Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
18.64 MB
2023-03-24 08:19:41
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
196
348
Zalai Közlöny 1881. 096-104. szám december

Zalai Közlöny
Nagy-Kanizsaváros helyhatóságának, „nagy-kanizsai önk. tőzoltó-egylet”, a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank”, „nagy-kanizsai takarékpénztár”, a „zalamegyei általános tanítótestület”, a „nagy-kanizsai kisded-nevelő egyesület”, a „nagy-kanizsai tiszti önsegélyező szövetkezet”, a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külválasztmánya" s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
20. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-KANIZSA;* 188L deczember 1-én.
tuti*** ér:
évre..... 8
fél érrt * p
oefjuá érrr......* w
Mám 10 kr
MMSCTÉSEK
8 uiiboi v^euorbM 7, »aaodsxor ■6 t anades lOTáWw »ortrt 6 kr
NYILTTÉBBEN »oronkent 10 krt-rt »étetnek fel. Kincstári illeték nunden egje» kürtit tru-r. 30 kr. fíieieaác.
ii»^;''!
iik árfolyam.
A lap axellemi révét iüetf ktzkaé nyék a uerketzt/&Az, anyagi rá/X illető kfadetaéuyrk l^dif a kiadókon bénaentve isu-zi udnk
K A 0 V K AX I / S A Wta«ti«»ká7
Hrmeutatlen letelek caak iiuirrt murkatinilctAl fr>)f»Huta»k el
Kexiratok IIUU IM-tn költir-U.i''K
Ní jv - Kanizaavároe helyhatóságának, .nagy-kanizsai Önk. tűzoltó-egylet", a .nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank*, , nagy-kanizsai takarékpénztár*, a .zalamegyei általános tanítótestület* a , nagykanizsai kiaded-oeveló egyesület", a oagy-kaüizsai tiszti önsegélyző szövetkezet■, a .soproni kereskedelmi a iparkamara nagy-ksniziai külválas/.ttuáoya'' 3 több megyei és város
egyesület biTatalos értesítője.
Heteiiklm kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
Mtt reji inadban » Jövő ?
Ha szegény sorscsapások álul sajtolt magyar hazánkban kissé körültekintünk, akaratlanul egy sóhaj eró-azakol ja fel »agát keblünkből a szánalom és fájdalom sóhaja, mely az igazán érző magyar kebelben vérző kzivet hagy hátra és önkénytelenül kiáltja fel bárki:
.Szegény magyar hazám!''
E számtalan sóhaj már rég egyesülhetett volna olyan hatalmas orkánná , mely hazánk területéről minden vészt és bajt elfújhatott volua, — de ez épen olyan pbrázi sokkal telt illusió, — mely csakis egy költói tollnak nyújthat anyagot valamely eszme fellengós megírására
— és épen olyan lehetetlen,'' mint amily üres illusió hazánk függetlenségét és önállóságát .most* kieszközölni és amily lehetetlen meggátolni a csehek terjeszkedését hazánkban.
Azért irtam a .most* szavat fent idézőjel közé, mert ez csakis jelenlegi hazariszonyainkra vonatkozik éa meglehet, bogy ,idővel* lehetséges lehet annak kivitele; — tudom, hogy nem vagyok az első. aki szegény hazánk el hagyatottságáról ir,
— de fzt is tudom, még pedig nagyon jól, hogy ez .utolsó'' sem vagyok, — holott tiazta szivbői kívánom, hogy senkinek se jusson többé az alkalom, — hazánk szerencsétlenségéről irni, - már legalább a jelenlegiről soha! — és ha mégis ir, akkor ezt csakis az utónemzedék tehesse, melynek bármely tagja a mult és régmúltról írhasson, melynek szomorú menetéből magának tanulságot szerezhet.
Ha mi Árpád, a nagy Hunya-dyak és Bákóczyak, Zrínyiek és Fran-gepán, Kossuth és Széchenyi aranykorait, — mely időszakok méltón nevezhetők hazánk aranykorainak. — nagyobb figyelem alá vesszük, akkor
egyrészről a hallhatatlan hősök
és hazafiak ténykedése lelkesítve pezs-diti fel ereinkben a vért és egy édes és boldog múltról enged álmadozni, addig másrészről keserű mosoly ül ajkainkra, a gondolatnál a tüzes lelkesedés rohamosan száll aiá, ereinkben az izzó *ér fagyni készül, a lé-lekze'' megakad, egy kétségbeesett pillantást vetünk az ég felé, mintha onnan könyörögnénk vigaszt és ismét nem uiarad egyéb hltra, mint felsóhajtani: .szegény magyar hazam!''
És méltóan.
Ha az irodalom és a történelem könyveiben lapozgatunk, akkor azon tapasztalatra fogunk jönni, hogy ha zánk történelmi ügyében karöltve járnak.
Igen sok, számtalan irodalmi mü jelent már meg, melynek majd nem mindegyike hazánkról szól, — de ez mind csak hazánk boldogtalan ságáról és szerencsétlenségéről tud szólni, — de az ezernyi és ezernyi munka között egyet 9em lehet találni, mely hazánk boldogságáról képes volna csak néhány szóval is referálni. Regényeink Cser halomról, Várnáról, Mohácsról, Segesvárról, negyvennyolczról beszélnek és ehez már ugy hozzá vagyunk szokva, hogy nem is érdekes az a regény, melyben nem áll valami, valamely szerencsétlen kimenetelő csatáról, a csata fiatal magyarruhás harczosairol. ezeknek elestéről és mátkáik lelki fájdalmáról, a haza vesz-tességéról és világ fajdalmáról, — vagy pedig egy honárulóról, ki a ha zára, vagy ennek egy részére szerencsétlenséget hozott.
Ha a történelmi köuy veket vesszük elő. az első amivel taiálko zutik az, hogy ó«eink roppant fáradtság, nehéz tusák és kiallott véres hirczok után bírták elfoglalni hazánkat, -- a honalapitástól kezdve a mai napig, — anélkül, hogy hazánk élményeit részletezzem, határozottan merem állítani — harezokba volt
keveredve, amely neki sok anyagi és emberi áldozatába került, — de haszna aligha volt, vagy vau beíóle, — legfeljebb az, bogy feaaUrtotta függetlenségét és megtartotta önmagát — és ez elég, de még sem elég!
Azaz egy jó tulajdonsága meg van és megvolt minden magyarban mindenkor, hogy hazájáért, királyáért és ennek trónjáért minden alkalommal kész volt harczolni és meghalni és ha tudta, bogy a túlerő alatt ok-vetetlen el keli vesznie, — ezt is nyugodtan vette, de a vesztességet megérni nem bírta és ellenét csakis holttestén bocsájtotta álul. — Csakis ezen tulajdonaágnak lehet köszönni azt, hogy Magyarország még existál; — hányszor fenyegették bel, — de különösen kfllviszályok, midőn mindenkor az ország feldarabohatásától kellett tartani ? — volt e valaha egy nemzet is Eorópában, amely bármikor segített volna a magyaroknak? ▼agy ezekkel sympathiált volna? aoha senki sem rolt! mert a magyar mindig a barbár és czirilizálatlan nem zetnek tartatott és csak akkor szerették őket látni külföldön, midőn diszmagyarbantigrísbőr kaczagánynyal vállaikon és koczagtollu kalpaggal lejükön tüzköló délezeg paripákon jelentek meg. — Máskor mindig az elleuség volt, de győzni mindenkor megUnitá vakmerő elszántsága! — Ezt bizonyítja hazánk fennállása !
Midőn Mária Terezia alatt az országot egyszerre hét. ellenség, hét oldalról támadta meg és fenyegette ezt feldarabolni, - miért nem sietett a kétségbeesett királynő Bécsbe, ott országgyűlést összehívni? hisz a veszély épugy fenyegette Ausztriát, mint Magyarhont?! — De mert ó Pozsonyba sietett, mert tndta, hogy ott magyarok várják! És a királynénak igaza volt, mert a magyarok ugy, mint mindenkor, akkor is megfeleltek honfiúi feladatuknak. - Ez
TARCZA.
Emléklap.
— Kmmántk. —
Mind» »xép írt, mi ad«* jóért, fcgyeol6«n ver a*iv»m, — A axáp«é(«t ¿u mádon ; A jópÁ&ot txcr*t*n.
— Saáp »af/ lányka, ji »ajy lányka, S >f y mi»'', tennem n • ra lehet. — Megállom : bofy én imáülak,
Éj axetetlak té(*d*t.
Piaíal Tafj, hí»«'' ne« értél Caak tizennégy ««ép tavaixt, Nem ö»njer»t mét >•<& «saraiméi, Si n. rt*Udi»t, — tadow tlL Méf Ámornak mérje* nyíl» Nem »abaé meg Híredet; K/kfele-tbaB méf wm rolt törd tél ; Caak viruló kikelet.
««ép Tajy, jó Ttcj. i»T tenéked 8.ép« é* jót kívánok: Léfy oly ooldof, mint amilyau Boldogtalan éa vagyok.
— KiváMtOB, ha Uljwfll
Sírni fof»k majd eUjfct, ör&mkönytAl niadéf Dedree; Lmtx a te két eaép nemed.
tn&ekeai ia w&nteleoül Kftay áshatja arcioaat, De k&iuiyiaet nem ax 8.öm HaQli: - Ha a búbánat — V idám ttbfeé u életben Ne» is U«aak aobaaem, Mert tégedet bSa eseretiek ; « te nem IcreUi kedra
kírolyj l gyula.
A hÜHég élő jelképéről.
Hogy én nem vagyok ralami udra-riaa, jobban mondva édsakáten bókoló ember, ait ax ágéra világ tudja, ha ut a nnhinj emb«rt mondhat0» világnak,akik engem méitóstalnak iamarni. Tehát Ilyen ftrainte á« töredelme« raliomáa etán, minthogy n hiba beiamer^M elad lép^a volna a javulásra, én még tetéaem hibámat, h» épen ast aadlom meg. a mi igen-igen aok 6* mörelt n£?ek kedveneae. S ex a sok apró axebbnól sxebb éa kedvesnél kedve-aebb ölibeoake ... No hiexen, caak ex kellelt! Ily udvariatlannak lenni. Axokat a axegóny, ártalmatlan a oly kedves állatkákat bántani, melyek ax életben kü lönben i> annyira ritkuló óló bfl«éget kép viselik. Bixony ex nem »»ép, megvallom; De csak hadd mondjam eí, hogy én, » veiem igen sok férfi mit nem eseret aton, • mit sok nó oly igen kedvel vagy éppen sxoret. Ha elmondom, ba kibesxélem magamat, talán megjuhásxodom, minthogy ex igen sok makacs férfinak termára«te, kik ha kedvükre kibeszélhetik magukat a legjámborabb emberek maradnak, a esek a legjobb férjek.
Még megpróbálom elór« mentege-tóxni. Ugyanis: más mfiveltebb nyugot-európai orsségokban, hol kisebb nagyobb mértékben minden ember önmagának és sseovndélyeiaek rabja, hol a valódi rabszolgákért épen mit som tesxnek, ott vannak ,állat kinmás elleni társulatok", sót Londonban „eb menhely intéaet" is vaa; de nálunk mind es nincs, tehát nem onoda, ha oly barbár vagyok; noha a ssép, apró kedves kis ebeket magam asintugy kedvelem, sót egyáltalán jó saivem van aa ¿Hatok iránt, miathogy
ax ''gén terméssel sxép állatait mind axoretem, mély ok miatt egyetlen egyet sem saohtam kivégexnt, s esaerint bár mennyire sseretem s csirke hust, nem m«d jó iiüen belőle, ha látom, hogyan ölik meg.
Kaléaben ax állatok k&xftl ax eb sxarepol a mftvéssetben és irodalomban u Pedig méltán. Sót oly érsékeny jelene t»kUl hasxnál hatják fel asegényeket. bogy én sokkal ss.-lidebben hoxom saóba, mint némely képen láthatni így nüuó érsékeny jelenet ax, midőn a vándor a jég alá aaakad, s hü ebe a fennmaradt kalap mellett fagy meg; midón a gaxdát temetőbe viaxi kocsisa, a nagy hóban csak a bfi eb kiséri; áradat alkalmával midőn hásikójáhox felejtik leláncmolva, s majd-msjd elcaap már felelte a vix, egy két apró evicxkél körüle a vixbec,» as rtb keservesen látásik fölsírni; a lovas ka ''ona holtan feksxik s hü lova és ebe nem hagyja el; a „sxeretók sirjáhox" rendesen ebet leslenek a hűség jelképéül; minő értékeny jelenelek exek; astás midőn a kis bsba egy tálból easik aa ebbel ós macskával, hogyan játraik a kis gyermek a kis ebbel ; Genovéva operetteben még ax eb épen a ssar~ast he lyetieaiú; axtán tárexákra, tálcsákra, s más oseosebecsékre festik ; uíintákra raj solják, pamlag-vánkosokrs himexik; séts botra, ostornyél re faragják, sxóval as emberek aa ebet a m&vészetben ie szerepeltetik.
Ai irodalom nem különben méltányolja exen állatokat. így megírta Jókai a -Komondor nsplóját", Abonyi Lajos »Kutys Pista történetét*. A magyar népdalokba« szintúgy naerepal a bodri, mag a ,Kis kai ja, nagy ka<ya; ne ugast
a tulajdonság páratlan tulajdonsága volt a magyarnak! De volt és van még egy másik páratlan elég rossz tulajdonsága ii t magyarnak ét ez az, hogy Soha sem tiHott össze. — Ámit az egy& jól elvégzett, azt a másik elrontotta. — Rz okozta Rákóczy. Tókőlyi, Kossuth és Széchenyi bukását; — ók akartak és jól akartak, de a nemzet nem akart soha é» ha már akart is — akcor későn akart; a nemzet maga vágott magának mindenkor sebet!
> Hagyjuk azonban a multat és gondoljunk inkább a jelen és jövőre !
A negyveunyolezas idők után hazánkban az anyanyelv nem használtatott és helyette a német volt a hivatflos nyelv; — de az Isten se gitségével idővei megengedtetett, hogy anyanyelvdnket ismét használhatjuk.
— Hogy az akkori időkben a német nyelvet vezették be hazánkba, azt hazánk némely részén még máig is észlelhetjflk, — de hila és köszönet a lelke« magyar népunitóknak, ezek már jobbára a vidéki nyelveket kiirtották hazánkból és azok további ir-
»
tásán tovább is fáradoznak.
Talán kevesen nagyon keresen fogják gyanítani, hogy a következő időkben egy vigyázatlan lépés által hazánk ismét a mult tengerébe fog büllyedni. — de ugy, hogy annak ismételt helyreállításán, nemcsak — mint jelenleg — hazánk határbeii néptanítók, hanem összes tanerői fog nak működhetni. — Melyedét, hogy gyanitásemat nem fogja tett követni,
— ezt adja Isten es oly tiszta szívből kitánom, miut amily tiszta szívből kívánom hazám boldogságát.
SZOMMKR SÁNDOR.
(Vége következik.)
— A vidéki színeszet rendezés? a kormányt is élénken foglalkoztatja és programmba van véve az erre vo natkozó törvényjavaslat szerkesztése és beterjesztése az országgyűléshez, főt — hir szerint — ez a törvényjavaslat már munkában is van.
— A tkztoíito intezetek es a tfiztftái intézmény. Ausztriában kö zelebb enquete bizottság fog ülésezni, mely ama kérdés felett lesz hivatva nyilatkozni: mennyivel járuljanak a biztosító társulatok a tűzoltói intézmény fenntartásihoz? Ez enquete tárgyalni lógja a biztosított életjára dékok bírói lefoglalbatlxnságának kér dését is. Hazánkban a biztosító intézetek kötelezése a tűzoltói intézmény anyagi támogatására már gyakran került a sajtó teréu szóba, itt is igen czélszerü volna ez irányban lenni valamit, mert elvégre a tűzoltói intézmény nagy szolgálatokat tesz a biztosító-társulatoknak és mihelvt ez utóbbiak fölkarolnák, támogatnák ez intézmécyt, az a -fejlődés nagyobb fokát érhetné el és még űdvösebb-nek bizonyulna.
NJ
Áliapotok B-Ffiredeu.
Nem a híres fürdőről, de a körtérről taói ax ének
Ott minden csendes és nyugo.lt, aiuacaaa téli álmát. Álmodik a mult di onőaégérél és a jövő nsgyaágáról, míg itt a köxaégben .Büxbödt a lég Dániában* sok és nagy haj van itt!
Megyei hatóságunk „megtette kötelességét,'' vaa statárionaunk, most már rendén van minden !
Ha valaki gyilkol, vagy erősxakkal pár krajcsárt mástól elveax, gyujlogat,sat. ma d felkötik !
Ilyen kicsiséfek miatt még nem sökkent ki rendea kerékvágásából s világ forgiái a nem is fog kixökkeni aoha !
A rögtönitélő biróaág moat már csak ast várja, hogy akaastathaason. A törvény adja meg neki a jogot arra. hogy akasstó fákat népesítsen meg s dolgot adjon a hóhérnak.
Hát s vadássokról mit mondjunk f akarom mondani, a vadáss ebekről ? minő
hiába!« Ha jól emlékesem, Uhlaad ver set is irt róla; ast meg bixonyosaa tu dom, hogy Arany János, Petőfi Sándor. Csucxor G. Liaanyai Kálmán és más költők sainte megttsatelik exen kedves állatkákat aasal, hogy költeményeikben föllépt« tik
Maga a köaélet is sok jeles példát mulat e háxt állatokból.
^gJ "(»ég mindnyájan emlékexhe tünk axon porosa tudósra, aki tanult ebé-rl Uagyaror ságot s Erdélyt ben taata ; s a mely eb dominói játssik, kár* tyáxituéa sxámol, még pedig igen jól, a hogy a a sok ember sem tud.
! ?
ügye*ek, asaglárok, hogy a vadásxat köxb n eivr^s^tt kestyüt vagy xaebken-dőt órajáraany íhSl előhoxaák. Hát még a Sxent Berohardi hegyen levő emberbarátok, ;mennyi megfagyott ember életet mentenek meg ax állatok által, jól tudjuk ; a gyermek, ha vixbe eaik, ax eb utána ussik c kihassa. Nem rég is köxöl-ték a lapok, ho^ysn tartósUtta visaxx gaadáját s hü eb, midőn őrülten — raját nejét akarta megölni.
Valóban s háxí állatok kösül ex ax egyik ..leghasxnoaabb; meg kell vallani és — méltányolni. -
Igen, ax eb őrsi a nyájat, a háaat, a kamrát ét órai ax ember csendes álmait. Midőn a háxoál minden alaaik, ő ébren van ; ó saolgálja as embert é^jal, nappal; ő kiséri aa embert tüskén bokron keress-tüi, hidegbea, melegben, viharban, íar-kaaok és embei ellenségek köaepett, éhen axomjeA; midőn mi kocáin vagy lóháton megyünk, ő hive* kutyagoi utánnank .
és e saolgálstért ő van Ugrosssabbal fi-xetve, legrosaxabbul tartva, — mert ő a legkevesebb igényű . . . miként csak a ssamár, mely a kóróval is beéri.
Ha alsaakad tőlünk, hónapok, évek múlva megismer bennünket, s ugy örül, miat valami eaaes állat, ó meg nirat, sőt agyon is bosulja magát érettünk, míg hány ember nem akar ránk ismerni, kivált, mikor roasxul megy dolgunk és hány rokon nem veexi oly érxékenyen elválásunkat ás halálunkat, mint a hü eb !
íme nyájas olvasó, majd elérsé kenyülök, mayira aseretem ast a hú állatot, s igy sem vagyok ellensége, de hogy vagyok! Mit akarok tehát? Ast saerelném éa tudtára adni aaoknak a fiatal uri embereknek, akik vidéken ás Pesten, minden caél nélkül tartják ast a sok ebet; mondom csél nélkül, mert smi s sxükségesen fölül van, ax caéltalan; bogy ugyan engednének egy keveset e sxeo vedéiybő'', 4»ogy honá férbetőbbek lennének, mert igy ast látjuk, hogy ók jobban elfoglalják magukat as állattal mint as emberrel. De meg másokra kellemetlen is ax, midőn ax embernek előbb ax ebek kegyit, ismerettaégét kell meg-aaerexni, hogy gaadájukhos jusson. Ei mennyi ember van, kivált nagy városban, aki alig tengődheti*, de asért nagy ebbel jár, mely sserencsétlen állat végtére ia gasdátiaa marad, tehát nem sajnálják felnevelni és — vesseadőnek hagyni. Es rons axivre mutat. Es éppen állatkmxás.
És mit mondjunk a mamákról és kisasaconyokról, akik kármával négyá vei anvalik és tartják esen állatkákat, a kik a merre járnak, ebeikre nagyobb gobdot íorditaaak, miat önmagukra, a
HUSZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖUONI.
DECZBXBfiB l^i 1881.
Ha e g y hóhér el nem győzi s dicsó munkát, majd elgyőzi kettő, osak ide vele »sokkal a rablókkal, gyilkosokkal, gyujtogatókkal!
Mert hát. hogy valaki, a rögtönitélő bíróság állal ,f e 1 m ag ass l a 11 ül é k* arra érdemeket kell tenni: rabolni, gyilkolni, gyújtogatni kell elóbb, akk<>r aztán majd elbánik vele rövid Utoll
Oh 1 mert » gyilkos kivégestetéséve már jóvá tett a törvény mindent! . . .
Cssk jó a*, hogy ilym törvény van a világon! Ez minden bitoevnyal regenerálni fogja elóbb utóbb a goooss em borinéget! . . . . E* még mindig kiköasö-rülte a csorbát a .rabló", .zsivány" népnek kürtolt magyar nemzet becsületén,— a külföld előtt!
Vérkönyeket hulass édes hazám gyászoló Üeniusa s takard be gyáas lepleddel a magyar Themiat. Jó, hogy be vannak kötv- sz mei, legalább nem juk könyeit!
Caak a jobb kesében villogó pallos symboluma már a hatalomnak, a bal kezében tartott mérleg tán csak dekorátió, semmi más.
Óh. mert igazságos dolog az, hogy a b''-csületes és erényekben gasdag mi-g j k r iirMd>lon díszes épületének fundamentumait rongáló patkányok szemtelen ;;ará*dálkodásait „élelmesség*, ,éle''r»való»ág"fél(» tituláták mögé vonulva elnézi « törvény » a telhetetlen bar ár* szánandó áldozatait aztán, — ha azok az éh»ég ós sorvasztó nyomor összeaszott karjai közt eleitek, bitóra huzatja ''
Themis jobb kezének pallosa suhit, de bal késében — egyensúly t vosst ve — meging a m é r 1 e g!
hazám! de beboru! t az ég fö
lőtted :
Édes nemzetem ! hová jutottál?!
Ezer éve lesz nemsokára, hogy itt e megszentelt földön, a három bérczü és négy folyamu szép hazában megálltad helyedet becsülettel mindenkor. Mi as oka annak, hogy alig néhány év óta vál tál élhetetlenné?
Erre a megrendítő és szomorú kér désr« a .bála" ssó kipusztul a szótárból s as élet. — az .é 1 e 1 m e i s é g" tulka pásai által megadják a borzasz''ó feleletet.
Isten! a magyarok Istene, — a kin kivül senkink sincs a világon ki bennünket segítene, — n<- hagyja büntetlenül a szemeket, melyek készakarva nem látnak sne hagyja büntetlenül a f ü I e k e t, melyek szándékosan nem hallanak !
így a legigazságosabb törvény is as ő rettentő szigorával csak büntetni tud, de javítani nem, snnál kevésbé jóvá tenni, b''-hogeszteni a gonoszság által ütött vérzA sebeke''
Avagy talán van a rögiönitélA bíráskodás érmének egy más oldsla is.hogy rettentsen és riaoszon a bűnök elkövetésé tói: ?
No, ezt a czélját sem éri el!
kiknek szobáik vadász tanyák, pamla-guk »Hatos? A kikhez közeledni caak az ölebecskék kegye által lehet, a kik ebecskéiicet n''y érzék^ny''tl és minden lelet'' legjobban szeretik. Ha tudnák, ha látnak minó az, midőn például Pesten megv epy uri nő és zsinoron vagy szabadjában körül futkossa egypár mo-npssli. Minó szép az!
De legfőkép mit mondjon, vagy mit érezzen a férj és gyermek, az ábrándos, vagy ép«-n szerelmes fiatal ember, midőn a mama, a feleség, a kisasszony, ideál — oly édesdeden csókolgatja ölebecakájét. Brrrr . . .
Ezért kezdik a férfiak gyűlölni e kedv-s állatkákat, mert, mart — - ugyan kimondjam-e? Nem. De mégis, mert a nők kegyéből, szeretetéből és mosolyából nekünk kevesebb jut ... a mi osak szeszély által van pótolva, pedig es igen kellemetlen állatka.
Csakhogy ezt elmondhattam, most már nem bánom, ha bárki maga mellé festeti ölebecskéjét, lephotographiroztatja, holta után pedig családi museumc számára kitömeti, csak én kaphatnék valakitől nem is eleven, caak valami művészileg aranyból vagy bármi érczból, gyémántos, brilliántos szemű kis ebecskét. jeléüi a hűségnek, s én e drága emléket a jelképesőjéhez hasonló hűséggel őrizném. adóját pedig szintoly hüségessen szeretném .. .
De e csikkért uehesen jutok én ilyen hűséghez!
RÁKOSI lászló.
Teak&nd.
Totyskos lessek előadásomban, mert éppen a toty a kosaágban van as élénkség akkor, mikor az ember a to''yakost magyarázza, pedig Ttikttd igénytelen helynév Egerszeg táján s maga hót be tűjével hét pecsétes diploma a geták idejéből, t. i. a rómaiak előtti korból arról, hogy ások kösött aem csak totyakos, hanem nagyon-nagyon totyakos emberi V voltak, fi közöttük, kiknek
Példát szolgáltat arra valaki, vagy valakik B.-Füreden is.
A mait óv óta itt a ttueeetek egy mást érik.
A napokban meg egy aldobott levelet taláitak a k ősség ben, melyben gyakorlott kés torzított irássai szórói-szóra est irja :
Kívülről: .biró ur B.-Füred.'' Belül ; „ Vsn szerencsóan kijelent-ni, hogy tísstftlt biróur 1. holnap »lat le less fejezve és a pincséje porafog égni a Ki rá) Gáborra együt jót álok.*
És a gaz, vagy gasok m«g is kesd ték alávaló mnnkájokat.
Király Gábor, kösségi eló járó lak ós társunknak már második "sséna kasalját gyújtották fel és égették sl, a másodikat pedig nsóta, mióta statarium van birdst-vs. —
Ugy látásik, egy cseppet sem félnek a statarium tói.
No de osak hadd gyajtoga~sanak, hadd messék el s községi bíró nyakát, majd felköttetik őket a rfgtönitéió biróeág. kivált ba kitadódik, hogy kik tették; ha nem előbb okvetlen ül végre kell hajtaniok a gyilkosságot és gyajtogást! hja! anélkül a rögtön ítélő bíróság nem tehet semmit!
És es a rettenetes és kérlelbeden cörülmény ugy megnyugtatja a fentebb rfvatott .eldobott levél''-ben megneve setteket, hogy most már egéss megnyug vással várják, mig elmetszik s nyakakat és felperzselik épületeiket; mert btsonyo-sak abban, hogy .issea msjd elbánik aztán gvílkosaikk&l és gyajtogatóíkkal a statárium! . . . kivált ha .kitadódik'', logy kik voltak !
Légy üdvös óh ststárium ! mint tör. vényeink ősi intésményel Éddig is te ütötted helyre a nemseti becsületen ós a kösbistonságon ejtett csorbákst! Megnyugszunk benned is és jövőre is benned helysxsük élet-s vagyonbistonságnnk bor* goryát !
Tehát csak hadd gyilkoljanak! hadd gyújtogassanak! majd felkötik őket, arra vsl6 a rögtönitélő bíróság, astán megint jó less minden.
A világ foroghat odább, aaért bis nem zökkenik ám ki vágányából, nem bizony !
De bát lássuk, mi a vétke a bala-ton-füredi kösségi bírónak?
Az. hogy kötelességét teljesiti, ha már a köcbizalom azt a terhet reája bizta
Vagy mi a vétke Király Gábornak ? Az, hogy kősségi elójáró és adó pénstárnok.
A bíró b e h a j t j a éc Király Gábor beszedi as adót, hogy átssolgil-iássák s tapolcssi m. kir. adóhivatalnak.
A kösaég közönsége egyhangúlag válass otts meg mindkettőjüket,
Ók nem asját . passzió jókból" hs-nem .kötelességből" szolgálják a közügyet hűségesen, becsületesen • a jutalmuk az. hogy felógetik vagyonuk»''., fenyegetik életöket. Nincs egy pillanatnyi nyugtok, sem ójjel, som osppsl, sem ne-
első ősük az ő nyelvükön G e d j a G e d s s a, azaz göthós nevet viselt.
Mivel téxsko horvátul nehéz, e és a magán hangzó pedig egy szóban magyar talanul hangzik, jogosan mondhatom, hogy Táskánd szláv ssó ; mivel pedig azt tapasztaltam, hogy a régi szláv helynevekben rendesen ssemély vagy cselekvő főnév lappang, fel testem, bogy eredeti alakja Tesskandja, mint j á n d j a as anya helyet térje kisebb testvérei felett anya a magyarba átment ángy. mely hogy valaha ángya volt, hirdeti Veszprém megyében Ángyád helynév, mi kű1őmben Ángyod volna. De ha nem is volt Tee-kandja bizonyosan volt • nélküli Tes-kandj. csakhogy *« astán annál nagyobb totyakosaágot jelentene, mint a mekko rát a tő és a bal mázott kópsók értetni kívánnak. As a képaő megtartásával azonban az én előadásom nyer totyakoe-ságban, mert ha esen a cselekvő főnév-képző a sziávban, akkor alkalmat ad előadásomban ast is kiemelni, bogy a getáknál t e z • k a a d j - at ige is létezett, amivel azonban a nyájas olvasó a szláv szógyártás műhelyébe nyer több alkalmat bepillantani, mit ba as Akadémia megtanul, a magyar nyílv képzékeny-aége tekintetében nem egy tontos felfe-desétsel gazdagodhatnék.
Tehát tesskandj-at ige volt; kérdőm miből lett? Tesskanj főnévből. Hát e főnév miból lstt ? Dj fó-névképsóvel ttiikioit igéből. És esen ige? Tesskanj oeeJekvó főnévből az a a y képsóvel, moly mostanában as arossbsn rendesen unj, de a legrégibb, például növóay nevekben megmaradt a n y sak. mint b a d i d-s s á n j-ban látható, melyet asonban a Balaton vidéke geták Badsduunj-sak mondtak, amint a magyarosított Bsda-cson ssó matatja (Csccsortojás, tojás begy).
Ne tessék ásítozni, a lotyakost megy arásoa.
Tehát a téssk&nit ige tasskan j főnévből lett, msly a a j kepsójénél
kik, sem családjaknak s retteg velük együtt az egése község, falnád s torony, óra ütésére n ; mert már ast is i arang-ksngáanak képseli elsó ijedelmében.
No de hát legyünk nyugodtak, ne essünk kétségbe, hisz van statáriamank I Majd felkötik a gazembereket, ha meg mernek bennünket gyilkolni, vagy fel-persaelik ópületeinketi A világért se te-gyünk ugy, mint a takarékos, de szeren csétlen Bertók Jóssef,néhai lakóstársunk. ki s multkorf gyújtogatás áldozata lett, amennyiben előtte elviselhetetlennek lát ssó tűzkára miatt két» e»tt ée pincséje padláaan magát f-.ak&£ZiotU «se -
Haj! Haj! Nem jól van es igy ! Amennyire megsyagtatólag hat reánk as, bogy vármegyénk kösazeretet-ben álló vasssorgalmn alispánja a legap róbb részletekre is kiterjessti figyelmet i gyors ós erélyes intézkedéseivel minden áron oda iparkodik hatni, hogy vármegyénk területén a vagyon- ésszemélybiz tonság ismét helyreálljon, éppen azon mértékben elszomorítja lelkemet annak biatos tuáata, hogy az általa csélooitt módon aligha koronázza siker fáradhatlan buzgalmát.
Ugyanis, a fegyverUrtást megszorítja és saabályossa, — nagyon helyesen, nem is vsló minden gézengúznak lőfegyver a kezébe, — ugv, — de caak a sse-reooeétlen Bögyait lőtték le puskával, a gelseí rablógyilkosságot mag ugy-e már ejssével vittek véghez .szakértő" kesék tel.
Fejesét, baltát, mint nélkülözbetlen lázi eszközöket pedig betiltani nem lehet. Gyilkolni zsebbkéssel is lehet.
LJratm,* nem jól van es így ! Nem ér semmit a dolgok felssinén vsló lebegés, le kell hatni ások mélyébe, Mle kel markolni vasmarokkal, addig, mig még jobban el nem harapódsik a bü nőket szerző indokok ózőne. Mert ha még egy ideig igy tart, meggyal!ad alattunk a "Öld s a tüs<« nem oltja el többé semmi-éle ststárium.
Csak as elfogult nem lát. vagy nem akar látni veesélyes jelenséget abban, ha a kösség tisstviselőit üldözik és károsít ák a .nyomorultak" árért, mert azok löteleeségüket teljesítve, példásan kényte-eoek behajtani as adót, mert annak be-íajtásáért a törvény előtt saját vagyonak-élelóeek. Arról ók nem tehetnek, ha as adófelügyelóeée a legsürgősebb szüret idején küld végrehajtót a kösség nyakára - mint es nálank es idén is történt, — akkor foglaltat, sálogoltat. árverestet. íikor éppen k terménynek a takaraláai ideje van, miből majd fizethetné néhány nap múlva kUki az adóját, nem ! ezt az adófelügyalői bölcseség nem látjs be.sak-lat ós költséget okoz a népnek akkor, mi dőn pár hét malva minden zaklatás né! kül örömest ós önkényt is fizdtne, ha hordóra szűrt borából adb»t el. mig igy adótartosását as okosott végrehajtáai költ cégekkel együtt csakis uzsora kamatra
törleastheü. Helyes sljara*
fogva megint igére matat vísasa: t e s s-f s t i: Esen igével beleviradtunk a mai horvát nyelvbe, amennyiben est minden horvát »meri és a nehés járású totyakosságira érti.
De miból lett a tesskati ige?
A tezsak tezska tnzsko nehés, melléknévből. Háté melléknév? Tíiii főnévből. Hát t e s s a miféle alak ? Tulajdonképon t e g a. Hát t e g a fönév miból lett? Nagyító e g a képzőjénél fogwa nem nagyított főnévből, t e a-ból vagy t e j a-ból. Miből l«tt tea te ja? Abból a miből te-er t s h e r, a saláv te-ti, húzni, igéből.
Esen totyakosaak is beillő pedan toriát a ssláv szó slkotásban azért vol'' érdemes elmoodani, bogy a nyájas olvasó ason fontos igasságot figyelemre móltst-bassa, mely esorint a ssláv ssóalkotásban már oaga a képző árulja el azt, hogy a közvetlen tő ig* volt-e vagy név.
A t é t i igéből kösvetienfil leszár. mzsó te-s te-j-a tehát olyan cse lekvő főnév, mint te-er te-h er i. i. alakjánál fogva; as tehát csak átvitel, mikor teher nem a hordárra, hajó hozóra, hsnem s hordott húzott tárgyra adatik A magyarban is átvitel, mikor a caelekvő k a ■ s á 1 ó a kassáitatni aso kott rétről használtatik.
Meóti Scy thiában hassnálntban volt a » e - a t e - j - a alak legalább ason átvitt értelemben. h«.gy a tehén ''ölgyé bői b u z o t t folyadékot t e - e n a t e - t a helyett hasó t e - j a nak mondták, mire élő tanú a magyar tej.
A Teskánd helynév megma gyarásáaához, tehát 10 ssláv szóalak ismerete volt ssüksóges és esek között négy igs alak, bárom caelekvő iónévalak, egy nagyító egy kétszeresen nsgyitó tárgyszó és egy mellékuév, miért T e s • k a n d csak gúnynév lehetett és osak nagyon nagyon nehéskesen járó mosgo emberre czéloshstott
De reáak magyarokra nézve sokkal fontosabb azon kérdés, hogy a meóti soytbák mi aéven ne vésték a nehéskéa
felvett pénnse es?!
Mégis különös dolog as, hogy ne» veszik fontolóra ast a körülményt, missé rint s bor termeli egéss évi terhes man kája és tetemes kiadásai mellett évenkint caak egysser kap pénst es peclig stűr .1 előtt semmi esetre sem történhetik meg. mert Magyarorasigoc még idáig nem vess bori s ssőic tők éken, szőlőfürt .lakjában senki, hanem oaak akkor, mikor as iaár bordóra van szűrve, léhát elóbb aem is fisethet adót sem musként, minthogy uzsorás karjaib« voti magát, ekkor p dig r asz re van, mindennspi tapasztalás bizo nyitja est.
Csak rajta urak ! majd megUtják, mi less ss ilyen dolgok következménye nemsokára,
A nyomasztó áilap^iuk jóakaratú ssellőztetését, — mit ezen igénytelen sorok is cséloznak, — nem bsllja meg senki!
As adófelÜgyeió ur ó nagysága távol, — az adóvégrehajtó .re bene gesta* elliastöl a kősségből, csak a községi tisst-viselők maradnék, azok helyhez vaanak kötve s ó reájuk sulyosodik a gyűlölség, önsúlya, mert hát valakit okosní csak kell.
Ugyan kérem, kinek lesz majd ked-ve igy csupa szívességből rá szánni magáf- arra. hogy községében a köz ügyeket saolgáljs ?!
Kinek leaic majd kedve ily terhet és felelőnéget magára vállalni, asért, hogy életével és vagyonával látsz é k ! ?
Hová jutunk igy?! Hol állapodunk meg!? A statáriumnál! ? Hogy es nem elég, egy csikkeső is beismeri a .Zalai Közlöny" f. évj 90-¡k ssámában a .Köz biztonságunk" czimü csikkében, (bizonyosan .borsódik a háta") tehát „ka t o naság alkalmazását" sürget a .kedélyek" megnyugtatásár*.
No az gyönyörű állapot less, ha majd minden egyes uzsorást, tőkepénsest és vagyonos polgárt katonákkal keli őriz tdni! .Risum teneatis amici." !
Nem ss adók terhe, hanem a nyomor nyom agyon bennünketi
Szívesen fizeti a népház adóját, ha kell, még többet is, csak tudjon i x e t u i, caak maradjon legalább ssá-mz kenyere; de ott * baj gyökere, hogy nem tad fizetni «nélkül, hogy meg ne támad js magát az adóalapot képeső vagyont, mert as uzsora megemésstt a nép legnagy egészévi műn elmét!
Ennek a vég-önkrejutás!
A nem régen még jólétnek örvendett kis birtokos és munkás osstály életa csak tengődés, as uzsorás kegyelméből, ki az^rt nem forgat jt ki jószágából, mert jobb vinczellért, vagy árendást nem kapna bele névle-ges birtokosánál,
astán meg igy ht elemi csapás éri is & birtokost, nem as uzsorásé vósz, a tőke épen marad.
A birtokos is semcei
obb részének
k áját és jöve-
p->d¡¿ előbb utóbb
embert? A t-é - t i, húzni, igéből, dj főnévképzővel, s főnév igévé átváltozásával és es igéből k képsóvel alakított cselekvő főnévvel, te-odj<-ak alakban, mely mint t o d j a k, megtoldva a magyar o s melléknévképzővel, most is él a magyar totyakos ssóban, mely-eek t o t y a alakja is muta''ja, bogy ssláv alkotás..
T 6 g y ó r Torontálban «arruaty todjir, ugyanaz ami t o d j á k ; tölg ; a fa seytba to d j a, fájának aulyától tölgy a tehén tölgye ssinte seytha t e j d-ja, a busástól, tójá tól tejtől; Tő lpe. pedig sarmata te-up-a!j tupálj, mint teipssa tipssa a horvát timsó, amas a nehézkes essü emberről hassnálva, emes a timsó hasó erejétől elnevezve.
Dr. STERBA JÁNOS.
Vándor szellő, vándor felleg
Vándor |*«115, vándor fel l*f Mondjátok s] kérve kárlak, Mit üxent a» ín j6 aayám H5n sxeretó gyermekének ? !
Sommi válasz ! ... szil s felh«t •
kedvűét. iovahajt>a 8 elballaatja. hocr s»«t «s<nt, Jó an/áaiask i les ajka . . ,
8«jU táx. lelksss ogris KSnnvQ sxerrsl kitalá<ja : Hogy a s»el5« »¿Haja volt, A fslbS meg köajrje izja.
II.
Vándor sa«ll<, vándor fsllag Mondjátok xaeg jó utyáwaak Ns spew drága leikát Éa ■iattaa a bdbánat.
Uíszsn (srá« (Ondot visel A jó Isten áldó karja, 8 boldogságom sima tükrét Soha semsii nesz «avarja
Ls^fBllcbb táa as, bogy tile Egy kicsit távolra vagyok — Ob de ss ss, klssss kép« Lslkc m kSsepére ragyog.
MAB08HALMI GYULA.
mint az
usaorás rabszolgája, hát még sz ».nyomora lt", kisek már sem mi v 0 • Z t O » Í valója nines!
A pálinka jó baosalató ! snnskelve sele rövid idő« sceavedélylyé fsjal. As ittasság mámora, as ékaég, s nyomor ,osz tanácsadó !
Kgy kevés biztatás és ígéret, as il.-en nyomorult, ké.nél tartja bicskáját és gyufáját Egy Kjilkol és gyúj-
togat. Mit neki statárium \ f ^ ¿, élet t e h e r, a halál pedig jótétemé n y. Astán aok esetbea még hozzá: mily édes a bossu !
Apróbb kibágáaokat büatet a ko». ségí elöljáróság, ozt teon! kötelessége, a »nyomorai;« ystán agy boszalja mog magát, hogy felgyújtja as elójárók házát, kivált, h» az uzsorások egyik« m^gssi eolja, hogy as illetőnek sincs pénze a háztetejét megépíteni, tehát minden bizoiM -nyaJ ő hozsá ssorul msjd pénzért sat.
Hoznátok emelt.m asatam ! tí hoz. sstok ! kiket hazai törvényeink é* mag.a» tos hivatástok azon ssép pulozra belytx tet, melyről uraljátok a helyzetet s intézi tak nemzetünk ós aépdok aorsit. tér lek benneteket, némitaátok sl a b ü o|-ssersóset, azokat, kik telheitjiloo kapzsisággal megteremtik as aitalaso« nyomort és korrupcziÓL
U gy kik -z<sk ? A hiteltoJekony-vek teherUpjai, — a hiva''alos árverezések jegyzőkönyvei sat., majd atb« igasi-üat bennetekel, de ott még ne állapodjatok meg. katasaatok tovább, 1» egész a f tlusi pálinka mérésékig. Borzadni iogiok
Ha még lehet, gátoljátok meg a nyomor tenyészetét, mert ha ez még nagyobb mérveket ölt, oly hely s«i iog kikerokedni belőle, hogy az'' akasztófa a megváltásgol-gothájának vonsómonumsn tuma, n <im pedig réme lesz!
Ssavam vészkiáltás! Hallgassátok
meg !
Ha nem hisstek, vagy hinni nem nkartoa. ugy a felelőséget is visdjétsfc.
.Videaut Consulos'' !
SEÖD JÓ^EF.
A törvén y ke#^H köréből.
Büitügyi tdrgyala$okj*ggsíJu a taí .-*g«r tssgi Itir. törwnyt*éknél. 1881. decsembsr^l én. 101. B/81. I- Négy Sándars tár
•ai aaly °s te«U sértéssel vádoltak slieai ügyben végtárgyaiás. V-
315. B/81. Ss. I Sséked, Fe-rencz lopá**al vádolt olleni ügybru vég-
tárjryalás-
2243- B/81. Ss. I. Horváth Jáno« s
társa súlyos teati sértessél v adói tak elleni
ügyben végtag/»''ás.
2537. b/81. Ss. I. Lebár Péter s
társa sikkaaztással vádoltak elíow ügybea véetárgyalás.
2707. B/81. Ss. I. Bedernyéfc Bor
bála • társai váltó hamisítással vádoltak elleni ügyben végtárgyaláa.
2513. B/81- Ss. I. Steiner A.''tart s
társa csalással vádoltak elleni 2-od bírósági Ítélethirdetés. ,
2625/B/81- Ss. U Csótár öyftrgy
maganyókirat hamisítással vádolt elU» ür-T^a 2-od bírósági Ítélethirdetés.
2648. B/81. Ss. L Osskó Vendel s társa súlyos t«ti
ügyben 2-od,biró*ági ítélethirdetés.
2660. B/81. Sa. I. Bossofci O/örgy
lopással vádolt ellem ügyben 2-od biro sági ítélethirdetés.
D*czember2áa
2490- 2575. B/81- Ss. L Horváth
János s társai lop4-*l vádoltak slls-^
^^óI^B/Ii^: 1. Horváth súlyos t Jié-i rUoli ellnoi ügyben
végtárKrslás^ ^ Döm6lflr ,dege0
ragyoaáaak ssándékos rong^iaáral vá-doh" olleui ügybe«
2596 B^TS-
kasstással vádolt ügybon végtAr-
gJ*^6l6. B/81. S." L f^kas F^roncz . társa súlyos testi «érto*«J vádoltak elleni ügyben végtárgyaiás-
2618. B/84. S>. 1. Ss-od-.Fsre.es hűtlen keselés é. tolv.jlá^l rádőlt ellen,
ügy bon végtárgyaláa. ''
268LB/81. Ss-1. Pap l»tFá» • tár aai tolvsjlással vádoltak el^i Ogjben végtárgyaiás.
Deosember 9 és. 2349. B/81. Sa. L Ostkal del s társai lopáasal vádoltak ben végtárgyalás.
Decsember 14-éo. 191. B/81. Ss. I. Torssá társai bütlea kssslés én sikkssstá»^ doltak el lee i ügybea végtáigy kiás.
Decsember lb-én. 2567. B/81. Ss. 1. Kertész TiU'' József s társa tul jos te*ü sér.éssel vádoltak elleai ürybe. 2 od bírósági itéirth.rdeié^ 2593. B/81. Ss. 1. Kotscs Sós János lopásnál vádolt elleai ügyben 2 od w-róaáfi itélatkirdetés.
Pote Vec Umi ügy-
Jáaos és
HUSfcAlHK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖK Y
DECZEMBER 1-én 1881. ''
* t *..-»*■
ioni u.gj
27*3. B/81. Si. 1. Lovrencsecz Ká roly « társai lopással vádoltak elleni ügy-b*R 2 td üir. ítélethirdetés.
B/81. Sz. 1. Kelemen Ferencz • u 1 vos testi sertéssel vádollak ei-ben 3-ad biróaápi Ítélethirdetés. D csember 22-én
2580. B/81. 1 Csöndes Tímár József es társai lop*sa»i vádoltak elleni ügyben od búo*Agi ítélethirdetés
2727 B/81. 1 Kovács Jöt«ef lopással vádoh elleni ügyben 2 od bírósági ,t4letbirdetés.
2772. B/81 Sz. 1 Szabó Ana* és lars* caalaasai vadoit elleni ügyüen 2 wd bír. iteieibirde ée
27*5. tí/tíl. Sz. 1. Gyórb Ignacz es Út»» lopass»* vádolt e.leni ügy Uen 2 od o;rOsegi ítélethirdetés.
Deci ember 29 én.
2889. B/81. Sz 1. D-níc* Albert emberölés bűntettével vádolt elleni ügyben 2-od bírósági ítélethirdetés.
Z.-Eger»zegeii 1881. november 28:
MUZSIK KÁLMÁN
írod A
Helyi hirok.
— Z*ila-Eger**e r nov 28 lo8l. Főispán ur 6 mé lóéig*. » «=ep siámma! megjelent bizottsági tagok jelouiétében a reudkivüli kozgyüiest megnyitván, bitedében t bizottság. tagoknak a tárgy sorozatban éri u tett és nagy fon tosssggai bíró tárgysorozat »ikeré« megoldásában a higgadt és targyíia^os tanácskozmany oetartuára szívós figveimuket kikerte, b''jgj bölcs tanácsukkal a ti esti kart támogatni ssi veskedjenek. A tárgysorozat-baD érintett kösmunka feloeztására a kösfigyeimot különösen kikért*, mrrt Zaiamegye egyike e haza legnagyobb megyeinek, ezen megye a termelésre van utalva, miut ily en hogy a termett anyagát mely nagy részben a borban nyilvánul, kellólog érié*e»ith-s»e jó utakra ós bittó« közlekedésre van szüksége, már < s**.n ladoznal fogva is unit melegen ajánlhatja a közmunkák iestolgalasa ilietvo hasznosítása tárgyában ajánlott állandó válasz mányi javaslatot, ej. után fontosnak jelezte a katon» beszállásokból folyó terhek helye» és aráoyo« fr.ioas''azar* irányzott javasiat 6» indi''vauy sikeres uiegoidasara, moly előterjeszt ás akkép oldatott meg, hogy az össze« j téreni felmerült kiadások, melyek 52000 frtban vannak előirányozva 2/„*/t.ban, a hazi adóra */,•/,-ban pedig a többi egye« adók aranyában lenne kin tendi 1882. évre. ex igen termeszeié«, bog) heve« felpillan-táira adott aikalmat, mert a katona be szállási törvény végrehajtá»áról alkotott megyei szabályrendelet értelmében, mely a miniazteríum által is jóváhagyatott, a költségek V« »d* a háiadóra. ~/t-*d*. pedig a többi egyeuei állami adókra ki-vetfndöül reudel te.eit el, tehát mo«t exc.n intésk»dé< ál''.al ex egyoldalúiig megvál-tóztatva levén mint ilyen intéxkedé« caak a frllebbtéare »xorittatott, mert hogy egy helyben hagyott sxabályrendelet, anélkbl hogy ennek megváltóztatáaára eleve ki hirdetendő küxgyüíéaen kiváló foganato-»itása mint törvényes intézkedés tent álbaMOD, azt sem ax igaxság sem a tör rényeaaég, de annyival inkább a méltá-nyoasággal megegyextetni sem iehet^ ezért több oldalról történt felssóllalás v«*gre is k oévtxerinli »xavaxást eredmény exte, melynek kihirdetésével azon eredmény ''.unt fel, hogy 54 bizottsági tag a meg* változtatás, 23 pedig ax előbbi állapot teentartása mellett «zavaxolt, exxei egy-idejUieg ax ügy elintézést nyert. A köt igazgatási bixotuág''bói kiiepeit Ugok újbóli váiaSZtásn titkos szavazat l»puk utján törtéiivén meg Arvay I«tvan, Thüasy iLkió». Skublic« Is''.vao, Horváth Mór általános többséggei — Eperjesy Sándor éi Inkey László bizut''sági tagok pedig egyenkint 63 — 63 szavazatot nyertek, ezért e kettő között uj választás logana-toaittatik — eszel ezen ügy is befejezte tett. Több apróbb ügy is intéztetvén el köztük Kaniz«a városnak a katoca laktanya helyiiég megvételéül szólló sxerxó-de*e, mi is törvényhfttösági jóvábagyást nyert, ugyan ennek ezen épitkezé«re kért 300,000 frt kölcaön felvehetétóre a törvényes engedély megadatott, ezek után a gytilés bezáratott é» a holnapi ülé« 9 órára kitüzetett, mely alkalommal a közmunka ée a még függőben maradt tárgy»k letárgyalandók, mikor is Nagy Károly btag által a köztégi költség tervek és számadáaok tárgyában beadott indítványa is tárgyaltatni fog.
— A .Társas-KOr'' a»á»odik szombati eslélye még kitünőbbon sikerült, mint az első, sokkal ssámoaabban jelectek meg s vidám kedélylyel csak a hajnali órákban oszlottak szét.
— A .Korona* vendéglőben mult vaaáraap e»t8 Katalinbált tartott ax ipa ros ifjúság betegaegéiy alapja javár«.
— Nagy résmvét mellett kiaérte tett Altmann Mihály tUzohói caapatpa-rancanok hült teteme mult vasárnap délután a köztemetőbe. A zenekíséretnek «1 kelle maradnia, mert a fuvó hang»»errel randelkeső zeoeka- <a«jai nem valának a városban.
— A% illelék**abá*i bivaUi » várnaháza épü''etéböl 1882. évi május 1 én költözködik át a törvényszéki épliletaxon iakOTxtályába. h<>! jelenleg a telekkönyv létezik.
— Hangveraeny* " I-
kanizsai kerrakedelmi ifjak egyletének mult sxomba on igeu fényeset aikerült. Köaöoaég ugyan nagyobb is lehetett volna, de a jelenlevők méltó zenemű élvesetben részesültek A négyes kar kellemes előadását értékeaivé még az a körülmény is, hogy teljesen magyarul énekeltek, mi nálunk eddig nem igen volt divatos; jól esett tapasztalnunk, hogy a keroakedelmi ifjak szivvei lélekkel a hazai nyelvet kiváló figyelemmel ápolják. Stern Zsigmond gyönyörű gordonkajátéka zajos tapsot aratott s «sámta^an kihívást nyort. A kedves kis Weilier Irma zongorajátéka szinte nagy tetazé*b«n részesült, kihivaott több aaör s e?yik carf bot íamételnie is kellett. Groaamann Ignácz, Grünhut Henrik, Bi schitzky, Milbofer Ödön é» Hook János urak méltán eliamoré«t nyertek jutalmul azives közreműködésükért. A kitüuóen sikerült hangverseny után tánexkoszoru következett s Darás Miska jeles társula tának fülbemászó szép senéje mellett reggelig tartott a kedélyes és fesztelen mu-lataág.
— Vörösmarty ünnnpélyt tartott a főgymn. ifjuaág önképző köre a koasorus költő szüle''émapján.
— Oraaágosvásár le«« Nagy-Kanizsán decz. 5 én, mely ex évben az utolaó levén, élénk aaokott leoni.
— A kisdednevelö egyesület *á laaztmáeya által 1881. évi deexember hó 3 án tartandó társ ».«estély alkalmára felkért biso''.taági tagok névsorából «ajnoaan tapasxtaJtuk, hogy Zathurecaky Zsig-mondné e« GyőrfFy Jánosné uruők, ugy Eperjessy Gizella, Grobetti Marísks, Ba-an Margit, Já.-k Mariska. Horváth Irma, Tomcsányi testvérek, Svastics teatvérsk, Kocsi« Polcs;, Engel Malvin és Berzay Mariska kisasszonyok nevei kimaradtak, midőn >-st pótlólag tisztelettel felemiitjük, megjegysxsük, hogy ason v.ilasxtmányi ülésben, hol ez ügy beni jegyzőkftayv felvéve lett Bá''orfi Lajos egyesületi titkár ur Budapesten történt léte miatt réast nem vett. Kagy-Kanixaa novsmber 28 1881 Koch Mihály né egyesületi elnök, Somasich Lörincs egyesületi gondnok.
— Bosco Jóxse Europaszerte ismeretes bűvész körünkbe érkezett. Programmja mai számunk hirdetési rovatában olraahatö, mire felhívjuk & t. knaönaég figyelmét.
— Gyásshir. Özv. Puly Jánosné, Fuly János a keszthelyi takarékpénztár pénxtárcoka s tüzoitó-egyleti főparancsnok édes anyja november hó 27-én esti órákban, éte 84-ik évében jobb létre szenderült. A boldog-altnak hült tetamei folyó évi november hó 29-én délután 4 órakor ig«n nagy részvét mellett kisértettek ki az örök nyugatom színhelyére. A hoizáok beküldött gyászjelentést itt közöljük : Puly Eleonora férjezett Götx Ferencxné férje és gyermekei; Puly Má ria férjexelt Göt« Lipótné férje és gyermekei ; Puly B«rbá!a özv. Oberschal lat vánné; Puly Ignácx neje és gyermekei; Pulv Rozina ferjoselt Neíger Iatvánné és fé<-je; Puly István: Puly János neje "és gyermekei — mély fájdalommal jelentik hőn sxeretett éde* anyjuk, illetőleg anyó suk és nagy anyjukuak öav. Puly Jánosné született Leeb Máriának folyó hó 27-éa esti fél 11 órakor, a halotti szcctaégek áhítatos felvétele után, élevének 84-ik évében történt gyászos elhunytát A bol-dogultnak hült tetemei folyó hó 29 én délután 4 órakor fognak a „Szent Miklósiról nevezett helybeli sírkertben örök nyugalomra letétetni ; — az engesztelő •xen- mise áldoiatok folyó hó 29-én délelőtti 8 órakor fognak x helybeli plébánia templomban az Urnák bemntattatni. — Kesathely, 1881. november hó 28-án. Áldás és béke poraira!
— Adomány. Farka* Dávid or-szággyülési képviseld a zala-egerszegi nőegylet tápintézetének 100 forintot adományozott.
— Gyuashir Tarródy Midály zákányi plébános nov. 26 án meghalt.
— Vásártartási engedély. A fóldinivelési-, ipar- éG kereskedelemügyi m. kir. miniszter megengedte, hogy Zalamegye területéhez tartozó Zala«Ápáti községben, af.évi október hó 31 ére esett, de meg tiem tartathatott országos vásár helyett a megye alispánja által a marhavásárokat betiltó, f. évi november hó 7-én hozott rendelet fenntartása mellett, f. évi deczember hó 19-én pótvásár tartassék.
— Sylvesmteri táncmestély. Á
keszthelyi önk. tűzoltó egylet tisztikara folyó évi deczember hó 31 én ai .Amazon" szálloda nagytermében sorsolásáéi egybekötött táncsestélyt rendez, melynek tiszta jövedelme az egyleti szerel vények gyarspitására leend fordítva.
— Hymen. Beich József gyulafehérvári kereskeuő a napokban jegyet váltott Pollák Karoiio kisasazonynyal, Pollák Vilmos helybeli kereskedőnek bájos leányával. Boldogságot kivánunk frigyüknek.
— Táncmrigalom. A keszthelyi m. kir. gazdusági tanintézet hallgatói a •«S^''^gy''«1 javára rendezendő táncavi galmukat 1882-ik évi január hó 14-én tartandják meg. A rendező bizottság tagjaiul eiválatztattak: Choczsnski Mik-ló. elnökké, Németh Béla alelntkké, Eáth Károly pénztárnokká, ifj. üjfalusy Imre jegyzővé, Adamecs Elek, Kapácsy Kálmán, Müller Jani, Wiemann Bérezi Ill-ad évesek, Bóné Gyula, Szabó Arnold, Sailvássy Ödön 13-od évesek Hor váth Gábor, Kubicsek Gyula, Regens b«rger János és Szilaasy József I só évesek bizottmányi tagokká.
— Am országos vöröskereszt egylet .kaasthelyi fiók egylete'' a mult vasárnap tartott közgyűlés alkalmával véglegesen megalakult. A közgyűlésen megválasztott tisztikar és választmány névsorát lapunk jövő sxáms hoxza.
— Pápáról kaptuk a következő körlevelet: A pápai állandó szinhás re«xvéoytársulat igazgató válaaztmánya hazafiúi örömmel és saivss meghiváskép adjs tudtul a pápai sxinháanak f. évi deczember hó 7. és 8 ik napján - fővárosi művész vendégek közreműködése mellett — történendő megnyitását Pápa, november 26. 1881. Kiw László, elnök. Saáry Lajos, titkár.
— A IX magyar kir. álLam-
sursjáték, mniyi-ek tiszta jövedelme jotékony csélokra foriitutik, húzása f. évi decsember 5 én tárténik meg. Ara egy ily sorsjegynek csak 2 frt. A fónye remények 70,000, 25,000, 12,500 stb. ily sorsjegyek a fenntebbi áron taerkesz-töségi irodánkban is kaphatók.
— Hasai rövid hirek -Két hetenkiot Bécsben magyar újság je lenend meg. — Szombathelyen Fuchs Győző honvéd főhadnagy agyonlőtte magát. — A kösősügyre delegatiónk tér-hűnkre 37.b56.18l frtot szavazott meg. — Bécs és Bpest kösött nj vasutat épite nek. — A. jogi egyetemek hallgatóinak száma csökkent. — A fővárosiRókuskór-házban 1500 beteg van. — .Rákócsy ifjúsága'' czimü köny vétThaly Kálmánnak franczia nyelvre forditják. — Göczel István kijelenté, hogy nem lép ki a magyar polgárság kötelékéből. — A fővárosnak indus vendége volt. — Zombnrban két nővér a vizbe halt, egy férfit szeretett mindaket*ő. — A debreeseni ref. zsinat bezáratott. —
— Külföldi rövid hirek. — Egy lipcsei könyvkereskedő a waggon ban akasztotta fel magát. — Görögőr síigban a köztársasági asellem terjed. — A pápa Fuldába teasi it székhelyét. — A szerb királyság procUmáláaa jövő év virágvasárnapján lesz. — Erzerum mellett a pestishez hasonló betegség tört ki.
Párbaj. — A kis szorgoskodó.—Regénykép. — Melléklet: „Az ékszer árus leánya* czimü regény 209 — 224 oldala és .Gazdasági Lapok«, a .Képes Családi Lapok" ingyenes havi OMiléklete. — A borítékon: Heti naptár. — Pályázati talányok. — Talány megfejtések. — Megfejtő nevei. — Kérdések, feleletek, ajánlatok. — A szerkesztőség postája. — A kiadóhivatal postája. — Hirdetések. — A kis iottó hutásai.
"ömheti üres vagy odvas fogát esze. k. fog fájdalmát s a rothadás terjedését meg» gátolja. Ki jó és szép fogakat akar magának biztosit am, hsaználja dr. Popp J. G. an stherin-foegyóey szereit (Bé<^ Bognergass« 2.) Különösen ajánlható mé^ dr. Popp illatos növény-ssappana, mely a bőrt puhítja s ann*k fehérséget s ifjú üdeséget kölcsönöz. Dr. Popp ezen ké asitményei kaphstők minden gyógyszer tárban és distműkereskadésben.
Budapest
Líncz Triest
KI nyert?
nov. 26 án: 77. 27. 63
86. 55. 6. 9.30. 51. 40. 32.29.78. 7.87.
Irodalom
{fel rorat alatt raefemlitstt munka Nagy Ka iia.áu WajdiU Jótr.ef k&njrrkerMksdá«« iíta íce.''rendslheUj.)
— At ,Iparo*Uffi Köslöny* mu ta''vány számai szétkűldetvén, ki aziránt ordeklődik és nem kapott, szíveskedjék,
— legczélszerübben levelező lapon, — erre vonatkozó óhajával alulirottnoz for dúlni. Deés (Erdély), 1881. november 25. Hava« Gyula, as .Iparos Ügyi Kös-löny'' saerkesstője és kiadó tulajdonosa.
— A közigazgatási nemzeti kalen-dánom második évfolyama, mely előttünk fekszik tökéletesen bováltja, a mit igért: irodalmunkban a legteljesebb tiszti czim« tár-, nyújtani. Czimtára valóban felöleli közigazgatásunk minden ágát s e mellett oly rendszeresen öesze van állitva, hogy rögtön eligazodhatunk e naptárból mely hatóság mily illetőségű, vagy annak melyen vannak alárendelve. Így pl. a megyéknél ott vannak az sgéss területen levő hatóaágok. Ily módoa e naptár nem rendszertelen névhalmaz, hanem a czim tár teljessége mellett útba is igazit köz igazgatásunk rendszerét illetőlog. Ha felemlítjük még. hogy jegyzék napló is van melletteasév minden napjáras azonkívül számos hasznos tudnivaló, postát, távirdát, sor* búzásokat, pénzeket, kamatokat stb illetőleg. továbbá, hogy a vásárok és né7-napok betűrendben vannak meg, az egész gazdag tartalomban pedig rögtön eligazít a mü végén álló betűrendes tárgy matató, akkor bizvást állithatjuk hogy ez a Tet-tey-féie közigazgatási kalendárium a leg-haszuavehelőbb ügyvédi irodákban és minden hivatalban.Ára 80 kr. kötve 1 frt.
— A ,Ktpu Ctaladi Lapok* a 9. azámának tartalma: Egy becsült gazember. Rajz, irta Báró Horváth Miklós. (Foly tatás.) — Mama mindig szép marad. Költemény, Irta Gáspár Imre. — Ronald és Misette. Delpit,Albert elbessélése. Frun-cziabólfordította Szűcs Endre. (Folytatás.)
— Egy nevezetes kiállitás. (Hölgyek tárcsája) irta Legyező. — A Kárpálok között. v. Wald E. regénye. (Folytatás.) — A tokaji — viz. Humoreszk, irta Philantrop. — Képmagyarázat — Mindenféle.
— Ké^ek : Te betyár! Te betyár! —
Ve*yes^hirek.
— SsömyéUg kirí ly Röviden említve volt már lapunkban, hogy az asanti király — Atrika nyugati partján — 200 leányt gyilkoltatott te «sért, bogy véro-kef egy királyi épüiet javításánál a va kojatba keverjék. E borzalmas bűntényt egy leány jelentette föl, a ki szintén áldozatul volt kiazemelve, azonban aikerült még idejekorán megszöknie. Jelentébe bitalt érdemal, mórt az alanti királyok nái szokásban van az ilyen tömeges mészárlás. Remélik, hogy szigorú vizsgálat után sikerülni fog a gyalázatos bűntényt és részleteit kideríteni. Tudvalevő dolog hogy a ksffer fijedelmek még néhány
előtt is, közelebbi rokonaik elhalálo-xáaa esetébe« tömeges méssárlásokat vittek véghez azon hitben, hogy a lemészároltak az elhaltcak a túlvilágon aaolga-ssemélyaetét fogják képesni. Hogy az elhalt rokonok a tol világba kellő méi lósággal lépbeseeaet be, némsly fejede em 20,000 embert is legyilkoltatott.
— A rtptíü «mtxrtk 50 év múlva A. kölni "-városi színház igasgauSja a napok ban agy levelező lapot kapott következő tartalommal : .Tisztelt ssinhás igaagató-aág! Bátorságot vessek magamnak önnel tudatni, hogy egy ujazindsrabot végeztem be, cz:mo: .A rjpülő emberek 50 év mnlva'' A repülésről egy tanár előadáao-kat tart benne, s publikum pedig különféle alkalmas dalokat éoekel hozzá népmelódiák szerint A repülés mi réssetéről szóló előadás komoly és humorisztikus. A darabban láthatók z repülőgép egyes részei, fej, sisak, mellvért, szárny, fark gőzgép, henge* stb. Ezeket festve vagy in natura is lehet mutatni. — Ez ax első felvonás. 30 márka honoráriumért rajzot és másoiatot küldök önnek. — A darab bizonyára leü házat és Jövedelmet biztosítana önnek. Egy héttel a pénz megérkezése után elküldöm önnek. Tiss telettél Flecken A. I. volt nyelvtanár, Parkstraas* 5l. — Aacchen, 1881. nov. 3.
— 8tati**tika. A bajusznak is van, még pedig igen érdekes statisztikája. A férfi díszének tartják, az angolok azonban nehezen szoktak hozzá s még ma is nagy sllenszenevvel viseltetnek iránta Midőn a bajusz Angliábtn nem volt általános, ejry angoi lap mindenáron tiss tába akart jönni aszal, hogy miért viselnek s férfiak bajuszt s nem sajnálta a fáradtságot mintegy eser bajuszos em bérnél ennek oka felől tudakozódni. A kapott feleletekből a következő status tikát állította össze : 69 ember ezért visel bajuast, mert restel beretválkozni: 32 hideg ellen viseli kzt; 5 azért, mert rut fogait elrejtse; 5 bugy túlságos nagy orra kissé Db nek látszaasék ; 7 azért, hogy kül-föidöo ne tartsák angolnak; 6 azért, mert hadseregben ssolgál; 22 zsért, mert ott szolgált; 2 azért, mert a walesi herczeg is hord; 29 azért, hogy művészies kiné-zése legyen; 2 azért, mert ének zsért, mert neje kivánje; 6 azért, mert érzékeny tüdeje vzn; 17 asért, mert tou-rista; 3 zsért, mert külföldön élt; 29 asért, mert légzsürő késsüiék gyanánt szolgál; 77 asért, mert hassnos ax egész aégre s végre 473 szírt, hogy fiatal ass szonyok bolonduljanak utánna.
— A törivók figyelmáU. Igen gyak Van fordul elő, hogy a sörben, különösei a hordó feneke táján, kis szurok darabkák úszkálnak, melyre s sörivók nem igen szoktak vigyázni, hanem lenyelik azokat anélkül, bogy sejtenék, miszerint ez Által életüket veszélyestetik. Az emberi test bómérséke folytán ugyanis a szurok sokszor a bélhez tapad, mi gyakran a belek gyuladáaát és repedését s ennek folytán kino* halált okot. Ax ily vigyázatlanság következtében meghalt embe-arek asáma nem csekély és azért különös óvstosságra van szükség a sörivásnál. Legczélszerübb azonban sör helyett bort ioni, mert hazánk bortermelő ország levén, nincs szükségünk az árpa lőrére.
— A áosrnos fog gyógy txsrtk közt mindenesetre ax első sorban kiemelendő a dr. Popp bécai cs. kir. fogorvosnak (Bognergaase 2- ss.) híres anathsrir.-száj-vize. Ezen anatherin-ssájviz már 30 év óta, mint z legsikeresebb száj gyógy szer, eser meg eser üvegekben saállittstik a világ minden részébe. Nagyon ajánlható még dr. Poppnak növény ki vonatu fogpora is, melynek napontai hszználata a fogak tisztaaágát és épentartását sikeresen előmozdítja. Ax anatherin-fog-paszta üvegtégely ben, ép ngy dr. Popp illatos fogpasstája 36 krért a legjobb s legjHiányosabb szor s fogak éppentar-táaára. Az odvas, üres fogak kitöltésére legjobba* ajánlhatjuk. Dr. -Popp fog plombját,, melylyel mindenki maga be
Hasznos tudnivalók.
— EcmíU. a vitriol fülfode Ha ax ecset kénsavval (vi''riol) van ham; sitva, könnyen fölfedezhetjük, ha tiszU fehér p apirra néhány cseppet töltünk ík meleg helyen megfagyjuk száradj-
papn-
azt
Ha kénsav van beone, akkor a megfeketedik.
— Pörkölt kdvi erejét megtartani. A pörkölt kávé h« soká áll, könnyig elveszti erejét. Ezen vesttdség elkerülhető ha 50 font kávéhoz a pörkölés után 1 *t fél font sárgz ezukrot adunf.
Paplrszfílet^k.
A dáx ,*t moodja: M ér alatti leánynak idósaUb férfihez ksll n5ü: msani : 30ávrn, alólinak haaoukoruboi; a ki pedi); ta! Tat. a 30-oa, msojsn aiiLjs, a ki shesxi
Bgj társasácbau arr6l volt °Ui ho^y aik^s hasonlít a nS l*(inkább ? — K retekbe — falait agy eitaé: m, — -nert regi{(•! mér»^ délb«c étek, est« onr^sság.
Placsl árak.
100 kilor. Siámit''a SOPRON. Boa* II 10—IS.40 Roa.
9 30. árpa 8.50—»30. Zab 8.10 -8 20 Knrj i-ricz* 7 Su—7 50
GTŐR. Busa 11.90—12.2Í. Rox/ 10.69-
10 90 Árpa *.40—8.85 Zab 7 »0—7.95 Kok.. neu ».90—T.—.
8ZO»BATHELY. Basa li.40.-l«.— Roxs 8 40-8.60. Árpa 7.80—8 20 Z\b 7 $0 — 7^ Kakoricz* 7.40—7.80.
VE8ZPREM. haxt 11.40—12.—. fi.»» 8.40 -5-80. Árpa TJ60—8.—. Zab 7.SO. -7-70. KakoricM 6.8C —7.—
Va«utl m enetren^L

Iádul Zanixcáról hova:
Voual uta
307 Ksaák. 216 . *>9
202
.12 31Í
Mokift«, Dombóvár
/tada Pastre
O''fc fara. IjC
5 10 rt^^äl 2 30 d4>st.
11 1
6 55 i*-r,t"'' 2 K ¿iioil 11 20 síje
(fjorsToaai) . (pojUiom!:
» (vajyec vonat)
Becsbe (Haoicbitbal/, Soproo
fali! «15
301 U 50 -»jje
315 Sopronba 3 40 d*!ut
206 Práfí-rho? Kottor. Csáktorr.vs 4 55 r^ge 303 , 2 47 <Ulo;
»1 . . (jryorsv) . 10 50 >fie

SrkecLK facissárz
210 Zákány fel»!
«16 .
208 .
áll K-<U P».tr(l
203
20!
30-2 h¿..i.6l
314
315 Soprouból
204 c
206 . „
202 Práfarbof fsl61(Cíor»vun»t)
P ________
c.onnét: 5 27 re^fjal
1 41 iálb.
11 1 lejjel
(rttgjit roufcí) 4 Í5 rajjel (postart-ca: ■ t 5 331ut (eyoiivonat, 10 20
4 i 10 15 *jjel
12 5d£>bec 1 20 Sélat
10 50 ''-ír »1
5 S7 rtjgt! ---
Felelős sserkesstő: BÍT0BFI
LAJ$6 ——í—
H I H D E T É S,
-———————— ■."
Magy-IUniztán tz .Arany Szarvas''
szálloda nagy termében ms. csütörtökön, decz. 1 én rendkívüli sstély, mefcy as ó nemébea egyetlen büv^s*
BOSCO JÓZSEF
által személyesen rendeztetik,
wÍTÍsznek szerencséje volt el5adi»<jva: a legaafaaabD körökbec oszt«tlaa alisasrist
ktvivni
I. rést:
Bűvös keztyö és virág. Vándorló selyem-kendő. A 19. század delejessége G.ana istennő galambja. Jopáni mulaUágcs
II. rési:
Elektrikus tlikö?. Bóssa Semírámis ker teiböl Ezüst aratás Olympban. Láthatat lan titkok. Chinaí kiköltő gép
Továbbá:
H 0LDKÓB0SSÁG Mignon Torit kisasszony fellépése (bekötött szemekkel)
BOSCO JÓZSE
B^yotihzeri tósiélési előadások.
melyek mindenütt
nést
a legnagyobb okoztak.
Leitü-
Záradékul: Az Indiai csodakosár, vagy a koran»-herezegnó bölesóje.
(Der Indisch'''' WandarkortU
Kezdete V, 8 érakTT*
Mttyárak 21sí rendű zártszík 1 írt., tüöhely 60 kr^ állóhely 40 kr., deákjefy 25-,!ci.. W5 karzat 30 kr^ illókarzat 20 kr. ''
CT begyek elóre Tilthatók.
huszadik ívfolyam
ZALAI KÖZLÖNY
hirdetbsek.
esi
11 U T T IH R A..
Bank és váltóüzlet Bécs I. Bognergasse
Ajánlj» macát minden h&nk é« váltódzletbes tartozóm egbisáiok átvételére éa mindennemű bel- é* külföldi, arany. ezüst pénzek él érték-papiról. készpénzbeli eladására ¿a vételére.
Kiborsájt sorsjegyeket réssletfizetétre. értékeiit bel- és külföldi értékpapírokat és zálogleveleket.
[.•-számol búzott sorsjegyeket. zálogleveleket él elSbbi ¡ogu köte le>vénveket, \alamint még le nem járt kamatszelvényeket a legolcsóbb feltételekkel
A bécsi éa külföldi tőzsdékre szóló megbízások, pontosan és szigo-
ruan hajtatnak végbe
l «érdij 2 frt 00 kr xárlfttnál és méraékelt fedezettel.
Megvásárolt értékpapírok »ddíg tartatnak a raktárban, míg azok
uy<*r«--,,iéggel el nen adatnak.
Sorsjegyek minden búzáshoz. i29 3-4
Tudósítások készséggé! ingyen él bérmentve «szolgáltatnak ki.
Mér cg-szeletkék,
biztos szer az egerek lömeges kiirtására. 42« s—3 Kapható
Sipőcz István gyógyszerésznél,
Pécsett.
5 klflr, ára 3 frt 50 klgr. 26 frt. oszt. ert. Bóvebb értesítést nyerhetni ugyanott.
Hirdetmény.
6092. sx 1881.
IIIRDET MENY.
Nagy-Kanizsa város tanácsa részéről közhirré tétetik, hogy a folyó évi 3270 és 3271 számok alatt kihirdetett bclsó piaczi s heti marhavásári, valamint az országos marhavásári helypénz-szedési ioga megállapitatott feltételek alatt folyó évi deczember hó 6-án tartandó árverésen bérbe fog adatni.
Nagy-Kanizsán, 1881. november 13. 429 b 2—3. A városi tanács.
A bérelni szándékozók érte*ittelnek, hogy Va.asdme g)ében 3000-nál több lakossal biró, az országút mellett fekvó Mihovljan nevQ községben egy u piáC20n a tem.
plom tőszomszédságában fekvó korcsmai és üzleti helyisé* 1882. évi január elsejétől egy vagy több évre bérbeaáandó
Nevezett helyiség ál! egy boltból, hárotu lak- és egv nagy ivószobából, két nagy földalatti pinczéból, konyhából éléskamarából, istnlóból és padlásból. - A helyiség ugyui-azou tetó ak V lévó négy szobából ós a hozzátartozó padlással, pinczével stb esetleg megnagyobbítható.
Kmliteít helyiségek szilárd anyagból vannak építve.
A bérelni szándékozó haszonbéfbe vehet egy kertet és öt hőid szántóföldet is.
Figyelmeztetnek a bérelni szándékozók, hog; említeti he lyen nagy a bor és gabonakereskedés. Közelebbi adatok e lap kiadóhivatalában megtudhatók.
426 2 - 3.
BÁRON LIEBIG-FELE MALTO-LEGUMINOSEN-CHOCQLADJA es LISZTJE.
Starker & Pobuda cs. kir főszáJirtó gyárából Stuttgartban. A Maitu-Leguminosen chocholnd a legelső orvosi tekintélyek íté-
Legjobb vértképző tapan.wig
iete szerint gyenge italt nvujt. A MaltO-
emésztésben szenvedőknek, vérszegény gyermekeknek, szoptató nőknek, gyengélkedő leányoknak stb. kitűnő, tápláló és kellemes izC Legumin08en-liszt az előbbi esetekben mint erósitó és könnyen emészthető levesnek mutatkozik, valamint jóhatásu táplálkozó szernek és kitílnő gyermek-
tápláló anyagnak egy évestől kezdve. A kisebb mértékű árak mindegyik csomagra kinyomtatvák és kaphatók a birodalom összes gyógy tárai ban és füszerkereskedéseiben; ellenben nagyobb mennyiségben a főraktárnál Finlcarrtt, Bécs, I. Weihburggasse 24.
Raktarak. Zágrábban M1TLBACH ZSIGMOND gyógysz. Eszéken DÁWID JÁNOS gvógvsz. M á r i a - T üe r es i''op e i JÓÓ J. gyógysz. Székesfehérvárott BRAUN LAJOS gyógysz.. DIB BAL LA G. gyógysz. Zupanje (Szlavónia) MATTRR A. gyógysz. Komárom SCHMIDTHAUER L. gyógysz. '' 3u l2_l2
n
o
n
n
n
n
n
o
r
c
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
>ooo<
Moll skidlitz - pora
RÁNCZIÁ BORSZESZ SÓVAL.
Hal-májolaj.
o o o o o o
Q
Síámoi ti''kinté yes sveit/.t i.ém< t és osztrák orroa. továbbá »zimos orvc sí szaklap egyeió véleménye alapján, t Rcbaffhausecben lakó Brandt Richard gyógyszerész által sveitzi gyógynövényekből készített sveitzi labdacsokat.melyek szerencsés Casact&elök folytárr * nélkül, bogy a leit ártalmára volnának, minden esetben. a hol gyenge székletétel, epe. é« nyák-kiüritések. vértisztifás. ax agésx-fmé«tt5szerrek élénkítése, erósitése kell mint biztos, fájdalom nélkül hat<t olcsó gyógyszert, mindenkinek legmclegebben-ajánlhatjuk 39i t—c''
Vételkor B: andt Richard gyógyszeréit «vei-.zi labdacsii kérendők. melyek báJ-íjszelenezékbeu "aístnak és pedig 50 m-m 70 kr es kisebb próbadoboz 15 szemmel 25 kr o é: Á valódi sveitzi labdacsok minden szelenczéjén a fen tjei lett ragjegy van fehér sveitzi kereszt vörös mezóben, a készítő névaláírásával. — A használati utaiitás az alább jelzett gyógy>zertA-akbin ingyen kapható* Raktár: Belus Józaeí gyógysz. Nagy-Ke ítnán.

Csak akkor valódi, ^ rainidec ÍoUot ^im,tplin ■
és az én soksrorositott «-»égem van
lenyomva.
3" év ót* * leuiohb sikerek mellett fennáll mindennemű gyoaior betegzegek es eaésztéai akadalyok, (mint étvágybíánv. hisaxornlás). vér to|Qlaft és «raayer ellen Különösen oly egyéneknek ajánlva, kik 015 életmódot folytatnak
Haaltltássk tlnréiyllsj büstcttetiek
Egy lepecsételt eredeti doboz ára. I frt. o. é.
F
j A legmegbízhatóbb öns-gé.yző ««ere a izenvedő emberiségnek
I mind i-n belsó é« kül*5 gyulladásnál, a legtóbb b.-tegség ellen, min ¿«■i-n.-mü «ebesülések, fei-, fDl- é« fogfájás régi »érvek és nrilt sebek-rákrekéiyek. (tsxftk. »zeingynl''sdas. mindennemű bénnlás ét sérflléi ttb. stb. allen
Üvegekben hasznalati utasítással együtt 80 kr. o. é.
KrohnM én társától
Bergenben. (Nor\ égiában.)
l^ten halmaj xs.rolaj vaiamcnnyi, a kera«kedelemb n előforduló f*j kőzőti az egyedüli, mely orvosi csélokra használható
Ara egy üvtgnek használati utasitassal I frt. i é.
Fú * s á I I i t á s
VIol! i. gyógyszerész, cs. kir. udvari szállítónál, Bécs
Tneiilauben.
Raktár az állam minden hirneves gyógyszertárában vvgy fttsaer-k»re»kedéseb''en. liakúr nélküli lielységekbeu magáurgyenek nagyobb nn ¿rendeléseknél mt-gf«leló árleengedéiben részesülnek
A t. CZ közönlég kéretik határoz-.ttan Moll féi.« késsitményt rendéin» éi csak olyanokat elfogadni, melyek saját ó»je*yein é< aláirá-sommal vannak e''látu
''—— r— ■
Rattárak : PUgy-Kaalzta W''»ius J eyóicys>t. Práger Béla ryógysz. t''esselnofer József. Ros< nfe|d Adoil Rooenber^ Kercncx, Stréni c> Klein-- Zala-Ejrerzzefl Hoilósy J. K Ma ozall Ustl K-r.l - Barez Dorner N — Ciáktoraya Oöncx L. ifyógy»»^ré«z — Ktpazvár Habóchay Kálm. K.ihn J. gjógysz Th K''-cike*«* ¿yóg> «z. — Kap «ncza We.lí M* cyógy Köízefl CMKrainovM-s Ist. gyórj^z — Keaztbey Wümch F. — Kifesd Itáu Ján Zafráfe lrgaimathnx gy-gys/. Mittlbach S. gyógisx FI -Ijac v- — Saproa Meaey And. gyogjsz. - Lateaye Kai.wod* J 41 — 52.
Hirdetmény.
A ft. kegyestanitórend Zalamegye dörgicsei urodalomához tartozó regale jegok 1882 évi Szt. Györnaptól 3 egymás utáni évre haszonbérbe adatnak, és pedig :
1) Az alsó és felső dörgicsei re^alek, ehhez tartozó korcsmaház és tartozékai, pálinkaház 4000 Q öl szántóföld és ugyanannyi rét és 4 drb. marhalegeltetés használaiával.
2) Az akali regaiek, ai itteni korcsmaház és tartozékaival 400 □ öl szántó- és 200 Q öl rétfölddel és 2 drb marhalegeltetés használatával.
3) Az akali-sági határra dőlő 7/8 raértföld hosszura nyúló balatoni halásza: használata, melyhez évenkínt 100 kilogramm fogas természetbeni adása is egyik feltétel a bérbeadásra vonatkozólag.
GYÖNYÖRŰ ROM, KATH. IMÁKONTYEK.
Van azer^ocaém jelenteni, hogy a kfiztiazteletQ Heke Kri»tóf vöröa berónji róm. kath. pl^bánoa éa hirnurez magyar író által figjoiettniei sze-kesztott harmadik óm aegjedik kiadást órt, az hitatuMágul olómoaditó, a ka.tb. hívok »»ivét o^motili, háromtéle kiadása: .Mennyei Mann^kfrl'', Üdvö-»én őa-vénje", „Bizton lelki vezér* czimü é« már tixeakét eier példányon felül a kath. hívek közt elterjedt
lmaU őnyveket
a teljee írói joggal örök áron megvásároltam.
Beké Kristóf plébános ur, a kath. hirek jobblétnért lelkesen küzdő lelki atya ''tniicaen belátá ezen imakönyrek a*ükaé geaaégét, és ezek által igyekezett a nyeJretrontó éa hibás imakönyvek kiküszöbölését előmozdítani.
Ezon imakönyvek megjelenésűk óta mindenült az;veseo fogadtattak é* eddig a venzprénti. pée»| ¿t axombathelji piHDÖUi hatóságok jóvá hanyagát kinyerték, • ezáltal ki-fejesést adtak, miszerint e »zépen kiállított hibátlan imakönjrsi terjesztéséi a kath. hívek k5zt szíveaen iátnák. Measys! BUaásksrt, vagyis teljes Urtxlmn ima- és éoekóoyv kersu tény katboliknsok használatára, harmadik kiadás, öt művé »t; aezélmst saetü képpel 8-réifl, félb5r*n, kötve tokban . . frt 1 30
Egész bőrben, tokban és finom aranymetaxéssei frt 1 80
Egész 1.5r aranymeUaés. csat ós kerssxt .... frt 2.70 Zergebórben. csat ás dis«iué«ael . . ... frt 4.—
Finomabban kéazitre............f«
Selyem- vagy bársonykBtés aranrmetszéssal diaaitre írt 7 — 10 —
Hetsye ■aiaáakert, 1 fiwm papirrs nyoava 12-réto, hat kitQnC Uovisséf Ös*®«ys. * '' aczélmeuxeto képpel. Szinnyunuí« czinKapp*!. aiitst laHüvszér '' Negyedik kiadás.
Fél bSroen, tokban........frt
Egész bór, finom aranymeUxé. és tokban frt 1.«^
Aczél kereszt és csatul.......« *
Zergeb&r disaitézzel......... , 1
FinotBAbb kiállított [n ~
Relyets - vagy bársonyk diszitmény »r« 6—
■Mayoi Bauásksr 32-rétfl, temérdek képpel diszitre,
papirk. tokban ""JJ
Aranym ?uzé»s>-1, tokban.........._
Acsél karezst, csattal <rl
Zergebir, diszeaen.....'' '' , ¿''S)
Belyem-oársony finom di««itménynyel . . .
Kis rszsásksrt vagy a kath kerasxtény ifjúság ima. ás áseket Kis cainos aranynymatn papirkötésben, tokban, ára 30 kr.; angol ráMon esüst nyomással 40 kr., egéax kirbec velinpapiraranym.tssésael, tokban 50 kr. ; aczél csatra 70 kr ; egéas bírben relin pipir aranymeui éssel és acél csatra, keresxttel 80 kr.
X*«yfcázf ésskkSayv 115 egvhási éneket tartalmazó, 11-tk kiadást árt csinos araaTineUséase! késxi^U könyreeska, ára 60 kr.
Il>nskhii*r»si'' oilnay a bold. sz Máriát kegy«leU»lj«seo us«uió maryaroknak ajánlva, ára 20 kr
Nmv álrtszat irta Tótb Mik- Jézui társasági uc IV. kiadás, <«»<>• könyv képekkel árs fűzve 18, kötve aranynyomaaaal 28 kr.
A MSBt ksresxtstl ájtatstsá«. képes kisdás irta Sse»ánT. Ágost ss.nt-áldosár, kemény kötés, aranynyomassal ''28. kr ^^
Minden megrendelés posta fordultával eszkös-Mteü«.
Tisztelettel WAJDITS JÓZSE?.
könyvkiadó N -Kanizsán
Feren''-i r
A t''enntebbiekkel együtt, vagy külön bérbeadatik a fehó-dörgicsei határban levő 48 (1200 Q ölével szamitottfSwW föld ás rét. ugy 26l/i hold legelő használata.
A bérleni szándékozók az ajánlandó haszonbéri összegnek megfelelő 10% bánatpénz beküldése mellett zárt írásbeli aján lataikat Alsó-Dörgicsére (u p. Nagy Vázsony) alulírott gazdatiszthez beküldhetik.
A szóbeli és nyilvános árlejtési ajánlatok 1882. évi január hó 2-án ugyanott d. e. 10 órakor szintén megtehetők s ugyanekkor fognak az Írásbeli ajánlatok is nyilvánosan felbontatni s a bérletek a legtöbb vagyoni és erkölcsi biztosítékot nyújtónak, az uradalmi kormányzó jóváhagyásának fenntartása mellett kiadatni és a szerződés megköttetni.
Amennyiben a bérleui kívánók a bérleti egyéb feltételekről is tájékozást kivánnik szerezni, alulírott posta utján felvilágosítást nyújt. 433 1—3. -
Alsó-Dörgicsén, 1881. évi november hó 28-án
Herteleody István,
uradalmi ispán. > |
AJANLKOZAS.
Egy oklevele* gépétts. aki mindeaaemü vas-mán káLan, névaserint: a kovács-, lakatos- éa fép-munkában
jártas, jó bizonyitTányokkal r&ndeikesik, több éven át uraságoknál csépiőgcp mellett és góamalombaa működött:
AlknlmaxáMt kerei», mint nrndnlinl %épe»i é« ková©«.
- Bővebbet e lap kiadóhÍTatalábao. 4S4 1—3.
Nagj-fCaniziáa^ nyomatott s kiadó tulajdonos Waidit« Tó/.vf gyor^ajtóján.
S ÁGY-KA SiZ&u 1881. deczember 4-én.
WtiitHí kr
t* M0K
S frt.
* .
i .

