Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
156.4 MB
2024-04-18 15:40:25
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
113
273
Zala
Demokratikus politikai napilap
1948. január 1-25. szám

Hiányzik: 48. szám 2. oldal

Szerkeszti: Bencze Jenő főszerkesztő
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Deák Ferenc tér 10.
Kiadja a Nemzeti Bizottság, Nagykanizsa
Szerkesztésért és kiadásért felel: Bencze Jenő
Telefon: 54.
Nyomtatott a "Közgazdasági R. T. Nagykanizsa" nyomdájában Nagykanizsán
Nyomdáért felel: Zalay Károly


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:

[&arie&itíletGcsgyományos íáncesiélye február 1-é
53. évfolyam 86 sz*m.
Nágykaniz&a, Í94& február 1. vasárnap
Á?a 50 fillér*
Várható időjárás: Mérsékelt nyugati északnyugati szél, változó felhőzet, sokfelé köd, néhány helyen kisebb futóeső. . A hőmérséklet alig változik.
Mcrv*y <3yuU:
Szabad nép nem tlrannusok alatt
„Holnap UüMpcIJÜk a KöitárNHuAu kót éven évfordulóját"
eswlőtt lotasiíittttta n mo^yui'' nóp-har«ü'' u trónról, Károly kirdh aJjatt vórlfütt u matfvarsóg," n fiv«ÍH/,ta Horthy-iojísíinlíun megtanulta a jnagyai'' dolgozók tömogx»,íhogy csak egy joga vau : háborúba masírozni, Szálasí csaoves&ott gyilko« napjaiban podigmulathatta, milyen mélyre süllyedt a nemzet. Ezek voltak a népre erőszakolt rendezetek, amelyeket a/. 1945-c» év tavaszának forgó-szele elsöpört, hogy soha vissza no térjenek.
Holnap ttrinopoljük na uj, fiatul, oröftödó Magyar Kítetéianaátf iníig-ulíikulásának kót óvgs év Pora ultiját.
A római világbun hnngüott el cz o iiiondáe: Videónt consulos, no-<mid Kespublicttin dofcrimcnti c.upiat fVigyázzunaJí a konzulok, nehogy b*j érje a KöjJlái-aaa&KOt). Nyugodtan , mondhatjuk : nem érheti baj a Magyar Köztársaságot, inert konzuljai : maga a nép. Serény munkában, J>ékól>en és a nemzetek "békeszerető tagjai között való elhe-. Ijezkedésbcn találja meg hazánk igazi helyét s erófeszitéscinkie és eredményeinkre emberi szerénységgel büszkék lehetünk.
fcjjulmd nép ueui tinuumsok ulatfc virul.
A Magyar KüzíáiiWéág nem tí-rannutok a kitt nyög, do a e/uhud nép épiti itt háborúban lerombolt hazáját, ujult orővoi kuposolódik u-néyeli nagy munka-áruinkba, uj fejezetét ii«]a népének, anwJybon nem ]Ut szóhoz a zaarnokuág szelleme. A nép maga kristályosítja, maga tükéletesiti a magaválasztotta Köztársaságát. L''hliez''idő és munka Icetl.
Az idők eljöttek, a munka serényen folyik.
üdvözlet a fiatal, erősödő népi Magyar Köztársaságnak !
Révai József:
fi munkásegysés Hiánya okozta a fasizmus győzelmét
Kzur eHztoMidóaiul''i ez''^r oh/,UM<k>" rul öregebb társadalmi Ivuvndyzku-drsek :h elavultak^ megujultak az idók kohójában. Miérl épptm u régi magyar királyságnak lett volna lót-.iugoíiiiitsága, amikor az idők már-■ orlíesjlc voltak a zsarnokok ós oli-¿arhák gyűlöletéről ? Ttolsó nagy urtszmája ónnak a rendszernek a háború volt. Azt játszotta ki a nagy •.étként. Várhatta-e a régi rendszer, hogy ohan örökség, olyan háborús cselekedet- után ismét őt (tartják majd méltónak arra, hogy a töméinek vezetője legyen ? .
Soha nem várhatta és ne is várja soha.
A szabadság'' megérkezésekor kapta népünk az oíigarháktól és feudálisoktól való megszabadulást és megszolgált joga volt, hogy mint szabad társadalom a szavát hallassa.- Hallatta is és uj államformát választott. A nép szava — Isten szava. Nos, ez-a szó férfias volt és'' méltó ahlioz, hogy a békeszerető nemzetek rábólintsanak : igen, a magyar nemzet is él istenadta jogával és megmondta : elteinettem a régi'' időket, régi rendszereket és a iblszabaditott ♦ixiber önálló cselekvésével megvá-iaeztom uj államformámat, .amelyben szabadon boldogulhatok. A par-famentarizmus fejlődése megmutatta, hogy az egyetlen lehetséges ut: a néphataíom áifcil kimondott, fenn-rartott és igazgatott Köztársaság, amelyben nincs elnyomás, i Emberi ösztönünkkel ellonkezik, '' hogy zsarnokot ,kényurat szolgál-jvmk. A törfcénolem intő példái mulatják, hogy a zsarnokok ellon műidig és mindenhol, mindenfajta nép ónak felkelést szított, csak olégodet-lonségét fejezte ki. Ideig-óráig járomban tarthatták a felvilágoaulat-•an tömegeket, do később a nép-'' harag- elsöpörte a kónyurakat.
Korhadt rendszert nem lehet az . uj idők szellemében'' rákényszorite-fni a tömegekre. A Magyar köztársaság világégésből, a Szovjet Hadsereg győzelme révén kapta meg életlehetőségét. Természetes, hogy az .uj rendszernek ellenségei is voltak, de az idő nem ezeknek ad igazat, hft-:nem a népnek, amelv félelem nélkül «.kar élni. A feudális urak pedig háborúkba, félelembe kergették a népet és adott esetben megint csak azt tennék.
Hősi, szép és korszerű volt a harmadik Magyar Köztársaság születése. Folrirágoztatásán a sokmilliós magyarság munkálkodik, elísmeré-Ifeét a szomszédos népektől és a béke-"; szerető népektől kapja, fenntartását biztosítja a magyar nép, amelynek óhaja volt ez az uj rendszer.
v A régi rendszerrel való teljes szakítás, a háború utáni lelkes épités, egy ország taiptaállitása, a köztársasági vívmányok megőrzése volt ''fennek &z államrendszernek a feladata. Ennek meg is felelt.
A Magyar Köztársaság soha-íiem •ngBdi meg, hogy egy nép akaratával ízemben a régi kizsákmányoló rendszer telepedjen a magyarság'' nyakára, Nem engedheti meg, mert »lekor.a multat támasztaná fel minden ezonvedósÓTol együtt. A Habsburgokat i00 ssatendŐTeí
A K;gyar Kommunista Párt polfrkai akadémiáján Révai Jóísef tartott slőadást a „SzociáldemokráGia két irányzata" einmet, Rámutatott hogy g tmjRkásmozgalombaB keleíke?ett szakadás az első világháború alatt történt amikor a Szociáldemokrata Part az imperialisták oWalára állott. Ez az Időszak egyrészt a nagy orosz szoeialista forradalom győzelmének, aésrószt a szötialista Sehcideman áruiísáiiak az időszaka.
A munkásegység hiánya tette lehetővé a fasizmus győzelmét.
A fasizmus előretörésével a szociáldemokrata pártokban sokan áem Ismerték a weimari politika hibáit és meoerositGtték a Szovjet iránt elKissitó magatartásukat Ezzel kikerülték az egymáshoz való közeledés gyaktrlati és elvi feltételeit. Az egységfront a rassedik világháborúban érte el tetőpontját, de vége szakadt az angeiszász taperlaiisták ¿s a Siov|et«rHó^ 4cöz»iti «mentetek Xislesedésevel. A ezoeiáldemokrata pártokban ismét az egysóg-bonté irányzetek kerekedtek felül és a jobboldali szociáldemokraták inkább csak bajt csináltak. Az amerikai Imperializmus hárem erőre támaszkodik és ezek a régi fasiszta, klerikális, reakeiós szociáldemokraták.
Ezek igyekeznek az amerikai imperializmust demokratikusnak feltűntetni és az amerikai Imperialisták támogatását a harmadik útnak nevezik.
A harmadik ut politikája ma raár lelepleződött. Ma már a szociáldemokraták maguk is''v bevallják, hogy a harmadik ut «sak arra való, hogy még kevezőbbá tegye a dollárspekiláclót.
A Jobboldali és baloldali szociáldemokrata, harc lényegében a kapitalista és az Imperialista erők
ellentétét fejezi ki.
Nem személyi haro, hanem két irányzat küzdelme. Megállapította; hogy a Szoclálgemokrata Párton bilQI tu! későn keidődött a hars a jihbofdal ellen.
Mindenesetre jobb későn, mint soha és ősxinte örömünkre szolgál, hegy baloldali szocialisták a
március! kongresszus előtt előreláthatólag megnyerik a csatát, -
A jobboldal kezd szétesni ée ugyanakkor taktikát változtat ás kétszínűin „osatlakizlk" a baloldalhoz. Révai ezután a letartóztatott Kelemen volt államtitkár ügyéről szólott. Nem véletlen, hegy ez a jobboldali szociáldemokrata nemcsak a politikával, banem a törvénnyel Is összeütközésbe ksrölt. Sokan azt mondják, hsgy a jobbaldal kéyvl8eii a munkásszellemet, a baloldaliak a kispolgári felfogást. En azt mondomr hogy a baloldal képviseli a proletárpolitikát, a jobboldaliak pedig a burzsoázia ügynökei. A jobboldali szooiáldemokróeia összeegyeztethetetlen a magyar demokrácia érdekével, ezért üdv*?öiiük a baloldali szociáldemokraták harcát és előrelátható győzelmét
Eljárást indít a kanizsai GR több pesti kereskedő ellen
A nagy kámzsái gazdaság rendőrség ma délelőtt számM-Lenőrző razziát tartott a piacon^ a textilkereskiedőknél. A razzia azzal az eredménnyel járt, hogy. több budapesti kereskedő ellen eljárást indítanak, mert nem találták rendben számláikat.
Ujabb részietek Gandhi meggyilkolásáról
Gandhit, igazi nevén Mahan-: des Karamtchandot pénteken'' délután röviddel 5 óra utáni hogy Birha újdelhii gyáros kert-, ¿ében a szokásos imagyülésen megjelent, egy ismeretlen fiatalember, aki iKíhatolt a gyűlési«, több lövéssel agyonlőtte. A gyilkost a rendőrség azonnal őrizetbe vettex Na''tliuram Vinayak Go-djeiiak hívják, 36 éves szélsős^
ges hindu. A gyilkosság hire futótűzként terjedt el az egész vi-> lúgon é-s a merénylet okát máig sem tudják. A halálesetet valószínűleg zavargások fogják követni. Bombayből máris jelen. Lettek tüntetéseket, amelynek több áldozata van. Az indiai kormányhoz az egész világról érkéz nek a részvét táviratok.
A kormány 13 napos hivatalos
gyászt rendelt d, mely idő alatt
nem lesz nyilván es szórakozás
A temetés napjára elrendelték: az utoáraiépés lilaimát. Az angol^ király részvéttáviratában Indiai és a világ pótolhatatlan veszte-1 ségről beszél. Altlee miniszterelnök tegnapi rádiónyilatkozatában ¡.azt mondotta, hogy Angliai mélységes megd öbbenes''sel vetteí hirül Gandhi brutális meggyilkolását, őszinte csodálattal adózott} Gandhi nemzetéért váló önfeláldozásának és a túlzásoktól valói
tartózkodásának. Traman elnöki'' táviratában aztjrta, hogy a test . vériség és bóké ügyének szolgálatában ismét elesett egy óriás. New-Yorkban az Egyesült Nemzetek székházán 58 nemzjet lobogója félárbocra van eresztve* a gyász jeléül. ''^ ^ ^^
Hétfő munkanap
Illetékes helyien kő/ölték, hogy ez évi február 2-án, minthogyí Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe nem tartozik az úgynevezett egyházi!ag parancson ünnepek közé és mivel a gyárak-1 ban, műhelyekben a munka ezen a napon amugyis általában kö~. telező, a közhivatalokban, ipari1 és kereskedelmi vállalatoknál isf teljes munkanap tartandó. Aí nyilt árusítási üzletek nyitvatartási idejét és záróráját is a hétköznapokra érvényes jogszabályok szerint kell betartani. Ez«n| a napon a lapok megjelennek.
ZALÁ
10*''?. február 1.
A Zaia mától kezdve 50 fillér
Már hijrl adtunk arról, hogy a Lapkiadó Vállalatok Országos« Szervezetié a papirhiány míaU előállott drágulás '' kényszeré miatt. a napilapok árát (í0 fil-lérre emeli« fel. A Zala kiadóhivatala azonban nem 60 fillérre» hanem csak 50 fillérre emeli a }>élc ánvszámok árát. níig az előfizetési dijat 10 forint helyeit mindössze 12 forintra emeltig fel. I>i/onyosak vagyunk afelől» hogy e jelentéktelen áremelés'' ejj.ycllen olvasónkat sem tánto-riljn el a Zalától, amely lap'' a legsulyosahi) viszonyok közölt is mindig olt állt, ahol* a közérdeke azl inegkiváuta.
Egy Maortos rablótámadása az Ady utcában
Valószínül^ lUtárl&Ms bl''óiág elé ktrüi Várnai Károly motorszerelő
Pénteken hajnalban egy jólöltözött kanizsai fiatalasszony sieloti az állomás felé, hogy mépj idejében elérjie a pécsi vonatot. Ma r u Fö-utcán észrevette, hogy egy bőrkabátos fiatalember kó-véli. ^IcggN-orsiloita lépteit, de ít bőrkabátos utolérte a szent Imre herceg-utca közelében, mellé-szegődölt és molesztálni kezdte.
A fiatalasszony nem válaszolt, rémülten menekült, de a fiatal-'' ember megragad la. toldretepes te., kiszakilotta kezéből a rétiköl-jét, elrabolta az abban lévő 50 forintot, majd a karóráját vette'' le. E müyelet kézben súlyosan-ütlegelte is a szerencsétlen asz-í szonyl; aki természetszerűen se^ gélyért kiáltozott. Az ismerétlen'' ''támadó a kiáltozásoktól megijedi ve eltűnt az egyik sötét mellékutcában. { A rendőrség megindította az eljárást és bravúros nyomozásának eredményeként mia letartóztatta Várnai károly MAORT mo tors/erei őt. aki beismerte büntettél. de arra hivatkozott, hogy» italos állapotban követte azt el. A rendőrség azonban megállapította, hoay nem felelnek m?", Várnai állításai, meri a támadás előtt egy polgári ruhás rend őr j tiszt beszélgetett viele, akin akkor az ittasságot felfedezni nem tufl. ta. f-
A rendőrség letartóztatta az; útonálló Várnai Károlyt és valószínűleg a slatáriális birós.W Ítélkezik felett».
A MAORT vezetősége ma arról értesítette szerkesztőségünket,- hogy Várnai Károlyt azonnali hatállyal felfüggesztették a MAORT-nát viselt állásából.
— Iparosbál
A nagykanizsai és járási Ipartestület vasárnap este rendezi hagyományos farsangi táncestélyét. ''Az iparosbál, amely minden esztendő farsangjának kimagasló eseménye volt, az idén is nagyszabásúnak Ígérkezik. A rendezőség. megtett minden előkészületet, hogy az iparosbál'' minél nagyobb sikerű l<ggyen.
MKP nagykanizsai szervezete
f.bó 34-én, szombaton este 8 órai kezdettel
műsorral egybekötött
táncmulatságot
rendez a párt összes helyiségeiben. Kitűnő zene és olcsó büffé. — Pauk Annl, Egrl Berta és & Kulturgárda
felléptével. Pértillftsra való tekintet nélkül mindenkit sz«retetlel meghív
a Rendezőség.
Kerülhet-e Nagykanizsa árvízveszélybe?
Dr. Rubinsk Tibor miniszteri osztályíartécsos nyilatkozott a Zalának
A szokatlanul enyhe tél köve! keztében idén az árvizek is korábban jelentkeztek. Mindenki előtt ismeretesek azok a szörnyű rombolások, amelyeket .tiszai árviz okozott. Nagykanizsa szintén közel 1''ekSziK a folyóvizekhez. Itt a határában folyik, a Principális, pár kilométerre pedig a Mura folyó. Lapunk munkatársa felkereste n •folyammérnöki hivatalban Hu. l''inek Tibor iniifiszleri osztályla.: nácsos''t és kérdést intézett hozzá" hogy a fent emlileít csatorna és folyó okozhat-e Nagvkanizsán és környékén firvizét. ?
— Jelenleg árviz veszede''ent nincs sem Nagykanizsán, si-in a Mura menti községekben. Most kaptam éppen a jelentésieket a; Murán ak ós a Drávának a víz-'' állásáról. A Mura tC cm-rel magasabb a szokásr.$-- vizái 1 ásáná 1, a Dráva pedig 70 cm-rel. Az- árviz veszedelem csak ;»()0 cm. magasságnál kezdődik. Sajnos! Ausztriából nem kapunk jelen-tést a Murának és a Drávának'' vízállásáról, ugy hogy előre ké-i szülni nem tudunk az árviz veszed elem leküzdésére.
Tettek-e intézkedéseket az árvizek megakadályozására?
— A folyammérnöki hivatal minden évben megkeresést iniézf a járás fő jelzőjéhez és fcéri, hogy az árvízveszéllyel fenve tett községekben jelöljön kv egy| felelős elöljárót, aki árvíz. ide.t jén a falubeliek kötelesek engedelmeskedni. Felállítottuk a gát-í őrséget. A gátakat ebben az esz- -tendő.ben is inegjavitoU.uk és -l''ajSaíiu jsopo^zaiuiOAO iraputui tünk. hogy a falvakat ne- veszélyeztesse a folyók áradása. A
garivédelmi munkák vezetésésiel uchberger Pál főmérnök és Dá-J nos Valér mérnök van aiegbizv-i, va. v
Mely partszakaszon t''oJylak elmúlt esztendőben a munkálatok?
— Legfontosabb munkálat taink voltuk a megrongálódó¡t partkövezéseknek a hely reál litá-
j sa. amit Felsőszemenyénu LeleJ nyén és Murakereszturon. Béla-; vár mellett 350 folyóméter partszakaszt építettünk ki a ''nagy-j kauizsa—-pécsj vasútvonal biztosítására.
Legjelentősebb munkáUÍekat a hároméves terv hereiében végezzük. A hivatal irényitásn melleit folyik ugyants / 600.000 forint költséggel Úgrddnái a Dráva-Mura flssze!»rholii<dnak szü bályozásn.
A munkálatok mégcsuk kez^ deli stádjumbu viuinnk és an-s nak lefejezése csak kél év inul-1 va várható. Ezek a munkálatok) is főleg az árvíz meggátolása érdekéhen folytuk.
Mely vidékekel fenyegeti ár. víz veszély?
— Arviz szempontjából legse. bezhetőbb pontjaik a Mura és, a Principális egybetorkol ás ának, a viTléke. Nagy hóolvadás esetén< komoly veszély fenyegetheti Kol-Játhszeget és Murakeresziurt. Ta( "valy is elég komoly árviz volt. A lakóházakban csónakázni lehetett. A másik veszélyes pontunk a Letenye és Egyeduta között fekvő országút, " amelyre többször kiöntött már a Mura. Nagykanizsát közvetlenül a Prin cipáiis által nem fenyegeti ve-^ szély. A folyó kiáradása csak a práterben lehiel komoly mezőgazdasági károkat. Bajcsát és Fityeházát'' elintheti a viz, sőt • Nagykanizsa és Murakeresztun közölt is lehet kért a vasúti forgalomba.
• — Megnyugtathatok azonban a Zalán keresztül mindenkjt, hogy az árvízveszély leküzdésére» minden előkészületeket megtettünk és remél cím. hogy azokat az egyik leguagyobh ellenfelünknél a víznél nem kell harcba vet ni — fejezte be nyilatkozatát dr. Rubinek Tibor a folyammérnöki/ hivatal vezetője.
Irtspekclós gyógyszertár
Jan. 3t-óu: „Mária" «yógyszo 8omoKyt Béla-utc-a 40.
A zalaiak budapesti otthona az újjáalakított
Palócé -pensió
Budapest, VII. Somogyi Béla-ut 3/a. Telefon 220-089
Olcsó árain. — TÖKélcte* komfort. Eltixékeny, figyelme* Kiszolgáld

Amire az egész ország felfigyelt:
Most Jelent meg!
Rd&osi Mátyás :
Tiéd az ország — Hasadnak épited!
* .A ''
Ez a beszéd az egész ország függetlenségéért és felvirágoztatásáért folytatott küzdelmet ismerteti,és irányt piutat a Jövőre.
Ara 1 forint.
Kaj>ható minden u]ságbizományosnál és az újságárusoknál.
Mit mond a SSaort, a vasmegyei szakszervezeti tanács fii-. jelsntéséve! kapcsolatban
A Za-la 28-i számában tudósitátít ho.''^v a szalcszer?e»3tek vag-me^voi titkársága íoljelentést ''fet! a Maort ellen a körmendi járósbirósár gon. anciybon azt sérötmeZi, hogj'' a fennálló njncleíkczősok ol onére k vasme^yoi Nádast község környé-kén veszett kutató .fúrásokhoz 25 munkást'' vett fel a ezakazorvojsoti nuinkaközvetitó megKcíüíésévol. "''«¿^ irtok, JiO^y a »SzaksíiCi vozóti Ü''anáca 2U0.»Xk> förint büntet;''« jri''^fizjtó-»i^rü tett indítványt, amely indítványt uzoniian az eljáró bíró itúlot-hozatal nélkül továbDitott a vusvár-niet-voi tiszti fóüjí.y;''«/h:''Z. .
lObi.on az ügyben iha kéidtwt intéztünk dr. lioxeny .Józeer Maoit ügyészhez, aki a kövjtkaiwkóixui nyilatkozott orról a•/. ügyről t
sza.kB/.eivjy/.ili niunkaközvnü-Uisi s''.íúál.YOZÓ ü 15)0/15)45. .M. tó. 8Z. itíiidelel .">. »/.akasza, ill. a/, annak. véjfiíehajtása tárgyában kibocsátott 48.400/1940. ''ip. AJ. az. ívn-debt 11. szálats/.a érüohru.beib a műnk áltató munkaközvetítésre vonatkozó kéiésévol nz üzeiuénok he-l.ve szerint, illetékes munkaküzv**ti-tóhöz köteles fordulnL
Minthogy Vas vármegyében vúJia-lalunknak -níé^ üzeme niucsen ó» a nádaatíi kuíatofurasokat a 7.% x vár-me-O''éhez taa tozö kuatánszs^i ütemünk é''f/.bx a hivatkozott rendükj-Gk aíapjan kustánsz.^ Jizaivtiink vezető mérnöke 1047. évi december hó 2-án munkaerő kilciizyetitóso vá-fcelt a területiicg illetékesnek tartott és egyébként- ¿s bgközsíj''ob ^erő in unkaköz veíitó hivatalhoz, a $-/Jk-bad fezakszorvizetek Z.uaegers;:egi Munkaközvetitű Hivatalához fordult. A közvetítés iránti -kérelemnek a zalaegerszegi munka köz veti tj lüra-tal eleire tis tett 03 a Közvetítő Hivatal törzskönyvében 2752—2776. számok alatt nyilvántartott 25.imov-kást- mutt évi deü^iatwr hó 3-án a Iíaort által végzett nádasdi kutatófúrás részéibe ki is közvetítette. A Zalaegerszegi «¿furikaköz''vetitő Hivatalnak erre vonatkozóan kéré&ünkKi kiadott 65/1948. sz. igazolása birtokunkban van: A ki közvetített munkásokat egyébként üzemünk f. ovi ..jöhuár hó 17-én szabály szerion már ki is jolentotte.
A fentiekből kitűnően tehát vállalatunk, ill. kustánszegi üzemünk mérnöke a szakszorvezeti munka-liözelitósrj vonatkozó törvén,^» rondolkezúajknek mindenben eledet tott ós így - véleményünk szerint — jo''ou'' csatban a különböző mun-kakozvotitő hivatalod közötti hatásköri, ill. illetékességi kérdésről lehet csupán szó. és bemm.icaetro som arrói, hogy vállalatunk részórői a munkaközvetitésie vouftfkozó törvé-iavos rondol kezeseket megsértőt tűk volna. Íjííyebként ezt a ^érdi''ist a folyamatban térő kihá^ási ügybon hozandó jogerős határozat fogja ou dünteni. .
Téves a közlemény abban a vonatkozásban is, hogy a Maort-ot ft szakazei-vezeti munka közvetítésre vonatkozó rendelkezések megsértése miatt egyizben már 150.000 forint pénzbüntetésre : Ítélték volna. Ilyen határozatról ^vállalatunknak njnes tudomása. Különben is'' — mint már említettük — vállalatunk munkaerő-szükségleteinek kielégítésén^ minden esetben a légiiiosszebbmenóen betartjuk a munkaközvetítésre vonatkozó törvényes rendelkezéseket.
VÁROS! MOZI
Csütörtöktől—vasárnapig
Budapestet megelőzve m szezon egyik legszebb fílmje ,
Elveszteti boldogság
Az örök szerelem himnusza
HÍRADÓ!
Előadások köznap 0 <a 7 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.
'' .V

ZALA.
Hxntsteir BÚTORÜZLET
É|3bÍ jdy erűdre -u. 4.
Imm.,
fit.-tól.
Hifyszisii %imlén a Ketenyei feafáiliázban
Az öt »/.«rancséíicn áldozatot tegnap temették el
Az iilóbbi idők legmi^d-''-i;Í>L-n-tőhb s/.erencsclU;nségcröl adtunk hirl amikor m-eg-•irtuk. Iiogv eay, a háborúból vi»szamaradl lányérakna feirob. baní és kijrloít egy egész családot ¿.-előnyén. Tudósilásunk iizonbím csak egy telefonj-elen léire támaszkodott és igv nem*'' tudtunk beszámolni a kataszlró. La minden részletéről.
Pénteken délután gépkocsival kiaielitünk Lelenyére. Hepehupás országúton küszködött végi.^ Lelenvéig az autónk. Egy. másulán hagytuk magunk mögött Kiskanizsát, Sormást, Be. eschelyl, Polá''t. Hol egy kilóit tank, hol egy-egy szitává lőtt'' autóroncs mellett miegyünk el. A nap pedig márciusi hévvel tűz a zöld mezők selymére. j
Letenyén még nagyobb a sár, mini az'' országúton.
Egyenesen a rendőrséghez hajtatunk. Megmondjuk honnan! jöttünk. Még mielőtt bármit Isi kérdezhetnénk, nekünk szegezik a kérdést:
—fA robbanás miatt jöttekV
Megmondjuk, hogy eltalálták valóban amiatl jöttünk.
Másról jóformán neim! is lehet beszélni. Bár három napja törtéit a szerencsétlenség, Letenyén még ma is ez a beszédtéma.''
Murawemihyén is robbant és gyilkolt
Beszélgetés közben ujabb sze, rencsétlenséaről értesülünk. BaJ ranyai Károly százados mondja erről a következőkjet:
— Néhány nappal ezelőtt törtéi;! Muraszemenyén. Kél gyerek kint" a niezőn egy kézigráíiá-tol talált. Játszani kezdtek vele. Az egyik tréfából odadobta a másikhoz, aki mintegy 15 méterre volt lőle. Közben oda is kiabált neki: »Kapd - el és dobd vissza!» De a másik nem: dobta már vissza. A gránát a lába ele esett és felrobbant. A kisfiút'' azonnal megölte.
Közben odajön Bánfalvy János nyomozóhad nagy, aki Papp'' László hadnaggyal lefolytatta aí nyomozást a tragikus ügyben. Ö alaposan ismeri a szerencsétlen! ség minden részletét. Vállalkozik arra, hogy elkísér bennünket! ahhoz a bázhoz, ahol a szerencsétlenség töri ént.
Az Andráuy-kistélybaH
— A legrövidebb ui az And rá $ sy-kustály parkján keresztül vezet oda — mondja Bánfalvy hadnagy.
Az elhagyott park közepén áll a régi Andrássy-kastély, amely jelenleg a földmüvösszövetkezeti birtokában van és ahol a hely] twli Szociáldemokrata Pártszervezet, éppen mozit'' létesít.
Miközben átmegyünk a parkon, kísérőnk a szerencsétlenségről beszél:
— Hatalmas robbanás volt! Mikor kimentünk, m''egíiőbbentő kép fogadott. Ot hullát találtunk
oiL Testrészeik a szoba különböző részein lieverüek.
— Ilogy miképpen következelt be a robbanás? Ezt sajnos^ nem tudjuk, de nem is fogjuk megtudni sohasemu. Hiszen aki beszélni tudna mind ott puszJ tult el. Csak feltételezni lehet/ hogyan történt.
A hslyszineo ;
Közben odaérünk a házhoz» ahol a kalaszlrófa történt. Azi e!ső számü közbirtokosság öreg( háza ez, amely most ugy néz kij mintha bomíiKiUunadás érUí volna.
Az udvar felöl megyünk bq a házba. Nyomban melleltünkí terem a falu kovácsa Ujj Boldizsárnak lúvják. <3 volt az, aki; a robbanás után bement a házba. Talán neki volt a legször. nyübb élményben része.
— Borzalmas erejű robbanás rázta me£ kis kovácSmühelyemie''d — mondja. — Azonnal kirohanjam és ide futottam. Az ajtót; sarkig kiszakilolla a légnyomás A konyhában sürü por volt. A! szobaajtó szilánkokban hevert! szanaszét.
•''•— A szobában rettenetes képi .fogadott — folytatja és megborzong az emlékezéstől. — Véres^ húscafatok vollak mindenfelé. A falakról csöpögött a vér. Az egyik kisgyerek — azt hiszem, a kis Jancsi —az asztal alatt he-} vert. Még pihegett. Felkaptam) és kiszaladtam vele a szabadba. De ő sem élt már sokáig. Pár perc múlva belehalt szörnyű sieu-beibe. . ''
Mig a kovács igy beszélt, felnyitják az ajtót és bemegyünk a> szegényes kis lakájba. Hullabüz-re emlékeztető édeskés szag ési az érett kovász fanyar illatai csapja meg- az orrunkat. Két{ dagasztott kenyér tésztája van! a szoba közepén a sárral és szeméttel elkeveredve.
A mennyezet leszakadt Az ab. lakokat keretestől, és az elválasztófallal együtt, kivitte a lég-( nyomás. Az egyszerű bulorzalotj szilánkká forgácsolta a robbanás ereje. Az ¡egyik sarokban szerény vaságy, rajta már piszkos ágynemű.
A falon-két kis szentkép függ. a kék ég mosolyog rájuk. Másik oldalon egy darab kályhacső áll ki a falból. Az egyik sarokban! pedig a kis család gabonája.
Minden a három nap előtti1
katasztrófára emlékeztet.
Újból Bánialvy hadnagy ve-s>:i ál a szót: Elmagyarázza» hogy milyen hclvzelben''találták meg a halottakat, és körülbelül hogyan játszódhatott le a szerencsétlenség.
— A gyerekek itl a kálvini melleit leheltek — mutat egy helyre, ahol nemrégen még a-kályha* volt. Itt van a legtöbb, szilánk és lőpor-nyom a falon.
— Gyöngy József, a hétéves; Varga János, az ötéves László ésí másféléves Mariska itt játszottak a lányéraknával, ami eddigi ismeretlen körülmiénvek közötT felrobbant.
— Ugyanekkor lépett be-a szo_, bába Varga Jánosné, aki tejért voll a szomszédban. A robbanás felismerhetetlenségig szétroncsolta. Gyöngy Józsefnek az: egyik lábát egészen leszakította: a légnyomás, a másikat is csak a bőr tartotta. Alatta volt a kis Mariska hullájának a maradványa mintha védeni akarta volna. A kislányt jóformán egészen ösz-szelépte a robbanás.
— A kis János az asztal alaÚ heveri, ö még öt perccel a robbanás után élt. Mellette feküdt -Varga Laci kifordult belekkel, ö nyomban meghalt.
Kimegyünk a konyhába. Ilt isi nagy a felfordulás. Az asztalon, anü a szobában volt és ami tela van vérnyomokkal — ez alatt találták meg a kis Jánost — egvt kis szandál és egy pici főkötő van. Mariska ruhájának maradványai. Az egyik sarokban egy'' cimbalom van. Ez is benn volt a szobában, de csodálatosképp pen semmi baja sem; történt. '' — Még talán játszani is lehetne rajta — jegyzi meg valaki.
— Egészen kipusztult a család — mondja ekkor másvalaki — Varga''János meg a kanizsai kórházba halt meg, legalább is igy| beszélik. Szegény asszony éppen! neki sütötte a kenyeret és el akarta vinni neki. Most már nem kell neki a kenyér.
A szereRCses kéményseprő
Még azt is megtudjuk, liogy kis hijján még egy áldozata is lehetett volna a szerencsétlenségnek. Puchmeisler Károly ké. menyseprő öt perccel a robbanás bekövetkezés előtt hagyta cl a házat. Egy gazda pedig mintegy-15—20 méterre volt a háztól a kocsijával és ha egy ki-; csit lassabban ment volna, ő is komoly sérülést szerezhelielt volna. Hársfay litván
Országos vásárok''időrendje Zalamegyébin február 5—15-ig
Február 8., kedd : Nagykanizsa, Zalaszentgrét.
Február 4., -szerda : Szenfcantalfa. ■ Február 5., csütörtök : Keszthely, Kiskomárom, Pacsa.
Február 9., hótfó : Galambok, Zalaszentbalázs, Zalaszantmihály. Február 10v kedd : Zalaegerszeg.
TToKinív 19 fro-ftfőrfnlr • n«fthrr«r>-
Február 12.'', csütörtök dek.
Péíi só
szükségletét mér mest szerezze be a Pét/
Nitrogénművek körzfitképvlselijénél,
Orsscág József
maghicresUedésében
totwUoMu*, Szalcu
Fa/azonos kerti és mezőgazdasági magvak és növényvédő szerek Is kaphaték.
HÍREK
Napirend:
Február 1, vaárnap. R. k«t. Hatvanad-vasárnap, prot. Ignác, uj gSrőg HatvanaH-vasirnep.
1946. A III. Migyar KfcztArsaság kikiáltása. - ;
Pobruár 2, hétfő. Róm. kat. Gyertya- , szente''ö Boldogasszony, pr«l. Karo''a. 1943. Leningrád felszabadul.
— SzeeiáüR titkári áthelyezés
A népjóléti miniszter dr. Bezni»-c-za Istvánné szociális titkárt a járási főjegyzői hivatalból a polgármesteri hivatalba helyezte át.
— Tisztujités Z&latnsrenyóft
Zalamereh.ve község képviselőtestülete dr. •Monostori Tibor járási főjegyző elnöklete alatt tisztújító Bzé-ket tartott, amelyen községi biróvá Vencze/ Lajost, '' helyettes J-^z^gi biróvá Halász Lajost, községi ptöi-iárókká pedig Horváth Dezsőt és Nagv Jánost választotta meg.
— Községi Jegyzői beheiyettAíités
A jiaesai járás főjegyzője Balázs Ferenc oki, jegyző,- gárabonci irodasegédtisztit a pöföskoi községi jegyzői állásra- helyeltesitotte & február 1-i hatállyal.
— Bőripari munkálok
kedden esto 6 órakor okvetlen jelenjenek meg. Tárgv : Kollektiv szerződés ismertetése, tagsági könyvét mindenki hozza magával. Vezetőség. {
— Sakk-hir
A Kommunista Párt és az I^arűa-kör Maróezy sakk-osztálya vasárnap) délután fél 4 órai kezctattel sakkversenyt tart'' az Iparoskör sakk-termében.
— A fsrAöteaek templamábiin
■február másodikán este 6 órakor fén-es ünnei>ségek kezdőidnek a Boldogságos iá zent Szűz íourdosi meg-jeléit
jelenése emlékére. Éppen kilencven
esztendőbe, hogy e csoíTáfatos jelenés történt s azóta Lourdes az ogész világ búcsújáró hel^-e. A louraesi ünnepnapok külső fényét emeli február 2-án, o-én és 9-én a Szent Ferenc énekkar Enge János karnagy (vezénylésével. 8-án a Szent-Imre énekkar Bát-z Alajos karnagy vezénylésével; 4-én Gondi hegedűművész játékával; 6-án a piarista gimnázium énekkara Gazdag I.st-ván karmester vezénylésével; -7-én és 10-én a városi kei-eskedjími iskola énekkara Németh János karmester vezényletével és 8-án a Tüttő-quar-tett n''iüvészi játékával. Az ünnepség szónoka P. Kecskés Attila.
— A Vasutat Dalkör a budspesii dalomrsenyen
A fiatal Vasutas Dalkört rövid idő alatt olyan nivéra emelte Ivánkor its Fei-enc, hogy most már részt-rehet a budapesti'' Országos Dalos-versonjnen. Értesülésünk szerint a vasutasok együtteső holnap indul a budajaasti dalosvorsonyro.
— Farsangi est
A Vasutas Szakszervezet Csen-utca 67. számú székházában
vasárnap este műsorral egybekötött táncestét rendez, amelyre szeretettel meghívja a város közönfléfeét
- Felhívás
Fílkérem a háetulajdonosokaí hogy február 1-én, vasárnap, a Köztársaság órfordulóján a háeáika* Iö-bosfóezák fel. Polgármester.
A. Nemzeti Parasztpárt
ma szombaton, 1948. év!
{annór 31-én este 7 órai ¡ezdettel hainall i óráig összes helyiségeiben
rendez
Belépődíj 2 forint. Salves pártfogást kér
a Vezetőség.
ZALA
194t. Igbpgjp 1.
— Petőfi-est
A Magyar Nók Demokratikus Szövetsége február 3-án, kedden este 8 órai kezdettel az Iparoskor nagytermében »Petőfi« estet rendez az árvízkárosultak megsegítésére a következő műsorral : 1. üdvözlés : Németh Lászlónó. 2. Maort-dalárda. 3. XIX. század költőihez. Sza-raija : Gungl László MADISz me-g}-ei titkár. 4. ünnepi beszéd : dr. Pilléi'' László keitískodűlnii isk. tan. 5. Zenekari szám : Kacsóh János-Yitézébői. 6. Szeptember régén. Szaralja : Zayzonne. 7. Énekszóló : ü. Pék Anny*. 8. Jiangulatkép : Szikray Ferenc kegyesrendi tanár. 9. Énekszó ló : G. Pék Aimy. .10. Talpra Magyar. Szaraija: Stolczer Emil. 13. Maort-dalárda. Helyűkot nem tartunk fenn, mindenki az érkezés sorrendjében foglalja el helyét. Szeretettel hir és vár mindenkit, akinek az árvízkárosultak ügye eziv-ügye. a Vezetőség.
— A tzsbadműveléiiefti mmikaközöt-
Sportrovat
Ökölvívó* és labdarugó mérkőzések lesznek a két ünnep kiemelkedő sporteseményei
centwnávís •lőadáworoaatán fob-aiár 1-én d. u. 6 értkor Morvay Gyaláuak »A nemzet ébiesaíői« •iu»dé«R követfcfcaik. A nonusot éb-i^satói azok a nagy költök, akik e magyarság sorekórdéseivai foglalkoe-t*k a síabadságbfcrcot mjBgelőaő ne-toé® esatondók alatt. A ga«dag tar_ totlmu előadást Pongrácané Juross Üona előadóművész eaaraletai bkí-fflwik. ;íáa- sióra közöljük az érdek-fódő közönséggel, hogy dr. Juhász Miklósnak »Társadalmunk 1848-ban« c. előadása fa rsfcng vasárnap TOul''oJt programi a miatt előtte egy nappal, február 7-én, saoinbafeon d. u. 6 órakor lesz ugyancsak a Városi Zeneiskolában. Ez alkalommai dr. Baksa Gézáné Liszt-müveW majd elő. Az előadások szinhelya, állandóan a Városi Zeneiskola. A résavétel ingyenes.
Kiskaaizsa revata
— A plébánia ég zárda
építésének ügye mindjobban kezd előtérben kerülni Kiskanizsán. A lel-kBs és buzgó ferences plébános, P. Tóth B. Lukács irányításával az egyházközség eddig is eredményes mim kát végzett. A plébánia és zárda "alapjához szükséges első százezer tégla már együtt ^ van. Február elsején és másodikán ujabb hatalmas gyűjtés lesz Kiskanizsán, inert a gyűjtés összegéből olcsó áron uiabb építkezési anyagot szeretne vásároí-ni az egyházközség. Hisszük, hogy Kiskanizsa népe megérti a Szükségszerű megoldás gyors .elintézési módját és — különösen a* parasztság — adakozni fog a nemes célra.
-- A hískanlzsaí legelők
problémájáról beszélnek vasárnap délután 4 órakór az Olvasókörben. Nem tudjuk, hogy vájjon hivatalos korok kezdeményezésére hivták-e össze az Olvasókörbe a kiskanizsai közönséget, de annyi bizonyos, hogy legelőink nagyon elhanyagolt állapotban vannak. És állatállományunk minősége nagyban attól függ, hogy üfD'' a gazdák, mint a hivatalos körök mennyit valósítanak mtíg a nagy Ígéretükből, ami valószínűleg ©1 fog hangzani az Olvasókör nagytermében.
Sfnger József és Társa
textiláru - kereskedés
Hawltafiizia, Szibadsáa-lér 11
Alapítás 1860. évben.
A vasárnapi és hétfői kettős ünnepekre a nagykanizsai sport} egyesületiek gazdim műsort álli. loti''ak össze. Első helyen természetesen a labdarúgás áll, amelynek hívei mindkét ünnepen komoly sportcsemegét kapnak. Vasárnap délután fél háromkör a< MAORT pályán a helyi olajosok'' csapata a ZVSE-vel játszik ba-. rátságos mérkőzést. A mec^ nagyszerű sportcsemegének ígérkezik, mert a két első osztályú bajnokjelölt összecsapásának eredménye képet ad. majd1 arról, hogy melyik alosztálynak} a labdarugósportja áll magasabb fokon. A MAORT több tartalékkal kénytelen kiállni. Gsöngey beteg, Rotli és Kapornoki sérülésekkel bajlódik, Mihalecz plédig régi sérülésével bajlódik. A középcsatár posztján Csapkay mester Kovácsot játszatja, nogy bebizonyíthassa azt a régi sportmondást pandúrból lesz a Jcg-jobb betyár. Kíváncsiak leszünk vájjon Kovács feledteti-^ a jó formában lévő Csöngeyt. A csapat egyébként igv áll fel: Vajdai — Németh, Miilei - Szabó, Héjjá, Nagy — Polinger, Lázár, Kovács, Téli. Vojnovich. A ZVSE-ben helyet kapnak a Nagykanizsán már jól ismert Doi.nbay test( vérek. Grof, Ix>ppert és Nagy.,
Hétfőn ugyancsak délutáirfél három órai kezdettel az NVTE-
A Siagánalkalmaiottak Szabad Szakszervezetének közleményei
Teadóluíán
Felhívjuk kftrtéreaink figyelmét, hogy f. hó 31-én délután ő ¿rai kezdettel táncos teadélutánt rendezünk Pő ut 5. szám alatti otthonunkban. amelyen kedves »önel meglepettben íb lesz részük. Jatéii és mesfctUiután
Értesítjük kartársa inka*, hogy a f. hó 31-én mese- és ^ékdélutánt rendezünk 3 órai kezdettel''. "Kérjük kortársainkat, hogy ne vonják meg CTBrmekeiktői e .''ritka saérakozéei lehetőségei.
Kaiiotía
hogy a nagykanizsai Magánalkalmazottak Szalad Szakszervezete f. évi február , hó 7-én este 9 órai kezdettel a Ceritrál összes termőiben jelmeze táncmulatságot rendez. Tudja e
hog^ ezen a táncmulatságon kedves szórakozásban lesz résm ? Meri
lesz jó zene, tánc, szépségverseny, csodás jolmüzek, Btb. Jegyelővétel és asztalfoglalás Fő-ut ö. az. I. emeíé taiatti otthonunkban minden nap délután 4— 8,-ig eszközölhető.
Tttalolyamo^ok!
Feihirjuk kartársaink figyelmét, akik a könyvelési, gyors- és gépíró, valamint orosz es angol nyelv tanfolyamokra jelentkeztek, kivétol nélkül vegyenek részt a február hó 8-án este 7 ómkor tartandó meg-
—DVSE találkozóra kerül sori a vasutas sporttelepen. Az NV-TE-ről jó edzéshirek keringd nek, a dombóváriak pedig ko_ moly szerepet iát«zanak az amatőr első osztályban. így a két csapat között nagy különbség nincsen. Az NVTE ezt a mérkőzést első edzésnek tekinti a jön vő vasárnapi MAORT elleni helyi rangadóra. Ez nem jelenti: azt, liogy a mérkőzés sétamecs5 lesz. Érzésünk sz-erint a vasútnak erősebben megkell küzdenie a győzelemért itthon, mint; az elmúlt héten Dofribovárott. A'' csapat igy áll fel hétfőn: Róka, — Gazdag, Munkácsy — Semsij Németh, Botli — Szlraka, Ko-csis% Placskó, Tura,, Horváth.
Az ököh-ivás híveinek a MAORT a kőszegiek elleni barátságos mérkőzéssel kedveskedik. At egyre jobban fejlődő olajosok^ komoly ellenfelet kapnak a . kőszegiekben és a hielyi fiulcnak'' mindenegyes sulycfioijoílbaii ke-méjiy küzdelmet kell vivniuk a vendégekkel. A MAORT a köei. kező együttest lépheti szorítóba vasárnap délelőtt 11 órakor a gimnázium tornáleimében. Ráfz lfju II., Bedő, László, Fekele. Si])Os D, Komáromi és tl''ju I.
Toto eredményeket és nye- } reroéoyeket, rálamint a meg j indult téli olimpia elift eredményeit a Zala kedd«n közli.
beszélésen a ^cei-cskcdelmi iskola (Zrínyi M. u. 30. 1. em. 2.) heívi-ségébOT j^F^^Jy
Feihirom a testi és nehéz- tosti munkás pótjeg}Te jogosultakat, hogy február havi pótjegysik átvétele végett február hó 4-en jabntkezzenek a Közellátási Hivatalban. A jegy átvételéhez a munkaadói igazolástíhoz-zák magukkal. Vállalatok, üzemek munkásaik pótjegyeit aa etóirt kí-muiatáe beadáea mellstt -^j''ütt hetik át.
A második ellátási csoportba sorolt fogyasztók részére a február hóia éi-vénj-es éfelmisxerjegj-ak kiadása ug^-ancsak a fent irt időben történik a. e. 8-tól 12 óráig.
Zalaváiniegyai Völdhivataí Kirendeltség által hozott 5988/1947. sz. liatározatát, melyben Batthyány Btrattniann László '' tulajdonát* képezett erdők állami tulajdonbaadását rendeli ol, 1948. évi január hó 80-tól 1948. évi február hó 15-ig a polgármesteri 111. ü. o.-nál közszemlére teszem ki, moly ellen az érdekelt a közszemléid kitétol napjától áísámitott 15 napon ,belül az Országos Földhivatalhoz címzett a Földhivatal Kirendeltségénél két példányban benyújtandó foilobbuzés-sel élhet. _
Felhívom a füszerkoncekedőket és a pékeket, hogy a január hónapban beváltott kenyér- ós iisztszelvényok-kel fBbruár 8-án és 4-én számoljanak el a Közellátási Kiratalt''ftn.
FELEJTHETETLEN LESZ AZ
s
N. V. T. E. ^
~ port-bálja
VASÁRNAP ESTE A CENTRÁLBAN. OLCSÓ BUFFET.
MKP hírek
MKP nagykanizsai szervezete f. hó 31■ én, szombaton este 8 órai kezdettel műsorral egybekötött TÁNCMULATSÁGOT rendez pártunk helyiségében. Műsoron szerepelnek Pauk Anni, Egri Berta és a Kulturgárda. Pártállásra való tekintet nélkül min-denkit szeretettel meghívunk. Olcsó pUffé. , A Vezetőség.
- Kizárás
Várnai Károly Maort alkalmazottat az MKP kizárta tagjai sorából fcs a Maort is azonnali hatállyal felfüggesztette állásából. Vezeiőség.
* KOKSZ JtözícsiéRyei
A 28- számú Magyar Közlönvbsn magjelent 114.008/1948. Ip. lí. sz. HBiKlefBt a típus paniutszövEftek la^-magasabb fogyasztói árát a köfet-kezókben állapította meg:
Karton (egyszínű mintával nyomott) 70 cm. széles 8.40, kötény-anyag ¿simán festett) 70 cm. sztíloa 8.—, pamutvászon (fehéritett) 80 om. széles 8.50, kanavász 78 cm. széles 9.10, zofir (eg)''szinü festve) 80 cm. BzéJes 11.—, freskó (ogy-oldalon eg^-szinnel nvomva) 8.10. intet 78 cm. szélca 8.2W, lepedő 140 §in. cm. széles 16.20, molinó (n.vera) 70 cm. saéles 5.40, (sima) 68 om. Báélos 15.40, norida 66 cm. saéles lő.—, delaino (egyflzinitmintával nyomott) 70 «m. széles 8.^--, delaine fejkendő 78x78 cm. nyomott 5.70, bél^ BBrge (festett) 186 cm. saélos 17.—, zsebkendő (sscogve, taa--kánszőw) 42x42 cm. 8.10, flanelt (simán íestve, vagy eg^zinneí nvomva) 11.10, toniszfianell 70 cm. széles 8.50, pelenka (fehérít*») 70x70 5.70 forint.
A 114.009/1948. Jp.. M. sz. ihleteiét a közérdekű pamutszövűtek l^rna^asabb fogyasztói árát a következőkben állapítja meg:
Karton (két, vagy többszínű mintám! nyomott) 70 cm. 9.20, pamutvászon (fehérített, vatgy festett) 80 cm. ''10.50, kánavász. 78 cm. 11:10, zafír (tarkán szőve) 80 cm. 11.50. i''jeskó (többszinncl nyomva) 80 cm. 10.60, intet 7S cm. 9.80, lepődő (&-liéritve) 140 cm. 20.60, zeug (tarkánszőve) 68 cm. 16.80, d&íains ("két. vagy többszínnel nyomva) 70 cm. 8.60, delaine fejkendő (két., vagv többszinnel nyomva) 73 cm. 6.5Ö, cioth (festve); 186 cm. 22.40, fianeli (két, vagy többszínnel nyomva) 70 cm.. 12.90,. tenisz flanelt (többszínnel tarkánsZÓve) 70 cm. 8.70, peienka (kétrétű) 72x70 cm. 7.40 forint.
A nagvkeroskíödó a kiskeraakpdé felé 19.06 o/o engedményt kötetes a fogyasztói árból adni.
m
■ A 114.005/1948. Ip. M. hz. rand-dialiert- a táblaüveg na^y-
és kiskereskedői dadási árát á«lH-pitja meg.
Hétfőn délelőtt. 10 órakor textil^ •ügyben i''ontos értekczltitet tartunk.
ap^HTRIdetés E K
SzóakcnvMór 4. sxámu ház eladó. Bőveb-bet n •haríelüyyelőnél._
A váró« belterületén 2 szobás, előszobás, konyhás lakásorhat elcasrélnóm 1 básra. Clm a kiadóban.
Konvenciót koeslit aaonni i belépésre keres Kanizsa határában eltetülő gazdaság.
Citn -a Idadóban. .
Trágyagödrftket dijmentcsen klSEállltok. Vajdíj, Sxabadtág-tér 21. __
Kiadó a város belterületén egy aagyobb helyiség műhelynek vagy raktárnak. Bővebbet Scbless, Sugár-vt sarok.
ZALA demokratikus politikai napiig
ftMrkcsaii: Benoze Jenő Msserkesctó SKik«Axtú«H ** W««i<Mnvtó!; DsAX Parene-tér 18.
j&yjia a K&ssxxii Sixpft»^!, íiasyiwJiütB«.^ fc%ií«ífíésért ¿5 WtMtwt fí-ís! eowar fctf Telíteni«.
Huomotott a „Ktogezdasátfl R.T. Nagy-teinlasa'' ayoradéjáb*, MagykMfcwAn. Nyomáéért íeld: ífliay Kéroiy.
MlNüSx Pelőíl esf/e február 3-dn asc IparosUörben.
53 r évftlytm 27. szám
Nagykanüaa, 194a február 3. kedd
Ara 50 fillér.
m vesii keiddéi & kegyelmi rendelei
végrehajtása : '' .
A Zala elsőnek közölte Jaauár 30-i számában a kiadandó tmnos^tlarondeletet és annak végrehajtási utasításában várhaté rendelkezéseket. Megírta azt is, hogy a rendelet legkésőbb február 1-én megjelenik. -
A hivatalos lap tegnapi száma közli a köztársasági elnök elhatárolását árról, hogy kik részesülnek köz-ke^yölawbsn. Ezzel egyidőben megjelent az igazságügyminiszter rendelete is, amely részletesen intézkedik az amnesztia végrehajtásáról. „ t - .-
A rendelethez végrehajtási utasítást készített még^ a belügyminisztérium a kihágásért, elítélték megkegyeimezéséért és a honvédelmi minisztérium a honvédelmi bíróságok által elitéltekről.
Minden intézkedés megtörtént, hogy az amnesztia végrehajtása minél gyorsabban bonyolódjék le.
A Z*la értesülése szerint, bár a végrehajtási idő szabályozva nincs, mégis reméihető, hogy a
kegyein! elhatározást legsürgősebben végrehajtják. Elsősorban a letartóztatásban és fogságban
lei><5 ügyekét veszik elő, ezeket napok alatt kivizsgálják
és akikről megállapítják, hogy az amnesztiarendelet alá tartozik, azt nyomban szabadlábra helyezik.
Az ügyészségek és népügyészségek hivatalból vizsgálják meg, kikre vonatkozik az amnesztia és ezek ügyében saját hatáskörbon bírálják el a szükséges tennivalókat, azaz intézkednek a szabadonbocsátás iránt. Más a helyzet a demokratikus átalakulással kapcsolatban elkövetett bűncselekményeknél. Itt a kegyelom fennforgásának lehetőségét az igazságügymiulsztérium haromíags bizottsága bírálj * el es véleményük után végső fokon az i''ja*8ágUgyminl«/ter dönt. Értesülésünk szerint a bizottságnak az Igazságügymlnisrtérlum három államtitkárai {•Sájdu Gyula, Szlcs János és Dulin Jené lesz a tagja.
Akinek ügyében a miniszter kedvezően dönt, annál a büntetést nyomban félbeszakítják és az
illető szabadlábra kerül, '' ''
Bár az igazságügyi hatóságok mindenki agyét hivatalból kivizsgálják, azért a saját üqyébsn bárki benyújthat kérvényt, amit nem kell ügyvéddel elienjegyeztetnie. Természetesen megközelítően pontos adatok sem állhatnak rendelkezésre, hogy hány elítéltre, vagy bünyádl eljárás alatt álléra vonatkozik az amnesztia,
de a minisztérium becslése szerint sokezer embernek nyújtanak módot arrct, hogy a demokratikus
dolgozó társadalom hasznos tag/a tegyen. * .*
A rendelet végrehajtásának befejezése után a minisztérium statisztikai adatokkal fog szolgálni.
Tiss<gne®y íelbfczlcflczí cs T®íán
A Totó fogadás e heti fordulójára 572.690 szelvény érkezett be. Ebbőí 11 telitalálat volt. akiknek tulajdonosai egyenként 26.000 forintot nyertek. Tizenegy találatos szélvény 300 volt. ezek 950 forintot kapnak. T/z találatos szelvény 3000 darab érkezett, amelynek tulajdonosai 95 forintot nyertek szelvényenként.
Nagykanizsa fepdésének ¡ehetőségei Siorefakozfalf ki a városrendezési értekezleten
Dr. Hönsch László érdekes előadása
Xagyielcntősi&ü ós igen érdekes értekezlet zajlott lc ma délben a.
<Tárosháza közgyűlési termében. Az értekezletet » polgármester hívta, össze ós rószfcvotfeok azon a pártok képviselői, valamint a város építési szakemberei. Az ankét twaidonkép-peni célja az volt, hogy a résztvevők megismerjék azokat a szempontokat, amolyok szerint'' Nagykanizsa városrendezését lebonyolítják. Ezokot a »üjoinpohtokat dr, iiönech László miniszteri tanácsos ismertette, aki Nagykanizsa rárosrendezési tervét
készítette.
Dr. Hönsob László előadása elején a városrendezés lényegéről bo-•itfit, maid rövidoson nagykanizsai viszonylatban is ismertette ozt.
Kijelentette, hogy Nagykanizsának fejlődése szempontjából olyan tehetőségei vannak, amelyek a várost Dél-Lunántui jelentós eentru-mává avatják mind Kulturális, mind gazdasági szempontok szerint. (Gazdasági vonaíSn a ''MAOBT ipartelepeinek Jelenléte nagy fontosságot rej tenak magukban. Az ipari decei trali aáció során pedig meg ujabb ipartelepeket is kaphat Nagykanizsa.
Ezután a .yárcerendezés egyik legnagyobb problémájáról, a házhely-, osztásról beszélt az: $lőadó.. -Rámu-
tatott arra, hogy emiatt nem lehet betartani az eredeti városrendezési progiam előírásait, mert a házhely-osztály mielőbbi lefejezése szükséges. , —• • >
— Nagykanizsa két jelentő« telo-pütésbői áll — mondotta. — Az egyik Kiskanizsa és ez a magvai'' falu legtisztább példaképe, a másik •a tulajdonképpeni Nagykanizsa, a város,,amelynél viszont oz a jollog nom annvira átütő, mint Kibkanizsa fal tudass aga.
Kiskanizsát a foJu voniíl&n koll fejleszteni, Nagykanizsát viszont városias ''szintit) kell omolni, Kiskanizsán az extenzív, Nagykanizsán tíz intenzív toloyedési" módot kell választani.-
• Kijelentette, ho^y.. Nagykanizsa azon Euróuaszerte ritka varosok közé tartozik, ahol már nagyjában kibontakoztak''.- a feijődés körvonalai, amit a város nagyrészt a MAORT-nak köszönhet.
Az eddigi nagy- és kiskanizsai házhelyoszt&sokrof szólva kijelentette, hogy azok elfogadhatók, és nem is szabad rajluk. máryváUoztatni. A még ezután kiosztandó házhelyeknél azonban ügyelni kell arra, hogy..a juttatottak lehetőleg kategóriánként tömbben kapjanak „házhe-
lyet, mégpedig ug^ij hogy 80—70 százalék családi hazfielyet, 30—40 százalék viszont társas házakban öröklakásokat kapjanak. Kijelentette, hogy a társasházaknál nem bérka-szávnvákra kell gondolni, hanem csinos villákra, amelyekben 4—6 család lesz elhelyezve.
Előadása végén a házhelyosztás -legnehezebb részéről, a végrehajtásról beszélt Hönsch László. Kijelentette, hogy a juttatottakat nenl sza-, bad magukra iikgyni telkeikkel, mert különben csődbejut a szép terv és az. egész akciót/diszkreditáljuk. Le-kell térni az egyéni építkezős eddigi vo-naiáróí és szövetkezetben kell épülni.
TJr. Hönsch László efőadása iitán a jelonvoltak hozzászóltak a próblé-. mához és''érdekes adatokat mondtak" <wre vonatkozóan, fgy''többek Rözött Deno J<^8űf kijelentette, hogy a Naavkanizsán eddíeJiázbofvhez lut-tatottak közüf máris akadnának ötvenen, akik azonnal hozzákezdenének házaik építéséhez. Ebben azonban megakadályozza ókót az, hogy még mindig nincs végíogositvo a házholyosztilsi
''Lapzártakor na értekezlet móg tar
■ - —— # >.. Tv •
Budapest jelenti
Összefogdosták a pesti utcák élhadlrokkanljalt
Szombaton este i''azziát tartottak a főkapitányság detektivjei, amelynek az <vo!t £ célja, hogy kézrekerit-isék a budapesti utcákat elkapó álha-dkekkántakat. A razzia eredménn^sí járt és számos olyan koldust fogtak el, ak''ik''hadirokkantnak adták ki magukat, . bár'' sohasem voltak'' még a fronton sem. : " '' w •.
A, népbiróság szabadlábra helyezte a kényszermunkára itélt gyilkost
A budapesti népbiróság a Jközek múltban 15 évi kényszermunkára~ Ítélte Bottka-Pick Pál íepülőfőhad-nagyot, aki 1944-bon 6—8 millió tengőt csalt ki egyes üldözött családoktói azzai az -ürüggyel, hogy v Svájcba viszi őket repülőgépen. Áldozatait azonban a Gestapo kezeire juttatta és nyolcról egészen btzonyos, hogy megölték ők»i. Bottlca-PÍck most. újrafelvételi kérelmet adott be, amUnek a népbiróság helytadott és a gyiiikos íepülőtisztet szabadlábra-helyezte. A rendőrség azonban ismét letartóztatta és internálta.
Vesztegetésért letartóztattak több
íoxtilnagykere8k6döt /
■nMMMMMHWBiMMMMM
A budafesti GR messze szerteágazó valuta és textilfpketézési ügyben nyomoz hetek óta. Az ügyhon egy textilgyárost letartóztattak, két tiírsa, Mauz''inger és Rózsás textil-nagykeieskedő i el Ion. megi ndi lotttik'' az eljárást. A két keieskouő Hogyesi László és Menczor Lajos textilnagy-keiesketlőkét, intézzék of ügyüket h. lendőrségon. Hegyesiék 70.000 ''forintot és egy nagy értékű drgfiakövot aiánlottsik fel az" ügyben nyomozó dotektivnek. mei^nok ellení.beu »simítsa ei<< az ügyet. A .detektív az egész vesztegető társaságot előállította a íendőrségie.
Mégy ország rendőrsége
üldöz egy tömeggyilkost
Szudárovits János volt áflamvasutí tisztviselő múlt nyáron a bácskai Parabuc" községben meggyilkolta Burián László'' állomásfőnökot, annak húgát és- a fiatalasszony, két kis gjermekét. A gyilkosságok elkövetése után elrabolta Buriánók ékszereit. A jugoszláv íendőrség hamarosan el-iogta Szudárovitsot, aki azonban megszökött-és Magyaroi-szágra jött. Azóta a magyar hatóságok is körözik, do keies''ik a csehszlovák és osztrák xendőrségek is.
WTiért nem lobogóztak fel egyes középületeket ?
Lapunk szerkesztőségéhez több panaszos levél érkezett, amelyek-felháborodottan teszik szóvá, hogy a köztársaság emlékflnnepén, a polgármester felhívása ellenére semlo bogózták fel házalkat.
Kül8n6se& azt kifogásolják a levél'' Írók, hogy a törvényszék épületén nem tűzték ki a lobogót. Tán csak nom „m«mentónak" szánva hagyták üresen a zászlótartót as épületen, amelynek belsejében immár két éve aMagysr Köztársaság nevében hoz* nak Ítéletokét.
Zászlóáisz nélkül állott a Pénzügyi Székház is, amolynek lakéi ugy látszik elfelejtették, hogy a Köztársaság erélye omelte ki őket az infláció feneketlen mocsarából.
A leyélirók levelük végén megjegyzik, hogy enneK a néma tüntetésnek nem tulajdonítanak nagy jelentőséget. Mosolyogva fogadják a tehetetlen düh megnyilvánálását a Magyar Köztársaság iránt, amely továbbra is halad előre á- maga megszabott utján.
ZALA
104«. február ti.
Randit Nohru India minisztereinükét Í8 meg akarták gyilkolni
Tftraetfes letartóitAtáhok Indiában
Av. indiai i«ndór«!)ií Onmlhinicg-gyilkolása óta indított nyomozás no-mn iojíimp itunót «ok ombort letartóztatott. A bol,uptt:n» m ínieztorolnök közül lo, a vizsiíálnt, «orrtn kiderült, hogy löbb indiai vezető politikuö, i<?y'' Pandit- Ndirn miniszterelnök ellen is moréiíviofot- -terveztek. ^
A nyugtalanság egyre terjed. Eddig lióinbaybúl. Bengál nyugati részéből ós Pendsabból, l>elhiből je-lentottok zavargásokat, melyek abból erednek, bogjfi a szélsőséges hindu mozgalom tagjai a leghevesebben ellenzik a mohamedánoknak a hini.iritka'' szemben követett politikáját. Eddig több mint 60 hindut tartóztattak le. "A meggyilkolt imdiat-mát elégették és hamvait üijnoné-tyes szertartással ma szórják a szent Cannes folyam vízébe.

Gerencsér Gyürgy beszélt a köztársaság évfordulójának Ünnepélyén
Dr. Mikuía Szlglridné . előadása Nagykanizsán
Az .MXDSz csütörtöki nőnapján Mikula Szigfrid né a zalaeger szegi MXDSz diszelnöke tartott nagyszabású előadást. Ismer Let j le a>: MXDSz nrogramját és fel-szóliloUa a nöK-e.t. ismerjék m''egí az MXDSz tevékenységét és kapcsolódjanak bele munkájába.
Boldogan vesszük tudomásul, tncftirfotlu beszédében, hogy Anna Piiuker a román nép külügyminisztere ití járt nálunk és különösen büszke arra, hogy már, van egy olyan ország, nlioí n nötl •annyim jn<^Uvxülil&hogMlycii vezető posztra dllllfnk. muigoz. tulln. be kell kapcsolódni nz MNOSz-ivok u centenáris évbe.) lelöadfisoknl és ünnepélyekig kell tartani. Meg kell valósiIunV n leányegyosüldlekot, monyasz-aaonyok iskoláját, varró, főző és, kertész tanfolyamokat kell szer.'' vezni. Áprjlis 11-én lesz az MN- DSz II. kongresszusa, amelyen ul résztvevők tízezreire számifanaki A szövetség reiulszemsen foglalkozik az elesett gyiermekek jó. ulra térítésével és éjszakánként pa''lronázs-höl''gyek fognak a rendőrség támogatásával cirkál. :ni a városban, hogy az erkölcsi lejtőre kerüli fiatalokat megmentsék. Nagy súlyt helyezeti beszédében a hatóságokkal és aj többi nőegyesülefekkel • való jó és baráti viszonyra. Az előadás^ -a hallgatóság nagy tetszéssel fogadta. Czvetko M-agda szép szavalata és a Himnusz eléneklése'' után Szabó Bencze Béláné bezárta a gy-ülést..
A. rendőrség küldöttsége a miniszterelnöknél
Rajk László belflgyminiszter vezetésével a demokratikus rendérség küldöttsége felkereste Dinnyés Lajos mlnisiterelndköt és k«*xönetét fejezte ki azért a munkáért, amit a rentf-Irséc fe)leixté8e és támogatása étdekéban kifejtett. A miniszterelnök megköszöste az fldvözlést és a köx-társasAgi elnlk «evében átnyújtotta a belögyi kormány veittölne^ adott kltQntetégftkct,
fltnekUt ilkirfllt a MKP iqllioro» t&noiatély«
Szombaton osto tartotta meg az MKP nagy farsangi eatóíyót, zsúfolásig megtelt közönség elint. A műsor, kiemelkedő száma Egri Berta bűbájos dalai voltak. A többi ezá-mok. is nagy sikert arattak. A rövid műsort tánc követte, amely hajnalig tartott. Az MKP táncestéiyén megjelentek a polgármester, a határva-dás''zzaszlóalj parancsnoka, Bombay János országgy. képviselő vezetésé-Ara] a SzDP női ezerveaietének tagjai.
N&gvknnizHii nó|*> viisúnian délelőtt Üiuvopoltj a harmadik Alag,ai'' Köztársaság fennállásának második évfordulóját. A nagyszabású- ünnop-ségol a Városi Színházban romlás-ték és részt vettek azon a város, ,a pártok, a közintézmények, az. egyházak. iskolák és társadalmi egyesületek kópviaolői.
_ Az ünnepséget Hackter János, a Nemzeti Bizottság elnöke nyitotta meg rövid beszédeiéi, amelyben méltatta ''a Magyar Köztársaságot. A megnyitó után a MAORT »Jó sze- k lenesét« Dalköre a Himnuszt énekelte el, majd Kodály Zoltán feldolgozásában előadta Ady Endre: Felszállott apává c. költeményét. Az ■énekkart Enge János vezényelte. Ezután egv szavalat következett: Nagy József VlII. gimnáziumi tanutó Petőfi: Kespubüca c. forradalmi költeményét mondta el.
Ezután került sor az ünnepi beszédre, amelyet Gerencsér György országgyűlési* képviselő mondott.
— Arcentenáris év ünnepségsorozatában mintegy nyitányként lép be február elseje, a Magyar Köztársaság ünnepe — mondotta ''''Gerencsér György. — Ezen a napon szeretettől'' gondolunk Kossuthra, Táncsicsra és Petőfiro, akik az első Magvar Köztársaság megalkotói voltak.1 ''
Beszéde további folyamán azt fejtegette, hogy az elmúlt negyed században mennyire eltorzították az oi-. ső Magyar Köztársaság vezető alakjait, akiket, vilézkötósoa, nomzotioa-Kedő figuráknak akartak Inálliteni. Ma már azonlnvn tisztában vagyunk azzal, hogy o/ok viiliimonnyiort láng-lelkil forradalmárok voltak.
ICzulán a köztársasági államforma kialakulásáról éa nnimk I<5n>*0ff6r61 beszólt, Kijelentette, hogy'' a Köztársaságot ollonsógoi mJntug vakuni erkölcstelen- ós ist jntelon inlam formának níoiulják.
Köviden megemlélfeíZ'')tt/a második Magva* Köztársaságról ós az azt kih''eíő fasiszta rendszerről ifl, amelyet kirátvnélküli királyságnak, isteneskedó képmutatók • és nemzetieskedő noniz.-.tgyilkosok uialmánsk nevezett.
-- A mimiont olsö|)n3 második vi-lághábonmak kellett eljönnie, folytatta '' ozulán (JereiKiftér Uyi''irgy — hogv inogaliikullmsHon a har-niadik Magyar Közlársiiqág. l''Jz a köztársaság miudonlvn az első köz-táfí-asá^ hagyományainak folyta-tója. amit mi som bizonyít jobban, mint az. hogy amit száz évvel özeiét i nem sikerült megvalósítani, uzt fiatal köztársaságunk maia léktúla-nui megvalósította.
— Köztársaságunknak aikeiült megvalósítania azt a Dunai Konfe-derációt, amit Kossuth csak megálmodott. Azok a népek, amelyeket évtizedeken át egymás ellen uszítottak csak azért, hogy ne vegyék eszre országaik belső- bajait, ma kéz a kézben egymás mellett állnak -vés építik, országaikat.
A továbbiakban • arról "beszélt, hogy a köztársaság lényege ugyan demokratikus szellemet kíván meg, a fasizmus azonban néha mégis nagyon jól össze tudja egyeztetni célkitűzéseit a köztársaság fogalmával. Az olyan köztársaságban — mondotta — ahol a/tőke uralkodik, ott a zsarnokság, a munkások elnyomása van" hatalmon és ez a köztársaság éppen olyan ellensége a népnek,'' mint a királysúg. . — Három éve visszük dpre a haladás fáklyáját -•■• njfi»ndotta l^zé-de végén Cloroncsér .Gyöi^y. A Tildy Zoltán köztársasági''elnökünk iiolyünk Kossuth Hajós táborában, zászlaja alatt van. Ez az ut az egyetlen, amely a folomolkedés|ioz, a gazdag és boldog Magyarországhoz vezet, amelyben a gazdagság és a l>oldogsúg mcsf már a nfijié,,
Gbwnesór György országgyűlési képviselő ünnopi Iwszódo uiútl még néhány műsorszám korült előadásul, liozsn György a ^lbibszol^ra''fel-.Hwtbadulása« o. táncot mutatta 1», hnajd egy honvéd Benjámin László; Köztársaság ttnnotóív c. költemó-nyét mondta el. Ezután a MAOliT zenekara Kodály Zoltán: Hárv János e. daljátékából a. közzenét játszotta el nagvon székien. A benső-sói,es ünnepség a Szózattal ért véget, auielvot a MAORT dalárda adott elő.
ft SzIT a munkásifjaság egysége mellett
''Tegnap tartotta a. szaksz«3rvezeti ifjúsági tanács zalamegydí t>,gozatu összvezöt-ősegi .ülését, amelyen azokat "a teendőket tárgyalták ifacg, amely nagyobb- -kenyeret, és jobb életet''jebnt majd a (íolgozö ifjúságnak.. .
Az ülést Kozma István a Szakmaközi Választmány /elnöke nyitottá meg, majd Skvorcz Ferenc a SzIT megyei titkára tartotta meg politikai beszámolóját. Skvorcz Fé-- renc többek között a következőket mondotta: ¿a»-;''
" Természetes, hogy azok a reakciós erők, amelyek 1945-ben megbújtak, újra'' előjönni igyekeznek és ismét katasztrófába szeretnék .so-idorni
a magyar fiatalokat. Mi szervezett ifjúsági dolgozók nom nyugszunk bele,
és minden erőnkkel Karco''mtf, hog-u azon az uton haladjunk iovebb h vigytijt a magyar ifju-xáyot^qmely&n ld-íií-ben a hl-aoabMulái u''dn uira elmdul-l%nlr, A itkaabad^úü wUnna-Iában C9 (vobt az clko¡ívelés, jamtt>i/et ni/hány ,imoffl»;í:íiw'' d''-lamban sikérült is mcfwlúxita-ni . hogy figtf n<yy'' pguségr* if}ujdgt szervezetet ala)ólunk.
Ez az egységes táborba való tömörülés a politikai erőtényezők alakulása folytán nem sikerült teljes egészében. A SzIT-nek épen az a célja ifjúságpolitikai vonatkozásban, hogj- az üzemekben és irodákban dolgoz
ó fiatalságot a részére fcg-természeteeebb szervezetben, a Szak-
szervezetben tömörítse, és igy egységesen harcoljon á dolgozó $atulok ix>litikai neveléséért és életszínvonalának felemeléséért.
-A továbbiakban a következőket mondta:
. Nek-imk be kell -látnunk, hogy - az e-jysérj r.iegleremtcsr él Átfon -'' tosságu, mert a demokratikus ifjúsági szervezeteken iuC.ilri-ve^ ha''a mögötti, olyan erők (cs-k&ódnek, amelyek ugrásra készen ál''a.-iak a demokráciával éa a demokratikus ifjuságg-alszemben.
Ezen-reakciós erők ifjúsági vonalon is ugyanazt a politikát folytatták és folytatják, amelyet a »nagypolitikában«, hol az egyik ifjúsági szervezetben, hogy a másikban végzik aknamunkájukat. Például az utóbbi időbon a Pfoiffor *párt ifjúsági szervei vallásos jelszavakat hangoztatva, igyekeztek megtámadni a ■ domokratikus ifjúságot.
U kel! s»öocwülnki. hogy mi ifpmgi vemitők ne tűs t fa soinniMppsn sm oka dályoounk meg, w(ásónakgya* kor''á á''.an, do azokat ifjúsági »zcrvoxetckct, am&tytt''t a Milán ürilgyc a''a/t. {ámaduak ránk, hogy céljaikat elérhessék, vhsza kell utasüműnk* és Szélt -keU törnünk.
Ez a Reakciós orőcsojx>rt nem átallja a földalatti .munkát sem és küíönöskópen igekszík behatolni a mi rétegünkbe ifi. Ez a harc,. amely-
{Lvoji a Szí T-nek élen laijl járniu, de ez nom egyszerűen magyar vonat-kozásu, hanem nomzetkozi yímjt—
latban is folyik. A béke erői küz denek a inijerializmus sötét ügynökeivel az iijiisági vonalon is.
Hkvorcz FepMic K^zéde után..az ööszvezoUWigi ülés a következő határozati javaslatot fogadta el.
1.) A lanonetí''irvúny azonnali elintézését.
2.) A SzIT zalamegyoi mozgalmának intenzivebb szervezését.
<3. A MIOT létrehozása dél Za-la:r.egyében Nagykanizsa gzékhollyex. , 4.) A SzIT egységbontókat jizon-4na! eltávolitani a mozgalomból. . 5.) 30 ta-ru brigád felállítását a« áiyizvédelmi szolgálatra.
Moszkva az újjáépülő Magyarországról
A moszkvai rádió „A demokratikus Magyarország ujjáépölése* eimS előadásában ráwutatott arra, hogy Majyarország életében a két utelsé év, különösen a mait év, nagy vál-toiázokat hozott politikai is gazdasági téren. Részletese* vázolta a Magyarországon elért gazdasági eredményeket, majd igy folytatta:
Ax uj Magyarországon eiért gazdasági eredmények világosan mutatják, hogy milyen alaptaían Truman elnöknek as ■ kijelenté»», hogy -a kelcteurőpai népek képtelenek gazdaságukat amerikai segítség nélkül ( ismét f*lép!t»hi.
Magyarország újjáépítési sikerei épen azon multak, hogy nem volt hajtandó a Marshall-terv részesévé válni, következetesen elhárította-magáid/, hogy az» angol-amerikai imperializmus rétztvcőjévé váljék s ez nyitotta meg az utat a nemzet gazdaságának minden tértn való kljejlesztése felé,
Egy másik előadásban a magyarországi politikai változások Jelentőségével foglalkozik és megállapította, hogy a végrehajtott demokratikus váltosások nagy átalakító hatással voltak Magyarország baráti kapcsolataira és péniOgyi helyzetére.
&AQIÓMÜ&OR
^ Kedd, február 3. -
Budapest l. 6.30 Fahuádi*. 7.00 HücV. 7.30 izraelita vallásos félóra. 8,00 Reggeli zene. 9.00 Heti zenéi'' kalendárium. 9.4S Keringők. 10.00 Hiretc. 12.00 Harangszó, hirekr-i2.15 Hangszerszólók. 12.45 Vidéki híradó. 13.09 A házi együttes játszik. 14.00 Hirek. 14 10 A Tőiskolások Kataarakóiust énekel. 14.45 Szövetkezeti negyedóra. 15.00 Rádióiskola. 16.C0 Besaélgetéa Bölöni Gyöfggvei, .a Baumgarten nagydíjjal /kitüntetett Íróval. 16.10 Spsztakovics: IX: szimfónia. 17.00 Hirek. 17.10 Hadifogoly híradó és Vöröskereszt közlemények. 18.00 KönnyU zene orgonán. 18.45 Páriaai jegyietek. 19.00 Cigányaene. 19.30 Hanglemezeit. 19 40 Molicre: Z«ugori. Közvetités a Madách Színházból 20 35 Hirtk, sporthírek. 22.30 Hirtk. 23.00 A modern zene kedvelőinek, 24.00 Hirek.
Budapwt It 17.00 Tá-exene. 18.00 Hírek. 18.05 Vitághlradó. 18.20 Zenekart maztik«. 19.20 Ahol a párizsi nép mulat, párizsi riport. 19,40 Hangos hlradí 20.00 Könny» muzsika. 20.30 A Rádió Szabadegyeteme. 21.0Q Hirek. 21.15 Tánczene. 12.IS Hanglemezek,
Iaipekeláe gyógy »aortái
Pebr, l-6n „Fekete imu gyógyiaer-tár, Fő-ut 8.
VÁROSI MOZI
Hátlötül-mrdálg |
Légboikapatt vőlegény
Amerikát táneoi ttim
híradói
BlŐadáaek: Hét!«» 3,5,7,» órakor» keiden és sierdán 5 és 7 órakor.
jj.-^s. e-b ruar
ZALA
SzaUasits Árpád nagy baszéde
a Köztársaság kikiáltásának
évfordulója*
Svtti lehet olyan őrüM UntasaU, aki hlbet a múlt vlmatérésében .
A M*«yar Küztársisáfi kikiáltásának rsH*odik évfordulója lilcalmá-bói az Operabáfbun di3z«IŐaáás volt, ;»wclycn megjelentek a politikai egyesületi élet Budapesten tartózkodó összes képviselői, a kor-isány tagjai a köztársasági elnökkel
sí élen. .
Az fisnepi fees*édet SzakasitB Árpád mÍBÍsztertlBÖkh»lyetUs mondta, «int az Orszáfos Nemzeti Bizottság elnöke. Visszatekintett a két Magyar Köztársaság harcaira és megállapította. hogy az elmúlt két esztendő arra intett* bennünket, hogy ianal-jHnk az els£ • Mígvar Köztársaság tragédiájából és ne israéíeljük meg annak tévedéseit. A Magyar Köztársaság döntő esatát nyert, ■ amikor megvalósította a fmref*rm»t és a feudális közép-kor minden maradványát szétzúzta és csapatait szélszórta
Nein lehet ma reég olyan örült fantaszta, aki kihet abban, hofy az elmúlt idők vissza térhetnek. Magyarország következetesen hslad az épitft demokrácia utján ¿s-a földi„ javakból a köztársaság egyre tébbet ad azoknak* akik »unkájukkal építik, szeretetükkel ápolják, áldoza-tukkal segitik és védik a köztársaságot. De egyre kevesebb életlehetőségei ad azoknak, akik a közls küzdelemből kivonják magukat, A 10 millió« magyarság nem állszige-telten, hanem a testvérnépek barátságától megerősítve a ssttvetséges népekkel együtt épitl a béke él biztonság világát. Köszönettel és hálával fordul a magyar nép az európai népek szabadságának nagy harcosa, a Sxovjelunié (elé és kegyelettel gondolunk azokra a hőseire, akik a mi szabadságunkért és köxtársasá-Sutkért'' áldozták életlket. Megállapította a miniszterelnökhelyettes,hogy raig a nemzetközi imperialisták és nagytikés ellenforradalnírok dollárral és atqmpolitikával fenyegetik a vi''ág békéjét, addig ac újjáépítés harcosai, a szarvezet magyar ipari munkások, a magyar föld dolgozói, és a haladó emberiség legjobbjai építik a béke, szabadság és biston-ság vüá^Af.
Budauésí na^v "i^lTkesaí^Bsai .unne-yoito a köztársaság kikiáltásának második évfordulóját. Az űnnenségek már szombaton este niealfczaodteki Az ifiusásr fákívás menetben Vonult ab köztársasági ehiök palotái a elé. Az operaházi díszelőadás «t-án a köztár-«eaági elnök rendezett nagyszabású fogadást a magyar politikai, ga-zda-flági és művészeti /éfe| kiválóságai »aámóra. r ''
Itt■ jelöniek ''meg, n hivatalos köztársasági ünnepélyen először a magyar katolikus egyház "képviselői.
^ Az ünnepéiül a moszkvai rádió ■ megemlékezett. Ismertette azokat az eredményeket, és Yáltozáso-l»t, amelyek a magvar köztársaság két. évében történtek és ismertette . azt a nagyszabású újjáépítési munkát, amelyet Magyarország folytat" és amelynek kezdeményezője ''a Magyar Kommunista Párt yoít.^
• Puskin a Szovjetunió követe továbbította a köztársasági elnöknek Sverniknok a Szovjetunió legfelsőbb tanácsa elnökének ^.virátát, amelyben üdvözletét fejezte ki ós legjobb kívánságait -tolmácsolta a Magyar Köztársaság kikiáltásának második évfordulója'' alkalmából.
FIGYELEM! A Zalának szánt klrdetéseket Deák-tér 10. szára Jüá kérjük leadni. Telefon 54.

'' i ''•■''■
em BUTORUZLET
SfflB
mm
wm
>26oom¿iP''i ül i
1 tógykanizsojdy Endre uA
Schneer László, a fasiszta
* _
»iti, amely túltesz minden imperialista angolszász hazug vádaskodáson. Többek között kijelenti:
Magyarországon a szoeiáldemo-kraták nincsenek biztonságban, mert az államvédelmi osztály a legjobb elvtársakat letartóztatja." Addig itt rend kgysem less, amig ők a belügyminisztériumban megfelelő pozi-eiót nem kapnak. Schneer László ebben a baszédébea sértő módoa nyilatkozott a jugoszláv és a bolgár - ifjúságról is.
A Zala nem tartotta szükségesnek a felvett jegyzőkönyv szószerinti közlését, mert az olyan oesmány és megdöbbenté hazugságokat tartalmaz. Schneer László beszédéből, amely csak undort válthatna ki minden becsületes magyar emberből.
Mindezeket azért kívántuk nyilvánosságra hozni, mert biztos tudomásunk van arról, hogy Schneer László ma Budapesten egy nagy üzemben a Szociáldemokrata Párt vonalán kelyezkedatt el, ahol bizonyára tovább uszít a demokratikus államrend ellen. Kíváncsiak nagyink, hogy az eljárást mikor teszik folyamatba e veszedelmes fasiszta uszító-
Ezt nem mi állítjuk, hanem a „Szocialista Fiatalok" cimü hetilap, ez év január 24-i számában. A hetK lap egy jegyzőkönyvet közöl, ame yet 1947. október 14-én Zalaegerszegen a MADISz, a SzIM, a NISz megyei titkárainak értekezletén vették fel. A jegyzőkönyvet Pogány, SzIM városi titkár és a NISz megyei titkára, Gerék Sándor a MADISz megyei titkára, -Grajber István helyettes v megyei titkár és ifja Szabó József* megyei MADISz szervező írták alá.
A jegyzőkönyvből kitűnik, hogy Schneer László, a Szociáldemokrata Ifjúsági Mozgaiom zalamegyei titkára olyan beszédet tartott, ameíy páratlan a magyar mmkásríiozgalom történetében.
A felszabadulás óta nem hinnénk, hogy a legbátrabb fasiszta is hasonló beszéddel mert volna előállni. Ebben a bőszedben Schneer László olyan kijelentéseket tesz a'' Szovjetunió és annak vezetője, Sztálin genera* lisszlmuiz ellen, amely egymagában is elegendő lenne, hogy Schneer László ellen a legsúlyosabb váddal megindítsák az eljárást. De nemcsak a Szovjetuniót, a magyar demokráciát is oly súlyos támadásba« része*

val szemben.
Budapesten elfogtak egy zalai gyilkost
Le Akarta szúrni a rendőrt, aki letartóztatta
Pénteken éjszaka Bács községben ismeretlen tettes meggyilkolta Szabó Károly 68 • éves gazdálkodót. A gyilkos • előbbi megszurkálta, majd egyetlen vágással átmetssette áldozata nyakát.
A rendírség r&vid vixsgálat után pontos személyleirást kapott a gyilkosról, Ai együtt mulatott a kocsmában áldozatával, együtt távoztak onnan, d* azóta nem látták. A személyleírás alapján axosnal rádió-táviratban értesítették a gyilkosságról a budapesti főkapitányságot. A Nyugati-pályaudvaron lévő rendőri kirendtltség ís megkapta és azt Hajnal Sándor őrmester vette fel.
Amikor ac őrmester a távirat vétele után nemsokkal ssokásos ellenőrzi útját végezte a pályaudvaron, a másodosztályt váróteremben az egyik padon egy fiatalembert látott, akit — mintha ism«t volna. Jobban megnéste a szundfltáió fiatalembert és- hamarosan rájött, hogy alighanem a bácsi gyilkossal akadt össze. Felkeltette a fiatalembert, aki igazolta magát. Zámbó Mihály 28 éves csáb-, reideki fölműves volt. Csomagjában véres ruhadarabokat talált az őrmester.
Ezután be akarta kisérni a pályaudvari őrszobára. Egy sötét folyotén azonban Zámbó kést rántott elő és le akarta sxurni a rendőrőrmestert. Et azonbaa egy jólirányzott ökölcsapással leterítette a gyilkost^ Zámbó bevallotta a gyilkosságot.
Ritka aranylakodalom Úszón
Ma tartja Liszó községben 50 éves háiassági évfordulóját Mihol-csek-István és Balogh Katalin arany-tákodalmas házaspár, titkává az teszi az aranylakodalmat, hogy egyik fiuk ferencrendi szerzetes és jelenleg székesfehérvári házfőnök, továbbá, hogy a ferences rendtartomány tartomáeyi főnöke, P. Burka Kelemen dr. maga végzi ai aranylakodalmas áldást. Ebből az alkalomból dr. Bánáss László, veszprémi megyéspüspök meleghangú levelet intézett, a jubiláns házaspárhozx és püspöki állását küldte.
Ma este
Maori bál
a Kommunista Pdri nagytermében
Közgyűlési meghívó
A Nagykanizsai Keresztény Társas Temetkezési Segélyt Bietositó Egyesület ezúton értesiti tagjait, hogy
folyó hó 12-én délután 3 órakor
XXVII. évi réndfts közgyűlését. ''
Határozatképtelenség esetén ugyanott febr, hó 22-én d. ü. 3 órakor, melyre ezúton htvja meg tagjait
HIREK
Napirend:
Február 3, kedd. Róm. kot, Balázs pttj-
pök,gro.Í'' Balází'' UJ 8örtJS Simeon. 1919. Nerructközl szociálist« konore«.
fl 1 I I ■
'' szus 8»rnben,
1924, Wllion halála,
-i»- •
s Vezetőség.
Tárgysorozat: Elnöki beszámoló.
Zárszámadás, vagyonmérleg is költségvetés letárgyalása.
-- A férhessék templomában
február másodikán eaíie 6 óiuJ&i; fényes üniwpsé^ak köíídőtok a Ik>i-d0gBá^08 Szent Szűz íourdcei uwqr-joleméB6 emlékére. 0ppan kilencrna osíJtflndetío, hogy e csoaéíarbB jelenés tőrtént s sa>óta Loimtea vilég búcsújáró hely®. A lourdíjsi ünnepnapok külső fénvét em»li február 2-áh, b-én éB-ő-én a Fersne éiíekkiír Eri^e Jánoa kar-n*gy rezányléséval. ''8-án a Baen''t Imre énekkar Béte Áía^os kaniaar reaénvlésével; 4-én Gondi bj^.^li-muvész játékával; "6-án e píari»» •imnáiiium. énBkkói''a Gaz''diig IstT»» kffrrryaster vc®ény lésé vei; 7-én ¿-6 10-«n a- rárosí bareskedeími iskoia énekkara Németh János karmsrtai-TBs^iijiotével és 8-án ft TIüttp-qaai-t»Vt művészi játékával Az üsiiffpBé?: sróiraift P. Kecskéi Attifa.
.— Petöf^est
A Magyar Nők Demokratikus Szövetsége február 3-án, kedden ea-te 8- órai kezdettel az iparoskor nagytermében »Petőfi« cstot í-ende» az árvízkárosultak mjogaegitésére a. következő műsorral: 1. Üdvözlés : Németh Lászióné. 2. ''Maort-dalár-da. 8. XIX. század költőihez. Szavalja : Gungi l^ászló MADISa ma-gyei titkár. 4. Ünnepi beszéd : dr. Pillér Lásaló kerceködelmi isk. tan. 5. Zenekari suám Kacaóh Jánoe-vitéeéből. 6. Szentomhor végén, Szavalja : Zayeonne, 7, Éiu>kszóló : G. Pék Anny. 8. ILanmilátkép : Szikray Perene kogyosnondi tanár, i), Ének-aeóló: 0. Pék Annv. 10. Talpra Magyar. Szavalja: őtolezer Emil. 11. Maort-dalárda. íLelyokot xiem tartunk fenn, piinclonki az érkezés wrrandjóbon foglalja ol helvét. Szeretettel hiv ós vár mindönkit, okinak ez árrizkároaultak ügye sziv-ítg.rn, a Vezetőség.
— Bőripari munkáink
kedden este 6 órakor okreJ^«M. jelenjBroalt meg. Tárjy : Koüaklfcr azer//ődt-s ismertetése. Xftgségi Vöay-vét mindanki hoeza magánci. Tíze tőség. ■ (
— Rozgonyi-utcai iskola naszkabáljs
A Rozgonyi utcai áll. állt. iskola ez évben is -megrendezi hagyományos maszkabálját az Ipartestület székhátában. Február 9-én délután háromtól hétig fognak táncolni az apróságok városunk legjobb cigány-zenekarának muzsikájára.- Gazdaj büfféről a jó szülők gondoskodnak. A tombolán minden szám ayer. Belépődíj felnőtteknek 2, tanalóknak 1 forint. •
— A |imnázium farsangi estje
Szombaton este naqy'' érdeklódéa nyilvánult meg a gimnázium VIII. o. mükedvelógárdájának farsangi estio iránt. Suppéf Boccaccio nyitányát hallottuk először- a gimnázium zenekarától. A miniatűr színpadi játék bájos szereplőiként jelentkeztek a ffimn. általános iskoláidnak a növendékei. Két nagyszerű táncszá-mot is találtunk a műsorban. Vaa György ma&yar tánca, valamint Ma-Jachovszky Eva farsangi fantáziája már komoly művészi teljesítmény volt. Sallér Ágnes kisérte a két táncszámot. Karinthy remek bohózatát mutatták bo a VIII. osztály mü< kedvelói nagy sikerrel. A »visszakérem az iskolapénzt« szereplői sok tapsot kaptak kitűnő játékukért. Papp Tamás, Szegváry Andor, Tóth Ernő, Joó Ferenc, Geiszl Zoltán, Hollós Gyula szerepeltek eredményesen a műsorban.'' Az öst ió hangulatáért, valamint a jó reríaezósérfc. Román Béla gimnáziumi tanárt dicsérjük,
ZALA
194S. február 8?.
MKP hírek — Hefyesbités
A MAORT MKP üzemi pártszervezet közli, hogy Várnai Károly nem volt MKP tag él igy tévesen lett közölve a kizárás. A Vezetőség.
Zeta vármegye II. az. Igazoló Bizottsága, Nagykanizsa
HIRDETMÉNY
A 10.000/1947. Korm. ex. rondáéi alapján közhirró teszem, hogy jbbii ezásuu rendelet értőimében atá-lírtott Zalavár megyei II. öz. Igazoló
Biaottsáu 1048 evi február ho 9— 30-—12-én d.u.-án 15 órakor az alább novozettek ügyóban tűzött ki tárgyalóét. '' v
FebruAr hó 9/
özv. Iíajer •lencné szabó mester, Nagvkaníz»a, Petőfi u. 42. sz. Illés Mihály fuvaros, Nagykanizsa,, Somogvi 13éla u." 21. Va.ská- József, béra-utos, Nagykanizsa, Ad^- u. 5R. sz. Vaska Józsefné, háztartásbeli, Nagykanizsa, Ady K. u. 53. sz. Varga Gizella, pénztárnok, Nagy kanizsa, Szeniort) u. 4. Zalán Anna, Buda pest, I V. Magyar u. *28. I. om. 11. sz. Csarti István bádogos--megter, Nagykanizsa, Hákóczi u. 48. , sz. Szabó István^ hentes-mészáros segéd, Magyarszefttniiklós, Paizs János, szobafestő és mázoló segéd, Nagykanizsa., Varasdi u. 3/b, Antal Flórián, asztalos, Nagykanizsa, Tc-ieki u. 41 sz.
Február hó 10.
Babati Lajos, volt MAOKT szellemi m. -Nagykanizsa, Dóz6a Gy.
41. sz. Horváth István, fakeros-kedő, Zalaapáti, Klapper Gusztáv, szíjgyártó mester, Nagykanizsa, Teleki u. 28. Ambrózi (Petormann). Józsefné, háztartb. Nagykanizsa, Eöt tös tér 18..''sz. Szebeni ''Sandoníé, Koksz, irodavezető, Nagykanizsa, Fő u. 17. sz. ''Szántner András, asztalos, Szebotnek, Szt. István u. 24. Winkler Endne, gépkocsivezető, Nagykanizsa, Ady E. u. 58/b, Fü-eesi (Folkmann)''Gyula, okis. munkaerő, Bánokszontgyörgy, itétfalvi • niuBorán) Elma, l''org. adóhiv. kis. dij. Nagykanizsa, Dózsa u. 55 sz. Varga Irén, Zalasárszeg.
Február hó 12.
Cziboly Ferencné, háztartásbeli Nagykanizsa, Fő u. 8. Kaufmann Józsa, cukrász, Nagykanizsa, Fő ü. 8, Gócza György, földm. volt hon-rédtörzsőrmester, Magyarszerdahelv vPölöskei János, tanitó, "Komárváros, .Borsfai Géza, beosztott tanár, "Nagykanizsa, Sugár u. 6. sz. Cséri Kornélia, tanítónő, ''Nagykanizsa, Su-gár u. 9. Müller Sámuel, kereskedő, Garabonc, Zsel>e József, jegyzőgva-kornok, Zalaszentjakab, Kulek Petemé, háztartb. Murakeresztur, Haj-mási Iötván, földműves, Gelsesziget.
Felhívom a lakosságot, hogy mind azok, akik fentebb felsorolt személyek olyan magatartásáról tudnak, amely a magyar nép érdekeit sértette vagy sérti, azt éa az erre vonatkozó bizonyítékait nálam szóban vagy irásbati haladéktalanul je-. ientse be.
Figyelmeztetem a bejelentőket arra, hogy a bejelentéseket a''bizottság csak akkoj veheti figyelembe, ha a bejelentő nevét ós lakcímét ia feltünteti.
Személyes" bejelentés mindennap" délután 15—19'' óráig Törvényház I. emelet 38. sz.Nizobában megtehető.
Nagykanizsa, 1948. január 80.
Cziboly''Ferenc s. .k.
;Yasárnapi sporteredmények''
Vasas— Austria 4:2 (3:1) MTK-CFR 3:0(1:0) ^Budapest-—Var»6 ökölvívás 8; 8.
Kiadó a város belterületén egy nagyobb helyiség műhelynek vagy raktárnak. Bővebbet Schless, Sugér-ut sarok.
A kontárrendefetről, a menekült iparotok joii helyz^/íl és az ipar revízióról beszéltek az ipartestlleti jegyzők tanfelyamáR
A közelmúltban háromnapos tanfolyam volt az országban mű-
ködő ipartestületek vezető jegy. zői fámára A rövid tanfolyamon országoshirü szakelőadók a, napjainkban legtöbbet emlege-t©l ipari, közigazgatási, unyng-gazdálkodási árkalkulációs, slb. kc''rdó.sekkel foglalkoztak.
A nagykanizsai és járási Ipar. testületei ©zen a tanfolyamon Viola Lajos vezető jegyző képvisel le, aki az ott tapasztaltakról a tegnap megLarlolt elöljáró-sági ülésen számolt be. knueUí kapcsán munkatársunk rövid beszélgetést folytatott Viola Lajossal, alti a következő felvilágosítást adta:
— A háromnapos tanfolyamon annyi és olyan érdekes előadás hangzott el, hogy azokról röviden csak nagyon nehezen lehel besxáinolni. Valamennyi előadó olyan kérdésekkel foglalkozol!, amelyek minden kisiparosi; érdekcinek.
— Az előadók nagy teret .szenteltek az uj kon!árrendeletnek és! ezzel a legkimieritőbl>en dr. Si-peki Géza iparügyi miniszteri tanácsos foglalkozott. Felhívta a figyelmet arra, — és ez már sok vitára adott alkalmat hogy sem a város, sem- az állam nem létesíthet kisipari műhelyeket-Házilagos munka címén is csalc akkor dolgoztathatnak, ha a;
munkákat iparjogositvánnyal rendelkező ipalmosoknak'' akjákki akik azonban sem az állammal, sem a várossal nom lehetnek szolgai viszonyban.
—• A Csehszlovákiából menekült iparosok iparjogi helyzetére vonatkozóan is érdekes megállapítás hangzott el. A képesi. lésnél ugyanis minden eset.be.nl be kell számítani az ottani szol-'' gálali időt.
— Érdekes előadási tartott tn-lervhivatal kiküldöttje is, aki az ipar szerepéről beszélt a hároméves terv keretében. Kijelentett, hogy a terv keretében legelsősorban a nagyipari fejlesztik,! majd a középipar fejlődéséről gondoskodnak államilag. A kisipar felemelése csak harmadsorban következik. Fontos dolognakl tartják az ipari dolgozót életszínvonalának emelését, ami eSak akkor érhető cl teljesen, hü[ ipari vonalon "nagy fejlődést mutat fel az ország.
— Az iparrevizióra vonatkozóan az egyik előadó kijelentette, hogy rövidesen sor kerül «1 kisipari revízióra is.
— Az eg£sz tanfolyam és minden előadása nagyon, ériékes volt. Mindezekből azt a végső következtetést vontam le. hogy: a tanfolyamon elhangzottak me^ valósulásuk esetén a kisiparosság javát szolgálják.
Sportrovat
Biztosan győztek & Maori boxolói
Maort—Kőszeg il;5
Szépszámú közönség je''enlé.é ben folyt le a MAORT—Köszegj meghívásos ökölvívó mérkőzés. Az egy.es versenyzők mérkőzései] élvezetes küzdőimel hoztak és a közönség lelkesen szurkolt a hai zai fiuk győzelmeiért. Pontosan-11 órakor kezdődött a verseny» melyei két ifjúsági pár mérkőzése vezeliett be. A verseny részletes eredményei a következők} voltak: . i
M agy a r—Csertő (bemutató). Az ügyesebb Cscrfő kiszurkálja; ellenfelét. Megérdemelten .győz.
Horváti}—Szíjártó. (bému;aló) Kevés • box-. sok verekedés. Szíjártót a második menetben erősi vérzés miatt leléptetik. '' Győz: Horváth. Medgyes III.—Samu. A( fiatal Samu ekő miérkőzéséií ügyesen veri vissza nehezebb ellenfele támadásait. Medgyes III. technikás ütéseit, Samu kereszt-1 ütésekkel veri vissza. A harma-i dik menetbén Samu fölény benj van Kés -megérdemiellen. harcolj ai
ki a''-döntetlent. 1:1. ''
Medgyes II.—Pápai. Váltakozó támadások. Mindkét oldalról hatalmas ütésváltás folyik. A'' harmadik ¡menetben Pápai fölénybe''kerül és megérdemelten győz 3:1. - •.
IpsjLts—Rácz. A fiatal kősze"k versenyzőben kemény ellenfélre* talál Rácz.-A MAORT »üdvöskéd je< szokott • küzdőmodorában már-az első ¡menetben roggyantál'' veri Ipsilcset. A második írüenje''LÍ ben /4g földre kerül. Ipsitsf azonban hősiesen küzd sőt nagyi akarással küzdve egy-két tárnak dást is ¥gez. Pontozással győzi Rácz. 5*1 a ''MAORT javára
Ipsits II.—Bedő.. A nyugodtabb és jobfr''Ipsíts többször meg-l
sorozza ellenfelét. második'' menetben Bedő kissé, feljön, de egy gyomoriitéslől rftegroggyan. Megérdemelten győz Ipsits 5:3-Javítottak a kőszegiek.
Medgyes I.—Birkás. A kanizsai fiu támad, de hamarosan! feljön Medgyes. I. is. A másodiki menetben egyforma erők küzdelme folyik. A harímadik menetben! enyhe pontfölényre tesz szerű Birkás és ''tisztább üléseivel győz. 7:3 a "MAORT jav/ira.. ,
Horváth—Fekete. A pillám-gyors Fekete egyik óriási ütéséi tői Horváth már az első meneti ben megszédül. Fekete a második menetben is több nagy ütésti visz, be/dc »fafejű« ellenfele kitűnően állja. A végig.nagyiramul élvezetes mérkőzési irie^érdeimel-'' ten nyeri Fektete 9:3. Már győzött a MAORT. . • " Énekes—Gödinek. Az első^ menetben fölényeién győz a rutino-1 sabb Énekes fiatal ellenfele el-J len.9:5. • • '' " t
Négyesi— Sipos. Ez a mérkőzés csak. pár, percig tart. Nagy] ütésváltás után, Sípos egyik ho-: rog ütésétől Négyesit kiszámolják 11:5. ____V
OtimpBai híradó
St. Moritzban pénteken délután kezdődtek meg., az olimpiai játékok a '' jégkorongtornával. A jéghokki torna körül mint Ismeretes nagy botrány folyt le,-hogy az USA színeit az AHA vagy az AAU képviselje. A NOB ?.z AHA, a jégkorongszövetség pedig az AAU nevezését fogadta el. Hosszas vitatkozás után yégülis törölték az olimpiai számok közQl á jéghokkit és ezt a versenyszámot csak világbajnokságnak tekintik. Ebben a számban egyébként magyar csapat ném indult.
Szombaton reggel a 18 km-es sífutással folytatódtak az olimpiai versenyek. Ebben a számban már •magyar versenyzők is- elindultak, a magyar fiuk számára szokatlan pályán Harangvölgyi 30., Berták 2& helyen végeztek. Olimpiai bajnokságot a svéd Lindström nyerte,, akinek „civilben" a foglalkozása favágó. Ezt a versenyszámat egyébként « svédek nagy fiiénnyel nyerték.
A sífutással egyidőben kezdték meg a bobversenyt, Melynek az előfutamait bonyolították.
Délután kezdődtek meg a gyorskorcsolyázó versenyek. Az 500 méteres futásban azamerikaiak és az északlak után a magyar Kilián végzett a legiobfcan, aki a 44.8 as kitűnő idejével csak 14;-ik lett A tlbbiek, Pajor 22., Elekfi 14., Rítt-kay 37. helye* végeztek. 500 méteren egyébként az olimpiai bajnokságot a norvég Helgensen nyerte meg 43.1 mp-es szédületes uj olira-, piai rekorddal. _
Vasárqap reggel az 5000 méteres gyorskorcsolyázó bajnokság került lebonyolításra. A magyarok közül Pajor végzett a legjobban. Az északi futók mögött 8:55,2 es idővel tizedik lett. Ruttkay 13., Elekfi 29. és Ladányi 35. helyexést ért el. At olimpiai bajnokságot a norvég Níag-ley nyerte 8:29.4 cs idővel.
Fölértyasen győzött a MAORT
MAORT-ZVSE 13:0 (6:0)
Mintegy háromnegyed órás késéssel kezdték el a mérkőaést, amelyet szépszámú közönség nézett végig. A »ecí végig a MAORT hatalmas fölénye jegyébe* folyt le. Kár hegy ezt a nagy eredményt nem a végig teljes csapattal küzdő eger-. szegiek ellen érték. A MAORT a sok gól ellenére sem mutatott meggyőző formát és a vasárnapi rangadóig sok csiszolnlvalőja van a csapaton Csipkay mesternek, ha jövő vasárnap győzni akarnak a Vasút ellen. .
5 A mérkőzésre a kát egüttes igy állt fel. MAORT: Vajda-Németb, Miilel—Szabó, Héjjá, Nígy—Polin-ger, Lázár, Kovács, Téli, Vojnevich. ZVSE: Horváth—Montág, FGlöp— Szijjártó, Dombay II., Loppert-Gróff Perlaki, Nádasi, Dombay I., Láng.
A mérkőzés legnagyobb részét a MÁORT csatárainak támadásai és a zalaegerszegiek védekezései jellemezték. Horváthot a ZVSE kapusát egy összecsapás után porcievállásal megsérült és a kórházba vitték. A Második félidőben Fülöp is sérülést szenvedatt. A gólokat a nagyszerű Téji 6, Polinger 4, Kovács 2, ás Kapornoki lőtték. A csapatból Télir Poiinger, Nagy, Héjjá és Németh vannak méris nagy formában.
Nagy meglepetések a Totóban
EMTK-Gázgyár 5:0 ERSO—Postás 0:1 MOQÜRT—Drasche 2 : 3 Gan*—M. Acél 2:2 III.ker.—Előre 0: 2 MÉMOSz—Hitelbank 2 :1 KTK-BEAC 1:0 ZHAC—KPSE 1 : 0 FSE—Husss 1:6 -PVSK—Dlnamé 3:2 Derby—Woles elmaradt Kistext—MAFC 7 : 3
Bíackb.—Sunderland 4:3
—___■
ZALA demokratikus politikai napilap
Szerkeszti: Bencze Jenő Wszerkeszté
&mrfc«tst6sé{| is kladóhWetal; Deák Ferenc-tér 10.
KlKtia B Bizottság ttsayfcaniitsa.
&arto3«t394rt » kiKíesért f<rt=ai Benwe ]f*S Tetefont M
Nyomatot! a „Közgszát^M R. T. Nagy k«nb.8a''" nyomdájában, íía®iiíanlzsir-Nyomdéért felel : Zala? Károly.
SS* óvfttyaro £8 szám.
togykanizta, 194a február 4. szerda
Ara 50 Miét*
Várható időjárás: Mérsékelt délnyugati, nyugati szél, nyugatról felhő-átvonulások, néhány helyen kisebb eső, éjszakai gyenge talajmenti fagy. A nappali hőmérséklet alig változik.
fiz elmúlt 24 óra külpolitikai eseményei
______t - c - l í» i i 1 »1 • '' * / 1 •/ 1
Olaszország
Az o''a-sz demokrat-ilíus népi arcvonal á''landó növekedése mutatja, hogy az olasz népnek Qgyre azóta— «ebb tömegei fordulnak oí dd Gas-peri miniszterelnöknek jiz amorikai fm;eriaistákat támogató politikájútól. I)e Gasperi pártjának, a ívo-í^ztóny a) demokrata tártnak több jezötóséa: - tagja be jelentette, frqgy ök is a párt jebntós részével együtt «^yütt akarnak harcolni a népi arc-nmallai a demokratikus és íügget- . fen Olaszországért. A kormányban résztvevő köztársasági párt cgv csoportja uj pártot alakított csatlakozóit a demokratikus népi arcvonalhoz.
Némefortíáíí
Bizon iában (Németország angol-arr.erikai öiczot-V) ma hajnalban i> millió munkás lé]«tt- sztrájkba az ¿''e Imi szór fejadagok csökkentése miatt. A 24 órás tiltakozó sztrájk-¡Kw Hamburg, Stuttgart, Hannover v-p minden nagyobb ipari központ
munkásai csatlakoznak.
■ • ^
S*ovJ»tunt6 x
Ma hozták nyilvánosságra a Szovjetunió 19-18. évi költségvetését. A költségvetésnek két jellemző von»-ml, hogy a fegyveres erő fenntarlú-nara Gt> miHiara rubelt fordítanak, íakkOt, ''luitikui kulturális cé-iokra 11G milliárd rubelt szánnak. A katonai kiadások a költségvetésnek 17 százalékát teszik ki, szemben • mull- év 18.4 százalékával,, ftzzei szemben az Egyesült Államok kiadásainak 80 százalékát forditja katonai kiadásokra. Mindez ü/Jnsérthetotlenül bizonyítja a Szovjetunió békopolitik^játrA másik ■ jellemző adat az, hogy a költségvetés legnagyobb részét, 149 milliárd rubel összogot a né])gazdaságok felépítésé ne i''orditják, . *-•
A moszkvai rádió Sztálingrád visz-«zavéto-''ének ¡3-ik évfordulója alkal-. mából méltatta ennek az óriási küz-'' ''djéteiimpk a jelentőségét. 16 hónapig rartolt a harc, amely eldöntötte a második világháború ^orsát. A fel-szabaditási harcot 300.000 főnyi né-met hadsereg ellen''folytatták. "Ennek a hadseregnek kétharmad része megsemmisültt, egyharmad része fogságba került. Most is hasonló szeilemi küzdelem-folyik- az egéez viláaon a demokrácia és az imoeria-Íiísmus között. '' Azok a'' demokratikus országok, amelyek függetlenségükért harcolnak, " Sztálingrádban látják a példát, hogyan-kell héeie-'' fcen küzdeni és győzelmet aratni.
Az Egyesült Államok külügyminisztériuma e látásit ja azt g szovjet jegyzéket, amely tiltakozik az ellen, hogy az amerikai hadibajók, meg-uzsegve az olasz békeszerződést, olasz
kikötőkben horgonyoznak. «
Groza román miniszterelnök" és A na Pauker külügyminiszter Mobz-. krába utaztak^ .ahol Molotov külügyminiszterrel tárgyalnak a Szovjetunióval kötendő kölcsönös barátsági és segélynyújtási egyezmény megkötéséről.
Franelaorazág
'' Párisi jelentés szerint a -frank dcmlvációjára onfjpodélyotfott szabad ''¿»riaapiae megnyitása'' előrelátható-fejs a dollár emelkodésévöl ús n
fontsterling ujabb esésével járt. Ez is bebizonyította, hogy- ezekből az intézkedésekből közvetlenül csak az amerikai nagytőkéseknek van haszna. A szabad devizapiacon, amely hétfőn mindössze 45 percig volt nyitva, a doHár árfolyama a meghatározott 214 frankról 311 frankra emelkedett. Ugyanakkor Párisban a dollárral együtt 45 százalékkal emelkedett a hus ára.
&
A köztársaság kikiáltásának második évfordulóját- a külföldi magyarok bensőségesen ünnepelték meg.

tranciaorseágban a denxokiatikus niagyaiek szövetsége rendezett Páris egyik legnagyobb nangversanytermé-''^n nagysikerű ünnepséget, amelyen toklrüíföldi és hivatalos sBemélyiség vett részt. Az ünnepély alkalmat fdott a magyarok és a velük rokonszenvező franciák találkoz&sára. A diplomáciai testületek vezetői közül oit volt Bogomoíov párisi szovjet nagykövet,, továbbá Bulgária,- >''lto-mania, Jugoszlávia, Lengyelország párisi követe, továbbá a francia kül-ügynüniszfcérium képviselői. Szabó / oltún párisi követsegi ¿ulturattasé t iszédébon kiemelte a francia forradalom hatásait a magyar forradalom tiedmónyeinek kivivására.
Dobi Istv&ií •: •
Magyarország szilárdan a népi demokrácia útjára lépett
A bolgár hazafias arcvonal szófiai kongresszusának hétfőn délutáni Qlésén a magyar delegáció nevében DoWi István szálait fel. Mi testvér-mozgalomnak tekintjük a hazafias arcvonalat és tanulni akarunk tőle, mert azt akarjuk, hogy a magyar faggattam égi front hasonlóképen mozgat« ereje legyen a népi demokráciának.
Mint a hazafias arcvonú/ Bulgár/óban, most már mi is hfíiáro-zottan és büszkén jelenthetjük ki, hogy Magyarország szilárdan a népi demokrácia útjára lépett.
Nincs az sz erő sem belföldi, sem külföldi vonatkozásban, amely erről az útról letérlthetna bennünket, annál )% Inkább, mert Magyarországon is megbukott a (tépek szabadsaga eiien túró afarsnali- terv. A tiazatias arcvonal u] programjának elfogsdása hozzájárul a bulgáriai népi demokráola magerősödéséhez. Magyarország ezzel a népi demokráciával és valamennyi békeszerető néppel együtt minden erőfeszítéssel folytatja a küzdelmet a nyugati imperialisták háborús uszitólval szemben. >
A kongresszuson Dimitrov bolgár miniszterelnök mondott nagy beszé» dét. Élés szavakkai emlékezett meg az amerikai Imperialistákról, akik uj formában ékarják életre kelteni a némít fas''zmust és a nemzetközi reakciót. Ezután a békét akaró nemetek táborának rendkívüli megerősödéséről beszélt.
, Megemlítette, hogy több ország, igy kőztük Magyarország, kiszabadult az Imperializmus öleléséből és saját kezébe vette
sorsának Intézését.
A béke, a- daaokrásia és a szocializmus seregeinek -hnfalmas összefogásával az uj Imperialista támadás hatalmas j. vereséget szeaved. Nagy segítsél ebben, hogy a 9 kommunista ország pártjainak értekezletén elhatározták a béke erűnek összefogását, amelyek ha komolyan össze-fognak, az amerikai imperialista és kapitalista rendszer pusztulásra van Ítélve. ''
II magvar szakszervezetek élesen utasították el a frandia szakadár szakszervezet kérését
Budapest jelenti
A belügyminiszter rendeletérj 356 internáltat szabadon engedtek.
A köztársaság kikiáltásának! második évfordulója alkalmából! Rajk László belügyminiszter rení deletére a délbudai intiernálótáborból 356 internált személynek az internálását-oldották fel. A*-, szabadon engedettek szómbaton, délhen elhagyták az internálólá. bort. •
Bécsben letsrtéztatták Gömbös unokaönc8Bt
'' A francia szakszervezeti szö-vetségtől elszakadt uj -francia szakszervezeti közipont a Foroe Ouvrier felkérte a magyar szakszervezeti tanácsot, hogy kiadványaikat és értesüléseiket rendszeresen cseréljék> ki egymással.
A Magyar Szakszervezeti Szövetség közölte, hogy az osztály öntudatos . magyar szervezett munkásság számára a munkás osztály egysége '' az egyetlen járható ut és azek, akik az egység ^ ellen vétenek, árulói a munkásosztály nagy csa-• löd jónak.
A magyar szakszervezetek tiU tükoznak még annak fel tevése el. len is,-hogy kapcsolatot létesítsenek a -Porcé Ouvrier-el, ;uue-lyet az amerikai nagylőkésekí'' faltörő kosinak szántan a mun-. kásosztály arcvonala eljen és a szakszervezeti NilágszöNietSég el.
len., A magyar szakszer*ezeli tanács határozottan visszautasítja! az ajánlatot és kérte a Forceí Ouvriert'', hogy kimélje meg külJ deményeitöl is a magyar szak-1, szervezeteket.
Elutazott a lengyel kormányküldöttség
A lengyel kormányküldöttség tegnap elutazólt Budapestről. A> Keléti pályaudvaron ünnepélye^ búcsúztatás volt. Skrzeszevszkil Staniszlav lengyel kultuszminiszj ter megköszönje í)rtutay Gyula^ miniszternek a budapesti fogad. ,-tatást és a magyaros vendégszeretetet. ürtutay Gyula meleg sza. vakkal búcsúzott a lengyel kormánydelegáció tagjaitól A len4 gyei vendégeket Alexils. (iyör^ kuHuszáliamtilkúr vezetésével magyar delegáció kisérte a szobi határállomásig,
Az osztrák komüramista párti központi lapjának, a Yolksstim-tne-nek jelentése szerint Bécsbeii letartóztatták Gömbös Ferencet,} a volt magyar minisztei-elnökl luiokaöcc^él A Lap szerint a( nyomozás során niegállapitoiVik hogy Gömbös hamis ig;izo:.óu''a_ tok segítségével i.z amerikaiakí '' javára kémkedett.
Önrablássaf akarta leplezni sikkasz--tasát egy pénzbeszedö -
IRejtélyes rablótámadás tör. Léut a napokban Budapesten. ^ Egy ismeretlen útonálló fénye** nappal lelőtte Szabó III. í.ász-lóCaz Elektromos Müvek penz-beszedüjél. és a nála lévő pénzt elrabolta. Az eset gyanús volt a: rendőrségnek és — mint most[ beigazolódott — a gyanú alapo^ volt. Kiderült, hogy Szabó rta-gyobb összeget sikkasztott és ezt! akarta palástolni a rablótámadás meséjével. Egy barátját béreik1 fel arra, hogy óvatosan* ugy hogy komoly Baja ne essék, »lőjje le... Mindkettőjüket letartóztatták.
Emléktábla az eilenáló papnak
Kálló Ferenc tábori lelkészi-az ellenállási mozgalom egyii< szer ező j ét 1914 o kló berébei^ megölték a németek. A hőslelkw1 '' pap emjékét megörökitelték és, emléktábláját legnap leplezte lei a köztársasági elnök képviseletében Mihályit Ernő miniszter, aki méltatta Kálló Ferenc érdemeit.
6erö Ernő uj vasutat avatott fel
Gerő Ernő közlekedésügyi miniszter tegnap avatta fel a Bé--késsámson és Tótkomlós közöt''H épült 12 kilóméter hosszú .vasutvonalat, amellyel a két községi bekapcsolódott az ország vasúthálózatába. Gerő miniszter avatás alkalmából ünnepi beszédet mondott^ amelyben kihang-í súlyozta az. újjáépítés eddigi'' eredményeit. '' ,
Amnesztia a váci fegyházban
Dr Hajdú Gyula igazságügyi] államtitkár vezetésével az igaz-si''igügyminisztérium repülőbi-zotlsága kiszállt a váci fegyház-í ba, ahol 60 politikai elitéltneki főként kis nyilasoknak és volks. bundisláknak üfó''ét Vizsgálta felül. Ezek közül.18 egyén ama neszt iát kapott. """
ZALA
"194S. február 4.
Gerő Ernő:
Ma több hajónk van, mlrit 1938-ban
A hajósok szakszerveze országos kongresszusán Gerő Kr| nő közlekedésügyi miniszter mondott üdvözlő .beszédei. Ká-mulalolt. hogy egyesek a Itelsza. baduUís után azt moadiflk, nincs! szükség magyar hajósokra, kössünk valanielv más állammal szerződési., Akkor én azt mond. , tani, szegények és elhagyottak! vagyunk, de a nemzel jövőjét ési boldogulását nem bocsátjuk áruj ba. Munkába kezdtünk és ma több hajónk van. mint lífytf.baiii volt.
Változatlanul azon az állásponton* ..vagyunk, hogy a dunai kérdésben iávpli hatalmak beavatkozását, ez elsősorban a dunai államok kötős Ugye.
Felszólalt a kongresszuson Dunai hajósok és kikötő munkások szakszervezetének elnöke, Elmondotta, hogy Romániában . létrejött á legszorosabb munkás, egység, és a megalakult egységes munkáspárt február 15-én kez-( di meg hivatalosan a munkát Ezt az egyesülési a munkástömegek akarata szentesíti.
A város nem tudott megállapodni
a vott internálótábor megvétele ügyében,
A Zata pénteki számában közölte, liogy a volt internálótábor megvétele ügyében a ''árosl<íxó&eket tett, ame-lyek folyamányaként Varga- Jenő hitbozomáiiyi gondnok és dr. And-ráskay Jenő hitbizományi jogtanácsos Nagykanizsára érkeznék, hogy az eladás kérdését Varga József polgármesterrel letárgyalják.
A tárgyalások, amelyekot tegnap folytattak le, pillanatnyi''»,? nem vezettek eredményre, mért á hitbizományi képviselők, Varga Jenő és dr. Andráskav arra az álláspontra helyezkedtek, hogy az ingatlanért any-nyit kell kapniok, amennyire azt a vacivondézsma szempontjából ázt az állam értékelte. Ez iw ö$szojr 250.00Q forint,
A tárgva-lá3ok során az összeget ''202.000 forintra mérsékelték, amit azonban a város akceptálni nem tudott, mert. a szakcmberekv ogvbo-hangz-) véleménye szerint az ingatlannak Nagykanizsán 158.000 forint/ a legfelsőbb forgalmi értéke.
A polgármester kijelentette, reméli, nogy ezért az összegért a volt internálotáboi-fc a- város majd meg tudja vásárolni.
A teljes siker jegyében zajlott íe a MAORT-dalárda és zenekar hangversenye
Nagykanizsa művészeti életéi ben mindig jelentős esemény a; MAÓRT dalárdájának v.agy" zenekarának szereplése. Kétszeresen jelentős esemény volt ezért <a két együtfeá közös hangverse- • ¡nye, amelyül a Magyar Kötelmid-; nista Pártban rendeztek.
Az énekka r N euw ach: R égi dalocskáját, - Lányi: Munkás Himnuszát, dr. Horváth: Népdalegyvelegét és Bárdos: Jóked.U vü dallamok c.-szerzeményét ad-» ta elő.
w "komoly számokkal
lépett a Közönség elé és Mozarti Haydn és Kodály klasszikusai* gyönyörű zenéjét szólaltatta mos) Enge János kitűnő vezénylésévé A magasszinvonalu hangver. seny után hajnalig tartó tán« volt, |
Gyalázatos gazdasági bűncselekmények sorozatát kiivette el két szövetkezeti vezető Keszthelyen
A budapesti Gazdasági Rendőrség lefülelte őket. Munkásbiróság elé kerülnek
Nagyarányú gazdasági bűncselekményről rántották le a''leplet a bu-dajxj''sti Gli tagjai Keszthelyen,.moly írek. elkövetői a Georgieon Földműves Szövetkezet vezetői dr. Csiszár János, és Szendrődi Flórián. Jázend-í''ői már « felszabadulás után sok-Bzor korült összetűzésbe Keszthely hivatalos köroivoi. A feltűnési viwsz-koletségbon és pénz imádatban szenvedő oml>orn..''k hangoskodásaival kikerült- l)cférkőznie a volt hercegi kortészstlx), majd ezt teljesen lezül-leszlve bekerült a UFOSZ titkári székéhe és az uj gazdák érdekeit képviselő Georgieon Földműves Szö-• ve t kez ?t iyaz.^a tóságába.
Manipulációiban méltó társra Akadt clr. .Csiszár Jánosban,, aki &?, elmúlt nyilas éra alutt többször együttműködött a szélsőjobboldali elemekkel. Hirhodt volt erőszakos ingatlanüzleteiről is. Az íntcrnáló-táborlxM való szabadulása után Szendrődi segítségével bekerült a szövetkezethoz, ahl>i most som tagadta mea" magjU. A szövetkezetnél Csiszár 1.000, Szendrődi,.közel 2000 forintot kapott havonta. Azonban ők ennyivel nem elégedtek meg, hanem feketéztek, loptak, csaltak, hamisítottak és ahol'' csak teliették mindenütt i becsapták a kisembereket és a magyar államot.
A szövetkezetnek ''70 vaggon gabonát kellett a földadóban és beszolgáltatás cimón leszállítani.
Csiszár és Szendrődi azöntfan külön napszámosokat fogadtak fel, akik kocs/számra hordták a homokot és a vizet, hogy a colgozóknak szál/l- ■ tandó gabonát ezzel megkeverjék. Ugyanezt tették a beszolgáltatási napraforgóval Is, amely a nedvesség . i folytán hamar megrohadt.
c''siszárek ezzof nem törődte nekik csak az volt a fontos, hogy a honioknak és a viznek súlyából nyert gabonát saját részükre megtartsák és azt 180—20CT"forintos áron ''szemérmetlenül el feketézzék. így mintegy 3 vaggon gabonát loptok el a közellátás elől és használták fal sa-'' ját- harácsolásukra. A gazdasági rendőrség tagiai Így is 40 mázsa hiányt fedeztek fol, amit vaTószinü-íeg szintén elfokoiéztok. /''
/ Szemérmotlenségükben és merészségükben odáig mentek, hogy a falusi gabonagyűjtő bizományosokat is
Angol katonák tiltakozása a görögországi terror ellen
/ A Görögország demokratizálására alakult liga öt volt brit százados és tizenhat közkatona jegyzőkönyvbe foglalt vallomását tette közé Londonban. A ka-í tonák valamennyien a görögor.; szági angol csajkátok köteléké, ben szolgáltak. A nyilatkozati aláíróinak egyike, Tcobads százados 1945-ben Athénben még a szabadságharcosok ellen harcolt, egy másik ,aláiró. V. .0. Whitei pilóta pedig 1946. decemberében[ ''rövid ideig a szabadságharcosok^ fogságában volt. A nyllatkozaí a[--következőket mondja: »Mini Görögországban szolgálatot íeljcsi-.''•tett brit katonák, szemtanúi vol-
^abonaliamigitásra ösztökélték.
A kormány műtrágya akciójával som értettek egyett Csiszárék, mórt a gazdák részem ogy ójri hitelre adott 27 forintos mázsánkénti ár helyett, a rájuk bizott 5 vaggon. mü-t lágyát csak készpénz ollonulxm H2-;>f> forintos árban adták el a gazdáknak. A különbözetet tormészeta-í-en ügyesen kamatoz tat tálc saját céljaikra. Mögazoneztók a ''azöret-kezet- részére a toxtiblosztási mogbi-zatást és tekintetből arra, hogy a szfhxjtkczotnek nom volt pónzo, hamis néven csendestársat vottók a textilakcióhoz. A hamis név mögött természeten Szendrődi JÍ* Csiszár rejtőzött. A textilt ajtn u<lták el jogyrj a GF által megállapított "ha-tósági^" áron, hanem annak», aki töb-bet fizetett.
A nyomozás során több tanú l>e-inutátott ol>an számlát, amelynél az áii értéke csak 290 forintot tett volna ki, de ezért Csiszárék 840 forintot fizettek. - í*
A buzakötvén.Mokot sem hagyták ki bűnös üzehnoikből. Ezeket a kötvényeket, mint ismeretes, a- kor-m(tny .még 1946-ban bocsátotta ki, hogy ezzei fizethetik ki a gazdák 194''7-ben az adóukat. Eny ilyen k(")tvénynek aí ára 80 forint volt. összevásárolták a JcötVényeköt Csi-'' szárék azoktól a gazdáktól,''akiknek adótartozásuk nom volt 25—80 forintért- és a szövetkezet pénztárában 50—60 forintos árban számoltak eL Ezzel nemcsak a szövetkezetet ká-rositották .meg, hanem azokat a gazdákat Js, akiknek a kötvényei megmaradtak.
Ez csak néhány kiragadott eset abból a bűnhalmazul, amit éz JV két lelkiismeretlen kufár á köz kárát-» elkövetett. Csiszár és Szendrődi ellon egyébként tovább folyik a nyomozás/ ''l''öbb tisztázatlan kérdés vár még kiderítésre. 1 Rejtélyes a/b. hogy a szöTOtkezet revizorai két éven ko-lesztül hogyan találhatták rendbe • a szövetkezet könyveit és hogyan állapithatták még azt, hogy a szövetkezet ügyvitelében nem" történtük visszajiéí-ek. Nyomozás folyik a ba-kancs-akciólMin elkövetett csalások ügyébon is.
Az ügy véglosjjes kikoritése után munkásbíróság elé korülnek.
lünk a monarcho-fasiszlák ke-'' gj''etienkedéseinek és ^a'' politikai; szabadság teljes-elnyomatásának Ugyanakkor felismerheftükí hog'' a Görögország mai helyzetéért nagy mértékben a brit amerikai kormány politikája a! liibás. E kormányok beavatkozása a görög belügyekben bátorig tást jelent a fasisztáknak és még! akadályozza a görög népet abban,- hogy szabadon válasszal meg vezetőit.« ,
A nyilatkozat aláirói a memorandum ,végén követelik a britl kormánytól, vonja vissza mé^ Görögországban lévó^csapatait ésí I>oIilikai, valamint gazdasági vonalon is szüntesjse be a görög fasizmus támogatását.
~ ÉRTESÍTEM az igen tisztelt köBönséget, hogy
< Eternit
pala és burkoló lemea íálam állandéan kapható.
VALLALOK eternit pult burkolást, mely által hentes ós füszorüzl3t pultok tisztán tarthatók. Fürdőszobák,
den egyebb burkolást vallalok. pala, kátrány papir ¡»vonását.
Slim pár,í0^,t k-r Vidéki József
pala« ót os«répf«dö mssttr, P»t0fl-ut 11.
FELHÍVOM az Épitők figyelmét, hogy- nálam 40x40-es »Eternit« pala'' kapható. Vagy érdeklődésre bo-szerzom. Mindennemű utómunkák
Halálfa gázolt egy embert a szombathelyi vonat
(Lapzárta után). Kedden délbon az Ady Endre-utcai vasúti átjárónál a '' szombathelyi vonat elgázolt egv embert, aki nvömban szörn>"3t halt, "...
.A közigazgatási tisztviselők feladatairól tartott előadást Szegedi Andor az MKP zal''amegyti titkára
r.rdekes előadás hangzott «lJ Zalttegcrsze^jen a vármegyeháza-nagyU''iMiébcMi. A/. MKP rendezésében, a közigazgatási lis^lvise-lök részére, külön értelmiségit ankétot hívtak össze, ahol Sze~ gecii Andorinegyei titkár ászéit. Előadásában rá mutatói azokra a, körűIményekre,.amelyek szüksé-gessé tettek á közigazgatási tisztviselők niunkukörénefc bizonyos mervu átszervezéséi, és megváltó zt a i ás át.. trclekesen vitágitetiai meg az előadó azokat, a felada-• tokát, amelyeket a mai rendszerben hivatalt belöltő közigazgatá-'' Vi reform megvalósul, módosilái sokra szol''ul a tisztviselők gyakorlati feladatköre és az idők szavának megfelelően kell a nép • ügyeit kezelni. ^.
Tudnia kell. minden hivatalt betöltő egyénnek, hogy a nép érdekeinek szem elöti tartása a fontos mindenek eiétL Összhangban -kell dolgoznia a hatóságoknak és hivataloknak a felekkel t és mindig azt kéil figyelembe venni, hogy az ügyfelek érdeke fonfosabb minden birokr áciánál.
Az általános tetszést keltő elö_ adáshoz elsőnek Bencsik István főispán szólt hozzá, aki köszönetet mondott az egybehívott értekezletéi''!, ami kétségtelenül nagy jelentőségű, már csakazér^ is. inert alkalmai nyújt a közvetlen megbeszélésekre. Ezutáni azt fejtegette, hogy nagy figyelemmel kell lenni a parasztság és általában a mezőgazdasági munkások érdekeinek megóvására, meri jó közigazgatni csak^ ugy lehet, ha egyellen osztály vagy népréteg sincs háttér be szon ritva *
Ezután dr Mikula Szigfrid Zalaegerszeg város polgármestere a tisztviselőt* érdekeiért szállott'' sikra. Maga is vallja, hogy n.maii időkben csak az tölthet be hivatalt, aki átérzi a demokrácia) szempontjait és működésébe ér. fényesíti is/TZokat. Ezzel szem-ben"megértést kér a lisztviselők-•kel szemben, akik csakis ugvj tudnak eredményes munkát végezni, ha látják, hogy megértéssel és bizalommial viseltetnek iráJ, nyukban. A közigazgatási tisztviselők helyzete, a többi tisztviselővel szemben miég ma is mostoha, mert a most életbeléptetett státus rendezés .sem biztosítja számukra azt az életlehetőségei, amelyre feltétlenül szükségük lenne ahhoz, hogy csupán hivatásuknak élő, anyagi gondoktól mentesíteti tisztviselők lehessenek. Kérte, hogy az állam teher^ bírásához mérten, legyenek segítségükre a közigazgatási tiszt viselőknek jogos követeléseik el-
- érésében.
— Siijoruan bBntetik a „fíkete'''' sertésváqókat
A budapesti gazdasági rendőrség közegei inegérkoztok a megyébe, a hol szigorúan ellenőrzik azokat, akik sertést vágnak, A nyomozó export munkája közlőn máris több visszaélésié akadt. A fokotén rágók ellen mégindul az eljárás.
íí)tS. cbruár 4.
ZALA

Kérdés: Miért nem lobogózták f«l a Köztársaság kl-, V kiáltásénak évforduló ján a Törvényházat?
fele!-.:!: Mert nincs zászló!
A Zala tegnapi számában több; panaszos leVél alapján cikket irl, amelvben megeinililetle. hogv a, köztársaság évfordulója alkalmából több középületet nem/obo-«>óztak fel. közöttük a törvényszék házát sem. A Zala eikkirú ja elkövette azt a hibát, hogy, nem kérdene mieg az illető fó-rumokat a fel lobogózás elmaradásáról. 1
Ma ebben az ügybon kérdést, intéztünk dr. 11 mim Ernő tör-vénvszóki elnökhöz, aki kijelen. Uil''<% hogy ji/.érl mnnidt el « Pel-, lobogózás,
''mert a törvényszéknek nina l$bo-•flója és az Igazság ügy min tszté rium erre a télra, legalább h eddig nem volt hajlandó mtgftlelő összeget kiutalni. - ■ •
törvényszék elnöke niég-uzt is kijelentette, hogy nemcsak la-,-bogóra. de papírra sem utalnak kj megfelelő összeget, ugy hogy ha ez a helyzet meg nem változik. törvényszék kénytelen lesz. papirhiánv miatt működését erősen korlátozni, vagy talán be is szűntetni.
A Zala ezúton felhívja az igaz-ságíigymini sztériu m figyelmén • hogy a törvényszék elnöke által megejn ietl jogos panaszokat "ka. ladéktalanui orvosolják, mert egyrészt a közvélemény, amely,.. csak azt látja, hogy nincs fellobogózva a törvényszék "épülete, hajlamos arra, — mint azt a Za''£ Iához érkezett levie''ek is mutatják •—. hogy magát a negatív^ •tényt ro-szindulalnalí ínrnősuse, holott, mini azt a. törvé''nyszék, elnökének nyilatkozatából kitűnik, erről szó sincs. Dr Ru#in r.ruö törvényszéki elnök még kii'' jelenleHie mu1i katársitpk előtt,
ho,gy a Zaja cikkét megfelelő ki. sér/í .okmánnyal, felterjeszti az '' iya/.sóKÜgymi 11 iszterhez azzal a lu''reléimnél, hogy. a hiányokat iiitiadékUilamil pótolják;,
Kövldiien megalakul a nagykanlml városrendezési él vároifejlüiitéal bizottság
Kimoritóan foglalkoztunk lapunk tegnapi számában uzzul a Viit''oswn-dezési értekezlettel, amelyen dr, Hönsch Lá&zló minisztori tanácsos tartott .igen érdekes előadást a városrendezés aU^pvető problémáiról. Megirtuk, hogy az előadást vita követte, amelyről1, azonban mar nem tudtunk beszámolni.
Az értekezlet résztvevői a }>olgár-ínester indítványára megegvezteüi. abban, hogy a legrövidebb időn belül.. megalakítják a városrendezési és yá-1 «sfejlesztési bizottságot, amelynek az lesz a rendel tetése/i hogy a városrendezéssel kapcsolatban'' terveket . dolgozzon ki és terjessze azokat-a varos) képviselőtestület elé.
Elhatározták azt is, hogv az Országos Földbirtokrendező Tanácsnál-eljárnak, hogy elutasító" végzést hozzon . a fellebbezési ügyekben, mart a városnak szüksége lesz a kis^iá-to-tott földekre, hogy roegfeleicenKár-talanitsák azokat, akiktől földet vettek el a városnendezéssel kapcsolatban. ''
— Hadifogoly est
A Volt Hadifogoly Bajtársi Szövetség nagykanizsai cögportja 1948 február 8~án 8 órai kezdettel, műsoros Táncestélyt rendez az Iparoskor nagytermében. Mindenkit eeeretettoi vár a Itendcefcég.
Ami az alispán nyilatkozatábú I kimaradt
• A Zala jiyiuár ''27-i számában ok-kot közült, amolyben mogirta, hogy u nagykanizsai törvényszék «njtóbiró-sága Windisch DAntw volt polgár-mustor felj jbnt''MtHüJotúr^MvItu <vzt a sajtói eit, unioíyiM okot. u Zalai Vllátt08«á''/ eimü ,(apban 1017. augusztus í)(J-Ym megjok-nt cikk mzoI-gál tatait, Kblien n cikkl>.<n nu''gir-ták, hogy Dávid .Júuom alispán egy, a vúluBZlúsok előtt Got«én nv„y.tar-tott boszédélxm WinditK-h iJóncs volt- nagykanizsai polgármesterről a . következő nyilatkozatot tette:
»yindischot azért kellett kizárni a Szociáldemokrata Pártból, inert becstelen volt«. A cikk irója hozzátette, hogy a hallgatóság általjines megnyugvással hallgatta e súlyos szavakat.
A Zala cikkére, amely Csupán - a tárgy áfásokon elhangzott tényeket rögzítette le, a »Zalai Világosság« vasárnapi számában nyilatkozott Dávid János alispán, amely nyilatkozatában lapunkat ülteti a vádlottak l&díjára azért, mert olyan bátrak voltunk, hogy egy nyilvános táiv gyalásí: és- amiik következménye-képen egy bocsánatkérő nyilatkozatot leközöltünk. Az alispán ur csodálkozik a Zalán, hogy Windisch Dé-; nes személyével mint nagy üggyel foglalkozik és annak a kívánságának ad kifejezést, hogy - jó lenne,'' ha WincVisch minél előbb elmenne Nagykanizsáról és nem nyugtalanítaná a dolgozó munkásságot. Végül tiltakozik az ellon, hogv. báírki is bocsánatot kérjen Windis''chtől az ó nevében, mert- mint kijelenti, gel-sei beszédének minden kitételét fenn tartja. , •
Mindenekelőtt ténvkónt állapítjuk meg, hogy sem rövid cikkünk, kero-tóbon, Retu a lapunkban nwgjoknt nyílttéri ''«ajnálkozó nyilatkozatban az 11I ispán novélwn wnkl bocsánatot nom kélt''Windisch Dénestől, igy hát nyitott kaput dönget az alispán ur, amikor kijelenti, hogy »Nikit som hatalmazott fol. hogv no véljen mogkttwssj WíihIíhcIi DúilamI,
Ami « nyilatkozattuk axi a téuót IIlé ti, hogy ml Windltch Dénes no-mélyével mint nagy üggytl foglalkozunk, kijelentjük, hogy Windisch Dénes, mint a Szociáldemokrata Párt delegált polgármestere, az alispán ur ''impériuma alatt városunk első polgáraként közel egy esztendeig működött, vitte ennek a városnak az ügyeit és igy elsőrendű közüggyé vilt a személye különösen akkor, ha az alispán ur állításai beigazolódnak és Windisch Dénes becsteienségeketkövetett ei.
Mi annak idején, amikor Windisch Dénest a zalaegerszegi politikai lend őrség Farkas József akkori megyei főkapitány parancsára előállította, nagy cikkben -foglalkoztunk ezzel"á kérdéssel. A cikk azonban soh^m jelenhetett meg, mert .Budapestről-ugyszólván órák alatt Nagykanizsán termett Vámöfe László, az „azóta a Szociáldemokrata Pártból kizárt központi megbízott és cikkünket minden tiltakozásunk ellenére, kivetette a lapból,- ugy, hogy az sohasem kerülhetett olvasóink, így a közvélemény eLéf- •'' "
A Windisch Dénes ügyről annak idején sem a zalaegerszegi politikai •osztály, sem a megyei főkapitányság közlést nem adott ld, csqpan ani^''it, hogy Windisch Dénes ellen Bulyos vallomások hangzottak el, amelyekot azonban a nyomozás érdekében a sajtóval nom közölhetnek.
Ezt a.fényt annak Idején Zala le ia közölte ós megírta, hogy amennyiben a polgármester véteti « köz>rd«k ellen, ugy a legsúlyosabb büntetés kiszabása Is kevés, mert nameuk a közérdeket, hanem « fiatal demokráciába vetett hitet is sitlyosan megártotta,
A legnagyobb csodálkozásunkra azonban az iratok, ahelyett, hogy az Illetékes (htfész kezébe kerültek volna, az igazságügyin misztériumba kérettek foí, ahol hosszú idők mozilu-''átlunul feküdtek, mi& vé^űl egv év elmultával a nagykanizsai állam ügyészséghoz küldték meg azokat. Ezökbon.az ügyészséghez visszakerült iratokban azonban, ellentétben a megyei főkapitány nyilatkozatával, egyetlen olyan vallomásnak a jegyzőkönyve sem volt,* amely lehetővé tette volná, hogy Windisch Dénessel szemben, vádat emeljenek és lefolytassák ellene a birói eljárást.
■Ezek után a következő kérdéseket t&szük fel az alispán urnák :
Ha. a gelsei beszédében megemlített becstelenségek fennállanak egy olyan közhivataüiokkul szemben, aki közvetlenül" az alispán ur hatáskö-ie alá tartozott, akkor hogy Jbhet az, hog}- a nagykanizsai ügyészség Jíénytelen , volt az iratok alapján i megszüntető vágz^t hozni ?
* Hogy - lehet az, hogy Lenkovits ^Józser,'' aki csupán leírta .azt, amit az alispán ur mondott, kénytelen volt, mielőtt súlyos,büntetése szabtak volna ki rá, miután bizonyítani semmit sem tudott — nyilvánosan megkövetni Windisch Denost ?
Hog lehet az, hogy onnok az embernek, akit felkértek a cikk megírására, — amikor bajba »került, nom mentek a kezükben lévő bizonyítékokkal segítségért Miéit nom áluulályozták meg, hogy az az om-l.or, aki uz ulisrmn ur szerint- becH-tolonsóüokot ko''ütott -el, cK''gtútell kapjon ?
Ugy véljük, hogy ez elsőrendű kő-temssége lett volna ugy az alispán urnák, aki u botzédat tartotta, mint annak az újságnak, aki azt lekü-zöita,
Hogy lehet az, hogy a pillanatnyilag még büntetlen előélet Cl, nagykanizsai illetőségű Windisch lpénest az alispán ur szolid formában bár, de eltanácsolja Nagykanizsáról azzá! az indokolással, hogy nyugtaJa-nitja a nagykanizsai dolgozóicat ?
11a ez igy van — és bizonyára '' igy van, mert az alispán ur állítja — miért nem indított nyomban eljárást az alispán ur Windisch Dénes ellen, hogy megakadályozza ót-olyan cselekniénvben, amit a Köztársaság védelméről szóló törvények szigorúan büntetnek ? .
Reméljük, hogy'' ezekre a kérdésekre ''adott válaszában az alispán jn* tisztázza majd ezt a kérdést. Előre .is.-kijelentjük, hogy lapunk.minden téren segítséget kíván nyújtani alispán urnák, nogy Nagykanizsa közvéleménye volt polgármestere ügyében tisztán láthasson. De abban is, hogy ha a város volt'' polgármestere becstelenséget követett el, -vagy nyűg talanitja a nagykanizsai dolgozókat, sürgősen eltűnjön a közéletből. Híz közös feladata, és''közös kötelességé mindazoknakrakik a magyar demokrácia sorsát szivükön viselik. .
ÍQBpekclóB gyógyszertár
Febr. 2-áa: „tgazaég" gyógyszertár . F6-ut 12.
hírek
Napirend:
Február 4, s:erda. Róm. kat. Korzikai ftndrós püspök. Prot. RácbeJ. üjqörög Izidor. - * ~
188H K. Vorosüor, a Vörös Hadsereg marsalijónak születése.
1912 Sz réjk és tűntelés Magyarországon a vá''asztójogon.
— A polgármester Budapesten
Varga József polgármester ma délután a Tervhivatal meghívására Budapestre utazott, hogv Nagvka-nizsa 3 éves tervét a TorvhivatallaJ lotúrgyniUinsH.i, A nolgáinK^tei- u hót végén jön yÍHsza Nn,'',''ykaniz8ára.
— UJ városi föj^yyzü ZalaeRersze^eii
A bolügynunisztor dr, Bérezi Bán-dor Post vávmo«yéh,7, b-josztetttlsz/n viselőt szolgálat t''-teli-o városához, vái-oui fói(u?vz<51tónt, lci-ftndólto. Bérezi dr„ aki uz* MKP tagja, már meg is érkezett ui azélt-helyéie és elfoglalta hivatalát,
— Kitüntetett zalai^ rendőrük
A rendőrség fennállásának három éves jubileuma alkalmáibó a belügyminiszter több kiváló zalai rendőrinek a »Közbiztonsági Szolgálati Jelvényt«-adományozta. A kitüntetett rendőrtisztek és rendőrök a napokban személyesen vették át kitüntetésüket a belügyminisztériumban.,,
— Farsangi muzsika
A Szent Imre Kórus febr. 7-éa 7 órai kezdettel- fendezi szokásos farsangi műsoros táncestjét a gimnázium tornatermében. Ezúttal — a műsor keretében — régi, felejthetetlen operettek vidám részletei kerülnek bemutatásra zenekari kisóret-••tel. A kiváló rendezéseiről ismert énekkar most is nagy érdeklődésre tarthat számot. •
— Petőfi-est
A Magyar Nők Demokratikus Szövetsége február 3-án, kedden ee-te 8 órai kezdettel az Iparoskor nagytermében »Petőfi« estet rendez az árvízkárosultak megsegítésére a következő műsorral: 1. Udvözléa : Németh í.ászlóné. 2. Maort-dalár-da. 8! XIX. század költőihez. Szavalja : Ginig! László MADISz mo-gyoi titkár, 4. Ünnepi beszéd : dr. Pillér László koi''cekecbhni isk. ta», Köz rom üköd ik Zavzonnó ^zemgvör-gyi .Mária,5, línokol G, Pók Anny, Ü, Szaval: IX, határvadiwn. 7, Magyar tánc ; Makó Ica,és Vass Gv, a gimnázium szólóti^neos .párju. V. línekol ! 0, Pók Anny, 10, Szaval: Zayzonnó 8zentgy^,gyí Mária. 11. Gondi zenekar : Kuesóh János vitézéből ad elő, VI Szaval! Stolezor Kmil. 113. Maort-dalárda énokol, Ho-< lyeket nem tartunk fenn, mindenki az'' érkezés sorrendjében foglalja el lyót. Szoreteftel hiv és vár mindenkit, akinek az árvízkárosultak ü^ve szivüg>*e, a Vezetőség.
~ A nagykanizsai gazdák figyelmébe
Azok a nagy- és kiskanizsai pfa-dák, akik 4—5 holdort. burgonya saaporitásra vállalkoznak, akik minőségi napraforgó vetőmagot igényelnek, akik mák termeléssel akarnak foglalkozni, akik 24. életéyükef betöltötték, gazdasági akadémiát, gazdasági szakiskolát vagy gazdasági szaktanfolyamot regeitek es gazda-jegyzői állásra'' pályáznak, haladéktalanul jelentkezzenek a városi gazdasági hivatatban Rendek Géza állami gazdasági főfeiügyelőhél.
A gazdasági akadémiát-,., mezőgazdasági közép, vagy alsófoku szakiskolát, közép- és alsófoku kertészeti iskolát, szőlészeti, vagy borászati szakiskolát végzett nagy- és kislcani-zsai "gazdák haladéktalanul jelentsék be oimüket, korukat és végzettségüket a városi gazdasági hivatalban Bendak Géza áll. gazdasági fófel-ügyelónál.
■■in .■ 1111111 ......
FíGYELEM! A Zalának szánt hirdetéseket Deák-tór 10. száih alá kórjük leadai. Teleion 54«
ZALA
1S4«. íebruá* 4.

