással 28 kr
Minden megrendelés pojta fordultával eszközöltetik.
Tisztelettel WAJDITS JÓZSEF,
kony-rkiadó N -Kanizsán.
BIZTOSITO- T ARS AS A6,
Biztosítósokat elfogad -
1. TÜZ, villámcsapás és robbanás következtében támadható elemi károk ellen, ugy ingó mint ingatlan tárgyakra nézve. 211-8
2. JEGVEIIES; okozta károkra min-dennemii mezőgazdas. terményeknél
3. AZ EMBER ELETÉRE, ezen üzletág minden módozata szerint a leg-jutányosabb díjtételek mellett.
ÁÍT1T017 Á ííbizt08jtó társaság nagv-kanízsai fö-A/stt1 ügynöksége ifj. BLAÜ K4R0LY-55liiJOÍA sál, a postahivatal átellenében.
A, L. GUTTMANN
Generahlepot der Rritanniasilb^T Fabrik * BÉCS, I, FIHac '': marki Ur. 6. -
A cs. kir. szab. osztrák tel elg-b..''? tel 1 ntézet
hitelxálogi biztosított
darabja 100 frt
éven kint 6 húzással
és minden
kezeskednek kétségtelen hitellel a legnagyobb nyefésezetek,
minthogy minden 1<>0 frt név ''iték szerint kijátszott záloglevélre iteonkivül még jntalom élvezet is esik, mely a kijátszásig minden hutáiban részt vesz, és melynek értéke már ma 30—35 forintig terjed.
E jeles zálog''rvé'' jegyek, melyek nem ajánlhatók eléggé, egyszersmind & legolcsóbbak az osztrák-magysr birodalomban, mert ezek az ggyeHüH sorsjegyek, melyek ráfizetés nélkül fenntarthatók, és m ''gi< bizton lehet e kitűnő {egynek jelentékeny árfolomelkedésére számitani.
Közelebbről vizsgálva, látjuk, hogy e jegy
9 százalékos kamatozást
képez, minthogy ar. évi 6 kötlevél érték« darx''.jAt 1 írtul véve 6 frt, * kxmat 3 frttal számit?*, igy az eredmény 9 forintot tesc.
Ml ezen sorsjegyeket készpéazbec szlgoraaz a s-ipl árfolyam szerint (most 100 frt) adjak, kereset ét kSltség bérmes''.ve, valamint bavl részlet fizetés mellett Is
10 részlet 10 frttal.......100 frt
az utolsó részlet...... . '' 5 frt
Összesen! 105 frt
A iO frtnyi fizetési Jegyeakéat az eladék klváaatár* 41|1cl, is megtartjok.
A *otM a jövő Mm 1881. april 15.1 frt és bélyeg.
30 éven át kipróbált
ANATHERIN- SZÁJVÍZ.
J. G. POPP, cs. és kir. udvari fogorvostól BÉCSBEN
I Bognerg*s*e 2. Gyökfres gyógyeszköz m:nd«n fogfájás, mint szintén minden száj- és ínybetegség ellen. Kiti.no gargarizáló vi« ez további mindenféle uy.ikfáfás ellen. 1 nagy palsezk 1 frt kr., középszerű palaczk 1 frt és kis palarzk 50 kr.
P • ^ Xövéiiyi fogpaszta rövid használat után vakit.S fe-
hérré toszi a fogat, anélkül, hogy nuak ártana Ára egy g boznak 63 kr.
Anatlierin fogpaszta Uvogszelenc ékben. 1 frt 22 g kr., kitűnő fogtisztitó szer. (2"3 1 — 14)
Illatos fogpaszta x legkiválóbb szo.- a szájüreg és o fogak ápolására s épségben fönntartására. D.vabja 35 kr.
Fogtöiyanyag; a legbiztosabb és leggyakorlatilib szer a lyukai fogaknak öamxguak általi betömésére. Egy 13 tégely ára. 2 frt 10 kr.
•ö NGvényszappan ; a bőr szépítésére a legjobb b igen
—kcllemüS eszköz. Ara 30 kr.
-Sbz A t közönség kéretik, bogy vásárlásainál határozottan
a POPP-félo készítményeket xáxx^x magának s csak azokat a ¿3 darabokat fogadja ei; melyeken x Popp-féle védjegy föllelbetó
Bízom ányosoh::
Kapható : Nagy Kanizsán Práger Béla gyógyszerész uruál. Rosonberg f* F-sielhofer József füszerkereskedésükben — Pápán Ttbepen J. és Bermüllor J.-nél. — Kesztli «lyen Pfiszterer gyógyszerész. — ZaU-Egcrizegon Isoó F. gyógysz. — K-rron-czán Werli gyógyszer ész — Yarasdon Halter gyógyszer, sz — Sümeghcn Dorner Kajetán. — Szomba''bolyon PiIUch Keroöcz ós-Rudo''.í gyigj''s*. — H»tárőrvidéki Sz.-Györgyön Fíbic E. C. — Veszprémben Tu«zkau és Társa, Gathard Tivadar és fiainál, ugy Ferenczi gy<''«gy>zerész. — Székesfehérvárott Braun J., Brosz uann, és Dicballa gyójy« — I,r>vas-Bcrényben Hei-ler gyógyszerész — Kalocsán Horváih K. gyógys* -r. — Pskson Flórián J. gyó.>y«z.
— Körmenden Horváth J , Somxenrend gyógj''á* — Kaposvárott Kohn J., fichröder é« Darás gyógysz. — Szegszánl Brahsay gyógy.
— Bonyádon Kramolín J. — Baján Michitsch Rt , Herzfejd fiai és Bőszek gyógy sí, — PéeseU Zsolnsy W. és E., Zách. Kuoz, Kovács és Sipőoz gyógysz. — Kir''.don Zidnbanszky gyógysz. — Msrcialiban Kiss gyógysz. — Tolna Ficl-tl S gyógysz. — Duna-fóldvárctt Lukács g)ógy»z. — S^ent-Györgyöu : Nöthig. — Alsó-Lendván Kiss gyógysz — Rohonczon 8ímon gyógysz. uraknál
NYITRAI és TARSA
Budapű.si, Dorottya-utcza 6. sz.
A jntalom-kötlevelek mint tőkének kamatozása végett használhatók községeknél, testületeksél, nyilvános felügyelet alatt
álló intézeteknél, továbbá gyám- és lele^ ''
JQ; pénz gyanánt és katonai házasság bizto" ^llfl''
zitékul. (A törvények 86. paraíraphusa^
0 (2W 11-15) " (
melegen ajánlhatom gőz-, ló- ós kézhajtásra egyaránt il-kalmas gépeimet, a különböző fajták, nevezetesen: fel-téglák és zsindelyek legolcsóbb gyártására!; ''különösen
folyvétat dolgozó
sigot EjujtanEk. Ezek
embert igényelnek, melyek kitűnően alkalmazkodnak járdatéglák, tüsmentes , méaz-és cementet tartalmazó körek és salakos téglák gyártásához, valamint félig száradt és előalakitott kövek után-
préseléséhez. Megtekintés ingyen. 23» 3—4
Jäger Lajos Bép6?4rM8 Ä6''4"0510
H I JEL D E T M H 3ST 3T.
Az Esterházy heri-zegi hitbizományi javakhoz tartozó Zalamogyében x Balaton bal partvidékén fekvő osobánozl uradalom,
melv bclte''.kek-, kertek- és szóló ültetvényekben 75, száatóföldokbea 1250, rétekben 755, toíelőben 3100, erdőbon közel 2000 kat. holdat tar-tslmaz, az 1882-ik év november 1-től 16 évrs egészben, vagy csoporton-kint haszonbérbe adandó. A szőlészet kedvelói figyelmére különösen azon csoport méltó, mely a Badacson hogy legkitűnőbb helyén fekvó, első rendU fajokkal kiültetett 21 kat holdas szőlőt, Urjedelmos és szilárd alkotású iak- és pincsehelyckkel msgában foglalja. Bővebb adatokkal és a bérbeadá* feltételeivel, levélben a berezegi javak zirgondnok-ságáuak központi igazgatósága Kis-Martonban, szóbeli érintkezésbon Tanárky Gyula herczegi gazdasági tanácsos ugyan ott szolgál. A jelentkezése''« bi-érkezéso folyó évi julius l-ig kívánatos. (280 1—S) Az Esterházy herczegt javak zárgondiioksága. . ^Utánnyomás nem fizettetik meg.)
Hftgy-Kuisfei, lywMtott a kiadó tal^dooos Wajdifcs József gyorssajtójáa.
HUSZADIK ÉVSOtYAM ZALAI KÖZLÖNY / ÁPRILIS 10-én 1881.
H I R D E T E S E K.
Pályázat.
A folyó évi junius hó 1-én működését megkezdő „Bellatincz vidéki takarékpénztárnál" egy könyvelő és egy pénztárnok állása fog betöltetni. — A közgyűlési jóváhagyás fenntartásával a könyvelő évi 500 frt készpénz fizetést és azon kivül még Írásbeli dijakat, a pénztárnok pedig évi 200 frt készpénz fizetést kapván mindketten kedvező ügyforgalom mellett jutalmazás és fizetés emelésre tarthatnak igényt. A könyvelőtől megkívántatik, hogy a bankügyben alapos kereskedelmi szakismeret mellett a magyar, német és egy déli szlávnyelvet birjon; a folyamodók a biztosítási képességük kimutatásával együtt kellően felszerelt kérvényeiket az alólirott igazgatósághoz f, évi april 24-ig benyújtani tartoznak. Kelt Bellatincz, 1881. april 1-én.
A Bellatincz Vidéki takarékpénztár igazgatósága.-
ÜÍNNEPI AJANDÖKÖKÜ
Tökéletes brittania-ezUst evőkészlet c«ak 8 forint
Csinos tartóban és oxidáló réisekbCl, kitttnö tartóssággal és esUsthöz hasonló Rilnnel, méltó, hogy minden ezüstön kivüll gyártmánynak elóbs tétessék. 8 frtért kapható alant elsorolt Igazi brittezüst készlet, « legfinomabb és l»o]ol>b brlttwöítMI. Jótállással a fehér sslnro nézve. . 6 darab brittestlst asztalt kés angöl aczél pengével 6 darab Igazi angol brittesüst villa, a legfinomabb és legnohe-
zebb fajból 6 darab ttfmör brittezüst ovöksnál 12 darab finom , kávéskanál 1 darab íümör „ tejmeró
1 darab nehéz , > kltdnó f«ju leteimerő
2 darab gyönyörű talon asztali gyeityatartó 8 darab legfinomabb toiástartó
0 darab finom vésett ajándokdoboz
1 szép bors- vagy ezukortartó 1 darab finom theaszürő
6 darab hémámoly (kristály) 61 darab 274 2-4 Mogrondolések utánvétellel vagy előbbi pénzktlldomény utjáy, mig a késsiet tart. eszközöltetnek o czimen: Brltt ezllet gyárrsktár.
C. LANGER
BÉCS, II. FelsS-Dunasor 77. Ila netán D»m tetszenék, ugy a készlet 10 nap alatt az utána megrendelt tartalom átvétele utáu visszavitetik.
Tégla birtokosoknak
„TISZA"
NAÖY-KÁtáMv y1881. április 14-én.
L''í.
3C-ik azé^m«
•A (.. í ! '' »-
tgész én* > • •
. fél évre.......4
negyed évre......2
Egy szám 10 kr.
HlRDETESEK
8 hasábos petitsorban 7, másodszor 6 B minden további sorért 5 kr.
NYILTTÉRBEN soronként 10 krért vétetnek fel. Kincstári illeték minden egyes hirdetésért 30 kr. fizetendő.
Huszadik évfolyam.
A lap szellemi résrét illető ktaleaé-nyek a szerkesztőhöz, anyagi részét illető közlemények pedig a kiadóhoz bérmentve intézendök : N A G,V • K AS IZSA
Wlassicsház. ..
Bérmcntetleij ievelek csak ismert munkatársaktól fogadtatnak eU
Kéziratok vissza nem küldetnek.
¡N?-$y-Kanizsaváro8 helyhatóságának, .nagy-kanizsai önk. tüzoltó-egylnt*, a „nagy-kanizsai kereskedeloú s iparbank«, ,nagy-kanizsai takarékpénztár", a „zalamegyei általános taniíótestölét*, a „nagy-kanizsai kisded-nevelő egyesület", a nagy-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet*, a ,soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külválasztmánya" s több megyei és városi
egyesület hivatalos értesitóje. ~ ;
Hetenklot kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
A. folyó évfolyam második évnegyedének elmultává 1 tisztelettel felhívjuk mindazokat, kiknek előfizetéaök lejárr, annak szives megújítására, hogy a lap szétküldésében hiány ne forduljon elő
ELŐFIZETÉSI '' ÁR:
april—jun. évnegyedre 2 frt april—szept. félévre 4 frt april—deez, 3 évnegyedre 6 frt
PflP Legczél8zerübb postautalványnyal eszközölni az előfizetést, mely Wajdits J6zsef könyvkereskedésébe N.-Kanizsára küldendő.
-1 Balaton-szabályozási
tárgj ában.
(Folytatás.)
Jól megjegyezzük azonban, hogy oly nagy és állandó és oly kártékony áradás és apadás, minő a szabályozás óta mesterségesen előállitatott az eredeti állapot szerint nem képzelhető, mert áradáskor mihelyt felérte a viz siófoki homokzátony magasságát, azon át tetszés szerinti szélességben folyhatott le , tehát magasabbra már nem emelkedhetett, visszont mihelyt az apadás beállott, tölbé senki semmi vizet a Sió táplálása vagy hajókázha^óvá tétele végett el nem ereszthetett, tehát a természetszerű apadás nem fokozódott.
Szükséges és hasznos volt tehát szabályozni a Balatont, hanem az a baj, hogy mindjárt eleinte a magában igen egyszerű feladat mindenféle mellékes szempontokból ngy összevissza bonyolittatott, hogy ez által
czélszerü megoldása'' lehetetlenné volt téve. A lapályok birtokosai csapolni akartak minél többet, akár az egész Balatont, a meredekebb partok birtokosai ellenben a leszállításból kevés hasznot várhatván, irigylették mások nyereségét és elhitették magukkal, hogy nádasaik és halászata k kárt szenved; ehhez jött a még akkor uj és népszerű Balaton gőz hajózási társulat, mely egész Hid-végig szerette volna hajóját járatni, és azon czélra nagy vizet kívánt; beleavatkoztak még sokat akaró, de számítani rest nemzetgazdászok, kik előtt a Balatont a Dunával össze kötő hajózható csatorna volt a szabályozás legfőbb-kelléke; azután a Sió melléki mocsárok birtokosai következtek s ezek a Balatonnal természetesen nem sokat gondoltak, hanem saját ; ingovinyaikat akarták kiszárítani és e végett azon 3 malom eltávolítását követelték ; végre pedig ott volt a Nádor csatorna társulat és nem akarta elszalasztani a jó alkalmat és kárpótlást követelt azért, a mit a természet rendje szerint ingyen kellett neki eddig és kellett volna ezután is eltűrni, hogy t. i. a Balaton vize lefelé folyjon.
így történt, hogy mai nap már a műszaki vélemény nagyon találó kifejezése szerint, hogy a viz mily mennyiségben eresztessék, ez azon tényezőktől függ, melyek a szabályozásnál érdekeivé, valamint attól, hogy jogosult befoiyáspkat e szabályozásnál minő mérvben képesek érvényesíteni. *
így történt, hogy sok költekezés és sok kár és 19 évi vesződség után, minden műszakilag helyesnek látszó „intézkedések azonban csak akkor alkalmazhatók, ha az érdekelt társulatok, az előadottak nyomán a szabályozás elvére, czéljára és eszközeire nézve megállapodásra jutnak.* Szóval, most már a szabályozás nem termesze; i tényezők által kijelelt
műszaki feladat, hanem érdek és hatalom kérdések halmazából álló gordiusi csomó. - •
Kiindulva az eredeti természetes helyzetből a Balaton somogyi és déli vaspálya társulatnak saját czél-jai elérésére nem lett volna szükséges egyebet tenni, mint a Balaton természetes lefolyását természetszerű segédeszközökkel szabályozni, elég lett volna jó szélesen megásni a Sió medrét a parti homokon át talán a kilitii malomig é& a molnárnak tett ezen szívesség fejében megkérni őt, hogy gátját modoritsa oly formán, hogy midőn a Balaton 99-61. vízálláson felül árad, minél több viz elfolyhasson, midőn ellenben a viz apadni kezd; ne ereszszen el többet, mint a mennyi malmát hajtani szükséges.
- A szabályozás ezen kezdetleges, de a jelenleginél sckkal olcsóbb és sikeresebb módozata mellett a Nádor csatorna társulat sehogy sem találhatott volna ürügyét, hogy 50.000 frt kárpótlást követeljen a kérdéses szabályozás folytán elóállandó több költség fejében, a sióberki társulat is saját költségén eltávolithatta volna a másik két malmot, ha azok útjában voltak ; és a hajózható csatorna pártolói vállalkozhattak volna igazi hajózható csatornát építeni Kilititól a Dunáig, kamarás zsilipekkel, miután régóta tudvalevő dolog volt, hogy másfelé hajózható csatornát a Balatonból táplálni képtelenség.
■ így pedig a Balaton melléki érdekelt feleknek a szabályozás nagyon kevésbe került sikere tehát egészen bizios lett volna; igaz, hogy szárazság idején lejebb is szállhatott volna a tó tükre, mint milyenre szabályozni akarták, de azon határ, meddig szabad vizet beereszteni, meddig nem, a maiomzsilip által élesen ki lett volna jelelve és egyik érdekelt fél sem levén képes érvényesíteni jogosult befolyását, nem,
lehetett volna az első szárazság alkalmával uj szabályzatot hozni, mely szerint inkább legyen árviz; igaz, hogy nedves években a szabályozás határán tul is áradott volna a Balaton^ de nem oly bizonytalan határókig. mint most, hanem csak addig. a mig a gát • fölött elfolyó víztömeg egyensúlyba nem jött volna a Balatonba beomló vizek tömegével, és igy ,jogosult panaszok* és „a szabályozás folytán elóállandó több költségek* sem merülhettek volna fel, mert az alsó vidék- csak annyi árvizet kapott volna, a mennyi a természet rendje szerint megillette, sem többet, sem kevesebbet.
A műszaki véleményben meggyőző adatok hozatnak fel arra, hogy a Balaton vidéki érdekeltség szemei előtt kezdettől fogva nem is lebegett egyéb czél, mint a fentebb vázolt természetszerű szabályozási módozat keresztülvitele azon lényegteleif javítással, hogy nem akartak a kilitii molnár szívességére szorulni, inkább építettek egy zsilipet Siófoknál, és nem akarták jogi vitákkal halogatni a kivitelt, inkább fizettek 50.000 frtot a Nádorcsatorna társulatnak. Hanem a többi érdekelt felek és kormányszéki beavatkozások elrontották az egész vállalatot az által, hogy természetellenes módozatokat erőltettek és kihivólag sikra szálltak a természet hatalma ellen, mely aztán csúfosan eltörpítette okszerűtlen igyekezetüket. —
Tehát ugy áll a Balatonszabályozás ügye, mint az utas, midőn észreveszi, hogy utja sehogy sem akar a kitűzött czélhoz veáejni; a műszaki vélemény ugyanez irány szerint nem volna eltévesztve, hanem csak az ut rosz és megsülyedtünk, tehát uj elófogattal, gyökeresebb és hatásosabb rendszabályokkal" még lehetne haladni, ha valami másféle akadály közbe nem jönne ; nézetem szerint azonban nemcsak az ut rosz, hanem
el is tévedtünk, tehát legjobb vőlna visszafordulni és felkeresni az igaz utat, mely bizonyosan járható.
Igyekeztem kimutatni, hol történt a tévedés, már most -azon kérdés merül fel, vissza kell-e térni, egész odáig, hol az irány tévesztve lett ? vagy talán közelebb is találunk mellékutat, melyen át a tévesztettről az igazira áttérni lehet?
A műszaki véléményben a gyökeresebb és hatásosabb rendszabályok-felsorolása után ezen mondat következik :
s Mindezen intézkedések azonban csak akkor alkalmazhatók-, ha.; az érdekelt társulatok a szabályozás elvére, czéljára és eszközeire nézve megállapodásra jutnak."
Itt van a bökkenő!
Ha ezen pár sort szabad ugy felfognom, mint a műszaki vélemény mellé tett esetleges észrevételt vagy figyelmeztetést, akkor nincs ellene szavam, a mennyiben nem jelentene egyebet, minthogy a műszaki '' feladatnak van jogi oldala -''melynek gordiusi csomóját mi technikusok semmiféle rajz és számítás segélyével meg nem oldhatjuk, hanem egészen más az, ha közópitészeti felügyelő ur, mint a kormány közege annak nevében állítja, hogy az eddigi megállapodások, mintán sikerre nem vezettek, együtt és általában semmisek és érvénytelenek, és ezérí újból kell kezdeni a «társulatok közti alapegyezséget, az előadottak n\ omán a szabályozás elvére, czéljára és eszközeire nézve/. már igy nea írom alá véleményét. >í
Ezen pontra nézve tisztulni fognak a nézetek, ha továbbfolytatjuk a tévutról vett példát. Ha a kocsi megsülyedt, legyen az báj-társas kocsi, melyen több egyenjogú utas akar czélhoz jutni, nincs arról többé szó, ki, mennyi joggal foglalta el helyét, és mily arányban vehet részt a további teendők fölötti
T ÁRCZ A.
Ha . y G----a halálára.
(1881. márcz. 30.) ''
Gyöp nem veré fel férjednok sírját,
Nem »záródtak fel ott hallt könnyeid; „Egy Itten hozzád volt szúd hő imája Ki téged »ojtott, az meg is segit Mind múlni láttad, mind kiket szerettél, Tavaszra nálad raj mi gyorsan jött tél !
Mint árra fecskét, hog>ha ősz közelget
Elkészti son a hol kis fészke volt. Akként jöTél te, bútól terhelt «Írrel, Alig hogy élre félir ">ár tán — holt. B.oaoét vuláraau elrepültél egykor, Ott sxúdnek buja most hálás csókká forr.
Ott nyugszol iamít jó anyádnak keblén ?
Oh mért is, mért u! hagytad 5tet el? Nem vérzenék most kettSs fájdalomtál Szülői és számos rokon kebel Nem állanának gyászf&ként sírodnál, Hol romban annyi vágy és szép remény áll.
Vonzalmad édesb volt a késő létnél,
Mely hunyt férjedhez tégedet fűzött; Nem, nem lelhetted jól sehol magad Anyád, testrér, számos rokon között. Nem volt más sorsod, mint követni férjed, Hogy 5t szerelmeddel megint elérjed.
** esküt, mit nem rég szentül tevétek,
Hogy nem hagyjátok egymást többet el; Hiten betöltvén, két helyen pihentek Remény és vágyban megtört két kebel. A jólét mézét méhként élvezetek, Mégis rátok halált hozott ez étek.
Nemes szírednek saép erény iwellett
Sok boldog perezre hán szíxcit''.atál, Mind mit szerelmed alkotott titokban, Haláloddal megee zamisitre áll. Gyász f&z ne álljon halmáét nj sírodnak. Hiss. su aayád és te&nériá sok&gaak !
Márvány se álljon emlékül sírodnál
Miért jelezné porió hamvaid ? Sokkal dicsőbb 61 «zebb emlék tc hozzád Viszontlátás reménye ís a hit; Hogy mind meglátod, a kiket tzercttél Kiknek szivében cmk-ked soká él.
Ha majd a bánat nem teremé több könnyöt
A sújtott szivnek dobbanása szün : Az ég teremt harmatban frus virágot, A''<mely airhalmodat disziti htln Mikor rokon szem többet érted nem sir, V:rígl»au mindig dus leend a kis sir.
GYÜKOM.
Fel f.s, 1 e i s.
Eredeti regény.
Irta: SZTU&é/fcS IjHjOS.
(Folyt* tás.)
Tehát már „tamilis" is volt.
Mi lehetett volna nagyobb örömük és boldogságuk, mintgyermikök ? Hiszen szerették is a kedves kis sarjadékot, mintha csak czukorból lett volna.
Később már árpa ezukor, bonbon, krumpli ezukor és tudja ,graizler" mily uevil édességekbe!. csemegék kel kedveskedtek neki".
Mentől többet ovett, tcaál jobban örvendett Riesonsernné. •
— Juj, hogy eszik, hogy csacsog ezzel a picziuk« szájacskájáraí, mily herczig.. . Nesze!..., nesze !., . no még egyet.
Ezzel ugy puszis(a, a mint csak egy gyengéd nő puszizni tud A piros nyomok mindig ott voltak , a pozsgás ároson.
Mig Rieseosternné Ti vadarká jávai foglalatoskodott, addig Riesensteri: -ur
részvényekkel, sorsjegyekkel bibelődött a tőzsdén. Adott, vet:, de mindig szép nyereséggel.
A pénz szintúgy szivárgottá házba. Muczi mellé még egy Mucii bagtatott be a szép istállóba Az volt a numero 2.
Az öreg tragaca helyett — ez volt. az ódon sótukocs: — egészen ujdonat UJ könnyű vétetett.
Jancsi meg — a kocsi« — szintúgy pnffexzkedett a bakon „libériás" öltözetében, mikor sétakocsisást tett urával vagy a nagyságos asszonj nyal.
igy ment ez.
Egyik ház vásárlást, eladúst a másik követte. A nyereség mindig aiép ösz-szeggel rukkolt a pénzes szekréuybe.
Egyszerre csak azon vették magokat észre, hogy bizony ugyancsak gazdagok.
Riesenstern ur mikor Bzekréuyébe pillantott, maga is elcsudálkozott a sok réstvényen, sorsjegyen és bankón.
Ha régi ismerősei egymással találkoztak, egyik tréfa kedvéért épen az elótt&k elrobogó kocsiban ülö úrra mutatva igy szólt:
— Nézzék uraim, ez Riesenstern!
— Hahaha . . . Ugyan ne tartsoD minket lóvá . . . haha Riesenstern . . . hallják uraim ... azt hissi, hogybalekok vagyunk b elhiszszük
Persze kinevették hatalmasan, e csak gúnyolódásnak tekintették szavait. Azután, mikor aasn uri ember elmondta, a kit oly jóízűen kinevettek,hogy Riesen stem miként lett gazdag, miért lett gaz dag, mikor lett gazdag. — akkor elcsu öálfcostak. 11 ,i:
— Hiszen es az ember valóban a szerencse fia, boldog lehet — szólt az egyik, a kinek sürü szakálla és hatalmas bajsza volt.
— De szerencsés ember a jégen kopogóját! most már mondhatja, hogy iól megy a do!g& — szólt egy m ''sik bosszú alak.
■ j. / •
— Szeretnék a helyébe lenni — szólt a harmadik, a kinek arcza mint valami színésznek — egész sxakáhalan és bajusztalan volt. - /
— Hm! megelégednék birtokának telével is, meg én szólt a negyedik keze ben hatalmas bottal, fejen pedig cziün-derrel.
— De én is 1 — szólt a magaa ur.
— Nekem azaz Bo/smezeynek nem kellene — szólt egy kövéros ur fitymálva a ki eddig nem találván & dolgot, — & bestéd folyamatát reá nézve érdokcsoek inkább az átellenbe lévő ház első omele téré tekingetett, a hová figyelmét valószínűleg nagyobb érdekek vonzották, mint ismerőseinek hiábavaló fecsegése.
Ugyan már miért nem? kérdé a szakáitalan ur.
— ónuek nem kellene ? szólt közbe hirtelen a czilinderes ur.
— Hogy miért nem ? há''. csak azért nem, mert krudja mennyi lehet nz *dós8ága. Most itt elvetette mag.il a kocsijában, otthon meg tudom, »¿sze-zsugoródik, mikor leuyegetödzve hi elezői jönnek. Ismétem az ilyen n»gy urakat. Hiszen egyebük sincs, mint jó csomó adósságuk. Fúlig elmerülten uszn-k az adósságban. No hamár épen megakarna ajándékozni, igen elfogadnám . . 1
— Mindnyájan kíváncsian tekintettek rá, már alig vártái, hogy ugyan mit fogadna el.
— Igen, — kocsiját lovastul azzal majd elhajtanék a hitelezők el ól.
— No, hiszen ez is szép ajándék !
— Hát a kocsissal mit csinálna ? kérdésé a nagy bajszú ur.
— Hm . . . visszaadnám !
M» • . I - 1 )
— On nagylelkű 3orsmezey ur.
— Valóban nagy lelkű! — mondották mindnyájan s megverogették alacsony. de széles vállát.
Nevetgélve haladtak kifelé & sugár uton a viiágkedélyfi urak.
Borsmezey nők ufyszerre csak valaki megveregeti a vállát.
— No tehát neked sem kellene? szólt az idegen.
— Eátrs néz, reámeresztí nagy szemeit, hát kit lát? . . . senkit sem máit miul Riesenstern urat.
— Hohó uraim! szólt nevetve Borsmezey ismerősei után, kik mái" tova ballagtak.
Pfntze erre mindnyájan hátra tekin tettek csupa kíváncsiságból, hogy ugyan mi tetszhetik oly nagyon Borsmezey nek.
— Ön az barátom, szólt csudálko zottan a magas ur.
— Hohó hiszen ez Riesenstern szólt a nagy bajszú ur s magához ssorüotla Riesensternt.
— T« vagy? le''en hozóit kö/enk szolt a stak ál talan ur s az öröm:ő! sugárzott arcza.
— Nini, hiszen ez rétji barátunk, szólt a ctilinderes ur végigmérte szemeivel.
— Ejnye majd n.<»ra ismerto.m rá.
— De én sem.
huszadik évfolyam
ZALAI KÖZLÖNY
»«•i
\j pír
- (jt

1i ttt-
tanácskozásokban és mennyiben köteles magát árokhoz alkalmazni, — hanem vagy a kocsisra kell bixni, mint szakértőre az elhatározást, vagy a legerősebb vagy legokosabb utazóra, vagy utolsó esetben kérni a rendőrség beavatkozását; példánkban pedig e három személy bármelyike alatt jusak a magas kormányt lehet érteni, mely eddig is vezette" a szabályozást és mint felsőbb hatóság beavatkozott, igy tehát nem lehet többé az a feladat,hogy az érdeklett felek jogosít befolyásukat érvényesi tsék, sem az, hogy valami megállapodás a társulatok közt létre jöjjön, hanem az a feladat, bogy az utasok -közös czélja eléressék s" a megfeneklett jármű akár előre, akár visszafelé, de haladjon, és ezen feladatot igazságosan, tapintatosan és erélyesen csak a mgs. kormány képes és köteles megoldani; az eltévedt utasok egyenkint kereshetnek mellékutakat, vagy más czélokat, de kocsit, lovat rendeltetése helyére juttatni mindamellett szükséges, és ha ezt nem teszi a kocsis, tegye a rendőr.
1 Tehát nézetem szerint «mindazon intézkedések azonnal alkalmazhatók, mihelyt mgs. kormány magára vállalja értök a felelősséget
kétségtelen, hogy itt ismét van . bökkenő.
Kitűnik a műszaki véleménynek, valamint a kormánybiztosi értekezlet jegyzőkönyvének minden sorából is, különben is természetes, dolog, hogy a felelősség terhétől ily ügyben mindenki igyekszik menekülni; magam sem szeretnék vezetni oly ügyet, melynél haszon épen nem mntatkozik, ellenben a legfényesebb siker esetén is sokkal több a kritika és panasz, mint a köszönet, mivel ellentétes érdekek forognak fenn, melyeket teljesen kielégiteni lehetetlen.
Azön tekintet, hogy a Balaton ügye a kormány közegeire nézve ilyen kényes természetű, annak idején arra indithatta volna az érdekközösségben álló vizszabályozó társulatokat, hogy óvakodjanak „kormányszéki beavatkozásnak* utat nyitni; miután azonban ily beavatkozás már 1866-ban helytartó tanács azon rendelete által, hogy a 99.61, mtr. vizszin alatt a lehető legkisebb vizet kell érteni, tényleg kezdetét vette és
— Igen uraim, — vagy» barátaim, én vagyok testeetől lelkestől az a régi óe uj Riesenstern. Már nem álhattim ellent, bogy önökkel . . . azaz veletek néhány szót ne váltsak. Sajnos hogy so.tan nem igy szoktak tenni, akiket hasonló helyzetbe hozott a sors, a szerencse. Régi barátaikkal akkor nem tartják érdemes nek még néhány szót is váltani; nem engedi állások, mint mondani szokták.
— Nem ereszkedhetnek le, nem .lehetnek irányokban azok és olyanok, akik ezelőtt voltak. Megvallom őszintén nem ismertem reátok régi jó barátim.
— Hja, — szólt Borsmezey csípősen — mikor az ember nagy úrrá lett, nem szabad .megismernie azokat, akik nem oly urak mint ó!
— Oh dehogy, no hiszen ha igy gondolkoztam volna, most sem jöttem volna Ide. Borsmezey barátunk még mindig a régi. Mindenben — folytatá mosolyogva Riesenstern ur — hibát még mindenben talál valamit a miért közbe szólhat, ellenezhet. Ugy-e barátom ilyen voltál, midőn legelőaaör is megismerte dénk? azóta nem váltottál meg. Meg marad régi szokásánál, ez mind szép.
— De mond csak Riesenstern — szólt a magas ur — miként bukkantál, miként ismertél mégis reánk ?
— Amint ezen az uton kifelé kocsiztam, egyik jó ismerősömmel találkoztam. Miután némi ügyeim felől akartam kérde zősködni, ezért keorimboz hivtam. Beszélgetés közben elmondotta, hogy az uton néhány ur ugyanca«k jól mulatott .*aj-tam. Hogy az egyik szeretne helyzetemben lenni, a másik vagyonom felével is megelégednék. De egy köpczös ur Borsmezey nevezetű mint folytatá csakis kocsimat szeretné, a kocsisomat pedig lovagiasan visszaadná. Amint azoc uri ember szavait bevégzé, kíváncsiságból azonnal megkerültem a másik utc*. t is hátatok megett-leptelek meg benneteket. *
— Egéezen ugy van. Ez különöe.
— Magam pedig nem adom sokért,
bogy veletek ily yfetta&l találkoztam.
j
csakhamar 1877-ben a magyar- minisztérium azon rendeletével, mely szerint a siófoki zsilipet az eredeti egyezség és nyilvánult folyamodások daczára lebontani nem szabad, ismételtetett ; miután így maga a kormány parancsolta meg a czélhoz vezető egyenes ntról való letérést, következik, hogy ugyanazon kormánynak most már a rendeletei folytán kifejlődött válságos helyzetben nem lebet a vezetéstől egyszerűen visszalépni és szabadságot adni az ellentétesen érdekelt feleknek, hogy segítsenek magukon a hogy tndnak, vagy czi vakodjanak a mig nekik tetszik.
B tekintetben azonban igénytelen véleményem szerint vezér elvű fogadandó volna, hogy a mig senki sem tudja, mit volna legjobb tenni: a felelós kormány azt tegye, a mi jogos — akár legjobb, akár net£-Ha műszaki szempontból a társulatok tájékozására kimondatott, hogy az eddigi szabályozási módozat czél hoz nem vezet; jogügyi szempontból is ki kell mondani mennyiben érvényes vagy nem is érvényes ezen szerencsétlen módozat — vagyis hol, mennyiben, kinek, miféle beleegyezés szükséges arra, hogy a módozat czélhoz vezetővé átalakíttathassák ?
Azt, hogy előbb a szabályozás ellentétes feltételeit kell kiegyeztetni és csak azután lehet műszakilag he lyes tervet készíteni, saját szempontjából a kormány műszaki hivatalnoka igen jól jegyzi meg, de maga a kormány azon czélból, hogy a felelősségtől meneküljön, ily műszaki véleményre nem hivatkozhatik, hanem ha a jogügyi bonyodalmak akadályozzák a czél elérését, ezen gordiusi csomó megoldása vagy ketté vágása is a kormány feladata. Lehet, hogy ez már nem vág a közlekedés ügyi minisztérium szakkörébe, de hát azért van még igazságügyi és belügyi minisztérium is. —
Azon szoros természetszerű összefüggés miatt, mely a Balaton-szabályozás műszaki és jogi oldala közt fennáll a műszaki véleményben is foglaltatik bármily óvatosan és határozatlanul kifejezve,- némi jogügyi vélemény vagy feltevés; mivel pedig a kérdés ezen oldalának tisztába hozatala legégetőbben szükséges, én is megkísértem mint avatlan a
Hogy ezen találkozás annál szebb emlékeket hordjon maga után, ma estére házamnál szívesen látlak mindnyájatokat, Itt a névjegyem, a lakásom, hogy m og ta I ál bassato k.
— Mi pedig nem vagyunk olyanok, hogy e szép meghivást el ne fogadnók — szólt a nagy bajszú ur.
— Ugy van!
— Meghiszem, hogy eljövünk 1 — szólt közbe a czilinderes ur.
— Amint most itt vagyunk épen oly számban leszünk nálad, tudod jól. szavunkat mindég megszoktuk tartani.
— No ebben —■ most az egyszer engedjétek meg — nólt Borsmezey, hogy nem találok Riesenstern barátunk szavaiban ellenezni valót, azok oly igazak, oly helyesek mintha magam mondanám.
— Rövid üdvözlés után Riesenstern ur elvált régi baráttitól.
— Nem hittem volna, szólt a sza-káltalan ur, hogy Riesenstern barátunk ily szivélyee lesz irányukban.
— No ez tagadhatlan, hogy nincs meg benne az a büszke gőg, amely a su-hojászkodó urakban szokott lenni.
— Meglátszik rajta — szólt a magas ur, — hogy derék ember, barátai iránt benső ragaszkodással viseltetik Elég szép tőle, bogy moet sem felejtkezett meg rólunk, midőn jól m<-gy sor«».
— Ha pedig jól megy a sorsa, hát réssesitsen mázt is a szerencse adományai ban — szólt Borsmezey.
— Igazán mennyire felvitte a dolgát as ég. Milyen vézna, sovány egy alacsony emberke volt ez, mikor egy-két év előtt még együtt kínlódtunk. Nem egyszer láttuk foltozott czipőben. Emié keztek arra még, mikor négy krajczároi lovagnak kereszteltük el a czipőjén levő négy krajezár nagysága foltért. Hát még ruhája, mily kopott volt. És mily testes csinos ember lett belőle. Mily, intelligens az arcza, megjelenése.
— Tehát elmegyünk ?
— Magától érdeklődik! — szóltak helyeslőleg mindnyájait.
iff > L ü--í -
jog- é8 politika terén legalább a műszaki megoldásra nézve alkalmas alakban felállítani az eldöntendő jogi
kérdéseket.
HBNCZ ANTAL.
(Folyt, következik.)
ElsŐ magyar általános bisto-Hltó-társaság.
Lapui:k mai számában találják fel tisztelt olvsHÓink e nagy tekintélyű társaság 1880-ik évi zárszámadását és mérlegeit. A szilárd alapon nyugvó hazai intézet''-k barátai örömmel fogják azokat olvasni, s mi ia örömmel és megelégedés sel emeljük ki azoknak több részét, melyek megczafolbatatlan szamokkal tüntetik elő azon szilárd alapot, melyen az első rangú hazai intézetünk nyugszik.
Ugyatfis mig e társaság a mult évben, mely fennállása óla Üzletére nézve a- legmos''ohább volt 4.090,6*0 frtot és 44 krt. fizetett ki kár''érités-k fejében , addig egyre emelkedő bevételei, teljesen befizetett alap- és tartaléktőkéi folytán 820,694 frt és 79 krnyi jövedelmet rauta lott fel. Es eredmény csakis az egyre növekvő bizodalom és azon körülménynek tulajdonitható, hogy a közönség a biztosításnak csakis az első magyar általános biztosító-társaság által életbe léptetett és csakis általa életbe léptethetett módját t. i. az első ingyen évvel összekötött 6 évi biztosítást nagy rokonszenvvel fogadta el annyira, hogy a csupán ezen 6 éves biztositások után a mult évben ered ményezett díjbevétel 2.497,022 frt és 14 krrh emelkedett. Ez összeg, valamint az 1879. évben szerzett dijváltók minden megterhelés és levonás nélkül a követ ktízö évek javára ősik. Minthogy azon ban ezen koczkázatok ulán az első évben készpénzdij fizttée nep teljesíttetik, az ezen koczkásatok fedezésére a mult évi közgyűlés intézkedése értélmében az ezen czél.-a visssatartott 586,835 ír. 67 krnyi összegből a dijváltók összege egy hetedének, megfelelő részt vétetett igénybe a jelen zárszámla javára. Csak egy hetedrész pedig azon okból, hogy rzen 6 éves biztosításoknak a hetedik üzletévre is kiterjedő kocskázat részért annak idejé-jében a megfelelő fedezet meglegyen.
A tü*-, jég és szállitmány üzleti cészpéns-íMjbevétcl:
4 775,634 frt 70 krt tett. E bevétel 1879 ik
évben
4.720.315 frt 45 kr. volt, e szerint emel
kedés
urm_—''
¿PBILIS-/4-4* my
7
55,319 frt 25 kr., mely összeg azonban, ha az első ingyen éves biztositások azok lényegének megfelelőleg egy hatodrészé» számba vennők, vagy 500,000 frt dij''öbbletce emelkednék.
Hasonló em«lkelke-lésre találunk az élei biz toeitási üzletágban a múltévben szerzett tókebiztc»itás a 15.600,000 frtot jóval meghaladván, ugy, bogy a törlések és esedékessé vált biztositások levonás« után 1880 ik év végével az érvényben
— Amint elhatározták ugy is lőn. Jól ettek, ittak s a mi pedig a legfőbb, igen jól mulattak.
— A megvendégeltetés végével a végszó elmondását Borsmezey vállalta magára.
— Végezvén válogatottba szedett szavait pedig ekképen.
— Ilyen hunoafutaágot elkövetni
bizony többször sem lesz ross mulatság. *
* e
— Négy hó múlva Riesenstern ur csinos házán egy rengeteg nagy tábla volt látható.
— A nagy táblán pedig hosszú, széles aranyos betűkkel e bárom szó diszlett: Riesenstern Márton bankháza
— Mindenki csudálta ezen ismeretlen nevü bankárt.
— Honnan jött? Mikor jött? Kikkel jött? Miért jött épen ide?
— Egyik azután nagy bölcsen azt mondotta Amerikából vándorolhatott ide.
— A másik az aranydus Californiá-ból teremtette elő.
— A harmadik az merte kereken mondani, hogy Ausztráliából uuzott id<-.
— Sokan meg egyszerűen Afrikából—a foktartományból — rukkoltat ták ide.
— Egyik udvarias francziát, u másik vállalkozó, angolt csinált belőle, a harmadik erősen álhlótta, hogy tiszta német
— „A név hangzása is arra utal — bizonyitgatá — hogy német,végre is nem más mint német. Punktum német. Marad német. — Lesz német.B
— „Igen ám szólt egy másik, a ki sehogy sem akarta átengedni a kötekedő németnek ezt a dicsőséget, — de hátha nemis valódi neve ez!*
— „Ugyvan — szólt aki pedig francziának tártotta — álnév az nem is m^L Valószínűleg a franczia forradalom alatt menekülhetett ki Amerikába. Azután nehogy valami baja legyen, mint élőm látó ember, jónak látta nevét megcserélni holmi német hangzásúval* i
álló biztosítási összeg 41.804,445 frt 21
krra emelkedett. Igy emelkedett az életosztályban a dij''artalék is, mely 1879-ik évvégével kimutatott 6 133,922 frt 28 krról 7.228,749 frt 55 krra növekedett. Ez osztálynak 231,31 1 frt 23 krt tevő nyereménye annál tetemesebbnek mondható, minthogy éz üzletág összes szerzési költsége a lefolyt év terhére íratott és nem osztatott fel a következő évekre, mely eljárását as első magyar biztosi tó1 társaságnak a legszilárdabb társaságok közül is vajmi kevesen követik. Az igazgatósági jelentésnek a vagyon elhelyezésre vonatkozó részéből az érdekelt felek a legnagyobb megnyugvással értesülhetnek a felől, hogy a társaság vagyonának értékpapirosokba fektetett és 9 266 977 frt 29 krt tevő ingó részéből 8.200,000
frt záloglevelekbe, a a,,$öb)»i:osekély réez elsőbbségi kötvényekbe rnháltatott é* habár a záloglevelek börzei értéke neve. zetes árhullámzásoknak nincs ia kitéve, a társaság mégis as árkülönbözet fedezésére alkotott külön tartalékját is mindegyre gyarapítja, ugy hogy as a mult év végé-«oh^ij 544 frt 25 krra emelkedőit. -
C- . ;
Az igazgatóságnak lapunkban U
megjelenő jelentését olvasóink figyelmébe
ajánlva, miután a ''ársaságnak közhasznú czélokra tett legújabb adományiról már elébb szólottunk, még csak azt említjük meg, hogy a társaságnak a gazdatisztek képeztetéee czéljából kitűzött Ütemes évjárudókai, mint a vidékről értesíttettünk, a gazdatisztek és birtokosok körében nagy senBációt okoztak.

Kimutatás .....- •
az 1881-ik évre Zalamegyében alakítandó adó kivető bizottságok törvényhatósági rendes és póttagjairól.
Törvényhatósági rendes tagok : törvényhatósági póttagok ;
1. Tapoiczai adókerületre nézve. Andrey Pál és Leszner Manó tapol- I Nagy Sándor badacsoutom»ji kkos cu i lakosok. | éo Nagy Gábor diazeli lakos.
2. Sümegi adókerületre nézve.
Scheiber Sándor és Schrotta János sümegi lakosok.
Laskay Ferencz és Luperszbek Sándor keszthelyi lakosok.
3. Keszthelyi adókerületre nézve.
Scheiber Flórián és Moj/er Imre sümegi'' lakosok.
4. Zalaegerszegi adókerületre nézve
Weisz Albert és ''Linter Ferencz keszthelyi lakosok.
Hollósy József és Rigó Ignácz zala-egerszegi lakosok.
5. Alsó-lendvai adókerületre nézve. Kovát» János és Kelcz Gyula alsó-lendvai lakosok.
Deutsch ¡Manó és Weisz Sándor zala-egerszegi lakosok.
Tomka György 6a Gol^nár Antal alsó-lendvai lakosok. 6 Letenyei adókerületre nézvo. Svastits Hugó szent-liszlói lakos, I Vizmathy Ferencz és Nóvák Meny-és Békessy Rezsó letenyei lakos. - j bárd letenyei lakosok.
7. Csáktornyái adókerületre nézve. Szy Sándor és Sárosy László I Grész Alajoo és May.* S«d«men Csáktornyái lakosok. c j Csáktornyái lakosok.- .7
8 Kanizsai adókerületre nézve. Gu''mann Henrik és Darás Z«ig- | S«»mm<?r Sáudor és Fischftr József mond kani-sai lakoaok. | kanizsai lakosok. l.''r.
A magy. bír. pénzügyminiszter ur ő nagyméltósága által
kinevezett
Két rendes tag: Két póttag:
1. Sirahid Fereacz városi pénztár . 1. Martincsevicé József báztulajao-nok Csáktornya. nos Csáktornyán.
2. Pecsoriiik János magáoyzó Csák- 2. Mayer Salamon iparos Csáktornyán. tornyán.
1. Hirscbi Ede kereskedő Nagy j 1. Sommer Sándor kereskedő Nagy-Kanizsán. Kanizsán.
2. Tbomka Ede földbirtokos Nagy- 2. Beiónyí József háztu''ajdonos Kanizsán. Nagy Kanizsán.
1. Roiscbl Ede földbirtokos Keszl- 1. Pollácsek Máté iparos Keszt-
helyen.
2. Geischlöger József póstamester Keszthelyen.
1. Balaton József plébános Pákán.
2. Pollák Lázár kereskedő Alsó Lendván.
1. Laskovits Ferencz plébános Le tényén.
„Nem hiezefn el.*
„Pedig akár hiszi, akár nem ugy lesz az, s ugy is van.«
,Ab, plaus nid.''
II. Az urfl.
Az idő gyorsan mult. Tivadarból csinos ifjú lett. A csalid éke, büszkesége, — minden öröme volt, A tudományt franczia, angol, képzett s jártas nevelők, tudományos férfiak iparkodtak bele tölcsérezni.
Persze ez a mulatság sok pénzbe került, de mi volt ez Riesenstern ur előtt? Könnyű onnan elvenni a hol van.
Hogy a természet — és vegytan kiképzésében annál alaposabb ismeretei legyenek, egész nagy laboratóriumot, természettaui készlettárt rendeztetett be számára. Csupa kedveskedésből.
Rüszke iz volt ám Tivadarjára, — a jó papa kivált akkor emelkedett a túlbecsülés magas fokra, — midőn fiáról oly szépeket mondhatott, vagy hallott
mondani.
— Hát még Riesensternné ó nagysága mennyire boldognak érzé magát, mikor e^yik vagy másik úrnőnél azzal dicsekedhotók, hogy Tivadarja hány bálba volt. Mily hölgyek, mily előkelő urak társaságában mulatott. Mennyire örvendtek azok is jelenlétének, mennyire magasztalták tudományosságát, finom él-czelődését és mily szolgálatot tehetne az irodalomnak eredeti bumorisztikus munkáival, osakhogy fájdalom nem akar; nem lévén a fityogtatás tulajdona. Mily elismerő nyilatkozatokat mondtak róla.
Szóval minden tekiutetben párat lan fene gyerek voltl
• Ily boldog hiedelemben ringatta magát jó atyja éa kedves anyja.
Lássuk csak a híres tanár urakat.
A franczia tudós volt az egyik jó barátja a ki óráit arra Jbasználta fel nagy ügyességgel, íogy Tivadart a kártya játék minden titkaiba, fortélyaiba, a pak-iizás mesterségébe vezette be.
Es volt hát a franczia tanár.
halyen.
'' 2. Nagy Sándor iparos Keszthelyen.
1. Prey György háztulajdonos Alsó -Lendván.
2. Stein Antal póstamester Alsó-Lendván. J ■
1. Békessy R-zső házbirtokos Lo-tenyón.
Most következik az angol, bát az mi szépeket adott elő?
Ezen szerepet a másik czímb-jra játszotta, aki nem sajnálta a hosszú fáradozást arra, hogy Tivadart a kalandüzés fortélyairól, jó oldalairól adott bő magyarázatokat. El nem felejtette arra figyelmeztetni,bogy az ur, b j. ur akar maradni hát különczés goromba. Hogy kell az egyiket, — hogy kell a másikat ügyesen játszani. Példát rá ily formát mondott: Ha valaki oly udvariatlan, hogy az utczán midőn az emberne|c egyébre vangoudolnia valója nem a szembe jövő tolak<xdónál, kinek gyufája nem lóvén — tehát már egy olcsó krajezárosáruja sem, melyből pedig egy jókora paklit adnak — s udvariatlanságát annyira kí mutatja, hogy tüzet kérni, azt a le^Uöze-Inbbi „grajaélrai" ba kcil vezetni «részére egy pakli gyufát venni. Ezt a lefőzést a különösség, hidegvérüséguek lehet csak-köszönni.
A tárgy oly érdekesen adatott elő, hogy az ifjú sziveaen ballgatá a magyarázónkat. As érdekes magyarázat mindig megérdemli a figyelmes meghallgatást. Következik a harmadik érdekes tantárgy, a természettan.
Ezt igen jártas és ügyes ember csep<-gtette az ifjúba. 1 •
Különféle mútani kísérletekre, ugy mint boxirozási ügyességek re, birkózásra, kardfogatásra gyakorolta be.
Tárgyának fó pontját azonban a dugó húzás mestersége képezte. Hja erre a legfőbb súlyt fektette és kellett ia.
Miként kell a dugót a cbampag-ner, — finom boros palaczkokból ügyesen kihúzni, hogy benne ne maradjon! Ez vi It a legfőbb tétel. Lássuk csak a vegytan tanár urat saját valóságában
A rendes tanár ur bármit is mondjanak róla hiába ó a kellő^ismeretek dolgában otthon volt. „
Megmagyarázta;— még pedig a mi fő igen érdekesen, — bogy mikor jobb a pezagó, mire isiik jobban, mikor ígyék as ember »őrt, bort, vagy borra

„Melléklet a „Zalai T188X évi 30-ik számához;