IO fcr.
jÉHUXjtw*
fc uMtm pcuuoniLL aü*«i*xor t * miaaex; tavibb. »arert i itr
KYlLTTÍRBliá t (roíx»a; 10 ttrbr- »uuii tel.
Klci~ttin ilietek »¡öd«: f-gje* hirör-tée^rt SO kr Sxeteodí
ftqszadik é^olyaoL
á la? *ieü«Bi; illetá kfrileme
avek i Kerteirtöböi aaykfí ritxéi ITletó kftflemécyek í>«ü| * klMlóhai béraeulír U*é*®dik
»AGY-KANIZSA YiataiMfct^
B*r»f8Uitits icre.fi uük i»«*.-mnuiciuxiiitfj'' fofwhatűak ci
Ké® rátok -v
jctiiéeta«.
Na^-Kauwemroe frrfryfcatöeágáaA*, , nagy-kanizsai önk. MUeitó-egyiei*, 4 ,nag> ¿amzsaa kereskedelmi s iparbank*, ,nagy-kaniisai takarékpénztár*, a ,udamegyei általános taaitóteetöiet * a „ Bagy-kanizsai kisded-nevefó egyesület", a nagy-kanirsai tiszti önsegélyző szövetkezet'', * , soproni kereskedelmi 3 iparkamara nagy-kanizsai külválasztmánya" s több megyei és vs* »s
egyesület hivatajos értesitöje.
HeTénkim kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalom lap.
*
.benn.* mindenki németül beszélt és ¡aás oiu>eui matatott magyar eredetiségére mint ama lisztes épület mely a pariament volt. Á pozsonyi ügy
Védek inkább oTyáif segédeket vesz aek fci, kik a német uyei. et jobban értik, miut a magyart; — a, txizso nyi törvényszék az. mely német vég-/.é?i:ket és talán ugyanilyen ítéleteket ii. hoz; — az utóbbi furcsán'' .hangozhat, ha ezt „ó lelsége & ma-'' gyar kiráiy nevében* hirdeti az elnök ée pe&g »émeiül. t
Természetes, ezeknek a krajof-hubereknek mindenkor és mindenütt a jó példával keli fellépőtök.
üegérjük még, bogy hazánkban neo> iesz-szabad magyarul beszélni, vagy magoncai otthon "érezni.
Hm l furcsa rendelése a végzet nek; e.pontnál eszembe jel egy czikk, melyüt egy bécsi német lapban ol-sfUam és amelynek felirata: ,Üse-kük Magyarországba:;.* — Ugyanis igy ír^a ama lap: „Sárospatakról irjfci az „AU&d* nek, bogy Wia-diseiígrita i^ajos berezeg, ki örökösödés utján az ottani várkastély és .Rákóczy birtokok urává fett — birtokán levő minden magyar tiszt tí-sekk elbocsátott és ezek helyeit cseh tisztviselőkkel töltötte be. A berezeg fia ama ¥f n i''i 1 c h g r i t r-nek ki az 1-648—49-iki években Magyarbon ellen harcznji.''
létezik", — de reményien i munka nélkül r— biztos enyészet. — A csehekkel együu egy birodalom fiai és igy testvérek (?) vagyunk. — de árért ne igen testvér«* edjünk és ne juttassak magánkat a ,jo testvérek* júdás karjaibal
Uraltak már egy részben & németet, a t&rtJtótr.-— de ne jut^ tasruk i öolgot addig, hogy taláa a cseheket is araijuk — Gúny mosoly vonal ajkaimon végig e sorok iiár sáoái r aert megvegyek gyóződze annak <ebe%etie«ségérói. ■ «.; De u& engedjük meg még- azt sem, bogy a c-ehefc hazánkban otthon érezzék magakati — ,,Minden lépés amit- « nép -tett, rivm s»aa.i:ássai bír és ha Bekftsk aieg oiy igénjrteiennek letszlk is, aégir reájok nézve a legfontosább tervet rejtik. —'' Íís ha mi ae» fogún«: eiég éberek lenni és nem fog&Ak sietni csirájában meg-fojfttoi,'' kórdét ba az aaayk szenvedett és fáradt haza képes le*z-e & létérti ajaoh harczokxt kiállani és, a kérdéssel kérdésessé íajd n^gy S^é-ehenyink moudata, bogy; »Magyarország ne» vok, hanem, letol''
Egy nemzetnél a'' legeísó aa, bőgj- anyanyeirre csorbát oe imii-«ed jen. — at saenveájen pedig eiaó iíbec a törvéay esamakát»n, oogj'' ha itthon a btza némely részén hiány is létezik a hol e néptanítók . némi repetátjói is ''teljesítenek — legalább a külföld ne itóljea n*eg bennünket és ne tegye a neíet*ég és gúny tárgyivá, —- vagy ne mond ha«Nák rólunk: ,''ezct ugy tánezoinak, miut mi hegedülünk!*
«irály aiatt az orszagaagj-ok voitik a téűenek, de érették is késóbb lom-haságok és ayahasságui ¿eserü gyümölcsét ; a tatárpusztiiá« után a király Ujjá alkotá az országot és ezzel a ¿aag; ároknak; uj ^tazát szerzett é-i azért méitóc, ne-eizhetö hazánk második bonaiapitó^ána^ ,
Képesek ieszüak-e mi is ;gy ily tatárpuszutást kiállani, vagy hazáukat i>jra megalapitanl ? Kétségkívül,uem• niel, kell íeielnüak. — A. harmadik konalakitás hasisa a lthétetici:ség Aeane.
Vigyázzunk., m«rü.— ha mf nem is, de — utódauir tszocyu pusztu ásnak iesznek tárg^-aívaj a magyarság ei fog tüüfu a f&drói, aminí e)tftntek a hatalmai .görögök és rómaiak egy carthagót puazta rom le&j^ meiy-aek szomorú képe felett örámittasan íg&í szexaei: legf4tetai a ^Qilavis-mu£ ét na©" Szédtienyiat szavaiuak paródiá^akéaí. íei fog kiáluni, bo?y : „ M^a^fArország&«t éf> cincs ''* De, ka yalakbek fo^-e juta. e üiereíicss, ha igen, — mely nemzet lesz az? Á* m^ épen Qlyaohomályom kérdés,, »int amily homályos kérdés az» váljon be fog e ez miac igy kő vetkeaci?
Adja íetes. bogy ae így ¿egyen
• SZŐXM&E SÁNDOR.
A m. kir. be^y^iuciáztsriucr ftak aiStfO./tm» aíimu redeiete alapjáé az 1675. én XXV. t. cz. 3. §•& értelmébe« illetékszaba^ c<:éi jából szükségelt adóbizonyiatok kiállításáért a községi és körjegyzők vagy egyéW adóügy-"kézelőknek megtiltva lett. hogy iiyneaft bizonylatokért dijat szedni nem szabad rn:nt-aogy a közvetlenüi ierovandü illetékek keaelé-férói szóió és. í. éri július eteejével éietbe iépetti661. XXX: V. 1. cz. 8. ^ a b.) portja szerint az ilietékszabásra szükségelt adó és érték bizony latokat az iEető községi és
. • 1 j
Mit rejt mafi^ifrAü » jövő ?
(Poivt tú U vivt )
Aovrtriát elbontották a''esehe*!
Most iíagyarontzágri kerül a
bec i>em is. de ki wrazág némely Tádékén vcizó:veztetve feg ieom — Tapasztalatból mondom azt. tapasztaltam, de nem ha na ban, hanem ÁabzutiÚMUB, t^iöftöiftfi Bécsben, — ,a magyar miadig a m iga * ária tanul* — rgy íBOfféjt a köamoedás és ez egyszer kivánit®s roiaa. hogyha ''idí£ l^ríl laoulaa.
Ha iíées iakóit uácot . nemzeu-soge s»eri»t akttrjuk úe<MZtMfn) akkor tiszta Mk;iítberettei «erjflk ánitant, hogy azok -:gy ^hatodrésze bécsi és utói bécai oaxtrák, egy hatodrésze utagyar, twasz. orosz, frakcxia, Kngei
— egy szóval kftiéaféie oemsetkev®. rék - és négy hatodrésze cseh:; -ezen ajióbóaí^. mioóc Csehországból
Ccjo.;t>« az ixumetet Jioidogtían^ egy kiden. 62mí aem öirun, má> be-izékn, wiai esehth. — Éj a jaab^r német sógorok olyac roresen vették be i &eh" cselédeket» munkásokat, ügy vezelóiet sat. — De ü$m gou-doiUk arra, hogy amk a haiaji tiveívec oem értik — £>e jaég arra sem ügyeitek, hogy ez ttj beclakék aueiőbb megtaculják a német nyel-í vet; uem, itt tirUml. A
te»s- és aagyságos a&izocyok, vaia-mjot a tísassíooyok ée az if)ak€lébbre • ronták a cseh -nyelv megtanulását a cselédtől éi ma nem fogsz találni itt egy házat sem, mayben a haziasz-bzonyok és a gyermekek ae caeh nyelven foíy Utuák a cseh nagysám-mai a coöteraauóu — isincs egy izaiücbuaiet vagy kereskedés mely-aek tulajdonosa ne vokia caeh vagy egalába a ciea nyelvet ne beszélné
— íá ug>''( mint előbb a magyar nyelvet lökéiete&eo bmí pályázók e^óuybea ^é&ze^-tuoUek, agy aatt abban osakiv azot ptíyázók résiesúhe-rők - iegret^^ apátyizólrerateceimi.
TARCZA. t
Tehát a cseh bevándorlás házán tbai mar eiejéf vette
Szegény magyar tisztek hazátok baij uem leltek hazát ; — ide-oda ¿»bálnak mint & lapdátl — hová lettünk istene®, bogy a nagy Rakóeryak birtokát csehek kormányozzák ?! — Ha már eddig ju-tot-iuüá, kérdés, valljon nem jutunk-e tevabb 1»? —. Ne legyünk vakok, kísérjünk mindent éber tekintettel, neaogv a remény mámorából keserű vaíöra ébredjük; — édes reményt tápiáioi ahol lankadhatlan szorgalom
,>pan, sót eseiekbe« államhivatali suk-oiáboi - kik a cseh. uyeivei per ie£t besiéiik és írják -
És a bécsieknek igézne »an; mert azt mondják, ha magjarotkaí tan dolguk és ezexk& ¿étnélti kezdi* vagy íoly tat ák sz «i»sszfckéeteiést: akkor ezek tói agy« kapnak német nyelven értesítést, felvilágosítást, -tehát felesleges neki egy magyar ajkú segéű. Urtáaáaak «ültsége, b^ottcS''-h ajkara ok^etien sadkaege rac, mert ae« esak a eseh összeköttetés kívánja ezt, hanem azoc körülmény is, miszeriut vevói jobbára olyan.csehek, kik ¿aczán annak. hog>- évek óta Bécsbet; raBQ*k. még t sem tudnak néiueitti. - A gyárok. építkezések, a lÓToaatok szeraélyzete sat. majtuc-m mind cseh és bátran megszólíthatsz eaea közAl bárdit is cseh ny«iveut — terméézetes, ha e uyeiret bírod.
De cseppet se ütkö*zünk t»cg azon, ha a magyarok nem mr.gyarul, hanem németül Tálaszolnak a németeknek ás némeUi] Íoiy-Uijáz a kfc-reskeoéat ^ ezt mi már mégszoktark és etrtet teljesítéae ragy fieiBteljesite»e Csakis az illetö kereskedő hazafisági-
tól függ leginkább.
Teheti, ha akarja, de nem kell
neki- itt nines ,muszáj!*
-.. t.
Hazáttkb&n aaár annyira -tae^-feledkrz: Ülik önmagunkról, hogy tdbb helyen t bíróságok is német folyamodványokat tapnak naagyar ügyvédektől, szék repiioázaak, eaekra, — de kütöaösen Ausztriából érkezett, inegteresé-ekre német nyelrü végzést boznak, — bolott minden törvényszéknek — különösen a fővárosokban — meg van tolmácsa, ki a vi-öóki periratokat lefordítja. —
Pozsony, hazánk egy tori fóvá-rosa» hol a hazai arszaggyüiéte-i tar-•^UAk mag, no: kalktoatlan nagy Deákunk poHtiirei pályáját megkez dette, — még wak az utóbbi időkben kezdett kissé magyarosodni;
E bajon &>akib az országn^yok segitbetnek, kiknek kezeiben van a nemzet gyepióje. —
Mert ka a vöróe bársony kereveteken végig nyújtózkodva tétte-attl fogják nézni totábbra is a bel-állapotokat, akkor még szomorú tapasztalatok fogaak jönni. — IV.Béla
^ir
Bár ü SrZtt attoWgs. ríd ¿1 élet »éf ai:-f Me«*e''-.e« : Hof/ »rykoroe oly b5 r»,
JoUsmol k boldí»fiSi.yot rearild
F^y boa leány, ölrjáail*)
Ltnei k á«J rviu U láU''ett, Hin1 rtü L hont-««iröő: fa.ksc Mikict Ut u«ll«is«d «¿t,
líelybec 3>*féa«lű-laéá* V.
Kiai k a»lj»t ''t tlr B6»fa*ejjt»lí, — beper tust 1 tP''d, 6«! faxten.a pih«»; t t jtóü.elt B&tt túÍL{ Ttrjee gröket :
As 1)y JiOrl6 hoaleini ok áísblib-n f —
Ha u :stéa»6f meg U ibtrne Hófj hoicÁá s«a(j''«c dalom:
D« érserjncíc akgkj>tot hxagjkit,
Mlod »¡aimítjx L (s«Dt fi ékfoai''.
Ot^ti. «ÍEt * f»jl<5 ríric,
Ite''.jbeL u aj Ui o«q> « »•;: haiáic;
Melyet ér* i U-UI d«rt —
3 «Uf okpjk sár berritftar. talált!
Breratud k »Iráfot »»»ríilett, TeII® aert 4 riöf «int »rip Tokon? S kxirt klt^uk t m«fdir
K5rtllflai.(adTÍa kt»ded lírádon.
MitfSi. M ibráad-kbói ébreid — Defi i^-feit ery útítrn »«jt^leic . S*»retn'': » »xíp«t, cajyot, dj<u5t Síeíyec koron* — «. hoDuen-!«a . . .
8«».d hairiaj rirAfk e«ak
A biLriuií Tölt, mefyovk Lre!ét Uu«XBkÄa « Ujrbí u«relem, Oiy "b«Yöi»e wta«lfetí «léd. .
elbkfi^^tuj^k, ibrkodo«.n M.;st SJérmek 4 <U¿kától t r*géi r 82«rettsa, fcoty ts«m«i át J®bb«a JLtt. Hcj7 k áwát flUf jobbat izar«t«Q
¿j ím: Ulk*d, ®-at *gí mvteor, ^»eretteidet ia if*tr* meg TMI kotr kiiff *ejth»tik —
Ekcf A )ODt äU»«o ls aa^it.jc-^OÄ ?
AaSrt boly»»f ei oíyko,- itt,
Kcrerrc <áü«fcírt»i a csUl«c«e r a&t> *. sáJ- mpUl k gonéotxt
líeglelre Ott, buját mrfGKtkxtom.
üti oiat aapot k iepsötéUsflU A fájilkiom kiaeri lelkedet Höfy k kiket 4jQjrtél b rtjtfcd 5k BoWofuit" taéf látnod sem Ulm !
S c földi bálráuy ^xíroltirodon, EaiBv*c fÖiftU * rftgjk bi«Atái: : M: örökké «á » fijáai ««áán, Hocy «fj deröii a*#>ját »e» látákiád 1
De klked lejár «rot fök Lt rib#ruL tttiot itláukó l«p.-l; Bkllfati ki 4 «iráfok tiik»il. Hallgud, mit 1 c*4lofácy iaoket.
HkilfkM k tuUogixjüt,
E kir fBlé Worntó 4Íkoayon r Virif, mkdAr, »»ell«, »¿Skj. bor« — £lei.-á«láit cseréi sicdon ay. tea.
8 mire ikirOck naatait mtc icend, Li íittak wár fr aiUei toji :
H«1 nine« W. hol imádkixiá a«ért —
aki Idí leau méf — boi''lörtkikü!
. .• . .1 • i:'' ■ 1»
Mstatrkoy 4 d»c»5S;t sserc^stk wjU

Siert.
RÁKOSI ULíiZLÓ.
A Latour testvérek.
S35. köröi Li. Rafchelle kt,rr»ke-ásttet jobbkc virtgtoxt mint joleuleg. Cu!i«.d« ¿k«ak Ämorika nel gtikájtg tar-
lotnküv4 válukos^k m»j<i francaik, skjd aBgo! gjarmat levén, végre ar 1831 iki St Ö-rmkinec L»yo.féle sier*6dée értel-fraaeai& gya-rmfttú 14e.
A Mária« kflmék, aisireáet e tar-u»HW.nv Mgy »4, már Oaaadft
táővy u uoereUuk r«itak, LaeépAÓMi, aka&r az é«uki vidék«kn5i »Miliu.tu.it asoz&i hcwáak, ban«ts <uak
jk»aÁij a&i.mbo.B, boj^y a köaha«s aaUuk aaű: ¡gab ¿erjedúavtet al. Caakda, oua-áa frsnealaorskághtít lós túmucsa-loiva, e ráaabea a. frukCkik K.arcsjte<i«u«mre aetve. kims^itbelellea kincsfurráMá lón. At Oc«4a miadec a; ¿.auSje veUikedett eztsc cjjabb csitk íurgaimkvai, dt aüiö->eoaes Ia Äochellt, vevgődőtt-aaek közölt » <6goagjobb birsévre, gawUgkág takin-ietébec »cb: Üoráeatis kam Naataa cem ekámralla tol, sjí alad poraival, aa a óbbi a Néger kere»kedé»ról nevaaelo«.
At akkori kereskedó báxak k<Hk>tt & le>gbire*ebb v^ll a Latour caág, Latour Lene, 40 é>i itűfgot ccuóka áltál emelte fal ét biitoftUutt» a cxé^at, bi''.ol «v»g_>ua tekiö e ében it aúdún munkás éledek vegeu, k b»lái kűieiediet éreste, baiálos ágyaiio* sró''.iw. ki'', fiát J>uot áa Simont
^Kadrfa» gyariaakoixa* aaólott W aájuk. staiaat aaaoaakára ma^ábt», fog •sőiitam, Fögbaletien jóaágábái argen-gadva, bogy .ép elokdvai és Ulekkal ren-Aaüwe— régbrámbsui vagyonym ieietU a hogy asivalaMbes vt***tm utoiac taoá
£eec ELű-üepélyat oe Teaétet u''ifi. t.z &gg ö**xotsjtci.t mindaa erejét ae atyai aserelei. :al, buaaae óe rem^ajteljae takio-tetei vatva fiai egrikéce, miytatá:
Siojoc. i« vágjr as Ofagabb, te sdío-áig 7«i9(x dotgoaiái, '' jákarftit veled alaa játrttaír ars mittéaaoo kai tékákét éa aré nyakat, aaijafc egy «■éftoí»Mte>a« éa Béik<Ü6a^ataSlaoe''k. Kaked kai! tehát *:yád ayoimáéa íépes. te fogod örökölni vagyonos ét taroaaodeimein oagy réatát, oooaaa ^yttjtanaéttrt hagyok reád ét feddbetatied savai, jói megala-pitoti ááteie. égy &e<ja&>ete* amber iégj
aaagfotueU ás cnokáa, mucnada* sie-rencae. Lgjaik^-i, hirnár fogja korooásnl
Gondold meg, hogy a kereakedei*« csalá<^ büaakáaégÜMk, bogy t becsület jeiístTuak, ot Ui*n ét gjermakeid
elótt tartoaol, ha nem >« a vagyonról, de í asenynélcüli oectaieuől, ssámalai, melyet atyád léi ¿rököiléL
gsavai; végesve, at öreg kereakedÓ redókbe voou aomiokát éa máaik fia felé
fordalt,
,A mi láged Jáoot* mo&4á
,Te kőanjelmú jellemmel biras, atyád tanácxá: wbaaaoi kQvetád, ifjoaágodat a gyöayör, élreaat ée. téí a^aegooc tói léd, óvakodjál rét aaokáaaid éa fékaeg hajLa-moatúi, bagyok neked ia annyit, a miból tiaateaaégeaec éa függeüeaal megélbetaa. De jegyeid mag, bogy a péez, hs uem gy&möloaÓKtaúk caakb»mar elfogj éa1 végre ia aem nehezül reád aaot felelóacág, mint bátyádra, még h aa feledd, bogy ugyan aaoa aavei viaaled, a- hogy eraa • Ívnek, melyet trindeatttt becatilnek 1 tiaauiatbea kell tartaaia ra^deckor.''
Néhány nap malvt az öreg Latuar R+ní marka!'', vágraad&ietét falwjatotUk s mini eiórc kijeleaté, Simoc örökölte atyja sregé^ vagyonát, oását. Jáüoa egy takintélyec öaaaege''. kapott héaapéntbec e k&rüíoécy folytán Jáaoc nem volt ké-pat eirajtaoi gyüi6Í«léi teetvirje iráat éa nara^gjJ, boaauvágygyai aésatt Siococri ait aa éaarayéré, igy aaóU boeaá:
yjintű«., ttidá el, nogy hoídogalt atyánkra tanwi Wolyáat aem gyako rolta« aiieoac éa végrendeletében aaaDa don, lelke angailatn eaeriat intéakedett."
,¿¿1 van as igy" pledalt gunyoaac Jámot," ato rag; at örag^b, taélvetec a vidék asokáfait éa jegaú e réacben, nekem mag kell el«gedn> asee kár feletti vi-g&astaláacai .melyet nakea aaak ia má-*odttü.iétuégem okosott*
„Hall gaee meg Jáaoa* asóll Simac jancéi, méitatiankodvah, te* tv érje igaaVaiao ráü9Ía»aai iaijeaec ertam o.égüietlanaege-det, ée boaaankodáaodaak méltó tárgya nasi -rtgyok, ha agy akarod éa veled BMgQístaai kéas vagyok, stiadeo vagyő »»mát, anoaban asükaégea, a reám bixott érdeket ét név fenntarthatáta tekiotelé bil, bogy aaagyományi tömeg ogy»égoec maradjon, e aaeriatte a reád aa£ (ele réazt keaeim kSsöU togod hagyni éa óc a«t gyümalcaöxtetni fogom ai enyimmeL
.Kökxöaőm vái»»»olt Jánoa, éa uem ériek aectuai a kdreakedeíambea és Ben. tartok tfcmmitaaoiyao vtgyonr».. melylyel öanönma^am aem recdelkesb^terá »sa-badon, axatáo eo otaaai akarok, viiágot látai, a rám eaő fele tömeg artékének oaaasge, ha kétepénabaa ke»ex-£>e -ebe-Lem. aiégaegoi caáljaimra. ha asoabaa nem tarthatnék reá ttámoi, ugy . . . agy ie tudni tagom mn oatnáijak u

i
HUSZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI S 0 Z L 0 K Y,
B^czkmbíte 4-é.mi.
városi közegek hivatalból tartoznak, kiállítar'' Ezen maga« '' öm-ndeiei jó ¡ebz a birtokosok és birtok vásárlóknak tudomásai venni.
— Szflleteucó gyermekek a te iekkényvben ¡A kir. semmitósxék Majlath György országbíró elnöklete aiatt a napokban teljes ülést tart vrt ez alkalommal — felmerült eset ai kajmabói — a következű elfi jelentőségű fontos döntvényt állapította meg : , Ha a telekkőn} \ ben határo zottan megnevezett kiskorúak mellett még születendő gyermekek is szerepe''nek :ulajdonosoknl. ez utóbbiakra nézve mind a p^r, mind a végrehajtás folyamán gondnok rendelendő, küiÖLben ez eljárás a szQietendókre nézve hatáhlval nem bir 8 eíknOk
» m
semmis lesz.
— A phyllexera kísérleti állomásokról a földmivelési minisztérium budgetje a következő felvilágosítást
nyújtja: Az állomás a kellő személyzettel, a <zükséges felszereléssel és'' ki-érleti telepekkel ellátva, működését újév óta tényleg megke/dte. Az állomás rendelkezésére illó három kísérleti telep a következó helyeket rendeztetett be : az egyik a Gomba község határában fekvó Farkaid pusz tán, Pesten egyé bee, mintegy 8 hold nyi pbyll'' xera lepett szőlőterületen, mely nagyobb homokos vidéktől févén kőrfllvéve, elszigetelt fekvésénél f^gta e czélra különösen alkalmasnak találtatott. E terület a tulajdonostól haszonbérbe vétetett. A második kísérlet telep SzendrŐTi van. Borsodmegyében, nagyobb phyroierás t*rtfiet közepette, mrtyet a tulajdonos gróf Csáky László ingyen bocsátott rendelkezésére. A harmadik telep, melynek fóczélját az elieutállő amerikai szőlófajok szaporítása képezi. íz orsz. magyar gazdasági egyesület által az Is''vántelki gazdaságban rendelkezésére állított te aletec fekszik. Rz a terüiet oly minőségű tiszta homoktalaj, melyben a phyl!( zera az eddigi tapaszthatok szerint egyJUtaHban meg nem élhet, én meiy enné.fftgta pbyíloieraiDentes szólók tenyésztésére a legalkalmasabbnak mutatkozott.
A likig:
ájtaláaot fceí«£-3*géfy*é-eg> let osö-dosltotí áJapsaabályai. Tf>bbea ké-leaő. -ödtek c h''ta^nu« egylet intentiója felől.. *xért jónak látjuk annak aiapsaabáiyait agéei terjedelem ber kösólai. Sscrk.)
1. A.i agy let cáme, exetja ée »sékh iye.
1. §. E«en egylet ,nagy-ka»izaa> ál-aiaaos brteg-segélyiő egylet* étimét viaeiő.
2 § At egyle. ex<> ja: a ) férfi ét női auj*it m«gbet*gedea esetében gyámolítani.
b ) esak elbaiáloaáaa esetében a temetéei költség fedezéséhri járulni.
3. §. Eten «-gylct ttékhelye Nagy-Kantssa.
4 §> Ae egyle. terj delma: Kzec egylet ál-: ráadat, p-riolc éa tiazteletbeli txgokból-
a) rendes tagok csak ások, kik a as»bályaserü felvételi jlle''éket fizetik, a heti járulékokat lel jetitik. a eszerint as egylet alapjából segélyzést igényelnek.
b.) Pártolj tagok mindazok, kik legalább a srabálysaerü heti járulékot Sietik és at egylefaltpből l-<nd5 bármely segély exésre igényt nem Urthatnaki
c.) Tissteletbel i tagok ped''g mind-ások. kik aa egylet »jrágoztatáaa a ált«, laban a közjó ema.ése körül, bizonyos érdemekot sxerestok maguknak, a «en öltből at egylettől ¡¡Sttcle befi tagokká ki jer elletnek.
ő § A*oa tag, mely a péoajáraié-kekka. 6 hétig bátra mar dt, íráaiUg megintetik éa csen ír -átéri 5 kr: fizetni ''.srtozia, aki pedig ez intée alán 6 hét alatt kötelezettségének m«g nem i elei. megbetegedése esetét. a hatrsWkoa hetek ssámarányáhox méri ideig — meiy be axonban aa intés előtt'' 6 két nem saámit-Uúk, — pénzbeli gyámolitáera igényt uem tar bat, e várakozási időtartam aton b«n 12 hétnél ''.ovább uem terjedhet AronfBlül jogában ál! t válasxtmáayoak, a beti b fiz«te*ekoca hoaaaabb ideig hátramaradt egyént a tagok lélsaámából tö.-őlhat»i.
5 Axí>n tagok, kik ax egylet érdekét csonkítani akarnák vagy a ke-ieiC választmány efleuére caelekecoéoek a»» WntaloBeaoák, *agy gyaláxni meré-stelnék, ac egylet koréba kitoröltevaek.
7 A«oc kik az egyle''
bői kilépnek, iámét felvehetők, egyéb jogaik ée k8íeie*etí»égetkre néave aa ujOBKB b«4épeadő tagokkal ,''egj! en''ők ; csupán *mk. kik eikőltözkiKiéa követ kestébeo léptek ki. m-nteodök fel a felvételi illeték üretése aló''.
S § A kitörőit, valamint a kilépő tagok, as egylet kör éből tőrtént kilépésük ke! minden követeié«, tőt keaeléai jogaikat is elveseik.
II. Kei,,lé*. 9 Ai egy"''»i ketelóeét egy 18 U^bó! alfó válaastmaoy teljeaítt", jogában
.Legyea amint akarod'' válaarolt n^ ugodian Simon.
E* a két tes''vór hidegen vált el egy mistől. Jánot elhagyU L^ Rochelle i a uéikri, b<;gy valaki s jthette vo''n» m»ú iránybuc. távcaott, S»moo birtokok» vette at atyja. ai:»j r?áfi«gyott örök éget
Szo«-g»!ma, b caiiietea.ége áltai emelte a Latoar cxég hírét, VKgt r»n£t, m«jd ujabb boldogságra talált egy m^g feUii jn aáaaaaág ti!a., »tercncaét J.(?lji4_ T de meg ia érd^m^Pe e boldogságot, mert fárudha''artaou? doigorott, caáKhogy fij-dalom ! a kárataágban talált boldigaága n^ m t»k£ tartott.
Sieretett bitf atársa céakbamar megha.1?. egy lei cy kát hag; v£t írVtiul «. vigK^nAlbátat^aD i ¡jának, egy kedvet leánykát, ki b Idogah édae au; jának mmdf-n erényeit örökölte.
íten oaaládi esrménr kösbec tőr. tént, hftgy Canadk francar»* bír ok ka lóc. Simou eléggé ügye« éa elíWátf volt, jő eleve felfogta aton etfinyfiket," melyek ■eo kőríTményből a kere»k«delera e i^á-ramUnak, ő axoauaf a Itőrm^keime ke-reakcdéxbex fogutt ¿a miceen vállalat* »•„I-pöen »ik''-rölf, néhány év aht( bir toka te.emeeen •mcHti-dett, hajói mnwec ''.»•nger^D jártak ét a fald minden poatjára elvi; ék a Litoar eiég himt-rét, — dic«'' Ag-ét. 1
Egy nap e«té!yéo Latoar Simon leány« msHe t a kandal lő előtt ült, a >xerencséa ps büsnke »temekkel kiaérte figyelemmel gyermekét, ki jeVnleg bim- j *é»K 1 fogl-lkoaott, e mankában bámula o« Qgyaaiégfft fejtett kf ée ritka arépeégü müveket k^titett, a leányka ttemeit a munk áról i éb- réhs felemelteé« gy^rm-k» M-retetl-t tekintett atyjára -éa'' midAc ilyenkor sremeik találkoztak, egy-egy éd»í mosoly rónait végig arctakon, egy-sz rre fe''-áru! az ajrő egy ina.» lép tíe, j -l-;otve hogy egy »regény en ber a hác uráv«! 6hajt»u bestélni
,H dd lepjen bc* atőlutl Simon oy u^udtan.
A belépő láttára a leányka félénké« simeit utyjákoc ka^ebb, valőbaa aa idagri [i uleo''le kévén biaaim^it kaltní^ tÍMtátlan éa rongyát rskáiiti nagy ayomoroaagra matatott, booaaaj axUrkét
stakáHa, toaaált haja ét t mély r«dőkt< m-Iyek homlokán barátdákbaa vonattak kereaxtül, visasa riaaa''ó kifejeaéat köl caönöxtek arexának.
„Mi akar tötem fu kérdé Simon aa id"geni6L
As itmeretlea vendég a helyet'', hogy válaaaolt volaa. keresxtb« f«nta kffceit és merev tekintetei vetett a gar-dag kereskedőre ét leányára.
Sxmjnn, mii jtixániJL telve Simon, a ssokstLa látogatás ée ax Tdi-gen hideg modora 61 5cmaga is megdöbbenve.
,Simon válaatoU végre ti ismére''.-len vendég hit nett is iamersi ráru''?*
E esavekra Simoo megreedült.
Nagy ég! lenaUégaal . . . Jánoa ,6''iremt'' kiáltá a*r»rtan, mindketten sní>anai egymás karjaiö» karoltak.
A ieáajrka la selemelkeé*« aaékéró. asokatU* éraéaael aaem.élte a küíőnöe ta lalkoaast, de Simoo feléje -exóit, halk han-goc sngva neki. »hagyj magankra, aonatj visaaa aaobáiba.4
A laáayka a agy aivá^ttaágt da-
3»ára eajoálnU k i fe je«é«éir*i engedet! atyja óhajának éa Uroeott.
''^Folyt. követkeaik.)
Jöveudelés.
!»iro3 írem kit aiiorulo«
ÜTj le ¡4« «¿né* <
8itu, lies«, eaaic szaporát.,
Ne fi''j picii y»rlém
Adta« ide kis karséAnt,
T^gjed xi enjimbe. Ug7»n ÍJ. uUo>, piro« »rrsoá, Métt furáitok félre 7
Kit fojsz rjkor ^ idOfitiL,
cask" b^líT]« Bjaye, »^.y», i.éCasd csak S mit Urtaax íeőie?
Ez erfcske, mol; ug-r löktet. Oly íie-e««n. frissen, Iuä« otíRera, aií sutJofja, Hofy tupa té a ioaeeea.
Adja a> ig ksmzr jöjjön At / botíof -<ra, Aírtif Isiken, s«r &
Ve.ark fofieióba.
PI-ZKíiE ÍU.J03.
ál! asoohtt ü kőxgyülé«uek, a válwxt-•ni ,- igjaJoaa saáratía sxüks^ghes ké'' peí at«pt "''.t»ní vagy taTésbitení — a^ egyieti ort ^tiavasié saavaaattal bir. 10. § A váiaastmáay áll: a) ar sinök oől bS 2 balját tea elaokbúl
c)afv péat táránkból
d) 2''titk rból
e) 11 válasttaáayí ¿a 4 pőttagkól Fixek kiratakn leendőiket djtala
óni la ják el. Aaon''ban-a válaaztmány belátására bisatik, hogy at üzlet kese-léaére kellő éa a válasslaány által aaő-tobbaéggel válaaxtsndó fizetéses személy tetet alkalmszhasaon.
11 §. A rálaatfmiuy határozat-k^peí, ha fteaies számának »/s ré*xe Je let van.
12 A választmány tugjai ax egyle». l-gjai koztil a köxgyülée álul egyszerű ízóffebbséggel választatnak. Szavazatul b''rnak mindazon fe^fitagok, kik rnz illető kösgyuiés előtt legalább 6 hóna P>g egy''®1 Ugjw.
13. §.- A választmány hatá-k&ré hex mindazon ügyek Urtoxnak, melyek határozo Un m egylet eloökéoek, vagy közg; üléaének nincsenek kitűzve.
U § Ae eénök teendőit a kővel í">zúc kópeuk:
a) képviseli »z egyietet a hatóaag előtt és 3 ik személyek ellenéb-c.
b) Egybehívja és vezeti a közgyt-é«t éa a többi válaaatmányi t»g kőzre-ii.üködáaével íz alnpeaabalyok megtér-. Ú** felet, őrködik.
c) A kisdáaokat a titkár elienjegy-ével u:alványozza.
d) A* egylet jrraalataít, szám ad isi kimutatásait, a vilaas tpányny«1 együU iráaban e^kéesüi, a kőngyüieaaek eiőter. terjeaaí; ée cdd- k at e.gész műveletről jelen''éat tesz,, végre az fgéa7. számadási jeletrtéet hiriapHag közaé teezi.
e"> A kflagyttlét hsOároitauit végrehajtja.
IK. Kőz&> ülét i 5 A rendes közgyöléa áv«n kint iegiiés.''bben február hó végéig Nagy Kaoitsár megtartandó és ennek megtar-tásápőt az egylet Ugjai iegalább 14 nappal előbp értesiterdő ,á körg} (Lé* ha úrozatkepes, ha 30 férfitag jelen v*n^ ha eZ''.-k a megfelelő számmal meg nets. jelennek az elnök 8 nap alatt tartozik nT ki"''*gyttWet egybehmi. szoa világos m''-gjegyséneel, hogy aaon a jelenlevők mifldeoeaetre határozatképeaek lt^aaoek. A aözgyülés tárgyai x következők : a) ezámadáai jelentés vaiamioi » számvizsgáló b zotlmányatk erre vonat zozó jelentése és t válaaztmáryaak a le folyt tislelévre szóló f''-imea''.éaű.
b'' a válási.mányi tagok, valamint 3 tagból álló sz''mrjMgíW brtí^Uégű.k választása.
C; s tiszteletbeli Ugok «aetlegea kinevezése. -
d) az egyleti orvos megv*<&*ztása t fizetésésKík ta^gkntárortáaa.
-''gyieti tagok által borott iodit-váayok elin é:ése, melyek S n*ppaJ a kösgvtlée a válasz''mány elé írási
tag felterjesztve Toltak; névszerinti ezt vszáa csak akkor alkalmazható, ha «m einök által a többség ki nem vehető, vaey aa ax 10 egyleti Ug álul kiváa tátik.
IV. Egyleti v».g.0ü.
16 Az egy!«: ragyona Ugjaiaak hetiléseiből jói&kttjc^-. .hajy^mi
nyokból. aispitvtryckből ét ajáodékok-bei *''Víti «redutét.
17 Ax egylet öaszcs ingó va gy ona, T"agy ai axt bistoeitó okmányok ► i egylet pénztárában őrízendők, ennek j kalcscsal kell ellátva lennie, amelyek közül fgyet az elnök, a 2-at a pe''nztárook ét a 3-at t torrend azerinl feltigyelí va Lsztmáavi tag kapja, ugj b°gy a pénztár csakis exen 3 -gyéa által nyltta hss-aék ée záratbaseék, miérl is tx illetők <»en idŐUrlvm alatt t májvk bisott vágyóéért az egyletnek feielötek. A pánt-tárnok teljetiti z fizetéseset, moly okból neki ax «.főferdaló kisebb kiadások fede-*éaér* bíaoayos péwésxlet utalváoyot tatlk, axonban a Myt. »«Ükség4e<ek fe-devése óién még maradó péezöss»^g gyü mölesötős vége« egy brxto» pénz''árbs teendő be. 50 frton felüh ösazeg eaakia a Tálasitmány határosat« folytán t-bető fotyóva
18. Egyleti visxonyből netán ''■redő Twxilykodísok elintéaősér« »tssá gos töraéoyéink >^68-rk éri 64-ik t. cs. axabváoyai afkalmaxaadők.
V. A betegek éa betegágyasnők
s<-gélye*é«e. 19 §. T».gokaI felvétetcek ailcí azok, kik éleíök t6 ik évét betöltötték: minden egyleti fé>fiUg 18 éves korábac válaastőképes éa 24 éves korában «Q''-g-válasxthatő. |iendea Ugnak 50 éven felül ¿enki fet nem vehető, agy szintt pők. ba éltük 40 ik érét (áthaladtak. - Exec kivftl teatileg ép. ngésseégea éa maakaké-peeoek kali lennie. Miadaiok, kik idült vagy »érvkajokban vagy más korbaa snanveanak és exsket feiaóteikk nlkal-mával el hallgatták, ka a most emfitett bajok következtében megbetagadbek, segélytéai igényüket elveastik.
2^) §. Ax egvl^t bevételeit képesik : fc. a tagok ál- -ijes ." felréte! ¡¿miéi ok,
(Kolvauá«. Sövatkaik)
Hrlyl hln k
- A ,mnfi/ar korotui
orazágai vörös ker-*sl egyUlo* .knaat helyi fiókja'' a loiyé évi no«- ki 27-én tartott ülésen az - «*-.
Jyok ÍI ''i ét -kevmieaA §-ai ér eis-ebe» megalakulta válaaxtmányát * 9-ik §. axe-rint 24 Ugbó-1 követkaaőleg alakiti>ttai Odvardy Gyfi''^yná, Vérteasy Ivánoé. UntenbergT Ferencine KollorFerenczné Sz^p Lászlóüé fj Reixchl Venczelné Weltoer Jakabné, B ck Vilmosé, Csák Asulne Eskák Lajeeaé^ H ífraacn So mánéj Kobc Jóx.efté, további: Vérteaay Iván, Osesznák Lásxló, Baiás Árpád. Beck Sándor Dr L;pp Vilmos, Spar saam Pál, Lénárd Ernő, id. Rritchl Vencxel, Göde Lsjoa, Vértea-y Béla, Dr Hanny Odőn, Pöitz Pál. A válaaxt mányi tagok elvála«ziáaa utxn elnöklő Vőrteajy Iváané trmő felkérte a jelen '' levő -rálaaz''-stányi tagokat» »«jjan aa al-paz hályok 10 ik § toaa körülírt jogkörénél fo^va, óhajtja fc a twztikax vá!aaxtj.aái asonDal e«zkű.óini, vagy pe-d g axt egy később t«.r:aadó vál. ülésre "kívánja eihíUsx''.a''ni. Minhogy a jelen-iévftk a liazfikaf ajoo-tmii megalakítását inditrácyoxukk, a valaaxtás azonnal m«g-tör''éat és p<KÍig következő uredm-ny nyel: Elnökökké: Vérteaay Iván ügyvéd és Udv«rdy Győrgyaé. thtarra: Pdlts Pál, pénxtáraokká"; Untenberger Ft-rencxrvJ választattak -el.
L — A keszCheiffi m. kir. gstda sági t>nÍDié*et haWgatóiusk a a''-gély ?igy!et jkvárs rendezendő táncavigalma mint ezt már malt számuukban íi je leztüt iCví éri j-raar hő !4-éa leendő As e .ánozv iga lomra ¿«¿tó megkivaat itt köxMjbk: Meghiráa. A kesxibelyi m. kir gsadaaági tani«t''-»^t hallgató a ág a 1882. évi janiié- bí 14-éa a ,Se-'' getjt'' Egylet" javára, as Amazon szál I da nagy''érmében sorsjátékaaí eg; k«l«tt «irtkArü tár,í»ei.étyt rewéas. A
roDdTCÖ-óg. Chccx^nski Miklós .ht k. «1 nök. Adamroa £iea, K.«pa-c»y Ká-mto^ MüHt Jánoe, Wiemaua Bérezi. _Boní Gyula, Sxmbő Atnold, SzITvásy Ődón, | Horváth Gábor, Knbiceek Gyáia. tU-genakergf- János, Safl^s^y Józs''-í R^tk Károly,, b h, póaz ára k Ujft usy Imre b. b. jegyző,; Németh Bé a b b alelnök. Keidet« Ö órakor. Üutméijjegy 2 frt. css-látijegy 5 irt, ogy drb. sorsjegy 10 B-''ép''.i ée somjrgyek k-pfiaiók ax isté zeti Ukfe''ügyclőnél, este pedig a péo*. tárnál.- Kfsorobndí txrgyak és Fel<l fi intések köes5nattel fogadtatnak éa kir lapilag nyr^gtástataak. A kik megkivőt aem kaptak vuiaa é* erre igényt t»r-tanak, ssi veekedjsnek a bisottaágbox fordalni. 1
— Ko&jitiJh tyinicók E*y vidéki| ttr Dsríxs S?T«ka ffl''benaásró srép xenfjé a Korona éu^rmábeo kaligatva, basatta a Kos uth indulót, «-égextév.-l egy csomó bankjegyet adott á*., mely nagyobb mecy-oj iségá Koaaatk bankókat uruisaaaou.
— Üj UtnfoLy: m ker«k<deimi íljueág azámá/a. WiibeiiB Jótsef Woreak. Uoár esti tatifulyamot aylt folyó ér d»-cs. 15 a keres''k, »zám un egysterü éa kettős köny vríteluó''ból kezdők és haUdók xxá
- kúióa- - A ketdők-
Ké főn, axerdán éa pénteiea, a haladót kedd CBÜUir''okwo át jtauntoaion nyernek oktstáat.
raly, Oeeaanyák Mtklóa, Üa^awijak J^. z-eí, Caeatnyák Ödön, HerteiaM, £üar, Oltay Gaidó, Petrice Lajos, Botka F* reocz, Simon Lsjoa, »tnder L.jos.
- Rt János mura kerest ari U-kós a tsját es Lajo« Jó^f, I,tTÍ1 ^
korú gyermekeinek verték aevét baj ügy minis eri engedélyly»! ,Etlé0.f..re magyart»av''otta.
— Kotláiban, a poétával sg^en.
"" aj magy^ kir. államrávirds álionu koriá"olt napi asolgálaltaJ már megnyit, tátott 6 }
- Megyei baxou^gi Uggá a a. 4. sod.k aa* vasáénál Ep.r^y Sáodor v.iasx Tátott meg 37 stavasxtu! 12 szavazat ei lenében.
— MedrendUóeset Báx.köt.ég-
bee — mint hiteh* egyéntől halljuk, uinas már egyetlen egy igavonó marha sem. A azáutáarőT ott már lemondanak » a helyett kapával forgatják a foláet.
— Meghívd: A kesztbeUi ,caó n. káző-egylel" f. évi deca. hó 11-eo d u. 2 órakora városház tanácstermien rendes kögyÓléit tart, melyre kivQl ctimxett Ug nr exeaaei megbrvatik. Tárgy soroz, t; I. Elnöki yelaetés a lefolyt ávröt n A azánaadis benwitaUsa. Jü. L-ditsányok. Keszthelyen, 188 L ao^. 22-éa. Vértessr Béla egyleti jegyső Dr Csanád; Gu.itir egyieti eIa"Ők.
— Árverés Zorlamegyében — Koaueak* J>«sa 4Ü0 írtrs a. iogt..deci 9. Gyep A bee JSWgfc ) - Tóth FVr.nc-327 frtrz b. ingt. deci. 13- Szeo: Mártonban. ;K''-sz-bely ) — Lakosy Gábor 2800 frtra b. ¡Qg''.. inct 12. Szigligeten. I — jtklin István 820 írtra b. Üg jan. 9. Medeiiczea. — Spolárioe Mátyás 514 írtra a. Ingt. jax, 1L, Derzainoracaeo (Caáktoroys.j — Bírtam Pe''.or 475 írtra b ingt dec».'' íT. Ss"p-sdeD. - ¿«--pák SMsdor öOCKfrtra b tág<. r««. 13 Fetaő-Mihályo»ecx<jn. — tiocva h György ué 229«! frtra b. »ngt- j»n & Nrk^czoa. -Kiss Márton 1068 írtri a, ingt d-m. 9. Goricaanban. —
— Sasai rövLi hirek. -Telepitéai bank van »tnkutőban — K rálvaak viazoooxva ax olaas király láto-gatáaát. — ű^rove Aeta bpc« i kfc-jiegy
elaök meghalt. — Üőréuyhaaa pecsétje kétfejű sas. — Királynénk karácsony uUo AtgíTáht m<»gy róka-adá azatra — Tiszt -Kaimat skad>misi ;g!fc«gEtétattáeeo»sa; váimsetaloa ssag — Ga:d»gi Mérnek Tkrv István arcs-képét köaii, — Farkas Miska gy őri zenotaraulats Madr dba megy. — Európában évenkint mic egy 2^000ta.ber ess fiegyHkoasá. —
- KUifőldi rfotá hirek -Berunarú: ^«raht a astávok kiftttyöi ék — Garibaldi iátagaiáaái (e.esit üans-bettának. — Pasaanante - Um''bertó ellent merénylő megőrüli. — AagussU német cs*rzáraé a vör'' s-krresxt egyletnek 1000 frtot adom > Byotott. —
4e«>7 P. »01/ bus rifjak'' ftsrn. ; b.''í-
aik s02öíoe:5.
Kottori A tárir I m»jé ksss« s5-saenet'' ktea eiteeae u ajazai^tn-t 1
^609 Z,-Sxt..Gr6tk X caáíolat mif fett folat b''lyes, ne t ««tnítr
iksdí'' *rfi i uí
a ¡.yi.''érbee koaftU-rS.
4810. V. Xinct.
HM iza is i III ■■ssi''sasa J—
Feielőa aserkees''ő : EÍTQRFl LAJOfc
— A január 7 ki bál érdekáben s. következő aorokst k^p uok: A N«gy-Kanissán rég dőktől ó''a szokásos (U s. január 7-iki bált ea idény ben ia ohsjfuk megtarUni Zalann-gye fiatal»*gán»k •> bb tagja czég nlatt a tul lapon iri .lévsorbol álló readaaőaeggeL A rradez/''aeg kei; be!i tagjainak asegbir aábói mdc fogva tisztelete! felkérjük, naivr.kedjék értéaüakre hozni, Dr Bencxik F«renczhez cihnzendő levőiben, e!váll»lja-e a rend-xőséget, s axxal egyattat a ^el-iőaség-1 ax esetlegéé d ficitért a kiváa e részt veaai a bál'' elő kéazito egyee üiéaakbea, vagy a tekintet ben megnyugszik a helyboh tagok által teendő intézkedécekb n. Midőn tzives válaaaát as ügy aürgt''saégéoél fogva po«u fordultá v»i kóroök megk üldeoi, egy »Hal figyelmezte Aül megj^grexzük, bogy annak elmarsdáaát tagadó válaszs&al egyértelműnek tekintjük. Nagy Kanissáo, 1881. évi decz. W 2-áa. Dr. B*T*czik Ferenci eloők. Baboas Lást''ó j^yző. Gőzön Sándor, Tőttóey Béla, Véber Károly Dr. Poafay Sándor, KarczAg István, Baboas Lásslő, Dr. TuboTy G; ula, Fs cs Lajos, Dr. Trípamtv Resső, Hanny Elek, Sobestáay L jos, Lfr. Sz&kere* József Freyler Adolf^ Dr. Bencxik Ferencc. H-nax AaUi, K«e írván, 0roexváry G; ula, VukAdvay Imre, Merkly Antal, Simon Gábor. Fülöp Kaxmér, Lengyel Lajce, Dr. Weist Zs<goo^nd, Dr. Staiobach Jóxsef, Guttmaaa Lásxló, Fischl Pál, Jkrvay Lajos, Góxon Láaxló, ''Nankövica Sándor Oaxtarhabrr Láss ó, Vislené^ay Jóasef. Vixlend va." Sándor, Szüc^ Dn»ít Spur János Dr irv.y látván Dr ZarLa iZsigmond Zark» Miklós, Fábiánios Ká
Nyllttó r *)
T''t''nteí«-« sví»-k t ur ''
»ecj*» so»« ''.orjf ^c. siá~-ab»B s
.Hsln .k ckr rofo''S a s.S. t t >*t .grU''.-i kö.-jecjsTaés feíkírj* i otltt. a. kir pá»sifr-ifatfaló igot Sopruabao arra. hojj kelybWl Wlyetr áradását szigorúbb elUoSrsés tirgy.Tá t gro miaiási nálam 5 és 10 kr.,.oá, lr«f ae« ka(>Lat»S Á «^a lerátoa • czikkiró, bo^j enjsic m üg. bet :5i.bsiö.-iaet! fi^ysimei-trtrén, «iktrt a.® "aratott á» kojj ! ály»f»»ík-»ífietát ■-g/ará-t kínrt leo mái rárosokbat fedazai.
Szirsskodjék tékát, tsk Sa.rk.sató ar, a KagpoDÜUtt kárdí« áolgáhaz: b.caes lapja basábjaia ki retkese Tálasaoaaak tárt sa< dsi.
Sole» körjegyző ar körtlb.lli] l"kóa*p óta »fta^ik bc''/bali bisau''í^a» %*v 1 időszak alatt ejr»« k tiap^i okfc
a nohaxteiésr., bOíV bCyegaraiáa: álul kcdMábsa íraaakadva és kárositva Jett »olns k-taros»tt»n tagadon i* °5J továbbá okka-ké».yulem lait »«bu, bélya. ssükaíc sf ''-oak fe des*«« eséljibéi *>ás rárosvkba loriaix, *st ifjucrütc haza« ráfofásuak Wly^»-»®
Tát sasai á''aai lUspotóá« igayltoak, Wr L hi !»-«a. »¡d5o I drb 1 írt W. kro« «. 3 ír¿ 50 área Wlfesirt kíldótt, t fri 50 kroa*», miMi ae« is fkáJ la
adhattsiai áa ti 1 frto. éi 5'' k o.ak h*tyé»», m.íyak i; sn aa a<p dáiuUojáx: sii''otytek — kiaaoi-áitattApi neki 1 drb 9C kr©*, 1 drb 60, • "drb íO as 4s 3 drb 10 krosat ?
Lehet-e felfogás •setiat. *(v«s
fajok elfogyásának esbotősége klsárrs akkor, tritiön a aa» ybaa. béiysjbevasáriásaai ax nét távol c»5 Stmrjare v»crok a«a»í ''''a i* leb uWfes-e áolca or kéoys-kedrfeek aakor is eleget tanai, álkor ax ( a^jes fajok kifogyása ¿s ajbóli beisorexh. táss k5»h lá/poai
ápre — m.inu áril.t B esetben, ogr T%M±r
nspi napra C-sít, midSu a a. kii. adibirslal be var ránta? A forgó aikalonjaai bétfís aaoi.uai rsggfcl i ¿witam a b;ái.yv — 4s fel''ltea most, de mSgssokiaM »Indít feit''®1 a bályeg-tartási ea^ed lylyel >áro kőtel''-«^1 »egeknek, amiről ki»zea Isujibb -a :sfcai»*k s kir pénztfirók t. an^ágot, kik ItfSukiai p«» tosac iöaatk is U -- áitas <■ *s
vizsgalatra. Erek kíxony aegtesaik kots.s» tágöket áe & ■ .sorainak &cá ar éjimet-te tóéra.
£ rovat aiatt kSelCtíért fMa»seéy<
vállal a
Saerk
HüSUgg mOLTAJf
heti" *6rJ i:1- ''t''iitt»,u
...ál a. Illwn- ;rá*yx®« tá*a aui »i*-
H? ¿a,aal.i*b« foráml. « a«yb«l feiarób-¡£,tüá»ttI4ba. U todatlaaaág- é. sktaia*
rfa.x^. v^or LM .¡jara^o tej ki* Po«tuTÍgya
fci «eir aat-éiy » k&rjagyié wat - tán ea-ladu »éli« u — k»**»^ aaak&xüi
» . ) T L íj ll itt
i. t. körjagyaí ur faakcél forr« kétaxe-raaec tajaái>ora»éltá, »«rt tűig egyiéacrR al-u» ?;»aa« -.&rak»é»akoak játékani »solgáL »m ri4 KIK Cét lUü«, »i»rti«TÍ! eljátasa a t Napiról oabérokat, mert ai e térem vaU má-kc.d*t biaoay mái intaoc*iOkkiJ jár kapcaola-u* a blo: i — ásBOiciilií utálatot ''■•»Ur-aégévaL
Fc.vi.i 4Í >K:k«M0 fii bcafie.
¿»*. »rt. maíyiyel vat aaereae»/» ¡enni
K« •> Z -82: -Grólftot 1881 nor.niber M alázatot tarája
Si&fttr iffiaci
ZALAI IÖÍLÖK T
Divat« • éri> k«« UriesMjl «¿áadékokl
Saéf, «iiaaaUkb&a, jatáuyo« árak »állati tiptatot Hagy-Kaaiaiáa
PT MILHOFER JÓZSEF ék^erésiné»
fóatcxi & rárakta« iuHtnibat
Oaaas («¿asarelt raktárosbac * .''egujab''fc wmj , ufia:- e ¿ráftkó-ékaaarak. »gén esftat kéaa-l«t*k. tórákká »''eáiw karait a grá»áx-éks»erek up rá>a—Itéhi t, tejaietóbt áiafc a«B*a
J ttllliatók TijíkeaUeí n«>á y tirryak irtit Ma >ogrxM 1 pe % kapkatéfc?
Síi ara»j íjörftk 8 írttal felfald. araay draláa«. kaigyek aaámárt 36frtt<Ufalfelí
Gyéaánl gyfirük a ralédiaág jit- Araay ».iái: ók 5 , ,
áiláaa a.aiieti 11 . . Araay ktrmtuk 2 , ,
Fért a/>uj rttk 4 . , Ara«/ >a''&iU<ák íbn>«> í®fg«jlO , .
áraay . Araev karákek l&
DECZMBBR 4 éc 1881.
Aracy iaicuui itToa* eaá.t !''/, .
. B-dálllÚ S .
, kcrctü 2 .
Gjia.iai füffSk biatf''-adt; »¿rral
vx(i*U< c t araa/lMt. ¡ogiaWa 18 x.émj óraiáa«a«k aruk taAmira 14 11 próbás axf*t erftkaiinak kiria kalaaa«", Uraa-. i UjBarít. «rínerík dekijt 1 fit. Mladae agy«, raktáromoa hró, araBj-- Ta*j aatrt tárgy t a kir. f4a;.U5 bir.Uű aüenSrxC
pröLá^dral «1 rfct lá''ra. ^.''''ddigr« >6 k«k»a»emei torábbr»- i laoatarUAi, ^gAsUb l{y*la<a«ea aúaáaoki kitdaS mmCtágd
tár,yakra kriny &züt! it fctóít«zerekbeiij,tia7J.áraka^;.t;.xia.1tut
•«iböirt - L dij. Ezfet artai
Z E N F, I íT VI n V I? U dw»bot jáu«.nak ! ci.ti
MUYKiV, ■ATe.bare^.dob.i.aadoUhirfajitík
zaeBDjei bangókkal,
zenélő szele 11 cz ék,
íi*^"**tovább,: -litere, kinhMn, *r.«.r bát-c-Wk, ffcvképa,bB«ok; mrarkíajíetak, lr*r«k0^k, k^truiar
tók levdi-nroadk, dobáay áa gyuíaUrtók, dolcosd awlaiok, oalacakok, lárcr.k, «ékek H6. aunaeoík «Uátri A UgajaM úy Matt fJ ári a á^yekat ajiolj.
F.H Heter. Sdrnb«i
t-«kk egyes« Enegrcudeláe auUl *aiódi*ágvt; vidáki gyártmáa^ uiiodtfü ml, »«Jy oem éa nevemül »űeü A gyár aaji? báaaíi-baa vaa. i 4
^^ ^ ^»«t-pjB^ oaítt-mj^
sftxaoipn tnof»,Bf jBimSi Qg (udy xeySa ¡^j-qajeüuB ly^^üij
fi« Syaa^ , ^f i^Jm, oOO oe»"^"*^-''"
1 iC O
z a s.
MILHOFERJÓZSEF
N a ( jr - K
a b
áktxaréas
> I b á B, föulosa, a vároekás átelleaébeB,
Halljátok ós bámuljatok!
A J á n
okíf^eles. ne^éaj, aki mtodeaoemli ru muakáuab. uévaaeriu : % lakatoe- ét gép-monkáb.a jártaa. jó bixooT.lváeyokkaí lreDö»ikc*;t tőbb eret. a( oraaág^knál oaéplftgep mellet: éa gőamalomba« mttködfttt: aikalm-sere. Miül aradalm: gép. a*é. kuvaca.
- Bórobbel e lap kíaddbl» akiábaa. 2—s.
í
er6»,ik6»&t fehériE*rxdá*áért 4í> *Tig
áftiaa
'' Cr áa: raktár baetárat i tl it ®*!yau latxá iiu-.iaa adat.c ei • ín SO kr MtidéK t^j f^díE aiáo»*4«4l«{ aiiac««ki ta^ egy kdl6c5t»x: ayej-*>ti ii 5l dajaw»«. öouá^i-a<1»t ía^y aiíbfc 40
fr''.í.L »olt k»pkald. «i '' * "
¡(■•i j«téll»a •« p< dig
e htzUb kfc* xogui tc«eipeo<éT*> f
t ¿egficocaabb brittáuiaeztlji. riii 6 tótD&tt maatír bn tánaoi6s rrékasal.
12 1s1doe brittániaeafl t ká*»»kaaki, 1 :>ekdi b lttácia*xfttt i*vr««eri, 1 oebés brjtí'' aia««4a*.
1 tj&cybr* L»& 3ZBk»rtái6Zt
. iaeaaüri ''!■>*»> w^s
''fti :zal»- « keritarlí
I drt kritUniaeadat tafaakaaai.
iiab/ixoajriláse , bog; txec btrdsUi »)i;uii.«iite-t L&iok ag7 párí »t etorekre
a-" *
£. X

gft laédeigaaec a«a6 kóuSaS- ex
a apaaik,
uláuftn-
dciA le» »aiiíi, »alyekat im étáatóá»ar.oaiek •lóayiwégc njo»ékc»r-ii^ára TO. atkoadUj l«c.b ári ka»mál*U alár uyerteai •• kőulai»« mi-rzsrst wyttrtaotxx b* »t ira ae* ^¡Uai k, aai jnitdeo kftl *H "éíkttí Tittia-r*pu. MM.I utf«í áJ:«S Biri«t»« •tkarHrar* «rtákWec atMk
Zfeaek Ki tabát eg; jó <» «oiid ám. akar, n furduljon esakii a. lec B«gr*ttd«lí«i beryre
L ?I£LKI>: IwiiuiíiJ^extUt g-yár főrwtttr
lí^u, Ti. Wteáalhifawe Nr» 86.
N''agyoc t ur I KörfillK-ia! 14 b''-oap elíu toaa.Ua« 5ut61 agy brit-lánla-rtat jaruiturlt, or. »aj T«p»k éa kértk
eiatiai mít *C7»xer »gy kaldi*: W6 le Lotaijc jattatau TU«tei«tte!
Ki«iu-ic6«;kecbaB ) 81-aoa, [
•r. lelkéax. r
Máir''C Liaxtelt Xelkér, ar! t''j at 5n gyor« b.-itC-Uaxftat kftlaéiét s.egk»ptvit *€ te jetat mag ragyok «l^edT«.
ht:d»*e. bi.gy « sts taid.igd« LegyCB »/i»ea oak»oo »¿g egyiaar a , .''•n. *K''ite.t kéaaUUt sagkaldaai Laot Hainrick 1<m*< LAtarak kir. 1 • acácaot a ci k. fífratalaAl ii pdnxtári Ulraruíl Oráxbaa. |
További »aonak kötaActtryilriaitiaok ét utóreodeliaak -a köret- i a■ iC nráktól . Vilau.,, c <Jí rUf7-Da»o Silbiagk«« Prock Káról) Koltá-bac W»a:a- homx Facd. ca. kn. aJ< jWttt.1- adj-oakad! Jamaiubaa. 1
reitar K.jaUaUl Triaatbec. D''vakl ct. kir. po .lasaetUrtil He»U>rif«baa. Savaimayar ex kir. oaeodór''.Ü Bucbartbca (,C»a boraxáf), Holxer Farea<-x Teiirderfb^ Gróf rot^iti. Kár bt; Qfcpae*. aat. .at. 5S5 9 - SÖ.
Tlirthé^er sritiAc.i o*;t6xicr »láajira nagy e«o®agb»o 15 krirt tála» kapbató. úriaai k réga« kéretik a «UlSbbl »•«-
ralid ¡éa.
HIRDETMENY.
A ft. kegy est snitoread Zalsmegye dőrgicsei orodslomil»« tsrtoxó regsk jogok i 882. éri Szt, Gjirgy u^piol 3 egjn^s aUai évre ksszoabérbe adstosk, és pedig1:
1) Aa alsó ás felső (tórgicsei reg: lek, ehhez tsrtoxó kora* nuhiz és Urtozéksi, piiinkshii, 4000 öl szántóföld és ugysnsuDyi rét 6a. 4 drb. msrhslegelielé« imznüstiTsL
2) Az skxii regsiek, ti itteni korcsmsbki és Urtoxéksi-ral 400 Q ö! szántó- és 200 Q ó! rétfölddel és 2 drb mar-^akgeíteíéi használatával.
3} Az akali-sági batárra dOlő 7/8 mértföld hosszura nyaló baiatoni halászai hasznílata, melyhez érenkínt 100 kilogramm fogas természetbeni adása is egyik feltétel s bérbeadásra vonatkozólag.
A fenntebb''ekkel egy&fci, ragy kftlón bérbeaáatik a felíó-dörgicsei határban leró 48 (1200 Q ölével saátakou) beid föld és rét, *gy 26^/, hold legeló használata.
A bérieni szándékozók az ajánlandó haazonoéri összegek ujagfetele báasipétz bekfildése aeiiett zárt iráabe.i-ajan-
lataikat Aiso-Dörgicaére (a. p. Nagy Yázaoa; aloiir«: .isz-hez oeküidnetík.
A szóbeli és nyilvános árlejtési ajánlatok 1882. évi január hó 2-án ugyanott d. e. 10 órakor szintén megtehetők s ugyanekkor fogósa az Írásbeli ajánlatok » nyilvánosan felbontató t a bérletek s legiöbb vagjoni és erkölcsi biztosítékot nyújtónak, az uradalmi kormányzó jóváhagyásának fenntartájja mellett ki-adatai -és a uerzóáés megköttetni
Amennyiben a bérleni kivánók a bérleti egyéb feltéte.ek-ról is tájékozást kivánnak szerezni, aiulirott posta utjáa felriiá* gositást nytift. 433 1—3.
Alsó Börgicsén, 1881. évi november bó 28-án.
Hertelendy István,
uradalmi ispán.
.Korona" szállodiiban a volt ^ OfIE3I=L25 LUIZA
üale ébefi.
Csakis v utinig !
iMartnak a a. é. kBxdatégask tauara ad»., tu^f
eg)'' czipő-raktárral Gráibói
a W W1! ráeárra a<^4rkweU i* séJjá. ttoac-, iartiat.^.-* .gv&.bfté» «itBiéajrét, me5y"á at kJr^''kweíkedelTni a^Triirter''t« ihat tx * ««»•tVkaidi. ¿''••••I » keraakrdalaiB es ipa,- i óaicétteii Utüiet.i.c;. ¿i.
DEL ES G YERMEK-CZIPQK,
igen cl&nyaa ét eiiao« ri&cao: niru caiiiaik Icaiéi őr-. - akarta.»-.« kc »¿«tre A a. t á6lgyekaek ¿cjJLjt «Ibivo» a>>aoaac 6» ».«^íaaaa ké-aíwu
a í Kc 2 i p I j k r «
/
béeaitáciaaaJ. kéaxiive miuáei bíffaj-ábó! át poaxtóból - . ^jaor-k é< » . ▼ i»agil>aaak eaiadaot. éa tartaák jaeg a Ugjobbat. — A iagdOMÍtb ki- L^ >1 é< pouU>t iMtigklat kótei»cu.«i uo: Uréare, bogy a a. í. $«T9> ri
« ¿aaoi látogatájáért aadjek ktil"; tiaa^iattc*^
Wctchse''berger Feret^&s.. Cr aiból
Féiíni ry-tgvség-x%*xtt*Ck titkof ifjfkori ¿4
ír. >
PERUIN-FOR
lpermi •óvót.jrckbú. ktajj.«».)
EgyadBI caak a peroío-por aikalau * c.-iae6- »iöl<f>t*ern«k «irwieo sem! gyan^eaégéoak atkáritátár«, t ig/ 6 íMaktiál u Ub»:»tl»<ö»íf ,4i greogaaég^ t & sdkoél a aagta asaág •háro-itáaára HescaBllabaa pólóiba. 1 i. n gy»gyx*e: ax iéegrcDd.aer miedes bkatalwtrt!. a nedv ét r \v>-sxt(aek által aiSidécett rler&tlea«déa«)caél * aaT<M«t«a»a a kicaapaagA>ok., &af«.-l Urei. ét ax ¿Jeli acfef&aiéaek [auU a U>k«ieUaa»ég egyi-ddli okoió: által rlóiddiet. fér-fial «yaogaatp állapotakaél, vaUm
iat a kéx éa lábak -éci ¿Ital oly aaer vas ayajtva, ■fly Ütal aa el&tradfcaUap • eredmény akkvtlea •lé «Ük Ára c-gj ¿oboának poato* Wirá aa! egrá-S 1 f-t áö kr.
Raktár S-Kao:«fcáo: Prager RíU gyó^y íoréti c aál. ftée^bas fZi-agyaSk Gitchaer ok'' gy^cy« 1L Kaiaer Josafetfra*« IA. 1 26
KH.0KFGLE NAPTÁR.
WAJDITS JÓZSEF könyvkiadó hivatalában Nagy-Kanizsán
1882-IK ÉVRE . '' "
Miféle szép tiállitási ispiptár jelent m számos gzer pélááaf''iai
s kapható az egész ország minden könyvárusánál és könyvkötőinél; u. m.:
'' WAJDUS JÓZSEF
nagy képes népnaptára.
bő tartalommal és temérdek képpel. Ára kötve ir la pókkal ellátva 50 kr. fdxve 40 kr.
wajdits József "
I
kis képes népnapt&ra.
Ára ífitve 25 kr.
WAJDITS JÓZSEF KIADVÁNYA.
Sül Ma
nagy képes népi lap tóra
vallásos, bő tartalommal és temérdek képpel. Ára kötve irlapokkal ellátva 50 kr. fftzve 40 kr.
WAJDITS JÓZSEF KIADVÁNYA. 1
Szűz Mária kis kéjes oépo&ptára,
Ars fftzve''25 kr
WAJDITS JÓZSEF
101, &ziz száz es egy éves Budára,
Ara keicóny töté^bet 90 kr.
Rév-komáromi K, kalendárium,
Arafftsve 20 kr.
EGYIPTOMI AT.fflOSEONYV,
Csízió, népezerü csiliagzatUl és több éráekes és bAsznoa oitasmányajAj »¿rltett u temérdek képjel és ssiuvoaut« boritékkaL Ára »0 kr.
Ptatai mnrMétttnk jyoraan ét pontnam wzklzlltttr^
HUJ KIADVÁNY!!
mm* Ép m^.st került ki sajtó alul karáesonyi és újévi ajándékul igen alkalmas, a második tetemesen bővített kiadas
„RAJTA LEÁNYOK MULASSUNK
mulattató kézikönyv magyar hAlgyek számára, szerkesztette Wajdits Józsefe Ezen 620 oldatra terjedő, igen csinos keménykötésű könyvnek, ára színezett borítékban csak 1 írt 80 kr. diszkó-
téfeben 2 frt 80 kr. Postai rendelések azonnal szállíttatnak*
HUSZ^DtE SY70LYAM

z ¿ÁZ Lón
.¿¿ul:


H I ft'' ©• • E T E '' S *E K.
1

mtummntununnn: J
H U T T E R A.
Bank ét váltóüztet Becs 1. Bognergasse
Ajauij* s:*gtt minden oank ¿s. váltóOiietiiei ^^»¿mogbitáaok átvitelire é« «nindenűetcfl bel- ét küLftldi arany mJj: péaxak 4» ÍTték-papírok ké»r\.énxbeii etadtaara tt vételáré.
KTIi..r.ijt iQrí;ep7PVpr réitferíxpíétw ¿r^Vesi t be!- Ét "TtnTfRTí? -ru kp*j>iri>*«t <•• tr*eiv*«:
I/«-«»*aiol öuíoU «oriiegye*»;. xáiogleve>kat é* el6bhi iogTi kftte icivéuyeket, raiannnt meg i<- a^m j*;-: kamat«*eivény«kat a ¡ego!c»óbb feltétéi akkei
A bécsi ¿i külföldi tőn lékre tzóln megbiaÁxok. jn>Bt<t»«:i ée ''r&ro -ruu Lajlatimk végbe
C xtrdij 2 írt .>0 kr. tárlatnál és mérméktlt fedexeríei.
<1 ''''¡fvá«ájro!t é:tékp*j>:r t taruntaak * raktárban, n>ig axők
Dyrri''»jéggel an>Q adaLuak.
Sorsjegyek minden huzásfooz.
Tud6»:fá*ok késaaágg«. tugyCi. ¿4 bérment. . <£ál''»tnak a. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
fyfyyy?yfff?TTfffff?f
a
Miiid^df
<r
i-fiieueu
MAAGER
cs. fjr. szaD.
CSUKAMÁJ-OH&
MAASEE YllHOS-tól BÉC|£b<MÍ :
A r-~.«a. '' éx jóráirf^yv*. — Vttr -
nyen eméxrtueiősege miatt gyerm .kekaek külücöiet *iáaiiis:3 —-e-miul tprmí«*ett Ufjot»b#A »ixxta kt baiályoetág* által elismert sx«r — * leg-bathatóaabb gyógyerívei bir naU- és titíWujok, t*rvwy< timir, tokák, MrkHitaaak ellen, £gy paitcrk ára I fri. gyári-raktáram ú*u Béct, Boo- : markt 3 *•; v*;*ná:u >; o<xtráx-iaAgyar birodalom leg^Sbb gyógyxrerti- '' r*:bau éx nifjrobb füxxerkei-eikedéseiben.
Najy-Katirsár kapható Béíns Jéaeeí Pr*ger Bé-ia gyégye. uraknál, R««er.feld AéoK £x Roxenberg Ferenrx fütrevke.-es«<xUxeibón. — Varait &tP Dr Haífr A . LeHit Ed. gyógyxx — Sapraakac : Me«<»y An-ir., Mól. I''.ir L Hprkfit K Károly, Voga A. gyógy»* — Kapatváratt : Babor.hay
Káiiráu, Aufjsxtir. Oaittir araknál.- 399 7—la.
•t Uj»;b íjőbec exxielhetí hogj több cxeg — kCröns-g''» aaitátia;:
c»;:k< • ^j-oiajat aárcm»i»gü — Maínr^r Üorxcn-■ ''»''jku.''!i«j-ol*i piaci: t áru»lt. Ily rástedúsck és megc«tiá«,.kiit kikerttleodő,
k»i+t+k t, n é. kvizűncaaÁ acoc -"iléjl Maafar-félc tLs''-''-;-
tottagflh::.*;^}» aHA.
T|NSí:''" » pala*! ke a dugnMhbinrko.alo.. éaba^i.á.
lati . Maajpr- ¿rz
létaalk it fltiinuk-mxgy^''gkáro^óai aafcrr.ara acoaiv..:
Hail ri Rarkcl „Soxodout gytrá-aak főraktár* es i letnoitxi Hartontteic tárj* „L-varc-noat-gyár főraktár*.
li I 1 i 1 I I i I I I j I j | | | | . . .
*xxx*kxxxxn*xxxitHÍi*xx
39U 9 — ''
JÓ SZEMÜTEGEK és LORGM.1«
a .egfinotn. vüsíaz''iU ólomüvegből, ''-aiarmi.t kitüoő duola tátMin C8ÖVÖ|C,SZÍII-h-izi látcsövek, távcsövek mikroskoook. kipróbált abíak-, kerti-, *Vrúő- es s?Dba-h6mer*6k valamint taegrir^gáh. ~ e>tí5rhetfen ,em-karo»?€ter.iii?lr a kö-
vetkexó icevkitozist előre jebUCív4MLtrt p»sta ntján küldetek.
kérenr körr«. l«iül |i alóli, t ralUaroKL^^Qi-dkci. ahol isjtiák jú.láuv>«a«''. késxitniétiyrk nxgj váU^T.ékbac ¡Itee trnico» íhrcff.ist) -taW s
ta:»*k nalrmátr* tar-
to«6 BTáíktv s +srHátafc !
3fcí « 99WH mkUUltl
i .
: ia#i*y- - -h-hrLat
FC-''JLoaa. víei.gor>-u:»-;a «*.egic!.c.» K.>»''-nl>«?rg Wfjif! -fel
v^zerész ^Y KANIZSÁN, .
ab»
Kácoáa ^ •
.4 satui a
5
:mm áeaaiU
M AR 12, 1 :)!•:( ''ZMM i JEl iBE^
-ívtslsoO-íIí: Iiuzas 3;/. kxeirczeg-aóifl .
L.
3*
* {« ,.
iíjsi5. rsv^f
SZERB SORKJEö¥EIÍ \
Éven''kint
1881 1K évről a XOO fra.D.lc arany&an.
5 ihuBáat jan. ho 14-én, márrz. hó M-én, jun. hó 14-en, auguszt.
há 14-én,J imveinber feo 14-éi*.
A fdayeremény mindenkor

FRANK 10.0,000 ARANYBAN
BECSI T O Z s lí fc. Mervsco í ^iDMiüíi. i £ jjtw $ aöe-iti i efcs;
Ai.i* :«i«asa4 iAtraRj-ok*''.. me.rrke: clioo''.oi t-1 alítnák egv a:o-dec befolvái és akar*: cilkflii p^nxiifg:,^ ^kt t#m#黫»apvedn; kell - » w atá«6éaai ¡aikid^ -"í''j''i"'' aiónynit — m^t „int^ -
kormány é. * tárxnlat ex teitületcír «BÍkktt^t,- k-knek rrtw: * ^«acaor. foroguax. varosok, ahol ajánlatok <5a.JnLüU>só4ai<íi fC-teüjok, =
den nlapeiibőJL & tudixiUsok íi**«pontoanlnak. * aol a ooiitiká*. calaai-J/k .» x »«tagyol.:. »a«. - i uqrf;
áésMt « tf>t»:,-**x 4r*c.et<«t etfcajjac, «óaal aiot''»¿aoioaii a kedvpxő ajimí * kedTerótlen idejében téletnok x, »i-
^*bfc ^élesebb körökbe kixziviropn*.;-£ *Ha«í»étak ''-idc-
jfkori.; : y?ríirt55t «ml tttX7 tzivtirtx?jerMyaesra freftdytwMrhcfgk 1— - n.:t:des; ¿fi. íj. ^ — A
tózxdruek ÁJJi nagy -sWfW^fc réve t|k•:::!(•*£?>
xi-erc e: iüayirs. ií''irt,;''irgattfli Bxl.;teTak«in aívE: t ¿ír
ÍJ
kí''t kaczkartataaaa! vaJé aiüvsietaktt Ugiakábt''. t .kaiönöaen a
köt íi dijf: ■/•getleg :iy«reté^: egyaránt aka.-"ea»elkoJnck. nk&r e»nek ax árfolyamok mi mellet; a a /.«¡¿¿űivínii.-jirb: eavüitb.EX acrc
veaxbetn«k tökéletese:. árak a ''ércl---«i. W — A-VC«Mt?r.lk-'':
*e «»a*. -o<m <ei#a étered''» vx ajüjc* .
e:. . nmca itJ.kfcr:.:» s-''ief:ta^r :.éikt . Paotaí. B«kt#^iit
2.''ii>áí r:.. sar/t fussak:m. ja«x-er. .* .. 1
Leíkt^bb ¿jefeméllj. íOO^rank Jiraify^aJi. k nyereménye'' ós kamktok Bégben. sok viáóai
DagyT,4ro6ükban. valamint a legtöbb európai fóvánrebaa niindeü leitii/.íás iw^ikui fiaéí-eiMlti.
A iis ám lói i otií temsíö irtaáis. i »1 n » mm,
*7fm B 1É IpéöT. va^t ülid^nr ««*r. részvé^aqiÉI méfictt
•la öbTTl r & szl|| ö<d|3Ct
:iet''T foHntjáva!.
a vevő már CSM k S f»HBt ief.zetes« «eHettí-iegk^pja a»: efveiiJlr éc osztatlan játszójogot.
¿g
" forínt^ai ¿¿T agy^"
—.—
i. rft''vjntb-r''"«- rr.^-ar : natát «^ szerb hercxeeséffi sornjegyekuek rónyereméuye 100.000, 10.000 éa frwk araaybaű r^egnyerettek váitóüz rtü ik áltir ela.iatt aorajex^akkej «- «avuíaf
fiaeUeitrk ki.

.c-gtOzeteno. DUZOSO.:
decz. 12-én.
I -f-éii ^s fimrez. 14-én.
januar
És ¡gi 3-hmás a kSiefe»» * tánac fffyasi aiati
■ w I El X
WtTOzeit-v-fO. es 13. az.
a-
C1I. OOHN
W e M^* r! «« io. «2.
MsirfóniihifatfiHitti r dtó-fiztefe.
OCí- A. -p6otvi*te«r«k i s t-kff).7*6 tóké.:
axon heiyze-.í)«« »«cíüíIl aiaaonni a» űz*rk,aánij vateiaktái » a- itták
t-s ««•k^a^r-.Him k-^k''^ivk-ftr.: a k*Bia»)»<»t «-re-
dijeeets« M^ üp^-''waiiut a fL-j->éaJUÍ£y. «a-aoraoiaa.
lapból Wrai-nTV TVrtÁT''-.iS:.<fs-i">i''-ÍVtlíÍTzTí''ptf.''tt aersfij?'' •
''árt »Mm nrr<rpM jtrértrrv!»x1-t''''ir-. erírefyrrtvt. feti kaüttl paplf eaak -et aaa»eket. »arajeíyíiizttt^taaakdt (figyelemre méltó a küxzőbon ^ily b»-ri»OK«t ve».- ''ekiotai^p) wat urta''maxó röpiratokat, kívánatra in|yén ét .''
bérmentve kOldif.k ji eg. —
4üt; 4-i
tiaüraO lC!aQOö:v::Ui.t.aa.i: I S fk h ti|. •
fTTIÜRijRé ii
BEGS.

is''iÚ
Rxlveakfcwanet ü rxlrnü röpirat megküldéséért, b0It-
''.át-^m, hogy még a mogrögxőtt bajok ia gyógy.thitéir ''k* R pr^feWk1 aaxxnáltatnak. A sok évi atcnvedéaek után régdi;^«: r>U "írT^rideUt: rcméryébcc kír^k küldeni sat. — Dvf-r. küx-nreu «^iTáeüiuik csgy sxántma tritrxnoiube..» e*<?rt í>«t»-sr.«» ael--ieoa fteulataUni. !ti/>ijter-féi© i»pc»« : mxdó-ta-txe^r: a*r aá*>t ár-.,,caimü r^ritr.ju; Gőrinek i. Jvkir_.
I.. ''Jbtrás4fc valc *«U--
xtküh; tfr wiail#t
. béraieotrt kii^d<-tik au g
IIJHD£TM ENY.

lOííí''íí -J
& agy-Kanizsa -város ia..ácsa részéré! keibirré tétetik, bog? 4 (oly< é?i 3270 és 327Í~számok alatt kihirdetett beisó ptaczi s heti marhavásári, valamint az országos marbayásári helypénz-¡.. ü«dési jogp iofgíii«pit4t»rt fótéveíek atat; foif''á- ember
hó ő-án tartanét'' á''veréson,uérbe fog adatni.
> agg-Kaáizsau, 1 SSi^.Tiovember 13.
-- A várMi tanact.
^y^ftottj f^ydooos i Wsj^iU Józsci fyqr^jtóiaüv
NA6Y-KANIZSA, 1881. deczember 8-án.
DHrttt* ár
egÉsx trrv fél *tt+ . >
Dtipfí
Effp näi* 10 kr
8 fn 4
2 .
Huszadik évfolyam,
««DCTE&ER H hasábot JK-tlUortill- ouwiízcr 6 i mindre további sorrrt fi in-
NYlLTTKKüEX »oronkrut iO krert vetetnek fel Kincstár: illetek amden efjtt hirdetőért SO kr fizetendő
ZALAI K0ZL0IY
A lap ueDau rénét illetó tf-zlemé-ttyek a uerkesxtÄöz.
»jjy«r WMt illető köti emberek pedig a kiadóhoz bérnienHe mtcxfftdók