MKP hírek
Az ''MKP nagykanizsai gzervezste t. hó 4-án, szerdán esto 6 órakor ísggyülést tart. Belépni csak tagsági könymet lehel. Tekintettel, hogy kon ÍBiTmcia előtti taggyűlés éa igen fontos, ezért- teljes számü megjelenést kér a Vezrtóség.
*
Az MKP nagykanizsai II. körzetinek szorvBzeto f .'' hó 5-én este fél 7 órakor, csütörtökön, pártnapot tart Petőfi ut 28. szám alatti helyiségéten. Mindenkit- szerotottel vár a Vezetőség.
— Wa kedden este 7 órakor
kezdődnek nwe- a Magánalkalmazottak Szakszerv©«»!» áltat hirdetett szakmai tanfolyamok. A csoport; rezetófléííü ezután is felkéri mindazokat, akik u ''.¿''ijpirási, gyorsiráai, könyvökéi Bzaktunfolyantra, toráhbfc az orosz ós nntfol n,yolvtanfolyamok-ra jolontkwtwk, liogy u nwgnyité «lóadtiMon ina iwVj 7 órakor a városi <űon^l«i<l<ílini ifikoln 1. omoloti 2, s/.úmu holyisótfóbon''a továbbiak mog-IxjhííAIijh;« víVcott pontouan nn''tfjotoimi naívaikmdjont''k, annál in inkább, mort a közül kot«/,óz fűro rugó jolontkoaéa '' miatt ujabb jolontko»5kwt mái'' nom fogadhatnak ol.
Az 1 forinton beiratkozási dijat, valamint a tandijat (tanfolymuon-kvnt havonta szenezett dolgozók rá-aaérc 6 forint, nem szervezett dolgozók részére 10 forint, munkánál-feüHok részér« 1 forint) ugyanit-t a megbeszélés után rendezni.
Kisk&nizsa ,''revata
• ^___
tL uj.uun i pi i
Műkedvelőéit.
Vasárnap és hétfőn uj szin. mü bemutató volt Kiskanizsánaz Olvasókörben. Bár Gárdonyii egyik remekművét, a Falusi vej rebekel mutatták be a lelkes és jó műkedvelők, mégis -mérsékelt} volt az érdeklődés nz előadásra. Meg kell állapitanunk, hogy aj kiskanizsai közönség izlése csu-, pán néhány üngli-tangli operett és kevés sze''lemes éggé! tarkito bohózatok szemlélésére összponi tosult az utóbbi időkben. Bár aj szereplőink nem nyújtottak egé4 szén kiváltó alakításokat, do mégis azt kell mondanunk, hogy jói-műkedvelői eredménnyel lepték meg a közönséget. Különösen Polav László főszerepe emel kedelt ki az együttesből. MellctteT ücgyl''alvi József humoros alakítása, valamint Endrey Rozikní és Szokol János szerepe didsérí hető. Sötét Magdus kitűnően fogta fel a nehéz szerepét. Magyart László, Gyergyák Ferenc,, (íodi-i na János, Sneff -Erzsébet, Fekie. te Katus, Polay Imre, Sneff Fití-rene, Hegedűs György, Bag''onyai Mariska, Tóth Boldizsitr és Török György szerepellek a kitűnj szimnűben eredményesen. Arén-dezésért Polay Lászlót kell dicsérnünk.
Az Egyházközség m-ükedvelői viszont a x-Ludas Matyi c-val jöt-i tek első alkalommal a kiskanizsai közönség elé. A fiatalság, jóü szereplését mindkét napon zsu-íolt-nézőtér közönsége tapsolt^ végig a Sáska Barátság Sporü otthonban. K;NX.
t—
A Szepetnekl Földműves* szövef kezeinél
egy traktor és egy magánjáró • - motor ... " •
ItiHlfiwHfai szBteéoes.
Felhi.jult az'' i.lettkcs szakiparosokat, hogy azt vizsgálják arcg és az árajánlatot az igazgatóságnak nyaftsik be.
Sportrovat
Husz percig nagyszerűen játszott a Vasút
Gvönyörü napsütéses idő.ked-vezelt a liél fai barátságos mérkőzésnek. A sáros talajon lefolyt: edzés jellegű mérkőzésen xaz NVTE a gyenge DVSE ellen az első: husz percben nagyszerű játékot produkált, később kissé vissza-j esett és. ebben a játékrészben dombóváiiak két gólt szereztek. A második félidőben már erőn sebb csapattal állt fel a Dombóvár, de "ez sem használt, mierl a, Vasul csatársora mérsékelt iramj mellett is egymásután helyezte, el góljait a vcndégegyüllie.s hálójába. A mérkőzésen erősen meglátszott, hogy idény elején vagyunk, nz NVTlv csatároktól az első l''élidőbeti ragyogó húzásokat lábunk, ami főleg az uj cdzfy Czizmnrlknak az érdeme, A máJ
sodik félidőben már csak egyént munkát láttunk a játékosoktól. A mérkőzésen a két csapat ebben a felállításokban játszott. NVTE: Róka — Gazdag Munkácsy — Semsi, Németh, Botli — Szlraka, Kocsis, Placskó, Túra* Horváth. DVSE: Pintér (Win-disch) — Szabó (Sipos), illés — Nagy (Szabó), Berlus, Nyirati —. Berki " .Wiiuliscli; (Marosi),/ Schveiczer, Bánhelyi, i-lelte A> gólokon Placskó 6, Horváth 2„ Sztraka, Tura és Kocsis osziozJ kod lak. A vendégek góljait Bán-i helyi 2, és Marosi érték el, Kiemelkedtek a csapatból Boti:, Placskó, Horváth,, Sztraku, Tura, Kocsis ók N''yirali, Bánhelyi'' és Nagy.
színes sporthíradó
Rövidesen sor kerül i MAORT szokásos évi üszLujiló közgyűlésére. A kiszivárgott hirek sze-rinl a labdarugó csapat intéző-je és a szakosztályvezetője távozik. Az intézőséget állítólag ,Ly-;.
ka Rezső-vei akarják betölteni.
*
A MAORT ökölvívó szakosz-; tály értesülésünk szerint két nagy ágyúval fog'' erősödni. Az^ egyik versenyző az NVTE-től ( megy a MAÖRT-hoz/ a másik} Zalaegerszegről jön.
A tavaszi idényben valószínű^ leg a MAORT-nál fogja rúgni a labdál-a Partizán másik volt jeles szélsője Tarján is.
Még egy hét választ el bennünket a vasárnapi nagy helyi rangadótól, máris az egész városban; fogadások indultak meg a kéli csapat győzelmére. Az NVTE épf pen a rangadó napján rendez^ szokásos évi sportbálját. Szurkolói azt hangoztatják, hergy olt fogják megünnepelni .a, csapati győzelmét, a MAORT-osok vh szont. azt niondogatják, ho^p- olt"'' csak sirvavigadás lesz. Majd vasárnap este kiderül, kiknek volt-igzaa. /
Olimpiai híradó
Vasárnap és hétfőn öt ujabb bajnokság sorsa dőlt el. A skandináv államok döntő fólény< ezúttal is megmutátkozott, az öl bajnokságból Jiármat az észa-.-
kiak vittek el. A jégkorong tornai körül tovább folynak a bonya-dalinak. A Jégkorong szövetség olimpiai számnak tartja a jéghoki mérkőzéseket, a NOB ''pedig nem. Vasárnap fejezték be oi kettős tob.ver.senyt, amely kettős svájci győzelmet hozott. Áz olim^ piai északi összeLett bajnoksági két versenyszámának íebonyoli-lása után a finn Hausa vezeti 118.8 íjonttal. ATesikló ycrsenytí legnag*obb meglepetésre atel-jesen esélyüelen francia Greuer! nyerte. A magyar-fiuk 124 -er-senyző közül a következő hel^''e. zéseket érték el: Szikla 48, Ma-í zánv 49, Székelv 52., Kővár^65, . Ubik ''77, Máthe 81. A gyorskorcsolyázó versenyszámok közül az 5000 és az 1500 méter került lebonyolításra. A magyar fiuki egyéni csúcsot futva 10 helyezési értek el mindkét versenyszámban. Mindkét versenyszámot egyébként a norvégek nyerj ték. 1500 méteren 11 orsz;ig közöttük Magyarország is megóvta] a versenybíróság liatározatat. számra ugyanis, megejtették a sorsolást, de azt. később mcgJ sem''misiletlék és a versenyzők! az 500 méteres bajnokság páJ rosilásában. indultak. 5000 méJ tercn egyébként olimpiai baj nokj lett a norvég Liaklev 8:29.-l-eá idővel. A magyarok közül Pajor 8:45.2-vel 10-ik, Rultkai 8:1(5.9^ el 13-íik, és Elekfi 2ö-ik helyem végzett, 1500 méteren szintén északi a norvég Farstad lett uzi első 2:17.6-os idővel. Rultkai

JJ
Kacagó, táncoló
n
-est
5-én# csg/öi*föfcön fél 6 és $ órctUor qg Iparosl£Örben.
Fellép: Bordy Bella, Ráez Vall* Sirányl Lili, Szondy Blrl, Sebi Ifikig Cifffra Szenes Uszli.
2:21.2-es idővel 10-ik, Paiötr 2:222-^eI 14-ik, Kilián 2:22.^ lett.
Hétfőn délután a női lesiklót versenyben bajnok a svájci Schu lenegger fett. IgJórné a ;-}6-ík he-f Íven végzett.
.Téli kupamérközésik Kaposvárott
Vasárnap kezdődtek meg ¿kaposvári téli kupa küzdelmek? melyen a KMTE, KRAC, KVTEk és a lovászi MAORT csapatai indultak. (;
A IvRAC-ban már játszoliaki. az uj szerzemények. ikik ragyon g<^ játékkal mutatkoztak be. Az eredmények a kö^tkezök voL'' lak: KMTE Lovászi (2:1)> KRAC--KVTE 5:0 (4:0).
VÁROSI MOZI
Hétfötni-SK^málK
Légbőlkapott vőlegény
Amtrikal tánoos film
; HÍRADÓI Előadások kbzűRp 5 és 7 érakor, vasárnap S, 5, 7 é» S órakor,
Szerda, ftbrnár 4.
Budapest I. 6.30 rjlurídló. 7.00 Htrck. 7.25 Regjei zene. 8.01 Szülők iskoléja. 8.15 Utazás ©perettországba*. 10 00 Hirek. 12.00 Harangszó, hírek. 12.15 Harigszer-azólók. 13.15 Wagner: Rienzi. Nyitány. 14.00 Hirek. 14.10 Könnyű dallamok. 15 00 R«üóisk»''a. 16.10 A1 Budafaki Dalárdaénekel. 17.00 Hirek. 17.10 Hadifogoly híradó, ^ Vöröskereszt közleminyek. 1800 K SzlT műsora. 18.40. Mar kos, György előadása-az állaraofiott alluminiumipar jövőjérői. 18.6S Magyar népzene. 19.30 Falurádió. 20.00 Hirek, sperthirek. 20.20 H«ti szemle. 20.45 Előadás baiglemezekkel egy^.^áz év előtti operaestről. 21 25 Időszerű kerdések. 21.40-Liszt: IX. raagvar rapszódia. 22.00" Hirek. 22.25 -Két rádiójáték a francia félmúltból. 24.00 Hirek.
Budapest II. 17,00 Tánczene. 18.00 Hirek, 1Í.05 Hangot hiradó. 18.20 Farsang Európában. Hangképsor. 19.C0 Falurádió. 19.30 A háziagvBttes játszik. 20.30 A Rádió szabadegyeteme. 21.00 Hírek. 21.55 Glenn Miller zenekara Játszik. 22.15. Oiosz operarészletek. *
Singer Jézsef és Társa
textiláru-kereskedés
Naovkanizse, Szabadság-tér 23.
Alapítás 1860. évben.
APRÓHIRDETÉSEK
Kiadó a város belterületén egy nagiroblr helyiség műhelynek vagy raktárnak. Bővefe->et Schless, Sugár-«t sarok.
Idősebb gyermektelen házaspár keres-1 vagy 2 szobát k»ayhflha8*nálíttal, gyermektelen házaspárnál, lehetőleg a váras belterületén. Cim a kiadóhivatalban.
Háztartása teljes csak akkor lesz, hs -finom balatoni halat veiz Bérwinél.''
2 szobás lakást keresek, lehet azonnaka. Közvetítőt dijagok, Cim Szekcres-u. 64.
__v / ________^
ZALA demokratikus politikai napilap Szerkeszti: Beneze Jenő fóseerkesztő
S*ej*»xfc56éfl és ; Dc**. Pereac-tér 10.
ftk^c a tíeau«ti Bizottaé?, Magykaoiztt, 5ítsrksí««<táfí te WaAMrf fe^ Bwow i^«
Teletant U
Nyonwtott e „Közgazdasági R. 1: Nagykanizsa'' nyomdájában,
Nyomdáért felel: Zsl»y Kár«ly.
Nagykanizsa, 1948. február 6. csütörtök
s
Ara 50 fll(
Várható időjárás: Mérsékelt d szél; felhős ködös idő* többleié ei Az enyheség tovább tart.
m >ő.
Emlékeik éí
Valamikor az évfordulók nem jelentettek közútion emléket, mert olyan évfordulókat ünnepeltünk, a melyeket nem mi, hanem apáink, vágj- nagyapáink éltek át. Amikor feljött egy-egy évforduló, akkor az újságíró feíkeroste az oi-szág legöregebb embereit, akik éltek abban az időben. aminek évfordulóját a nemzettel ünnepeltet lék. Mi azonban blynn (S-fordulókat gyászolunk, vagy ünnepelünk, amelyeket személyesen éhünk át. egyénileg szenvedtük, tagv ünnepeltük.
Az elmúlt napokban két évfordulót iinnflixíllünk bensőséges ünnopség-«•«!, két olyan évfordulót, amelyek szorosan összefüggnek cg)''mással éa amelyek közül az egyik a világ sor-bút, á másik az elsó folyományaként ftnzánk sorsát döntötte ol.
1948. február 2-án, toháfc öt esztendővel ezelőtt dördült el Sztálingrád l>an a gigászi csata végét jelentő utolsó ágyúlövés, amellyel mogin-<lii!t a Szovjetunióba betört nómot rab ló had se reg végső- felszámolását nak folyamata. Az orosz ellenfcáma-* dás november 10-én kezdődött meg , északra éa délre Sztálingrádtól. Késő éjszaka jelentette a moszkvai rádió, hogy mihdkét helyen sikerült a német-"ostromlók gyűrűjét áttörni ós tízezer foglyot ejteni.
Emlékezzünk : Amikor ezt a hirt ''hallottuk, ugy éreztük, hogy eljött az ideje az igazságtevésnok, a gonosz uralma* megtörésének. ?
•November volt; kegyetlenül hideg novemberi éjszaka, .szél hordta a l a-. Tat és bent a szobában elreteszelt ajtók és ablakok mellett halkan, monoton hangon beszélt a moszkvai rádió. Előzőleg ugyanennek a hónapnak harmadik napján Montgoinery törte át El-Alemomnél Kömmel afrikai hadseregének frontját, 8-án l-edig partra szálltak Észak-Afriká-l an az angolszász csaj atök. 1942. novembere a vég kezdete volt, mig 1Ö48. február 2-a Sztálingrád teljes felszabadítása, a Paulus-hadse-íeg megsemmisítése, a beteljesülés kezdete.
A Szovjethadsereg kétszáz napig tartó elkeseredett küzdelem utón a világtörténelem j>éldátlan győzelmét aratta. A 6. német válogatott had-"-«ereget acélgyürübe fogta és annak 888.000 főből álló embertömegét vagy''megsemmisítette, vagy foglyul '' ejtette.
Február 2-án, most öt esztendeje jebntotto az orosz rádió, hogy több, mint 200.000 német katona és tiszt esett ol, 96.000 ember került szovjet fogságba, közöttük 24 tábornok. iladizHákmánvul ejtettek 760 ropTMő-gépet,'' 1550 tankot, 6700 -tábori'' ág>nt, 1462 mozsárágyút, 8182 gépfegyvert, 90.000 .gyalogsági fogy-tert, 61.102 tehergépkocsit és felmérhetetlen mennyiségű lőszert és fegyéb hadianyagot.
Sztálingrád a német fasiszta haderők alkonya volt, — mondotta Sztálin — mert ettől a naptól kezdve -6 németek nem tudtak többé magukhoz térni. A sztálingrádi német-katasztrófa utánra kezdeményezés végtag a''szovjet hlmsereg kezébe került. Innét indult ,eí
a szovjet hadsereg, | hogy feltartóztathatatlan lendülettel űzze és verje a'',germán rablókat, felszabadítsa Európa leigázott népét és végül Berlinben megadja a- végső döfést a fasiszta fenevadnak, meíy ©ly mérhetetlenül sok szenvedést, pusztulást és halált jelentett az emberiségre.
L
évfordulóic
Sztálingrád jelenti a világosság győzelmét a sötétség felett, a jó győzelmét a gonosz felett, a szabadság győzelmét a zsarnokság felett.
Mennél tovább jutunk el a sztálingrádi győzelem napjától, annál in-Jiább Útjuk ennek az ütközetnek döntő fontosságát az "emberség .jövőjére. Nem lehet vitás, hogy Sztálingrád felszabadítása azok közé a történelmi dátumok közé kerül, a moly nemcsak az orosz népnek, ds az egész világ minden népének Borsát- döntötték ol. Bizonyos, h<^v mig emberek élnek a földön, a február másodiki dátumot soha el ivem felejtik és a hála és tisztelet érzésével
gondolnak majd ázokra a hősökre,^ akik megszabadították a földet''a gonosztól.
Emlékek és évfordulók váltják egymást, sok-sok emlék ós sok-sok évforduló. Az elmúlt fasiszta um-lomnak minden napj& gonosz emlékként és gonosz évfordulóként, jelenti: jzik mindönkinél, akik a ször-nyüségekeF átélték, akik elvesztették szeroífteiket és vagyonkájuk utolsó darabját is, amit egy egész élet fáradságos munkájával gyűjtöttek ösz-sze. Gonosz emléke a leigázott, kilábolt népeknek, rommá tett-országiknak.
Te vannak más em''iókek és más évíordiflók is. Ezek az omlókok és évfordu''^k, amelyek a felszabadulás
utáni időkre esnek, mind-n . , Üyamányai Sztálingrádnak, rdnd.fo-ha függetlenség és szabad s^^bo-jöhétett volna, ha a germáM neru uralmi törekvéseket siker ko?1 vilá^;-
Febniár elsején ünnepeltü''oaöfZfl-madik Magyar Köztársaság fc a évfordulójut, amely nemcsak második szág közjogi helyzetének mcgJ or-zásának ünnepe volt-, haiv^á''to-egész nép, egy félrevezetés111 csalt, becsapott nép megvák, me£-kez<lete is. Fáklyagyutás, fsának nap szikrázó fényével vilá^JW a azt az utat, amin egy népnek1^ 5° ni kell, hogy verejtékes mu/;/^™-célhoz érjen : a szocializálóvá1 .iába. . -U3 eél-

Bulgáriában rövidesen egyesül a két munkáspárt
A bolgár hazafias arcvonal kongresszusának második napján a bolgár Szooiáldemokrata Párt L.,... bejelentette, hogy ^ őíltkárt
pártja a kongresszus után haladéktalanul fúziós tárgyalásokat kezd a Kommunista Párttij
Ezután Bulgária második legerősebb pártiának, az Agrárpártnak a főtitkára szólali fel. Kijelentette,".'' Agrárpart súlyos hibát követett el, amikor szembeállt a kommunistákkal. Ezfá hibát beismerte most ós hr°Jjy..az hogy két ut lehetséges, a szocializmus, vagy a kapitalizmus.útja. " állotta,
Eldöntötte, hogy a szocializmus utján kiván haladni. Ezután a szószéken a bolgár papság viselője Jelent meg és kijelentette, hogy a nép papjai tanításban és munkában együtt kivi.
haladni a hazafias arcvonal célkitűzéseivel. innak
-v A koradélutáni órákban szinte leírhatatlan lelkesedésben részesítették Dimitrov miniszterelnököt és fias arcvonal többi politikusalt. A kongresszus tegnsp délutáni ülésén elfogadták a bolgár antifasiszta £ hJz*J* hadviseltek hareos uniója t«| szervezet alapszabályait és programját. Az u| szervezethez való csatlakozásra0"1.68 állampolgárt felszólítottak, tekintet nélkül nemére, korára, vallására ós társadalmi állására. Tllnö8n
Február 8
A MK.''P &armaáilc xalamegyei

A Magyar Kommunista Párt február 8-án szombaton taríja meg Nagykanizsán a harmadik" megyei konferenciáját. . (
A konferenciára mint azt lapunk megírta, valószínűleg eljön Rákosi Mátyás miniszterelnökhelyettes, a párt főtitkára -és Zúlamegye kép viseltje.
. Ez a. tény már magában vévef .is elegendő ahhoz, hogy megüiülí tas>.sa milyen elhatározó nagy jeJ lentőségü eseménye Zalavármegyének a párt harmadik megyei konferenciája. V
Még emlékezetünkben él • ai Magyífr Kommunista Párt tavalyi megyei tanácskozása, amely, nemcsak gyönyörű, külsőségek! közölt folyt ''le, de határozatai-döntő módon befolyásolták a{ megye elmúlt esztendei éleiét. Ai tavalyi konferencia az össze esi küvés .leleplezése után ült ösz-sze, amikor az ország súlyos'' belpolitikai válság előtt ált.
A Zala annak idején megírta/ hogy a konferencia a legjobb időben ült öásze, Jíogy a- leleplezett összeesküvők kikapcsolá-*sa után l
meghatározhatja azokat a politikai feltételeket, amelyekkel a koalíciós pártok együttműködése zavartalan - Jehet.
Megirtuk, hogy a hároméves! terv kellő alapot szolgáltat a kö-
zős-munka elindítására, és eljött az ideje annak, hogy ösz-í szetett erővel fogjanak hozzá aj nagy feladatok, megoldásához.
Aki megfigyelte az elmúlt esz-! tendő politikai és gazdasági eseményeit annak tárgy ilagosanl meg kell állapítani,
, hogy a Magyar kommunista Párt gondosan megtervezett célkitűzéseit ugy az országos, mint megyei viszonylatban elértnek tekinthetők.
A politikai légkör megtisz(itá-> sával, a hái''oméves terv gyakoriali át''vitelével oly eredményeket ért el a párt az ország jólé-í te érdekében, amire a magyar történelem egyetlen pártja semJ mutathat rá. A párt elhárította azokat, a politikai akadályok^,-amely eket. az építés elé azokgöií • ditetlek, akiknek nem a nép fej-t lődése és jóléte a célja, haneml'' ellenkezőleg vis"szaránlásaa feuJ dális sötétségbe. . ..
A Magyar Kommunista Párti következetes gazdaságivés politikai vonalvezetése a választásokon elért
döntő győzelme he- -lietővé telte, hogy megszűnjenek! a politikai válságok és meging dúlhasson az a munka, amelynek áldásai ma niár minden magyar ember érezheti. A Magyaii Kommunista Párt céltudatos( munkájának köszönhető, hogy az ideí megyei konferencia már
k onferen ciu |a
sokkal nyugodtabb bé7 , , w légkörben ülhet össze. -kestel>W
Tavaly még a reakció elli . . volt. a párt központi kérdLm harc pedig az építő munka áll f'' . ram homlokterébenpr§s"
Ez azonban nem jele, ''. mintha egy pillanatra isnil ledkeznének arról a 1 megfe4 amit a sötét erők ellen 1^''cróU niok. mert még elég heíeU ahol a reakció táborának^- van-i tai elvégzik romboló mi kat. unkaju-j
Az éberség nem lank '' még tavaly niiinden izonaű> , ^ minden erővel ezen a *iual kellett harcolni, ma múríron^'' veit reakcióval folytatc a delem melliedt főkérdése ^, pártnak az.épités és jóié lesztése. . / - felíeJJ-
A vasárnap megtartan ., feréncia a megye elkövH? kon-dő gazdasági és politiké^en^ ben döntő jelentőségű. Au készeu vannak, az- épit^ muhkára várnak. ; kezelj
A szabad görög rádió i t ~~'' hogj- a demokratikus haa&lon"e-í''te'' mona-rcho-fasiszta íepülőg«''031^ lőtt, és 70 repülőgépet nw^t íe-Az athéni kormány a rej''^hgált. pótlására uj gépeket ^tógépek tói. Az amerikai kormány K^nenká-zett; hogy 50 görög mp.ülí^''e kai iskolákban képezzsnek,;j.

Külföld üdvözli a Magyar Köztársaság évfordulóját
Puikiii, a Szovjetunió magyarországi követi a Magyar .Kéztársaság második" évfordulója alkalmából •dvBzlő levelet intézett Tildy Zoltán köztérsasági elnökhöz, amelyben a köztársasági elnöksek és a magyar •épnek gyömöles&zö munkát kivánt, a magyar demokrácia további boldogulása üdvére.
Tito, Jugoszlávia miniszterelnöke Dinnyés Lajos miniszterelnökhöz intézett üdvözletet. A jugoszláv kormány és a nép nevében legszívélyesebb Üdvözletét küldte és sok sikert kivánt a Magyar Köztársaság kiépítésének és megszilárdításának ■unkájában. Puskin szovjet követ is küldött üdvözlő levelet Dinnyés mini w
Gyilkos SS-eket fogott el a kaposvári rendőrség
A rendőrség államvédelmi osz-j fcálya nyomozó levelet akart ki*'' adni Stark József so; nagy szili lakos ellen, %ki 1911-ben önként; belépett a német SS hadseregbe, és annak idején tevékeny resztvettek a Buda pest környéki harcokban és a dunaparti kivégzé-í vekben''. Ebből a célböt egyik( nyomozó Kaposvárról leutazott Somogy szil be. hogy a személy. leirásl az ismerősöktől megsziQ rezze. Beállított egy házba,, hogy érdeklődjék Stark .József után. Feltűnt neki, hogy a háziak za- 1 varian viselkednék és az úgy( alatt is mocorgást hallott. Felszólítására a két hős?., akik a nyomozó elől bujt az ágy alá, előjött és leigazoláskor kiderült; hogy az egyik a keresett Stark József. Társa szintén SS tetovál lássál volt ellátva. Kikérdezés-1 kor kiderült, hogy már 1945 ótaí bujkálnak Dunántulon a rendőrség elől. A rendőrség erélyes" nyomozást indított mindkét volt-SS katona bünjajslromának íel-I jes kiderilésére. De eljárást indítnak az SS katonákat rejte, get^sal^ ^len is:^^
Agnoszkálták a szombathelyi vonat áldozatát
Lapunk tegnapi számában hírt adtunk arról, hogv fél 2 óra tájban ftz Ady Endre-utcai vasúti átjárónál halálra /gázolt a szombathelyi vonat egy ismeretlen fiatalembert.
Azt meg lehetett állapitani, hogy a fiatalember a vásár alkalmából jött Nagykanizsára ós. valószínűleg fc szombathelyi vonattal akart ha-»amenni. A vonatra akart felugrani, de ez olyan szerencsétlenül sikerült, bogy a kerekek alá korült ós felismerhetetlenségig szétroncsolták. Iga-«olóiratot nem találtak náty, igy személyazonosságát .nem tudták megállapítani.
Ma délelőtt Zalaszabarról jelentkezett egy gazdálkodó, aki elmondotta, hogy a fia, Kámár István nem tért haza a vásárról. A rendőrségen megmutatták neki a fiatal-ftnber kalapját,'' amffc az idós ember megismert. Mivef nem öngyi&oaaűg ''történt, az ügyészség mj^aflja. a temetési engodélxt.
Vádirat a „magyar Göbbela" ellen
A budapesti népügyészség vádiratot adott ki az 1945 szeptembere óta letartóztatásban lévó dr. Posta Péte^ felien, akit a nyilasok csak »magyar Göbbeís«-nek neveztek. Posta Péter Toll PétBr írói álnéven fegyik főtoll-coka volt az TJj ''Magyarságnak., a PBsti lóságnak, az Összetartásnak ás a; jSépnek. A hatalom átvétele után állandó elóadó volt a rádióban és elmondott beszédeit hanglemezre vétette.-fel. A napokban kezdődő nép-birósád tárgyalásán ezeket a hang-temezeket is. megszólaltatják''.
Rádiót avattak a Petőfi-utcai iskola proletárgyermekei
A Magyar Rádió is üdvözölte a rádióavatást Petőfi-domborművet avatnak
Március 15-éfi
1343. február
'' 5.
Csendes, de annál, njeghatóbb és hensőgésesebb kis háziímnjep-ség színhelye volt tegnap a .Pieü tőli-utcai általános iskola. A diákkaptárosok avatták fel legújabb szerzeményüket, egy uj, Orion 114-es rádiót.
Ünnepély a folyosón ''
Az ünnepségre vendégeket ¿s; meghívtak. Ezeket az ískolaszük folyosóján helyezte -el az igazgató. aki mindjárt mentegetőzik^
— Sajnos, másutt néni tudjuk-megtartani kis ünnepünket. Ennél megfelelőbb hely ugyanig nem áll rendelkezésünkre, r
Elénk hangulat van már, tuniJ kor a megliivoltak megérkeznek! A rádió, az uj rádió 1 rángj a ücf-vözli a vendégeket, ftpjyen a rá--dióiskola műsora folyik. Petőfi'' életéről tartanak előadást, majd'' egv énekkar énekel.
A vendégek arról beszélnek» hogy u^rádió js üdvözli maid a rádióavató diákkáptárosokat. Az'' igazgató is csak emiatt vár ünnepség megnyitásával. De az! üdvözlés csak késik. Az igazgató szomorúan megjegyzi: '' •
— Talán nem is üdvözölnek-már. Ugyanis egyszer már üdvö-'' zölték a" rádiót, január 23-án. Csakhogy akkor még a műszerésznél Volt a gép.. Tudniillik használt rádiót vettünk -''és igv, is 1000 forintba került. -
A Magyar Rádió üdvözlet«
Azonban egyszerre csak megszakad a műsor. A folyosón; mindenki elhallgat és feszültön-'' figyelnek a rádióra.
—. Figyelem!-A diákkaptáros: egyesületiek'' közleményeit olvas-1 suk fel — jelenti be. avbemondó;
— Üdvözöljük a nagykanizsai III. körzeti általános iskola 3144 számú diákkaptárát, amely most avatja uj rádióját. DiákkaptároJ sok! Egy évvel ezelőtt liusz rongyos, mezítlábas kis proletárgyfej rek szervezte meg ezt a diákká^J tárt és ma már rádiót avatnak. Fiuki tí most már gazdagok'' vagytok. Csak tovább is''igy dolgozzatok. Jó munkát!
A Magyar Rádió üdvözlése'' után az igazgató mond rövid be-'' szédet. ^ l
— Fiuk! Nagy öröm tölt eü engem most — mondja az igaz.
gátó. - Az egész ország ballot. ta most, hogy a mi iskolánk! diákkaptára jó munkát végzelti és egy év alatt ilyen nagy ered4 niényt ért el. '' "
Ezt végezte a diábkaptár...
Ezután gyorsan vázolja al diákkaptár eddigi működését és ismerteti a jövőre vonatkozói terveket:
Szereztek a fiuk egy kéziko-í csit. Repülő modellező műhelyt-állilotlatk . fel. írógépet vásároltak az iskola részére. Különbö-1'' ző versenyeklen és pályázatokon dijakat nyertek. A sportkör részére futball-labdát vettek. Házilag készttettek játékokat, amelyeket a városi napközi otthon Kis gondozottjainak: ajándékoztak. Gyógynövényeket gyűjtöttek; Ezeket már megvalósították.
.. .és ezt valósítja meg
Most harmóniumoi. akarnak! vepni az iskolának. A meglévő'', rádióhoz erősítőt és hangszóró-! kat szereznek bé, hogy minden! osztályba beszerelhessék 5a rá-[ diót. Égv hetes keszthelyi tanul-'' mányi kirándulást szerveznek'' hatvan kisdiák részére. Is''kolaí« könyviárt létesítenek. Bábszínházai szerveznek, önképzököri előadásokat tartanak a demokraf likus történelemszemlélet kiala-'' kitásához. Ezek pedig a tervek a jövőre. [n
De a végére hagytuk n inegJ iepelést, a diákkaptárosok va-1 gvai netovábbját:
Vörös János szobrászművész" Petőfi-dombormüvét- készit azí iskola számára, amelyet bronz-: ból akarnák öntetni. Éz azonban! nagyon drága lesz — 4000 foiinJ tot kérnek érte. Ha ez nem sikerül, a gipszből készült domborművet avatják fel márciusi 15-én.
— Kedves fiaim, büszke va-'' gyok rátok — mondja végén azí igazgató — mert eddigi munkátokkal tanúbizonyságot teltekei; arról, hogy hazánk ujjáé''pilésé-,ben a magatok módján tevékeJ nyen vesztek részt.
Most még a legtevékeniebbi, diákkaptárosoknak adja át az! igazgató a diákkaptáros jelvénvt( amit a fiuk büszkén tűznek kii kabátjuk hajtókájára. ?<*
„Kacagó, táncoló
//
5-én, caUiörtőRön fél e éa 8 óraKor
BBBHHHBHHHHBHBHHHHBHí
gg Ipciroslf őrben.
Fellép: Bordy Bella, Rácz Vall, Surányi Lili, Szondy Birl, Sebő Miklós, Clffrá GySrgy, Szenes László.

Aztán Birkás Sándor, a diák J" kaptár ügyvezető ••; igazgatójtí mond . néhány szót és köszöni meg diákkaptáros társainak a tevékeny és ere-dményes munkái.
Ezzel pedig az ünnepség véjjfl^ is ért.
A Petőfi-utcai általános isicola kis növendékei jó munkát végez teké s erről az egész ország tudomást szerezhetett. Afiukaü
— akik nem egyéni célokért hanem iskolájuk jövőjéért éal felemeléséért dolgoznák, ezárfj csak megdicsérhetjük őket ésmf is jó munkát kívánunk nekik.
„ —Hárs—
Az újjászervezett NOT elrendelte
a régi NOT itéietéiek felül-fízsgálását a péssi bányászok elhursolása Ügyében -
Ae mJ »Jjárást a pé«8l népbiróság - mari« folyamatba"t«tte
A Zala a mult év juniusábant megirta, miív nagy visszatetszés^ sőt megdöbbenést, váltott ki a* a NOT ilélet, amely a háború* és népellenes büncselekinény£d4 miatt 8 évi fegyházra iléit Szeli Istvánt felmentette és a 12 évű kényszermunkával sújtott Kx> váes György büntetését periig évi börtönre csökkentettje. A Zala pécsi tudósítója most arról ér| tesii bennünket, hogy a NOT átszervezése soráü felülvizsgáltál^ az addig hozott Ítéleteket, s állapitotlák, hogy a Szeli és.Ko-i vács ügvben a nieg/zozott ilélet a; közvéleményben nem keltet* megnyugvást. Épen azért azivaz-s ág ü gy min i sz l érium elrendeltél a pólnvomozást az ügyben, és uj tárgyalás megtartására utasított ta a népbiróságot. "A" pélsi fügyésjí ség a miniszteri leirat alapján^ az uj eljárást megindította, a kiJ hallgatások folyamatban vannak és rövidesen sör kerül az uj| népbirósági eljárás megtartására)
Tavaszi vetőburgonyagumó '' biztosítása ,
A nagyfokú aszálykár következtében a gazdák részérőlmár-i is ei''ős nyugtalanság és élénk érdeklődés érezhető a tavaszi vitt-1 tőmagburgonya szükségletét idején való biztosítása miatt. A földi mivelésügyi minisztériumi ezuloni közli az érdekelt gazdákkal, liogy a vetés céljaira kiosztható burgonya vetőmag mennyiség^'' igen csekély és azt csak az ár-■stfiz és aszálysuj totía vidékek gaz. dái, valamint á Csehszlovákiából áltelepitett újonnan földhöz.'' juttatott parasztság közölt fog^ ják szétosztani. Az igényjogo-sultságot a községi elöljáróságéi* a vármegyei gazdasági felüg>lft-( s^g igazolja. A velő burgonya árál és annak szállítási költségeit juttalottaknak meg kell fizein niök. : i -
A földművelésügyi minisztérium illetékes osztálya már mjosíl( felhívja azoka/t a gazdákat, akik a l''aat felsorolt kategóriákba nfcn sorolhatók be, igyekezziemek mi-eföbb beszerezni ''vetőburgonya-1 szükségleteiket saj4t erejükből^ mert nincs kilátás'' arra, h<^yi igények az állami akciók során'' kielégíthetők legyenek. [.
— Hadifogoly est
A Volt- Hadifogoly Bajtársi &zö-vets^íg nagykanizsai csoportja 1948 február 8-an 8 órai kezdettől műsoros láncestélyt rendez az Iparoakör nagytermében. Mindenkit'' yár ft Bertdésőség.
lf;48. >bruár 5.
ZALA-.
HIREK
Napiren<3:
Februir 5, ciStSrtök. R*m. fcat. Ágota. Prcl. Agtts. Újgörög Afl*t«.
1918 A Szovjetunióban különvá''«sitjék t templomot az éütmtól és az Iskolától, 1945. Jaltii értekezlet.
— Februári gyűlések a vármegyéül
Zala vármegye közigpgatásii bizottsága február 9-én/hétfőn* u kisgyűlés 11-éti szercián tart lüé-sl. A törvényhatósági bizott-í aág ülése február 12-én. csütörtökön lesz.
— Farsangi muzsika •
. A nagykanizsai Jézus Szive, «gvházközség Szent Imre Kóru-au 19-18. február 7-én (szombaton^ este 7 órai kezdettel a pia-risia gimnázium to''rnatehnébení »műsoros táncestet.: rendez. »Farsangi muzsika« cimü műsorunk keretében régi magyar onfBJ. rettek kedves és felejthetett én készletei kcriUnJak bemutatásra zenekari kísérettel. Műsor után tánc. Gazdag büfléről, ilalrról és[ iülünö tánczenéről gondoskodtunk. A belépőjegy ára 3.— ío-1 cint. A hangulatos és értékesmü| aorl tartalmazó estünkre min-, dcnkil szeretettel hiv és vár a
Rendezőség.
— Lánchíd jelvény
A 48-a.s Lánchíd Biííottság a Széchenyi hídjának felépítésére irányu-tó akciót ismét kiszélesítette. .Szép kiritclü tűvel ellátott aluminium Lánchid-jelvényt készíttetett.-*Ez a Lánchid-jetvény az orodoti »Lánchíd-pénz« mása. A jefvény 2.— forintért minden községi postahivatalban éa postaügynökségen kapható. A Bizottságnak ez az újítása vármegyénkben nagy érdeklődést keltett. A csekély összegért, miiiden áldozat nélkül megvásárolható Lánchid-jcl-vényt máris sokan hordják.
— Szombaton lesz a Magánalkalmazottak jelmezbálja
a Ckntrál öaa&ei termei bön. M^ éMak»n ól Nagykaniefsa társadalmának fcmiélcozstóhan ^z a vig .hangúit. umaly r magániJkalmaíötiák aaiWeszterén uralkodott kora reggB-tig. 11 rután a fényessikerti sailreea-I®resttel a magánalkal maaottak teliéképpen megalapozták rendezésedk biatos sikerét, nem kétséges, hogy a töméntelen ötlettel tarkított szom-bati jeimeabáljuk ig meg fggja hozni a jó hangulatot; fcmi után a neki^ munkától fáradt dolgozótársa-dalom testi és lelki felfrissülését várja.
ttrtft&J&ünk ■áruit a pB&úi js&u
aokan fognak — hosszú érek után
— «ajból jelmeabea megjelenni an-'' aak ellenére, hogy a rendezőség a ■nehéz viszonyok miatt a jelmez-kényeaert nem mondta ki. Tekin-frfetel arra, hogy meghívókat papir-kíánvia való tekintettel nem bocsá-
^Wkanizsa dolgozóit a mulatságra ezúton hivja nw a ren-öeaóség. Belépódij caupánÖ forint. Asatalt u csoport Fő-ut 6. ezám alatti helyiségében lehet délután 4— » óra között dijmentősen foglalni.
A görög szabadságharcos ''
hadirokkantakért

A Nagykanizsa és Járása HONSZ C&oport vezetősége örömmel jeti» jiiólagps tudomásul Cziboly Ferenc ■A''elnök bajtársunk azon "kezdemé-cyezéaót, mely szerint a mi (hadigondozottak) szerény áldozatkészségünkhöz merten minden járadékot 1 élvezó hadigondozott havi 10 fillér*-jfcl támogatja görög bajtársait, Nagykanizsa társadalmát is segítségül üiyta és 20 görög hadirokkant nya-^H-utását vállalták.
HONSZ Elnökség
rvCrflSTQIÍ BÚTORÜZLET
jj Nagykanizsa/ldy &idre~u. 4
3: &
U''JJ

X |
j ^ <
■■MM H
y
m Hfilh?i i'' s
> y. , * V > y
k l ¡

R téliagyár és a leégett dahányraktár ügyében ma köldSttség utazott Budapestre
A téglagyár különböző köztartozásának'' kivizsgálása gyében, ma Bölcsföldi Lajos MÉMOSz titkár és Hollander József az CB. elnöke Budapestre utazott,: hogy felkérje a Központi Termelési Bizottságot, hogy egy fej lülvizsgáló szervet küldjön haladéktalanul Nagykanizsára an. .íiak megállapítása céljából, ho^y milyen természetűek a téglagyár adósságai és milyen körűimé-'' nyek közölt ál Hali azok elő.
A küldöttség azt kéri, hogy a revíziót szombaton tartsák meg, amikor is a téglagyár bérlőig Nagykanizsán tartózkodnak.
Bölcsföldi Lajos és Hollander József felkeresik dr. Papp Andor pénzügyi államtitkárt, és szorgalmazzák, hogy a város, ^költségvetéséből törölt 3OO.ÜOO forint építési hozzájárulási állit-! sák vissza és Utalják ki a város részére. 1 I
Tudvalevő ugyanis, hogy—rövidesen megindulnak Nagykani-
zsán a kislakás építések, a ba-rak átalakítás, valamint a kór-, ház építkezés keretében a. bel-i gyógyászai. a gyermek gyógyászat részére szükséges épületek! elkészítésének munkálatai.''Ezek; hez a munkákhoz &>k téglára és cserépre van Szükség, és ezt csak^ ugy tudják megszerezni, ha a oStern-i''éle téglagyáron kivül a] Viktória téglagyárat is haladékJ talanul munkába állítják''.
Dr. Papp Andor pénzügyi állam titkárlói kérik, hogy a leégett dohányraktár felépítését azonnal kezdjék meg, mert erre az épületre a pénzügyi kormányzatnak a dofirínyelosziás szempontjából múlhatatlanul szüksége van.
'' Munkatársunk elutazása előtt beszélgetést folytatott Bölcsföldi! Lajossal, aki kijelentett«^ liogy minden remény meg van arra/ hogy budapesti útját teljek síkeil koronázza majd. (
Február 12: Megyagyttlés
Ab alispán részletes Jelentése a megye helyzetéről
Betöltik a Tármegfel- főjegysői
/
Az alispán most adta lei''negyedévi jelentését, melyet megküldték a törvényhatósági bizottság valameny-nyi tagjának. VA jelentés .pzerint politikai viszonylatban általában csend uralkodik'' a megyében. Élénkség csupán a Magyar Kommunista Pártban tapasztalható, ahol a szokásos pár térte-kézieteken és pártimmkán kivül erőteljes szervezési munka is
•Y fQfyik-
Megemlékszik a ''jelentés a vK,is^azda-pártnak a törvényhatóság munkájába való bekapcsolásáról is. A tárgyalások már hónapok óta folynak, de teljes megegyezésre még nem jutottak ebben a kérdésben a pártok.
A ...társadalmi helyzet kifogástalannak nevezhető. A 48-as bizottságok mindenütt megalakultak a megyében és szép eredménnyel dolgoznák. Ugyanezt mondhatjuk a Népi kollégiumok munkájáról. Ezek működése tovább'' fejlődik'', a. közületek költségvetéseikben biztosított össze« geket mindenütt rendelkezésre bocsátották. Az intézmény iránti rokonszenv mindig jobban megnyilvánul. .
A gazdasági hBlyzet jónak mondható. A kóso őszi kedvező időjárás folytán az őszi gabonák vetését a vármegye területén csaknem'' 100 százalékban al tudták végezni.
és ai árvaszéki elnöki állást
Az előirányzott vetésterületből buzánái 95 százalékot, rozsnál 97 százalékot 6s őszi árpánál 27 százalékot tudtak bevetni.
A földmüresszövetkezotek bar tó« kehiánnyal küzdenek^ igen nehéz körülmények között mégis működnek. A juttatott mezőgazdasági ingatlanok telekkönyvezess majdnem . az egész megyében befejezést nyert.
A közutak állapota a nedves időjárás következtében javult. A szokatlan enyhe idő még ápolási munkákat is lehetővé tett. A kavicsszáí-litáe lassan folyik''. A 8 éves terv keretén belül előirányzott- bekötőutak munkálatai befejezést nyertek. A nagykanizsai—molnári tn. útból 2 km hengerlése megtörtént, a. munkákat azonban a kedvezőtlen időjárás miatt be kellett szüntetni.
A közadók lerovási eredménye jó volt. .Az adófelszólamláfli bizottságok befpjezték működésüket, igya kive-tésfek jogerőre emelkedtek.
A közegészségügyre vonatkozó jelentésből megtudjuk, hogy közegészségügyi helyzetünk az egész megyében kielégítő. A csecsemőhalálozás 9.1 százalékról 10.5 százalékra Bmel-kedett, ami főleg a hurutos megbetegedésekre vezethető vissza. A fertőző megbetegedések száma a vör-henyt és kanyarót illetően az átlagot túlhaladta ós jelentősen emel-
ASZTALÁRÓL KÁR MOST GONDOSKODJON AZ
N.V.T.E. r
J port-báljára
DRIMÓK LÁSZLÓ, SZAKONY ISTVÁN ELŐ JEGYZIK''ÖNNEK
4''i
'' kedett a gümókóros mogbotaaedésnW szama ia.
A BCQ-oltásokat végző din orvos-csoport befejezte munkáját. A megjelentek szama átlagban 72 százalék volt, a zalaszentgrótlJárás ellenben 98 százalékos eredményt mutatott fel, A legrosszabb eredmény Nagykanizsa városában volt.
A jelentés ezután megemlékezik'' ínég. az állategészségügyről, ami szintén kielégítő, valamint a kulturális és szabadművelődési helyzetről. Zalalövőn és Botfán általános iskolai internátust szerveztek, Nagykanizsán, .Zalaegerszegen, Zalaszentgró-ton, Keszthelyen és Sümegen szervezett gyógypedagógiai osztályok mii küdnek. A centenáriumi, esztendő?®! kapcsolatban minden községben előadássorozatot rendeznek. A megyében jolfenleg 64 háziipari és mezőgazdasági jellegű tanlfolyam működik. .
A jelentés a közhaiimilat ismer -letésévol zárul. Erről a''következőket mondja'': A korábbi időszakkal azema-ben erősen és előnyösen változót^ meg.
Egyre Inkább belátják, hogy a kormány és a hatóságok munkája tényleg az újjáépítés és az életszínvonal felemelése érdekében folyik s min-den olyan törekvés, • ami ezt a nagyjelentőségű, országunk éleiére nézve legfontosabb törekvést megakadályozni igyekszik, ok nélküli rfs káros gáncsoskodás: a rosszindulatú propagandának egyre kevesebb a h/tele,
A megyegyülés órdekasaégj a rár-megvoi főjegyzői és az urvastzéki ülnöki állás'' betöltése lesz. Az aliapán már kiirta a pályázatot mind a két állás betöltésére. Nem kétséges, hogy a ''közgyűlés döntése főjegyzőnek dr. Agárdi Tibort, mig az árra-Bzéki ülnöki állás betöltésére dr. Tivolt Elemért választja mog._ Mindketten kiváló tudásu főtisztviselői a vármegyének.
Letartóztattak egy verekedőt
Szerdára virradó .éjszaka Csöndöií Antal és Gerencsér József gesztenyéi lakosok eddig ismeretlen okból összeverekedtek. ^Gerencsér annyira mederbe Csöndért, ho^y azt életveszélyes állapotban szállították b© a nagykanizsai kórházba. Gerencsér pedig, — mintha semmi sem történt volna — bejött Nagykanizsára. Egy nyomozó a Fő-utcán fogta el Gerencsért, akit azonnal be is vitt a^rendói^
Jé! sikerült a UNDSz Petőfi-estje
A Magyar Nők Demokratikust Szövetsége tegnap este műsorost Petőfí-estet rendezett az Ipartestület nagytermében az árvízi károsultak felsegélyezéséria. Azonban a nem.es cél ellenére is'' gyér érdekld&és nyilvánult meg a kitűnő est iránt-A műsor ke--<* relében ismét több számot adotti elő a MAORT énekkara Enga János vezénylésével az eddig megszokott sikerrel. Két irodai-. mi előadás hangzott el. Az egyiket Pillér László kereskedelmij iskolai tanár tartotta és Petőfid ről, a forradalmi költőről beszélt Az előadás közben Z. Szenlgyör-i gyi Mária mondott el néhány Peí tőfí-verset nagy sikerrel. A má-r sik előadást Szikray Ferana ghnnáziumi tanár tartotta, ö Petőfi katonaéletéről beszélt. Nagy sikere volt Makó Icának ''és Vasj Györgynek, akik magyar táncotj mutáltak be. Énekszámokkal Vörös Anna és G.< Pék Anni mű. ködött közre. Siklósi. László Petőfi: Az őrült c. költeményén mondta el kitűnő felkészültséggel Stolczer Emil viszont. af Talpra magyart szavalta. Egyj határvadász Petőfi: Respublicai c. költeményét adta elő. A ,|ólí sikerült műsoros est. ''teljes jövedelmét az árvízkárosultak ISéL segélyezésére fordítják.
<2 À LÀ
I lókefés és a forgalmiadós voltak megelégedve
a tegnapi vásárral
Filmkockák és silntk a vásár forgatagából
A főuticw kaiéskbdók a vásár forgalmáról igy
^ ^ íltl^OZ _ . ,
Jó vasár volt. bok vevőnk u volt- a boltban, csnk a lazssza maradt üros. A toxtiljogy oko&ott 80k bajt, mint minden uidonság.^ < Ax ujságárus igv lxjszélt:
A folomjolt am újságok nem igon fogytak. Az 50 fillóros Zala ollefUben nagv kuvslotr.ok örvendett.
A vendéglősök azt mondták : Közepes forgalmat csináltunk. A fröccs és a tonnás virsli logyoít a legjcfb-ban.
Utolsónak a forgalmiadé szedő nyilatkozott :
— Igen erős vásár volt. Még sohasem láttam országos vásáron eny-nyi ámst kipaikkoini. Egészen ismeretlen arcokat láttam. Nagyszerű vásár volt. - .
ö volt az ggyeticn elégedett ember kedden a"piacon. (bore)
SPORT Olimpiai híradó
i
Csak az ofmult békoévoklxm lőhetett''látni Nagykanizsán ilyon vásárt. Már a kora reggeli órákban mogindult a fővárosi és környéki ke-reskedók rohama a piac ellen ós hamarosan tarkállani kezdett a halai mas sátortábor, amely az alsó-templomtól egész a törvényházig húzódott. Az élelmiszerpiacon nem látszott, hogy országosvásár van. Csak a kiskanizsai árusok hozták be terménveiket.
A sátorosok között a cipőfüzős kínálta nagyban portékáját. Párja egy forint.
— Hány párat adott eddig el ?
— - Alig ''fogy. ivedig most van ennek a szezonja -.-- mondja szomorú arccal. —'' Kár volt ezért Kanizsára jönnöm.
A keféssátornál ezt mondják :-. — Egyedül a lókefénok van keletje. A meszeiének m^g nincs itt a szezonja. A borotvapamacs és a hífckefe pedig -egy ál (áfán nem fogy.
A bábos igy beszél : — Rosszul megy az üzlet. Nem fogy a-marc. Hiába- a íegcifrább báb. A cukorkák közül csak a kevert savanyu kelendő. . .
A fózőkanaías szintén. panaszkodik :• — Akár hiszi, akár nem,, tegnap Szombathelyen ezer darabot adtam el. Darabját ötven fillérért. Itt százat sem adok el estig.
Pang az üzlet a paprikás aszony-nái is.
— Nagyon spórolnak- itt az emberek — "panaszkodik. — Tolnában legutóbb annyi paprikát adtaei el, hogy dóira már magam is a vásárlók sorába álltám,
A. j;oe8óltÍ82titót áhilatos embor-yyüríi vohzí körül.
A kúposztarosadé csudaKzorszáma a barátfülo motólósótől a fívzékjavi-uisig, mindont tűd, csak beszólni itom. Vipzont a gazdája oblwfi nagy-mcstior.
-- Vonnék túlu, --''mondja egy cm bordo ki a fenő birja kivárni azt a sok dumát — és tovább ¿11.
A késes sátrában bugyfibicskák ("írvendozlek nagy keletnek.
Az üveg és porcellán kirakodás körül csoportban állnak az asszonyok. Egy falusi néni nagyban alkuszik egy porcellántárg/ra. Messziről ríézvo azt lehet hinni, hogy egy diszes porcellántál árából akar -lefaragni. Közelebb^ érve derül ki, hogy egy, éjjeli edényről van szó.
Á vásár unikuma volt a''biztonsági ondol álé készülék« árusitója. Nézi... nézi pár menyecske az ördöngös v szerszamot, anfínek ára : 3 darab 2 forint..
— Nem kell maguknak leikom — szól rájuk az árus újságba mélyedre. — A menyecskék azonban nem hagyják "magukat lebeszélni és vesznek hatot egy forintért.
A vásári énekest, 3 kosarast, " á jóst, a zsákárust, a törökmézest, a »minden tárgy egy forintos«-t lepipálta a föíaönaruló szövetog,
Az állatvásár" gyenge vofóT^Fel-hajtás volt jócskán. Venni is''sokan akartak, do mégis kevesen vettek. A íehén ára 1800—2000 forint közöli mozgott. - A disznó 7 éá tél— 8 ós fól forint élősulybani áron cse-rél(t gazdát. A lóért elkértek 8—4 . ezer forintot. Lehetett kapni ''ötszázért íb, virslinek való cigánygebét. 1 -
- ÉRTESÍTEM az igtn tisztelt köRönsóget, hogy
Elemit
i pala és burkoló lemea sálam állandóan kapható.
Az V. téli"olimpia^, napján kedden a 10.000 méteres gyorskorcsolyázó verseny és a 4x10 km-es sistaféta ^került lebonyolításra. Megkezdték a női műkorcsolyázás kötelező gyakorlatait és ugyanezeket Lefejezték a férfi műkorcso 1 yázásban. Ma-( gyar szempontból az 5-ik nnpí némi magyar sikert hozóit, mert Pajor három skandináv verseng ző mögött 4-ik lelt a 10.000 teres gyorskorcsolyázókban.'' Kii rrtly hele pedig a kötelező gya-( korlatok lebonyolítása után; ugyancsak a t-ik helyen van. A1 NOB által összeállítóU pontver. sent ohmján Norvégia vezeti 44.5 ponttal, 2. Svédország,, 3. Svájc. A keddi eredményiek ebben a pontozásban még nemiszej repelnek.
A 10.000 méteres gyorskor-.'' csolyázásban 28 versenyző indult. Olimpiai bajnok >a svéd Syffralh lett Í7:26..3-at. Pajor 17:45.6 meredik, Ruttkay 11.? Kilián 15., lelt. A 4x10, km-es! stafétában olimpiai. bajnok lelt Svédország csapata 2 óra 32.08^ al. .A* versenyt a- negyediknek^ beérkező osztrákok - megóvták] mert az egyik svéd versenyző a! viaszol ásnál idegen • segitiségetí vett igénybe. A férfi mükoreso-( lyázó olimpiai bajnokság öt kö-( telező gyakorlata után a világbajnok Button>USA vezet .994.71 ponttal. A magyar Király Ede( 922.1 ponttal a negyedik helyen.; áll/A női műkor csőváz ás ötko-t telező gyakorlata közül kettőt-bonyolítottak le kedden. ''A két szám''"után a kanadai Barbara Aiin Schott vezet.
Tovább folytatják az olimpiaií játékoktól függetlenül a.jéghoki> világbajnokságot is. Eddigi eredmények után Kanada, Csehszlovákia és Svájc veretlenül áll az'' élen. • v • •
VALLALOK olornit pult burkolást, m»ly által hontoa és füszorüzbt pultok tisztán tarthatók. Fürdőszobák, konyhák falainak burkolását ós min-dan egyóbb burkolást vállalok.
S,tves pártfogást kér Vidéki JÓESöf
FELHÍVOM az Spitők figyBÍmé*,
hogy nálain 40x40-bs »Eternit« pala kapható. Vagy érdeklődés» beszorzom. Mindennemű totőmunkák fedését és javítását vállalom, Caertpi pala, kátrány papir boronáaái
pala- ée o»«rApted6 mester« Fet6fl-ut 1*.
színes sporthíradó
Az ökölvivó szövetség vasára nap délelőtt tartotta meg tiszta újító közgyűlését, melyen a tanácstagok közé beválasztották} Báli Vilmost a MAORT ökölvívói
szakosztályának a vezetőjét is. • ?
Szekszárdi után valószínűleg! «/.•NVTE másik nagyágyúja isi ott hagyja egyesülelet.■ A legnehezebb sulyu NVTE boxolói, utóbbi időben ugyanis többször látni a MAORT ökölvivók társán ságában.
Az egész város sporttársadalma az utóbbi napokban teljeJ sen a MAORT—NVTE rangadói'' lázában cg. Egyebbet sem hal-'' lani, mint a MAORT és az NV-'' TE szurkolóinak vitatkozását a| jiagy mérkőzésről. Egyben mindenki egyetért, hogy a mérkő-i zés az utóbbi idők legnagyobb^ mérkőzése lesz Nagykanizsán.
Kristóf Károly a labdarugóké népszerű atyja végre révbe ju-( totl. A piacon egy kis italmérési nyitott, amely állandóan tej le van sportolókkal'' és szurkolókkal.
A »
Vasárnap Nagykanizsán . iá megindult a sakkélet. A Maró-czy Sakkor az MKP sakkozóival! ítiérte össze erejét. A. riivós verseny 6 és fél, 3 és fél arányJ bán a Maróczy Sakkor győzcl- %
mével s''égződölt. ^
^ »
Több napon keresztül tartották meg Nagykanizsa aszlülle-l nisz bajnokságait, amelyek leg. nni) este fejeződtek be, A'' bu],4 noki elmet a'' következők szierez. lék meg: kezdőknél: Kiss László Gimnázituu'', a III, osztálybanl Tábori Jenő MAORT, II. ''osz-tálybnn Apáti Lajos Lovászi, l.< osztályban Bácsi János MAORT. Páros bajnok az első osztálvbam Deák—Körös MAORT, II."osztályban Apáti—Kuba Lovászi, III. osztályban Megyeri—Kiss Gy. Pusziaszentlászló!
■ - - í
*
Hétfőn este Pécsett versenyez-) tek a kanizsai vivók Pécs váJ rós kard és tör egyéni bajnokságáért, „melyen Szegjed -és Nagyi kanízsa legjobbjai is elindullak. Törvivásban Németh harmadik, Bucsy pedig ötödik lett. Némethi. nágy balszerencsével vivőit és Bucsytól elszenvedett^ yáratlaní veresége miatt szorult a harma^ dik helyre. Kardviwásban Turáni negyedik lett.
1848. február 5.
MKP hírek
, 42, nagykanizsai izerr^fe r. hó 4-én, szerdán csto 6 órater ^ggyülóst tart. Belépni csak te^itó könyvről lehet. Tekintettel, hogy ke* faroncia előtti taggyűlés é« fontos, ezért teljes számü" atot kér a Veaciőaég.
m
Az MKP naigykanizsai II. Itfjr«»-tónak saorvoratn f. hó 5-én eato fát 7. ómkor, csütörtökön, pártíiaycd tárt Petőfi ut 28. ezám alatti helyiségében. Mindenkit szeretr''tteí rát-a Vezetőség.

Elővételben is árusitanak jo*. gyeket a MAORT—NVTE mérkőzésre. Élővétél a hatalmas ér-l deklődés miatt vasárnap délelőtt 9, óra és. fél 12-között leszi a Fischer és Baeder vaskereskedés előtt. A jegyek árai 6, 5, 41
és 3 forint lesz. {

" Csöngey a MAORT középcsatára két héti üdülésre Hévizret utazott:é,iigy most már biztos, hogy a vavsárnapi raiigadón nem! ő irányttja a MAORT ötösfoga-
tát, l
/
Inspekció« gyógysaertáf
Fobr, 4-én,, „Megváltó" gyógyszertár
awbadaág-tér 21._
1 ■11 1
%Figyelem / Ztlánkk siáni hirdetésekei Deák-tér 10. sz, a/á kér/ük leadni. Telefon 54,
VÁROSI MOZI
Hétfőtől—czerdáig .
Légbőlkapott vőlegény
Amerikát táneos film
HIRADÓÍ Előadások köznap 5 éa 7 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 érakor.
mmmmmz
RÁDIÓMŰSOR
Csütörtök, február 5.
Buëaptst 1. 6.30 ValurádW. 7.C0 Hirek 7.30 Rócifi katolikus vallásos félóra. 8.0» Rcgfdi zene. 8,45 Az ,Élet é* tudomány* műsora, f.00 Művészlcmdíek. 10.00 Hirek, 12.00 Harangszó,"hirek." 12.15 Ritkán hallott Mozart-mivek. 14.00 Hirek. 14.10 A háei-egyflttee játszik. 11.00 Rádióisksls. 16.00 Modímmagyór orgonamuesik*. 16.30 gyermekrádió. i 7.C0 Hirek. 17,10 Hadifogoly híradó és Vöröskereszt közleményekrHJ.S^ A 48-a» Országos Kulturverseny heti tájé*-koi''atój«. 1800 Wagner: Lohengrin, közvetítés ai Operaházból. . 19.10 Hírek, sporthírek. 20.50 Előadás u szovjet könyvekről, 22.20 Hírek 23.40 Ve taire: Assiony és a hűség, «Efltlrlktis játék, 23.C0 Silv kUldi silvaek szívesen. 24.00 Hírek.
Budapest II, 17,00 Tánmne. It 00 Hírek, 18.05 .Köivetitéi a pozsonyi diétáiéi", kor-kép. 18,50 Cotiperln: PflíicagHa, hasgleme«. 19,00 Falurádió, 19,15 Népuarü szvitek. 20.15 Heil sportftzemlf. Í0.80 A Rádlé. Szibadagyatctne. 21,00 Hirek. 21.1R Tánczene. 22 15 Berlioz : Hr.rold ItáMbnn, haaglcmez.
Singer József és Társa
textiláru- kereskedés
Magykanizsa, Szabadság-tér 23.
Alapítás 1860. évben.
APRÓHIRDETÉSEK
- x- • . • t; _
Kiadó a város belterületén egy nagyobi» helyiség műhelynek vagy raktárnak. ííővels^ bet Schléss, Sugár-st sarok.
Idősebb gyermektelen házaspár keret 1 vagy 2 szobát kenyhahasználattal, gyermektelen házaspárnál, lehetőleg a váró» belterületén. Cim-b''-kiadóhivatalban;-
Háztartása teljes, esak akkor lesz, ha finom balatoni halat Bérczlnél.
2 szobás lakást keresek, tehet azonnalra. Közvetít^ díjazok, Cim Szekeres-u. 64.
Sikátor*utca 35. sc, családi ház nagy telekkel eladó, érdeklődni Sugár-ut 25/b. sr. slatt lehet.
ela
Egy gyalupad h% egy gyermek-állóka aé. Magyar-utca 13,
ZALA demokratikus politikai napilap
Szerkeszti : Bencze Jenő Ws*erkeaxtő SiaikHsMrtflés Msdöhlvalal l Doèk Ptrwo-Wr W.
tUa^s s Htmsatí »IM«»*?. jjígÖllí''St, •MfürtrtéiéH Ac Uls4Mrf m «WM»
Telelőn ! «
Nyomatott a „Köigaidaeäq! R. T. Nsny-kanlïÂc'' nyomdeiâban, Mngykanlwári-
a '' Nyomdáért f«let : Zaloy Károly.
Várható időjárás: Mérsékelt nyugati, északnyugati szél, változó felhőzet, többfelé kisebb futóeső, a hőmérséklet kissé csökken. Az enyheség tovább tart
Rákssl Mátyás vasárnap reggel (61 órakor érkezik Nagykanizsára
A Mütyür Kommün ¡«In Pá t-t zn-lan.ngyoi harmadik konferenciájára, mini azt tegnapi számunkban k(«öl-tük. eljön Itákosi Mátyás minisztor-cincik hol.vetfc«, » jvlrt főtitkára, Za-iavármegyo képviselője is. Még tegnap bizonytalan volt a miniszterelnök helyettes érkezése, ina azonban » párt olyan értesülések.tt kapott, hogy a min isz tere I nökhdyettes vasárnap ívj^oi fél 9 órakor megérkezik várósunklxa, hogy résztvjgyen a Magyar Kommunista Párt har-i n ad ik * megyei konoi''ixmciáján.
Nemcsak Nagykanizsának, de egész Zala vármegyének naagy^clen-íőségü esjménye Kákosi Mátyás meg jelenése a konferencián, amire az egész ország fokozottabb mértékben, figyel fel, inert Kákosi Mátyás megnyilatkozásai minden vonatkozásban utmutatóak a ¿iagar bel- és külpolitika elkövetkező lépéseinél.
A Magyar Kommunista Párt harmadik megyei konferenciája ez év-lton főként" a gazdasági kérdésekre fekteti a súlyt, do természetesen a függőben lévő jjolit-ikai kérdésaket sem hanvagolja «1, mert a jó politika eredményezi a gazdasági élet fellendülését-, viszont a nomzotgaa^ daság helyes vezetése szilárdítja meg és teszi megdöntik: tetlonné a politikai vonal voaetóat. A kettő szorosan <!H»zofü<íff ogynyissál. ezért szét n»>m válaszihat/). '' -
A Magyar k''otnmunisU Párt az <ifmuit osztendőlxni döntő politikai és gazdasági csatákat nyert.
AZ Kii HOT a válasz táaokon/iuni-ből „vozotő pártként kor ült ki, «mi csak ugy volt lehetséges, hogy a magyar nép széles rétegei, nemcsak a< ipari munkásság, do a mraszt-húg nagv tömegei és a haltukWirtel-mmég tótt hitet nv.^hiixijtett]fcliti-kúia melléit.
A MASODIKAT, amikor leleplezte és kézenfekvő módon bebizonyította, hogy az uj választásokon a'' Pfeiffer Zoltán vezetésével egy fasiszta tömeg került a törvényhozás házába, amely tömegnek egyedüli célja a munkaütem lassítása, vogy éppen megakadályozása, törekvése l.eűig az volt, liogy a magyar tömegek jólétük felé'' menetelő dolgozói e!é mennél több gátat emeljenek.
A HARMADIK a koalíciós pártok ©gyüttmüködésének megszilárdítása, az ország újjáépítésének és a becsületes népi demokráciának jegyében.
A NEGYEDIK a hároméves gazdasági terv ez évi előiránvzatamák maradéktalan keresztülvitele, ami le-hBíóvé teszi, hogy a tonpelés foko-aásával mindenkit, ¿ki ebben az országion ól és dolgozik, elláthassanak mindennel, amire egy kultur-•m bérnek szüksége lehet, tekintet'' nélkül arra, hogy ki milyen munká-jjj^áiiíl hozzá aiköz jólétének eme-
0TAD1 K : Fizessenek a gazdagok, tűnjenek oi a spekulánsok, a fokoté-aók és mindazok, akik u saját jólétük iie, do a nép terhére spekulállak, A munkásbiróságok mogalaki-táfával, az igazságos, suhos iteletek-tool bikorült mjogdbrmoszwni ésíMét-seómi a magyar gtwdasági ótot hiénáinak Bifloro hadát és ozzol ugy-wólván napok alatt mjogazilárdltaiu * hároméves terv gazdasági rendjét.
Mindezekkel tormésrajtwion még
koránt sincs kimerítve az a hallatlan munka, amit a kcaüciós pártokon belül a magyar politikái élet ezotö pártjaként az MKP végzett.
Külpolitikai vonalon olyan ered-ményoKet őrt el, amelyek nemcsak csod''álattal. de komoly" respektussal is szolgátak azoknak az államoknak, amelyek kapitalista és kizsákmányoló be&llitottságuknájl fogva jermé-szetezerülog sehogy sem nézik jó
zemiiujl Agy olywi országik y no-"Ukájut, ainolv; u .szocializmus fülé haladva, máris bánuilatiaméltó erefl-munyokot ért; cJ.
A ur«ói konferencia, a magyar - jugoszláv, a magyar--idomún barátsági és segélynyújtási ogyezmé-íyok, a magvai''-—bulgár és magYar •ongyel kulturális eg>ezményekolyuií ényos külpolitikai eredmények, a • nelyük egy csapásra kiszakították lagyare» szagot: - Hitler utolsó esatiósál la mát •— az elszigeteltség szorongató vasmarkából.
»Tiéd az ország, magadnak építed« mondotta Rákosi Mátyás, ami-
vel a-magyar wlitika roaórlö cúljáé ,jolöl.to jnog. fonnak a politikának icgyéb. n ül ösezo NaayJtunizeán a Magyar Kommün is ui Part harmadik megyei kongresszus, hogy bolo vi-K.o tömegoinok köztudatába, hogy a munka, umit elvégeznek, saját otthonuk és saját jólétük építését szo,
e. Minden dolgozónak vérévé kelt, __ váljon ez a ''mondat: Tied a-''í .ország,( m^adnak éj)ited. Ha oz niegtötténik, nnics olyan hatalom éM nincs olyan atombomba, ami erőt tudna venni a magyar népi demokrácián.
Egymillió dollár tuiszállitás a jóvátételnél
Az 1947. évi jóvátóttlí szállítások befejezése alkalmábél értekezlet volt a jóvátételi hivatalban.
Vas Zoltán megállapította, hogy pz 1947. év! jóvátétel egymillió dollár értékű iulszállitással zárult
Hangsúlyozta, hogy a Szovjetuniótól fontos nyersanyagokat kaptunk, ezeknek egy része a belső piaeon kerül felhasználásra. Sebalin tábornok, a mapyarországi jóvátételi szállítások hivatalának vezetője elismerését fejezte ki a magyar iparnak eddigi teljesitmén} áiért.
Kijelentette, hogy a Szovjetunióban megismerték a magyar Iparcikkek jó minőségét és egyre több iparcikket rendelnek Magyarországtól az újonnan megkötött kereskedelmi szerződések
keretében.
Vas Zeltán köszönetet mondott Sebalin tábornoknak baráti támogatásáért ós felhívta a''figyelmet, hogy ezután még.nagyobb gonddal ügyeljenek a minőség kérdésére. Törvényt kell hozni, melynek alapján el lehessen Járni a felelőtlen és selejtea munkát végzők ellen. Két üzem ellen indítottak máris vizsgálatot, hogy megállapíthassák, mi az oka a jóvátételi szállításoknál mutatkozó 50 százalékos selejtnek.
Moszkvában tegnap aláírták a román-szovjet kölcsönös barátsági is segélynyújtási egyezményt.
A szerződést szovjet részről Sztálin miniszterelnök és flolotov külügyminiszter, Románia részéről tycxa mlfilsstei&nök és Anna Pauhar külügyminiszter. írták alá,
Mólotov felszólalásában kiemelte, hogy a szerződés megkötését az tstte lehetővé, hogy minden vitás kérdés megszűnt a Szovjeiunló és Románia kőzött. A román nép demokratikus állammá lett, melyet a Jószomszédi viszony megter emtésere irányuló óhaj hat át, Qroza válaszában méltatta a szovjet-román viszony fontosságát a béke megőrzése cs a népi demokraoia biztosítása szempontjából.
i ►
Súlyos vasúti katasztrófa
Egy halott, 66 sebesült
Szerdán hajnalban súlyos vasúti szerencsétlenség történt &r budafok-hárosi vasul állomáson.! A Puszlaszabolcs—Budapest Déli pályaudvar kőzött közlekedj munkásvonat belerohant 40 ki-i lométeres sebességgel az állomáson veszteglő lefrerszerelvénybe. Az összeütközés következtében! mintegy hatvanan megsebesültek! és volt egy halálos áldozat is^ Kesztyűs-Ferencné siegédmimkásj A sebesültek csaknem kivéteV nélkül munkások voltak. Gerö Ernő miniszter azonnal elrendelte a legszigorúbb vizsgálat 1©-; folytatását, ami még folyik. Any-nyi''t máris megállapítottak, hog^ a szerencsétlenséget bűnös mulasztás idézte elő.
Meghalt a gesztenyési vmkedós áldozata
Tegnajpi számunkban hírt adtunk arról, hoqy Gesztenyéson összeverekedett Csondör Antal és Gerencsér József. Gerencsér annyira megvert» Csöndört, hogy azt életveszélyes állapotban szállították be a nagykanizsai kórházba. Ma arról érxeeitot-tek bonnünket, hogy Osöndi''ir bo/o-halt sulyoH Hóvüli''ísoibo.
C.lei-encsói'', akit még tagnap elfogtak u Pó-uton, ilyen formán haniu-rosan bii>Ó8á(? olé kerül, fthol or<JSa felindulósban elkövetett omborőléí büntette miatt vonják felelősségro.
Három ívl fegyházra itélták a 22 éves Kocsis Gézát, aki megülte 52 éves szeretőjét
vessenek ei együtt öngyilkosságot, va«y külön bon ő agyonlövi. A fia-ta ember erre elvetta a .fegyvert i^ós szerelmesétől és halántékon lőttp*. Ezután maga ellen fordította a^gyil-kos fegyvert-. Szivén akarta lőni magát, de a golyó elcsúszott az ^gyik bordáján és igy életben maradt.
A nagykanizsai törvényszék Jiáv-mas-tanácsa a níjpokbaii dr. Almásv Gvula elnöklésével tárgi-alta a különös '' szerelmi gyilkosság .ii^yét Keszthelyén. Dr. Arany Józset államügyész vádbeszéde után az áldozat kívánságára való emberölés bűntettében mondottak ki bűnösnek Kocsis Gézát és őt ezért jogerősen három évi fegyházra, pitéitek.
: Botrányos állapotok a miskolci fogházban
Ries István igazságügyminiszter utasiiására vizsgálatot indi-tottak íi miskolci fogházban. A( vizsgálat meglepő eredménnyel járt. Kiderült, hogy a poliülcali foglyoknak teljes mozgási szabadságuk volt. A külvilággal akJ kor érintkeztek, amikor akarlak. Töméntelen alkoholt i''ogyasztut. tak és nyila* jelvényt viseltek. Általában »kitartás«-sal köszöntötték egymást. A foglyok idejük nagVrészót a padláson töltötték^ ahol szabadon előkészíthették szökésüket. A fogház vezetőségért Leváltották.
Dr. Szolnokv Lászlóné, & zalaszántói orvos 52 évo.-i fel^ségo mulfc év augusztusában megismerkedett egy folujabeli fiatalemberrel, a 21 éves Kocsis Gézával. Az ismeretségből rövidesen romantikus szerelmi kaland fejlődött. Az asszony, aki -négy gyermeket növelt fel tisztességben ós a férje is elhalmozta minden jóval, beleszeretett á fiatalemberbe. A hervadó asszony egyre többet adott magára és mindent elkövetett, hogy szeretőjének ieesen.
Hamarosan bizalmas viszony js keletkezett közöttük, ami azután természetesen a falu szájára került-. Az asszony éppen ezért érezte, hogy kapcsolatukat nem tarthatják fenn sokáig. Szolnokyrié amúgy is hisztériára erősen hajlamos asszony volt és igy szabad folyást engedhetett idegbeteg hajlamainak.
Jóformán másról sem beszélt a fiatalembernek, mint arról, hogy kövessenek el együtt öngyilkosságot. Kocsis Géza erről természetesen nal-laíni sem akart-. De az asszony hajthatatlan volt és egy afkalommail mérgezett teát is adott a fia,taiom-hornek. Ez azonban észrevette a bűnt'')« szándékot éa kiöntette a teát.
Szoptonibor 39-én kimentek a zalaszántói szőlőhegyre, ahol a^iunak volt kis birtoka. idd^áltaH, mwd amikor már oltógé ittasak voltek.. az asezony ^igy iutvi, ismét előhozakodhat tórvévoi. ..
Kocsié Gézának volt cury hivsznál-haté állapotban 4óvő lőfogyvore a pincóljon. Az asszony "eetemfogfca a fiatalemberre, éa fwlezólitotta: kű-
ZALA
1848. íebMiár 6.
Megérkeztek a budapesti művészek
Teleloninterju Bordy Bellára!
Az Ipartestület nagytonnébcn íendezondő na^.v favsuiigi kacagó estély szereplői Bordy Bolla, Húcz Va''li, Szondv Biri," Suráuyi Lili, Cziffra György, Sobő Mikíóp, Szo-nes László megérkeztük ma Nagykanizsára. Lapzártakor telefonon bí-toerült összoköttytésl kapnunk Bordv; Bellával, Operaházunk primab^llori-imjával, aki a ki« müvószlái''sasiig ne-rébon a k('')volk?zőkbon üdvözölte Nagykanizsa közönségét.
Boldogan jöttünk Nagykanizsáin, ebbe a kedves, ai''anyos kis városba, hogy egy kis dorüt ys lcacíjgáét hozzunk. tín nom először v%ryok Nagykanizsán, 6vökkel ezelőtt uiár fölléptem,, azóta azonban sok idő tolt ©1 és a tánc mellett opemtíokbim és más darabokban is szerepeltem. Bizonyos vagyok abban, hogy Nagykanizsa közönsége most egészen m''ús oldalról is megismer, mintánkkor, amikor itt voltam. ''Az egész kis társulat igyekezni fog a ma esti előadásokon « legjobbat nyújtani, ami művészetükből kitelik.
MolotoV szovjet külügyminiszter tegnap fogadást rendezett, Moszkvában a román kormányküldöttség tiszteletére.
VÁRdSI MOZI
Csütörtöktől - vasárnapig
Amerikai viiégfilm!
99
GILDA"
RITA HAYWORTH
Mtjyar ner«piak; cymoyai istván, veikbe« ernő
Előadások köznap 5 és 7 Órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.
Részletek Bencsik István főispán sümegi beszédéből
Két komoly esemény az o héti
Szaoadmüvílüdóil proprammban
A Szabadművelődésiek e heti programján két komoly esomúnv bzü-nepel. Az ogyik dr. Juhász .Miklósnak. a kitűnő szociológusnak cen-tjBnariumi olóadáaa »Társadalmunk 1848-ban« cimmol. Ez az olőadás a 100 óv olőtti magyar társadalom sát adja ós alapját annak az izgalmas vü^qzÁsnak, amit- a saabad-sásharc idézett elő társadalmunkban. A Kisórőmüsoron dr. 13ak8a Gézáné Liszt-müveket játszik. A .farsangra való tekintettel dr. Juhász Miklós előadását kivót3Ío»?ir neiu vasárnap, hanem február 7-ón, szombaton a. m.. 6 óidkor tartja a Városi Zeneiskolában. Belépődíj nincs.
A másik eaomény a zonoi liceúlis előadássorozat harmadik előadása, a melyen Ivánkovits Forenc, a zeneiskola igazgatója, a voni^hangszenek fejlődését ismerteti tudómányos és művészeti vonalon. Előadását iónevü muzsikusaink bemutatói kisérik, ugy mint dr-,-Tardos Lászlóé, dr. Tar-dos Lászlónéé, Fentős Foroncé, dr. Arató Antalé és Horváth Jánosé. Valamennyien egy-egy vonóshangszer különlegcssbgoit mutatják be szóló számokkal és végezetül közösen játszanak jdI sjgy ltis zenekari müvet. A zongorakiséretöt drv Bak-aa Gézáné látja el. A lice&lis elő-Iftdáson a részvételi dij 2 és ''l forint. A zenei olőadás vasárnap d. e. 11 érakor a szokott időben a Városi Zeneiskola előadótermében.
A Nemzeti Parasztpárt
szombaton és vasárnap, t hó 7- és 8-án, este 7 órai kezdettel hajnali 4 óráig összes helyiségeiben
nagy táncmulatságot
rendez----
Belépődíj 2 forint
Sadves pártfogást kér a
Petőfi nagy álmának, a Magyar Köztársaságnak megvalósulását ünnepeljük.
öröm ez mind azoknak, akik, előtt a magyar történelem nenn a dinasztiák^ hanem n nép tör. i éneim e.
Volt idő, amikor a magyar ki-; rályság történelmi hivatását tcU je^ilcL''fc iez a nemzeti királyság kora volt. 400 éven át azonban a Habsburg királyság zsarnok, sága fojtogatta a he mV. etet.
Ez ii zsarnokság nemcsak u| magyar néppel nem törődött, dq a hivatalos magyar nemzetei, a nemességet is jpusztilplta. Fő. uraink legjobbjai a Bethleniek^ Rákóczyak, Bocskaiak/ Thökö-Jiek, Frangepánok küzdöttek aj zsarnok Habsburg uralkodás q. len, 1848-ban pedig az egészé nemzet harcolt a zsarnok királvf ellen.
A szabadságln^o eltiprása utáni Habsburg politika eredményei volt az első világháború pusztiJ tása.
A királyság árnyai vittek benl* nünket a második világháború.
ba. ''
1946. február 2-án azonban elsöpörte a nép a királyságot. Régen köztársasági állaínformábau él Franciaország, Amerika; Szovjetunió, hogy csak a legnagyobbakat említsük. Történelmileg ve lünk együtt szakították a királysággal Olaszország, Jugoszlávia^ Bulgária, Románia.
Nem az a lényeges, hogy a legeisi embert nem királynak, hanem
köztársasági elnöknek hivjik.
Királyságunk középköri eredetű volt és a nép vallásos -hiU^ kihasználva azt a felfogást ter-í jesztetlék el zsarnokaink, hogyí az ő hatalmuk Isten rendelésé-í bői van. Az volt ezzel a cél, hogví mégcsak bírálat se illethessei őket.
Ma már'' tutija a nép, hogy nem isten akarata az önkényes ural-koió garázdálkodása, neki pedig joga van azt az embert vezetőjének választani, akit erre a népnek tett szolgálatai miatt a legméltóbb-nak tart. Ez a lényeges különbség a királyság és a köztársaság
közöthés ami ebből következik,
A királyságban a király ellii-í tette
a hivő néppel, hogy az ői hatalma isteni eredietü, a többi hatalmat pedig ő osztogatta hi-
vatalnokai utján. így mindenki; felfelé hízelgett és a hatalmasoknak szolgált. A köztársaságban a! néptől származik a bal alom ós mindenki olyan megbecsülést!, kap. amilyen szolgálatot végez a népnek. Lnnek a változott helv-'' zelnek eredménye az a nagy munka, ami a köztársaság rövid 2 éve alatt az országban történt.
s
Letarolt mezők, üres raklárak| kióge''lt gyárak, szétziláld közlekedés, a köz- és vagyonbiztonság teljes hiánya. - ezí hagyta rántó a királyság. *
Ma már terem- a magyar föld* jó pénzünk van, dolgoznak a gyárak,'' helyreállt a közlekedés, van megbízható* rendőrségünk. Az egész világ ámulva tekint ''aj Magyar Köztársaságra.
De nem állhatunk meg. Ma'' még a köztársaságot nagy-részi ii királyság rossz törvényeivel kor.; mányozzák. A hivatalokban sok-1 szor csak áz a különbség, liogyí a pecsétből ki van vágva a kir. szó. :
Á köztársaságot intézményeiben és törvényeiben kell megteremtenünk és ebben nagy jelentősége van a centenáriumi évnek és nagy stertpe annak az ifjúságnak, amely versenyre kel a szépben, a jóban ís nemesben.
1848. ifjúsága bátran állt a történelem Ítélőszéke előtt. kö-,; vesse példáját az 1948-as ifjúság és építse a nép Köztársaságát. Ne felejtse el, hogy minden nép olyan sorsot kap osztályrészül, amilyet telteivel kiérdemel. Lássunk hát hozzá mindnyájan a Köztársaság 3. évében az épitő-munkához, hogy jövő évi ünneJ pünkön még több magyar arcon viruljon ki a boldog megelégedés., öröme,

Singer József és Társa
textiláru - kereskedés
Maavltaiiizta, Szatedséo-tér 23,
Alapitás 1860. évben.

5-én, csütöriöHön fél 0 ¿3 & órakor
:
Fellép: Bordv Sella* Kácz Vall, Suríiiyl Lili, Siondy Blri9 Sifel Mlklós9 Clffra GyBrgy, Síiül Láiil.
Aiuminiumba öntik Vörös János szobrászművész Zalatgerszeóeit felállítandó emlékmű-alkotását
Többször foglalkoztunk la^ punk hasábjni n azzal az ménnyel, amelynek miegvalósil^ sa a napokban történi« meg, Mini ismeretes a nyjlas (űrroit idején. 1944 november első napjaiban, Zalaegerszegen összeszedi tek 11 baloldali érzelmű munJ káseml>erí és ezeket elhurcolták''. A szerencsétlenjein l>ereket kivégezték és igy kőzülök egyellerf egy sem tért vissza. A varos, aj demokratikus pártokkal egyet^ érlően elhatározta, hogy a lfc márlir halált hall vértanú cm. lékére, a főtéren méltó emlékművel állíttat. A szoborbizottság döntése alapján Vörös Jánog na&yknn iz.^ii szobrászművészt bizták meg az emlékmű elkészítésével. A hatalmas és igen szépí kidolgozású emlékmű már cl Ls( készült csak bronzbaöntése késelt mindezideig.
Amint most értesülünk a GF. határozata értelmében brona emlékmű helyeit alunainiumt ¡öntik a szobrot, mert elvi dönt szerint, nem engedélyezik bronz emlékmüvek felállitását. Az eddig összegyűjtött bronzé anyagot a müöntő átveszi és helyette aluminiumni-bocsát renJ delkezesre. A gipsz alkotást öí napokban felszállítják Budapesli re, ahol megtörténik az ¿ihmHhi-f uinba való átöntés.
Az emlékművet május hó 9-t én avatják fel, nagy ünnepség keretében. . (
Február 15-ig kell benyújtani a gazdajegyzői alkümazás iránti kérelmeket
A főldhözjutta!ottak.^a/.dálko-dásának előniozditása és az al-sófoku földművelésügyi igazgiu tás ellátása érdekében a l''öld^ inüvelésügyi ininisztérium1 az ország minden járásának területén! betöltésre kerülő egyelőre járá-i sonkint 2—1 gazdajegyzői álUW ra pályázatot hirdet.
A gazdajegyzők alkalmazása ideiglenes jelleggel, szerződéssel és az állami rendszerű fizeti osztályoknak megfelelő javadalmazással történik.
Gazdajegyzői állásra lehet alkalmazni azt a magyar ''állam!4 polgárt, aki 24 éves életkorát bet töltötte és aki mezőgazdasági fő«'' iskolán, vagy kertészeti,, s^őlój szeti és borászati szakiskolán* megfelelő képösitést, vagy a mezőgazdálkodás terén kimagasló érdemeket szi&rzett.
A pályázati kérvényekhez csatolni kell a születési anyaköny. vi kivonatot,, a legmagasabb is.'' kolai végzettséget igazoló bizonyítványt, működési bizonyítványt. illetőségi bizony itványt) politikai és erkölcsi megbízhatóságról szóló igazolást, orvosi bizonyítványt és a sajátkezüleg írtl rövid életlcirást.
Az okmányokkal felszerelt és szabályszerűen felbélyegzett ké-, relmet a földaniüvelésügyi nÉJ nisztériumhöz cimezve a lakóhely szerint illetékes vármegyei in. áll. Gazdasági Felügyelőségnél legkésőbb f. évi február hói 15. napjának 12. órájáig kell M nyújtani.
Figyelem / Zalának azáat hirdetéseket Deák-tér W. sz. e/rf kér/ők leadni. Te/efon 54.
194$. isbruár G.
ZÁLJL
hírek
Napirend:
Február 6, péntek. Róm. knt. Dorottya, »rot. Dorottya, üjgörög Bukol.
1945. A második világháború legna-cvobb bombatámadást. 45 perc alatt 2500 oomba hull Berlinre — Nemzetközi szakszervezeti korsgresvus kezdődik Londonban, ____
— Dr. Gábor Imőné eiöadáta Nagykanizsái
Csütörtökön (leiután 6 órakor a %INDSz központi helyiségében, Fő *í 5. szám ül^tt''dr. Gábor Ernőné tiart hagvjolentős^rü előudáat a hőivé* szociálpolitikáról. Az előadás ¿lé- uagy érdeklődés»?! tekintenek.
— Batyusbál
A Független Kisgazdapárt nafiT-Jutnizsai szervezete folyó hó 7-en «üti,1 « órai kezdettől saját liolyist!-gpihrtfi tánccal egybekötött hagyományom batyusbá-H remfoz.
— Hadifogoly ®8t
A Volt Had ifö*ol* Bgflámi Ss#-
vjeiKt''-r nagykanizsai csoportja 1918 február S-án 8 órai kezdettel. müss-UncBitjlyt rendez az Iparoskor mtgytermébwn. Mimtertkit smswtsfctel ráV'' a /¡i7tée.9Q&Ág,
— Farsangi tea a Vöröskereszt javára
Nagysikerűnek Ígérkező teaeatéiy tarkítja az idei farsangi jjaptárt. A Magyar Vöröskereszt a fanang utoi-*ó napján, (hétfón este 8 órakor rendezi tca>stjét a Korona Bzáüoda éttermében. Remélhetőleg, az étterem kicsinek fog mutatkozni a kel-Jemosen szórakozni vágyó közönség befogadására, különösön, ha táncra ''keriu a sor. mert az ifjúság «szívósén tánco! nemcsaik a szegények, betegek és gyámolitúsra szorulók anyagi megsegítésére, hanorru a saját szó-rakozasára is. Mindenesetre felhívjuk a Vöröskereszt barátainak figyelmét a hangulatos farsangi estre.-
— Adomány
Az MKP olvasószoba részére a következő adományok érkeztek be : Nagykanizsai Takarékpénztár 1Q0, Nemaoti Bank 100, Báder Testvérek 100, Szabó Antai 60, Zalamegyei Gazdasági Takarók 120* és .Savolasz József 80 forint, mohért ezúton jnond köszönetet a Vezdíőség.
— Rozgonyi-utcai iskola maszkabálja A Rozgonyi utcai áll. állt. iskola
ez évben ia megrendezi hagyományos maszkabálját az Ipartestület székházában. Február 9-én délután háromtól hétig fognak tánoolnl az apróságok városunk legjobb eigány-zenekarának muzsikájára. Gazdag bDfféről a jó szülők gondoskodnak. A tombolán minden szán ajer. Belépődíj felnőtteknek 2, tanalóknak 1 forint. _______
MKP hírek
Az MKP nagykanizsai H. körtének szervezete f. hó 5-ón este fiö 7 órakor, csütörtökön, pártnapot Pfefcőfi ut 23. szám aiátti helyiségében. Mindenkit szeretettet vtfr a Vezetőség.
APRÓHIRDETÉSEK
Acélvázas rövid fekete bécii kerewthitros songora eladó. Érdeklődni Felső ''József wnész Kossuth-tér 3. Található t Vajda étteremben.
Daráló állóköves „Grénó" eladó. Artny János-u. 12. Mindenaap délutáa 2 órakor megtekinthető.
Idősebb gyermekteleH házaspár keres 1 vagy 2 szobát konyh »használattal, gyermektelen házaspárnál, lehetőleg a város belterületén. Cím a kiadóhivatalban.
2300 darab elsőrendű akáofa karó eladó. Megtekinthető Tóth Jótsef vaskere»-kedé-ében, Szabidság-tér 82.
Háztartása teljes csak akkor lesz, ha llnom balatoni halat vesz Bérczinél.
Vennék családi hásat gezdasági épülettel és kerttel. Címeket a kiadóba kérem.
^ Kcftsfein bútorüzlet
k Nagykanizsa,/¡dy €ndre,-u. 4. ÜÉÍ*, i "Üff888^ i
mm
ZóSOm-TóiHmcs már petrolguRtpd i megyében: a főispán saját hatáskörében felszabadította a mezőgazdasági cíltkra tárolt olajat
Köztudomásu éppen a téli hó-napok alatt, amikor a falusi lakosságnak feltétlen szüksége vaií világító eszközre, a megye úgyszólván teljesen ellátatlan voti petróleummal. A közellátásikor, mánybizlosság hiába sürgette illetékes fórumoknál a petröljeumf mielőbbi kiutalásit, hetek multak el minden intézkedés nélkül. Ezalatt az idő alatt a falun élök( kénytelenek voltak a sötétség beálltával lefeküdni, mert sienmni-féle világításuk nem volt. Ennél) is súlyosabb helyzet állott elő azt jsitállók világításánál, ahol komoly fennakadást idézett elő a| nagy petróleum liiány.
Ezzel a fontos problémával kapcsolatban Benesik István fü. ispán a következőkben nyilatkozott:
Tudatában vagyok annak,x hogy melyen égető szükséglet a petróleum. * C
Többszörös személyes közbeni ''járásomra január hóra felemelte az Anyag és Árliivatal ásvány-; olaj-osztálya megyénk kontingensét 78 tonnáról 118 tonnára-Ez az értesítés január 21-én érJ kezett. Ebből az<fnban csak - - 9 tonna volt az ide irányitolt iparii petróleum, míg 109 tonna a vármegyében tároló mezőgazdaságii üzemanyagból, lett felszabadítva} azzal a feltétellel, hogy kiosztás, ra ezja mennyiség csak akkor kerülhet, ha a pénzügyminiszter a lerakatokai felhívja, hogy ezután is fizessék be az adót, — miután mint köztudomásu a mezőgazdasági üzemanyag pelróle. um adómentes.
Miután a pénzügyminiszter rendeletié 3 nap alaW sem jött meg, a megye pietróleuto-szükségí lete pedig elodázhatatlan volt, is-i inét személyesen míenlem az Anyag- és Arhivatalhoz.
Legnag-yobb megdöbbenésemre,
- azt a lelvilágositéüi kaptam,
hogy l/ár a Vas Zoltán miniszter nr elnöklete áléit tartott tárcaközi bizottság ütésén a föMmiiveUsiigyi minisztérium kiküldötte is hozr.ájáruAt a. mezőgazdasági petróleum világítási célokra való ■fclsznbadilá.á-hoz, utólag a jöld művelésiig yi miniseler (i.:t mégis meg ellenezte. Ezért nem ''iudja a pénzügy-miniszter a mcgadó''iitási rendeletet kiadni és ezéMi nem lehet h osztani a''már kiutalt petróleumot. Látva, hogy itt legfelsőbb liiJ valalaink nem merik vállalni a! .felelősségei, de látva, hogy Zalai megye közellátása ezért nemi szenvedhet tovább csorbát, visz-sz a érkezésem után
saját hatáskörömben elrendeltem hogy a mezőgazdaságai üzemanyagból kiutalt mennyiségek szétosztását azonnal kezdjék el és az utánuk köteUeadöt
■ . fizessék be. Most tehát már van petróleum! a megyében eliegendő mennyiségben, mivel pedig az Anyag-és Árhivatalban ugy informáltak, hogy a februári kontingensek szétosztása február io-ig1 meg fog történni, a kényszerű 1 Jhavi takarékosság következtében/ 1 hónapra 2 havi mennyiség áll majd rendelkezésünkre.
A Mvat&los város
Ae Aisódanántuli FökknürriéB-
•üjO''i Tanács felkérésére köahirré te-eaem, ho^y vasáru utalványokat, illetve azok kjoaeléséra előzetes, beíir ge Léseket a Tanács nem fogad el. L iövőbeu csakis utánréteik?! litja le a me^nendelésakeí''.
Koahii-ró taazam, hogy a 9. honntdd
határvadász zászlóalj kiképzó sdt-nadu folyó éri február hónapba« minden héten csütörtökön, rossz idő eseíén i>énte(ken a Büki-réti elsrai lőtéren éleslövészetek tart. A featí területen bőiül és annak kősóiéba* * kösflekjodés tilos, mert éleéreezáiy»».
A február hónapra kiadott 69^b
FIGYELEM 1 RGYELEM!
A „PANNÓNIA "jelenti:
Vör ös An ci
efőadómüvésznő vendégszerepel
"Coniii Gyula
és zenekara szórakoztatja a közönséget.
BIZTOSAN MEGBÁNJA, HA NEM LESZ OTT AZ
N.V.TM.
port-báífá
VASÁRNAP ESTE Á CENTEÁLBAN. OLCSÓ ÁRAK.

és 70/a saárrua. nyomtatrány áiliaai élelmiszerjegy (lisztjegy^ 5., 6., 8.,
9., 11., 12., 18., 14715. sB&nn
sz&rvónyei ezelrényonkmt 40 dkf. kenyérre, vagy 20 dkg. kenyériiffiste» és 6 dkg. téngBriiiszti©,
a febmár havi testi munkás pótjegy 71. sz. nyomtatvány ü—2., S—4., 5—6., 9—10., -11—12., 1B--14., 17—18., 21—22.;''28—24., 26— 26., 27—28. szám» szelvényei sasl-vónyenkint 20 dkg.okanyén-8-, rec^r 10 ''dkg. k&nyérfcsatrB és ''8 dkg. te®-?9Brilisztre,
a febroái'' liavi nflhéz testi pöÉje®r 72. sz. nyomtatvány, térhea és sro?)-tatós anyák pótjegye, 22£/a »Jíéma nyomtatvány és a nandői-pótjegy 1— 2., 8—4., 5—6., Ö—10., 11—12., 18—14., 17—18., 21-22., 28—24., 25—26., 27—28. számú sasivésoysí aa&lvénytmkmt 40 dkg. kényé«*, vagy 20 dkg, kenyérlisatre és 6 eflejf. tjengerilisztre váltható be.
Á február havi élölmiszsrje^ 69/a és 70/a sz. nyomtatvány ^JKa-korka« föürésri 1., 4., 7. és "LO-os
saému özelvényei szjJvéBiyenkmt 8® iGurilisztro, a február hiivi ttil''mttnkfe pótj©Bf 7—8., 15—
19—2íJ. én 29. Bzámju BaEJrénjsá ffi»''y-''-nyűukint 15 dkg. tengeriliirobfit a nehéz testi munkás, terhes és szoptatós anyák pátiegye és a ssáé-őrpótjegy 7—8., 15—16., 19—20. &b 29. «aámjt Baálvénysi aáalvénj kint 80 dkg. tengsnUiwrtr® vá '' tók be.
A febmár havi állami élolmis&ar-. jegy 69/a "és 70/a ■ száma nyomtatvány 1 »Liset« Hzajivónyo és a. ösö-öannők részéns kiadott állami lisztjegy 225/a saému nyomte4vá«y .»LisetCS'' I. hék bj»1 vénye ''saaká-nyenkint 40 dkg. finomüéztre yáífc-ható be.
íc
A Gazdasági Főtanács 41/1948. G. F. számú íende letéve! textil Vásárlási ifíazolvánYokat rendszermi-• tett. , * .. .
Textilváaárlási igazolványra jogosult minden önálló korosattel randal-kező és az ország területén állandó lakhellyel biró természetes szemáív, akinek közellátási lapja van. •
Az igényjogosult háztartásában el<5 önálló keresettel nem rendelkező családtagok (eltartottak) a családfő vásárlási igazolványán lesznek feltüntetve.
Minden igényjogosult csak ^ggy ogcimen és'' csali egy igazolványt aphat.
A textilvásárláai iffiazolvánvok,4ci-adása Najjjykanizsán f. hó 6-4n K Közellátási Hivatalban, míg a" Kis-kanizsán lakók részére Kiskanizsán f. hó 9-én veszi kezdutét az alábbi beosztás szerint:
Nagykanizsán ;
Február , 6-án 8 órától 12 óráig és d. u. 8 órától 5 óráig mindazok, akiknek nevei A, B, C, D kezdőbetűvel,
február 7-én 8 órától 12 óráig ós d. u. 8 órától 5 óráig mindazok, akiknek nevei E, F, G, H kezdőbetűvel,
február 9-én 8 órától 12 óráig iés d. u. 8 órától 5 óráig mindazok, akiknek nevei I, J, K, L kezdőbetűvel,
február JO-én 8 órától 12 óráig lés d. u. 8 órától 5 óráig mindazok, akik''nBk nevei M, N, O kezdőbetüvai,
február 11-én 8 órától 12 óráig és d. u. 8 órától 5 óráig mindazok, akiknek nevei P, R, S» £>z kiözdóbe-
tÜVBl,
február 12-én 8 órától 18 óráig lés d. u. 8 órától 5 óráig mindazok, akiknek nevei T, U, V, Z kezdőbetűvel "kezdődik.
Kiskanizsán :
Február hó 9-étől február hó 18-áig bezárólag a kiskanizsai Olvasókörben az ott kifüggesztett beosztás szerint. '' , A textiivásárlási j^jazolványokért darabonként 2 forint térítési dijat kell fizetni.
Felkérem az igényjogosultakat, hogy az utalványokért szigorúan a fontirt beosztás" szerint ós időben, jelentkezzenek, mBrt a -Jfcorlódáet csak igy fehet elkerülni.
ZALA
1948. február 6.
Zala vármegye 11. sz. igazoló Biztll-sága, Nagykanizsa
HIRDETMÉNY
A 10.000/1947. Korrn. sz. midiiéi stopján közhírré teszem, hogy g2e;. szsxnu rendelet érteimében aS-SJtottZí? la vármegye; II, sz. Igazoló Bizottság 1948. ovi február hó 13., 16., 17.; 19.é 20-án d. u. 15 órakor az aiábbnevezottek ügyében tűzött ki tárgyalást-:
Február hó 13.
r. Tóth Béia kereskedő, Morsics Hozália, Kinizsi u. 12., Czapáry Éva oki. tanítónő, Zalaszsntiván, Németh Jenő, Jugovjts LáazUínó sz. Császár Krzsébot női azal>ó, Zrinvi M. u. 16., ICorács Viktor vállalkozó. Magyar u. 49., Milley József, Berkes (Berber) Józsof, Öfaj u. 11., Dr. Haisor János fogorvos, Kölcsey u. 8., Ká-lovits Józsof, Magyar u. 97., Bálint János, Somogyi Béla u. 10.,/Kan-nyalicB Józsof, Varaadi u. 7., Muhr László.
Február hó 16.
Kudűüz László, Caonm''y u. ''58., liacsi János, Attila u. ¿1., Godina János villája-szerelő, Olaj u. 28., Pintér János lakatos segéd, Birkás Sándor, Magyar u. 141., Gödinek Antal, Jakabkuti u. 21., Tábori (Törnár) Jenő irodaaltiszt, Sikátor il 28., üodinek Károly munkás, Ja-fcabkuti u. 15., KbJo Ottó, Taleki
44., Németh László munkáé, Magyar u. 150., Pápai József, Magyar u. 118., Kózsás György, Pirári u. 8.
Február hó 17.
Samu László, Körmös u. 27., Sár-di Gyula, Kisrác u. 18., Szabó Dénes, Magyar u. 120., Németh TibQj> Faragó József, Csengery u. 23., Végvári Jenő tisztviselő,pénztáros, Sugár u. 5., Németh István, Teleki u. 6., Pol inger Imre műszerész, Lázár-László, Zrinyi M. u. "45., Nagy Imre műszaki tisztv., Zrinyi M/u. 45., Csőgör Endre lakatos, Séger ImiO'' épitésveaotő, Ceengery u. 89.
Február hó 19.
Soós József'' vas- és fémsszter-fályos, Ady E. u. 12., Pál Ferenc tisztv., Vár u. 8.r,Téki Zoltán irodagyakornok, Levente u. 10/a, Horváth Ferenc, Zárda u. 5., Kiss László, Ady E. u. 6., Szabó József, Sugár u. 12., ifj. Hegybíró László gépkocsiszenalő, Zrinyi M. u. 16., Szokol Teréz,,Somogyi Béla a. 48., Kishegyi György fogtechnikus segéd, László hg. u. 19., Takács István Maórt tisztv., Balogh László kereskedő Bagód, Zoltai Mihály, Somogyi Béla u. 84.
Február hó i20.
Belső István tisztv., Csöngoy Pál tisztviselő, Szabadság tór 15., Pongrác János, Gsongery u. 8/, Födő István, Csongery u.: 79.. Tőko (To- . masits) Katalin, Honvéa u.V8., Sör-toy Klára, Eötvös tór 21., Jtonodok •Ilona Maort tisztv., Bába u. 8., Dormán Ferenc, Báthory ú. 14., Hol lés György, Kisfaludy u. 138., Peteloy Jonő. Báthory u. 1., Vasa György, Teleki-<u. 27., Tóth Lajos, Eötvös tér 25.
Felhívom a lakosságot, hogy mind ások, akik fentebb fölsorolt aeemé-lyek olyan magatartásáról tudnak, Smely a magyar nép érdekeit .«éf-tetts vagy sérti, a»t éa az erre vonatkozó bizonyítékait nálam szÖbea vagy irásbaa haladéktalanul jer fen tse be."
Figyelmeztetem. a bejelentőket fcmkjhegy a bejelentéseket a bizottság csak altkor veheti figyelembe, fea a bejetantó nevét é« lakóimét is feltünteti. .. .''
Személyes bajelenté« mindennap áéintin 15—19 óráig Törvénvhtó h emefcát- 88. set. aaobtóec. megható.
E*gykWíB% 1948. január 80.
" '' H*sz József
teapekeióa gyögyatertár
Febr. 5-én: „Mária" gyógysserté*, 8oobgyl Bélarotea 40.
Sportrovat Mi a helyzet m rangadó előtt három nappal ?
Rosszul sikerűit az NVTE főpróbája
A Tolón kívül kétségtelenül az. utóbbi napokban az NyTE— MAORT rangadó iránt nyilvánul meg a legnagyobb érdeklő^ dés. Az utcasarkokon, a műhelyekben, az iskolákban és egy». bült másról sem folyik a vita? hogy vasárnap melyik csapat hagyja el győzteskent a pályát. A szurkolókon kivül természetesen a két csapat játékosai is nagy akarással készülnek a vasárnapi rangadóra. Kedden a MAORT játékosai Csapkay edző vezetésével komoly tréningért! tartottak. Az. edzésen kipróbálták azt a csapalot, amely képviJ selni fogja a MAORT színeit. A csapatot- csak a csütörtöki edzés után jelölik ki. A bennfentesek szerint a vasárnapi l^iO.ást együttesen nem igen 4esz válloJ zás. Sokak szerint Kovács visz-szakerül a kapuba és helyette! Téli lesz a center. Vannak olyan; elgondolások is, hogy Voinó-vich—Rolh bal szárnnyal áll ki a gárda. E*ek azonban csak tervek, hogy hogyan áll f^l a csapat vasárnap az még egyenlőre bizonytalan.
-Szerdán az NVTE kétkapui* tréningmérkőzést tartott az Is vei. Mind az NVTE, mind a^ NTE kompiéit csapatával lépetlj pályára. A kétszer „ negyvenöt perces edzőmérkőzés végig élve-
zetes játékot látunk, bár az N-Vi TE a hétfői mécstől fáradtan játszoil A mérkőzés váratlanul; az NTE 5:3 arányú győzelmével végződött. A vasul játékosai szépí és lelkes játékot produkáltak, azonban a védelem csődölt monA dott. Különösen Németh és Ró 4 ka gyenge játéka volt szembeű öllő. Elől Kocsis játékát kísértei erős indiszpozició. Az edzésen; ( egyébként a gólokat Maderka 2Í Nénieth, Horváth és Végh illeíve( Placskó, Tura és Sztraka 11-ből) szerezték. Az edzés végén ugy ai vezetők, mint a szurkolók egyöní fcétüen azt hangoztatták, hogyhal a csapat a MAORT ellen tisztesi eredményt akar elérni, akkor ai védelemnek vasárnapig sokáig kell javulni A vezetőség kóré. ben a látottak alapján felmerült olyan gondolat is, hogy a forJ mánkivül lévő Kocsis helyett ass egj''rc jobban tonnába lendülő! Hoffmant szerepelliaük jobb öszJ szekötőben.
A fentiekből látható, hogy sem( a<..MAORT-nak, sem az NVTE-nek nincsen még kialakult csapata ugy hogy az erőviszonvo-kat taglalni még nenn lehet. Tin-deneselre a MAORT-nak vas^ír-nap nagj'' előny lesz a hazai pá-1 lya, íunelyen az NVTE még komoly mérkőzést nem játszott.
Ifik a szövetség tervei a tavaszi idényre
Deák Ferene alszövetségi elnök nyilatkozata a Zalának
tudunk!
. Még egy két hét és megindulnak a kerületben is a bajnoki; mérkőzések, • Az egyesületek igyekeznek kidolgozni terveiket, a tavaszi szezonra, hogy csapataik az el következendő- idényben? még jobban szerepeljenek. Az al-szövelség sikeres sziereplései érdekében a kerület vezetősége készíti. el terveit. Felkereste tehát a Zala Pécseit időző munkatársai Deák Ferenc elnököt, aki egvJ ben szövetségi kapitány is, hogy felvilágosítást kapjon a szöveL vség tavaszi terveiről.
— A sorsolást a keddi tanács ülés után elkészitettük — kezdi! az elnök — s azt még ezen ai héten elküldjük az egytesfiletekJ nek.. Igyekeztünk nz egyesületek! kérelmeit teljesíteni, s hogy ez'', nem mindenütt sikerült annakí
,az az oka, hogy a tavaszi sorsolás az őszineK a függvénye igvf tehát az őszitől ellentétes kéreb
mekel nem vettünk, figyelembe.
— Milyen válogatott meccse^ játszik tavasszal a délnyugati együttese? • :
— Szeretnénk játszani . az( Észak együttesével^ valamint ai Blasszal. Lefixált műsorunk egyenlőre nincsen. Húsvétkor a pécsi csapatok serlegmérkőzésli játszanak majd külföldi együtte-
sekkel ekkor ugystöm mecset játszani.
— Nagykanizsáról inért nincsen játékos a válogatottban?
— Hogy őszinte legyek Pév cselt is vannak olyan jálékosokj mint Kanizsán, azonban igére-retet teszlek arra, hogy tavasszal; ugy a vasút játékosait, mint af MAORT játékosait a válogatás* szempontjából erősen figyelni^ . fogom. S lia valakinek a játékai megtetszik azt beteszem a válo-( galottba. " ...
— Mi lesz az ifjúsági bajnoki ságokkai?
— Tavaszra feltétlenül megcsináljuk. Tervek szerint, minden nagyobb városban szeretnék*-felállítani egy ifjúsági csoportot! és kötelezővé tenni az egyesület teket, hogy a bajnokságén játszó egyesületek Ifjúsági csapatokat as foglalkoztassanak. Tervi be vettük a Balaton mellett azí ifjúsági edzőtáborok felállitásá1{ a nyárra, valamint vándoredzőti fogunk szerződtetni az alszövet. ség számára. Ezt a két utóbbi elgondolást én magam) fogooni al legközelebbi tanácsülés elé terjeszteni. Az anyagiak előteremtését egyrészt állami segélyekb^ másrészt az egyesületek hozzájárulásával képzelem el.
értesítem az igen tisatelt köeönséget, hogy
Eternit
pala és burkoló lemee nálam állandéan kapható.
FELHÍVOM ea Építők figjeímét,"
VÁLLALOK aternil pul* burkolási, mely áít»l hentes és füseerüzieé pultok tisetán tarthatók. Fürdőazőbák, konyhák fiaiéinak burkolását é& min-eg7&>b baikolást vállelofc.
pinM"Vidéki József
pala« ée eserépfedft meeier, Petdfinrt 1£
hogy nálam 40i40-sb »Eternit pa-ia ¿apható. Vagy érdeklődésre saarzBm. Mindennemű telőmunkák'' fedését és javitésáÉ vállalom. Cserép, pala, kátrány papw ^mso^ft«^.
Olimpiai híradó
St. Moritzban az időjárás e^y. re melegebbre fordult. Szerdáar esni kezdett az eső és a hőmérséklet 3 fokra emelkedett. Emiatf a műkorcsolyázó és a jé^hokkS számainak nagyrészét el kelleít halasztani. Az''olvadó jégen al meleg idő ellenére lejátszotta^ két jéghokki mérkőzést. Olvadó1 havon rendezték meg a férfi ést női mülesikló versenyt. Á fér-, fiak közül a francia Coutew nyerle az olimpiai bajnokságot 2:14.9-cel. Szikla 20, Székely 34* Kővári 39-ik lett. A női lesiklóH. versenyt az osztrák Harringer kisasszony nyerte. Iglóné bel«, gen indult és a versenyt feladia. Az alpesi összetett versenyben^ olimpiai bajnok a francia OraÜ ler, a nőknél Bei ser Ausztria.
A pontversenyben Svédország vezet 59 ponttal. Magyarország a tizedik hel>-en van baromi ponttal Az olimpiai játékoknak} szerdán egyébkent ujabb szomorít szenzációja akadt. Azolimj, piai lobogót ismeretlen telte^w. fényes nappal az árbóeról lelopj-ták.
8z<lnyegavató birkózóverseny lesz vasárnap
Az NNH''E jó képességű birkcu zói vasárnap mérik össze erejüket a Dunakeszi Magyarsiig birkózóival. viadalon kerül felavatásra az egyesület uj sző-t nyegj e, amit a versenyzők mun-'' kájuk után saját maguk készítetlek el. A két együttes egyébként nagyszerű formában lévő-versenyzőket vet harcba a mérkőzésre. Az NVTE színeiben indul Kovács, Kincses, Gál,, Sas^ vári és a többiek. Az őszi idényben ezek a fiuk több bajnokságot és előkelő helyezéseket. ér-tekfel. A Dunakesziek között lep? szőnyegre Simon a magyar válogatott keret tagjav Antal a több? szörös vasutas válogatott, Mau-rer az idei ifjúsági bajnok ésí nem utolsósorban Holló és Kö-vesdi a két országos bajnok. Aí fentiekből látható, hogy a birko''-zósport hivei nagyszerű mérkőzéseket láthatnak vasárnap.
A Maróczy Sakkor és a MKP sakkversenye
Izgalmas sakkmérkőzés folyt le vasárnap délután ax Iparoskör sakk-termében. A Maróczy Sakkör és az MKP legjobb sakkozói mérkőztek éiénk érdeklődés mellett. A mérkőzés eredményeit alább közOijflk: Marócxy MKP
1. Böhm Jóisef — Stolcxer 1:0
2. Dr. Pintér D.~ Weiszfeid Vt: V»
3. Vékás? - Bori 0:1
4. Vanits — Baán 1:0
5. Wébii —Laposa 1:0
6. Németh — K. Nagy L. 1:0
7. Pintér S. — Nagy G. 0:1
8. Dombos — Lidit 0.: I
9. Wagner — Klein S. 1:0
10. Bökm A. — Poppert 1:0 Maróczy—MKP visszáaó febnár
15 én. ___
•FIGYELEM! A Zalának stóat hirdetéseket Deák-tér 10. szám alá kérjük leadni. Telefon U.
ZALA demokratikas politikai napilap
Sxorkcszti: Bencze Jenő «szerkewtó
)>ia>6a*fl és ktodóbtveUl ^ Deüc Ferenc-ttr ro
KUrfja a teazüü BUolteéa, Nagyteim. twrtaarfcsért éa idasláeérf fetel Bawz« *»»-
Telefon J W. Hyomnlott a „Közgazdasági R. T. Nagykanizsa'' nyomdájába«. Hagjfe«ntr«án.~ íSyomdéért fftiel: Zalay Wfroiy.
éyWy»« 31 s&*ro.
Nagykar*!»«, 1946. február 7. tzomb
Ára 50 fillér*
Várható időjárás: Mérsékelt nyugati szél, felhőátvonulások, helyenként futóeső. A hőmérséklet alig változik.
Az utolsó emberig hazatérnek hadifoglyaink
k hadifoglyok hozzátartozói számára nagy megnyugvást keltett Rákosi Mátyásnak az a kijelentése, hogy a mén kintlévö magyar hadifofllyok ebben az évben teljes létszámban hazatérnék. Köztudomásu, hogy hadifoglyaink tö "eqes hazaerkezesót Rákosi Mátyás szemólyss közbenjárására Sztálin miniszterelnök tette lehetővé. A roult évben mintegy 120.000 magyar hadifogoly tért haza ós
a Magyar Kommunista Párt h3difogoiy-irodájinak nyilvántartása széfint körJibe/OÍ meg 80-100 000 hadifoglyunk van a Szovjetunióban, akiknek a hazatérésére az idén kerül a sor.
A MKP a hadifoglyoknak hetenként 35-40.G00 válaszos levelezőlapot közvetít és gongoskodik a könyveknek és újságoknak a hadifoglyokhoz való juttatásáról. Foksániban és Máramarosszigeten a népjóléti minisztérium kiroadeltseíi* működik, tmsly most készíti elfi.a tervet a hadifoglyok ezévi hazaszállítására. A téli hadifogoly-agilitást fölsa a Szovjetunióban uralkodó rossz téli időjárás akadályozta.
Az Országos Köznevelést)^! Tanács csütörtöki Ülésén Ortutay Gyula knltuszminiszter tartott előadást. a Mi ••oktatás jövőjét illetőleg az utóbbi idők legjelentősebb megnyilvánulása Rákosi Mátyás beszédének az a pontja vuit, hogy a Magyar Koiimunhta Párt a jövöhtm fokozott figyelmet fog szentslni a köznevelés problémáinak. ''
Javasolta, hogy a Köznevelési Tanács üdvözölje Rákosi Mátyást,
'' EiuUn kiemelte, hogy a dolgozók iskolái, amelyek eddig, nem szerepeltük külön tételként, az uj költség-vthsben 14 millió forint előirányzattal szerepelnek. A Szabadművelődési Tanácsnak pedig 4 millió forint helyett 10 mt''lió forintot juttatnak. Az általános Iskolákról megállapította, hogy
az ál/ami iskolákban lényegesen jobb az oktatás, mint a felekezeti iskolákban,
Az analfabétlzrmft leküzdésére a pártok segítségét kérte.
A spanyol és görög fasiszta hadseregek stírozátos vereségei
A spanyol sajtó jelenti, ho<p'' Franco támadása a keleti partizan csoportok ellen összeomlott. Bár ^a • fasiszták ne;n kevesebb, mint 25.000 cm bort mozgósitet-íak. Franco csáva1 ai közül nemcsak a közkatonák, hanem a tisztek is mind nagyobb
számban csatlakoznak a felkelőkhöz. *
A görögországi amerikai spgéjy-bizottság hivatalosan közölt», hogy az athéni kormánynak szánt repülőgépék" első csoportja Németországból megérkezett Görögországba. A de-nojkratikus görög hadsereg egységei igen elkeseredett harcok után á". tűitek a monarcho fasiszták külső *vdo!mi vonáíal és visszavonulásra kény szeri tettek őket. A kormánycsapatok sulvos^ veszteségeket szenvedtek. A görög demokratikus, .had-senog az arcvonal minden pontján támadásba ment át.
Ne hallgassunk a hazaárulókra
A magyar presbiteriánus egyház. közgyűlést tar:olt Olevc» landbcn. A közgyűlésen Ferenc is megjelent boszédűli mondott a ¡nvegnyiló istentiszteleten. A nosvyorki Magyar Jftf v<* jelentése swerlnl közben wú oasLsidel munkások röphtpokall osztognl''tak a templom előli, ez-{«l a (imnnel: %e hallgassunk a : hazaárulókra! Támogassuk a de-mokralikus földosztó'' Miuzyaror-; szikot!« ''
A röpiratban egyebek közöt'' a következőt olvashatták:
— Nagy Ferenc, amikor raj takapták az összeesküvésen, Amerikába szökött EckharíHétó karjai közé. Már birtokot is vetti Washington mellett és nagyúr! r^já^^él^^hazaárul ásból
.Az igazságügyminisztériumibari'''' ujabb büntető reformot dolgozik kj^ amely többek'' között dolgozók testi épségének fokoi zottabb megvédését biztositj''avVzi nj-büntető novella intézkedikZaz üzemi védeíem beszervezéséről[ fe -á'' felelősség kérdéséről..
Rákosi Mátyás a Magyar Kommunista
Párt zalamegyei konferenciáján
A Zs fa tegnap közötte, hogy Rákosi Mátyás miniszterelnök helyettes, Zala vármegye képviselője, vasárnap délelőtt fél 9 órakor Budapestről Nagykanizsára érkezik, hogy résztvegyen a Megyar Kommunista Párt zalamegyei konferenciáján.
A miniszterelnökhelyettes megérkezése után azonnal a. pártSa siet, hogy a konferencia megnyitásán jelen lehessen. A Zala olyan értesüléseket szerzett, hogy a konferenciára megérkezik Bencsik István, Zita-megye főispánja, aki üdvözli a konferenciát és a miniszterelnökhelyettest. Itt lesz Agárdy''Tibor dr. vármegyei főjegyző is. A konferencia megnyitása után a pártok vezetői mondanak rövid üdvözlő beszédet, majd a Vasutas Dalárda Ivankovlcs Ferenc vezényletével egy-két dalt mutat be. ,
A konferencián ugy a politikai, mini a gazdasági kérdések kerülőnek szőnyegre, elsősorban megyei vonatkozásban. Szegedi Andor megyei titkár előterjeszti a mult évben végzett munkáról jelentését, amit hozzászólás és vita követ. Természetesen mindezek előtt Rákosi Mátyás miniszterelnökhelyettes, a párt főtitkára napy beszédben ismerteti a poiitikal és gazdasági helyzetet. A Zala értesülése szerint a Magyar Kommunista Párt több vezetőségi tagja, az MTI munkatársa is több ujságiró is elkíséri Rákosi Mátyást Nagykanizsára.
A Gazdasági Főtanács döntései
A Gazdasági Főtanács a három-évos terv érdekében hónapról hó-, napra emeli » bombázások összegét, (
A le,''/napi iitt''Műn a február havi bemhúzásokra 98.7 millió .
for''nfnt irányxcttt elő.
Foglalkozott három ünnepnap eltör lésenok ügyével. Eszerint fob-r.uár 2-a, március 25-o és szeptember 6-a rendes munkanapok lesznek. Ezek az ünnepok más eurónui országokban is íondes munkanapok-«itk azamit&nak» es ennek eírenttetése ellen az egyházi hatóságoknak Bom-. mi kifogása, mert nem tartoznak az úgynevezett parancsolt ünnepek közé.'' Csak az ünnepelte meg, >_ aki . akarta, Magyarországon tradícióból kijs&te lesen megünnepelték.
A Gazdasági Főtanács bizottságot hivott életre a tojás "belföldi forgalmának szabályozására. Elhatározta,--Ihogy a gazdáiinak 1000 vaggon műtrágyát. juttatnak hitelbe..
A petróleum -ellátást az ö-nszá-
ffos JegykÖ^pont utján bizéosi-tótiía.
Elhatározta a Grazdaa^gi -Fótar .. iiács a tipus porcellánedények gyár-
tásának bevezetését, amely 20 százalékkal olcsóbb losz az oddig^gyiu-tott yorcollánodényeknól. Ugyanis a mü-vószi mintájú }x>rcei lanedónyoKot csak bizonyos meghatározott ínonv-nyiségbon állítottak olő, hog>'' művészi értékük megmaradjon.'' Végül olhatározta, hoiry megszünteti azt a 85 évo fönnálló koncessziót, anio-lvot ogy brüsszeli céggel Jiöttitteic a nátron és ogyéb maróimyagok külföldi forgalombahozataláia, mivel n koncesszió most már riom felel meg Mag^-arország érdokeinok.

Jönnek az ünneplő amerikai magyaTok
Mihályfi Emő miniszter, aí Történelmi Emlékbizottság főtit-'' kára táviratot intézett az ameri-l kai magyarok 48-as Wzottságá-hoz. örömmiel értesiteíte az ame-i rikai magyarság vezetőit, hogy a! belügyminiszter soronMvül en-< gedélyezte a dentenáriumra ér-( kező vendégek vízumát. Ilymió-don lehetővé, vált, hogy a oen1^( nárium március 15-i megnyitói ünnepségeire az am)erikai'' maJ ^arok első csoportja Budapestre érkezzék. '' -


Budapest jelenti
Letartéztatások a vasúti katasztrófa ügyében
Tegnapi számunkbán már megir-tuk, hogy szerdán hajnalban súlyos vasúti szerencsétlenség tőrtént a bu-dafok-hárosi vasúti állomáson. A szeiencsétlonségnél egy munkásasz-szony meghalt, mintegy hatvanan v>o dig megsebesültek. Ezek közül halomnak az "állapota mái a súlyosra fordult. Gerő Ernő miniszter utasítására megindult a vizsgálat. Ennek kövollceztébon letartóztatták Instito-rits György forgalmi tisztet, Halasi István tehervonat vozotót és Aradi Simon váltókezelőt.
A népblrótág fenntartja Kelemen államtitkár letartóztatfliftt
A budapesti népügyészség hivar ta''osan közli, hogy Kelemen Gyula volt iparügyi ál la miitkár és társai ügyében az előzetes letartóztatás ellen beadott felfolyamodást a budapesti népbirósúg tanácsa felülvizsgálta és az előzetes -letartóztatást fenntartotta.
Márciua 14 Kossuth-nap New Yorkban
New York város polgármestere, O''Dwyer levélbon közölte a magyar kormánnyal* hogy ,a centenárium alkalmából New Yyork. város Kos- . fothrnappá nyilvánítottá március 14-ét. Ünnepségeket mndieznek ezen a napon és méltatják, a száladságharc, valamint- Kossuth amerikai szereplésének jelentőségét. O''Dwyer Kossuth-relikviákat is kért, mert Kos-suth-kiállitást is ^karnak rendezni. A newyorki lapok március 14-én külön Kossuth-számokat adnak ki, amelyekben ismertetik Kossuth amerikai-beszédeit és a 48-as szabadságharc történetét.
Őrizetbe vették az egyik arviz-mentesitő társulat főmérnökét
A beregmegyei árvizzeí kapcsola-tps mulasztások és szabálytalanságoki alapos gyanúja miatt a rendőrség ■ előzetes letartóztatásba helyezte és a nyíregyházi ügyészség fogházába kisérte a Beregmegyei Aivizmente-sitő társulat vezotó főmérnökét, Horváth Mihályt.
Elítélte a pécsi munkáabiróság a baroel szövetkezet feketéző alkalmazottait
Fodor Jdzsel'' és fiorváth Isi. vén, a biiresi szövetkezet nlknlj mázoltál 15 mázsa lisztet adtaid ál egy péknek és ezt nem je-i lentették be a köziellátási hatói súgóknak. A pécsi munkásbiró-ság a közellátás érdekeit voszéj lyeztető'' bűncselekmény elkövetése miatt vonta felelősségre ésf 4—4 évi börtönbüntetósre ítéltei őket^^___(
LEGÚJABB TÁVIRATOK
a. nemzetgyüí§s ufesitása alpján ''» töíamüveíésügyi miniszter áfia-mos5totta az áflátf oTtőanjagpSat termelő intézetet.
* /
Az amerikai külügyminisztérium, ugy döntött; ■ hogy a''magyar állami ménesből Ausztriába vhurcolt 120 dírb. tehyészíovat hadizsákmánynak tekinti és azok visszaadását a magyar kormány részére megtagadja.
ti
ZALA
Határon innen,
határon tul
Ezek a legszebb tankönyvek, amelyeket valaha is láttam — állapította meg Vladislav Bronsowski, a Budapesten járt lengve) delegáció költő tagja, amikor átnyújtották neki egy fogadás alkalmából az ''uj magyar tankönyveket.
*
—r Nem érteml miért vá§áix>tják az asszonyok olyan szenvedéllyel a külföldi. harisnyákat — jegyezte meg epésen Sir Stafford Cripps, az angol kincstári kancellár. — A harisnya felét eltakarja a hosszú szoknya és a többi sem. látszik, mert olyan átlátszó.
*
Különös sajtópárbaj zajlott le a napokban Szombathelyen. Azzal kezdődött, hogy a Nyugati Kis Újság komor hangon bejelentette, hogy február 7-én valami nagy esemény történik Szombathelyen. A Szabad Vasmegye visszaüzent: »Mi is ott leszünk! Egy kis leloplezésért nom megyünk a szomszédiba 1« Az Uj Vas-vármegye bejelentette, hogy tud ő is arról a bizonyos dologról ós ők is ott lesznek azon. A Nyugati Kis Újság viszontválasza: A Szabad Vasmegye minket nom félomlit meg. A '' leleplezés tői nom ijedünk meg.« A szőnibatholyiok már valami vói-os osoményro gyanakodtak, amikor a három Jap ogyHZorro leplezte lo a nagy titkot: A azínészok ós az uj--eágirók közös bált rendoznok február 7-én a cikkozcs i»dig közöb reklám volt.
*
— C-sak 1 létenként kétszer akarom Látni a feleségemet — mondta Pe-tain marsall börtöne parancsnokának. — Igy minden nap e^jön ide és a fejőmre olvas minden hibát,
amit elkövettem. < •
Két statisztikát olvastunk. Az egyik szerint Newyorkfban mintegy hétezer engc^lvezétt bár és vendéglő vari. Ezzel szemben Budapesten fcib. kétezer "hasonló »mümtézetról«
tudnak. Hol itt az arány?'' . #
A német férfiak átlagos súlya az angolszász övezetben 20—40 éves koifban 58 kiló. Viszont az interná-tótáborokban »sínylődő« fónácik átla-. gos súlya a jó amerikai koszton 70
kilógramot tesz ki.
*
E°y pesti iskolában József Attiláról tartott előadást József Jolán, a költő testvére. A kis elemisták any-nyira meghatódodtak az előadáson, hogy valamennyien elpityeredtek. A sírás hamarosan átragaií a tanárokra, majd .végül maga az illusztris
előadó is elsirta magát. -- , • *
Johannesburgban hatalmas piramisokba gyűlt össze óvok során a salak a Tujgy-aranybányák körül. Most pedig&iderült, hogy apaiakban uránium van, amely jóval értókeeobb, mint az arany, amit annakidején az ércből kiválasztottak.
f.
Megszüntstlk a petralium fekot«-plaoát
A Gazdasági Főtanács legWö^ zelebbi ülésén tárgyalják azt ,q] Javaslatot, mely szerint a petróleum utalvány rendszerét az{ Bgész ország területén bevezessek. Eddig az . Anyag- és Arhi-vatal már Mutál ta a petróleumot! a vidék és az érdeketek számára, azonban igen. sok .petróleum! van különböző érdekeltségek, elsősorban a nagykereskedők kasén és ezek .igen ¡tekintélyes mennyiségben dobják a petróleumot a fekete piacra. Az országos jegyrendszer bevezetésétől a visszaélések kiküszöbölését! várják.