''W
2. Schmidt Emil földbirtokos Le- j 2. Heinrioh Mór kereskedő Le tenjép.. ^ i''.\ iSf . Jati :'' tényén.
s. I. Szathmáry József házbirtokos j - 1. Epsteiu Vilmos kereskedő Stt
Sümegen.--.:/<• f .v .H''-« megen.
,2-, Mojzer éRjftld*
birtokos Sümegen.
1. Mojzrr Ferencz vendéglőe ée földbirtokos Tapolczán. ,,...
2. Szigly János háztulajdonos Ta-polczán. • •.. >. - - <•''" "
1. Miszory Ignácz földbirtokos Z Egerszegen.
2. Tretter Vicior iparos éa háztulajdonos 2L-£gerszegen.
2. Petrits György házbírtoko« Sü megeo. X
1. Nagy Áron «zerz-tház igazgató Balaton-Füreden.
2. Cséby Antal kereskedő Tapolczán. , .
1. Horváth Miklós kereskedő Zala-Egerszegtu. -
2. Hollósy. György gyógyszerész Zala-Egerszegen.
Helyi hírek.
— A n-kanissai önkéntes tűz-oitó egyesület pártoló tagjainak é/i rendes közgyűlése május 1-én tartatik meg,mely nlkalonunal nemcsak a válaazttnány, ée
elnök is válaa«táa*al4 kerül.
— Nagyheti országos vásárunk kovésbé .y.oU iátegatQUr,»H> a f<iM*k«len sár- s rosz utaknak kíaBÖnheiünk. Már déltájban vége volt. ..-. ■ •• •
— Köszönetnyilvánítás. UjUki. Hirschler és fiai.czégj. hó 10-^n Alsó-D»ml>oruról a helyi fógy&in, uaad^rgylij-teroénye részére egy igen .azép kitömött í''«jdtvuk-példányt ajájadékosoU,- melyért h nevezettet, c^ég ÍQgaí^jes is as iuiézet nevében kjfosönetedet Igazgató-^
— Nizzában maradt kanizsai zenészek mindannyian megérkeztek hozzánk s vasárnap este játszottak erlőször a „Korona* vendéglő étterükében ¡a^fbbV^ üzebb operákat, eíirüiap6 kísérte szabatos működésűket, ^^jákp.^pgy„.«,. oi«z*$ 8ZÍ Ü ház ca t&stróph á el 61), háf,» a pp al mentekMarseiÜésbehangverseny t adandó, különben őkeChT-éfte-rolna a czapár. " ''
— Himlő-eset Nagy Kanizsáé. Mult szombaton Ráta Antaj városi orv. ur véletlenül jött nyomára, hogy a. Magyar-utczában egy 39'' óya*. asszony--valódi
'' kifejlődött himlőben, s&eaved, ''nyomban iutézkedést tett. ós fclje.''anté a-iaoáoanak, a tanács pedig másnap,vasárnap délutánra öaaeehivatá as egé^z^égügYÍ? bízottaágűt. A Bizottság inté^kedee^ii^oyAr»*^^ tudomásul adatik a város lakosságának
— A ,Magyar Király*-hoz czimzett magyar-mczai vendégfogadó kicsinosítva, ujolag. .berendezve mnlt szombaton megnyittatott; jó és olcsó konyha, tiszta, finom borok valóban ajánlatossá teszik, méltó érdpkejtséget és számoe Istogaíáat érdemi. 1 -
— Gyászhir. Mészáros Sándor muraszombati ügyvéd, előbb kaaíaaajá rási segédszolgabiró neje mult hóban meghal t, a boldogult egyik tevékeny alapitója volt a helybeli kisdednevelő egyesület-letnek Béke hamvain I
— Tüzeset volt Kis-Kanízsán apr. 12-én éjjel, mely alkalommal egy kasai szalma égett el, ettől egy istálló is meg-
gyuladt, melyben két ló megfuladt, egy tehén pedig megpörkölődött. Tűzoltóink gyorsan megjelenvén, sikerült a tűz tovaterjedését meggátolni. A lakosság feltűnő közönyösen viselte magát. f ~ "
— A Honvédség fegyverzete lényegesen átalakittatik, az uj lőutasitások kiadattak, as ittlevő sássióalj ak fegyverei a héten szállíttattak Steyerba hogy átalakíttassanak, 2100 lépée távolságra lőhetnek vele.
— Svastics Hugó választott járási bbcalőt a pénzügyminiszter s szombathelyi kataszteri kerületbe pótbistossá neveate ki
— Magyarosodás. A déli vasút igatgatósága zágrábi hivatalnokait felhívta, högy egy év alatt tanulják meg a magyar nyelvet. A Sorváthivatalnokok, ha e feltételnek eleget nem tesznek, egy év múlva magyarok által fognak pótol tatni, s többi nemsetiségüeket pedig Cis-lajtániába teszik át s helyökbe szintén magyarajku bivatolnokokat hoznak. A déli vasút es intézkedése legnagyobb elismerést érdemel.
— Sajtóhiba. A 29. számú .Zalaj Közlö2y= hirdetési rovafíban, « Kürsch-ner Miksa csődtömegét v!-tőle£ ítv értelemzavaró sajtóhiba csúszott bc, ugyanis ''.folyó évi 25-én, 26.« helyett fo
íyó hó 25- és 26. értendő.
• * _
— Hazai rövid hirek. — Kuliffay Ede jeles írónk 42 év/sskorában Bpesten meghalt. — Gr. Andrássy Qyu-Iáné által rendezett caronssel a bpesti lovardában kitünőleg sikerült. — Liszt Ferencz fogadtatása Sopronban fényes /olt. — A siófoki hidegfürdőt Karlberger vendéglős bérelte ki. — A bpesti lóversenyek május 12. 14. és 15-én tartatnak meg. — Az ,Eger" főmunkatársa agyonlőtte magát. — A trónörökös a 18-dik gyalogdandár parancsnokává neveltetett ki. — A trónörökös menyegzője alkalmával tömeges megkepyelmezést ad a király. — A ,Korán"-t egy pozsonyi tanár magyarra fordítja. — Beöthy Zsolt éaíd. Szinney József írók Olaszországba utaz uk. -
— Külföldi rövid hirek. — A czár gyilkosainak pöre ápr. 7 ón vette kezdetét, 10-én valamennyien akasztófára ítéltettek. — Az első román király koronázása május 20-án lesz — Egy olasz vegyész olyan nyomdafestéket talált fel, melynek segélyével se étben is lehetolvas-ni. — Londont villamos világítással látják el.—Achioasi földrengésben 6000 egyén nél több veszett eL — Bonoparte Péter meghalt. — Á nizzai szinház égésekor <><ry nő megőrült —
sört Melyik hasznosabb, melyik kártékonyabb.
Mivel jobb a bor spritczerrel e avagy annélkül ?
Melyik tess jobb hatást a gyomorra, a pálinka-e avagy a spin tus?
Melyik .teszi meg a hatást, a rum-e avagy a thea ?
Erre azután bölcs megoldás az vo)t, hogy a ruthos thea.
Ily forrón a kérdések mrgvitatásá val és ezekhez igen hasonlókkal feltöltötték a drága időt. ...... #..... .1
Az irodalmat bölcsen, hosszú és velős magyarázatokkal bővítve, élénken adta elő ss ötödik czimbora.• t ~ : t > *
Fősúlyt fektetvén"; a mObirálatra.
Melyik szindaffbbf érdemesebb elmenni ? " >■ : . . \ /..
Melyik nyujltöbb gyönyört?
Melyik alatt felejt el a néző ásítani ?
A frivol darabokra fektetvén a legnagyobb aulyt, azokról a magyarázat különféle változatokba^, ^m , ol
soha.
Mikor érdemesebb elmenni as ily larabokra? mikor ez as^inéssnó játszik-e vagy a másik?
A aángerek látogatásának hasznos lalait szintén feledte előadni.
Nép ismeret, a melyet csak az uton Ut tanulmányozni, a különféle nép-Bz ások azoknak czikornyás dalaik csak ezin ismerhetők meg,caalt ezután nyújthat. k hű fogaimat a fővárosi embernek
Azoknak tehát — mÍHt magya-rázn-stokta — akik az idegen népekről ismeretekkel akarnak birní, nélküchetlenül szükséges as ily helyek szorga,as látogatása.
i mennyiségtan tanítását igen derék (,ber vállalta magárai
A>éldák, a melyek a nehéz téte l«k bebonyitására, könnyebb • megérté-wre sz.gáluk, mind egytől egyig kéz-«oi fogató dolgok valának.
Sként lehet az üres flaskát telivel helyetateni ?
My arányban áll as .aufareiben az azon»] fizetéssel ?«
Hnnan keli egy tízest ragy töb-b«t köLsőn reani, ba s kiroaaadó. — ••tál« Iíadii »agyobb?
— Ihász Dániel ezredes, legnagyobb hazánkfia Kossuth Lajosnak brnső barátja meghajt. Colegnoban. Mély részvéttel a hazafiúi fájdalommal olvastuk e
gyáashirt.
— Kis-Kanizsán egy gazdag asszony elhalálozásakor nagy bödön '' lá-esiáat taiáltak a napokban.
— Járvány himlő Kanizsa járásában a kis komáromi egészségi körben 9282 lélekszámból álló 11 község közül e hó 10-kéig 5 községben megszűnt, 2 községben 22 himlő beteg van, Súlya Bakó.nakra nehezült, - suenayiben itt 51 himlő* van, ezek közQI azeaban többen már Bzáradá*! é ''lehámlási időszakban .vannak. Sok nehézséggel kell küzdnie a hatóság'' közegnek,''mert a nép önmaga iránt nem viseltetik kellő jó akarattal. A helyi viszonyok, a rosz épitkesé*, a ned ves idő, a népek szegénysége görditi a legnagyobb akadályt as elóremecetelbeo. 1Ő80 decz. hó 5-től 1881. ápr. 10 kéig beteg volt ősazeűan 302. Ezek közül gyógyult 206, meghalt 54, gyógykezelés alatt maradt 42. Tersántzky járás orvos.
Mily rövid műtéttel lehet elérni, -hogy a zsebpénz ki se apadjon ?
Nlly összetett tételek, ily nehéz feladványok mellett as elvont tudományos ismeretek észrevétlenül tapadtak Tivadarra.
Riesenstern ur és neje a legerősebb meggyőződésben voltak arról, hogy a felfogadott taiár urak hivatásaiknak leg-lelkiismeretesebben felelnek meg.
Az igaz, mig eleinte Riesenstern ur látott a szükséges „tudósok" beszer zése után, addig csak Tividarr kemény fejébe szivárgott valami, de mikor az ifiur azzal állt elő, bogy ettől, meg attól s tanártól nem tad tanulni. Ha az marad mellette ngyancsakr nem vergődik a .tudomány dolgában zöldágra l
i '' — Naai bánom kedves fiam, szólt Riesenstern ur — tudom nagyon jól magamról, hogyha valakinak nincs kedve tanárjától tanulni, egyezóval — nem sziveiheti — akkor hasztalan minden erőltetés- Majd nézek máa tanár után. Van igen sok kiképzett ember mostanában, aki azivesen eljön. Kérjen óránkínt bármit — megfizetem!
— Oh minek tenne fáradságot magának kedves atyám, hiszen ....
Talán magad szeretnél valakit választani ? vágott közbe Riesenstern ur.
— Iger atyám.
— Képzett etaber? kérdé kíváncsian Riesenstern ur.
— Igen, de még mennyire, hiszen ott meg ott képezte ki magát. Nagyon derék egy ember.
Teljesen bizhatom benne ?
— Teljesen, szólt határozottan nyomatékossággal Tivadar.
Néhány s&p múlva az egyik tanár urnák alkalmas jól kikalkulált mentségek kíséretében kiadták az utilevelet s helyébe Poros Benő vig legény jött.
— Ez volt különben a vegytan tanár, a ki oly ügyesen tanította ezután Tivadart
Egy bét múlva ismét elégületlenül szólt Tivadar atyjának a szépirodalmi tanárról.
Azt is elhitték magától értetődik. Második tudósnak Lejtei Árpád! '' rukkolt be hetyke udvariassággal.''. • H
Színészet.
(Sz.) April 9-én Gerófyné L a»sz. a kSzSnség pótolh&tlas kedveltjének jutalmául harmadszor hozták sxinre „Donna Joaaita*-t. A darabról és annak előadásáról as előbbi két alkalommal érdemlegesen szóltunk. Kz úttal is elizmerSlcg nyilatkozhatunk. Gerófyné -Ws5 belépése alkalmával kostorn-öxönnel fogadták, s cly menydör^S éljennel és szűnni nem akaró tapsvibarraL, a minőnek egyhamar nem voltak tanúi a színfalak. Az előadás a legnagyobb kedvvel és élénkséggel folyt la. A ház zsúfolásig megtelt a harmadszori előadás daczára is.
( ) Vasárnap, apr 10-én „A sárga csikó" éneki-s népsziumQ dalokkal és táncz-c»al 3 M*. irta C epr^ghy Farencz, zenéje Erkel Gyulától került szinre. Zsúfolt ház, jó •lőadáa, semmi panasz,
iH.) Hétfőn apr. ti-én Balogh Árpád javára Szalay Sándor éut>kes népszínműve : ,A mindenes és fit a huizái" korait sziare, meglehetős száma kSzCn^ét; előtt A darabban még hiányzik ugyan a compositio tiszta átlát szósága, a jelenetek természetes ^gymásntá-ija, a iollt-mek teljes kidomburitása, egy főszerepnek kiemelkedő végig hatása és az erőteljes nyelvezet, mindamellett kísérletül eléggé sikerült arra, hogy a tehetsége«,, fiatal szerzőt további működésre Wa-ditsa, ki a felvonások közt és sjc eló^dá* végén többször zajos tap sok kSzt hivatott a ¡kziupadra. — A darab meséje például majdc.-m egészen uj és ügyesen kigondolt. Egyes alakok, mint a javós vénasszony és drótos igen jól hatnak újdonságukkal, a oselokvényck élénken váltakoznak, a jellemek erkOl''-si hatása, a felfüggesztés, valamint kivitele a sikerült végcsoportositáaban
És igy ment ez mig a szép társa ság koszorú minden ékes virága össze nem került.
Sokét tanult Tivadar, demég menynyit abból, — amiből nem kellett volns.
Mindenre, csak a jóra nem, — gyorsan alaposan megtanították ügyes tanmódjukkal.
Az órákra as igaz rendesen jártak ez ellen nem is volt senki előtt sem kifő gás, — hogy aztán mivel töltötték a drága időt az ismét más kérdés.
Azután, hogy érdekesek voltak, as sem szenved kétséget, hogy mily ellenkező irányban as is ismét más.
Már miért nem lett volna érdekes mikor oly szép dolgokról beszélgettek.
A vegytan tanár Poros Benő még azt a szívességet is megtette, bogy gya korta elment Tiv.idarral a hegyek közé geologizálni. !
Persze, hogy hol voltak, — arról csak a mulatozó compánia, Tivadar barátai, — még helyesebben a tanár urak — tudtak.
Egy »sóval minden kirándulásnál igen jól mulattak.
A szépirodalmi tanár nagyon sokat járatta a színházba.
Most ezt a drámát, most ezt a vígjátékot kell megnézni stb.
Riesenstern ur nem. bánta, menjen — gondola — legjobban tudja tanárja hogy mi szükséges tárgyáhori
Buleset pedig nem történhetik miu tán mindenütt volc van a tanár ur is.
Néha uéha az igaz oda is ellátogattak, de többet melléje.
Így ment ez folyton báboritlanul.
Riesenstern urnák és nejének esse ágában sem volt vajmi roszat is gyanítani fiukról, meg a jó tanár urakról. Mindegyikre rá illett a jó mudár név. Annál is ott van a „jó.*
Gyermeküket azonban magival ragadta as ár — a „jóc tanár urak veszedelmes árja. f
Abba a tekintetben kitettek magukért többesben, mert nem egy hanem két-szeros bűnt követtek el.
Egy részt érdem nélkül vették fol b nagy dijat, a melyei Riesenstern ur aly balosán aáoU as egye* hcik* árukér tJ
.«lAg meglrvfl kellékek, hogy némi átdolgozás sal a hiányok figyelembe vételével — miivet teljesen élvezhetővé idomítsák — A mi pedig xz előadást illeti, meglátszott a szerep-ISkQn, hogy még nincsenek kellően a darab birtokában. Kiválóan hatottak mégis: Takács Ádám (mindenes), Balogh Árpád (huszár) Gerőfy Andor, intrikus; Kelemen Ödön, Fe hérváry Ottó és Lenkey Gyula, eltekintve utóbbiaknál, hogy mind a zsidó, mind a drótos mimikájában itt-ott majd a megrovásig túlor tak Komi vésné a vénasszonyt kitűnően alakította, agy Erdélyi Ottilía Banónét s Medgyasz-sxay Ottilía Esztit A dalok mindannyiszor megtapsoltattak s jntalmazottnik egy szép virágcsokrot is nyújtott az elismerés.
(B.) Bucsa előadásul s Gerőfy Andör igazgató jntalomjátékáol .Niniss" bohózatos operette adatott elő szép száma közönség előtt Gerőfy ur megjelenésekor koszorúval tiszteltetett meg. Játéka könnyűd s eltitkolhatlan mosolygása volt, .Niniss''-e finom elegantiáva. öltözködött, otthonos szerepkörét játssilag betöltő s zajosan megtapsoltatott. Kőmívesné mesterileg alakított. A többi s«ereplő is igyekezett. A z<?no már hiányzott s emiatt t3b>> szép dallsmzat elmaradt. Ezzel baciut veszünk ez idő szerint e rovattól, kivinrán, hogy társalatot Pozsonyban is oly lelkesen karolja fel a közönség s örvendeztesse meg méltó pártfogásával. Tisztelt műpártoló közönségünk fogadja hazafias köixönetttuket és őszinte elismerésünket _
— Meszet! aztaészet Zala-Szt -firétbes
Vasárnap e hó 10-én közkívánatra másodszor adatott .Boocacdo" cximü operette. Kítűnőeu játszottak . Turnainé (Boccaccio), KŐvi (Pietro herexeg), Ligethy (Lambertuccio) Éneküket a közönség gyakran frenetikus tapsokkal fogadta és mindeu vers szakaszt megújrázták. Ezenkívül elismerőleg szólhatunk még a következőkről Sz»ntos (kádár), Baloghoé (Petronella), Med gyasszay Ilon k. a. (Leonetto) .Kőváry (Skaldza; Ez utóbbi komikus játékával a közönséget többször hangos nevetésre készteté. KözRnséx sz>''-p számmal voltjelen. E deiék színigazgató távozása alkalmav&l, kedves kötelességünknek tartjuk őt a zala-egersxegi n. é. közönség szíves pártfogásába ajánlani.
Ki nyert?
Temesvár ápr. 9 én 41. 71. 40. 81. 48. Bécs . 58. 56. 39. 69. 10.
Grácz „ , 65. 15. 84.44. 63.
Irodalom
(K rovat alatt megemlített munka Nagy-Kaaíz»án Wajdits Jóssef könyvkereskedése ilta megrendelhető.)
— Uj tsnsmü. Táborszky és Parsch arak bpesti zenemükereskedésében meg jelent czimképes kiadásban.''.Rococo" ballet 3 stám ban. Ara 1 frt. 50 kr.
— Áiguer Lajos tevékeny kiadóuál megjelenő .Szépirodalmi könyvtár"-ból a 6. 7. 8 és 9. szám beküldetett, tartalma .Szép Ilonka« verses regény Széchy Károlytól 2. 3. éa 4. füzet, szerző arczkópé-vel: M.ilkó Izidornak .Mindenütt ée sehol" czimö munkájának 4. dik füzete. Ara 30-30 kr. — A .Magyar regény-csarnok* nak 8. 9. és 10 ik fütote szinte megjelent Bakrics Gusztávnak'' „A szabadság országaK cz. regényének 1-ső fű zetét, ugy Nagy Lászlónak .Zsadányi István'' viszontagságos élete cz. regényének 1. é3 2 dik fiizetét tartalmazza, min
másrészt pedig oly rosz útra terelték a gyönge ifjn szivét, amely könnyen ragadtatta el magát a gonoszok által. A vizsgálatok pedig késtek, minek is siet; tetni, majd egyszerre tesz a VH. és VIII. osztályból vizsgálatot. De ezzel mit sem törődtek.
Rieeensternnét nebogy neszét is vegye eljárásuknak jól kifőzött ál hirek kel kecsegtették," elhalmozták.
Különféle valótlan dolgokkal lepték el Mindjárt tuczat számra.
Elbeszéléseiket Tivadarral oly hűen adták olő, bogy Riesensternné nagyságának jutott volna eszébe kétkedni azoknak valóságaikban.
— Mondja csak tanár ur, — szólt egy napon Riesensternné ő nagysága a hetyke .folyton hajlongó Lejteihez, ki épen távozni készü''t a tanóráról — miként halad Tivadar?
A tanulását illetőleg — kis hijja hogy azt nem kérdette, hogy a mulatozásban e gondolja.
— Igen igen szólt határozott han gon Riesensternné ő nagysága s már alig várta, hogy Lejtei elkezdje mondani dicséreteit.
Lejteire különösen hatott a kérdé*, mintán ilyen furcsa«ágokat nem ige a ssoktak tőle kérdezgetni.
— No a mi azt illeti, igen ami azt illeti ... a meglepetésben azt sem tudta hírtelen, hogy jót-e avagy roszat mondjon. *
— Csak őszintén mondja el tanár ur l
Riesensternné ő nagysága azt gon
dolta, hogy talán inkább hsílgatni szeretne Le]tei a ssámonadáeról, miután nem igen lehet örömére áz eredmény.
— Csak kivele kérem, nem vesz-szük épen rosz néven, ha a siker nem felel meg épen reményeimnek.
Szólt ismét Riesensternné biztatólag.
— No az igaz — mondá zavartan Lejtei — az igaz eleinte, igen eleinte nehézkesnek, valóban nehézkesnek tünt fal tárgyam . . .
— Igen szólt közbe Riesensternné mindég ugy szokott az lenn» s fejtörő tudományos dolgoknál.
^ —¿-fíanetoT. .''"ttgres veaeté» mellett.
:-:...........i.
den fUzet mellett kép is van. Ara szinte 30—30 kr. Két hétben jeleiik meg egy-egy fűzet- Előfizetési ár fólévrq 3 frt. 75 kr. egész évre 7 frt. 50. kr. '' -
— Grimm Gusztáv fővárosi könyvkereskedő kiadásában megjelenő. .Nana'' czimü hírneves regényből bekü.detntt a 3. 4. é« 5-dik füzet Irta Zola Emil, fordítja Julius. a czimképes fűzetek ára 30 kr postai küldéssel 35 kr.
— Brankovics György szerkesztése és Mach és társa kiadásában megjelenő .Olvasótár« 32 dik füzete beküldetett hozzánk. Ara 15 kr.
Vegyes hírek-
— Füstölt sonkát eltartani. Egy külföldi gazdasági lap a köveik oző uj módot ajánlja a sonkák eltartására : Varrjunk annyi pamutvászonból való zacskókat, a hány sonkát el akarunk tenni, mindegyik azonban köröskörül valamivel nagyobb legyen as eltartandó sonkánál. Ekkor a jó füstölt sonkák mindegyikét beletesszük a maga zacskójába, elébb azonban száraz, jó állatu szénát vágjuok fel ujjnyi hosszúságúra és ezt iöroködjük be a zacskókba jó szorosan, hogy a sonka minden oldalról a szénával legyen körülvéve. Igy bánunk el míndnn zacskóval külön-jeülőn, azután kössük össze jól szorosan a zacskókat és ugyanazon «einóron aggassuk fel száraz helyibe.
— A postatisztikar létszáma a magyar korona összes területein a kózleke désügyi minisztérium legutóbbi összeállítása szerint 913. Ezek köst van 9 póctaigazgató. 2 aligazgató, 14 titkár, 18 felügyelő, 12 fogalmazó, 66 főtiszt, 247 elsőosstályu-, 302 másodosztályú és 243. harmadosztályú-postatiszt; ez utóbbiak közül 109 ideiglenes minőségben van alkalmazva.
— Svéd gyufák. Az egész világ ismeri az úgynevezett svéd gyufákat, melyek Jönköpíngben, Svédországban, gyárttatnak. De nem igen lesz ismeretes, hogy a részvény társulat mily osztalékot képes adni részvényeseinek. E társulat, az elmúlt évben részvényenként 200 frt. osztalékot volt képes fi''.etni.
— Mikss János gróf siremlekét hétfőn fölállították a kerepesi ulí temetőben. A diszes emlékkő szürk«, szilézíni márványból készült, obe isr.k alakú, tetejét negyed méter átméretü, bronzból-öntőit grófi czimer foglalja eL Az emlékkő felirata ez: .Zalabén gr^ Mikus János, szül. 1804. november 9. meghalt 1880. október 1. — Integer, »itae Oílnriíquae puros.c Az emlékkő közel a Deák F>rencz sírja folett ecrelendő mausoleumlioz fojj állani, miután a gróf utolsó kiváns.i^a az volt, hogy hamvai Deák'' Fereo<j/. sírja közelében nyugodjanak. A síremlék Ge-renday A. sírkő-gyárábán készült.
— Vigxstes tollsturáf Görög Jakab . 9 éves iskolásgyermek ezelőtt három nappal szüleinek szobájában, Budapesten a
— Megkönnyebült, segítette ki Rier sensternné ő nagysága szintúgy neki is tetszett* hogy eltalálta.
— Igen igen — megkőnnyebitet-tem egészen megkönnyebitettem. *
— Ez nagyon s dicséretre méltó eljárás a tanár úrtól. Szép, igen szép!
— Oh kéren^ vágott közbe Lejtei udvariasan megbajtá magát.
Látja kérem tanár nr — bizohy igen »ok szép tudoraánynyal bíró tanárnak az a nagy hibája, hogy akkéot nem. tud cselekodni. A kulcsokat, melyek által az ifjú könuyen nyomára juthatna a legnehezebb dolgoknak, szépen elhallgatják s jobbnak látják inkább maguknak meg''artani. Hadd törje, hadd zűzza sze gény tanuló a fejét. Ez pedig jelenleg najnos az igaz, hogy -igy van — nagy libája tanárainknak.
4 * — Elég nem szép tőlük, azólt meg-v előleg.
— Bizony nem szép, de ki tehet, ellenök, ugy tanítanak, a hogyan nekik-tetazik. Első gondjuk az, hogy »z idő múljék, n második pedig az, hegy szép fizetéseiket megkaphassák. A tanulókkal törődni hiábavalóságnak tekintik. A ki boldogulni tud, az boldoguljon, aki pedig nem tud — az hallgasson. Sorra buktatják igazságtalanul.
— Igaz majd elfelejtettem — foly-tatá s a társalgásnak más irányt akarván adni, miután már alig bírta hallgatni Riesensternné ő nagysága c»ip''»3 beszédét.
— Nos, szólt Riesensternné í nagysága s kíváncsian tekintett Léteire.
— Magas uri családnál, a hol ezin-tén vannak tanóráim, a hölgyek ismét igen dicsérőleg emlékeztek meg Tivadarról.
Oh valóban, — ah ne mondja? . Riesensternné ő nagysága arcsát as őröm pírja lepte el, meglátszott rajta, bogy e néhány szavak igen jótékony hatást gyakoroltak reá. . . " -
— Miután magam is kíváncsi voltam, el kérd ozge tte ni, hogy ugyan hol-f ismerkedhetek meg vele.
(Folytatása következik ) ft
HUSZADIK ÉVFOLYÀ&
v p
or.

0
fc Y
M
ÍS J^XÜ^ii^XUM
ÁPRILIS
14-én 1881.
dob utcxában, feladatit firkálgatva, a téntaa tollal megszúrta tenyerét. Másn-p a gyermek, kinek keze megkékült, fáj dalomról kezdett panaszkodni. Szülei vizes borogatásokat raklak rá, de a kézen nagy fekete daganat támadt. Az odahivott orvos vérmérgezést constatált éa kinyilat koztatta, hogy a kezet amputálni kell, ha a gyermek életét meg akarják menteni. A veszélyes műtétet a szerencsétlen fiún tegnap hajtották végre.
— Törőkcsajpás. Zalamegye érvol-gyében I<jvő lapály, Gelyse mai „Gelse'' falvával együtt h»ídun az Ördögök birták, kik heten voltak egy testvérek, galádok b durvák. Közmondás is lett nevük: .heten, mint az ördögök.'' Zsigmond alatt a török fegyver élétől egy pár nap alatt 6 veszett el közülök, a 7-díket egy szerelmi kaland mentette meg rövid időre. — Orbán — ugy hivták azt —Gelyse várában épen egy rablott török nőt kínozott, ® fivérei halálát csak kéjazomja kitöltése után tudta meg, de ezt megértvén, tigris ként rontott ki a várból, a török hölgyet pedig elcsukta. De alig lépett ki, ő is elveszett csapatjával. A törökök ugyanis jól tudván a várban tartózkodását, számítottak k¡rontására; azért elhintették a kijáró utakat keleti mérges füvekkel, ennek vészes illatátél hullottak el ők. — Orbánra ez volt a törökcsapás. A föld, hol ez történt, .süppedt vágás,« .törökcaapás* nevet kapott. Igy nevezte azt a nép,mondogatva agg regét. Orbán lelkét látták a vidéken még azután is sok időn át. — És lett közmondás a neve „jár, mint az Orbán lelke."
— Hármas ikrekkel örvendeztette meg férjét Undi Andrásné Szegeden. — Kettő közülök fiu és egy leány. Sem a gyermekeknek, sem anyjuknak nincs semmi bajuk.
— Majdnem leégett a napokban a károly városi Színház, ugyanis a p« troleu-mot kiöntötték, az meggyúlt és a színpad lángba borúit. Szerencsére a tűzoltók elfojtották a tüzet
— Qyomorszenvedtiknek fontos. —
Schauraann Gyula gyógyszerész urnák Stockerauban. Ismerőseimnek tani- ára gyomorsójának használására alkalmat találva, csakhamar érzém gyomor és béi-hurutomnak jelentékeny jobbulását és óhajtom, minthogy e szer által teljes felgyógyulást reméllek, hogy- még hosszú időn át használhassam. Kérem tehát nekem rögtön mé<» 6 dobozt 75 krjával utánvétel u-ján küldeni Krakau 1879.
márcz. 14-én. Teljes tisztelettel Lunax Ede cs. k. Artelleríe főhadnagy. Kapha''ó mükéezitó országos gyógyszerész urnái Stockerauban éa az osztrák-magyar birodalom minden nevezetes gyógytárában. Egy doboz ára 75 kr. Utánvétellel, ba legkevesebb 2 doboz rendeltetik meg.
Hasznos tudnivalók.
— A svéd gyufák mírgestk A Jöu köpingbeu készültsvéd biztonsági gyufák tolodáinak dörzsfelülete arzént tartalmaz. E gyufatolodák dörzsfelületeín Ulex arzént talált. Ha például 10 ily gyufatoló dáról a barna dörzs-papirlemezt levosszük 8 alkalmas módon kezeljük, akkor erős fém''ükröt nyerünk, mely nagyobbrészt dárdanyból (antimon) s kisebb részben arzénből áll. Midőn a Bvédgyufák a dörzsölés folytán meggyuladnak, a gyújtó anyagbau (Züudmasse) foglalt autimou ée arzén elégnek, a körléggel keverednek s részben beleheltetnek. Hamberg két toioda dörzs-papírt lemezeiből 2 c''.m, hosseu átlátszatlan arzén tükröt nyert. As arzénlartalo n részben a dárdany kénegből (Schwüfolantiipou), részben az amorph phoéphorból ered; Hamberg,'' valamint S Jolin a svéd dörzsgyufák gyáraiban használt amorph phosphort arzéntartalomnak találták. Ezenkívül abban kis mennyiségű közönséges mérges phosphor foglaltatik, melyet amorph phosphorba átvinni — a gyárosok bevallása szerint — eddig még nem sikerült. Az arzéntartalom középszámitásban véve; 0''9 per-czentet tett ki. Jolin vizsgálatai szerint az amorph posphor majd 2 perczent kö zönséges mérges phosphort és 1 perczent arzént tartalmaz. Ha a gyufák a papir-dörzsfelülethez dörzsöltetnek, kétségkívül gáznak kell fejlődnie, mely phosphort, antimont ésHrzéut tartalmaz a e t<-aiek a légkörbeu elterjednek. Ha a gyufák hasz nálata gyakori, akkor megtörténhetik, ho<iy kárpitok, szőnyegek 8 hasonló tárgyak a jelzett testeket felveszik, midőn azok nem csekély mennyiségű arzéut kapnak. (Arch. d Pharm.) Jó lesz ezt figyelembe venni!
Papírszeletek.
Valnmi idegen fsnizsára jutva igen csodálkozott azo", hogy a* ottani főtér ki van kövezv«*. K fölötti bámulatában kérdi- -gy *rra men." mxgyar nőtől:
— ,Éde* lelkem, mondja csak, miért flazterozták ki a maguk promonádjokat ?■» _
\ — .Furcsa biz asl''Hác magától ne? találja el sz ur?* --
— .Nem, ón lelkem.",—
— ,No bát azért, hogy el ne kopjék
Hány szál haja van egy nőnek ? £ kérdésre következőket fele1 egy türelmes angol, a ki fáradtságot vett magának, hogy négy nő főjén megszAmítja a hajszálakat a midőn ngy találta, hogy: a szikének 140.419, a barnának 108.440, a feketénék 102 962, a vörösnek pedig 33,"40 szál haja van. Súlyra nézve egy n5 összes hajszála 70— 80 grammot nyom. A ki nem hiszi, számítsa utána 1 —
Vaspályán nt^zrán együtt két férfiú, az egyik elkezdi :
— .Barátom! faióta vőlegény vagyok egy -rázsányi teher fekszik szívemen." —
— .Meghiszem barátom — válaszol a másik, — de caak ljusau mondja kérem, mert lia a conducteur megtudja, bizony külön meg fizetteti az egész mázsát.
Eukoricza: felváltva, hol erősebb, hol gyengébb szállítással, a mi szerint az árak is változtak. Bánáti frt 5 65-7— oláh frt 5.75 -5.85.
R e p c t c : a h£; elején - eléggé vásároltatott, de később a ro»z kiállítású hírekre lényegesen szilárdult minek folytán az Ozlet megcsappant. Káposzta repeze frt 12.25—IS. minőség szerint t ''I
Liszt: Lényeges javulást, daczára a buza ár emelkedésnek, nem lehet följegyezni. Malmaink cgyrésze el ran eléggé foglalva, de azért egészben vére M Ozlet nélkülözé az élénkséget. A főkereslet a barna számokban tolt melj ek javultak, is átlag 20 krral, Kor-páfajok a malmok határolt őrlései folytán igen keresettek voltak és folyton szilárd árakon maradtak.
Külföldön szintén emelkedtek az árak, melynek alapjául a készletek fogyása és az amerikai árak emelkedése szolgált
LOBMAYER J. F.
Czígányból nem lesz p:raszt.A régibb labírói világban történt, hogy egy földesúr cziginyokat akart lotrlepiteni a saját nradal mán. A czigányok hajlandók voltak jtz ingyen földeket clfoglaljj. ó\Vu A
Mikor már a mérnök osztotta a földeket, azt kérdi egy cziginy a mérnök úrtól :
— .Tekintetexs inzseilér uram ! kirem sipen, mondja meg nekem, micsedo madár ezs, a melyik itt mindig a fejünk felott röpköd ?
— Az, czigány, hát az bizony caóka.
— Ciőka 1 Hát azstán abbul a csőká-. bői sose lea gslamb ?
— MAr hogy lenne csókából galamb ?
— Nem-e ? No hát tudja meg azt in-zsellér ur. hogy a esigányból kem les ám parist 1
Vaauti menetrend. Indul XanáKairói bora:
Vonat szám UrxPerc.JdS
''207 Buzvk, Mohir«, Dombovár 5 10 reggel
215 . " . 2 30 délül 2-.S9 , . . 11 1 éjjel
202 Hud*-P*jrtre (gyorsvonat) 5 55 reggel
204 . (postavonat) 2 6 délut ''312 , (tegyt* vonat) 11,20 éijel 313 Bécsbe í8«..mbatholy, Sopron
fclé| 6 15 reggel
301 11 50 éjjel
315 Sopronba 3 40 délnt
205 Prágorbof Kottori, Csáktornya 4 65 reggel
203 . . , 247 délül. 201 . . (gyorsv ) . 10 50 ájjel
Érkozü Kanizsára honnét:
210 Zákány felől '' 5 27 reggel
216 . l 41 dilb.
2<>8 . , 11 1 éjjel
211 Hiidx-Pcztről (.regje» vouat) 4 15 reggel
MILHOFER JÓZSEF
ékszerész Xagy-Kanizsán,
foutcza a Yárostáza átellenében.
Oly bátor vagyok nagy ékszerraktáromat ezennel ajánlani, hol minden gyémánt-, arany- s ezüst tárgy nagy választékban jutányos árért kapható.
Különös szép választás : Cryémánt- , aranygyűrűkben, mennyaiszonyi A szereklen és pedig: gyémánt s arany gir-mtiirák, medalliók, karékok. jegyg-yürilk továbbá IS próbái ezüstből kalanak, evószwek, gyertyatartók s sok más 13 próbái ezüstből
való tárgyakban. Egyúttal van szerencsém jelenteni, hogy álló raktárt tartok a Berndorfi gyárban készült .Prím» clünai ezüstből".
12 darab evőkanál. 15 fit 12 darab franczia villa 15 frt, 12 darab aczél kés, 14 frt 50 kr., 12 darab aczél viH« 14 frt !>0 kr., 12 darab kávás ka Ián 7 frt 75 kr., I darab levesmeró közép t frt 60 kr., 1 darab tej mer 5 nagy 3 frt, továbbá gyertyatartók, cznkordoboaok, eezet s olajtartók s sok más tárgyak csak legjobb minőségű „Prhna Chiriál ezflolből 1" •- Eladás szoros San gyári árak mellett! Vidéki megrencMések lelkiismereteasen ugy legBnomabb arany s ezüst vagy Príma Cbinai ezüst tárgyakban eszközöltetnek otáavét mol-lett. Kom tetsző tárgyak« késaaégessen mások-'' ért kicserélem. " ,
Eddigi jó hírnevemet továbbra is fentartani legfőbb igyekezetem mindenki jó minősége tárgyakra jutányos árak mellett számithat.
MILHOFER JÓZSEF
234 2-3 ékszerész N -Kaaizsán
fóutcza a városháza átellenében.
203 •201
302 Bé-i-ől 314
316 Ropronoól
202 PrAger>-of felől (g\on>von»tj
204 „ . 206
(postavonat) 2 5 délut. (gyorsvonat)'' 10 30 éjjel
4 1 reggel 10 15 éjjel 12 5 délben
5 37 reggel í 20 délut. 10 50 éjjel
Terméuy özletl jelentés mftrez. haváról.
i \ ■ '' • v •
Budapest 1831. április elején.
Bu*a: A lefolyt hónapban, malmaink látván a hozatalok kicsinységét ós a raktárak jelentékeny apadását jónak látták vásárlásaikat folytatólagosan megtenni mi által az árak egy-s kis visszaeséseket leszámítva ogészben véve emelkedésben maradtak, őzemben ámult hónap végével mintegy 25—30 kr. javultak. A forgalom, mintán fiaom fajok hiányzanak tflog alsórendű fajokból állt ¿s mintegy 350 — 300.(00 méterm. tehető, melynek számításával és 140.000 méterm. hozatalt véve fel, a hó végén a készlet 340 000 méterm. mutat. A hó végén a* árak következők : 76 kilo frt. 11.80—12 70. 77 kilo frt. 12.10 -12.90 78 kilo frt 12.30- 13.20.
Eozs: olyan kérés jött eló, hogy a helybeli szükiégletet is alig fedezni. ennek folytan 20 kr. emelkedett frt 10.30—10.7C.
Árpa : minden fajokban vontatott üzlettel volt a hó elején, de a hó közepe és -régé fele keresetté váluk és 10-25 kr javultak: etetési árpa frt''C50-7—maláta árpa frt 7''/ —6%. 4
Zab : igen kis hf-zatlal; finom fajok'' kereslettel 19-20 kr. drágább fit 6 .20—6 90
Felelős szerkesztő: BÁT0BFI LAJOS.
= ...........:
HIRDETÉS. Mindenféle félreértések
kikerülése végett ezennel kijelentjük, hogy a csíktornyai takarékpénztár rész-vénytársulat a Csáktornyán most alakú lóban levő részvénytársasággal semmi féle összeköttetésben sincs. Csáktornyán, 1881 évi április hó 8 án.
A Csáktornya takarékpénztár részvénytársulat igazgatósága.
; rövid ideig látható
I legnagyobb világtárlat Magyarhonban
<'' tartalmaz ÍOOO tájképet.
Léttlaató a főtéren.
Utaxis a föld körül 80 petcs alatt.''teljes át-nézete filadelfiai-, bécsir óa párisi világkiállításoknak. Legújabb látványok a harczt<Vr51. A legszebb opera. op»-rette és balttok a párisi opera háznak. Mozgatható litszekrények. A pokolbani élet és foglalkozás.
i bire$ neretöosMy öllöiiüseii íelttnö.
Nyitya áll reggel 8 örátel este 9 óráig, este fényes kivilágítás mellett.
Belépti dij f20 kr. Miaden, látogató kap egy emlékét.
Remélem bogy a nagyérdemű közönség látogatásával mentől tömegesebben megtisztel. Mély tisztelettel
LINDXEEKÁROLY
! 285 2-» Budapestről
hirdetések.
GYÖNYÖRŰ ROM, KATH. IMAKÖNYVEK.
\ an szerencsém jelenteni, hogy a köztiszteletii Bcke KrÍNtóf vörös herényi róm. kath. plébános és hírneves magyar író által őgyelemmel szerkesztett harmadik és negyedik kiadást ért, az hítHtösságot előmozdító, a kath. hivek szivét nemesitő, háromféle kiadáBu: .Mennyei Mannaskert*, Cdvö»»8ég ösvény«*, „Biztos lelki Vezér* czimii és már tizenkét ezer példányon felül a kath. hivek közt elterjedt
ímaKönyveKet
a teljes irói joggal örök áron megvásároltam.
Beke Kristóf plébános ur, a kath. hivek jobblétrért lelkesen küzdő lelki atya bölcsen belátá ezen imakönyvek szükségességé«, és «zek által igyekezett a nyelvotrontó és hibás imakönyvek kiküszöbölését előmozdítani.
Ezen imakönyvek megjelenésük óta mindeuütt szívesen fogadtattak és eddig a veszprémi, pécsi és szombathelyi pöspökí hatŐH''igok jóváhagyását kinyerték, 6 ezáltal kifejezést''adtak, míszeriut e szépen kiállított hibátlan imakönyvek terjesztését a kath. hivek közt szivesen látnák.
Mennyel mannáikért, vagyis teljos tarUlmu ima- és éne-könyv keresztény katholikusok használatára, harmadik kiadás, öt mUvé-nzi aczéimet-szotll képpel 8-rétü, félbőrbcn, köue t .klian . . frt 1 30 Kgész bőrben, tokban cs finom aranymetszéssel . . frt Egész 1.5r aranymetszés, csat és kereszt . , . . . frt
Zergebőrben, cs:it és diszittésscl......frt
Finomabban készítve..............frt
Selyem- vagy bársonyk&tős aranymetszéssel diszitvo .
1.80 2.70 4 —
írt 7—10-
\
(
finom papirr.i nyomva 12-rétü, hat ki.ftnS aczélmetszetü képpel. Szinnyomatu czimlappal. Negyedik kiadás
frt 1.2
frt 1.80
frt 280
frt 3.50
frt 5- -6.-
frt 6
irt —.40
frt —.60
frt 1.-
frt 1.50
frt 2 50
Mennyei mannaskert, Üdvösség ösvénye, Biztos lelklvezér
Fél bőrben, tokbai*
Kgész bór, finom aranymetszés és tokban . Aczél kereszt és csattal ......
Zergebőr díszítéssel .......
Finomabb kiállított.....•
Selyem- vagy bársonyk.'' diszitmény .....
Mennyel mannásker 32-rétC, temérdek képpel, diszitve,
papirk. tokban t Aranymi tszéss-1, tokban . . . -Aczél kereszt, csattal . . . . '' .
Zfrgebőr, díszesen .......
Selyem-bársony finom diszítméuynyel ....
Kis róztáskert, vagy a kath. keresztény ifjúság imái és énekei kis csinos aranynyomatu papirkötésben, tokban; ára 30 kr.; angol vászon ezüst nyomással 40 kr., egész bőrben vclinpspiraranymetazéssel, tokban 50 kr. ; aczélesatra 70 kr ; egész bőrben velin pipir aranymetszéssel és ac«él csatra, kereszttel 80 kr.
Ejybázl Ónekkönyv, 115 egyházi énekot tartalmazó, Il-ik kiadást ért csinos aranymetszéssel készített könyvecske, ára 60 kr.
Homokkonáronl ealény, a bold. sz Máriát kegyeletteljesen tisztelő magyaroknak ajánlva, ára 20 kr.
Nagy áldozat, i
rta Tóth. Mi ke Jézus társasági tag IV. kiadás, csínos kSnyv képekkel ára fűzve 18, kötve aranynyomastal 28 kr.
. A szent keresztúti ájtatosság, képes kiadás irta Szemányí Ágost szent-Ferencz r. áldozár, kemény kötés, aranynyomással 28. kr.
9B" Minden megrendelés posta fordultával eszközöltetik.
Tisztelettel WAJDITS JÓZSEF,
könyvkiadó K - Kanizsán
O P T I K U S''"
H ELF Y B Nagy-Kanizsán,
a
Âtellenètoen
ajánlja dustartalmu raktárát valódi optikailag csiszolt jól számozott szemüvegeiből és C8ÍptetÓibÓl rövid éa gyengelátóknak, ujouan feltalált szum-kimélő és a szemnek jóttevő angol 8m0ck és couserve Üvegeit, (nem cserélendő el durva ékszer tárgyak kai), achromatikai távcsövek, tábori csövek, szinhází látcsövek, miktoskopok, toleskopok, mindennemű nagyító tükrök, üvegek, prismák, thermométerek, alkoholméterek, aneirod barométerek, or 70sí thermométerek, bor , páliuka , must- stb. stb. mérők, villumozó gópuk, villámhárítók, házi sürgönyök 3 évi jótállással állíttatnak fel.
B9*" Szemüvegeimet vevőimnek 3 n^pi próbára adom. Minden e szakba vágó javítások, újítások felvétetnek és a leggyorsabban 283 2 — 3 eszközöltetnek.
I


IUI
OLL S NÜDLITZ - PORA.
Csak akkor valódi,
lonyomva. „ .. ., .
30 év óia a legjobb sikerek mellett fennáll mindennemű gyomor betegségek és emésztézl akadályok, (mint étvágybiány, hasazomiás), vér tolulta és araayer ellen. Különösen oly egyénekn»k-.ajánlvt, kík 016 élnt-un''.dot folytatnak.
Hamisítások törvényileg büntottetaok.
Egy lepecsételt eredeti dobez ára. I frt. o. é.
Pályázat
A folyó évi junius hó 1-én működését megkezdő „Bellatincz vidéki takarékpénztárnál" egy könyvelő és egy pénztárnok áliása fog betöltetni. — A közgyűlési jóváhagyás fenntartásával a könyvelő évi 500 frt készpénz fizetést és azon kivül még Írásbeli dijakat, a pénztárnok pedig évi 200 frt készpénz fizetést kapván mindketten kedvező ügyforgalom mellett jutalmazás és fizetés emelésre tarthatnak igényt. A könyvelőtől megkívántatik, hogy a bankügyben alapos kereskedelmi szakismeret mellett a magyar, német és egy déli szlávnyelvet bírjon; a folyamodók a biztosítási képességük kimutatásával együtt kellően felszerelt kérvényeiket az alólirott igazgatósághoz f, évi april 24-ig benyújtani tartoznak. . Kelt Bellatincz, 1881. april l~én.
27s -3 A Bellatincz vidéki takarékpénztár igazgatósága.
030039090000000300009000000
CRANCZIA BORSZESZ SÖYAL.
| A legmegbízhatóbb önsegélyző szer« a k&nvedo emberiségnek
I minden belső ét kOlső gyulladásnál, a legtöbb betegség ellen, min. dennemü sebesülések, fej-, fol- és fogfájás, régi sérvek és nyilt sebek-rákrekélyek. üszök, szemgyulladás, mindennemű bénulás éa sórQléa stb.
tb. ellen.
0vegekben használati utasítással együtt 80 kr. o. é.
Hal-májolaj.
KrohnÄ. es társától Bergenben (Norvégiában).
Ezen balmáj zsirolaj valumenuyi, a kere»kodeI«ubeu előfordnlé aj kXzött «t egyedüli, mely orvosi czélokra használható.
ára egy üvegnek használati utasítással I frt o. é.
Fő sssllitás
Moll A. gyógyszerész, es. kir. udvari szállítónál, Bé*
Tuchlaubeu.
Raktár &r. állam miuden birncvos gyógyszertárában vagy ftlsr-koreskodésébe:i Raktár uélkttli Ibelységekbéu , magáncg)-ének nagy>b megreudelési-knél megfelelő árle«a^cdésben ré^zesfllnek.
WA L CZ- közönség kéretik határozottan Moll-tále készitm.r1 reuddni és csak olyanok*i elfogadni, melyek saját óvjegyem és alá»-sommal vannak ellátva ...
Raktárak: Nagy-iUnlztá Helu» J. gyógy.''Prágor Róla gyósye.. Fosselhofer József Roserrfeld Adolf Rosenberg Keroncz. — Zala-Egsrsjg Hollosy J. E. MaröZall ísztl F«rd. ''— BafOS-ÖOrner 8. — űsáktorna Göncz L. v gyógyszeré»», ¡-rnlUlosvár Babóchay Kálm:"Kol«i J-v feró*" Th. Kecskéssy gyógy. KapronfcZ« Werli V. gyágy. Káa^eg Cfacaia-" vi.-s Tst. gyógy. Kűlttel Ut. gy^gy. — Kmthely Sohleifír Á. Wünsch — Mrw*á Rátz Ján. —''íágráb ír vűrnssfi''^^yógy. Mitíibách S. gyóg-. Potkld fferesuszt -riS^ne^ílttfcy And. gyógy. • ii'' «''''^JC«40 9—5?)
HUSZAD^ ÉTFOfcY^M
7 aiAc>L iA\ I "; S Öl ZALiIÖAKST
Agràczi 1880. évi országos Iciátötásoa elismerési oklevelet nyert
A cs. k!r. szab. osztrák toleïsi-ixltoliXLÎbôze''
hitelzálogi biziosiiotr
ERTESITES.
»egyik legsz^nsavdusabb savanyu
a mohai ÁGNES-forrásról
Hazánk
vizéről
darabja 100 ''frt ~
évenkínt 6 húzással
és minden
kezeskednek kétségtelen hitellel s legnagyobb Byeréseeetok, minthogy miodan 100-frt névérték szerint kijátszott záloglevélre azonkívül még jutalom-élvezet is esik, m«ly a kijátszásig "minden hálásban részt vesz, és^nelynek értéke már ma 30—35 forintig tejed. =
'' K jeles záloglevél jegyek, molyek nem ajánlhato''k eléggé, egyszersmind a legolcsóbbak az osztrák-magysr birodalomban, mert ezek az »gyeddii sorsjegyek, melyek ráfizetés nélkül fenntarthatók* \ és n^gi« bizton lehet e kitűnő iegynek jelentékeny árfelemelkedésére számítani.
Bjjözélebbről vizsgálva, látjuk, hogy e jegy
9 jszázalékos kamatozást
képez, minthogy az évi 6 kötlevél értéke darabját 1 frttal véve 6 frt. a kamat 3 frttal számítva, igy az eredmény 9 forintot tesz.
Mi ezen sorsjegyeket készpénzben szigorúan aznapi árfolyam szerint (most 100 frt) aignk, kereset és kóltsé^Ebermenlve. valamint bavl részlet fizetés awllett Is -=z
10 részlet 10 frttal . ... • ¿100 frt az utolsó részlet . . . . . . £ 5 frt
összesen: ^.105 frt
A 10 frtny[ fizetést jegyenként az eladók kiváaatárj. 4''|. I Is megtartjuk. £
A »Tél a jőYő Mm 1881. april 16. l frtgs bélyeg.
Budapest, Dorâttjffi-utéza 6, sz.
y v — ■»
A jutalom kötlovelok mir.t ''.¿fcSnek kamatozása végett hasr.. nálhatók késségeknél, testül(tricnái,. nyilvános «"Uigyolet alatt
-— Allé intézetéknél, (Svábbá jp-áiri- és f— ''
^O péiíz gyanánt és tag011 sí házasság birto ® Q
"C sitékul (A törvények 86. para^raphus''s^ =
* 10 <254 12-15) ? > 5 ^
Udvari zor
Pilztni szerint,
 gráczi 1880. évi orsz. kiállításon elismerési oklevelet nyert
age;
Cs. kir. kiválóan szabadalm
Az ipar csodája.
Sikerült nekem egy nagy angol csédtömegtől 480,000 taczat ev5
készletet a legfinomabb valódi bríitezüstből nyerni, moíyet kis részekben 60 darabonkint eladók.
C8sk 7 frt 80 kr. tehát a munkabérnek alig föléért kapható alai it elsorolt kiválóan igazi brittezüst evőkészlet, m^ly előbb 4() frtba került é» a készlet fehér szín megtartását ilk-től-g 25 évi jótállás adatik.
6 brittezüst asztali kés kitünó angol aczélpengével 6 brittezüst villa egy darabból G igazi angol brittezüst evőkanál 6 legfinomabb brittezim íávéakanál (5 kitűnő brittezüst készsjimoly "
1 igen finom só-, bors- és fogtísztitó tartó 1 nehéz brittezüst levesmerő 1 tömör brittezüst tejmerő kanál
^efléelveflj-ékszer-készbl.
Lzeu rendelvény ékszer-késziVt a legújabb, a logcsinosabb és legjobb a napi ba.\zuá!atra kétségkívül a legszebb ék * háztartásban Minden darabjában az alábbomliu-tt készletnek egy mint: kés.villa, kanál stb. "egy pompáson »ikerült utánzott drágakő van befoglalva, nevezetesen: amethist, opál, sapbtr, rnfala, Smaragd é. i. t. Az alant megnevezett áruezikkek ~ a legtiszfább ''ezüst fehér fembűl állitvák ki. mely több évi használat utan is megtartja eredeti sxln^t. Az utőbb megnevezett tárgyak ezüslsziaénik 10 évi megtartásával jótállás Vaa kikötve, következő 24 drb ékszer-készlet esik 3 frt 75 krba kerül, és pedig : 6 darab ékszer-készlet asztali kés, 6 „ :„< „ „ Tllla,
6 „ ,, erő kanál,
6 „ „ kávés ,, «
összesen 24 darab a meseszerű olcsó áron csak
BIZTOSITO-TARSASAG.
Biztosításokat elfosrad:
1. TUZ, villámcsapás és robbanás következtében támadható elemi károk
6 angol brittezüst gyermek-kanál 4 szép tömör tojástsrtó 4 brittezüst tojáskaná! 4 pompás legfinomabb cznkordc-boz 1 igen jó bors- va:;y cznkortartö
1 legfinomabb fajta the&szürő
2 gyönyörű salon asztali gyertyatartó
2 legfinomabb alabastrom gyertyatartó ék
3 finom va« ajándékkészlet
60 darab
275 4-í0
Mindez elsorolt 60 darab pompás tárgy csak 7 frt 80 kr. Különös kívánatra megrendelhető nálam következő készlet: 6 fcés, 6 kanál, 6 villa, 6 kávéskanál ára 3 frt 80 kr.
iíegrendtlések utánvétté! *agy előbbi pénzküldemény utjání míg a készlet tart, eszközöltetnek e czimen: j"
A. L. GUTTMANN,
_Generaldepot der Britanniasilber Fabrík
BÉCS, J^ FLeiscUmarkt Nr.
O ¿Uf. yc Ití* a megtartásról é. jó fajtáról írásbeli jótállással. Ha 11 L. iO M. egyszerre 48 r.rb rendeltetik meg. ugy Ciaki* e «zélra készített papírtokban küldjük » tárgyakat, m p. 48 drbért 8 Mot Ka. hatós nálunk még: levesmerő darabja 50 kr. tejmerő drbja 35 kr. fózelékmerő, mas slv 45 kr. Nagyobb findzsa drbja 90 kr. középnagyságn tejeskáana drbja 2 50. közép&zerü théjásknnna drbja 3 frt. fedővel ellátott czakortartó l.frt 80 kr. finoman bevésett cznkortartó 2 frt 40 kr Finom góthizlésü gyartyata tó 1 pár 2 frt. 25 kr. ugyanaz finomaa bevésve 3 frt 25 kr, magyarbo.-s- és sótartó 60 kr. eozet- és Olai késziet, 2 részszel csiszolt kri.tályüvegbŐl 3 frt 50 kr. 4 léscszcl 4 M. 75 kr. asztali jynfatartó pyramide l frt 20 kr. ugrófedéllol el látott véseti dohány tartó I frt 25 kr. Ovegdugaszok- komikai figurákkal 3 drb. 60 kr. És még ezerféle tárgyak 10 évi jótállással rornd a srinmegtartás«, mínd-a jó fajtára ronatkozóiag. . ; • , ~ ;. •,.,i>''".i
, Megrond.;lések utánvéttel, Vagy az ."íszeg előleges beküldése meglett " a legpontosabban és hűségesen ietjgsittetcek és a levelek következőleg czimzendók-:
L A U é8"K"Â"N1S, General-Depositeure,
Béos, X., n rie >> b» ot
• U. î. Száz te. sziz ,el!««erô és kôszôaôjivél r&n birtokaakiic.. »egieklatbetík Utánzás ès hamisítás hatóságilag büntettetik, 2''ó 6-10.
ellen, ugy ingó mint^ kigatlan tárgyakra nézve. Tfsl 2*1 i-s
2. JÉG VERES okozta!i|é)kra mindennemű mezőgazdasrr!$rményéknél r
3. AZ EjVfBER ELErí|§^, ezen üz- ^ letág biinden módozafe^^érint 4 leg-jutáii^<jsabb díjtételek %iellettt .
Tt biztosító társaság nagy-kanizsai fő- -ügynöksége if]. BLAU KAK0LY-, ^wstafevata^átoilpflébcn. -
Yegyelemzése a fehérmegyei mohai ÁGNES -forrás v ízének:
1000 gramm vizben'' 10"0 gramm vízben
Szénsavas nátrium ...... 0,04415 gramm. | Borsavas nátrium.....Q,00676 gramm.
Szénsavas kálium............0,01278 „ ! Kénsavas calcium . ...... -9-02297
Szénsavas lithium . . . . . . 0,00740 „ ! Phosphorsavas calcium . . . - . 0,00015 „
Szénsavas calcium.....''. 1,22051 „ Aluminiumoxyd.......nyomai
Szénsavas magnesium..........0,34241 B Korasav......... . 0,06646 ''
Szénaavas vasoxydul ..... 0,00603 , Titánsav .''" , !.......0,00tl4 , v
Szénsavas mangan ...... 0,00074 , Szerves anyag vájsavsók (?) nyomaival 0,02398 ,
Cblornatrium....., . 0,00298 „ Szilárd alkatrészek összege 1,6&108 l
Chlorammonium.....•- . 0,00262 - „ Szabad és'' félig kötött szénsav 2,80064
azaz 1400 köbcentiméter. A viz fajsúlya 1.00461; a viz hőmérséke 11,2° Celsius (levegőé volt — 2° C.) a vízből kitóduló gáz vegyalkata térfogati százalékokban kifejezve:
Szénsav.............. 99,001%
287 1-6 . Idegen gáz............. 0, 99°/0 mely csekély
100,00
voltánál fogva nem volt felismerhető.
E fennebbi elemzés mutatja, bogy ezen viz a savanyu vizek között az elsók közé sorolandó. Tekintve, bogy úgyszólván csupán szénsavsókat tartalmaz, igen nagy mennyiségű szabad szénsav mellett ezen ásványvíz a tiszta földes savanyúvizek közé tartozik.
Budapest, 1880. junius. - Dr. LE5GYEL BÉLA, m. k. egyetemi tanár.
_ Orvosi aa-yüatilscoza/fc.
A mohai .Á6NES--forrás tiszta földes savanyúvíz az igazgatásom alatt lev^Tiókus kórház különböző osztálvin nagy ki-.erjedésbeu .alkalmaztatván, ugy az osztályos főorvosok jelentései mint saját msHhete^. osztályomon és magángy:\korlatomban nyert meggyőződés alapján állíthatom, miszerint kitűnő hatásúnak „bizonyult a légző-, emésztési és húgyszervek hörnt08 báatalmainál, és azért mindazon esetekben, a hol szabadszénjav tartalmának uagy mennyisége--»lkalihaztatását megengedi, kiválóan ajánlható. — Badapesten, 18S1. február hó 5-én. I>r. GE''<IURDT LAJOS,;«?yetcmi t nár és a Rókus kórbáz igazgatója
A mohai ásványvíz Dr Lengyel Béla tanár elemzése után indulva, a szénsavas földes ásványvizek közé tartozik, s annak ivásra használata alkatrészei szerint javalbató a gűrvélykór"tüdűvész, csontlágytilás, nemkülönben angolkór eseteifcen. — Budapest, 1830. jnnius 19-én. ''BALOGH KÁLMÁN'', orvosindor és egyetemi tanár.
—mmmmmmmm''——— ^
Kivonat a megyei tiszti főorvos jelentéséből. A Moha község határábin fekvő s Nagvságos Ketnpelen Imr^fií tulajdonát képező ártézi kut, a—fóldszin fölött mintegy fél méternyi magasságban cmelkodC savanyuvíz''-forrás. Vízének mennyisége 24 óránként 86.4 hektoliterre, hőfoka 11.20 C. fajsúlya 1.00461. A mohai savaoy.-viz Dr. Lengyel Béli, egye''eal tanár nr vegyelemzése szerint, egyike hazánk legsxénsavdusabb viz ínek, s csupán sz insavis sókat Urtalmazvan : fölUiálása birOayára a inár meglevő hasonló források mellett ÍS. ugy. gyógytani tekintetben, mint a közhasználat ezéljábói j» jjyereség. Vegyatxatárc nézve s safaal „A6NES -forrás a 61e»8hlifcll sayanynvízhez hasonlitván leginkább, föltaláfasa nemzetgazd^szati tekintetből Is kiváló, fontossággal bir: rendeltetése lévén mmUgy a Gíossbüblí savanyúvizet piacza^nkr''.! joggal leszorítani. A viz tiszta, átlátszó, bos>»abb időn át -ífcvcgbo zárt állapotban sem képez ülledéket, nagy mennyiségű szabad szénsav tartalmának f-szerejo nem oegedi mog »ój-inak vcTyKomlását; ize kellemeson savanyu, tisztán használva is igen üdítő, borral vegyitvo élénken pezsgő, kelleme* iulul szolgál A mi a víznek gyócyUni hasznait illeti, kitűnő baszn* tapasztaltatott a légzési, az eméiztéU és a vlzeleü sze-vek barrtos bániátaiainál, bű szénsar mcnnyíségo a gyomor ídegvégnit kellemcieu érintvén, s envhitől^g hatván azokra, a viz az emesztési zavaroknál s * tyamor,;akI112 IdegrendSZtr bánutlmal n alapuló bajaiban is jó szolgálatokat tesz; vcgyxlkatát képző könnyen bomló sóinál fogva kiváró i*>v''.>yu2£Zl ígér a ¡jyBr mekgyogyászataál, »un.nnj''ib«n » cry«rmcknk yyomorsAv-tulképződését s ebből kifoly.''.Ug a g;örvély-»séc rs a* angtflkór kifejlődését megaksdályolza Aulában a mohai „ÁGN''KS"-forrás mindazon kóroknál kiváló fi^-clmet érdomel, melyeknőt a .iz^vi élet "támogatása és az idegrendszer működésének kártalan fölfokozási kívánatos. — Székesfehérvár. 1S80. májas hó 13-áu _
Dr. VARGA ZSIGMOND, Fehérít.epyi tiszti főorvosa.
Borral használva már is kiterjedt kedveltségnek örvend.
Országos főraktár Budapest :
ÉDES KUT Y L.,
/
m. kir. udvari ásványvíz s^állitó urnái
Főraktár Székesfehérvár és Fehérmegye részére:
Flits Pál űa, Lichtneckert Antal és Diebálla György araknál.
U?)szintén kapható minden gyógyszertárban, fuszeikereskedésbea és vendéglőben.
Ezsri hazai vállalatot a nagyérdemű közőiiséff kegyes pártfogásálxt tiszteletid ajánlja
Mohán, 1881. év tavaszán. A mohai Ágnes-forráskut kezelósége.-
-''
% — l> -V -.
A ki kétségben Timi a feifetr, • bo^y hírlapokban
feldicsért számtalan gy>fry.izorekboz V''»cite«.iév-öQva^J közűlök melyik iránt vjselt''tssék biiAlonrmalr"aunak ta:iácsoljulCőb»gy Go-ríschok Károly cs. kír. egyít-m^önyvárustól*Bécsbeii (:®-ántér, •>.) "hozassa "meg magának a „Bctsgba.rát1'' czimü köoyvctííkétj mórt abbau a" logkipróbáltabb szerek^lárgyTlagosaE és l$mfitst''öei; van" nak ¡»mertetve, ugy hogy teljes nyugalommal biráih.it é.» a leg jobbat választhatja maginak. Kiért ''egy betegnek kellene sajnálni * fáradsagot egy magyar lovelezőlap megirátóra az említett könyvkereskedéshoz annyival inkább, mivel a könyvCcske ingyen és bérmentve küldetik meg. ugy hogy az a megrendelőnek semmi egyéb költségébe nem kerül. " (261 I. 3—i
HUSZADIK CVitftTAM
Z -A''t''A.''I1''1 KÖZ L WT

'' ií^ ^íí- j^i
(V/*.

