Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
328.28 KB
2008-05-14 09:38:21
 Miháld - Magyarország műemlékjegyzéke - Zala megye 2006 069old.jpg
 

image/jpeg
Nyilvános Nyilvános
1035
4100
A részlet szövege:

MIHÁLD
R. k. templom (Szent Kereszt felmagasztalása)
6391
Kossuth u.
hrsz.: 28/1
barokk
1760
Magaslaton, szabadon álló, kereszthajós, szegmentíves szentélyzáródású templom, D-i homlokzata előtt toronnyal, a szentély és a kereszthajószárak felől kontyolt nyeregtetővel. A kereszthajószárak alacsonyabb gerincmagasságúak. A szentély K-i oldalához sekrestye csatlakozik. D-i homlokzatát pilaszterpáron nyugvó timpanon hangsúlyozza, tengelyében, vázákkal díszített kőpilaszterek közt, félköríves záródású kőkeretes kapu, fölötte az Inkey család címere, a timpanon fölött évszám: 1760. A kereszthajószárak D-i homlokzatán lévő szoborfülkékben Szent Flórián és Szent Vendel szobrai, 20. század eleje (Horváth Mihály nagykanizsai kőfaragó). Dongaboltozatos karzatalj, csehsüveg boltozatos hajó, kereszthajó és a szentély első szakasza, negyedgömb boltozatú szentélyfej, a kereszthajószárakban karzat. Falképek: 20. század eleje. Berendezés: jellemzően 18. század második fele – 20. század; főoltár feszülete, szószék, padok, 18. század második fele. Építtette Inkey Gáspár 1760-ban, 1835-ben emeletes kereszthajóval bővítették. A templom D-i homlokzata előtt: feszület Szűz Máriával, 19. század második fele. A templom telkén áll a plébánia újabb épülete.
BK


A részlet a következő könyv online változatából származik:

Cím: Magyarország műemlékjegyzéke
Közreműködő: Haris Andrea. (szerk.) ; Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (Budapest) (közread.) ; Somorjay Sélysette. (szerk.) ; Bardoly István (közrem.)
Szerz. közl.: [sorozatszerk. Haris Andrea, Somorjay Sélysette] ; [mtárs Bardoly István] ; [közread. a] Kulturális Örökségvédelmi Hivatal.
Kiadás: Budapest : KÖH, 2006
Kötetadat: Zala megye
ISBN: 963-86510-7-5 ö
ISBN: 963 7474 10 2
Nyelv: magyar

A jegyzék a Kultúrális Örökségvédelmi Hivatal honlapján, a következő link alatt található:
http://www.koh.hu/index.php?_mp=nyitolap&_amp=MUEML

A fejléc adatairól
1. Objektum neve – törzsszám
A fejléc első sora a műemlék eredeti rendeltetésének megfelelő nevet tartalmazza. Mögötte zárójelben templom esetében annak
titulusa, más épületeknél indokolt esetben az eredeti rendeltetéstől eltérő, mai használatra utaló intézmény név (pl. városháza, múzeum, szálloda, oktatási intézmény hivatalos neve, stb.) olvasható.
A törzsszám (trsz.) a műemlék egyetlen soha nem változó adata. A gyors azonosítás, illetve a törzsszám szerinti keresés lehetősége végett az objektummal egy sorban, a fejléc jobb szélén kiemelten jelenik meg.
Összetartozó műemlék részek vagy történetileg egy együttest alkotó műemlékek sokszor külön törzsszámon lettek műemlékké
nyilvánítva. Előfordulhat ezért, hogy egy fejléc alatt a leíró részben több, külön törzsszámmal rendelkező objektum szerepel.
A törzsszámot ezekben az esetekben is az objektummal egy sorban tüntetjük fel.

