Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
81.29 MB
2024-04-26 10:49:19
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
87
150
Rövid leírás | Teljes leírás (587.92 KB)

Zala
Demokratikus politikai napilap
1948. április 89-100. szám

Szerkeszti: Bencze Jenő főszerkesztő
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Deák Ferenc tér 10.
Kiadja a Nemzeti Bizottság, Nagykanizsa
Szerkesztésért és kiadásért felel: Bencze Jenő
Telefon: 54.
Nyomtatott a "Közgazdasági R. T. Nagykanizsa" nyomdájában Nagykanizsán
Nyomdáért felel: Zalay Károly


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:

$3a óvfolyam 89. szam.
Nagykanizsa, 1948. április 17. szombat
Ara 50 fillér.
Várható időjárás: Mérsékelt északi, északnyugati szél, felhőátvonulások, helyenként záporeső, zivatar. A hőmérséklet egy-két fokkal csökken.

A Gazdasági Főtanács nagyjelentőségű döntései
A Gazdasági Főtanács ülésén fon-uu''ionaiizcUási-kérdésokról tár-gaitak, amelyek nagy lépésül viszik* eU''uo ¡ulóitmdszeriuik egyszerüsité-* kiküszöbölve \qzigazgatásunkéi'' a felesleges bürokratizmust és X''i''^H^itják az ipar vezetésének egyöntetűségét.
Klhatarozta a GF, hogy a magún-of;i/<laságnak és az állami közigazgatásnak lendkivüi sok felesleges munkát okozó 65 féle illetéket megszünteti és'' az elmaradt bevételek pótlásáról más módon gondoskodik.
Megszüntette a vendéglátó iparok í-ufyoe terhét jelentő számolól-ap-i Heteket es azt beolvasztotta egy általános forgalmiadéba.
A már államosított vállalatoknál oliendelto, hogy a készpénzkímélés elvének mogfolelőon bonyolítsák le üzleteiket. A magánvállalatokat is fviszólitották, hogy tartsák szem előtt ezt az elvet. Egységesen szabályozta a GF. az állatni vállalatok kezességvállalásának kérdését is. Kzután nem tnindon vállalat után \úilal külön-külön Jíozességet az ál-iatn, hanoin oz egységesen kiterjed tnitxlon államosított vállalatra.
Kihatározta a GK a hadigondozás központosítását és racionalizálását. Az ui fel adatok -el végzését o tjj hivatalt létesítőnek, ¿mely a népjóléti miniszter folügveloto alatt fog mü-, kijúax i.
.. Kis- ós nagyközségekben lakó embcicknek a jövőlen összevont erkölcsi és vagyoni bizonyítványt adnak ki. Ezenkívül egyszerűsítik az igazolványok és bizonyítványok jegyzőkönyves kiállítását.
A közszolgálati alkalmazottak o<rvik tárca létszámából a másik
tárca létszámába való átvételénél'' nem szükséges uj.abb kinevezés. Elég, ha az illetékes két miniszter megállapodik a tisztviselő áthelyezésében.
A közérdekeltségek felügyelő hatósága megszűnik * és hatáskörét az, állami ellenőrzési központ veszi" át. Az iparigazgatóságok költségeinek fedezéséne .a '' GF egymillió forint hiteit szavazott meg. Ugyanakkor 100.000 forintot szavaztak meg,
hogy egyelőre a legméltányosabb esetekben kártalanítsák az államosított. üzemek tulajdonosait. _
Az elemi kárt szenvedett gazdak megsegítésére -105 vagon kölest utalt ki. A parasztifjuság mezőgazdasági továbbképzése érdedében a Dániába küldött 45 parasztifju hazaszállítására 73.000 forint póthitelt engedélyezett ,a GF.; -
Iparunk fejlesztése szempontjából . elhatározta, hogy lényegesen leszát-
tótja a marónátron és az ammóniák-szóda árát. A tavaszi mezőgazdasági munkák elősegítésére a vidéki liitel-- szövetkezeteknek 30 millió forintot bocsátanak rendelkezésre a gazdák részére. A hiteleket augusztus jB0-a után kell visszafizetni.
A GF 23.000 kg. cukrot utalt ki a népjóléti minisztériumnak a gyermekotthonok jőbb cukorellátásának biztosítására.
Hozzájárult a GF, hogy az állami vállalatoknál a tavaly elmaradt szabadságokat május 31-ig ki lehessen venni. —
Tetőfokát érte el ai amerikai terror Olaszországban
Amerika vezető személyiségeinek tiltakozása
ass olasz válas&íúsoteba való beavatRossás miatt
Ma reggel jelsntik Rómából, hogy a választási harc utolsóelőtti napján plakátokkal és röpcédulákkal árasztják el az utcákat. A timegek megállnak a plakátok előtt és a vitatkozások miatt töob helyen verekedés tört ki. Az uttisó 24 óra az amerikai beavatkozás eddig ismeretlen részleteit leplezte le.
Kiderült, hogy két nap óta azokat az amerikai fegyverszáiiltmányokat, amelyek Veronán át érkez-
" nek, az amerikai kémszolgálat ügynökei kísérik.
A Baston Herald pár nappal ezelőtt közölte, hogy. dr. Kosta, az olaszországi GyOSz elnöke irányltja az olaszirszágl választási propagandára küldött amerikai peru szétosztását, az adakozók listáján pedig Morgan- és Rickefeller-érdekeltsógek mellett a pápa bizalmasának, Speelman érseknek a neve is szerepel.
Ma kora hajnalüan ujabbb botrány robbant ki. Piocar/ii minlszterelnökhelyettes titkára lemondott és lemondását nyilt levélben közörte de Gaspenvel.
«. Az is nyilvánosságra jutott, hogy Hitler keleti frontján lévő fasiszta hadseregfőparancsnokot, Meise tábornokot akarta de Gasperl korma ya megbízni az olasz hadsereg átszervezésével. Messe máris reaktiváltatott 14 volt vezérkari tisztet, akik Mussolininál titkos szolgalatot teljesítettek és akiket az amerikai kémszolgálat tagjai kö*é is felvettek.
Toglietti, az olasz kommunista párt főtitkára ma hajnalban értesítést kapott, hogy 80 amerikai vezető személyiség tiltakozó táviratot Intézett Truman elnökhiz, amelyben tiltakoznak Amerika beavatkozása ellen az olaszországi választásokba.
Követeli a távirat minden külső beavatkozás azonnali megszüntetését, különös jelentőséget ad m táviratnak az, hogy három püspök is aláirta, köztük Holmes, liew York egyik vezető egyházi
V •személyisége.
A felekezeti iskolák tanítóinak jogos sérelmeit tárták fel
a mándoki pedagógus szakcsoport ülésén
egyáltalában nem, vagy nagyon csekély mértékben kapták meg..
Az általános iskola a demokratikus népnevelés legszebb intézménye. Éppen ezért a katolikus, egyházi és tanügyi ha1''óságok és a helyi iskolaszékek mindent elkövetnek, liogy megakadályozzák vagy végrehajtsák az általános iskolai szakoktatást. A Felekezeti iskolák tanítói részben ;>z egyházi tanfelügyelőség, részben a helyi iskolaszék nvomása alatt állnak. * -
Jelentések vannak arról, hogy sok esetben járandóságaikat nem kapják meg rendesen, de ugyanakkor kötelesek az átlamtél kapott luetésből visszatéríteni a termé« *Mtl Juttatásokat és asoknak meg- • állapított összegét.
Ebbfíl az a furcsa helyzet adó" (lik, liogy amíg a tanítók: azegy "j''izi iskolákban is állami fizetést kapnak, addig az iskolák eHen~ örzéífe és felügyelete nz illető'' egyházi hatóság kezében van. A mándoki pedagógus csoport leír utóbbi ,ülésén több tanitó feltúrta a nehéz helyzete^. Többek kőzött felszólalt Hermann József mándoki tanitó, aki felszólítást kapott, hogy egy összegben fizesse be a »helyi jövedelem« ^elmaradt összegét. A tanitó kétségbeesetten állapítja, meg,. hogy ő és általában az összes felekezeti tanítók helyi járandóságuk természetbeni juttatását
Hiába minden felszólalás, az illetékes iskolai hatóságok nem veszik figyelembe. A pedagógu-
sok mándoki csoportja felkérte az ülés vezetőségét, hasson oda,, hogy az illetékesek • sürgősen vizsgálják meg a felekezeti iskolák tanítóinak szomorú helyze~-tét, hogy a nemzet napszámosai megkapják méltó bérüket, ha^ máskép nem-, az állaim] támogatásával. ,
Az interparlamentáris konferencia központi kérdése lett
a fiáborus uszítás megféRexése
Nagy Imre az országgyűlés elnöke, aki,résztvett a magyar küldöttség élén az Interparlamentáris unió nizzai értekezletén, tegnap visszaérkezett Budapestre. Elmondotta, hogy az értekezleten főleg a Római konferencia tárgysorozatát állapították meg. A miagyar .kiküldőitek sikerrel szerepertek, amennyiben az értekezlet központi kér
désévé tették az uszítás és az, imperializmus elleni harc kérdését. Az értekezleten kiáltványt fogalmaztak meg a háborús uszítás ellen. A kiáltvány megfogalmazásában hét nemzet vett részt, köptük a magyarok is.. Károlyi Mihályt Magyarország párisi követet tiszteletbeli taggá választották.
így kémkedik Amerika Oroszországban • Egy ulságlrónő leleplezte megbízóját
Cecília Nelson, a Moszkvában, dolgozó amerikai laptudósító titkárnője levelet irt az Iz veszti já-nak. A Levélben bejein ti, hogv elhagyta gazdáját, mert kiderült róla, hogy kém.''Cecilia Nelson elmondotta levelében, hogy hónapok óta az ő kezén megy keresztül a posta és a különböző levelekből világosán kiderült,
hogy az amerikai sajtótudósAtó, munkája egészen más tevékenység volt, mint uz újságírás, Elmondotta, hogy eayes levelek a Szovjetunió földalatti védelmi1 berendezkedése felől kérnek felvilágosításokat, a másik levél a szovjet hátvédeim! intézkedésekről, továbbá az atomfegyverek elleni védelem módjáról kér. in-
formációkat. De felvilágosítást kértek a szovjet repülés ügyéről is, a repülőterek sZámáró'' - és fekvéséről.
Mindezek után, állítja levelében Cecília Nelson, természetesen kénytelen voltam otthagyni . állásomat, és a szovjet hatóságokkal közölni mindazt, arait a kémkedésről megtudtam.
Elfogták báró UUmann Györgyöt
A lapok annakidején megírták, hogy UUmann György a Hitelbank volt vezérigazgatója , felesége budapesti lakásukról eltűntek. A rendőrség azonnal megindította a nyomozást, azonban eddig nemi sikerült megtalálni őket. UUmann Györggyé1 egyidőben megszökött Demenyi Péter, a Hitelbank jogtanácsosa és dr". Szővérfy József a bank! cégvezetője. Soproni tudósítónk, most arróí értesít bennünket, hogv a megszökött bankvezérek1 eddig Sopronban rejtőzködtek és; az volt a tervük, hogy a határon; át Ausztria amerikai megszállás alatt levő övezetébe költöznek. A Határőrök ebben megakadályoz^ ták a társaságot, mert a Sopron; melletti Dudiesz erdőben elfogták őket éppen akkor, amikor a határt át akarták lépgi. Mindannyiukat őrizetbe vettek nagyszámú csomagjaikkaí és az Uii-marin bárók családi ékszereivel együtt..
ü
ZALA
1948 április 17''
Rövid vljáglilradó
Egyesült Államok
máján ,19-ón Anilotto Ci-Cüi^fíi vutikánK diplomáciai'' kiküldőn t»''vi''tfval»''wc)kftt lw/dott u wuah-Iiurtoni .Kohói- liánban. A to''ujgwilá-Hük majdnem X^y^viir olhu/odtak 0* 104H- március 2-án l-icognani jelentette-*« Vatikánnak, hogy kül-ügyMinisHtévium szívesen foiriult^ a javusUitot l.cngyoloi''8/újr, Mairviir-ovszátf ós Csehszlovákia toi''ülctcn szervezendő jmiryuránvu földalatti katolikus mozgalom létrehozására. Az akció megszervezéséhez hatalmas anvasri eszközölne van szükséir cs ug''v tervezték, hogy az USA kormánya a seíritségeí olyan formában nyújtja, mintha a^ folyósítandó osz-szeuek az amerikai katolikusok gyűjtéséből származtak volna.
A képviselőház katonai bizottságának ülésén tervet fogadtak el, mely szerint Grönlandban, Izlandban, Spanyoloi-szágban, Szueznél, Alaszkában* katonai támaszpontokat létesítenek.
Olaszország
Az izgalmas választási küzdelem ma esto véget ér" és^ a pártok közös megegyezéssel holnap, szombaton néma napot tartanak. A yáfaSstásjí küzdelem utolsó napjait a ¡kormány agresszivitása és az amerikWak növekvő beavatkozása jellemzi. Genovában Nenni beszédének elhangzása idején páncélos rondőrkoesik cirkáltak. Komában a katonaság sortüzet adott ¡e. Nenni genovai beszédében hangoztatta, az olasz nép nem válik a kapitalizmus idegenlégiójává s az olasz ifjúság nőni akar ölvéiezni az l''SA ogvoduralmáért.
Auazírla
Az OstorroichiBche Volkszoitung jotoivti. hogy n magyar smksáorvozot több . osztrák üzom .munkásságát meghívta u május ol#ojoi üimopbő-gekro.
Qörögortiág
Athén lton a katonui törvényszók összeesküvés, ós kémkedés vádjával/ halálra Ítélte a Görög-Szovjet társaság eljíökénok feleségét. A görög nók táviratban tiltakoztak Trygvo Lienél, kövessen el níindent a törvénytelen • .ítélet végrehajtásának megakadályozására. Tiltakozott az ítélet ellen maga a képviselőház. Tiltakozásukat jelentették be a balkáni államok. >
Bulgária.
Szófiában ér> a vidéki városodban tiltakozó gyűléseket tartanaik, amelyeken kövefólik a görög monarcho-fasiszták által elhurcolt határőrök visszaadását.
Románia.
Jan Yintze volt budapesti román követ tegnap ''elfoglalta uj hivatalát, mint erdóügyi miniszter, a román kormányban.
RÁDIÓMŰSOR
Szombat, ¿prllls 17.
Budapest I. 5.30 Hajnali muzsika. 6.30 Falurádió. 7.00 Hitek. 7.20 Reggeli zene. 8.15 Délelőtti muzsik* 10.00 Hírek. 12.00 Harangszó, hírek. 1215 Könnyű muzsika. 13.0» Hegedtt- és- zongoraszámok. 14.00 Hírek. 14.10 Mi maradt meg a Margit* sziget emlékeiből. Előadás 14.30 .Magyar nóták. 15.30 Az iljuiág hangja/ 16 15 Rózsa Mikié»; Részletek a „SpelTbootid" c. film aenéjéből. 16.30 Gyermekrddló, 17,OOJiirck, Vöröikereirt közlemények, 17.2í A#qIkO'' *4k kulturiiövetséginek mfiíor«, 18 0üM«*'' gvar műn«. 18.30 Dunatáji nápl játékok. 1900 ndulatok a mfl éltetben. Előndái, 0§O A Hurrikán ónek^gyüttei műior«. ÍM5 A fnlühnngJi, 2001 Hirík, sporthírek
Han«oi heti liir !ííi,2lí TO- 22''28 S»öké8bfn, Rádió. JiJík reg<Snyóbfll. 28.15 Tánc-
icnc. 24.90 Hírek
Budapest 11. 17.00 Táncíene. 1.800 Zene-Siówkoitató muulkt. 20,3J A Ré#ó ««bidegyeteme. 21.00 Hírek. 21.15 Magyar nóták 22.15 Operart»»letek.
MNDSz táncest te Iparos-"^ körben szombaton este.
A kisgyűlés jóváhagyta Nagykanizsa határozatait
Vita e#y réfl városi szabályrendelet körül
A vármegye kisgyüléso szer. dán (lélelíUt ülésezett Znhvcger-szegon, dr. Agárdi Tibor helyei.. les nlispún elnökieíe alntt. A kis. gyűlési lárgy soron 1(55 ponl szerepelt ezek ''legnagyobb része kL sebbielentőségil községi ügydti-rabok voltak.
Érdekes vita fejlődött ki JiU szai Lajos ny. nagykanizsai; gyámügyi nyilvántartó nyugdíj, ügyéhen való fellebbezés körül. Jászai, hivatkozással egy olyan szabályrendeletre, amely kimondotta, hogy a hadüzenet bekövetkezéséből a háború befejezéséig, a polgári szolgálat is kétszeresen számit, kéne szolgálati idejét 34 év helyett 33-re felemelni és ennek píegfelelőcn 98 száz alékban ál ¡apitani meg nyugj diját. i
A vármegyei főjegyző bejeién- • tette, hogy tudomása szerint Nagykanizsa városának, ellentétben az általános rendelkezésekkel, volt egy i''yen speciális szabályrendelete, azonban ez az
'' iratlár elégése alkalmával ameg. .wiinnisült. Erre vonatkozóan nincs más érvényben • lévő renJ delkezés sem, igy nwi aniár nem lehel jogalapot luVilni u kérel. mező nyugdijának felemelésére és igy kéri azt elutasiltmíl A kisgyűlés a javaslat alapján elutjtJ silo.llta U kérelmet azzal, ha Jászai ezt magára nézve sérelmes, nel^dálja, ugy fordufjoi) döntés véget a közigazgatási bírósághoz:
Tárgyalta a kisgyűlés Nagy-, kánizsa városnak földgázelosztó üzem létesítésére vonatkozó határozatát, amely szerint a város napi 60 ezer klg. földgázt venne át a MAORTjtóI és erre a célra 4 és félmilliós kölcsönt kér a kormányzattól. A város a csatornaművek és vizderitők karj bantartására póthitelek engedélyezését kérte. A kisgyűlés az erre vonatkozó, valamennyi képJ viselőtesluleti határozatot,^ jóvá-'' hagyta. '' '' * i
Bomlik a Barankovics-párt
Pócza Lajos keszthelyi és Fehér Ferenc zalaegerszegi > képviselő kilépett, de további kilépések is várhatók
Amint ez várható is volt, a
Barankovies-pártbapi bomlási
folyamat indult meg. A Dcano-kraita Nónjjárt az^l917-es választáson lielyenkénl a kieiots se-gitségéNXíI» eredményeket éri el és ez azt eredményezte, hogy og.vos vála«zlókerflloiiekbcn olyan jelöltek is »bejöttek«, akikre^« párt vezetősége talán nem is számítolt, Több'' így bejutott kéj>-viselő ellenezte a párt jel«niogi l>oliUkáját, mert keveseMék Ba-rankoviesek jobboldali e^ien-zékieskedő szerejjét.
Ez a felfogás, jellemző ezek-; nek a -képviselőknek jóbboldali néj>ellenes beáilitottságára, hisz köztudomású, _ hogy Baranko" vjcsék lépten-nyomon igyekeztek akadályt görditeni a demokratikus kormányzat ujjáépitő .munkája elé.. \
A pártbomlasztók''között a dunántuti képviselők vjszik a ve--zetőszerepeC Pócza Lajos keszthelyi és Fehér Ferenc zalaeger-
szegi képviselő levélben jelen-telték be a párt vezetőségének kilépésüket. ''
'' Amint hirlik, ezekkel a kilépésekkel még közelsenv fejeződik be ii párt bomlása,-Budapesti >olitikai körökbon ugy Indiák, íogv ti párt jobboldalának la«» ai ''küldöttségileg keresték fel 3arankovies Isivel pártvezért., A jobboldaliaknak az volt a követelése, hogy a Demokrata Nép párt merevebb ellenzéki magatartást tánusitson és igy többekí között az államosítást se szavaz-'' za meg.
Barankovics ezt a követelést áílitóiag visszautasitotta, ezért mintegy 10—15 képviselő kilépéssel fenyegetődziK. Ezek között van Belső Gyula za''ai képviselő is, akit népeHenes magaj tartásáról - Nagykanizsán is jól jól ismernek-IJgy látszik, hogy. a kilépők inkább a volt Pfeiffer párt jobboldali politikájával értenek egyet.
A nagykanizsai szakszervezetek kezdeményezésére
rövidesen megyeszerte megindul a szakszervezeti munkaverseny
• Molnár László, az uj szakszervezet/ helyettes megyei titkár bemutatkozott a Szakmaközi Bizottság előtt ,
A nagykanizsai szakszervezetek Szakmaközi Bizottsága tegnap este rendkivüli ülést tartott. Ezen az ülésen bemutatkozott Molnár László, a za''a megyei szakszervezetek uj| helyettes atkára, akit néhány nappal ezelőtt helyezett a Szakszem. zetj Tanács erre az állásra mt-gyénklHJ.
Molnár László rövid bomulátkozó beszédet tartott a Szalcma-•közi Bizottság tagjai részéiHJ és ebben ''mintegy vázolta munkatervét is. Kijelentette, hogy a szakszervezetek megyei titkársága eddig jóformán teljesen el 1 volt szigetelve a járási titkársá-
foktól. Az a szándéka, hogy uj letet visz a megyei tttkárság-
rületére, mindenekelőtt pedig a jnu nk a vers a nyele megszervezd, sére,
A Szakmaközi Bizottság tagjai az uj helyettes megyei liikár bemutatkozása után -rövid hoz. zászólásokban ismertették a kanizsai szakszervezetek munkáját Kgv kérdésre válaszolva kijelen-'''' le''te Molnár László, hogy értesüli a kanizsai szakszervezetek '' által meghirdetett versenyről.
— Csak helyeseli:!1 ''luclomezO a versenyl, ami mindenesetre f<j-leszleni ''fogja Nagykanizsán a szakszervezeti életet— mondotta.
Felhivta a szakszervezetek fi_ §jrelmét arra, hogy célszeríi volna ezt a versenyt megyei vonalra is átvinni. A kanizsai Szak-.rnaközi Bizottság a verseny megindulásáról értesiisé. hivatalosan is a megyei titkárságot, amely meghirdeti a megyében is a versenyt. ^ .
— A kanizsai szakszervezetek olyan szépen dolgoznak — mondotta Molnár ''László — mint kevés helyen az országban. Ezért volna kívánatos, hogy ez a-nagy-szerü kezdeményezés is Nagykanizsáról iinduljon el.
A Szakmaközi Bizottság ezután szervezési kérdéseket tár-; gyalt. '' .
VÁROSI MOZI
Csütörtöktől—vasárnapig. Az emberábrázolás megkapó teljesítménye:
Olivía de Havllland
Kisiklott élet
Egy asiiony stanvedése én diadala, fl szerelem győzelme <ólelen ás halaion át. Figyelőm! ElfludAiMjk 6 üh 8>kor, VuHflrnap: 3, 5, 7 é* 9 órakor
ba. Megszünteti "az ötletszerű vezetést. és munkát. Felveszi és > megerősitj a kapcsolatokat az összes titkárságokkal — mondotta. , '' '' i
• Ismertette a megyei szakszer-, vezetek munkaterét és felkérte a nagykanizsai Szakmaközi Bizottságot, kés/itten hasonló munkutorvet, nm''ely kiterjed a szakszóm/véli élőt minden to-^
Kisiklott élet
A háborús Londonban induf a cselekmény. Egy középkora asszony az eg\dk állomáson egy amerikai i>Üótára vár. Közben ]>edig megelevenedik a -múltja... Még az első vitágháborubanmeg i''sftierkedett egy pilótával, áki-tőf gyermeke születik. De féL hogy á kisváros szájára kerül, ezért kerülő uton akarja magához venni a csecsemőt. Egy sze-rencsétlen véletlen folytán azon" ban elszakad gyermekétől. Az anya és fia eg3rre távolodnak és egyre nagyobb az ür kettőjük között... Aztán megérkezik a vonat és. kiszáll egy fiatal repülőtiszt. Már-már ugy látszik, most. sem sikerül megoldani á nagy kérdést. De az utolsó piDanat" ban ritínden tisztázódik/Egy an" .gol megmenti a helyzetet és az anya boldogan öleU magához megtalált fiát
Dióhéjban ez volna körülbelül a mese, amely telve szenti" mentalizmussat főképp az érzelmekre hat. A gyengébb idegze-, tüekbőí talán mág néhány kön^-nyet is kicsal az anya szeren-csépen, kisiklott é''oto. Ez viszont * nem baj, mert .néha'' kell Ilyen, film is. Főszereplői: OUvla .dc Hnvillftnd és Jolin Lund,
Megnézzük? Igen.
HOLLÓI A Vasutas Szakszervezet holylcsoportja cinveiEiii hó vasárnap este 7 órai kezdettel rllyiCLCMI Csengeri ut 07. sfeám alatti helyiségében
műsorral egybekötött táncmulatságot rendez
Elttfrtndfi bor. BUffé, li«. Zene. «I»denklt szeretett«! hlv él v* • V e t e t fi • ifi
I''j48. április 17.
ZALA
I főispán támogatásával elindul a kanizsai festőművészek göcsei vidéki és balatinl nyaralási-akciója
ispán, aki maga is lelkes párt fogója a sssépmüvészetnek, azonnal készségkor magáévá ¿elte a kaitonj festők kérelmét és igé-¡W Ml a^ui, hogy tárgy a Iá so. m tel ugy a göcsejvjtdék, mini n bnlftloni fürdőhely ok ve/xjlőL vei. A főispán véleménye szerint nem kétséges a terv életrevalósága és minden bizonnyal mód. juk és alkalmuk lesz, a''festőművészeknek 1—2 hetes tanulmányi pihenésre.
Nagykanizsán élő íeslőmii-í vészek szakszervezete lervlx» voL le. hogy « nyári hónapok alalt íviketvsi ugy az érdekesebb göcsejvidéki községeket, mini a zaJ lai ''balatoni fürdőhelyeket, nb-j hói a eélbói. hogy 1'' 2 hetes nvaralás keretében az O''tani vidék szépségei! megőröld-sók. Ennek megbeszélésére a szakszervezet egv kiküldöttje felkereste: Benesik István főispánt és meg-kérle. l£gye megvalósithatóvá a művészeit elgondolását. A fő-
Igy készül Kanizsa május 1. megünneplésére
8
fiopsfeir\ BUTOPÜZLET
Nagy kjjn zsa,/! €rc/re- 4
» ____ 5000 m- •/
ff M
~ MNDSz hírek
A MNDSZ szombation osto 8 órakor az Iparoskör nagytermében táncmulatságot tart a hadifoglyok felsegélyezésére, melyre mindenkit szeretettel várunk. Belépődíj 8 ,Ft.
\ M£g_Joét hét van hátra május ei-^jfurTde ivanizsa. dolgozói máris ¡ázásán készülnek megünneplésébe. Az üáémekt»n szinte verseny ala-s ar munkásság mindenütt azt mondja: — lássuk csa*k, ki tesz ki'' legjobban magáért? A legkisebb üzem munkásai^ is tartogatnak május elsejéje valami meg.epetést.
Az ideiJíhájus 1. kétségtelenül j legimpozánsabb, legszínesebb le^z, amit valaha Kanizsárv láttunk, hiszen ledőltek azok a korlátok, amelyek munkás és munkaadó között még egy évvel íz-
élőit Is áltak. 1948 május elseje nem csak a dolgozók nagy ünnepét jelenti, hanem sckkal többet ennél, a magyar fizikai és értelmiségi dolgozók" ragaszkodását a népi demokráciához.
MáJae elsejei bizottságot
állítottunk fo] az ogésznapos ünnepség megszervezésére — mondja Keimmel Gyula szakszorvozoti titkár. — A bizottság néhány napon !>olül össze -is állítja a műsort. A részletekről egyelőre nem boszélhe-tok, annyit azonban olmondhatok, hoűy páratlan le!lwK0(!é|8*0l készül mfndon hivatal, gyár, iskolu és falu mája» elsejére. Nícxrt jártunk egy-két üzn''iuben .Molnár László elvtarssal, (i''z uj helyettes megye" szakszervezeti titkárral és a helyszínen győződtünk meg a munkásság lolkos előkészületeiről.
A MAORT zenetermében
.nagy munkában találtunk hat MA-ü RT-dolgozót. Kis fúrótornyokat vásrtak ki papírból, különféle feliratokat, szemléltető ábrákat festettek.
— 18— 20 gépkocsival vonulunk ki s bemutatjuK a termelés minden mozzanatát a kutatástól az olaj felhasználásáig — mondják. A jelszavunk: »a 10 éves magyar olaj a 3 éves ''tervben«.
— Az egyik autón rajta lesz az egész délzaíai olaj vidék az összes fúrótoronnyal. Persze a fúrótornyok csak ilyen kicsinyek, mint ez itt — szol egyikük, aki éppen e^y kis miniatűr fúrótornyon dolgozik. Megcsináljuk a tankállomásokat is és lovászi gazolintelepét. Mindezt 6 négyzetméteren. •
— Sajnos, kezdünk kifogyni áz uj témákból, de azért lesz e^y-két meglepetésünk. Csak azt tessék megírni, hoíry a .dalárda tanuljon be néhány jó jndulót. Ugy szép a május''1., ha énekelünk. Nem igaz?
Megígérjük, hogy'' feltétlenül tolmácsoljuk a kérésüket, aztán gyorsan bucsuzunk, méi-t meg akarjuk tudni, vájjon
hogy készül a gimnázium a dolgozók ünnepére.
— Tessék Román tanár úrhoz monni, ''talán 6 tud erről beszólni — mondja Szikrai Ferenc igazgatóhelyettes. ''
Itomán Bélát délutáni álmából zavarom fel.
— No haragudjon tanár ur, de ,nekünk olyan nagy ünnepünk má-jys elseje.. . *
, — Nekünk is nagy ünnepünk — vágja el mentegetőzésképpen — ée részt is akarunk venni benne,, ugy,
ahogy a gimnáziumtól el is várják.
— Hogy készülünk? Az iskola természetesen kivonul 700 diákjával és szeretnénk műkedvelő gárdánkkal egy május ^elsejei tárgyú jelenetet előadni. Néhány napon belül már megkezdjük a próbákat. Azonkívül szerepelni fog táncos-csoportunk is.
Az MKP-ben
Horváth László propagandavezető-vel beszélgetünk. Hcsszu listát vesz elő. " - '' .
— Az összes kanizsai kis- és nagyüzem -kiveszi részét a szereplésből. Szakmaközi verseny alakult ki közöttük. A rendezés feladata az üzemi bizottságok, szakszervezetek és a pártok vezetőire hárult. Már ogyegész csomó bejelentés érkezett hozzánK. Vj »
— A íwstások távl>eszéiő- és táv-irókészülékek alatt vonulnak fel egyenruhában. A Dunántúli Szeszgyár autón mutatja bo készítményeit
ingyen oszt szót kis mintaüvogo-kot. Hasonlókópjxm Sörgyár is. Sikoly Gyula őrnagy, a rendőrség vozotóio lejelentette, hogy a rendőrség kerékpáros szakasszal vonul ki s osfcn házi unnopsóget rendez egyesületi székházában, A Klein cukorkagyár szines felvonulást igórt. A Hungária ke fogy ár bemutatja já-tókk^zitményoit, a Drávavöigyi 21 dolgozója hatalmas tolólótrát visznek magukkal, a téglagyár két stráf-kocsivai vesz részt az ünnopségon, egyiken tipusházat, a másikon a téglftvágó szerkezetét mutatják be, a Pálcsics-üzem munkásai bemutatják, hogy történik a kelmefestés.
— Mozgalmas lesz a MAV felvonulása. Negyven kalapácsos ember után füstölgő mozcfony halad: A városház dolgozói hatalmas tollakat és ceruzákat hoznak, a tör-
Sulyos égési sebeket szenvedett három ember a bacónaki tűznél
Csütörtökön a késő éjszakai érákban- ismeretlen okokból tüz ütött ki a baconaki '' szőlőber g3^en Veszter József pincéjében. A gvorsan terjedő tűzet a kihívott'' tűzoltók nem'' tudták eloltani és''igy az porráégéit. A pin^ cében benttartózkodó Veszter Józsefnét, Veszter Máriát és Nagy Zoltánt, a mentők csak megfeszített munkával tudták ki", húzni az égő romok közül. Mindhárman-súlyos égési sebekkel kerültek a nagykanizsai kórházba. A rendőrség vizsgálatot indított a tüz okának megállapíitá-sára. • ''i
Jí Göílürdő nyitva reggel 7 órától este 8. óráig. Kedden egész nap ás pón> tok«« dálutAn nfll atfzfllrdfl.
KESZTHELYI MÓZI
Április 16-án é> 17-én
ált»! ház
Vlvline Romanee, a franolák k«dvenoén«k szenvedélyektől fűtött drámai filmje.
BlAadAaok j köanap, 6 én » érakor
vényszékiek minden bizennyal paragrafust.
—^ A parasztság nagy tömege, természetesen az ujgázdák felronu-lása is, uj ''színnel gazdagítja az ünnepséget. Kaszás-kapás földművelő- " ke''t látunk majd a felvonulók sorai-''" ban, azonkívül mezőgazdasági gépeket és lovasokat.
— Természetesen kerületi pártszervezeteink is résztvesznek a színes tömegfelvonuláson, amelyhez hasonlót .assfc hiszem nem látott még Kanizsa népe. ,
íolnár László nyilatkozata a Zalának -
fe uj megyei szakszervezeti helyettes titkártól megkérdeztük: mit . tart első feladatának?
Molnár László kijelentette, hogy van munka bőven Zalában.
— El kell készítenünk miolóbb a vármogyei munkatervet, a''továb-biakban podig fojlszotoni koll a szakmai oktatást ós továbbképzést.
— A vármogyei munkaversony^ bizottságot már lótrohoztuk 8 az mog is kezdte mükíidósút a hároméves torv ós országos munkavowo-ííjvk irányolvoi szerint. A bizottság irányító szowiiot vállal az üzomok nmnkutorvoi os versenyeinek lobo-nyolitásában. Éption most járjuk végig a megye üzemeit, hogy a helyszinon ismerj ült meg a probló-málcat.
— Ugy hallottuk, hogy a megyei titkárhelyettes Nagykanizsán fog tartózkodni. így lesz?
— Nem. A megyei közigazgatási szervek Zalaegei"szegen vaiinak, nekem is ott kell lennem, természetesen sokszor ellátogatok Kanizsára.
Elmondja még, ''hogy kinevezése azért késett, mert egy déldunántuli kerület megszervezését tervezték.
Napirend:.
Április 17, szombat. Róm. J<at- Anicét Prot. Csqpgor. ÜJgÖrőg flgapit. •
R Nap kel 5 óra 53 perckpr, nyugszik 19 óra 36 perckor. — fl Hold kel .13 óra 7 perckor, nyugszik 4 óra 5 perckor.
1790. Meghqlt Franklin Benjámin, a villámhárító feltalálója. • >
- Értesítjük
magánalkalmazott kartársainkat, hogy gvei-mekeik részére szombaton (április 1^.) délután 4 órakor mese-és játékdélutánt tai-tunk Fő-ut 5. sz. alatti helyiségünkben.
- Látta ajóka ördögét?
Nézze meg! Nem 19-én, hanem , 18-án délelőtt 11 órakor adjuk elő a Városi Színházban.
- Hegyközségi gyűlés
Vasárnap, 18-án délután 8 órakor
a 8zentgyürgyvári hogyen, rondkivüli nagygyűlés lesz. ''A hegyőri fizetések • rendezése órdekól»n a''hogybirtoko-sok jelenjenek mog. Elöljáróság,
- Családi idil
Mikula .József 41 óvos földműves Nagyróc&én a tognap esti órákban összeszólalkozott Gyula novü testvór-öccsével.. A, vita hevében Mikula Gyula egy poharat vágott bátyja fejéhez, akit súlyos fejsérüléssel a kórházba szállitjottak.
Felhívás az előfizetökhttz!
Felkérjük helyi és vidéki előfizetőinket, hogy hátralékaikat rendezni szíveskedjenek, hogy a lapot továbbra Is zavartalanul kaphassák. Zalai Vlláfssá''g helyett mindenki megkapja a Zalát. — Úgyszintén kérjük a Maortos előfizetőket, hátralékaikat szintén rendezni szíveskedjenek.
- Zala kiadóhivatala
Fő-ut 5. sz. - Telefon 31.
Felhívjuk a kereskedőket, hogy a holnapra (szombatra) hirdetett közgyűlésünket az ádéközösségi tárgyaiások .mi^tt a jövő Héten fogjuk megtartani. Az időpontról külön éi-tesitést küldünk.
Nagykanizsaiak találkozóhelye Zalaegerszegen a GOSZTONY* vendéglő és étterem.
Egyesüli erővel
a békéért, a jólétéért. Ez lesz a holnap kezdődő női egységkongresz-szwmafl a jelszava. Zala megyéből 14 lelkes asszony utazik et a k&K-gresszusva. Mind « lé hámos Hagja a Magyar Nők Dhnokrmhus Sző-veUégenek. /
Hogy mty véuvetl a MNDSZ M Nagykanizsán és a monyéban, sok-axor ¡¡/e/l nehéz körülmények kö-z()H, azt mm kell killön kihány-Hulyoznunh, mert azt mindönki m~ ját .«zeniével luthalta 6s tnpiiamtal-hdHa, MmU''.nilU ott voltak, ahol sőgUőni kotlett: a hazajött hadifoglyok hhnogp/dsdnát ón Wdi>olá»ándt ép pun ugy, minit az a pátlan*any (illan árvákról való gondoskodátnál. Dc korántsem merült ki csak kari-\fiativ tevékenységben a MNDSZ munkája, mert a lanilús és felvilágosítás terén is felbecsülhetetlen szolgálatot végzett a magyar demo-krácifi ügyének.
A iflegtiem éi^és és a -reakció ros8zbiduUt:iu propagandája gátat gát után emelt a MNDSZ munkája elé. de nem kisebb nehézségekét okozóit a Szociáldemokrata Párt jobbszárnya áHial éiétre hoztát nő-szervezői sem. Az idők a hi4m)&Z-b igazolták, mert most a magyar nőszervezetek összessége belátta, hogy csak ugy tudnak eredményes mun-kety végezni, ha éppen ugy, mint a, munkáspártok^ egységbe tömörülve, közös akarás.sal és közös erővel viszik a dolgozók millióig egy jobb élét m egvalósítása feíé.
A MNDSZ küzdelmétaz egységes •nőszervezet létrehozásáért a felszabadulás első percétől fogva a Magyar Komirmnistta Párt és a. Parasztpárt támogatta csupán-: A Magyar Kommunista Párt itt is a magyar nemzeti alapvető érdekeit tartotta szem előtt és sohasem engedte, hogy a pártsovmizmus eltérítse az egységes nőszervezet elvi álláspontjától,
Az igy erejében megnövekedőt nőszervezet uj feladatokat tűzhet maga elé és mirtt dr. Jóboru Magda irja, e feladattok központjában a hároméves $erv sikerének clőmozdi-rtám áll, E célból a magyar asszonyok és leányok százezreinek <űrej&t, ilgymé''i&t és lolkességót mozgósitja -er*?, a MNDSZ,
A Ihulapfitf.on megtartandó kongresHZus mnietés lesz a béke, a biitíonság, a népek szabadsága és fügyetlensége ''mellett.
A kongresszus jelszava: )>Egyityő. a békéér$ és a jólétért
V
ZAJÜA
1948. április 17.