Magyarország a háborút elvesztette, de a békét megnyeri
Rákosi Mátyás tízezer csapéi! delgoaó «lőtt beszélt.
A csepeli Weisz Manfréd Gyárban több mint 10.000 munkás előtt beszélt szerda délután Rákosi Mátyás. i -
t ^

Elöljáróban elmondotta, hogy a Szovjetunió kormányával tárgy alá-sok folytak, melynek eredményeként most már állami szerződés alapján az év végéig a hadifoglyok
utolsó csoportját Is hazahozzák.
A gazdasági helyzet ismertetésé-sénél kiemelte, ho^y jó votésered-rnények mellett, a bányászok nagyszerű teljesítménye segit a gazdasági helyzet megszilárdításában. Az államháztartás a folyó gazdasági év első felében 68 millió forint felesleggel zárult. A munkások most már elmondhatják, hogy a munkásosztály magának termel. A dolgozók- életszínvonala a termelés arányában nő. Ezt célozza az uj kollektív szerződós. Olyan normáról akarunk gondoskodni, ahol a tarmeléa emolkodésóvel párhuzamosan emelkedik a bér. Az ui normákat megvizsgáljuk ós ahol hiba van, kijavítjuk. Ezek a normák nemcsak a munkásokra, hanem az egész demokráciám olőnyöaok lesznek, mi-vei elősegítik a termelés omelloodé-sét.
Ezután a munka megszervezéséről beszólt. Gondoskodni kell, hogy no legyen tul sok tisztviselő, no forduljanak olő aránytalanságok a munkás és a tisztviselői fizetések között. A selejt súlyosan befolyásolja a termelési költségeket. "A Weisz Manfréd selejtjének csökkentésével 6 millió forintot lelietno megtakarítani évente.
A politikai helyzetről szólva kijelentette, nem lehet tűrni, hogy a demokrácia egyik legnagyobb pártjában a Szociáldemokrata Pártban '' a Jobboldali reakció faltörőkosként. - szerepeljen az imperialisták számára
Ezt a baloldal felismerte, de mivel a jobboldal mélyen bele van
ágyazva o pártjukba hosszú munkát kell folytatni a megtisztítás elvégzésére. Kelemen államtitkár esete-bői a tanulság az, hogy a baloldalnak tovább kell vinni a harcot a jobboldat ellen, és alapos tisztogatást kell végeznie.
A Szociáldemokrata Pártban egyesek azt mondják, hogv a Kommunista Pártba csak a süllyedő hajóról menekülnek. Ezzel szemben az igazság az, hogy örömmel jönnek azok, akik helyesük a párt munkáját.
liíncs és nem lesz olyan megegyezés, hogy rendes munkásokat nem lehet felvenni a pártba, mert szo-< cialisták voltak.
. Én magam is a Szociáldemokrata Párt tagja voltam és amikor 30 évvel ezelőtt átléptem a Kommunista Pártba, nem éreztem magam menekülőnek. Kijelentette, hogy a Kommunista Pártba oly tömegesen jelentkeznek felvételt©, mint a választások előtt.
A Kommunista Párt fokozott munkájára azért is szükség van, mert a világ mindinkább két politikai-táborra oszlik. Az imperialista országokra és n békeszerető demokratikus országok táborára. Amíg az iinporialisták országaiban nyugtalanság és olégodotlonsog mutatkozik, addig o- demokratikus országokbaji a nértik -bizalommal tekintenek a jö-vóho. Megállapította, hogy a külföldi vendégük csodálkozással látták a magyar demokrácia oredflnó-nyeit ós a ''külföldiek a köztársaság kikiáltásának második évfordulóján azt mondták, hogy ez az ország ugy néz ki, mintha megnyerte volna a háborút. Erre én azt mondtam, hogy a háborút niem nyertük meg," de a békét meg fogjuk nyerni. Ehhez kérem a dolgozók segítségét — fejezte be beszédét tom-. boló taps közben Rákosi £Iátyáe f mmiszténolnökhelyettes. .
10*8. fabhtáf 7.
A pénzügyi székháznak sínesen zászlója
A Zala "hétfői sDunában több panaszos levél alapján msgirtav h<2gy a Köztársasás: évíordulóia alkalmából több középületről hiányzott a zászló. Magemiitette, hogy a pénzügyi székházon sem volt kitűzve a lobogó. • *
Lapunk munkatársa ma kérdést intézett Kopár József főfelügyelőhöz, a pénzügyi székház gondnokához, aki kijelentette, hogy a panaszos levelek * yrói könnyen meggyőződhettek volna arról, hogy mi okozta a zászlók hiányát a pénzügyi székházon, ha érdeklődtek volna nála.
Kopár József ezután elmondta. Jiftgy ,a háború alatt oltünt a székház zászlója, amit oddig nom pótoltak, A zászló ügyében a Zala cikkével kapcsolatban átiratot intéztek a pénzügvigazgatósághoz, ho*y < a napQ''kanizsai pónz%yi székház SBÓro zászló vételét onpjodélyezzp.
Nagy sikerük volt a budapesti művészeknek
De kévéi a rendezőknek
A Rózsavölgyi és Társa hangver-aanyrendező vállalat által rendezett csütörtök esti előadás komoly siker jegyében zajlott le. Minden szereplő kivétel nélkül ragyogó teljesítményt nyújtott. "Különösen Cziffra György zongoraművész játékát kell kiemelnünk. A fiatal művész Liszt: II. magyar rapszódiáját és »Szerelmi álmok« c. müvét adta elő, ami komoly művészi élményt jelentett, min den zenekedvelőnek. Cziffra György egyébként az egész estét végigzon-
gorázta, mert a művésznőket is 6 kisérte.
Bordy Bellát hatalmas tapsviliar fogádta és tánca még jobban elbűvölte a hálás közönséget. Kár, hogy a Kék Duna keringőt táncolta el, hiszen alig két hete láttuk ezt szintén operaháziv táncosokkal. Magyar tánca- és rövid vidám jelenete is re-. rafik volt.
Nem . kisebb ovációban részesitet-Ife a közönség a .kitűnő sanszonéne-'' kesnót, Rácz Valit is, aki bájos mü-djalokat és egy jazz-dalt alott élő tomboló sikerrel.
Szondy Biri, a kitűnő énekesnő Lehár operett- dalaival lépett a közönség elé. Ragyogó megjolonóso és tisztaosengésü nangja a ''legteljesebb mértékben beváltctft mlnaion reményt.
Egy fiatal színésznő, Suránjd Lili kod''voB verset mOfidotí ef nagy sikerről,
Sebő Miklós sajátszorzomónyü dalait ós egy rövid paródiát adott olőj amellyel elhunyt ós élő nagy magyar színészeket utámsott utolérhetetlen ügyességgel.
.Szenes László eleven, friss humorával mint konferanszié aratott nagy sikert.
A vidám esttel kapcsolatban egyebekben az az észrevételünk, hogy a zongora, amelyen a Kanizsán vendégszereplő művészek játszani kényszerülnek, bizony alapos javításra, illetve hangolásra szorulnak. Zeneértő fülnek ugyanis kellemetlen hall-- gatni a rossz zongora hangját, játszón azon bármilyen nagy művész is.
A jövőben pedig hasonló mijporoa estekén számozott helyeket rendszeresítsenek, mert a fcímap esti előadáson oívan tumultus volt. ami szinte el eem gondolható.
Dr. Takáeh Zoltán Igazgaté fltorm a kórházépltkeiés megkezdéséről nyilatkozott a Zalának
A Zala a felszabadulás óta még egyetlen qgy alkalmat sem nuüass?-tott el, hogy a nagykanizsai kórház helyzetét no ismertette volna. Élén állt annak fiz akciónak is. .amely a kórház szomorú helyzetét tolt hivatva megjavítani. A forint bevezetése óta pedig állandóan a kórház kibővítésének szükségességét hangoz-tattja, Rámutattunk cikkek keretében, hogy ''a Jebető legsürgősebben fel kell állitani az orr- gége és fűi ambulanciát, a gyermekgyógyászatot, yalamint a veneroás osztályt, l?ár héttel ezelőtt ez a kérdés ismét felvetődött a kórházbizottság ülésén és azon dr. Takách Zoltán iga^gaíá főorvos bejelentette, bo^y a kórház .kibővítésre 300.000 forint áll rendelkezésre és ez az összeg elegendő arra, hogy a munkát a méntelepen megindíthassák. Lapunk munkatársa az építkezések megkezdésével kapcsolatban felkereste dr. Takách Zoltán igazgató főorvost, aki a következőket mondotta:
— A kórház kibővítési munkálatai a polgármesteri hivatalhoz ba-érkezott "árajánlatok felbontása é» elfogadja után azonnal megkezdődtek/ Az építkezések a mlínlűlop emeletes ópülntónok helyreállításaival kezdődnek el, utána et mellette lévő bgónyséxi szobák renoválási munkáltrtai jönnek sorra. Naivon ívoliéz dolgunk lesz,, mert minden helységben rendbe kell hozatnunk az ablakokat,- ajtőkat sőt még a. padlózatot is.
Az újonnan alakitendó osztályoknak igv a veneroás, ós a gyermekgyógyászat végleges elhelyezéséről még "nem döntöttünk, do minden törekvésünk az, hogy ezeket- az osztályokat. mimiél előbb fölállíthassuk
ParadiesomtermelésUnk kiépítése a háremé^es tervben
A földművelésügyi minisztérium $ 8 éves terv kerekében a kecskeméti kísérleti telepén uj paradicsom fajtákat termeltetett ki. Az BÍ£Ó tételi most fearülnek kiadásra: úgymint
87 termelési suám alatt-egy ige« korai,
65—66. az. .«. korai, 49. sz. a. középkorai eimaalaku tev . tékát.
Továbbá f»lsÉ»poritotó tömegter-motés céljaira Konaervkirály ét Plovdivi külföldről behozott fajtákat, m«lyek táli eltartásra igeo aUoa-lma-ak.
Ezen fajták mind karó nélkül nevelhetők éa igy ie bőséges termést adnak,. Kívánatos a termelésük * termelők minél saélosobb körében, maii paradicsom torraoléeünk jövőjét biatositják, Bgyl«n kivitoíünloot? is. Sajnos . magja móg korlátozott mannyiaégbon áll ruivíelke^ósra.
Felhívjuk a termalőket, minéi többan reeoeeák be ozon uj fajtákat, melyek termo lésünkut gMclaságo-sabbá. tarményoinket piaci és kiviteli értékesitéero Biegíalelőbbé teszik.
Magsarükiégletét mindönki jelon.tai be a Nagykanizsai Gazdaképjsőben CNagykanmsa. Ady Endre-ut 74/e) annak figyBlombovételével, hogy holdanként 50, legfeljebb, 70 a magsaülméglet. Bejelentéfli ha.tarid5 február 11-én 2 óra. Mint már tea tűk, a készlet ceekélv és csak annyi előjegyzést fogadhatunk ^ amennyi Sreláthatóla^ eszállit-ha''ó Jasa. Mindezeken felül a földművelési minisztérium fenntartja magának az igényelt mennyisége* saukaég ezarint való korlátozását ^ AMagyar Zöldségtermelők Szo-vetsó^ megbieásáWl:
SchtosUr Púé
MSZGYOE »»akközB«
1948. február 7.
Befejezódött a dolgozók* polgári és általános iskoláinak téli tanéve
A vallás- és közoktatásügyi miniszter 1945. évben létesítette a dolgozók iskoláit. Ebben az iskolában azoknak a kenyérkereső xoluőtt férfiaknak és nőknekx iskolázási lehetőségéről gondoskodik a közoktatási kormány, akik
— noha megfelelő tehetséggel rendelkeznek — de iskolai végzettséget önhibájukon kivül nem szerezhettek.
Nagykanizsán 1946. március 1-ón nvilt meg a dolgozók polgári iskolájának első osztálya ,az áll. polgári fiúiskolával — mint anya-iskolával — kapcsolatban.
A tanítás díjmentes. Az iskola dologi és személyi kiadásait az állum fedezi. A tanulók csupán tankönyvek és tanszerek beszer-'' zéséről gondoskodnak.
A dolgozók iskoláiban a férfi és nőtanulók együttes oktatásban részesülnek. Évenként két osztály végezhető el. A téli tanév szeptember hó 1 napjától február 11-ig, a nyári tanév február 15 tői julius végéig tart.
A tanítás heti 24 órában 5 napon át d. u. 5 órától este 9 óráig történik.
Február 11-én zárul a téli iskolai év.
A magyar kormány demokratikus kultúrpolitikájának jótéteményében részesül az a 25 dolgozó tanuló, aki a polgári Iskola .IV. osztályát elvégezve most fejezi be polgári Iskolai tanulmányait.
Az iskola tanulói általában nagy buzgalommal és szereteltei végzik azt "a nagy munkát, amelyet a dolgozók iskolájának különleges, fokozött iramú és tömörített tanulmányi rendje és meneté megki-. ván. Az iskolának IV. osztályát végzett tanulói valamennyienérett, felnőtt munkások, akik az élet iskolájában már kiáltották a próbát. Most két évi komoly, kemény iskolai munkának aratják le gyümölcsét a téli iskolai év befejezésének napján.
Az üj nyári tanév febr. 15-én kezdődik. Megnyílik a polg. isk. IV. osztálya, s az általános iskola tov&bbhaladó VI. és uj V. osztálya.
Az általános iókola V. osztályába felvehető az, aki valamely hazai nyilvánosjogu népiskola IV. osztályát elvégezte, 16. életévét a beiratkozás időpontjáig betöltötte, de 45 évesnél nem idősebb és valamely foglalkozási ágban állandó jellegű kenyérkereső munkát végez.
Az általános isk. VI. osztályába felvehető az, aki a polg. isk. v. glmn. I. osztályát, vagy az általános isk. V. osztályát'' elvégezte s a korhatárnak megfelel. .
A polg. isk. IV. osztályába felvehető az, aki a polg. isk. III. osztályát elvégezte ós 16 életévet betöltötte.
A beiratkozásra jelentkezni az áll. polg. fiúiskola — mint anya-iskola — igazgatójánál febr. 15-ig fi—12 és d. u. 5 órától 7 óráig lehet.
— Rozgonyí-utcai tskola maszkabálja
A Rozgonyi utcai áll. állt. iskola «z évben is megrendezi hagyutfi-syos maszkabáiját az Ipartestület székházában. Február 9-én délután háromtól hétig fognak táncolni az apróságok városunk, legjobb cigány-zenekarának muzsikájára. Qazdag büfféről a |ó szülők gondoskodnak. A tombolán minden szám nyer. Be lépődij felnőtteknek 2, tanulóknak 1 forint.
»*LA
Nagykanizsán csak tizenketten ríszesiilnek kegyelemben, akik kiziü kettft már elengedtek
A népbirósági elitéltek közül egy sem érdemes kegyelamre
Sok szó esik mostanában a ^köz-kegyelemről, amelyet az államfő gyakorolt a köztársaság fennállásának második évfordulója alkalmából azokkal szemben, akiköt a -bíróságok kis büntetésekkel sújtottak. ANkegyeImi-rendeíet végrehajtása természetesen hosszabb időt vesz igénybe.
Nagykanizsai viszonylatban eddig még nem értesült a közönség önnek a kérdésnek állásáról, holott ez is nagy érdeklődésre tarthat számot. Éppen ezért egy hiányt akartunk pótolni, amikor ma beszéltünk erről ar. Lengyol Károllyal, a nagykanizsai államügyészség ^vezetőjével.
— Minden tekintetben az. amnesz-tia-rendolot szellemében járuíik el — adta meg'' a felvilágosítást dr. Lengyel Károly. — Elsősorban azoknak aa ügyét intézzük jaf, akik jelenleg is a iogházban vannak és éppen kiszabott büntetésüket töltilt. Ezcknok az ügye ugyanié a logsür-
0gősebb.
TUenkaíton riszasűlnek ktgyilsniken
— Kik részesülnek Nagykanizsán kegyelemben? — tettük : fel a kér-désft.
7— Nem sokan. A fogházban jelenleg 45 olyan fogoly .van, akikot köztörvényi ''bűncselekmények olkö-vetése miatt ítéltek el rövidebb szabadságvesztésre. E?»k Jcözüt mindössze 12 olyan f<fc&>ly va^ akik a kegyelmi-rendelet hatálya alá esnek.
— Mig azonban ezek szabadlábra kerülnek, hosszú idő telik el. A foglyokat ugyanis előbb le kell priorálni és bz hosszadalmas eljárást igényel. Az Országos Bűnügyi Nyilvántartóban utána kell nézni, hogy az illető elitéit nem volt-e már bün-tetre, mert ha büntetett előéletű, nem kaphat kegyelmet.
Akiket mér »lengetitek
— Szabadon engedtek-e már valakit? — kérdeztük ezután. %
— Eddig már két személyt engedtünk el — válaszolt dr.'' lengyel Károly. — Az egyik jE^rkaa József né, egy súlyos testi sertés miatt három havi fogházra itéit asszomr volt, aki szerdán hagyta el a fogházat. Ezt csak ideiglenesen bocsátot-
tuk szabadon 4s ha ismét törvény elé kerül, ezt a büntetését Als teli v ülnie.
— A másikat, Siftár / Jánost tegnap engedtük el. Ezt a csurgói járásbíróság ítélte el lopás miatt egy. hayi fogházra. A azabadlábrahelye-feés a; csurgói járásbíróság megkeresésére történt. 1
— Folyamatban . van még egy harmadik személy szabadlábrahelye-
> zése is. Fellép Ignác fegyrerrejtemetési ügyének iratait íjaár felküldtük az i ga z ságügv m i niszté''riumba felülvizsgálat céljából. Á döntéüt minden nap várjuk. .A fegyveres ügyekben ugyanis a minisztérium magának tartja fenn a döntés jogát.
— Egyébként ma egészen váratlanul megérkezett az Országos Bűnügyi nyilvántartó hivataltól a válasz öt megkeresésünkre és önnek alapján ma ujabb őt foglyot ijöcsátunk szabadon.
A népblróié|i elitéltek
Ezután még aziránt érdeklődtünk, hogy a népbirósági elitéltokicol mi történik?
— Ezeknek a sorsáról a pécsi nép-ügyészség intézkedik, minthogy az iratokat már átvitték. A fogházban jelenleg 25 népbirósági elitéit van. Tudomásom szerint azonban ozok közül egyetlen egy sincs, akit érdemesnek találnának a kegyelemre — fejezto be nyilatkozatát dr. Lengvel Károly, az államügyészség vezetője.
Tehát megnyíltak a kanizsai fogház kapui is azok előtjt, akiket a magyar demokrácia érdemesnek ta-ilált a kegyelemre és arra, hogy építő polgárai íehessonek az országnak.
—Hárs—

— Felhívás
Ez alkalommal felkérünk minden hatóságot, sajtót, pártokat és ''érdekképviseleteket, hogy a hadigondo-aotakkai, m »HONSZ«-al kapcsolatos minden értesítést csak abban az asetben fogadjanak el, ha a HONSZ körbélyegzójével van ellátva, mert csak azok hivatalosak és csak ilyenekért váh''aljuk a felelősséget. — HONSZ elnökség.
FIGYELEM S „ FIGYELEM!
A „ PAJTI HON!A "jelent-:
Vörös Anci
tlőadómüvésznő venőéfftfrepel
Gondi Gyula
és zenekara %tér*kox''a''ta a közönséget
mi olcsók és jól szórakozunk az
N.V.T.É.
S
port-bálián
vasáijnap bste a centbAlban. buffet.
hírek
Napirend t
z&WZirföúrgL
09iLeíCknr'' 14 38 perckor.
J.??:, t&K ,k^ÉrMMfll áll.mformát vesz fel 11660-lg )
1935. Ma kezdődik a Rákos^er.
Ji »ZALA« vasárnapi sxtíma 6 oldal les». A Zala szombaton délután eltérően az eddigi oldalszámétól, hat oldalon jelenik meg érdekes helyi, fővárosi és külpolitikai híranyaggal. A Zala ünnepI számának ára nem változik, 50 fillér marad.
— A volt Hadifógoly Bajtársi Szövetség mOaoros táncestólyén
a nagykanizsai és járási csoport íebruár 8-án este 8 órakor nagy élményben részesíti a város műértő közönségét. A szegénysorsu hadifoglyok javára tartandó estély műsorának kie nelkedő számai: a ragyogó éasaJddaíturáfu Litvav Fireska klBn-szikus énekszámai, Maíahowszky Híva bűbájos táncábrándja, valamint Kürschner László szellemes zeneparódiái, a jóhangu Tendi "László magyarnóta számai ós még néhány kellemes meglepetés. Műsor után gazdag és oIcbó'' büffé, hajnalig tartó tánc vária a jól szórakozni akaró réastvevőket.
— Közgyűlés
Értesítjük a nagykanizsai élelmo-aési munkások szakszervezeti elvtársakat, hogy folyó hó 7-én délután. 5 órakor tisztujitó közgyűlést tartunk buda{)esti kiküldött részvételével. Pontos megjelenést kérünk. Vezetőség.
— Tartós bakóért, a népi demokráciáért
• Megjelent a Kommunista Pártok belgrádi Tájékoztató Irodájal folyóiratának legújabb számai angol, francia, orosz nyelven. Ara 1 forint. Megjelenik kéthje. tenkint. Kapható kőnyvkcreskieL( désekben, Ibusz pavillonokban •ésapártSziervezetiek könyvlerjesz tőinél. Előfizetési ára negved évre 5 forint. Előfizetésekel fel-l vesz a kiadóhivatal: Budapest, VL, Rózsa Ferenc utca 111.
— Meghivó Megyei Választmányi ülósr»
1948. február 9-én hétfőn de. 9 ómkor tartjákr a Délzala megyei Földmivesszövetkezetek a rendes havi Megyei Választmányi gyűlésüket a nagykanizsai Városháza dísztermében. Kérjük a szövetkezetek ve zetőségét, hogy minjél nagyobb számban jelenjenek meg, pert Központunk és az összes megyei intézmények képviseltetni fogiák magukat. Irodánkat a Gazdák Bizto§rtő Szövetkezetével egy helyiségben a térre néző irodában helyeztük el, De&t tér 3. szám alatt,
tn*p*i««:i<>a gyógyszertár
Febr. 6-án „Fekete sasM gyógyszertár. Fó-ut 6;
A Nemzeti Parasztpárt
szombaton és vaiarnap. 1 bö /- és 8''Én, eate 7 órai kezdettel hajnali 4 óráig összes helyiségeiben
nagy táncmulatságot
rendez -
Belépődíj 2 forint.
Szm*s pártfogást kér
a Vezetőség.
ZALA
194t. február 7.
— Far&angi naptár
Fobrtiár 7. szombat. Esto 7 ólakor kezdődik a gimnázium, tornatermében a Szont Imre Kórus műsoros táncestje »Ftirsan-(ji muzsika« cimen. Este 8 órai kezdettől álarcon-bátt íendoz a Centrálban a Magánalkalmazottak Szabad Szakszervezete.
február 8. vasárnap. Este 8 órakor 8port-bált rendez a NVTE a Centrálban.
Ugyanokkor rendezik .táncestjüket a "Volt- Hadifoglyok Bajtársi Szövetsége az ipartestület nagytermében.
A. Petofi-utcai iskolában a Szülők .Munkaközössége teaest öt íendez az iskola harmónium alapjának javára. v
- Február 0. hétfő. J)éíután 8—7 óráig a Rozgonyi-utcai elemi iskola növendékéi rendeznek maszka-bált.
Esíe 8 órakor pedig a kanizsai Vöröskereszt rndoz tánccal egybekötött teaestet a Koronában.
Február 10. kedd. Cifránybát a" Szereméi csto 8 órai kezdettel. Segesdi Oldos Jóska és zenekara rendezi az árvizkárosultak* javára.
— Anyakönyvi hírek
Anyakönyvi hirek 1948 janaár 2ö-tól február l-ig.
A nault héiea született:
Illés Ferenc és Vajda Mária Teréziának fia, Bagonyai István ós Tisiér Máriának leánya."Molnár György és Vass Rozáliának leánya, Pataki Pál és Kózsa Teréziának fia, Horváth Dezső és Horváth Rozáliának. leánya,. Pecsies Ferenc és Snef Erzsébetnek leánya, (Péntek István éa Schmidt Teréziának leánya. Kertész István és Horváth^Annának leánya, Brand Béla és Haslinger Krisztinának fia. Tóth Dezső ós Németh Margitnak leánya, Németh bászló és Herjavoez^Mariának fia, Horváth György éö Vida Máriának leánya,; dr. Yajdá Zsigmontf és Ungár Lilinek leányai Horváth István ée Fa-rantai Erzsébetnek fia.
Haaasaá^ot kütött:
Becze József napszámos és űri Terézia, lJonkó József földművos és Szabó iíozália, Fábies István MÁV fütő és Dani Erzsébet, Knausz József földműves'' és Gödinek Juliánná, Parti Ferenc fodrász segéd és. Érdjei« Hona, Megyeri " Károly magántisztviselő és Zavodnik Gizella'' Piroska OT1 tisztv.; Németh Zoltán-szeszgyári alkalmazott és Molnár Mária, rülöp Ferenc földműves és Anek Rozália, Farkas József földműves és Baa Mária, Nagy Lajos MÁV ¿ütőházi munkás ós Farkas Mária, Csács; Ferenc gépiakatios ós Kis Juliánná, Szilágyi'' Lajos Dezső és Fenyves Margit, Sárdi Gyula és Varga Mária.
Meghaltak: '' - •
Molnár Rozália I napos, özv. Orkán Jánosné Pihtór Anna 88 éves, Végh Jánosné Jakab Mária 27 éves, Vajda Eva 1 napos, Baj Györgyné Kis Erzsébet 52 éves, özv. Krachuu Lemosná Morayceik Mária 69 évet.
Figyelem t Zalának szint hirdetéseket Deák tér 10. sz. alá kérjük leadni. Telefon 54,
Singer József és Társa
textiláru - kereskedés
Nagykanizsa, Szabadság-tér 23.
Alapítás 1860. évben.
Sportrovat
Szekszárdi csak egy év imilva lehet
Versenyzője
— mondja Horváth Géza edző
MAORT
Általános feltűnést kelt^ a vá-ix>s sportköreiben az a hír. liogy Szekszárdig a NVTE kitűnő boxo-lóia váratlanul otthagyta egyesülőiét és átlépett a MAORT ukölvivó-szákosztályába. Az egyesület híveit szomoraan érintette a népszerű »Sze-ki«-nek ez a • lépése. ''De talán legkellemetlenebbül Horváth Gézát érin tette, aki csaknem minden nap foglalkozott. Szekszárdival és aki any-nyit várt a.fiatal versanyzótől.
'' Megkérdeztük Horváth Gézát, mi a véleménye Szekszárdi átlépőéről?
— Éppen a szabadságomról jöttem vissza — panaszolja Horváth Géza — és ez- a rossz hír fogadott. Természetesen kellemetlenül érintett, de most már nem is bánt any-nyira. Azt hiszem, hamarosan .¡sikerül egy-két versenyzőt kinevelnem, akik pótolják Szekszárdit.
— Egyébként az átlépés nem megy olyan egy-kettőre. Szekszárdi ugyanis csali jövő év februárjában lehet a MAORT rendes " ver-
senyzője. Addig tart ugyanis az átigazolás. Ez alatt az egy év alatt csak barátságos mérkőzéseken szerepelhet, mint a NVTE kölcsönver-senyzójo.
Azután még ,afelől érdeklődtünk Horváth Gézánál, mik a NVTE ökölvivószakosztályának legközelebbi tervei ?
— Február 15-én a zalaegerszegi VSE ökölvivó-csapatát látjuk - vendégül. Két érdekessége lesz a mérkőzésnek. Az első, hogy az együttesből kihagyjuk Etelvárit az alkalommal. A ''másik pedig az, hogy most mutatkozik be egyik fiatal versenyzőnk, Proszonyák á kanizsai közönség előtt.
— Távolabbi tervek?
— Február 22-én is tartunk egy mérkőzést. Hogy melyik csapattal/ az még nem dőlt el. Március 7-én a 13. Vasutast látjuk vendégül. Március 15-én viszont a Magyar ifjúsági válogatott látogat el Nagykanizsára
(háló)
Ofímpsai híradó
A magyar sport jelentős sikert aratott St. Moritzban, aliol a NOB teljes ülésére meghívták a Magyar Olimpiai bizottság három tagját is. A meghívás ténye-nagy megtisztol-fotés a megvár sport számára, mert. Magyai-orszag ézidószorint meg ninct képviselve a NOB-ban. A delogáció megérkezése után Edström svéd elnök félbeszakította az ülést és inolog szeretettel üdvözlő á magyar kiküldötteket, akiket w ülés résztvevői lolkes óvációval fogadtak.
St. Moritzban egyébként az anijgy újság, hogy az időjárás váratlanul ismét hidegre forduit, -úgyhogy az olimpiai játékokat zavai-talánulfoly-tathatják tovább. Befejezték a ,teli katonai pentationt, a férfisál] eai ösz-szetett bajnokságot, a skelotont, a női műkorcsolyázás kötelező''gyakorlatait ós a jéghoki világbajnoki tornát. ¡íj J
A téli katonai pentatlon a svédeknek hármas diadalt hozott. Olimpiai bajnok lett Lindh svéd. A férfi alpesi összetett bajnokságban mint már jeleztük a francia Orieler lett az el-s6. A magyarok közül Szikla 80-ik helyen, végzett. A skoletonban az olasz Bibbia lett az olimpiai bajnok. A férfi: mülesikló verseny olimpiai bajnokságát, a svájci Reinalter nyerte. Ebben á számban gáSk az első tizenhárom versenyző ''• helyezését számították ki, igy. a magyarokét már nem. A női mulesiklásban Fran-zer USA győzött. A női műkorcsolyázás kötelező gyakorlatainak befejezése után a kanadai Ann Schott Barbara vezet Sáary Marika a 14-ik
helyen áll. A jéghoki tornában jelenleg Kanada vezet jobb gólaránnyal Svájc és Csehszlovákia előtt.
VÁROSI MOZb
Csütörtöktől -vasárnapig
Amerikai vliágfllm!
99
GILDA"
RITfl HflYWORTH
Magyar szereplők; OYKROVAI ISTV AN, VKRKBK8 ERNŐ
Előadások köznap 5 éa 7 érakor» vasárnap 3, V7 és 9 órakpr.
A hivatalos váró«
Közhírré tesszük* hogy az 1947. évi legeltetési dij törlési és szaporodási lajstromok a városi adóhiva-„tal Ady Endre u. 1. sz. I. em. 82.- számú helyiségben 1948. február hó 10-től február hó25-ig, 15 napon át közszemlére ki van téve.
A törlés ós szaporodásba hozatal felién az érdekeltek a közszemlére tó--tel első napjától számított 15 napon íbelül a városi adóhivatalnál benyújtandó és ív városi Tanácshoz cim-zendő fellebbezéssel élhetnek.
Várost adóhivat-al.
Magyar Köztársaság Kormányának 860/1948 sz. íendeleto alapján az, aki az 1947/48. gazdasági évre vámórlésre jogosító önellátói igazolványt kapott, köteles a háztartásához tartozó minden vámőrlésre jogosult személy után az alábbi mennyiségű- kenyérgabonát február hó 29-ig beszolgáltatni.
I
ÉRTESÍTEM az igen tisztelt közönséget, hogy
Eternit
flila''és burkoló lemez nálam állandóan kapható.
FELHÍVOM az Építők figjeámét,
VÁLLALOK eternit pult burkolást, mely által hentes ós füszorüzlet pultok tisztán tarthatók/ Fürdőszobák, konyhák falainak burkoláeát ós minden egyébb burkolást vállalok.
Srives pártfogást ker . Vidéki JÓZSOf
pala- és esorópfedö mester, Petfifi-ut 12
liogy nálam 4Üx40-es »Eternit« pala kapható. Vagy érdeklődésre bö-aeeraem. Mindennemű tetőmunkák fedését ós javítását vállalónk Caeeép, pala, kátrány papír bsvon^át.
EN4ERGÉ gunaitextilszljak — malmokhoz, cséplő- . gépekhez — zalamegyei körzetképviselete.
COR DAT SC service és lerakat,
Csepel mezőgazdasági gépek nagy választékban.
Fischer ós Bäder
▼askeröskedő Nagykanizsa, Fő-ut 9. — Telefon: 2 89.
a) minden 12. életévet betöltött-személy után 20 kg-ot, •
G>) a 6 éven felüli, do 12. életévüket be nem töltött személyek után 60 kg-ot,
c) a 6 életévüket be nom töltött szomélyek után 80 kg-ot.
A beszolgáltatni kötelezettséget elsősorban kenyérgabonával kell teljesíteni. Ha a vámőriésre jogosalt a kenyérgabonát már megőröltette, kenyérgabona helyett lisztet tartozik beadni. Jelen esotl>en minden 10 kg. . kenyérgabona helyett 6.5 kg. lisztet kell beszolgáltatni valamelyik gyűj-tókereskedőnél.
A petróleum utalványok 2, 8, ós 4 szelvényei 3.2 liter neírólenmra beváltható a kereskedőknél.
Kereskedők részére a petróleum Vácuum nagykanizsai" lerakatánál van kiutalva.
Mindazok, akiknek istállójukban, vagy egyéb mellékhelyiségükben villanyvilágítás bewzctve nincs, f. hó 9-étól kezdődöleg utalványért jelentkezzenek közellátási hivatalban és pedig a nagykanizsai íakósolc Nagykanizsán a" közellátási hivatalban (Hunyady u. 10 sz. alatt) a kiska-nizsaíak ''Kiskanizsáii az Olvasókör-ben.
Az igény iosíoWtak a háztulajdo-''nos által kiállított nyilatkozatát tartoznak felmutatni arról, hogy vil-lan>-vilá<;itásjétállójukban stb. nincs. Ezen nyilatkozatot két tanúval kell láttamoztatnir
A KOKSZ ^közleményei
Tert ''l8zakűaz''éályi ér*te8itő. A karácsonyi textilutalványokra kiszóld • gálandó áru folyó évi február l*. vagyis az uj textil rendelet érvénybe-lé|^se után a vásárlási igazolváuyba nem írhatók be.
/ /Az^ uj rendelőt kimondja, hogy c^ak ofi''ektív eladások Írhatók be. A fogyasztó utalványát a vásárlás* megelőzően előlegbe nem adhatja
le a kereskedőnek. •;
*
Adók<aő8»égi befi~ctés, k; koreseti adó minden hó 10-ig, forgalmi adó 14-ig eszközölhető.
Felhívjuk azon kartársak figyelmét,''akik ezévben adóközösségünkbe jelentkeztek, de már első havi adófc sem fizették be, azokat kénj-telenek vagyunk kiztlrni. Ezeknek, haladéktalanul be kqll. ezwn körülményt ass adóhivatalnál jelenteni és-bevetelei-ket tételenként ieg}-ezni és blokkolni kell. Ugyanez áll az 1947. évi hátralékosokra is.
•.
Értesítjük - választmányi tagjaüi-kat, hogy folyó hó 9-én, hétfőn délután 6 órakor tartjuk ülésünket,-Kérjük a tagok teljes számú megjelenését.
M
27. sz. Magyar Közlöny. 104.118/ 1948. Ip. M. sz. rendelete a kocka borotvaszappan legmagasabb árát állapítja meg, a 118.010/1948. Ip. M. sz. rendjelet a mezőgaadasagi gépék legmagasabb eladási árát megállapító rendeletet módosítja.
APBOHII
Acélváias rövid fekete bécii kerejtthiro» zongora eladó. Érdeklődni Féltő Jórsef zenész Ko»suth-tér 3.. Található a Vajda étteremben.
Idősebb gyermeételen házaspár keres
1 vagv 2 szobát- konyhahaaználattal, gyermektelen házaspárnál, lehetőleg a város belterületén. Cim a kiadóhivatalban.
2300 darab cliórendu akácfa kar* eladó. Megtekinthető Tóth Jóuef vaikeree* kedé>ében, Szabad»ág-t<r 22.
Háztartása teljes csak akkor lesz, he Unom balatoni hatat ves« Rérttlnél.
ZALA ''demokratikus politikai napilap Sserkesztí: Beneze Jeoő
Swkwlóris és >áa4ü»)v«teJ; t>«öc FereM-«r
s &vszeÖ Biaomáö, N® tMrtuaeMrt á srtartéirtrf »''a«
?«tel«nt 84.
NwotaeUtt E „Ktegazé^ffl tenlsM'' j^oroiejétae, J«|gwirteaán.
Nyeméóért fel«1 :
^«r« évttym 31. sz*m.
&kf$fimüm, Í84E február a vasárnap
Ára 50 fIHér.
Várható időjárás: Mérsékelt délnyugat), később megélénkülő északnyugati szél, változó felhőzet, sokfelé futóeső, a hegyekben kisebb havazás. Gyenge talajmenti fagy ihkálbb csak keleten. A hőmérséklet alig változik.

Benczc Je, nő:
A jövő békés szépsége bontogatja szárnyát mindenütt...
Hoinan dé''alőtt fél 0 órakor városunkba érkezik Kákosi Mátyás mi-niszto; elnökhelyettes, a Magyar Kotr «íunintít Párt iútitkára, Zala várme-kóprisnJójo. Eljön hozzánk, ismét. hogv joíen htií''sson Zala vármegye kommunistáinak harmadik EonfoiX!iK'':áján, hogy személyével <•:: plji ■ ós kihani&ulyozza az ott ho-
júfct határozatok fontosságát ós *,u-i ''. /
A minisztórclnökholyettes a konferencia anyagából megismerheti majd azokat a tonnha''ókat, amelyek nemcsak Zala/rármegyo ós Nagyka-riz-h szempontjából bírnak olható< i oaő fontossággaf, hünom nemzet -gazdasági szempontból is komoly jo-!«:itősóggol bírnak. - ;
A Magyar Kommunista Párt za-~ ''«rármogyoi és nagykanizsai szer-r> jo orvosként onnok a megyó-irck és városnak ütőerén tartják züket, igy pontosan ismerik azokat » bajokat, és hiányokat, amelyeknek orvoslása és pótlása az elkövetkezendő gazdasági évben megvalósulásra várnak. Épen ezért az egéaz megye tákoss''ága fokozott figyelemmel fordul a Magyar Kommunista l-^rt harmadik -konferenciája felé, mart jól tudja, hogy amit ez a párt Ígért ós elhatározott, azt mara dék-taJanul be is teljesítette.
A Tombadöntött ország rombadön-tött gazdaságát a magyar Kommunista .Párt következetes és céltudatos politikája mozdította ki dermedt-ingéből, hogy később tervszerűen lendületbe hozza az újjáépítést, nem-•sak fizikai, de" szellemi értelemben- is.- Nincs ember ebben a menyiében, de ebben az országban sem, aki saiát otthonában'' és saját élet-folyásán át ne tapasztalta volna azt na'' egyenletes életnivó emelkedést, atnaly állandóan és csak /"felfelé,
msC s /
l)e nemcsak nálunk, hanem a világ minden részében csodálattal bámulnak a kis magyar haza felé, ahol mint mondják, a munka megállás nélkül-folyik, a jólét -emelkedik., a •«üggedteéget.''íredig derűlátás váltotta fel, ahol uj értelmet" knjxm az élet, ahol megbecpüUk -azokat .dolgozókat. akik'' a fejlődő r''iág mm-®en te rí iét vállukon viselik. ■ , Ha visszaemlékezünk a felszaba-
dulás óta eltelt három esztendő gigászi-harcaira, és szemünk .plótt uira elvonulnak a fejlődés és az .újjáépítés fiatal hadserege eilen harcba vetett, de éppen a Magyar Kommunista Párrt által széttárt reakciós, erők roppant erejű, ravasz ós fondorlatos, sötét zsoldosai, csak: n''kkor tudjuk igazán méltányolni azokat az eredményeket, amelyeket a msjgyar demokrácia eddig elért Egyik''kezével épített, a másikkal harcolt az életére törő, a demokrácia humánj-mából emberségéiből és kegyelméből itt meghúzódó martalócok ellen.
ílá elolvastuk a Zalában rendszeresen megjelenő a mtgye helyzetéről kiadott hivatalos jelentéseket, akkor nem lehet kétséges senki előtt, hogy • napról napra jobb és szebb lesz itt az élet, hogy a dolgozók életszintjének emélkeaéso, a munka mindjobban fokozódó ütemével egyenes arányban nő. A romokat eltakarították, az elesetteket felemelték, .a vasutakat rendbe hozták, bekötő utak tucatjával épültek £s épülnek a megyében, a morőgazdaáág t?rme-
lé''r, az állam hathatós sogitségé-vr.i már; a béke évek nivójáú mozog meghazudtolva a reakció azon makacs állítását, hogv: csak a .nagybirtokon feliet belterjesen gazdálkodni éf csak a nagybirtok tudja élelmezni a város dolgozóit.
Az uj gazdák ezreinek szifárd akarása _ós verejtéke .győzedelmeskedett az aszály csontkezén, ami jm-4nár három esztendeje kaszáiiá a magyar ember Vetését. A muáka pivídménye: selymes, zöld dzőnyeg borítja a határt ameddig a szem ellát, és a jövő békés nyugalma^ szépsége bontogatja szárnyát mindenütt. A kegyelem szava megbo-csájt a bűnösöknek, iskolák, templomok; tudománycsjntézetok, színházak épülnek, liQgy beteljesítsék a hároméves gazdasagi terv áldásait.
Pedig az jgazi munka csak most kezdődhet meg. Most amikor a re-nkció főhadorejét szétverték,, vazér-kárát'' szétugrasztották, most amikor végre mind a két kéz szabaddá lesz és a békés munka szolgálatába állhat. Peraze az éberség most sem
Ranctazték^a'' közalkalmazottak
nyugdij-kérd6s6t
Az eddig fennaiioft s£Sfiaiyr«nűAi«t stermt, ha valaki a felszabadulás után''állásából klSMSlt, mm folyósítottak szamára nyugdijat. Az ul rendelet szerint most akkor is megkapja, ha közben szerzett magának állást. Ha valaki a fasizmus alatt baloldali magatartásas miatt s/eseti nyugdijától, most ez uf rendelat szerint ezek^ls kapnak nyugdijat, még ha tuatak Is más állást kapni
A magyar müwlödósl politika megvalósítandó programjának részleteit Ismertette az Országss Közveveiésl Tanács gyűlésén Ortutay Gyula kultuszminiszter. Megállapította, hogy a múlt eví költségvetéshez képest a közoktatásügyi tarca helyzete lényegesen Javult. A magyar művelődést magasabb szintre ¿karja emelni és a közoktatásügy központI kérdésévé a minőségi szempontot
akarja tenni.
Ebből a szempontból elsőrendű fontosságúnak tartja, hogy a vidéki iskolák színvonala egy nlvén legyen a városi iskolákóval. A parasztság szoeiálie és szellemi felemelkedése elsőrendű állami feladat, ezért a bárom-éves terv végére 6 tanítóképző intézet felállítását tervezi.
Az angöl Kommunista Párt utasította a szervezett munkásságot, hagy utasítsa vissza az angol kormánynak a bér rSgzitésére vonatkozó Javaslatait.
A felhívás az emelkedő létfenntartás költséget mellett fizetésemelést követel a kormánytól
Ugyanakksr felhívja a kormány tagialt ez árak csökkentésére és követeli, vezessék bs a vagyonadót és terjesszek ki az áruelosztás ellenőrzését. A Kommunista Párt kívánja, hogy létesítsenek szoros kapcsolatot a keleteurópái államokkal és a Szovjetunióval, ugyanakkor csökkentsek a hadsereg létszámát. _''
Könyvszakértők vizsgálják leliil a Stenriégiagyir ügymesetéf
Megírtuk, hogy Bölcsföldi Lajos, a MEMOSz helyi titkára, és Hol-íender József a Stern téglagyár ÜB. elnöke Budapestre utaztak, hogy vizs • gáíatot kérjenek a Storn-féle téglagyárnál felmerült nagyösszegü köztartozások ügyében. '' A küldöttség ma visszaérkezett Nagykanizsára, ós kérdésünké 51-mondották, hogy mái a hétfői napon a Magánalkalmazottak bűnszervezete által delegált könyvszakértők érkeznek Nagykanizsára, akik átvizsgálják a <cég könyveit és megállapítják, kit lehet felelőssé .tenni a felmerült nagy összegű adósságokért.
A könyvszakértők által felvett jegyzőkönyvet felterjesztik a Gazdasági Főtanácshoz és amennyiben .orra szükség mutatkozna a nagykani-
zsai Gazdasági Rendőrséget is bekapcsolják a kivizsgálásba.
A küldöttség eljárt dr. Papp Andor pénzügyi államtitkárnál is a leégett dohányraktár felépítésének szorgalmazásában, az államtitkár kijelentett».. hogy a nagykanizsai ós győri dohány raktárak újjáépítésére három "millió forint áll a pénzügyi kormányzat rendelkezésére. De Bn-nek felhasználását egyelőre nem engedélyezik.'' Arra kérte a küldöttséget, hogy a AIEMOSz központi vezetősége utián bpadvánvt intézzen a tervhivatalhoz, mjegindokolva, az építés szükségszerűségét. Dr, Papp An-'' dor államtitkár ugy nyilatkozott, tögy reméli, hogy még ebben az évben felépíthetik a ¿jogykanizsai do* hánjTnaktárt.
marad el. A demokrácia őrcsapatui fokozottan figjialik a szétvert had-eoreg huligán csapatait, amiknek már reményük som lehet arra,hogy tömörülhessenek.
Ha eddig megcsodálták a magyar demokrácia eredményeit, akkor joggal hihetjük, hogy ámi.ozután következik, az előtt értelmetlenül és bámulva állanak még azok is majd, akik imperialista beállítottságuknál fogva szemben állanak a fiatal és fejlődő magyar népi demokráciával.
Az elmúlt esztendőben a reakció felszámolása yolt a zalumegyei konferenciának fő témája.'' MostJ a munka az ujjáépités, a termelés fokozása, a munkafegyelem megszilárdítása lesz a köjyx>nti kérdé^, njert sok a tennivaló és elvégezni való ebben a megyében és ebben a városban. A tagkönyvcsens gyakorlati keresztülvitelének;- pontos tervszerű "elrendezése a megyében szintén-a konferencia egyik- fontos "tárgysorozati1 pontja. Megdőlnek azok a" tendenciózusan terjesztett valótlan hirek, mjntha kizárások tömege, következnék — mert egyetlen becsületes tagot sem fosztanak meg párttagságától — de igenis megtisztítják az ország legnagyobb és legaktívabb pártját a karrieristáktól, az erkölcstelen betolakodóktól, és azoktól, akikben haj Condóság -nincs -arra, hogy boifloaa kedjenok a domokrá<!Ía rendjébe;
Az ország dolgozó népének elismerését bizonyítja, tíogy '' a tömegek áramlása megindult pártunk felé, mondotta "Rákosi Mátyás.
»Nagybudai''OBton jjvnuárban ai±v~ nyían jelentkeztok felvótoh-o a partba, mint tavaly augusztus utolsó hetében, a választások előtt. .Január harmadik hetében annyian léptekbe, ''mint az első ós .második'' héten együttvéve, a negyedik héten pedig háromszor annyian, mint az ibIső héten."
Ebből out látjuk., hogy a dolgozó nép helyesli amit teszünk és segítségünkre siet. örömmel vesszük fel. aki meggyőződésből, jön hpzzánk, de nem fogjuk beereszteni soraink közé azokat, akik nálunk akarnak megbújni.«
t)e nemcsak Budanesten, hanem Bsész Zala vármegyében megindult..'' a pártba özönlők^ folyamata, mert ma már látják az emberek, hogy ez "a párt az, amely szilárd sziklaként állta a reakciós és gazdasági hullá-. mok viharát. Egy piKanatra meg'' nem ingott, és a nép jólétének érdekében soha semmi munkát /£em " sokait >
A Magyar Kommunista Párt za-lameg>-ei''pártszervezete összeállította a konferencia anyagát, és mosti vezérétől" P ákosi Mátyástól a párt''1 .főtitkárától várja azt az utmutatást, anuelyen a tervek végrehajtásának haladnia kell. Rákosi Mátyás szivén viseli ennek a megyének a sorsát, éberen figyeli minden életmegnyilvánulását, iamit az is''bizonyít,- hogy immár másodízben tartotta meg zalamegyei mandátumát. A megye minden kórdósébon ott van _&z o "segítő keze amire múlhatatlan szüksége van ennek az áldott földterületnek, amel nek mélyéből ömlik az ólai, talajából bányásszák a világ; legjobb alumínium Sreét, ahol Badacsony tüzes aranyló bora és Göcsej csodás mo-eolygó gyümölcse terem.
ZALA
1948. fébiuáj*.&_
£« NagyUaniscsa ...
Mükelvdői vonatkozásban művészi szinvonaju színdarab-előadást láttunk hétfőn a gimnázium növendékeinek előadásában. Bemutatnák Jioliere: Fösvény c. színmüvét, ami jelenleg az egyik l/uda pesti szin-itázlMn megy Zsugort cimen vagy otkerrel. A darab szereplői: a címszereplő Ipo''yi G-yörgy, az uj .oldatáról megismert Maiachoivsky Eva Ifs a több.eh egytől egyig jó munkái végezlek. Teljesltmcnyükéri csak dicsérni íuijuk őket. Az előadást Sz''kray Feren: tanár rendezte, akit vzlntén dicséret Ufót. A síndarabot va áraqp ede iámét előadják,
A MA011T dalárdája és zenekara Ucljőn rendezte hangversenyül] ami után hajnalig tatyó lánc vo''t, Erről egyébként is beszámoltunk már. Éjfél köHii- azonban a láncolókal kelleni ti nu-gtcpelés érte, A zenekarhoz egy idősebb férji csa! lakozott!. és kel. Un, ex lieglidüyltékává-'' fokozta U),>wgy''.s lMinő iíangul^to^. A »ka-w-zsat hegedűs- Fatk Richárd, a
MAQífT főmérnöké volt.
*''
.1 felszabadít''ás utáni hónapokban
Ipartestük;,'', nagytermében a szín-•pad feletti falra a munkáséletből '' veit tetszetős képeket festettek. Az egyes ~képek közé a Kommunista Á. állvány hires jelszavát itták. Mindmostanáig azonban setikinek se.ü tünl fel, hogy egy k''s írás hiba talál hat ó ez cii. A szövegét ugyanis igy irták fel: »Viag proletárjai egyesüljetek. A »k« betiU kérjük
sürgősen odafesteni!
*
Néhány héttel zeldtt megírtuk « rovatban, hogy szerkesztőségünk. felkérte Iiarády Kcctalirtt, vállaljon fellépési egy Kanizsán rendezendő hangversenyen. A népszerű müvésp->>lő most- sajnálkozva értesített bennünket .hogy nem t eh ifi e eget meg-hívásunknak, mert szerződése .a Főváros> Operettszínházhoz kcCi, ahol Bársony Iiózsí^ és Dénes »O^zi«. ■partnereként elérői-cetére fe-''lép á »Bál a Savoybán« c. operettben. A darabnak pedig, olyan sikere van, hogy nem mostanában veszik le mii-spnaól. Iiarády Katalin szeretetteljes üdvözletéi küldi Nagykanizsa kö*-
z lenség ének. r

I/a már Budapestnél ianhmk, jelentsük be mi ás, hogy február 17-én városunkba, jön Laiabár Kálmán, a népszerű »Ixttyi«, A siker nem két-véget.
*
A , művészettel kapcsolatban mca kell még emt''tenünk, hogy az .egyik kanizsai könyvkereskedés kirakatá-bah megjelent egy kotla* amelyen tízeleczky ZUa.a nyilas »művésznő« fényképe díszeleg. Mivel ross.Hndu-latot''még csak nem is tételezhetünk fel ebben az esetben, feledékenységnek ^ tu''ajdonüTvaíjuk ezt. Ezért emlékezteimül arra, hogy Szeieczby fennenrii&ngozia&a jobboldali beálli-, toftságát és áliandó szereplő volt a nyilas k ívávságJiangversetiy nk''en. A magyar népbiróság pedig , eljárást folytat ellene. Beméljük a kóita hamarosan eltűnik az iiető királyfiból:
* T-
«
Uniformizált női divat, avagy — wram bócsá'' -— egy bolond százat, csinál. ■ .ősszel az á.lát$zó esőicabdi jöüt divatba a gyengébb nem körében. Néhány mappát eze''-őtt pedig egy újfajta'' hcndővlsxiet "tűnt Jel a kanizsai uleán. Azót-a minden nő
igy viseli a kendőjét.
*
A nagykanizsai rendőrségen a napokban megjelent egy betörőit fejű ember és iay -szólt a panaszokat felvevő rendőrtiszthez:
— Uram én* feljelentést akarok tenni egy rendőr dlcn gondatlanság• bőt okozott súly ós testi sértésért.
— Milyen alapon)
■ — Kérem tisMel iftal, részeg voltam és ahelyetSt, hogv a rendőrségre kisért volna, haZavtél a fs-eségem-hez,
Udvöszölftilc a Konferenciái.
A Magyar Kommunista Párt zalamegyei konferenciája, amely holnap reggel'' l/a9 órakor kezdődik, az egész megyében páratlan nagyarányú érdeklődést váltott ki. Lapunkhoz tömegesen érkeznek üdvözlő-levelek. Ezeket mind leközölni a lap terjedelme miatt teljesen lehetetlen, mégis a beérkezett levelek közül a követek kezőket véltük szükségesnek közC| readnl:.
Bencsik István Zala vármegye
főlspáija
A Magyar Kommün Isin Párt Országos Kongresszusa ismét sok jelentős országos kérdésben fej-totte kl az ország legnagyobb pártjának álláspontját és jövő torveit. — Küönös jelentősége van részünkre annak, hogy az országszerte folyamatban lévő megyei konferenciák sorában a Magyar Kommunista Párt III. Zala vármegyei Kongresszusán ép-peg Rákosi Mátyás jelenik meg a központ részéről. — Azt jelenti ez, hogy a MKP első emfrere közvetlen közelből fogja szemügyre venni a zajai politikai, gazdasági és kulturális problémákat, amelyek a kongresszuson nyilván; tárgyalás alár kerülnek. Ez a tény a kongresszus jelentőségét az egész megye''szempontjából igen nagymértékben aláhúzza.
A kongresszust a magam részéről is melegen üdvözlöm és a Miniszterelnökhelyettes Ur fogadtatásán jelei? óhajtok lenni.
Dr. Dávid János alispán .
A törvényhatóság nevében üdvözlőm a konferenciát, elsősorban Rákosi Mátyás minisztereid nökhelyeltes elvtársat és bizoitt abban, hogy ügy politikailag,! mint gazdaságilag e* a konferencia a valóságban további lendületes fejlődést fog eredményez, ni Sok sikert és eredmény«^ munkát .kívánok.
Dr. Agárdi Tibor vm. lőjegyaő
A Magyar Kommunista Párt Zalamegyei III. Kongresszusát végtelen örömmel üdvözlöm s valamennyi, Zala vármegyében szolgálatot teljesítő, közigazgatási funkciót ellátó elvtársammal együtt szeretettel köszöntjük Rákosi*Mátyás elvtársat,«— ez alkalommal, mint megyénk országgyűlési képviselőjét is. — Ez a kongresszus hivatott egyrészt számot adni r pártunk elvégzett munkájáról, másrészt határozottan megjelölni mindama célokat s feladatokat, melyeket megrkell 8 meg fogunk valósítani — Kívánom, hogy a Kongresszus jó és . hasznos munkát végezzen Pártunk felemelkedése s Demokráciánk megerősödése érdekében!
-Hackler János a Nemzeti
Bizottság, elnöké
Üdvözlöm testvérpártunk a Magyar Kommunista Párt harmadik megyei konferenciáját, és üdvözlöm munkás szivem teljes szeretetével Rákosi Mátyást a ,Párt főtitkárát, Zala vármegye képviselőjét. A konferencia, ami itt Nagykanizsán zajlik le, annál is nagyobb jelentőségű esemény, mert meghatározza a Magyar Kommunista Párt gazdasági és politikai útját, amit az eljövendő esztendőben járni keli.
Mind a Nemzeti Bizottság elnöke, aki a felszabadulás óta fi-gyelem ennek a megyének a
harcait, állítom, hogy azt a hatalmas fejlődést, amit a nem egész három esztendő alatt "elértünk, csak ugy tudtuk valóra váltani, hogy a dolgozók két pártja azokban a .döntő kérdésekben, amelyek meghatározták Zala vármegye és elsősorban Nagykanizsa útját, az ujjáépitésben mindig együtt haladott.
▼arga Jóaset Nagykanizsa
Táros polgármestere
Városom nevében köszöntöm a Magyar Kommunista Párt harmadik megyei konferenciáját és az itt megjelenő Ilákosl Mátyás minisztereínökhelyettes öl vtársat. Bizonyos vagyok abban, hogy mint az elmúlt esztendőben ugy ebben az^éVben is a konferencia határozatai nagybán hozzájárulnak Nagykanizsa város kulturális és anyagi fejlődéséhez.
A konferenciának az a célja, hogy az. elmúlt évben elért eredményekről beszámoljon és feltárja azokat az esetleges hibákat, amelyek reparálásra szorulnak.
Nagykanizsa közönsége tudja-, hogy a Magyar Kommunista Párt szivén viseli ennek a városnak a sorsát és teljes erejéből a többi koalíciós pártokkal együtt arra törekszik, hogy jólétet, nyugalmat és boldogságot teremtsen ebben a városban.
Brónyai Lajes a Szakmaközi
Bizottság elnöke ^
A Szakmaközi Bizottság nevében üdvözlöm sf Magyar Kommunista Párt harmadik megyei konferenciáját és köszöntöm Rákosi Mátyás minisztérelnökhelyettest, -a párt főtitkárát a magyar szak-■ szervezeti mozgalom egyik döntő, vezérlő egyéniségét és a-munkás-egység tántoríthatatlan hívét. Ml szakszervezeti vezetők tudjuk legjobban, hogy csak a két nagy munkáspárt összefogása, egy uton haladása érlelheti meg a szocializmus gyümölcsét.
Fehér Jóise! s&nel vjgazda
Mienk a föld ós most már az országot magunknak építjük. Köszönet ezért a Magyar Kommunista Pártnak és vezérének Rákosi Mátyásnak. Mi áánci uj-gazdák Ígéretet teszünk, hogy hűek maradunk ahhoz a zászlóhoz, amely a magyar nép millióinak földet juttatott és megszabadított bennünket attól a zsellérsorstól, amely mindig csak megaláztatást jelentett • számunkra.. Mi a Juttatott földet az egész magyar nép üdvére dolgozzuk meg, hogy a sok fekete kenyér helyet^ most már hófehér kenyér kerülhessen azoknak az asztalára, akik jelünk együtt verejtékezve építették száz és száz év alatt ezt az országot
Dr, Mlkula Szigfrid Zalaegerszeg mf város pofgármestére
A • Magyar Kommunista Párt III. megyei kongresszusát, ugy a magám, mint várósom dolgozói nevében, bensőségesen köszöntön}- Most, amikor a 3 éves terv feladatai, éppen a MKP példás útmutatása alapján kezdi eredményeit megmutatni, rendkívül nagyjelentőségűnek nevezhető a most összeülő konferencia, amelyen személyesen vesz részt Rákosi Mátyás rainiizterelnökhe-lyettes ur. Kívánom, hogy a konferencia hozza meg azokat a gyakorlati eredményeket, ami
országunk megerősödéséhez vezet.
Dr. Gábor Ernő m. tiszti-
főorvos
A lll.-ik konferencia alkalmával vármegyénk egészségügyi dolgozói nevében szeretettel köszöntöm pártunk vezérét Rákosi Mátyás elvtársat. Kérem Rákosi elvtársat, hogy mindenre kiterjedő figyelme ne kerülje el vármegyénk egészségügyi elesettsé-gét sem és hasson oda, hogy a dolgozók, mindinkább javuló életszínvonala mellett azok egészségügyi helyzete ls egyre javuló legyen,, hogy ezáltal tettrekész, egészséges zalaiak segíthessenek neki a népi demokrácia felépítésében és az ország újjáépítésében.
Dr. Monostori Tibor járási
főjegyző , *
Fokozott érdeklődéssel tekintek a Magyar Kommunista Párt zala-vármegyel, III. konferenciája elé, mely a nagy sikerű országos értekezlet határozatainak zalai viszonylatban való '' végrehajtását lesz hívatva szolgáim. A hozandó határozatok alapján remélem, hogy a mezőgazdasági, ipari és szellemi nagy dolgozó rétegek közös erőíeszitéeein, egymásnak nyújtott segítségén, egymás iránti kötelességük teljesítésén épül majd fel a magyar élet uj, minden ember-számára jobb viszonyokat jelentő korszaka. Ez a kötelességteljesítés bőven megtermi a'' maga gyümölcsét az egész nemzet számára. A magyar életben reményteljes uj idők kezdődnek és mindenki fenntartás nélkül áll a felemelkedés szolgálatába, ugy utunk felfelé fog vezetni. /" . .
Hegedűs Lajos a Ssociálde-
raokrata Párt aagykanizsal
titkára
A Szociáldemokrata- Párlf „agykunizsai városi és járási lit-kárságn nevében őrőmmiel'' üdvözlöm a Mngyur Kommunista Párt zulamegyd III. kongfresz-* éjsu''sál, és a kongresszuson résztvevő Rákosi Mátyás elvlrtrsaí. uj, Magynr Kommunista Párt l''őtit. kárul, miniszlerelnökhelyieUest.
A numkáKegység nevébenieredl ményes jó munkát kivánok.mi''jrH, érzem és tudom, hogy ez.a konferencia nemcsak a zalavármie. gyei komjmunisla elvtársak ügyeit viszi előrer hanem egy lépés lesz az ország, dolgozói ügyé* nek előmozdítására is. .
Magyar János a Kisgazdapárt
elnöke _
^iint a Függetíen Kisgazdapárt helyi szervezetének elnöke köszöntöm Rákosi Mátyás miniszterelnökhelyettes urat, ugyiS"< mint a velünk koalíciós párt főtitkárát abból az alkalomból, hogy a kommunista párt kongresszusi ülésére városunkba érkezik. Nehéz, úgynevezett történelmi időket élünk, amikor, minden egyes megmozdulás az ország bel- és külpolitikai alakulására kihatással van. Tudjuk azt, hogy Rákosi Mátyás ma olyan tényező hazánkban, kinek megnyilatkozása az ország politikai és társadalmi rendjének kiformálásában döntő súllyal bir. Ennek jegyében köszöntöm ón mind a magam, mind pártom nevében Rákosi Mátyást.
Isspekeióg gyógyfm»rt&r
Febr. 7-éi: „Igsss&g* ít
194& február 8.
Olt Károly Zalaegerszegen
Zalaegerszegen az uj egé&zségJ ügyi székház felavatási ünnepi >ége február 14-én történik meg. Ebből az alkalomból a vármel gye székhelyére érkiezik Olt Károly népjóléti miniszter, dr. VaJ das Sára miniszteri osztátytaná-'' csos és a rninij&ztériuni több tiszt viselője. A népjóléti" miniszter zalaegerszegi látogatása valószínűleg 2 napig fog tartani. Az; egyik napot kíséretével »gyűlt Hévizén fogja eltölteni. Az ünnepség programjának kidolgoz/«, sa most van folyamaiéin.-
Az Időjárás segiteégot nyújtott a demoKráeiának
Aki kiiHXMy u luvUlrlxi, ón vóg''K uóy. iu üdozüld fOJilök«,!/», »mwilc mlik wzivw xiüményluuiúíwül; é.^ háld« val, hogy talán .tz idén a három Httárnyü &i:ályo4 ow/.tondó után bő* tonnóat ad a Uondvi*dó«, ónnak a HZogény «oltat b/xjnvodott ííuí-gar nópnok.
Nomcsak a falun ón a kia városokban, "do a fővárosban is legfőbb beszédtéma ma, hogy .a jélonlogi [íéidálíanul enyhe tél milyen befolyással lehet a i£vó koqyorünkro. MiliiAk drukkolnaic a jó termésért, do bizonyára vannak olyanok is^ akiknek íochóbb kívánsága az, liogy v.a ami hatalmas faggyal elpusztuljon a magyar ember verejtékes munkába.
Lapunk munkatársa, körkérdést intézett szakemberekhez, akiknek egyöntetű kijelentése szerint az időjárás eddigi enyhesége nem kedve« a reakció reménye-inok, mert ellenkezőleg minden várakozást felülmúló segiteéget nyújtott a demokráciának. Kijelentették jmunkatársunk előtt, hogy a szárazság miatt a kései vetések mindenütt ''jói teleltek ki, és itt nálunk Zalában majdnem kivétel nélkül utolérték fejlődésben a korai vetéseket. A jelentések, mondja iu fonná torunk egybehangzóan kedvező kilátásokról lueszéinek. A vetések megyeszorte megerósöd-''bek, a bokro&odás megindult és olyan jói IxaCad, hogy. a verssort már alig i''áhet lótni. Clz jdojáráa nagyon kedvező a gabona földek mindenütt üdezöldek.
A demokrácia megnyerte a jövő éri kenyérért folytatott harc ofső monotét, ón nem, ''kell aggodalmaskodni, mart az éjszakai talaj menti fagyok, do még a nappali erő&obb hidegük sem ionjegotik a ft
ZALA r
pwmilxm napról ímyru inomn-ósodó rolóyoküt. A illaton luolfitt már : ki is álltak u rolóaok ki&obb fagyokat minden kár nélkül.
Nem vitás, hogy a hótakaró még Ludvozőbbon tofolyásolná a holy-aetet, do ugyanolyan jó ionno ha.az enyho időjárás állandósulna, most már az ogész hátralevő rövid téli időszakra.
A Zala körkérdésére ez volt az általános válasz. Hozzáfűzték informátoraink, hogy az idén a.taffbj nedvességtartalma lényegesen nagyobb a tavalyinál, és'' igy a gabona "Vetése a szárazsággal szemben .is ellenállóbbak lesznek, mint 4947-ben.
- BSes» és játékdéíután
A M*gánalkaimaSx>tt*k Szabad Saakszemreaete által rendezatt. szokásos mese és játékdéíután a. nagy báli alőkésaületek miatt szombaton télutón «¿mantd.
VÁROSI MOZI
6»üt0rt0ktői—vasárnapig
Amerikai vliágfilm!''
GILDA"
RlTfl HflYWORTH
Msyyar sweplfifc SYMMYAI ISTVÁN, VIIISSM (HWé
ElőaiAeok köaaap 5 és 7 érakor, vasárnap 8,1, 7 és § érakar.
99

Egy sxoüor vádol
Vörös János szobrászművész olkó -wíitotto dr. Gáspár László jrénzügyi titkár hí i omlókét, amit rovidoauu bronzba öntenak ós fölállítanak a na^ykanizwU tomotólxui, A sirban, a:i:''oiy fotott ''a gyönyörű (wüoklhü-vot ulhulyvüUt, nom plhcm a flitf^l doktor jjorhüvolyo, mórt talán vu-lahol a Mura modrólwfr ultizza örök álmát, — vagy ki tudjtHiol mtilyik ordő cftúnalóbrju — vagy vl-thjíos; rét ölén? •
A «ok kérdésre csak azok a zöld-ingoa lejgényok tudnának fololotyt adni, akik elhurcolták a szülői háztól, hogy oda soha vissza ne tér-v liosson, miután a roromiezsi pokolból éliosen lerongyolódva, megfa-gyott végtagokkal liaza vonszolta- fáradt testét.
A sok miértre / nincsen válasz, mintáhogy nem leliot válasz a Nagykanizsáról/ elhurcolt és mogölt „közel négyezer ember kinnaláfárói sem. j:em.
Nincsen és nem lehet válasz miként süllyedhetett ilyen pokolian mélyre Isten képmása, a''büszko Iio-mo Sapiens egy olyan világban, ahol évszázadok óta, égfeló törekvő kai--csu templomok liös ölében lűrdot-ték a Tüegyáltó szavát: Szeresd felebarátodat. Hogyan? — .''-
Hogau kaphatott erőre, ezeknek a templomoknak tövében, isten fölszentelt szolgáinak a lelkoícet uraló roppant iiatalma meljertt, egy olyitii sátáni áiiannend, amely törvényes- . só teliettb a rablást és a gyilkolást. Ártatlan istenfélő emberek kirablását és Jegyiikolását?
^z emlékmű elkészült, amely hófehér, szikiázó gipszben ábrázolja a halott fiút és az élő anyát. Az é''otnagyságu szobor ott áll a meste-rónok Bzogényta mütormébon kisu-gúi-ozva a iuttvéftz lelkének krőzusi
gazdagságát ús zsenialitását. Beszód-ttwwitíl 511 a meghívottak tós c«o-''rwitja a szobor olőtt. a zolcogó ana, aa olgyötört apa. Alírukk vádlón, nó-mán ogsvtlon fiuk hófoliór hidog fizobj-a oíőtt.,..
''likkor, oblwn a fájdalomtól luin-líW w*)iidl»fi mogért:ktUun valtwnlt, niogórtotUtm a nu''érlrt, a mvgy Gonosz oszthatatlanMágát. AlAtot-űotn és m/üdáttam iiz arcok.tv, aki-kot millió óm millió bzoiiyodő anya 6u g^tfrin^k vádol, akiknek ügyóazu koll, hogy lágyon mindönki, akiktől , »zoiottoikot tűi életűk gyüm5lcík?t elrabolták. Megláttam az arcokat...
Al-fneód Krupp von üojtibn iyid Halbach....
A nürnbergi nemzetközi törvéi^''-;szék előtt a vádlottak padján ülnek a Kmpp müvek családi részvénytársaságának igazgatói. Felelniük keü háboms bűneikért. Krupp Alfréd ágyugj''árosnak és tizenegy igazgatótársának.
így szól .az ügyész: — Krupp és a náci párt szoros szövetséget ké-■peztek a béka ellen és gonosztetteket az emberiség rovására.
Krupp von Bohlen elegáns mozdulattal saaméro illoazti a monokliját, ajka körül szemtelen mosoly játszik..
Az ügyész folytatja: — »Krupp és társai tevékenyen segitetták Hitlert esküszegő, gonosz támadásának megszervezésében a békeszerető európai országok ellen. A háború alatt köz-íemüködtek a megszálló országok fosztogatásában és a békés lakosság elhurcolásában, üzemeikben több százezer kényszermunkára elhurcolt embert éhezve dolgoztattak. E gonosztetteken a piáscxTik világháború sok millió áldozatának hal&iából, a lidpek száz millióinak nyomorából Krupp Alfi-éd és társai ötszázmillió dollár nvsres^gei saoreztak.«
Hagyományom
HBMMHnMMMHMMHMMMM^ "< n, Uéi
csonKacsüíörtöh:

«CM1
MttMn«a«MMH
a Kissör&áxban^
Éjfél után nagybfigű-lemetés.
FIGYELEM! FIGYELEMJ
A „ PANNÓNIA "jelenti:
KSSS
Vörös Anci
•lŐMdómivéunő vtndéWWÍ
Gondi Gyula
ét zerrkars »zórtköitaij« kSzőnságet, MB^HWWaWBBMBBHillllNII I.....IMI
fi zalalak budapesti otthona az újjáalakított
TPalace - pensió
Budapest, VII. Somogyi Béia-ut 3/a. Telefon 220
Olcmó áraU. — Tökéletes Uomforí. „ Eiömékeny, figyelmes kiszolgálás.
$ to^y*'' a mögtort apa
csak állnak egj-otlen elpusztitott, megolt fiuk hófehér giu-az szobra előtt és n^ma, el-<3lcsukló fájdalmukban nem gondolnak" arra, W fiuk gyilkosai a fegyvergyár«^, akik most ott ülnek a nürnbergi törvény-szék vádlottjainak padiján, a hivatásszerű gonosztevők, akik zavart és viszályt szítanak, gyűlöletet keltenek, hogy azután mind a két félnek kezébe adhassák a kéét. Ezek az embere^ ha megszűnik a háborít ui fcáborut támasztanak, ahol épifcs-nekt ott gondoskodnak a rombolásról., megszervezik » nuaztitást és az emberirtást.
A Krupp család két évszázad óta átokként ül JOurópa testén. Mindönkinek , aki gyiikölni szándékozott, wsállított fogvToit, hogy mindon of-osott katonán mijidon kioltott Ríttam aranyat kQtoHUosaoa.
Ilitlort liAlalonirn űltotik ós mog-MOiT.izik a világ itcnatfyobb gyilkoló apparátusát, WwUc hadoezlqpnlk-kal r*irurftl«xhwik a bókTis óm jófieán-déku núi.ok közzé, olveszik l^tont tíz oinboiiktől, hogy liol^otto a» ördögit ülto.nrók trónra,
Ez történt itt nálunk Magyarországon is, Ez történt itt, Nagykanizsán ia ós, amikor tegnap !aélután ott állottam a szikrázóon fehér szobor előtt, biztosan tudtam, hol kell keresni a gyilkosokat... (hj)
Megnyílt Csurgón a paraszt-dolgozók tanítóképző-intézete
A csurgói Református Kollé-giam tanárai a parasztdolgozók érdekében mosgalmat inditóttak és a tanitói pálya iránt kedvet és hajlamot érxő dolgozók részére parasztdolgozók tanítóképző-intézetet szerveztek. A vallás-és közoktatásügyi miniszter a sgerv&zést jóváhagyólag tudo-más¥dvette és az intézet első osztályának megnyitását engedélyezte. A tanitás 30 dolgozóval január hó 16-án a kollégium ópületébon mégis kezdődött. Január 12-én és 13 ón tartották meg a felvételi vizsgálatokat II jelentkezővel, kiknek nem volt meg a négy középiskolai végzettségük. A felvételi vizsgálatra a V. K. M. engedély alapján a kollégium tanárai bárom bóaapos előkészítő taofelyamot rendeztek, ennek eredményekép a jelentkezők mind felkerültek a képző •liő osztályába.
Teklatettel arra, hogy a kollégium mellett tanulóotthon működik, és abban a parasztdolgozók kedvező feltételekkel kapnak teljes ellátást, a minisztérium azzal a tervvel foglalkozik, hogy további osztályok szervezését, illetőleg megnyitását elsősorban Csurgón engedélyezi. Ezért felhívta a parasztdolgozók tanitó-kéző intézetének vezetőjét, hogy a jövőben megnyitandó ujabb első osztályra a jelentkezőket szómbavétel végett gyűjtse össze. Ennek alapján az intézet, vezetősége ez uton is felhívja a dolgozókat (elsősorban a pareszt-dolgozókat), hogy amennyiben kedvet és hajlamot éreznek a tanitói pálya iránt és . felvételt szeretnének nyerni a csurgói parasitdolgozók tanítóképzőjének félév múlva megindítandó első osztályába, ugy Írásban haladéktalanul jelentkezzenek az intézet vezetőjénél. Közöljék lakhelyüket, igazolható foglalkozásukat, születési adataikat (alsó korhatár betöltött 18-ik év), iskolai végzettségüket, kérnek-e tanulóotthoni- elhelyezést és ellátást Jelentkezhetnek nők és férfiak. Jelentkezni február 25-ig lehet az alábbi cimre: Parasztdolgozók tanltókópzőintézete Csurgó.
ZALA
im mm g,
Miért nem tűzték amegyegyülés
napirendjére Nagykanizsa
gázszarsgdésénék Üjjyét?
A Zala február 5-i csütörtöki számában megírtuk, hogv a megye t''-rvényhatósági bizottsága 12-én •••sütörtökön ül össsse, hogy meghal 1-gassa az alispán jelentését, és döntsön programba. vett 45 tár^ysorozati pontról. Áttanulmányoztuk a nyomtatásban megjelent tárgysorozati pontokat és megdöbbenéssel - tapasztaltuky hogy a íiagykaaizsa. város közgyűlése által, elfogadott, gázszerzőáét nem szerepe! a megyegyüf^ pro-grammjib&n.
KrthötoUv-n ülőttünk, hogv akkor, amikor Nagykanizsának e iótkéidé-sóról van ''szó, a város vezetősége miért ueui terj>>3ztetto jóváhagyás végett a megycgyülés oló u .gázszer-zoüObX. dinjoiynüií határozata n/ilkül a további lépéseket megtenni nem. ioliot. "Minden tárgyalás, amit nii-uig folytattak a tervhivatallal, hogy * hávomévos terv kuMjoibon juttasson építkezési aegitsógot az oloaztó hálózat ós a körvozotók ópitóaéro, • megdől akkor, ha u jóváliagyús a mogyo. részéről nom. történik invg. Olyan értesüléseink vannak, hogy a flAORT vezetőségében múr megvannak m hajlandóságok a vúrosm nézve súlyosan egyoldalú kötelezettségek megváltoztatására és azoknak a pontoknak a törlésére, amiket annakidején csak a kényszer hatása a/att fogadott el fiagy-
kanf~$a város képviselőtestülete.
Felhívjuk a polgármester figyelmét, hogy haladéktalanul lépjen ¿nntkexésbo a főispánnal és kérje i .-ötióiap,- a szor/.óüés ügyének létár-gya''ásat, mert ha ezt elmulasztja. a ^áztizorzúdús kérdésj nom kerti ihet eióbb, mint májusban -a inegyegyü-iós elé. Piádig erre az Időibe marnám, a szerződés jóváhagyásának, hanem az építkezésnek keli megkezdődni.
Budapest I. .7.00 Reggeli zene. ü.OÜ Ilirek. 8.30 Orgonamuzsika. ü. Kómái katoíikuö és a szafcjfcsh-egyhá-zak valiásos félórája.; 10.00 Itefor-mátus istentisztelet. 11.00 Kisripor-xok a művészi é-!etbőf.-12.00 Haraqg-szó, hirck. 12.20 A terézvárosi templom énekkara énekel. 12.50 Félelmetes szerelmesek. Versek. 18.20 Zerkovitz Béla és Maiceiner Béla dalaiból. 14.00 Hitek. 14.10 Ünnepi hangiéin ¿Zík. 15.20 Eácz Aladár cimbalmözi''k. 16.00 llangkói»k az UTE--MTK mérkőzésről. 16.15 .Magyar nóták. 17.00 Hiiek. 17.10 Magyar Parnasszus. 18.00 Fftíurá-dió. 10.00 Gigii énekel. 19.20 A liádiózenekar játszik. 20.00 Hirek, sporthírek. 21.00. A Kádió hangja., 21.S0 iiádióankót. 22.00 Hirok.-22. 22.00 Vasárnap esto Pesten. 21U0 .Juiíoszíáv dalok. 24.00 Hirok.
Budapest Hr 10.00 Vasárnapi muzBÍka. 17.00 Vidám-zenés far-
30 ,lu
yangvasámap,: l&.Jü ¿lirék. 20.: Folyóirafezemle. 21.00 Hircfc 21... A Szakszervezeti Tanárs hangversenye. 22.05 Szóelemről dalol a rl-lág.
fakfUio* buiot
Mf<''K7.(
~nél
Magy&a&iss&a,
Fö''Ut 19. — Nemzett 23an&fta7 szemben.
•i*.
Péti s ó -
t .szükségletét már most sze-í rezze "be a'' Péti Nitrogén-
művek körzetképviselőjéáél
! . Ország Jó^seí
Nagykaálzsa, SzabadsAg-tér 1»,
Faj azonos kerti óa mez<52az-: dasági magvak és uövéjoy-védő- "szerek, ''is kaphatók
BéGiíSzeisIraí
liBgX- krtoloálpeílhol^gos
Ifikeiepisrvérssavil
nyifettiowott a''Zulünak
K;ii}p3 botrány pattant ki ív közol-rQUÍtbaa PtíC^tt-Az. történt ugyanis;- hegy egy fiatal pár. jelentkezet? a, Városi tisztiorvosi hivatalban ós húzft33^ík.ötésüldíöz bizonyítvány t akaii»Tc.vi?érn!. A. tisztiorvos távolló-, téten - egy - tisztviselőről1 bfeöfcóHek, aki a férfit valamilyen ürüggyel elküldte. A tisztviselő a vőlegény távollétét kihasználva durván rátámadt az ott váxakozó nőre és eró-Hzakoskodni kezdett -voí-j,
A példátlan ''^et fejleményed még nem wuít^h mert >ttíz>ei kapcsolatban most egyre t.öbbct bestéinek Pécs erkölcsi életiről amelyet nagyon károsan befo-I i/áxoHak a húbor-us és aa azokat kővető gavdatág.la;/, nehéz esztendők. 1940. elején VécscH va. lóttágo8 eaerelmi feketepiac w-lúguott, amely re.ng<Ücg &<loza-tol kövétcU. A nemi betegségeit aohn nem látott mértékben '' elszaporodtak és ez»cl cgfttttt hiheictlvn mértékben ülatoipo-rodtak a Lüncse élményük.
Póosi tudósítónk erről a kérdésről rövid beazélgotest folytatott a Pé<;£Bit dió dr. Vörös Mártonnal, a legkiválóbb magyar krmxinálpedagógusok egyikével, akinek alkalma volt megfigyelni ezt a na^v- erkölcsi változást ós kitűnően ismeri azokat az okokat, amelyek ezt kiváltották.
Dr. Vörös Márton a beszélgetés folyamán elmondotta, hogy a habom utolsó két csztendojo Pécsre nézve katasztrófával jávt. Az idegen cé-. lókért folytatott háborúban -.feljoson olvérzott a pécsi liá-^iozred ós annak minden tartaléka. Ez magával hozta, hogy Pécsett egyszeribe rengeteg hadiözvegy ós még több liadiár-va leit''. A . hadiözvegyek nagy része nem tudott vagy nem..akart ''muiíkába állni és ezsik képezték a hihetetlen máíetokot öltött prostitúció aíapját.
Pécs ekkor, átfárává-pos^á leé*.
fJJUs e-íti*ténéiák ütötték; fel tmyéjul«if ho&teabb rövidebb ■ideig- és eé.:k nagy m unkái ad -fak a rendőrség'' crköfésrénSé-steti öe&álydnak. Dr. Körös MáHon '' v&ekhd r&ndszcrésM ■ érmtteveft* ég'' Wa t" közöttük olyanokat, akik négyszer gyö-gyu''t vérhajbót Mcört, sikkasztott, három vőlegényét tudató-''. san megfertőzte éa-rrí^j másokat. Voltak serdülni lányok, akik keritőpályúra léptek, míg anyjuJt valahol pásMorórázoÜt.
A menekülés- lázas napjaiban''ii környékből is nagyon sokan, montek Ixj Péesrxj c''h ekkor nagy ^aratásuk« volt a fizerelmi'' fokotopino''kufárjainak, i
Dr. Vörös Márton íriegl''igydfe'', .hogy az erkölcsi fortólxn k^gi nkább intolluktuáliH olemok • loorültok, ft''.^k azonban csak féimüvoltuk voltik. Kzok cinikus gúnnyal voltek tmlo-mÚHt büniücrói és-a loífcsokólyolib liajlandósá;;ot som mutatták ¡ina,'' hof<y vibszal.ói''jcnolc a l^i^-es útra.
Pécsi tudósítónk utoljára azt kér-duzto meg dr. Vörös Mártontól, In-gan lehet ezeket inégis jó útra teríteni?
— Klsősorl<in ol koll hitetni vo -lük, hogy nom bűnösük, hanem, áldozatok/Ez különben igy is van, niBrt a társadalom nagy rész ben fo-.''eLós az elkövetett bűnökéit. Ezért vissza kell a^lni önbizalmukat Cs meg kell velük értetni, hogy az é''et határtalan lehetőségek temego. A betegnek hinnio kell a ^yógsu-lás iehetóségében. Ezért gondoskodni kell a tái>sadahni elszigeteltség feloldásáról, mert a magáncs-ság rossz tanácsadó és a kitaszitott-ság. eleve rossz indulatokat tennél. Erköicsileg koll újjáépíteni, mert enélkül nehezen képzellietó el bái--miféie ujjáápités a- eikor ieg^''ében —r fejezte ba nyilatkozatát dr. Vörös Máiton.
Viiiamossági váU&lat Csengery-ut 1. Teleion; 2-45.
Mludeunemű szerelési munkálatok készitósp. MODERN CSILLÁROK
i i i .ím ■ i
/ Kágy váiaagtékban. QlegQ üron !
STEINER FERENC
RADiÓ SZAKÜZLET NAGYKANIZSA, SZABADsAQ-TÉR 21. telkpon, a-
Minden szakmábavágó munkát Jótü/ásstl véllelok. Ltqujebb Manfflemexak * nagy választékban,
40
Fischel könyvkereskedés
Nagykanizsa, Ady Endre-ut 1. Telefon: 1-89. Szépirodalmi-, ifjúsági-, tudományos- és szakkönyvek nagy yálaa-ztéls-fran, Legujafeb ssezeai- és íraneia divatlapok állaadé raktáron.
Hálót és kombinált szobát vásároljon
NAGYKMMIZSM, ADY- ENDRE-ÜT 1.
inwT''iiMr.nM.-N ír A.
hírek.
Napirena:
Február 8, vasárnap.:Róm. köt Farsang vasárnap. Prot. Aranka. ÜJgörőg Vajli.
A Nap kd 7 óra 03 ptr.ckor, Rvuqsriit Í6 óra 54 perckor — fl "HoJd kel . 7 óra 44 perciíO'', nyugszik 15 óra 45 pérckor.
192.1 K.Végzis Peter Kro^otklri^ olosz anarKlstát . , a ... , - -
1935. Rákosi Mátyást-'' életfogytiglani tegyházra Ítélik. _ , -
Február 9. hétfŐ.^Rórrf; kat. filexíndriai Crill. Prot. Rtifgél. üjáíírög: Nl''ceforusr. .
A Nap iéi 7 órat)l pe:ckor, nyugsklk 16 óra 54 perckor..— A Hoíd. kel 8 .óra 07 perckor, nyuasxlk 17 óra 03 perckor.
1525 ''Feketeerdei párasztok vörös zászló slatt gyülekeznek Baitlnge.iben.
1849. Btm apó nagy győzelme Pisklnél.
Telitalálattal
nem nyertem a tofón
(MÖM''). A totó lúe''e''ém a cnás-pontot, őrig ée ftdtal, aggastyán én gyermek egyaránt rés&''vca,: a kilz-delembcn, amely hétről-hétre ismétlődik, reményeket Cbrc&zl (j a''Ml-■más arra, hog-u ábiándokban''elve-zeufson bennünket a gazdagság világába. Most, amikor alig vati ember akinél ne az anyagiak á ¿jatuik az élet kőzépporUjaban, igazán ribm csoda ez a vad fut/s,:a a meggazdagodás felé. Azán jönnek hvtchkfott a hirek. Majdnem trlUalá''aiia Volt X-nek és Y-naft, csak éppen-még-sem! Mert asrúgy volt, hogy a megirt, szaMlysz&nlen kitömött szelvényt ''■átadta HTüagynénje kishugá-nak, akinek szigorúan a Ulkére kötötte, hogy nyomban adja postára, A haszontal-an, kölyök, nem ismerve fel a dolog nagy fontosságát, ''U-csatangolt barátnőjével és elfeledte feladni. Így -történt. _ A másiknál ugy, hogy családi tanácsszerii ösz-szeiilésm készült el A szétverj./Az egyik ezt MnácsoBta," a másik ább. B-n mondtam, hogy ezla hefcyCs^ de lehurrogták. Vége ieűp''100 ezér forintnak. Az ,8''ém utóleó ''''baílfogás volt, amikor a ''már kiiöUött ''szélvényt, egy ördögök -által sugalmazott -pillanécban, összet&gte az illető és helyette mást irt. Persze o megsemmisiiétt telitalattal jött volna ki ha... Ez a ha mindenütt ott van. Hetenként fUmUlió ember lesi.ypár}(i izgatottan az ercdiríéhyt. Félmillió sóhaj .száU ilyenkor az Égek felé! Ha igy tippettem volna és nem ugy.
Szóval rászáritam magairtát és beneveztem az ürrfo''t beti totó küzdelembe. Mi inditottt rá? Semmi. Nem mohdanék igazat, ha íl:t áUi-taná/n, hogy etmgado&l a játékszenvedély vagy a legcsekélyebb reményem lett volna. Divat ez most, nem szerétek semmiből kimáradni. Talán ezért. Szabályosan léítitttilcm a háromharmincat és esté aetí mondtam a kÍ8lányomixák ügyére kitőU-iük á ''totó szelvényt«'' Az meglepetés itt irt, JSoha jiam pudtam ée tiem ia Hittem votivtt, hogy egy hat éves gyermek mennyivel tájékozottabb a sport berketben, ththi magam. Kiderült, hogu hetek Óta erről besZéMck és gondolatbéli totó versenyeket rendeznek egymásközöu f ''u barátaival. RHöltpttiík. Nem felejtettem el f&adni, semmi technikai hiba nem volt. Én talán et is felejtettem volna az eredményt figyelni, de -nem ugy a kislányom. Lázas izgalommal beszélte mindenfelé, hogy rtfilyön piroskerekü biciklit kap a jövő héten á totó nyereségből, Állitom az éghez Óvoda remegő izgalommal várta a mi sze-renosénket.
A hétfői lapokból értesültem a telitalálatról. Tizenkétx ''tipp közül egyetlen egy sem vá t be. fehWálű-tos nem nyerésem volt. AZt hittem ezt is ''jutalma^Uc. Éppen olyan észszerű lenne, mint az ellenkezője. A biciklivásáriáé egy héttel ciha-lasziattft.__
• Áthelyezés a megyénél
I>r. Józsa János tb. na. fóiagy-
i zőt, a belügyminiszter szolgálattó-| tel re Budapestre helyezte át és árya-| széki ülnöki megbízatással í^házta-i-fjei.
UJ4S. február 8.
ZALA
LOBOGÓZZUK FEL A VÁROST Rákosi Mátyái miniszter-elnökhelyettes, a Kommunista Párt főtitkára vasárnap ▼áronunkba érkézig Ezért felkérem a háztulajdonosokat, lobogózzák fel ez alkalomból kázaikat Polgármester.
— Kedden rendes városi közízlés
A polgármester kedden délután 4 ¿rám rendes városi köz^yüiést hi-▼ott C>sswj. A közgyűlés tárgysorozatén 47 tár»>jK>nt szerepel. Ezek köpött van a" kórház tüQÓosztáivának tt''-tesitúse, a nagvkanizsán áuomá-határvadász zászlóalj/részére ^paizáfizló -adományozása, a tűzoltóság jészéie történ<y_£épkocsibe-#í5örs5Ús, ''a kórház kibőviteeo éaogyéb érdéit* problémák.
— A Nagykanizsai Vasutat Szak
»zervezet Oalköre
e hó 10-én Húshagyó kedden délután 0 órui kezdettel a Városi Ze-ceÍ6kolál>«n Farsungi nyitatsátfot ívndez. meivio ezúton mindönkit *ü*wt''.,ttel m©ghi;jr''fl Vezetőség.
— A volt Hadifogoly Bajtársi Szövet-$¿0 műsoro« tánoeatóly^n
a n&uykaniwai és járási csoport tobmáv'' 8-án osto 8 ómkor nagy Éí:ncnvl»n r&sraeiti a város müórtó közon&égét. A szegénysorú hadi-fciílvok javára tartandó estély müso-dmik kie nnlkedó saámai: a ragyogó teoktaütoráfu Litvav Piroska kíaM-
* ikua énekenAmaí, MaíahowBzky .¡''va bűbájos táncábrándja, valamint Imrschner Láfizló swíllomos zene-l»itr<)diái, a jólumgu Tendl ''Lásssló
s-arnóta- számai ós még néhány k«!Í»moe megleoBtÚB. Műsor után jnwci^g és olcsó büffé, hajnalig tartó ♦éot várja a jól saórakozni akaró »¿«ivarők^.
— Maszkabál 0 . x F. hó 9-én d.u. 3-^7-ig ren- ''
dezi nic" hagyományos maszka-bálját a Kozgonyi-utcai áll: általános Iskola az Ipartestület székházában. Kitüno cigányzenéről,! még jobb buffelról gondoskodj van. Belépőjegy felnőtteknek 2-Ft. gyermekeknek 1 Ft. — A ioinbolán mindenszám nyer — senkisem maradhat el.
— A MaflánalkalmazottalrJelmezbálja a CönÍTsIfean
Minden jel arra mutat, hogy a ! aiíánalkalmazottsk jelmezbálja lesz %% idei farsang egyik legsikerültebb mulatsága, s
M E RT . -% /. érdeklődés iizen nagy,
MERT a/.« agvtröszt működik és minden szó-lalcozasi tehetőséget Jefvonultat, MERT
• legszebb asszonyok és lányok igéző jeímezekben vonulnak fel,
M E R T Kunó Pál kitűnő, kibővített zenekara mindenkit feleithetotlen élményben részééit.
Mindenkit scerdtcttel var a Vezetőség.
— A MAIRT tzertornaazakesztály vezetője
felhívja mindazok figyelmét, akik ■ tornászni óhajtanak, jelentkezzenek ife vegyenek részt minden szerdán és pénteken 5f—7 óra között a Gimnázium tornatermében tartandó jsdpé-wken. Tanulók, diákok csak igazgatói Bngédéüyel látogathatják az órákat.
Séta a lealétiző kailzsai muzeumban
ahol Petőfi-ereklyék, mammut-csontok, Petőfi Zoltán ismeretlen kézirata és más érdekességek láthatók
II Nemzeti Parasztpárt
szombaton és vasárnap, ! bó 7- ós 8-An, este 7 órai kezdettel hajnalt 4 óráig összes helyiségeiben
nagy táncmulatságot
* rendez-—
Belépődíj 2 Sorint Ssdves pártfogást kór
- a Yefcetőség.
Ha valaki közelebbről meg akar ismerni egy várost, megnézi muzeumát és mlaga elé képzeli annak a,kodnak az életét, amely, nek maradványait, szemléli. Mert egy várost történelméről'' történelmét pedig főleg múzeumáról, illetve fennmaradt emlékeiről lehet megismerni. Eppeni ezért minden város azon igyekszik, hogy megfelelő helyet biztosítson ezeknek az emlékeknek
Ezekután már mindenki- jog-'' gal hihetné, hogy Nagykanizsán is van ilyen muzeum. Mi is ezt! hittük. Ezért látogattunk el arra a helyre, amit *«naizeum>-itfiki neveznek. [
Muzcum — nincs
Ez a hely a gimnáziumban! van. Egy szük kis teremben.
A szobában aránylag rendi van. Három üvegszekrény állj egymás melleit. Ókori használati] tárgyak, római és középkorig fegyverek, valahiint népi faragványok láthatók itt. Egy asztalon néhány koponya, egy mant mul-lábszárcsont, csomó ásvány, jatagánok, handzsárok és elöltöltős fegyverek hevernek.
Mindez nagyon szegényes ah-hoz, hogy egy város muzeumá-j nak nevezzük. Szóvá is tesszükj ezt. '' {
— Sajnos, csak annyit tudunkt itt kiállítani — panaszkodik K. Nagy. László, aki Grujber /ó-zsef tanár mellett a múzeumi ügyeit intézi. — Nincs helyünk?,'' ezert az anyag nagy részéi a rak} tárban kell tartanunk.
Ez pedig azt jelenti, hogy az[ anyagot hely hiányában el kelli zárni a nyilvánosság elől, egyszóval: muzeum — nincs.
A rmktárbsn
Ezután pontosan olyan helyiségbe kerülünk, amilyent az em-| ber elképzel''egy muzeum raktá-( rának.
Misztikus leih''omály'' uralkodik a teremben. Mindent vaslap por lep el. Es mindenütt rendetlenség. Mintha csak fcegnap(
lelt volna vége a .háborúnak és( ínég nem volt idő rendet tereimi-'' tem.
Ládák, képek,- fegyverek és[ egyéb muzeumi tárjak hevernek tarka összevisszaságban szanaszét. A földön rengeteg füzet! és könyv. A falak mentén könyv-1 állványok futnak körbe. Csupaf vaskos fóliáns van rajtuk.
— A rend könyvtára — vilá-^ go&it fel kísérőnk, amikor érdeklődünk, vaj jön ezek is a mu. zeurahoz tartoznak-e? (
MimmuUmyir és egyebek
Körülnézünk a teremben. Egy; hatalmas hajlott csont ragadja* meg a figyelmünket. Lehet vagy< másfél méteres. Mammutagyar. Körülölte »apró« kilónyi fogaki, hevtmek koponyák és megkövesedett csontmaradványok között. . ^ }
Palloajelrény
Egy sarokban furcsa jószágot pillantunk meg. Iiosszu rúdon] nemzeli sziíiu zászló. A rud végén egy kar, amely hatalma^ pallós"t szorongat. Bizonyíték arra/ hocy Nagy-Kanizsa pallos-^ jogú varos volt.
lEmellelt kényelmes karosszék^ van. K''anizsa-vároS birájának széke. A^őr-huzatoi elvitte a há-^ boru. Odébb egy céhláda és efói rézveretü láda — azt mondják/ fásláda — van.
v Az asztalon furcsaalaku sisak. Valami zsoldos katona viselhette. Kardok is vannak itt, meg[ .egy csomó maiskéla.
Petőfi kokárdája.
Egy szekrény falán egy lilái és egy-fehér zászlószerü valamii van. Jobban szemügyre vesszük,( és akkor látjuk, hogy két pla-( kútról van szó, amelyeket selyemre nyomtak. Két régi szi-1 nészhő jutalom játékát hirdették.
Ezek ala''lt, szerény kis foszlott nemzeti szinü szalagocska] fekszik. Mellette a leírás, ami arról tanúskodik, hogy ezt a sza-l iagocskát viselte Petőfi Sándor

DURlRTULI GIZDflSáGI SZESZGYÁROSOK SZESZFIHOMITÓ RÉSZVÉHYTÍRSRSÍGR
NAGYKANIZSA, SZABADSÁG-TÉR 12 e TELEFOM; 119
Sím, tlkir, pállaka kllSalegeaséfeic, Szaát Domeakta gyégykeMri. Bor és gyfimOteaaxeu-fbd«. - Valéll gy8«SlMpillakét it borpáHat árultál«. Ki«slnyb«n és nagyban.
SB
TEUTSCH GUSZTÁV
DRÖGÉRÍA, FŰSZER, JÁTÉKKERESKEDŐ NAGYKANIZSA. Szabadság-tér 2
—oaammrnmmmaaammm—m—emmiK&mmbp ^
TELEFON:
VACUUM OLAJ KÉPVISELET
Textil, divatáru, kész-férfi ruba kitlönlegességek.
''/* - . '' • ^ *.'''' / # •
G r a ni el d és Zoní b org
Nagy ka nissa. Szabadság tér 23. Telefon: 9.
1848. március 15-én, amikor először elszavalta a Nemzeti Dalt Hogy ez ky van-e. nem tudj«k.r Swas-ljcs János adta a múzeuma nak. • ... y
A „saifíókM verse
Közvetlen a kis szalag mellett! egy megsárgult papirlapot látunk. Egy vers van rajta. Alá-irás: Petőfi Zoltán. Elolvassuk ''a verset.
Adfdtoh a lyányoknak.
Tdnczoljatok lányok, tdnezoljatok, Hisz úgyis már rég nem tánezoltatok, Magyarország vigalom szinhelye Éppen most van a táncénak ideje.
Tekintsetek Árad és Pest felé Olt is járják, szinte fúlnak belé: Járják a németnek kötél tánezdt Csörgttik a szolgaság rab lánczdt.
Perényltek nines, nincs Batthyányitok, Nagy Sándor sorsa szinte már nem _ [titok.
Elveszett Aulik, Damjanics, Csányi, Tdnezoljatok magyar hon leányi.
Kivúgtzték a telkes Szatsvayt, Mi várja mépWszépek aranyait ? S a rengetegbe kik bujdokolnak
Vadak helyin? Mind vérző honfiak. »
Kossuth, az Isten második Ha, • Külföldről nézi, mint nyög Hunnia. De eljön ő, mint Messiattok Addig korts lányok csak tdnezoljatok.
S a táncénak vége hosszú ne legyen, Hisz a hazának dolga Jól megyen.
ákasetófákká válnak tölgyeid h honi azért tánczolnak hölgyeid
Tehát korts lányok csak tdnezoljatok, Hisz úgyis már rég nem tánezoltatok. Magyarország vigalom szinhelye, Éppen most van a táncénak helye.
'' Ez Petőfi Zoltán verse. NyiU ván az elnyomatás idején irta...
Ivlég egy kéziratot látunk itt. Ezt viszont Lisznyai Kálmán irta 1852-ben Kufsteinban és Eper jessy Sándorhoz küldte NagykaJ nizsárav (
Ahogy tovább szemlélődünk, látunk még 48-as fegyvereketjs.
Centenáris kiiiiitist/
Ezek az ereklyék felvetik aí gondolatot, nem lehetne-e rendezni centenáris kiállítást Nagykanizsán. Hiszen megfelelő anyag van,
Petőfi kokárdája, Petőfi Zoltán és Lisznyai- Kálmán* versei,! a szabadságharckorabeli fegyver rek és a tö"bbi magyar emlékek, mind odakivánkoznak egy ilyen kiállításra.
Foglalkozzanak az illetékeseid, ezzel a kérdéssel! [
Ezzel látogatásunkat be is fel jezlük. Azzal a hittel induItunW el, hogy mindent láttunk. Deki^ sérőnk épp az ellenkezőjét bizonyltja. 1
— Mindez csak fele körűiben Iül annak az anyagnak, ami eV van csomagolva. Például az értékes éremgvüiteményt a város nál őrzik. Ezek közótt van egyj Augiísztus-korabeli aranypénz, ami szakértők szerint tízezrekét), is megér. Es a többi apróbb'' holmik sincsenek itt. . >
Igy néz ki a kanizsai muzeumi ami "tulajdonképpen nem ismim zeum,"~csak a régiségek raktára. Éppen ezért csak egyefe-akarunkí kérdezni: miért nem forditanaid az illetékesek több gondot errd és miért nem hatnak oda, hogy a kanizsai muzeum felbecsülhet tétlen értékei végre méltó ott-! honhoz jussanak?
HARSFAI ISTVAtí
Figyelem! Zitának szint hirdetéseket Deák-tár 10, sz. ñiá kékjük lesdnL Telefon 54,

ZALA

1848. február 8.
MKP hírek
Kovács István a Kommunista Párt tagkönyveseréjéről hirdetett előadását kedden, folyó hó 10-én délután 19 órakor tartja-meg a rációban. Kérjük tagtársainkat. ^ló-adását minél nagypbb számban hallgassák.
*
A nagykanizsai MKP II. körzete I. hó 10-én (husliagyókedden Baját párt helyiségében Petőfi ú. 23. 30. alatt családias estet tart, ragk-Tö T. Ciinet szeretettől elvárak. Tagdíjbefizetés nem lesz. Belépődíj nincs, a Vezetőség.
Nyugdíjazták dr. Papp Simont, a MAORT vezérigazgatóját
-Lapunk annakidején .közölte, hogy dr. Papp gimon, a MAORT vezérigazgatója a Standard Oií ;Co. meghívására Amerikába ment,, ahol meglátogatta a Standard nagy olajmezőit. l)r. Papp Simon közel hat hónapig tartózkodott Amerikában, «honnan most tért vissza. A Zala értesül030 szerint vezérigazgatói állását azonban már iamjfogLalta el, mart a vállalat nyugafllzt».
Általános a MAOKÍ''-nál az a vélemény, hogy dr. Papp Sünén megüresedett posztjába Ui"uíay Zoltán rozérig^igatóheliottest nevezik ki. Nemcsak a MAOltT-körökbon, de mindenütt ahol dr. Gy.ulay Zoltánt ismerik, n$gy örömet Jseített a híj, mert személyében olyan ember kerül a MAOKT vállalatok élére, aki uemcsak egyedülálló nagy szaktudásával, de kiváló emberi tulajdonaá-..caival is minden tekintetben alkalmas a nagyjelentőségű állás botöltó-f-^nö. , <
Gerencsér György a ftfura árvízveszélyéről beszélt a parlamentben x
Lapunk már többizben foglalkozott azzal a veszéllyel, amit a Mur8, megduzzadt víztömege jelent,. a ha-. tármenti községeire. Megszólaltattuk, a ÍQ^animériiöki hivatal szak--- embereit, akik megnyugtató válaszokat adtak. Most azonban Gerencsér György Zala vármegye -MKP képvisel ójo a parlamentben napi rend plőtt .tette szóvá a Muraratkát fenyegető veszélyt. Többek között a következőket mondotta:
A községet a Mura folyó azzai fenyegeti, hogy alárnossa ajiozzá-c vezető országutat és efsodorja- a falu ^zéii házakat is. A vidék lakossága rendkívül szegény sorsú kisparasztokból álJ, akik közmunka napszem-bért sem tudnak fjgetni és szíves örömest ledolgoznák tartozásukat árvízvédelmi gát megépítésénél, amelyhez azonban a kormány - anyagi támogatása is szükséges.
APRÓHIRDETÉSEK
AcélváiRB rörld fekete bical keresíthuros zongora cUdó. Érdeklődni Felső József zenuz Komtlrtér 3. Található a Vajda étteremben.__-
Idősebb gyermektelen házaspár keres 1 vagy 2 szobát konyhahasxnilattal, gyermektelen házaspárnál, lehetőleg a város bellMttletén. Clm a kiadóhivatalban.
2;%00 darab elsőrendű akácfa karó eladó. Megtekintheti Tóth József vaskereskedés ében, Szabadság-tér 22. .
-Magyar Vértanuk, 1848. szabbdsazhare könyvek eladék. Csány László-ut 21.v ''
J^tndennemü zsiradékot, olajat, olajaiját, -''faggyút, hullott sertést vesz, becserél. PEKENYt szappangyár. Magyar utca 22. ''
■ Kiadó a város belterületén egy nagyobb helyiség mtlhelynek vagy raktárnak. Bővebbet. Schless, .Sugár ut sarok.
Trafik Petőti-utca elején 8-an vasárnap 1 áráig nyitva.__.
Laeerna széna eladó.-Dózsa Gvörpy-atgg 132. .
Tróját gödörből kistállitók." Vajda, Szabadság-tér 21. 1 ''
Sportrovat
Nagy küzdelem várható a helyi rangadón
Legjobb csapatával 16p a pályára a Maort és a Vasnt
Az elmúlt bajnbki szezonban még egy mérkőzést sem vártak annyira a szurkolók, mint a vasárnapi helyi rangadót. Ezen a mérkőzésen két jó formában lévő helyi csapat kerül egymással szembe. Szép és "ól-s vezetes játék várható mindkét részről, mert a csapatokban több nagyszerű képességű ¿£tékos kap .helyet. Nagy kérdés, a .technikás MAORT Tsatároknak hogyan ízlik majd a vasutasok kömény védelme. A- mérkőzés kimenetelétől az is függ, hogy a két gyorsembert Pólingért és .Télit, < hogyan tudja semlegesíteni áz NV-TE "védelme. Játékerőben nincs''különbség a két együttes között, annál nagvobb a lelkesedés dolgában, az NVÍE javára. A MAORT a győze-
Konvenciós koesist mielőbbi ^t épésre keres kanizsai "határban elkrülőgazda-á* Cim a kiadóban. • ö 8*
lemben két okból reménykodhetik. Először a MAORT otthon játszik, másodszor pedig, mert az NVTE védelme a legutóbbi mérkőzéseken gyengének .bizonyult. A mérkőzés sz&nszerü eredményére jósolni szülte/ lehetetlen. Egy. biztos, hogy tf mérkőzésre kíváncsi mintegy 4000-es tömeg remek küzdelmet és reméljük sportszerű játékot láthat. Szerintük a mérkőzés megnyerésére döntő kihatással lesz a pillanatnyi forma és a szurkolótáborok lelkes biztatása. A meccset egyébként Do-7''0gi A. NB l-es játékvezető vezeti majd le. A rangadóra a csapatok ebben a felállításban lépnek pályára: MAORT: Vajd& — Némtíth, Miiléi • — Szabó, Héjjá, Nagy —
Rádiót, kerékpárt 2—6 havi részletre
Szabó Antal
/ üzletébea kaphat. Nagykanizsa, Fő-ut 5. Telelom 29. -
Tr&gaes és 600 kg-os mérleg cladé, Clm a kiadóban. ^
Kerít- és gazdasági magvak, dughagyma, fokhagyma, express május király borsók síb. ismét '' nagy válasxtélcban Izap&atólc
Telefon: 2-60.1
UitseU fo dqmí
Nagykanizsa, Szabadság-tér 1. szám.

Tóth József vaskereskedő
X . '' . ■ -
Nagykanizsa, Szabadság-tér 23, szám. Telefon: 102.
... / •.. *
Hoiíher—Sehrant» gyártmányú mezőgazdasági gépek raktára. MOLAJ-Magyar-Szavlat Olajmftvek — lerakata.
Szegő József
Nagykanizsa, Somogyi''Béla-ut 2. Telefon: 134.
Mindennemű vas~és fémöntvények ,
raíz faoy minta aiapián készű! nek. -i-, ——
EMERGÉ gumitextllszljak — malmokhoz,, cséplőgépekhez — zalamegyei körzetképviselete.
CORDÁTIC service és lerakat.
Csepel mezőgazdasági gépek nagy választókban.
Fischer és Bäder
• v ; >. . 1 vaskereskedő Nagykanizsa, Fő-ut 9. — Telefon; 2 89.
ÉRTESÍTEM w ig®ü ÜMtelt kfeönséfet, hogy
Eíernií
pala és burkoló lemez nálam állandóan kapható.
VÁLLALOK-eternit pult burkolást, FELHÍVOM az Epitók figysímé*, mely által hentes és füsaerüziet Dúl- - ~ ná^in ^40-as »Ejteníífc pa-
rk ^^^ j^rtísgjsfasiffi
konyhák falainak burkolását és min- fedését és''j»riáás& váiíjOom. Cagráp; ésn egyéto burkolást vállalok. pa^&r kátrác/ pífepk
.p^ifogtókéc vidéki Jómmf
PoJ inger, Lázár, Kovács, Téli v* -pornokü " NVTB: Eóka — Tmd&T Munkácsy — Semsi, Németh, Bofch
— Sztnűca, Eocsia,. PlaeskÓ, Tora Horváth.'' A . rangadó pontosan fél háromkor kézdódik a MAORT Vár- . ilti s]K>rtteíapén. Előtte egy órsácor » MAORT Í1. -NVTE Ti-rá játszik barátságos mérkőzést.
Hogyan tirténwk a totószelvény kiértékelései ?
A Jelenlegi rendszer Mellett -
« esálás lehetetlen
A Zala munkatársaüaárdést inté-zett egy a Totó-nái dolgozó fótiét-xiselőhöz és feltette a kérdést fi»-het-e visszaélés a TotónaF? "
A főtisztviselő a következő érdekes nyilatkozatott tette:
Mirideii vasárnap este ti órit-kou nyitják fel a lukívtokal, anuv fIyek aiokat a szobákat'' örziL; ahol GOO-as kötegekbe kölvtí az, asztalokon sorakoznak a hói folyamán beküldőit Totó szelvén, nyek. Két ilyen szoba van a ]x>s. tatakarék budai)esti központján ban. Az egyikben őrzik a szelvú-,, nyeket, a másikban az ellenőrzi szelvényeket. Ugyanekkor kell '' jelentkezniük/munkára a kiéri , tékelést végző lisztviselőknek is. A számolást külön 120 embec^ végzi a ikímadik emolelian és ktft. Ión 120 ejiwer a negyedig em-ír-Ielen. S .Végül este 8 órára uj''abb GQ tisztviselő jön be, akik a kot. csoport által kiválasztott szelvtv, nyek: egyezlietésót intézik.
Hat hatalmas ieretnben hosz-szu asztaloknál ülnek a. számlálást végző tisztviselők. Előszőtt mindegyik átszámolja a *600-as -csomagot, hogy meg van-c mdnd a G00 darab. Azután maga elé teszi a helyes eredményeket fel--büntető Totó cédulát, melynek^, alapján sorra kijelölik az egye.«?. ,-szelvényeken a hibákat. Előszón négy hibapontig mennek, de haj találnak 12-es és 11-es szelvényt, akkor csákókét hibáig!
- A munka rendszerint éjfél után 2 .óráig tart. A tisztviselők!'' óránkint á''tlag-500 szelvényt néz nek át. A kezdők viszont csak á felét. De a fizettsé^ egy.. Óránként 10 forint. Külön jutalom-;, bán részesül az a tisztviselő, akii a köztársasági elnök szelvényéit megtalálja. A szeívény megtalálója 50 forint jutalmat kap.
A Totóban a csalás szinte lehetetlen, miért a jelenlegi száin. iálási rendszernél csalni nem lö-hetr Először senkisem tudja« hogy milyeii számú szél vénye ket kap átszámolásra. Másodszor pedig hiába, csempészné be az átszámolandó szelvények közé az utólag kitől lőtt szelvényt, mert az ellenőrző szJQivényéti ugyanakkor, senUmiképen seöi^ tudja a negyedik emiefeti hason-16 számú csomagba becsempészni, ________
A kífataloi vái^w
Nagykanizsa''város 1948, évi bm-za földadó'' kivetési lajstroma % városi adétfiivatal 26 számú helyiségében 1948. évi február hó 9-től ''február hó 28-ig közszemlére ki v»a téve. Ezen időn belül hétköznaponként délelőtt- 9—12 óra között as* mindenki megtekintheti. -
.Városi Adóhivatal
............- .7. ii
ZALA demokratikus politikai napilap
Szerkeszti: Bencze Jenő főszerkesztő azsrke«tó«éfl és Ws<Wtalv«U>: Deák Fereoc-ttr w.
éüadlfi a N&areö Bfzotíiés, «agy^nJas. . ^a-rks^ésért és ''ctíssfóaérf Mtí Semae lest
iS»omat®H a „Köxgezdosási R. T. Wagy-kantrsa" nyomdájában, Wagsfkantz9«r!^ Hy©mdéért íeiei: Zalay l^roíy.
gSá óvtalysm 33 sssm
1948. februér tO. kedd
¿Wss 50 Wiér.
Várhátó időjárás: Élénk délnyugati, északnyugati szél, váltózó felhőzet, sok helyen, főleg keleten eső, havaseső. A hőmérséklet kissé emelkedik.
ibssí Mátyás miniszferelüiiklietyetlns a M. K. P. III. koiifferenciáián
Közel 300 za 5 a megyei község több mint íélezér kiküldöttel képviseltette magát a konferencián
A MK V JJ1/-megyei konferenciája eddig még soha nem látott i* nem tapasztalt siker'' j gyében zajlott '' ie Nagykanizsán. v
i-Vloboíóxott ráros fogadta a közei 300 zahvármeűfyoi község rtöbb mint fé''ezor kiküldöttjét és fog-adta rákosi -Mátyás miniszterelnök ho-¡..ettest, Zala vármegye képviselőjét-. Már külsőségeibén is megmutatkozott, hogy nagy napji vai ennek a városnak. A gyönyörűen felülsz ¡tett központi székházban,'' ahol a konferenciát megtartották, perc-¡■¿l-perc ne érkeznek Zala vármegye minden részébét a kiküldöttek. Alis: T;m Zala vármegyében község,, amely fi ne kü!:lt.> volna dolomitjait er;v
fontos tanácskozásra., «mely hf-. ?aiya volt i)iinűei.i város, minden község és tanya lakosainak egy szobi) v i jobb élrtkíhetőségot kiharcolni.
i.''sak most* oxon a konferencián ''ehetett bizonyságot szorozni arról, hogy itt Zala varmegyében is, az ország egyik logixakciősabh fér,zké-ben, milyen roppant erőt képvisel az a ¿xárt, amoly a ha''adás ipcyébon már eddig in gigászi munkát végzett, hogy e^vonlő élotfoltótc!oköt, Á ól étet is (ojtőclést biztosithasson •ulittvii •¿^á^inter »/.á«á a ]«nu''éiv?ncián az is bebizonyosodott, hogy az igaz hazafiságot, á l>ecsű-; letos magyarságot, a békét é« a szeretetet" maradéktalanul a.MKP kép-? viseli, küzd érto és nem vitás, hogy gyözebmhoz is viszi.
A konferencia megnyitásán részt-vettek: Boncaik István, Zala vármegye T.óispánja, Varga József, Nagykanizsa- varos polgármestere, Jjerasits István szakszervezeti megyei titkár, Stad inger István, Szí)P megyei titkár, Pa-toh / Sándor rend ót . ''alezredes, a I''üggetlen Kisgazdapárt kiküUl-.ttjo. és Konczos György, a NPP megyei, titkára. A meghívottak
rövid hcszéd''nen köszöntötték a "ilKP zalavármegyei konferenciáját, és í''ákosi Mátyás miniszteix>lnök-hetvetfcest, a MKP főtitkárát.
Beacsik istyén , .
főispán gyönyörű lieszédben mutatott rá arra a nemzetépítő hatalmas munkára, amit a MKP itt /•a¡a vármegyében végzett, kj^lenir-vén, hogy a fejlődés záloga ennek » pártnak ja kezében van letéve, amely utat imatat, hogy oddiff.még soha nem látott jótét köszönt nelson nemcsak erre a megyére, tianem az egész ország lakosságára is.
Szeged! A fídar
» MKP mogyoi titkára hatalma^ boszédhon mutatott rá arra a fejlődés itv''amit ez a mogye az olmult esztondok.n a MKP munkájáról, törhetetlen akaratával elért. Beszéde k!asszik uh ''i''myjofoglalása volt annak a nemzetépítő munkának, aminek csodájára járnak némcsak itt nálunk, ahol minden ember érezheti « jólét lassú, de egyenletes felfelé. Ívelését jhanery. külföldön is. Közel 2 órás beszédében a legaprólékosabb részletekig kitért a munka eredmé-. nyénck szémlértefésére, rámutatott az Btkövdtott hibákra és azokra K módokra* amelyekkel ezeket a jövőben ki kell küszöbölni. Beszédé- . nak- minden mondata bizonyító erővel bírt, mert számokkal támasztott »iá minden egyes'' adatot. Nem hanyagolt e legyetlen les^elentéktele- ,
nehbnek látszó kérdést som, bcvilá-gított mindenhová, a legsötétebb nek látszó zugokba is, mert csak igy, ezzel "a munkával Lehet teljes és valóságnak megfelelő képet nyerni a mügye életéről, gazdásági és politikai helyzetéről. * • • v
,^é»zédébeit elmondotta, hogy Zala vármegyében a kiosztott 224 ezer hold földön ma, közel . 30 ezer nincstelen zsellér gazdálkodik és, jutott ahhoz a földhöz, amelyen a felszabadulásig 16 főúri család, Eszter-''háziak, Fostotichok, Batthyányiak, Károlyiak uralkodtak. Kimondotta, hogy a termelés, amit az új gazdák végeznek, igén leértékelt számitások mellett is 85 százalókkal nagyobb-jövedelmet biztosítanak máris az uj-gazdának, mint gazdasági cseléd korában. Kimondotta továbbá, hogy ogy>major, ahoj 27 család dolgozott .és'' aí 27 családnak 0> marhája vojt, ma ugyanezen omböieknek lüü marha áll az istállójában. Az adatok egész tömegével bizonyította, hogy
a ?.:KP gazdaságpolitikája és segítő . kezo milyen, eddi& el netn képzelhet» fellendülést hozott már eddig '' is í* me.ííyébe.
. A jövö feladatairól beszélt, pontos teioket mutatott be, amelyeknek al»j ján az elért eredmények az elkövetkezendő évben még sokszorosan fel ¡okoz hatók, különösen akkor, ha a hárjjft aszályos esztendő^ után csak közepes termést ér el az ország.
keejedi Andor beszédű közben h''ke.veCl iheg konferenciára /Iák os . Mátyás I.Hnistferelnökhelyettes. A Konferencia résztvevői leirhüiKtilan lelkisedéssel ^ hláihxi ''percekig ünnepelték liá-'':osi~Mátyást. Minden község. ■ riindeu ü. em elhozta ajándékát ■ MKP FótMárának. akit a *xe " lfí£0 oly megnyilvánulása vett löbül, amit még soha ebben. ''> trit onban politikussal 8&mHn la[«(sz''Udni nem lehetett.
A S^tasidard''Oii Jc^tanssicsQsa fesi« állitjzs az amcrlkaü ,Mith*r JiagKntígt10
A bsrlini Szövetseges Éíl8nŐPzu TaiiSw ie0tsiui»ij» c ún%.-bízott kimutatta, hogy az «ngolszászok 1947 ben egyedül az angol övezetoőy 450 millió márka értékű sienet szagoltak kürföklro. /.
• Ebből sz összegből azonban a német bányavállalatok mindössze 162 millió márkát kaptak. A többi az angol amerikai behozatali és kiviteli ügynökségek zsebébe vándorolt. Ugyanekkor pedig az angolszász övezsíekbe szállított árucikkek értékét hozzárak a nemei adósságszamlához. fiz angolszász megbízottak nem tudták megcáfolni a szovjet megbizottaküak adattfkkaf alátámasztott érvelését. •
Ezze! egyidöber, az angol övezetben műkötíö Kommunista Pár! elnöke kijelentette, hogy''a nyugatnémeíországl Kommunista Pért nem hajlandó résztvenni Bizónia kormányaban. s / ''
* Duües, a Standard Oil Co. jogi tanáesadéja és az.amerikai külpolitika egyik irányiióla beszédet mondott a newyorki cserkészek elétt. Beszédében kijelentette, hogy a cserkészmozgalom az Egyesült Államok számára ugyanazt jelenti, mint amit ax Hitler Jugentí jelentett a nácizmus számára.
A francia külögymlnisztérlum közzétette a francia-spanyol határ megnyitásáról szóló egyezményt, amelyet<a fasiszta Franca-kormánnyal, kötöttek.
.francia nép óriási felháborodással fogadta a Schuman kormány legújabb Intézkedését, melyhez Léon Blum harmRdlk utas szocialista pártja is hozzájárult. A. jobboldali szocialisták magatartására jellemző, hogy Pri.efo, az emlgrári8 spanyol szocialista párt jobbszárnyának vezetője ssm Ítélte el a Franco-Schumsn megegyezést. . •. .
A francia vasutasok szakszervezete ugy határozott, hogy '' a francia mozdonyvezetők és vasutasok vezetik át a vonatokat Franco fasiszta Spanyolországjába.
Páratlan toto-szenzáció;
'''' Egyethn 12 találatos szelvénnyel 347.000 forintot nyertek
. Kanizsai a szerencsés totózó ?
<4- toto láz egyre jobban elhatalmasodik, A le^utokó fordulóban kétségkívül tetőpontra hágott az eddig is megnyilvánult óriási érdeklődés.
Budapesten ma délben közzétették á 17. forduló eredményeit. Eszerint a mult heten összesen 694.000 szelvény ''érkezett be, ami rekordot jelent az eddigi fotózásban. A forduló meglepi eredményeket hozott, amelynek követ-keztében mindössze egyetlen 12 találatos „szelvényt találtak. Ennek a szelvénynek a boldog.tulajdonosa 347 000 forintot nyer, ami szintén egyedülálló rekord. Nem kisebb szerencséjük van a tizenpgytalálatos szelvények tulajdonosainak sem. Mindössze 9 darab tizenegytalálatos szelvény érkezett be és eúk tulajdonosai között 38.500—38,500 f&rintet osztanak ki. A tiz-találatos szelvények tulajdonosai 2.800 forintot kopnak, ✓ A városban olyan hirek terjedtek el ma délelétt, hogy cz egyetlen 12 találatos szelvény boldog tulajdonosa kanizsai.
Rikosi Mátyás
. több mint egy- órás liátalmiasi beszédben a kül- és)belpolitikai? helyzetet, ismertette a konferenciával, majd 3 pontban foglalt^ össze a páPt jövőben követendő'' tennivalóit:
1. A tagkönyv csere
rendkívüli fontossága és jelentősége. A tagkönyv cserének mondotta mint azt az országos! értekezleten pontosan körvonalazták, nemcsak az a célia, Ivogyj a karrierista, erkölcstelen éie-j tü és olyan'' embereket kizárjanak a tagok sorából, akiknél remény sincs arra, hogy megértik, ''Vagy nem akarják megérteni aí demokrácia szavát a magyar nép boldogulása, érdekében, lia-* nem .z is, .hogy minden egyesi szervezel a megalakítandó líLesl bizottságok keretében mindent tagot lelá''Ogasson. azt ínegismer. je, hiányos tudását kiegészít és megértesse vele, lK>gy a MKP minden ténykedése a magyar ¿nép felemelése érdekében törté. /¿A''.* v/vk-r''-.rév fotfrissil%étf jelenti a tagkönyv csere, amely, nek nyom ári — sx eddigi lapasz-stalatok alapján -- megindultak( azok a tőiniegek a párt felé, amelyek eddig idegenkedjek attól. Különösén megfigyelhető ez a( haladó érlelniiségi dolgozóknál. A párt kinyitja kapuit mindenkit" előtt, "aki becsületes szándékkal a magyarság szereiében közeledik a párthoz, de bezárja kapuili azok előtt, akik meggyőződés! hiányában a reakció becsempészése céljából, .vagy vért anyagit előnyökért igyekeznek a pártbal belépni, Ilyenek lagkönyvecskétf sohasem kaplíatnak. •
2. fí termelés fokozása
a munkafegyelem; megszilárdítása, ugy az iparban,, mint a mezőgazdaságban. Ennek a kérdésnek megoldása ma központi kér. dése a pártnak, mert a tapasztalat azl mutatja, hogy sem; az; ipari munkásság egy része, sem a mezőgazdasági- dolgozók egyj. része nem értette meg, ''hogv ezt} az országot magunknak építjük, hogy mindéi; nrunka, minden ''teliesitmény az ország dolgozóinak és nem tőkések jóiétól eine. Ji, Ez vérévé kell, hogy váljon! minden egves magyar dolgozónak és a pártszervezetek első vo< nalbeli líötclessége, hogy ezt mepi is értessék a magyar ipari ési mezőgazdasági dolgozókkal.
''8. Na 1948 út és nem 7945 őt
írunk
Ez annyit jelent, hogy ma nemi ■egy olyan pártnak van többsége, amely szándékában a régi uri « rendet akarta visszaálliíarü. s amely párt a miniszterelnökével az élén összeesküvést szervezet^ • a magyar demokrácia ellen, hanem a MKP a szabadság, a béJ
ZALA
ke, ''wmunka pártja, amely má''-gőtt olvnn nagy tömegek nllu. nuk, niiiclyro még példa ill Ma. svurnrKxAgon u muukásmoz;^ lóm törléneUM''en nrég nein volt. Napról r.ípiy crMtffl. i/.niosiv. tló párt vagvunk inondottn ü lakosi és <>/, önbizalmat é* kemény «éget büszkeséget/adlial minden legve^jjárítagnak és biztonság aléUUjliogv az igazság liar.''ában! mindenki védeInvnt kap. Nem kell megijedni semlminemü l''e-aivegetéstől, 1-anein nvu Jodtrna/, Igazságba veli tt híltel ki kell állni. mert csak igv tudunk svőzer oc''lmcskedni a hazugságon''.'' kell leplezni a jobboldali szocialisták machinációit, akik ma baloldalinak mutatkozva kísérleteznek azon. hogy alattomos íuim. knjukat tovább folytathassák.^
ill Nagykanizsán is külono sen a Maori tájékán sok joblfol-dali szocialista dolgozik a reakció érdekében.; akikei le fogúnkj iPiTl 1c kell lepleznünk. > X.
A tenger titokzatos mélységébe «záll le Piccard'' professzor
pl&szországhói érkezett a hir, hogy ivóiét két embor kísérli mag legyőzni-, a feneketlen: tengerek ellenállását : Pictro Vassona egyetemi . tanár-«;» Picoard professzor.
Piccardot szükségtelen bemutatni. 0 volt az, aki 1982-bon és azóta is f''olülmulhatatau magasságba omel-kodott» léggömbén ós úgyszólván minden esztendőben haUat magáról. Eddig azonban csak mint a magas-»«ág és nom mint a mélység "»vökifju szowlmese volt Isnioietos, »
Társa, Plotro Vassona, tervező'' mérnék, aki tengeralattjárókat. épít. Esztendők óta foglalkozik a méy-tongori tengeraluttj''író m/goldásának kérdésével. liáioni ilyen készüléket szerkesztett már eddig, do iv, elsőt * németek, a másodikad az elaw fasiszta kormányzat orozta el tőlo. A harmadik az, umely most ké^un-(áll a nagy kisérlotro.''
A kisérlet szinhelye a Como-tó. Ott áll a C. 3. egyel óra _a parton. Műszaki leirása nem árul el sokat. Két motor hajtja/egy robbanó motor a fetszinon, egy 20'' lóerős „villanymotor a viz alatt. Orsóalaku, .tömzsi, 8 méter hosszú testéből közéijen megfigyelő torony emelkedik ki," körülötte négy mozgatható, erős-fényü fényszóró/A toronynak termé-Bzetosen vadtag, vízmentes üvegablakai vannak a megfigyelő részére. Hely az^nincsan a testebon sok : a rengeteg műszer, és a motorok csak &nn3?i ''teret engednek, amennvi két embernek, — a- motor kezelőjének ,4s a megfigyelőnek — el&r. ■t Merülési idő ''20 óra, legnagyobb'' merülési mélység 750 méter, huzamos hatadás mélysége 300 méter.
Ha a C. 3. a tíomo-tóban beváltja a hozzáfüz öt$" reményeket, a szakértők szerint még rengeteg tudományos feladat megoldása vár rá. Földtani vizsgálatok a tengerfenéken, — ez a geológusok igénve — a mélytengeri állat- és növény"világról való gyatra ismereteink kiszélesítése — fez a növénytan és állattan kutatóinak kívánsága— a tengerfenék térképezés», — oz a hajósok ▼ágya — ós még megSzámlálhatat-ian más kívánság. ^
Az ősz Piocara professzor, akiben ói a nagy fel fedezők, fiatalos mo-rószségo, ugy látszik, most méltó társat talált Piotro Vasscnában, Ok .kettőn rövidesen — valószinülog r-o.lyan területűt tárnok fül a tudo-. mány süámára. mefy eddift,fehér lap ▼olt nióg a legkiválóbb,tudósok előtt is. ^ ? •
— Taaértafeszlet
A Közalkalmazottak Szabad Szakszervezete nagykanizsai csoportja "1948. évi február hó 12-,n délután 6 órakor (Törvényház, II. emelet, főtárgyai ás í terem) tagértókez letet !tart. A tagoknak a. megjelenés kötelező. Vc&Steég. ''•
J5i8Lrebvtíj}r UJ.
A gazdasági rendőrség figyelmeztetése a sertésvágókhoz
Két feketén vágó gazda ellen megindult ax eljárás
* A budai lenti gazdasági rtMuhWg két kiküldöttje már napok óta a megveheti tartózkodik ellenőrzi a^oliat. akik sertéseket vágtak. Az ol lenőrzés Borán eddig kot gazdit ellen indult inog az eljárás. Az egyik Bövöndi Lflíj is pókaszelwtki lakta, tfki furfangos módon akarta kiKt--szani a hatóságokat. Engedélyt kért egv sertés levágására és ennek az e''n-gedéhnek birtokában czídeig négy darabot vágott íe. PorSjZO a liárom sertés után egyálta''á''.v nem kért engedélyt a vágáshoz. A dolog ugy .derűit ki, hogv a gazdasági rendőrség közegei házkutatást tartottak Borövidinől. Amikor a padlásra mentek. ott mindössze négy daAib sonkát találtak. Jobban szemügyre véve a sonkákat, csakhamar megállapítottá, hogy mind a négy sonka batsó-sonka, ami nom tette nagyon valószínűvé, hogy egy disznótól származik. "A keresztkérdések súlya alatt aztán Ixs is vallottá az illető, hogy négy sertést vágott le. de igy akart túljárni a gazdasági rendőrség eszén. Nem sikerült. Böröndi azóta már a zalaegerszegi államügyészségen van. letartóztatásban.
A másik feketénvágó1 Peron Zsigmond zalabéri takofj, aki egyáltalán nem kórt engedélyt a vágásnö^ Ot is előállították. Mindkettőjük olj-en^ közöl látás érdekeit sértő büncselok-mény .miatt indult eijjárás.
Az ollonői''zóswl kapcsol ntdian a gawlasági loudőrsóg közegei tájékoztatták a sajtó-képviselőit egy zártkörű éi tekozlctren. Kimondották, hogy az egész országban a lehető íogszi-goruobau ellenőrzik a sortésvvígokat.
Erre a<nnál inkább is nm''hat''.ti-(a ml skÚKség mert avi:g
Budapest példáu'' egészen jól ''el van látva ^s''nra''^,addig egyes old éhen főleg a bányavidékeken H''jys-.ő''van cgifá talán nem lehet'' _ rt kapni.
Különösen ''rosszul áll o tekintetben Tatabánya, ahol a néhez testi munkát végző bányászoknak nincs már zsíianyajjjok. Áz országban mintegy 70(1 vagon zsírra lenne szükség ah- -hoz. hogy a dobozokat- csak részben is ellássák. A közellátás a rendkívül fontos an^iirát minden körülmények között biztosítani Ivöil a dolgozóknak. A feketénvágás országos j ]tenség, a minek most a szigorú ellenőrzéssel véget vetnek.
Ismétaiion, de nyomatékkal figyel-meztetik a- Sertést Vágókat, hogv csak engedéllyel és a beszolgáltatás lerovásával szabad sertést ölni. Aki en-Bfeiok nom t sz eleget, súlyos mulasztást követ el és a legszigorúbb, bün- / (etésl>on részceül, : ''
A gazdasági i-entlőrség közegei még iiosszahb ideig tartózkodnak a mogyébon.
Azutiin gyorsan ^rout ''lc h IL t''.f összovulogátoti müwMjftmok, Litviv Piroska lomokül énekelt. Bomoirvi Cfyuláné humoros moriológot a<lott pW. ''l''ond I.asz ló magyar nótákat éno kelt. Pór Karoly Hzintón ogv vidám magánazáminul Hsovopolt. Kii''MoUnor László Baj tazorz(Tményü dalait adta e''ő nagy sikerről. MaJ 1 Mitlueiiow-szky ríva táncolt Sok tapsot kapott. Befej zéskénpen Horváth László ha-difogoly-indulói it adta elő Lengyák Péter, maj I Vajay Józsof piépost-plébános mondott záróbeszédet. <
A műsor után egyre foközódó hangulatban haj ialíg ta-tó tánc következett. ''•
A NVTE sportbéli* .
Ugyanekkor rendezte meg a N VTE hagyományos sportbálját a Centrál-ban. Az egyesület hívei nagy számban jelentek még ezen a bálon.'' Az általános beszédtéma''teimészétesen a helyi rangadó volt. Kis csoportok ajakú''t ¡k ki az egyes játékosok és az egyesület vezetői körül. Azt vitatták meg, hogv is folyt le a »nagy mérkőzés« és milyenek lesznek a kilátások a j jvőheti visszavágáson.
— A csapatunk lemeli fór mában van — állapította me»'' Csizmarik Imre ,—. igy az eredmény nem lehet kétséges. ] ,
A bá» kitűnő hangulatban ért vé-!get a hajnali órákbaiy
* Igy tolt ol Nagykanizsán a far-saíigvasárnap. InttríT) va i még a/, utolsó fe''vénás rhuehaíy/ílvodil, amikor még utolj ira tetőfokra hág a farsangi jól;eclv. A bálok elmaradnak, a szórakozás''ogy-két nrüsoro» Orttboh. merül ki. Khnulik a lursimg.
i lián)
'' Búcsúzik Nagykanizsa a farsangtól
Mtlsoro» osteken ós bálokon szórakozott a váróit farsangvasórnap
Múlóban van áz idoi vövid fur-Ming. Az einlxirjk még utoljára jól ki alutrják mulatni magukat,, hódolni akarnak Karnevál horeouiwk, hogy azután elfeledve a könnyű.szórakozást, isinét ''lvoloilleíjzkjdjenok a hó-kés ópitámunkábu, * / Moat még egymást érik a mulatságok éö a farsangoló olőtt ott tf htt*-4 taimas kórdőjol: iiová menjen szó-lakozni. Erio tormészeteaen egyszerű tanácsot adni: mindenki men-ion mindenhová. A tanácsot azonban csak kevesen tudj ík megfogadni. - < ,
'' Az újságíró azonban mindenesetre elfogadja a -sajátmagaajánlott tanácsot és ilyenkor, farsang utolj ín — akárcsak Szilveszterkor — kellemes szolgálatbfcjép és sorra látogatja a/. összes szórakozóhelyeket.
Farsangi muzsika
A »pendlizést« már szombaton este elkezdtük. Első utunk algimnáziumba vezetett, ahol a Szent Imre Kórus rendezett jólsikerült műsoros táncestet »farsangi mtizsika« cim-- mel. '' .. . -
A-műsor csekély túlzással nívós hangversenynek is beillett. Schubert Strauss, Kalihán Imre, Jacobi yik-„ tor és.H-uszka Jenő legszebb operetté jeinek egy-egy'' nagysikerű számát adták elo a kórus tagjii. A női sze-leplók -közül különösen dr. Bojt Ist-. vánné, Tornyos Ferencné, Kausz Anna, Draskovits £va és Nagy''Livia tűint ki. míg a férfiszeieplók közül a remek hangú Poti János, Rózsás János; Pasquaietti. Antal ós dr. Boz-nicza István kapott sok tapsot. Az .énekszámokat 22 tag a zenokar ki-aértra, amolyet Margitfalvi Józsof állított öaBze, tanitott ba ós vozé-nyolt.
Köigyüló^ meghívó
A Nagykanizsai keresztény Társas Temetkezési Segélyt Blitoslté UgyesUlet ezuten értesíti tagjait, hogy
f fol^ó hó í2-ón délután 3 órakor
a Hozgoayi-utoal elemi iskolában tartja
XXVÍI. évi rendes közgyülését
Határozatképtelenség esetén ugyanott febr. hó 22-én i. u. 3 órakor, melyre ezúton hívja meg tagjait '' a .Vezetőség.
Tárgysorozat: Elnöki beszámoló.
Zfruímadáj,. vagyonmérleg és költségvetés letárgyalása.
A jól Hikorült mtlsor után megkezdődött a tánc, amely ogós^m hajnalig fu-totl?. A hangú''atk kitűnő -volt.
A „Háza^aiiszádslg^1
Mig a gimnáziumban könnyű ope-lottda''ok csendültek fel, az Ipartestület nagytermében a 8/.DP M-mozgalnií íondozett hangulatos farsangi oatet. )nelynek meglepetése Ziialiy : Hazasságszédolgő c. szin-darabjánalc előadása volt. A darab Viinden szereplő] j sok tapsot ka^tt. A sikerben különösen nagy része volt Z. Szentgyörgyi Máriának, aki a színdarabot, valamint as azt megelőző néhány kedves számot rendezte. '' /
Álarcosbál a Csntráiban
De a magánalkalmazottak sem hagyták magukat. Megrendezték az idei'' farsang első és valószínűleg leg-nagyobbsikerü álarcosbálját^ ámenen meglepő jelmezek voltak. - Legnagyobb sikert kétségkívül az a Hölgy aratta, aki toto-jelmezbe öltözött és ruhájára felvarrta a »helyi rangadóra« tonatkozö ióslatát: Maort— NVTE -2. Volt ezenkívül olyan is, aki - Piatnik-reklámnak öltözött éa kártyát rakott még a hajába is. Természetesen vott cigánylány és nyegle gigerli is. Kunó PaL zenékara -bizto-. sitotta a remek hangulatot az álarcosbálon.
Hadifogoly-bil
Vasárnap este a Volt Hadifoglyok Bajtársi Szövetsége rradezett jói-sikerült mü8oiostanoestot az Ipartestület nagytermében. A műsort Varga Józsof, polgármester r^yította meg, aki mel^? szavakkal .üdvözölte a vondógekot,
Kedd, fobrurtr 10.
Hudíwost I. O.fiO Falurádió. 7.00 Mirofc. 7.25 Hoggeli zeno. 8.00 1Ö16-sadÚH a szovjot dalról. 8.15 Müvéttz-lomezek. 10.00 fiijuk. 12.00 jlarang-Sí''ó, hirek. 12.lö Magyar szerzők szój-akoztató muzsikát i. .1.3.00 A házi egvüttes játszik. 14.00 Hírek. 14,10 A hatvani ált. isk. »Madárkák« énekkara énekel. 14.45 Szövetkezeti ne-gyodóra. 15.00 Rádióiskola. 16.00 Ui zeneszerző a mikrofon előtt. 16.40 Emlékezés Somlyó Zoltánra. 17.00 Iiirek. 17.10 Hadiofgoly híradó és Vöröskereszt közlemények. — ,18.00 Wagner : Tanháuser. Nyitány. 18.15 Mit üzen a Rádió ? 18.45 Viláírhir-adó. 19.00 Magyar nóták. Í9.30 Ferguson : öt bagatell ^ zonborára. Hanglemez. 19.40'' Gov-d''Ussoau : Mélyek a gyökerek. Közvetítés a 3fü vész Színházból. 20.30 Hitek, spoi-t-liinek. 22.00 Hírek. 22.50 Vita a közvetített darabról. 23.15 Mozart müveiből. 24.00 Hirek. . .
Budapest II. 17.00 Tánczene. 18 Hirek. • 18.15 Orosz művészek zongoráznák. 1$.00. A. Rádió asszony-rovata." 20.20 Filmrészletek. 20.30 A .Rádió szabadegyeteme. 21.00 Hi-iek. 2l.To Tánczene. 22.15 Kamarazene. ;
Hü Jó! mkarja - magit _étezni
■ akkor jöjjön fii t csonltacaUíörtöícön
Kremzncr Oéza
Somogyi Béla utl vendéglőjébe, a
Cigánybálra 1
Orsaágos vá&ájy
Február 12-én xCsesztreg községben
(Zalamegye, lenti Járás)
éltet- és kirakodd pótvósér tesz a január 19 éi elmaradottvásAr helyett.
1<HS. február 10^
pirit hóhéra felakasztotta magát
Slúlpnagel tábor aok Páris hó-'' h,''ra icfiiutp pArhi börtönébe fel. *k:iv/.l«»tla magAL Szalmazsákját (Vlüisilotlu, kötelei font bulolq é> mire reg^l «•ellAJAha nyilot-t.ik. már huiotí vt»U. A tábornoki Túriéi» nemcsak a hazafias ér. /ól¡mi polgárokat végeztette ki, }i.-tn«m ezréfel deportált francia, munkásokat Némelorszrtgb:i
Az OTÍI komoly segitséget nyn]t az árvízkárosultamé
Az egész ország közvéleményét megrendítette az a katasztrofális pusztítás, mely a -tiszai; árvíz következtében ipari* és mezőgazdasági kisemberek százat! nak minden ánvagi javát "tönkretette.'' Az OTl vezetősége tul az -alapszabályokban kóríűhatá-rolf kötelezettségein, mindig se_ gito kézzel akar ott állni; ahol biztosította i gvámolitásra és segítségre szol*ulnak. Ennek a gon-í. dolatnak jfegvében határozta el az OTT 30.000 forintos gvorsse4 gélv kiutalását, továbbá vállalta'' f> elpusztult báz újra felépítését, valamint ezenfelül egvsjyri rend1 kivtili segélyt íolyósil árvizsuj- . tolta biztosított a inak. I
A segély östzege magános bizf»-sitettok resztre 40 forint, nSs biz• c tositottak részére 50 forint egy és két gyermekes biztosítottak rezére 80 forint, fi három és ennél iöbb gyermekes biztosítottak 100 forint.
Segélyre jogosuK minden érvényes ''biztosítással rendelkezi ipari munkavállaló s mindem mezőgazdasági munkavállaló, alti a betegségi biztosítás szolgálj tatásaira jogosult. A segél v irán-i ti kérelmet, tekintet nélkül ív biztosított lakhelyére, a nyfregv. luizai-; kerületi pénztárhoz kell1-benyújtani. Egyidejűleg igazolni! kell az érvényes biztosítási viszonyt, továbbá a Nemzeti Se-gélv által kiadott bizonyítvány, nyal az árvizkárosultsági minőséget. Az árvízkárosultakon kívül hathatós segítségben kívánja; részesíteni az OTI azokat az ipari és mezőgazdasági bizlosi-tottáit is,"akik árvizkárosultak| gyermekeit vették gondozásba.
Ezeket d gontozdsba vett gyermekekei a gondozás időtartamára a biztosított esalddtagfiinak tekinti az OTI r$hnek kivetkeztébcR biz-tositja számukra biztosítottak családtagjai részére járó mindennemű szolgáltatásait forvos, gyégyszer, kórházi ápolás).
A gondozásba vett gyermek betegsége «setén a biztosításra való igényjogosultságot a munkált alói igazolvány és a Nemzeti, Segély által kiadott gondozási lap alapján kell megálapitani. Kórházi ápolás szükségességé «esetében azonban az árvízkárosult! minőség igazolására külön; igazolványt is be kell szereznie £ biztosítottnak a Nemzeti Se.'' gélytöl.
ZALA
VÁROSI MOZI
Hétfő—kedd—szerda
/
TOMTYLER legujflbb filmje
I. Lasszó és ököl II. Titokzatos farm
A «lm hosszára vnló tekintettel — pontos kérdés
Előadások köznap 5 és 7 érakor,
23-án Nagykanizsára jön
Félmillió forintot kap a város
A közelmúltban hírt adtunk-arról, hogy a »Gördülő Operaház'' elnevezéssel''megkezdi vidéki turnéját az Operaház egy vándor-társulata, amely saját vasúti szerelvényével járja az-országol. A társulatnak külön zenekari), és disz lettára is. van. Cikkünkben felvetettük a kérdést, miéft nem jön el Nagyka-í nizsára is a Gördülő Operaház.
Ezt a kérdési feivetettük Varga József polgármesternek is, aki kijelentette, hogy a kérdés- * sel már foglalkozott. Tisztában; van azzal., liogy a Gördülő Operaház nagykanizsai vendégszereplése nehézségekkel járna, de amint egy mód .nyílik rá, „elhárítja a nehézségeket és elintézi. v hogy Nagykanizsa komoly ope-" raelő adáshoz jusson. * -
A polgármester legutóbbi budapesti tartózkodása során — amelyről pénteken este érkezeit haza — eljárt ebben az ügyben'' is és eredményt ért el. '' (
— Sikerüli elintéznem, hogy Nagykanizsára js eljöjjön a, Gördülő Operaház újságolja/ a polgármester. A vendégsze. replés időpontja február .23-árui Jeti kitűzve. Mindössze, arról kell
a „Gördülő Operaház"
augusztusig a beruházásokra
gondoskodnunk, hogy a társulat Ingj a. i megfelelő ellátásban részesüljenek és megkapják a vendégszereplésért járó 4000 forint; tiszteletdíjat. A ''társulat a Tra. viatát adja elő.
Ezulán fővárosi utjának egyéb^ eredményei iránt érdeklődünk aj polgármesternél.
— A Tervhivatalban á városi-hároméves tervéről tárgyaltam. A. "megbeszélések azzal az eredménnyel jártak, hogy Nagykanizsa augusztus l-ig köze^ félmillió forintot ~5ap különböző beruházásokra. Ezek között legnagyobb összeget, 350.000 forintot a kórház kibővítésére utaltak ki. Azt liiízem, ez az össízeg lényegesen hozzájárul ahhoz, hogyt Nagykanizsán némiképp csök. kentsük a munkanélküliséget.
— A belügyminisztériumban közöltéfc velem, — folylatja a'' polgármester —, hogy a költségvetési hiány még . fennmiára.dt; összegét is rövidesen folyósítják! Egyébként hamarosan megkezdjük a l>arakok bontását, illetvq átélését és a kórház kibövilé-sénelí munkálatait — fejezte bei nyilatkozatéi a polgármester.
Letartóztatták Eiry Gyula dr. városi állatorvost,
a vágóhíd metőjét
Nagyarányú közellátási visszaélés nyomára_ akadt Zalaegerszegen a budapesti gazdasági rendőrség
Nagy feltűnési keltő eseménye van Zalaegerszegnek. A városban -tartózkodó budapesiigazi dasági rendőrség bizottsága; szombaton vizsgálatot tartott a; vágóhídon. A vizsgálat meglepi?" eredménnyel járt. Mindenek előtt szemügyre vették az aznapi levágásra kerülő állatok engedélyét. Megdöbbenve tapasztalták, hogy három zalaegerszegi] hente&mester ezen a -űapon 5 drb. sertést vágott, minden jegyf. vagy engedély nélkül. Ekkor már tisztában volt azzal a GR., hogy minden valószínűség szerint ez nem szokatlan dolog a zalaegerszegi vágóhídon és erélyes nyomozáshoz kezdett. Átvizsgálták! a könyveket és meglepetten tapasztalták, hogy azokat teljesen! hanyag módon, a rendeletek figyelmen kiyülhagyásával vezel-
A nyomozás során rájöttek, hogy kb. 570 drb. 140-kilón felüli sertést,, mint »kényszerlevágott« állalo^artoltak nyilván. A rendelet szerint a kényszervágá-su állatoknál a leljes fehérárui] be kell szolgáltatni dézsmába és! csupán a levágott állat husa, amennyiben az nem fertőző, árusítható ki, Ezzel szemben itt áz( . történt, Miogy a kényszervágott állatok után a hentesek csupán 6 kg, dézsmát adtak le, a többig 20 és 18.forintos áron, szabadon! árusították üzleteikben. Ilyen
módon súlyosan megkárosították a közellátási.
Gyanú merült í''el -aziránt, liogy a kényszervágásunak nyilvánított állatok legnagyobbrészt kiliizolt, teljes értékűv állatok! voltak és csupán a rendeletek kijátszására nyilvánította a városi állatorvos beteg állatoknak azo--kab ;
Á gazdasági rendőrség megállapítása szerint, ilyeiT módon pár hóhap leforgása alatt mintegy 30 ezer kilogram zsirt. vontak el Zalaegersze gen a köz-''látás Vflöl. A nyomozás befejezései után letaroltatták dr: Egrv Gyula zalaegerszegi városi állatorvosi, a vágóhíd vezetőjét. Három-hentesmester ellen -megindult ait eljárás. Egry doktort átadták, aT zab''egersye í ''dPamú^yiszséy e!;.
laspekclóa gyóaygiertAr(
Febr. 9-én, »Megváltó" gyógysaertár SíSbadság-tér 21.
3
HÍREK
Naplrenti:
^ F^niór 10 ¿edd Róm.Vut. Sko''aíiztilíB. Prot. Elvira (Jlnftrftg Karai.
A Nap k-:l 6 rtra 59 perckor, nyuaiilk 16 órn 58 perckor - M Hold kol 8 óra 24 prrc''xor, nyugszik 18 óro 18 perckor.
1947.Törvényb»alkl«tjék cszovlo ■maaytr békevjerr.ftdés».
— Hlvata!vi»(jAlat
Hétfőn délután Nagykanizsára érkezik dr. Buzási Lajos a( pécsi államügyészség vezetője,! liogy az ügyészségen a szokásod negyedévi hivatal vizsgálatod megtartsa.
— Jegyző hilyeítosHő kirendslás
Dr. Monostori Tibor iárási főjegyző Badó Sándor okr, jegyzőt Eszteregnyére rendelte ki ahosz'' szabb betegszabadságra távozó Bánfalvi József községi jegyző helyettesítésére.
— EJjeayiés
Csobáczi Erzsébetet eljegyezte Hóbor László^Nagykanizsa.^Min den külön értesítés nélkül.) ''
— Kitflnfetéssel képesített községi Jegyző
Fülöp Gyula kis komáromi] községi jegyző az egri községi) közigazgatási tanfolyamon ki. tüntetéssel képesittetett.
-- Köitársaséöi-bál Zalaaflorszeqeii
Óriási siker jegyében zajlotíí le szombaton este Zalaegerszegen a. Köztársasági-bál, melynek fővédnökségét maga. az államfő vállalta. A pompásan feldíszített teremben, amelyet a demokratikus egyesületek'' a 8 határvadász zászlóaljjal közösen díszített, reggelig, mulattak a megjelentek. Az est teljes jövedelmét az árvízkárosultaknak juttatják,
— Közsépi jeqvzöl bnbolyetloslféd
Gerencsér János kiskojnáromií
se^édjegyzőt a nagyatádi járás főjegyzője a mikéi községi jegyzői állásra''helyettesi tette be február. hó 10-i hatállyal
— A FÉKOSz megyei értekezletet tartott pénteken Zalaegerszegen
A Földmunkások és Kisbirtokosok Országos Szövetsége népes értekezletet tartott pénteken a jnegyeszékhelyen. A központi részéről megjelent országos főtitkárhelyettes érdekes megvilágításban ismertelte a demokráciának és reakciónak harcát) amely a földreformímal vette kez detét és még most is tart. Meg-állap,i''totth, hogy ma már kétsé«-. telén, hogy a demokrácia -győzött ebben a küzdelemben, iimii természetes, hiszen a sok száz» éven keresztül elnyomatás! szenvedett kisemterek''fel^m.elésél tüz» te ki zászlajára. Az értekezleten'' megjelent Bencsik István főispán is, aki értékes felszólalása, val feltűnést keltő megállapításokat tett. A távollévő polgármester helyett, Bejczy István polgármesteri titkár üdvözölte''a város nevében az értekezletet. Rivüle a halóságok kiküldöttei szólaltak még-fel.,
FIGYELEM! RGYELEM!
A „PANNÓNIA"jelenti:
■HMMMHHnwaMn V
''Anci.
dŐMdómQvésxnő'' vendégisarepef
Gondi Gyula
* ét zentkara szórákúitatja a közönséget
ZALA
1948. február 10.
MKP hirek
A nagykauisaai MKP 11. körzet» f. hó 10-én (húshagyókedden). »a-já* párthelyiségéhen Petőfi «. no sa. alatt családias ostot tart. n
28.
_______________________ .»tíx-
_ T. Oimet szomtottel ulfántik,
Tagditil»íiaotó8 noni I;js/.. .fielépó-éj nincs, o Vwffoéff.
WWWVVVV «✓''WV''rxr S^^''S^A^S^»''
A. hivatalos vájros
Köuhirré teszem, hogy a Szövetkezőt Jogi Szeminárium (Budaiét, Vili., Ollói-ut IG.''a., II. emelőt, 11. ajtó; Budapesten állandó előkészítő szövetkezeti tanfolyamot tart. A tanlolyumok kb''. 10 napig tagnak. Az ''időpont mindig a jelentkező Jt s/.ámútHji tügg. A rós/;vételi dij v2fi forint. Lakásról és élelmezésről » hallgató mag* gondoskodik. Azok ivászéie, kik a tanfolyamban résztvenni nom tudnak jegyzet készül, mely a tanfolyam teljes anyBgát tartalmazza. Erinek ár» 20 forint. Me-tantkozók írásban közöljék a fonti címre nevüket, lakcímüket és azt az időpontot, amikor a tanfolyamon magjolonni kívánnak.
A kereskedelem és szövetkezet-ügyi miniszter ur 61:200/1947. K. Sz. aI. őz. .rendeletének 2. szakaszában nyert felhatalmazás alapján Nagykanizsa in. vároá területén a tárgyba nmeüjelölt üzletek nyitva-''^ai^cisi és zára-ji időjét a hív. "íend. értelmében a kővotkezőkl>en szabályozom : ''
3. A fodrász-, kozmetikai1-, manikűr- és pedikür-üzteteket április hó 1. narjától szeptiembeV hő 80. napjáig terjedő időszakban 7.80 órától 17.80 óráig, szombaton 18 óráig, az október hó 1. n^jától március hó y1.. napjáig terjedő időben pedig S órától az előbbi zárási időpontig s/.abad nyitva tartani.
a) 1. |x>ntban fefsorolt üzleteket vasárnap egész nap zárva kell tartani, .kivéve » vá^os KI. kerületét (Kiskanizsa), ahoKezek az üzletok
17.30 órától 12 óráig nyitva tarthatók. Ugyanitt a szombati zárórát 19 órában áUapitonr meg.
b) /árra kell tartáni továbbá a város egész területén az említett üzleteket január 1. napján, május 1. napján, augusztus 20. napján, Karácsony mindkét napján, valamint Húsvét és Pünkösd másodnapján o<gész napon át, más Gergely naptár szerinti ünnepeken, továbbá március . 15-én pedig déli 1.2 órától a nap további szakában.
2. A pályaudvarok belterületén a fodrászüzletek mindennap — vasárnapokat Y''s egyéb munkaszüneti napokat is beleértve — 6 órától egyfolytában 22 óráig nyitva tarhaók, ezekben az üzletekben azonban alkalmazottakat foglalkoztatni csak váltott rendszerben szabad.
3. iázek^fcrendelkezések nem érintik áz^aHcaimazot^aknak a kollektív •zerzódésben a munkaidő, a tuí-muhka, valamint- a munkaszüneti napokon végzett munka díjazása tekintetében biztosított jogait; Ebből következik,x hogy lieti 60 órán tul alkalmazottat foglalkoztatni a fodrász-, kozmetikai-, manikűr- és pe-dikür üzletekben sem szabad, a tul-munka és a munkaszüneti napokon , végzett munka pedig a .kollektív szerződés szerint üijazandó. Amony-nyiben. a nyitvatartási idő á heti * 60 órát meghaladja, az alkalmazottak részéne szabad időt egy napon és. egyhuzamban kell biztosítani. v
4. a) A zárórán tut^az üzlethelyiségbe u-i vendéget beengedni nem szabad, olyan vendéget azonban, aki a záró rá előtt érkezett az üzlethelyiségbe, a zárórán "tul legfeljebb 80 j»rcíg szabad kiszolgálni.
b) ; A szóbanforgó iparok körébe vágó munkát háznál is csak az emiitett üzletek nvitvatartásának ide je - alatt szabad végezni. >• S. K véghatározat aendelkezéeei-nek, vagy tilalmainak megszegésé-, vei, vagy kijátszásával elkövetel kihágások tekintetében az 1942 : VI.-> t. c. 0. szakaszában, illetőleg az 1891: XIII. t. o. 6. szakaszában, foglaltalc az irányadók. :
Sportrovat
Ddnieíáonül végződött a birkózóversony
Dunakeszi Maíysrsáf-NVTE 4i4
Csekély számú érdeklődő cl öl ti tartották meg az év első birkózói versenyél. melyen ragyogó küz-i delinek és szép összecsapásod völtak. Bemutató mérközésck| után került sorra a két együttes^ verjen vére, amelyeken az eréd-mények a kövolklezők voltak.'' Lepkesulyban: Bánki 15 perceg szívós küzdelem után győz Pintér ellen. Légsulyban u többször rös válogatott Antal két perci alalt két vállra lektpti a fiatalj Sasváril. Pehelysúlyban Baríos ellen tussal győz Gál. Könnyű-sulybap Vargát a kanizsaiak re- |
ménysége Kovács a 10 percében! odavágja. Vállósulyban Csomosj, hat iyevsí alatt kikap Kincsestől. Középsúly ha n az. országos bajnok Sziróki könnyen győzi lei, líaszont. Félnehézsulyban Lovas nehéz küzdelem ulán két| vállra fekteti Várhal mit. A no liézsulyban Kövési ellen a több» akciót mutató Kasza pontozás-^ sal megérdemel len győz. Az elölt állók a Dunakeszi '' Magyarság! versenyzői. Az NVTE legközelebbi mérkőzését'' 29-én vívja Dvnakeszin.
rr''
Hafaímas küzdelem útára gógnélfeüfi dlöntetSenneB végződöd a helyi rangadó.
MAORT-NVTE 0:0 - Vezette: Dorogi
oklalvonalon túlra. A 16 percben ritkán látható remek MA-
"Már az első, mérkőzés kezdetekor sürü csoportokban érkeztek a szurkolók a pályára, hogy tanúi legyenek az idény kezdet legnagyobb helyi mérkőzésének. Mialatt az előmérkőzés"folyt, a csapalok az öltözőkben nagybani készülődlek a mérkőzésre. A'' MAORT-nál .Csapkay edző figyelmezteti a csatárokat, hogy Pólingért ne hanyagolják el. A'' Vasútnál Czizmarik végzi az utol só simításokat a csapaton. Fél három után pár perccel l''ut ki n; Vasút fekete mezben, fehér nadrágban az állóhely nagy tapsvi.'' hara között Utánuk a MAORT piros ingben szaladt a kör közepére üdvözöini a közönséget. Rövid ünnepség következeti ezt után. Zollay Mihály néhány szóval üdvözölte a vasutasokat, majd csapala nevében átnyujíoU ta az egyesület Zászlaját. A Vasutasok szintén zászlóval* kedveskedtek a hazaiaknak. Ezután! kezdődött meg a várva várt rángj adó, melyre a csapatok igv áiU tak fel: MAORT: Vajda — Né-'' meth, Horváth — Nagy, Héjjá, Szabó — Polinger, Lázár,, Ko-1 vács, Téli, Kapornoki. NVTE: Róka — Gazdag, 7 Munkácsy — Semsi, Németh, Róth — Sziraka[ Kocsis, Placskó,, Tura, Horváth Háromnegyed háromkor indítja el útjára a kerek iabdál( •Placskó, Pár perces mezőnyjáték ulán, Kapornoki elszalad jói helyzetbe kerül, de Németh hazaadással l|sztáz. A játcko.sokT nehezen melegednek beié a já-: tékba. Ideges csapkodás láthatói az első percekben. 5 percben szaJf badrugáshoz jut a Vasüt, dq Szlraka lövése mellé süvit. A 8. percben veszélyes támadást vezet a MAORT, de Télit lökik ésf oda a helyzet. Ali percben kecsegtető helyzetben elfut Polinger, de Gazdag- az utolsó pillái'' nátban tisztáz; Egy percre ráf Szlraka két ember kicselezve töri a MAORT kapuja felé, majd a lövése Vajda kezéről kipattan aa
ORT támadás gördül végig a pályán. Téli-Lázár-Polinger majd ismét l^ázár a labda útja s az akció végén kitűnő lövése a kapu. fölé száll. Utána Kovács lő azí oidalhálóba. Az NVTE válaszlá-maelása után Kocsis két lépésről óriási helyzetben szintén iolé fejes. Majd Placskó és Horváth'' hagynak ki egyesült erővel nagyi helyzetet. Hatalmas az iram1. A játék változatos,- hol az egyik,J hol a másik kapu forog veszélyben, de nincsen senki, aki góll| tudna lőni. A 25. percben a já-'' lék kezd kissé kemény lenni» emialt Dorogi játékvezető Gaz-| dagol figyelmezteti. A 3I. .percben Nagy remek szabadrúgásai kerül kapu mellé''. Majd isméti az NVTE csatárok ügyetlenkednek jó jielyzelben a kapu előtt. Az utolsó negyedórában kissét csökken az iram és a csatársorok lehetetlenségein kívül esjyébbl említésre méltó esemény rfóm( lörlénik. Fordulás után a játékt képe annyiban változik, hogyj most a MAORT helyett az N V-> TE támad többet. A 4. percben Szlraka elszalad, bead Placskó'' fejéről a labda a- kapus kezébej száll Á 9. percben vezeti a MA-i ORT első komolyabb támadását Polinger forinthuszas labdáját! Kapornoki szintén fölé fejeli. Majd két .szöglet jelzi a Vasúti enyhe fölényét, amelyből azonJ ban a belső csatárok nem lud-í nak gólt elérni. A 29. "percben! Kapornoki, majd Téli veszélyez-tet—A 30. percben egy vérbeljí Polinger lerohanás sem közj -.eredményt. A nézőtér türelmet-'' len,. várják a gólt, de az nem) akar megszületni. Meddő csatár játékokkal ér végett a mérkőzés.
Kemény irarniu remek mérkőzést láthatott a mérkőzésre kíváncsi mintegy 3000-es tömeg. Az első félidőben a MA4 ORT, a másodikban az NVTE[ támadott többet. Gólhelyzetei
ÉRTESÍTEM az Igen tisatelt közönséget, hogy ..
EÉ&rnii
pala és burkoló lemez nálam állandóan kapható. VÁLLALOK eternit pult burkolást, FELHÍVOM az Építők figjBfcnéfc,
mely által hentes és füszerüziet pultok tisatán tarthatók. Fürdőszobák, konyhák falainak burkolását és minden egyébb burkolást vállalok. S*vcS ^ V|dék| Jó?sef
pala- és eserépfodö moater, Petőfl-ut 12.
hogy nálam 40x40-ae »Btorni*« pala kapható. Vagy érdskiódéeas be-saerzem. Mindanivomü teéómankák fedését éa javításéi vé¿¿a¿om. Cassép, pala, kátróo^- papír bevontáét.
mindkét csatársornak bővenj akadt, de azt egyik részről sdujj'' tudták érlékesiteni. Igy a 0:0-ás^ döntetlen megfelel az erőviszonyoknak. Egyénileg a MAORT-ban Vajda biztos kezii kapusnalá bizonyult. A hátvédek közül örvendetes volt Horválli jó játéka:. Németh és Héjjá is biztos oszlopai voltak a védelemnek. A fedezetek hasznos tagjai voltak a csapatnak. A csalársorbaní Pólingért nagyon fogták,- Lázái a mezőnybeli szépen játszott, líoi vács gyenge volt. A balszárny, nak voltak jó és rossz mozzanatai egyaránt. A kékfehéreknélt Róka hibátlanul látta el feladatát. A hátvédek kötelességeiknek 100 százalékig eleget ''tettek. A fedezete^ közül Both v ragyogóan jálszoll. A,csatársorban Tu^ ra volt a motor. Horváíii éfi Placskó csalódást . kelteitek. Szlrakának minden megmozdu--Iá-sa veszélyes vblt.
Dorogi kifogástalanul-vezette a mérkőzést.
NVTE II—WAOfel II. 4:4 (3.8)
NVTE n>Nagy — Párta, Salamon z ^zol>oszlay, Péter, Mí-ezok — Szrrbó) Egres,, Giczy, Hoffmah. I4«vács.
MAORT II:''Ifi kapus — Mii-, lei. Turáni f Kiss, Bogenricder Cs,cr])es — Pálosi, Kniuitz, Sebezi. Vojuovich, Roih. {
Változatos játékban a MAOR''lt 3:0-á-s vezetésre lesz szeri; majd az NVTE-nek a l''éiidéí végéig sh kerül cgN''Qnlilenie. 4. második; félidő elején •Vojuovich isméit -vezetéshez juttatja a MAORT-ot, ke Hoffmannak sikerül egyetu litenie. Góllövők: Rolh, Nagyon''-gól, Tálosi, lloffmanu,^ Giczy, Szabó, Vojuovich és Hoffmann. Hofl''mannt és Giczyt a másodiK félidő végén kfállitoLlák. Jók:. Szoboszlay, Miczók, Szabó,, illetve Bogenrieder, Cserpes, Vojno''-vicb. v . ''
Totó eredmények
. MTK— Újpest 0:2, EMTK — Postás 2:2, ERSO — Draschei 1 :Ö> Gázgyár — Mogürt 2:0, III. ker. — M. Acél 0:3, Ganz.— Előre 1:0, IIusos — BMTE 1:3* FSE — Kerámia 2:2, Sloke C. — Ar.senál 0:0, Alexandria — .MM'' Ián 2:2, UTE - MTE 8:14, MTB
— Postás U
Egyéb ereciméfiyek
. Ferencváros. — Jednota 0:0, Elektromos — Vasas 2:0, Csepeli
— Kispest 3:3, SzAC — Törekvés 5:1, ETO — TSC 3:1, Magyarország — Csehszlovákia bos'' 12:4.. • -( •
¿PRÓHlRDk TÉSEK
Üzleti könyveinek vezetését lelkiismeretesen ellát a Vadlya Alajos, Wrház-utea 11. szám. /£_ • • ''
Mindennemű zsiradékot, olajat, olájalját^ faggyút, hullott scrtcst veau, beeseról. ♦ekÉNYI szappangyér. Magyar utca 22.
Tragacs és 600 kg-os mérleg eladó. Cim a kiadóban: _ _
ZALA demokratikus politikai napilap
Szerkeszti í Bence© Jenő főszerkesztő
" ictedöbW«Ul; Deék Forenc-Wr Ift
ima « w-teil Blzoítiég, Nnnylta»iw3.
6a ^adaséft fetól_Éfe«2e iont
TtUtoni A.
Nyomatott a „-Kftzflazdaséol R-T. Naoy-
kanizaa* nyomóélébao, Magykanliwn. tSyomdéért felei: Zalay Kéroly.
Figyelem S- Zalának azAni hirdetéseket Deák tér ÍO. W alá kérjük leadni. Telefon 54.
évWyaf» 34 szten
ümk&rtm*, 1846. febtoór 11. szerda
Ara 50 fillér.
Várható időjárás: Élénk délnyugati, északnyugati szél, változó felhtfaet, sok helyen, főleg keleten eső, havasieső. A hőmérséklet kissé emelkedik.
B?„ Féeza Lajos iarank^vlcs-párti képviselő másfél érás beszédbe» Ryáiázta a. MagyarNKBzlársasi|M
A népíigyásxség figyelmébe
A iYiaívyar Köztársaság második évfordulóját az országban mindenütt meleg szeretettel lümppolték. Kan volt olyan város ¿3 falu, ;dioiI .meg no omlekoztek rolna a köztár--«a-.''ág kikiáltásának évfordulójáról és ne méltatták rolna azt a magyar é''etre elhatározó jelentőségű tényt, íiiil a parancsuralmi .rendszerből a. köztái-sasági rendszerb-ó való át-í+''.f''íst jelentette. ''
ilérizen azonban minden másként ; . lént:
^sszebirták a hévizi polgárokat, akije ugyanolyan ünnepélyes hangu-i atban menték a gyűlésre, mini. az ország bármely helységéin, hogy •gy üttórzésüket nyilvánítsák a nép-társaság iránt." I>r. Pócza Lajos ¿éi viselő mintegy másfélóráe J>esz£-<ie közben élfofeökezcw avréj^ hogy «■ Köztársaság, II. évfordulóját ünnepelik. l)o talán eí eem ^feledkezett rója, inkább szeretné ncmlétszőnok^ fiik/ nom történtnek vonni. Való-'' «színű, hogy a képviselő ur -a pa-¡•te/.tot nyúzó nagybirtokosok, uzsorázó nagybankosok, kizsákmányoló gyáriparosok és e/t védő brutális kakastollas cseadöroik, a teljhatalmú fószoigábirák nevében bőszéit. Ugy látszik a képviselő urnák nom tetszik a d<*mokráeia, mert annak ■minden gyöngeségét pellengérre álli-♦ottA, Mo még az eredményeit is^i-bának tüntette fel.
Az bffész dsmokriciút tjUndanoslöl ri vádlottak padjára ültette és még csak véletlenül sem veit cgy-ket
Jó szava föléje. *
Mindenestől elítélte azt a.demokrá-•iát, amelyhez ó még egy fél tág-Ját som épített, azt a demokráciát, melynek jóvoltából »képviselő ur« •ett és áklozathozatalából élvezi a képviselői fizetést. Nom tetszik neki a deficitmentcs költségvetés sem. persze jobban totszonóy ha a magar . .éj »köztársaság^gazdasagi csődh- jut-•v:<i eladna a magjai: í%»etléns^t, u magyar népet a^ angolszász im-. erialist» hódítóknak. Á rendőrség-cél ''sincs kibékülve, — szokásához Iwven — amely bátor volt és kész rolfc- megvédeni a demokráciát az < sszeesküvőkkel -szemben. Lehet, a •képviselő urnák és azoknak, akiknek érdekeit képviseli, ezért nem tatszik a demokratikus rendőrség,'' ¡de biztosak vagyunk berrnj? hogy fezoknak az uj gazdákrak, kiknek a telekkönyvi végzést kiosztoták az or-. szág minden részén, megnyugtató érzés az. hogy a demokratikus rend-''••rsép'' éberen vigyáz tulajdonjoguk, a föld felett. Ezek pedig sokkal töb-l«n vannak, mint Pócza képviselő urék. Az sem tetszik a ¿épviselő yirnak, hogy —.hála az öntudatos munkások és az üzemekben'' dolgozó érteimeségiek közös -erőfeszítésének megszűnik az áilámositott nzemekMeficitja.
Eddig [még csak ''intrikai, a képviselő u^ de később már minősíthetetlen aljas rágalommal illeti a demokráciát. Keresztény'' üldözésről l/Bszéi, vagy ahogyan ó fejezi ki : üldözik az egyházat. Arról beszél, hogy az egyház üldözése úgyannyira nem demokratikus, mint a múltban ><máa felekezetnek az üldözése volt«. Bzépön elrejtett szavak ezek t és a k ihangs u lyozott »kerosztény. rí'' ágné-sem''kelthetett más gondolatot
-dikor megszavazták az egymilliárdos hadihitelt, akkor sem állt olyan aitivan az adómorál rontása mellé, mmt ahogyan most Tildv Zoltánt, Köztársaság elnökét támadta a köztársasági évforduló nagyobb dicsőségére. ''" .
, Igy zajlott Je Hévizén a köztársasági ünnepély. Csak arra vagyunk kivancs''iak, hogy a mentelmi jog, melyre dr. Pócza Lajos képvÍBélo ur hivatkozott, -meddig ad íehetősé-:gojt á demokiácia cl feni uszításra. -
•A nép már megunta az .örökös gya''ázkodást, végié már nyugodtan akar dolgozni, építeni, alkotni és egymásra találva ünnepelni.
Za>:húi'' Lajos
a .hallgatókban, mint a koiesztéuy-ü''dözést.
Dr. Pócza képviselő urnák nom hallottuk kritizáló hangját 1943-44-bsti, mikor rendelettel beiyegeztek meg felekezetet, amikor ezek sek százezer isgjtt ártatlanul rneggyilkolták, de most, síjiikor a demokrácia slkraszá/lt és megvalósította a teljes lelkiismeret-szabadságot, mint országgyűlésünk egyik képviselője, üyen sötét rágalmakkal szit a demokrácia ellen "
Érdekes ujitós:
'' K [
'' Kamat hm
nyeremény
- A takarékbetéiek népszerösitése érdekében az államosított bankok b8vezatik a külföldön jól bevált nyere^ény-betálrendszert.
A betevők kamai helyeti nyereménylapot kapnsk, amelyre .évenként négyszer n&gyösszegü nyereményedet sorsolnak ki. Az első negyedévi főnyeremény összege 400000 forint lesz.
Már 10 forintoi;t9 e! lahet helyezni bankbetétként Akik pénzüket a jövöben is kamatra kívánják elhelyezni, a törvényes .kamatláb- melleJt msg is t»heiik ext Ebber. oz esetben azonban nem vehetnek ré''átt a nyeremanysorsolásoiu
A nyoreBipnybctéí-renoszert mótj ebb^n a hónapban bevezetik.