I
I &
l
SAgy-Kiaixsáa, nyomtofct & ki*4ó talajdoaos Wajdits József gyorssaj tóján.
ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ TÁRSASÁG BUDAPESTEN.
I. Tüz-, szállítmány- és jégbiztositási üzlet.
>
Kiadások. Huszonharmadik évi zár-számla 1880. évi január 1-ről deczember 31-isi. Bevételek, I Vagyon. Merleg-Hzámla 1880 évi deczember 31-én._Teher.
--'' ■ __________ i ~ ■ _____ ____ i i i --i-1—i '' ■ s—==ss=ss=ss==sss^==========ssmas r
I. Tűzbiztosítás. lírt.__|kr|j "frt. Ifcr £ TÜjblztOfrftáS. -_ifii_J!ELl frt. Jkr bt. |kr| |--Ifi--jg.
Kifixot.tt károk a vis.ontbi.tositott rá«* levonása Az 1879 érr«l átbo.ott rend-* díjtartalék a vls.out ftib^lyt xett tokopémek: ax ols6 hazai takarékpéna- ~ . Bé.xvényalaptóko-teljesen befl.etett 2000
ntá...................| 1.838 (S83 68 bixtoiltott réa. levonásával ó- minden megterhe- ar ugyosUlt budapeiti fSvárosl Ukarékpéu«. égés. részvény á 1000 forint . . . 2.000.000.—
■l Függóbeu maradt károk "artaléka...... 149,848 40 lés nélkül .........................988,009 84 tár''uál és magyar állami klncatárl-pén.tárjegyokben 84''¿,000 — Résxvényalaptöke-toljo.cn beflxetott 2000 I
Sxur<éal költségek a vis.ontbiatoaltott ré.z utáni A> el5a<''te« ingyn évi bixtositáaok.-a vlaaxatartwt Értékpapírok: fél résavény á 600 forint . . . . 1.000,000 — I 8.000,000 —
bevétel levonásával...........1 866,405 05 ö''.xeir, valamint a* 1879 évi uyer.méuyböl 0 a) 1.200 000.— frt. m. íöldhltoHntéxeti A. óv végóv.l fenmaradt tár.atágl tartalék tíko. . 1.040,000 •)
t. A UUbl.to.itáai ü.letet terhelő igaxg.táai költségek | .-»élnt fordított Íeloil''g ..................710,836 48 . 4 VJ, aáloglevolok á Tll.blxtoaliáai rendetdljUrt. kéa.pén.ban 997,059.28
j .............| 374,984 47 658.964,020.83 kntőtt bixto.itá.ok utáni dijak és a '' d2''L% 1.110,000- A. elftzetea Idgyenévro vi.i.atart. ö»zeg 230,118 12 j
- Bebajihatlan követoléink l.iráaa ....... 5,017 13 -olyd évben Ujáu dijkat-le.vé. yck 3,611,728.06 b) 700 000— . m. fÖldhitelinté«.64/0 S.Allitmány bi.toaitáal dijUrtalék kési-
A követkosU évek rendes késspéns-dljtartaléka a vl- levonva trtrle.iteit dij.ik 277 360 71 záloglevelek á 99*/«% 698,260- píozben a: vLuonlbl.toaltott ré.« le-
•xnntbt»t©aUott rész levonásával ét minden meg- viszontbiztosítási dijak 739.877.ii. c) 824,000.— . m. földhltellntézetl vonásával ¿1 mind.n m.gterh.léa nélkül 30,660.10 1.267,727 48
terbelé. nélkül........»97,069.26 lejárt vi.«bl«tosltá,i díj- 6«/,•/. «áloglovelek á Tü.hUto.lil.l fu™« károk tartaléka -- 149 648 49
- .. olK.etes in^yen-évi biztosításokra köloleavény.réazek »21.030.48 1.237,777.43 2.373 960 63 10»1e 324.000- Láít^ 84 927 »2
visszatartott ös.xeg.......230,118.12 1 227,177 38 3.960,816 20 Ax 1679. évben fenmaradt ulr.aUk ta„áb,n volt 4) 600.100.- „ m éazakkelet. va.it A^ki^ab^tí .Sl " . . . . 241 ¡644 25
IX. Szállítmány-biztosítás. károkért............... 181,648 46 4.806,336 41 eaü.t kMv. á 84»| 420.084- Dunaparti háaadó tarUléka....... 1. 26,16578
l Kiflx.iett károk a vlsxontbl.tositott ré«. levonásával 59 004 20 TI Hyállltmánvblztositás !»»,«».- . á 86»l 171812- Kttlönféle köv.talé.ek . f . . . - - - - • • »».JJl
KOggJbea ^adt károk tartaléka ......34,927 32 A. 1879 é"''l ^"^Íu^Ík . . . . 34.646 65 f) 899.800.- . ÍyTK. ¿.SA l7U1'' Tli.ul.ol''öl^nyu^lj''ala''pja8,n '' ! 86 .''< < 2~í
'' •■ • úi 21,77460 26.02».127.36 kötött bi.toíitáaok utáni klb.lIcötvény.á Sl% 347,304- ÉUMtoa^ s.ámláu '' 24 8268
19 20.62 ............»18-899.38 g) P.atl Lloyd társa-ági, Prága vároíí K óvl oy. .X '' ''. l 6?9 883 66
koluégok . . . .. . .... • 19,202 62 levonva-, töri.-, .tett dijak • 5,774.81. é. olai. alapítványi kötvények 113.461- nyer.oeny ,
A követkexC évnek díjtartaléka a vUxontblatositott vl.ioDtbUto.ltá.1 dijak 90 424 16. 96.198 97 122,200 41 a fenti értékpapírok után a, év vé*
ré« levoná.ával ^.......¡<_30Í550 10 1654588. A> ^ ^ fe„ptll>rildt U|tol^ /ngg8ben volt «*«• «edék.a kacatok . . . . 43646,39 3 287,957 39
III. Jégbiztosítás, || károkért............... 54>052l"3 201,898 09 Leszámítolt és egyéb válték........ 876,57fc'' 64
Viaxontbl»to.itá.ok i. Wrlé.ok . .....H «84,87134 TTT i^KI,fn(1uxu —— — A táraa.ág háxal Hodape.t-, Béca- éa Prágában . . 1.760,000 —
. Klfl..tett, károk a via.ontbUto.itott rés. levonáaával | 433,983 98 í^uo.í,, u VT, , <UK a.>7 o« oia m <2« Kdlönfélo adósok:
: 8.«r.é.l é« ig.xgatá.1 köKaégek a via.ontbl.to.iU- | 43.646,264.71 kötött biato.ltáaok utáni dijak . . . 94->,&''t7 g6 946507.26 a) Fénakéaslot é. maradvápyok a képvl.elö.égeknél 787,848 67
i .ok utáui bevételek levonása után .....» 106.681 74 IV P<yVáb hftvétfllftk b) Maradványok ldeg«n Intéseteknél . . . \ . 102,096 70
i Bobajtbatlan köveié,ek lelráaa . ....... f,,44 41 U80.681 42 ..ol^VyeíTn víullt og éb kamatok Jégblxto.háal oa.Uly fo!yé a.imláu............78,086 03
1 A táraaaági tartaléktökének kamatja......J 40 000 - bevételek ............. 214.07076 Kö.pontl pénzkésxlet...........B ^08 ^ A »arUléktéke aa 1880. évi nyore- ^
uor. Kiadott értékpapírok utáni nyereségek..........282,917 20 7.1^,41555 néuyból amelkedot . . . ■ 1,122.069.48 I -
1880 ivl nverenéav - -SS g Társasági bá.ak «la.ta jöved''lmo....... 461 31 573,449 ''6 A követk..» években l.járó díjváltók |---) A dijtartalik a. 880. évi nyer. ^ 7.I16.418W
IööU. ívl nyetomeny.........- • | j 5 ö5á, - "OSöjSÖ1^ kötele.vények össaego . . . . 6.626,969.22 | méuybSl en»elkod»tt...... 1.298,762.22
II. Életbiztosítási üzlet.
Kiadások. Tizennyolczadik évi zár-számla, 1880, évi január 1-től deczember 31-ig. Bevételek. Vagyon. Mérleg-számla 1880. évi deczember 31-én._Teher,
——---■■■•_lLi .1 M m m m l I I , _ ^__, J^ _'' _ . ....... . . ......——----.------—..—r:-----."■* -------''fiV.IW . ''''r '' ~ 111
I -frt. Ikr frt |kr " frt. "kr frt. |kr frt Jkr írt ~
< TJ»rl«at.n kötvények dl|a...........I " = A mult évi,öl Áthozott dijUrUlék.......I Ö''.bií o,¿ 28'' Értékpapírok.....■ 6-039,040 frt. '' 1 DUuttalék . . . .. . • • 7 394,632.37
VImmvaltott kötvényekért ................94,26* 18 Befolyt dijak: ex évben kiállított kötvények után . 266,09« 74 ugy.nll: -''---»«»»ontbl.to.lUaI díj-
Sí ^háx^.r^ : g............ÍSM2!5o a .SecurlU.-.üxlet után, a ...rxé.1 ! oj 1 2.20^600 ^1 o.auák-.nagy.r bank 6V" \........166,782.82 7.228.749 66
tói/ . i . «i^i 2, U • * • •• • • 281,43942 köluégek levonásával............662.016 50 808,112 24 .álóglovelel 100 írtjával ...... 2.201,600 - 2 »UtosUgl aUp ...... • • • *)l''993 70
^ haU,,''-t 35 777 &| a. előbbi években kiállított kötvé-------2 997 208 fr.nyl pest, iagvar" kereaked.'' bau^ .« «kék nyer.ménye a, 1881-1919
FWd..,. ev8 károk tartaléka....... I SlííS nyek után.....^..... 1.339,230 82 6%-0. «áloglevel.l 100 írtjával .... 997,200- ''vakre ..........9947685
ivadékok rt ................a blxto.ltott tóko emelésére íordl- I 3 1.446,000 frtnyl m. földhMIntézetl ö''/.Vo. 4 Ffiggfibou Uv8 károk UrU éka -•-;• 99,475 86
O^oi d" .« ^ " é¥l DyereB>Íttr UUn • • • • "Si! 6 |£ÍÍ : : : "l''Su.* . 9 laao. évt nyeremény......... 831,81128
8xer.éai és d[jb.b''.jtá.i''költségek :::::! ^Ztl l "T^ttT^........., MU
Behajtbatlao kövHeléaek U.váaa . ......^^890 77 S S^ti''Xjly 11 ! ''^SSSál
Díjtartalék M évvégé» . . .............7.828,749 66 10 A kAapont tartoaáaa folyó ..átalán .... 241,18268
1880. évi nyeremény......R 181,311 28 11 Veaér- é. íCUgynök.égek . máaok Urtoaáaal »48.290 06 ___—
[ ZEHÉ ¡jmffiM mgrg 3HHH
I r r
Budapest, 1880. éri deczember hó31én, ''j^^l^^as^eLt«^»^®:
Fuch« Rudolf. Htjés ióztaf, Htrkanyl Filöy»», Lévay Henrik,
t>r«odi Vilmos, Ulbnann Károly Pál,
Pocz Wm& • iHXf*1* . Fruik Frigye«
étotWitMitáai sutályfMk. A foDti .ár.zámlákat és mérlegeket negviugálvfo, a.okat a törvénybon . aa alapszabályokban meghaUroxott olvek .xerint ké..ttltokn«k in azok egy.. Utelelt a Í6- é. «.gádkönyvckkol 8
telj esőn megogy evőknek Uláltuk. KaCZVIlWZKy JalW», . ^ , oo. , • .. ~ életbUtoaitásI kSayvvtv«.
Budait, 1881. márczius h6 8 án. A tolCUryolö t3lSESOtiti»A*:
RwfeiyáriMky Faroticz, Tornyai Schosberoer Zsigmond, Szitányi Izidor. -
... 288 1—1
NAg&UTOAum április 17-én.
- Béfeetésl ér: —
egész évre . . . !. . . fél évre .......
üegyed évre . . . '' .
Egy szám 10 kr.
Y vQft-lls: flBgSíjfcSgi*
8 frt
* n
2 „
HIRDETESEK
^ 8 hasábos petftsorban 7, másodszor 6 s minden további soriért 5 kr. des? '' XYILTT''ÉR»EX bur soroiiki-ut 10 krrrt vétetnek fel. eI Kincstári illeték minden egyes hirde-
re"
U-sért 80 kr. fizetendő.
I , .A lap szellpmi részét illető közlemé-
• hí -t V ...
nyek a szerkesztőhöz.
anyagi" részét illető közlemények
pedig a kiadóhoz bérmentve •''i " iatézendöfe.::
N A-G Y • K A* I Z S A Wlasslc ház.
Ityrmcntetlen levelei csak ismert munkatársaktól fogadtatnak el.
i.-.ii
''i ri
Kéziratok vissza nem küldetnek.
Nsqy-Kanizsaváros helyhatóságának, .nagy-kanizsai önk. tűzoltó-egylet«, a .nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank*, ; nagy-kanizsai takarékpénztárba »zalamegyei általános tanitc testület", a nagy-kanizsai kisded-ne velő egyesület", a nagy-kanizsai tiszti Önsegélyző szövetkezet'', a „soproni kereskedelmi s nagy-kanizsai külválasztmánya* s több megyei és városi
egyesület hivatalos értesítője. " ''
Heten kút kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
A Bal&ton-s/,ubaiy<>zás tárgyában.
. . (Folytatás.)
Ismételjük, hogy- á Balaton szabályozás eredetileg jól indult alapjaiban hegyes vállalata utóbb az ellentétesen érdeklett felek egyoldalú befolyásai és a kormánynak alapos tannimány nélkül tett beavatkozásai által annyira összebonyolittatott, hogy inai napság első kérdés az: hol és mit kell ajra kezdeni?
Az érdekelt felek tájékozására kiadott műszaki vélemény szerint elsőben a jogi alapot kellene megújítani és megerősíteni,, csak azután lehetne uj műszaki munkálatokat tervezni és kivinni; nézetem szerint ellenben meg kell tenni azonnal sür-D<pseu minden czélhoz vezető, vagyis « fenyegető veszély elhárítására szükséges műszaki intézkedést, és pedig a magas kormánynak kell ~>?gtenni a mit jónak lát hatalomszó eiéjével, azutáu ¿a majd az árviz elmúlt, reá érünk a jogi kérdések fölött hosszasabban vitatkozni, — vagy talán árszabályozás sikere fö-Ptti örönr^el^''is feledhet minden a veszély^idején felmerült sérelmet és ^aúaszt.
A jelenleg lehetséges műszaki teendő különben is igen kevésből 11: csatornát bőviteni, uj zsilipet epiteni árviz idején nem lehet, ezt tehát bátran hagyhatjuk utóbbra. hanem .minthogy az elpárolgás nem fokozható, tehát az apadás gyorsítását a vizfelesleg nagyobb mérvű leeresztésével kell előmozdítani" vagyis kereken kimondva: egészen ki kell nyitni azt a szerencsétlen zsilipet!
És ha ezen erélyes rendszabály folytán néhány száz hold Sió melléki bozót elárasztatnék is, még erről felelhetne a magas'' kormány bátran, mert először történnék ezen kis hiba 18 évi szabályozás .folyama

alatt és tartana legfeljebb fél évig és azt eredményezné, hogy a Sió csatornát a szokatlan nagy viz egyszerre ugy kibóyitené, hogy sohasem kellene az? emberi erővel tágabbra ásni, mellesleg az elöntött terület feliszapoltatnék s jövőben termékenyebb lenne mint eddig volt s igy talán még több hasznot mint kárt tenne, az árasztás maguknak a káros feleknek is. Azután pedig nem kellene félni évről-évre ismétlődő víz-veszedelmektől, sem a rozzant állapotú siófoki zsilip rögtöni átszakadásától. . ,
Amennyiben pedig a szabályozás ezen módozata, ép ugy m*nt minden további műszaki kérdés szoros összefüggésben van mindennemű jogi kérdésekkel és a mennyiben éppen a kiadott műszaki vélemény szomorúan tanúságot tesz, hogy a tervező mérnök, minden lépten-nyomon kényszeritve. van kétséges érvényű, majd igy, majd amúgy magyarázott szerződések, rendeletek, megállapodások, kikötések, szabályzatok, érdekek, panaszok és.jogosnlt befolyások'' és több efféle akadályok óvatos kerülgetésére és igy műszaki szempontból egyenesen czélja felé nem baladhat; lássnk először is ezen akadályokat közelebbről, — talán ha jól szembe nézünk velők,: nem lesznek olyan igen ijesztők.
Meg kell itt jegyeznem, hogy adataimat csupán a műszaki véleményből merithetem, mivel hogy jogügyi vélemény a Balaton szabályozás tárgyaban még nem jelent meg. fel kell tehát tennem ho^y az elősorolt számos megállapodás fs rendeletek inkább csak rövid kivonatban, nem pedig égési. eredeti szövegezésük szerint vannak ismertetve és igy fölöttük részletesebb tárgyalásokba bocsátkozni nem''lehet, azonban nézetem szerint a dolog érdemére nézve ezen körülmény nem
tesz különbséget, mert itt csakis a fódologról • akar szó lenni, finod'' megkülönböztetések, egyes szavak-jelentősége fölött még most ne vitázzunk. ''í
• Félszázados vajúdás, hosszú tárgyalások és több meghiusiilt egyezkedési kísérlet után az első jogér-vényes megállapodás a Balaton szabályozás tárgyában az érdéklett és sok tekintetben ellentétesen érdeklett felek közt régre megtörtéin 1862-ik évben Balaton-Füreden. Mellesleg megjegyzendő, hogy már akkor kormánybiztos vezette a tárgyalásokat, mi által nézetem szerint már akkor a magas kormány némileg felcl5sséget vállalt az eredmény iránt. :; f .<. • i.
A műszaki véleményből idézem a következőket:
" E közgyűlésen a fenfor^ott ellentétes érdekek megnyugtatása s a támasztott követelések egyezségi-leg történt kiegyenlítése orána szabályozás határozott és változatlan czéljaira nézve a következő megállapodás jött létre :
a) Az el mocsároscKÍott területei: kiszárítása s a kártékony, bűzös vizek levezetése s e czélból a Balaton víztükrének sz 1862. évben észlelt 100*56 méter magasságról 3 lábbal, illetve 0-96 méterre! 99''6i métér magasságra leendő leszállítása.
b) A Balaton vizfeleslegének k á r t a 1 a n levezetése . s ezzel kapcsolatosan a Sió folyónak rendezése a Balatontól Ozoráig. illetve a Kapós folyó beszakadásáig.
c) Az alsó vidék ármentesité-s^n-ak biztositásAra-s a Balaton kifolyásának szabályozására Siófokon a Sió kezdeténéi egy ésilip épitése;
d) A balatoni hajózás előmozdítása tekintetéből szintén Siófokon egy alkalmas kikötő épitése;
e) A Balatonnak ós vidékének vízi összeköttetése; a Dunával egy a Sión vezetett hajózható csa-tornávaV;
f) A Baiatóü habverése és jég-torlása''által veszélyeztetett déli vaspályának biztosítása.
Ezen megállapított és elfogadott szabályozási czélokon kívül a szabályozás szoigálmányaira nézve kiköttetett.» hogy a Nádor csatorna társulatnak a kérdéses szabályozás folytán elóálkodó több költségek fe jében .50 ezer forint fizettessék y — mely összegből 10 ezer forintot a sióberki társulat vállait magára,-32.50& irtot pedig azon joggal, hogy. a hajózásnál a csatorna-vámot 5 évig szedhesse, a somogyibalatoni társulat, és végre 75.00 .- forintot Bathyányi Fülöp herczeg fizetett.
A kaposi társulat kártalanítást nem igényelvén, valamint hogy Esz-terha/.y Pá4 herczeg ozorai malmát fizetés Uiéléühfelajánltatván. a szabályozás ellenében fenforgottt nehézségek,, elenyésztettek.
A szabályozási munkálatokból a siófoki zsilip és kikötő építését, továbbá a Sió csatórná-kiásását In-tig a 3omogy-balatoni társulat egye sülten- a déli vaspálya-társulattal vállalták el, mig a Siónak további readezése Inttói Ozoráig, illetve a Kapós folyóig a sióberki társulat feladatául maradt.
Elkészülvén és bemutattatván a tervek, azok azon kijelentéssel, hogy a Balaton víztükrének leszállítása a. tó nagyobb vizén alól''5'' b" gi.t __ j-4j méter legyen, hogy a vizfelesleg a'' siófoki országúton- alól építendő-táblás zugón 2 — 3 éven-át mérsékelten leeresztetvén, -akként kezeltessék, hogy a Balatonból kitódulható vizek az alsó vidéknek kárt ne okozzanak, s bog}- végre" leszál-littatván a tó vize a kiszabott mértékre, a zugó táblái kiszedessenek s
ez által a Balaton kifolyásának és a hajózásnak szabad u''t nyittassák; — a központi választmány által 1863. april 3. egyhangúlag és kifogás nélkül elfogadtatván, "haladéktalanul foganatosításuk elrendéltetett.
A helyben hagyott tervezetben anagyobb : víz" gyanánt nem az 1862-iki nagy viz, hanem a még nagyobb 1858-iki lett felvéve, mely volt 101 ;02 v igy tehát " eredeti megállapodás semmiben sem változott^ csak másként lett kifejezve, mert 10.1''02-ból levonva 1-41, marad ismét 99-61 mint szabályozási vonal.''
A fentebb idézett magállapodás képezi a Balatcm szabályozás alapját és ezzel -együtt képezi a mai uapig tisztába nem hozott vitás kérdések kiinduló pontját.
Első'' kérdés Litt,-'' hogy miféle jogerővel bir ezen „ megállapodás" mai n*pon/. ueip .ésű|t-e el? nem módosittatott-e későbbi hasopérvényü megállapodások áltál ? nem* mutatkozott-e kivihetetlennek és nem vesztéttö-e ei''r!ez áJl^Jsi! éftvényét? vagy ha egyes pontjai .kivihetőnek, más pontja, kivihetők, — a minek megbirálása már a műszaki térre tartozik — akkor a kivihető pontok •érvényesek-e, vagy az egész megállapodás érvény teien-e?
- Ezen kérdések tárgyalása elől nem szabad és nem lehet kitérnünk, és e tekintetben nézetem TÍfagvon eltér n''gs Kiszély Károly :i úr véleményétől, ki nem akarja úgyán,- des mégis kénytelen a vitás kérdéseket tekintetbe venni, s1 azért ^egyrészről felveszi ho£y azok valaki áltál va--iamikép tnár elintéztettek, másrészt inti az illető feleket, hogy már egyszer egyezzenek ki¿: végre pefig oly véleményt is ád, melyben nem mondatik ftgyan ki világosan;'' - hogy ez vagy amaz_ megállapodási pont elvesztetté érvényét, de ugyanez
TARCZÁ.
Husyét napján.
Van-e siobb napja évnek, Vaxi-e magasitosabb napja : tlipt melyen ax emberiség Sx»badit«''>j a, főpapja, Jézus Krisztus feltámadott?
Ninca, nom lehet, mioden nap k&at Ez a nap a legremekebb: A legnagyobb öröm lángja Hoviti ma a sziveket . . . Mivel Krisztus feltámadott
Megváltotott még a föld is: Ledobta a gyáaio» mezét S ünnepélye« fényes ruhát Vett magára most a helyett Mivel Krisztus feltámadott.
Legékc*ebh virágíval , Kedveakedik * kikelet; Legédesebb dalát zeugi F.-ut pacsirta s füla«rte Uut Mivel Krisxtog fe:támadotc.
Mosolygóbb lott az ég kékje, Ragyogóbb a nap sugára; S illntti lj"S levegőn át Szól a szellő Brömdal* . . . Mivel Kris*tni feltámadott
¿g, föld, minden át van hatva Mondhatatlan érzelemtől; A legforóbb érzelemnek Méinél édecb könye perdal . . Mivel Krisztái feltámadott.
Hogy szent valláauuk isteni, As ember a mo-nybol kapta 8 azon a pokol sem *«hot FCrBt aoba, az n»atja: Miv<4 Kris-tu* feitima.iott.
Van-c s-ebb napja az égisek, Van-é magasztosabb napja: Mint melyen az emberiség Szabaditója, főpapja, Jézus Krisztna feltámadott?
VÁROiY MIHÁLY.
Fel Is, 1 e ls.
Eredeti regény.
Irta: SZlliiátE IjSLjOS.
(FolyUtáa.)
— Nem r%en tartatolt táncz mu latság alkalmával volt a válaaz. Ott igen kedélveaeo mulattatta a hölgjeket Ha 6 nem lett volna jelen, — hogy a hölgyek szavait idézzem — tolytatá Lejtci — az egész mulatságból a vig kedély teljeseD hiányzott volna, valób Riesenstero Tivadar ur öntött életet a mula''.aágba.
Lejtei örvendett, hogy oly ügyesen kibírta . fundálni az egész históriái, a melyből, magától (értetódik, egy b?tü.nyi Bem volt igaz. ,. •
De még jobban örvendett Rieaen-aternné 6 nagyaága, hogy fiáról cíy aaépe ket hallhatott a tanár úrtól
— Oh Iaienem mily megelégedett vagyok, mikor Tivadaromról ily szépe ket hallhatok. Mily boldog a ajülő, senki sem birja. azt elképzelni, hogyha ily ked ves gyermekkel bir. Tudom sok, sok Bzülő áldauá a teremtót, ha oly jó,oly azeretetre méltó gyermeke volna aaint nekem, igen nekem van. Mily azarencoéenek ffiondüa-tom magamat <"
— No hiszen köszönöm &lÁ9an — gondolá magában Lejtei, — ha a nagy aágoa aaazony megtudná, hogy ex holmi .svindli,* akkor volna csak hadd e! hadd. De boldogok ae együgyüek, mert övéké a mennyeknek országa.
. Ezen időtől fogva azután mioden tanár uf iparkodott alkaiomszerüleg szebb Z& sz«íbb hirokkel meglepni Riesensternné ó nagyságát.
*
* *
Tivadarnak nemsokára aio* ik>dt meg a szeme, amin bizony még nem kel lett volns..
Hja'' bizony a szerelem beone is fel éled már, mint minden ifjú keblében.
Az angol, a franczia, a vegytani és a* azéptroda''mi tanórák alatt egyébről sem bessélgottek darab ido óta, miut Vilmáról és megint csak Vilmácskárói.
Na az igaz cainoa, énekes nőcske volt a Bzinháznái. Méltán a szépek sorába számítandó volta „magácskaV éi .kegyt-decske," .
N-mcsak: Tivadarnak, — mint ez rendesen igy szoko-.t lenni, — hanem más úriembernek is megakadt rajta a szeme.
Egy nagy csomó fiatal ember bolon dult bele az igaz, de annyira egyik sem mict Tivadar.
Ebben tehát kivételt képezeit.
Azok a szemek !
Igen kzok a fekete szemek, a me lyek oly kedvesen tudtak tekinteni, bizony sok embérnek elszedték azt a kevés eazét ifi, a mivel különben Bem igen dicsekedhettek volna.
No ez még csak megjárta volna
Ha valakinek csak az eszét forgatta volna össze, erre azután minden bölcs ember mondotta volna tudákosan : ez r*gi dolog.
De miko? mind fcz eszét, nrnd az erszényeuskéjét elforgatta, erre még - bölcsebben mogitélvft.i dolcg állását a cselléj* még egy jó nagyot köhintve azt.mondott»:
hogy no ez mégis csuk sok, ennyire belebolondulni, de ennyireJ .
Pedig hát Tivadar ily helyzetben volt.,Egészen ilyen helyzetben.
Ha az ellenfél hódítani készül, az az elaó teendője, hogy msgnézi a C&asát, hogyan állanak, miként állnak ott az ügyek.
Ha a pénzeoske megvan szép mennyiségben, akkor a többi gond mind eloszlik, mint * vwi potyporék
Tivadarnak pedig ebbeu nem volt hiánya, igy hát & hódítás elő nem gördült vajmi nag\ akadály.
Vilma kisasszony pedig volt oly okos, Hogy kizsákmányolja az úrfi tárczá-ját, a melyben oly szép számban préselődték egymáson a bankók. A mama jó szivüségéból volt az mind oda benn. r
Ma, — itt mulatunk. Helyes.
Holnap — ott mulatunk. Nagyon helyes.
Holnapután meg amott mulatunk. H&táruUnul igen helyes.
Ez v< lt a megállapított program''.
És igy ment ez jó darabig.
Vilma kisasszonyról röviden azt megemlithatjiik, hogy oly. — .kedves—hajadon volt, aki mást ia boldpgi.tott,nemcsak Tivadart. .. . .
Szegény Tivad*r erről .semmii sem tudott. .,.:: . tt:
Ily szép meggyőződésben nemcsak 6 volt, hanem mind«» udvarlója./ .
Pedig hát egésaen máakéiU voIl
Á találta kedves órái oly ügyesen voltak Vilma kisasszony szép ''japlújá ban elrendezve mint akár melyik v*suü állomásfőnöknek a vonatok elindulási, megérkezési aoenelterve.
Összeütközés vagy találkozás senam esetre sem jött létre, ha csak valami bal aset n^m adja magát véletlenüf elő.
Egyik órában ennek az előkeli urnák esküdött airig tartó hűsege*, a másik órában ismét másnak — és igy ment ez rendesen mint a jó óra.
ilaris a csacska azobaleiny oly ügyesen volt Vet^nitva a nagyságos kis-asszoúy titkaiba, mint maga <5 nagysága.
Üly ügy^s volt, hogy;.valami alkalmatlan találkozás sohasem fordult elő. Oly jól tudta a váltókat elhelyezői, hogy soha sem ment egyik «em a rwa vágányba.
Moét ezen as ajtón kell. elbocsátani ezt az u.-at, maid amazon a másikat ''
A »párfinosc öreg urat a háVjó lóp-ceők felé nyíló ajtón kell bevezetni.
Á ,''czvíkkerés siőke" urat a főlépcsőn kell elbocsátani''
Ez Tivadar a „fiatal" nagys/lgoa ur veit. At előszobán keresetű! keli bevezetni a sztirke koczkás nadrágu urat.
Ka igy ment ez tovább c*ép sorrendbe.^ oiy ügyesen volt kiazámi^va, a me> tlat-jövet, hogy még a kapuaái aepi Aalál-kozhat>k, nehogy ellenkező esetben baj tórtéuhe»sék.
Tivadar imádta e hölgyet, mindent megtett eleinte, caakhogy kegyét megnyerhette. í-.-t • :) " .-
Ez pedig « tg« eleinte nem a legkönnyebben- ment.
Társai — t tanár urak — i» sokat fáradoztak vele együtt, csakhogy elérhesse óhaját.
S*egóuy ifjai mennyire elragadta «
szenvedély! ; ,„ .

! * t
míStÁVlK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
ÁPRILIS ^ 1^-én 188Í.
)! 7
hallgatagon felismertetik az iltal, hogy a megállapított leglényegesebb pontokkal egyenesen ellenkező, vagyis a régi jogalapot egészen nélkülöző műszaki miveletek javasoltatnak.
« a _ ■: W
Nézetem szerint pedig ezen „megállapodás* igazi nevén alapszerződésnek nevezendő — a mint et néhol a műszaki véleményben ib megtörténik — és mint ilyen kiváló figyelemben ós kíméletben részesítendő, a benne megállapított fizetések teljesittetvén és a műszaki miveletek nagy részben végrehajtatván, elévülésről };■vág}''\ alakinti érvóny-vesztésről szó sem lehet; későbbi „ megállapodások" történtek, ugyan, de nem mindig valamennyi szerződő fél beleegyezése mellett, hanem inkább óvások daczára; ezekre nézve aztánI magasabb forumoknak kellene ítélni, addig az a mi később szótöbbség vagy kormányrendelet által határoz-tátott, vita tárgyát képezheti, főkép a mennyiben az alapszerződéssel ellenkezik, vagy ideiglenes jellegű, vagy éppen kivihetetlen képtelenség, amit ismét a későbbi tapasztalatok alapján csak illetékes szakértők Ítélhetnek meg — ami pedig magában az alapszerződésben mutatkozik | tényleg kivihetetlennek, azt érvénytelennek tartom, de fenntartva érvényét azon esetre, ha njabb műszaki találmányok vagy elóhaladások, I vagy egyéb viszonyok változása folytán a kivihetetlenség megszűnnék, '' végre egyes kivihetefelen, pontok a többi pontok jogerejétjnem változtathatják mer
HENOZ ANTAL.
(Folyt, követkesik.)
Az ilyféle esetek a szőlőknél azért fordulnak elő, mert venni szándékozók nem bírnak határozott tudomással arról, váljon a hátralevő tetemes hegyvám töröltetni fog-e avagy sem, ámbár a kiküldött végrehajtó azt hangsúlyozza, hogy a birtok tehermentesen adatik el. Ha a vétel azonban megtörtént, tapasztalás szerint mégis végrehajtás st-ján követelik az uj birtokostól a hegyvámot, a mi jogosnak is magyarázható, mert az árverési hirdetmény nem tartalmazza azon szükséges kelléket, hogy a netáni hegyvám hátralékok töröltetni fognak, valamint az átkeblezési végzés sem foglalja magába azt, hogy rele mi történik, nemkülönben a pénzügy által annak törlése — miként az adónál — nem rendeltetik el.—Honnét meríti tehát a kiküldött végrehajtó, hogy a birtok tehermentesen adatik el, mi sem a törvényben nem gyö-Ikeredzik, sem utasítása erról nem intézkedik?
A dolgok ekkénti állásá oda enged következtetni, hogy a hegyvám tartozást, mintán az a telekkönyvben a tulajdon lapoi; van, birtokkal együtt megvette vevó, » mint átvett adósságot fizetnie kell, mert ha nem ugy van, miért nem intézkedik a telekkönyv végzéseiben határozottan 8 akként, hogy a vétel elótti hegyvám hátralékok törlésbe menjenek ? Több társaságban szóba jött ezen nem éppen érdektelen kérdés, de a vélemények annyira kQlöobözők, hogy a venni szándékozókat nem bátorítja fel; nagyon kívánatos lenne tehát, ha e becses lap hasábjain biztos felvilágosítást nyerhetnénk.
• —ó-.
— A hegyvám dolgában. Mai
zilált pénzviazonyaink közepette igen gyakori,''hogy ingatlanok árverezés alá kerülnek s néha oly csekély áron adatnak el, hogy még a hátralevő adó sem, annál kevésbé kerül ki árve-reztető követelése, melyet ha elveszteni nem akar, kénytelen maga a birtokot megtartani, holott neki egyenesen pénzére lenne szüksége.
Ily körülmények között még adósságba keveredik, mert a perköltséget, — mely ilyenkor már tetemes összeget tesz ki, — ügyvéd jének kénytelen kifizetni
HL -A menyasszony.
Biesenstern ar és neje Tivadarról beszélgétvén — persse a legmegelégí-det-tebben — Rieaenaternné ó nagysága jónak látta az alkalmat arra, hogy férje előtt is megpendítse art, amiről ő már egy jó-darab idő óla gondolkodo IL Tehát J épen Tivadarról lévén a szó, igy folytatá a beszélgetés fonalát:
— Mindenről gondoskodtunk, mindenben részesítettük Tivadarunkat, nem vontunk meg tőle semmit, de még egy fontos dologban nem tettünk semmit sem.
— Ugyan mi lehet az édesem? szólt nyájas hangon Ríeeenatern ur t a pamlagon kedves neje mellett foglalt helyeit.
— Ez .pedig oly kőteleaaég, a melyet egy jó szülőnek aem szabad gond nélkül hagyni.
— Szólj érthetőben, mondd el óhajodat, szdv-örömeet meghallgatom.
— Látod édesem — szólt Riesen sternné ő nagysága a férje kesét megfogá, — Tivadar elért« azon kort, s melyben a szülőknek igen nagy kötelességeik van. nak gyermekeik iránt. Tivadarunk tehát méltán gondolhat arra, amire minden fiatal embernek gondolnia. kell. Ez pedig nem egyéb, mint a kásássá g. Gyermekünk a tudomány által eláraas-tátva, teljesen megfeledkeslk erról; szegényt annyira elfoglalja, hogy bisony még ideje sem jut ilyesmiről gondolkozni. Szereszünk tehát neki örömet, boldogságot. Legyen 6 Ss oly boldog, mint mi vagyunk.
— Szavaidat aem ellessem egy cseppet sem, ugyan mi okból is tehetném. Hiszen tudod Saroltám, mily édes örömöket szült asoo gondolat, hogy hásas társak leszünk, mennyire jól éreztük akkor magunkat, oh ha viaesa emlékesem mind ezekre. De csak azon kesdem, hogy hátha haastalan tervesgetéseink, mikor meglehet már erről előbb gondolkodott mintrai. Sótazis megtörténhetett, hogy s mit mi még osak mert aksrunk, ő már meg is tette.
- Sarsjáték rendezésére
szóló engedélyek. A pénzügyminiszter valamennyi pénzügyigazgatósághoz a következő körrendeletet bocsátotta ki: A közel múltban több oly eset fordult elő, hogy egynémely pénzügyőri szakasz értéktárgyak kisorsoláaára — csupán a lottódij fizetése után engedelmet adott. Ezen eljárás két irányban volt helytelen; 1-ör azért, mert ily engedelem megadása meghaladja a pénzügyőri közeg hatáskörét; 2-or
— Oh dehogy édesem. Hiasen akkor szólt volna kedveséről, nem szokott titkolni előttem semmit sem.
— No lelkem, csak emlékezzél vissza azon boldog időkre, midőn hasonló helyzetben voltunk, szóltunk-e valamit egyhamar öregeinknek a felől, hogy szeretjük egymást.
— Bizony mi csak hallgattunk eleinte szépecskén.
— Na lám osak azt mondogattuk mily jó volna, ha lenne. Azután mikor el ír előakartunk egészen határozottan állni, hogy már van, akkor is megazep pentünk ám s gyorsan igy fordítottuk a dolgot, — ugyan bele egyeznének-e, vagy jóvá hagynák e, ha volna? Uikor már szüleink azt mondották, bisony miért is ellenesnők, akkor azután előmertünk állni, hogy igy; meg amúgy van már a. dolog.
— As igas édesem; egészen igy volt, tehát csak volt. De es nem törvény, hogy igy kell Tivadarnak is oselekednie. Ami szüleink, — az Isten nyugossssa őket békében — szegények voltak. A sors minket — hála az égnek — Jobb helyzetbe hozott, igy tehát tegyük meg mi Tivadarnak, amit szüleink nekünk nem tettek. As elmulasztott jótétemény helyre pótoláaa mindig kedves. Lepjük meg, majd meglásd, mily boldogságot szerzünk neki. Bár minden szülő gyermeke boldogságát elősegítené.
— Szivem mélyéből óhajtom magam is, hogy mentől boldogabbá tehetnők.
— Tehát szólj édesem, ugy-e van sok ismerősünk, esek pedig mind előkelő urak, a kiknek leányai ogyhissezo kivin •ágát nem utasítják vissza, — mit gondolás, kinek a leányát szemelhetnék ki legjobban ?
— No lelkem ezt bizony igen bajos volna határozottan megmondani.
— Ugyan már miért?
— A tetssés dolgában Saroltám legnehesebb valakinek eleget tenni. Meglehet a mi tetszésünknek megfelel & válasz tott, de most már as bökkenj hogy Tivadar is ugy fog nyilatkosni. Ugy gondo
azért, mert az 1879. 40. törvénycikk szerint meghatározott nyereményadó be nem szedetett. Meghagyom ennélfogva az igazgatóságnak, hogy a pénzügyőri biztosságot, ugy szintén az adóhivatalt is utasítsa arra, hogy az 1868 evi „Pénzügyi törvények és szabályok* 12. füz. 38. § ában foglaltakat szem előtt tartva, értéktárgyak kisorsolására engedelmet ne adjanak, hanem a feleket utasítsák annak megszerzése végett a lottó-igazgatósághoz, vagy az illető lottó hitaUlhoz, hová a lottó-dijat és a kibocsátandó tárgyak értéke után eső tíz százaléknyi nye remény adót is kell küldeni. Ha előfordulna oly eset, hogy a felek adóhivatalnál fizetnék a lottó díjat és nyereményadót, akkor az adóhivatal ezen összegeket egyelőre vegye letétbe, 8 csak akkor számolja el a lottó-díj s illetőleg a nyereményadó-naplóban, ha a kisorsolásra vonatkozó engedelem a lottó-igazgatóságtól vagy lottó hivataltól megérkezik. A végleges felszámolás megtörténte után az adóhivatal a lottódij naplót a pénzügyminisztérium lottószámvevőségéhez, a nyereményadó naplót pedig a pénzügyminisztérium adó-és jövedéki számvevőségéhez terjesz-sze fel.
— A használhatatlanná vált válasxos levelezőlapok kicserélésének dijáról a közlekedési miniszter a következő körrendeletet bocsátotta ti: Használhatatlanná vált válaszos evelezólapok kicserélésért az esetben, ia a törzs- és válaszlap még összefügg, egy kettős lap kiszól gála tása mellett 1 kr. szedetik. Ha azonban a törzs- és a válaszlap egymástól elválasztva vagy közülök csak egyik ap mutattatik be kícserelés végett, minden egyes lap kicseréléséért, egy közönséges levelezőlap kiszolgáltatása mellett 1 kr. szedetik. Az ilyen elrontott levelezőlapokra netán felragasztott levéljegyek, a kicserélés alkalmával figyelembe nem vétetnek. Magától értetődik, hogy más, mint magyar postaigazgatás által kiadott levelezőlapok, egyáltalán nem cseréltetnek ki,
om az ilyesmit legjobb csak a sorsra jizni. Nem mondom azért, hogy as ily uton, módon létositett házasságok nem tartósak, nem szereznek állandó boldog ságot, oh már miért nem ? hiszen erre is van szás meg ssás példa. Mégis csak ami azt illeti, jobbnak látom a sors által ren d el t«t.
— Magam sem találok épen elle nézni valót szavaid igazságaiban. Meg győzödésem szintén hasonló. No de most magunknak kell gondoskodnunk, ne váruk azt, míg a véletlen rendel számára.
•— Egészen helyesen van, hiszen ia már igy van, hiszen akkor magam is >eleegyezem.
— Azt jól tudom, hogy Fóldeay eányairól hasonló véleményben van
mint én.
— Azokról hallgassunk. Holmi nagyon is feahéjásakodó hölgyek, hason-ók a meleg házban üveg alatt növesztett virágokhoz. Csak nézni valók. Kocsányos ur leányai azok igen — folytatá langsulylyal Riesenatern ur — azok aztán a leányok 1 A választást bátran megehet tenni közülők. Mind helyre leány egytől egyig!
— Ezért már haragudott Riesensternné ő nagysága.
— Az még ugy sem kell — szólt indulatosan Rienensternné ő nagysága, akinek ezen tanács sehogy sem volt Ínyére.
— Már miért nem édesem ?
— Hát osak azért nem. G
— Hát csak azért nem — ismétlé iiesenstern ur s vállat voút, — ebből >isony kedveset tudok.
— Ha maga Tivadar állana ilyen meggondolatlan kívánattal elő, még ak tor is ellenesném. Oly férfi leánya, mint Locaányos-é nem érdemli meg, hogy ily
derék ifjú álul szerettessék I
— Talán azért, hogy megharagudtatok egymásra
— Kimélj kérlek, kímélj, — szólt indulatosan Riesensterané ő nagysága, — nem akarom, hogy megharagudjunk. Ha
Beck Károly öirJáuAl.
Matali-iosdorf (Bécs mellett), 1881. apr. 10-án.
Ili alaaik a kOltS, akinek közében Apollónak lantja «eogo olyan ssépen, Kinek dala omlott, mint »ad folyam árja, Vagy elhalt távoli ki« patak nxMjára. Alndj'', nini kfiltS. M»»t éairovitlenOl Jár vihar és ssellfi holt homlokod körfl] : Vihír, mely harsog, mint harazdalod harsogott, É. i*e]16, mely elhal, mint szerelmi dalod.
(Moorc utás angolból Potőfi )
Beck Károlyr a magyarszületéeü és
magyaréra*!ioü német költő ma két éve W&hriugben, közel nagy Széchenyi utolsó tartózkodási helyéhez a sors szeszélyétől Üldözve, megfosztva a sors által a legszerényebb auyagi jutalomtól, majdnem azt lehetne mondani a legnagyobb nélkülözések kö.t éhen halt meg.
Szükségtelen Beck Károly élet- és jellemrajzát itt leírni, tudva van ez már a közönség előtt; csak ismétlésbe bocsátkoznánk, minthogy journalista-collegánk üsstelt Löb Iguácx ur est a nagy köl''ő halálakor teljesítette és azt e lapok 1879. apr. 20-iki 32 ik stámában közölte. Szorulás fogja el szivünket, amidőn a nagy *öltő sírjánál áll parányiságunk; az ég is könnyes, permetesve esik az esó és lágyítja a kemény göröngyöt, mely a muzsafiat betakarja.
^gy 180 centimeter hosszú és 30 centimeter széles sir most elegendő arra, hogy egy oly férfiút zárjon magiba,kinek szellemű nem fért meg a Kárpátoktól egész az Adriáig terjedő óríáai téren, kinek szelleme tulárasztá kz osztrák birodalmat, Külsó-N.imetországot, s kinek dalai a Kárpátok sziklás bérczeitul verettük vissza, mely visszhang átjárta egész Európát.
Ki hitte volna, hogy az általán dicsőitett költő, ki egykoron a költészet fényes trónjáról nézte/az alant körülötte ujongó népet, .-n«ly őt imádta, hogy e költő — azért, meri hazáját szerette — a lyrika rózsás kertjéből a tüskebokorba fog alázudittatm ?
.... Megtörtént! ....
Beck Károly r.okkal jobban szerette magyar hazáját, semhogy jövőjét a szeretetért lel ne áldozta volnál
Beck német nyelven, német betűkkel irt, de mindenkor magyarul szerette hazaját akkor is, midőn hacájábó: kita-szittatott. Nem gyúlt m*g bei:ae hasija ¡ráüti bosszúja . . sllenketiőleg! ő ugy tekinté magát, mint kit a toracsapás tart távol szeretett hazájától, és est annál inkább szereti, minél távolabb van tőle; mert a jó hazafi csak akkor bírja hazáját igazán szeretni és tisztelni, ha távol van tőle, ba belátja, hogy raegbecsü!hetlen valami előtte a .haza !« . .
És ea buktatta m«*g Beck Károlyt !
Beck Károly tehát a külföldön telepedett le, a külföld számára irt, költött, ott, hol Magyarorsság számára a viszály magva el lett hintve és kikelt; ott sem szűnt ő meg hazáját szeretni, szerette híven, lángolón, mint azt egy igazi magyar szeretheti. Forradalmi veraeket irt, és
azt mondanád, hogy Sairontákíné leánya lesz jó Tivadarnak feleségül, az már mos.
Most meg Riesenstern ur kezdte rá :
— No már édesem ezt meg én nem akarom. Az özvegy Szirontákinénak valami olyan tulajdonsága van, hogy vele kijönni világért sem lehet. Mindenért ellenkezik, mindenben hibát, mindenben ellenkezőt talál és keres, szóval 6 kelme azt husi, hogy igen okos, hogy kanállal ette bölcsességét. Annyit disputál, — ha egyszer rákezdi, — hogy utóvégre is mindenki <rá hagyja, neki engedi át az igazat, persze csakhogy megszabaduljon a kereplótől. Leánya sem lesz más forma. Azt már bizony nem engedem, hogy olyan neje, nekem meg olyan menyem legyen! Egyéb se kéne!
— Bizony ezt épen magam sem szeretném, de hiába Szironlákiné leánya.
— Kimélj édesem — vágott közbe Biesenstern ur. Mit Sziroutákiné leánya, do nagyra vagy egyszerre vele.
Ennek e beszélgetésnek azután az lón a gyors végo, hogy se Biesenstern ur, sem Riesensternné ő nagysága nem engedett; egyik Kocsányos ur leányát a másik Szironlákiné leányát pártolta, — ebből igy hát pörlokedés, harag lett.
rzért el kelle hagynia Ausztriát, második hazáját, hol akkor irodalmi működése fénypontján állott ó elhagyta Ausztriát, őt elhagy la a szerencse csillaga ;feIálJosta jövőjét basájáért.
E nagy költő sírjánál állunk, kiről s német sajtó egy helyen így szól :
.Egy költő, k: »évsserint koraidő ben azabad jövőért lelkesedve fellépett és mindenkor Magyarország értékes, embe-riszép és hallhatatlan poetai leiráaát -al-kotá és — sajnos —: gondok közt halt meg.« —
Beck Károly a népnek irí, de ez azután a haláláról miUem akart tudj,,- • reá vonatkostathatjuk Petőfi ssavait: '' .Virágos kert a költő szive, De másnak termi a virágokat; Míg ezeket szétosztogatja, Önön magának osak tövis marad.«
Nem mulaszthatjuk el, hogy Beck halálának évfordulója napján ama airt meg ne látogaasuk, mely ama drága tetemet takarja, melynek oly sokat szenvedett lelke már rég a mennyben vau.
A matzleinsdorfi evangalíciu sir-kerti irodában tudtuk meg a sir számát és ast is, hogy a boldogult özvegye tegnap tett a sirra egy friss koszorút. Odasiettünk és a sírhant előtt megálló:tank.
Gondos kezek által ápoltépszógény alakú sir, melynek négy oldalát aürüeu benőtt és gondosan megnyirbált fü Ukará, a felső rész puszta fekete föld. Rajta díszlik a tegnap reátett friss koszorú, melynek virágai és levelei — jól. fog esni minden magyernak, ha ézt tudói fogja — csupán a magyar nemzeti szín-vegyülékból áll.
Egy télizöldből font középnagyságú koszorú az, mely a sir fejrészétől ''a közepéig ér;-a közepén befelé kanyarul & egy kalapnagyaágu lepelyt képeznek a levelek, mely lepelyi 8 piros és 13 fehér oamelia diszit és oly Ízlésesen van egy csokorrá alakítva, mely méltó, hogy a dicső halott sírjára kerüljön.
Tudja ast a költő özvegye, hogy a költő hazáját miudig «terelte és most is magyaros szint kölcsönzött a sírnak az által, hogy a reá tett Koszom pír.n, fehér és zöld szinü legyen.
A virágok és levelek is kőtiye*ni látszottak; a rajtok ösaz«»gyülteaí''xjd^ppek kanyarodva folytak le u leveleken a sirra és az ég hullatta kó.nvaket a sirhaut mo hóu szítta magába.
De fájdalom — nem tarthattunk vissza egy könyet, miiíy szemünkbe ault, midőn a puszta «irt láttuk előttünk, melyre a sirkerti irodatiizt is figyelmeztetett bennünket.
Hall játok magyarok, amit még talán sohasem hallottatok! a nagy költő, a dicső és feled hetlen honfiú sirját csak puszta lóg veszi körül; nincs BÍrkőve, nincs sirkeresztj«, — de még kis emlékjel sincs. Aki előbb birodalmakat repült át Pegazus szárnyain, ott fekszik egy nyomorult kolduahuz képes:, nincs semmije, ami airjára emlékeztetne. Má< sze
*
* *
Vilma kisasszonynál nagy változás állott be. -
Maris az ügyes és minden titokba jól beavatott szobaleány egyszerre csak azzal álÜtott be Vilmához, hogy bizony elmegy*
— Micsoda ? csak nem ment el az eszed, — szólt hozzá Vilma oem a legnyájasabb hangon.
— Hala Isten még ennyire nem vagyok nagysága, de . . .
— No, no, micsoda de?!
— De én elmegyek kérem.
— Hát ki as ördög bántott meg, hogy .mir nichtz dir nichtz« beadod a lemondásodat ? Talriu nem vagy megelégedve a 10 forinttal ? Többet bizony lelkem, ha fejedre állsz sem kapsz sehol. D<s nem ám! Azután van mellékes is, ajándékot nem egyszer kapsz.
— Oh nagysága hiszdn ami azt illeti, azzal csak m*g volum eddi^ elégedve, az ellen nincs kifogásom ....
— Hát akkor miért hagyod itt a házamat?
— Haza készülök, otthon csak belém botlik valaki s szépecskén elvosz. "Bizony már én is sz-reluék egy jó fér-jecskét.
Vilma bármint is rosszalta elhatározását, igy meg amúgy fejtegetvén a dolgot, de bizooy Maris nem engedett egy mákszemnyit sem s szép nagyságos asszonykájától bucsut vett. ''
Jött az uj szobaleány, miudjárt másnap.
A mily ügyes és jártas volt Maris, oly ügyetlen volt az uj szobaleány.
Aa udvarlók egyik napon azt vették meghökkenvo észre, hogy szép számmal vannak.
Egyik jobban harugudott, bosszankodott mint a másik, mikor ily nem is gyanított felf-dezésekro jutott.
Páibajt vivni egyiknek sem-volt kedve.
Szép csöndesen, minden vérontás nélkül távoztak buc-mt a*ra véve Viim» kisasszonytól a .ked/eatől.« „
Tivadarnak is megjött annyira at esze az események váj aása folytán, hogy többet nem meul Vilmájához.
Pedig legalább, miot hitte — a kisasszony legszeretetreméltóbb udvarlója volt.
No azt megkvll adni, hogy Vilma kisasszony is legtöbbre becsülte őt minden udvarlói között.
Ezt a nagy vonzalmat pedig azaz áldott pénzecske tette meg, a melyet a nagyságos kisasszonytól Tivadar nem-igen sajnált.
*
* - *
Tivadar szülői attól az időtől fogva, midőn a menyasszonyi változtatás alkalmával össze perlekedtek, csak két hó mul /a pendítették meg ismét ezt a dolgot.
Ekkor msr nem került czivodás elő, miután a választás, a kiszemlélés mindegyikök kívánságának eléggé megfelelt.
huszadik évfolyam
Z a
c.
L A
n , l V
I KÖZLÖNY
fényeknél, kiknek helyzete nem engedi egy kereszt vagy szobor felállítását, egy vastábláoskát szurnsk a sirba, melyen u sir száma van fel jegy esve. .
Beck sirján még ez sincs!
De mégis . . . tudjátok mit tűztek e helyett e nsgy költő sírjára? —
Egy tizennégy centimeter széles dessksdarabot, melynek hosszából csak huszonnégy centimeter látszik ki a sírból; ez is hosszában felülről lefelé kétfelé van repedve.és szétvállott Fekete tintával ran ráirva a költő neve és airjának száma ugy, mint itt következik: C. Beck. 834.
A törött dt-szkadarab lulsólapján pedig a Bir régi száma:
796.
olvasható.
- Ezzel hálálta meg a német nagy költőjét, hogy eltel di; srázan és ezeren mennek el előtte s talán figyelemre sem méltatjuk a szerény sirt, mely magában rejti a Díogenest Vérzett szivünk e nagy hálátlanság miatt, mely s németek szégyenére válik.
Magyarok! ti lesztek hivatva nagy fiatok számára, egy — habár szerény — sirkövet felállítani ; ti fogjátok megmu taini azt, hogy magyarok vagytok, ós azt, hogy nagy szülöttetek emlékét a külföldön is meg tudjátok örökíteni.
Talán jobb igy ; Beok Károly szobra magyar pénzre vár, nem szorul a nóme tekére.
S a szegény özv^y . . . igazán sze gény . . . ugy halljuk, Özvegy anyjánál lakik és kézimunka által tengi át oly sanyarú életét.
E tárgyra különben rövid idő alatt .visssatérendünk.
Qalk imát mondottunk a porladó felett, Iatent kérve, hogy ép oly könnyű legyen feJette, mint amily nehéz volt neki az élet terhe ; s amint dalaival buzdított a szorult magyar haza javára, ugy mcst imájával eszközölje ki Istennek áldását a magyarokra és a magyarok mielőbbi jobbletére.
Halála híre köoyet sajtolt a magyar és német aemeet szeméből; m''aga a költő megénekeltetett S méltán, mert szerette hazáját, hisz ennek üdveért énekelt! és mi joggal mondhatjuk Eötvössel, hogy : .Dalt érdemelt, mert költő ; Könyet, mert szeretett!" —
SZOMMER SÁNDOR