SPORT
/
Uj szellem a labdarugó-sportban
A Labdarugó Szövetség az or szag legnagyobb sportszövetsége. A legnépszerűbb jiUéksporl a in agyar sportolók legnagyobb foglalkoztatja. Sajnoshoz a szövetség volt-egyben a jobboldali szociáldemokrácia föí''&z-ke. lvs-ennek nemcsak politikai hátrányul voltak. Ez volt az a szövetség, amelyiknek legvonta-loltabb volt az ügyvitele. A légkör előkelő, sőt gőgds voK, ''viszont a vezetők az egyik baklövést a másik után követték cl. Nincs még egy olyan szövetség Magyarországon, amelyiknek az elnökségét annyiszor szavazták volna le, mint "az MLSz-ét. Ez az elnökség .azonban sohasem volt annyira önérzetes, hogy lemondott''volna. Hírhedt volt az MLSz a vidékeilenességérő1. Ez megnyilatkozott abban is, hogy az NB íí-t nem akadták feláHi-j tani. Az NB I. létszámának leszállítása is vidékeilenes volt Az első viüáfnigazolás megtere''mhé-sekor a vidéket egyszerűen kisemmizték. Voi^ az MLSz-nel egy főtitkára, aki horribilis fizetésért osak^«/szabad óráiban járt be a szövetségbe, főleg aktákat kötözni és ceruzákat hegyezni, de az ajtaját belülről bezárta, nehogy. az egyesületi vezetők bemenjenek hozzá ügyesbajos dolgaikkal. A szükiálókö-rüségnek /és a nagyzási hóbortnak különös és ellenszenves ke-
Megváltozott az MLSZ
I veréke volt a régi MLSz.
Ennek a korszaknak szeren^ cséré vége szakadt. A politikai földcsuszamlás,, noha aránviag későn, az MLSz-bcn is érezteti© • hatásai. UiáttgU a színről a régi ügvvezeto^s a főtitkár. Füredi József lett az uj főtitkár. Füredi a vidékről jött,, Békéscsabáról s tud országos viszonylatban gondolkozni. Nem zflrja be az ajtaját a sport elől, nem akar elzárkózni, ellenkezőleg:{ közelebb akar. kerülni a sport* hoz. a tömegekhez.
Uj helyetles ¡elnöke is van ai szövetségnek, Hidas Ferenc sze-mélyében. Hidas már az első fölszóla''ásakor igen nagyfontosságú jiavaslatokai lett. Ezek közül a legfontosabb: dolgozzék! az MLSz munkaterv szerint. Jellemző volt, hogy az e''nökség egvik régi ta^jja kijelentette: az MLSz akkor''dolgozik helyesen, ha az eléj^ kerülő problémákat jót oldja meg. Hidas kimutatta ennek az álláspontnak a kényelmességét. Ha az MLSz megvárja, amig a problémák- eléje kerülnek, akkor munkája csak ötlet-, szerű lesz. Ehelyett mérje fe'' a tennivalókat, rendszeresen és tervszerűen dolgozzék, válassza ki a problémákat és ne várja meg, amig azok eléje kerülnek. A múltban gyakran előfordult, hogy eléjekerüftetvde i^en helytelenül o''dolták meg.
Ax egyiR pont megsxerxésében blxaUoülK a Vasút a PBTC ellen
Ritkán fogadta olyan nagy örömmel az NYTE szurkolótábora a csapat győzelmét és olyan lelkesen, mint most vasárnap u Dorog meccs után. A nagy ünneplésből még szerdára fs ju-> tolt a fiuknak és az edzésen kintié vő szurkolók nagy csoportokban tárgyalták a mérkőzés egyes részleteit és a csapat várható tavaszi szereplését. Szinte egyöntetűen állapították meg, hogy ha a fiuk tartják a Dorog ejlenMormát vasárnap is, akkor biztosaif hazahozzák az egyik pontot Pécsrőí.
Az edzésen egyébkent Czizma-rik edző nagyon megdolgozta a társaságot és különösen a gyengébb formában lévő. játékosokkal foglalkozott sokat.
A tréning után a pécsi mérkőzésről Varga intéző ezeket mondotta: j
— Kemény mérkőzésünk''lesz a pécsi A fiuk nagy tavaszi for-majavulását látva reméidmi azonban, hogy legalább az egyik pontot hazahozzuk. A csapatban egyébként -változás nem Lesz és így a legjobb együttesünkkel
vesszük fel a küzdelmet a PBTC ellen.
Újság az egyesület berkeiben, hogy 25-én »kujtvnteecset« játszanak Siófokon vagy Keszthelyen. Május 1-én pétiig a Krao-cal látszanak itthon barátságos mérkőzést.
Bátaszék lesz a MAORT vasárnapi ellenfele
Nagy az öröm a MAORT-nál, hogy a testvércsapat Lovászi megverte az ellenlábas DVSE-t és ezzel a'' csapat ismét vezet egy ponttal a bajnokságban.. M*>st p. MAORT berkeiben ero-sen fogadkoznak, hogy több pon tot nem adnak le és igyekeznek minél nagyobb pontkülönbséggel megnyerni a bajnokságot.
Vasárnap a Bátaszék lesz a MAORT ellenfele. A papírforma szerint a mérkőzés könnyűnek ígérkezik, ennek ellenére mégis erősen készülődik a csapat mert a játékosok tisztában vannak azzal, hogy egy kis kisiklás is elegendő arra, hogy a csapat ismét lecsússzék a bajnokfságról. A
Mielőtt ruhaszükségletét beszerezné, tekintse meg raktárunkat!
Griinfeld és Zombori
divatGáx Telefon 9.
Nagy vradékvásir: mintás crep- és karMóE!
csapat összeállításában előreláthatólag változás nem ''esz és az utóbbi helek''jól összeszokott együttesével veszik fel a küzdelmet a Bátaszék ellen a MAORT Vár-uti sportelepén. A mérkőzés délután fél o órai kezdette''.
kerül lebonyolításra. t ♦
. Az Utlörő Mozgalom szombaton délulán 3 órai kezdettel ^nagyszabású sportdéiulánt rendez az NTE pályán; Az úttörők műsorán labdarugó mérkőzések, atlétikai versenyek, népi táncok és tornagyakorlatok lesznek.
MKP hírek
NHCP III. körzete f. hó 16-én, pénte-ken^este 7 órakor Magyar-u. 9. szám alatti helyiségében pártnapot tart. Előadó Bencze Jenő. Mindenkit szeretettel vár a Vezetőség. -
1IL körzeti összes női aktiVák pénteken este 6 órakor a Pártnap elótt jelenjenek meg.
Közigazgatási Pártszervezet í. hó 16-án, penteken este 7 órakor a városháza tanácstermében tartja pártnapját Közigazgatáshoz tartozókat pártállásra való tekinte.t nélkül szeretettel vár a Vezetőség. Előadó: dr. Noil főjegyző.
Az 1948. óv második negyedére (április, május, junjfis) szóló termelői tejutalvány kiadasa folyó hó 19-én veszi kezdetét a közellátási hivatalban- az alábbi beosztás szerint:
Termeíói tejutalványra igényjogosultak: a terhes anyáik a terhesség ötödik hónapjától szülésig, a gyermekek 12 eves korukig annak az jévnek végéig, amelyben 14. életévüköt betöltik, továbbá táplálkozásra rászoruló betegek és magas koiu személyek.
Mindazok tehát, akik közvetlenül a tormoiótól vásárolják & tejot, jo-lontkozzonok az alábbi sorrendbon a tej utalványok átvétele végeit.
Az igényjogosultság megállapításához terhosség osetóbon az egészségvédő intézőt orvosának (zöidkoroszt) .bizonyítványát koll .folmu-tatTtf, betegség osotéhon az igény-jogo8ultsá<íot'' natósági orvosi bizonyítvánnyal igazolandó. Gyormokok-nél és örögöknél a születést igazoló bármely okmányt leltet felmutatni.
Április 1.9-én jolontkozzonok az utalványért azok, akiknek novo A, B, C, 13, 20-án az E, F, 0. 21-én a H, I, J, K, 22-én az L, AÍ'',''N, 0( 28-án a P, K, B, Sz.. 24-én «• T, U, V, Z, Zs. kezdőbetűvel kezdődik.
Értesítem a fogyasztóközönséget, hogy étkezési burgonya bármily mennyiségben kapható a közel látusi hivatalban olcsó áron, készpénzfizetés ellenében. v
A világítási petróleum utalvány (241. 8z. nyomtatvány) 3. számú szelvénye 4 dcl., a petróleum pót-utalvány III. számú szel vén ve (242. sz. nyomtatvány) pedig 2 dcl. petróleumra beváltható a kereskedőknél. ■
A Földmüvelésügyi Miniszter Ur rendelete alapján a méhcsaládok tulajdonosai mehetetócukor vásárlására jogosító utalványt igényelhetnek. Az igényléseket a méhcsaládok je.erilegi tartás^ helye (teleplielye) szerint illetéfös községi elöljáróságnál, itt Nagykanizsán a közellátási hivatalban kell benyújtani.
Felhívom a nagykanizsai telephellyel rendelkező méhcsaládok tulajdonosait, hogy igénylésüket folyó hó- 19-éi$ bezárólag "adják be a közellátási hivatalba..
Felhivom a lakosság figyelmét, hogy akinek betegsége miatt kórházi ápolásra van''szüksége, a kórházba való felvétele előtt kórházi ápolás céljára kiállított hatósági vagyoni bizonyítványát okvetlen vigye magával, mivel e nélkül a kórház fel nem veszi. Kivételt képez az a körülmény, amikor a beteg az ápolási dijait 15 napra előre lefizeti.
Hivatkozással a Népjóléti Miniszter Ur 194.800/1947. számú rendeletéi é Nagykanizsa m. városban megtartandó diftéria elleni kötelező védőoltások tekintetében alábbiak szerint intézkedem:
Folyó óv április havában védőoltásra lcorülnek az. 1947. évi április hó 1. és 1947. évi szeptember hó 80. között született gyormokofe.
Az oltás idejo: 1948 április hó 18-án délután 8 óra.
Az oltás holyo: az I. korülotljon lakók részéle a Vécaoy-utcai iskola, a, 11. korülotbon lakók részérő a Rozgonyi-uteai iskola, a 111. korü-letlion lakók részére a Tomplom-téri iskola.
Tájékoztatásul közlöm, hogy a Somogyi Uéia-utca, Szalxlasá^-tói-Fő-ut, Deák-tér és Teleki-utcától délre eső városrész az 1. kerülőt, ezektől az utcáktól északra, eső városrész a II. kerület, Kiskanizsa a 111. kerület.
Felhivom az érdekelt szülőket (gyámokat), hogy & fenti idő alatt született gyermekeikkel a védőoltáson a jelzett időben és helyen pontosan jelenjenek meg. A gyermekek testének és ruházatanak tisztaságáról gondoskodjanak.
A hatósági oltás# díjtalan. Bárki saját költségén magánorvossal is beoltathatja gyermekét, cta-az éjről szóló bizonyítvány az oltás helyén és idején az oltoorvosnak bemutatandó, úgyszintén az oltást gátló betegség is kezelőorvosi bizonyítvánnyal igazolandó. •
Figyelmeztetem az érdekelt szülőket (gyámokat), hogy a védőoltáson va''ó megjelenés kötelező. Aki-az oltást indokolatlanul elmulasztja, kihágást követ el és az idézett rendelőt 23. §-ának értelmében pénz-büntetéssoi büntetendő,, szükség eso-tén pedig a gyermek elővezetését és kénys/-.orültásat kell eliendolnem.
Polgármester.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóba rátáink és ismerőseink, kik drága Jó halottatok temetésén mejele-nésükkel,* vagy. bármi más módon mélységes fájdalmunkban osztozni szívesek voltak, fogadják ezúton is bálás köszönetem kifejezését.
Teutsch Gusztáv.
Makulatura papír kapható. Clm a kladéban.___
Dlszitö-clkkek május l-re, paplr-zászió piros, nemzeti, lampion kapható FlBchel könyvkereskedésben, 572
Eladó elköltözés miatt árqn alul azennali beköltöiéssel magánház, házhely szép gyümölcsössel, szőlőplncévsl. Erdtklédnl Sugárut 42._584
1 kg szürke ponty (őn) 7 Ft Olcsó ár. Tessék meggyőződni Bérelnél. 586
Elcserélném olcsóbérü kettő szobás lakásomat a Szabadság-tér közelében kétszobás lakásra. Clm a kiadóban. 580
Yegyesketeskedés berendezéssel és áruval együtt eladó. Németh János Nagybakónak 3. szám._589
Fehérnemű géphlmzést, fodor, csipke beendlizéset és monogramozását vállalja: özv. Horváthné, Magyar-u. 51.
Eladó 800 négyszögöl szántóföld és 2 pehelyvánk08. Clm a kiadóban. 594
200-as DKW motorkerékpár eladó-Kardes István Kisfakos.__596
Elcserélném kiskanizsal szoba- konyhás lakásomat ugyanolyan nagykanizsai lakásra. Lehet egy nagyobb szoba is. Érdeklődni Kiskanizsán a Templom-térl darálóban lehet
ZALA politikai napilap. Szerkeszti: Bencse Jenő fóizerkesitő Saerktixt&iéfl 4» W«d6hlvat«I; Deák r«r«nc-tér
■ «l«üa « KMueti IIxstTiás, NsaytealxM. Sxs ke»7t^c«ft t* kiaüásért feW «euow W
Telefoni 54.
nyomatott e Köx<n»xdaiéfll R.-T. Menykinlm nyomdájában, Naaykanluán.
^yomd6ért felel : Z«(ay Kéroly.
53« évfolyam 90 szám.
Nagykanizsa, 1948. április 18. va
Are 50 fillér.
Várható időjárás: Mérsékelt északi, északnyugati szél, felhőátvonulások, helyenként záporeső,'' zivatar. A hőmérséklet egy-két fokkal emelkedik.
-•Í''-^F
Dollármilliókat, repülöerödöket és a Vatikánt mozgésitotta Amerika, de
Togliatti és Nenni demokratikus népfronttá
nyugalommal néx a Qolnapi olaax vúlcsszíá&oR elé
(bj) A szabadság egy és oszthatat- J lati. ti/ a szocializmusért küzdő népi demokráciák tanítása. Azért harcoltak vérezve es szenvedve ombermitliók, hogy ezt a tanitást gyakorlatilag is megvalósítsák mindenütt. A szabadi-ág a testvériséget jelenti, a testvé-riesség a békét, a béke a nzugaimat, a félclemnélküi életet és mindazt, ami alaptétele lehet az emberiség gazdasági, kulturális felemelkedésének.
A szabadság egy és oszthatatlan, amelynek alapját ép i tett© fel a Szovjetunió soknyelvű népe megdönthetetlen egységét, Lenin és bztalin utmutatása szerint, finnek az útmutatásnak köszönheti Magyarország is szabadságát, függetlenségét és önálló államiságát.
£pj:en ezért nem lehet közömbös egyetlen népnek, igy a szabadságát visszanyert magyar népnek* sem, hogy vannak államok, nomcsak Amerikában, Ázsiában és Afrikában, de Európa testén is, ahol dolgozó embermilliók ének szabadságuktól megfosztva, parancsuralmi rendszer alatt*.
Az éhező'' Görögországban, Spanyolországban és Indonéziában az dár c- -vtály- és hazaárulók, szociális-dár, osztály és hazaárulók, szociális-ták és fasiszták segítségével már megteremtették azt a parancsuralmat, amely polgárháborúhoz kellett,-hogy vezessen.
Pénzt és kenyeret, i gérnek az éhező népnek, de valójafóui ágyút, gépfegyvert és bombát-adnak, hogy az-, zai tiporják el népük legderekabb fiáit, akik a szabadság kiharcolá- ■ sáért fogtak fegyvert.
Vaj helyett ágyút, mondotta Gö-ring, amikor a germán hordák a világ civilizációjának, minden javának megsemmisítésére és elrablására készültek. Az amerikai monopolkapitalisták áltat irányított külpolitika ma Göring szavai szerint cselekszik.
A szabadság egy. és oszthatatlan, mert h^ csak egyetlen állam is van oiyan, - amelyet szabadságától megfosztottak, éz komoly veszedelmet jelent minden népre, ahol szabadságban élnek az emberek.
Emlékezzünk: Magyarországon 1919-ben ugyancsak a nyugati monopolkapitalisták segítségével "Hor-thyék rehérterroristái letiporták a szabadságot. Kihúzták a földet a mesterségeson eladósított paraszt lábai alól, arra kényszerítve, hogy uj hazát keressen magának Amerikában. Mohó bankároké és százezer-holdas földesuraké volt itt a parancsoló szó, akik kakastollas csendőreikkel és darutollas katonatisztjeikkel feküdtek rá az éhező népre.
A nyugati monopolkapitalisták akkori segítségét Horthyék nem'' "Marshall" tervnek kivták, hanem Speyer ós egyéb kölosönöknek és ezekért a kölosönö-kért egy etpusztltotott országgal és mözel egymillió emberélettel fizetett 8 magyarság.
Magyarország szabadságának el-tiprása után Mussolini feketeinges fasisztái az olasz népet fosztották mog szabadságától és ráültették pari baldi népének .nyakára az olasz nép aljából rekrutálódott kalandorokat.'' 1988-ban a kis Magyai-orszug
és a nagy Olaszország fasizálásának folyományaként természetszerűen Ijokövetkezett á világtörténelem legaljasabb omborszörnyetagének Hit-/ lernek uralomra.jutása Németországban. Hogy ez mi^yelentett az egyetemes emberiségnek, azt mindenki tndja: hatesztendős háborút, közei százmillió halottat, Európa romhalmazzá tételét, nyomort, éhséget és olyan erkölcsi JesuMyedést, amihez a Római birodalom ljukását okozó erkölcstelenség csupán gyerekes semmiség. Törvényesítették népek kiirtásának — kirablásának jogát — £3 ezt a jogot a koncentrációs táborok gázkamráiban és krematórálmaiban gyakorolták.
A kis Magyarország szabadságának elrablásával kezdődött, de az egész világ dolgozóinak katasztrófájával végződött az. a folyamat — amit az ameVíkai tőkés Imperialisták újra meg akarnak Ismételni, hogy százmilliárdokat vághassanak Ismét zsebre népek véréből és szenvedésééi.
, A holnapi olasz választások ezért birnak rendkívüli jelentőséggel. Ez a választás nomcsak Olaszország belügye, hanem ügyo minden szabadságszerető népnek és szabadságát féltő embernek is.
Npmcsak Európa, de Amerika becsületesen" gondolkozó milliós tömegei is mélységesen elítélik a Tra-man és az őt körülvevő monopolkapitalisták és az ezek uszályát hordozó Vatikán olaszországi terrorját. Elítélik, hogy Róma pálmával szegélyezett csodálatos szépségű sugár-utjain újra megelevenítik azokat a felvonulásokat, amelyeket az olasz nép jól ismer még Mussolini korából, amikor ugyanezeket az utakat, amelyeken most vadonatúj amerikai Sherman-tankok dübörögnek végig, Mussolini hordái mocskoltak be. Megvetik a de Gasperi-féle Amerika zsoldjában álló* kormányt, mert ez a kormány az amerikai tőkések pénzéből már eddig is több mint
A magyar külügyminisztérium megállapítja:
Az Egyesült Államok kormánya, megsértette a békeszerződést
Molnár Erik külügyminiszter tegnap fogadta a magyarországi külföldi sajtó képviselőit 68 nyilatkozott előtlük az 1948, január 21-én, illetve 25-én Hegyeshalmon lejátszódott állítólagos incidensről. Hegyeshalomra ugyanis Január 21-én érkezett nyugatról visszatelepülő magyarokat szállító szerelvény amerikai kíséretét «a magyar határőrség nem engedte be az ország területére és állítólag még arra sem adott engedélyt, hogy az amerikai katonák a budapesti amerikai követségre telefonáljanak. A magyar kormány azennal megindította az Ügyben a vizsgálatot és megállapította, hegy az idézett katonai személyek beutazási engedély és vizűm nélkül próbálták Magyarorszag területére jutni. Megállapította azt ¡s, hogy az amerikai kiséret Hegyeshalom községben szabadon mozgott és ottidózésük alatt a katonák szertelen mulatozásba kezéiek. Nem igaz az, hogy az áthaladó szovjet katenai vonat.tagjai pokrócokat iulajdonltoftak el tőlük, ellenben Igaz, hogy költséges mulatozásaik kifizetésére katonai felszerelési tárgyakat adogattak el á lakosságnak.
A belügyminisztérium az illetők ellen orgazdaság elmén eljárást Indit-
Az április 12-én közölt vizsgálat teljes eredményét a külügyminisztérium azonnal közölte az Egyesült Államok budapesti követségével és sajnálkozását fejezte ki, hogy ilyen félreértés előfordulhatott.
Amíg a magyar külügyminisztérium és az Egyesüli Államok bu''dapesti köveisége között a diplemáciai tárgyalás falyt, a németországi amerikai zóna parancsnokának helyettese, Huebner tábornok, közölte a Németországban tartózkodó magyar visszaszelgáltatási ós repatriáló missziók vezetőivel, hogy amennyiben 72 éra alatt nem kap kielégítő magyarázatot az incidensről, a magyar repatriálás! szállítmányokat leállítja.
Április 15-én dóiben ismét jegyzéket küldött,, hogy a magyar restituciós missziók irattáruk hátrahagyásával hagyják el az amerikai zóna területét. A magyar külügyminisztérium a fennforgó körülmények mérlegelésével megállapította, hogy ezzel a lépéssel az Amerikai Egyesült Államok megsértik a békeszerződést és az eljárás ellentétben áll a budapesti amerikai követség 1946. juiius 5-én átadott jegyzékével, amely kijelenti, hogy az amerikai kormány visszaadja az 1944. október 15 e után elhurcolt összes magyar
javakat .
A külügyminiszter kijelentette, ha az amerikai kormány e sérelmes Intézkedéseket fenntartja, akkor a magyar javak megvédésére kénytelen lesz Igénybevennl minden rendelkezésére álló eszközt. ''
QörögorszAg
A monarcho-f&siszta csapatok főparancsnoka, Sztratosz tábornok kijelentette, legalább egymillió katonára van szüksége, hogy . Markosz csapataival minden arcvonalon felvehesse a küzdelmet.
A demokratikus néphadsereg
legii.''.óbb a Peloponezoszban ért el komoly sikerekéit.
Macedóniáiban,- Szaloniki körzetében ■180 amerikai és 80 angol tiszt vezénylésével indítottak támadást ellenük, amely kudarcba fulladt és a monavelio-fasiszták súlyos veszteségekot szenvedtek.

700 millió lírát költött falragaszokra, amelyen a MarrsKall-tőrvet hirdetik, mint egyedül »üdvözítőt« ós ugyancsak amerikai pénzen ós fogy-verokkei -800.000 csendőrt vonultatnak fol az ország minden részébon, hogy félelmet keltsenek azokban, akik nem hajlandók az amerikai imperializmus szolgáivá süly-lyedni.
A koroszttel jönnek, amit soha még ugy be nem mocskoltak, mint a fasizmus évei alatt. Ezt mi magyarok jól tudjuk. A kereszt árnyékában készülnek ujabb rombolásra és'' emberirtásra a reáktiváit fasiszta vezérkari tisztek, akiknek fizetését az apierikai gyári dolgozóktól és robotoló kisfarmoi-ekből préselik ki.
Mozgositották a dellárt, hajó-ágyut, super repülőerődöket, a tankokat és a keresztet, hogy megakadáiyozzák egy szabadságszerető nép szabad véleménynyilvánítását és állami berendezkedésének megválasztását. Olaszországot az uj fasizmus ugródeszkájának szánják, ahonnét rohamra indulhatnak azok ellen a népi demokráciák ellen, amelynek népei emberfeletti munkával és szenvedéssel újjáépítették hazájukat, ahol béke és nyugalom van, és a dolgozók életszínvonala meredek emelkedést mutat. Mindezt azért, hogy meghosszabitsák hazájukban a kapitalizmus el-süllyedőben lévő meg nem menthető uralmát.
Ennek az amerikaiak által szi -tett fasiszta és krelikálista orkánnak közepén áll szüárdaD, megdönthetetlen nyugalommal a Demokratikus Népfront Togliattinak, az olasz kommunista párt zseniális főtitkárának és Nenni-nek, a becsületes szociáldemokratának vezetése mellett.
Az olasz tömegek rálőttek arra, hogy radikális szociális reformokat csakis a Népfront győzelmétől várhatnak, és még a nem marxista tömegek is tudják, hogy a Jelenlegi szirnytl gazdasagi válságot csakis a Demokratikus Népfront által alakítandó kormányzat oldbatja meg.
Az olasz parasztság De Ges-perriék hazug kormányzása alatt ráeszmélt, hogy az olasz föld több, mint fele párszáz nagybirtokos kezén van, amihez csak ugy juthat hozzá, ha a népi demokráciák államvezetésének példájaként azé lesz Olaszországban is a föld, aki azt megműveli. Ezek után természetes, hogy De Gasperritől hatalmas paraszti rétegek pártoltak el, amelyek eddig a párt főerősségét alkották. \ A holnapi olasz választások"elé páratlan érdeklődéssel tekint az egész világ. Nem kétséges, hogy Togliatti és Nenni mellett oly hatalmas tömegek mozdulnak meg, amelyek, ha nem is tudják az abszolút többséget a maguk részére kiküzdeni, a»nyi bizonyosnak látszik, hogy a demokratikus népfront lesz az induló tizenkét párt közül a legerősebb és igy a legtöbb képviselőt küldi be majd az olasz parlamentbe. Ezzel nyilvánvaló lesz, hogy Olaszországban nem lehet a dolgozók pártja nélkül kormányozni.
2 A JL A
8. április 18
Mi újság az_országban?
A Ganz-hajógyár dolgozói lelkes munkájának eiBdményeképpen alig egy héttel a Massandra nevű Duna-tengeriáróhajó vizrebocsátása után elkészült az 50 tonnás Táncsics Mihály uszódaru is, melyet ünnepélyes" keretek között csütörtökön
bocsátottak vizie.
*
^íagyar kézbe korült az Egyesült Izzó rész vén,ytöbbségo.
«N
A britgeporli magyar roformátu8 egyházközség tisztelőibőli lelkipásztorává választotta Tildy Zoltán köztársasági elnököt.
*
Felrobbant egy háborús akna a tatabányai Kálvária hegyen. ÖL kőzclbeu játszó gy ormok megsérült, kettő még a helyszínen meghalt, kettő állapota pedig életveszélyes. A nyomozás megindult.
A hároméves torv Bzabotálása miatt az államvédelmi osztály őrizetbe votto dr. Faragó Ferenc gépészmérnököt, a Lajos-utcában levő Accurat mértek- és fürész ipari gyár tulajdonosát, valamint Feichtinger Károly üzemvezetőt. Az Országos Tervhivatal megállapítása szerint a gyár olyan mérőeszközöket hozott forgalomba, amelyek felhasználása súlyosan veszélyezteti a hároméves tervet.
*
Budapestre hozták az istenhegyi-uti gyilkossággal gyanúsított Kenedi Zoltánt. Meghallgatása során Kenedi beismerte, hogy a gyilkosság hetében Budapesten tartózkodott, de tagadja, hogy a gyilkosság elkövetésében része lenne.
*
Halálos áramütés törtónt az Angol-parkban, ahol a ■-Szellemvasút szerelése közben Haklér János 44 éves villanyszerelő puszta kézzel; megérintett egy magasfeszültségű árammal telt vezetéket, amely megölte.
*
A soproni rendőrség elfogta Kenedi Zoltán 26 éves fiatalembert, akit az isteahegyi rablógyilkossággal gyanúsítanak.

NA hivatalos lap legújabb száma rendeletet közöl, amely szerint a hivatalokban és a közintézményeknél a fűtést
április 16 án bo kell fejezni.
*
Az Országos-Földrongósvlzsgáló Intézet készülékei április lö-én 2 óra 6 pero-korx egyperoes földrengést ószloltek 40 km távolságból Az intózelhoz be érkezett jelentések szerint a rongóst
gsobánkán, Pomázon, Csillaghegyen, römön és Budapesten észlelték erő-sebb mértékben.
480.000 forintos lopás ügyében indított nyomozást a budapesti rendőr-főkapitányság. A Fe ten ée Guilleaume kábelgyárból ismeretlen tettesek nagymennyiségű katóda-re7et loptak el. A vizsgálat során eddig 5 embert tartóztattak le, akiket a lopás elkövetésével gyanúsítanak.
*
A toto-bizottság nagy reformokat haj-tett végre a totóban. Megszűnik a betétkönyv és sor kerül a 9 találatosok díjazására is. A péntek esti beküldési határidőt szombaton 3,-óráig hosszabbították meg.
*
Az Országos Szövetkezeti Hitelintézet a Gazdasági Főtanács korábbi döntése alapján megkezdi a traktor- és cséplőgépjav tási hitel folyósitását. Az a traktortulajdonos, aki tavalyi szántási kötelezettségének eleget fett, 2.000— 4.009 forint hitelt igényeihét az OSzH vidéki tagszövetkezeteinél.
ÁGYTOLL közvetlen a termelőtől véve, tehát legjobb, legolcsóbb. Pehely Ft. 60''—tói, ágytolTla fehér 20-félfehér 12-—, tarka 6-tól kezdve min-pdoőrögben. Gőzőlt. vegytiszta.
MJVUTI h sl)K Jitage
csaba. Tel.: 244.
November huszadikáig állni kei!
a Lárechsdreak *
Széchenyi hidj&nak a Láiitr liidnak 1949 november 20-ára állnia keU. Ezt akarja a felszabadult Magvarország minden la" kója, az egész magyar nép.
Hogy ez megtörténhessék min den áldozatot vállalni kell és a hazai''iasau gondolkodó emberek vallják is ©zeket az áldozatokat. Egyre több és több férfit látni gomlyukábtin a Lánchíd jelvény nyel. sőt büszkén hordják ti Lánc" lüid jelvényeket u nők is.
A mi városunkban és megyénk ben is erős támogatásra talált a Lánchjld újjáépítésére .irányu-
ló igyekezet, bár ezen a téren még többet is lehetne tenni.
Felhívjuk olvasóink ügyeimét, liogy a postahivatalokban szép kivitelű Láncliid jelvényekel árusítanak. Kívánatos lenne, ha! ezt a jelvényt á mi városunkban és megyénkben minél nagyobb számban megvennék és viselnék, hogy . mi is hozzájáruljunk ezzel i\\ Lánchíd újjáépítéséhez. A jelvények ára mindössze 2.— fölint, ami nem olyan iniegterhc" lés, liogy a nagy cél érdekében ezt'' tuNÍldozalot no vállalhatná mindenki.

Cúitogaidis Rdkosi Mlúíytís rlgyaci Kere&&ifiőtti&l
Rlgyác, április 17. (Kiküldött munkatársunktól). Néhány nap éta a kis Haldók Mátyás a község leglátogatottabb lakója, sőt a legtöbb levél ós távirat is az ö elmére érkezik» Bár ez nem Is csoda, mert u mult vasárnap megtartott keresztelőn is ott szorongott az egósz falu, mert mindenki látni akarta Rákosi Mátyás keresztfiát.
Hajdók Lajos állami utör népes családjával a volt Battyány-kaatély első emeletén lakik.
— Sajnos a férjem nincs itth«n — ezzel fogad Hajdók Lajosné — éppen kinn dolgozik a szakaszon. A Matyika ellenben Itt van, tessék megnézni.
— Hogyan jutott eszünkbe, hogy Rákosi Mátyást hívják meg keresztapának ?
— Régi kommunisták vagyunk — feleli Haldók Lajosné — és tudjuk, hogy Rákosi Mátyás pártolja a szegény embereket. Ezért hivtuk meg éppen őt
Én is ezt tanácsoltam — szól közbe Szabó Miklós az MKP rigyáci szervezetének helyettes titkára. — Én Írtam a levelet Rákosi Mátyás >&k és nem is késett sokáig a válasz, amelyben közölték, hogy örömmel elfogadja a »keresztapasagot. Egyben pedig szép babakelengyét és 2Ö0 forinot is küldött. A mult vasárnap megtartott keresztelőn Klrsc.mer Béla Járási titkár képviselte Rákosi Mátyás miniszterelnökhelyettest a lelesége meg á keresztanya volt.
Közben a Hajdók-család többi gyermekei is leküzdik a muló szégyenkezést és előjönnek innen-onnan. A legnagyobb, a 13 éves Róza szeretettel dajkálja a legkisebb testvérét, a négyhetes Matyit.
— O a tizenkettedik gyermekem, — mondja az édesanya — de csak hét él, nég.v lány és három fin.
— Majd bevisszük az egész családot Kanizsára és lefényképeztetjük őket, azutáu felküldjük Pestre Rákosi Mátyás miniszt«-elnökhelyettesnek, — szól mosolyogva Szabé Miklós ->- hadd ismerje még ezt a derék családot.
Megindult az erdősítési munkaverseny a zalai erdigondnekságok kerületében
A MALLERD Központi Igazgatósága meghirdetett inuakavór-senyét az erdősítési munkálatokra is kiterjesztette. Ebben a munkában a munkaverseny ólén a zalai erdőgondnokságok haladnak, mivel hagy lendülettel fogtak hozzá az erdüsitendő területek felújításához,
Minthogy a háborús cselekmények következtében az erdőállomány jelentősen megosappant és ezenkívül a túlhajtott legeltetés is fel nem mérhető károkat okozott, az első feladat a csemetekerti magszükséglet fedezése volt.
A lfenti fürészüzem kibővített
magpergető üzeme hetenként 50 kg. fenyőmagot. bocsát az erdőgondnokságok rendelkezésére, ami annyit jelent, hogy a zalai erdőgondnokság évente óriási ér-dősitendő területet tud majd felújítani.
Ez olyan eredmény, ami minden elismerést megérdemel.
Reméljük, hogy a- magyar nép, amely kezébe vette az ország irányítását, a jévöben féltőbb gond dal fogi őrködni erdőállományának fenntartása és megóvása felett és nem fogja tűrni, hogy a nép ellenségei károsítsák a népi vagyont.
Béli 12 úraUor jelenti Budcspesí
Junius 12 a SZDP rendkívüli pártp yű/ése
A Szociáldemokrata .Párt vezetősége ülést tartott, amelyen Szakasits Árpád főtitkár referátuma után meghallgatták és jóváhagyták a különböző egysiég-bizottságok jelentését az egyesülés előmunkálatairól. A vezetőség elhatározta, hogy junius 12-re összehívja á 37-ik rendki-i vüli pártgyüíést. A kongresszus^ napirendién szerepei az Egysé"
fss Munkáspárt megalakUása.
Iőadó: Szakasits Árpád.
Rákosi Mátyás és Szakasits Árpád
a vasutasox XX. kongresszusán
Nagyjelentőségű kongresszusra ültek össze szombaton reggel a loO.OÖO tagot számláló vasas szakszervezet képviselői. A tanácskozáson megjelent Rákosi Mátyás és Szakasits Árpád mi"
niszterelnökhelyeltesek, vala-. mint Iíossa István a szakszer" vezeti szövetség főtitkára. A közgyűlésien a külföldi szakszervezetek küldöttei is résztvesznek. 45zabó Lajos elnök megnyitója u^oi Rákosi Mátyás szólalt fel.
Tekepálya megnyitás!
Újjáépített tekepályámat
vasárnap megnyitom.
Kérem vendégeim szives pártfogását.
Tóth Lajos kocsmáros,
Gcengery-ut 74.
eio
Kövíd víSághlradé
Qluszország
Nyugalom, szilárdság és bizalom legyen a jelszavunk azon a nagy napon,
amelyen megvalósítjuk a szabad, függőilen, demokratikus Olaszországdt ~~ mondotta Tag-HoíU 1 tornában utolsó választás* beszédében, amelyei mintegy yj)0.0()()-cn iM''lgtíttak vé-
m>''
Felszólított minden demokratikus olaszl, ne üljenek fe! azoknak az uszításoknak, amelyek egyházi személyek el''en s/.ólnuk, mert a lámád ásóknak uz a célja, hogy a felelősséget u baloldaliakra hárítják. Kijelentette, hogy a demokratikus iiépi arc vonal szigorúan uz alkotmány keretei közölt akarja megvuló-situni ál fogó reformprogramjai. Kifejezte reményét, hogy a választási harc megszünlével enyhülni fognak a pártok között felmerült éles ellenlétek.
Hajtandó''* együttműködni a ke-resityénij demokrata párttal, de köve(tel>h\ hogy szaJiitsa meg kiUföldi kapcsolatait a nagytőkésekkel.
Saragat és ele Gaspcri min", dent elkövetnek, hogy a \VaIL Street politikájának kedvében; járjanak. Az utolsó választási órában Sceiba belügyminiszter, kijelentette, hogy ejtőernyős reádőrosztagok állnak rendelkezésre, a választások rendjének biztosítására.
Ausztria
A Iondoni külügyminiszierhe" Iyettesi konferencián, ahol az osztrák államszerződés ügyét tárgyalják, a szovjet delegátus iüditványt terjesztett elő, hogy Jugoszláviát hivják meg az osztrák békeszerződés tárgyalásaira. Indítványát azzal okolta meg, hogy Jugoszláviának érdemei vannak a német csapatok visz-szaverésében és a rend fenntartásában, illő ''léhát, hogy Jugoszlávia véleményét is meghallgassák az osztrák halárokra ós. a jóvátételre vonatkozólag. A szovjet k ül ü gy mi n i szl erhel ye tt>vs indokolása után megfogalmaznák a Jugoszláviának küldendő níeg~ h.ivólevél szövegét.
Egyesült Államok
( Kinn l>olügyeibe való l>eleavatko-y.ás a Tiuman kormánynak 4(X) millió dollárjába került eddig. Ez annyit jelent, mintha a pénzt a tengerbe dobták volna. Jelenleg 1000 amerikai tiszt a kuomintang részére 10 hadosztályt képez ki.
A koi-mány felújította azt a követelését, amelyet a- mult évben elutasítottak, hogy a Panama-csatornán katonai támaszpontot létesít. A követelést a bogotai eseményekkel hozzák összefüggésbe.
Németország
A Szociáldemokrata Párt egy része Schumacher ellen fordult amiért megelégszik a hároím nyu gati övezet egységesítésével és igy lemondott aiz egységes Németország tervéről. Az ellenzéki állásfoglalás & hamburgi értekezleten alakult ki, amelyet április 14-én folytatni keUett volna, de »technikai« okok miatt elhalasztották.
A német njépköngresszus kiált*" ványt intézett a német néphez, a népszavazási akció megindulása alkalmából. A kiáltvány fel", hiv minden némietet, szavazzon;; az egységes, demokratikus német köztársaságra.
19481 április 1&
ZALA
ftssxsnfok a mitfifcqirersenybefy
Lázas készülődés a Hungária-kefegyárban és az Ideál-kötőtizemben
— Mi aam akarunk lemaradni a férfiak mögött... — ez a kanizsai dolgozó nók véleménye a most me^-induló munkaversenyról. Két kanizsai üzemet látogattunk meg, ahol jobbára nők dolgoznak és mindkét bolyén,ugyanezt tapasztaltuk.-
Nők az
*
— Legügyesebb munkásnóink: j Németh Kózsi, Zala Olga és Sipos Károlynó. Ok átlagban 14—15 százalékkal termelnek felül a normán és egymás között is állandóan ver-^•¡ívc''/.nek, hogv ki termel többet?
folytatja a UB elnöko.
Sipos Károlynú ¡i Icfogyúrtús mtt-M«lik ütomélxm dolgozik, Boljefsen járó ujjakkal -húzza bo a kefo fa-iószüIw a szőrt. Clyors egymásutánban kerülnek ki kozo alóí a fólkósz kofúk, ug.v hogv hzintj blin zavarni.
-- Hányat lcészit ol naponként?
— Az attól függ, milyen az anyag... lut jó, akkor 40-- 45 elkészül. Már vagy harminc esztendője díilgozom a szakmában, megy & munka, mint » karikacsapás.
— Hallott már a tnunkavorsony-rói? — tesszük lel a kérdést, de Sipos Károly né majd hogy meg nem sértődik:
— Mi az, hogy hallottam? Indulni akarok benne mielőbb, de nem csak én, hanem a többiek is. Tessék csak megkérdezni Zala Olgát ''vagy a Németh Rózsit...
Orbán János üzemvezető is- bekapcsolódik a beszélgetésbe, amint hallja, hogy a munkaversenyről esik azé.
— Sokat beszéltünk már róla-, csak éppen megfelelő ellenfelet nem talál tűni.
— Hívjuk ki a Cseréket — mondja valaki.
— Az kicsi ...
— Akkor a monori Kovácsékat.
— Az nagy — állapítja meg Scheiber üB elnök.
— Annyi baj legyen — szólnak közbe a vitába egyre többen is. — Majd jobban igyekszünk, igy alakul ki igazi versengés. Csak" megfeló anyagot kapjunk, akkor nem maradunk le.
11.5 százalékkal több a termelés az elöir&nyzettnál
Jelenleg sok nehézség akadályozza a többtormolósl: vizes fát szállít a MALLKKD 6b nehéz a lószórt helyettesi té »Qi''tÓHíutfrrol a munka.
— Tobüóli nózáti -— mutatja a nyew fát Keithoftor JAnos tarvmog-hízott maJdnoiu. hogy csurog Ik»I6Io a víz, Előbb gosöhiikolli hogy, huHKiiiÜni tudjuk, mégis a húrom-óvoh terrv mogv&lóHiti''uWi torén is jól állunk. Eddig 11 6» fél wfalókkal teijositotíik tul a tntet.
A munkaversttiiyról a legjulbm-jvóbban Zala Olga, az egyik legügyesebb behuaónő igy vélekedikj
— Alig féléve dolgozom az üzemben. Ezalatt jól belejöttem a munkába, de nBm tudom, hogy. más üzemekben dolgozó szaktarsnóim mennyit termeinek. Biztosan yan-nak nálam ügyesebbek, őket szeaet-<ném túlszárnyalni... ez a tudat kölcsönösen ösztökélni feg bennünket.
Egy kötőüzom keresi ellenfelét
12 varrónő. szafo-varr-öitöget a kanizsai Ideál kötőszövő-üzem műhelyében: készítik a nyárra való kony-nyü, szellős férfiingeköt.
" — 1924 ótet- dolgozunk itt valamennyien, nagy gyaWla,tra isfcbüpk
A Hungária kefe^ hetibéiek számfeji
bárban éppen.a
—folyik, amikor odaérkezünk. Amint halljuk, a dolgozók zömének teljesítménye jóval a normán felül van.
— Kedvező előjel ez a munkaversenyhez — újságolja Scheiber József, az üzemi bizottság elnöke.
élen
szert Éppen ezért szeretnénk összemérni erőnket egy hasonló üzemmel — világosit fel bennünket Frühwirt Róza, az ÜB elnöke az Ideál kötőszövő-üzem varrónőinek vorsonyláxas hangulatáról.
— A legtöbb üzem szalagtend-sienel (lolgozik ~ teszi hozzá Turiv
Gézáné — mi pedig nem. Ha hattal többen lennénk, akkor mi is rátérhetnénk a szalagrendszerre. Igy sokkal többet ''termelhetnénk és xxa-gyebb eséllyel indulhatnánk a mun-kaversenyben.
— Sürgősen ellenfelet keR keresnünk — ailapitják meg közösen. — Reméljük, hogy rövidesen megfelelő ellenfelet tataiunk. Tegnap már beadtuk nevezésünket a nagykanizsai szakszervezetek Szakmaközi Bizottságához ... í " De ne is zavarjuk tovább a munkát, hadd csattogjon ismét a szabóolló és duruzsoljon a varrógép az ideál kötöüzemwffi.