A. belgár Síociáltlsraokrab-i Párt föíllkára nyilatkozol! a sajtónak: •— Náluak bebizonyosoíJott — mondotta —, hogy a jobboldalnak, a muHká&egyaég ailenzíiinek kiválása rtom hooy gyongifena, da érödtl a pártot Magmutatkoeott, lioöy a holjjár SzociáldemoKrula Pártban csak Jobboldali funkcionáriusok voltak, de nem voltak jobboldali tömegé- ''
— A jobb-és balszárny kézött hiábavaló minden egyezkndés, mert-ralg a jobbszárny & háttérben van, ittm oldhatók mep a''problémák. Ha ezek az elemek, skár csak tisztség-nólkll is, de bennmaradnak a pártban» előbb, vagy utóbb újra bátorságra kapnak ós szervezkedni kezdenek.'' Ezzel pedig csak zavart kelienetf nemcsak a Szociáldemakrata Pártnak a többi pártokkal való viszonyában, dé a párt belső éleiében is. . /
* • i ■ r ———————
A szovjet. külügymlnlsztMum szóvivője nyilatkozott azokról a dokumentumokról. amelyeket sz 1939-40. évi szovjet-német viszonyra vonatkozóan Washingtonban kőzzéteitek.
A nyilatkozat megáii&pitja, hogy a közzeieü okmányokat a náci külügyminisztérium tisztviselői fogalmazták és azok meghamisítják az eseményeket. A közzétételnek az a célja, hogy alááss''a a Szovjet nemzetközi hitelét.
A szovjet kormány most már usy érzi, jogában áll nyilvánosságra hozni azokat & titkos okmányokat, amelyeket a szovjet hadsereg csapatai zsákmányoltak és amelyek azt bizonyítják, hogy Amerika, Anglia és Franciaország segítették Hitler Németerszágét a mássdik világháború előkészítésében.
L&föUJASB TÁVisSATOK"
—- . t • .
Károlyi Mihály, Magyarország párizsi követe tegnap látogatást tett Gottwald csehszlovák nii-1 niszterélnöknél, Ripka külk-cres-kedelmi miniszternél és Masa-ryk külügyminiszternél." Az ésli órákban Benes köztársásági el-. nök tárgyalt ^Károlyi Mihállyal''.-
^ ■ * • .
A Gazdasági Főtanács rövidé^ seii rendezi az állami közkórházak orvosainak státusát. A stá-: tusrendezést a közalkalmazotti! illetmények emelésével vagy kü-. lön orvősi pótlék juttatásával1 oldják meg. Az állami kórházak! orvosai után a városi kórházak! orvosainak stálusáí is rövidesen
rendezik, . - " " ¡1
*
Genovában a V0ntatóhaiók( tengerészei sztrájkba léplek,'' meri a hajótulajdonosok'' nem>

vélték figyelembe a szakszervezettel kot''ött bér egyezményt. A1 sztrájk átterjedt a többi olasz ki-'' ''kötőkre is. ahol a vontatóhajózás teljesen leállt és nemzetközi hajózási vállalatok hajói nem indulhattak útnak. - ,

Hatóság eíleni erőszak: 2 hónap
M£g a mutt ér novemberében tör-''-tént, hogy Szépréti Tivadar állam-pénztári tiszt megjelent Kocsis János kiskomáromi gazdálkodó házában az adóhátralék rendezése ügyében. Kocsis, amikor megtudta, hogy Szépréti xmiért'' keresi fe;szét'' ráadott és indulatosan ezt kiáltotta feléje: »Megdögieez te piezkos végrehajtó«. -Kocsis ellen hatósági közeg elleni érőszak címén eljárás indult. A tárgyaláson ittaságával védekezett, majd Széprétitói bocsánatot kért. A bíróság az enyhítő körülmények fi-gyelombcvótőiével 2 hónapi fogházra ítélte Kocsis Jánost.
Budapest jelenti
ÜzembehelyB2ték Dorog kokszbrlkett-
0várát"
Vasárnap ünnejK''Jvcs külsősé, gek közölt helyeztéfe üzembe-ni hároméves terv legújabb alkotú-sál, a dorogi kökszbrikett-gyárat. Az ünnepély után a gyár vezető, sege levonult a kajjcsolóterem. be, ahol egyetlen gombnyomással megindították a teljesen öu-^ működő brikettgyáraí. A '' gyár • napi termelése 40"vágón. Azi -üzem ¡megindítása után a. Magyar Állami Szénbányák megbízottja kiosztotta az elismerő ok. leveleket és jutalmakat az üzem| fel építésénél kitűnt munkások: nak és technikusoknak.
Vall a gyilkos asszony /
Szombaton reggel niíeggvilko:-ták dr. Gál. Gyula OTI tisztviselő feleségét. A gyanú azonnal azí áldozat , egyik barátnőjére Sárii Jánosnéra terelődött, akit liétl főre virradó éjjel le is tartóztat--tak. Az asszony eleinte fölénye- * sen tagadta a bűncselekmény "elkövetését. később azonban megtört és bevallotta a gyilkosságot. A két asszony dr. Gál miatt ve-i szelt össze. A veszekedés hevében Sáriné előbb egy piszkavas. sal szétverte Gálné fejét, majd egy zsineggel megfojtotta. Amlenyj uyiben bebizonyosodik, hogy Sá-! í''iné előre megfontolt szándék-^ kai ölte meg Gálnét, st''atáriállsi bíróság elé állítják a gyilkos asz-j-szonyt.
Ncgy8zé2ezer forinttal károsította meo a kerRskedőket
''Mintegy. 50 kereskedő panasza alapján erélyes nyomozás ti indított a főkapitányság egy ismeretlen szélhámos, ellen. Á szélhámos egyes külföldi cégek ne-( vében megrendeléseket vett fel különféle árucikkekre, amelye-^ ket természetesen sohasem'' szállítottak íe. -A - megrendelésekre . előleget is veti fel, ami összesén^ mintegy 400.000. forintot tett ki. A szélhámost most Pintér Gvulap villányszerelő ¡személyében sme-( rült elfogni''. ..(
Szidta a komwunistákat-^8 nap
Kedden délelőtt a pécsi népbiró-. ság ötös -tanácsa tárgyalt Nagykanizsán". Nyolc ügyet tűzött ki ez Alkalommal a biróság, azonban a vádlottak és tanuk csak három ügyben jelentek meg. ítéletet csak Pálíöldy József andráspusztai gazdatiszt ügyében hozták, akit a népbiróság egvizben már hat hónapi fogházra . ítélt, majd hosszabb ideig internálva '' is vo!t. Kiszabadulása után egyik ismerősét le akarta beszélni arról, • hogy belépjen a Kommunista Pártba maj''d elkezdte szidni a kommunistákat. A népbiróság a demokrácia védelméről szóló törvénybe ütköző bűncselekmény miatt a gyalázkodó gazdatisztet é napi fogház büntetésre ítélte. A népugyész semmiségi panaszt jelentett be az ítélet ellen.

a
ZALA
VMM, febmréf n.
Ehető kenyeret a dolgozóknak
0 Faforgácsot és svábbogarat
dagasztanak a kenyérbe
Furcsa panaszokkal jönnek^ aiéhánv nap óta a kanizsai dolgozók "szerKeszlöségünkbe. A pékekre és az általuk sütött kenyérre panaszkodnak.
'' Legutóbb is egy darab Kenyerei liozoll be egy olvasónk. A( kenyér kelté volt törve. ,Undo--.ritó" sváb-bogár éktelenkedem benne. Egy másik olvasónk arról panaszkodott, hogy faforgácsot talált a kenyerében. Ismét} más viszont ökölnagyságú kő-i só darabot emeli ki á konvexé-( bői, amit . megtört és közel egvi hétig főzött vele. Ezek persz''q csuk a legkirívóbb cselek. Merl< számtalanszor előfordult már, hogy zsákdarabra, zsinegre ést fr/íyf''b kenyérbe nem való dologira akadlak már a dolgozók mindennapi kenyerükl>en.
Csodálkozva kérdezik n kanizsai dolgozók, miért nem fordi-1 tanak a pékek több figyelmet au kenyérre és hogyan fordulhat! *lő, hogy ilyen holmik kevered, hétnek a/tésztába. Talán nemi ''t;.ríják szükségesnek, hogy meg-szitálják a lisztet. Vagy azt hiszik. hogy a szegény dolgozón aki minden jó? -- '' (
Éppen ezért több-figyelmet kéj. . rönk a kanizsai pékektől, ne, hogy a jövőben is előfordulhasson ilyen eset. '' f
Négy évi börtön a barcsi feketéződnek
A munkásblrétág Ítélt
A pécsi munkásbiróság Fodort József szabósegéd és Horváth •István szövetkezeti ügyvezető, barcsi lakosokat^ a közellátás ér-( dekcil veszélyeztető bűntett miatt 4—4 évi börlönpünte''tésre, öt( évi politikai jogvesztésre ős hivatalvesztésre. valámint-x Barcs[ községből ötévré való kitiltásra! átélte.. Fodor és Horváth^mint; barcsi földműves Szövetkezel'' igazgatósági tagja, illetve alkaL mázó ttja, a szövetkezet által béreli barcsi malomban a miafbiu-megtakarításból származó, löi mázsa lisztet egy* péknél helyezte el és ezt nem jcJuiit®tto-bo tv közellátási hatóságoknak.
A véres nadrág árulta el a bodrogkuti gyilkost
Nagy Pál bodrogkuti Iukos> mint á Zalía jelentette a miult évi folyamán meggyilkolta Nagy ímM rét, aki a- mezőcsokonyni malomból mteut haza. Mégállitottaí Nagy Imre lovaskocsiját és 13, —20 &téssél végzett vele. A rendőrség megindította a nyomozást! ismeretlen tettes elten. Minderif nyom Nagy Imre felé vezetett. A tárgyaláson Nagy tagadta, Jiógy a kérdéses időben.elhagyta! volna''a falut, de szeintahük bizonyították, hogy látták Nagv Pált eltávozni hazulról. A házJ kutatás során ráakadtak- árra aj nadrágra-is," amely rajta volt a[ gyilkosság napján? Hiába mostál -kii, a vérfröcskölések meglálszotA tak rajta. A törvényszék pénteki délelőtt tárgyalta ügyét, de ité, letet még nem .hozott, mert ujabb tanukat hallgatnak ki.
Pétvásé''r lesz Cseiztregen
. Cseszw köpégben (Zala m.( tenti-j látás) február 12-én országod állat- kirakodó pótvásár lesz a január 18-éi^elmaradt vásár helyett.
Ismét uere&edfejfí a mesler uri
t 500 forintra büntették meg Hetyel Imre asztalosmestert most
újra megverte alkalmazottját
. Mull év novemberében > Verekedett a mester ur« ci mímel c*ik: kel közöltünk.. Ebben megirtuk, hogy Helyei Imre asztalosmester egy léccel megütőí-té Halász István asztalos-tanulót,, aki bal arcán nyolc nap alalt gyógyuló sérülést ^szenvedeti. A megvert tanuló annakidején'' feljelentést tett a verekedő mester ellen.
A felháborító eset most ke-; rült dr. Büki Géza jurásbiró elé, aki megállapilojta az alperes bűnösségét és Helyei Imréi 500 forint pénzbüntetéssel sújtotta,
Ezzel a lénnyel azonban nemi fejeződön be a példátlan botrány. Helyéi Imre ellen hasonló; okból ismét Feljelentési teltek a járásbíróságon. A- panaszos Pécsi Gyula aszlaloslanuló. Szak-
mai vonatkozású félreértés támadt február 3-án közte és Iie-tyei között. A mester, aki ugy| látszik, hamar dühbe gurul,, ha^ egy alkalmazottjával van el in-, lézniyalója, ezúttal is méregbe. jölt cs felragadt egy lécet. I£zzci megverte Pécsi Gyulát, aki mosí(-munkaképtelen és orvosi kezelés: alatt van. Amikor á iiatafcmberr beleglapol kéri Fietyeitől, a mesler ezt is megtagadta.
Kiváiicsían várjuk, a járásbíróság milyen büntetési szab ki mostulelyei Inirérp, hki oly elő. szeretel lel bántalmazza alkalmazottait. Reméljük, a büntetés olyan lesz, hogy az egyszer sj mindenkorra elveszi a mester kedvét a verekedéstől.
B nagykanizsai járás minden idfiszerlf kérdését letárgyalta a tisztiértekezlet
A nagykanizsai járásbeli községi és körjegyzők dr. Monostori Tibor járási főjegyző elnöklete alatt tiszti-értekezl;tot-tartottak. Az értekezleten a járási főjegyzői hivatal szakreferensein kívül a vármegye alispánjának képviseletében Énekes Béla. vm. számvevőségi főnök jelent 32. Ott láttuk meg Polgár Ferenc agyéi építési köz munkaügyi igaz gatót, Barthos Gyula fóerdőtaiiá-csost, valamint Unger János pósta-fófejügyelőt Budapestről a postatakarékpénztártól. v
Kérdést intéztünk dr. Monostori Tibor i ár ási. főjegyzőhöz az"értekezlettel kapcsolatban, aki miuikfttár--sunkat az alábbiakban informálta:
— A költségvetési hitelek jövőbeni betartása képezte az értekezlet legfontosabb tárgyát, mert a belügyminiszter a hároméves terv biztosítása érdekében a folyó költségvetési évben a költségvetésen kívüli kezelést megtiltotta ós onnok következtében hitelátruházás engedélyezésére és pótköltségvetés jóváhagyására nincsen mód.
E rendelkezés a községek háztartását sutyonan érintclte'' és a beruhá„áe: tcrv>kát csaknem telesen mogk^.öttc. miért h ''sziliinég tesz o községi bevétetek legalaposabb ''kimunkálására.
Országos Szövetkezeti Hitelintézet ellenőrző útjaival kapcsolatos taon-dőket. - .'' r
Ujabb fő''s páni int/êzkedêsrc a petróleum UonV-ngérést a járásban családonként'' egyt és negyed l.tcrrr^Vitdlzim fa!emelni.
A görögországi hadirokkantak üdültetésével kapcsolatosan a népjóléti minisztériupi leirata folytára, biztosítottuk egy későbbení időpontéban a termésxethoni segélyezés előfeltételeit. A zoit községek, ahol a lakóházak - belső villanyberendézése megtörtént, kötefcssk ezen tényt az Országos Tervhivatalhoz. a szerelő , cég -nevével befelejitaai a. hároméves terv .villanyhálózatának minél előbbi kiépítésé é"rdekébsn. Az említetteken kivül több. belső közigazgatási .kérdést besültünk- meg.
. —• Ami a legfontosabb azonban% a mezőgazdaság áz eiiyhe időjárás következtében igen előnyös helyzetbon van. A jók bokrosodó votésók már komolvabb faggyal szemben is ellenállók és bár még korai jós!á?o^a bocsátkozni, de .mezőgazdaságilag reményteljes évnek ivóscünk olóbe
— fojozt > 1k) nyilatkozatát u járási főjegyző,
- UJjéépitoÜók Balatonalmádi vízmüvét
]3alatonaalmádi község vizmüv^ nót a háborús viszonyok folytán a •vízszolgáltatás nagy ínértéklion lo-C8i>kkent. Az állandó vízhiány su-lyos^aggodalomra adott okot. A köz-¿égi''eloljáróság kérelniére az épités-és közmunkaügyi minieíiter azonnal a helyszínre küldötte szakközegét, -aki -beható és részletes vizsgálatok után megállapította mindazon hely-'' leállitási- munkálatokat, amelyek a vizmü kifogástalan működését biztosit! ák. A község elélj árósága haladéktalanul megkezdte és végreha'' totta Darvas József miniszter á ''tat előirt újjáépítési munkákat Ennek eredményeként a rizmü ismét bőséges mennyiségben szolgáltatja a yízet a község lakosságának teljes megetégedósére. —
A küz8Óíri pénzek caokk-kczoté»évet • kapcsolatban egy próbaidős rendszer van bevozotto,. mely az adminisztrációt növeli és majd csak őzen idő lejártával fog végleges gyakorlat kialakulni. Letárgyaltuk az ifjúsági pártszervezeteknek fokozottabb támogatását, a még nem igazolt tisztviselőknek igazodási eljárás alá vonását, a mezőgazdasági petróleum . bejelentések ellenőrzését, a. közellá-. tási kisegítők illetményeinek kérdését, a 48-as kulturversenyeken való ¿észvételt, a dézsmazsir-beszolgáltatásának fokozottabb ellenőrzési, az állami iskoláimái pártfogó testület szervezését^ a folyószámla rendszer kiépítését, a hegyközségi tanácsi járulékok kivetését és behajtását a helybeli Dózsa György népi kollégium adománygyűjtését, valamint az
t
Hagyományos
CS OH IC O C3 ÜtÖFÍÖik
> "■ » "i min ím—ii resaw—
cx Kis&örJ&idsBban.
aast
Ellél után nagybőgő-temetés.
Ünnepélyes bucsut vettek Zalaegerszegen a vármagyébftt eltávozott dán orvoscsop0rttó(
A dán Vöröskereszt által eszközölt IS CG. védőoltásokat végző or/osesoport befejezte,a megyében működését. Mint megírtuk, a sok alapialan rémhir ellenére, elég szép százalékot mutat fel-.a vármegye jeléül; hogy « kellő intelligenciával bíró lakosság egyáltalán nem ült fel a hazug, usziló rémhíreknek. Az oltásokat végző -orvosi soporl pen leken hagyta el véglegesen Zal vármegyéi. Amint értesülünk e, 0 csopori most Veszprém rnegytíl tei''ülelén kezdi meg áldásos» munkáját.zahivármegyci lísz. liioorvosj hivatal a dán orvosold távozás« alkalmából bensőséges! lnic uvacsorát rendezett (sütörtök öa e-te, amelyre hüvatalosak1 voltak a vármegye és város vcl zetői, ü tiszliorvosok a dán orvosok és azok vendéget A kedélyes,. jól sikerült vacsora befejezte ütán dr. .lakobsen főorvos az orvoscsoport vezetője, mondott német nyelven köszönetet a megyének azért a ketívea vendéglátásért/ amelyben őkel^ iRtariózkodásuK ideje alatt része-sitetté^c. Br: Gábor Ernő vm; ti szti f őorvos vá 1 a százan cl tsm e-rcsseí emlé^^eit niegr a dán orvosok fáradlíatailan munkájáról inelyn.ek gyümölcsét majd az eL következendő évek fohmmán ^élvezhetjük. A baráti hangiilatbaní lefolyt bucsuestély a késő éjsza_> kai órákig tartott
Tiltott határátlépésért eliíéiték
Mohos Gábor 23 éves segéd filmrendező, Nagykanizsa, Szemore u. €u szám alatti lakost a törvényszéki egresi.)író tiltott- halórútléi)és ''kis<iv-
tetééi-t ~ 200 forint .pénzbüntetésre
— Barcson ifiészséjjügyi központ nyílik meg még ebb^n a hinapban
«*Oit Károly népjóléti miniszter egészségügyi központot nyit meg eb-fx3ii a hónajiban mrcson, fcmelyot a hároméves iorv végén további kilono-vonhat követ az ország minden löszében. A járási né|>ogéH!zségűgyi köz^ntok feladata a kotogéi}giok(gyá'' gyitúwi és nzok.mogolőzősc. Kzok-nok a köz lantoknak a vozetőjük a járási tisztioifosok leszncik s a köa-i:ónthan működő* intézmények : tü-dő- és nümibotüggondozó intézet, anya- és csecsomotanácsadó, ezülő-otthon, iakolafogászat, zöldkereszfei tanácsadó, éy általános orvosi rendelő.
HALLÓI FIGYELEM!
CsonhacsUíöriöJkön
aagyatahésu
cigúnybúli
rsn''dez Baranyai Jenő cigányprímás és reneksra
Déssi Lafos vendéglőjében
a Magyar vei":dég;6 Magyar-ut 9. szám alatti össíes he.ylségtlben ez árviz-károSíiiítak''lelsegéiyezésére.
Na§{>''bőgő-temeté8 ! Kitifhő italok és ételek l Szlve-b pártfogást kér a Re«d«zŐ8ég.
VÁROSI
Héttő—kedd—szerda
TÖMTYLER legújabb filmje
I. Lasszó és ököl II. Titokzatos farm
A film hosszára való tekintettet — pontoi keidéi
Előadások köznap 5 és 7 érakor,
1943. február 11. ,
ZAL''A
Petróleummal feketéztek — bíróság elé kerülnek
5 • Néhány nappal ezelőtt kél helyi fiatalember jelent megl Szentpéíerur községben. Minden felé ajánlgatlákrliogy petróleu-iuol adnak -- természetesen jegy nélkül. Egy literért egy kiló diót, vagv két kiló finomlisztet, eset-, leg "fél liter pálinkát vagy négy kiló zabot kérlek. A rendőrség persze röglön felfigyelt-az illetéktelen , peiróleumkereskedők működésére és egy-kettőre lefülelte: őket. Az egyik ilj. Szabó Nándor keszthelyi villanyszerelő, a másik az ugyancsak/keszthelyi''Baracskai János volt. Be-vallották, hogy mintegy I3O li--ler petróleumot vittek Szcntpé-terurra és ebből 3O literi el is adtak. Mindlíctlöjüket. őrizetbe, vették és'' átadták a nagykanizsai* ilaniügyészségnek, Itövidoscn.bií jeóság eíé áliiljúk -őket. ....
A MKP kulturgárdájáttak sikere
Az MKP ill. megyei konfureíi. 1 iájának befejező része a kul-luivánin szere t)lúse volt. Aringy-lerinét zsúfolásig megtöltő kö-1 zöuség előtt nagy sikert arattak} a kullurgárda műkedvelői.
Múlyus László gyönyörűen énekelte a : Giling-galang^-ot és Bánk bánból a Bordalt. Zongorán kisérte dr. Baksa Gézáné.,
Egy jobbágy felszabadulása cini ü egy felvonásos darabban koj mely sikert arattak Perger Jó-zsefné. Donáth István* és Zala^ Ernő. • v i
Ady verseket szavalt nagyon! szépen Slölczer i^mil. ".''. , A műsor befejező része a( xlíárom poltura cimü vígjáték1 volt, a miiben frenetikus siker^ könyvelhetnek el a MKíí műkedvelői: Király Székely Sán-dorné. Perger Józsefnél Czvet-kó j&ggda-,: Györí''fy Erzsébet! Perger József, Kőrös Károlyy .Varga János, Beck Dezső, Németh István és Kovács Zoltán.
A hjÍTatalMi város
A most folyó tóxtilvásárlási igazolványok kioszttásával kapcsolatban felhívom a közönség figyelmét arra, hogy. a vásárlási igazolványokat az igényjogosultak folyó hó 15-iko előtt a kitűzött napokon okvetlen váltsák ki a közellátási hivatalban, mert i.V¡ke után «■ visözamimult toxtil-TÚaáflási igazolványokat visszá kell tüldenom uz alispáni hivatalrak « Igv u font irt határidő eltelte utón Tiisárláwi igazolványokat kiadni már Mium lesz módomban.
m MMMMMMMKMÍ
Alispán Ur 206G/1Ö4S. bű. ran-•Wöténo az alábbiakat hozom ór-áokeltek tudomására.
Az aratási munkára utaió, illetve *z onnan viaszautazó mezőgazdasági munkások ingóságai 1948. éviiuiius kő. 15-tői szeptember hó <L5-nr j&i <■*[« /Mérsékelt) osztály 4iifa§telei-50 százalékkal csökkentett öaz-•zegéért szállíthatnak abban %z esetten,- ha az ingóságok feladása alkalmából érdekeitek''a gazdasági munka . közvetítő iroda bizonyítványával iga-aolfák, hogy ft küldemény arataaí munkám utazó, i üstre onnan yisz-sz»ű^azó mezőgazdasági munkás ingóság». Ezt. a bizonyítványt a fuvar-tevéihez kel csatom.
Ugyanez az 50 százalékos ked-.tezmény illeti''''meg 1948. julius hó 15-tői S2öptember hó 15-ig ta ara-4&si munkát végzó mezőgazdasági munkásokat kirnyérgabonájuk. haza-azáílitása tekintetében is. Ebben a» fBetben iaíazoriban igazolás szüksé-100» a gazdasági munkaközvetítő iro-lákól, hogy a küldemény aratási munkát vegzatt mezőgazdasági mun-fcés ksresményéból ®&&rmjwik.
lésének jelentőségét és lámogat-ta azt. A Zala munkatársa beszélgetést folytatott* Penniuger Antallal, aki á előadásra vonatkozólag a következő, érdekes nyilatkozatul tette:
A várossal aláirtuk a megállapodást,
de biztos vágyok abban, hogy a város •gytleri f/Uirt sem fog a/ő-adásunkra ráfizetni, ttógy várotbun voltunk oddtg, az ötöfiik Nagykanizsa, mindenütt, ahol megfordultunk, dladalut volt szereplésünk*
Hetvenöt lagu társulattal érkezünk külön vonaton. Magunkkal hozzuk a művészekkel együtt az operához szükséges minded kelléket is. Az államnak egy-egyi előadásunk komoly áldozatokat!: jelen!. Közel 20 ezer forintot fi-'' zet rá, liogy a vidéket a zenekultúra áldásaiba részesíthesse. A Traviala Verdi gyönyörű operája 23-án kerül szinre Nagyka-njzsán a színházban, amelyet alkalmasnak találtam az előadásra. ■ . v-. ■ .
Az előadás nívójáért Tóth Aladár, > áz Operaház Igazgatója vállalja a . művészi felelősséget
Hálával tarlozunk-Gerő Ernő'' miniszternek, aki lehetővé tettei a »Gördülő Operaház« megalá-Eifását. és szimfónikus hangver-í senyéink megrendezését. Rendelj .kezesünre bocsátotta a MAY országos hitfü nagy. szimfónikusf. zenekarát. Minden tekintetben!, kezünkre járt és segített nekfcnkt Varga László a MAV elnöke ési dr. Bognár Károly a MAV szin-fónikus zenekarának dirigense.
Rövidesen, talán április alajén egy teljes estét Utöltő Beethoven-hangversennyel kedveskedünk Nagykanizsa közönségének,
„Diadalul volt eddig minden vidéki szereplésünk"
A Táros aláirta a szerződóst a „Gördülő Operaházzal" Beszélgetés Penninger Antal titkárral
Még emlékezetében -élhet olvasóinknak január 30-án megjelent feltűnést ke''tö cikkünk, ''amelyben megirluk, hogy a kul- " túsz-kormány indítványára (le- ''* rö Ernő közlekedésügyi miniszter hathatós segítségével .megalakult u i Gördülő Operulréz<?> amelynek hivatás^ hogy u vL déki centrumokba elvigye a fővárosi Opera egyes műsorszámait, teljes zenekarral az ÍOpeJ reház művészeivel, díszleteivel^ bútoraival és világító eszközui-vel. Megirtuk, hogy az állam komoly áldozatokat hoz, hogya vidéket megisimerlelhesse a ''magyar zeneművészet legkiválóbb. jaival. A''iüa^''ar népi demokrácia kultúrpolitikája halalmas''si-kerét jelzi a »Gördülő Qpera-,ház :, amelynek jelentősége nia[~ még beiálhatailan. Á ''»Gördülő Operaliáz« eg>Tét jel ent azzal, hogy ma" már aki operái alcar[ hallgatni, néni kell a, fővárosba^ utaznia, mert''az Operaház eljön hozzá és helyben hallgathatja! meg az előadásait ugyanabban, a szereposztásban, ugyanazon aí .diszletekkel cs felszerelésekkel, miül az Operaházban.
Tegnap Nagykanizsán . jár''4 Penninger Antal a »Gördülő Opel raházc titkára és tárgyalásokat! kezdett Varga József polgármes-. terrel 23-án tervezett Traviutat előadására vonatkozólag. A tár-.; gyalások teljes eredménnyel végződlek., mert a város veze-( tősége vállalta az előadással iá. ró anya^gi kockázatot, amely kö-; zel 7 eztT forintot lesz ki. -
A Zala már közölte Varga József polgármester nyilatkozatát) aki .azonnal belátta a »Qőrdülő Operaház- nagykanizsai. Bzerep-
0IC8Ó ós szép tlpussdónyt
kapunk
^ Az épités. és köztnunkaügyll minisztérium'' l''oglulkozptt azzal'' a problémával, hogy hogyan lehelne olcsó és méds jó minőségű porcellán- és fayenoe edényekkel ellátni a háztartásokat. A cél az volt, hogy a legszélesebb - néprétegek is a jelenlegi! áraknál jóval olcsóbban tudjanak edényeket vásárolni.
Több gyárral folytatott. eredményes tárgyalás után az építés- és közmunkáügyi minisztérium elhatározta,, hogy a közeljövőben tetszetős kivitelű és jó minőségű tipus fayence^edénye-( bet, — tányérokat, bögréket^ kancsókatr stb. — fog forgalomba hozni. A -termelést azonnal megkezdi!^ a húsvéti ün-
nepek előtt'' már nagy mennyiségben lehessen Hpusedények«! vásárolni.
^ Az edények'' ára az egész országban azonos lesz. Yidékení 20—25 százalékkaf, Budapesteiu 10—15 százalékkal lesznek ol-
csóbbak ezek az edények, írüntt u hasonló kivitelű, de nem ti-pu«edényeknek minősítet^árak.
Egy teljes edénykészlet 20 drb.ból fog állani: G-G drb. mély-, illetve laposttányér, ö ílrb csemegetányér, 1—l drb leves-, főzelék-, saláta- és tésztásj ''Hál, 6 drb bögre, 1 drb vizeskor, só. Ennek az ára az ^gész ország területén kereken 126.— fo-rintjesz. Azonban természetesen] lehet »egj^es« edény.ek«tt-ís vá-'' sárolni. . ; {
- A fipusedények kivitelben se^i maradnak el az eddig g3ráríotli ^áruk mögött. Minden edényt di-szitenek és ellátják a »TipusJ jedény« jelzéssel. A diszitéiS''-ízlésfejlesztő hatással lesz a széJ les magyar néprétegekre.'' Mári a következő 3 hónapban pröha ként havonként 40.000 drb ty pusedény kerül forgalomba. •
i*4>ekciós gyógyszertár
Febr. 10-én: „Mária" gyógyssertár, Soottgyi B^Ia-ütoa 40.
HIREK
Napirend:
Február l.t, sz«rdá. Róm.kat. Hamvazószerda Ptot Bertoid Újgörög Balézs.
fl Nap kel 6 óra 58 perckor, nyugs*lg~ 17 óra 00 perckor. — f Hold kel 8 6ra 35 perckor, nyugszik "19 óra 28 "perckor.
1897. Lenint hárotriéTi szibériai kényszermunkára Hélik.
1903. /»ígkézdődik az eiső megyar nő-" muj''kis écíekez!et. 1945. f MKP debreceni nagygyűlése.
Qere Cibor a színpadon
Levél « szerkesztőhöz.
Igen tippelt Fősacrkcxztt UrJ
Nem lenne kifogásom az tUen hogy Oere Tibor pékmester a SzDP■ nőmozgalmának műsoron estélyén. a »HdíOsaágdzédclgö« cimil darabban terepei vál''a&t mert hiszen sziné• «.?<'' kéiwségéröt , gyors (¡ialajwldti iehAMgtnV a mu''f tapasztalatai a1 apján meg vagyok györ.otlva, Mégis giísztusltalan dolomuik tartam, sói haíároxoltan gorombánaky hogy egy cmbtfi vgy munkáspárti «zinpadon , in,u1og(iti8a magái, amikor pár héttel ezclöflt birói ittili''t mondotta ki róla, hogy nyila8 volt.
(¡ere Tibori mégcsaJ< valahogy megérteném, mait nála lelki szük-'' véglet lehet a.?, hogy az elhangzott ilélet után minden nyilvános előadáson megjelenjen, hogy magával ■ e:Jzel a ténnyel is kifejezésre jutathassa, hogy fütyül a bíróság megállapítására ésb azokra a let-eple&ö cikkekre? aniefyeket a Fószetfke&sfttí IJrék tápja sorozatosan közöU. Mindenütt ott va.n Gere Tibor. Ott van Magyarország egyik legnagyobb mmik-ás y ártja nak vagy legalább t&A. a helyi szervezetének szárnyai aldii ¿gyes funkcionáriiisaijiak asztalánál-együtt borozgatnak...
Gere Tibort megégjük. De távol-ró''- sem értjük meg a, SzDP nőmé,t-• galmájiak ku''turgárdájcty, akWé a tények ismerétében a rivalda fényébe heh/ezík Gere Tibort, hogy ¿Zzél megingassák'' a munkás élet tisztaságába vetett hitét mindazoknak, akik .ezen az előadáson is nagyon furcsán érezték magukaft. Ha a, SzDP, nőmozgalmának tagjai nem olvadták (voCna ei a Főszerkesztő Ur lapjában magjelent cikkekifi, itt felhívom a figyelmüket arra a körülményre is, hogy Gere Tibornak van ínég egy súlyos elintéz étlen ügye a népbiróságon. Mert a nagykanizsai népügyészségen fefocft jegyzőkönyv szerint Gere Tibor nem csak nyilas volt, hanem igazokató fegyveres.
ügyi miniszttriumM, ahonnan müg mm érkeztek vkaza, dc ml, nagykanizsai dolyobtók számon tan juh éteknek xratoknah sorság, m (nd-addig, mig azok az illetéke* nip> ügyész kézébe nem kerülnek,
Palkó József
* MéN
— Áthelyezés ^
A föidmüveléaügyi miniszter Svd-bi Zoltán '' zalaegerszegi gazdasági fölügyelőt hasonló minőségbon Szigetvárra helyezte át és megbízta a járási gazdasági felügyelői tsendők ellátásával.
.— Nyugdíjazott iskolaigazgató
A vallás-,; és. közoktatásügyi miniszter Rónai Béla áll. ''''ált. isk. igazgatót, aki a zalaegerszegi tan-felügyelőségen teljesített szolgálatot, lébrüár hó elsejével nyugdíjazta*
— Bátyus vacsora ;.
Ne költse el ma este oíthon[ vacsoráját — kösse batyuba- ésl keresse fel a MNDSz Fő ut 5sz. alatti bátyus vacsoráját A hő-szövetség ma este 8 órakor .búcsúzik Karnevál hercegtol ősii szokás szerint bátyus vacsoravalj" Belépődij nincs. Szere lettel liivt és vár minderi jó barátját a 1 Nőszövetség. -

-A-
Kiskanizsa revata
— A terek rend»zé««ník kórdéw
Kiskanizsa a 3000 lakójával fejlődőképes cs van . remény/ hogy egy éviizeden belül mégna^ gyobb lélszámra növekszik atf érLékes földnii velő városrész: Ennek a városrésznek az ősi településből eredő S meglehetősen! rendezetlen utcái-és terei vannak. Az u Icák rendezésének kérdése a messze távoli idők meg oldására'' váró problémája. De örvendetes lianne cs talán szük-i ségszerü is, hogy a fő utvona-t Ion fekvő három főteret az újjá-; építési terv keretén beiül rend--ben kellerue hozni. Az első, vagy 4 is a Templomtér rendezésének) egy kis jóakarat, — esetleges pai* kirozás, sövény kerítéssel .— kellene és máris csinossá és főleg ízlésessé lehetnie tenni a templom környékét. Kz a zárdaépi-tés mellett szintén megoldásra! váró probléma. A Szent Flórián) tér már egy kissé kényesebb kérdés. Itt nagyobb áUilakilások ési álrendezésekre lenne szükség, Aí legfontosabb és legégetőbb prob létma a llunyndi tér sílrgós és azonnali rendezése. Tndvulevőj. hogy Kiskatiizsának. ejn-ollunl sporttelepe van és ez a liunyaJ dl téren helyezkedik. A sjiortie-lep nem mondható a legm''odier-nebbnek, sőt talán *még sporttelepnek sem, inkább egy >marj hali aj ló- útnak. Személdomibosf gödrös vidék terül el a spertpáj lya környékén. Ezt sürgősen ell kell lüntelni egészségi szempont ból is!!! Vttami áldozatot keil( hozni a hivatalos lényezöknekj is, de főleg Kiskanizsa népének. Kötelezzék arra a fuvarral hu* ró kiskanizsaiakát, -Jha másképpen no(m, közmunka keretében, hogy ezt a teretsürgősen feltölt-" sék! Utána pedig feltétlenül ke. iltéssel kell ellátni az v egész sporttelepet. A kiskanizsai ifju-( ság is^megérdemel, egy sportte^ lepel akkor, ha-egész kicsi fal-'' vakban épülnek .a sporltelepekf " cs sporlolthonok, ami nemcsak! egyéni, de közérdek is. Hisszük hogy a terek kérdése, de. főleg'' a sporttelep kérdése szívügye}, lesz a hivatalos köröknek, de főleg a kiskanizsai népnek.
Farsat?fli est Olvasókörben Pompásan összeáll itott farsangi műsort iázott a kiskan fosai közönség vasárnap osto az Olvasókör Szinfft-" dán. Az ifjúság mükedvolőgárdája Peti János rondezö iráiiyitásiivatkot lomos és kacagtató estei rendezett a zsúfolt nézőtérnek. Először nöHátiy egyfelvonásos darabot láttunk Kiskanizsa legjobb szerojilőivol. A »Csalód ajjégyonóbon« Kocsis Forono, -ÍLerbolyi Ilus, Nyakas Ilus & ifj, Hejyodüs FeíSnc remekeltek, mig a »Pótvizsga« o. bohózatban kitűnő aiakitúst nyujtptt Kazányi Sándor ''is Tollár József, valamint Matalics lerí és Szomolányi Ferenc. A »Fegyenc« c. bohózaí szereplői; Hegedűs Ferenc, Gyergyák Ferenc, Kálovics Kató .és Kazányi Sándor csillogtatták jó műkedvelői tűdásu-kat. Az - »öt vidám fiu« c. darabban Országh, Tollár, Kazányi, Szomolányi, Gyertyák érdekes j^ánzó. jetónetöi arattak még sikert. Szino-■dics László Arany, vörösmarthy Reviczky verseket szayátt kiváló"felkészültséggel és nagy sikerrel. A magyarnóta- számókban Simonka József jeleskedett. Pety Jáno3 énekes ''könnyüdal számainak óriási sikere volt. A tehetséges énekesünk -ez alkalommal is pompásan énekelt szép ós kellemes hangon. A ¿onfe-ransz szerepében Hegedűs Ferenc jeleskedett. Meg kell dicsérnünk a ió kisérőmuzsikáért a Csóka-zene-'' iart. -^ '' K. N. L.
Sportrovat
Mit szól hozsé ?
Vélemények és nyllatkoMíofc » vwAntapl rangadóról
Harangozó Lajos az NTÉ el-; nöke: Inkább küzdelem volt a pályán, mint játék. Az NVTE szivvei lélekkel küzdött, mig a MAORI-nál egyes játékos erősí diszpozoció volt érezhető. Csalói dást keleti számomra Kovács játéka. Sokkal többet vártam tőle. A kisméretű Vasut-pályán sorraj kerülő visszavágó'' mérkőzésení nézetem szerint a kék-fehéreid biztosan győznek. £n csak egvet{ sajnálok, hogv a, kis csapatokat kihagyták ebből a tornából. Remélem legközelebb a kicsikre is gondolnak.
C.sász József az NVTE vezetőségi tagja: A helyzetek alapján győznünk kellett volna. Sajnos! csatáraink a nagy pályán nem találták fel magukat. Az ered-inéiiy reálisnak mondható a Iá. lofinV alapján. Ntlcem különö-sen lloth ragyogó játéka tetszett.
Sahunon András: Ha Polinger abban tí nagy helyzelbenl non! Jíókába rúgja a labdát, uk. kor győzünk. Efy.kél jálékpsunkí lói többet vártam. Érzéscmi szerint a Vasul pályán meglepelésli okozunk.
Tura Emil az N.VTfc. csal ára: Erős mérkőzés volt. I5n félig hátrahúzódva irányitoltam a csal társort;. Kár, hogy a mérkőzésre nem huztuk fe''I a góllövő cipőt. Megjegyzem a jövő vasárnapi
mérkőzésre tartogatok egy nagy gólt.
Téli Zoltán a MAORT csatára: Igyekeztem, harcoltam,, küzdöttem, de mégse sikerült. Vasárnapra javítani szeretnék.
Székely Lajos játékvezető: Küzdelem volt és nem játék. Az( NVTE többet támadott és lelkei sen harcolt, hogy nem győzött! az főleg Kocsis gyenge játékának tulajdonítom.
Czizmarik Imre az NVTE edzője: Elégedett vagyok a fiukkal Mindenki maradék nélkül elegetj 1eU kötelességének. Munkácsy! teljesen hidegre lett« PoIing©rt és nézetein szerint ezzel sz-cr^-tük meg az egyik * pontot«.
Csapkay Károly a MAORT edzője: Kovács középesatárbanl nem váltotta be a hozzá fűzöl^ reményeimet ós ezzel n esatár-l sorom gólképtelen letl. Csőn. geyvel más lelt volna az ered-muny. A védőiemnek mdridkéll részről nagy játékot produkú-lak.
Kristóf Károly/futlbail igazgató: A játék alapján a Odl-á* eredmény fedi a pillanatnyi erőviszonyokat. Az NVTE szivve! lélekkel felülmuta a technikád MAORT játékosokat A nagy hajrá azonban okozhat még meglepetést vasárnap.
Döntö jelentőségű változások a magyar sport vezetéseben
•Felállítják a »p^rt-államtitkárságot
A hét végén döntővjelentőségű események történtek a magyar sportéletében. A két munkáspárt spbrtoszfálya ugyanis megegyezett abban, hogy az Országos Sport Hivatalt cs az Országos Sport és Testnevelési Ta." '' nácí.oi még a tavasz folyamán felállítják. Ugyancsak elfogadták -két munkáspárt egységesileit} ^sportprogramját, amely uj korszakot nyit a magyar sport fejlődésében. A kél tervezett sport főszer vezet élére egy spórláliam-tilkár kerül.
Az MLSz vezetőségében is fontos változás történt szombaton. Betöltötték'' az üresedésben! lévő helyettes elnöki,széket. Erre a fontos tisztségre Hegyi Gvu-1 la államtitkári áz eddigi társul-nököl választották meg. Nagy Sándor eddigi ügyvezető bel vébe Szél Béla ker:íiit.
Bírói segédlettel vereséget szenvedtek a MAORT boxciói Pécsett
MAORT-PKSE 9:7
Vasárnap a MAORT ökölvi-vók Pécsett álllak- szőri tóba, ahol a pécsi Közüzemek'' csapatával nivós küzdelemben minimális ve-, reséget szenvedtek. A verse^yj részletes eredményei a következők voltak: Légsúly: Rácz-Nagy.
FJGYELE&f FIGYELED!
A „PANKQNIA" jelenti: -
V "^^«¿g^^sayraTra.s^gsag^g» aeaaagq''JiWTM tvazs
VVrlIs Miket *
előadómüvésznö vsndégszerepef
'' ''/ Gondl Gyula
és zenekura szórakoztatja a közönséget.
Szentmihályi. A pécsiek reménységét hamarosan kiüti Dravalüt«. A végeredmény tehát 9:7 a PR. SE javára. A MAORT böxolóMr a gj''őzelemtől a mérkőzésvezeftö pártos Ítéletei fosztották meg..
Kerületi eredmények
Perutz — S. Pamut 5:3 (3:0), KMTE —- KVTE 4:1 (2:1 f Tél|f kupa, Krac — Lovászi 1:0 (1:0)1 Téli kupa, Pvsk — B.Sz«k 5:0, Dinamó — Komló 6:1.
Mind a három menetben igen( kemény és izgalmas mérkőzés. Rácz csak a harmadik menetbe-li fölényével nyeri. Harmatsúly r Ifjú II.—Rádi. Ifjú II igen szépen kezd. Ellenfele csak a har- mauik menetben iön fel és még4 is győz. Pehelysúly: Bedő—Horváth. A kanizsai fiu szokatlanul^ jó formában van és három meneten keresztül hatalmas fölényben van. A biró mégis dönlcL1 lent átél. A közönség tüntet az ilélet ellen. Könnyű suly: László; — Szegvári. László ugy veri ellenfelél ahogy akarja. A pécsi| mély ütésért megintést is kap, al helyi biró legnagyobb inegdbbbo'' nésére Szegvárit hozza ki győztesnek. A közönség hatalmas fültykonceritel fogadja á téves! ítéletet. Váltósúly: Fekcte-Lex. A nap legszebb mérkőzése. Mindkél fiu technikás, kemény '' legény.'' Fekete talán egy hjíjszál-1 lal jobb is, de mégis Lex győz. Középsúly: Sipos D.—Szamosfal'' vi. Sipos nagy iramban kezd ésf a második wenelben elkészül erejével. Szamosfalvi gy őzein vej nem vitás. Félnehézsúly: Dunait ''—Csongrádi. Ronda verekedés-A pécsi fiu háromszor is leütil szabálytalanul Dunait. Csongrádi negyedszer is szabálytalanul kiüti Dunait, és a biró nagyon[ helyesen Csongrádit diszkvaiifi: ^kálja és Dunait hirdeti ki győztesnek. Nehézsúly: Dravalits— ^
Budapest I. 6.30 Falurádió. 7.00 Hirek. 7.''25 HegepJi zene. 8.15 Délelőtti muzsika.'' 10.00 Hirak. 12.00 Uarau^Bzó, liiek. 12.15 Borodin : II, Szimfónia, 12.45 Látogatás egy egv izzólámpagyárban. 18.00 A I^íe-lódia-o^yüttos játszik. 14.00 Hirek. 14.10 tóiek- és ^opxlüB/.ámok. 15.00'' lládióiskola. 10.00 A Holéozi-cgyüt-tos játszik. 10.40 lOWadá« „z dw -magvaroi-szági o:lé.ivvkészitőről. 17 Ilirók. 17.10 Hadifogoly híradó Vu-rőal<eieszt köziomónyok. 1.8.15 A líá-dióíonekar játszik. 1U.30 Falurádió. 20.(K) Hirek, spoithitvk. 20.Ü0 Heti Hzemle. 21.ÍJ5 IdőszAü-ü kérdón-ok. 21,50 Kgyveleg''Schubert inüvt^iból. 22.00 linók. ¿2.25 .Mai orosz aswno.
Zenekari Hnuzsika. 24.00 Ili-
íok.
Budai .est 11. A7.00 Tái^zejm. 1* Hitek. 18.05 Ifangos híradó. 18.20 hádióliang^ffilághiradó. 10.00 A ]~)olgozók _ feulti i Js/övotiKígénOií mü-soia. 10.80 Ojj^rarészlcfe^k és hang- , szerszólók. 2ofJ0 A rádió szabadegyetemit. 21.00 Htok. 21.10 A há-zi-ogyütfces játszik. 22.1.5 .Müt''s/-lemezck.
KOKSZ _közi«!nény8i"
P''üszerkereskcdőkA répzükra ki-utalt borsot a KOKSZ javas alapján az AFOSZ 69. sz. irodájé,- 4 ban (Szabadság-tér) készpénzfizető«
ellenéiben átvehetik. .
*
Beszerző csopoi-t! Az előjegyzett Ship szóda nifigérkezett, átveheti
.Csongery-ut 5. ^
*
Adóközösségi befizetések: korescsti adó minden hiú 10-éig, forgalmi »dó 14-ig eszközölhető. A kóscdeIme;-~Btn fizetők havi 3 o/0 késedelmi kamatot tartoznak fizetni. Felhiyjuk azon kartársak fig^lmót, akik adóközö»-ségünklie jelontkozték, de adófize1x'':«i kötelezettségüknek nem tettek eleget, jaimár havi adóikat nem fizették bo, vagy még 1047. évről is hátralékban vannak, «z 1948. évi fldó-k(")zössédből kényteIonok vagyunk kizárni. Ezeknek ozoft körülnienyti m adóhivatalnál hajléktalanul be kell jo''onteni, ^ vételeiket tételenként j»-g*ezni és blokkolni kell.
Figycitm 1 Zalának szánt hirdetéseket Deák tér 10. sz üiú kérjük leadni,'' Tehton 54,
APRÓHIRDETÉSEK
Könyvelői munkát tclklismcretesen nís legolcaóhbán véllnl, ^béltslós tisztviselő: Vadlya Alajos, Kórház-utca 11. sxám.
Mindennemű xilradékot, olajat olajalját, isegyut, hullott sertést vesz, becserél. PERÉNYI szappangyár. Magyar utca 22.
Tragacs és 600 kg-os mérleg eladó. Cim a ktadéban. •
Cégünk garantla-, referentiaképes és könyvelésben lói jártas ügyvezetőt felvesz Maort Munkások Bázakeretlyel Beszerzi
Szövetkezet. / _
- v '' ''
ZALA demokratikus politikai napiláp
Szerkeszt!: Beneze Jenő főszerkesztő a*erke«st6ség éa kíedóhW«Ul.; Deák Forenc-tér
Cüsúja A rí^zfiti 8l23tttóg, Nagykanls^ és t*!$dáséft ígisJ Sewis !•■«§
Telefon» M.
Nvoraatott a „Közgazdasági R-T. Maay
kámzsa* nyomdájában, Kagykanixsén-Nyomdéért letel : ''Zalay Károly.
.i* 36. saAm.
Nagykantoia, 1946. február 12. csütörtök
Aca 50 fiüór*
Várható időjárás: Mérsékelt, helyenként élénk északnyugati, északi szél, felhőátvonulások, több felé futóeső, vagy záporszerti havazás, gyenge talajmenti fagy. — A nappali hőmérséklet kissé csökken.
A mentőszolgálat kérdésében a közgyűlés leszavazta a polgármestert
A város képTiaelútOötük-ií; kedden délután jtfíides közgyűlését tartotta" ij»gv érdbklódés mellett. A közgyűlést* Varga Józsof i>olgármö8ter nyitotta me„v majd dr. Paizs Ferenc -Vőjo;,''yző bejelentette, hogy Tibolt jo''iún képviselőtestületi tag kért «/.út napirend előtt, aki a kanizsai toépzőniüvészoknek nyújtandó se^it-rr .tőI lyeszélt.
- Az épülő demokráciának ezin-k kitagadottjai a képzőmürészok • -«.omlottá. Alkotasaik nom olső-©:idü élvts/iikségkt:k, mert élelem, .''akás its ruha mindönkinek koli, ec ké[ok «*»• szobrok nélkül a legtöbb e.nbur megél. Hogy hiányát nom tirJ, oz a műit bünó, mort a tókéa-íviulszor gondosan ügyelt arra,, hogy *u t »mo^uklx''.n no keiekedhesson leié. » kulturszomj.
I- A népi demokrácia lényeg.''* az é''ete/.inTonaromoléáJ. a kultura szé-l»sikörü tcrjvsztébo. Lbból a feladatiig mfndenkinok ki koll vonnie a ¡-éeaéi, különösen pedig ö vozető k»stü''et kn.''k. ■''•
- iMost, amikor a háború lcötet-»e/.k-Lon csak „keveseknek jut az a kiváltság, hogy & napi ''inogél hetesen kirüi a szépségre és művészetre is köahetnek, s akik ezt megtehetnék, «■/.ok som teszik.
- Ezért/terem.taan a város vezo-tCaégo szoros ''kapcsolatot azokkal, aki hivatásszerűen a szépség kifejezői — és itt elsősorban városunkban é;ő .képzőművészeidre gon-dö-ok, akik a képzőművészek, szabad •zakszervezetébo tömörültek. A váró?. az újjáépítés sorai? juttasson nekik szakszerű feladatokat. Ezzel bi''z-tositja a. város életét, továbbfejlődését és megérdemelt kenyeret ad » művészeknek. ^...
— A városi képviselőtestületet pedig arra kéiem, hogy a következő vámosi költségvetésben álljon rendelkezésre egy összeg, amelyet a képzőművészet fejlesztésére forditanak.
Tibort Jolán még a városi alkal-aiazottaknak a MALLEllD-től löttyeit tűzifa késedelmes, .szállítási niiatt interpellált, és kérte a képviselőtestületet, hasson oda, hogy;. * város tüzifaollátása legalább & jö-▼oro .zavartalan lehessen/
A két interpellációra nyomban vádolt Varga József polgánnoster, •ki kijelentette, hogy*a város mar" •z idoi költségvetésbo is felvett képzőművészeti célokra többpzor foriln-*ot. Mivei ózonban a költségvetés ¿llamsogélyes, ezt a tételt liihuzták, mert nem sürgős. A város eddig is megtette kcitelességét és ezután is megtoszi. Amint mód nyílik'' rá, «.. an ("«szeget vosz föl erre a célra a költségvetésbe, amellyel hathatós •ogitsésGt tudnak nyújtani a kanizsai képzőművészeknek. A MALL i-JlD-re vonatkozóan pedig kijelentette a polgármester, hogy ott súlyos hibák tapasztalhatók és ez okozza hogy az igényelt fát csak vagononként szállítják le.
Ezután sor került a tárgysorozat ¡vontjainak megvitatására, vita nélkül elfogadta a közgyűlés azt az in-d-tványt, hogy a város szükség eseten forgótőke céljára — amit a C-F iá engedélyezett — felvegyen a Postatakarékpénztártól félmilió forintot.
A népjóléti minisz.tériumn&k azt » leiratat, hogy a íázsnaki kastélyban állítsák fel a kórház tüdőosztályát, nem fogadta el a közgyűlés egy ivezt azért, mert egészségtelen á
.környék levegője, másrészt pedig bonyolult ft-lm inia/.trativ munkát igé-n vei ne ez.
», vi •
'' Ugyancsak vita-nélkül fogadta ol a közgyűlés azt a polgármesteri javaslatot. hogy a város --- az eddigi szokáshoz híven — ajándékozzon csapatzászlót a Nagykanizsán állomásozó 0. határvadász, zászlóaljnak. 10z a zásv.ló 2100 forintba körül.
izgalmas vita u''ftkult ki a tárgysorozatnak «ma jx)ntja körül, hogy
¡<- város kössön megállapodást a .Városok és Vármegyek Országos Men-icogyesüiotéveí betegszállítási szolgálat ellátására. A megállapodást n&jy évre kötné a város "és erre áz idoro mindössze évi 2800 forint tagsági dijat kell fizetni. A szegénysorsu Vrotegoket ingven, a tehetősebbeket 14—18 forintért szállítja a VOME.
A képviselőtestület tekintélyes része nem látta vagy nem akarta átlátni a kérdés fontosságát és ez okoz la a vitát, amely azzal ért. végei, hogy. »a polgármesteri iavaslatot elutasították. ■ Dr. Haba Antal azt k.''vánta,, hogy (;a város továbbra is.tartsa faját ke-
Rövidesen a hadifoglyok
tuazasKállitás''a
A Zala niegiria, hogy Ráköti Mátyás indítványára megliduitsk a tárgyalások a még szovjet terülten tartózkudó mauyar hadifoglyok utolsó emberig való hazaszállítására. Ezek a tárgyalások eredményesen befejeződtek.
A népjóléti minisztérium Olt Karoly irányításával minden Intézkedést megteth hogy a rövidesen megindult hadlfogolyszáiiitmányok meyfeieiö eöÓ8ze6{|ü{;yi éa szocláiia gondozásban rászesüijenek.
At idei költségvetés 26 és fél millió forinttal tébbei szánt a h szilt ér ö hadifoglyok* céljaira, mini a tavalyi. -
Ez lehetővé leszi, hogy a hazatértek részére folyósítható utipónz és egyszeri segély ösaíagót a nó&ióí&íi mlmszty; iüm mo^növolje. A múltban a hadifoglyok s debreceni átadé-áívavő tfeborhan csak 5 forint titipénzt. '' kkóhelyükdn periig csak 100 formíig tt>iulö egyweri segélyt k^jitiattak. A most haz&tórö hadifoglyok DsSrecenben t
20 forint uíipénzt, /akóheiyükön pedig 200 forintig terjedő
egysxeri segélyt kaphatnak.
A*muiiévi koictőnakció keretében a róubitak 2P00 ferintig terjedő kilcBÖ.nl'' kaptak több mint 6 millió forint összegben. Ezt az akciót az. idén kiterjesztik. Sakkal nagyobb mértékben biztosítják a hazatért hadifoglyok íruh?telJátá3ót is. n
Egyelőre 15000 polgári ruha készül iöbbmililé forint értékben.
intézkedtek arról is, hogy a hazatért hadifoglyokat ingyenes szem-övsggel és egyéb gyégyászati segédeszközökkel lássák el. Ezentúl a hadi foglyok fogait teljesen ingyeneset^jiozzjiK^^
TeriaelésI verseny/ fiirdeletS o MKP áealOii Ronierenciúfoi
A konferencia felliivja Zala; megye dolgozó parasztságát, hogy minden erejét megfeszítve, lásson neki a mezőgazdaságii munkálatok időbeni és alapos! elvégzésére, hogy a termelés fokozásával a sajátmaga és at egész dolgozó magyarság, de^no4 kráciánk gazdasági megszilárdi-l lását elősegilse.''
A konferencia utasítja a Megyei Bizottságot: Illetékes szerveknél járjon el, hogy a tavaszi mezőgazdasági munkálatok haladék nélkül megindulhassanak*
A traktorok Uzamanyaggal el legye• nek látva, a gazdák műtrágya és tenyészállat juttatás! akciók le-bonyolításával munkájukban támogatást kapjanak.
A szántóföldnek szétosztása után döntő feladata a házhely-kiosztás befejezése. A Földhiva. tálból a ''reakciós erőket, akik a[ kérdés megoldását akadályozzák^ el kell távolitani, s sürgősen leJ hetővé kell tenni, hogy a jutta-J tolt házhelyeken minél, hamla-i rabb mégindulhasson az építkezés...... .....
A MKP III.''megyei konferen-> ciáján több Jiatározali javaslatot fogadlak el, amelyeknek az a célja a munkafegyelem és a termelés fokozásával emeljék a(. megye dolgozóinak élelnivóját. Mint mindig, ugy a jelenben eze. ket a határozati javaslatokat teU lek követik azoknak megvalósít iá sál ebben az évben felletlen el is végzik. {
Zala megyében egészen egye. dűl álló és nagyfontosságú az a, javaslat, amely a termelési • verJ senyre vonatkozik.
A konferencia elhatározta, hogy a termelés fokozásának érdekében munkaversahyt Indít, amalynek keretében a legjobban dolgozó és a la a többet termelő gazdikat komoly jutalomban részesítik.
A* konferencia célul tűzte ki, hogy minden zalai faluban párt-szenvezeteiken keresztül efössgi-tik a földműves szövetkezebek megszervezését és megerősítéséi.*.
•Gondosén ügyelve arra, hogy a szövetkezetek élére becsületes'', megbízható parasztemberek kerüljenek, akik a közösség érdekeit, és nem saját érdekeiket tartják szem előtt _ és végzik munkájukat
zelésébe a betegszállítást. Be kall szerezni egy autót — mondotta — és ez olyan jól jövedelmez, hogv hamarosan más gépkocsikat is beszerezhet a város. Különben is a V02dE már Nagykanizsán futé mentőautója mindem© jó, csak be-tegszáifitásra nem — állapította map a felszólaló.
Anger Mihály azt javasolta, Jiogj ív városok, amelyeket már »belekény-özeritettek« ilyen megállapodásba, kezdjenek közös akciót éa sehogyae engedjék ki kezükből a régi kiváltságot.
„ Ur. Fülöp György viszont azt ki-vt''rnta, állitson össze a város különféle alkatrészekből egy »uj« autót, ha már a kormányzat nem engedélyezi "uj gépkocsi vásárlását.
Ezután a való helyzotet tárta tel drámai hangon dr. lierentés Emé városi tisztiorvos.
flog kell oldani ezt a halaszthatatlan kérdést mondotta — inert nem lehet megkockáztatni emberéletek elpusztulását csupán azért, mert a '' képviselőtestület ugy találja, hogy a VOhE ajánlata anyagilag előnytelen a váro&ra nézve. UJ gépkocsit nem lehet beszerezni és ha lehetne Is kapni, azt még fenn is kell tártán!. A VOílE-val azemben viszont ez már nem áll fenn, mert a mentő-egyesület válla/Ja a gépkocsi karbantartását.
— Nem oaztoni Haba főorvos ur nézetét, mert katUU„orszáí?ban futó ''75 ugyanilyen gyártmánvü mentőautó megfelel rendeltetésének, miért ne felelne meg ¡x>nt a hetvenhatodik, ami történetesen Nagykanizsán van szolgálatba állitva ? „
Végül még azt is megállapította, hogy a VOME réven meg lenn« öldva a fertőző betegek szállítása is, mert szükség esetén azonnal küldenek egy másik gépkocsit is.
Gerócs István szintén. a város anyagi érdekét" helyezte előtérbe.
Kaufer Sándor ugyanilyen értelemben szólalt fel és azt javasolt«, szerezzen bo a város olyan könnyű mentőautót, mint amilyennel a Maort is rendelkezik.
Szigetváry Elemér tűzoltóparancsnok véleményét. is meghallgatta a képviselőtestület. Szigetváry hadnagy kijelentette, hogy tudomása szerint a múltban azért jövedelmezett olyan jól a mentőautó, mert még a balesetosok után is szedtek szállitási dijat. Egyébként is pedig uj kocsira van szükség, mert alkatrészekbői összeállított, úgynevezett '' »öezvér«-gópkocsi nem megoldás. Benczo Jenő szólalt még fel ezután. Rámutatott arra, hogy iv vá-/ ros érdeke megköveteli, hogy megkössék a VOME-veí a szerződést.
— Nagykaniitei jelenleg nincs ab-'' lan.a helyzetben, — monddtta —, hogy négy éven belül mentőautót ktdjon venni. Lehátóvé kell tenni, hogy rendes betegszáUftócszköz álljon az arra rászorulók részére. Eb-.bót a kérdésból üzleti, kérdé»t csinálni nemcsak hogy nem szabad. ae lelkiismerctlenség is. A mOgam részéről he''ytclcM$enér)i, ha a város képviselőtestülete nem fogadná fi a ''polgármester indítványát, mert ebben az csítben Nagykanizsán meg bénulna, a m entöszolgáláit''.
A polgármester ezután szavazásra tette fel a kérdést. Mindössze négyen akadtak, akik magukévá tették a polgármester javaslatát.
A további tárgy sorozati pontokat íe vita nélkül fogadta el a képviselőtestület. Mindoseáe egyetlen kér-

ZALA
Hősben támadt még véleménykülönbség.
Amikor a Szabadság-tér déli'' oldalán létesítendő földgázelosztó há-iózat torvoinek előterjesztésére kelült a sor,'' Kaufer Sándor szóvá-tetto, hogy a város jóléti intézményt tart fenn a földgázüzem köbölében.
— Biztos tudomás v-m van arról,
mondotta a felszólaló — hogy a íiázdijakra havonta mintegy 30.000 forint folyik''be. Ezzel szemlén 800 pzer forintot hitolpzett ki a város több fogyasztónak. Ebből.az. összeg-bőt már meg lehetett volna indítani a gázkörvezeték építését.
A polgármester yá''aszában elmondotta, hogy összegen mint^y 200.000 forint'' kintlevősége van a városnak a Király Sörfőzdénél és a Stern téglagyárnál. Ezt az összeg-it . most perel fá varos. Ehhez hozza is járult a képviselőtestület.
Végű! még elfogadta a leépv.''soló'' testiüot azt a polgármesteri indítványt, hogy a város. közüzemei ré-fezéie megvásárolják 55.000 forintért a Fő-ut ]9. sz: házingatlant.
A városi közgyűlés az e sti órákban ért véget.
A zalaegerszegi rögtönitéiö bíróság életfogytiglani fegyházra itéit egy gyilkos csavargót
(ZcUagerssegi szerkestánkWt)
Slaláriális tárgyalás volt ked-. den délclöll Zalaegerszegen. A;" Vádlott Zámbó Mihály 29 évesj törvénytelen származású'' egyén, aki elmondotta, hogy állandó lakhellyel nem rendelkezett ési j évek óta különféle muiikákíból, tartolta lenn magát. Legutóbb'' Tatabányán, mint bányász kereste kenyerét, jövedelme haladta a havi ezer forintot, d^ nyugtalan termeszeiével mégsemt tudta megbecsülni a tisztességes; keresetet, hanem 1947-ben átszökött a habáron, kiment Németországba, ahol a francia zóná-í ban alkalmi-jonunkákból élt. Mi-i kor ezt is megunta visszafelé tan tolt Magyarországba, ahová ez léfv január 29-én meg is érkezeit'' Gyalogosan bolyongott minden.1 télé és ulja először Keszthelyit vitte, majd elérkezett Bazsiköz. ségbé. ahol a gyilkosságot elkövette. I ''
Január 30-án este beiért a ba-zsi községben lévő Farkas.félei vendéglőbe, ahol égvediil iddo--gált. Később odaérkezett "Szubtf Mihály 68 éves bazsí-i gazda, akii-leült az i ismeretlen fiatalember mellé és együtt italoztak. Szabót ekkor már meglehetősen -be volt( rugy^. A fiatalember elmondotta, jíéki?"fiogy idegenből jött, csak átmegy a falun és reggel, tovább^ vándorol. Kérte Szabói adjon éjszakára szállást néki, amit az: állítólag meg is igére. Zámbó ekJ kor elhagyta a vendéglőt, Szabót pedig, aki alaposan berugotf1 a korcsmáros két fia haza vitte lakására.
A gazda már éppen lev akarL feküdni, amikor Zámbó, aki a kerítésen ugrott keresztül, be.'' zörgetett és kérte a megígért szál Iást. Szabó nem akart soraimiÜ tudni Ígéretéről és gorombán ki-utasitolta a fiatalembert. Ekkor Zámbó az asztalon lévő kést felkapta és teljes erőver, nyakon1 szúrta az Idős embert. Szabó per! oek alatt meghalt. A gyilkos ek-'' -kor alaposan körülnézett a la4 kasba, magához vette* Szabó ösz. - szes ingóságait, sőt még a .padlóra is felment, ahonnét 4 son. . kit hozottt le. A rablott holmit egy zsákba rakta és elhagyta aí falut. Sümeg—bazaltbánya álló.'' máson még az éj folyamán vo-
nalra ült és Pestre ment. Mikor az állomásra ért, a rendőrség közegei, akik körözés utján már, ér''iesültek a gyilkosságról- elfos-ták. i A röglönitélő bíróság dr. Nesz-i tor József tanácselnök elnökletével rablás és gyilkosság bün-i teliében mondotta ki bűnösnek1.
£ít
Zámbót és ólelfogy''iílani felházra Ítélte. M cl lék bitnieléskeiit 10 évi hiv^talvesztési és politikai jogai gyakorlásáról erre az időre való felfüggesztéséi mondotta ki avbíróság.
A bilincsekbe veri gyilkost, az ilélet hirdetés után visszavezették cellájába.
Zala megye életének januári statisztikája
Milyen aSrvü felelősség terhelt a pedagógusokat a BCG oltások sikertelenségéért? - Viharos vita a közigazgatási bizottság ülésén
(Za''aegerszogi szerkesztőnktől)
ííétfőn tartotta a vármegyo közigazgatási bizottsága szokásos havi ülését. Béncsik (lIstván főispán üdvözölte a megjelenteket, majd a vármegyei főjegyző röviden ismertette azt az ahspani jetentést, amit tanúikban már korábban részletesen cözöltünk. A főjegyző bojolonfcette, íogy a vármegyeháza átalakítási munkálatai már a befejezéshez köze ;pdn:J< ás az előirányzott munkák 80} százaléka elvégoztetjtt. Ennek onodményekéut a varosban szétszórt megyoi hivatalokat sikerült máris oíholyezni a megyeházán. Bejelentette továbbá, hogy á vármegyeházára központi telefont szőreitek fel, mert oz jobban mögfe/et a gyors ügyintézés követelményei nok. A petróleum ellátás körül felmerült sok panaszra a főispán a közelmúltban » sajtó utján megadta már a felvi-lág^jtást, amiből - kitűnik, hogy fennakadás e téren a jövőbén mar nem lesz.
Ennek kajK''sán Karácsony Imre tanfelügyelő azt kérte, hogy a falvakban működő, számszerin''t 12. parasztdolgozók jskolája részére*. miután ott csak esti tanitás íenetsé-"os, adjanak külön petróleum juttatást. A főispán erie ígéretet is tett.
Beaeclk Irtván
főispán kifogás tárgyává tette, hogy a falusi lakosság munkaórái nincs egyenletesen kihasználva és addig, amíg nyáron agyondolgozza magát a falusi ember, télen ugy-szóiván teljesen munka nélkül A gazdasági felügyelőségtől kér valami Íven elképz''eíest, amit országosan me''i kellene valósítani, hogy milyen eszközökkel és módszerekkel lehotno téleji foglalkoztatni a falu népét.
Dr. £atóh Sándor
nen dőra lezrodes, mint kerületi szemlélő, beszámolt azokról a nagyobb bűnügyekről, amelyek január hóban a megyében voltak. Bejelentette, hosjy a közbiztonsági viszonyok általában kielégitőek, az őrszemélyzet létszámának . cmsléso reszbon megtörtént. Miután a nyomozótestület létszámát is emelték, lényegesen javult a bűnesetek gyors ltinyomozása. Igy a megyében előfordult bűncselekmények tettesei nagyrészlen már letartóztatásban fa'' vfnnak.
Dr. Gábor Ernő
vm. t''sztifőorvos ismertette ezután a megye egészségügyi helyzetire vo-'' natkozó jelontésót. Az általános . egészségi helyzet január hóban rosz-szabb volt az előző hónapinál, de rosszabb az ugyanezen hó mult évi adataihoz mérten is. Az élve születések" száma az előző hóban 472 volt, januárban pedig 896. "A csecsemőhalálozás az- eadegi 10 szá-za''ékról 18.8 százalékra emelkedett. A fertőző megbetegedések száma is emelkedett főleg Nagykanizsán és Zalaegerszegen, ahol sok ,a vörheny. Kanyaró is több járásbán fordult elő. Kiütéses tífusz egy esetben for-1 dult elő Homokkomáromban. Miután Somogy megyében több kiütéses tífusz esőt van, intézkedés történt a nagykanizsai járásban az óvóintézkedések folyamatba tételére.
> Av vármegyében %ó 4 tüdőbeteggondozó intézetben vizsgálat alá vettek'' 2709 egyént, ezek közül 1210 bizonyult-betegnek. A légmellkeze-íések száma 164 volt. A 8 nemibeteg
gondozó intézetben 2288 jobntkező közül 662 nemi beteget találtak. Or-vosiendóri huHaszeml? 22 vol.t januárban.
A tisztifőorvos ezután bej kiöntette, hogy a BCG oltások Zalac" ersze-Zgen .befejeződtek. Az eredmenv jóval alatta maradt a várakozásnak.
RejchmtcSlt;'' a t''s.iiifőorvof> hogy ennek a roxsr, eredménynek egy''ic főokát abban h''tijn, hogy a pedagógusok nem áf''ot-iak h''va<ásu!i magaslatán, hanem passz''v magatatVásuMxt7 befolyásolták a ''aiiit''ó:fjuságo!% akiknek nagy rés.: e nem mgedtr ? ■ beoltom{ wagái
Hibáztatja a tanfelügyelőt» is, aki olVan értelmű''''rendelkezést bocsátott ki, amely szerint az oltás önkéntes és nem kötelező. Ezzel tápot " adott nz amúgy is elterjedt rossz- indulatu propaganda elhítoléro, ami természet'';Son Károsan befolyásolta az egész akciót. Botián például a tanító határozott ollenpropagandát fejtett ki. igy nem csoda, hogy egyetlen tanuló sem engedte magát beoltani. A zalaegerszegi II. körzeti iskoiában ahelyett, hogy a tanítók zárt egységben felvezették • volna a növendékeket az. oltáshoz, szülői értekezleten arról tárgyaltak, hogy egyáltalán vigyék-e oltásra a gyermekeket vagy som. Ennek következtében alig akadt önként jelentkező gyermek.
Karácsony tanfelügyelő
a pedagógusok védelmére kelt. és kijelcntóttey hogy a propaganda olyan e terjedj volt. ami. ellen a tanítóság már nem tudót.í védekezni.
Voltak osztályok, ahol a? növendékek valósággal pánikban törtek ki, amikor - arról volt szó, hogy oltásra keli menni. Az ügyet akkor azonnal jelentette a főispánnak, akivel ugy "beszélték még, hogy nem lőhet kötelezni'' a gyennekeket, mert nincs rá törvényes rendelkezés.
Bencsik főispán elmondja, hogy tényíeg az a helyzet. Hogy egyelőre méjr • limes törvény a kötelező'' BCG oltásokra, így a tantestületeknek sem volt módja ezt elrendelni. Természetesen ,már csak az észszm''üségnél fogva is, fel kellett volna világosítani a tanulókat ós a/ok szüleit, milyen fontos védőeszköz a tuberkulózis meggátolására és terjedésére a dán Vöröskereszt áltaf nyüj-tott BCG oltás.
18 ÍS. íebtatár 12
ták. A rabjr.azdas^gbaii 248 munkfc-pot végeztek. a< ipari mülv.lyokbcn 787 napot dolgoztak a letartóztatottak..-
Az államópitéazcfti hivat.il vozo-tőjének jelentéséből kitűnik, hggv az áilami és törvényhatósági utak "karban tartási munkálatai januárban ¡» folytatódtalc. A badacsonytomaji (* sümegi bazaltbányák, ''szénhiány íni-att beszüntették, á szállításokat, ami némi fonnakadást okozott. Az állani i utakon, kosz''tholy—rédicsi szakaszon, valamint Zalaszoutmihály községhon mérési munkálatok folynak.
Az adózási helyzetről szóló jelentós szerint január hóban a kivetkőző adók folytak bo : buzaföldadót&n: 4,184.295 kg., iiletményadóban ezer forint, iNctménytöbblotadóban 6082 forint, iüotókekben 191.84^ forint, forgalmi adóban 1,800.000 forint, késedelmi kamatban 224.460 forint.
A gazdasági felügyelőség jelentette, hogy a januári időjárás nagyon kedvező volt. Az őszi vet.-sok szom-pontjábó! most az lenne a kívánatos, hogy sem kifagyás, sem befagyás no legyen. A gazdasági munkák általában 6 :üiWe1nek. Januái'' hóban a megyéből /250 darab szarvasmarhát jóvátételi célokra, 251 darabot pedig Uuda]>estrü szállítottak cl.
A /tanfelügyelő jelentésében el-niondottaHiogy a tanítás az egész mcgyólxiií>zavartalanul folyik. A tanitőhiánnval küzdő községekbo hamarosan^ bc tudnak állitani tanerőt:
Dr. Almásy
szociális felügyelő bejelentette 16 napközi otthon működését. A iíadi-fo.íotv szolgálat a mult hónapban szünetelt. A visszatért hadifoglyok közül 451 részesült segélyb?, ösz~ szosen 42555 forint szétosztásával. Kölcsönöket 127 fogoly kapott, ösz-szesen 205.010 forint értékben. Ezek. legnagyobb nésze ujgazda, ipairos éa kereskedő.
Kesmienov Pál a KíSOSz einöka , NagyKanizssn
A Zala értesülése szerint víu sárnap délelőtt 10 órakor nagy-* jelentőségű előadási tart váró sunkban Konimenov Pál országgyűlési képviselő a KISOSz eL nöke a kiskereskedelem fontos-ságuiról. Az előadás lielyél mé^ nem állapították meg. f
Kommenov Pál a KISOSz elnöke egyik legkitűnőbb szakértője a kiskereskedelemnek. ö1'' maga is kiskereskedő cs ebben a minőségében már igen komoly eredményeket tud felmutatni aí felszabadulás ulán elvégzetl munkából. Az előadás a kiskereskedő gyűlés keretein.belül történik! az érdeklődés máris igen nagyi'' kereskedőink körében.-
Letartóztatták a kommunista párt titkárát Amerikában
Az amerikai igazságügyminisz. tóriumból közölték, hogv lelar-i tóztalták és deportálták a skól születésű John Williamson-t az amerikai komlmunisla párt tit. kárál. Az amerikai kormán^ mini nem kívánatos idegeneket^ igyekszik letartóztatni és deportálni egész sor becsületes demokratát, akik évtizedek óta élnek Amierikában és küzdenek az nme-'' rikai nép érdekeiért, mint pél-, dául a skót Williamson és ama-! gyar származású Szántó János. Ugyanakkor a Nagy Ferencek és a Nikolajcikokat tárt karokkal fogadják. '' ■
Injekciós gyógyszertár
Febr. 11-én „Fekete sas" gyógy köt-tár, Fő-ut 6.
V
A nevelők itt valóban ''nehéz helyzetbe Uerii^eh ^mer.l <y propagandától e''vaJikolt szülőkkel nehéz volt megértetni az oltások '' fontosságig. ■
Dr. TI volt Elemér
árvaszéki elnök bejelentette, hogy az árvaszék teljesen feldolgozta hátralékait és ma már ugy állanak^ hogy egyetlen napi (7i ügy darab) munkával hátralékmen.tessó lehet a hivatalt tenni. Ezután számszerű beszámolót tartott ugy, a nagykanizs&i, mint a zalaegerszegi arvaszékek munkaatel jes itményeTŐl.
Az államűgyészs^f veaetője j*e-lentést tett a zalaegerszegi és nagykanizsai fogházak allanőtáról. Rbo-létezám a zalaegei-szegi felházban január hóban 150 fő, Nagykanizsán 68 fő. A nagykanizsai fogházban a felszerelést részben házilag, másrészt központi juttatás utján pótol-
lüls. MrnArlii.
ZALA
Levél Csuka Zoltánhoz, a Mifl*ar-Juioszláv Társaság főtitkárához
Krdvos Kartárnam 1
Köszönetot mondok Neked azért
* Lrvönyöii|wégért. mni.t a szerkó,sz-tésodlvon megjelenő »Déli Csillag« uto^ó számúban ugy .nfekom, mint bizonvúra mindazoknak adtál, akik" ázt átolvasták. Legutolsó InlálkA-y.iWunk óta oly nagyszerű fej^dőst tapasztaltain onnól a remekül szor-w&ztett; gyönyörűen kiállított ujság-ná'', hogv nyíltan elmondhatom: egyetlen magyar irodalmi és művészeti folyóirat som különb annál. Nem lehet kr''.-ség afelől, hogy a jugoszláv nép bámulattal teli szeretettel veszi majd közébe ezt a lapot, ^melynek minden .írásából, minden sorúból az egymáshoztartozóság szc-lűt''oto himnuszként zene: ki.
Kapunk szűk terjodclme ¿korántsem előzendő ahhoz, hogy mindent elmondhassunk, <ruit elmondani szeretnénk azokról a nemek novellákról ws-versekről, kitűnő leírásokról, amit lapodban olvastam. Egy vidéki szerkesztő napi átlagosan 14 órás munkája után* nem igen jut ahhoz, hogy a napi politika, a városa gondjai mellett szépirodalmi folyóiratokban búvárkodhasson, de a lapodat, a ''■»Déli Csillagot«, én az e''.ső betűtől
utolsóig nemcsak átolvastam, do .ot- ;s tanulmányoztam^ Engedd meg, hogy mindazoknak, akik nem olvashatják lapotokat, leközöl hessom
Santies Alexa : Hazám e. versét.
f ■
hem esak e tépett, drága, tar rögért ver srivtm, a szakad a bánat könnye, nemi Él 6. sebed, núp, mind *r én sebem, balsorsodért van hifiérn tele éj/el.
Fí-iduit fészkén a féltő fájdalomnak ku''báciok, kínok átkát hordozom: hamvét tjpfid a gyilkos zsarnokon, s ctépjél cx én sebemből folynak.
fíí/s millióxn* ad s Ialkem bennem,
* ¿óhajuk, * könnyük v/sszazengvm:
t tiJdöLlmumbün zokog vaUihiny...
L, mindenütt, hol égnek árva lánefok, otthonra, drág/i tűzhelyre találok: hol vitem agy te il, ott u hazám
Amikor ezt a verset elolvastam, Akkor megszilárdult bennem az el-liatározás, hogy j Magyar—Jugoszláv Társaságnak 22-én Nagykanizsán megtartandó!közgyűlésével kap-c-o''atban nézeteimet előtted kifejí-sém.
Nagykanizsa a jugoszláv határ mentén fekszik és talán egyetlen városnak sincsenek olyan mélyreható kapc80 tatai Jugoszláviával, mint éppen Nagykanizsának, aminek .piacát valamikor a jugoszláv kukorica, . jbu/?a és rozs uralták. De kulturá- . iis kapcsolataink is talán a legel-mélyültebbek voltak.
íippon ezért ,mert minden egyes ténykedésünket fokozott érdeklődés-Bei figyelik, aggodalmaskodom azok miatt az elterjedt hirek miatt, amelyek tudni vélik, hogy a Magyar— Jujíoszíáv Társaság '' vezetőségébe ohan tagokat is be kivánnak hozni, »kik a múltban elkövetett cselekményeik miatt ezekre a kitüntető pozíciók betöltésére '' sehogy&em af-ka1 masak. Itt nom Wo''ingiirtnor Péterről, a kiszemelt elnökről van »zu, mert ót mi is megfőlelőnok tartjuk az elnöki tiszt betöltésére, hanem más .nevokről, olyanokról, akikről bizonyosan tudjuk, hogv az elmúlt fasiszta időkbon vagy ''irás-
H ÁLLÓI FIOYELEM !
CsonhuicsUtöriökön
nngyaiabésu
cigúnybúlt
rendez Baranyai Jenő cigányprímás és ícnekaro
BéxsS JCafos vendéglőjében
a M«gy<sr vendéglő Magyar-ut 9. szém alatti őss?es heiyltégdben az árvízkárosultak felsegélyezóiére.
Nagybőgő-temetést KltUnö italok és ételek! s^lvea pártfogást kér a Rendezőség.
ban vagy cselékodotben olyan állás-p/ontot foglaltak el, amelyek először elősegítették, később podig ünnopel-ték azt a szerencsétlen elhatározást, amikor a m;igyar hadsereg áz örök barátsági szerződés ellenére megtámadta Jugoszláviát.
Amikor hosszü vajúdás utáni a Szervező Bizottság kezéből a megválasztott tisztikar hatáskö-'' rébe kerül a rM agy ár- jugoszláv'' Társaság nagykanizsai szervezeJ lének vezetése, akkor azt szeretnénk, lia a mult hibáin okulva'': olyan emberek irányítanák a Tán saság ügyeit, vikik Ti tó népének megítélése szerint iparra alkalmasuk,"'' tiszták, akikre a mult, nem. vet árnyékol, akik megtámadhatatlanok. igen, mcgíámiad-í hatatlanok! Azt hiszem ebben aí kérdéséén nincs véleménykülönbség közöltünk. Olyan előfeltétel ez, ami minden más kérdést háttérbe szőrit.
I-e''reppenő hirek re természeteden adni nem lehet, így nem) tudhatjuk, hogy mennyiben felelnek meg a valóságnak azok a| nevek, amelyek - Nagykanizsán közszájon forognak. Lapunk,}
/
tccrfl-s re /''n bútorüzlet ^ ¡Si»* Mâgykanizsa, íl jgjfgsf _/¡dy ¿adre -u. 4.
I5ü ij^t*****
''^VA^VWWS/^
amiről Te is meggyőződtél, nuin-i dig teljes szívvel állt oda a Magyar-jugoszláv Társaság ügye mellé, a jövőben pedig fokozott; mértékben kivánja kivenni réJ szét a munkából. Természetesen! ezt csak akkor leheli meg. lia az együttműködés a leendő vezetőséggel fenntartás nélkül megvalósítható. Ez pedig csak ugy lehetséges, ha a Társaság vezetői ugy ''a múltban, mint a jelenben kifogástalan viselkedést ianusi-tottak és tanúsítanak ugy politikai, publicisztikai, mint erköl-''c esi téren.
Remélem, hogy aggodalmain-; kat a választások eloszlatják majd és vagyok
meleg kari ársi üdvözlet el:1
Benae Jcnó.
•Lapzárta után telefonálta Kalaegerszegl tudósítónk:
A kisgyűlés nagy vitája a gázszerződésről
A Zala február 8-i számában! >Miérl nem tűzték a megyegyü-'' lés napirendiére Nagykanizsa gázszerződésönek ügyel?- cimí ulalt cikkel közöli, amely város-! szemle nagy feliünést. keltett.
Ebben a cikkben megirtuk, hogy a csütörtökön összeülő megye-gyűlés tárgysorozali pontjaiból Hiányzik'' a Nagykanizsa város közgyiliése állal elfogadott gáz-szerződés tárgyalása. *•''
Követeltük, hogv a város vezetősége haladéktalanul intézkedjen, hogy a megyegyűlés tárgysorozali pontjai közé pótlólag" felvegyék Nagykanizsa lét-1 kérdését jelentő gázszerződé^ ügyét is. Mert ha ez nem történ-i. ne meg, ugy egy lépéssel seml ludná a város tovább jutni az'' elosztó hálózat.és körvezeték! megépítése ügyében., mert a legközelebbi ülés" májusban lesz.
Varga József polgármester* most arról ér te si lett bennünket* hogy a gázszerződési okmányokat beterjesztették a február 12-én összeülő megyegyülés elé ési a főispántól igéretel kaptak, hogy pótlólag felveszik azt a m& gyegyülés tárgysorozatába. A vármegyei kisközgyülés ma| lelőtt foglalkozott a nagykanizsai gázszerződés ügyével. Is-k mertették a gázszerződésnek különösen^ a városra nézve sérelmes pontjait. A kisközgyülés egyhangúan megállapította, hogy; a ^szerződésnek az a pöntja,
mely sztrlnt a MAORT minden különösebb Indok nélkül megszüntetheti a gázszerződést, rendkivül súlyos, elfogadhatatlan pontként szerepel a szerződésben.
Rámutattak arra, hogy a vá-t ros érdekeit mélyen sérti a szerződésnek egy másik pontja is, melyszerint 9 év múlva, mÜnd-( össze egy éves felmondást álla-pitott meg. Ez olyan csekély idő, ilyen nagy beruházásu ügynél, amelynek elfogadása teljesen l1^ hetetlen. A kisközgyülés először nem akarta jóváhagyásra aján-
lani a törvényhatósági bizottságnak a gázszerzödést «ilyen möJ don való elfogadását.
Bencsik István főispán azonban rámutúfott arra, hogy ez egy ré húzódó ügy, amely rendkívül fontos, ás nagyjrJentfcigü a vátcs fejlődése szempontjából.
Nem lennénk jó szolgálatot 14 városnak, mondotta, ha mosv[ módosilásra újból''vissza adnánk^ Ez azl jelentené, hogy csak a-májusi törvényhatósági bízott ság foglalkozhatna ismét a szerződéssel, amely 3 havi visszaesést idézne elő. A négy és félmilliós beruházásra sikerült városnak hosszas tárgyalás után 1 és fél millió forintot bjzíosita.
1U.
Ezt az összeget most rendelkezésre bocsátották, tehát az ilyen módon való elódázása a dolognak nagy anyagi hátránnyal járna.
Dávid János alispán a szerző-( déssel kapcsolatosan kijelentette[ ho«y az inkriminált ponlokaü csak ugy fogadhatja el, a- tör, vényha|óságl bizottsága, ha ar Maori''csak vis-major * esetén''^ szüntetheli be a gázszolgáltatást. Ha például az olajmezők kimerülnének, vagy a kormányhalóságok intézkedéseire, amennyii ben esetleg a fővárosnak lennef szüksége a teljes mennyidéire.
Ha azonban a szerződést igy elfogadják, akkor a MAORT mint üzem, politikát csinálhat belőle és egyik napról a másikra kijelentheti, hegy beszünteti a gázszolgáltatást.
Dene Sándor dr. az államépi-tészeli hiva''nl főnöke szakvéleJ ményt mondott ezután és kijelentelte, hogy olyan érlelmü javaslattal terjesztik a törvényhaj tósági bizottság elé ezt a szerződést, amely ''módosítást javaiSoH olyan értelemben, hogy a gázi estleges megszüntetésének szűk.'' segessege nem'' csupán,a Maorii szakértők véleménye alapján fogadtassak el, hanem az iparügyi!
minisztérium szakértőinek döntése kell ahhoz, hogy az olaj feU sziure hozásánál szükség van_ef arra, hogy u gáz Nagykanizsára megszűnj ék-e?
Dr. Gábor Ernő . vármegyei tiszti főorvos azl javasolta, liogyí ilyen UjkUVtórikus szerződést neí fogadjon el a kisközgyülés és ne hasson oda, hogy ez a lörvényJ halósági bizottságnál keresztül menjen. , {
Végre megáltűpodtúk abban, hogy a holnapi törvényhatésági bizottsági ölés elé oiyanéríetmü javaslatot''terjesztenek, amelyben kimond- c ják, hógy nem akadályozzák meg '' Nagykanizsa városát a gázszerző-dés kikötéseinek teljesítésében, azonban a törvényhatósági blzetf-ság kéri a kormányzatot, hogy az iparügyi minisztérium bocsásson szakértőket rendelkezésre, akik — megállapítják, hogy a szerződésnek a sérelmes pontjai Indokoltak e?

Harc Sxalonlkiért
A görög szabadságharcosok! ma megkezdték az cgvik legje-i lenlőseW) göröj kikötő''Szaloniki1 oslromál. A támadás ¡miinden bizonnyal váratlanul érte a mo-j :■ narelu) fasiszla csapatokat, mertl a .városba siékel az Egyesültl Nemzetek s^ervezelén<^k balkánil bizottsága. Az angol csapatok pa.í íhncsiioka megállapitolta, hogy'' a Markosz hadsereg előretörői osztagai Szaloniki bombázásánálí 81 mii 1 knéteres és 5000 méter távolságra hordó mozsárágyukat} használtak. A tábornok kény te- • len volt beismerni, hogy a szai badság harcosok, nem mint a hivatalos jelentés mondta, a| környező dombokról indították'' a támadást Szaloniki ellen, ha^ nem az egyik külvárosból tá-í inadnak. Négy nap óta már írná--sodizben nyomulnak előre a görög nagyvárosok ellen.
Ujabb szabotás cselekmény derült ki Kelemen volt
államtitkárrá!

Kelemen Gyula államilitkár! ujabb szabolázsát leplezték le.( Kelemen, mint az állami tulaj-« donban lévő Tíunnia filmgyár elnökigazgatója, mindent eíkö-'' veteti, liogy a filmgyár eredmé-('' nyes működését megakadályozz^ és tönkretélelét elősegítse. Iibbőlí a célból támogatta Szegő István! ügyvezető igazgató panamáit és sikkasztásait. A vizsgálalol eb-, ben az irányban is megindítót^ ták.
Árzuhanáiok az amerikai tőzsdén
A nesv-yorki tőzsdén tegnajii ujabb árzuhanás volt. Különö-t; sen búzában és más élelmijszej rekben volt tapasztalható az áresés. Ezen a farmerek ugy próbáltak seaüeni, hogv kevesebb árut vittek piacra. Ez azonban nem akadályozta meg az árakj csikkenését. Voltak olyan részvények, amelynek árfolyama 3 dollárral is zuhant. 1
ZALA


1*4». telmiir 12,
HÍREK
Napirend s ®
Február 12 csütörtök Róm. V ot. Hét szervit». Prot. Lidin. ÜJaörófl Mai*»..
f Nap k-M 6 rirn 56 pürckor. nyugszik 17 óra 01 perckor - f Hold kel 8 óra 3B perckor, nyuflszik 20 óra 34 perckor.
1804. Immánuel Knnt nóm*t filozófus hnláln. --
1912 Kínában kikiáltják * kórtársiuíflol.
— Tanügyi álhilyizéf:
A vallás- és közoktatásügyi miniszter Móra Magdolna polgári isk. tanárt, aki ezideig,,minii szabadművelődési fogalmazó mű! ködölt Zalaegerszegen, a zalaegerszegi ált alá no s i skol álioz li e -tyezte át. --„Vérlés Imre lcte-íijyei IV. ker. ált. áll. isk. tani-fót Nagykanizsára, Pálinkás József letenyei JV. ker. ált. áll. isk. lanitól [Hídig Petriventére az általános iskolához helvezték'' át.
A Svédországban5-dolgozó magyar munkások részére a kultuszminiszter svéd vonatkozású magyar nyelvű könyveket juttatott, amelyeket a '' munkások! kölcsönbe kaptak. Ezeket.most váiidorkönyyi árakra egészilik ki. amelyek munkahelyükén kereJ'' sik fel a svédországi magvar dol~; gozókat, hogy igy is ápolják itthoni vonatkozású kapcsolatai- '' kat. >
MKP hírek
Szabadművelidés állal kezdeményezett centenáris előadás lesz „a MKP helyiségében f, hó 11 én,''szer-'' dán esle 6 órakor.JSlöadó dr. Juhász Miklós tanár lesz. Mindenkit érdeklő centenáris előadd fai •pártállásra való tekintet nélkül mindenkit szeretettel várunk. A Vezetőség,
A MKP klskunlzaal szervezete f,1 hó ¡5 ét<* vasárnap délelőtt 10 órakor az olvasóköri pdrthétylségben pártnapot tort, melyre meghívja óz összes •klsk''inizsal elvtársakot, valamint Kískanlzsa népét pártállásra valé tekintet nélkül. Vezetőség.
A v&ros
Közhirré teszem, hogy a Föld-i>irtoki*endező Alap tulajdonát! képező ócskavasak és fémek ér-1 tékesifése tárgyában az Orszá-'' gos Szövetkezeti Hitelintézet és a Vashulladékértékesito Rt. kő zölt léire jött megállapodás hí4 vatalom közigazgatási ügyosztályán 1548^ február 12-íői febr. 27-ig Közszemlére ki van téve Megtekinthető köznapokon 10— 12 óra között.
V&ROS8
Hétlő-kedd—szerda
TOMTYLER IcgujaLb filmje
I* Lasszó és ököl II. Titokzatos farm
A film hosszára va''ó tekintettel — pontos kezdés
Előadások köznap 5 és 7 órakor,
Színfoltok az elemisták maszka-báliáril
Ah*l az iskolásfiwektk megtáncoltatták nz Igazgatót
Bájos álarcos-bál színhelyei volt hétfőn délután az Ipartestei-let nagyterme. Szigorúan vévq nem is annyira álarcosbál volt, lument'' inkább ■ ímiszka-báh. Rendezői apró iskolás gyermek kek voltak, akik ez ulkalomlmal joggal felnőttnek érezhették ma. gukat
Ezer gyermek népesiletle l^ a hatalmas termeket. Nagy zsibongás közben ropták a pattogó csárdásokat és forogtak felnőtteket is megszégyenítő sebességgel, amikor a rezesbanda anda-litóan szép keringőket jálszott.( Igaz ugyan, liogv a nagy hangzavarban inkább csak látni,mint| hallani Iehejtelt, hogy a zenekárt játszik. Sok »táncos« azonban! nem voll megelégedve ezzel a( programmal.
— Játszanak már egyszer szvinget is, vagy foxot — fordul-l lak iimánkodva néhányan VandJ ra Jenő igazgatóhoz, aki öröm. tői ragyogó arccal nézte, hogyant mulatnak a »gyermekek. A jóságos igazgató azonban"most az( egyszer kérlelhetetlen volt. N«imi engedte be a szvinget a maszka. bálrá. , ; {
A bál egyébként nagy karne-i vállal kezdődött. Százötven gyermek vonult fel ötletesnél ötleten* sebb jelmezekben. Pöttömnyi pa-raszlmenyecsk''e, apró parasztle. genyke, bájos rokokó-baba, komikus külsejű apacslegény és számtalan más érdekes jelmezbe öltözött gyermek nyerte miég n pápák és inamák# tetszését.
Az egyik sarokban harsány hangú legényke kiabál, maid furulyázik egyel. 0 a ,tombola kikiáltója. A KOKSz jóvo tábóli
rengeteg finom holmi sorakozik! itt egymás melleit.
- Tessék nézni — állil meg: egy apró gyerek -- milyen széjy inget nyertem. Egy forlnlb''a került '' büszkélkedik.
Egy másik sarokban van a* btifféT Rendkívül olcsó áraival, nagy kedveltségnek örvend akis bálozök közölt.
A rendezőség természetesen gondoskodóit arról, hogy a ''láncosok szomjukat is c&UTapithas. sák. A kisebb teremben helyezték el a »söntést«. A pultnál áU landóan sok fogyasztó van. Peri sze nem fröccsöt, vagy hosszulé-pést isznak, hanem málnasző r-pöl és szó/lát.
Az igazgató már nem sokáig kalauzolhat bennünket. Egy bájos Pierélte penderedik ^lébe. Táncolni viszi. Es az igazgató mosolyogva táncol. _
— Ez a kislány is elmondhat-; hogy »megtáncoltatta*« az igazgató .urat — jegyzi meg valaki.
A maszka-bál este 7 óráig tartott. A lelkes kis társaság csaki nehezen akarta tudomásul ven ni a »zárórát« és csak többszöri; felszólítás után vették tudomásul, hogy bál ide, bál oda;, másj nap tanulni kell és az apró embereknek bizony korán le kell,_ pihenni.
Most hosszú ideig beszédtémái lesz a maszka-bál a kis nebulók, közölt. Boldogan mesélik maid;. egymásnak, hogyan láncollakJ milyen széf) jelaniezl viselek, miúr mosl büszkén tervezgetik majd, jövőre milyen öllözelel agyainak1 ki. ( ''Ez a muszka.bál a béke csalhatatlan jele vdl''t. (Hárs)
Sportrovat
Iii a dólnyugaü első osztály Sav^szi sorsolása
RGYELEMI
A „PAMNOMA"íe!enti
■ Most készült el Pécseit a ke-1 rüleli első ószlály tavaszi sorsolása. A bajnokságot, mint már megirtuk március 7--én kezdiiö el. A MAORT az első mérkőzését itthon jálsza a KVTE-vel, de az utána következő kél meceséní dől el a bajnokság. " A csapalj ugyanis ekkor a DVSE-vel és aj KRAC-cal játszik. A sorsolási egyébként'' a következő:
Március 7: MAORT - KVTE, Barcs — KBAC, PEAC — Komló, SBTC — Lovászi, Baja — Bálaszék, SzTSE — PVSK IIJ -DYSE — Postás. -
Március 14: Poslás — SzTSE: PVSK II. - Baja, Barcs - SB-. TC, Lovászi — PEAC, Komló — Bátaszék, KRAC *— KVTE, DV-SE — MAORT.
Március 21: KVTE — Komló, Bátaszék — Lovászi, PEAC, — Barcs, SBTC - PVSK XI.,, Bajai — Postás, SzTSE — DVSE* KRAC-MAORT. '' 1
Április 4: MAORT — SzTSE,
%
I
FIGYELEM!
Vörös Anci
vendégsierepel,
Gondt Gyula
zenekara szórakoztatja a közönséget
emdómüvéiznő
DVSE Baja. Postás — SB-{ TC, PVSK Ili — x PEAC,, Barcs''
- DVSE, Lovászi KVTE, 1 Komló — KRAC.
Április 11: Komló -w SzTSE, DVSE — Baja, KVTE — SBTC* Bátaszék — PEAC, Barcs - Posi tás, Lovászi — DVSE, PVSK II.
- MAORT.
Április 18: MAO RT — Bátaszék, PEAC — KVTE,, SBTC — KRAC, Baja - Komló<§zTSE-Lovászi, DVSE — Barcs, Postás - PVSK II. '' . Május 9: MAORT — Raja, í SzTSE — SBTC, DVSE — PEAC, Postáá - DVSE, PVSK II.
- KVTE, Barcs — KRAC, Lovászi — Komló. A »
Május 16: Baja - SzTSE, KRAC — Lovászi, KVTE—Barcs Bátaszék - PVSK II.,- PEAC — Postás, SBTC - DVSE,, Komló
- MAORT.
vMájus 27: PEAC — SzTSE, 1 SBTC - Baja. Komló — Barcsa KRAC PVSK -II., KVTE --Poslás, Bátaszék — DVSE, Lovászi — MAORT.
Május 30: MAORT - SBTC> Baja - PEAG, SzTSE - Bátaszék, DVSE - KVTE, Postás-KRAC, PVSK II. - Komló, Barcs ■ LovrtMi.
JunJus U: KVTE - SzTSlv Bátaszék ~ Buja, PEAC - SBTC, Lovászi PVSK II,, Kom. ló - Postás, KRAC - DVSE< Barcs - MAORT.
Junius 20: MAORT - PEAC. SBTC - Bátaszék, Baja - KV^
TE, SzTSE - KRAC, DVSE -Komló, Postás — Lovászi, PVi SK II. — Barcs. I
Június 27: Barcs - SzTSEi Lovászi, — Baja, Komló -- SB^ TC. KRAC -- PEAC, KVTE Bálaszók, PVSK II. — DVSE, Poslás - MAORT.
Badenben játszik üélnywyat . viilo^atottja
Az osztrák lalnlarugó szövelL ség vezetői tárgyaláSokat folytolt lak a kerület '' vezetőségével, mellyel sikerült .megállapodnioW abban, hogy a Délnyugat váló* gatottja május 2-án Badenbant játszik Alsó Ausztria csapatával-
Vasárnap újra ökölvívó mérkőzés lesz Nagykanizsán
Az XVTE box szakosztályáénak meghivására vasárnap Kanizsán mérkőzik a zalaegerszegi VSE eg3rültese. A két csapat taJ íálkozója jó mérkőzést igér. Különösen nagy Müzdelem várható az NVTE szii/eiben szorítóban; lépő Szekszárdi és a kerülőt^ bajnok BaiTközött. A mérkőzési délelőtt árakor tartják az Iparoskör nüg}'' termében népszerű helyárak melleit.
^biOmVmcm
Február 12.
Budapest I. , 6.30 Falurádió. 7.00 Hirek. 7.30 A szabndo^yházuk v^-tásos fólórája. 8.00 h''osgeli zorm. Ü.00 Zenekari miivok. 10.00 Hiiok. 12.00 Harangszó. Hiiek. 12.15 Bft-loltrészlotck. 12.45 Iihladás BrasBW Sámuelről. 13.00 LúbzIó lm te m«-ffvar nótákut ónelool. »14.00 Hirok. i''4.30 Or,o;onamiixaika. ID.OO lládió-iskola, 10.00 Káinon nuiznika. 10.30 Uermokrá(iió. 17.00 Hiivk. 17.10 Uadifojjüiyhiradó ó» Vür«iHkoiwKt ku/.lcményok. 17.¡¡O^iJunuvnluvi híradó. í3.00 üoldniurk K. : Buba ki-rálynűjo. KüzTctité.s a/. OtK>r»ltázból. ti).10 Uiixjk, 8ix>rt.hirok. 21.40 A MSzMT műsora. 22.00 fiirek ''22.25 A Magyar Vonós-hármas jútszk, 23.00 Sziv küldi szívnek s/.ivoson. 24.00 Himk.
Budapest II. 17.00 Tánczene. 18 Hirak. 18.05 Dalok és han^szorsz<>-Wk. 18.25 Ljadov :'' Az elvarázsol* tó: Szimfonikus költemény. 19.00 Falurádió. 19.15 Szórakoztató muzsika. 20.15 Hoti sportszömlo. 20.30 A Rádió Szabadegyetem©. 21.00 Hírek. 21.15 A romém-tői az emlékig. Hano;kéj>sor. 22.15 Tánczene.
Figyelem / Zaíánzk szánt hirdetéseket Deák tér 10. sz, alá kérjük leadni. Telefon 54,
óraköDyvelést lelkiiímerctcstn és legolcsóbban vállai, vol! tisztviselő: Vadiya Alajcs, Kórhóí-ntca 11. azám. _
Nyv)r8oiajmotor 10 HP kistogyasztásu sürgősen eladó, üzembtn megtekinthető. Dömötör Bsjza-ulca 5.
A Nogyknnlzsal „Dolgo/ó" Vadásztársa-ságn Nagykanizsával határos -vadáuteru> lettre azonnali belépésre vadőrt keres. AJánlulokst (Ire''.ésl Igény mcujetöiésével levélben • tárensác ctwíre, Vár-«t 9. uJm alá kárlink,
i i i —— i .......
ZALA d«mokratlku» politikai napilap SJr.arkftsztl i Bonese Jond fönerke»td
Ivcrkant^iéfliikl«(k)Myatnlt Deák NrentMer 10, KlAüja a NhsixUI Sl/oniá«, Nmovhuhu*». SrofkíMréií»''» H kHitJiíM tm OinciR Alf
TaltfoniM,
Nyomatott a „KÖngatdasÄg! R. T. Nagy ktfhltia* nyoftidójftbftn, hacjyl«önli¥ét)-
v Nyomdáért felel! Káro-y.
Várható időjárás: Mérsékelt szél, változó felhőzet, többfelé eső, havazás és köd. A hőmérséklet kissé csökken.