llclyl hink.
— A nagyhéti ájtatossagok v>i rpsankban a szokott rendben és teljes áhítattal folytak le. — Az ájtatoskodók DHgy száma látogatá mindkét templomot, mihez végre az idő is szépen kiderült; s igy kétszeres örömmel üdvözöljük Húsvét-Ünnepét, ipiután meghozá a felláma dássál a rég óhajtott kikel<-tet Boldog ünneplést!
— A nagy-kanizsai fürdő rész-vény-társulat ez évi rendes közgyűlését f. é. apr. 18-án reggeli 10 órakora kereskedelmi o iparbank helyiségében tartandja meg. A közgyűlés tárgyai feendenek : 1. Az igazgatóság jelentése a- vállalat álla
Vala pedig azon bofdog hölgye&»ke nagyságos Zanóti Berlalun ur kedves leánya.
A.gyóntalás szerepét Riesensternné ő nagysága válalta magára.
A jó mamák jobban értik azt, mint a haragos pspák. Gyakorlottabbak, ügyesaebbek abban.
— Szólj fiam — szólt Riesensternné hosszas beszélgetés után Tivadarhoz — gondol kod t ál-e már a felől, a miről ily korban lévő fiatal embernek mint te vagy már szükséges ?— kérdé Riesensternné ő nagysága legnyájasb hangon.
— Oh anyám, ily képzelraek miként is támadhatták volna, mikor . . . mikor ...
Ugyan mit mondjou gondola, hogy fel ne süljön ?_
A tudományra, melyre sohasem jutott volna ideje még goodolui is, most hirtelen eszébe jutott, jó lesz ozt hozni fel mentségül gondolá. Rövidke szünet után folytatá:
—» Mikor az a tudomány gyűjtés annyira elfoglalt.
— Annál jobb kedves fiam.
— Hogyan anyám? kérdé kíváncsian Tivadar.
.— Amit elmulasztál, azt szüleid látod elvégzék. Itt az idő fiam, hogy hitvestárs ntán nézünk. Szivünk mélyéből óhajtjuk, hogy boldog légy- találj az életben örömet, élvezetet? Látom tgy kissé megleptelek, hogy ily szokatlanul szólok. Se baj. Mondd csak kedves fiam beleegyeznél, ha Zanóti ur kedves éa jó leányát Melániát rendelné melléd a sora? Nos édesem ?
— Oh véghetetlenül megelégedett lennék. Szeretném ^t, amint egy nőt szerelni lehet 1 . r<
— Tehát mégis eltaláltuk szived óhaját? . *
— El anyám el — szólt elfogultan Tivadar s forró csókokkal hslmotá el Méretett anyja kezét i
potárói általában s a lefolyt év üsleti eredményéről. 2. A felügyelő bizottság jelentése a ezzel kapcsolatban az előteijesz-teit évi számadás feletti határoial. 3. A szavazatszedő bízottéig és a közgyűlési jegyzőkönyvet hitelesítő 3 tag megválasztása. 4. A felügyelő bizottság és at igazgatóság körül as alapszabályok értelmében kilépett következő tagok: Eperjesy Sándor elnök, Gutmann S H alelnök, Hertelendy Bél a jegyző,Gutmann Vilmos Hencz Antal, Plosazer Ignácz és Weíss mayer Mór urak helyeit ujak választása vagy isméti megválasztása. 5. Az alapszabályok 18. § ának módosítása iránti javaslat. A mérleg s a felügyelő bizottsági jelentés a társulati pénztárnoknál vagy a kereskedelmi iparbank helyiségében má tói fogva bármikor megtekinthető. Kell Nagy-Kanizsán, a fürdő rész vény társulat igazgatóságának 1881. évi ápril 2-án tartott ű''ésében. Az igazgatóság.
— Beküldetett. Köszönet nyilvánítás. — Fogadja Vucskits János ur mély köszönetünk kifejezését azon ¿agy-lelküségeért, hogy a városi adóhivatal helyiségeinek fűtésére 50 kilo tűzifát ajándékozni szíveskedett, valóban jó lé-teményt követett el rajtunk, minthogy a hivatal helyiségei már napok óta daczára a zord időjárásnak fűtve nem lettek. — A városi adóhivatal azemélyzete.
— BetOréses tolvajlás történt FiBchel Fülöp könyvkereskedésében, mintegy 20 frtnyi készpénz toivajolta-tott el.
— Légrádváros érdekében következő jóakaratú sorokat kaptunk: Tekintetes szerkesztő ur! Becses lapja ha-sábjain értesültem, hogy Légrádvarosnak a n.-kanizsai járásbíróság és aszolgabiró-»ághoz lett csatol tatása már ténynyé vált, itt moBt pozitív adatokkal igazolva van ezen városnak elszigetel tségbőli kikelése és haladása. Miután pedig e város csak ugy éri el a teljes boldogságát, hahogy minden ügyes bajos sorsát azon központon, hova közigazgatásilag és igazságszolgáltatásiig utalva van, még az adó keze lését is e helyütt eszközölheti. — Igaz, hogy adójának nagyobb részét Kanizsán fizeti, de ennek nem megvetendő részét még mindig Csurgón az oltani adóhiva talba fizeti, még pe-iig n Szentháromság pusztától, mely ép oly tulajdona Légrád-nak, mint bármely m^s birtoka, noha bár est egyedül csakis a Dráva illetve a Mura folyam azakitja el a többi városi birtoktól és Somogyraegye Tílaj község határa mellé vau ékelve, igy az 50 es évokben készitett kataszter folytán ezen puszta, mely 1200 hold erdő és mintegy 1300 hold szőlőbirtok állományból ált, a nálánál sokkal kisebb Tilaj községhez csatoltatok s mint ilyen mégis kizárólag Légrád által admioisztráltaték, mert sem as erdő, sem pedig a szőlő birtokban egyetlen somogyi emberner. birtoka ninas, azt egy csekély részben domborui, kotló rii és szeot-márini lakosok bírják,'' kik elházasodás vagy rr.ás oszlálv folytán birtokukba voliék, birják és használják. Miután pedig most már az 1879. evi törvénynek az erdők kezelesére vonat kozó része szinte végrehajtás alatt áll, és
ÁPRILIS 17-ón 1881.
— Örvendek, igen örvendek, hogy már most ily megelégedettnek láthatlak, oh jer keblemre.
Rieseueternné keblére Bzorilá Tivadart s homlokáru csókot nyomott
— Tehát holnapra lakomát r«ude-sűnkrá melyre Zanóliékat is meghivjuk. Az estélyen legalabb alkalmad lesz közelebbről megismerkedni Melániával. Pápá kedvesem, megyek atyádat értesitení a történtek felől.
Ezzei sietve akar már az silón kihaladni, de ekkor jutott még valami az eszébe a mit Tivadarral is tudalni kell, ezért gyorsan megállt s igy szólt hozzá:
— Jó hogy eszembe jutott, a tanár urakat ne feled meghívni az estélyre.
— Nem, — nem felejtem el anyám.
— Eadd mulassanak körünkben.
Bizony illett volna már előbb is
mulatságokat adnunk, no de se baj, most nyílt az alkalom, tehát használjuk fel ügyesen.
Riesensternné ő nagysága igen megelégedetten távozott
Tivadar korán aem volt oly boldog, mint anyja előtt mutatá: legyen öröme — gondolá.
Az igaz Zanóti ur leánya Molánía azemet szúrt neki, de akkoriban Vilmával lévén jó ismeretségben, nem for citott reá vajmi nagy figyelmet
Gondolatokba merülve ült szobájában.
• • Nem lesz rósz — mondá halkan, — ezen ujabbi ismeretség, legalább gyorsabban múlnak unalmas napjaiita. Azután ha jól meggondolom a dolgot,bizony nem lesz már korán nő után is nézni, hiába, ha as ember elérte ezt a kort, a melyben vagyok, legjobban teszi, ha megházasodik. Az igaz annélkül is nyillak volna örömeim, de utóvégre is beleun as ember
ezen kalandos életbe. Legalább egy kis változás fog beállani. Hiszen azért-mulat hatunk eleget.
.Itt!! ''!J •-«
mivel Légrád városnak as ngyn^vesetf
Gyurgyá''oczí pfcszfa Bírtokáa is nevezed tes erdő területe van, hogy azért kapcso latosan mind az adónak Kaqízsán leendó fizetése, mind pedig as erdókezelés körül teendő lépések és törvényes Intézkedés minden összeütközést kikerülőleg elintéztessenek, ssükséges és feltétlen kívánatos, hogy a Szentháromság puszta a hozzá tartozó hegy gyei egyetemben Légrádhoz csúfoltatván, mint ilyen közigazgatásilag ugy mint törvénykezésileg Kanizsához csatoltassék és e tárgyban szabadjon Zalamegye törvényhatóságán k figyelmét kikérni és adandó alkalommal, midőn ez ügyben kérelem terjesztetik clfl, azt behaló tárgyalás és sikeres megoldás alá bocsájtani. Tisztelettel Kováts János.
- Előleges szini jelentési Alulírott tisstelettel bátorkodom Zala-Égerszög városa o. é. közönségének tudomására hozni, hogy 30 tagból álló jól szervezett dráma, vígjáték, népszínmű és operette fixum társulatommal néhány tiótig becses körűkben lesz szerencsém működni. Midőn magam et vállalatra el-'' ha.ározám, tettem ast azon bízlos reményben, hogy előadásaimmal Zala-Egerszeg városa és vidékének művelt szinpártoió közönsége igényeit teljes mérvben kielégíthetem. E czélból megtettem mindent arra nézve, hogy a legújabb, legjobb ós valódi belbecscsel biró szinírodalmi termékeket hozhassam színre; —'' más részről nem kíméltem semmi költséget a kor igényeinek megfelelő díszes kiállítások tekintetében sem, mig társulatom összes tagjainak Ismeri buzgalma a kerekdeden összevágó előadásokra szolgál biztosítékul. Előadásaim sorozatát vasárnap f. hó 17-én jóiékonyczélu előadással a vidéki szinés* nyugdíj alap gyarapítására „Vereshaju" népszínművel kezdem a .Zröldta* vendéglő nagytermében. Ezt követik a !eg ujabb, s a fővárosi Bziupadokon is csak a a legközelebbi múltban színre került mü vek; melyeknek sorából előlegeaan is felhívom a t cz. közönség kiváló figyel mét a szinirodalom következő termékeire: Fabriczius ur leánya. Váltó. A becsület szegénye. A nagyralátó. Szomszéd uram kakasa. Proletárok. Mukányi. Magyar fiuk Boatniában. Pry Pál. Boccaccio Ti-lilla hadnagy. Corneviili harangok. Tiszt urak a zárdában. Pokol a háznál. A szép asszony kocsisa. Kapitány kisasszonyjlb.. Ezen a vidéki színpadokon kevésbé adatott legújabb színmüveken kívül — a szinírodalmi régibb termékei sorából is előadásra kerülnek ama soha el nsm évülő ősi belbecscsel biró darabok, melyek minden időben haihatós eszközei marad nak a közerkölcsiség és közművelődésnek. Midőn ezekkel megkezdendő működé s-mről a n. é. közönséget értesítem,legyen szabad kifejezést adnom azon reményemnek, hogy Zala-Egerszeg városának: és vidékének lelkes közönsége ismert szín-pártolási készségét őszinte buzgó törekté-semlől sem voo&udj* aieg, e el adásai ma t tömeges látogatása áltat lehetővé teendi rövid időre »ma városban, mely a vidéki közművelődésnek központja. Zala-Egerszeg, 1881. évi áprilia hó 10-ép. Hódoló tisztelőjök Balog Alajos színigazgató.
Amint barátaival Utálkozott, az volt az első, hogy elmondja a történteket
— Barátim! — szólt Tiváttar.- ; X
— Nos? kérdése Poros Benő.
— Halljuk! szólt Lejtei hangosan.
— Már as arcairól látszik, hogy valamivel meg akar bennünket lepni.
Majd meglássátok — mondá Poros Benő. t
— Talán megint kalandja volt? ta lálgatá Lejtei.
i — No no, kétsse* se mondjuk.- ''
—. Hoho, dehogy kaland 1 szólt mosolygó arczczal.
— Tehát?
— Nos ? • - - '' : .
— No leleményes emberek találjatok ki raita! * ■•''
*
— Könnyű ezt''mondani — szólt
Poros.
— Csak ki nem szophatom a* ujjamból ...-furcsa! mondá Lejtei fc vállat vont.
— Akkor hát nem akarom, hogy összetörjétek rajta a fejteteket, mert meglehet Után még lesz rájok szükség — elmondom.
— L-e.gokosabb is lesz!
— Tehát barátim, — de el ne nevessétek magatokat — hittétek .volna ezt: házasodom ! . ,
— Micsoda? szólt Lejtei s mereven szegeié rá szemeit.
— Házasoaol? hahaha, — nevetett
jó ízűen Poros.
_ Ugyan ne bolondozzál! — ezólt
Lejtei.
_ No ¡ám. hogy. rá akar bennünket szedni — folytatá vidoran Poros. —_ No persze Lállilá Lejtei.
— Van is az eszemben _ Tehát valóban házaaodol, szólj
Tivadar igazán?
_ Egészen komoly szándékkal!
, " Csak nem ment el az «wed I szólt gunyolódólag Poros.
I ■:.} i;Y ■. ■ - h. i l/ iÁ s.
r— Sűritőrről a következő kiigazító sorokat kaptunk: A söitöri postarablógyilkosság valódi tényállása a következő: Pénz elinditva lett nem 35 frt, hanem 219 frt 24 kr. Csomag nem $ volt, ha-nem 6, de ezek közül eg>- sem volt 25 frtos, hanem a legértékesebb is osak 10 frt értékül As érintett értékes női tejkötő pláne, csak több kézimunka tárgyakkal összecsomagolva, volt 5 frt értékű, és nem Zala, hanem Pussta Sst-Láaslóról föladva. Végre a postakocsis uem 3, hanem 1 gyermeket hagyott maga után.
— Pákán apr. 11-én kir. postahivatal lfpett életbe. Kézbesítő kerület: Csömödér, Dömefold, Erdőhát, Hernyék, Kányavár, Maróca, Ortaház, Páka,Pörde-föld és Zebecsk* községek, Kurja és Kis-Kurja puszták.
— A Csáktornyái kir. járásbíróságnál irnoki állásra pályázat nyittatott.
— A főtéren felállított panoraraa jói berendezett változatos képeivel, érdemes a megtekintésre. Az ünnepekre szórakozásul ajánljuk t közönségünknek.
— A^rverés Zalamegyében — Zakál Gyula 6220 fara b. ingt -május
10. Letenyén. — Tuboly Jenő 1467 frira b. ingt. máj .13. Söjlör. — Makár Gergely 650 frtra b. ingt. apr. 21. Badacaon Tomajon, — Bekő Boldizsár 870 frtra b. ingt máj. 13. Sándorházán — Vörös Katalin 680 frtra b. ingt.-máj. 13. Zala-Kgerszegen. — Andrasék Sándor 609 frtra b. ingt. apr. 28. "Letenyén. —* Palkó István 777 frtra b.-ingt. máj. 12. Nagy-Kanizsán. — Zernalstván 676 frtra b. inrt apr. 30. Csörnyeföldén. — Sza-r lay György 384 frtra b. ingt. máj. 20. Egyeden. — Héder Rozűia 1060 frtra b. ingt. apr. 27. Csörnyefóldön.
— Házat rövid hirek. —
A somogyi 48 as párt.Uj Somogy" czixnü lapot indít''Oí''eg. — Somoskeőy leJjeseu felmentetett. - O-Budán érdekes római sirkövet találtak. — A nemzeti színházban nem lesz többé nyitány-zene. — A füred fiumei távgyaloglás az idő kedva-aőtlensége miatt elhal aszta tott — Ifj. gr. Bethlen János jogtudor meghalt Kolozsváron.— Kossuth Lajos, Ihissv haláli. miatt, odahagyja Baracconet. — Az alföldön még mindig válságos a helyzet as íirviz iúíátt — Az ungvári kath. főgym-nasiumból- 2 tanuló 6 frttal akart Amerikába utazni. — Csanak község, m-1y 1848 előtt még német voit, azóta leljnsen megmagyarosodott. — A telephon Buda pesten már részben megkezdette működését. — Forgách Béla gróf másodmRgáv«,! Közép Afrikába utazik.;— Lekén-(Bars-megye) állitólag egy telke» gazdának tehene olyan csodaborjui hozott a világra, melynek emberfeje s egészen szőratJen nyaka vo!t..A gazda ez eseten felbőszülvén, levágta a szörny fejét a testét a földbe eiásta- '''' fi,
— Kttjölöi rövid hirek. — Frankfurtban egy hitna kissabadulí az ál-laíseregleibőU—Antwerpenben két matróz tnégoke hajóskapitányát. — Lembergbén magyar egylet alakult — Oroszország határán minden küldföldre szóló s kül 4öidről érkező levél ielbontaiik hivatalo-
—. Felső Albánia feHázadt a porta
ellen. — Mutzkaorazágban a parasztok köst több helyen kitört a lázongás. — .A pestis Mesopotamiában erősen dühöng.— Az orosz czár, as ellene intézett fenyegetések elől, udvarával együtt, egyik vidéki kéjlakába menekült. —
Irodalom.
(E rovat aJatt megemlített munka Nagj-Kxmtsáa Wajdits J<5»»ef könyvkereskedés« Alta mogrendelfaet^.)
— üj sentmüvtk. Megjelent és b''o-küldetett a szerkesztőséghez az Apolló zenemüfolyóirat folyó évi april havi füzete következő tartalommal; 1. Dal szöveg nélkül Lederer Róberttől. 2. Ganymed, lipegőpolka Reinprecht Alajostól. 3. Ho-lufftrnes győzelmes indulója Wachtel Aurél .Judith* cximü dalművéből, zongorára négy kézre áürta a szersó. 4. Sici-lienne, mu atvány Schumann Róbert „Ifjúsági album«-ából. — As Apolló előfizetési ára egész évre 6 frt, félévre 3 frt. Az előfizetési pénz az Apollo kiadóhi vata-Fáhos (Budapest, vár, Vérbőc^y-utcsa 11. czimezve küldendő be legczélezcrűebben postautalvány utján. A lap egész éves előfizető! két nagy mttmelléktetet és négy világhírű zeneszerző arczképét, a félévesek egy mümellékletet és két arczképét kap nak.. üj előfizetőknek az eddigi -megjelent JÜzétek is megküldenek. Az Apolló régibb évfolyamaiból fenmaradt egyes számok potom áron kapha-tók a lap kiadóhivata utján ; ugyanis egy nyolez oldalra terjedő, több'' zenemüvet tartalmazó szám 10 krért, egy tizenhat oldalra terjedő szám 20 krért bérmentve küldetik.
— (Az 1881 törvényéi) fölötte practikus kiadásban jelennek meg aj év ót». Tettey Nándor és társa egy uj eszme szerint adják ki azokat nyolcza<£rétben, az oldalak szélességének csak felét nyomtatva be, mig a másik felét üresen hagyják, hogy ott ki ki jegyzeteket tehessen magénak. E jeg;, zetszélü kiadácbói az I. füzet jeleot meg az l — 1 i törvényczikkit tacts-lmazva.. Ara 20 -kr.
san.
— Hát igazán megvrllva magam aem , gondolhatok mást felőled, Poros "barátunk Helyeién szólt, — mondá helyeelőleg Lejtei.
— Magam is atlól tartok, — mondá Lejtei s szintén jó ízűen elmosolyogta magát. -
— Nem barátaim, ez ismét mázl szólt határozottan Tivadar.
— Ahá!
— Tehát más?
— Egészen .más ! Vilma tökéletesen tetőtől lalpig más nő volt, mint Melánia.
— Tehát Melánia?!
Oh Melánia! sóhajtott egy nagyot Lejtei s szivéhez emelé kesét
— Igen ugy hívják,! Talán .nektek furcsán hangzik e név?
— Barátom — szólt Poros Tivadar hoz — az ily >sóp nevű hölgyeket ima-dom. Ez a regényes név jobban tetszik, nagyobb, vonzalommal viseltetem, mint a Mari, — Terka, — Borcsa — nevüek iránt Ilyen szép nevat még a kalandári-utnban aem olvastam. Igazán szép név.
— Magam is osztom nézeteidet koilégal — ssólt Lej-ei.
— Ea megházasodom barátim,nőmnek c*ak is ily regényes nevű hölgyet választok.
— No de mit csinálsz, ha épen Terkának hívják szived választottját
— -Hogy mit csinálok? . . . hát egyszerűen Irénnek vagy Ilonánsk kernsz telem el, punktum s meg vau az egész.
— Hasonlóisg ''ennék magam is, szólt Lejtei s megveregető Poros sséles vállát
— Most már csak azt kérdezem szőke-e vagy barna e, kérdé Poros.
.—.^gyik sem.
— No csak nem vörös?
— Tehát akkor fekete lesz — mondá gyorsan Lejtei.

Vegyes iilrek.
— PajrirlaJcodalom. Az amerikaiak nem olégsseoek meg''aszal, hog^. üö év után az ezüst, 50 évi házasság után pedig az aranylukoldslmat üljék meg, hanem az elsi év mán -megülik a csukor-, ^két év utáo a papír-, öt év tttánva- fa-, tiz óv mán a vas-, tizenöt év után a zink- cs huss év otán a messing lakodalmat, Egy kaliforuiai hirlapiró a múltkor ülte meg papirlskodalmát-z a ilaksio a veudégek ceinosan diaziteit papirsipkákat viseltek. Az ajándékok közt, miket'' a hírlapíró kapott, rengetegnek kóp,.köuy v^ Jámpa-or-nyő, kesztyű — és —^ zsebkendő — skatulya s más ily''^^ríá^gytvbltJS -''"LJ
Qyotnarszenvedőknek .fonto* — Schaumann Gyula gvógyazuré-z uraak Stockerauban. Aa Öb által «lŐálHiott gy o morsót több betegen oly kiváló sikerrel hoztam alkalmazásba, hogy a'' polgártársak éa a nagy íköíShaég j*rára_ nézve, jogosultnak érzerq magam azt, mint különös közéleti gyógyszert, {¿nid^irgyoraor • és bélhuratban ér «»nék kövélkezm/nyé-ben azenvedóaeki továbbá azoknak, kik a savanyu^anjagok rparadékának következtében emésztési" bajban, i gjbmor gyengesége folytán étvágytalanságban, gyömorhévben, valamint az altest visió-lulásban, távolabbi aranyérben, vagy gyöngeségt állapotban, fÓlegnók és gyér mekeknél, sőt rósz hangulatban szenvednek, a legmelegebben ajánlani. Kiváló tisztelettel Dr. Granichstádten m. p.eme''r. város-phiaikus, cs. k. első város- és udvari opera-színház orvosa, felsőbb rendek lovagja. Bécs, 1878. Bzept 24. Kapható mükéaziló országos gyógyszerész urnái Stockerauban ée as osztrák-magyar birodalom minden nevezetes gyógytárában. Egy dobos ára 75 kr. Utánvétellel, ha legkevesebb 2 doboz rendelt«^''u meg.
7t
Hivatalos piaczi árak.
-- Kagy-Kaniwáa, 188L ápr 13.
100 Idlofriunmjávai sxámitva.
Busa 12— Rom 9— --10.—
árpa 8^0—10.—"Zab 6-60-.7 —. Kukoficta
7.—.---. Burgouya A-—.--. Borsó 32 —
--. Lencse--—30-—. Bab -.10\— —
Sséna 3-—.——. Szalma •-.—ISO.
1 kilogrammjával számítva.
Markabus 48—.52. Jnhhns -•-.— St*r-téshui 56-—.—. Ssalcnna —.—86. Disanózsir •— -80. .V6resbagyma -—.—18. Focba<ryma
•---30. Czakor . *—.—f»8. Bors .—1 2 •.
Paprika 90.—. 8«appa»i -—.—40.
1 literjével számítva.
Ó bor 32—kr. Uj bor 20 28 kr Páliaka 48 kr. Beset 6 kr. KUdta:
FARKA8,
v. p;acx k5nyvve»etrt.
^aerkesztői üzenet.
4SS8. a hét költeményből keveset hasr-nálkatnnk.
4589. Lapunk tisztelt pártolóinak éx kedves munkatársainknak boldog ünnepléseket kívánóik! .
4590. A .Zalai TanQf^'' a na^ybeti ünnepek miatt oehán/ nap múlva küldetik szét
4591. P. 8öjtör. KOszCnettel vettük.
Feleífe 8rerke«!tíV ''BjLTOSFI LAJOS.
HUSZADIK ÉY^pp-Atf
ZALAI KÖZLÖNY
tí I,R D E T E S E K.
ÍPBILIS 11-én 1881.
RŰMER-BAD
(a stelerl G-aateln)
A fürdőidény megnyitása f. é. május i-én
A déli vaspályáa (a gyorsvonattal Bécstől 8 és fél. Trieszttől 6 ír»), ige* erős akratbot. rek SO-Sl^-ig naponkinti .H6,"00 akö vízmennyiség, kü önrts h-xt:i*sa;-köstvéoy. t-úí, ideg»xeuvedés, szélb&dés, gyengeség, női betegség*, havi f» ''.túlitok, mesrvénült exsudok, rögzött hurntj csont é« ¡xbetogségeknél, stb Nagy vix-tár, elegáns kiillitott nj''UalSn roirviny- 6« kádfilrdők, kényelme« lakisok, a leglátogatottabb havasi tartomány, ¡.o.mu árnyékdus »étatérek, ujonan épült maga» ívóv.z-forfáx-veseUk. FürdŐorvoi Dr. Hayrtaofsr H., müorvo» BécsbOl. (Laki»» apri! .végéig Bécs, I. Knigoratrawe lá.) Kimerítő előirstok, árjejrysékek ingyen és bérmentve küldetnek a fürd6-lfla2§ai:fc>ai áltai Röaerbad AUó-S''.oior. • 1277 2-3)

rísz a

r
BIZTOSITO TARSASAG.
Biztosításokat elfogad
1. TUZ, yillámcsapás és robbanás következtében támadható elemi károk ellen, ugy ingó mint ingatlan tárgyakra nézye. 201 s-s
2. JEG VERES okozta károkra min-dennemü mezőgazdas. terményeknél
3. AZ EMBER ELETERfi, ezen üzletág minden módozata szerint a leg-jutányosabb dijtételek mellett.
Amjnn i íí biztosító társaság nagy-kanizsai fo-\/iA Ö3ynök««9« w BLAO KÁR0LY-55IiUUll nál, a postahivatal átellenében.
ET MÓIff 3T.
Ax Esterbáxy bercxegi hitbixományi javakhoz tartozó Zalamegyében a Balaton bal partvidékén fekvő
OBobánonl uradalom,
mely beltelkek-, kertek- ét s«o ó ültetvényekben 75, szántóföldekben 1250, rétekbea 766, leplében 3100, erdőben közel 2000 k»t. holdat tartalmai, as 1882-ik év november 1-től 16 évre egészben, vagy csoporton-kint haxzonbérbe adandó. A sxőlésx«t kedveléi figyelmén; különösön non csoport méltó, mely a Badacson begy legkitűnőbb helyén fekvő, <"!sf> rendű fajokkal kiültetett 21 k«t holdas »zőlőt, terjedelmes é« sri-lárd alkotisc lak- és pinexehelyekkel magiban foglalja. Bővebb adatokkal és a hérbeadi« feltételeivel, levélben a berezegi javak xárgoulook-sigáuak központi igaxgatósig* Kis-Ma.rtonban, ntóbeli érintk»xé»ben Tanirky Gyula herexegi gazdasigi tanácsot ugyan ott riolgál A jeíeni-kexések beérkexése folyó évi fnHus l-ig kivánatos (280 2—S)
Az Esterházy herczegi javak sárgondnoksága (.Utánnyomás nem fizettetik meg.)
Udvari «Sr
Pilzeoi szer ml
ntiuazi !usr;!(3 jqz la-SApn
f
Segítséget keresve,
Wat kArdexre ftnm»gitól: a
nem
egy beteg nézegeti a birlapo-»ok gyógy«xer közfll melyikbe bizba-tik «z ember? C* vagy ama hirdetéi nagysiga iltal tflnik f.»l; a bet g vilaszt» a legtöbb eaetben épen''— a legTOgazabbat! A ki ax ilyen ctalódá»t s a hiibt való pénakiadiet elkerfllni akarja, annak Unácsoljak. hogy Gorischek Kiroly a. kir. «gyetemí könyvárustól Béciben (¡»tvintér 6.) hoaa»»a meg maginak a .Betegbarit" cximü könyvecskét, mert abban a legjobbaknak bizo-nyult gyógyszerek tíjgyilagosan és kimerítsen vannak izmertetre, ugj- hogy minden beteg teljes nyugalommal bírálhat ét a legjobbat választhatja magának. A fentebbi, mir 460 kiadást ért könyvecske ingyen és bérmentve küldetik meg a megrendelőnek tehát nem oko* t»bb költséfst, mint 2 knyotirt a levelezési lapért,
II. 2«i 3—í
mely magyar ia lehet
GYÖNYÖRŰ ROM. KATH. IMAKÖNYVEK, f
Van aze.rúncdém jelenteni, hogj a köztiszteletli Hoke Krintóf vö.''-ös herénri róin. kath. p''4bános éa hirnjves magyar iró által tígjelemmel sze kes*tett harmadik éa negyedik ki .dást ért, az bitatosságot előmozdító, » ksi«b bivek azivét n--meni tő, háromféle kiadású: .W»-riiyei !H«nn*.»ker<#. Cdvfl-»cic 6*-véuy»-''. „BíKok IHkl vMrr* czimü és már tixenki''« e*«-r példányon felQI a kath. hivuk közt elterjedt
Imak ön^eliiet
a teljes irói joggal örök áron m-gvásároham.
B«ke Kristóf plébános ur, a kath hivek jobblétcért lelkesen küzdő lelki atya bölcaen beláiÁ ezen imakönyvek szükségességéi, és »»zek által igyekezett a nyelvetrontó éa hibás imakönyvek kiküszöbölését előmozdítani.
Ezen iinakönyvek megjelenésük óta mindenütt sziveaen fogadtattak ée eddig a venzprémi, j>é«"i éa KZoitiba(hcl> í pÜHpöUi hatóságok jővjihany.i-át kiny.-riék. <i ezáltal kifejezést adtak, miszerint o «ép-in kiállított híbáilnn imakönj vek terjesztését a kath. hivek közi 8ziv«aen látuák.
Hsnysl UMásksrt, vajQrU telje» tart « mu ima- és «''•iie.könyr keresztény katkolikusok haaxnilatira, harmadik kiadis, őt tnüvé.»xi acrélmet-tsetfl képpel 8-rétü, félbőrben, kötve tokban . . frt 1 30
Kgéas -bőrben, tokban éz fiuom aranyme-jxésíol . . frt 1.80
Egész l őr aranymeUxé«; c«*t és kereset .... frt 2 70
2íergebórben, csat és diwittéjsol......frt 4 -
Finomabban készitve . . . . frt 6 —.
Selyem- vagy birsonykötés aranymetsxéi.«el di*xitve . frt 7—10 —
)
(
finom papirra nyomva 12-rótfl, hal ki-üi.S acsélmeUzetü képp -1. Szini:y «matti e/.imi*|>:-al. Negyedik kiadás.
Mennyei nasBiskert, Üdvössé« ösvsay«, Blztss IsUűvszsr
Fél bőrben, tokban
Egé«x bőr. finou: aranvm^xés és tokban Aoxél keresxt é» csattal ......
Zergebőr disxi''éssel.......
Finomabb kiillitott.....
8«!yem- vagy birsonyk diszitiziény -
Hesf>ysi auuutisksr 32-rétü. temérdek képpel diazitve, papirk. lókban , ...
AranymeUiéas«»!, tokban.....
Acsél keresxt, csatul ......
Zergebőr. disseseu . . .
8elyem-bársony finom d^sitménynyel ....
'' Xls rizsáskert, v»gy a kath keresztény ifjúdig imái c* énekei kis csinos arany ny-mato papirkOtésben, tokban; ¿ra 30 kr.; a-nx-''l. v.-isron emüst nyomással 40 kr., ogés< bőrben wlinp ipirarauymetaxéssel, tokban 50 kr. ; aczélc«atra 70 kr ; egész bőrbea velin papir arAaym.''tsz éssel és ac*él C»atra, k<-resxtt«l 80 kr.
# frt 1.2 >
frt 1.80
frt 280
frt 3.50
''frt r>- -6. ~
frt t; ■ 8.-
irt -.40
frt - 60
frt 1.—
frt 1.50
frt 2 5<)
Egyházi énekkBnyv. 115 ogyháxi éneket tartalmazó, II-ik kiadist csinos aranymetszéssel kétxitett könyvecske, ár* G0 kr.
ért
*z Márlát kegyelVtteljesen tinxteló
HeaekkoaároBl Kaléay. a bold
»agyaroknak ajánl7», ára 20 kr.
Nagy áklsiat, irta Tóth Mike Jézus tár»asá^i Ue IV. kiadás, csinos uönyv képekkel ára füxve 18, kötve aranyuyoma»*al 28 kr.
A czsat keresztatl ájtatosság, kép.-« kiadia irta Ssemányi Ágoxtsxent-Feren''Z r. áldoxir, kemény köté*. -tranvnyoniasjal 28. kr
&B" Mindrj megrendelés po5ta fordultival esxköxöltetik. -^^J
T:irt«lettel WAJDITS JÓZSEF,
könyvkiadó N -K&oUsáu.
i
Ligísum Sanctum fagolyók
kupjátékra
mérőiével
9, 9''A. 10, loyt. II, liy» 12, 12''/» 13, 13V,. 14. 14ya cm. frt 1.- 1.05, 1.10, 1,25, 1.35, 1 40, 1.50, 1.65, 1.75. 1.85, 2.10. 2.30 dbja
Egy játszma kupók 2 - 5 írt. pak olás olcsó,
dés utánvétellel.
Fleischmann Izsák,
Budapesten
YIL Károly körút 17. Orczyudvar.
ulkül-
290 l-l

OPTIKU SÜ!
HELFY B Nagy-Kanizsán,
a „KOROHTA" f^teULeiaeloöxx
ajánijn duatartalmn ratiárét valódi optikail«!? CiUzolt jól számozott «jem-üyegelból és csiptetőiból -ovid ÁJ gyengelátóknnk, njonan Wulált azem-kimélfl és a szemnek jótievő angol SOlOCk éa COngerre Üvegeit, (nem cz*-rélendő el durva ékszerlirgjakkal), achromatikai távcsövek, ubori caöv^k, színházi látcsövek, miktoskopok, teleskopok, mindennemű nagyitó tükrök, üvegek, prismák, thermométerek, alkoholméterek, Rneirod barométerek, orvosi thermométerek, bor , pálinka-, must- stb. stb. mérők, villamozó g.;pek, villámháritók, házi sürgönyök 3 évi jótállással állíttatnak fel.
SW Szemüvegeimet vevőimnek 3 napi próbára adom.
Minden e sza.kba vágó javítások, újítások felvétetnek és a leggyorsabban 283 3-Z eszközöltotnek.
lltmm A JANIMKOR!!
Tökéletes brittania-ezöst evőkészlet csnk 8 forlní
C.iino* urtóban és oxidáló ré-xokből kitűnő tartóasággiil é» exüithöx hasonló szinnel. méltó, hogy minden ezüstön klviíil gyártmánynak elébe t-tessék 8 fitért kaphatő alant elsorolt igazi brittezüst készlet, a legSsosabfa is Isfljobb bnttezÖ8tbél Jótállással a fehér ssmre néxve. y 6 darab brittesüst asztali kéa angol aczél pengével 6 darab igasi angol brittexüst villa, a legfinomabb éa legnehezebb fajból 6 darab t- mör brittezüst ovőkanál 12 darab finom . kávéskanál 1 darab tömör „ tejmeró
1 darab nehéz . kitűnő fajú leve«merő
2 darab gyönyörű sálon asztali gyertyatartó
3 darab letffinomabb tojástartó
6 darab finom vésett ajindokdoboz 1 szép bors- v»uy ezukortartó 1 darab finom tbeaszürő S darab ké ziimoly (kristály)
"¿1 darab 274 3- A
Mt-gTendélések ntánvételle! vagy előbbi péur.ktlldemény Htjáo, mig a készlet tart. eszközöltetnek e czin.en: Britt ezüst gyirraktir.
C. LANGER
BÉC-S II. Felső Unnasor 77. Ha netán nem teutenék, ugy a kénzlst 10 nap alatí az i:tána megrendelt tartalom átvéte''o után vissza»ítetik.
Az ipar csodája.
Sikerült nekem e*y nagy anzol CSŐdtÖmefliŐI 480 000 tuCzat evő
készletet a 1-^finomabb valódi b<-l:tezilstből il^irai, melyet kis
részrkben t>0 darabonkiut eladok. Ccsk 7 frt 80 kr. tehát a munkabérnek alig
feléért kap
cap-
ható alant elsorolt kiválóan igazi brit-ezüst evőkíszlet. mely előbb 40 frtba került és a készlet fehér szir. megtartáaát illetőleg 25 évi jótállás adatik. ^
6 brittezüst asztali ké" kitüno angol aczélpengevel 6 brittezü«t villtf- egy darabból 6 igazi angol br-''ttezüst evőkanál G legfinomabb brittezüst kávéskanál 6 kitűnő brittexüst készsámoly I finom só-, bors- és fogtisitit-> tarló
1 nfb-''z brittezüst levesmerő 1 t<imör brittezüst tejmerő kcnil 6 angol brittezüst gyermek-kanál 4 «xép tömör tojástirtó 4 brittezüst lojiskanil ■l pompá* lesrfiuoma''-b csnkordi.bor. 1 igen jó bors- vagy cznkortartó
1 legfinomabb fajta tb^aszUrő
2 gyönyörű sálon aixtali gyertyatartó
2 legfinomabb alabastrom gy<-rtyatartó ék
3 finom va« ajándékkészlet
60 darab 275 ''»—10
Mindez elsorolt 60 darab pompás tárgy csak 7 frt 80 kr. Különös kívánatra megrendelhető nálam következő ké«zl-t: 6 kés, 6 kanál, 6 villa, 6 kávéskanál ára A frt 80 kr.
Megrendcléiek utánv-''-ttel vagy előbbi pénzküldemény utjáq mig a késxlet tart, esxközölti-tnek <• cz''men:
A. L. GUTTMANN,
A
Genfraldepot der Brilanniasilb-r J''abrik
BÉCS, I, Fleisc''/ mar/ct A>. 6.
VAS

T T O KT X
I á p s ó j a -láplugony
Soosm»»orbdl -
F r a n z e n s b d-n&l.
Alkalmas pótlék MT* lápfurdóknek
Klóállitási szer CZél- és SÓfOrdÓkbŐI.
Császárforrás-só (8el purgativ).
S/.étkülrié«: Mattori és Társa Franzensbad.
Kapható minden gyógyszertáriéin és füszerkereskedésben.
(2b9 1-7)
NIILHOF ER JÓ ZSEF.
ékszerész Nagy Kanizsán,
Fö-utcza a városház átellenében.
Oly bátor vagyok nagy ékazerraktiromai e=ennel ajánlani, aol minden gyémint-, srauy- s ezü.t tár{jy hagy vilasztékban jutányo» árért kaphatő. Különös szép választás :
Gyémint- » arany-gyürükben, mennya^szonyi ékszerekben és pedig: KJ^''* mint s arany garaitnrik, medalliék, k-irékek, jegyryürük, tovább» 15 próbás ezüstből kalanak, evősxerek, gyertyataxtók s «ok más 13 próbás
ezüstbőivaló tárgyakban. Egyúttal van szerencsém jelenteni, hogy álló raktárt tartok a Bern-
dorfi gyárban készült .Prima cbinai ezüstből". 12 darab evökanil 15 frt, 12 darab franczia vili» 15 frt, 12 darab acxél kés, 14 frt 50 kr., 12 darab acxél vüla 14 frt 50 kr., 12 darab kivés kálin 7 frt 75 kr., 1 darab leTesmeró közép I frt 6t) kr., 1 darjib tojme 3 uagy 3£rt,tóvibbi gyertyatartók, cxnkordoboxok, ecset s olaj tart -k s sok más tárgyak c=ak legjobb minőségű «Prim* Chinai exiUtbő! !* Eladás szsrMeaa gyári árak ael''ett I Vidéki mjgrendelések lelkii«meretessen ugylegfinomabb arany * exüst vaey Prima Chiaaiexüst tárgyakban esxkősöltetDek utánvét mollett. Kom tetsző tárgyakat késtségessen másokért kicseréleni. —Eddigi jó hirneje-mrt tovibbra is feutartanilegfŐbb igj-ekexetem mindenki jó miTiőség« tárgyakra jutányos árak mellett sxiinithat. ,
MILH0PKR JÓZSEF
284 3-3 ékszerész N-Kanizsán
f.iutczt a városháza átellenében.
TAROSA fürdöhel)
Vasmeeyéb^n Szombathely déli és nyugati vjxsatállomáató 1 csak 4 órxi iávD''Bá^ban az osatrák-at»»jer-m>«gyar h».tár-szélen. VMlartalmu forrása női betegségekben, különösen a nemi szervek betegségeiben, idegbajokban, ugyszínte férfiak és nőknél előforduló vérszegénységben aat. kitűnő és bebizonyult gyógyhatással bir. Lak ''á""s és ásvány víz megrendelések a fürdő igazgatósághoz intézendők. Fürdő orvos: Dr. THOMAS. — Az illető röpirat minden könyvkereskedésben kapható.
Az iTad''május 22-én kezdődik,
•C *
29U-6 A gyógyfürdő igazgatósága.
Nagy-Karóáa, nyoa^tott a kiadó tulajdonos Wajdits József gyorssajtójáa.
smr osAK »
rövid ideig látható
legnagyobb Yllágtárlat Magyarhonban tartalmaz 100 O tóJképH.
ji
X>á.tlaat6 a főtéren.
Uu«á« k föl.l körűi 80 porc« aUtl. Telje« át-nésoto filftdelűni-, bír-si- párisi viligklállltá-Toknnk. Legújabb látványok a burcrtórröl. A legssebb opora, op»ratte és báli tok a párisi Ofern hasunk. Mongatbató láts*»krényék. A pokolimul élet és foghlknxá«.
A Wre& HBYetöosztály különösön feltűnő.
Nyitva áll reggel 8 órától este 9 óráig, este fényes kivilágítás meilett.
Bolópti dij 20 kr. Minden látogató , kap egy emiékot.
Rnruélem hogy h nagyérdemű ktttön-ség látogatásával mentfii (Omegesubben megtiejstol. Mély ti«r,''.elottel
LINDNER KÁROLY
285 8—• bodspeMrCI.
NAMAMmapim április 21-én.
EJélzst«»! ár:
egész érre......fi'' frt.
fél érre.......4 „ * |
negyed évre . . •, .
Egy száw 10 kr.
HUUJETÉS« v.v
ti hasábos petitsorhac 7, másodszor
6 b minden további sorért,''6. kr. < ^^ ^^^^^
xyiltt£rhek
soronként 10 krvrt Tétetnek fel. Kincstári illeték minden egye» hirdetésért SO kr. fizetendő.
QQ^lItfcijkékJXX*
Huszadik éyfolyam.
A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőhöz, anyagi részét illető közlemények pedig a kiadóhoz bérmentve intézendők: NAGY - KANIZSA Wlassloskáz.
Bérmentetlen levelek csak ismert munkatársaktól fogadtatnak el.
Kéziratok vissza nem küldetnek.
Na^y-Kanizsaváros helyhatóságának, , nagy-kanizsai önk. tűzoltó-egylet«, a .nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank«, ,nagy-kanizsai takarékpénztár", a „zalamegyei általános tanítótestület«, a „nagy-kanizsai kisded-nevelő egyesület0, a nagy-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet«, a .soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külválasztmánya" s több megyei és városi
egyesület hivatalos értesitóje.
Hetenkiot kétszer, vasárnap- s csütörtökén megjelenő vegyes tartalmú lap.
A Bal&ton-Bzfeb&lyozás tárg) ftban.
(Foly tatás.)
Ez általános elveket a fenforgó részletekre, vagyis at alapszerződés egyes pontjaira alkalmazván, következő eredményre jntunk:
a) A víztükör szabályszerű magasságára nézve érvényben marad 99-61 meter tengerszin fölötti magasság mint közép vízállás.
Exen pont felett már igen sokat vitatkoztak, mikor nagy szárazság volt és a Balaton 99-18 méterig leszállt, többségre jutott azon vélemény. vagy jobban mondva: kierőszakolt magyarázat, mely szerint az alapszerződésben kitett vízállás alatt a lehetséges legkisebb vízállást kell érteni; ezen magyarázatot elfogadja a műszaki véleméuv szerzője is, ámbár mind az, a mit felőle megír, inkább a magyarázat tarthatlansága mellett bizonyít. Ez áll a it -- véleményben.
Míg egy oldalról az érdekeltek nagy része hivatkozva az alapegyez ségre, a Balatonnak 99*61 méter magasságú víztükrét a tó legalacsonyabb és oly vizállasnak kívánta tekinteni, melyen alól a tó tükrét bármily körülmények közt sem szabad lejebb szállítani, másrészről ezen, az alapszerződésből (tehát csakugyan . szerződés?) mentett követelés ellenében a déli vaspálya és somogy-balatoni társulatok a Balaton érintett 99''61 meter magasságát szabványos és oly vízállásnak kivánták tekinteni, mely nem képezheti a további apadhatás határát.
Hogy itt az érdekeltek nagy része igen rosszul hivatkozott az alapszerződésre, ellenben a somogyiaknak világos igazságuk volt, azt könnyű belátni, ha csak valaki oly-formá álláspontra nem helyezkedik, mint Shakespeare „Velenczei kalmár" czimü színdarabjában azon
biró, ki megítéli a szerződés értei mében az egy font hust, de azon feltétellel, hogyha egy fontnál csak egy szemerrel is több vagy kevesebb lenne: felakasztatja Syliockot. Mert a legkisebb és legnagyobb vizet az alapszerződésben igen helytelen dolog lett volna kialkudni, a mit bizonyít a később ez iránt hozett kormányi rendeletek kivihetetlensége is, ellenben a közép, vagyis .szabványos" vi7állást meglehetett határoxni, azon természetszerű feltétel magától értetődvén , hogy a mennyiben a 99-61 méter vízszint az utolsó centiméterig- pontosan megtartani merő képtelenség, a víz lehet kisebb is, nagyobb is, de csak oly formán, hogyha már magától lejebb apad, akkor nem szabad még tovább is csapolni, ha pedig feljebb árad, akkor igenis kell leereszteni annyit, a mennyit csak lehet. Még igazságosabb és világosabb nézetem szerint, ha a 99-61 meter vízállás oda magyaráztatik, hogy minden eszközökkel oda kell törekedni, hogy a vízállások évi közép értéke legyen 99 61, tehát a mennyiben a tavaszi áradás és az őszi apadás előre látható dolog : a tavaszi áradást nem szabad egészen lecsapolni, nehogy az apadás legyen túlságos, viszont ha ószszel nem állana be apadás, kell ezt leeresztés által eszközölni, nehogy a következő tavaszi áradás tnl menjen határán. így igen tiszta értelme van a vízállás, meghatározásának.
Az érdek lett felek azonban rosszul felfogott önérdekből és a beállott szárazság fölötti ijedelem határa alatt elkezdtek czivódni, az alig megkötött alapszerződés leglényegesebb és tegyük hozzá a fea-tebbi magyarázat alapján legvilágosabb pontja fölött és folyamodtak a m. kir. helytartó tanácshoz, hogy tegyen köztük igazságot. Ez 1866-ban a tervezetbe felvett vízállást csakngyan ugy állapította meg, hogy
e mértéken alul a viz tükre le nem szállítható, , minek szoros megtartására, valamint a különböző érdekek-figyelembe vételével az ez irányban követendő kezelés szabályozására királyi biztos utján az érdekelteket kötelezte"; ezek „a Sió csatorna táplálására és az elpárolgás által előálló apadás fedezésére a megállapított 99-61 vízálláson fölül 12 hüvelyknyi viztartalékot ajánlottat* oly módon, hogy ez május elsejéig fel-gyüj tessék."
, Ezen az ország legfőbb kormányszéke által megrendelt s az érdekeltek nagy többsége által elfogadott s az alapegyezségben gyökerező határozat ellen egyedül a somogy-balatoni és déli vaspálya társulat tiltakozott, kijelentvén, hogy a kis viz gyanánt megallapitott vízállást rendeznek, tehát közép vízállásnak kívánja tekinteni."
Elismerem én itt, hogy műszaki szempontból'' a 12 hüvelyknyi tartalékviz felgyüjtése egészen jogosult ¿s czélszerü kivántmány, de jo gilag a mód, melyen az ügy elintéztetett, az alapszerződés felforgutását képezte és ez ellen igen helyesen tiltakozott két érdekelt féi a többi akárhány ellentétesen érdekelt fellel szemben, mert szerződést szótöbbséggel magyarázni és valLoztai.ni ugyancsak nem szabadna. — És ugy látszik a helytartó tanács figyelembe is vette a tiltakozást; hanem miután a szárazság egyre tarLott és a panaszok a magyar tenger pusztulásáról szűnni nem akartak, az uj magyar közmunka és közlekedésügyi minisz terium 1867. aug. 26-án indíttatva érezte magát közbe lépni és a szőnyegen levS szabályozás körüli eljárást megállapítani.
Ezen megállapítás csak azt mondja ki, hogy 99 61 vízálláson alól többé csapolni nem szabad, hogy pedig mégis a Siót táplálni lehessen és az apadás tulságig ne menjen, a
javasolt 12 hüvelyk víztartalék máj. l-ig felgyüjtendő „s ezen időn tul a 8ió táplálására s az elpárolgás födözésére használandó." Ezzel még nincs mondva, hogy bármily szárazság esetén setn szabad a Balatonnal 99*61 wetoren alól megapadni, hanem csak az van megállapítva, hogy ezen apadás a 12 hüvelyknyi tartalék erejéig mérséklendó; így igazi értelme szerint a rendelet műszakilag és jogilag is helyes, mert «csak azt akarja meggátolni, hogy a 99*61 meter ne legyen a lehető legnagyobh viz és a tó tükre ne szenvedjen folytonos apadásban, hanem ha ugy értelmezzük a rendeletet, mint legújabban :a műszaki vélemény szerzője . hogy a lehető legkisebb viz se apadhasson az eredetileg megdilspitott mértéken alól, ellenben 12''- tartalékviz helyett 36" tartalékot is szabad felgyüiteni; már akkor szabadjon ismétőlnem a somogy-balatoni társulat tiltakozását!
Tehát maradjnuk csak a mellett az a) pontra nézve, hogy 99''61> meter a középviz, oly értelemben, hogy egyrészt az év egyes napjain észlelt vízmagasságok összeadva és a napok számával osztva 99*61 átlagot adjanak, másrészt az évi legna* gyobb és legkisebb viz is összeadva és felezve ugyanezen eredményt mutassa ; vagy a mennyiben e kétféle számitásmód eltérő eredményt adna, egyik nagyabb, másik kisebb legyen, nem pedig mindkettő nagyobb vagy kisebb a szerződésbe vett 99*6 I-nél. Műszaki magyarázat mellett jogilag az a szerződés helyes értelme, melyet a fent leirt kormákyszéki beavatkozások nem változtattak meg, sót megerősítettek.
Eismerem, hogy műszaki szempontból jobb volna valamivé! nagyobb vízállást tenni a szerződésbe, ha az közmegegyezéssel lehetséges volna, de e fölött alkndozrii még kora volna.
A további szerződési pontokra áttérve:
b) A Balatonviz feleslegének kártalan levezetése s ezzel kapcsolatosan a Sió folyónak rendezése; — ugyszinte
c) Az alsó vidék ármentesitésé-nek biztosítására s & Balaton kifolyásának szabályozására Siófokon egy zsilip építése, nyilván oly pontok, melyek aem szabályozási czél, hanem átmeneti intézkedés gyanánt lettek alkuba véve a szabályozás kezdetén azon időre, mely alatt az
| akkori áradást szabáiyozbatónak re-! ménylették.
És ezén két pent ismét óriisi ] vitákra sdott alkalmai, és magyaraz-! tátik sokféleképen, többek közt oly-formán is, hogy & Siónak soha sem szab&d a partjai melletti érdekelt faleket áradással bántani, hanem a Balatonnak szabad, és ha árviz fenyegeti az alsó vidéket a saját vizei által, ha árad a Kapós és Sárvíz: akkor a Sió zsilipéi el kell zárai, mintáu az a zsilip arra való, hogy az alsó vidéket biztosítsa és korántsem arra, hogy a Balaton kifolyását szabályozza.
És az eddigi kormánybiztos urak elismerték ezen álokoekodás érvényét és a műszaki vélemény szerzője is elismerni látszik, midőn azt mondja; „Hogy a viz mily mennyiségben eresztessék, ez azon tényezőktől íügg, iheiyek z szabályozásnál érdekelvék, valamint attól, hogy jogosult befolyásukat e szabályozásnál minő mérvben képesek érvényesíteni." — Tehát nem jogérvényes megállapodástól,1 nem is & kormánybiztos belátásától fögg a viz leeresztés, hanem tényezőktől és befolyásoktól? tehát ismét szótöbbség vagy talán protectió határoz egy szerződési pont érvénye fölött ? —
Mikor az alapszerződés megköttetett, nem hiszem, högy valaki gondolta volna'', hogy az utóbb ennyire
• »'' i> »• ''V1 j *

TARCZA.
A kis Róland.
(Ublaud L.) Stiklik közt Berta rejtve 01, Sorain panaszkodik, Kis Bóland játszik ott kivtrt : ö még csak álmodik, i
,0h Károly halld, bátyám tó nagy ! Hogy tőled táTozlm: Pompáz szerelmem néked hagy, Ne lágy bostoi reám.
Ófa, Milon édes hitvesem ! örvény nyelt téged'' el, Caak a''szerelmet hagyd nekem, Ily bért M érdemel.
Kis Eőland, drága gyermekem 8zereaa, becsülj t ne hagyj, Kis JEtŐlajid jer hamar! nékem Vigaaso® kis* te vagy.
Kis Eóland menj a városo" Kérj enni, inni már; Ki ad, — idegen vagy rokon; Bá ég áldása vár I
Lovag terembe? lakomán Károly király mulat, Szolgák fel- és le szaporán, Alig lelnek at»t_
Lágy ének édes ingja kel, 8xivet derűbe boa; De a harsány hang nem hat el Berta maginyiboa.
És künn kojduaaereg körül A tágas udvaron, Étel- « itaHul megfrisül, Neta zengseU* dalon.
A nagy tömegTe a király, Néz tárt ajtóin át: S egy gyermeket, ki jő s megáll, Előnyomulni lát.
Csodálatos ruhája rajt,
Színes dirib-darab ;
Terembe jönni tán óbajt,
Ételt, italt, ha kap.
S belép a kis óiand lrgott, Úgy mintha volna honn ; Keiébe telt tálat fogott, S eltűnik járt nton.
.Mit látok im? — néz a király — Sajátos ogy szokás.* De erre más zaj árja szálL, Nem szól te ez, se más
Alig telék kevés idfi, Kis Róland megj«len ;
Király elől — sietve jő, — Arany kehelyt veazen.
.Mérési ficzkó! hej, hej, megállj !" Rival reá a hang, Így 3tói feléje a király: S RóLand reá piÜaot.
Sötéten néz, de majd mosoly — Derűben a s»emek: „Ugy lépsz e helyre, mint a bel Hüs fáid intenek.
Uiként almáidat, voszed A tálat innen el; S a mint a kotbol ugy ■ ered És tűnsz borommal el."
„Merit a pórnő kut alatt Talál almát a fin: I*e* vad és bal anyámat Megilletné talán.*
„Valóban oly neme* anyád, Á mint tó mondod itt; Kéjlakjai J urtl^.hit,
8 számos cselédeit ?
Mond meg . ki hordja étkeit ? Ven-e pohárnoka ?* ,E jobb ké* hordj* étkeit, Á. bal pohárnoka."
.Mond meg kik a hü virrasztók?* .Szünetlen e nemik.-Y&nuak-e iu ad ¿álnokok ?* ,Ott én ínekelek."
.Valóban derék szolga, hát Mért fnresa uri-nőd ; Mond ily sirvárváeyssin rukát Neked vájjon ki szőtt?''
„A város külső szélein Yevém négy gyermoken, S adóul e" négy-féle szin* Ruhát hosák aokera."
Koldoa-királynő bár a hölgy, Legjobb szolgája \»n: Kinek lakásul nyílt a völgy, Ki ott él boldogan.
Ilyen nemes nő nem lehet Tőlem se messze, hát: Vezesd ez urak, s hölgyeket! Hozzátok tíl magát !
Kis RóUnd megy i a serleget Elől viszi keze, —
Három hölgy a kiket vezet, S három lovag vele.
Alig teiék kevés idő, Még várna a király : De a követség ime jő, A hölgy előtte áll.
Kirilyi ajkon kél a szó : .Egek ! jól lát szemem ? önvéromet gysJaztam, óh '' Meg itt e nyiit belyen.
Egek L halványan mint halott, Te«tvécem Berú e*. 1 \ Diaacaarnokomba kolduibot, S e szürke, ícska mez
Némán a megtört nőalak, Elótte térdre hull ; Megaju! az alvó harag, A sxem vad lángra gyul.
Szemét lesütve térdel Ott, Ajkán egy szó *o kél ; De Ról&nd, ó nem hallgatott:
üdvözli, ő nem fél.
Vad hangon a király beszélt: „TeE''.vér, legyen nekod Bocsátva, e jó gyermekért, Feledem vétkedet 1"
Örömmel riól a jó szülő • .Kedves rokon legyen! Fixessé visaxa nokod ő, Kis Rőland gyermekem.
Híven királyához, legyen Csodált nagy hósalak, Yegren a asomszéd népeken, Sok szint zászlóinak.
Szabad kez*e! érje ol Királyok asztalát, Vezesse fényre, üdvre fel, A sóhajtó hazát.
HALASSY BÉLA
Fel is, )e is.
Eredeti regény. •rU: SZUlE^B XsaJOB.
(Folyt* tás.)
— Eltaláltad. Fekefc. bis az, mint a holló.
— Hát azemei milyenek? kérdó
Poros.
— Szintén feketék ée igen kedvetek.
— Ob barátom, imádom » fekete szemfi hölgyeket! Db boldog lehetsz ! ?
— Ugyan már miért lenne oly nagyon boldog ? közbe voté Lejtei.
— Mikor oly imádandó hölgyecake az r. i''dláhrija, — toélt Poros; a ki igen farain vette barátja a*«T*it.''
— Hm . '' . hát csak egy imádandó leiny van a vifígofc ? Nagysiem, hiszen V-áii száz meg tói*! Baony b» Tirsdaí-
nu.k volnék,nem házasodnám még egyha mar. Nem többet ér ez s vigélet'' Nem jobban múlik el igy egyik "napunk a máiik étin. Ki tadja mars.**»add-é less. Ha neked volnék, biitony sem siettetném a dolgot oly nagyon, as ily.lépést elkövetni ri ér az ember később''is. Talán azért sietsz oly Hagyon, bogy Vilmának megmutasd, bogy nemcsak ót lehet sse-retni. Bizony azért nem érdemes. Ha Vilma nincs, majd leaz mii helyette. Állandó frigyre lépni nem sstlkaóges azért. Tivadarra Lejtei szavai némileg hatottak, akt minden iron arra törekedett, hogy lebazélje a hisaéaigról, — radván azt, hogy igy jó belysetök i* búcsút vesz tőlük.
— No majd meglitom, hiseen még — jóformin semmi sem -történt eddig — szólt kissé lehangoltan Tivadar.
— Azután mikor lett volna már a mennyegzó, — kérdezé Poros.
— Hohó amice, nem ugy megy az még, a hogy te gondolod. Hiszen ennyire még nem vagyunk, mondá Tivadar.
— Reményiem asonban, h& majd itt lese, akkorra caak meghív a* bennünket í», — szólt Poros s botjával ide-oda hadonájsott. - .
— Hát hogy ne, de azért még,ne építsünk el&re íevegóbe várat. Holnap azonban, ha ugy akarjátok boraánk eljöhettek as estély re.
— Micsoda estély re? — kérdezé
Poros.
— Saiileim rendeznek egy kis estélyt, a melyre, mlat aayám mondá, éteket is meghívjalak. . it
— Persze ids Melioiád H eljönne. /.!■■— rígea legalább moghivják. Ugy hiszen akkor el ¡<>jön.
''> -.1 n T''
HUSZADIK ÉVFOLYAM
Z A L A I I ÓZLY