Vasárnap este 8 órai kezdetteI
Beethoven-hangverseny Nagykanizsán
A Zala kezdeményezésére a Szabadművelődési Tanács, karöltve a Jugoszláv-Magyar Társasággal, holnap vasárnap, este 8 órai kezdettel rendezi meg az első egész estét belöltő
BEETHOVEN-HANGVERSENYT
amelynek műsorán szerepelnek:
1) Egmond nyitány.
2) Nagy hegedűverseny; játsza: Zareeki Endre az Operaház primhegedüse.
3) V. Szimfónia (Sors-szimfonia).
E páratlan knltureseményt, amelyhez hasonló Nagykanizsán még nem volt, városunk elsősorban Gerő Ernő közlekedésügyi miniszternek köszönheti, aki lehetővé tette, hogy az ország legkitűnőbb hangversenyzenekara, a 80 tagu MÁV szimfonikusok eljöhessenek hozzánk, a kiVáló dirigens-Szőke Tibor vezényletével.
A rendezőség felkéri a közönséget, hogy pontosan 8 órakor foglalja el helyét, mert a hangverseny megkezdése után lezárják az ajtókat és a terembe senki sem léphet be.
A Zala értesülése szerint á jegyek nagyrésze elkelt. A megmaradt pár darab jegyet a Horváth-féle hírlapüzletben vasárnap is árusítják. s
Tudakozó-irodát állítanak fel
a nagykanizsai városházán
Amikor Noll János, Nagykanizsa város uj főjegyzője városunkba érkezett, hogy átvegye hivatalát, Zalának adott első nyilatkozatában a többek között ezeket mondotta :
— Az ügyfelekkel való érintkezést a lehetőség határáig le szeretném egyszerűsíteni, mert azáltal rengeteg időtöltéstől szabadulnának meg n dolgozók.
Ennek a célkitűzésnek a megvalósítását jelenti az u legújabb intézkedés, amellyel tudakozóirodát állitanpk fel a kanizsai városházán.
Pő-uti városházán, az első
A

A nyári menetrentíhen
közvetlen összeköttetése lesz Kanizsának Egerszeggel
Mint ismeretes felmerült az a terv ismét, hogy végre miegva-Iósitják a zalaegerszegi fővona1-kiépítésé1. Erre vonatkozóan ko~ moly tárgyalásokat is folytattak ilíetékesek, azonban, sajnos a terv ismét -halasztási sz-enved. Amint a MÁV vezérigazgatósága egyik tárgyalás során kifejtette, a fővonallá va^ó kiépítés olyan
A zalaiak- budapesti otthona az újjáalakított
Fgliice-pensió
Badapest, V!L SosaogyiBéla-Ht 3/a. Telefon 220-Q89
Olcftóxlrajc. - TékéMes komfori r, figyelme» MwalylKt».
lépcsőházban építik meg a legújabb városi iroda helyiségét, ahol állandóan egy tisztviselő áll majd az ügyfelek rendelkezésére. Ez a tisztviselő minden olyan kérdésre felvilágosítást ad, amelyek a városházi munkát érintik, Megmondja, melyik ügyosztályt hol keresse ós az elintézendő ügyek hová tartoznak, Mindezeken kivül podig a szükséges űrlapokat is beszerezhetik az ügyfelek u létesítendő tudakozó irodában,
Az iroda építését máris megkezdték és előreláthatólag három héten belül meg is kezdi működését.
borzalmasan nagy összegbe ke~. rülne, kb. 70 millióba, amit mjosV erre a célra előteremteni n«am lehet. A MÁV a maga részéről is nagvon szorgalmazza ennek megvalósítását, mert a keskenv-vágányu forgalom miatt károsodás éri, hisz a tengelyeket nem'' lehet kellően megterhelni és igy nincs kihasználva a. vonal. A kérj. dés napirenden marad természetesen, csak a átépUtéjs időr
poűstja bizonytalan egyelőre.
A nyári menetrend" bevezetésével a megyeszékhely elesik egyik legjobban igénybevett vonatától, amelyik déli 13.20 óra-koi; indul Zalaegerszegről és Székesfehérváron csatolják ■ a; nagykanizsai gyorsvonathoz, amelyik 10 óra löjperckor ér~. kézik a fővárosba. Eszerint Zalaegerszeg elesne áz egyetlen délutáni vonatától, ''amellyel este; még Budapesten lehetnek az utasok. [
A város polgármestere felkereste dr. Oláh Imre főosztályvezető''!, aki hosszú időn keresztül a szombathelyi üzletvezetőség igazgatója volt és igy nagyon is közelről ismeri a megye'' vásut-forgalmi helyzetéi. Mindig nagy megértést tanúsított a miegye igényeivel szemben és tőle telhetően orvosolta mindenkor az előtárt hibákat. Most is készsége" sen Air rendelkezésre és azonnal talált is olyan megoldási,, ami kárpótolja az elmaradó délutáni vonal összeköttetést. A polgár" mester meggyőző érvei alapján igérelet lett, hogy amennyiben sikerül megfelelő mennyiségű gördülő anyagot biztosítania, egy uj vonatot állit be, amely össze: köUetésül szolgál Zalaegerszeg-Nagykanizsa között. Ez a vonal 13.o0 perckor indulna a megyeszékhelyről és azonnali átszállást biztosit a Nagykanizsáiéiba nyári menetrendben 17.30 órakor induló gyorsvonathoz. Oláh főosztályvezető kilátásba helyezte enneíc a megoldásnak mánden körülményék közötti .megvalósítását.
FelMvás az előfizetőshöz!
Féikérjiík helyi és vidéki előfizetőinket, hogy hátralékaikat rendezni szíveskedjenek, hogy a lapot továbbra is zavartalanulkaphassák, Zalai Világosság helyett mindenki megkapja a Zalát. — Úgyszintén kérjük a Maortos elöfizeióket, hátralékaikat szintén rendezni szíveskedjenek.
Zala kiadóhivatala
FO''Ut S, az, '' Telefon 31.
i
Csehszlovák Idegenforgalmi vezetők Keszthelyen
A napokban csehszlovák id,ir genforgalmi ves»lők Jártak Készt helyen, hogy megtekintsük a llur luton fővárosának és környéké" nck nevezetességeit, A v*ndógr ket cseh nyelven Benke Vilmos rendőr szds. Mvözölte. A cseln szlovák látogatók 5000 cseh munkás Balaton melletti nyaralását készilik elő, ezek Jegna-gj''obb része Keszthelyen nyer elszállásolást. A vendégek egyébként kijelentették, hogy igen fcéry lemesen érezték magukat. .» '' i 1 . ■ '' - MNQSz hírek
A MNDSZ szombaton este. 8 órakor az Iparoskör nagytegrméfceaa táncmulatságot tart a hadifoglyok feieegiéáyezéaére, melyre mindenkit szeretettel várónk. Bafépó&j 3
Nagykanizsaiak taláikozékelye Zalaegerszegen a GOSZTONYI vendéglő és étterem.
Valódi ETERNIT tetőpala, friss stukatargipsz, fal- és padlóburkoló lapok, nemea festékek, kátráuyos iedéUemez s egyéb építési anya gok állandóan kaphatók:
Kalmár Zoltáiinál,
Ssmsgyi löa-rt 39. sz. alatt.
597
ZALA''
A hároméves terv lehetővé teszi, hogy szeptemberben
megnyitják Nagykanizsán a „Polaí János-tanoncotthent"
300 000 forintot irányoztak elő a szükséges beruházásokra
«.—.
Régóta húzódó ügy oldódik meg a napokban, amikor az Országos Földbirtokrendező Tar nács a végső fokon is a Nagykanizsán létesítendő tanoncotthon" nak juttatja a régi törvényszék épületét, amelyet — mint istaíer retes — csak nemrégiben koboztak el tulajdonosától, a nyugatra távozott »herceg« Batthyány" Strattmann Lászlótól. Ezzel a döntéssel pedig az utolsó akadály is elhárul a
„Polai Jónos-tanoncotthon''*
feláDitása elöl. Mert a kaiü zsai ifjúmunkások uj otthona Polai Jánosnak, az 1918-as forradalom vértanujának nevét vi-• seli inaid és a növendékek az ő szellemebon készülnek majd ar ra, liogy a népi demokrácia épi" tő munkásai legyenek.
Az uj intézmény a Nagykanizsa iparosodása felé voactő ulon nagy lépést jelent, mert olyan kiváló szakmunkásokat ad majd városunknak és ezzel az országnak is, amilyenekben nagy a hiány.
Felkerestük NoH János városi főjegyzőt, aki a tanonootthon most megalakult szci''vezőbizoít" sá^ának elnöke és megkértük, adjon felvilágosítást, mi a jelenlegi heJvzei a tanoncotthon létesítésén^?
Szeptember elsején nyílik meg az otthon
— Minden szándékunk az — mondotta a főjegyző — hogy már szeptember elsején meg" nyithassuk a tanoncotthoni. Er-re meg is van a lehetőség. A Tervhivatal a napokban kiutal 20 ezer forintot abból a 40 ezer forintból, ami az első tervévre elő lejt irányozva a tanonootthon "Tétesitésére. Ez az összeg elegendő lesz a kezdeti«.
— Azt szeretnénk — folytatta Noll János — ha minél több vidéki tanonc, nyerne elhelyezést az otthonban és egy idő multán már a tanonciskolát is át lehetne telepíteni, sőt ezen túlmenően tanműhelyeket is fel lehetne állítani. Mindez természetesen csak a hároméves terv további, folyamán lesz megvalósítható, Eme a célra ugyanis 300.000 forint van beállítva u város hároméves tervébe.
A részletkérdésekre vonatkozóan Balogh Árpádhoz, a tu-nonciskola igazgatójához fordultunk, aki az egész ügyet elindította és akinek érdeme, hogy a tanoncotthon ma már ilyen közel van a megvalósuláshoz.
50 bentlakó tanono
— Az átalakítási munkák ber felezése után jelenleg még csak 50 vidéki tanoncot helyezünk majd el a tanonootthonban — jelentette ki Balogh Árpád. — Számuk természetesen eoHelk«-dik maid, de csak addig, ameddig az otthon nem vdsziti «61 rz
V
otthon jellegét, azaz nem válik tömegszállássá. A bentlakóknak minden szociális követelmény a rendelkezésükre áll majd. A hároméves terv folyamán az otthon az ország " Legmodernebb
ilyen intézményévé fejlődik *
Korszerű tanműhelyek
A felállítandó tanműhelyek iránt érdeklődtünk ezután.
— Ezeket talán csak a követr kező tervévben tudjuk megvalósítani — mondotta az igazgató. Az a tervünk, hogy teljesen kor-
szerű elektrotechnikai és finommechanikai tanműhelyt ál latunk fel, amelyekben teljes" szakszerű kiképzést kapnak majd a tanulók, akikbői kiváló szakmunkások lesznek.
— Mig azonban idiáig eljutunk — folytatta Balogh Arpgd — addig sok munkát keir elvégeznünk. Es ennek elvégzésében számítunk a nagykanizsai ifjúságra is, amely valószínűleg nneg találja a módját, hogy résztver gven^a munkában.
GÁBOR BUTORSZAKÜZLET
BÚTORAI MEGBÍZHATÓK, ÉRTÉKÁLLÓK. SZOLID ÁRAK
NAGYKANIZSA, Ady Endre-u. 1.
Nagykanizsa a rádióban
Itt a pünkösdi rádiónap részletes műsora
Hosszas előkészületek és megbeszélések után ugy látszik, hogy rövidesen mégis megvalósul a kanizsai rádiónap terve. A MAgyar Rádió városkőzvetitései során eddig Pécs,, Szeged, Miskolc és Sopron életének keresztmetszet* szerepeit a mikrófon nagy nyilvánossága előtt. Nagykanizsa szerencsés helyzetbe kerüli, mert sok más, nagyobb lélekszámú várost megelőzve, szerepel a Rádióban. i
Közvetítik a pünkösdi nagy dalosversenyt
A kanizsai rádiónap műsor-tervezete elkészült és e pillanatbán a városi főjegyzői hivatal-; ban fekszik. A rádió nappal kapcsolatban dr. Paizs Ferenc a követ kezőket mondotta:
— Pünkösdre tervezzük a rá. diónapot, a Rádió igazgatóságától igeretet kaptunk, hogy Kanizsa ie zen a napon kerül a mikrófon elé, A müsortervezetet Falk Richárd mérnők a MAO RT részéről és dr. Inotay Ilona a Szabadművelődési Hivatal kani. zsai körzete részéről állította össze. A zenei műsorszámokat Enge János karnagy válogatta össze, — folytatta tájékoztatónk — a müsorlervczet egyébként igy néz ki:
a00 Egyházi zene közvetítés a Ferencesek templomából. Vezényel Enge János karnagy.
10.15 Látogatás a kanizsai városházán. Beszélgetés a város-vezetőivel.
11.00 A Magyarországi Munkás Dalosegyletek Országos Szó-'' vétségé pécsi kerületének dalos_ ünnepélye. Közvetítés a Város! Színházból.
12.15 A nagykanizsai Városi Zeneiskola műsora: vonósnégyes és kamarakórus.
13.00 Kanizsai Hangos Híradó. ( 1400 Látogatás a MAORT ka-
ll I L L Ó! A Va8űtas Szakszervezet helyi csoportja
FICYFIPUI 18"án vasárn&p este 7 órai kezdettel riUTCLCM! Csengeri ut 67. szám alatti helyiségében
műsorral egybekötött táncmulatságot reniez
EWrttníí fcor. BUffé. Juz. Zew. Mlidenklt szeretettel hív és vár a Vezet«»*
nJLzsai üzemeiben. Helyszíni köz-vetllés.
15.00 Nagykanizsa és a mtu gyar olaj. Dr. Kertay György előadása.
16.00 Közvetítés a MAORT-
17.00 A MAORT Munkás »Jó szerencsét« Dalkör ének- és zenekarának hangversenye.
19.00 Cserháti Laios: »Petőfi« cimü színmüvének közvetilé-se. Közvetítés a Városi Színházból. ••
22.15 Kanizsa^ Hangos Híradó. i
— Természetesen ez a műsor nem vég/eges, — szövi tovább a beszélgetést dr. Paizs — ebből a tervezetből még több szám elmaradhat. így például valószínűleg nem kerül bele a végleg6« műsorba, a MAORT-pálváról va-Tó közvetifés...
Amint a müsortervc-zetből kitűnik, a műsorszámok zöaniében a MAORT szerepel, a város egyéb érdekességei inkább a Kanizsai Hangos Híradóban kapnak helyet.
HangTágófcociin ltfnnek Kanluára a rádióríperterek
Telefonon beszéltünk a kani. zsai rádiónap ügyébon. a Magyar Rádió iflelókes oszláiyának vezetőjével, Vájna Jánossal;
— Még nem egészen biztos, de valószínű, hogy pünkösdkor, már jfus 1 (Uán kerül sor a kanizsai rá. diónapra... — felel Lék kérdé. sflnkre. — Ha esetleg előbb kerülne be Kanizsa a műsorba, akkor távirati értesítést küldünk. Ha megkapjuk a műso rter vezetet, a kkor az egyik rendezőnk le-utazik Kanizsára és személyesen is meggyőződik a közvetítés tech nikai keresztülviteléről — fejezte be nyilatkozatát a Magyar R£-dló aktuális osztálya.
. Az eddigi városközvetitések gyakorlata szerint, a budapesti
1948. nprtlig 18.
Rádió riporterei az uj hangvágó-kocstfukon jönnek városunkba és még jóval pünkösd előtt lemezre veszik, a kanizsai nap műsorszámait. A közvetítés napján megrendezendő eseményekel, mint például a dalosversenyt, telefonkábelen továbbítják a stúdióba.
Nagykanizsa közönsége bizonyára érdeklődéssel várja a rádiónap időpontját, mert tudja, hogy ez jó alkalom a város értékeinek széleskörű népszerűsítésére.
ANYÁK FIGYELMÉBE .
Miért kötelezi a diftérlaoltás ?
A diftéria, roncsoló toroklob, az u. n. torokgyik a legveszedelmesebb gyermek betegség. A betegséggel legíoRé-konyabbak az 1 éves életkorban lévő gyermekek, a fertőződésnek leginkább a 2—5 évesek, majd az Iskolai korúak vannak kltévo, 1U évos kor utAn már ritkán fordul elő diftéria.
A dlftérla-baldlozán a nuilt Mázadban 121)0/0 volt, 1938-bun nálunk fl"/o*ra uuett. A dlltórlábaa mogbotogodettnok nzóru-mot, tehát kóaz dlftórlu ollenünyapot adnak, ez a gyógyító savó. A megölő* zést vidxont dlftórlu rédőoltó anyaggal végzik, ezzel a szervezetet védő ellen* anyag készítésére serkentik. A lent&lló dlltérl&n&l az idejében adott gyógysavó azonnal hat, ez csak gyógyít; míg a védőoltás hatására a védettség2 hónap alatt fejlődik ki és évekig tart.
A diftéria bacillusát 1884-ben, a gyógy-savát 1890 ben fedezték fel, a gyógy^ savóval való gyógyítás csak a század elején terjedt el.
1898-ban hazánkban 34.874 gyermek halt meg diftériában, a gyógysavóval való kezelés eredményeképpen 1907-ben 7.166 diftéria halálozásunk volt, viszont 1938-ban már csak 282.
A diftéria megelőzésére a védőoltásokat. 1913-ban alkalmazták először, 1922 óta használják rendszeresen. Ma- f gyarországban 1938 óta kötelezővé tették a 2 éves és 7 éves korban lévők hatósági diftéria-oltását. Az u. d/csapadékos diftéria védö-oltóaDyag 1 ems-e egyszeri oltásra 96°/o-ban biztos védettséget ad. Ezzel hazánkban a diftéria úgyszólván megszűnt. Az utóbbI években megdöbbentő sok diftéria megbetegedés és halál fordult elő az 1 éves körüli kisgyermekek között s ez Indította az egészségügy! kormányzatot arra, hogy az 1947. októberétől kezdve, minden klsgycr• '' meket betöltött 6 hónapos korú és 13 hónapos korú között, kötelezőleg /. diftéria oltásban részesíti, mlg a II, oltást 16 és 23 hónap közötti gyermekeknek adatják és a III, oltást végül a 7 éves korban,
Az ellő védőoltás 1-2 évig tartó, a mdso.dlk 4-5 évig, u harmadik Ismét 4—B övig tartó védettséget ad, s Így őzzel érik ol azt, hogy a gyermekok l() életéves korukig — tehát a veszélyeztetett idejükig - a diftéria fertőződései szemben, biztosan védettek lesznek.
A diftéria védőoltás a modern nog-előző orvostudomány legnagyobb vívmánya.
Inspekció« gyógyszertár
Április 17-én: „Igazság" gyógyszertár Fő-ut 12.
Április 18-án: „őrangyal" gyógyszer tár, Deák-tér 10.
A t. vásárlóközönség figyelmébe!
TÜZELŐJÉT már most igyekezzék beszerezni. Hol?
Kiss-fatelepen ÜffiáSS?*
Raktáron: kokszbrikett, retorta vasalószén, kovácsszón. Ne támaszkodjunk kizárólag fatfiselésre I Csomagolt retorta vasalószén minden füszerüaletben kapható.
1948. ánriliá 18.
L AU A
Amint a lakáskórdós megoldédik, megindítja üzemét Nagykanizsán
az üvaggyár
A kanizsai saitó a közelmúltban több cikket irt az épülő üveggyárról. Közöltük, hogy az üzem építkezési munkálatai már a befejezéshez közelednek, az ecrytonnás kapacitású tűzálló sa-mottból épült kemence készen áll s, ha az öntő formák megérkeznek, a munka május elején már meg is indul.
Tudni kell, hogy a kanizsai tíve?evár kisérleti jellegű üzem. Hőálló, savnak, lúgnak ellenálló, valamint különleges elektromos tulajdonságokkal rendelkező üveg árukat fog gyártani. Iíyen cikkeket Európában alig készítenek,
mert a'' technikai körülmények igen nehezek. A nagykanizsai iizem előreláthatólag ÍG munkást fonlalkoztat majd az első évben. A fent említett különleges üveg gyártásához minden bizonnyal Balaton mellékén bányászott kvarchomokot fonnak felhasználni, ha a külföldi kvarchomok bohózatain[ nehézzé válik.
Mee kell azonban említenünk, hoiry a balatoni kvarchomok csak akkor használható, ha vastartalmát csökkentik, ez az eljárás azonban az árát rendkívül megdrágítja. ugy hegy a minimális vastartalmú, természetes külföldi homokkal szemben — nem beszélve a vámról és a szállítási költségekről, aligha lesz versenyképes.
Az üzem vezetősége reméli,
hogy a .kísérletek jól fognak sikerülni s később 30—40 munkást is foglalkoztat majd az üveggyár.
Értesülésünk szerint legnagyobb preblémát efcbéa a pillanatban a Nagykanizsára költöző
néhány szakmunkás lakáskérdése
jelenti. Ha ezt a problémát közmegelégedésre megoldani nem sikerül, akkor a „VegyiüvegJKft." egyelőre meg sem indítja az''üze-met. Emikor a Kft. tulajdonosai erre az álláspontra helyezkednek, akkor az üvegfúvó szakmunkások ősi joeaira: a lakásra, fűtésre, világításra hivatkoznak, amelyet szerintük mindig a város szokott számukra biztosítani. Ugyanakkor azt is kijelenti a Kft., hogy a cég nincs jelenleg abban a helyzetben, hogy súlyos pénzáldozatok-ka.1 lakást építsen. Távol áll tőlünk. hocry a Kft. szerény anyagi helyzetét, főleg pedig az üvegfúvók ősi jogát kétségbe vonjuk s hisszük, hogy a cég és a város vezetőségének
kttloRttnHs megérte magatartása
lehetővé teszi az uj kanizsai üzem mielőbbi megindulását. 4—5 szakmunkás elhelyezésén nem múlik, hosry lesz-e üveggyár Nagykanizsán, vagy sem, de ezen nem is fog múlni. A szocialista városvezetők bizonnyal megadnak minden segítséget egy közérdekű üzfim megindításához.
Három MM született egy szepetneki gazdálkodó tehenének
Az állatvilágban ritkaságszám" ban menő esemény történt a imiinap Szepetneken. A község egyik; szorgalmas gazdálkodójának, Csondor Jánosnak egyik tehene csütörtökön három egészséges! és teljesen normális bikaborjut hozott a világra. Az egyedülálló
eseménynek egykettőre hit« terjedt a községben és a falu népe. azóta is csqdájára jár a »hármas-ikreknek«. Kanizsai állator-; vosi körökben is nagy érdeklődéssel tárgyalják a ritka eseményt.
Faluirodát állit fel az EPOSz Keszthelyen
A napokban alakult meg Keszthelyen a járási Eposz-szervezet, amely "célul tűzte ki a falu paraszt-fia''talságának nevelését, vezetését és ügyejs-bajos dolgainak eíintézéséí. A vezetőség fel állitolt Keszthelyen egy »falu-irodát«, amelyet a járás fiataljai mindig felkereshetnek. Elhatározták, hogy az Eposz munkájába a taniUSliat bekapcsolják.
Keszthelyi gyors- és gépíró-
iskolások a munkaversenyben
A keszthelyi gyors- és gép-Iróiskolások elhatározták, hogy heti 5 ingyen órát adnak a községi adminisztrációhoz s ezzel a Községháza munkaversenyét segítik. Ezenkívül hefí tiz órát dolgoznak a sportpályán és az állomáson, továbbá demokra" tikus szellemű előadássorozatot; szerveznek.
<9AD!ÓMÜSOB
Vasárnap, április 18.
Budait . L 7 Reggeli zene. 8 Hirek. 8.80'' Orgona muzsika. 9 Eómai katolikus ós evangélikus vallásos félóra. 10 Görögkeleti istentisztelet. 11 Kisriportók a művészeti életéből. 11.15 A Biblia a századok zenéjében. 12 Harangszó, hirek. 12.15 Anyák öt porcé. 12.20 Negyedóra az »Arany angyal«-ban. 12.85 Szórakoztató muzsika. 12.55 Változatok egy témára. Versek. 18.15 Tánczene. 14 Hirek. 14.10 Ünnepi hanglomezek. 15 Egy Gorkij elbeszélés. 15.20 Ticharich Zdonka zongorázik. 15.45 Vasárnapi krónika. 16 Magyar dalok magyar madarakról. 17 Hirok. 17.10 Magyar Parnasszus. 18 Levélváltás a nagyvilággal. 18.20 A Falu hangja. 19.20'' Káimán Imre operettjeiből. 20 Hitek. 20.80 Karády Katalin énekel. 21 A Rádió hangja. 21.05 Totóeredmények. 21.10 A Rádió házikabaréja./ ''22fcHirek, sporthírek. 22.80 Rádióankét. 22.5Q Dalok. 28.15 A házinegyiittes játszik.'' 24 Hirek.
HÍREK
Napirend:
Április 18. vasárnap. Róm. kat. Jubllate. Prot. Ilma. Újgörög János.
F\ Nap kel 5 óra 51 perckor, nyugszik j 19 óra 37 perckor. — A Hold kel 13 óra 28 perckor, nyugszik 4 óra 28 perckor. j
1929. Meghalt Erdélyi Mór, a magyar szövetkezelI mozgalom uttöróje.
Április 19, hétfó. Róm. kat. Emma. Prot Kocsérd. CJjgörftg Pdfnuc.
A Nap kel 5 óra 49 petekor, nyugszik 19 éra 39 perckor. — A Hold kel 14 óra 28 perckor, nyuaszik 4 óra 51 perckor. ~ 1882, Charles Darwin halála.
— Szerkesztőségi hir
Jiencze Jenő, lapunk főszerkesztője ma három esztendeje „vette át a Zala felelős szerkesztését. Ez al-. kálómból ugy a közülefcok, mint a pártok, de -magánosok is az egé»z megyéből jókívánságaikkal halmozták el.
— Nagy Lajos ge/sel segédjegyző lett az uf magyarszerdahelyi . kör-Jegyző
Gyutay István magyarszerdahelyi körjegyzőnek a zalaszentgróti járási főjegyzői állásra történő behelyettesítése folytán dr. Monostori ''Tibor járási főjegyző a megüresedett ma-gvarszerdahelyi körjegyzői, állásra fíagy Lajos gelsei segédie^vzót helyettesítette be, aki hivatalát a mai napon már át is vette elődjétől. Az uj körjegyző demokratikus gondol-'' kodásu, hosszú gyakorlattal rendelkező értékes tisztviselő.
— A Magyar Nők Demokratikus Szövetsége
ma este 8 órai. kezdettel jfcánces-tiélyt lendez az Ipartestület'' összes termeiben. A bevételt részben a hadifoglyok fogadásának költségeire fordítják. A táncestólyre mindenkit szeretettel vár a Vezetőség.
— Hites könyvvizsgálói tanfolyam
Értesítjük azokat a magán alkalmazott kartársainkat, - akik 80. életévüket betöltötték, legalább 15 évi
fyakorlatuk van és középiskolai tettségivel rendelkeznek, hogy könyvvizsgálói tanfolyamra jelentkezhetnek a magánalkalmazottak Fó-ut 5. sz. alatti szókházában, ahol. bővebb felvilágosítást nyerhetnek. Magyar Maga nalkalmazdt Uűt Szalntd Szakszervezete nagykanizsai csoportja vezetősége.
— Egy pénztárcát találtak
Szerdán délelőtt a piactéren, b, Tóth-fólo tejkimérés előtt egy pénztárcát találtak, amelyben egy április liavi ólelmiszorjegy is van. Igazolt tulajdonosa átveheti a Zala kiadóhivatalában.
— Áramszünet
Közöljük az érdektekkel, hogy folyó hó 20-tól inkluzÍY 24-ig 16 órától 20 óráig a Somogyi Béla-utca. ós a Vár-utón javítások miatt az áramszolgáltatás szünetel. Drávavölgyi.
— A Volt Hadifoglyok < ''
Bajtársi Szövetsége nagykanizsai csoportja április lö-áji délután 5 órakor bajtársi összejövetelt tart a Szabadság-tár 21. sz. alatti helyiségében, melyre mindkét világháború volt hadifoglyait és hozzátartozóit bajtársi szeretettel vória a Vezetőség. Ennivalót mindenki hozzon magával 1
A Gőzfürdő nyitva reggel 7 órától este 6 óráig. Kedden egész nap és pénteken délután női gőzlttrdő.
Betörésért
„Gyürkén és Dadogó" fegyházbüntetést kaptak
Az elmúlt év végén Zalaegerszegen betörlek Marton István divatáru üzletébe és onnét 4'' nagy csomagban mintegy 600 méter árut loptak el. A rendőrség csakhamar megállapította,, hogy a betörést egy cigány banda követte el Kolompár (Gyürkén)'' János és Kolompár (Dadogó) ,Tá nos vezetésével. MegáUapjkHták, hogy a betörő társaságnak 11 tagja volt kőztük több cigányasszony. A lopott holmit a cigánytanyán elásták, maid hallgatási dij fejében 6-8 méteres ruhaanyagokat adtak azoknak a cigányoknak, akik nem vettek'' reszt a betörésben.
A zalaegerszegi törvényszéki csütörtökön Ítélkezett a betörők felett, akik közül Kolompár (Gyürkén) Jánost 3 évi fegyházra, Kolompár (Dadogó) Jánost; 2 évi és 3 hónapi fegyházra a; többi vádlottat pedig 6 hónapi'' börtöntől ''4 hónapi fogházig, |,í büntették.
Vasárnap FÉKOSz zászlóavatás lesz Keszthelyen
A keszthelyi Fékosz~szervezetv > vasárnap ünnepélyes keretek között avatja feí zászlóját. A d. e.-9 órakor kezdődő ünnepségneí mindenkit szeretettel vár. A)» zászlóavatáson részt vesz Rácz Gyula F ékosz-főtitkár is.
MNDSz táncest az Iparoskörben szombaton este.
Franciaország
Pénteken délelőtt nyitotta megj, de Gaulle a francia nj?pi tömő" rülés első kongresszusát. A tö-r-mörülés jobboldali irányzatú. Marseillesbén,, ahol a kongresz" > szust tartják, valóságos karhatalmi vasfüggöny van.
Három éve
titt B&ncze Jenő főszerkesztő a Zala élén, húrom éve állitatta őt. oda a demokratikus pártok bizalma, Az eltett három esztendő platt a Zala — azt hisszük dicsek» vés nélkiU, elmondhatjuk ezt — a bizalomnak ''teljes mértékben megfelelt, a város és a megye . harcos dempkrdiikus sajtóorgunu-mának bizonyult és ez esősorban főszerkesztőjének érdeme. Töretlen és egyenes az vft, amelyen az \tlnmU idő alatt a Zala ¡haladt. Hasábjain miri&ig féWeérthetelle-nül és mea nem alkuvó demokratikus kiállással képviselt minden ügyel amely a dolgozók érdekeit szolgáltai A Zala kemény és jó fegyver volt a népi demokrácia kezében és a jövőben is az fog marad/ni.
Mi, a Zala mwnkqtársai, akik s közelről latjuk és tapasztaljuk, mennyi faradságé, harcot, méltánytalan küzdelmet jelent egy v lapnak szerkesztése, meleg kar-'' társi szeretettel üdvözöljük Benczek Jenő főszerkesztőt azzal az őszintéi kívánsággal, hogy munkásságát a köz erdekében miméi tovább fcfyf.athassa.
Mielőtt ruhasziikségletét beszerezné, tekintse meg raktárunkat!
Grilnfeld és Zombori
divatfiáss Telefon 9.
Nagy maradékvásár: mintás crep- is feartwWIf
6
ZALA
sponT
Nagykanizsán a MflORI-Bátaszék, Pécsett az HVTE-PBTC találkozé
a vasárnap kiemelkedő sporteseménye
gárdája a Sáskákkal mérkőzik meg a Hunyadi-téri sporttelepen és onnan valószinüfeg győzelemmel térnek haza.
A Vasas Barátság Marcali SE-vel mérkőzik meg, a bajnoki pontokért. A bicskagyári együttesnek nem sok reménye van a győzelemre Marcaliban.
A Maróczy Sakkör hirel
Az Iparoskör Maróczy Sakkköre élénk tevékenységet folytat, hogy a dolgozóknak minél nagyobb rétegét vonja bele ebbe, a sakk nemes szellemi sportágé* be. A sakkör most benevezett a Magyar Dolgozók Országos Sakk szövetségének Déldunáníuli kerületének rendezésében kiirt csapatbajnoki versenyre. Az eJ" ső ellenfele a körnek a Zalaeger" szegi »Göcsej« Sakkör iesz, ahol szintén intenzív sakkélet folyik.
- A Nagykanizsa bajnokságáért folyó sakkversenyek lassan a be" fejezéshez közelednek. Jelenleg az első helyen Böhin József áU,'' aki valószínűleg el is nyeri a bajnoki cimet. A helyezésekért Vanits, dr. Pintér, Weiszfeld és Laposa küzdenek. (—);
Az NVTE a vasárnapi fordulóban ismét idegenben küzd meg a bajnoki pontokért. Ezúttal a csapat ismét nehéz ellenfelet kap akiesés ellen küzdő PBTC csapatában. A vasutasok az utóbbi hetekben nagyszerű formajavuláson mentek keresztül és ezért nem látszik alaptalannak az NVTE vezetőinek és játékosainak az a fogadkozása, hogy a csapat hazahozza az egyik fontos bajnoki pontot Az NVTE felállásában változás nem lesz és a Dorog ellen remekül szereplő csapat utazik el a PB-TC-hez.
A MAORT *a Bátaszék ellen akarja folytatni győzelmi sorozatát a Yái^uü sporttelepén. A szezon elején gyengélkedő MAORT hétről-hétre jobb formát mutat és igy biztosra vehető, hogy a vendég bátaszéki csapat hálóját is megterhelik a MAORT /csatárok egy-két remek góllal. A csapat összeáliilájsábam változás nem várható és valószínűleg a PVSK II. elleni győztes csapat áll ki délután negyed 5 órakor a Bátaszék ellen.
A MAORT II. jóképességü,
SZÍNES SPOftTHSRADO
Külföldi ajánlat érkezett az NVTE-hez egy pünkösdi mérkőzés lejátszására. A Gráczi AK ajánlkozott, hogy hajlandó a vasúttal pünkösdhétfőjén egy barátságos mérkézést lejátszani Nagykanizsán.
*
Kétnapos vivóverseny keretében bonyolították le Győrben a nyugati kerületben avivóbajnok-ságekat. Nagykanizsárél a Maert vivéi.vettek részt a bajnokságban. Akard egyéni versenybenPécsy
hetedik és Turáni nyolcadik lett. • •
Jól sikerült atlétikai versenyt rendezett vasárnap délután a MAORT a határvadászsportnap keretein belül. Az egyes számokban az eredmények következők voltak:
100 méteres síkfutásban: l.Koll-inan MAORT 2. KalMár MAORT.
1500 méteres síkfutásban: 1. Takács MAORT, 2. Bodls határvadász, 3. Csákáiyi MAORT.
4x100 méteres váltófutásban: 1. MAORT (Kollman, Kalmár, Lehel, Dulgyovai) 2. Gimnázium, 3. 9 határvadász zászlóalj.
Versenyen kivül Dulgytvay ma-
gasugré bemutatót tartott. *
Keszthelyen az elmúlt vasárnap a Siófoki SE csapata bajnoki mérkőzésen 2:0 arányban legyőzte a Balateni MÁV együttesét.
A Barátság viszont 2:l-re győzött Va8Várott.
. *
Szertefoszlottak a Zalaegerszegi VSE bajneki reményei. Legutóbb Komáromban 5:0 arányú súlyos vereséget szenvedtek.
Vasárnap délelőtt kerül lejátszásra az NVTE n és az NTE közötti bajnoki mérkőzés a Vasutas pályán. A délelőtt 10 órakor lejátszásra kerülő mérkőzésre mindkét egyesület a legjobb csapatával áll ki.
örvendetes, hogy az utóbbi időben a kerület jcbban foglalkoztatja a kanizsai játékvezetőket. Legutóbb két biróók is vezetett első osztályú mérkőzést méghozzá meglepően jól.
Az ISK bajnokság kerületi döntőmérkőzésén a Kereskedelmi Iskola esapata a Veszprémi Keres-/ kedelmi együtteset 2:1 arányban\ legyőzte. A gólokat Horváth 2
illetve Osváth szerezték. *
A Délnyugati MLSZ vezetősége ugy határozott, hogy az április 25-iki szabad napra előrehozza a kerületi elő osztály utolsó fordulóját. Ez azt jelenti hogy jövő vasárnap a MAORT Pécsett a Postással küzd meg a bajnoki pontokért.
Közhírré tesszük, hogy az 1948. évi legeltetési bárcákat az I. és II. adókerületben lakók (nagykanizsaiak, szabadhegyiek, felsósanciak, bagcias&nciak és Jatóhegyiek) a városi adóhivatalban Ady Endre-ut 1. sz. I. em. 32. szobaban, á III. adókerületben lakók: Kiskanizsaiak a kiskanizsai városházán 1948. évi április hó 19-tól minden nap 9—12 óráig kiválthatják.
Bárca nélkül állatokat a kozloge-lőie kihajtani tilos.
Vávai •dihivmtal.
KESZTHELYI MOZI
Vasárnap—fiétf6
KEREK FERftÓ
Hangulatot ói uallamct magyar film. FöuerapISk: Jávor Pál ét E«ry Márta. -tyiérómQtor: MAGYAR HÍRADÓ ElAadáaok t kdatnap 8 éa 8 órakor \ Vasárnap t 4, 6 át 8 árakor
1948. április 18.
A hivatalos Táros
Felhivom Nagykanizsa lakosságát, hogy folyó hó 19-tól a hónap végéig jelentkezzenek a közmunka-igazolványukért; a najp''kanizsai lakosok a Munkaoróny 1i ván tartó hivatalban (Ady Endre-ut 1. sz.), mig a kiskanizsai lakosok az Olvasókörben kapják mog közmunkaiga-zolványaikat. Ezen igazolványokat minden férfi 18—60 és minden női lakos 18—50 évig bezárólag tartozik kiváltani, függetlenül attól, hogy az illető ideiglenes, vagy állandó felmentésben részesült. A közmunka-igazolványok darabonkénti ára egy forint, moly összeget az igazolvány átvételekor "kell a kezelő tisztviselőnek átadni.
Megjegyezni óhajtom, hogy ezen igazolványok személyazonossági igazolványoknak számítanak ós a jövőbon csak ezen igazolványok felmutatása mellett kapják meg az igényjogosultak élelmiszer jegyeiket a közellátási hivatalnál''. A közmunkaigazolványt kiváltó személyek hozzák magukkar rendőrségi bejelentő lapjukat személyazonosságuk igazolasára. Az igazolványok leegyszerűsített rendszerrel lesznek elkészítve, Ugy, hegy a feleknek nem kell vár-niok igazolványaik kiállítására, hanem á szükséges adatok bemondása után a következő napon átvétetik a kész igazolványokat. Erre való tekintettel'' a Munkaerőnyilvántariö Hivatal a felokot csak 9—13 óráig fogadja. Egyben felhívom a lakosságot, sürgősen rendezze közmunkaváltság hátralékát, hogy ne essen a hátralékosok azon keretébe, kik majd a hátralék fejében a Duna— Tisza-csatornán tartoznak majd közmunkakötolezettségüknek elogot tenni.
Karton, p i q u é, delén
nyárt ruhák fővárosI fazonokban már hetven forinttól
Révész Magda üzletében,
Fö-ut 14.
61 v
Felhívom a szőlősgazdákat, hogy az országos érdekie való tekintettel ve-sszóncvoiósre minél nagyobb számban jelentkezzenek hivatalom közigazgatási ügyosztályán folyó hó 20-án áéú 12 ómig. Jelentkezéskor közöljék a vesszőnevelésre alkalmas tőkét, kb. számát, továbbá annak fajtáját. Csak olyan amerikai alany fajták vehetők figyelembe, amelyelv. a fennálló rendelkezések értelmében szólóoltvány készitésére vagy pótlására felhasználhatók.
Férfi, női és gyermek talputalványok kiadása újból megkezdődött, az érdekeltek jelentkezzenek naponta délelőtt 8 órától 12 óráig a közellátási hivatalban.
Nagykanizsa II. kerületéhez egy kanászt havi fizetéssel és természetbeni lakással felveszek.
Jelentkezni a városi gazdasági hivatalban lehet. (Bazár-udvar, III. lépcső, I. emelet.).
Eladó,
99
esetleg bérbeadó hentesüzlet berendezéssel és géperőre berendezett műhellyel. Csak komoly tőkével rendelkezőkkel tArgyalunk.
Tőkés" jeligére a kiadóhivatalba.
SUüEGHY GYULA
MTÜBUTOR A SZT A LOS / BUTORR AKTÁR NAGYKANIZSA, Fő-ut 1 (az udvarban)
SAJÁTKÖSZITMÉNYŰ BÚTOROK:
HáLÖSZOBáK, KOMBINÁLT SZOBÁK és KONYHABERENDEZÉSEK
ÁLLANDÓ RAKTÁROS Z ERÉN Y ÁRA K
i
VÁROSI MOZI
Csüt örtök tői—vasárnapig Az emberábrázolás megkapó teljesítménye: Olivia de Havilland
Kisiklott élet
Egy asszony szenvedése és diadala. f\ szerelem győzelme életen és halalon át. Figyelem! tilOadasok 6 ós 8-kor. Vasárnap: 3, 5, 7 éa 9 órakor
Dlszttő-cikkek május l-re, papír-zászló piros, nemzeti, lampion kapható Flschel könyvkereskedésben. 572
Eladó elköltözés miatt áron alul azonnali beköltözéssel magánház, házhely szép gyümölcsössel, szőlőplncéveL Érdeklődni Sugár-ut 42._584
Elcserelnem olcsóbértl egyszobás lakásomat a Szabadság-tér közelében keiszobás lakásra. Clm a kiadóban. 580
Vegyeskert8kedós''berendezéssel és áruval együtt eladó. Németh Jónes Nagybakónak 3. szám._589
Feuerneutü gephlmzest, lotfor, csíp-ke beendtizéset és monogramozás&t vállalja; özv. üorváthné, Mag>aru. 5L
2u0-as DKW moturKerekpar eladó. Kardos István Kisfakos._596
Elosereloéni kiskanizsai szoba-konyhás lakásomat ugyanolyan nagykanizsai lakájra. Lehet egy nagyobb szoba is. Érdeklődni Kiskamzsán a Templom-téri darálóban lehet._• 593
1 kg szürke pouty (őn) 7 Ft. Olcsó &r. Tessék meggyőződni ttércinéU 618
3 csatád meh elatío, i^etöll-u. 80. sz. Berta.________588
Müneiy^eR alkalmau helyiséget keresek. Clm a kiadóban. ■ 590
Eladó 28 drb. 4 m. hosszú szaluta hozzávaló koszorú ós gerenda, kb. 2 köbméter deszka, 4 tized hajópadló, 8 méter hosszú (külföldi íenyő), i4uu db. írancia cserép es 00 drb. görbe lüj. Klskanizsa, Zslgárdi-küz 6. sz. alatt. bW
MÁV segédtiszt özvegye 1 üres |öld-szinti szoDai keres azonnali békül tüzesre. Clm a, kiadóhivatalban. 595
Bútorozott szoba fürdőszoba hasz-nálattal Kiadó. Cim a kiadóban.- 599
Jó állapotban levő nöikerekpAr el-aaé. fíötvös-tér 2/a. Kasza._6Q1
Néüány darab jó állapotben lévő tehetautéköpeny és tömlő eladé Szabó Antal műszaki üzletében. Fö-ut 5. szám.__603
Balaton mellett fürdő városban főútvonalon pékség eladó. Leveleket a kiadó továbbit „Pékség" jeligére. 604
Elcserélném 1 szoba-konyhás lakásomat hasonlóért a város belterületén. Somogyi léla-ut 37._6y5
Jékarban iévő villany és kézi erére működő National kassza eladé. Lő-
rincz Nándor. Deák-tér 14.___
Fejni tudó idősebb magányos férfi azoanalra kerestetik. Csányi László-u. 8. szám. •__607
Trafik Petőfi-utca elején 18-án, vasár-nap 1 óráig nyitva.___608
1200 n-öl szántó rozszsal bevetve és egy uj Eszterházi-hintó eladó. Cim a kiadóban.___609
Sertéséi eladó. Szabadság-tér 1. sz. Házmesternél. 614
Eladók áron alul is, sürgősen, elköltözés miatt minden igénynek megtelelő lngatlanek, részben bfcköJtözhetők.
Megvételre keresek megbízóin részére a város bármely részében 1—5 szobás családi házakat azonnali fizetéssel.
Adás-vételi megbízásokat állandóan vállal ós bármikor lehet érdeklődni «0
Kováts ingatlanközvetítő irodájában, Szabadság-tér 1. szám.
Központi Kávéházzal (Centrái) szemben.
ZALA politikai napilap. Szerkeszti: Bencze Jenő főszerkesztő S*erk«Mtóséo«ii kiadóhivatal; Deék Porene.tér 10-
Klrtja « feauctt Slzoítséj, Nagykartizet. intkmríteéri és kiadásért fe''rt Bcokc
Telefoni 54. Nyomatott a Közaa*da»áfl! R.-T. Nagykonlt*« nyomdájában, Naflykanlnén-
Nyomdáért felel: Zelay Karoly.
S3» évfolyam 81. szám.
Nagykanizsa, 1848. április 20. kedd
Ara 50 *Hi6r.
Várható időjárás: Mérsékelt, mindinkább gyengülő szél, helyenként futóeső. Az égbolt általában felhős. A hőséklet kissé csökken.
Akik a dolgozó
diasz népet vezetik
Ma délben két órakor véget értek az olasz választások, amely feié oly nagy érdeklődéssel te-kiüUrtl az egész, világ politikai közvéleménye. A választások^ eredménye még ismeretlen, de* az már ismeretes, hogy de Gas-periék bármennyire is megpróbálkoztak azzal, hogy nyiit ösz-szetü/.éseket provokáljanak, és ezzel illuzórissá tegyék a választások eredményeit, nem jutott tul a próbálkozásokon, mert a demokratikus népfront mögé felsorakozott embermilliók fegyelmezettsége ezt megakadályozta, A Zala vasárnapi vezércikkében rámutatott az olasz választások rendkívüli fontosságára, Most bemutatjuk azokat a férfiakat, akik a nagy fasiszta viharban megln-Halhatatlanul állták és állják a harcot, hogy népünknek megszerezhessék a békét, a jólétet és a nyomorból való felemelkedést.
Pulmiro Togliatti
személye szorosan összekapcsolódik az olasz Kommunista Párt fejlődésével. Gramsci mellett, aki 1927 ben a fasizmus börtönében hunyt el, legkimagaslóbb egyénisége volt a pártnak. .Megf nem alkuvó forradalmár, ''¿ki sohasem szűnt meg hangoztatni, hogy az olasz nép Bem elégedhet meg csupán az eszmei forradalommal, hanem a tettek mezejére kell lépnie.
A „Marcia su Roma" után állandó üldöztetésnek volt kitéve és 1923-ban be is böriönözték. 1926-ban, amikor ©ramsci-tés az egész pártvezetőzéget letartóztatták, Togliatti éppen Lyonban volt, a kommunista kengresszu-son. Nem is tért már vissza- hazájába. hanem külföldről kezdte meg a fasizmus elleni harc irányítását. 1935-ben résztvett a harmadik Internacionálé VII. kongresszusán, amelyen feltűnést keltett egy hatalmas előadásával, amelyben a iüásoáik világháború elkerülhetetlenségére figyelmeztette a világot,
A háború alatt a moszkvai rádióból intézett hétről-hétre gyújtó szózatokat az olasz néphez és ellenállásra buzdította. Az itáliai partraszállás után olasz fűidről személyesen irányította az ellenállást. • A dolgozó olasz nép ekkor ismerte meg igazán a kommunista pártot, amelynek miaden egves tagja résztvett a felszabadító harcban.
Ma körülbelül kétmillió kommunista párttag sorakozik Togliatti mögött és ezekhez még többmillió szervezett munkás*« csatlakozik, akik valamennyien rokonszenveznek az olasz kommunista párttal.
■ Pletro Nenni
a demokratikus népfrot másik vezető egyénisége. A „Marcia su Roma" után nem emigráltak azon-
nal, hanem felvették nyiltan is a harcot a fasizmus ellen. Elkeseredett harcában csak erősiti a bosszú, amelyet Mateot''ti meggyilkolása miatt érez.
Néhány év múlva azontíkn neki is menekülnie kell és Párizsban indit propaganda hadjáratot az ott élő olaszok között a fasizmus ellen.
„Most torkon ragad bennünket
a történelem és egy olyan küzdelmet ró ránk, amely nemzedékünknek- a győzelem utolsó lehetőségét adja meg; — üzente Nenni az olasz szocialistákhoz a háború megindulása után. Ettől kezdve francia főidről irányitja az olasz földalatti szocialisták ellenállási küzdelmét. 1943-ban a Gestapo letartóztatja és a felszabadulásig a különböző német,
francia és olasz internálótáborok-ban sínylődik. ''
A felszabadulás óta, amióta tevékeny részt, vesz az olasz politikai élet irányításában, a kommunistákkal való szoros együttműködés hive. Tudja, hogy csak ez az összefogás tudja kiirtani a fasizmus itt-ott még fellelhető maradványait és megvalósítani a szociális reformokat..
RENDZAVARÁS NÉLKÜL
ma délután végetértek az olasz választások
Az olasz választósok ma délután két órakor értek véget. A délben leadott hivatalos jelentés szerint Olaszországban mindenütt nyuaudtan folyt le a szavazás és a hajnali órákig sehol sem fordult elő rendzavarás. Előzetes beóslosek szerint a 29 millió olasz szavazóból több mint 70% leadta szavazatát. Rómában tegnap estig a szavazásnak 75 %-a, Torlnóoan 7f °/o-a, Veienoébsn 95%-a, Nápolyban 70%-a járult az urnák elé. A választások hivatalos eredményét szordán teszik közzé.
Az Olaszországból órkozö Jelentések egyhangúi megállapítják, hogy a de Gasperl-kllkk különféle provokációs kísérletekkel akart ürügyet találni az erőszakos beavatkozásra, hogy a választásokat felfüggeszthesse.
Mára virradó é/azaka az olasz belügyminiszter hivatalos közleményben elismerte, hogy meg akarta hamisítani a választás eredményeit, a Demokratikus tiépfront azonban meghiúsította ezt a szándékát,
Vasárnap reggel Olaszország összes templomaiban megpróbálkoztak a
hogy a Demokratikus Nép-
front ellen fordítsák a hivők hangulatát. Minden olasz templom politikai szószékké alakult át.
Tonllattl, az olasz kommunista párt főtitkára vezércikket Irt, amelyben leszögezte, hogy a választás után egy széles alapokon nyugvó koalíciós kormányt kell alakítani.