& MáüeriS SeSveszi a mii, de nem száüü
A Magyar ÁPami Eid gondnokság, röviduve Malkrd, kapta kezébe az egész niaíy.''ir ^rdflgazdAlkodást.Mtt-az elsó idóbcn is megmutatkozott, hogy a Mallcrdnél komoly hibák vannak, amelyek ahelyetr, ho?.y csökkennének, állandóan növekednek és kihatásaiban most már szinte ei-vteeilíetetíer.né válnak. A ttizeíÖ fa ellátás im :öí£ íí legnagyobb problémája volt az országnak, do különösen Nagykanizsának azóta, amióta 5000 ho^d ki sajátított erdíjefa Mal-■ Ictd v«tffé kezelésbe.
A Magyar Kommunista Párt hsr madik megyei koafejerciáján.súlyos és kemény szavak hangzottak cl a. Millerd ?l;en, ahova, n?Tht bizonyítva van, br furakodtak a Horthy rezsim szinekurás hivatalokból kiebrudalt tisztviselők,'' nyugatos katonatisztek, és e;:yéb: jobboldali elemek, akiknek N?.gj^Fetcnc miniszterelnöksége alatt megfelelő „összeköttetései" voltak. A MaUerd< hatalmas erdeinek .arny.ékában htuódtak mag és hu-zédr^k ineg rna is még ezek az emberek, skiknok távolról som''coljuk ho?,y a magyar cict fejlődését elő-sejtsék, ho?y jóbb faeiiétást biz-tosithassauak, — sinire minden lehetősei?; megvan''— hanem ellenkc zölep, nogy akadályokat gördítsenek és mindent ''megtegyenek, hogy ezen a téren mertnél. nagyobb elégedet lenség uralkodjon,
Rákosi Mityás miniszíerelrökhe-lyettes a felszólalásokra válaszolva kijelentette, hogy pontosan ismeii ugy ó, mint - a kormány ezeket a ''¡visszaeséseket, éa Ígéretet tett, hogy legrövidebb időn bellii erélyes kezzel nyulak, bele a Mallerd djrázsresz-kctoe, ahonnan kifüstölik a fasiszta darazsakat.
A gázélátásának elhúzódása különösen aktuális kérdébsé teszi .Nagykanizsán a faeliátást, amelynek visszásságait Tibolt Jolán képviselő testületi ''tag a városi közgyűlésen a kővetkezőkben ismertette:
„A városi alkalmazottak fogyasztási termeiési és értékesítési szövetkezete 266vsrosi alkalmazott, illetve 400 család részére a közellátásiján a Mallerdtől tűzifát igényeit.
Kisfizetésű tisztviselők a nyár és az ősz folyamán a szájuktól vonták el a falatot, hogy befizessék a szükséges összeget hogy télen ne legyen gondjuk a tCzelőfával. A Mallerd azonban csak a fele mennyiségű fát szaiiitotia le, a legtöbb szövetkezeti. tagnak, a másik mennyiséget most, legfeljebb friss vágású tölgyfában tudná adni. Nagykanizsa város, amely körűi van véve erdővel, nem jut fához, s ha jut, azt például Ctö roödérről, 80 kilométerről szállítják vasúton'' mert a Nagykanizsa határában''lévő fát Budápestre, Sopronba, Szegedre« és még Isten tudja hány helyre száliitották el, holott ezeknek a helységeknek mindegy, ha Lentibői, vagy Csömödérröl kap ják áfát, mert mindenhonnan vasúttal kellene hozzájuk szállítani, mtg Nagykanizsa lakosságának nem mindegy, hogy kocsival, vagy vasúttal kapja-e a fáját.
Hiba van a központi eloszlásban, vagy hoz/á nem értés mfóit,. v.;gy az annyiszor előforduló demokrácia eilenes magatartasból kifo''yóVf, igy akarván nevetségessé és táxi.dhaíóva tenni a-/, államosított mezőgazdáikon dást. Az államosított üzemeknek éppen -o7. ?z előnyük a rosgáRúze-mekkei szcn;ben, hogy a ne pl de-niokrfcij lévén mindnyájan hozzá-szóíhaiunk helytelen vereteséhez. Arra kérem u poigárnn-atcí urat,'' illetékes helyen mutasson Tá ezekre
a visszásságokra, megszűntetésüket kivánva. Evvel két célt ér el: Nagykanizsa tűzifacliátása legalább már jövöre zavartalanabb lesz és nem utolsó sorban, megszilárdíthatja a népi demokráciába való hitet.
Tibolt Jolán felszólalása lerögzítette a tényleges helyzetet. Kitudó-'' dott, hogy a Mallerd teljesen megbízhatatlan kezekben van és a demokratikus erdőgazdálkodást odáig süiyeszti, hogy az előre felvett ösz-szegekért sem szilit, ho''oít ezt a régi tókésvilág aialt sem merték megtenni, mert büntető szankciókat


vont volna maga után. Ha valaki felvesz pénzt ¿8 nem teljesitti a szállítást, magyarul u?y hívják hogy sikkasztás.
De nemcsak Nagykanizsáról, kanom az ország minden részéből tömegével érkeznek a panaszok a Mallerd ellen. Bizonyosak vagyunk afelől, hogy a kormányzat — miit ahogyan azt Rákosi Mátyás miniszter-elnökhelyettes itt Nagykanizsán mondotta — segít ezen a hslyzeten és a Mallerd rövidesen nem a reakció fellegvára, hanem népünk szolgalatában álló állami szerv lesz.
Ha végrehajtják a Szociáldemokrata Párt megtisztítását ez
az egész magyar demokrácia győzelme lesz
■ : * i
Rákosi Máiyá3 miniszterelnök szerdán délután beszédet mondott a Mávag dolgozói előtt.
töegátiapitutta, hogy az elmúlt három év rossz termássi után az idén nagyobb reményekkel nézhettük a felemeikHdós felo. Az elért eredményekké azonbaft nem elégedhetünk meg, ha azt akarjuk hogy minden munkáénak több legyen a ruha|a, cipöja ós élelmiszere. Legelőször meg keli változtatni a munkásnak a munkáhez való viszonyát. . .
A normáknak olyanoknak kell fenni, hogy a munkás megkapja azt ami neki jár, aki többet dolgozik, többet keressen.
Ezután ismerteti« a Szociáldemokrata Párt jobboldalának a munkásegység elleni tevékenységét ét a baloldal sikeres ellentámadását. A jobaoidal, ami/or leleplezték, egyszerűen szint váiteztatott és átment a baloldalra.
A Szociáldemokrata Pírt ne áltassa magát, mert az egész jobboldal, stőrőstc: bőröstől'' bent van . u piriban. Most megbújnak, miután leleplezték őket és csak arra várnak, hogy adandó alkalommal újra kezdjék a Játékot,
Ezt a jobboldalt csak ugy lehet elintézni, ha felelősségre vonják és kizárják őket a pártból. Mindenki tudja hogy a reakció hivai az utóbbi időnon kí-önösen az iparügyi minisztériumba törtek be ós ott különösen Kelemen GyulatállamttKar mögé bújva működtek. Kelemen Gyula eltávolítása után semmit sem változott a minisztériumban a helyzet. Mar pedig a demokrácia erdeke megköveteli, hogy a reakció ne vethesse mog a lábát Ilyen fontos
helyen, ahol a munkások ügyeit Intézik. 7
Arra kérjük j Szociáldemokrata P irtot, mondotta, hogy ne cserélje ki a Jobboldalt, hanem vasseprövef söpörje ki a Szociáldemokrata Párt mögött megbúvó reakciósokat.
Meg keli szüntetni, tieqy a Szociáldemokrata Párt bástyája ieqyen a demokrácia ellenségeinek. A román és olasz szocialdomukratak mar végrehaitottak ezt a tisztogatást, ós ha
nálunk Is végrehajtják, ez nemcsak a munkásegyséqnek, hanem az egész magyar demokráciának
óriási győzelme tosz.
Ismertette, hogy az ejjász országban tömegesen Jelentkeznek felvételre a Kommunista Pártba, ami azt bizonyítja, hogy az ország nepo elismeri ós helyesli a Kommunista Párt munkáját.
A Kommunista Párt örömmel fogad minden olyan becsületes munkást, parasztembert és értelmiségit,.
aki látja és érzi, hogy a kom-nunistáu között a helye. Végűi arra kórte a hallgátóságot, hogy. a hároméves terv, az ország gazdasági megerósödese erdekeben feszítsék meg erőiket. ^
Béli 12 órcLKor feleníi Budapest
Az Egyesült Izzóban kétszáz munkás lepett at a MKP-be
Az újpesti Egyesült Izzólámpa gyárban a legutóbbi Jiéhánv nap alatt közel kétszáz munkás lépett át a Szociáldemokrata Pártból, a Kommunista Pártba. Ez-az ''üzem azelőtt Kelemen Gyula államtitkár fellegvára volt, innen korüt ki a Szovjetuniót gyalázó Bölcsföldy Andor iparügyi államtitkár, és a Bede által szerkesztett hírhedt pestkörnyéki memorandum, itt volt az üzemi bizottság elnöke Nagy Pál, Kelemen Gyula barátja. A leleplezés "óta azonl''ai kinyílt a munkások szeme, és most már tudják, miért küldték el az üzomból azokat, a munkásokat, al*k a munkásegység hivői voltok.
Teljes összhang a két munkáspárt összekötő bizottéépánaiT ülésén
A Magyar Kommunista Párt és a »Szociáldemokrata Párt összekötő
bizottsága február ll-.én ülést tartott, amelyen megtárgyalta a nemzetközi és a magyar poétikai helyzetet. Megállapították, a teljes vé-, lemény közösséget az összes problémákat iilotcem Mind belpolitikai, mind a nemzetközi politika szempontjából feltétlenül szükségesnek tartják, hogy minden eszközzel biztosítsák a magyar demokrácia további gazdasági és politikai fejlődését. ''
Teljesen egyetértenek abban is, hogy a munkásmozgalomból el kell távolítani azt a Jobboldalt, amely ellensége a magyar népl% demokráciának, az amerikai és angol Imperializmus érdekelt képviseli a magyar munkásosztályon belül.
Jönnek a hadifoglyok
Rákosi Mátyás minisztorolnökho-lyettes ismeretes .csepeli bejelentése" .óta a magyar hatóságok'' mindonoíő-készü''otot megtettek a visszatérő hadifoglyok fogadására. Értesülés szerint a Szovjetunióban is már meg-
kezdték a hadifoglyok hazaszállítására az előkészületeket, és a meginduló csoportokat folyamatosan szál litják mindaddig, mig* mindenki haza''j;om került. Mint a mult évben, ugy az iuén is rémliirterjeszto had- , járat indult meg a hadifoglyok hozzátartozó között. Megállapították'', hogy ezeket, a híreket szervezetten '' terjesztik. Megindult a- nyomozás a rémhírterjesztők ieíeplezoséne.
Farkas Gizi — világbajnok
Farkas Gizi magyar asztali tenisz bajnoknő angol ellenfelét legyőzte és ezzel a magyarok számára megszerezte a ping-pong női egyes világbajnokságát..
A koalíciós pártok és társadalmi szervezetek közös értekezletet tartottak, amelyen megbeszélték a magyar falu jövőjének szempontjából fontos uttörö mozgalmat. Az uttOrft mozgalom egyik célja, hogy a fal* gyermekeit abból az elesettségből, amelybe a Horthy-rendszer taszította, kiemeljék.
ZALA
Ne viccelődjünk sértő módon, — a valóság hátrányára
A Nagykanizsán megjelenő regéli lap mai számában, humoros formába öltöztetve, egy vérig sértő cikk látott napvilágot, egyik nagykanizsai iparvállalat ellen. MP^em ismerjük ennek az '' ipa/váltalatnak l»!só ügyéig köztartozásaink kérdéséhez sem: tudunk hozzászólni, de egyet tudunk, és ez az, hogy ez az iparvállalat volt az első, amely a felszabadulás után a munkát hilie-tetlen nehéz körülmények között az elsőnek vette fel és kenyeret biztosított sok magyar szakmunkásnak.
Azt i>> tudjuk, hogy hulladék anyagból, a közszükségleti cikkek e_eész sorát gyártja és gyártotta Ijj.
Mi megszoktuk már azt, hogy a reggeli lapban olyan közlések láttak'' napvilágot, amelyek nélkülözik a-lel-kiismeietes újságírás kollékeit, és ezzel lerontják a hit lét a magyar demokratikus sajtónak, az előtt ojs olvasó előtt, aki minden nagyobb fáradság .nélkül azonnal tapasztaJ-hatja, hogy a reggeli újságban ot-vasottak riéin íelik a valóságot.
Közérdekű ügynek taitjuk, hogy ezt szóvá tegyük, annál is ^inkább, mert á. mai cikk alkalmas arra, hogy egy iparvállalattál szemben a közvéleményt helytelenül bofolyá-solja.
A cikk megjelenése után szerkesztőségünkben a Szegő cég'' megbízottja tiltakozott a céget ért támadás ellen.
A Zala murikajfcáraa a cég tiltakozása alapján kérdést .intézett ''dr. Paizs Ferenc főjegyzőhöz, hogy valóban megtette-e a reggeli lapban Hiegirt kijelentéseit.
Paizs Ferenc a kövptkezók-l«n válaszolt: 4
— Nem is tehettem ilyen kijelen-iéiekBt — állapította meg a főjegyző. — Egyszérüen azért, mert amikor errói "folyt a vita,- már nem is voltam az emelvényen és az ügyet különben !s Tasy Béla főmérnök adta elő. Az egész cikk rámvonatkozó része valótlan.
Ezután Tasy Bélához a ''városi viz- és gázüzem vezető főmérnökéhez fordultunk.
— A Zalai Világosság cikke .teljesen elferdíti a közgyűlésén elhangzottakat — jelentette ki Taay Béla, — egyrészt '' azért, mert a kérdése® kijelentéseket nem a főjegyző, hanem én tettem, másrészt pedig nem ugy mondtam, ahogyan az a lapban me^jefent.
. - A j$zegó-cég ,ugyanis taon a közgyűlés napjan kérvényt adott 1» hozzánk. Ebben bejelentető^ hogy gázdijtartozását 12 havi egyenlő részlet bei fizeti ki. Mivel azonban azt szeretné, hojy tartozását ennél is rövidebb időn bolül kiegyenlíthesse, arra kéri a várost, esetleg szükséges fémöntvónyBket — mint kerti padok''vázát, csöveket é9 ogyéb fémdolgokat — íjáluk .rendeljünk hieg ós ő ezeket tíz százalékos kedvezménnyel ezállitja.
— Ez azonban csak terv és a közgyűlésen is csak mellékesen említettem meg, — fejezte be nyilatkozatát Tasy Béla.
Az ügy ezzel nem nyert befeje-jezést, mert mint ért3süíünkí, a Szo-. gő-cég megteszi a -szükséges lépéseket.
Kórházbizottsági ülés
Ma délelőtt dr. Paizs Ferenc főjegyző vezetésével kórházbizpttsági ülést tartanak, amely lapzártakor még folyik.
A népjóléti minisztériumból megérkezett dr. Kun miniszteri osztálytanácsos és Dobszai igazgató, a •gyermekmenhelyek miniszteri szak« értéje, hegy tárgyalásokat folytassanak a város vezetőségével a kórház-fejlesztés- és az állami gyermekmenhely elhelyezésének-lcérdésében.
A barakkórház változatos múltja, vigasztalan jelene és biztató jövője
1948. február 13.
Sokat vitatott kérdés érkezett el az utolsó felvonásához, amikor%nég a mult hónapi* í felhat ilmazta a város rendkívüli közgyűlése a polgármestert arra, hogy vépő fokon is letárgyalja a volt baraknak.a város tulajdonába vételét. Ezzel a kérdéssel lapunk hasábjain is nem egyszer foglalkoztunk. Nagyrészt ennek köszönhető, hogy ma már ott tartunk ahol tartunk. Cikksorozatunk nyomán ugyanis az illetékesek felisnier-ték, hogy ha a 1 arak-kérdést megoldják, megoldódik részben^ lakáshiány és részboiija nnmkanélküliség is Nagykanizsán. /
Most, amikor ez a fontos kérdés lezárul, érdekesnek tartjuk, hogy annak történetét ismertessük./ Mert a bara.krak igen. érdek-«s törtenete van.
A mult
1016.. Isonzónál az első világháború legvégsőbb csatái folytak. A sebesültek légiói özönlöttek vissza az országba. A legnagyobb gyüjtő-áUomás Nagykanizsa volt. Ezért a hadvezetőség'' kisajitotl a Somogv-8ze:itm9iiós íölé vezető ut menfcsn egy nagyobb földet, ahoí hamarosan megkezdték a baiak-kórház építését.
Nagy felkészültséggel úgyszólván hetek alatt készültei a< akkor fogalmak szerint modern'' kórház-tábor. A pala-fedésű háza'': falát parafával burkolták. A tábort tökéletes vízvezeték és csatornahálózattal látták el. A Ijeiegszáilitást kisvasuttal könnyítették meg. Korszerű fürdőt és fértőt lenitőt ''is építettek. A saját pékségbon többszaz ember részére sütöttek nap naint nap kenyeret. * >
1918. A* háború végétért. A ba-rakok befeipzték rövid pályafutásukat. Az épületek egy részét ela''díta a kincstár. Ezeket Xe is bontották. Maradt mintegy 80—80 épület* Ezek körül folyt most is vita. A lelx>ntott épületek telkeit nem tudták felhasználni f-ommiro sem és" azok'' most is parlagon hevernek.
1939. Jött az ujabb háború. A megmaradt karakókat ismét benépesítették, de most lengyel menekülteket helyeztek el itt. Mikor ezek elmentők, ismét kórház és a Kanizsán
0r. Gábor Ernöné előadása
a MNDSz-ben
"A Magyar Nők Demokratikus Szövetsége ,ma délután 6 órakor nőnapot tart. Előadó dr. Gábor Ernőné, vármegyei főorvos felesébe. A MNDSz'' szeretettel hiv és vár minden nőt, akinek szivQgye a demokrácia.
A MNDSz kedden este nagyon jól sikerült bátyus vacsorát rendezett. Már a kora esti órákban megtelt á Fő-ut 5. sz. alatti helyiség. Qyönyörü bDffé fogadta az érkezőket és mindemci teljesen díjtalanul fogyaszthatta a jobbnál-Jobb falatokat. Nagyszerűen megértették egymást a fehér asztalnál a koalíciós pártok asszonyai és férfiai a párton-kivüliekkel és vidám hangulatban búcsúztatták Karnevál Őfelségét. A nőszövetség többször megf ogja ismételni az iiyen kedves összejövetelt, ami közelebb hozza egymáshoz a demokráciáért dolgozó embereket párt és társadalmi állásra való tekintet nélkül.
A csehszlovák légügyi és vízügyi bizbttság tárgyalásai Budapesten
A Budapesten időző csehszlovák légügyi és vÍ2Ügyi bizottság a ma--gyar műszaki bizottsággal folytatott'' néhánynapos tárgyalásai alatt minden fontos kérdésben megállapodásra jutott. A Duna meder aknamentesítő. munkájának felosztásában megállapodtak, hogy.a''Duna Ara-
állomásozó honvédség élelmezési .központja tett.
• A jeisn
1945. Végetért a háború. A barak .ismét eOiyptabnedott. Ezzel .¿Xídig .ismét a romlás útjára sodródott. A közelben lakók kihasználták''aalkalmat. Az -elhagyott, egykor r.kgyszerűen felszerelt épületekből nőin ma-ratt más, mint a meztolon ía''aki
Ma egy elátkozott város képét mu-íatga a szép tálx>r. Az ópületBic mély csendben szinte megbújnak ci hatalmasra nőtt fák a''att. A.z utakat vastagon lepi 1» az avar. Egy két hónap és fővári a A házakon aj-iók, ablakok nincsenek. A vízvezeték (há''ózatnak so, híre se 1 amva.
Az épületek belül is vigasztalanok. A i>adlók felszedve. A pára-* fáburkolás löszödre. A tartógoren- '' dák kifűrészelve. Csak félve lőhető bouienm otokbo a .házaki a Hiszen annyira mag van legtöbbjük rongál-1 va, hog^ félő, összeomlanak egyszer.
...és a Jgvi? ''
Furcsán hangzik, de ugy látszik, bzt a tábort a háború éltette ós béko tette tönkig.
J>o a íqyő körvonalai már- kibon- . '')takoznalc és valószínűleg megcáfolják ezt a furcsa tételt."Hamarosan megjelennek az elhiigyott telepen a munkások. Megkezdik" a munkát. A használhatatlan épületeket lebontják.
használhatókat némileg átalakit-vik.
Aztán sokgyermekes munkáseshlá-dok költöznek* be ide. Olyanok, akik eddig társbérletben, vagy nyomortanyának ''beillő* helyen voltak eddig kénytelenek meghúzni magukat.
Az épületek, amelyek még nem is olyan róga i -a háborút szolgálták, most a békés fejlődés szojgálatába szegődnek. A hadikórház barátságos munkásotthonokká lép elő é3 tálén versenvre kőinek mée a "MAOET-lakőteleppel ís.
Ilyen kilátásokkal aJfc hisszük, ér--tiemes lesz meghowi az áldozatot a városnak a barakokért.
Háry Sándor
nyos feletti szakaszán a tisztogatási munkálatokat a csehszlovák hatóságok végzik, Aranyostól lefelé a magyar állam tisztítja meg a Dunát az elhelyezett aknáktól. Megállapodtak az élsülyesztett és felrobbantott hajóroncsok kiemelésében és közösen végzik el az árvizmentesitésre vonatkozó munkálatokat <§s a viz-Jelző szolgálatot.
Dr. Agárdi Tibor Zala vármegye főjegyzője
A törvényhatósági bizottság, mint azt megírtuk, ma tartja gyűlését Zalaegerszegen. A megyegyülés második pontjaként szerepel a megyei főjegyző és a megyei árvaszék vezetői állásának betöltése. Ma délelőtt szerzett értesülésünk szerint a megyegyülés egyhangúlag dr. Agárdi Tibort választotta meg főjegyzőnek, _mig dr. Tivolt Elemért, ugyancsak egyhangúlag, a megyei árvaszék vezetőjévé választották.
Általános az a meggyőződés, hogy mindkét állást olyan tisztviselőkkel töltötték be, akik ugy szaktudásukkal, mint emberi kvalitásajkkal arra a legméltóbban rászolgáltak.
A Sunday Express -azt-drja, hogy Attlee miniszterelnök felkérte Bevín külügyminisztert; hogy időlegesen vonuljon vissza a külügyminisztér^m vezetésétől és áiHtsa tapasztalatait a szakszervezeti politika szolgálatába.
LEGUJ&B& TÁVIRATOK
.Esztergomba megérkezett a csehszlovák földreformot végrehajtó bizottság, hogy az esztergomi primási. esztergomi káptalan és az esztergomi papnevelde földjeit kiosszák a cseh-szlovák parasztok között. A birtokok 30447 katasztrális holdat tesznek kí. A régi birtokosok tulajdonában 557
hold marad, a többit parcellázzák. »
Veres Péter honvédelmi miniszter tegnap délelőtt meglátogatta a Kossuth honvéd akadémiát. Beszédet mondott és elismerését fejezte ki az akadémia tanárai előtt az oktatás
ás a kiképzés menetéért.
* -
c '' A Maszovlet (Magyar—S/ovjet Légiforgalmi Társaság) 1947-ben 363196 kilométeren 41609 utast szál''itott. Ei Magyarország 1938 évi
légif irgalmának. 112®/e-a. *
A magyar külkereskedelmi forgalom 1948 januárjában behozatalban • 162 5 millió forint volt, a kivitel ezzel szemben 128*2 millió forintot tett ki.
Varsóban befejezték a n.-agyar-: lengyel kereskedelmj megállapodás tárgyalásait. Az egyezmény szerint Magyarország használhatja a Tengyel kikötőkét.
A vasúti váróteremben izgatott a demokrácia ellen
A pécsi népbiróság kQíünlíinácsa — amely péntekig tárgyal Nagykanizsán dr. Ritimer József elnök-*-lésével több érdekes ügyet tárgyait.
Demokráciaeilenes bürícselokmény ^(iatt a népbiróság e!é került Rácz György balatonmagyaródi földműves. Még 1946 októberében történt vele, hogy a kanizsai vasútállomás várótermében enyhén ittas állapotban felkapaszkodott egy padra és szélesen gesztikulálva szónokolni kezdett. Szónoklata azonban nem nyerte meg a „hallgatóság" tetszését, mert abban a demokráciát, a Magyar Kommunista Pártot, Rákosi Mátyást és a zsidóságot szidalmazta.
R.5cz most azzal védekezett, hogy a kérdéses időpontban annyira be ''volt rúgva, hogy azt sem tudta mit beszélt. A biróság azonban orvosi látlelet alapján megállapította, hogy Rácz ugyan részeg volt, dc nem annyira, hogy beszámíthatatlan lett volna. Ilyen alapon mondotta ki őt a népbiróság dr. Vargha László n^pügyész vádbeszédeután és Ráczot hat .havi börtönre és vagyona 20 százalékának elkobzására Ítélt*. Az Ítélet nem jogerős. "'' -
Az angol bányászok felhívása a magyar bányászokhoz
Nemrégiben az angol bányamunkások szakszervezete levelet intézett a Magyar Bányamunkások Szakszervezetéhez. A magyar szakszervezet válaszolt, erre a levélre. Mast ismét érkezett levél az angol bányamunkások szakszervezetének főtitkárától, amelyben Írja, nagy örömmel tölt el bennünket a magyar elvtársak üdvözlete, s ezért testvéri üdvözletüket küldik a magyar bányászoknak.'' Azt kivánják, hogy harcos^ tágjaik sorába kapcsolódva, a jövőben-egységesen vegyenek részt a magyar bányászok, a nemzetközi bányász-mozgalomban, hogy r bányászok ugy mint eddig, továbbra is a mun-kásosztály előharcosa} legyenek.
FIGYELEM! A Zalának szánt hirdetéseket Deák-tér 10. szám alá kérjük leadni. Telefon 54.
ííUs; tvbr.i&r 13.
ZALA
Budapest jelenti.
Tildy Znifán köztérpasági elnök ''''•=''''->g ^ta a veszpremi püspököt
Tildy Zoltán köztársasági elnök ♦asrdán délbe.i meglátogatta a.7. Ir-••uimasrend kórházába 1 Bánáss Lász ló veszprémi püspököt, okit már két hete gyógykezelnek ott. A köztár-lábáéi elnök hossxabb ideig elbeszél-söelett a bütoggBÍ, akinek állapota változatlanul komoly.
Megtalálták a Pénmrde arany- és pl-:t<nakiivc&ét
A német megszállás uto''pó időjébe. 1 a Magyar ''Pénzverde arany- és «»Züstkészletét is nyugatra vitték. Klóször Veszprémben helyezték el, íuajc! amikor tovább akartaik vinni, dr. Hullán Tibor bánya főtanácsosnak sikerült a kincset megmentenie én, egy |>arasztház kertjébon elásnia. A felszabadulás után azonnal jelentette ezt a felettes hatóságoknak, do * kincset nem sikerült magtalálni. Most ujabb kutatás indult meg, utne''yncli oixlinéii veképj>en megtalálták a Pénzverde 50 kiló aiaijykin-rx-''f és 2 és fél kiló platináját.''
Ma *ce.''Ü! statariáih bíróság eló r; gyilkos aftMony
Az ügyészségen bo fejeztek Sári .TánosiVé kihallgatását, aki szomlvi-ton megeyilkolta Budapesten dr. Gál Oyiilártet. A gyilkos asszonyt a na ál -.iitják rögtön iteló bíróság ele.
mindig ismeretlen a toté-nyertes
A 347 ezer forintos totó-főnyeremény titokzatos tulajdonosa minden várakozással szemben mindezidoig nem jelentkezett még felvenni a neki járó összeujoffc, pontosan 277,ezer forintot. Hétfőn déelőtt egyébként minden igazolás nélkül, a győztes fczeWény felmutatása ellenében felvert: a pénzt a rejtélyes nyeites.
Eiiopták Vértesi vizipólékapitány iakását
Az utóbbi idők legvakmerőbb fce-töróbandáját fogták el. Hutinszky " L-ajos, Korács Lajos és Bodnár Imre récr^ta körözött letörők. Főleg üzleteket fosztottak ki és többszázezer forint értékű árut harácsoltak Lakásokat is fosztogattak és olyan vakínerőek voltak, hogy Vértesi Józsefnek, a vizipólokapitány-nak és a MAO RT úszócsapata vőit edzőjéneF^akásáról az épülőt-hátsó kapujának keresztül a 5 összes bútorokat- elszállították teliorautóva1. A vakmerő betörők statáriális biróság kerülnok.
»
RepUiögépen járt betörni sgy hazaspér
Több feljelentés alapján most fog-ta e! a bud»;esti ronuörftég Balogh Kámlort ós fotonégét. akik már hosz-•zubb idő ótn íx)törésekből óitok. Költúpj) ékszonokix) ¿8 szőn.wgokro fc|«joi«(izáltik magukat én legutóbb ». eay bolyról 200.000 forint órtó-kü ékszert vittek oT. A bptörő há-KMpár IxiismerH hogv nemcsak Bu-dar.esten,. d0 vidéken is elkövettek betuíétíek^t. A lieiyszinie repülögó-pen mentük és zsákmányukat is to-hotóleg repülőgépen szállították a fóv.irosba. 1
Olcsóbb lesz a háztetöópitós
A parasztházak tető • és födátn-anyags^t múltban általában fenyőfa volt. Ebből a faanyagból mintegy 8 köbméter szükséges uj ház fetépité-'' sénez. Mivel ez a famennyiség 11.000 forintba kerül, az építésügyi minisztérium tervei szerint az uj kislakások épitésénél előre gyártott vasbeton-tetőket ^alkalmaznak, amelyeknek 5000 forint az egységára. Tartósság szempontjából az uj szerkezetek -semmiben sem gyengébbek a réginél.
Zala megye elfogadta Somogy verseny felhívását
ílispánj a ■ éites i fcetto Tömpe somo^y-vármegyei alispánt, hogv a munka-versenyt elfo<rad^a, és örömmel vesztnek abban részt, mert tudják, hogy >zzel a magyar nép javát szolgálák és az a legméltóbb megünnep-
A Zala többizben foglalkozott- azzal a tervvel, hogy a hároméves munkaterv keretében egyes megyék között munkaversenyt rendeznek. Az első felhívást Zala vármegye So-mogytól kap ti, aniie nyomban válaszólt. Dávid János Z;iía vímnegye
lése a centenáris évriek.
Vizsgálat indul a siimeei általános iskola igazgatója ellen, aki nem hallotta végre a miniszteri rendeletet
£rdekfiá üggyoí foglalkozott a hétfői megyei közigazgatási bi^pttság. Dr. Gábor Ernő vm. tisztitőorros előadta, hogy ézv évvel ozolútt a sümegi Zsófia óvodát, rohammunkával rcndl''ohozták és idoiglonosen átengedték az akkor létesített általános íBko.''ai internátus,t céljaira. Akkori mogl.oszélésok szarint azlntornátus-nak csak átmenetikig volt szükstfge üz épületié, mórt a tjivok szerint;, annak végleten hoiyio, a Humusetter Vinca áCtiar Jétesitott bütnegi gimnáziumban lott voliui. • llogj-an hogy nem azonban, a dolgok ugy alakultak, hogy a gimnázium igazgatósága nem volt hajtandó erre a colra helyet biztosítani és igy Üz internátus, amely igBn szép orocíméiuiwl működik a megszűnés veszélyének volt kitéve.
Többszöri tárgyalás utián a népjólét'' minisztérium erélyes-közbenjárására5 kimondották, hogy .az épü''etá? vissza kjt adni eredeti rende^e''-é>énekymerl ■ az óvóda ■ szünetéb^ciésc mntt köze''- 50 szegénysorsa óvódás gyermeknek ''nincs helye.
* Az ügy még csak kompi ikálódott azzal, hogy ai óvodához óvónőt is neveztek ki, aki szeptember óta Sümegen van, do nom működhet, mert az óvodában ac internátus >an elhelyezve.
A vaüás- és közoktatásügvi miniszter végre döntött az űgyWi és Blnendelto, hogy a Zsófia óvódát 1948 szeptemlx>r elsőjére ki kell ürí-
Beiratkozás a dolgozók polgári és általánQs iskolájának nyári tanévére
A Vallás- és Közoktatásügyi .Miniszter 045. évben léimtotto a dol-,^ozók iskoláit. Ezokboa az iskolált->an azoknnk a ltonyérlioivsó fölnőtt "órfinknuk ós nókn®k iskolázási Je-íotósógéről gondoskodik ft közokta-^isi kormány, akik — íjohri mo^fo-trló tolu.''tsóggol roiulolkoznok»,-- do iskolai vógzottHÓtfot önhibájukon ki-rüi nom szoi''oíliottok.
A/, uj nyári tanévben a ''taiilus február 16-án kezdődik. Meffnyiük a polgári iskola IV. osztályalja az általános iskola VI. és V. osztályfc.
Az általános iskola V. osztályába felvehető az, aki varamelv hazai nyilvánosjogu népiskola IV. osztá-
teni és az internátusnak.eri.''e az idó-va, másutt kell helyet biztosítani.
Sümegen azonban a? történt, hogy .''az álta''áhos iskola igaagalója, nem Hett, elegei a miniszteri rcndtitÜ''Ticii''„. haney kije-lonteíte ^ hogy saját maya vá''-lu''ja''n felelősségct. de az internátus |továbbra is a jelenlegi helyén marad.
Dr. Gábor hangsúlyozta, hogv belátja miszerint az internátus Ibnn-tartása énpen olyan .közérdek, mint az óvóda'' megnyitás, mé^is Q vizsgálat elrendelését kéri az mko''a igaz-cató ellen, mert bhetotlofinek tartja, hogy egycsak egyszerűen tul teszik magukat a miniszteri rendelotsken és azokat nem hajtják yegre.
Bencsik főispán azonnal macáévá tette az ügyöt, leszögezte, hogy* az internátus megszüntetiso igen nagy erkölcsi kárt jelentene azoknak a népi sorból kikerült ifjaknak, akiknek ezáltal válik lehetővé "az iskoláztatása, mégis
tér-mészéi esen arra az álláspontra Jie''ye:kid,Üty hogy a miniszteri rendeleteket be kell tartani és se akinek nincs {oja ahhoz hogy magára vá'' üjon olyan -féle''ősséget. amivr. egyáblá^án ncirt illetékes> .
Bejelentette, hogy az ügyet tudomásul veszi és haladéktalanul intézkedik annak mielőbbi kivizsgálásáról.
ly''át elvóaezto, 16. életévét a beiratkozás időpontjáig betöltötté, do 45 évesnél ne:n ídósobb, és valamely foglalkozási ágban áJ''andó jollogü kenyórkeroső munkát végoz,
Az általános iskola VI. osztályába felrelietó az, aki a polg. isk. vagy gimnázium I, osztályát vagy az általános iskola V. osztályát oivógozto óh a korhatárnak megtoló!,
A joígái''l iskola IV. osztályábu folvohetó az, aki fc i»lff. isk. 111. osztályát o''vágójito, ás a korhatárnak mogfoiol.
lioíratkcMftlsm Wöiitkezní fc''. Állami Polgári Fiúiskola mint anya iskola — Igazgatójánál (Zrínyi Miklós u. 88.) február 56-ig 0-12 ós d.u. 5—7-ig lehet A tanítás díjtalan.
FIGYELEM I FIGYELEM! I
fi „PANNÓNIA"jelenti: I
Vörös Anci
előadóművészeid vendégszerepel
GoAüi Gyula
és zenekara Szórakoztatja a közönséget
MKP hírek
A MKP kiskantzsai szervezete / hó ]5 én, vasárnap délelőtt 10 órakor az olvasóköri párthelyiségbea pártnapot tárt, melyre meghívja-az összes kiskanizsai elvtársakat, valamint Kiskauizsa népit pártállásra való tekintet nélkül. Vezetéséi?.
Ma este 7 órakor a MKP második körzete Petifi u. 23 szám alatt pártnapot tart. Előadó: Téth Ferenc.
Ujabb rendeleti lakóházak helyreállításáról
A helyreállító bérIS lelakhatja a kapaalj, a lépos6, a lépcsőház, a folyosó ée a Mosókonyha helyreállítási költségeit
A közeli napokban jelenik meg az épités- és közmunkaügyi .miniszter azon rendelete, mely kimondja, hogy a bérlőnek jogában áll helyreállítani a megrongált, .vagy megsemmisült kaput, kapualjat, lépcsőt, lépcsőhá-tttt, folyosót, mosókonyhát ós közös W.C.-t. Ezt a jogát a bérlőnek (vagy a helyreállításra vállalkozó több bérlőnek) az ipsotbon biztosítja a rendelet, ha a/hűiyroállitás. a bérlemény, zavarta''an to^nálatához szükséges, A mosókonyha és a közös W.C. helv-reájlitására, akkor jogosult a bérlő ha TTvon céjra s/oliíáló helvisé^ Ji ^6trernénv/.l:>9n nincs.
A rencibff''it kimond lioo^'' a bórfő a helyne.illitás . köitsógoit boszámit-hatjn lakbórlio és gondoskodik a mn-delot u különböző részlotkérdésok megoldásának ioliotóségeiről is.
Darvas József ópitós- 6« közmunkaügyi miniszternek a na rvjelentőségű uj rendelettől az volt a szándéka, hogy a háborús sórülése-ket szenvedett házak lakói me^fele-- J.őbb laká^viszonvok közé kerüheneko a háztulaidonosok,podig a rendeletben biztosított módon is gondoskodhassanak házaik rendbehozataláról. Ezenkívül a rendetet alánján számoa munkaalkalom teremtődik.
Ugyanez'' a rendelet lehetővé teszi, hogy "1946. augusztus l-e után végzett helyreállítások költségeinek megállapítását a helyreállffcók, amen nyiben a helyreállítás befejezését követő "60 napig a bejelentést elmulasztották'', 1948. ájprilis 30-ig Budapesten. a polgármesternél, vidéken az illetékes "építési hivatalnál (Pécs, Győr, Szeged, Debrecen, Miskolc székhellyel) kérjék, illetve beszámíttassák. r ; • •,
KISFALUDY JÓZSEF
nj. posta forg. Igazgató
Felejtheteklen áldott férjem lelki-•dvéért az -engesztelő szentmise f. hö 14 én 7 óra 15-kor lesz a Fereneesek templomában.
VÁMOSI MOZI
Calitrtrtökiöl-vasárnapig
BUDAPESTIÜL E0YIDÔBSN ,
fl BOSSZÚ LOVAGJA
Fösmeplők! Tyrone Towor, Qene Tttrney
HÍRADÓI . Előadások ktiinap 5 ét ? órakor, vasárnap 3, B, ? ós 9 órakor.
HALLÓI PIOYELEM!
CsonKacsUiöríöRón
nagyszabású
cigánybúit
rendez Baranyai Jenő cigányprímás . ^.és zenekara
Déxst Cafos vendéglőjében
a-Magyar vendéglő Magyar-ut 9. szám alatti összes Helyiségeiben az árvfc-~ • károsultak feiSegéiyezésére. - Nagybőgő-temetés l Kltünö Italok,és ételok ! Szive« pártfogáat kér a Readezőség.
2AI.A
HIREK
Napirend:
Február 13, péntek. Róm. kat.'' Rtccl sz. Katalin. Prot. Ella. Újgörög Martin.
f Nap kel 6 óra 55 perckor, nyugszik 17 óra 03 perckor - fl Hold kel 8 óra 57 perckor, nyugszik 21 óra 33 perckor.
1937. Lispe mellett feltör a földgóz és az olaj. ; v
1944. Leningrád fclszabsdul.
1945. Budapest teljes felszabadulása.
— A Szfibsiircüvelődós hírei
A centenáris előadássorozat kö vetkező előadását Notl József gimn. tanár t:rlja vasárnap d.u. 6 órakor, »Nemzeti újjáéledésünk képzőmővé-szetünk tükrében" címmel. A 100 év előtti magyarság képzőművészeti törekvéseit és eredményeit ismerjük majd meg ebbői az előadásból, amelyen a nagy remekműveket vetített-képekről mutatja be NolJ József, az előadói munkaközösség tagja. Az előadás színhelye a Városi Zeneiskola. Belépődíj nincs.
— Öngyilkosság
Mur3rátka melletti Ali^vAr majorban tegnap délután Ittas állapotban László Jó/sef éves földműves meilbe r.zurta magát. A mentek a kanizsai l.özkóihú/.üa szállították. László tatét szerelmi bánatában követte el. A rcrd^raég nz ügyben megindította n vIzRüálatot.
— Anyakönyvi hirek
Anyakönyvi hitek 1048 fbbrufcr
l tot 0-ig.
A mult héten született:
Németh Zsigmond 63 Ph''mdcr Ilonának leánya, Lőrinc* Ferenc éa Vajda Katalinrak leánya, <1 áráéi Vince és Pusztai Máriának leánya, Tóth József és Jabories''< Hónának íia. Bazsó István és Bolin Annának fia, Krausz József és Günsberger Ilonának fia, Kis József és Polai Máriának fia, Mándó József ós Köcs Honának fia, Vincze Ferenc és Hűbér Margitnak fia, Sági Gyula éa Gyergyói l-''telkának fia, Matus István és Loviek Máriáríak fia, Bodó Gergely és Zakó Juliannának fia, Ágoston József és Kóta Eszternek fia." • • ''
Házasságot kötöíí:
Dalosi János kereskedelmi alkalmazott ós Dolmányos Anna, Szalai József alkalmi munkás és Borsfai Ilona, Feuerbach József szabósegéd és Dávid Erzsébet, Dolmányos Vendel MÁV pályamunkás és Varga iírzsébet, László József ny. :MaV alkalmazott és Laki Katalin, Kiss László Maort gépkocsivezető és Lipiin Juliánná. Peszleg'''' Gergely lendőr és Gál Ilona Mária, Kovács Márton földműves és Horváth Mária, Vid István földműves és Fehér Erzsébet, Majos György MÁV pálya-munkás ós Öudlin Mária, Godina .Józaof földmüvos és Vébor Katalin, luas Józw>t földmüvos ód p/.okoi Juliánná, Szerdahelyi Győző György Matoouz fuvarozó ós Tantoa lioiui Katalin, Turi Géza Maort tolofon-kozeiő 6« Novai Anna iflmilia, Szilágyi Sándor postaaltlBzt ''éü Poti Anna, üevald István Maort góp-"koceivozotő ób Kámán Rozália, Nagy Dezaá MÁV munkás fa Tiszai Katalin, Sziva Ferenc cipóezmofltor ós Dóezi Mária.
Meghaltak:
üzv. Samu Jánosné .Gödnek Anna 72 éves, Járási Erika Mária 2 napo3, Molnár György -4 hónapos, Kánnár István földműves 18 éves, Csöndör Antal földműves 46 éves, özv. Ka-diea Andráenó Fiorl Terézia 76 éves, Vincze János 1 napos, özr. Molnár AndTáenó Jónás Mária 71 évee.
öwpekclós gyógyszertár
Febr. 12-éa: „Igauág" gyógporotfr PC-ttt 12.
Sportrovat
Ml újság a vasárnapi HelyiVahgadó körül?
Alitr zajlott in a MAORT-pálcán a helvi'' rangadó elaő mérkőzésé, máris'' élénk érdeklődéssel fordul a sportközönség a Vasut-pályáti megrendezésre kerülő második és egyben döntő (Összecsapásra. Sokan borúlátóan itó''ik meg a helyzetet, mások ▼iBzont nom igy gondolkoznak:
— Másképf)én játszik majd a T«s-ul a MAO ÍJ T cüen, mint mult vasárnap, bár alckor sem voltmik gyen-gébbek. Néznék meg a csatársorunkat, hogyan fog megtáltosodni hazai környezetben. ''Horváth és Placskó felreszik majd a gollöv& cinjüket, akkor majd zörögni fog g MAORT hálója. .
A vasutasok a vasárnapi mérkőzésről ezeket mondják:
— Mi voltunk a balszerencsések. Pia Kocsisnak a fejese bemegy és Placskóék sem hibáznak tiszta helyzetiben, akkor győzhettünk volna. ''
Aggodalmat c**k Németh Tóni sérülése okoz. A nagyszerű közép2 hátvéd orrcsonttöróst szoiiTodett. Kedden megvizsgálta az orvos:
— Némethnok Kováccsal történt összefejelés** következtéiben törött ol az orrcsontja. Egy-két napot pi-honn:B lcoll »Némethnek, de vasárnapra érzésem szerint játék icépes állapotban lesz.
Németh sérülése miatt természetesen felvetődött az a kérdés is. h3 nem iá tsz hat vasári;»;* a kitűnő középhátvéd. ki helyettesíti a népszerű játékost.
Biztos vagyok abban, hogy Németh játszhat — mondja Czizmarik Imre — ha mégse vállalná Németh a játékot, akkor valószínűleg &jy Pé-ler vagy Semsi helyettesíti."
A mérkőzést vasárnap szintén NB. l-es biró. vezeti a budapesti Pozsonyi szomélyéLan.
PiilanainvHag legjobb formában lévő versenyzőinHei ¿Httjufe sáriiéba á Z. barétoág eilsn
— mondja Horváth Géis edxő
léptettünk szorítóba, Vasárr^p már helyet kap u et-iiputban Pogány is, akit eddig még komoly mérkőzéwn nom Moro|x)ltx)tünk. IMllanntnyi''ag a legjobb formában lévő versenyző íu kot állítjuk kzoí''íi-ma u ''/,. I''«,. rátság ollon óh romélom nem f<^ok ^vfllük szégyout vallani, • *
A párosítás egyébként a következő !osz: Daránfti--PoUinoriCM,
• WUwits—Pöruo, Winimer •^Zlaroez-ky, Pogány-»-I''ogács, Gáti—Nemes, Szekszárd i --Ball és Horváth— Komáromi.
— Minden súlycsoportban közét
• egyforma tudásu boxoló mérkőzik meg egymással tehát a közönség minden mérkőzésen remek bunyót láthat.
A mérkőzést délelőtt 10 órakor kezdik az'' Iparoskör nagytermében.

Nagy szorgalommal készülődnek az N VfE. lx>xolói a vasárnapi meghívásos vorsonyp. Logutóbl^a tartalékos csapatával orvenyzoti az NV-Tli /-al; o-iowzogon é.i a'':kor ugyan «vőzött 0:7 aranyban, <U) vorsi>ny-zoi (IvVtoüi ohuIc Szekszárdi tudott n''ó/.olmot aratni. A vaHiirnapi mór-, cozósról Horváth G^za a kövotkoző-<ot mondja: Komoly ö8szoí!8U|)ánra ősz kilátás a Z. Barátság vorrfony-zői ol''en. ¡V/ekszárdi még a mi szi-noinkVon vorsm^oz ód a/, ö küzdőimé Balival Ígérkezik a nap legnagyobb (Vsszecsapásának.
— Bükit egyealőiy még nem versenyez tétjük, mert nom akarjuk, hogy a sérülés isnV;t kiuiuljon — folytatja Horváth Géza edző a te-szélgotést — helyette azonban nagyon tehetséges "fiatal .rorsenyzóket
Keszthelyen játszik yasárnap az NTE
Harangozó Lajos az &TE ügyvezető elnöke újságolja:
— Most beszéltem, telefonon a keszthelyi Barátság -vezetőivel és sikerült''vei ük meg*ál!a]x>dnom ahlan, hogy az NTE vasár;.a]) délután a Barátság együttesével játszik barátságos ''mérkőzést. Komplett csapatia! vasárnap délben aitébuszon megyünk majd Keszthelyre. A csatársorban játszani íog Molnár és Németh is. Remélem győzelemmel térünk haza.

A Maróczi Sakkör rendezésében kerül sorra Nagykanizsa 1948. évi bajnoksága I. forduló:
Do-noos Siw.''c < r V-mií-.—Woi*zf<?lcJ. Bróuyai dr. Pintér D.^ L ptiK/i—• Ni''bli » Pliiiér S o dor—Ö»ífin V <a 1-öihm Andor * " Síionod.c-B vhm Józsd
Viflar p d hiiCM 9 óidkor lt;«?. z. Ip^M8i<ör SAKKtt-rriicbiín a Maróc^t— MKP visöíava^ó.
Pénte''«, február 13.
Budnpest I. 6.30 Falurádió. 7.00 Hirek. 7 25 Reggeli zene. 8 C0 A Vándorsportszövetség műsora. 8.15 Délelőtti rauzsik3. 13.00 rlirek., 12.00 Harangszó, hirek. 12.15 Raveí: F dur vonósnégyes. 13.15 A Balázs sza''onegyültes műsora. 14.00 Hi^ek. 14.10 Gordonka és zo goraszámok. 18.00 Rádió-iskoia. 16.c0 ^al ós Tivadar szerzeményeiből lTüO Hirek. 17.10 Szakszervezeti tanácsadó és hirek. 17.25 Hadifogoly- hiradó és Vöröskereszt közlemények 17.45 Sportközlemcnyek. 18.00 A Győri Textilművek Törekvés énekkara énekel. 18.30 Centenáris naptár. 19.0!» Takács Gitta és Kazal László énekel, 19.45 Fajuhiradó. 20.00 Hirek. sporthírek. 20.30 A Rádiózenekar játszik. 22.00 Hi-ck. 22.25 Magyar nóták. 22.45 Külügyi negyedóra. 23.00 Korunk zenéje. 24.00 Hírek.
Budapest II. 17.00 Táncicne. 18,00 Hlu:k. .18.05 Az Ifjúság hangja. 18 30 Opcrarészle-tek. 19.iiü Pcrscnként százhusznt kérdez, Aszlányl Kdroly novelláját rádóra nlknhimta Molnár Ki*r> ly. 20 00 Szalonzene. 20.30 A Rádió Szflbcífcavctcme, 21,00 Hlrok. 21.15 Az Idő ho;;y eljár, Részlet n Rádió szllvoaz-letl itiflíor/iból.
<wnp
> vmn
F/f?yefem l Záfának sr.áni hirdetéseket Deík tér 10. sz. ü/á kérjük leadni. %e/bn 54.
.1 l ........ i ur ír i i ii mi- m ■!>
MtUáiai HMMMBB
m*

(SI. és III. o&r.wsyu) •'' -
NaqyUanisssúról ''Budapest B. pu.-ra
(Gyékényesen ái) ^
vaiíOaiólc és elöfegyexíei&etöh: ax
IBUSz MjV Hiv. MenetiegvSrodáisan
Népíaltarélkp''énsztúr K. I.-nál
. zxgy kaatxsán. Csengery-uí 4. .Telefon: 126.
W4H, teUiiAr 111
A K0K3ZJcözieméiiyel
A textilszakofiztályt órdokli: Az Anyag- és Arhivatal toljos gélxjn visszafizeti a ittktttrvált«ágra befizetott ösaz^.)gekot f. évi ápvilía 1*. ig. Akik eddig az - időpontig nstu kapnák viasza, kérvétm-ol Jordulj^ inak a fenti hivatal lextilosztátyához.
Azok a kartái-sak, akik az A''nyag-hivatal korábbi íendeleto folvtun Köz{X)ntünkhöz benyújtotta, iratait, azt rövid időn belül vissza fogják kapni.
Tudnivaló/: az ni tc^ürenddciAé kapcsolati au: Ne''ai kell levágni a fogyasztói szelvényről a fogyasztói, könyvben foitiuitetett számot, csak tintával, vagy tinlairónnal Ikí kell irni az utalvány ezen céh a megfo-lölt helvéie. A fogyasztói utalvány jelrovafcát nem k^il kitölteni. — A textiírendelettel kapcsolato.au értesítjük a. karlártakat, hogy konfekcionált cikknek tekintendő mindén azon áru, amely után termelői forgalmiadét kell íeróni. Ezek-az áruk énak utalvány nélkül hozl métk forgalomba, Able az esetben, ha a I:eie4::dő mértík után készit fámut-áruból'' ruházati oikkokBt» ugy a t.«í-líasznáft m.ennyiségroí utalvanvt lco!í ftulfiitani, TTem koiilekcionált ''áruk közé tartöziiák akár szabályosan, akár nom s/ijtbiilyo. a i szőtt o^y!-r.osvoualu folváguxs.il kis^alwtt tw. OfCyH^eVüon bos;.o^r>tt ágv,^ asztaltnv-■ ritő, HH/.tulknndő, törüMwzu, fuj leendő Htb. Az ilyen oikkok kluzolgálá-«áitál utalványt koll kiállítani 6* */ oladáHt !i vásárlási könvvla Im k^ll írni. A rollnízott. Hzélü üsobkónd'') ús ágygarnitúrák konfokpionált nik-ltok (ú.m. paplanloipdő, kiíjniruáki. Vannak.olya í cikkek, ainolyok a vonatkozó rondoLctbon som mint ti-pnsáruk, íom mint közérdekű'' áruk íiiiu''fcenck felsorolva (köppírbarhond, habiflanellj raasu stb.Vezoícet, mint szabadárut kell forgalomba hozni őm a 20 százalék felazámilaidó. Te.ig simán sző^ szé''o.-.sé-rro való tekintet nélkül típus pamutszövetnek, mig tarkánszőve k.izerdekü pamutúrunak tekintendő.
Az Eligazító Iroda ujabb felhívása szerint a kereskedő a fo^rya^ií-tó utalvánjTa. tartozik a fogyasztó vásárlási igazolványa nyomásaink színét kezdőbetűkkel feltüntetni (pl, piros: pi, zöld: zö.) ~
Saját érdekeien vigyázzon minden kartárs a kiszolgálások? a, mert ¡csak a pontoíft i Iceielt utalványokra '' fog árut, illetve a Kamarától fogyasztói árujegyet kiymi.
»
•• Elmaradt vá''&sztniányi ülésünket f. hó 16-án, hétfőn délután 6 órakor tartjuk meg, kérjük a választmányi tagok megjelenését.
-V . ^
APBÖHSRDETÉSSK
A Nagykanizsa! „Dolgozó" Vadásztársasága Nagykanizsával határos vadászterületére azonnali-belépésre vadőrt keres. Ajánlatokat lizciési Igény niCRjelölésévcl levélben « társaság elmére, Vár-ut 8. szám alá kérünk. _ ___________ffi-
Üyermok szoptatást váM^lok. Cim «-kiadóban. ,
1 szobás konyhás oloióbórü lakásomat elcserélném a város belterületén 2 szobáira. Bővebbet n kiadóhivatalban.
Zrínyi Miklós-utca 32. szám alntl ház szabadkézből eladó. Cim n kiadóhivatalban.
n hiim «in — n ■■■ ............. i »mii — mm —w - »«-
Keresem Salamon Alajos zászlóst, aii Nagykanizsáról, útban Szarvasiak felé, 1945, iprl isában Irt utoljára. Kérem, akinél lakott, értesítse aggódó feleségét Szabadszálláson,
--- —-----—1—--
Sikátoc-ut l. számú ház oladó. Érdeklődni ugyanott. .
ZALA demokrafiku» politikai napilap Szerkeszti; Bencze Jen« főMerke«tó
Szerkesztőség és We<S<Mi!vclal; Deák Ferenc-téf 10-
¿íaája e ftó^etl Blz^ság, Na^an''.üáa Swfew^ért és kiadíiwrf falai Bot»?.! IMW
Telefon« 64. Nyomatott a „Közgazdasági R. T. kantzsa" nyomdájában, Nagy kan izséfr-Nyomdáért felel: Zaiay Károly.
03a évfolyam 37. szóm.
Nagykanizsa 1948. fobruár 14. szombat
Ara 50 fillér
Várható időjárás: Mérsékelt szél, változó felhőzet, több helyen eső, záporeső, havazás, köd. Gyenge éjszakai fagy, inkább esak keleten. A nappali hőmérséklet alig változik.

Dr, lubász Miklós kegyesreadi tanár elöaíása a tawiüsisfa Pártban ,
A ráros társadalmának komoly j kulturális megmozdulását jelenti & • Kommunista Párt nagykanizsai szer oiótvk az az elhatározása, ''hogy havonta ogy alkalommal {wtnapjába : o ktatja szabadművelődési előadói» tartóját. Ezzel kívánja szolgálni tagjainak ós pártonkívüli ér-fcekiőí''ő tómogokn^k művelődési kész régét-. A párt titkára kéréssel for-.fxiit a Szabadművelődési Hivatal ve-setújéliez, hogy a pártnak ezt a törekvését a szábadmmölődési munkaközösség előadói utján és a mü-rs.ődósi program összeállításának irányitásaval támogassa.
Az együttműködés első* megnyilvánulása vo t a szerda esti tároada-''amtudományi előadás, amelyen a rc/efcóség felkérésére dr; juhász Miklós gimn. tanár megismételte) d azabadmüvolókóa centenáris elő-*lá4t >T áraadalmunk J 848-ban«1 •imiuol. A Szabadművelődési Hiw-vrí/Otújo és a párt megbízottai mfl<áilaj.-odUk abbanj hogy a szabadságharc omlékévéie való tekintette- a köuülkoző előadások is .1848 jegyéi e.i tartatnak, irodaim.),* történelmi és gazdaság-pol ilikai témakörbe:). /
A Kommunista, Párt alsó szabad-müx^elődési előadását i;r. Inotay ''Hona íoiügyelő h. nyitotta meg. Méltatta oiuiok a kulturális eseménynek .^ontőiópéi. Társadalomszervező« «.unkájának komoly oiédményét látja abi>an, hogy a pártok felismerték » szabadmüvoiódés szükségességétéi megtalálták az utat az iskolánkivüli Aeínőttoktaíás hivatalos'', szervo felé. Köszönetet mondott előadó munkatársainak, elsősorban dr. Juhász Mik* ;ósnak azért az áldozatkészségért ¿«3 baráti megértéséit; amivel nehéz munkájában támogatják s a társadalomnak, amely pártállásra és felo-ka/efci különbségre raló tekintet nélkül örömmel fogadja,, sőt várja a •zel''emi. vezetést a hivatottaííc reszé-eéi; .%
Dr. Inotav Ilona felszólalása után dr. Juhász Miklós kegyesrendi ta- . aár tartotta meg előadását »Társadalmunk 1848-ban« cim alatt.
— Fényéé Elek statisztikai adatai szerint — mondotta — Magyar? ©mzág 12 miliió 800 ezer lakosából í> 14 ezar a nemes, 575/eteer á városi lakos, a többi jobbágy. A jobbágyság a maga jogi, gazdasági, kulturális •¡«aettségébon nem válhatott a történelmi fejlődés hordozójává, ön-maga nem változtathatta w az •mterméltóságnak meg nom .telelő ■eiyzetót. Külföldön is az u. n. harmadik rend«, a szellemileg ós anyagilag független városi polgárig vo|t a liberális fejlődés hordo-wya. Nálunk azonban ilyen osztály, nyugati értelomban vett harmadik <e!id nem vo''t. Az oíőjogos köznemesi osztály Bgy vékony rétege volt csak abban a helyzetben, hogy történelmi hivatásának mBgf elölhessen. A. köznemesség legnagyobb része ugyanis''mint »bocskoros nomea«élot-iz in vonalában és műveltségében nem haladta tul a telkes j>bbágy szintiéi A megyei ós országos uoütika döntő ténj-ezője a »bon:.* possossio-nsti« nemesség volt. Bár a Széchenyitől ostorozott nemzeti bűnök — öncsalás, szalmatüz, köz-^östség, irigység, pártviszály —- Jóslta ztább tenyészetéteis ók mutatják, B^gis a liberális tanok átvételére, l0r^ztéséiB. ók voltak csak alkvJ-
masak és hivatásuknak meg b felöltek. " . , .
A liberalizmus filozófiai a apja a nacionalizmus^ amelyik az embert megjellegző ész alapján hirdeti az egyenlőséget ós a Eoussoau-i tanítás az" emberi természet eredeti ióságá-'' ról. A francia forradalom vérontá-sán, terrorján, míajd a n^poleorii Jik tatura absolutizmusán, az eimfjs^i neakek) romantizmusán és konzervativizmusán, a ^zeniszövetségrond-örállamán keiesztül fej''ődik ójáig,
bogy a törvényes szabadság .én ékszerű jog.pevé''bon forradalom nélkül akarja meghódítani a világot. Saj-v.O''i nálunk ezek a liberális eszmék lk neoneti bűnök- prizmáján megtörve jelentek meg es olyan területek-ie terolték.a reform ügyét, amelytől Széchenyi és Deák féltve óvták'': a nemzetiségi kérdés és^a közjogi op-[>ozicíó területére. Kossuth zseniális szónoki tehetségű csak elősegített© a izenvedélyek kirobbanását. Viszont az is igaz'', hogy nélkrü,le a.48-as törvényhozás pozitiv tettei is elmaradtak volna. .
Dr. Juhász Miklós előadását élénk érdeklődéssel fogadta ''B hatalmas
termet, megtöltő közönség. Soraiban a párttagokat számban felülmúlta a kívülálló érdeklődők száma. Ez bizonyítéka annak, hogy a. művelődé» mindenkié a''.hogy a nitiveltség utáni vágy "a közösségi "é íeíie-rneveíés i^yik jefentős eszköze kell, hogy legyen. De bizonyítja azt is, ho^y a kulturú kapui mindig nyitva állnak a Magyar Kommunista Pártnál, amely párt'' célul tűzte ki, hogy bevilágítson oda, ahol még ma is van sötétség, hogy. mindazok, akik eddig-vakon tapogatóztak és verejtékezve szenvedtek— látva lássanak és emberi életet élhessenek.
Az újjáépült Gan?»gyár munkásai kapták elsfinek
21 MKP uj fsgkönyvelt
A szabadság egy és oszthatatlan -
Egy évvel ezeiölt felgyújtották a Gsnz höjégyár központi műhelyét. Azóta az lihamvasztott műhely helyén beiotthél és üvegből hatalmas csarnokot emeltek.
Itt osztotta ki Rákosi-Melyé? tegnap a Magyar Kommunista Párt uj tagkönyvelnek első példányait. A mi pártunkat a mapyat nep milliói tulajdonképpen eekk a felszabadulás hároméves munkájából • ismeri, pedig már 30 esztendeje harcol partunk a iragyar dolgozók érdekeiért es viszi előre tűrhetetlenül azt a lobogót, amoly mindig a munka megalkuvast notst tilrö zasziaja volt ée marad.
A fdzzabsduiás után a pácunk csak nzt Vváma, bogy fel kell venni minden olyan becsületes
embert, akiről tudjuk, hogy rendes dobozó munkás. v
Ma azt követeljük tagjainktól, hoijy legyenek jézan, áldozatkész, politikailag öntudatos munkások, magánéletük legyen mintaszerű és érjemk m«B az ívfongaísrtósukrói, hociy tudatiban vannBk, h»gy °?t a háború áltci romfia-dontölt országot elsősorban a kommunhtaknek leli helyreállítani.
A magyar nép zöme hozzászokott, hogy a kommunistában elsősorban Jó, derék, szorgalmas
munkáit jászon, aki nemcsak szigorú és fegyelmezett munkájában és egyéni Hetében, de meg• van benne a megértés, az emberI melegség, megérti a munkások bajalt.
A: országot hárem év alatt taipraállltották és mindenütt, ahol példát kellett mutatni, elsősorban voltak ott a kommunisták tudásukkai és megbízhatóságukkal. £»rő Ernőt amikor megb''Zták a vasút rendbshozásávai, azt mondtök, hegy ¿zcnkivlil, hogy utazott rajra, nem sekat ért házzá. v_ •
Ma elmondhattuk, hogy nincs az a szakavatott gépészmérnök, skl olyan tanácsot tudna neki adni,
amlrői neki nincs tudomása.
A szakmai tudás mslíett fontos, hogy a kommunista most már a szociális elméleteket is elsajátítsa és általános műveltséggel rendelkezzen. Megkívánjuk a Kommunista Párt tagjaitól, hogy megértsék mindazt ami bel-és külföldön történik, v -
hogy a szabadság egy és oszthatailtn és hogy a görög és kinai dolgozó a ml szabadságunkért
is küzd.
Meg kell érteni, hogy annak a magyar kulturának vagyunk továbbépítői, melynek mérföldköveit olyan óriások Jeizilf, mint Rákóczi, Kossuth, Pefíifi, Ady nevei. Legyünk büszkak arra, hogy a mi táborunkban vannak a magyar nép tegaidozalor.abb, Jegöntudatoeabb és a magyar demokrácia tsghösiesefcb harcosai, akik meggyorsítják az utat, amely a magyar nép felvirágoztatásához, a magyar demokrácia megszilárdításához vezet. Ezután került a sor á tagkönyvek szétosztására. Az üzem 20 legjobb munkásának, technikusának és tisztviselőjének Rákosi Mátyás sze-meiyesen nyújtotta ót a tagsági kőnyvecsket. A regi tagsági könyvek tulajdonosai közöl öten nem kapták még az uj tagsági könyvet. Ketten erkölcstelen életmódjuk, ketten demagóg magatartásuk és egy pértsiienes viselkedése miatt nem kapita meg az uj tagsági könyvet.
1téli 12 óraúór felenii Budapest
Csehszlovákia- ós Magyarország
elindult az együttmüködéo utján
A prágai sajtó hosszabb cikk. ben emlékeik mieg a ¡miagyar ke^ reskedelmi küldöttség Csehszlovákiába •érkezéséről. A''Pravo LU. du e?^el kapcsolatban hangsúlyozón. hogy a kereskedelmücanj csolatok kiniélyitósével Cseliszlof vákia és Magyarország elindult!, a békés együttműködés utján. A kereskedelmi kapcsolatok kirné-lyitése a két szomszéd állam'' kö-'' i-ött döntő jelentőségű leheti egész középeurópa politikai, és; gazdasági problémáinak sikere? megoldására,'' annál is inkább/-mert Csehszlovákia és Magyai*-'' ország7 utolsó politikai ellentéteik megszüntetésére törekszeL
nek. Az uj megkötendő egyest mény a két szomszéd állani) közölt 50 millió dollár értékű áru-: cserét tesz''lehetővé, Hasonló'' megállapodás jött létre egyideí. ben Bukarestben a magyar és román kereskedelmi'' küldöttség közölt.
Dléssyőr példát mutat
A diósgyőri vasgyár kommunista és szocialista dolgozói kö-; Zős gyűlésen elhatározták, hogy, •a jövől)en közös vezetőségi üleJ seket-,'' pártnapokat, aktivákat és; pártüléseket tartanak. Kimondták, hogy szükségesnek tartják a1, munkásosztály ellenségeinek el. távolítását, és komoly harcot je- _ ientettek be a munkásosztályi egys^einek ellenségei ellen. A[
közös gyűlés felvette a harcot) a Szociáldemokrata Párt jobboldala ellen és sürgette, hogy a( Szociáldemokrata Pártban szükséges tisztogatási; a közös egység jegyében kezdjék el. _
rEGÍU^ii^TÁVIRATOK
Faruk egyiptomi király ''táviratban mondott köszönetet Tildy Zoltán köztársasági elnöknek a születésnapjára küldött üdvözletért, v
V
A demokratikus ifjúsági világszövetség főtitkára Rómában az MTI utján, üdvözletét küldte a magyar ifjúságnak. Kilátásba helyezta, hogy a világszövetség ..a'' nyár folyamári nemzetközi ifjúsági tábort rendez Magyarországon.
Magyar tiszti küldöttség látogatott Romániába. A román honvédelmi miniszter kihallgatáson fogadta a magyar -tiszteket.
ZALA ''
1P4S. tet>rn¿r Í L
Minisztertanács
A kormány tagjai Dinnyés mi-'' niszlerelnök elnökletévé csütör-tökön délben minisztertanácsot, tartottak. Hozzájárult Zentai Vili mos honvédelmi államiliikár fáimon léséhez. helyette Kis Rórán-dol nevezte ki: Ugyancsak elfő-'' aadta Kuthv László ezredesnek katonai szakértő minőségben honvédelmi minisztériumiba politikai államtitkárrá való kinevezését. Hozzá járult Baján Ar-, thur-lisszaboni liszieletbcli konzul felmentéséhez. Kinevezte a[ Minisztertanács az Országos Munkabcrmegállapitó BizoUság vezetőségét. Elnöke Szakasi''sAn! tat államtitkár lett. Elrendelte a: Magyar Posztógyár rt. államiké-, zelésbe vételét. Külkereskedelmi! kirendeltség felálliiíTsát határoz--. ta el Szófiában. Engedélyezte ai minisztertanács Szegeden ez éV július 31 és augusztus ItVe között tervezett délkeleteurópaivá-. sár megtartását.
A Gazdasági Főtanács fontos döntései
A eukorfejadasot dupl&jára omslik.
ManszGnik minden szénkorlátozás
í
A Gazdasági Főtanács csütör.^ löki ülésén több fontos határo-í zatol hozott.*Yas Zoltán közölte/ hogy a széntermelés most mái; olyan méretű, hogy .most már, jelentős készletekkel . rendelkezünk és ez lehetővé teszi bizo-. nyos kötöttségek feloldását. Igy-az áramkorlátozást teljesen meg-S/ünLelik. A neon fények használatával és a kirakatok kivilá-gitásával nem szükséges ezentúl takarékoskodni. A cukor fejadagot majdnem1 a duplájára "emelik fel és kockacukrot is-megfej lelő mennyiségben hoznak forgalomba. Az árvizkárak megtérítésére. vetőmagvakra és házak építésére az eddigi 8 millió fo-í rint helyett 13 millió forintot állapított meg. A Timót utcai ta-í noncváros megépítésére 4 millió forintot indítványoztak el. A! burgonyatermelés javítása éjrde-kél>enj)5() vaggon külföldi burgonyát hoznak ,be. Elhatározták^ itipus traktorok gyártását, állal: mi aknamélyilő vállalat létesítését és az idegen forgalmi szer-í veket és fürdő, igazgatásokat egysége0» iránytlá; a tó fo-ják venni.
Történelmi áttekintést adott a Szovjetunió á Vörföhadsereg 30 éves évfordulóján
A Szovjetunió hadseregének^ 30 éves évfordulója alkalmából a moszkvai rádió történelmi áttekintést ftdolt a Szovjet hadse-T reg megalakulásairól, sikereiről* dicsőséges harcairól. A nép cgyj államban sem segíti oly szeretettel a h ad sereget, mi nt a Szov-( jetunióban. Ennek az oka, hogy a szovjet hadsereg nem a burJ z&oáziát szolgálja, hanem a mun kasokat és a parasztságot. A( szovjet hadsereg erejének fő forrása, hogy a Szovjetunió valamennyi népének hadserege. Aí Szovjetunió hadseregében .ny.o-'' ma sincs; a háborús uszításnak, és a Szovjet honvédelmi tárcái költségvetése ez évben 2 és féli millió rubellel kevesebbet telt kü a tavalyinál. Ezzel -szemben az'' Egyesült Államok költségvetésében a honvédelmi kiadásod 17 százalékot telték ki és Trumait elnök januárban a hadikiadások további emelését követelte
A budapesti GR ujabb bravúrja: t. y
Óriás méretű zsirpanamát lepleztek le Kaposvárott
25 000 lei 16 zsirt vontak el a kaposvári dolgozóktól
(Kaposvári tudósítónktól.) " A budapesti GR repülőbizottságának legutóbbi zalaegerszegi bravúros nyomozása után —-amelyről a Zala ,is bőségesen beJv számolt - kaposvári tudósítónk^ utján ujabb panama leleplezéséről értesülünk. A repüíőbizotL ság ugyanis megjelent Kaposvárod is* ahol nagyarányú visszaélésnek jöttek nyomára az ottani Húsüzemnél:
A vizsgálat soráu eljárási in-'' djtoltak Kapotsfi László városi javadalmi hivatali vezető ellen» akinek hanyagságán múlott hogy mintegy 25.000 kg. zsir néni folyt be a közellátás céljaira. Az ó jóvoltából követellek a; .húsiparotoktól mindössze csakl 6 kiló zsirt egy-egv levágott ser-, lés utáii. '' t
A kaposvári llusüzciir bevásárlója. Szlovák Ferenc Budá-pestro törenő szalqmiszállitás űrügye alatt 830 sertést vágott) le és ebből csupán 70 darab után
Határon innen,
- határon tul
Néhány nappal ezelőtt lázas izgalomban voltak Szegeden ai vármegyeházán. Verés Péterlion! védelmi minisztert váríák. A'' nagy izgalomban egyszerre csakl egy katonatiszt jelent még a főispán előszobájában. Két beke-cses bácsi kisérte. A katonatiszt tisztességludóan megkérdezte a titkárnőtől: •
—- Bemehetünk kérem a főispán úrhoz ?
Mire á titkárnő már egyáltalán nem tisztességludóan vála-l szolt: ...
'''' — Nem mehetnek kérem! - A; főispán ur Verés Pétert várja.
Erre előlépett az egyik beke-c.ses, bajuszos bácsi és igy szólt:
— Hát éppenséggel -én vónék} azl '' -•
Ralph D. Brunside .jómódú palm-beachi vállalkozó'' t''elesége társaságában felkereste az egyik ismert ügyvédet. Végrendeleteti készített. Az ügyvéd »szeretett feleségemre hagyom! minden vagyonom« szöveget irt. Ez nemf nyerte meg a végrendelkező teL( szését és kijavíttatta > imádott ra. Amikor Brunside már távozóban volt, hirtelen élesrefen^ kést rántott elő és egyetlen vá_l gással lefejezte feleségét. Ezután( elmetszette fia és az ügyvéd nyakát, majd az ablakon át az ulcá-^ ra ugrott és szörnyet halt. "
A belügyminiszter által ujab-^ . ban feloszlatott egyesületek kö-; zött olvassuk: a Himesházai Temetkezési Egyesületet, & Bél. iparosok Országos Egyesületét, az Országos Magyar Gyorsíró Egyesületet Budapest Fürdőváros Egyesületet, valamint a zuglói Horthy Miklós Kertváros Egyesületet. -
r}. " • - »"
Az amerikai versenyzők sza^ Ión kocával érkeztek a st. moritfcjj olimpiászra. A szalonkocsi tartozékai egy;, étkezőkocsi, egy fényűzőén berendezett szalon, éa egy filmkocsi vetítőgéppel és mozivászonnal felszerelve. A szaJ kmkocsi egykor Hehnann *Gö-{
szolgáltatta be a kötelező zsir-; mennyiséget. A többinél a főispáni hivatalra hivatkozott esi azl akadta elhitetni repülőbizottsággál, hogy az mcntesitctle'' a zsirdézsma beszolgáltatása alól. Szlovák ezzel a manipulációval kb. 10—12 ezer kiló zsirt; vont el. a beszolgáltatás elől. .
Ebben áz üzlctb<jp segiíségéivi volt Mészáros^ Károly vágóhídi állatorvos, aki egyébkent a mészárosok »kény szery á g-vsai n ú 1 í ,is a feketézőknek nyújtott segédkezet. De segitetteú Szlováknál: Graumajon Viktor és László Pál, a Húsüzem társtulajdonosai is. akikhez csatlakozott ''Kapotsfi is, aki nem követelte a zsirdézsnva beszolgáltatását.
Az ügyből kifpiyólag letartóztatták Szlovák Ferencet. Kijárás indult Graumann Viktor-, Mészá-'' ros Károly, László Pál és Kapotsfi László éljen. További le-'' tartóz tatások várhatók.
ring >.Reiehsmars;ilI luTajdona'' volt. ;
* -S.
Isimét benépesítik a budapesJ ti Allátkerlet, amelynek ritka és[ érdekei vadállománya az osíron* alalt leljesén kipusztul Március'' elején 13 oroszlán, 2 tigris, ll párduc. 2 elefánt. 4 teve,, 131 majom, 2 zebra, 4 lámia,y 10 strucc, vl kenguru, és számosf
más állat érkezik Budapestre.
* •
A kövér emberek élelbiztosiiá-si diját felemelték az angol biz--tositók. A kövérek korai, halálozási arányszáma ugyanis jóval nagyobb. "Átlagosan kövér emberek 20, a renct kivül kövérek; pedig 70 százalékkal magasabb'' biztosilási díjtételt fizetnek.
Rosíeuthál Jenő jelenleg Londonban tartózkodó magyar or-í vosprofesszor bejelentette a.főváros vezetőségének, hogy ő és. a Gázmüvek egyik <müszaki főJ tanácsosa _készilettek egy vastü_( dől, amely nélkülözhetetlen a( gj''ermelcbénu 1 ásos mégbel eged é-'' sék gyógyításánál. A magyar készüléket rövidesen szákértőid
előtt is kipróbálják. -*
Amerikában hozzávelőlegeseni összeállitotfák. mennyibe került; a második világháború? Bécslések* szerint a nemzetek egy trillió dollárt költöttek a bábomra. Elképzelhetetlenül. nagy összeg, de ferértjük,'' ha meggondoljuk», ¡liogy ezen a pénzen a földkerekU ség valamennyi csáládjának hatj szobás villát, s eg>* gépkocsit le-i hetett volna ajándékozni és minden 5000 lakosú városban! egy modern felszerelésű kórhá-
fiaspekotós gyój^wertér ^
Febr. 13-án: „őrangyal" gyógyazar tár, Deák-tér 10.
VÁROSI MOZS
©sütőtök tői - vasárnapig BUDAPfiSTTEL EGYIDŐBEN
B BOSSZÚ LOVAGJA
Fősrereolök; Tyrone Power, Gene Tleraey HÍR ADÓ J Előadások köznap 5 ée 7 órákor, vasárnap 3, 5, 7 és 8 órakor.
Géppisztollyá) követték e! a merényletet Iharosberényben Nagy László szociáldemokrata képviselő ellen
A fővárosi lapok is bcszúmoj-titk ihár árról a gálád merényletről, amit vasárnap este a; Csurgórót hazatér«''? Nagy László szociáldeiwokrala képviselő autója ellen isimrej-len tétlenek Iha-.rosberénynél clküvettek; A kéjM viselő társaságában voltak Hornya .József várniegye.L titkárhe-l IyeU.es és Mikó .lózsef gépkocsi-) >ezető- Amikor az autó íbaros. berényl elhagyta;'' egy erdőszéli melleit haíáiU el, ahol a soffőn sorozatos dörrenésekre lett figyelmes. Nem ; veszilctté el lélek jeleni élét. hanem íéljes sebességgel rákapcsolt, igy sikerült komoly veszély nélkül Kaposvár{ ra julniok. Amikör a kocsit megvizsgálták azt tapasztalták, hogyj annak bal sárhányóján dió ragy 1 ságu lyukak vannak. Először;—-J.-miat azl a buda])esli lapok is megírták, kézigránálos merényletre gyanakodtak, de minti most közlik velünk, szukcr.iők( megáliapilőlIák, hogy hem kézi-gránállal, hanem géppisztoly- ^ lyallölték a Szociáldemokrata, Párt lobogójával fcMiszilcH kocsira. : .•
Lapunk '' szerkesztőségivx kaposvári luclósjlójálól ma olyan[ érie''-ilésl kapott, bogy a rendőrség nyomában van már a fasiszta merényl''et elkőveíőiuek, és lia a jelek nem csalnak, ugy> a jól -.s/crvezelt társaság hamarosan a rendőrkézre kerül:
Kiskereskedői naggyüiás lesz Nagykatrizsán
Lapunk szerdai számában megírtuk, hogy Kommenov. Pál a KISOSz elnöke, vasárnap "Nagykanizsára érkezik, hogy vezérszónoka legyen az összehi-i volt kiskereskedőéi gyűlésének. , Mint most értesülünk, á kisgyxV lést vasárnap 10 órakor tartják meg a városháza tanácstermében. -'' - -
Kommenov Pál a kiskereskedelem legkiválóbb szakértője, az; MIÍP orsz. gyűlési képviselője. A nagygyűlésén mintlen lényeges és a kiskereskedőket érdek-; 10 tárgypontra kitérnek, és meg- '' vitatják mindazokat a sürgős problémákat a kiskereskedelem szempontiából, amelyek rná aktualitással birnak. ''
Figyelem! Zalának szánt hirdetéseket Deák tér 10. sz. alá kér/ük leadni. Telefon 54.
RAOlÓMÜSOft
Szombat, tebruár 14. Budaptst I.: 6.30 Falurádió. 7.00 Hírek-7.25 R''cggeii zene. 8.15 Zenekati mucsika-10.00 Hlrck. 12.00 Harangszó, hírek. 12.Ü Kónnytt daitaoiok. 13.00 Hangképek sz egyetemről. 13 15 Operarész etek. 14.00 Hírek. 14.10 Anglia és a harmadik ut Előadás. 14.30 Magyar nóvák. 15.30 Irodalmi híradó. 10.15 Ltszt: IV. mogyor rapszódia. 16.30 Oyermekrádtó. 17.00 Hirek, Vöröskereszt közlemények. 17.30 A Do''gozók kultur-azOvetségének'' műsora. lt.OO Ha''hatatljn sicrepek, Aitay Andor, előadóestje. 18.45 A Rádlózenékar játszik. - 19.45 Falurádió. 20.00 Hirek» aporfhlrek. 20-30 Vidám zenés fcétvége. 21.00 Hangos heti híradó 22.00. Hírek; 22.25 WindaLuiait» hegedal. 23.00 , Tánczene. 24.00 Hirek. I6AA Ul
Budapest II. > 17.00 Tánczene. 18 00(Hitek. 18.05 Művészlemezck. 18.50 A.hált egyttttes játszik. 19.50 Beszélgetés Tőkéi Agával i művészi átélésről. 20.10 Baéh : A-moll (angol) savit. 20 30 A Rádió szabadegyetem* 2t.00 Hirek. 21.15 CsU agok felé-NTCorwln két hangjátéka.
¡<)tS. február 14.
ZALA
r

HiREK -

Napirend:
, í:« bruár 14. siombnt. Róni. kai. BSIlnl-Térto ;u Prüt. B.Hilnt. Újgörög ftuxen.
A Nap k-l 6 ora 54 perckor, nyugszik 17 óra 04''perckor — A Hold kei 9 óm 10 ¡wckor. nyugszik 22 óra 43 perckor.
1466. Gutenberg János halála.
FebtuAr 13.
Történelmi dátum, mert ezet^ a „a ■ on három esr''íendóveX cZclött BzalaUi.''oft-i le'' a szovjet hü:l*crcg />''-?.• •/<y; e«:<jt. Már janitor 18-án Pm-4et megtisztították a pyIlonoktól és
a néinel. biávó hadsereg osztagaitól, de Jhadán <tovább dühöngött a harc, a i omhotás és iill e torát az e*£lc-leri yétátdoW. ''Február .13-án ki-, bújlak (t.v emben''k Jhidán oduik-bó''-. a''to'' hónapokon öl ncfkiilóvve. uzeniedvr, chczvc, fázva él''ék át o kegyetlen ostrom, napjqjt,
Bnda/>ev felszabadítása Jtemcsak-
aztrl lé.téric!mi jelentőségű, mert összeomlását jehntUtc egy népclle-''ties diktatórikus reiidszermk. nem-c#aA azért jnert megszűnt ette. Magyarország gyarmafiiá &iil:yesztelt helyzetét. dc ,azért is yiert elin-JídhtfloU egy olyan pol''tütai rendszer., amely minden izébsn a n£p ■h,afnuU tükrözi vissza
Budapest'' felszajrudHásánah harmadik érfo/du{óján e''mondhatjuk, hogy •'' nem vok''wábava''ó az a sok verejték* áldozat, am''t az ujjáépi-lisért^a magyar dogozó hozott és iiiosf, hogy hada pest felszabadulását ejy hónap mrdva követni fogja a március lő-éneJ: 100 eszfténdős meg-iiut.e/Mse, elmondhatjuk, hogy azon az utón van Magyarország, hogy meg valós''fsa az 1848-as "álmokat. Az esemény, k bebizonyították, hogy "ennek az ?óinak a- b ''a ''ositá.sához nyu ya''omra, békére, embcrszrretetro és fozinlc barátokra van szükség. Ezekéi a barátokat Magyarország már .■megtalálta.
— EskllvO
Timur Lüczy ós Garzó Károly f. hó Ivón, szombaton este háromnegyed 7 órakor tartják esküvőjüket o forenerondi templomban.
— LHkatf''Siparosok fipyelmóbe
Felhívjuk a lakatosiparosokat, hogy a részükre kiutalt j^etiofeum útvote''éhez szükséges utalványokért 4/. Ipartestület hivatalában legkésőbb lö-án déli 12 óráig; jelentkezzenek, meit a később jelentkezők utalványaikat nom kaphatják meg. Elnökség. >
Nagy külföldi érdeklődés a debreceni centenáris egyetemi tanfoiyan iránt
Világszerte nagy érdeklődés; nyilvánul meg a debreceni nyári[ ¡egyetem centenáris tanfolyamiái iránt, amelyet az idén kiszélesi-i telt keretele között -rendezni meg. A világ minden részéből; érkeztek már jelentkezések a-nyári egyetem tanfolyamain való részvételre, igy Hollandiából/ Franciaországból, Svájcból, Jugoszláviából, Romániából, Bul-( gáriából, Lengyelországból, dq érkezeit megkeresés a pahiszlá-m diákegyesület vezetőségétől/ amely csoportos utazást kívánj szervezni nyáron Magyaromágra. . j
Jíopslcin BÚTORÜZLET
Nagykanizsa, yQdy €ndr<z~u. 4.
Két évi börtönre és vagyonelRobssásra ftéltéK
dfr. Sxabad Lafost
A pécsi népbiróság különtaJ. nácsa előlt ma dr. Szabad Lajos1 állt vádlottként A vád szerint még 1916. augusztus első napjaiban népgyűlést tartott Ma-gyarszentniikíóson, «ahol olyanf kij elén lésekel lett, hogy »a munkáspártok vezelői ./-gazemberek-és > kilencven nap múlva kivo-. nulnak az orosz csapatok.és jakkor jön a leszámolás. Ezekéní kíivül még más súlyosan sértői'' kijelentéseket is íetf a demokra-; tiícus pártok ellen és kétségbe-vonta'' az újjáépítés körül elért eredményei kel. _ i :
Dr. Szabad Lajös -természetesen tagadta a terhére rótt bűn-cselekményeket, de a vád hét olyan -tanút-vonultatott fel, akik határozottan emlékeztek az ominózus kijelentésekre. Mindössze'' három lanu''^ikadl csak, akik .nem emlékezlek ezekre
— Végre egyszer le kell szá-! molni azoktfaí, akik mindunta-J lan a leszámolást emlegetik —L mondotta a bizonyítás befejezései u''tán dr. Vargha"László nép-i üg^''ész. - - Mert ezek éppen akkor nem emelték fel szavukat, amikQr pedig leginkább kellelt; volna emlegetni a leszámolást.
Dr. Rihmer Gyula tanács vezető biró a népbirósáarövid tanácskozása után hirdette ki az ítéletet: '' . . i
— Dr. Szabad Lajost a népbi-f róság bűnösnek mondotta ki az ellene emelt vádakban és ezért, két évi börtönre, öt évi politikai! és hivatalvesztésre, valamint vaJ gvona lizedrészének elkobzására! ítélte.
Az ilélet nem jogerős, mert az elítélt védője utján semmiségi panasszal élt.
L
Ml nem adunk ingyen újságot, de Jó újságot adunk. Aki tudni akarja, hogy mi történt a vArosban, az országban és külföldön, aki friss, bátorbaugu lapot akar olYasnl, az megveszi a Zalát;
Aa igazságot, és csak az Igaaságot Írjuk, mert ezt köretei! az újságírói lelkiismeret és a sajtószabadság.
Mi megkérjtlk munkánk ellenértékét, mert az, amit érte adunk, nehéz és becsülete« munka eredménye. Csak áz adja Ingyen az újságot, aki pongyolát ad.
a magyegyülés leszavazta dr. Báviti János alispán soronkíviill eliléptetését
. A gázszerződést a kisgyűlés Javaslata alapján elfogadták
Mint lapunkban azt közöltük, Zala vármegye törvényhatósági
bizottsága tegnap ülést tartott, amelyen. 45 tárgysorozati pontszerepelt. A tárgysorozat pontok között hiányzott '' azonban! Nagykanizsa gázszerződésénel< ügye. . ^
A Zala felhivla ennek hiányos ságára Varga József polgármester figyelmét, és követelte, hogy pótlólag terjesszék- azt'' be, mert ellenkező esetben csak á májusii törvényhatósági ülésen kerülheti annák letárgyalására a sor. A'' hosszan húzódó gázellátás ezjzeli ujabb akadályokba ütközött vol-; na, mert a tervhivatal LermészeL szerűen csak abban az esetben foglalkozhat a város által kért kölcsön ügyévef, ha a törvény-
Kareskodők figyaiem!
F. hó 15-én, vasárnap délelőtt 10 órakor
a vároiházl tanáesteremben
k^resk^dőgyüiést tartunk.
Előadó: Komeoov Pál orizággyUtáit képviselő, a KISOSx elnBke len, aki a kereskedőket érdeklő'' dolgokról, adóztatni sérelmekről és má» egyébről tart előadást. — A1 előadás fentosságára való tekintettel kérjük Nagykanizsa összes kereskedőit, hogy a gyűlésen okvetlen ott legyenek. Yeiat6§ég.
hatóság a gázszerződést jóváhagyta. {
A Zala felhívására a vtkos vezetősége érintkezésbe r lépett Bencsik István főispánnal, aki felvette pótlólag Nagykanizsa gázszerződési ügyét a tárgysorozati pontok közé. "A kisgyűlés'' előzőleg — mint azt lapunk közölte — már letárgyalta Nagykanizsa kérelmét és fenntartásokat} bár, de elfogadta azt.
, A tegnapi megyegyülés magáé, vá tette a kisgyűlés határozatát ''és; elfogadta In agykanizsa - gáz-( szerződését. A megyegyülés éppen ugy, mint a kisgyűlés és Nagykanizsa város képviselötes.'' tülete súlyos szávakkat bírálta a'' MAORT álláspontját,1 amivel; olyan szerződés aláírását kényszeritette ki, ami neki csak io-! gokat, a városra nézve- nöaigi csak kötelezetiségeket tartalmaz.: „ A megyegyülés ezután a többi'' tárgysorozati pontot vette tár-C-gyalás alá, egyhangúlag megvái lasztolták vármegyei főjegyzőnek dr. Agárdi Tibort, a megyeil árvaszék vezetőjévé pedig dr. Tirolt Elemért?
Megválasztásuk után az esküi! a főispán kezébe letették. . 1
-^"Élénk vita keletkezett a tárgy-

sorozat 36 pontja körül, amelyé, ben dr. Dávid János alispán cfr. Józsa János és dr. Horváth soi ronkivüü előléptetését kérték. AJ megyegyülés 27 szavazattal 32 -szavazat ellenében elutasilotta kérehnel^
-- Felhívás ryuadijat fi.-.8tö munka-aiíék részére
A magánjogi szoígáiati jogviszony alapján nyugdíjban, vagy a nyugdija e;>-y tekintet alá esű ellaláa-bnn részesülő nyugdíjasok betegségi biztosításáról a 227.60Q/1947. N. M. sz. íendeictt hitézkóűik. (Meg-
jelent" a Magyar Közlöny 18 I94B jaámában.)
E rendeletben . foglaltak szerint mindazoky a)iik 9- 10.700/1947. korm. sz. iendelet 12. szalcaszanak ''(1) bekezdéséban emütott ayugdifra,-vagy a nyugdíjjal egy tok''intot alá eso ellátásra igényjogosultak, után-i/ nuk a nyugdíjfizetésre kötelezett, a nyugollátás 5 százalékának megfelelő járulékot köteleS fizetni. . ''
Azokat a biztosításra kötelezett nyugdijasokat, kiknek lakóhelye Budapest,.; Albertfalva, Budafok" Csepel, Kispest, Mátyásföld, Pestszent-erzséfcet,'' Péstszontlórinc, Pestújhely, E ákospalota, Rákosszentmihály, Sashalom^ Soroksár, Sziget-, szentmiklós és Újpest terü''otén van, a Magánaika''mazottak Biztosító Intézetéhez, a többi nyugellátásban részesülőt fjedig, Jakóhslyivi tekintet nélkül, az Országos Társadalombiztosi tó Intézet budapesti k?rületi {>énztárához kell bejelenteni. ^ A bejei öntést a 227.000/1947. N. M. sz. rendelet hatályba "lépésétől'' számított 80 namn belül kell mog-tenui. A biztosítás kezdő időpontja azoknál a nyugdíjasoknál.. Akiknek nyugdija a 10.700/1947. korm. ez. rendelet hatálybalépés előtt állapíttatott .meg, 1947.'' szeptombor 12-e.
A bejelentéihez szülc8égö3 »Je-Jentőlálp biztosításra kötelezőit nyugdija^ részére« és »Összesítő kimutatás« a kerületi pénztárnál szerezhető be. A kerüíoti pénztár a beje-loiités tárgyában bővebb fclvilágosi-ttást is.készséggol nyújt. J Nagykanizsa, 19-IÖ. február 12-én.
OTl nagykanizsai ________ kfirülíttt j/énstára
harcol üdvözletünket küldjük " a „$IOT"-nak
Amiak az Ifjúsági Tanácsnak; a mely végre megalakult Dél-Zaában is, akkor, amikor a szomszédos népi demokráciák nép-frontjai képviselik a dolgozók érdekeit, mikor a környező államok demokratikus fiatalsága példát mutatott az ifjúsági egységfront megteremtésére, míkoi'' nálunk a koalíció haladó pártjai ráléptek a demokratikus egység, az országépités, a haladás ''egyedül járható útjára, szükségeásé Vált a magyar ifjúság erőinek uj, haladottabb egyesítése, a- JMagyar Ifjúság Országos Tanácsának megalakítása.
Nem kevésbbé: volt szükséges a ''ai4i, közelebbről a nagykanizsai Ifjúsági Szervezetek szervezett egvütt-működésére, amelyet - hivatva "van munkálni ílz itteni »MIOT«.
A mao^yar ifjúság előtt két ut áll. Az egyik a Böícsföldiek, Hám Ti-borok, Schneer Lászlók utia, a másik az egyetértés, a haladás szofgá-lata, a szervezett egységes munka- — program, a magyar ifjúság egészének érdekében. - ; >
Szeretnénk, ha a délzafai MIOT a második, az egyedül helyes utat választaná, a haladás szellemében, a népi demokráciánk megerősítése érdekeben. - ''
Ennek reményében üdvözöljük megalakulását és bizunk benne, hogy be fogja váltani a hozzáfűzött reményeket.
Szeretnénk, ha a MIOT-ba tömörült szervezetek, MADISz, NISz, SzIM, -FISs, SzIT nemes versenyre kelnének fl megmutatnák, hogy melyikük az első az egyenlők közoti Sok a munka, sokat keli dolgoznunk, de győzni fogunk.
Se. Oy.
Z A L A
1848''. íéijruár 14.
iBuran ritirii a tavaszi tálaisltaliöt
dr. Séós Gábor
Az idei enyhe tói Jehotóvé tett», hogy ft/, elmaradt ószi szántásokat pótoljuk. N^éhány naptól eltekintve, e{3Ó8z télen lehetőit szántani ugy, hogy u tavaszi vot^eek idojéro abj* lesz szántatlan terület. A tavaszi Torsok alá tohát zavartalunui jól előkészíthetjük a talajt.
A tavaszi talajolőkéuzitós legfontosabb része az yn''zi mólvszántúa fljjyontf(>tés.>, olniimtása. A tói foii''U-¡tum ugyanis az ószi mélyszántással /elszakított nagy rögök omlóssá, porhanyóssá válnak ós a talaj könnyen elsimítható. A simításra alkalma« bármi hon go ronda, s''4 a szokér-uldul is. A simítást mindig ferdén tésezzük a barázdák irányára. Ha a simitás nem orodtnényozno porhanyó vetőágyai, akkor a rögösség mértéke szerint könnyebb, vagy nehezebb fogast hasznaUuik. Hongéit csak akkor használjunk, lia a esapa-uékszegény t^i m''iatt a felvetett hantok nem lazultak v.)lna meg s igy » íe-jerósjbb rögtürésro kényszerülünk. ilyen esetbon a hengert azon-. nal i''ogas kövesse.
. Az ószi mélyszántás oldolgozása után azonnal következhet a korai vetés. Ha később- vetünk, akkor az őszi mélyszántást tovább keli gondozni, mert a tavaszi gyors esők <öszonyondiatják és a gyöm felverheti. Iip''pen ezért mindén nagyobb eső után, vagy ha gyomosodast Játunk, fogasuljuk meg a .talajt., Igy » porhanyós vetóágy » vetés idejéig megmarad. , '' t .
Felmerül a kérdés, kellő tavasz-^zat szántani ? Az okszerű talajművelés erre azt föléli, sohasem sza-. !>ad, ha az oszi mélyszántást idejé-Iveri ós jól elvégeztük és gondoz-tiuk. Mi eur.ek az oka? Az^-hogy tálon a talajba szivárgott nedvesség egy részét, ha tavasszal szántunk, elveszítjük, mert a talaj fel forgatásárui azt s/.ollőssé tesszük ós a tavaszi erős szefek gyorsan kiszárítják, így jó votőágyat előkószitoni nem ''ehet. Ha az őszi mélyszántást ol-végűztük, akkor az okszerű tavaszi ♦aiajoiőkészitós az előbb omlitott munkákból álljon.
Kló fordul hat, hogy az őszi mélyszántás ol''ónéra tavasszal szántani kell. iini.ok oka elsősorban az, hogy a tói folyamán a heves ősök ós a nagy hótakaró miatt a talaj ugy összenyomódott, hogy jó vot>ágvát csak tavaszi szántással tudunk előállítani. Ilyenkor nagyon sekély tar raszi szántást végzünk!, s ptána azon nal elfogasoljuk a talajt és az őszi mélyszántás tavaszi gondozása sze-fint ínüveljük tovább. Ha egy - mód i van rá, ilyenkor is kerüljük el $ - -szántást, mkább erős fogast vagy iárcsát használjunk. •
A legrosszabb talajelókészité3 az, lxa az őszi mélyszántást elmulasztva, a tavasszal adjuk a talajnak az eíső fordító talajmunkát. JSz a télen tárolt nedvesség elpazárlását {jelenti s e mellett a táLajérés és té^i-anyagfeltáródás elmarad. Ha mégis tavasszal kényszerülünk szántani, a . szabáíy az legyen, hogy amikor a hó elolvadása után a talajra rámehe-1iink, azonnal szántsunk ós «a szánkást rögtön fogasoljuk el. Igy a Tág-kisebbre csökkentjük a nedvesség-raszteséget. A tavaszi szántást a továbbiakban az őszi mélyszántáshoz •hasonlóan kezeljük.
Ugyancsak tavasszal szokták nagyon sok helyen végezni a jtr^gyá-aást. Ez a legnagyobb pazarlás és a növények ellen merényletnek számit. Egyes kivétBles esetektől eltekintve, tavasszal r.Bm szabad trágyázni. Kivételes esatben,. pl. kukorica, cukorrépa, stb.'' alá is csak teljesen érett trágyát adjunk. A ta- v vaszi trágyázással természetosen együtt jár a káro3 tavasz'' fordítás
igy a kedvezőtion hatás kettőzött.
A tavaszi talajelőkészités legfontosabb szabálya, hogy osák pprha-nyitsunk ,do Bohaaom. fordítsunk, kószitsük tohát jól elő a tavaszi Yetőágyat ,mort oz a jó termék legfontosabb biztosítéka,
SportroTat
Nincsenek vérmes reményeink, de • pályán ott leszünk — mondj« Csapksy Kárvlj edző
ki he-
MAORT keddi edzésén Miha-Iecz kivételével valamennyi játékos megjelent és szorgalmas edzéssel készülődött a vasárnapi mérkőzésre. Egyedül Szabó állt busán a partvonalon és mondotta:
. Sajnos még most is érzem) a vasárnapi sérülésem nek a helvét. Nem ludom, hogy vasár-iiup váfh;lhnlom-o a jatékol.
A fiuk nagy szorgalommal végezték « különböző gyakorlatokat. majd figyelmesen hallgalták az edző magyarázatait. , , .
-- A helyzetek alakján győznünk kellelt volna az NVTE el-i Jen, de a iiuk elidegeskodték a helyzeteket — mondja Csápkay mester egyik pár perces nmin-kaszünelben — A vasárnap^ mérkőzésre nincsenek'' vérmes^ reményeim, de azért nii is ott leszünk. Nincs még a*La mérkőzés lefutva ^Nincsen kizárva, hogy meglepetést okozunk. Sokan elfelejtik, hogy két tartalékkal játszunk Mihaiecz és Csön-gey nélkül.
Az edzés közben szóba került,
ha Szabó nem játszhat, ível lesili.
— Ha Szabó nem jön rendbe! vasárnapig, alfckoF valószínűleg Csöngey játéka kerül előtérbe^, bár szó lehel Cserpos játékáról is. Hu -Csbngcv játszik, akkör Lázár lesz n jobbiede''/^t és Kovács a kőtő.
A második csapat összeállítás sávul is.bajok vannak. Cserpes-nek a bok/ija fáj, Rolli is a sérüllek listáján van ugy hogy jelen pillanatban még nem tudják'' a MAORT vezetői, hogy az NVTE* II. ellen milyen csapatot állítsanak ki.
Tele vagyunk sérültekkel — kesereg Zoltay Mihály intéző. — Fogalmam sincs, hogy milyen! csapatot állítsunk ki a Vasút II. ellen. Egyetlen örvendetes esemény az, hogy Takács ismét játékra jelentkezőit.
A MAORT egyébként csütörtökön-tartja legközelebbi'' tré-1 ningjét és akkor állítják össze a; rangadóra véglegesen a csapatokat.
színes sporthíradó
'' A székesfehérvári Máv Előre* lemondása folytán ellenfél ■ nélkül maradt a MAORT 22-ére. A -MAORT vezetősége most" lázas buzgalommal keres a csapatnak, egy ellenfelet. Hja közel van ^
bajnoki rajt. - ''
*■ i
Jövő héten tárgy alj a. a MAORT fegyelmi bizottsága For-báchnak az ügyét.
Megindultak az alléiáknál is'' a lornatenni edzések. A - glmmu ziumban mindon szerdán Os pénteken s/.orgalniasáh tréningeznek a MAORT .atléták. A verJ senyzők 9lőször április lÓ-éiCu'' . kerületi mezei bajnokságban indulnak, majd az országos hmv mado.KZlályu bajnokságban álU nak rajihoz Budapesten.
■Zaly.eger.szegen versenyeznek1 vasárnap a MAORT ping-pon-; gozói. Egyéni és páros számoki kerülnek lebonyolításira. A kanizsai színeket Deák, Kőrös ésf Bácsi képviseli!*.
Benedek Icát a MAORT kitűnő hölgy kosárlabdázóját kiadták a budapesti "MAORT együttesének. : ( * 1
Mihaiecz Bodi- őszi sérülése -szépen javul.A kitűnő há''tyéd; a ICRAC ellen "már valószínűleg helyet kap "a csapatban.
V''v . >*''
Lenkoiits József az . NVTE volt egykori kapusa újra edzésJ be állt Tavasszal a Sáska Barát-! ság kapuját- fogja védeni.
Kerületi KISE bajnoki kosárlabda mérkőzés lesz vasárnap'' délelőtt 11 órakor a zalaegerJ szegi'' áll. fiu iskola és .a nagyJ kanizsai Gimnázium női csapa tai között. Ezen kivül még öt kosárlabda mérkőzés lesz. löóra kor a ZVMSrE—MAORT á női,'' 12 órakor ZVMSE-MAORT fér '' fi, d.u, 4. ZVMSE—MAORT »B«i női és 5 órakor zalaegerszegi Gim — nagykanizsai Ghn, férfi Az ^sszes mérkőzés a Gimaiár
zium tornatermében kerül lelx>-: nyolitásra.
*
. Az MLSZ elnökségének legutóbbi ülésén elhatározták, hogy. a centenáriumi év alkalmából amnesztiát léptetnek életbe. IiiJ rek szeiint a rendelét csak a játékosokra terjed ki. '' •
Nemrégiben számi tol ták k|, hogy a Totóban biztos 12 talú-( latos szelvényhez 531.411 durab szelvény kell. Ennyi '' szelvény vásfárlásához 1,753.056.30 forint kelt.Egészcn tekintélyes vagy0^- ,
n
Március 21-én indul a bajnokság az stmatőr iniásodosztályban. Az első fordulóban a következői mérkőzéseket bonyolítják le: Marcali—NTE, Sáska-rKerely- ( tyrNVTE II.—Letenye, Iüskö-márom—MAORT II. Az NTE— MAORT II. mérkőzés időpontja: május 16.
Pk. 7375/1947.
1947 Fksz. 275. sz.
Dr. Meller Viktor budnpestt tokos «gvréd által képviselt Dusavidékl Papír lejakata és nagykcrcskedo''mi rt budapesti bej. cég javára hátr 256 forl t 4* filí. tőke ás jám-lékal nejéig a budapesti .járásbíróság 1647. évi 389794. «¿ra* végzésévé! «Irendelt kt«5égitési végrehajtás serán 1947. évi augusztus hó 28 án efeglalt 6335 forint beesértékl ingóságokra ar iiverés kitüxése iráHt íerU-nevezett végrehajtató által megkerestetvén, alább mígHcrezett s tien hirdetraénybót, valamint a foglalási jegy/ékiayvWI ki ue* tfinó más fo«lattatók javára is, amennyi: ben kielégítési jog«k ma is fennáll és el fiaik halasztó atilyHigénykaraftet fotyfinatban "nincs, as ár-''e vést kttUzön é» annak végrh. szchv. I»kásáa, ü/ietében, Nagykanizsa, Sugár-ut 1. és S''échenyi-ut 13.házszá* alatt teendő neg.arusára határldéftl 1M8. évi február hó 28. délelőtt 10 lt óráját tfizttm ki, ."amikor a bíróilag IcíorIbU Sönyvkercskedól árukat és egyéb Ingóságokat a- «gtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsiron alal Is — de a kikiáltást ár s^l részénél alacsonyabb áron csak ozon esetben, ha ahhoz végre* hajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, — még ikkor Is, ha a bejelentő a helyszínen nem lelennék meg, ha wk ellenkező kívánságát írásban be nem Jelenti. Azo" Ingóságokra amelyeknek klklánásl , ára egyem forinton feltil van, esak a/.ok árvere*ne1tiek, akik a klklállátl ár egytlzedrésrél bánatpénzül leteszik.
Nagykanizsa, 1948, évi február hő 4-én,
V Clafe LAtitó
> hb. réíMhiJtó, «Int bifd*4gl MklIttM
MKP hirek
A MKP kiskanizsai szervezek f, hó 15-én, vasárnap déleWit 10 órakor az olvasóköri párthelyiségben pártnapot tart, melyre meghívja az östzes kiskanizsai elvtársakat, valamint Kiskanizsa népét pártállásra vali tekintet nélkül. Vezetőség.
A bi^Atale» váp<w
Konnánybiztov! t''őispán Hr 1 ÓH/ kf. 1948. szúmu teniJflk>t/)Vol a .p^.. nélküli (Hzabud) kon vér HÜVss<jt é* forealoiubahosciisút azonnali ladály-Iy al beszüntette.
A mai mirytól ke/.dvo tehát; jo^r-nélküli (HZttbnd) konjtnvt utitni ér azt forgalomba hozni nem azabiu/. " Felhívom mindazon szabad ke ;iymf sütéssel foglalkozó »ütóiyaroöt, hqgy az e célra fel nom használt mennyipépjot, illetve? lisztkósa.letít azonnal jelentsék ba a kr>zellátáfli hivatalnak. '' ■ »
Közhírré teszem, hogv órl Lovasoíj/.tfáiy kiskunhalasi miictsnoksá^ti rendőrség rúszém lovakat vásárol. MG^vét?al.ro körűinek a teljeeon kifogástalan ¡Uí^^oti-ban lévő 4-6 évós 165 -f7Ucnx. magas here.lt lovak, 4 — 5000 forintért. '' »
Az eladásra szánt lovakat f- éri március hó 2-án 12 órám vi«y» tulajdonosa Keszthelyrü a Lcte-nyésztési FeíjügyelóS(ígl>nz a járUvt-
¡¿véllo! együtt.
. *
A város tulajdonát képező ííer-ku''es téglagyár'' tBrülctét" folyó />tí február hó* 16-án d. ornr^mkor a helysziiiBn tartandó nyilvános árverésen bérbeadóm.
— Mese- és ]játékdélután
A magánalkalmazottak Saabaá Szakszervezete által rendezett. sso-kásos játék- és raofie-délnttkit folyó hó 14-én délután 8 órai Icozdetfct ismét megrendozzük ,nu:íyro kar táv- ■ Hűink gyonnokoit szeretettől várjuk.
SMYULT-TÉR*
. Tisztáit Bőlcsíuldy Klvtár»!
On anftDm oírca 1.5--Üt) olótt orvosi ünéi7,nb;)ml>on iiiegné)1-tott fl ón flzon 0n által provokált idegállapotban viszont önt mqgnór-tottom, amiért a legmélyebb • náiatómut fejauom ki.
. Barátság ! ~ Dr. KesXiter Itthxlti
~ * E rovatban közöltekéit sem a''szerkesztőség sem a kiadóhivatal feleiősséget tiem vólí«!.
''^FRÓHSRDE TÉSEK
Gyermek szoptatást vállalok.'' Ctm a kiadóban.
El»«8Z«tt Nyíoa szíjas arany taréráHr. Becsületes mc£taiáló iüő jat^lomban re-
sztsa . Cim a kiadóban. _2» .
----;-
A Nagykanizsai „Dolgozó" Vadász-tÁrsasága Nagykanizsával határos vadászterületére azonnali belépésre vadőrt keres. Ajánlatokat- fizetési igény megjelölésével levélben a társaság cimére, Vár-at 8. szam
alá kérOnk. - £££
. t....." . i — ■
Zrínyi Mlkfós-utca 32. szám alatti ház szabadkézből eladó. Cim a kladóhivataibati..
Keresem Salamon Alajos zászlóst, ak, Nagykanizsáról, atban Szarvasiak felé, 1945, áprilisában irt aloljára. Kérem, akinél lakott értesítse aggódó feleségét Szabadszálláson
Slkátor-ut 1. számú ház eladó. Érdek-lődnl ugyanott, y •
: Eladó Nagykanizsa környékén szőlő Ifi-
?atlán. Érdeklődni lehet Báron ügyvéd iro-áfába«, Szabadság-tér 15. az,
ZALA demokratikus politikai napilap
Szerkeszti; Bencw Jenő Wj"^««^ KUMIJB ft Howajtl
Ttlc/ofll M.
Nyometott a R. T. Nt«r-
kínlwn" nyomdájában, HoflyJíanlzMn. Nyomdáért felel: Zalay Kárcly.
53* évfotyem 98. «zám.
1946. február 15. vasárnap
Ára 50 fífíér.
Várható időjárás: Mérsékelt északi szél, változó felhőzet, többfelé főleg keleten eső, havaseső, havazás és köd. Gyenge éjszakai fagy. A nappali hőmérséklet alJg változik.
Békét a világnak,
nyujratinnl, hiztonwngol ós fé''eluin-. njúlKüíi, úUíüt mindoii otnboWk, oz c/. íHH|)oió jx>litikája a tizovjit uniónak és politikája azoknak ft néj,ek-..iV. uiiu''lvvk ív iiúp^íionioki''íVciúiiaii kitáimnk ¿íIijJ ú* boldogulni. A béke TOiittÍ!«, amely trgnnp uulnH ki liu-<Jsj:cat rűl, nenu-snk » ¿öztárs.vági ♦hiőköt cí » magyar konnáiiyíóffiakat ritío indával .WoH/.kvitba, do "-£<''^z nép'', az f.^ész ma^ar ¡.punvt leikének -szomjat olthatatlan TÚ-;yul a békéért. Csodálatos talnl-¡¿ozáaa a darumnak, hogy amikor a s>éke vonata megérkezik -Moszkvába, Okutikor a A-agyar Köztár sság ohiöKo
í^konnányiéríiak kijé)>iJOi a szovjet fóvároí pá ¡vaudváráról,, .akkor «sz .százesztendős évfordulója "Marx Károly viiágátvátoztató kmyiiútk''jz-ari-áss/erü alkotásának: a iíommu-;;:sia Kiá fcványnak. - . " :
A magyar kormányküldöttség meg. árkozik ¿inak a ok a fővárosába, amoiy először vitte át gyakor^ ialba gyó^edoiincaan és diadalt uasah • a Kommunista Kiáltványt, amelynek-aiapYetó'' téteir>: »Világ proletárjai «gyx «üljetek;« .. ; ''
Marx Károly ¿ei ismerte, hogy a világ társadalmának éltető atommagja a pro eíáriátus^ az clnyoúiot-iü:;, a k izőá kin ánvoltuk milliói, akik béklyóba verse szánalmas vergődéssé Cüdk a hataiom igáfá a&tt, hogy^ vitágópitó munkájuk éctosiés zaniatos -gyümölcsét azok .élvezzék, akik ctendór- és katonaszuronyok védőmében urizáítak és politizáltak, •''-.¡arx Károly tudta^ hogy milyen hatalmas ouorgiák Halmozódtak fel h társau''alorp atommagjában, a p-jo--otúriátüHban és azt is tudta, ha «gyszer ez az energia foiszabadul-ln>l, nincs rontiőrszurony és olyan uataiom, amely győzelmében mog-»Kaüályözliatna.
Közei száz esztendő kellett ahhoz, ho''*y akailion ogy ember, aki forra-».öinii tüzével, roppant energiájával .chatolt ebbo az atommagba, fel-N/.abaditotta;a szunnyadó erőket és, győzelemre vitte Marx álmát. "Ez
ember Ixjnin volt.
A magyar kormányférfiak moszk-tai ut ja szoros. összefüggésben van H/,zaL a marxi tétellel, hogy a világ békéjét; a dolgozó milliók nyugalmas i&idogságát usak "az biztosíthatja, ha mmden'' erő összefog az imperialista tőkések ellen, akik nem békét, de háborút, akik nem nyugai-. mat^de nyugtalanságot, akik nem boldogságot, de^ boldogtalanságot,^, akik nem életet, de falait akarnak''.-;
A magyar-szovjet kölcsönös barát-sagi együtteiüködési és segéíynyujT tasi egyezmény a legnagyobb küi-i-oi.-tikai siker, amit ''történeimo folytán a magyar nej) elérhetett, ¿redménj-e annak a szívós, meg nem alkuvó harcos munkának, amit a magyar dolgozók, élükön a magyar Kommunista Párttal folytattak.''
A magyar-jugoszláv» magyar-román, magyar-bolgár és a- magyar-lengyel egyezmények után most''-sor került a magyar-szovjet szerződés megkötésére is, amiro telligyeí majd «z egész világ.
Az államositpU Magvar Fému lemezipari Rt. volt tulajdonosa ós igazgatója, Balázs Pál a vállalat készpénz és részvényvagycv-'' sióval külföldre szökött, A haló-fciá^ok el rendelték körözését.

Hétfőn reggel érkezik a magyar kormányküldöttség Moszkvába
Tildy Zoltán, a Magyar Köztársaság elnöke, hitvese társaságában a szovjet kormány meghívására tegnap este MoflüMba utazott. Kíséretében vannak Mibályffy Ernő miniszter, a kabinetiroda fönöke. Ugyanekkor Dinnyés Lajos miniszterelnök vozetéeével magyar kormányküldöttség utazott Moszkvába a magyar-szovjet barátsági éa köicsünüs segélynyújtási egyezmény megkötésére. '' -
A kormányküldöttség taglal: Rákost Mátyás és Szakasits Árpád miniszterelnökhelyettesek, Molnár Erik külügyminiszter, Veres Péter honvédelmi miniszter ós Dob! István volt ''államminiszter, a
Fűggstlen Kisgazdapárt országos elnöke. , ''
A köztársasági .elnökét a tíyugatl pályaudvaron Ünnepélyesen búcsúztatták. A minisztertanács határozata órtelméban moszkvai tartózkodásuk Ideje alatt Dinnyés Lajos miniszterelnököt és Molnár Erik -külügyminisztert Gerő Ernő közlekedesügyi miniszter helyettesíti, Veres Péter honvédelmi miniszter helyettesítésével Darvas József
• építés- ás kö^munfcaüöyi miniszteri bízták meg.
Tíítíy Zoltán köztársaság? elnök tegnap délelőtt Mihályffy Ernő kíséretében meglátogatta a Parlament épil«» teben Nagy Imiét, az országgyűlés elnökét,''akivel hosszan elbeszélgetett.
A Nyugati palyaudvar nsmzeti szinü és szovjet lobogókkal feldiszitaít csarnokában tegnap estePullmano-kocsit ajiitottak elő amelyen o magyar kormányküldöttség elutazott Moszkvrába. Az első három kocsiban utaztak a kormányküldöttség tagjai, uiána köve kszett egy haló- ós egy ótkezőkocsi a: köztársasági elnök szamára, maj# a kövstkózö három kocsiban a kiséret vöbbi tagjai foglaltak hslyet. A köztársasági elnök éa. felesége egynegyed 10 órakor erkezett meg a pályaudvarra. A Himnusz elhangzása után az állomásfőnök fogadta a köztársasági elnököt, fóegiflentek az önnepélyes bucsyziatáson Nagy Imre, az országgyíléa elnöke, Rajk László belügyminiszter, Gerö Ef''nö közíekedósüjgyi miniszter, Erdei Ferase, a Memzeti Parasztpárt főtitkára, Révai Józ3sf, a Szabad Nep föszerkesz^őja. Kádár János, a Magyar Kommunista Párt főtitkárhelyettese, Vas Zoltán miniszter és sokan másr-K. A diplomáciai kor Budapesten tartózkodó tagjai közül is többen ''megielsntsk. Ezeket Rákosi Mátyás miniszterelnÖK-" helyettes sajat anyanyelvükön szólította meg.
A köztársasági einök és a miniszterelnök a megjeleni újságíróknak nem voltak hajlandók semmiféle nviiatkoxatöi tenni és az érdeklődést azzal hárították el, hogy visszatérésük után nyilatkoznak.
Az utazás három éjszaka ós két -»«pig tart, a kormányküldöttség ma raggsl érkezett Csapra, ahol átszálltak az orosz Különvonatra, amaly széles r-^mtávoíságu sinoken vitt« tovább a küídöttségoi Moszkva felé, ahiovu hétfőn reggel erkeznek m^g. A tervözottwm«szkVal látogatas narom napig fog tartawL
Déli 12 óratear felenti Budapest
Az loazsáe«zolgí3ltatá8 mélyrt.liató szükség a mai fellebbezés
—8--- - si fórumokra sem. A laikus bi-;
refermjat jelentette be az ráskodúst ki fogják terjeszteni ni
Iflagsáflügvmlnlszter '' ! ;PO^ri bíráskodás területére js.
Fontos pénzügyi tárgyslások , Londenban
. Dr. Kemény György, pénzügyi államtitkár és a Magyar'' Nemzeti Bank felügyelője fontosí pénzügyi tárgyalásokat folyta-, tolt Londonban. Hozzájuk csat-í lakozott Vásárhelyi István» aki párisi tárgyalásainak befejezései után utazott Londonba. Ezek ai tárgyalások a Rotschil.d'' bank- ház állal nyújtandó kölcsönök) ügyében, továbbá régi .állami adósságok rendezési és uj ügy-; lelek m-egkötése ügyében folytak. A tárgya fásokban érdekelve vanJ nak az Angoí:í Magyar Bank é-si a Belvárosi Takarékpénztár va^ hi! a ügyletei. A tárgyalások e hét elején befejeződtek. Ugyanez aj pénzügyi bizottság í árjait a belga és holland pénzügyi körökkel a "régi adósságok rendezéséről és a mai pénzügyi forgalom) lebonyolilásáról.
13 évi kényszermunkára ítélték er Gestapo-repÜlőgépek szélhámosát
Botka Pál a Gestapoval össV.o-iátszva hatalmas összegeket zsarolt ki az üldözöttektől azon & cimen, hogy repülőgépen Kairóba vagy vagy Svájcba szökteti ki őket. A népbiróság ezért 15 évi kényszermunkára itélte Botk^fc ö eut az itéliedet a NOT 18 évre mérsékelte. Az újrafelvételi eljárás során a nép-birósáfí helybonhagyta a 13 ón-e szóló ítéletet.
A z igaz ságügy mi ni sz L''rUn n köllségveleséneK tegnapi lá):gyn-láíán Orbán László, ti Kommunista Párl vezérszónoka, hau-t gozlaltn, hogy az igazsá^szolgál-i tatás mai helyzete nem felel micg a népi demokrácia követeimé-^ nyeinek. A jó igazságszolgáltatáshoz kél dolog kell: demokratikus törvények és demokratikus, birák. A birói kar égy része szembe szegül a demokratikust, fejlődéssel. A törvény alkalmazása hatalmas fegyver, amit 1&4 het -a nép ellen, vagy a nép javára használni. Akik a népi elleni fordítják ezt a fegjrvert, azoknak kezéből ki fogjuk azt ''csa-vai''iii. Orbán László hangozíattaV hogy a demokratikus ügyvedek-! nek az eddiginél nagyobb számban kell á birói pályára lépniök''-mivel szükség van a jog becsületes -és demokratikus reformjai ra és a népelemek fokozott be-'' vonására az igazsá^szolgállatás-r ba. Végül hangozraifa, hogy ade-moKl''uü£us-jogászoknak meg kéli kapniok a dolgozó érlelmi-stgel niéílán megiilelő támogatást és megbecsülést,
Ulána ístván igazságügy miniszter szóWt fet ,aki hangoztatta, hogy a njpn oda való elemektől meg kell tisztítani a birói kart, amely-nek »zárna amiogyi* túlságosan magas a többi országokká» viszonyítva,
Hamis százforintosok vannttk forgalomban
V Legutóbb elterjedt a hiro annak, hogy hamis százforintosok vannalc forgalomban. A *Nomzoti Bank illetékes osztályán e»:ol kapcsolatban kijelentették, hogy csuk glenyésző mea.nyiségbon történtek hamisítások százforintos bankiogyoklwn, do ezok is annyira kezdotlopei-ek, hogy mindenki felismerheti."
Megszigorítják a fegyverhasználatot a honvéd határtírségnél
A csempészésük és jogtalan határátlépések hatásosabb bénítására hamarosan'' kormányrendelet jelenik meg, amely megszigorítja a honvéd-hatarőrség fegyverhasználati jo<rát. A határőr eszerint mindenki eflen használhatja -fegyverét,- aki nem áll meg egyszeri felszólításra, vagy őt szolgálatában tettlegesen akadályoz-'' za, fenyegeti vagy megtámadja.
A gyjlkos Sárinét átszá.llitotíák a gyűjtőfogházba
A budapesti törvényszék .rögtön-., ítélő tanácsa csütörtökön'' halálra ítélte Sári Jánosnét, .aki mult szombaton bestiális kegyetfensá^gel'' me?-'' gyilkolta barátnőjét^ dr. Gal Gyulá-nét. Sárinét pénteken: átszállították a; gyűjtőfogházba, ahof bevárja, lio-gyan '' dönt a -köztársasági elnök a -kegyelmi kérvényéről.
4791 tisztviselő az államosított bankoknál
Most állapították meg az államosított- bankok alkalmazotti létszámát, amely-intézetenként a következőképpen oszlik meg: Hitelbank 1817, Ke-róskedolmi Bank 1200,-Ait£ol-Magyar Bank 895, Loszámitolóbank 516, Hazai Takarék 196, Dunavölgyi Bank 157, Belvárosi Takarék 11Ö. összeson 4791 tisztviselő.
»»
ZALÁ
1Ö4S. február 15.
NaayKani&sa....
A II BT k''-magasló esemetty: Kanizsán .is az idei farsang. vége. rolt. Üá''T lánc, szóiokozái. Ta''áx ezzei écóval- je temethetjük leg jobban cze-a a- Hte, vidám napúkat.''amikor mindenki igyekezet* kikapcsolódni a hétköznapok őrlő gondjai közül-. >
BÉKEBELI hangulatú álarcosbált vtrldezeU húshagyókedden a SalM. A tzdmtahn szép ét {<:Cnies
Hözül az csó dijakát nők vitt&''c et>, ~ -agy tálszik ehhez jobban értenek.. A''l-ig^rcdct:b!> azonban egy a éédunyáink krii>o! injaira emlékez-ie''o, de ma már e#ak filmen lállvató fehtU''S i''O f. ■
KA.XAfíAtíA.X ''h''heLUcnii'' ga.r-éa) i öld gáz forrásra bukkantak — m* Mtyik <V Mi MOV EX -hiradó-kan. amely u-?t vö bemutatja, hogy « gÚ~t értéké*''Vő válMaf még q tét beá''lta cl ót! ellátta c;?acl a fiiti-''0/iyaggw a hóSPartásokát ós a» Aize-mfket. M.. kan!,-.satuk - sóvárogva néztük- e.st a képet ¿8 arra gondoltunk,, hogy mi még ti? év alatt sem futottunk e''.-idáig. Ez Nagykani-
• ''A NOÉMIT, Szaluy vallásos iár-eyn színmüvét a S&ent Ilona L<.ány-y ftlub ma ismét előadja a ^Városi Sz;<Jtházban. A szereposztás változat-ta.?. Kabarék Eva., Ncmecz Edit-, Belő Ilona, Szadl-i-cs Ilona, Pongrác z József. Lcngyák Péter, Nagy József és Németh István, akik a& 9Iső előadáson is kitűntek, alakit-fák a darab főszerepeit. > '' ;
M.
HAMAROSAN két újabb itátUct Iesz ga.z lagabb Nagykanizsa. A volt városh-á xi kél utolsó romüzlethelyi-ségének helyreá l tási. munkálata* már megkezdődtek. A két hatalmas vasoszlopot éppen pénteken tá-eoli-éotiák el és megkezdték a válaszfal Mmdését. Újjáépülünk''...
r o. •
TOTÓ-LÁZ ■uralkodik ''Nagyk.mi-ftsán is. Mindenki szeretne a Púját Szerencséjének kovássá lenni
és boldogságát ejy ügyesen kiállitott totó-*zet>vennyet megalapozni. Legutóbb például akadt valak} a »mi kis váró tankban''", aki nem kevesebb, mint száz szelvénnyel indult. Fortuna istenasszony azonban nem mosoly-gólt rá, mert —ra rossz nyelve k szerint -•- legjobb cfrdménj/c is csak
— hit találat volt. Ennék ellenére izonban akadnak., akti; szeretnek sütkérezni a gazdagság fényében, ha csak néhány órá>g is, mint ahogy |fzl a héten is tajiaszláttuk két esetben. Vájjon ''érdemesr-e. az embernek tg-y becsapnia sóját magái ?
A *
IGAZOLJAK A MAO RT futball-csapalát, persze nem sporlvotoilon. A legutóbbi igazolást hirdetményeké Ugyanis a következő futballisták neve:. szerepelnek: Némethy -J''o'' inger. Lázár, Nagy, Téti, Csöngcy, Horváth. Kiss Szabó és Takács/De veink együtt igazolják Séger Imre •gi/csüíeti. főtitkárt és Zollay Mihályt, a csapat intézőjét,
ASZ LÁNYI KAROLY egy novelláját hatottuk pénteken este a rációban Budapest II. hullámhosszán. A novellát egy kanizsai- ujságiró-fiollégánk, Molnár Károly dolgozta fel hangjátékká. Bizonyára nem utoljára szerepelt ilyen vonatkozásban a Rádióban. <■. - i a HORVÁTH GEZANAK, az NV-TE ökölvívó csapata edzőjének há-zasságáh
oz már gratuláltunk e Rovatban. Most pótlólag megemlítjük, hogy »fiai« ■ bronz ökö''-vicó-Szobroi Odtak neki nászajándékul. Horváth Géza — mint a üzemtanuk mondják a meghatottságtól alig tudott köz. Bzönétct mondani.
to?pek<5iös gyógyszertár -
- Febr. 14-én, „Megváltó" gyógyszertár fcabadtóg-tór 21.
Febr. 15-én: „Mária" gyógyszertár, Somogyi Béia-utea 40.
Kiss Károly országgyűlés! képviseli Naivfeanizsán
A Magyar Kommunista Párt helyi szervezetének vezetőség« ma~ arról értesített bennünket, hogy Kiss Károly országgyűlési képviselő, ur országgyűlés jegyzője, a központi Vezetőség tagja, vasárnap Nagykanizsára ér-; kezik. ahol délután 5 órakor a. párt- nagytermében rcndkivülf pártnapot tart. Kiss Károly felszólalása a MKP-ben mindig eseményszámba m>''nt, meri mini azt már megírtuk:.
hosszú HSt matt, mint internált Nagykanizsán, pontosan Ismeri ennek a városnak minden fájdalmát ■ós minden baját és 6 volt az, aki Járásunkban Qnraboncon Igazságot tó.''otetf a falci crdölgénylésinek y kértíértben
Különösen aktualitást ad Kiss . Károly beszédének az a kprül-, íuény, hogy csütörtökön a mini sz l erei nő k s köl Isé.-veiévé . e''.i tárgyalásán ő volt a párt vezér-szónoka és rámutatott a papir-elosztással kapcsolatban hogy lapoknak a szenzáció hajhászó, témák helyett többet kellene foglalkozni a munka hőseivel.
BeszCd6ben mogá 11 aj;i'' ott i» hogy a Központi Statisztikai Hivatal nincs elég szoros kapcso-
MBCBBMi
latban az élettel és igy nem szolgálja megfelelően á 3 éves tervet/ Annak a vél ^lényének adott kifejezést, hogy át kell alas kíitanj a Statisztikai Hivatal központi vezetését és az adatfelvételekét uj ierülepekre is ki k»ll terjeszteni.
A'' tervhivatalról megállapi-lotta, hogjf. mintaképe a jó, közhivatalnak, mert 120 hninkaíárs^ sal egyre narj,vobb i''eladaiot végez el
A tervhivatalnak köszönhető, hegy a 3 éves ier^kezdef óta több mint 13 OÖO-el emelkedett ax Iparban delgozók száma.
A (iazdasági Főtanácsról szólva kijelentetlertiogy ez a testiikt let''o céltudatos gazdálkodásával lehetővé, hog>; most ez lm or^ ''szággyülés deiieiünentes költségvetést tárgyalhat. A Gazdasági I''^őtanács a legjobb biztosilék ar ra. hogy a magyar gazdasági élet továbbra is a felemelkedés utján haladjon.
fíihs Károly beszédének yégénj foglalkozott a''Közbazgaíási Bi-rósággal és megállapilotta, hogy az a mai formájában nem szolgálja a demokratikus fejlődést-Az aktákat úgyszólván csigalassúsággal intézik, politikai téren pedig ítéleteikben nem érvénye-., siti kellően a demokratikus eszméket.
Abban a reményben, hogy ¡: hibák évS visszásságok hamarosan megszűnnek, a költségvetést a magam és pártom- nevében elfogadom — fejezte be beszédéi Kiss Károlv.
A Magyar Kommunlsts Párt helyi szervezete e vasárnap délután 5 órakor kezdődő pirtnapra pártállásra való tekintet nilklJI mindenkit szívesen vár. Kiss Károly minden bizonnyal'' kUI- és belpolitikai tájékoztatót Is ad
— Adomány sz árvízkárosultaknak
Dózsi Lajos Tondéí?Iőa lapunk 8X/ork»8zt6sé^o utján 8G forintot adományozott a tiszai árvízkárosultak jatáji. v
"nfi iiirr ''w-r-t-

Nagy sszens&úció!
s iá« r b ar
Latyi)
| ggrsula^ élén ée&r. 17-én
MBHBKmBmWBHHBHHMaa
i , asz Iparos^örben.
flz előadás kezdete délután 6 és 8 óra. Jesyelfrétel Seiessnél, Siigár-üt 1. száat.
EISJsgyzait Péti SÓ átvehető. További előjegyzéseket felveszünk. Egységár; 100 forint per q-klnt.
MOSzK kirendeltségé
Nagykanizsa, Fé-ut 4, uzÁm, It, «melet, — Telefon: 6.
MOZi
A bossau lovagja
>>... Hafálom. pedi^ jelontsfe uj kornak kazdetót!« hzzeA a ]cp-ientéssal várja a- íélrevezetoít bi-"ó»é?r halálos ilélofcót Bon Blaks, amikoc az utolsó pillanatban magjol-onik hire-s ügyvéd és bizonyítja, hogy r^-dfliico nonies ur és akit BidijMiamoi-iiek tartottak ,kö/,oinTx)r. Az ut tehát ipegnyilt Bon bosszúja előtt.
A film aUi>ííOndolata a bossau., ainüly átfűti Jtexit, akit nagybátyja mincíűnki olótt nüjgaláz, niórt ¡M. ^óle. A fiu azonbai num foLuifc é* báty ja minden t''irLozáaát omlóké»-télen tartja. Mart tudja, hogy oljöa ft/i idő, amikor bosszút- állhat mind»» osíorcsapáöórt, min^m mo^szé-^''«-n itéaórt.
1)0 Bon aaog&iy éx - BZüien-usótlonsógérü — olyan időbiMi amikor az i{,razsógot csak pénz üb-«(iU-é.é''.fll bhototl bizonyituni. lli-b''Uüizik egy kk« szintre kin-bsekot liünosni. TuJát is og.v csuuié igazgyöngyöt, do mtvjtalálja á legnagyobb. küiüiiot --ca boldogságot * egy gyönyörű bonazülütt kuin.v oldalán. A kinccsel hazninogy, végrehajtja bosszúját, liataímufl birtokájb íeiosztja a. munkásai között, majd visszamegy a szigetre, ho^y boldogan é''jen.
A bosszú lovagja Tyrono Power, aki egyszer kiíogastalan g.^nt''rman, másszor remekül vorökszik ,isméi, másszor viazont kifeünáan úszik és fc a távoli szigeton uj Itobiusünként. Gone TicrtToy agzotikus szépség» bámulatbaejti a nézőt. A kis líoddj MbDowaü pedig rgmek szipás^. Éz»-kön kivüi mó-í ogy s^Leg''íitimő alakítást láttunk, líog}- másról ne bőszüljünk, eniiékoztotüaik az együgyű
Jó kaland fii |u ós csak '' ajánJbni tudjuk. '' Jl
Vafiáinftp, Ittbraúr 14.
Budapest I,. 7 Boggoli. zeiue. 8 Jlnek. B.BO Orgonaxono. 0 Római katolikus és evangélikus vallásos félóra. 10 Görög knlolikuB Jstontiazt«-let. 11 Kis ri}»rtok a művészi életből. 11.15 Kamarazene. 12 Harangszó, hiiek. ''12.15 Anyák öt perc». 12.20 A Bazilika-kórus énekel. 12.50 Bányász falóra. 10.20 Boósz Km.il szalonzojiokara játszik. 14 Hirek. 14.10 Ünnepi hanglemezek. 15.20 Zsarko Czvejity énekei. 15.45 Vaaiiv-napi krónika. 16 Hangkóiwk.a vri• ¿sái-nap sportjúróí. 16.15 Magyar n6-''ták. 10 Ilirok. 17.10 Magyar Parnasszus. 18 Knfurádió. 10 A. Hádió-zenekar játszik. 20 Ilitek, 8|xxrtv. erodtnónyok. 20.80 Kristóf Károly dalaiból. 21 A Rádió hangia. 21.U Waltor Rózsi énektől. 21.40 Rádió-ankét. 22 Hitek. 22.80 Vasárnap esto P''^sten. 28.10 Művész lemezek. .24 Hirek. / i
Budapest II. 10 Vasárnapi muzsika. 11.10 Latyi Matyi, mint nróbaiendőr. Közvetítés a Ifóvarosi Operettszínházból. 12.85 Szórakoztató zeno. 17 Tánczene. 18Hírek. 18.05 A Közlekedési Szakszervozot zenekara játszik. 19.85 Hangos híradó. 20 Magvar nóták. 20.80 Könyvszemle. 21 Hirek. 21.35 Tánczene. 22 Toscanini Beothovcn-müvelcet ve-zényel.
ELADÓ Nagykanizsán
*
a Fő-ut 12. szára a.
emeletes házépBIet
. Vkoriőra néző gyógys:«rtérral és üzlcihslyisegckkel. udvari üzlethe.tyiséggíl és lskössal.
Eladási ár: Ft 115.000
Érdeklődés» Karcviag, Budapest YI. Pod«anle*ky-u. 13. s*.
■t,:; f.-bniár lf>.cso
iiitorajánlata

I
Halószobák.. 2400
forinttól
Kombinált Annn
S berendezések . .
forinttól |
Konyhabútorok
1200 forinttól 2300 forintig.
Rekamiék:
egyszemélyes 1000-től, két- j pzemélyes 1750-től, esak el- j ismert jóusinőségii
Zsurkocsik ... 200
forint,
VIRÁGÁLLVÁNYOK . . 120
forinttól
egyes KAROSFOTELEK 180 SZÉKEK 60 forinttól, „ ASZTALOK minden nagyság-
ban

Gyermekágyak . 150
forinttól,
.JÁRÓKÁK 140 Ft. GYERMEKSZÉKEK 145 Ft. MATRACOK afrik vagy siőr-ből 800 forinttól,
Fotelágyak ... 650
forinttól,
ÖSSZECSUKHATÓ KÁRP. VASÁGYAK 250 forinttól,,
SODRONYOK 200 forint. •
*
Pénzének ellensége, ha butorszUkségletéf nem most szerzi be
N1GYKINIZSB
Ady Endra-ut 4. sz>
Borzalmas testvérgyilkosság tlrtént Zalaegerszeg»«
Véres családi esemény történt a Zalaegerszeghez tartozó Ne-keresd majorban. Itt élt Kránicz'' Kálmán gazdálkodó két fia, a 19 éves Kálmán és a 17 éves László. A két Kránicz fin közöl 1: soha nem volt egyetértés Cs a. szomszédok állítása szerint napirenden volt közöttük a verekedés. A napokban a fiuk- szülei bementek Egerszegi* és a két'' fiatalember egyedül maradt o!t-hon. Valami fölött isméi vitatkozni .kezdtek, de megegyezésre nem tudtak jutni. Ekkor a két fin veszekedni kezdett. A ver1*-1 kedés hevében a fiatalabb. Lász-4 ló, kiszaladt a konyhába. magáJ. hoz vette n nagy konyhakést és rárontott bátyjára, akit összevissza szurkált.
Kránicz Kálmánt a mentők súlyos sérülésekkel szállították^ be a zalaegerszegi kórházba, de segitenLmár néni lehetett rajit?; sebeibe belehalt. W
A testvérgvilkos KrántóLász-lól letartóztatták és átadták a z a 1 aegcrszeíi "á 1'' a í n ü uy c s v.sé.4i ''• e k.~


■ • ."VT
Fenti készülék részletre is megvásárolható:
SZABÓ ANTAL rádióüzletében Fö-ut 5. sz.
Nem verekedett a« asztalosmester:
A Szakszervezetet hamis levéllel vezették félre
A Zala február 11-^ számában; ''megirta, hogy Hetyei Imre asz-« . Jalos mestert, mivel Halász István asztalöstanulót megverte, a-járásbiróság 500 forint nénzbün-i letésre i''élte. r"" {
Ugyanezen cikkünkben a szakszervezettől nyert közlés aiap^. ján megemlítettük, hogy pécsy Gyula asztalostanon''c a sz;ik-i _ szervezetekhez irt le«iéWarrótt ■ panaszkodik, hogy Helyei. Imrtí egy léccel ől is megverte olyany-l nyira, hogy munkaképtelen ési -orvosi kezelés alatt áll. Amikor
HÍREK
Napirend: •Február 15, vasiraap. Róm. kat In-vocablt. Prot. Fausttln. ÜJgörög Nagyböjt első vasárnapja,"
fl Nap kel 6 óra 52 perckor, nyuqsetk 17 óra 06 perckor. — fl Hold kel 9 óra 17 perekor, nyugwik 0 óra 00 perckor.
1841. hi 1. Internacionálé kiadja a Koai-manlala Kiáltvány!. ":
Február 16, hétfó. Rém. kat. Jullaana. Pra.t. Julianna, üjgérög Pamfll.
M Nap kel 6 óra 50 perckor, nyugsilk 47 óra 07 perekor. — A hold kai 0 éra 46 perckor, >tyugitrlk 0 érakor. ''
1920. fi e''lenforradalml. nemzetgyűlés elsó üléte.
1945. Mágyarorsaágon Ismét megindul a lövélforgaio.m.
— Áthelyezések a megyéséi
A fóispán dn Sárvári Irán zalaegerszegi vármegyei jegyzőt Sümegre járási jegyzőként áthelyezte. Rösler István tb. j. jegyzőt a köz-xmthoz rendelte be és az alispáni íivatafnál nyert beosztást. Dr. Bálás István j. jeeyzót, aki nemrégiben tért vissza haaifogságfrSÍ, a bé ügy-/ miniszter a zalamogyei -törvényhatósághoz osztotta.be szolgálattételre.
— A Magyar-Jusofizláv Társasáfl
nagykanizsai alakuló gyűlése február 22-én, vasárnap délelőtt 11 órakor lesz a Városi Színházban. A Budapeistrőf érkező vendégek tiszteletére közgyűlés után közebéd lesz & Centrálban. Az. ebéd ára vi2 forint. Aki részt óhajt renni az ebéden, csütörtökön este 6 óráig jelentkezzék a Zala vagv a Zalai Világosság kiadóhivatalában. Ugyanaznap esto 9 órakor műsoros táncos összejövetel lesz a Centrálban S forint belépődíjjal, amelyre mindenkit szívesen látnak.
pedig beleglapot kért, az asztalosmester ennek kiállítását megtagadta.
Af szakszervezetek megállani-" lották, hogy a kérdéses levele^ írem Pécsy Gyula irta, hanemj a. szakszervezetek félrevezetés^ céljából eddig ismeretlen egyéni aki ellen a szakszervezet a felje-í leütést megtette.. Pécsy Gyulai ugyanis ;negjelent a szakszerve-i zetnél és kijelentette, hogy őt mestere rtem verte meg, igy kezelés alatt sem állhatott és beteglapot jsem kérhetett.
— Változások h tí«zt»orvo5i karban
Értesülésünk sswrint .több személyi változás törtónt a tisztiorvosi karban. A népjóléti miniszter dr. Völ-gyesy János vm. tisztifcoryoshólyet-test, szolgálati érdokből,* Szegedre, helyezte városi tisztiorvosnak. Utódja dr. Kulcsáv István zalaegerszegi városi tisztiorvos lesz. Dr. Horváth ImvS íeton.yel járási tisztiorvos Zalaegerszegre kerül mint -városi és járási tisztiorvos. *
— A volt Hadifoglyok tajtáral SzÖvotíéfje P
194fi .éri február hó 15-én déi-eió*t 11 ómkor egyesületi helyisé-flbsn (Szabadság-tér 21. ez.) tisst-■jitó közgyűlést tart, melvro aa öeezs.; tagok illegj'' -tonétót kéri az ¿Blnöhúg,
— A Szabad Szakszervezetek
A Vas- és Fémmunkások Szabad Szakszervezetének helyi csoportja ismerkedési estet rendez folyó,/hó 15-én esto 7 órai kezdettel a szakszervezet nagytermében, Csengery-ut 6. BeiépÓc
lij nincs. Hangulatos zene, tánc, büffé, szolid árak. Mindenkit szerotettei rár a Vezetőség.
— A SflOSzK fölhívása
A Magyar Országos • Szövetkozeti Központ, nagykanizsai kirendeltségének szervezési osztálya a közeljö-voben 2 hetes szövetkezeti és 8 napos szövetkezeti igazgatósági és ''feí-üg^-Blóbizottsági tanfolyamot rendez. Felkérjük azokat a nagykanizsai lakosokat^ akik a íenti tanfolyam idejére lakást, esetleg étkezést tudnak biztosítani a tanfolyami hallgatók részére, írásban jelentsék MOSZK Nagykanizsa postafiók 74. cimre. Közöljék hány személyre tudnak szállást, illetve étkezést adni és ha lehet az árakat is közöljék.
MKP-hírek* A MKP kiskanizscil szervezete f. hó 15 én, vasárnap délelőtt 10 órakor az olvasóköri párthelyiségbea. pártnapot tart, melyre meghívja az összes kiskanizsai elvtársakat, va/a-mint Kiskanizsa népét pártállásra való tekintet nélküt^ Vezetőség.
— Felhívás
Felhívom mindazok figyelmét, --akik a Dolgozók Gimnáziumának ötödik osztályába -akarnak beiratkozni, folyó hó 18-ig a gimnázium igazgatójánál délelótL-10—11-ig jelentkezzenek. A felvételhez a polgári iskola négy osztályának, vagy a gimnázium alsó négy''osztályának végbizotnyitványa szükséges. A tanév március elsőjén kezdődik. Igazgatóság.
— A volt Hadifoglyok Bajtársi Szöv8isá9«nek köszönete ^
A rsndezőbizottság köszöneéadf »end mindenkinek, aki bármit^n nódon hozzájárult a szsgénysoreu munkaanélküh volt hadifoglyok bs-Rétvözésö javára rendezett február 8-ikí műsoros táncestély bikerého«. Köszöneteit mondunk a háaiastizo-nyok fáradtságot -nam ismerő munkájának és annak, hogy semmi erőt nsm saajnálra nsgyBzerü büffévoi smeitók az eat «ikerét. Különös elie-meréeünket és híUsís köezünotünkot lejezzük ki mindszoknak a szerop-lőknek, kik önzetlen köűsemüködó-sükkel falfllthetetlenné tették » frenetikus sikert aratott műsort. Köszönjük a cukrászoknak és a hantee-izleteknek azivee adományait. Hálásan köszönjük a helyi sajtó mindkét lapjának ss estély propagálását.
— Bőripari tnualcauok
folyó hó 16-án, hétfőn este 6 ómkor a szakszervezeti székházban ok-VBtlen jelenjenek meg. Tárgy: A kollektív munkabérek ismertetése és a közgyűlés előkészítése. Felszólit--Ijuk a Nagykanizsán dolgozó bőripari munkásokat ,hogy szakszervezeti fe-gvBÍmi mollett megjelenni kötelesek. Vezetőség. • - • ,
VAR0S8
«sütöríöktííl -vasárnapig
BUDAPESTTEL EGYIDÓBEN
a BOSSZÚ LOVfi&lft
Főszereplők; Tyrono Power, Gene Tlerney HÍRA-DÓ1 Előadások köznap 5 és 7 órakor, vasárnap 3, 5, 7 ós 9 órakor.
V
ZALA
1H48. február 15.
A hivatalos város
Közhírré teszem, hogy Krucsai József Ss neje nagykanizsai, Bajzautca 15/a., valamint^ukoYÍcs Sándor és neje nagykanizsai, Hunyaditér 22. az. alatti lakosok között létie-jött adás-vételi szerződésre vonatkozó véleményes javaslatom a hirdetőtáblán 1948 február hó 16-tól március l-ig közszemlére ki van téve. » -
A javaslat ellen á közszemlére tétel utolsó napjától számított ^ 8 nap alatt hivatalom közigazgatási
ügyosztályán észrevétellel lehet £lni..
*
Zala vármegye alispánjának 4147/ 1048. számú íendelotére közhírré teszem a következőket:
Minden mezőgazdasági traktortulajdonos kötess minden "év szeptember 1. napjától a következő óv óv junius hó ] 5. napjáig terjedő időben a 30 lóerősnél kisibb traktorral legalá l)l> 220 kat. hold, a 80 ''ferős, vagy ennél nagyobb,* de- 50 óerórMiél ki&obb "traktorral legalább 260 kai. hold ,az 5U lóerős,'' vagy ent.é nagyobb traktorral jxjüig legalább öló kat. hold föld területit középmól,von megszántani.
A szántás helyett tárcsázást vagy kultivátoiezást is Jehel végezni, ebben az caótl.én azonban a tárcsázott, vagy kulliváLorozott területnek csak
a Jo.ét leliet száitiitásba venni.
«
A traktortulajdonos szántási kötelezettségét ''Jele-részben ószi, felerészben pedig tavaszi szántás által ^köieleá beljeaiteni.
A szántási kötelezettség teljesitéso Bzempontjából a tráktortuJajdonos '' saját müvelésében álió, valamint ,a harmadik személyek által müveit területeken végzett szántást ogyíw kell számítani.
Hogy a traktorbirtokos szántási kötelezettségét á saját maga által müveit ingatlan felszámítása után hol teljesítse,, a traktor telephelye szerint illetékes Termelési Bizottság köteles a Gazdasági Elöljáró bovo-násávaí a tavaszi" szántáé tekintetében minden óv máreiusr o-ig megállapítani és az érdekolt traktorbir-lokossai. megfelelő időben Írásban közölni.
A Iraktortulajdonos^ kutobs & kijelölt területeken a szántási munkákat teljesíteni.
A traktortulajdonosok,.állandó telephelyükön nem teljesíthető szántási ^részüket az illetékes Gazdasági Felügyelő által kijelölt más község,
vagy városban is kötelesok ellátni.
... - ''
Felhívom a. füszerkoteskedóket, hogy a beváltott margarin, étolaj és szaopan jegyekkel folyó hó 16. és^ 17-én számoljanak el a Közellátási» Hivatalbn''n.
Pk. 1469. u. 1947. 1947. vghlól 100. ixáni
Árverési hirdetmény
Dr. Va;da Zsigmond nagykanizsai Ügyvéd által képvlse t Báder Tentvéfck nagykanizsai bi-jcgvzctt ctg javára 54Í Ft 61 ílliér tőke é.s több követeiéi járulékai erejéig a letenyei járásbíróság 1947, évi 1168 aiénut végiésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1917. évi oujj. hó 25-én lefoglalt Moll forintra becsült ingó«áf>okra n lete-nyci járásbíróság tentl számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1 05 évi XLl. t.-c. 20. S-a alapján a fent megnevetett s a foglalási jegyzőkönyvből kl nem tünő más fog altatók javára is az árvetés megtartását elrendelem.de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk rfft is fen áll és ha ellenük ha asztó hatályú ígénykfereset folyamaiban nincs, végr. szenv. lakásán, Pttrívente községben leendő megtartására határidőül 1948. évi február hó 17. napjának deiutáu 3 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt buto.okat, üzleti. berendezés ko«íi, ló, síb. s egyéb ingóságo-kat''a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés mellett, esetleg becaáron alul ''is el fogom adni Azor ingóságokra, amelvekntk a ki-kiá tási ára egye/xr forinton télül vau, az 5.610/931. M. E. szátnu rendelet értelmében az k árverezhetnek, akik a kikiáltísi ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Letenye;'' 1948, évi-január hó 17.
Eiek László
bit. Yéjrthajtó, Hitt biróUtf kl*tl45tt
Sportrovat
Eldől-e vasárnap, hogy melyik a jobb csapat?
Vkltozatlaa telállftáiba» áll !•! « két Mapat
Vasárnap este vc''gre pontol tehetned a szurkolók arra a sokat; vilatoty kérdésre, hogy melyik a jobbik csapat'' Kanizsán, az NB Il-es NVTE, ávng. a vidéki játékosokká! laegerősitett Maori. Az első mérkösés erre a kérdésire nem adott feleletet és a két csapol egymással nem vaUiímá nívós játékban 0 :0-ás döntetlennel végzett. A vasárnapi második meccs az NYTE pályán kerül lebonyolításra, ami a helyi, kék-fehérek .esélyeit erősen növeli. Iié,t közben mindkét egve-süketnél voltak sérültek: Az NYTE-iiél emelh orrr.sérülése, okozott goiiíios^T MuioiTt-nál pedig Szabó bokasérülése izgatta ff kedélyeket. A hét végére szerencsére mindkét játékos jálélo-képes állapotba került és.igv az összeállításokban változás nem, várható. ; - 1
A mérkőzés esélyeit latolgatva megáltapitliatjük, hogy a ha-zni pálya ugyan az NVTE-nek!
kedvez, de ez n u jelenti aztr hogy a mérkőzést biztosan me^ is nyeri. A körülmények vélétlejil forgatagában kicsúszhat a MaorJ{ részéről is egy meglepetés, dtí csak döntetlen erejéig. A meccsí mindenesetre kemény élvezés? játékot l*oz majd és a mérkőzésre kíváncsi szurkolóknak- jói mérkőzésben „lesz részük. A mérkőzés délután ,1''él 3 órai kez-v deltel kerül iel>onyo!itásra Pozsonyi ^játékvezetése melleit/ melyre a csapatok_a kővetkezői felállításokban lépnek pályára*: NVTEi Róka ~~ Gazdag. ''Muni kácsy - Scmsi, Németh, Bollii - - Sztraka. Kocsis,, Placskó, Túra, Horváth. Maori: Vajda — Németh, Horváth —'' Szabó, Héjjá, Nagy — poünger, Lázár, Ko-l vács, 1 éli, Kapornoki. Hlőmér-Í kőzést a két egyesület másodikJ csapatai játszanak 1 órai" kez^. de''lteJ. A csapatokat csak u hely-szitien állítják ÓnSSZc.
Vasárnap délelőtt 10 órakor boxr.ecs az IparoskÖrben
A Zalaegerszegi barátság ököl vivő eilen lépnek szorítóba az N-VTE jókéi>ességü boxolói. Al két együttes mérkőzésén ragyogó nurkőzések és szép küzdelmek várhalók. A kanizsai csa.-pat Büki nélkül is biztos esélyese a mérkőzésnek. A.z egyes, összecsapások közül különösen,'' kiemelkedik Bali és SzekszárdÜ mérkőzése, /amelyen reméljük^ liogy a vidéki bajnokot Széki ismét legyőzi. A mérkőzés delelőt^ 10 órakór kerül lebonyolításra'' az Iparoskör nagylennében.
Amatör II. osztály sorsolása
Márc ''us 21. Marcaíi—NTE, Sáska —Kerottyo, NVTE ÍI.--Utonvo, Kiskomárom—MAOT?T Hv Szabiid: Vasas. • 7
Április 4. Vasas—NTE, Kisko-márom—líorettyj, Marcali -Lcíb-nye, Sáska—VTE II. Szalwd:-MAO BT II.
Április,11. NTE—Sáska, Kerrttyo —NVTE II., MAOBT II.—Marcali, Vasas—Kiskomárom. Szabad: I.eto-nya - i
JpritiH IX. NVTE JI. —NTE, 1 o-tenyo- Korotíyo, Marcali— Vasas, Sáska— MAORT ÍI. Szabad: Kísko-márom. ."•■''''
Április NTJá—Lekmyo, MA-ORT II. -NVTE II., Vaaas—Sáska, Marcali--Kiskomái-om. Szabad: Ko-mttyo.'' N
Május 2~. Kerettj''c—NTE. Ule--n>~e—MAORT II., NVTE II.—Vasas, Sáska—Kiskomárom. S/al>ad: Marcali.-
# Jfáju< <). MAORT .11.—Kercttyo, Vasas—Ixitonj-e, Kiskomárom—N"r-TE II., Marcaü—Sásica. Szabad: NTE.
Május 16. NTE—MAORT II., Kercttyo—Vasas, Léten vo—Kiskomárom, NVTE II.—Marcali. Szabad:''Sáska.
Május 23, NTE—Kiskomárom, Kerottyo—Marcali, Letenye—¿áska, MAORT II.—Vasas. Szabad: NVTE II.
Az NTE csapata vasárnap d-e. 9 órakor induló vonattal megyi Keszthelyre. A következő játékosok lógnak szerepelni: Szélig — Czíndrich, Király II. — Horváth, Eller, Vilcsek — Ma-derka, Lukvár, Molnár, Végh, Salamon. Tartalékok: Kovács»! Dezső. Kisérő :. Farkas.
Kereskedők figyelem!
F. hó 15-óa, vasárnap délelőtt 10 órakor a Yároitrázi tanáwteremben
kereskedőgyüiést tartunk.
Előadó: Komenov Pal országgyűlési képviselő, a KISOS* elnöke lcaz, oki a licreakedőkei érdeklő dolgokról, adóztatási sérelmekről és mái egyébiől tart előadást. — Az előadás fontosságára való tekintettel kérjük Nagykanizsa östées kereskedőit, hogy « gyűlésen okvetlen ott legyenek.'' VeietÖBég.
A zalaiak budspsstf otthona az újjáalakított
Poloce- pensió
Budapest, v II. Somogyi Béla-ut 3/a. Telefon 220-889
Olcsó drak. - Tökéletes Komfort. Előzékeny, figyelmes lef—olgúlóa.
i
OUHAüTUU GEZDISáGI SZESZGYlSOSQK SZESZFÍH0METQ RÉSZVÉNYTáRSfiSáSfl
/
NAGYKANIZSA, SZABADSÁG-TÉR 12 s TELEFON: 119
»
K*m, likőr, pálinka kSiönSe^ssegek, Szent Domonkos ^yéflyk«íseri. Bor éi gytímöleMrwi-főzde. - Valötl! gyömöfoipáíTtrkák m barpárftrt ár«Hása. Klc*lnyb«n és nagyb««.
Gazdák figyelmébe
1. A főMmürelé»ügyi rniniaMi-lium nz ér twraszán import sörárpa. ▼Btőmaq- akciói indít. A kio3z(»«t «. MOSZK rutpjkanizaai kirendelteé^ fég''/Á. A termelő gazda & ▼et&naierorfc hitBlh® kapja, kütatos azoiu«:i » ter-másból 1()0 kg. anvamae: után 12^ k-g.-tít * MOSZ K-nak Vitszaadiu, törábbá köte''«B » fermósbői 275 ko;.-ot ugyancsak a MT)SZ K-nak áradni, amBly mennyiségért az á|adé cazdánuk az akkor órrvnyben l^ri hivatalos ár ás 4 K^HzaLtík''foláj-kifizetro. Aa ujojinan földhözjut+íi^'' tottak a föWmÜTes Kzö^,6tkcz?t,nk v.b-íán igén^-oijék a Tetómagot. a tól>-biek rorliíí a nagykanizaai MOSZK kirendeltségnél. íclhivom */. it<t%njj# pazdilk figvelmót arra/ hogy ezt kiváló vetórraKrot f.eltétbpü''l fewl íelszántott ós jó erében Jevő tolujl!» vessék.
2. PVJkórem »-/okát * nftgykaníM.v gazdákat, akik aaját burgonyájuk
"^vetésével Bza|X>ritHsra TáliaJloc«w>»k,
haladóktalauuLjo''Bntkozoonok • rotíi gazdasági bivatalben.
8. Érteaitöm & gazdakö»''jn(k^.^t, hí>j;y oü év tavaazán erodmti nom»ii-tetrt" »F«'' lófogu kukorica veU''m;^ ,kerül kiosztásra kéazijénzfizetó« oIL-nóben. KivúiiatoB, hog,>'' aa elmuií órele eorán el Fai/.ok kukorica hoíyo* minden gazda,.aaját (irdekébon, vc»-tóai hzükségiötcít ezw.il a nomcmitoK ▼eiómagiíal fedezi. A kukorictv te-tőmajr ára körüll«lül 250 forint lowr métűrmázaánként. Kár ez ftz Bióg magiia, mégis indokolt annak beszerzés, nurt a holdankónti vetV)-magszüksóglet kovéa; tÜiát o rételáv kifizetése nom okozhat egy ^azdár-nak eom anyagi tfíőgetójtbtest. A ímgykanizaai ''igcaiyJők folyó hó 2"2-i($ jelentkezzonek a'' városi gazd««i''igi hivatálbán.
< Rendek Géza - m. 4ll gazdasági f. felügyeid
— Talált kulcsok
Február 7-én délelőtt 11 óm táj-
ban a Fó-uton egy .6 kulcsból
taj-álló
kulcscsomót találtak. — Fobruár 9-én délelőtt 10 óra tájban ugyan-ösak.a Fó-uton ogy 5 kulcsból.álló kulcscsomót találtak. A kulcscsomókat igazolt tulajdonosaik átvehetik a íendórsé»- közigazgatási osztályán.
— Or«zAgos vó»arok Zala megyében
Február 19. : Tét. Február 24. : Letwnyo, Tűrje, fobruár 25. : Zalavár. v Március 1. : Komárvároe.
/A
P=BÖHI RDSTÉSEK
Gyerratík szoptatást vállalok. Clm a kládóban.
Keresem Salamon Alajos zászlóst, ak, Nagykanizsáról, ütban Szarvaslakiclé, 194y. áprMsábnn Irt móljára. Kérein, akinél lakott értesítse aggódó feleségét Szabadszálláson
Slkátor-ut 1. számú ház eladó. Érdeklődni ugyanott."
Eladó Nagykanizsa környékén s^őlő ingatlan. Érdeklődni lehet Báron ügyvéd iro dáfl.ban, Szab»daág-tér 15. sz.
Eteser61ném 1 szobás, konyhás olc»ó-bérU lakásomat belvárosi 2 szobásrj. Bővebbet a kiadóban.