SAG Y- K AN I Z 8 A WlsuiosMu
Béraettstles terelek cui mert wbtjmhti fogadtatnak el
Kéziratok ''nix* nea kaidetoek
N^-Kanizsavároe helyhatóságaink, .nagy-kanizsai önk. tüxoltó-egyl^t'' a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank*, , nagy-kanizsai takarékpénztár«, a .zaiamegyei ál talán oe tanítótestület* e. . nagy-kanizsai kisded-nevelő egyesület", a nagy-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet*, a .soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai kűlrálasztmánya" s több megyei és város
egyesület hivatalos értesitője.
Heten kim kétszer, vasárnap- s esfltörtökon megjelenő vegyes íarulmu lap.
Az uj törvéjjjek.
(T. P.) A polgári igazságügy jkvitása czéljából közelebb alkotott bárom törvény, u. m. a csődtörvény, & törvénykezési rendtartást módosít ö és a végrehajtási eljárásról szóló törvények. a kiadott miniszteri rendelet folytán, újévtől kezdve életbe lépnek.
JSzen uj törvények vannak hivatva tehát arra, hogy igazságszolgáltatásunk megfeneklett szekerének egyenes és biztot utat teremtsenek és ez által azon jogos panaszokat, meiyek igazságügyi politikánk ellen & jogrend zavartsága és az igazságszolgáltatás lassusaga. s dragasága miatt emelkedtek, megszüntessék.
Vaiuban mar ideje is volt a majdnem már félszázados csőd-eija-rást a mai elóhaiadott kor követelményei által kivinl uj törvénynyel felcserélni és az 186«-bau nagy sietséggel szerkesztett törvénykezési rendtartást. ha bár egészben nem is más alapra festetni, de iegalább főbb hiányaiben codicillákkai pótolni.
Sajnos, hogy utóbb jelzett két törvényünket még mindig .fiiius ante patrem* gyanánt kell tekinteni, mert a miniszteri codifitcationaLis osztály auyagi magánjogunkat macában fog-ialó codexsei niaig sincs készen. É» még szembeötlóbb a rendszeretlenség az álul, hogy a inig poigári ügyekben a coües hiányát érezi a biróság. mert az igazságot biztos támpontok és elvek uyoman Kiszolgáltatni netn képes és vagy józan eszére, vagy a fatalis cu-riai decisiókra van utalva ; de más részt megsinli az elégtételt kereső fél is, mely a perlekedést a mai napság meg a koczkajátéknil is bizonytalanabbnak tekinti, addig a feuyitó ügyekben megfordítva latjuk az állapotot, mert a büntető codex drakoi büntetéseivel már életbe van léptetve anéikül. hogy a codex által nagy veszélynek kitett egyéni szabadság és
becsület megfelelő eljárás által lenne biztoatva.
Szabadságharczunk lezajlása óta állami beléletünknek alig volt más ága annyi meuunűrphosmuik Júléve, mint épen az igazságügy és különösebben annak polgári része. A törvények gyorsan váltakoztak; mert mig az ausztriai formákat az országbírói értekezletben megállapított anyagi és alaki szabalyzatok szoritották ki,utóbbiak meg az alkotmány nj szakában készített törvényekkel cseréltetnek fel.
A törvénykezés ekkép majdnem évtizedenkint változván, nem csekély hátrányára volt az általános jogrendnek ; különösen ha tekintetbe vesszük, hogy mennyi idót igényel valamely1 törvénynek a nép legalsóbb rétegeibe v«ló atszivárgása. Világos példa előttünk a telekkönyvi intézmény behozatala, melyet népünk tanulatlan ré-sze jogügyletei kötésénél, bár saját Kárára még mindig figyelmen kívül hagyva elmcllőz.
Azért nem alapnelküli az aggodalom nem csak a szőnyegen forgó nárom. de általában minden uj törvény életbeléptetésekor, mert rendszerint nagyra rugazok száma, kik az uj intézkedéseket saját kárukon tanulják meg. A csődtörvény főbb vonásaiban volt már annak idejében lapunk olvasói előtt ismertetve. Abban legfontosabb a kényszeregycsség elvének behozatala; e két uj törvény czélja és feiadata pedig az. hogy a törvénykezési eljárásunkból hiányzott lényeges kellékeket u. m. a biztonságot, gyorsaságot és olcsóságot megteremtsék.
E végből megszünteti a semmiségi panaszt, mint külön jogorvosla tot és az ítélet hozataláig felmerült sérelmek ellen csak az Ítélet elleni felebbezésben enged orvoslást. Korlátozza a lelebbezés orvoslatát is, mert oly perekben, melynek substraruma 500 frt készpénzt és más nemű perekben, a kártérítéseket kivéve, a hol felperes a per"tárgya helyett 200
irtot meg nem haladó készpénz ösz-szeget elfogadni hajlandó, két egybehangzó ítélet ellen félebbezésnek nincs helye. És az ellenfél felebbezése ellenére végrehajthatók már azon feltétlenül marasztaló első bíróság Ítéletek is. melyek szerint alperes 100 frtot meg nem haladó készpénznek megfizetése, vagy ily értéket meg nem haladó ingóságnak átadásában, bérelt helyiségnek it és visszaadásában. — vagy pedig tartási, élelmezési és életjáradék miatt folyó pereiben lett elmarasztalva
A sommás eljárás S00 írtról 500 frt értékű keresetre lett kiterjesztve ; a telelekköny vi hatóság előtt folyt perek pedig a birtokbizottsághoz tétetnek át.
De a míg az uj perrendtartás telve van 1878. LIV. t cz szakaszaira való hivatkozással, ugy hogy még szakértőnek is feladat azzal tisztában lenni, mi lett megváltoztatva és mi meghagyva, addig a végrehajtási eljárásról szóló törvénynek azon nagy előnye van, hogy Önállóan kidolgozott mü és a végrehajtásnak minden phásisában nyújt a teendőkre nézve ugy a felek, mint a bíróságoknak biztos utmutatást.
Sok lényeges változtatást találunk ugy az ingó. mint különösebben az ingatlanokra vezetendő vég -rehajtásnái. melyet ingókra a kir. járásbíróságok, utóbbira nézve a telekkönyvi hatóságok foganatosítanak.
Megszünteti az ingatlanok eddigi költséges helyszíni becslését és elárvereztetését mert a végrehajtási zálogjog bekebelezése után azonnal árverés rendeltethetik el, 8 a kitűzendő egyetlen határidőben az ingatlan a kikiáltási áron alól is, melyet az évi állami adónak minőség szerint megbatározott többszöröse képez, eladható,
Hogy a végrehajtást szenvedett a végrehajtónak kielégítését fogások-
kal ne akadályozza, ugyanegy ingatlanra vezetett több végrehajtás egyesítése rendeltetik el, minek hatálya az, hogy a kitűzött árverés csak mindéi: végrehajtó beleegyezésével függeszthető fel. Sót nem te-lekkönyvezett ingatlanokra is elrendeltetik a végrehajtás, ha kimutat tátik annak a marasztalt fél ¿Ital való használása.
A végrehajtási törvény azon feiadtta mellett, hogy a végrehajtónak gyors kielégítést biztosítson, nem tévesztette el szem elől a végrehajtást szenvedett érdekét sem, ! mTt a le nem foglalható targyak | pontos megjelölése altal határokat szabott a végrehajtasnak zsarolássá fajulása eilen. Ilyen intézkedések egyike I az. hogy az állami és köz tisztviselők és hivatalnokok, valamint a magán alkalmazásban levők fizetéseinek 7t-da, illetve előbbieknek 600-ról 800 frtra emelt és utóbbiaknak 500 írtig terjedó része, a napi díjasoknak pedig 1 frt 50 krig menő napi járuléka le nem foglalható.
Szabályozva vannak a végrehajtásnak jegyéb nemei is, valamint biztosítási intézkedések a zárlat és biztosítási végrehajtás utján; meg-határoztatott az ingatlanoknál a jelzálogokból való eddigelé fölötte zavart kiegészítési sorrend ée «étetár felosztás.
• A jogorvosiatok közül az omi-nosus semmiségi panaszt szintén elejtette és helyette a felfolyamodást és előterjesztést inaugurálta, mely utóbbi által csirájában orvosoltatnak azon szabálytalanságok, melyek eddig a bosszú idót igényelt semmiségi panaszok alapjául szolgáltak.
Egy szóval a végrehajtási uj törvényt örömmel lehet íogadni, mert az karöltve a csódtörvénynyel. hivatva van az eddig tapasztalt visszaélések és Összejátszások megakadályozására, valamint törvénykezésünknek
a külföld elótt elvesztett és hitelűnknek ártott jó hírnevét megszerezni.
- A regálé ongváltitával u
intéző körökben is komolyan foglalkoznak. A községeknek, a jelen péárviszonyok között nagy szolgálatot te. hetnek a vidéki pénzintézetek is. A megváltás alapjául azod regálé-jövedelem szolgálna, melyet eddig adóalapul bevaíkífctak. A régi húbéresek itaimérési joga. melynél fogva minden szőlőbirtokos Szent Mihálytól Gyertyaszentelőig saját borát szabadon kimérhette, az it&lmérési jog megváltásánál érintetlenül hagyatnék. A többi kisebb haszonvételek, a malomipar és halászati jog egyelőre változatlanul fennmaradna s csupán, mint érdekes adatot akarjuk felhozni, hogy az előbbinek tőkeértékét 40 millió frtra, az utóbbit 18 millió frtra becsülik.
— Feihiva« népűnk munkáké pestege érdekében Hazai közönségünknek bizonyára van már tudomása azon szép mozgalomról, mely felséges királynénk aegise alatt megindult, s mely hazánk több erre alkalmas vidékén a nép munkaképes ségének előmozdítása czéljából szövőszékek terjesztését s cz által textiliparunk megerősödését tűzte ki feladatuk
Hogy e mozgalom támogatására legelsőnek felséges királynéuk ajánlkozott, az a legszélesebb körökben képes volt aziránt a rokonszenvet azonnal fölébreszteni, s annak mesz-szeható fontosságát eddig felsőbb köreink egy része adományaival és hozzájárulásával méltányolta is.
Síivel azonban ez országos mozgalom sikere és eredménye főleg attól függ, hogy minél több szövőszéket juttassunk a munkára utalt, keresethiányában szenvedő nóp körébe, s mivel a szövőszékek kiosztásának mérvétől függ a nóp nyomorának
TARCZA.
Mi re/eg át.. .?
i
Mi rtric''tf Át a levegőn? A halálnak fia ki I5n ? Víu ? fiatal ? A halottnak .Jaj de basán harangoznak !*
Hejh! fiatal, oly fliul A kit sirat a gjrásio» dal ! Szip leánynak harangosnak, ,A»( in kedve* galambomnak *
Zeng & gykaz dal, «xól a harang, tírh bú«, be bú* nekom e haug! Rómám, napom lemenSb«'', ,Moit ▼ iázik a temetőbe.''
Koporsóban már az4p rósaám, 6 már többé nem tekint rám 1 Klri»xik a temetőbe, „El *em bacraihattam t&le."
.Jaj de búsan harangoznak. Al én kedves galambomnak : Mo*t viszik a temetőbe El sem búcsúzhattam tőle !*
BAKÓ JUZ8EF.
A Latour testvérek.
(Fol) tatái ) Ekkor Simon fivérét a kandallóhoz veiette ée leühetó.
,Jánoe* szakit* meg a néma csendet Simon. ,Hát így kell téged lktnom. Oh Istenem! mi történt veled, n&gj sze-reccaétiensógen meotél keremül?*
Janoe meghatva fivére sseretó, igaián testvéries fogad tatásán, melj re eleinte számítani sem merészelt, könnyeivel árut* Simon keseit, azokat megindulásában öMse-vissza csókolván, majd reszkető hangon igy szólt:
Simon, kedves bátyám, én épeu oljkn vétke* mint szerencsétlen vagyok. Atyánk «¡¿re me^jósolá, a mi bekövetkezett, de az ajíó felé folytatá, .nem vagyok egyedül."
.Mit akarsz mondani?''*
.Fiam is velem van.*
.Fiad V! Oh! menj rögtön, vezesd
el 6.''
E szavak után Lutour Simon, önmaga sietett az előszobába és kis idő múlva visszatér testvére fiával.
A fia alig volt 13 — 14 éves, gyönyörű fényes fekete haja gonddal volt lesimitva ruhája, jóllehet épen olyan rósz állapotban volt, mint atyjáé, feltűnően tiszta volt, szemében, melyet csak alig mert felemelni, az ifjuaág — tüze ragyogott.
.JinOw* szólott Simon, ,cgy látom még egy harmadik személy hiányaik, itt fiad, hol van édes anya?*
.Meghalt" válaszolt — szomorúan
János.
.Ugy hátsirjunk együtt, mert a sor* e részben egyenlő csapást mért mind-Kettőnkre.
E kölcsönösen fájdalmi-« párbeszéd után egy csendes pillanat állott be, mire János megszakitá a hallgatást.
„Simon* mendá ő, nagy utat tevénk gyalog, adhatsz-e menhelyet fiamnak *z éjszakára ?
E kérdésre Simon csak egy kinos mozdulattal válaszolhatott.
„Oh János!" szólott fájdalmasan, , kérés-e ez, vagy szemrehányás — és te?«
Éo ! felelt János, nekem elég egy szék, hova feje i lehajthatom, különben azután fiamat ismét elviszem magammal,
csak. veled egyedül óhajtanék — most beszél uL
Simon azonnul csengetelt, mire egy szolga lépett elő, kinek meghagyta, hogy készíttessen elő egy szobát, unokája számára. mi csakhamar megtörtént a hova az ifjút, ki nagyon ki volt merülve elvezetek.
Azután János, ki a kandalló mellett ugyanazon széken ült, melyen előbb Si mon leánykája Lujza, jeltadoit Simonnak, hogy jöjjön hozzá közelébb és üljön le vele szemben.
.Simon'' mondá, .atyánknak igaza volt, könnyelmű jellemem okosta sze rencsétlenségem, a játék iránti előszere tetem, a kéjhajbászás, hiuiágom és a meggondolatlanság a veszélybe sodortak, most toJjesen megvagyok semmisitve.* E szavak után János kezeibe rejtéarciát és sokáig néma merengésben maradt.
Simon megindulva e fájdalmon, igyekezett fivérét vigasztalni, hanem ez nem engedett neki időt a vigaszta''ásra, fel emelkedett és igy ssóit:
Testvér, én nagyon rosszul viseltem magam, egykoron ellenséged is valék, de barátságodban és testvéri szeretetedben vetett bizalmam remény leni engedi, hogy azóta talán megbocsátottál.
Simon félbe akarta stakitani beszédét, de János tiltakozó mozdulatot tőn és igy folytatá: „Hallgass meg Simon, nincs senki másban reményem, mint benned, Isten tudia, ha magam volnék, inkább a halált választoltam volna, sem miot testvérembe« jönni, segélyt kérni tőle. 1
,Oh János''.*! sóhajtá Simon.
„De hát mit tegyek, igen Simon, szerencsétlen természetem tul tesx rajtam,
vsn egy fiam, jé fiu Benő, nem hagyhatom őt szegényt a nyomorban, melyhez szokva nincsen, Simon te gazdag vagy nagyon gazdag, jól tudom, kölcsönözz nekem 10 ezer lirát."
„Tiz ezer lirát?! szerencsétlen és mit akarsz tenni ezen összeggel? János folytatá Simon, te őrült és büszke ragy, én nem kölcsönzők neked 10 ezer lirát, hanem ¿¿y akarod enné! sokkal többet adok.*
E váratlan ajánlatra János arcaa örömre derült, felemelkedett, hogy testvére lábaihoz bo/uljon, de Simon megakadályozta e mozdulataban ée készteté őt, hogy foglalja vissza helyét.
János, ismétlé a gazdag kereskedő, rajtad a sor, hogy meghallgass. Az általam neked szánt összeg azon vagyon fele, melyet atyánk reám hagyott, már egy izben ajánlottam, hanem akkor kénysse ritve voltam, azon feltételhez kötni, hogy kezeim között maradjon, mert e nélkül vállalataim meghiúsultak volna, miáltal a jó birnévü czég fenn nem állhatott volna, de most már egészen misként áll a dolog. ügyeimben ¡reményein felette szerencsé* valék most minden akadály nélkül, független tulajdonoddá tehítem a hagyomány részé:.u
.Óh köszönöm, köszönöm'' szólott János, .elfogadom, nem magamért, hanem fiamért, hanem most magam kérlek arra, hogy tartsd magadnál az hjinlott résit és ne bizd reám, mert mint látod a pénz kezem között elolvad, elenyészik.
TJól van János, holnaptól kezdve tehát megváltoztatom a ház czimét, mely ezen*ul „Latour és társa" fog lenni.*
A két testvér igy egyesülve, most ujabb és merészebb vállalatokba bocsát-kosták.
János Simon példájára, általa buz-dittatva. lassankint megbarátkozott a kereskedelmi ügyek kezelésével és meg-osztá a teendők terhét testvérével.
Az érdekek ilyen [közössége, egy folytonos összeköttetésben álló szoros viszonyt teremtett a két testvér között, gyermekeikkel együtt egyházban élve, egy caaládot képezve, senki sem mondta volna róluk, hogy János és Simon nem mindig együtt éltek.
Hanem néhácy nap óu János szokatlanul aggályosan viselte magát, talán a tétlenség és a függetlenség iránt vaio hajlama ismét érőt vett volna rajta, vagy talán testvérje iránti ellenszenve ismét felébredt a gyűlöletes irigység és hiúságból, azért, mert Simon, ugy műveltségénél, mint szakképzettségénél fogva, ön-kéoytelenül is fölényt gyakorolt Jánoson, szóval János naponként gondolkodó, hi deg és hanyagabbá lőo.
Igas, hogy már több mint egy éve, hogy Canadába 10 szállitó hajót kül-dötteK; s eddig azokról semmi hirt sem veitek, mely miatt mindkét testvér türelmetlenkedett.
Simon még is bixva az isteni gondviselésben sokkal nyugodtabb volt a szokott késedelem teleti, mint János, ki e vállalatban már mindent vészre látott és kit türelme már végleg elhagyott.
Egy reggelen-a szokottnál korábban jelont meg as irodában, sem Simon, sem ügyvivői még nem voltak ott, azérkeiett levelek egy íróasztalon feküdtek, János keaébe vőn egy levelet, felaoakitá, e lev^]
feu számiakhoz mellékelve van a .Patti Napié" előfizetési fdtóvása.
huszadik évfolyam
ZALAI KÖZLÖNY.
DEGZKMBJOt 8-án 1881.
enyhülése, & kereseti viszonyok fejlődése. & kiTiudorláanak több helyen való megakadályozása és különösen a szövő ipar fejlődésének előmozdítása: okvetlenül szükségesnek mutatkozik, hogy közönségünk minden rétege is hozzíjáruljou e nemes czél előmozdításához.
Hazafias bizalommai kérem fel tehát t. honfitársaimat és lelkes houleányainkat. hogy e közgazdasági tekintetben is méltánylást érdemlő fontos mozgaimat becses körükben felkarolni és annak sikerességét pénzbeli hozzájárulás által is elómozdi tani méltóztassanak.
Pénzbeli adományok, melyek nyilvánosan nyugtáztatni fognak, a/, országos magyar ipartgyesülethez (fe-rencziek bazára I. emelet) intézendók.
Kérem e hazafias ügyet mindnyájuk legjobb induiatára és párt fogására méltatni és vagyok
Budapesten, 1881. nov. 15-én.
Kiváló tisztelettel: Gr. ZICHY JENÓ.
A n&£y-kaniz«HÍ
általános beteg-segélyző-egylet módosított alapszabályai.
(,Foijrt .tax. J
20. A« egylet bevételeit képezik :
a) t tagok állal teljesítendő felvételi járulékok,
b) rendé« heti fizetések,
c) az általános beteg-segéiyzí egy let rendkívüli bevételei u. m: ajándékok, hagy a ''.ékek, alapítványok, ünnepélyek jövödelmei,
d) ax 5. §. é''teimében beveendő intődijsk; végre
e) a gyumölcsözés végett elbelye zeit tőkék karaaljai.
21. §. A felvételi dij 60 krbau áll»-
pittatík m-jg, melyet minden uj egyleti tag egyszerre lefizetni köteles.
Minded tag tartozik beti illetékül a pénztári napokon, és pedig:
az L osztály beli .... 15 krt. a II „ .... 10 H a III. , .... 8 , fizetni.
22. § Aki az ngyUtb« »kar felvé-Utai, kötele* keresztlevelét vagy szüle tési bizonyítványát, s ezek hiányéban egyéb igazolási okmányait b>muie-.ui ér kinyilvánítani, bog? egész« ¿¿oe ós munkaképes; az egyleti orvos a fii vételi ké pességről véleménye« jelentést adui tartozik. A felvételnél minden tagnak egy i i alapasabályokkal UUtou befizető könyvecske a nyomtatási költség meg-iériiése mellett adatik ki.
23. 6 Minden m-gbitegedet: rendes tag, ki az 5. § ér elmo szerint, heti járulékok firetéscvel hátralékban nincs heti segé^yzésre következőkép jogosítva van, a. m.
a őség Cayenni házának levelezőjétől jött, János gyorsan átfutotta tartaimát s kezdetben ugy látszott, hogy nem na -y fontosságot tulajdonit neki, de caakhamar arcza halvány iőn. kezét haragjában ökölbe zxoritá. e le»él ugyanis az'' jelenté, hogy Guyamáboz közel egy töröu hajó desxkx darabot leltek, melyre a Latour czé^ czime Tolt festve, ezen birre Joan elvesztette a fejét, most mar »emrait nem kételkedett, hogy *. ti* hajó, melyeknek visszatérését olyan régen várják, el ne v»esett volna i igy az összes szállítmány kárba ment.
Ennél gazdagabb kincset eddig még sem bizott as Oceun hullámaira, ez a Latour testvérek összes vagyonának felét képeste, de ilyen szerencsétlenségnek bármely gyarmati kereskedő kilehet téve, é« »gy másik ujabb szerencsés vállalat ismét pótolhatja a veszteségei.
De János csak névleg volt keres* kedó, nála az üzlethez megkívántató széliem hiányzott, mar teljesen elveszettnek vélt mindent és tönkrejutottnak, tekintette magát. Ilyen remény telenségében haragra iobbnnva, darabokra tépi a levelet és sxét »/. rja.
Midőn Simon as üzletbe lép, jeleni« lére Junop teljesen elváltozott, arctan nyugocuágot ssiulelre valami gyors elhatározást lehet észlelni.
»Simon" ugy mond »vártalak.* .Mit akarsz?* kérdé Simon. PValóban nem tudom, hogyan raliján: meg neked állhatatlanságom é* aggályomat, a kereskedelem engem untat és visszariaszt.''
£ szavakra Simon osodalkotással tekintett Jánosra.
.Ha ugy akarod," folytatá János, „váljunk ssét, működjön mindegyikünk saját vezérelvei szerint, az én es&méim semminemű vállalattal össze nem férnek.* ,Oh mii se teás", ssólt Simon, ha-Mm asoaaal nem válhatunk el, elébb mÍMUnrdl leltárt kall késaittetaünk és ■¿■rlsmksltti hm kmii rirusk, as atbaa
Az I. osztálvu beteg kap hetenkint
6 frt 30 kr.
A II osztályú beteg kap betenkint
4 frt 20 kr.
A III. osztályú beteg kap hettm kiút 3 frt 36 krt.
Exen s^gélyzési ösasegek cnak ak kor fizettetnek ki, ha a megbetegedés nem verekedés vagy részegség köv»t keaiébnn idéztetett elő, s ha a megbete gedett tag egy nyilvános betegintézet bee vagy magán orvosi gyógykezelés alatt vau; ez utóbbi esetben a betegség «Ha poi* hétről hétre az egyleti orvos által bizonyittatík. Bujakóros betegek osakis orvosi ét gyógyszereket kapnak as egylettől. Közönsége« vétségeiért börtönben levő tagok, Öncsőnkitók, vagy ak:k rendszeresen be nem jelentettek, segély-zé»t i.em kapnak. Azon tagok betegségi bizonyítványai, kik ax egylet székhelyén kívüli helyre költözködtek, csak akkor jogosítják az illetőket segélyezése, ha azok az ápoló orvos által kiállítva s az illetékes helyhatóság által erősítve vannak; mindazonáltal jogában áll még a választmánynak, az illető egyleti tag beteg állapotáról magának te.szésf sze riut meggyóződést szerezni. A betegségi id<'' heti tartamán fölüli vagy alóli egve« napik:
az I. osztályra .... 90 kr.
a II......60 „
a III......48 ,
j.vil számítandók.
A helybenhagyott segélyzés. ha » betegség 26 hétnél tovább tart, a 27 hétnél felényi összegre szállíttatik le és megszűnik. ha a betegség szakadatlanul 52 hétnél tovább tart.
Egy évnél tovább tartó betegségeknél & választmány határozatától függ váljon részesítendő-e a beteg némi lo vábbi segélyezésben t mennyiben ? Oly betegek, kik betegségük által nem efeé szen inunkatehetetlenek csak orvosi segélyt és gyógyszereket kapnak. Kórházban! ápolásnál a több. mint 6 heti betegség Urtamára nézv, csak a kórházi illeték fizettetik. N*hez betegség után a betegségi járulék a választmány által előre megáilap.t*ndó tidüi » segélyzéskép ad.itik ki. Ha a felüdült 6 hét letelte előtt megbetegednék, ugy e 2-ik megbetegedése mint az elsőnek folytatása tekintetik <v számíttatik.
24. Minden betegágyainő kap egyszer s mindenkorra mint
I. oazxáiyu.....8 frtot,
II. r .....6 „
III.......5 .
A szülésből eredő betegségek esetén jogosítva vso a választmány belátása szerint további segélyzéieket is nyújthatni. —
25. §. A beteg tagok kötelesek a heti jáiulék fizetését betegségük alatt is folytatni, miért is ezen járulékok a heti segélyzésből levonaudók.
26- §. Elmebetegek, mihelyt e be legaég ueme bizonyulva van, egy honi iuiézetbe eihelyezendők, mely czélra as illető részére egyszer miodenkorrs 30 irt. o. é. kindatik.
A pénmbeli segélyesések az egyleti orvosnál történt jeleatée után 3 nappal kezdődőek.
Minden elhalálozott tag részére, ha
heti jái ulékaival 6 héten fölül hátralék-bati uincs, s ss egyletbe való belépéaétó! számítandó 8 hét almult. illetőin^ a fel vételre jogosított rokonainak kezére temetkezési járulék következőkép adatik ki :
as I. osztálybelieknek 25 frt — kr. a II. „ . 17 . 50 kr. a III. . , 15 , —
Ezen temetkezési járulékot a történt haláleset után, az egyleti pénztárnok azonnal kifizeti: ba a* elhalálozott nak rokonai nincsenek, akkor a válaazt mány gondoskodik annak tisztes eltemé téséről s a temetkezési járulékból netán fennmaradó fölösleg a pénztárba foly temetési járulék a halál nemének minősége és külömbsége nélkül, azon meg-jegyzéssel engedélyeztetik, hogy kifizetése csak a halotti levél átadása után történhetik meg.
VI. Rendszabály a betegekre nézve
29. §. Megbetegedett tagok kötelesek mjgb-iteg-désükről az egyleti orvosnak t aztán az egyleti irodában jelen'' tést tenni; amely egyleti tag betegségé ben pénzbeli segélvzést igényel, tartozik megbetegedéséről az egyleti elnöknek szintén jelentést tenni. A be eg segély-zése azon naptól veaai kezdetét melyb-n >ejelentetík.
30. Ha valamely tagnak pénz segélyzésré igénye van, akkor köteles az egyleti orvot által kiállított bízonyit-ványnyal ellátott könyv«rskéjet a szokásos pénztárnapokon beküldeni. Szüléseknél a szüléazné-bizonyítv«ny bemuta tandó, mely azonban előbb az egyleti orvos áltai láttamozandó.
31. §. Azon beteg tagok, kiknek csak gyógyszer kiszolgáltatására van szükségük, az egyleti orvoshoz kell hogy forduljanak.
32. §. Ai általános helegegylet tagja! saját érdekükben megkerestetnek, hogy lakásuk megváltoztatását as egy leti irodában th elentaék.
33. §. A t>etegsegélyzéxi összegek kifizetése c*ak a határozott fizetési napokon történik.
34. §. A beteg tag köteles hetenként munkatehetetleősegéről szóló egyleti orvos által kiállítandó bizonyítványt bemutatni, mivé! csak ennek alapján fizettetik ki a heti segélyezés.
35. Olyasok, kik as orvosi ren-deletnek ■ Dsm hódolnak, ax egyleti orvos
— Litmt Fbrenc* kitüné tanítványai Gosxtooyi Bela és Btusch Károly zoogora-müv» ss urak deczember 10-én Kaposváro t, ugyan e hó 20-án pedig N.-Kanisaáo hangversenyeznek. MidAnaszép jövőjű s már ia kiváló elismerésben részesült ifjú müvésseket körünkbeu hazafias örömmel üdvözöljük, felhivjr.k városunk s vidékünk müértó közönségét, hogy mi nél szásioaabb^n megjelenni sziveskedje nek. hogy ez által buzdítsuk honfitársainkat s mutnasuk meg. hogy a azomazéd Somogymegye szülöttjeit mél''ó figyelemben részesítjük s n''-mes törekvésünk iránt telje« elíamoréssel v..gyünk A részletes programmot jövő számunk hozza.
— A ruigy #sii>ia*a.i or»zág<>« vásár középszerű volt, észleini lehs»*''t hiányt, hegy n szarvasmarhaváaár
tátott.
— yiryhlráji Tíszteleitel alulírott vasárnap 1>581. évi decz-mber hó 11 én a „Sabaria* iényesen díszített nagy ter méb-n 130 tanítvány nyal fő tánezpróbáí k oszorucsk á val egy beköt ve rendez, (Szom bathelyeo.) Krausx Gyula , láucz és illemtanitó. Kezdete 7 órakor. Stacd Sándor jól axervesntt senetáraulata a legújabb tánczdarabokkal fogja a n. é. közönséget mulattatni. Belepti dij szemé-lyenkint 80 kr.
— A . Tárnán Kör'' ben a félb szakadt é-dekes felo1 vaaasok újra meg kezdődnek és pedig az ismert iáugazel leiuü író, Dr. Tomcsányi Iinre in. kír. h->nvéd ezred orvos ur Kezdi meg ez idei cyklust. Czira-: .A sebeaünekntík riigton nyújtandó segély.-ól." E közhasznú s igen érdekes felolvasás deczember 10-^n este tarta''ik a Társas Kör díszes helyiségében, a tagoK és ezek családjai elől''; ez által a szombati társas estétvek még nagyobb vonzerővel birnak. helyes intézkedést !
- Gyánthir özv. Liohtenwainer
GyRrgyné. szül. Csák Hozália folyó éri nov. hó 29 én végelgyengülésben, Keszu
helyen elhuuyt. A boldogult s teledhetlec emlékű jó öreg .Száli* néni hűlt tetemei folyó évi november hó 30-án sxámo« iís«. telóje és ismerősei részvéte mellett tétettek az örök nyugalom színhelyére. Legyen könnyű a bant, m*\y a jobbíéir-» szenderült kedv« jó öreg földi maradványait takarja! Áldás és órókbéke lebegjen porai felelt! _ u_|
- Crifrny Antal letenyei kir. járásbiróaagi végrehajtót az iga^ágügyi minister a lengyeltóti kir. járásb^rózighoz helyest« át.
— A hz(ymbfUheLyi püspöki szék. A Szabó 1 mie elhalálozásánál megürült
¿»¡j. wmbathelyi püspökség — mint avatott helyről értesülünk — újév után fog betöltetni. A püspökség jelöltjei: Hidasy Kornél, vál. püspök. Kuhuszminiszterí osztálytanácsos, Bubics Zsigmond és Köoigmajer Károly, ksnokok és országgyűlési képviselő. De s ságrá bi egyházmegyébe tartozó Muraköznek a kultuszminiszter áltai terv ke veit k ikeb-elezéseről s a szombathelyi egyházmegyébe átkebleséséről azonban jó ideje hallgat a krónika.
— November hónapra Vonatkozó éghajlati feljegyzések. Közép hőmérséklet: 3-17"C. A légnyomás valódi közepe: 53 20 m/m. Legmagasabb hőmérséklet:
Üdvözöljük a
Wvő 10 hajót, mert mint jól tudod, va gyónunk nagyrésze azokon van és még nem tudjuk, milyen szerencsét hozhatnak számunkra.
.Ez a legkisebb akadály'' felelt János, élénken közbe vágva, [együtt lé tünk óta minden ügyünk nyereményt hozott, következőképen te most is épen olyan aaerencsés körülmények között vagy mint elsó találkozsá un k idejében voltál, add ki az én részemet késs pénzben, a jövővel én nem sokat törődöm.*
„Igazad van János*, válaszolt meghatottan Simon, jelenleg nem is tehetnék máaként, a többire pedig még számot turthat>z, mihelyt folyó ügyeink rendezve lesznek.''
„Jól van. legyen" szólt a teljes önelégültség hangján János.
E szócsere után János e''hagyta Simont, ki ezen ujabb szeszélyén Jánosna* legkevésbé sem illetődött meg, főgondja volt wOat arra, miképen fogja kielégíteni Jánost, hogy az összeget ueki hiány nélkül átadhassa
N''.-iiáuy nap múlva János kíelégitve távozo:t.
(folytatása köveik-lik)
Téli alma
Fagyos ka jairal Tál ölelt« által A tájat s s aaélvátx Bexúgja dalival. Csupa lió a vidék Rét]«, berke • halma ; Halott a föld, de vas Rajta mégis alma.
Virul jaráliac as álma áx t.óaéfben ; Aranylik mindenütt A földkerekségen Misdsu orzaáf «1 van Azzal dúiao látva, F*képen hazáuk . .. s briszask alssája.
VÁROST MIHÁLY
által a választmánynak bsj^lentendők, melynek szabadságában álland a beteg-segélysést elvonci.
36. § Betegnek bejelentett tagok, kiknél 2 orvoe véleménye szerint kitü nik, hogy betegségük nem va!ó, beteg-segélvzést nem igényelhettek.
37. § Hs az egyleti orvos súlyos betegsegek né! egy — és könnyebb betegségnél 6 óra múlva meg nem jelenik, akkor jogában áll az illető betegnok másutt segélyt keresni, axonb»0 köteles az utóbbi esetben az elnökségnek arról jelentési lenni.
Vn Orvrsi utasítás.
38. §. Az egyleti orvos köteles mindazon egyéneket, kik as egyletbe vaió belépés végeit magukat jelentik, siójegyezni, t erről a választmánynak esek bevételi képességük iránt szóló ''é leményes jelentéoét felterjeszteni; továbbá tartozik mindazon egyleti tagokat, kik orvosi segélyzésre szorulnak és pénz<e-gélyzésre nincs igényük, vagy pedig mindaddig, míg segélyesést nem igényelnek, orvosolni; végre azon tagokat is, kik más orvos által gyógyittatnak, hetenként legalább egyszer meglátogatni azért, bogy részükre a munkatehetetlenségükról szóló elismervényt kiállíthassa.
39. §. Az egyleti orvos minden egyleti tagot megbetegedése esetén ingyen orvosolni hivatalból tartozik.
40. §. Ha valamely tag megbetegedik, akkor tartozik könyvecskéjével az egyleti orvoshoz menni, hirielen nehéz megbetegedése esetébm pedig könyvét odaküldení, mire aztán az orvos betegség érő szóló irásb-jli bizonyít viayát kiadja, mely bizonyítvány könyvecskéjével eg^ Ült előjegyzés végett as egyleti irodába küldendő.
41. S. az egyíeti orvos felkéretik, minden bitegnek jelentkező tagnak befizetési könyvét megnézni, váljon nÍ3e>-e a szabályok szerint megállapított időn tnl heti járulékaival hátralékban, mivel ily szabályellenes hátralék esetében az egylet kötelezettsége — betegsegély sés kiszolgáltatására nézve megszűnik.
(Vége következik.)
Helyi iilrs''k.
— Glavina Lajo* főispán ur ó méltósága deoz. 5-én Nagy-Kanizsán időzött, as itteni börtönöket hivatalosan megvizsgálta; as uralgó rend és tíastaaág felett njilráaitá.
— Nyilváno* kön»&net^ a kis-dedneveló egye«üUt választmánya által deczember 3 án rendezett társas estély ai kaiméból az egyesülei részéről fogadják hálás köszönetünket mindazon egyesületi s nem egyesületi tag uruők, kik szíves adományaikkal járultak a czélhoz, m.nd 3-dig n működő bii-ot''.cágok s kisasszonyok. kik fárudiaágot nem kiméivé, méltán előmozditák a sikert.Kőazón«tajelen-voltaknak. külöuöseu s kegyes felülfize-tőknek. Ugyssinte Szigricz Kobert ven déglős nrn^k, ki & termet es világítás* tel j»sen ingyen engedé át a jótékony czél iránti figyelemből. -K*ni«a». d«cx
5. I8>íl. Elnökség. |
— Holdfogyuk volt hétfőn este, azonban a borús idó miatt nem lehetett máskép észlelni, minthogy setét volt, míg másnap este vilagoaabb lett.
— líyJvánon kö**őnet. Mult hó 26 áp tartott hangversenyüu alkalmával következő félü fitetéaek történtek: Hegedű« Sándor országgyűlési képviselő "gvleiünk lisz''eletünli tagja 10 frt G-;ls-ri Gutmann Vilmosní 5 frt, K*p»cli GyuU 3 frt 80 kr. Epenspanger Lipóiué 2 frt 60 kr, Ebenspanger Leo 2 frt 50 kr. L»n gyei Ignacz 2frt 40 kr.Lőwy József ¿frt, Gröabúc Henrik 2 frt, Grüohut Alfréd 2 frt, Fischl Fülöp 2 frt. Sten. Sándor 1 fri50 kr.,
¡Rózsavölgyi Antal 1 frt, Lichtenstein Jakab ! fri. Blau Lajes 1 frt, Keller Mátyás 1 frt, Biamenschem Vilmos 50 ir, Pol Iák Arm<u 50 kr, Bettelheim Alfréd 50 r, Weissmayer Mór 50 kr, Neumann Adolf 50 kr, Taach Simon 50 kr, N. N. 50 kr. Mindezeknek köszönetet szavaz: Ai I. nagy-kanizsai kereskedelmi ifjak önképző egylet választmánys.
— Gróf FesleHci Tassiló d»k . becsű ke><z''helyi kÖnyvtarauak őre Jó«» László nyugalomba helyeztetvén, állandó lakását Budapestre lette át, helyébe Mez-ner Ferencx neveztetett ki.
— A jótékonynág ujabb neme« ténykedésben nyilvánult hőigyeinaué Mult szombaton tartotta a ki«dedneveíő egyesület vaíasztmanya társas estélyét a .Korooa* étterméb-n, mely alkalommal ¡zietesnél ízletesebb hidegé eleket küldőt-tek nagv mennyiségben a választmány tagjai, ezeket egész dé''után fáradhatlan szorgalommal reud-ziék a bizottság egyesei. Este felé megé.-kezének az élettavasz szebbnél sz~bb virágai s tömegesen jövő közönség közt oly élénk sürgés forgást idéztek elő hogy *lig par óra aUtt a több százra meúó ételadagnak csak liült helyét láttuk A „Koroua" helyiségei zsúfolásig megteltek a minden szép, nemes és jóért lelkesülten buzduló közouségünk intelli-gentiájaval s oly szép hölgynoezorut ké pezett, minőre alig emlekezüuk. 9 órakor elfogytak az ételek s kexdetét vette
D«razs Miska gyönyörű zenéje meilett a •.ancz, mely a késő hajnali óráig tarlóit. Mél ó elismerés illeti a rendező bizottságot. az adakozó s fáradozó hölgyeket, a pezsgő életű leány koszorút s a lelkesült közönsége''.. Nem hagyhatjuk még meg emlités nélkül a „Korona* vendéglős ur azon előzékeny szívességét, hogy nemcsak % Helyiségeket, de még a világítást is dij nélkül adá a jótékonyéról iránti tekintetébői.
— Jfod6lÚ»0n(MaraköcbeQ)ado> .hány beváltás decz. 21-ig tart.
14-2°c. 28-án délután 2 órakor;
legala-
csonyabb hémérséklet: —5*8*C. 3 áneste 9 órakor. Legnagyobb légnyomás: 762 0 m/m.-5-én délután 2 órakor ;'' legkisebb légoyomás: 741-1 m/m. 2-án délután 2 órakor. A napok száma, mel/eken csapadék esett: 12. A csapadékok összege: 34*30 m/m. Nagv-Ksnizsa, deczecnber 5. 1881. V.
— A januAs 7-Hei bál érdekében nagyban folynak az «¡¿készületek. Azon levél folytán, — mely tévedésből mult számunkban is bejött, de mely tulsjdon-kép felhívás voit a levél végén felsorolt egyesekhez, azokhoz egyéoenkint külön külön intéztetett t nyilvánosságra szá mitva nem volt; — a rendezőség körülbelül a következőkből mar megalakult: Babosa Lássló. Dr. Bencxik Ferenez, Bot-ka Ferencz, Csesznak Jóxsef Caesznák Miklós, Cseszuák Ödön. Dr. Esaő Gyula, Faics Lajos, Fabisnica Károly, Freyler Adolf. Fülöp Kázmér, Gózon L-uzJó, Gó-xon Sándor, Gutmann László, Hanny Elek, Ilencz Antal. Karczag Islváu, Ktfs
• tván, Leugv"I Lajos. Merklv Antal, O roasváry Qyula. Dr. Póafay S<ndor, Se-bestyény Lajoa, Simon Gábór. Dr. Steia-3%ch Jórsef, Dr. Szekere« Jósief, Szüci D^zső Töttósy B4la, Dr. Tripam^r R. z-A, Dr. Tubóly Gyula, Veb-»r Károiy. Víslendvay Imre. Reméljük, hogy e bál, mely annyiszor nyújtott már a megye ia-telligensiaja fiuomanb ízlésének és foko «ottnbb igényeknek kielégítést, ezúttal is megfog felelni a hozzá minden oldalról fűzött várakozásoknak. Egyébiránt ugy tudjuk, hogy a rendezőség buzgalom é* áldozatkészség tekintetében semmi kiváum valót nem hagy fenn s miudan lehetőt elkövet, hogy január 7-ike, az idénisméltó helyet foglaljon a bálok krónikájában. A* iránt pedig nincs ok kételkedni, hogy a megye minden vidékéből az elite publicum »z alkalommal is támogatni fogja e balt, m-ly a megye beczézett kedvenezó-nek mondható- S igy batran jelezhetjük, hogy január 7-ike ismét lényesnek igér kenik.
— Uattai rövid hirek. —
ó Bessenyőről tömegese:, vándorolnak Bulgáriába. — Péterváradon 250 kikS dynamit ellopatott. — Kecskeméten a va suti pénztárt ellopták. — Szindközaégbeu (^Erdély) kimeritbetlen porczellán foldte lépre bukkantak. — Zágrábban ujabb földrengés volt. — Vörósberényben olvasóegylet alakult. — A koloxsvári távirdci igaxgatósag beszüntettutik. — A főbad-parancsnokságot Scbemol temesvári altábornagy vette át — A királyi caalád a karácsonyt ünnepeket Bécsben töltendi. — József fŐberczeg » csaladja a telet Fiumében töltendi. — Kaposujlaknál Moís Ferenczet a vonat Összetiporta — Gróf Kálnoky oláh eredetű. — Tornamegye Ab*ujmegyével egyesül. — Szegeden a vörh.ny uralg, namnk a vör.is. — Stom-fan a vadorzók meggyilkolták as erdő-csőszt. — Tölekesen a templomot kirabolták. —
— Külföldi rövid hírek. -
Konstantinápolyban a hires Szofiamec» t dülő félben van. — Merakkóban oly ra -lóbandát fogtak el, melynek tagjei cs i-szári herezegek is valának. — A nihilistáknak már 3 lapjuk van. — Bostonban 1885-ben világkiállítás lesz. — A Bospo-rusbsn 60 mázsás czethalat fogtak: — Bernhardt Sarah deez. 15 ón Bécsbe érkezik. — Washington emléke a legmagasabb" a világon, 550 lábnyi. — Pétervá-rott ast hiszik, hogy II. Sándor czár lelke kisért. — Griewosz ezredes Olmützbon agyonlőtte magát. — Hernében „Boldogtalan szerelmesek egylete* alakult. — Kopénhágában 1884-ben nemzetkösi or-vosi congreasuk L«z. —
HÜBZADU aWOLYAM
ZALAI KÖZLÖHY
KI nyert?
l864-ki állami »ortj^yok deci. urtott 81-dik buiUUábwi köretkató
Laktok nyerek: 411. 528. 547. 710. ;
15M. 1729. 2110. 2270. 2348. ¿552. 2996. 3172 * 3789. Bécs dácsámb! 3 án: 47. 40. 86. 79. 83. örict „ . 81.89. 38 48. 82. T.meiv. r . 52.38.72.53.82.
DB0ZK5CBKR 8-án 1881.
Irodalom
(K rovat alat''- mef•osliUtt műnk* K«o>uán WajdiU J6»mí kRoyTk»TMk»d*»« üt* BiofroDd^lbPtA 1
— Üj naptár. Wajditi J6w»f nagy
kép«« mijjy»r népn»ptir» 1882-re tixnn »gyedik évfolyamban lőmfttt Urtalómmal meg7«l«Dt. A NÜb^M naptári reteken kivül találnak b*nne Hajgató Sándor. Maroab»lmy Gyula, Bója Ghonrely, S«otn-mer Sándor, >*alay Sándor, Zalay, Vá-roty Mihály tollából köslemdoyeket. Haáauo« gamdaaifp jegywteki tudnivalók kiváló figyelmet érdemeinek. Ssámoe kóp 1« t*rt»imMÍtja. Kötve 50 kr. Fűmre 40 kr. keveaebb tartalommal 25 kr.
— , Raj talányok mula***nk'' csitníi rongy»r hölgyek »tárnára káesfilt mulat Utó kéxi köoyv jeleot meg Upunk kiadó-tulajdonosa Wujdin Jósaef «serkeastóee éa kiadianban. 2-ik tetemoaen bóritett éa átdolgoaott oainoe éa ialetea kiadás 620 óldalra terjed s tartalma Hftlgj«inkh«*, A» egftariógról, Pipere aasUl, Öltöaók • ioba. A* illemtan. Jeles mondatok, Névnapok, Virágoyelv. LegyeaA nyelv, Zaeb kendó nyelv, Sxavalmányok, Adomák, Kérdés é* felelet. Kártyavetés, Emlékkönyvbe, Tár*»«játékok, Talányok, Tréfán mulataagok. Táncxkönyv, Mi jelent-ménye van hölgyeink neveinek, ZAradék ira''l trt 80 kr. disikötésben 2 frt80 kr. Megemlítjük még aion »tóp atyai figyel me>, hogy Wajdit« ur Irma, Flóra és Ilka, barom kedve« leányának dedicálta Minden müveit hölgy asxtaU:-a ajánlható.
— / .Festi Napló'', e legrégibb • legtöbb el&ficetó^el biró magyar napilap nlófisütési felhiváaa mai ssámnnkhot van uaatulva. A íelhiváa találólag mondja, hogy minden müveit magyar ember ismeri a Naplót ■ igv af. biaonyár* nem kell bemutatnunk. Csak ast jegynxrük meg, hogy a Napló, a tartalom mennyi»é-gét illetóleg is, tetemesen meggyarapodott s a kod régi kifogás, hogy a gatdas kerns kadí axért kénytelen német lapot tartani, mert a magyar lapok nincsenek a kelló tekintett«! a gazdát éskereakedóttájékoztató informácsiókra, ma már nem bír semmi »lappal. A .Pesti Napló" közgazdasági rovata is megfelelhet minden igé-nvnknek. A .Pesti Nap''.ó" elófisntiWi árait a felbivis mutatja.
Ve*yea hírek.
— HdUr-filé zenól ó művek, minden óvbenesen időben hirdettetnek, hogy nemsokára rá mint fóaypoatal ezernyi karácsonyi asztalon a legszebb és legór-tókesebb tárgyak ragyoghassanak. Lapunk hirdetési rovatában feltalálják tisztelt olvasóink ós bájos olvasónóink a világhírű zenemüvek ajánlatait Helier F. H. úrtól Bemben. Az oly általánosan kedvelt műveket bámulatos tökéletességben szol-gáltatja; ezért mindenkinek a legmelegebben ajánlhatjuk egy-egj zenéli mű beszerzését, s erre a közeledi karácsonyi idő a legnzebb alkalmat nyújtja: egy tárgy sem pótolhat — ha még oly becses i* ~ OTT ily®« művet Már mit ajándékozhatna a férj nejének, vőlegény jegyesének, barát barátjának ssebbet és szive-sebben látottat? A szenvedőnek, a betegnek legnagyobb és legkellemesebb szórakozást nyújt, szerencsésen elélt idő ket jelenvsiósit; a magánynak bű társalgója, el&mozditja, a hosszú téli <-«ték kedélye**4gét a házi körben stb. Még különösen kiemelendő ama vendéglős és ctukráaz uraknak dioséretes gondolata, a kik ily művet vendégei mulattatására megszereztek. — A tett kiadást, mint tóbb helyről értesültünk, ezek nem bánták meg; — ebből kitűnik czelsz-rü hasznuk is a tagadhatatlanságig és minden vendéglős ^roak, a ki eddig elmu-1 ásított a, tanácsolnék, hogy egy ilyen «ennművot késvMem nélkül megszerezzen. Megjegyezzük még. hogy ac egyes darabok választéka nagyon finoman van kigondolva; a legújabb valamint a legkedveltebb régibb operák, operettek, áncrdarabok és dalok, vidám é* komoly modorúak, legnzebb rendben találtatnak "gyesilve a Heller féle művekben. — Ugyan ennek van szerencséje több udvarnak és nagyságoknak szállítója lenni és ennélfogva több kiállításon dijaztatott. Kgy e télen tartandó jutalomszétotztás Wkalmáva! 100 zenélőmű 10,000 frank értékben fog szétosztatni, mely azon különös hangulatra talált, mert minden vivő mely már egy kisebb mű birtokában t van, ez által egy nagyobb műnek is birtokosa lehet, minden 25 frankra egy jutalomdíj jár. Dustartalmu képes árjegyzékek mindenkinek kívánatra bérmentve küldetnek. Mindenkinek ajánljuk, hogy a legkisebb zené Aszelenctéoél is egyen sen a gyárhoz forduljon, minthogy sokféle müvek Hellerfelének adatnak ki, melyek nem is azok. Minden valódi mü é» zenélő azelencse az ő nyomtatott nevét viseli, melyrekülöoósen vigyázandó. A czég nem tart sehol sem raktárt. H* valaha valaki Bernbe jó, ne raulasz-»ta el exeo gyárt megtekinteni, mely sziveseo megengedtetik.
— Náthás évadot íUtmk. Lássuk annak eredetéi. 1782-ben igen kemény tél után oly tavasz állott be, mely az időjárás változékonyságára a lehető legtöbbet tett; e tavaszazai Oroszországból oly betogség származott, mely Európa többi művelt helyein ismeretlen vala; miért is azt divat betegségnek nevezték el. E betegség u<ját vévén Svéd- ■ Dánián keresstűl Németországba, nevezetesen Berlin, Lipcse ■ s majnai Frankfart- -ban borzasatólag dühöngött. i.pril havában Bécsbe is átszármazott, hol a lakosság felének orra áldozatául esett. Csehországban főleg a parasztok kösött rémitőleg pusztított, mely a fóldmivelésnek igen nagy hátrányára vált. A bekövetkezett nyái ral azon ban eltűnt, hanem azóta egész Európában fel felmerül bizonyos évszakokban.
— Lh*ustl és Rákóczi. Nagybeesk e-reki levelezőnk irja, hogy a kolozsvári Díenstl Rüstov Bartha affaireből ismeretes Dienstl Ödönt köselébb Sziléaiába helyes ték át. Elutazása előtt eljegyezte Rákóczi Psrosetics Etelka úrhölgyet Nagybecskerekről, mint mondá, eszel is be akaija bi zocyitnijbogy a magyaroknak legkevésbé sem ellensége. Rákóczi szelleme ssállja meg.
— Efy adóvigrtknjtó naplója. Ne hány évvel ezelőtt egy Stein Ferenci ntr-vü 72 érés adóvégrehajtó halt el a fővárosban, aki nebés és viszontagságos pályáján élemén yeiről és tapasztalatairól mindenkor rendes naplót vezetett. Est a naplót, Köri József az elhaltnak fia most rendezi sajtó alá. A naplójegyzetekből kitűnik, hogy Stein, ki huzamosb ideig működött a vidéken, hivatalos eljárása közben 23 szor forgott életveszélyben és 3 ízben meg is sebesült. 6-szor utána lőttek, o-szor agyon akarták verni, 5-ször kést fogtak rá (egy asszony erősen meg is késelte) s végül 4 szer jó megnyakalták. A napk vége a szerzett tapasztalatok alapján hasonló esetekre nézve jó tanácsokkal szolgál a fiatal végrehajtóknak.
— MsgftUU. Dr. Neuda a hirnev-s bécsi kriminálist» Budapesten időzvén, meglátogatta a „Fonuná''-t hol Kri»st János alelnök vezetése mellett a tárgyaló termeket megtekintette. A véletlen ugy akarta, hogy ac aprólékos végtargyzlaso-kon, miután a vádlottak magyarul nem értettek, németül folyt a tárgyalás Neuda csodálkozva mondá: .Hiszen ónök németül tárgyalnak!* Természetes, hogy az elnök sietett ennek okát megmagyarázni, mig egy másik j les magyar kri-minalista, ki Neuda szavait ballá megelégedéssel, jegyzé meg: A magyar ember nálunk mind becsületes, a kriminális törvényszékei csak a német számára tartjuk fenn.*
.y•«wwrtrtsa. Gambet-táboz abból as alkalomból, hogy két uj minisztériumot (földművelésit, szépművészetit) alakított, Audert Habertine. s .La Citoyenne" sserkeestője, levelet intézett, melyben felhívja a miniszerelnököt, hogy mivel ama két minisztérium költségeinek a fed eséséhez éppen ugy járulnak a nők, mint s férfiak, as ezen minisztériumokban alkalmasandó hivatalnokokat legalább fele réstben a nők közül válasassa. — No éppen a földművelési minisztériumban nagyon jól volnának használhatók a kitűnő gasdasssonyok.
Papír« Beletek.
Kik a derekabb gyscskek ?
Xtuatsáf volt egy ori bárnál « rendétei mulattatására a házi or barna aenéssekat rts* dsh m»f. d* fj cs»h banda ■egsIBst» őket s játsaon Bár aaaaok aegérkastekor.
— Xésío jettetek, — laondi s bási ur, - dsrskabb fr»r«k»k nk!
v — Oltsátok sl <MSk a gyertyákat, majd »•rumiak, kik s darekabb gyerakek 7 — aosdí « pnmáa.
(Már t. i akkor baagjagy Dél kai kaUeos ját«zaniok s .-^ekeknak is.)
Síidöc Mátyás király Dsorecxsaber járt, nagy parádéval fogadták • b"gy ax Bnnepdly annál finyssebb 1 agyén, egy tanítót kértek fel szónokolni, ki is •Ikssdd ékes saavarval : ,Mi-d5n a nagy Rc:pio Kárthágdba drkmatt . . .*
— .Akkor már mfgabid''lt!* — vágott k&sbe a fsjadaUm — De ás még ábes vagyok ! — bagyjon fal kérem Sdpioval.*
Hivütaios plaezi árak.
Nacy-Kaniuán 1881. dscz. 8. 100 kilogran>a>ával náaitva. Bn«a 11—1160— Kos* 8-—830 —
árpa 720 —8 - lat. --.7 50. Knboricaa
•-uj —•--fi.60 CiaqántiB ó 8--
— • —.Lenes* 3á —--— B*b fehér 9 50—9 75
Rab tarka 6 50.-6.75 Repez« 12.50—13.— Hiéul "S-50 —•—. Saalwa '' • .-.—.
1 kitograaajával laáoitva. Uarbabai i8 — 5€ Borjúba» - -70. S*t
Usbs* S>--. Amíosss •—-80—, Disssós»ir
— —9«. ▼6r8«kagysia —.—14. Fogbsgvm» ■-•-80 Csskor --.—65. Bort Paprika 90.—. Haappa« —.—40.
! literjével saásiitva
Ó bor 28 — 48 kr. üj bor 14 20 kr Páliak a 48 kr. K«z«t fi kr
K B
Piaeri ¿rak.
100 kílor ttámitva
80PE0N. Bn»* IS.--H ÍOBoa. <>10
9-40 árpa 8 50—Zab 8.10--8.20 Knk* rieza 7-4fl -7 70
SZOMRaTHKLY Bau Il.i0.-ll.ft0 Rom 8 20—8 60. Árpa 7 «0—8 - Zab 7 ÍO—7-80 Kukoricás 7.20—7.60.
BHDAPE8T. Basa l¥ »0—12 35 Rom 8.70—9 — árpt 7J0—7.50. Zab 7.65
Kokon cm.* 6.80-e.86
KÖRMENT) Basa 11^0-11.60. Ro«
8:--8.80 árpa 7.--Zab 7.30—7 60
Knkoríeaa 7.50.—8.50
PiPá Basa 11-20—11.60. Rom 8.20. 8-4e árpa 7 40—7-»0. Zab 7 20—7 40. Ko-korieaa 5 90—4 -. ,
VE8ZPREM Hnsx 11.--11.50. Kot,
8JO-8-60 irpa 730—«.-. Zxb 7.40 -7.60 Knkoríeaa 6.80 — 7.—
Soerkeflstői üs^net.
4811. B. F l|aaa van. nagyon keadet
Isgea
4812 Sflnegb Hely*«. Mindkét belyec jővén, anoál jobb J6v5 uinaiik okveUea bo*«» .
4813. F. B E á kívánt tárgy m*ekai
dedk.
4814. M. I. amint Ub*t, ssive**a.
4815. Vesspréa. Igen. 4818. Széesi-Asigetb. T
4817. .Boldogtalan vagyok * Sajnáljak de nem segitbetOnk a veri kiadásával rett*ot£ bajáa.
4818. V P. Elfogyott.
4819. Pr. A szombati estéiyrBI irt hn moroi l«velét e tűmbaa l*betelifo volt kisfilm Később sem vessti értikét
Felelős szerkesztő: BÁTOR FI LAJOS.
H I R D E T E S.
Haszonbérleti hirdetés«
Méltóságos Zichy István cs. Itir. kamarás ur tulajdonát képező vörcsöki összes gazdaság, bodafai, csehi és kisfaludi pasztákkal, mely áll cz. 500 kat. bold jó minőségű szántóföld. — 120 kat. hold rét. — 13 V, kat. hold igen jó szólló — és 370 kat hold legelőből a hozzá tartozandó fundns instructnssai. 32 drb jármas ökör. 6 drb ló, 900 drb öreg juhval, valamint a legjobb karban levó gazdasági épületekkel, nagy boros pinczével, jövó 1882-ik évi január hó 1-tól 10-12 évekre haszonbérbe kiadandó. — a bérleni kivánók a föltételeket Vórc«ökön a tiszti irodában megtekinthetik. U. p Leteove.
41 • 1


lOOOi
HAT KULONFELE NAFTAR
WA JDITS JÓZSEF könyvkiadó hivatalában Nagy-Kanizsán
1B82-IK ÉVRE
hat Hliifílt szén tiíllitín lépiajtár ]cicit it[ számos ezer
s kapható az egész ország minden könyvárusánál és könyvkötőinél; u. m.:
WAJDITS JÓZSEF
nagy képes népnaptára.
bő tartalommal és temérdek képpel. Ára kötve irlapokkal ellátva 50 kr.füzve 40 k r.
WAJDITS JÓZSEF
kis képes népnaptára.
Ára f ü 7. v e 25 k r.
WAJDITS JÓZSEF KIADVÁNYA.
Szűz Mária, édes hazánk védasszonya
nagy képes népnaptára
vallásos, bő tartalommal és temérdek képpel Ár» kötve irlapokkal ellitta 50 kr. fOzre 40 kr.
WAJDITS JÓZSEF KIADVÁNYA.
Szűz Mária kis képes népnaptára,
Ara fűzve 25 kr.
WAJDITS JÓZSEF
101, azaz száz és e^y éves naptára.
Ara kemény kötésben 90 kr.
Rév-komáromi K, kalendárium.
Ara főzve 20 kr.
EGYIPTOMI ÁLMOSKÖNYV.
Csízió, népszerű eslllagzattal és több érdekes és hasznos olvasmánjnyal bővített u küwikK temérdek képpel és szlnnjomxtn borítékkal. Ara 50 kr._
Postai megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek.
M TI J KIAD V ANYU Ép most került ki sajtó alul karácsonyi és újévi ajándékul igen alkalmas, ajnasodik tetemesen bővített k,adaS
erult ki sajtó aiui Kar««..,;. « "J^" "J™-------.. . _ „ .. ,,i£
RAJTA LEÁNYOK MULASSUNK
mulattató kézikönyv magyar hölgyek számára szerkesztette Wajdits József Ezen 620 oldaln terjedő, igen csinos keménykötésű könyvnek, ára színezett borítékban csak 1 írt 80 kr. diszko
tésben 2 frt 80 kr. Postai rendelesek azonnal szállíttatnak.
HUSZADIK ÉWOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
DEOZEMBER 8-4n 1881.
hirdetesek.
OLL SEIDLITZ - PORA
rwl- «ilrlmr vftlnHÍ b* minden dobor ?imUp''in *
OSUK ''IKKUr > H.10U1, és a« én sokszorosított esésem van
lenyomva.
30 év c''.u a legjobb hikfrek mellett fennáll raimiíünemO fytmer bet»f»«flek es eméertéa! akadályok, (mint étvá^-hiány, ¡*&s*»ornláa). vér t*|c!ás é, araayér ellen Különösen oly egyéneknek Ajánl*», kik 016 élet-
módot folvtutn-ik.
Hanisltásek tdrvéayHeg büntettetnek
Egy lepecsetelt eredeti doboz ára. I frt. o. é
CRÁNCZÍA BORSZESZ SÓVAL k
A legmegbízhatóbb ÖDjPtrélyiS {«ere a szenvedu eml>f rí sédnek I minden bel«ő •« külső Ryulladáaaal, B. legtóbb betelné* ellen, min. c''.ennewö »ebesülések, fej- fOl- és fogfájás, régi sérvek é» nyílt «eb«k-rikrekélyt-k. ilszők. »zemgynl:adá«, miudennemQ bénulás él sérülés stb.
ttb. olUti
Qyegekben használati utasítással együtt 80 kr. o. é.
MARIS. DECZEMBERBPJN !
Masodllt Huzá.8 37, herczegsé( r
SZERB SORSJEGYEKNEK
18811K évről á XOO franlt aranyban.
Évenkint 5 húzás: jan. hó 14-én, raároz. hó 14-én, jun. hó 14-én, auguszt.
hó 14-én, november hó 14-én.
A főnyeremény mindenkor
FRANK ÍOO.OOO ARANYBAN

Hal-inájolaj.
Krohn M és társától Bergenben.
______(Norvégiában.)
Eren halaiáj r»irolaj valamennyi, a kereikedeleínbcn elSfordnló faj kösöU az egyedüli, mely orvosi cxélokra használható
Ara egy üvegnek használati utasitással I frt o é.
F ö » x a 1 1 i t a 8
MolJ A. gyógyszerész, cs. kir. udvari szállitónál, Bécs
Tuchlauben.
Raktár az állam minden hírneves pyógyssertárá^an va*y fílsser-kereskedésében. Raktár nélküli helységekben maján egyenek nagyobb megrendelésekcél megfsleló árleengedéiben résseiülnek.
A t. 02 közönség kéretik határozottan Moll-féla készítményt rendelni éi csak olyanokat elfogadni, melyek saját ótjegyem él aláirá-10mma] rannak c látvi
Raktárak: Nagy-Utalna Belus J. gyógyss. Práger Béla gyófysx. Fessel''aofer József, Rosenfeld Adolí, Bosenber* Ferenc», Strém és Klein-- Zala-Egtrazag Hollóiy J. E. Na-ezall Isstl Férd — Bar«« Dorner S. — Csáktsrvya Qönos L. gyógyntrén — Kapat vár Babóchay Kálm. Kohn J. gyógysi Th Kecskessy <yógr»i. — Kapraacza Werli M. gyógy. Kititg Ctácsino -.cs Ist. gyósy.s — Ketttfcely Wünsch F. — Kirmead Rátz Ján — Záfl-áb lrgalmaihos grógyst. Mittlbach S. gyógysx H»ljac V. — Saprüt Merev And. gyógysi. - Lateaye Kaliwod* J (.>40 4^-52.
GsoiálatQS a természet ereje,
ha kHlálefl fe Itat azaál tátik.
Így- kiálthatok fel én is é« örömmel tudatható» önnel s litem legforróbb
kttMönotét,
hala Istenné,
:ii ön Wí«ke!«ayer-féle haj-tarján Bír »ér eaaeaciiája éa kenőcse hathatósan se citett hajam kihallása ellen és uj haj növejztéséo, és kívánom ex igazság a világ .- tudomásár* jöjjön.
Kaofaám P Dukla
Hét évi tarfiBjDség és
szakáitalanság.
i * • ■ ejy 24 éve« fiatal emW.-
nél, majd a kétsAfbeeséaig vitt De at 8n valóban csodás éi ritka gyöeyerejo Wla kel mayer-féle !*jUrtJui gylkér eaaeaoziá''a to ka aéfiséMk használata álul baja hajnövcsbez ju!ék é« a snakál s , melynf-k létrejSvésén magam is kétk-dte : , már ige-c »arün mntatkorék alig 2 hó alatt KlazSa&a Istenesek es a taméazat ay^yerejének önnél, miuián röTidan Bécsbe megyek, köszönetemet szóval fejezőm k''
Kaadler J. gépve«et5 Budapesten
Az ön Wiakeiaayer. féle hojtorjáa gyaker eaatwoziiiámk
használata után parókámat, melyet közel egy érig hordtam, el-távol¡fhatta.ni és több hajam van . mint vu.ahA volt Eaen eredményről mindenki msggyóaódbetik nálam.
Weadt J. vendégióe in Keusredl bei Laa a. d. Tbayna, N -Oest«rr.
Wlakelmyer ftle bajtorjáa gyökér esaeaoziájáhél 2 tégely lyei haazuálván, daczára annak, líO éves vagyok, kevés nap alatt eg7 nagy s népsxakált nyertem E»en uton fejezem ki kííszöne-temat. Lorea? lla«C2er jun. in
Krapp (Krai ).
Legforróbb kösaönetaaet u 9c Wlaketaayer ftle lyíkér easeaczlijáért. melynek 18 nap használat» ntán, egy pompás UtljszakáJhoi játék. Csodálatraméltó maUtráoyát ajánlhatom mindenkinek. Berjer iézsef. Ritter r. Rlg. ia Wien.
Es^n, valamint még sok 100 más köszönS éa elismerő iratokat, melyeket eredetiben bárki megtekinthet ;ál-ok, a Wlakal •ayer fWe baj»er|aa iySkér asaaeztisair. éa kea^oaa^t további di-caárgetéaét feleslegessé tesaik, mert a jó önmagát .dicséri. . , Egy tégely Winkelmayer-féle gyökér essencxia 90 kr
Arak: . . . . keníc. kr.
Olaj 40 topogtál küldeménynél, ragy készpénzben, ragy ntán-réttel 10 krraí több a csomagolásért. Központ, kflldö-raktár: Winkelmayer J. Bécs, VI OumpendorJertírcu*e 169.
Zágrábban, Mittelfeacher S. gyógyss, Poxaoaybaa, Karar J. Parfüm os, Fiacberthorgasse «. Temesvár, J^romis E gyAgy«., Kolossrár, Saety Miklós gyógyír., Gyöngyös, Meraits Ferdinánd «yAgyaz, Debreosec en, Dr. Rotkadmeck v. Emil gyógy»«., Te-a»e»vár. Tarcaay István ^yórysz., BpeaUs Török J gyógysz., éa a legtöbb gjógytátakbas ét parfnic kereskedésekbe.
Csak arra kéretnek fel a vevők , hogy a hamisítások elke-végett, mindig Wlakaiaayer valódi bejtorjáu gyökér kéa«le-teit kérni és arra fi gyulai, hogy mindet»- tégelyen WiaktlMr«r * Béa«, VL Qnmpendorferstraaae ÍM. csége lagyea. 408 í—
I^egklsebb nyeremény 100 trank aranyba». A nyeremenyek és kamatok Bécsben, Budapesten, sok vidéki nagyvárosokban, valamint a legtöbb európai fővárosban minden leliUAft* nélkül fizetendő.
A joitos fizetésért jill a szeri) \mmm tralMás. A mm 3°U kamatoz arayliai
SZEKB SORSJEGYEK készpénzért a 46'' forint 50 kr. rés/vény-kamat mellett
IG-É ív YJEGYE K nzetenűö 14 Havi részletben csait
3 forintjával és egy maradékrésziet 4 forintjával. A vevő már csak a 3 forint lefizetése mellett megkapja a?, egyetlen és osztatlan játszójogot.
A 12. novemberben megtartott 1. hu ¿s » 3% srerb herexegségi sorsjegyekuek főnyereménye 100.000, 10.000 én 4000 frank aranyban megnyerettek váltóUzletünL al.ul eladott sorsjegyekkel és asonnal lelkiiamereteaen
fisettettek ki.
a
Legközelebbi húzások már
decz. 12-én, január 14vén és márcz. 14-én.
És így 3 húzás a közelebbi 4 hónap folyása aJati:
jCjL
r
W I E N
Willzeile 10 és 13. sz.
MERKUR
b CH. OOHN,
^ Wol Izeile 10. és 13 sz.
424 4-4.
kiudóhit-atnláiuik v iltó-üxUrfe
HIRDETMEN Y.
A ft. kegyestanitórend Zalamegj''e dőrgicsei nrodalomához tartozó regale jogok 1882. évi Szt. György naplói 3 egymás utáni évre haszonbérbe adatnak, és pedig :
1) Az alsó és feJsó dőrgicsei regálék, ehhez tartozó korcsmaház és tartozékai, pálinkabáz, 4000 □ öl száutófóid é* ugyanannyi rét és 4 drb. marhalegtltetéá használaiaval.
2) Az akali regalek, *í itteni korcsraaház és tartozékaival 400 □ öl szántó- és 200 □ öl rétfölddel és 2 drb mar halegeitetés használatával.
3) Az akali-ségi határra düK) 7/8 mértfőid h««azura nyaló balatoni halászat használata, meh h«*z év«*nkint lOü kilogramm fogas természetbeni adása is egyik Mté>el a bérbeadásra vonatkozólag.
A fenntebbiekkel együtf, vagy külön berb«adatik a feiM) dőrgicsei határban levó 48 (1200 Q ölével szamtu>it) bőid föld és rét, ugy 26 V, hold legeló használata.
A bérleni szándékozók az ajánlandó haszonbéri összegnek megfelelő 10% bánatpénz beküldése mellett zárt irasbeii ajánlataikat Alsó-Dörgicsére (a. p. Nagy-Vázsony) alulírott gazdatiszthez beküldhetik.
A szóbeli és nyilvános árlejtési ajánlatok 1882. évi j*nuar hó 2-án ugyanott d. e. 10 órakor szintén megtehetők s ugyanekkor fognak az Írásbeli ajánlatok is nyilvánosan felbontatni a a bérletek a legtöbb vagyoni és erkölcsi biztositékot nyújtónak, az uradalmi kormányzó jóváhagyásának fenntartása mellett kiadatni és a szerződés megköttetni
Amennyiben a bérleni kivánók a bérleti egyéb feltételekről is tájékozást kívánnak szerezni, alulírott posta utján fehita-gositást. Dyujt. 433 3—3.
Alsó-Dőrgicsén, 1881. évi november bó 28 án
Hertelendy István,
uradalmi ispán.
H
d
ő A
2 n
Ö H
0 ft
in i ml a
véehtxvitHében
<« ac -- 2 -
pm S CO
S 2 i
s
e
5

i s

•e
M
=5 i
7
>2 £ co
*Uruit5l!S<K£)|<> 7Y |>U I 111
r 4C
a 2 se

u ZC
~ i . 5 ^ ! =
~ Z •<■ s* K t £ Z
6T 4 5
* =
® *>
S O M
"■Wo
CÍ ''S» *

Kételkedve ktnii mind<-n fii.maifától. cyócszcr
b rHe:é»ii^k 1-hrl hile.t - I i? Kz va-.''y a i a hirdetés nagynx^a .»It.tl tfinik fel; ab teje»»! *-t , a Iej:<)l>l> enetben ejien — a ICffroS .aalibat ! \ ki a* i ym r»a ódást ■ a !.:!»T>. való p -nzk ad-ist s!k*HIlni »kari*, aunak ta-ná'' S -lju* liocy Gorittr''irk Károly, c*. kir. orretemi kftnvvá-u«:ól (B^«»-l-en i«tvint.''-r K ro.j n-.a^ának a _Be''e^barat" rzin í|knnyrecskét,
m- it aliban » leci^bl-aknak bizonynl: eyOjrysxrrrk utr^TTla^oiian •• kimeri t£r-.i vannak i«''»«er!elve. o(ty bogy minden bet»? t<>lj-< i.vupa''omm«1 bi-r^r-.-il é« a leírjobbat vala«Zthatj» ma (fántk A frnntebbi ui*r kia<iá*t ••rt k''». jr%«r.ke ""uye:i l>>-rm-ntvf k«ldetik mec » me?ri-i:<)e!r>oek (rehit iM>n< okoa »abb kJVIUéiíet. mint 2 krajcaart a li>ve!«t" la[>éf .''tnelv m»(tj-ar
i« leb-t 4'')''. 3 10.

1H«

A J ó. n 1 it o z éL S if
Egy oklevele» a^péni, aki minaenaecnU vas-man- X
kábsm, Jcérszerint: »kovács-, lakaioa- éa gép-rnnnkáb»n T
jártas jó bicoayitváayokkal rendelkezik, több éven ftt ff
m-Mágokaál caéplögép mellett éa gArmalombao működött: JL aikalmasáat keraa mint uradalmi *ép«:*x én kovám.
- Bővebbet e lap kiadéhivaUlában. 434 3—3.
0 r ö k e 1 a d á s i hirdetraeny.
A n>^vitiél óaAgti vallás* é« k^zokUt>>aü^yi m. kir. luiüiazteriumnak 240n0/18»1 áxám «Uu kelt rendelete foíjtán — a rukoláa vi Tállá« »la-pitvauji uradalombot tartóié s a Zal*roe)fT»;ben kebdeáett scentpéter uri kowét; határában ié''ftaö • ax<>n k<>z»ég 2l9-ik számú t*lekjegys6-könyvének 5-ik aor 2186-ik bei \ ssinel^ai száma alatt felvett 150 i 44/ÍOO kataatralia hold kiterjodé<Q erdúbiriok, a rajia levőiaállomány-ny.l «gyütt kiaáról-c zárt ajánlat utjáo 1881 évi dee*«raber hő 28-án déielőtt 10 drakor Qyőrútt a köaalapitváuyi fótiaitaé^nél a becaár m^r-jeleléae nélkttl a ca^yméltósága miniazteriam jóváhagyásinak fentar-táaával örök áron fog eladatni. A zárt ajánlatokhoz öiatátf (500^ forint bánatpénz ctatlandó, azonbac mindenkinek aaabadtágában álland tet-ss^ee azfrínti vételár Ígérni be. Zárt ajánlatok az irvereaéí n»pjiaak d. e.
0 órájáig Győrött a közalapítványi kir. fóúaztsÓKué! nyújtandók bc oly nyilatkozattal, hogy az árverezési részletes feltételek— melyekasom-lyóváaérhelyi ker. azámtartóaágnál és a zala-^gerategi kir. épitéazeti bi-vatalnál megtekinthetők — »i ajánlattevő előtt ismereteaek. Zártajánlatokat benyújtók a kitűzött heiyre éa időre ezennel meghivatnak. --Utánajánlai vagy & fel:é-.eléktől eltérő ajáoiat tekintetbe nem tóf tétetni Győrött 1881. ncrember hó 30-án.
A sólyomvásárhely ker. kőzaUpItványl k!r. főtíiiztsó^
Utáni.yomat nem dijaatatik. 1 —
Hacr-SAaiaáa, nyomatott t kiadó talajdonos Wtjdits József gyorssajtóiín.
NAGY-MM^j 188& deczember 11-én.
ommn.tr,. ,
tféts érre .«•«•• 8 frl
fél érre . .....< ,
......2 ,
ífcry mAth 10 kr
MBKTÍSEK 8 hasábot pítitsorbac 7, másodszor 6 • minden további aorér« * kr,
KYILTTÉRBEK soronként 10 krért Yétetn«*k íei Kincstári illetik miixten efje* t tétén 30 kr. fizetendő
HoBfadfk évfolyam,
A lap
rttzét öleti közlemények a aterkesztShóz, anyagi réttét Öleti közlemények pedig a kiadóhoz bénnentre
tntézendők -. 5 A G Y • K AX I Z 8 A Wlasatesház.
Bérmenistiec lereiek csak ismert munkatársaktól fogadtatnak el.
Kéziratok tlasxa nem küldetnek.
Na^-Kanizsavároe helyhatóságának, . nagy -kanizsai önk. tűzoltó-egylet«, & .nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank«, , nagykanizsai takarékpénztár«, a , zalamegy ei általános tanítótestület'' a , nagy-kanizsai kiaded-neveló egyesület*, a nagy-kanizsai tiszti önsegélyző ssövetk ezet«, j, .soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai kül választmánya'' s több megyei és város
egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmn lap.
Szegényeket segélyező egyletek alakítása ¿gyében.
»Jótét helyébe jót váij.''
Nem lehet e czikk divatos s eszméje a Tőrös kerest egylet szervezetében és országszerte való föikaro-ásában — elóre is tndom — sem -észesülend; pedig a bajok forrását, uok nagyságát, mennyiségét és kő zeiségét tekintve, alaposan megérdem-iené, hogy hasonló fokozatában részesüljön. De ki merné egy virágzásnak és feltűnésnek őrvendó egyletnek s tagjainak csak ¿gyeimét is felhívni irra, hogy azon örök háborn nyolcórainak és rongyosainak segélyére egyesüljünk, mely ablakainkon min-deE nap benéz, ajtónk előtt kuezorag _ s országszerte — s folyioüosan )i\jaival kinox bennünket!?
Á tél, a hideg tél beköszöntött, hó és jégvirágok bontják ablakainkat, kélségbeesés és nyomor a szegények leikét; a lelkiismeret kiáltja: lilitsatok meleg szobákat!
A kis árva. az öreg tehetetlen munkái rongyokba takarva, fagyos lábait a dolog és hidegtől képtelen tarjait, az éhségtói zaklatva fut és .opni kényszerül, a lelkiismeret kiáltja: állítsatok .szegényeket segélyező egyletet.^*, a hova mindenki összehordja elvetett ócska mháit s osszátok ki a szegények között.
Ágyban fekvő beteg az édes wyja, gyermekei kicsinyek háza s mindene leégett, az apa kereset nél-kftl, az éhhalál félelme ül az arezokra, nincs, a ki belépjen a nyomor és inség tanyáján ; lépjetek be ti nők, akiket az Isten jótevésre teremtett s nyújtsatok nekik meleg ételt; hisz ikadt már. aki jó példával ment elő, egy nemes keblű hölgy ; — állítsatok fel népkoBybát!
A kjődedovodát megalapítottátok, a boi a tehetősebbek gyermekei kellő felügyeletben s figyelemben részesülnek ; a mtmkás. a paraszt, a koldus gyermekei, az árva és lelencz az
ntezára szorul; ki fésüli, ki mosdatja ezeket, ki vigyáz ezekre? A lelkiismeret kiáltja: állítsatok gyermekmenhelyeket !
•Vagy azt gondoljátok, azért nyertétek Istentől javaitokat, hogy csak éreztessétek gazdagságtokat, s hogyha beáiltok meleg szobátokba behúzzátok magatokat prémes bundáitokba — nevethessétek a didergőket 8 dúdolhassátok: barátságos, meleg szobában van a boldogság mostaniba ? !
Vagy azt gondoljátok, hogy az ég áldása az Isten eszméje s a meghalás — ezek őrök pbantasia s elbizakodva az emberekbon, szerencséteik-ben, jó barátaitokban rejlik őrömtök és üdvöségtek kútforrása, tudjátok meg. a világ megitéi benneteket, a legjobb barátotok kikaczag, a szerencse elhagy, de tudjátok meg''azt,hogy a lelkiismeret és a humanismus szava eltörőlhetlen. és hogy az erkölcsi műveltség az ember igazi valódiságában a jótékonyságiéi lemében válthatjt meg földi hiúságait.
T Gyakoroljátok az ú^lmasság
testi cselekedeteit!
_____ ->
— Marhavész. A főldmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. miniszter f. évi 44964 sz. a. a kővetkező körrendeletet bocsátotta ki valamennyi törvényhatósághoz. Miután a folyó évi szeptember 9-én Pozsony, október hó 8-án Mosony és végre november hó 1 én Komárommegye területén megállapított és folyó évi 33,515 sz. körrendeletemmel köztudomásra hozott keleti marhavész esetei óta a törvényszabta 21 napi felügyeleti idő alatt ujabb betegedés elő nem fordult és a vészes helyek fertőtlenítése szabályszerűen véghez vitetett, ugy nem különben az egész marhaállománynak kifogástalan egészségi állapota bizottságilag eszközölt szigorú vizsgálat ntján bebizonyult: Magyarország területét az 1874. évi XX. t. cz. 46.
§-a alapján ezennal vészmentesnek nyilvánítom. Erről a tőrvény hat óságot, az Alsó-Ausztria ellenében fenntartandó szoros határzárról szóló 32.609. az. ez évi körrendeletemnek érvénybentartása mellett, tudomás és megfelelő további eljárás végett azzal értesítem, hogy az országnak vészmentessé nyilvánítása következtében az 1874. XX. t cz. 36. 37. és 39. §§-aiban foglalt határozatai és ezek alapján kiadott rendeleteim immár hatályon kivül helyezendő*. Végre felhívom, hogy a törvényhatósága alatt álló vasúti szemlélő-bizottságokat egyidejűleg utasítsa, hogy eljárásaikat most már a törvény 30. §-hoz kiadott utasítás 7. pontjának a) betűje alatt foglaltakhoz alkalmazzák. — Keit Budapesten, 1881. évi deczember hó 1-én. Br. Kemény Gábor 8. k.
— Visszaélés a névmagyaro-8¡tasakkal. A belügyminiszter a névmagyarosításért beérkezett kérvényekre sohasem engedi meg, hogy valaki y-ra végződő, vagy oly nevet válasszon, melyben thy, ss, eó, fi, vagy máa ily a név régiségét mutató betűk legyenek; az ilyeneket mindig kijavíttatja az egyszerűbb ty, s, Ő, f-re. Ennek daczára sokan ma-
gyaroaitott nevüket máskép írják,
mint a hogy engedélyezve van : Dezsőé helyett használnak Desewffyt, Pálfi helyett Pálffyt, stb. Mint" a .Neues Pester Journal* írja, e visz szaélések megszüntetése végett a fő városi tanács meg fogja keresni a" belügyminisztert.
— Figyeliöeztetjük t. olvasóközönségünket azon körülményre hogy ezentúl a Budapestre szóló levelekre ne felejtse el a czimzett fél lakóhelyét kerület, eteza és házszám szerint megjelölni, mert az így megjelölt levelek három órával előbb
kézbesittetnek, mint azok, melyeknél ama jelzés hiányzik.
— tptrt&nmOMyt kapnak az
országban létező összes felsőbb nép és polgári iskolák. Tudvalevőleg a közoktatási minisztériumban most készíti az erre vonatkozó törvényjavaslatot Gönezy Pál miniszteri tanácsos.
— A hazai faxereskeóés emelésére már régebben megállapított áliami kedvezményes díjszabás 1882. január l-jével fog életbe léptetni az összes kir. állam vasúti vonalokon
mó-
A nagy-kanizsai általános beteg-segélyzó-egylet dosltott alapszabályai.
(Folyt» tá».)
VLLL Aj agyiét felosslása.
42. §. Az egylet falosztás* egyedül csak egj hstarosatkópos kösgyülés által ■ ha es határozatképességgel nem bírna, a meghiusult a tán követ-keső 14 nap alatt ujolag egybehívandó közgyűlés által, tekintet nélkül a megjelent tagok »sántára, elhatároztathatik, de ezen határosat csak akkor lép teljes erejébe, ha a felülőrködósi jogot gyakorló felsőbb hatóság helybenhagyása megórkesendik, s akkor átadasdja a válaastmán" a könyvek ét tsámadá-sok helyesnek találásáról ssőló visagáió bUottmdoyi jele&tóasei aa egylet minden könyveit. számadásait ás pénztőkéit, a rárot képviseld testületinek, mely is az eredmény esett egyleti vagyont egy kanizsai pónsíntósetben kam.-vthoxo-lag elhelyesendi, • mindaddig tőkésíteni fogja, míg itt Ksnissán jobb és kedvezőbb körülmények kösött hason betegsegélyső egylet és pedig hason emberi irányzatokkal, t i. rang- állás-• vállátkü.V5mbaág nélkül alakulni fog s mihelyt es magalakniva, s faladbb hatóság által helybenhagyvá less, as akkori egész vagyon újból feltámadt üdv 6« iatóaménynek alaptőkéül átadatni fog. «
1ŐVINGEK IÖNÁCZ elnök.
SOMOGYI HENRIK.
titkár.
14*4
Látta a magyar királyi belügy-tsr oly megjegyséasel, nogy as alapsaabályok módosítása iránt esetleg hásandó kösgyülés; határosat elfogana-tositáaa előtt a magyar királyi befogy-minissterínxn síé tárj esztendő. —
Boda-Pasten, 1874. éri január l&-ón.
a miniaatar helyett ZEYK KÁROLY állam titkát.
Felhivfcs hazánk vGrfcbor termelőihez
A Salleron által feltalált t a párisi kereskedelmi kamara által elfogadott colorimeterrel kisófleteket akarrán ''ma: vörös borainkkal: bisa''.omteljesen fordulok ssos magyar bortermelőkhös, kik vöröa bortermeléssel foglalkoznak; miszerint e tanulmányomban valódi Jx jó tcyag beküldése utján támogatni ni veeked jeneh..
A magyar vörös borok osstályo-sása a ssinárnyalst éc » »sin eróesege, nemkülönben caeriaYiartelms sserint mindeddig lehetetlen volt; mert ha & osersav ■ asinanysgtsrtaloH: egyei bor&t-ban meg is határostatott, es elemsés; adat nem volt mindig öttshangbse s rissgáit borssinóvel • ss ily maghatározás egyáltalában csak egyes borokr* vonatkozhatott.
Most minden rörőí bor-vidék terményével kívánnék rendszered tanulmányt tenni az által, hogy ások zsinárnyalatit • erősségét at említett eszközzel meg-mérve, s nint ugyancsak ;esetí borelem-sós utján nyert csersavtartalommsl egybe-hasonlíthattam s e munka befe)eré«b útin a magyar vörös borokét osstálycehaasam.
r A mouka nem iaez könnyű, t kik eredeti anyagot szolgál tagnak a vizsgá-lathos, méltó részeseivé lesznek e munka által elóresdfi eredménynek, mit a kiadandó möben eltsmeróssel regístrální is fogok.
Hogy- slapoe kutatást tehessek, minden vidókröl kát azonos évjáratú bort kórok beküldeni ót pedig l/1 literes pa-laoskban. Legczéieterübbuek tartottsm as 1879. ós 18SCL ári. sőröa borokra aia-pitani vissgálódásaimat, aaért is, mert e két óvbdi borok meglehetősen normálisaknak tekinthetik ; másróskt pedig azért is, mert {al% vtn iobbnevü bortermelő, ki e két évről m6g némi kóssléftél nt rendelkeznék.
Vörös faj borokét vizsgálatra ng^an kössönettel veszek, de esek nem jöhetnek -
t-i •> -•• .i OiUi'' tu -
TARCZA.
Epiiaphium.*)
Ki anyja keblén poriad itt,
biicyjéiek, hogy á módik ; Oly aalyotan necn büntet ég. Hogy l«nn ia legyen iloii még.
Mélázó ibráfid embere: K&ítft volt > iant a nxngatere, Almák bonáo korlátlan ur — Most alasaik *. troubadour
Mikor egy árv* «sál babér i Hírnek kincsekkel felír, raTSai vjin — dal t rigy oly meleg: Virágírt Hiba epidt
S mÜLorra felkapta nevet A hir i termett btb«r eléf -Síivit dér lepte — 5««re járt, Tapsban Cárbt már tttm talílt.
Sőt jobban fájt a taps. talán Mint a meliSiéi hajdaaáal .... Most egy neki — 6 cxélbot ért — Akár bogánea. akár babér!
K188 JÓZSEF.
A Latonr test vérek.
(Folyta táa.)
A várva várt 10 hajó meg mindig nett érkezett meg, s cayenni levelező által kösölt hir, száz féle alakban járta be a vidéket ■ mindason cségeknek tudomására jutott, melyekkel s Latour hásftsleti öaassköttetósben állott. Simon hitele ennek folytán nagyon csökkent, de 6
•) Mcíatrány aaarxónek most mafjelent wrptei>euéffl iQa költSnak e könyvéről a f&rároai lapok nagy alismMiesal szól-aak. Baerk.
BftréWíl. a
gondviselés véghetetlen jóságiban, 6 nyugodt maradt, birtokait egyenkintelkeJlett adnia, hogy kielégíthesse különféle szerződési kötelezettségeit. Ez idő alatt János soha meg sem látogatta bátyját, visszavonulva élt, teljesen elzárkózva a világtól, taUn háiátlan magaviselete és lrlk:ismeretlensége felett tűnődve, csak BenŐ, ki atkja hibáját alig sejté, látogatá meg na-petokint bátyját.
, Végre Simon most márép»n nem kételkedhetett szerencsétlenségén, a cayenni lefeleső csodálkozva ason, hogy első levelire választ nem kapott, egy másodikat is irL melyben Simonnal a borsasstósseren-osótlenség hírét tudatá, mit testvére János oly álnok módon mellőzött vele közölni.
E levél nagyon meglepte Simont, alig volt képes mrgának megmagyarásni, hogy a leveleső első tudósítása, miért nem jutott keteihes, nósetei, gondolatéi gyorsan váltakoztak a a nagy vesstesség feletti bánata caaknem végképpen leverte. Azonnal teatvérjéhes sietett, mert valóban, ilyen vára''.''an esemény után, csskis tőle remélhetett segélyt, mert s vállalat közös volt, a t; het köaősen kellett volna visel-niök. Hanem János e nap reggelén fiával együtt eltűnt, mely gyors távozás Simon gysnuját felébressté ós ssonnsl mindent megértett.
„Oh Jánosi "kiáltott fel Simon ,vsj-jon mit tevéi, megbocsáthatja-e est neked Isten ós atyánk"?!
Majd hasatórt, hátralevő vagyonát is mind eladatá és így kielégitó minden hitolesőjót, bár ő maga teljesen tönkrejutott,
Simon s borzasztó csapást, bámulatos türelemmel viselte és minden zúgolódás nélkül »serenoeótlen helysetéhes al-
kalmazta magát, hanem elhagyta minden lei ki ereje, midőn kedves leányára gondolt, kivel e szomorú sorsot tudatni alig volt képes.
E gyermek a szükséget, nyomort nem ismerte, eddig teljes kényelemben ós bőségben volt nevelve, most egy előtte ismeretlen sorsra jutott és Simon előre sejté a kínos gyötrelmet, mit szenvedni fog a gyenge ¡élek, midőn a balesetet tudtára adja.
De elkerülhetetlen volt, nem tart-hatts előtte titokban, a szegénységet eltitkolni nem lehet, Luisára nézve tehát, a magas rang és fényes jövő kecsegtető reménye elenyészett, Simon érte küldött, hsdj köaolhesse vele s szomorú körülményeket.
„Atyám,* szólt a leányka, miután belépett, .hívattál?''
A kedves gyermek láttára Sinion nem volt képes viuzstsrtani könnyeit.
.Igen Luisa,* »sói Simon, .beszól nem kell veled.3
.Atyám te sirszi* szólott megindulva s gyermek.
'' .Lujsa* folytstá Simon, nem lát ssott haliani leánya megjegyzését, „a sor« igen isessólyee, bele kell nyugodnunk, kíméletlen fordulataiba, nekünk elég sokáig kedveseti, gasdagok valánk, de most már nem vagyunk többé ások.''
.Tudom atyám,'' váiassoltkőnnyeit visssafojívs a leányka.
,Ba mondta neked ?*
,Vájjon s kóssa hir, melyet 8 nap óta folyton hallók rebesgetni e hásban, nem elegendő arra, hogy tudjam?''
.Igas,'' szólt ismét Simon, .egy hajótörés megsemmisíti egy pillanatban 60 évi munka és worgalom gyümölcsét.8
.Hát mit tehet»» es otthn atyám? Isten ugy akarta, bten akaratán megkeli nyugodnunk."
.De tserencsótlen gyermek, élni is kell, egy férfi mindig megkeresi kenyerét kót kesével, de te mit fogas csinálni ?"
.Dolgoani fogok én ia?''
.Nem'', kiáltott fe! Simon, .as 1 hetetlen, s munka ós s nyomor aok volna neked, ez téged megsemmisítene, hallgass meg Lujsa,'' folytatá Simon átölel ve gyermekét és csókokkal halmorva el homlokát, minths csak végbucsut akart volna tőle venni, te derék leányka vagy, nem estél kétségbe a balsors csapásán, mely minket ért, nem tessesa szemrehányást atyádnak, vagyonunk bukisaórt, te meg-osrtád örömeit, most megosztod vtle fájdalmait is. Hanem jó asivedet még sem tksrom kitenni ások megvetésének, kik egykor körülötted esopor''osulva, hiaelgőid valának, menj kedves laanykám, hadd el e várost, vsn egy nsgy nénénk Ssintes-ben, kinek hajdan a boldogabb időkben én sok esolgálatot tettem, keresd fel őt, ós hissem, hogy tslálni fogsz nála vigass-talást és nyugslmat, mit itt bizonyára nem lelnél fel.""
(Folyt, következik.)
ni.
Levél a meny országból.
Boldogháza,
7-ik ég, 1881. deexember S.
Tisztelt sserkesstő ur!
Ha éhemben nem is voltam a legbecsületesebb ember, asxá lettem itt as ambrosiai légkörben. Nem csekély mértókban járult ehhes s páratlan ódessógü nektár is. Hogy is ne, mikor még a kösönsó-ges vinkóról is ast tartják önőknól sión
■'' — . J ~
s kihűlt golyóbáson, hogy .borban van as igattág.* Igas, lelkemre mondán, mindazou állítás, melyet as amorosián ki vül az Istenek itala kjssalssst lelkembőt, tórtu metszett igasaág.
Már pedig baasüLetes ember megtartja »savát, ón pedig »savamat adtam'','''' hogy amint lelkem a purgatorinmbó! kikerül, becses lapjának nyomtatására asánt festőknek fogyasztói közé én is állók. ''
Beállítok tehát tisstességgel meg küldvén önnek lelkem legutóbbi élményeinek lelráaát egy fŐldí meny országban.
Mikor még a földön járt as én mostani patronusom, ast mondá: .Bocsássátok hossám a kisdedeket, mert övék a menyek orasága!" Istenem, de igazad is mosdtáf! A menyországi élet, ss örökkévalóság nem egy Óh, mint a jelen múlt Íís jövő egyttttíÓte. Hát as rf apróaág; a kisded emberke nem a jelen múlt ós a jövő képének viselője-e? A ssül&nek nem a multiát helyett««ti-e minden gyermeke ós s boldogságnak van-e hivebü megtestesülése a jelenben, mink egy olyan ártat-Un kisdednek kisded-ólete ? Hát s jövő ? Nem ennek s kisdednek minden ise-por-csikájáhos, léptéhez, gsgyogásáhos van-e kötve?
Nem valóságos feltámadást jelent-e minden gyermek még s ssfllők életé-ben is? Sőt as egóss emberis^ is bennök láthatja féltámadását.
Sokrateat Dívtimameggyőate aíelíl, . hogy a Bserelem nem agyőb, mint a hal-hatatlanságnak sseretete. A sssrelem pe- '' üg már magában jÓve boldogéig. ''
S van • ember fia, vagy leánya, ki á boldogságot megvetné, tehát ne ssivesen sserstne, vsgyis hsIhaUtlanságrane tőre-k^nők?
VI ix li
<tu<
ti
■íjcU'' « c''.in
vriZAIHK
ZALA!
V A * T, ö N Y
fi