Toto-eredméhyéh:
Sok a találat — kevés a nyeremény
A toto 27. fordulójára 579.579 szelvény érkezeit be. Ebből 173 drb telitalálat volt. Ezek szelvényenkint 1.666 forintot nyertek. 11 találatos szelvény 5.832 volt, ezek 48 forintot nyertek. 10 találatos szelvény 32''010 volt, ezek 9 forintot nyertek szelvényenkint.
Megnyílt az írszág felvirágoztatásának iehetisége
Rákosi, Szakasits és Kossá beszélt a vasasok XX. kongresszusán
308 kiküldött jelenlétében nyilt meg a Vasmunkások Szakszervezetének ..kétnapos kongresszusa. A vasasok''XX. kon-*
f resszusán egy egy kiküldöttel ép visel tette magát Jugoszlávia; Csehszlovákia, Románia és Finn ország is. Az elnöki megnyitó -után Rákosi Mátyás miniszter* elnökhelyet tes^emeik«d«tt szólásra és méltatta a vas-mfunká-soknak a demokrácia megerősítése terén kifejtett érdemeit.
— Az államosítás után — mond»tta Ráköti Mátyás — megnyílt a lehetőség arra, hogy rvasmunkások teljes erejüket adhassák az ország felvirágoztatásának. Kemónyen QlUnk a nyeregben < ós az eddigi eredmények által megerősödve nyugodtan nézünk a Jövendő harook eló.
Nem feledjük azt sem1, hogv a reakciót légnelíezebbdh abból az állásúból lehet kiverni, nmeivel, az egyház palástja mögött epi" tett ki magának. Előttünk áü még u. demokratikus iskola, a demokratikus kuItura, rengeteg, kérdéséhek megoldása és az, hogy a demokrácia eredményei alapján ujjászülető nemzed ösz" svsefogással. a Magyar Nemzeti Függetlenségi Frontnak uj népi ¡tartalmat adjunk, De az ut már. szabad, á céfók világosabbak és
J-^lí! i A Vlá"
mindenki érzi, hogy jó -utón haladunk. * 1 Rákosi. .Mátyás nagy tetszéssel fogadott beszéde után Sza~
kasits Árpád beszélt. Hangoztatta hogy az egész munkásosztály felszabadultan örül a mün~ kásegység megterentlésének.
Kossá István, a^SaSkszérvezeti Tanács elnöké volt a következő, felszólaló. Röviden vázolta a vasas szakszervezet munkáját,, majd kifejtette, hogy a demokrácia türelmét egyesek gyengeségnek veszik''és - igyekeznek megsemtmiisiteni a demokratikus tanügyi kormányzat eddigi eredményeit. A szervezett miunkások nevében kijelentette, hogy nem hajlandók ezt tétlenül nézni és megvédik az oktatás szabadságát. '' /
Ezután a külföldi kiküldöttek üdvözölték a vasasok XX. kongresszusát.
Ml újság azjn''ssághan?
A belgrádi kominlorm lapja a „Tartó« bókéért és a népi demokráciáért" teljes egészében kiteli Rákoal Mátyás, „Következő láncszem" clroü cikkét, «melyben a.parttagság ós a vezető káderek szolgálati felkészültségének fokozását tllzi ki a legközelebbi feladatként. A cikk Jelentőséflét aem-zetközi vonatkozásban emeli az, hogy
a kominlorm lapja vezércikkében ugyaucfsak az Ideológiai fejlődést Jelöli ''meg a legfőbb feladatként.
v Farkas Mihály-, a Magyar Kommunista Párt. főtitkárhelyettese vasárnap Dunaszekcsőn beszélt.
Megemlékezett a termelési versenyről és azt mondta, hogy bele kell a tervbe kapcsolni a magyar parasztság szélesebb tömegeit, meg kell szüntetni a pártok között rendszeresített versengést. A Magyar Függetlenségi frontot meg kell szervezni. A néphez való hűség és a munkateljesítmény dönti el, hogy kinek van helye ebben a megalakítandó népi frontban.
* ■•
Ünnepélyes keretek között vasárnap délelőtt adták át a magyar és szovjet hatéságok jelenlétében a MÁVAG gépgyárban a jóvátételben készült századik mozdonyt.
.Uj rendelet] készül, mely szerint munkásbiróság elé kerülnek az államosítással kapcsolatos»
visszaélések tettesei.
*
Sajtóértekezleten jelentette be a . magyar cserkészot és aa- Úttörő-mozgalom egyesülésért; Burányi László országos szervezési vezeti A cserkészet vezetói visszautasítanak minden zavartkoító, illetéktelen beavatkozást, mert a Magyar Cserkész Szövetség nom tarthatta .fenn to-•vAbb kapcsolatait a csorkÓKzck nemzetközi irodájával.
Ortutay miniszter az állam és egyház viszonyáról
A Független Kisgazdapárt országos választmányitok napján legnap Ortutay Gyula kultuszminiszter az egyház és az állam közötti viszonyban megemlékezett arról, hogy a demokrácia már megmutatta békességre és együttműködésre való hajlandóság ben ne ¿megvan. Itt az idó, hogy a« egyházak is nyiltan és határozottan kiálljanak a demokrácia mellett.
¿Ai« A''"
1048; április 20.
Morvay Gyula s
A népi demokrácia uj iskolája
A haladó szellemű iwdagógttó lélek milyenségét alakítja '' a mai, szabad iskolában, ezzel a nemzet jövó^gramját irja az uj nomaodók
Uj ország született, minden megújhodik, liât az örog iskola? Le vannak-e rakva a geiendák, amelyekre a réginél szebb épület emelkedik? Le.
Mi az, ami ebben az uj iskolában más, mint a. régiben? Más a neveié, más a tananyag ós más a tanítvány, más a társadalom, amely a gyermeket, mint a legdrágább nyersanyagot, adja az iskolába.
Az uj iskola egyenlőséggel és szabadon tanítja, hogy az igazi humanizmus egyenlő a Jeljes szabadság kivívásával és megőrzésével. Ujat, jobbat, többet és szebbet ád a mai iskola. Az üj iskola .egyforma mértékben tanít. és nevei/ de talán a nevelésen még fontosabb u hang-s.uly. Nem közömbös, hogy gyermekeink megér,tik-e az uj történelmi helyzetet. Egy uj, szabad társadalmi rendlba, mint amilyen ez a moetani, nem lehet régiszel ¡emü módon bevezetni az eíhevelt gyermeket. Uj szellemű nevelő vezesse ebbe a társadalomba, a gyermeket. Ezt tudás-'' sal, munkálkodással érjük el, fejlődéssel ''és fejlesztéssel, mert ma nem topoghatunk egy helyben, amikor a légihez semmiben som ha- . sonlitható uj boldog országot kell felépiteni. \
Tanítás és .növelés — mindkettő végtelenül fontos, mert többet ós jobban kell tanítani ós váliatóbban, korszerübbon kell novolni. Von-e eszménykép a mai iskofában? Van. Az ókor középkor, majd az -újkor különböző hamis ós háziig történelmi alakjai után. (katona, hadvezér, király) ma a dolgozó embort tarb-
¿''uk történelmi eszményképnek, akár Őrkötény, akár mérnöki köpeny van előtte. A tanulni vágvó művelt dolgozó az uj eszménykep/aki a'' régi világot megváltoztatta, aki • a rombadöntött országot felépíti.
Az uj nevelő nem engedi'' elkoptatni a szabadsághoz fonódó szavakat: nem engedi, hogy Petőfi és Kossuth, a földosztás, a magyar felszabadulás szavai és tényei elkopjanak. A béke napjaiban, az építés serény tempóiában a gyermek sem állhat tétlenül. Irányt kell mutatni merre menjen. Erre való a. mai nevelő. Meg kell mutatnia melyek a helyes életszabályok, amilyenre az lujjá épülő országnak szükségé van. A szülők támogassák a szabad iskolát, segítsék, hocry az uj tankönyvekbői áradó szellem mélyen átjárja a gyermek leikéit.
Az uj, szabad szellemiség elfoglalta katedráját az iskolában.
Felhívás az előfizetőkhöz!
Felkérjük helyt és vidéki előfizetőinket, hogy hátralékalkat rendezni szíveskedjenek, hegy a lapot továbbra Is zavartalanul kaphassák, Zalai Világosság helyett mindenki megkapja a Zolát. - Úgyszintén kérjük a Moortos előfizetőket, hátralékaikat szintén rendezni szíveskedjenek.
Zá/a kiadóhivatala
FO''Ut B, *x, . Telefon 31
városim az t
Hótlétől-r szerdáig
Szenzációs filmvígjáték. Két remek filmsztár: Spencer Traey és Katherine Hepburn.
iz év asszonya
Ez a kscagtetó fllmjáték a nap eseménye.
híradói
Előadások 6 ós 8 órakor.
Megalakult a FÉKOSz kanizsai szervezete és gazdasági munkaközvetítő hivatala
A múlt hóton Nagykanizsán Is megalakult a földmunkások érdekvédelmi szervezete a FÉKOSz. Az alakulás a kanizsai szakszervezeti székházban történt ahol Somogyi Fereno Járási FÉKOSz-titkár Ismertette a szervezetnek a kisparaszti dolgozók érdekében kitűzött céljait. Ezután a FÉKOSz nagykanizsai szervezetének titkárává egyhangúlag Zala Ernőt választották.
Tegnap megalakult a FÉKOSz gazdasági munkaközvetítő hivatala is. A
hivatal,—amely a 8zuk82örve*8tl nzök* házban működik — rendkívül nagy jelentőségű, mort a gazdasági muukuver-senyek lebonyolításában vezetőszurep vár rá és a munkanélküliség leküzdésében is fontos feladatai vannak. A mezőgazdasági munkaközvetítést kizárólag a hivatal végzi. Nagykanizsán kivül hozzátartozik Somogyszentuitklós, Sormás, Szepetnek, Palin, Nagyrécse, Ba-golasánc és Cserlő hegyközség is;
Nagy jóvátételi kedvezményeket nyújtott Jugoszlávia Magyarországnak
Oinepélyes keretek között ir~ ták alá N -a nagy köirnyitésjeket; tartalmazó jugoszláv-toagyar-jóvátételi megállapodást. Az egyez-mény aláírása után Mraxovics követ bejelentette, hogy Jugoszlávia elengedi Magyarországnak a 72.400 tonnát kitevő*nyers olajtermék leszállítását. Ennek • leszállítása, a magyar ipari súlyosan érintené, ezért Jugoszlá"'' via béleegyezésével Magyaror" szág olyan cikkeket száHi''l, ame- -IyeK nem jelentenek ni£gl<->rhe-Iést.
lalt kötelezettségét és ezzel is elő akarja segíteni a hároméves terv sikerét.
Vas Zoltán- válaszbeszédében kiemelte, a két nép megsegítésének kölcsönös jeliegét.
— Nagyok előttünk a felad a" tok — hangoztatta Vas Zoltán. — Emelnünk kel'' .a dolgozók életszínvonalát, uj életet keli teremtenünk a régi helyén. Bizo" nvos, hogy a kölcsönös megér tés és együttműködés élén a magyar és jugoszláv nép eléri oéi" Ját: a békés és virágzó Jugoszlá" viát, békés és virágzó Magyarországot.
A jugoszláv kormány figyelembe vette, hogy Magyarország eddig pontosan leljesitette váh
öveges József piarista tanár
a Kossuth-díjas pedagógusok között
hetővó tette, hogy n munkás- éa
Kossuth dij megiükolásának szellemű nemcsak ubban a te" kiniulbiíii julenl forradalmi uji" tásl, hogy egyszeíü'' i''öldmivese-ket és munkások itt emel fel a megbecsülés legnagyobb tokára, de ez egyúttal az első alkuloiu, hogy a magyar nemzet az'' ország napszámosainak a pedagógusok nak munkaját aöntő jelentőségűnek ismeri el az ország fejlő"" dése szempontjából.. A magyar művelődés történetén végigte_w kintve, meg kell állapítanunk, hogy a múltban pedagógus még nem részesült munkájáért ilyen nagy megbecsúrésben, s ha a. régi rendszer adott is néha kir tüntetést íróknak vagy művészeknek, soha nem értékélté az óvónő, a tanító és a tanár pedagógiai munkásságát. A Kossuth dij nagy jelentősége a pedagógusok szamára éppen az*, hogy a demokrácia a pedagógiai munkát erkölcsi és anyagi megbecsülésben, társadalmi rangban egy, sorba állítja a tudós,- a művész és az újjáépítés fizikai hőseinek* munkájával.
Nem véletlen és érdektelen az sem, hogy a .demokrácia kiket emelt ki a pedagógus társadalom soraiból, milyen érdeftilt''k alapián határozta meg a kitüntetettek személyét. A Kossuth dijjnl kitüntetett öt pedagógus mind a kőznevelősüíjy domoknr Ukus ujjáépilé&ének^olhurcosnl, akik a demokratikus nevelésügy legfontosabb''lerületein értek el kimugasló eredményeket; Kemény Gábor a Köznevelési Tanács alelnöke a demokratikus nevelés elméleti, . tudományos megalapozásában szerzett ''kiemelkedő érdemeket; Kardos László, a Győrffy Kollégium: igazgatója, a NEKOSz főtitkára a népi Kollégiumok megszervezésében és- a kolégiumi nevelés, maga« színvonalra ellése tekintetében végzett hatalmas úttörő munkát, s ezzel le~
parasztiíjuság egyre nagyobb íöiiiegei részeseivé válhassanak, , a magasabb műveltségnek, s tv," '' zel a tf omokráqüa^zá(tn^h|au j ti ut ittdó gondolkodású érLeimlséget. nevelnek fel; Szávai Nándor, a budapesti tankerület főigazgató" ja az LJttörő Mozgal°m megszervezése és országos . kiépítése terén elért nagy eredményekért érdéin elte ki a magas kitüntetést; Boross József zeleméri tanító az általános iskolák egész, sorát szervezte meg és indította el, lelkes,- fáradságot nem ismerő és nagy szakértelemmel végzett munkájával nagyszerű példát mutatott kartársainak a demokratikus pedagógus magatartásáról;'' s végül Öveges József piarista paptanár^ az állami Pedagógiai Főiskola tanára a fizikai oktatás .terén és az olósó fizikai kísérleti eszközök előállításának kidolgozásában végzett 11 agyjélentöségü munkásságot.
RÁDIÓMŰSOR
Kedd, április 20.
Budapest I. 5:80 Haftall muzsika. 6.30 Falurádió. 7,00 Hirek. 7.20 fteggeli zene. 8.00 Lenin és a parasztság. Elóadás. 8.15 Délelőtti muzsika, 10.00 Hitek. 12.00 Harangozó, hirok, 12,lß Hangszórók muzsikálnák. 18.05 A "
toa játszik. 1*4.00 Hirok, 14.25 Ifju-sági ÓiwMawk, 15.00 HtUlióiskola, 10,00 Boszóluetós a vas mogjobnó-KÓröl, 16.20 Örgoimmuzsika. 16,40 Rádiójáték a bécsi tostórökról. 17.00 Hirok. 17.10. Hadifogolyhiradó é» Vöröskoroszt közlemények, 17,80 Mit üzon a rádió? 18.00 Bizet: Carmen: Közvetítés - az Operaházból 22.00 Hirek, 22.25 Beetl nővén összes aon-
foramüvei. 28.00 Magyar nóták. 8.80 Tánczene^ 24,00 Hinek. - Budapest II. 17.00 Tánczen©. 18.20 Smetana: Libuse. Nyitány. 18.80 A Bál elmarad. Rádiójáték. 19.15 Hangíemezievü. 20.00 Franek: A-dur zxsigora-hegedü szonáta. 21. Hrneik. 21.16 Hangos híradó. 21.80 Tánczene. 22.15 Müvészíemezek.
A zalaszentgróti Kllnkó Erzsébet
téglagyári dolgozó a 48-as kulturverseny győztesei között
A zplamegyel SzIT aservoxetek részt kérnek a Duna—Tisza oiatorna építkezési munkála-tatban, — Az lfju»&ü munkaversony él aport* programmja
1048, február 14-éri SzIT. (Bzak-sstervozeti Ifjunmnkán és Tanonc-mozga''om) felhívást intézett a magyar pai-aezt fiatalokhoz, moly kiáltványban a fcjzif tanácsa ismortottB az ifjúsági egység fontosságát, szükségességét és felszólította a paraszt fiatalokat az egység©3 ^ai-aszti fjusá-gi szervezőt mégaiakitasára. liamu-tatott aii-a, hogy a munkásifjuság, mely már korábban megtoremtetto egységét, miiven nagyszerű eied-mények^t ért el hazánk újjáépítés? és az ifjúság demoki^atikus neve-lésa terén. •
Az ifjúsági egység megitjeremtésé-*nok kőetkeletes élharcosa, megvalósítója a SzIT volt. A SzIT fiataljai tanulva a. mait eredményén, összefogva a munkás ifjakat egy táborba tömörítve, szívós harcol folytatott a munkásfiatalság jobb éle-tóért, tanulási és jobb munkalehetőségéért. Ezt a harcot siker koronázta.
A SzIT felhívása nyomán megalakultak a paraszt, munkás és diák fiata/lok egységes szervezetei. S igy lelietóvé vált- a magyar fiatalság teljes egységének megteremtése./ A SzIT rövid müködéso alatt hatalmas eredményekkel dicselcedhotN
Íírdokvóclolmi vonalon 28 nap fizetett szabadság, nvaiultuni akció 16 ozor fiatal rószóie. Oazdíwági vona''on » munkaverrtony l.oindi^sa, a nnísodporo mozffftloju ,bokftiKW>ló-dáüa. Politikai vonalon: «< iobl>ol<Uvli Bzotiiáldoniokraták ol''oni síkore»harc az SzIT»ben boltiig uilncl a?,t bizonyítják, hogy a SzIT a iegöntudtí-to.«abh munkásfiataloknak ^zervozeto s bizton tanittBza a magyar népi demokráciának. •
A SzIT egyre szélesebb, nagyobb szervezetté válik megyénkben is.. A megyei üzemek fiataljai hatalmas lelkesedéssel kapcsolódnak be a SzIT munkájába. Egymás után aUv kulnak • különböző üzemi s teg-ületi SzIT csoportok. S munkájukkai pó^ tolják azt, an»it 8 év alatt elmulasztottak. Kulturmunkájuk különböző sport- és e..yéb akciójuk mi ad megyénk fiataljainak''élni akarásáról, aktivitásáról, tehetségéről tanúskodnak.
Különösen ki kell emelnénk a zalaszentgróti SziT csoportunkat, amely a.4€as kuiturversenyben az elsők között végzett A kulturcsoport vezetője: Klinkó Erzsébet 20 éves téglagyári munkásleáhy, aki a versenyek folyamán tcltQnő szervezési felkészültségről tett tanulságot.
A SzIT megyei vezetősége a nyár folyamán 120 fiatalt nyaraltat & Balatonon. Zala vármegye SzIT csoportjai versenyre hivta ki Hajdú megye SzIT fiataljait, e verseny kenetében május 80-án Zalaegerszeg gen zalavármegyei SzIT legjobbjai & hajdú vármegyei SzIT legjobbjai mórik össze erejüket futballban, kézilabdában, kosárlabdában és asztali tenniszben.
De nam oaak eport-, banera mun-Rftvor&ony is folyik a kót mogyo íifttiillal kllzfttt. )Jo tognak kapcsolódul fiataljaink ft IXinft—Ti8&ac«\-torsa ópltőHÓbo ls, Kóssfülödón, lol-kosodós, verwnyláz mindenütt,
Mogyónk fiataljainak oz a mun-kukóazaóge a bizonyítéka, hogy ► magyar fiatalság jövóbo votott niw oróa, a hogy ozt a hitet, s a lendületet nem lehet semmilyen ünneprontó kísérlettel megingatni.
Fiataljaink tudatában vannak feladataiknak, világosan látják az tttatj amelyen haladmok kell'', s ezen ws uton haladva ópitrk a dolgozók virágzó" boldog Magyarországát.
Skvorcz Fermc. vm. SzIT titkár.
Zalaegerszegen mifiden vidéki «tja a GOSZTÖNYI étterembe vezet.
IMS. Április 20.
ZALA
8
példátlan sikere volt a tegnapi
Bee/,öoven&angversenyneM
Közöl rzer dolgo/ó hnllptta éi ünnepelte a MÁV szimfonikusokat
azonban mom jutott oí — talán oppon, fiatal ''.koránál* fogva — a bpotliovoni gondolatvilág teljos átéléséhez, az elmélyedéshez. Szereplése azonban így ísntfgy gyönyörűséget keltett, hisz Nagykanizsán évek óta nem hallottunk már heveri ükoncertet.
Közei ezer ember szorongott az Ipartestület nagytermében, tanúságot téve arról) jiogy a nemes művészet minden népréteget vonz, na lehetővé teszik, hogy részesülhessen benne. A tegnapi* hangversenyen a termet a dolgozók tömegei töltötték meg, mert a rendezőség'' célja az volt, • hogy . kevés pénzért lehetővé tegyék mindenkinek, annak a művészetnek élvezését, amely az >>uri Magyarországon« csak a kiváltságosak előjoga volt.
A tegnapi Beethoven hangversenynek éppen ez ad nagy Jelentőséget, mert bebizonyosodott, hogy vidéken is nagy tere van a klasszikus muzsikának. Megdőlt az az ostoba feltevés, ho#y a dolgozók széles rétegeit nem érdekli -3 ma-gasabbrendu művészet, mért aki . tegnap este figyelte a közönséget, annak meg kellett állapítania, hogy a téglagyári munkásnőt ^ppenugy bűvöletében tartotta a sBeethoveni zene, mint a bankigazgatót, va^y akár a zeneiskola tanári karat. Egyes számok után olyan tápsorkánban tört .ki a hallgatóság és ujjy ünnepolte a zenekart ós a karmos -tort, amiro" pőldd ínég nem volt Nagykanizsán.
A műsort bofojező „Somzimfúnia" efhahgzása után n lufi Igatóság még .porcokig jülvo ín áradt, mqjd qIo« montáris orővoí tőrt ki a tapsvihar. Hosszú időig nem akarták elhagyni a liaiigversenytermet, ahöi ezulka-lommal olyan gyönyörűséget kaptak, amitői eddig el voltak zárva.
Dicsérettel kell megemlékeznünk a rendezőségről, amely páratlan agi-'' litással, hozzáértéssel, mjndeme kiterjedő figyelemmel rendezte meg ezt a hangversenvt. Nagykanizsa közönséee reméli, nogy ez után a nagy siker után további pagy-zene-kari hangversenyek következnek majd. Dr. Araftó Antal.
Aíí rgyotcmos emberi gondolat; t> humánum, szabadság eszmójó-Dok zenek öltőjét, lioothovont ünnepelte Nagykanizsa város közönsége tegnap OMtc az Iparoskör nagytermében rendezett hangversenyen. A termet teljesen megtol tó nagyszámú közönség forró hangulatban, kitörő LclteHPdéöeöl adózott a Beethoven gondolatait tolmácsoló, kitűnő MÁV/i ¿zimfónikusoknak.
Vtry érezzük, hogy éppen a mai i dók bon kell Beethoven zenéjét a ezéte* néprétegek elé tárni, mert 5 nem kiválasztott keveseknek szól, JÍannru muzsikája milliók felé zeng. At arisztokrácia születési előjogára- szemben a tehetség, a képessé? elsőbbségét hirdette, mindenfele elnyomás ellen küzdött, e kilencedik szimfóniájában az egész emberiséget testvérként akarta átölelni. Az ő lelkülete valóban forradalmi: ő a lázadó hós, tömesjekef megrázó próféta, aki emberfölötti erókkel küzd meg. Muzsikája ezért olyan drámaian lenyűgöző, erejű, müvei gigászok alkotásaiként hatnak.
A MÁV szimfónikusok nálunk már ismert kitűnő együttesének szereplése méltán osztatlan lelkesedést keltett. Az együttest a múltkori oporaelóadás alkalmával már méltattuk, a jelenlegi szereplésükről is c^ak elismeréssel Írhatunk.
A zenekar lelke Szőke Tibor kar-m«-*tor, akibon igazán szuggesztív erojü dir^en8t ismertünk mot,'', aki zenekarát energikus, biztos kézzel wzuti, vezénylése nyomán az ogész partitura szinte a közönség eíó túrul. IJoethoven interpretálásában Imtninuw onertíiiVk foszültftógo [ol>og » valóban a démonaival,, a sorssal kíizkikló Uoothovent állítja elónk. A•/. ötödik szimfónia olomontáris oi^jü, drámai ábrázolása volt a magára hagyatott ember és & sors egyenlőtlen harcának. Ugyancsak remek én megrázó erejű voít a műsor első szama az Egmond nyi-íány is, — a nép küzdelme a zsarnok ellen. '' ✓
Zareczki Endre hegedűművész Beethoven nagy liegedüversenyét játszotta. Pompás felkészültségű, jó technikás hegedűs, aki e nagyasa-há>u versenymüvet szép formában, t sima stílusban interjgetálta, v.jnég
Tiz kanizsai dolgozét tüntetnek ki
a Magyar Élmunkás Jalvónnyel
Május 14-én nyit a színház
A legjobb prózai és zenés színművek a színház műsorán
Még cskk néhány hét és Nagykizsán ismét megkezdődik a sziniévacf. Azelőtt már ez a puszta tény is nagy esemény volt városunkban. De most, amikor visszagondolunk a legutóbbi sziniéva-dokra, megállapíthatjuk, hogy csak a kezdet volt esemény. A többi már annál eseménytelenebb volt. Ez a gondplat természetesen vegyes érzelmeket kelt a pécsi Nemzeti Szinház iránt mindenkiben, aki csak kicsit is barátja a színháznak. Most azonban az a meggyőződésünk, hogy ez alkalommal nem fo nak csalódni és a jelek is erre enge nek következtetni.
Lendvay Ferenc, a szinház uj igazgatója, akit a társulat ós a kultuszkor-mónyzat bizalma helyezett ennek a patinásmultu vidéki szinháznák az élére, értesülésünk szerint a legjobb prózai ós zonés színmüvekből állította össze flslnházának kanizsai műsorát. Ezek a darabok nemosak a póosi szinház, de a fővárosi színházak nagy sikerei ls voltak az elmúlt idényben.
A műsor prózai részében a köTotkeső BZtnmtivek szerepelnek: Egerek és em> berek, Prlestley. ismeretlen város. Heliai Jenő: Nózpa levente, Christle: Tiz kiesi néger, Skvarkin: Idegen gyermek, Sorlbe: Így poüár viz, Pagnol: Dicsőség vására, Vanderberghe; Fiuk, lányok, kutyák, Shakespeare: Makraneos hölgy, valamint Móricz Zsigmond: Boszorkány,
A zenés művek közül viszont a kö vetkezőket találjik a műsoron: Lehár: Mogoly országa, Fali: Stambtrirézsája, Jacobi: Leányvásár, Abráhám: Bál a Savoyban, Benatzky: Esernyőe .király, Sareányi: XTV. Renée, De Fries: KI-
hajolni veszélyes, Vaszary: Az ördög nem alszik, Buday: Meztelen .lány, továbbá Fényes: Paprikás csirke.
A társulat tagjainak sorában többek között a következők neveit találjuk: primadonna Szemdrey Ilona operaéne-kelnő lesz, szubrett pedig Bázsa Éva. A társulat drámai hősnője Móriez Lili, Móricz Zsigmondnak a leánya. Bon-viván BenkŐ Béla, táncoskomikus Soly-mosBy Imre lesz. Tamás Benő jtllem-szinész, Turgonyi Pál viszont drámai hős. Rajtuk kívül még számos más szinéizaé és színész jön Nagykanizsára, akik közül nem egy már tavaly is járt váro-.sunkban.
A pécsi Nemzeti Szinház együttese májuB 13-án érkezik meg Nagykanizsára és ugyanezen a napon & mozi befejezi az idényt. Másnap, május 14-én nyitja meg kapuit a színház. A vendég* játék junius 28-ig tart.
ErtosülésUck szerint már ma Nagykanizsára érkezik Mándoky Kálmán, a szlnbáz titkára, aki előkészíti a. vendégszereplést ós megkezdik a bérletek árusítását, ..............__
— Hirdetmény
felhívom mindazokat fi. mo''zógaz-dasági munkásokat, akilf munkába akarnak menni, hogy a most megalakult m''ezógaadaeigi munkaközvetítő hivatalban nyilvántartás végett jelentkezzenek '' Nagykanizsa Csen-eri-u. 6. szám Szakszervezeti Szék-
geri
ház
A magyar demokrácia mindazokat. a dolgozókat, akik «kimagasló teljesítményeket értek el a munkaversenyek során s általában n;unkaterületeiken, Magyar .Élmunkás jélvénnyel tüntetik ki. A jetvényeket a kéztársasági elnök május elséjén osztja ki a munkások között.
A. nagykanizsai szakszervezetet értesítették, hogy tiz kanizsai dolgozót terjeszen fel a kitün-. tetésre. A szakszervezeti tikárság ''tegnap felhívta a helyi üzemeket, hogy legkiválóbb munkásaikat jelentsék be..
hírek „
Napirend:
Április 20,'' kedd. Róm. kat. Tivadar, Prot. Tivadar. ü|gőrög Teodor.
ft Nap kai 5 óra 47 perckor, nyugszik 19 óra 40 perckor. — A Hold kel 17ora 9 perckor, nyugszik 5 óra 9 perckor.
- A Magyar Kommunista Pirt kuiturgdraija április 30-án ad/á elő a Séma Leventét,
A Zala értestllóHo szerint a Magyar Kommunista Párt kltüuő kulturgároája
április 80-án este 9 órai kezdettel a városi színházban előadja Heltal Jenő gyönyörű verses vígjátékát a „Néma leventét". A darab első felvonásából már kaptunk ízelítőt, amiről lapunk meg ls emlékezett. Az érdekes színházi esemény elé városszerte nagy érdeklődéssel tekintenek. A szereposztásról a Zala még idejében értesiü olvasóit.
— SzíT csoportok
utóbbi hetekben a következő be-Ij''eken alakultak: Húsvét hétfőn: Za laszentgróton 200 taggal. Április 7-én: Zalaegerszegen 7Q. taggal. Április 11-én: Lentiben 250 taggal.
— Ujabb béléskiutalás a szabó iparosságna k
•'' Értesítjük • a szabóiparosságot, •hogy f.'' hó 20-tól kezdődően a"részükre kiutalt bélésanyagot jKirschner László textilkereskedő üzletében testületi utalvány eitenében átvehetik. Elnökség.
— Hirdetmény
" A. 6.490/1945 M. E. számú miniszteri rendelet értelmében, felhi-kásokat. kívánnak alkalmazni, hogy vom mindaBon gazdákat, akik mun-a most megalakult gazdasági mui> kaközvetitő hivatalon keresztül igényelhetnek . munkást. — Mindazon gazdák, akik a jelen rendeletet megszegik, vagv kijátszák, kihágást kö-" vetnek ei és 500—2000 forintig terjedő pénzbüntetéssel, súlyosabb esetben internálással büntetik. A Gazdasági munkaközvetitő hivatal címe: Nagykanizsa, Szakszervezeti Szókház Osengeri utca ö szám. A asunkáslgóuylüh díjtalan, spmmiféle költséggel nem jár.
20,000 kötet könyv a rendőraégnek
Halk Lászíó belügyminiszter mdeweténe a belügyminiszlór rium nevelési alosztálya 20.000
Zaia Ernő FÉKOSz helyi vezető.
kötélből ál''ó könyvtárral látja el a demokratikus rendőrséget, Két hét alatt már az ország legtávo" labbi falujában szolgáló rendőr őrshöz is meg kell az anyagnak érkeznie.
A Gő»fürdő nyitva reggel 7 órától este 6 óráig. Kedden egész nap és pénteken délután női gőzfürdő.
Elsőnek a Hungária kefegyár versenybizottsága jelentkezett, amely ina három munkásnak kitüntetését javasolta. Szerepel közöttük egy kefefafurós, aki a normát állandóan 15—20 százalékkal múlja felül- és egy üzemi tervmegbizott helyettes, aki a termelési önköltség csökkentéséhez és egyes munkagépek javi-tásához eredményesen hozzájárult.
A Szakmaközi Bizottság ma hétfőn este dönt a tiz élmunkás kijelölésében s terjeszti fel határozatát a szakmai központhoz.
Kereskedők közleményei
Fűszeresek! Szakosztályi gyülósünket csütörtökön 7 órai kezdetteljtartjuk meg. A forgalmladó kivetésének ügye szerepel napirenden, s igy minden kartársunk megjelenése saját érdekében kívánatos, _____
Adóközösség. Adóközösiégl ügyben az ogyos szakosztályok az arányos szótosztás megtárgyalása végett a következő időpontokban jolonjonok mog irodánkban :
20.-án délelőtt 10 órakor az Uzemok vezetői,
- 20.''án délután 4 órakor uz összes adó-közösségi nagykereskedők,
20.-án délután 6-kor a vaskereskedők,
21.-én délután 4-kor bőrkereskedők,
21.-én délután 6-kor cipőkereskedők,
22.-én délelőtt 9 -órakor könyv, papir-kereskedők 9
* 22.-én délelőtt 10 órakor üveg és porcellánkereskedők,
22.-én délelőtt 11 órakor bútorkereskedők,
22.-én délután 4 órakor mag, zsák és zsinegkerefikedők,
22.-én délután fél 6 érakor műszaki-kereskedők, •
22.-én délután 7 órakor ülatszerészek.
23.-án, délelőtt az itt fel reín sorolt kisebb szakmák (festék, termény, cukrász, virágkereskedő, fuvarozó, temet--kezési vállalkozék, gyógyszertár).
28.án délután 5 órakor a textilszakosztály,
24-én délután 5 órakor a piacikereskedők.,
aBmsqmmsmmmmmmmmmmm
Köszönetnyilvánítás."
- Mindazoknak, akik
TAth IrpidüÉ
temetésén fájdalmunkat részvétükkel enyhíteni szivesek voltak, ezúton mondunk hálás köszönetet.
A gyászoló család.
Csáké József és Koch György
flutóbusz-váüalata,
MENETREND '' *
Deák-térröl: 1*35 1250
3-40 5''30 715 8-35 11«00
13 45
14-35
15-50 18*50 30-50
Vasútállomásról;
VlMzalDdul&iok
a vonatok érkesése után.
• Viteldíj í
Deák-tér—Szemere-utca 80 üli. Deák-tér—Vasútállomás 156 „
Tanulójegy: Deák-tér-Vasútállomás 80 iilL
ZALA
Kósőtavaszl talajmunkák
A kósőtavaszl vetésű növények vető* ágyának elkészítése körül nagyon sok hibát követnek el gazdáink, ami termé« szetesen a terméseredményben érezteti káros hatását.
Az első kérdés, ami Itt fölmerül az. hogy szántsunk-e tavasszal. Szabály az, hogy ha az ősei mélyszántást elvégeztük, tavasszal — egyes nagyon kivételes esetektől eltekintve — sohasem szabad szántani. Ha az őszi mélyszántást elmulasztottuk, akkor kora tavasszal a föld felszlkkadása után azonnal szántsunk s utána csak fordítás nélküli porhanyitó talajápolást vég-ztlnk. & vetésig* s
Természetesen a késői vetésű (ápr. vége, május) növények magágyának szántás nélkül jó kulturállapotban tartása nagy gondosságot és kellő körültekintést ktván a gazdától. Az idei bő tavaszi esőzés eleggé összetömi a talajt és kedvez az erős gyomosodásnak. Mindent el kell követni, hogy a túlságos összetömődést és a gyomosodást megakadályozzuk és tavaszi szántást ne végezzünk. Ezért a talaj kultur-állapota fenntartása miatt fontos porhanyitó munkát mindig idejében végezzük el.
Minden nagyobb eső után, ha a föld felszikkadt, exstirpátorral vagy grube''r-rai porhanyitunk, hogy a talaj további összelömődését megakadályozzuk. Ha a talaj mégis nagyon összetömődött, akkor leszerelt kormánylemezü ekével forditás nélkül szántsunk és utána azonnal fogasoljunk. Ugyanigy járjunk el gyomosodáskor is.
Ha ezeket elmulasztjuk, akkor az ülepedés és gyomosodás oly nagymérvű lehet, hogy tárcsa sem segit. Ilyenkor mindig sekélyen szántsunk s .utána azonnal fogasoljunk, mert a szárító tavaszi szér~a felhozott nedvességet gyorsan kifújja.
Sokau azért szeretnek késő tavasszal friss szántásba vetni, mert a felhozott nedvos talajrétegben gyorsabb a kelés. Ez igy in van, azonban a kikelés után éppen a tavaszi szántás miatt''szárad kl gyorsan a föld s a gyenge vetés sínylődik. Tehát a tavaszi szántást fel-tétlonül mellőzzük és mindig osak porhanyitsunk.
Igyekezzünk ió vetőágyat elkészíteni, mert ez már fél sikert jelent.
Rácz Pál.
A hivatalos város
Közhírré .teszem, hogy a kormány a «olyqmgubó 1048. évi beváltági. árát a következőkben állapította meg:
1. osztályú selyemgubó kg.-ja 18 forint 50 fillér, II. osztályú 7 forint, III. osztályú 1 forint 20 fillér (hulladék).
A selyemhernyóért semmit sem kell fizetni és a tenyésztésnél szükséges papirt is ingyen kapják a ^elyemtenyésztók. Az . etetéshez szükséges eperfaiombot minden korlátozás nélkül akárki szedheti a városban, köztereken, közutakon és utcákban álló eperfákról. Gubóter-meléssel tehát mindenki foglalkozhat. Ez a munka nem igényel kész
pénz befektetést és a termelő munkájával nagyon kifizetőén megtalálja számitasát, különösen az újonnan földhözjuttatottaknak kívánja a kormány biztosítani, hogy jelentős gubóár mellett a selyem-tenyésztésből- is számottevő összeggel tudják pótolni jövedelmüket. Gubótermeiésnél éppen aratás előtt lehet biztos ■ készpénzhez jutni, tehát olyan .időben, amikor még a nagyobb gazdaságokban. is nagy a pénzhiány. Már pedig a 4—5- hétig tartó gubótermeiési munkával a mostani átvételi árak mellett bárki könnyen juthat 600—1000 ^ fórint mellékkeresethez. A gyakorlott tenyésztők ennél nagyobb jövedelmet is bérnek. A solyenríenyé&ztósre vállalkozók mielőbb jelentkezzenek az Állami Belyemtenyésztési Üzemeknél Írásban, címe: Budapest, VI., Andrássy-,ut 4. sz.
A város tulajdonát képező barak belterületének keleti oldalán lévő szántót f. évi ánrilis hé 90-án d. a 9 órakor a helyszínen tartandó nyilvános árverésen bérbeadom.
Értesítem a fogyasztóközönséget, hogy étkezési burgonya bármily mennyiségben kapható a közellátási hivatalban olcsó áron, készpénzfizetés ellenében.
SP OUT
Gyenge Játékban Is biztosan győzött a MAORT
M AORT-Bátázzék «10 (2.0)
Gyönyörű napsütéses időben mintegy eaérhéiszáa néző előtt folyt Te u mérkőzés, melyen > kél csapat á kővetkező felállásban vette fel a küzdelmet. MAORT: Vajda—Mihalecz, Horvát — Szabó, Németh, Nagy —Polín-ger, Takács, Csöngey, Forgács, Téli. Bátaszék: Hurai—Keresztes, Lindlóff—Molnár, Aradi, Tassi—Szabó, Hermann, Fábrik* Csiki, Kalász.
Széllé'' hátban kezdi a MAORT a játékot és csatárai egymásután küídik lövéseiket a kapura, de a nyolc emberrel védekező . Bátaszék. remekül ment
A harmadik percben nagyszerű -gólszerzési alkalom nyílik Téli eiőtí, de a balszélső elhamarkodottan a kapus kezébe helyezi a labdát. Nem sokkal később Cső ngey_. hibáz két esetben is a kapu előtt.
Meddő hazai támadásokv után a 15. percben Forgács forintos labdát ad Télinek. -A balszéiső remek lövéssel megszerzi a vezetési 1:0. Egy perc múlva Po" iinger hatalmas kapufája az esemény.
, A 22. percben Téli három védőjátékos közül emeli ki a labdát és fordulásból leadott lövése'' a hálóba gurul 2:0.
Pár percre feljön a Bátaszék is, de az előretolt csatárai csak a 1 G-osig jutnak el. -.A félidő hálraiéyő idejében a-MAORT támad/de ujabb gólt nem ér el.
Fordulás után mindjárt az első percben gólt ér el a MAORT. Polinger elszalad és mintaszerűi beadását Csöngey fejjel továbbítja a hálóba 3:0. • Állandó MAORT támadások, folynak a második félidőben, do a bátaszékiek önfeláldozóan védekeznek.
A 14. percben Forgács—csőn gey—Téli összjáték után a balszélső a jobbsarokba lő 4:0.
Pár ¿perc múlva Horváth ék Csiki összecsap. A bátaszéki játékos kiáll. Ettől kezdve a ven" . dégek 10 emberrel játszanak.
A 27. percben Forgács lövése jut a hálóba 5:0.
A 33. percben pedig Téli labdáját kotoria a hálóba Csöngeyí. 6:0.
A hátralévő időben a MAORT- szinte állandóan ''támad," de a csatársor ujabb gólt nem? ér Hal..
Gyengeiramu mérkőzésen a klasszissal főbb MAORT megér demeiten nyerte meg a mérkőzést annak ellenére, hogy a mutatott játékuk nem volt kielégítő. Egyénileg a védelem lelke Németh volt, bár Horváth isi nagyszerűen játszott,. Mihaleczj mozgásán látszott, hogy sokáig-sérült vqK, A fedezetek a mer
zőnyben jórmozogtuk. A csatár sornak a hat gól ellenére sem ment a játék. Aránylag a legjobb Téli volt ebben a sorban.
A vendégek • közül Keresztes, Aradi, Tassi és a védelembe visszavonult Kalász jáiéka ütötr tebmeg az elsőosztályu szinvonalad.
Tot«-«redméuyek
Csepel—Szolnok 6:2 1; V.Etó —Haladás 0:1 2; SzAC—DVSC 2:0 1; Ferencváros—Vasas 2:Q 1; Elektromos—Kispest 1:4 2; Mateosz—MTK 3:2 1; Újpest— USalBTC 3:1-1; Szeged—EÍÍTK 3:0 1; Nyíregyházi MÁV—Kis~ texí 0:1 2; Miskolci VSC—Pereces 1:2 2; Tatabánya—MÁV. DAC 1:0 1; Ganz-UMTE 5:1 1;
É&yéb eredmények:
Lovászi—Szekszárd 2:1, Krac —SBTC 3:3, PVSK—Hungária 3:2, DVSE—Komló 7:2.
Amatőr tl. oszt. eredmények:
Maort-Súska 2:1 (1 0).
A kis MAORT nehezen győzött a lelkes Sáska ellen.
NVTÉ 11,-NTE 4:1 (2:0;
Meglepetés a Vasüt II. nagyarányú győzelme az NTE felett. Góllövők Szabó 3 és piacskó illetve Maderka.
Balszeroocsós vereség
. PBTC—NVTE Irt) (1:0)
NVTE: Róka—Balogh, Munkácsy— Semsi, Németh, Bolh— Sztraka, Tura, Saár, Kocsis, Horváth. 1
• PBTCl Sarbak—Kovács, Ko"1'' vacsik—Nagy, Horváth, Gulyás —Máté, Barna, Katics, Leipán, II.; Karácsonyi.
Mintegy kétezer főnyi közönség előtt folyt le a mérkőzés. A hazai csapat kezdi a játékot. ''Nagy iramét diktál. Az első helyzetek a kanizsai csatárok előtt adódnak, de azok sorra hibáznak. ''
A 27. percben Karácsonyi szép lefutása után Katics tisztára játssza magát és lövésével megszerzi a mérkőzés egyetlen gólját. A második félidőben sokat támad a Vasút, de gólt lőnie nem sikerül. A hazaiak nagyobb küzdőképességükkel nyerték meg a mérkőzést A Vasútnak a csatársora gólképtelennek bizonyult.
.s/wvwwwww
¡¡napekclós gyógyszertár Április 19-én .Megváltó" gyógyszertár Szabadság-tér 21.
KESZTHELYI MOZI
Kedd—szerda
GYILKOS SZEMEK
) Amerikai bünügyl film. Föúrerepló: Erlota von Strahelm. Kisérő műsor: Amerikai hlradé. EI6«d*«ok i k6sn«p fl ét » órakor
Mielőtt ruhaszükségletét beszerezné, tekintse meg raktárunkét I