ÁPRILIS 21-éiv l$Slv
el lesz torzítva, értelme akkor vilá-. gos volt, azon nagy víz miatt, mely akkor a iecsapolás tárgyit képezte . kiköttetett, hogy az alsó vidék kára - nélkül óvatosan eresztessék le és őzen czélra épüljön egy zsilip; de mai nap akárki, ha elolvassa a fentebbi 2 pontot, legalább is kétértelműnek találja. Szerencsére van további bizonyíték a 2 pont értelme iránt a véleményben.
HBNCZ ANTAL.
''Vége következik*)
Hasvét után.
Mily szép éj magasztos tény az urnák házában lenni, hol a- veti i ókért a népek ezrei bnzgólkodás mellett adnak Istennek bálát, — Összegyülekezve. A templom egyformán fogadja a hívókét kebelébe^ mert a. vallás nem ismer rangot, nem osztályozza a népet, mert hiszen imájában mindenki csak Istenét dicsőíti, s az Isten előtt az emberek
r
közül különbség nem létezik; a méltóságok parányiságnkat ismerik föl. a szegények pedig többnek érezik magokat itt, látrán és tapasztalván, hogy azo£ is, kik a templomon kívül köszöntéseiket sem fogadják — illően, itt velők együtt s egyenlően borulnak porba a mindenható imá-dásában. —- Felismeri ilyenkor magát a szegényebb is, átlátja, hogy közte és sok más között a különbség csnpán a társadalmi téren áll elő, de Istennek ngy ők, mint a büszke aristokraták is egyenlő gyermekei. í, Évekkel ezelőtt, sőt évtizedekkel igen sok helyen volt szokásban, hogy a gazdagabbak magukat még a templomban is elkülöníteni szerették, s némely templomban egyes ülőhelyeket olykor egész padsorokat tartottak magnknak ion s ezeket az úgynevezett egyházii rendesen elzárva tartotta, egyedül a jogosaluk foglalhatták azokat eL r- Talán helyén volt az azon időlen s az«k részére, kik kegyari jótéteményekben részei tették a templomokat vagy azok felszentelt szolgáit; azonban ezen jogosultság is annyira terjedhetett csak. hogy saját költségen a templom valamely külön helyén készítessen magának vagy családjának a jótéteményes ur ülőhelyet, s azt saját költségen tartsa is fön, azonban a nép számára szentelt padsorokban ily elzárt helyek igen nagy - feltűnést okoznak s meg kell vallani, hogy ez talán visszaélésnek is lenne
mondható.
> líero ütődik meg az ájtatosko-dók gyülekezete, ha az urnák háza szük befogadni az oda imádkozni
menőket, sőt buzgóságukat emeli, é6 leikökben örvendenek, látva mily sok azoknak száma, kik ott egy közte czélből összesereglenek; de midőn az igy összejövök kénytelenek a templom közepén az isteni tisztelet végeztéig állani akkor, midőn a bezárva levő padsorok üresek, - mert & kivál tságoltak még hnsvét első napján Bem foglalják el ott helyeiket, — s imára hajtó térdeiket a hideg kőre kénytelennek leereszteni, akkor egy önkénytelen kérdés merül fel az áhítat közepette is az emberi elmében s mintegy megütközve teszi föl a kérdést; vájjon mi czélből készültek azon bezárva levő, de üres padsorok? talán azért, hogy a fagyüjtemény elfoglalja a különben is kisded templomnak bensejét s kiszorítsa az imádkozókat: avagy talán azért, hogy lerontva az emberi hatalom és befolyás azon közösségét s egyenlőségét, mely a vallásban őket egyesíti ?!
Választ egyikre sem adok; de nem hallgathatom el, hogy húsvét első napján a helybeli felső kis templomban a 11 órai isteni tiszteleten oly szép számú közönség s ezek között a nők túlnyomó mennyiségben jelenvén meg. a különben kisded templom alig volt elég azok befogadására, s kénytelenek voltak, a kövezeten állani akkor, midőn pár pad ajtóval elzárva sokak megbotránkoz-tatására egészen üresen állott-
j Hűhez vagy kikhez tartozik ezen nem helyes állapot eltávolítása, reám nézve közömbös dolog, bátor vagyok azon meggyőződésemnek adni kifejezést, hogy e város intelligens közönsége előtt felszólamlásom visszatetszést nem szül, sőt talán azok, kik az emiitett napon kénytelenek voltak állva hallgatni végig az isteni tiszteletet, — véleményekkel észrevételemhez fognak járulni.
Igen kívánatos lenne azoantm, ha ezen, — talán bem jogosulatlan észrevételt azok, kik arra befolyással bírnak, vagy ez ügyben talán intéző egyének becses figyelmükre méltatnák 8 e város templomba járó közönségének érdekében mielőbb intézkednének. —
Dr. FÁBNEE LÁSZLÓ.
< — Azután. .
— Azután szépen ti is eljöttök.
.» Hogyne jönnénk «1 mi. Mi ! akik •seretünk mulatni. Kirúgni és berúgni. Hiszen msjditzunk pajtás, mondá Lejtői.
— Világos! ittunk búit,
■ — No c»it óvatosan, tudjátok, hogy nemcsak mi leszünk együtt, csak lassan pajtások.
— Ugy van: lassan haladj tovább érsz. mondá vig kedélylyel Lejtei.
— Hiszen less több kedves hölgy is jelen, amokkal ti is elmulathattok.
— No épen aa nem less rosz, — szélt Lejtei olyan hangon, mint előbb,
— ''Most meg barátim, hogy egy kis jobb kedvünk legyen, nézzük meg mulaté helyeinket.
— Magam sem bánom, ez már okosan van. E* igen, ezért dicsérem aa eszed. ''
— Tehát menjünk előasör is Broz-dek ur vendégléjébe, ugyan ott van-e még Tercsi a csinos pinczémő.
— Csak ne ienne széke, akkor egészen kibékülnék szépségével. Ha mái-nem vb fekete, de legalább harsa. No de azért meg kell neki adói, hogy így is eléggé csinos.
— Nemsok»ra elérték Brozdek ur vendéglőjót.
De mennyire meglepte őket az, bogy Brozdek urat sehol sem láthatták, s -az egésr. helyiség berendezése szintén egészen másként volt, miat ezelőtt. A tulajdonos bosszú, nyúlánk, kecskeoza-káias férfi volt, épen ellentéte as öreg kftpezös Brozdek urnák.
Tercsit sem láthatták sehol sem. A pénztárnál egy terjedelmes aaaaoayság ült bele préselődve ns ülésbe.
A phylioxera ttgy.
A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisztérium az ország összes törvény hatóságához 3837/881. szám alstt imézett leira.ábsn az ország egész területén létező és szélével beültetett területeket a phylioxera elleni óvintézkedések tekintetébél kerületekre osstandást hőst* kilátásba.
Ebbél folyélag Zalamegye állandó phylioxera bizottsága a f. évi márcsios
18-án''Késsthelyen tartoti Unácskozmá-nyi ülésében Zalamegye területét a közigazgatási járások sxerint több kisebb területekre osztotta, mely eljárás folytán a tapolcsai járás 3, keszthelyi 2, aümeghi 1, zala-e»*erszegí 2, pacsai 2, letenyei 1, lendvai !, novai 1, kanizsai 2, együtt 17 kerületre osztatván, mindegyik kerületre egy-egy phylloxera-bistos hozatván javaslatba, kikhez as elfogadás tárgyábani megkeresés Zalamegye alispánja által 4022/881. ssám alatt már le is küldetett.
Miután pedig esen biztodoknsk kötelességéhez tartozik, hogy a hivatkozott minisateri körirat 2-ik pontjában megszabott és a községek hatóságai által íogana tositandó eljárások mikénti foganatosi''.á sár« felügyelni, a netáni mulasztások azonnal pótlását a járási szolgabírónak közvetítése mellett foganatba tétetni nem lesz felesleges, ha a biztosokul kijeleltek névsorát azok teendői körvoualosásával olvasó közönségünkkel tudatjuk. A biz oeok feladsta.
a) a szőlők felülvizsgálata
b) ha s phylioxera jelenlétéi felfedezik, rögtrtni jelentés tétel 1) as alispán-boa, 2) a járási szolgabíróhoz, 3) a minis* tóriumhoz.
c) az elrendelt intézkedések elzáro-lás, szénkénegzés eat. végrehajtása.
d) phylioxera bizottságok alakítása mindazon községekben, melyek több min» 300 cstasztrális hold szőlővel bírnak, vagy ha kevesebb is, de ha eziránt hajlandóság mutatkozik ós értelmesebb egyének találkoznak.
Igen természetes, hogy lehetőleg egy már s phyl''oxera áltai lepett területen a járási biztosok a phylioxera felismerése és a további teendők betanítása tárgyában kellőleg beoktataadék lesznek.
Hogy Zalamegye területéről kik szemeitettek ki ezen tiszteletbeli állások betöltésére, a kővetkezőkben soroljuk elő: Upolczai I-ső kerületre Biró Dániel, II. kerületre Czigácy Károly, III. kerületre Csigó Pál. — Keszthelyi járási kerületre Vértessy Iván, II. kerületre Bouyay Máté. — Sümegbire Oszlerhub-r Péter.
— Zala-egerssegire I Kozáry Aurél, II. Isoé Alajos. — Pacsai I. Nunkovícs Vilmos, II. Dervaries Irors. — Nagy kani zsai L Albanioh József, II. Kováts János.
— Leíeuyeire Hruaka N \ndor. — Leód vaira Horváth Lászlé. — Novaira Kup rits Imre. — Csáktornyái LZigler Lajos, II. Br. Kucitoviu Konstantin urakat
Hogr ezen térfiak a kijaleiést elfogadják-e, e tárgyban nyilatkozat tételre kerestettek meg, melynek megtörténtével lesz csak a további szervezés foganatba véve.
Bárha az ég megyénk szőlőtermelő vidékét a pusztító phylioxera rovartól megóvná és a biztosok ügyködésére szükség *obdse lenne, mert megvallva őszintén, a* amúgy is su^a>tt szólőgasdáiuk összes reménye e fenyegető rovar felléptével egyszerre tönkre tétetnék.
Rövid idő mulra ott hagyták a /endéglőt s a találkozást a holnapi estély re határozták el.
*
As estély közelgett.
A meghívottak már-már lassacskán jöttek.
Mindenki díszben, pompában ékeskedett A terem egyik réssébea Tivadart és barátait pillanthatják meg. Egyik job ban volt kicsípve, mint á másik. A fodrász működésének nyoma mindegyikén meglátszott.
Tivadarnak szépen elrendezett haja Lejtőinek kikent, fent bajsza, Porosnak leborotvált álla, mindarra miat a borbély ügyességére mutattak.
— No barátim, — szólt Poros, 8 a a csendet megzavart, mely köztük egy darab ideig elvolt terjedve, miután mindegyikük inkább nézéssel, mint b^zéigo-'' téeeel óhajtott foglaliotni.
— Csititl csendesen, — vágott hírtől«» közbe Tivadar, ne feledkezzetek meg állás tokról, félek, hogy valaki reeg-Ulálja hallani beszélgetésünket ■ igy baj történhetnék. As előrelátás mindig huaionl
— Még most szélhatunk — szóit halkabbat Poros, — senki sem figyel beszélgetésünkre.
— Lehet, lehet szólni, csak csendesen.
— No barátim, kendé újra Poros —- kíváncsi vagyok ezen estély re.
— Ugyan miért, kérdésé Lejtei.
— Hát csak aaért, hogy mily eredménye lesz reánk nézve ?
— Beánk nézve? kérdezé ismét Lejtei t kíváncsian függeszté szemeit Porosra.
a soproni kereskedelmi a iparkamara k&réool.
Hirdetmény.
Stayerországi Gleichenberg gyógyhely területén a gyógyidény tartamára, ugyanis május 1-től kesdve október köze« péig a házaló kereskedő gyakorlása as osztrák cs. kir. kereskedelmi minisztérium
— Igen reánk nézve, — ismétlé határozott has gos Poros.
— Ugyan miért ?
— Hátha, — no de ki ne nevesse lek, belebotlunk valakibe ugy — amúgy.
— Nem ór as valami sokatI
—''Nono amice!
— Talán nem is kellene egy jó pénzes kisasszonyka? Tudod-e ezt a köz-moadást: szemesé a világ!
— Ha már ugy lenne a komédia, a pénsiért csak elvenném szólt Lejtei.
— De nem gondolkodnék sokáig szélt Poros — hanem testestül lelkestül fel ajánlanám magamat, és ő viszont.
— Azután komoly szándékkal, kérdésé Lejtei.
— No est épen egészen határozottan nem merem mondani, de talán hama rább ugy lenne, mint nem. Hiszen ha ve6zezük,nem lenne ugy roez tréfa.Atyám már agy is elege: zaklatott, hogy miért nem házasodom, bizony ozép meglepetést lennék részére, ha azzal állnék nemsokára elő, hogy a mi után már annyira vágyó dott, most meglfriz!
— Rajta barátim, csak rajta szemesé a világ, szólt Tivadar.
'' — Távozol? kérdezek mindketten, midőn Tivadar távozni kémült.
— Igen. ö jöa.
— Talán Melánia?
— Igen.
Éppen akkor lépett ba Ríesensternné ő nagysága Z&oétinéval én Melániával.
Tivadar eiéjök eleteti.
— Melánia észrevevén, hogy Tivt dar feléjök közeleg, szemérmesen Usüté szemei L
(Folytatása következik > ''
által betiltatott, ''mi ezennel közhírré te W k. SwitfOi, 1881. apr. 12-éa A keres fcodeimi és iparkamara.
674 >z.
Hirdetmény.
>881.
A országi k borászati kormánybiz tos ur gyakran kap a külföldről megkereséseket nagyobb mérvű borüsleteknek közvetítéséért.
A kormány bistos urnák az üzlet közvetítés feladata nem lévén és azt hatáskörében nem teljesíthetvén, a hozzája intézett megkereséseknek legalább oly módon kivánna megfelelni, hogy az illetőket megbízható, borügynökökhőz utasíthassa.
Felhivatnak tehát mindazok, kik ilyszerü ügyködéssel foglalkoznak, miszerint magukat as aluürt kereskedelmi és iparkamaránál bejelenteni és egyszersmind vele tudatni szíveskedjenek, hogy esetleg az általuk kötendő üzlet értékének megfelelő és annak arányában megszabott mily százalék provisiot igényelnének egy-*gy telj -8 és végleges lebonyolitá
sára terjndő működésükért.
Sopron, 1881. april I2én.
A kereskedelmi és iparkamara.
Ilelyl bjrek.
— Gfpá*»hir. Pallini Inkey József és fia Ist7án, ugy ennek neje Eötvös Jolánt» bárónő a maguk, ugy Inkey Iphi-genía, Inkey Zsigmond ós neje Batthyányi Antónia grófnő, ezek gyermekei Béla, Antal, Gábriella, férjezett Kendeffy Ar-pádné ét László nevében is bánatos sziv-vei jelentik felejthetetlen öcscsük. bátyja éa nagybátyjuknak Pallini Inkey L*jos nak, f. hó I.7 én d. u. 1 órakor életének 66 ik évében szélhűdés okozta gyászos kimultát. A boldogultnak hült tetemei f hó 20 án d. e. 10 órakor tognak Iháros-ban a családi sírboltban őrök nyugalomra el takaríttatni. Az engesztelő szent mise-áldozat pedig az ihároei plébánia templomban folyó hó 26-án fog a mindenható-n*k bemutattatni. Ihároa-Berény, 1881. április I7-én. Béke hamvaira !
— OnffyiUconétígi «zánd^k hiu suli meg a napokban a Kazinczy-uiciÁb&n, Egy conduceur részegsége miatt szolgá-Utábé! elbocsájtstváo, efeletti bánatában lakásán as ajtó sarkára akasttot-ta magát; fia véletlen a szobába menvén, a sarok vasról leesett és sikerült még életre hozni. Súlyos betegen fekszik.
— J>r lApp Vilmos keszthelyi gymn^ igazgató, szenvedélyes s tudományos régiségbuvár t. hó 19-én Budapesten az iparos körben, felolvasást tartott „A keszthelyi avar oirmezőről", mely alkalommal válogatott avar ék«*ergyüjte ményt muta<ott be.
— A xalarnegyei gazdasági egyesRlet ¿Ital Zai«-Egerszegen f. é. máj. 1. 2. 3. napján rendesendő mezőgaMÍasági kiállításra nagyban folynak az előkészületek; a rendező bizottság mindent elkö vet, hogy a kiállítás a lehető legjobban sikerüljön. Eddig a legújabb szerkezetű gépek közöl bejelentetett c 21 mozdító cséplőgép járgánynyal együ''.t. 3 állandó cséplőgép. 13 kézi cs-:piőgép. 6 gabona tisztító. 11 konkoly tisztító. 10 vetőgép. 20 eke. 4 lóheretisztitó. 9 bortsjtó. 14 szecskavágó. ö répavágó. 3 tríeur. 22 tisstitó rosta. 4 morzeológép. 1 tzéuagyüj''ó.
2 fecskendő. 1 amerikai nyerges fűrész. 5 boron«. 1 mángoló. 4 kut. - 3 henger és igen sokféle apróbb gazdasági és mindennemű kéamüsethes szükséges eszközök ; pompás lakatosmü stb. A szállítás már megkezdődött. Horváth és társa Prágából 4 drb cséplőgépet, 1 drb lóheretisztilót,
3 szecskavágót, 13 drb tisztító rostát, 1 u''gyalolót szállított melyek kiállítása oly »zép, hogy szívesen gyönyörködik bennök a szemlélő. E 22 drbbél álló szállítmány 4200 klg. sulylyal bír. A kitüntetett gépek kösől a gazdasági egyesület 1500 írt erejeig fog vásárolni azon czélbói, hogy azokat előnyö« feltételek meileU egyes községek részére törlesztés mollc''.t átengedhesse. Kívánatos tehát, hogy a köwé gek minél nagyobb számmal képviseltessék magukat,részt vegyenek a versenyen, kiállításon.
— K&ssőnet nyilvánítás. Sü meg város «lőliárósága hálás őszinte han gulatának vagyok bá''.or kilojezést adni, amidőn tek. Barcsa Kristóf ur sümegbi földbirtokosnak több emberbaráti tette kö/ül azoo szép tényét hozom e becses lapok tisztelt olvasói előtt nyilvánosságra, mely szive könyörületességéről tanubi zonyságot tesz. — A fön tisztelt ur éven-kint gyakorolja már szokását, mely szerint házi szegényeink között karáooon és hus vétónként 5—5 frtayi áldozaTtal járul kiosztás végett, mit legközelebbi húsvétra is teljesített Fogsdjs ezért a nemes férfiú igaz hálánk némi csekély kifejezését, magunk és segélyeink nevében a nyilvánosság terén köszönetünket. — Sümegh apr. 18. 1881.
— A Ctobánati uradalom bér be-adatik.
— KineveJtémh. As igazságügy miniszter a zsla-egerszegi kir. törvényszékhez jegyzőkké Kövér Lajos oltani, Strauss Lsjos aümeghi járásbirósági al jegy sőket, továbbá TurkoriU János csáktornyai járásbirósági Írnokot a osáktor
nyai járásbírósághoz 8^gtóie1ek\őny vve tetővé nevezte ki.
— Beküldetett. A budapesti tud. egyetemen ''artandó saül Ssnői nyári tanfolyamra a beiratások az orvosi bás dékáni helyiségében (Duoaotosa 15.) május 1-én kezdődnek s 15 ig tartanak.
— Sajtóhiba. Lapunk folyó évi 31-ikí számában »Beck K ;roly sirjánil* csimü csikkünkben kővetkező sajtóhiba fordult elő: a második hasáb tizonötödik sorában .halálárói" helyett „báUról" ol vasandó ; mert csak igy lehet a mondat egy értelmes egész.
— Jla zai rövid hirek. — A budapesti lovaregylet tagjai a Balaton átuazására versenyt terveznek. — Rudolf trónörökös és fiatal neje Budapesten idézésük alatt látogatást .tesznek több köz-intézetben is. — Ihász D. tetemeit Turin-ban helyezték örök nyugalomra. Az aggteleki barlangban, nagyban folynak a javitási munkálatok. — Budapesten a kaivintéri szökiku<hoz ezer mázsa sulyu követ fognak egy darabban felhasználni. — Orosz Mihály orsz. kép VÍswJő meghalt 65 éves korában. — A Fertőben igen nagy a balbőség. - A népszínháznál 100 db. 10 fraakos arany-pályadíj tüzetett ki népszínműre, halárnap f. évi nov. 15. — Az ezüst ára ismét emelkedik. — A Cs^rasák emlék Veszprémbén pünkösdkor lepleztetik Je. — Az óbudai ampbithealrum folytatólagos-'' ásását május végén megkezdik. —■ A „Hym*n" szépirodalmi hetilap 15-ik száma a czimlapon Blaha Luisa fürjeseit b. Splenyi Ödönné, az ép oly bdjo*'', mint kitűnő népxr.iumüénekesnő »zép kivitelű arczképét hozza; — .. ''¡\
— Külföldi rövid hírek. —
Á kbioazi földrengésről az ujabb hirek azt jelentik, hogy a szigeten 8000 ember vesztette életet b 10.000 sebesült áieg. — Prágában egy szolgáló gyermekét darabokra vagdalta s a testrészeket kóbor kutyáknak dobálta, -r A milánói széke«-egyházban sgy 45 óv^s e^yén :.gyou-lőtte magát. — Rubinatciu Miklós •üág-birü zongoraművész maghalt. — Drini-polyban a kalonák k^zt liagy má» já cány Ütöti ki. — Merényletr«"! uruu«!: Angliában s királynő olleu.
ii i nyert? Budapest 16 áu: 28. 8. 63. 19. 69.
Lincz , „ 66.70.35.18.''58. Trieszt „ „ 27.38.17.9.58, A m. kir. nyereménykölctóo kötvényeinek 40 d''k k¿sorsolásánál köveikezó 32 soroaaiszá:» húzatott ki; 12, 21/ 204.
283. 511. 788. 1039. 1062. Í478. 1757.
1814. 2034. 2234. 2352. 2630. 2876.
3 83 3515. 3666. 3797. 3863. 4047.
4567. 5075. 5195. 5208. 5351. 5726. 5863. 5883. 5887 és 5896.
irodalom. •
(K r.»r*t *UU ini gomlitott »unka Ka lisnáu WajiliU kniiyVkereakod^io álla
u»e(fro»delb..Ui,)'' ! ''
; — A világirodalom íörUnets 3 — 5. füzeté'', vet''ük ma Tettey Nándor és társa kiadó'' ozéglől. E válulal ások közé tartozik,melyek bosszú ideig epochaHs je--lentőségüek fognak maradni irodMlmunk-ban. Az összes müveit népek szellemi tevékenységének eredményeit egy mübeo együttesen bemulatni ép oly nebés. mint hálás feladat. Toldy munkái a ímzai iro--dálomra nézve, Nitard munkája a fran-caiát Uletőleg a-töbh. kisebb nagyobb mü a német irodalomból mind, mi: eddig föl-mututbaiupk, s azért Vfetszöres becsű oly rafi mely feíkaroi jtr''az''öéaséa''irodalmakat. Bemutatva egyúttal a legjobbal, mit ex irodalmak lé reboztak jjesteri fordítás ban, minőkét'' é h¿rom f(U«ít mulat b Ajánlhatjuk e munkál melegen, meri megérdemli, hogy minden családban, hoi serdülő ifjúság van a h»,snáí, ca lűányos-zék és pedig annál kevésbé, iáért beszerzése meg van könnyitve a füzetes meg* jelenés által. — Egy-egy fCset ár* 30 kr.
— Mulattató sűhköAyvldr czim alatt Buzárovits Gus*táv könyvkiadó Esztergomban egy igen figyelemreméltó vállalatot indí''ott meg hamorisztiküs iro dalmuuk gyarapiiására. Előkelő humoristáink javarésze csoportosul ss életrevaló vállalat köré s elég lesz jellemzésül csak az eddig megjoleut füzetek lafUlm&t is megérinteni. Az első füzet, B-Jást Sándor, A mama tyúkszem« citmü twve UjU kösli; a második L>uka Ghisziav, Az eltévedt csók czimü vig beszédét hozsa ; a harmadik Eckstein Ernő e^yik legkitűnőbb bumorisztitus elb«szélé>ét tari&''t-mazza Vörös» Julcsa Ciimmel Dr. Spinoza (Dr. Orapolyi M. Ernő) valóban talpraesett átdolgozásában-, a negyedik füzet Győrffy Iván hírneves bumc«=*üku« to asztozó Hat humoros toasstját routatjs be s az ötödik megint Lauka Qttrt''ávtó! két humoros novelottet ad ki. Egy agg legény viszontagságai s Herczeg Ugriko vics Mirkó étimmel. A kö-etkező íüzetek hozzák Balázs Sándor. Lwuks G-uzziáv. i több kiváld író bumoriszuku» nóvelltii, sőt Gvadányi József birnevtx Ro»<ó Pál-jáEak kiadását, Eckstein néhány nagy-beexü novellájának átdolg zását s burno-risztíkus költemények gyiijieménrét. A mulattató zsebkönyvtár irányát tehát
HUSZADIK ¿fiyWWAM
Z ▲ £ A I Ö Z L 0 ff Y
ÁPRILIS
• > Y : f ;>.¡
21-én 1881.
mindezek után jellemeltük. Meg kell még említenünk, hogy a takaróé kiállítás minden igénynek megfelel b a külön is megrendelhető füzetek ára csak tis kraj-czár. Tiz füzetre l írtjával előfizetést is elfogad kiadósig. A jutányos éa jótm* való vállalatot őszintén ajánlhatjuk olvasóink szíves figyelőiébe. ■ ;íí
— A , Vasárnapi Újság" ápol 17-ki szimi.következó tartalommal jélent meg : „Ihász Dániel.* — .A tárcsái temetőben. 1881 márcz, 15.'' Költemény. Szabó Jánostól. — „Jámbor Bencse négy évszaka.* Elbeszélés. — „Golotha.* Fesaty Árpád festménye. — „Az oberammergaui pasz-ttzió. * — „Nyoma v-szett!a Angol regény.
— .Egyveleg.*0 — »Alagút a Hudson fi ily ó alatt.* .— .^Olaszországi naplómból. IV." Illyés Bálinttól. — Irodalom éemü-véízut, köziotézetflk és egyletek, mi újság? stb. rend-a heti rovatok. Képek 5 Ihász Dániel. — Golotb«.iSkját fertiáéirye otán rajzolja Feszty Árpád — Az oberammergaui pas8ziójiték szereplőt (12 kép.) — Ihász Ukása Collegno al Baracccneban.
— Alagut-építés «. Hudson folyam alatt: 1. A beomlott aki.* kijavítása. 2. A kivájt aknu beboritás* pléhhel.
— A ,Jogtudományi Közlöny* 16.
saáma a következő tartalommal jelent meg: A semmitőszék m
ellett. Dr.DelI''-
Adami Rezső ügyvédtől. — Jogirodalom. Dr. Groiss G usa táv egyetemi tanártól. —
A sem kellő teljoaités kifogása (excep''io non rite adimpieti contractus) a vátlóper-ben. Dr. Nafcy PerAncz -iAgy-váradi kir. jogtanártól. . Hatósági köaeg ^elleni trőszuk. Bodor László kir. aliigyésztől. — A lefoglalt követeién jogtalan felvétele. R. F. — A prdts 113 §-a igényperben. D. S. F. — Különfélék. Melléklet : Cariai határosatok. A »Jogtudományi
Közlöny" előfizetési ára: félévre 6 frt, negyedévre 3 frt.
— A .Világkrónika'' 16. száma következő tartalommal jelent meg: A Jan-gsds. Nyolczszáz mértföld az Amazonon Verne Gyula regénye. (Képpel.) — Af rika felől. — Görögországi állapotok. — A szont földről. (Képekkel ) — Tuniszból. (Képpel.) — Nevezetesebb királygyil kosságok.
N — A .Vasárnapi Újság'' előfizetési ára negyedévre 2 frt, a „Politikai Ujdon-aágok''-kal együtt 3 frt — Ugyancsak a Franklin-Társalat kiadó hivatalában (Budapest, egyetem-utcza 4-<i:k sz.) megrendelhető a „Képes Néplap'' Ufolcsóbb újság a magyar nép számára, félévre 1 frt. — E bárom hetilap melléklapja a .Világkrónika" képes hetiközlöny megrendelési ára a Vasárnapi Uj*ág, Politikai Újdonságok vagy a Képes Néplap előfizetői részére negyedévre 50 kr. — A Politikai Ujdonsigok tetemesen bővített gazdasigi rovattal és külön mellékletekkel jelen meg.
— BdcüldeUti , Petőfi-e vagy Arany ?" Irta Török Árpád, a „Petőfi-ház" indítványozója. A füzet Petőfi ós Arany költészeti hibiinak egybevetésével foglalkozik; s mig elsőt egész melegséggel menti, főleg Greguss egykori félszeg 8 szerinte ujabban se sokkal helyesebb felfogisa s bírálati megjegyzései ellen, addig Aranynak teljes erővel neki ront, éjesen bizonyítva, hogy nála se minden arany, bármint erőködött is Greguss a hiányokat azzá csiBzolni. — Igaza van Bzersőnek; de ki tnhet róla, hogy nem lehet fény árnyék nélkül! A füzet ára 25 kr.
— A „Magyar Pénzügy'' közgazdasági, pénz, ipar kereskedelmi, biztosítás és köslekedós-ügyi szaklap 4-ik száma
fekszik előttünk. Örömmel konstatáljuk, hogy akadt vég re a magyar fővárosban is magyar szaklap, mely teljesen meg tud felelni kitűzött feladatának és kielégíteni képes & szakérdekek iránt táplált legfo-kosottabb igényeket is. A fővárosban vsn ugyan szaklap elég, mely mind német nyelven jelenik meg és szakszerűségük csak a pénzintézetek és egyéb villalatok kizsákmányolásában rejlik, de tisztességes irodalmi niveaun álló és kizárólag a hazai gazdasági érdekek képviselésére a .Magyar Pénzügy" megjelenése előtt nem volt hasonló szaklapunk. A .Magyar Pénzügy* eddig megjeleut számai, szakszerű és tárgyilagos közleményei és eredeti hirei folytán már is méltó figyelmet keltettek az érdekelt körükben. Csak kö-
Mi ¡7 • t
telességünket teljesítjük tehát, midőn olvasóink, külpnösen a pénzintézetek és kaszinók figyelmét felhivjuk és ajánljuk e valóban hézagot pótló lap támogatására. A vidéki pénzintézetek és takarékpénztáraktól már tekintélyes számuknál, de különösen konszolidált helyzetüknél fogva méltán el lehetne várni, hogy egy ilyen, különösnn az ő speciális érdekeiket felkaroló szakközlönyt, erkölcsileg ugy mint anyagilag kellően támogatni fognak, ép ugy mint az osztrák takarékpénztárak az „Oasterreichisohe Sparkassenzeitungot" tisztán a maguk emberségéből tartják fenn. A technikai kiállításra nézve is ajánlatos külsővel megjelenő „Magyar Pénzügy'' előfizetési ára, az Altalános Sorsolási Értesítővel együtt:félévre 3 frt, negyedévre 1 frt 50 kr. Az előfizetési pénz Budapest gróf Kárölyi utcza 5. sz. alá küldendő. Előfizethetui bármely naptól kezdve..
— Rdcz Páltól czimképes zenemű jelent meg Piruitzer Frigyes fővárosi mü-
kereskedésében .Önkéntes csárdás" czi-men. Ara l frt.
I ií--
" V&gyes hírek-
. — A plágium hőseit Cbinában eredeti módon veszik elő; azt írják, hogy a ki más müvét a magáé gyanánt adja ki: az kap két hónapot és 50 bambuszt a — talpára; a ki pedig megkísérli, az egy hónapot és csak 25 öt az említett bambuszból. Ha ezt a szokást nálunk is behoznák, nagyobb lenne a — bambusz behozatal.
— Gyomor izenvtdfilcntk fontos. — Schaumann Gyula gyógyszerész urnák Stockerauban. Ma két hete, hogy az ön csodahatásu gyomorsóját használom. Az ön gyomorsóját a legnagyobb biztonsággal és a legbensőbb őszinteséggel méltán ne vezem csodaha''ásunak, minthogy az hihetetlen hatást és teljes jobbulást szült. Bár régibb időtől fogva orvosi kéz alatt valék, állapotom mégis folyton rosszabult a pillanatig, mig az ön gyomorsóját "ieg-kisértém. E szer már "az első napon enyhülést hozott és rövid idő alatt a teljes felgyógyulást eszközölt Máig 3 dobozzal használtam fel az ön gyom orsójából, minthogy házigyógysserül használom. Asztalomon soha sem nélkülözhetem, miként ezt mindenkinek mint az asztaiaál nélkülözhetetlent ajánlom. Köszönetemé, avval nyilvánitom hálásan, minthogy szavakkal eléggé nem köszönhetem meg, hogy ba rátáim és ismerőseim körébe?, nemcsak gyomorsójának, hanem tisztelt nevének is forró tiszteletet ajánlok. Legmélyebb hálával ajáulcm magamat, kiváló tisztelettel Grosa József. Hatzfeld 1879. deczember 5 én. Kapható: mükésr.itő országot gyógyszerész urnái Stockerauban és az osztrák-magyar birodalom \ninder.
nevezetes gyógytárában. Egy doboz ára 75 kr. Utánvétellel, ha legkevesebb 2 doboz rendeltetik meg.
Szerkesztői üzenet.
4592. A „hegyvám" kérdéshez szóló közleményt lapunk ¿őtő száma hozza.
. 1&9''3. R. 8.»ra ssőló hirt, sem a papírszeletet nem közöfhetjük. Helyi hírlap utján ily baj nem orvosolható.
4594. Bécs. A költeményeket ismerjük, eredeti közleményeink ie"vannak. A borítékok elküldettek.
Felelős szerkesztő : BÍTOBFI LAJOS.
hirdetés.
P £
Uffeaató
kmUü \lú
at s*j. rim*raBcM
«Mayái.
BaksSr(BoekbIer)
h öroí-tór,
Szilárd, pontos aidjiis-tií ajánlja.
ez ets5
fleÎssnerT
ifttira.8ttlIH!B£lifiL
5—6
H l R D-E T É S E K.
■¡^■■■■HHl^Hn
Az ipar csodája.
Sikerült nokem rgy nagy angol osődtBmegtS! 480,000 taczat erő készletet a legfinomabb valódi brittezüstből nyerni, melyet kis részekben S0 darabonkint eladok. Csík 7 frt 80 kr. tehát a munkabérnek alig feléért kapható alant elsorolt kiválóan igazi brittezüst evókószlet, mely elSbb 40 frtba korfiit és a készlet fehér sxin megtartást illetőleg ■''■25 éri jótállás adatik.
6 brittezüst xszuli kés kitűnő angol acélpengével 6 brittezüst villa egy darabbői, ;
6 igazi ^ngól brittezüst evSkanál / • i
6 legfinomabb brittezüst kávéskanál 6 kitűnő brittezüst készsámoly 1 igen finom só-, bors- és fog tiszti t.i tartó ! nohéz brittezüst lere«merf> - I Wr&Sr Sh''ttpzöst téjmerS kanál 6 angol brittezüst gyermek-kanál
4 szép ttTmör''tojistartó ........—
4 brittezÓst tojáskanál
4 pompás legfinomabb cznkordi.boz 1 igen jó bors- vagy cznkortartó
1 legfinomabb fajta th«saszüro ¿.
2 gyönyörű sálon a*uali gyertyatartó .
2 legfiaomabb al ab a sírom gy.-rtyatartó ék
3 Ihióte vn* ajáüáékkésilct
~60 dsrab 275 6-10
Mindez elsorolt 60 dsrab pompás tárgy csak 7 frt 80 kr. Különös kívánatra megrendelhető nálam kivetkező kószl.-t: 6 kés, 6 kanál, 6 vili», 6 kávéskanál ára K frt 80 kr
Megrendelések utánvéttel vagy előbbi Di''nzküldomény utján mig x készlet tart, eszközöltetnek e « men:
A. L. GUTTMA SN,
: j
Generaldepot der Britanniasilb''T l''''abrik W*- BÉCS, I, FlHsc''.markt ». 6.
- ■">
A le pénz ¿01 égők ét "1 % pr. bz -tóinfölfeló.
állaripapij*ó}í, takar^pérlZtári részvények-, óicszáíek; és mindeníiem^ áruk értekekre,, gy&rmsx árjikra^ mellett iad *'' ijömgsbaum éa í^atechek n^ilvános „ budapesti
is kölcsönao yáltö intézere. ^
PostjaÉ kulcjémények „ Körri^sbaum és Hatschek"Ubank-üzle . 5$uc apest Károiykö%t . íx szám czimzen^k^ és azofc ^)ostá''/íprdultával¿ vágjak íván at ra sü^öoyilefjj iri-
(292 ? - = téztotçek cl, r iS ____LxL '' fS__v -*-. ■ _-. - ______..-.-.i ^_ i_
Köm a hirdetések olvasása áital iiéibet» mag * beteg
biztosari, »ajjon s hírlapokban fcldicrért czámtaUn gyógvszorek kö^Ql es 7tgj atnaz-í neki vaaó, vagy bogy pénzét nem hiába adja-e ki. Ezért ogy beteg se sajnálja * fáradtságot és hozassa meg magának a ,Üetegbarát" ceimü k^yvocskét Gorischok Károly c«. kir egyetemi kóuyvírustól B-^csb> n (István-tér 60 ®ort o köryv(>cskében tekintélyek által ajánlott óa legjobbaknak bizonyult gyógyszerek »zakszerüen és kimeritóen rannak ismertotvo ogj. hogy minfinn batesg ¿géax.- aytlgAlommal bioálhat s a legjobbat választhatja magának. A könyvecske ingyen és bérmontve kfildetik meg, a megrendelőnek tehát nem okos tőbb költséget, mint 2 krajexárt a leveleaósi lapért, mely magyar is l«i>et.
. (261 III. 3-4)
- Minden fogfájást
azonnal megszüntet Dr. WAHL „Odiot" ja £S. kir. német birodalmi szabadaloni.
Ezen ríUgciríi szájf<s»encii£. ;as utasitis seerint használva. »c^iztictet "..onna] roi''nden fogfájást, tisztítja a már cn át elhanyagolt fogakat,''1*»zoVst flnyés fehéren tartja, a száj minden rósz szagát e távolítja és megóv a torok é* lélegzési szervek mindé: nemű katarusától. 293 1—24
Egy palaczk ára 80 kr. o. é. Egjedfili raktár
[h^ÖfiANER R.-nél
Béps, Ibi. Hauptstrasse 1
N-.s-i.
első magyar altalanos bíztosito t ars a sag.
li r
'' . ! • t 1
H
a» -:.-.

t > l ! * . i . . , :
;'' i< i ■
8 ^L^ *
sb iy. Biztosító isössönséerlaeias'' '' • • • "
a lakházak és gazdasági ^piijetek hat, évre ^zóló biztositápáról. ^az, jngyen éy előzetes élvezetével
-rrr*:; t • BUDAPBST, í^i. apniis hf
A t. biztosi tó .«¿aöqseg;és feleink, a kiknek rokonszenve és bizóda^tna ^enjehe táfeksá-
gunkat több tgyéb tényező hozzájárulásával jelen álllsára, jem fogják tőlünk megtagadni annr.k elismerését, hogy társaságunk m;ndig szilárdan megmaradt azon alapon, melyre fekteté üzletét és hogy elveihez hü maradt a nyomában keletkezett yérsenytársa^ágaknsk«; aí ő/eljárásától nagyon j eltérő kísérletei közt is. . i. : / . / i / . / \ t l i : . w \. '' * ^ £
Ez elveit azon rendkívüli eredmény igazolta és jutalmazta meg, hogy már a jelen 1880. év végével társaságunk 3.C00.000 frtnyi alaptőkéje készpénzben teljesen ki van egészítve, tartalék; alapja pedig 1.000,000 frtra emelkedett, és hogy a károk f.-dezéiére szolgáló díjtartalékot, társaságunk vagyoni állásánál fogva a j«len év végéve! oly nagy összegben viheti á''. a jövő évi számla javára, hogy ennek folytán ezentúl előreláthatólag mindig abból feáezU;t,^tnek a következő éven át előforduló károk. " '' ''
Ez eredmény elérésére törekedett mindenek foiett táraaaágcnk, mart meg volt győződve, <hogy a hazai biztosit^i ügy érdekének általábíiu és különösen t. felei érdekének az által tesz kiváló szoi-gálatot, ha az nzlet nyereményéből oly erős alapokat, tartalékokat alkot, mik minden eshetőségre . miegáy^táiátf móri kallő biztosítékot nynjiánik, s.s tsSy íttíjesen befizetett aagy niiaptóke-ds tar- 1 talékokkai csak a legkiválóbb külföldi társaságok bírnak.
Áronban a t. biztosi:ó közönség és külúnöseo-t* feleink JaU ;s ''bwony^thát^á^ .bogy mig mi egyrészről ily módon igyekeztünk megnyerni/ígatófní. vÜszókozni a1 bizalmat, addig másréstíolittr-saságunk. fejlődésének, erősödésének urányában t üzleti viszonyaihoz képest szem előtt tartva a biztositó telek s a társaság közt lé tezö (Wekközöiségofis, mindenkor kcsz ''ir-rolt t. felem előnyöket és kedvezményeket nyujtanr mit _vtöbb«k közt.az állal tan usi.to''tt, bogyjiietbi^sjtásr feleink ez osztály nyereményének fele részébe, jégosztálybeli feleink pedig ez osztály nyereménye egy ötödé-3 en részesitletnek.
Ez ami eljárásunk vezér elve most is; és ennélfegy^, micfc5fejodaju.toiluák, bogy^tpR^n befira-^ j tett alaptőkével és teljes tartalékokkal folytathatjuk fizle^e\.vfársgáágink"örömmel foganrftö^''itjai"'' ae il> eredmény esetére rég kitűzött Bzándékát s ezennel a tüzosztályban is ujabb kedvezményben kivánja részesíteni biztositó feleit.
" >,- •> y •) r ''- ^ * V ''> •>'' •>
Elhatároztuk /ugyanis, s «y felói ki váajuác «wnpei a-~i)trU)3iÚi
értesiíeni, hogy a
Iftkhiztft és a ga^asági épöleteK bistoeuása.^feluiik.. ez^u)'' kjKivezt^iy ben részesittessék hogy t. i. ha a háztulajdonos v»gy földbirtokos kötelezi magát az tfy épületnek hat egymásután következő éven át való biztosilásárj, társaságunk >a szokásos ingyen évül az elBŐ évet adja, ugy a-JbuztQsjtó fél ^ingyen év ej&etesf éivetéíé,f.tán a.: második évtől kezdve tartozik csak a a dijakát fizetni, w I » T S l 7 * 1 ■ I S \
Hisszük, es intézkedésünk előnye teljes méltánylásra fog találni a birtokos közönségnél •myidenkor, de főleg r jelen évben, s a közel időben, midőn a jelen sanyarú év hatása még érezhető lesz, s midőn a gazda körül oly szűk a pénz. Ez intézkedésünk ugyanis még az ily szorult viszonyok közt is lehetségessé, könnyűvé teszi részére a hosszabb időre való biztositist. És ez előny annál nagyobb; minél tetemesebb az évi dij i.annak a jelen vagy a jövő évben Való előzetes megfizetése rsinél nehezebben esnék a jei«n év gtsidasági viszonyai áital sújtott gazdának. De az előzetes ingyen óv -haez.iát érasíS iogjálfc azon kfafei nk is. kik hosszabb időre levén már biztosítva, az érvényben lévő biztosilásuknál ingyeu évül az utolsó évet élvezik, mert ezen biztosításuk megújítása által egymást követő két ingyen évet. fognak feleink élvezni, u. m. a mostani biztosítás utoisó (ingyen)''évét, ráegnjításaáF iB évi biktosi-.ás: első ''éJi^-tel/istésen.Jv^ázení^áiíffen.évet. >
Midőn ez ujabb kedvezményről kívánjuk a t. biztosító közönséget ezennel értesiíeni, nem tartózkodunk, azon meggy-őz^ésimk kif^j&áuéiől, Ko^y a t. biztositó közönség, a mint ez intézkedó-stldkbeó készségűn knek, ug^- az ingyeh'' tTőzeiefe élvezetének kedvezményébeu iránta kifejezett bizodalmunknak jelét fogja felismerni.
í;Ért«s1tT2n íég a l.*6iztositó kízöns^et a fffli, Jf^y ügynökeink, de maguuk is szívesen szc^áJunkJmindAnAemiL&lvilágofiiáásai^, t O
tisztelettel maradunk
294 1

íj;
f / •■
Âî°
h
mim
a
Bővebb felvilágositást ád FESSELH0FER JÓZSEF nagy-kanizsai ügynökség.
.v : f. •■> ■ •> ; > •> -ö-
i:.'';. - it''.i rUíif.Y. i>¿lt''« K J.l .«.Ú10VÜ .i^^UiX^-
''«r OSAK |
rövid ideig1 látható;
legnagyobb világtárlat Magyarhonban
tartalmaz ÍOOO tfyk/pet
Lá.tb.ató a főtéren.
Utazás a fold körlll Hb purer ftlatl. Teljes át-néze^^filadelfisi-. bé<>íi- es páriíi világkiállitá-'' ''■oknak. Lfgujnl.b látványok a liarcr.térrü''1. K legsv>l.b oporn, up^rstte é* bak-tok a párisi! opera háznak. !Mor.gAÍbntő IAtszckrények. A1 pokolbmil élet és foglalkozás.
A mres iiGYctöosztály mmrn feltdiió- j
Nyitva áll reggel. 8 őrátol este 9 óráig, este fényes klvlláflitás meltetf.,
Belépti dij 20 kn .Mindon látogatói kap egy emléket.
< I Remélőm liogy''Anagyérdomü kötön-
Rég látogatásával mentől töinogeiobben
mogtjwstel. Mély tisztelettel
-''V, LINDNER K A ItOLY
28! lindapo-tröl. j
í ÍL;. HUÍ ííi^T/
HUSZADIK
Hijixr ÉYPOLY
AM
2 A i; Á í t Ö Z U Ä Y

IT
hirdetesek
M
OLL SEIDLITZ - PORA.
pcolr nlrlrnr vftMríi h* minden dobox wimUpjin a «« lUSdK aK.Kür YttlUU.1, ís lt ¿n .okworo.itott oségam van
Innyomva.
30 ér óta a ¡eejobb sikerek mellett fennáll mindennemű gyosicr betegségek és eaészttsí akaaályek, (mint ótvágybliűV, hassxornlás), vér to|olás és aracyér ellen KfllönSsen oly egyéneknek ajánlva, kik aló életmódot folytatnak.
H&alsitásek tSrvéayileg büntettetaek.
Egy lepecsételt eredeti doboz ára. I frt o. ó.

RANCZIA BORSZESZ SÓVAL.
r____________________ ...
1 A Ujjmegblxhatóbb öns- gé:ys5 »tere a izenredS etnb<»TÍ*égn-k
1 ininrfrn belső 6* kfllsS gyulladásnál, a legtöbb betegség ellen, min. dcnnemü^ebe»ttlétek, fej-, fül- és fogfájás, régi sérvek és nyílt sebt;k-rxkrekélyek. Üszök, szemgynlladá« mindennemű bénulás és sérülés t>tl>. > tb, ellen i .
Üvegekben használati utasítással együtt 80 kr. o. é.
Hal-májai^.
Krohnl. es tkrsktól Bergenben
(Norvégiában).
.Ereu halmáj zxirolaj valamennyi, a kereskedelemben elóforduló a.j között as egyedüli, mely orvosi caélokra hasxnálható.
ára egy üvegnek használati utasítással I frt q. é.
Fo is állítás
-Moll A. gyógyszerész, ca. kfr. udvari szállítónál, Bécs
Tnohlanbets.
Raktár ar állam minden hírneves gyógyszertárában vagy fttszer-kereskedésébeu. Haktár nélküli helységekben magánegyének nagyobb megrendeléseknél megfelelő árleengedésben résxesfllnek.
A t. 82. kös«n«ég kéretik határozottan MoII-félc késxitményí rendelni es crfak olyanokat elfogadni, melyek saját óvjegyem és aláirá-íomrnl] vannak ellátva
Cs. kir kiválóan szabadalm.
rendeiveny-ékszer-
Lienreadelvény ékszer-készlet » legújabb, a legcsinosabb és l«*i*bb « •napi használatra kétségkívül a legszebb ék * háxtartásban Minden ilarabrában . az alábbemlitett késmletnek ngy mint: kés villa, kanál »tb. egy pompáson «¡került atámzett drágáké van befoglalva, nevexet«sen r ametbíst. opaL sapblr, rabia. ''MSTS|d é. i. t. A* alant megnevezett árucxikkek legtiss''abb etü«t fehér fémb51 állitvák ki, m«ly több éri Lasxnálat után is magtartja eredeti síin t. <Ax utóbb megnevezett tárgyak esüstsxinéndk 10 évi Megtartásával jótállás van kikötve, követkexS 24 drb éksxerkésriet esik 3 frt. 75 krb« kerül, és pedig :
6 darab ékszer-készlet asztali kés, 6 „ y> » yj villa,
6 „ „ „ evó kanál, 6 ,, „ ,, kávés „
öuxeten 24 darab a meseszerű olcsó áru csak
3 4Vf T^ Irv 11 n,«Kt*r,iar<Jl é- jó fajtáról írásbeli jótállừal. Ha ,ITv« í *J Ki. egyszerre 48 drb. rendeltetik mee. ngy csakis e cxélra késxitett papírtokban küldjük & tárgy*k.nt, m p. 48 flrbért 8 frtet Ka-ható nálunk még: tevetneré darab]* 50 kr. tejmeré drbja 35 kr. főzeiékmerő. mas shr 45 kr Nagyobb Sndzsa drbja 90 kr. k6zépaagysigB tejeukánaa drbja 2 50. kSzépszerű tbéjáskáans drbja 3 frt fedóve! ellátott czoksrtartd i frt 80 kr finoaiac bevétett ozakortartó 2 frt 40 kr Fiaom góthizlésü gyertyatartó i pár 2 frt. 25 kr. agyaaaz finoman bevésve 3 frt 25 kr Bagyurbors- és sóUrtó 60 kr. eozet- ¿8 Olai késziet. 2 réstxz 1 <-»:»xolt kr'':<tálvUvrgli''l 3 frt 50 kr. •} ''réxxsxél 4 frt- 75 asztali synfríartó pyrasilde I frt. 20 kr. uxráfedél!«! <»1 lÁtoU vésett (tobánytartó 1 frt 25 kr. övagdagaszok k..mikii ''figurákká! 3 drb. 60 kr. És még ezerféle tárjyak 10 évi jóúllássAl uiind a «xiumep''arUira, inind a jó fajtára ronatkoxóiag.
Uogrendelések utánvéttol, vagy xs «sazee el«l»-gr< beküldé*« mellett a legpontosabban és hűségen teljesittetnűk .''s a levo''ek kövi''lkczűleg cximxend»k :
R LA U és KAN iN, General-Depositeure,
Bóos. X.>, EC^loxioh «h ol.
U. I. Száz és száz eUsatoi és kSszőnö levél van birtokon kbaE és ezek ■eettklatfcetfk UtánTáe és baolsltás batéságilag büntettetik, 255 7—10.

Berger''s medicinische
THE E RSE I FE
Durch med Capacitit-n empfohlen, wird iu den moiitoc Stylten Europa''« mit glinxendem Erfolge angewundet gazea
<Haut-Ausschläge aller Art
■■»besondere gegen chronische and 8chuppenfl»sehten, Krltxe, Ori-d und |.arasi''lre Anuchligt, sowie gegen Kupfernase, Frostbeulen, Schweissfü''se, Kopf, und Bartschuppen — Berger''« Tboar seife rnthilt 40°jo Hoirtheer und nnteracheidet sich we^euüio von allen übrigen Tfacrseifen des Handels — Zur VerbBtSag ras Tioscbasges begehre man aasdrücklicb Berger''i TbMrMif- iac • achte auf die bekannte Schntamark«.
Als Biltfsr« TbeetselTe xur Beseitigung aller
Unreinheiten des Teints
Kegeu Hast- und (\<>pfaus*ah)&<e der Kinder, aowie als cn?bor-trefflirhe co*m»»tische Wasch- und Bad«Sttif6 für den täfiicböe Bedarf dient: 222 8 -12
Berger''s Glycerin-Theerseife
dir 35°/0 Glycerin ent iit und f-in .parfltmirt''ist.
Preis per StBek jeder Serie 35 kr. saant 8r«schüre. Haupt-Versandt: Apotheker 6 HELL i« Treppss
Vorritliig in allen Apotb''kec der Ijjo archie. HaaptjlspotE fdr ßr.-KanlZ8« bei den H>-rrn Apötb<*kern'' K. Prxge- und J. Ticlur
Raktárak: Kigy Kaalzsa Kelus J. gyógy. Práger Béla gyógy.x. í ess.''lbofer Jórsef Roseufeld Adolf Rosenberg Fereues. — Z«U-£flers2&a Hollosy J. E. Marozall Isstl Ferd. - Barcs Domer 8. - Csákternv* öoucr L r gyógyszerésx — Kaposvár Habór.bay Kálm. Koba J. gTÓ^r Tb. a.ecakéosy gyógy - iíaprOTOZfi Werii M. gyógy. Utrt| Caacaiao-Vics Ist. gyógy. Külte! I»t. gyógy _ Keszthely Schleifer A. Wttaach F--- Kormrod RáU Jin — Zágráb Ir :»tm.shoa gyógy. MiUlbach S. gyógy. Perklet Ferenc*. —SepwjE Mezey And. gyógy. (240 10—62)
260 4 --22
lltsmm AJANDOKOK 1!
Tökéletes brlttania-ezöst evűkószlet csak 8 forint
Csinos tartóban és oxidáló ré-zekb£l, kitünS tartóssággal ét exflVtbftz hasonló színnel, méltó, í»ogf minden ezüstön kivüll^ gyártmánynak i-lébe t tessék 8 frtért kapható alant elsorelt tg Ízi brittesOat kéazl.t, a legfiseoabb és ie^obb bríttezSstbál. Jó tál-lássál a fehér sxinre r.éxve.
5 darab britti-xü>t asztaii kés angol acxél peogérel
tí darab igaxi angol britt- xükt villa, a legfinomabb és legnehe-
Tebh fíjbol
6 darab t-mór b> ¡tU''T-.üst ovi''Uxnál ]2 darab finom . kávóskauál
1 d*rab tömör r tej ■••«•ró
1 darab ní''héx . kitűnő fsji; U^c.»mcrö
2 darab^gyöayörü valop -ai^a i gyon^atartó
5 darab legfinomabb t"jástartó darab finom vésftt ai^dokdoboz
1 szép bors- vagy caukortarto 1 darab finom tbeaszüró
6 darab xé-zsámoly (kristály) , . . " ,
"¿1 darab 274 4—4
Megrendelések utáurétellel va-y előbbi péuzktlldeméQy -utjáa, mig a késsiet tart. eszközöltetnek e czimec BHtt ezist gyárrakiár.
* líelt^Ín^ E
Hh. netán nem tetszenék, ugy a készlet 10 nap alatt az utána megrendelt tartalom átvétele után vissza vétetik.
Tánezke<lv elökn^k érdekes iiiegjeleiié?

1
Wajdits József könyvkiadónál megjeleni
lánc
■ • / >
KEDVELŐK KÖNYVE.
Ftmutatás a korszerű tánez es ezzel "kapesolaios illem elsajátítására a müveit társas körben különös
mindennemű kör» és társas tánezok* valamint
tekintettel a
A TÁNCZmüLATSÁGOK SZERVEZÉSE és RENDEZÉSÉRE.
KÉPEKKEL ES TÁNCZÁBRÁKKAL.
t
LAKATOS SÁNDOR,
| tánezmüvész, szerző és illemoktató müvének elsó kiadása nyomán tetemesen átdolgozva
s saját e téren szerzett tapasztalatai alapján irta
CS. S Z, LAKATOS KAROLY,
Ara 1 frt 60 kr., diszkötésben 2 frt 60 kr.
Sagy-Ktoisaáa, njoiafttoU & kiadó tol^doaoe Wajdits József gyorssajtójin.

