Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
158.36 MB
2024-03-27 15:04:52
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
48
278
Rövid leírás | Teljes leírás (1.19 MB)

Zala
Demokratikus politikai napilap
1947. január 1-25. szám

Szerkeszti: Bencze Jenő főszerkesztő
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Deák Ferenc tér 10.
Kiadja a Nemzeti Bizottság, Nagykanizsa
Szerkesztésért és kiadásért felel: Bencze Jenő
Telefon: 54.
Nyomtatott a "Közgazdasági R. T. Nagykanizsa" nyomdájában Nagykanizsán
Nyomdáért felel: Zalay Károly


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:

Nagy Sxilvesxter
V
y r y j q
H3
53« óvfolya n 1. szám.
-es/ a ''Pannoniában!
Nagykanizsa, 1948. januári, csütörtök áf« 40 fillér.
Boldog újévet
kiván a ZALA szerkesztősége és kiadóhivatala a lap minden olvasójának.
C
1947: Ezt végeztük
1948: Ezt keli elvégeznünk
Irta : Varga 3ózsef polgármester
A m-i kor elkönyvelünk igy év végén oizteiuló, minden bi^lmimkfcai {»élvezzük Íróasztalunkra a•/. uj nap-táii. Az emberi természet övök sajátossága ez, kapaszkodni a jövő szebbnek-jobbnak mutatkozó képébe. Xom vagyunk szentimentálisak, mégis képzeletünk mérlegéin? , rakunk. elmúlt öreg év.
)!fl iű?J-n,tk tolcfl i-n uit:; cultá/
,/MÜrik f
Amihor tyy anzUndeja km:.ö>i/öl-tünk újévi köntösödben, mi is Ígértünk Neked. Hitet önmagunkban, munkánk tő r 1 -.etet lenságé ben és éini-akarásunk szilárd óhajában.
Kgy esztendő. Megadtuk-e, amit ígértünk ? Krre mindenki maga tartozik mugadni a rálaszt részietoi-llOJl.
Általánosságban megállapithatjtik. hogy fsak elkezdtük a munkát- és még soká kolí dolgoznunk, épito^ nünk. Talán még saját énünknél som tartunk, ahol kezdenünk kellett vol-iui. Hogyan dolgozhatunk, parancsolhatunk másnak ? Csal; akkor várjuk a szénét, a jót, ha mi má«r»usk is azt cselekedjük.
Az egyén, a család, a taros, » nemzet önnwigán keresztül mondhat ''bírálatot. i tévézni csak akkor van jogunk, ha mi ,,magunk is megítéltettünk. Sokan csak nézik a dolgokat és beszélnek. S elfelejtik, na őszinte munkával bekapcsolódnának az átformálandó világba, jobbaaí meglátnák annak göröngyös talaját, amelynek simává szántása mindenki csákámvágáeára van építve. Áz élet parancsol és köTBtel. Követeli a jnun kás becsületet és követeli az .uj em-iKr kiépítését. Ez az uj ember te, meg én, meg ő vagyunk. Azuj világ liareosii, a jövő emberibb^ £fet zálogai 4
M-it is k-aptv,;ik. la mii nem 1
Ha azt vártuk, hogy nem '' lesz munkanélküli apa, mezítlábas gyermek, ezt feltétlenül túlméretezett elképzelésünkben tettük. - Nem számítva sok körülménnyel, természetadta csapásokkal, amelyek érték országunkat s amik nagyon "hozzájárultak gazdasági életünk megbénításához. Hisz a győző áJlamok is küzdenek liasonló tünetekkoí, problémákkal. Nem vitás, hogy ennek dacára az idei esztendő gazdasági mérlege bizonyos vonalakon kielégítőbb az elmúlt esztendeinél. Különösen célzok az ipari termelésre, amely a békebelinek eléri a 80 százalékát. Az újjáépítés továbbfejlesztéséről nem is szóira-. Épültek útjaink, hídjaink és már elértük, hogy vasúton sem utazunk fűtetlen üí és ablaktalanul.
Természetes, hogy amint az inflációnak egyetlen áldozata és kifosz-tottja a szabott keiesetü volt, ugyan-ugy a stabilizáció első számú teher-vállalója m»gint csak a szabott ke-iesetü.
Kanizsa szűkebb életünk csalódása elsősorban a gázkérdés. Ma már mindenki előtt világos, hogy Nagykanizsa ügye orezágügy és minden vonalon a Tervhivatal feltétlen hozzájárulása szükséges az ügyek sí-keiéhez. l''gyanigy húzódik kórházunk kibővítésével kapcsolatos • elgondolásuk totó alá házasa is.
Amit elértünk az elmúlt érten,
elsősorban ¡skáláink gázzal való ellátása. Amit forinthiány miatt az iökolák rend behozásával múlt év folyamán elérni nem tudtunk, azt az idén a város cca 80.000 forint költséggel majdnem tökéletesem elvégezte. Merem állítani, hogy országos viszonylatban is kevés i...