Grílnfeld és Zombori
dii>at§áss Telefon 9.
V,.
Hagy maradékvásár: mintás eren- és kertenbél I
♦» . .
1948. április 26.

MKP hírek
A MKP. II. körzete !. hó 22 ón catl-törtökön este 7 órakor Potőll utoa 2a szám alatti helyiségében pártnapot tart! Előadó Benoto Jenő főszerkesztő. Min-denklt szeretettül vár a Vető tőség,
Napraforgómag-ezerződéieket fogad •I a Magyar Országos Szövetkezett Kizpont április 24-lg
Akik a kőtelező területen fölül, is óhajtanak napraforgót termőini, azok az alábbi kedvező, feltételek mellett köthetnek szerződést a Magyar Országos Szövetkezeti Központ Nagykanizsai Kirendeltségénél ¿Fő ut 4.)
"Szövetkezetek utján, vagy csoportosan jelentkező termelők egynegyed kat. holdra, vagy annál nagyobb területi«, egyénenként iolen.t-ke/.ő temielők pedig 1 kat. hold mi-.nimális területre köthetnek szerződést.
Átvételi ár:- 130 kg. buza ára és 15 százalék felár lesz, azonkívül minden mázsa termés után 15 kg. pogácsadara hivatalos gyári áron-
Termelési előleg is kapliató, lm az ellenőrzés sorári legalább 80 százalékos beáhotteág állapítható mog. Az előleg- összege 150 forint kat. holdanként, mely két részletben kerül kifizetésre.
Vetőmagot felármenítosen a kirendeltség adja kölcsöni
Szerződes-ürmpokat levélben vagy személyesen a kirendeltségnél Lehet kérni, illetőleg letölteni, Iggkéspbb április 24-ig. f
A nagykanizsaiak Fő ut 18^ sz. a''att Hegedűs ügyvezetőnél köttetnek szerződést.
Szalwlos Imre kirend. szorv. oszt. voz.


. ...
Kivonatos Versenytárgyalási hirdetmény
620/1038 ügyszám.
Bázakoiettyc közsőg olőljáróőáfea Bázakoiettyo községben építendő községháza és tanácsterem épitösi: munkalatéira nyilvános ''iráslxm versenytárgyalást hirdet. ~ / . . A teljes szövegű versonytai^yalaín hirdetmény és mellékletei a borsfai körjegyzői irodán a hivatalos órák alatt megtekinthetők és. 10 forint ártérités ellenében IxjszerozJoetők.
Az ajánlatok 1948. évi má|ustó 5-én déli 12 óráig a borsfai körjegyzői irodába zárt és lepecsételt borítékban nyújtandók be.
Bázakeréttye, 1948. április 18.
SzUredszky B^a Tömpe István körjegyző. ,v bíró.
Diszitő-cikkek május l-re, papir-zószló piros, nemzeti, lampion kapható Fischel könyvkereskedésben._572
Elcserélném olcsóbérü: egyszobás lakásomat a Szabadság-tér közelében kétszobás lakásra. Clm a kiadóban. 580
Vegyeskereskedós berendezéssel és áruval együtt eladó. Németh Ján«s Nagybakónak 3. szám._589
200-as DKW matorkerókpár eladó. Kardos István KlsTakos._596
Jó állapotban lévő nőikerékpár el-adó. Eötvös-tér 2/a. Kasza._601
Jékarban lóvé villany és kézi erőre működő National kassza eladé. Lő-
rinoz Nándor. Deák- tér 14.__
1 fiatalember részére teljes ellátást adok. Clm á kiadóban.__61$
Szép, mély gyermekktesi olcsón eladé. Széohenyl-tér 4. szám. _616
Holnap olcsó ösukanap. 5 és 7 forint. Tessék meggyőződni Béroinél. 617
3 db 5 hónapos ^mangalica süldő eladó. Magyart. 9. ^
ZALA politikai napilap. Snrkeaztl s Benose Jenő főirerketrtó Ssarktutöiéflte kiadóhivatal» Deík F#r«nc^4r 10.
Kledia a Noweti Bizottság, Naaykaalaa, «awtewtéeért és kiadásért fülel Beaws i««*
Telefon! 54. Nyomatokt a-K6ífl«ida»áfll R.''T. M»flyk»nl*" nyomdájában, Naoykanlnán.
Nyomdáért fotel: Zni«y Károly.
iSe évfolyam 92 szám.

s Nagykanizsa, 184a április 21 szerde
Ara SO f11 tér.
Várható időjárás: Délkeleti, déli szél, változó felhőzet, több helyen záporeső, esetleg zivatar. A hőmérséklet alig
változik«
TiWy Zoltán 1cösMrsasú.&i elnöR
ma dlélben ûtûiassoii Afeaciy&ctotestíM
Tiuiv Zoltán köztársasági elnök és hitves a Mihályfi Ernő injiiiszter társaságában nna bélelő ti rövid pihenésre a jugoszláv tengerpartra utazott. A búcsúz-
ta fáson nie^l''eient a Keleti-pályaudvaron Dinnyés Lajos miniszterelnök, á kormány több tagja és a Kisgazdapárt vezetői.
A köztársasági elnök külön-
vonata ma délben Nagykanizsára érkezett és rövid ideig itt tartózkodott.'' Hivatalos fogadtatást nem rendeztek.
Ipari kémkedést lepleztek le
A gazdásági -rendőrség nagyarányú ipari kémkedést leplezett iie. Egy * szervezet magyar katonai taíálmá--nyokat csempészett ki az országbői. A szervezet élén Lótsös - Vilmos, a Ferrcífechnikai gépgyár vezérigazgatója volt. Az .ügyben számos letartóztatás történt.
ftövtd világfiiradé
Szovjetunió
A termelés és a kereset állandóan íWjvekszik. az árak csök-kennekS A munkások keresete általában 38 v százalékkal eme> kalcit és igy a pénz vásárlóké^ possége is. A legutóbb megindítóit htitalmas arányú épitkezé-sek. h ü képet adnak arról -a kol-lekliv munkáról, amit a szovjet dolgozók a közjó érdekében folytainak.
Németország
A berlini városi tanács Iégni óbbi ülésén határozatot hozott ii háborús bűnösök éfc nácik vagyonának elkobzásáról. A brit kitlonai főparancsnokság a városi tanács határozatát nem1 fokul ta cl és kivitelét nem engc-. ''/élvezte.
A Szövetséges Ellenőrző Tanács szokásos heti üléséi, mióta Szokolovszky tábornok kivonult a gyűlésről, nem tartotta meg és; a mail is elhalasztották.
Csehszlovákia.
A bolgár kormányküldöttség ma este érkezik meg Prágába, hogy a cseh Kormánnyal. a kölcsönös barátsági és segélynyújtási egyezményről tárgyaljon. Á bo Igár "k üldö l Iséget Dimitrov mii;-
Vezet a Demokratikus Népi Front Oliszországban
/ öe Gasperi pőtrífa a mú&o&ila Helyen
Több, mint 24 millió olasz járult az urnák elé, amely a szavazók 84%-át jelenti. Északolaszország egyes helyein a szavazók száma a 95%-ot is elérte. Az eddig ismert részeredmények szerintösszeszámoltak 4.385.000 szavazatot, amelyből '' \
, a Demokratikus Népi Front, Olaszország legnagyobb pártja, 1,818.114 szavazatot kapott,
mig de Gasperi pártjára, a Keresztény Bemokrata Pártra ebből 1,770.070 szavazat jutott. A többi szavazat a kisebb pártok között oszlik meg,
igy a demokratikus pártoknak 42''30/0 re fa ti v többségük van.
A kisebb városok végeredményei még kedvezőbbek a népfront számára. Az első végeredmeny Capriból érkezett, ahol a Demokratikus Népi Frontnak 67 °/o-os többsége van.
-Az északolaszországi tartományokban a Demokratikus (lépi Front elsöpörte de Qasperi pártját,
Toscanában a demokratikus front 464.733 szavazatot kapott, mig de Gasperiék mindössze 293.432 szavazatot
kaptak. '' , V
Provokációk fordultak elö a választások alatt és után ls. Egy közismert fasiszta lap különkiadásban közölte, hogy a demoKratlkus front úgynevezett „K"-íervei dolgozott ki, mely szerint
'' " a választások után majd megkísérlik átvenni a hatalmat
Valamennyi provokáció-közül ez volt a legaljasabb és a jobboldaliaknak ezzel az volt a ''céljuk, ''hogy a választás utáni napok rendje ós nyugalma_felboruiJon. Azonban ez a kísérletezésük is, ugy, mint az eddigiek, kudarcot vallottak, mert a Demokratikus Nepi Front küldöttségben kereste fel Sceiba belügyminisztert és felszólította, hogy vonják vissza ezt az átlátszó hazugságot. Sceiba belügyminiszter bzonban ugylátszlk a végeredmény jjeérkezösóig meg akarja a feszültséget tartani, mert kormánya ezldeig nerfi vonta .vissza ezt a hírt, amelyről már egész Olaszország tudja, hogy hazugság.
uiszlerelnök vezeq. -Dimitrovrói legutóbb-egy uVcát neveztek "«l Prágában.
A bolgár kormányküldöttség ma utazott át Budapesten.
"Varkas Mihály a Magyar Kommunista Párt helyettes főtitkára-Pécsett a Szociáldemokrata és a Kommunista Párt aktiváiv előtt beszédet-mondott és -kijelentette: minden, becsületes magyar dolgozónak saját érdeke, hogy áz egységes munkáspárt harcos program ját megváló- ■ \sitsa. ürrömmei emlékezett meg ^zokrói a papokról, akik egyre na-/gyobb számban állanak a clemokrá*-/ cia oldalára. Azonban az egyházon
beiül van''egy csoport Mindszenti primás környezetében, amely nem hajlandó a demokrácia oldalára áldani. Ezért meg kell mondani, hogy aki szembefordul a demokráciával, ez szembe fordu''i a néppel. Most uj tipusu államot; a népi , allamot gátjuk, azért szükséges, á Függotljen-ségi Front átszervezése- egységes., programmal és egységes széliem-'' mei, mert a Függetlenségi Front ni aga a szervezett- nép lesz.
eredmény kihirdetése szerda estére várható. A. külföldi laptudósitök megemlékeznek a keresztény demokrata párt választási visszaéléseiről. Sceiba belügyminiszter is beismerte, hogy egyes esetekben a választóknak olyan szavazócédulát adtát, amelyen a keresztény demokrata párt-
kockájába előre be volt téve a keleszt. '' A Vatikánból nagy érdeklődéssel kisérték a választások Lefolyását- A vatikáni államtitkár állandó összeköttetésben van'' a -belügyminisztériummá^ és a pápát '' óránként - tájékoztatják az eredményről.
Súlyos választási visszaéléseket kövelett el az olaszországi Keresztény Demokrata Párt mégis nagy a Néptront iölénye északon és az iparvidéken
Az olaszországi választásokról olyan hirek érkeztek, hogy a belügyminisztérium fókéíit azokat az.eredményeket teszi közzé, melyek de Gasperinek és a jobboldali pártoknak -kedvezőek. A tegnap éjfélig bofutott eredményekből'' meg lehet állapítani, hogy '' '' • ,
közép Olaszországban és a nagy ipari'' centrumokban a. derno-krcélibm wépi arcvonal szerezte ... meg a fyöbbség.et,
. Toscana megyében 205.000- eza-
-vazó közül ja népi demokratikus arcvonal ''kapott lü2''.ÓOO, .a keresztény. demokrata párt 83.000 szavazatot. Umbrfában 76.000 szavazat közül a népi .demokratikus arcvonal 87.000, ^''keresztény demokrata párt 27.500 ''Szavazatot, . Bemoritb&n 82.000 szavazat közül a. népi demokratikus arcvqriaJ. 85.000," a. keresztény- demokrata párt 88.000 Szavazatot kapott." ''''./,-''; . .-•
Megállapítás szerint a szavazók 95 százaléka - leszavazott. Végleges
A vasmunkások állásfoglalása
a''népi demokratikus erök összefogása méifett
. A .Vas-'' és .Fémmunkások kongresszusa 15 pontból álló határozati javaslatot fogadott el, melyben többek között a kongresszuson résztvevők az-összes-- vas- és -fémipari munkások nevében ünnepélyes ígéretet tettek, hogy mihdent elkövetnek a termelés fokozása-, a munkafegyelem megszilárdítása, ^ selejt csökkentése, továbbá a ''szállítási költségek leszállítása érdekében. ígér retet tettek,, hqgy egy ember kent állanak a népi demokratikus arcvonal mögött, elitélik & jobboldal de-mókráeiaellenes tevékenységét, örömmel üdvözlik a munkásosztály egységének megteremtését, síkra szállnak a munkás-paraszt egység .mellett-és kívánják az összes nemzeti, de-, mökratikus erők összefogását. ''Megelégedéssel veszik tudomásul a pa-''rasztság csatlakozását a munkaversenyhez "és a mezőgazdasági termelők eddigi "nagyszerűi teljesítményeit azzal viszonozzál^ hogy több gépet és mezőgazdasági szerszámot bocsátanak " rendelkezésre. Elhatárolták, hogy a hároméves tervnek a vas- és fémmunkásokra vonatkozó előirányzatát 2 és- fél . év alatt teljesitik. Felszólalt > kongresszuson
Georg Fischér, a szákszervezeti világszövetség főtitkára is. -Megválasztották az uj vezetőséget. Elnök: Ba-rá,th. János, főtitkár Mekis József Kossuth díjas fémmunkás íett.
Kiskereskedők világkongresszusa lesz a nyáron Budapesten
A IvISOSz sajtófogadást rendezett, amelyen hangoztatták, hogy a kiskereskedők olyan megnyugtató kijelentéseket kaptak Rákosi Mátyástól és Vas Zoltántól, hogy minden egyes kiskereskedő biztosítva érezheti ■további zavártalan munkájának .Lehetőségét, örömtmel fogadták azt a nemrégiben Rákosi Mátyás miniszfcer.elnökhelye l fces, által bejelentett hirit^hogy haladéktala-. nui meg kell valósítani a kiskeh reskedők társadalombiztosítását Végezetül bejelentették, hogy.a kiskereskedők világkongresszusára, amelyet a nyáron tartanak meg Budapesten, megtettektmjin-den előkészületet
ZA ti A''
184Ö. április 21.
Egységes
demokratikus psrasztif/uságot/
A za/amegyel F/Sz beolvadt sz EPOSz-ba
A Kisgazdapárt il''jusági szervezete a FISz zalamegyében is megszüntette működését és be-
Î''elentelte beolvadását az Eposz-ia (Egységes Parasztifjuság Országos Szövetsége) amely az összes paraszliíjusági szervezetekel magában tömöríti.
,A FISz elhatározása előbbre viszi h narasztiíjiiság ügyét. A purasztjljuság érdekeiért sokkal eredményesebben dolgozhategy olyan szervezd, amelynek er<H jól pártpolitikai harcok nem forgácsolják szét, s ilyen lesz a& Eposz zalamegyei szervezete is-Nagy lépésekkel ha''udunk a népi demokrácia felé, amelynek biztosjtéka a munkáspártok egységén kivül,. aoiépi erők, a széle«? néprétegek összefogása: a demor kratjkus népi front megteremi-, tése.
A demokratikus pártok között egyre szorosabbá válik az összefogás s ezt az irányzatot kell követni az ifjúsági szervezeteknek is .A munkás- és értehnáségi ifjúság után most a paraszlifjusn^ is megteremni egységszervez^töt, amely harcos része kel), hogy . legyen a demokratikus népi frontnak. t.
Az Eposz zalamegyei tömegszervezete most van megalakulásban. Az uj szervezetbe bele keli vonni minden demokratikus erőt, de távol keli tartani tőle a népi összefogás ellenségeit, hogy ez a nagy demokratikus paraszt-ifjúsági tömegszervczei- hivatását betölthesse.
'' * * * / XAfUVUWKVJ
'' MOZI.
Az év asszonya
Ariéi szól oz a kacagtató pergő-kép, hogyan lösz az ünnepelt uj-ftápirúnóbói — jó fole«3|. Szereplői: a hibotetlenül törékeny Kathe-rino Hopburn és u fórfia», mértéktartó humoru Sponeor Traoy. Szín: egy amerikai világlap lázasan lüktető szerkesztősége, ''
Mese: a népszerű újságírónő sajtóvitába keveiedik, egyik kollégájával . és hqgy a maguk igazát bebizonyít-. \ sák. együttesen néznek végig bas©-v báli-mérkőzést. Szerelem szövődik r közöttük, egybekötnek, de házasságuk nem szerencsés, mert a fiatalasszonynak minden porcét lefoglalja a hivatása és a férje részére sutig jut ideje. ''
Közéleti szereplésének £s újságírói érdemeinek elismeréseképpen »Az év .asszonyának« választják, likkor ráébred, hogy nem egészen méltó erre a megtisztelő címre és megpróbál ''igazán- asszony ''lenni. Hogy miiven sikerrel? Érrel a választ a film legkacagtatóbb jelenetei adják amikor kiderü%-hogy könnyebb világhíresnek lennie, mint elkészíteni .férjének a reggelit.
Katherine Hepburn olyan igyekezettel próbálja ezt bizonyítani, hogy ezt el is hisszük. ~ . .
_ Felhívás az eloflzetokbiz !
Felkérjük helyi ét vidéki előfizetőinket, hegy hátralékalkat rendezni szíveskedjenek, hogy v. « lapot továbbra Is zavartalanul kaphassák. Zalai Világosság hetyett mindenki megkapta a Zalát. - Úgyszintén kérjük a riaortos előfizetőket, hátralékaikat szintén rendezni szíveskedjenek. .
- Zala kiadóhivatala
Fő-ut 5. u, - Telefon 31,
Keszthely készülődik a nyári egyetem megrendezésé™
Keszthelyen megkezdődtek a nyári egyetem megrendezésévé kapcsolatos tárgyalások. Óriás Nándor egyetemi tanár, a keszthelyi nvári egyetem igazgatója, átiratot* intézett a község elöljáróságához. amelyben bejelentette, hogy a pécsi egyelem tervbe vette az imJtmár hagyotmiá-, nyovssá vált keszthelyi nyári egyelem megrendezését.
Az első előadássorozat augusztus 15-éii, a ;násodik pe-
Sikerrel végződött a háztartásiban folyam
a Járás-legkisebb községében
dig augusztus'' 30-án. kezdődne. Újításképpen a kéthetes tanfolyamra elsősorban üzemi alkalmazottakat hoznának, illetve toboroznának. A nyári egyetem előadásaira rend behozzák, a keszlhelyi egyetemi üdülőházat is.
Értesülésünk szerint a készt helyi elöljáróság minden akadályt elgördít az''idei nyári egyetem megrendezésének útjából
A nagykanizsai állami gazdaképző iskola Korpavár községben négyhetes háztartási tanfolyamot! rendezett, melynek záróvizsgája vasárnap volt az iskolában. Elekes Károly vizsgabiztos"" elnöki ele a^att Benedek Ilona gazdasági tanárnő iníézelt kérdéseket a tanítványokhoz, akik komoly tudásról tettek tanúságot. A''tanfolyamra jelentkezők közül 11 no vizsgázott sikerrel, közülük négy kámáncsi ujgazda leánya is. Dr. Monostor ri Tibor járási főjegyző a vizsh gát bezáró szavaiban kérte a tanfolyamot végzett leányokat, hogy szerzett tudásukat tegyék közkinccsé és a* község lakossár ga minden alkalmat ragadjon meg, ahol az iskolán kívül is ta-
nulni lehel, mert erre a kor*-mányzat fokozottan súlyt helyez a jelenben. A vizsga után csinos kis kiállítás nyílt meg, ahol a leányok főzési, sütési és Varrási tudományukat igyekeztek szemléltetővé''tenni. A mezőgazdasági szakoktatás nagykanizsai '' szervein kívül külön dicséret iUeii meg Korpavár község vezetőséf-gét, akik fáradságot nem ismer ve, igyekeztek a tanfolyam le-, hetőségeit biztosítani és bár a község 121 lakójával a járás legkisebb-községe, mégjS messze környéken elsőnek rendezte meg háztartási tanfolyamát, mert tudja, hogy csak a müveit parasztság tudja megvalósítani a virágzó magyar mezőgazdaságot és okszerű háztartást.