18 esalád méh stlrgősen eladó Megyeri Sörgyár.__
Keresek egy magányos szegéoysorsu Jó-Ielktt kedves modorú ttöt élettArsnaJr
ugy 50 évtől felfe é lehet horvát származású nő. Levélben kérek értesítés?, erre a címre : Dohánygyári portás Pápa.
ZALA demokratikus politikai napilap
Sz&rkeszH: Bencze Jcnö főszerkesztő Xreri«MU>s<géslriinióhlvotoU DcAk Ferenc-téf W.
Telefoni S*.^,
Nyomatott a ^KŐzgazdesági R. T. Nagykanizsa* .nyomdájában, Nagykanizsán.
Nyomdáért felel: Zaley Kóroly.
03« évfolyam SS »s*m.
tta«ykftiWzM, 1948, február 17. kedd
50 fílíér*
Várható időjárás: Mérsékelt, helyenként élénk szél, változó felhőset, több-felé, különösen nyugaton havazás, havaseső, helyedként köd. A hőmérséklet alig változik.
i SÍ
megérkezte! r Moszkvába
Líjpíartaiíor kaptuk a tudósítást, hogy THdy Zoltán SceztársaséQl »teöíc «« a majyar kormányköláfitiség roígerkeztsk Slőázkvába. . -
A moszkvai pályaudvaron, ameiy magva<- és szovfei zászlók díszében -Járta a magyar államférfiakat, a szovjet politikai éléi vezetőr Jelentek még a magyar vendégek fogadtatására. ■
flés2j9í«fcet a fogadtatásról méö nem közöltek. A bamutetKazó látogatások iitán a programra szerint megkezdődnek a politikai ''tárgyaiások, nagyen v&lószinü, még a mai rfapon.
a magyar köztársasági slnök és a kormányküldöttség moszkvai tartózkodásiak kimagasló eseménye lesz a barátság 03 kö.''ctjónös Mgélynyuitési egye2meny aláírása, amit Sztálin generalisszimusz diszebéde kövei Molotov köMöymímszter a kő ¿társasági emöK ós a kormányküldöttség tisztaletéra feg*dá>.l rendez, amelyen megjelennek a Moszívábin tartózkodó össjös dkkredltált követek is. J
A szovjet sajtó a látogatással kapcsolatban Idézi Sztöiia gareraHsszimusz s-avalt, aki a következőket mondta a n gy Szovjetunió, es a kiftMiepek barátságinak Jolsíitúsógóről:
Sa(át idaoléglánkkül kerülnénk szembe, tfezerganizájnák »aját pártat,kai,
ha nem bécsülnők a A/''i népekefr ha nem tartanék tiszteletiben jogai tat és nemzeti független
''ségtiket, ha beavatkoznunk u kisállamok belső űg-eibe.,.
Nózzonek végig a Szovjetunión. Itt nemossk nagy nemzetek vannak, hansrr- kicsinyek Is, vannak nemzetisének, nepi csoportok. Mogtehet^v-e ml, hogy ne ssámojjunk tatot iiemzetiK«g»ink velemónyóvei, amikor az ormgunk hfctáriin tul 6!ö kis nópekhez való vitzo/iyunkréK.van szó? Nem, nem ih^tjük meg ...
• Ime, ezek azokon ¿melyek megmagyarázzák, miért tehetsége* Igazt »arátság olyan nagyhatalom,
m>nt a Seovjstunlú és olyan kii állam, mint Magyarország között,
* Február 17-én PrAjábjm L&ngye''orszag, Jugoszlávia ós C*ehaziovakia kNiMg miniszterei értékozletst tartanak. A jugoszláv küldöttséget Slmics külügyminiszter vezoti. Musaryk csohszlovék *ri)gymhl«tftr tegnapi osszádóben ''weyiüapi''ottfl, huyy a pillanatnyi nemzetközi helyzet nam kedvező, azonban mHQsen'' hisz ujabb haboru lehetöségébsn.
tien hiszi, hogy olyan államférfiak vannak a világon, akik elhiszik,, h<)gy a Jelenlegi politikai és
gaZdvjági kérdéseket aiomh¿borúval meg iehei Áldani.
Béli 22 úrúiÍ€or /eleitóf Mu^ap^sí
________ v i1 "
Toio-eredfflaéfiyeSc
Egy üafdusxobó&xlól ^reakedtí 445.000 forintot nyert
, A <Toto fogadéira az elmúlt héten 890.000 szelvény érkezett be. Ezekt ül mindössze egyetlen telitalálat akadt.
közül mindössze egyetlen
A szerencsés nyerő Szűcs Károly kereskedő? hajdúszoboszlói lakos, ^aki 445 000 forintot nyert.
nahrói, lianem több száz kilo méterrel nyugatra levő vonalaikból tudták .csak megindítani! "háborút. S _ - (
A szovjet kormány nem ismeri el
a vasarnap megkezdett londoni
konferaneia döntésit
Tizenegy talűíátes szelvény 44 darab akadt. amelyek egyenként 10.000 jer intőt h.-pnak. 10 találatos szelvény 634 érkezeit be, ezeknek szelvényenként 700 forintot fizetnek ki. '' " > . •
(A 700 forintos nyerők között a Zola értesülése szerint egy kanizsai ujsúgiró is vari.)
-TT
Hamis utlfcvsilel akartak szökni a
m^__L ,_ t - . i. r i~ i i r ni ■■ r ft- i i—* .........
Wttro-é^rnűvay. vezeiflt -
A Péti Nitrogénművek kémkedésével kapcsolatosan, a gaz-t dasági rendőrség megállapította, hogy Wiesiier Sándor figyvczelő igazgató szökésre készült. Ez érti h vállalat olasz vezérképviseletén keresztül nemcsak u niagai számára, hunéin Kelemuen GyuJ Iának és sok szökni készülő, f vagy megszökött lökés bn-rnjjn részére hamis olasz utle-» vc''Pt és állampolgári irulokut perzdt. Ebb^n ass ügyben többi letartóztatás várható.
Mfefldttbbentö adatokat tárt fel a
Szovjet a Hitlerrel kinapirAló angol
éi francia politikáról
A szovjet kormány közzé telte( a nyugati nagyhatalmakat lelep-í lezo okmányok harmadik részét mely a hírhedt müncheni egyez-{ mény utáni időkkél foglalkozik. Az amerikai támogatással és''jó-i váhagyásgal folytatott angolt francia politika arra törekedett u. hogy Hitler Németországát aí Szovjetunió ellen uszítsa. Az angol-francia és szovjet kölcsönös!
segélynyújtási egyezmény meg-kötésére irányuló szovjet javas4 ialra az angol kormány teljes! három hétig nem-adgU választ, végül pedig azt indítványozna» hogy a Szovjetunió nvujtson se-gitséget NügybritannJának ésí, Franciaországnak, ugyanakkor/ amikor lyondon setnimiféle kötelezettséget nem vállalt a Szovjetunióval'' szemben. Ez uz angol javaslat ''mintegy folSzólit''ás volt u németeknek, hogy íánuul-ják meg,a Szovjetuniót. -
A másik jellemző esel, hogy! az angolok háború esetére 5 légi hadtest bevetését vállalták* ugyanakkor, amikor a Szovjetunió kijelentette, hogy támadás'' esetén kész 136 légi .hadtestet1 harcba vetni. Az okmányokból kiderült, hogy az angolszászoki titkos. tárgyalásokat folytattak! Hitler embereivel és Megígérték, hogy Németországnak szabadkezet pengédnek'' Európa ''délkeleti; részén, igy . Magyarországon is. Ilyen körülmények között a szov* jet kormány kénytelen volt egyezményt kötni a németekkel» amelyben elérték, hogy a nácik} nem a Narva. Minszk, Kiev vo-
A vasárnapi szovjet lapok iV-tünő helyen közlik Zarubin !on-( doi>i szovjet nagykövet nyilatkozatát a vasárnap Londonba! kezdődő angol francia amerikai; értekezletről. Ennek az értekezletnek megtartása ellen a szovjet kormány jegyzékben tiltakozol, máveL ujabb''lépést jelent a nyugat német államr: Bizónia megalakítása felé. Zarubin nyilatkozatában leszögezi, hogy ebben azí ügyben megvitatásra kerülő kérdések csak a négy nagyhatalom( közös megegyezése alapján oldhatók meg, A Szoviet kormány ^tudomására hozta Nagybri''an-nia, Franciaország és az Egyé''-j sült Áramok kormányának, líogyf az c''rlekezlet dönléseit nem l,ogJ ja elismerni.
A moszkvai ut
világvisszhangja
Az óiasz eajtó foitünó holyon én formában közli a magyar kormányküldöttség moszkvai vonatkozású híreit. A lapok jnogjogyzik, hogy u köztársasági elnök Moszkvába utazásától függetlenül magyar kormányküldöttség is utazott Moszkvába,- rhogy kölcsönös barátsági és segélynyújtási'' ''^yezményról tárgyaljon. Valamennyi csehszlovák lap is közű a hirt a magyar kormánykül-. *döttség és Tüdy köztársasági elnök moszkvai, utazásáról". Puskm budapesti szovjet követ repülőgépen uta-, zott Moszkvába.-
Miútim Nagykanizsa egyetlen üzemben levő téglagyáráért
Megejtették a könyvvizsgalatot
A ZaU többizben foglalkozott a ''¡áíem-féfo téglagyár gazdasági válságával, améiy azáltaf álít elo, mert a váilulat nagyösszegü gáztartoza-sát és egyéb köztartozását nem tudta fizetni. Közei SO.OOO forintos gáztartozásért a város már ogyizbon pert is inclitöüt a vállalat ellen, ámje-J^et azonban egyezség alapján szüneteltettek.
Megírtuk, ho»y a MKMOSz helyi vozetŐKÖgo, karöltve a téglagyár üzemi bizottságával, egy küldöttséget menesztett 13udaj.estro''abból a célból, hogy felkérjék a Szakszervezeti Tanácsot "egy könyvvizsgálat megojtcséiw A" küldöttség tagjai, Böicsföldy í^ijos éa Hollondor J6-zmjI buclapc''Bti ufejuk után nyilatkozatot adtak a lilának, uinf^lxMi beszámoltak arról, hoi¿x a Szalcszor-vüzeti Tanács bjljositotto kérőim tikot és intézkedett, hogy ogy hite» i<önyvBzakértü vizsgálja út fx téglagyúr ügymenetóli cs állapitwa mog, ném történtek-o viaBzaéiébok. ''
Mint ihénkor szokás, rosszindulatú suttogások indultak meg, amelyek azt véiték tudni, hogy a "gyár tezetöségo nagy összegeket vont el a termelő munkától, amelynek . következte bon a köztartozáöuk kifizetése íehetötlenné vált. ■ v
A megejtett könyvvizsgálat, amelv szombaton fejeződött bo^'' értesülésünk .szerint, megállapította, Hogy a gyár az újjáépítés szolgálatában komoly eredményeket matathat fel,.-mert
amíg 19^9-beu egj eszíeodő aiatt „ 2,400.000 téglát lercidí, aUűlg T 1947-öen 7 nőnap alatt 3,500.000 téglát gya» toti le.
j3egá!íapitotta, hogy ez £sak ugy vált lehetségessé,'' hogy a gyárat modernizálták. Egy uj lioffer-féía nagyteljesítményű gépet állítottak" be és nagy összegű befektetéssel korszerűsítették a gázfűtést.
Lényedében ezek a nagyösszegü invesztíciók emésztették fel'' a bér-Jók által behozott uj. tőkéket. Ezt a körülményt a könyvvizsgálat értesülésünk'' szerint megállapította, de megállapította azt is, hogy lényegtelen hibákon kivül & gyár könyveit korrektül vezették. A. Zala értesüléseit magánúton szerezte, mert a könyvvizsgálatot végző könyvszakértők most készítik 01 jelentésüket 6» annak befejezése olőtt sajtónyilatkozatot nőni tattok.
A vizsgálattól függetlenül a gyár vezetősége tárgyalásokat lwzdott a vái-ossat, hogy a gázszolgáltatást un* ongodéiyezzók a gyárnak, mert ku-lönbon a munka toljosoji loáll. A gyár folajárilottti, hogy a ''Maortnál lövő 5Ü.ÜU0 forintos követőié«t, mely téglaszállitásokból orod, a város löszére engedményezi.1 Ez irányban a Maorttai is megindultak''a tárgyalások és nem''vitás, hogy. a Maort teljesíteni fogja a város ea a t^gJa-gyár ilyen irányú kételmét anhál ie inkább, mert a Maortnak nagy tég-laszükséglete van, amit most "Zalaegerszegről komoly fuva,rdiitöbblet-tei kénytelen beszerezni.''
A téglagyár összes gépei jayitás alatt-állanak, amely munkálatokat a napokban befejezik. Feltétlenül szűk'' -séges nemcsak Nagykanizsa, ■ de az ország gazdasági szempontjából is/ hogy7 mihamarabb felvegye a munkát ez az egyetlen . nagykanizsai tég-
''¿A L A
lia febuiár 17
SejO-ár, nion ho ópitkoisttt akarunk, nlnt «hogyan ntammk, ukkov kwyeom nolkülftubutjük fc gyár pro« liikiunmit, A kórháróbitkoj&snól ás • mflsíimluló uuiftán építkezésüknél ft gyárnak fontos nzcro(i jut, do \ "bum kanéi külieójr onyhitéflébon is, mert mint; értesülünk, rövidesen aiegnvitják a felső téglagyárat íb. •hol 250.000 darab tégla var kiógo-4é>ne. A vállalatnak sikerült 8 va-fon szenet e célra szerezni,'' ami a najjpkban tneg is^érkozik N agy kani-wüvra.
Mindent "6f koll követni a város-, ttak, hogy ez az egyetlen- téglagyár eökkenésmcntesen működhessék. Ha figj-eiemlx),vesszük'', hogy a Dunán-tuJon 83, Nagykanizsán 4 és a. 25 kilométeres körzetünkben 1.5 téglagyár állt le és nem .működik, al^Jcor ttiég áldozatok árán '' is feltétlenül "üzemi>on kell tartani a Dunántul •gyik legnagyobb teljesítményű téglagyárát Nagykanizsán.. , >

Járási földmüvesnap Szepetneken
A vármegyében működő fíld-'' ir.üvelésügyi hivatalok, intézetek és intézmények f. né 22 én nagyszabású járási földművesnapot rendeznek íri-?g Szcpetnek községben, melyre
meghívók már széjjel is mentek. A műsort reggel 8 órakor isten-:í:zteletek vezetik be, majg 9 órakor a kulturházaan kezdetét veszi a gazdakonfcresszu^, amelyen dr. Berke Péter egyetemi tanár a hidyes csikó-nevelésről, Pfdffor Qyörgy szepet* neki aranykalászos gaxd.i a lucerna-termeBztéer^l, Pfelffer András 8ze> pctnekl aranykalászos gazda álhti erodettt takarmánnyal v*ló sertés nevelésről, Vijkal Béla szülészeti cs borászati felügyelő a jó pincegazdától, mid Vukicft János szepctueki aranykalászos gazda az okszeiü buza és tengeri termesztésről tart elóadást, melyet hozzászólás é» vitai fo« kivetni. D-lben udvarszemlék következnek, mig délután fél 3 órakor ai állatbemutató és bírálat következik. Egy órával később nyílik meg a termény és háziipari kiállítás, mlg fél 5 órakor lesz a bírálati eredmények kihirdetése. A műsor befejező részébrn bábjáték és népi szavalatok teszik fal a koronát a ■ minden bizonnyal nagysikerű föld-rr.üvesnapra, melynek érdekében a'' községi elöljáfóság s gazdákkal együtt minden tőle telhetőt megtesz;

MKP hírek .
MKP nagykanizsai szervezete1 /. ho 18 án, szerdán este 6 érakor PÁRTNAPOT tart. Pártnap előadé Horváth László. Pártállásra való. tekintet nélkül mindenkit szeretettel yár a Vezetőség. -
MKP II. körzete f. hó 19 én, csütörtökön este 7 irakor PÁRTNAPOT tart Peti fiút 23. sz. alatti helyisé-
Íében Pártnapon műsort adank. — ártállásra való tekintet nélkül min ienkli szeretettel várunk, Tagdíj befizetések csMtörtök délután 5 órától és vasárnap 10—12, lg. Vezetőség.
teepekolóe gyógyszertárt-Febr. 164b „Fekete eae" wiwssxsr
városi mozi
Hóttő—kedd—laerda

A 8ZE7.ÓN NAGY ESEMÉNYE
Szerelmi házasság
AMERIKAI VIOJÁTÉK
híradói
Előadások köznap 5 és 7 órakor,
Ujabb latartéztatásek a kapeevirl zslrpanama ügyiben
Beszámoltunk arról, hogy a budapesti GR repütfesoportja zalaegerszegi sikeres nyomozása után Kaposvárott ujabb nagyarányú zsirpanamá-ról rántotta le a leplet. A nyomazás első stádiumában mindössze egy letartóztatás volt: Őrizetbevették Szlovák Ferenc húsüzemi bevásárlót, aki 130 sertést vágott le és csak 76 állat után szolgáltatta a köteles. dázsmazsirt.
Az ügyben most letartóztatok Kapotsfi László városi forgalmiadé
hivatali fftnököt, aki a Űraumsnn-féle htiözem munkásalt úrra akarta rábirni, hogy munkabeszüntetéssel k»velel|ék a letarthatott Szlovák szabadonbocsátá8át. v''
Ezzel az üggyel áll kapcsalatban Lenkovist Lajos kaposvári molnár letartóztatása is. Lcnkovits egy''mázsa lisztet adott el 450 forintért Kspotsfi • nak.
A letartóztatottakat átadták kaposvári államügyészségnek.
a
I háremem terv sikerét veszélyeztető tégla-spekulációt íepiezlek le Szombathelyeit
A szombathelyi Egyházmegyei Takarék érdekeltségéhez tartozó Slső Szombathelyi Gőztéglagyárnál súlyos gazdasági visszaélés nyomára jutott a rendőrség. Az Üzemi Bizoltsig. feljelentése alapján kiderült, hogy még az infláció id.''jén felvásároljak mintegy 20 000 téglát, ¿melyet most akartak a gyári árnál lényegesen1 alacsonyabban a piara dobni, hogy a vállalat vezetősége ezzel is elősegítse régi tervét és elbocaáthas-son «zámos munkást.
A nyomórás további során meg-
állapították, hegy az Egyházmegyei Takarék is vásárolt egymillió d3rab téglát, amelyet szintén most akar-, nak 4> acra debni, ugyancsak a gyári áron alul, hogy leállíthassa a gyár a termelést.
A rendőrség őrizetbe vette a hárérnéve3 terv sikerét veszélyeztető nagyarányú spekuláció ügyében Götz Fererrcet, a téglagyár igazgatóját? Németh Margit pénztárosnflt é5 Rozanlts Károly banktisztviselőt, a gyir felögyelóbizottságának - tagiát.

v Budapest jelenti
A Markosz-kormány meghízottal Budapesten , « ''
A Markosz-kohnány hároml képviselője Hudnpeslre érkezőit a s Segítséget u görög népnek-.! mozgalom Országos HizoltságA-'' nak vendégd A kiküldöttek, 1 <<h lls Nikolan, az EAM mógbifcöWK ja, Xantula Elefterladu, a dei mokralikus görög nöszövelsé^ós ''Kosztasz Szoliolisz, u demokru-tikus görög hadsereg megbizolf-ja rövidesen előadás keretébe ni
ismertetik a görög helyzetet.
•t .
Jelentkezett a Tota fóByeremény nyertese
Szombaton délután váratlanul! jelentkezett a Postatakarékpénz-,: tár tofo-osztályán a multhetjj forduló nyertese, aki ~ mint is-v meretes — nemi kevesebb, min-T 345 ezer forintot nyert. Az "ismeretlen nyertes most sem akarta felfedni kilétét. Csupán any-riyit mondott el, hogy Pestkör nyékről váló és kedden veszi fel nyereményét. -
Változatlanul suíyos a veszprémi püspök áliapotV^ . „ *
Bánáss László veszprémi me-<'' gyéspüSDök több hete feksxikl már az Irgalmas-rend budai kórházában. Allai>ota változatlanuV súlyos. Orvosai ma kijelentették, hegy. , a püspök súlyos .''.sárgaságot kapott, amit mtájbántnlnia^ kompliKáltak. Ehhez járult mé^ az is, hogy a napokba belső vérv 7.és lepeu ; fel. Az orvosok biznukf 4i püspök felépülésében.
Az egész országh&n 70 .deka a ouknrfejadei
, A pénzügyminiszter rendeletben intézkedik, hogy a hatóságii cukorból a havi fejadag február 1-től az ország egész területénl egységesen, személyenként 70 deka. Ezen felül a 12 éven aluli
rrmekek, terhes anyák és aí
éves életkort betöltött szeméi Iyek részére, még 20 deka qukor jár. A 70 deka cukorból 40 de-
L
kát kristálycukorban, M-utkod-'' kncukorlmu kell klszolgállatni.
Móg ebben a hónapban nápklréiig'' eje kerül Kelemen Allamthkár
A Ni''lrokémlánál kipattonl bot; rány bünügyében a népüfó''ész-ség elkésziloLte u vádiratot Ebben Kelemen Gyula és Sárkány József volt .államtitkárokat ás büntáráaikat hűtlenséggel vádolJ iák. A tárgyalást ,még ebben aí hónapban megtartják és .a nyil- .váuoSság legteljesebb ellenőrlése melLett Ítélkeznek a hazaáruló vádlottak feleit.
300.000 forintot síkkaszteit a MÁV^G tói egy földbirtokos
A MÁVAG feljelentése alapján a-GR Letartóztatta Binder Raoul szekszárdi földbirtokost, akü 300.000 forintot yelt fel a vállalattól azzal, hogy 200 sertést vá-í sárol abból hizlalásra. A pénzt azonban elmulatta és egyetlen,'' disznót sem vásárolt. A sikkasztó földbirtokost átadták az! ügyészségnek. f
Kezel negyedmillió tégla- és •seréphitei a zalaf falusi házak mefjavitására
Az Epités- és Közmunkaügyil Minisztérium annak idején m.og-inditotta az u. n. »Tégla- cse''répC-nkQÍó«-t, melynek . rendeltetése az volt, hogy a háborús sérüld, seket szenvedett falusi házak mi-hamurabb megjavithatók legye/ nek. * " - v •
Ezeket a kölcsönöket u Mi-íftszlérium épitőanyngban bocsátotta azoknak a rendelk^zésérei akik a kölcsönt igénybe kíván-, ták venni.; t. : ''
A Minisztérium figyelemímel1 volt arra is, hogy a háborúban többet szenvedett megyék falvai részesüljenek előnyben. Ennek megfelelően Zala megye terüld tén 1948. jnjiur közepéig a köM csőnként átadott tégla és cserép! .építőanyag forintó^éke 239.150 forint '' ''
Bognár Józni:
Ma a hatalom mllárdai a dolgoiók kezében yaa
Budapest ünnepélyesen emlékezett meg a (Óváros felszabadulásának hatmadlk évfordulójáról. Íz alkalommal & fóváros különböző pont|ái levő szovjet hftsi emlékműveknél emlékünnepélyeket rendeztek. A 16 emlékünnepélyt a Szabadság-térea levé hősi emlékmű előtt rendezték. Itt köztársasági élnék képviseletében Magy Imre, az országgyűlés elnöke beszélt. Az ünnepségen megjelentek a-^kormány tagjai, a politikai és gazdasági élet vezetéi és számosan a diplomáciai karból.
Bognár József polgármester mosdott ünnepi beszédet. Vázolta a három esztendő előtti helyzetet, köszönetet mondott a Szovjetunió segítségéért. A három, év alatti tít aem veit könnyű^ mert a demokrácia ellenségei mindent megtettek a demokratikus rendszer megdöntésére, azonban ,
ma a hatalom szüirdan a dolgozók kezében vau,
Felemeld érzés van abban, hogy ezekben, az órákban, amikor Budapest felszabadulását tnnepeljük — mondotta '' — a magyar karmány-kDIdSttség vonata Moszkva felé közeledik. Az ott folytatandó tárgya-iásak révén Magyarország ki fog emelkedni politikai elszigeteltségéből.
Utána^ Novikov altábornagy, a szovjet hadsereg képviseletébea besült.
A '' szovjet hadsereg tag falnak Magyarországon kiönrl''titvére nem folyt hiába, a magyar nép kemény elhatározással lépett « népi dem$• , krdela útjára, szoros és baráti viszonyt teremtett a szomszédot népi demokráciákkal.
HálftBan köszftnjük a magyar népnek, hogy nem felejtette el a szovjet kisök emlékét.
Ezután megkoszorúzták az emlékmüvet. Hasonló kegyeletes finnep-ség vólt a Kossuth Akadémia előtti és a Gellért-hegyi szovjet bősi '' emlékmű előtt-
Hirdetmény
Értesítjük & t. fuvaroztató közönséget, ho<^y- » Magyar Vasúti Aru-dijszabás I. rés& B. szakasz III. fb-jezet 8. pontjában foglaltak'' alapién 1948. évi február hó 16. napjától további intézkedésig az alábbiakat léptetjük"'' életbe :
Nagykanizsa vasútállomáson mindennemű kocsirakornányu tömogái-u-rrák ( u. m. szén, fanomüek, kó, kí-vics ,tégla »cserép, ócskavas> gabona, hüvelyesek, stb.) be- és kirakását végezzük, kivéve az iparfeíopc-''ken, bérolt raktárakban, bérelt rat-terüloteken való be- és Jdrakási Ezen tsljesitaiénvekéi''t a Magytt» Vasúti Arudiiszabás I. rósz B. sza,-kíasz XX. ''fejezet 2. pontja aíapján mótemiázsánkónt 60 fillért Bzómi-tunk fiot/riiint a fuvarokmányon oi-azámolandó kiadási mollókdijat.
Állomátfinik
- Eméltik eyy feketéző eeépli-léptulajdenost
Múlt óv december vógén oléí?^* nagyarányú közollátAsi visszaélósne* jött fc- nv-omÁra e "ietonyoi .mndór-ség. Megállapították, hogy Galáe» József C8Óplogóptul&3donoa r nvto hónapokban a cséplések során fólo tondorlatokkal mintogv 85 mj-zsa gabonát »takarított meg«, amei^-•njak nagyréezót olfieketézte. A kanizsai '' törvényszék Bgyeebirája jnoe> tárgyalta ezt az; toiet ,és Galácz Jó-zeefot 5 hari fogházra'' ítélte. Aa m-Jet nem jogerós. / «
líi-tS. iVbrúir 17.

A szerkesztőség postája
M«{i kell kezdeni a gyUölosfák
kiélés ét!
Főszerkesztő Ur!
Képem, 1 iog>- lapjában alábbi k(i/t:r<lekü soraimnak helyt ad4 vt szíveskedjék.
Mini régi gyümölcstermőin, •agyon sokul foglalkozok a gyümölcsfákkal és eitnck folytónné. mi szakértelemre js szeri tetUmH
u''evn. Különös megdöbbenéséé1 tapasztalom, hogy a pajzstetvek milv.en sok bajt okoznak az «többi években és azt,/hogy na-
Ívon sok gazda bizony csak ugy, élvállról veszi az ellenük va''ó védekezést.
Megfigyeltem, hogy idén is^ amikor a szokatlanul enyhe időjárás miatt már eddig is el lehetett volna végezni a szükséges ▼édokezö munkálatokat, legtöbbi gazdatársam még semmit seml lett, mert várnak arra, hogy meg ¿jelenjen az érvényben lévő kor-má nyre idelet végrehaj tá ára vo-uaíkozó felhívás. t
Hn azt hiszem,, hogy a gazdáknak teljesen felesleg«s azt várni, hogy felülről utasítsák arra, hogy védje nre« a"gyümölcsfáit a{ jn^ztitó. veszedelem ellen. Hí-" minden gyümölcstermelőnek elemi kötelessége, hogy fáit rendben tartsa és ezáltal első-, rendű minőségi gyümölcsöt vH hessen a piacra. Ezt pedig csak'' agy lehet elérni, hogy ha á termelő nem sajnálja a fáradságot, «mi a gyümölcsfák kezelésével jjár és mindent elkövet, hogy fáit megszabadítsa olyan betegségektől. mint amilyen a pajzsíetü is.
F.n ezért csak arra kérem Főszerkesztő Urat, hívja fel a £ala utján az illetékesek figyelmét erre. a közérdekű.kérdésre. Szívességéi köszönöm és maradok tisztelettel Egy gytimölcsterjnelé
Tisztelt Főszerkesztő Ur! ''
.Az utóbbi időben sajnálattal! tapasztaltuk; hogy a reggel megléten ő s Zalái világosság* címül helybeli iap mind többet foglalkozik cégünkkel és. közleményei rendszerint nem. a valóságnak megfelelően, hanem.- szinte gúnyos élű elferditettségben látnak napvilágot.
Mindenekelőtt leszögezni kívánjuk, hogy Schweíger István: siem alkalmazottja cégünknek, Igy tehát mérnöke sem! lehet annak. és soha rq£ghatalmazása arra nem volt, hogy nevünkben} bármilyen nyilatkozatot is adjoiií akár magánszemélyeknek, akár pedig a sajtó'' részére. • Cégünk telefonnal rendelkezik, igy a szerkesztő_ségnek mód-iában léit volna pillanatok alatt} meggyőződnj arról, hogy feljcK gositottuke Schweiger .Istvánt} arra, hogy sajló nyilatkozatod tegyen?
Tlogy e többszöri ferde beállítottság helyreigazitható legyen, *rhó ICKén levéllel fordultunk o »Zalai Világosság« szerkesztősé-sédéhez, melyben a lap szerkeszd tőjét, mint a közleményed szerzőjét tájékoztattuk a való , helyzetről. ,Ezt abban a reményben!* lettük, hogy a, cikkek szerzőig tevelünk nvomán tudni , fogja abbeli kötelességét, hog^ az ^kái* tévesen, akár bizonyos mértékül rosszindulat kapcsán napvjlágotj látott közleményeit, helyesbíteni fogja.
A »Zala| Világosság« szerkeszt
&
tősége felvilágosító levelünket".^ arra használta fel, hogy annakl egyes részeit kiragadva, azokat! gúnyos, félreérthető -módon leközölte, melyből most jnár világosan látható leli n közlemények! szerzőinek váll nl Htunkkal szenv-boni ellenszenve, miért is elt®n<* a saj''tóperl meg fogjuk indíUmi.
Kürjflk Főszerkesztő ural. ho^y ezen nyilatkozatunknak I*. lapjában helyet adni szíveskedjék és vagyunk
teljes tisztelettel: Szegi Testvérek (Stégé Jézuf)
Ez törtíat Budapesten...
Kiállítás keretébén mutatják be Weszkvában az ostromét
Külön kiállítást rendezteki Moszkvában a szovjet hadsereg központi muzeumában, a, Budapestért vivott hősies harcokról. Fényképek százai'' mutatják beí a nagy csata különböző fázisait; a szovjet csapatok dunai átke-'' lését, harckocsitámadásokat Budapest környékén, jeleneteket az'' utcai harcokból, tüzérségi támadásokat és egyébb részleteket Budapest hősi felszabadításáról.
Bizonyítékokat mutat be a ki állítás arról az aljas merényiül-'' ről, melyet- a fasiszta katonai'' parancsnokság követett'' el " a szoviet parlamenterekkel szembe. Az egyik fénykép egy szétlőtt gépkocsit ábrázol, holttes-, tekkel és vérfollos fehér zászlóval. A kép alatt látható a néme-í tek által megölt szovjet parlaJ menterek vérével átilott hiteles( felu''r zászló. A szovjet hadvezér tőség a felesleges vérontás-tnegw akadályozására és a budupestii polgári lakosság szenvedéseinek és áldozatainak elkerítésére küldte képviselőit. Budapesíre, hogy a körülzárt német csapa-1 tok parancsnokságának átadják a megadásról szólóultirnátuiraot. A németek ekkor gálád mtódoni legyilkolta ti védtelen parlamen-
tereket. A elrendelte á Budapest el
jarancsnokság erre| talános támadását en.
A kiállításon- Iáthátók Sztálinnak a Szovjetunió fegyveres^ erői főparancsnokának a fasiszta csapatok magyarországi leverésében és Budapest felszabadj tásában résztvett szovjet egysé^ gek kiváló teljesítményeit elis-'' merő liadparancsok fényképmá-í solátait V
Nol) József előadása a „S?abadmüvetddéa>< keretében
A Szabadmüvelódés eló&dássoro-''zatában 16-én NoH. József gimnáziumi rajztanár tartotta »1848 a kój>-zőmüveszet tükrében« cimen előadását. A klasszicista £s bidermeier irány főbb képviselőit ismertette, ű neoklasszicizmus építészeti stílusát, FBrenczy István szobrászművészt, Markó Károly, Broczky Károly, Barabás Miklós; Borsos'' József festőművészeket, akiknek úttörő érdemük a magyar festők elismertetése, a ma-cénás kialakítása a polgári társadalomból.
Noü József a ssakomber avatott-ságárat ismertette a képek felépítését, festési technikáját, utalva a modern pikturátói való különbsó-
Skro. Bár szépek .voltak a szemlélésre fölhasznált saines reprodukciók, az előadó rajza nagyszerűen magyarázott, de a /ól ''felépített elő- v adás . vet''itett képekkel bontakozhatott volna ki csak teljes határában.
A közönség igy is a széppel való v éiményszerü találkozás érzésével távozott az előadásról. (T. /./,
Dr. Szabad Lajost internálják?
A Zala metlrta, hogy a pécsi népbiróíág kttlfiataRácsa nagykanizsai tárgyalásai során 2 évi börtön-Mntetéisel és vagyona tlxsdrésié-nck elkobzásán! sújtotta dr, Szabad UJout, A Kisgazdapárt nanykanitssi szervezettnek egykori titkár« ntég 1946 a«3usztUKabsn firesmérlő kijelentéseket tett a munkáspártokról és azok vezetőiről. Most ennek alap»'' ján állították népblróság elé.
Az Ítélethirdetés után dr. Vargha Ltszli népigyén indítványozta dr. Szájad Lajos előzetes letartóztatá-
lát. A népbiriság azonban a* indítványt nem fogadta el és dr. Szabad továbbra is szabadlábon maradt.
Ma axonban megbízható helyről arról értesítettek bennünket, hogy a belügyminiszter Internálás! véghatá-roiatot Adott ki dr. Szabad Lajos ellen, akit még vasárnap ente orl-zetbo is vettek.
Ébben az Ogyben érdeklődtünk a rendőrtégen, ahol azonban kijelentették, hogy errevoaatkosólag semmiféle felvilágosítást nem adhatnak.
Sikkasztás Miatt letartóztatták a letenyei FöldmfiyesszSvetség kát vezetőjét
A letenyei Földmüvesszövet ségnél legutóbb megtartott . eI-4 . lenőrzés során nagyarányú sik-l kasztás nyomára bukkantak. A! rendőrség a nyomozati adatokí alapján őrizetbevette1 Sipos Gábort; a szövetkezet ügyvezetőjét ^és Birkás Sándor pénztárost.
Megállapították./hogy a két, szövetkezeti vezető az ős£ fo-; lyamán befolyt - adóborokbél mintegy 126 hektolitert elsikkasztott. Ezt a bort feketén elad-
Napirend:
F«bruér 17, ked^. Rém. Donát püépék. Pr«t. Donöt ü|görŐg Tódor.
A Nap kel 6 óra 48 perckor, nyu<|«lk 17 óra 09 porckor -""A Hold kel 10 óra 13 perckor, nyug»ilk 1 éra 02 perckor.
1856. Helnrlck Htlne, "a na§y német költó halála.
1920. Horthy-pribékek magöllk Somogyi Bélát. • Népnava szerkesztőjét és Bacsé Bélét, a Népszava munkéiérsát.
- UJ tisztikart válautott a VHBSz nagykanizsai epoportia
A-Volt Hadifoglyok Bajtársi Szövetségének nagykanizsai csoportja vasárnap délelőtt a csoport Szalxva-8ág-tóri szókházában tisztuiitó köz-
S ülést tartott, amelyen a -tygok
Ijos számban megjelentek. Az egyhangúlag megválasztott tisztikar a következőkből áll; Elnök s .Kovács Miklós, alelnök : Vörös Gábor, titkár : Poiai Dezső, pénztáros :. Gödri József,.ellenőrök : Lugosi István és Horváth Károly" A csoport ügyésze dr. Báron Pál, orvosa pedig Desseő Mihájyjiisztiorvoa maradt.
— Ctpásíípirosok figyelaóbsl
Értesítjük ugy & városi mint a •járási cipésziparosokat, hogy testületünk cipósziparosai részére talputalványok érkezt¿k5 mölyeknek at-vótele végett az Ipartestület irodád jában 8 napon belül megjelenni szíveskedjenek. Elnökség. '' ■
ták és az árával nem számolta^ el. Nagyobb tétel fát is árubabocsátottak szintén feketén, amelynek árát ők használták fel sajáti céljaikra. A nyomozás során kis derült az is, hogy az üzleti köny-! veket nem vezették előírásosan.
Sipost és Birkást ma'' átadták'' a nagykanizsai államügyészség nekf ahol hamarosan elkészitiH ellenük a vádiratot sjkkasztás éa( hűtlen kezelés elméri.
— Felhívás.
- Fslhivom mindazok figyelmét, •kik é Dolgozók Gimnáziumának ötödik oeztályáíba. akadnak b©ir«Jt-Vozni, folyó hó 18-ig ft gimná^iu»» ig«zgató(jánál délalótt 10—1 l-ig js-lentíóezaenekr A folvételh©/, a po''l-. gári iskola,négy osztályának.-va^jr ® gimnázium alsó négy osztályánaK'' végbizotnyitványa ezükságes. Á
év március elsőjén lce»dodik. h**-gat-óság, *
Nemzeti Parasztpárt hírei*
Választmányi -gyűlés
A Nemzeti Parasztpárt járási saoi*-vozete f. hó 22-én d. e.'' 10 órakoí tartja járási értekezletét a Parasztpárt hivatalos helyiségében. Ugyanakkor 11 árakor tisztújító közgyűlés lesz a városi szervezet részére íb, amikor is a párttagok felkéretnek, hogy ezen a közgyűlésen tagsági igazolványukkal megjelenni szíveskedjenek. Vezetőség.
»
A Nemzeti Parasztpárt kebelében működő népi ifjúsági szövetség f. hó 11-én ujjáalakuft. Felkérjük az ott megjefent NISz" tagokat, hogy f. hó 18-án, szerdán délután 6 órakor választmányi ülés megtartása végett a NISz hivatalos helyiségében (Nemzeti Parasztpárt) megjelenni szíveskedjenek. Vezetőség.
Aíögy ssen&dtció!
ff Rff v ■ . jr

(Kis Latyi)
sas.
társulat élén
, febr. 17-én kedden aa iparoaUörhea.
iz eliadás kezdeti délután 6 és 8 éra.
Saárnosortfielyeh.
leiyelfivétel Sellessiél, Sugár-ut 1. szán.
ZALA
Sportrovat Rosz napot fogott ki a Vasút — győzött a MAORT
MAORT—NVTE 3:1 (2:0) — Vezette: Pozsonyi
A 30 jxjrcben Polinger vezelí egy támadást. Kgy perc mulvaí Lázár és Munkácsy összerugnakf''
Kissé borongós kora tavaszi'' vasárnap délután mintegy 2000 néző elölt került lejátszásra MAORT-í-NVTE rangadó második felvonása.
Az öltözőkben a mérkőzés elölt nagv készülődés folyik. Ar, NVTE nem változtat mull hetii felállításán. A MAORT-nál márv mezbe öltözve jöttek a játékosoki a pályára. Ilt Csapkay mesíer nagy változásokat végez a felállításon. Szabó helyett Cserpes u, • jobb half. A csatársorban Csön-gey a center Forgács a balösszekötő és Téli a balszél. A * fiatalt '' középcsatár a* mérkőzés előtt a következőket -mondja:
— "Pénteken* jöl em ki a szanatóriumból máris játszanom! kell. Remélem az edzéshiánvj nem látszik majd meg a játéko--inon.
Három órakor fut ki először-a MAORT piros dreszben a pályára. Utánuk nagy üdvrivalgást közepette ¡iszta feketében - azi . NVTE. Pozsonyi játékvezetőit Rolléder és Sciívara a kerület két kitűnő bírója kiséri.
A mérkőzésre a két csapat. igy állt ki: NVTE: Róka - Gazdag Munkácsy -r Semsi, Németh tíoth — Szlraka. Kocsis, Placs-Í kó, Tura, Horváth. MAORT: Vájj da — NémeÜi, Horváth -- Cserpes, Héjjá, Nagy — Polinger,! Lázár, Gsöngey, Forgács, Téli. Némfeth választja az állomás f©-~ lőli kaput. , '' 1
HMAORT támadásokkal indul a mérkőzés. Németh Tóni kezez. A szabadrúgást Pöringer ive-f li Róka,kapujára. Majd egy perd múlva Téli—Gsöngey—Polingerl támadás izgatja a kedélyeket. Azi 5 percben inditja el az első ko- moly támadását, az NVTE, dö Placskó lövését nem kisérl szerencse. Mindkét oldalon veszé_ lyes, támadásokat vezetnek a csatársorok, de a lövéseket nem| kiséri szerencse. A 12 percbeni Tura hibáz kitűnő helyzetben. Egymásután négy sikertelen szöglel jelzi az NVTE mocídő fölényét. ■
A 15 percben ártatlannak látszó MAORT támadás bontakoJ zik ki. Polinger kapja a .labdát} Csöngeynek ad, .ő emberbe lövi a labdát visszapattan. és a má-( sodik ágyulövéskéht vágódik RóH ka kapujába-1:0. Rilkán látóig hatalmas Csöngey gól. A gól után áz NVTE kissé megzava* rodik és egy percre rá Qserpesí bombalövése kerüli el a kaput A'' túlsó oldalon Sztraka kitör jó helyzetben hibáz. Nagy bal-í szerencse. Egy perc múlva* BotW'' lő hatalmas kapufát. Most hatá-i rozoItan jobb a .Vasút, de a csaJ táraink lövését nem kiséri szeJ rencse. Ujabb NVTE szögleíékL ulán Sztraka ragyogó labdát tálal Placskó elé ő Horváthoz Uh vábbitja, akinek lövés-e''elkerüli''■ a kaput. A MAORt védelem ver ve volt. A 26 percben Sztraka! Vajda ölébe lövi a labdát. Pái^ perc múlva lumoltuozus jelenet! adódik a MAORT kapuja előtti Horváth beadását B''oih kapural lövi, de az egyik védőjátékosod irányt változtat. A biró először; 1 l-est itél, majd a partjelző megf*'' kérdezése után feldobja a lab-, dát, ''
MAORT II.—NVTE II. 2: t (1:0)
MAORT: Kovács — Mi lei, Turáni — Szabó, Bogenrieder, Kissi — Tálosi, Kránilz, Roth,, Vojnovich, Kapornoki. • NVTE: Nagy — Párta, Szo-í boszlay_ — perendi, Péter, Mi--f ezok —- "Fenyvesi, Szabó, Giczyy Ifofl''mann, Kovács.
Inkább küzdelem volt, mini'' játék. A nagyobb képességű játékosokkal kiálló MAORT meg-, érdemelte a győzelmet. Góllö^ vők: Rotlv 2, illetve Szabó-11-esből. Jók: Kovács, Miilei, Bogenrieder, Tálosi, illetve Péter* Miezok és Szabó. >
NTE—Keszthelyi Máv 3:2 (2:i)
A legjobb csapatával • kiállói NTtí élvezetes kemény küzdo->
a játékvezető inindke.''tőt elhaJ inarkodoltnn kiáilitja. Semsi megy Munkácsy helyére. A 39 percben Gazdag hatalmas védelmi hibái követ cl Téli megugriki és gólt lő 2:0. Az utolsó öt perd eseménytelenül telik el.
Kórdülás után nagy erővel támad a vasút. Tura lövése Cscr- pesről pattan ki.S-A 3 percben; fordulásból Csöngey lő mellé. Egy-két szép támadást vezet aj MAORT. Főleg Polingertől íii-ía dúlnak ki a támadások. A 16 percben Tura forintos labdáját}) Placskó bevágja 2:1. Fellángol újra az NVTE és erősen küzd az egyenlilésért. A 20 percben Sztraka nagyszerű labdát ad Túrának, aki idegességében két lépésről feladja Vajdának a iab- dál. Óriási NVTE fölény a'' hátvédek a félpályán állnak és ezi a csapat veszte. Téli megugrikj és a tehetetlen kapus mellett aj hálóba lő 3:1. Pár perí muiva Horváth MAORT kerül a kiálli-( lás sorsára. A 31 percben Turálj a tizenhatoson belül buktatják. A biró: diplomatikusan szabadrúgást rúgat a 10-osról, amit K<H csis fölé bombáz. Az utolsó -percekben Németh kerül kiállításra. v |
Bírálat
Az első félidőben nagyszerű játék folyt a két felkészült csapat között. A MAORT kezdetű jobban, de hamarosan az NVTE vette át a játék irányítását. Az NVTE a mérkőzés kéthaW mad részében hatalmas fölénybe játszott, de csatárai lövését ííem kisérte szerencse. A -MA-i ORT higgadtabb csatárjátékával'' győzött. A Vasul a vereségéb Munkácsy elhamarkodott kiál i-lásájiak és Gazdag gyenge játé. kának köfzönheli. Egyénileg Vájj da minden védhetőt védett. Né-^ ineth biztosan állt a lábán, def '' Horváth''sem nyújtott gyengei teljesítményt. Középen Héjjá földön, levegőben egyaránt korlátlan úr volt. Cserpes és.Nagy közepesen játszottak. A csatársoí--'' ban Gsöngey egy két megmozdulásával vetette magát. észre. Polinger volt a lenditő kerék! Téli fürgeségével -elért, gójjaiért érdemel dicséretet. A VasulbanI Róka a gólokról nem teheit. Le^ feljebb a másodiknál hibázott. Gazdag siralmasan gyenge volt Németh jól kezdett, de visszaesett, Semsi végig egyenletesen! játszott. Bo''th elmaradt mult heti jó játéka mögött. A csatároknak nem sikerült semmi sem. Tura a mezőnyben szépen ját-'' szolt, de lövései,nem sikerülték. Sztraka jó kezdés után fokozatosan elhalványodott. Horváth és( •Placskó formájában^: hanyatlási állott be. Pozsonyi , játékvezető többször elhamarkodottan itélt.
Előjegyzett Jr © ¥ i SO átvehető. Tovébbl előjegyzéseket felveszünk. Egységár: lOO forint per q-kinC
MOÜtö lirestdéltiési
Nagykanizsa, Fő-ut 4. szám, If, «m»i«t — Telefon: 6. ---—t&mmmmmaamBksne&s&m---——_
1948. február 17.
i —
lemben biztosan győzött a keszthelyi MAV együttese ellen. GoH lövők: Lukvar, Maderka, Végiig illetve Pintér és Nagy. Jók: Ki-^ rály II, Maderka, Bárdos illetve Horváth, König és Pintér.
Toió«redmény«k
*
''Mogüri—Szeged 1:5. Szac—Csejvel 2:3 Ferencváros—Uj pest 2:0. Vasas-Kispesl 3:3 Dvsc- SalBlc 0:0 Ganz - Húsos 3:2 Mase-Bnrle. 2:3 Ktk-Kpse 1:2 Méinósz—Zhac 2:1 Blackb—Manch C. 1:0 Ch.''esea—Wólvcrh 1:1 * Elektromos—CsepeJ 2:7?^ .:
- mm ■
Nagy küzdelem után győztek a vasutas boxolók
... NVTE—Z. Barátság 8:6
Gy r t-''rdekl^dís mellett zajlóit le az~ NVTE—Z. B rátság -íre^hivásos ö Öfvtvó merkö?es<^. Negyed tizen-eiyko-- vorut ft-1 s S2óritéha a két ££y{;t:í-s, •• jd * kö csőnös bemutat soíások uun K rd- s E? dr»» *:7ÖvHtsegi kapitány stnyuitottA r32 NVTE r^k a tKvalv d^cemoerb n Z i< t& r z?-gen m^íí''nyert Göcseji kupát A mérké-é^ek ^.elött k?t jfjusági v^r senyzö vi^-ött elvezV-t-^ bemut?íó mérk^wst. A ré.szictes r-rtdrr-^nyek a kö-etue^ök voltak:
P..pir&u" ban:T''-^h • L-tkatos. Sz^p mer«0/eh. Lr-kab s t chpikás*rb*n, Tóth Keményebben üt. A mervö/^st a több tl zU-hb Ote^t hevivA Tóth nyeri ''«u-g. 0:2 a Z. Baritsae. iavnra.
r-^P''i helysuHb^n: F-h/j-''—W-aslts. Hatalmas föienybtn h rcHja v^in -Wiapit* a három mci«.Met. Gyözt lme'' e^y pillanatig «"m kéts^t-í. • KönnyQsuiy: Pör^e—P pp. ÉUe zetfg *zep íTérköze«. Mi dket ver senyző akciói'' p^, sokat 0meks jól védek''.znea. P,pp veeig fgv arnya latfal j''.»í>b veit es i^y győzelme méií^rd melt ; . v
Peheiysuly - Bati-^Wimmer. A vidéki bajnok> kitűnőéi.'' mozogva, v.azy föienyre tesz szert W4mmer t-ilen A kanizsai fiu a .h^rnísdík menetben trésen f^jön, de ez kevés a gyöztiemhí-z. 4:4.
Vákósuiy: Z w CikíR-Kasza. A nap meyirpetése. A fiatal Kasza egy ket üres ufán egv jól irany20tt horoe^al ieterfti ellenfelet. 6:4 az < .NVTE ja^ra.♦ V
Könnyű «lyban : Pc^ács—Qati. A Dávid és Góliát hareáb^n vaitoza tos küzdelem alakul ki/Poftács kissé .többet üt, rniut Ó«ti és ezzel győz is, bár a harmadik mínetben Pogács lébbszfir- fltött v-s^abálytalanul. A közönség Pogács győzelmének ki-hirdetéséi^?/ füttyel fogadja és sportf^zefütlenül, kisebb tárgyakat dobálnak be - a ringbe. Kardos mérkőzésvezető nem eléggé sportszerű módon, a bedobált tárgyakat a nézik közé .visszarúgnia» Mind két dolog nagyon sportszerűtlen, főleg a azővetség felelős vezetőjének, Kardosnak a visfelkedese.
Kőzepsulyb$n: Komáromi—Szekszárdi. Az első menet egyenlő erők küzdelme, de a továbbiakban erősen kibontakozik Szekszárdi nagyobb
tudása, akLbirios n^győz. -
Mind ax NVTE. mind a Z Barátság öklözni jó n-. o!7;ast Kel ettrk Sitp technika:'' t-í^ePí''yet^s merkő-vesetke/t. K ftíos E dre — ?p yt-sze/ütlt-i viseiK''-.d se« >rivüi — 4! ve?ettc a ^érs^ze-eket.- A kö öv s-g i. az''sá^UíaW volt vele sze hen.
— Arfnm^.nv
Sipos Fenonc nagybakónaki MKP szervezőt titkára «-i mái napon 81 forintot hozott be szerkesztőségünkbe, amit a görög szabadságharcosok részéno gyűjtött. A Zala ezon ösz-szepjet lendoltetési hotyéie továbbítja és ezúton mond köszcinotot ^ na^bakónöki MKP pártazervozet-nek.
Pk. 4120/1948. '' 1948, l7ks«.
Árverési h'' detmany.
Dr. B. rabás Andor gödöllői ügvvéd állal képviselt ^Ira Gábor j.''ivárfl 1100 Tt tőke ér járulékai erejéig a nanyUtilzSHl jirásbiróíág 1947. .évi 3250. végzésével elrendelt
kielégítési végrehajtás során 1948. évi jenuar hó 1.2 én »cíogJalt 3250 forint becsérték» ingóságokra az árverés kitűzése iránt íent* nevezett végrehajtató áltíil megkerestetven, alább megnevezett a ezen hirdetményből, valamint^ foglalási jegyzőkönyvből ki nem -tínő más foglnltatók javára is, amennyiben kfelegftési joguk mn is fennáll és el e-nttkhalasztó; atályulgénykereset folyamatban nincs, az ár érést kitűzöm és »nnak végrh. szenv. lakásán, Nagykanizsa, Magyar-utca 42. szára alatt leendő meg artssára határidőül 1948. évi lebruár hó 26. déli 12 óráját tűzöm ki," amikor a bíróilag lefoglalt rádió, szekér, szánok, kerékpár és ló és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár ft''S részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőig hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha -a bejelentő a helyszínen nem jelennék megr ha csak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azo" ingóságokra amelyeknek kikiáltási ára egyezer forinton felül van, csak azok árverezhetriek, akik a kikiáltási ár • egytizedrészét bánatpénzül leteszik.
Nagykanizsa, 1948. évi Január hó 31 én.
Élek L&szló
bír. vígrchijtó, mint blrójígi hlkMdtW
Keretek egy matányos. sxegénysorsu Jó-Ielkft kedvtc* modorú öt őJettársnak. tey 50 évtél íelfe é lehet horvát szárm«-sása né. Le''rélben kérek értesítést, erre « cintré: Dohánycyári porlás Pápa.
Egy fehér mély gyermekkocsi eladó
Batthyány utca 12. ''
'' Ügye/g étteremvezetőt keresek. Belépni / lehet 5000-el. Clm a kiadóban.______
Külöabej^ratu bútorozott szoba kiadó. Szabadság-tér 4. II.,
ZALA demokratikus "üolitíkai napilap
Szoíkssitl: Beneze Jenő főszerkesztő
»««rh^íoK^ú m»<4óhlv«t«l! DMk Ferwic-tér n
füaAa a «owzetl Blrotfeta. N^yksrlM^
Nvoatetott * X. T. Ncgy
. könixwj* nyotndéjébar,, Wagykanlr-sé
Nyowdéért felel: Zeiay Károly.
ta «vroiyara sxtm.
Nagyktmtea, 1848. február 18. szerda
Ara 50 fillér.
Várható időjárás: Élénk, helyesként erős északi, északkeleti saél, változó felhőzet, több helyen havazás, helyenként hóiuvás. A hőmérséklet csökken. Távolabbi kilátás: néhánynapos hideg.
Rencie Jfínö i
Haszon vagy életmentés
Aki a Zala lcbru/ir 12-i vezér-e&kk''él rigyelmcsenolvasta, an-na"k bizonyára feltűnt, az a parázs vila, inni a város közgytiié-''. sében .i mentőszolgálat ellátásá-'' íj a k kérdésben keletkezel*. M''eg-trtuk. hogy a vita ulán -nagyi löhbségüel leszavazták a polgármesteri javaslatot azzal az indokolással, hogy a város saját'' hatáskörében; saját mentőautói-! val. saját személyzetével lássa «1 a nagy hasznot jelentő nien-vt&szoigálatöt'' és ró''írja alá azt a szerződést, amit a Vármegyéd re Várostok Országos meatőegye-s.iVely. a népjóléti miniszter á-;-tal rendszeresített kitűnően adminisztrált ts) felszerelt vállalat aiánlott fel. .. *
I íaszón, .vagy életmentés, efeH vtt kel e t döntenie a városi, ki pvisieiőíeslűletnek, és. mint xárhaló (voil, majdnem egyhan-jailag nem- is a haszon, hanemt * várható haszen mellett döntött.
vitát megnyitó képviselő. ¿ienM;zinekkel ecsetelve a mull ragyogó teljesít mélyeit és azt a. hasznot, anní a városnak aí Kí atky rezsim alatt a ment<>szol-gá''at jelentett. Elmondotta, hogyt a város mentő kocsija telte kv, hűtővé, a tűzoltóság korszevi''isi-tésél,mert annak''hasznából sokt'' <trága gépel ludlak beszerezni. • A -szép beszéd a mentőszolgálat dus hasznának ccseteléset szinte elbűvölte a képviselőtestület • tagjait, elködösitette előt-l''ik a rea''tílá.vokal és azt a tényt, hogy ma egy bűnös liáboru ái-< dozatai vagyunk, amely ''háHoru-^ hoz ha csak parányi réSzljeu isi de hozzá járult az a szellem isj. ami ,i nagy hasznot jelentő mentőszolgálatot Nagykanizsán is[ megtereöiilelte és-ahhoz. hogy később a fasizmus pusztító cuklon4 mindent elpusztítson. A polgármesteri javaslat szá-^ moll a realitásokkal, amit alátá-1 maszlolt szakszerű fejtegetéseivel ugy a városi tisztiorvos,* miní( a tűzoltóság vezetője is. Azegyikí elmondotta, hogy á város közel sem rendelkezik" olyan, összegek^ lelett,''amely lehetővé tenné *''gy< kSiogáslalaii korszerű '' .nientő-1 szolgálat leállítását, a másik pen dig megcáfolta azokat, az érve^'' kel,, mintha aiuőroncsokbóf egyjL üzembiztos mentőautót lehetne! építeni. A két. szakember fejlek vetései azonban a semmibe szállj tak, emellett a szó mellett, hogv* >»haszon<-. ., .
A városi közgyűlés határozata^ megmtitatta hogy még'' . -sokanj vannak, dkik helytelenül értek mfizik''-.a haszon* fogalmát. Ér-'' deké.s, hogy leginkább az intet-'' Aktuális réteg vojí az.%amely aí közgyűlésen előtérbe, helyezte áj'' hasznot az azonnal megjno.uló''. Tiuentös/o 1 gái aIta f sz emben.. Ugy- • látszik, még sok időnek''kell eltelnie, amig mindenki megérti! rJwgy az igazi haszon az, ainel^ ''
maradéktalanul a közösség érdekeit szolgálja.
Meg kell tanulni, vérünkkét keli válni, ho^y a haszon érlel-mezese a népi demokráciákban^ egészen más, mint a fasiszta,! vagy azt megelőző időkben vtflt» amikor törvényesített erényként}, hirdették a pénz hátaFmát, az! Elet . fölött. Meg kell tanulni,
hogy a szocializmus felé vezető ösvényen az. emberi élet megmentését lényegesen-előbb re helyezik minden h aszonhál, mer ti örök.életű törvény, hogy a.legnagyobb haszon a legdrágább1'' kincs ezen a földön az enlber^'' élete. ...
. Ennek értelmében emelünk szót a város törvényhatóságának • dőíitése eílen. Az a véleményünk-hogy a szerencsétlen ül járta k{
hogy a súlyos betegek és a baK eset áldöxatait semmi esetre s^irn várhatják rueg azt azTtlöt, amig egj részt a város évek ínulvá ab -ban az anyagi helyzetben lesz, hogy mentőautót szerezhessen, másrészt azt az időt sem. amikor a tűzoltó laktanya udvarán heverő- aulóröncsokból üzemképes autót állítanak össze.
. A város állítólagos jövőbeni, haszna nem érdekli, mert nem, érdekelheti a dolgozó tömegeket; akkor, amikor élelmentésről van szó? Emberi élettel, szerencsétlenül járt embörek szenvedésér vei való kalmárkodás ideje lejárt. A dolgozó tömegeket az érdekli,. hogy a város vezetősége azonnal és nyomban gondoskodjon arról, hogy a balesetet szenvedők, vagy sülyos betegek .szakszerű módon kórházba kerülje-, nek. A népjóléti kormányzat bizonyára gondoskodott arrób kényszerhelyzetét senki ki ne
■4P www w wm JiP av w vu
használhassa, ésolyan tarifákat szabóit meg a nientőszol-álalra ajánlkozó vállalattal szemben? ami lehetővé'' leszi, liogv a legszegényebb. dolgozó is, megkaphassa, a minden embernek kijá-» ró segítő kezet., t
A Zala értesülése szerint a vá-; rős tisztiorvosa a közösség ellen hozott döntést a megyei kis-, gyűlésen megfelebbezi. Nem két-i séges, hogy a kisgyűlés ugy határoz majd, hogy visszaküldi it Városnak ujboli. tiaiározathozu-talua a ''mentőszolgálat- ellátásán nak ügyét, de az sem kétséges." hogy ''a város közgyűlése, amely, nagy többségébeó a dolgozók érdekeit képviseli és védi, az ügy! kellő megvilágításba helyezés*? uIán* megváltozl at j ahat.ír->zaláti és elfogadja -a polgármesteri ja-< vaslatot, iíieiőleg a népjóléti mig'' niszlérium embervédeimi inté^ kedését, amely az ^mbervédelnict és xi em a hasznot szolgálja.
MoIoÍoy fogadta a Moszkválsa érkezett magyar politikusokat
A «Mzkvai''rád.ó tagnap délután 17 éra 25 perckor jelentette, hogy a Htiytr karniáaykNIdltiség hétfen ktradélüUn megérícerett Moszkvád, Tildy Zoltán R*ztársaiigl eínéKöt ét a migyar kornánykQldittiéQot a srav-jot éo''nsfflzetl lobogékkal falíitziteit mo^Vvai páiyaudvtro« * szovjet kwmány küdöiis ége, étén Mobtóv köiigymlnitzUrrtl és V§r»tHov minisztert/nők-
he/yeítess•/, fogadtok. %
A fo8&4á88R megjelentek a Meezkvában idözé dlplsmiofai teatfletek tagjai najrfaen teljes számban éa Szagfl Gyúlt moszkvai kivet vozoléeéVel a megyar követség tagjai. Az államáé elé kivezényelt dlaiazázad a magyar ée szovjst htmRUBZt vigyázz áiláebtR hallg&tt«,
majd a venstbtíf kí!ép6 Ti/dy Zoiíint é» feleségét ciöszbr Mo/otoy, utána Vorsst!*v minlsztérelnŐk-
heíyttes üév6zÖ!f.
Utána Dinnyés miaiazterele**«*, Réfcoii Mátyást éa a kornánykűldittaég tübbi tagját üdvözölték. Szavjet réazröl a kbztáraaaági elnök feleségének éa a korMánykOldöttiéggol érkoző tibbl hölgyeknek''kaukázusi virágbél: kéazlit bokrétákat nyújtattak át. A magyar veadégek Azután elvonultak a ditzazázad oiitt.
A felállított mikrofonban mindenekelőtt Tildy Zoltán QdvizÖitu Moszkva népét, melegen megköszönve a szivet fogadtatást,
Örömét fejezte ki, hagy abba a a féváraaba j|hatett, ahonnan Sztálin hatalmaa iángalméja bannünkat. ót mát nentzotaktt la Télsmbadltvá, irányította a fatizmut aileai haéaővtleteket. A Szevjatnniétél stk ttgitaéfiti kaptunk a ezaikaiommal. ¿v
az a szilárd 6$, megingathatatlan elhatározásunk, hogy hazánk jövőjét a Szovjetunióval fit*
hixa/omteijes együttműködés szilárd ő/apjalra akarjuk épitenl.
- Ezzel a látogatásaiI nemoaak orazógunk boldogabb ét blztot Jivijét titlgáíjuk, de szolgáljuk az egész emberiaég békás, jobb világát és jövfijét ia.
A köztáraaaági elnök beszéde után Dinnyés Lajos minieztereinlk lépett a mikrofonhoz ^ éa többek klzött kijelentette, rendkivlii mageiétjedésael tölti el, hogy szamélyeaen kifejezheti köszönetét á Szovjetuniénak azéft r tlrténalmi cttlekedetéért, begy felszabad itatta Magyarországot. /;
Hálával emlékezeti meg a szovjet hősökről, akik életűket és vérüket áldozták Magyarország > '' felszabadításáért.
Seazéda vegén kijilsntatta, hagy a kormáaykildittség "mostani látogatása Qtmetak a két nép boldtgaágát, hanem a világbékét és az emberi haladás nagy Agyét szolgálja.
Ezután Moiotov melegen megkötzinte az Bdvözli szavakat. A pályaudvar előtt Összegyűlt töbáezsr főnyi közönaég ieikasen megéljenezte a magyar vandégekot, akik aztifátukra hajtattak. A magyar kormányférfiak délután tisztéig« látogatásokat tettek és magtekintették Moazkvát.
Déli 12 óralear felenii Hutiape&í
Felszámolják a Kereskedelmi» és iparkamarákat
A kereskedelmi és- iparkamara fenntartása eddisr évente több, mint hétmillió forintot emésztett fel, a ír.eVy ös®zt«?3í; eddig a kere-íkedeiém-''ügvi-Tninisztériam áífauiatlóst^űgok-bél fedozott. Leuközolobb renüeíot ielenik rheíi. amehv enft-es kamarák működését.folcizámo''ja, edd in i ha-láökörűkot korüloti koresleeuelmi igazgatóság vcwzi át. A kamarák ór-(''ekkópvisoleti munkáját pedig szalad érdekkSpvi»?ltítBk lótják ol.
Moiotov térgyaiésai Rákosi Mátyással ét Molnár Erikkel .
A moszkvai .rádió jefenti, hogy Moiotov külügyminiszter hétfőn meg bos/.''éíóó.t folytatott Molnár Erik kül-ii,^ miniszternő iS Kákosi Mátyás mmisy/teiVJnÖk liolvettessel. A níeg-s Leszéléa-iii jblen volt Puskin''ma^.var-ownági szovjet követ is, továbbá Hzejílü GvuJa moszkvai magyar kö-Hiatafosan meg. nom ürósitatt érloöüiéo szerint a szovjcít—nwgyar barátsági ós kölcsönös ¡¿egélyivyu]-tási egyezmény magkötéso-óraokébon
az előkészítő tárgyalások a moszkvai szakszervezeti székházban folynak és a szerződést előríláthatőlag csütörtökön. irják alá.
A demokrácia nem tartja el a tőzsdét
A népi -gaz''dálkodás ós a hái-om-éi''ea terv megtörta a spokulációt ós a ■ tőzsde -forgainui is összezsugorodott. A budapesti tőzsde hatalmas csar-nukákin egy hóiiup óta csak 45—60 iigyfel$yt. és spekulánst'''' lohotott látni. Ezért nagy mcgloiiefcóat keltett,1 hogy a. tőzsde vezetősége az idei költségvetési hiányának füdoz^séie 800 ezor- forint állami támogatást kért. A Gazdaóági Főtanács oluta-
►t
•«5
ZALA
1S48. teteár 18.
»itotta a. vezetőség kérését, mert * demokrácia ndm hajlandó eltartani
* végnapjait .élő tőzsdét. Minthogy
* míII iós kiadásokat a tőzsde_ tagjai iiem iudják . fedezni, valószínűnek tartják, hogy eddigi formájában a íőzscie megszűnik.
Két évi börtönt kap, ''.aki kijátssza az iuazolóbigottságok határozatát
A Magánalkalmazottak Szakszervez-.. tőnek. tudomására jutott, hogy •gvv.s heUekon még ma is dolgozlak olyan tisztviselők, akikot az igazoló bizottságok állásvesztésre, vagy iv ugdijazasia ítéltek. Előléptettek. vag vezető állásba he -lvezU?k olyanokat, akiknél az igazolásnál az* előléptetést nem o«j»odő-lyezték. A szakszervezet felhívja az ü%emi bizottságokat, hogy szigorúan •Ibnőrizzők az igazodást határozat >1V''c.iiajtásút . mórt. azokat. a válla -lati yezetóliet, akik az igazoló bi-zolt.sái>ok határozatit inak nem tosz-lek eleget,''két évig terjedhető bőr-tönbüntetésix)-ítélik. Az igazoló bi-''zottaágok ellonórzósóivA- eredményé-ről jelentést kell tenni a ^ahszer-te/olnek.
Népi tánc- és zenever&iny lesz vasárnap Nagykanizsán
A magyar demokratikus ifjúsági szervezetek rendezésiben vasárnap tartják mag Nagykanizsán az 1948 as centenáriumi évre kiirt népi táne és zenei versenyt. A zenei versenyre benevezhetnek mindazok, akik a december 20-ikai körzeti versenyen sikerrel szerepeltek. A mpi tánc-versenyben a körzeti versenyen indultakon. Hvül bármilyen tánccsoport résztvehet''. A zenei- és népl-táncversenynek az időpontja és helye még r.inca megállapítva, erről a rendezőség az erdekelteket a Zala utján értesíteni fogja.
Február 29 én Szombathelyen lesz az 1848-as év százéves é^fotdulö-jára rendazeít kultarverseny dunán-tuli dörttője, melyen rásztvehetnek a vasárnapi verseny sikeres szerepei is. ''
Évi félaiiliárd dejjárba .kerül a menarcho-fasíszta kormány az USA-nak
A szabadságharcosok elönyomu iása és Sialoníki ostromának megkezdés nagy riadalmat okosott amerikai körökben. A N-.wyork Times athéni tudósítójának, Scd^wlck-,nek jelentését közli. Eszerint „vezető anpol és amerikai körök olyan borúlátással szemlélik a g#rög helyzetet, hogy théf< 04liw«!d, az amerikai „nagyfőnök" sem tudja kivCmni magát ez aló! a hatás alól és a heti sajtókonferenciákon nyíltan kimutatja utálatát a ntonarcho fasiszta kormánnyal stemben. „A Qreek News Agency tudósítója ugyanerről a pesszimista hullámról a kővetkezőket jelenti: „Ninci olyan felelős angol vagy amerikai személyiség, aki reményt látna -a monarcho-fasiszta kormány Helyzetének javulására. .Megbízható értesülések szerint egyedül a jelenlegi -héiyzet fenntartásához mintegy félmilliárd dollár szükséges. (SGH)
— A Wagyar-Jugészláv Társsság
nagykanizsai alakuló gyűlése feb-ruáMű2-én, vasárnap délelőtt 11 óidkor lesz a Városi Színházban. A Budapestről érkező vendégek tiszta-, leténe közgyűlés után közebéd lesz a Centráíban, Az.-ebéd ára 12 forint. Aid részt óhajt venni az ebéden, csütörtökön B3to 6 óráig jelentkezzék •Zala vagy a'' Zalai'' Világosa ágki-•dehivataiabam Ugyaaíznap Bsto 9 órakor műsoros táncos összejövetel lesz a''Gehtrálban 8 forint belépő-/ di)jal> .-''amelyre mindenkit Bzivesen látnakc.;''
§ kiskeresketii aem tikéjéből, Immm fizikai
munkájának elleiiértékéltól él,
! v
mondotta Konnennv Pál a vasárnap megtsrtott KiSOSz nagygyűlésen
A városháza közgyűlési termét zsúfolásig megtöltötte Nagykanizsa kiskereskedői társadalma. Á gyűlést Dobó György nyitotta meg. majd/ Komnecnov Pál tobbok-között a kö.-vetkezőket mondotta :
''Ismeretesek a'',o!c u fúziós tárgyalások, amelyek a Kiskereskedők Ügvesűbt? es a KOKSz között már hosszabb ideje folynak, mivel « kiskereskedők legnagyobb részében ogvformán Yii az ujj-"óhaj, hogy a KÍSOSz ő.+''u KüKSz fúziója .vügro megvalósuljon, A KiSOSz ''elnöksé-te ezeken a tárjryafádokon mindent o>''ki<ví«U>Ü az tvyHífef niogvaTósitósa érdekében. ''Kivi KéVdjjsekbön sikerült a KOKSz-azal megjegyezni. Az egység, megvalósítása s/xnnójyi kérdésen bukott ef. A1 KOKSz vezetősége ugyanis ragaszkodott ahhoz, íiogy a fúzió után is Bródv Sándor vezesse az egyesittótat. ami a ni^v-keiv-skedői «zöHetn ás érdokok .újbóli óí véuyie jutását jvlontette volna.
Komnenov kijelentette, hogy a KISOSz a kereskedőt egységei csak ugy tudja elképzelni, ha megszabadítják a kereskedelmet azőktói, akik a múltban elsősorban a nagykereskedelem és az áruházak érdekelt képviselték s így alkalmatlannak bizonyultak a kiskereskedelem érdekvédelmére.
Oíyaa harcos érdekképviseletei aka -. runk, — mondotta - -^amelyet nem nagy fizetésű tisztviselő vezetők irányítanak," hanem maguk a kiskereskedők. Meg fogjuk valósítani *a kiskerr.sketlői egységet, ha ioiiet, a KOKSz-szai, ha* nom, ugy a.dol-gozó magyar kiskeróskíSSeíeminet. i''élJának, hoztál fel a moiiúpbi szer-ve//ptf.il, áhoi u^y oldották mag a fúzió gotido.''atat* hugy szavazásra, tették Col a kérdést ús a kiskeies-kedők majdnem 100 százaléka u^'' szavazott, hogy átlé[uiak a .KlSOSz-^ba." i<lz a döntés hiron fejezi ki az orszá"'' kiakürdBkfxlőinek,véleményét., A széthúzás, a íjiegjiem ért^s és az- önző egyéni szomj>ontok előtérbe-helyezésénőtc korszaka lejárt.
Az uj, fiatal generáció dübörgő lé-pésének ereje meg fogja teremteni az öntudatos 6s szocialista gondol-. kodásu egységes kereskedő! társadalmat az előttünk álló, sorsunkat átformáló iszniék és célok elérése érdekében-
Szoioíi együttműködést ós m''.#ór-tést akarnak a tlólgozó tömugokkel a munkásp^tokkaí. A kiskor«»-leedők nom a tőkésok osztályúhoz tartoznak, nem tőkéjük hozamúból élnek, hunéin fizücai munkájuk oi-iontértékéból, .őzért az ügyoü>me8 magyar élet nélküh''jzhototlón pionírjai. Ezután u .KISOSz éi''demoi-ről kwzólt. A mi munkáik ei^odmó-nve, hogy megteremtettük a bizalmi légköri a kiakereskodeleni számára éa''ennek köszönhető a munkáspárti jíoütikusok i-okonSzenvos megnvi-latkozásai. A kiskeix^kwdő társadalom Ijelátta, hogy ha «íljai akai", akkor számára csak egy'' ut van : együtt haladni a dól^ozó''munkásíiág-gal éa annak. vezotoKTol. A magyar kiskereskedölecL jövője nem lehat alku tárgya. Aki kiskereskedő és dolgozni akar,, annak itt a helye közöttünk. Aki viszont bebizonyította, hogy a kiskereskedelem «¡ránYitáfiára és vezetésére alkalmatlan^ vonulioja vissza, amig nem késő.'' Az igazi kiskereskedői'' egység megvalósítása ma már mindnyájunk iétérdeke és azt minden .akadály ellenéro meg fogjuk valósítani, mert ez biztosítja
számunkra a magyai- kÍKkDi.sk" delem jövőjét. * .
lüeszéde befejezéséül idézte .Rákosi Mátyás miniszterelnök'' hrelyettos Miakolcoi^ tartott eüiléke»?tes bv&rc-dér.elc következő részfetét:
- ■ Az utóbbi Időben szintén olyan rémhírek terjedtek, amelyek a kiskereskedelem megszüntetését és áilamosi ását hozták előtérbe. Az
flr. Arató Antal:
egyik prominens gazdaság! szakember a napokban a kereskedt- ■ lemre vonatkozólag bizonyos kijelentést is tett, amely kijelentések nem célszerűek s magam gondoltam, hogy art meg kell cáfolni, tiekünk az az álláspontunk, hogy a kiskereskedők és kisiparosok olyan komoly tényezői a demokrátlánjsk, hogy fennmaradásukról feltétlenül gondoskodni kell Különben, sem vagyunk hívei annak, hogy a gazdaságI életben erőszakkal eszközöljünk változtatásokat, nyugodtan mondhatjuk: a kiskereskedelem évtizedeken ¿t megmarad a demokráciában!
A Gördülő Opera eíhozza hozzánk a Traviátát
■ A mai demokratikus átalakulás ar. élet rninden vonatkozásában uj gondolatokat, célkitűzéseket hoz felszínre. Kuiturális ós művészetpolitika! voaatkoxáaban ilyennek kell tekintenünk a Gördülő Optra elgondolását is..Vájjon az elmúlt Időkben lehetett-e arra gondolnunk, hogy a, budapesti Operaház művészi efyttttese teljes apparátusával, jelmezeivel, teljes zenekarával ellátogat Kanizsára. Erről a rouliban stó sem lehített, s ezt az az elgondolás érlelte meg, hogy a széles nép-rétegek kulturális fülemelkedését, zenei nevelését minden mkSzzel elö kell segiteni s eme cél érdekében sem &z államnak, sem a városéi- ( nak, mint közületeknek anyagi áldozatoktól sem szabad visszariid-niok, niert a zenekuitura terjesztése érdekében törtéaő befektetés valóban hasznos s kétségteleaül raeg-hozra a mag* jó gyümölcseit
A Gördülő Opera tehát a kö zeljövőben, február hé 23. napjáé Nagykanizsára ia- eljut s müserra. Verdi zseniális remekművét, a Trá-viatát tűzte. Ez az opera amilyen népszerű,-olyan kiforrottan művészi alkotás is, Verdi úgynevezett második korszakának egyik ItRérettebb s legtökéletesebb müve. A Tuviata, vagy ahogyan régebben az. opera elmér magvarra fordították, a ,Té-. v«dt Nőw ifj. Dumás Sándor Ka-méllás .Hölgyéaek regényalakját, a szerelem és tüdővés» áldozatát, Gaulhicr Margit törékeny alakját vis/i operaszinpadra nagy drámai erővel ¿s megjeUnitö készséggel. Az optra főhősnője Vaíéry Violetta nev.et viseli, s a nagy énekesnőnek méltó feladat öt a Siinpadan ábrázolni.
Yerdl Traviatájáusk a zenéje minden bizonnyal ujszerüiéget, az eddigiektől való elfordulást jelentett. Mif önmagában az, hogy a ssinpadon nem hősök, fejedelmek, romantikas történelmi és mesealakok, hanem modern társaságbeli emberek szerepelnek hétköznapi prolémáikkal, már szokatlan s újszerű volt. Di elfordul Yerdl a korabeli olasz''op?raszerzőktöl annyiban is, hogy nemcsak a bel canto lágy és behízelgő hatásait keresi, hanem a me''odia drámai erejével történéseket és jellemeket igyekszik ábrázolni, alakokat formálni s ebben a törekvésében . voltaképpen nem marad el a sokkal nagyobb ap-parátast mozgató WígaertŐl sem,'' kivel szemben ''Verdt á latin szépségideált * valósítja meg . az ének-
Péti sö á< vehető.
További előjegyzéseket felveszünk. Egységár: 100 forint per q-kint.
MOSzJt kirendeltsége
Fő-ut 4. szám, IL emeled - Tdiefofe: ti.
Niawíí,''a melódia tis''^tii vonslaival, drámai alkalmazásával. A hflfjyomá-'' nyos ohsz bel e uito éneklés szokványos alakzatait, a koioratura éneklés cifrázatai! magasabb cél: a zsnetírámai eljj[öndb!ás szolgálatába állitja, s ezek nem maradnak fires virtuóz külsőségek, hanem a drámai-ábrázolás eszközeivé válnak.
A zenekar hatásait kissé el is hanyagolja, ezt azonban azért teszi, mfirt a melódia el^mUátfltő erejével akar ábrázolni mindent. S va-lóban Vertii zenéje oly híven kifeja-zi a korabali S2a''.ónok, a társaselet '' könnyű'' hangulatait, Alfréd s Violett? boldog szerelőiét, a fijiékenystg kitörésíil, tnajá az elhigyotíság s tfidőbaj rémeivel közk&dő Violetta mt.grazó hangulatait,* majd a szerelmesek ?gyrí!á«ratslálását Violetta halálának küszöbén. D-í hangot kapnak a szülői szeratei és aggódás érzelmei is Germont OySrgy halhatatlan szerepében.
Verdi melódiája a zene örök és» forrásában c aepzer.ében gyökere^ «ik, s művészete magába olvasztja az olasz népzene minden szépségéi, összes tulajdonságait. Ez küiönösen a Travlata zenéjében nyilatkozik meg tán legjobfran, emellett cz a zene mindvégig valami kfl^önös lirikos hangulatot árasst, s cgyu''tal oly ii.élt6. kifejezésé s keret* Alfréd és Vieletía tragikus szerelmének.
Telt Idő, midőn Wagner mellett Verdi kissé elhomályosult, meri a kö/''önség W^Rner ¡rajossá^ban több
drámaiságot látott. Ez az értékelés ma már megváltozott, - Verdi ma népizciübb, mint valaha, mert as emberek a modern zene,hangsavar6f-ból sHvesin ment:kttlnck az ő sziricB melédlavllá^ába. ■
Ismeretes, hogy a Travlata az 1853. évi velenaei bemutatóján megbukott. Ma pedig a legtöbbet játszott operák között szerepel. Népszerűségére jellemző, fcogy dallamaimaiból nemrégiben Ismert s népszerft tangót „modernizáltak11. Ez persze esztétikailag erősen kifogásolhat*, mindenesetre azonban mutatja a mi népszer9ségét. .""
Városunkban az epeíaalőadás iránt érthetően nsgy érdeklődés nyilvánul meg s számitani lehet arra, hogy a jegyek elővételben már el-fogynak. /
Nemzeti Parasztpárt hírei
Választajányi jjvölés .
A Nemzeti Járási bíg-
Tmz£?t>3 f. hó 22-én d. e. 10 ówto tfrtja járási értelceztetót » Para«*-plrt hi vatalos hely «légében. Fsaikkor 11 órakor tiuakijitó közgyüifc lesz «. vároei szerrez»t részére ¡J, «mikor is a párttagok f^kéa^tnefc, hogy ei®n » közgyüléaan tagság igazolványukkal meg^eíenni «itSW-kedjenek. Vezetd^:
SaspekeJOe g} ófrykUtvnÁr
Fobr, lT-éa: „IflucMc^ ay^ay«ertte FŐ-ut 12,
lí/4-o. IVfcruár 18.

9
C$0
batorajánlati

Háioszobák .. 2400
forinttól
Kombinált
berendelések ''. .
4000
forinttól
Konyhabútorok
1200 forinttól 2300 forintig."
1
egyszemélyes 1000-től. két- i személyes 1750-től, «sak el-j ismert jósnnőségü _
Zsurkocsik . . . 200
forint, I
VIRÁGÁLLVÁNYOK . . 120]
íorinttól
egyes KAROSFOTELSK 180 j /SZÉKEK 00 forinttól,
ASZTALOK niiaétn nagyság-j
ban *
Gyermekágyak . 150
forinttól,
•JAHÖKAK 140 Ft, GYBRMEKSZÉKEK 148 Ft, MATRACOK afrik ragy mtír-bfll 800 forinttól, .
Fotelágyak ... 650
forinttól,
ÖSSZECSUKHATÓ KÁRP. VASAGYAK 250 forinttól,
SODRONYOK 200 Íorint.
i m *
Pénzének ellensége, ha butorszükségletét nem most szerzi be
NI6YK1INIZSA
« V
Ady Endre-ut 4. sz, bútorüzletünkben.
NaivfcanizsÉn és környékén nem okozott kár! a nezfigazflaságban a birtelen fagy
— mnndí« a ssakértö n
A januárban és februárban
szokatlan tavaszias időjárás hatása alatt már azt hittük, idén nem is iesz tél. Tegnap délelőtt, aztán hirtelen havazni kezdett és csakhamar vas-tag4 hótakaró: alíV került a város. Estére a hőmérséklet is erősen lehűlt és fokkal a fagypont alá süliyedt.
Az emberek- nagy része most| arra gondol, hogy a nem várt. fagy veszélyezteti a termést és, talán máris súlyos károkat okozott a mezőgazdaságban. Eaért[ illetékes helyen érdeklődtünk ez irányban ós a kővetkező felviIán go.viíásl kaptuk:
• A Vetéseknél .szerencsém nem okozott scmimi kárt a fngy,( mórt már clő/.őlcg befedte a hó. |)e egyébként is már olyan erő-( sck ,a vch''sv''k. hogy hótakaró!
nélkül is kibírták volna a ke- mény hideget. ''
— -A gyümölcsösökben sem! okozott kárt a váratlanul beko~ szőrit éti tél, mert a fákon vis;w szaliuzódtak a rügyduzzadások." Egyes védetteb helyeken a kaj-sziii-barackfák ''már virágzásnak* indultak. Baj csak ezeknél vaití mert a-virágok most eltagytak — mondotta irií''orinátorunk.
Érdeklődtünk még a kanizsai! tűzoltóság meteorológiai megii^ gyeiőjénéi is. Megtudtuk; hogy;'' a tegnapi nap folyamán mdnd-{ össze csak kél centiméi eres lió-J réteget ludlak mérni. A-.leesett hó ugyanis olyan hamar elolvadt, lUjelentettók, hogy a műszerek szerint ujabb lmyazá«ra( van még kilátás ós n hideg Idő'' kl). egy hétig tui''t. IJtáun ujabb enyhütés következik,
Szerdán megindul a kanizsai aatdbuszküzlekadis
Egyelőre a vasútállomásra megy kl minden vonathdulnshoz és érkezéshez
A kanizsaiak egv régi vágya- , teljesül holnap. Délután háromnegyed 1-kor elindul az első kanizsai autóbusz, ami á városból a •vasútállomásra, i Hetre viszont szállit utasokat.
Az autóbusz — egy 32 személyes Rába-Speciál -gyártmányú'' kocsi -- már hetek óta látható-a városban, de csak mo''st tudj áld a tulajdonosok: Cseke József és Koch György mnnkába állítani.
Az uj Járat a. Koronától indulj és a. vasútállomásra megy ki. Útközben kétszer áll meg: aSza^ badság-téren : és az Ady Endreutca s a Szeiriere-utca sarkon, itt veszi fel az utasokat.
A viteldíjak is elég olcsók, mert egy utéri mindössze nvás-(
fél forintot kérnek. A diákjegy! 80 fillér lesz.
Az autóbuszjárat megindulás sakor felvetődik a kérdés: nem> lenne-e célszerű kibővíteni a. járatot, hogy a város távolabbi rér '' szeil is bekapcsolnák a'' közleke- désbe.?. Erre a kérdésre Cseke József adja meg a választ:
— Erre már mi is gondoltunk! és előbb vagy utóbb meg is va~< lósitjuk. Előbb azonban ki kell tapasztalni, milyen az érdeklő-dés. Amennyiben megfelel a várakozásnak, ujabb autóbuszt is beszerzünk és ezzel bonyolítjuk^ le a külső városrészek közlekedését. '' • '' { Az uj autóbusz főpróbája egyébként ma délután volt.
HamsrosiP «sgkazdik a lyermekkíriiíz és menhely építését
H''HfŐn űélutá« fllést tartott a város építési és kórházi bizottsága, amelyek 1« árgyaltik a kórháss ki-bövlténér« kiirt versenytárgyalásra beérkezett pályátokat, A tárgyalások eredményeképpen tizenhat kanizsai Iparosnak és tállalkezónak adták kl a nounkit,
Leplösíör a gyirmekkérházat építik meg, mégpedig a legrövidebb időn beinl. A népjóléti minisztérium ugyani* már eddig is 90,000 forintot folyósított volna a varosnak, ha
az építkezések v.ir m?gkczd<''dtek volna. Miuflíneietre a minisztérium tetemes öa«2eggel jürui hozzá Kanizsa kórházépítéséhez,
Ezzel eeyidejQleg megkezdik a méntelepen a gyermekmenhely építését, amire 30.000 fórint már van él további 10.000 forintot folyósít a minisztérium.
A kórházi bliottsftg ugy határozott, hogy a munkákat folyamata-sah végeztetik és hamarosan sor ke-rút a szemészeti épnlet fö dszlnfjti-
iVagy ssensztíiciő!
W . t IIB V ■ F
(Kis Lalyt)
egy tár suliit élén febr. 17-én kedden
asc Iparos]kÖrJben,
Az előadás kezdete délután 6 és 8 ára.
Számoxoií Helyek. .
legyeidvétel ScMessnél, Sugár-ut t. szán*.
sai
ntk beío^ztáiiyá vaió átalakítására is.
A munkát a lehető kdhamarább '' kiadják, m«rt az a kórházi bizottság terv«, hogy., még, ebben a hónapban, de ¡egkésöbb máreius első napj-jioan megindíthassák a kanizsai váliaikozók ?. kórházépítés munkáját.
•v. . ♦ ''
Olt Károly csak márejus 14-éjr avatja fsí a zalaegerszegi Egészségházat
Amint raiegirtuk a '' Zalaeger- szegen felépített meg-ei Egészségház ünnepéryes • felavatása-február J Hai lelt volna a me» g^-eszék''helyen.'' A felavatáson részt kíván venni Olt Károly, ■népjóléti miniszter is, aki be- '' igérle ti''re » alkalomrav látogatását, A miniszternek azonbahj halaszlhnlalhuml fontos teendője akadt a fővároskui és igy nem tudott u kitűzött időpont-'', ban Znluegcrszegre megérkeznt, Éppen escért a t''eieCvatáMt Ünnepség JobruAr 14-én nem törtónt meg, hanem «lhalaH»totUk egy későbbi időpontra, értesülésünk szerint a felavatás márelus élni napjaiban történik meg, amely*'' re a népjóléti miniszteren kirül, tübb államtitkár magam^ngn tisztviselő jelentette be részvételét.
Nyolc évet kapott Peyer Karoly
A budai^esti népbiróaásr tegnap déLután. mondta ki Peycr Kúi*öly w» társai összoaskürói éö ha^aáruIéM bünperében a''z itébtet. físzarint Po-ver Károfyt 8 évi fegyházra, Piski Schmidt Prig^-cst 10 éri kényszermunkára és Gábor ltól>ert rendőrségi nyomozót lcötéf átfedi halálra Ifcóít». A'' három fővádló tton kivüt, akik í»-iet% távollétükben mondották ki itéfefet, hat vádlottat 4 hónaptól 3 /érig terjedő fegyházra- ÍJ^itek. 4 •rádíottat feirAontöttek.
A kanizsai zeneiskolai tanárok J-ik''hafigverseiye Egsrszegea
Varsáraap «te zajlott le. Zíiz-e^erszeReii a zalavármegyei saabad-wUv«lődési fílüfíy<ilői hivatal rendezésében bemutatásra kerülő harmadik kamara e*t. A műsoron a bécsi klasszikusok rímek számaival szerepeltek a nagykanizsai zenelko-la művésztanárai. Hiyfa; Trlo (O-duf) számát, Dr Tardon LAsrió, Tardosn^ és Klatt Aur^l: sdták lenyügözó tudáísulí Után.n Mozart s Slmphonlíi Concortante-ja kbvstke-Ratt, flrtielvt''t Ivánkovlts Ferpnc, üt, Tardos Lás&ló és Dr. Buksa QízA-né mttvéfizl mcgszóhltatáfiAban lul-lott u közttnKéi''. B«ff]ciéftM Klatt Aurél Beethoven: Sonr.ta appaaölonA-táját játazutta zengorán remek teclt-nikával, nagy Nikérzültséggel, csodálatos árnyalati bravúrral. A hAng-veraeny előadóit meleg flnneplésbea részesítette a nagyszámban megjelent közönr^g. Egyes számok előtt Varga Ferene ^karnagy, Btilustörté-neti bevezetőt mondott, nagy siker meletí.
A kaniteai zenetanárok legközelebb márciuí 14- én vendégszerepel. hek a megyeszékhelyen. _
........... '' ■* a——................ d.ui II ■■■■
— ElHólt telvaj
Imjc© Sándor pincér, oki Mára-marosszigetről menekült és jelen lej sincs bejelentett lakása, február 11-én éjjel szállást kért Kee^theh''öw Ihász Antalnétól. Amikor szállásadója már lepihent és mély álombfc mierüít, Inn» összecsomagolt a lakásban mintegy 1200 forint értékű különféle ruímnsmüt és torábbálit azokkal. Tapolcán elfogták és m» a kanizBai tórrényszék egyeebirája--elé állították, aki jogerőaon két havi'' fcgházi* itéite Imre Sándort.
ZALA
február IS.
HÍREK
Napirend:
Fekruér 18, szerda. Róm. kai. Simeon plspök. ProL Konrád. Újgörög Leó. .
A N«p kel 6 óra 46 perckor, nyugszik 17 óra 11 perckor. — fl Hold kel lóéra 49 perckor, nyugszik 2 óra 24 perckor.
1932. f pscssi Yásóron a cseMdórftk sarlüzzel válaszolnak a Bethlen-kormány • len tüntető tömegnek,
1937. Picsi bányászok éhségsztrájkja a kányában.
Most, hogy Latabár Kálmán
ihű este Sagykan''Zsún vendégszerepel. bizo/if/áixi *o!>:w lösznek olyanok, nj;>k visszaemltikeZtiek azokra « forró *::inhüzi estékre y amelyek közpor-tjál/an a ieiuiégs»ei'', pU3 •mü-t*é«z cicMpja, KilalMr Árpiul álU. Aho''. a Kölcsey ntra találkozik ''a Jlazgonyi u/cáia'', azon a he''yen volt a jtíhó épáet'' Aiéuu. <1 pécsi'' Szinhái Kövwi ^Albert «¿ht''nja.igaló vezetéséi el a nyári hó-ita/ioküfn uemlég*:. repelt, Untai ma* hadát y voU. ''*mvír, /.r>//0//, »¿■ürk« mag társz^U épIUrliifik /rí/-*:ott, Mii nxonlhui kedvtisen, melr-gt a kimUtn il ő/tilíf/i''l, p/tv* vllUn "zéke''vl a,: estéről estére IqIÍ há-tat leintő kteöHvcytt, . IIJ hallotta elő«''.úr S''iyykavlaxit közönsége izó''ri világhírűre váll '' >n%JfíV operetteket, ct ÍJoh herceget, a iAányvázárt, a C''ffjnyszcrjlmct, 61b. #tl és itt H''.-erctlc meg fxitahár Mjjádot, °ki utolérhet, tl, n . volt ni ukáiiyu.
Ki n e emlék ezne —• persze az kiő«ebb-.k közül - arra a hosszú felvirágozott kocsisorra, (autó meg nem i o''ty avi. lyt v esküvőjére vitték UU<d.ár Ar/xiool. Sagy szenzációja > oU ez akkor ''''igykxn. fsának, a város ap:aja-nagyj<i az utcán volt és ¡^u/olásig megtöltötte a Jcrencesck ódon femploinái, aJioj> a nyurga tán-coxkom''ku-3 kimondta a holtoMig-lant. Jtzvo''i egyetlen komoyi sze.->epe JSagpLanizsán. ■
ligy Wihloimn/il^ Latabár Avpád'' i&ekyi-.niefie^ rögiönző képessége, sok ember réi+tc: mentette ''meg. Az torién* ugyan:s ^hójy a tűzveszélycA. Arénában a ><Postás fiu és,a huga-ci-mii o per itt második f elvonásában nz egytk papiríliszlet meggyulladt. A rsxuío''l nézőtéren már felugráltak az emberek. TüP - van! Tűz van! ■r kiabálták és éppen azon a pontont voltak, hogy egymást legázolva ;ro''-iuinjanak a kijarat jelé. Ezekben a kritikus pManafokban lépett a szin-poira ljoinbár Árpád cs a következő kis kupiét énekelte : Kanizsai arénában Tüzet k:qbálnak hárman. Verje meg a pócsi szila. Kinek nyáron kí4l a tik ...
A helyzet- meg volt mentve, aa emberek c''.ss..aUtek he.''ycikreM mert közben doliották egy kanna vízzel * meggyuft<ult kulisszái:
~ Egy lakóh% felépítését vállalta Mayara Zalaeuemeg város képviitlö-
leslölery
ZftittO^iBzog váron kénvitfülöUjbtü-leiw péttt4koj reiídkivül; Küzgytilósion ímgyjeloiHOsógii határozatot hozott. A polgármester iy,vaslalára kimondották, hogy az árvízkatasztrófa során elpusztult sok hz^z Uakóház egjikét fölépítik. A k^pvisotófeátület brro Adélra 10 ozer ioriutot szava-íMtt mez a pondoltetóssoí, hogy «z összeget a Ix^ügyiruniszter rtm-íiGikezóséie lxxjsátja, aki az összegből egy lakóházat építtet ós átadja egy an''izsujtotta ''család számára..
— Panasznap
tesz f. hó 20-án, pántokon d. u. 1. órától ''5 óráig a Szakszervezeti Székházban, Csengery u. 6. szám aüatt. A panasziuipot Matkovios Lajos elvtárs^, a zalaegerszegi Peda-góguü . Szakszervezet ezetóségi tagja tartja. Ezen a napon. Matkovics elvtárs módot nyújt minden dolgozónak arm, hogy panaszait leadhassa és'' azokat elíntíézzo. Forduljunk bizalommal Matkorics elvtárshoz.
Sportrovat
Mit láttunk a helyi rangadóm ?
Vasárnap a MAORT 3:1 -örányu győzelmével lezárult a sokat^ vitatott kérdés, hogy melyik a jobbik helyi csapat. Az első mérkőzésen — bár eldttntetlenül végződött — az NVTE bizonyult egy hajszállal'' jobbnak, a másodikon, az NVTE pályán, legnagyobb meglepetésre a MAORT győzőit, bár a helyzetek alapján a Vasút győzelme sem lett volna kétséges. A vasárnapi mecsen végig nagyiramu, izgalmas, helyenként durvaságokkal tarkított összecsapást láttunk,-ami egy csöppet sem felelt meg a labdarúgás sportszerű követelményeinek. Az NVTE hatalmas iramban, a mérkőzés legnagyobb részében kapujához szögezte a MAORT,ot, de ezt a tOzIjátékos fölényt nem tudta gólokra váltani, Védelmének gyengesége pedig elég volt *rra, hogy ezt a blstosnak látszó mérkftrést elveszítse. Ezzel szemben a MAORT kitOneen véde-kezvr, át tudta venni az inmut, sőt még Időnkéit fokozni it tudta. A •sapat kitQnő erőnlétével nyerte meg a mérkőzést, ami Csapkay tdid legnagyobb érdeme.
A mérkőzés nagy általánosságban a MAORT kitflnö védelmének és a kékfehérek támadósoráuak «.harca volt. Héjjá kitfinő játékával áttőrhe-tetlen gátnak binonyuit a MAORT védelme Placskóék azémára. Pontokba foglalva a MAORT győzelmét három tényezőnek köszönheti, j. Védelme sziklaszilárdságának. 2:
— Közel nyeieezer forintot juttattak a zalaegerszegi Kiztarsatóc! bál bevételéből az órvizkárocuttaknab
Mini már ''mearirtuk. ZaIaegorsz> «e;i, a köztársasági oinök fővédnök-séc?8 alatt, nagyszabású bált rendezlek, melynek teljes jövedelmét az árvízkárosultak megsegítésére ajánlot-ták J"e(. Az elszámolfls most történt meg és amint értesülünk, ig^n szép eredményt hozott. Közel nyolcezer forint tiszta jövedelem maradt a bál bevételéből. üJzt''az. «''jss/egel már cl is juttatták az árvízkárosultaknak.•
— Adomány
A nagykanizsai forgalmi adóhivatal tisztvijolói -önkéntes Gyűjtés ut-ján az árvízkárosultak javára összegyűjtöttek 00 forintot, melyet Idehozlak szerkesztósógüukba,. amit mi iendrlk''tési helyóie juttattunk. Ezúton is köszönetet mondunk a tisztviselői karnak, akik öiwtlonül kevés fizoléflükból is adtak.
— Felhívás
l^elhivom niinda«ok Pijc^liuét, bkik a IJoígOKÓk Gitnná^iiunáMtt étödik osztályába akarn»k l*riwit~ kozni, folyó nó 18-ig » gimnáj»iti« igazgutótjánál délelőtt 10--ll-i£ jo-lantlajíiűonek. A íblvótolh»« a polgári iskola nógj osiftál.yáaak. vagv » gimnázium alsó nógy onatáivái»« y6gbizotnyítrán>a Buülcságss. A kao-év március elsőjén kwídódik. /ftf-ffrtéóság,
~ Oivasészoba ademiayak:
Néptakarák 100, Angol Magyar Bank 100 forintot,'' Morvay Gyula, Czvetkó Gyula, Kelemen Ferenc igazgató» Maort igazgatóság könyveket adományoztak.
VÁROSI MOZI
Kedd—KMrda A SZEZÓN NAGY ESEMÉNYE
Szerelmlliázasság
AMERIKAI VÍGJÁTÉK HÍRADÓ! " EJöadáack kömap 5 és Tórakor,
Ccöngey ceatesorba állításának. 3. A játékosok n»gy nyugalmának. A Vasat vereségének okai pedig ezek voltak: 1. A csapat nagyfoka el-biiakedotísága. (Lá»d Sz Ízléstelen koparsé . körfllhordozást.) 2. Munkácsy eihamarkaiolt kiállítása és ezzel a védelem egységének msg-hántása''. 3. A csatársor vészes képtelenséga.
Egyénileg a játékosokat osztályozva a következő teliesitm,ényeket nyújtották. MAORT: Vajda 2, Németh 2, Horváth 5 (kiállítva)rCser-p''es 3, Hejja 1, Nagy 2, Polinger2, Lázár 5 (kiállitvs), Csöngey 2, For-gách 4, %Téíi 2, összesen 30. NVTE: Róka 3. Gazdag 4, Mtmkácsy 5 (kiállítva), Semsi 2, Németh 5 (kiállítva), Both 3, Szicaka 3, Kocsis 4, Piaciké 3, Túra 2, Horváth S, öiszeien 37. Ebből a* aiztályozái-ból is klttinlk, hogy az egyes játékotok a mérkőzésen milyen telje* sitményt nyultottak. A csapatok össs-tei eiitményeit rontja a négy kiáll tás. Ezek nélktll mindkét együttesnek jobb lett volna az osstalyzati.
A nem mindig yportvzerQ keretek között lefolyt aiérkőzessél — mint fentebb irtuk — lezárult egy időre egy sokat vitatott kérdés, hogy melyik a jabbik csapat — egyeirre a MAORT javára. Reméljflk axon- . baa, hogy ősszel az NB ll-bcn már bajnoki mérkőzés-keretében döntik aj ezt a üérdést csapataink.
t Öngyilkosság
Kovács József .••zijjárló j^io^Lm; uogiíap esfe-^ barátjának Köfcsey utcai lakásán mellbc-szurta magát. A Tnentők a könnyebb sérülést szenvedett életuntat a kórházba szállították. Az öngyilkosság okának kiderítésén;; megindult á vizsgálat. — Cipészlpxroeok figyelmébe
firtesifrjük ugy a városi mint a járási cipészinarosokat. hogy testületünk ci¡»észiparosai rósz^rD halp-utaiványok érkeziok, nuölyeknek "átvétele -égett a» Ipartestület irodájában 8 napon Ij*1ü1 megjelenni tzi^^skedjenok. Elnökség.
moz
Szarelmi básasaág
A bájos liosalind Hűssel a fejéi» moszí, hogy ínegrefonnálja a hájyts-ság ósdi íendszorót. Kísérleti nyúljak Melwvn Douglest választja ki ugy is? mint-férjót. Jobból az alapötletből aziitVui lentr.''t^ mulatsii^ob bonyodalotu származik, aniolyok végül is közniegeló^vxleHtíO t óm ok vóyet. A fiatalasszoiii'' íjjgyan í» i/jjön. hqgy a házasság.ugy jo, aho^y van es nem órdcmofl leformokról ábrándozni, a mikor évezredekig ujitilsok nÓlküi is hovált intózmónv x>lt a házasság, így aztán elhatározza, hogy »mear-hóditja« a /égét. Ez sikerül is neki és ezen egy céífppot som csodálkozunk.
Ez a film. a legk&cagtatóbb film-vigiáték, amit a l^utóbbi időkben láttunk ós így azt Hisszük, érdemes mBgnézni. M^Lr csak a nevetés miatt, íb. . . x
A KOKSZ keztoményei
Textilszakosztályi hirok : Értesítjük Kartársakat, hogy a textiljegyek megérkeztek. Az irodában át-# vehetők. Azon Kartársak, akik je-* gyeiket vasárnap és hétfőn délelőtt tették át, tévédéből csak típus árura szóló* jegyeket kaptak. Kicserélés végett jelentkezzenek szennai, i k . * •
Beszerző csoport! »Uránia« áruk miegérkeztek. Átvehetők Csengery-. utca 5. szám alatt. • r *
Elhalasztották a londoni három* hatalmi koaforoaeiát
Bogomolov. & Szovjetunió páróM-követe tegnap magjelent HidanU külngymin iszternél «s átnyújtotta a szovjet kormány tiltakozó j-igyzá-két az angol, az amerikai és cia'' külügyminisztereknek csütörtökön I^jndonban kezdődő ért.''kezlcít» elbn, anielvan a nyuíjatnémotbrszáoji, zónák egyesítésének ügyét tárgyalták voliuv meg-. Kzt a három hatató konferenciát, lehet, hogy a szovjét tiltakozás eredményeképpen 10-ről 28-ra hiilasztották-el. A szőriét sajVV szerint hogy ez az órtr--
kezíét létrehozta volna az ug>r.inrí''-zett nyugati tömböt.
Cseko József és Kech György
lutébusz-vállalata.
MINRTRKNI) Oiák''térrll: Vaufállomáirél:
1*81 9*46 B''Sf 711
8-36 1100
1250 1145
1435 1550 1N-50 20-5»
VlHCRatnrtuláeok
a vonatok érkoséiia után.
VltoldííT^ Deák-tér—Saemora- utca 80 fill. Deák-tér—VaKUtálleaáN 1R0 „
Tauulójegy: Deák-tér—VaMUtállomái 80 III!.
MKP hii ek -
MKP nagykanizsai szervezete f. ho . 18 án, szerdán : este 6 árakor PÁRTNAPOT ''tart. Párt nap előadé Horváth Lásztó. Pártállásra való tekintet Kélkil mindenkit szeretettel vár a Vezetőség. ^
MKP II. körzete f. hó 19 én,esü törtökön este 7 órakor PÁRTNAPOT tart Petty nt 23. sz. alatti helyiségében, PárthopoH. nüsoft adunk. — PátiáUáíra. yató iekintei nélkül mindenkit szere lettel várunk. Togdij befizetések csütörtök délután 5 órától
ét vasárnap 10—12ig. Vezetőség. ............ ,i il.»....... i i .........-
MptO&C&Oft -
Szerda, labruár 18.
Bndr.jf.st I. 6.3« Fnfufádió. 7.00 Hir»k. 7.25 Reggeli zene. * 8.00 Eiőadás « mcR-küléses betegségektől. 8.15 MűvészlemweJo 10.00 Hirelc. 12 00 Harangszó, hirek. T2.1S Filadilok. 12.45 Elo*dÁs Lermontovról, * mabJidjá* kftltöjérő!. 13 00 A Rendő:«ne kar Jítr/ik. 14,00 Hirek. 14.10 Heg«díí- 6« énekszámok. 15.00 Rédlólikol«. 19.00 Mcs terek muzsikálnak 17.00 Hírek 17.10 Hadifogoly lilrndó, Vüreskercizt közlemények. 18.00 ElCkdáa B»Uv bolgár kültAről. 18.20
A RAdlóieneknr 2O.C0 Hírek, »port 20.55 Rázták n té
átiztk '' 10.30 PalurHdliV birek. 20.10 Heti izcmlc. ben. Kennedy K. Márton műveiből. 21.33 P/óndá* IdéizerU kérdéiek-ró'', 21.15 Liizt: II. mnjyar npuzódla. 22.00 Hirek. 22 26 Dávid Cirver angol népda o-knt énekel. 21.00 Táncoló muzsa. 24.00 Hirek._
Egy feliér méhr gyermekkocsi clvt^ Batthyány ulcn 12.
Földblrtohhos feleit, vngy b&lő! ko resek. Cl«: Nsgykinlzsa, Petöfi-w. 21.
dél-
után 2--H.
Sugár-ut 22. szám« caa''ádl ház kerttel és-gytimöiesütscl szabadkézből eladó. Érdeklődni Vajda, Szabadságtér 21.
40 év körtlli mtnde eit azonnal fel'' vesznek a rtndőrirónyhánrClm: rendór-kapi''ánység. c
Egy csomó kulcs elvesiett a Fő-téren'' Kérem Sznbó Antal Üzletében díjazás ellenében leadni. _
ZALA demokratikus politikai napilap
Sz«rk*«xti: Benese Jenő főszerkesztő
és ki®*éhlv»t»l; De4V Feróne-tér 18.
t Kamzzto BtzettUj, Ha*ykanlm éö kfarfáíárí ffW Sí¡<*ee$ He*
b ,Köcgazd8»é3l !t T. kantzM'' nyoindéjéb««, Nagykanksér, Nyomaiért felel-. Zelef Kárely.
41 SiAm.
!Sia«ykaniift«, 1948. február 19. csütörtök
Ara 60 fihér»
Várható Időjárás: Mérsékelt, helyenként élénk északi, északnyugati szél, változó felhőzet, többfelé kisebb futóeső, havazás. A hőmérséklet. tovább süllyed.
<535*
A vasút minisztere
■tárcájának költségvetési lúrgya-•áoán l*e$eédot mondott. Ez » bc* t^éd zsinórmértéke é* szemlélt tő ksm-s/.tni:tszotj á-uiak n munkának, amit a niiuryar népi demokrácia az eiuiult húj-oni -szfcMvlóben az or-üUíirún, a v:isuta1n é- ¿Métáján O ivCjgZtíit.
Vajóiábíui csak a történőiéin távit, óból lolvt majd mearitólni azt uz embert. akiről n ''in ofóg ¿j.zt tunndani, hogy csodálatos energiájával, hii uvtlen szervező művészeté-»íiT, uLidályl L győző akaratával, óit najipaLlá lévő munkával szomb.«zárolt időjárásán i .ós nnyaíri nohézs,''-'';«kkt<I, lelépi tettw a '' rómb:ulönt">tt vasutakat, ludakat., iHwUit mind-azt, ami » mozgáM ¿k életot jelenti. Muiujdonképpwi zugó-zengó vorwt biih''tkí irni ariVil, hogy ott ül ''ogy omtx r az mvinztalúnál, akták és t t-rek föló hajolva, akar vaJamlt ós öltől a. •¿ignszv- akarattól úttüzeaodik a v;ui : az izzó vasból traverz, iv én hkl Jesz. ült állt Gktfő KrnŐ az ort»zágg. ü--j ad sorai előtt, hogy egyszerű, színtelen szavakkal inq^m''itassa, mit tud egy ember tenni hazájáért, ha azt igazán szereti 6s dolgozni kirán érte. Utt állt Ueró Ernő. egy sápadt. agyondolgozott, de törhetetlen energiájú omber és elmondja : — A vasúti közlekedő-:jelentős iépést tett elóro. A csúcsforgalom rz^2áy»iékkal meghaladta -az 1^88. ári íorgalmrft. Ezfb a lényegesen meg nagyobbodott forgalmat minden na-gyoub zökkenés nélkül fudta a vasút iobónyelitani, bár kocsiparkja kétharmad lésezel kisebb a régihez vi-tzonyitva ós a kocsik is megrongált állapotban vannak. De erősen megrongált )ii;a;X)tban ''vannak a talpfák íb, amelyek némely helyen teljesen tönkre mentek, mivel az utóbbi 5 évben a pályatestek gondozására nem nagy'' aulvt helyeztek.
A második nehézség, hogy ■nacry kocsiparkunk van még yemefország angol övezetében. Ezekd -nem tfidjuk visszakap- '' irtiert "a megszálló hatóságok tkrrn az álláspontra helyc&krd-i-c/i, hogy az t-U (évó-népict ko-cs-ika-l szo''gúLtansuk viasza.
Köítudomásu dolog azonban, hogy németek Magyarországról csak ef-r/^uitpttak, de itt nem hagytak egy kocsit sem. .
A postaszolgálat messze túlhaladta a béke évek forgalmát, annak el-taiéie, hogy » berendezések és technikai felazerolcaek nem olyanok, mint amiivouek a béke időkben voltak. Beszólt a felrobbantott hidak helyreállításáról, amely teljes ütemben folyik. A hidügyoknok és az ut-ügvoknek kell, hogy az egész or-''uagban egy gazdája "legyen, íhég pedig eirnok a közlekedésügyi miniszter kezében keli Lenni. Ismertette a- dunai "hajózás problémáit. Magyar lobogó aCatt.ma ■iigyatt-ánnyi hajó közlekedik a Dunán mint-fl háború élőié. Nagy eredmény vo''4, hogy U nyyqatra tiíirco''t hajóink nagy részét visszakaptuk, azonban még 8 uszály és egy tengerjáró hajó tartózkodik német területen-Elvben ezeket is viaszakaptuk, ózonban a hazahozáara kiküldött von-tatóícőzöst az angolok nem engedik Íja. Az országban 50.000 gépjármű közlekedik, amely jóval több, mint amennyi a háború előtt volt. A jövőbeni ¿eladat, amelyet Gerő

Sztálin fagsdta a Magyar Köztársaság elnökét
és a kormányküldöttséget
A szovjet sajtó vezetöhelyen számol be Tildy köztársasági elnök és a magyar kormányküldöttség Moszkvába érkezéséről. Részletesen közli a fogadás külsőségéit és a köztársasági ''elnök, valamint Dinnyés miniszterelnök beszédeit.
A magyar kormányküldöttség moszkvai látogatása nagy figyelmet keltett külföldön Js.
A lengyel rádió beszámolt a moszkvai pályaudvari fogadásrél, kiemelve Dinnyés miniszterelnök beszédének azt a részét, amelybe,o reményének adett kifejezést, hogy a látogatás lehetöve teszi a tzoret gazdaság), kulturális és politikai kapcsolatokat a Szovjetunió és Magyarország között.
Sztálin gene/allsszimusz és Mototov külügyminiszter tegnap fogadták Tildy+Zoltán köztársaságI
elnököt és 8 magyar kormányküldöttség tagjait.
A fogadáson részt vettek Szegfű Gyula mtszkvai magyar követ ós Puskin, a Szovjetunié mtgyirországl követő. Sver''ge, a szovjet lőQfeUöbb tanács elnökségének elnöke fogadést rendezett Tildy Zoltán és t magyar kormányküldöttség tiszteletere. A fogadáson Lilsn voltak''Szegfű fiyula Voresllev mlnlszterelnökhelyettss, Molitov kftittgymlniszter, Zerln, a legfelsőbb tanása elnökének helyettesi, Puskin szovjet követ it még mások.
A romén nemzetgyűlés tegnap délután ünnepélyei külsőségek között egyhangúlag ratifikálta i Magyar-rimán barátsági- él kölisttnös segélynyújtási egyezményt
Anna Pauker külügyminiszter, aki a ratifikálási javaslatot benyújtotta, felszólalásában hangsúlyozta, hogy többé nincs vitás kérdés a magyarok és a romának között. %
Továbbra ébren kell örködnl, hogy a két nép egységének megbontására Irányúié törekvések ne vezsiiinik eredményre.

Déli 12 óraRor fetentl Budapest
Parragi György Mindszenti demokrácia ellenes botrsnyoe beszedéről
'' A Balogh párt egyik szellemi, ü rá nyitója Parragi György uj.''. ságiró nyilatkozoli Mindszientii hercíegpriiná''»'' legutóbbi botrányos beszéííérol. Parragi eg>-francia mondásra hivatkozott ímondván: Mindszenti elhalaszt.* tott jó alkalmat, * amíikor hallgathatott volna. Kz a beszéd politikai hiba volt, mondottal, mert i''mét e''mérgesiiette a békü-lékenységnek már már kialakult légkörét. Barankovits István ítr-ra lúvatkozoü. hogy .nem nyilváníthatja szabadon véleményét. A Barankovits Párt másik vezetője dr. Mihelics Vid kijelentette, annak ellenére,'' hogy á lapok ^ katolikus kőnyomatosból szedték, elő a hercegprímás, beszédének] szövegét,''azt áliitotta, hogy a beszéd hivatalos szövegét nem ismeri Nem merném fel sem lé. telezni a iiercogprimás úrról, mondotta, hogy azokkal a célzatokkal és azokban az összeállításokban használta volna kijelentéseit, amilyen célzatokat és értelmet azoknak tulajdonítanak.
Felére esett a csecsemőhalandóság
Magyarországon
A. népjóléti tárca, költségvetését az országgyűlésen Joboru) Magda ismertette. A költségvetés ben a jövő év feladatául tüZlék*
közlekedésügyi miniszter maga elé tűzött, ogysze^ és világos. Jobb. megbízhatóbb és a dolgozók szamára awyágilaa hozzáférhetőbb közlekedést kelt teremteni, amely hozzájáruljon, h°gy á demokratikus Magyar.-: ország iThennét tőkéiét emebben felépüljön. Ezután-a közlekedésügyi tárca költségvetését általánosságban és rész-Jeteiben is elfogadták, majd'' áttértek a népjóléti tárca költségvetésére,''
ki a dolgozók életszínvonalának emelését. A népi demokrácia dicsőségé, hogy ma,már a tüdő és nemi beteg gondozó intézetünk töbh van. mint a felszabadulás* előtt volt. A tüdőbetegek 75o/<nv" a nemi betegek í?5°/o-a, a szülő íuiyák 60o/of^a és. a csecsemők TO^/o-a áll gondozás alatt. A csecsemő halandóság 13o/0-rói 6°/<r ra csökkent. A népjólféti minisztérium által eltartott napközi ott^ honok és bölcsődék 47,000 áií-.vát és szegény gyermeket gondoznak. Dr. Weil Emil MKP üd-^ vözölte a költségvetési, amelye egészségügyi és szociálpolitika célokra ez évben kétszer akkora összeget irányoz elő, mint a imilC esztendőben. '' .
Ktisházl Ödön - a jobboldal sziiiál-
demokraták védelmében
A pécsi szakszervezet vasárnapi ülésén viharos jelenetek^, játszódtak le. A gyűlésen jelenlévő Kisshází Ödön ugvanis védelmébe velte a baloldallal szean-ben Szélig Imrét, és Vas Miklóst. Az ellenzékies állásfoglalás a jelenlevő munkásokból tiltakozás* váltott ki. Kranc Pál országgyűlési képviselő a2»al vádolta meg Tolnai József pécsi szociáldemokrata polgármestert,''hogy köz hertíjár a beszolgáltatás ellen izgató fasiszták érdekében. sől| ezeknek polgármesteri *áuxó{jái. isi. rendelkezésre bpcsatja. Tolnáf elismerté*a felsorolt vádak való. diságát. A gyűlésen zajlott ie a, szakszervezeti vezetők uj meg^ választása. A választájs eredméf-nyeképen az eddigi 8 komímV-nista helyett 12 kommunistát választottak be.
Egy Barankevln-párti képviselő binialstroms
- A belügyminisztérium! sajbói osztálya közölte, hogy az államvédelmi osztály szakvéleaniényfi tett közzé Kolbert. János volt;
Barankovits párti nemzetgyűlésit képviselő maudátúrnánakv mktf-foszlásáról, Kolbert a deniokraí-ta néppárt képviselője volt, cta rövid idő előtt kilépett a párt-.ból. Az államvédelmi osztály jelentése szerint Kolbert jogercW és végre nem hajlott, börtönbün-^ tetés íiaíálva alatt áll. Ezenkívül már régebben elitélték zsarolá^ büntette- miatt egy évi börljönf. büntetés és 5 évi hivatalvesztésre, amelyből 8 hónapot töltött! : ki, közokirat hamisításért 3 havi szabadságvesztésre '' itéiillék. Zsarolás előkészülete miatt in, lernálva volt és titkára volt a Magyar Elet pártjának. A választójogi törvény alapján nemi. is lett volna szabad képviselőnek! megválasztani. Az úUamvédelírni! osztály igy véleményezte a nemzetgyűlés elnökségének, hojgy Kolbei-t Jánost fosszák meg mandátumától.
A szovjet leleplezte:
De Beulle éa Welgand tervezték
meg Leningrád latromét
A szovjet tájékoztató iroda közzétette a nyugati hatalmiakat leleplező okmányok befejező részét. Ezekből kitűnik, hogy Finiu. országon át a Leningrád elien intézendő támadás terveit de '' Gaulle és Weigand tábornokok} dolgozták ki. Anglia és Franciaország tétlenséget Ígértek Hitlernek a keleti német arcvonallal szemben, ugyanakkor. Cliaimben-lein be jelentet te Jiogy a Szovjetunió elleni expediciós* hadsereg készen áll. Ezeknek a terveknek a keresztülvitelét a szovjet finn, > békeszerződés hiúsította mle^. Amikor a náci támadás megindult a Szovjetunió ellen, ''iru-man elnök, aki akkor szenátor "volt küelentelte: ha azt látj^k^ hogjr Németország nyert, akkori Ot-oszországot kell segíteni, ha( pedig azt látjuk, hogy Oroszor^ szág nyer, akkor a németeket sej gittjük. Addig hadd öljék egyH mást haioanra, aanieddig lehe^
ZALA
Amerika nem avatkozik a háborúk). Anglia és Amerika'' néípd azonban a Szovjetunió mellett'' foglall ál/ásl és így jöU létre nz
öngól amerikai szovjet koalíció. • • •
Osztrák sia élelmiszerért
MSíit" értesülünk. Ausztriából élelmiszer ellenében nagymennyi 9égü sinl hozunk be. Már eddig is kb. 120 vágón került behozatalra és további 230 vágón importjáról van szó. Az import reíKlKivüKlontos a gazdasági vas) úthálózat kiépítése szempontjából is..amire most a komitáhyz.at rendkívül hagv sulvt fekte«. A hái)orut kővető években vidéken sokhelycn felszedték és szét. • hordták a kisvasutak felszpre léséi. ezeknek Visszaszerzéséig most szigorú intézkedések töi-< •téntek. A vasútállomásokon állandóan figyelik a küjdeuiényjef kel és ahol egy gyanús száHiU. mányi észlelnek, a főnökök azonnal kötelesek jelentési tenni Ilyniódon már nagymennyiségű vasúti anyagot sikerült vissza-xs/erezni. *
Lefüleltek egy/legyver-reitegető bandát
Túri Vendel 26 éves műegyetemi hallgató. Túri János 19 éves müogy ele-mi hallgató; Turi. Antal volt földbirtokos, szigetvá-'' ri lakosok és Mendl Zoltán ceglédszentmiklósi lakosok ellen lőszer és robbanóanyag tiltott tartása miatt eljárás indult. Turi .János és Mendl Zoltán még11915 év elején elástak 19<í drb. éles puskalőszert, 45 drb. géppisztoly lőszert és 1 darab küXönbö-«ő gyártmányú élés kézigránátot Mendl Zoltán kertjében. Turi »Vendel. Turi János és* Mendl Zoltán 1918. évi jfebruár hó ón este az itt megjelölt lőszert és kézigránátot felásták és most már Mendl Zoltán lakásához tartozó fészerbe tették. A bizaU mas értesülést alapján megindujó; rendőri eljárás során Turf Vendelt, Turi Jánost, Turi Alltad őrizetbe vették és átkísérték a pécsi ál Inni védeni osztályhoz.
A férjgyilkos kökényi asszony
Kökényben véres, családi dráma történt. Családi perpatvar közben iveszics. Márkné bal tavai olyan erő-vvel bujtotta fejbe'' férjét, a kökényi kocsmárost, hogy a férfit reménytelen állapotban- szállították l>e a pécsi sebészoii klinikára. Agymü-léttel akarták megmenteni az ''életnek i do a szerencsétlen ember anél--kül, hogy eszméletét visszanyerte ,volna, a klinikán meghalt. Az ügyész indítványára hétfőn boncolták fel fc kórbonctani intézetben."
Az
ügyészség utasítására a roncl* őrsés? vasárnap kísérte be a fogházba a férjgyilkos asszonyt, aki hétfőn íkerült a vizsgálóbíró elé. Az asszony bűnét súlyosbítja az a körülmény, hogy orvul ütötte le férjét és olyan erővel, hogy Ivoszics koponyája ''féltenyérnyi nagyságban összetört.
"" ----b a ri lll iihimwhm | wimilm—lu_i_.
Nemzeti Parasztpárt hírei
Választmányi qyüles
N«naeti Tarasptpárt járási aze*-
£ M 22''én d- e- órakor t»rfe]a járási értekezletét a Parasztpárt hivatalos helyiségében. Ugyanakkor 11 órakor tisztújító közgyűlés UKsz & városi s sor vezet részére is - •mikor is a párttagok felkére*nek, hogy ezen a közgyűlésen, tagsád igazolványukkal megjelenni sbitoÍU kiéljenek. Vezetőség.
1948. feferiUi- 10.
.-in xi.
Morvay Gyula:
A munka nagykanizsai: hősei
A romokból újjáépített szeszgyár dolgozói ma többet termelnek, mint 1938 -ban
A demokrácia kézzelfogható eredményekkel tanúsítja az orv szág újjáépítését. Nagykanizsán néztünk széjjel, hogy megtekint sük. liol és kjk épitélteJw ujja iázt a rombolást,.amit a megszálló németek itt is elkövettek. Kőrútunk a városszélen kezdődjils mert mint a leíöbb helyen az üzemek és gyárak a városon] kívül esnek.
A Dunáululi''Gazdas''ági Szeszgyár VáiMiti telepe az első állomás, ahol megnéztük mekkora; volt a rombolás és milyen ütemű az újjáépítés. s kik azok, akik e.ztwz iijjáépllés^sikeresen befejezték.
Jól emlékszünle-rá, hogy 191f> nagyszombatján egv''. menekülő német kézigránátját a szeszgyár-, ra ha jutotta, előzőleg azonban a kazánt felrobbantotta: Szeni''-pillautás «alatt égett a gyár, hifr szen csupa gyúlékony anyag volt bienne felhalmozva. Égett a kazánház és a" finomitó. E sproki irója szemtanúja volt az égésnek és annak á hősies erőfaszi> tésnek, amellyel Bognár Lajos a gyár művezetője munkatársaival kihúzta a fecskendőt, hogy ol-sák la, tüzel, de nem Leheíeit< mert* a nénielek a i ömlőt is elvitték. Kiskanizsáról még szóltak az ágy ük,'' még églek a pajf-. ták, a németek még visszalőítek», amikor Bognár Lajos mun kőtár-'' saival együtt nekifogott az oltásinak. .Akkor megnéztük a gyárak'': összekunkorodott vasak, kiégett cső vek fogadta k."
• A pusztulás kópét mutatta a szeszgyár, amely Azóta s legjobb minőségű szerzi ftnomhji az országban Bognár Lajos most is fárad, hergy szakszerű eljárással Javítsa a ter'' melést, amely az 1938-as eredményt nap/ áifágban 4&>io-k*l mu''Jt felül. Ki hitte volnak hogy a füstölgő romok Ilyen rövid idő alatt újjáépül- . nek, megindul a munka és 406!o-kal tul is haladja a 38-as szintet?
Van-e. a szeszfínomitónak hároméves terve? Van. Ujátások«, ban, a kazán -szakszerű és gyors megjavításában jut majd ez kifejezésre. Az udvarrón még ott hever a szétrepedt hatalmas kazán, amely ném''án is hirdeti a német barbarizmust, amelv minr dent elpusztított maga mögött, a legkisebb országúti hidat is ielfc. robbantott, T de csak Magyarországon. Német íöldőn már fer-hér zászlókkal mentették, amj, ''mérethető vo.lt. Földig égetni,eztt csak idegen főidőn tették örökf Egyénük re,
Az is a hároméves tervhez tartozik, hugv Bognár Lajos a gyár üzembe• helyezésekor nap! 2200 köbméter gázt fogyasztott el, ma pedig a magatervezto és készítette gázégőkkel mlndössze%Í500 köbméter gázt fogyaszt, ami tetemei megtakarítást jelent/ .. ..
Volt-e nagyobb'' mennyiségié szesz felraktározva, amikor a nét metek gyújtogattak és romoltak? Volt. Keltő százhúszezer. Ifr
összmunkássága sém, ntert a mostaj)iK1erjnelés sima menete,! az újjáépítés nagy munkája Bo^ nárral együtt nekik is icöszöiip hető.
'' A szeszlinoniitó. nva zavarlal;^-nul níttködik, 20-: 22 munkásnak
ád kenyeret és termelése cj^ a békebeli szinvonalat. Illő, hogy'' városunk egyik üzemének ujjí-épüléséről röviden; de a. munkái'' és munkás-iub^becsülésének hang ján emlékezzünk meg. A gyái( tiszta, kazánjában zug a gáz, a. csövekben áramlik a finomított^ szesz, amelynek-minősége a k^-jobb az országban.- Köszönet éli elismerés jár a magyar dolgor zóknak, akik kézzelfogható tA lekkel építik az országot.
Ä2 fYIKP Nagykanizsa járási értekezlete
. A megyei konferenciát kő-vo-tőleg egymásután, tartják meg a megyél)cn a járási értekezleter ke''t. A megreí konferencián'' eV-hangzott'' panaszoka1'' már nagyrészt átvizsgálták, a szükuégess lépésieket pedig az egyes járásoki érlékezletén beszélik meg. Természetesen a tavaszi munka élőt-készítése ÓS a" tagkönyv cserévelj kapcsolatos rendkívül fontos ésf mélyreható munkák elvégzése is. eg>''ik fontos tárgj''pontja lősz a járási értekezleteknek.
A Zala arról értesül, hogy az MKP nagykanizsai járási szvit vezetei 2^-én vasiírnap tarijáki meg konferenciájukat, aanelyen ívsztvesznek minden egj''es közt-ség MKP titkárai. A.szen-ezésil kérdés^kről Kirschner Béla ját rásj titkár számol hfe, míg Szq,: getii Andor megyei titkár a Magyar Kommunista Párt politju-kaJ vonalvezetéséről tarf előadást.
A nagykanizsai járásban, mint. az a ínegj''ei konferencia után. várható volt, eddig még soha '' nem''tapasztalt özönlés .indult meg a* párt felé, aminek az a ma-
gyarázata. hogy a felszabadni;«'' után eltelt három esztendő alatt mindenki nieggyőződhe-tiett arról, hogj'' a haza érdekeit,, ,aní^ gv''arság kitűzött céljait, élvonal^ ban a Magyar Kommunista Párt képviselj nemcsak btíszédekkeiff hanem cselekedetekkel is.
x-l)ied az ország. magadruik| ép£ted,« mondotta Rákosi "Mátyás, és aki csak egy kicsit is jó., tiisztemü, annak saját életén át kellett tapasztaliűnv hogy ok a, f mondás, nean''csak papíron van,, meg, hanem tettekben is. hónap-ról hónapra, napról-napra,; óráról-órára erősödő teltekben.
Még ijehezeivé^ünk, még sokí a tennivaló, de az uj szép és( boldog magyar élei bontogaíjö. már szárnyait, és bizonyosuk vaf gyünk ^afelől, hogy rövid időin,», belül — különösen akkor —, lia ír C.ondviselés egy jV> termfésfei^ ajándékozza meg az országot, eljutunk a bőségnek olyan fokára,-amiben imimár nem á kiváltságot sok, nemcsak az urli semtmiltevő« de elsősorban a dolgozó nép töv-megei részesülnek nuijd.

Nem „óriási siker4'', de botrányos bukás volt a fővárosi művészek tegnap esti szsrep!és8
ter szeszt mentett meg Bognár Lajos áz országnak. » Nem ¡marad el mögötte a gyár.
Blőj«syz«tt
A Rózsavölgyi cég ,&ltul ¿ígylátszik nehdszeresitáni kívánt 7óvárosí niüvésxek vendé^s^re}»!tétévé Nagykanizsán csak arra alkalmas, hogy le járassa a közönségnek a ló városi ^nüvészekbe vetett hitét és megfosz-sza attól a^ illúziótól, amelyet irántuk tápláltak.. Már az első előadás is mélyen alatta maradt a várakozásnak, de akkor nem emeltünk szót .elleivo, niert az volt a véleményünk, hogy ezt a közepes előadást majd több-jobb követi. Feltevésünkben azonban mélységesen csalódtunk, . mert az, amit tognap este az Ipartestület nagytermében láttunk, bosz-si''.antóítn rossz volt, olyannyira, hogy nem ütötte meg egy jó, műkedvelői előadás nívóját sem.
A közönség többször hangosan is kifejezést aclott nemtetszésének ós amikor az előadás bofojezéso után elhagyták a termet,-a inéltatlanko-dásnak olyan áradata indult mog, amire''i^óidát Nagykanizsán no''m tudunk. Az emberek, akik Lalabár no-- vének megcsillogtatásával garasról vgarasra gyüjtöttók a pénzt, hogy ezt az elő-''/last végignézhessék, értlic-tcen megcsaíatva és becsapottnak élezhették magukat, amikor a no-res müv<!«z vízözön előtti viccéivel és százszor megunt mókáirat akarta, szórakoztatni azt a köirtinségot, a mBlynok "ízlése és művészi érzéke még a humoros dolgoknál is egyenlő a budajjesti közönség fejlettsegével.
F ® f 1 9© átvehető.
További előjegyzésekétífelveszünk. Egységár: 100 forint per fl-klnt.
MOSzK kirendeltsége
Nagykanizsa, Fő-ut 4. szám, If; emelet. — Telefon:«. —--smmmmmmmakmmmm----
Ami tegnap esto az Ipartestük nag>''iernióbon történt, az ikiin voft egyéb, mint kiskorusitása Nagykanizsa vároís közönségének, íeözönsá-ge3 »pafifogás«, ami oz a''kalommal ( sikerült . ugyan, de nem Jiiqhénk, hogy a Rózsavölgyi cég mégOgyFües megis''mételhotné. Tiltakoznunk kell, hogy ilyen és hasonló előadásokkal 1 döntsék közönségünket As ezreket tigyt>nek el ebből 3 városból olyan''te!jcsitményért, amt''lynek mii-vészi értéke a nullával egyenlő.
Az előadásról Jiincs mit irnuiik. Ciffra György virtuozitása'' hajótörést szenvedett a rossz zongorán, amit gyötrelmes és. kóserves voli liallgatní minden zeneértő fülgek''. Botrányosan ostoba és szellemtelen • volt Szenes László ós Burányi Lili , páros jolenote; amiről az előadók bizonyara azt hitték, hogy ^>vidék-nok óz is í<3k<.
Szondy Birit egymásután kétsaor hallgatni 15 ''forintos -l»léi)6diiak mellett og.y kicsit sok akkor, amiké* ónok tudása és előadókészség«* bcto.-mivol som iobl> Pauk. Anniénál.
Surányi Lili jobb, ha nem bzu-tal, mert csuk Jjosszantj^ vele'' a közönséget.
— A Irtsgvar-Jugoszláv TaraaaéQ
nagykanizsai alakuló ¡gyűlése Jtob-ruár 22-én, vasárnap dálelőtt 11 ónkkor . ¡osz a Városi Sainhá^ban. A Budapestről érkező vendégek tiszteletére közgyűlés után közebéd lesz a ► Centráíban. Az ebéd ára 12 forin*. Aki i^szt Óhajt venni uz ebéden, csütörtökön este 6 óráig jelentkezzék » Zala .vagy a £&lai Világosság kiadóhivatalában. Ugyanaznap este 9 órakor, műsoros táncos, összejövetel iesz a'' Centrálban S forint belépődíjjal, am»lyiv& mindenkit szivefe* látnak:. ,
;>íi>. Utaruár 19.
Z4LA
Kiport két pesti kisdiákról:
Rossz volt a bizonyítvány, Törökországba akartak menni matróznak
- - de csak Nagykanizsáig Jutottak el
i.
Hutlai-esim vagyunk. Kút kisdiák -*líunt hazulról. ''Szüleik kétségbo-s.svtten keresik ókét." Nom tudják «Igondolni, hová lehettek a fiuk, atkikkel soha sepuiiii baj nom volt.'', I^-.tz ugyan* hogy csintalanok voltak., t»:án jobban iV, níint más g-erív-kük. Az is igaz, hogy nélia részük vo*t egy-egy sulyosajbb. szülői dor-gátásíban. De vz csak nom ok arra, boíry világgá. menjenek ?
Mindegy. Majd rendőrség tia-ián csak megtalálja őket ?
11;
Egy rendőrőrs a jugoszláv .halár menten. A rádiós éppen a körözése-fcet W8zi fel
»Figyelem ! összes kapitánysá-xoknak étí őrsöknek ! Hétfőn dói-'' &16H eh untok, szüleik budapesti lakásáról Sz. Géza és S. Ferenc 14 "éves* tanulók. Szüleik feltevése szerint u jugoszláv határ felé'' vették utjukat.« ''
'' Ili. '' .
Az őrs emberei (''okozzák a határsáv ''megfigyelését. Hátha éPí»n cr_
próbálnak átszökni a határon a ÜKuiákok.
Eifél felé K^t sötét kis alakot pillantanak meg. Nyilván a határon akarnak átszökni. '' - Állj !. Ki vagy ? - kiált rá-iuk az őrszem.
Az árnyak megtorpannak és las-,*an az őr . felé mennek.
A kél megszökött kisdiák volt.,
JV.; ■
Két megszeppent otnberko áll av íüi.''«''ykanizsai rendőrkapitányságon a biijiüpv; osztály vezotóio előtt, Sz. Oi''ua az ogyik, S. Keiuiic a másik. '' — • Hát hová akartatok menni V - '' /aggatják a két kia szökevényt..
— Tetszik tudni. •— kezdi az ♦gyik kisdiák -- Törökországba akartunk menni. Matróznak !
— iü* miért éppen Törökországba ?
— Mert én lörükoraiágban születtem — vágja ki az egyik. — Meg *>ztán ott ét a nagybácsim ís. TJon-doltuk. valahogy, csak . megélünk majd.
— Hogyan akartatok kiriienni ?
--- Át akartunk menni mindenek-
«iótt & határon. Sajnos, nem sikerült. Ha sikerül,- Fiubiéba mentünk yoíiia. Ott elszegődtünk yolna * úgy -hajóra inasnak és csak kijutottunk roína Törökországba. —
— No, é3 miért akartatok megszökni — teszik fel az utolsó kérdést.
— Hát.. .. tetszik tudni... az ugy . volt... — akadozik a válasz,
— No, hogy volt V — faggatják.
— Hát rossz volt a bizonyítvány böki ki végül az egyik. — Bukásra álltunk és féltünk, hogv megvernek otthon. Ezért akartunk »meglógni«.
V.
A rendőrség »hazatoloncolta« a" kis szökevényeket. A szülők természetesen örültek. Egy kicsit ugyan megdorgálták a, gyerekeket. Üo azért mégis örültök. Hiszon megoltok a fiuk. Nem tudtak matróznak menni Törökországba a nagybácsihoz, aki i>odig bizonyára »kitörő örömmel« fogadta volna
ÓlűPt.
1 Íme, a.mai gyerekek. Nagy adtg kalandvágy és egy ross''z bizonyítvány következményeitől való félelem elegendő- ahhoz, hogy rettentő bátran nekiindul inak a világnak. Hogy mihez kezdenek, a» ''mellékes. Majd csak akad valamelyik kikötőben egy hajó, ahol inasok lehetnék. Hiszen így látják'' a .filmeken. J& ha a filmeken meg lehet csi-
nálni''ezt, miért no lehetne mogcsi-* nálni az életbén is. Hisssen ez olyan egyszerű — gondolják íjaivul. • '' De mihryi az éietben általában nem szokott mindaz megtörténni, pmi a filmeken, ugy ezek a kalandok sem sikerülnek és a véiso is csak a rossz .bizonyítvány és a dorgálás. '' '' •
Hársfai István.
feujpekeíós gyógyasertór
Febr. 18-án: „őrangyal" gyógysaer tár, Deák-tér lü.
Febr. 19-én, „Megváltó" gyógyszertár SKabadság-tér ül.
Nagykanizsán ismét közlekedik autóbusz
• '' . . - 0i '' •
Próbaúton az uj »«tóbaiSüaí á vasútra éc vissza.
Hajnalban elindul! az. álloj-1 másra a felszabadulás, utáni első igazán kanizsai autóbusz, hogy az utasokat-behozza a vá-. rosba, illetve most már ki is vigye őket oda. Nagykanizsán- te. hát ismét megindult az autóbusz-közlekedés. á mii már olyan ré#_ ~óta nélkülöztünk és amire már évek éta váriunk.
Az autóbusz már ¡¿et^k óta} járta a várost. Csak éppen azi engedély nem volt meg. Így a (juhíjdo.nosok,, Cseke József ésl Koch György -- két derék éu( szorgalmas munkásember nemi ál láthatták be a forgalomba. Á[ bürokrácia jóvoltából csak a ntu, pókban érkezeit meg az enge-^ dély, holott ugy volt. hogy a járat már karácsonyra megindul.
A hivatalos főpróba kedden délután volt. A tetszetős áiityi. -busz a Korona előtt várta uta-<'' sait: a város, a M AV, a rendőr-, ség, a MATEOSz-kirendeltség és'' a sajtó képviselőit.
Iái újság as orsságbon?
Uj epyséRM tankönyvek
A jövő évi iskolaév tankönyvszükségletének biztosítására már '' most megtörténnek ^"szükséges intézkedések. A Gazdasági Főtanács legközelebbi ülésén már jelentős hitelt szavaz meg az I—VÍI. osztályok tankönyveinek második kiádására és a VIII. osztályú általános* iskolai tankönyvei: készítésére?
Felmentették a hsrni kereskedelmi attakét ''-''.''<;''-
A kereskedelemügyi miniszter azonnali hatállyal felmentette állásától Beck Józsefet, a ■ berni ma-g)iar kereskedelmi attasét" Bécket néhány nappal ezelőtt fölszólították, hogy jelentéstételre haladéktalanul utazzon haza. A parancsot azonban megtagadta és kijelentette, hogy nem hajlandó hazajönni. Az uj kereskedelmi attasé, kinevezésért» & ''közeli napokban kerül sor.
Mtgopsrólták a veszprémi pöspüköt
Bánása László veszprémi püspökön, aki már ii#tok óta súlyos betegen ''fekszik az Irgalmas-rend "budapesti kórházában, dr. SaiLor. Károly egyetemi tanár hétfőn cmemü-tétet hajtott végre. A műtét sikerült és a püspök álíapotar azóta kielégítő. Hft komplikáció, nem lép fol, gyógyulása a szokott időn bolui teljéd bizonyossággal várható.
Tiztnöt óvp8 itéltek efl''y eiendör-•zreleit
A budápesti níspbirósóg ''tizenöt évi fegyházra itéito Czigány József volt csendóralezredest. Csigány _ a nyilas időkben a gettókat ellenőrizte és tudomása volt azokról a kegyetlenkedésekről, amelyeket a csönd őrök az üldözöttekkel szemben.elkövettek. Czigány St rengeteg panasz ellenére csupán egyizben indított el-
^ A bemutató remekül sikerült. Az autóbusz percek alatt" érkezett ki a vasútra. Útközben természetesen pár pillanatra jneg_ állt a Certtrár előtt''és a Szemere. jitca sarkán. Jtt vannak ugyani sí a "megállók, -ahol utasokat vesz. nek fel, illetve tesznek R Visz-szai''elé ugyanilyen gyorsan tette'' meg az utat. •
Közben a kanizsaiak csodálták az uj. jármüvet, ami léirvegeseu megkönnyiti az utazók, üTönö(-seii'' a kisemberek jdolgál. Hiszen a nagyobb-csomagokat nem k^ll ezentúl görnyedezve cipelni a nem éppen rövid uton és nemi kell igénybevenni az eiéggédrágal taxit. Az autóbusz csak fillérekbe kerül és ez megéri.
Az uj közlekedési eszköz re, méljuk. hamarosan tul tesz minden kezdetid nehézségen. A k».'' nizsaiak megszeretik és megszokják, s el is felp^tik,, hogy nem is olyan régen .méggyaíog kellett kibaktatni az állomásra.
7
iárast. A főtárgyaláson kiderült, nogv módja lett volna a ks^yetlon-sépék megakad ályozásám, azonbaií »üt nem tot-te meg.
MKP hirek
■MKP nagykanizsai szervezete /. ho 18 án, szerdán este 6 -órakor PÁRTNJlPOT tart. Prírtnap előad4 Horváth László. Páriánkra való .tekintet nélkül mindenkit szeretettel vár a Vezetőség.