NAGY-KAlÜZgÁ'','' Í$81. április 24-én.
Eléirrtétí Éretni érrr......8 ^
fél érrt ......4 -
n£gyed évic......^ ,
Egy mám JO kr.
HIROE.TÉSEK 8 hasábos petitsorban 7, másodszor t> k minden további sorért 5 kr
NYlLTTÉKilKN aoronkent 10 krert vétetnek fel. ^^M
Kincstári illetek minden egyes hirdetésért 80 kr. fizetendő
Huszadik évfolyam.
A lap szellemi részé* illeti) kf-zlemé-nyek a szerkesztőhöz, anyagi neszét illető közleményrk )K-diR a kiadóhoz lx-nneiuve lutézondők N AGY K AN I/SA Wlasslcshá*
Bermentctlen levelek csak ismert muukatámaktól fogadtatnak el
Kéziratok viss/a nem küldetnek
Ns^y-Kanizsaváros helyhatóságának, , nagy-kanizsai ónk. tűzöl tó-egylet'', a , nagy-kanizsai kereskedő mi s iparbank", , nagy-kanizsai takarékpénztár", a .zalamegyei általános tanítótestület*, a „nagy-kanizsai kisded-nevelő egyesület", a nagy-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet", a .soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külválasztmánya" s több megyei és városi
egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
A BaIaU>ii-h/»*bttl) ozüfe tárgy fiban
(Folytatás és vége.)
Elkészülvén és bemutattatván a tervek, azok azon kijelentéssel, hogy a vizfelesleg a siófoki országúton alól építendő táblás zugón 2—3 éven át mérsékelten leeresztetvén akként kezeltessék, hogy a Balatonból kitódulható vizek az alsó vidékiek kárt ne okozzanak ; s hogy végre leszállittatvan a tó vize a kiszabott mértékre, a zugó táblái kiszedessenek s ez álul a Balaton kifolyásának és s hajózásnak szabad ut nvittassék; á központi választmány által egyhangúlag és kifogás nélkül elfogadtatván, haladéktalan foganatosításuk elrendeltetett.
Ily világos kijelentéssel szemben hogyan lehv.» jogosult azon lefolyás, mely miatt a zsilip máig is fenáll és épen akkor záratik el, mikor a Balaton kifolyásának szabad utat nyitni leginkább szükséges volna?!
Nehogy pedig későbbi megállapodásokra gyanakodjék valaki, folytatom a zsilip történetét tovább is:
A kitűzött 2—3 év alatt nemcsak a vizfelesleg folyt el, hanem szerencsétlenségre az uralkodó szárazság miatt tovább is apadt a Balaton, akkor a zsilipet szétbontani, vagy tábláit is kiszedni nyilvau nem volt sem szükséges, sem czélszerü; mindamellett sürgette ezt valamelyik érdek lett fél, de az uj magyar minisztérium ugyanazon rendeletében, melylyel a kialkudott közép vízállást legkisebbnek magyarázta, keményen megfelelt, hogy ,a siófoki zsilip az annak megszüntetése iránt nyilvánult folyamodásnak mellőzésével megiar-tatik — tekintve azonban rozzant állapotát (már akkor?) a leesapolás előnyeiben részesülő déli vasút és somogy-balatoni társulatok köteleztetnek uj zsilip tervét bemutatni, mert mulasztás esetén a zugó átszakadá-
sából származható károkért a felelősség e társulatokat terhelendi.*
Jegyezzük meg jól, hogy ez történt, mikor a víz túlságos kicsiny volt, akkor a miniszter helyesen és jogosán tette, hogy a zsilip lebontását eltiltotta — lévén e tilalom világos és egyetlen czélja meggátolni a megengedettnél több viz lecsapó lását, vagy akár átszivárgását a rozzant zsilip mellett.
Jogsértést követett ugyan el a magas minisztérium, mert a z3ilip tábláit kiszedni minden szárazság daczára joga lett volna a szerződés világos értelme szerint bármelyik érdeklett félnek, azonban erre az a felelet, hogy viszont a szerződésbe foglalt vizszin fenntartása végett, ha ez a régi zsilip hibája miatt nem sikerült, ugyancsak a minisztérium mint a közérdek őre, jogosítva lett volna uj zsilipet, vagy akár falat is építtetni, melyen aztán a kii vízálláson alól egy cseppet sem kellett volna átereszteni.
Csak az a végzetes hiba a miniszteri rendeletben, hogy nem mondja ki — a mi akkor úgyis magától értetődött, — hogy a zsilip tábláit csak addig nem szabad kiszedni, mig az apály tart, és hogy a zugó építői csak az átszakadás folytán bekövetkező nagyobb apadás általi károkéit, nem pedig mini ezt most ár viz idején gondolná az ember, az alsó vidék elarasztása által okozandó károkért felelősek. Mert hisz 1866-ban, ha átszakadt volna az a szerencsétlen zsilip, bizony nem okozott volna árvizet, vagy ba oko-| zott volna, ki örült volna ennek | inkább, mint maga az elárasztott | vidék, hogy annyi szárazság ulán i végre viset lát! —
Igy megmaradt a zsilip óvszer gyanánt az akkoi túlságos apadás ellen, most pedig használtatik czéljá-val homlokegyenest ellenkező módon mesterséges árvizek előállítására.
Mert ugyanazon nevezetes miniszteri rendelet folytán, egy miniszteri szakközeg közreműködésével készült egy utasítás is a zsilip kezelése iránt, mely ideiglenes utasitás 5 próba évi érvény nyel 1868. decz. 21-én megerősíttetett. Ezen utasitás 3-ik pontja szerint .Ha a Balaton víztükre a tartalékvizréteg magasságát bármikor meghaladná a zugón a lehető legnagyobb vízmennyiséget kell ereszteni . . . mely azonban a Sió csatornában 1*26 meternél magasabb nem lehet . . . !a
Már aztán hogy miért nem lehet? ki mi joggal tiltja? arról nincs szó. —
Itt van tehát azon pont, melynél a szabályozó társulatok omnibusz kocsija egyenesen a kocsis ügyetlensége által czélhoz nem vezető tévútra tereitetett.
Jellemző, hogy a műszaki véleményben ezen szabályzat közlése után 11 lapon folyvást a legmeggyőzőbb műszaki adatokkal bizonyít tátik, hogy .azon vízmennyiséggel mely szabály szerint a siófoki zsilipen ez ideig le volt bocsátható, a Balaton rendkívüli feláradasa meg nem akadalyozható", — a mit a sajnos tapasztalás ngyis eléggé bi z^nyit — ellenben arról, hogy ezen szabály akár mivel képtelenséget fog lal magában, akár mivel jogtalanul erősíttetett meg, akár pedig mivel hogy 5 próba évi érvénye mar 1868. ota kétszeresen is lejárt; egy kevés miniszteri és kormánybiztosi jóakarat mellett teljesen érvénytelennek volna tekinthető — erről egy szó sincs az egész füzetben.
Folytassam-e tovább, hogy ezen szabályzat nem lehet érvényes, mivel lehetetlenséget kíván? nem lehet érvényes, mivel csak próbaképen állíttatott fel ; s nem érvényes, mivel hogy csak 5 évre lehetett volna érvényes ? —
Tehát határozott véleményem a b) és c) pontra nézve, hogy a zsilip és összes szabályzata nélkülözi a jogi alapot, szerződés ellenesen, tiltakozással szemben miniszteri rendelettel állíttatott fel; tehát ugyancsak miniszteri rendelettel bármikor megszűntethető vagy módosítható. Apadás ellen joga volt a hatóságnak beavatkozni, de az apadás elkerülése végett kontár rendszabályokkal határtalan nagyságú áradást előidézni nincs joga. A szabályozás előtt a Balaton szabad lefolyása biztositva volt, az alapszerződésben ezen szabad lefolyás 2 — 3 évre korlátoltatott ugyan, de azontúl őrök időkre biztosíttatott; a zsilip tábláit kiszedni szabad lett volna régóta, a ki azt szárazság idején hatalomszóval eltiltotta, annak kellett volna áradás idején hatalomszóval elrendelni, ha ezt nem tette és még most sem teszi, nem jogot, hanem ököljogot gyakorol.
Nehogy pedig az alapszerződés még hátralevő pontjaiban feltételezzen valaki olyatén jogokat, melyek a tárgyalt pontok érvényét csökkenteni alkalmasak, szükséges ezeket is röviden érinteni;
d) A balatoni hajózás előmozdítása végott Siófokon egy alkalma? kikőtó épitése ; ez nem függ össze a Balaton vagy Sió szabályozásával s mint önálló ós jól sikerült vállalat vita tárgyát nem képezte.
e) A Balatonnak és vidékének vizi összeköttetése a Dunával, egy a Síód vezetett hajózható csatornával, ez már bonyolódotiabb tárgy; a száraz években kitüut, hogy az alapszerződés ezen pontját kereszt ü! vinni legyőzhetlen természetes akadályok miatt nem lehet, mivel hogy nincs elég viz a Balatonban. JBk!;or ugy látszik az összes érdeklett felek lemondtak a szerződés ezen pontjáról s a műszaki véleményben felőle semmi további adat nem találtatik,
kivéve azon miniszteri rendeletet, mely a zsilip állandósítása által, --annélkül, hogy említést is tenne a hajós csatornáról, ezt még a nedves évekre nézve is lehetetlenné tette. Elég szomorú dolog, hogy ily közérdekű szép terv ily csúfosan ért véget.
f) Végre a déli vaspálya biztosítása magától következett volna, 1ia a szerződés első pontjai megtartatnak, ezen pont tehát megerősíti a leesapolás valódi értelmét és czélját. Csodálom, hogy a déli vasultársulat kártérítést nem követel azokon, kik ezen szerződési pont végrehajtását meghiúsították.
Elég érthetően igyekeztem tár gyalui a szabályozás általános és jogügyi oldalát, ezek után műszaki véleményemet igen röviden adhatom eló, sót eló is adtam mar e czikk-sorozat elején.
Ki kell szedni a siófoki zugó tábláit, és addig vissza nem helyezni, mig a vízállás a szabá-lvozási vonalat el nem éri.
m
Ez határozott, világos és jogos indítvány, mely elfogadtatása esetén nemcsak- a pillanatnyi veszélyt távolítja el, hanem egyszer mindenkorra szétvágja » szabályozás gordiusi csomóját.
Ne mondja senki, hogy kárörömmel óhajtanám az alsó vidék elárasztását; nem egy órában kell kiszedni a zugó összes táblait, meg lehet azt tenni lassan, minden kártékony áradás előidézése nélkül,s — hanem az alsó vidék is álljon ki a gátra és v''édje magát. Ha a Tisza mentén tudnak vész idején sárban, fagyban végtelen hosszúságú töltéseket emelni, magasítani, védeni heteken át, miért ne lehetne a Sió mentén Is szükség idején néhány mértföldnyi legfeljebb 1 meter magas töltést rögtönözni? Mondom legfeljebb 1 meter töltést, mert ahhoz
TARCZA.
Édes szülőföldem ....
Messze — messze tSled, l«on a sik alföldön Napjaim»: búba'', f»;dalo ba'' töitöinv lieiUi'', — tarol tőlod éúei szülőföldem, Hol meg a napfény i* halványabb fölöttem, Hol roég i madár sem talál elég Árnyat. Bol még a virág ik olyan Lankadt, — bágyadt. Oh, mikor léphetek föléd rivő útra — £dos »xülőföldem, mikor látlak Újra 1
Hol vanuak a völgyek, hol a kedves berkek. Ahol éo íuÜtOlU-ai, muH jáuxó kis gyermek, Hol vannak a dombok, hol a katonákat Én vittem rohamra .vegyük b« a yárat ?* ... Mióta eljöttem . mi<Sta bolyongok Talán mar hegyekké nőtték a kis Talán kis kei lem'' ia benőtt« a ¿iif ¿de» «sUlSföldi-m. mikor látlak ojra !
Szép a «ik alföld, »ép a tagas róna, Mintha a p>heuó tender Itine volna, — Szép a délibábnak »alfa - jáu-i képe, Melyet a v*ndortiak raj*oig»t elébe; íxtép a futó ménes. — a páaxtor tüxféuye, S a furulya mintli» zo''»ogna, - besmélne . . . . Oh, de o t t a páji tor mégis szebben fújja — Édes ktülSföldt-m, mikor látlak újra !
Mégis c»aV szebbek a begysk, — völgyök, —
erdők, —
Ott a virág tarkább, a madárdal aeogSbb, Ott raa a szabadiag igaai hazája, Hol a aai ucyáxik, a b ere tek királya, Ott m^r a patak is ugy szökell, ugy csacsog ,8zabadaág az élet... óh, éu szabad vagyok 1* 8 szirt ha allja útját, elkerflli. futja — &<ies szilléfsldí-m. mikor latiak újra !
Oh, ha otthoc rolnék csöndes kis tanyámon. Körülöttem sok-sok régi jó barátom, Dehogy gondolnék éu ax egesz világgal, Minden hírnevével, — e csinált virággal, — Jaj. de ha nem l.-hrt, ha le^Bt ax élet. Haxa néha néha csak a lelkem téved, t> ilyenkor laegrczilfll keblem minden bnrja: Édes síülőföld. m, mikor látla újra!
VÁKKONYI DJCZSÓ.
F e 1 1 s, 1 e i s.
Eredeti regény.
Irta: SzuKatB Lajos.
(Ko lyutas.)
Szép termet az a karcsú derék !
Hát meg azok a fekete szemek !
Az a szende szűzies magatartás !
Mind meg annyi csak ¿Ív rövid bírálatot csavart ki Tivadarbei, hogy lepingáloi való 1
— Jaj de régóta nem láttam már, szóltZanótinéTivadarhoz, — de mennyire
toaott, mióta nem láttam. Ugy-e majd nem ismerhetni Riesen-stern úrra?
— Ig n, — rnondá a kedve« t csak lopva''ekintelt néha-néha Tivadarra.
— Ugyan mondja caak Riesenstern ur, — szóál Tivadarhoz Zanóliné, — hol volt oly soká, bogy nem lálhjUtuk V
— Csak a fővárosban voltam mindig, szólt Tivadar ■ tekintete Melánia tekintetével találkosott.
— Itthon volt mindég, tanulmá uy.ti ó kérem igen elfoglalták, — «sóit közbe Rieaenaternné A nagysága büszke
»¿ggei-
Szép nagyon sa<>pi Bizony szegény Meiá-iiám aetn volt sehol. Esel&tt pedig rendesen elszoktunk a fürdőkbe utazni, idén azonban e kéjutaaaa elmaradt, miután Melánia a zongorásásbau óhaj lotla magát kikepeini. Csak hallaná Riesenstern ur mily szépen játszik már. No majd ha eljön hozzánk, a mi mentől előbb meglesz, — ugyhissem — akkor me g hallhatja.
— A Tivadar is igen j^l játszik, — szólt Riesensternné ó nagysaga.
— Valóban ? no lám . . .
Erro Riesensternné <5 nagysága hirtelen kdzbu szólt. :
— Oh igen s nem is tetszeti ezt tudni ? . . .
— No huzeo akkor többször jatez hatnak négy kéaie, — ha lesz szives Riesenstern ur.
Mdlánia is nagyon ssereti. Ugy e Melániám ? . . .
— Igen, — szóit Melánia felénken, többet azonban exuttal sem mondott.
— No afckor kedves nagysám leszek bátor lóbbaxör felkérni, akár primot akár secundot játszani, szólt Tivadar.
— Óh nagyon jó lesz, igen helyesen van — szóit öromteljeaen Zaoótiné s kíváncsian tekintett Meiámára, — a kedves kis Melaniara.
— Ugy-ebeleegyeael éde* leányom ? szólt ismét Zanóliné s minden áron arra iparkodott, hogy beszédessé l®gye Tivadar előtt Melániát
— Igen, — szólt Melánia s megelégedetten tekintett anyjára.
Ejnye, — gondolá Tivadar magában ugy csöudesen — ebből a piexiny teremtésből egyebei som lehet kipréselni mini azt a rövid igent. No hiszen ez nem épen rosz, ha mindenre igent mond, csak azután hozzá ue kezdjen a nemezéihez. Akkor vége lesz a mulatságnak!
— Gyerünk, — ázott halkan Zanó-tmé Riesensternné ú nagysagábos, engedjük magukra.
— Nagyon helyesen van. Menjünk. Mejjlaia látta, hogy auyja el akar távozni, hirtelen axl sem tudta, hogy maradjon e avagy menjen vele.
— Azonnal jövök Melániám, — addig ¡ég/ azivee itt maradni, Riesenstern ur leax szives addig ssórakoz''.atui
— Amint akarod anyám, szólt heiy ben hagyólag Melánia.
Aha — goudolá Ttvadar ->— ériem már a csíziót!
Tivadar és Melánia helyet foglalva a nagj terem oldalfala mellé helyezett piros bársony székeken, élénk beszélge téebe bocsáiauBtak.
Lássuk csak Lejieit és Pohost.
— Fel és alá járkáltak a terem ben s egymás kózött halkan beszélgetvén az érko^S vendégekről.
Egvikről ily nézetet mondtak,* másikról ismét másként nyilatkoztak. Egyikről sem maradt el egy egy megjegyzés.
Néhány perez múlva az ebédlóbe, onnan pedig nemsokára a ''.ánczteremLe vonullak.
AssünetközűttZanólinénak alkalma aj lt Melániává! beszélhetni.
— Nos Melániám, miként érzed magad? kérdezé Zanóliné nyájas hán-gou s Melaaia kis kezecskéjét mogfogta.
— Jól, igen jói kedves anyám
— Csakhogy jól! ennek igen őr* vendek.
— Nós miként tetszik édeském Tivadar?
Zanó.inénak ajkairól e néhány szó akaratlanul lebbont el.
De már ha kimord«tta — gondola — nem vonja vissza.
Melánia elpirult a nem szóit semmit sem a kér<iéare.
— No édeském azért nem kell szé-gyelni magadat. . . Nem vagy már gyér mek, hogy ily hangon ne szólhatnék
hoaaád. No mond csak édeském, ugy-e jól érzed magad — körében ? . . .
— Nem tagadoui anyám, igen szóll félénken Melánia s körül nézett maga körül, hogj nem e hallotta valaki szavait.
— Igy szeretlek, igen szeretlek.
Zauőtiué uem bírt örömének ellent
állni, hogy keblére ns szoritsa szeretett leánját.
— No menjünk a tánezterembe, azonnai megszólal a zene, jöjj édesem.
Elmentek.
Riesensternné 6 nagysága szintén magához hívta Tivadart.
— Nos mint tetszik a mulatság? kérdé halkan Riesensternné ő nagysága.
— Jól, igen jól, — szólt elfogultan Tivadar.
— Igen örvendek, hogy ily megelégedettnek láthatlak, óh nem is tudom mily jól érzem ilyenkor tr.agf.m. Azután Melánia ? . . .
— Az valóságos angyal.
— Hála az égnek, gondolá Tivadar anyja, — bogy mégis eltaláltam kívánságát. Meglátszik, hogy igen tetszik u kedves kis teremtés — fiamnak Tehát boldog.
— Nono fiam — szólt Reisensternué ő nagysága, jól vigyázz, hogy el ne repül jön a kis angyal tőled ? . . . No de fenjünk a tánezterembe. . .
Szintén elmentek.
A sok suttogásban, beszélgetésben majd megfeledkezünk Riesenstern úrról.
Egyik mellék teremben volt 8 h nagy urakkal kedélyesen mulatozott
Majd erről, majd arról elb*srélgi;t tek, mint a féle tőzsér emberek, a mik bennünket nem érdekcinek.
HUSZADIK ifeVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
> i
i <
képest a mint a Sióban most folyik a viz a nélkül, hogy kiöntene, 1 meterrel magasabb már akkor sem lesz, ha a zugó táblái mind kiszedetnek*
A műszaki vélemény adatai szerint azon szerencsétlen szabályzatban megengedett 1.26 csatorna viz-áílás mellett egész éven át apad a Balaton nevetséges csekélységet, 53 centimetert.
Jelenleg azonban a szabályzat érvényének fentartásp mellett mégis különös kegyelem utján több vizet eresztenek egész 2 meter csatorna mélységig, és ugy l^zik a csatorna még sem önt ki; ilyképen apadna a Balaton egész éven át 120 centi metert, azonban nem kell feledni, hogy nedves évben áradhat is 165 centimetert, igy tehát még 45 cm áradás lehetséges, vagy kedvező .esetben marad az árvíz akkora, mint most.
Ellenben, ha még egy meterrel mélyebb vizet eresztenénk a csatornában, akkor egy év alatt 247 cm. apadás jönne'' létre s még akkor is, ha nedves az év, 165 cm. áradás levonása mellett maradna 82 cm. apadás, a mostani nagy viznek tehát fele eltűnnék; félig-meddig keds''ező időjárás mellett pedig még az ósz-szel el lehetne érni .a rendes vízállást.
Ily mérvű leeresztésre van szükség, ha általában valaha a multak hibáját jóvá tenni akaijuk; 2—á év múlva igémi valami kis apadást, vagy halogatni a legközelebbi szárazságig, már ahhoz nem szükséges semmiféle kormányszéki beavatkozás.
HENCZ ANTAL.
A »hegyvám* kérdéséhez.
A .Zalai Közlöny" 31 ik «tárnában hegyvám dolgában"
körűibeiül azt
olvastam, hogy amiatt nem találnak as árverés alá vont szőlők Iegtöbbnyire vevőkre, mert a venni szándékozói nem birnak határozott tudomással arról, vájjon a hátralevő tetemes hegyvám töröltetni fog-e avagy sem, ámbár a kiküldött végrehajtó azt hangaulyoxzza, hogy a birtok tehermentesen adatik el. Sőt a közlemény végén azt is olvastam, hogy ezen kérdésre nézve a vélemények 1 any nyira szétágazók, s nagyon kívánatos lenne tehát, ha a becses lap hasábjain e tárgyban biztos felvilágosítások látnának napvilágot.
A magyar zene a ró t, a tánca folytatódott változatos sorrendben.
Tivadar a kedves Melániát forgatta.
Lejtei sem volt tétlen.
Már harmadszor tánczoltatta meg a rózsa színű ruhás Zárkonyi kisasszonyokat.
Hol egyikkel, hol másikai tánczolt, miután egyik csinosabb volt a másiknál, egyik kedvesebb volt mint a másik.
Poros sem tett egyebet.
Megelégedvén azonban Szikfalvy Emma fekete szemű kamélíás kisasssony -nyál, a ki körül — s a kivel iegtöbbet forgolódott.
Mikor aztán a szép mulatságnak vége szakadt s a bájos kisasszonyok, nagyságos asszonyok és nagyságos urak hasa távoztak, — ami pedig csak hajnal felé Volt — akkor azután a tanár urakra kerüli el a búcsúzás.
Tivadar röviden igy szólt hozzájok:
— No ugy e jól mulattatok ?
— Egészen jóit Jobban már nem is lehetett volna, — szólt mosolygó arex-czal Poros.
— Magam sem hittem volna igazán, hogy majd ily kedélyesen fogjuk eltölteni az estélyt.
— Na lám, pedig nem oly jó kedvvel jöttél, a milyennel most eltávozol.
— Én m«g csak azt mondom — szólt Poros — bizony nem lenne rosz ilyen komédiát többször repetáltatni 1 Ebből nem árt a repete.
IV.
A megugrás.
A szerelmes ember addig — a meddig boldog.
Tivadar pedig szerelmes volt, — ennélfogva tehát boldognak nevezhette magát. De hogy meddig, ez majd elválik.
Az igaz, a kis leány, — legalább igy szokás a kedves teremtéseket röviden nevezni, — jókora szeget ütött szegény fejébe.
Mint valami imádandó esaménykép, — mindig előtte lebegett a szerénykedő s eddig legtöbbnyíre csak „igent" szóló hölgy.
Én magam részéről, akinek több is ben volt s van hasonló ©«etekkel bajom s aszal foglalkozom, hogy as illető érdekelt felek a reájuk nézve sérelme« és törvénytelen közigazgatási intézkedésektől felmentessenek, amelyek — dacsára a törvények és rendeletek világos intézkedésének — nem egy isben Kavarják fel különösen adóilleték és ssőlődéssma váltság tekintetében a polgárok nyugalmit, — a következő felvilágosítással vagyok bátor a tárgyhoz szólani.
Az 1868. 29. törvényezikk a váltságtőkék és járulékaik jelzálogi biztosítása tekintetében akként szól: .hogy min d<-e egyes tartozás, minden egyes ssőlő-birfokra az illető telekjegyzőkönyvben a birtoklapra röviden bejegytendő, miáltal h tartozás jelzálogílag bekeblezettnek te kinletik, « mint ilyen*minden eddig be krbelezett követelést
A legfelsőbb bírói határosatok pedig kimondották, .hogy a déssmaváltaág alá e«ő szőlóbirtokokná) a váltság tőke járulékaival együtt az 1868. 29. t. cx. 7. és 9. §§-ai szerint minden tekintetben as crazigoe adó terméssetével biró s annak törvényes előnyeit élvező oly terhet képez, mely egészen külön módon nyilván tartandó és a tjkónyvben mint nemcsak minden bekebelezett követelést megelőző, hanem a teljes kifizetésig birtokváltozásokra való tekintet nélkül minden tulajdonos irányában fennálló, nem a teher-apra, hanem a birtoklapra jegyzendő be, minek megfelelőleg annak törlése ekként a birtokváltság mentessége, ugy az azon törvény 12. és 15. §§ aí értelmében csak az összes törlesztése esetében rendelhető :i a pptts 455. ás 456. §§-ainak azon ntézkedéae, mely szerint a vevőre as elárverezett ingatlan tulajdonjoga a vételár eloszlási végzés szerint ki nem fizethető követelések törlésével is elrendelendő, b vevő az előbbi tulajdonjog semmi más terheiért nem felelős a szőlő déssmaváltaág és az 1871. 53. t cz. 92. §. szerint, íason elintézés alá eső maradvány föld váltságtőkére és járulékaira nem alkalmasható.''
De a m. kir. igazságügy mi nitt tóriumnak 1870. juniua 22. 7925. az. a. kelt rendelete s ssőlőváltságnak a telekkönyvben) kimutatása tárgyában 8. pontja is akként szól: »végrehajtási árverés eseté ben a váltsáptartosás után már lejárt törlesztési járadékok a végrehajtási tömegből minden hitelező előtt törvényszerű elsőbbséggel bírván, a hátrslavő törlesz tési járadékok fizetése vevőt terheli. L bíróságok kötelesek e fölötti hivataltól őrködni • esen feltételt is as árverési feltételek kösé iktatni.
Mindezekből látszik, hogy az ügyvédek, bíróságok teljesen tisstábsn lehetnek a „b*gyvám dolgában* önmagukkal, s a feleknek pozitív felvilágosítást adhatnak, de ott kezdődik a dolog bökkenője,
Hja, igy van az minden szerelmes embernél kivétel nélkül.
Bóla gondolt, róla alkotott szsdo és ssebb képselmeket, róla ábrándosott nappal és .... és róla álmodott éjjel.
Tehát egyik sem tett nála kivételt egyik napon ugy mint a másikon.
No de miben különbözött más szerelmes embertől?
Lássuk csak.
Tivadar nem ugy szeretett, ugy amúgy csöndesen fülig, mint mondani szokás, hanem kereken kimondva: bolondulásig.
Ha egyszer neki adta magát ily bolondságnak, akkor azatáa egészen „macscs" volt
Most sem volt különben.
A feje egyébbel sem volt teli, mint Melániával és megint csak Melániával^
Hogy Melánia tud valamit atülei-nek határozatából, azt előbb elhitte, mint nem.
Különben, hogyha nem is tud afelől
— gondolá egészen nemesen — as sebaj. Elegendő, ha édes anyja — Zanótiné — van beavatva.
Ugyan mit tett hós Poros és még dicsőbb Lejtei?
Bisony ők sem pödörték hasstala-nul rövidke bajszukat Ennek is megvolt ám maga oka.
Poros szeretett, — vagy csak gondolta, — Lejteinek is sugdosta valami onnan belülről, hogy valami isé szintén támadt a két illatos kisasszony iránt.
E* mindjárt kettő iránt 1 Hml . .
Nem is rosz 1
Más boldog ember egy szál leány után is elégnek tartja, hogy elolvadjon,
— ő kelme est a mulatságot megdup lásta.
Ha egyik nem, hát a másik.
De est nem mondotta, óh dehogy, csak azaz ízé sugdosta neki onnan belülről.
Lej leiben volt valami különös, ami könnyen vonzalmat ébresztett fel bárkiben : Máltán számíthatjuk, soroshatjuk csinos fiatal emberek szép glédájába. Modora pedig olyan volt, a mire mindenki,
hogy a jegyző és más közigazgatási köteg — dacsára hogy a.biróaági vételár feloas táai és kiauiasi legtöbbször a fél kezéné levő végsésbő! (melyet as árverező vevő is jól ismer) láthatja, hogy az árverés napjáig lejárt törlesztési járadékokból vételár által mennyi törlesztetett, mégis at nj vevő által befizetett ■ már őt illető törlesztési járadékot annak bevezetése nélkül (a szőlő déssmaváltsági-ivbo) hogy at akkor törtónt árverésig a vételár felosztási s kiutalási végzés szerint enny a ennyt forinttal a lejárt törlesztési jára dékok törlesztettek, — at uj vevő álta fizetett összeget a lejárt s a régi tulajdonos álul fizetni kötelezett s a vételárbó már letörlesstett váltság rovásra írja, — sőt amennyiben az uj vevő okos s azt akként bevezettetni nem hagyja, az adó felügyelő, kötigazga''ási végrehajtó, i kényszerítő országos pénzügyi nyomor i azon millió s millió elvessett s ki nem került (s a kormány által árverések alkal mával nem is képviseltetett) tőkék fejében, melyek e második bossniai réven elvesznek, a vámon behajtják. Et az igasságlalanság I Et a törvénysértés! Itt, a jegyzőknél kezdődik a valóságos elferdítése a törvénynek s itt kezdődik az adófelügyelő általi eltusoiás s a kormány atigoru utasítása s as e tekintetben illetékes kösigasgatási bíráskodás égető szüksége. —
Téve« azonban a .hegyvám dolgában® irt csikknek a telekkönyv végi seire való kitörése, s hogy as a tulajdonlapon van, ■ hogy a vétel előtti hegyvám hátralékok töröltessenek, jóllehet, hogy nagy hanyagságra mutat a telekkönyvi hatóság részéről; hogy a végzésnek csak némelyike intézkedik a fentidézett mi niszteri rendelet szerint, de a mi az .át vett adósságot- (váltság) (?) illeti, .csak az árverés napjától fogva terheli vevőt a szőlődézsma és pedig még az árverési feltételek sserint is, a melyek Vl-ka határozottan azt mondja: „az árverés jogerőre emelkedésével vevő a birtokba lép, husván annak et időtőli hasznait, de viselvén is egyszersmind terheit" és még as árverés napjátéi fogva is csak ax ettől esedékes törlesztési járadékok s kamataiért : as árverés előtti részletek a vételárt terhelvén.
Egy ügyvéd.
Helyi hirek.
''— A trónörökös násza alkalmából Budapestre Zalamegye is küldöttséget meneszt, tagjai a májusi gyűlésen fognak kijelöltetni.
— Az uj fogyasztási adó be-nozatala folytán a nagy-kanizsai vendéglők • ká/¿házakban a kávé 1 krral, a ser kriglije egyik helyen fél-, máaik helyen 1 krajczárral drágább lett.
— öngyilkossági szándékból Tomaaios Antal füsvölgyi illetőségű 56 éves lakatos legény a Nagy- és Kis Kani-
— minden habozás nélkül — rámondotta, bogy nagyon megnyerő. Beszédében nyugodt, — mindent megfontolénak látszott. Hej de tudta magát tetetni. Nagyon jól illett neki.
Poros modora szelesebb volt. Kedélye azonban sokkal vidámabb lévén, arczán mindég víg mosolygás, a jó kedély tükre tűnt elő.
Hát Tivadar ugyan mily alak volt, ha már benne vagyunk a festésben, mondjuk el — pedig őt illett volna legelőször is lepingálnánk, — no di átért sebaj sincs Iaraelben. —
Olyan fajta szőke fiatal emberke volt, akire azt sem mondhatjuk, hogy magas, de ast sem, hogy alacsony.
Tehát végre mit választhatunk termetének helyes megaevexésére ?
Egyszerűen azt, hogy kösép.
Végig tekintve rajta, nem épen testesnek tünt fel. Étért inkább bő őltözé ket viselt, hogy a mit a természet stü-kecskén adott, azt üsse szépecskén helyre, a koczkás nadrág és kabát.
Szőkécske bajusza, — azas csak bajussocskája még csak serdülő korban volt, igy hát osak nagy protecüó mellett tudott számitásba lépni.
Finom czvikkerje mindég «toron gatta kissé görög rómaias orrát.
A mi a modorát illeti, as igen megnyerő volt. Viselete igen elegáns vala, — hja est tehette.
Azt a szép modort persze csak akkor produkálta, mikor kellett; midőn társaival együtt mulatott, akkor bisony as ilyesmi köztük teljesen foltalálhatlan lett.
ilyenkor nagyon is as ellenkező lé pett előtérbe.
» * »
A látogatást Tivadar lassacskán megkezdte.
Dagadozó kebellel ment Melániához, az ő felejthetien Melániájához.
A zongora mellett elmulatni, — gondolá — no épen nem lesz rosz. Szerelmük közvetítőjéül épen alkalmas eszköz. Azután pedig ami legfőbb, bogy magukra hagyatva tölthetik el a boldog órákat,
közti canálisba fuladt Április 22-én reggel fogták ki s a közkórhásbp szállít tátott Zsebében kötelet U talál tik. Tettének indoka életuntság, beteges és részeges volt, égést télen s nagy-kanísaai köskórházban nyomorkodott.
— Felhivattunk, hogy a bal a-toni vízállás áradása- vagy apadásáról közleményt hoznánk lapunkbsn. Addig is, mig ez ügyben intéskednénk,a keszthelyi vízállásról hozhatjuk, hogy ott a viz állás jelenleg 101*28, holott a rendes ma< gasság 99-61. F.t éssleletet csak csendes időben eszközölhetni, szeles időben lehe tetles a hullámsás miatt.
— Gyászhír. Ösv. Mikó Józsefné st. Magyar Katalin asszony Mikó György szegszárdi plébános édes anyja Ki* Kanizsán tüdőlobban elhalt. Temetése április 22-én délután nagy részvéttel történt. A dicsőült gyermekeit gyengéden szerető éd«s anya volt, férjét ezelőtt 8 évvel ugyanaz nap temették, melyen a nevezett meghalt 71 évet élt. Béke hamvaira!
— BytÜHk. Sümegi Kálmán sü-meghi asületóaü jeles írónk, jelenleg aa
.Arad ós Vidéke* iílpilap segédszerkesztője húsvéthétfőjén jegyet váltott Horváth Iza kisasszonynyal, Horváth János zalaegerszegi ny. kir. törvényszéki elnök ked vea leányával.
— hlazánk legelső s legszebb fürdőjének, a kiesés minden kényelemmel ellátott Balaton-Fürednek emelése érdekében az igazgatóság részéről ismét tetemes áldozatok tétettek. At nj épület gyönyörű salonjaiban aői olvasóterem is rendeztetett be. A födött sétány teljesen elkészült. Uj nyaralók és sétaterek épít tetnek. Az egész kis paradicsom csinossá alakításán hangya szorgalommal dolgosnak.
— Hal-tenyésztéshez. Gróf Huny ad y Imre a balatoni neratts hal axapo ritásának előmozdítása czéljából kaliforniai lazacz halakat rendelt s Balatou-Jerénynél 15.500-at « hó köznpén a Ba atonba bocsátott.
- A keszthelyi húsvét országos vásár, mely mult csütörtökön tartatott meg, nagyon silánynak mondható. Nem csak az eladók, <Le a vevők ia nagyon tevesen voltak. A lóvásárban nagy élénk Bég volt, eladó is kevés, vevő azonban nagyon sok volt. A marhavásár pangott
— Gyilkosság. Kancsalics Ferencz kís-kaníssai lakóst az ünnepek előtt saját cseifői szőlejében valaki ugy arezba őtte, hogy 8 nap alatt belehalt, a törv. ionczlelet apr. 22 én vétetett fel. Nőt és
kis gyermeket hagyott hátra. A tettes nyomoztatik. Egy idő óta, valóban ijeattő mérvet ölt a g\ iikosaág és öngyilkosság e vidéken, nagyon potom kezd lenni az emberélet 1
Talált hullák. Masslakovics Sándor keszthelyi fésűs f. é márcz. hó én a délutáni órákban Polgár Antal keszthelyi czipéss meghívására ennek szőlejébe ment A hat tagból álló társaság
az
tanú nélkül vallhatnak örökké tartó íúséget.
Ily boldog pillanatokban senki sem ábatlankodván, át engedhetik mrgukat érzelmeiknek, ömledezéanok.
Ily hasonló szép gondolatok fogták el. Begyesen nyitott az előterembe, agyis a „fóreximmerbe" a mint ast szittya magyarsággal ssokAs mai nap ság nevezni.
Senkit sem látott.
Körül néz, sajnos de megint csak erre a kellemetlen tapaastalatra jutott.
Benés as oldalt lévő tág szobába, úgynevezett cselédszobába, de sajnos ott sínca élő lény.
Se itt, se ott nincs senki. Nem akarván udvariatlan lenni,nem szándékozott minden bejelentéi nélkül lekopogtatni a veleszemköst levő ajtón. Köhintett Még pedig egy jókorát. A cselédség kösül senki sem mozgatta fülét. Utóvégre ott a .synologízáló Lomédiát megunta, összeszedvén magát, tép csöndesen bekopogtatott.
Hallgatott . .. kopogtatott, megint íallgatott, — belülről azonban semmi éle „szabad" a vagy „heroin" nem jutott ''üleihez.
_ Ehl — gondolá egy kissé el-
vesstve türelmét E* vei az oh-hel pedig ast akarta kifejezni, hogy moat már elég volt itt ólákodní ezen fehér ajtó előtt, lanem egyenesen benyitunk akár szabad, akár nem.
Kinyitotta az ajtót, be ia tette maga után, de megint nem látott senkit.
No békás — gondolá ismét, — csak nem komédia es 1 De most már as a bök-cenő, melyik ajtón folytassam ezt az előre nyomulást, ezen-e, a vagy azon? Et is ajtó, az is ajtó. Hm . . . Amas balról less valószínűleg a mennyország kapuja, a melyen Melániához, a ked vesh s juthatok. Igen, azon megyek. Purgatoriumba vesetett as, de nem menyorsságba.
A gyöngo kopogtatás után benyí-ott.
— Bocsánat, bocsánat, — szólt meg-epetten as ablaknál lévő hölgyhöz Tivadar.
esti 8 óra felé egymástól egészen kbija. válva indult hazafelé A szerencséül Masslakovics Sándor elmaradva társaitól, az iszonyú zivatarban utat tévesttett a s> Balatonnak akkor már gyenge jegére ment. Holttestét húsvéthétfőn a kora reggeli órákban a keszthelyi fürdőház közelében arcxczal a viz felé fordulva találták meg. Órája lánczczal úgyszintén azívartárczájs is zsebében, gyűrűje pedig as ujján találtatott Á szerencsétlen áldozat temetése húsvéthétfőn délután a hely. béli temetkezési-egylet ós ipartársulat, melyeknek tagja volt a számos résevevő jelenlétében ment végre. Nőt éa kiskorú gyermekeket hagyott hátra. — F^ József Keszthely mellett levő .Diát9 srőlőhegybeli lakos földmives, ki f. ¿r; márcz. hó 1-ón a Balaton már már olvadozó jegén keresztül afcárt menni, de a gyenge jég leszakadt alatta s a Balatonban leié halálát — hulláját a keszthelyí-fenéki ut középtáján levő .tanya kereszt" irányában a partra kivetve az ujmarosi gulyás folyó hó 19-én reggeli órákban találta meg. A hulla a keszthelyi kórbátbt szállíttatván, még as nap eltemettetett
— Postakocsis elfogatása. Z -Egersseg és Szent-Iván közt közlekedő postakocsis az áru csomagokból több tár gyat eltolvajolt Nagyszombaton rájöttek tettére s nyomban megiudittatott ellene a vizsgálat.
— Vetések állása Zalamegyé'' ben. Nagy kanizaai, zala-egerszegi, sü-meghi, keszthelyi és pacsaí járás. Az őszi vetések, kivéve a laposabb tekvéeü földeket, jók, — a novai járásban tűrhetők. L*!tenyei járás. Az ószi buza és rozs ax utóbbi rosz idő miatt elsárgult, ellenben a repeze egészséges szinben van. Alsó-lendvai járás. A buza jó, de gazos, a rozs azenvedett. A tavaszi muoka megkéselt do még jó részben hátra van, valamint a szőlőmunka is szünetelni kénytel en a föld nedvessége miatt A takarmány fogytán van, legelőre csak itt-ott hajthatni egy-két órára. A keszthelyvidéki szőlőkben a fagy kárt tett. Gyümölcs .a Csáktornyái járásban sem mutatkozik. Az állatok egészségi állapota asdmeghiés keszthelyi járásokbao kedvetótlen, igen sok juh, sót fiatal szarvasmarha is hullott el mételyben éc májrot hadát baa.
— Időjárásunk íolytonoaan bo rus, esőa. 21 re viradóra a háztetők hóval voltak borítva, délelőtt azonban elolvadt.
— Árverés ZtUaniegyében. — Kocsi Mthálr 1000 írtra b. ingt. máj. 18. Salfőldön. - Horváth György 1094 frtr« b. ingt. apr. 29. Orosstonban — Derzaanics Izidor 1131 írtra b. ingt máj. 9. Bunkóveczen. — Vadla Fordi-uand 510 frtra. b. ingt. máj. 11. Goricaán. — Fürat Benedek 567 frtra b. ingt. apr. 26. Bucsán. — Tibáat István 910 frtra b. ingt. apr. 27. Falioán. - Mayl&nder Lipót 405 frtra b. ingt. máj 21. Sójtörön.
■fis
— Nini - . . szólt meglepetten a hölgy, a a kezében levő varrást a azékre dobta.
Micaoda? hál ez meg itt van, gondolá Tivadar.
— Hiszen . . .
— Azám kisasssony.
— Oh lelkem! aranyom, tubiciáns, szóit meglepetten a hölgy, s ezzel egyenesen Tivadarnak tartott, hogy megölelje.
— Hohó, ez tevagy ? de ki is gondolna ilyet,* — mondá meglepetten Tivadar és semmit j&m «tégyelye, —'' jól magához szorította csupa felebaráti szeretetből a .lelkemet" a mint dukált is.
Egyik jobban csudálkosott, mint a másik.
No es s furcsa história nagyon is furcsán tűnik fel - gondolá Tivadar.
— Igen, igen én vagyok, én la — szólt csactogva a hölgy b már már puszira concencrálta szájacskáját
— Thü teringettét! mennyire megfeledkezik az ember a szerelmi ömlengésekben — gondolá Tivadar — biasea még a legnagyobb baj keletkezhetik ebből a furcsa komédiából. Ha megtudná Melá-ni«., akkor végem van, veszve minden boldogságom.
— No édesem, no piczikém, — kedveskedett a hölgy a Tivadar ajkát csipegetni kezdé.
— Csitt, — csitt, — szólt elutaai-tólag Tivadar.
— Hm, hm.
— Csendesen, csendesen!
— Ejnye lelkem ? . ..
— Csitt, kérlek csitt I
— Semmi csitt, te ax enyém vagy — én meg a tied, igy hát kvittek vagyunk 1 szólt begyesen a kis hamis. Kinek mi köze hozzá.
— Ide ide — folytatá Vilma — ezzel akarva, nem akarva a pamlagra ültette Tivadart, ő kelme pedig szépecskén melieje ült
— Oh jaj . . . ereszss . .. ha . • • óh — szólt szakadozottan Tivadar.
— Micsoda ereassz és ha meg óh . .
nono 1
Jaj teremtőm — gondolá Tivadar, most a körmei között vagyok. Ha most
huszadik, ítvtolyam
ZALAI KÖZLÖNY
r 7 n ,1 V Ti -_1 r. A ..,-
ÁPKTTiTR 24-én 1881.
— Horváth György 897 b. spr. 29/OroÍBtoriban. — 0 ?■ H
— Hazai rövid hirek. — Horváth Ignác« jeles tudós, egyetemi te-nár agyonlőtte magát Bpesten.— Margitszigeten a fürdői é^ad-triatt a rimaszom-bati zenekar fog n^iködoí; — A himlőjárvány általában szűnik. — A ozigány-zenészek országos segély egylete van alakulóban Bpesten. — Streitmann József a magyar ip*r egyik előharczosa Jászberényben meghalt. — Debreczenben hon-véd lovardát épit a város. — Egy szombathelyi harangozó szórakozottságból nagyosütörtőktía délben harangozott. — Kőszegen ^{mm dragonyos őrmester szi ven lőtte magái, — Kaposvárott Károlyi Alajos szjptársulata működik. — Uj-Aradon pepíekedés közben egy asszony konyhakéssel megölte férjét. — Hoilán Ernő táborszernagygyá fog előléptettetni.
— Az irói segélyegylet vagyona 196.453 — Bp^sttm,orosz menekültek voltak
láthatók. — Verseczen b2 pénzhamisító egyént foglak el. —
KI nyert?
N.-Szeben apr.20-án: 53. 64. 55. 47. 77. Lemberg „ , 43. 68. 23. 41. 62. Prága „ . 41. 57. 54 64. 45.
Irodalom.
(E rovat alatt megemlített munka Nagy-Kajirsin Wajdits Jósscf k6nyvkereskedése álta megrendelhető.)
—T A ,Zalai Tanügy* 18 dik száma következő tartalommal jelent meg: „A rajzoktatás a mai álláspouton" Adám Ivántól, »Véleményes megjegyzés" Mák Jánostól. Alsó Lendváról a képviselőtes tület, „Tihany és Tite)« Dr. Sterba Jánostól. Megyei hírek, szemle, irodalom. Csarnokban : Leasing, irói élet és jellemrajz, HofFmann Mórtól, papírszeletek, a lap pártolói, üzenet. Ara félévre 1 frt.
— Aláírási iv. A „Korán" az eredeti szövegből t. i. az arab nyelvből magyar nyelvre fordította és bŐ magyarázatokkal ellátta Kámory Sámuel tanár. Előfizetési ára 4 frt. o. é. Ez volna az első magyar koránforditáB az eredetiből. A megrendeléseket lehel akár postautalványnyal, akár levelezőlapon, akár külön levélben eszközölni bérmentesen. Lehet akár előre fizetni, akár utánvéttel. A szál litási költségek a t. előfizetők által fedeztetnek. Ád körülbelül 40 nyomtatott ivet: 30 ivet L i. maga a szöveg, 10 ivet pedig a magyarásatok. Kiállítása diszes, nagy 8-ad rét. — Minden 10 előfizető után egy tiszteletpéidány jár. A Korán nem török hanem arab nyelven van irva. A muham-medánusok, kik majdnem annyian vannak mint keresztények, bármely nyelvet beszéljenek is, vallásuk nyelvén (arab nyelven) olvassák a koránt és ennek kedvéért tanulják az arab nyelvet, mely az innenső és közép Ázsiának és innenső Afrikának diplomatikai és tudományos nyelve is egyszersmind, de a világ leg
gazdagabb és legnehezebb nyelveinek egyike. Miután a muhammedánus népak^ nél a Korán oly an, mint a tengely, mely körül egész állami, társadalmi és házi életök forog, e könyvet, mely annyi gyöngyöt rejt magában és mely szálkának tekintetik, — közelebbről ismerni oly fordításban, mely az eredetit hiven tükrözteti vissza, nem háládatlan dolog. E könyv az, a mely Ázsiának és Afrikának belsejében jelenleg akkora hódításokat tesz. Igyekeztem még a hangulatot is visszaadni. Több szóval nem toldottam meg, mint a mennyi az eredetibe van: a rövid és rejtélyes kifejezéseket a jegyzetekben magyarázom. A jegyzeteket nem azért adom, hogy czáfolgassam a Koránt, hanem hogy Vmegvilágitsam azt, a mu-hammedánusok legelőkelőbb tudósainak magyarázata nyomán, részlethajlatlanul. A többi európai koránforditók nem ugy cselekesznek: ők a jegyzetekben többi* közt a koránt czáfolgatják egyszersmind. Jegyzet és magyarázat a szöveg alatt igen sok lesz. E magyarázatok j<x- szolgálatot tesznek, mert megvilágítják részint a sző veget, részint azon körülményeket, a mn lyek közt Muhammed élt, részint a régi'' kort, a melyre : egyes koránkifejezések utalnak. E bő jegyzetek és magyarázatok okozzák, hogy e Korán 40 nyomtatott ivet ád nagy alakban. (A verseket az ere deti szerint én is jelöltem meg a ''szövegben, holott a többi európai koránforditók kihagyják, s ezáltal a Korán olvasását jóval megnehezítik. Ezen versek alatt nem költeményeket kell érteni, hanem oly verseket, mint a milyenek a bibliában vagyis a szentírásban találtatnak. Midőn a Koránt lefordítottam, azzal egyszersmind a monotheisták (a kik csak egy Istenben hisznek) szentirásainak fordításait befejeztem. Miután eddig már 14 kü lönböző irátot bocsátottam közzé és a t. előfizetők bizalmát mindig hiven megő rizni igyekeztem, azon reméoynyel indi tom meg a Koránt, hogy a t. közönségnek szíves részvétével ez ízben is találkozom. Az időt nem tűzöm ki mikor jelénik meg; mihelyt a t. előfizetők kellő száma együttlesz, azonnal sajtó alá adom az egész kéziratot. A t. közönség már tudja, hogy müveim megszoktak jelenni. A t. ivtar-tók legyenek kegyesele, ezen aláírási ivet mentől szél -sebb körökben ismertetni Pozsony, 1881. igen kitűnő tisztelettel Kámory Sámuel tanár.
— Mehner Vilmot kiadásában ujabban következő munkák jelentek meg s küldettek be hozzánk: 1.) „ M a g y a r Szemle" 1881. apr. I. szerkeszti Bodnár Zsigmond IV. füzet, ára 60 kr. Tartalmát e nagyérdekii folyóiratnak a következő közlemények képezik: A zsidók Palae&ztínában Hatala Pétertől, Lilly, A Demokratia Magyarországon Beksics Gusztávtól, Az államjavak el adása Joób Lajostól, Az osztrák állam ós a déli /asut Schóber Alberttől, Emié kezés Tóth Kálmánra, A skandináviai
és dán drámairodalom, költemények, irodalmi szemle sat. 2.) „Általános magyar franczia szakácskönyv* nélkülözhe tetlen kalauz minden háztartásban 7. és 8-dik íüzet két színnyomású képpel, ára 30—30 kr. Gazdasszonyunk kiváló fi gyeimébe ajánljuk. — 3.) „Népszerű orvosi tanácsadó, vagy házi lexikon az egészséges és beteg emberről." Irta Dr. Ziffer Károly. Számos ábrával ellátott jeles mú egy-egy füzete 30 kr. Megjelent a 1I„ 12. és 13-ik füzete.
Melánia betalálna jönni, akkor vége lenne a becsületemnek. Már látom ezt a ördög czipelte ebbe a házba, nem is más.
— Nono lelkem, de hamar elfelej tetted, hogy mi igazán szerettük egymást! Az ember első tekintetre biz Isten azt hinné, nem is le vagy az a kis hami som már.
— Meghiszem, hogy szerettük egymást, csak hallgass kérlek, — ezzel felakart kellni helyéről, de Vilma nem engedte.
— Nem kételkedem nem, no de . .
— Semmi de, — vágott közbe a kis hamis.
Tivadar most már egyebet sem tett, mint mindég az ajtóra tekintgetett.
— Egy szót sem, mert ha nem akarsz itt maradni, — szólt Vilma, midőn látta, hogy Tivadarral már nem igen boldogulhat, — akkor kiálltok és össze csődítem a háznépet a elmondok mindent.
Borzasztó, ez már mégis sok, utoljára még rám fogja, hogy azért jöttem ide, hogy megölelhessem, megpuszizhas-sam — gondolá Tivadar.
— Kérlek csak csendesen, mert meghallják, kérlek csendesen. Jól van hiszen nem bánom, hallgatok, csak csendesen szólj és egymás után, kérlek ne kínozz, szólt kimerülten Tivadar.
No hiszen megállj — gondolá Vilma — csak befonylak; fizetsz, akár a köles! Ennél jobbat nem is tehetnék. Rajta tehát
— Emlékezel azon szép . . . kezdte gyöngéd hangon Vilma.
— Jól van, jól csak beszélj, — iürgeté Tivadar.
— Azon szép napokra, mikor a felkelő nap oly szépen besütött az ablakon hozzánk.
— Nem bánom, egymásután, hadd el már egyszer azokat a szép napokat!
— Mikor édesem...
— Jaj ne szólits igy most, mert valaki megtalálj* hallani!
— Csitt, egy szót sem !
— Jól van jól, folytasd már kérlek aectŐl rövidebben.
— Mikor oly fó izüen iddogáltuk a champagcert. -
Vegyes hirek.
; — A napok taldlkoídsa* Dr. Hane-berg, elhunyt speieri püspök iratai közt érdekes feljegyzésekre bukkantak. A püspök ugyanis Szent János evangéliumának 13-ik fejezetéhez azt a megjegyzést fűzi. hogy abban az esztendőben, melyben Jé*.us meghalt, a zsidó passzah után következő vasárnap — a húsvét vasárnap — ápril 17-ére, tehát nagycsütörtök ápril 14-ére, nagypéntek ápril 15 ére és nagyszombat ápril 16-ára esett, tehát éppen azokra a napokra, melyekre
"fe jelenlegi nagy hét alatt.
i *
— A Károly színház elefántja. A bécsi szinház ujonan szerződött elefántja a napokban érkezett Bécsbe és bár a hosszú úttól ki volt merülv.e, mégis nagy étvágygyal fogyasztotta el az elébe tálalt ebédet. A négylábú művész azonban nem elégedett meg az ebéddel, hanem azonki-vül kikapott vezetőjének kezéből egy fuvarlevelet és azt csemege gyanánt lenyelte. Miután azonban a fuvarlevélbe egy ötven forintos bankjegy is bele volt göngyölve, a művész első ebédje nagyon sokba került. Az ily módon károsult ve zetőnek, hír szerint, azon tanácsot adták, hogy forduljon Billroth tanárhoz, tán sikerül neki egy ügyes gyomoroperációval az ötvenest megmenteni.
— Nevezetes döntvényt hozott egyik angol bíróság a napokban, mely által eldöntötte, hogy a patkányokon elkövetett kinzás nem tartozik az állatkínzás vétségéhez és igy nem büntetendő. E döntvényre az adott alkalmat, hogy egy bérkocsis megfogott egy patkányt és azt félig roegnyu''ta, azután bőrén keresztül egy hosszú fát húzott át, mely fának két vége a patkány testéből jóval kiált. Mikor a patkányt eleresztette, ez azonnal a lyukához futót'' és beakart menni rajta, de a kiálló fa megakar" ályózta n. bebuvás-ban. Míg a patkány erőlködött, hogy lyukába buhaeson, addig a bérkocsis tüze« vassal égette. £a e gaz eljárás, e nyomorult és emberietlen kinzás azért nem büntetendő az angol bíróság szerint, mert patkányon követtetott el.
— Petdjilstván hagyatéka. Kere pesről irják a P. N.-nak : F. hó 13. ós Í4-ike közti éjjel Kerep»s községében megrendítő esemény adta magát elő. Nav ratil János helybeli szabómester agyonlőtte magát. Az öngyilkosság oka a kö-
Lett volna inkább káposzta !<í . . . tudom sokat öblögetted vele a begyedet,
— gondolá Tivadar — s félelme mindinkább növekedék.
— Mikor oly jó ízűen adtunk egymásnak puszikat. Ob jaj ... . jaj szólt érzelgősen.
— Oh ne puszizkodjál most, jaj az ördflg vigye el a puszidat ! Elhiszem el, meg is adtam z árát érte — szólj egymás után.
Tekintet« ide oda járt, hol Vilmára, VI az ajtóra.
— Azután mikor ily megöleltük egymást . . . igy ni . . .
— Ereszsz kérlek, rosszul érzem magam, az orvos megtiltotta az ily mulatságot .... különben beszélj már . .
— Azután mikor emlékezel . . . arra .... tudod ...
Mintha odaszegezték volna a pamlaghoz, oly merev lett, mikor lassú lépteket hallott közeledői a másik szobából.
— Mikör édesem — folytatá Vilma
— azt mondtuk, hogy egymáséi vagyunk és — Vilma magához akarta ismét ölelni s már karját nyújtotta feléje.
A léptek közoledtek ... az ajtó mozogni kezdett.
Tivadart a remegés netovábbja fogta el.
Ez Meláuia lesz, igen ez ő . . . jaj végem van, — gondolá.
Az ajtó még jobban mozgott, Tivadar homlokáról a verejték patakzott. Még egy nyikorgás, ... no mag egy erre,az ajtó megnyílt s a Sipi, a kis kutya czaceo gott be, jelentvén magát néhány hangos j,buba«-val, hogy ő kelme is él még.
Örökké felkunkorodott tarkát pedig örömteljesen csóválta.
Ezt a csöndes mulatságot igen szerette, gyönyörködvén ezalatt maga magán.
Hja tehette ie.
Tivadar, aki már majd eszméleten kivül volt, most egyszerre visaiaDyerte lélekjelenetét.
Nem adta két vak lóért, hogy nem Melánia nyitott be.
No de még csak most kezdődött a mulatság.
Vilma vontatva elbeszélé sz>p las-
az
vetkezőkben rejlik: Nevezettnek neje, néhai Petőfi István hagyatékának egyik végrendeleti örököse lérén, kiegyezés folytán 1200 trt készpénzt kapott, abból eaját magát minden szükségessel ellátva, férjét semmiben sem részeseié. Ennek következtében közöttük örökös perpatvar-kodás és czivódáa támadt, olyannyira, hogy a válóper megindittatása helyeztetett a nő részéről kilátásba, mire a férj annyira felháborodott, hogy nejét tettleges bántalmakkal illetvén, ellene életveszélyes fenyegetésekkel is élt, miért is a gödöllői kir. járásbíróság által 11 napi fogságra Ítéltetett''el. Kiszabadulván f. hó ta fogságából, mértéktelen ivásnak k.'' .a mrrgái, mig végtére a fent kitett időben, miután a helybeli vendégfogadóban pálinkát ivott, s azután látszólag nyugodt lélekkel távozott, hazaérve, nejét magához ölelve, a szebében tartott pisz tolylyal akarta kivégezni. De a nő észre vévén az őt környező veszélyt és különösen hallván » pisztoly sárkánya felhúzásának pattanását, minden erejét megfeszítve, a férjtől szerencsésen megmenekült, alig tette be azonban maga után az ajtót, dörrenés jelezte, hogy a katasztrófa bekövetkezett; a férj agyonlőtte magát.
— Eladta a testét. Csetneki János a maga nemében ritkítja párját. Korára nézve valódi férfi, termetére, testi fejlő dottségére nézve pedig akár 7 — 9 éves gyermek. Ami azonban Csetneki Jánosi nem tartotta vissza attól, hogy valami rósz (át ne tegyen a tűzre, a min :k következménye az lett, hogy a fővárosi rendőrség ezt a természettudományi ritkaságot kiutaáitásra ítélte. De nem ment oly köny-nyen a dolog. Csetneki János sokkal keményebb legény, semhogy egykönnyen ki engedje tenni a szűrét. Hál mire való az apelláta. Apellált is! Neki a fővárosból távoznia nem lehet, de nem is szabad. Meri hát ő a maga ritka személyét, minden hiány és fogyatkozás DÓlkül, jogerejü cs felbouthatlan szerződd mellett eladta, nagyságos Lenhossék József urnák, az orvosi egyetem nagy udományu tanárjának. Már pedig, ha ő nem Budapesten, hanem valahol az országban másutt hal meg, mennyi költsége lesz az ó teteme szállításával az egyetemnek,—- már pedig az egyetem az államé, igy tehát az kiutasitása egyenesen az állam világos megkárosításával történnék. Ezen érdekes felebbezés most áll a másodfokú eldöntés alatt.
komédia, csak porhintés a világ szemébe'' mihelyt ez véget ért, fogtak hozzá czéljükhöz; a merénylőknek az inqnir.czió rém-, napjaira emlékeztető kinzatásához, hogy tőlük ily modon tudják meg bűntársaik neveit. A tárgyalás után már nem kellelt attól tartaniok, hógy a megkínzott vádlottak előadják a ''Hágnak a velők történteket, ha majd az akasztófa alatt hangjukat el fogja nyomni e dobpergés és trombitaszó. Mindjárt a végtárgyalás befejeztével a kimerült, kifáradt vádlottakat külön termekbe vitték, hol megkezdődött a kínvallatás: forró csípőkkel, hüvelykpréssel, spanyol csizmával, a tagok össze-zúzásával, pörköléssel, forró pecsétviaszk-nak s ólomnak a mellre csepegtetésivel, villanyos ütegekkel sat. S a legirtózatoeb tortura által kicsikart vallomások eredményezték a tömeges eltogatásokat. Hétfő óta körülbelül ezer embert fogtak el.
sacskán, hogy mikéűt jutott azon nem épen türhe^ős helyzetbe, a meiyben most lennie kell.
— Hja lelkem, — folyta''á beszédét. a ki oly nugyon szeretett, ki neked hűséget esküdött, o''.t hagytad a faképnél. Hiszen kerestelek mindenftlé, de sehol sem tudtalak ebbe a nn^y városba feltalálni.
— Minden udvar!ódnak esküdtél te örök hűséget, nemcsak nekem, több fiatal embert részetitelté! ily boldogságban, tudom azt nsgyoo jfill
— Hogyan ? . . .
— Semmi hogyan — hiszen beszéltem . több udvarlöddal, akik épen ugy dyilatkoztak mint magam.
— Hazudság! Nem igaz! mondá határozottan Vilma.
— Könnyű ezt mondani! — mondá hangsúlylyal Tivadar.
— Gyermekem »tyjft te rvagy, akármint is akarod iltagadui.
— Micsoda? — .szörnyülködött Tivadar.
— Igen gyermeked, a ki most vi déken van gondozásban. Kiadum, miután nem akartam, bogy a szégyen any-nyira ellepjen. Azután, hogy nem tudtalak feltalálni, mást sem tehettem vele. Különben ha akarod, behozatom még holnap,-ha kell még ma is.
— Vilma szólj, igazak szavaid?
— Esküszöm. Régen elhoztam volna hozzád, hogy neveltesd fel, de mint mondáin, sehol sem birtalak feltalálni. De most már nem szabadulsz e! addig, mig magadra nem vállalod egészen !
— Az istenért! ne szólj.... csitt! megtalálja valaki hallani, beszélj halkabban. Mit kívánsz, hogy, többet e gyermekről ezután szet sem emiitesz?! Menynyi kell ? oh szólj, csak arra kérlek, fel ne fedezd e titkot senkinek!
Tivadar kész lett volna e pillanatban bármit is adni Vilmának. Majd szülei, majd Meláaai jutott eszébe; mit szólnak azok, ha megtudják e ballépését, hogy már ily ifjú létére atya, s gyermeke valahol sínedre él.
— Semmi semmi, — gyors egyezkedésre nem akarok lépni.
• - • V'' -. i • : ''
— Az elitéltek kínpadra vond ca Hallatlan barbarizmusról értesítenek pétervári levelezők. A részletek csak most jöhetnek köztudomásra, mert sűrgftny utján nem voltak elküldhetők. A czár elleni merénylet tervezőit és részeseit az elítélés után a legborzasztóbb kinv*Íla!ás alá vetették, hogy őrült fájdalmukban eddig ismeretlen bűntársaikat megnevezzék. Az ujabb kor löriénelmébtu ily vérlázító barbarizmusra nem talalunk példát. A pör, a nyilvános tárgyalás miud csak
Hasznos tudnivalók.
— A konyhasó mint hónaposretek-nevelő. Hogy ha kedvező talajt nem kap hat a hónapos- és nyári retek — vagy szárba a virágba indul, vagy pedig élvez-hetlen. fás, rostos lesz. Ennek elkerülésére kitűnő szernek bizonyult a konyhasó, melyet a szabadban elvetendő retekmaggal összekeverünk, vagy pedig magdug-gatás alkalmával minden szem retekmaggal két ujj közt felcsiphető konyhasót is ültetünk el. A retekmag a nódvességet szereti, azt pedig a konyhasó magába szivja és ezáltal a retek gyors nevelésére hat, de annak az izét is finomitja. Tessék róla meggyőződni, nem sokba kerül!
— Biztos szar a moly ellen. A moly pusztításától féltett prémek, bundákat finom porrá tört zöld gáliczkóvol kell behinteni; ugyanazt kell tenni oly buto-'' Kokkal,mely eket a molyok már megleptek. A zöld gáliczkőnek semmi szaga sincs s a szövetnek sem árt. Posztóruhákat nyáron át még ugy is meglehet oltalmazni molyoktól, ha azok tiszta vászonlepedőbe jól beburkolva tétetnek el.
— Yén e a tyúk vagy fiatal f A vásárlandó tyúknak szárnyát emeljük tel, s az alatta levő nagyobb tollakból tépjünk ki neháuyat; ha ezek alattiágy, nem épen rövid pehelyre akadtunk,s látjuk, hogy az állat bőre finom és vereses, aprólék erecskékkel bevont,akkorfiataj a lyuk.; ,de ha mult .egy ,4ve8> akkor a pelyhek és erecskék eltühték s''a bőr hal-vány^phér, száraz, sőt/gyakran korpás.
Srótt Vilma folytatván beszédét, a melyből eddig nagyon kevés volt igaz. Volt gyermeke, de nem élt az csak két hónapig, a többit csak jó fogásul zuon dotta. „
— Uh Bzólj mit kiváusz? megadom bármennyi is legyen.
— Végképeni megállapodásra Bem mi cselre sem állok, hanem a jfivő hónaptól fogva azon helyzetbe akarom magamai érezni, a minőben énekeénő időben valék.
— Jól van, meglesz... meg! szólt készséggel Tivadar
— Ezzel azonban még nem elég szem meg. De nem bizony 1
— Oh én szerencsétlen ! mily helyzetbe hozott e nő, — gondolá Tivadar.
— Tehát mit kivánsz még?
— Megfizeted azou költségeket, a melyeket gyermeked nekem okorott. Az orvost kezelés folytán nagy összeg vándorolt ki zsebemből. Jóformán az tett tönkre, az szaporította oly nagy mérvben az adósságot. Tehát hitelezőim által le foglalt ingó és ingatlanokat kiváltod!
Tivadar mély gondolatokba merült, megtegye e mindezeket vagy nem ? Se-hogysem tudta elha''áiozoi. Ha nem hódol óhajának, házassága, a melyre készül, tönkre megy, még bajba is keveri m«gát. Ha kifizeti, sok köitségébe kerül az igaz, de megmenekül minden szégyentől, s a pénzt pedig könnyen visszaszereoheti ismét.
— Nem Vilma, — szólt Tivadar ismét — ennyit egyszerre nem birok tenni! .-
— Nem tehetek róla. Jól van, nekem mindegy. Lf gyen a gyerra k a tied, — szólt fitymálva Vilma.
— Tudod mit?
— Nos?
(Kolytalriía következik )
Népdalok.
i.
Huzd rá czlgány!
Vicát, vígat huzz most nekem, Úgyis ború» az életem, 8 fanyar mint az ürfimiui. Édeaitud meg hnriniddal
Szaporán!
Papírszeletek.
Goromba felelet. Egy czivakodó asz-azony axt mondá Cérjénpk, mi dón oly szmU* ruhát válaaztott, a mely ni-ki nem tetszett: .Te mindig a legrosszabbat válasxtnd rr agadnak !" — „Az igaz- — ii<zonzá, — „li.*/ te volod kezdettem mo^ *
Egy gasdag báró inasával ki érti lto -sgy-azer magát ittasan hazafelé. Éjjel lévén, egy izük utczába valamibe beleQtődtck. , Mi az?"
Vígat, vigat, hogy a bánat. Mely lolkemben sztjjcl áradt Tova szálljon, messze-mosaxe
8 bus tanyáját elfelejtse
pogány 1
3 rajta fiuk szaporábban Járjon a bor a pohárban, Mert kftiOnbotx még a bánat KlOzve is ránk találhat
Igyatok !
S zengjen s dal lelkesebben A hurokkal ogyetemben.., Mert keblen en sebet vágott, Klkacxagom a világot
Hahaha!
Ez a* czigiuyl... hozzad tovább Lelkemnek e kedves dalát, Ez az egy az. a mely engem Még vigasztal keservembcu
Kz az egy!
U
Léfy kaexír, negédes, ■ ? Hiu. iiigyrarágvó. Csillogó vald és F«-ny után .«ovárgó. Jól tndom úgyis, bogy Ez boldogit tóged.. Minek is ax igat ~ Szerelem tenéked.
Légy csapongó lepLe tlj meg nj virágon, Illatárban aszó Ékes rónaságon. Jól tudom ugyia, hogy Ex boldogit tógeit... Minek is az iga: Saorelem tenéked.
Légy büixke királynő Ormán sziklavárnak, Kihez a hiz;clgők Tömjénezni járnak. . Jól tudora, hogy csak rx Boldogi in* téged-.. Minek is a* igaz Szerelem teneked.
Én c>ak megmaradok Ki voltam a régi, Jóllehet a keblem Bánat dúlja, tépi, Mért vagy olyau kacxér, , Hiu, nagyravágyó, (Csillogó »aló és Fény utáu sovárgJ.
hírosüai.MY aruuL.
''. 1:J
huszadik: évfolyam
zalai közlöny
ÁPRILIS 24-én 1881.
min clnquantin aránylag kevés figyelemre U-141 Árak a* előbbiek.
Beza 11-80. —12-—. Rozs 10 —.— 10 25 Árpa 8 40.—9 SO. Zat> 6-50. Knkoricza « 50 Ciuquantin 6-90.-7-20.
K. B.
:e tl naptár.
Április 24-dikétől 30-dikáig
Hó- és hetinap
Kath. é> prot. Görög
naptár naptár
otj
17) Kat. és prot. ev. Mikor este lőn azon nap. János XX. 19—31.
24;Vasárnap |B 1 Fch. va.,,12 D Husv. v.
:>5!Hétí3 ,Márk. cv»n. 26;Kodd Erin, Kiüt. 27i8ierda Szita szent 2S Csütörtök Vitályos t. 29 Péntek jJéxu ger. 30Szombat |Sz. Kat.
13 Hasv. h
14 Husv. k.
15 ArisUr.
16 Ac*pia
17 Simeon ¡18 János b.
ÜHt Jht
ff*
Vaautl menetrend..
Indul Kanizsáról hóra:
Vouat szám Ora. Perc. IvK
207 Essék, Mobi<-«, Dorahovár 5 10 reggel
215 . * 30 délut
2d9 , , . 11 1 ¿Jj*1
202 Bndr-Pestre (gyorsvonat) 5 65 reggel
204 . (postavonat) 2 6 délut 212 , (vegyes vonat) 11 20 éijel 813 Bécsbe (Hsombathely, 8opron
/elé) « 15 regKrl
301 . HM éjjel
315 Sopronba 3 40 délut
205 Prágerhof Kottori, Csáktornya 4 55 reggel 203 . . 2 47 délut. 201 . . (gyorsr) „ 10 50 éjjel
Srkesik Kanizsára honnét:
210 Zákány felől 216 .
208 .
211 Hiida-PestrőI
203 „ 201/ .. 302'' BérsbCl 314
316 Soprotból 20ÍsPrJlgerbof felől
204 ,
206 _ -
5 27 reggel
I 41 délb.
II 1 éjjel (vegye« vouat) 4 15 reggel
(postavonat) 2 5 délut (gyorsvonat) 10 30 éjjel 4 1 reggel 10 15 éjjel 12 5 délben (gj orsvonnt) 5 37 reggel 1 20 délut-10 50 éjjel