*
„SoUowem fetejéem el..."
A Beethoven-estről beszélnek,
okik etfozfo uoUak Umic&íUh
4
Minden csoda három napig tart. Most azonban valahogy az az érzésünk, hogy a Beothoven-liangvor-nony csodája losz az a bizonyos kivétel, ami terősiti a szabályt. A vasárnapi hangveraony nagyon sokáig om''ékezetes marad Nagykanizsán.
A lelkes közönség, amely erne a kivételosen fedhetetlen kulturális eseményie egybegyűlt, még hónapok múlva som tudja leküzdeni, azt az érzést, amelyet Beethoven'' muzsikájának nagyszerűsége iránt éiez.
A közönségnek egy része .ugyan a műértő fensőbbsegével figyelte a csodálatos zenét, a nagyobb része azonban most volt először valódi nagyzenekari hangversenyen. A közönségnek ezt a részét — ami iava--részt egyszerű munkásokból állt — tökéletesen meghódította a komoly muzsikának Beethoven zsenije.
Felemelő volt látni, hogy ezek a munkások, akikhez eddig nem ¡jutott ei á. valódi művészet és akiket az elmúlt rendszer el is zárt annak lehetőségétől, hogy ezt a művészetet megismerje, me§t áhítatos arccal, néma csendben'' figyelte az embernek és a sorsnak a muzsikában kifejezett hatalmas küzdelmét. És va-■ lami jóleső érzés töltötte el az embert, amikor percekig tartó lelkes tapssal köszöntek meg azt az élményt, amit a MÁV szimfónikusok nyújtottak nekik.
Nem érdektelen tehát, hogyha megkérdezünk néhányat azok közül, akik először hallottak komolyé anu-zsikát és elmondják, mit jelentett nekik.oz az est.
SzoM
a bicskagy árban dolgozik. Kiska-nizaán lakik és addig bizony nom
volt alkalma, hogy hangvorronyro járjon.
— Nem tudok megfelelő szavakat találni, hogy elmondjam, mit érzek — mondja kérdésünkre. Azt tudom, hogy nagyon szép volt és ha tehetem, máskor is meghallgatok ilyent. A zenekar igén tetszett. Oiyan egyformán dolgoztak. Az egész nagyon meghatott.
- BtytHÜtdu fúgyt*
a MAORT vegyészeti osztályán beosztott munlkás. Egyébként futballista. Ezeket mondja a hangversenyről :
— Megvallom őszintén, nem nagy bizalommal''mentem be. Eddig csak a kimondott könnyű zenét tudtam élvezni. De most azt hiszem, meg Ikell .yáltozt&tnöm a véleményemet. AmÍT vasárnap hallottam, az" mindenné 1 több* volt és most már látom, hogy a komoly muzsika az igazi érték. Annyira elmerültem a zene élvezetében, hogy mozdulni sem tudtam egészen a hangverseny vegéig.
C&HUos fetsétei
háztartásbeli alkalmazott. Szintén azok közé tartozik, akik előtt a népi demokrácia nyitotta meg a hangversenytermek ajtaját.
— Ilyent még soha nem hallottam — mondja. — Annyira tetszett a hangverseny, hogy még sírtam is. örülök, hogy elmentem ós minden vágyam, h$gy minét többet mehessek ilyen hangversenyre.
M
gimnáziumba jár.'' így beszél a hangversenyről:
— Szeretem a komoly zenét és i erről a hangversenyről is csak azt
MKP hírek
MKP nagytermében f. hó 21-én szerdán este 7 órakor PÁRTNAP lesz. Pártállásra vaLó tekintet néÜkíB mindenkit szeretettel vár az Egy-í ségbiztíttsdg.
A MKP. I(. körzete f. hó 22-én esti-törtökön este 8 órakor ''Petöll utca 28. szám alatti helyiségében pártnapot tart Előadó Bcncze Jenő főszerkesztő. Mindenkit szeretettel vár a Vezetőség.
Csütörtökön, f. hó 22-én eete 7 órakor a kiskanizsai olvasókör párt-helyiségélion közös pártnapot tar-tunlc, melyro a -szooialdomoki-ata és kommunista elvtársainkat .meghívjuk. Vendégolíüt — pártáilásra való tekintet nélkül — szivosen látunk. Egyxégbizoniság.
MKP III. körzete f-. hó 28-án pénteken esto 7 órakor Magyar ut 9 #z. alatti helyiségében pártnapot tart. Mindenkit szeretettel vár a VezéfŐ8ég.
Közigazgatási Pártszervezet f. hó ''28-án pénteken est9 7 órakor a Városháza Tanácstermében PÁRTNA-POT tart, melynek előadója Központból Budapestről lesz. Közigazgatáshoz tartozókat pártállásra való tekintet nélkül szotetettei vár a Ve 2 ét őség.
Dr. Agárdy Tibor vm. főjegyző Közigazgatási Panasznapot tart f. hó 24-én sznmbdlon d. e. 10—1-ig a Városházán. Közigazgatási vagy hasonló- ügyekben mindenkit pártállásra való tekintet nélikűl szívesen fogad é3 meghallgat. Közigazgatási Pártszervezet Vezetősége.
A Gőzltlrdő nyitva reggel ;7 órától este .6 óráig. Kedden egész.nap^és pénteken délután női gőzfürdő.
tudom mondani: csodálatosan nagyszerű élményt jotóht nekem.
tisztviselő a MAORT-nál. líoat korült közelebbi ismeretségbe « komoly muzsikával.
— Nom szégyellem bevallani, hogy a noliéz muzsika kKáiiveztott. Valójában csuk az Egmond-nyitánNt ós u nagy Ivogoílüvoi-t^nvt tudtam őzért élvezni, igazán hálásak lolio-tünk mindazoknak, akik ezt » páratlan élvezetet leliotőVé tették számunkra.
Végül ogy olyan embert kérdez-tünk meg, akiinek nom ez volt olsó liangvorson,>e.

ieUadi Utol*
nyomdász ezt mondja a hallottéról : r
— Sok hangversenyt hallottam már, de azt hiszem, valamennyi közül ez tetszett legjobban. Különösen a karmester egyénisége ragadta . meg-a figyelmemet. A fiatal hegedűművészről pedig az a véleményem, hogy hamarosan »befut.« ,
így beszélnek azok a Baethoven-hangversenyrőí, akiknek a népi demokrácia tette lehetővé, hogy megismerjék a klasszikus muzsikát es belássák, hogy amit eddig kaptak, az csak giccs ós művészietlen művészet volt.
Hárspt István, Szakszervezeti hirek
Felhívom az összes Üzemi Bizottságokat, hogv részletes han jelentéseiket minaen hónapban legkésőbb 24-ig délelőtt 12 óráig a Szakszervezeti Székház járási titkárságának irodájában leadni szíveskedjenek.
* —o— . .
Szakszervezetek zalavármegyei titkársága által az Üzemi Bizotfeágok-hoz eljuttatott körlevélre, ftmi a hónapos munkaterv kidolgozásához iránvvonal, kérem az üzemi bizotj eágokat, hogy a,.háw>rni munkatorvünket legkésőbb tej"» 26-án déli 12 óráig a járáíl tftkár ság irodájában adják lo.
is-tó. április 21.
ZALA
Kilakoltatják azokat,
akik a lakáshivatal engedélye nélköl foglalnak el lakást
Az utóbbi időben gyakran előfordult, hogy egyes személyek u városi lakáshivatal elö-¿ek-s engedélye nélkül beköKöz-lek egy üresen álló lakásba, amelynek hivatalos kiutalása fo-Ivanűitban volt. Az ilyen önhatalmú beköltözések ellen a város
már eddig is megtette a szükséges lépéseket. Illetékes helyen ma azt közölték velünk erre vonatkozóan, hogy mindazokat, akik a jövőben a lakáshivatal engedélye nélkül költöznek be lakásba, azokat azonnali hatállyal kiköltöztetik omnan.

Nagykanizsa üzemei bejelentették részvételüket .
a május elsefei felvonuláson
Ezen a héten elkészül a teljes napi program
A helyi szaksaervezeti cöojKM''tok-|>ó. ú 1 ló'' májú« oluojoi bizottságok az üzemi bizottságokkal jjaröltvo. sM/nil»aton gyűlést tartottak a Kom-muuifto Pártban, hogy a május elso-'' '' tömogfelvonulás részleteit mog-
icsj
A főrendezői tisztséggel "Krímmel Oyu>a szakszervezeti titkárt bizták m''oií. Horváth László az MKP politikai bizottságának tagja kíjelen-tettt: lendkivül nagy jelentősége van annak, hogy a dolgozók az jdei május elsejét méltóan es impoxáns&n ünncjjeljék meg. Legyen a május elsejei tömegfelvonulás a munkás-egység hü kifejezője — mondta.
Ezután a május'' elsejei bizottságok vezetői beszámoltak arról, hogyan képviseltetik üzemüket a felvonuláson.
Ktrrunczi István bejelentette, hogy a MAORT 15 tehergépkocsival vonul ¡ki, amelyeken a termelés különböző állomásait szimbolizálják.
Kustán János közölte, hogy a bőripari munkások hatalmas cipót és munkaasztalt hoznak s az asztal mellett, cipész legényeket látunk munka közben.
Hasonlóképpen mutatják be munkájukat, amint ReithoiTer István beje éntette — az élelmezési munkások is. Kocsin dolgozva vouulnak fel a péklegények. Egyébként a délutáni mulatságon keroknagyságu''le-l>ónyt sütnék.
Az épitók három kocsival'' rukkolnak ki, -t közölte Horváth Ferenc — az úlbón téglavetés folyik, a mú-'' ttod ikon házépítés, u harmadikon épitéai anyagok lesznek.
I-enjjyei Ilona elmondta, hogy a kMonkcvIolmi alkalmazottak curv kocsin textilüzlotet, másodikon fuszor-keiesküdést. a harmadikon podig vaskí''iwslfodést mutatnak bo.
A toxtiiipari munkások — közölte tízollár Ferenc —■ szövőgéppel jönnak a felvonulásra b termeszeteken dolgoznak rajta. ■? .
Színes felvonulást rendeznek a postások is — jelentette be Perjés István. Bemutatják .munkaközben többek között a telefonkapcsoló készüléket.
A nyomdai munkásság Csönge Ferenc közlése szerint ötletes táblákkal vonul fel.
A ruházati munkások elpanaszolták, hogy némelyik mester szakszervezetellenes magatartást tanúsít a a kivonulás elé is akadályt ig3>ekszik gördíteni, de ígérték, hogy ennek ellenére teljes számban es más munkástársáikhoz méltóan jelennek meg.
A vendégiátóipari munkások az ünnepeégen »egyenruhában« teritett asztal mellett, .sörcsapolás közben vonulnak fel. A zenészek — mondta Szalai János titkár — a felvonul alatt a város különböző helyein az utcán állandóan muzsikálnak.
Kiemelkedik a felvonulásból a vasutasok szervezete — Polónyi Lajos" közölte, jhogy mozdonnyal, te-
Valódi ETERNIT tetőpala, friss stukaturglpiz, fal- és padlóburkoló lapok, nemeo testékek, kátrányoi ledéllemea s egyéb építési anya gok állandóan kaphatók;
horkocsikkai, targoncákká, transz-iwronsokkol és 40 kalapácsé munkással jönnek ki.
.Bernát Béla bojolentettev hogy a malomipariak szélmalmot hoznak s a moínárlegények \ munkaruháién lesznek.
Varga l%la közölte a pedagógusok és diákság teljes számú részvételét és színes felvonulását. A mérnökök a MAORT-tal együtt jönnek.
Kovács József, Horváth Antal ''és Horváth Tibör bejelentették: a fa-munkások gépkocsival és lovasko--csikkal vonulnak ki, amelyeken szakmájukat szimbolizálják. '' Aipár Béla és Szépendrei István az MKP III. és II. körzetének részvételét jelentették be. ..A . kommunista körzetek kivonulása — ígérték — rendkívül színes lesz.
Horváth László a VAOSz nevében a városházi tisztviselők szín-
pompás, ötletes felvonulását Ígérte.
Az egyesült ifjúság teljes tömegével kivonul — mondotta Gungl László — előző este fáklyás felvonulást, elsején pedig tábortüzet rendez. - v
Benke József közölte, hogy a Dunántuü Szeszgyár teherautón, saját készítményeivel rukkol elő. Az OMTK saját Kocsiján jön s a sétatéren tejet oszt ingyen a szegény-gyermekeknek.
Akik rȣg nem Jelentkeztek
Nem jelentették be még részvételüket a felvonulásra a fodrászok, egészségügyiek, vasasok, magánalkalmazottak, orvosok és a közalkalmazottak. Keméljük hamarosan az ő terveikről is beszámolhatunk.
A május elsejei ünnepség teljes programját egyébként még ezen a héten összeállítják.
Megindult Zala és Somogy diákjainak
centenáris munRaversenye
Ismeretes, hogy Zala^ és Somogy vármegyék általános iskoláinak tanulói tanulmányi és újjáépítési versenyben mérik össze tudásukat és „szorgalmukat. A tanulmányi versenyben az az iskola lesz a ''győztes, abol a tanév folyamán a tannlmányf eredményben a legszembeszökőbb Javulás tapasztalható. ^ w "
A tanulmányi verseny az elmúlt héten helyesírási gyakorlattal indult, a tanárok minden osztályban ug.vanazt a szöveget mondtak tollba a diákoknak. A szöveg kijavítása után közösen állapítják meg, nogy ki került a döntőbe.
Elénk Iramban indult meg a tanulólfjaság újjáépítési versenye ls. A kltüEött feladat az. hogy a tanulási időn kívül kl végzi a legeredményesebb munkát, felajánlva keresetének 10 ssázalékát az Iskolát mühelyterem felszerelésére.
Ezenkívül as üjjyei diákkezek parkosítási és fásítási munkát ls végesnek majd és eszel akarják Zala és Somegy általános iskoláinak tanulói a centenáriumot maradandó tettel megünnepelni.
Jó fogást csinált a GR. Keszthelyen
Keszthelyen u Gazdasági Rend őrség nyomozói sokszázezer fo* rint értékű arany- és ezüst tárgyakat, poreellánokat és bútorokat szedlek össze. A holmik java a Festetics-kastélyból származik* de az Elhagyott Javak Felszámoló Bizottsága is összegyűjt tötte az eddig magánhasználatban lévő tárgyakat, amelyeket ezután más célra kivánnak felhasználni. A berendezési tárgyakkal az államosított Hévíz felszerelését egészítik ki.
Inspekciós gyógyszertér
Ápr. 20 ám „Mária" gyógyszertár, Somogyi Béla-utca 40.
KESZTHELYI MOZI
Kedd-8zerda
GYILKOS SZEMEK
Amerikai bünügyl Mm. Főszereplő: Erich von Strohelm. Kisérőműsor: Amerikai Híradó. Előadások: köznap 6 én 8 órakor
Kalmár Zoltánnál,
SoBogyi Béfa-srt 38. sz. alatt.
597
A ooesztregl földmivesnap programmja
8.80 órakor tátíori mise.
0.80.12 óráig gazdakongruaz-S/U8 az alábbi tárgysorozattal:
1.) A borjunevelésről • Perentzi István áll. gazd. felügyelő.
2.) Mesterséges takarmány-termesz tés, különös tekintettel a mészhiányra: dr. Láng Géza egyetemi adjunktus.
3.) Sonkasüldő nevelés: Csaba Mihály gazd. iek. tanár.
12—13 éráig udvarszemlók..
13—14.80. óráig ebédszünet.
14.80 érakor állatbemutató és bi-
rá''at- (a Csesztreg községben fellépett járványos sertésbénulásra való tök intettéi-sertést bárhonnan, a fertőzött .udvarokról pedig semmiféle állatot bemutatni nem szabad.)
15.30 órakor termény- és háziipari kiállítás.
16.30 órakor''bírálati eredmények kihirdetése és dijak kiosztása. "
17.80 órakor-népmüveiési előadás.
Vendégek Zalaegerszegről előző délután vonattal 14.80 órakor, indulhatnak Lentibe, onnan autótaxival a helyszínre, vagy Zalaegerszegről autóbusszal ugyanaz ruaj> 16.55 órakor közvetlenül Caesztregxe. Budapest felől indulás Déli p. u.-rói 7 órakor Nagykanizsáig, onnan autóbusszal 16.50 órakor közvetlenül Ceesztregre,
HÍREK
Napirend:
Április 21, szerda. Róm. kat. Amzelm. Prot. Amzelm. Újgörög Január.
A Nap kel 5 óra 43 parckor, n/ugsxlk 19 óra 42 perckor. — A Hold kel 18 óra 27 perckor, nyugszik 5 óra 47 percker.
1724. Immánuel Kant születése.
1799. Táncaica Mihály születése.
— A földmunkások is részt vesznek a május /•/ felvonuláson
A FKÉOSz, vagyis a Földmunkások ,é8 Kisbirtokosok Országos Szövetsége itt Nagykanizsán csak most alakult meg, de a gazdasági munkások is részt kivánnak venni a május elsejei felvonuláson már ebben az évben. Évvel a cselekedetükkel mutatják meg azt, hogy még szorosabb barátságban kivánnak lenni ipari dolgozó tarsaikkal, még szorosabbra akarják összefűzni a munkás-paraszt egységet, amely biztos alapja lesz a nepi demokratíkajs Magyarországnak.
A GOSZTONYI vendégiő Zalaegerszegen minden hivatalhoz a legközelebb van.
— Hirdetmény
A 6.490/1945 M. E. számú miniszteri rendelet értelmében, felhi-kásokat kivánnak alkalmazni, hogy vöm mindaiou gazdákat, akik man-a most megalakult gazdasági munkaközvetítő hivatalon keiesztül igényelhetnek munkást. — Mindazon gazdák, akik a jeíen rendeletét megszegik, vagy kijátszák, kihágást követnek ei és 500—2000 forintig terjedő pénzbüntetéssel, sulyoeabD esetben internálással büntetik. A Gazdasági munkaközvetítő hivatal cime; Nagykanizsa, Szakszervezeti Székház Csengőn utca 6 szám. A MunkáHigóriylófs díjtalan, semrailél® költséggel nem jár,
— A raktárra dolgozó eIpéaa-Iparosság figyelmébe
Felhívjuk a raktárra dolgozó lúb-bolikószité iparosság fjgyoímót arra, hogy raktárra készített lábbelit som üzletbon, som vásárokon, vagy piacon mindaddig forgalomba h^zni tilos, amíg azokon a lábbeli ára, ha tipuscipórői van szó, a »tipus« szó és a tipus ára, valamint az előállító '' cég neve bevésve, vagy feltüntetve nincsen. A szabadpiacon beszerezhető bőranyagbói készült lábbelik árát is szabályozták. Az erről szőlő rendelet előírja a szabadárubál készült cipő kalkulációját és árait és kötelezi az előállító tizemet, hogy a lábbeli lágyékrészén talpbavésve a »feláras« szót tüntesse fej, ugyan-'' csak a lábbeli árát és az előállító céget. E rendelkezések betartását a hatésági közegek a jövőben — az ellenőrzés fokozása utján — szigorúan ellenőrzik és a rendelet elüen vétőkkei szemBen a legszigorúbb megtorlást alkalmazzák.
Ipaityestiilet elnöksége.
VÁROS« MOZI
Héttőtől—szerdáig Szenzációs filmvígjáték. Két remek filmsztár: Spencer Tracy és Katherine Hepburn.
ftz év asszonya
Ez a kacagtató fllmjéték a nap eseménye, HÍRADÓI Címadások e és 8 órakor.
ZAA
1948. április 1.
Kereskedők közleményei
■ Textilesei! Ajprilis 3Ö-áa tejárnak a karácsonyi'' textil utalványok. Ezen idő után a nagykereskedő és szövetkezet ilven utalványodra árut nem szolgáltathat ki. —o—
Április végéig be kell küLdeni a munkaidő- es munkabérkimutatást.
»Megoldódnak a közmunkaváltság elleni panaszok« írja a »Magyar Kiskereskedők Lapja«. A közmunka-ügyi minisztérium magáévá tette..a KlOSz javaslatát £s a legrövidebb időn belül kimunkáljákva bttó forgalom után a nettóhaszonkulcsot, melvnok alapján Jesz a közmunka-váltság kivetése. Ugyanakkor, mint a keieiOti és forgaimiadónál — a közmunkát is közösség köbölén belül lehet maid fi/ot-ni. *Kzzol kapcsolatban mar a tán?;yalúsok folynak a Közmunkaügví Minisztérium 08 a KIBOSü között.
A póiuüuymmiK/.tórium által ol-rondoit küU)io//> küuyvolósi rondolot vÍK«/,avonÚHÚt BÜrgoti a KISüSz, mivol ozon it»idok>t súlyosan wórti a kiskoroskodők érdokoit. lázon ügyben íh tárgyaltatok folynak.
A. hivatalos város
Folhívom Nagykanizsa lakosságát, hogy folyó hó 19-tól a hónap végéig jülentkezzenek a közmunka-igazolványukért; a nagykanizsai lakosok a Mmikaerőnyiivántartó hivataliján (Ady Endie-ut 1. sz.), mig a kiskanizsai lakosok az Olvasókörben kapják meg közniunkaiga-zoíványaikat. Ezen igazolványok&t minden férfi 18—60 es minden női lakos 18—50 évig bezárólag tartozik kiváltani, függetlenül attól, hogy az'' "illető ideiglenes, vagy állandó felmentésben részesült. A közmunka-igazolványok darabonkénti ára egy forint, mely összeget az igazolvány átvételekor kell''a kezelő tisztviselőnek átadni.
Megjegyezni óhajtom,- hogy ézen igazolványok személyazonossági igar-zoh''ányoknak számítanak ós a jövőben csak ezen igazolványok felmutatása mellett kapják meg az igényjogosultak élelmiszerjegyeiket a közellátási hivatalnál''. A^ közmunka-igazolványt kiváltó személyek hozzák magukkat rendőrségi bejelentő lapjukat személyazonosságuk igazolasára. -Az igazolványok leegyszerűsített rendszerrel lesznek elkészítve, ugy, hogy a fölöknek nem kell vár-niok igazolványaik kiállítására, hanem a szükséges adatok bemondása után a".következő napon • átvehetik a kész igazolványokat., En*> való tekintettől a Munkftorőnyilvántavtó Hivatal h fölöket csak ü—-lü óráig fogadja. ICgylwn folhivom a lakostá-got, sürgősön ixíiidozao kösmimka-váltság hátralékát, hogy ne osfcon a hátralékosok azon korotóbo, kik majd a hátralék íejábon a Duna— • Tisza-csatornán tartoznak majd kö/.munkakötelezett-ségüknek eloget termi. ,.-1 •
Közhírré teszem, hogy a Mohácsi Állami Kertész-és Szőlészképző iskola 1948. évi szeptember hó 1-én kezdődő mindhárom évfolyamára történő felvételre pályázatot hirdet. Eészletes felvilágosítást érdeklődők hivatalom közigazgatási ügyosztályánál nyerhetnek'' f. hó végéig a hivatalos órák (köznapokon d. e. 8—12 óra között) alatt.
Lakások, lakrészek, egyes fautordarabok
tökéletes férejtetenitése,
raktárak, termények zsitsíktelení-tése az egész világon bevált>
kontakt méreggel.
Ugyanezen »unkák ciánnal történő elvégzésére megrendelést felvesz
ö*v. CSAPÓNÉ,
ito Batthyány-utca 26. sxám.
SPORT
Országos .másodosztályú fclrfcózóverseny lesz
Nagykanizsáit
Az NVTE birkózó szakosztá-
lya vasárnap nagyszabású szenior görög-római sülusu birko-zóvfervsejiyt rendez, melyen elindulnak az ország legkiválóbb! birkózó]. — -A nagyjelentőségű, sportversenyre az NVTE birkózói erősen készülődnek. A heti tréningeken majdnem'' mindegyik, versenyző megjelenik és a tréner által élőirt gyakorlatokat és fogásokat igyekeznek minél jobban kisajátítani. A legutóbbi edzéseken Gál, Kasza, Kincses és Kovács''formája bizonyult biz" tolónak. Valószínükig víwamcny" nyicn el is indulunk a sikerest'' níik igérkuző versenyen. Az NV" Tfí -egyébként a versenyre ncgy",
ven egyesületet hivott meg, akik á meghívást örömímiel fogadták* és valószínűleg legjobb verseny* zőiket szőnyegre is küldik az első helyek megszerzéséért. • A verseny érdekességét , meg az is emeli, hogy ennek az eredménye alapján áUjtja majd ösz-sze a déldunántuli kerü''eli kapitány azt a válogatott együttest; amely a kerület színeii y képviseli majd a május 1-én miegren-'' dezésre kerülő Felszabadulási Kupa-mérkőzéseken.
Az NVTE versenyzői nagyon fogadkoznak, hogy egykéi lio-Iytit a Kanizsai színek számárív is szereznek mnjd. . .
Milyen u|lftások ós változások vannak a Totóban
. Bevezetik a vigaszdíjat
A mult héletr Budapesten snj" tóérlekezletet trtrlott a TOTÓ vezetősége, melyen magjelent a Zala budapesti munkatársa is.
Ezen az értekezleten Fioris László áUamliikár bejelentette a Totó-bizottságnak azokat az újításai^ amelyeket a közeljövőben meg is valósítanak. Ezek a következők-.
1. Ezentúl a nyereményeket; nem betétkönyv alakjában, hanem készpénzben fizetik ki a szerencsés nyerők között.
2. Nem Vonnak le a nyereményekből a törvényes'' levoná— .sokon kívíil más összeget, és nem szólitanak fel senkit sem arra, hogy bármely célra adakozzék. Ezt különben a szelvényekre is rányomtatják. ■ r*
3. A szelvények beküldési határidejét visszateszik -szombaton délután 3 órára. (Ez már meg is történt.) «
. 4. Vidéki TOTü-központokat állítanak íel. Szegeden, Debre-'' cenbenv Pécsett, Miskolcon és Győrött. Ezekben a városokban szintén szombaton délután 3 óráig lehet sm szelvényeket leadni. A szelvényeket ugyanott értékelik majd.
5. AKik''egy hónapban négy különböző . forclűlóbun Ü taJft-luloi érnek, el, azok vigaszdíjat kapnak, 11a esetleg ilyen pályázó nem lesz. akkor azok kapják
a dijai, akik kétszer vagy háromszor értek el ü találatot. A vigaszdij részleteit most dolgozzák ki és. értesülésünk • szerint abban a névtelen szelvények pályázói nein vehetnek részt.
6. Nem maximálják a főnyereményeket. . .... \
7. A nyári labdarugó holtszezonban nyári kupa mérkőzésekét írnak ki és altkor ezekre a; mérkőzésekre kell tippelni a pályázóknak. -
8. Két héten belüí sor kerül a
közvéleménykutat i''isrn* linden pálya?.ó részt
TOTÖ
melyen minden vehet,
9. A kiértékelés munkáját a jövőben csak kisfizetésű vagy többgyermekes szülök végzik, -tehát fokozottabb mértékben veszik figyelembe a dolgozók szociális helyzetét.
Örömmel üdvözöljük a TOTÓ vezetőségének ezeket, az . ujitá" tásaii és reméljük, hogy ezzel a módosításokkal a hibák legnagyobb részét kiküszöbölik, hogyt ezzel együtt emelkedni inajd & szelvények és a-nyereményekés ezzel egj''ütt nagyobb lesz az az összeg, amit áz élő sport támogatására lehet, fordítani.
tehst jelentkezni a &A0RT—Postás mérkőzésre „
A MAORT szurkolói elhatározták, hogy a csapat vasárnapi sorsdöntő mérkőzésére külön autóbuszt indítanak Pécsre. Aki ei akar utazni erre á fontos mérkőzésre, az ebbli szándékát jelentse be Mayerhoffer Alfréd bonbélymeslernél Ady Endrcut 5. szám alatt az üzletben. A viteldíj valószínűleg 30-40 forint lesz.
Újra megindul Nagykanizsán a mezítlábas bajnokság
Mezítlábas Labdarugó Szö vétség 25-én megindítja tus Országos Mezítlábas Bajnokságtaí-. vaszí fordulój&t. Ezért a helyi fytkár «zuton kéri a csapatok vezetőit, és a vezetőségi tagokat, hogy a szerdán este 7 órakor, tartandó gyűlésre megbeszélés végett jelenjenek meg. A gyűlés színhelye a Koksz leSz.
Egyben felkérünk minden sportvezető egyént, akft részt óhajt, venni a népi tömegsport szervezési munkáiban,, szintén Jelenjen mJeg.. -
etil raktárunkat!
?
irlnfeM és Zombori
V
dtivái&ás: Telefon 9.
im maradíkvásdr: - mintás srep- és kartosibéi
Székesfehérvárra mennek ; a Vasút béxólói
A Vasút Sport Központ ran'' dézésében lebonyolításra kesrüfö vasutas ökölvívó csapni bajnok-ságok második mérkőzését Székesfehérvárott vívják az NVTE ökFözői a Székesfehérvári Máv Előre versenyzőivel.
Itt említjük meg, hogy Gáti csütörtökön résztvesz az országos középiskolai ö köl vívóba nokságon.
Kerületi eredmények:
PVSK II-Poslás 2:1, KVTE —PEAG 3:0, Baja-Kom^ 1:1, Kei''ettye—Ijetenye 5:3, MHroalij —Vasas 4:2, Postás-SzAK 2:0, Dorog—Dinamó 6.3.
rmp^OMiüso^
Híerdft, Április 21,
" llfrlajxwt i. J5.M0 Hftjimll iTiu^i-lm. 13.80 KaiurlUlié. 7.00 Hiiolc. 7.á0 Koggoli zono. 8.15 Dólolótti arno. 10.00 liirok, 12.00 ll^miiicazó, birok. 12.13 Magyar nóták. 10,16 1 logodü- óiiokazántok. 14.1K) Mi-rok. 14.10 Előadás a 48-as formeta-lom hírlapjairól. L4.<i() Oporarés»-letek. 15.00 Rádióiskola. 16.00 Kilökés gítáregyütlos műsora. 16.40 Márkus Emília verseket mond. 17.00 Hírek, 17.10 Hadifogoly híradó és Vöröskereszt közlemények. 17.4'') vSzakszerve^eti -tanácsadó és híradó. 18.00.Magyai- nóták. 18.40 Előad-is a prózaíró Petőfiről. 19.40 Közvetítés a Magyarország—Svájc Jabda^ rugómérkőzés második félidejéről. 19.30 A Fáiu Hangja. ^0.00 sporthírek. 2.0.30 Heti szemle. 20.55
A ____ l.''j.__-I. ít»-I AH •
Vöröskereszt üzenetek. 22.30 Hangos heti sporthíradó. 22.45 Könnyű muzsika. 23.00 Beszélgetés. a bel -gákrói ''és .angolokról. 23.20 Dalok és hangszerszóíók. 24.00 Hirek.
Budapest II. 17.00 Tánczono. IS. Hangos hiradó. 18.20 Kádióliang,. világhiradó. 19.00 A Dolgozók Kuk'' tűi-szövetségének műsora. 19.30/^za-lonyjeno. 20.30 A Rádiószaba/egye-temo. 21.00 Hitek. 21.15 Szi\Nuiídi szívnek szivoson. 22.15 Két vor-sénymii. __
APR&HmDEtóSÉ^
DlSKltü-cikkök lüúluö l-re, papir-zászló piros, nemzeti, lampion kapható Fl8ohol kfínyvkoreBkedáBbpn. . r>72
200-as DKW motorkerékpár oiadó. Kardotí látván Kisfákon, M
""Jók''űrUah lóVtfTnjauyós müküdö Nathtnaí eladd. Lé-
rlnoz Nándor. D«rtk-t6r 14.
2 flatnlembor részóre teljes eliaTást adok. Clm a kiadóban._ 61&
Holnap olosó osukanap. B és 7 forint. Tessék meggyőződni Bérelnél. 817
Táskalrógepet, Jókarban lévőt, priváttól venne Hadirokkantak Szab. vétségé. Honsz, Hunyady-u. 10.
Néhány darab Jó állapotben lévő teherautóköpeny és . tömlő eladó
Szabó Antal műszaki üzletében. Fő-ut 5. szám. ^ 623
- Yennék pulykatojást Ferences-zárda portás, Ady Endre-ut 16. 621
2 szebából állé raktár, vágy műhelynek alkölmes helyiség kiadö. Ugyanott nagyobb üzlethelyiséghez társbérlöt keresék. Lehetőleg textíK urídivat- és cipőkereskedők személyében. Cim a kiadóban. '' 622
ZA-LA politikát napilap.
Szerkeszti: Bencze Jenő főszerkesztő.
Sierfceiitőség: Deák Ferer.c-lér ló. Te''.efon : 54: Kiedóbivatal: Fő-ut 5. Telefon: 31
Kiadja a Nemzeti Bizottság, Nagykanizsa.'' Szerkesztésért és Madárért felel Bencze Jend
Hyomir''ott a K6zaaxde>ágl R.»T. Nagyloni«« nyomdájában, Na^ykaniisin.
Nyomdéért felel: Zaiay Károly.
Koszos pártnapi elöadló : Horváti} Zoltán
évfolyam 93. szám.
Nagykanizsa, 194& április 22. csütörtök
Araa 50 fittére
Várható időjárás: Mérsékelt széi, változó felhőzet, több helyen záporeső, esetleg zivatar. A hőmérséklet alig változik.