„ általános sorcsatba; miért is s szíves
beküldőket arra. volnék bátor kérni, mi. »serint oly borból küldjenek vizsgálati anyagot, mely az illető vidéken általánosan elterjedt, (s azt hiazem jobbára kadarka, csóka, sárfekete, purcsin. mézes, fekete és kék gohér) fajokból szüretelt s készitett; mert csak igy lehetséges azon borokat osztályozni melyek keresked-im f f''.ieg kiviteli fontossuggal birnak.
A tanulmány külöu füz-tben ön-áilóac fog megjelenni, u külföldi lapok» Ijau eszközieudő közíété eléről is gondoskodni fogok. ,w
A beküldendő boi mustrák áluliroU-lioz Bud«p-oire (viziváro«) ozimesendCk.
MOLNÁR ISTVÁN,
a budai vinczeliérkepezde if*»g. ®nir*. |
Karácsony előtt.
Mi boldogok vugjtok ü jobhiaódu f/ü.e-k gyermekei! Vac, * ki lólatoa eiőre gondoskodik. bogy az ujjá születés ünr n-pe uj örömöt hozzon számotokra. Nem így a szegény, nem az árra ! a testet silány foszlány fodi, .osocse becse* helyett fé;ge* d:o seai kerül — pedig as öaeses ►moeriség megváltás örömére született a* üdvö^r''5, azért méúó voina, ha kará-cs«ni kor gazdag é* szegény egyaránt i örornünn p-t ülhetne! H* tunui voltatok a gyerru--Kded öromne* az úgynevezett ..Kr sftkindlí* f-.nál képzeljék. akkor a nyi:ojor es drdiergők íésoportjat — mi két eli-n ét et karacsony előestéjén 1 Segítsetek a szűkölködőkön, gondoskodjuuk előre, hogy teljes ünnepet Uiheasünk. Ily e-xzne ébredhetett t. Duruer KajeUune urnfl, a Sümegh vidéki vöröskereszt egylet e.uöke a minden üdvösárt lángoló köblében, kinek indítványára az egylet válaastmánya biaotuágot vaiaaziott, mely bizottság f. évi nov. 19 én Sümegben, a nagy vendéglő termében, agy a szegény iskolás gyermekeknek karácsonyi ajándék kiosztása, tánczczai egvbekósöU, lomboiaeatéiyt rendezett; ezen estély i lioden tekintetben várakozáson felül sikerült. Tiszta jövedelem 190 frt maradt.
Ezen szép eredményhez különféle tényezők járuluk, mejyek mindmegannyi nemes kiirduJási pontból at üdvös eszme megvalóeit aáórt történtek, e végből ked N* kötelességet taljeaitünk, midőn az üg}6t lehetőleg részletezve a nyilvános-*ágnak átnyujtjuk. A rendezőség tagjai: 1. Dom er Kajetánné, Eitner Sándorné, Mojzer Józaefné, Dr. Fischer Ignáczné, ft. Adám Iván, Dr. Lukon.ch Gábor és tíáníy Alajos mindent akként intéatek, hogy a kiadás Ithetőlég csekély legyen. A tombol a tárgyak tapintatos elrendezésében a válai-;mány nőtagjai intézkedtek, el kell ismerni azonban hogy a íő-erdem a fáradságot nem ismerő Doraer Kajatenné elnököt illeti. (Éljen !) Viszont a jótékonyaágért lelkesedő közönség ne zass áld ozatkészsége diadalra <egitett.
A tánczterem és meliékszobák fűtéséhez szükséglett fát t. Eitner Sándor ur
volt szives küldeni. A jőv.aö lem gy»rfc-pitáashoz járultak ^Mojze- József és nejr sz ..airsáp ; x>n ra Sümegkről 10 fri. D . F>scber íg; ss éc neja 6 frt Kül.e* József Qőgxníáról,* frt. V*asa Béla Ta-polcsar 2 irt. K;ss$ds Arad Sí .-''Irt. Horváth Imre plébános G ígás.íá, 1 írt., 25 kr. Holub Jááo- plébt-nos,Ssegvár 1 frt Lachenpacber Fülöp sz.-Grótfc 1 frt. Sümegh ró I 2 irtot küldöttek f.Eitnaf József. Özv Móaz-ly Lsjosné. Kijáts Elsk, ,Kel L ividíe, Étokuthy Sándor;.* sslnté sümegiek egy-e^y '' forinttsd járultak: Fehér József plébános, Binder Péterné, Domj in F.ula. wTnfor Teréz, Srsk''m >y Jáaatít, H%uz<»r János. U. bán Lajos; a pénz árnál feliilfizetett: Soós Pougrácr szolgabíró. Mindezen urak és úrnők ado-mácyaik köszönettel fogadta''.uk: Biatu-sitatlak ö<ttese;i 505 tbmbolaje''gy. tke ártwrtáeb««kiválóan busgóikodtakt Kecskeméti Iréu, Mojzer Magda és Méazely Juliska kisasszonyok, ők a rendes áron felül adtak el; küíömben az eladásbm egéáz oda adó verseny keletkezett éi ha Zdrevy Imre (Tűrje) ¡Németh d«re (Szt. Grótb) Sümeghről Mojzer Erssike, Babos Malvin, Takács Janka és Margit kisasz-szonyok nincsenek segédkezéjre: a tombol* jegyek hem Örvendenek oly ^elen d«jaégnek.
A v»dékról itt láttuk Némith Zsig isondué Sz.-Grcth ózv. Jambori B->láoé Tüije. mindkettő kedves leányával. Lób Ignácrnét H-ndt-kről Az egész női diszes kvczoro *4rysseirü A éppen »S"rt oly csinos öltözékben jelent meg, miért méltán elifwierös'' érdemel.
Számtalanszor olvassuk „kéretnek egysz rüen megjelenni" és még sem?! Mf>a! azonban az ftsszee bájdáa bölgykő-xön»ég — bár a. meghívó nem tartalmazott ilynemű iratot mégis ekként vett részt es tan ezért is lőn eredménye: a fesztelen kedvdus estéíy — kivilágos ki-vir* dtig! Érd •m réazesebbeu a rendnzű bizottmány ált^l felkért tánezrendező lelkes fiatalság, figyelműk mindenre kiterjedt: Bravó!
TomboUtárgy 1 10 drb. jött össze, melyek közül kitűnt » sok szebbnél szebb női kézimunka.
Itt kösöijük a jótékonyság iránt lelkeaülő tisztelt családok ée egyesek névsorát, kik a tárgyak at küldeni szívesek voltak :
A hol lakheiy kitéve nincs ott sü-meghi laitÓ8 értendő.
Apfel Kálmánné, Baumg&rtner Jó-zsefné, Babos Malvina, Binder Póterné, B4»fi Alajosáé, Bajomi Ilona, Brenner Ilka Szombathely, Berger Johanna, Caigó Mária, Csögönyei Liazka, Dornar Kaje-tánné, Dorner Anna és Emma, Eitner Sándorné, Epstoin M*ri, Ferber Jóssefaé, Dr. Fischer Ignáczoó. GsJik Mária, Hladui Jáiiosaé, Horváth Jáncsné, Jabbanuy IrmH. Jung Gyuláné. Jandó Ferencsné, Kiás Erzsébet, teli Janosnó, Kondor Lina, Kiasz Józscitné Szalapa, Koréin T''.-rézia, Koréin Mngda Kr-üskeméty Alb-rtué, Kecsk eméty Margit és Anna, hLijácz
Elekné, Kaufmana .mesztina és Sarolta, Kn asi Lujea, Kssác^ MatiW, Kell Zsig-mii. 1 ni,. Koh Sx'' >nia" Rsndek, Löb znó Beadsi, Mojzer y gda, Mojzer Mariaica, Mojser Jansa és Erssike, Moj-»er Imre, Méisöly Juliska,-Magyar Ma-■tild, Márkus Salamonné. Hames Anna, Németh Béládé, Pandúr Károlic és Margit TOrie, Pittér Lujsa, Raile Józsefné,
fieitho#erFe^snc*nó,SchmíedtFerenctné, SUmborszkvTauTn Somogyi MihAlyné, St\r£6± iüksáné, Stoíner Adttlfné. Szüts Pálné, Scheiber Júlia, Sebeiber Hermin. Scheiber Mari, Ssidnay Antalné, Saly Ki.rolin. Székelv Gusztávné, Szme>dit8 Károlyné, Tó-.h Amália, Takács Vilma. JanKa és Margíta, Dr. Takácí jÁnosué Tóth J''''Z»ef, Tó''.h Jówfné, íW.-b-r) Tu-káls Vilnvs Win''er Feri, Wid Lojza. Éémvi írma Tö. je, Zcrdaheiyi Od-n
— H* még vaUrot résztet«» reí^ráo aánkból véletlen kimaradt volna azért pardont kér,
REFERENS.
Hétköznapi lelkem felfogása szerint tehát as anya asórt szereti annyira magzatját, mert benne lesz halhatatlanná, a szerelemének elért csélját ő képesi, tehát általa jutott boldogságra.
Mondom, hogy a kiadea boldog. Én »« voltam valaha boldog, de nem vehet tem hasznát: nem volt kivel megosztanom.
Már p«dig az a gyermek is csak ngy tehet igazán boldog, ha boldogsága a másoké kösé vegyül, ha valóságos com
caunismust űzhet vele.
- És hol találja íel a gyermek azt a helyet, hol minél nagyobb csereüzletet csinálhat boldogságával?
Az óvodában. liyeu kisdedovó-intézet valóságos democraticuz rr.pubHcu Anstokratia itt leheteti«,, mert melyik'' gyermek nem Uríj* magát nagy urnák, vfcgy kiaaaasonyn-ik ?
Tessék csak jól asójjel nézni köztük s meglátja, bogy még a valóban sse-gény sem hiasi, hog> ő szegény. Éj ez az ártatlan tudatlanság aa ő boldogságuk for-
Dá ha az a szegény gyermek kénytelen lenne vi».»a von alva, magát meghúzva, csakhogy a függöny mögül tekin tem a módosabb ssűlők gyermekeire, ön-
L7d£ágnaal "T"UtDCk
Az ovodában napról napra egvfitt van as irigylendőkkel, a cifrább ruha láttása megsaokás által hétköznapivá les, előtte; a jobb uzaona sem költi fel benne a szűkölködés érzetét, mert jobb módnak örvendő társai szívesen megosztják ast vele; az óvó bácai pedig egyrlóen meleg szeretettel karolja mindnyájukat ma-gihoz
Áldott legyen tehát Fröbel Frigyes emlékezete s nemkülönben Brunschfick'' Terósó is. Magas polezon is ülnek ám ők. itt s menyorsságbsn.
Fröbel és Brunschwíck »Brtíkshsl-űatadanságot. HalhaUUanná teázik őket" különöaen a nők s ezek köaötl á nagy-kanissai hölgyek as első sorban állsnsk.
Es méltán, mert egyedül ás fi ne-•es keblüségöknek kössönheti íönnálOsát
az a kisded-ovoda a ,Szerelm«rsek* utczá-jában.
Sok ut vezet Rómába, de a legjobb a tánezterem padlója, különösen, ha Darázs Miska huzsa hozzá a ,mars''-ot. Me nagi és csinos markotányosnő nélkül még a magyar huszár sem masíroz szívesen; a nagv kanizsai jótékony mamák tehát goadoakodtak, hogy ebben sem legyes hiány: legalább igy vettem észre f bó 3-án, midőn menybéli lakásom ablakán kidűlve a föld golyóbisára vetém tekintetemet.
Nem tartozván aaon emberek közé, kik minden mondandónak nagy feneket szeretnék keritení éa csupa ssószaporitás-ts) tartják az embert; csakhogy valamit mondjanak: minden czikornya nélkül, csak ugy röviden, mint nekem szokásom magával hozza, kimondom, hogy az emiitett kedves mamák f. hó 3 án a ,Ko róna" vendéglőben .Társas-estély"-t rendeatek a kisdedovoda-alap javáras ennek útját a fenntabb leirt módon egyengették.
Addig addig nézegettem a szorosan egymás mellé állitott s huszároktól körülfogott asztalokat, de még inkább a köztük élénken sürgő-forgó édeni bájjal tündöklő markntányosnóket. még magam sem tu dom hogyan, egy légparípa hátáo közöttük termet''em.
Szerkesztő uramatéabarátomat nem láttam ott, (s ezért megrovást Is érdemel,) tehát megírom, mi ós hogyan történt ott minden. Szerencsére boltbezárás előtt érkeztem hasa menyországi lakásomba s sikerült rózaaszinű tintát kapoom. Viruló róz&ákrol a rózsabimbókról más tintával nsm is szerettem volna írni. Halljuk tehát!
Mindjárt a benyílóban bárom ked ves mama,Feaseihoffsmóloryőrfry Pjíhál Terenczné ós Lövringer Friderika úrnők egy körmendi forinton árulgstták s belépti okmányokat. Beléptem » az előstobában agy a nagy ételteher alatt görnyedező aas-tal körül ptt láttam Somsich Lőrinczné, Erdődy Lajosné, Stemmerné, Kochné, SsukiU Nind.né Scburs Alb,o^,Maotua-V4t7 KrisUné urn 5ket a menagí kioss-OsárJ elfoglalva. JóilakotUn órkesVs a
A Január 7-ikl bál.
Ha Budapesten a ,jog ?z bá *. Győrött az .Olvasó egyleti-bü", S/.ombat-hűlyea a .tornászat bálja* az elife bálok elaeje. ugy N»gy-K*nis*án a január 7 diki b-U aa. »melyb«n * fiatal, szép, vidám éa élni vágyó kedves lánykák, a mulatni és tánczolni szerető szép menyecskék l^-jobban szeretn^íc részt venni. * amely ré? időktől fogva Somogynak. Zilának rendes találkozási helye.
Sokáig r január 7-iki bál a nagykanizsai fiatalsági társaskor rendezése alá esett, mig a .fiatalsági'' jelző elkopván, a .Társas Kör" mintegy jelen czi-raének megtelőleg. nem a janu*r 7 iki bál rendezésére, mint a giaebb társas mulatságokra fektette igyekezetét; különö sen azért éppen netu találja s«nki a ki-bocsájtott meghívókat, amelyen többé nem a nagy kanizsai társaskör, de Zala-megye fiatalságának több tagja hivja meg a nagyérdemű közönséget.
Engem azonban meglepett »z utolsó a*P ®«y merész argonaula v.Ulalatba bocsájtkozni, az utolsó nap tuJni meg. bogy a n*gy-kaniz8ai '' .Társas Kör* a rendezés*, nem kívánja ez idén magdnuk. finntartani, s miudamellett mégis mf.c alakítani a részvényesek társasi rát 24 Óra alatt; 24 órx atmtt szerv^ni « ron-dezőaóget, -^szessddni 8 esztendős foszlányok alapján a meghívandók névjegyzékei Somogy ból és Zalából, ugy hogy eenk; ki ne maradjon, akit megillet minden figyelmeztetés nélkül és ősi jo gon meg is kapja, ez azután oly dolog, &meiyet 24 óra alatt csakugyan nem lehet megtenni, de a rendezőseg Herkules 12 m-unkára vállalkozott s &nnak 24 óra alatt ósszeál.itva, a meghívóknak ki nyomatva, megirva és elküldve kell lenfii és az mee ¡® történt, éo biztosithatom önöket, hogy a meghívók akkora már kéznél les/nek. mire e sorok iu<-gje''-lennek ; Darázs Miska már tudja, hogy
— A január tény es táncz TT^-slomra szóló meghívók kibocsájtat tak. akik tévedésből nem kapjak volna s arra igényt tartasak, szíveskedjenel ea érdembnn Dr. Tuboly Gyuls űgyvé<
t s foi-dulni.
— Üi''jegyMés. As osztrák magyai bank nagy kanizsai fiók intézetének tat
kára, B-srnhoffer József ur deczembei 8 án jegyet váltott ^a kanizsai bölgyko s*oru e^yik szép virágával Welisch Bett kisasszony nyal.
— Schöti JÓxnef helybeli illető ségü izraelita rom. k*ih. hitre tért, keresztszülők Somssich Lőrincs ur VSs neje. A keresztségben Lóriacs nevot vett fel « most névmagyar:«itó engedélyért folyamodót«.
— NyilvánosMtámwlá* 4d*a 3-íki társas eatéKfőH^ BWétnKak^ étkezésből frt «2 kr. ŐíUrt
20 kr. Belépti jegyekből. 127, frt 20, kr. Összesen; 388 frt 12 kr, kiadás 76 rrt"9f. kr. T.szta jövedelem: 311 frt T4 kr. Felülfizntők: Buchgr*ber Anna 1 frt, Lö-wínger Ignicz 6<> kr, Győrffy Jáaoané 1 irt, Höhn Frigyes \lgricie) 60 kr, D-. Szukita Nándorné 20 kr, Sxautcr Gyul* 20 kr, Sch<-rz Irén 20 kr, Komlosy Fe reuezné 20 kr, Klinger 1 írt 20 kr.Fe se!-hoff-r József0é 60 kr, Koch M hályné 20 kr. Zadubánssky L^>»oé 60 kr, Dr. Blau Simou 20 kr, Veiiach Józaefné 60 kr, Za-dubiui!.£ky í^rtj-is 60 kr, Öz- Caavicsoé 60 kr. Dobroviejj Demet«rné 20 kr, R jich Gottfri-d 20 kr, Weíse II. I. 20 kr, Lö-wlnger Lajos 20 kr, Piihál Femnrz 1 frt 60 kr, Somsaích Lőr-ticz 3 frt, Ebenspan-ger L pót é^ L*jo frt. Dr. Tvincaányi 40 kr, Fischcr Jóst-f ''4«) kr, N N. 60 kr, V-jda Bálin- 20 kr, Kőrüakényi 2U kr, Ul maiin I*tván 20 , Semetke Laj^.j 1 tri, Oszeszly Antal 1 frt 80 kr, N. N. 10 kr. Svaí ics Karol; né 2 frt 60 kr. N. N. 60 kr. Hám J6r.s«f 60 kr, Godina Jánosáé 60 kr, Vegacheideroé 1 frt 80 kr, N. N.
| 10 kr, Goldtrmun Henríette 20 kr, Rut-schild Sáudor 60 kr, ZatLureczky Zsigmond 1 frt -A) kr, Varga János 60 kr, N. N. 10 kr, BUn Palné 1 fri, Vencae! Rezső 20 kr, Rőten itock Farkas 60 rw, Horváth Gyula ^Kotiorij 40 kr, Souimer .Miksa 6(J kr.jMalonyai István 60 kr, Székely Lajos 20 kr, Ifj. Som mer 60 kr, Br. Gaal Nándor 1 frt 20 kr, Szalay Lajoa 20 kr. Férnek Kálmán 20 kr, Erdődy Lajos 20 kr, Varga Lajos 20 kr, Simon Gábor 60 kr, Lengyel Charlotta 2 frt, Karcaag lstváu
4 frt 60 Kr. N N. 60 kr Rózsavölgyi Ao • tal 20 kr, Oliop S*muné 1 frt, R»cz Antal 60 kr. Grotsmann Ignácz 60 ki. Be--x»V Elek 1 frt. Vei»er Józseféé 2 frt 20 kr, Popovic lőhad. 60 kr, Práter BÓiau-i 1 frt. Glaa^r Saodor 60 kr, UorvAtli üy ut cai 60 kr, Ciuczm 20 kr, Dobrio B nőpó
5 fri, Buu Lajos 60 kr, N. N. 60 kr. Ga-ruv fíí-nő 1 frt 20 kr, Scherr Richárd 60 xr*. N. N. 70 kr, Blaschek őroagy 60 kr. Rosmberg Richárd 60 kr, Dr. Wetas 60 kr Dr. Grüahut 60 kr, T»ruóczy Gusztáv SO kr. S^rdic alezredas 80 kr. ösize-seu 68 frt 20 kr.
— Rendőri hirek Vogrinse; Jo hanna szolgáló 50 frt készpénsnek eltol-vajiása utáo Varasdról megszökött, ki a helybeli városi rendőrség által letartóztatván, a nála megtalált pénz tulajdonosának visszaadott, a tolvajnő pedig a va-rasdi kapitányságához kisértetett. — Műiéi Ferencz kis kanizsai lakosnak a för-bénczi begyen levő p.ncaéje fel töret vén, aobói pálinkája, bora ellopatott; — a tettesek a városi rendőraég áltat tetartóz-tatváu, a helybeli kir. törvényszéki vizsgáló biróságuak átadattak. — Egy lő éves fiu. ki Varasdról pénzlopás után megszökvén, a helybeli városi rendőrség Utal letartóztatott é^ h vnrawdi váro.si kapitánysághoz kísértetett.
— A* államtó'' a nagy-kanizsa: fogyasztási adót bérbe Vaits György — i.ílU.r és Topiák kapronczai lakósok vettek 3 övre évr 44.600 írtért.
— Leienyéröl írják, hogy megboldogult Dömötör Lijoi orvos mogyi b:zr>ttsági tag helyébe a választás 1881. deczembrr 5-ére tűzetett ki. Ezen tagságra két jelölt c:7 '' köztudomásra. Kaliivoda János gfórv erósz ós Békossy Rexső jegyző uraké, s azt hisszük ez utóbbi győzött volta is — bs egy vólet-
, len uem is álmodott körülmény közbe nem jön Ugyanis a választás előtti ójjei N. Kanizsáról Remete Géza ügy véd meg-érkezott s máaoap reggel a magjelent számos választó jelöltül őt kiáltotta ki s m-g■ álasztáaát egyedül az biu«iu>Ua m(,£ _ hogy a választási elnököSr közül egy se jelenvén meg — a választás meg nem tarta''batoit. A, választási elnökök e maradása áltálánoi fellífbofodást szült — mert akadályoztatásukat az illetékes helyen kellő időben bejelenten ihlett volna köKtiesaégük s es által f^.lmentsai a választókat a haszontalan fáradság s időxnulasstástól. Különben levelezek szerint- ily csekélyebb jelentőségű válasz-tasok megejvésóre elnök s jegyzőül l«f-czéiszerübb knn« helybelit alkaUnssni.
— Kitüntetés. Baksay Sándor kessthviyi csendbiztos a folyó ¿si.aagn.az-tsw hó 8l én Csabresdeken eík«vstett rablási kiáérlet és gyilkosság efköv«Ői kinjomozAsa és késre''keritóse körül sser-
jan. 7 re a szarvae barquettján fogja a kedves táMsoló sereg. jk essábe juttatni ai öreg Rábs Palit, a S évvel ezelőtt Ko-vács Gábort, s a sop-on i lármás katoaa-b- dát, Jaada ur "raár kiválogatja leg-sz jb Kamaiiáit, a ZaJeait. s tudja isten m: lő zöldülő pirosló S illatáső rirágaít, amelyek a bejáratnúl s a fülkékben s boudoi-okban a suttogok nak sóhajait gjá-: ul: S hfehlner p^dig bizonyára r.tká* oa ast-ai. akkorra mArafüzértáncz sok i 36 t éicz j r'' jyeit, amslyek 4—5 emb -rnek 2---3 béig fejfájást és lő''ést, utánna pedig az e<jó»z közönségnek oly kevés nui''ataágot szoktak szerezni. egyszóval m:re önök e sorokat e^ olvassák, nnr akkorra a báli derék, az«k » kis és jók ininc és mind útban lesznok a befejezés f-sté azok, amelyek pedtg cs.ik a Kar tcsonyfáp szoktuk megjelenni ajándék g» »nftHt, Ait^r és kis- oa<*y Eberiing, Kusmik, « uem tudom én mi más uruk szí es k >zve itéso folytán azok p-dig bizonyára, m<-g<ap''ák a mértéket, a melvlyel a/utan b*b»>ru van iz-nve az egész farsangnak é* ő mulatságainak.
Ónok igen ¡¿en jól fogják gondolni
M és ludu* IB, bojjy ao ily xyorm UéstÜ-leiü mula sá^ok szoktak ¡«¿jobban sike rülni;8 ezen tudat elég ahhoz, hogy ne habozzanak : *»s ha meghívót nem is kap lak, sőt ha nem is kapnának — caak tessék :nlerpel>á ni a tejetlen rendezőségei s én majd . . .
Es akik mégis ha e sorokat olvasva — in-''ghi■ óikat m.-g nem kapták. nt;m fognak azért kétségfcn; esm, sőt biztosan fogjuk tudni, mi oka a ké-kósnek es sietve foguak neki annak a könnyű foszlány varrásának, amely aunyi tted et, mosolyt, örömöt, reméuyt és boldogságot fogialand magában!
A január 7 íki bá'' a vidék b''fja volt idő. bogy SotO Jgy oálj* volt, de ui idéu Sotnogy és Zala iesz, ez ¡es*
a február 7-iki b xl után Kanizsának legszebb — nem akarom mondani legutolsó
— ha csak Knorczer-papa nem akarja — éu nem: legkitűnőbb, s l»gvig*b''b bálja
— ha önök itt lesznek.
A viszontlátásra! Coiillon.
Helyi liln k.
— Esküvő Dr. Wlaasicit Gyula jogászaink egyik legtehetségesebb tagja, Wlassics Antal kir. törvényszéki elnökünk tia deczember 7 é-j vezel e oltárhoz jeles adósunk s kerületünk nagyérdemű kö vete, néhai Csengery Antal legifjabb leá uyát a bájos és müveltlelkü C-engery Etelk » kisasszonyt Bud«pes\en Naazua gyok vaianaS «Csengery Imre miuisi.c I tanácsos, a msnnyasszony nagybáyjA, Gyulai Pál iró és Németh Jmo- királyi táblai tanácselnök, a vőlegény kereszt apja. Esküvő után a gyor» vonattal Bécsbe Urazott az uj pár, innen p< dig Nagy Kanizuára érkezuek a szüleik kö rébet? több napot tölteuek. Ki»órj« aszjnt frigyet inén áldása, s fellegteien boldog ság legyen osztályrészeik !
meny országból, nem éreztem ápetusi zaklatást; tehát a nagy terembe emeltem szürkéimet.
S nagy Isten, a nagy kredeacz mellett a legsaebb rői kezek a legnagyobb serénvaégg.-! vagdaltak a földi emberek legnélkü''özhetleoebb süteményét — a ke nyeret. Ez a házi aaazony lesz, gondolám o épen beakai-ám magam mutatói, midőn He be ő nagysága állott előttem Blau Nándorné úrnő képében. Kopogtattam s meg-nyitlaték, benne voltam a — táucsle-remben.
Mint égi lakó hozzávagyok ugyan szokva a csillagok ragyogásához, de szok élettelenek. Annyi életet, tüzes sugarak at lövellő csillagok látására szemeim káprázni kezdettek. ,0h* — gondolám — „ezek a földi angyalkák nekem kezdenek jobban tetszeni, mint menybéli szomszéd-nőim 1 Kedvem volna örökké itt lenn maradni kösöttük l* De miért v isel legtöbbje kötény kél? Erre is megadta o ¿y jövőn dóbeli menylakó a felvilágosítást.
.Ezek s markotányosuők" — mondá.
El is diktáltattam magamnak neveikel. Loirom őket azon rendbon, amely ben a rám te''t benyomás szerint jegyző könyvembe kerültek:
Weisz Gizela, Tomcsányi Iriaa és Niua, Welisch Ida, Engel Malvin, Varga Magda Svastics Margit és A.rp idka. Eng-lánder Caecilia, Sommer Malvina, Eper-jessy Gizela, Somsaích Katinka, Berzay Mariska, Rác* Ilonka, Grobetti Mariska és Malvina. Bán Margit, Horváth Irma, Schreyer BerU.Scherz Irma,Oüop Fanni, Komlóisy Jolán, Keller Marosa, JaakMariska és Koosis Leopoldina kisasszony ok.'' San8 — kötónybeli szépeket is jegyeztem fe! magamnak; a többi kösött Goldmann Juliska, M orgenbesser Malvina. Weisz Karol in és — Zncker bleibt am Grund — Vidor Szabina kisasszonyokat.
Már gyermekkoromban is hires konyhakoborló voltam. Ne csudálja tehát, tisztelt szerkesztő.nr, ha egy kicsit kuk táskodiam is, 29 féle gyomortöl ő golyó-bif-anyagot olvastam Össze — s mind egyik egy potom jfél körmendi forinton!
Itt az étlap, jóliakbatik tőle, ba c*ak rá gondol is:
.Kocsonyázott hal, malacz gaian-tint, nyul mártáaaal, rostbeuf, pulyka, kacsa, kappan, so.ika, hideg felszett, lud mája, borjuezomb. nyelv, malaca pecse nye. szalámi, aaji, compot, saláta, pörkölt torta, dióa-rétes. szegedi rétes, tepertős pogácaa^ almás pitá, dióa kifóx.chocoiade torta, diós toria, kenyér-torta, jardinette, fagylalt ea apró sü eméoyek."
Ilyen luculluri vacsora azt in m*»g az égieknek s m derogálhat. Amint tehát munitíós kocsimban néminemű ürességet érfztem, els'' dolgom volt a buffetbc menni, hol PiihálFerenczu Zi.duoánszky Lajosné és Wiltinger An jlc w mk tzi-vessé^éból egy jól megr .^d .sczC.. au»g süteményhez jutottam.
10 órakor kerdő.iött az iidulás s nag"}- útra, melyet éjfélutácí 3 óniig csárdás valzer polka é< négyesek által képezett varíalíókbao a jő''-tedvü huszárok a legszebb virágkoszorut jelképző földi angyalokból rekrutált markotányosnőkkel a szó szoros értelméb-n karöltve tettek meg. Ha m-m féínék tőle, hogy miuden-tudó princzipáliaom a .Zalai Közlöay*-ről is vesz tud'' mást. megvallanam, hogy nem volt kedvem e földi éd-snt, elhagyni. De inog kellett lennom, mert az angyalok széjjeloszlottak s én ng; t-dül mar-dtani volna bánkódó saivemmel « rideg való tágban. Visszatérve a heted k '';gbe, első dolgom í* az volt, az idéztem: .Bocsássátok hozzam a kiad-deket" kszdetü mondaihoz oda margioálni : .Bocsássatok a nagy-kanizsai ssép lányok közé s enyém lesz a roenyekook országa!«
Levelem zártául még azt a tett ^assta atomat- is közlóm önuel, hogy mig én ott u foldon jártam, addig sok szépecske at égben képzelte inagát sstve bálványának karj&ba füződten Ha nem hiszi, kérdezze meg tőlük.
Kérem, hódolatteljes kézcsókomat átadni a fennevezett nemeskeblü hölgyek-uek, sz ön égbeli levelezője
FRIEDMANN BERNÁT.
HtmZÄDIX ÍTPOLSAM
V5.
z A L;á1 K ö Z L 0 F Y.
DBOZEHBHk U-6o 188I.
pintatos eljárásáért a m. kir. belügymi nisaterium 100 frt jutalom dijat s egyesen mind kötelesség* hő* pontos teljesítéséért |egmagaa»bb»lisaerését''kegyeskedett
nyilvánítani. L$gye§. e »ágas belyfől jött kitüntetés és jutijom vl&ss »»a^tá-i icadásrs, m«:vbén &aks*r~ Sáadwyla k-esthelyi jir''áa- derék és fársdhatlan cuendbiatoaa, * osabrsndeki <ákslről hosott hírünkre ré»í< sittetett.
— A ke**tMLyi ¿.''kir. gasda-sági tsnintézet hallgatói által as iatéseti segély egy 1«: ja*ára rendeaandő tánc?-viga.ma tuc**al«vóleg jannár hó levnd. A-JÍ-láezőaégoek e táocavigalomra a aá.anjui-tífcxtrógre a báj-, kellem- 2s »ze.iecadús Dr. Ca»nády Gnsstávnó sstf. Forsiet Vat 1«! a -arnő ő nagyságát üke rült níiegn v<oh«taU Gratulálunk a tapintatos teL bőségnek es Ogyesep végbe vitt válavzU;. Mett selóra is megvagyunk róla gyfiűá v s hogy agasdáss bál ő nagysága védoökaége alatt minden tekintetben kitiinóec fog sikerűim.
— A x. tfft.-gróthi »Jótékony nőegylet« 1*1*1. dncz. 26-án Z Sst -Grő thoc a nagy vendéglő termében tánczcrai rg; b-kOtött „Tombola estélyi" rendez. Be.épti dij 60 kr. Egy tombolajegy 10 kr Kezdete oati i« órakor. A t. hölgyek kérotnek minél egyszerüebbea megjelenni. Az egvlet választmánya bizalommal for dui a helyi é« vidéki t. közönséghez, hogy ezen neme« csól meg valósítására minél több nyeremény tárgjat Bergef Jánosnó elnökhoz (Z. Sat.-Gróthra'') küldeni ssi veskedjeneíc A rendezőség
— JfelUva*á.BC)k, in jiorfbu*. A z.-ast.-gróthi casin-i v**arnap"nkint este gyülheiye le''.t a legválogatottabb mindkét nembeli közönségnek. A íőté-kosy oae^ tekintetéből ( 0 kr. belépti dij mellett) több nemeeke olö tértin köztük első helyen tiszt. Pexenjí Antal kapián ur a mondott napon a modern tudomány minden ágából ewadÁsaikkal szórakoztatják a sriíp számmal megjelenő'' közönségei. A kezdemény ezé» Perényt urat illeti. Isten éltesse !
— A ke»7H}ulyi cc ¿k. c^sda-sági isM(iat<$ket tawiasisgi
kör«. tDtj^aiaiíuit. TiSZtvih-¡"i a lolyó tan-évrt <övetKezókép választanak el: eluök Sz*t> László 111. éves, titKar l''iacaea istv».w ni. éves, íőjeg_\zú ¿zücs János Ur vt-s. ajj''-g; z'' K^''hauser lsid04.Il. év ,- péusUrnot Boné, t úf ula II. érps Bizaj .mányi tag''ikká ''választattak : 3-sd évró Molnár József. 2-od évről: Jakab há Bél», 1 b6 évről Aoda na--y — es pé -jgá: Kozmovszky Üa-jü ¿-ad éves
hfc :ltV.
— Árverés Zala meg j eben — Ghio-íkí Ferencz 1420 frtra b. ingt. decz. 1" Légrádon. — Tárnok Alajos 0943 ir --. u. Battyháay-utczai háza Nagy-Ka
szerint Bossoia-Hercsogovinába való be-vite! <s kivilel jui. hónapban 140,000 frtottbtt. 8gyetten-rjgy katoeaasáilitmány költségei, ««■"fedési a :,rttisésm
— Mii m rr, airuilnat még a krumpliból? Egy müssaki lap úja: Ha a hámozott krumplit ssás rész vis-ből s nyolcs róss kénsavból álló oldat-ban 36 óráig ásutjuk, astáa iUtóspa-pirosban kiszárítjuk, s végül kisajtoljak, olyan messse áll elő, crtaly mindenféle technikai megmunkáláara reau-kivüli módon alkalmas. Franosisorsság-ban olyan pipákat faragnak belőie, mely veteksdik a taitékkal. Nagy sajtolással as ih ícóqsl készült anysg annyira megkeményedik, hogy elefánt csont-utánsatot állítanak eJó belőle, például bíllia re golyókat.
— A tvajezi sziámi ikrek. Bent kantonban es év juniósában kél laányka aaületait, a kik agy körttlbelü! 8 cméter boass« ós 25 cméter rsstag ;v>n-nya-láhnál fogva öaszevannak nőve. Csapás egy köldökük van. A szülét e neheailő körülmaii \et daczára ön t ¿ny; oaen éa gyorsan foiytle. Agyerm-i :k jól kivoltak fejlődve s 3 napos kőrútban együtt nem kevesebbet nyomtak 7 kilónál. Sajnos, as snys maga nem asoptati a«ta gyermekeit, s ásókat tehéntejjel Kelleti táplálni, minek folytán további íejlő déaök elmaradt. — Julius vége felé Adélé, az egyik leány, emésztési zavarokban asenvedsU és rosasabb Msiob^n vo4t, sstat Mari, aki aa anya vallomaaa szerint, soksaur igen jól aludt, uiig testvérkéjét a hasfájás megrikatts. Jelenjeg s két gyermek köst kttveaebb a külömbség. Mihelyt felnőnek, anyjuk ugy kivánja, bogy ssétválsssssák őket,
| a oly »esssdel^ct metélt, hogy
epiUc Wy^íd^t^lk^^nnyen alr.orata lehet.
— DrJga tzVnyegek.Zigrábból irjak, hogy .-■»tr.Lse''fc R:ií:.árd ottani polgár és
. haziur újonnan épített ..¡-iának egyik szo-l''baját, még a nagy ,kracn"< id-jéb''l megmaradt réasvényekkei nuzatta be. A''resa-vények értéke C5.00C'' írt. Min'' egy szemtanú írja, nagyon barátságos m ^oze''.ejvan a uem mindennapi módon .tapetirozoU*
ssoDáaak.
i
Hajvíik^ unintvalók
— A parizt, svagy sz*ppano! crumpli megisrr f.--se. — p* -(lisztes), avagy ¿:-yy anos-e a b »tior; .
nemc&aa ^ Íówm -a lehet megtuc.: aancm a kuvet^^cő prow«. után u . ,Keiu í''-l. v i.fegy ourgonyii a kóár. f®^»1 ep-ymásaoz áörztöini: h. dörzsölés köz-b-n kifebéredü a liastst var. ugy parárs: ha pedig vitet eresat. ugy szappanos faj-távai v»n doiguak. Igv olvastuk etet igí-
nissán decs. 28 án. — Harangosó Fjnincz 236 frtra b. ingt jan. 24. Alsó Rijkon.
— ¡Tui József 610 Írtra b. ingt. dees. 14.-G4se-8»get. _ Zebeos Jósaef 758 frtra
b ingt. január H>. Kraljevecz. — Kbg''.^-▼ics János 1110 fnra b. ingt dr-z. 15. Ksreoaenbeo. — roriozán József í-vOÉrtra b ingt, Jan 5 ^ak tornyán. — Kámáa Antal 340 f-tra - ingt decs. 28-an Gu-lorföld. — Simyo István 9247 frtra b. ingt febr. 1. Zs^''í.mindazentan. — Sternberg József lt> :-tra b. ir gt. jan. 18. Pötrétén. — M*rs< Jánoe 5 32 frtra b. ingt. deca. 16. Csapin. — Mmon István 5162 frtra b. ingt./ebr. 1 /.aismincissen-
««H, -
— Hanoi rövid Mrek -Ondódon oly caacsemó sztÖetstt, kinek 4 lábi. s 4 k«se vac Él.- — Pordánynál s vonat egy kerté« «.gyomuzott. — Szerb metropul.ta p^''riarcbáváStojkovics Arsaa püspök válassta''.ott meg. — Csikv Glar-geiy az agosla; hitre tórt s megnősül. — Rév Koaaáromban egvspajiyoi kémet fogtak el. — Székes Fehervárott ssiniigv pártoló egy.i-t alak.:., elkelne mináiuntis. ^ A ka''intéri oagy kő aárapettídunaparton van.— Kolorsvárottmár korcaolyáa-i nak. — Rákot-. Jenő lOoOfr tot adott a nép színház: nyugdíj « jra. — Lgger6 főváros; ékszerész ■* giséggyüjtó meghslL
— Boróodmej;ec.-n uzsorásjka: üldöző ejnrietet alak ottaK.. — BsJát Sándor Pakson .Poí''.s «jríesitő* heti iapo*. ;ndit
— KUlfőVli rövid hírek
A genfi .P''zedivit" czimü »ap posta, szai . * magyar államban eltiltatott. — A korosaaáshoz 30 fehér lóvásárol-
tatott, — Bécsben nagy AserencsétUnség történt, csütörtökön este a „Ri.ig-azinház" leégett s mintegy 600 egyén lelte halálát.
üafvarortaáfoa kivtfl nine« <lft < ha var, azzal nem eseríiüzk
Iüxíuj. &4&iiintOi nova: Vonat saáss OraPare. Id3
307-KMák, Mohá««, Oomborár 5 10 r»eeel
. . 2 80 dálnt.
. . 11 1 202 Boda-Paaire (gyorsvonat) 5 65 I . (postavonat) 2 6 díln-1
ili . (vsfjes vonat) 11 20 f-
31 '' Biesbs (Asoaibathslj, 8opron
UU) • 15
801 . 1150 éj; e
315 Sopronba 3 40 délu:
íOf ¿octsri, Csáktornya i 55 reggé
. . 2 47 délut
201 , . (ryorsv.) . 10 50 ájje
Brkszik. KanJssára honnét: 210 Záaácy falM - . 5 27 rí«c
. ... 1 4L dilfc.
** . . ". U 1 éjjel
»11 RHfc-PoéeSr. (v*fy«K rxat) 4 15 rsgrl 308 « - (p«sía»í.üi.:) 2 6 délut
ícfortvonst) 10 30 "Jjjsl
30-2 Báe^S U .nÜÜÜ/..- . 4. 1 r»ggr.
-:r» t^''i 10 15 íjjei
Kl nyert? Brüna, decz.''t-én: ''66. fi9. 16. 90. 18.
Vegjes üirek.
— Ctaiádi dráma. Hambu-;bai> ssörnyü esel tö-''" t napikban, i.iilier Rób-jn, év f gyarsfct, ae:ét két gyr**rv«k6< t»káiK.<on hal».-.'' aláltán;. A legj«''bb családi é.e''et . . .ek. urmTüeiket szeret''éz, vagyonosox vo,...í senki ei
, uom aepzciavU mi vihette * b-.tai ::áaas-pár''., hogy magukat és gy--mvk iket m.gipergezzék. A várost meg'' oben''.ette a g"»éti- Az elh in; . ->aa.Ádot a»gy r< szve- ív>zt .«.-turttée e..
— Khína kath. lakossága .. 1''K),00C: vju. jtrü''u».- <ik 41 pü-p 1» »urópar e» H>6u b- :.nazüh>''.: pap 1- pa»Xtorko-
c-na mint'', filo-k ; van ''.ovaboá ÓO koilt
g.-:n és 34 zárí''ji. Az istenit.azteiai árta-lánvéVe khiuai nyelvű.
— Mit uyer hazínk ¡issznit l''.-r-ezogovina álla.''. A legújabb kiimiutas
ket nem ugyaa a ssentirátbó. tanem egy america; .apbó! Hogy meneyiben igaz. matasss meg a próba
»— A óotoí paiaoaao . t .n. ... ¿i- ^ Tgen sok hoíyei: ¿¡ornsréf •? törtei,-.. íize^ e-járás nemosak oaélsserütlen. de as igóss-ség-e is káros: mert ai ólom az üvegnél lágyabb leven, arri. .;omkérget rak le, mely a bo- a ital olc&tik fel kea:. -en és vSgü a ni: a uaztaskgo4. illet: a srétW . való moti. e tekintetoei. még rem eiógitbet ki épen az üvegnak oiomma! való bevonása folytán E helyett joob a tengeri, vagy a durvább, de tiasta folyami homok, varv tojáshéja hsMnálVf ''
Papirsieietek.
•tát mindan doiorrt togov. tlkal-^iapati*aiocata«ra u, hiazem. a-jg^
— ok z lámpásaak ne leg v »c ártalmára, — -rond az apa.
— De, saoad a leácv ai apjához, a doktornak olr szerancséjs vsa, hogj minden laányit} >16 Koj>,- sob6t férjhez tad ja adni. 1 30i
— - iák légj Uketüriss^, mond a*
apa : — talán jöc egj ostoba, aki té^ec u
tOí


19 5 délben
Svs* 20 délut 1Q 50 ájjel
Felelő« sserkesatő
tő" bMefiTajös
H I R D E T E S.
Haszonbérleti mraetes.
Mél-.ó?é^os Zwhy kt^ia cs. inr íctwx^f ur toia«Qnt.ut . 4 képező vőrcáöt. összes gazdaság, boéafai, atfcá* kisfaludi pusztákkal, me.y all ca. 500 kat. hold jó miaós''ji-''a száí-ofó._ — 120 kat. holá rét. — k&i. tio:_ iZÚlió; -
370 kat ho''.d egelóból a hozzá urLozaxiio. íusdus inuruetüStó. 32 drl jármas ökör, 6 drb ló. 900 drb öreg juhval, valamint a legjobb karbat levő gazdasági épületekkel, nagy boros pinczével jövó 1882-ik c-vi janu^- hó i-tól 10 — 12 évekre haszonbérbe kiadandó, — „ Déneni kívánók a feltételeket Vő?rsőkÖE a tiszti irodábac aifigtekiatheük. TT. p. "Letenye. 4t
1
Sx
a sokszorosan IrHtoUUtt répsváfé ,Samson«
•dolop ktisben is elállítható 0->«8«> késekkel,
x
, «o =
= 5 £.>• ^Afl Ic

V f. * " » 1 » í

> oc
i ï

sc
3S • ••• «i.
- 1 '' »C-
* • % t {

HAT KÜLÖNFÉLE
lat
WA JDITS JÓZSEF könyvkiadó hivatalában Nagy-Kanizsán
1882-IK ÉVRE
féle szép
1
s kapható az egész minden könyvárusánál és könyvkötőinél; u. m.:
1xir» tr— o TA7crr m
záffiös mi
WAJDITS JÓZSEF
nagy képes népnaptára,
bő tartalommal és tem^dék kéfpel. Ára kötve irlapoklal elUtva 50 kr. füz 40 k r.
" '' , WAJDITS JÓZSEFI
kis kepes nepnaptára.
i
wajc::s József kiadványa.
Szűz Mária kis képes BéfMptára.
Ara füzr£ 25 kr. '''' _
WAJDÍfTJÓZSEF''
L01, azaz száz és egy eves aaptara.
A-a kemény kötésben 90 kr.
Ára -fttzte -Wkr:
to»:» A
WAJDITS JÓZSEF KIADVÁNYA.
iÉ irí^ edes hazánk védasszonya
nagy képes nép naptára "
,vallásos, bő tartalommal ,és temérdek képpeL - •
Ára kötve irlapokkal ellátva 50 kr/ f-Ö-zve 40''jsK'' "n7''_

''Jt t
til* \
komáromi
At»T&«»e 20 kr
*3


legrérlloto----- —
EGYIPTOMI ÁLMOSKÖNYV,
. _____> k.t.1
CsWó, népszerű willagaattal és tón crde.e, és hasznos fj™^*« U
.vw««, » ^éj-dek Wppel és szinm; ommim borítékkal. Ara kr.
. .ij v:.i
Postái megrendelem jyortan ét pectmn »«zkfegHetnek.
Ép most került ki sajtó alul ^ karácsp^S, ^ «tedéknl^ alkalmas, s m «od.k tetem^ea bontea ktadas
„BMISIEANYM HULASSUHK
mulattató kézikönyv magyar hölgyek saiíitít^i^ke^tette Wajdits József. Ezen 620 oldott terjedő, igen csinos keménykötésű könyvnek, ára ^inezett borítékban csak 1 fr^SO kl. dtszko-
t^h^n a frt, kritPestai'' Wod^ósek azonnal szállíttatnak.
1 ■
húsza mit
DROEBMBHB 14* lgtl.
o p-
30 éven át Upróéált ''
ANATHERIN-SZÁJVÍZ.
J. G. POPP, es. 6s kir. udvari fegorvwtó! BÉCSBEN
I Bognerga»«« 2. Gyöksres gTÓjreixkíix mindec fogfájá'', mint axiutén minden azáj- inybeíeg»ég ellen. KitónS gargarizáló vii ez továbbá mindenféle ryafcfáfái ert>:n. 1 nagy palacxk 1 frt 4e kr., kör^pszerü palacxk 1 fri és ki« palarzk 50 kr.
AOvényi fogpaszta rövid használat után vakító fehérré tetzi x fog»''.. anélkül. hogy »cunfc irtana. Ara egy dobosnak 63 kr
AnatJier-í** fogpaszta &v«gsxniencaékb«ti. 1 frt 23
kr. kitflaí íopnntttó imi. (Í73 13—14)
Jiiaíos fogpaszta t legkiválóbb s«er a siájürec és ő^íogak ápolására s epaéjben fjouuxtáaára. Darabja 35 kr. ^^ Fogtimanyag i fífMtfö/iVb éi leggrakorlatibb »««• a lyuka» fogaknak öomagusk általi bet&menire. Egy tégely ára 2 frt 10
N6vén.pszappan ; a bór ixépitásire a legjobb c igen kellem*» essköi. Ára 30 kx.
A t. k6xfin»ég kéretik, bogy v*»árlá»ainái határozottul a P0PP-fé!e kéiiitrttényeket adatta magának » csak axokat a darabokat fogadja »1, melyeken a Popp-féle védjepy föllelhetó-
Bízom Art yo»ok:
Nagy-Kanixsán Práger Béla, B«Ia» Jóxse? gyógy«seré«s uraknál, Kessclbofpr Jósser ur raaterk«rnkrd^iiUi> — Pipúo. Tshepen J. ós Bermüller J -nél. — Ka«»án Bárányi I. gyógy»*,. Keszthelyen Lakner F gyógy»seró»x. — Zsls-Egersxogen Hoüósy" J. E. gyógy-»*. — Kaproncxác Werli gyógyxxeréax — Yaraadou Haiter gyógyixeréaz. — SBmeghen Dorner Kajetán. — Pxombat-helyen 8imon A. és Rudolf gyógy»"- — HatárSrriAíki Si-Gy^r-, gyön Fibie E C. — Veszprémben Gotbard Tivadar és fiainái Ferenci: gy''■gyixerés*; — Sxékesfehérvárott Brauu J.. Brosxmacn éi Dieballa gyógvxx — Lovas-Beréuyben Kertésx 1 gyógysxeréxx
— Kalocsán Horváth E gyógyszer. — Faksoa Malatiúsxky A. gyógy««. — Körmendbe ftor.nenraed M gyógy»« — Kaposvárott Kohc J„ Augostio A, Babocbay A gyógy*Mr. — 8z»fsaárdoc Stanroeaky L. gyógy.— Bozváden Kramolin J. — Baján Miebits 8t . Harxf.M tai, PalUrmatíír JB'' gyógjdb.^- Pécsett ínnz, Kovác« ét Sipócs gyógy«*. — £«.r«don Rachtilx 8t gyóeys* — Marczaliban Ki«» gyógy»x. — TolDa Biray S. gy''-gysa. — Duna-fóldrárott Murin I. és MQlUr I. özvegye fcjfcgy*. 3«e»t-Oyí,r. gyön: Waller»dorfer A. — Alsó-Lendvác Ki«» gy<így«x — So-boncaon Simon gyógyít. — Kagy-Atádon Pfiixterer K. gyógy»«.
— Perlikon 8ipos K. ö*v gyógy»* uraknál
Férfiúi gyengeség, megiongált idegxett vér é« nedv-▼•>xté»ek titkol iQakori vétkek és kicsapongások
Dr. WHEí-féle
PERUIN-POR
(perui aórécyekból kóstitre.)
Egyedül csak a peruie-por alkalma» a nemxÓ- ¿« naió»*er>i«k miuden-neaií gyenge»égánek olbiritáiára, « így x férfiaknál a Uhetetlen»^g (''é fiúi g.-enge»ég) » a oóknel a magtalanaág eltávolitáíára NemkttlOnbea pótolbatUn g."úgy»*er ax idegrfDdíxer mir.de» binUlmánál, fi nedr és r»rr<-»*t黫k által •tóidáxett elerőtlenedéMkné'' t nere«ete«et a kic«af.ong«sok. 5nf«ruS*és é« a* éjjeli magömléiek [mmt a tebetetleuaát egyedali oko*ó<] által el^désett férfiúi gycageeegi állapotoknál, raiamint l két éí láttak idege» rw.ketéUuél. le által oly s«er rau arujtva, mely által «- elmiradlsatlan eredmény okreteuc eléretik Ar» egr dobóinak pooto« leirásaal együtt 1 f-t 80 kr.
Raktar N-Kan;x»án: Pragsr Béia ¿yóív*»erésx uraál. 8ee»S sa fó-Oí.vnök (ruchner Ü. oki gyógy,,. 1L Kai»er Josefíaira»se 14. 431 V-Í6.
Mindeddig níolértietieii. MAÁGER
ktr. szab.
CSÜKAMAJ-OLAJA
MAASER VILMOS-tói BÉCS bM.
Y A l^geisó or>-c,si tckintélyak által mefTÍx»gái»» ás jóríbigy»«,— k4oy-
Q nyen emé<z*.Uat5tére rr.iatt gyermekeknek kalúntea* a áajh-itó — a mint
^ ;crmé«tfti 1-gjoLb*) tis*t* t-t h»tályo«*ifa által eH»m--rl »*er — »
^ hath^tóiabb gyógyeró»el »>ir ■•11- ¿t tiéMajak, férvén/ téaiír, fekek,
t Q) jrtrkülÉ>«á eHen'' E|y fakort ára I ffi pA-.-raktáran»t»«f H«;« Rea-
A már»t 3^», r»!»m!nt «S o«x»rá*-magyar birodxíoin legtöbb gvógyiiertá-
J: rajban e« nagyobb fQxserkereskedéaaiben.
I Nafly-Ka«íz»ait leopbató: Béles J*«»ef. Pi^r Béla gy.^gy»x. uraknál,
0 Roieufeld Adolf ée Roseuberg Feren<*x fO»xerk«reskedé»eibot; — VtraTt-
0 daa naltér A , J>llit fcd. gyógy«X — Saprwfcaa : Meaey An4r. Mol-
v ü , Keekert E. Kár»ly, Foga A. gyógyax. — Klfe$várttt; Babocay
Árverési hirdetmény.
Zákányban elhalt TARRODY MIHÁLY plébánc* ur tolajdonát képezó ingóságok, — bátorok, gaboAcemftek, szarvasmarhák és lovak, sertések f. é. deczember hó 19 N 20 ik napjan reggel 7 órakor Zákány községben a plébánia laknal nyilvános árverés ntján eladatnak. Zákány, 1881. deczember hó 3-án:
SCHIFER ANTAL
441 l — 1. végrendeleti végrehajtó.
t GYÖNYÖRŰ ROM KATH. IMAKÖNYVEK.
♦ Van aaerencaám jelenteni, bogj a kftatiasteletfi Rekr
♦ Kristóf vöröe b»rénji róm. katb. plébáoc« éa hírnevet magyar ^ írd álul figjelemmel aaerkeaztett harmadik éa negyedik kiadáat
A ^ ért. as hitatoaságot elAmozditó, a katb. hívek rávét nemeaitfl, Á hárumíéle kiadáaa : sMrpnyei .Hanxtakert'', tdvfi-aé« k
♦ vénye". „Bi*i<>n lelki »wr* cxímil ét mer tiseakéi eser
♦ példányoji felül a katb. bivek kóst elterjedt
J lma^önyveket
ta teljea írói }ogg*\ őrök áron m«gváaaro:tam. B-kr K''ietóí pléuáDos ur, a katW l»ír«k j.kbbUt»4rt UK J kea-n kúxdő lelki atja bölcaen belátá <«en imakóovvek »xükiá- ♦ A í ♦ g«aaéKét, é. ^aek által igyekeaett a njelvetrontó éa hibái ima- ♦ J ; könjvek kiküaaoböié^t előmoaditani.
0 + E*en iroakónyvek megjelenétók ÓU mindenütt »»¡veeec
♦ foead''attak és edd.g a verxpréml. pér«.| és «lomba(helyi
♦ pC-pfiki hntd-.Kok jóváhajcyá«át kmjerték. a aaáltal ki-1 fejea^t adtak, miisenst a wépon kiállított hibátlan imakóaj vak X terjeaxtéaét a kath. hívek köat asívc^n Iátaák.
,[ Biacétkert. vagyis telje» tariaimu isaa- és eaeá&ayT i.rMi-O.T kxtbni ka-ok bánnái ttára harmadik kiadát, ót "fl»* »»i aeséi««í A Rttl k-*pTx »-rét«, köt»e tokt.an frt 1 JC
X F-r«-*i bő''twc tokban es finom aranymeuxéaaei frt 1 80
^ Eréaa 5r araeym-Ueéa, c«at ós ker»sxt ... frt 3.T0
X Zx-fVr^o a«t h* diewtté»ael ... frt 4.—
0
0 c
TT 11'' a. 1 '''' t / tii i l.i inaru, tteok«rt t. h.ar»jy, voga A. grogyax. - I
JblBiÍjatok es bámuljatoKi o Káimáa, ****** ^^ ^^r^ urakaáL
399 8-1K
ő t
Ű''
í ^ !.—

J-
te
nagy brittáoi»extt»t-gyár esSdmondáaa Jió^etkeztében átvett óriási raktár becaároc a ul i» mélyen le»xáIlitotUn adatik «1 6 frt 40 kr. beküldése vagy pedig ntlcrételW mlnáeaiU kap ecvJtiuűuöien nyoj tott éi 51 darabból álló briuáiúaetaií e«ak*x/, '' m«>y efCkb 40
frton felül volt kapható) éx ax evóexxköxök febérmí.r»dá«iért 25 évig les« jötállva és pedig .
6 iíjt^i kei ai-íoi aci>élpH»gév^ < legücomabb brití^nlaextlít vili 6 tomfltt mas»ÍT brittániaexfitt tvékaaál.
12 legflnom. brittániaex&»t kávétkaaál, 1 nebós brittániaexfi»t ImtMrl.
1 nebéx bríttáuiaesfist tajaeri
2 elegáns jytrtyatarté,
6 ixéfi SMtir rtiátaariet
3 gySoyA-a -fi^ifc tsrttartílaza, 1 tbaaarirí legicomabb ftju, 1 igen »»ép crakar- és ber*tart« 6 drb brm»m»fwW tefaakanáL
Bebi*ocy;''Á«|ik i^y OieA ^ráet«» nem **éHei|r»«»-- aiapíxik nyilrácoísá^ra w párn ás «csrckre aanVkönön«)- és ulinrec-
deló lerolekbűl, xelyekc: es títkexőfieremo''ék "eloÉTVéí syoféke»v-aágára ronatkosóiag töSb évi hajxuálaU után oyert&n é< kóteleum mi-gamat nyÜTáaosaji, ha ax áru nem tetsxi k, axt mindea k«W»ég nélrtl riun varai. IMn mar ez««ak aJtal kkáalatL t^|ZfU9ft)t irtáktata «t»a záaaá. Ki tehát ejy jó és »olid ífú; aíntr csakh at «gyet-
len megrendeUat heiyre ;
L. NELB0EN britfcAotaezííisf gyár fórakUr
Béct, TI. Windmfikigaase Xr. 26.
___.__
Nagyot t. ur ! KórSfbc 141 14 kósap nSu boaattaai öntSl agy brit-táciaertat garnitúrát, aelytyel teljesen meg -«gyök •i^g^dre és kérek exuttal még egysaer egy k&tééat>«ic ic ko.^aaa juttatsi. Tnxteicttel Klew.rS$helV^nban (Erdélyorsxig.) Fernenge!
ev. lelké«*.
Mélyen tisztelt Nelken ur! Én as ön gyors briuaníaexüst kQldétét T.egkaptam ós Tele teljesen meg vagyok «légedre. — Ön egésx joggal hirdette, ^Oky ct. oub »xé<i»ig««. Legyen «*:rcs nekem még *gy»ser * fent emRwn késaletet megkáldeaí. Lan« Heiarícb lovag L*mrab kir.
tanácso» a es. k. fSbiratalail péaxtári udvarnál Gráxban.
Továbbá vannak kös»önetcylTáítílí-«K t>r ¿^cendeléaek » köret-kei" úraktól : Vilmar, gróf Pálfy-baat S l^agbea, Pruck Károly JCoIU-baiL, w*nt*chuaui Fard. cs. kir. adóbirau.;}'' \c. Jana»i:xoac. Se
rettar lajetáotól TriMtbeo. Dieai es. kir. %áttao4ts4rt51 Hosicrieaban. Sevebnaye^ a kir cseudórii'' Sacbenber (Ca# hormsag''. Hoiier F^re«cx Folixáorifoin 9róf Foríraoi^a-tiT Slraaea. »at xxt l; _t0
TVírtítajwr brittánia eszköréro saámárt nagy esomagbar 15 xrirt «ála* Or.ia aB«graaci«iáaa^. rag*tt kéretik t aűcISbb
recdelés
•f''Ojabb idSben éaxlelhetó. hogy t^bb eség — kö»óniégA» ti»»tátlas CfOkamáj-olajat háromnögü Qvegekbet - Maager valódi tuatitott I)or»eh-eaukamáj-olaj gyanánt áruílt Ily rárxeóé»ek é» megc»alá»ok»t kik«-rüleadí, kéretik a B. é közún»ég e»ak axoc Öregeket .valééi ■aafer-féie tisati-tatt eaukamáj-olajjal töltöttnek elixmerui, melyek fenti »édjegygyel ellátra ▼annak, és melyekaél a palacakca, estmea, dugasx-bnrkolatoc á< he>x&á-lati utasításon a nér .Hasf«r" áll.
Ugyanott létesik ar oestrák-tsagytr eirod^lom »tárnára •ekaffkao-nemaetközl »ebkfitS-gyár* főraktára, bob különben a new-yark i exég . Hall és Ruckel „Sosodout-gyárá''nak fSraktárs él a »emniti.i llarMasleio 0 és társa ,Leguui:nose-gjrár fő raktár».
a
o 0 0
0 -> i rt »e®i .»
V IT.n L,
B frt 1.»
frt 1
. frt $ SO
frt 8.60
frt
frt 6
rrt —.40
frt —
frt 1.-
írt 1.50
frt 2 5«
16<]-ik »xámhox.
Örökeiadási hirdetmény.
A vmél''.osigi; vallás- éc kösokUtáallg^''i m. kir. n-.inisst;>rinsinak 240áŰ/I ktl arám »lati kelt rendelete folytán — a rokolanyi valláaals-pítványi uradalomhoz tartóié s a Zalamegyében ktbeleaeU »zen pé''er ari kfiiség határában ¡é:e*<5 s azon körség 2 9-ík ssamu telekjegysi koayrecok 5 ik sor 2186-ik helyásineláai szama alatt felvett 150 4-4/100 katastraiis hold kiterjedésű »rdóbirtok, a raj a levAtaálloniany-nyal fgy iitt kiaárólat; xart ajánlat utján 1881 évi decferofaorM^8-án délelőtt 10 érakor GyfréU a köxalapitványi fótis*isé-o4i a beonár m>ag-jeleléae □¿¡kii a nagyméltósága minisztérium jóváhagyásának íentar-táaáv»! ftrflk áron fog eladatoi. k aárt ajánlatokhoz ötazás (500^ forint bánatpénz csatlandó. azonban mindenkinek szabadságaban álland tet-saéae szerin.i vételár Ígérni be. Zárt ajanlatok az árvercsé* napjáask d. a i0 órájáig 3yőr5tt a közalapítványi kir. fótissUégnél nyújtandók be oly nyilatkozattal, hogy as árvererési részletes feltéte''ek— mely t-k a rom-lyóváaárhelyi ker. számtartóaágnál és a saia-egerstegi kir. építészeti hivatalnál megtekiothetAk — at ajánlattevő eV6tt iamoreteaek ZartajáD-latokát benyújtók a kitűzött helyre és idóre ezeout-1 meghívatnak. — Utáaajanlat vagy afelté''.elektói eltérő ajánlat tekintetbe oem log vétetni. Győrót: 1881 november hó 30-án.
A safyMivásarbftjy
or. imWtim íMyi ííüsüjíí
LHáaayomai am i^aatatje
Finomabban k^sxitve , 1 ''
«^''vem- -»rr bá''»onyköU« araDT»et»»ó»»«'' d»»*''tv« frt 7 — 10 — Mtsay« «aB^áskert, } fioom papirra nyo«\a 12-réta. kai kiteuí IMvisaéf osvéaya '' acaélmeUxetO káppcL Siiony »m»Ui cximlappai aizta» leíkJvajár ^ S«g;ed:k kiadía Fri !.«.»>*«, t«ksan ......
bér. fiaos arany malaxé« és tokba«
Aea*> K«T«*et óe ««attal.....
Zergebór disai''éssel Fiaossabs kiállított Relrem- rary háreonyk diasiimény
■■wélá»'' réta, faérdek képpel díszítve, paptrk. tokban ,
AraDym^taxés»'' 1. tokba«.....
Aesél karewt, csattal ......
Zergebór. 4iss«««a.....
Se''yen-bársoBj finom di»«it«ényny^ ...
Ki« ráaaá»k«rt, vagy a kath ker.sstéay ilju.ág imái és énekei kis eaino« araoyaynasatn p«pirköU«^<», tokban ; ára 30 kr. { aaf»l váaxoo ezSst nyomáaaai 40 kr.. egéai Wrb.n velmp»piraraay««Uaé^t, tokbae bO kr. ; loóleaatra 70 kr ; egésa WrW»« velin papír araay«MUai é«»»l ás ae»W enatrx.. k-re»»tt»i 80 kr.
► tyhfai 4*ekkieyv, 115 «gyhá«i énaket tartalmasé, Il-ik kia4 i*< árt rsinot k黫it^tt könrvec»ke, ára 60 kr.
H#*«kk»*areei iltay. a bold. u Mariát kcgy»l«u«l>es«c tintaló
mag> «roeii»á ajánlva ára áU kr
Ma«r aMaxat irta Tót:: Mik* Jéxas társasági tag FT. kiad»-», csiso* kltnu k«i>«kk«4 ára füxve 1», «ötre aranynyomas»*i t¿ kr.
A ueat karasateti ájtataasaf kép.-« kiadá« irta S«*mány: Ago<t»sa«t-
Ker^n-X r aliloalr, kemény kötéa. »ranvnyom««sa'' "^t kr
p^- Mind™ megrendeléi poxta fordultával e»*aö«Alt«»ék. "W
n-xudettel WAJDITS JÓZSEF,
könyvkiadó K KmhíV-
Zenéld müvek
Kftttovre i8ol - l dij
ntety 4 —5¿OOo darabot
lis i— 4
<38 s—i
- » dü Eziict én* I
játszanak 1 dÍMasfivao harang, dob s maadolia hárfa játék, maaayei hangokkal,
zenélő szele n ezé k,
rneivek 2-16 darabot jáUzaoak, továbbá: oscaiiserí, szívarállváay, sv»iczi háaacskák, féoyképalbumo*, ievélcehezitók, ssivarkéaaiatek, iró<-askocök, krztyü''srtók, levél-nyomók, dohány éa gyufaiartók dolgosé aaata r k. palaczkok. tárczak .saékek stb.. mindaaik aeaérel eltérva. A iogujab ) il^ oemil gyar.mioyokat ajénlja : f. JJ. Hftilftr. B«ni>«l
Caak egy ene* megrendelés muLairalódiaágot: vidéki gyártaaány miad en mi me''y nem >-z 4ttnevet»e, rjeati. A gyár saját tiaaambaa vaa.
'' ^SQj^piQíajawcc jíkt. sod»^ r»:
•>»o)»m m:ti*inf »aitaft [«jdj sa»So ffwa^SMAoa
•fje <w»i « eyf «^Jloaaa? tia^aajj 000 0c « OOT
vromnxMd.A ÍOMO la^poonn WajdiM Jom¡ fjona^u^.
JÓ SZEMÜVEGEK és LORGNETTEK
a legfinom. csiszolt ólomüvegből, valamint kitűnő dupla tábori csövek, 8zia-házi látcsövek. távcsöYSK mikroskopok .kipróbált ablak-, kerti-, fürdő- és szoba-hőmérők, valamint megvizsgált, e ltörhetlen | fem-bartuneter.mely a k&—^
vetkező időváltozást előre jeki.Kivdnatra posta utján kOldetcek.
Megnnaeléneket kérem kö:v«t-lenü. as alóliit raktáromra küldeni ahol i» ciak jó láuz*-ré<si kézxitmények n«gy Tálustékban igen olcsó árakon ké**letben tartatnak. Mind cter. nakmáha Ur-to«ó M»ka<i s javftátak laf^eb-ku ¿1 nreraat Mzkizi Utaak
i&£jE3i-»nr 33 . látszerész NAGY KANIZSÁN,
t •
F6-utcrJL C»eogeri-utcxa «xegletéc Rosenberg é» Wclisch-fóJe házban.
^■■■■■■■■■HHPimnsaMsaHBBBSHHaMmnHHBmMMnmBPmmmsi
^ ~ - ■ —
Divatos s <:rti;kM karkesonyi ajándékok!
• r
fl«ép vá''.iíEték/an, jutá 70« árak »ellett kaphatók Nagy-K aniacán
MILI10FEK JÓZSEF ékszerésznél
fóutcsa a váro»h l*a átellenében
I)oa«n felaierelt raktáromba.i a legújabb arany-, e»<lst- » drág ikó-ékiserek, egósa eaüst káes-Irtrk továbbá sománcs, korall ■ (ráná''-ékss- rek nagy válasstékban, legolcsóbb árak mellett tslá''h»tók Tájékoassul néliá >y tArgyak árait |d« jegysem » peúlg kaphatók I
NRi arany gyOrflk 8 frttól felfelé. Arany óralánc», hölgyek siámára 8öfrttólf«lfe" Gyémánt gyOrük a valódUág jót- Arauy medálliók 6 ,
állása mellett II „ . Arany bemstek 2 . \ Férfi ar^ny gyttrtlk 6 . . Arany garnitúrák (broch sf0fg«)l0 . . Arany iegy-gyürOk 2''|, . \rany karékrk 15 , (í) émánt fÜKgOk l>l»tnn«á(rl «árral Arany lemesssl átvont e»Q»t K)j»8 I''/, . .
esftatli n s aranyban foglalva 18 . , . . , m.dállló 8 „ Arany óra)ái>c»uk urak ««ámára 15 . . , , ker»s»t 2 . . 18 próbái ex0»t evftkalsnnk, kávé» kalansk, leves- s tejm«r«k, evflixerek dekája 1 frt. Mlndso egye«, raktáromon arany- vagy ssflst tárgy a m. kir. Í4mj»l»ö hivatal sUeuOrsO
próbájával el vau látva.
/ í '' '' Vidéki megro''n de leseket .lelkiismeretesen tsljeslce-n, nemtetiaá tárgy«kst
kétsségeseti másokért.
Kddlgi jó hírnevemet torabbra Is fenntartaul, legfttbb igyekeset^m rslndenki kltOn« «InBségtt tárgyakra «riAy, SzUtt é> gyMÜIltékSZ«r^ÍMi j.uayoo árak «siló« ámíthat
MILH0FKK JOK8CF
ékzaerée.
N a K y k a n I B • á », fóutcs*, a városhás átelUaéb««,
8A8Y-KA1ffiB&,'' 1881. deczember 15-én.
l \
VMU&* ár;,
eflíai érre........ &
f« érre.......4
pegyed frr?......2
EffV TO kr
lOO-iH
♦HOTCTEK*
¥ hasáb«» petitsorbnn T, ffiáloéVlAf fi » mfcsdec további seréri fkr
SYILTTÉRnES soronként 10 krert vétí-ui^k lei KíncstAn ífletéis ereden egye* Vr»l«-tésert 30 kr. «faitiadő
Huszadik évfolyam,
A lap szeljem! .-éssét illeti k6zl/ts»é-nyek s tLerkesxtőaui. uys«i réssét liletó kO-Jszaeuyek
a kjaétim Umeatrs
íotexeadák .V A ű í • KAS I Z S A
Bér- «TŰ -«ti»" csak ismert
mo. * j.r%t-xal fajidtatnsk et_
Kéziratok »issza nsrn knldetotk.
X»V-KiBfiZSirirot hely hatóságiak, .nagy-kanizsai ónk. tűzoltó-egylet«, a .nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank«, ,nagykanizsai takarékpénztár*, a .zalamegyei általános taniiótestültf » ,Dagy-k.!»izaai kisded-oevetó egyesület«, a aagy-fcamzsai tiszti önsegélyző szövetkezet*, a ,Joproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai kai választmánya'' s több megyei és város
•egyesület hivatalos értesítője.
Hetenklnt kétszer, vasárnap- s esüiörtOköii megjelenő vegyes tartalma lap.
i z orxzÁgos \ örös ft eretol--egy let
tevékeny elnöke gróf Kérői) í Öjnla kovetkexé körtrrél, ffietóleg elnök!
jeleiítés közlésére hívott Tel bennünket:
• > • ■ ■ '' ■ ''
MilyénHaztelt közgyűlési
Korunk egyik jellemző vooása, hogy a szenvedő emberiség nyomorát tóié ielhetóteir oayhiter.i igyekszik.
Ez képezi ¿/törvényhozások egyik legnemesebb feladatát, ez fog-laik^zíat^ iz antouom megyék és köaógek inpázo testületeit; é& hogy a ci«il«ácti© e tegtzabb vonását ®in-öenütt érvényesít«., a hol a törvényhozás, a megyók és községek e nemű intézkedéseiben hézagot tál^l, gondoskodik írról is, hogy e hézag társa daimi «¿vístkeaetek «i.>án betöltessék.
Ity fcézag1 mutatkozott a bábomban meg&ébe$ű!<j hárczbsok ápolása JcÖrüInem azért, mintba az álUun-haulrasu e »agy kötelességet teljesíteni edB8¡aszLöctikaoiaz hane-m mivel a tu áoiaét^y haladásával fokozatosa» fejtődő hadi aterek nagyobb rombolása folytán egyrészt, másrészt pedig azon kőrűia»é*yaél fogva, hogy az általános védkötelezettség behozása és a közlekedési eszkflrök - tökéletesítése íoiytán nágy''Jbb'' bidtömegek áTlanák egymassai harciban, — oly nagy számé sebesülések fordulnak elő, me-jyakat keiió ápolásban yoomahac-seregetfbeo álló krtona; egészségügyi osztályok teljesen elégtelenek.
£ haj két módon volt enyhítő: vagy az áitak, bogy a fokozottabb gondozás is az államhatalomra bizas-sék, — vagyhogy a gondozásban az aUa»^»taiom»al maga az -egész tár-sadaioic osztozkodjék.
Az efeó mód sehol sem talált riizhangri; nemcsak azért, mert ez esetbea az ájiamköltsógeíet kellett volus tetemesen szaporítani, de íóieg azért sem, mert az államhatalomnak háború esetén a betegápolás Körül nynjtoít segedelme * h««an»mns kö-
¡•¡o*.
vetelményei szerint kielégítőnek nem találtatott.
E vélemény megalkotá ához sokat s/olgáhatott azon körülmény, hogy időközben az általános védkötelezettség elve mindenütt életbelépett, — mi által a hadseregek sokkal szorosabb kötelékbe léptek a polgári elemhez, mint voltak azelőtt.
Régente ugyanis a hadsereget megszoktak ugy tekinteni, mint egy a polgári elemtől teljesen elkülönített osztályt, mely minden viszonylatában, békében ugy mint haboruban, kizárólag az államhatalomra gravitált. E felfogás, hogy ne mondjam bizonyos mérvű közöny csakis akkot kezdett a közelebbi érdeklődésnek tért engedői, a midón az általános védkötelezettség a hadsereg keretébe vonta minden egyes család azon férfi tagjait, kik a hadkötelezettség! évekbe estek.
Ez időponttól kezdve a családok öaszesége, vagyis az egész társadalom azon gyengéd gondossággal, mely a csaladi élet egyik j.-llemzó vonása, kezdte a hadsereg körébe távozott gyermekeinek, tehát a katonáknak sorsát vizsgálat aiá venni; és azt találta, hogy háború esetén megsebesülő fiai eíégsőges ápoiá«ban nem részesülnek és nem különösen olyanban, minát a szei-eto család szokott ápolást igény ló tagjainak nyújtani.
Bren »^ggyózódés általánossá válta adta létokát a veres-kereszt egyleteknek, melyek a genfi nemzetközi egyezmény alapelveire fektetve működésűket, czélul tűrték ki: a háborúban meg-tebesült, vagy megbetegedett harczosok ápolását társadalmi utón letestteni és ezrei az államnak idevágó kötelességszerű gondozását kiegészíteni.
Hogy e szövetkezetek a gyakorlati éle''ben mily óriási szolgalatokat tettek, annak igazolására elégséges a legutóbbi ¿ranczia-uémet hadjáratra visszaemlékezni és az erról kiadott hivatalos jelentésekbe egy fntó tekin-
tetet vetni, melyek szerint számos ezerre megy azon sebesültek szama, kik életben maradásukat kizárólag e segélyegyletek áldásom működésének köszönik. * -í-
Hazánkban eddig ha^onczélu egylet országosan szervezve nemvoli. Az egyesült magyar országos sególyzó nőegyiet ugyanis, mely néhány lelkes nrbölgy kezdeményezésének köszönte keletkezését és párailau buzgalmának szép elterjedését, — országosat] szervezettnek nem volt tekinthető: mert keletkezésétől iogva egyes ügy buzgó emberbarátok támogatásában része sülvén csupán, néhány kivétel eltu-dásával, nélkülözni volt kénytelen leghathatósabb támaszát: a közhatóságokét, a mi nélkül ugy továbbterjedésében, valamint alapszervezetében hiányt szenvedett.
E hiányt kívánta pótolni Felsé ges Urunk, midón mult évi deczember 5-én keit legmagasb kéziratában a veres-kereszt segély-egyletnek a magyar szent korona ö>szes orszsgai-"ban való országos szervezését kezdeményezte s ennek foganatusitá-ávai igénytelen személyemet megbízni méltóztatott.
Számos kitűnőség közreműködésével sikerült azóta az egyleti idezárt alapszabályait ós ezek alapján a Budapesten f. évi május 17-én ''ártott közgyölésen magát az Ó Felsége Koronás Királyunk és Felséges Királyasszonyunk védnöksége alatt álló egyletet is mint anyaegyletet 490 alapító 456 rendes 1U forintos, 16U4 évi egy forintos, és 228 rendkivüli, vagyis összesen 27 78 taggal és eddig 74,567 frt alapítványával megalkotni és ezzel, illetve a volt magyar or szágos segélyzó nőegylet egyesülése folytán ennek tagjait és vagyonát is hozzászámítva: 1161 alapító, 1589 rendes 10 frtos, 24,518 évi egy és több forintos és 4646 rendkívüli, vagyis összesen 31,914 taggal és 153,675 frt 27 kr a központban
kezelt aiapitványnyal az egylet alapját megvetni.
A mélyeuiisztelt közgyűlés nagyérdemű tagj»i méltóztatnak belátni, hogy ez csak- szeréoy kezdet, mert hiszen bogy az egylet fennvázoltam magasztos czélját elérhesse, ahoz nagy eszközökkel is kell rendelkeznie és az egylet messzebató rendeiteiéséneK csak ugy képes megfelelni, ha támogatói, közreműködői közé sorozza a társadalom mindazon tagjat, ki az alap-szabalyok 5-ik § ábao meghatározott segélyezésre vagyoni viszonyainál fogva képesített, — vagyis hegy a műveit nyugati államok példáját idézzem, íh a nagybirtokostól kezdve a telkes gazdáig, a nagyiparos, nagykereskedő és gyárostól a kisiparos és kiskereskedőig, a nagy tőketulajdonostól a szellemi tőkéből élő egyénekig a társadalom minden egyes . tagját, valamint a nyereményre alakult különféle egyleteket is kebelébe vette, mert hiszen kétségbevonhatlan, hogy a telkes gazda, a kisiparos és kiskereskedő közelállói javára ép oly könnyen nélkülözhet évenkint egy forintot, mint a hogy megadhatja a jobbmódu egyén az egyszer-mindenkorra szóló 10 forintnyi rendes tagtigi dijat, vagy a szintén egyszer-mindenkorra szóló 20 frtnyi alapítványi összeget;
valamint kétségtelen az is, hogy a nagy vagyontól a könyörületes czél
nagyobb adományt igényel.
(KolyUláss kCTetkeiik )
A bécsi Klngsziiiliái a lángok martalék«.
— Eredeti Uldóíitá» —
BÓCS dec*. 8, Két percx hiányzott 7 órától ( ste) a Ringssinbáz saufolásig megtelt: mscsütörtök ós ünnep vsn és %z utolsó ssinbázi jegj is gazdára talált. Már 2 szór *dá a caengeiyü hangja a jelt, bőgj az előadás kezdetét veszi, midón a dekorátióhozs*ük-féges tályoltüggöny lángot kap, gjoiaas gyullad a m-iaik fOggöny, utánna az egét:
■ cinpad. ,Tíl« van!'' kiál ások hangoztatnak, a bás zavart less, a lángok kicsapnak a közönséghez, a meiy a nagj aatkr-ban nem tudja mit esináljon. Böaz zavar, ssibaj, lárma kele:kőzik, a toloagás bor-saaztó éa éietveszélyes; mind*aki as ajtó felé törekszik, — — — egyszerre éjaétét J-sz, a gázlángok eloltattak nehogy robbanás ám:idja, a telötöl az erná*z<6 láng beusap, de csak pillanatra világítja be a házai, mert ismét kiszökik, — aagj füst tblté be az egész ürt éa korom setéu^g,— a ház pedig tömve volt emberekkel.
Senki ¿em talált az ajtóra eaámta-lanon »gvon .ettrk nyomva. A 3-ik és 4-ik emeleti csarnokokból a aép sammi-kép sem bírt lajösoi ; íőob vakmerő le szaladott,de ismét visezajöttek és kiálták : »senki se menjen le, as nt a 2 ik mnsleten el van zárva a lángok által !" — Mást semmit sem lehetett hallani. Nagj volt a lárma, nagy volt a tolongás as életért! küzdelemben; mindenk'' kifelé tö-rekeditt, — a ki elcsu zott Vkg elbukott az el is /easett, a nagj totneg /,ltal im se leit ''.¡porra. És minder » legtPigyobb ae Uuégbea!
lehetetlen leírni a ajomort, a két-ságbaesési; borzadunk, ka visszagoado lünk a láioUakra. Lairjnk itt egy ott leró hölgy szavait, ki a szinbtzWt vali: | .Épen a láloaövel akarUm eÜtsosi. észrevettem, hogy a függöny bulláaaaavs szorul kiiele, min''ha baiüirói nyomtak vulna. ; egyszerre egy nyílás láaaad rajta., aseiyen a láng küobogo:L A uya^osc láng borsalommal töltőit al, megfogtam társaim kezét és a köaápsi ftlóhelyek íeié ■zoritotiam, — de mint egy villanyitésre
se lé*, lett, a lágszesaiampák aloiUtta.k Mi a löldssiau iépcad íelé toUttaak : mindkét
késsel megfogtam a korlátot, — de e perezbeo érzem — oh borzaastó 1 — hagy barámám eltüot Idaiom assllíl. Nevét kiállám, 6 viszonzá, — a setéihez újra megragadtunk egy nasi. a borzaastc nyomás ós tolongás következtében ki*zor<t-taiunk a — szabadba Hátunk mögött lángol a ház !*
A nagy zavarban elfeledték a központi tűzoltóságot asoanai érteaitani és a tűzoltók a tüs kitörése után csak lOpercr alatt értek oda, ami nagyon sok idój i ,Schottenring''-en levé rendörigazgatö-s ág tói ''.ávirtak a belváros közepén levó központi tűzoltósághoz, esek szerei黫,kocsisáss és odaérkezéae nettó 3perczetvett igénybe, a mikor a bás már javában ián-gt>lt
TARCZA.

Fehér J^j^t-
¡¿•¿t«. mca :ják. kofy már íaznlak, fsl^arai >u u — oíi''jn a bs^a»-No lám, no lám . . . wnifj »¿bsjiaaak PsJig j«TkfOod még hátra tsc
ban t^y-e Isit tvbák a sitit iUsoi.náof»;;ak i jo.esbe.-ak3 HarmeuB)ii kfizdjem is, mir máwkat A t rt kegyi-l, én bért »ob^fom nyerek ?
''<k>Oj a m-e iíjn. reza^ayiaat.
Mit a&nyi bitül t oiy ráf áfolok ? . £d«s zyCsölcsöt, áat e.at k riráfc-lö«fil t-íremnl aéki-m ®gv fog . * Nary ásce bár SdS eHJtt lekaíl,
iriívoc SMflepi sf>*£ vikar, ta aiaet b«ou«B ÍÁjk, mily Ktb»t 1>S -árig síiremen tin aig s«'' mar.
Hem c»ZKg*dek ! H>t«m s rauéayaaet
Bár U4; vk-j-DAaj. »juais dobaat>..-r ; Tűrik ajvtt s1.*..- eúdii U sokat, "De meg nex tSrbetstt a fá|dklom. Kinek s fdi«Wn aiee» már -»euH«, 11a kétség Cidi, -sc csodálkoaos; De áu to»á»b ia kflidik, Tan kiért:
T« lásis jutalwasi édes aagyalem.
>
Te 6r.»d sr-ái küsdolmeí él-tet OrSnaa-i á>üt>s«< bogy bírjalak, iáiatiad, bo xke»égem lesz s gond, A uuuiki ét korás f«bír ü*iak. Csak »oodag^tuEk, bogy már 9tzU\ak, Hogy már ma— iioiaap írhir less bajasa Oh ft^ak turöak l^gyec ilju s meleg A java — boldogság aiég bátra no ! ..
HÁLABY BIűLA.
A társaskör szombati e«téiyel.
A íárzaak&r választmánya biv<*a aaon kitftsött czél fához, -bogy mulatva la a k&zmaratódé* kfS.poot-
I jává tegye az ia''ézmdnyt: a szombates '' r^frf AsíirjrtA-ete''ek eaentnl nemcsak szó rraknák, tánci. ének éa társasjátékok által kitánnak élvezetet nynjtuni, hanem róvid ! f(Sf-fvaaisoknr is r-andi**, nr»lrekke? az estély megnyitása történik-.
Ezer feiotvasások elsrj- mult szombaton dr. Tomcsányi által lett mrgurtva: ,A sebes€ltekni»k nyújtandó rftg öai se gélyríl,* - melyhez a következő beveze vést olvasta föl az előadó :
Tiaz elt höfgye''m és arsim !
G««k-néhány perczét részem igény be a mai ezte riga omr»szánt óráinak, hogy nrielfltt a hul ámzó jókedv oyojtotta kéjmámorban nngaioók k-délyünket, egy kissé a jfVvó esh«tóségei által fölidíHih-tó esélyekre tereljem figyelmüket, noicőn a caatakür! riadalma, a fegyverek ropogása és as ágyuk bömb^lése elnémítja a polgárok békés őrfmzsiboDgását, a kedélyt vidító zene haupj«ii elnyomja h csaták zaj* és a sebeiül ek segély kiáltása belé vegyül a légDe, hogy erőt vóve mindeu érz^em fölött, a könyörületességnek teljes mórtékét juttassa érvényre és a sseren-csétleuekn k s gélvére siessen kiki ugy, miként azt lelkületéoek finomuUságs és helyzete megengedik!
Csak néhány év''.izrd elótt m dón még a kovás paska és szoronya, m»g a vzs é« n-m ritkán fagyuk szórták a halál magvát a barexolók közé; és midőna h«d-i üzenetet, vütoa lovakon, néhány hétig vhte a jgyorstu ár" az illető helyre; — elég idő ma-adt a megindult fegyverosSr-leiés okosia zajnál előkészületeket tenni arra. bogy a esstákban megsebesülted''" ¿polazára megtegye a polgárság is -előké-•sftle''.ait a gyilkoló f©gy verek álul ejtett sabek anyhrt黫, — gyógy itáaára i
Azonban a tudományok föl virágzásával, a caiviÜZftlióelórehaladáaávai nemcsak a gy iikoió-eszközók iattak sdü) ira Lökéletesitve, ho^y szemmai belátbatailan távolból már ellensége mellébe iurha''.ja gyilkos golyóját az ember, hanem a log-osoadeaebb báke közepette egy politikai ösazekoczczanás megtermi a ,c issus bélit," a hadüzenetet villámos sodronyok viszik meg és agózerejivel adörgóágyuk nyomban ott teremnek az ellenségnek nyilat kuztatott nép elótt óc a golyók zápora mindkét részről megkezdi pusztító hatását és s még imént békésen munkálkodó nép között a sebesültek ezrei kiáltoznak rögtöni segély u án ; mert készen van az égiháború a földön !
Ilyen körülmények között mi volna természetesebb, mint figyelni a költő szavaira :
,Ne csak veszélyben légy erős; A béke vészesebb; — S melyet vág álmos népeken: Gyógyi''.hatlan a seb!* Tehát békében, a szórakozásnak szánt órákból «lvont peresekben készüljünk a nagy munkára, mely akkor vára kőzik reánk, midón az általános zűrzavar ban nem jut eszébe senkinek mulatni, v»gy csak a „fatalista* dobja magát sor-sának-oda és gondtalan, öaaseíont karok ka! várja be a jövőt a helyett, bogy jó időkben biztosította volna magát a jövó balsorsa ellen ! — —
Vagy ba aem a vázolt mó{ion zu dúlhatna egy nemzet nyakába a véaz; volaa értelme annak, hogy „nyakig fegyverben" ál Ira biztosítsák a békét; —vagy as államok közös megegyezésével létesült „V&rőa kereszt egyleteknek« adott volna iétat a genfi nemzetközi — szerződé« ? I
Soha! —
Mindezek a villám ós a gőz erejének kifolyáeai, gyutés puskák és as Uchatius agyuanak elmaradhatatlan folyományai 1
Es a fegyverek élét, melyet a tudomány nyújtott az érdek a pusatitás zagyaiknak kesébe, ismé: a tudomány, az emberszeretet hatalma igyekszik t->m-niiani az áiuü, hogy módokról gondoskodik másrészről, melyeknek segélyével az ejtett sebekbe gyógy balzsamot csepegtet a réwét, as emberszeretet gyakorlása által, melyeket akkor ébreszt föi, midőn a véaz angyala ny ugsxik !
Miért rajzolnám itten a , vórö«-kereszt egyletek3 teendőit, miért rövidite nem meg a szórakozásnak, a felüdülésnek szánt perczeket; — megelégszem avval, ha meg néhány perczig nekem szentelik figyelmüket, bogy bemutathassam a veazély idejére a czapatoknál kéas-letben álló segély eszközöket, meg hogy megmutassam, ilyenek hiánya mellett miként nyújthat még is segélyt as ember oiy módon, hogy a későbben érkező orvosi — jegéJy t«Hec sikere as első segélynyújtás által teljesen biztosítva legyen!
Annyival ¿e"'' inkább érdekelhetnek mindenkit a segélynvujtásnak e*en módozatai, mivel nemcsak a csaták saiában, — melyektől polgári állásúak ugy » tárol maradnak, hanem a békéé foglalko záa közepett« is jőnek elő sérülések, csonttörések, ahol a rögtöni segély legalább az oknélkül tűrendő fájdalmak enyhítését és a későbbi vesaéiyek elhárítását eazkösölni képee !
A caaták színhely éa, s veszélyek enyhitéaérc a katonai csapatoknak következők állanak rasd el kenésükre :
£s után bemutatott előadó egy tötszerbőröndöt, mely a honvédség részér« vzn beszerezve. Annak tartalmát éz rendeltetését röviden ismertette^ bővebben csak a különböző sinek és három-szögi kendők ismertetésé vei foglalkozott s egy-két kötést is mutatott be. melyeket osenttöréséknél lehet alkalmazni. Aztán megemlékezett még ason módokról, miként lehet sin hiányában rögtönözni olyan póteszközt, mely a sínt helyettesíteni képes !
A Latoar testvérek.
(Folyt, ás tift.)
„Éa te atyám ?* kérdé asoruit ke
bellel a leányka.
„Én maradok«, felelt Simon, „lalki-ismeretem csendes és tissta, arót érzek magamban ellent áflaai a magvetéanek, melynak i« kíleszek téve, azonkívül itt reménylek találni legtöbb segédtorrást azok körében, kik barátaim valának.«
„Oh atyám, én téged ilyen állspot-ban elhagyjalak ? Soha !«
„De mégis, ha én ugy akarnám
Lujss.«
„Jól van atyám«, szélt a jó leány, engedve atyja rendeletének, .legyen ugy, amint akarod.*
Néhány óra múlva Lujza elhagyja la Rochelle-t és nagy nénjénél szerény de szíves pártfogásra talált.
Simon, miután leánya sorsát bízto aitva látta, nagy gondtél menekült .meg, sorsát bármily nehéznek találta is, most már könnyebben rísalta, saját éietésak biztoaitáaa rá nézve nem nagy faladat volt. Simon saarsnűséje virágsésakor. dy
HITSZÁJMJC ÍVSOT.YAM
ZALAI
7 L 0 K Y.
i^mi
tói & halott ói betegvi*-; a^sík és ágyak .¿eh-i ,~*''onák bor..tár
y ?;. . U ; - ''=. ;«í yiTOi vojt U « A* <«*»• > 4jjr<s(*,m úmzal szjigai sssméíyisi« ids. i«tt ktiid»e és jddég* »ro« volt u vő Több erSt /sesebosni leheetien »oltdréf L«reesn osztrák ló&gyes» : *tva a «sO» morc siiua.tdt, s»olgam ->dra »■ bttllakksl a ssínba^xl a renc ár • gazgeu>ághoz (s*e Hal eg; hat egyatáatéi; áa
dolgozo ., mittegy B-oosámsa; mar lőbb uör tei;« o* utat, mig n«m kaaSt meg-¿ger.e. Egv refldőrbisto» fe.aerte agróío'', bag, uá e! * szomorú baljet, de midón ez rngédo? v^ozVodb''^Véhdbist*» bo''zfá-'' fordulva raoj>dá; .Gróf w! atörvóoy nevében meghagyom önuek ¡nneu azonnal távozni!" A gróf a törvény szavai elótt »távozott, '' l\ ij
Vilmos''i''bg az ¿gő Házba ment belehatolt » Mdaviai kéaepéig,- bel hangosan elkialtá .Nmcs iu sebesült]'' A chorzon kivü''.tnisem v*la»-/olt szavaira, sebesült egy s-m Tuh, miud meg rol: halva. A-Híg veszélytől fenyegetve kényszerült gyo/aaa kivonulni.Cs*z ke-.e>ea ál mer tettek fel a feltalált fcalotiak kösiii. j Pont 9 óiakor, tehá; a <ig; uiiad*» u áu ,
két órára — egész Europ* tud:* a bor zasztó katasztrófái. Az itteui szinházakbao azonnal tudták. Többpimigt«* elhagy ták a szinkáz-akar. melyekben t.-vábh jauxot-, tuic, pe-sze kedv o''éJküi é* még rosaaab-. üuí, inlu. a kezdő duetájLSuk.J
B.-es, decz. 9.
A lapok ive: oyitot-
lak a gvüjtéare él már közel száz-szer Irt gyüí- oesze. pesten es egész Európáoaa gyűjtene*. Fei 12 órakur d e. hitték, bogy minden hulla kliii-zaiott a szinhaz-ból, pedig csalódtak. Egy sírokbanmiot-egv 40hull*t leitek <isaz»szorui vh. Lehetetlen óket felismerni, hx összes eddig bs.-taláit hullák nagyobbré*xt szénué vaun* *
égve. Ez időben mu -őbb mint 300 buU»
talái''avon. A 4-ik csarnok »zámáru egyedül 3G0 jegy aüa''ott ki és állítják, bogy ezek oefe egy ötúdréize *«m m-nekült meg. A tüznitók fo''ytoe működnek s rség mádéi ben n iungol r. ház é* a gőzt wai ken dó vsg-unp caté ó- e^y perczei «»m piiuia:. Abol-t«k kózt déüg mintegy 60 fel lett ismerve övéik Aha'', e tobbí még Dernj bajos is í''kct felismerni, mert össze vasnak a belek kifi>rdalva, csoniak megtörve éa kipattogpa. A lectöbboéi caak^ a tea''et. egy S£Ó.roao»oh buaiömigot lelték, melyről a lábak, kerek és a fej el van szakítva. Némelyeknél s. fej" ŐK^agyságra ap&dor. !e. de ex is ci&k s^y száatömeg. A rend-őrség né. be lett ma délig- i«lentv« mintegy 4UO »zeméiy, kik aem tértek ham. lakosukra, s kik. valózdaüleg eiég''.ek, — Minden színház igaz^a''úsága elhat»''ror''.a. a károsultak javára előadást rendezni.M* este minden színház tart előadás-, (kivéve a Károjy-szinbázat). a m:AÍ»pokbitn meg-lámíér&tik és oyerg érzéknek nevrz''.efík. Igaz is, hogy.lahet ilyenkor játszani, mi-.
kor a közüas-íg t •-a ve elment » srinbáz litogatáaá v az:Qaé»akt.ok pedig a
A lap* «. dél «a-, jü^aaaai uio » fei.smart ho » a aaág fcüz» na« vér
telr aaveire o« Uzáaak,m«gaere«é.éve
A 6 egt^s vá- e fel <rat háboroc . Áj tormái (»apt Eurépában még d«»
fordult -iló, — mi- saakéru''i eonaUtái-
..k. \
. I o- ► dé''utác
i. .3« n«mje.»k r, gy még emesiit, ü.-rui az épület jobo szírayAü újból ke.a dühöngni.; » UUai«ók «»amélyzet« kész»»
rezteiik, a tüz játszva daczol ezek muu-
káir-l és emészt tovább. Kéaó esti órákban terjed el a hir .bngy aaórua > Fnesz-
féle ka:ouanöveidéből 3 tanár as tobn nömwitílchiAijya coas-Háhaíort és ezciu
növendékek közi legyen gróf Festetics
-Ztrgmond n.
Becs, decz. 10. A rokonok után tudakozó táviratok azáni.** — melyek ide érksanek — oly "»gj. bc^y a lávird» hivatalok szolgai
frtot a zaját kebaiffkW vált iterancaét-^aek számára adományozott. Mtnden ..teni sziáház s czélra alóadáat iarí Pm tea a nemzetijzithái tart 6 okéira ,¡4. adást, Caiky G-rge-ij j9ltta darabját adják. Pár.zUaa^j^^,^., Bori. n o«s
Prágában atc. sa^ta gy ftj ^^
stiuie. ilHtrÓpát iiy kaUaairéU ^ nom érte ; a aiaaai saiwház 300 oxnbar áldozatot kivánt, mig a bostoni (Ameriki jóOO-aL A bécsi addig aúaiogj ^00 a: í muta ott fel éa hiaaik, jkogj £ Uíp toll, hogy a hamu alól a tóbb.ek*; ki vehessék. Egy fiatal egyetemi b.iigat« aki « napokban akarta utoiaó sz^forit tát u»K, «*y pár síp. «MW.imi «i lomájá''.ó!. szinte ua^n ó^et;; kü''föídöc. lakó szegény szülői gyermek«, atyja sr&bc G u^gtt 4iy íiyotaor.at fitté zi u,-euittutif*. Llj at).
a meglátogatott vo.na c«a< sz.ahw-
tíl is. Egy jo bar*;}* CsdlftrUilfCic egy jtjgyai adeu,ju-ki ; előatfr «e aíwakn tdí; szioiiaiüax). £ e-^ryjtat R-OCU v^anwi-. d. u. S/Á''ó ór*kor; a szinti»* íaago..
További tudositi« megy.
SZGÜMEÜ SANlXJtt
Bo-zasíto aeptóme? pyüjt oasze a íMsc tenrícgét U-. "Sí utak'' a rendőrség es katocatíg ¿Itt'' iizársttak.
* Gond'' lh»tja a V. hogy mi-
lyen Isbete a pcbtícum feeLyzete a páholyok és csarnokokban, ha a színpadon vők közül iz ''ó éD^kisnó lakolt életével. Tóbboy íreooBteiiit*- voltak és így me neküiie.x, aaok, kik aésőbbi felvonásban leptek volna fel, éyau loilsUet csináltak és nem egy azaoesznő kényszerült a
szó iegaaoro**.üD órteimisben —• eg; in? ben vagy gy aisószoznyában az u:crá . rohanni; a kik a szemérmet nem tudták Féfretenni és valami ruha után kzpkodtar életükkel sutózt&t, A Denot ievő kótöasé^ az emeleti abiakoit dk Kapaszkodott, tobbeu ott aiiOtiak és a iúunok :eu£r*DÍ kénytzf-riték.^kei: ki-a» ^g^ Éuiu''.tt ott-g^i, k.ai borzMzK5 »%ott- nyert
Lángtenger ooettja a powoáe epéle-tet, % ¿aag akadáiy uéiktii puszut, mar. Borzaaz:o pülantA*; a falak ropognak a nagy bőségben. A ns^y ropogás Jiiókoabtn iéibeazakitutik gerendákrot>*jatŐÍ-
S ormúg tóuben banxentek az é^o epú-letbe, Ougy emboreket n^gm^aUauök. — Lici-r mar ott voltak Aibreckt és Viiax>s lóherczcgek es Filipovid katonai hadpa-r»noaaoa, eztk-.-c kivüí TsŰq grof.. mi-üeiiertt.uoa. og; st.runajaban.
,ii;od«u mo^jve van!" — jelouté «gy reiiaóriiizios.
„MiaUtc íuei».ve vac ir* — iérüc Albrecht fhg. bihete''.lenü.. — nEz a aze-reucie !•
Öt p?rcz múlva újra jelenté egy reudóibinoe: .A 2 üc ét 3-ik csarnokhoz vez«rö lépcsők telve holtakkal !* .Tízen-í: hklott vau a r''eod-rigazgatóságnaT'' ai-helyezve ^ — jeienté eg/ ujabb. így haUdi az tovább .... "9 órakor már 30 baíott lett kivivé ég mire éjjeli 12 őra lelt, skkor már Bzáziiegy venegyre uóvokedett ezek szama. Borzasz ó a hullákat m-g» néxui. Köb&íka: az é!et-báláib»rczb«n le-«zaciták( klrmeiket aié.yeu belevágták melleikbe és ie.szakii^k magukról ahust.''
A tobüieK. m-gmeDt''-''s -r''! »zó sem ULeleu. A zagy fost. a ikoe s bjrz*sztó
o.z*rt mmden otat: — a ¡;ép pedig
meg oiicdig Danue vont égő. náabao.
Egy aep.uca«g az .tr».«íyr» meeeküít.. .
de Eaeüüig voil oti bistoe*á<t>aa f - ■• .—
ui^ü: « inng oda. aem ért; a UlwM ók lepe-
Qóje met.'' uem vusi c*ii és ugy ugraltv k
ie on««a,, a nep omeg fertogta őket ic-ar-
}aÍY«i. ¿z ccJLÁÍvtöi ianffrott, ejjy»ek
árui joU bajt. de exnk kevesen voltak.
Vé^re itt volt a lapedó, ki iát; foszii^e.''
az emű a ni ieugrott. egy uő vol'', a tiibbi
u:i^jnaugr»''.^minQmesrmta.-kull. Deatob-.: Wtca r eiáxau es szüsOü rekudtM: a iépjső-
üöe h».va, mig a .opoaó« itégtei ésa btil-
<ak a meiyaago« ss<ek oasBe-visarazasva-
torv e. A tókerazegek a rendórséghes m«n
tett fi megnéz.ek a butákat, de. elkeedet-
''.ek kmervas-ao jicni í Bortasaio lálvány
vottl A hely mtr szük vol*. és. n huliakst
egymásra kei isf. lek telni Mind»-.n e«r«i-
neme(keblö ¿e nagylelkű voli. bogy la Kochelle-ben taíán egyetlen kereskedő sem vólt, kí ne leit volua ''leko eJeeve iránta a viszont szolgálatra. E* volt t^íve tehát a reméuynye., hogy e-jy ik vagy misik If-köto.ez''st''.jéné:, mos; á oélköfoző állapotban^ jó avarától fog találni.
fyeo gob''doliJolc koiy-.t * felkerest« tfcjdaDi ííercík''frdí tárt»!''!, velvéc. bogy «• kereskedésben való sassz&níos
xottctésci :v»yegyik v»gj> másik ki-roak&QÓ Ureíúsl, tudaiülijt azoknál, kic''csak nesb rég í$ ügynökei''.vaiták, — Líkálmtiíst^ valamely hiVatait fog ktpni. Ds Laiour
életben, ¿esefüeo csalódott.
fiindmegaonyi csak üres sajnálat fej«léssel vigaszu''ta, msiy mögöt: gbu lásafeTett való rava»z öromérzste "lap pangou, meri Simoa batalmae é< félteit vetélytárs volt. némoljök, kik aemeske''b-lUtégé: ismírieky mint egy el.öre tudv&, bogy
vissza fogja utBsit&ni tjáclii''.aikat «zt mond''.áií hogy segédeik kosul szívesen eioocstu&nak egyet és helyét eifogiai ha.ja Sunun, iiea aécabette-ewl^en ajánlat Simon önérzetét ? mások alacsnnv pénzösszeggel kiaaifák meg, oiy módon, mintba a.amizsua ¿erőnek adeaií. seuki-sem akart», hely esec ér:eni a. nemessr.vü wegény kereskedő sorsát, senkiben sem volt tz t. nagyj«lkü es dmbu ajáoiat készség, mely szerint oly modvt ajin»ot; voini. bajanak ürvosláaár*, hogy jó ós érzékeny szive, ne aé-tejié.
Á ''iií.g ilyen hálátlan m&^uviaeie-tére Simon nem számi ott, ¡«verctten vo null visezs.. m.>at látta be eUő ízben, nu: érn-ek az emoereK Kikbeu csait annyit lehel bizni mint az üf-zeanban. határo-sottuD számítani reájuk, n»m lehet
K-.nzó gondolataibu merülve, azt setn tudta, merre fogja viuni útja., /n;dún véirtlen a tenger; kikötőhöz ér, epen azon időtáj vol-, midőn a muukások napjában ma^oQ ízben pihenjek, ta;uduy*jan a parton ültek, némely ek a miiha c-scm»-gokon, mások a gereuclákon, * roidóu észffe ve tek a ásjdani nagykereskedőt, «gyxaaau''.-.n /jjikalte.! és 4.omoiy tiezteiet-tol üévozüUéc, arcúikon ¡.i''-rcüoéL,tí sarsí, ósziate róízvét ér^cx voU
stemélyzete kevés és így a poatüi igazgatóság nagyszámú Jevélhordót bocsájtott a távirdaigazgatósáe rendelkezésére. 12 óra éjjel a lángok nagyobb dimeusiókat nyertek és az igavga''ó (JaunerV irodája, mely widig énntetiecüi voit, mo«> telje sen lángban áll. 1 óra reggel. A tüz 10-vabb terjed; a népség elkeaer d-vuége határtalan, mert csak egy fecskendő van a "izééi. Az igazgató irodája alatt egy ku magazinban vannak Sarak Beiuhardt faragványai es kép^i festményea),meiyek ok''-etifta el fognak égni.
Dr. v. K. a pénzügy miuisz erium II odik titkára beszaladt az egő hatba és :niutho^y a nők a 3-ik ís 4-ik emeletről féltek leugorni a iüzohók által kifeszi tea lepedőbe ¿.ezáltal* népség tomottebb, a beiyaet veszélyesebb ieit — eg> iket a másik után kihajitoLl az abiaaon ét így 1-jÜ nót megmentett. A lángok ói is fenyegették és lengorni kényszerült. Egynek sem lett baja!
Egy emoert s vele 20-at egy &iál v [»¿-gy uj Uj menteit rn-eg.
A 4-ik emeleten voit éa mé^ iuejo-korán eiéi te az ajtót, de akk<>r learóloliák a g-iz! é-i őneki eszéb-s jü''.ott, bog} viasz-gyufa van zsebé oeH. Gyorsan meggynj to t egyet és k gyér fónjnéi sikerült a saját és még 20 ember életé: megmentet;í Iiy módon meutette meg a sajn.t it egy nagy embercsopirt életét Weltner Alber'' ur * Generaliotendántia tisztje.
Egy menekült beszéli, hogy ifp-Cdók uav tslve vanoxk hull&kkal, lio^y ajtókon átguzolva feje tk foiaú pr.d e^»t<it ériaié és b* * szereuceéa v ¿lellen gyorsan meg üíiu menti, a*kor » tüsiben megfúl lad^tt volnn.
A reudóngazffatösá^ál''al ciak Qgr an cons''.atálra lett, bogy Frisz őrnajjy és kaiunaintézet tulajdonos ha s veié tubl> növendéke az intézetnek, köztük gróf
Featetics Zsigmond, Scnttrnhotar baro, ovag Kscskowsk stben si-wasstek.
r apa s-s: utasé 4 1 «a»
alótt *0.t u.olixf. B^catws oaa-áö;a^ai, nazatért hogy
meg srfcietéanapjai : as Bu.uepéiy a RiogsainLas Iá - ¿sst aj ak »r:ák be fej-*ni és a 7 lat&uiaiió ossd^c «1 ia »oat oda, ahoatjan élve oyy asm tud^ t lávoa«:.
Egy őezfu r)ü '' -k agfaa -áo smv-szaggsuolaf siraok:>t^4, mert é-íiét feoa-varié a -a fia m - - eg ¿¿regy ar.yz közel v»i. a» .rütőotiei, «.«inyérkc reső fia — ki szájától megvonta a
falatot és öreg anyjának adta - - idők hosszú sarán át iimét 30 krajozárl szánt saéra-
kozutására, felment » 4 ik emeletbe és a liiagok m«rtaiéka lett. Egy fiatal házas-pár csecsemő . gyermeket L^ysK: hátra, őkalégcekt «''gyermeket {«gyidcjöieír t caadérig»igatóság caus át- Hány umjc. tetlen öreg beteg veszítette el keayérke reső gyermeké ''! Hány kiskora apró gyermek veszítette el szüleiben kenyér» ktresőjet és nevelőjét? Ma délig miut-így 600 halott lett kih >STa a stmhazbói, mely most is ég ; a r>-ndórigazgxi.ósagDái min -egy »140 szeméit- jelootele t kik még nem tértek haza. Mindenki hi».;, hogy legkevesebb J.00 ember ielte haiitát a siiohazban.
Itt a hui-g tél. a nyomorult hátramaradtak keuyér es tüziűeé^kül állanak és sok un ruha nélkül ia.
A gyüj és mozgalma Európáb«n megindult; Magy.rorszag sem z«rja ki magát. — pes:i táviratok ottani gyűjtés . ről értesiirnek. Ne legyünk hálátlanok a bécsiek iránr, sokat te.Lek ók ia a sze gedi kaUaatréfa alkalmával. _ üetu ke rúnk sokat, csak mtndenki adjon néhány k-sjezirt és ,x sok kícai sokra megy« » etzel mi is segíthetünk. Szerkesztők ! hozzátok rzólok 1 Tegyétek frxjáiti/k.é"á c szavakat ós nyissatok gyüjiő ir«ke.tés euyhitAétek a fajdaimntj mely Cgéaz Euró pa: megrendít« — szerény gyüjternónye-lekkel. His/cra. Ii-''gy eiav.uit; sikerte lenség ucrn fogja koronázni és nteu ugy inas lapok 8Z«rk?sv*Ó! sriveseu áfveazik a s^ives adakozók szerény fiilercitl
Bé.s, d cz IT.
T--gnip e»te 7 órakor t l»nguk ismét felcsaptak és ujbol kezdtek dü kongni. A tüzoúók caak kívülről m&kod ini''Bok, a b -meuet el tett üitva, f d
nek. hogy a falak összedőlnek. Megbotránkozást szül azon körülmény, ho^y minden színházban játszanak : a Eároly-saioház csupa pietásból b-zária a ezin-h.izat és még holnap hétfón sem játsaik.
Az általános .jaaoiquet* em«lte *gj londoni távirat, mely sseriut az otLani aiagutban egyszerre 3 vonat, tele emb<-r-r kkel öaszofttkAzŐtt éí tökéletesen öatze-rateinlt. At emb-rek lőukre mentek.
Euiópaban halad a bécsi károsul-, ak jhvár» a gyűjtés moajíaiin«- A aécsi bórse 32000 frtot at áit«Iáuoa éa 6''j00
_ llríi''l lilr k.
— A. , Társas nncna » déizalai lakarét péuztár h«aaba köi ózto-dó-.t, 31 tagg»l szaporodott, i
— Dr. Tomcsányl Itnrr m.ki.-hofired etre<it).-v-oc rgen hksrnof át korlati f«íolvasái,i 1 i:etóíeg magyarés*to; tartott a .Társas kör'' msut asoisaal. k-télyao igea diss-s a« a kur iag^iai « asez csaladjaiból áiló ktuouseg előtt Tarcaa-ruvatunk bővebbea szói at előadásról. Lelkesült é jenzér vtrh jutalma t deréí elő^dőaak.
ojvashaló. Essn érdek nelküi való őszin te ség ÍAjó szivere jobban aatott, mint ke reskedő baráuiuak ál oodora és hideg vigasztalása.
A munkáack iá tára, Simon lelké-üeoegy.uj elhatározás tamadt, hirtelen megállt, l énqlő tekintetet vetve maga kdrüi, végre megtslálja a kit kereseU, a munkást, kit saját htijói szjálli''.^ánjainak íerakaBánál sokszor alkalmazott
------„Jafeib" WőM hőzzá, Tklösods á~re''
felügyelőd ?• -
«Uram* válaszolt ,tissíeleMeljesea a napszijmoa, »még mindig M»skavki. o;t alszik a napon." „ ....
Simon a jeizett helyre sietett és gyengédé«! érintve az alvó sáiiait, fel-éuresztí. ae «Uó putanaij.an bizonyos slé-geáetiaQségge!, arezín tekint, sz .aiksu-matian tavaróra, de midéi- íeösmari Si-mott, zavarba jött ée sztkadosva ejté ki e szavakat ,La . . . tour . . > ur - . ^ ?
»Igeo Mibaly éa vagyok", szóit Simon, ,van-e szükséged egy emberre?"
»Jeienieg nincs uram, mect teljes számban vagyunk, feJel Simon kérdé»óre a munkásuk fölügyelője, álmából telje sen «.¡ocsúdva, „ha azonban még ia valami pártfogol*ját kellene rógtén ei helyezni, ugy talán akad számára alkai matéja, ki legyen az ?u
„Éq magam felel Simon. ,Ön La tour ur? oh es lehetetien. sü . . ö» . . . sem tehetném, ön és én . .. ki . , . ah 1 ez . . . lehetetlen . . . .*
„Mihályfelelt Simon, nagyon saeíeit.doiva ezen ember zavarán, mégis, ha kényateritve »vagyok, mert az az uloUó menedékem."
,Legyen elég La''.our ur 1 Bárminő 3/.«ren esetlen is, bizonyára ön inkább az, mint én lenuék > sors csapása által, hanem -zért nekünk mégis urunk marad * És íme Siroca, azonnal leveti felsó-ru''háj V a munkások tömegébe vegyüi. kis. épen s munkahoz fogtak- Ezen esemény élénk meglepetést szüU s derék eniDcr{„ac , megdöbbenve néztek egymásra és eleinte közeledni sen» mertek aj társukhoz. Később megs&vkva & most feoü^y líuriiijnóny; folyton úaat«iei»*i és bizaUHumal voitak if-yita. mindvyája«»
— &*ner*rm**y. Ghwstoa''H Béla ós Kausck iÚ O;J LiíV. S*C «aet taiiit-váuyai Garay Lenke, Kuba'' fíedvt^ ur-hölgyek, Grünhut Henrik, Eoteiiberg Ádám é» Srem Z^igmocc urak szlvaí kösretnükodéae mellstt évi «se«-nó 20-aa üagy ikaa»»a* a »áwarsai* vaAdég.úbec bangvers«ayt v e^íttiuec molyr« a nagyofdomu kó»Ö6>6^ as;ves pár■ fogáaá 1 kérik. Beiépll díj; I. es 2''ik sor 1 ír» 20 kr., 3. 4''. és 5 ik i^r, ugv a karzati ÚJÓfeaiy 1 irt, a többi «fekély kr., twi4*«a«ti altébaly ÉÖ kr..Jegyet eiőrt Táátba-ók Ptagtu: Béla & B44U Józsaí örötösei gyógyszes-tarábts. Feit.«-retik a n. é köaóaség as ülőhely \ jogvek trán''. deCsember 17 fcg randoltezni, hogy a nézőtér minden ipásyaek m^fsl«tő)«g berenc- stv*áo««ék. — íí+tá*U ? órakor pénztárnyitái 7 éraxor. B4reiíí»i ze.ebb a műsorosat.
— Megerősített alap^sabá fyok A nagy kanizsai néam»gjraroaitó-taraaaág alapszabálya* a a. kir. befftgy -mmist» mize aiial s..b*p»«.at4au.jKw>o*á
kai elláttattak.
'' • •'' <. : . lii. f --- Á • 1.-