MKP II. körzete f. hó 19 én. csü törtökön este 7 érakor PÁRTNAPOT tart Pétöfi-ut 23. sz. .alatti helyiségében Pártnopon műsort adunk. — Pártállásra való tekintet ^nélkül mindenkit szeretettel várunk. Tagdíj be fizetések csütörtök délután 5 órától és vasárnap 10—12 ig: Vezetőség.
tm— mmmmmmmmmmmmmmmmtmmmmmmtmmmmmmmmmmmmm^mmmmmmtm
SIÁDIÜMÜSO» /
Csütörtök, február 19..
Budapest I. 6.S0 ]«jurídió. 7.00 Hirek. 7.3J Római katolikus vallásos félóra. 8.00 Reggeli ícner 9.00 Délelőtti muzsik«, ld.00 Hirek. 12 00 HarariKszó, hirek. 12.15 Zenekari'' miusiko. 1800 CoMperin; IV. királyi Tereenymű 13.15 Magyar nóWk. 14 00 Hirek. 14.10 Bctxélgetéa n baktériumos ferté-zét terjedéséről, 14.30 Mii hollaad orgorin-zene, 15.00 Rádléitkolá. 16 CŰ Ztldo éi.jid dis dalok, 16 30 A Rádió gyermekujsága. 17.60 Hirek. 17,10 Hadifogoly híradó é» Vöröikeresct körlcmények, 18,00 Dunivölgyi híradó. 18.30 Magyar nóták, 49,30 Réizle tek/Höiidel:. Sáaion c. orn<óriumábál. 20.0« Hirek, ip»rthirek, 11.15 Falurádió. 21,30 Szórakoztató muwlki. 22.Ü0 Hirek. 22.25 Hanglenmik. 23.00 SzIt klldl arirnek azivesan. 24 00 Hirek.
Budápest II.: 17.01 Közvetítés « zenész-azákazervezet cliány-azakoaztályának club napjáról. 18.00 Htrek. 19.00 Falurádió. 19.15 Tánczene. 19.40. Egy Dósztojevizkij-noveila. 20 00 Liszt: MefUzté keringő. 20.15 Heü eportszemle. 20.30 A Rádió «zabadegveteme. 21.00 Hirek. 21.15 Tánczene, 22.15 A b«s-tonl azimfóalkus zeaekar játszik.
HIREK
Napirend 4
február 19, csütGrtök: Róm. Kat. Konrád hitva ió. P-ret''. Zsuisenna. J}gőrög Kp? ¡n, • )''
Fi Nap k''.i 6 óra 45 perekor, nyugszik 17 óra 12 perekor — fl Hold kel 11 óra 38 perckor, nyugszik 3 óra 35 perckor.
1473. Kopernlkus csillagász halála. *
Gyilkosok között ''
^ nem lehet é''ni. Thomas Mami, 0 ■nagy német író azzal az indokolással marad távoC Németországtól. hogy nem akar léptcn-nyomofr gyilkosokkal találkozni és azokkal kezel fogúig Klauss Maiin, az iró fia. aki szintén lehetséges költő; Jiatalabb és bátrabb ember^ megpróbálkozott, a&sal hogy hazamegy német főidre. Meg is tette. J>e jAr heti tartózkodás •ulán-ijedten és kétségbeesetten menekült el. Szi-nről-szinrc látta amit ppja a távolból is megmondott: valóban lépten-nyomon gyilkosokkal talá kozolt. vagy olyanokkal^^ akik gondolkozásukon gyilkosok es ha ismét sor kerülne r.L<f, nem riadná--■nak vissza, hogv gondolkozásukat lettekbe is öntsett. Németország átnevelésére ugyszó''ván semmi serji történik q ■nyugati részen, ahol Thomas Mann fia járt és tartani lehet tőle, hogy ez a hanyagság vagy politikai céjtudatosság súlyosan, meg fogja mcgf magát bosszulni, Európa és a világ népeinek simmi okuk ■nincs reá, hogy megnyugvással nézzenek Németország felé. ''.
»'' '' t
— Alispáni ó ''íekMltft lesz Budapesten
A belügyminiszter rendeletéi« február 20-án alispáni értekezlet-lesz a minisztériumban. Ezen mj értekezleten beszélik meg résületoüen azokat a rendelkezéseket, ''amelyeket a megyéknek koll végrehajtani''. Zala vármegyét az értekezleten dr. Dávid János alispán képviseli..
— Értesiiös "
A 9. honvéd hv.v ztj. parancenok-ság tisztelettel értesíti a jráros lakosságát, hogy f. hó 22-én, vasárnap délelőtt 1.1 órakor-a Szabadság téren, a január hó Ö-^én bevonult újonc bajtársak ünnepélyes tesznek a Magyar Köztársaságra. Az eskütételre mindenkit szeretettpí liiöghiv a Zlj. Parancsnokság.
— Felcmei-.k a százalékos hadirokkantak jaradékut
Qlt- Károly népjóléti miniszter utasitására röjidesen ieíemelik * 100 százalékos hadirokkant járadékokat.'' A rendelet elsősorban azokra a '' liad¡rokkantakra vonatkozik, akiknek sammiíéb jövedelmük nincs, . illetőleg össakerasetiik nom haladja meg á Üo l''orültöt. Akinek a jövedelme a 110 forintot meghaladja, Üe a aulzushatárt nom éri el, ajknak a járadékát kiegészítik.
— Vhcüíj asszon) haboru
S''ulyos kimjonotelü asszónyháboru. zajlott lo P.ócsdbvocsoron. A rendőrség jelontéso szerint Antalovicw Mihalynó és Hona nevü leánya ösz-sssekaptak líalázs Forancné '' szilt. i&umsterk''Kr>58é|bottel. A túlerőben levő Antalovics hölgyek karóval k)-ütöttéfk IJalázsnét, akit Ahtalovip». Mihálynó hajánál fogva a földön . húzott, majd a sebesült asszony fc-iélt többször a falhoz verte. Az elfajult közelharcnak a szomsz^lbk vetettek véget, akik Baiázsnét kiszabadították a harcias amazonok kezéből.
ZALA-
194«. február 19.
— Egy-egy évi börtönre Ítélték a hajdinaítfhtolé batörőlt
Január közepén három isbon ia betöltik'' » Szomono utcai Blanken-ber^-féle hnjdinahántolé üzem raktárba, A három lx>t<iréa alltalmú-vftl mintojív 270 kiló hajdinát vitk''k el. A roii(íói''8Óg erélyű* nyomozása «LrodmAnyokép|:oti hamarosan Icézte-terültek a lietöiók Alés/ánm Jutván ¿8 Més/.áros hajós s/.omélyobcn. A . nagylcani/sai.(örvériyHzók wyoabim■ ja nu Ítélkezőit »'' Ivlörok fotelt, akiket fejenként egy-egy évi börtönre itélt. Az itélot ívm jo<jer<V, meri a ''Mészmxw-fivéHc n^^t''elleb-lie/.tók azt.
Zaifi vármegye II. sz. Igazaié Bízott saga, Nagykanizsa ''
HIRDETMÉNY
A 10.000/1047. Korm. m. roacte-Ifti »¡apján közhirré teásom, hogy «¡su ívndeíot értőimében aía-
itftoít Z&ífcvánnegyei II. sz. Igazoló
Bizottság 1948. évi február hó 23, 24, 26, 27-tén d. .l" 15 órakor «8 aíábbnev-oaot^ek itevébon feuuott ki
Február 23.
Briszti^vics László alkuimi munkás, Somogy iBéla" u. (5., ifj. Dömötör József n^szám.03, Némosdéd. Petőfi u. 17.. Tóth irtván szabó-master. Zrínyi Miklós u. 6. Krini-rruai Gyula száksziárvezeti titkáig Attila u. 18/a, ^I^kab Lajos, ¿tahót. Boltin István, Varasdi u. 21., Jakab l^ranc, Böíösköfő, Kovács. Itnrct, Bölöskofc!, -Pozsgai János rillany-Hzaívló áagód, Teleki ja. 47., Sor-'' mann Jené bázfolugv-olő, Ady E. u, 7.. Imrei i,á«zlé icóinüvüs nies-tor, Körmös u. 25/a, Balogh Vin-eéx:é, Zaiaszentbalázs, Láng Ferenc, Török Jállos tocménynyiivántartó, Zaias^eiitbalázs, Vörös Bulitit, /.ula-azűntbaiázs.-Febniár 24.
Molnár József,. Tripanmiar K. u. 21., Skvorcz Fütoivc, Ady fcj. u. 4., Kovács (iyózó, itákó-jzi u. 48., tho''r-xyói'' (Clyui''icíok) Józsof, Maort* u. 14., llng.'' Károly, Ojon''govy u. 5., Büki l<ajos. '' Árpád u. U., Nagv Kálmán; Telő ki u. (32., .Caotvsznviík László, Maort. u. a., Sármán Liisz-ló, Kinizsv u. 57., Dobos Györgv, Ldy Und tv u. 12., Pál Ferenc, v&r n. 8., .Mihalocz .Boldizsár, Mriort
0. 25. _
Február 26.
Br. Kert&i Ciyörgy, Maort iu 18., falamon'' András bányatisztvisétó, Vécsey u. 12., Farkas Károly, Csen-gery u. 59., líegyi Gyula, Maort u. 5.f Pléh István, Maort u. 4., Papp Jenő, Vécsey u. 8.« Molnár Antal, Sugár u. 62., Muszii Ferenc*,. Szabadság t,r 5., Pattogó József, Ady Endro u. 12., Mészároe Sándor, Zrinyi M. u. 36.," Balogh Károly, Maort u. 22/a, Kies Gyula," Sze-mere u. 6. •
Február 27.
Csögör József, 2*inyi M. u. 36., , Kellermann Ferenc, Szepetníeki u. 1., Kocsis László," Zrínyi M. u. 36., Márkus Sándor, Ady Endife u. .12., Vizi Demeter, Lehel László, bank tisztviselő, Kápolna tér 8/á, I^ér László, Magyar u. 111., Deák János, Kassai Boldizsár. Szt. ftókufc '' u. 22., Virág Béla, Itfzsa .György ri. 62., Kovábs Jenő, Szabadság ter. 11., Kalmár József, Somogyi'' Béla u. 89.
Felhívató a lakosságot, hogy mind azok, akik fentebb füsorolt asemé-fyak oiyaa magatartásáról tudnak, asnaly a magyar nép érdekeit uér-tette^wgr sérti, att éa aa erra vo-dMkoaó bizonyítékait nálam si''óbaa nyírásban haladéktalanul Ja-4
Figyelmaatotem a • bejelentőket arra, hogy a bejelentéseket a bjaott-akkor veheti f^embo,
Síioteíi Wwlmét iá
^SwaméJvea bejetontéá mindetthap Í^Jtán Í5-18 Törvényliii
1. emelet 88. m. láobtban m^teboéé
Cziboly Fenne lg. btx. elnök
SPORT .
Tudaívalók a szövetség ügyvitelóril
Sok egyesületi vezető n in csenj tisztában n szövetség ngynueiuv tévcl és ezért n kerület felkérésére röviden összefoglalva kö>.'' z ci Íj ük ;i leggvnkoribh szabály is. merel okot.
JátékouRufláa:
Az átigazoláshoz 2 drb. kitöltött igazolási (nj> és 2 drb. arckép szükséges. A ■ kérelmeket} minden hétfőn délig kell ajáiu iott levélben he küldeni a szöJ -elségbe, mert azok minden hétfő n este továbbítva lesznek Buda pestre.
Óvási határidők:
A mérkőzést a szövetségnél1 a, 30 forint óvási díj Egyidejű be.; fizetésével 8 napon tel ül Iehet^ megóvni. Az iléletekef^ra kihírí-; detés után 10 napig fellebbezni.. 10 najxm tnl az ítélet jogerőssé
válik. .
Beadványok készítésé:
A szövetséghez beküldendő minden eg>"es iratra két aláírási és egyesületi bélyegző szükséges. Az óvást, feljelentési,, fellebbe-bezést. panaszt két }>éldányba;n kell beküldeni.
Stövetségi dijak:
Ovásdij, ''panaszdij, feHebbezé." si dij -30 forint. Igazolást* kérelem- 2 forint. Fényképes igazolvány-tok 2 forint.^Szabálykönyv'' 10 forint és Meccskönyv 15 forint.
Az üUzövctiégi iroda ügyrendje:
I Tél Tőn esto 20 órakor továbbítja az igazolási kérelmeket Hu-daposlre, • (
Szerdán este fél hétkor kezí. j dik tárgyalni az egyesbirák a^ 1 előző héten Wlállitott játékosod fegyelmi ügyét. A pécsi játéké soknak kötelező a megjelenés a vidéki egyesüleleknek ajánlatos/ ha képvisjelőt vag>'' me.gfig-előt küldenek a tárgyalásra.
Pénteken este adja a kerület postára a Budapestről, Ws''sz a érkezett igazolásokat. ''Pérfteken tartják meg egyébként a fellebbJ iteli tárgyalásokat.
zötti visszavágó Sc^ícsapat versenyt. Az eredmény 6 és félhárom ós fél volt a Maróezvf Sakkor javára. Szombaton délután fél (Tórakor lesz Nagykuni-, zsa "bajnokságának első i''ortlu''-lója. l''ontos megjelenési kér ci* ív az időpónlra a vezetőség.
színes sporthíradó
Rossznyelvek szerint nevjejfe változtat áz NVTE. A népszerű kék-fehér együttes nevé a jövőben CSDSz FC- lesz. Azaz Csás;* Driniókf-Szakönyi FC.
V Kjikaptak a MAORT hölgyko-sárlabdázöl a zalaegerszegiektőlv 26:23- arányban.
Ezzel sj;em
bej* liasyszerüejv-szerepeltek a MAORT pingpongoz ók, akik Zalaegerszegen a ¿. Kliséi együttesét .fölényesen győzték le 7:2 arányban. A mér? kőzés érdekessége volt, hogy a Kinizsiben játszott az idei világr-bajnok ''Bergmann pár év előtti legyőzője is, akit a kanizsai fiufr biztosan győztek le.
H
Kaposvárott a Téli kupái bi# tosan nyerte a KMTE, A dőntóV ben 1:0 arányban győzték le a KRAC együttesét,. A hprmaditó helyért vívott küzdelemben a La vászl 4:l-re győzőit a KVTE ellen. , i
• Vasárnap tartották mieg az MKI3 ós a Maróczy Sakkör kör
Vasárnap, a Vnsulibajnokr Ságért kielfene játszani az NVh Tb^ek.itthon a szekszárdi TV-SE cgyüLtese ellen. A szekszárdiak azonban még nem jelentkeztek, hogy le akarják játszunk a mérkőzést,''azért az NVTE ven ze''tőségc ellenfél után nézett. Ha Szekszárd nem jön, akkor a csa-( pat vasárnap a KRAC ellen mérkőzik Kaposvárott.
te
Nem nagy sikerrel indult a Totó Romániában. Az első for-i dulóra mindössze -1500 szelvényt! .Küldtek óc. 12 talá,atos szelvény nem akadt, 11 találatos is mdnd-'' össze egy volt. A szerencsés nve-> rő 2 ezer forintnak megfelelői Összegű Leit kapott. Érdekesség volt még az is, hogy sem 10 scimt kilenc találatos szelvénv nem akadt. ''
'' m - *
Vasárnap ismét lesz ökölyivS-mérkőzés. Az NVTE boxolói a^ DVSE -ersenyzőivel mérik ösz-sze erejüket vasárnapidélelőtt 11 órakor az Iparoskor nagytermóm ben.
* ''
Aki mcg]elent saját gyászmiséjén
René-Bierre Le Floch fnuir dn hadnagyod, tiki az indokinai( had szintéren kíizdölt, nemrég el-, bocsátották a katonai szolgalatból, A fitilal katona boldogan; utazott haZa szülőfalujába, it> fíretagne-ban fekvő lvcstonhai^ Várakozásteljesen Kopogott, be u* szülői ház ajtaján, de senki válaszolt és az egész ház kihalt-1 ■ nakN látszott. A szomszédok közül sem tartózkodott senkisemí ottl^ion. Le Floch hadnttgy ek-( kor ugy- határozott, hogy felkeresi barátait és a fölér irányába távozott. Odaérve a templW nyitott ajtaján át a gyaszmisé-kjen énekelt dallamok • ülöLt^k. meg (a» fülét. Kíváncsiság fogta el, vájjon ki halt meg''n falube-Illek közül és belépett a íem*-'' plomba. Olt látta a fa u népét és a templom hajójában a jelké.i>es( szarkofág fölött tömérdek virátí és koszorú gyűlt össze a
halott
emlékére. Az első sorokban csa- '' .ládtagj-ai ültek mé''y .
IJe Floch hadnagy hamaroaan( rájött, hogy a gyászisfentisztele-tet az ő lelkiüdvéért mondották. Amjikor a hátsó, padsorokban) ülők hátrafordulva megpillaín>-f tott^k a templom1 bejáratánál ál-
Cséke József és Koch György
lotébusz-vállalata.
MBWOTi^mmmmrnm^mmmmmmtmmmammmmmm
MENETREND
ló hadnagyot, azt hiUék., hoyyr szellemjárásról van szó. Haama-rosan rájöttek azután, lu^y a^ szellem húsból és vérJ>ől való, hangja van és nem lehet nvás^ mint régi ismerősük, Rcné l''ieiv re l.e Floch hadnagy. A zavarj (lan mosolygó fiíilalemberl az ol-lárlLoz vezették, mire a pap fél-. bcszaklítolta a gyászbeszédet é.% a gyásziiunej) öröm (innej))>é változott.
VÁROSI MOZI
Ma szerdán
A SZE7.ÓN NAGY ESEMÉNY K
Szerelmi házasság
AMERiKAt VÍGJÁTÉK HÍRADÓ! Előadások köznap.9 é»7 órakor,
Deák-térről:
1*85 12*50
3*40 1846
5*80 14-35
715 15*50
8*85 18*50
11*00 20*50
Vaaotállonáaról:
Viaasalndvlások • a vonatok érkezése után.
Viteldíj: Deák-tér—öaemere-utca 80 tili. -Deák-tér-Vaiutállomás 150 M
* , Tanulójegy: Deák''tér—Vasutállomáa 80 tili.
A hivatalos Táros
Fclhivom mindazok»!, akik egyéven-aluli gyermekeik dtán * „Csecsemő-jegy" e< — jegy hianyában — a rcades jegyosztáskor nem kapták meg, a jegyek átvétele végfett f. hó ly-én a közellátási hivataiban jelent-kezienek. • ''
A közellátás'' által leszállito''t szabadri.zsrc a kereskedők részéről elójegyzást c fogadok. A rizs ára előzetesén b^ítíeíendó a Z^a-megyei Gazdas4gi Takarékpénztárnál. Nagyobb mennyiségű e őjegyzésné- a megrendelt rizs házhoz lesz szálliiva. .
A rizsre utalványt a Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztár által kiálJitott befizetési lap ellenében a Közellátási hivatni ad kL A rizs a fogyasztóknak szabadon kiadható,
{ Peigérmetíter.
Jó flsetéssel
»zorgalmas és megbízható
szarvezfi tlszlvlselői
falvrwünk. — ftjétilatok rövid éietlQlraasal „Btstott jttvöH JellgAre a kiadóba.
Hirdetmény
fl pénzO|ywlnisztórli:m 243 300/1947. P. M Vll «.•«ndelete alap|án megengedte, hogy mlndiíon földadó hátraleko-sok. akik 1947. év végélq az 1947. évi földadó e''őlréxukuak megfelelő összeget terményben, borban, Illetőleg amennyiben a leszémoltatás nemleges volt, pénz-* ben befizetté*, a há.ralékos buzaföldadó-jukat buzanévértékü államadóssági1 kötvénnyel egyenlíthetik ki 1948. év február
Felhívjuk a földadóhátralékosok figyelmét, hogy földadóhétra¡ékaikat a-r-andel- . kezésükre álló s egyébként is más adók fizetésére fel .nem hasfbálhstó buzanévértékü Államadóssági kötvényekkel rendezzék. fl fizetés alkalmávaf az. adóalany nem köteles igazolni a«t, hogy a kötvény milyen címen van a. birtokában.
Vároai adóhivatab
/^PRŐHiRDETÉSEK
Makulatnrpaplr kapható. É deklődn! a kiadéban. . _
500 kg.-mos mérleg és égy tragacs eladó. Clm a kiadóban.
Jó állapotban levő fekete léríiöltiny eladé. Cim a kUdób>n ____
Téngerleantka q-klnt házhoz szállítva
13 forintért kapható Közraktárak, Csen-g«ry-ut 32.
_______________y
ZALA domakratikua polltHcai napfl#
SáarkMztl! Beneae Jenő f6*zorke«t6 t— rtw>rt»4«éa MMkéklvctals D«*k Korano^r 1«
laRfca*MH m u**46rt ftstól Iw*« *a*
Talafao 1
Nyomatott a „Köfgardaaájl T. kárén1 nyoradt{ébM, NagykentMén. nyew^éért fatel: Zalf Kiroty.
Figyelem / ZMntk aziat hirdetéseket Deák tér 10. w. tűi kérjük leadni, Telefon 54,
§3; o/fotye
siöm.
Nagykanizsa, t&48. február 20. péntek
Ára 50 fillér.
w
Várható időjárás: Mérsékelt északkeleti, keleti szél, felhőátvonulások, néhány helyen kisebb havazás. A hőmérséklet alig változik.
& nagytakarítás
tuguupi nap két. nagyjelantŐHégü te beláthatatlan horaeteíü aw/ményt-hozott n magyar politikai életben. Ax «gyik:, mint azt napunk mút> . helyéi: köböljük, a magyar kzov-jr: barátsági és kölcsönös sogoly-nynjiási H/etzódés --aláírása Mv«-krában, ?v másik a S/xx-iáldeniokra-fci Párt rilágos é^ félreérthetetlen álláspontjának icsi^íaéfce, amit''.Marosán György főtitkár. helyettes« a b.-c''a:osü bportcsarnok zouíolá-ig rus^kit 1 >elyi »égében adott tudtul. V Jójában a" tét, világpolitikaila^: is «''hí! tároló jobniőségü ciJeim-nv, ¿¿orosau összefügg ^jgymásial, céV juk egy : n dolgozók erejt''ir.ek egy-«¿g^itfec. szilárd összefogása a je-¿Hiitkozé o»2éihe! saanlön, a vi-í^rbéke megóvása éwieké''r-ön. Mind s két usómény ujdföj iépést jeleni j « azi/árd béke megteremtésének jo- | X.éL.e i, annak a Igékének, amelynek'' jjűdása-t- a dolgozó milliók és miiiiék 1 sohasem élvezhették maradóktala- ! ?>.»!, éiorl mindig a fejük -felett le-be^clt a háború jív7i(ű,.a vér és hzan-♦e.jétt íé''elmo. , - (
Ami tegnap a Sportcsarnokban történt, korszakalkotó jobntóoégü a magyar munkásmozgalomban. .Ua-j-o-ílh t''iyórgy. a pun íőtifckár ho-IvtJltv''tjO korlólCa néljvü^ nyíltan és félvoéhl ictot tai 1 ül icnzögezlM, .hogy nagy hibák norozata áll a S^xii áldemokrata Tárt mögött, aniít a pártnak ugyíiovozett harmadik utua jobbözuniyu mindig jobt.ua elmélyített, o^éwy/on addig, aniitf az a vo* azéty íeuy''uüouotl, ltogy ¡v marxixta éx forradalmi pártot átvmzik hz im|/o-rlalieta bókeaok oldalúra.
Az utolsó pillanatban, u Je^''utoí-:.úban mkerülü azonban u j>árttuik j,¡agára íalálnia, kíméletlen óh ke-ituífl|* kéz/.o! Iwujtani mindazokra, ».dk valójában nom. harcosai, do »• knii-ú^oi a proleíáriátuanak.
Áj a tojan'' üyorg''y'' hatalmas beassé-».ébea.;jszöP:''.v.t''), hogy a Szociál''.b-UiOkr<''iliitártnak kötelessége a Magyar h''ommimiata Párttá» a ieg-•j/Orc* ib:;i«n üsHzoíogni, m>.rt o;,t kó-tuíxjIí . ixiejí a íojlódés moiX''to é*> li jövő. amelyben vitatíhatatlanul cl fog kőveUcczni a munkásosztály cgv-nwjyes pártja. Kijelentette), . hogy a ; megtisztított pártban megszűnik a gyűlölködés ü testvér munkáspárttal •/«mben és mindenki, yki ugy érzi, hogy a kommunistákhoz ¿irtózik, minden gátlás nélkül átléphet, oda. i)«tobasáj»nak én rosszhiszemű ki-¿euentésuek minősítette a jobboldal-uak azon állítását, ho^y caak a yat-i^ányok meaekülnek a kpmmuníata partba és ieszöijezta. hossf akit hiee-fi/ófiése és szellemi kévee^e oda azok menjenek át. . ■ '' Majd Így folytatta.: - -A tisüuiúsi. folyamat ue.uctíak ^ poiitikábaiij iianem a 8Keü;éh-ek-l*n is meRtórténik. Mi uiofct afry-Budaf«at ös-vzvczafcőséftének o<»-y ia-Ta«latot terjtíöztüiik be, anwiv nagy vonatkozasokbaii már. .A mai nappal lerr.ondtak tióztségü''k-réi ki felszéJiLutíi-a, ki üiifiiaga oi-hatáiozásából a következük: jvótbly Anna, Kisházi üdön, .1 >án Anlai, Sswdcr í ereiic, Vas -Aiikhis, Tury ieiván, bssóMji inno, /íontay Vü''-mos, iJHvlostízky Fercnc, Jvnnícs iHtváu, Jam-bOCK ímro, AnVat Uyula, íáíainhoirz Simon, Üoi-bély ''lOnd''^, 1''UgObi jenó, llölcftföldi Andor, (jás-uár Arpáti, rjzáva iötvíumó, Keru''wz Mikiül, íj;;ioí Gyula, h''álmún oó-ttóef, Miliők Silndbr, itévész András, P4fiai Andráa, Végvári Joné, tiüuiegi
Ojj/,!.«:'', Haj''tu«:/ János. (Az öshzve-fílén »V>ztvc.üi hangodon kősói'' iik u Jemon.''JotUvl: J:iwir.a.''4t a páitvé1.! A pártból kiziwUík Kelemet , Civula. Wi sn«r Jenő, Hámori László ós liock Józ&.-fieí.
- Idehoztuk ez^kort a newket -folytatta Marosán Gyí/igy —, Bi?ie-lyelwt » párt érdekébm ide kellett
ho/.ni. Mi n^g.-on jól tndjuk, lu^y <!Zt a r»árt meg fx^ja éce^rii, cté me^rósóclfftt ajérinout jeUxnt, n^ert I oly lebillenti a ''r*»litikar i''«. Bzer-.o/A''ti ögye.-iHulyt. Mogfizal«diljuk1 to/t a ;-artot ^ jobboidali politikát.j1 »» a í.küiön önálló ai-caffttát-''d«. hujn'' ''.(-s/akapja íorrtvialmi aToát vésr.^íí-ijen é-i tömegeiben egyaiánt.
JVJost már nem kétséges, hogy p nagytakaritáe után márciusban u«z-szeidö szociáldemokrata kongre*/.-
szuőon a Magyar Konnnunistn Párttal szorosan ogyüttinüködé é-j aa egvs^íis munkáspíirt''.itt ktlzdó bSf-oldal terül gyúzolonnxj. Ez ]>eflig egyet ¡elent azzal, hogv a/, újjáépítés fokozottabb mértíkbon folytatódik majd, ós a hároméves tervgazdálkodás minden akadályát, amit éddig a jobboldali szocialisták okoztak, véglegesen és teljesen megszüntetik.

SztSVm és Tildy jelenlétében aláírták ^
a mzigf^r-^^iívj^t kölcsönös segélynyújtási egyezményt
Meazkvibsn iegnap Szíáüs ganeralisizInuBZ és Tiidy kfiztáraasági alnix jeienlétékan aláirtak a raaiyar-azovjet b ¿rsíatgi; és kölc&éaös aaislynyujtavi czarzidast. A azarzödaa tzariat kötelezzük nayuakat, hogy minden randeikazésra álié sazközzel kixfiszöbéljük a némát politikai gardaaayi és katoiai baavatkozast, teva^&á a
Jséaiatország és a vele sz«vet£éQ?s mán államok rasiéről megismatlödö tansadás veszélyét.
egyezmény magtr&srt/ s sxerzód-5 feizknek azt a szándékút, hogy a íe$:ökéicTé$cbben részr-vtsznz*. a-népük barátságának is biztonságának fenntartására irányuló törekvésekben.
fti a magáé szerződé feiak ej}ylko Infcaruaa keveredse Némstors^ággal, vagy valamely állam támadó politika ízövőttíezn« az ojjyi* szerződd f''il flllan, s masife a mefl&ériítt ós háborúba sodort felnek mindül randtl-karésre al:á eszkízíel haladéktalanul s«ölt6égeí nyújt. _ *
A szovitt-megynr barátsági és köícsőnös segélynyújtási szerződét megvalósítása összhangban
/esz az Egyesűit nemzetek alapokmányával. . .
A azarzödS felek iaiadíqyiu« köíalozl ma^át, hoiy rqhi köt saaimiféle szövetséget é* nam vasz részt asumifcla szöv&tke/i>si akcióiiA''t vagy tanyksdsüb«^, amelyek a másik magas szarzddö fel ellen irányulnak, vajy arról n«ai volna tudomása. A magas szsriöilő felek tana«»lcoxhi fognak minden fontos, ós mindkét arsiág érlekelt
•örffltó mindají kv-rdes^rt.
Mindéi rendeíkazésre AHA'' évközzel erősitik *z együttműködést és érdektik megvalésllátában
a barátság í.i együUnŰKÖdés ?zei''e7iéb«n járnak őt.
A rtngua nzerzödö felek fejieizti« országaik gaztlRsátii ós pelltíknl kapeitoltialt, tevábbfejleaztik él meg szllá^ditiák közös érde^ei''tet. MKuonts?:'' tiaztfletben tarnak ngyniúe filgjationaag&i, állami ezuvürénltáeat ó''ü a másl''c ¿Ham bolitt ügyeibe váló bo nom avatkozás elveit. A ezer/ödao, annak eletbeinpaae tupjátűl szamltva, huiz évre tz*f. Anvníjylbiw unak lepirta olött legalább egy évvel vnlumeiyiK mag*s nw/M fel fel nom mondj«, tovftbbt idó^rtari^a meghosszabbodik. A szerzödest n lehető legr^videhh Időn belUi mag kelt erősíteni ós * mc''jqriiüitM «i<l"atak nudapeaton eszklzIenHA kloserelése napján az egyezmény életbe láp.
A Szovjet niaijytír bun''ilsn;.;! c^yüllmüködési és |.:ö!csönössc-«olynvujlási «gvczniényt u Mar .gvnr Köztársaság elnöki; niogliu-luhnazáséból Dinnyéa LnjosmL nis/tcrólnök, n Szovielunió leg-l''oísöbb tanácsa eliiQÍcénck meg-bizásáhól Mololov ininiszteroL nökhelyettes, a Szovjetunió UüL i''igyminisztere irták alá. 1 Az egyezmény aláírásánál jelen volt Tildy Zoltán köztársasági elnök és Sztálin generali.sszimus; a Szovjetunió miniszterelnöke. A magyar köztársaság részéről ezenkívül jelen voltak Rákosi Mátyás és -Szakasits Árpád mi-niszlerelnökhelyettesek. Molnár • Erik külügyminiszter, Veres Péter honvédelmi miniszter, Dobi István a Függetten .Kisgazdapárt országos elnöke, Mihályfíy Ernő miniszter, a kabinet iroda u>-nöke, HzekfQ liyjila, Magyarország moszkvai követe, Sebestyén Pál rendkívüli követ és megha-tal''tuazolt miniszter és Pálffy Gvörgv altál>ornagy. A Szovjetunió részéről Vorosilov aMábör-nag>r. Visinszky külügy miniszter lie Ivet les, Zorin a legfelsőbb lat".ács einokéuckhelyeit; s;, Gorkij a legfelsőbb tanács elnökségének titkára, Puskin a Szovjet-unió budapesti követe, a Szovjetunió szerződésügyi osztályának •vezetője. A külügyminiszter rium balkáni osztályának vezetője és a protokoll osztály ve-zelője. A szerződés aláírása ulán
Mololov és Dinnyés minisztereL
^
nők bc:>zéílel mondottak.
!''>. a szerződés a német iga a''úíi felszabadulásunk dr sós^gu mondotta DINNYÉS LAJOS mi. ni''.zlerelnök. A fclszabiniulásiutk etfiő ])illanatótól kezdve lépten-nyomon éreztük'' a Szovjetunió segitő kezét, amikor nemzeti függetlenségünk megóvásáról és gazdasági- nehézségeink leküzdéséről volt szó. A magyar nép újra visszatért arra az''uira, amelyet az 18<i&-as idők magyar hősei kijelöltek. Ez a mi fejlődésünk útja, és azon leszünk, hogy arról az útról se a belső reakció,; se a küjső imperialisztikus erők ne tudjanak letériteni. A szovjet magyar barátsági együttmüggklé-si és kölcsönös segélynj^tá^ii egyezmény, és természetesen azok n, hasonló szerződések, amelyeket ''más szomszédainkkal már megkötöttünk, megóvnak átlói, hogy ínég egyszer az imperialista érdekek eszközévé váljunk. Uj Magyarország jött léL re, amely együtt akar működni minden békeszerető néppel, elsősorban xi Szovjetunióval, amely tevékeny tényezője kiván lenni a népek együttműködésének.
Utána MOLOTOV méltatta a Magyarországgal kölötl barátsági együttműködési és kölcsönös segélynyújtási egyezmény jelentőségél. A Szovjetunió-nagy megelégedéssel fogadta a két nép tartós együttműködésére irányuló megállapodást, amely egyik fontos eszköze a béke és Üiztofh-
s&í iiie^s/ilrtrdilásának KurópáJ bn»», lla az első világháború la. nu''ságai nem voltak elégségesek* a második világháborúnak meg kellett tanítani oennünket arra, hogy az európai békeszerető népek nem kívánják a támadá* me''gi^nétlését s^m a némei birodalom, som más állam részéről-Ez a magyar szovjet szerződés, amely a magyar dcaniokrácia légii agyobb ivmánya megegye/ik*a/. Egsesült Nemzetek szervezőiének alapelveivel. A magyar szov jel barátsági és kölcsönös sc- f. gélynyujtási szerződés megköté-sével a Szovjetunió valamennyi nyugati szomszédjával a Ballt tengertől a Fekete tengerig éJíe^-rülő valamennyi országgal ba. rátsági együttműködési és kölcsönös segélynyújtási egyezményt köt. Ebben a tényben fontos sikerét látja a sztálini kül-po.''iüka megvaló-útásán-ak-, amely Valamennyi szomszéd állammáí való együttműködés megerősilé. sét szorgalmazta a béke megszi. lárdiíása céljából. Végül ezt a reményét fejezte ki, hogy a szerződést a demokratikus Magyarországon is nagy megelégedéssel és történelmi jelentőségének me;í értésével fogadják-, és éltette :t szovjet magyar szövetséget és barátságot.
'' Svernik, a Szovjetunió legfelsőbb tanácsának elnöke tegnap eslo fogadást adott, n magyar vendégek lisztelelése. A fogadáson megjelentek Tildy Zoltán
ZALA
1WÍ. tetoaur.
köztársasági eJnök feleségével, a magyar korrnányküIdóttség tagjai teljes számban. A Szovjet, unió részéről ott voltak Mololov. Yorosilov,, Yisinszkv, Zorin N''ikojáu kereskedelemügyi miniszter, a szovjet kormány számos tagja, a moszkvai politikai, társadalmi és művészeti élet kiváltságai. a Moszkvákon tartóz-
kodó román pénzügyminiszter? továbbá a moszkvai diplomáciai kar teljes számban. A fogadó es. teu Sverhik, Molotov, Vorosilov, és a szovjet kormány több iagja hosszú beszélgetést folytatott Tildy köztársasági elnökkel, Diny-nyés Lajos miniszterelnökkel, s a kormányküldöttség több tagjaival.
Déli 12 óraKor felenii Budapest
Qyingyöei Jáwsn a moszkvai apyei»
minyről és Mlnda/oatl bemédérfll
A Fü^ei.)->u Kisgazdapárt képvi-tolői csoportjának illésén Gyöngyösi •Kínos fo^lnlkozoti a moszkvai tárgyalások jelentőségévol. Rámutatott, hogv a Moszkváién kötött megállo-poui''is tolbcrsül hetetlen értékű .Mu-Nyarország jövó fejlődése és> biztonsága szempontjából.
hátéri Mindszenti h''ucogpiiaiás vasárnap clhengzott beszédére, álinds/ont i hercegprímás ezúttal az egyház liturgikus nyelvén beszélt, felkel*ette azonban kmet aZt o lehel őség el, hogy kijelentései -ve.''; kedvezzen a Magyarország elint m <yji-nd-u.lt t<tga:omhadjá-ralnak • és hogy népünk telkében isméi biza''.nüzManságot idézzen nő. F elkeltei be ismét, azé a szándékot, hogy z katolikus tenneg-kei »zenibe áW.Ua a mind jobbárt erősöd 6 demokrá-th''ávat.
Szükségesnek tartja Gyöngyösi, hogy a képviselők a falvaik nepei-vel mindenütt érintkezésben legye-uek és rámutassanak a vallás szabadságára éá a vallásos élet fejlődésére és az egyház szabadságjogainak érintetlenségére, és hogy a demokrácia ezeknek a szabaaságjogoknak o megfoszt::sára nem törekszik.
s
Bán Aatal éa Kethly Anna lemandó
/
, tevelol rotr a SzaeialdemSkrata Part blrtakába* vannak-
v illetékes helyről nyert értosülés azerint Uán- Antpi ií^arügyi miniszter k-mondé levele és nyugdíjaztatás iránti kéielmo. valamint Kéthly Anitának a ház, alolnökségéról val''ó lemondása szerda óta a Szociáldemokrata Párt főtitkárságának birtokában van és elintézésro aiég a mai nup folyamán átnyújtják az illeték™ kormányzati szerveknek.
Timepes kilépések a KOKSt bol
ás atlapésffk a KlSOSz-iia ''
A- kiskereskedők érdekképviseletének, a Kisosznak a kivonulása a KOKSz-bót szakadatlanul tart. Pénteken kilépett és , Kisoszhoz csatlakozott a festék kereskedők- csoportja, a jövőhét keddjén a textilesek^ szerdán a műszaki és villamossági, valamint a vaskereskedök lepnek ki. Ezzel az összes szakmai érdekképviseletek otthagyták a Kokszot. Ezen a héten léptek ki a1 Kokszból a csepeli, újpesti kiskereskedők. A debreceni kiskereskedők egyesülete 8 napon belül mondja ki távozását a Koksz- • Wl. így a jövő héten már csak a nagykereskedők, áruházak és- a kisebb vidéki kiskereskedő- szak* szervezetek maradnak a Kokszban.
Zárójelentés > prágai három fcfl.lflgy-rolnl82tar fconfertnoiaiároi
A jugoszláv, csehszlovák és lengyel külügyminiszteri érteke? létről zárójelentést adtak ki, -amely megáll a pj ja. hogy Nétmet ország helyzete a potsdami és jaltai értekezletekkel ellentétes-Irányban fejlődik- és ez elősegíti Európának két egymással szent, benálló tömbre való bomlását. A három állam elítéli azt az an-
golszász politikát, amely bele akarja kapcsolni Németországot a Marshall-tervbe. Ez a manőver arra irányul, hogy a jelentős háborús erősítésekkel rendelko. ző nyugat német állam mllitariz-'' musának feléledését ejősegitse, A záró közleményben a három külügyminiszter annak a véle. ményének ad kifejezést, hogy a Németországgal kapcsolatos kérdéseket valamennyi érdekelt állammal együtt kell megvitatni.


Ml u(ság az országban?
Négrárfmegye vazet a izén;ar«alési
V8rae«ybe*
A széntermelési verseny február 1-től 10-ig terjedő időszak-kábarj Nógrád megye érte éí'' a legjobb eredményt. Az előirányzatnál 6.155 százalékkal termeltek többet. Második Borsod, har madik Dorog, negyedik Dunán-tul, ötödik Mecsek. A hatodik helyen TaLabánya áll.
Tilos a barjuhua
Az Országos Közellátási Hivatal rendeletet terjesztett ba- a Gazdasági Főtanácshoz a bor-juvágási tilalom megszigoritásá-ra. Á jövőben tilos lesz a vendéglőkben borjúhúsból készült ételeket felszolgálni és a mészárosoknak borjúhúst árusitani.
Ml ttrféník
a multheti tats föayiraiaénnyíl?
A ''Toló Intéző Bizottság kö-zöllc, hogv amennviben a múltbéli 317.000 forintos íőnyeru. niény nyertese nem jelentkezik, az összegei* letétbe helyezik. A nyertes azonban a győztes szét vény felmutatása ellenélHiti bár. mikor lelvefheti« a nyereménvt .Ha azonban hat hónapon beíül nem jelentkezik a nyertes, a pénzösszeget kiosztják a 17. forduló kilenc találatosai között .
800 lakást kitártainak
Az építésügyi minisztérium 1 rendeletileg tulajdonába veszi azokat a Sérült és romos lakásokat, amelyek javittatását a tulajdonosok nem kezdik meg március 31-ig. A romos lakásokat a minisztérium újjáépítteti és építési sorsjegyakció keretében nyereményként kiosztja. 800 kijavított egy és kétszobás lakástx sorsolnak igy ki. A nyertesek az efedméuy kihirdetésekor meg., kapják a lakáskulcsot és azonnal beköltözhetnek.
A M*zx*r M*gin*lk*lm*zott*k Sxsbadsztkexerrezeténtk kőzte- " ménvet
Felhivjuk kartársaink figyelmét, akik huzamosabb ideje vannak tagdíjhátralékban, folyó hé 21-én dS- i etán 5 órára jelenjenek meg Fő-ut B. sr. alatti otthonunkban hátralékuk felülvizsgálására. Felkérjük az érdekelt kar társakat, hogy ezen mogbo-•télésen, saját érdekükben, kivétel nélkül vegyenek részt. A ímetMg.
Beszerző csoport 1 »Uránia« ké-«ttmenyek megérkfitek, átvehetők 0®ngery ut 5. szám alatt.
N
A nagykanizsai kereskedelmi iskola relikviáival részt vesz a centenáris kiátiitáson
1 Itt van a két gyertya, ami Batthyányi kivégzése előtt égett.
T
javítja ki a megrongált taiiy,-.i>-roket.
Önkepzikör xikerri
— Karácsony elótt iskolánkat mx^ látogatta a kénuskectolmi iskolák szakfelügyelője.'' kitártam előtte iskolánk. nehéz lielyzetét óh i^rérotet tett arta, hogy a kuituszmiuiszUiri-umh''tn eljániait énk-künklon. Ez ul-kalommal muUitkozott bo az iskola önképzékörénok én/>kkara szép sikerrel és a azakfol^yeló ur MLOgálla-pitotta, liogy az iskolánk «inokkars legjobb az ország üss/oh knrtvb-djolmi iskolái között. Kkkor fcTvb» voltaik azt, hogy a márciusi centenáriumi ifjúsági kiállitiiaon iskolánk énekkara szerepelni fog. Ezt a kér "- ! azonirtjn an>-agi nofez«égek
miatt eivetettük.
'' *
Relikviákéul ve*z részi az iskola a centenúrkiduirgson
— A cetiit.-náris kiállításon a«ra-ban Hzép anyaggal mszünk r&*t. Iskoitvnknak múltjából egészen nagy gyűjteményünk van. Egyik L.gérdoka-aebb iratunk az iskola 1837. éri tanári értokozlotról késxült "jegyzőkönyv. Értékesek rondeletek is, ámoK-ek az iskolánk nujgszei-ve-zésérői készültök a múlt század elején.^ Birtokunkban van az a kél szái gyertya ia> amelyet Batthyány I-ajoa, vcli 48-as miniszterelnök ki-végzéie elölt gyújtott meg az utolsó kanetot adó lefkiatva. Vannak ezen; kívül nagyon értékes közigazgatási telikviáüik is. így például na^on érdekes egy 1*58-ban kiállított á,lator yo.sí bizonyítvány, aniely egy te-hénnek iiimio ele. ii beoitásárói szél.
Iskolánk egyébként mindent megteáz, ivogv a neliézségoi eilenéjre tanulóitól utüttessí a tudomány alap-Lsmorotoit, hogy azokat az életben felhasználva, komoly r tagjai kjgy^e-nek a demokratikus.táirsadalomnak* ~ fejozta be az éi-dekés beszélgetést dr. Borsa Bél».- , bore —
A Város kulturális és "g<vzd;^ági életében kétíé^tolenül komoly ezorep jut a városi kereskedelmi iskolának, amely immár több mint száz éve oktatja, neveli és tanítja az ifjúságot a gazdasági pályákra. A napokban osztották ki az isicola növendékei között a félévi bizonyítványokat és ezt az alkalmat fölhasználva, lapunk munkatársa folkeroato dr. Borsa Béla igazgatót, akivel beszélgetést folytutott o tanulók félévi eló-meníjteiéról és <az iskola centenáriumi programjáról.
>>
¡2% jeles, 30 * tukds
-- Az olsó félévet most zi''irtak lo és u bizonyi|ványokat szombaton adtuk át a diákoknak . •— küzdi a beszélgetést dr. Borsa Béla. — A tanutók olómonetwlo megfelel a békeévek átlagaiuak és igy a 12 százalékom jeles és a 80 százalékos ulég-teien eredmény kielégítőnek mondható.
Sok m tanuló, kevés ff turi terem
— Az idei tanévbon iskolánkat a dolgozók kereskedelmi iskolájával együtt 700 növendék látjjgatja. Ijj- -koiánk befogadóképessége ennyi nö-. veudék számára nem eiogondö. Azért kénytelenek vagyunk délelőtt és délután is tanítani, ugy, hogy a ki»-'' létszámú tanári karunk úgyszólván reggeltől estig taiűt.
Tansegédletek Hiánya
— A tanorőhiányx>n kívül m^ik nagy problémánk a" fali szemléítotő tábiak hiánya, mely nélkül a modern ixidagógiai szakoktatás el sem képzelhető. Ezen-a hiányon a tanárok és a diákok szabadidejükben .készített grafikonokkal ós rajzokkal segítőnek. Az iskola isvdjai is egymásután mondják fel a szolgálatot, ugy, hogy megtörténik az. az eset is, hogy ü tanar az órára kalapács-csal megy bu és a tanulókkal együtt
Pöleske ujaazdáí megkapták a telekkiByvi. kivonatokat ''
Gazdasági axaki»k«iá; létesítenek a kia zalai faiat)*R
Nagy ünnepük volt vaaárnap a
pölösliei ujgazdáknak. Bsöen a napon osztották ki közöttük a .teLnkkönvví kivonatokat és ezzel elvitathatatlanul is örék lett a földj amit a demokrácia adott nekik. >
Az üimepség minteg)- 800 főnyi közönség jeWlétébon zajlott le. Balázs Koronc jogv-zó mondott üdvözlő beazéclöt, mtyü''a MKP körzeti és járási titkárai méltatták a földbir-tokreform jdontóségét. A régi gardák nevében Szakonyi István, a^ uj-gazdák nevében pedig Kovács Vendel emlékezett maj a község életének errói a jelentős eeoményéról.
Ezután körűit sor a birfeoklerelek kiosztására, amelyeket a község jegyző je nyújtott át minden qgyea uj-ga/xlának. A telekkönyvi kivonatok átadása ytán Balázs T^renc jegyző néhány meleg szót szólt az ujgáa-
V '' ; ■ -
Cseke József és Koch György
anttliusz-''rtUalata,
MENETREND
Vasútállomásról''.
, 1 ■ n
VIcaralDdaiáaok
a vonatok érkezése után.
De''ák-lórről: 12 50
3-40 530
7 15
8 35 1100
13 45 1435 1550 1850 20 50
Viteldíj:
Deák-tér— Szemere-utca 80 BU. Deák-tér—Vatutállomáa 150 „
TanulóJegj: Deák''tér-Vaautálldmáa 80 tlU.
dákhoz% jgpajd bejelentette, hqjyf * köztiig wzotóaégo azzaf a tervről foglalkozik, hogy kétévfolyamoH gazdasági szakiskolát szorvozzenuk.
A'' behsériégr« ünnepség v;jgén u község plébánosa, liogyi Péter túszéit az uj gazdákhoz & szorgalmas munkára buzdította ókut. jfal-hírta a figyelmet a földosztás je-lentóségéro "és kérte a gazdákat, becsüljék mag földi ükét t-e igyekezzenek ió. .és szakkéoisett gjvzdájcká Janni.
Szegedi Andor kitflntetóse
A Zala értesülése szerint Tildv Zoltán köztársasági elnök Síiogedi Andort, a Magyar Kommunista Párt zalamegyei titkárát az .ellenállási mozgalomban kifejtett kiváló érdemeiért a Szabadság érdem renddel tüntette ki.
A kitüntetés taegyeezorto naff örömet kxűtott, nemcaak a MtBKya* Kommunista Pártban, do a koahcai minden pártjában Í3. Szegődi Andor nemcsak az ellenállási mozgalomban tüntetk) ki magát, do kitüntette magát azzal a''sziTÓs ,meg nem alkuvó munkával is, amit Zala vármegye érdekében né|)ének felemelésével aa elmúlt nrhéz osztondőkben kifejtett. A Magyar Kommunista Párt nar-madik niegyxú koniorenciáián eló-terjesztott expozéja bizonv-Bagot tett'' amellett, hogy a niegj-e minden eg>vfi kérdését tökéletesen. ismeri, latja a bajokat ós a hibákat, aate-hekon éppen önnek a népnBk érde-. kében segíteni kell. A segítség ped»* nom marad ol, mort a munka mária mogindult, hogy lép^«ról-léuéare olőbbro vigye Zala vármegye ''ooljpo-zó népét..
r
;ü4S. Fei^ruár
ZALA


aaiagBBamiaggE
I t^smeesMia^aBsmKämammti i

butoralinláta
sKft:wf tcrznsfxvzcaau.

Hálószobák .. 2400;
forinttól I
Kombinált ¿nnn
berendezések . . ''WUU
forinttól
Konyhabútorok
.1200 forinttól 2300 forlntiff.
Rekamiék:
egyszemélyes lOÖü-tól, két-személye« 1750-tól, eaak elismert jóaii aőségü
Zsurkocsik . . : 200
forint,
VIRÁGÁLLVÁNYOK . . 120
forinttól
egyes KAROSFOTELEK 180 SZÉKEK 00 forinttól,
ASZTALOK műiden nagyságban
Gyermekágyak . 150
forinttól,
JÁRÓKÁK Í40 Ft. GYERMEKSZÉKEK 145 Ft. MATRACOK afrik vagy mör-•ből 800 forinttói,
Fotelágyak . >7650
forinttól, ÖSSZECSUKHATÓ KÁRP. VASÁGYAK 250 forinttól,
SODRONYOK 200 forint. ♦
Pénzének ellensége, ha butorszükségletét nem most szerzi be
NRGYK1INIZSA
Ady Endre-ut 4. sz. bútorüzletünkben.
Ír; Ruttkai György, a pécsi négfigyészség vezetője és a nagykanizsai államügyészség nyilatkoznak egy valótlan ujságeikkríl
Dr. B«gid«án Emilen kiflii csak egy bíborai; büDüs kért eddlg-Nagykaniisán kegyelmet — TÖIgystékl Pappné a kanizsai
fogházban van
• 0
A X agy ka niz sán . meg j elei i ó reggeli újság císő oldalán tegnap egy'' liir látott napvilágot» amely tudni véli, hogy Nagykanizsán 1 (k elitéit népellenes és háborús- buuös kért kegyelmet. Á'' Zala elsőnek szólaltatta meg ebben az ügyben azokat a hivatalos tényezőket, amelyek hivatva vannak a kegyelmi kérvények átvételére, javasolására és továbbítására.
Megírtuk annak idején, hogy a Kegyelmi kérvényeket uz íllo-tékes pécsi népüg.yéS/.ségi,U''''z> vagv közvetlenül az igazságügy-minisztériumhoz kell benyújtani ahonnét véleményezés.'', végett visszaküldik a pécsi nép ügyészséghez és csak azután döntenek a kegyelmet kérők sorsa fölött.
A_ Zala a reggeli újság "cikke nyóiiián ma telefonon érintkezésbe lépett a pécsi népügyészség vezetőjével dr. Huszár Istvánnal. aki kategóríkusan
klle Jent elte, hogy a piai nép ügyészséghez edd/g egyetlen nagykanizsai kegyelmi kértény sem érkezett be, igy tehát azoknak elbírálására eem volt szükség.
A pécsi népügyész információja után az igazságügy minisztérium ban beszéltünk dV Rutt-kay Györggyel, aki a következő nyilatkozatot tette lapunk nuui ka társa előtt:
Légből kapott''-és valótlan hir az, hogy Nagykanizsáról eddig, tizen jelentkeztek volna kegyelmi kérvénnyel. Az igazságügyini-niszlériumban kívülem ínég egy referens dolgozik a '' kegyelmi kérvények'' elbírálása ügyében*-de sem hozzám, sem: kollégámhoz két kérvényen kivül több eddig nem futott be. Valótlan a Zalai Világosság azon állítása, hogy Herceg József borbély» tölgy széki Papp Béláné, vagy Németh Zoltán kegyelmi kérvénnyel fordultak volna a mai napig az igazságügy minisztérium hoz.
Ellenben igaz kz, amit4a lap nem említ meg, hogy dr Begldsán Emil ax ötérre elitéit nyilas ügyvéd felesége és ugyanebben az ügyben az örmény egyház kért ax államfőtől kegyelmet, amit azonban ax Igaxság-Ogymlnlsxtérlum már el Ja utasított.
Begidsánon kivül csupán egy Szekeres György nevü fegyveres pártszolgálatos "kért kegyelmei, de ezt sem tartotta teljesíthetőnek a minisztérium.
Dr. Ruttkay György nyilatkozata után megkerestük a nagykanizsai ügyészséget, ahol azt a felvilágosítást kaptuk, hogy
valótlan a Zalai Világosság axon megállapítása, hogy tötgyaxékl Papp Béláné büntetését Máriapesxtá/i tölti. Ellenben Igazság az, hogy Fider titkárnője még ma la a nagykanizsai fogház lakója éa valószínűleg büntetése kitöltéséig itt Is marad.
• Nem tudjuk, "mondták az ügyészségen, hogy a reggeli lap honnét veszi híreit, amikor egy telefonbeszélgetés elegendő ahhoz, hogy a tényleges ^és valóságos helyzetről tudósiísá olvasóit
A Zala már többizben rámutatott »a.rra a mérhetetlen kárra» amit a lelkiismeretlen újságírás a magyar demokráciának és a sajtószabadságnak okor.
Megállapítottuk azt, hogy Azok
a valótlan közlemények, amelyeket^ ai. olvasó percek alat megcáfolhat, elveszi és szélrumi-bolja az újságolvasó hitét a demokratikus sajtóban. Hogy cz mit jelént, arra nem kell Külön a figyelmet lelhivni akkor, amikor a népi demokrácia ország-vezetése éppen , az igazmondás, a tények leplezetlen feltárása alapján épült fel, erejét onnan nyeri, ellentétben egy elsüllyedő, ben levő világtól, amely hazugságra épilett és az emberek hí-székenységét használta fel gyilkos céljai elérésére.
Zala megindulásának első;> napjaiban vezércikket közölt az >Irás bűnözői? cím alatt. EnnekJ a cikknek megállapításai az.első betűtől az utolsóig ma-is''fenntartjuk. Ebben a cikkünkbén rámutattunk, hogy a világ-szerencsétlenségét a hazug "újságírók'' hazug sajtója okozta, az a sajtó, amely szeretet helyett gyülöKM türe.lem helyeit türelmetlenséget az élet igenlése helyett a haláZ igenlését hirdette. Röviden: hazudott. . j
Mindezeket azért mondtuk el, mert a nagy dolgok mindig kis indító erőkből indulnak el, éppen ugy, mint. a lavina, amely falvakat temet el, egy maroknyi hógolyó megindulásából keletkezik. Kppen ezért nekünk mindent el kell követnünk, hogy ez a maroknyi hógolyó, a még beteg lelkek lejtőjén soha meg ne indulhasson.
léraeferszágban vannak is ftmerikába készeinek a Kanizsáról eltűnt fiatalemberek
Véglegeaen megszűnt a förög mese
Az újságolvasó bizonyára emlékszik még a ''Nagykanizsán miig jelenő reggeli lap égy szenzációt hajhászó cikkére, amelyben leközölte, hogy három nagykanizsai fiatalember Tábori Márton, Laurencsik László és Tóth József eltűntek Szüleik lakásáról azzal a szándékkal; hogy Görögországba menjenek ós felajánlják szolgálatukat a görög szabadságharcosoknak. A cikk, amely Országszerte ¡feltünést és megütközést keltett; értesülésének alátámasztására, ugy állította be u dolgot, hogyja ha''árrend-őrök a három fiajalembertőh amikor átlépték a hal űrt, üzenetet hozlak,"szüleiknek, amelyben kijelentettek, hogv ők Görögországba i^yekezlieL - A Zala a cikk megjelenése után nyomban lelép ezte, hogy a reggeli lap mejgáUapilásai az első betűtől az utolsóig valótlanok* mert a három'' fiatalember nem1 Görögországba, hanem nyugatra szökött, még pedig lelkiismeretlen • ügynökök közbejárására, akiknek hálójukba kerültek. rendőri nyomozás a Zala megállapításait feljes egészében meg. erősítette. Kiderült, hogy a nyugatról beszökött emberkereskedők lelki kufárok nemcsak Na kanizsán, de egész Zalamegy ben dolgoztak, azonban'' eredményt a hatóságok- megállapítás sa szerint eddig csupán Nagykanizsán sikerült elérriiök.
A titokzatos körülmények''között világgá meni fiatalemberek most életjelt adtak magukról amelyben megírják, hogy Németország amerikai zónájában vannak, és minden szándékuk, hogy Amerikába jussanak. Megír iák, hogy egy nagyobb csoport-, tal vannak együtt, amelyeknek minden egyes tagját ugy csempészték ki az országból. Nem tagadják, hogy nehéz életet vállaL tak magukra, és sorsuk nem irigylésreméltó.
A Zala megállapításait- nnost már ténybeli adatok is bizonyítják és véglegesen megdőlt a görögországi mese. Kitudódott, hogy számos fiatalembert környékeztek meg'' ezek az ügynökök és azzal szédítették ijietí őket, hogy ha beállnak egy 16-gióba, amely »vadembereket sze-lidit majd Ázsiában«, akkor hoz-
zátartozóiknak 20.000 forintot fizetnek ki azonnal készpénzben; Hogy a mese minél elhihetőbbí legyen, néhány »adatot« is ismertettek az áldozatok előtt. Ezek szerint a légióba mária 150.000 európai fiatalember jelentkezett, akik egytől egyig vállalkoztak a - vademberek megszeg liditésére..
De ugylátÁzik. ezeknek a fiatalembereknek legnagyobb része józan maradt és nem dőlt be mindenféle hazug csábitásnak! legyenek azok bármiiven sokat-'' ígérők is. Csak hárman voltab akik elhitték az Ígéreteket, a három kanizsai fiatalember, akiB könnyelműen, nem'' számolva az. élet nehézségeivel elhagyták ott," hónukat,, hogy * szerencsét próbáljanak.*
A hatóságok tovább folytatják a nyomozás-t és rövidesen ujabb meglepő adatok kerülnek napvilágra. Nyomukban vannak már azoknak az aljas ügynököknek, akik ravasz hazugságokkal rábírják a fiatalokat, hogy ország-, építés helyett szökjenek ki külföldre, ahol a szabadságszerető népek leigáz ás ára fegyvert nyom nak majd a kezükbe, hogy a nagytőkés piacszerzési imperialista szándékainak áldozatul eft. senck. - (
MKP hirek
MKP II. körzete f. hó 19 én, tsü törtökön este 7 érakor PÁRTNAPOT tart Petőfi ut 23. sz. alatti helyiségében Pártnopon műsort adunk. — Pártállásra való tekintet nélkül mindenkit szerelettel várunk. Tagdíj befizetések esütörtök délután 5 órától ét vasárnap 10—12 lg. Vezetőség.
Nemzaií Parasztpárt hjreí
Választmányi pyülés
Á Nemeeti Paraeetpért járási sebr-xszbIb f. hó 22-én d. e. 10 órakor ''torija járási értekezletét a P&raealpári hivwtaíos helyiségében. Ugyanakkor 11 órakor tisztújító köz? tesz • városi sáervozét résaére », amikor is a> párttagok felkéreta&L hogy srasn a közgyűlésen, tagsági igBBoIvényukkal megjelenni s«v»t-»djenek. Vezetőség,
httpefcette «yógyMerWbr
Febr. 19-én, .Megválté" gyógyírt* 8eabacL»4g*tér 21.
ZALA
IMS. ifebruá? 20.
HIREK
Napirend:
Február 20, péntek. Rór.i. tst. fliadér püspök. Prou Almos Újgörög leti.
A Nap k*.l 6 ora 44 perckor, njuqsíöt 17 óra 13 perckor — ft H.cid k.e>í 12 óra 40 pereken, nyug''.Z''k 4 óra 40 perekor.
1810. Manluéban'' rivéfitlk''Hoffer rás tiroli sjabBQsiiflhöst.
1937. Véres vertsedéi Budfipeaten a nyilasok ¿s szeclaüs''.é« kezöit.
— A szabudiníívelödéB hirei >
A centenáris előadássorozatban vasárnap dŐlulún 6 órakor Zayzon-rtíí Szontgyörgyi AlíújVia a XIX. századi magyar színészettől foglalkozik.'' A magyar színészet törtónotó-<iBk ív, a -l''ojozoto a nemzeti sziné-szet hőskorát jelenti. Az úttörők ál-dox,utókkal, nakű!özésekk>l toló éleiért, küzdőimet » közönyt a meg órlós és némot <it<5 szollotn ollen, n magyar nyolv, a magyar müvé* szót ós iv/. önálló magvar élet mog-lorvmtéso érdekóban. A nemzőt függetlenségének kiviv.aában óppon olyan nugv. ^/oix^üj volt a század-wleji szinesztehotséguknok, mint nagy . Íróinknak ós költőinknek.
Az előadást szokott helyűn, a Vd-it>ai Zeneiskolában Jbartjtik jiuog.
— A Magyar-Jugoszláv Társasag
ragylc«ni:«ai alakuló gyűlése február -2-2-iiii, va>ti>iiap délelőtt 11 órakor) lösz a Váron ^zinháv-bun. 4. .Budapeítrőí órkozó vendégek riszfc?-ieiéri» közgyűlés után köz-ib^d lesz a Contiúíbartl Az oi>éd ár«. 32 forint. Aki ró3zt -óhajt vonni az übéden, csütörtökön, est:; (i óráig i&lantkwHsók a Zala vagy u Zalai Világosság ki-aióbivataíáUan. í sy;ói$ztiap este 9 órakor műsoros táncos összo/övíjfei «sz-'' a Quiíráibim 8; íorint ¡felópó-dijjft!, ámeíyrő ''miná:íiikit szívesem Iáinak. ;T" ;./ . >
— Wövíndékhangversfcny a. Zeneiskolában '' ?
F. hó 2í^én d. u. fél 6 órai kezdettel, melyik a t. Szülőket és az érdek''Ődóket ezúton szeretettől mog-. mivja az igazgató sáp.
~ A fiaöyüaRizeai FöitíeBSYSs Sziveftezot
felhívja a gazdakózönsÓgot, hogy .rézgálic-9zükségletét minéf olőbbje-gjBztesso elő a. szövetkezet Fő ut 18. szám alatti üzleteljen.. Igazgatásig. ■••«-. .. .
Sportrovat
Tíz versenyzi állítunk v«sárn»p szorítóbc
~ moadja Horváth Géza ed*«

FeSfttvás
Zalavármegye II. sz. Igazoló Bizottsága fol hívja az igazolás alá kerülő személyeket, hogy. az Igazságügyi Miniszter ur'' i''tltal IciadCIt és Törvényház 12-es szo bájában kapható igazoló ln~ -pókul birálja el és a másikat el. u tusi tjük. Azírl felkérjük, hogy esak ilyen igazoló lapokat ve. «yenek, aminek drb.ja j. frl, __tSinUk.
Pántok, február 20.
Budapest I. 6.30 FalurAdló. 7.00'' Hírek. 7.25.Reggeli tenc. 8.15 Délcíő''U muzaíKa. 10.60 Hirek. 12 00 Harangszó, hirek. 12.15 Roójj! Emil szöioarcnckara Játszik. 13.00 Zenei híradó. 13.10 Zongora- és énekszámok. 14.00 Hirek. 14 10 Jnzzmursika. 14.30 Tavasz ébrfidése. Orgonazer.c, 13.00 Rádló-i&kola... 16.00 Korunk zenéje. 17.00'' Hirek. 17,10 Szakszervereti tanácsadó és híradó. l/,25 Hadifogoly híradó és Vöröske;eszt höz''.emények. 17.45 Sportköilemények. 18.00 A főváros torna művelnek Dalköre énekel. 19.C0 A Holéczy-cjjyüttes mű&órs. 19,45 Falurádió. 20.00 Hirek, sporthírek. 20 30 A Rádiózenekar jáiszik 22.00 Hirek.'' ?2.25 Magyar nóták. 22.45 Külügyi negyedóra. 23.00 Művészlemezek. 23.00 Művész-lemezeit. 24 00 Hirek, - - ,
szorgalmas és megbízható''''
szervező tisztviseirti
felveszünk. — Alönlaiok rövid életteirássaf „Biztos lövőM Jeligére a kiadóba, _ _(Nern-biztosító intézet)
Minden rasórnapra ]ut egy ökölvívó mérkőzés az utóbbi időben Nagy kanizsún és ezért méltán érdemli ki az ökölvívó város novot. Vasárnapra az. NVTE tervez ökölvivó mérkőzést. Ellenfélül a J)VSK egj''üttesét kötötr télc le.
Nagykanizsán még ismeretlen at a dombóvári — mondja dr. Béres Sándor szakosztály vezető, do tájékoztatásul az együttes ere-jéie annyit mondhatok, hogy a nálunk már jól ismert barcsiakat többször legyőzték.
A barcsi csajmtról legutóbb ugy n|ilatkoztak a szövotóóií hivatalos vozotöi, hogy Dun.bvtut legjobb csa-jjata. lOrió! igy vólolootFihok a szurkolók :
—• törthotetlon a szöwtűégi- szuk-cmbiM eknok oz a nózote, hozóit az NVTK niajdnoiu mindon alkalommal megveri őket. Körniérközést kol-lono rondozni tv-M)unáiHu4 legjobb ököivlvó ogyütt?sei kí''wött ós ekkor «ldölno ez á kérdés — aj ón la valaki.
Most azonl)an. nem ezen van a hangsui.SV ''hanom az a kérdés,-hogy
Köznevelés a katonar szolgálat alatt
•Az nj demokratikus hadsereg, megalakulása óta halainias feH adat hárulta honvédség vezetőire. Cél-: az ig:>zi .»Néphadsereg«?;, megteremtése.
l''elszámoijuk a linriliv-iéiei inődszerl. ¿Mnnkánk : inegérteaii '' és megmutatni mindén bajtárs- •. nak azí á különbségei, mély elválasztja a Néphadsereget az1 Osztályhadseregtől. Megmut.t.iir hogy a múltban csak á kiváltságosak és .azok gyermekei juthattak be a vezetésbe. Magas iskóh.i végzettség kiszabása cs a ])roick-ciózás elérhetetlenné tették a mnnkás- és paraszlifjak részérc a tisztiiskolába való bejutást.
A teljesen elférditelt sovinizmusra és yakfegyelemre való nevelés szolgai, aiázaios''ságot és fé-; '' leimen alapuló engedelmességei,; eredményezett a Horthy ltadse^ regben. •
• A mi feladatunk, hogy a ha-, ladással párlui/aniósati a honvédség keretein belül magasabb1 színvonalra emeljük a lesti, értelmi és erkölcsi fejloUséget. fA hadsereg az a ''közösség, \ melyben mindén társadalmi ré-i leg fiatalsága egyesül. A íieve-'' léstől és a btíliásmódlól íüg^S hogy milyen minőségűvé váUk''t az a közösség.
A kölelezö .<5zolgá|ati idö alail, m.egi:am-r telj ük m''indef! bajtárssal a nép hatalyias luireát, melyet évszázadokon, keresztül az'' url politika mindig elbuldaíolt. Sporttal és helyes erkölcsi hlh veléssel a test.es szellem egészséges fejlődéséi,; a kulturmnnká-ban pedig a magyar népitáucok1 és nepi játékok azok, melyek biz-tQsitják a népi kuÜnra íéjlődésCt s ezen kérésziül a demokratikui gondolkodás magasabb fokát; A helyes történelmi. és politikai, szemlélet, megismerése -biztosítéka a népi demokrácia mindjob-'' ban növekvő erejének. ;
Az elmúlt évszázados elnyo-í más és Horthy 25 éves népnyu-( zó politikája alatt nyögő népi '' helyzetének felismerése'' . osztályát meg ivem'', tagadó, önludatos» hazaszerető és nem soviniszta! fegyelmezett éí bátor katonát alakit minden egyénből,;;
A lielyes nevelésnek és bánó s-t,
hogyan állja majd meg uz NVTR a helyét a DVöE ellan.
— A szokúsoa. hoti edzésekkel készülődünk a vasárnapi mérkőz/jsünk-ns is. Ez alkalomma< 10 r.>rsenyzőt állítunk szorítóba, Baranyai, Wla-sits, Wiinmör. Pogány,-Kasza, Papp, Gáti, Horváth, -Szekszárdi és Büki személyében. Muli héten ugyan ne-
I.iö^n ¿yőztünlí-az o^erszegVok ellen, do most a fiuk erősön fogaftko-znak, hogy''a DV6K el Ion szivvol-Jéíokkbl hHtcolnak mondja Horváth O^a tréner, ■'' /
A. vasái-naiű mérkőzés iránt az olntult héten szokatlanul kicsi volt az t''ydoklódós. Erről ^ j)énzU»ros a k<".otlö;)zőkot mondja :
Ugylátszikj a farsaiig ut/mi ria-|)okban kevős ]>i:iizy van a fiatalságnak, azért vannak itt most. olyan liewsen..l5rzé».íin szerint a kitűnő dombóváriak el Ion ismét to''u lösz az í piroskor nagy termo.
A mérkőzés egyébként, délelőtt fél
II. órakor korul lebonyolításra az Iparóskör nagylorinélwn.
a*«
módnak természetes köveikez^ ménye. liagy a demokraiikus had.sereg minden'' egyc^ tagja műveltebbé, önUidáíosabbii. po-Ülikailag démokraiikusan széles •látókörűvé válik. - i
A közösségi érzéstől átluúnt-tan valóban a Dolgozók Kjto-^ nája lesz minden bajtárs és büszkéd mondja jelszavunkat-: iNéppéV ''a népértr.
Szebeci György alhadnr.gy.
— A»yakünyvl hirek A niult héten siítüetei:: Balikó-Feixinc éa Jordanics lúwt)-iinának fia, Pujceek Józseí ós i)om.-bai Máriának i''ia, Vörös István és Lajki Máriának leánya, Németh Gyula úh, iladics Margitnak leánya-, Vadász Józaef ús Szíva Máriának leánya, ilerczeg Lajos és'' ''''Nag}-Katáiinnak fia, Bevccsari József éa Kovács itozáliának fia, Bánfi - Fe-nanc és Kroiner Annáinak fia, Pótor donő és Nyújtó Máriának fia, Bácskai György éa Farkas Katalinnak fia. Nyakas''dános és Gálosházi Máriának lia, Goldslein Ernő és Ueinor Erzsébetnek i''ia,
Hazassáuot kötüU: IColozsvári .Józí-ef Lajos Maort lómüvozotő é.$ .Szabó .Juliánná, Ho-denok György Maort tolofonköz{>ont-k»zoJő ós iSijjob Margit, Gntzó Károly szal>órfji>éd ói Timur .Jolán lilr-zsébol, l''akacs János .kőmü''voasygéd és ilorváth lei-ézia,
Meghaltak:
Raja János sertés pásztor rk. liB éves, Táíosi .borona íöldmüvíod rk. 47 é-es, Mikó R»ronc loldmüvoa rk. 80 éves,. Váradi istvánné Lo^ényi Terézia rk. Tü éves, özv. Buday La-jo9nó Takács líóza rof. 76 éves, Kovács János bognárniestar rk. 43 évas; Savanyó József iakatossegéd rk. 30 éves, Jakab Feixanc ny. vas-., gyári munkás rk. 69 éves, Kálovics Györgyné Gozdán Amia rk. ol éves.
M&kuIiSUirpaplr'' kapható. É dekiődni a kiadóban.
v VÁROSI MOZi
estíti^töktól—vasárnapig
COWBOY-Fi LM A JAVÁBÓL
fl vadon törvénye
• BOB CUSTER:.BEN TURPIN REX A CSODA LÓ '' RjN-tlN.TiN a CSODA KUTYA • HÍRADÓI Előad Ások .köznap ö éa 7 órakor,. vaBórnáp 3,5,7 ób 9 órakor.
A
A Mvs&fales Táros ''
Burgonvát egyik közf^rljől ¿várostól'') a'' másikba WdÜtftní fiz egész torüfctún c«ak s»allitási i^-zolvánnyal sjabad. Burgonyát nzál-litási igazolvánnyal csak vn^ton vagv hajón leltét szálljtani. Tí^jor-. gépkocsin burgonyát szállítani ti;a-.».
Nem kell szállítási igazolvány;
1, Burgonyának 5*0 km.-t n.a-nem haladó távolságra foguto.''fc já''*-miht)l való- Bzálliüiöhoz;
2. a 20 kg.-ot mog nom haladó burgonyamennyisógnok tob>rgój»ko-esi kivételével bármilyen júrinün káziixxlgyaszként való szállításához;
8. 20 kg.-ot mu^g nom haladó bti»-gonyamonnyiségnijk ]X>stán történő eaáílitásához, ez ofiotil®it azonban ugyanazon címzett részéwí ogy (napon ewak ogy. butgonyaküldeménjrt) szaba<l fe''adiii.
Szállítási igiizo''.ványt a saját termésű és természetbeni járandóság fejében kapott burgonyára a lakó-be ívre való szállításhoz az olszálii-tás'' helye szerint .illetékes községi olöljáróság- (polgármostor) adja b''f eg>-éb raotokben a ternvniyforgaimi niiniszteri biztos.
. A földművelésügyi minis/tvr 145.459/1^48. i^/4. sz.. rendoiota alapján felhívom a város gívzdakö-zönségét, hogy azon takarmány fa-.ieslo''güket, melyet a Szatmár-Berog várnia^vei árvizsujtotta vidékek ál-Ja tál iományának megniientéso érdeké-len febjánlanak, je''öntsék bq 1948. évi feljruár hó 25-ig, a takarmány remének és mennyiségének mqgjo-^ lölésé''.cl a városi gazdasági liiva-.taiban. _
Az alispáni hivataltól a február hóra kiutalt tálpütalványok mog<a''-keztek s igy nag>obb mennyiségű férfi, női ^ós gj-ermektalputalvájiy áll a fogyasztó közönség rendelte-¿ésóie. Mindazok, akiknek talpuüü-vánvra szükségük auií és arra igény-'' jogosultak, f. hó. 20, 21. 24 és 25-én jeientkezzonok a közellátási hivatalban. : ^ . •• *
A kiadott talputalványok az égési-ország területén iparigazolvánnyal löndolkozó .bármely kÍBipai-osnál f. -évi március hó «l-ig bováltluitók.
l''oigármMtsr.
Galambok község
r. kut. Egyhdzkö/.bége
tamplomi tornytnilt, taiA " , zulének l<ülső 6» bolhi Jávl-tftstra ös bBmcszelíaöro
pályázatot hirdet.
F Költségvetés benyújtáséi nak haiérldc]-:; Iebruar28. déli 12 óra a >léuunlan.
APRÓHIRDETÉSEK
£00 !<g.-mos mérleg és egy tragacs eladó. Qm a kiadóin.
» , u _
Jó állapotban levő fekete tóríiöltöny
dadó^Gm a kladób''n.
Acélvázás rövid fekete béc''sf kereszthuros zongora eledé. Érdeklődni Felső Józstf zenésznél Kossuth-tér 3. Található Vajda étteremben.
Csengery-iit 17. sz. ház szabad i kézbői eladó Clm a kiadóhivatalbán.V
''¿ALA demokratikus politikai napilap"
Szcrkesiti: Beneze Jeoő fősKerkesztő ., S3orlcewtó*¿c *''s kliíióhlvc^i; Oe4k Pcí«e-tér W. •
Kladis *!»''.ts*s/ wasywmlss».
íjs ''.¿íáftfiérf fr-iei B.eü¿*-3 Irt»
Telrfoa i &4.
•fJjoroatoU B „Közgazdasögf R.T. Kogy kHni2Jt>'' rtyorwdálíban. Nagyk«R^5ön ■i. ílyoRVÖftórt fcW : 2üii&y Kórójy.
S3 évfoiyw« 48. szém.
Nagykanizsa, 1948. február 21. szombat
Ara 50 fillér.
Várható időjárás: Mérsékelt északkeleti, keieti szél, változó felhőzet, több helyen kisebb havazás. A hideg idő tovább tart.
Masfjcaiiiisa gázellátása
A gázügy
Varga József potótimoster budapesti uíjáról tegnap tóit- viasza Nagykanizsára ós ma fog».ka a Za-ta munkatársát-, akinek utjának *rcxtnu::núr<)! ^ kö''wtközöket mondotta;
Aliul •mindig, ugy níost is a log-i2onta«ahb ügynök Nagykanizsa gáz*'' «.látásúnak ügyét tokmtcttom.''.Miut . Jsnmrot» ugy a váron lcii/^yühVo, mint a mo^yu bizottság elfogad ki a YUiort (iitai olkószitott Pznr/ó<hH, ifUjHly azcmuin sok kivúnni va/ót IVKO nui^t míjgött, A .szorzódóa ruosu u ''iervhiratttlho/, Ürült, alioi HirUi''au 1 ajos i(.» ''i osztály vozo-rőju foglalkozott a kérdtVwol. Ku üzü-tnéiyu bn eljártam a toirhivutalnál, «.bői az iparügyi osztály vozotójo ki* .,e.4r-t- ttw olótuun, hogy a logrővi-csíníj idón beiül átt-uiulmányozza a ik''ioil a várossal kötött szerződősét, ás azokat a pontokat, fttrioljok 4iát-cányt je-ontvnónek a vái-osra nézve, x Maort bal közvetlen^ niQginditándó cárgyíUágokban igyekszik rendezni. A-err, kétség e-s^ w omolt fi Bir-icUon Ld''jOi.. hogy ennek 8.:ke-riite'':- k-eft^ mert Nagykanizsa ■táros gázellátása, vem csak Natji/kan:^'':a váro&nák, ''hanem az ország gazdasági e.látásának as fontos jigt/o^ amit écmm''fkc-
¿eni elhanyagolható. A Maorfctai történő rendezés után •» Tervhivatal a város által kórt ¿>íí,«z^.iíokct londeikezésre bocsátja. A ixflgármeíter kijelentette, hogy igéiejöt kapott a gázkérdés Jegsür-yóssbb elintézésére és nem Ieliet iét^úgea, hogy , tavasz folyamán megindulhatnák a szükséges £pit-fcezéssk.
«0 vagon hagyma
. EnárVrai-'' az országos közellátási hivatalnál, hogy a Kiskanizsán tároló t>0 vaggon vöröshagymára fel-i-Uiétii kyrjok. Tudvalevő, hogy a hií^ynia'' zárolva vau és igy nom »/.itJlitható. Viszont Nagykanizsa fogyasztó közönsége nom tudja Yel-venat a Kiskanizsán felhalmozott rangot-« numuyiw.''igü vöröshagymát, Ami korUun az Orszáros Közóilálá-•i Hivatalt^ ongodéjyoz«) oníwk •■ KO Tangón vöntohn^ynuinak ulfty.tU • titáról* niort iciUönVavi etőfordulhni» az olrothad. A h!va''ai vexelófa ¿(jérelct teli.
«Z. {Ifljjét mcgú&tgá''ja VH nyomban i>ntézk*$U< hogy a ^ forJiWfixHai hagyma a pogrír-tnS itcr á''ftU adott s.ráiltési cn-ffédHy alapján elszállítható h-.gyen.
A polgármester megjegyezte, hogy Wakón tiOO vaggon hagymát tárolnak eladatlanul.
Barak ügy
A burák azevződés még nincs aláírva. Sainos magú.a''. Antos államtitkárral beszélni nam tudtam, de titkára kijelentett», hogy az ügy feijessn rendben van és.aiíhak vtg-lag3a elintézése és a várossal kötendő szerződés aláírása » napokíjan magtörténik..
A tervhivatalnál, akót'' ^zitácn tljártam á használhutatlc.n ~ba-mkok lebontására 35.000 jorintőt uta''-nak ki á várowih..
^lagyári ügy
A Tervhivatalnál ■ kijelentették,
ügyében s Tervhivatal kezd a MflORT-tal
Ivogv a .Stern teglagyar iiltal k^ru-8CH)."<>0CP»forinto.s se^elyt semmieayt-sein tudj6k folyositani. fin a macrain. r6az6rol tilmogattam ozt a Lerdlt, es r4mutatta.ni, annak i«nd-kiviUi fontassttga.ro., bogy a tfydr zokka:Vi mmtatjon dolgo»shasson''az lijjiu''pitiVii.it. Kljurtnm a Maortnil is, a hoi "kijekmk''ttuk, Hogy a {¿torn tegla^viVrnak niindoss/.o fb.OOO fori n1 van, urn it jni''tr ki in uwltuk, igy (joiaH nom v>Ulnlhutrftk lAiinnjifo''u lvuU-kv-ottiiAgot ,u v/uus-Kid HW»ml:jnn. Sujruv.i a v/iw koz-
^yuifeí-.ónek határozata érfci''lmében-csak ugy tudunk tovább'' gázt szolgáltatni a Stern téglagyárnak, ha a tartozását vagy annak nagyobb részét kifizette. A Maort nom vállalja az 50.000 forintot,- igy hát a vállalatnak''kell megkeresni a módját, hogy a gáz számláját rendezhess.
Gördül« Opera
OrŐmino! jobntliotem, hogy a hétfői opora előadásra már maid non t minden jegy plk>gyott. Nom hittem volnak hogv ilyon na^y órdokhVIC''wi''o tnithat számot, a komoly zoivo, iJi-. zonvoH vairyok afolók, no^y Nogv-Itauizsáii ol^aii élmónY losz az
raház eíső szeiv,plé«?, am^ a város művészeti éfetóban -példa még nem volt. Az operaelőadást április elején egy teljes estét fcefcöltó Beethoven est kŐv-?ti, amint azt a ZaJa már .ic''oztrj is. Mi mindent nie^tot-tünk és ezután fokozott mértekbon me;<fc?szunk, hogy a víu-cs kulturélo-tébe ujj vérkeringést hozzunk, míjg akkor is, ha ez a városnak áldozatot ielenfcene. A polgár mester ozuton kéri fc! azokat, akik jegyeiket olő-jegynztélf, hogy azokat V<^gy6k át, mert a nftgy CirtloklődÓMro^való to-kintetUil rvom tudji''ik tovább a jx''uiz-ti''U''lxui tarUuii. -
I
Malttav; ''
Éljen és es-ősödjék m^ Szovjetunió é@ Magyarország
közötti szövetség és barátság
A Zala tsgnapl számában már klvonstsstn kézölt« Moloiov szovjet kfilűgymlnlsztsr beszédét, amit a barátsági- és köloaöRös ssgélynyujtási sgyszmány slalráia utás -mondott. Ma rsndelkszásttnkrs áll a teljes szöveg amsly igy szó!: •
Elnök Ur! MÍRÍ3ztsrelnök Ur! Uraim! A Szovjetunió és a demokratikus Magyarország között! barátsági, siyüttmfiködési és kiiesönös ssgéiyiiyujtási szerződés aláírását országunk mély raegilágedesssl fogadja.
- Ez m szerződés népeink tartós közéledéséi és szoros együttműködését szolgálja, függetlenségük
és nemzeti szuverén/fásuk kölcsönős megbecsülése alapján.
• j »<•*•
Egyúttal uj, fsntos eszköze a béke és a Biztonság megszilárdításának Európában.
Ha az eiöá világhábörj tanulsága r^ veit slógséges, a másedik viiágháosru Isckéjénsk m^g kell tanítania arra,
hogy Európa békeszerető népeI ne tűrjék a támadás megismétlését Németország, vagy bármely
más állam részérői,
amaly vsie támadó politikára szövetkeznék. Ilyen szsllaraben kitöttök meg ezt a.szerződóst, amely megegyezik az Egyenlít Nsmzetek Szervazete céljaival és elveivel.
A szsrtédés megkötésével a Szevjetuniónaíc barátsági, e^yöiteöködési és kölcsönös segélynyújtási szerződései lasznek a Fekete tengertől a Balti ten«erig nyúló Ryugati hataraink mentén elterfilő valamennyi álíammsi, Hi, szovjet emberek, ebben foates sikerét látjuk a sztálini klipolitika ©egvalésitásáoak,^
'' amely az összes szomszéd államokkal való barátság megerősítésére és az egyetemes béke meg-
■ / szilárdítására irányúi.
Hadd felezzem ki azt a meggyőződésemet, hogy ezt a szerződést a demokratikus Magyarországon is megelégedéssel és történelmi Jelentősegének megértésével fogadják.
Elnök Url Minsztereinök Url A szovjet kormány nevében Üdvözlöm önöket a magyar-szovjet barátsági» együttműködési és kölcsönös segélynyújtási szerződés aláírása alkalmából. '' Éljen ós erősödjek a Szovjetunió és a Magyar Köztársaság közötti szövetség és barátság.
Déli 12 órafcor felenii Budapest
Jelentkezett a Toto főnyereménynek nyorle/p
.ll-lónlkvzctl u »17.000 forintos lo.''ó fönvi-jvinény iivni-lcw, Tegnap délután az 5U8.508 »zá-mii szelvény iiyorlí-s tulnjdono-sn két tovod nicgbizoilja ut. lón jolentkmtl ti To-tó osztn Ivón, hogy felvegye. u nycrtiis számúra nncgállupltoli,'') 17.000 fo'' rintot. A To-tó osztály nzonban az összegei nenv fizette ki. nvert közben a gtusclasági rendőrségnél letétbe helyezték ázt. .Illetékes helyen kijelentették, hogy a-•nyertesnek ma délelőtt minden valószínűség szerint kifizetik az összeget. A nyertes nevét nem ámlták el és teljes Ijtokzatosísíig.. ba burkolózott. . r
Bényászek a Szecláldemokrata Párt teljes megtfeztitását követelik
Á pécsvidéki Komló bánya-telep szociáldemokrata mnnkás. -Sága_ határozati javaslatot foga- -dott el, amelyben követeli A Szociáldemokrata Párt 66. kon-
gresszusrtlól, ,ho«y n pártol kl. Jesün tisztllsák meg ,n jobbüldal-tól, Követelik nzl is; hogy a mim krtsiíruló vezlílíiknek ncc«ak jrtrlfunkdól tisgiségülfiet érvény íflenitsék, hanoin zrtt''Ják ki ökot a j)órt kötelékéből, A kojulói bányászok halt''irozalához Iuisoil loati a iiiij>okban az lobbii
bánytiNldékén is hasonló luttá-rozati javaslatok kituondósáríi készülődnek a szocialista* bányászok,
k 6. F, rendezte a magánalkalmazottak fizetéses szabadságát /
A Gazdasági Főtanács rende. lelet adó.lt ki a kereskedelmi és ipari alkalmazottak, fizetéses szabadságának rendezéséről. A rendelet megszünteti a vitás kér. déseket, a nnmkaádók és a iriua. kavállalókCközött és több ujitást ¿s tartalinaz: A;rendelet szerint ezentúl az alkalmazott fizetéses szabadságát nem lehet- napi részletekben - elaprózni xés egy heti fizetéses szabadság á. legkevesebb amit adni lehet: .Fontos
ujitás az is, hogy három év óta egy helyen dolgozó munkaválla^ Jo fi/etésos szabadsagába a más helyen eltóllőU szolgá''ati időt Is bü kell számilanl.
A Hág slnttke klihozkapta Kéthly, Bán, 8zadsr iliitsógükről való lemindó Isvrlét
Jelentellük, hogy csütörtökön Kéthly /Vnna és lián Antal lemondását álnyuilottúk Xagy Imrének a képviselőház elnökének és h miniszterelnököl helyettesi-tő Gerő Ernő közlekedésüg)n-miniszternek. Csütörtökön kapták kézhez Szeder Ferencnek, az országgyűlés háznagyának lemondását is. A Nagy Imrének benyújtott lemondások csak a közjogi tisztségekre vonatkoznak és mit seap tartalmaznak- arról» -hogy a mandátumokról is lemondatlak. Nagy Imre az . or-sfcággynlés mai ülésén jelenti be. Kéthly Anna, Bán Antal és Szeder Ferenc lemondását. A meg-. üresedett tisztségek betöltésére később, előreláthatólag • a jövő hát elején kerül sor. A parlament mai ülésén már sem Ké-
ZALA
1948. február 21.
thly Anna, som Szélér Ferenc lu''.m jelöniek meg.
Az „Ul Efflbar" dilemmája
Beszámoltunk már arról, hogy Mindszenti József hercegprímás emlékezetes demokrácia eltarts beszéde még a személyéhez közelálló körökben is élénk vitatkozás tárgyát képezte. Az, Uj Ember e heti számát a hét elejéji ki is szedték, be is tördelU&í ebben azonban egyetlen szó sem volt Mindszenti beszédéről. Köz,. Uen az esztergomi primási hivatal az utolsó pillanálbán rá akarj ta bírni a la]) szerkesztőségét*, hogy megváltoztatva álláspontját bizonyos részleieket közöljön a'' beszédből
A l ap józanabb'' ''irányilói eljutástól Iák a primási hivatal kérését. ''meri Mindszenti beszéde, bűnvádi eljárási vonna maga után, mert az kimeriU a köztársaság védelméről szóló törvény büntető paragrafusail, de súlyosan .sértené- külföldön Magyar, ország érdekeiI is. Az Uj Ember e heti száma, amely máskor szerdán szokott megjelenni, Mg ■» nini napig sem kerüli az ül. «•ára.
• Keltí''iuésl kellett Üarunkovits lapja, a Hazánk egyetlen szóval *ein foglalkozik Mindszenti beszédével; de ném foglalkozik a )*széd sajtóviszhangjával sem.
Ftfldmümnap Szepetneken
Zala vármegyében működő, földművelésügyi hivatalok és intézmények f. évi február hó 22-én Szépéinek községben • (nagykanizsai járás) az "alábbi programmal földmivesnapot rendezj melyre tisztelettel meghívja a Rendezőség.
.FaiUmiivesnep műsort:
X. órakor islentiszteletek.
9-13 óráig gazda kongresszus, az alanti tárgysorozattal. »
1.) A helyes csikónevelésről Dr. Berkes Péter egvet''emi ny. r. tanár. "
2.) Lucernatcrmesztés: Pfeif-fer György aranykalászos gazda.
3.) Seriésnevélés állati eredetű takarmánnyal: Pfeiffer András aranykalászos gazda.
40 A jó pincegazda: Vajkai Béla szol. és bor teliigyclö. . 5.) Okszerű búza és tengeri, termesz lés; Vukics János aranykalászos gazda.
0.) Hozzászólások.
12—13 órakor. IJdvumemlék.
J3.....H »0 p. Ebédszünet,
14 óra 30 p, Aliatbenuifaló és bírálat.
15 óra 30 p. Termény és há-'' ziipari kiállítás.
10 óra 30 p. Bj rá lati eredmények kihirdetése."
17 órakor. Bábjáték és népi szavalatok. '' *
kispekeks« gyógyszertár
Febr. 20-án: „Mária" gyógyszertár, 8omo«yi Bóla.utea.40. ^ ^^
M. Ötvös Magda:
Ez történt az Ur 1948-ik esztendejében !
f
Szölőoazda társain!
flkl J6 szőlőt és jé bort akar .termelni, szerezze az6 tó-oltvány szükségletét
Szabi József, flbasár
Fd-n. 16 sz.-ból S z a kt anác * adá a! Dij mentes árjegyzék!
Mosl -hogy a BCG oltások befejeződlek a megyében és a lelkes or-vo^cso|>ort, amely fáradhatatlan buzgalommal dolgozott hónapok óta azon, hogy leszorítsák óbbon a rao-gyében uralkodó igon nagymérvű TBC- százalék számát, békülnünk keil.a dologról. Nagyon szomorú,, szinte elkeserítő, hogy egy ilyetu ''akció, amelynek nemes és önzetlen szándéka világos kell, hogy legyen mindenki ©fótt, aki csak egy kicsit 4 is gondolkodik, ennyire csúfos kudarcba fulladjon.- Mert mi történt itt? Az történt, ami^száz eszten- dővel ezelőtt Semmelweis ígnáccál, a« nagy magyar tudóssá!, aki akkor fedozté fel, ho^y a gyermekágyi 1 lázat fertőzés okozza és akit őzért kortársai valósággal mog akartak lincsel ni. Az történt, ami mindig történni szokott : buta gáncsoskódoknak sikerült Ledobni a köztudatba, hogy már pedig özek az oltások vo-szocíolmeaok, ártalmasak és élotro-szóló következményei lesznok;
A roakció propagandája jól dolgozott. Falvakban Jcozdtok, do csoda latosképpen'' a iózanoszü, gondolkodni tudó fulusi néjjon noni fogott olyan mértékben, mint. fiz úi-toll ¡gemmák kikiáltott, városokban. . Htalisztika mutatja, ho/ry cwik orról a megyéről beszéljünk, a két mogyoi vurosbnn vvolt a legszomorúbb eredmény. A falvak nngyrészo'', küzfük a Jogold iigottabb h;.»lyon fekvő göcseji kis falu, ÖO—öő, százalékos eredményt tudott felmutatni. A falusi ember - megártotta! józan, ösztöneiről felfogta az akció értelmét,- célját: megakadályozni! a szörnyű, pusztitó népbetegséget, a tuberkulózist. ;ök megértettek és sietvo leoltatták magukat, csíüádjukat, rábeszélték" szomszédjukat, jó ismerősüket. A városokban másként fnent a.dolog. A rosszindulata pro>-paganda belojxxlzott a szegény há.ak ajtaján éppúgy, mín,t a hivatalt viselő, vagy Hivatalt vezető, úgynevezett felviláopsodott, tanult- ember otthonában. Családi tanácsokon döntötték el, hogy noni oltatják magukat, nem engedik gyermekeiket? és akit csak lehet, lebeszélnek az oltás-ró!. Minden alátámasztott érv vagyok nélkül, a józan ész le! jes ki kapcsolásával, szinte eszeJóssóotfg menő hittel terjesztettek, hogy ezek az ol-iások ártalmasak, pusztítók é''i ''jaj annak, aki aláveti ma^át. Amint mondottam,, a városok* vezettok a sötétség borkeiben. Megfélem Ütötték, olvakitolták még azokat is, akiket nem hagyott el iózán it^lőkó-pesséeük és teljes tudatában voltak az akció fontosságának, Borzasztó15 rombolást csináltak a gyermeki lelkekben. Ott, ahol legnagyobb szükség lonno az cgyelom.es batoritó nzóra, szülői ház. és iskola, "Hzinto vóto-Isotlvo egymással, ijesztgették a gyor-mokokül, A köratkozménj-okből lát- • huló, hogy toljon völt az ollon-íilwiónak. Amikor a dán V0(i">ako-fohói'', ogésüsógot és 8zoix)tíHot hozó aut6ja bogördült u o^yik iskola udvarára, a gyermekük egymást Joti|iorva, ordítva, sim, kiabálva rohantak ajtónak, ablaknak ós noni .volt akkor már az a para''icaoló szó. az a tekintély, ami megfékezhet (w olna ozcfoot a szegény mogri-asztott gyermekeket. Tudok ovodá-ról, ahol ogyetlen nog>*odóra alatt kiürült* a száz gyermeket- számláló íeiem, m?rt hiro nwnt, hogy >:erő-'' szakkal« beoltiák az ovodásókat; Voltak iskolák, ahol félájult .gyormeko-kot iceliett elsőaagéljbon rószesiteni, " mert hisztéritis rohamot kaptak az
ijecH&égtől. '' • Hát így dolgozik mifelénk a sötft, kim életlen reakció, "amely ha kell, —: amint most azt a tapasztalat i« mutatja.—. a tuberkulózist is szolgálatába ójlitja.
''Most kerésik, kit torhal a felelős-1 ség ? Azt hiszem, nem lesz nehéz megtatálni, mért ott ü''f, meghúzódva mindonütt> ahol a haladásrak, az
I egészségnek, a fojlódő. életnek gátat
lűliot omolni. Ott van azokban a családokban, ahol nem izük a demokrácia euiberszeiotö .tevékenysó-ge> ott ván az utcasarkon, hogy fülé-,to súgja mindenkinek, »az istenért, no oltasd be magadat, mert akit beoltanak, az három óv múlva meghal«. De olyanokat is füllxjsugtak, hogy.ez valójában nem más, mint sterilizáció, mokkádályozás.i az em-l.eiek szaporodásának.
'' Magyarországon ma-''a logra^yobb ellenség a tbc, amely tízezrével 8?.e-di áldozatait-, de a roakciónak'' ez mind rem elég, ók több halált akai-- nak, az egészségéit folyó harcban éppen ugy, mint e«y uj hálioru pro-. pagálásában. A szet''vert; íeakció fegj''-ertái*8a ma a hálál, mert az élőt kiebrudalta őket sáncaiból."
Határon innen, V
határon tui
Száz évvel emlőit,'' 1818. februárjában alanltották az egyik legnagyobb inngj''ar nyomdavállalalol, a buda-posll Alheneumol. A ritka jubileum alkalmából gazdag és változatos műsoros ünnepélyt rendezlek a Városi Színházban» ahol megjelentek a kormány kép'' viselői is. A közönség mdeg ün. népiesben r.''szesilettW.i százéves A''theneumol,

XII.. Pius pápa inegválasztúsa előtt naponta nyolc órát aludt a háború előtt.már csak napi; hét órát azután ötre csökkentette a pihenő órák számát. Most az orvosai megtiltották, hogy öt
óránál kevesebbet aludjék''.. '' *
Kossuth balárját kérördk országszer le, . amelyet annakidején egy bécsi fiákeres ad ott. el eg.v cséplőgépért. Mivel az elmúlt korszak urai a batárt átvették ugyan, de a cséplőgépéi <;1 felejtették megadni, a" U''csi fiákeres jelentkezelt s pörrel fenyegetőzik. A batár viszont nincs meg
és igy azt setn tudják visszaadni . '' » ■
NyugaL-Afrikában, főleg az aranyparton lilokzalos betegség pusztítja a kakaóültetvényekct A betegség erősen veszélyezteti a világ csokoládégyárlását, meri — mint isjmeretes — az ehhez szükséges kakaó tetemes részéi ezen a vidéken termelik. Az illetékes lényezök éppen „ ezért most mindent elküveinek", iiogy gáíal vessenek a titokzatos növény bel ogségnek /
Lónyav Károly,- Lónytty lile. mCr.iolc, Slofánla főhercegnő fór. jének unokaöccse ugy párizsi lapjclcnlés szerint kiadja azösz-sz<»s Rudolf trónörökös öngyilkosságára vonatkozó litkos ír« tokát, amelyeket az oroszvár* kastélyban őrizlek.
Berlin város címerében a kövér, lógónyelvü, harcias medvét a mult. héten egy rajzoló «korszerűsítette.« A címerről lekerült a korona, a medve kilókkai soványabb lett, nyelvét illedelmesen behúzta és egész lényéből csak ugy árad a korszerű és alázatos bűnbánat. Jólérresültek szerjlnt viszont az egész »Harma. . dik Birodalom«-ban csak ez a cimerbeli tnjedve tört meg és szállt magába. .
Emelkedik a magj''ar állami kötvények árfolyama a: londoni
tőzsdén — jelenli a City hivató
ios lapja, a Financial Times. *

Paul Robeson, a világhírű néger basszista minden színpadi > rádió- és hangversenyszerepló-sét lemondta és kijelentette, hogy. addig''.neni lép fel nyilvánosan, amig a négerek egyenjo-gusá''gát ki nem harcolták.
- • •- -. ! '' . - ''> ''. tt"'''' ;'''' "- ; r
Iírdekes iijiiást vezetett be az egyik legjobb magyar futballcsapat, a Csepel vezetősége. A csapat mérkőzéseire szóló ¿egyek egvben sorsjegyek is és a félidőkben a YM készítményeiből sorsolnak ki a szurkolók között. Esetenként 15 nyereményíár-g>-at osztanak ki. v'' ^ •.
CarJiff városa I^zsé!>et irón-örö«.ö:-;nőnek »a város szabad polgára;, címet akarta adományozni. Eg.> munkáspárti városatya u »következő szavakkal uta, sitotla el a javaslatot:
A javaslalot ellonzejn, mert a hercegnő még new teljesített kiemelkedő szolgáiaíoNseuv ennek íi városnak, som országunk, nak javára. Szerintem a min. dennúpi ifiunkáshnberek a ki.. válónk, akik . gazduságlln^ újjá-építik nz országot, hogy biztosit, snk jövőjét., A hercegnő most kezdi inaséveit az államvezetés tudomátiyCtban. Ezt a kitüntetést tehál he adjuk neki inaséve 1a. telte - elölt, mielőtt., még ismernénk eredményeit.
MOZI
A radon törvénye
A -filmről elég ennyi:. győz az igazsás: és a bün<>x)k oi nyerik méltó büntetésüketmint ahogy ez a covlx)v-fi 1 mekeix általában történni szokott. Egyéb kritikát — .véleményünk szerint — felesleges az ilyen filmről írni.
Ellenben ezt a szerény kérdést óhajtjuk föltörnii : vájjon "miért keli a kanizsai közönségnek il>en filmékben -»gyönyörködnie«, amikor kor Budapesten, annyi remek film mégy nagy síkéiról és amelyek megtekintéséi« nekünk, kanizsaiaknak, még csak reményünk som leKet, ha-cpak nem megyünk a fővájesba filmet nézni. >
A kanizsai közönsós! igazán jobb sorsra érdemes és kár tíz-tizenöt éves filmek megtekintés-5ro kénysze-ríloni, mert ezek amellett, hogy művészi értékük jóformán nulla, pfr csak r.oni is szórakoztatnak. Va$jy talán attól tai-tanak, hogy más film , r.oni fesz »kassEasikor« V Azt hisz-szük, öttől nem koll félni, mort.a jó filmnok még niifjyobb köíiínséfiD van, mint az ilyou ízléMroinboló tó-kolmánynuk,
Tollát cwik azt kél jük Nagykam-zsn közönsÓKt) ivovébon, lvogy a jövő-Iwn mellőzzék az ilyon fa ohtioz hasonló filmokot, mórt végre* már művészi alkotásokat akarunk latsu,
Cseke József és Koch György
flut$busz-vállalata.
MENETREND
Deák-tórről:
1*35 1250"
340 1345
5-30 14 35
715 15-50
8-35 18 50 11>00 20 50
Vasútállomásról:
VluzaiadaláBok a vonatok
érkezése, után.
Viteldíj:
Deák-tér—Szemere-utea 80.H1I. Deák-tér—Vasútállomás 150 „
Tanulóiegy:. Deák-tér—Vasutállamáa 80,1111.
ZALA
[Megoldódik a kanizsai mentőprobléma ?
A Gazdasági Főtanács döntése értelmében államosítják
a mentőket
A Gazdasági Főtanács — amelynek döntéseit lapunk más helyén közöljük — többek közölt egy érdekes és valószínűleg Nagykanizsára is. kihaló határozatot hozott.
•Állami mentőszolgálat -néven államosítják a különböző m''entő-egyesületeket, közöttük a Buda-pesti önkéntes MenlőegyesüleW és a Városok és Vármegyék Országos Mentöegyesületét: Az ál-lamo üással ne n c sak a meglévő
Még az emberséges keretlegényt Is klkifttette
és megrugdalta
szervezetet veszik át, hanem hozzálátnak a mentőszolgálat korszerűsítéséhez. Igy G5 uj* mentőautót vásárolnak.
''A GF-nek cz ar döntése talán megoldja Nagykanizsa problémáját is és minden bizonnyal pontot tesz arra a vitára, amely a . városi képviselőtestület élőit robbant ki, és amellyel lapunk hasábjain is bőségesen foglalkoztunk.
A szombathelyi népbiróság Gyuk-''lanácsa ina, . csütörtökön és holnap pénteken, kétnapos tárgyaláson vonja felelősségrre Sehüí''fer Gusztáv kőszegi textilkereskedő, volt tartalékos főhadnagyot háborns. és népellc-ncs bűntett miatt, aki múlt év-októbere óta előzetes letartóz, tatásban van a szombathelyi fogházban. i * Scjiaffer munkaszolgálatos századparancsnok volt, Sárvá- • rolt, Székesfehérvárott és véreS-emlékü szerbiai Borlpan köveU
le el embertelen gáztöltőit a szerencsétlen kiszolgállallakon. Kin zásaiiiak ínü^oran a vandalizmus minden közismert módszere szerepelt az éjszakai riadóz-laláslój, a munkaszolgálatosok kirablásán kercs/.tÚ1 . kiköHe. tésig és véresre verésig:
A kegyetlen táborparancsnok viselkedésére és működésére mi .rcm jellemzőbb, mint az, hogy az egyik keretlegényt, aki csomagokat", juttatott el- a munka-szolgálatosokhoz, kiköttettc és összerugdalla.
í''i-lii. D-Wruár 21.
HÍREK
Napirend:
rckruiür 21, sz»inbat. Róm. Val Eleonóra Proi. Eleonóra. (Jjqörög Tlmót.
h Hop kél 6 óra 42 perckor, nyugszik 17 ór« 15 perckor — A Hold kel 13 óra 53 perckor, nyugszik 5 óra 33 perckor.
1677. Baruch Spinoza fííéiófus halála.
Egy régen ismert, fejátszott öreg Jemezt
,tett fel gramofonjam a Zilá^ Világosság. amikor a mai számáb.rn iundkiinil óvatosan. de mindenki áltat ér-izheiő hamis hangon azt igyekszik .elhitetni csekély szúmu olvasójával, hogy ríii azért mutattunk tú töb''• megjct a>t cikkének valót-hanxágára. meri nem'' bírjuk cC a
k-uukur&ieát.
Ismerjü/i e; i a hangot. ör-''.g ''<«-c*pt, amikor az igazságot akarjak dktindóz-ni. Mosolygunk azon, amikor íí Za''a''- Világosság konku&en-ci''út, emleget, mert nagyon te kelten* értékelni magunkat. ha ^vmefg-ie''enő reggeli: (prpot vetélytársnak éreznénk.
Yém kívánunk- ''foglalkozni azok-I.tíí a cikkekkel, amelyeknek valót-ittnságáról m ndeitki nyomban in cg-gi/6::ö>heteit, meri e>fv a azilli lap-iiir¡''miétműnkben, hely ¡tincs. Ellenben ismételten teszögezzüfi és meg-éllíipitjuk hagy a sajtósz<ŰM''hág és a liemokrat kne újságírás parancsoló! ag előírja és megköveteli, - hogy mi&lftt miamit Jeimánk, annak hc-tyéy Hegéről és igazságáról •qi/''&ződ-jünk -meg, mert Itujaviámtl keit venni t h#t/tf uz ujsdgirá* nem magán-hanem a legfeCelösségteljescbb közügy, nem egyesek játékos szóra-■hozása, hantin a közvélemény lükre ¿s sokszor i lány Hója.
Ezek a cé''ojc vcA''ttek bennünket, amikor több-mint egy-tucat psrtbcn rám''.¡''állunk, hogy a Zalai''Vflágos-téq hetytel''-nül mag rí ferdítve kö-z&t* cikkeit. Az o(va fókőzöneég he-Irss informálása volt a mi célunk ¿6 lesz a jövőben is, amitől nem. tér''Uhet él bcnmiinlí.et semminemii ■>r^t.gyiirá~ko''Xá(i vagy ptcloiiverrgetés.
— Értesítés
A í). honvéd hr. ¿íij. irttmneftnck-*ág ticíteie*tei értesiti » p&xos t fjtix>s«:t^átí hogy f. hó 22-én, x*-térnep délelőtt 11 «órakor Szabad-téren a január hó ű-én_ bevonult jjjüiic bajtáreak ünnepélyes Qsküi uas/jti>k te Magyar Köztársaság«*. > .Az Eskütételre mindönkit szeretette^ meghív » Zij. Panwcwtoksckj.
— Pályázati felhívás a Honvéd Kossuth Akadémiára való felvételhez.
A honvéd tiszthelyettes és tiszt-képző iskolába való felvégelro i>á-lyózók felvételi .foltétobi a követ-lűBzók : a) Korhatár: A betöltött 17, illetőleg be nem töltött 24 életév. b) 4 középiskola, vagy ennek megfoblú szakiskola elvégzése, kivételes c-setekben 6 ^lomí. e) Nőtlen családi állapot, cl j Katonai szolgú--ki.tra wdó teljes testi ölkftlmassug. A pályázók által sojátkozüleg thitá-v:il írott kérvényt a Honvédelmi Mi-nifizler t''rnak, Kiképzési osztály cim in JÜ48. évi március hó l-ig köz-retlenül kell beküldeni. A kérvényhez n következő mellékleteket kéli csatolni: O Születési .anyakönyvi kivonat, b) Iskolai bizonyítvány rii&-aolatok. c) Saiátkezüleg, tintával irott részletes életrajz; melybon szülei családi és társadalmi "körülményeit is fel kell tüntetni, d) Az 1028 '' —.1981. évfolyambelieknek ..zülői beleegyezést is. Fenti mellékletek katonai ügyben bélyeg- és illeték-naentesek; X pályázati feltételeknek megfelelőek egész kiképzési idejük alatt rendes honvédségi ellátásban, ruházatban és zsoldban részesülnek, A felvétellel és kiképzéssel KaP<2so-*atos egyéb részleteim) a zalaegerszegi 9. honvéd kiegészítő par&ncs-ad felvilágosítást. .
Ml újság az országban?
Engedélyezte a.G- F. atipus-csomagok külföldre szallit^at
A GF csütörtöki ülésén engedélyezte legfeljebb 10 k^. súlyig "''típus élelmiszorcson''iagok külföldie-szállitását. mivel a kormányhoz szá-mos kérelem érkezett, ho^y tegyék lehetővé bizonyos élolmicikkek sze-letetcsoinagban külföldre szállítását. A tinuscsomagokban csakis olyan é''elmijzerek szeiepellietnok, ame-1>ekl«31 fölöslegeink vannak. A GF döntése szerint államosítják a Habsburg-dinasztia utolsó meglévő vágyónál is. A Tervhivatal oíúterjeez-téséie hatalmas összeget utalt ki a Duna—Tisza csatorna"első szakaszának építésére. Foglalkozott a GF az . olajtermelés racionalizálásával 1b. Hárommillió forint hitolt engedélyezett a téglagyárak részére töi-ténő özóuvásárlásro;''
Letartóztatták a nyilai dalénekest, iz Anyag- és Árhivatai osztályvezetőjét
Ráday László dalénekes meghitt barátja'' volt Endre Lászlónak és Baky Lászlónak. A Szálasi-puccs napján «felfegyverezte a környékep lévó nyilasokat. Késztvett razziákon, " baloldali személyeket olhurcoltatbtt és bujkáló nőkön sorozatosan erőszakot követett el. Az ilyen múlt azonban nem akadályozta meg Ráday Lászlót abban, hogy egy barátja segítőéivel befurakodjék az Anyag-és Árhivatalba, ahol az üvégosztály vezetőjo lett. Ráday Lászlót most letartóztatták és rövidesen népbiróság eló állítják.
Rónai miniszter a szövetkezetek fontosságáról
Rónai Sándor kjaneskedelmi és szöetkezetügyi miniazter előadást
tartott a Kunfi-akadémián a szö-etkez-jti kérdésről. Kijelentette, . hogy a szövetkezeten keresztül lehet no kőzolobb hozni egymáshoz a falu és a város dolgozóit. Oda keíl hatni, — mondotta -- hogy a szegény parasztság minél "nagyobb számban líapcsolódjék be a .szövetkezetekbe és minden körülmények között biztosítsák a dolgozó paraszt-sáp támogatását. Az erőteljes szövetkezeti mozgalom következménye a magyar demokrácia gazdasági meg erősödése lesz.
Szaiasi hangja terhelő tanú lesz a nyilas föideológus ellen
A közeli napokban tárgyalja & bu-. djjesti népbiróság Posta Toll Péter bűnügyét, aki a nyilaskeresztes párt . fóidöo!ó<?usa volt. Posta az összes nyilas lapokban uszított a háború m''e''Jet és az ó kezdeményezésére vezették bo az »Éljon Szálasi« köszöntést. Amikor az orosz csapatok már a főváros határában voltak,-uszító leszédokkv''t biztatta »Budajest védű-lit« a végsőkig való kitartásra. A nép-birósági tái-gyaláson ogy hangle-mezről megszólal Szálasi h,angja is. A »nemzetvezető« ugyanis egy alkalommal nyilatkozott Postának, mint a Rádió munkatársénak és ezt a nyilatkozatot viaszlemezre vették fél. Ez lesz az első esőt, hogy tárgyaláson gramofon hangja tanúskodik a vádlott ellen.
FEBRUÁR 20-tól minden este
SZABÓ GÉZA él cigányzenekara hangversenyez a
Centrálbam
iWiíbíb——in—iiimiiim i''mawi iim n i
— A szabadművelődés hlrel
A c5eniunáí''Í8 előadássorozatban v«Kárn»p délután ö órakor Zayzon-né Szentgj''örgyi Mftjria ft XIX. ezá-züdi mag}*ar Hainóazattel foglalkozik. A magj-ar színészet történotó-j''xk ez u fojezBto a nemzeti eziné-Hz«fc hőskorát jelenti. Aa úttörők áldozatokkal, nélkülözósokkul telo óle-tfá,^ küzdőIni3lí a közöny; a meg nem irtás ''és németüsitő szellőm ellen, a mai^yar nyelv, it magyar müvé-•z»t fe az önájló magj''ar ékxt mag-fiwrmtésa érdekétsen. A nemzet füg-fte''dsnságének kivívásában , éppsn elyan nagy szoropa volt a szazad-•leji szinésztehetségeknok, ''mint nsgy íróinknak és költőinknek.
Az előadást szokott bolyén, ft Városi Z«ííü iskolában Jtertj ák
— Honved Kiegészítő parancsnokság és áliomásparaocsnokság lakáscím-változás*
" A_ za''^orszógi 9. honvéd ki^gé-bzitő paiancsnokaág és a zalaegerszegi honvéd állomásparancsnokság eddigi elhelyezéséből, a zalaoger-szegi ülai''uti gyalo^sá^i laktanyából uj olhelyczésébc.: Zalaegerszeg, Tompa Mihály utca 10. szám alá költözött át, ja volt tüdő- ós "nemi-leteg gondozó intézőt — .volt egészségház — épületébe. (Kossuth Lajow utcát az Ady Endre utcával összekötő keresztutca, a zalaegerszegi váx-megyo háza .mellett.'') Tolofon: Zalűr egorszeg 02. Felkérjük ujg öswzo» .hatóságokat, hivatalokat éí) szoiiié-lyekot. hogy ozon lakcim változást az érdokoltekkol (érdolclődőkkol) közölni szíveskodjonok és laknaiogyzó-kükön is jegvezzék elő. 0. honvéd k.''egészitö parancsnokság én zalaegerszegi honvéd, állomásparancsnok'' tág.
• Nlvindékhangversiny a Zene- -hkelaban
F. hó 21-én d. u. fél 6 órai kez-cbaMel. melyre a t. Szülőket és az ábrdak''ődőkot ezúton szeretettel mog-mívja az igazgatóság.
— A Nagykanizsai Földműves Szövetkezet
felhívja a gazdaközönségot, ho^y. •éagélic-szükseglstét minél előbb je^ g>«ztesee eló a szövetkezet Fó ui 18. Bzám alatti üzletében. Igazgatóság.
Szombatén a? árvízkárosultak javára ismét előadjak a Fösvényt
Megemlékeztünk már arról*. hogy a gimnázium'' hetedik osztályának mükedvelőgárdája milyen nagy sikerrel adta élő több izben is Moliere: Fösvény c. v]g-jálékát amely »Zsugorig címen az egyik fővárosi színházban megy már hetek óla.
A. gimnáziumi fiatal mükedve= lői most megisfmjétlik az előadást és ezúttal a- Városi Színházban mutatják be Moliere színmüvét. Az előadás teljes tje-vélelét az árvízkárosultak felse. gélyezésére fordítják. A sikert a szereplők remek • alakitásij készsége, a korhű jelmezek éa kitűnő díszletek bizíositjók.
A szindarabot szombaton esto , 0 órakor adják elő. Az előadáson mozihelyárak lesznek. Jegyeket elővételben a gimnáziumban dr. Buvári tanárnál lehet beszerezni.
Nemzeti Parasztpárt hírei
»
Választmányi gyűlés
A Nwarsti Parasztpárt''járási ezer* raaeáe f. hó 22-én d. 10 órakor teriria járási értakeztetét • Pareaat-párt hivwWos helyiségében. Ügyiekkor 11- órakor tíaztajitó közgyülé* fesz a váróéi saeirve2set részére amikor is a párttagok felkéretnekj .hogy ezen a köí^yüláeen tagsági if[»s»Iv4nyulAel megjelenni mivwr-aádjenek. •
r.
¿SALA
}§4t. ftfrra** 21.
Bizonyíték hiányában felmentettékVárnai Károlyt
Kllönös „rablótámadás" sxinhelye volt a közeinMitban egy éjszaka az Ady Endr* utca. igy fiatal nő sietett két óra tájban a vasútra, hogy méR idejébe« elérje a pécsi vonatot. Útközbe* egy bőrkabátos fiatalember szegődött melléje és meg is széli-totts. A nó vis-zautasitotta a tolakodó fiatalember közeledését mire dMlakodRi keltők. Várnait röviddel a támadás után ériz«tba vették.
ki flgy ma kerölt a törvényszék Aimásy tanács» elé. Várnai tagadts* rabtási szándéka lett volna, sőt maga az „áldazat" is szépítgette a dolgot. Elismerte ugyan, h«gy Várnai mcgiámadta és néhányszor areufUtötíe, de arra nem emlékezett, hogy bármit is elvett ToÍM tőle.
A biróiág ilyenformán nem tudta megállapítani Várnai hBnösségét, igy felmentették ¿s "nyomban szabadi-lábra Is helyezték. Az itétet nem Jogerős.
A Népi Ifjúsági Szövetség ztlt-megyei kenfereneiája
Zalaegerszegen 11—12 és 1.''}-án megyei konferenciára évültek össze Znlnmegyo Népi ifjúsági Szövetség Köreinek vezetői.
A konferencia vitáját IienoB^ István főispán, Hegedűs Rajmund koll. igazgató, Molnár Ferenc N''ISz megyei titkár és Illés László központi előadó irányi-lották. A háromnapos konferen. da a következő felhívással fordult a megye paraszti^tiságá-hoz: ( ■
*Mi a NISz inegvci vezetni konfer en cián kon uiegt á r gy altuk a magyar parasztifjuság problú. n^áit. Megállapítottuk, hogy a magyar pa.rasztifjuságot mai elmaradott helyzetéből csak az egész paraszlifjuság összcíogá. sával és szoros egységével lehet levezetni: "
Éppen ezért örömmel üdvö jük a négy demokratikus ifjúsági szervezet kö7ös dobogókői programját és a munkásifjusóg hozzánk, parasztifjusághoz'' inti zett kiáltványát. : Egységet akaróink«, mert csak szoros egységünk segítségével tudjuk a centenáriumi évet a mi szemlpon-tunkból is döntő esztendővé tenni, jobb magyar jövőnk alapjíűt lerakni.« '' - ■ . ''
A kiáltványt- 1öbb mint ötve. ngn^rtákalá.
Ausztria nem akar semmiféle „Block" *tag|a lenni
Londonban a négynagyhata. lom külügyminiszterei mn újra tárgyalják az Ausztriával kőién-dő békeszerződést. A szovjet kül. ddttség tegnap érkezett Londonba.
a brit-királyi haderő repülőgépén. Renner kancellár, v aki Londonbán tartózkodik, kijelentette, hogy Ausztria nem akar semmiféle blokk alakításában résztvenni, hanem csupán szerény tagja akar maradni az Egyesült Nemzetek szervedének.
Sportrovat KMTE-vel játszik vasárnap a MAORT Kaposvárott
hály. intéző. . ;
A csapatnak az NVTE feletti nagy győzelme még most is sokat foglalkoztatja a szurkolókat. Kovács Péter a MAORT egyik födrukkere ebben látja a gyöze-lem okát.
A koporsó körülliordozása volt szerintém a mérkőzés fordulópontja. Az első félidőben a vasút nagyon szorongatóit be.n. nünkel és mégis sikerült két gólt lőnünk. A . félidőben féltünk? hogy a vasul kiegyenlít, de amikor a koporsót körül hordozták a pólyán ez olyan lelkierőt adott a csapatnak, hogy a győzelmünkhöz kétség már nem férhetett.
VasáPnap a székesfehérvári MAY Előre ellen kellett volna játszani a MAORT-uak.barátságos mérkőzést. A fehérváriak azonban a nnilt hét végén váratlanul lemondták a mérkőzést és a MAORT ellenfél nélkül maradt. A vezetőségnek lóbb napi tanácskozások után végre sikerült ellenfelet Iaálni a KMTE együttesének személyében.
—• Csütörtökön este Jvégre sikerült a KMTE-vel inégáJlapod-nunk abban,-hogy vasárnap náluk játszunk barátságos mérkőzést. Az NVTE elleni győztes csapaton nem változtatunk és avval állunk ki a kaposváriak ellen mondotta, Zoltay Mi-
Siektzárdiakkél játszunk vasutas bajnokit vasárnap
- u¡»¿gólja Varga Imre, az NVTE latéBőJ«
Az NVTE berkeiben lassan-lassan napirendre térnek a M/V» ORT-lól elszenvedett vereség felett és a szurkolók figyelme a vasárnapi vasutas bajnoki mérkőzés felé irányul.
- A Vasula''s Sport Központ állal kiirt vasutas bajnokságban amelyben mi is részt -veszünk a harmadik fordulót bonyolítják le --- magvarázza Varga inlező. Ellenfelünk a szekszárdi TVSE lesz. amely az amatőr első osz. tályban ja nyolcadik helyet l''og. laljael a labeüán. Kettőzöttszor gaionuntü készülnek u fiuk erre a mérkőzésre, mert be szerelnék''bizonyítani, hogy a MAORT elleni vereség.csak a pilla, nalnvi rossz formának tulajdo. nithahr/ Ezeri a csapatunkon nem is változtatunk. A második
csapatunk előinérkőzést já''szik a asas Barátsággal.
A beszélgetés közijén szófia kerül a MAORT elleni mérkőzés, erről a következő megállapításokat teszi: >.
— Nem aggaszt bennünket a MAORT elleni vereség. A mérkőzés. legnagyobb "részét végig támadtuk és''a csatársorunk nen* tudott össze hozni még két valamire való gólhelyzetet. Ezen *a mérkőzésen bebizonyosodott az, hogy közép csat ár nélkül komoly ellenfél eüen nem ütőké, pes. A vezetőség levonta ezt a tanulságot és maris komoly'' tárgyalásokat kezdett egy jóképes-ségü középcsatárral, aki azt hiszem a jövő bélen uz egyik íré. ningen próbát játszik. * • .
KesstheSyl ^ÁV Sesz az NiTE v^sár^pl elianfele
Köslöm, hogy mindazok a wrtésváfék, akik 1947. november l-e után vágták le etrtéiBkeí és lugkő vásár-ási utalrlnyra Igényjogosultságuk vai, »mennyiken lugkő .vásárlására engedélyt «ég nem kaptak, 2 kg lugkőre a kizellátisi hivatal vásártfíi engedélyt ad. r.
/ Mindazok a jógtsultak pedig, akik csak I lg »ngkő yátárlátára jogasité engedélyt kaptak, további 1 kg lugkő vásárlására kai-feataak engedélyt.
Az NTE bár csak a jövő hónap végén kezdi meg a bajnoki küzdelmeket, a csapat mégis az elsők közölt volt, akik megkezdték az előkészületeket a tavaszi bajnoki szezonra.
— A másodosztályú bajnokságra tqrekszüiik -- mondja Harangozó Lajos az NTE agilis ügyvezetője — ezért már janitár végén elkezd lük a tréningeket. A l''iiik máris nagyszerű formában Yannak, amit bizonyít a mull heti keszthelyi győzelmünk
A Magyar MagAnatUulmazottak 8**badaaakazervozetinek közleményei
Felhívjuk tsurtársaiuk figyelmei, »kik huz&moaabb ideje vannak teg-tijhátralékban, folyó hó 21-én dói-utón 5 órára jelenjenek inai F6-ut 5. b''/j. alatti otthonunkben hátráljuk fiilülviiíBgáláeára. Felkérjük a® érdekeit kart4rsak»t, hogy ezen me^be-wélésan, saját érdekükben, kivétel nálkül vegyenek róaet. A ixvetfoóff.
Felhívjuk kartársaink figyelmét, hogy folyó hó 23-án délután 6 órai -baz-detteí, Csemgery-ut 6. sb. alatti tzaközerrozeti székházban taggyűlést tartunk. A gyülóáan Molnár Ferenc központi főtitRárhílyettee kartársunk fos alőadást tartani aktuális lcárdé-■akről. Felkérjük kartér«binkat, hogy kivétel nélkül jelenjenek meg, anriSf rs inkább, msrfe e^y nagyon értékBS •lőadást ieaz módjukban régighaU-gatni ás a mag^ík»lmazott»kat ér-daklő minden időszerű kérdésre ré-lssíít kaphattak. A vczetóeéff.
A Mtgyat-ulca 9. stáau k*tba, a Dési-féle vendéglő ndvarára egy kis malae tévedt be. Igaeolt tulajdon«« a bélysslnen'' átveheti. ^
is. Vasárnapra -''lekötöttem visz-szavágó mérkőzésre a keszthelyi MAV együttesét. A mérkőzést még noni tudom hol ¡átszttk majd le. Lehet, hogy az NVTE-vel közös rendezésben játszunk.
A csapatról a következőket mondotta:
Fiatal játékosaimmal teljes mértékl>en elégedett vagyok és íxímélem, hogy a tavaszi szezonban beváltják a hozzájuk fűzött reményeimet. *
A KOKSZ közlemóoyd
''itaidalet kásaül arról, hogv kik tartoznak a kHreakndók kösrül köny-Vái vozetni. fírtesüiésünk »aarint mindazon kareskodók, akik ótí'' forgalma msgh&ladja a félmillió forintot, tartoznak könyvet veaetni. A «»ndek.4 a najjokban fo«; megjelenni.
A 127.642/1048. sz. P. M. Ma-dalét itrról órtosit, hog^'' 9>z 1948. évi k»raa»ti ói jővédel®űMi4óf ugysain-t3Éa a jötedelomtöbbletadó bevallás határidija folyó óvi március 81.
Beszerző cpoport! A befizetett csomagoló papir megérkezett. Átvehető lxolnapig ^omogyi Béla ''utcában. '' ''
Jó^ fizetéssel
síorg«lm«s és m''egblzhnté
szerv élű tisztviselőt
felveszünk. — ftjénlntok rivld élttlclréMil „Btatés lövő" jell84re « kledéi». (Nem biit»ilté Intézet)
List tábornskst életfegytlglani fegyházra ítélték
A nürnbergi katonai biró«í* háboríts búncselekinényekért német tábornokot íté''t el, uküc a balkáni országokban- szolgái-lak parancsnoki hecKSztásbaa, List tál>or.ioköl, a balkáni fópft-rancsnokot életfogytiglani legyw 1 lázra a többi tábornokod husz^ szabb rövidebb börtönbüntetésre Ítélték. Két német tábornoka* leimenttelek a vád alól.
VÁROSi SáOZí
•sfttdrtöktöJ -vstí-ámiipig
COWBOY-PILM A JAVÁBÓL
1 vadon törvénye
BOB CUSTER: B F. N T ü R P í N
«£X A CSODA I.Ó. SIN-TIN-TJN A CSODA KO"n''A ÍI1 D Ó ! ^ftsaan 5 és 7 érs.kor, v^sárxap 3, 5, 7 és R érakor.
Hirdetménye
181.000/1948. P. M. VHl. xmíwv tUín''.e^tm alapján- folhirjuk mind--azon'' gazdáiIcpctókat, akiknek 194?. iuiiuü hő 1. ilapját mrg«lo/ó időben kiállítot t »Af ó: folirásu Hors/.ánu> /.atkin >>líladó j^''.dáiiya« jelzésű vé-. ;«li jugy van biitokában, azt a hiv-'' c''oünény niegjo.lonéise no^jivtól mitott lő i.ui)KJp belül a városi Adóhivatalba itdjáli 1)0. .
V4r«»i ««Íiíklvft.-ttl,
Galambok küvsé^ r. kat. E^yházkíJztéf e
t»mpl«ma tornyAan^» ta''4 2elé»tk 1>Ulsö batsft jjvi-tar.»re >s bommKlésé''c
eálvázatol hirdet.
A Kóltségvfttés benyuJtMh-nnk hatérld«]^: Itbru&rSS. «<>11 IS óra a piófcánlan.
mmúu űso»
• *
Szombat, február 8».
Budapest I. 6.80 FalwjidW. -7.00 Hirek. 7.25 Rrggeil srne.. 3.15 Xaiiekarl muzsika, 10C0 Hírek. 1200 H/irang^. Idre''-«- 12.t5 A Badapesti HaRcversenysenekar Ját zik^ 13.00 Zen«; Interjú íistal :n«gvar^1fiirnics-terekkel.'' 13.21 OpereUrésiletek. 14.00 Hírek. 14.30 Migyír nóták. 15.R0 Előadif, 10.50 Bteihovc» .. Esz-dur szonáta. 16.3ff OyermeKrádió. 17.00 Hírek, Véröskeresat-kizleményéb. 17 3) A Dolgozik Kaltur-azüveiségének műsora. 18.3Ü A Kórusművészéti Kollégium énekkara éiekel. Mágysr miusi. Elditdis * hitvitázókróL 19.00 Zenés ré»2letek J. Strstss: Denevér c operettjéből. 20.00 Hírek, • sporthírek. 21.0U Hangos heti lrlradd. 22.00 Híreké 22.25 Kerptly Jenű gtrdoakázlk, 23 00 Részletek a londoni msfyar kabaré mű* soriból 24.00 Hírek.
Bidapest II. ir.00 T«n«eeae. 18.0« Hirelr, 18:05 A Jobbágyságtól a szövetkezetekig. Eladás. 18.20 Művéulemeuk. 11.50 Terv-, híradó. 11.00 Szinti szőttes. 20.00 K0n yfr muzsika. 20.30 A Ridlé szabadegyeteme,. 21.00 Hírek. 21.15 A házl-együttei játszik. 22 15 A modern tene kedvelőinek.
Acétvácia röTld fekete béeat kerewthuros -sonfora eladé^ Brdekl6dni Felső Józict '' aenésznél Kwauth-tér 8. Található Vafds étteremben. •* *
Minden osztály taatárgyalnak t«PÍtá5átr Írógéppel násoláet olcsó« vállalak. Cin *
kiadóban. < _ .
Eladó S5 drb ivarérett aagoraByttí 100 drb ketreccel, miidea elíogaíhaté áron, Kre«sier textilkereakedí, Fő-ut 1. ss.
Hawaiit iskolai harmonlunet vcsziok. Cim a kiadóban. . •
ZALA á*ea£ffitiira« paM^kai
SccrhMa»: BtMKO Svai fószérkesrtö aoufeasttfta ^ : Fimx^lb IC
óe ís>aűte«pí «W Kwan /swB reíűta»»
HvvBMteV. » tL T. Ktflf
v Hyeméáiit ftírf : p3*f Kár»iy.
/
$3» óvfotyfttA 44. szarn.
Nagykanlzae, 1948. fabruér 22. vasárnap
50 f(llér.
Várható időjárás: íMérsékelt keleti, délkeleti szél, felhős idő, többfelé kisebb futó havazás. A hideg idő tovább tart.

Most már mindent megértünk
X harmadik uia^ok felszedik j-od-■* syá*^arkBi''. hátukra voszik-a batyut'', amal»:^k tartalma a munkásmozgalom «I)''kru/íwa volt és az az olthat» t-tvui vágy, hogy kiszolgáltassák a magyar munkúwtiiniö^k-''t az bujxs-í i»íist«. tőkés nyugati álszociálísíák-n«k, a munkásság árulóinak. . - ^VsIszÁJtiik « batyut, nuft kinyitották nőttük az ajtót és kitos&ófcilí jk ^ikwí abbói a történelmi multa pártból, amelynek zászlaját 75 eeztendó-rrl ezelőtt Murx adott -a kezükbe, -¿mire írva volt : kíméletlen harc az •sinyomók oliun, kimélüt.kyi harc a ¡¿zsákmányoló tőkések ollón, kimé-:o.k>:i harc az iinpariahVtft húl)oru
AuitXor a Magyar Kommunista Pán. haj madiív országos konferenciáján Kovács István, a tzerve&ési osz-iá- v ie.ceíjjo bojolór.tjtfcJ a tadcöny-kicjbrélését, a Szocíáldcmo-kr.iu» Pórt moit kitessékelt, jobbul-a^o.inal akcióba lépett ós azt himísstalt.», hogy a j.árt tisztoga''-ást bejt Tágra, amelynek célja minden nadrágos ember kiszóritása
* Ma«oar Kommunista Pártb.óJ.
Itt, Nagykanizsán is, s''zólt^lwn-
Ukse/ába''i iUeu hirok-.-t t-jrjosztet-megtoldVa azaal, hogy azokat ,*>i eunlxuvkai is kitűzik a ¡«írtból, akik templomba jániak, vagy akik-, ''isk vagyonuk van. 3ili már akkor líáuioniik azokat tv forrásokat, ama->«kb61 ezo.k a hirok csörgedeztek, .IÍb .u tostyérpárt iránt .Őrzött ós a munkásegN-ságUj vetett bizalmunk és khünk nuatVnciu lepleztünk le, bá* tudtuk, hogy ezeknek a hínesztoló-Wftkook az a célja, hogy megakadályozza a Magyar Kouituunisla Párt Salií mogindult tagözönlést.
A mend^moadáU még akkor som !ia ugattuk el, amikor lapunk egy :jrt»rj u kerotelen '' féhwtthobetlonül fcszöguzlw, hogy a* tagkönyv-csere -ároírul tum jelent »tisztogatást«, mint''ay.t a jobboldali szocialisták fel »uatetiétc, hanem friss vérkeringést, nmsiynak az-a-célja, hogy_ minden «g3«s párttagot megismerjenek és js! világosítsanak a "Magyar Kommunista Párt programjáról, amely ¡/rogram a legmagyarabb, amit ed-politikai párt hirdetett : a béka ¡;íOgi-amja, a szabadság programja,
* gazdasági íalemelkeaés és a jó-Mt meghirdetése minden ember számát«, aki ebben az országban doi-
Azt is megirtuk, hogy a munka-•iairülök, sainmíházi erkölcstelen és • ístiTiarista embereknek nincs he->yök a pártban, ezek nem kaphatóak uj tankönyvet, mert a pártnak Központi kérdésé, hogy csak olyan «mterek iegjenek tagjai, akik elő-ojgrtik a közös murikat és nem pert hát váltatják azt '' '''' . . íáoat mar elmondhatjuk, hogv a Nagy Ferenc-félc Kisgazdapfot, arualy a« összuesküvök tömogét adta, iiern jelentett olyajv veszély a ma-$y»jr damoki-áciára, mmt a« a imr-madik utas Bzociáldemokrácia, aiholv a küüöldi jobboldali szocialistákkal tonspirált, át akarva játszani a magyar dogozók százezreif a ny^''U^ti
>mí»rinlista tókúsok táborába, hogy •¿«mUfoi''chJjaDak Siiját oi''odm;ín>-o-iVíűbI és azzal ft kitűzött céllal, ami • n«k eJót^víérL szóüoztek tűrtek,''szcji-Teitsk 6h >''éreztok.
En « jobl)oldal «titotto a gyülö-'' ietaí ez »i-óben mindinkább gyarn-jrodó iNíag.yar Kommunista Part el-
icn. eszközoiben nem válogatott^ előljárt a háborús rémhír torji^ztó-séboii, azzaí a céllal, hóg>- a munkára ieúUült kjaíoket lelohassza, hogy, fé''eHnet- keltsen cs minden eszközzel gátolja az uijáépitls munkáját. Hímek a jobboldalnálc tormészot-Kzerüan a legnagyobb ellensége a Magyar Konrmiuiieta Párt vo''t/tne/t pbbon a r>ú.rti«ín a fölszabadulás óta törés sohít )»-«om állt, politikai ós gazdasági vonahTezetés.» ''nyileg-or.e-:en, haladt} célkitűzéseiben előrelátó volt és minden elvégzett munkáját tei vs''erü&n, j-ól megfon tolva hajtotta -égre, mindig az általános népjólét. s7cinmylt.artásával. . ''
el kelielt mondanunk, Jiogy megerthossünk sok eseménvt, ami eddig előttünk itt Xugvkani-zs<m értlietet''.-.imiok- tűnt tel.* Megr ínagyantzhatailan volt, hogv a Szociáldemokrata Páitlxt tjmöVült. Maort dolgozók nagy része mi''éit Bza-vazott az ehnuft választáson arra l/arankovics Pávtia, junolv jobbol-(íali l^iliitotteágánál fogva" soha-em ohetott barátja a legneliezebb munkám l^eátlitott dolgozónak : ;» bányásznak.
Amíg maa báü^-avKÍVíkeken a tíoi-ewok up*8zólvan ezaz szazalékosaai szavaztak a munkáspártokra, elsősorban a agyar Kommun^ta Párt-
Ma délután indulnak hasa Moszkvából a magyar államférfiak
A köztársasági elnök ét a raagy-r köldöttséfi tagjai előreláthatólag ma délután kClö?ivcnatisl utaznak el Moe?kvabol es valószínűleg kedden arkeinefe meg Budapestre. ___
Mftgvarerazág valamennyi eza^aaiégszerefö népe karöltve halad a demokratikus fejlődés utjfti — mondotta a mesxkval rádió — a barátsági és együttműködési snyezmeny sfáirassvai kupcsolatban. A Szovjetunió ós a demokratikus Mcgyarortzág között létrejstt szerződést a Szovjotunló népe Rsgy megelégedéssel fegodta, mert uz egyezmény a két ora2ag népinek szaros sg^UKmükédasét sztioaila. ers*á{j szuvsrénitáaának és füg-
gettonségének tiszteletben tartása alapján Magyarország a többi demokratikus aiiamhez tmsonlóan a saját tapasztalata alapján győződhetett mag arról, milyen vdgüutes'' volt a Ryuqatl imperialista politika a?, európai békeszerető népek széméra.
A mtgyar—szovjet szerződés ujabb csapást mér a nyugati imperialista reakciós terjeszkedés eté.
A waoyar szovjet egyezmény a harmadik barátsági és együttműködési szerződés, sm9lyet Magyarorazag a szomszédos -államokkal kötött. Az Izve8ztl|a szerint ennek a fontos szerződesnék a megkötése azoknak a törteneimi változásoknak alapjan vált iehetivo, melyek a második világháború éta végbementek a magyar nép aorsában.
—Három ív alatt a magyar népi demokrácia arcvonala legyezte a nyugati imperialista és reakciói erőket, és igy Magyarország szomszédaink* megerősödött a bizalma a magyar demokráciában.
Az Izvesztija végfii megállapítja, hogy a magyar-szovjet egyezmény ujabb haladást jelent a szabadságszerető n*psk azévetsefében, és abban a fontos szerepbttn, amit laiyerarszag a világbéke és a gazdasági haladás uj korszakában. -
©éli 12 óraisor feleníi Badapesí
Tolnai József, féce polgár mesteri lerendott
Udvaros itrán győri és Tolnai József pécsi polgármesterek beadták lemondásukat.. A két polgármester a helyi 8-zociáIdemokrata Pártszervezet "jobboldalának volt vezetői. .
Á lemJrtdott Ián Antal Svájcba
. i. ■ ■ ''
késrll ''
A közeli naivokban előreláthatólag megélénkül a költeógretési vita a vallás- és közoktatásügyi tárca költségvetésének tárgyalása borán. I gy a koalíciós, mint az ellenzéki bzo-nokok ismét'' felvetik az egyház «s az állam viszonyának kérdését, ku-ianöa tekintettun a Mindszenti be-s/M fejLoményeine. KrdeklMéöi központjává vált az iparügyi miniözté-í ium Itöltf^iítéBunek várható vitá"
ja ifi.
Bán Aníal iparügyi jniniszter a ^mihisrtBitanáceon boij-ujtotta • mondását, ''de az iparügyi minis2téri
tárca . betöltése valészinüleg »a költségvetés letárgyalása után kerül sorra. Addig ax uj iparügvi minísz-. tei- szemól3Tét kijelölik. ''"
Bán AnfcU'' hosszabb tartózkodásra k-Utföldre Készül... Uh szerint meg. ongáH egészségi állapotúra vnló tekintettel élőszói'' Karlbadba utazik de onnan Svájcba .megy tovább, jihová egyes: személyéhez közeliül ók már előre'' etufaztak.t A Jemondótt Kisházi Ödön utódjául a Szakszervezeti 7''anács élére lía-rnst>''ák Jó/söfet emlegetik. A pzak-szervezot ezotőséc3ébon még más személyi változások ;s várhatók. A gépjárművezetők szakszervezotémek fótitkára benyújtotta iemonllósát. A Matrgar Központi Bir.idó szp-(> iáld-em okvaüi pá rtszerv> ''¿el éhek több vezetőségi tagja lomon-doH, kőztük Révész Mihály, az k . MTI főszerkesztője, A jelentések szerint a vid4ki «aar-^zetoknél is megkeadödött a jobboldali vezetők eltávolitá^.
ra, addig ilt Na^ykauizsán és környékén, mindenütt az olajiue^Skon," er iwk az yJlenkazőjo történt. MiévtV Hisio-i u ''Maort-biaisász ép^xm olvah pvoíctárs ,mint a pwsi, vagy tiitaj '' bányász, kenveivl éppen olyiti ve-íejtékes munkául keresi, ''mint a'' sajóajeiiti vagy salgótarjáni AÚjár. A feleletet mo.st már megkaphatjuk. . A nagykanizsai Maort bányász nem érzett biztos talajt a lába'' alatt, Vas Miklósok által inaugurált jobboldali szocialista ¿xjlitika oiyett-j politikai öntudatát, megfosztó, tn pártja iránti bizalmától 6s mivel u''Jía-gyar Kommunista Párt ellen gyűlöletet szítottak, rászavazott owitály-'' ellenségére, a l''Jai''ankovics-pártia.
Egy másik kérdés. Nagykanizsa. gázűilátásának kér/dése. Hosszú hó '' nájok áldatlau harca után még nia-is befejezetlen ügy, mert- az a ''Maort, '' amelynek üzemi bizottságainak va-xetói a Szociá''demokrau Párt piD-mirjms tagjai, soha ogjutbn lépé.n-t«i suiu •segiletto oly a városra néze fontos é''űtkéidásnok a ai.ogoi-dását. .MÍR-gyózódésünk, ha a ''Aluort dolgozóinak tömegei az (''zotni Bizottságok vezet''á n, át nyomást gva '' koroltak volna az igazgatóságra, akkor Xagykanizsán már minden dol gozó szobájában éá konyhájában i''ru-ne a tokiunkból kiömlő'' gáz.
A vucom képvisolótestíilöfcc és''szo ciáldemokraía jjolgái''mestoié/ késóbl> a gáúíbizottaága, hiába iiareolt, hiú • l>a küzdött, amiko? az Üzemi Iii-?oltságok .|ws-5ziv mátoii vi>ölkod t;ik Ím a liauv horderejű kérdésbon néni i''oglalluk állást igazgatóságukkal szemben. Most már -megmondhat-: juk : ez kötelosséa''ük lett volna.
A Szociáldemokrata Párt jobboldalának likvidálása Nagykanizsán i? érezteti majd jótékony hatását. A. város politikája is eróie Kap, mert annak irányítását nom apró személyi ambíciók kielégítése vezeti majd. A potyhüdt vitorlába, amely eddig jnozdúlatlanságra kényszeri"-tette a város hajóját, uj, friss szél kap bele, ami lehetővé teszi mind-; azon tervek megvalósítását - amim eddig ^nem kerülhetett §or. ~(bj)
Közellátási értekezlet Egersze^en Szobek sllsrntrtkáf részvételével
Nagyjelentőségű ■ közellátási értekezlet lesz szerdán, délelőtt Zalaegerszegen a főispáni hivatalban Az ertekezletei!-, megjelenik Szobek András államtitkár is. A 2 értekezleten a szükségééi váll-^fejadagcsökkenté.§ekrőr lár-'' gyalnak. Nagykanizsáról u .pol-i gárjnester, á pártok vezetői, valamint az UFOSz és a F£KOS^ elnökei jelennek meg az "érl^kc«-'' leten. _ ; •
Hat halálos itélet a nasyaármási tötcepgyiikosok perében
A népbiróság e^y hetes t/u-gyaíás után ma reggel hirdetett ítéletet a nagy sármás i töineggyilkos fasisztt Visztek ügyében, akik több mint sztíz üldözöttet Oltok meg* a ''legnagyobb feegj-etlenséggel. A népbiróság Kákos -Crézát. Mátylá Miklóst, Váradi Fe-tencet, Csöluiwi Gábo^, MülLor Antalt éa Kózea Jánost kotól általi hi ■ láfra, Horváth fbieneet élotfogytig-Jáni, Szlávik Kálmánt ifi évi, Brandenburg Gyulát 5 évi kényszermunkára ítélte.
ZAL4
IS4S. frbrutr 2Z

Ma reggel minden prágai üzemben leállt a munka
a jobboldali szocialisták vere»ég«t szeavedtek •
Csehszlovákiában a közdgö májusi választások elül l. tctö-pontra hágott a politikai válság Közvetlenül a pénteki miniszter, tanács előli, melynek napirendién több Szlovákiában ujabbuu leleplezett kémszervezet Ismeri«., lése volt, a Nemzeti Szocialista, fs Szlovák Demokrata Fúrt, lo-válbá a Katolikus Néppárt 11 minisztere beadta lemondását, .íelleiuző, hogy a hm.mdátft é''sü-jjek az amerika hangja rádió állomás közölte, ílenes köalár-susáai elnök a lemondásokat «ígyHöre uem fogadta el. A Szo.. ! riáldemokrala Párl még nemi foglalt egyértelmű állást a lemondások ügyében. A párt elnöksége tanácskozásra ült ösz-sze. amely a mai hajnali órákban még tarlóit..
Ma reggel valamennyi prágai üzemben megszűnik a munka-Délelőtt 10 órakor Gottwald csehszlovák miniszterelnök nagv beszédet mond a munkásság részére. A csehszlovák konrniunils-ta párt vezetősége kiáltványt adott ki, amelyben a Szlovák Demokrata Párt <a Nemzetiszocialista Párt és a Katolikus Néppárt minisztereinek lemondását követeli és azoknak a vezetőknek eltávolítás át, akik egy hónap óta lehetetlenné teszik a kormány működését.
A csehszlovák Kommunista Párt a dolgozó nép minden erejét mozgósította. Göttwahl cseh szlovák miniszterelnök komul, nya védelmében kijelentette, hogy a kormány tagja,i''helyüköu maradnak, és a jelenlegi kormány vállalja u népi: demokrácia megvédését, és mindéül megtesz a rend védelmére.. A szi.o-vák-partizánok egyesülete határozati javaslatot Tpgadolt el: amelyben kijelentik, hu.a reak. ciö cselekvésre határozná e.1 magát, a partizánolomegvédik u nemzet forradalmának eredményeit. Az amerikai tömbhöz tartozó miniszterek kiválása után. a Gottwald kormányt uj miniszterekkel erősítik meg. Annyi bizonyosra vehető, hogy Masaryk külügyminiszter az uj kormán v-ban is helyet kap. Megállapítható, hogy a csehszlovák Szociáldemokrata Párt jobbszárnya, •ainelv a pártot az amerikai íötoti be akarta belevinni vereséget szenvedett. .
A KOKSZ közleményei
Felhívjak aztxn kartársak figyelmét, akik 5. vagy ennél töbV alkalmazottal dolgoznak, hogv a kollektív szerződés értelmében a" íminkavál-felók munkaidő éa bérkimutatása »árgyában Bendelkezésünkra bocsátott nyomtatvánvokat. irodánkban át-«hetik. Ugyanott a tájékoztatást íb magadjuk. < ''
Magyar Közlöny 41. -saám. '' 118.006/1948. Ip. M. 83. rendelet* *> kovácsolás utján belföldön előállított kasza és sarló .legmagasabb gyári eladáei árát állapit^ mag.
2J.-ám hétfőn, délután a textllcaok értekezletet tartanak. Lehetőleg mindenki nolenjgn. meg, ••
— A Munkaszolgálatosok
Ómágos Antifasisata
Srr'' csoportja e hé
(hétfőn) 18 óralcor öfiUjöv? telt tart Fó-ut 6. szám alatt, Ponfcí Megjelenést kér iVizetóeég.'',
Marosán György lesz a Magyar-jugoszláv Társaság alakuló közgyűlésének szónoka
selö, a Társaság főtitkára mond ünnepi besV.cdet. Földes Mihály országgá''ülési képviselő beszéde uláu a jugoszláv követség képviselője szólal fel, majd a közgyűlés kimondja a Társaság kanizsai szervezetének megalakulását és megválasztják a tisztikart A közgyűlés a megválasztott elrrök beszédével ~ér végei.
Az alakuló közgyűlés után köz ebéd, majd esbe (J órakor nvüsoJ ros, láncos összejövetel lesz a Centrálban.
A Magyar-jugoszláv Társaság nagvkanizsai szervezete vasár, nap délelölt il órakor tartja alakuló közgyűléséi a Városi Színházban. A Társaság liszlika-rát gazdag és változatos műsor keretében választják meg. •
A közgyűlés a kél nemzet himnuszának előadásával kezdő, dik. majd llrónyni Lajos koréi, nök mond megnyitót. Ezután Csuka Zoltán a Magyar-jugoszláv Társaság központi ügyvezető ü''.kára beszél, maid Maró-sáir-György országgyűlési képvL
Nagy az írdiklMés a menyei termelési verseny iránt
A Magyar Kommunista Párt 111. megyei konferenciája elhatározta, hogy a megye Tceretén belül termelési versenyt indít. A •
erseny
konferenciának ezt a határozatát a legutóbbi megyei törvényhatósági ülés is magáévá tette és egyhangú lelkesedéssel megszavazta. > A termelési verseny megindulásának hire nagy érdeklődést váltott ki a megye dolgozó parasztságának körében. A • napokban Neszeié-major 21 ujgazdája bejelentették a MKP zalamégyei bizottságánál, hogy részt kívánnak venni a párt által meghirdetett -termelési versenyben.
Ezenkívül ^természetesen rengeteg bejelentés érkezeti, amelyek szintén ,a megye doigozó parasztságának a termelési versenyben "való részvételéről szóinak.
Meg vagyunk győződve arrób hogy a verseny keretében mezőgazdasági termelésünk a centenáris évben csúcseredménhyel zárul, mert tisztában van a megye parasztsága azzal, hogy ez az ország az övé és sajtit magának építi és saját sorsa akkánt, javul, mint amilyen mértékben áz ipari és mezőgazdasági termelés fokozódik.
Súlyosan terhelő vallomássk Schaffer Gusztáv ellen
Tegn api számunkban már hírt adtunk arról, hogy a szombathelyi népbiróság megkezdte Schaffer Gusztáv volt munkaszolgálatos parancsnok háborús és népei lenes bün perének tárgyalását. A tárgyalást Nagv ka ni. zsán is nagy érdeklődéssel kisé-lik, mert több idevaló niunka-szolgáhW. megkinzásában isak. tiv része volt Schaffer Gusztáv-, •nak. A vádlpll a tárgyalás folyamán tagadta bűnösségét, sőt a sárvári, székesfehérvári és bori munkaiáborokat ugy akarta feltüntetni, mintha ott legalább is nyarallak volna az alárendelt mu nk a szol gála to so k.
Szemérmetlenül kijelentett«, hogy'' 1/00 munkaszolgálatos életét mentette meg, amikor átállt velük a partizánokhoz. Az igazság azonban az volt ebben, hogy a partizánok bekerítették''az országúton menetelő munkaszolgálat© sokat* és a. legkegyetlenebb -tisztek közül számosat ki is végeztek. Ezt Schaffer be is ismerte. . •
A kihallgatott tanuk súlyosan terhelő vallomásokat tettek a kegyetlen keretljszt ellenes fejére olvasták minden bűnét. Ki- •
hallgattak egy volt keretiegénvt;
is; aki viszont kijelentelte, hogy Schaffer parancsára fosztották" -ki a munkaszolgálatosok részére küldött hazai csoinágokaí. "A vádlott ezt a tanút egy alkalom-
Ke&zthe/yen,
a legforgalmasabb helyen, az 5 évtizede fennálló
Szekeres divatház
családi okek miatt eladó, berendezéssel, esetleg druraktérral együtt, Árajánlatok Sujánszky.nyomds, Keszthely címre küldendők,
mai 10 napra le is záratta, mert vasárnap nem engedte dolgozni a munkaszolgáláíosokat.
,A tárgyalás még tart.
Sorozatos betöréseket követett el egy zalaegerszegi leány
A zalaegerszegi rendőrség hetek óta nyomozás'' vezetett be is. nleretlen lellqs ellen, aki egy és ugyanazon módszerrel lakásra kat és üzleteket fosztogatott. .A rendőrség megállapította, hogy a vakmerő tolvaj előszeretettéi keresi fel a legforgalmasabb utvonalakon lévő üzleteket és Id? kasokat. A betörő ugvlálszik hosszabb ideig figyelte a már előre kiszemelt helyiségeket és adott pillanatban behatolt oda. így több nagyobb céget, mint Klein Gyula szappankereskedőt> valamint Nemes István bőrkeres kedőt is meglátogatott és űzle-'' íeikből • értékes holmikat vitt el. Ezenkívül Lengyel Lajos férfiszabót és Bedő György vendéglőst is meglopta.
A nyomozó csoport hosszas megfigyelés után, elfogta Gazsó " Erzsébet zalaegerszegi leányt5 aki. bevallotta, hogy ő^raboUa''ki az üzleteket és lakásokat. Az elvetemült tolvajt letartóztatták és átadták a zalaegerszegi államügyészségnek. ^ •
Febr. 21-óh „Fekete suH gy6$yswír-tár. Pő-ut 6.
A(aiOyKanis,&<&...
MEGJÖTT A TEL. Ucjídúbb f* ezt tnjmzt''dhatbuk ezen- n héten. Esett -egy k''s hó és volt egy fev''y fogy is. A.r eredmény azonban nemi sok■ mert az a néhány centi''hó, ami itt-ott átható, '' inkább . csak gumjOH kicsúfolása annak. amit télnek nevezünk. lapzártakor -már kor
. mo''yabbm fordidl a tél.
*
^ l:M llOiWEI) tesz utsármpMi-tbil ünnepct>y,,i ffarctnk között es-kü> a magyar népre 1,7 • Sídbadság-lérOiK A jeUza''xui-uláH ulán, . z már a másod jc eskütétel tesz A''agy Jutni-zitán. Kii söséyeibf/n pedig felncjKÜ a lerseiiyf a tjf-ki évek honon''ó e»<*-jnéirt/e''vi}!. A pu^t/ar d>:mokrdcrn ni ''¿Iloná nak ''üdvözletünket Mikijük.
»
ST/lAVSS JÁNOS népszerű u-neszerzo tc''hei'' ¿Judapesien, de mé# véi • <"''übl> tehet v''taghirü VifríngC-jc. a Kék jhtna. Ugyanis ''másfél, hónap leforgása alitt három izben m szerzndtek Nagykanizsán, ffrvárisi művészek és — csodák csodája-■•— egyszer «c/a hagyták ki viiteorúk-
bó: a Kék Jht)ia kérdőt.
•»''
- A VOLT UAD1FOOLYOK
'' társi . Szövetségének iiagykanizsai. csoportja — m''nt arról rl^ür hirt mitnnk ot-vjsó''nknak — ui.tfsztitert választóit. A szövetség pénteken, öt tagu kü döftséget menesztett Varga József polgármrsterhe^Cs~fel^érték. vá lat ja a ''kanizsai csoport di^zel-■nöksegcL A pogármcstcr örömnui tett elege'', a kérémek cs a h:gmész-szebb menő támogatásáról bb''<t!o?i~
lo''ta a volt hadifoglyokat.