DÉÜ JELENTÉS RÓMÁBÓL:
Mindlen J&armadik olasz? válass&tó a fekete kormány ellen sxavascott
Az imperialisták 250.000 főnyi hadsereget követelnek de Gasperitől
A Demokratikus Népfront, amelynek pártjai az ezt megelőzd választásokon 168 helyet kaptak a nemzetgyűlésben, a szavazatok száma ó3 a mandátumok tekintetében megerősítette pozlolóját. Este 10 óráig a belügyminisztérium 19 millió szavazatot számolt össze és hozzá kell tenni, hogy ezek az adatok nem adnak még arAnyot
képet a helyzetről, mert
a legerősebb baloldali körzetek eredményeit csak e/késve hozzák nyilvánosságra.
Ai add-g összeszámolt szavazatok megoszlása a következő: Oemokratlku8 Népfront 5,882.000 31%. Keresztény Demokrata Párt 9 246.000 47 9%. Nemzeti Blokk 1,295.000 6 6%, Saragat féle szocialisták 1,348 000 7%, Köztársasági Párt 510 000 2''6 °/o, Olasz Szocialista Mozgalom 242.000 1''3°/o. Körülbelül 4 millió szavazat megszámolása van meg hátra. A parlamenti szavazatok megszámolása a következőképen áll:
A Demokratikus Népfront 4,979.376 szavazatot, a keresztény demokraták 6,183.223 szavazatot kaptak. Általában a Damokratikus Népfront megkaphatja 30—35%-át a szavazatoknak, ami annyit Jelent, hogy
minden harmadik választó a de Gasperf-kormány ellen szavazott
Az Unita, a kormánypárt lapja ma reggeli száma bevallja, hogy
a sorozatos megfélemlítési és provokációs kísérletek ellenére sem sikerült megvalósítani a jobb- . oldal legfőbb célját, hogy csökkentsék a Demokratikus Népfront döntő politikai súlyát.
Magában Rómában a muít óv választási ereményelhez viszonyítva a Demokratikus Népfront 30.000 szavazattal kapott többst, Nápoiyban, a reakció egyik fellegvárában pedig megkétszereződött a szavazatok száma.''
Még tart a szavazatok összeszámolása, de az imperialisták máris követelésekkel léptek fel
k t.de Qasperí kormányánál
gy de Guallisia tábornok kijelentette, hogy Olaszországnak 250.009 főnyi katonasággal kell hozzájárulni a nyugati blokk fegyveres erejéhez.
Palesztinában összeült a zsidó kormány
Palesztina körül válíozatlanu1 komoly a helyzet és heves fegyveres összecsapásokat jelentenek A Hagana csapatai a '' Jeruzsálem felé vezető ut mentén megtámadtak egy arab falut és u csatában csaknem teljesen elpusztították azt. A küzdelem 6 óráig tarlóit. A jaffai kikötő és a Ubériásd tengerpart körül is ;i helységekért elkeseredett kömény harcok folynak. A palesztinai zsidó Nemzeti Tanács által kinevezett 13 tagu kormány hétfőn tartotta első ülését, Ez a kormány venné át május 15-éni az ország kormányzását, amikor az angolok kivonulnának Palesztinából.
Arab részről AbduHah Trans-jordánia emirje közölte az Arab Uga politikái bizottságával,
liogy a transjordániai hadsereg kész katonai segítséget %ini a palesztinai araboknak.
Mi ugság az_országban?
'' Szerdán kivégzik a kémkedés miatt halálraítélt Pünkösdi századat..
A népjóléti miniszter elhjftározta, hogy a hadigondozás -feyét központosítja és feialiitja az Országos'' ffa-
digondozó Hivatott *
A hivatalos lap a. közlekjedésügyi-miniszter rendeletét közli, amely szerint az összes forgalomban lév<5 motorkerékpárokat, autókat, teherautókat felülvizsgálják.-A megvizsgált gépjármüvek: uj igazolólapot .és uj rendszámtáblát kapnak.
Versenyre
a nagykanizsai fűtőház a
t
Érdekes versenykihívásról számolhatunk be olvasóinknak, a "Magyar Államvasutak nagykanizsai fűtőháza néhány nappai "ezelőtt munkaver-senyre hívta- ki a- számszerűen sokkai több munkást foglalkoztatott szombathelyi fűtőházat.
A kihívás nyomán azonnal inog-induitak a tárgyalások a vkéfc -fűtőház versenybizottságai között, sulyok a'' verseng időtartamában máris megegyeztek, a feltételekről azon-baö még folynak a tárgyalások.
''Beszéltünk Németh Istvánnal, a fűtőház- üzemi bizottságának eínöké-
hivta ki -szombathelyi fűtőházat
vei, aki elmondotta, hogy a verseny a végső megegyezés napján megindul.
— A két fűtőház közötti munka-verseny -két és fél évig tart — mondotta Németh István. — Készleteket azonban még nem mondhatok, mert azok most vannak kidolgozás alatt.
—. Azt is eiái-ulhatom — )<jsá-golta-¿ezután a fütőházi UB elnök© — hogy a székesfehérvári és dombóvári fűtőházak is kihívtak bennünket versenyre és rövidesen velük is megkezdjük a tárgyalásokat a feltételek!« vonatkozóan.
A példátlan terror ellenére Is
hű maradt az olasz nép a
r
Az olasz választási hadjáratban megnyilvánuló példát-lían meretü kül-5 földi beavatkozás, a katonai felvonulások, a belső terrorhullíám, a Vatikán fenyegetése a választások alatt* továbbá a~ kormánysajtó zavartkefté propagandájával hozzájárult ahhoz, hogy a választókat befolyásolják.
Hétfő déíűtán megtiltották a Demokratikus Népfront lapjának meg: jelenését, ezzel szemben de Gasperi lapja külön kiadásban terjesztette.
Demokratikus Népfront eszméihez
azokat a híreket, hogy a kormány hataimas fölényben győz. A klérus hatalmas erőszakot fejtett ki, hogy minél több szavazót vigyenek az urnákhoz. Soíyos betegeket, aggokat vittek szavazni, azért a szavazó-helyiségekben több haláleset, történt. Az olasz nép azonban hü maradt a Demokratikus Népfront eszméihez, bár akarata a nagy terror miatt nem juthatott szabadon kifejezésre. .
Horváth Zoltán, Zala megye szociáldemokrata képviselője a mai közös pártnap előadója
Rendkívül nagy érdeklődés előzi meg ,a Magyar Kommunista Párt és a "Szociáldemokrata Párt szervezeteinek ma esti közös pártnapját, amelynek előadója Horváth Zoltán, a Népszava főszerkesztője lesz.
Horváth Zoltán személye, nem ismeretlen Nagykanizsán. A választások idején hosszabb időt töltött
városunkban és akkor is több érdekes előadást tartott. A kiváló pub-blicista, aki-,a Szociáldemokrata Párt . képviselőinek zalamegyei listáján jelölve volt, a párt megtisztítása utan Dombay János helyett bekerült országgyűlésbe is a megye szociáldemokrata képviselőjeként.
"Este hat órakor érkezik meg

Nagykanizsára Horváth Zoltán, aki nagyjelentőségűnek ígérkező párt-napi előadását a Magyar Kommunista Párt székházának nagytermében tartja meg este 7 órai kozdottei.
Rövid vhóghlradó
Csehszlovákia
Tegnap an esti órákban megérkezett Prágába a bolgár kormányküldöttség. Dimitrov bolgár miniszterelnököt üdvözlő Gottw.ald miniszterelnök hangoztatta, hogy az aláírásra kewilő-''kölcsönüs barátsági és segélynyújtási egyezmény hozzájárul a világbéke megszilárdításához. Utalt a szláv népek testvériségéi© és különösen jelentősnek mondotta a most megszilárduló kapcsolatokat Bulgária és Csehszlovákia között.
Május elsején a csehszlovák és a lengyel munkásság együttes ünnepséget tart, ebből az alkalomból a két ország között szabad határforgalmat rendeltek el.
Lengyelország
A varsói gettólázadás emlékünnepélyén az igazságügyminiszter kijelentette, hogy ragaszkodik a nácik és a háborús Ijünösök .megbüntetéséhez.
Anglia
Londonban ismét. megkezdték a Benelux államok, továbbá Franciaország, Anglia és az Egyesült Államok képviselői a németországi zónák egyesítése, valamint a Kuhr-vidék nemzetközi ellenőrzése ügyében a tárgyalásokat.
Szovjetunió
Lenin születésnapján, április 27-é az egész Szovjetunióban nagy ünnepségeket rendeznek. A hatalmas tömegek a moszkvai Lenin mauzóleum előtt vonulnak fel.
Németország
Major, Északrajna gazdasági minisztere kijelentette, ugy érzi, ha a Ruhr-vidéket nemzetközi kezelésbe, veszik, ez Nyugatnémetországban zavargásokat fog kiváltani.
Egyesült Államok
A legfelsőbb törvényszék John Levist, a bányász-szakszervezet főtitkárát 20.000 dollárra» a bányászszakszervezetet 1,400.000 dollár pénzbüntetés megfizetéséi« kötelezte a Taft-Hartley'' féle törvény megszegése miatt.
Pedagógus-nap Keszthelyen
A keszthelyi Pedagógus Szakszervezet csütörtökön általános érdeklődéstől kisért pedagógus-napot rendez. Délelőtt az Agrártudományi Egyetem- disztertólár ben gyűlés lesz, amelyen Kovács Péter központi szervező tart beszámolót. Délután hangverseny lesz a HuHámUzá,%)dában. Küfönböző énekkarok szerepélnek majd, igy többek között a mezőgazdasági középiskola kórusa is, amely népdalokat és népi táncokat ad elő.
Z AU A''
M''"
M
Ugy-e fiuk, szép élet a katonaélet?..."
Vidám, nótaszóval megy a sor alá
a nagykanizsai Járás fiatalsága
VÁROSI MOZI
Hétfőtől—szerdáig , Szenzációs filmvígjáték. Két remek filmsztár: Soencer Tracy és Katherine Hepburn.
fiz év asszonya
Ez a, kacagtató filmjáték nap eseménye.
híradó:
£!<ta!ások 6 és S órakor.
Nótaszótói hangos napok óta a kanizsai utca. A fiatalság életének egy jelentós eseménye zajlik le a szemünk előtt. Sokak számára elérkezett az idő, amikor a sorozóbizottság eldönti, alkalmas-e arra, hogy fegyverrel á kézlxjn szolgálja a népet és az országot.
Március" közope óta folyjk a ^sorozás megyeszerto. Most az 1927-es évfolyamon van a sor. Hétfőn pedig már a kanizsai ifjak is odaadtak a sorozóbizottság elé. Mintegy 5—600 fiatalembert érint a sorozás. Néhány na]) alatt az egész kanizsai járás 27-os évfolyambeli fiatalja elvonul a sorozóbizottlság előtt.
A nép szolgálata.
A honvédség részéről Karancsy íjász ló százados a sorozóbizottság egvik vezetője. Velo beszélgetünk.
'' — Ma egész más jelentősége van a sorozásnak, mint vaíl amikor — mondja. — Ma már tudja a fiatalság, hogy nem uri érdekeket szolgál, ha belép a hadseregbe. A honvédség ma a nép hadserege é8 ezzel tisztában vannak azok az ifjak is, akik idojönnek. A hadsereg ma a nép hadserege és a népet szolgába. .
Újoncok a mérlegen
Az egyik szobában levetkőzött fiatalemberek várakoznak. Az §gyik sarokban mérleg, magasságmérő és egy lapos deszka. Lzen mérik a ¡>or aiá korülő lábméretét.
Egv őrmester írja az adatokat, amelyekot a különböző mérőeszközöktői mondanak be; ?
— Hatvankilenc kiló...
— 178 centi...
— Negyvenkettes...
Bizony régen nem nagyon törődtek azzal, hogy mekkora''bakancsot [kap az újonc lötyögne a lábán vagy szőrit.
A mérések után kezébe nyomják az ifjúnak a cédulát és megy a sorozóbizottság elé. Az orvosszázados megvizsgálja alaposan. Főleg a szivét, majd a izemét és a fogait. Ha valami panasz van, meghallgatja, ha nincs, kimondja a várva-várt szót:
— Alkalmas...
Persze vannak, akik valahogy szeretnék magukat kivonni a katonaság alól, bár erre semmi jogcímük nincs.
— Sajnos, süket vagyok — mondja egyv fiatalember.
Az orvos mutatja, hogy menjen néhány lépést előre. Közben hangosan mondja neki, álljon meg. , Nem áll meg. Aztán halkan odaszól ismét és — csodák csodája — a »süket« ifjú megáll.
— Alkalmas maga is! — mondja neki az orvos.
A delikvens most már maga is bánja, hogy ki akarta játszani a bizottságot ''és nevető arccal veszi át a cédulát, amelyen ez áll:
„Ka., gk. tüzér"
azaz: katonának alkalmas, gépkocsizó tüzér.
Ezután még- kisebb formasúgok következnek, majd végetór a sorozás.
A Hunyadi-utcai HONSz-szék-ház — itt van a sorozás — áz íud-varon várakoznak az alkalmas ifjak. Kalapjuk mellett már o.tt a nemzeti ezinü pántlika. Vidáman nótáznak. Közben pedig sajnálkozó pillantások-
kal mérik végig azokat, akik alkalmatlanok.
Eskütétel
Hamarosan sor kerü/" az esküre is. Katonás rendbe sorakoznak a fiatalok. Esküre emelik kezüket és hangos szóval mondják:
— Fogadom, hogv a Magyar Köztársasághoz, annak alkotmányához Ijü leszek... hazánkat megvé-dom... fegyvereinket, harci eszközeinket 0'' nem hagyom... az ellenséggel egyetértésbe nem bocsátkozom. ..
Utána rövid beszédet mond Karancsy -László százados és a honvédség nevében üdvözli a besorozott- fiatalokat. Dr. Haám Gyula, a sorozóbizottság elnöke podig tájékoztatja őkot azokról a kedvezményekről, amelyeket a népi demokrácia adott meg mindazoknak, akik arra jogo-. sultak. Családfenntartók, fontos üzemeknél dolgozók, főiskolások, ujgaz-dák gyermekei mind kaphatnak szol-
2000 élmunkás! tüntetnek ki má|us elsején
gálafchalasztást vagy felmentést, ha élnek ezzel a joggal. x
Még az alkalmatlanok is pántlikásak
Az. eskütétel után elszélednek az ifjak. Vidáman, ragyogó arccal ruganyosan mennek védg az utcán.
— Katonák vagyunk — mondogatják örömmel.
Az alkalmatlanok között is vannak,'' akik csatlakoznak hozzájuk. Röstellik, hogy nem váltak be és kitűzik a pántlikát.
Büszkén mennek haza a felesküdött fiatalemberek. Most már csak a behívót várják, hogy megkezdhessék tényleges idejüket. Nem látszik rajtuk az a szorongás, ami vaiafmi-kor tapasztalható volt ilyen alkalmakkor. Akkor lenézettséget, megalázottságot jelentett az egyenruha. Ma viszont büszkeséggel tolt minden újoncot az a tudát, hogy a nép, a dolgozó magyar nép hadseregének egyik katonája lehet.
Hársfed István
A közolodő május elseie előtt az üzemekben mindenütt fokozott lendülettol folyik a munkaverseny. A verseny monotonok első eredményeit az Országos Versenyiroda májas elsején hozza nyilvánosságra. Ezt megelőzően a munkaversenyben az oddig legjobban kitűnt 2000 dolgozót a szakszervezeti tanács és az Orszá-
gos Munka verseny Bizottság ünnepélyes keretek között élmunkás jelvénnyel tünteti ki. Ezek az élmun-kások a negyedik szabad május el-seji színpompás felvonuli''isban az ünneplő tömeg élén fognak haladni a Kossuth-díjas dolgozókkal együtt a diszemelvényen foglalnak maja helyet.
Magyarországon a vezetés a nép kezében van
mondotta a berni magyar követség sajtófogadásán
Boldizsár Iván
Boldizsár Iván államtitkár a genfi sajtóértokez lettel kapcsolatban sajtókiadást adott a bomi magyar kö vétségén. Kifejtetté/ hogy a ne-lyes tájékoztatás a béke alapja. Rámutatott a svájci sajtóiban ujabban felbukkanó magyar vonatkozasu támadásokra és visszautasította'' azokat a rendszeres rágalmakat, amelyeket az egyes svájci lapok közölnek. " .
— Ne- higyjenek azoknak, — mondotta —, akik azt híresztelik, hogy Magyarországon az élet elviselhetetlen. A magyar demokrácia más mint a svájci. Magyarországon a politikai éis gazdasági vezetés a nép kezében van.
Ismertette a magyarországi sajtóviszonyokat ós a különböző pártok szerepét. Bebizonyította, hogy a saj-
tótudósitók szabadon mozoghatnak az országban. y
— A magyar demokrácia a felszabadulás után a nullpontból indult ki és ma a Jjermelés nem egy iparágban megha-adja az 1988 békeév átiagát — jelentette ki. — 1945 óta, amikor külföldi segítségre voltunk utalva, a magyar mezőgazdaság olyan szintre emelkedett, hogy 1948-ban már mi küldhetünk külföldre éleí-mis zercsomagökat.
Ezekután rámutatott a magyar népi demokrácia komoly''külpolitikai , sikereire a Szovjetunióban és a szomszédos államokban, amely államokkal megkötött szerződések Ma-gyaroi-szágot kieme-ték elszigeteltségéből és a béliéért folyó küzdelem aktív részesévé .tették.
1948. április 22.
Jói sikerült a Vasutas Szakszer-vezet SzIT csoportjának műsoros táneestélye
Nem régen, még az újság hasábjain keresztül olvashattuk,, ''hogy a nagykanizsai Fűtőház tanoncokat s? sí Sotu .retu zg -jaj zeea
azóta 20 izmos Ifjumunkás veri a vasat, forgatja a kalapácsot kint a Fűtőháznál a korszerűen berendezett tanoncmüheíyben.
Ezek az ifjutanoncok rövid idő alatt összekovácsolódtak és a vasutas SzIT csoport kebeJién belül, jól végzett napi munkájuk után, Rajkai Antal tanoncoktató vezetésével hozzáláttak a kulturmunkához is. v
Eiso komolyabb nyilvános bemutatkozásuk vasárnap'' volt. Műsoros táncestélyt- rendeztok a Vasutas Szakszervezet Csengery u. (57 -sz. székházában és egyfelvonásos vidám jelelhetek kel váltakozó, komoly számok, magyar nóták é3 villámtréfákig mindont ínogkapott az igen nagyszámban összegyűlt hallgatóság. A gondosan összeválogatott műsorszámok után szűnni nem akaró taps-vilvarok jelezték a sikert. Es'' bent az öltözőben kipirult arcokkal örült a fiatalság az elvégzett kulturmunka gyümölcsének.
A közel két órai műsort követte a táncmulatság, mely hajnali hárem óráig tartolt ei a logjobb családi hangulatban.
Csak molog hangon tudunk szólni errői a csupa tüz ifjúságról ugy a lányokról, mint a fiukról.
Es vé^üi megemlékezünk Horváth XV. Lajosról, ki a Vasutas Szakszervezet titkára és Rajkai Arf-ta>ról. Ök ketten fáradtságot nem kímélve életre hozták a " vasutak SzIT-et, kikre ragyogó szemmel, büszkén néz a nagykanizsai vasutasság!
Kívánjuk, hogy még sok siker koronázza működésűket.
Szakszervezeti hírek
Felhívom ''mindazokat az elvtársakat, akik Budapesten vagy Nagy-f kanizsán szakszervezeti iskolát ve-geztelc, f. hó 27-én d. u. 6 órám a Szakszervezeti Székházban .Csengery u. 6. szám alatt fontai megbeszélések végett megjelennfsszives-kedjenek. __, ^
Figyelem! Szervezett munkások! A hároméves terv sikeres befejezé-N sónok érdekében »Zsuzsa« fodrász^, szalonban Szabadság-tér 15 szám alatt mindennemű szakmába vú^ó (dauer, vizhudám,) munkát ''50 százalékos kedvezménnyel kaphatnak. A kedvezményre szóló jegyeket a Szakszervezet Járási Titkárságán mindennap d. u. 2-tól 5-ig, lehet kapni.
Hiepsfáiottain cm afâteg&ipad&ù
A virágok ós a levelek szorgalmasan kiüífcek a faágakra, megjöttek a fecskék és különben is egyszerre tele lett az egész világ tavasszal.
Mancika könnyű kis szoknyát öltött magára ós olyan volt benne, mint egy tarka pillangó.
Szóvai vésztjósló előjelek az.egész vonalon.
Ezek után nem is lepődtem meg túlságosan, amikor az újság közölte: megadóztatják az agglegényeket és agglegénynek számit minden férfiú, aki betöltötte, harmincadik életévét. .
Tavasszal mindig érhetik az embert váratlan csapasok.
— Még csak 28 vagyok — töprengtem —, de sorsom ekkor már meg volt pecsételve.
Az apám szerint különben sem szabad semmit az utolsó pillanatba hagyni, (amint kiderült ezt bátran lehetett volna), az anyám erősen biztatott: nősülj meg fiam, s a barátaim váltig bizonygatták, hogy az agglegényi életforma nem férfias állapot (Egyébkéntmind nősnek, csak akkor nem tulajdonítottam ennek
különös jelentőséget)
Férfiúi önérzetből és előrelátásból elhatároztam tehát, hogy megspórolom az agglegényadót.
— Igen — rebegte Mancika, amikor megkérdeztem: akar-« a feleségem lenni, vagy sem? Még a szemét is lesütötte, holott ez teljesen fölösleges ós indokolatlan voit részéről. Ekkor már tudtam, hogyelsiettem a, dolgot.
Mancika kereső nő voit. 250 forintot keresett. Nekem 550 volt a fizetésem. - , ,..v '' ; . ;-.{
— Majd összeteszrtelc és meglátjátok milyen jól kijöttök belőle biztattak a rokonok.
Idegesített, ha ilyesmit "hallottam, mert számtanból és- lojgikából elég jó osztályzatom volt.
De nem akarom részletezni az eseményeket. Mancika a feleségem lett; . ; . .
Nagyon spórolós nő volt, azt meg keli adni. ■ A fizetésemet elkért^ aztán minden reggef adott cigarettára valót. • .
— Szeretném, ha lassan le js szoknál a dohányzásról-szivem —
duruzsolta fülembe — aztán csókra nyújtotta az ajkát.
Nem lehetett rá* haragudni. «Hiszen a családi életünkre gondol szegény. Még meg is hatott ez a nagy spórolás.
Két nap múlva kijelentette:
— Remek kis cipőt néztem ki magamnak! Képzeld 160 forint az
egész!
Nemcsak kinézte, meg is vette.
Hamarosan oda jutottunk, hogy én leszoktam a dohányzásról, szeszes ital nem ment le torkomon, egyáltalán minden káros szenvedélyt kigyomlált belőlem" és lassan lelki-ismeretfurda/iást éreztem evés közben is.
Ö pedig a remek kis cipő után kinézett egy édes kis kosztümszövetet és .egy strandkabátot is, mert nem sokára jön a gyár.
"S; én nem szólhatok egy szót sem, mert ''kétségtelenül megspóroltam az agglegényadót.
ügy értesültem, hogy a családvédelem érdekében megadóztatják a gyermektelen házaspárokat. E téren ismét nagy lehetőségeim nyihiak a .takarékosságra. Csak tönkre o© m®?* jek bele. (hsszo)
14. április 2
ZALA
Első atear lenni
az ország 22 OMTK telepe közül a kanizsai vajgyár
Cáio&atás a varos íejfel-vajjal folyó Uxemében
10.000 liter lej, egész tejten-ogr. Még elképzelni is sok, pedig ennyi tej fut be naponta az OMTK nagykanizsai üzemébe-75 környékbeli község tehéntarló gazdái szállítják ide a tejet. *
Itt állok a modern, ¡aposler tejü üzem bejáratánál, amikor éppen begördül az OMTK tehergépkocsija. A kormánykerék meliöJ Németh Gézar gépfcocsve-2£tö porosan száll ki, őt kérdem meg:
-- Merre járjak V
— Letenye környékén, délután azon a vidéken szedjük össze a lejei. Reggelenként
(iig Nemesvidnek megyünk. l essék egyszer velünk tartani,, ér4 demes megnézni a tej útját: a tehéntől - az OMTKÍig.
Itt a te/
Megígérem. Most azonban csak onnan kövessük a tej útját. amikor bekerül az OMTK üzemébe. Lerakodás után három fiatal lány ragadja meg a, kannákat. Különös óKözékük tüstént szembeszökik, patyolatfehér i''ilyulát< hordanak''a fejükön. vízhatlan ponyva kötényt és otromba facipőt Mintha holland menyecskék lennének.
— Ez az előírás — magyarázza Tamás Katalin, miközben játszva emelgeti a 25 literes kannákat. 25 kiló a tej, kilenc kiló a kanna, igy könnyű kiszámítani, hogy nem gyerekjáték •Tamás Katalin munkája. . . De nemcsak a tejet töltögeti ki, hanem Kővári József nével és Fábián Irénnel együtt naponta 400 tejeskannát mos ki.
— Fő a tisztaság! — jelenti ki öntudatosan Tamás Katalin* aki másfél év óta ügyel a kannák tisztaságára. De nemcsak az edények tiszták, hanem hó-, fehérek a falak és vakítóan tiszta a keramit padlózat is.
Na, de közben vigyázzunk* mert tovább folyik a- tej, és már ott fehérlik az 1000 literes aluminium''tarlályban...
A legkitűnőbb tejet a balaton-magyaródi tehenek adják
Nyurga fiatalember jön most-a hófehér hullámzó tejhez és kis üvegcsébe mintát vesz. Minőségellenőrzés, gondo''om és Horváth Gyulának, az üzemi gyakornokának, egyben »mindenesének. válaszából ez is derül kii
— Minden csepp tejet, a száz litert éppen ugy, mint az egyet megvizsgálunk.
— Honnan hozzák be a leg-. jobb tejet?
— Balatonmagyaródról. Zsírtartalma 4.2 százalék. A legH rosszabb tej a somogyszentlmikP lósi, éz nemi egyszer csupán csak 2. írós — feleli kiváncsifc-
kodásomra Horváth Gvula, az íizem mindenese.
Ahol a főrészvényesek — a marhák
Kísérőm Beluszky Pál üzemvezető, ő kisér a rejtélyesen kígyózó csövek—szűrők—hűtők hófehér birodalmában.
— Innen a földszinti első tartályból a tej a paszteiizáió-gépbe fotyik — magyarázza. —x Tőlünk csak paszterizált tej kerül ki. \
— Hopp, ha már itt tartünk, hadd kérdezzem meg, miért panaszkodnak egyesek Kanizsán tejhiányról ?
— Három kanizsai'' fiókunk naponta 1100 liter tejet mér W» —igy válaszol Beluszky üzem vezető — azelőtt pedig 1200-at-Tehát alig tíz százalékos a, csökkenés, viszont a tavalyihoz képest 30 százalék az emelkedés... Tréfásan hangzik, de igy, van, hogy az OMTK főrészvé{ nyesei a marhák, mert pusztán
tőlük függ üzemünk nyersanyagé
mennyisége. Valamikor külföldre is szállítottunk vajat, Jugo^ szláviába. Olaszországba, éppen ugy, mint Angliába...
— Természetesen akkor jóval több lej futott be hozzánk '' — kapcsolódik be a beszélgetésbe Punger Kálmán ÜB. elnök. — MájUs elején kihajtják az állatokat a legelőre és ekkor jelentős emelkedést várunk. 20—25;, ezer liter te£[re számitunk nar ponja.
Aki 70 féle tejszint kóstol végig
Vajköpülő. Ez az első emeleten gyártja a vajat. összefut számban á nyál, amikor míeglá-tom a 30Q0 literes érlelőben a, fcejszinhabtengert.
— Különleges aromával Ízesítjük, — szói az üzemvezető tájékoztatása — ezért terjeng éz a kellemes illat a levegőben.
Vajmester. ö sajnos most nincs itt. Különben felpanaszol hatná, hogy milyen rossz az, ha valakinek naponta 70—80 féle
Vendel vajmester gondos irányi-) tása melleit a hatalmas faköpü-lő naponta 300—350 kg vajat termel és ez Ízlésesen csomiagóit 10 dekás vajtáblák formájában kerül a fogyasztóhoz.
— Sajtot jelenleg nem készítünk. Éppen igy nincs üzem^ ben a''lolözőgépünk sem, mert ¡a nagykanizsai OMTK-tei zsírtartalma a törvényesen előirt acár zalékon felül van — magyarázza Beluszky Pál üzemvezető. Horváth Ferenc, az üzem legrégibb dolgozója pedig igy toldja meg*
— 19 éve dolgozom1 a szakmában és munkatársaim is kiL próbált szakmunkások. Ezért a kanizsai üzem az ország 22 OMTK telepe közül is kiemleV kedik... ^
—''Na, majd ezt a munkaver^ senyben látjuk meg —* szólok közbe.
Május elsején indul az OMTK munkaversenye
— Remélhetőleg május etser
Í"én megindul nálunk is a rrnun-;averseny, már két héttel ez előtt elkü''dtük a központba a felterjesztésünket — világosit fel: Punger Kálmán ÜB/ elnök — Természetesen egy hozzánk hasonló méretű üzemfmlel áJlita-nak szembe bennünket... Való-szinü ellenfelünk a kaposvári OMTK-üzem'' lesz. Egyébként a minőségi munkaverseny már. április Kilencedikén meg is indult. A feltétel az, hogy a 75 község''közül melyiEtíid jobb tejet szálfitani, mert má is csak jó! anyagbór tudunk kifogástalan árut szállítani.
Üzemlátogatásom1 végeztével Vasvári Árpád igazgatóval beszélgettem. EImiond!otta, hogy. rövidesen növelik a telep termelőerejét, őszre már miajdnemi békebeli lesz a tej és vaj gyártás. Azután ő kérdezett az újságírótól:
— Mit tapasztalt?
— Modern, kifogástalanul tiszta üzem, y 24 szorga/nuas dol- > gozóval... — feleltem. Azt hiszem, nemi téved letai. .
MOLNÁR KÁROLY
tejszint kell végigkóstolnia. Gsik!
Pénteken érkezik az első hadifogoly szerelvény Záhonyba
wére főznok. A betejjeket .gyógykezeléssel látják el''.
Legújabb értesülések szerint az elöó hadifogolyszerelvény pénteken érkezik Záhonyba.
Debrecenien ós Záhonyban minden e lékész ülőt megtörtént a hazatérő hadifoglyok fogadására. Mára-mavosszigetroí a magyar hatóságokhoz oiyah értelmű jelentést küldtek, hogy a hadifoglyok ,már útban vannak'' a máramarosAzigeti pihenő itábor felé. A hadifoglyok között csak olyanok vannak, akik Magyar-'' ország '' területére valók. Nincsen tehát délvidéki vagy felvidéki. _
A hadifoglyok fogadására minden előkészület megtörtént. A konyhákban egyszerre kétezer személy ré-
iefejeződtek a keszthelyi középfokú szabadiskolák tanévei
A Szabadművelődési Tanács az ősz folyamin két középfokú szabadiskolát szervezett Keszthelyen. A Petőfi Sándor nevét viselő isk6lában fiukat, a SzendU rey Juíia középiskolában pedig leányokat oktattak. A tanuifnivá-gyó ifjúság 12 tantárgy keretében az esti órákban sajátította el a műveltséghez szükséges aiapH elemeket. A két nagy látogatottságnak örvendő szabadiskola^ most fejezte be a tanévéit szép'' eredménnyel.
Inapekcíós gyógyszertéa-
Áprili8 2i-én „Fekete sas" gyógyszer tár, Fő-ut 6.
HÍREK
Napirend:
Április 22, csütörtök. R$m. kat. Szótér. Prof. Szótér. ÜJgörög Teodor.
• fl Nap kel 5 óra 44 perckor, nyugszik . 19 óra 42 perckor. — A Hold kel ¿Tora 0 perckor, nyugszik 5 óra 5 perckor.
1870. Viédimir iijics Lenin születése. 1912. Megjeleni* a Pravda eisó száma.
— Felhívás
Minden UB. vezetőségéhez és Bizalmiakhoz.
A HONSz Elnöksége a Szabad-szakszervezetek titkárságával karöltve abban állapodott meg, hogy a hadigondozott munkavállalok az érdekképviseletükkel a HONSz-szai fognak kivonulni a Május 1-i munkás ünnepségre. Kérjük, hogy ebben bennünket támogatni szíveskedjenek, hogy néysor olvasás mellett teljes létszámban megjelenhessünk. Ez alkalommal felhívj tűt az összehadigondozottakat is arra, hogy a munkás ünnepségen okvetlen vegyenek lészt és gyermekeiket is hozzák magukkal, mert azok részére a szórakoztatáson kiyül ozson-na is lesz kiosztva. Csonkoltak részérő és betegek részére gépkocsi fog rendelkezésre állni. Gyülekezés a székházban, bővebb tájékoztatást még adni fogunk. HONSz Elnökség.
— Magyar pedagógusok szabad szakszervezete --
Szakszervezeti csopprtunk a l©tö-nyei járási csoporttal "közösen folyó hó 28-án délelőtt 9 órai kezdettel szakszervezeti közgyűlést tart. amelyre szeretettel meghívjuk. A gyűlés helye a helybeld piarista gimnázium tornaterme. Vezetőség.
— Az Egészségügyi Alkalmazottak Szabad Szakszervezetének
helyi csoportja f. hó 22-én d. u. fél 2 órákor a kórház felvételi épületének várótermében Szakszervezeti navdt tart. A t. tagok pontos megjelenését kérjük. Előadó Nagy József a szakmaközi választmány elnöke. Vez&tőség.
Nagykanizsaiak találkozóhelye Zalaegerszegen a GOSZTONYI vendéglő és étterem.
— Hirdetmény
felhívom mindazokat a mezőgazdasági munkásokat, akik munkába akarnak menni, hogy a most megalakult mezőgazdasági munkaközvetítő hivatalban nyilvántartás végett jelentkezzenek Nagykanizsa Caen-geri-u. 6. szám Szakszervezeti Szék-náz.
Zala Ernő FÉKOSz helyi vezető.
A Gőzfürdő nyitva reggel 7 órától
este 6 óráig. Kedden egész nap és pén- • teken délután női gőzfürdő.
Kereskedők közleményei
Fűszeresek! Szakosztályi gyüló-sünkot csütörtökön 7 órai kezdettel tarinuk meg. A forgalmiadó kivetések ügye szerepet napirenden, s igy minaen kartársunk megjelenése saját érdekében kivánatos.
Nagyosz gyűlés 22-én, csütörtö- '' kön délután 6 órakor. Tekintettel az ülési tárgy fontosságára, minden érdekelt kartárs megjelenését kérjük.
Felhívás az előfizetőkhöz!
Felkérjük helyi és vidéki elö-r fizetőinket, hogy hátralékaikat , rendezni szíveskedjenek, hogy a lapot továbbra is zavartalanul kaphassák. Zalai Világosság helyett mindenki megkapja a Zalát — Úgyszintén kérjük a Maortos előfizetőket, hátralékaikat szintén rendezni szíveskedjenek.
ZaJa kiadóhivatala
Fő-ut 5. sz. - Telefon 3Í4