ugy annyira, hegy nehezebb te.rhesebb munkákat neki nem eugedtek át, azeka ők végezték.
A mi Simont illeti, bátor elhatá rotí>,tlaága a városLan -.-gytelől bámulatot. másfelőF gúnyt támaszt<itt, ő sem ezá!:»l sem meglepetve, srm elérzékenyülve n- m volt, HHadennap el >mes'' a fcrkotéb» lel jesitve ne kéz fela.datáf _ugyap ké«z
séges határozottsággal, mint akár az "eT»Z napöíír mintíia csat:""ex-cn alacsony -sorsban született volna. •
Ezen -idő alatt leánya Lsiia belátta, hogy ő szegény nsgyoéujének terhéee ran. a jé gyermek tehát azon gondolkodott, miképpen iebe''ne haszuára segít »égére nagynénjének, elhalárotta. h^>gy valami, mankát fog keresni és dolgozni fog, hiszen mindig kedves fogklkoráaa volt a himzés, melyhez kitünőeo értett, most goadolá. nagy basznál veheti, hozta látott tehát éji«! nappal fáradhatatlanul dolgozott, a k^tségoen már mindenki aledt, midőn Lajza ablakában a pislogó lámpa világa még látható vtlt. a leányka kerülve as álmot, az jszaka n«gy részé: is a munkának áldozta.
Midőn az első kész munkát a városba vitte, a kereske .őkhöz e''.adág vdge''t. e szokatlan foglalkozás, nagyon nehezen esett neki, szegényke előre érezte a sok megaláztatást, aokazor kíméletlen virs a utasítást, so ; fáradtság után, sok ig tartó járás kelésre végre egy vevőre akad, csak csekélységet kapott a szép kéexi''.menyekért, melyekre annyi gondot, acnyi időt éfi fáradtságot áldozott. Mégis elfogadta, sót tistteletleljeseii megköszön''e. hatiga tagon, visszatartva könnyeit, távozott, ujnbb buzgalommal látva a munkához mig végre Isten könyörült nehéz sor án.
Egv napon, midón Luja* i»mr-t a a városba ment, keízi''-ményeit eladandó, alán valami titkos közvetítő folv tán, ki egy kegyeletes köte.easéget akart való szioü''eg leróyi.
A ker« kedő ól foluínő sxiveayo fo-gadu és mindé alku nélkül 5 darab Lajos aranyat adott nek ¿, ugyanazon muo-JkAért, m^yet>a-alék-0«a k nétáay «arss is fizetett, aaössfte^pij.an.hálást gyako-
| jobban jobban taeglep^re, a toreeyr*. UkiOteU, hova + aö*ttkáaok ffljkgyélője mu''atott, a lornyoo jelvények é« »»»«».«* »alának kitűzve, melyekbőf a ''"k.ikőtő népsége l«to!vazhará, hogy az "egyko-- La tour cség 10 bsj^a a kikötő feié ér kestik.
- Ssmos. aimmic ax agws. )emastok>
.látásul csalfájának, aéUs, s^g ^M.azs-
meinek, hanem ajelvények előite voltak
járas csa^kéftsimv-.^- mjpdinitáob lat-haióvá iő^k-a ¿|fi£er ffifcoa* es , kevés idő múlva minden baj póJkül c szerencsés kereskedő Sim.ua szeme; jtt, a drága szálIiimányTíyai a- -kik''S''óot vitorláznák.
Stasoo. a sora essn íor^uiaáa -által olyan gazdaggá lón, minő még »«ha sem volt, izönrat mofáboe vette Teanyát, alig voltak néhány pllianatig agy 11 .i, midőc. egy harmadik aaaméiy a teaeataaasvt. Benőit vok.
.Nagybátyám*, stólott es ,''tse egy levél, melyet atyámtél küldve tartBaots kéibesíteoi éonsk."
,Atyád? kérdi Simon, hol vsc 6?'' mNem tndons, & angem Saiates-i^ kUév<. onnan tőlem elvált ás irányt váivoatawivt másu''ra té»-t, aekem pedig naegtiltá, hogy kövesaem.*
Símen azon tuti íelooatá a ¡»veiét, ót midőn ast gyorsan átfűtötte, Benoit-hot szólott, (fa öt többé iá''ni aeu fogod '' „Talán meghalt?.!* kiáit<iit, félénken as ilju.
,Nem, ő ál, egy szent helyen, hol viassave nultságban életét az imának fogia szentelni.*
Azután Simon leányához íoeénlva szólott, „Ltttxa,'' mondá ,két egyáa van a viiájoa. kik sorsunkra oagy befolyást gyakoriotuk az ogy>k n«a.lljik «ok kárt okozott, feiejuük el ast, mert szerencsé jére ima, megbáeía, z másik hálás elismerésünk ertőí meneküini akart, de Isten, őt jól ismeri, kérjük ót érette, mire t laáoyks köab« vág. ^éc ia. iame<-«m ót lityam. ez Benői:.15
,B«BO(t atyja oUMLtárwtaaaréi értesülve, na« voit képet áikficysít yia^z*^'' aaebaa. ¿¿¿¿1». j^-ai^ji^ p^stt*:,.
rolt a szegény- gyerüekr«, hogy as örflnj és m-glrpetéstől áthatva, ijnkéoytol«nül íe.L-ialiott: .0 L»jas arany !* m->jd sze ni it tétovázva, a te retked őre emelte. a5 L jos >.rany •
.fgon, szólt amaz, ö Lajos arany és ralaháeyszor Uyea asankát fog hozaám hozni, miedig annyii adok ér e,
Lujza aím v 1; képes e rejtélyt m--gmagyarázni magának, á kereskedő "Tti^gIepő~vártoxáza: nekt feltüuő,--de ho»-mályos \olt. Gyaniiá, hogy e körülmény nek valami titkos cugűja van. Kéraezós ködött is e miatt a kereakedóné,, da ez korán sem eiégité ki ki vánosi&agát. Ha nem bármiként is iegyeu a dologi Lujza kimcndbatatlao uagy oromtuei tért riasza nagy uéujéha*, azon helyzetben leeén, hogy enuek szíves jóakaratát némileg mégis juialmaihatia és azonfelül atyjának is küido''-t segélyt, kinek keserű helyzeté ről értesütve volt. Simon valóban nagy szegénységben élt és hathatós aegiuegére vol a gy érmeké ól nyert támogatás ea édesen hatott reá, szomorú sorsa közepette ieánya rézzérói tapasztalt gyengédség, cao-dáJkosott afelett, hogy ily tekintélye* ösz-azeghez jutott és apai küteiosiégének vélte tőle magyar za ot kérji. Á leanyka el m ndá neki a tör énieket, mi Simont megnyugtatá, felette örvenie:t ée a várat lan segélyt a gondviselés által küldött jótétemé iy képen fogad á. Az isteni gondviselés jósága még tovább is terjedt.
Egy estéen Simon a kikötőben a nsgy málhák éa hordók hengaritéee folytán kimerülve, a tengerparton Ult és elmerengve tekintett azé: az Óceán hullámain, figyelmét a távolban néhány fekete pont lekötötte. Majd egyezerre ugy tetszeti aoki, mimha erobarek caoportoealnának körül« és a tömeg zajos lármáját hajlana Simon azt »élte, hogy ébren álmodau, midőn ábrándjából k ocsúdott, látja hogv a munkások tömegesen jönnek feléje s már a távolból ágidé emelik sapkájukat, majd a tenger felé integetnek, Mihály a íelü yelő volt legelői.
»Uram! Latour ar!" kiáltott e* u''óbbi felindulva, 1 zavaraban aeia volt képes t£bbe* aa-^lani, a La Bibchadti Jt*. kötő torajára amUtoit. Sitaat min''difZALAI KÖZLÖNY
DECSEiíBEB Í5 én 1881.
— A városi tanáé* Nagy. ¿a
Kis Kanizsán as alsó elemi iskoiákc/: bezáratta a kis gyermekek közt uralgó ,vörös" miatt.
k rúMmkk Iw VrjriéeW
sitai a zv.lv
JMfcy."«''.giaMcft* járás visa* M^aiit Mii kérik Ül**)»»
p kérvényí bwtMíikMc-ttttssAouák. — Utfétf Lsjo»-a C*aktordj>i k^rü-et - ép-»ri^tóis.
laiiás-éa a^o''ici^r-tasügyi miuis.-.i^c^VtijrtJíKtjíVt«!;. a«», bogy a Vallás és köxok alásügy i min ssier ura kép - B -sy y Ef"ú
képviselő űr ..~- ..5. .lójára" :"c''. vei'' kijelelj,.^mbaü^lj^j^spokség beütésével k*£űaola byi tárgyasaikat jfggioiylaiai aA i^a^o^jj^» szombhihe-j)U-«pok»é^ alá helyzése táxgyában; » tok in teltül arra, li>>>»y a szuiabaih-.:iy; pus uókség. a Lpok hirei szerint, legkoz* ebb beíóltvt-k t mzTeMiél Vdr<fez!»m a vallás. ék''ítJ-ók''tvtílsűg) i (fitbilkler^t''él. hógy a ■Mirrslrötért? a ¿»oriíbifbvlyv-''pSípfiVkég aU bely érés*''U£y ¿ben folV''raté''t tárgya láeokról bejlaodŐ-*~ » '' képviselőháznak -éateilágessiast «in«.?
— Atheiyesés: A kir. főügyész üaffebr Béla zombajheí^''; ¿> KráiyBéla : «•''«►í^gersx.-gi kir. ügye*s*mv,*j^>pkok*i,
kéretniük következtében kölcsönös«! ét-bélyeite.
— .4. UltMJ&ur szóul korűua or
saagajaaSi «0-0* i«ri»|i x-gyiste. L A .-¡agyar szeiit ktírű»«Ht örvzágai vörös ke-rvszf egyletea-k igazgatósága a kórhá-a«k tesztelt igazgatós agait ezeuuei érte-sín. bogy több b^t bavi gyakorlati s eiméle i ''tanfolyamot végzett éi m -gie lelő vizsgát jó e> ei meny nyel leietf''befeg ápolóuőt bajiando o.óuyöe''feltételek.«sí; lett a aórbi-iakb» rendes ápolónői azuJgá-la tételreíteagedni. Bővebb felvilágosítással 5.1 igazgatósig ugy »zó ^-al, mint'' le vélbcu szollal, A szíves aiegkere«i:sek
BvíUpeyrc II. Husc^jc 1„ Sf, a.a
isiezettoék Badaponcneo*. :2*.löáh A-igairgafós^ . A: Srutátt a * magyar* arent
kor >ua or-.iagai k-orui kcre-zt egylete az
5c2. ev berlini upipzo^tüfi e^éít.-wfcj;-
fy: tiaii-iuáso» nagy ubb-ata''.isu Kai iduj ivai reszt fog venni, arra bátorkodik a; Jfttgatóság a veres kérésit Itdkes p-irto-v.jefénfég fiókő^rletak lé t-s ésév fir.idoz ;ak,'' kérisi. a* aiaau.aal *i et-
te el jo-. és» úcst kó 15-ig az igazgatósághoz ja''tasisk. mi ént azok ugy a tér^^:jMÍö,is-4CÍiaÍiílm J»á*sállitáanál még ligy^pjuöe véiatkeea.- aak .Budapesten 1S81. doos. 12. As ¡gi»zga:óság.
— FeihivcU tiöjizttésrű! Mintegy évvpl e. elótt igen kétes sikerrreményéve!, bosszú vajúdás után. látott oapviíagoi egy szerény kis munka, mely azt tüste ki osélul magának, bogy siker esetén évről-évre összegyűjtse s színészek körében faláért. irodait: termékek közül ajaieseb-Oeket és atadja as irodalomnak.*a uyílvá« nosiijTT^k. Nem remélt eredmény koronázta .: »¿l.aiatot Nsfeesak"a költségek fedeztettek, de a Tóvb Káimáu szoborbi-SotLsiigcak ia mint tiazta jövedelem jelentékeny összeg jutu:ott. Buzdítva cz«n ar dmény által első sorban, továbbá figyelemb-i^éve azon a színészetre nézve loiet1<i>b óryendclei técvj, hogy már u a»rg4s Itormauy ¡a zeilő ügyelembe óUjtja tészesi^eB: a haza mostoha "(ryérmékét, a vidéki szioétzetet: nem
tartjuk sem idő- tcm czélszerütiennek, b* szeHemT muukáas g terén is, tehetsé güukbö^ képest, hozzájárulunk asou czél elérésehez. — axply amúgy is minden •aíuész fel-dat , — t. i. nyelvüst és iro dalműnk emelése és felvirágoz atáaa. Ezek ázön /kok melyeknél fogva elhatároztuk, •hogy a „Szioháti É-.-kiSoyv« ez évben is megjelenjék és miii-- szerény tényező helyet kérjen az irodalomban magának. Biztoa reméljük, h-g; pályatársaink öröm mel fognak ez esime megvalósulásához hozzájárulni. — A szinészet feladata mm den szép és nemes küzdtéren előbarcrosnik lenai! van-e szebb, nemesebb az iroda-] dalúm mezejénél Fia önök pá. y a társaink pártfogasukkal lehetővé teszik^ hogy ez is meií''olenhetiű ssercüy munltánk. ez ált*! aaöc fényes bizonyítékát fogjak aöaj annak, hogy namcsak szóval hirdetői, de tényieg is támogatói a- ¿ak, mi az ösöíc b-iácasa szerint is tekintélyt és díszt nyuji pályájuknak. A .Színházi évkönyv* ez évbon sokkal nagyobb és változatosabb ar a cmmal fog megjelenni, mint az első lérfoiyimbaa.''Tx.-talaiit képezik: komoly tannimánytrk. éiet- es jellemrajzok, beszély ak, karczoiatok ós költemények. Szeilem; támjga''.ásál bírjak agy t színészet, mint a szépirodalom legkiválóbb tehetségeinek. A .Színházi évkönyv" 10— 14 nyomtatott ivre fog terjedői és legkésőbb 1882. január 30-án fog megjelenni. Előfizetési ar: fiizott példány l frt, díszpéldány 1 frt 50 kr, mely öasze.g legkésőbb jaeaár t ig bekü''deedő, mratán csak meghatározott számú példányokat nyoma »unk. — A i^zta jövedelem föle a Szt. István szobor felállítása, masía tőle a vidék; színészet nyugdíj alapja javára fog fordjtta''.nl. Mindkét uemos c»éll t kintve felii''fiíotésok köszönetté'' fogadtatnak és hirlapilag n; ugtáita!nali. Végül uio''.ag ft^éaa biaa''om-mni ké—vo a rzinigazgatri urak, pályatarsaink és a szinészet Ügyét pártoló n. e. k''5z<>nníg nag-b-*csü pártfogasát, részünkről t>-d:g igérve. bogy s .Sz''tiházi év-köny\" ugy tart lmilag. mint lüicsinre nézvo megfog felelni a vá rl-lc^zásna^: vagyunk Kacsk< raét, 1881. novcmner hóban kivá''ó tisztelettel Arányí Dezs<i is Mlskolczy Henrit, a .¿zinházi éfkó:-.} v" szencesztői.
— , H^lLu u*d Orvii/* czim alatt ttg''-as J. .ői ogy igen érd"-kos taü jcle-
n-:ud aieg ném^t. fra:iozis éi ango nyelven számos térkép és müeclékltatel. E mfl hasáskra nézve nagy horderőtel bir, mert eemoaak ksletí kereskedelmünket moréi js elő hanem Sofian keresz ui Konstantina-pélyt mintegy lOOkHotne''.errelközelebb ia-hozza, miáltal csak az egy mehadiai hir neves fürdőnk élés ki ésére is bizonyára .-:-jdvezóleg hat. Egy ébként e jeles müról naég bővebben szólunk. Előfiz-: tise k-20 frankjával, vagy előjegyzéseket Waj dits József könyvkereskedése elfogad.
utóbbi időben anyjával együtt Bécsben rokonai körében lakott s egyik rokonává, a atinházban volt, szintén áldotatu. esc.: Nyugodjanak békében ezen még alig 17
tjvaaz^a kora-jfjuságál.an ily gy-szos vé
•Jíkt ¿«¿Tét etr..ékü leánvka'' hült te-
~ etat. ■ ~ ! ''
uv-j, -bi.Vj posta. Pótiornyán (Podhu-.W) Murai. 5sbaa íiécz 11-én postahivatal l^eU életbe-..-.» . ..
''• Symen. Csabreodeki Cs*by *-ír. mézBök,:Ldvarb»'' vmogye <^pi-M*mm* mvhtalámak -főnöke éa*salamsgyei birlíéw^ttljegyssae^a csikmegyei alispán Lázár Dénes mostoha leáijrál é=-béjos Lá-yív L*jza kisasszonyt. • •
Sajtóhiba. Előbbi szkunk ban biháas»n volt Berohoffer .Kernhof^ f«rr helyett.
f. — Arvenrés ZaUiwsegyében —
Br-uosteio .PáJ 15S2 frtra b. ingt. dccz 19. Zala tgrrrzegen — Virsi Jóssefné 046 frtr.-i b iogt. 21. Bonczfoldőn.
— Raímt János 425''frtra'' b. '' ingt. jan í ÍJ.U«]C9án. — Keglovics János 4Ü4 frtrk''b''. íngf. Kerecsenvben. —
Hehbatm Aona 410 fr:ra Ügt'' jan. 8 CsöraycfWtrön. — Tibötk Adim 1270 írtra h. ia^t )»uar. 14 Zata-Iatvandoc. — Végh Ag»es yijj-frt. a b."íngt. decz. 19. Kei ki Szent M''klós''.u. - Baki Albe-t 700imarb. Ingt. docz. I6.''<--S«e.ai Ssi-gachen. —
— Havai röt+id hírek. -
Hi-yerm egy ében 32 kéz ég elő ¡járóit fe-gyel^: víw^v^^ murik, i-- A pápni
szinhítzati tígéíiesi jipii ip^roeok építették -fel. —• Saombatkelyen ¡»i első bál jau 11 én iesz. "— Ludiűs nesz Unt ették i k kis nU-vt, mertaenki se rakott.beU. — A páaató; küswígl bíró egy korcsmában fcörewül sturatrttt/ — Qróf - K.a!noky d-''cz''^W.áa^ett» il\ kClügyminiszterium yezetésé''.
- ¿üífáúii rőeid hitek-. A nihilratzk ej^bb
t.iáit vuuy i bociá-tot tak ki. — R:'') mába a 4 uj szent avatta-ot. fel. — íf ''Tv-Yorkbaéltoagjar avaag. ui:kózség alakult. — Langiewíu lengyel ''.s.^orao-1 Parisban meghall. — Berobardt Sárát kflzakok őrrik Oroszországban. — A triSjaVáaa ásoklibz ismét hozzá fogtak.
ííjíxLL-
Budapest decz ''íO-én: 24. 11- 21. 53. 66. Trieszt . . . 89 10. 5. 17. 67.
"— jpaiyánatoh. nyittattak a z.-egerszegi kir. iörsényszéknél II. oszt. se
gédtel^k^q^vvíiJői ós axAL- "*ib-lei^i-ayité''Aé pojuiiáii-poitameste ..Har-á. sokra.
— EffU faeHcfk-. yi iile • ség u ;ü-aéfcisi«s ffesgatiaiiSiZ •ij-éséuél. E^y
magáalevé.''ből s ogyssersmiut a bécsi .Tagblatt'' keddi számából veszszük acn megrendítő gyászos eseményt, hogy ¿le-ge''brecht Emma a pár évvel ezelőtt jobb lé''-re szenderült Eugelbrecht Károly volt gazdafági tatfitfiérd''; Xanár leánya^ki az
Irodalom
ft rorat alatl ajejemlilvi; manks. Na^y-Ka jiaaác Wajdits Jótaef kftojr\k.-reixedis« ILltal megrendelhető.)
— dl mOrtsd^.YUfi^Z Cliauü_k.d
pns kétheti lap hatodik száma igen érdé k-s é- változatos tartalommal jelent meg. a. .rásyi Kofcei étóec ss regényén, az
*llvnjt féljem"és a fr^ncziából fori''". >it [ -egéoyen báróae sz leme) kivü; ^ju-| c-.''l Aliv-stc«.k Az üdvözöltek czímülmog ■ haiVfffflfp''Tel tafá''.coíranit e számban Ar ismerotter jes»tő reszben ^U. Gööz Jóxio/ - .zúz >i»mert .PWafc-k Fp''<5fi «lloai
vaaastoaasainak Ismertetését, es Cánki Dezső Mária Tereaia magyarországi látogatásairól szél. Eaeken kívül van a füzetben ^gy-étdekVmtl^irás Nunvegiióol, továbbá egy czitk a fcorozó fótaalaxról és agy U-et«ze-r, esayegéi a o''l híjról A rendes "rovatok,~u. m. i«KÍ*rom, zene, .»ftf bái, gyás^rov « W. kj-métj, di vatv«ita»áe sók, talalrnápy >k. csillagaszat, nllatvilág vejU oayek" a»-. :U mindig, i|fen élén , toa''ás ügyéteb'' vannak összeállítva. Az Ul^l''áeif^kSvattWV;!^'' eddyri>-í.*«*''
iaasan (Prenoszil G. sredetirajsa), Ne szo (Pa''aky B eredeü -»j^al^jLakadaln^a^ menet, As oltár előtt, vsajátfea méé^A^t^í rajzolu Felsdi Ti-
vadar^^''^mai JÜka_4^bat uég n.ofyégin ^Mp-ÁJánlju^ az^tart.Was-Itoot (5*: ásóink figyelmébe és pártfogasába. Ara ¡ negredéveekteM frt''60 kr. Egyse saám
htTajüJrf.---
— A, ¿ésgyo* Dvi-AHmrn'' .Utat kötetének lözere -megjeit-t; a követ (Wző la^tsyoLama^: 1. A toronyban delet Jb^-iiiigoinsk 2 h lysii. nlyafi hiy atyafi. t^A* a»yám QT»a ké»tco«|?3>fcet. 4. As én libátr nem ^z minciig,'' ba. 5..Az é» rózaa.ra cyali^fc letov a Kséri. hsg""éo ragyék. l. Az arse^vl g-rsstenyefa. a Awj, v« PH^éa katonáoas.. 9. Aü ITlán a labor őre. 10. Arok partján azói a aaris. 44. Arva-vagyok,»ín<jaórona«. 12. Babám fsóraiméért. 13. Baiatonon Uag a hajó 14u-Bfinyujtoitam a kalapom 15. Bérea vagyok, béres. 16. Bu^dosia. a kedves ró-zaám. 17 Busán, basán szólnak t harangok- 10».-Búval derült fel r-ggelem. 19. Búzával ¿T avadgaiamb.20. Bukky Lászlé "ig e.ttéveí. — £zen kavi ftlsetekbeB raegj sná vallaia:ot annyival ini; abb is ajánrak xi.^n magyarssnekedvelősek 4s go^orázónak, marterjéJenlrgazegye-tuJi^íwlyttiatbajp ievi egsr^toines magyar "n ¿"oda¡gyűjteménymel^Jmányos áránál f: ff» is,meg^é»m 1? a ^pártolás''-. E|őfi»-t :es* Jra ugyanis egy évre, vagyis 10 ffi-v4re i AtSO kr;,!fllé-- re^va^ris 5 füftstre kr., -gyei íUzet ára zoogörára aikai-ror.Eott L^ d-tlaBSial e»«lr kr. Megves dőlések Hennicke Rezsóiiisdéhox^Gyórbs inté endők. Egyes ttizeiez miodeu rendes bsaai könyvárusnál is kapható.
■fi attxtCao» L^jXa t jat^- nruir1 kájára ismer.
.Banoit!" szólott Simon, ,oh János* ha Igassa meg as ég iniíw^raT '' én." fftieei megbocsátok."
Később Besqjt -e-ybekolt unokanő vérével. Sim- s -áa ^.j.á.2. . s Lat».- -get, 6 mag* .sríxT ú^y cztóT .■
boldog élete, e.i Sin. n ogy step jóiékor ■je»«l "aeg n ^sitoiMsevá») Le Reefcull ben, a munkások es ma''róxoic »a^asa-" menházat épittetett, mely ugybissoD]" n.. qap is
--¿/ELÉ^YI
lilrek.
— A hold júrátban érdekes eset forcdli elő a napokban ugyanis a hold e napon pont délben kelt föl és pont éjfélkor nyugodott le, a mi évek hosszú során szokott egyzzer megtörténni.
— Lévilbélyog — égő szerelem. „Drága Emiliám 1 A levéfbétyeget, mely leveleden volt, ismét és ismét égő csókok kai halmoatain el, mert tudom, hogy mézes ajkaiddal nedvesitéd meg azt. A te Glusxiid." — .Drága Gusztim ! Annyira meghatott égő szerelmed ez ujabb bixo-nyitéka, hogy nem titkolhatom el, hogy levelbélyeg nem levén keaemnél, a szolgát kellett aaért küldenem. Fájdalom, a bélyeget nem én. de ő ragasztotta rá a levélre. A te Emiliád."
— Kötői tirban. Szászvároson megrendítő s»erencaetlen»ég történt a napokban. Egy kis gyersk anyja ólébeo jáissa dosott a • közben kirántotta as égő Umpa alatt levő asztalterítőt. A lángra loobant petróleum végig oalöt: ugy az anyán, miat a gyermeken * mire a kiabálás foiy ián as apa segítségükre érkezhetett, már
rmyíra összeégtek, hogy ugyanazon éjen indket ö meghalt a sebek következtéből. Anyát és eyermakét egy airba te-, meVék el.
— Uot*z% íUt Zcmplénm^ys Inóss köz^ ''^eoeu műit ho 20-n halt meg egy pasast esaber ki as aayakéayai-kimu-Utas szériát J760. november ¿1-én.szüleié.i s így épen egy nap hiány 121 évet élt Ei újkori Mathoaálem, mint aZemp-
Lát''.alak « U rám tekintéi Ab, mint tepesett szivén !
MmŐ" esaV''SgFen "tere«iy
K9r. ''etfei-'' • '' -LfAjf.. . .
K''árv.u íelksdoi;
A-s;-, eífiei ''-^rr. ia,J*''
P«4ic — »í ctai kéyaelatl
Ob, ba egrner kaijar^ozc ~ Eltoko^nám frT-?Mf7 Stíp itfBctefí: sagirliuc í ns6dWs4k a lalkea . . .
Eldalolnáio ádesdedeo ▲ kéjjé «ált fájdalmat.
CdTCa«lDé«l Wi ne&Ubeü
ft''Törrtféri tratA''nfaí
Eldalolnám én t néked A csalódás aint suj-ott! Mily keserfl es as Met MslybSI nékem lot jutott.
S 30. ir »■■:■■
Ktrpt. íykui mintíecert ; i*v ur»**, aá^or toi.é^ fcr? éáet os^t''sfAajlt
ér
£rseaéd a keitSi esők Lelki beasö ihletét,
Melyhez ImuuMt
S»a> oynjthat a iölJi lét!
bATORFl.
lén írja, 30 éves korában nősült s menyasszonya 16 év t volt, kivel 82 esztendeig élt boldog házassigbau. Felesége halála után még 9 évig özvegy est edett. Életrendjére nézve megjegyezzük, hogy a koroamánsk mindennapos vendege volt s azelőtt rend- sen egy mossely, a méter» rendszer behozatala óta pedig félliter pálinkát ivott meg. Főélvezetéhez tartozott a dohányzás, melyből a legerősebb fajokat, a kapadohányt kedvelte. Beteg sohasem volt s e szomorú világol i« ülve éspi-pázva bagyta el.
— Hü ttertlmst pár. Londonban néhány nappal ezelőtt Halley Józaef oltár hoz vezette özv. Wela Eliza aaszonyL Mindkét fél már túllépte a 75 esztendőt. Vagy 50 évvel ezelőtt elvoltak jegyezve egymással, de szülőit aaarata más házas-sagokra kényszeritette őket. Most. midőn míudkeiten özvegységre ju ottak, az oltár elő tv kötötték mag a már rég tervezett frígvet. A .fiatal pár* oly viseletben jelent meg az oltár előtt, minők még 50 évvel ezelőtt, tehát halai azerelmök boldog idejében voltak divatban.
— A közraktáraknál Bpesten nagy élénkség, sürgós-fc-igás uralkodik, p^dig még csak az I. és 1L számú épületek adattak át a forgalomnak. A gabnaazállitó e herkocsik hosszú sora foglalja el az épületek kozt levő azéiet utat, mig az épületek mögött gőzmozdonyok hozza* éa viszik a megrakott és üres vaauti kocsikat. A Dunán a közraktárak előtt gabona-hajók vesztegelnek készon aki és berakó-dásra. A III. és IV. számú épületek bel seiében szorgalmasao dolgoznak, hogy az ácsmuukálatokat mielőbb befejezzék. Ax emelőgépek közül eddig még c ak ai első raktárban levő van működésben; i többiek részint még n»m készültek el tó ké etesec részint javítás alatt vannak. A nagy emelő daruk körül belül egy hó alatt készülnek el; az épületeknek a Danára néső oldalán iogask Csláliittatat él gőzerőre lesznek berendezve. Ezeknek a se gélyével a kirakodás a h.jókt&l sokkal könnyebb lesz. mint most, a mennyiben most csak pallókon hordják a gabonát as alsó raktárakba. Sohuller, a kösraktárak munkavezetője, a jövő héten érkezik Budapestre és azonnal átveszi hivatalát A közraktárak és a vámház közt levő tért most öltik fel és kövesik.
— Jé stlst. Kinél, kinél sem, az nem tarloaík ide, elég as ^kos. hogy egy pompás kereskedői ötlstro bukkantak városunkban. Irjs a Pécsi Figyelő. A biaonyoa kereskedőnek volt sok adóssá, kiken sem mi kép sem tadta se essp ssa-rövel, — se .máskép* behajtani követeléseit. — Mit tett? Elkéeziiette — fől-bé^yegezve — r^inoaaa a számlákat és eik^yez''.e aaoka: meglepő leiiúnóséggel a — ki.-rki''.ba. Az ötlet igen jó volt, s hogy az volt. beuizouyiiK azon érdekes körülmény , bog; másusp már kifizették a ssim.«.kai, csakhogy ne tündököljenek a kirakatban. — Ej! ej! bi kár, hogy nekünk nincs kira^aWnk, — »ilyes jó vo»na!
— Az 62 millió dolláros hajé. 179S bau junius 10-én Luveanél Anteri kában a tengerben eiaülyedt a Brvok nevü angol brigg, mely roppaut kinosek kel volt t-jrhelve. Tobb izben igyekeztek azt a tengerből kiemelni, de soka sem aikurüH. Legujabbau *z amerikai nem zelkozí buvAr hajóiársaaág a Mary Leech hajót küldóite Lew-rabe és ennek csakugyan sikerült a nagy feladat. A Brook hajón talált kincsek aranyban, gyéoián tok "a® és taa« drága kövekben 52 millió dollárra (119 millió esüst frtra) üocsüi-tetat*.
— A kolozsvári zaposzta híre. Az osztrák északaarki .^peditió felügyelősége közelebbről iregB.eres!e Pölaból t kolozsvári polgármesteri hivatalt, kereset ín: és vén ide, hogy nem leheme-e itt na gyotxO menny is egű savanyu káposztái b*»s«njan» jsnuárra az expea>tió szamár« ? Ugv látásik, hogy as expediiió nemcsak as éssaks»rkiismeretlen vidékeket, hanem x kolozsvári töltött káposzta hírét is fölfedezte. Éí itt jó helyen is kopogtatott, mert akadt vállalkozó, ki a 400 klg vágott és savanyított káposztát hordokba fojtva, jutányos áron Po.ab# ssal.ittatja. így léhát — teszi hossa a „M«gyar Polgár« — koiozsvart káposztával fognak élni — az eszkimók hazájában 1
— Btrtka Sándor, Parisban élő ze-nész hazánkfia, mint párisi levelezőnk írja, e no 6-án tartotta esküvőjét az Opera cnmique jeles énekesnőjével, Maasé aaa-asonynyal. Az egybekelés délelőtt 11 óra kor volt, előasör a maire előtt, astán a templomban. Taank a férj részéről, gróf Zíohy és neje, a feleség réazérő: euaek rokonai voltak. A násznép köst jelen voliak az osztrák magyar követség tagjai, csak nem teljes seammai, Zichy, Karolyi é« Aldringen grofok, az osztrák magyar segélvegyesület ege*r fgsrgatósái<a, sza-m-s kép''vi.elő., az -roa és uiü-''<»zek soraiból sokas és a páriíi magyar egyesüket számos tagja. A párisi tsagyai egyesüie; réftséről Erőss ur, a Fugr>tlefcaég levele sője aynitoUát gyönyörű bokrétát B*r-tha Sándornak, kinek oly nagy érdamei vannak as egyesület körül. Anemseti ssin szalagon s fölirat vo''t : »Emlékül Beriha
Sándornak a pirisi m«gyar egyesület 1881. deos. 6." Jeles művész basánkba nsk házassága igazi regény. Mikor Pa risba jött, mogszereite mai felesége leányát i u ii. Bkssssigujt ipsr -caaknem elhatározott doiog vol'', mikor egy nap a bájos ifjú leány, hirtelen m- ghalt. Az ar^e • a vőlegény együ t siraita, együtt gyászolta azt, ki » odketiőj.Qk miudene volt s astán — a .zös ¿sereccsétienség barátokká, rokonokká te«z — B-rtha Sándor most évek mnlvs, oltárhozvezetK-a még mindig érdekes ösv^gyet. B--r.háue asszony már is «legfel*-tősen~ Ma
gyárul s * fraeexia ház-.se4g öt bizoayár^
ép oly kevéssé fogja uem laaiíJ''^rrá tenni-• .11 , ; mint Muaaácsyt
— A karók kittedén ószsxei művelet, melyoek eaüWséges^ge vegy
felesiegessége iran: m-''g uemér.euek egyet a szőlész«, k. A aavl-''maakástNt sxer-ua aj szedni s ellene vanusk a beauha^> ásnak1.
O J
mert romlik a talajban ée mert lavaszsxal a metasésnel u-m férnek ol ■ jó. a lőko egyes részeh t. Vao as->nbau ez-cnelegy máe indokuk{>s,a melyet e hallga salf ez as a kereső'', a muly ily kési''i ősz. iaőe ben nekik ig n jól esik. Ha a karót ösz-szel kiszednék rendes-u s száraz helyre vinnék lav>.s/ig, u^y állana ax. hogj u karó nem romi k: de ha k.szedik » csomókban a alajra fektetik, ugy még jobban romlik a karó, mintha ki nem szedték vulna; isméi ha kisiedik s keresztbabokra fek te;ik 50 - 50 darabszám; ** ese oen valamivel jobb ;>z eljárás, tnlo''.hiL a talajban marad; volna u karú a tu.caái.
— A kiazedéa ellíu a kö u''.kexó érvas. szólnak; Szapori-Ja t szjíómaveiésXLadá ssui holdankint 12 — ló uapazam értéséig
— a földre rakva épon nem védi meg a karót a romlás ''.ói, sói; egy en-«eu _ ;obb*u aítosai e^dsz„isueszab«.fl a in,iáú«ust.
és s ksról rontja ; amennyiben igen tjz. karót bele s/oktak törnr"*1»)ldbe f . y * karók-»indif* ki»oW)ák lednek, — .-. ks-rókiszedésnek oly vidékeken van er elsz«.-. hol kiszedik és ssársc bélyen elza^ak s*-árt, mort fe ét, harmadat — gyónyörti begyroudőri állapotaink mellett «* ások lak lopni, masua nincs érteimé. — IX hogy karóinkat tél-n at a foldbin hagy-haa.uk arra okvetleuTii »/Qkséges. hoi<y a kuró miodjart nj korában vagy impregnálva legyen, vagy pedig a féldbe teranc vége forró kátrányba máriasaék. előkészített karéval karózunk, neao sst t ségos a karét kíasedetni. m-;rt a vége netr korhad, legalább nem oly hamar, miDt ba ezt nem tettük volna. A Jett UpasstS-Istik v.y.miu álü.ha''.jck, ho^y ax igy
kezeit karón r> — 6 évvel tovább tartanak azoknál, a melyek ily előkészítés nélkül veretnek a tőkék mellé. Vannak vidékek, hol a nagyapa a karó'', a földbe veri s as uno a ia baaxuaijs, itt a karé tehát ki nem bnzatik, mig e*A ujjal pótolni nem kell. Iiyso vidék pT aBsIato»vídéa . Iga*, bogy iuaem ísoyő, 4« tölgyfakarót használnak,dee példát csak azért hoztam fel. hogy megdöntaem asos állítást, mint ha a karó jelenléte a metszői a metszés tökély esi bb végrehajtásában ■ a tőke tisztogatásában gátolná. Padig a tölgyfa-karó legalább is ''¿—3 »sor- vsstag*bb a |en\ őfakaróná1.
Papir^zelek-k.
— A nösUésrSI beszéltek *gj társa, a baa. Jígj jelenlevő bankár megjegyaé : ba rx-lassUtor m«fn3s0lök, csak olyan lányt vestek •La ki péosenért jS hozaám
_ É« »¡ért? — kérdek eesáálkesYa * < — Meri róla lessek gfí-
*dva, Jrofv iga sás sss»*t
KOzslébt két ftermak tasnlsácos pár beaaédé: kallcattam ki.
A szenes íp.r elfaatJU a »aobát A il"> -
Viba- ran Gyusza (t5 év«n t» W« ''< *vvi,
_ Mondd caak aioden nap mosakodik
az a szenes eml*r ?
— Persae
— Hat miéit oij, feketék kesei T ÍUxa ejj pi.''laoSÜg gondolkoxik:
— Hát azért, mert fekete szappannal eiosakodik.
— 5o Pista - esól a t6 férjéhez — ez mar moj is »ak sok. hojy ts minden mulatságból réssegen jösz haza! '' ,
_JAJ kedvesem Ha vaívki vsayit »szik,
raiat éa, az na|yoa termésseíes
_Jrgysö az 6sszeirisnál :
— Hzabxd ai»asazony, oelyikOk. idősebb, kegyed- ra^y nSrér« Etelka kisazz
saauy ? .
— Én urasa, de csak hónappal.
Placzi Arak. »
ÍOO kilor számítva
ROPBON Boaa !S.-1* 30 Roas -J
940 Árpa 8.10-3J0. Zab 8.10--Kako-ricza 7 40-7 70 *
0TŐR. Busa 11.90—12 25. Roz. 10.60-10 90 Árpa «.40-3.75 Zab 7 «0-7.95 Kuko-ríess 8 90-T -. <
SÖRMEm Bssa R»«s
8__8.70. Árpa 7.--8.- Zab 7 30-7 *0.
tusoricia 7 50.—8 Ü0 ,
8ZOMBATHELT. Busa U.4Ü-11A) Rozs 8 20- 8 60Árpa «.40-7.i0. Zab 7.40-7 70 Kakoricza «.80—6.90.
_ BUlíAPKöT. Busa w^-^^-Ber • 70- 890 Árpa 7.30-7 50. lab 7 40-TfO.
Kokoricaa 6.80-6.86
HU8ZADIK ÉYPOLYAMr
ZALAI KÖZLÖNY

HIRDETESEK.
Szerkesztői üzenet.
4820. Nagv-Károly. Válaaxultnnk. 4#2l Sratimár. Szinte. 4822. V. G. , Cwiizerü raidálkodás cuk JÓ számítással vezetheti.• Helyei, de a «ok ..roratot/íi miatt lapunkban m-m k6*ölb<-tö Kivételesen a kéziratot visszaviteléig őrizzük
4823 Bóc» Válaszunk irieodik 1-vele . elStt elment. Üdvözlet !
Ny iittó r.*) Tekintetes szerkeszti ur!
. ■ , .. r
Bec»ci lapja folyó havi & T-i k >uei „Nviltteréb^n -Singer Ignácx ur helybeli nagy tSzjdés áha! -x-íWiá''yeekedéssM irt kCtferaényr* aaUk>é;ean«k talál oia az id« mellékéit irat kCtaétótelérr k<jr«l t*kioUi-.-»eáfedet.
NYILATKOZAT.
Alulírottak ezennel kijelentjük, hogy 8in-ger l^nárz ur bélyeg-árudájában (. éíi bot. 18, 19. 20 ó« 2l-éu a «zQkíégelt W yeg f-jtákat nen kaphattak nt g t így kényf .enek voltunk négy napig vagyis november 22-éig, mig azokat SQmegbrS! meghozta, rárakozni.
Z Szent-Gróth 1881. deczember 7 én.
ME8TÁK VEN''CZEL, «. k, SZALAY FLÓRIÁN", • k. azzal, br>gy ¿0. és 21-én oem InpUn bélyeget.
¿ti *U)i t csak ast bizonyíthat-.», bogy november hó 18-in nem kaphattam ró vemre bélyeget STEINER D. IGVÁCZ s. k.
8KANG FERENCZ s k. Ezzel igazolom azt. mik-''nt a .Zalai tíflzlöny" norembnr hő ¿¿4-iki számiban czik kcnmel csak igaaat mondtam és nem volt ezé lom az ell--usége*kedés. sem má<ok e»zkö»éül sem szolgáltam. többet megemlíteni fttlOslege«-nek tartottam, mert Singer un-al, miot olyannal, kitől ily eértú közleaiény, oint minS (é(tű e»en hivutolt czíkk - — — ví»s»aszemé!y s-kedni részemről erkől-si lehetetlenség.
Melyek mán maradtam, tek. ««trkeíz''ő urnák Zala-Szent-Gróth 1861. deczember 7-én alázatos izolgája
SCBOLTZ KÁBOLY.
jL SKIDLITZ - POUA
iGYÖNYŐRŰROM KATH. tHAKÖNYVBC
Vaatítl menetrend.
Indul Eanizsaról hova:
'' Von*''. iiÁis Or* P#rc. ÍJ-
207 Ket-k M..I.I.«, DumKovÁr 5 lo reggnl 2!5 . . 2 10 dílnt.
2«? . . . 11 1 éjjé
202 Hud» P»«ire (gyorsvonat) 5 f>b regg»l
204 . (poiUTonat) 2 6 délull 212 . (vegyes ronat) 11 20 *ije 813 Béribe S*..mh«tl.«]y. Sopron
felé) • 15 rerr''l
,301 . 1150 *jje
,315 Soproub» , 3 40 délut
205 Prágerhof Kottori Csáktori^a 4 55 reggé
203 . 2 <7 déhit 201 . . Irorír) . 10 50 éii«-
Brkezik Kanizsára honnét:
210 Ziká:i> felő! 216 .
2(v8 ,
211 H-ida Pa.trü!
203 201
30J Bér.1.51 314
316 Soprouból 20ti .
5 27 regge
1 41 d''lb 1 1 • I éjjel (vegye- vouat) 4 15 reggel (po»UTcnat) 1 & délut (győri vonat) 10 30 éjjel 4 1 regge 10 15 ¿¡jel 12 5 .térbeII 1 20 délotl 10 50 éjjel
Van szerencsém veWstsoi. bogy a Krótér vdrée berényi róni kaik. piébéaoa áa ktraevat íré által ágyalMBB«! sxsrksssletl barmaéik éa Mfjadik • \ad4et árt, az bitatoaeágot elAaosdit*, a katk. hívek esivst háromféle kiadása: vei V«M>sk»rl'', C4v6«s*t 4«.
ivésaye*, „Bistos lelki v*sér'' csínt éa mar ttse-ak«* példnnyö''i MAI a kath. hivsk köst sitsrjsdt
ímakönyveket
i
a telje» ir ói joggal örök áron megvásároltam
B«ke Kriatéf plébános ur, a kath. bivsk jobbléteér; titksáén khzdő lelki atya bölcsen belátá esse imaköayrak esiksé geaségét, és ezek által igyekezett a ayslretronté és hibás aia-köny vek kiküszöbölését elómozdirani.
Ezen imakönyvek megjeleaéaök óta oxiadsafttt aaívssea fogadtattak és eddig a veazprécsl, peeai ás »aoatfcatkeiy, pÖHpékl haté^a*ok jóvahagya«st kisyerték, s azáltal k. fejezést adtak, mmeriol e szépen kiállított bibátlaa imakosyvez terjesztését a katb. hívek tös: szívesen IáUák.
Mesaysi auaaaakert, varyie lelj.« uirtalmn ím- éa áMkSayv kecses
u,rT kathoiikiuok haexnáiavára, harmadik kiadás, At al>i aai aeaélaet ssetfl képpei B-rétO, fálbőrbec, köt»t tokbas íri 190
Kg ész bőrben, tokban ét fioou srauymeUaésM! frt !.80
Egén I 8r aranymetaaés, evat kereszt .... írt 1.70 Zergebirben caat ia duuttiueí . . . . frt -i. -
Fi no nabba: aáazitve..............£ri t.—
Selyem- vagy bá/sonjrkMét arzarBetasé«*«! dieaitve frt 7 —10 —
Hsáayt maaaázkert, j fi dob papírra eyemvm I»-vStS. ast kirnce '' Mvizzáf ösvásyz '' acaálsetacem ceppoL Ms>a>yaMatu rsIBÍs(ipa Mztsz Mkivazsr 1 Negraésk kisdia.
Fel bőrber., tokba.:: ......frt ÍJ>
Egé*t bór, fiaoB araayceUsés ée tokba« . frt 1.80
A ezé! keretit ú csattal . frt 980
Zergebör diaattéssel........frt 4.S0
Finomabb kiállított.........., frt &_(, _
Selyem- vagy bárao^yk diazit»éiiT frt g —8.—
psssyai Baaaáskar 31 réta, t*-«érdek képpel Aissttvs,
papirk tokban irt —.40
Arsnym. taséaj I, tokban ..... frt — ,S0
A ezét ksMaat. esattai ......frt U—
Zergebé«-, duzesoz frt 1.50
|Se''yem-báriv>DT fiaoic d''»ai taiényny»! .... frt ? 6»J
Kia raiaáakart, »i*y a kath keressUay ifjoság Ibü és é»ekei kis caiuos aranynynaaio papirköUtbeo lokkaa ; ára 9S kr.; »ag»l Táas» l exQzt nyomással 40 kr , egáss bírb»n ▼elmpapinraaysssUaéean, wksac ''AJ kr. ; aczéleaatra 70 kr ; ug.-s«. b^rbea velia f ipk aranyBetaz eaael ét ac*el csatra, k^eniui 80 kr.
Efykází taskkiayv 115 «g; bá.i éneket tasislsiasá. Il-ik kiadáat U-. eainot aranrn>et-aé*a«: kéeeit-tt könyveesfc«, ára 60 kr.
Hssekkaaursai máémf a boU. sz MAriAt kecyataUeijasea taaataéó magyaroknak ajánlja, ára 20 kr.
Nagy áiéazat, iru Tóth Mik* Jésas társasági -m IV kiaááa, esut»« kfluyr ké;>ekk<H ára fllzrc 18, köt»e aranyéyosaaaeal <8 kr
A szsst ksrszztsti á)tatssss« kép< > kiadás Irta %*>miu)i JLfost Saecl Feren-z r áldoaAr, kemény kötet, mraurnyomiazai 2* kr gv Míndoti isegrendeiés posta foxdaltával ea«ke*au«tia.
Ti.ai.iui WAJDITS JÓZSEF
kOayvfciadé H -Ka«teát
i ii ___í / U mindi-ii doboz esieslaptáji a «a»
Csak akkor valódi, .. ¿„ «k.«oro.iu,u zée.m
lenyomva.
80 év itta a leglöbh «¡kerek mellett fennáll miixteiineiad (yeasr
betefsévek *s Mséartéal skatfélysk, í»t«t étváirybiioy, K<»»rftroiás) vér tsfsias é. arssyer ellen Kfliön&s«» oiy etyéo«kn»k ajánlva kik illő életmódot folytatnak.
Hsmlaltássk tJrv.''-«yllefl büstettetsek
Egy lepecsételt eredeti doboz ára. I frt. 0. é.
CRANCZIA BORSZESZ SÓVAL. - .
\ lrgmegbizbatíbb ön>< gé''vző »»ere s IZenrad?! embf^riaéfCflk § minden belső é< kOUŐ tyultadáenkl. a leg^óbli l.eb''geéy ellen, mm deuneaiü aei>e*Qiéeek, fej-, ftl- éa íogfájáa régi sorrea éa nyílt »ebek-''rákrekélyek. Őszök, •zemffnliadás, miudeuaemü bénnláji ét sérüiés stb. |stb. ellen
Qvegekbec használati utasítással együtt 80 kr. s. é.
202 Prigeriiof felől(gyortron-l) 5 37 reg/cl Felelős azerkesz tó: B.ÍTOBFI LAJOS
- -.- - ------------------------ -------1 nem
•) K- rovat alatt köslóf.ért felelőssegei rillal a Szerk
H I R D E T E S.
COOOOOOOOOOOOOOOO(
Haszonbérleti hirdetés,
Hal-májolaj.
Krobn M és tárnától
Bergenben
(Nor\ égiaban.)
►zen balmúj x».roiaj valameuny:, a kcre-kedelewb-n elöfurduió faj között az egyedüli, mety orvosi ezé.okra ..aiználhaló
Ara egy üvegnek basznáiati utasitassaJ i fri s. e.
FŰ 8 X ii I I I ( A H
Uoll \. gyógyszerész, cs. kir. ad vari szállítónál, Bét?«
Tuoblauhea.
Raktár az állna minden biraevns g-yúgy»» trtárabao ragy fftater-kertzkedésebeu. Kaktár nelkUli helysá^ekbec ni.iicánagyéuek nagyobb
megrendeLéxekr.éi megfelelő árleengedéabeti réaaeiüluek
A t CZ közöns-''-g kéretik Ualáruz >tlan Mull féle készítményt rendelni él csak olyanokat elfogadni, me]_, ok saját óijegyem él aláirá-scmr.al vannak e''látra.
Raktárak : Na|y-Kasizsz Belus J t)-ógyaz. Práger Béta gyógyti KesseIbofer József. Rc5«»nf«ld Ado''l Rosenberg Fersocz, 8trém é« Klaio - Zsla-Eperszeí Ho!1ó«y J. E ■a''nza''l Isztl Feri — Bare* Bom*r •>. — Ctáktorsys Göncz L gyógyeseréas — Ks^ssvár »abóchay Káin: K"hn J. gyógyIX. Tb Kecakessv iyőgrsz. — Kayoaczs We li \I gjrig" Koszét Caacsinovir. let. gyógy.z. — Rsszthe y WOi.sch F. — HirBeaé Hitz Ján — Zág áb Irgalmasbo» gyógys», Wittlbach S gyógvsz R"ljac v. — Sspreti Uezey And gyógjsí.''— Lstsaye Kal.wod» J (>-40 44 5 >
O
o o o o o o o o

Méltóságos Zichy István cs. kir. kamarás ur tulajdonát képező vörcsöki összes gazdaság, budafai, csehi és kisfaludi pasztákkal, mely áll ca. 500 kat. hold jó minőségű szántóföld. — 120 kat. hold rét, - ÍJ % k»t. hold iger. jó szótló - és 370 kat hold legelőből a hozzá tartozandó fundus instructussal, 32 drb jármas ökör, 6 drb ló, 900 drb öreg juhval, valamint a legjobb karban levő gazdasági épületekkel, nagy borús pinczérel, jövő 1882-ik évi január hó .1-től 10- 12 évekre haszonbérbe kiadandó, — a bérleni kivánők a feltételeket Vörcsőkön a tiszti irodában megtekinthetik, ü. p. Letenye. 4403-6.
US«
AT KUL0NFELE NAPTAR
M nifÉifi
WAJDITS JÓZSEF könyvkiadó hivatalában Nagy-Kanizsán
1882-IK ÉVRE

íiaimasi Bewamar
t ítr számos ezer
s kapható az egész ország minden könyvárusánál és könyvkötőinél; u. m.:
WAJDITS JÓZSEF
nagy képes népnaptára.
bö tartalommal és temérdek képpel.
Ára kötve irlapokkal ellátva 50 kr.füz?e 40 k r.
WAJDITS JÓZSEF KIADVÁNYA.
Szűz Maria kis képes népfiapiára.
Ara fűzte 25 kr.
WAJDITS JÓZSEF
kis képes népnaptára.
kza. fűzve 25 kr.
WAJDITS JÓZSEF KIADVÁNYA.
Szűz Mária, édes hazánk védasszonya
nagy képes népnaptára
vallásos, bő tartalommal és temérdek képpel.
Ára kötve irlapokkal ellátva 50 kr. fűzve 40 kr.
? f
/ * * Ep most került ki sajtó alul
WAJDITS JÓZSEF
101, azaz száz és egy éves naptára.
Ara kemény Kötésben 90 kr.
Rév-komáromi K, kalendárium.
Art fiite 20 kr.
EGYIPTOMI ÁLMOSKÖNYV,
Csízió, népszerű csillagzattal és több értekes és hasznos otTBUtásTmT*! Mrltott c kiadás temérdek képpel é« sxlnnvomacc borítékkal. JLn 50 kr.
Psstai megrendelések gyorsan és ptnt«san eszkisiltstMá.
U J KIAD VAN Yü
karácsonyi és újévi ajándékul igen alkalmas, a második tetemesen bővitett kiadás
„RAJTA LEÁNYOK MULASSUNK
mulattató kézikönyv magyar hölgyek számára, szerkesztette Wajdits József Ezen 620 oldalra terjedő, igen csinos keménykötésű könyvnek, ára színezett borítékban csak 1 írt 80 kr. diszkö-
tésben 2 írt 80 kr. Postai rendelések azonnal szállittatnake
Nac-Kaaizsán. nyomatott i kiadó tulajdonos W*jdit3 József gyors8ajtó}áü.
KiŐY-tóMX, aÍ881. deczember 18-án.
DifctftVl ir
.''t l
IT
1Q1-1K szé^m
írre
.....8 írt.
• . 4
ér»» . .......- 2 ¿
i. . Kp* a»*M JO fcr
■ i... xl 1-•»**«■''*■• - - /.
H!."U>£T£SEK
S ba*álx>* pvtnsoeuaa í, -viá»<HJl«or
6 * minden ;<w<üH''¡ »vert kr
* t \. .. v - i .
NVJÍ-TXKIU''.KK secoui<-tK. io krert vHü tn. k tt-i KiacstAri "llfi^W uiindeu . jvi''í . r-. •■ t^s^rt iu kr ú-.tti-niK.
'' U il. . ''
•''• al-Oi i¿ ■ ■ i
í ^ ; u
Huszadik évíolyam,
A lap utllemi léimét illeti kézlese-nyek ». a. erkeax tóhoz.
rraxí-t illető közleaéoyak pedif a kiadóhoz bérmentve
iotéxeodók : TiAOY - K AW I Z S A WteMfethaz
BfrmrnUtlen lerelek caak ismeri munkatársaktól fogadtatnak el.
Kturulok tissza oeu kokteUfe-k
,nagy-kanizsai takarékpénztár*, a »zaiamegyei általános tanítótestület'' s ipar Kamara nagy-kanizsai ^választmánya* s több megyei és váró»
Aí^Kaaitiavécoa''iielyUatósa^uak; .nagy kanizsai önk. tűzoltó-egylet«, a , nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank'' a ,*agj .kanizsai kisded-nevelő egyesület", a oagy-kanizSaí tiszti önsegélyző szövetkezet«, a „soproni kereskedelmi
• . o cgyesQjet hivatalos értesítője.
Hetenklni kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalma lap.
ta. - T il
Eh fizetési- felhiváp
a
„ZALÁI&Ö2LQNY"
1 hu8Tone£;y''-d5k rvfo! airnirt
Tagadhatatlan,hogy apapi lapok szaporodásával s gyorsított rae^jele-néíéveF kissé háttérbe szorult a vidéki sajtó tekintélye s részben meg lett törte ereje, *z«Hibk»: e körülményt enybití a vidék egyenes érdekének képviselete, sót rokonszenves állapotra emeli az a tudat, hogy a speo.iáiis helyi viszonyok umtotokább követelik «yüváno» nsegbeszéJését, mind olyan tárgyaknak, melyek az országos lapokban aene szeüőzhetők, de a vidékiben
— .gen. És e körükoéuy hazafias kötelességgé teszi a helyi lapok lót jogán«k biztosítását.
S C biztosítást adhatja-fe ní^yobb gtrAncziávaí más, mint e lap múltja, e lág. szívós életereje.
Az egyenes nyílt felelet: Nemi
Leptek jaoaár 1-én a XXI-ik évfolyamába lép ritka kor a vidéki hírlapirodalomban és pedig e tekintetben a harmadik helyen .vagyunk, kettó - an pár, évvel előttünk. £ szép idő aliitt hány i»p »öletett, há»y meghalt s''-oost háoy leitgödik !
'' Nincs1 okunk csüggedni, mert a jövő; megérdemli olyan lap, , mely komoly iránynyal, nyugodt küzdelemmel i férfias kitartással szakadatlanul szolgálja azt s kört, melyben hösz év óta íl, híven ecseteli a helyzetet s függetlenül miiködik.
~ Azért bizalommar fordulunk f. közönségünkhöz a további hazafias pártolásért, hogy csüggedést nem is-mt-rve haladhassunk pályánkon^
EiMzeté&i ár az eddigi:
J a»—decz -* «gés* érre . . . * írtja«— prn. tél érre . . . Jan—mart. negyed évre
Melyet vidékről legezélszerübb postautalványon küldeni.
—---V:----r—3
4
o
Kési és nj líiófizetúiüknek, ha még nincs birtokukban a fenséges koronaörőkös pár kitűnően sikerült olajszínuyomaluirc/.kt''pét vidékre bérmentve csomagolassal együtt 3 f:t •aO kr, -»—kedvezmény áron cn^i^djük át igen diszes aranykoréi ben. Nem előfizetők a két rzép képet 5 frt bolti áron kapha''ják meg.
ilirdetésekeí gyorsan és jutányosán közlünk.
Tisztelt közönségünk további becses pártfogását, midőn ujolag kérjük, hazafias ti>zcelettel vag\ unk
kiado-lncat*!.
WAJDITS JÓZSEF
könyvkereskedése.
N. KauizsíUi Wia»8Íc<>-h47.
A/, országos \ örös kereszf-eg) let
tevékeny elnöke gróf Károlyi Gyula j következő körlevél, illetőleg elnöki jelentés közlésére hívott fel bennünket:
(Folytatás és vég.;.)
Alig férhet ezek után kétely ahoz. hogy a veres-kireszt segély-tgylet országos szervezése oly feladat, melynek létesítése mindnyájun* hazafiúi és emberbaráti kötelessége és e szervezésben a leghathatósabb és egyedül sikert igéró tamasz a mélyentisz-telt közgyűlés, mely mint a. felügyelete alatt álló terület szellemi, erkölcsi1 és vagyoni központja, nagy tekin télvéné! fogva irányt ad ott lakó polgár társaink gondol kozasmocjanak, befolj cselekedetökre és hatáskörénél torvényadta jogánál fogva kihat a felügyelete alatti terület minden kis részére.
Sokkal több tisztelettel viseltetem a mélyentisztelt közgyűlés min-deu egyes nagy érd t-mü tagjának ba-zafis.iga és emberbaráti érzülete iránt, hogysetu szükségesnek találnám, a fent előadottak után, az egylet meleg tamogatását ujabb érvekkel is ajánlani - e helyütt csupán egy körülményt
legyen szabad Wfgi;rintenem, mely hívatva van a nálunk még nem eléggé i-inert veres-kereszt segély-egylet va-l< di c/.élját és tevékenységét kellő világításba helyezni.
Meglehetui el terjedi azou néz t, hogy a veres-keresztegyle: c>upán há-bo.u esetén és a>akis a katona-ág érdekében van hivatva működni s mint ilyenről, elégségesnek tartják, ha a poig-irok adakozását haboru esetén veszi igénybe, béke idején tehát a segély-gyűjtés és szervezkedés mun-Kaju fölöslegesnek, vagy legalább is ídöelótrinek tekintik.
Téves e nézet ugy alapjában, mint következtetéseiben.
Mert igaz ugyan, hogy az egylet fóczélja a haboruban megsebssült harezosok ápolása, de hogy e nagy-feladatnak szükség esetén megtelelhessen, eiuiaradhatlan kellék, hogy e czélra a béke idején szet vezi.edjék ; mert ha föltételezhető is, hogy sebkötő anyagok s egyéb eféle szerek háború esetén gyűjtés utján beszerezhetők, kórhazak felállítása, belegápo-lonók kiképeztetése, önkéntes csapatok szervezése, betegszállító vonatok, hajók és kocsik beszerzése csakis hosszú időn út, tehát a béke idején létesithetŐK, valamint az ezekhez szükséges pénzösszegek is polgártársaink szertelen megterbeltcuise nélkül nem egyszerre, hanem parányi részletekben, de folytonos gyűjtés által állíthatók elő s épen e körű tnény adja észszerű magyarázatát annak, hogy alapszabályaink 5-ik §-a a tagsági díjat csak évi egy forintra határozta.
De téves az egylet valódi czélja iránti ama nézet is. mintha az egylet csakis haboru esetén és Csupán a katonaság érdekében voina hivatva tevékenységet kifejteni. - mert az alapszabályom 4-ik §-a szerint eg> le tünk feladatává tettük jótékony működését állandósítani, vagyis a béke idejére is kiterjeszteni
A haza különböző részeiben felállítandó kórházaink béke idején nem a katonák, hanem segélyre szoruló polgártársainknak lógnak menhelyül szolgálni, az egyletnek betegápolásra kiképzett nói béke idején szintén a csaiádok egyik legszebb, de legsúlyosabb feladatát, a betegek ápolását lesznek hivatva teljesíteni; — más részt rendkívüli szerencsétlenségek, mint árviz, tűzvész, inség vagy járvány esetében az egylet feladata a szűkölködők segélyezése.
Ne adja az ég. hogy annyi csapás utan még ujabb csapás érje nemzetünket! de ha ily baj mégis ellátogat, nagyobb megnyugvással nézhetünk azza. szembe, mert tudjuk, hogy segélyezésére siet egy országosan szervezett egylet segédeszközeivel és apránként gyűjtött filléreivel, melyek azonban, épen az országos szervezés ís folytonos gyűjtés foiytán, nagy összegedet képviselhetnek és ujabb gyűjtéseket eszközölhet a szűkölködők felsegélyésere.
Hogy mire képes ily egylet közveszély esetér, legyen szabad a szegedi gyásznapokra hivatkoznom, a midőn a volt magyar országos se-gélyzó nőegylet 30,000 frtnál töbiieí fordított segélyezésre és azonnal mű ködési tért foglalt mindazon helyeken : népiskolák, bölcsőde erennek-kert, kórház, közélelmezés és a köz-ruháztatás terén, melyeken a szerencsétlenség folytán megbénult hatósági közievékenység működni megszűnt.
Mindezek szíves méltatasát azon tiszteletteljes kérelemmel ajánlom a mélyentisztelt közgyűlésnek, méltóztassék határozatilag kimondani: hogy a mag\ar szent korona országai veres kereszt egylete iránt a közgyűlés kiváló érdekkel viseltetik, annak mint hazafias és emberbaráti magasztos czélokra törekvó egyletnek a közgyűlés felügyelete alatt álló területen való minél általánosabb elterjedését kívánatosnak és üdvösnek tekinti, e
czéiból mig maga a közgyűlés is a* egylet javkra alapítványt tesz1 egy nagyobb szamu bizottságot küld ki kebeléből azon utasítással, hogy e bizottság az egyletnek Budapesten székelő központi választmányával érintkezésbe téve magát, egyrészt a megyei, vidéki és illetve városi választmányok, másrészt a fiókegyletek szervezését s közgyűlés nevében és megbízásából foganatosíts*.
A mi dón a mélyen tiszteit közgyűlést & nemes emberbaráti ügy buzgó támogatására ismételten felkérni szerencsém volna, megragadom ez alkaimat, hogy kiváló mély tiszteletemnek őszinte kifejezést adjak.
Budapesten, 1881. november hó 10-én.
— A pénzfigymifliater az adó
elévülésére nézve következőkről értesítette a pénzügyi hatóságokat és adóhivatalokat: Az 1876. évi XV. tcz. 68. szakaszának első pontja szerint az egyenes adók akkor évűinek el, ha azok az adótárgy Keletkezésének napjától számítva öt év alatt ki nem vettetnek. Miufán a csőd, vagy per alatt álló tókekamat- és járadék jövedelmek csak azon naptóJ fogva vonathatnak adó alá, a midőn azok az illetőknek kifizettetnek, tehát, midőn az adótárev keJetkMik, vagyis az elévülés tárgyát mindaddig nem képezheti, míg a kir. adófelügyelő annak tudomására nem jat, hogy a per alatt álló jövedelem kifizettetett ; az elévülési hatandó esak is azon napon veheti kezdetét, a mely napon a kifizetés megtörténtéről a kir. adófelügyeló a féi áltai bemutatott birósági végzésből tudomást nyert.
Borászatunk bajai.
Nagr tollbarcs lolyik ai oaaae« hasai sajtóban folytonosan a felett, bogy miért ctm fiseti ki magát haaánkban a as£!ótermelóa ? Ai egyik a aa4l6fóldesk
TARCZA.
'' -• 1)'' *. » . fi: "."./»»1''
Kti&ak a 1*1 -
M«£e««U a annyit b»le«et ta^t* Bnsul a cz"icé"y»A.g; egyre a*t bajt;* Ne neked, dadé ! beuue rsgy n bajba ''
/•>»-./ ;iiéi. -Mikor m»fér»é Löaelgő »égét,
Lgyb<)b''»i bet «¿wral>a uipét, fc tialkac — a aséftSk alif -alig érU-k,
Eluaió-baldukWn »»éh iiyetéakép:
» •
.lm, focyUü » axuAa mir a tujtatuba Pib< tó? a «¿torok jakój«, Pibo<>ea«t tt-Cmú a áidat.t béke 6>a, Yibír e;> le«», ftv »aul a aol/gat»>ja.
Aluáni vágyom bs.égci <rajdátok. iléi bacrmóra Tégtíavam halljátok, Öröktll mást é:i u^y »«m h»gy«k rátok, Me^ egy rt»t s Lorf/adt kalapác«ut
■Viaskodj, rajk » .tortkb >• » «»jUsl, l^egyQröd, ui U*} . iúfi» réral.
Sátrad kőháxiAl M>Ua ae «.aréU Ul, A sátor olykor palot ra. w f«!a •
Mi köháxakVln olyan nagyon fitka'' A boldogság a kóbpr fátrak titka '' A sátorponyra míndenfi-!5f nyitva, 11x3; art bt kigyúl a lappangj »»ikta
A boldogságból éo kiíettem rcaaew : E<y ixkl hegedű -efj-pár cUtea axep »•■•« — vAh, régóraabaa ia laág ti eaaiéksaam 11 Álom, oly édes, hogy tulun a nwnf*c —
fÖJV*4« ''í**!! . A II*),í--''*
Egy pipa dohány — Hl it»1 ''« — k 11 ttéf több? — kT bt twh érhíti eínylrel, Sátraink alél a* sompolyogjon el, Yáadw ttabadsá«ot u bw érd^msl!
Bejártam körül s kerek világot,
Ü aiio<lí''niHt szép, akármerre járod 1 l)fi hol Tégig alucr.ám & álmot
SsiTe-ni örökké csak egj- üflyre v.v^j-ott.
Oda vigyetek bfi véreim népem'' Uol a nap Waaali füao Olt vis.ben, Me^sie Moldovában arauyot réten, Ott az éu *i<Oiu már megásva rógen.
Hej ott smradt el tólem éde« tár»am. Hogy soha többé 5t riaxoni ue ¡¿asam,
116 kibérőm * nítgy barangoláib iu, Ssivem sicreimo . . sirjat magam á»tacn
Véu c#oHtjaimat Ott ágystxl be, népem '' Ott i—x c»«k anybe nekem, köic:éb«u. Sobae félu ! megiérllnk egy »rba »»épeu S hiitatjnk egymást, ba fctu''nk letétbe.-.
Nos * Ki igéri^ Eidő (aómra ba tva jSíoch. ki m«gtei:né mit saireTi óaajin»? Ó renyhe nép to! Ó te lusta fajta! . . No de" eg) el mé; rátok bií a vajil*.
FUlrlj ! Ama air tnl meaaar hegyekun Máa kincaet U rajt, a mi drá<a aek»m ''
Vajdák kii>c*ét, botját oit rejt-getem.
Kfi uda elvisz — mind aa ö>é legj-tn
8 inÍDt ki fogas cselnek e''Sre örflU Karfaatoi mosoly jataxott ajka körül, lln< yorgatott iél.g hányt pillák mögCŰ; Kihallgatott és csend lctl köröskörül.
Kfy barna logóuy a vonót gyantáata, Próbált nj nótát borjain e gyásxr», És aüdi.; addig próbáit*, czifráata — Vajda lelke rég ftVamjárt menyor»iágba''.
fc.ISS JÓZSKIV
kaiiizísöt-ól lapolc áltí.
l.Leiráa)
CSÁGOLI JÓZSEFTŐL
Boka se tewek átért nt-bestelci. hogy iai es ik ntlftiráaom ol <astatisávaJ m a sí»t«s olvaso kö*önsé^«t. Eias áram ássan ¡a Irton ssabadakarattal rí-

há*otl fel bennünket, (m-rt mint tudni tő''szik, már Ad^m ur éa Évh as xon;-sag is bírtak e privilégiummal) t igy valamint nrkem, ugy ónöcnek i< jogában áll e cxlknet — ané kül, hogy olvas nák — félre t-;nni.
Egvébitóal bamuta''-om magamat, miu'' i , Hegy magastól Füredig" írója. Iv.t podig kérem politika licentiából te-h«tim. ugyanis valaki élvetettel olvasta elóbb emütett leiratomat, abban a jó remányb-n, hogy er is lesz olyan mint as: végig olvassa, ha pedig unal niHsn&k talált*?...... hát azt gondolja, hogy ez érdekesebb lesz, i caupa kíváncsiságból is végig olvaeaa vagy . . . végig nézi.
Hát kérem áasan ezt a dolgot ugy hivják, hogy......politikus fogás.
Hogy pedig aokáig fessültaégben ne tartsam *. kadves olvasót, elóre bo csatom, misti-rint jelen útleírásomban ''örés, zuzis, haramia stb. rémséges dolog fordul elő. Azért igen kérem önöket, mos: csak tessék otthonn maradni még képzeletben fc.*r nehogy a nagy rémülés káros idegbajokat szüljön.
Én még ma napság is borzadály-1 vai aéaek a v&aabronosokra és a lámpások ctúiudere ire.
Az Isten no (adja btlnőmül, az meg váltsággal ájalásba ejt, ha valakinek fe ján iátok czilindert (már t. i. kalapot.)
1877 . . . június utolsó napján a csurgói tanitd-képxó intését növendékei kcdéiyes bucsu lakoma után eloszlottak, * szélrózsa m.nden irányában.
Én és 8p . . • nevö barátom együ''.i voltunk menendők Tapolctáíg. Atyám kelMlef ellátván uti-köitséfg«l, vidám
lélekkel ültem Kanizsáig fogadott fuvarosom szekerére, s édes ábrándokba merültem a dóczögös szekér ráaiaa daczáia, 8 ebből csak említett barátom: „Te Józsi!'' klál:á»a riaaztot: fel. Ha a kíváncsi holdvilág iák azt Ígérnék, hogy spanyol-falat testnek eléje, nem vágna savanyúbb arezot, mict én, ábrándjaimból történt ilyetén kizavarás miatt.
Hidegen kérdeztem. »No mi kell?«
Hát tudod én a mondó vagyok, menjünk Kanizsáról Tapoicsáig gyalog. Az idő kitűnő, a ;áj foia^gee s az éa zsebem üres. Erszényem istkománkon aorva-dásba t aett, s ha még fav&rosunki.t kifizetem, egyenestn b«ie üt a .... . lapos guta Hm ?
Sok ellenzés után, miközben hiába ajánlottam fel neki költségem felét, el határoztuk, hogy gyalog t&sszük meg a — nem kavesebb, mint — 64 k. m.nyí a tat.
Dél után négy órára végre Kanizsán voltuuk:
Fuvarosunkat elbocsátva, miután teatünk szinte sóvárgott a mozgás Után, hatalmas léptekkel Tapolcsa folé vettük utunkat.
(Tessék elhinni, most még csak ha rágondolok is, halálos fáradság vesz rajtam erőt.)
Récae volt az első falu, melvet utunkban találtunk, |(p«dig kérem el a«m volt veazitve.) Vidéke oly felséges, oly szép. bogy élvezet volt a gyaloglás.
A falu Kanizsától észak keletre, mintegy l''/i óra járásnyira fekazik . . . gyalog : De agy mint mi mentünk, van S órányira ia.
Innét pihenés nélkül folytattuk utunkat Galambok felé-
Este 7 óra volt, mikor oda értdnk.
Ez utón még soha sem járván, a falu komondorainak nem épen barátságos fogadása folytán azt határoztak, hogy a legközelebb érendő községt>en hálunk.
Kedélyes nép lakhatja est a Galambokot. A falu végén (vsaarnap lévén) fiatal iegények és hajadonok bis én nem tudom, mit játszottak.
Aa első osoport vig kedvű fiatalaá go! csak sok bizony izgatások után tudtuk meggy ózni, bogy neot vagyunk.....
czigányok. Egyre mowikáJtatni akartak velünk.
A másik osoport pedig tisztelet** urnák ^esett engem (hoMan felső kabátom miatt) t barátomat mesternek. Ezeknek ii csak nagy sokára tudtuk feí&kbe verni, bogy diák mester emberek vagyunk, hogy haza utazunk. Még sokáig kellett volna velük kíváncsiságok kielégítése végett diskurálnunk, ha szerencaénkr* egy, mint megtudtak, a szomszéd faluba — Magyarodra — menő fuvaros neos jón. k: az Ígért pár liter borért azzal a kikötéssel. bogy a ialu végén leszállunk, Ka-nizaán vásárolt holmikkal rákot* kocájára fel nem veea.
No ekkor fogadtam azt meg, bogy soha senki teherrel rakott kocáijára fei nem ilitfk.
Hát kérem mikor íe akartam átállni a kocsiról, szalmába göngyölt o*omagot rántottam le bosszú felöltőmmel, t ok fátum l. .. 10 drb lámpás czilinder volt benn, s éa mind a tizet öesa«-zuatam.
No ez a kár még nem volt eléf, hanem pofáoeával tel« rakott Uriesnyá-
HUSZADIK ÍYFOLYAM.
ZALAI KÖZLŐN Y
DEOZBJCBEB íg-it : ggj
&ozéiy termését mondj» a baj otfco&í, a másik pedig a bor nem elég magas árát hosaa fal okul, a harmadik padig egy bor-Kiviteli réss vény társulat alapításától tessi függővé a magy*r szőlőbirtokos jobblétét.
Vélemén vem sserint aaonban mind nyijan a »"tétben tapogatód«nak, mert bogy a ssőlómivelés basánkban magát ki nem fi te ti, annak egyedüli oka ax,hogy uem tudunk kiviteiképes palaczkérett borokat előállítani.
Be van bizony itva as, hogy Ab»-rika ellen a versenyt borunk kivéteiév a e világon ki nem bírjuk, bort azonban megrendelőknek még e haza határán oe-líll kf-is vagyunk képiek kivitelképp« és paiaczkerett állapotban szállítani, ba pe dij; külföldre kell szállítanunk akkor ott rendee-n már mint mosiék ha«ználatlan állapotban érkezik meg.
Franciiaorazágo* borait illetőleg a azőlótelü megbénította kivite. k^pesaégé-ben óe mos'', volna tehát a legalkalmasabb idő arra, hogy a fraucziák altal nem ké -jr* világ borszükségletet mi fedetnénk. Ebhez azonban kivitelképes, palaczkérett jorot. kellenének, ha pedig ezeket keres :uk'' hazánkban, rendesen az reá a felelet, bog y nincs.
A fentebb jelzett bajon tehát segi ■.én; szándékom akkor, midőn egy oly pasztorizaló gép rajzát mutatom be a t. kotönséguek, mely rendelkezésemre áll, ét melylyel óránkiut 200 palactk iskolázott bort lehet f-lheviten: 55 — 65 hőfokra saját palaczkjában és éjjel nappal folytonosan dolgozhatni veie.
Ily modon paastorisált 4 pu''tonyos tokaji, asszu óé tokaji, 4 puttonyos mus-kota y bort palackokban az 1881. nyárban már forgalomba hozWm azért hogy ezen eljárás és kezelés helyessége és biztos hatásáról a megvár szőlőbiroko«, osztályt meggyőzhessem.
A fenti rajzban látható géppel pasz-torízált tokaji palaczkborok at az 1881. év nyarán fo''yionosán szobámban tartót tatz> ós móg hotsá ablakom k"Sré is kitettem, hova reggel tói délutáni 2 őriig folytonosan sütött a uap és még is a tokaji borok sem erj«dóebe nem mentek, sem aljat nem vertek, sem meg uem zavarodtak pedig többet kivánni már nem lehet.
Küldtem belőlük a lt>guag\obb h<5 ségben Fiúméba ;s a hova szinte tükör-tisztán érkeztek meg ás a nyár folyama alatt az ottani meleg pinczékben som erjedésbe nem jöttek, sem meg nem zava-rodtak, sem pedig aljat a pa!i»czkb»n nem verlek
Van továbbá egy saját hordójaban 55— 65 hófokra pasztor.''sált közönséges febér, iskolázatlan korcsmai bordóborom, me.y 1881.június 20-an bevittetett, akkor csapra ütöttem és azóta magyar paraszt módjára fo}y.onos«n naponkint kóstoltatom a fővárosi pinczemesf-rekkel és borecze''.gyárosokkal, és ma van 1881.
aovember 13-ika s borom a nyáron át. egy meleg fapmctébeu meg Bem zavaró |
do''.t, meg nem nj uiósodotf,. meg nem penészedé''.!, virágos teis lett et meg oem eczetesedott, noha feltöltve sóba nem volt. valamint lefejtse vagy deritve sem 1881. juniUr 20-ika óta máig ée azelőtt sem. ás igy mint szűz bort a milyent a magyar Ezőiőbirtokos osstá''; aicar folytonosa in-Ci, képes voltam éu állapoíban eltirtaiii 881- juoias20-tó! coverr.Der 13-ig foltö • tellenül, lefejletlenü der;tétlenül éi csap ''a ütve e foly noeac a csapon a hordóból eresztve ót fogyasztva a« a.''.al, hogy a kívánatra rajzban megküldendő saját hordójában bevitő-géppel pásztorizáltam
Ezeknek közlése után boraszatunk legfőbb bajait orvosolva hiszem — és tokaji kivitelképes, palaczk -rett palaezl-. bort bárkinek küldök, a hordóban lévő iskolázatlan, pssztorizált, feltétlen, fehér, korcsmai, közönséges bort pedig fás pin-czémben bárki megizlelhet: a végett,hogy állitásom valódiságától ssját szemével, nyelvével és torkával meggyőződhessék.
Budapest, Dohány-utcza 6.
FROMM ANTAL.
a soproni kereskedelmi s iparkamara köréből.
TÜl"'' Hirdetmény.
A m. "kir. íöldmiveló* , ipar- és ke reekedelemügyi minisztérium f. évi okto-ber hó 1-én kelt 34.891 szamu m. leirata kapcsán me^küldé a hazai ip.írnak i-dandó állami kedvezményekről szóló 1881. évi 44. t. cz. végrehajtása tárgyában hason szám alatt a m. kir. pénzügyminisztériummal f-gyetértőleg s egyidejűleg kibo-csájtott.körrendeletet.mely bői következők hozatnak mihez''artás végett az érdekelt '' körók tudtára.
Az, h ki a hivatkozott törvény 1. §-ábau tűi«''eseti kórulirt gyári vá!lain''o''.<ra nézve, a törvény 2-ik § áb*n felsorolt állami kedvezménvekben részesülni kiván tartozik eziránt szabályszerű bélyeggel ellátott kérvényben folyamodni Egyúttal köteles a már létező gyáraknál,a törvényhatósági joggal felruházott városokban a rendőrkapitány, a rendezet*, tanácsú vá rosokban a polgármester, mis községek ben a járási szolgabiró hiteles igarolásával gyárának terjedelmét kimutatni ós belső felszerelését, to váobá adókóuy ve nek bé-lyegmeűtes hiteles másolata alapján gyára után az utolsó 3 évben illetőieg, — ha gyára még 3 év óta nem működik, annak fennállása óta — fizetett adót igazolni.— A még csak felállítandó gyáraknál a gyár terjedelmének ós belső berendezésének tervezete részletesen kitüntetendő.
Az ily módon felszerelt folyamodvány az illetékes törvényhatóságnál vagy kereskedelmi- és iparkamaránál, vagy pedig közvetlenül a foldtni velés-, ipar ,
és kereskedelemügyi m. kir minisxte-riumna cyujtandok e.
Az állami kedvezmények, a menynyiben azok nem hü egész g> *ri valiaiat nak naii m csupán bizonyos részeinek tátnogataaára icéretnek csak a/on föltétel alatt adatnak meg, ha a vai aikozó naagát az illetékes pénzügyi közeg részé ről a kedvezményben részesitendó ipar ágra n-zve megállapi''anüö külön kóuyv vezetés kötelezettségének és módosatain «k aláveti. — Az, ki a törvény 2 ik §-ának 3 ik pontjáb a eu:. : ti kedvezményben t. 5 s sónak olcsóbb árban leenüó átengedésében rfozesüiui k v&nja, mennyib- n gyá''s a földmiv-lés-, ipar- s keres ked--lemügyí in. kir miniszíerium által a törvény értelmében kedvezményben részeit hetőnek találtatott, tartozik azért h id . kir. pénzügyminisz''eriutnhoz külóu kér vényt b -nyujt«ni
Kelt Sopronban, 1881- decz 6
15
rajtunk
akarta bó-
jának elvesztését hajlani.
8 Óra volt. mikor Magyarod érdemes községének már sok idó óta nevét dicsőén vise''ió csárdájába értünk.
„Vendégszoba." No nézd barátom, itt mar vártak beunünket. térjünk be ! A szót tett köveiéi
Écles Istenkém í Csak még mos» ne hagyj el í
Ez venűég szoba? Szörnyűség! A szúnyogra jobban ráillik az az ¿Mitás hogy váltért fQfyöl, & békára, bogy magyar aauragot viaei s aa ökörszemre, hogy ókulát hassuál; miut err-e a szóbára, hogy vendégizoba.
Hát kérem ássan, ítéljenek önök maguk !
Legaiább tic esztendő óta meszet nem látott, négy fal állal bezárt helyiség volt, ez egy rozzant ajtó s ké-: folyton kiugrani akaró ablakkal. Két rozzant asztal, négy fapad ós egy álmos pinezór rel.
Egy ideig beszélgetvén, a pinczér lefeküdj s egyikünknek, miután itt halasi szándékunkat kijelentettük, ágyában helyet engedett
Tetszik tudni ast a me«és a két ctigányról, hogy mikor a pap kérdezte tőiük : Ki iszik egy kis pálinkái ? az egyik rögtön rá felelte: Hát azt tartom majd csak én! Hát pecsenyét meiyítek eszik? Ugyanő szinte elkiáltotta magát: Azt is majd Csak én, vagy mi!? . . . Mikor aztán azt kérdezte, tiszteletes ur, hogy hát tát ki vág xettőiök kúzül? oldalba döfte társát, a vitéz evő és ivó s rákiáltott: Szólj már te Le valamit 1 így voltunk mi is! Mikor fizetni kellett? arra én mondtam : „Az'', tartom majd csak fizetek én !* Mikor aztán ágy kinálkozí''tt fáradt testünknek ? sietett az én — fize ésnéi hal-ga:ag — berátom kimondani: „Mintegy mtjd nsak oda szorítkozom én.*
így történt aztán, hogy mig ő — bár szorosan — ágyban, én, a nem is hétszer, de hetven hétszer görbe p<don s''udtatn, amihez képest Mokány öerczi bácsi ostora kifeszített zsineg s a lőcs lénia.
A cyulax még & bag&czi határban is nyugodtabban és mélyebben alszanak, mint én aludtam a dicső etslékQ Magya-
62<> sz ... , .
TSST Hirdetmény.
1882-ík évi január hó 1 én a bécsi tőzsdén az arufizietre vonatkozólag uj ál talán»8 s különleges jogszokások (Usan ezok) lépnek életbe, melyek az eg es Üzleti ágak legk i váióbb %zakférfi ci nak rész ietes s beható tárgyalásai ós a becsi áru tőzsde választolt bírósága állal eszközölt ''.üzetes felül vizsgálat alapján alkottattak Midőn erre felbivnók az érdekel t felek figyelmét, egyúttal, köztudomásra hozzuk hogy ezen jogszokások egyes pél dányai 60 krjával & bécsi tőzsde kama ráuál (Wiener Bórsenkammer) kaphatók Kelt Sopronban, 1881. decz. 12. A kereskedelmi es Iparkamara.
kir. pénzügvminisz .erium f. évi decz-9-én Keit 77.439 sz. alait meg is ad''.a lottódíj és oyeremét-yadó mentesen. Igaz hogy a varos lei tesc polgár... polgárnői nemen szívök sugallata szorin: sokáiüjzatot hoz uas e humános inlétmécy felv;rágnzáaára k 7 éves ié-ezese alatt nemcsak bogy napi szükségeit fedez:«, hanem saját díszes köz ponti ovodsépü.etlel btr, mind a melleit aunvi sok nemes ténykedést kell móg aiapiz''auáiy a: eríelméoen véghez vinnie, miszerint nagyon helyesnek tekinthető, ba országos áldozatkészséget vesz igény-be s e üaU.razélen biztosítja létjogát A* intézkedést örömmöi üdvözölhetjük.
— Gyengéd őröm uralgott pénteken délután a nagy-kaoiseai polgári is kola tornateremében. Ugyanis a polgári iskola növendékei kozt ¡fi .1 szegény gyer meknek 10 kabit, 10 nadrág ó-- 11 pár czípő osztatott ki, a népiskolai szegény gyermekek közt 46 fiúnak 13 kabát, 18 nadrág, 7 mellény es 20 pár csípő lett kiosztva, 74 leán) uak p-cig 4 rőttől 8 rőfig terjedő 440 rőt kelme, összesen 360 frt értékben. A kiosztást megelőzőleg Knáu«z Boldizsár iskolaaséki gondnok ur igen szép alkalmi beszédet intézett az ifjúsághoz, dicséretlei emiitvén fel az adományozók nemes inlenliójál, nevezetesen az iskolaszék s lakarékpéuz''.ár kegyadományát, lelk''-sül''.en busd tá az ifjúságot szorgalomra, erényre ós a hálaérzet láp-lálásáru ; Nuc ecz József isko''iaszéki alelnök ur a megörvendeztetett ifjúság ae-vében köszönte m*g az emberbaráti ál dozatkészaéget, külónös-n Knáusz Boldi zsár gondnok urnák fáradhatlaa tény kedését. A kiosztásnál jelen volt Babo-chay György polgármester ur is, ugy az érdek eltiekolák óaszes tanárai s tanárnői. Megható látvány vol taz árva,szegény kicsinyek ártatlan örömének ny iivánulata.majd mosolyban, majd könyekben, midőn az ajándékot álvetiék. Valóban méltó elismerés illeti mindazokat, a ik e jótékonyság teljesítésében róazt ve lek.
— Nagy és Kis- K<tni*sAn
n-racsak az elemi iskolák I. é* Il-ik osz talyait csukutta be a városi ha öeáf, ha-n<:m a kisdedovodákai is az uralgó , vöróe* miatt. Azonban reméljük, nem hosszú időre. A zárlat felayitasá.-a szóló hatósagi engedély meguyerésekor a kisö.-dnevelő egyesü.et elnöksége azouual érlesilendi az érdekel: szülőket.
— Karácsonyi ét újévi ajandé koknak igen alkalmas, jutányos és dus
áiasztéku tárgyak érkexlek WajdiU József könyvkereakeuóaébe. Neveseden a iegválasz''ékosb ifjúsági könyvek, dias-
muvok, képoa, író éa rcjsaxoroJt, maijoh-
nek már raegtekintóse is élvezetet nyújt.
— öngyi/kosság. Grünhuth La ji''S nagy-bajomi ügynök ismeretlen okból műit csütörtökön reggel agyonlőtte magát. Mintegy 30 éves lehetett.
Helyi lilrck.
Figyelmeztetés. Az 1 >í7ö. évi XLVII. t. cz. 8 $-» érteiméb-n >z ingat lan birtokra bekeblezelt adóságok évi kamatja az általános jövedelmi pói*d<) alap jául szolgáló jövedelemből let onható ée az általános jövedolmi pótadó csak ezen levoLÁsok után fennmaradt jövedelemre veleudó ki. Mindazok, kik ezen a törvény által nekik biztosított kedvezménvt igénybe venni óhajtják, az ezen kedvez menyre vonatkozó va.lomásokhoz előirt nyomiatványokal kitöltés véget» 8 n«pon át a városi adóhivatalnál átvehe ik, különbeni mulaszlasuk ti gy fog tekintetni, mintha a fenntemü.ett kedvezményt igénybe venni nem óhajtanák. Kelt N -Kanizsán, 1881. deczember hó 12-én. A város: tanács.
— Örvendetes.kü.-k&nlzsAÍ kisded-nevelő egyesület, hogy áldásos működését minél 8zéleeb alapras minél biztosb jövőre fektethesse, egy nagyobbszer ü ezüst sor« já tékot rendes, melyrea^engedé''yta nmgum.
ven.
rodí korcsma, görbe padjai-ól hir s dégazobajában.
Nem lévén órám s a csillag, k járá-sat nem tanulván óramutatóként tisztelni, oldal oordám kegyetlen Béj^ásáról gondoltam, hogy már hajnalodik.
Gyula, Gyula! «telj fel, menjünk! kiálték barátomra.
No! ha ai utolsó ítélet napján is ily mélyen alusznak az emberek, hát nem lesz elég egy angyal trombitásnak. Oda egész banda kell.
Na. na ... na mi kell ? Hát aztáu m. baj ? Hiae móg el sem aludtam ! feleié barárom. Jó éjt!
De már nem hagytam aludui, hanem — bár kelletlen — utuuk folytatására erőltettem.
A falu végén egy em öerrel találkoztunk, kilő] aztán me^kéraeztÜK, hány óra lehet? Hát azt Uirtom valami egy óra lehet .... ha több nincs. (Szegény ember! ennek is fejében egyesült a súlypont.)
Mindannak daczára azonban, hogy még csak egy órát vélt lenni már akkor. „Im arczára borult* polgártársunk, hősies elszántsággal folytattuk utunkat.
A nagy beszélgetés közben egy szerre megálltank, mintha földbe gyökerezett voln. lábunk. Előttünk ugyanis roppant fekete tömeget.....e-dőt láttunk.
Ac éji széltől roppantul zúgott az, s felcsigázottképzele''ünkben már haramiákat s máa egyéb rémséges dolgokat láttunk, s hogy rémületüuk elérje non plus ultráját, még hold uram is felhók mögé rejtette ez ideig nyájasan mosolygó ar-czat.
Mintemlítém, erre soha sem jártunk, 8 Jg.v legbátrabb olvasóim sem vehetik rósz néven azon határosatunk kivitelét, hogy míg a hold előbuvik, vagy a bíbor köntöaü hajnal átveszi uralmát az éj felett, az arok p-rtra üljünk s Morpheus arabacsival (ez az ur volt a górögók álom isteue) kót órai alvaara saerzóaést kös süok- Eagrm ngy látszik jobban kegyeli álom — isten bácsi mint Sp. barátomat, mert csak — hamar mély álomba merültem, melyből uemsokára barátom rémükéitől remegő hangja vert fel.
„Nézd csak.Józsi 1 Nézd, ki az? St. ne hagyj el! óh bagolai izüs Márii
légy velem. Ez bizonyosan Séta Pista, (ar időben rettegett h:rü belj ár) végünk vau !c
De jó re''bachot tudott volna velüu''k csinálni egy olvadó áru''ó. J*.j ! . . . Gyuia barátom már ez ideig leimádkozot: volna hármat
Már jól kilehetett venni, bogy a fe lénk tartó al»knak ember-formája van, s hogy hón» alatt szorongal valamit. (Itt aztán magam is szerettem volna, ha kalapom vaUmely méhkasról lett volna mintázva! N-m kellelt volna tán annyi szor fejemre nyomai, i
M r csak három lépés a köz köz-
J tünk.
Kétségbeesve vártuk a szokoit : „Megállj! Ki vagy?" megszólítást
Én már azon tanakodtam, vájjon ne n-ujtsam-e neki magam jó szántából pár forin tot tartalmazó erszényemet, midőn leguagyobb meglepetésemre a Séta Pistának goudolt egyén siralmas hangon mondja:
„A . . ha . . ha . . gyon I . . his t< u jó . . ho . . hó . reg . . . gebeit! (adjon Isten jó reggelt.)
„A . . ha . . djon Ihisten ! válaszoltunk mí is remegve.
„Kéhórem alázatoho6in nehe bán csahanak az urak; én béres vagyok, aztán igazán azaz, hm ! ugy bizony . . . családom is itt Hidvógen lakik igenis, hanem kérem vagy mi ... az ám .
De nem szerettem volna, ha meglátott volna bennünket Munkácsi! Soha kép nem volt méltóbb festő ecsetére, mint mi hármsn.
Arczunkon oly formán változolt át a kétségbeesés kifejezése a legnagyobb megnyugváséra, mint mikor az ember éhsége csillapitáaára vsd körtét akar enni s hirtelen ajas kenyérbe harap.
Beszólt bia a jámbor még sok min den félét, de hogy mit? .... drága kincsért sem tudnám elmondani.
At egyptomi hierogliphekból azt tartom többet értenék, mint ez ember beszédjéből.
Végre is, hogy barátságos szándékunkat megértettük vele, majd kezet csókolt, s szerencsés utal kívánva, folytatta útját Magyarod felé (honnét mi el jöttünk) hova mint roondá abroncsot fiaz, (Ez volt a» a csoda szerszám, mit
— Darázs Miska citts- ieaatar. aulata két takistéljss meghivét kapott egyik Berlinbe 100 ha.jvsrs,«7r,~«2£ik New Yorkból érkezett, b*i hós api ¡¿6 tartamra szél. Most folysafc ss alkadosi-sok. Az elutazás társsakor U««. add;-
kalmunk lehet eléggé fjré«yörködai vs lóban szép já-ékakWa.
— Erdőd* Lajotkir sljárásbíró Nagy-Kanizsáról ssját kérelme folytán Kaposvárrs helvsstotott át királyi al-ftgyészszé
— A b -füutdi .»«rttUthn gstótaoácsa folyó hé iO-éa Ur olt gyülé •ében boldogalt Moinár Aladár hslyéb« elnöknek egyhangúlag Jókai Mór i^azga-tétanácstagol választotta mag. Meg» láttak tavábbá a két üresed ás t> cm
he yre tanácstagok uak szintén egyhangúlag G-öncsy Pál fliiaiftstsri ^»-Hi ar ét Lévsy Henrik ur, sz eisC magy. általános bizt. társaság igazgatója.
— Lapunk előbbi számához volt mellékelve a „Pesti Hírlap'' előfiaetéei felhívása • illetőleg a Légrády TeatTérek kiadványairól széki terjsdslmss kibaoaái-vány. Ujolag felhívjuk r«á a t kösöna^ figyelmét.
— Hymen Bányai Károly keszthelyi községi tanító s a „K''aatbaly- u,,. szerkesztője a napokba« jegyet váltott Wureacht Paula urhölgygyelZoasthelyes.
— Gyászhír Németh Károly Za ls7ári róm.''kaih Unité, a kosztbsiy''i járáskör örökös alelnöke élte 69-ik évébac Zaíavárott folyó hó I6-án virradóra el-bnsyt- A boldogult kiérdstnftlt agg férfit, a tanügy terén szerzett b0 éri sikarss müködésoért aa eaist érden keressük «U-szittetett fal. Temetésérdi, mtAy saoinht.-ton d. u. 2 órakor ment végbe, jövő számunkban bőv bbea. — Nyugodjanak békében a derék és bazgó tanrtó, gyengéd caaládatya és kitüaő ambsrbarát föid-i maradványai.
— Gyásnhu. Bácz Alajos neecs Eczlerhazy ayugd. ispánja Alsí>-L»nö-ván f. bó 11-éc szivazélhüdés''kCTerkas-é''bec 66 korában jobbiétre szeoda-
rült.
— Mattat rávtd hír**. — Budán ismét két uj keaertviz lorris; fe> de»lek fel. — Láhne F. aevsiőintdzei tz aidonos Sopronban soeghaH. — MirtHf ros-Szigeten földrengés volt. — A operU egyetem ablakán belőttek. — A horvát tartom íny gyűlés január 20-ára kiválik egybe. — Az országos aainésc egyesület vagyonértéké 23 863 frt 79 kr. - Mik-lóasy színtármulsta Szegszárdrs érkeaatt. — 1884-ben Budapestéit jraaágoa ki-áüitáa less. -- A szegedi aj isiiké* 400.000 frtba fog kerti ni. - Saeat István jobbját Budán oaeh barátok őrzik. - A bpesti szűkölködőknek í fai-ségeik 4000 frtot adományostak. — Vas
bogy uchalius
áldott legyen
öp. barátom kicsibe mult, ágyúnak ne:n néze''.: )
No, szent i á orság ! országod !
Most már aztán hold eciém akár p.<k-táskamüa bujnatolt volnál Nem volt rá szükség!
Az emüieu Híd vég pusztát elhagy v a, ölömmel folytattuk a''unkat, minthogy a drága „haza" feié közelegtünk, s nem volt négy óra, miaón msr ÉgenfÖldÖn voltunk. Innét egy óra muJva Sármellékre értünk.
Bizony, szerelmes „sors" komám! nagyot ütnék még most is körmödre, ha megfoghatnálak, cmiórt ugy megtréfáltál.
Sármelléken mondták ugyanis, ste-réuy reggelink elköltése alkalmával, hogy atyám ezelőtt épen egy órával u''a-zolt el innét hazs.
Mi ni később megtudtam, ő is Kanizsán volt, s ac éjot Sármelléken töltvén, bennünket mindenütt egy órával előzött meg.
Hat óra útban s nyolct óra Keazt-h''ilyen ta ált bennünket Minthogy az ország-uton, melyen Keszthelyre mentünk volt. a Hév víz patakja keresztül folyik, s épen a hídnál e meleg folyás egy hideg vizű patakkal egyesül, nem tudtunk ellen állni abbeli vágyunknak, hogy testüsket fürdés álul fel ne frisitsük.
Egészen felüdülve éreztük magún kat a kellemes ha''ásu fürdő után.
Keasthelyen megebédelvén, Gyeaes, Diás, Vanysrc«, Vashegy, keszthelyi... Becxe: vitai hegyeken keresztül, Tapol-czához közelgettünk.
A rombadől: Koslató csárdánál ax ország útról letérve, keleti irányban Ssig-Tigeti cxifra-majort érintettük, aosjd az attól északra mintegy 11/5 kilométernyire fekvő Hegymagüsba tértünk be.
Atyám kppz«lhető szívesen fogadott benn^nkel, s mí, a kítünŐ est-ebéd elköltése á felséges Sz.-Györgyhegyi lé élvezése m llett csakhamar feledlük vasabroncs álul éhünket fenyegető ktazá-suuk fáradalmait. Mintán még az időben nem ismertem önöket kedves araim s hölgyeim, .... egészségükért nem ia ihattam. l«zom azonban most > kivánom, hogy as Isten drága éltüket ily íoaje-fető vessélysktől óvja meg, • hogy aj-
káig eiteskt önözet, ügy s/a.«, Kosiöny hssznárs. miut ar én czikKen: om- aastaa-í.
Minthogy pedig én már ottboc vagyok, b élvezem a hazai örömöket, nfc kivanják ke<í><* olvasóim, hogy továofc is utazzak. Fei világosi tát kedvéért azoknak, k>k nem laánast. me| gl^ű^c dom, miazo/int Tapo.ca* Hagymaraa»'' tán 4 — 5 k. tr ienet. így Sj, barátom as én kiaéretecc üé.kÜl Ts baza talált, s ssicte részesül. dupla . ada-r csók''/tj*. t ha.Vioyotoli erejű öleid-sek Den
* a
*
Ha tán ac utieiráaosi azoknak, kik előob: czikkemat »stvsaec m--slak, nem elégítette vu.m ki várazosaaai., kérem legyenek elnézók, s tudják b« gysng"-aégemet t kiállóit éj féléimért vsló viaszagondaiásnak pedig ji.tnek
előbbi czikk«a> nem nyerte meg tetszésüket, vigasztalják magukat bogy jobb ugy se fellik tőle.
Cxaláiilevelek
i.
Holdas ezte og,r dtt í-iiutx. A taruióaze; n5nj»g6n.
Te káxd*aia£ súkajtoava :
„Oh mikor léizss rSUpány ?
Vártaa. várta«, ar W*
L«si oly » hoc vaiaa^t,
Mafoealtál máit is ssátS;
Kx i könraiE ts- f^ztkadit.
Mnlt al rolL.. Éa bogr jzivadet Üotí ki bírja? neo tudum
De ?r>(táu a«c, "a''-c aerdtitea. Oh, mikor lészsz ia«»Joya»«acB.v ?
II
Akár jólét, akár Bjoeít>r
Ax Sjaz. ur csak a fjomor
Magitc neki alávetem,
Msrt ily rabság se* tUoostL
Ez parancsol jóban, rosaban,
Hogj adojá; jól behordja« Jól behotdom at aaon. M ''. ksrestk oó''iaoai.
Mondd meg kis iáoT at anyaónak / Jó volna ha id'' a&>á£ajt. A csiírasáf »laarao^a Pénzt mitőlünk soiTse kapna
He hozs »e tanút aa apádli&t.
Ne ijedjen a kiacjrtgytói. K&iuéget bes csinaluak Oda medvék ¿Mda&sJL
PáP ¿OLTaX.
EUSZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY.
ast, amit csak isi vében évek óta rej tegfttAtt. Hanem a kisasszony bt ive kő bői volt, a szerelemtől áradozó inasnsk — ajtót mutatott. És elment s többé nem is tért vissza. Megmérgezte magái.
— ¿keaerek a tó fenekén. Nem régen említve voil, botry Bánffj Béla grőftól Erdélyben több eter forint ér lékü ékszereket loptak el. Mint tudatják értesítik, P»p Miklós gjulsi járási szolgabíró kézrek-.ritette a tolvaj'', ki be vallott*, bogy az ékazerek egv lóba v>.n-nuk elrejtve PéterflFy vizspálőbiró a bely-sziuére menvén, a tó jegét tolvágUta s az ékszer-szekrényt kihalászu. la, a mely ben az ékszerek jelentékeny retze meg is ia láltetott. A drágakövek legnagyobb része azonban ki van lördelv* foglalatjaiból. A készpénrbó! eddig még yemmi sem került meg.-A tolvaj, ug} latszik a pénzt eliéko-solis. Egy Ötv.-o.s f-1 oltásáért 10 frtot fizetett, a mi sz előnyoBno;ásh<>z kiindu
1 lási pontul hTi.l^ál . Snjátságos, b<>gy a | tolvaj még c-«ak az ékszerdobozok felnyi-. tásAboz Sem é i tt, i aoi-m azokat egyen kint feltörte. >
— Nagy báni/a»zer<mc*étíen*ég Pé CseU. Nsgy sserencsétlenség történt teg nspelőtt este 8 órakor s pécsi kőszéntelepben tartózó szabolcsi akoábsn. A oevez»t-nap estején a szabolcsi tárnában 6 munkás egy uj üreg kivágásával volt elfoglalva. Egyszerre bizonyos fütyülő bangót hallottak, a minő a veszedelmes víheder
''(bányalég) bMődulását szokja jelezni. — Egyik munkás meggyőződést szerzeodó a hang valódi okáról Davy-féle lámpával
ssőlőksrék baasnáiatát ajánlgatják. — At országgyűlés január közepéig elna pol tátik.
_ K€Ut(Udi rövid hirek. -
A berlini udarboz hazánkból szállitatik a
— Jat^n-^rr • pe-ff.«eotafútBUs .arsesik. - A eeot parton ;42 cajót lett tönkre egy vihar. —
Rreger Károly tájképfestő megmérgezte magát. — Odessibtn Berohardt Sarah ottlétekor esernél több egyén befogatott. — BsrHnben vakokból azékfonó egylet *íak\>T\ ''— Irországoan még mindig tar: a *avargát.''-''— Hocbefort Henriket a genű színházban kifütyülték. — Dél CaróBsa Floreoc •• városábao néger eeve tea nyittatifc
U nyert?
—^ magyar nyeremínykölctön decz. ki áO dik húzásában következő aoroza ok i.yrtek : 39, 103, U2. 367. 44* 577, 616, 888. 893. 939. 1461, 1565, 1760, -t7«7. 1788, 1958 2192. 3196,-Ált 4335 4370 J547. 4929 5085, 5227, 5542. o55o" ''5747, 5866, 9526, 5968, és 5969.
Vegyes hirek.
— Aki um3jé be • tereimet. Egy 6rácsi előkelő család leányába bolondul beleszeretett a szobainas. Sokáig habozott, küzdött magával, mig rávette ma gát. bogy szavukat adjon tr& érzelmeinek. A ssereffcsétlen végre is kirukkolt, tőle kitelhető patkcssszal eldeklamálta mind
| lelépett az üregbe, de már ekkor a bá-| ay»lóg oly mennyiségben ''ódult ki, hogy a lámpa belsejét mogtöliötte, a láng as átmelsgedett sodronyon kicsapott s s lég borzasztó detonácsióvsl felrob''. anL A robbanás után a gáz azonnal nlaladt, mire szután a bánysigazgató több munkás ki-séretében s helyszínére síet?lt.A hat mun-kást összeégve, szétroncsolvs találták meg ss üreg környékén. Egy másik munkás kí a helyssinétől hatvan méternyire épen vacsoráját költöt''e el, súlyosan megsebesült. A szerencsétlenség áldozatait, kik I ötül öt családos ember s a legifjabbik 18 éves, ma temették el.
Papírszeletek.
Nézi az nnoka&cs, hog*- veszt a nagybácsi minden játéknál 20, 50," 100, majd 200 j frtot is Egyszerre csak airva fakad
— Mi bajod Lajcsi ? — kérdé a nagy- !
bácsi
— Azt olvastam egyszer hog/ riagy | Sándor azért «irt, inert meghallotta, hogy styja már mindent meghódít és neki nem marad ; semmi, a mit meghódíts»!!. £n pedig azéit sírok, bogy reám ma.|d nem mara-1 semmi a mit eh ew ''.hessek .
K. gróf épittet
Lemegy megnézi, mennyire haladt ei5re a mnska
Az egyik kemives politizálni kezd a gróffal és az türelmesei. végighallgatja misd-c nézetét és véleményét. A disknrans végévei » «5-mives megszorítja a gróf kesét ft »at mondja:
— Tudom én azt gróf ur, hogy 6n«k közt is lkad beesflletes ember!
DEOZEMBFR 18-án 1881.
a__
Vaautl ii*en.©trend.. Indul iasnlsaáról hova:
Vonat szám
907 E«i6k, Mc
DomKorír
Divatos 8 értékes karácsonyi ajándékok!
e -i- rá''asztékban. jutáuyo. árak n-ellett kaphatók N a g y - K a 11 i z a á n
M I L H 0 F E R J Ó Z S E F ékszerésznél
....
... fóutexa a városhii* áulienében
Dosan fel.aerclt raktáromban a legújabb arany-, ezüst- s drág ikó-ékszcrek ««ész ezOst készletek. továbbá zománca, korall s grámát-éksxerek nagy választékban, :c*«lc-óbb ár-ik mellett találhatók, Tájékozásul néhá y tárgyak árait id« jegyzeon « peJi* kaphaték '' W€i arthy g.VflrOk 2 frttól felfelé, j Arany óraláuc*. Ulgyekaxá» ára íó frttólfelfel
©yéttáut jferffrOk a''va!0di»ig JJt-
" '' álMsá -xeVott lt , Vér* müHfg
Arany jegy-gyürük 2''j,
(íyiaHtnt ftigfSk biztonsági zárral
ezQitt» o < aranyban foglalva" IS . Arany óndiueieV arsk »zámára 15 ,
j Arany úraláucz.hölgyek■
( Arany m< dalt ók fi , ,
t Ar»n>- keresztek 2 . ,
Arany giX''uituiák .bruck »í''igg")". ) . ,
Arsnj karékek i , .
Arany lemezzel átvont exü-t iligj " . ,
«. n * . m-dáü 3 . .
. k«-re»r. 2 .
1* probá* s^titt erökalanak, kávé» kalan.ik, leves- s tejumivk, «yősyerrk Jekája 1 f t 8<is€ec »tT^i rettiremon 1év3,''arány- vagy ezöst tárgy a m kir. fémjelzC hir tal ellenSrzS
pról''ájaval el van lá''ra.
4 <. ^ ... -
vidéki «■ e g;T e"s d^TI s e két* 1 elk íls m c r e t es e n teli»#Us-n n< mtr 5 tárgyakat
'' ké.zaégesen máikért. Küdi^i ^ htrn%re,jnet to.ráLhxa is fwtartani, (egfabb i^yrkeretem mindenki kit aG minCségü
tárgyakra ftTWy, QZÜSf M OyémáíltÓkgZerekben jnúnyos árak me számíthat.
---- ----MILHOFER JÓZSEF
.éksteréaa
. 1 KAg^''KftfiizftÁn, főtítAft a városház átellenében,
Hivatalos placzi árak.
Nagy-Kaaissán 1881 decz. M-100 kilogrammjával számítva.
Huta 11 -UK)- Rozs 8- 9--
irp» S.—— 850 Zab 6.--.7 50 Kukoricza
—•--nj — ■--6.60 Cinqánún 6 8*--
— —.lencse 32.—•--— Bab fehér 9. — .--.
Bab tarka 6 50.-6.75 Rrpczo 12.50—lS.— Széna 250.— —. SasJma 1- .-.—.
1 kilogrammjával saámitva
Marhshns 44 — 48 Borjnhun - 50. Ser-téslo» 56-—. —. 8*«luLnr. •—.88— Disznózsír ''—.—88- Vöröshagyma ■—.—1U. Koghac7ma ''—.—20. C''zuknr 54. Bors .--• 1 60
Paprika 8fi— Szappan • - —42
1 literjével »xámitva
Ó boi 2ő— 48 kr. Uj bor 16 24 kr Pálinka 46 k. Kezet b kr
K B.
h4-
215 »» .
202 Badt Pul.e (g>or.voua4) 204 . (postavonat;
212 . (vegyes vooat)
813 Bécab* , H*..n.h»tli.ly, Sopron felé)
301
S15 Sopronba
010 P..C. IdR B 10 reg^rl 2 ,-tu délut.
11 I éjja 5 ¿5 reggrl 2 6 a Aluli 11 20 Aí je
S 15 vegg.I
llU) *jje
3 40
306 Prágerhof Kottoh Csáktornya 4 55 208 . .Hl
201 . (jryorsr) . 10 50
Brkssik Kanizsára honnét
210 Zákány felől
délllt reggé délnt
Aj i e
216
¡K''8 .
211 B«da-Pe*trűi *>3
•¿01
30J Bé-*i-SI 314 , '' 316 fopr-nbAl 204 ,
20lí .
202 PrAgerhof fel«*.l(gyorsv<-n-Ii
5 27 regv. 1 4! d-lb 11 1 éjj-1 (*> f7— vouat) 4 15 reggel
I po»tavi.nat, S f> délut (gyorsvonat, 10 :0 éjjel 4 t regge
10 15 Aij^l 12 5 d él be ti 1 20 délut
10 50 éjjel
r. 37 rogrel
Felelős sserkesziő: BXTOEn LAJOS
HIRDKTESEK.
390 10 - •
V
MelcgerTajánlhatom min d<m szenvedőnek Uipró bált csiszait szeiriive-geimet csiptetőimet és lognetjeimet a íegfiuo-mabb ólomüvegből, mely (elöirat szerint orvosi rész után csiszolható.) Minden idő változásra alkalmas
HELFY B.
OPTIKUS és ARANYMŰVES
NAGY KANIZSÁN-
kristálykő «zemflvegei-met. Nagy választékban megvizsgált hévmérők, légmérük, aneroid Színházi és tábori látcsövek, Mikrovszkopok. Bor szesz pálinka és btrmórŐk nagyító üvegek és Stereoskop készülékek. Továbbá:
8 tK o 13 a távíró v © z e t é lt
rövid készülékekkel csak 9 frt 30 kr., S szobára és konyhára terjedő SO trL, szobára, konjhárs és kapar» terjedő *8 frt
Kgyszersfaind bálo tkodom arsny-müves mülielyemet a naeyérd^mO közönség figyelmébe ajánlaai, bol taindennema arany és ''-aiist Uiuplomi éa ék>«<r eaxeti muukák a legolcsóbb árért és mind-c e szakmába vágó javítások pontosan eszközöltetnek
Arzny, ezüst és ékszer, úgyszintén régi pénzek beváltainak.
Fő-uteza, Ciengen-utcza »xegleléc Kosenberg ét Weluch-féls házban
!•.
äOdlsarl iml&bti-.''J
lat
KULONFELE NAPTÜR.
WAJDITS JÓZSEF könyvkiadó hivatalában Nagy-Kanizsán
1882-TK ÉVRE
lí m Mlitiii népaptár jeleit mi számos ezer példánjban
s kapható az egész ország minden könyvárusánál és könyvkötőinél; u. m. :
--- ''________TTV i iniTO rA70rr IZT
WAJDITS JÓZSEF
uagy képes népnaptára.
bő tartalommal ós temérdek képpel.
Ars köt re Ix.Upotl al ellátva 50 kr.iüte 40 k r.
WAJDITS JÓZSEF
kis képes népnaptára.
Árafftzve25kr.
j- >
a.t. . <L i
.. v : t -c »t
e .1 &\ — tt _