ÜRDEKES TÖRTENETE? hallottunk egyik kanizsai, rendór.tiszt-* r">( aki egyik hozzátartozóját vitte ki minap a -vasútra, taxi ki''.-Amikor visszatértei'': a iú,osba és fizetésre <keriiH a sor, kiderült, hogy az utaa-r.ál csak «zázforintos mn{ a gépkocsivezető viszont nem tudott visszaadni.
— Néz#e bartitoiy,, — mondta ekkor az utqs — jöjjön fJiolfap dél előtte hozzám, a hivaW ofnla fi akkor megadom, umivc''< tzirtozotn.
'' — Azt már nem ! — tiltakozott a so ff őr. — IH nem birok ih "g kiben .»em. Csak tessék- felváltam valahol azt a szártól,.
A MAGYAli''JtKXWZLAV T.Ui-SASAG nagykanizmi szerveset* . hosszas vaj adás után. vasárnap hi-vata''osdn magdlakxJ. A társaság ■mhden bizonnyal höz£ájá)-yt> un hot, hogy Nagykanizsának Jugoszláviához jxt''ó viszonya míg jobba$l*&i ''mélyüljön -és városnnk ''közönség« •minél jobban megismerhesse a $1'' szláv irodalmai és művészétéi.
*K Ali ADY KATALIN mé^is Nagy kanizsára jön és ve-e jön Sardy János is. A Rózsavö''gyi-ccg vgrylmie március végére méa egy műsoros estet tervez és ennek keretéb.eh felléptetné a két népszerű jpcsti miivé szt. A kasszás:ker nem kétséges. *
KOPORSÓT hordoztok körül sárnap a NVTE pályán a hdy> rangadó félidejében. A koporsi fé*-iraia arró'''' tanúskodott, hogy a mérkőzést a Maort e''vészt*, holott akkor már két góllal vpzetett az ¿olajig* csaj.at. Ez f-z epizód- kínos frMünésl betett és sóJíwi. a .vasutas (gyesiilef vezetőségét hibáztatták ezért. Után? jártunk- ennek az Higynck és rmeg-állapítottuk, hogy a NVTE vezető: sége% nsm *bünö9« mert a kpjaorsó néhány tiilbüzgá szurkoló ötletei itoti.
L<n*ÚiáltJ (£ i jatfiüMSHi Y^yfr^ff^f^frmMCBfiMttSjfl^iüiÉ
FEBHUÁ® 20-tói mindea este
SZABÓ GÉZA és cigányzenekara hangversenyei a
Centrálban
mtwmmffi&mmmmmtmmMfx
f<M5>. február "22.
olcsó
butorajínlata


Hálószobák . . 2400
forinttól
Kombinált Aftnn
berendezések . .
forinttól
Konyhabútorok
1-200 forinttól 2300 ferint^.
Rekamiék:
egyszemélyes lOÖÜ-tői, ké^ fizewiélyes 1750-től, «Mik éltemért jóiainősé*«
Zsurkocsik . . . 200
forint,
VIRÁGÁLLVÁNYOK . . 120
tárlattól
egye» KAROSFOTBL8K 180 SZÉKEK flö forinttól, ASZTALOK mindéi nagytág-
ÜHll
Gyermekágyak. 150
forinttól,
JÁRÓKÁK 140 Ft GYERMHKSZÉKRK • 14i Ft. MATRACOK afrik vtfy »őrből 800 forinttél,
Fotelágyak ., . 650
forinttól, ÖSSZECSUKHATÓ KÁRP. VASÁGYAK 250 forinttól,
SODRONYOK 200 forint. ♦
__V .
Pénzének ellensége, habutorszükségietét nem most szerzi be
U6YKINIZSI
Ady Endre-ut 4. sz. bútorüzletünkben.

ZALA
Husz József ipartestületi elnök
Cgy a Magyar Kommunista, mint a Szociáldemokrata Pártokban, de a Szakszervezetekben is megütközést kellett- IIusz Jó zsef ipartestületi elnök azon .intézkedése, amellyel megtagadta « Szakszervezeti Ifjúmunkás és Tanom-mozgalom >;SzIT< által 28-án rendezendő ^műsoros estély ük re az Ipartestület nagy.. lennének reiufelkczésre bocaátá. sál, mHelynek rővéd no kei Ráko-si, Sznknsils Aprád ós Kossu István.
Az estély jövedelmének 50% a görög Szabadságli arcosok gyógys/.ers< -gélyczésére, íiO^-ol pedig n ''SzlT. zalai szervezkedésére szántak.
Teljesen érthetetlen. hogy az iparlfstuleli elnök akkor, ^mikor a nagytermet a Budapestről idejött pongyola művészetet nyújtó társulatnak, vagy az egyetemisták mik ós egvéí> célokra is rendelkezésre adja, akkor megtagadja attól a szervezettől? amely a kisipar jövőjét van hivatva biztosiíani, attól a szervezettől. amelynek tagjai mindkét munkáspártba vannak tömörülve
a mnnkásifjuság ellen
Husz József ipartestületi elnök, amikor a SzlT'' vezetősége a munkásegységre hivatkozón, gúnyosan kijelentette: ^ha megvan a nagy munkásegység'' akkor menjenek a Komint''unisla l''Artba.
Husz József, aki a Szoeiálde. mokrala Párt nagykanizsai vezetőségének tagja,'' annak alelnöke, ugy la Iszik nem jó szemmel nézi a mindjobban kialnku. ló inujikásegvst''get. Ynlószinüát. aludta nz utolsó nanok csonté. tiyeit, vagy át akarja aludni« mert különben elképzelhetetlent hogy megtagadjon egy olyan kd-résl, amelyet tus az iparos ifjúság terjesztett eléje, amelynek hivatása a magyar jövő kiépítése a népi demokráciában.
Bizonyosak vagyunk '' afelől, hogy az ujjáalakiíló Szociáldemokrata Párt nagykanizsai szervezete megtalálja majd a módját annak, hogy az ipartestület nnin kásegységel gúnyoló elnökének megmagyarázza, hogy olyan embernek, aki még ma is Így beszél és igy cselekszik, nincs- hely* egyetlen munkáspárt vezetőségé, ben sem. Reméljük...
Petrsteinfeketéziket fogott «I i nagykanizsai GR.
Tóbl< lejelentés érkezett a nagykanizsai gazdasági íend őrséghez, 3 melyek szerint Nagvbakónakon egv feketéző társaság működik és kö/,-ség gazdái között p&trofoumot akarnak eladni. A GR azonnal vizsgálatot indított az ügybon ós hamarosan megél lapította, Hogy Boránjd György nagykanizsai kubikus és Iíabinszky István ráko«|)atotai illetőségű volt főhadnagy árusítják a fobcto |*?tro-leumot. A lendörség mindkét feketézőt őrizetbe vetto és azonnal megkezdte kihallgatásukat.
Uorányi és Babinszky Leisnierték, hogv niHitogv -100 liter pettoloumot
forint 80 fillérért literenként. A petroleumot NagybakónakTa szállították és megkezdték árusítását. Egy liter petróleumért 7 forintot kértek, de elfogadtak értő literenként "2 kiló lisztet, 3 és fél liter bort, vagyegv kiló diót.
őrizetbovétolükkör még mintegy7 200 liter votrobumot találtak a Olt nyomozói, amelyet a csoroárukkal egyetemiben'' lefoglaltak.
Kihallgatásuk folvi.k és annak befejezése után átadjákőket az ügyész ségnok, amely » közellátás érdekét veszélyeztető" bűncselekmény miatt Itószit''ollonük vádiratot.
▼iWuoltak a budaiwrti Toíokl-tónon
hírek
. Naptrend r
Február 22, ?a»Érnap. Róm. t-at, Re mtnlicere, Pret. Qerzion. üjgöröe Négy-böjt mAaodlk vasárnapja
K Nap kel t óra 40 porckor, nyuatztk 17 óra 17 perckor - A Hold kel 15 éra 13 perckor, nyugszik i óra 21 perckor.
1S40.'' flugust Bebel születése.
1848. Kitér a freaciaoraiésl februárt forradalom.
1921 Mega''akul a Szovjetunió tervgazdálkodási bizottsága, a Qe»z?Ian.
Február 23, hétfó. Róm. kat Dam. Fé ter. Prot. Alfréd, Újgörög Pollkárp.
A Map kel 6 óra 38 perckor, hyugaxlk 17 óra 18 perckor. — A Hold kei 16 óra 43 perckor, nyugszik 6 óra 54 perckor.
1918. Oroszországban megalakul a Vörös Hadsereg. -
1919'' Károlyi Mihály kátkápolnal birtokén megkezdi földjének kiosztását
— Értesítés
A 9. honvéd hr. alj. pawmesnok-ság tiszteletei értesíti a ?£ros t
íláössócát, hogy f. hó 22-én, ta-Bárnap délelőtt 10 órakor a Szabadság téma a január bó 5-én beronutt újonc bajtársak ünnepélyes- esküi tesznek a Magyar Köetáríiaságra. Az eskütételre mindenkit saereww írMptór » Zty. Parfmcsvvtcsáf ■
— Országos jeleatóaégü Miria-iRaejLiégak Isazaek Ztlaegeraztitn
A szombathelyi* egyházn^egy« kezdeményezésére országos jelentőségű Márta-ünnepség szilt-helye lesz Zalaegerszeg. Az ünnepi napok részleteinek kidolgozásán iposl fáradoznak, A nagyjelentőségű egyházi jellegű ünnepség szeptember lUn íeaz az
ország ''valamennyi egyházam.
Sv éj ének bekapcsolásával. Minin százezres tömeg részvételére van kilátás, már most megindult a rendezés munkája. Az ünnepség végleges programját, lapunkban közölni fogjuk.
— HciRVéduj-ine •«♦ üteté» E8*r6?flg*ii
A 8 honvéd határvadász zászlóalj, vasárnap ünnepélyes hon-védujenc eskütételt tart Zalaegerszegen. Este a katolikus kuL turhéz nagytermében határvadász kulturest lesz, igen szép műsorral.
— A zalaegerszegi Dogozók • Kartskadaiwj K»^rtDi«kolai403n
most tartották az első érettségi vizsgálatot A kereskedelem, és szö^lkezetügTi miniszlériur» biztosaként Dr. Országh Sándor a Monori Magkereskedelmi RT. igazgatója veti részt az érettségin. Megjelent ezenkívül még dr. Antali László a vallás- és köz^ oktatásügyi minisztérium ügyosztályvezetője is. A két éves tanfolyamnak összesen 15 nö-"'' vendéke volt, akik nagyon jö előmenetelt lanusitottak.
— A szabadművelőtlés hirei
A »ntenáris előadássorozatba»
vasárnap délután 6 órakor Zavzoti-né Szentgyörgyi M^ria a ^IX. wA-zadi magyar színészettel foglalkozik. A magyar színészet törtf''-riíító-nek ez a fejezete a nemzeti színészet hőskorát jelenti. Az úttörők áldozatokkal, nélkülözésekkel tel-i ¿letét, küzdelmet a közöny; n meg nex« őrtí''s és némefrísitó *z»Uom elton, a iru>g>-ar nvelv, a magyar müvé-Q7MÍ és az önálló magyar élet te^mtés« érdekúlHMi, Á netnzot füg-ft«tlenségónek kivivánúbuu éppiru olyan nag>'' szoi^iai volt a ''század-•loji Hzinó8ztohet«:gt»K.níjk, mint nagy Íróinknak és költőink nok.
Az elóíuliWt HMoJcott ludvőn, u Városi Z«nvi»kol4b»tt jbartpitc jne^.
— Az MNDSz megyei «¿orveíata ''
Nugykunizsán tartja ez évben szokásos megyei konferenciái ál'' A kongresszuson részt vesznek a vármegye területén lévő öaszcs szervezetek kiküldöttel. A központ részéről Vass Istvánné országos szervező titkár jelenik meg, aki ismertetni fogja az MNDSz legaktuálisabb niunlw^ tervét. A kongresszus március 7-én lesz, egész napos program; keretében.
— CönteRiri« kiállítást randiztek a zalaegerszegi kereakerielmisták
A zalaegerszegi Csány László kereskedelmi iskola növendékei; nagyon szép kiállitást rendeztek Zalaegerszegen. A kiállítás a tanulók által késziteít müipari és kézimunka készítményeket ölvli fe1 A kiállítás anyagát a budít-pesti o rszágos centenáris kiálli-'' tásra küldik majd fel. •
— A Mafánalkaleiízo;tak Szabad Szakszervezetének közleménye
Felhívjuk kartársaink figyelmét, hogy folyó hó 28-án délután 5 órai kezdettol, Csengery-ut 6. ez, alatti ezakezerFoa''ti székházban tagpyülé&t tartunk. A gyűlésen Molnár Torone központi főtiikárhelyjottae kartársunk foí; előiulást tartani aktuólie kérdésekről. Felkérjük kavtáreainkat, liOgy kivétel nélkül jekin,jenek meg, andm is inkább, mert egy nagyon értókí» előadi''tft li»z móulukban régighoLl-patni óh a ni%''aJuuW«iuzottulu»t. é8''-d»klŐ minden időezerü kéaxWjarw ví ■ luszt kaphatnak. A Maatwtfj.
Mdkedvblö vendégeU Kisktnlzián
Vasárnap est® 6 órakor a Báwkii Barátság h{x>rtorthon színpadán déirmükodreIók mutatják be Kallós : Nincs hely c. vallásos drámá* ját. A Jézus Szive plébánia ifjúmunkás csoportjának kitűnő müked->elógárdája mutatkozik be első al-'' kafommal Kiskanizsa "közönségénok.
Az esti előadás kenetében Gellért József hitoktató Dombaszkó Szent Jánosról,'' az ifjúság védászentjéról tart előadást.
— A Magyar Vaautaaok ¿6 Hajósok
Országos Szabad Szakszervezete nagykanizsai helyi csoportjának kebelében, egyidejűleg a Szakszerve-• zet vezetése alatt . álló SzlT is megalakította sakk-szakoeztályát. A két szakosztály a munkásegység által vezéreltetve, kölcsönöean együttműködik és igy a Szakszervözet egy senior és egy junior sakk-csoport kiképzését teszi lehetővé. Lehetővé teszi azonban az érdeklődő kivulál-- lók bekapcsolódását is, amit a munkásság összetartozása kívánatosnak is tart, hogy ezáltal községünkben ,ez.az összetartozás érzető ezáltal is kifejezésre jusson. *
A zetäir.k baéapestl ottkana az ujjáa/akiiott
-pglace-pensiö
Budapest, vII. Somogyi Béla-ut5/a. Telefon 220-089
Olcsó ár ah. —»Töké lei«« Komfort. EW*6Ucuy, figyelmes kiszolgálás.
ZALA
1141. ieteuÄT 22.
— Kitűnően siktrttit a MKP. II. körzetének műstrot ptrínapja
A Magyar Kommunista Párt nagy kanizsai 11. körzeti pártszervezete érdekes újítást vezetett be a párt-napokon. A csütörtöki szokásos heti pártnapor megelőzőig rövid műsort mutattak bo nagy sikerről. A muöo-ron tínekszamok" rövid vidám jelenjelek é* szavalatok szcieuottek. Aj; újítást most rondszorwitík ós minden héten nn''woros- párt napot Jarta-nak,
— Nagy •aepúuv leiz
''a .V&gyar Nők Deinokruüku* Szö-veteégitiwk február 28-i nőnapja. Hétfőn iwtu 6 órai "kezdettől u MN DK« helyisógélxm haokásod nó-oajjot tartunk, molynulc előadója özr. l^arkas .Jozsofné. Ki no oití*-kuzno nióx Farkas Józsof m. rendőrkapitány mosolygón arcára V Fiatal Jcoru '' dacára büszluitkV«0 volt randórsé&ünknek mintaképj •>/ úidozatkosa ,talpig jellumvfl, hivatása pia^aslatán álló rundórnok. Karkas .Jó/soí ifjú é''etét qjjy gránát oltotta ki ós itt''nuw ül a/, ifju hitre», «ki ura, nyomdokán haladva, a domokrácia oltárára iiolyezto te ifjú ólelót. Hiztosak vagvunk ¿ib)>an, hogy özv. Farkas Józaofnó előadá-sa élmény le.iz minden kanizsai a«z-t»zouy számába, ezért szeretettet hívunk ós várunk a MNDSz helyiségéi», február 23-án, hétfőn eete ti órakor minden kanizsai asszonyt és leányt. MNDSz vezetőség.
— Vasamap mégyet es z«nei napi tánéKuitumrzeny fssz Nagykanizsán
Az Országos 48-as Kulturbizottság holnap délután 5 órai kezdettol rendezi meg zenei ós népi tánckultur- j versenyét. A ronüezó ínzottság, liűu- ? tán a színház termét nem tudta nVegkapni, megkérte a .Magyar Kommunista Párt helyi szervezetének metőbégófc, hogy o célra engodje át » párt dísztermét. Ennek a kérésziek a }oz.3tóüég kcöWiűggol tett ele-jiat. A versem ek bírálóbizottságában a következők fogtalilivk helyet: í)r. Ivurtay György, ivánkovits be-lene és ivúnkovns'' Fer^ncné,- dr. ííoanán lküa és Solti Jenő piarista ¿.anárok, Pilléi- hvn kereskedelmi is-ioolai tanárnő, dr. InoUy Ilona szabadművelődési iielyettoü felügyelő, Zbil^-ay ! ¡ma fizorkaszto. # Koring Vilmos, Hering Vilmosnó,'' KisonV I.ajosné óp Kzabó István. A győztesek tovább indulnak a Szombathelyen megtartandó versenyeken,
Ml ujsag az ors^a^bari?
Fitii Nlkolan uIú&ümk & görüg hely-zetrfll
A . St''giisé^et a görög népitek« Mozg^om Ortizúgos Bizottságának meghívására — mint arról mar be-•zanioltunk — a szabadságharcos görög kormány Jiúrotn kiküldötte érkezett Budapestre. A küldöttség agyik tagja, Fotis Nikolan, tegnap, előadást tartott a MNDBz központi pékházában. ismertette u görög helyzetet és olkeaoradósfiel onrako-zjett meg a Sofulis-kormány- és a monarcho-fasisztáknak a görög ^za . badeágharcosok ellen'' irányuló kegyetlen torrorjáról.
A nyömtlászok meytagaiítak dz Uj E:gber előállítását
A Légrády-xtyomda munkásai bejelentették, hogy nem állítják .elő *z Uj Embert, mert nem akarnak aagitöéget nyutóni ujabb durva, de-inokTáciaellöneá támadások me.gis-mótlődéséhez. Az Uj Ember íeg-ííjabb száma nem is jelent meg. v
SperíroTat
Vasárnap sporteseményei:
Délelőtt boxmecs, délután vasúti bajnoki labdaruQé yc mérkdzós -
A váratlanul lúdegre fordult időjárásban is játszanak csapataink labdarugó mérkőzést, különösen az NVTE vasúti baj-, noki mérkőzése tarthat számot nagyobb érdeklődésre, liiszen egv'' liét tnulva indul a bajnok-ság az NH I I-ben és most vau utóljára alkalmuk a vasutasok, naki hogy megmutassák u szurkoló lábórukwak, hogy milvcn formában vannak. Az SzTVSK közepes kerületi csapat, amdy„ nél az NVTE minden csanalré-sziH>en legalább fokkal jobb igy tehát n mérkőzést a Jiclyi csapatnak biztosan'' k<?ll mejg. nyernie. Ez azonbaujr&ak papir-for/na, mej''t a vasútnak a jelenlegi gyengébb formája könnyen meglepetést okozhat. Mi azonban a Róka — Gazdag, Munkácsy -- Semsi, Németh, Both — Sztraka, Kocsis, Placsko,, Tura, Horváth együttestől győzelmet és szép játékot várunk. A mérkőzés délután fél három órakor lesz az Ady Endre, uti sporttelepen. Az előmérkőzést a tavaszi idényben még nem látott Vasas Barátság együttese játszik az NVTE tartalék gárdájával. - A. másik nagy csapatunk a MAORT-a KMTE-vel mérkőzik meg Kaposvárott. Az NVTE után a másik nehéz csapat la 1 nehezen birkóznak majd meg a pi-ros-kékek, hiszen a KMTE egy hétteP ezelőtt erős mezőnyl>en nyerte meg a kaposvári Téli kupát. A két csapat bizonyára erős küzdelmet igér a két* együttes között és sikernek lehet elkönyvelni egy döntetlen- eredményt.
A MAOJRT az NVTE elleni győztes csapatával lép pályára.
Az NTE a keszthelyi '' MAY csapatát fogadja. Az elmúlt hé. teu a |>iros-febérek biztosan gyüz tok Keszthelyen, ugy hogy a vasárnapi győzelmüket szintén bj. zonyosra lehet venni. Az NTI-'' Bocíő Czindrrs. Király''ti. Horváth, EUer, Yilesek Ma-derka, Lukvár, Bárdos,, Yégh, Salniuou, felállításbafogadja a keszthelyieket''
I^gnngv''obb irdeklödés azon. ban a délelőtti ökölvívó mérkő. zés iráni nyilvjánul meg. Az;V-TE öklözöl a kitűnő erőkből ál. ló dombóvári VSE-vel méri ösz-sze az erejét és igy a mérkőzés
egyes menetei váltő/^ios érdekes
küzdelmeket ígérnek. Az összecsapás értékét emelj a Farkas-. Büki találkozó is. Farkas legutóbb az osztrákok''elleni versenyen mutatta be tudását a közönség előtt és akkor kitűnően vizsgázott. Mo-st a párosítás Bükivel hozta össze és felmerül az a kérdés vájjon Büki a 13uda-]>est bajnoka jobb-e vagy az osztrák válogatot Holczot verő Farkas. Erre''majd a két versenyző összecsapása adja meg a választ-A kél egyesület ökölvívói egyébként a következő párósrásba veszik fel egymással a küzdelmet. Baranyai—Kelemen 1.. Wlasits — Horváth, Wimimer Teke, Papp — Kelemen II., Pogány - • Kékís, Kasza — Apáti,'' (iát! -Veres, Szekszárdi — Törő, Hor- -váth -- Budai és Büki--Farkas-.A két csapat küzdelme déL előtt fél tizenegy órakor kezdődik az'' Iparoskor nagytermében-•
DUKfiNTUU GBZDftSÜGI SZESZGYÁROSOK SZESZFIN0M1TÚ RÉSZVÉNYTARSHSiGfl
NAGYKANIZSA» SZABADSÁG-TÉR 12 » TELEFON; 119
KNm, likőr, pálinka kQl8nlegt»M^]«k, Szent DoiuoHkoa gyógykocarü. Bor él gyllmülMMMi« föído. « Valódi gylmülo'';pálinkák és borpárlat áriulMu. Kicsinyben és nagyban.
VÁROSI MOZI
•»ütörtöktüi—VMérnaplf
COWBOY-FILM A JAVÁBÓL
A vadon törvénye
BOB CUSTER: B E N T U R Pi N
RiX A CSODA LÓ -S5f*-TlM-TtH A CSODA K¥TYA HÍRADÓI Kföftd&£Ok köznap 5 éa 7 érakar, taaáraap 3, S, 7 én 9 érak*«.
A hivatalo» váró»
A pó/i^íigyminiszüir 265/1948. X. P. M. Bzúmu rendalotét5l n cukfiv alapfejadagot az orszúg jsw<:sz őrületén eKyséío(i3n — 194$ febr.iár 1. nanjatóll kB/cdve — aa''mélyenkint 70 dkg.-ban állapította meg.
Az ti lap Tej adagon felül a 12 óeea . életkort még be nom töltött gyermekek részóra, továbbá a terhes anyák a terhesség negyedik'' hónapjatói kazdve, valamint szoptatós; anyák tífa?/óre a özüíés-napját követ''5 tizen-kottedik hónap végéig, végűt a ''65 évaa életkort már betöltött (magafi-koru) személyek részére''ínint pót-•üajadaíot, szeméiyenkiní 20 dkg.-• ban állapította meg.
-A február havi cukor alapfejadag különbözetet az alább felsorolt köz-, al látási ólelfniazerjégyszel vényekre lúóll Jciadni:. •''
69/a sz. éblmíaaerjegy arabs 3 sz. (Hármas) szelvényére 40 dkg. kocka-cmkor; 70,/a sz. jéíelmiszs«-jegy nagy
Drótkerítésnek
alkalma« drótot rbinden méretbea ve»zek. Rész- és bérionást vállalok.
MICSEK lakatosOzBB), SraoivI Bila-nt 45.
Megtekinthet* a hlviUlos irák alatt d. 10—12 éra kffafitt
Köihirrf testem, teogy Z«Iavír»cgyt Földhivatali Kirendeltsége, Nagyka«Ixsí 6221''1947. sa. haUroiata 19«. iebíoéí 23-tól febraér 2á-ig hlvata''om köiigargs-tási ügyosztályén közszemlére kl van téve. Megtekinthető hivatalos iáő alatt déleMU 10-12 óra között.
Csake József és K§eh fiyörgy
flutóbusz-vállaiata,
MÄfiETHEWD
Diák térről: V«»utálltnéer6i:
1*3''» 3 40 5-30 7íft 835 11-00
1250
13 45
14 35
15-50 18-50 30-50
VlítzaJnriuléftok • veaatek
érknzé** után.
Viteldíj: DuAk-tér—flaeraera utca «0 Ilii. U»¿v¿-tér-Vasutállomás ..
Tanuiójegy:
• Dv»iU»• t<''V ~Va»ntAltóme* SO HU-
Nemzeti Parasztpárt hírei
Vflieaz^ányi fjvHifs
A Nemzstn Pwasáfárt jávási «a*-wxete f. hó 22-én d. e. 10 órakar tasr^u. járási értBlficwí^^t"* Pamárt-párt hivateios balyiségéhrííi. ügyan--akkor 11 ói-akor tisatujitó köwryü1^-ieatf » váiwi sjierYOzet i"észér.vi Bamikoi- is ]n páa-ttegak íeikárotnAi. hogy «ísn ^ Icö^syülésan i^a«olv4nyyl<lQi-l trragjnÍDrmi szrives-tíadjenek.''
SzölSgaztfa társaim!
Rkl jé V/fy''ét Jé bor; itkgr terrrielni, szerítse be szölö-
oltvány s * ü 1< s é fl I fl t é t
Szabó József, Ibasár
Fö-u. 16
Szaktanács atláal Díjmentes árjegyzék!
Ä
»Cflf Buelvényríe 40 dkg.; 209.a iz. ó''olmiazcrjv^ry nagy »A« Kaolvón>ófie •W dkg.; 210/a sz. ólelmwsavj^y nag>- ;>C« azolvétvyów» 40 dkg.; 22ö.''a «/,. iHelruiszxji-j-ngy nagy >>1J < st-flalvé-n>éie 40 dkg. kockacukor.
A 3^>banlóvű alapfejadag-külön-bözet kitízolgáltatiíflára kijelölt ható-eági jegyszel vényeket a kiskenöskedó a fciyasztííitól 1948 március 31. napjá n lezárólag elfogadni köfcles.
Közbirré ''teszem, hogy ZaUvármcáie Földhivatali Kirendeltsége 5(54/1943. számú határozata (Keresi IstVIn juttatása tárgyúban) hivatalom közigazgatási Ügyosztályán 1948. febr. 23-,óffebr. 2Vfg közszemlére ki van téve. Megtekinthető a hivatalos órák alatt d. e. 10—12 6ra között.
Köihirré teszem, hogy a Földhivatali kirendeltség -Nagykanizsa 4293/1937. ssámu határozata (Dcrvslics .László NagykaniíM, Hajgató Sándor-a. 23. sz. ilaUt Ukos 1 hold szántóföld juttatása tárgyában) hivatalom közigazgatási ügyosztályán 1943. február 23-tól febr. 25-ig közszemlére ki van téva.
»BÓHIRDETÉSEK
• » »
Acélvá.-.ás rövid Iekeie''b4e«l keressthu;«» zongora elídó. Erdekfödni Felaó Jóm? zenésznél Koaauth-t*r 3. Tsléilintó Vnjd.i éttpifinbtit.
7c«cűgcry>o( 17. ri. ''háa aaabad kézb«-eladé Olm ä kladóhitatalkan. - "
K1hcIó~35 drb ivarérctt unfforanyni 100 drb ketreccel, mlMden elfogaaltató áron. Kremier textilkereaktdő, Póut J. aa.
~Ha»8Dált iskolai harmonlumot vaatünk. Ctm a kiadóban. *
Kitütő hiaikotat kaahaté. Aboaenseket f elveszek. Sia»era««t 5/a II. ajté.
J?ákóczi-utea 86. számn canládi ház sra-baékéibfil eladó.
1
Elveszett egy nagy lakete rldlkül iratokkal és pénzzel pénteken • reggel 4-5 ór* *özdtt a vaant-állomáatól CaeB«ery-ut 1. alatti lakásomig. IIJ. 8ánta Jánas névre azéló ipar- éz váaárláit igazolványok voltak benne. Betsft-letez megtaláló 300 feriat lata-lemban részeaüi.
FIGYELEM i A Zalának s«áat hirdetéseket Deák-tér 10. »asém alá kérjük leadni. Teleion Iá-
ZtkUk é*mk***tti% stpitöjs
SMrkaeixi: Benaee Je»o iószerkestíí
SleiAs ««¿Citálta!: !Mík FeiCTC-ttr te.
KÉrtte s Sss^öfc lízaüság, .««jyfczaésa. Ina&ssfm ***
Tvistaot U
JSyamatott • R. I. hoot-
Ny•romáért fcítfl; öUiv. »«1?. ^''
Várható időjárás: Élénk déli, délkeleti szél, borult Idő, sokhefyen havazás, havascső, eső és köd* Az enyhülés folytatódik.

íárcius 15-ig tagfeivéfeü zárlat a MKP-iiaii
A WAíjyar Kommunista PÁrt politikai bizottságénak határezata:
y, Wa^yttr Kowwun.sta Pari politikai liUottsáfa a Szociáldemokrata Pártén belül a jobboldal ellen folyó fcarataí fcfcpcstlbiííeii ^«¡Iwpit;-*, hogy a tssívsrpártban az osztályellenség Upynöfcségst kepviseió reakciói jobb-oldal 5:l»n! híre kemely eredményt ért el éa a Szociáldemokrata Part fővárosi ötszvezetösegimsk legutóbbi hatá-rezataval s. joftbali»ahM*rvMeil felszámolása fele ia megtörténtük az első lépések.
A Politikai Buet.''ság Idvizil azokat az osztélyttntudates munkásokét, kommunistákat és szociáldemokratákat, akik;iűk harcos félkilósa eredménysztc, hegy a Szociáldemokrata Part jobbszárnya lelepleződött ea * politikailag vereseit szenvedett.
A sxociildcmokrutá jobboldal vere$ég* komolyan hozzájárult a munkístaység megerősödéséhez
■> . és jelentős iiker* a magyar nepi demokráciának,
Üdvözöljük azokat a magyar delgozékat, elsősorban munkásokat, akik felismerve a Magyar Kommunista Párt szvropót a demekucia alakitó munkájában, a belső reakció es a kBlső Imperializmus mindenfajta üoynökel felett, »^{¡yózödésü* szavat t.Bvstve beleitek pártunkba, msgerősltve a dolgozók négy pártját, a magyar munkásság
íe:li»gvarfc^ a Magyar »(awwunistc Partot.
Mivel azonbsn fennáll az a veszély, hogy pártunkba nemcsak meggyőződéses éo goi ők lépnek bt, hanem olyanok is, akik méltatlanok a párttagságra, a politikai buo>tsag eihatarozta:
A .mai n*plói kozdvc, vagyis február 22 töt kezdve 1948. raárcius 15-in általancs tagfelvételi zárlat lép életbe. 1948. február 22-íél roárcfuc 15 lg belepesi nyilatkozatot csak a Magyar -Kommunista Part Központi Vezetősége sdhst ki éa csak ó határozhat el tagfelvételt A Magyar Kommunista Psrt Politikai Bizottsága.
Syarady Misiea pénzS^yinínlsztar a Függstíen Kisgazdapárt aopreni szervezetenek ülésén mondott beszédet, grcMye« ismérUíte a magyar költségvetést, amely 90 miibó forint havateli feleslegei zárult.
A gazdasági világtörténelem csodája, hogy minden ictők legnagyobb inflációjából minden külföldi segítség nélkül megteremiettük a gazdasági felemelkedés (ehetöségéf. 7
Háramévea ujjáépitóstlfik eredményei, amelyet Kelet és Nyugat magcsodál, k»ü, tioqy gondolkodásra Késítes-S9B mindenkit, hü?v arról áz utrü, amtly feltamadódunk, ea a békssz&reté népsk családiéban biztonságunk ós békés ffj''ötísí:ür.ic fetó vezet, 1a ne térjünk. Nyárády pénzügyminiszter Különvonat?« de»utan Bécsbe utazott, .hagy
az oszirak kormánykörökkel tarjiyaijon a rsés Ausztriában lévő magyar értekek hazahüzatal&rél.
......... ..........
A wa&yar fcermanykfiltíeíieóg kedden reggel érkezik Budapestre. Rias István toazaágüíyminlazter, Nógrádi SAndor miniszterslnöksí>gi allamtUkár, Boldizeér Iván fcultusznün sztöri allamtitkár és Bebrles közlekedésügyi államtitkár ma reggel a Keieti-pály&udvarról kölönvonsttai Csapra indultak az érkézé kormányküdöttség ele. Tildy köztársasági elnök és a kermánytöldWtseg tagjai hétfőn tíefuten érkeznek Csapr8, ahol a magyar kormány nevesen Ri«s István üdvözli a köztarsasagi elnököt es a kormánydelegációt. Csapról a kermányfcflídöttséget es a köztársasági elnököt hozó vontt kedden reggel 9 értkor érkezik a Nyugati pályaudvarra, ahol ünnepelyes fogadtatást rendeznek részükre. - ''
ra''ós''lsuJi a magyar egységes munkáspartot. llarustyák József, a Szoeiáldcmo-kratíi Párt kiküldöttje elmondotta, hogy erre a tisztogatásra annál is inkább szükség van, mort özek az (e!emok a Szociáldemokrata Párt ve-
©éli 12 óralcor ¡elenii nudap&®t
A Toto-or&üményeU
A számlálást a déli órákig még nem fejezték be
A Tt0:9 e heti fordultjára 1,250.000 szelvény érkezett ke, amelynek összeszámlálása még a délelőtti órákban is tartott. Ax isszeszámlálds eddigi eredményei szerint 12 tildlates szelvény 120 érkezett, 11 találatos szelvény 1200 darab és 10 találatos szelvényt 11.000-12 OOO áirabot találtak. A nyeremények összege sem lesz nagy A 12 találatos szelvények 5.000 forintot, a 11 találatos szelvények 500 forintot és c 10 találatos szelvények 50 forintot kapnak szelvényenként.
iibboldali szocinllsta, mint szabotáló
A gazdasági rendőrség súlyos sza-boi.ny.st leplezett le az ózdi vasgyárban. Ké értékes bányagépet, ume-iyet esik külföldön loíiQt beszerezni, ócskavasként olvasztottak be. Ennek kmetkeztében a termelés a farkas-íyukj banyában napi 9 vagonnal lett k£io&- bb. A szabotalák ezoikivül szá ffios kisebb zavaró cselekményekkel több százezer forinton kárt okoztak- A gazdasági rendőrség őrizetbe lette S8y/j!es Likiziók; az ózdi vais-JO''ár Aezérigazgatóját, aki egyébként az ózdi Szociáldemokrata Párt ^szeíőjy. Rajta kivüt még hat bűntársát vették órkertíbe;
A Isbbaliali azoeialisták lemandanak jBawdátuaalkról
7 A Szociáldemokrata Páiir fővárosi «■í vidéki szen''ez-jbeiban tovább fo-iyik a jol>boldal felszámolása. Tolnai József ])écöi polgármeartör, mint meg irtuk, benyújtja lemondását, nyugdíjazbatáa iránti kérelmét "FbI-memlt az a kéi-dée, hogy mi iesz kokkal a jobl>oldali szociáldemokra-
táknak a mandátíun^val, akiket nem zártak ki a páitból, de a pártfunkciókból eltavólitottak. Hir szerint ezek visszaadják képviselői megbízatásukat. Minthogy -azonban a soron következők politikai megbízhatóságát is meg kell vizsgálni, valószínű, hogy a mandátumok sorsa felől később- történik intézkedés.
Bajfc László.ea Harustyák Jézsst a
román egységes munkáspárt
alakuló nagygyllésén
Az egvséges román munkáspárt alakuló iiagygyCÜéaén vihai.-os taj»-sat fogadtak Kajk László belügyminisztert, aki vázolta a magvav demokráciának a felszabadulás óta-eiért emlméneit, majd .megállapította; nogv a magvai- Szociáldemokrata. Párt baloldalának vezetői támadásba mentek át a jobboldal ellen.
Ezekusk íw elémcknek nagy részét lemondatták is ma rtiav a t-eg''jobb * •uion vagyunk ■••— mondotta^ — hQ&y mi is még-
zeló tagjai között foglaltak helyet. Mimaddig fo ytatjuk a küzdcl-iaet am a teljesen■ meg nem tiszlitoltuJi pártunkul a pem''tyl-küzl imperializmus, kiszolgálóitól,
Szoros együttműködésijei! fogunk küzdeni tovább a Magyar Kommunista Párttal román elvtársainkhoz ha-*>nJóan a megalkotandó egységes magi-»!'' foiradauni munkáspártért.
Bródy Sánrisr KOKSz sinök lemandütt: megalakul a kiskereskedelem egysé-prs érdekképviselete
A kiskereskedői társadalom r^ri kivánfcá^a volt az egységes érdekképviselet megteremtése), amelynek fo-akadálya Bródy Sándornak, a KOKSz elnökének személy volt. A legutóbbi tárgyalások is azért szakadtak meg, mort Bródy Sándor ragaszkodott pozíciójához, melyet kizárólag az áruház.ik ós a nagy ke-, leskodők érdekében kivánt továbbra is megtartani. Bródy Sándor; a KOKSz legutóbbi vezetőségi .ülésén most beadta lemondását. Ez a lemondd szoi-os Sssjsdíüggésben van azzal a -fegyelmi üggyel, amellyel több ezer forintos kártyaadósságainak anyagi hátterét akarták feideri-'' tani. Bródy lemondásával véglegesen elhárult az akadály az egységes-és haiadó szellemű kiskoieskwJői ér -dekkópvieeiet megteremtéee elől.
Beaes:
Csehszlovákia nemzeti iéte a Szovjetunió barátságán áil vagy bukik
Prágában tegnap kezdődött a es^li-szlovák-szovjet barátsági kongü^z-
67.UB.
¡Jenen c''.nöL hvcUt inlézdtt a ^>ngr£jsaziishoz. ameTybcn iv-m utat ott, hogy a Szovjetunió eddigi cselekedeteivel és politikájává'' meam utal t-t a ifiágtiak. hogy pártfogója az e''nyomóit népéinek és ellensége a h-aUd-mar.oknak.
A Szovjetunió poétikája Telel me^í legjobban a csehszlovák ^retekeknek is. Benes elnök levelének felolvasás.», után Gottwald csehszlovák miniszterelnök üdvözölte a koncjesszu^t. Ismertette, hogy a reakció a Szov-jetunióval való együltnüködés felrobbantására törekszik. Az iutperin-« lizmus minden reménységét nv?tr kell hiusit-aiú; mondotti.
Csehszlovák a nern''aJi léU . a Szovjetunióval való barátságon
áCi vagy bukik. A kongresszus által eifogadott határozati javaslatot Benes elnökkel is közölték,, amelyben követelik a kormány kiegészítését é.> a kormánv-v bóí kilépő miniszterek lemondásé-'' nak elfogadását.
Benes elnök ma fogauja* annak h három pártnak a vezetőit, amelyikek múiiszterei. kiváltak a- kornn''vny-bót. Benes ma döJit abban a ná^y erejű kérdései, hogy uj koalifiú''t alakrt-e. amelybon minden párt ben-'' no lesz, vagy "pedig uj kormányalakításra ad megbízást, anielyfoen a három ellenzéki párt valószínűleg nem kap tárcát.
Mi újság ai országban?
A NiK megveszi a Schopper Bt-t
A NIK gyártmányainak forgalom hahozatntara illetékes helyen felmer ült az a terv, hogy ez a.Ni K-en Leiül kiépítendő nagykereskedelmi szervezet utján történjen meg. Felszólították tehát a NIK vezetőségét, hogy hárommillió forintot meg nem haladó Vételárért vásárolja meg ai Schopper J. 0. Ht.-nak a Leszámítoló Bank tulajdonában lévő rósz-vénytöbbségét.
Ma all népbirósag elé a Szent László hadosztaly vo>t parancsnoka
A budapesti népbiróeág Tutsek-tanácsa ma kezdi tárgyalni Szügyi Zoltán volt vezérezredes, a hírhedt Szent László hadosztály volt parancsnokának büneerét. Szügyi annakidején hadosztályává l éigyUtt átpártolt Szálasihoz. A Dálrioki—Ve-íess-féle összeesküvés ten^iben íh szerepelt hadosztályának még- Ausztriában meglévő maradványai. Szü-'' gyit közben elfogták és az amerikai : hatóságok kiadták Magyarországnak.
Szovjet iróküldöttség jön Budapestre
A március lő-i centenáris ünnepségekre külföldről számos küldöttség érkezik Budapestre. Előreláthatólag- 10 állam 200 kiküldöttje vesz részt az .ünnepségeken. A ila-
§yar írók Szövetsége. a" Bzovjet iro • alom kiválóságait is meghívta, akik köZfüi többen kilátásba lieiyezték érkezésüket. Budapestre jönnek egyébként a ''legnevesebb jugoszláv, remim és lengyel írók is.
ZALA
JS4S. fcivru*? 24.
R magyar és jugoszláv népet többé semmi sem állíthatta szembe egymással
— mondotta a Magynr-Jugoszláv Társaság alakuló közgyűlésén Földes Mihály országgyűlési képviselő
A ¡ugoszlóv és magyar nép iiará Is ágának kiépítésében jelcn->K)s eseménynek mondhatjuk a Magyar Jugoszláv Társaság- nagykanizsai szervezetének megalakulását. A társaság müköd&eré-'' vén remélhelő. hogy ez a határmenti város, amelynek Jugoszláv svához .való kapcsolatai közismertek, közelebb kvriil délszláv szomszédunkhoz.
A társaság kanizsai szervezete vasárnap délelőtt. a jugoszláv és magyar. lobogókkal feldíszített Városi Szjnhá^ban tartotta alakuló közgyűléséi? A színház zsúfolásig megtelt ez alkn''omimal, ami élénken bizonyítja, hogy Nagykanizsa milyen rokonszenv vei viseltetik a jugoszláv nép
A közgyűlést csak kis késéssel kezdték mog, mert a HiTdapest-föl bejelentett kiküldöttek csak késve érkeztek. Marosán György ^Szociáldemokrata Párt helyeL t»s főtitkára a belpolitikai helyzet alakulása miatt ne-sn tudott Nagykanizsára jönni. A Magyar K o rmmi nist a Párt képvi sele i é. hen azonban Nagykanizsára érkeztek Kiss Károly és Földes Mihály országgyűlési képviselők
Brónyai Lajos, mint korelnök nyitotta" meg a közgyűlést és pár szóval méltatta a társaság megalakulásának jelentőséget. Kű. lönösen kiemelte, hogy a ma-Uyar és jugoszláv rfé}>et vezetőik mindig akaratuk ellenőre álii--üolták szembe egv-rnás-al/detaostl amikor a népek, awár saját maguk irányítják sorsukat, egymáSL ra talállak. • '' '' • •
Ezután Csüká .Zoltán iró. "a Magyar-Jugoszláv. Társaság központi ügyvezető titkára tartott rendkívül érdekes eb&adúst akót nép kulturális kapcsolatairól. Elmondotta, hogy milyen ke ve. aen tudnak arról'' még''itt Nagykanizsán is, hogy egy horvát költő. Ignátovics Jása a 4S-as honvédekkel együtt ragadott fegyvert axbécsi'' reakció ellen és harcolt a magyar szabadságért. Igen érdekes párhuzamot vont Csuka Zoltán Petőfi vértanúhalála és egy másik horvát költő, Ivan Gorán Kovacsics halála közölt akit az usztasa banditák1 öltek mog. Kijelentette, hogy a társaságnak ezeket a kapcsolatokat. kell tudatosítani a magyar népben, ,
Földes Mihály országgyűlési képviselő mondott ezután "nagyhatású ünnepi beszédei.
-•Nem a hála és köszönet hangján akarok most a jugoszláv nép és- Tito marsall felé fordulni — mondotta FöIcTes Mihály », mert a hálára.épített barátság nem mindig vezet jóra. A sorsközösség és érdekcink azonossága nevében üdvözlöm délszláv szomszédunkat és vezérét.
- Nálunk
uj társadalom van kialakulóban és ennek felépítésében példát kell vennünk a jugoszláv néptől. Le keli számoL nunk a l>első ellenségei, amelyet nemzetközi imperialisták serkenjenek arra. hogy támadják •hátba .a népi demokráciát.
. — Ennek a politikának egy hatalmas ellenfele van és ez a Szovjetunió, amely méltónak talált bennünket, az egykori el Ínséget arra, hogy tarátsági és
kölcsönös segélynyújtási egyezményt kössön velünk. Azonban amig idáig eljutottunk, sokat kcL lett küzdenünk, de ebben segítségünkre volt az a példa; amelyet a jugoszláv nép nősi küzdeL nieiböi megismertünk.
— A népi demokrácia ellenség gei most azt mondják, hogy Tito és Rákosi a Dunamedéncében egy uj 90 milliós birodalmú blokkot akarnak előjíésaiteni. Nos. erről szó sincs! Az azonban igaz, hogy többet nem. engedjük magunkat egymás elleu kijátszani, mert megtanultuk, liogy nekünk testvérk ént kell együtt élnünk. Függetlenül és szabadon. Test-
véri módon kezet kell szorítanunk és igy kelj építenünk szabad népek hazáját.
Brónyai Lajos ci közgyűlés I egyhangú beleegyezésével bejelentette. hogy megalakult a na^-kanizsai Magyar-Jugoszláv Társaság. A megalakulás kimondása után megválasztották a tisztikart1 majd NVeingaertner Péter elnök záróbeszédet mondott; amelyben rámutatott arra, hogy az uj társaság előtt nagy feladat ál>, amelyet a megválasztott tisztikar maradéktalanul végre akar hajtani.
Az alakuló közgyűlés után diszebéd volt a Cenlrálban, amelyen Kiss Károly és Földes Mihály képviselők, Varga József polgármester és NVeingaertner Péter mondtak pohárköszöntőt. Este ugyancsak u Cenlrálban, műsoros táncestet rendezett a társaság. I
B köztársaságra tettek esküt a határvadász uiencek
Vasárnap délelölt szemerkélő havas esőben zajlott le a határvadász zászlóalj újoncainak az eskütétele a Szabadság 1 éri orosz hősi emlékmű előtt. Az orosz hősi emlékmű elé a honvédség tagjai egy nemzeti szinü drapéri/. val leborított asztalt állítottak fel. amelyen szimbólikus jelképpen voltak elhelyezve a honvédség fegyverei. Pontosan 10 órakor érkezett meg az eskütétel szinhelyére Horváth István szá. zados, aki az ünnepségen a távollévő zászlóa''jpi''rancsnokot he. lyeltesiíette. A Himnusz elhangzása után Horváth százados intézett beszédet az eskütételre, megjelent 139 honvédnek.
— Felszabadulásunk után meg született az uj honvédség, a deu mokratikus néphadsereg. Sok nehézség és küzdelmes hónapok
után, szívós és törhetetlen akarattal sikerült a népi demokráciával együtt a honvédségei is a demokratikus népi hadsereg útjára terelni. • Honvédségünket meglisztilottuk a nép ellenséget tői, megindult a népi származású tisztképzés és a demokratikus nevelés. — mondotta egyebek között Horváth- százados beszédében. Végezetül felhívta a katonákat) hogy tegyék le az esküt köztársaságunkra népünk és békénk érdekében.
Ezután Naményi főhadnagy felolvasta az éskümintát, majd a távollévő polgármester helyett dr. Szűcs László városi tanácsnok üdvözölte néhány szóval a honvédeket.
Az eskütétel díszmenet tel fej*-'' ződött be. ~
Megjegyzéseink egy nyilatkozatra
A reggel megjelenő lap vasárnapi számában Skvorcz Ferenc rSzIT titkár egy nyilatkozata látott napvilágot, amelyben a Zala 22-i számában
nHusz József ipartestületi amök c munkdsifjuség ellenu
irt cikkünkre kijelenti, hogy a Zala szerkesztőségét helytelenül informálta és a cikki>en inegja-lent kijelentést Husz József ipari lestíile-i elnök nem tette meg,
Valóban megjelent szerkesztő^ ségünkben Skvorcz Ferenc egy fiatalember kíséretében és előadta, a Zala cikkében foglalt á1-üláí^okat. Ugyanez a Skvorcz Ferenc, megjelent a magyar Kommunista Párt hcjyf vc-zelő"égéné:. valamint a szakszervezeti titkárnál is, ahol egyezően a Zala szerkesztőségében előadottakkal möndo ¡ta el a közte és Husz József ipartestületi elnök közölt lefolyt vitát. Skorcz Ferenc két izberi tárgyalt az ipartestületi elnökkel és mind a kétszer hasonló hangnemben utasította őt el.
Skvorcz Ferenc nyilatkozata, amit egybehangzóan három helyen tett meg, távolról sem elégített volna ki bennünket és cikkűnk megírásához semimliképpen sem lett volna elegendő. Lapunk'' szerkesztősége azonban teljesen érdektelen, fül és szemtanuk egy behangzó előadása alapján látta szükségesnek a cikk megírását,
amit a Skvorcz Ferenc nyilatkozata dacára is az első betűtől az utolsóig lenntartunk.
Kíváncsiak lennénk ar a, hogy ki milyen nyomási vagy megfélemlítést alka''mazott Skvorcz Ferenc 19 éves tanonccal szemben, hogv. nem egészen 10 órán belül, három helyen te''U egybehangzó nyilatkozatát megváltoztatva, olyan nyilatkozatot tett, amely nem felei nreg a-valóságnak.
Mi nem neheztelünk Skvorcz Ferenc, 19 éves Maori tanoncra» a »Sz''IT* titkárára azért mert határozott és félreérthetetlen állításait ily rövid ;dőn belül meg-.változtatta és magára vállalta, hogy lapunkat helyteleniV informálta,
de neheztelünk azokra a felnőttekre, akik egy Iffumunkdtt gerinces ki-állása után rábírtak arra, hogy a; Szociáldemokrata Párt alélni ke érdekében valótlanságot állítson ét bocsánatot kérjén attél az embertől, aki csak rövid idővel azelőtt munkás önérzetét milyea megsér-
: lette.
« ■ ^
Közvetlenül lapzárta előtt munkatársunknak sikerült megtalálnia Skvorcz Ferencet, aki a Zalai Világosságban megjelent és általa aláirt nyilatkozatról a következőket mondta: Amikor engem Husz József meglátott, széket ragadott, rám akart rontani
és Lecsirkei''ogózolt. Majd a Sz»-'' ciáldemokraía Párf VB. ülésérŐT -engem kiküldött, ott fogahwazfcáB meg azt a nyilatkozatot, ami Zalai Világosságban napvilágot látott. En a nyilatkozatot azérfc irlam alá, mert olyan hangol* hallatszottak, hogy engem kizárnak a pártból, ami egyenlő km-ne a kenyerem elvesztésével. ÉM. fiatal ember vagyok, de 6 tagi családot tartok el, és igy nem kockázhattam meg, hogy engEOB kenyeremtől megfosszanak. E* most is kijelentem, hogy a Zalában megjelent cikk a teljes i£az~ f.áúol tartalmazta, amit mosá már más tanukkal is igazolni tudok.
Skvorcz Ferenc ezen nyilatkozatai munkatársunknak 5 taira jelenlétében tette meg.
Fölhívás
0rBX*£9£ M an knvereoay re a Magyar-orsKAg k*uxitl»*ayák doigtzólhos
A nyirádi bányaüzem dolgoséi el-isinerre azt, ''hogyt a. 8 ér^n terrvto- < i etében nyersanyagokban nzogény országunknak "fokozottabb a/.úkaéfji van alumíniumra, eg) rágás lolte»-déssel ért elhatározással orMíájjpf munkaeraonyt hirdet.
Ezért a nyivádíbínvászok ország bauxitbányáinak öasás fizifcfci és sze.lemi-dolgozóit országos bft-uxítbár^yász miuikarersenyítj hivják ki ós a nyirá<li bányáuzok köteleiik magukat:
-3. A lmuxittermfclés havi ck>-irányzatának 100 ezáatfJékos fcte^» és tuíteljeflik''''tóro.
2. Évi Ífiijositmúnybíiu m J947. éri összteljesítmény tulha''.aílásám.
H. A termelési öiiköltség 6 száaa-iékos csökkentésére.
Mi, nyirádi bányászok egyhangúlag kijelentjük, hogy a fentieknek eleget fogunk tenni és egybe* remélj ük, hogy a többi bauxitbányák búnyászsága httöonló lelkesn-c''jűösoí és inagyai- bányászokhoz m^? tó győzniakarással elfogadva kihi-.váaunkat, bekapceolédiiak a nagy-jöTÓjk magyar fémért, nemzetunt ujjáépitéséert és életezinronaJunk-nak emeléséért indított munkavsr-Henyünkfaa. -
. Nyirád, 1948. februái- 11
özamnesót ! »NyihíU ~bájtyásiok>''-
mBtfMÚ&OK
Kedd, t«brmir iL
Bidipeit I. S.SO Falirédió 7.10 Hírek. 7.25 Refjell aenr. 8.1Ő íCcnc^ári müvek. 1600 Hírek. I2.S0 HiMrtjMÓ, b^reb. 12.15 Cigánjien«. IS.()0 A bé»l-eg>ttl«i játszik. 14.00 Hircü. 14.lt KJuaáfi énckknrtk. 14.4» SiCvctke/etl acgyedúra. 16.00 Rádlélikol». IS.00 Sxlics rlt»BMk. 16.40 Beuéleeté« •x tnibrr «Hű Hikziállitalrél. 17.00 Hirek. 17.10 Hadl(0(0>y hlradé óa Vöröikereirt kOxIamények. i.4t A MÀLLEKD rjií^ori. 18.00 Ëlôadia a exabadaág verni 61. 18.15 Mit llaan a Radié? 18 45 Magyar E»cykl« pédla 18.11 Két Mollére-vlgjÉték köz veti-tése a Nemxatl KaaaraaiinkáxbdJ. 30.39 Hirek. 21.45 Vita a iiiadarabokréi. 3116 Hirek. 23.8« Cigányxena, 29.00 Boanjrák kegyak kéjafitt. HunglaweMk. 23.30 Kamara* muxiika. 2-..00 Hiick.
Budanaat II. 17 00 Tinaaan«. 11.00 Hirek. 18.05 Karlngfik. 18 40 Világbiradó. 1890 Régi aaatuerxék mntsikÉja. «29.90 Olaax éa spasvol dalok. 10.30 A Xádié sxabad-cgyeteiie. 21.00 Hirek. 21 15 CigányzeM. 22.00 Operaréjzletak 6« hangsxtraxólók.
fcupeMóa gyégjeaertár <
Febr. 28-áu: „Oraagyal" gyógyszer-tár, Deák-tér 19. .
VÁR OSI M O Z t
KEDD « S81RDA CSAK KÉT KAf
Hét vllAgcIágar, é3 Sztár • gjMlllt« ''■•▼•téa
Csillagok parádéja
Amerikát klvAaaág k&agverosy
Hí KA DÓI -Ekmdá»»k ktoxftp 6 és 7 ate-ákos*
U^g. Iwki''uir
HIREK
Nftpsreirö;
FebruAr 34, kedd. Róm. kat. Siökőntp. •;ot Máifflí UjgörSg Jáno». -
rt kei 6 ó;e 36 perckor, nyugszik i7 óra 22 páckor. - fl Hold kel 18 óra ''Q perckor. nyugszik 7 óra 22 perckor.
¿348. Kikiáltják « második frar.cio köz-.¿rsösifl»:. ■ • . _
A feteőtempiom
Ji&J-rcs. -¿d barokktornyát fehér-
■ 0 •mt.n.-iJte a tét ké»e. a/n: mégis i''fowiiz-z várakozás után ugylátszik 1»höszőirföit. Az idő járás tudósok uiégáHafrtották, hogy egész Euró-¡Mi-ca ¡ 70 esziwdc^ncm volt oty&rí fui/he *éf. .Dániábót
''«¿g azt ftkwM, hogy az idei si-
• hair.oteájorcfti <*?k vgy tudtál: meg-tettqni. ''hogy Sorncgiákó''j vagon-ssátnríi botfák át «k kwít. Öröm
nézni, hogy február vége fdé hó^yhc''*1 m Utói kavarogtak a le-mgőhe/i, c t/y ozán r* végigcsilingfU m Fő-utcán, n gyerekek pedig
> ó ¿Ujukat V« vif''ámseoesség-fp$t csus:Detíx Ferenc tér qíjiőjfH.
Ügy-két vaj)rn isruú''f & régi Mc* mtuzHlatos szip«é.<jéi elevenedtek n+g : a hó, amrfybe ropogva süppedi a'' táb, u sinúi jégtükör ott, « Jtítto.i ird.Ul.in éfrdtote melleit,
* i ''»r utcáién, tíiMut párok bóg-wintak iuy esténként., /¿»y •:«•>» vil lódzó mivm páti a''fitt. Aztán m fy ft " jéf/v.''iáf/u* oL''alok : álom figuráin én tdppkéti ákoiu''bákomjaiH, am''il u tél íw/0,y«oV vito, órákig ef i^hcte!I fii-.tőximi é* gyönyörködni, v/
Sajno* Jtgnop már megeredi etfb, <* a gyonpom szib fehérséget szürke ¡onolyává változtat td, amibe 0 cipő vigaazManut cuppog. »Az Adria felől meleg légtömegek árwti-/»««•''.'' az ország közepe cfjíé mondja n meteorológiai jJentés és az *tnbt>rcky pm>''kor a rádión JiAllják ez időjósok hangját, örömmé? moncl-pk egy-másnak sem tesz tét
93 idén.. Xém issz tél, apti csuk a -gyermekek szivébe:* & szépséges és7 éi4<*zétG9 errdékként- di a felnőttek-■ ''¡léi-■''.gofit. és nelhw.özést jeleni.
Ugy maiidjá1:, hogy a napfeltol: «kőzzúk az időjárás eltolódását, egy biUönör, rádióaktw sugárzás, ami ■inémcsaíi az időjárásra, de az em-bersk kedélyére>v sőt az egészségére h hal. Kéf&egl-etcn., hogy nincs min-rendben az időjárással és jövőre ií&m ige» tehet feüen>ní majd azt « kérdés: hová ''ótt a tovali/i hó ?
— Kitüntetések n nagykanizsai rendőrségen
A köztársasági ehitök a belügymi-uiazter oiőtarjeaztéséro a követkBző nstgykanizsai randőrtitsztekse* tüntot-ts ki u közbiztonsági szolgálati jel-, ▼ény bronzfokozatával : özokoly Gyu-ia Őrnagy, öárdy Lajos-íőhaunagy, özemeréüy Józöőf éa Siklési István »lhíuluagyok, Galambos i''öiwnc nyo-iűozófőhttílnagy, ralamint Forgács Antal. éa Bzélési István nyomozó hoduagyok. Az államfő a'' nagykanizsai rendőraég 6r»zeinÁiyzotenek aaámos tagját is "kitüntette.
— Zala vármugye nó^y házat építtet sí érvizsujtotta otthontalanoknak
A bclügycamisztor fiulhivásái-a Zala vármug^ei i« magáévá totto azt a oamuH elgondolást., miszei''int az ott-Ipnukat -eszifett tiszai, ái-vizkáro-ürultak nzámára uj ottlionokat ópit-A meg>io négy ház újjáépítését vállalja, fczek közül louti6t^O ezm> forint hozsftájárüláösol a megyei költ-•óg^etée torbéro, kottít ugyancssüt 20 ezer forint hoz^járul&yíai a köz-téepk vállalnák. A ezép elhatározés-i-ól máj- érteaitették is a belügyminisztert. - "
— Hirdstmény
A FÉKOSz Orezágos Központja kfflhaözombérieti szakosztálya orezá-$06 elnöke Nagykanizsán a szak- -gzerrezeti''pzékfiáz termében, Csen-jjáry ut 6. alatt, 24-én .9
¿mi kezdettel gyűlést- és panasznapot tart, amelyre szeretettel meghívjuk *z egéez vároe iaácosságát. Somogyi Ferenc, járási.titicéír. .
ZALA
MAORT özeesl bizotfságoktséS elfá¥sütlák a isbboyali szocialistákat
A két muakáspárt v«Eet#jének határozata
A MAORT üzemek Szociálde mokrata és Komanunisla titkársága által összehivott közös ve~ zeiöségi "értekezleten'' 1918. fel>-ruár 22-én Nagykanizsán a munkásegység kimélyitóse, a munkás osztály egy munkáspártja előfeL tételeinek megvalósiíásu érdekéig a következő hatáitozatol hozta:
1. Az együttműködéshez meg kell teremteni a személyi eiöf^L léleleket minden üzenni pártszervezetben.. Haladéktalanul el kell távolítani azokat, akik e történelmi fordulat után is a munkásegység ellenségei. (így Központi 01$, 0H-okr Szakszervezet, üzemi pártszervezetek.)
2. Rendszeres összekötöbizott. sági ülésl kell turíani. Szükség e se tón bármelyik párt kérésére az összekötö bizottság rendkívüli ülésre azonnal összehivandó.
a) Rendszeres közös aktiva-ülés.''
b) Rendszeres közös párlna-pok tartása.
c) Közös pártiskola és szeminárium-
d) Közös kulturális és vigalmi szerv
3- Mindkét párt elitéli az erő^
szakos tagtoborzást és az erőszakos átlépteléseket.
4. A görög szabadságharcosok megsegítése érdekében mindkét párt tagjai önként hozzájárulnak ahhoz, hogy lnárom hóna-pon keresztül havonta 1—1 órabérnek mégfelelő összeget juttatnak, mely a bérelszámoláson keresztül nyer elintézést.
5. Ezen határozat az üzemi bizottságok, szakszervezeti vezetőségek tudomására hozandók, tou vábbá
a) »Szabad Nép* bj »Népszava«
c) v Zalai Világosság«
d) »Zala*
c) »UJ Zala« f) »Bányamunkást nupilapokl>an közzéteendő. Nagykanizsa-i Bázakerettye-i Lovászi i
Puszlaszenttászló-i - Ujudvar-i MKP és SzDP pártszervezetek ryevében.
Palká József „ MKP.. üzemi központi titkár.
Farkas Gyula SzDP üzemi központi titkár-
Múms disziatlárrai megérkezett a 6ördiilő Öperiáz
Szokatlan élénkség költözött ma déíeiótt a Városi Szinházba. Már a kora reggeli órákban takarító asszonyok hada lepte el a nézőteret, az öltözőket éa a színpadot. Lázas munkába fogtak, hogy mire megérkezik a Gördülő 0[»raház, ntínden ragyogjon a tisztaságtól.
Az Opex-a diszleteiiiek expedíciónak beillő szállítmánya nyolc óra tájban érkezett meg a Színházba. Ezzel ogyidejüleg érkezett meg btephányi György is, aki a Travia-tát rendezi. A MÁV szimfonikus zenekara is kirakodott már ekkor.
A színpadon megkezdték a''.disz-leiek felállítását a rondezó vezo-tóee meHett. Hamarosan feigörŰüi a függöny ós a reflektorok élos fénynél világítják inéig a szmpadot.
— Csak világosító £s diűzletpró-bát tartunk — magyarázza .¡^tep-hán-yi György. — Erna van ugyanis caak szükség, mert minden városban, ahol megfordulunk, más ée más színpadhoz kell alkuimaükod> nunk.
— A művészek néni tai-tonak próbát. ? — érdeklődünk. ''
— Nem. Nekik különben sinca rá szükségük, nuort annyira »benn vannak« -az anyagban. iSgyébként, csak délben érkeznek meg.
v — Milyennek várja az előadást ? . Jóslatokba nem akarok bocsátkozni — válaszol óvatosan Step-hányi Györg>-, —- de ¿zt hiszem minden rendbán lesz. Ezt különben is majd az előadás mondja meg.
— Hol fordultak meg eddig éa hogy fogadta a közönség a GöSrdüio Oj^eraházat ?
— Sok vidéki .városban mesrfor-dultunk és mindenütt sikere volt az előadásnak. De legnagyobb sikerünk — azt hiszem — ozdon volt. A közönség a vasgyár munkásai köré-
ből került ki, akiknek hetven százaléka még sohasem látott operát. Az előadás yjtán nem tudtak betelni a látottakkal és azt mondták, sohasem gondolták volna, ho<^y ilyen egy opera. Ez az elismeréis nagyon jol esett.
Beszélgetés közben megérkezik Penninger-Péter Antal, a társulat ozetője is, aki nem győzi dicsérni milyen rend és tisztaság van mindenütt.
— Nagyon hálásak jagyunk .a polgármesternek és mindenkinek, nogy annyira a segítségünkre voltak. Azt hiszem, sonki sem csalódik bennünk.
Közbon a próba tovább folyik & mi ia elbucsuztunk az esti viszontlátásra. 1 ■
Az előkészületek jklapján az a '' véleményünk, hogy „Nagykanizsán eddicr m&r ^em látott előadásban lesz részünk ós a siker is olyan nagy lesz, i*miro móir volt
Tjóldo ebben^a városban.
>
A ma esti opeiu-előadással kapcsolatban szükségesnele tartjuk felhívni a közönség figyelmét arra, kogy
az előadás pontosan fél 8-kor kezdődik és abban azi időpontban (e.iárják az összes ajtókat: liyenfortnAn a későniövóket / <nam engedik be.
— Meghívó meoyei választmányi j gyűlésre
i 1948. március hó 3-án, szerdán = d. e. 9 órai kezdettel tartják a-Dél-I zalai Fölmüvesszövetkazetek a ren-i des havi választmányi gyűlésüket a t városháza dísztermében. Kérjük -a • szövetkezetek vezetőségét, hogy ml-nél nagyobb számban jelenjenek
meg, mert központunk v^ztősége ét számos megyei intézmény képviöpl-tetin fogja magát. A .gyűlést r»n-tosan 9 órakor kezdjük 4 fél 1 ómkor fejezzük bc. JeLan Ibbz központunk kiküldöttje, a törvényszéki te-nácseinök mint cégbíró, a gazda-» sági felügyelő, több országgyűlési ~ képviselő, az Alsó Dunántuii Földművelésügyi Tanács szaktisztvisa-lője, a vármegyei szövetkezeti" M-jig-Nelő, az Országos Szövetkezeti Ili-lei intézet szaktisztvisülője/ Észak-Zala MOSzK kir. • szerv. o. v., az ■ UFOSz megyei éa nagykanizsai titkárai, a ^lOSzIK tojás, baromfi, gyümölcs, zöidségáru-te''ep veaetŐjs Sümegről, a Megyei Földhivatal vt-ízeíőjü, a megyei uj termelési ellenőr, a szőlészeti és ,borászati felügye-Aő, a MOSzK ára, termény és szervezési osztály ^yezetőij a járási főjegyző, a pénzügyigazgatóság szakértője, stb. A tárgysorozatban sieiapi^lnek cégbírósági, földhivatali, adó ós könyvelési üg%-ek, traktor ellátás, tavaszi mezőgazdasági munkaügyek ,íermónyfelvásárlás, áru, termelési BZOTssődéaek, ruházat, textil, iábbeü, permetező anyagok, réz-gálic, műtrágya, petróleum, tojáa-órtjékasiU''-s, naposcsibe, határozata javaslatok, [«mászok, t^b. Szabadon Imre kir. szerv, a v., Nagykaniasn, Deák táv ¡3 .»z.,. Postafiók 74.
— Özütiük átlamtitkar szortiön Éger-szegon küzellatasi értekezletet tart
A vármegvt) közellátási problémáinak megbesKélésű vágott euorszegm úr kőzik Bzobok Antal kozollátásügyi miniszteri államtitkár. A nagyszabású ankét Bzerdáu dé''oJ.ótt lesz a vármegyeházán éa azon résztveaznok az usuzea igazgatási vezetők". Itt említjük meg, lio^y ezzel kapcsolatosan a hétfő» kiti''izött vármegyei tisztiértelajzleí elmarad és heht>tte ugyancsak saradán, a közellátási értekezlet befejezése után tartják azt m^g.
— Sok utca nevét megvftitoztatják ■Zalaegerszegen
A mfigj-eszékbelyaa. mozgalom indult meg a korszerűtlen utcanevek megváltoztatására.. Egy bizottság " naivokban már döntött is az uj atea-MiiiaK felett. Ea^ermt aa''ieddiii Ao-poa^n utca Mái-tirok utja,. Eszter-há/.y Pát utca üem utca, Feststica Győr»- .utca Dobó Katica utca, Gae-parich Márk utca Ilock János utca, Kazinczy tér Marx tér, Prohászka. Ottokár utca Lőrinc barát utcai Kér kosi Viktor ut Farkas József'' utca, Ürménvi utca -Budai Nagy Antel utca, Pozsonyi ut Lenin ut, Lord •ltothermere utca Varga Gábor utca és Püspöky Gráczián utca G»r-bai Sándor utca elnevezést kap. Ezenkivüt elhatározták, hogv a város főterét Szabadság térnek nevezik el. ^xy
— A Wu^asíoigalatosok
OpBa^os Antifaeúste Szevet^é-
sének na^ykeniasai cseoportja e ha §8~4n (hétfőn) 18 óiakor eyizejöT»-i»lt tawNpő-ut 6.-szám alatt, Ponfe» ■EOgjalííné^i kél- Ym-cló&g. -
— Klvcmuos verrwnyU»üyali hirdetmény
A .pocai 2. honvéd kerületi parancsnokság ópitési osztálya (Poca, Széchenyi tér U—10. sz.) nyiiV&no» veröen"táríö''alá8t hirdet a ^alcuecer-szegi hv. Jaktanva ¿11.,ja. ieg. épületéi végzendő 1. kómuvos és ol-heb-ező; 2. tetőfedő, 8. bádogos, 4. asztalos, lakatos, mázoló éa űvegia, 6. belső viÜanyBzeral6!ekarbanheiy»-zési munkákra. ...
Benyújtási határidő 1948. évi mÉst cius hó 8-án 10 óra. ''
A kiírási nyomtatványok rnegte-. kinthetők Zalaegers^ város mérnöki hivatalánál ép a lenti kiiró hivatalnál. ■" .■ i . Költségvetési űrlapok a péesi 2. honvéd kérüléti parancsnokság épi~ tési osztályánál szerezhetők be ^h^ poriként 60 filléras áron. '' •
Pécs, 1948. évi február hó 18.
Kiss István bit. mérnök-őrnagy s.-k-építési osztály vezető^-
ZALA
1*4«. íebruár 24.
— Ndyy eaaminy leiz
» Magyar Nők Dmnokraiikui» Skö-««»aWíJick flybruár 28-i nönttpju. Hót főn oste ü órai koxdettol a AlNüSa liulyimiRÓbou Hssokáso* uú-nafxM tartunk, melynek előadóm őby. I<"arka« Józsefné. Ki no onifc-kswiw mój? Farka« ni. ívnd-
orkanitány mosolygóé arcúja ''? Fia-teát kora dacára büuzkcaógo volt rendórrá^iinknok és mintaképe az áldozatkész , talpú; .jellemes, hi*a-fáíja magaslatán ''álló rendőrnők. Farkat. József ifjú óíetét ejjy gránát oHotta ki ós itt''maradt ^az ifjú hitves, aki ura nyomdokán haladva, a demokrácia oitárára liölyozto lo ifjú éioiót. Biztosak vagyunk abban, hogy özt. Fax-kas Józsefné előadása élmény iósz minden ka-nizsai asz-•znny számár^, ezért saeretettal hi-rttnk és várunk a MNDSz helyiségébe, fobruát 23-án, hétfőn eete 6 óiakor minden kanizsai asszonyi q? iaányt. MNDSz veaetőeéy.


Ellenség vagy seilistárs-e a viz
A hároméves terv hadatüzent a szárazságnak. Az öntöző müvek «gé''Z sorát valósi tjük meg három Bszfc ndó alatt. .Mintogv idU.üOb holdat -akarnak csatornák segítségévei véglegesen kivonni a szárazság ve-mzóly-övezetéből. A munkálatokat a iogtöbb helyen már meg is indították.
A Hortobágyon már megindultak a fóönlözóüsntorna inunkáiatai ós a különböző műszaki liorondozóaok ttolszercléao, ugy, hogy már az idén több ezer holdon folyhat'' öntözósos ^»zdá''kodá.H a iiyko^úrabb mu^yar, u^ijron. ^
''t''avase/.ul indulnak meg a Duna-Tisza csatorna ''földiuunkálatui, amelyeknek olukéazitésü tulajdonkéjon már hónapok óta folyamatban van. A háromévod terv folyamúíu a Duna —l''isza csatorna csak öntöző csatorna !esz még, inert az egész több mint 1ÜÍ) kilométer hosszú és ton-«ori hajók számára is alkalmas csatornát nem tudjuk három év alatt felépíteni. Ezért a Duna-Tisza rsaloríia a hároméves terv folyamán csak fé''széicsségbori, .mint öntöző-csatorna épül meg.
tlódmezővásúrhel^ az-egyik legfontosabb csatorna-góc. itt olyan műveket fektetnek Je, amelyek 15 ezor hold ellátását tudják biztosítani. T ,
Szentes körül az"ugynevezett Kur7 ca-tájat'' hállózzák te keskonyebb-azólesobb csatornákkal. Itt mindenütt bengenek az ásók, nyikorognak a talicskák, ameddig a szem el lat, a határban 5.000 holdat szántanak majd keresztül-kasul a vezo-
A Hernád-völgyében G.OÖU holdat hódit meg véglegesen az omber a «zeezólyos természettől.
Budapest é.s Vác között 2.000 holdon válik majd lehetővé a kertgaz- • dálkozás. Alig kell rámutatni arra, hogy Vác közelsége miatt- milyen könnyebbséget'' jelont .majd ez a fővárosnak zöldíélékkel történő el-. látása tekintetében.
A Kisrába mentén is 2.000 hold •zabadui íob.az aszály átka alól. A "Nádorcaatorna 1500 lioldat mentőiéit. liókósjzonLondrúflnál 6000 hold, Tiszabónól meg (Spiwnaéggel 12.000 hold került a tervszerű vízgazdálkodás ellenőrzése alá.
A tiszafüredi csatornát ugy bővítik ki, hogy ujabb 0000 holdon tudják pótolni azt, amit & eső te-léli eautleg elmulaszt az időjárás/
Mflüőborénynél 1200, Magyartóa-Ml" 2000 hofdra terjed majd ki az uj öntözőmÜYok hatása. Nádudvar környékén 1000 holdról van szó.
Pest vármegyében, a Duna röl-gyében 4000 hold számára, jnttat-<iak mesteiaóges csapadékot a nagy folyam vízkincséből.
Az ország többi helyén kisebb jelentőségű csatornák utján még 1000 holdat hasítanak ki az őntöző-gazdéJkodás céljaira.
SPORT
Gólzáporral gyözött as NVTE NVTK-SiTSE 7:1 (ltl)
NVTE: Róka - Gazdag, Munkácsy -- Setnsl, Németh, Péter — Sziraka, Túra, Plneskó,, Horváth, Körös.
SzTVSE: Gnnzer — jenőfalvi, Fridii — .Sonimer, Toliér, Kor-sos Vigli, Mihók. Nagy, Zsoldos, Sárosi.
A nagv hóban nem alakul ki komoly játék és amig a szekszárdiák bir(ák erővel addig kiegyensúlyozottá!^ voltak a''z erőviszonyok. Az első gólt Placskó lőtte, majd Szíraka hibázott egy tizenegyest. A félidő végén Mihók révén az SzTVSE egyenlített. A második félidőben az NVTE részéről megindult a gólgyártás és Tura 3, Sztraka és Horváth 2 góljával arányban győzött a; vasul. A mérkőzései! komoly játékot náinjchetett várni. Mindenesetre az NVTE jobban játszott a szekszárdiak ellen, mint a MAO RT elieiv. A csapatból Róka, Seriisi,. Tura és Horváth emelkedtek ki, a szekszárdiak'' legjobbjai Sárosi Mihók és Somimier voltak.
NVTE II.—Vasa« barátság
7:1 (2 11)
NVTE II.: Péter vári - Viola, Szoboszlay — Salamon, Porondi Miczok -■ Szabó, Gic/y. próbáját ékos Egres, Kovács.
Vasas: Szabó -- Tuncsids. Farkas KiMiéűyl, Szoboesány, Sú-reez —'' NVeinnattsz, Marsdiner, Vajdái Táncos, Molnár.
A nagy hóban nem alakulhatott ki komoly játtfk. A bicska-gyáriak mé.< nincsenek edzésien Góllövök: Próbajátékos 2. Giczv 2, Egi''es 2 és Szabó, illetve Molnár. Kitűntek az NVTE-ból Főrendi, Miczok, Próbajűjtékos és S:<abő a vasas-hói Farkas, sá-recz és Táncos. )
Elmaradt aa NTE és a MAORT mérkőzése I
A vasárnap délutánra kitűzőit NTE—Keszthelyi Máy mérkőzés n nagy ivavazá-"> miatt e''maradt. Ugyanebből '' iiz okból nem utazott el a MAORT sem a KM TE elleni barátságos mérkőzésre. -
Gyengesfclnvon&lu ösaze-csapást hozott az NVTE—
DVSE ökötviTómérközés
nvte—dvstí 9:7
Már a mérkőzés előtt meglepetéssel vette tudomásul a ^közönség, hogy a dombóváriak a versenyre csak a tartalék ver-sehyzőiket hozták magukkal. Az első garnilurájuk ugyanekkor Pécsett mérkíízöit a pécsi közüzemek együttesével. A második vonalbeli dombóvári versenyzők szívvel lélekkel küzdve majdnem! meglepetést csinállak és csak nví nimális vereségei szenvedtek. Az! összecsapások sajnos alatta maradtak u látottaknak. A máskor kitűnő formában lévő vusutas versenyzők egészen gyenge öklö-zéseket mutattuk be. Reméljük, ''hogy a bajnokságru a versenyzők ismét régi formájukba lendülnek vissza, Az egyes párok összecsapása egyébként a követ, kező eredményeket hozták.
Szenyei — Gyurica. A kezdő Gyu.ricát a ''fölényesen jobb''Sze. nyei biztosan g^''őzi le.
Esküd — -Baranyai. Már az első menetben pont fölénybe keu rül Baranyái, de egy mélyülésért megintést kap. Ez. a második menetben feltüzeli Baranyait és
eay hatalmas fltésé''.ől BSkadtet kiszámolják,
(Jyörffy — Wlaüts, Az első menetben Wlasits kétszer is földre küldi Gvörffyt, A szünetben dombovAri versenyző feladja a kilátástalan küzdelmei.
To1h II. — Winvnver. Winimer kétszer megsorozza ellenfelét és azt a biró rövidesen kiszámol-j[a. Mindössze másfél percig tartott.
Tóth I. >-• Papp. Egyenlő erők gyenge küzdelme. Az első mem^t-l>en Papp jol^b valamivel, de ezt az előnyét Tóth a másik kéi menetben kiegyentiii. A döntetlen megfelel a látottaknak.
Apáti — Kasza. Gyors iramba kezd Kasza. Apátó egyik horgából rövidesen -földre kerül. A máodik'' menetben Kasza.egyho-roglől megszédül és kiszámolják Nyers - - Horváth. Horváth el--kényeimeskedi a mérkőzést .és igy "Nyers kiütéssel megérdemelten nyerte a mérkőzési.
Vannay — Büki. ütés nem igen akad. Büki fölényesen jobb. A második menetben Vannay íeL
adla a harcot. "
* *
Totóeredmények
Mogürt—Haladás 2:4. . EMTK—Mateosz 2:1. E''ek''romos—Fe:«ucváio:s 2: l-
Szolnok.....DVSC 3:1.
Sa blc—''Vasus 0:1 Mbészákndl Kispest—MTK ik''t M. Acél--Előre 1:4. III. Ker.—Húsos 4:3. Hllelbank—ICPSE 0?1. '' KM SE—Ny. Madisz 1:3. Porlsm.—Araenal elmaradt. Sunderl11 uddersfield 2:0 Aston Villa—Clilesea 3:0. Grimbsy—Derby 2:3.
A sportba» Is megindult a SzociáldemokrAla Párt tisztulási fv^lyain&ta
A budapesti gyárak és üzemek sportvezetői szombaton délelőtt a Szakszervezeti Tanács székházában gyűlési tartottak, melyen niegjelejit Solti Lajos a Szo ciáldemokrala Párt sportvezetője és Frankó Mihály az NSB elnöke. A kivánságokat határozati javaslat formájában Béky István adta eiő, aki követelte^ jobi)oldali sportvezetők dr. Mező Ferenc, Zempléni Antal és dr- Szabó József lemondását, a Szociáldemokrata Párt ötös sporltanácsá''nak feloszlatását és a Barátság sportközpont megszüntetését. A határozati javas, latot a megjelentek egyhangúan elfogadták és követelték a két munkáspárt szoros együttműködését, s a magyar sporlíegysége.,. sitését, Ez a határozati javaslat pontot ¡esz azoknak a jobboldali elemeknek működésére, akik igyekeztek gátolni a mngyar sport fejlődéséi_
4 KOKSZ kbzltmtónyei
l^xtiJwotot érdekli. A Kamarával folytatott mogbeazólóaok ereduví-ujoképieu óitantiük Kártyáinkul liogy a toxtilut<vlvmi,yok ols/ániolóaú^ illetve a nzabályszerüeii kioltott összantő iveket (az utalványokkal együtt) hyhésóbb folyó M 27-ha 12 órttia lehot a Kamarához IjekíU-d«ni. Azon Kartérsak, akik ezon időié nem küldik ba az elszámolásokat, az Anyag- ós Árhivatat érte-sríóae. szarint csak az április havi kontingensbe tudja beosztani ás rnóc-oius hónapra textiljegyat nem kap-
felhívja a Kamara a figyelmei arra,. hogy csak oly utalványokra topnak a btreskedők jpgyat, matyak
m olöirámmk mo^feMému raívmfc fciáJlitra. ''
A/, ÖHMOKltÚ ÍV a lOg.)MH/itwi uM-vány oltfzámolánba fti
a''/ ott nyert somám ümhmmAI ivekro rártvartimtló. A» (isí»>«wit€ ir mindkét'' iiéldáuya lioki''tldinidn a Kamarához, k n.vorHauyag bt>luj?sM«AÍ bozváiárulás immntflaólyn^ a
f8kettn vunalazott (j^fiB^it;"» ír hát-lamára ragawitamkí. A tip;is árntf-r.al fobzita pii-Oü, a SKabadáruknil pitxxs-felrarte ¿''«iogasit» hav«sriál;widó.

MKP hírek
Felkérjük azon elvtársukat? akik Magyar utcában, Szabadság, téren. Sugár ut vpáros oldalán, Rozgonyi utcában. Kinizsi., Árpád, Sikátor. Báíhorí és. Garai utcában laknak, hogy kedden f. hó 21-én este 0 órára Dézsi Magyar vendéglő Mag>rar ut 9 sí?. alatti helyiségben níe-gjelenní sziveskedje-iieK • I aggjrü lésv*n Annál .ts inkább, inert ad 114k körzet most alakul meg ós a Vezetőséget most ^válasszuk Tagsági könyvéi mindenki hozza magával.
• .y v
Hifdeirríérsy,
A kercskcdeleni- én wöveik<zetíl?yl mt-nt«t«r ur 27C0/19H8. K. Sx. M. rcndc-leic Alapján köxhtrró icwzftk a «ukorkn-t.''letcK nytivat rt4»>t idcjínck HliUbiak sr.erlni vul<i nz»bityozií-U. .—^
1. A kl*itóUg''cul:oik4raru9lt^U*let«ket »* or*i«K területén nUndrunsp • - a faMriiapuK»» ea ejtyéb inunkAMÜfictl irip<» kat 1» btlííttve — » áritil c8yfoiyiftl>an 22 ónkig »^at>.t4 nyltv#«fj»rt«i:l.
A/.olut a ctikrtrkaHitejfktft, nrtteijíkbett a eokérliAn kl tb egyéb élcitw.''aücft í*» Arusl-taiuk, ci»l< M élennlczprütletekic r^i-hítArozott Időben sí«t)*d nyltvatartml.
A Vf»>uti jiélvnnrirnrok icfölrtf!) cukoikát uilni kötuxpi/fiou, mtiul munkasKÍncti napokon c^ttz napnM hl íunbait árii5ttfl«l.
Január 1, ml)«s 1, «agusttus ét nuv. 1. napján, tovább iíarii^ony. lati.-ét é«. pUn-küad 1. napján «2 emiltctl Usktckbtn a!k;»t~ v mozoltAt foglolkeztflittl nf.m izabad . .
2. Az 1. pontban íogtfltak -.icw c«intik az alkarnsrottokn»!; a ko lck:iv i;eriédós''oci» e mttnkadj", valamint a tu:niuRka és a mun-kaszünc t napokon, végzett mnnka diiazásá lekintetében biztosított jogsit. Ebbő'' kövei-kezik, hegy heti 48 étén wl alki''nnzottat fo^alkoztanii « cukorl.alizlctckben ícm szabad, a tulmunks és a munkaMftnctt napokon végxetl niufika pedi^ a ko''.tcktlv szerződés szerint dijazsndÖ. . ,
A kiiárólsg enkoikát árusító üzletekben minden egyes alkalmazottai csak e^yhuzam-b:n napi 8 órán át szabad ísgieJkoziatni.
■Minden otyan kizárólag cukorkát ¿rusit<> tiziet (firtkilzlei) tulajdonos (nuiskáltetó) «kl'' alkalmazottat vagy alkaimázoUakat foglalkoztat, a jelen rende!st hatálybalépésétől számított 1§ napon be''tll az I. fokit iparhatósághoz bejelentést köt. Ics tenni alkalmazottja vagy alkalmazottal munkaidejének beosztásáról. A bejelentésnek tErtalmaznia-kell az üzlet tulajdonosának nevét (cégét), as üzlet telephelyét, az alkalmazóit, ütetve alkalmazottak nevét, munkakörét és mttuVa-tdfjUk beosztását (muikaidejUk kezdetének, éi befejezésének időpontját). Az alkalmazásban, valamint az alkalmazottak munkaidejének beosztásában később beálló ,válto-láaokat az I. ioku iparhatósághoz 3 napon belli! kelt bejeUnteni.
8 A jelen rendelet'' rendelkezéseinek, vágy tilalmainak megszegést kiháeM képez és hz I. fokú Iparhatóság attól a kizárólag cukorkát áruMtó kereskedőtől, akit Ilyen kihágás miatt 3 éven bellii 6 ízben jogerőse* «lltéitek, az IpnrQiésI jogot háti* rezott, vagy határozatlan Időre elvonhatta.
Vároil Ttnáoo.
A^RÖHIRDETÉSE k
KltUé rekamler, rádlúasxtal, székek ti télikabát. Cim a kiadóban. _
Rákóczbntu ŰO. izámn családi ház ni-bodkéiből eladó.
ZALA «MidkraUkus pslttkai otp&p
Ssaskositt: 1ÍM«4 Joaő főszertiesztó &MttaWtSs*«%3 ; F«rrenc-íir 10.
M* a UvO***, ^ykKüttfc lilrtMrt iiíil tsírta! Boana ItUtBii M
fíWi May K4r»ty.
03* óvfttyum 46. szám.
^««ykariisM, Í94& fsbruár 26. szerda
Ara 90 fillér«
Várható időjárás: Mérsékelt, helyenként élénkebb szél, változó felhőzet, havazás, havaseső, köd, éjszakai fagy. A nappali hőmérséklet kissé süllyed.
Farkas Mihály: g magyal HlORláSOSZfÉtV
igyséps pártja fokozatosan mesvalésiil
dályozná ezeknek a. fielaílatoknak elvégzését. 4 ,
Mi mm akarnak áfttlfános tisz-fogatáét végrehajtam. de azoknak az amelyek pár-hivk becsű/étén a legcsekélyebb
A Magyar Kom''nimista intt me-buda j eat i^titkáraiuülc órtö-kBűtíoi/üa Farka« Mihály főtitkári 10--tartott politikai'' byazámolót.
Rámutatott a na, hogv a ftópi aemoir«k''ia «oadolata, ípelyot oiso c»k a Aiagjar Kommunista Pált vsszxt foi, győzött Magyarországon .r<j :uu -i, djRiRokrácia összes pártjai ■.ürjit''. állatiak. Ezután foglalkozott a ¡Szociáldemokrata Párt válsú-•áral. jlarosán Uyöi-gy nevezete» ¡¿porfe''sa.viioki beszéd« ut^n a Szo-t.iáidamokrauv Párt- job'')olda!a szá-v «.ura nusghiui-''ulí^k a tervszerű visz-«/¿♦raeuUtü iíMjetóségüi, de íehetfót-eaié rált a/, is, hogy komprom isz-v.-.::txiót kös.-aiuok a jobboldallal, a !MÍyiuk eitárol itstsa után a kom-».iiMiÍHÍa éw ív.o.-iálde;uokrata mim-káwwö^í^x m^g^ziiárdult uj tar-:aioramai tölt meg.- A nifiíJlcáwNgy-«lg goudo.''ata között kwuilottak a választalak, amelyet & jobboldal )05?épilwtt a kommunista «•, íT/^viá''túitppkiata munkások kö-/..''>tt..A t>zo;uáldccuokratu Párt fűnk-«•io^iai ''. ai é* kópvivelói tÁ munkán iagjsii íigyiro nagyobb lftlytet foglal-v uuk el, ablxui a har.-ban, amely y ié;;tV®klcul közeledik oz. egyse-p/n-:marikúspiírl faló. A Kommunista Párt tokmtél^w uz utóbbi időién hálátlanul uicgnövokodött «9 ErödménvkOppen a Szociál-ejwnükrftta P4rtbúl megindult az át-aramiás a Magyar , Kommuuist» ÍJ. írtba. A komiiutursták harca nom a Bzosiáldemokrata Párt, hanem ónjaik jobboldala e''hn irányul Ila a .Czocriáldemokrata Pártnak ebben a raleágo» Jielyietóben'' előmozdítottuk roina »z i''^sszejmlásti ez lényegesein
* reakció ma!;nára hajtotta ''-volna
* vizel. Ezért hel^-es -volt a tag-. -ílrú^ii zári a t elrendelése.
rai-kas M''iháiy ezután is mártotta?, ItAtfU- a * ehiirutt hónapok harcának eredményeképpen á Magyar Kommunista Póri a ma-fttar demok:ác''a nagy v.ezet''ö ■ jártja lett, amely b''ztos kézz»>*-irányítja m ország fejJodését. A magyar munkásosztály egységes pari''jánaJi megteremtése fo-Kozaiostfn 0 megvdósulás stádiumába foritt. Ijegí''ontwáabb feladatként k szcc-iál-dörnokrata tömegek felé a ]>6!:tikai ''«1 világosítást ós a nevolö munka ibkozását jelölt» mog Farkas Mihály. Ez a mimka. az~eg>''s^es ma-ry-ar munkáspárt előkészítésének .döntő tésze és ujab,b lehetőséget »»yujt a mag-var nemzeti függetlenéi front további fejlesztéséin is.
Azután a tagkönyv-esere kérdé-rtvei foglalkozott l^arkas Mihály. A mi partunk élesen különbözik az ésíizas többi pártoktól. Nem olyan yárt, amely a Ntöitónelom bizonyos •fűkaszában rövid ídőie keriU f©l-•zime, hanem olyan párt, anu>lyet
* történelmi fejlődés és a társadai-m.i harc Ivozott létre.
élatatmuM történelmi korsók vc-
fCírl-ja vagyunk. Idcolqfff-4nkt hogy a fejiódés utjún cf5-r* vigyük a népet. Púrivnkndk
a Itllcfféi mxg kell britini és . meg kell szitárditáni.
>lj»g kall vizsgálnunk továbbá, hogy wta furakodott-e pártunkba helyen-olyan réte^öődés,- nem- wejo-^fesxjlják-e ilyen áramlatok a párt gépstastét, amely megak»-
jottot ejthetik haladéktalanul ^ & k-ell ldtíolit<eni -sórainkból. Ezáltal csak nő a Magyar Kommunista Párt tekintélye és eivye. Ugyan akkor fogadjuk szeretettel azokat n munkás, paraszt ós értelmiségi dol-gozókat, kisiparosokat É"»skei«s • kedőbet, akik kommunisták akarnak lenr-i és őszintén, hecsületosen akarnak dolgozni a nép érdekéikért.
1 arkas Mihály végül megállapította, .hogy a tagkönyv-cserével a

mm wwwu
IConimnniBta. Pált szeiTezí.-tei nivellálódtak é3 a - párt ei^eje meghat-ványozódott. Hefejezésüí az egész népet, átfogó^ nagy tudatosító, felvilágosító munJva fontosságát h-.vng-Suiyózta. Tudatosítani kell »z szág népében és a laoáilitott vezetőkben, ho»y a Komtmunsta Párt erősödésével nemcsak a detnokráciá politilcai hatalma szilái''dul meg, do ''megjavul a éLefcszim-onala és gazdasági helyzete is.

Hazaérkezett a magyar kormányküldöttség
Április elsején megkezdődik a hadifoglyok hazaszállítása
Öinapas msszkvai tartózkodás utón kedden délelőtt 9 órakor hazaérkezett á magyar koraáoydaieQiclé.
Ttidy Zoltán köztársasági oinök Szov/ot Ukrajna kormányának meghívására kíséretével együtt még két napig Hievben marad és csak csütörtökön érkezik Budapestre.
A ma reggel hazaérkezett küldöttséget a Nyugati-pályaudvaron Unnapéiyesan fogadták. RAkosi Mátyás minl8zterelnükheiyett38 az üdvözlések után a következőket mondotta; Az a hóroffiaaztendös hősiis éa áldozatkész munka, amit a magyar dolgozó nép ugy a gazdasági talpraállás, mint a demokrácia megerősitésa tarén végzett, most hozza meg gyümölcsét. Ettiször történt meg a magyar modern történelemben, hogy egy nagyhatalom, mint a Szovjetunió, egyenrangú télként tárgyaljon velünk. A megkötött szerződés a magyar demokrácia, eddig elért legnagyobb külpolitikai alkere. —•
Hazánk ejze! a - szerződéssel a ütmokra íkus béketront egyik Jelentős tényezőjévé lépett elő.
Most mindenki átérti, hogy helyes volt az ut, amelyet a Magyar Kommunista Párt vezatóaóvei a magyar demokrácia három esztendő nUtt megtett. A kölcsönös barátsági ós segélynyújtási egyezmény megkötésével a magyar kormánydelegációnak sikerült me<joidátra juttatni- a fasiszta háború eddig még elintézetlen sajgó sebét, a hadifogoly-kérdést. Sztálin generalisszimusz, a szovjet nép bölcs vezére, a magyarok nagy barátja, beleegyezését adta, hogy az összes hadifoglyokat ha2aboc3ássák. ''
.A hadifoglyok hazaszállítása éprl/te f-én kezdődik meg újra és ezzel a hadifogoly-kérdés sok százezer hisgysr ő;j&;6re és msgclég :désére ¿faxig befejezés* nyer.
Az elári sikerekot Összefoglalva re«nálnl lehet, hogy sokat azenvedett népünk meg van alógadvs az elért eredménnyel. Túlzás nélkül léhát megállapítani, hogy a magyar demokrácia jó munkát végzett, amelynek hatása minden téren rövidese.1 muratkozni fog.

Üzamképlel^R a város mentőautója:
HsgvkaiiSzsáii ma leállt a mentőszolgálat
A polgármester ismét közgyűlés elé viszi az ttgyet
• Ma délelőtt felkereste a polgár-
rne-teri Szigetváry Elemér, a kanizsai tűzoltóság parancsnoka és bejelentette, ''hogy — amit a Zala „Hssaon vagy életmentés" cirsfi emlékezetes vezéreikkében megjósolt — bekövetkezett. A város egyben mentőautója,? a roncsokból összeállított kis Stfiyr-gépkocsi ma már végleg felmondta a szojgálatot és nem''» is tudják üzemképessé tenni.
Ez *a bejelentés súlyos helyzet elé állítja a város vezetésit. A tűzoltóparancsnok azt is kijelentette, hogy a VOME még Nagykanizsán lévfl mentőautóját nem állíthatja be, mert a szerződés nincs megkötve és igy nem is vállalhatja a felelősséget, ha valami baj történnék a kossivai. Most tehát emberéletek forognak kockán, mert a képviselőtestület jelentős többsége a polgármesteri javaslat ellen fordult és mentésORynek rsak az anyagi oldalát vette figyelembe.
Ebben az ügyben kérdést Intéztünk Varga József polgármesterhez, aki kijelentette, hogy a város vezetősége 6íi>?.rBÍejHre sem vállalhatja a felolősségct.
— Mi megtettünk mindent, amit ceak megtehettünk — mondotta a polgáraeater munkatársunknak. — igy »gyedül a képvlielőtestületet terheli a bfintetöjogi félelősséí? ia azért, ha emberéletben kár esik emiatt, - .
Elmondotta a polgármester, hogy még egy utolsó kísérletet tesz. A mentő''ügyéi még raa, vagy holnap a munkáspártok képviselőtestületi frakcióinak ertekezlete élé viszi. Péntekre pedig rendkívüli közgyűlést hiv össze. Esen Szigetváry Elemér előterjeszti a mentőszolgálat katss2t-rófális helyzetét. Ennek alapján döntsön a k^pvísei^tesíUJet, fovébbra
is kitelte anyagias álláspontja mellett és az emberéletet ezután is csak n^sodrangu kérdésnek tekinti-e. Ha a képviselőtestület még most sem látja be a kérdés felmérhetetlen jelentőségét, ugy tudomásul kell vennie, hogy felelősséggel tartozik mindenért, ami a bűnös mulasztás miatt előadedhntik.
A város közvéleménye épprn ezért nagy érdeklödt-ssel tekint a pénteki közgyűlés elé. Reméljük, a képviselőtestület ez alkalommai nem engedi már magát megtéveszteni.
Bélt 12 óraSaasr feleníi nudlapest
Letartóztatták á csaló Toto alkalmazottat
A. 347.000 forintot érő 12 találatos Toto szelvény tulajdonosáról ki derült, hogy cftaló. A budapesti rendőrfftkapitányság őrizetbe vette Szirtes József postatakarékpénztári tisztviselőt, a Toto-osztály alkalma zottját, aki csalással próbálta szelvényét az eredmény közzététele után a beérkezett szelvények közé csempészni. fey került ez egyetlen 12 találatos Toto-szelvéry a fordulóba. Hir szerint a 347.000 forintot a totozok között foRják szétosztani.
A cseh szoclálisták résztvesznek
a kormányban
Egesznipi tárgyalás után. hétfőn á kés« éjszakai órákban a csthszlo-vak Szociáldemokrata Párt ugy d6nlött, hogy a szociáldemokrata rriniszterek nem mondanak le és a
pártnak nincs kifogása az eilcn, hogy tagjai részivegye nek a nemzeti front funkcióiban. A csehszlovák honvédelmi és belügyminiszter kijelentése szerint megállapítást nyert, hogy a csehszlovák nemzeti szo-ciállsta párt szervezett államellenes puccskísérletre készült és a miniszterek lemondása után azonnal át akarták venni a hatalmat. A pacs-csot a nemzeti szociálist* párt véderő bizottságában szervezték és a terveket gondosan kidolgozták.'' A szervezkedéssel kapcsolatban több polgári és katonai személyt letartóztattak. Hétfőn a rendőrség házkutatást tartott a. nemzeti szociáiista párt központi titkárságán. >
Diplomáciai útlevéllel msBekMnsk Athénbői a nagytőkések
A gSrög fóvárosbar. a monarCbo-fasíszla külügyminisztérium '' 1500 rendkívüli* diplomáciai útlevelet álli-
ZALA
194.8. fabruAr
íott ki. Az útleveleket a legnagyobb üzleíamberek, ipari tőkések, hajó->alajdonosefr, bankárok és esalid isik kapták, hogy ha sor kerOl rá, nehézség néjícül elhagyhassák Qörös-ország©*. A legújabb jelentések szerint több család, felhasználva a diplomáciai útlevelek adta lehető-aéfst, máris Alexandriába menekült.
Ostromállapot Athénben
A lakosságiak tilos elhagynia a várost
Athén és Pireus ostromállapotban vas. A kormány legajabb rendelete ne?,tiltja a város lakóinak, hogy a váres cerülefót elhagyják. Athénből csak külön katonai engedéíiyel lehet távozni. Eit az intézkedést Rentisz rendőrminiszter, a csendőrség és vend''rség vezetőjének és az első monercho fasiszta hadseregnek parancsnoksága hozta. (SGH)
Nemzetközi Nőnap Nagykanizsón
Fcbíuár h<5 29-én, vnsámap este az Ipartestület nagytermében este 7 órai kezdettel ünneplik Nagykanizsa város asszonyai a ,Nemzetközi Nőnapot". Ezen a napon a világ minden részében felmerik az asszonyok, hogy hazájukban és más országokban milyen eredményeket értek el a dolgozók az asszonyok közreműködésével a béke védelmében, a családok szebb és jobb jövőjének és a Bök egyenjogúsításának biztosítás?. érdekében. Ugyanakkor felmérik azt is, hogy milyen feladatok állnak a jövőben a dolgozók előtt, ho*y életO''<et minél szabadabbá, boldogabbá tegyék és milyen részt kell vállalniok ezekben a feladatokban az asszonyoknak.
Mi, magyar asszonyok, ugy fog-Jak ezt a napot méltóképen meg-■nnepelnf, ha hiven 1848 szelleméhez, a demokratikus összefogás jegyében ünnepelünk.
Legyen ez a „Nemzetközi Nőnap" mindenütt a demokratikus magyar asszonyok közös ünnepe és harcos kiállása a demokrácia és béke mellett.
Majyar Komwnnlsta Piri:
Hering Vilmosné, Cziboly Ferenc né. ■
Szociáldemokrata Párt: Tibolt Jolán, Csaba Györgyné. Magyar Nők Demokratlku» Szövetsége: Blumenschein Vilma, Szabó Bence Béiáné.
Nemzeti Pirasztpárt:
Szentmihátyi Ottótté.
Plggetlen Kisgazdapárt
Szakszervezet:
Nóvák Ilona,
Februári közmunkák Zala vármegyében
Magykaaissa 11.000 forintét kapett
Az Epités és Közmunkaügyi Minisztérium hőnapról-hón&pra "az ország különböző területein közmunkákat szervez, részben az íjjjáépitésne, részben az általános munkanélküliség enyhítéséi«. Ktfok a munkálatok, Darvas József építés- és közmunka-ügyi miniszter kívánságának megfelelően, niind közhasznú munkák, legtöbbjüknek beruházás jellege van. , Február hónapban 5,050.CX)0 forintot utaltak ki a közmunkák megszervezésére, ez 20 napon fit 12.560, munkás foglalkoztatására elegendő. . Zala vármegye területén tö.OOO forint értékű közmunkát szerveztok. Nagykanizsán rendezik * piacteret 15.000 .forint értékben. Zalaegerszegen folytatják az eber-gényi hegyiut földmunkáit 15.000 forint értekben. A megye területén ezenkívül törvényhatósági utak befv-reállitását folytatják ugvancsak Í5 ezer forint értékbon.
A kanizsai pénzintézeteknél is emelkedtek a betétek
Az ország gazdasági életének e^yn növekvő megszilárdulásának és a foiirt sikerének egyre nagyobb tér hódítása kifejezésre jut a bankbetétek nagymértékű emelkedésénél is. Budapesten ez év januárjában a Postatakarékpénztárnál és az államosított bankoknál a Betétek 20—25 százalékkal errelkedtek.
Nagykani2sán Is nagy mértékben emelkedtek a bankbetétek. Erről az örvendetes ga?dasági eseményről lapunk munkatársa előtt dr. Eich-ner Árpád bankigajgajó a következő nyiiatko?atot tettei^
— Különösen a ks^/csony eVStti hetekben emelkedett nayy mér''ék-ben a bankbetétek szama- Sajnos azonban meg kell jegyeznem azt, hogy a betétek főleg csak a kereskedők helyezik el és ék is esak arra az időre, it;Ip a pénzükért nem vésároiríak árut. Emelte a bankbetéteknek a számát az is, hogy az állam 1947-48 évi költségvetésében 90 miliő forinttal több bevétel szerepel, mint kiadás. Hónapok óta az /illám a bankjegy forgalmat egyet-
len egy forinttal sem emelte. A valuta és az aranyzugforgalma teljesen megszűnt.
— Sajnos a bankbetét elhelyezek közül-hiányoznák a kisemberek, a tisztviselők, kisiparosok és a parasztság. Az elfbbiek hiányát magyarázhatjuk a nehéz gardasági viszonyokkal. A parasztok sajnos a pénzüket nem a bankba, tnnem ru-hsnemüekben és bútorokba fektetik be.
— Természetesen örülnénk, ha a kisemberek megtakarított pén?eiket a bankoknál helyeznék el, mert így visszafolynának a gazdasági élet vérkeringésébe. Hiszen minden állam nemzetgazdasági szempontjából döntő foniossápa van a betet képződésének. Kütföidőn ennek a lentőségét''már felismerték és igy pl. a Szovjet-Ufóban most két szerannyi bankbetét van, mint a háború előtt.
Dr. Eichner nyilatkozatával me£-eye?ő megáüspitást tettek a többi bankjar-k vezetői is.

Két és félévi börtönre ítélték a gimnázium soknevü háziszarkáját
Néhány héttel ezelőtt hírt adtunk" arról, hogy a nagykanizsai kegyes-rendi gimnázium növendékeitől és tanáraitól Csuti Imre, — aki mint házi szolga működött az iskola in-ternátusában — rádiót, írógépet és ruhaneműt lopott. Csuti, Csehi István néven jelentkezett a gimnáziumba szolgának, ahol felvették és a tanárok és a diákok mellé osztották be.
Pár hétig rendesen dolgozott, egyszer azonban hol az egyik, hol a''másik tanárnak tönt el''valamije. Néhány nap múlva összecsomagolt mindent, ami a kezeügyébe akadt
Egy fegyver útja — az államügyészségig
Ke.v/to Káro-lv zabibá''shágyi fiatal-enilor cllenórték főjében cjgy fíisz-tolyt szerzKítt mjjgának. Antikor m^fic-tudta. hoiv . ve^edefmró dobgr pn-gedély .nélkül f^yvort tartó magánál, egyszerűen elad ti ogv barátjának, Horváth Antalnak, oO lo-rintért. Ejjy ideig a pisztoly Hor-váthnál ^oltr ds miután pénzro volt szüksége, tovább adta Iveuc* Károlynak, aki 10 forintot egy karórát adott a fegyverért. Kcnes" édiis-apja azoubay. megtudta, hogy fia fegvvjrt vásárolt és át akarta azt-adni a rendőrségnek. A romfőrsűg közege; azoiban megelőzték, mert házkutatást- tartott-ik és megtalálták a sokat vándorló fegyvovt. A három rejtegetőt eíőíliitották a zalaegerszegi államügyészségre.
Elfogtak egy veszedelmes betörőt a megyében
Az elmúlt hetekben a magye több községében, de faként a sümegi járáshoz tartozó Óhidon, egymásután több betöréses lopás történt. A rendőrség erélyes nyomozást indított az Ismeretlen betörő kézrekeritéiére, elfogatása most sikerült isMifogták Torda László kiskörből lakost, akiről kiderült, hogy egész csomó-betöréses lopást követett el. Igy betört Óhidon C«ik Sindor földműveshez és amíg a Háziak a templomban voltak, több értékes ingóságot vitt el tőlük. A nyomozás megállapítása szerint a lopott holmikat azonnal, jóval értékükön alul, eiadta.
A sikeres betörésen ugylátszik felbuzdult, mert ezután csakhamar
és azután tovább álit.
A házivizsgálatnál kiderült, hogy C*uti rádiót, irósépet, ruhaneműt lopott el. A tanu''óktól pedig kisebb-nagyobb pénz kölcsönöket vett át, amelyeket sohasem adott meg.
A feljelentést megtették, majd or-*. szágos körözést 2dt?k ki ellene. Pécsett az egyik diák felismerte és átsdta a rendőrségnek. A % Ügye most került a nagykanizsai törvény-szé ötös büntetöianácsa elé, aki két és fé! évi börtör-re Ítélte, valamint politikai jogait öt évre felfüggesztette. Az Hétét nem jogerős.
elemelt egy pokiccot Kesuhelyi Jenő vendéglőstől, majd betört Lakinger József vegyeskereskedőhöz, akitől ugyancsak sok mindent elvitt. -
Bevallotta továbbá a tolvaj, hogy ez év januárjaban Budapesten eladásra átvett egy pisztolyt, amii Stefanics János óhidi lakosnak el is adott 60 forintért.
Tordát átadták a zalaegerszegi államügyészségnek, ahol többrend beli lopás bűntett« miatt folyik ellene az eljárás. Valószínűség szerint a felsorolt bűncselekményeken kivül még más bün is terheli az elfogott betörőt.
Elnapolták a Schátfer-tigy tárgyalását
^ Hirt adtunk már arról, ho-y a szombathelyi népbirósag Gyuk-,,tanácsa megkezdte Sciiaffer Gusztáv kőszegi kereskedő háborús és népellenes bünperének tárgyalását. Mint megirtuk, Schaffer a háború alatt munkaszolgálatos századparancsnok volt és a hozzá beosztott emberekkel kegyetienüi bánt. A tárgyalást Nagykanizsán is nagy figyelemmel kisérték, mert városunkból is többen voltak, akik Schaffer keze alatt szenvedték el a bori bányák borzai-mait
Pénteken folytatólagosan tárgyalta á népbiróság a bünügyet és a nap folyamán számos terhelő tanút hallgattak ki, de természetesen akadtak, akik menteni igyekeztek a vádlottat, aki egy ilyen vallomásra tett észrevételében a következő megjegyzést tette:
—- Mind a 600 ember igy beszél-
hetne, ha akarna."
Ejry volt keretlcgény mindent elfelejtett, aminek elmondásával esetleg árthatott volna volt parancsno-kánik.
A tanuvaliomáiok során kiderült, hogy a vádlott felesége sorra látogatta a volt muszosokat és arra akarta őket rávenni, hogy ne legyenek terhelő vallomást férje ellen.
A tauukihatlKstások ulá-i mind a vádhatóság, mind a v.tí*lrm ujabb tanuk m^idé''ését k -rte ea i^y a lar^yaiisí a n>pbirosíá cinápolta.

Vasa György Vili. gimnazista a népi táncverseny abszolút győztese
A 48-aa^. Ifjúsági Bizottság ya-sáritap ronaezto meg a z-onei ,és r.é/i tánc versen vt. A közönség ?ou-fo'':?V-:"- me-jtöltöTto a M^var Koni-mu;;!.sta Fáit i^it^vbnmét. ahol a versony.k oxajlóttak. Tudvalevő, hogy a versonv győzt-s^i 20-án Szombathoíy^n állnak ki ú<s a mony-nyibon ott isjryőznek, itgy a buda-^je-ti fóvers^nyen xsh?t;wk részt. Vörsenyén kivíik itidúTtaK a Zrínyi Miklós-utcai álta''áno-s polgári leány-islco''a növendékei, akik egy biibájí* - mesejátékot mutittak bo jge t nagy sikert araU-tk. Az óno;cvoi-fienen győztesnek kerültek ki Pinke József cgv Kodály-daTal, és Kollár L6sz: Ióné Rcnűbert-szerenáddal. Millei Foixjnc oísv IVntók-daMil. (köztesként került ki továbbá Gál Akos egy lie:íívlüi>''zóló előadásával. -
A ersonv a> szo''ut gvóztw Gvörgv VJÍ. gimnazisti V-uuiló vol-laki a kapható ö?szo? jíontokat ineg-szenozte eg^t''on hibajwnt nélkül. Egy juhásztánca és egy szilágysági Jogotjves;>< tomboló sikert aratett. Általános az a felfogás, hogy Va^n Gvörgv, akinek már tánccsoportja is'' vaii a gimnáziumbíi-n. bekerül a budapesti döntőío és- nom iehetut-len, hogy komoly.helyezést ér öttel.
Nyilatkozat
Kér^m a sajtótörvény idevonatkozó § i szerint a következő nyilatkozatom közzétételét.
Valótlan, hogy én Skvorcz Ferenc Maort tanoncnak, mint a S2IT vezetőjének gúnyos hangon megtagadtam volna az ipartestület n3g* t?rem átengedését.
Ellenben való az, hogy engem telefonon kért a terem átengedésé-re, amire én kii<ventettem, hogv a terem rossz áltepot''oan van és foglalt arra a napra, menjetek a Kommunista Párt nagytermébe, az is alkalmas a táncra.
Valótlan, hogy én a muakásegy-ség ellen emeltem volna szót ennek a beszélgetésnek a keretében, ellenben való az. hogy én mindiga munkásegység mellett foglaltam állást nemesak beszédben, henem gyakorlatban is. Valótlan Skvorct azon állítása, hogy'' én széket ragadtam volna, hogy őt megtámadjam.
Ellenben való az, hogy a Skvoret Ferenc által aláirt és a Zalai Világosságban megjelent nyi!atkozat megszövegezésében semmi részem nem volt, és ma sem tudom, hogy az hogyan jött létre. Nagykanizsa, 1948. február 24.
Husz József, Ipart, elnik
A Zala mirdkét cikkében kelteket a nyilatkozat dacára is fenntartja. _ _
Gépszl)
malmok, esépldgépek, Iwhtorek éa Qz«m;k részér« gyári éren _raklérról
Pásztor György
műszaki kereskedés, Budaptat FÜr*t SAodor (HoHítn)-n. 15. Teletoasaátn: 122-1».
l''MS. .frhruár 25.
Traviata
i a-''vkiiiii/.s ti kulturális tw luü-«''^/oiviíiónvckDí figye''ermnol kiaé-u» zeiarrofo! .mis ezúttal oly oj;eraoló-¿•lásni! számolhat le. melyliez ha--o.ii6 iía-ívka.»izsá» ozidoig nem ^tr:. A Ooruülo Ujera látogatása Kjijea. egészé/ben 6* flrindon izében [¿városi nívójú clőacrási jebritctt, meíviiok {¿hné32r.et:*«m csak a te«i-.«ik.rvo''«» elismerésül kell adóznunk. A tegnapi cd meginutaU i. hogy Nivvltasvizsán a tanok. értékes ze-af. i^azi müvfczoiiiok nagy és lelkes, tábora van. mort az 0^0-ituclóatiú« igazán forró légkörben xajloit le, A kiváló művészek níSr «ü első |eivekt».íi megtalálták a fcapcsoaW akűwrsé^ s a lelke-tífr.lés a továbbiak során több izbon is végei JWín érő tapsokban. nyert iifejezés;. Hangsúlyoznunk keli: ez Oi orat 01 i.dégjáték már a demokrácia vivmáma. mely Honi törődik a pénzben kifejezhető anyagi ha-«Mínnaí. eüeubi''ii nagyobb jeíotiíá-w^e*. tulajdonit a tömegiiovelésiiok, a társadalom kulturális >éi zenei
Az est gyújt %ontjáüa!i Pavíán-szky „Kdina" állott remek Violetta alakításával. fcjjrváilaláii noni tulo-?.«in.k, ba azt. áifitjuk, hogy 6 értékes. szép hanganyagával, kiváló ''.«aWi^vluJlkájávat fiatal operaéne-■oe.-nóink é''én halad s előreláthatólag tujk sok na^y síkor fogja kidórni imnészi páiyájáu Hatását nagyban íokozzá a kellemes megjelenése s mg? alaki tó készsége. Beriho valóban Verdi kóláiban megrajzolt Vio-iti\a Mt é'' -tre, remekül formálta meg a kóiuivelmü^a kacér Vioktta-átalakiiiását és az igaz szerelemben ruló megtisztulását, m^jd a r.jyyo-dik "íelvonúaban remekül állította elénk a bötotfsóííó! 011 is ,ideáljára gondoló szerelmes asszonyt. Alaki-"rása tehát tigv az''éaek, hiint sgin-uCt-vás teréu egvarani'' emfeuvt le-Ifln-ttitt. ltoméijük, hogy majd a jo-vöJe.i ''.» fogjuk 61 látni Nagykanizsán s gyönyörködlierünk miyé*:''.a-tij-cii. Járay"József Alfréd szelepében kii.*j niorev alakítást nyújtott, egyébként azonban méltó partnere roti iolettának. Flóra szerepében Ulvür Zita nyújtott kitűnőt atotekin-tpttasn a büszkeségünk annál nagyobb lehet, invrt ugy tudjuk, hogy 1» müvésznó nagykanizsai származású. Keményi'' Sándor nottiesjn kengó baritonja kitüuóon érvónye-nült Germont György szoixjpóbon a ó >a''óban szívhez S/.ó''ló hangokat talált »'' uzülói azeiet t, agg<3!iás kifo-yö/é^éro. N^von fctszett a második tel vonásban énekelt híres románc hiterpiotúlása. Mog kell emütonünk mi''-r a kitűnő Póter Antalt és Szo-mo''íánvi Jánost Douphol báró, illetve Übiguy nitírki szerepében. La kell özegeziiünk azt is, hogy a. többi kifebb szetvpló is minden tekint''jt-l^''i kiálót nyújtott.
l>c a kiváló müvészok-on kívül a nagy sikernek még más tényozói Í3 voltak. Elsősorban gondolunk a remek rendozésre, amely az aránylag kisebb méretű szirt[>adon is tokéb-®st nyújtott. Színes, mozgalmas ké-jekljen tárult elénk az első folvonás-•beli vidám fogadepst, majd a har-maük felvonásbeli álarcos házibál. iOmteií kerotében i»dig l^adnai Éva éa Tóth J.ászíó balett jelenete gyújt0 hatást jeLjnt.''tt'' s a táncot nie<í tellett i6métolniők. A reupk disz-teiek i''js kosztümök méltó'' koretet adtak az erósz oi»raolőadásnak.
Az előadást a 3íÁV szimfoniku-«)k zenekara kísértő. Kiegyensúlyozott hangzás, ió von<«kar, poinpús fúvósok igí.lomzik ókot. Ezt a kitü-nó együttest Nagykanizsán irié^ nem tolt alkalmunk hallani ,de a*^5ZOí-iövóbeii uiból ollátoaatnak hozzánk •ev natvazabáau szimfonikus hantr-tBrtenvm. A teanam eat után jazt hisszük, hog)'' hangversenyük az érT deklódés közój>pontjában fog állani.
''Szóké Tibor karmester szuggesztív eróvel vezényelte az előadást, teljesen kezében ''tartotta az együtteseket és valóban drámai hatásokat .ért el. A zenekar bámulatos tökó-

0 t^''-ÍP1 alletvo. fes -
tettJ alá a drámai történéseket.
Mindent lepzöpzve: az előadás uian ugy éreztük, mintha Buda-p»ten lettünk volna uz Operaház-l*.''1: b íutJnkor boldog övömmel tölthet el bennünket az. hogy mindez Nagykanizsán, a mi szűkebb ha-zankban.zajlott le. Klsó állomás, ió kezelőt volt ahhoz. hog a mi kis varosunkban valódi zenekultúrát teremtsünk, mortr; ennek az előfelté-telei -- ntíy érc^^ük — itt adva volnának.
Előadás ólótt városunk ix>lgáv-mestero üdvözölte pár szóval (Hör-
dülő Ojxira tagjait és a zenekart. Aeni mulaszthatjuk el, hogy niog ne emlékezzünk a »Zaláról«, amelv lap először adta tudtul a városnak » üórdülő O^ora .létezését és hívta iel a polgai-mesbr figyelmét arra a körüitnényje, "hogv. Nagykanizsa műértő közönségének még anyagi uldozatok árán is l>e koll mutatni a Gördülő Operaházat.
A ■fx>lgúnnesiör azonnal átlátta az ojeraeléadás nagy kulluréffa jelentőségét, mindenit megtett, hogy mog-:ffj5lndéko>/hassa városát a tegnain* feíejthetotlon est nagvazerü élményével. Dr. Arató Antal
Batthyány Strattmann László összes ingatlanait elkobozták
Bvbizeijyoaodott, hogy önkéot távozott nyugatra
A Zala már többizljoy foglalkozott a város közepén eltörülő, a Batthyányi Strattmann íó!e hitbi-zományhóz tartozó ingatlanok sorsával. A közolmultban a Korona-szálló éi)ülób3 és a moliotto levő Fő •ut 5 sz. épület ügyéin már mígtör-'' tént a döntés^, miután ezek nz epületek olyan na^y torületen feküdtek, amelyek a földbirtok rendezési törvény hatálya alá ősnek. MegirtukT hog>- a Korona szállodának az ingatlanát az Országos Völdalap vottö tulajdonában^ amit 25 éves időtartamra a Szociáldemokrata Párt iak ad bérle.
A Fő ut 5 szánííi házat pedig vagy a Mailerd és a lí''öldinüxes Szövet keze tok kapják mog megosztva, %-agy amennyiben a Szabadságtéren lévő Vas-émhvr ház is köz-tulftjdonlia kerül, ugy a Mailerd a Fő irt 5. számú házai teljes egészében megkapja, míg- a Földműves Szövétkezetek a Szabadság-téri hatalmas házban kapnának'' hajlékot.
A Szal>adság-léri volt ingatlan és az Internáló tábor sorsú, illetve köztulajdonba vétele áltat''függött, hogy hebiaonyitlmtó-e, hogy Battliyányi Strattmann László herceg önként távozott-e nyugatra.
A tőrvény ugyanis előírja, hogy mInd-»toknak a hltbfzománytuiajdonosok• nak, akik önként hagyták 0/ ax 0rizig • területét, minden Ingatlanuk, takintat nélkül annak nagyságára, alkobozható
.Mindeddig ennek bebizonyítása nem sikorült, mo»t azonban u Zala szombathely i tudósi tójától olyan értesüléseket kapott, atnely szerint Nádasdon, ahol a heroogn-jk három háza volt, kétségtelenül boiguzoltók, hogy a lierceii'' Batthyányi Strattmann László iem erőszak yIkaliua-zásával hanem önként távozott a szovjet hadseivg elől nyugatra. Ugy
Körmenden, mint a környező falvakban, mindenütt, ahol a hercegnek házingatlanai voltak, az elkobzást máris végrehajtották. .
Munkatársunk beszélt Kuttkai Ernő vasmegyei földhivatali ügyveze-tóe!, aki az elkobzásról a következő felvilágosítást adta:
Bebizonyítottuk, hogy a herceg önként távozott nyugatra, ezért mondtuk ki az elkobzást Az elkobzás elvileg végleges — azt magváltoztatni nem lehet
A yasvármegyei döntés természetesen kihat a nagykanizsai ingatlanokra is ós
semmi ké ség nem forog fenn aziránt, hogy ezzel a döntéssel uoy a Sza- -badság-téri „Vasember -ház és a volt Internálótábor Is köztulajdonba kerül..
Ezzel megnyílt a .lehetőség arra, hogy a város, amelynek mulasztha-tatlan szüksége van''az internáló tá-* Lorra, most azt minden ellenszolgáltatás nélkül- birtokba vegye, holott a hercegi ház gondnokának 158.0(X) forint'' vételárat ajánlottak Ibi ac ingatlan átengedéséért. Ezt az összeget, a város most megtakaríthatja, éá az Országos Földalapból olcsó }>érért hos^zu időié igénybe eheti.
Beszélgettünk ebben az ügyben dr. Simoifa.v Laioosal, a nagykanizsai Föúlbirtok jendoző tanács vezetőjével. Dr. Simonfay kijolon-(etéo, ho''gy még nincs tudomása a vasmegyei döntésről, do ha.pz valóba ii megtörtént, ugy ez kihat a r^j-y kanizsai ingatlanodra is.
Varga József polgármestor. akivel közöltük az érdekes hírt, olyan Őrtelemlxm nyilatkozott, hogy gyomban érintkezőt kóixs illetékes tényo-• zókkel, a volt internáló tábor meg-szerzése ügyébon.
Sportrovat
Minden szerdán Toto-utm''utatót közöl a Zala
A magyar sajtó tippjei nek összesítését olvashatjuk a Zalában
A Toto-fogadások iránt hétről- | hétre megnyilvánuló nagy érdeklődésre való tekintettel a Zala szerkesztősége elhatározta, hogy minden hét szerdáján gazdag és gondosan összeállított Toto utmutalóval siet a totozók segilségere.
Útmutatásunkkal megakarjuk ismertetni á fogadásokon szereplő asapatok-erőviszonyait és Igyekszünk a legvalószínűbb esélyeket kimutatni. A táblázat mirrtc?n adatot és értesülést feltüntft, íniit tudni kell a tlp-peléshez. Természetesen ennek a birtokában nagyobb esélyekkel lehet résztvenni a Totoban és nagyobb a valószínűsége annak, hogy az nyer, aki a valóságos helyzetet •zámba veszi.
Aki a sporthoz ért, az klrQlbelQl tudja, hogy a mérkőzéseknek melyik egyesölet aa esélyese, ha az erőviszonyok szemlátomást altérnek egymástól. Viszont teljesen tanácstalan afcbaa az esetben, aikor ál- 1
tala nem ismert csapatok küldenek meg egymással, vagy olyan esetben, amikor csak árnyaiati különbségek vannak.
Ebben akar a Zala segítségére síelni a Totozóknak hogy minden hélen a magyar sajtóban közölt tippeket, véleményeket az ol vasók elé tárja, és^abból következtethessenek a mérkőzések várható eredményeire. Az esélyeseket
százalékarányban kiöljük, A Zala ezután mir.den smdán este megjelenő számában részletesen közölni fogj-1 a Toto utmutatót és a hozzá vonatkozó sporteseményeket.
A Zala Toto*utmutatója az összes eddig Ismert tlppelésl módokat veti egybe és olyan bőséges útmutatással, hogy a szerencse — ailgha marad el.,__
Laapakeiós gyégyasertár
Febr. 2i-én, „Megváltó" gyógynartár Hab&dsig-tér 21.
OIOSO
i .
bulorajánlata
Hálószobák.. 2400
forinttól
Kombinált Af|nn
berendezések . . ''rlJUU
forinttól
Konyhabútorok
1200 forinttól 2300 forintig.
Rekamiék:
egyszemélyes 1000-től, kétszemélyes 1750-től, «aak el-jj ismert jómiuőaégü
Zsurkocsik ... 200
forint,
VIRÁGÁLLVÁNYOK . . 120
forinttól
egyen KAROSFOTtíLEK 180 SZÉKEK 60 forinttól,
ASZTALOK raindeB nagyságban
Gyermekágyak , 150
forinttól,
JÁRÓKÁK 140 Ft. GYERMEKSZÉKEK 145 Ft. MATRACOK afrik vagy szőrből 800 forinttól,
Fotelágyak . - . 650
forinttól, ÖSSZECSUKHATÓ KÁRP. VASÁGYAK 250 forinttól,
SODRONYOK 200 forint. ♦
Pénzének ellensége, habutorszükségletét nem most szerzi be
NAGYKANIZSA
Ady Endre-ut 4. sz. bútorüzletünkben.

ZALA
184t. t&zuÁi 25.
Kerületi eredmények
KRAC—Szigetvári AK I:! PBTC—DVSE 5:3 Dinamó—PEAC 6: 2 PVSK—Dendra 2:1 SVSE—Ostbahn 4:2 PeruU—AC Svlvft 0:3 Dorog—GSE 4:3
Szalay legyőzte Torma ll-t
= Vasárnap este a Sportcsarnokban Magyarország válogatott ökölvívó csapata 12: 4 arányban győzött a szlovákok ellen. Nagy meglepetés Torma II megérdemelt pontozásos vereségben részesült. A tavaly még nagyar színekben induló, most szlovák Torma H-t különösen a harmadik menetben jól Old Szalay győzte le. Magyar részről ezenkivQI még Bedn&lr Farkas, Vajda, Marton E és Kapocsl nyert. Szlovák részről Zahara és Sudovszki győzött.
Győzött a magyar kardvivó csapat San Remóban
San Remóbaa nagy érdeklődés mellett rendezték meg Magyarország és Olaszország kardvivó csapatainak mérkőzését aTersánszky Ödön emlé kezetére alapított kupáért. A magyar csapat 19:17 arányban győzött. Masziay és Erdélyi 4—4 győzelmet arattak, Kovács 3 győzel reet szerzett. Paiccz és Kárpáti 2 -2 győzelemmel járuitak a magyar csapat győzelméhez. Az olaszok közül Piníon 6 győzelmet szerzett, (minden magyart legyőzö''t!) Nostini 5, Turcati és Santi 2—2, Tadni és Racca 1 — 1 győzelmet szerzett.-
Népi asztali teniszversenyek
¿Még, mindig folyik a népi sakk bajnokság, de már készülnek a kővetkező népi tömeg-sportmozgalomra. Március 7-én lesz az asztali tenisz napja és a rajtja az országos népi asztali teniszbajnokságnak. Ez azt jelenti, hogy két háromszázezer asztali teniszező áll rajthoz az egész ország területén, a városokban éppen ugy. mint a kis falvakban.
Aprlifb másodlkán az egész országban a futók mo/dulnak meg és a Felszabadulási Váltóban ünnepük Magyarország felszabadulását.
Megfelelő tzervezés éa propaganda esetén a fiport lesz a magyar Ifjúság legszélesebb tömegmozgalma.
moióMü&oft
Szerda, február 25.
Budnpeat I. 6.30 Falurádió 7.00 Hirek. 7.25 Reggeli xene. 8.15 Operettréuletek. 10.00 Hírek. 12.00 Harangszó,''hirek. 12.15 Tincicne. 13.00 ElóHdás (fogolyról. 13.14 Enekkettőfök és hegedű szamok. 14.00 Hl-rek. 14.10 A hatomeves terv szolgálatában. Rádióbeszélgctés. 14.25 Snint-Saena: III. C-molt szimfónia. 15.00 Rádlúiskota. 16.00 Könnyű zene orgonán. 17.00 Hirek. 17.10 Hediíogo''y hiradó és Vöröskereszt közlemények. 18.00 Cigányzene. 18 85 Hangjáték. c''Gadás. 19.00 Hangszérszó ók. 18.30 Falu . rádió. 20.00 Hirek, sporthírek. 20.30 Heti «lembe. 20 55 A Rádiózenekar játszik. 21.SS Időszerű kérdések. 21.50 LisztTarantella. 22.00 Hirek. 22.25 Klarinét- és zongora-számok. 23.00 Egy gramofon álma. Vidám csevegés hanglemezekkel. 24.00 Hírek.
Budanest H. 17 00 Tánczene. 18.00 Hírek. 18.05 Hangos hiradó. 18.20 Egyvelegek kazalkádja. 19.00 Falurádió. 1930 A Dol-
Íozók Kulturszövetségének műsora. 2000 lalok. 20.30 A Rádió szabadegyeteme. 21.00 Hirek. 21.15 A házi-együttes játszik.
VÁR OSI MOZI
kedd * szerda : CSAK két nap
Hét vliágsláger, 43 Sztár egymillió nevetés
Csillagok parádéla
Ajnerlkol Kívánság hangverseny
híradói
RUiadáaoU köznap & ea 7 ómkor,
vánoegyt H. az. lgu** Biwtt •««•, Bagykaaizta
HIRDETMÉNY
A ÜMOTfLMT. Kcrm. «z. wte->.«•„ ite-prru frltehirré test»«*, ¡10357 im ^ráíin j-BZidtftei rrtahrmliwi eeiü-intctl Ttr^Fárnissy«: il. n. I®wn1ó Bizottság 1948. év? március hó .1, 2, 4, 5-ik napján délután 16 órakor az alábu nevejsottek ügyéKm tűzött ki
Märe im hó J. •
Horváth Anna tiay.tv ieolő, Vörösmarty 11. 9., Heiczog Lajos nfti«özá-mos/ tízigot 11. l/a, Sziklás Zénó (SkalkftJ MÁV intéző, Caetigery u. ''27/a, Bazsó ÁguHton földműves, "/a-Jaszontbaláza, Vári Anna, Zaltw/ont-Twiiaztf, Blume nsoftoin Józseffé tod-rászmoater, Zrínyi Miklós "tí. Ü0., Harangozó István fökUnűves, Kacorlak, Kawüor Zoltán tani tó, Zala-»¡sontbaluza, Pongrácz Jánosnó, Ceen-gery u. 1)., Stroininul József közs^g-biró, Kacorlak, Vodinák Vinco tanító, Zalaszentbaláza, Simon József autófuvározó, ilAgyar tt. 50.
Március,hó Ü.
Bogdán Dezső, Maort u. 10., Németh üyörgy, Caenflery u. 824 Kardos Inn«, Ady JSndna u. 12., Szabó István tisztviselő, Eodős László s. ''munkás, üq^yítr u. i£iu Vilmos segédmunkás, Szabadság tér 15., Lu-kányi János pénzügyőri szolga, Sab-ján