Feielőe szerkesztő: BÁT0RFI LAJOS.
HIRDETESEK.
SCHAU MANN GYULA-FÉLE
| templom-, szoba-tírmák,
festő-, mázoló- és
fényképész
NAGY-KANIZSÁN
tisztelettel ajánlkozik mindennemű fentemiitett munkák el-- '' készítésére* 251 3—3 Legojabb fali-mustr&k gaz-'' dag választókban.
JUkGEläSALZ.
Eddig elérbetlen hatásában a köny* nyebb megoldásra vonatkozólag nőbe-zen emészthető étkekre, emésztés, vél-tisztítás, ''áplálás és testerőkitéséru Ezáltal a naponkinti kétszeri folytonos használat után mértékletes szerül használ még makacs betegségeknél is, n m. emésztési gyengeség-, zaha égetés-, viz-tólnlás a hasgilisztánál, v-szteglőség a bélnél, taggyeng^ség, aranyér szenvedés,
______mindenemü görvény, golyva, fehérkór,
I sárgaság, idült bőrkiüté?, időkRzü fő-
fájás, féreg- és kőbetegségeknél, benyálkásodás a benőttköszvénynél és a gumóságnái. 186 6—6
Az ásványvizek gyógyszer gyanánti használat mellett, előtte ép ugy mint annak használata alatt, valamint utólagos gyógykezelésnél is kitűnő szolgálatot tesz.
Kapható annak készítőjénél, gazdasági gyógyszerész Stockerauban és a követkeső raktárakban : Kiss István gyógyss. Arad, Stech Lajos gyógy*». AlUohl, Vanady ístv, Minezer Lipót gyógysz. Nagy-Be.-skerek, Dr. Rotschnek Emil gyógysz. Debreczen, Pap J. eyógysz. Duna-Földvár, Kovács Mihály, 8ipoc« István gyógysz. Pé-s, Nyiry György gyógysz Nagyvárad, Práger Béla gyógyss. Nagy-Kanizsa, MQller P I., Seitz J- gy^Kysz Karansebes, Wandraschek C. gyógysz. Kassa, Kirchner M. gyógyss. Komárom, Jóó Ignátz gyógysz Mária-Theresiopel, Dr. Czathi Szabó gyógysz.-Jfiakolcz, Plavsio 0, Grossinger B. Neutats, Molnár Lajos, Mezev Antal, Khndy József gyógysz Sopron, Török József, 8<tupa és Kriegner gyógysz. Pest, Solti Rudolf, Heinrici Félix, Pisxtory gyógysz. PosoSy, Diodattos utóda gyógysz. Pétervárad, Gömbös D. gyógysz. Palota, Simon Ferancz, Elppoczy Miksa, Mehlschmidt I. gyógysz. Győr, DieballxJ., Braun J.gyógysz. Székesfehérvár, Teleky Antal gyógysz. Siklós, Barcsay gyógysz. Szeged, Tarczay István, Jshner C. M. gyógysz. Temesvár, Bodrossy G. gyógysz. Tercsovácx, Bela Simon gyógysz. Trencsén, La«n 8ándor gyógyax. Ungvár, Bauer Fertncz, Borschiti J. Ung. Weisskirchen, Moldovrany A. gyógysz Werschetz, Waidinger A. 8. Zomboi, Hollosy J. E. gyógysz. Zala-Egerszegen, valamint az osztrák-magyar állam minden nagyobb gyógyszertárában. Egy skrttüya ára 75 kr. Megrendeléseknél legkevesebb két skatulya utánvéttel küldetik
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2-ik egészen uj felállítás,
vasárnapig látható még
leHxnllitott áron: nappal 10 kr.. este vüátfitáHHaf 20 kr.
legnagyobb rilágtárlat Magyarhonban
tartalmas ÍOOO tájképet. LátiLató a főtéren.
Utszís a föld körű! 80 perc* alatt. Telje« átnézető filadelfizi-, bécsi- és párisi ritágkiáUitá-;oknak. Legnjabb iátrányok a uarcztérrol. A legszebb opera, operott-r és balotok a párisi opera háznak. Mozgatható látar.-krények. A pokolb.mi élet cs íoglalkozás.
A bim ücrelóQsztaly IMMm feltűnő.
Nyitva ¿11 regge! 8 órától este 9 óráig, este fényes kivilágítás mellett.
R*méíem hogy a nagyérdemű közönség látogatásával mentől tömegesebben megtisztel. Mély tisztelettel
LINDNER KÁROLY
285 6 Budapestről.
00 00 00 00
I
A kl kétségben van a felett, h0gy a hírlapokban
feldicsért számtalan gyogyszerokbeTTíseTtessé''-e vagy közülök melyik iránt viseltessék bizalommal, annak tanácsoljuk, hogy Go-rischek Károly cs. kir. egyetemi könyvárustól Bécsben (Istvántér, 6.) hozassa meg magának a .Betegbarát- czimü könyvecskét, mert abban a legkipróbáltabb szerek tárgyilagosan és kimerítően vannak ismertetve, ugy hogy teljes nyugalommal bírálhat éa a leg jobbat választhatja magának. Ezért egy betegnek se kellene sajnálni a fáradsagot egy magyar levelezőlap megírásira as cmlitett könyvkereskedéshez annyival inkább, mivel a könyvecske ingyen és bérmentve küldetik meg, ugy hogy az a megrendelőnek semmi egyéb költségébe nem kerül. (261 I. 4—4
HIRDHTMilN- Y.
Az Esterházy herczegi hitbizományi javakhoz tartozó Zslamegyében a Balaton bal partvidékén fekvő }
osotoánozi uradalom,
mely beltelkck-, kertek- és szőlő ültetvényekben 76, szántóföldekben 1250, rétekben 765, legelőben 3100, erdőben közel 2000 kat. holdat tartalmaz, az 1882-ik év november 1-től 16 évre egészbeu, vagy csoporton-kint haszonbérbe adandó. A szőlészet kedvelói figyelmére különösen azon csoport méltó, mely a Badacson hegy legkitűnőbb helyén fekvó, első rendű fajokkal kiültetett 21 kat. holdas szőlőt, terjedelmes és szilárd alkotása lak- és pincehelyekkel magában foglalja. Bővebb adatokkal és a bérbeadás feltételeivel, levélben a herczegi iavak zárgondnok-ságáuak központi igazgatósága Kis-Martonban, szóbeli érintkezésben Tanárky Gynla herczegi gazdasági tanácsos ugyan ott szolgál A jelentkezések beérkezése folyó évi julias l-ig kivinates. (280 3_8^
Az Esterházy herczegi javak zárgondnoksága. (Utánnyomás ne« fizettetik meg.)
FERENCZ JÓZSEF
KESERŰVIZ-FORRÁS
Dr.
Korányi tanár JKézmárszky
Dr. Gebhárdt tanár
Ámbró bábaképzőint. igazg.
Dr.
Az ipar csodája.
Sikerült nekem egy nagy angol OSádtSaegtól 480,000 tlttat evő készletet a legfinomabb valódi bri;tezüstből nyerni, melyet kis részekben 60 darabonkint eladok. Cstk 7 frt 80 kr. tehát a munkabérnek alig feléért kapható alaut elsorolt kiválóan igazi brittezüst evőkészlet, mely
«1 kJerfi-!t é* * ké"let fehér szic megtartását illetőleg
2o evi jótállás adatik. 6
6 brittezüst asztali két kitűnő angol aczélpengével
6 brittezüst villa egy darabból
6 igazi angol brittezüst evőkanál
6 legfinomabb brittezüst kávéskanál
6 kitűnő brittezüst készsámoly
1 igen finom só-, bors- és fogtmtitó tartó
1 nehéz brittezüst levesmerő
1 tömör brittezüst tejmerő kanál
6 angol brittezüst gyermek-kanál
4 szép tömör tojástartó
4 brittezüst tojáskaaál
4 pompás legfinomabb ezukordoboz
1 igen jó bors- vagy cznkortartó
1 legfinomabb fajta theaszürö ;
2 gyönyörű sálon asztali gyertyatartó
2 legfinomabb alabastrom gyertyatartó ék
3 finom vas ajándékkészlet
~Ő0 darab. 275 7—10
Mindez elsorolt 60 darab pompás tár^y csak 7 frt 80 kr. Különös kívánatra megrendelhető nálam következő készlet: 6 kés, 6 kanál, 6 villa, 6 kávéskanál ára 3 frt 80 kr.
Megrendelések utánvéttel vagy előbbi pénzküldemény utján mig a készlet tart, eszközöltetnek e czimen:
A. L. GUTTMANN,
Generaldepot der BriUiniasllber Fabrik VT- BÉCS, I, Fleischmarkt Ur. 6.
Yalamennyl ieserllTiz között mint leghatásosabb van elismerve, j
kir. tanácsos Budapesten. .Küiöuösen itz által tűnik ki, hogy már kis meny-, nyiségben biztos hatása van." tanár Budapesten. .Kiváló előnyei'' IdJidr folytjln a szülészeti kórodámon a legkedveltebb hashajtók sorába emelkedett.* Szt.-Rókhu* kórh''Z igazg Pesten. .A többi budai vizekhez aránylag kevesebb mennyiségben hoz kedvező eredményt létre."
Darányi kórh. igazgató, j^ZZJJ^
a legjobb eredményeket tüntette fei."
tanár s egészs. txná-csos Pozsonyban. „A betegágyasokn. is mint f kitűnő hashajtó izer ^ ajánlható."
TTíao LrÁ»k Budán. .Jeles hatása álul tűnik
Ö.ISS korn. igazgatt, ki. gyooor- és bélhurutnál, megrögzött székrekedéseknél, vérto-lulásoknál, aranyérnél stb." Kapható Feszihofer Jázsflf, Roseaberf és Wedlsoh. Roscaberg Ferencz, 1 Rosenfeld Adolf, Sckwartz és Tnber ét Strem és KMh »raknál N»iy-'' KaaizsáB, vaUaltt ayéfyszertárakba! és naayobb fBszerápa-kereskedé sekbea. Klváaatra alndealtt elésyís fíltételtk «ellstt raktárak állltUt-nak fei, ha az iráit óhajtás nyilváníttat*. Nyontttványok a szétküldésig l l^azgatéságtól Badapesten, váezl nteza 18. >33 6-6^
A legmagasabb pénz előlegeket 17» pr. sz -tői fölfelé állampapírok, takarékpénztári részvények, ékszerek és mindennemű árak és értékekre, gyarmat árukra mellett ad Königsbaum és Hatschek nyilvános budapesti
zálog kölcsönző váltó intézete. Postai küldemények „Königsbaum és Hatschek41 banküzlet Budapest Károlykorut 6. szám ezimzenelők, és azok posta fordultával, vagy kívánatra sürgönyiieg in-(292 2 — 3) téztetnek el.
TAROSA fürdőhely
Vasmegyében Szombathely déli és nyugoti vasútállomástól csak 4 órai távo''ságban az osztrák-sUjer-magyar határszélen. Vastartalmú forrása nöi betegségekben, különösen a nemi szervek betegségeiben, idegbajokban, ugyszinte férfiak és nőknél előforduló vérszegénységben sat. kitűnő és bebizonyult gyégyhatással bir. Lakás és ásványvíz megrendelések a fürdő igazgatósághoz intézendók. Fürdő orvos: Dr. THOMAS. — Az illető röpirat minden könyvkereskedésben kapható.


291 2-6
Az iTad májas 22-én kezdődik.
A gyógyfürdő igazgatósága
♦f


30 éren ki kipróbált
ANATHERIN- SZÁJVÍZ.
J. G. POPP, cs. és kir. udvari fogorrostól BÉCSBEN
I Uognergasse 2. Gyökrrcs eyógyeszköz minden fogfájás, mint szintén minden száj- és inybeteg*ég ellen. Kit« nő garg.arizáló vit ez további mindenféle nyakfáfás elli-n. 1 na^y paUczk 1 frt 40 kr , középszerű palaczk 1 frt és kis palarzk 5ÍD kr.
Hövéiiyi fogpaszta rövid használat uúu vakító fehérré te«zí a fogat, anélkül, bogy »noak ártana Ara egy doboznak 63 kr.
Atiatherín fogpasztái ür««g*zek"2-5<ékbeu. 1 frt 22 kl1., kiiüuö fogtisztitó szer. (2T3 2—14)
Illatos fogpaszta a legkiválóbb srer a szájüreg és fogak ápolására s épségben fönntartására. Darabja 35 kr.
Fogtőmanyag; a logbiztosabb és leggyakorlatibb szer a lyukas fogaknak öumaguak általi betömésére. Egy tégely ára 2 frt 10 kr.
Jfiővényszappan ; a bór szépítésére a legjobb s igen kellemes eszköz. Ára 30 kr.
A t közönség kéretik, hogy vásárlásainál határozottan a POPP-féle készítményeket adassa magának s csak azokat a darabokat fogadja el, melyeken a Popp-féle védjegy föllelhető
BlzományoBok:
Kapható : Nagy-Kanizsán Práger Béla gyógyszerész urnái. Roseuberg ¿s Feaiclbofer József füszerkereskedésükbeu — Pápán Tshejien J. és Bermüller J.-nól. — Keszthelyen Pfiszterer gyógyszerész. — Zala-Kgerszcgen Isoó F. gyógysz. — Kapron-czxn Werli gyógysze: ész. — Varasdon Halter gyógyszorész. — Süm^ghen Dorner Kajetiu. — Szombathelyen Pillich H''erer.cz és Rudolf gyógysz. — Hstárőrvidéki 8z.-Györíyön Fibic E. C. — V««zprémbcn Tu«zk.iu és Társa, Gutíiard Tivadar és fiainál, ugy Korenczi gyógyszerész. — Székesfehérvárott Brauu J., Broszmanu, és Dieballa gyógysz — Lovas-Berényben Heisler gyógyszerész — Kalocsán Horváth K gyógyszer. — Pakson Flórián J. gyógy.».
— Körmenden Horváth J , Somzenrend gyógysz — Kaposvárott Kobn J., Schröder és Darás gyógysz. —Szegszárd Brahsay gyógy•
— Bonyádon Kramolin J. — Bajáo Michitsch St , Herzfeld fiai és Bőszek gyógysz. — Pécsett Zsolnsy W. és E., Zách. Knna, Kovács és Sipócc gyógysz. — Kirsdon Zadobanazk/ gy<5«7Si. — Marczaliban Kiss gy''ójysz. — Tolna Fid.tl 3. gyógy«. — Duna-fóldvárott Lukács gyógy-z. — S«ent-Qyörgyöu : Nóthig — Alsó-Lendván Kiss gyógysz — Rohoucaon Simon gyógys*. uraknál
C3
Minden fogfájást
azonnal megszüntet Dr. WAHL „Odlot" ja
cs. kir. német birodalmi szabadnlom. ,
Ezen világhírű szájésszenczia, az ntasitús szerint használva, megszüntet azonnal minden fogfájást, líszticja a már ¿veken át elhanyagolt fogakat, a7okat fényes febéreu tartja, a száj minden rósz szagát e''távolitja és megóv a torok és lélegzési szervek mindennemű kaUrusától. ^^ 2—24
Egy palaczk ára 80 kr. o. é.
Egyedüli raktár
GRÁNER Rs-nél
Bécs, T-r^r Sauptstrasse N-. 64.
N&gy-Kwiiiaia, nyomatott a kiadó tulajdonos Wajdits József gyorgsajtójin.
kérdi a báró. Nagyságos uram, ogy részeg ember fekszik utunkban.« .ügy? akkor táraasz a falhoz, dadogá a nagyságos ur, azt a disznót pedig segitsd talpra.«
Egy tolvaj egész süveg ezukrot lopván egy füsxer.3 boltbar, kényelmesen távozott a hosssu folyósón, hol a bolt tulajdonos* találkozott vele. é» vevőnek hivén, egész udvxria»-sággal mondá neki: .Alázatos szolgája ; tessék
máskor is megl*tolatni minél előbb boltomat *
>
„Hova akar«* menni?''5 Vérdé fiát az atya, midón az hazulról távozni akart.
.Csak néhány jó barátomat szeretném meglátogatni" fnlelé sz
„Ej, ugy to ¡cen szerencsés vagy. En most már csaknem 50 éves vagyok s csak egyet találtam, azt is nagy nehezen.«
Ellenmondás. Egy földraivelő ember először látván Pestet, bámúltában igy kiáltott fel:
— Hej, mily népes ez az üres ntcza!
Nizza opvik szállójába érkezett egy időske ur egy hölgygyei. A fogadós tiszteleg vendégénél másnap és igy sr.ól : ,Édes istenein, kérem nr ságodat, én rettentő zavarban vagyok. Öj tudja, hogy az én vendéglőmnek vár a legsolidabb hírneve a városban.- — .Nos hát?'' — .Nos, meg kell tehát önnek mondanom, hogy az a hölgy, a kivel tegnap liozzám szállt, november hónapot nálam töltött« egy ídpgen úrral, aztán deczemberbon
ismét fogadómban lakott egy máaik úrral, s ebből megfogja érthetni, hogy ezúttal. . Az idegen hidegen felel: ,Oh ezúttal már semmi illetlen nincs a dologban, mert in vagyok... a férj." — _
Üzleti szemle.
Nagy-Kanizsán, 1881. ápr. 23.
A betek óta tartó esőzések, melyek e hét elején kedvezőbb ós tartósnak Ígérkező Időjárás által váltatának fel, utolsó napokban ismét beálltak ót most már csakugyao ajigo-
daluiat ge''jesztanek. A jórészt még elintézet- . len tsvnszi v-tési munkálatok éf a fejlődésben felette hatramaradt őszi vetések valóban nem ! a legkecsegtetőbb kilátások az uj termésre.
Üzleti forgalmunk e héten a közbeeső ; húsvéti ünnopek miatt meglehetős csekély volt, mindamellett az általános szilárd hangulat f^nrarthatá map''t, sőt az njólag beállott ked-: vrzőtlon időjárás által uj táplálékot nyert. Ar. I árak megmaradtak multhéli magaslatukon, vagy pedig némely csikknél felobb szálltak.
Búzában nagyon mérsékelt kínálat volt, árak emelkedtek.
Kozs szilárd irányzatot követett és magas árakat ért el.
Árpa éléuk keresletnek örvendett, csekély készlotek miatt azonban jelentéktelen üzlet t fejtett.
Zab a belfogyasztás számára változatlan , árakon vétetett. ,
Kukoricza nem változtatá irányzatát. Öregszcmü ára még mindig jó keletnek örvend, : í
NAGY-KANIZSA, 1881, április 28-án.
Előfizetési ár:
eeész évre......8 frt
fél érre.......4 B
negyed érre......2 r
Egy szám 10 kr.
34-ilE szám.
HIRDETÉSEK
S hasábos petitsorban 7, másodszor (». s minden további sorért 5 kr. •
NYILTTÉRBEN soronként 10 krért vétetnek fel. Kincstári illeték minden egyes hirdetésért 30 kr. fizetendő.
Huszadik évfolyam.
A lap Rsíllemí részét illető kí-zlímé-uyek a szerkesztőhöz, anyagi részét illető közlemények , pedig i kiadóhoz bérmentve :ntt-/.endok :
NAGY- K AK I Z S A Wlasslosház
BérmentcUeu levelek csak ismert munkatársaktól fogadtatnak el.
Kéziratok vissza nem küldetnek.
N^y-Kanizsaváros helyhatóságának, „nagy-kanizsai önk. tűzoltó-egylet«, a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank", ,nagy-kanizsai takarékpénztár", a „zalamegyei általános tanítótestület", 3nagy-kanizsai kisded-neveló egyesület", a nagy-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet", a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külválasztmánya ° s több megyei és városi''
egyesület hivatalos értesitóje.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
Állatkínzás.
Türelem és mérsékletre inti jiz embert nemcsak rendeltetése, nemcsak az értelem, de maga a a természet is. — Türelemmel ké-¿>es egyik ember a másikkal a társadalomban megélni, türelemmel keil ■a különféle foglalkozásokat s munkát végezni, türelemmel kell legtöbbször az elénk gördülő akadályokat legyőzni.
A nagy természet a maga elrendezésében már a rendet e tekintetben megalkotta, azért fér meg egyik ember a másikkal, sót maguk a különféle állatok is — hacsak nem egymás pusztítására teremtvék
— megférnek egymás mellett.
A türelem még a növényvilágban is jelentkezik, azért látjuk a szende ibolyát a füvei, a hatalmas tölgyeket*apró növényekkel vegyest tenyészni.
Tagadhatatlan azonban, hogy az ember, daczára annak, hogy észszel és értelemmel van felruházva teremtőjétől, legtöbb türelmetlenséget mutat egymás irányában, de ezt könnyen lehet indokolni a társadalmi érdekek vagy nemzetek életében előálló szükségek szempontjából s főleg politikai okokból.
Van azonban a türelemnek egy igen nemes példája az embereknél az állatok irányában, s bárha a természet az állatokat alárendelte is az emberi érdekeknek, mindazonáltal azok erejét s általuk elérkező hasznokat jogosan zsákmányolhatja ki, de a visszaélés itt is emberietlen dolognak nevezendő.
.A lefolyt évtizedekben, főleg mig a gőzerők viiágot átszelő hatalmát nem használta a mindeneket felkutató emberi elme, s mig az állatok igavonó erejét nélkülözni pillanatra sem volt képes, még társulatok is alakultak, melyek az igavonó állatok iránti türelmetlenséget
— az állatkínzás meggátolását --
feladatul tűzték ki s szabványokat alkottak, melyek azok áthágóit büntetéssel sújtották.
Áll, hogy honunkban hivatkozni szoktunk minden nevezetesebb mozzanatokban azok megalkotása idején a külföldi szokásokra; ez bár maj-molásnak tekinthető, de másrészt bekell vallanunk, hogy igen sok jó szokás van a müveit külföldön, melyből sokat, igen sokat kell még hazánkba átültetnünk, hogy azok által is kevesebb legyen a hiány, a mi annyira érezhetó.
Igy Francziaország és Anglia már régen mutathat feí^oly társulatokat, melyek az igavonó marhának túlságos, a kimerültségig hajhászó kihasználását nemcsak anyagi érdekből. hanem nemesebb intentióból kiindulva gátolni törekedtek; s nem lehet elvitatni, hogy ezáltal az emberi természetnek az önmérséklet s józan türelemre irányzó elvei lettek elfogadva s az állatkínzás elharapódzott s kárhoztató szokásai gyérebben fordulnak elő.
Mi azonban e téren is, mint sok másban elmaradtunk; közönbös-ségünk nem engedte meg, hogy figyelmünket még az állatokra is ki-terjeszszük, hiszen az állatok, azon hasznos állatok, melyek az igavonó marhák nevezete alatt fordulnak elő, — oktalanok levén s azért vannak, hogy erejöket kizsákmányoljak, hasznunkra fordítsuk s többé ne gondoljunk velők. Pedig ezt, ha egyébnek nem is, de legalább nagy hálátlanságnak lehet mondani.
Tapasztalható tehát egész országban kisebb-ragyobb mérvben az állatkínzás, de csekély egyéniségem bár sokhelyütt megfordalt, oly bru talis állatkínzást még nem ''igen látott mint Nagy-Kanizsán. — Kellemetlenül esik ugyan ezen minden egyebekben kedves kis város szoká sai s hiányai ellen kifakadni, de ha látja valaki azt, midőn itt valamely
fuvaros, s ilyen alatt leginkább a helybeli favarosokat értemv — két, sokszor egy »gyenge ló utáni szekérre oly nagy menEyiségü gabonát vagy egyéb terhet rak fel, hogy sokszor fele is eléggé megviselné a szegény állatot, s minden erőlködése mellett sem képes kimozdulni a pontról, honnét elindulandó lenne, — szó nélkül nem hagyhatja. —
Megbotránkoztató látvány, midőn az ut sáros, vagy télen síkos, hogy a kocsisok mily otromba módon ütik, kínozzák a szegény tehetetlen állatot csupán azért, mert a lehetetlenséget nem képes megtenni gazdája kedvéért sem, a ki csak ilyenkor kedvez szegénynek- ostorral s nyelével, de abrakoltatáskor elfelejtkezik róla. Ilyenkor a szegény állat izzad, csak ugy gőzölög róla a pára, reszket minden izében s midőn egy jó negyed óráig a mellett még a rá mért ostornyél szeretetével is biztatta a gazda vagy kocsisa, akkor aztán mégis segítve lett rajta, mert a két lóhoz kellett még másik három, hogy a szekeret elindíthassa ékteien iárina s ostorcsapkodások között.
Ez megtörténik Nagy-Kanizsán majd mindennap s gyakran éppen az átjáróknál, a hol;a közönségnek vagy várni kell mig a szekér elindulhat, vagy másik átjáróra kerülni, olykor a szekér előtt vagy után a sárban átúsztatni kénytelen, ha mennie kell.
Hát még az iskolás gyermekek ! ezek ha esetleg ilyenkor jönnek ki iskoláinkból, mondhatni százával bámulják a mindennapi csodát, káromkodást, s gyenge fogékonyságukat nem a legszelídebb módon van alkalmuk nemesíteni s ily szoktatások gyakran egyéb kegyetlenségekre is viszik, vagy legalább elfásitják a már érettebbekké váltakat.
A felnőttebbekről szólani sem akarok, mert felteszem felőlük, hogy ha nem volna megszokott látványos-
ság az ily jelenetekben, akkor már több erélyes ? felszólamlás történt volna annál inkább, mert képtelenség hinni, hogy a város úgynevezett atyái tanúi ne lettek volna gyakrabban az ily kebellázitó mutatványoknak. Dr. EÁBNEK LÁSZLÓ
''? ügyvéd
— A magyar papirjáradé*
szelvényeinek beváltása tárgyában a pénzügyminiszter közzé teszi, hogy a további intézkedésig Budapesten a m. kir. , közp. állampénztárnál, a magyar általános hitelbanknál és a magyar leszámítoló és pénzváltóbank-nái fognak beváltatni papírpénzzel minden levonás nélkül és utasíttatott a zágrábi állami főpénztár,- valamint minden magyar adóhivatal, hogy a lejárt szelvényeket, ameny-nyiben lejártuktól egy év még nem telt el, szinte beválthassák.
— A pénzügyminisztérium elrendelte, hogy azon nem magyarországi illetőségű felek, kik a birodalmi tanácsban képviselt királyságok és országok területén bélyegtelenül kiállított marha- vagy lólevelekkel jönnek valamely magyarországi vásárra szarvasmarháik vagy lovaik eladása czéljából, a lakhelyökön bélyegtelenül érvényesen - kiállított marha vagy lóleveleket a vásár helyét képező '' községben a marha vagy ló-korának megfelelően 5 kros, illetőleg 3 kros magyar bélyegjegy-gyel tartoznak ellátni és a községi elöljáróság vagy a vásár felügyeletét gyakorló közeg által hivatalos pecsétjével felülbélyegeztetni. Azok, kik a birodalmi tanácsban képviselt királyságok és országok területén kiállított ily igazolványokkal ellátott marhákat vagy lovakat vesznek, a tulajdonjog kimutathatása végett átvett igazolványok bélyegilletékeért felelősek. .
Zalamegye
állandó választmányának 1881. évi april hó 13-án tartott ülése jegyzökönyvéből.
— Házi pénztárról.
Czukelter József megyei főszámvevő ur jelentése, mely mellett Skublics Zsigmond megyei főpénztárnok ur által Zala-megye házi pénztárának 1880 jévi bevételei- és kiadásairól vezetett zárszámadást megvizsgálva bemutatja azzal, hogy a v zsgálati jegyzőkönyv szerint a számadás
összes bevételei 141,865 frt21 Vs3/»8/io kr. összes kiadásai 137,037 frt08a/3 kr.
a pénztári maradvány : 4828 írt 12a/33A3Ao kr. helyesen felvéve találtalak.
Ezen kimutatott pénztári maradványra nézve tiszteletteljesen megjegyeztetik, miszerint a számadás szabályszerű lezárásával a házipénztár csakugyan a fent kimutatott maradvány nyal rendelkezett ugyan, de mivel a számadás lezárása után több rendbeli Bzámlák érkeztek be, melyek a házi pénztárt terhelő mult évi 3260 frt 40 krnyi kiadásra rágtak, s mely fecftebbi maradvány összegből a tett alis-páui felterjesztés folytán a nm.- m. kir. bel ügy minisztérium f. évi február hó 12-án 7054 sz. a. kelt rendeletével 3260 írt 40 krnak a fi évi április hó 4-éa 16173 sz. a. kelt rendeletével pedig 928 frt 73 krnak kifizetését helyben is hagyta ; ennélfogva ezen összegek kifizetése után fennmaradó 638 frt 99j/33/»Vio krn>''j
pénztári maradvány volna csak a f. évi költségvetés fedezeti rovatába felvehető.
Egyebekben az állandó választmány a Bzámadás kitételeinek helyes és a szabályszerű igazolványokkal teljesen felszerelt voltáról meggyőződvén, azt elfo-gadandónak és ennek folytán Skublics Zsigmond megyei főpénztárnok urat a szokott óvás fenntartása mellett a felelősség terh« alól felmentendőnek véleményezi
— tisztelettel megjegyezvén miszerint a zárszámadás mai naptól fogva a megyei másod aljegyzői irodában közszemlére kitétetett s egyúttal annak nyomtatott példánya jelen véleményes jelentós kíséretében minden bizottsági tag urnák kéz-besittetett. — Kmf.
TARCZA.
Dalok.
I.
F. 1. K.-nak.
Midőn elHgzör lá''talak
S láttam ragyogni szép nemed, Moiolygui csáboi ajkadat.
Lelke m c képpel ébredett. S e pt-rcztól foRv* írezom,
Hogy rab vagyok, a te rabod ; 8zcrelmi láncz közt sajg szivem, Fel lányka csak te oldhatod !
ALI oly édes a gondolat
Szeretni téged angyalom, Pihenni árnyas fák alatt
É» hossz n csüngni ajkadon. KI - el merengni csendosen
Az égnek csillagtengerén, S aztáa bevallni csendesen.
Szeretlek lányka, légy enyém !
II.
Némán ültem kis szobámban, Kád gondoltam édesem, Vájjon titkom kimondjam-e ? Vagy tovább is elrejtsem ?!
De tovAbb már nom rejthetem, Eltitkolnom nom lehet, Kimondom, (ha nem haragszol?!) Az.— hogy téged szeretlek !
III
Nem kívánok «oh''sem nagyobb kincset, Miuthogy lányka téged birjalak. Téged birva itt e kerek földön, Én vagyok én a logboldogabb!...,
Mint a király bíborbársony trónján, ülnék otthon majd a pamlagon S téged pedig az ölembe tartva, Konaáoyoxnánk együtt angyalom ;
IV.
Mégis kévé* Az esdeklés?...
Te elfordulsz 3 nem hallgaUz meg ?
Avagy talán
Orczád halvány?
Elpirultál ? 8 ezt szégyenl«d !...
Oh nem szégyen Hidd el szépem! Elpirulni, hiszen a nap Pirul, tö-Cs, Ha a földtől
Bucsuzónl egy csíkot kap !
V.
Mit látok ég? Ajkad mosolyg? Kebled dagad... s dobog szived;... Hisz azt hivém, hogy könyt, panaszt, Kemény szived non érti meg.
Tehát még van benn érzelem , Avagy örökkön oenno volt / S csak olyan az, miként a nap, Éjjel sötét, nappal lángol !
VI
S most zárjuk bc as énoket, Daloljunk mi is kedvesem!... (Miként galambpár turbékol) Örömmel telve csendesen !...
Daloljak cl hát édesem A .holtomig" s ,boltodiga-!ant; S szeressük egymást lángolón, Miként itt főnt, épugy alant!
H. ROMÁXD1 DÉNES.
Irts
F c 1 i s, I e i s.
Eredeti regény. Szrücáts Lajos.
(Folyt* tás.) _ .
— Tehát megteszek mindent, jó, — hanem most nem.... Moot egyszerre ennyi kiadást nem birok fedezni, hanem — ha akarod, — három hó múlva meglesz óhajod.
— Három hónap múlva?
— Igen.
— Eiőbb uem lehet?
— Nem, nem tehetem.
— No nem bánom, há* legyen, de szavaidban bizok ! Emlékezrél erre: ha három hó eltelte után nem juttatod kezeimhez a kivántakat, újság utján gyermekedet biüleidhez vitetem s ekkor inditom meg a pört ellened, ekkor lépek elő még csak követelésekkel 1
— Itt a kerem, — a mint most mondom, ugy akkor meg U-sz minden kívánságod. Csak arra kérlek, Melániám vagy pedig mások előtt hallgass erről a dologról, maradjon ez köztünk.
— Micsoda Melániáról? — hát a nagyságos kisasszonyba vagy szerelmes?
— Igen, azután ?
— Sok szerencsét hozzá [
— Ugyan miért?
— Hát csak azért!
— Talán nem ugy áll a dolog, a mint hiszem ?
— No különben eltbondom neked a mit tudok. A kisasszony, mint többször tapasztaltam, nevedet emlegette, s ekkor rendeden sóhajtott. Egyszer meglestem, mikor oly ozomorkodónak mutatta magát. A karosszékbe dőlve a ekkor — mint a ki igen szerelmes — ábrándozni kezdett. Á lalon függó tájképekre mereven tekintve igy ssólt:
„óh ha tudná mennyire megszerettem, de ezt nem tudja, még talán nem is »ejti- Oh de majd jő a boldog alkalom, midőn érostetni, észrevétetni fogom vele érzelmeimet.
Egészen igy beszélt, nem hazudok egy szót sem!
Valóban ? . .
meg sédtől
— No ha nem hiszed, hát kérd a kisasszonytól — vagyis kedve-
szólj hol vezetni.
Eh ! hagyjuk ezt, alig hiszem, van most? Tudom félre akarsz
— Nincs itthon ?
— Nincs?... kérdé újólag csu-dálkozva Tivadar.
->- Bizony nincs.
— Ugyan hol lehet?
— Kikocsiztak.
— És merre kocsiztak, azt nom tudod ?
— Valószínűleg a ligetbe.
'' — Ugyan kivel, ugy hiszem ezt is tudod ?
— Kivel ? ! különös, hát Zanóti ő nagyságával vagyis anyjával. Lám lám, hogy félti!
— Ebédre azonban vissza jönnek?
— Minden esetre.
— Azt azonban nem tudod, hogy hány órakor?
— Tizenegy, föl tizenkettőre.
— Hány óra is van most ?
Tivadar zsebébe nyúlt s kivette
arany óráját.
— No akkor már nemsokára itt lesznek.
— Addig pedig távozom.
— Ejnye b el is mennél annélkül, hogy egy puszival meg sem traktálnál? Ejnye, ejnye, de hamar kihűlt irántam a szerelmed. — Azért, hogy igy fordult a dolog, szerethetjük egymást ezután is. Ne hidd, hogy azért irigy lem a kisasszony-ayali szerelmedet. Tul estem már azi ilyesmin régen !
Tivadar végig sem .hallgatta Vilma szavait, hanem az ajtót kinyitván eltávozott. 1
— No megállj, majd leszek még egyszer, különben már most is lakolsz, szólt utána Vilma a szobaleány kisasz-szonyka. Az igaz kicseppentecs jó helyzetembői, de majd vissza cseppenünk, megint, csak okosan járjunk el. No ifiurka majd meglátjuk, kinek fortélyosabb az esze?
— Tivadar mihelyt elhagyta a házat, azcnnal könnyebben lihegett. Vilma külőnöe követelései azonban sehogy aem mentek ki a fejéből.
— Eh mit is töröm magamat oly nagyon, hiszen van atyámnak elég — jut abból nekem is egy kicsiny!
Mig Tivadar bosszankodott, addig Vilma szobájában jó izüeket nevetett.
— Az igaz — mondá — volt fiam, nem tőle s annak se hire ne hamva. No de Tivadarkám azért fizetsz.
Mégis csak jó gondolat volt a dolgot igy elcsavarni, legalább jó élelem lesz!
Melánia, anyja b néhány perez múlva Tivadar is megérkezett.
Tivadar igen jól töltötte el az időt Melániával, a minek Zanóti ő nagysága legjobban örvendett. Csak már Vilma ne ütött volna olyan nagy szeget a fejébe. Tűrnie kellett.
A látogatás majdnem minden nap ismétlődött.
Melánia szerette Tivadart s még inkább azért is. miután tapasztalta, hogy ez a mulatság szüleinek is igen tetazik.
MT Lapunk ma
i számához van mellékelve ,6róf Széchenyi Béia Keleti Utazásának" leírása, melyre felhívjuk t olvasóink
figyelmét.
HUSZADIK ÍFSQMJtM
ZALAI K45 Z M N Y
ÁPBILÍS 26-in 1881.
- Utépltéizetl
Czukelter József megyei főszámvevő ur jelentbe, mely mellett a megyei utépitészoti alapról Skublics Zsigmond megyei főpénztárnok ur ¿Ital 1880 évről szerkesztett zárszámadást as uUaerstárnokról szóló leltárral együtt bemutatja azzal, bogy a zárszámadás általa ssabály-szerüleg megvizsgáltatván, a vizsgálati jegysókölyv szerint a számadás összes bevételei 61890 frt 90 krraL összes kiadásai 61309 frt 04»/> krral.
a pénztári maradvány: 581 firt 85*/» krral. helyesen felvéve találtattak.
A bematatott sárssámadás vizsgálat
alá vétetvén, miután as állandó választmány a számadás kitételeinek helyes és a szabályszerű igazolványokkal teljesen felszerelt voltáról meggyőződött, azt elfő gadandóuak és ennek íolytán Skublica Zsigmond megyei fópénztámok urat szokott óvás fenntartása mellett a tovább! felelősség terhe alól felmentendőnek véleményezi; — tisstelettel megjegyezvén, miszerint a zárszámadás mai naptó'' kezdve a megyei másod aljegyzői irodá ban közszemlére kitétetett s egyúttal annak nyomtatott példánya jelen véleményesjelentés kieéretében minden bizottsági tag urnák megküldetett. —
Ezek előre bocsátásával az állandó választmány a következőket látja szükségesnek a tek. közgyűlés figyelmébe ajánlani:
1-ör. Miután a megye » Mura és Dráva folyók gyakori áradása» álul folyton veszélyeztetve van, melynek elhári-lása vagy megakadályozása csak folytonos felügyelettel volna eszközölhető olyképpen, hogy egy szakértő köseg kizárólag a Mura és Dráva folyóknál előforduló teendőkkel foglalkoznék; ugyanazért az állandó választmány a nm. közmunka és közlekedési m. kir. minisztériumhoz egy feliratot intéztetni javasol az iránt, hogy egy szakértő közegnek felállítását 400 frt fizetés és némi utiátalány megadásával kegyesen engedélyezni — s a neki fizetendő összegnek az államkincstárból leendő kiutalványozása iránt intézkedni méltóztassék ; ha azonban a magas minisztérium a megye ezen kérelmét nem teljesitené, az esetre — minthogy a Dráva és Mura áradásai által okozott folytonos károk egy folyam felügyelő szakközegnek alkalmazását eljkerülhetlenné teszik — annak egyéb aláp hiányában az utépité-szeti pénztár terhére leendő alkalmazását az állandó választmány a jövő évi utépi-tészetí költség előirányzat megállapítása alkalmára már most elrendelendŐnek vé leményezi. —
2-or. Ez alkalommal felemlítetvén az, hogy a novai járási utbizlos nem a saját járásában lakik, mely körülmény annak tulajdonítható, hogy kinevestetése után a letenyei járásnak ujabbi felállításakor lakhelye a járásból kiesett, ami a hivatalos ügyviteli szabályzattal -össze nem egyeztethető; ennélfogva as állandó választmány tisztelettel javasolja, hogy a novai járás utbiztoaa utasítasaék, miszerint lakását a novai járás területére he lyezze át.
3 or. Miután tapasztaltatott, bogy as utkaparók több járásban nem a 1 egeiéi-szerübben vannak beosztva, mely körülmény az utépitészetnek nagy hátrányára van ; ennélfogva a kir. építészeti hivatal
felhívandó volna as iránt, hogy as utka-parék nitisn ilili beofttásfc czéljából egy javaslatot készítsen, l«M javallatban keresztülvitelével a megyei slwpáa ur megbízassák; — végül
4 er. A fedanyag előállításánál, — továbbá a hidak ée egyéb műtárgyak felülvizsgálatánál, nemkülönben az építendő műtárgyak kiadiaa alkalmakor iartatni szokott árlejtéseknél csélszerünek találja as állandó választmány, hogy az árlejtések, a meghordott kavics és az épített műtárgyak felülvizagálata mindenkor egy bizottsági tag ur közbenjöttével történjék, minek sikeres keresstülvitele szempontjából as állandó választmány tisztelettel javasolja, hogy a fent elősorolt teendőkre nézve járási felügyelő tagokul mígvilaaztott bisottsági tag urak közül a legközelebb lakók a vonatkozatos árlejtéai hirdetmény megküldésével meghivassa-nak, önkényt értetvén, hogy meg nem jelenésük az árlejtés megtartását nem akadály ózza, mely ez érdemben hozandó közgyűlési határozat s megválasztott járási útfelügyelő tag uraknak kézbesítendő. — Kmf.
Zanóti Bernát ur — ez volt Melánia édes atyja — olyan uri ember lévén, aki leányát hasonló gazdag vagy még gazdagabb vőlegénynek tartogatta.
Mikor arra a kellemes felfedezésre jutott, hogy Tivadar nem igen rosszon töri a fejét, akkor leánya előtt hozzá látott a dicséréshez, magasztaláshez.
Nem késett hasonlóképen érezni és cselekedni Zanótiné ő nagysága sem.
Az örömben nem késett ívesen Bternné ő nagysága, valamint Riesenstern ur is osztozni.
Szóval mindnyájakat közös öröm lepte el. S ez a kellemes érzet minden kebelben egyaránt osztozkodott meg.
Az öregek már ugy beszélgettek Tivadarról és Melániáról, mint ¿érj és feleségről.
Előbb össze házasították, mint azt remélték volna a szerelmesek.
Mára keresztelőről is fantaziáltt*, minden kétkedés nélkül. Kit választanak kereszt apának? Mily szép nevet adnak az uj szülöttnek, ha fin talál lenni? atb.
Ez már oly úrias, nagy arias szokás.
Mennyivel tnáa forma as s valódi szeretetből származó érdeklődés, mennyivel más forma az a nem annyira vagyonos osztálynál. Itt mások teszik1 meg gyorsan azt, a mit kettecskén kellene előbb elvégzeniök. Itt nincs első fölvonás, hanem mindjárt a harmadik vége a házasság következik. Itt — a szülőknél — nincsenek akadályok, bonyodalmak, a cselekméoy oly kurta, hogy mindjárt a befejezés a végszó, az áldást jeleu ő vég szó következik. Itt elég csak egymást egyszer látni, egyszer bemutattatni, már másnap a mamácskák, a papácskák arról beszélnek a fiatal leánykának és as
alap.
Czukelter Jóssef mefyei főszámvevő ur jelentése, mely mellett Skublics Zsigmond megyei fflpénstámok urnák a megyei betegápoláaí alap 1880 évi bevételei és kiadásairól szóló számadását a vizsgálati jegyzőkönyvvel együtt bemutatja, mely utóbbi szerint az összes bevételek 6133 frt 55*/t krral. az összes kiadások 6046 frt 84 krral.
krral.
pénztári maradvány: . 86 frt 71a/s
helyesen felvéve találtattak.
A bemutatott sárssámadás vissgá-Ist alá vétetvén, miután as állandó vá-lasstmány s számadás kitételeinek helyes és a szabályszerű igazolványokkal/ teljesen felsserelt voltáról meggyőződött, ast elíogadandónak és ennek folytán Skub-ics Zsigmond mogyei fópénztárnok urat
i szokott óvás fenntartása mellett a további felelősség terhe alól felmentendőnek véleményezi;— tisztelettel megjegyezvén, miszerint a sárssámadás mai naptél kezdve a megyei másod aljegyzői irodában fcösasemlére kitéletett, s cgyut tal annak nyomtatott példánya jelen véleményes jelentés kíséretében minden bizottsági tag árnak megküldetett. —
Ezek előre bocsátásával, miután a >emutalott számvevői számadási zárlat szerint igen sok azon összeg, ami a vidéki tórházakban ápolt betegek atán kifizettetett, mely összegnek visszatérítése a kellő trélylyel nem foganatosittaiik ée egtöbbször szegénységi bixonyitvány alapján töröltetik; ennélfogva az állandó választmány tisztelettel véleméjyezi a tek. közgyűlésnek, hogy az előlegképen kifizetett összegek visszatérítése iránt teendő legszigorúbb intézkedésre a járási szolgabirák felhivassanak, a szegénységi bizonyítványok pedig jövőre — tekintettel arra, hogy a megtérítés nam csupán ápoltat, hanem vc^yontalansága esetén törvényszerint fizetni köteles rokonait is terheli, s igy ezeknek vagyontalansága is tauusitandó — mindenkor szabályszerűig a körjegyző álul állitandók -ki és általa a községi biró és elöljárók aláírása mellett ellenjegyzendők, mily bizonyítványok tartalmáért a nevezettek minden
alig fölcseperedett gavallérnak, hogy annak a tegnapi bemutatásnak édesem, kedvesem házasság lesz ám a vége, mert, mert — igen — mert ti egymást ssereti-tek, ti egymáséi lessték, ti egymást boldogítani fogjátok, az ég egymásnak rendelt benneteket. Mi tudjak már jól, a mit ti még csak talán gyaníttok, vagy még nem is gyaníttok. Mi értjük ast, a mit ti nem mondottatok el á tekintetekből; abból a néhány szóból a melyeket váltottatok, többet tudtunk Ítélni mint ti, ha két hétig beszélgettetek volna. Ami szemeink, tapaastalataink nem csalnak. Ti szeretni fogjátok egymást. Ha nem szeretitek egymást épen most, majd szeretitek egymást, asatán ráértek vele. De hossza fejtörésnek, okoskodásnak, unalmas fontolgatásnak megbánás a vége. ó is oly v a g y o n o s szülék gyermeke, mint te és te pedig oly vagyonos szülék gyermeke vagy mint ő. Igy hát agy hasonlíttok egymáshoz, mind egyik tojás a másikhoz. Ugy össze illetek mint két négykrajezáros.
As ily magas körben gőz erővel megy a házasság. Ugy rekomendáJják a vőlegényt, mint a birtokot. Ugy rákény* wjeritik a házasságra őket, mint a zsibárus a vevőt^ as árujára. Addig dicséri, addig forgatja mig a nyakába sózsa, a hossza alkudozásnak utoljára is vevés a vége.
Egy hét sem mait el s Tivadar hallván a Zanótiék táborából jövő kedvező híreket s Melániáról is meggyőződve, hogy nem bevehetlen vár a szive, hogy itt a kapituláczió nagyon gyors lecz, csak késsel kell támadni — egy látogatásakor Melánia reszkető kacsáját megfogva, ily mondókát mondott el:
esetben felelősek; as ekként bemutatott szagéoyséfí bizonyítványok Javanként as illető jáfási szolgabirákbos víssgálat végett kiadandók s a víssgálat eredményéhes képest az alispáni hivatalhos jelentés teendő volna. — Kmf.
Czukelter Jóssef megyei főszám vevő ur jelentése, mely mellett Skublics Zsigmond megyei főpéns''árnok árnak az úgynevezett meter alap 1880 évi bevételeiről és kiadásairól vezetett számadását a vizsgálati jegyzőkönyvvel együtt bematatja, mely utóbbi azerint az említett alap
összes bevételei — 3301 frt 19 krral össses kisdásai — 3280 frt 99 krral a pénztári maradvány : 20 frt 20 krral helyesen felvéve találtattak.
A számadás réssletes felülvizsgálata által meggyőződött ugyan az állandó választmány arról, hogy a kiadások kifi-sotéso a kellő érvényesítéssel és a szabá yoknak megfelelő eljárással történt ugy, hb£V e tekintetben a számadás észrevétel alá nom esik ; kénytelen azonban megjegyezni, hogy a törvény értelmében fenntartani kötelezett nagykanizsai teljes szervezetű mértékhitelesítő hivatal mindinkább csökkenő bevételeiből a kiadások éppen nem fedezhetők, — s minthogy a megyének oly alapja, melyből ezen ki adások fedezhetők volnának, nem létezik ; ennélfogva a nm. ÍÖldmivelés- ipar és kereskedelemügyi m. kir. minisztériumhoz felirat volna intézendő as iránt, hogy a nagy-kanizsai teljes szervezetű mérték hitelesítő hivatal fenntartási költségeire, — amennyiben azok a bevételekből nem fedezhetők, évenként bizonyos összeget atólagos elszámolásra javadalmazásképen a megyének rendelkezésére bocsátani kegyeskedjék.
Esek előre bocaátásával a tüzetesen átvizsgált és megvitatott 1880 évi meter zárszámadás helyesnek találtatván, elfő gad ndó, ■ ennek folytán Skublics Zsigmond megyei főpénztárnok ar a szokott óvás fenntartása mellett a további felelős ség terhe alól felmentendő volns; — tiss. telettel megjegyezvén, miszerint a zárszámadás á mai naptól fogva a megyei másod aljegyzői irodában közszemlére kitétetett s egyúttal annak nyomtatott példánya jelen véleményes jelentés kíséretében minden bizottsági tag árnak kéz-besittetett — Kmf.
Jegyezte és kiadta: CZUKELTER LAJOS m. k. '' megyei U-od aljegyző.
Zalamegye
törvényhatósági bizottságának folyó 188L évi m^jns hó 3-án s folytatva tartandó rendes közgyűlésében felveendő tárgyak sorozata:
Alispáni jelentés a törvényhatóság állapotáról.
A lemondás folytán üresedésbe jött perlaki éc az elhalálozás folytán megüre sült csáktornyai segédszolgabirói és letenyei járási orvosi állomások betöltése.
A na. földmivelés- ipar- és kereskedelmi minisztérium rendelete a megyei phylloxera bizottságok megalakítása és egyéb intézkedések tárgyában, ezzel kapcsolatban az 1879. évi november hó 24-én tartott közgyűlésen alakitott phylloxera bizottság jelentése.
— Fogadja legforróbb köszönetemet a szép beleegyesésért s igy üdvöm boldogságom nem essmény többet, hanem sz édes való — óh mondja kegyed is, hogy ugy van, hadd hallhassam nemcsak édes szüleitől, hanem e kedves ajkaktól is.
Mi követte ezen érzékeny szavakat ?
A ssokás és szemlesütés, kis pirulás, kis habozni litssás és — és egy halk :
— Igen — habár —
No es s habár már csak ugy szokásból spro forma" követte az igent. Azután, hogy mí követte azt a ,habárt0 — egy kedves, egy boldogító angyali pillantás; smely mint a biztosítás záloga miben forrt össze, miben mondott finist? Egy forró csókban — persze csak a hófehér kacsócskára. Ez pedig annak tolmácslója Volt, hogy boldogabb ember most „kerek e nagy világon0 nincs több mint én la.
*
As idő lassacskán mait, mait.
A három hónap egyszerre csak a vége felé járt.
Igy lett volns eddig ez s megtör tént volna s további ís — de as a rósz volna másként akarta! Az a volna, ne lett volna.
As más fordulatot adott a tőrté-nendőknek.
Léjtei éa Poros, akikről majd meg-feledkestünk, nem hallgattak sm trjég el. A mulatozás, as igaz már szűkebb határok közé szorult, de azért ha egyszer neki adták magokat, akkor helyre pótoltak minden mulasztást
Mint tndjak akkoriban ssintén sserettek,,— de legjobban szerették mégis csak Tivadart, mert tudták, hogy nála szintén kedvel tétnek.
A nm. kösmunka- és közlekedési minisztérium rendelete a Vernsee és Izsa-kóos között létesítendő partvéd munká latok foganatosításs tárgyában.
A nm. közmunka- és közlekedési m. kir. minisztériumnak rendelete a me gyei műszaki külfoglalkozásokból eredő mérnöki utazási költségek fedezése tár gyában. —
A nm. m. kir. honvédelmi minist-teriam leirata, mely mellett az l88l-ik évi lóállitásí tervezetet megküldi, s egyúttal a léavató bizottságoknak 1881-ik évre leendő megalakítását elrendeli. —
A. nm. m. kir. pénzügy miuiszte rium leirata, az 1881-ik évre alakítandó adófelszólamlá8Í bizottsághoz szükséges törvényhatósági tagok megválasztása iránt.
A nm. m. kir. belűgyminíssterium leirata, mely mellett a balaton-füredi kötegészségi körhöz tartozó községek elöljáróinak és képviselőinek, a körorvosi választás megsemmisítéee iránt benyújtott folyamodványát illetékes elintézés végett megküldi.
A nm. m. kir. belügyminisztérium leirata, melylyel Zala-Egerszeg város bi-rájának, a megye alispánja által mult évi 6780. SS. a. hozott elutasító határozat el len benyújtott s a katonaság beszálláso lása alkalmával teljesített szolgáltatások ért as 1879-ik évi XXXVII iktörv.czikk életbeléptétől kezdve kiírtaianitást kérő folyamodványát, a megye közönségének saját hatáskörébeoi elintézés végett leküldi.
Csukelter József főszámvevő ur je-eutése, mely mellett Zslamegye házipénztárának 1880. évről szerkosztett szá madását megvizsgálva beterjeszti.
Ugyancsak jelentése, mely mellett Zalamegye ntépitésseti alapjának 1880. évről vesetett ssámsdását megvizsgálva bemutatja.
Ugyanannak jelen lése,mely mellett Zalamegye meter alapjának 1880 évi ssámadását megvizsgálva bematatja.
Ugyanannak jelentése, mely mollett Zalamegye betegápolási alapjának 1880 évi ssámadását megvizsgálva bemutatja.
A megyei árvaszék az 1880 évi január hó 1-től deczember hó régéig ve zetett gyámi pénztári számadást az 1877. évi XX-ik t. cz. 300 § a értelmé ben beterjeszti.
Az 1877. évi XX t. cz. alapján alkotandó gyámügyi tzabályrendelet tervezete, a az állandó választmány arra vonatkozó jelentése.
A közigazgatási bizottságnak as 1880 év második felére terjedő, s a nmlgu miniszterelnök úrhoz intézett jelentése.
Az 1880 évi junius 16-án tartott közgyűlés határozatával a hazai képző művészetek pártolása tárgyában kirendelt bizottság jelentése.
Kanizsa város tanácsának felter jesztése, melyben az ottan építeni sz-«n dékolt kőzkórbáz létesithetése czéljfiból, a Nagy-Kanizsán katonai kórházul szol gáló és a megye tulajdonát képező épület átengedését, továbbá a jelenlegi városi kórház eladásához szükséges törvény ha tósági engedély megadását kéri. —
A zalamegyei m. kir. államépitészeti hivatal előterjesztése, melyben az állam által Nagy-Kanizsán épitendő kongó tégla raktár részére szükséges b a megye tulaj* donát képező nagy-kanizsai telekrészt átengedtetni kéri.
A mennyegző pedig közelgett.
Vilma kívánságának beteijesitését már csak napok választották el.
A szükséges pótösszeg már Tivadar saebében sinlődött minden hiány nélkül.
De akkor jött Lejtei és Poros s csalfa rábessélő tehetségükkel annyira hatottak Tivadarra, hogy végre is enge dett óhajuknak.
Mulatni mentek, pénzt pusztítani.
A hová pedig betértek, azon hely híres volt ügyes kártyajátékosairól.
Midőn az ital hatással volt Tivadarra, akkor a játék kedv, a nyerési viszketegség fogta el.
Hát ha nyerek annyit — gondolá mámoros fejével, — amennyit Vilmának kell adnom s akkor e pénz megmaradna.! A nyerési vágy a játékosok asztalához''
csalta
Tett s bolondjába nyert.
Újra tett, ismét nyert.
Még nagyobb összeget tett, szerencséjére megint nyert.
Megkétszerezte az előbbit, ekkor azonban már vesztett.
Újra megkétszerezte az előbbi el vesztett összeget, de ismét csak vesztett.
Most már azért sem tágitot'' a já ték asztaltól. .
Igen ám, űe a szerencse evvel semmit sem törődött, az bizopy tágított.
Tivadar .mindenképen arra törekedett, hogy legalább csak azt nyerje vissza, ami/elkaz asztalhoz jött.
Hasztalan volt most már minden, újra vesztett. Éa igy ismétlődött az gyor san, midőn egyszerre csak arra a kellemetlen tapasztalásra jutott, hogy minden pénse elfogyott.
Légrád község elöljáróságának (0
lyamodványa, mely ben a légrádi ll49lz tjk. 3681 brss. alatt Lissiák Ferenci tu'' lajdonául felvett ingatlan megvásárlás tárgyában hozott községi határozathoz törvényhatósági jóváhagyást kér. —
A perlaki járás szbirája Perlak kösség és Gr. Festetich György között a perlaki nagyvendéglő megvásárlása tir. gyában kötött szerződéseket törvényhatósági jóváhagyás végett bemutatja.
Pe-lak község birájának folyamodása, melyben a község által folvenui szándékolt 30.000 forint kölcsön tárgy*, ban hozott községi képviselő testületi határozathoz törvényhatósági jóváhagyj kór. —
Csáktornya járás »aolgabirája,C»ik. tornya község képviselő test ülete által az ebtartási dij behozatala tárgyában alko tott szabályrendeletet törvényhatósági jóváhagyás végett beterjeszti.
A letenyei járás özolgabirája Becse-
hely község által a mezei rendőri kihági-sok akadályozása tárgyában alkotott szabályrendeletet törvényhatósági jóváhagyás végett beterjeszti.
Kis-Mihály evecz és Zászád falu községek folyamodványa egy * két község tulajdonát képező 100 forintos államkötvény eladásának megengedése iránt.
Kanizsa város tanácsa, Nagy és Kis-Kanizsa városok közös képviselőségének mult évi julius 11-én 3356 sz. a. hozott határozatát, melyben a nagy-kanizsai 994. száma telek jegyzőkönyvben A. f. 1200 hrsz. alatt előforduló ingatlanból 670 ölnek a város részére történendő megvásárlásakimondatik, törvényhatósági jóváhagyás végett bemutatja. —
Hernyók község képviselő testületének tör rényhatósági jóváhagyás végett bemutatott határozata éa a nevezett község birája által mult évi november 2-ás kiállított nyilatkozat, melyekkel a her nyéki 33 számú telekjegyzőkönyvben sor iOO hr. ezám alatt {tévesen a község tulajdonául felvett ingatlannak, néhai Tibak István volt hernyéki lakós névért-történendő átíratása engedélyeztetik.
Dobronak község képviselő testületének folyamodványa, melyben a dob-ronaki 55. sz. tjkvben A. f. 10. sor 504 illetve a 263 helyrajzi sz. a. levő ingatlan birtok részlet kicseréléséhez törvényhatósági jóváhagyást kér.
Czukelter József m. főszámvevőnek jelentése, melylyel Bellatincs község álul vásárolt tütifecskendő árának miként leendő kivetése tárgyában szerkesztett költségtervet az uradalom által bejelentett felszólamlás fo.-ytán felterjeszti.
Csukeiter József m. főszámvevőnek jelentést, melylyel Bánok Szent-György, Bucsuta, üliárcz, Tolmács, Várföld és Vakonya községeknek 1879 ós 1880 évi költségterveit törvény hatésági jóváhagyás végeit felterjeszti.
Nagy-Kanizsa város tanácsa beterjeszti a Nagy-Kanizsán létesítendő ujépit-mények ideiglenes községi adómentesítése tárgyában hozott képviselőtestületi határozatot jóváhagyás végett.
GyőrfFy János és érdektársai nagykanizsai lakósoknak ugyanezen határozat ellen benyújtott felfolyamodványa.
A kir. tanfelügyelő törvényhatósági jóváhagyás végett beterjeszti Kar-macs község képviselő testületének a nm. vallás- és közoktatási minisztérium
— NeoBj ezt nem engedi — gondolá
— vissza kell még ma nyernie pénzét.
Ezzel haza sietett, azon csomagból tett tárcsájába, a melyet atyja házaságakor akart részére adni.
Gyors léptekkel még kissé boros fővel sietett a játékbarlang felé.
Az uton remegés, félelem fogta el, azt gondolván a játékosok talán már nem is lesznek ott s igy minden kísérlete hasztalan lesz.
De még egytől egyig ott űzték
gonosz mcstersógöket.
A* első betét alkalmával újra
nyert. Ekkor újra remény fogta el.
Másodszor ismét szép összeget tett zsebre.
— No most már — gondolá meg-nyugodtan — vissza nyerem az elvesztett pénzemet.
De a harmadikban vált meg. A Bterencse a milyen hamar hozzá szegődött, épen oly hamar elhagyta. Vesztett
— vesztett . . .
A harminca ezer forintnak hűlt helye lón.
Volt, — nincs.
Ez volt a szerencse gyors változása.
Ez a tapasztalat csakhamar kijózanította.
Tivadar még csak ekkor esett kétségbe.
Honnan szerr,i vissza elvesztett pénzét, miként tesz Vilma követeléseinek elegöl?
Az elkeseredés nyomasztó terhe lepte el. Szidta az egész világot, oly helyzetben volt, mint mikor az ember mindent összeforgatni szeretne. Semmi sem tetszett neki.
HUSZADIK ÉVFOLYAM
ZÁLAI''Í ÖZ L, Ö NY