WAJDITS JÓZSEF KIADVÁNYA.
Mária, édes hazánk védd:
WAJDITS JÓZSEF KIADVÁNYA.
8z0z Mária kis képes népnaptára.
Ara fűzve 25 ki\_
WAJDITS JÓZSEF ~
101, azaz száz és egy eves naptara.
Ars kemény kötéeben 90 kr.__
Rév-komáromi K, kalendárium.
Ars fűzte 20 kr.
Ii
'' nagy képes népnaptára
vallásos, bő tartalommal és temérdek képpel
jLt a kötve irlapokkal ellátva 50 kr. fűzve 40 kr.
lesréKitob éa —_— —
EGYIPTOMI ÁLMOSKÖNYV.
Postai
gyorsan és pMtesaa eszkizil tetnek.
1.- 1. • '' « V
!! TT J K I A. I ) ~V Á. N Y!!
% most-kérült ki sajtó alul karácsonyi újévi ajándékul alkalmas, tetemesen bővített kiadás
„RAJTA LEÁNYOK MULASSUNK
mulattató kézikönyv magyar hAlgyek számára, szerkesztette Wajdits József. Ezen 620 oldalra terjedő, igen csWkeménykötésű könyvnek, óra színezett borítékban csak 1 írt 80 kr. diszko------tesbeii "2 frt 80 kr. Postai rendelések azonnal szállíttatnak.
HUSZADIK KVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
WKÄBWHft, lg«i.
hirdetesek.
«rxxxxxx
Előfizetési fölhívás

BUDA PESTI II I 15 L A I

czimü politikai napilap
1882-ik évi folyamára.
A ^BUDAPESTI HIBLAP* a legolcsóbb fórárosi politikai £razdas«gl és szépirodalmi napilap, m-gjeienik inin<ieu n«p. tehát hétfőn é8 Ünnep utáni napokon Is 12—lö oldalnyi turulommal
Ára : Egy évre 14 frt - Félévre 7 frt. - Negyedévre 3 frt 50 kr. - Egy hónapra 1 frt 20 kr.
Beoastápa figyelemmel van arr», h''»g_v a politika, » társadalom, a művészet, az Irodalom » a közönség mínden-nemű érdeklődésének kőre arányosan képviselve legyen b«nni\ A kőzinléz t-k. « nyilvi.ua» tár.Ms>ig..k, .. hatósági o^t és u iuji^^nszórakoráa azolg-latában egyaránt kivan * «Budapesti Hirlap4* buzgólkodni Tekintettel van nzonkép-n arra, hogy h i-aalád minden tatrja. a komolyabb férfiak én ft gyöngédebb iri^BÜ hó''gyk egyaránt tulaljanak benne tti»g.»ktiak rovatot : oktató, ruulattntó * ismeretterjesztő közleményeket.
A „BUDA PESTI HIBLAP- politikai magatartásának Irányzója* magyar nemre ti érdekek npolnsa mindeuek felett.
A „Budapesti Hírlap- pártkótelékbti semmi körülmények kőzött ucm l«*p. de «őt fcutartotta midink műiden oldallal »zttiQheii k nemzeti érdekek,a magyar politikai igazainak,a m»g» szabad é« független meggyőződéi 3*<jiíuíi bangoziatását.
A magyar kultura védelmének harezosai e lap dolgozó tárni, méltányosak a törekvéssel, iutők h mulaaziáasal,
kiméletl»u -k a roszaknraUal szemben.
E mellett eisőrendd g^urija. ;; *zerk;.-s«tő«égnek. hogy a „Budapesti Hiriap^-ban e i»p olv«sói o.\ közlőn;, t kapia nak k ztikt.", mely a verset/t minden tekintetben bármely belföldi vagy külföldi lappal föl vehesse, az ősnzehasou-
''itáfit kiállja, kiállja ugi közleményeinek gyorsasága. hitelessége ói kimeritó vol''a, mint iróiuak kvalifikációja tek iute''ébeu.
irányunk helybenhagyása, fáradozásain* megjutalmazása gyanánt áll mellettünk az a példátlan felkarolás, mely a magyar hiriapalapitás történeteiben hasztalan keresi párját, mely alig félévi fennáliása után a „Budapesti Hirlap"-ot a ieg oivasott-fcfc magyar napilapok sorába emelte s melyért a lap szerkesztóaégo örök bálára kötelezettnek érzi magát disze* KózoDhégévei szemben.
Azért forduluuk Lizalummal a tisztelt olvasó közöBségh--z ¿s kérjük beca-s támogatását vállalatunknak, mely hivatva vau Arra. hi>gy hazáuiban a hasonló német vállalatok kfrtéitony ü.*a*porodásának hathaósan u''ját vágja.
A r Budapesti Hirlap- írányczikkeit rend-seri
K a a s I vor báró és Rákosi Jenő
irják.
Egyéb gazdag közleményei mellett kőzöl e lap reudes-n egv egy érdekfeszítő regényt a legjobb szerzők tói. »redetit ue külföldit felváltva. így most fejertük be Bákosi Jenőnek „\ legnagyobb bolond" czimü két kötetes regényét; ezt követi Henry (jrreviíie .Eltűnt* cziroU érdekf »zHó regénye, ezután
grof Teleki Sándortól „A barna paraszt felesége" czimü eredeti regényt fogjuk közölni. Az előrizetesi pénzek a rBudape ti Hirlap kiadoh vataiahoz (Kalap-utcza 16. sz ) küldendők
Csokássl József,
A .Budipe*ti Hirlap lelelős szerit oaztrtjfl
Csakóssi József, Rákosi Jenő,
A .Budapesti Hírlap* ki adó-tulajdonosai.
________:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~xxxxxx:_____^
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Fciti ey-i megioin''áit ideesst: vér cs nedv-
ve./i.-sek tit,o.y aicori vétkek ¿s kic apo.gtiok
Ur. WRl''lí-fi ''
PERÜIN-FOR

növényekből ké"itve.1
■• í.
níBJÜ O''*''1 tyínReSég Ójpwzer
... i''Mí a p^rtnn-por a icaünas «•igének elliáj-itására. s igy a z nőknél a raagta''&nság
: lg.
ilifvR 1.
na
: :C
a C'' ír.r"- és sxüió-izernvk mindé: -férfiaknál a t-h«:c:lens»v { é tiu: eltávolítására Ní-mkUlun!- -!l pétolhatlan id--gr cd.t>--r mitten bintaltoátml. a nedv és v-rv.-szttack ál». ":ii r. ''dé*ekné! * nevezetesen a kicsapong isok Snfertóxe* és *
rr.in: a teb«tetlfS»éí egydüli «k^z/''ij álul eüiíiézelt fér-■ xüapotoknúl. valamint \ kér és lá''>ak idcj;os re»zket«''iénél. le \f. uyujtva, m«''iy ártai e''rtirtábatUn erediac::>* vkvetert dobóinak pohtpa .kirá^-4 egj-att 1 frt gO kr. K:.»r N .Kanizsán Prae *r Béla (¡yó^y-rorós* urnái. Bécsben 1">-
Kj.i»cr Josefastraas''.'' 14 43: 3 — 2ti-
X
st
X K
X . X I
X X X X X
s 5 2 ? s * r z *
s r = T" x* o r*
X??* a-S-a-£1
oícl gjógysz. II.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(
..B*tegbarat-''. Ar. e « :ai aidtt Kicbter lipcsei ^iadóiotézctében mfjysle.4 rBpiirat egf-stn-^éseknek at elsC b'' t»g»eíp ;fiu< tek le-1 küzdésér«-. betigeknek pedig a baj »¡Koréi gyópyitásá-a megbiz-ha ó tacáciokut nyuj:. K kunyvet 8orf«Chek Károly rs. kir. ''•gre-t.-m: könyvkereskedése (B''cs, I.. Utvántóí 6 ) iugyor. és bérmentve küld :n»g t Így a CiSgrendsIíask aen-. okot tubb kolts^ít 2 krsj-cr.^mái s leretezt5 lapért. 40*2 4 — 11

Haszon bérleti hirdetés.
Méltóságos Zichy István cs. kir. kamarás ur tulajdonát i képezó \örcsöki összes gazdaság, budaíai. csehi és kisfaludi pusztákkal, mely áll ca. 5(>0 kat. hold jó minőségű szántóföld. — 120 kat. hold rét. 1 ¿S Va kat- hol(i ''gen szó"ó — és 370 kat hold legelőből a hozzá tartozandó fundus instructussal, 32 drb jármas ökör. 6 drb ió, 900 drb öreg juhval, valamint a legjobb karban levő gazdasági épületekkei, nagy boros pinczcvei, jövő 1882-ik évi január hó l-tói 10-12 évekre haszonbérbe kiadandó, — a bérleni kívánók, a feltételeket. Véresőkön a tiszti iiodabac megtekjathetik. U. p. Letenye. 440 4—6.
o

Mindeddi, utolérhet len.
MAAGER
ca. kir. szab.
CSUKAMAJ-OLAJAJ
MAAGER VILMOS tói BÉCS-ben.
A ¡»iceisó orro»i tekintélyek álta! megvizsgálva éa jóráh .gyva, — kfiny-cyen ornéa/t''1.»tősége miatt gyermekeknek k''.ilöuusen a.á:ilh.tó — s mist termé«icti Ugjobb*) tiszta es hatályossága állni cliiuíc.-í szór — a leghathatósabb gyófysróvel bír me''l tidóbsjok, görvésy. s5«ár, fekék, Wrklütéaek ellen E^y palaczk "ra 1 frt, gyáo-raktárimban Bécs Hea-mirtt S.**) va amint az osztrák-magyar birodaium legtftbb gyógyszortá-raibaa és otgyobb füszerksrC-''kedés-ibeu.
Nsfy-KaaúsaB kapható: Hélu» Jóaaef. l''rág-r Béla vyóüysz. uraknál, üoa«af«id Adolf RoaeoW>rj{ Ferenrz füix.-rkere»ke<lé»eibOu. — Vtrazt-don; Dr. Haltér A , L''Ilit Ed. gyógy.z — Sopronban: M«ey Auir. Molnár L , Heckert E. Károly, Vo<a A. gyógyaz — Kaposvá:ott ; Haboel.sy Káimán, Angusrtin ÖujTtár gyógyizorész urakná1. 3''J9 9—
*) Ujabb idCben ész''elhetá, bogy több czég — kótöns<''-g.-s tikatátlau csukAináj-olaja: uáromazügü üvegekben - Maager valódi liiztitnU Domch-csukamij-olaj gyanánt trosit. Ily rássedések ím rnegeaalásoki t kik<-rüien.iő kéretik a n. é közönség cs*k azon üvegeket „valódi Maager féle tisati-tott csukám áj-«lajjal tSltöttnek e ismerni, melyek fenti védjegygyei »Hátra vasnak, él m ''lyekaél a palacskon, caimen, dugasz burkolatom és használati utasításon a nár „Maigor" áll.
**) tTfyanot« Ktezik az ssattak-magyar birodalom sxámira sehafl"'' ;n-seni .nerozetkezi lebkőtő-gyár" főraktára, ncmkQ öuben a uew-yorki caéf Half éz Énekel „Sozodout-gyárá''nak főraktára és a semoitzi Hartenstein és társa aLegam:no*'' -g^Ar főraktíra.
GYÖNYÖRŰ ROM KATH. OÜKÜNYVEX
Van szerencaém jelenteni, hogy a köatieeteíetft. Bek* Kristóf vörö» berényi róm. kath. plébános és hira«re» mu^rj^ iró által figyelemmel szerke»atelt harmadik éa negyedik árt, az hitatoMágot elimotdito, a kath hírek szíréi aftweaitó háromfelé kiadáau: .Wi-pnyei MauatMkerl'', vétiy«-*, „^istua lelki vnrr'' czimü é$ pár Uaeetét aZTr példányon felfil a kath. hivek köat eltariact
s teljec irói joggal őrök áron ««gráfróltam. Beke Kristóf plébános ur, a kath. hirek jobbléteirt j^j. kes-n küzdő lelki atya bölcsen balátá esan iosakőnyrek saükte-gesseget, és ezek által i^yekeaott a nyelvetroatd ét fcifcia iaa-kouyvek kiküszöbölését előmozdítani.
Ezen imakönyvek megjalenéaök óta mi&deaftf. szívsmg fogadtattak és edd;tr a veazprémi, pécai éa asaMkatl^yj püspöki hatdniÍKok jóváhagyH»nt kinyerték, • máltai ki-
fejea^st adlak, miszerint e »aépeo kiállított hibátlan iaaköa/rak terjesztését a kath. hivek köst szívesen látnák.
Maaayol ■llltlkrrt ragyis lelj*« UrUloi una- 4« é^kőoyr k.r»M-tény katbolsknsok haataáUtára. harmadik kiaáás, 6t mAti »1 ae*íl«,t
azetü képpel 8-rítfl, fitbőrben, k&tve tokóac Kg«?sz bőrben, tokban ei fioom ara.>ymoUaésa«! Rgész ! 5r aratiymétaacz. caat új kereszt .... Zergeb.''rh«n, csat és diszittéaael . finomabban késritve . ...
SfllyetD- tagy bá''souyk&ióa araavaMtmia»«! 4ia»t«r»
írt 1 3G ín i.dC
frt 2.?0 írt
ín 6 — 1-W-
Meaaye «aaaáakcrt, ^ finom papírra nyomra LS-rétt, MU kU4o5 Uévisséf ösréayt, / aezilmeUzetfl kápp.-l. RwonyoiMto oaimlaaíiai Biztos Mkivazór '' íf»credik kiadás. w
Fel bőrben, tokban , , ,
Egész bór, fiacir. aranymetszés és tokban Aczél kereszt éa esatta! . -
Zergebőr disaii ¿ssel
Finomabb kiállított.....
Selyem- vagy bársonyk disziunány ■oaoye< ■aaaas^or 3í-r*tu, temérdek képpsi «»sím,
papirk. tokbas t . J * T
ArsaymeUxéss. J, tokban.....
Actél ksroszt. csattal ......
Zergebir, dissesen .....*.
Se''yem-bársony finom di»ait»ÍBynyel ....
Kit rézsáskort, vagy a kath ker.ssUoy ífjuaác imü
csinos aranynyomatn papirkötéiben, tokban ; ára 30 kr. , _ ___
ezüst nyomással 40 kr., egéaz bőrben relinp tpiraraayss»tssi»»el, tokban .00 kr. ; aezricaatra 70 kr ; egess bőrben velin papír —17—t1n étssl ás ac^él csatra, kereastUl 80 kr.
Efykázi »OOkJtfeyr. 115 egyaáai éneket tai taimaxti, Il-ik esi nos aranvmrt«séisei kássitett köuyvscsk«. ára 60 kr.
HeMkksssároaJ nalesy a bold. sx Máriát k*cy«lett»lj magyaroknak ajánlvc, ára 20 kr.
Nagy altiozat, irta Tóth Mik« Jézus tirsasá^l u.t IV. könyv képekkel ára fQzre Í8, kfitve aranynyomas^al 18 kr. "
A »2est keresztoti ájtatossá«, kép<-s kiadás irta Szrmáoyi Agosi sssot Keron.-x r. áldozár, kemény kötés, arany nyomással 24. kr '' ■V Minden megreadelés posta fordultával essköaMtetik.
frt
írt 1.8Ü írt «80 írt ÍM)
5—«.-
6-8.-
! « ítáO
1 .— 1.50 550
♦•lkai kic aa«ol ráaaoz
úoatak6
tn
frt

frt frt írt frt ás
Tisztel»u«l
WAJDIT8 JÓZSEF,
M«rrMs4é V JUhitUu.
Árverési hirdetmény.
Ollári uradalom részéről közhírré tétetik, hogy ax az ollári korcsma, - ifalnaéréai jog^l, DyilyáWK árvereiés utján, 1882 ik évi ápril 34 iái azátnitudé 5
évekre kibéreltetik.
Az árvereiés f é. decz. 29-ém rsggeU & ótMMeg
Oliárban a tiszti irodában megtarUtni. — A berleni kivá-uók kellő bau=tpénzzel tiszteletlel meghivatnak.
448 1 2.
Uradalmi tisztség
Halljátok és bámuljatok;?-
cagy brittánUexttst-gyár caődmondá»a kóvetkextébec átr»u ónáai raktár t>«csáma i ir! i< mélyen Uaxállitottaa adatik el S frt- 60 kr. beküldése vagy pedig utánvétellel mindenki kap e*y kalönösse nyoj tott éi 51 darabból álló ^ríuáafaezüst étkező »«mkdst. (msiy előbb 40 fstoa fel&l volt kapható) éz az evőeszközök febéraaradásáé''i 25 *ri( lesz jótillva és p<-dig . ''
6 aaztall kát »föl scaélpeagevcl ? J
6 legfi<u>mabb bríttá>iiaerü<: rUa »
6 tómött mar jr briitá iiaezüat fvHartt
12 Uaflnos lnttáoiaest"< kávMkM*l,
1 nebéx b* ittáuiaezüst
1 nehéz Urittinisezüst
2 e!e*anr fyorlyatartt,
6 szép masúr t»jáM«A#f. S gyönyörű fl-:oat oigkortaicza,
?i H
úi
r

1 thaaszirl legfinomabb f.jta, l ¡gea saép takar- * kart tart t 6 drb brittánlaesOst c^iaáaaáá,
Bebizonyításai, hogy ezen hirdetés mos sséóelf»»ec alapszik, nyilvánosaidra hosok egy párt az ez«r»kre menő köszönő- és utáurec-dclG lev. lekből, nelyeket én étkezőss»rcmnek s''óoya»«é(« ás ayaiékft»/-tágára vonatkozólag több évi hassuálata Után ayertem é< köt« Urs a magamat nyilvánosan, ba az ára nea tetsmk.axt miftáec költség aélkai risssa-renni «tatfn att m««k ál;a! Wráotott MkéOtMnk órtékMw «táa-zátak Ki tah^t egy jó és solid Art?. akar. a» Jotiuljot ooakit ag »fy»t-1.-n ia»greid»lési helyre:
L NELKEN brittan!aestlit gy4T fűhftkUr
Béea, TI. Windujöhiya«* Nr. ti.
Nagyon L ar ! Körülbelül 14 hónap «lőtt hozattam öotíl agy fcrit-táuiai züst garnitúrát, mulylysl teije»»n méf rtgfdt »Ufit* ét kérek ezúttal még egyszer egv küldést belő le hossám jnttatai. Ti»stel»«tei K lein-Sch el kénben ( H>áélyorsrtf.) K»rneng»l Simon,
•r. I elkecs
Mélyen tisztelt Nelken art ¿o az 9n gyors brittáníaezOst kttláését megkaptam és relé te joaen meg vagyok elégedve. — öa «géss joggal hirdette hogy ez nem széd>lfés Legyen saívft» askaxc «ég igyis « fent em itett késaleUt mogktttdeoi Laiw *ei«>4ch lovag Létarne Mr.
tauácaoi a cs k. főhivatala/U él pénztári ndrarnái Grásban.
További vannak kösaínetayilván.^aok és Otdrendelések a kővet-ke/S arakt l: Vilnssr, g 4f Pálfy-Dauu SiOoingben. Prack Károly Kottában, WauUofcuma F»td OS- kir. adftvatali adjookttól Jamtuubsc. íí»-rett*r K.jetiatól TVÍ^tboa, -DieM em. K|r. postamestertől Hostovíesbao. Sev»lmsyer cs kir. c«eni'' F»lhcdt>rfbaE. Ordf Forgá« TltzUtápor bríttáni
i lórt&l Buchersben (Cs« bonszáf}, Salaer feraocz ¿«b Káro^ q»™* 9+í táTl \ > liltt
. na eacközém dámára nagy qposaagbyi 15, kíért
«Um ^kapható. Óriási megr»a<Uié»-^ Tég«u k^taf^t a «tirtftt* ; »fkg. t
yagj-íjurtzsán, ij''oaratoté a kiadé tclajdooos Wa)4it«« József gyorssajtójin.
—-
SMJY-1M2M, mi. deczember 22-én.
«rr
ffM: évr*.....
fcíi evre.......
aogred érre ..... Egy szá-m 10 kr
102-11* azáj
8 ía. 4 .
HWOETfcSEK
K hjjAboh petitsorbkfi 7, másodszor 6 t tolnden tnribW s<w,'' !- kr
NVILTTKH'' K.V soronként 10 krert vetetnek tfi
hím''iUí. ¡llft'' k rnfiiilen
rt&n i* t;ret#«d6.-
ZALAI KQZLONT
I
Hüszadik évfolyam
A lap wellemi rés«ét HWí k^zlerr^ < nyek k iierkesxt&óz,
''•njMF rétiét illeti közleménye», pedig 3 icjijóbnr bérmentve :o<ér.<»ndők : N" A r, Y K AN I ''/. *> \ Wlassiesfcá^
lierro--ut*tU-E leveiek b»a.k :sinr< munkatáriiklú. í.gailtjtnak el
Kéziratok risxxa nem küldetnek
Nn^-Kamzsa varos kei) fc&túuvt«uxfc. ,oaev kauizsai öiu. lü/.oitő-csrvl«** a ,-v , , ;___v . .. , . , ..
. » - • a • „''y Nt. ''^Kt-ufUB; $ ipnrtun-t*. „ nagv-¡<aiii/.$ai takarékpénztár*, a ,zalainegyeráltalános tánftotestuie-
* «nagy-kaPMtóri kisded m-ve1«''" egyesfllerV n nu^-k:in»z*ai ti-zti -önse-''é'' /t. .»vtwk-f/P-• «... ^ ¡ • • . . _. .. ...
/m ..»M.iKt/.e. . a. ,N<>p TiI ere-^cdeiíui s iparkamara nagy-kanizsai küi valasztmanya - s tobo megyei fe varos
"eycsfliet hivatalos értesítője.
Hetenklui UL.de r, vasárnap- < csfilöríökön 111 e^jeíen<> vegyes uruiurn lap.
>fí II
Eíöflzetés; feibivas
„SALAI K&XL&ltY"
1882-kÍ hnasonegyedi * érfo!" amára
- agadhaíattan, ho*y a napi lapok
szaporodásával s gyorsított m^gjele-ne-evei kissé háttérbe szorult a vidéki *ajto tekiutéiye s "észben meg lett törve ereje, azonban e körülményt enyhíti a vidék egyenes ¿rdekéntk Képviselete, nőt rokonszenves áTlapotra emeli az a tucat, hogy & jpöcziáli* belyi viajouvok 0UödmKiU)D követeld • yiirásos megjessóiéeét, mind olyan tárgyaknak, melyek ar ^zásrn? lapok ba; nem sieüozheulK, de a vidékiben — íli. e ¿örüvűiétty aazaliai
• fic-i^gé leszi a helyi iapok lét-.gá*>»k btztoaitaaát
S e biztosítást aáhatja-e nagj obb ¿arancziava. ma^. miat e lap múltja, f lap aziv éieierejt
Az wgyeneu nyílt felelet: Nem!
Lapunk január 1-én a XXI-ik évfot)aaituM. lép ritka kor a vidéki hinapirodaiombac és pedig e tekintetben a hamaéik bei yen vagyink kettő van pár ő-wei előttünk. E^ép iao alatt hány lap született, hány meghtui s most haoiy tcagóaik ''.
Nincs okunk csüggedni, mert a jövőt degérdfcmii olyar. iap_ mely komoly "eatirnral, nynsron^ wüidel^Bi-tsei s V^a-rá«;?;'' 3zakadal^atltl,
szolgálja azt a kört. melyben husz év uta él. hiven ecseteli a helyzetet s függetlenu. muráik.
Azért bizalommal fordulónk t. k"<?.önM»günkhő2 a to^ooi hazaftas p.-tolásért, bogv csflggedést nem ::. -»f ha.&Jhassunk pályickoc
ElMzetésí kr az erftii^ ■
Jan — tlec*. egész évre . . i frt. Jan— joH. fél évre ... A ^ Jan —mart. Hegyed évre .2 r
Melyet vidékrőt >egczéauerübb, staaLai^anyOD kükleni. j
h-tleti. egj >/.erü szavai szivéből. neme> lelkéből eredtek s bizonyara mindéi: jelenlevő érztVit tolmácsolta. Azután felsorolta a gyűlés teendOi:. első 3orbau az elnök válaszust, azotán ajan á boWogult Molnár Aladár exn-.eKe megörökítését t véére az igaz-gat.j tanács kiegészítésér hozta na pirendre. A gyűlés megkezdésével a fa .adhat la a és Duzgó Szilasy Aladár budapesti tanácstag emelt szót. melv-uen a g}üiés nevében köszöneté! fejezte k: Öcsy László elnöknek az intézet atyai buzgóikodá^aért és gyönyörű emlék beszédéért, mely egész terjedelmében a jegyzőkönyvben megörökíttetett. Kinöknek Jókai Mór iett egyhangúlag megválasztva. Ya ióban ez állásra aiig lehetett volna az or«zágoan alkaimato-abo iérfict :neeuyemi. M naeuütt Dagy horderejű befolyása erős támasza le«-'' a b.-fO-redi szei-etetházü*.;. Továbbá közakarat;^. e^natározutott Molnár Aladárnak emléket emenw a szeretethaz területén. Országoí gyűjtés foe rac-e-indittatni mely a szeretethaz :ga/.-gató-tanác- kör bói fogja eredeté'' venni. Ha valaki megérdemli, hog emléket emeljenoic meg örökítésén ugy bizonyára iloinar Aiadár Zi. ki egy rövidre szabott alatt an^ nyit faradozott. hogy sok emberélete túlhaladott A Budapesten székelő tanács aiegészitieu-tt G-öuczy minii/.i. tanácsos és Íínnrik az eisi
magyar általános biztosító-tár-«asag
vezérigazgató egyhangú megválasztásával. Végre elhatároztatott az alap szabaiyofc modobitasa és az íutéz^ ujja szervezése. A gyűlés szíréivé? kéz-;y.oritások közt osziot: fel. A privát conferencziák azonban még sokáig fuiytak az intézet anyag: támogatása fölött, mert nem csekély íel-ada: 6 > gyermeset úgyszólván sem-niből fölneveli. Hog} mivé válik jlí az eihagyatott árva koldus gyermek, azt csak az tudja ki ez intézetet ismeri. — es tiszta lélekKe!
elmondhatom, a társadalommal oly munkása jöu ki ama szegény intézetből. mely annak diszérc válik. Vajha az ország iok iiy intézettei cicsekedheluuk!
9 ?
A levelező közönség ti-
flj elmeüe. Az egyetemes posta-egye-
sület tagjai áitai eifoeado t hataru
zat következtében lodü. evi jannár
jo 1-en bárminemű aká- - •• 1 *
aKár ajánlott leve ez meiy hiányos
téves czime miatt ennek kiege szitése vagy ht-lyosbitése végett a feladóknak v.s-za.-. uiaetik. — midőn .s.egészített ^gy he.yesbitett czim-mel ismét & postának visszaadatiK: nem utanküldötf levelezésnek, hanen-uj küldemer.ynek tekintetik — s ennélfogva aj díjazásnak is lesz a.a-ctve.
Jé*,) zéke
»ron köMegekner.. me.jek népoasége az 660 évi n&pazÁmiálái azerint a 10,000 lelket meghaladj*. [A tényiegea az^i^álat-oan levő cs. es kir. katonaaáx és a m. kir. honvéd*^ nélkül.)
A község -A megye
IU e g D e V 1 lése

Régi es uj előfizetőink uok. ha még nincs birtokukban a fensége.-koronaörökös pár kitűnően «ikerült o''aj?zinnyomatu arczképét vidékre bérmentve csomagolassal együtt 3 frt 50 kr, — kedvezmény áron engedjü^ ál igen díszes araoykeretben. Nem előfizetők a két pzép kepet 5 frt bolti n-yn kaphatják meg.
H;-defésekeí gyorsan és jutáuyo ;an kuziünk.
Tisztelt közönségünk további >cses pártfogását miaón ujolag kér-uk- hazafias- ti<z:- .ettel vagyuirk
W1JJDITS JÓZSEF
köayvkereskeaése.
N. Ka
2''Iíili \V,Ktt«ÍC8-t):ÍT.
:*a!a Oü-Ffir^d 1S81. decz. 12-Az ilvénkor egé-2en elhagyatott, csendes Bakton-Faired dpcz^mb. 10-én éiénk mozgatom színhelye volt, kabátos uri embereket leheteti .átni, kik magán fogatok, vagy bérkocsikon érkeztek a mindin* ganuyian a kávéházba sieties. Otá emu arak nem n.ulatnj jöttei ice s kegyelet es emberbarát: szeretet gyüjtö''te őket egybe: ide. e za -''alan magányba. A »Szer-jtethaz -igazgawítaü^^ai nagy »gyüléaré jöttek öeaze. JBzek é,éu áii a fá.-achafsflan mnnkás. sz» ple''kületü flesy íjász,''- ez hfvu ^ket össze e.nöatarsat kea választani a meírboi-c ''guit. dicsóemlékü Molnár Aiacár helyett. K helyet kitölteni nem cse-sély dolog, mert bizonyára annyi: t(^s2, mint ama jótékony intézetnek lelket, életet adü 8zép számmal jelet. teK meg az ország külunbözó -"é szeiból. mindenk elhozta e fontos -gyért meiegen aobogó szivét. Écsy László elnöki beszed^ber. üdvo/öite a tanácsot s mielőtt a tanácskozást megkezdték vulna az elhunyt elnök fölött mondott emiéi:beszedet, meiy va uban könyeket csau meg a megőszült tagok szemeiből is. Mesterké-
B-idape»t
j
IMxaüadkn 1 i >i-br-czco
H M Vas,
Fotíony n.ecsaé''me.
Arad
Temesvár
Csaoa
Nagy k''«rau
M»kó
Kolozsvár
Brassó
Szeo''.es
Pecs
Kaaaa
Sz. Fehér var
( 1
Z jmbor Misao.cz Njiregy haz ^ Fe''Ojryháza
Pesl P.-S.-K K Ceungrád Bacs-B. . Hajdú
Csongrád Pczaouy
1 . x .-o• 1 * ui«.
A r ad Temes Be a és Bihar Ca«nád Köloz* Braaaó Qauográd Bárány a Abauj Fehér
Y P.-S K.-Kon Bacs B Borsod Sz&üolcs
P -P.-S -K-K.
3óö551 73675 61367 51122
50966 48006
35556 33694 32616 31324 30063 29923 2956-i 28712 28702 26097 25612 24872 24693 24319 24102 23?: 2
Soproii Sopron
Béicés Beké«
N. Körös P -P. 8.-K.-K. 2^7''iv
Szarvas Békés ¿ ¿i» ''4
V''ersecz T.''-mes 22H2V
Ja«z-Berén v •lasz N Kuu Sz. 2 i rx iT
Újvidék Bacs-B. 21 ''"■>
Mi«átar Ja''i N Ku»-Rz.
j Z la Bacs-B 212»«''
| F ''i^ie —
tay úr G} ór
Eger Heves ¿OtifíV
N. -Kmind* Toron U 19X4..
Ss.-Németh- S/ atmar 1HTOX
IN Becskorca T.-.-rontá^
N-^zebec Szeoec
Baja B-cr B 1924 l
H -Bö^aorm. Hajdn 1903ñ
N. Kaaiaaa Zais
Szolnok .lasz N K. Saolr
Gyula Betés
Oroahaza w
Csongrád C»oDgrad 1"
Pmcsova Toroc ái 11127
1 Gvöngv )F Hevet 16061
T.-8»M.ai. Jáas N.-K.-.s» >ln 16048
Karcsae • 15825
KaloCm. Pest-P.-S.-K. K 157H5
S.- es B.Dac_ F. Hont l''-2t>o
0 Becse Bacs 0 15040
Halas Pesl P s K.-K 1503y
Pápa V eczprCit: 1465-i
H.-Náaás Hajdú 13M57
Vácz Pest-P.-S.-K -K. 13*9«
Komárom txonsarom UlOft
0 Kan.zaa Bács B 13069
H. Ss -boaalo Haic 1303í*
M.-Váaárh. M.-T''.-rda 12935
AroasaálUs Jász N -K_-Szoin. 12794
D. Földvár Toma 1272*
Veaap-ém Vesapren. 12675
N.-Károly Saatmar 1252''-;
Moháos Baranva 123«:''.
12U42
Apatin líru
Szegaaárd Tolna 1 !94M
Újpest Peat P.-S - K-K 1 töt^
Ungvár Ung 11373
M.-Bérén y Békés 11H6«
S.-üjhely oempléc 11264
A''bcn v Peat P. S -K.-K. 1 1 lHfc
K.-St.-Márt. Jaaa-N. K. 8*. 1 H 55
Páka Tóin a i iO»6
K.-Ujaaáiláa Jaas-N.-K.-Sa. 11083
Mindszent Csongrád 10^09
M.-Ssiget Marmar)« 10WÓ2
N.-Ssocnbat PoiSODV 10^24
Szom bath. VlUi 1UÖ2U
L>oruasma Csongrád 10652
Nagylak Csanád 10646
TARCZA
liaráesü«é> aa^n.
Kunyh''bi ei Mérvza77»«. . tá) i
^•snt karlesocr
Hiveü beialaia
ltr is, ii
S16'' íz * í-.
.hozetflataa
Sf-ut ksr*«pooy: osvjs i''
l''.aiiuk a» oj. Mlr.''.hi "oltia l»ub»n-Klfsóé »
>''«ltuj saosnoroau. Ajixte mi:|U Oaahatoú ra;t*
.''.lotott~~lnte:
8t<*>(. imeáe.oQr napi»
Lc IU.li.cL
Fit zOrget a tit-lkéz ;
Lát a tmt ka KSísrt
Ue
Kftic 11 ónak azt uaji''^
, Hoztu
S*«at ka-^•^oIJ) napja
Tál a ü^k«
S íme itt az 1«U.-Ü !
Most La y .wiiiK -
fCéne leríni í''.te:
Vag- ravasiaak Mo,y azt kangortxj %
. iluzott Iktcn
•Sxer.t karácsony uapjs ''*
Tél a ÍOiuói: Voha Meséit. A nagv éj ne*
Jatt ei e vila.Tr^
Hixcetí i>
i.»er acgyal »jaa
,9osoa lité a''
bssot karicaosy napj« 1*
>''6ld « eg ört: Hát csupán x. einuer l-egyii olyas Mint a jeges t-Qger S -m. nem ! rí is H«t es énak kaat.<z ,Hozott la tat Sn.-nl karácsouy
MIHÁLY
Az elmeb^t^e.
Be»zély. -
Ir''.*: Szommer Sándor
1
j Stigoru keoéov téi : saéicauna ural-
| koc . aioasz- v.^ctuu, a ta* itergr. pat-1 fcogtak a hidegben. Ax tiszta volt, a hold iemosoij-jja a tőidre ée tovasietett ut-1 jár kiaerve milliónyi csillayok által.
A falu -ré^én o^y kis hár.ikobai: »<•«: egy mécs v.ia^t» látszik, lüílyaek pieiúgo fénjreuél két ieáojkf-dnlgazik a rokkán; ''-c^vik szorga. masaüb. mmt a májaik, — a-;m ¡tavarta a kitér etiea icat-iidat; — gondolKoó taü, hallgattak és j dij rozt» . ji hiogt-nye» azouaban ciM.it .ié-hftny roz''an: bútordarab volt, — de isz-l ura.aodott mindenütt; csal a kan-Idalit azat a tü* hiasyaott, meiynoi. mc-iogéníl a aze^énj- árvatt foiiiOitn«. lek. voitt kuxoobea ia hiauy oaao ruháaottder-(M-. tagjMKa''
Testvérek valának a minő kél &i-| i«cvet!
Ai egy ik egy ha! ványarczu leány k « |aürt hoUófurtőkkai ot oagy szende ket. szemek icel, mái a aromán betegaóg nyoaa
itt-aia, — . másik q.-k arcaarakiU/faher érúakö« vonásokká., üaivaoy pir-al, — '' T>iatha te ég vér egyetüJtek volna a aoy nalkmot haia*. éüaaiti a :ec égw ^aga« boa : k«i- Mi^dkatw a focdviaaias áit. i
I ermússeli aaepaéggei volt megajándé-
! aozva.
Idóokáot észrevohetó oortadaly éa
''ázkodás fut végig egyiken, va&ry maai • <od; a hideg nkgy éa ninca ho» m- leged-1 aiök, -rr ax abiakocaka jágroasakkal van í Derajaolva.
A barná aaápaég e^y alig 16 éve« ieányka, — ki ket evvel volt ifjabo ro«l ! lette üiú testvéré éi — egyszerre oiéb-> ei: a keoderfoitaiat. felveti h»jdu» fejecs-! ke melyen feisóhajt és az olajmeoa fé □yeoe bámul. A maslk részvéttel pillaut testvérére a keb''.ébó! kitörő sóhajt elfojtás igyekszik., ismét tovább d -Igor:* ■•» hangk''.. — de sz.ve vérzik.
— Nem iázol Irén? — kérdé most a 3*roa »aépaég.
— Ntm. kedves teal vérein, nem fázom. — hiszen dolgozom — viscunza a másik.
— Jré-i! én sweaen Hteüg^em kendőt'' - muada isméi az «¡»íj,miközben for«j.iáuyos kendéjét ¡o*iciira venui váilai-
1 roi - te ''.uusebb vagy naiam.
— De te beteg vagy Irm* ; w»cü | n ».g; bb asükaéged van rea.
Irma tagadólag rázta fejét os ''eat i vérének átnyujtá a kendőt.
— Tévedsz ha hiszed, hogy betet-vagvok : »• edd a kendót. nekem nincs szük
jaepem rea. Te fáao.
— C^aa tartsd mag*uüá.. — mouda 1 Ireo. m:közoen a icondót visazaaaa -
erea pihenni, te mar álmos fogsr
>i<sa
— Éc álmoe''-'' ah dehogy'' se»''-.ek neked dolgoani, ö ogy megkereshessük kenyerünte''.. Igen kenyerünket, a iegi-rigylendóbb Kenyerek egyikét, nemde? — mondá gucyot hangiolylyal.
— Lnv igodt Irmai nom egye dú. áilnak . világon, aaik ily keserveaen Keresik aer.yeröket. Ne sugolódj ai Ur a-<ara a eliec : nyugodj meg az Ítéletben, m-jiyet a aore reánk mért
— Hiaa én mindenkor oly örömeat d. józtam, faatam és éheatem. amikor tué i^m, hogy miért teszem aat ? de mióta
ank, a leexedvosebb anya a földön, 015 Künn fet-zik t kem4ny göröngy alatt, Riii - yot no> f*gyo* hó ta''car, — oh ir t- ! én azó * megráitostam; se anyám s f.pám se 0: hon. m Most érz-ns csas gy caakug-< -n fázom éhezem, dolgozom ó- — : betét r >-?yok !
— Irma! ha mar at ég megvonta tőlünk ast. akit e fóidón i-gjooban szereltünk, — aze-essÜK mi egvmáat hiv«o
igi4T.an hogv - potoina mi nagy rwzteri
seg legalább néni ig ínyh ive .egyen, hogy a oülö! szeretetei - testvér: szeretet kiesé pótolj».
— Ilit« én szerelek Irén; — df »inain mégi« hiányaik Idősebb vagy nálam. de anw.nn szeretetét dth tudod nerr v*gy hiv-U 1. poiol«ii.
Irén n.-m vk.*ss t tes''vére - sza VKira; némaa raegolele éí m-gcsótOit
Iima p-dig vjszoDtnu » testvér- csó ko!, gvengec — a hid-igtói xék — k^se:. végigsimít* méltóságleiies h"m:okán. miközben gyöngyeaep könyek peregtek vé gig sima arczán Azután feláilt é* közére .Amasztott fejjel lépdeli a siobácskában, kísérve testvere ráM«»áttelt wemc által.
— Irma, »amet tája fejedV — kérdé
Irén
— Borzaszi^ac Jóanyank meg yó-gyitnatsa.
Moat as ablak ho« ment éa forró fejét , jaj es ablaktáblák» Uaaaata mig k&r-
me:vel z léfrózsaaa; aarcaolá éa kitekin tett a holdas éjbe
A bakter risenkettőt kiálta.
— Mily gyönyört ur éj, Irén ! — keadé hoaasabb oaattd ntan Irma, — mily kellemes lehet künn az ncaác
— Caak maradj it*. aedveaem, hideg az éj és megfog ártani ^e beteg ragy
— Éc ragyok bc.eg? Ai nem i^az Irén. Én egésaaégesebfc r«-gyok naiad egészségeseob bárkinél - világon Igai is ; minek nekem a betegség ? nem tudok éc nélküle lenni ? képes Unnék beteg állapotban at élet vihara-ai mogkttíden- ''( meiyek meghunyáazkocoroaaián^kec simrJnak íabaimboz. Sajkában U.nek » felkorbácsolt oceánon és én gjőanék: mer'' k tengeri szörny feiét széthúznám evezőrr. noel. Traueyi vania bércaeit megbiruám ugatni gyökereiben : egy 5kftl< sapas —
<•* láoaimbos halomra dől aa ege«« beg* láncaolat Itfamám Éorcpa hegy»eg«it, Ianczra fűzném Tranayiránia havasait. » Ka-Di''.okat, az Alpeaeket a Pyreneiket. a _>aikaiit és micd-mi^d amini »orb-n kő retkeinek, azután 5aow-kÖtném t lánct fthert. e/t mint gyeplőt kezem oec venném nraikodaék felettök, rabommá tennétr. Eu- pát, a» egész rilágo: éc ha aa elemes <».iara kelnének elleaem éiif«ilaj "adsár
ga róhatnának meg, ekkor msgráptanan
Iá- «gyeplőmet te m egéa^ E^ropátate-ger&e ranianam i És mit nyernék Hegi ób*jom taljea?desbe »sunt Kbb»'' láthatod, hogy nem vagyok bewsg ! msrih» beteg ¡ennék, akkor nem bírnék ily óna-i
erével.
— Szege ny elmebeteg
— anttogá Irén. Aztán a beteghes lov ledétt él hoaaásimulva békítő eg folytsU
— Fa töd 1« Irma mi uár tété u *
Hü szadii étpolyam.
ZALAI KÖZLÖNY
BECZXMBKR it-te izii
>z.-Tamás Baca B. 20609
M -Köveaa Bor»o<i 10606
r.raekujvár Nyílra 10584
N.-Szalonta Bibar 10403
Dettva Zólyom 10320
Dévavanv« Jasz-N -K. Sz. 10184
Maja* '' Peat-P.-S.-K. K. 10263
Gyoma Békés 10160
Eperjes Sáros 10139
Miava Nyílra 10018 Az orsr. tn. k. stati&zt. hivataltól.
A vörös-kereszt egylet Nagy Mjui izmai.
.Nincsen semmi uj az ég alatt " KAzmondás.
A folyton működő ée az érdekek Hzolgálataba szeg''/dött ész a módok és eszközök ieg''oorzaastóbbjait fedezte föl arra, hogy loitelt czéljainak utjaba álló minden akadály fölött győzedelmeskedve haladhasson előre. Hányszor jelezték már «•anta térek en a hullák ezrwi az érdek útjait és hányszor lett a jog és igazság ezava h gyilkoló fegyverek által osztott vérten-gerbe fulasztva, hogy hullámai fölött » nyers erő és furfang ülje meg diadalát.
Midőn az esz igy gazdálkodik és ál-(i zatul dob oda mindent »mi sz^miusai-ban akadáiyt képez: a sziv megdobban es rgy hataimas érzelem szüiemiik öenne: részvét, a. kónyórület érzete, mely gyöngéd kézzel közeledik és eayhitó baiz«»-mut önt az ész harcsa okozts (ebekbe, részvéttel köríti azokat és a szeretet melegével szárítja fö. a szenvedéseit altai facsart kónyeket!
Ha nem működnék az ész s ha nem teremtene érdekeket, nem volna érdek-lixrcz, nem tömeges nyomor: — as a asiv nyugodtan, pihenve végezhetné feladatát, mely azon szervezet föntartásábau öasz-pootoaul melynek szolgálatára teremtve van
De hát ész ée szív mint az egyeseknél, ugy a tömegben folytonos harczot vini vannak hivatva és a kettő között fönÁlló viszály szulotií-kin t ar ész okor.is nyomor enyhi''.osére teremte a sziv a könyörületesség intézményét; a jótékony egyleteket, a , vörös-kereazt^ — egyleteket ! (
Czeja szép és nemes! Kellene hogy [ ezeu egyletek minden tagját szép és nemes érzelmek vezényeljék e cze* leié!
Ée mi: tapasztalunk mégis ?!
A viszály, az egyenetlenség m^gva termékeny talajra talál ez intézményekben ifi ugy. miként a tiss''-a buza között buján tenyészik a konkoly!
Gyomláló kezekre van tehát szükség. de ugy; hogy a gyommal együtt ki ne tépjük magát a nemes növényt is !
Nálunk a . vorö6-kereszt" egylet
aiatt es tömünk kell. bogy majd megsárgulva lehull, mielőtt üdvös működésének jelel adhatta voina!
Hogy m^k történtek eddig a v*:aazt-many kebelében, azt az érdeklettek tudjak, e hely eu szellőztetni fb''iö-ileges. sőt indiskret is .enne!
Szóljunk inkább arról, mrkéu: lehetne a
megbénított mvködóeta vibzíl. vok zsibbasztó hatása alul megszabadítani !
Viharos jeleneteknek «roit tanuja a múlt vasárnapi választmányi ü.és éc a tuicsapangó szenvedélyek hullámain há-
nyat va higgadt gondolkodáaat alig ment heté meg valaki; azért jobbnak tarlom, ha a helyen, ny ogodt kadélyiyel mondom el azt, amit az iagalmak pereseiben ottan el sem mondhattam volna, vagy elmondva talán figyelemben sem réase«üu volna !
Ne vigyftk — amindannyunt által szentnek tartott ügyet agolgothár*, ne feszítsük föl a szó legnemesebb erzelme által termett intézményünket I
A részvét, a szeretet csak akkor bír belbecacsel, ha minden érdeklői menten, a sziv legbensőbb melege által keltve önmagától jön és jó''''é e, jutalmat nem v»r telte után !
X-n-k vaiódi rétzvét keltette kö nyörüleieasége Y. szcrencsé-lennek épen annyi enyhet ad, mint a Z. jótékonysága, — nem látom be tehát helyesokatannak, hogy miért válogassunk abb.»> : X. vagy Z. legyen-e megbízva a szer- t kifej«zé sének végrehajtásábanI
A válás/tmány által in-gválasztott tisztikar a fölmerült körülményék folytán állasát la-tbatlannak találván: beadta le mondasái !
Meggyőződésük szerint cselekedtek.
Eljárásuk nem johel kifogás alá.
De az egylet működését továbbra megbénítani, sói -— talán -- »z egé»r egylet létezését kérdéssé tenni azáltal, bogy az egész választmány lemondjon ép«n ol erőszakolt, mint h-;lyteleo eljá-járásnak tarlom, mert ez semmi helyes ok állal nem indokolható !
A választmány tisztikarának megválasztása kizárólag a vál»s*tm*dy belügyét képezi ! Az eddigi tisatíkar nem érezvén magát a bizalom teljes mértékével birónsk. lemondott !
Válasszon tehát a választmány újból liszlizart s aztán a válasz ''ás eredményé ben nyugodjék meg mindenki, aki a jóté konysa : gyakorlasát n-.-m tarljaazeroelyes ambíciója egyik xódjánuk és nem tartja „sport"-nak !
Mert ha ilyen dolgokból is személyes kérdéseket csinálunk ée piaczra visz szük jótékonysági érzelmeinket : ugy az egyedüli méltánylás: a segélyre''t«k néma hálaérzete helyett, az árul>«bocsajiolt kö-nvörüleiesaégért legföllebb guny és sajnálkozás lehet oazlályrészünk !
TOMCSlNYI.
ber hó 7-éc 40,7% szám alatt kelt m. leírásával arról értesíti a kamarát, hogy aa osztrák-magyar pénzértéknek a román vámhivatalok által frankokra történt át számítása körül felmerült panaaaok orvos láaa czéljából a román kormány nyal na«gegjezés történt aziránt, bogy jövőben a franknak a mi pénzérték üokhos való viszonya minden harmadik bónapöan az előbb befolyt három hónap átlagos árfo lyama alapján fog megállapittotní.
A mi esennel az érdekelt körök tudomására hosalik.
Kelt Sopronban. 1880. évi decz. 3 án A kereskedelmi és Iparkantara.
az iméot pacaszkodál főfájásról, pihenj meg 1
— Most menjek pihenni? most? Lát nem ¡a''v d itt künn — ée eközben ki-muu''.ott a ezabadba — azt a kavargó havat ? ez engem illet; a terméaz-jt hódolatát fei*i; ki ez álul előttem. A szél megindul, hsliod siviio hangja; ? üaliod mini csapja a falhoz a ny;tűit ajtóezarnyakat ? Nem, nem kell. a hangok közt haliom anyám hangját is,oh eked vesazép hangot, mely engem oly sokszor elailalottós felébresztett Megyés hozzád szereteti, ef yetien kedves jó anyám! Azonnal nálad leaaek. A szelet küldéd kalauzul? Szükségtelen! hangod uláx rátalálok a rendes Útra 1 Megyek, megyek ! azonnal ott leszek !
A szerencsétlen beteg egy szekrényhez sietett, egy szórkendőt vetett magára .és távozni akart. Lréu viaazatartá.
— Hova mégy Irma ?
Irma mereven szegezé ÜTeges-niett szemei: test vérére ée kérdé:
— Ej vagy, mit akarsz?
— Ec Irén vagyok, teatv éred
— Testrérem V nekem nincs lestvé rem azélee e agy világon, csak egy anyám es ez is a mennyekben van.
— Hat m r nem is ismcr«z reám ? — kérdé Írén, miközben testvérét görcsösei átkaroiáé* keservesen zokogni kezdeti!
— Eressz auyásahoz ember! — monda Irma őrült szilajsággal éskibonla-kozva lréu karjsibó <iis7aitdt és kiáltá — nincs hálálom, amely visszatartson 1
Irén őrült testvér? után rohant, ki hihetetlen gyoraaaeággal szaladt a fala házsu között, asntáe a mezőkön.
Egyszerre megállott és visszatekintett es iáti*, hogy Lén lihegve fututaana, de nem tudja utolérni. Gyoraan: leveté kendőjét és utánna íntó testvére felé hajtá, mintegy megakadjoaci akartf a fniáa-
a soproni kereskedelmi s iparkamara köréből.
Hirdetmény.
A m. kir. földmivelcs, ipar s kereskedelemügyi minisztérium f. évi október hó ?9-éu 34.306 szám alatt kelt leirata kapcsán megküldé közmunka ée köz-
lekftdéafiorri --l- - — cj "
ko.oua területén fekvő ósszes vasutakra érvéuyes üzletszabályza''.h^z adott I. és Vr. pótlékát, melyekre mid''u ezennel fel-hivnók az érdekelt körök figyelmét egyut tal tudatjuk, hogy azok kamaránk hivatalos helyiségében a render hivatalos órák a lat'', bárki részéről be''.-kintbetők.
Kelt Sopronban, 1881. évi decz. 3 án.
á''23 s*. ... , ,
■JggJ- Hirdetmény.
A foldmivelés. ipars kereskedeiem-Ogyi m. kir. minisztérium f évi novem-
ban as őt üldösőt Majd megfordult, a temető felé rohant, & bokros ke.-itéeen át-veté magát; par pillanat alatt egy sírnál megállott.
A asél üvöltve járta be a vidéket; hid.-gen hatott a szegény being testére, mi csak hiányoaan és foszlányokkal volt betakarva. Sötét hajával k oaaalva játszott a szél, majd ide, majd oda osspkodu.
A airná. isméi viaazatekinte amerre jóit; Irén alakját látta feléje közeledni''. Gondolatgyorsan rúgta azét az elótie elterülő sírról a havai, őrült erővelazakila fel egy fagyos hantot, meztelen karát magasra emeié éa remegő, de tiaztán érthető airó hangon kiállá:
— Nyomorult lény 1 egy lépéat tégy még és a halál gyermeke vagy. Miért akarsz, ismeretien iaegen. nemea tervemben zavarni ? irigy led tán, hogy rövideaen anyám karjai kost leaaek? Viaasa 1 . . . egy lépéat ae tovább, te pokol küldöttje.
Irón egy lépéat aem tehetett tovább, különben a halál lett volna meréasaége jutalma.
Az őrült letérdelt anyja airjahoz és imádkozott; néha néha értelmetleu össze függés nélküli szavakat hallatott.
Irén észrevétlenül osont egy airkő höz ós igy közvetlen Irma háta mögé került, ki még mindig görcaöaen tartá kezei közt a kemény fagyos hantot.
A sírkőhöz dőlt ee fejét a kőhöz támasztá, nem akarta testvére imáját sa '' várni, nem akarta őt hirtelen megijeszteni, — várt kedveső alkalomra.
Irma hirtelen "megfordult ée Irén alakját a sirkőnéi éosreveite; anélkül, h?gy parányi időt is vesztególt rolna, felemelte a halálthozó hantot, teijea erővel Irén leié sudilá.
A szerencsétlen őrült nem tudhatta, hogy az teatvére volt; mint elmebeteg senkit aem ismerhetett mag.
Holyl hírek.
— KíturUetéx A király Porbon-aaák Endre nagv-kanirsai aótárnoknak nyugdíjaztatása alka''mabol sok évi hö szolgálatai elismeréseTil a koronás arany érdemkeresztet ad»mánvosta.
— Horváth Lactri » zenetársulata 9 hónapig tartott külföldi utalásából Nagy-Kanizsára érkezett. A két zenekar egymás mellett itt nem élhet, azért vagy fuzionáljanak, vagy szokjanak meg a tengódéahez. A jani/ár 7-iki és 25 iki vígalmakra ugy ért-sülünk DarÁss Miska társulata már szerződtetve var..
— Sy1ve**terext. A nagy kanizsai társaskör 1881. évi deczember hó 31-én aylveaterestéjén saját helyiségeiben tombolával egybekötött zártkörű ''áncz-eatélyt rendez. Nagy-Kanizsán, 1881 évi deczember hó 15-én. A bizot''ság. A meg hívó másra át nem ruházható s enne előmutatása mellett belépti jegyek kaphatók f. évi decz. hó 31 én d a. 2—6 óráig a társaskör helyiségében és este a pénztárnál. Belépti dij: személy jegy 1 frt. csaiidjegy 2 frt. Kezdete 8 órakor. A tiszta jövödelem a zongora beszerzési árának fedezésére fog forditta''.ni. mi végből a társaskör t. tagjai és családjai tisztelettel felkéretnek, hogy a tombola tárgyakat szí vs adományaikkal ki.géezi-teni szíveskedjenek; — a tárgyak átvételét ifj. Fesselhofer József ur voll szíves átvállalni.
— Meghivás. Van szerencsém uraaág''okat, folyó hó 26-ik napjának d. u. 4 órájára a polgári iskola ieo»helyisé gében tartandó közgyűlésre tisztelettel meghívni. Nagy-Kanizsán 1881. deczember hó 20 án. Dr. Laky K-istóf m. k. Tárgysorozat: A megerési''.ett alapszabályok felolvasása. Az alapszabályok 7-ik §-a értelmében megkeresés" a megyében levő plébániahivataloknak éa !iasteleteaaé-gek, ugy rabbiDa''usoknak. a családnevek magyarosítására vonatkozólag az ima-könyvi kivonatoknak és családi ér:«si-
tíknpk a oonmellett csakis a névmagyarosító társaságok számára és megkeresésére ingyen ieendő ki adása, szükség esetén a vallás és közoktatásügyi minisztériumhoz megkérését a névmagyarosítás ezen íőakadályának elhárítása iránt. 2. Intézkedés egy „szer kesztő és felolvasó bizottság"-nsk az egy let kebelében leendő alakítása, az eszmének terjesztése s a névmagyarosítás körül fölmerülő országos események ismertetése és vezetése iránt. 3. Működő bizottságok s albizottságok alakitáaa, amely az iparosokra, ker akedőkre, polgárokra, .helyben", a környékre ós Marakőrre pedig
A hant zuhogva repült a levegőn
kereastüi.....egy perez .... az őrült
kaczaja hallatszik a méla sir kertben ; czélját elérte a hant, a szerencsétlen áldozat Irén volt. a hant, aairkőre támasztó:: Irén fejét találta és az a kőlapon ssét locscsant.
— Nyomorult üldösó! — aikoltá őrülten Irma — ez volt jutalmad 1 As ég akarja, hogy anyámhoz jnthasaak, mit avatkozol a szentek mesterségébe?
Egyszerre össze borsadott; árnyé kától megijedt. Fázni kezdett, a foszlányokat öaazébb akar a vonni, de azok jobban elrongyoltak.
Még egyezer ez áldozathoz tekintett a hold a szerencsétlen srczára világított; eszmélete pillanatra visszatért ée felis merte Irént
A borzasztó látványra ismét őrjöngni kezdett, futo''t, ugrált, sikított és kiabált; majd visszatért anyja sírjához, aelyem haját a hideg ellen vedőleg takará hófehér nyaka körül Később elfáradt leült ama aírra, mely as ő saeretett any ját ölébe zárta; az álom később erőt vett rajta é» egy gyermekkori dalt dúdolt, melyet még anyjától tanult és mely legkedvesebb dala volt.
A szél lassacskán elnémult ; a leányka danája mindinkább mélább lett, mig végre egészen elhalt.
Ó elaludt; a borzasztó hideg pedig elaltatta örökre. Aryjáhos kívánkozott, anyja airjin mégis halt.
a .vidéken'' múkócó bizottság esime alatt lenne megalakítandó. 4. A tomegea uévmagyaroai táaeaakösöl he téss szem pontjából. megkeresések k i t>ocsájtáaa az ű—aa megyei jegysók, plébtn-aok, asc.gsbiró ságok, bíróságok, iparhatóságok, iparkamarák, as ügyvéd; kamra, eaaeinók, egyesületek, laraaakörök, tanári karok, a vörös kereszt egyesület férfi éa nő tagjaihoz éa a pénzintézetek, adófelügyelő-aégek, adóhivatalok és más hatóságokhos gy üj tői vek vagy poazta megkeresések mellett, amelyben akár né> magyarosító társasági t«gok, akár névmagy arositók gyüj éaére és sz eszme terjeaztéaére és pedig egy .évkönyv" meilékiés^ mellett, mely a uévmagyaroaitas köiuii L~»znos és szükséges tudnivalókat magába zárja—-vagy anélkül. 5. Megkeresése a megyei tor vény hatóságnak as inlézmény pártolása, kiterjesz <''s<s ée a megyei fő es aliapán urakn-ak, hogy a megye közegeit az eszmének megnyerni,-s aziránt figyeimö-ket felhívni méltótUaaanak Különösen Murtközre. 6. Folyamodvány a pénzügy miniszleriumhoz a special ter a ,>évma-gyarosi ás körül s a névmagyan>»itó tár saságok megkereséseért használható családi értesitők bélyegmenlessége .árgyá ban. 7. Ügyrend alkotás, s uta-itás a működő bizo''.laágok szamara 8. Keazt-heJy, /.-Egerszegen, Sst. Gróth, Lete-nyén fiókok és működő bizotiasgok arrr v-zése, különös tekintettel mindig Mura közre. Helyi»ég iránti intézkedés. Bab<»as László, Berzay Elek, Bános Béla, Feasel hoffer József, Győ.ffy János, Ham József. Huck-ítádt Gotthárdt, Knorczei- György, Kilik Fer^ncz, Krőnauer Lajos, Mildt Gyula, Palkovits Károly, Plosaer Ignáos, Posfay Sándor, Plíhái Fereacz, Szabó Ferencr, Szalay Lajoa, Szettí János, Sig-ricz Róbert, Töttöay Béla, Tomsiu Jó-| zsef. Zalay Lajos, Bátorfi Lajoa, Dr.. Laky Kriatóf. Vidor Samu, Fischer Tivadar. Boroukay Karoly, Donáth Lajos, Fürst Lajos. Friedmann Barnát, Földy Ferencz. Szauter Gyula, H ffmann Mór, Keller Iguácz, Kovács János, Oroazváry Gyula, Dr. Tuboly Gyula, Wagner Károly; Veíaz Zsiga, Stern Ignácz, Bun Samu, Kemény József, Reichenfold Sá.idor, Sallér L->j<>s, Weinberger Imre.
- Kérelem *) Miután „Deák Ferencz a társadalomban" czimü saját leveieinek egyetemes gyűjteményéből származó kiadványt rendezünk aajtó alá, lévén már több, sehol nnm közölt eredeti levél birtokunkban. — bizalommal felkér jük mindazokat, kiknél a dicsőült nagy hazafiaak levele van, szíveskedjenek hoz-
I zánk juttatni s a levélre vonatkozó jegy zetekkel beküldeni. Lemásolás után az eredeti köszönettel visszaszármazts tik.
Vls^uuaAaul — tlíai-p« kiül rÁyjr ögj- (tjaU-
letpéldányával kedveskedünk. Deák Fe rencs beszédeinek magjelenéseáltal a néni z»ít előtt áll -nint politikus: nem kevesbbé ki anatos, hogy a szerényiégben nagy embert társadalmilag is birjuk az ó fenaé* gas egyszörüségébon — saját leveleiben. N.gy Kanizaa, decz. 20. 1881.
BÁTORFI LAJOS .Zalai Közlöny* s a Zalai Tanü?*" iserkecztójs
HOFFMANN MÓR:
.Zala* aaerkesztfje
— Lixzt Ferenc* méltó tanítványai Gosztonyi Béla és Rauech Károly urak hangversenye kitünóleg sikerült, szépszámú díszes közönség a legnagyobb lelkesedéssel üdvözölte őket. Egybevágó, összhangzatos játékuk sgyorsaság sköny nyüdséggel pártosaira,azabatoa előadásuk által a nagy mester működése teljesen föltűn etövé válik. Su-rn Zsigmond kilüuő gordonka játéka ujabb elismerést nyert, Garay Leuke éa Kohn Hedvig azép éne kük z*jos tapsot araüak. A kedrec emlékezetű hHngvers<iuyt — hazafias örö műnkre ! — magyar azellem lengé át, mi a rend-zéabcn sok fáradtaágot tanúsított Somsaích Lőrinci ur kiválóan szép érdemei kó.é Ur ozik; üy luagrnr sselkmü hangversenyt mé^ alkalmunk nein volt íit, kö rünkben hallhatni, azért kétszere« e!is mnréssnl adó unk.
- J>r. Falk Miksa keszthely k- rül ••li országgyü''éai képviselőnket su lyo« családi gyász érte; éde anyjs özv. Falk Józsefné" ss. Breisaeh Borbála 74 éves korában jobblétre szenderült. Fo gsdjs Visz publicistánk legőszintébb ré»z vétünaet!
— Gyásnhir. Kovács János, köz-és válló-ügyvéd a saját, valamint gyermekei Jolán éa Blanka, ugy rokonai nevében ia, mély fájdalommal jelenti azerelett nejének, illetóleg édes anyjuk Kováca Jánoané, asületett H<-doasy Bertának élete 27. é« boldog há sasságának 9-ik évében, rövid aaenvedés után hagymásban (typhus) folyó 1881 deczember 16 án reggeli 7 órakor történt gyászos elhunytát. A boldogul nak h&lt tetemei folyó deczember 17-én délután 4 órakor fognak a ref. egyház szerUrtáaai szerint as alsó lendvai sírkertben örök nyugalomba tétetni. Aidái és béke lebeg jen a szeretett nő ós legjobb édes anya hamvai felett!
— Egyaremtséptörténete Foiyé éri aov. 94 ét Somogy megy ébea: Bané-gaán, miat ast terjed el moa-1 lOaiitbk most hossá a .Pápai Lapok* írj*, a D( gyei rendőrök két rabiét agyonlőnek. — As egyiknek aeebjébsa Koppátyi Gyula névre kiállított honvédköuv vet 4, agy csinos női arosképst találuk*. Minthogy as arcakép Pápán késsült és a két rabié arcaképe aa itteni bírósághoz ktudatott annak kipuhatolása végett, kicsoda e nó, mikóst került arcakép« ''. rablóhoz s ki *olt es a rabló ? A nőt mar megtaláltok de a rabló kilétére vonatkozólag semmi fel világosítást a*m adh* mert — mint állitja, — as arczkép«; töie ugy lopták eL
— NévmagyaroHtOs. Kraua* Mikaa keazihelyi lakós v^siekoevét .Fodor* ra magyarosította.
— A fGyymntisiumi ifjúság hangversenye es rzzej kapcso.atos iáucs koszo. nja ja''már 25 éa tart<lik meg.
— Uj posta. B k koz.égben, a kesíthely-regedei útvonal középén decze.uj ber 16-án posiahivatai lépeti éleibe. Ké< besitő kerületét Bak és Baki-Kuitös pezik.
— Baítavárott feilörtéfc » krip. lát 160 év ót- ott nyugvó grof Festeiics tábornok koporsójából at elbunytnak ruhája« voit arany gombokat é* aarkantyukal ellopták. A moztatüak.
— Zala-Egerssegröi írjak • fővároai laposnak, hogy Magyaroraságua a legidősebb asszony ott ól, kora 106 ér; erre as* feleljük, hogy i t Kanizsa me let: Ku-Réoséa még ídiaebb asszony él és pedig 112 éves, mint aat egyik sióbti számunkban közöltük.
— Kinevesés Wajdits Qyörg; soproni kir törvénysséki dijnokot a m kir. igazságügyi minnster a csot-nai kir. járásbírósághoz írnokká nevezte ki.
— Jótékonyság írás ti ersuietbét elfogadtuk a következő beküldött sora jegyek eláruaitáaá'', ''melyek aaerkossló-ségünksél kaphatók: a) a pozsonyi női ip<r lani''oképezde javára, egy sorsjAg«-ára ) frt buaaa 1882. fabr. 28. Nyeremények arany, ezűat, porczellán tárgyak, b) Bécs város azegényei számára kiadott 50 kros aonj*gyek, huzat 1882. fabr. 21-én. Nyereméoy 60 eser fri ér Iák ü ve gyes tárgysk 3000 sysremésybee. c) Ax auaatriai vöröa kereszt-egy loi javara stóio rendkívüli államaorsjálék 2 frtos jagyei 12066 nyerő számmal 102000 frt érték ben, főnyeremény 60 eser, 20 ezer 10 ezer sal. írttal.
— Hymen. Dr. Schwariz Atbsrt Csáktornyái orvos f. hó 26-as isu-tjr esküvőjét Weiss Hsnrika kisasszonynyai
Hvbt/DoaoD. Sírig iar ic ^olsogaag vezérelje az ifjú párt!
— Árverés Zalarmgyében -Zsoldos látván 546 frtra b. ingt. jan. 12. Máhotsfán (Alaó-Lendva.) Farkas János 400 frtra b. ingt deoz. 24. Baasi-ban (Sümegh). — Csordás Katalin 740 frtra b ingt. decz. 21. Csapiban Kanizsa.; — Pulai Zsigmond 400 frtra b. ingt. dbecs. 27. Csshovecae«. — £ ám i Istvánné 996 frtra b. ingt. decz. 30. M. Szent-Kállán. (Tapoleza.) — Tkaloseci György 456 frtra b. ingt jan. 28 Satra-honinecz. (Csáktornya ) — Bagariis Joli 427 fr''ra b. ingt. jan. 4. Kis-Sécsén. — Senkó Istvánné 266 trt^a b. ingt de<-z. 3C. Szöpötkón. — Foranez 450 frtra b. ingt. jan. 4. Mjndazentkállán. — Ssáry Pál 828 frtra"!». ingt. jan. 24. Kővágó-Ó söo. — Ssáry Lajos 2400 frtra b. ingt. jn. 24. K.»vágó Örsén -Lázár Zsigmond 1161 frtra b ingt. jan. 23 Zala-Szent-Láaalón.
— Hasai rövid, Mrsk. -Rezsó trónörökös .Eíne Ori«alrt.se* mfi vét Brsnkovics György magyarra fordítja. — Csíky Gergely édes aayja meghalt. — .Magyarország* czimü napil.p megszűnt. — Zákánybőn egy Szibériából megszökött fegyencajt fogtok sl. — Dr. Jáoky Jánoa nem volt öngyilkos. — Mar gitaiigetnéi a Dunán oly csavargőzösael teltek próbát, mely a teherhajókat nem busza, hanem tolja. — Francsia jezsuiták Biharban 10 ezer holdsa birtokot vásároltok. — Gyórmegye és várcs fötsp mja Szabó Kálmán leköasöot. — 4000 magyar kösaégbss aem fogyaaatonak cink rot, kávéi éa sftrt — A trivácay Nóvák féle bonvédügyben kibékülés törtónt. — Budapesten nj román napilap indal meg. — A magyar jó.ékonyaersjáték 70 eser forintos főnyereményét egy casborasági földmives Dverls. —
— KiUfMdi rövid hirek.
Gambetu Angliaval azövetkezik. — Ba-l«»gh Ferkó Rigában hangverae .yaz, balkezével keaeli a Tonó''. — T allééban (Chiua) 3000 ember faladt meg »«ngeri orkán következtében. — Algériából 46 ezer arab család vándorolt Marokkóba.''— AUó-Ausztriában a keleti marbavéez tol jeaeo megszűnt. —
ke
arany teKesek nyo-
A sirásó másnap két szerencsétlen áldozatot lelt a halottak csendes hazájában.
lapok átvétel éra
*) HasaíLs tiaztelsttel kérjük a t. sserkesxtSségsit e közlemény
ísivss Sssrk
wl nyertT
Bécs djezem. 17 éc: U). 26. 35 64. 75. Temeav. „ . 21. 8. 49 66. 38.
Grácz
52. 29. 30. 86. 79.
HÜSZAÖI* ÍVFOÍTAM
ZÁLAT KÖZLÖK Y.
DECZ8MBEB 2*-ét 1881.
Irodalom
E rovat aiatt megemlitstt mnakt Na|ty-Kakasán Wt;d:ti Joxaef kBnTtkeraskadéss áll*-
— 3/a; txámunkho: melUkelve v®
síit alvasciak eFmnkhű-Tareulst kiadá-sáoan megjeiend hírlapok előfizetési fel h> vasát. Zz utóbbiak között t leprégibb az immár 29-ik évfolyamát élő .Vasárnapi Uisag". mely nagy képes hetilapnak. ai j.vasó Közönség e kiproöait buz barátjának. jövőre legjobb tjanlása ite pein-sk érröí évre asaporoc^ száma éa szebb kir tele mellett, kiváló irodalmi erők által kiállított, foly vást növekedő váltosalos tartat ma, mely teljeeeu fÖlöa-''•¡eoaaé teati a magyar közönségnek ba sonlc külföldi lapok járatását; mig tára-lapja a .Politikai Újdonságok* a puli tiksi heti esemény k gondos és bü ös«ze állítását adja g kép-..a gazdasági mellék-lappai van bővítve. — A .Képes Néplap* a legolcsóbb h-tilap, a kévéébe vagyonosuk vasárnapi újsága, tanulságos és mulattató tartalommal, a a politikát ''.¿rgvsió reedes rovattal; ezek kiegészítője a , Vi-la^itrónika" esimQ képes mellékiap. mely eddig rovatai mellett újévtől kezdve ua gíoco elbeszéléseket és regényese; is tog k&aö.ci, c a meiy hetiközlönvnek ép ugy mí«*. a „Képes \épi»p* »v-z. ara félévr« oaa 1 frt. Ugyanez tv tartalmazza a . Juft .aományi Kötiáwy* aaiklapntk M '' tnetes tűin:vasat, io vajba a Franklin-Tarauiat konyvkiadvany aisak jegyzékét.
— A ,Puti Hirhip- pályázata. A''talánoa a panaaa i- öattn- ar^Köe^ hogy régibb tárcxairórnk ritkán veszik már kezükbe a to.lat a hogy »at helyettük ujak nem vesuk fol. Hogy némileg óién szttk a tárczairat iránti kedvet, esennel 10 dar»b kórmocai aranyt iúi_u.k V ji 1;- *diju f-y tarczadolgoaatra. A dolgosat taf^rráoak magválaestását éa irmodorát tel''ncöi. a ps-yázóir
♦^isrtaétí b''íac k. A
.tarcza* ieh-rajz, karcai at, üweielle, oaevegés. génre atb. azóval minden mi egy hir k—rébe . -BzVne''.í A
pályadíjra igényttartó munka egy tárcsázási s> <5 ény nél (aaaz 6-9 lárc^«hi■-sábu¿!,• h-*»3abb ne legyen. At ic aez által
irtt joiige^ei s a azerső nevét rejtő lévé! kéme« -''.látott dolgozatok tissiáu olvasható 1882.;» jan. ¡5-éíg a .Pesti Hir-Ézerkesatösegéiiea (eádor.utcs» 7 ) i&dendók be. PáHazbat mindenki, -Pssii Hírlap* aaerk MÓsógi beltagjait ¿véve. A dij alegjobbdoigozatnaa 1882. leur. i5-én adatik ki. A páiyanyertes mü kiadás: joga a .Pest: Hírlap'' ot ilkri A siaerül''ebb dolgozatoka- a ,?-»tj Hírlap* tisstele dii mellett szinten *.ozölni fogja. A pa.yabirák neveit közelebb fogjuk kőzze. ouui Budapest, 1881. decaewber 16.A .P«ti H fi.p* szerkesstősége.
— „At o''r V.-ík füset ro-gjeirnt szerkesati Brsnkovics ©vt>rgy kiadja M«ch H. és Társa. Ara 16 jut
— A műveli gatdak&zönUg. vala-m eta euéfjiókök.óp''iéssek, epitómee.erck, gy amsek ''és vállalkozók fi^ye.-oét »a uj év kftaeiedtével el nem mulaszthatjuk hívni « már 6 dik évfolyamába lépett s gyakOila -ácyánál fogva valóbao közhasznú . j-. ''daaági Mérnök" cz>niü mezőgazdasági és m&szHki hetilapra, meiy ok-
>ertó; keid»« s H<U1 apT-ps 1
-eaűi• e. az eddiginél nagyobb alskbac et terjoc #tt>me ; áa «-íJ di»se»ebb ii-álntáabt: jelenik meg minden héten vai-tozalof. e.- gazdag tartalommal, képekkel et -éaaietrajzoi k.al. tssetieg külön k&- vag-,
káni (bulgár-keletrumélai határ) vetreni, T oaaardzsoki, philippopoli, mnstapbs-paaai ''keletruméliai-torök batár) adrin polyi, dedeatuki (az kgái tengeren vasút öasxekőttetéaek. Branján (szerb-török batári Mitroviczáa á. Salonikibe különös figyoiemöe vétettek amí ynélkieme lendő, hogy Tatar-Bszardsiktől Konstantinápolyig ée Dedeatukig a vasút mar 7 év óta forgalomban van és a T. sey-menli. sambuli ée bur^asi vasútvonal a fekete tengeren már félig elkészült. Sofit legközelebb a bolgár kormány aitalRust-caukkal köttetik öasze. igy tehát Magyar-orszag Várna, Burga» DedeaUch és Konstantinápoly lyk 1 egyenes i>ssz«''köteté*ben lenne akkor. Sőt a Bécs-Kanizsa Zsimonyi vasút közelebb van, mint a Bécs-Pes. Zoimonyi vasú vonal, tehát Kanizsára is nat:yérdekü. H.ogy «zen vasútvonal to kéietesitessék, okvetlen meliékvasut építendő, mely Jagonin. Pozoi svácz ós a Duna mellék: Dubroviczan ^Szerbiában) át BaZiaa&a. e6 Buziással, ugy a Duna gőzhajózas fontoa állomásával Orsovával mir s. folyamakadály következtében valamint a hírneves Herkules fürdőv 1. Herku.es-fürdő (MehÁdia''i 23 kilóméter nyíre fekszik Orsovátél, as osztrák államvasút Bécs Bukaresti keleti vonalán, * Kárpi luknak egyik vadregényes termé szetí szépségek b<>n gazdag völgyében melyn< k falai és leítői többnyire hatalmas grinitt es maszk őszi klán tói képezve — 38UU lábnyi magassagban függélyesen lefelé jxáll a kristály tiszta, pisztráng trazdsg Ceeraa (fekete tolyé felé Három iiómé''.ernyire s gyógyfürdőtől a log kodveeebb vtdékok egyikében a Cserna-es Bieia- Reca össsefolyáaánái fekszik s i.edves szép kertekkel ellátott vu.«uti aJ >tnáí. Herkuiss fúrdő. me.y sx idén csak 5222 fürdővendég tő'' látogattatott, mig előbbi években mikor e fürdőh-lyen vasútvonal nem volt ínég 9000 fürdővn dég is megfordolt e helyen, miról a munkánk toiy amaoau bó> eoben «esa szó. K munta nemet, frauczis és »ogol nyelven jelenik m«g és bármily nyelven ára 20 fr-<r.k -sz
begyes hírek.
— Jogátzok ügyelmibe. A nagy va radi .Siabaoaág," irja: N megbízza X ügyvádét, hogy M. adósát pere jc oc iOO frve.-t. y. ügy ed kissé aényeimea. » pert még h''j''.ek muiva sem indította meg, mit X megtudván, azonnai egy másik Ügyvédet oix mag. k. a kureae.et be is adta. X. ügyed, ki természetesen errői miuem tud. szintén bea-dia u k<-resetl«veiét, m''ly M.-nek aztp.c kézbesittetik mif.tán má<" az előbb beadott keresetlevél kézb ^sitre volt. M. azt gondol ja,#hi>gy a másodízben vett kereaetlevel az első határnapnak ha iasstása. ennélfogva oaas m atóbb. ''.ár gvalásjn jelenik m-g ftí szerer.c-aéaen si-eszközli hogy felperes aer-»etéve! eluta-sittaük. Mily nagy volt azonban mogle pelése, midőn hasatérve, otthon találja az: az italetet. amely szerint as előbb beadottperezbeo elmarasztaltatott. Melyik itéiet most az igazi?
— KiváruLwló gyenruktk. Három kis gyermea egy fiu éa két lány. ti«, hét és negy évesek múlt rié en ér<eztek meg St. Loiuuua Anserikaoa. Kuimbói Német-orsz.gbói egyedül minden kis-ret je.kü. vándoroltak ki as ujvi''.agba. Sraiőik stk már múlt évben vándoroltak ki Sedaüába Missouri államban, n^fynénjuk gondvise-
lésére btsták őket. Utóbb a gyermekek •tárnára útiköltséget küldöttek aszd a meghagyással, bocsátaná őket nagy nénjük útra. A gyermekek anyanyelvükön kívül semmi más nyelvet cem tudlak Nagy-nénjük azonban oly útlevéllel látta őket el, mely ugyan uem szólott semmiféle hatéafeghoz. hanem aa öaazea emberiaéghez általában. Ez utievél egy biblia volt. Meghagyta nekik, hogy az: mindenkinek mulassak elő, tekintene meg annak aisö lapjat. űrre csak ez volt irva : ,E gyermekeket szülői Amerikában Sedaliában Miaacuri államban, szívstakadva várják őket.'' Exa«l jártak be Európát és mindenül. .aiáltax embereket, kik útba igazítottak őket. Ezzel az útlevéllel szeren caéa*n át is hajóztak a nagy oczeánl. I Mindenütt a felebará''i »zere''-t ama gyöngédségével bántak v.-lök, meiy - kisde-d-knek ''''ZŐ angyal*, ad vÍszol tagságo k-ban és veszélyben.
— Bóró EdtUkéim GryuKíyrói mar volt röviden említve, hogy a magyar in J igen k tus elnyeréseért foly a uaol olt. Erre nézve most még az'' az érte-ülést nyerjük, hogy az orwt főhadparancanok e kérelme már legközelebb teljesülést nyer. Aron időben, midón néhai Gyuiay táborszernagy Edelsheimot adoptált, ő csak terjedelmes birtokait örökölte Gyulaynak Magyarországon, de mássüionbsn mint idegen jo''.t csak számba. A fí had parancsnok nak trabicsiója támadt a magyr főúr szemeiyea politikai jogaival ia élűi. Ez indította őt arra, hogy a királyhoz néhány het e:őtt magyar nyelven eaer-keaziett kérvéoyt nyujtaon be a magyar állampolgárságért, ebbő! folyó''ag az eskü letoteléér; » a magyar bárói rangért. Folyamodványában fethozza, hogy ő mint hosszú évek aorau át magyaror szági nadparancscok katonai kötelmei mellel! .a magyar baza javáért is mü kodni U>reked«t" s fiát, ki joghallgató szintén magyarnak igyekszik neveim. Ha a király eag''-céiye megérkezik b" Edelshaim Gyuiay a fŐv&rosi tanács előtt fogja letenni a honpolg^-i -skut.
— Szl.-Pitervdr, decz. 17. Itt ujabb Lőben oly ezemények történtek, melyek a népet es udvart egyaránt rettegéssel éc nyugtalansaggal töltik ? . Egy merénylet Lirt- szivárgott a nyiivaaraság elé, bár s hivatalos körök mindent elkövettek hogy »z titokban maraajon Legeiószö- u egy pap szoli«1 el magát axóezékrói, iiyen-kepen: .A mi oaászarunt tejerői aira egv fenvegelő éietveszeoeimet báritot''. sl az isten ! Ebből kezdtek legelőször is sejteni. QoKy valami merényletnek kei-, »«tv t czs.ri palotában történnie, s csak« hamar «gést bizonyossaggal lépett fel a hir, i túrt,«, u magát er''<en, hegy a czár életét gyilkoa merénylet ''»nyegette Ax ese''. u tevetk-ző A .ezer.-, druaiaá"-nsk, a czár testőrségec í egyik tagja tőrrel rohanta meg a czárt. s -eakarta döfni. feoyegetóleg felemelt karját egy .estőrkatona megragadts s igy e, czárt z halaitól. — vagy legalább a súlyos meg sebetu eslől megmentette. Az utóbbi napokban két vilatztékoeac öltözött ur ie-lent meg a Pete- Pa; erőcbet inspekción lévő tábornokntl azor. kérészei bogy misét mondathass»cak íz elhunyt II. Sándor czár Idk: üdveér: Kérések eüen ternn.''szeteaen nem te .-.k sejjj^: kifogást Mise után a két ur egy óriási koszorút te''t r meggyükolt czár sza^^pfá^iára. A tábornok nevoket ke-dette ¿e £k ismeretlenek azarlak maradn. éc asonaai ei-
hajtakU.tr. A tábornok ecután gondosan szemügyre vs''.te s koazorut és s szalagon nagy rémület re ezt a felírást vette észre : ,As épen most elhunyt III. S 4 '' A III. novropredstavrlenny/>*
Papír« se let-r k
D*lc£ Netr snm. már n«a hallgathatott í8bt>4 isleiec t>okjar. ; .críSb beíogo» füleimet ''
Qarallév . Aai o*~. teheti nafjsáá. D Micsoda'' Ha o van nagyok a M-
lsim t
G A rilá^írt sem, esakbogj anu/ira P''jánriak t kacsóí.
Ui.-iui nagysád. — azó; elkesersdettse a hOlg^ »grik advarl^a — asgyadDvt valúber. jéfízire rat.
Hát tebstek íl ró ia, ha ¿q a«m -" assak ÍBlenceszteléaS srt — vi»«on«á a
Asaaouvom — axo n orvos — Bt; ^ nyelvét a«o> láttam.
Nem? — kiált k''-tae a fér; -- akkor aá: urvoa ur még * iSdo.^ot nsm latta
fénycyomatu rajsmellékletakkel ellátva. A .Gasdaasgi Mérnök* kiterieszkedik a mezógasdaság és a gyakorlati technika minden ágára i közleményeiben mindenkor azon elv ax irányadó, hogy ások a gyakorlat-! -gényeknek s a ha?ai viszonyoknak teljes n megfelelők iegyensk t belől ük ugy a gaxdaközönség, valamint z mérnök, épité-z. építőmester, gyáros es vállalkoró ugy szólván kéxze! f-.-gha''.ó hasznot meritóesaen. Tóbb rovatai közül tájékozáenl kiemeljü''K a következőket: Talajjavítás, növéuytermelés,állatienyészté«, vízssa''''ályozas foldöntózés. mezőgaz dasági és házi ipar, építő- éagyanpar. ta lálmányok, kércések é? felvílágoaiiisok vállalatok ^Árlejtések és palyaza ok) síb Mind-n hónapban köz -1 egy-egy arczké-pe. es életrujzc''. a naezógszdasági é* mü szak: ludoma:.y és gyakorlat jeiesebb művelői sorából. Előfizetés: ára egéet évre 8 frt, félévre 4 tri, negyedévre 2 frs, mely összeg a .GazdaBagi Mérnök" kiadóhivatalába (Budapeetre) küldendő.
• — Mehner Vilmot kizdá ábói ismét több erd-ikes füzet érkezett hozzánk mu-talványkép. „A tíl< és népe "kitűnő mü bői, melyet a jeits .ehetsógü György Ala- j dár dolgot át nagy Szorgalommal e* biva '' toftaággal^ négy ^49—52) fűzet küldetett be. s füaetek behatóan foglalkozbak a nyugati enrópai államokkai : gyönyörű kép*;i — ugy z szfivegbe nyomottak, mi t a mellékelt aczélrr.tiiszetea — igazan szemiéiietvt oktatnak. E cumll hasonló rau aaca vol . még a magyar olvao® aözöc-aég a*talta A neonme. fölcrajs sth. ta dományok nep»zerusi »»sére nagy tényező a ml, mslyet m>*. jeies tutsjóonsiQ kívül ára is ^egy füzet dO k-.) ajauiatosaa tesz. E mtt^ső két kötete mar dgfrt o meg^e í&at ü.^rr.oá dia(köté4.oen kapaaic. Be küldetett ugyancsak Mehner Vumoa ki adáaábél a „Képes világtörténet* 6-3, 61 62. füzete. E füzetek ia a szokásos diax-azei a a ieikea kiadónál meg azok ott cain nal jelentek meg sok a szövegbe nyomolt gyönyörű ismerte.í képpel s aépatei.eK letekkel, a keleti népek történelmét tár g-alva. Mehnernek aaerenceés aeze, voh midón e ráMalatot alapította; ez ia egye düli at öeazee magyar kö^yrpiaezon a az egész magyar :iteraturában. Ajánljuk a hazai közőnaég pártfogoló figyelmébe. — Egy füset ár-. 30 kr E m«ból három teljes kötet jelen1, rae^ . gy >uyorü kötésbeo kapható. Minőkét muuks fe.- ;e an.stos karacscnyi éc újévi ajándékul ia. Meg rendelhető a kiadónál Budapesten pap oöveide-utcia 8. s N er minden haz.ii könyv kérése ed és ben. valamint a könyv ügyn köknél.
— .H*knt St a Kelet. Wittgens J.-tól. Ezen cz m alatt nagyérdekü munka jelen meg, mely a forgalom és * kereeke dós viasonyait igen érthetó módon tár-aysíjk. VjJamint Euiops a földi félszög köÉSpóa fekaask, ugy fekszik Calcutta. Sues, China és Ausztrália közepette. Egy Ksletjndiába vésető majdnem felényire megrövidiiett at által Európa kereskedelme ee hajózása évsekin: uövekeúó jelentőséget "nyeri. MentG! jobban fordul ziemzedóL&nk ''nkintete a Batkanfelaziget és a Le van te eseményei felé, anoál nagyobb e.-dek fordítható e mü. m;u: hosszú Uonlmanyok Mtt gyfcmölcse félé. Lé-cv-gea tárgyak benne a kel''-t és nyomot
w*!e»kedelm* ^intké^seí.- A Zemlény-Belgradi, Kipai /g ézerh-b-L''1-
gár határon/ soüai. üakareiii raján ülHU*} 20001; msgu« lehaknao bal-
Plaezi ¿rak.
IOO ki r. itamitva.
SZOMHATHrlLY Hass I'' 11 O Rozs 8 20 - 8 60.Árpa 6.»c> — 7 HO Zab 7 *0—7 ~ír
Knkoncia 7.-7.20.
BitDAPBST. Busa 12 70—12*80 Rom ÍM- 8.90 Irpa 7.20—7 40. Za.b 7--46-7.Í6 Kakoriess 6.90 —6.86.
PÉC9 Busa 10-aO—1; íiosa 8*70-9 — Arpv r—.7.60. Zab 7.4»—7 6-
Knkorieza'' 6--• 50
VB8ZPREM. Mnxa 11.50 —12.—. Rot« a.30 -8-50 árpaj^O— 8. -. iab 7.40.—7.G-'' Kukoricás 6 50 — 7 —
QTŐ&. Buaa II 7tj—12 — Rom 9 30 4 40. Arpk 8.15—8.10 Zab 7 «5—7 f^ Kufc riesa T.—7.10—.
KAPOSVÁR: Buu 10.60 —ii n B"«<
3---Kíc árpa 7*--7 50 Zab 6 fj. 7 10
Kok ic»a 7.10— 7.80
?AF1 Buaa 11-*)—11.60. lk<>as H.iO g +0 Árpa 7 40—7-40. Zab 7 20—7 40. Kn a^rica^ ő.SK.1—• —.
,tl menetrend..
Indul Kanizsáról bova : Vonat ssáfc «-»r. f»«ra l.tR
207 RssAk, M.UA''a, t>„«a®v4r 6 10
»15 . . . * «0 dii,
2"9 . . 1. 1 ®j j« 20v Badi. Pmi-í (fry-.Tünat) 5 55 rajj-''
f (pottavoaat) 1 6 "i
313 Bieabs (H»on.i.«il..lT
i 15 r»ir..
30! . 11 SC '' 1" S.5 Sopronba -
Pváferbof Kv''.tori Csak^fujra 4 56 tcfxi
10 50 *iie Krkezíx Ktnlistn honnét : i: Zákány felöl 5 i''i re**«-
216 . 1 2t>8 . « v 1 ill H-áa-pMtri: (▼er''»'' vonat * 15 Í03 ,. (.postai na: ? 5 d-iut
,, (gyorsvonat 10 3C
30-2 E«c.d5Í ^ 1
314 .. '' ° ^
316 SoproaoOi ^ 5 SSI«»eo
vy , 10 50 í,..:
'' «OS Prágarooí íolöKCT9«*®»41) 5 37 r.^gsl
Pe.elő« szerzeas
^ BÁTOZH LAJO»
HIRDETEÖEK
:
t t x
HaszoTiberieti hirdetes,
Méltóságos ''Zfchy litván cs. kir kamarás ur :nlajdoDá: képez<5 vörcsöki tm»m páBáásig boaafai, csehi és Kisfalud-pusztákkal, mely üt c*. 500 ka., bold jó miDÓségC szántófö,c — 120 kat. boW rét. -13 >/, kat. hold igec jó szó!lő - és 370 kat bold iegelöbdl a bowá tarto^aadó fntidas instmctcssal, 32 drb jArmas ökör. 6 drb ló, 900 drb öreg juhval, valamint a legjobb karban leró gazdasági épületekkel, aagy boros pinczcvei. jövó 1882-ik évi január hó 1-tól 10-12 évekre haszonbérbe ■ adandf — 2 bé-''zz'' feiránú»; a fekétaleket T* •>resu«ö& a tiazu megíes.uwüeuá. U. p. Letenye. «40 i s
A LEGJOBB
ItfT ^
LE HOUBLON
FR1NCZIA GYÍRTMÁNT
ütánzasotol
Ó VAT1K l!l

