Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
48.1 KB
2008-05-10 10:59:05
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
483
3182
Rövid leírás | Teljes leírás (4.73 KB)

Zalakomár - Ki kicsoda Zala megyében 2005 282old.

A részlet a következő könyvből származik:

Cím: Ki kicsoda Zala megyében?
Közreműködő: Rikli Ferenc (1957) (szerk.) ; Cservenka György (szerk.)
Szerz. közl.: szerk. Rikli Frenc ; szerkbiz. Cservenka György [et al.]
Kiadás jelzés: 2005
Kiadás: Nagykanizsa : Ász-Presz, [2006]
ETO jelzet: 929(439.121)"2005"(03) ; 06(439.121)"2005"(03) ; 908.439.121"2005"(03)
Szakjelzet: 920
Cutter: K 45
Nyelv: magyar
Oldalszám: 473, [3] p.
Megjegyzés: Lezárva: 2005. december 31. ; ISSN 1416-5864A következő szöveg a könyvből keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:

Zalakomár


A település Nagykanizsától 18 kilométerre fekszik, az M7-es főút két oldalán. Noha régóta la-kott hely, mesterséges úton jött létre 1969-ben Kiskomárom és Komárváros egyesítésével. 2005-ben 3165 lakost számlál. A 23 kilométernyi úthá-lózatából 20,5 kilométer szilárd burkolatú. Vasútál-lomása a Budapest-Nagykanizsa villamosított vo-nalon fekszik. Közművesítése megfelel a kor köve-telményeinek, infrastruktúrája teljes. Internetes el-érhetősége: www.zalakomar.hu B 40 kisebb-nagyobb vállalkozás folytat jobbára kereskedelmi tevékenységet. Mivel a mun-kalehetőségek száma korláto-zott, az emberek Zalakaroson és Nagykanizsán keresnek meg-élhetést.
C A településen számos önkormányzati intézmény szol-gálja a helyiek igényét: a neve-lés-oktatás a napköziotthonos óvodában (vezető: Lakner La-josné), valamint az általános-és művészeti iskolában (vezető-je: Lakner Lajos) folyik. A sza-badidő eltöltéséhez a művelő-dési ház, a teleház, a könyvtár és a 800 négyzetméteres torna-csarnok kínál programokat. D A rendszerváltás óta több civil egyesület is alakult, miközben természetesen a régebbiek is tovább foly-tatták tevékenységüket: „Egyetértés" Sportegyesü-let (vezető: Tóth-Pajor Mátyás), vöröskereszt (veze-tő: dr. Józan József), Kertbarátkör (vezető: Hegedűs László),,,Kárász" Sporthorgász Egyesület (vezető: Horváth István), „Péczeli Attila " Népzenei Kör (ve-zető: Nagy Jolán), Dalárda (vezető: Németh Lászlóné), BLASEK tánccsoport (vezető: Rátkai Józsefre), SORRY tánccsoport (vezető: Varjaskéri Anita).
A római katolikus egyház helyi képviselője Szi-Márton János plébános.
E AZ 1771-ben épült, gazdagon díszített, műemlék jellegű barokk templomot a Szenthárom-
ság tiszteletére szentelték fel, mely az idelátogatók számára is remek látnivalót kínál. A szentélyben Péter és Pál apostol búcsúja látható. E faliképet Dorfmeister alkotta.
A természetbúvárok számára egyedülálló a kápol-napusztai bivalyrezervátum, valamint az ősi élőhe-lyén megfigyelhető madárkolónia. 2001-től minden év augusztusának második hétvégé-jén megrendezésre kerül a Középkori Mezővárosok Találkozója, melyről a www.mezovarositalalkozo.hu honlapon talárnak bővebb információt. A rendez-vényt a hagyományok ápolása, a helyi történelem megismerésének igénye, valamint a települések köz-ti kapcsolatok kialakításának lehetősége hívta életre, mely lehetőséget biztosít a Dunántúl hajdani közép-kori mezővárosainak, hogy be-mutathassák kulturális és ide-genforgalmi értékeiket, amatőr művészeti csoportjaik nyilvános szereplésen vehessenek részt. A kétnapos seregszemlén amatőr és profi művészeti fellépők mel-lett szerepel a programban ha-gyományőrző kiállítás, középko-ri hangulatot bemutató lovagi erőpróba, harcművészeti bemu-tató, íjászat, bor- és fozőverseny is. A szervezők törekedtek arra, hogy a program során kialakulja-nak azok az állandó keretek, me-lyek folyamatos vonzerőt bizto-sítanak a találkozónak, ugyanak-kor évről évre újabb profi meg-hívottakkal színesítik a rendezvényt. F Az elmúlt évek legkiemelkedőbb fejlesz-tései közé tartozott az iskola bővítése, új óvoda, tor-naterem, kerékpárút építése, utak felújítása, teleház val...