által az iskola felépítésére utalványozott | államsegély bekeblezése tárgy ában hozott
határozatát.
A zala-egerszegi jáiás szolgabirája tőrvény hatésági jóváhagyás végett beterjeszti Zalabér községnek a községi szolgaszemélyzet szervezete tárgyában alkotott szabályrendeletét.
A keszthelyi járás szolgabirája beterjeszti Vaszari Imre felső páhoki rom. kath. tanítónak nyugdíjazási '' ügyében megtartott tárgyalásra vonatkozó iratokat.
A Csáktornyái járás szolgabirája a podiureni községi korcsmáltatási jog haszonbérbe adása tárgyában hozott községi határozatot az az ellen bejelentett feleb-bezés folytán az ügyiratokkal együtt beterj szti.: >
A keszthelyi járás szolgabirája a keszthelyi községi vadászati jog bérbe ad&sa tárgyában hozott községi határozatot uz az ellen benyújtott íelebbezés folytán a vonatkozó iratokkul beterjeszti.
Nagy-Kanizsa város tanácsa a Nagy- és Kis Kauizsa városok közös tu lxjd»uát képező összes középületek tűzkár eil*in biztosítása tárgyában történt képviselő testületi intézkedés ellen Fessel hoffer József által benyújtott felebbezés folytán az ügyiratokat beterjeszti.
Reukócz község elöljáróságának folyamodványa, melyben R-;ukócz kőz ségnek a bagonyai körjegyzőségből a tur-uischaiba leendő átcsatolását kérelmezi.
Rezi község képviselő testületének folyamodványa, melyben az~ említett kőzséguek a karmacsi körjegyzőségből való különválasztását és nagyközséggé való alakulását megengedtetni kéri.
A lendvsi járás azolgibirájának jelentése a Szijjártó község határában összegyűlő vizek leeresztése tárgyában teljesített eljárásról. "
Kö^sd község elöljáróságának folyamodványa a Csopak ós Kövesd köz ségek határain átvonuló patak szabályozása tárgyában küldöttség kirendelése iránt.
Molnár István nemes-apáti lakós ét érdektársaínak folyamodványa a Zala folyón levő malmok szabályozása végett egy küldöttség kirendelése iránt.
Kerka-Szent-Miklós, Lovászi és Dobri községek a Kerka folyó folytonos áradásai okának megvizsgálására egy küldöttség kirendelését kérik
Az Alsó Lendva és Nempty uradalmak főbérúökségének kérvénye a Mura tolyó szaggatásai ellen a petesházi határban { szükséges sarkantyú megépitése iránt.
A bécsi osztrák központi földhitelbank folyamodványa a Zalavizi szent-gróthi malom zugóhoz az urodalom kertjén keresztülvezető ut helyett egy más útnak kijelelése iránt.
Háry József nemes-apáti lakós folyamodványa, melyben as 1881 ik évre ieljesitett közmunka összeírást felülvizsgáltatni kéri.
Czuppon Ferencz petrikereazturi lakód folyamodványa, malyben a reá té vesen kirótt egy kettős fogatú igás napszámot egy egyes fogatú igás napszámmá kiigazittatni kéri.
! Pámer Antal zala-egerszegi lakós 8 ábrahámhegyi birtokosnak folyamod ványa, az ábráhámhegyi főút megszéles-'' bitéae érdemeben küldöttség kirendeléséért.
Vasmegye közönségének átirata a Kerka patak kitisztogatásáuak elreado-lése tárgyában. -----------------------
Veszprém vármegye közönségének átirata, melyben a Veszprém-füredi útvonal zalamegyei szakaszát átvenni, — a tótvázsony-pécseli és nagy vázsony-puWi utvonalak zalamegyei részét tataroztatni kéri.
BátorE Lajos és Hofímann Mór folyamodványa, melyben a .Szülőföld és Haza" czimü földrajzi munkájukat a törvényhatóság pártfogásába ajánlják.
Háry József és Ágoston József nemes-apáti lakósok s bizottsági tagok folyamodványa, melyboc^.a nm. m. kir. igazságügy minisztériumhoz és a képviselőházhoz feliratot intéztetni kérnek aziránt, hogy az ügyvédi rendtartás módosításának tárgyalása alkalmával a községi jegyzők érdekei figyelembe vétessenek.
Szabolcsmegye közönsége a közigazgatási rendszer megváltoztatása tárgyában az országgyűléshez intézett feliratát pártolás védett megküldi.
Debreczen szab. kir. város tanácsa a házalási tilalom tárgyában alkotott szabályrendeletét tudomás és közhirrété-tel végett beküldi.
Fejérmegye közönségének átirata, mely mellett a népnevelési egyletek tervrajzát megküldi.
Mosonym<-gye közönsége a birói beavatkozást igénylő hagyatékok utáni illetékek kiszabása és behajtása körül tapasztalt rendetlenségeknek és szabálytalanságoknak törvényhozás utján történendő orvoslása tárgyában a képviselőházhoz és a nm. m. kir. pénzügyminisztériumhoz intézett feliratait pártolás végett megküldi. —
Hajdú vármegye közönségének átirata, mely mellett az italmérési kihágások szigorúbb büntetése tárgyában s képviselőházhoz intézett feliratát pártolás végett megküldi.
Somogy vármegye közönségének átirata, melyben az ország1 dunántuli részéből Szlavóniába átvándorolni szándékolt egyének részére Daruvárott gróf Janko-vich Gyula által adományozott beltelek-nek teleppé leendő átalakítása és fen tar tására a megye közönséget adomány gyűjtésre felkéri.
Somogyvármegye közönségének átirata, mely mellett a kereskedelmi és üzleti könyvek magyar nyelven vezetése tárgyában az országgyűlés képviselő házához intézett feliratát pártolás végett megküldi.
Kolozsvár szab. kir. város törvéuy-hatóságának átirata, mely mellett kolozsvári .Ellenzék" czimü napilap szerkesztője Bartba Miklós ellen a közös hadsereg két tisztje által elkövetett véres merénylet alkalmából az országgyűléshez intézett feliratot pártolás végett megküldi
Maros Tordavármegye közönségének átirata, mely mellett egyfelől a szabadsajté megbízhatósága és tisztessége, másfelől az egyéni jog és igazságnak védelme érdekében a képviselőházhoz intézett feliratát pártolás végett megküldi.
Hovesmegye közönségének átirata, mely mellett á keleti kérdésnek az orosztól elnyomott Lengyelország felszabadításával kapcsolatban leendő megoldása iránt a képviselőházhoz intézett feliratát pártolás végett megküldi.
Majdnem önkivüli állapotba volt,
— ettől bizony már nem sok választotta el.
— Óh minek is teremté az isten,'' minek engedi az emberek ügyetlen kezei kösött, mikor nem tudnak vele okosan bánni. Óh én szerencsétlen! . . .
Ily gondolatok iebegtek élénk képzeletében. .
Poros és Lojtei már régen haza távoztak, — ő azonban még mindég az utczákon ténfergett fel és alá.
Nyugta elhagyá, mint a szerencséje.
— Melániám,óh kedves Melániám!
— hangoztatá fájdalom teli bangón s az utcza szegletén megállva,mereven azegezé bús tekintetét az első emelet sötét ablakaira.
Azok az átellenben lévő nagy abla kok pedig Melánia hálószobájához Ur toztak. A csinos hálószobában pedig a kedves, az eifelejlhe.lcn szendergett.
— Oh szegény most mily nyugodtan alhatik! Milv édesek 1 ehetnek hosszú álmai. Talán jegyesét, igen, engem képzel ölelő karjai között! S gyönyörködve hallgatja nyájas szavaimat: szeretlek,
• igen szeretlek 1
Mintha látnám a kedves alakot, azt a bájló tekintetet, azt a csengő hangot, óh ég könyörülj meg rajtam! Ne engedd, hogy a mély fájdalom tovább is marja keblemet. Oh adj nyugalmat, — legyen bár az a halaiban felta|áÍhatp, — nö vond meg azt sem tőlem. Elfógadom, el. Minek k^ll tovább ainlődnöm e kin aUti? Gh a szégyen, a szégyen az a bor zalmas gonosz szellem mily kaczagva röpköd körültem.
''. ? Szüleimet és téged kedves Melániám megcsaltaük, tévútra vezettelek.
'' S*— Pénaőket eltékozlám, mint valami gonosztevő. !
Jegyesemet az ártatlant, — óh szeretem s fogom ie szeretni, pedig atya, igen atya vsgyok I
Vilma, Vilma te gonosz mire-vittél 1 Mily nagy fájdalmat okoztál, mily kétségbeejtő helyzetbe sodorlál 1 S ezt mind csak neked köszönhetem! Te valál minden rosznak ssülőjel
Átkozom azon perczet, a melyben megismerkedtem veled, melyben hamis szemeiddel eltántorítottál. ,
Nem, tovább nincs szükségem e szomorú szégyenteli életre. Elköltözöm oda — a hová majdan kedvesem — te is elfogaz jönni. Álmodjál szépeket kedvesedről. Légy boldog e kedves álmok alatt. Tartson ez álom örökké, igy legalább nem kell a rideg valóra ébredned.
Lten veled.
Merőej tekintett az ablakra, a melyet már a hold halvány fénye beárasstott.
Tivadar arczárói az elkeseredés sugárzott. Meglátszott rajta, hogy keblében mély fájdalmak dúlnak.
Bucsuzólag tekintett még egyszer az ablakra — 8 gyors léptekkel haladt a hid felé.
Rövid idő múlva a népetlen utczákon áthaladva, elérte a végzetes helyet.
A hid közepére érve hátratekintett, hogy nem látja e vagy pedig nem akarja-e valaki szándékát megakadályozni. Egy lelket sem látott.
— Ott lesz ott lent a űröm. Jobb lesz meghalni, mint szégyennel nyomo rultan élni.
Ide s tova. inogva mászott fel a hid keskeny karfájára.
Már ugrani készült, midőn ismét jó szülei — jutottak az eszébe.
- Nem!
Ezzel a hid szűk járdájára lökte magát vissza.
Hód-Mező-Vásárhely váiros közön ségónek-áz országgyűlésképyiwelőbázáhoj mtéreit s e helyre is megküldött felirata, melyben az egyévi önkéntes3 katonai szolgálat kedvezményének az: iparos és kereskedőifjakra is kiterjeszttess, nemkülönben a 3 évi időtartamra bssoroz uv -azonban -magukat példás jó miwgavisel- -tűkkel kitüntetett katonai egjyének szolgálati idejének 2 évre történeoidő leszál litása kéretik.
Nógrádmegye közönségéének __ at országgyűlés képviselőházához: intézett s helyre is megküldött feli terjesztése, melyben a földtulsjdonoaoknmk a"- föld belsejében találtató ásványok, gskülönösen a kőszén tulajdonjoga bistosittása tekintetéből szükségesnek mutatkozeó törvény hozási intézkedések mielőbbi megtételét sürgeti.
Gyórmegye közönségéneik az ország gyűlés képviselőházához intíézett 8 e helyre is megküldött felirata, ¡melyben a magyar ezredeknek béke ifdőben az ország területén való elhelyezését és ugyanazon ezredek tiszti álláaasinak lehetőleg az ezred nyelvét ismerő ¡.¿s magyar állami alattvalókkal leendő betöltését kéri.
Liptó vármegye közönségének átirata, melylyel a foldmivelés--, ipar- és kereskedelemügyi m. kir minisztteriumnak Liptó-Szent-Mikló» mezővárosban szedett piaczi helypénzek fiietési kötelezettségének általánosítása tá-gyában k*i bocsátott rendelete ellen az ors^Lggy ülés iképviselő házához intézett frliratát pártoll«- a támogatás végett megküldi.
Pozsony szab. kir város közönségének átirata, melylyel a Pcozsony ban felállitandó egyetem tárgyában az ország gyűlés képviselőházához intézted emlék iratát támogatás és pártolás végg tt megküldi.
Helyi hírek.
— A trónörökös esküveje alkal-mával a magyarországi vasutiok ötven százalék árleengedési fognak engedni, mindazon vidékieknek, kik a*2 ünnepélyen részt óhajtanak venni. ,|A váltott vasúti jegyek érvényesek voS>luának a visszautazásra bármelyik voní»l«n egészen május 25-éig. (Az ünnepének tudvalevőleg l8-án kezdődnek.) árleengedés közelebbi módozatait a vi.asttttániu latok legközelebb fogják közzétenni.
— Síegyénk főispánja >mél tg«-Glavina Lajos ur f. hó 25-én Csáktornyára érkezett. Daczára, hogy ¿előlegesen minden fényűzést mellőztetni: kívánt, mindazonáltal a vasútnál impo^ns közönség várakozott ő méltóságára. Ott láttuk a: egyes hivatalok, testületek, uradalmi ''.isztikar stb. képviselőiig teljes díszben kivonult tűzoltókat, lov«as bandériumot s óriási néptömege\ Lelki^3 éljenzés fogadta a d. u, 4 órai vonatta*! érkező kedves vendéget, kit Marti ncsevi''cs városi biró és Kc nyári Mihály, ügy véd ; üdvözöltek. A fellobogózott városban a üSzeivert-féle vendéglőbe szállt főispán or, hol nyomban tisztelgett ciia az ^uradalmi tisztikar s az állami tanítóképezde tanári testülete. Este 8 órakor 60 terítékű bán-quotte volt. Másnap első sorban'' áll, képezdét látogatta meg £ méltóság» hol az előadásokat sőt feleleteket is n*»öghall-gatta, s a tapasztaltak föiötl teljj«4
meréssel ítélt. Majd ismét tisztelgőket fogadott, t$bbi közt az ügyvédi kart, -elemi éa polgári -iskola»-tan testületeket stb., majd a községi és szolgabírói hivatalt tisztelte meg látogatásával, s mindenünnen a megelégedés derűjével távo^ sí.;-.. Ebédre gr. Festetich Jenő meghívására Pribiszlavoczre utazott, 8 oddld még az nap Perlakra. Vezérelje az ég!
— Felkérjük lapunk tisztelt tudósítóit, h^gy & .Zalai Közlöny"-bez küldendő levelezéseket a lap czimén legyenek szívesek küldeni, miután a fele lős szerkesztő hosszabb ideig távol lesz, a ncvérs csimzendő közlemények külön bon hátrányt szenvednének.
— A kisdedyieveliy-egyesiílet
közgyűlése mult vasárnap végérvényesen nem tartathatott meg, ujabb közgyűlés egy behívása vált szükségessé. E nemes intehtiója a humánus intézményhez jövC számunkban hozzá szólunk.
— Tüz volt a kegyesrendiek epületében, romboló tovaterjedése a gyors segély következtében szerencsésen meggá toltatott.
— Radulovics Gerö zalamegyei kir. adófőfelügyelő ur kiküldetésben egy ideig Nagy Kanizsán működik, a vidék-beli körjegyző urakat magához idézvén.
— Lapunk f. évi apr. 10-én kelt 29-ik száma teljesen elfogyott, tisztelettel felkérjük azokat, kik nem gyűjtik lapunk számait, e szám szíves beküldésére, az esedékes 10 krt készséggel megfizetjük .
— A ,Zichy-párt* Nagy-Kani zsán ma értekezletet tart.
— Lóvásár a lószemle tartatott mult vasárnap, melyen Tanfy miniszteri titkár ur is megjelent s több mént megvásárolt. .
— A pályaudvarban elkövetett postai lopás tettese egy évre ítéltetett el.
— A ki hazudik. Egy trieszti magyar hivatalnok Kanizsán taníttatja
nagy iámét összevagdalt egy urat. — A magyarországi gyógyszerészig • let május 16-án Bpesíen közgyűlést tart. — Gerófy Bzintárculatával néhány előadásra Bécsbe meghiváat kapott. ,—,
- Külföldi rövid hirek. -Lord-''SBeacotosfield (Disraeü Benjámin) angol nagy államfi a''^ilis 19 éo m''-ghalt.
— Eugénia excsászárné Párisba utazott.
— Az irhoni földligának 250 ezer elezint tagja van. — Konstantin orosz nbg száműzetett, fia Miklós pedig örökös fogságra ítéltetett. — Prágából jelentik, hogy a duxi kőszén bányából sok dynamit lopatott el.''\r-v*A halicai''csatornán csolnakok-ból 30 ember a vizbe fuladt. — Dolgo rucky fcgnő arczképét közli a V. Újság.
hi nyert? Temesvár apr. 23 án; 36. 31.-30. 75. 40. Bécs : . ! „ '' 83.Í4 ''41 53 43. Grácz „ tj 55. 3, 66. 40. 57.
Néhány perez múlva felef^^éledt s első szava ismét ez volt: nemi
Most már nem akart meghatni
— Bármiként-is, de élnera —
igen élni fogok! Oly nagy fájdalmat nem akarok szerezni szegény jó ««züleim-nsk. Elutazom, el s megjavoitac, «égyőo nélkül visszajövök.
- . Zsebéből papirost vett elő a2 a lámpafénynél irónnal u kővetkezőket iü''rta. reá: „K edveB szüleim!-Tudom soraim -igen meg?£*°gnak benneteket Jepni. A mit aligha segíthettetek volna, az megtörtént. Fájdal(>0E1 1®P'' ei kebleteket, de nem tehetek mádként a sors ellen, — az kivánja, hogy ¡»37 1®" gyen. Eltávoztam körötökből, igg" «1-Nekem is mély fájdalmat okozot* el válás. Igy történt, mert történnie 1 kellett I Óh bocsássatok meg, hogy ekként caelo-. kedtem, legyetek irányomban keg^jr^01®'' sek. Hiszen majd eljő azon idő ü»amso» kára, midőn ismét körötökben lehee*ek. Isten és áldása legyen veletek-
szerető fingok Tivada»r-U Amint e sorokat megírta, ai"501111*! szerette volna elküldeni szüleinek.-ám, de miként is találhatna ily -ésŐn hordárt, aki kézbesítené azt.
Csak akkor jutott az eszébe, hogy hiszen kevés pénzével bisony n»16*^ ^ utazhatik messzire.
BevárU tehát míg reggel lőn s t akkor atyja nevére200irtot vett fel egy üzletben.
A levelet psdig az utcza si»41^11 álldigáló hordárnak adta át kézb-«ité" végett.- . v
Ezután gyors léptekkel távoMoU* • (Folytatása «vetkezik)
97a éves fiát. A húsvéti ünnepekre a fiu fél utazó kortyával ment haza. Egy főállomásnál jön az ellenőr, elveszi a fiútól a kártyát és megfizetteti az egész utazást. Az atya e miatt az igazgatóságnál panaszt emelt, A vizsgálat megtörtént és kiderült: A fiu csakugyan még nem volt tíz éves, de a mint Kanizsáról elindult a vonat, kópé rágyújtott egy szivarra. Ae ellenőr bejön, látja a féljegyet a szivarzó fiu kezében és kérdi tőle hány éves. A fiu szé-gyenlette magát és azt mondta, hogy már 13 éves. Ugy? akkor egész kártyáért kell fizetnk
— Légrádról elkésetten értesít tétünk, hogy ott húsvét hétfőjén igen szép népünnepély tartatott, amidőn Svas-tics Károly szolgabíró ür először jelent meg a városban, mióta a kanizsai járáshoz csatoltatott. A kompnál Szilvágyi Gyula ev. lelkész ur üdvözölte, a város ban pedig Gadó Mátyás plébános ur, mélyekre szolgabiró ur meghatottan válaszolt Este 80 terítékű banquette volt, melyes szebbnél szebb pohárköszöntés mondatott.
— Gyászhír. Dr. Schmidt József mipt férj, Frantsik János, Frantsik Já-nosné ez. Ssórád Ilona mint szülők, ugy Gyula és Anna testvérek, mélyen Bzomo-rodott azivvel jelentik felejthetlen neje, gyermekük és nővérüknek Dr. Schmidt Józsefné, az. Frantsik Irénnek élte 23-ik, boldog házasságuk 3-ik évében f. április hó 23-án reggeli 4 órakor a halotti szentségek ájtatos felvétele után történt gyászos kimultát. A boldogultnak bült tetemei f. április hó 24-án á. u. 4-érakor ¿a. mar csali sírkertben örök nyugalomra elhelyeztettek ; az engesztelő szent mise érette f. április h<5fff.25. reggeli 9 órakor az Urnák bemutattatott. Marcsali, 1881. április hóban. Áldás és béke legyen a fe léjthetlen nő hamvain.
— Hymert. Dömölky Endre ai''á-esi ref. lelkész kedves leánya, Izabella kisasszonynyal Klára Sándor pápai ügyvédjegyet váltott. A zalai hölgykoszorú egyik Jegesebb virága, Hertelendy Joee-fina úrhölgy gyei Ktwtányban Boda István kös- és váltóügyvéd, igazságügymi-nissteri fogalmazó szinte jegyet váltott. Boldogság kisérje frigyöket!
— Veszprémben jótékonyc*éhi hangverseny volt apr. 23-án, melyen a balaton-türedi „Szeretetház" növendékei nek 30 tagu dalárdája is részt Vett lelkes igazgstejuk vezérlete slatt. Nagy tetszésben b gyengéd figyelemben részesültek.
— Kaszaházán — Zala-Egerszeg mellett — Niholics Ágoston zágrábi illetőségű csavargó elfogatott, ki Gencsen két lovat kocsival együtt eltolvajolt. Károsult szombathelyi pékmesternek lovai 8 kocsija visszaadatolt.
— Sümeghi kir. jbirónak Somogyi Mihály kaposvári kir. törvényszéki biró helyeztetett át.
— Hazai rövid hirek. — A rumi plébános (Beni.István) meghalt. — Pécsett égy közhuszár végeztetett ki nyilvánosan. — Rupp János orvoskari-dékán Bpesten meghalt. — A veszprémi állandó szinházi részvénytársaság megalakult. (Hát Kanizsán ?) — B. Heymerie''^ külügyminiszterünk a Szent-istvánread nagykorosstjét nyerte. — Irsán egy had-
Irodaiom ;
(E rovat alatt megemlített munka Na^y-Kasizsáa Wajdits Jó«»af könyvkereskedése álta megrendelhető.)
— Gróf Szichenyi Béla keleti uta Záaának leirását adja ki füzetekben a Révay Testvérek könyvkereskedése Buda-peaten. Irta Kreitner Gusztáv az expedi-czió tagja; a jeles müvet 200 művészi kivitelű eredeti kép is gazdagítja. A földiámé tudományának tagadhatlanul becses kincsét melegen ajánljuk a magyar közönség figyelmébe, ára egy-egy füzetnek 30 kr. Megjelenik két heteként. 26 füzetre elő iehet fizetni 8 frttal, 13 füzetre, vagyis felévre 4 frttal.
— Az „Olvasótár'' 34-cik füzete megjelent. Szerkeszti BrankovicsGyörgy, kiadja Mach H. és Társa. Ara 15 kr.
— BartaliU Imre fővárosi tevékeny-könyvkiadónál igen szép kiállilá8U mii jelent meg s küldetett be hozzánk. Czime „Rejtelmec édes". Irta Szejkey Oszkár. Kcrrajzoló társadalmi tanulmányok ezek. Négy önálló czikket közöl. Ára 2 £rt. Átolvasás után visszatérünk fá.
Vegyes hirek.
— Egy török boszorkány pör. A kis Lemnos szigetéről délre fekvő Aylos Stralií évenkint rendesen felkeresik h sáskák és iszonyú pusztításokat visznek végbe. A közsógtcnács sokat gondolko-'' zott, hogy menthetné meg földelt e pusztító állatoktól. Végre a boszorkány-művészethez folyamodtak és a török kormányzó elnöklete alatti gyűlésben elhatározták, hogy hét nőt, kik boszorkánysággal voltak vádolva, egy sötét, száraz kútba dobnak bele. E nők közül a legidősebb 19 éves, a legfiatalabb 18 éves volt. Több hónapon át éltek:* szerencsétlen teremtések odalenn a kut sötétjében. Szülőik és bsrátjaik kőtélen eresztették le nekik az élelmet. A sáskák ahelyett hogy eltűntek volna a szigetről, sokká! sűrűbben jelentkeztek mint egyébkor. Emin bey, a lemnosi kaimakán. tehát szabadon bocsátotta a nőket; egyik ahg hogy kihúzták s kútból, rögtön meghalt, a többi panaszt nyujtottj^e ^ kormányhoz, de többszöri sürgetés daczára mindez ideig egynek sem adtak elégtételt. .
• — Muszka alkotmány. Jól értesült körök állitás-i szerint ápril 29-én, mint a megölt czár születése napján, a csártól egy reform-ukáz fog megjelenni; sok jót várnak tőle 8 a nihilista üzelmek ellen az alkotmányt tartanák eokatl a Jegjobb védszernek.
Szerkesztői üzenet.
4696. K. D. A számok kikeresése bosszú
időt igényel, a nyáron vehetünk id6t hozzá, de msit lehetetlen.
ii>96. S. K. Azonnal tr.téakedtüak, *z tredméoyrfl ¿rtesitfldc. .
4597. B. Győr. Kitöröltetett, ch-ir. A tndózitásírt köszönet Üdvözlet! •
4593 Keszthely. Megkaptuk s a szerint kijavítjuk.
•4599. Z -Sz.-Gróih. IsroernÜeL kéairasu Wrmentetlen vagy hiányosan bérmentesít«« ievelet nem fogadhatunk el. _
Felelős szerkesztői BÁTOBFI LAJ08.
a tíedért Minden részre
H I
R D E T É S.
A legmagasabb pénzelőlegeket 1 % pr. sz.-tői fölfele állampapírok, takarékpénztári részvények, ékszerek és mindennemű árnk és értékekre, gyarmat árukra mellett ad Königs-b&um és Hatschek nyilvános budapestizálog kolcsöüző váltó
intézete. Postai küldemények „Königs-baum és Hatschek1'' banküzlet Budapest Károlykörut 6. szára czimzendők, és azok posta fordultával, vagy -kívánatra sür-
gönjiieg intéztetnek el. (292 3—3)
HUSZADIK ÉVFOLYAM ~ 2 A L A 1 KÖZLÖNY
ÁPBILIS 28-án 1881.
HIRDETÉSEK.
A gráczi J880. évi országos kiállításon elismerési oklevelet nyert

a

co
. >»
c e
<r>
E
JC NI O RJ
cC a.
o
o ©
00
ÉRTESÍTÉS.
Hazánk egyik legszénsavdusabb savanyu vizéről
a mohai AGNES-forrásról.

Vegvelemzése a fehérmegyei mohai Á G N E S-forrás vizének:
- , 1000 gramm vízben
1000 gramm vi »ben
Síónsavas nátrium............0,04415 gramm
Szénsavas kálium............0,01278 „
Szénsavas üthium............0,00740 „
Szénsavas calcium............1,22051
Szénsavas magnesium Szénsavas vasoxjdul Szénsavas mangan Cblornatrium . Chlorammonium
0,34241 0,00603 0,00074 0,00298 0,00262
Borsavas nátrium .... . 0,00676 gramm.
Kénsavas calcium............0.02297 ,
Phosphorb«vas calcium . . • . 0,00015 „
Aluminiumoxyd.......nyomai
Kovasav..................0,06646 ,
Titánsav.........0,00114 „
Szerves anyag vajsavsók (?) nyomaival 0,02398 .
Szilárd alkatrészek összege 1,65108 „
Szabad és félig kötött szénsav 2,80064
azaz
ce «
CB CD
E
00 •CC
-tC
N 09

tO. «0
©
ISI
____1400 köbcentiméter, i. viz fajsúlya 1,00461; a viz hőméraéke 11,2° Celsius (levegőé volt — 2° C.) a vizból ki-
tóduló gáz vegy alkata térfogati százalékokban kifejezve:
Ssénsav .... ........ . . 99,001%
287 2-6 Idegen gáz .... ■................0, 99% mely csekély
100,00
voltánál fogva nom volt felismerhető.
E fennebbi elemzés mutatja, hogy ezen viz a savanyu vizek között, az elsők közé sorolandó. Tekintve, hogy úgyszólván csupán szénsavsókat tartalmaz, igen nagy mennyiségű szabad szénsav mellett ezen ásványvíz a tiszta földes savanyuvizek közé tartozik.
Budapest, 1880. junius. '' Dr. LENGYEL BELA, m. k. egyetemi tanár. —
Orvosi nyllatl£pzat.
A mohai .ÁtíNES''-forrás tinta földes savanyúvíz az igazgatásom alatt levő Rókus kórház különböző osztálysin nagy ki-.erjedésben alkalmaztatván, ugy az osztályos főorvosok jelentései mint saját mellbeteg osztályomon és magángyakorlatomban nyert meggyőződés alapján állithatom, miszerint kitűnő hatásúnak bizonyult a légző-, emésztési és bogyszervek nuratos bántalraainál, és azóri mindazon esetekben, a hol szabadszénsav tartalmának najry mennyisége alkalmaztatását megengedi, kiválóan ajánlható. — Budapesten, 1881. február hó 5-én. Dr. GEHHaRDT lajos, egyetemi t nár és a Rókus-kórház igazgatója
A mohai ásványvíz Dr Lengyel Béla tanár elemzése után .indulva, a szénsavas földes ásványvizek közé tartozik, s annak ivásra használata alkatrészei szerint, javaiható a görrtlykór tüdővész, esontlágyulás, nemkülönben angolkór eseteiben. — Budapest, 18S0. junius 19-én. '' '' .BALOGH KÁLMÁN, orvostndor ét egyetemi tanár.
Kivonat a negyei tiszti főorvos Jelentésébél. A Moha község határábln fekvő s Napyságos Ke-npelen Imre ur tulajdonát képező ártézi kut, a földszin fölött mintegy fél mét rnyi magasságban emelkedő savanyuviz-forrás. Vizének mennyisége 24 óráuként S6 4 hektoliterre, hőfoka 11.20 C. fajsúlya 1.00461. A mohai savanynviz Dr Lengyel Béla, egyetemi tanár nr vej^elemxése szerint, egyike hazánk legszénsavdusabb vizeinek, s cíupán ssénsavaa sókat tartalmazván: föltalálása hiányára a már meglevő hasonló források mellett is, ugy gyógytani tekintetben, mint a közhasználat cséljából is nyereség. Vegyalkatára nézve X mohai „AGNES''-forrás a Giessbübll savsnynvlzhez hasonlitván leginkább, föltalálása nemzetgszdászatf tekintetben is kiváló fontossággal bir: rendeltetése Tévén mintegy a Gie*shüblí savanyúvizet piacz.i:n\rjl joggal leszorítani. A viz tiszta, átlátszó, hossaabb időn át üvegbe zárt állapotban sem képez (Üledéket, nagy mennyiségű szabad szénsav tartalmának ''feszereje nem cogedi meg sójainak vegybomlását; ize kellemesen savanyu, tisztán használva is igen üdítő, borral vegyítve élénkén pezsgő, kellemes italul szolgál. A mi a víznek gyópytani hasznait illeti, kitűnő baszns tapasztaltatott a légzési, az emésztési .é* & vizelet! szervek hurutos báatálms''.nil, bó szénsav mennyisége a gyomor idogvégeit kelleme.eu érintvén, s cnvhitőleg hatván azokra a víz az emeszié8Í Ztvtroknal k a gyomornak SZ Idegrendszer bántalmaln alapnló bajaiban is jó szolgálatokat tesz; vegyalkatát képző könnyen bomló sóinál fogva kivá''.ó előnyöket ígér a gyermekgyógyászatiéi, amennyiben a gyermekek gromorsav-tulképződését- s ebből kifolyólag- a görvélyssép és ar. angolkór kifejlődését megakadályozza. Átxlában a mohai „ÁGNKS''-forrái mindazon kóroknál kiváló figyelmet érdemoL melyeknél a szervi élet támogatása és az idegrendszer működésének kártalan főifokozása kívánatos. — Székesfehérvár, 1880. májtit hó 13-án.
•Dr. VARGA ZSIGMOND, Fehérmegye tiszti főorvosa.
Borral használva már is kiterjedt kedveltségnek örvend. ^
Országos főraktár Budapest: l Fóraktár SzékesfehérTár ég Fehénnegye részére:
EDESKUTY Füts Pál űa> Lichtneckert Autal és
m. kir. udvari ásványvíz s*állitó urnái | Diebálla GjÖTgJ OTaknal.
Úgyszintén kapható minden gyógyszertárban, füszerkereskedésben és vendéglőben.
Ezen hazai vállalatot a nagyérdemű közönség kegyes pártfogáséiba tisztelettel ajánlja Mohán, 1881. ¿v tavaszán. A mohai Ágnes-forrásknt kezelósége.
A gráczi 1880. évi orsz. kiállításon elismerési oklevelet nyert
i
00
©1 ©-
00 NI 0>-
nx 00
3 ©
»» ©
l-t-P3
w
00
o o
©
o N
2 I ©
Cs. kir- kiválóan szabadalm.
rendelvepy-ékszer-készlet
Lzen rendelvény ékszer-készlet a legújabb, a legcsinosabb és legjobb a napi használatra kétségkívül a legszebb ék a háztartásban Minden darabjában az alábbemlitett készletnek ugy mint: kés villa, kanál stb. egy pompáson sike-lüit atánzott drágakő van befoglalva; nevezetesén: ametblst, opál, aapfair, rtblm, Smaragd é. i. t. Az alant megnevezett áruezikkek a legtisztább ezüst'' fehér fémből állitvák ki, mely több évi használat után is megtartja eredeti színit. Az utóbb megnevezett tárgyak exüstszinénak 10 éri megtartásával Jótállás vmi kikötve, következő 24 drb. ékszer-készlet esak 3 frt. 75 krba kerül, és pedig :
6 darab ékszer-készlet asztali kés, 6 ff ff ff tf Tilla,
6 ff y, ff evő kanál, , 6 •> ff ff kávés „ Összesen 24 darab a meseszerQ olosó áron osak 3 írt 75 kr a mfr8Urti«r<5l é> jó fajtáról Írásbeli jótállással. Ha '' Ä * egyszerre 48 drb. rendeltetik meg. ugy csakis * czélra
készített papírtokban küldjük a tárgyakat, m p. 48 drbért 8 frtit. Kapható nálunk még: levesmeró darabja 50 kr. tejmeri drbja 35 kr. fczelékmeró, mas-siv 45 kr Nagyobb flndzsa drbj« 90 kr. középnagysága tejeakánaa drbja 2 50. kozepszerö théjáskánaa drbja 3 frt. fedível ellátott czakortarW I frt 80 kr. finoman bevesett ezokortartó 2 frt 40 kr. Finom góthízlésB fy(»rtyaU>td I pár 2 frt. 25 kr. ogyaaaz finoman bevésve 3 frt 25 kr. magyarbors- és sóUrtó 60 kr, eczet- és Olaj készlet, 2 részszel csiszolt kristályüvegből 3 frt. 50 kr. 4 rcszszel 4 frt. 75 kr. asztali gyufatartó pyramide l frt. 20 k.-. ugrófedéllel ellátott vésett dohánytartó I frt 25 kr. övegdagaazok komifcai figurákkal 3 drb. 60 kr. És még ezerféle tárzyak 10 évi jótállással mind a sxinmegfartáara, mind a jó fajtára vonatkozólag.
Megrendelések utánvéttel, vagy az össseg előleges beküld黫 mellett a legpontosabban és hűségesen teijesittotnek és * levelek következőleg ealmzendők :
BLAÜésKANN, General-Depositeure,
Béos, X^ Helnriobühioí.
U. t. Száz és azáz elismer« és kSczSn* levél vaa birtokánkban és szék .ImGBtakiWhetdk Btáazás ti i^mlsltás batéságiiag b5atettetík, 255 8—10.
Az ipar csodája.
Sikerült nekem egy nagy angol csődtömegtől 480 000 tsozat evő készletet a legfinomabb valódi brittezüstből ^yerni, melyet kis részekben 60 daraboukínt eladok. Cstk 7 frt 80 kr. tehát a mnnkabémek alig feléért kapható alant elsorolt kiválóan igazi brittezüst evőkészlet, mely előbb 40 írtba került és a készlet fehér szin megtartását illetőleg 25 évi jótállás adatik.
6 brittezüst asztali kés kitünó angol aczélpengével brittezüst villa egy darabból igazi angol brittezüst evőkanál legfinomabb brittezüst kávéskanál kitűnő brittezüst készsámoly igen finom só-, bors- és fogtisztitó tartó nebés brittezüst levesmerő \ tömör brittezüst tejmerő kanál 6 angol brittezüst gyermek-kanál 4 szép tömör tojástzrtó brittezüst tojá$kanál pompás legfinomabb czukord&boz igen jó bors- vagy cznkortarló legfinomabb fajta theaszürő gyönyörű sálon asztali gyertyatartó legfinomabb jüabastrom gyertyatartó ék finom vas ajándékkéaxlet 60 darab. 275 8—10
Mindez elsorolt &0 darab pompás tárgy csak 7 frt 80 kr. Különös kívánatra megrendelhető nálam következő készlet: 6 kés, 6 kanál, 6 vilia, 6 kávéskanál ára 3 frt 80 kr.
Megrendelések utánvéttel vagy előbbi pénzküldemény utján míg a készlet tart, eszközöltetnek e czimen:
A. L. GUTTMANN,
u . 7
Generaldepot der Britanniasilber Fabrik 0T BÉCS, J., Fleischmarkt Nr. 6. ~WQ
4
4
1 1 2
5 3
mioLL SEIDLITZ - PORA,
x*xxx
-i—i.
Csak akkor valódi,
lenyomva.
30 év óu a legjobb sikerek mellett fennáll míndeuntmü gyomor betegségek és emésztési akadályok, (míut étvágyhiány, hasszorulás), vér tojulás és aranyér ellen. Különösen oly egyéneknek ajánlva,.kik ülő ''életmódot folytatnak.
Hamlsitá&ok törvényileg büntettetnek.
Egy lepecsételt eredeti doboz ára. I frt. n. é.
F
RANCZIA BOBSZESZ SÓVAL.
A legmegbízhatóbb öuaegélyző szere a szenvedő emberiségnek minden belső és külső gyulladásnál^ a legtöbb betegség ellen, min. dennemü sebesülések, fej-, fül- és fogfájás, régi sérvek és nyílt e«>ek. rákrekélyek. üszök, szemgyulladás, mindennemű bénulájs és sérülés stb. tb. ellen.
Qvegekben használati'' utasítással együtt Sü kr. o. é.
Hai-májofíij.
Krohn M. es tkr&htól Bergen ben
(Norvégiában)^
Ezen halmáj zsirolaj valamennyi, a kereskedelemben előforduló aj között az egyedüli, mely orvosi czélokr* hassnálbító
Ara egy üvegnek használati utasítással I frt o. é.
Fő ssállitás Moll A. gyógyszerész, cs. kir. ndvari száilitónái, Bécs
Tuphlauben.
Raktár az állam minden hírneves gyógyszertárába:; vagy fűszer-kereskedésében. linktár nélküli helységekben magánegyéaek nagyobb megrendeléseknél megfelelő árleengedésben réssesülnek.
A t. CZ közönség kéretik határozottan Moll-féle készituényt rendelni és csak olyanokat elfogadni, melyek saját óvjegyem ¿j xláirá-sommal vann:ik ellátva
Raktárak: Nagy Kanizsa Belus J. gyógy. Prágor Béla Eyóayss. Fess''-lhof''T József Roseufeld Adolf Koscnbcrg t''erencz. — Zala Eperszeg Hollosy J. E. Marczall Isxtl Ferd. — Barcs Domer S. — Csáktsrnya Göncz L. v gyógyszerész —Kaposvár Bab^rhay Kálm. Kobn J. gy«g.f Th. Kecskéssy gyógy. — Kaproncza Werli M. gyógy. Kószeg (/sacsino-vics Ist. gyógy. Küttol lst. gyógy — Keszthely Schíeifer A. WUnsch F--• Körmend RAu Ján. —Zágráb Ir,;alm»sbox eyógy. Mittlbsch 8. gyógy-Perklet Keroncz. —Sopron Mezoy And. gyógy. (240 11—o2)
Segítséget keresve, Lem egy beteg nézegeti a hirlapo-
kat kérdezve őumaeától: a sok eyóg)-ncr közül melyikbe bizha-Ük az ember? Ez vagy ama hirdetés ragyságx által tüuik fal; a bet g választs a legtöbb esetben épen — a legrosszabbat! A ki az ilyen csalódást s a hiába való pénzkiadást elkerülni akarja, annak tanácsoljuk, hogy'' Gorischek Károly cs. kir. egyetemi könyvárustól Bécsben (I.tváatér 6.) hozsjsa meg magának a .Betegbarát* caimü könyvecskét, mert abban a legjobbaknak bizonyult gyógyszerek tárgyilagosan és kimerítően vannak ismertetve, agy hogy minden beteg teljes nyugalommal bírálhat és a legjobbat választhatja magának. A fentebbi, már 450 kiadást ért könyvecske ingyen és bérmentve küldetik meg a megrendelőnek, tehát nem okoz több költséget, mint 2 krajexárt a levelezési lapért, mely magyar is lehet U. 261 4—4
Minden fogfájást
azonnai megszüntet Dr. WAHL „Odiot"-ja
cs. kir. német birodalmi szabadalom.
Ezen vílághírü szájfsszenczia, az utasítás szerint használva, megszüntet azonnal minden fogfájást, tisztieja a már óvekon át elhanyagolt fogakat, azokat fényes fehéren tartja, a száj minden rosz szagát eltávolítja és megóv a torok é* kéleg-zési szervek mindennemű katarusától. 293 3 — 24
Egy prlaczk ára 80 kr. o. é.
Egyedüli raktár
GRANER R.-nél
Béos, lll. BCauptatrasae N*. 84.
Nagy-Kanixsin. nyomatott a kiadó talajdonoa Wajdits József gforss&jtóján.

2-ik egészen uj felállítás, MT QB.A TC
vasárnapig látható még
h''Hzállitotl áron: nappal 10 kr., 6Mto viláKitáHHnl ''¿0 kr.
legnagyobb rilágtárlat Magyarhonban
tartalmaz 100 O tájképet.
Xiá.tliat6 a ífőtéren.
Utazán a föld [törül 80 porc* alatt. Teljes átnézető filadelfUi-, bécsi- éa párisi világkiállilá-«oknak. Legújabb látványok a hareztérröl. A legszebb opora, op-rette és balotok a párisi opora háznak. Mozgatható látszekrényok A pokolban! ¿let és foglalkozás.
A híres neyetőosztály Különösen feltűnő-
Nyitva áll reggel 8 drátol este 9 óráig, este fényes kivilágítás mellett.
Knmélom hogy anagyórdomU kfizön-ség látogatá»Aval mentől tömogesobbon mogtiaztol. Mély tisztolettel
LINDNERKÁROLY
285 0—* Budapestről.