E txjTartapapir csai akkor valédi, 0''
mii den, lap X.E HOUBLON bé3."egxit joagác hordja es mindet kartor as alant láthat*- Tc<!j''.-gTgysl és lfirár
rait eliatTi.
--
0 xz^»*-.^ 1
CAWLEY « HENRY tju »»k PARIS.
"TS "'' ^TC''-V.-»

Egy uri hölgy sem
nÁiköiözheti toiUetje válaaztíuainai
» ?
divatlapját
♦ * *
• •«
> 0.körrÚ.XM<i5 téli idény ét U. ian::z--®árcz.Ba; .vnsejed t>»
alljtásaval rar .zerene^« . nacyérd«nB bftifjrkoazorut á«y.!a>eit.tE im bo*? . Trker«aáe<lsseBb«ii misdss szasi éa MüMdi D TVA^Lá?. ih, ..óé.staei«-Mmd.n divatlap hoasá« kó-vetls» a kiaáétó. postás kOlá^ie »• asot ksllemei belyaetbea va^ok. boc s lapokai aaár sjj-zei aappa. s^ses-s
cuc hazbos borJbatoa ki, ra«j viéékre púéval kaldáatMt ssét.
5 HW kr.
S frt 60 kr. í frt — 1 frt «0 kr.
1 frt 60 kx.
ü S írt 40 kr. I frt 20 kr.
76 kr.
kiigV ar H:izá.-Bpeiu kijvjlt SAta-Holg_r<»t Lapjs
ít-.i- ''berlini ► ranecieitung
Fraoeoxeitanf nzf
Cornilla bécsi)
ÜCKÍCa»»lt
éresfjrsd-akért Wrfe.c et n dákra
émef7 e d • n z oo i
Ttáékr* t>«rm«nte»
kaláéase 30 krrai több.
Mínde= bárból és ba.-k
ait a
éa
Y«scxi* nyelven rt:óiasié««k slfofadU-iasil. NAgy-Kstniz«-^ dex-to«sl>er tavabsn 1881
üroci»« d -aílapokrs aiaíyar nárr
Wajiite Jówef
ES.
lt
Arveresi hirdetmeny.
Oliári u-adaloir részéről közhírré tétetik, hogy ai a* ollári korcsma, — italmérési joggal, — T^yilráno«
ár^-reiei atjáe. !ga2-?k év;'' a.pr I 24.tói ?zim;tandé S évekre r..jérelt^nk.
Az árvpreiés : 5. aecz. 2$ -éri ~€£geli iö rakorfog OiiArban a tiszti irodában megtartatni. — A beneni kivá-BÓl" kelló banstpénzzel tisztelettel meghivatnas.
441 2" Uradalmi tisztség.
HUSZADIK 1YF0LYAM
ZALAI KÖZLÖNY
X>bú2,&*bxb r^et im:
HIRDETESEK.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx*xxxxxxxxxxxxxxxxx*xxxxxxxxxxxxxim>^
§** LEGOZÉLSZEK ÜBB
S
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X $
X
karácsonyi és újévi
AJÁNDÉKOK
lapba! WAJDITS JÓZSEF IjrtasMésÉi Ntf-Mzsán.
ü. m : magyar, német és franezia diszmüvek, remek írók diszkötésben, magyar, német ésfranczia nyelven, zergebőr-, bársony-, elefántcsont-kötésű imakönyvek dus választékban, ifjúsági iratok és képeskönyvek kisebb s nagyobb gyermekek számára több nyelven, albumok, finom zseb-irókönvvek, legújabb hangjegyek, monogrammos levélpapírok, esínos dobozban, zsebnaptárak, diszes felszerel vények Íróasztalok számára, legújabb mintájú látogató-jegyek a le-
hető legolcsóbban szam.tva. ===== Postai rí''HíJelések sorsán esxközöltetnek.
Becses rendeléseket leérve tisztelettel
WAJDITS JÓZSEF Nagy-Kanizsán.
OLL SEIDUTZ - PORA
Pánt nlí-lí-nr válnál h" •"nindec <*0,,n« c«t»!»pfcB a <u
d.hJv(>r \dlUUl, At én Bohacoroaitott ^¿r.tr vat.
lenyomva..
80 év óta a legjobb sikerek mellett fennáll mindennemű gyomor betef»egek ét eméartéal akadályok. (mint érví^yiuány, h\a»zbrnlá*l vér taialai és armayer ell^n. KfllöuiSa<Mj oly «fryénsknak ajánlva. Vik flló életmódot folytatnak. ''
HastitiU&afc tőry-''nyües óintettetnek.
Egy lepecsételt eredeti doboz ára. I frt. o é.
M A R .J A. X ü A R 1 4 - E N !
1 arm ad.lb: iiuzas 37, lierczeg-aéffl
SZERB SOKHJEGYEKftEk
1881 IK évről a IOO franlc eiraiiybaii,
Evenkint 5 húzás: jan. hó 14-én, raárez. hó 14-én, jun. hó 14-én, augoszt.
hó 14-én, november hó 14-én. A főnyeremény mindenkor
FRANK
ÍOO.OOO
ARANYBAN
BORSZESZ SÓVAL. **
A .egmegbiziiatóbb óiiS''cé vlő «»ere a »i«uv«d6 Bwlieriaégn.''k
•Tlináec belli é" leüli? gvalladásaál. a legtóbl . L''eUsgség .ellen, min. •iecncmfi «eíeatilések ''(•■■ ÍB1- ék fogfá-ái rég"! kérvek és nyilt a»b»-k-rákrekélyík. usxGk. aiemgyalladM rnind<mn»ta 1 bénulá* ís sérülés ¡,tl>, itb. ellac
Qvegekben használati utasítással egyltt 80 kr. 4. e.
Hal-májolaj.
"Krohn K éa társától Berr énben.
i Nor\ égiaban.:
Ezen balmáj xa.rolaj valamennyi, a ker»*iíedelemb-*n előforduld faj kóxött ar e»-yedQli. ne!y o~vo«í cré-ukra használható.
Ara egy íivafnek hasznaiat: utasltássaJ ! tr4. s é.
t b ic « I I . t a t Müil A gyógyszer-ész, cs. kir. odrai szaiütónál, Bécs
Tuchlauben.
Baktár az állam minden hirnevp^ ¿y^paaer tárában vagy fűsxe-k«reskedéséb«c Rxk''.ár néll^JHi ■ Ujtekfc''-: raiv/i- -gyctiek nagyi.i. tnegreac^fc *. i '' ^¿g-dísata p- U ■
A t 02 *Ciados>-g s+''rtíi ...i-.xrozottan Uo>. lói* keasiUaar.;. rendelni é« csak olyanokat elfogidii., molyok zaját . Tj-gyam és aláír -lonsil vannak ellátva
Le;;ki>-ebb Il\ereméuy 100 frank aranyban. Összes nyererr^ények már egy hónap a húzás tdá*a esedékesek. A nyeremények és kamatok Bécnben, Budapesten. sok tartományi fővárosokban, valamint Btigradban es a legtöbb
európai fővárosokban minden lehúzás nélkül fizetendő-
A pontos fizetésért jótáll a stó ímmíú nralíoflás. k sor« 3% Imié arnytei
SZERB SORSJEGYEK készpénzért á 46 forint 60 kr. rész vény-kamat mellett.
IQÉMYJEQYEK üzetenaő 14 Havi réazletlDen oealc
3 forintjával és egy maradékrétóot 4 forintjával.
A vevő már csak a 3 forint lefizetése mellett megkapja az egyetlen es osztatlan játazojogot.
A 12. novemberben megtartott 1. Utffas aj0/, saert. ae reiecfcé?! sorsjegyeknek főnyereménye 100.000, 10.000 és 4000 frank aranyban megnyerettek vá''tóQz;„tQ„k áital eladott sorsjegyekkel és »ioddsI ielkiiameretasec
fizettettek k..

Raktárak: Mafey-Kaauaa Beius J. gyugysz. ) . - ws."1
Fesselbofer Jo''zsef, Roseuíeld Adoll tiosenberj Kerencz, Rtréir. éi Klein — Zaia-EKWMtaf Hollósy.J. K. «Ilarczall :*f. k"*rd - Saras Durrv-S. — Caákta^yí .gönex t. - lipáéifárí tafc«<iay Kálm
Koht J. Ryógysi Th Kecskeaav''fyófc . «* Kapraaoza Worli M. gyó);y Kiazag Csácsinorirs 1st. gyógysz. — Keazthe y Wa..sch V. — Kö-aiea; Rá ti Ján Zágráb Lrgalmasbox gy^''-gys/. Mittibaeb S. í^úgv-az H .Ijac V. — Saprca Mezey And. cyógjsut — Leteoye Kaiiwoda J (240 45-52
CSAK EECSBEN^iir ninin^
Woilzeile 10 es 3. -z " """ ""
4MCRKUR
CH. OOHN,
W>l IzoHo K). 13. cz.
446
kiadók 11 ''íUiUitutk n<íU6-üxlete
X X
-iirmiMiMr"WinT-i" —f-i -ír- - -•■
BÁRON LIEBIG-FELE MALTO-LEQURIINQSEN-CHOCOLAQJA és LISZTJE
Legjobt) vertképzó t |anyag STARÍER £ POBüOA kir. főszállitő gyárábó STUTT6ARTB|Lh A « A.L rü-LKtiUHI>OSK.\ tüUtOL.AD & legeid orv^.
lyek itélet^ szerint gyenge c^óxstésbeH .-szenvedőknek, vérszegény % irmekeknek. szoutató nőknek, gyengélkedő -U . iijokn^lc sat. kiíünó, tápláló és keüewie* izü italt nyújt.
MALTO LEGÍ MINOSEX-LISZT''ag'' előbbi esetekben mint erüsiíö t > könnyen emésztheti) levesnek mutatkozik. ^a am:nt johata-íu táplálkozó szernek" és kitűnő gyermek-lápü 1 O^aoyagtoak egy éve»Lói kezdve. A kisebb aórtjékö árak mkidegyik csomagra k ayomtatvák é5 kaphatók a birodalom óss*t*s gvógytaraiban és faszerkereskodéaeiben ; ellea^ep oa^jrabb- meaíyiaígben a főraktárnál ECK4RDT,!PÁL BÉCS/ L, WeíhbnrggabS 24. " - (<W€ i_*í )
Baktárak: Zágrábjba n''MITEBACH ZSIGMONÍ) gyógysz. Szegen DÍ.WID JÁNOS gyógysr. Mán. 1 bercsiopol JÓÓ J. gjógyat Rxék eaf ekér rár o vt BEA-ÜK LAJOS «ÍE^tLA G. gyógysz, Znpanje (Szlavónia fcATTEft A. gyógysz. Komárom SCHMlDTiíAUfcft L» gyógysz.
-—TTl-WPMBWWMMM-IWTTMMMí I || | ................. mtiWi m\íi\-----ITT
Kag<-KatrisaL nyomatott a kiadó tulajdonos Wajdits József gyorssajta»aD
deczember 25-én.
ár
103-lk aaje,m
hrt ft? ^fTf
fttf¥
\ frt. <

WfJKTtSfcl c basabas p«tiu~>rDsa T, stáatdaaor
« i Bunden u>5*hbt sósért''* kr
«rih''n-fcHkKN
soronkéet ki** vi4t#to<* t*-i «in<atári illrtik mjades egye* u-x-rt kr.
N *Kanizsa vtros hetyhatósmgxnak
fcfeazadih évfolyam.
^ lap «eűemi ré«*ét illető kétlem* oyek i j. «rkesztíbóz
»ny-igi -•■«/.illf-u. közíenjt''-nrrk a kiadóhoz tM-rmerrtvi MtéxiáxMk : !C A 0 Y - K ANü Z-S A; ■ ÍWtoM^lfcu
H>-rnii''nVetl^ii leTpW-k csak ismert
muukkliH Jtctti ; ío^ádialaak -1
Kéziratok tisszs nem kttitictuck
_ , . . .. . , Öak. tüzoltó-egylet«, a .nagy-kanizsai kereskedelmi 8 .parbank", ,nagy-kanizsai takarékpénztár''a .zalamegvei általanos tanítótestület«
a.wo^mmi egyesület", a nagy-kanizsai tiszti önsegéhzó szövetkezet«; a .soproni kereskedel, ^ ^
egyesület hivatalos értesitóje.
Imi a iparkamara uagy-kini/sai kél választmanyau s több megyei és város
H*htl ^ é t s / e r, V«s á r ü a i» - s csfltartökrtn uie¡?¡eleü<í vegyes tartalmú lap.
—, mmn, * -T», lWW -y--———--—-~— ■ ■ . - ■■ ___________ _ "________________________ __" r
Eiftftnfett fMMrts
U Ufi '' t: J^Mfl^O ¿11- i- iá
v.a
„SALAIKÖXLÖNY"
<8H2*kát»éezM«£7*d«k « vfn! im«fi
Tag^Éhatatian, kogy a<t*pi lapok
wtporodésAval s gyorsított megjele-kissé háttérbe szorult a vidéki sajtó tekintélye s részben meg lett tűrve erfjc, azunbau e körülményt eftybiü % v\dét egyenes érdekének képviselete, sót rokonseenree állapotra «Rtelf az t tudat, hogy a speeriális belyi viszonyok mindinkább követelik nyilvános megbeszélését, miud olyan -tárgyaltnak, melyek az. országos lapokban nem sxellózhetól; ée a vidékiben I — "igen. És e körülmény hazafias'' kötelességgé teszi a helyi lapok lét-jogának bíztoitását.
S e biztosítást adhatja-e nagyobb gzrancziával más. mint e lap mnttja, e iap szívós életereje.
Az egyenes uyilt felelet: Nem 1
iiapnnk január 1-éo a XXI-ik évfolyamába lép ritka kör a vidék: hiriapirodatom&aii . és p#dig e tekii tetéen a hamsad.a helyen vagymn^ trrttd ftt'' p&r éVvel előttünk. É »ép idő alatt háiit !»p született; ttjsr tuegbaft & most hány tengődik 1
Niaea okunk csüggedni sert a jövót megérdemli olyan iap. mely Vmnoly n^nynyirt, nyngodt Vftzdelem-• mei s férfias kitartással szafca''datf&nul «olgalja azt a kfrrt. t»eijben husz év óta él, tó ven ecseteli á helyzetet s függetlenül működik.
Azért bizalommal fordulunk t. közönségünkhöz a további hazafias pártolásért, bog* csüggedést nem ismerve haladhassunk pályánkon
EJáfeatasi ár az :
Jan—decz. egész évre . . . 8 frt.
*■ a. t * »>
Jin mait «agjáil ívre . 2 r
«ri A Á\r wÁ I U/t«v.Álnsi«».fi kk.
,''T. u. t 11 " TIUUHI "t 1 > m uC''v xiTt u l/U ■
Rógi ós aj elüfizietóiuknek, ha még nincs birtokukban - a fenséges korcuiaörökös pár kitűnően sikerült olajszinnyomatuarczképét vidékre bérmentve csomagolással együtt 3 frt kr, — kedveimén} áron engedjük át igen diszes aranykeretben. Nem előfizetők a két szép képet 5 frt bolti áron kaphatják meg.
Hirdetéseket gyorsan és jutányosán közlünk.
Tisztelt közönségünk további becses pártfogását, mi^ón ujolag kérjük, hazafias tisztelettel vagyunk
kiadó-hivatal.
WAJDITS JÓZSEF
könyvkereskedése, N. Ka tiiasáu Wlasaica-hár.
mindezekhez még hozzavei.;ük ama két s/<p utezaját, a melyek egyen-böiüleg futva a vaspálya felé kivezetnek a* egyesit-at, a mely által ug) N. Kanizsa, mint K.-Kanizsa c>ak a nagyobb hsladás útjait igaz-gata, batrau elmondhatjuk, hogy N. Kanizsa az utolsó 15 év alatt ~oly mérvű naiadásokat tett és vasúti feV »ésénél fogva oly kedve/ő helyzetbe jutott, a mely haladások és mozguiaiakkal Budapesiet kivéve — talán egyetlenegy danár.tuli város se versenyezhet, g a melyeknek nagyon kevés jóakarattal kórháza, gáz-világitása fogják megadBÍ betetőzését. De még sem ! Ezen népesség a gy ár és Kereskedelem tekintetében elóha ladott város mely oly 9Zép anyagi virágzásnak örvend, a mely a jólétnek oly duzzadt gyűrűit veti maga körül; emelkedésében nem követi azon magasaijb közművelődési szempontokat a melyek nagyságában a kalmár szellemen, az önzés rideg ér-dekeiu kívül, a nemzeti v&gyonoso-dásnak és haladásnak a műveltség igazi haladásával párosulnia kellene. Kan izsa város nem a szó szoros értelmében csat Kis-Kanizsával szem ben, meit nem nevezhető annak, sem magyar szelleménél, sem íársadalmi-és közéleténél, sem kis« fekvésénél és különöse» nem érdi közszeilemé-nei és a mulgenyete iránti tompa es fásult érzékénél fogva, hogy egy oly várost, ameiy valamikor a vallás s a val lásvédelem harcaiban Magyarország bástyája voit, melye horvát határszélen rendületlen máig megállt, még azzal is lehet vádolni, hogy az nem magyar ós kalniár szellemű, de ezi be-igazo''ijátc a tények : a német szellemű nagy casino, a német társalgási nyelv, a német sángerei ok. színházak kedvező iogadása, de leginkább a magyarosodás ügyének csökönyössége közszel.eme, de legfókép a magyar srinhár. zátonyon fekvő szent ügye. Az bizonyos, hogy a társadalmi éle-
tünkben hiányzik az eró, a kapocs, az egyesült akarat, az összhang, a társulás és egyetértés ereje, bogy az egyesületek bizonyos rögeszmék, merev .finyásságok* balitéletek súlya alatt, csaladok és egyesek pedig az idegenkedés, a bornirt elzártkozottság ésia megkülönböztetési hiuvagyából erecó kasztszerü elszigeteltség aiatt ?->rva< -nak, és mintha a műveltség és fe-világosodás abban gyökereznék, ho^> minden egylet életkizáró kasztok élete lenne minden magasabb vél aölntn concentrálodnék. hogy az egyesek v&J-las, nézet, foglalkozás szerint minél inkább elkülönözve legyenek : Kanizsa ebben (sajnos !) éri el igazi nagyságái
A mi a közéletet illeti, azon a fáradt és lehangolt egykedvűség közöny lelanczolt Prometheushöz hasonló tehetetlenség — félő mozdulás, bizonyos érdek és nem érdeklődés, tüzes nyelvek alakjában megjelenni •»zeni lé lek szerű események, alant járó gondolkodás, terv- és rendszertelenség vesznek eröl, mig a minden nemes eszmét fölkaroló lelkesedés s azt tettre s eredményre segitő munkásság mely a tény nemes Öntudatából gerjed, a kivivő a ezé! akarat mögött téli álmát nem röstelli aludni ! Hiszen csak legutóbb ol?ashatak, hogy e nagy város mit tesz árvái, le-lenczei, szegenyei, rongyosa; iram, midón sem meleg szobákat, sem népkonyhát. sem gyermekmenház^kat nem állit.
bejelentett helyiségben tartani és eladni. A ki nem bélyegzett kártyákkal játszik 1ÓÖ - 300 frt ig terjedő birsággal büntettetik.
-A beiügymuuszív cörrende letileg utaaitötta valamennyi törvényhatóságot a bécsi szin''n5zégés alkalmából az ország területén létező szin-ház tűzbiztonsága ftgyf.b&t. A miniszter kijelenti, bog-., szándéia van legközelebb a legújabb tapasztalatok alapján általánosan kötelező szabályrendeletet kibocsátani. Addig k, mig ez megtörténhetik, felhivja a törvényhatóságokat, bogy gondoskodjanak, niiszeribt a területüköE leve színházakban a közönség érdekében a biztonsági intézkedésetet elrendeljék g ügyeljenek kftlöaöa«n a következőkre: 1. A tüz elleni biztosítási készülékek mindig készen legyenek; 2. megfelelő nagyságú és ¿záwu viz-medenezók elhelyeztessenek; 3. a:-, ajtók könnyen felnyithatók ¿egyeaec ; 4. a világítás éa fűtés kör»! kfllönöí ovatosság tanúsítandó ; 5. a tűzijátékoknál a legnagyobb elővigyázattal járjanak e!; 6. a hol légszesz világítás van, mellékesen olajviiágitáat kellv alkalmazni; 7. a hol tüzo.tóság van. ez ügyeljen fel mindig az óvintézkedéseké. A hatóság rendeljen el a
o»ic)i Tt''/, T ¿pítA«ís»oíÍ ÓJ-J —, m~t frt*tk t- -''
s a hol az épületben tervi oajokai találnak tüsbiztonsági szempontfcói, az olyan színházat be kell zárni.
b£inhá»uuk.
Nagy-Kanizsa az utolsó népszámlálási adatok szerint 18.393 1a-| kossal bírt s nagyságra Magyarország városai között a 42-ik és tagadhat-lan, hogy Kanizsa minden himezés-hámozás nélkül, épül és szépül; ezt mu^at^a pag\ szerű és monumentális eiV^háza, a meiy & Dunántúl rit .¿¡¡¡ik pánáá; ezt mutatjak oskoiái ■f. péígnri oskola, a mely ugy csinos ''és terrsiierQ berendezésénél, mint nagy lak^iyosságánáJ fogva a város népességi és müveiödési viszonyaival tökéletes arányban is áll, ehhez járul a már fennálló két pélcúfttézet. colos-safis épületeivel; a délzalai takarékpénztár Haris-forma bazárjával, a felállitandó n„ kaszárnya, a nyitandó uj utcza s az emelendő polgári eg}-let. a melyets.nwtgáí. a belvárost, — kivált ha a közép fóui iliamisága is elvész — manap mind nagy váró sias szállodáinál fogva, melyek fóvá-ro>i ízléssel, csínnal és comforttal berenoezvók — mú»d az utakat szegélyező kis fai által, melyek a jó levegő oly szives terjesztői leeuduek.
----aétáfty hiányában még kedvessé
titó helyivé is teszik; hol pedig
(Folyt, következik.)
- k játékkártyák béiyegüle-tékéról szóló törvény szerint, me''y szinte 1882. év elsó < napjával lép életbe; mindazok, kik kártyákat elárusítani kívánnak, tartoznék ebbeli szándékukat 8 nappal az előtt a kir. pénzügyi hatóságnak bejelenleni, további üzlethelyiségüket kivülról is mint kártyaeladási helyet megjelölni, valamint a kártyákat is kizárólag a
- Az arany-árfcitetpétlék (felpénz) kiszámítása tárgyában a pénzügyminiszter az 0. E. szerint körrendeletet intézett valamennyi pénz-ügy-igazgat óság hoz és vámhivatalhoz, melyben elrendeli, hogy a törvény szerint tranybtn járó vámílietékeiraek ezüstben történő fizetésnél, a vám tarifára vonatkozó 1878. évi''XXl. t. cz. 13. czikke érteimében szedendő
TARCZA.
KnréesoTj- f^st
Kstn ifx rolt áajdaa S . . Ér is ilt*m Boldoc karscJODT — danspot, Gszdaj vaiík Orömbsn ¿a is, Mirtp(-h caak gyem, aki ti r lehet. MMt bOröt 4To«, melynsk ojjs, Lezárja firtdott ssenflnk''; yá mi"- ac ídej rault amláke. Ctak ;>etcz«kif maist velüuk Mjt; u \
Ksklak ia fényi3 aa a e»ill«g. M Bstleben felett kigjult; Knink is nifit a pásztorokra, Mef.nr»*»tel& béke halh. Hallók a fés)es angyaloknak Dicséé ak- t kirát,
Mitől ma^asstotnl az ¿>zá*. Peledvs lett panau • a vád.
Kjfétz család ngr virta — leete A szánt itUnek jbvet -t; L^saan lesiáll'' az alkony árnya, Ca*nda<ait a tapra ixTte-izéu Kicsiny ->zobinkbg »efronalva. Mi ffysrmekek »gyBtt rátánk ; Olykor bejBit ti merClri»», Wsffsókolt forrón jó aayáok
Aü{ bMaéltOok, suttogás volt. H4 ajkunk méfis szóra vált; LalkOok, saivQnk e i.éaziácban Is anujri rsent gyOnyttrt talált Egymás krzít mejfo^s rt*|p-e Bbláptauk. fényes Tn «íOliánk Karácson/ánk megrakva állt ott Rajt itii — meg eztZ kis gyertye''ing. t
Saaot féle!»■»•: k6««lrdve, Ceupáo ivWík dobogbAl-''tt; Oh, volt-« p«rcz méf eletemben
Mi eaa/i ia többe! »doU ? Anyánk szentben majd kóajr áge, Később örfllt v^lOnk együtt ; Csodál»:, ákitat s a bála. Mosolyra válta miníentit,
Oh joldog évek, ékes alo»! Ma már eráléV vagytok csupán, Kik eayhet adni rlzsaajártok, Oly sok lezajlott -«áss után. A sors alOae Wxbelyeiarúl, Virasztok árráa, egyaagaa; Szíren: toh''aem volt tán szegényebb feU''g IrarácMnr-este ran ...
EAULáY iiÉUA
Karieaöü) i népszókítsok. Irta: TAROST MHÍXT.
Olyan aaomorupak ás kiboltnak látszik tél''a ac egésx világ. - Hidegen és báa»n kel fól a nap, fagyosan, kéiségb« esve éa siatvo távozik este; régóta idegen bazábao dalolnak szárnyasaink vagy hallgatagon elrejtőztek faodvakba. hegy-Qregekbe ■ eg_) éb bűvó helyekre. M»dár-ének helyeit az őrült fergeteg, e látbat-lan czilaj szel lett, jajgat ¿a ordit, vadul söpörve az alatt* megdöbbenfcőlep «lte-rüló komor KöaiarafÖ elet, mrlyet folyio-Dusan sí .poritanxk a csapkodó hóp-ly-bek. Ijeaztóleg neanek ki a lomb és yirág-• eaatetl fák ée bokrok kopár ágii Minden oly örömtelen, »iri é* élettelen, bogy aat hinnők: hogy eljött a végiiélet.
Pedig dehogy . . . E z*omorun»k és kibőltnadt láiaaó té''.i világban iz pe» laeg élet • öröm Vagy nem örömre s ¿ietre mutai-e a befagyott rianek zim» jégtükrén való caasakáláa éa koroaolrá-aáa, mely kettős mulatságban nemcsak a gyarosokek, baoem a koroaabb feinít-lak s a delnők is aaenvsdélylyel vessuek részt s él vezetet mariteook abból. Nem ritkán tánczvigalmak p«r«gnek lo » befagyott foljónak jégpáasiwolumán. Ne« szomorú tebát, nem kibolt a téli világi
Peaagő életet a végtelen örömM asereanok a gyáaaoa télnek a kedves
disznótorok is, e tősgyökeres kadvderitő mulatságok!
Pexsgő ¿letet és tulcsigázoti örömet kölcsönöznek z rideg «élnek, a nyul, farkas,- róka-, medve , szarvas- és különféle vadászatok, melyekben még a király s a királyné is gjöny- rüségét leli, s a melyek nélkül egy ssenvedélyes vadász csupán fél ember, sőt morogva éiŐ halott.
Pesagú életet s ¡g«t; szent örömei alkotnak a télnek az Ünnepek, milyen a ,boldog asssony fogaotatáaá-''oak napja, iatváa vértaau, as é*u"k kedélyes, vegsö s az újévnek reménytel es legelső nap;* mindenek felelt p^dig az ünnepek királya, koronája, gyémántja és kosaorus f«jr a aa. karácsony.
Hogyba mi mm derítené lei a si vatag télnek fagyos egyhangúságát, esu pán a katáceony: ez egyedül elég volna elfeledtetni aöldelő rnnút. lombos ligete''., iliatoa virágósönt, dalos madársereget ée mindent. Vakito esaaki fény a karácsony, mely ábr.ndos ragyogással tölti el a lehangolt téli Inrmésaeiet s örömárral gaz dagitja • szivek érzelmét; gonduélkftli gyerm-ikké tea»i aa öregekel, kik megelégedett lélekkel nézik saját ,én* jöket A boldog iljttoaoportbun, mely várva ▼ árja decaember bussouötödikét, Jézus afülctéaének magasztos napját, mely magahoz caabitó szivén, várása vewzível ellátó''t bűvölő hatalmasság, saivelelke örömre, mindene fiatalnak, vénnek, férfiúnak, nőnek, gazdagnak és wegénynek egyaránt. Eaért ntondatik a karácsony talái- „b<>ldog karácsonynak I*
Regényes és mintegj íéJelemmeJ kalmozaa el a jámbor hívőknek buzgó •aiveil o dicső ünnepet mogelóaő négy hét, maiy #adr«sf nak, »agyarai el
jövetelnek vagy megérkeaésnek bivatik s jelenti azon négyeaer évet, melyek mngelAat^k a világ megváltójának meg-j«lenesét. Mily örömmel s áhítattal megy a vallásos cép korán reggel a hajnali szent misére, az ugynevea«tt „rorate''-ra, mely a Eorate kezdetű énektől bivatik igy ....
Milyen hévvel és lelkesedéssel járkál angyal, király és pásztor-ruhába 51 tözött és masski-oaott ,b tblebemes'''' gyermekek kedélyes sora utczáról-utckirs báaról-hÁsra, s ah«>l szivoaen (og»dtat-n*k, oda bemennek » papiroa, vagy fa-alko''.mányu betlrbemi házacskával, melyben gyertyák világa mellett látható a Jézuska, ennek esülei, uxúc bárányka, ökör, ssamár. smint a szent kisdedre le. beluek.
Alkalmi pá.- Waéd''-ket taríanak » betblebem«a>«k s karácsonyi éneket aen gedesoek. H»ilgatj* is a hoznak kicainyje és nagyja fesinh figyeiammel.
Kint p«f<Üg ezalatt a kántáló gyér mekek kiáltanak be as ablakon: .Meghallgatják e as aagyali vigaaságnt?'' Mért ne hallgatunk mog őket is! El is k«adik majd komoly, ncu»jd pedig tréfás dallamu karácsonyi énekeiket, melyeknek vég^stévr! meg is vvják a kalácact, vagv pedig » néhány krajösárt. Saivear''O adják es: a billgatók.
B«ko«soni végre a (¿aga* ünnep előtti nap, a karács ny böjtje. Mit sem oMik ilyenkor s buzgó hivő, vagy nanpan kenyeret és tárót délben és ecéss napon át imával, templomba járással vagv jám bor dologgal tölti ax időt. Este anonb^n saaK.dabban ér^zi reagát mindenki. Mézes tok hagyma, méaes dió s kevés mé aac pálinka ia jár; •. Saalma hintetik a
vacsoráló aastal alá; hiaa« sa Ur Jéau* is a betlehemi tstAUóbaü a jáaaVbac hevert. Eanefc emlékét meg keÚ tarUni.
Ims és kariéaonyi éaakMs uUn asxtathoz ftfnek. Peraae bogy s thtagaz-dágnál mÍBdenfélévei rakott as, mig a ■xagénynél egy-két Wi va«. Da itt ts, amott ia, olmaradhéUttaa s nsésss, ma kos téaaU, s gyermekek krtivenox eledele.
Vacsora előtt ragy után karácsonyi köszöntő verseket szavalnak ei a gyermekek szőlőiknek: esek p^iig aaok nak bemutatják ax arany almává'', dióval cxukorafltemécynyel s egyébb drágaaá fokkal ellátott ragyogí karác*>nyfát. Öröm tengert hullámoatat et a caalád kebelében.
Imitt-amott dióra vagy magyaréra kártyásnak. Es már bevett fai szokás Igy * tart éjfélig. Ekkor megkondul a mmplomb* hivő harangnak «éltóaágos hangja Mennek éjféli nriaére. A ragyogó fény s a aaufoláaig emberrel megtelt templom nagyszert! benyomást idéz aló a lélekre, mely emelkedettebb^ válik, jóval boldogabbá, mintegy a tnlvilágba rag adutik.
Hátul a tempíomajtóbaa egy két higvalejtt egyéo Luca «¿kén ff!,. m«*yel dscsember tizenharmaditól Luca oap)áU>l keatíntl készíteni és minden aap egy darabot csiDir rajta, mig végre karácsony előtti éjjel meglett.
üí tehát s Luca-ssékéa as^n rt^ ményben, bogy meglátja a boaaorkáayo-kat, vagy a szelemet, kik a szerencse« jövendőt'' vagy az elrejtett kinoset, hogy hol ran, megmondják neki.
Elhagyva as éjféli iatamitkartaletet, bármilyen asaadss idő it veit — mondják
HCSZADIK ÉVFOLYAM
z
A L A I K Ù l I 0 N Y.
t

ío i 1.
arany-árkelet pótlék (agiófelpénz) megalapításánál, a birodalmi tanacsban képviselt királyságok és országos pénzügyminisztériumával történt megállapodás folytán jóvóben a felper czentek is figyelembe fognak vétetni
A bécsi Kingszinház a lángok martaléka.
Hasonczímü közleménv — Eredeti tudó*ItÁí —
(Foljt. és vége.)
Folyó hó 12 én lettek eltemetve az ?>gett bullák: mely napra a bécsi város-:-nács a következő gyászjelentést küldte
«r>t: .Meebivó a halotti ünnepélyhez, becs vá-ottanacsa a rr.''ü.''tv-j k te -jsség :."k ezenuc. eieget''eez ¿«tudomásul hozr.a hogy a f. hó 8-án a Ringszinház áldoza ;»iví váltak ünnepélyes temetkeaéee, kiknek eltemetéae övéi ''Utal nem történhet meg hétfőn f he'' !2 én a körponti sir -:*r''.ben eszközöltetik.
Ugyanaz nap reggeli 9 órakor u «z. ihtván templomban tartatik roegazüntr-t^iyes requiem. Ez»n ünnepélv -tán -oi«gnivottac a tueponü sirk«rtbe men-uek. hol 11 órakor az ünnepély es boazen-<t é* temetkezés eszközöltetik A bécs: ■irostanácst^ ! d-cz. 1 !. Ezen meghívó •¿•timatióul szolgál azoknak, kik a s=i. iatván templom, vacy közp. sírkert zár". •*rébe akernak bejutni."
K meghívót a bécsi .apok f. bó 11. e»ti számai hozták
Idényt tartha.''.ak egy ily mpgbivóra, » sújtott csfelíuiok tag-''fti és n lapok kép-viselői.
Én is a r<M»dúr*ét:nez siettem os mit
kellé ott látnom és hallanom ? E^y anyu >lt volt leányával, kik férjet és fiat. ill-tve apái ét fivért vctfiüettek el. A renriőrbir-lo* által eg-v néiB"Uíl .elhető »oromba, sót durva wartkka'' fo«rad tatta*: <* majd-oem elutaaitUtUk ; agy apa is volt olt, aki két fiát siratta, — a biztos ezt is nyers szavakkal fogadta és nagyon is gyengéd-telenü! tolta e! Kt ajtótól. A keservtolt apa még keservesebben tört ki, hogy neki joga van itt egy jegyr- várni ée követel egyet, míg ar eiöbl; említett özv«gy sziv szaggatólag sírva könvörgött egy jegyért, mert férjét és gyermekét utolján akarja lá!ni A sváb biztos mégis meggondolta a dolgot e adott n*kik jegret. Hogy miért vonakodott adni? azt nem tudom ; elég szomorú mikor as úgyis ízé''roncsolt azü.-ló; szivet igy ingerlik! De ba uem értik jooban! Hogy e lárma* biztos nekem
miért tagadta meg a jegyet? azt inkább megmondhatom bar en a renaorigasgato-töaág elnöki irodájából vittem hozsá az utasítást, bogy mint külföldi lap képviselőjének rögtön adjon jegyet, — de 6 felebbvalója parancsát nem respectálta. Irányomban eljárass diplomatikus volt, de nem pracíicus : ó egyáltalán journaliz táufck aem akartjegyet adej.''. m<»rt attól tartott, bogy l aklö Tűseiket fogjuk hilr tolni; időm kevés volt, nem bocsátkozhattam vele discursusba. hanem siettem az elnökséghez, tudattam velük küldetésem eredményét azon megjegyzéssel, hogyha szamomra jegyet nem adn*k akkor mát uap egy bécsi napi tápban megörökítem a □ éviiket: — de n. megörökítésben nem leaz ^ösröaet. A hiriapirói-jegy a legna-
gvakoroiisk ieiecievőkre. Ott az agg apa rOsí»dt gyerrnnke tnp '' *■ eg- rtreg ai ''njveaz''-kel, noe? a «n verdére*,'',jr, egyetlen £* regnált. K.e- -pro arva, egy fiucaka ét -gy ieáuyka, .erdei egy koporsónál, keservesen sirnuk éi fel -kiáltanak: rMiéri hagytál teaves
atyán. VI'' — Amott egy nyomorék öreg ember tolatja magá; egy gőzszek''-u é* 3 aoporsc -lőtt megáll:. óez szakáll» n a ve* a könyei. tói, ssem^ kialudt, teste modort, zíláit f-<ietleo hajasai játszik * deczem-beri sseiló. Egyenkint öleli meg a 3 ko pornót, beonök van neje ée két fia; caak erővel lehetett asegónyt onnan el távoli tani; sírni má nem tudott, szemeiből kifogyott a köny.
Amint a katonai zenekar «lkezdé a 3«erboven .halo''ti énekét" látszani, szomszédnőm zokogni kezdett. Egy alig 24 — 26 éves gyfinyörü asszony volt, kit » katasztrófa özvegygyé tett. Később hangosan kezdett sírni; családjának több tagja is a katasztrófa áldozata let''. Leb'' rult kedvesei koporsojsra és ott: — m ^ őrült! Eleinte jajveszékel''., «irt k''> nvörgött és azután -■ közv-tien mellet terc elájult és öaszert gyott. viy<jrs .r. vizr.v. üditék. hóvsJ dörzsölték mellét fejé
mert a sírkert hóvai volt bo-itva.^ Eff^ -sterre feinyitá Hz«meit, mereven tekintett majra körűi, i''eiugrott, maga körül ütött, lármázott és őrjöngött, a s t e r e n ; e é t->-n megőrü!''; te»téről leszalcitá a ruhákat és kiálta. — mely hangok az ember csontján és velőjén mentek kerest tü.1: - .En égek. minden ép . .i:z van, tüz ven!* A nő. aki nagvon elegan sar. volt öltözve, rendőrök álul vitetett a köze!; szobába ós vivée közben folyton kiált* : - ,Et égek, oltsatok, segítsetek — mi megfulladunk! Rendőrök, gyertyákat a I é p c s ő k r e !" A szegény özvegy n-ve: Eymann Anna. az Eazterbázy utczaban lakottés a tűznél elégett Eymann órás művész örvegye. A« orvosok nyugtatták éa ea kannáit ia valamit, de még mindig nyöatórgé: »Nézzétek a tüzsebet a kezemen!" Az orvo sok hiszik, bogy az őrültség röviden el fog mullani. Egy óriási asztal volt a ravatal előtt túlterhelve koszorúkkal ; körtük két óriási, egyik Károly Lsjos fhgtól következő feliratul; »Lajos Károly fhg és Máris Tbereaia főhercaegnőtól ajánlva!'' és a másik a várostan ''cstól. Azután koszorúk e feli ratta!; BA képvis6Íők báza,* „A RingszinKázszerencsétlen áldo-zaUinak," „CoHegainak. a műegyetem német olvasóköre" stb. Ha idegou vetó-
d</tt rulni. azt Liittc Tol na. bof^j »g-j-
katonai ünnepély van itt; 200 rend''.r és 2000, azaz ké ezer katona töltött fegyverrel Urtofta ferin arcúdét. Miért? A rend őrség részéről Marx ée Lmdsteiner hiányoztak itt, Taafie gróí éj a kabinet s«m volt itt, pedig itt voltak ar. országgy. képviselők, a katonaság részéről Filipovics tábornagy Tiller táborszernagy. KaiflH tábornok éa számtalan tisztek. Hja, a hibásak félnek I
Attól Urtottak, hogy > felingerüit nép a hibás rendőrség ittleví részét leveri ée esért kellett 2000 töltött fegyveres katona. Szomorú állapot!
Az óriási siron még most is ásnak a munkások: egy sir 92 koporsó szántára;
gyobb udvarilíiggi. azocna. tiszoigái-UtottJ
Van is oka a andf''^égLek iéln: a hiriapir k tollatól; a rencőrséi. »i oka -z égés* katasztrófának. A rend ">r szinnaz jegy eke: ei vitték a -lasten ét csaiadjaia cal pojgári rabakOaa mentek a szmoázba as igy rendőr ott nem voit iath»ió. Azuuc soha Bem ügyeltek tel, hogy a: oiajláír ják egienek; ba ez«k a gáz ie-<rofoláík utát eg''.ek volna akkor nem neverr.e ama uagy siruan a aözponti temetőb''-n I közel eser halott Másrészről TaafF-'' gról miniaaterolnökőt vádolják a hibával; mert ő a hivatalokat felülvizsgálni elmulasztotta és ennek köszönhette azt, hogy a bécsi parlament oppositiós tagjai fényes m*.'' >ritáasal bizalmatlanságot szavaztak acf es kubioetjenek.
Báró Marx reudőrigazgató a vész aik»¡mával d ¡e volt a helyszínén, bol-ott Albrecht ée Vilmos főberczegek ée Taaffe gróf ott voltak. Naponta váriák itt a bűnösek nyugalmaztatását. Hat az uun-tetés, hr. ilyen emberek megkapjak kék : ve:. ba Lanüsieiner rendőri tanácsos »zl jelenti Albrecb: fhg. '' fenségének, hogy : .minden mentve van!" (Allés is gère tét!0) és az nemis igaz! Helyeseo cselr ! kednénea akkor, ha a bűnöset — legyen | ax miniszter vagy akármi — elítélnék, nemességétől megt <sztanák, javait confis-cáinák sez-nfe:ü! 1 ■">- -20 évi börtön. L"P-ion r-sak egy szee^ny ímb''T egy szatóca-tól egy-két garasos czipót. — nom basznál védekezése, bogy az éhség kényazeri tette e tettre: — ő szándékos lopásért 3 havi fogságra itéitetik. A nagy urak kik hivataluk elhanyagolása miatt ezer embert elhagynak égni, — penzióba küldet nek ! ítélj magad tisztelt közönség!
Az operakoruton egy gyorsan tova robogó .Tramway* ba ugrottam, mely a kózp. sírkertben ment. Egy német jour-naiis''.a colle^TÍmmal találkoztam, ki éper. inoe''. tért haza afrikai útjáról ; nem érd«? kelt különben vonzó elbeeséléar, mert mindnyájunk figyelőiét egy fiatal luauyka jelenléte köté le, aki szülőit éa tns véreit siratta. Nem akartam megszólítani. mert nem akartam izgatni különben ia háborodott idegzetét; a kocsi t«|e volt feketébe Öltözött gyászolókkal. Órilltem hn hozzam nem szóit senki, jóllaktam a latul Ükkel !
Végre a sírkertbe ér:ünk ; együtt maradUm collegámmal.
Előttünk egy óriási ravatal, fekete baldscÜn alatt, pompás koszorúkkal fedve; jobbra éa balra fsketével bevont katafaikon feküdtek két félkörben az ércako-OO a.r^k ¿o »»g^«yi uiui tartalmazott. Elekben azok voltak, aki-k-t abaolu< nem lehete felismerni ; négy pap tartót U a beaseotelési ünnepélyt : egy rom. kath., egy izr., egy göe, keleti és egy evangélikus; mert nem tud''ák, hogy a hullák minő vallásuakboz tartoztak
E''őszőr a kath. lelkész k-zdette a beszentelést, utáana a többi, inig végre lovag dr. Newaid Gy ula polgárumester Ur-tott búcsúbeszédet.
Minden asem tele volt könyekkeL Ei -inte itt-ott zokogás hallatszott, később siriis, majd ordítás, ismét jajveszéklés; uetn vagyok képes Teimi a bonyomáat, amit a aeenvedók emberfölötti orditáaai
— a templomba menetel előtt, kijővetkor szét zug: ezt vizsgálják tehát: honnan fn ac, a.világ melyik tájáról? abból jövendölnek. Némely .eladó lány'', kik egész nap mit sem ettek, szó nélkül mentek be a szaotegyházoa, honnan némán sietnek hasa, otthon a kútból vize: merítenek, ieviazik azt a konyhába, háromszor megkerülik. beie néacek és meglátják abban, ki iesa a víiagenyük I
A másik hajadoc leány a kutviz helyett ruhástól, imakönyvestől, mindenestől efekszik s megálmodja leendő férjét. Vagy hogy e babonás hit annál biztosabb legyen, az éjféli misén kivüi még két p.-.ent misét hallgat végig, azután haza megy a otthon kiáll az atcsaajtóba s az rimát, mely eddig mindig nála volt, kiveszi kebléből, s lassan megeszi s e műtét alatt kit eióször lát férfit, as leaz férje vagy ahhoz Hasonló.
Ilyen babona* dolog az ólomöntés, melynél a leányzó a tüz fölött a kanálban tartott forró ólmot vizbe önti s onnan kiveváa azt, nézi milyen idomot muUt. Kalapot, nadrágot, fegyvert, táblát stb maist e ? esek szerint kalapos, szabó, vagy tanitó stb. leend az ura. Hogy pedig megtudja, 7ajjon férjhez megy-e ebben as évben : kifut az udvarra, hol össze ölel egy rakás fát, behozza és megolvaasa Ha páros számú a behozott tadarabocska. ugy okvetlenül még az idén férjhez megy ellenhsn, hogyha páratlan, akkor még viseli a pártit 6 ebben megnyugszik. NyughaUtlan lelke azonban némelyik eladó leánynak, óhajtja látni is & leendő frigy társat; tehát Luca napjától keedve, mindennap egy darab forgácsot dob kucz-kóba karácsony előtti napig. Éjfélkor aztán meggyújtja, az igy gyűjtött forgá csokat a konyha közepén és megjelenik Ue Vas tői-lelkestől a leendő férj.
hoasra 40 meter, szélessége 5 méter és 2
rr:- .-r Bi y H árosa gépe □ e- k te a
fcuponsót.v.: mert ember, eró-e leer-W; .(.•!, sokáit'' urtaoa A ^rtiM-t mataei . .iiiut nett- birum léváob üazasiei-
em: de kepteiec ss ember as. j.y airtri risazaadn. leírni. Mii .átott; ü oa*z az . udja 1 -gjo:>ban érést:, ak: ''.átu.
Kyog xijanak hékébec
gzive^ olvasói H« ez .dőb; ■ .-..a.sz jönni és ss egyos körv »kor e. bottieva.rdot, »agy egées B- csöet gyaa raii találkozol gyászoló, feketébe 0 egyénekkel, akkor as ne lepjen meg. Ezer ember ily b°rzssztó hslála több ezer caa-ládDt ként »seritelt gyászolni''
Megjegyzem még, hogy a R ngszin báz romjait .szent Ma xi sírkert"-nek nevosik-; MatX W randlrtón ;k, ^ i''ite
— bnkot. Értsd el csak te olvasóm.
-----------.-^p--------
Egy aj katasztrófa.
BécA, decz. 21.
"éc* móg mindig a legnagyobb ¡z g .t«»t sagtjan van a Ringaz házi katasztrófa m:a''.: ür iiiárií íorscsapsj a varo«t Ugyanis: tegnap est-- «Miéin*» i vaspalyana. gaaaaetroubaaás történt, rael; j alkalommal két emb-r meghalt rögtön és nógs tmucr veazci^ csul m g"-besült, F>a'' ttrc.ii eaeniénv nem oly borzasztó r.. : < Ringszichízi : — de azért ¡ni udenese-szomorú! SZGMMER SA.HDOR
HHyS hlrrk
— BoUlog ünnepiért kivinaei:
lapunk tiszte!'', ictizonsegéeek éa ke4ve> munkatársainknak !
— Hyt/ien M k.i-ácsooy napiiu
cf^ií.ő;; tev-;i o .^rhv^ .¿r .rntbajuti. Ledovaiky Ármin u: a szép Pollsk Hec riette urlwilgvet Boldogaág kisérjo fr
gyüket ''
— Zfépkonyha Tava! Weiser Jó zanlné uriiölfy It>• frtot -kézbesilett a városi hatosa^ Kezéüe egy népkonyha feiál litására. Mi van veié? nem ludjua ! Mintha Kaciz/án nem is volnának srükól-ködő szegények ! Isim Zala-Eg«»r»iegen nor. 15 töi deer. 4 ig 144 délebéd osztatott ki Éljenek a téoykepők 1
— A tVŐrŐM'' nemhogy szűnnék a kis gyermekek közt, hanem mint avároai orvos ur jelenté, mrodmkáhb terjed.
— Felolvasás Áz I. n.-kanvsaai kereskedelmi ifjak önképei agyietéhea (délzalai takarékpenzUri épület IU. lép. cső) Morgenbeaaer János polgáriskolai igazgató ur f. évi decz. hó 26-án es''-i 37-, órakor nyilvános felolvasást tart. Tárgy : A e«^ ¿a v«gyei V*nd»tg^k zziv-«ets jit-tatnak.
— Meghívás. A nagy-kaniassi név magyarosító társsáig f. hó 26 &n d. u. 4 órakor a polgári iskola zenébniyiségé b-n közgyflléat''tart, amelyre ugy tagjai, mint as ügy barátai even nel tisztelettel meghivatoak.
— Karáesonyi és ttjéni ajác dékokul szolgáló igen asé^ tárgyak érkéz lek WajdiU József könyvkereskedésébe. A nagy v laaz''ék méltán megérdemli a megtekintést, emellett igén juUnyosak. Különösen ajánlhatók as ifjúsági disz-könyvek s diss emiékek beszerzése, mely apró csecsebecséknél többet ér, érté-. kük nem pillaastayi, b«.aem maradandó.
— A marKavCLsat megtartása
• Heti. tiiaiom Zalamegve alispánjásak f T-én kelt s 16.480. u r''an kikoesá oti
-űüOaieteve. aauuiy oa ktvtU haly ox''.autt s
esálul a heti ás oraeágos ssarvascarha vi«árok megtartása ZaUasegye tertielét újból eagadéiyestetett, asoc okbét.m«r< a f évi aaefK. hó 9-és Pozaot > o*j. bo 8-áa iáosony nov. hé 7-ée K''. marom megy ez • u.etéo felmerült marhavéM eaeUi ÓU a = api törvéayes idő alatt ajabb baUge Uaa nem fordtűt elő « a bizottságilag asz. 1 jzölt saigorn vizsgálat usko 4 m»raaai-iomány egéaaaégi állapoU kifogijuJannat nyílváaitutván, a magat o. t - ^idmi-v«léí ipar ée kerestfdeiaBoüirv x »ír minisztérium folyó ho 1-ea aeit s vt sz. alatti leiratával Maryarorstágterüiotét ae -''c tv XI. a 4é k c i alapján ''eijee-c •■-«»ezmenvt-aUKa uvifvamtotia
— A fctsdedw« eMu«
választmánya ¿sc»mtw- ÍV tL deluUn 3 ótakor saja1 b«. v megeoi-n — Nádor utcza. I ovoda-epü.i- — ütést iart
f H -j S ''Wbi 9zt
mun«cií.iz másik. rudóa,kruk .ri»: At »
j
20 aa Grazion? i Bfcia ea Rauacn Kar > Z"L t''or.mü •■ .Uzek által rend''.zett da g verann\ nerji oa(}UULU. de igez váloga-( .ott kozotiseig előtt valódi m&SiTOMte nyújtott. A hangvera«-<iy*í><t müveaz: ké peaaegénea gazuiasara oieg inat aonvit mondanunk, hogy Lisztnek méltl tanítva ny-i. Lersz««bb jutalmak at az képest-bo^y a t: agyasamba c zépviseR a»*eert6t
tői oyxriez ^a wsgvih*toe*bti tapsokat
Közremua&dótt Ga-zv Lanke k. a. buda pesti zensképesde vegzeit nr>ve&oets t .a bO''ö» vadást" bói magyar stövegga: éaekelt eg\ áriát gyönyörűen lototázc rzép szoprán tangiávai. meiysta arüvéaaat tockaik»javai oly úgyasea ktm*t, bog/ a szakértő közönség méiUn jutalmazta viharos :apssa. — b^Miet ktsrí^f: kiiünő ma^var Ualail a tfizönség szii-.éc i.Cht leit. — Ste.rn ¿«igmond q- peraonk eja-léka a torély mag»f4atán áll éa a agy enw mstrési u aratott! K •bx Hedvig kisast magyar dal ah zajos taps követte A k>>t remüköo''ifc közölt nem t''.^ Ar^etz illeti Grünhut Henrik nr^t ki ©otíies és tapio-iaióe/zoagerakisérwevoi aa eiért eredményeket biztosította!
— JtUaiwuisás. EwHtcttflk 1« púkban, bogy a osaarwK>fki veres est mémj lali—smek ktpuha^láaa érdoméboc tanúsított késseágért Bakssy Sándor kaszthelyi csendhiztosnsk a belügymicít er i O frt jnta''rr =-:ist adott, ez»» felüf — miniujabbajs értesül üek,a sftaae^hi foglár-őrmester, a kep-»rnaki fogiártiaedea és egy akó leodvai köaí«>glsr00 — &0 frt juulem-ban r^ezeeiUettek.
— Meghivé a .sümegűi aorasu
ly ásó-egylet" alaptőkéje gyarapítására 1B82. jtJ. hó 21-én a sümagni nag;-vendéglő termében tartandó zártkörű tánca-vigalomra. A rendező bisotuág : Kijács Eiek, elnök. Ruisz Sánedor, péesttnsok. HsuserJános, Euiezooay As airKisfai«dy Tivadar, Mojzer Imre, Ofbáa L .¿os. Sze-mélyjegy 2 frt, caaládjegy 5 frt. Felülfi-zetések JcéazftactW focadtaVnak ót uyil-vánoian nyugtázhatnak Jegyit előre *,ált hatók : Dorner Kajetáa ttraál. Ketd''efe t. órakor. A meghív« iftásratát aeat ruházható s kívánatra 14—msMéá
Egész tárháza a babonáknak a k. íU''áo^ofiy ünnepe, a ekkor főképen ax éjféli mise körüli idő. Ekkor kotorja fel piszkatáv al a gondos házi asszony az alvó tyúkokat, bogy többet tojjanak, s ezt örömmel teszi : mert a család mindenik tagjának oda adott almáit felvágia s egyetlen egy simának magvát sem metszette ketté; ennélfogva egy sem fog meghalni közülők ezeu tszten dŐben. Éd es megelégedéssel jő be s legidősebb fia is az udvarról, sugárzó arczcza! mondogatja, hogy tökéletesen használt neki a Szent György napja előtt fogott fehér kigyóvali kenegetés; meri a kutyáknak, macskának, lovaknak, teheneknek, sertéseknek s a tyúkoknak beszéd -it meghallotta, meg is értette, miután — mint Bálám próféu szamara — emberi nyalveu szóltak egy óra folyásig. El is mondotta, mint beszéltek as allatok azon egy óra alatt. S a hárnápe hitte szentül a haUlmas hazugságot.
Bejött a kocsis i& selmondotU nagy hévvel, bogy a lovaknak elhullott caikó-fogait oly ügyesen eldugU s jászolba; most tehát nem kell félni, el nem lop hatják a lovakat: mert ezeket mint a taágnes, a világnak végéről is okvetlenül haza vonzza az elrejtett fog.
Mssn^p szent karácsony napján le*v* iesi a várandós asszony a háznál, ki jön legelőször a házba: férfi-e vagy oó ? Hogyha férfi lépi át a l üszőből, akkor fiu fog születni; ba pedig nő mutatkozik először, ugy leánynyal fog megnagyobbodni a család tagok száma.
Minden keresztény népnél megUr-tatik tündöklő fénynyel, díszes pompává! és leírhatatlan örömmel a téli ünne pek fejedelme; mely voltaképen nem ia keresztény eredetű, hanem a pogánykor-ból származott. A. húsvétnál vagy a pün-
kösdnél, melyek az apostolok korában is magUrUUaic, sok kai á.eaőbben lépett j életbe a karácsony, vagyis Krisztus születésének ünnepe. Ilyen születéanapí ün nepelés sem a zsidóknak, s<-m,a keresztényeknél nem divatozót! Csupán Jeremi ásnak és Hiobnak születése emlittetik a szentírásban; as apostolok pedig a meg haltaknak évfordulóján mint emlékünnepet, ülették meg. Ei nek következtében az anyaszsntegyház máig it szentjeinek nem születései, hanem halálozási napjaikat szokU megünnepelni.
Azonban a pogányoknál nagyoa szokásban vak a születés nap megfilése. Igy as egyptusiak isteneiknek születési napjait ropp»-it fénynyel Urtották meg Görögországban Nagy Sándornak születésnapja nemzeti ünneppé t*telelt; a bölcsészek és költők születésnapjait is meg-tartoUa a hellén nép. — Perzsiábau az ur&lkodókDak születésnapja legnagyobb ünnep volt. Görögország- és Rómában a születésnapja megülése a népnek minden rétegében elterjedt minden rómainak saját születésnapja az esztnndőnek leg-dicsőbb ünnepe volt. S igy «olt a többi pogány népnél is.
E pogány szokásokból vette át. a kereszténység Jézusnak az Isten fiáuak születésnapját, mely deczember 25-én Urtatik meg.
Ezenkívül szűz Máriának az Isten anyjának születési napja ia felvétetett, mely márczius 25-én UrUtik meg a po gányok szokása szerint, kik az Isten anyáinak örömünnepét ülték meg már czius 25-én.
Mindenféle ajándék oaatogatutik karácsonykor szét. A gyermekek kiteszik az ablakba lábbeiijöket. begy a .kriast-kindli" (Jézuska) abba hozni fog kará-osony reggelre valamit. Hoc is abba aked-
»es szülők személy ébet. s szófogadó gyer-mekeknekt.de az engedetlen fifezkónak n--m nyújt semmit sem büntetésből. Némely városban, sőt falubaa is igen, kellemes szokás uralkodik, raejynél fogva a vagyonosabbak külön fáié ruha neműt vag. pénzt adnak éaese aasegéay eorauak számára. E ténykedés . sokkal jobban divatozik a főbb ranguaknál; mi több fölaégea királynőnk is, minden évben téljes bőkezűséggel végrehajtja a Jézuska szerepét,;az özvegyük, árvák és mindenféle szegény sorssal küzdőkkel izemben.
A karácsony? ajándékozás minden nemzetnél meg van, még Norvégiában is, hol korán a templomba mennek a papjaiknak mind-nféle ajándékokkal kedveskednek. s templom után a gazdagabb nak duaan terített arztalánál boldog-boldogtalan ehetik, hallal kezdvén meg a legpompásabb étkezést is. Ezután egymást meglátogatják s egymásnak .boldog ka* rácsouy*-i kivánnak
Ezen'' alkalommal, kit megakarnak lepni, annsk sjuját halkan kinyitják s egy csomó szalmát vetnek be a szobába, melynek lakói azonnal hozzá látnak a szalmába dugott kincsnek kereséséhez. Bizony ez különös ajándékosás, mep mulatságos.
Nem kevésbe mulatságos a .mada rak Karácsony fája" sem, mely nem egyéb, mint a bázfcdélre, galsmbduczr*, csü''re és magas fár.» felállított pózaa, melyre különféle gabona hintetik.
Erre azu''.áu sietve sietnek a asar nyasok. Mondják s "róaen is hiszik, miszerint a ollas nép tudja, mikor karácsonyeste közeledik, mivel ekkor jóval több maii a.- gyülekszik öaaze, mint máskor.
Igy úunepli ajó magyar uép Bzent karácsony napját.
==
SaemelTények
-Ném^hrti -
. /¡fífeá^ü1-M^aUUai : kereestányi , M«f''<oesijUi, az az á(i !
Könnyekbea tar, a snit tftr A ki (ürslewael tft:
y t i « i i i i
Ráf. család is najy SéSk, Bizony ! exek sokat éraek, Moizas asoubas ámló, KSldet tart, nss»ss*s4géae\.
- E 1 ® é r é ». -Szó s tett k&sStt igea «jakrar l?e«-izeB nacy Ur la^,
Háj».. Ez a bó *p égj c*ők, Mit a főidnek ád ég, Hofj a aoit nenayaaaauny. Majd sójává váljék.
Lujts Friches Bizonyos könyvek. Újra, icazra, de sokra, tanít be acsa<-aks kSieti -Volna igaz csak as aj, roloa ca*k uj n
ua*
Praxitelet niobeja. MiLt éli, kÖTdlat >ejtaa és éfiek ¿Icai. '' Przxiulei kiből l ci tercsat« megiat
3 kis Ön hxiá ári
Rózsásan fUg|0U a virig, de kalálszelc ért«
S most égnek »agarán, ér a«( a d.ig*
gyllmöl-1. Vu«
Tavasz! dal. A voljj mi zöld, ax ég ai kék Virítanak a gyöagjikák
8 velttk a kankalia ; A rjt biaes Minden színei S tarkább bajaalsia. A tavaszert, ki ág axért Jőijön elő s né»»« e tárt H as lat«n jóságát A di sxpompát
A fűt, a ftt,
A melyeket aakOok ád.
Hífcy
HUSZAD!* AyfuLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
DBOZRMBKB 25-én 3 881.
— O felségé ¿ital rorbonoaAfc Ad-drás helybeli ny.sótárnoknak adományo luU érd é mi el ünnepélyes átadása ma deQ. 20 ¿11 t&rtébik «a«« ilUtfkaaaWM htv«n
(al helyiaég8)b"n M . _ . . .
Bttuai rövid hirek- —
Bpeeten általán«« villanyos világításalkalmazására tár*uisf »lakai. — József fhg c»»lá<iiával együtt Fiumébe köl Szködík karácsony után. — A honvéd menedék
Imi parancsnokává Mándy Pétét huszár-ezredes aeve<t«iett ki.A győri püspök 100 kiló* könyv»t kttidölt a könyv-kiállitáar». — A matafaagoa „tüsöló* aser sikeresen mutattatott bé "Bpezten egy /ranczia ál''al. különbenapanyol találm <oy.
— Toixntálmegye aaaeni iatvftu szoborra 3lXXJ Irtot siavaaott meg — 10 millióval oiró rés* vény társaság Bpesten a gt apju-nsk világpiaczot akar teremteni. — Türr
őrlési adó behozatalát índitványozza, mely 15 20 tnilió forintot jövedelmein e.
— StojkoviU szerb patriárchának megvá. lasxtatáaáí « király n-m hagyta helyben _ A posta és távi''d« ügynek küJiin minisztériumot akarunk «¡;iu.ui. — A kere-pesi ut végén uj személy pályaudvari épi lesek. — • Polgardibos tartosó Somlyó pusztán régészeti ása''.ás tartatott. — A í inésseti congressus mult Bzombaton be-f sj este működését. — Székesfehérvár 100 frt&t utalványozott a Ringszinkáz károauttjainak. Hát Nagy-Kauizsa ? — A. királyi család B-cabe utazott. - - Zsis kavics püspök választatott meg sserb rs ©t r opoíi távé. — ósv. Dieues L«jo«né megaeérgeste magát. — Királynénk uiarcc. fégeig marad Aagliában. — Gróf Széchenyi Béla atyja iratait az akade-miiünk-ajándékozta. —
- Külföldi röxHd hirek. Bereliardt S*xab Moskváb-n elrekedt. — Bismarck ''zorogyuladaUbaa betegen fekszik. — A lipcaei osztrák-tt.>gy a r-egy létnek tagja van — Grd»bó\ egy 13 éves fiu levelet irt a királyhoz seg-lyért, kül ut- A .leéget; I^rg-sziuház igazgatója P?.rTsb»Ttöltöziitl. — ''íi''á.ióban egy fögoryosuii líóUÜ h^mis fojt U.ptaV il. — ..Qjtcseri Oroez Béla husat-frthsdn Dstendéhec agyonlőtte magát. — ^mszbao
katonai lázadás tört kL — A bé<X 4tjn. háré^es áldoznia »70- és a begyültegély
^30.492 ír«ft tesz. — íerreganxba kifliber h*lt"mag gitazakndas folytan
k i nyeri ?
Bt üde decz. 27-éc: 42.47
66. 15
ff
írtrtiatum
g ro*at alaft mefjsmlitett uiuska Wagy-, ICjkm«*«^: WajdiU Józ»«í k«ny vkereakedéss Utal .-uegreSvi»lnt??ő.) Z |
- A .Budafitíi Hir''.r.p,'' melynek aióuaetea. tOikivasat lapun* maieaeniának
hirdetéai rovatában közo.jük, a legmel-
gabb -n ajánljuk- olvaaómk ügyeimébe Fószerkö«zt4je. Csukásai Jó»»ef és vezér-
csikkéit a legelső m.¡jy ar publicista K**» Ivor báró es Hal: % tő irjak. Iráuy-miaden izében t- -g- ír -mzeti a teijes erővel azon van hogy * magyarosödie''. terjessze, a k(>z,*?-MÍem MR ísére hasson üdvös mozgaim^kst támogasson éskezoe ménrétzer.. Partérdekekei nem szolgálj vélemény sas Ssri sárát. ahirlaflzé ez egyei I n vagyonát csonki''aNanul mogórzi fól sletgy*r..Bt, T..''Oiaja vaítozatos Bltőj rallg 9 ró- tofivei''. kii«'' regény cs»ra
kihaz peojá ■» í- -«^i- ^ uCtC
nyek eg"vm"á»t vál^ogát^iV*. Különösei felhívjak az aUiasé ^Irm«''
Teleki Sándor grófnak a .A barna paraszt felesége* czimü regényére, melyre a fővárosi irodalmi körök reodkivüli érdekló-¿éase? tárnak. A Aöbbh''e nézve utaljuk olvasóinkat magára az előfizetési fölbi vásrs.
- F&''hivá* eU>Juei**rt ! Ezelőtt 10 — *2 éwel az a stádium állott be a hazai ipar fsglódésébea, meiy a kölcsönös egye
fi
köst. Az egées haza pezsgésben é^forron. gásban vol , z ipartársulatok,, égyesüle tek nuidpem mind ennek a kornak azü-löttei. Tálát egyetlen egy iparos osztály volt as, mely hallgatott éa nem alakult egyesületié s ez a fényképéazek c-oportja. Hallgatásuknak okát főkép abban kell kereani hogy a lehelő legnagyobb szét szórtságbau élnek ; az énntk-zés egy-máasal a hírlapok utján történhetnék, ez pedig — a tapasztalásból Ítélve - vajmi kevéssé ozélrávezető zkóz Ezeiőtt cé-h-*ny hóval egy tekintélyes fővárosi lap ban eg> nyílt levelet intéaittnk a hazai fényképezzekbez egy fényk. egyesül-;-, szakiskola és kiállítás érdekébeu. Elmon-dottuk ebbtn röviden azt. a mit jón-k Ununk s okadatolluk ezt ugy, h mmt le betett. Fölkértük fény képész. inket, hogy vitassák meg az itt felsoroltakat s maguk érdekében Elóre is látható volt, hogy ha akaduak is <: soroknak olvasói, az azokban foglalt korsze.-ü eazméke nem fogják pártolni. Valóban ugy toriént. Nagy súlyt fckiellütik eg\ szaklap megindítására, mert csakis ez ¡ehet *z az egyedüli mentő essköz, mely mindon tekiutethen rávezeti a szakembereket ea segédeinket arra a térre," azokra a hiányokra, melyen dolgoznunk kell, s a melyeket pótolni, javitni kötelességüuk. IgAiat mondunk, midőn azt állítjuk, bogy szakiskola biínyában segédeink tudománya és kiképzése sok tekintetben hézagos; s ha tekintetbe vesz-szúk hazánk zavart pénze iszonyait, egyelőre nem is remélhetjük, hogy szakiskolát állit föl kormányunk Így tehát nem mar. d más mód hát.-», bajai kat némileg orvosolandó,mint egy fonyképéase''i szaklap megindítása Az «miitelt nyi''t levél nem vezeteti r. élboz; fényképészeink na^y iéazn nem olv ista uzt, in-rt a sajtó sem fogadta olyan Idkes-déssei, mint remél ttwt. Elhatároztuk tehát, hogy szaklapot inditunk m-g „Fényképészeti Lapok" czim al.,tL Reméljük, hogy ez talán majd ki fogj, vinni azt ''dővel, a mi fényképészeink javára azoigaihat. Ma napság egy lapnak meciuditáas tetemes áldozattal és ''esaV-is jo r-m-d; :;yrl eltelve törlénhelik. Az. elaőt sziveaej tcaszük ba sz hazánk e nemű iparának előmozdítására szolgálhat. Reményünket p"dig a hazafias lelkű
tieuyképészek cs természettudósok pártolásába fektetjük. Nem biaszük, hogy volnának olyan fé«.1* cépeszeie, kik szivükön ne hordanak iparmű véshetünk sorsát b ne karolnák föl e szerény vállalatot, mely ieén/teiensegc meli-tt nagyon is szép szmék zászlója alá szegődik. Midón tehát az alábbiakban vázoljuk röviden e meg-iditandc lap créiját, nctn hagytak ki ámi'' ásunk bó! a fényképéazek buzgó Vafisagát. iparmű vészetünk körül való ''e~sedéset; sót nagy Buiyt fektetünk arf ia, hogy fognak, akadni olyanok, Sllemileg is lámogatnaz. Számi''U''jk KÍ!ÜA természettudósaink hazafias tol -Ura. f^^nJt megindulásával föl fogjuk kén; hogy dolgozzanak, érdeküuk-
t>es. Aliiul elfoglalni óhajtott állás poit mX következő: S-gédeink kikép réseneá* nVa^ >s*ága ismeretes, ez n^-m hz 6 bűnök, rn-irt nemve''. elég alkalmuk a isauiitsra. Tudjuk mindnyájan menynyire hiítra á.lanak attól, bogy tudoraá oyoi alappal bíró fényképészík legyenek, már pe«;-- csak l term.-tudományi isme -e-ek . ojtana* biztos kereaelforrást erüűköc Epen ezért szándékunk : 1.) A ^oyképezést a maga egész terjedelmében ;y mint azt ma ismerjük, az ujabb vmáDvok szemm el tartásával kellő tu-teoányc« alapon ugyan, de oly népsze-Vn és könnyű slilusban előadni, hogy »segédeink mint késikönyvet fcasznal-kik, s ne legyenek ké lytelenek a *er utasítása" nyomán mint puszts g«c dolgosni. Egy''olyan könyvet, szánts adsi eazel a meatereknek, kik »ni «T.ikségét érzik, a műkedvelőknek,
aitáat nyújtson nekik minden tekintetben, és bevezesse őket a fényképezés ''énye-gébe. Ez talán majd pótolni fogja azu''án irodalmunkban a felötlő hésagot.2.,) T-rv-ben van aa is, hogy eszmecserék nyomán végre valahára egy országos fényk. «gye-sület szervezleasék, mire nézve biaunk a t. fényképészek részvevő munkájábsn. 8.) Ccélunk továbbá iparágunk fölvirágzását és fény képeszeink ismereteinek látókörét az ilta is előmozdítani, bogy a legújabb fényL. kereiésmódjá'', az úgynevezett emuisió féle eljárást széles körben ismeretessé tegyük, mert s külföldi «ssklspok utasításai és az e csélre előállított külföldi lemezek — a tapasst&lásból Ítélve — nem vesztnek osélra. Ez-. -I a kezelésmóddal megkönnyittetik tetemesen a levétel, sok olyan eszközt és drága anyagot mellőzhetünk, melyeknek megszerzése tetemes anyagi áldozatba került s még sem voltak kielégítők 4.) A külföldi szaklapokkal az<>ros i>«sz<-köti élésben állván, föltett szándékunk a nevezetesebb külföldi mozzanatokról és minket érdeklő vívmányokról pontos érteoitévt adni olv»« 8Óink- ak. Kellő ulmutaiást fogunk nyuj-taui az uj találmányokról s azokat hazánk viszon) aího képest ismertetéssel is kísérjük. 5.) Helyet adunk hazunk azon iparosai, gyarosai és intézetei ajanlatainak kik a fényképezéshez szükségéé ncjagc kat eladni óhajtiák. Kellő mennyiségű megrendelések által talán olcsóbban is juthatunk majd e czikkek^ez t nem le esünk kénytelenek amúgy is szegéuy hazánkb^l a pénzt külföldre küldeni. 6. Közlünk terv««eteket egy szakiskoláról ; adunk czikkekc''. a fényképészeiről, mint tudományról és művészetről, társadalmi életünkben való hatalmas szerepléséről, jövőjéről; rajzolni fogjuk ennek agy «a kiváló részét, mely által t. i. nemcsak az alakok levételére, hanem másra ir fölhasználhatjuk azt; ismertetünk egyes külföldi szakmunkát; sőt néha h fényképezés történelméből is hozunk egy egy érdekesebb részt, stb. stb., szóval egy szaklapot nyujtunk, mely irodalmi érték kel bírva, minden tekintetben igyekezni fog a hézagot pótolni, a hiányokat kiegészíteni s a fényképexést hazánkban is szép nivesatra emelni! E lap 1882-ik évi január 1 étől kezdve megjelenik min
— „Vettem két marok ezíoa»iráft>t ery kerée zabot s még ekanál lisztet is tettem b»zzá — mondja a derék menyecskr a hogy a fiatal csibéknek szoktak r tynjtieTts; sdni; if»e bofy i»*mhf»« Ízlett at 6''temnoV de hát tyúklevest tetaaett aaki rendelni .
den hónap közepén, tehát folyóiratnak ia tekinthető. Alaki* hasonló teáz a ,Terin-tud. Közlöny "-éhez, terjedelme egyelőre •f.J iv. Ha tömegeaen fogják Umogatai, később vagy megnagyobbítjuk vagy többször fog megjelenni, ab előfizetés összege egy évre 4 fri ; elfogadunk fél-, a$t negyedévre ia megrendelést Az «16-fizetési péns alólirthoz küldendő Kolozsvárra (Sétatér-utcza 16. a/.) még pedig január 1 éíg, hogy s kellő mennyiségű számról gondoskodhassunk. Midőn tehát a t fény képéssek figyelmét vállalatunkra tiazteleti ei fölhívjuk, egyszersmind kérjük őket. hogy azt iparmű véasetünk előmozdítására pártolni asíveakedjenek Kolozsvárit, 1881. deuzenber hó. Vereas Ferencz. fényképész és fényképészeti m. tani ló a kolozsvárim, kir. tudomány os egyetemben. ;
Odarobac az QldözBti caarargó a Tuaí pénztárhoz ée aitetve j*ryet kér Hová * ker dezi a péuztÁrmok Hová? Csak u-m rifjcú bolond, bofy me(mondjam ''
Mily szép u£ mégj ot» pajti» Nézd osa* Az a termet, azok a vállak'' »- a ssé^ És pedig méf sena tsdnáic sxe''elci. Nem ... és miért ?
Kspyoc basonlit
Az apa fiáboz: Te fai kölyök, pipácol ? Hopy merít 8 fel létedre pipázni7 Hat lattA: te engem 8 éréi k-TOmbac pipát-... f
8«erke«zt^l üzenet.
4S''¿4. P. Uag7&réd Esszöneti«- ''otttfc ♦825. A -L^odvz helyes rsrjik''A
tavai beküldött kolt-ményt most közöltfc
Bécs Az egyleti tndositaít neo-. kö''OlhrtjQk. n*gyon s«emély»«ked5
4827. Tieatelt mnukatársainkoai bc oog (iunenbist k.vánnnk !
4«»». Fiume. Szíves üdvözlet'' •4829. Cs Rendek Jöv6 ezám hon«
. . . .. I ■! I ■ ■ J J .. J. -i. .
Felelős szerkeastő: BITOBFI LAJOS
Papírszeletek.
— Hogyan f5ztr a tyúklevest az egyszeri menyecske ? Egj falusi orvc^ kérdi a be t«g férjét ápoló parasztotzzonytéí. hog> mit adott neki ebétlrs, uert sokkal rosssabaak találja.
— .Semmit mást, miat tyúk leront, a mit doktor ar rendelt neki — hangzott a váUtZ
— Hái bogy ÍStte a tyúklevest? — kérdé m lelkiismet o.r-« orros.
HIRDETÉS.

Fér€ui cy-ngraég, megrongált idegzett vér és nedv-v*<ttéaek t¡;kos ifjúkori rétkek és kics»4>ougáaok
Dr. WIEK-Wf
PERÜIN-P0R
(perui oAvéoyekbél készítve.)
KgyetlQ) c**k a peruíu-por alkalmas a aemaC- ée szOlószernrk aiinden-n.-rot. gyengeségé««k eiháritására, s igy a férfiaknál a tehetetlenség (férfim •tyei^rség » a aéknél a magta!ar«ág cltátAlitáaára NomkülOníxu pótolbatlau g''ygrzzer at idegnudszer minácu bintalmáuál. a nedr »»rrezztések által rlúiliézett rlcrőtlenedéaekuel > uerezeieeen a kicsapongiaok, önfertózée ee az ójj. i magömlések (mint a teöeteüeueég egyedüli okozái] álul el&dézeti férfi»:. ityangeeegi állapotoknál, valamint a kéz és lábak idegw reeaketéséné, le ilta; nly *«er van uyujtva. mely által a« elmaradhatiau eredmény okvetent eléretik Ara egy doboznak [voo''os leirá»aal egyflit 1 f-1 80 kr.
Baktár N -Kaoiasáa: Prajer Béla gyógy»»*c*az uraál Bec.ben u> Ogj-ü >k Uisehner 3. oki gyágysz IL K''aieer Jos»fsstra»se 14 431 3—26
390 12- *
r.ülés esrfcéjét pe nditette meg az iparosok főidig segédeinknek, mely fÖlvilágo-
H I
0 P
Melegen ajánlhatom minden szenvedőnek kipróbált csiszolt szemüvegeimet csiptetőimet és lorgnetjeimet a legfinomabb ólomüvegből, mely (elóirat szerint orv.rend. után csiszolható.) Minden idó változásra alkalmas
HELFY B.
TÍKUS és ARANYMUV NAGY-KAWZSlK*
E 8
kristálykó S2WnÖY©ge met. Nagy választékba:. megTizsgált bévmérők
kégmérok. anertid szic ház és tábori l&tet&vafc ■ftatzkspok, bír tieti, páliiktfc fa • r ■ é r o k, Bigy^o Qve^ek és Sterewktf)
készflókek. Továbbá:
ba ka
s ^ o t> a távíró vezeték
rövid készülékekkel csak ,9 frt $0 kr., 3 szobára é- konyhára terjedő 30 hrt., sxohára, konyhára
pora terjedő 48 frt.
Egyszersmind bátorkodom zrany-müres mflhelye».« a n»cyárde-ü koxön^ «ü*^ ajánlani, bolmmaeunemü arar él .tftzt templomi és ékizerésxeti munkák a legolcsóbb árért ¿s mindt-n o szakmába vágó javrtasok ponwsac eax
w Arany, ezüst ékszer. ogy<tzlBtéi régi pénxek bevkíUtnak.
Fő-ntcza. Cseugeri-utcz- .»egietéc Koienberg és Welisch-félo házban.
t&aölutsek
SE K.
FitqíúoL sjofiorny
ARANYÉR.
ssiársásdis. máj- éa epebajok,
tisztátalan vér, agy- és
a&S-uiitlriat tiei
Orvosi vény ntán
készítve.
fő-alkatrésze
Stájezi gyógyhatású fövények kivonata.
Vitelekor BRANÜT RICHÁRD fyáiyszaréti mjöri lahdaos Unezékbeu. adatnak és pedig 50 szem 70 k* ¿s kisebb pr<. ért - Minden »aiédi sváj zi lahdacz-dobozon » fenut jsUstl kereszt vörös t»«óben a ké«it6 név aiáirásáral, BraaCt
EBészen á''-tslmatlaa
Jobb és olcsóbb^
miit bármely teserfirá.
Gyengé" u,di hatá»u, M1NDENK0BU BKTEO
hasznaiba: a \ ha«Z'' álali ntaeitá- ax alább jelzett gyógyszertárakban ingyet kapható ffiely számos szakkör vé. lrroényé: lartalmatta s a labdae-ok hálásáról s azok ártalmatlan* ágáról tana. biaonysácot tesznek
d5k, melyek baJog-sze 15 szemuiel 25 kr. o y létei t : fehér svájcai ir&jczi labáaessl
391 8-*
LEGJOBB
slVihRKá PA?fii
LE HOUBLON
FRANC2I1 QYÍRTMÍNT
UTÁNZÁS ÓTÓL
ÓV ATI K !ll

S szivarkapapir csak sikor valódi, ha minden, lap le HOUBLON WlyegTót mapác hordja és minden karton az alant látható ródjegygysl és aláírással
van ellátva. --^
CAWLEY rt HEWRY. tjk úrX PARIS.
Egy uri hölgy sem
néikulőzhe fi toiltetje ráiasztásáináj
divatlapját
f ? ? e e »
t t f
c e •

3
l
S
A most bekóretkezeodő véli idény és aj jan.Zr—ároz-nn ém^yed ho-
kai
„tát bázho, hord hatom ki, ragy vidékre portával küldhetem «zet.
3 frt 60 kr
2 írt &0 kr
2 frt —
1 frt S0 kr.
1 frt 60 kr
2 frt »0 kr 1 frt 20 kr
75 kr.
Magvar Bazár Bpesti Magjar Bazár Hölgyek Uapja Basar fberüni Fr»u»B«eitnng
Franeateitong (nagy kiadás) Comáíla [bécsi) Huieuwelt
évnegyedenként helynau és vidékre
évnegyedeoként vidékre bérmeutee
kaldéssel 30 krral több.
Minden e«yéb bárhol é. bárki által h.ráeUU d.vatUpokra magyar ée fraaczi. nyelven is el66«eté~% »¡tofadtataak .
Nagy-Kanizsán, dee.ember ha^ábaa 1881
Wtjdlta Jós»ef
i
HUSZAMX gVFOTYAM
ZALAI KÖZLÖNY
DECZMBK 16-ée 1*81.
HIRDETESEK.


x*x»oBococ»oooooc
KlofizoteM fölhivá.»
1HÍ I> A MISII II I lí I
Halljátok és bámuljatok:
F-C: »>riuáa-:»exu.urrir exod»oo<iáa* kötocímz»¿bői u„
ór.««: rakúr = ni )« »áiy.u l««ia.l.U>Ua. attauk fc fr ¿''
iL^SfT pTUír kM- «7 k«l«n».en By,j
«ott í. a! <t»r»„b.U ».]<> brittauia«4Ü»l cúai e«xk6xt ,K.|V .¡Gbl 4 frlou friul von k*|>h«tói ,, P»6.».k8*8k f.-fc -rajxradaaáért » ér Iraa lutálfvi p (t.jr
rzimfi politikai napilap
1^82-ik évi folyamára.