2. Utca, házszám
Egy utcán belül, amennyiben a számozás ezt lehetővé teszi, először a templomot adjuk meg, ezt követi a parókia, majd egyéb objektumok, pl. szobrok következnek. Házszám nélkül említünk egyes műemlékfajtákat (elsősorban templomokat), amennyiben a topográfiai azonosítás szempontjából a házszám közömbös vagy éppen zavaró. Előfordul, hogy a műemlék nem köthető nevesített közterülethez. Az ilyeneket a település végéhez soroltuk, és a leírásban kitértünk a településen belül elfoglalt helyükre.

3. Helyrajzi szám
Ha egy helyrajzi számon és egy címen (pl. temetőben) több, külön törzsszámmal védett objektum van, akkor az együttesre utaló műemlék megnevezés alatt a közös adatokat egyszer adjuk meg. Ezt követően külön címszavanként következik a műemlékek leírása. Ilyen esetben az emlékeket mutatóztuk. Ezt az eljárást követtük, tekintet nélkül arra, hogy a teljes együttes védett-e vagy sem. (Védett együttes mellett mindig törzsszám szerepel.) Ha több helyrajzi szám is tartozik egy törzsszámhoz, akkor a fejlécben valamennyi számot feltüntettük. Amennyiben ilyen esetben több elemből álló műemlékről van szó, akkor a leíró részben minden külön említett elem után zárójelben megadjuk a vonatkozó helyrajzi számot.

4. Stílus
A műemléket jelenleg meghatározó, domináns stílusjegy alapján került meghatározásra. Egyéb, érzékelhető stíluselemekre a leíró részben utalunk.

5. Datálás
A műemléket jelenleg leginkább jellemző építési dátum. Korábbi építési periódusokra, illetve későbbi átépítésekre a történeti részben utalunk, fennmaradt részletek esetén lehetőség szerint azokra vonatkoztatva.

A leírás
A műemlékek leírása tartalmilag öt szakaszból áll, amely folyamatos szövegként jelenik meg. Az objektum topográfiai meghatározása a műemlék településen belüli vagy ahhoz viszonyított helyét adja meg, amennyiben ez az azonosításhoz nélkülözhetetlen, avagy azt segíti. Az emlék jellegének leírása utal a környezettel való kapcsolatra (tájolás, beépítés módja, környező terepviszonyok, amennyiben ezek jellemzőek), alaprajzi elrendezésre, tömegre és a jellegzetes homlokzati elemekre (pl. rizalitok, erkélyek, stb.). Részletes homlokzatleírás nem volt cél. Belső építészeti részletet csak akkor említünk meg, ha ez tartozékként jelentős, esetleg a datálás vagy a stílus meghatározás alapjául szolgált. Ezt követi az épület tartozékainak és berendezésének utalásszerű ismertetése (falfestés, üvegablak, berendezés), az adott elem után zárójelben az ismert mesterek nevével; az orgonát külön említjük, amennyiben hangszerként is műemléki értékkel bír. A mesternevekre, berendezésre történő utalás jelzésszerű, tételes információért a KÖH műemléki nyilvántartásához kell fordulni. A leírást az építéstörténet lényegesnek ítélt momentumainak felsorolása követi, a fejléc tartalmának megismétlése nélkül. Csak olyan adatokat szerepeltetünk, amelyek az építéstörténet szempontjából meghatározóak. A leírásban az építész és az építtető nevére, illetve a kivitelezőre külön utalás történik zárójelben. Az épület egyes részleteire vonatkozó építési dátumokat lehetőség szerint a leíró részben, az egyes épületrészek leírása után közöljük.
Zala megye műemlékeinek revíziójára 2002–2003-ban került sor, a kéziratot 2006. augusztus 14-én zártuk le. A műemlékjegyzék a KÖH hivatalos kiadványa, mely a Műemlékvédelmi Tudományos Intézet gondozásában jelenik meg.

RÖVIDÍTÉSEK

D – dél
É – észak
ev. – evangélikus
gör. kat. – görög katolikus
hrsz. – helyrajzi szám
K – kelet
KÖH – Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
MJT - műemléki jelentőségű terület
MK – műemléki környezet
Ny – nyugat
r. k. – római katolikus
ref. – református
trsz. – műemléki törzsszám
u. – utca