A „BIÜAI''E.STI HÍRLAP** a legolcsóbb fővárosi politikai gazdaaagi szépirodalmi oapilnp, -i.-g; aiiiMÍ"n D*p, tehát WtXan és ünnep nt.mi napokon is 12 — í«» <>la^un i i»M*l..rtimai
Ára: Egy évre 14 frt. - Félévre 7 frt. - Negyedévre frt 50 kr. - hónapra 1 frt 20 kr.
Beosztása figveleinmfl v*n *rr-< h >gy » p>>li ik«. í .r*''d>«!''>>ii. :''« inur^/nl, a« irodalom » » kögönség bMm nemű érdeklődésének köre xrányi>aj»n k.''-pvi-clv li-gynii l/.-nuc. A kozni''éz •t<,V a iiyih .in» ''Ars-m ig>>k. hi»i«M»átri éa a magánssórakozáa azolgn|»tAb;ui ♦sgy»r*«t kivan a „Budapesti Hírlap4* burgólk>>dnt Tekntt.-t''cl v:»i> arcmkép»!» *va hogy a. (-aulád minden tagja, a komolyai»!» tértink * g< <>ngé/M>h i/i^nü htt''gy-k "gva-ánt találjanak Ihídu«- maguknak ror».oi : oktató, mulattató * ismeretterjwartő k<izl<-m-r»i-!<-•.
A„Bl:DAPE8TJ H+RLAP" politikai magatartásának irányzó**» magyar nemzeti érdekek ápolasa mindenek íelett.
A „Budapesti Hlrlapa pártkót**it»k!»o winnn (xi iinnénv;* nini t '' * ti !•• y d- k ''''. (■•ir»r''n|!n mik iuind''-n oldallal ea«nitM>. h nemzeti éedefcek, a magyar politikai igazainak,h ro .g~M*. ií. .1 •« f i,''.; » ¡n-gg-. ''■/. .»i -«''• mm mit hangoztatnak».
A magyar knltnra Tédelmének harczosai <• 1 =«p d-»lgo*ó tárx.í mi- ^av>».k a törekvé»*«!. intők j nmia«ztáft«aii kiméletlnnnk h r^szak^rat^al ^«-m^n., ''
E tiM»lUit «• *w*w»>rw»iifl(, hogy * „Budapesti Hirlap--i>a.r\ <• .1v*hóí oly knzlön\t k»p *
iaafc. .kazuk*>*, tuei/ « mindé» -h^WS^di vagy külföldi lappal fölreheate, az összeliason-
"Ttjksf tíiltja, kiáfTja ugy lcírrí.''*Triényei»l«-lí.'' ''g>orMa8&g*. h''iu»*rt.«Még«'' é* kim»- itő v.». .t. miut íróinak kvalifikál- njn t-kin ■■ éu- -
Irányunk hely bfnhagyá«»* fÁr*do*áhAÍn k mt-gpti^*4iH/ámx gyát^Áut x ra^U.itliink a* m példátlan f.ii k ar-i^a, in-ly k rpagyar hirlapalapiiás történeteiben ha^z''alxn ki-r-fí^piíj-ját. «nelv alig félévi feonái''áaa után a „Budapesti JHirlap--«»! h leg olvasottabb magyar napilapok *or*i>x «melte « m-iyért -a Jap a«erkea«t4*>ség- oröit hálára kót«i-*''-ttoek t-rz. m^gAt di«r.<-.a közöneégévf! Hifmb^n.
A» "1 tor ; ílu'' ií ''»rr »1 \ :i<zteit ol \ kö*öusógh-z «»a r.<-riük becees tám''»gatáaat vállalatunanaK. tu>-ly hivatva
van arr* h"^". <c ''ntt.Sí né-m--'' vállalata kártékony -!><i*p - dáaának ba>hatóaan utjAt
A .Budapesti Hírlap- iránycxlkkeit rendseo
K a a s I v o r báró t s Rákosi J e n o
oo
VA i— 3
Írják.
Egyéb gazdát: kiirlero^nyei mc''ieV közftl " ''ap r>-tiHt''«..n egy •■■¿\ i-rdí-k í-¡»»i''ő regényt h legjohb «vérzők•.<"), eredetit ■> k u 1 főj t ftlváltva. így niOHt fej-rtuk t>e EikOSi JeOÓUek „ le/fliag; ohb bolond" C/I I.i: két kittn''-o regényéi; i-zt ,ovpti H«nr\ (.íreville .Eitünf inmu «ránkf*-».*! '' ngfnv«1, r»u • i.
grr;f Teleki Sandorto: .A barna paraszt felesege* ezimtt eredeti regényt fogjuk kö/^iui A: éMzeiií'' i&zsk 5üciape V K''-lap Rjaöoh:vataiihoz íKalau-«tcza 16. sz.) kOdendÖK.
Gwakassi Jozser. Rákosi Jenő,
A .Budapesti H 1 '' í kihdó-tulaidonoe''ii
xxxxxxxxxxxx <xxxx:
y
CaokAsst József,
A . B n <1 p e n t i H i a p" ti-lrióa izerke»'''' i<-
>'' - xxxx xxxxx. x:
\ T
\ 11 J A X ü f R 1 -4- - X
Húzás ^Herczegségl

HB ^OIISJUGYEKN
-.381 Ik évrői á ÍOO firanK aranyban.
Eve»ki?it ő öuzaw ja:, há 14-en, márcz. bó I4--én, jun. h<) 14-én, auguszt.
báy 14-c ^ n^vercb^r hó 14-en. A fónyeremé&iy mindenkor
FRANK í ÍOO.OOO | ARANYBAN
I l^kisebb u>ereniéuy .100 arAll) Imu. ''>ssze.< nyeremények már egy :i-''mn;. a imzás ui esedékesek.
nyeremények é> kamatok Bécsben, sok tartományi fővárosokban valamint Belgrádban és a legtöbb
; oropa: f ^-^-kbe- »fiHff»i! néi4íü I ttser«i)do.
1 pontos fizetésért jótáll a szerli Mmrn iraMs. i mm 3''V. feunatoz muM,
<7Y.m SORSJEGYEK készp<n/.t:rí a 4('' forint 60 kr. rt.,/vén-kamat mellett
1GEM JEGYBK azetandő 14 liavl reszletben oeak
3 f«notjavai es egy roarabe>cresziet 4 forintjával. A -<-ó mar csaK- a 3 fonnt lef.zeiese mellett metrkakija a. 3gyet>en es osztatlan játsa»iiosrt.t
-L-l
+
A : novemberoeu megtartott i ..azas a :>"/„ szerb heiexeeseiri áorsjet:. eV uek tonyereméoye !0<K•<>(), 10 000 és 4000 frank arar^har meirn verettek váJtóuz-túuk ai .<1 elacoti sje^yekkel t* asomiai lel kii»- teaen
fzettfttrk ki
CSAK B^CSBEN f p |( [J [J^ CH. ŰCHN.
Wollzeiie 10. es 13.
Wollzeile 10. ei 13.
t i b - — H-.
kisülóHirnit''iL/mak r>nlt/>-iizls''te
■w = ; »
á-
.3
r
0 aaztsll kés angol -j. . .
* levfiiiomabb brittánia''-xtt«: vHa ti.tm.it tn»«,iv bmtái.iaexQit svéktaá:
ia !..;fin. tr brittáni-.ciü«t kiyeakaaa;.
1 n«Wí b jttá»iar/n«t ¿«veaaeri, 1 uHirx brilt laiaeaUst teaseré
V *Want gyartyatsrté, •> «z^p ma« iv taiataerJec
& Ky&i''y&r l e no ozakartaicíi. 1 tbeauüró i.-.-fin omabb f «jta
• ''tí ■''• y crni.or es Bcr»tartii 6 dl itt»: ta^aakanal.
Hebno''ij itáaol, b«iry ezeo lurdfti» ¡c »t^doijeaet a aftsit ayfiv >iM»iiápr« b''^cok epv párt nr;«kr.'' j.pdő sószOn5 >.§ ulánrut deii ler ick1»''!, ''.«ly.''knt éo rlk««C»i®c.n»aek euik<.''■•«.■ gy t. ayalékctt ■■xigírt vo. Hit.».''..»,; ult.l. rvi ba«--i k^ía ulm nrortea a.»1«lei»a int r*n:»i uyiiv»u..»«u, >ia *t ri: ...tn t< -..rii: xt: mii.drn kfll »«^ ciV.C .''u,
vr: . . Kladec ar.st erejek. a'' h''-''-űetptt stkszázzsrst a^tsktst^c stas
Zásek Ki trli:.t i''i:jr jo .-» «oi|.''. ».-u akar, »t fur-lnijnu cut,. a. trjy» I»-« iaaf rrndfirjii bei) re
L NELKEN brittAnlae*üat gyár főraktár
Bors, TI. Windraühlgasse >''r. 26.
N«(f_T..it t ur ! Köríilt>elnl 14 b<tuxp elSu i.oitUuu Outi: w. tanút ia»''. garnitúrát, ra"i/iyei U(lj«Mii X«g »»gyök «i.-g.dv« m I-Mtu. et)''«xrr ecr kftlöíst boió li- i.orixn: jatUiUi. Piaai^.aUei
KI :i.-^rl,..''kenl.»u I Kril.ljronaáf ) f»íu«nt«l Hi .so.
• f. iwhceat
M''lyi: tiazt».''it N*4kea ur! Kii aa 5a gyért briUaitiaaa4st kftiaá««
Mgkapun ói vlr U> jt.a«T. vigjolc «¡¿í«dve - 0u »fist jofpi.
birdalte. bWTT *z nom saiil-.pí« iyefvcii c/ire« i.««ua: mfc| »¡ji*«.- t feni em''it.-:t kébil.-tet siej»kűl.ii-iii Ljlu- H«i..ricb Learat fcir
''aná.''on x ex k. fóbivatalaái Ai p^nxtiri aáraroál Gráxbx. Torábbá Tannak kft»«ftn«ti ylráaiuaok ás nt^ratidelássk a aiTet ki»/." urakt.. : Vilmar, gróf Hálfy-i^aan S!öbingb*u Pruck Kimiy goiU ball. W»uurbama Fard. cs kir »úi>ht*M*u Jutuitni!. \''t
rettur K»jetánt.''.! Trieülbfti. Diebl c* kir »¡a«u-«t«rt.'';í Ho«u.r.cxbxc Serrlu.ayor Cx kir. C»ext<lfirl51 Buchrrxb t ,Cx» ünrxtáj Ho!x er Kelirdorfban. <irM Fnrgteh Károly Obv«e«. sai. >ti jy ^
Tisztitsaer t»rittxr..x tiMi*xjic*i «x*ii-árt osoavt^s»!. 16
nálam kxph*u>. 0rui>: megr«D<ialá> k ragui; x.-rt>''.ík i ajtní
- .-..<1 lía.
s
H «d
♦a £ XI
SJ
5 *

H fe
min i a v^thejrvltt''i^b a
--JJ. •

^ E
1« £T
li-
<Ti
pujin
5 - -"Z i | i 53
«r2
u. (• — w >
ec a -
f 3 |r
® 5? " -
TT - -c —
K Z — ^ =
«• « L £ ^J ?
ke
3
1 Pí

Mindeddiis utolérbeite«. MAAGER i k W
cs. kir szab
«aiaéi
tisztított
J\
SUKAMAJ-OLAjA
, mAAGER VlLMOS-x^
A 1 r<*l»6 »kintélyaV ütai iep?^ ixjt^ i «^rif.jru ír''.,
n^en ríro>r_tv«i/ >ar>'' miatt KrercuekaknoK kOjdaöMu ajá''.''tkató 4 aiiat K-rm».».''ti Ugio V; ii»zta ás kaiáiyoasá«a áltai ^luami aaar a i«f I.jf.ai..»akb J> bir ♦» ¿oáas/aa. «árvé^, itwlr, M»
bértUféaefc «ítft Efjr pataoik ára I frt írá.''i-raktara:abaa ktec- Hsb-iu«rkt 8''**) vattataf az ontrák-magvbirodal lag^óbb fydgysz»r;á-raíbao es «ac:r?~b Aa^k»r«ak*dás«ibaa.
Mafy-Iaabaa kafh»uS: Hálós jAuef. Prág»r Béta a. arakua.
K.>««nfel4 A na. és Rosenber/ Ferrne« Ats»rk*reskaAnafte« —tnrm dea : Dr Hu á, L-lli» K<1 tT^tJ** — Umrmtm: ÍUusy iiw., *o: -■■ár íi, K. lUrsijT, Foxa A. gyógy s» - XfMyárntt Bxbo^Kír
r.ái.nán, Augctxtio OuattáT gyóg7**eráaz uraknál 39í: lü— It
* Ujabb liőbM éazWkató. bogy több ezéf - kőm.őm«fr.a t:ratát:au caukaw^j- .kjat báromscSfO Sragekbea - Maar«r rml^di UaatiU>u .*or»cc-<mVaeij-''i- (/»náu« aruait. Ily rásarááaek á< megeaalá*»k »t kiki-raieadt k.ér*Hk a a. á. kftxéaaág caak «ma t«sy»kit .vaiáát (Ua^ar OU ti»«t tott «ssikí^palajjxl tailOttuek alfieerni, m«iy»k lem. . »jUt»»
-HfL c q.)yfkaál a paiacakon, cuon, au^aaa bnrko.ato« «.» t».«ni lati ■ti.<«u»oa X oá» .K»nr" áll
**) '' J>aoU léssaik aa OKtrak. nagya- >ir«ásl n «vOmára aaáafbat: arai . u«- i«tk&zi tibkötő gyáf1 fT.raklara, anfakSifi» i.^it .. ..«w-y.>r< xég Hali ^t kitekal .Óoaoáout fyárá''uak fSraktáflt es aseeiaiui liar1«a« ml • t , Lefw«i«»a<*-gyár {Svaktára
/.''.VA''.V/^MWV^.V V
Haszonbérleti hirdetés
ijákosago^ Zichy Istvác c- ¿ír. ur tufjao^at
^tüi-só >örcsöki összes eazdAsát: badafa; csthi ót kisfaiudi pt ^ •k k a. mely 4l''< c&. 500 kai. hold jó minőségű szánlofoiü, ^ l^t) k.<t lioid rét, Íj kat. hold igen pi sz<.iW. és 370kai . K-g- S"hozzá tartozandó Iuougii tostruei Jasa. 32 tlrb já. aias OKOi.tidrb 16,900 drb öre^ jubrai, vaiami i a leg)<»bb kai ban levó gazdásági épüietekkei(ua|g boros pi i zével, jövő 1882. évi jan. hó l-tól 10 - 12 évekre habzott* be kiadandé, — a bérleni kiváoóka feltételeket Vftreaévf a tiszti iiódában megtekinthetik. U. p I^etenye. 440 f t
Na«y-Kanizsán nyonatoU a kiadó tulajdonos Wsjdits Jóaaef gyonujUijáa.
NAGY-KA N12SA, 1881. deezereber-29-án
Elöi.rtétl Ar:
egész érre......8 frt.
fél évre ...-."... 4 .
oegyed évre......2
Fjy ssóiu JO kr
104-lJt msze
n
HIRDETÉSEK
- iiusabos pctitaorbaa 7, u)ás<»«*/-<»r t! s minden további *»r... '' ■''
XYJi/ri''>.u soronként lt> ''t n u-iu.''k i Kincstári illrt. k tiuadeu egyes tm.it „i/ ir. Szelendő.
Huszadik érfolyam,
A lap szellemi «azét illető kériemé-njek a nerkenxöhoi, anyagi réztét illetó közlemények
¿»vdig a kiadóhoz bérmentve
intézendök :
NAGY KA N I Z SA WiassicahJu
liérmentutleo levelek csak ismert munkatársaktól fogadtatnak el.
Kéziratok vissza nem küldetnek
reskedeim'' « iparbant'', „nagy-kanizsaí tákarékpénzfár", a .zalamegyei általán©«; tanítótestület4 ,soproni kerested« ai s ipancamara aagv-kiuizsai kül választmánya* s több megvet ós város
Kanizsa vár ós belyhatoeagunak. .üiirr-kamzsa. önk !üzoltó-egv!et'', a nagy-kanizsa
a , nagy-kanizsai kisded noteíó egyesület*, a nagy-kanusai űszu taieféitró''szGmfeéref,
ogyeaAlet hivatalos értcsitóje.
Hetinklm kétszer, vasárnap- 3 isfitOrtőkón megjelenő vegyes Urtalai lap.
fiüomórxpk a szellemi iram, a dor-''a prózaiaas ágban, a darva erköir-ökber. elvad el » hideg közönyösség foglal helyt a Mép, jó igaz iránt még a magasabb tárauh^ életben is ?
Ez bariái JEit mfTadjfMl az elmaradót- ág jeie 1 Mert városunkat nem épületei, társ> »arainak nagy száma, kamatozó s kölcsönöző pénzintézetei, füstőigö vaspályafói, kövezett ntjai fogjátc ám (soha !) megérdemlett pólósra emelni, mert még giza kaszárnyája , monumentális épületei, nem fogják pótolni szellemét és iek-vését, mert nincs ki oly merész volna, hogy nyári hőségtől zaklatva Kanizaát, Keszthelynek; az egylet-kertet: a pozsonyi ligetnek s Iiátóbegyet a Kis-Kárpátok aljának gondolja sót a tél unalmától űzetve fóutezáját corsonak, téli levegőjével Nizzának nem képzeli senki, Svábhegyet, Margitszigetet pedig teremtett! nem jó Amerikából senki; csak egy van ezért, ami mindezeket pótolhatja, a közszellem, a tár sadalmi élet és az egyetértés! Most itt a tevés ideje, az nj uteza megnyit tátik, az egylet a társadalmi ösz-szes müveitvilág befogadására alkalmas helyiség felállítására s vele egy színház megteremtésére is gondol, a kaszárnya megépül, most itt a kérdés,
nteze^BBg? mindazokat megezáfoija, kik a hanyatló közszeilemról 8 közműveltsége hiányáról beszélnek; mos: itt az idő megmutatni az egrieteknek, köröknek v casshióknak, hogy alapítási ünnepé Iveken, szombatestélyeken, slarafán tul is tudnak emelkedni, az egyesek kezükbe tudják fogni a telkesítés és egyetértés zászlaját melyre már oly gyakran s oly aiaposan hívták föl e lapok Kanízsaváros tisztelt közönségét.
Vagy igaza lesz azoknak, akik a hanyatló közszeilemról beszélnek, igaza lesz azoknak, kik magyarszellemet és egyetértést hiába keresnek
——
váro-.uukban, nem fog lenni zászlóvivője a magyar szinbázflgrnek senki, az uj tagok .borsót fairahányásnak'' jól ueve/endik a szinűgyrói csak beszélni is ? És iii égis az oem lehet, hogy a müveltseg, melynek megvan a maga szükséglété, a társadalom, melynek megvan a maga fejlődése, a város, melynek megvan a maga büszkesége, a műveltség helyébe a közönyt és buta elfogultságot, a közérdek helyébe a kalmár szellemet, a közművelődés hehébe a maradiságot s az egyetértés és aaladás helyebe pedig a magyar szellemi ügy megszégyenítését tegyék.
A szinházügye a magyaroso dás, a hazafiság és az emelkeués ügye N. Kanizsán s ezt kell előmozdítanunk, hogy elmondhassuk ,ép testben, ép lélek lakik,* mit ér a jólét, a virágzás, ha -»1 hanyagoljuk erkölcscink finomítását, szelleműnk nemesbítését s érzelmeink magyarosodását l Itt az idő legyen minden mulatság, társas összejövetel, bál. hangverseny a színházé, ismerje fel mindenki az eszme horderejűt, mely azon emelő gondolatban sf önérzetben ieeszik, iegyen minden ember gazdag, midón a nemzetiség és hazafiság kivánja, legyen mindenki a szinügy zászlóvitassanak'' ki sorsjegjek, részvények, aj város nyújtson, segélyt, a nagykereskedők és pénzintézetek pedig bontakozzanak ki az egyszer a nagy közönséggel együtt takarékossági hajla maikból s a magyar színház ügye mentve van!
A magyarosító és a névmagya-
r os 116-társ as á go k.
Midőn a név magyarosító-társaság alapszabályai a nmltóságu m. kir. bel-ügyminisierium által 60164 sz. a. megerősítve megérkeztek s örömmé! tapasztalható, hogy annak szükségét és magas hivatását, minden ember kényrelen beismerni, sót ezt tagjai-
nak nagy szamából és a tényleges névmagyarosításokból is kitűnik mintegy az öntudat megnyugtat tsaként s a város büszkeségeként kell azt tekintenünk. manap már Sárosaegye magyaro&ítasa érdekében Bánó József által a 100-as bizottság előtt ama gyarosodás előmozdítása érdekébe, tett előterjesztése, jelesen azon irányadó elvek következtében, amelyektől az eredmé&y: íűggóvé teszi ; ugyanis 19-ik pontjában igy szól a jeles férfiú:
.Városokban, falvakban hatni
kel! hogy mentül több idegen hangzású családnév magyarosittassék. Oda kell törekedni 1 társaságnak, társadalomnak sa megye képviselőinek, hogy e részben a törvényhozás még az 50 kr. dijat isel''öröljes minden ebez szükséges okmány ingyen állíttatnék ki; 50 krnyi dij meliett is egy ily név ma• gyarositas sokba kerül: Ezt a szegény ember nem bírja, pedig ebben igen nagy ereje és támpontja rejlik a magyarosodásnak. Azért e részben összeköttetésbe kell jönnünk a családneveket magyarosító egyletekkel!''
Ez a névmagyarositu egy letek meg-alapitásának, működésén eV pártolásának hazafisági és nemzetiségi szempont-VrtkTiÁ^J előtérbe állítás s azok 1 lyek azokat" uVazf''CSvpá''^feáYitntes-nek, vagy divat és reclam — bajhászás-nak tartották tökéletesen lefegyvérzik.
Tudomásul keli venni azért minden igaz magyar hazafinak ugy magában N.-Kanizsa ban, mint a vidéken annak fennállását és habár tért vettünk is róla, hogy a n.-kanizsai névmag}''arositó társaság ügyködését, működő bízottságok, fiók-egyletek által a vidékre, különösen Muraközre is kiterjeszti s azt a legközelebb megtartandó közgyűlésen, ugy a kérvény bélyeg elengedéseket, min r az anyakönyvi kivonatok s keresztelő kért járó dijakat • bélyegek eltör''
Eloffeetesi felhívás
a
„XALAÍ K(l2LÍ)KY"
1882-ki huszonegyedik ajrfol aȇra.
Tagadh.tfrtlan, b*>g>. ¿apót szaporodásával s gyorsított megjeie-ué>ével kissé háttérbe szorult a vidéki sajtó tekintélye s részben meg lett törve erejo, azonban e körülményt enyhíti a vidék egyenes érdekének képviselete, sót rokouszenves állapotra emeli az a tudat, hogy a specziáli« helyi viszonyok mindinkább követelik nyilvános megbeszélését, mind olyan tárgyaknak, melyek az országos lapokban nem szeliözhetók, de a vidékiben — igen. Es e körűimén r hazafias kötelességgé teszi a helyi lapok lét jogának biztosítását.
S r biztosítást adhatja-e nagyobb garancziával más, mint e lap múltja, e lap szívós életereje.
Az egyenes nyílt felelet: Nem!
Lapunk január 1-én a XXI-ik évfolyamába lép ritka k«F a vidéki hírlapirodalomban és pedig e tekintetben a harra.tdik helyen vagyunk, kettő van p.ir évvel előttünk. E szép idó alatt hány lap születeti, hány meghalt s most hány tengődik!
Nincs okunk csüggedni, mert a
jÖS«*«t mc^óidctttli olya u urea.T
komoly iránynyal, nyugodt küzdelemmel s férfias kitartással szakadatlanul szolgálja azt a kört melyben husz év óta él, híven ecseteli a helyzetet s függetlenül működik.
Azért bizalommal fordulunk t. közönségünkhöz a további hazafias pártolásért, hogy csüggedést nem ismerve haladhassunk pályánkon.
Előfizetés: ár az eddigi:
Jan—decz. egész évre ... 8 frt. Jau—jun. fel évre . . . . -t r Ja 11—mart. negyed évre .. 2 v
Melyet vidékről legczélszerübb postautalvanyon küldeni.
TARCZA.
Sylvester.
(1881.)
Fehér aa országút sápadt, kibalt ,S hideg, mmó airok felett a márrány , Iit-ott egy-egy száraz kóró ba bajt,
Dérveritékba öltttsötten árkán.
Leteltéién koj>asx fák ágai
Morednek ég felé a néma íjjben.
/ szélrohatnban n«l>a báliam :
Hogy miut zörögnek, mint » cioctok epen.
Kaiberlak az mi árrán egymagnu. Az ut mentán kitér« bő«x viharnak Sotáteii áll. — 11 elynek dalö falán F.aC cs ax^l köniirü prédára mxrcak ? Azt MoÍHir I .kja, ámde állatát. K zord helyen nem tartaná gazdája ; Sikongó »z«l kényére fnjja át, Táaezát a inint őrölt szetzélylyel járja
A tél fagyának ott benn is szabad, Mint él,-s nyil b«jár a sok nyíláson ; Mi álljon ellent ? mnr szökik « szalad '' A láug. mi ré.''»6 volt a tűzrakáson. Végig s/alad és lol>ban mint a lány. Ki tincz » Wellre mámoros gyöuyörben SubaiiT.i tzáll s röpül mint lenge árny, S hogy ián baj éri lelke megne'' döbben
Sylvaster itt Q1 .. . Hamvas tűzhelyén Már elloliadt a láng, pa^ázsa sincsen,
Ki jő ? Ki, inost, a régső éjj felén ? C»upá-i a széi dörömböl * kilincsen. Az ön fej e fony^dt kezén pihen, Kl-el mereng a múlton álmo^dpara-, Sok rég feUjt.-tt óra megjoleu, A lélek, bogy gyötörje, risízxhozza
Csukott szemén a pilla már uebéa, llisa'' ugy.c látna semmit a homályban; » a lélek bany. szemekkel is ha néa, Meglátja, hogy ki áll elótt • gykazban. Febér axc.án a bu, törött szemén Még most is OU a fájó kOcyek á?ja; Eft- mély sóhaj njüallik át asiráa: iS néma árny Sylraatar iQasáfa.
Szép gysrmekarrzok rój4»£ najaaia
Me-ül fel mo«t 1 nutft. idők ködéb?:. S ci?y peiczre fén\¿s lesí ».z éj«zxka Derüí. felhőtlen szép rsumeíc »fétől.
oí« nyui''Mtk a wioiiay ka»ek. Tárdtre ráfy az egjrik, .«as 6Ulns ,
Ifcibozu okét si LMülékezet, >
Kiket el nem tndott zdbs.m"feledni.
! ''''.itpradt szemiixí árva k75ny- gyűl'', 3 m''oto''Tgra szól a kedre« látományhoz '' .Maradjatok*! hiss «zearadésamöt Ujabb kínnal, ai ég ján meg aa|B átkoz I
Ne rac''-^''etek méj drága, gyermekim. Van még itt tili van nfg c vén kábelben ; ■''zivem forró még öleléseim, Hogy -TizszzjCttOk. túlra, fétaetattsrzs.
Mártii iátok, iusz a vigasztalás
T: v»gvtok tiyeúül, remáuyeizB''Msk
Sirját *— mit .v sok lacr.veáés megás, — [k-bantoláin. azok már rég piJie -nvt. Sészétík fagNban dermedt t''Rj*tm-, Nv ftigy atok! az Orökléinak áltöa Korülve« és a sít hatámin Tm már lelkdnku''-k atnea talalkoziia. .
A fagrlaló mosoly elolt megint, Feljajdnlt keble többé nem zihMa ; Frhér halál a zajnak csöndet int, Ki o''t mögötte mozdulatlan álla. Zugó tenger builámiuaa zaja, Orkán nyögése az mi jő rohanva Köselb, közelb s z kunyhó ajtaja Felpattan, mig axeiid bő lép be rajta.
Fémes sugárban ég ZÍUét Szeme, Ajkán r, égi Odvnak lágy mo.o:ya; Sz<-r homlokán a ióoak zzelle»''-Arczán sréiv 1 bájjal összefolyva. 8y4»est*r homlokáu a fürtöket, Gr«»>írédec els;m;tja lágy k-zévei, a'' kergea S»iv oevmt láegol s zwret-Örökké tastó «iniüg.ií?» bévral.
a^EasauSi-
Lásd miIV sokat raméitftok, az a tény Bolygó iidértaavk roH czalókz lángja: ?zé,i délibáb a tarka ««k r«má»y: Kit uwa csal el «¡»ár pasatákra, áldja. .
Tudod cléukbs hullt kincs é* araoy, .ÖrttJJitek !" Így asólt hozzánk a végzet, — K.i n«n használja : dór«, oktalan, Hisz'' nem tart oljr unott soká az élet Gyny«r ölében ringatózva «1, Tudod, aa édei boldogság is maghalt : A koi bolyongtunk, ziri gyászUpel SzivOuk felett paaztáa iázó homok rolt.*
Tovább U siélaa ajka még taláa,
De már eltűnt az i^U nőnek árnya . . . M Tgrázkoí-''k a szét ''iro dalán, Mi a %u::yhó- falát tépdesve rázta Majd tompul sjva lelke, < álmodón Tflndéraaü-ekkel képel sző elébs ; Vigyulv« függ a »zóló ajkakon, S megcsendül újra múlt idők regéje :
Szíttes virágok közt a lepke jár. E^et hajnalt haiod'' zománezoz zzárnya; Kz.r szikrát Tat *«jtt % tugár. Kápráajto» fényének semmi árnya. Boldog gyönyörben axáll ide — s tora Mig e*y gy ennek zzép szárnyait letép; A mámor, boldog-ág, gyönyör oda, 8 hogy bája ninea többé, ziratra érzi.
l^buK erőtlen egy fntó bogár Mozolyg felé igázó csábos ajkkal; A sebzett lepkt újra hiaaé már, De az beéri egy vágyó sóhzjjal. Kinyílt virágkehely tán enyhet ad, Itt éri kt«:rezetlen bu» halála. Még itt «em rejtheté el iái magát: La hullt « falánk féraghad rátalála
Ugy izanu rég e lapka végzetét, S*B érté akkor balga gyermek éaaaza. ; Mo< már igen: bogy bárkinek se vét, Sta kdzdhet a halandó végzővel Hogy amikor leggazdagabb zairtnk, \ ¡élek etaarOl káí » gyönyörben, Mikor csak jót, d« rosaaat nsm huzQnk : Akkor bukunk tl hitber magtörötten.
. . . De tttnt az óra, egy-két perurt.- ''•is, Sylvester még mereng z régi képen ; Megint egy árny lebeg** »zötalan. Közéig, mint ó toródoit olyan éj''«u Szeménaz élet féaye megtöritt, Arczáa tanő nyoma zincs már erélynek ÁttetzaS tosttel áll agg előtt Xémultan igy egymáaaal szembe néznak.
Ki vagy 1 hisz-, mintha én volnék raagam l — KOlt 8ylvester, - szólj, k: vagy s mt vágyad? Ugy-« aint én. pihenni boldogan. Hogy vesseuek a fAldbaa mélyen ágyat. Kin ''lenne mégegyts« viradm fel. Kin lenne már nj aapra ébredésünk : Nézd: hull a hő, sí uokra gy.-.»»lepel, ífincz már gyönyör, mitől elvj.lni késOnk
Te vagy, te vagy, ismerlek, ely híven Nyomor és szenvedés se jart nyomomban Az élet vagy H. at é n életem Megvénülünk együtt a fájdalomban. Sem hívlak. h >gy aaradj, elég nokea Siezs. síe»z as óra 0», sietve*... Sylveater lelke elsz^U caöudeaea, 8 reá borul az elmu''ásnak leple
H aLASSV BEL A.
C8áB>i Lásöló Utolsó !e>ele*)
Pe.t 9 10 184í< Sserelett K-edvea Barátom 1
Az ítélibiróaág eljárása napja ota, bisontalanzágban álteno; mai napon ki hirdetett ítéletem, ugy i« már koromaái fogra tfcvidre nyúlható élatemnek, s ez-zei betege« álíapotomaial kapcsolatban iévf> folytono« szenredéaaininek véget vetett — éa igy örülj éa ce buslakooj felettem kedve* barátom, bigyjed a ba
•) Alig zárhatják be lapunk ez evi
utolsó számát magasrtozabb kazlemánynyal, mitit msgyiak egyik nagy ááaak utolsó Uve-lér.1, malyaek erjedje a fírároM muz.nm-bax Sriztstlk
Iái os itáletet Urtom legksgyeMbboes moij árbetett. E^y kényelemhez szokott emberre nézve minő »anyaruaág lett volna a börtöni asenvadáeül Én nyngodt U lekkel lépek mindnyájunk birája az örök Itten elejbe, mert ércem és tudom, bogy •orzo« ott s airon tul osak j» bb lehet, hol niteaassrint kedveáeimm«! találkosandok.
Azon 1380 darab specziea araay közt, mely őaweget gróf Zicby Ferencz tőlem N.-Váradr.n elvetetett, a te tulajdonod 581, azaz ötasáz nyulosvan egy darab arany, eseket még nálam maradott SLtutyani eladott jószágod pénseiból váltottam, azon adóaaágod pótlására, mellyai özvegy Doryné aaasonyzágnak aranyokban tartozol, ez roppant dolgosatok köst készített mámacásómban nemfoglalUtik, de nem lehet arról kételkedni zenkínek, midőn ast ezennel is, a bíróaág elótt is nyilván elismerem ét bevsllom, én, ki soha hazudni nem zzoktam, a baiállai szemközt, hol még az igasságnak sllsa-aége ia reszketne a hazug ásótól, haaudni Ecm fogok, e réssról remélem »mernek mindenek, még ellenségeim is. Ason 581 darab aranyokat reklamálni kötelességed, SKokat tőied mint talsjdonodat senki m"gnem vs^adhat''a. As emiitett össsegen kivüL N.-Váradon Jóssá királyi bizto« bel»- egy esésével saükaégaim fedezékre Ötszas forintokat tevéi le a várnagynál,. as >k ól négynáz forintokat a kir. bistos. a7. ide. kioérfi üsztnek átadett, »z pwltg azokat Nedelkovica kapitány andítornak kézbeaitette, kitól én mitiem vettsm ki a pénzbói. iU azokat is vizaza követeld. Nedelkuvioaot dicaérettsl hallottam mindenkitói emiitteni, ó meg fogja mondani a£ xgasat
Hégi és uj>:elófizetőinknek. ha még nincs birtokukban - a fenséges «coronaőrökős pár kitűnően sikerük alajszinnyomaLu ancskepét vtoesr? bér-mwtve C90>aagolássál eg¥Btf 3 f-t 50 kr. - _kfcdréiriény áron éogecjilk át ;gen dísze: ariuykere''han. Nem előfizetők a két ízép képet 5 frt bolti áron kaphatják meg.
Hirdetéseket gyorsan és jutáuyo san közlünk''.
Tisztelt közönségünk tov&bbi becses partfogását, midón ujotag kérjük, hazafiam tixztcJetUii vagv aek
kiadó-hivatal.
W4JDÍTS JÓZSEF ''
köuyvkereskédése,
N. tútoizsáíi Wiasiic-í-báy.
haiitha/.unk.
(Foljt. és Vége )
Ép tesúbea nem ép lélek lakik !
Hiányzik közszellem: vagy gondolbató e máír-:ftiörben, hogy nem akad zászlóvlvíje a magyarosodásnak, hogy mintegy elicnke/aije^ történik, mnnd annak, amit a c/,el és a szónt-ügy megkíván, vagy l''ápa Szombathely, >yítra, Czeglócvarosok színházat építenek, — talán" nem is oly égető szükség oly szaaitalau köriü-'' mények által késztetve , mipt mj- és
-jo ift&J IJÉMI— íe^lwiit-
tei polgári a hoi mára nemzetiség és magasabb szempontok, a müigények.
a közerkölcs és kö"/.mfivellseg kívánná — uem érezik apná^ és lelket
emelő, nemesítő lehelletét.
A közszeHem, az egyetértés, a műveltség érzékének hiánya lehet csak azon ok, amelyen e tespedés nyugszik; vagjha uem ugy akkor mért fájlaljuk, hogy Arad. Pécs. Győr bizonyos elegáns nagyvárosias csiututi, kiváló iziéssel, bizonyos köz-kedveltségü magyar társadalommal s közintézetekkel Dir, amelyet mí meg teremteni nem luducu, mért panasz-Kódunk. hogy a. vágy. a aaüiatlóe. a
huszadik ívfolyam
z
alai közlök y.
DBOZEMBEB 29én 1881.
? lése iránti indítványokat tárgyalás , alá veendi, mégis felhívjuk a tiszteit tagok, választmány és a nagy közönség figyelmét és jóindulatát, hogy ezen a magyarosodásnak alkotó elemétói rokonszenvét, kitartását, ugy akaratát és munkásságát ne csaK meg ne vonja, de azt a majdan életbeléptetendó Bánó József által megpendített s itt nálunk égetően érzett .magyarosító-társulattal* összeköttetésbe hozva a nagy Muraköz, ;*<a vidék, a közönség magyarosodása érdekében, a haza iránti hazafiúi szeretet s önzetlen ragasz kodainai fogva is a vir&gzásra és általános terjedésre segítse! Ámen!
v
3. Póttagok.
Újvári £114«. Nyu!i György, Bordin Márlon.
A jövó ev1 SÖltségve''-éí tárgyalásának erecméatsi kt -etieiú:
Jovodeíen ■** b<jvét''
Hátrált-j« taruitú Készpénz H * ixo n bér
214 Ug utan 4 frijával 6 kültag után (Jj aguk fe ve «!•• fol; á: Beira''.ási dij Hirisp rladaíbói 2 ! 21 fri 78 kr kamat» 377. sz jelzálog követelés kamata
B vét összege
Kiadáa: Szolga hav: 15 fri Hiriapcara Kert igazitái: Irodaszer« nyomtatvány Szegények segélyzése Könyv és könyvkői ét Pártolódij a tűzoltó egy
letnok Javitáí''ík, bútor sat. Ei veszett dijak Rvndeikezéai alap
i
A polgári egylet
Folyó hó 26-án d. e. 9 órakvr tart», tott meg a polgári egylet 6ai hagyomá nvok értelmébeDi évi rendéi közgyűlése, a mely az idén változatos tárgy sorozatinál. de legki vált az épitkeze* ügyének i veié összeköttetésben a színház épí''és; ügynek is t kiváló fon tosság. nal fogva a tagok nagy számának érdeklődését vonta s méltán magára. Az elnök 10 óra tájban midón a tagok egv harmad része t-ljis számmf* képviselve vo''t. ogy elnöki megnyitó orszád kíséretében, a mely különö stn az előtérbe nyomult fontos kérdések higgadt eidö::''ését hangsul\ ózza. azon bi/aiomra hivatkozva, melylyel a köz gyűlés az eddigi választmányt érd-m-si tette, a vá.asztmánknak támogaticsat megköszönte: a titkárt feikérte, hogy a jelentési olvasEa fel, mely az egylet tagjainak számát 214 rendes tagban és 6 küi tagban, az egylet vagyonat pedig 2297 frt 2 kr.-ban. a mely a tavaszihoz képest 690 frt. szaporulatot mutat, tünttette föl: a tiikár a jeientését, ugy a szám vizsgálók jelen lését felolvasván, a felmentvény a választmánynak megadatott, mirea választmány leköszönt ée a válaaztmany megválasztása s a költségvetés együttes tárgyalása utáa következő eredmény constaiáltatott.
1. Tisztviselői kar.
Elnök Darázs Zsigmond. Alelnök Sandvéber Józs»f. Háznagv Knauz Bold. Pénztárnok Bc ty Károly. Kónyvtáraok Baboss László.
2. Választmányi tagok.
Babochav György, D.. Benczik Ferencz. Csemits Károly, Kovács Béla, Pleticz Antal, uutmann Henrik, Hirschl r-renT!í ar: faCoi)- Gyula, Topolits József.
336 frt 80 kr.
- » 41 .
690 . — .
856 , — ,
12 . - .
80 . - .
40 „ - .
150 . - ,
106 , 42 „
26 — 39 . 2297 írt 2 kr
3 80 frt - ,
410 20 c>0 20 250
3 200 20 200
iC
A minémü vagyonkám móg volt, azt Grp.czi öcsémnek akar am hagyui. de Ítélet szerint az elkoboz''atik a status re szére. melyaei. én lelkiismeretes szigorú ságommai milliókat használtam. azonban az iteiet változás'', csak kegyelem uján szenvedhetne, azt jói ienne Gráczinak itrgkisérleni tanácsolom is, hogy kiértse meg. Hisz-m hogyha egyszer a harag ellenem csi.lapezik ea bec-iüleleaségem a ^pénzbeli eljárásban megismertetik, czéit fog érni.
A Politicát eddig sem szeretted és igazságod volt, ne avatkozzál abba soha, áz az éiitnyugaimat elrabolja. Folytasd gazdaságodat és nősüljél meg kedves ba-ráU>m bizon btaon mondom, ha von földi boldogság, ugy azt csak a házi nyugalmas családi élet nyújthatja.
Még egy szer kérlek ne busíáfto«!; feiettem. , egy szeretett bará''om meg győződve arról, ho£^ reám nézve ez valóságos szerencse, gondold mfcg, miképen szenvedhettem volna én ki egy várbör tönn^k Kínjait?
Igaz megszökhettem volna, ugy mint a többi minissteiek, de én a azokéat epen u^y, mint az öngyilkosságot gyáva-BAgoak tartom, ha haszniini nem birtam hazám ügyének, annak tudok martyrja lenni.
Iéletemben a Dynastia lerontásának igyekezetéről vádollak. Isten tudja, hogy a 14 .ki áprilisi ba''ározatban részt nem vettem, ér Republica us soha nem voltam, bizonyitja a sereghez adott prog-lamátióm, de ha arról vádoltattam, mit tehettem ellene? az bolond, ki Magyarországon Respublicárol álmadozik.
Légy ayugodt szeretett bará''.om utolsó kérésem t hozzád, hogy éljél csa-> ládi nyugalmas életet, procul negotíía. szeread a haz^t és királyt, üdvözöld roko nimat ée mindazokat, kik felőiem ked vesén emiékeznek. Ölellek száz mag száz-szor, Lived a sirig. Csányi
Bútoraidat kerestesd fel, a magadét vedd ki, a mi láda a Bódinál elfoglaltatott, abban is caak a Sziditó! kapottak az eny írnek. Doctorod ismeri a tiedet, két ezüst ais gyertyatartók ia, melyek utolsó időkben nálam voltak a tieid ée as ezüst szeiencze is, azokat minden szomszédaid ismerrk. Még egyszer Isten veled zzere-tett kedve« barátom
Ki fellebb
CSÁNYI.
Kisdás összege l35ö fri ÖO kr.
A költségvetésnek ez értelombeni elfogadás*. után az épitkezés iránti elterjesztés tárgya''.tatott fél 11 ''öl három negyed 12-ig, a m-Jyet Piihál Ferencz tag ur mint az építkezési bizottság elnöke éc el-''adója terjes« telt ei6, mely egyhangúlag elfogad tatot'' ,'' a mely ből i® fófontosaagu z legérdekesebb az, hogy »i agyiét az újonnan nyitandó atezában legelS! saját tel-kere épit egy hat teremből álló, emeletes egyleti helyiséget egy nagy ótteremm I alul, s a melynek födözéséro 30 ezer fo rint kölcaön beszerzésével s foganatosításával a választmány megbízatott oly értelemben, hogy a bemutatott tervben a színháznak neveze t nagyobb mellék épit kezést, a mely tervben mar most elfogadtatott b megépítése is most elhatározta tott; — csak a segédeszközök beszerzése esetéb-n foganatosítsa; — ezu''.án az in-indítványok tárgy altattak, jeiesen az alapszabályok 13. ós 17. § a és az ügyészi állás azor vésése, melyek a jövő közgyűlés tárgysorozatában fognak felvétetni s vég re a 4 fr. tagdíj 6 frtra emeltetvén. — A kőigyülés pont 12 órakor eloszlott sigy a polgári egylet mint virágzó testület megmutatva a többi testitletek fölötti főlényét lerakta a megmagyaroaodáanak alapkövét és zászlóvivőnek mutatta be magát a társadalomban s fényes osrlopot emelt a el nem rontható emléketmagának, tagjainak, a hazafiságnak ós nemzetiségnek. Adja as ég, hogy siker koronázza ahaza-zafi«vs tör.kvést, de hiszen a költő mond ja: .A derék nem fél az idők mohátói.''
A tüz, mint rtiziOltó.
Maxim a szabaiyozbató víllánylámpa föltalálója, ki a technikai terén elsőrangú szakférfiú a következő rendkivü érdekes levelet in''áii egy nagy p ''rísi lap szerkese tőjéhez t
Paris, duesember 17 én 1881. ür a ui!
A Ring Tbeater égése, mely oly hirtelen követé a nizzai és a brooklyni szín házak égésé- : egy eszmé. ériéit meg bennem. mely — azt hiszem — ér ekelni 1 ojtja olvasóit ós megerdemii, hogy oyil vánosságra buzassék
Ma már semmisem lehetetlen a gépészetnek. Nagy szövőgyárainkban, hol Óriási gépek szövik a selymet, a készülékek oly kitűnőek, hogy egyetlen selyem fon~l elegendő, hogy Ipao facto megállít son egy 30C löerejü gőzgépet.
Az amerikai tölténygyarukbau, hol ''gépek emelik fel a töltényhüvelyt, bele-1 helyeaik a port, a fojtást, golyót és a gyutacsot s azután be is zárjak a töltényt egy vagy két gyermek felügyelete alatt; ei gendő, hogy a munka egy része ne teljesíttessék s a gép azonnal magától megáll.
Midón a gépészet által ily oaodaszerü eredtnéuy eket lehet elérni, igazán csodálatos, hogy még senkinek sem jutotteasé-be auiomatice gondoskodni a jzinbáaak tűzbiztonságáról.
Határozottan áliilom, hogy egy Ön működő tüzoltógép melynek nincs szüksége semmiféle emberi közreműködésre, teljesen lehetetlenné teszi a katasztrófákat, melyeknek annyi ember esik áldozatai.
Engedje meg, hogy kissé részletezzem a dolgot;
Olyan kéasülóket állítottam egybe, mely egy színházban felállíttatnék s ö«s-szekötte''.nék a fővezetékkel a víztartóval egy gőzszirattyuval vagy a gás genera-'' orral-
A mint tüz ámsd, a meleg mozgásba hozza a készüléket s egyidejűleg meg-n\ itja a vizveaetócaövet, mely erős vis sugarakat, vagy szénsavas vizet lövell épen arra a pontra, hol a tűz kiütött
Ha a tüz a színháznak cak egy pontján dühöng, a viasugár azon egyet-len pontra van iráayozva. Ha a ttts ter-
jed,» noioaozodik s t^poeaioofc usövet nyitva meg »szükségeit vízmennyisége: ontja a veszéiyeztete:. he.yekre.
A kéísiiiék azotat au^ödní kese tt senki a világon meg ««■■ akadályozhatja müködéséban
Egyíiiei u mg t^y éraasftvat ia mos gásba hoz, at y a tüzet a rendőrségn-''i éa a tüaoliótanyau jei*. E tüzjeiző a legnagyobb pontoaaa.gga; matatja meg me^ aat u hogy az épülat malyik része eg.
M-gv»gyok győzódre bogy nagy szer nceétlenseg sohasem törtenhetoók ha minoeu színház bírna e kóaaftlékkel, mely sem uem komplikált, sem nem mlaá^oa drága.
A t. l j. »zmuazoau olyao gyorsan terjed, b<>gy minden készülék, mely t mai aapig alkalmaaUtott, •légtolaunek bizonyult, foltartóatatní. Sót mi több, uem lehet biztosai, usaiaiiani működe sűkre.
Az önműködő készülék ellenben, molyról beszélek, rögtön működésbe jó és működaae, melynek a fiai ka tőrvényei szerint be kell követkasai, gyorsabb a lüz robamoa terjedésénél.
Fogadja oramsat.
FJiram S. Maxim.
A kószalék feiól bővebb feltilágo-síiást ad: Mr. N. de Kabath Arenue de l''űpért 25 sz. Pária. Kik érdeklődőek sz
ügy iránt, egy nesen ő hozzá fordul jaoak.
Sárosmegye mugyarositása
érdek eben a megye álul e végből kiküldött százas bizotts. Bánó József hosszabb ulő-terjesz ést nyújtott be, m>ly ''ben először is Hejti a mozgalom irányelvei1, az án kösli a magyaraágot s népnevelést Sáros baa terjesstó társulat alapszabály tervezetét s végül arra a kérdésre, bogy as aK-kitandó társulat müj eszközökkel erhsti el czéljál, következőleg válaszoi:
1 Legközelebb álló ós legh&talma sabb eszköz a társulatnak vagy társulu toknak, meutül nagyobb kiterjesztése.
2. Fölszólítandó a kormány, hog\ szellemileg és anyagilag is a törvéuyh"-zás által évenkint megszavazandó népnevelési átalányból támogassa a czólt ; levéo ea nem egye« törrónyhatóaág, de az egósr orsxágnak köaos érdeke.
3. Megyei körlevél utján fclszóli-tandók első sorban aszomszéd törvényhatóságok. u. m. Szepea, Abauj, Zemplén, Gömörmegyék és sz azokban levő városok, bol a magyarság végződik «kezdetét veszi a külön sjkuak vonala, alakítsanak hasonló s lehetőleg velünk egyöntetű sza iel veiiink e részben az összeköttetést.
4. Miután hasonló körülmények vannak Magyarország e^ész felföldjén, sőt fájdalom, az ország majd minden megyéjében : az országnak minden megyei ét városi törvényhatósága hason''ó tarsu latok alaki''ására szólítandó fel.
5 Ha az eszme terjed, több vagy sok társulat alakal, mily szervi összeköttetés legyen társulatok között? későbbi b a tapasztalás által igazolt szabályok fog* ják megállapítani.
6. Itt benn a megy ében falragaszok, körUvelek s a sajtó felszólítandó a városok és mezővárosokban a polgárság és a megyének összes férfi ós nőlakoasága, hogy ne caak a czélt tegye magáévá, ne csak mint tag lépjen a társaságba, hanem iparkodjék gyermekeit magyarul taníttatni s a család társalgási nyelvéü'' a ma gyárt kosui be. ........
7. Felszólítandó mindennemű b ok,, takarékpénztár, közkereae i vagy bármi
• evü társulat vagy egylet,gyár,kereakedő, iparos és meateracsber, hogy köoy veléaó«, üzletit s a mennyire lehet levolezóseii magyarul vesezze; csak oly tiszt viselőket
* bizonyo» évek múlva czak oly hivatal-szolgáaat tart, kik magyarul tudunk. E végből felsTÓlitandők a keraskedelmi kamarák is.
8. E társulatnak saóvetkeznie kell minden más humaoistíkui nevelési vagy irodalmi társulatokkal, as eljárásban tervszerűséget, egyöntetűséget hozni be. A jelen esetben tehát egyetértőig k-tll működni i hazafias szellemű megyés püspökökkel, lanfeiűgy előséggel, protestáns egyháts. kerületi, esperességi felügyelőség gel, az izraelita orthodox és neologok elöljáróságával, lelkó.zekkel, Unitókkal, katnolikus, görög, pro''.esUns és izraelita iskolák elöljáróságaival; — továbbá Ssé-chenyi-kör gyámintézeti. gazdasági nő egyletekkel, óvoda és bármi néven neve zendő más egyleUkkoL
9. Aa ügy megindítására okv tlen leghaUlmasabb eszköz az óvó vagy kisdednevelő intézetek (gyermekkertFröbel) ét falusi menhelyek. E végett as orazágos kisdedóvó egyesülettel keit közel érintkezésbe jönni, ennek pártfogását s anyagi segélyét kikérni Városokban, mezővárosokban, falvakon ovodákat álliUni, szűk Bég esetében több közel eső falu egyesülhet is e cxéira.
10. Ezen osól előmozdítására falvakon falkérendő a föld«« araság, bér ő,lelkész, taníió, biró ás mmde« koaorácsior nyújtson segódkaaet as óvodák felállítására ós alakítsanak vidéki bisotUágoaat.
1L. Városok »as Uáatae vagy alíaa-'' |dó vagy gyakran megforduló m-^var v-áador-azipóas társaság oloaó eiő»o.^. .<-«. Lal, sót bisonyoe lümu jegy ingyaz ie kioístkató az alsóbb ráadŰ szegóay lakos sag közöu. Ha ezes vándor-ssiséas társa sag orssaguaan o it segélyeanető, syujt-mak a varoeok -e. vi előnyt, a mennyit i csak lehet.
12. De legBa^yoDb szükség v»D magyar asaliemü t a magjai ny«ive'' tó-eéle''-eaea biró népti aiVókra.
13. Az oly uni ókat taoi.ooóke., óvónőkel, kik szép eredmény t tuduait felmutatni a társulatnak magának jutalmain. kell ós a kormánynak további jutái ma.wtaiu-a ajánlani.
14. Jutalmaka. tűzni szorgalmas, |jó erkölcsű s a m*gyar nyelvben élőm v
neUlt tett gyermekek részére; mindenkinél, de leginkább as ztt említetteknél és j azegényéknél a tanítást megkóanyiteni ós felügyelni, hogy államellenss Uakóny vek meg ne mételyeazók a gyermekek érzületét. JuUlmákat/"országos jutalma kat tűzni ki legosélss^rübb magyar Un-könyvek ssorkssztésére, mert ngyláuwk, hogy e részben még a. legcaélaaerübb me todus eltalálva nincs. As egyszer jónak bísonyalt Unkönyveket padig megtartani és nem mfcduaulan másokkal cserólni feL -
15 Továbbá falszólila adó minden magyarországi föur és birtokos, fő- és alpap, minden rendű-rangú egyén, — továbbá bankok, takarékpénztárak és minden közkereseti ós nyereségből járó társulatok, álljanak a társ. ságba, adakozzanak ós Legyenek alapitváayokat.
16. Felszólítandók különösen Magyarország hölgyei, vegyék pirifogásuk alá ftzsa etataét ia. Felszól: Un dó egyúttal a magyar fiatalaág legyen ezec űgyoek apostola.
17. Vógrs felssóliundó a magyar-orssági oly hatalmas öasses sajtó, f rjoszaze ezen Ügyet hstalmáAak minden esskö.
seival.
18. A megyében tart ssanak a ctél előmozdítására színi -előadások, kitekerlek. bálok, felolvasások. Ét ba oiás czéira adatnak is előadáaok, a jövedelemuek bizonyos százaléka adassék mindig o czélrr,. Kit lehetne behozni a kaszinók, társulatok kártyaasztalainál, valamint privát ös>zejóveteleksél is. Továbbá mint más városokban más oséiokra, ugy uá lünk is minden hótan, házról házra U hetne járni perselyekkel, sót ezen czélu perselyeket közhelyeken ki lehet tenni.
| Templomokban offerloriumokat rendezni.
19. Vároaokbsn, falvakon hatni
—, — u■■ w> >wwo locguu uiagnsu
családnév meggyaroaittasaék. Oda kell törekedni a társaságnak, társadalomnak s a mssyn képviselőinek, hogy e részben a törvényhozás még az 50 kr. '' dijat is eltörölje s minden ehhe-s szükséges okmány ingyen állittaaaék ki. 50 krnyi dij tu llett is, egy ily né«váltosáa mégis .15 — 20 frtba kerül. Ezt a szegény ember nem birji, pedig ebben igec nagy ereje és támpontja rejlik a megmagyarosodásuak. Azért e részben összeköttetésbe kell jönnünk a családneveket magyarosító egy ¡élőkkel.
20. Itt benn a megyóbea akadályozni a kivándorlást, miuUn ez terjed, mint a ragály, pedig a nemzetgazdaságilag mily romlása lebet rz a vidéknek megyénkben már is sajuosan érezzük Csak az idei termésnél, a kéz hiány s*áz-ezrekre menő kárt telt csak e megyében.
"21 Legnagyobb szigorral kell felügyelni, bogy akár kívülről, akár benn működő pánszláv, pangermán, vagy romáo agilácztók azonnal fsljelentessenea.
22. Hogy a népet itt megyénkben megnyerjük as ügynek, tanítsuk, hol nem tudja, hogy a m. legnagyobb része egykor magyar volt selődei is msgyarok valának.
23. K''dvelieaaük m-g a aéppeJ a a magyar viseletet, láncaot, zenét, vala mint magyarázzak tne<, hogy Magyarországon külső jelvésy kópén más *zine ket haasnálni nem lehet, miat Magjsr ország ssineit. 1
24. A hol s határok még tagoeitva nincsenek, ba s közbirtokosság hajlandó s törvényes mértéken *ol adat, például lelkésznek. taaitén*k, iskolának, vagy töbo levén többnek földet, mint ast legtöbb esetben törtócik is, tegye ast oly világos es szigorú feltétei alatt, hogy - lelkészek és tanitók magyarul és magyar szellőmben UniUacak, vagv lótes-senek e czélra külön földbeli álapitva-nyok.
25. Hogy » nom magyar ajkúak ka! minden öaezeülközée kikerül esaók, a leg bumánozaabb, de eP;ys»ersmínt nyilt és erélyes eljárás ajánl''atík.
Ih''lyi lllrrk.
— Jelen mámmal bezárjak es évfolyamot mely alkalommal szívélyes istenbossádót mondunk tiszteli közönségünknek ét kedves munkatársiunk nak. azon édes óhajtással, hogy jfivó szám sokban, melyiyel as uj évet megkezdjük, ismét találkozhassunk s lapunk megszokott hám'' barátként fogadtassák, kár vén
agéas tisstelet-.el, hogy az eiófizeiéaaket mielóbb megújítani ssiveskedjonek te-bogy a lap rendes küldésében feoú^ka-öás történjék. -
— Dr. WUusics Gyula kir. al-űgyé-«t, ki egyébkint as igazaágügyi miniszteri US]ban működik, ujabb kitüntetés ben részesig, ugyanis az ügy védi vi*»gák letéulénél ceu^mak neveztetett ki. Te-tintve fiatal kori^ e körülmény méltó elismerése feoyes UA»0i^géoek. jeles kép-zettaégéuek ós eruyedujen szorgalmának.
— Albunüap Dt»tk Ferenoztől Trefort miniszter a napokbaa, K.oppau\ Zsófia zala-egorasegí lakos aziveaaé^éb^l, becses ereklyét küldött le s muzeumöan levő . Deák szoba* számára. Egy p''woa bór be kötött album nz, melyet 1864 bee Koppány Fereacz aalamegyei alispánnak nyújtottak ál ama bízottaág tagjai, kik az ő kezére bízott nemesi pénzUr télül-vizsgálatéval a megye részéről megbízattak. Ez albumba Deák Fereocz is irt egy emléklapot, melyet pár hó előtt mas alkalomból már közöltek a lapok s azért moet rövides iámé isijük, bogy Deák Fer--ncz abban negyven éves ba-ráiaégakra. az együtt töltött nehéz időkre hiva''kozik s engedelmet kér, hogyha ama rs tagja annak a válass''máoynak, mely es emlékkönyvet adja, mégis írhasson pár sort es albumba. S ezt meg is írla. A nemzeti muzeum igazga''ósága már eleget tett a miniszter rendeletének s a uagyérdekü albumot, melyben Deákon kívül Z«l. megye első ferfiai írtak emléksorok at a m*gii*zteit »Inptom vo nalkosólag. mar léu;, ¡cg a .De-t szobába'' helyezte el. h<)l az a többi Deák F rencz u''.áu maradt ereklyék kozt fog óriztetni.
— Erdődy Lajon kir. alügyész ur távozta alkalmából ma aste bucsula-koma tárta ik a „Tsreas-Kor"-bcn
— TüxoltóL ünnepély. A nagykanizsai önként-s tüsol''o egyesület mu ködő tagjai karácsony estéjéta.laktanyán töltötték, tnely alkalommal nagy szam-bau jelentek meg s a teg</.ebb mula''s.i^'' közt t«l>eiték a hzont satét.
— A IclHdedneoe''ö egyesület vá laszlmánya m . csüiörtókön délután ü éc: tart.
— Tisnlujitó közgyűlést tartott decz 26 án a ragy-kanizsai .Polgári Egylet", melyr»"il feljebb lx"vebbin szólunk.
— A JzÖveMkállai lekéazuek ép pen karácsony előtt vitte ol ingóságait a végrehajtó.
— Kérelem.*) Miután „Deák Fe-
•_ u.. ...dalvmDan- CsimU Saját
leve eineic egyetemes gyűjteményéből származó kiadványt rendezünk sajtó alá, lévén már tobb, m-1jo. n- m kozolt eredeti levél bi> :okunk b «n, — bízaiommal felkér jük mindazokat, kiknél a dicsőült nagy hazafiaak levele van, szívskedjenek hozzánk juttatni s a levélre vonaticozó jegy zclekke! beküldeni. Lemásolás után az eredeii köszönettel visszaszármaztató. Viszonzásul a díszes kiadvány egy tiszie-jetpéldányáva1 k-dv-sk-düuk Dsik F<--rencz beszédeinek megjelenése a.lat a nem • zet előtt áll Tiinl poliiikus: n-m kevesbbe ki anatos. h"gy a «serény»égben nagy embert társadalmiig isbrjuk az ö fensé* ges egyszerüségrtb«;:i — »aját leveieibeu. Nagy Kanizaa, decz. 20. 188 £
BATOKFÍ LAJOS
,55alai Kóz .idv" s a Z .lai Tanüirv- nerk''.-sztóje
ÜQEFMANN MÓR,
,Zaiz* sreikesztője.
— LanytHnen tüs volt pénteken reggel. Ismeretlen okból egy paju gyuladl ki s elégelt. Gyorsan alkalmazott segély folytán megakadályoztatott a romboló elem ''ültetjedé»e.
— Karácsonyfa. >üineghea f. evi decz. 24-én a városháza termében a szegény iskolás gyermekek ruha adományban részesültek. A karácsonyfát a • üitieghi vörös kereszt egylet readezósege állította, az eaen czélra bejött tombola e»té y jövedelméből ki Lett o.-.ziva : 25 pár csizma, 15 kabát, 14 nadrág, 3 egész öltözék, 7 szoknys, 5 ''ékli, 6 pár m*leg harisnya, 8 ing, 2 kötény, 2 nagy kendő, 34 kisebb kendő, ezen kÍ7ül az iakolai Unulóknak némi emlékül 350 darab irk«, palaveaaző, toll és toliszár, irón. 100 darab alma, 50 báb. Dorner KajeUnné elnöknek nővére Wollnhofer Ferenczné Győrből 12 kendőt volt szíves kiosztásra küldeni. A karácsonyfa felszereléshez szükséglett gyümölcsöt özv. Ferb-r Jó-zsefné adU, láncz aranyozást pedig legnagyobb részben Dorner EmmS k. a. ké-ízit«tte. — A leányok ruha kiszabását Dorner KajeUnnó, Eitner Sándorné, Friedl Kardin, Mojzer Józsefnó, Ssiduay Antal né teljesite ték. A női Urgyakat dijuélkül varrta meg: Dorner Emma, Dr. Fischer Igoáczoé, Friedl Karolin, Mojzer Magda, Mojzer Janka, Mojzer Erzsike, Mojzer Mariska, Jobbany Irma, Székely GuszUvné. Szidna v AnUlné, Takáoh Vilma és Vid Lujza. Fogadják
*) Hazafias tisztelettel kárjak a hass
l»K°k 1 szerkezztSsécait e köii-mény szíves áZvátalérs. s»«rk.
HUSZADIK ÉTPOLYAM
* y.

ezen as üdrö« czelre közreműködő tisztelt úrnők és úrhölgyek s „Sütnegh vi-déki vörös-kereszt egylet" választmányi nak mély kö»*<iuntét. As elnökség,
— Kamii rövid kirek -Budapesten egy polgár felfedd-
a villamos világítást gá»er» .^ikül ít ».''ölebet állítási 65% olouöbaa éa a fényt azabályosai is Ivhs*. —> Ar»4»él ¡rjik: veszedelmei rab-: »ndát fogtak el a csendőrök Re-ícra ueuett Ferettcs-fsl-ván és pedig 22 tagját a veszedelmes társaságnak, a lubbi as Aldans mentére menekül''. - B.-Ujf»lun egy kis csecsemő, kit ssfllőí ottboó hagytak, bölasőjével együtt fiidóit és megfuladt — Uj stóo-bányát f dertek fel legközelebb Göröm-bölybe.
— Külföldi rövid Mrek. B-rczik i.rpád .Közügyek* czimü darabja román nyelvre lefordíttató t, "Bit k ürest ben bétil.ották előadását. — A szentgol''bárdi alagúton az elad gízkocsi újév napján fog kerusztüi meni.i —Gsr-field i"zvügyének minden ¡eveié p^rtómen-tes. — A dalmaták közt a monteoegroisk batha ósati ssi''ják s lázadást. — Taaffe gróf osztrák min istle^el nflk lemondását hirlelik. — Vilmos sátaet császár £• javára lemondani kés«ü4. '' Meggyük a bajuk a pétervári fény képésaeknek ; ugyanis a rendőrség hn»z fiatal tannló arczképét keresi, mivel értésére eae hogy 20 forradalmár tanuló msgák-t^fy képen levetette. — Berlinben a moabftj törvényszéki börtönben mult pántokén egyik fogoly felakarta gyújtani a börtöt helyiségét; szerencsére idejekorán rájöttek. A fogoly most gyújtogatás vádja alá is kerül. - - Hietler Eduárdot b Sothen gyilkosát h hó 27-én szállítják Kartbsus-ba. hogy 15 évi börtönbüntetést elszen védjen. — Kronstadtban roppant tűzvész dul, egész városnegyed pusztait már el-állítólag nihilisták a gyujtogstók. —
.Elvált férj* csimü fölötte érdekes és
muUttaté vig regény .jeles írónk if j bránwf Kornél tollából. Ezt követi Ebec<kjrB& .Sserelem" csimü hangulattá!jee költe mdaye. A srép irodalmi részt ezeken kívül Önadet A fon* .ät 5i??5z!Ilt?k» cimü remek suszter mm a éa s tA béréaé szel-let*t>< csimü readkiv-J érdek fsa Zi lő » «re* dottbén s^atr uian''l^iit sei árt voszó regénye: EzifelhltaQ v-rr - - .''A régiek kony hája" czimü je es m^vc.vjfteetör''óoeU rajp, mely aa ösülí életére fényes világol vet; Solymos Istvántól s ,Egy afrikai oraaág* csimü népieméi azikk^ /eedhivtüi vonzó modorban irta, K F..tói „A legnagyobb hírlap'' szintén igeu tanulsagos ós jűles ozikk. A nagyobb do''gosatokat bezárja Mészáros Ist vau 6. :; áraes tárczaosevegé<e • Karácsonyiak" caimjne-, Az spró rovatok, mint irodalom tene. színház, kiállítások, fcaleeel^k atb." rendkiv?! éléaken vannak Urtva. KópJí valSeágos .diaspxü-vek s néhánya meg ápm a iépi ''¡riu ■ ászé. Remeke, taiijó Bmek La}m ,Kicsinyek háborúja*-, .Gyopár krus a Kárpátokban,'' Fessty Árpád .Sulykol. 1« v''ai« ós a „YnÉtsz^t0 csimü silbonaUet stb. Ks-ráesof.^. képei is, minők a „Oroszok karácsosy»*. .Karácsonyeai* szintén-jf ins kepek. £ rendk ivüli die««« és kii&oŐar-■sarksaatett szépirodalmi kép-s lavask m»iy sca efajva külföldi képes toljéiraiek-Mi Wtra* >erMoye«]Mt, «¿tteetéei ára év^sgyadr- osak 2 frt 60 kr. félévre 5 és ege z évrte 10 forint. Az e)6fis^iaek s kfftdóhivat4hk KoronabeéEse^ utCz* 3 ik sz. als imésendők
— Uj senemÜ. Táboraik ós Parsch budapesti nemzeti te r.emó kereskedésében megjelent „Schütz»» M»raeb" szervé s a bécsi íoséssagyieMeasjánlisUi. Farbach Fülöp Ara 60 kr.
Szíves meghívás. TWaiteti s mama aóah, ssivsesn látja délután mOUára Háor órakor kis isss, aat oém mondta, essk azt mosdotta, hogy salai 5bb ls akarja rázni a
nyakáról a dolgot
Ssaa-srat árult » jnaavz es dicsá-ts — Már ««ért jótá. Ist. a.^r z narac
fa,Ji.átó!
n«k (40), Londonnak (32). Nápolvnak
as*orsz«^űan
1 színház esik 75,000 lakosra, Spanyol országban 1 színház esik 93.000 lakóéra, Fr«Df^i>nn<gh»p l^&haa «».¿>10000
lakoaf^jAofiiábat: í színház esik 184,000 ''•kosra ia-Magyart rsi ..-bac ¿szia-
bén esik 830,000 lakosra, Oraaswwégban 1 aaÍDbaa esik ! 360í000 laaó^rs. — Száz év óta 140 sasana« égett le; a leg-^öho ziu.lt el, mely
Hö »fait 4Sááinhás lett porrá, 1867-ben ti«, 1868-ban 8 színház semmisült meg.
— Orosz fegyenc* Moszkvából írják, hogy néhány nap előtt egy vesaélyes gonosztevőt kisértek Sahalin aaígetére, hol rabságot le kellett volna ülnie. A go-noastevó azonban narko.Isált ssívsrral etbdditá a két rendőrt, ledob''s őket a ko csirái a maga elhajtótu Máig is bottal liua nyomát.
— KioOld fÜhercte/Hé egy levele. Józaef főherczeg felesége abból as slks-lomból. hogy a- vörös-kereszt egyesület Fülöp, i^óst berezeg halálakor részvét föliratot intézett hozzá, gróf Zichy Nándornál a öva kező magyarul-irt levéllel ''¡««telte meg; Kodreagrófqé! Jelen soraim .-réija egy muiasstfat jt< vftenssm, mslyet az és elnöksége alatt álló'' vöröskareszt-igyle. eben akaratiaau. aikövettem,Csak e pillanatban jutott kezemhez sson felet-tébb nemes hanga»Vt réssvéúrst, melyet a t. egylet istenben:fcoldoguit feledheiien Mea, atyáin halála alkalmával loté-sett hozzám. Fogsdja kedvea gróíné s s t egylet sz ott kifejezett'' megható érzelmekórt lekötelezett , meleg kö-szoaetemet s legyenek meggyőződve, hogj ha valamtf; ugy ily nemét lelkek igaz róssvéte képes kiválóan asonmély fájdalmamat enyhíteni, melyet e pótolhatlan vesstenég nek^jnokosotU Legyen szíves a grófné ezen szívélyes köszönetem nyíl vánitáaát a t. egylettel tudatni s ast változhatatlan s ¿szinte jóakaratomról biztosítani Alcsuthon, 183L nov. 28 án Klotild főherczegné.
— Nagy a Leány turulét fájdalom — Canadáöan. Lorne marquis jelenleg Londonban időzik és résztvett asoe ame-
Irodalom
— Az „Ortfig Világ« VII. füzete a «zokott változatos, gazdag és érdekes tartalommal megjelent. Első közleménye az
DUergefi a esifaayrranaek a esikorfó mhn, s rssssssH« a»B«g Íááánat, -Set7 awneytre «ÉzHr aa 8 sssimsn Ubs. .
~ Blhastl — Szól aa Breg sag; Ml sase,i VMii »iárre esuaSkáítiir kliaasd a Ubmit -
et inget melyet as Eyeber-Hallban a nó-kivancuriást közvetítő egyesület tagjai rendestek. Lorne marquisélénk ssisekkeJ festette a canadai nőssttksóget Caaadá baa aiig vaa térvsmyw sort ártsad. -flCriti pártát ne viselne. As ansonyos p&naaa-kod na hogy 3aei<djeik*t aiig sgy bét mn Vz feieaegü. visaík Csnada legszebb ea eióxqtó fa. Montreal, Quebek éaTor reaaebaa alig vaa leány. Lorne marquis azt inditvásy<>«na. bogy mintán Angliában a statisztikai adatok ssarmt épen egy milíóval több nő van, mint férfi, vándoroljanak ki az nj Eldoradoba, ott sseren-ősét lehet csinálni. As indítvány általános lelkesedéssel fogadtatott. Fel tehát Cana-dába — de caak as angol ndknek szól a bátorítás. A mieink csak maradjanak itthon. * •
— JVsn Umeri a fMafámi. Kooake-mélről iriák e követkeaő történetet: Gr. Saapáry István, Kecskemét főispánja, a mult hót egyik napján meglátogatta az itteni kapitányi hivatalt s ott több tyres s»obi után olyanra is aksdt, melyben «gy jegy a ű dolgozott A főispán udvariasan köszönt s kijeleoté, hogy a kórházi iratokat akarja megnézni. „Hát aztán: minek akarja az ur megr.etni ?" — kérdé a de'' gátfolyiató és y-feselő B. jegyső ur. .Látni akarom - foiytatá f. fóispár>. • Kire vonatkozólag, ha saabad kérdeznem ?* — monda minden boezankodáa nélkül a kérdezett. .Mindenkire vonatkozólag!" — .Ugyan ugy ? Hát kicsoda aa ur? • — ,Én Saapáry főispán va gyök!" A jegyzőnek;vélstlenü! kiosett a asájaból a pipu. ós aagvos csodálkozott, hogy nnm ''.«merte meg » főispánt, pedig — sohsem látta.
VaauU meaMtMnd. Indul Ksnlssáról kova:
Vonat Mé« ^ Oéafere.MB
Í07 Ena Mohi''-«, Po mbo Tár 5 10 »SS*1
. . . 1 30 dílot.
. . 11 1 *jj«»
30)| Pestre (fyorrronat) ö 55 rejjel
304 (postavonat) 8 6 441 at.
¿12 , (*««yss '' 11 W *JJ«1
81* Báeib« (Asombath*!/. i. <. ron
feii) 4-16 r»ffrl
30''. U SO
316 Sopronba 3 <0 dálu«.
206 Prigt-rhof KottoH, Otiztoriív« 4 55 refiei
208 . . S 47 dilnu
S01 . . (ryörív) . 10 50 éjjel
v«majilrek.
— 9tt''dj>4|tap*sidő szerint mintegy 1480 stúHl#s rsn.ái^adó aassnálst alatt. E ssámbél Francsiországra 337, Olaas országra 296, Angliára 159, Auastria Magyarorazágra 152 esik. A nagyvárosok közül legtöbb ssinbaza < an Pária
Papírszeletek.
— "Ugyan, már miért van s templom tornján két óra ? kérdé a falusi atyaá városi lsrerftsétfl
. — '' Azért — Ión a felelet, — ha as órát egjsserr« ketten akarják nézni, ne kelljea egyiknek ■ másikra várakoznia.
Bifö a Unn''«os EskadUl már tfibbssör j is? Tana De méf hányszor 1 Birá: Aztán mindig igaaán sskfldtél? Tasn: TBbbayire.
írkesü: Kanisssrs honnét:
SlO Zakán7 f*15l * 27 rej?»!
316 , 1 41 *«»
S0« , 11 1 fjjel
I ílt B''>á»-.psetr61 (vefje« vonat) 4 15 reff-
206 „ (postavonat) 2 6 délu:
201 „ (gyorsvonat) 10 30 éjj«
80S Báe.ka * \ rw
S14 „ 10 I5
316 ftopronbó! 12 54álbec
504 1 30 441c'' 106 " „ 10 60 éjj*
505 Prágsrbof íslólCgysrsroaat) h 37 t««gel
Felelőe ssarkssstő: BlTOEFI LAJOS.
Palyazatl Hlraetméxiy.
Ket estetik a n a hó t i rom. kaik. feiekeaaÜ ,-temi iskolához (Z. m.u. p. Geise-vasútállomás^ egv okleveles íégétíbiitító.
Tájékozásul: ~
1. Pályázónak tan képesítéssel és az orgonálártac Bém. jártassággal kell birnia; mely utóbbibaB magát tofitb m;ívekiie itt alkalmas leend
2. A kezelése alatt leendó tankötelesek száma , ezenkívül vagy 30 ismétlő iskolás, kiknek vasé r n apón ki nfr-ü; u. 1 órát adand.
3. Fizetése havonkínt 15 frt o. é., melyet « 4r&«égtpé»z-tárból Dyer utólagosan ; ezenkívül élelmezés és szállás.
4. Elónye van a legfeljebb egy év alatt nyugdijagtatás utján megüresülendó kántortanitói á''ilomás elnyerhetéfe.
5. A segédtanító közvetlenül csak altlirtnak, mint iskola-igazgatónak tartozik felelőséggel.
6. Az állomás 1882. jan- 1 tói azonnal elfoglalható.
7. Pályázónak legczélsrerflbb személyesen megjelennie Hahóton ; de elfogadtatnak az alolirthog beküldendő igazolási okiratok is, melyek a választ megejtése után bérm. visszaküldetnék.
Hahót, decz. 24. 1881. Ktft* t t €1 E K >
A LEGJOBB
LE HOIIBLON
FRANCZIÁ QTÍRTMINT
ÜTÁNZÁSOTÓL
ÓVATIK 111
449 1*
pUt''ános i*kola-ifaapaté

I szivarkapapir csak akkor valódi, ha
minden, lap Lü houblon bélyegzőt ma^áu hordja, és minden karten az viAEt lithaUj védjeg^gysl ét aláiráajal Tin ellátva.
IM
-D '' -"-C —

Egy uri hölgy sei
• 11
• • •
nélkülözheti toületje választásáináJ
divatlapját III
A most bekOvetkezssdS téli idény és uj jannár-márrzin« ávasgyed &e állitázával van zzerenesém • aaryárdemfl hSlgykoazorat fiiyelmezterni arra. 00{7 kSay-vkereskedésembea miadeQ htssi U kflhSldi D IVATÍ.APOSRA elSflzethetni
Minden divatlap hozaám kőzretlen a kiadótól postán küldetvén be, azon kellemes helyzetben vagyok, hogj a lapokat már egy-két aappal msgj«^»»é*<ik után házhoz hordhatom ki, vagy vidékre postával kflidhetem szét
Kafyar Bazár Bpesti Magyar Bazár Hölfyak Lapja Basar (berlini Fratteaseitung Fraaeazeátang (1 Comálla (bácsi) Moéenwslt
kiadás)
3 frt 50 kr. 2 írt 50 kr.
2 frt — 1 frt 80 kr
1 bt 60 kr. S frt «0 kr. 1 frt S0 kr.
75 kr.
évnegysdenkánt helyben és vidékre.
émetyed*nk4nt vidékre Mraintsi
küldéssel 30 krral több.
__ i>rj(r
CAWLEY et HENRY ecyeélii rjiräksk, PARIS.
fu Ercvtt w
Mindf-r egyéb bárhol és bár« által hirdet«« üvstlapokrs ma^y^. n*®et éi franczia l;- eiven is elSfiaetéssk elfogadtatnak.
Nagy-Kanizsác, deczember havábas 1881.
Wajdit1 J6*»ef
58" *
n n
x *
* * 5 * *
LEGCZELSZERÜBB
UJEVI AJANDEKOK
ü. m: magyar, német ós franczk diszn üvek, remek Írók diszkötésben, magyar,német ésfrancaa nyelven, ze^ebor-, bársony-, elefántcsont-kötésű imakö lyvek düs választékban, ifjúsági iratok és képeskönyvek kisebb s nagyobb gyermekek számára több nvelven, albumok, finom zseb-irókönyvek, legújabb hangjegyek, monogrammos levélpapírok, csinos dobozban, zsebnaptárak, distes felszerelvények Íróasztalok számára, legújabb mintájú latogato-jegyek a lehető legolcsóbban számítva.
Pesüii rendelések gyorsan
Becses rendelöseSet kérve tisztelettel
WAJDITS JÓZSEF Nagy-Kanizsán.
a a
»
HUSZADIK ÄYTOLTAM.
ZALAI KÖZLÖK ?
! DgOZEMBBR *9-én !88l.
H I R D E T E 8 E K.
BÁROK LIEBIG-F£LE MALTO-LEGtlMIHOSEN-CHOCDLADJfl ^ lisztje
Legjobb vértképzé < panyag STARKER & PÜBUDA kir föszailitö gyárábó STUTT6ARTBAN. .4* M ALTó-LBGC ttlNOSICN-CHOí OL .l> ^ ú^ő „i ;
]yek Ítélete szerint gyenge emésztésben szenvedőknek, vérszegény gyermekeknek, ¿sokaid nM gye.rgélktdö leányoknak ut. títtnó, tápiái» és ¿ateme* izii i :,U llVüjr. A MALTO-LJStiLlíiXOSE.N-LISZT az előbbi esetekben mint erötttó" & könnyen emészthető levesnek mutatkozik, valamint jóhatásu táplálkozó szernek ós kitűnő gyermek-tápiái, inytgn.i:: egy éveítő: kezdve. A kisebb mértékű árak mindegyik csomagra kinyomtatvák és kaphatók a birodalom összes gyógytáraiban és fttizerkereskedé^íoen ; »-llenben nagyobb mennyiségben a főraktárnál ECKARDT PÁL BÉCS, I., Weihborggasse 24. <««
EakUrak: Z-ágrábban MITLBACH ZSIGMOND gyógvsz. Eszéken DÁWID JÁSCS gyógysz. Mária Theresiope! JOO J. gyógysz Székesfehérvárott BkAUN LAJOS gvógysz. DLS8ALLA G. gvógysz, Zupánje (Szlavónia) MATTER A. gyógysz. Komárom SCHMIDTHAUBR L. gyógysz.
M AR J A. N
MarmadlK húzás
U A R 1 4 - E N
37.

NI
OLL SEIDLITZ-POKA
SZERB SORSJEGYEKNEK
• '' . • • ■ m I
1881 ik évről a ÍOO franlt aranyban.
Évenkint 5 búzás: jaru hó 14-én, márez. hó 14-én, jun. hó 14-én, augnszt.
hó 14-én, november hó 14-én. A mindenkori főnyeremény
FRANK lOO.OOO ARANYBAN
i.i

Le&rkfrebb u>ereraény 100 traök aranybau. Összes nyeremények már egy hánap a húzás után esedékesek. A nyeremények és kamatok Bécsben, Badapesten. sok tartományi fővárosokban, valamint Belgrádban és a legtöbb * európai fővárosokban miudeu leltU''Aás Ilélkül fizetendő-
A ponios fizetésért jótáll a szerb-btreztpégt uralksdás.
90T Különö« flgvefemre. A »zerbhTczegít^gi uralkodás drl''al közhírré tett bis''oaitáa a ny eremóoyekre és kamatokra vonatko- I
zólag ezen jutnom tölcaon k törvény érlelődben 1880 j*nu;»r 27 ¿u alapitou különleges pótléc ax ©gyeo*s adókbos, ugyssinte a söradó m<:gáüapi''á3a m-ly éventiut t.>bb mint 2,30<>.(X>U tr»nkoi boz az állanipénnárba, ellenben z sorsjáték kölcsön évi
járadéka cs«k 1.650,000 frankot jövedelro -z. Mi » sz<rb «''< n-k. kibocsátási folyamát érdekli, megje®y ettetik, hogy az Union-
Genrrali :.zi a srerb berc cgiégi lejedel''-mségt.''i e^y * 82 franko'' rnegközelitő folyam által huzá. Bizonyítja: Sz«rb-herczegségi pénziigyminister Mij*toricb. Kzen hivatalom köxliir t* tétetf* nxuadja n ■ yiháuonnágboz teljegrn
valótiaos gat a
h*el»*k"''««''k. mely '' j bb ¡döben a »zerb»on«j<-gveknek bizton» e* átvételi foiyamaáránt »aetaa<ir*4«»U. ---
= A sorsjegy 3% kamatoz arnyta. =
SZERB SORSJEGYEK készpénzért á 46 forint 60 kr. részvény-kamat mellett
IGE n YJEGYEK fizetendő 14 laaLxn részletben csau
3 forintjával és egy maradékresziet 4 forintjával. A vevő icár csak a 8 forint lefzetese mellett megkapja az -egyetlen «8 osztatlan játszójogot.
Csak akkor valódi, ± 4 ~
'' « h tí »ouiorontoU <-B«gem Tan
Uaywr«,
•0 It Au a lefiobb tikerek meTlett fennáll miudennemfl |y«B*r és nsátzlás! akséétysk, (uiirrt ¿tTájrhiány, ha«j*0T«iij vér át arasysr elU*. K<Uöu6mu ®ly «*yÍMkn*k a''iáulTa, kik Olí élet-módot folytatnak.
Haaiisttásak tsrvisyilsj kiatsttstaek
Egy lepecsételt eredeti doboz ára. I frt. o é.
ht
!IA BORSZESZ SÓVAL.
a l*gH.*tfb«»l>al<4bb Oi.v ifi- » ».<" a kr^ir.A.l." .11 ¡»ífii-ic
V Biodec Uel»S ( WüUC j;>ail*ilik*.i»l p Jcgii''.t . . lec*-'':: í u, m n.
4ena«-nfl »•! . Tej-., ftl- *» i-ku/ « r^j'' f- ,-V • > t.>ilt ««b.-»-
rákMÍiiiy*k. •»v.Ak. «»«m|^ytll,*''^ ■> n> ! n«ajü , k.
»tb. iUm.
Üvegekben hasznalati utasitassnl együtt 30 kr. o. e.
llíil-íUíijolaj.
KróhnM éstár^átul
Bcreeubeu.
( N ti c^ btii
Vteu kairnáj tz.rolaj'' Yiíamei-nV!. s k-r*-kejei<*ml> -i. • ■ í ..-d. Mi k£a6U S* »tyedOli, njfly orro»i r*«.- ok/a hx«ci.»|lia''.ú
Ara egy üvegnek használati atasitassal 1 frt o e
A l''j novemberben me^urtott 1. huzÁs » 3% gzerb herczp^séei sorsjegyeknok fényereménye 100.000, lO 0(X) és +001) frank aranyban meenyerettek véltóüri-ttink ái;»l rU.iott soríjegyejtkel ea atounal lelkiismcrelet''-n
fiseitetlrk ki.
CSAK BÉCSBEN
Wo Hz eile <0. 9& 13. -z. ^

/ F ö » z a I I i t a s
Műi! .4. gyógyszerész, as. kir. udvari szállítónál, Il(*M''->
• 4 Tucl)Jaiib«-ii
Baktár az állam miudeu ..¡.uovn <».■ rtárAOau \ r. .<f
kaMskedécétiM). Raktár st-lkili kflr»ó„''«k »n Tiae»ii>''ir*,''"C» ínfvni ■efTSBd^léaekoál mt-gfoleló árleeuti:dó«bon re»te .fituek
A t. 02 köröu»-g kératik Uatárvi^tla Wn''l í«il" ki''-»xitniíi y
rocáíln. it csak olyanoka! K{foj.\dni, irriye. -ajá'' vj«gyein * jii . loasuú jrasaak ♦''Ú«r«.
MERKUR
CH. OOHN,
Wollzeile 10. es
sz.
xy t t y t ytty^
kiadóhivatalának vtUó-Usiete
&mktárslt.- Magy-Zaatzsa K-»ius J. gy6Prá^^r Be.» cy<»?y»''
Fexs*ll:ofer Joz»»-í, Rcj«-níeid Ado I Kui«uu>r.> K.Tcici, Ström ú« Kl-.-:-— Zala-Eferszefl HoJAsy J K Ma cza''i Nnl k rl — Ba ci D >ri r fckl — CtaKI*rayt OOucx U. «cyógy^aeré^s — Kaposvár -<aboc)iay í\.•>.::: K"bn J. Th K«c»kM«< — Kap oncit W''r . M ry.■ y
Itíirej C»io«inftv''ir« Itt gyógy z — Keszthe y »VBnsrJi y. — Kö-stesd rlá«s Ján.. Zafáh lrgaJma-thn gy:V!!". kliuíba<*. S gy.Sjjvti H V. — Stp os M*.-»e/ ¿nd. »yogjtí. - Lsteaye K.A;.*ra«i 4 J ( ''iit — :">.''
o-£
Mflegen ajánlhatom minden szenvedőnek kipró bált csiszolt szemüvegeimet csiptetőiraet és lorgnetjeimet a legfinomabb ólomOvegbóI, mely telóirat szerint orv.rend. at«ír. csiszolható^ Mmden idó változásra alkalmas
HELFY B: i
OPTIKUS és ARANYMŰVES
nagmuaizsík.
kristály kő szemiivegei-met. Na^y választékban megvizsgált hévmérők, íégmér<>k.; neroid. szin. házi és tábori látcsövek, mikeszkopok borszesz, pái inka és bormérő k: naqyltó üvegek és Stereoskop készülékek. Továbbá:
S o 1d a távíró vezeték
rőrid készülékekkel csakg9 frt 30 kr.> S szobára ét konyhára terjedő 30 írt., szobára, konyhára és kt-
puim terjedő frt.
Kgytieremind báto rkodom aracy-mUvet műhelyemet a c»eyérdi mü közöntép ¿¿veiméi-e ajánlani, boi mindi n-. riníl arany ét -za*: tempiomi és éktte.éueti munkák a legolcsóbb árért .''« cci{.d\o • wiakmáb* tjayitáiok pontotan etzköaól:eiii>''k.
Arany, ezüst és ékszer, úgyszintén régi pénzek beváltainak.
Fá-utcuu Caacgeri-utcza M*gietén BősenWerg és Wehscti-féie kásbac.
30 éven át kipróbált
A-XATíiKMIiN - S/ A .1VIZ.
J. G. POPP, es. és kir. udvari fogorvostól BÉCSBEN
I Bogucrgatae 2. Qyök*rei gyój;yesxk6x minden fogíijá«. mint nzintén m:ndrn tzáj- és ¡nrbetee»óg fllen. Kit. aő gargar iái.« vi* ez további min-denféití nyakfáfái allén. 1 nxzj palxcxk 1 frt 40 kr., köxéptterü palaeafc 1 írt ét kit :>«jar*it 60 kr
IHMneyi fogpaszta rövid kaazn*!*; után vakító fe-héná :-oMxi a fugát, auélk&l, hogv jnna < ártai-a. Árt tgj dobotok SS kr
¿Wrf1!''—r"i joffpaszis: ü-<»g»i. rtókbec 1 frt 22
kr., StftsS -fogtitzritó saar. (5tl''ó 14—U)
- ■ füaíos fwtpa*9tm a »^gkifálóiib-txor a »tájQresr és fogak ég«Utárt « épaágbea f&n: tartiaárs. Daral.''s 35 kr
Fofftömanyag. a legbi*:ot ibb 6* iecgyakarlatil.il txer a lyukat fogaknak öomtguak »Itali beiömétére. Egv tájcly ára 3 frt 10 kr
JfüvSsjwrnppnW ; a bór &xépité«ére a legjobb • igep kollemol ettköx. ára 30 kr
A t k6r0»ség Kéretik, hogy váairlátain.i h aár.nottin a POPP-féie kónnméi-yeket Adxt a magának « Vsak .xokat a darabokat fogadja e!, melyeken a Pof p-íéle védjegy föllelbesú
"R1 v.om á.r> ypaok:
Nagy Kamxtáu Priu®r Béla, belas Jótsef gy,''gy»teréax araknál. Featelbof<-r József ur ffitzark-rnakedétébeu — Páp^u Tshepen J. át Bertaüller J -níl. — Ka<»án Bariflyi I. gyógy.z Kesxtb-lyen Lakner F gjV''gy»xer.''-tx. — ZV-t Kgersaegen Hol.csy J. E. tyófj««. — Kapronrzán Weríi g/ógy-xo é«x — Varaadon ELa''tw gyógyaaerétz — Sümegben Dorner Kajetán. — Sxomba -kelyon Simon A. áa Badolí gyögyn. — H»tirőrTÍdéki Sz. Gy''ir-, gyön Pibic E. C. — Vctxprémben Ont ;ard Tivadar *t üainál. Ferflncsi gyógyjzeréax. — S»éke«f«kérrároU Brauu J. Broaxar^nn. ét Diekalla gyógy»«. — Loras-Beréuyb»*n »íeriéjx l. gy.''.gytxeréix,
— Kaiocaán Rorrá''-k K gy6gysx<»r. — Pakton Malatinsxiy A ü^gf»*- — Körmoa.''l^B Sonnenrerid M. gy.''gyTix — Kapotvárott Kokr. J Aagniün A Babvchay A. gvftKysxer. — 8zega«irdoc 8taaro*aky L. — Bonyádon Kramolin J. — Bajáéi Mirbits 8t , Herxfald fiai, és Pailermann B gyógyít — Pé<-»«" Kunz, Kováca át 81p<5<rx gyógytz. — Kár''don Racbtilz 8t gyógyai — Marcsaliban tút gyógyax. — Tolna Biray S gyOgytx. — Dana-fóldrárott Mnrin I. ét MOlUr I. özvegye gyógy-*. - Sient-GyOr gy«n: Walleradorfer A. — Al«ó-L«ndrác Kia» gyúgyta — tto-boncsoo Simon gyófyaz. — Nagy Atádon Pfisxterer IL gyógy»».
— ParUkon 8ipo» K. özt g7Ógyw uraknál
CJD

Nagy-líaBizsáa, cvonatott t kiádó tsiajéoeof Wijdife f^rmítDiíA.