ZALA
MKP hirek
MKP nagytermében f. hó 21-én szerdán este 7 órakor PÁRTNAP
Jeez. Előadó: Horváth Zoltán országgyűlési képviselő, Népszava Főszerkesztője lesz. Pártállásra való tekintet nélkül mindenkit szeretettel vár az Egt/ségbizdttság.
A MKP. II. körzete f. hó 22-én csütörtökön este 8 órakor Petőfi ■ utca 23. szám alatti helyiségében pártnapot tart Előadó Bencze Jenő főszerkesztő. Mindenkit szeretettel vár a Vezetőség.
Csütörtökön, f. hó 22-én este 7 órakor a kiskanizsai olvasókör párt-helyiségében közös pártnapot tartunk, melyre a szociáldemokrata é8 kommunista elvtársainkat meghív-, juk. Vendégeket — pártállásra való tekintet, nélkül — szívesen látunk. Egységbizctttság.
MKP III. körzete f. hó 23-án pénteken este 7 órakor Magyar ut 9 sz. alatti helyiségében pártnapot tart. Mindenkit szeretettel vár a Vezét őség.
Közigazgatási Pártszervezet f. hó 28-án pénteken esto 7 órakor a Városháza Tanácstermében PÁRT NAPOT tart, molynek előadója Központból Budapostről lösz. Közigazgatáshoz tartozókat pártállásra való tekintet nélkül szeretettől váí a Vcsétőaéfí.
Dr, Affértiy Tibor vm. fóiogyzó Közigazgatási Panasznapot tart f. hó ''¿4-(sn a.mmbdlon d. e, 10—l-t ff a Városházán. Közigazgatási vagy hasonló ügyökben minaenkit pártállásra való tekintet nélkül szívesen fogad ós meghallgat. Közigazgatási Pártszervezet Vezetősége.
■ WSA^VWWrf
KESZTHELYI MOZI
Péntek—szombat
Egerek ós emberek
John Steinbeck világhírű regényének filmváltozata. Főszereplő Loil Chaney. Kisérőmfisor: OROSZ HIRADÓ
Előadásokt ''fcögnap 6 és 8 órakor
Csütörtök, április 22.
Budapest I. 5.30 Hajnali muzsika. 6.30 Falurádió. 7.00 Hírek. 7.20 Reggeli zene. 8.15 Szórakoztató zene. 8.30 A Szabadegyházak vallásos félórája. 9.00 Zenekari muzsika. 10.00 Hírek 12.00 Harangszó, hírek. 12.15 Könnyű muzsika. 13.00 Korunk zenéje. 14.00 Hitek. 14.30 Színes muzsika. 15.00 Rádióiskoía. 16.00 Molnár Anna hárfázik. 16.20 Gyermekrádió. 17.00 Hirek. 17.10 Hadifogoly híradó és Vöröskereszt közlemények. 17.55 A 48-as országos kulturverseny híradója. 18.0Q Du-•navölgyi híradó. 18.80 Szórakoztató muzsika, 18.45 Szövetkezeti élet a Szovjetunióban. Előadás. 19. Bolgár népdalok ós balladák a tavaszról. 19.40 Geraely Sándor: Vitézek és hősök Közvetítés a Belvárosi Színházból. 20.20 Hirok, 22.15 Hirek, sporthirok, 22.46 Magyar nóták. 28.00 Szorofom dalban olboszólvo, 24.00 Hirok. ''
Budapest II. 17.00 Tánozono, 18. Kaniaramuiíslka. 18.80 Jazzkodvo-lők iskolája. 19.00 A Falu hangja. 19.80 Könnyű dallamok. 20.15 Do-ninről születésének-78. évfordulóján. 20.80 A Rádió szabadegyeteme. 21.00-Hirek. 21.15 Tánczene. 22.15 J. S. Bach: I. Brandenburgi verseny.
Poloskairtás!
Lakások, lakrészek, egyes hutordarabok
tökéletes Séregtelenitése,
raktárak, termények zsUsikteiehi-tése afc egész világon bevált
kontakt méreggel.
Ugyanezen mönkák ciánnal törté-«0 elvégzésére megrendelést felvesz
őz v. CSAP ÓNÉ,
«0 Batthyány-utca 26. sxém.
SPORT
Kót bajnokságot hozott haza a MAO RT Zalaegerszegről
Szombaton és vasárnap taiv tották meg Zalaegerszegen a kerületi egyéni ökölvívó bajnokságokat. A versenyeit a MAORT boxolóin kivül indu''tak.a zalaegerszegi, kőszegi és a pápaji'' ökölvívók. A népes mezőnyök mellett lefolytatott versenyszámokban a MAORT boxolói; nagyszerűen szerepeltek, két bajnokságon kjvíöl t&bb ©Sfikfcs helyezést értek el. Sajnálatos az NVTE versenyzőinek távolmaradása, ők is biztosan szerezlek volna egy-két bajnokságot.
Részletes eredmények a következők:
Légsulyban: 1. Ipsics Kőszeg 2. Pintér MAORT & Majlik Pápa. Meglepetés a fiatal Pintér második helye.-Ráez átesett a< súlyhatáron és igy egy bizíos bajnokságtól esett el.
Ilarmatsulyban: 1. Pintér MAORT 2. Petánovies Zalaegerszeg 3. Rózsa MAORT. Pintéi-minden mérkőzésén ki üléssel győzött.
Pehelysúly: 1. BaU Zalaegerszeg 2. Szpkn Pápa ¡3. László
MAORT.
Könnyűsúly: 1. Szekszárd} NVTE 2. Kiss MAORT 3. Fe-, kete MAORT: A könnyűsulyuak mérkőzése beillett vo''na egy, MAORT- házibajnokságnak.
Váltósulyban: 1. -Komároímí Zalaegerszeg 2. Horváth MAr ORT 3. Kósa MAOBT.
KoZ-épsulyban: nem volt induló. ^
Félnehézsulyban: 1. Negyesit Kőszeg 2. Kamper Pápa. Dra-varits sérülése miatt nemi indult-
Nehézsúlyban: 1. Karcagi pápa 2. Horváth Kőszeg.
A mérkőzéseket Mizzcra Béla és Lánczky Viktor szövetségi bir> rók vezették — közmegelégedésre.
I''lt említjük meg, hogy az NVTE megóvta a Kőszeg csoportba j no ks ágát. ITirok szerint az< NVTE óvásál el is fogadták és valószínűleg a két csapa? Jövő vasárnap mérkőzik meg a kerti* leli bajnoki elméri. Sípos edző, kijjel öntése szerint a MAORT hajlandó a Vasút ellen is kiállani a megismételt döntőre.
Amiért nem vállalunk felelősséget
A Zala TOTÓ-Jóslata /
A Totóban ezen a héten a 28. számú szelvényre kell a pályád zóknak tippelniük. A szelvényen NB I-és, NB Il-es mérkőzéseken^ kivül angol liga bajnoki mérkő-( zések és egy válogatott mérkőzés
szerepel. y - . .
A Totó útmutatónkéban mától kezdve ujitást vezetünk be. Hétről-hétre a legjobb sportemberek Totó tippjeit és hozzáw fűzött, magyarázatát közöljük. Mai számban Csöngey Pál, a MAORT népszerű- középcsatárai ad a szurkolóknak útmutatást.
1. Szolnok—Újpest 2 Az Újpest magára talált a SalBTC elleni mérkőzésen és valószinüleg elhozza a két pontot Szolnokról is.
2 SalBTC—Bteütromos 1 Az erősen feljavult SaJBTC az esélyes az Elektromos el len.
S, Kispest—Mateosz 1 A Kispest otthon szinte ver-1 hetetlen. A Kispest csatársora eredményesebb.
4. MTK—Fereuováros x
Az MTK az utolsó két mérkőzésen az Elektromostól és aMa-teosztól kikapott. A Feroncvár ros jelenleg igen Jó, de uz MTK) n meglepetések csapata. Mindkét csapat j[ó csatársorral rendelkezik. Döntetlen izü mérkőzés. (•
5. Vasas-SzAC 1
A Vass Jobb csatárísorával legyőzi a SzAC csapatát.
lesz.
6. Dvse -Ero x
Hatalmas küzdelem Mindkét csapat ki akar kerülni a kiesési zónából. Az ETÖ valamivel jobb, de a hazai pálya a DYS C-nek biztosit ja a győzelmet. Meglepetés lehetséges.
7. Haladás—Szeged t
Az ETÖ elleni győzelem nagy. önbizalmat ad a Háladásnak. A; mérkőzést a két csatársor kör zötti különbség dönti el — aHar ladás j[avára. •
8. ürascoe—Goldberger 2
A Drasche a téli kupában j[ol szerepelt. Nagy küzdelemre van kilátás. A Goidberger nehezen győz. A mérkőzést a csatársor rok közötti különbség dönti el.
ö. Makó—Orosháza í
A makóiak az esélyesek.
10. BLASz vál.—NyLASz vál. i
A mérkőzés valószínűleg Győrben lesz. A győztest nehéz megjósolni. A budapestiek technikásabbak, a vidékiek lelkesebbek.
11. Manchester City—Arsenal x
Az Arsonál biztos bajnok. Nincs veszetni valója, Így nyugodtan játszik. Döntetlen izíV mérkőzés. \
12. Chlubua-Burley x
A Chlesea a magyar Mateosz. Állandóan meglepetést okoz. Otthon igen veszélyes. A Curley .viszont igen jó. Döntetlen körüli eredmény várható.'' j
A hároméves terv sTOlgálafáfean^
Május elsejére
N^eY VÁLASZTÉK. OLCSÓN ÁLL A DOLGOZÓK RENDELKEZÉSÉRE
Driiníeid és ZoMÉwHggtól
1948. áprllte 22.
Pótmérközések:
1. Magyar Textil—Keesk. MTK 1
A hazai pálya és a jobb véde-Ienr''Tttinftniáiis pontciőnyí biztosit a Magyar Textilnelc.
2. B. Előre-Előre 1
A békéscsabaiak az esélyesek.
3. Szegedi MTE Sxolnokl MTE 1
A Szeged biztosan győz.
4. Tisza-CBOngi ád 1
Tisza a jobbik.
Társasgép^kdesi megy a MAORT—Postás mérkőzésre
Vasárnap reggel elegendő számú jelentkező esetén a bajnokság szempontjából sorsdöntő MAORT—Postás mérkőzésre külön MÁVAG autóbusz indul Pécsre.
A viteldíj oda-vissza kb. 30 forint lesz. Jelentkezni ¡ehet péntek délig Mnyerhoffer Alfréd borbélymesternél ;Ady Endre ut 5.)
indulás: vasárnap reggel léi 0 órakor a Oentrál kávéház elö''-
A hivatalos vú.rím
Kü/oHmU''ihí Folü^yolésóg a foj-dózsniu lwszoliijáltatásának hauVr-idojét f. hó -ig bo/úrólng ino^-hoüB/.abbitot''ttt. Folliivom mindazokat, akik a hőszolgáltatási küto''.ozett-ségükuok bármely oknál fogva imm tettek o!og9t. annak 24-éisj bozárólftg faját éi''dekükbon tegyonek oíe^et.
Felhívom a koieskedóke^ ho^y a hatósági zsiradékjogy 10-es számú azelvényevel f. hó 25-ig számoljanak el a közellátási hivatalban.
A város tulajdonát képező a barak mellett lévő szántó 3—4—5 sz. parcelláját folyó évi április hó 23-án d. é-, "9 órákor a helyszínen tartandó nyilvános árverésen bérbeadóm.
Közhírré teszem, hogy -a Fő "ut 8 sz. aíatti városháza hirdetőtábláján kivvan függesztve azoknak névjegyzéke, kik Nyugaton haltak meg 1044. augusztus 1 .utáni időben. (Tehát Ausztriában, ^ Németországban és más nyugati államokban.)
Értesítem a fogyasztóközönséget, hogy étkezési burgonya bármily mennyiségben kapható'' a közellátási hivatalban olcsó aron, készpénzfizetés ellenében.-
APRÓHIRDETÉSED
Szövetkezet keres pénztárost óvadék mellett. Clm a kiadóban. 626
Vennék 16—20 cm átmérőjű vastartókat. vagy vasúti síneket 5 méter hosszúságtól. Jeleatkeeni mészégetőnél.
Eladó Hoífor SOS traktor 15-20 HP 1.000 mm HSCS osépIOvol kombinált heretejtővel. Varga Lajoi, Rlgydo, 624
Eladó 260-ci DKV motorkerékpár príma állapotban. Bővebbet Tóth rtlsier* üzlet, 8omogyt Bóla-ut. 628
Eladó szabadkézből 1 drb alig használt 2 ajtós nagyméretű hentes jég* szekrény. Érdeklődni lehet öav. Zakóci Mlhálynénál, igomogyszentmiklós. 627
860 om^es; BMW motorkerékpár eladá. Csengary-u. 60. 688.
Elcserélném 8 szobás lakásomat a város belterületén lévő olcsébérü kétszobás lakással. Gim a kiadóban. 626
\ ___
''6 személyes kriptához társat keresek. Clm a Kiadóban.
ZALA politikai napilap.
Szerkeszti: Beneze Jenő főszerkesztő. Szerkesztőség Deik Ferenc-íér 10. Telefon : 54. KiodóhivaJ?!: Fő-nt 5. Telefon : 31
Kiadja a Nemzeti Bizottság, Nagykanizsa.
Szerkesztésért és kiadásért felei BeRCzfl i«^
Nyomatott a Közgazdasági R.-T. Nagyksnliw oyomdajóban. Nagykonizsíin.
NyQmdáért felel: Zalay Károly-
r» 60 fillér»
Várható időjárás: Élénkebb szél, változó felhőzet, több helyen záporeső. A hőmérséklet kissé siilyed.
Minden amerikai terror ellenére
Hétmillió sxcäva&atat Mapott alJSfép front
Az olasz belügyinánisztériunt hivatalosan közölte a választások végleges eredményét. A szenátusi választások megoszlása a leadott 22,41)0.000 szavazat alapján: • {•
Keresztény Demokraía/ Párt 10.740.000 (47.9 o/0), Népfront Ü.Ü55.000 (31 o/o), Saragat 1^81.000 (7 o/o), Nemzeti Blokk 1.3(54.000 o.l o/o), Köztársasági; Párt <&37.000 (2.9 o/o), MonarH chisták 43(3.000 (2 o/o) és Olasz Szociális Mozgalom 241.000
(1.1, O/o). *
Parlamenü választások eredménye: Keresztény Demokraták. 10,829.000 (48 o/o-)x ^Népfront 7,000.000 (32 o/o), Saí;agatpárfc 1,1500.000 (6.9 o/o), Nemzeti Blokk 802.000 (3.9 o/0), Köztái*-sasági Párt 588.000 (2.6 o/0), MonarchiSták 575.000 (2.6 o/0y és Olasz Szociális A/ozga''omi 457.000 (2.4 o/0)_ ''
A szenátus összetétele a kö- . vetkező lesz: 80 Népfront, 115 Keresztény Demokrata, 13—14
Sarragatpárti, 12 Nemzeti Blokkos és 6—7 Köztársasági szenátor. A szenátusnak ezenkívül 103 kínevezett tagja is van, ezek közül 47 a Népfronté és 18 a Keresztény Demokratáké. A szenátus teljes összetétele ez <®sz: 135 keresztény demokrata és 127 népfrontos szenátor.
Amint a választási eredményekből kitűnik, a középpáriok teljesen felmorzsolódtak, A Sor röcaWéJe jobboldali szocialistáknak az eddigi 51 képviselővel •
szemben, csak 40 képviselőjük lesz.
De Gasperriék eredményünket a hihetetlen arányú propagandahadjáratnak és a 600 hajórakomány amerükai szeret tefcsomagnak köszönhetik. A Népfront sokhelyen megkéfszer rezte szavazatainak számát és különösen Toscanában, Emiliában és Umbriában bizonyult^ erősnek. A Népfront szavazatai-az olasz szervezetit munkások öntudatínak tulajdonithatók. A szakszervezeti főtitkár nyilatkor zata szerint, széles alapokon, nyugvó nemzeti kormányt kell ,'' alakítani, <
$3> évfolytm 94, szim,
Rövid vllághirad*
OörŐFcrttár
mi< ITi m i i» i ITTii
A kuinninycsaimtok soraiban umo-rikui tinótok 6» Itfttonált is hurcolnak. - Ituméliábun tt Kzabadsiigluui''* vonok múr húrom nap óta harcban nílaiüik u monurcho-fá»Í8zfca cwu putokkai ón őrről a/ athéni liatli-jeiontéM nom is tosz omlitóet. Nyii-vúii azért, mórt igyekszik titokban tartani, hogy ozokbon a harcokban amerikai katonák is résztvesznjek. A jelentések egyébként a demokratikus hadsereg ujabb sikereiről számolnak be.
/
Ausztria.
A külügyminiszberhelyettesek, akik már 11 hónap óta foglalkoznak az osztrák államszerződés elkészítésével, tegnap tartották 100-ik ülésüket, de meg itt sem. tudták dűlőre jutni. Edtiig mindössze egy pontban tudtak teljesen megegyezni, a, többiekben csak részleges megegyezés jött létre vagy a tárgyalást
elnapoltak. *
Jugoszlávia
a jövő héten nyújtja be Londonban a küiügyminiszterhelyettesek éitekezlétén azt az emlékiratot, amelyben a kormány kifejti álláspontját az osztrák hátárok ügyében.
Egyesült Államok '' ''
Az amerikai legfelsőbb biróság 8 napi határidót Adott Ijevisnak, a Bányász-szakszérvozet elnökének a 20.000 dollár pénzbüntetés megfizetéséi«. A bányászok .elhatározták, hopy ősszoadják Lovisnak a 20.000 dollárt. A bányamunkások sztrájkja tovább tart.
KorroHtAi hadügymihlsztor az LK.yoHült Államok hadorojónok fol-omoíówH kívánja.
6épköC8l82erenc8étlon8Ó| Zalasárszegen négy sebesülttel
Szerda délután totfom óra tájban, a zalasársZcgi Lapi-esűr-dánál súlyos gépko csőszere n-csétlenség történt. Rózsa György marcali gépkocsifuvarozó gépkocsija belefordult az országút mentén húzódó két méter mély árokba.
A gépkocsi négy utasa köny-< nyebfc luzódást szenvedett,* a bérautös pedig súlyosan me^séh rült. A szerencsétlenséget egy
szabálytalanu1 beforduló ökrösszekér okozta.
Togliatti nyilatkozott:
Iz olasz Kommunista Párt erlsebbnek árzl magát, mint bármikor
Togliatti, az olasz Kommunista Párt főtitkára a sajtónak nagyjelentüsfigü nyilatkozatot adott, Kljelentatte, hagy az április 18-1 szavazás nsm volt az olasz nép szabad vélemény-nyilvánítása, hanem külfOldl beavatkozás a szavazók akaratának mogmáaltáíára.
Kérdést tettek fel Togliattinak, mit jelent az a bejelentése, hogy a válaaztásl szabadságot nyilvánvaló sérelmek érték ? A kérdést továbbá azt Is magában foglalta, hogy a kijelentés azt Jelenti-e, hogy nom fogadják el az április 181 eredményt? Togliatti válasza a kővetkező volt:
j
Ha ebből azt várnák, hogy a Demokratikus Népfront nyíltan a kormány elkergetésére törekszik,
akkor meg kell mondanunk, hogy nincsenek Ilyen szándékaink,
Az erfozakhsz való fslyamtdás oyilt harcot jelent és ez kizvetlen kárt Jelentene az ország számára. Azonban napirenden tartjuk a szabad választás kérdését, amennyiben a képviselik újraválasztására van szükség, hogy a népnek ne kelljen félni az éhségtől, a háborútól, a külföldi beavatkozástól és főként a papoknak a pokollal való Ijesztgetésétől.
Togliatti ezután kiemelte, hogy már csak a Demokratikus Népi Arcvonal képviseli és védi az olasz
nép függetlenségének és méltóságának ügyét.
Április 18 óta az olasz Kommunista Párt erősebbnek érzi magát, mint bármikar. Megvédi az ország békéjét és függetlenségét a háborús usziték és szolgáik mesterkedésével szemben. Az utóbbira Jellemző példa, hogy az egyik olasz városban a választások befejezése óta két nap alatt 2.000 uj tag kérte felvételét a Kommunista Pártba -
Egyébként a Keresztény Demokrata Párt a''legtöbii helyen a terror útjára lépett. Sceiba balügyminiszter rendeletet bocsátott-ki, mely szerint Milanóban tilos megünnepelni április 25-ót, a felszabadulás harmadik évfordulóját.
Jóváhagyták Kanizsa 1947/48. évi kijtséivetését
Hónapokra biztosítják a váresl építkezések az építőipar
foglalkoztatását
tárgvalást a t''ontl munkákra, s, az építkezés indulhasson meg lehetőleg már a jövő héten. Ej* meg is Ígérték — jelentette ki Bölcsföldi Lajos MfíMOSz titkár. Majd hozzátette, hogy számítása szerint — amennyiben a már kiadott dohánygyári építkezés is megkezdődik — a kani-'' zsai épitőmunkásság feje felől hónapodra eloszlik a-munkanéi''-f küliség gondja.
I
Zegnap megérkezett a városházára Nagykanizsa J 1)17—48. évi költségvetésének jóváhagyású. A jóváhagyási különösen, várta a város epitőmunkásságu*, köztudomásu ugyanis, hogy száJ. mos városi építkezés éppen a jóváhagyás elhúzódása miatt szüneten.
A költségvetés arégi városház!, tetömunkálataira 54 ezer, a: piactéri fülkék beféjezésére 50 ezer, a »Szittya fatelep« szolgála^ lakásainak felépítésére 20 ezer, a vajgyári hidépitésre pedig 13 ezer forintot irányoz elő-— Azzal a kéréssel fordultunk a mérnöki hivatalhoz, hogy minél eiőbfc hirdessenek verseny-
Romániából gazdasági bizottság érkezett Budapestre, hogy megkezdje a két ország között a gazdasági és baráti együltmüker'''' dés. részleteinek megtárgyalását.
Mi ujjság az_országban?
A társbérlők'' háíboruságánák> sorában is páratlan eset ügyében inditott eljárást a rendőrség. Kovácsházi László budapesti mérnök, hogy társbérlőnőjéí Kiss Antónia tisztviselőnőt elüldözze, meztelenre vetkőzve járt kelt a lakásban, r
Má ius első napjaiban lengyel kormányküldöttség érk(V zik Budapestre Szyr ipar- és kereskedelemügyi miniszter vezetésével, A delegáció hosszabb lejáratú magyar—lengyel gazdasági együttműködési szerződés megkötését készíti majd elő.
Nőorvosokat zsarolt meg dr. Bárdos János nőgyógyász sogitségóvoi dr. Szabó László rendőrnyomozó százados.
Veres Péter honvédelmi mi-: niszter tegnap fogadta az Egyesült Államok budapesti légügyi attaséját. A fogadáson résztvettek Kuthy László vezérezredes* Sólyom László altábornagy és
több honvéd tábornok.
*
250 vagon magyar paprikát vásárol a Szovjetunió.
Az egységes munkáspiri neve:

Magyar Kommunista Párt és a Szociáldemokrata Párt közös politikai bizottsága szerdán ülést tartott. Foglalkozott a két'' munkáspárt egyesülési konr
gresszusának szervezeti Előkészítésével. Elhatározták, a kongresszuson javasolni fogják^ hogy az uj párt neve »Magyar, Dolgozók Pártja« legyen.
ZALA
Gere Tibor pékmester háborús bUnUgyét f, hó 27-én Nagykanizsán tárgyalja a pécsi népbiréság
Emlékezetes ínég az a járás-birósági tárgyalás, melyen bcH igazolást nyert Gere ''fibor nyilas párttagsága. — Azóta — a volt nagykanizsai népügvészsé-gen kihallgatott töbíb taiiu vallomása szerint — mcgáHapiíüir lott, hogy Gere Tibor nemcsak'' egyszerű nyilas tag volt, hanemi pártszolgálatosi minőségben - is, működőu, amely kjjn''eriti a hábo-rus bűncselekmény tény állad éri kát. — Időközbeír Gere" Tibort a saját pártja is kizárta soraiból. Ezt a bűnügyet tárgyalja 27-én ip pécsi népbiróság ötös-tanácsa, melynek kim eneí-ele érdeklődéssef tekint a város kö-
zönségé.
Meghamisították a cséplési eredményeket
Csütörtökön tárgy altá volna (a nagykanizsai törvényszék'' jjzsora tan ácsa Süle István cséplőgépvezetőnek ós 13 társánaki bűnügyét. A vádirat szerint tavaly nyáron a letenyei cséplési során meghamisították a miázsa-könyvet es igy 50 mázsa gabonát vontak el a közellátástól.
A tárgyaláson a lő vádlott Sü''ö nem jelent meg és ezért a biró-; ság a tárgyalást május 12-re na-poita el.
Székházat avat Hévizén a Magyar Kommunista Párt
A Magyar Kommunista Párt hévizi szervezete méltóképpen, ünnepli meg május elsejét, a, munka ünnepét. A zalai fürdőváros kommunista dolgozói ezen a napon avatják fel páríszerver zetük székházát. Az ünnepségre meghívták Kossá Istvánt a Szakszervezeti Tanács főtitkár rát is. - [
Péntek, április 23.
Budapest I. 5.30 Hajnali muzsika. 6.30 Falurádió. 7.00 Hirek. 7.20 Reggeli zene. 8.15 Délelőtti tarka muzsika. 10.00 Hirek. 12.00 Harangszó, hirek. 12.15 Zenekari -muzsika. 12.45 Előadás a közmondások bölcsességéről. 18.00 A Postás-zenekar játszik. 14.00 Hirek. 14.10 Zongora- és gordonkaszámok. 15.00 Rádióisko;a. 16.00 Sanszonok. 16.40 Centenáris naptár 1848 áprilisról. 17.00 Hirek. 17.10 Hadifogoly híradó és Vöröskereszt* közlemények. 17.80 Sziv küldi szívnek szívesen. 18.00 A székesfehérvári Öreghegyi Dalkör énekel. 18.80 Hangos hir-iadó. 19.00 Szilvássy Margit ope-itett-da lókat énekel. 19.45 A Falu Hangja.. 20.00 Hinek, sporthírek. 20.80 A Kádiózonekar játszik. 22.00 Hirek, Vöröskereszt üzenetek. 22.80 György.-napi köszöntő. 22.45 Kül-
Inspekción gyógyMsertár
Április 22-én: „Igazság" gyógyszertár Fo-ut 12.
Pöloskairfás!
Lakások, lakrészek, eflyea bútordarabok
tökéletes féregfelemtése,
raktáráét, tennények MÍülktelenl. té<e ár egéaz világon bevált
koátákt méreggel.
Ugyanezen munkák ciánnal $rié-nő alvágzáaére meg rendelést felvesz
özv. CSAPÓNÉ,
szó Batthyány-utca 26. szám.
Termet/ többet - Jobban élsz l
Emelkedjenek kl a paraszti munka hösel
Zalamegyei Mezőgazdasági Versenybizottság telhlvása.
Mindnyájan tudjuk, hogy minél többet termo lünk mind ipari, mind mezőgazdasági téren, annál hama-rabí) valósítjuk meg a dolgozók boldogabb országát.
ílz a gondolat indította el a 8 éves tervet, ez a gondolat indította munkaversenyre az ipari és a mezőgazdasági dolgozókat.
Za -a vármegyében is megindultak a mezőgazdasági versenyek községek, majorok -és egyesek között, de^ szükséges, hogy a versenyzők világosán lássák a" verseny feltételeit es a verseny dijait, kzért a mai napon Zalaegerszegen megalakult a megyei versenybizottság, amely az országos versenyfe-tételekhez igazodva, de a- saját-os zalamegyei szempontokat is figyelembe véve, tájékoztatásuk a következőket közli a versenyzőkkel: , .
I. Részvétel a versenyben
1.) Minden járási székhelyen járási, minden községben községi versenybizottság a;akul. ^legalakitásuk-ra "a járási és a községi főjegyzők kapnak utasítást. 2.) Az egyes versenyzők rósztvosznek a versenybon, ha ©bbe»i szándékukat a községi versenyirodánál boielontik, vagy kihívott ollonfolükkoli kötött verseny-szerződósüket bomutatj&k. 8.) A verseny hon íjésztvesznok a mogyo mindazon községei, amelyek versenyzési szándékukat » mogyoi vorsonyirodá-nak Iwjolontik. 4.) A versenyben mindon megye bojolontotto i-ó^zvételét. 5.) Kíflön versonyoz''nok egymással az összes földmivosszövotko-zetók és az összes állami birtokok.
H, DIJarAs
1.) A vármegyék versenvében a 10 első vármegye kap dijat. Az I. díj 100.000 forint, a X./dij 80.000. forint. A megye által nyert díj 80, .25, 20, 15 és 10 százalékos kulcs szerint a megye 5 legjobb községe közt kerüi szétosztásig egy-egy községben pedig a 10 legjobb gazda kapja. Így az első megye első községének Í0 legjobb gazdája ©gyenként ''3000 forintot, Tizedik megye ötödik községének 10 ¿egjobb gazdája egyenként 300 forintot kap. 7
Ugyanígy, következetesen a föld-mivesszövetkezetek és áflami birtokok versenyében is a kiosztott dijak végső fokon az egyes dolgozók kezébe jutnak.
2.) A megyék és községek versenyén kívül, amely verseny végeredményben szintén az egyes gazdálkodók versenye, még külön egyéni versenyek is vannak." Versenyre''kelhetnek egymással -az egyes termelők a szántóföldi növénytermesztés, zöldségtermesztés, gyümölcstermesztés, szőlészet ós borászat, az átlatten vész lés legkülönbözőbb és általuk választott területein és versenyezhetnek az egyos munkásszakaszok (kukoricakapálás, aratás, permetezés stb.) olvegzésében is. Mindon versenyszámban ö országos díj van, a legnagyobb dij 2000, a log-"
■^kisebb 250 forint.
A megyei versenybizottság azonban elhatározta, hogy az egyéni versenyszámokra- megyei viszonylatban külön dijakat rög kitűzni.
A Magyar Kommunista Párt már a február havi törvény hatósági bizottsági közgyűlésen bejelentette, hogy a járások'' közötti mezőgazdasági munkaveraeny díjazására I. dijnak egy szép Csány Lászlóról elnevezett vándorser leget ajánl fel.
A részletes díjtáblázatot a községi versenybizottságok meg.fogják kapni ós a sajtóban .közzétesszük.
III. A verseny feltételei
1.) A földmi vessző vetkezetek és •az állaini birtokok, előirt és velük hivatalos szerveik által közlendő feltételek -mellett versenyeznek.
2.) A községek, közötti verseny elbírálásának szempontjai:
1.) Az őszi mélyszántás területe a tavaszi vetésű növények vetésterületének százalékában. 2.) Megművelt terület az összes szántóterület százalékában. 8.) Trágyázott terület az összes szántóterület százalékában. 4.) Egy kat. holdra eső műtrágya fogyasztása. 5.JJ6öld trágya és pillangós növények területe az összes szántóterület, százalékában. 6. vetett terület hány százalékban Közelíti meg a közsé&i vetésterv előirányzatot. 7.) Szerződéses alapon termelt növények területe az össz szántóterület százalékában''. 8.) Szántóföldön termelt- konyhakerti növények területe az ösz-szes szántóföld százalékában. 9.) Termésátlagok (hány százalékkal haladták meg a io éves átlagot- a kenyérgabona, k^ásokj jpari nö vények, hüvelyesek-, zöldségfélék és takarmánynövénynek). 10.) A kuko-ricaszárt hány százalékban hordták be_ időben. 11.) Az állatállomány számbeli növekedése. 12.) Az állatállomány minőségi fejlődése. (Törzskönyvezett állatok szazaléka az össz-állomány százalékában.) 13.) Olta-^ tott állatok száma az osszál latok százaiékában. 14.) Apaállat ellátottsága. 15.) A lakosság hány százaléka silóz. 16.) Szaktanfolyamot végzett gazdák száma a vorsenyév-bon az össz gazdák százalékában. 17.^ A gazdák hány százaléka vosz részt iendszeie.sen a határjárásban. 18.) Köztartozások teljesítése a kivotés százaiékában. 19.) Beszolgáltatás teljes itéso a kivetés százaiékában. 20.) Kapott akció vetőmag.visszaszolgáltatása százulékban.
Amint látjuk ezeknek a föltételeknek az a község tud megfelelni, amelynek minden egyes termelője maga ''is benne van á versenyhen. .Mivel az elbirálás százalékos, a kis község teljes eséllyel versenyezhet a nagyközséggel.
8.) Az egyéni versenyek eredményét a községi versenybizottság bírálja el a később közlendő pontozási szabályok szerint. A községi versenybizottság tagjai: az LFOSz, FÉKOSz, Föídmi vesszövetkezet, MNDSz, ÉPOSz, Termelési Bizottság egy-egy tagja, négy (4) demokratikus, szorgaimas gazda. Elnöke a községi jegyzői, helyettese a gaz-dajegyző'', vágy ahol még nincs, a községi biró.
4.) A községi versenybizottságok munkáját a vármegyei versenybizottság irányítja és tartja nyilván. A megyei versenyiroda ¿egéaszervei a járási versenyirodák. ^
Fentiek alpján az a gazdálkodó, aki a nemes -versenyben részt akár venni és magának anyagi és erkölcsi elismerést akar szerezni abban a tudatban, hogy ezzel a dolgozók országát erősiti, eiőször is jelentkezzék a községi versenyirodánál a községházán és közölje, ''hogy minek a torme;ü8§ben akar vorsenyozni, esetleg hogy kivel, vagy kikkel akar versenyezni. A versenyző meg fogja kapni a bírálati tájékoztatót. Az idei csonka gazdasági évben a verseny a tavasai munkakezdéstől az őszi betakaritasig tart. A díjkiosztás az ogész noínzot ünnepe josz és az ünnepeltek á mezőgazdasági munka hősei lesznök!
Induljon mpg hát megyénkben is a nemes verseny. Az eddig jsme-retlenségben hallatlan erőfeszítéssel dolgozó parasztságból emelkedjenek ki a paraszti munka hősei. Országvilág hadd lássa, milyen teljesítményekre képes aNrílág egyik legszorgalmasabb dolgozójába magyar föídmives.
Zafawírmegyei Mezőgazdasági Termelési Versenylnzat t ság.
A Gőzfürdő nyitva reggel 7 órától ©ate 6 óráig. Kedden egész nap és pénteken délután női gőzfürdő.
1048. április 2,'').
A nagykanlisai törvényszék büntotőtanpdának
4 ítélete Keszthelyen:
200 forint pénzbüntetés, 8 havi börtön, 6 heti fogház és 2 évi börtön
CD
A nagykanizsai törvényszék bünteUítanácsá kiszállt Keszthelyre és ott tárgyalta Horváth1 József budapesti mérlegkészitő-segéd bűnügyét. Iiorváüi a vád szerint, janiikor a rendőrök fa-lopáson érték, igy szólt:
— Ha -elég pénzein lenne, semmi bajom sem esn^j meri megveszetegelhetnem a rendőröket...
A fatolvajláson ért mérkigké-szitősegédei, rágalmazás vétsék gében mondották ki bűnösnek és jogerősen 200 forint pénzbüntetésre Ítélték.
2
ríorváth Mária szülésznő, magzatelhajtás vétsége nidatt kerüli a büntetőtanács elé. A bűnös anyái, Papp Károlynét 4 hónapi fogházra Horváth; Mária; szülésznőt pedig 8 hónapi börtönre i lóéit ék. Az itélet nem jogerős, mert Papp Károlyiíé és Horváth Mária fellebbezőit.
ÍZT
A kövelkező vádlott Pintér Ferenc, karjnucsl főldimiüves volt aki az udvarára belépő Sándor József községi bíróra fejszél fogott. .
— Menjen ki az udvaromból! — kiáltotta. — Minden vágyónál cigánysággal szerezte, most ne akarja" csalárdul elvinni az én fámat... J
(A történéti "hűség kedvóért meg kell ''jegyeznünk azt is, hogy Sándor József biró, a vádlott lopott fáját akarta elkobozni.)
Pintér Ferencet jogerősen 6 heti fogházra Ítélték.
1946 áprilisában Andorka Gyula és Plotár Gyula besurrant Nemesbükkön egy üres házba és több ingóságot lopott el. Rögtönilélőbíróság elé kerültek és a két vádlott 10—10 évi fegyházatv kapott.
Andorka Gyula és Plotár Gyula most az ügy ujraefl vétel éti kérte. A nagykanizsai törvényszék büntélőtanácsa előtt sikerült a vádlottaknak, mentőta-nuik révén bebizonyitaniok, hogy a kérdéses ház aitaia nyitva volt. E szerint Andorka . és Plotár nem erőszakkal hatoltak be.
Az ujrafelvétel során a bün-telőtanács a vádlottak bűntettét egyszerű lopásiak minősítette és enyhe Ítéletet hozott. ítélet: 2-2 évi börtön, ámi!^ Jcitöltöttnék vettek. Az ügyész fellebbezett, igy az ítélet nem jogerős.
V A R ÓS f
Csütörtöktől—v,
CHAPLIN
leghatalmasabb filmje;
A diktátor
Kűlőnieges témájú film. Az Idei évad legnagyobb alkotása.
Figyelem! ElőadAaok 6 é& Shkójr. Vasárnap: 5, 7 és 9 órakor
¡1)48. április 23
ZALA
8
Tapolcánál szakadókba zuhant egy teherautó:
§úrom felcetésző sxörnyvt&alt
Kedden a késő élszakal órákban halálos kimenetelű szerencsétlen-Sú,t türténí Tapolcától három kilométerre. Egy teherautó a szakadékba zuhant és mind a három utasa, Laskl Norbert, Kemény István ég Szorádl Kftlu balatonlüredl lakosok szörnyethaltak. *
LuskléK valószínűleg feketézés céljából két levágott borjút és egy sertést szállítottak a teherautón és a hust fahasábokkal takarták el. A helyszínre kivonult tapolcai rendőri bizottság megállapította, hogy a szerencsétlenséget valószínűleg a sollör Ittassága okozta. A halálos kimenetelű baleset részletelnek kivizsgálására megindult a vizsgálat.
Soha nem tapasztalt lelkesedéssel
ümiepli meg a nagykanizsai járás dolgozó népe a május elsejét
Lapunkban beszámoltunk már azckró'' a nagyarányú olőkészűletek-,¿1, amelyekkel "Nagykanizsa város kő/''r-nsége kívánja a'' munka ünnepét megünnepemi. A járásban fo-.vó előkészületekre dr. Monostori
Tibor járási főjegyző az alábbi nví-jatkozatot tette;''''
— A községi elöljáróságoka Nemzeti. Bizottságokkai és népi szervekkel karöltve minden községben kidolgozták a május 1-i ünnepségek programját é* örömmel állapithatom meg, hogy jó munkát végeztek. Ha jó idő tesz, ugv a járás dolgozó néj;e a munka üunepét az esztendő felejthetetlen napjává avatja. A járás '' harminchat községe közül huszonkilenc községben rendeznek ünnepségeket. míg hét község alacsony lélekszáma miatt más köz- . s<kek ünnepségébe kapcsolódik be. Május elsején a kora reggeli órákban zenével ébrednek Qelsén, Gelse-szigeten, Magyarszerdaheiyen, Nagy-bakónakon, Nagyréotén és Zalatzent balázson.
Ünnepélyes májusfa felavatás lesz cigányzenével a hajnalj órákban Paiinban. Délelőtt» zászlódisz-. be öltözött falvakban'' műsoros ünnepség veszi kezdetét Istentisztelet^ tei, csoportos fol vonulással, ünnopi beszedőkké i szavalatokkal és énekszámokkal.
A délutáni műsorban különböző sportversenyek szerepeinek. Galambok, Kszteregnye, Garabonc. Ko-m ái-város, Paan, Magyarszeraahely, Nagybakónak, Sormás, Szepetnek, Xaas zentjakab ós Csapi községekben. Baatonmagyaródon a 48-jas mezítlábas futballcsapat, mig Kis-komáromban a kövérok es soványak mérkőznek egymássá''. Eszteregnyén tüzoitóbemutátó lesz.
Népi táncokat ad elő Kiskomá-rom, Komárváros, Zaiaszentbalázs és Észtere gnye fiatalsága. Énekkari hangverseny Komárvárosbant Paiinban, Nagybakónakon és Nagyi-ácsén -esz. Kiskomáromban a tűzoltózenekar fog hangversenyezni. Nagy-bakónakon cigányzenés magyar nóta-délután, lesz, mig Nagyrécsén a sz''avalóKórus mutatkozik lx>. Paiinban $ népkönyvtárt ünnepélyeden adják át .a lakosságnak. Nagyobb-szabásu majálisra készülnek Eszte-íegnye, Gaiambck, Komárváros. palin, ''Magyarszerdahely, Fityeháza, Nagybakónak, Nagyrécse, Sormás, ítigyác, Bajcsa és" Zaíaszentjakab községekben.
Az esti műsorban Baíatonmagya-ródon, Zalamerényen, Gelsén, (jel-seszigeten, Fityeházán ós Szepetne-ken a fiatalság népszínműveket ad elő, mig Gelsén, Kiskomáromban, Sormáson, Kigyácon, Zalaszent ja-kabon,( Csapin ¿s Zalaszentbalázson hajnalig ,taftó táncmulatságra készülnek. Szepetneken a Szabadság Mozgó ünnepi előadást tart.
Az ünnepi szónokok között, akik a munka ünnepének jelentőségét
Zalaegerszegen minden vidéki utja a GOSZTONYI étterembe vezet.
Balat«nfenyvesen
9 állomásnál villa eb dó. Ingatlanforgalmi Iroda,
Ktnixsl-ufica 27« szám.
méltatják, a politikai jártok. Nemzeti Bizottságok és nepi szervek szónokain ki''yüi ott találjuk a íalu értelmiségi vezetőit, Kmetty János gasamboki, Halmos László kisko-máromi, Virág István komárvárösi, Kovács . István sormásí; és Hévész Lajos za aszentbaiázsi községi, illetve körjegyzőket, va-amint Muczer Boldizsár baiatonmagv aród i, Kosaras Pái eszteiegnyei, Gerso Lajos za^akarcsi, Tóth í''erene garalk)nci, Ferk .Mihály nagyréesei es Fehér Lászió csapi taiíttókat, nemkülön-
ben Balázs András zalaszentjakabi MÁV állomásfőnököt, — fejezte be nyilatkozatát a nagykanizsai Járás főjegyzője.
Dr. Monostori nyilatkozatából megállapítható, hogy a demokiatikus fejlődés három éve alatt a legnehezebb munkát végző parasztság is rájött arra, hogy a május elseje a-z ő űmiep9 is a dolgozók többi rétegeivet egyetemben és ezt igyekszik is teljes munkaszünettel egész napra kiterjedő ünnepséggel emlékeze-tossé tenni.
Lakatos Dezső a MKP meiyei titkára u|ra elfoglalta hivatalát
Ma délelőtt hat hónapos távollét után újra elfoglalta hivatalát Lakatos Dezső, a Magyar Kommunista Párt za>amegyei szervezetének .titkára. Za.amegyo lakossága pártállásra való tekintet nélkül szeretettel üdvözli Lakatos Dezsőt, aki az 1946» ''■47-es években a legnehezebb körülmények között bölcs megfontolássá! vezette a megyében az MKP ügyeit, annak a partnak, amely hivatva volt a háborusujtotta megye életének meginditásura. az anyagi é3 szellemi romok felépítésére.és arra, hogy utat mutasson abban az irányban, amely egy szebb és boldogabb magyar jövő félé vezet. Lakatog Dezső ennek a nehéz feladatnak ma-radékta.anul megfelelt, kommunista akarással és munkaenergiával a közélet minden terén olyan eredményeket mutathatott fei, amelyek méltán
sorakoznak a magyar újjáépítés hősi époszához. Amikor magasabb politikai tanulmányainak folytatása get eibuesuzott a megyétől, kijelentette, hogy amint elvégezte a rábízott feiadatot, visszatér Zala-megyébe. Ennek az Ígéretének most eleget is tett.
A Zala munkatársa ma telefonon beszélt Lakatos Dezsővel, akinek tolmácsolta a Zala kiterjedt olvasótáborának meleg szeretetét es üdvözletét. Lakatos Dezső megható szavakkal köszönte meg a szeretetet és a ragaszkodást, maja a következő nyilatkozatot tette:
— - Visszaérkezésem után teljes erővel folytatni fogom az eddigi jói végzett munkát-es fokozott mértékben arra törekszem, hogy a Magyar Kommunista Párt megyebi-zottsáoának segítségévei & lakosság jólétét, életszínvonalának emeléset az eddiginél gy.or&ább tempóban vigyem eiőre. Erre ma minden lehetőségünk megvan, mert eltávozásom óta hatalmas ¿ömegek látták be,
Felavatták * a keszthelyi FÉKOSz-zászlót
A keszthelyi FÉKOSz vasárnap ünnepélyes külsőségek között .avatta fel zászlaját a Szabadság-kertben. Az ünnepségen Rácz Gyula főtitkár mondott beszédet, amelyben rámutatott arra, hogy a nemzetkőzi reakció milyen aljas eszközökkel prór bálja kicsavarni a népek kezéK bői a szabadság zászlaját.
— Ez a zászló több egyszerű szimbólumnál —_ mondotta Rácz
és gyakorlatba átvitt, az egyetemes .magyar dolgozók érdekeit szólalta.
. Amint tehetem, eljövök. Nagykanizsára, hogy személyesen is üdvözölhessem Nagykanizsa dolgozó népét és megköszönhessem azt a rrue-ieg szeretetet, amellyel visszaérkezésemkor az egész megyében fogadtak. , .
Eddig szólt Lakatos Dezső nyilatkozata. Nem'' mulaszthatjuk el, hogy hálás szívvel ne gondoljunk Szegedi Andor megyei titkárra, aki Lakatos Dezső távollétében, annak szellemében vitte az ügyeket. Értesülésünk ezerint Szegedi Andor továbbra is a megyénél marad, hogy itt folytathassa azt a munkát, amit nagy hozzáértéssel és kiváló felkészültséggel a megye dolgozó népének érdekében eddig már elvégzett.
Gyula. — .Bizonyíték ez a zászló arra* hogy ahol már a nép intézi a sorsat, ott épül az ország és jobb jövőt várhat a nemzet.
A zászlóavató gyűlés után nagy felvonulás és tábbri istentisztelet volt. •
KESZTHELYI MOZI
Péntek—szombat
Egerek ós emberek
John Stelnbeck világhírű reqényér.e!: filmváltozata. Főszereplő Lon Chaney. Kisérőmfisor: OROSZ HÍRADÓ
EttodáBok i hősnap 6 é« 8 órakor
A Kisgazdapárt kanizsai szervezetének tisztújító kb''zgyülése elé
E hónap 25-én, vasárnap tisztújító közgyűlést tart a Kisgazdapárt kanizsai szervezete és megválasztja uj vezetőségét.
Az .uj vezetőség feladatait, a . Kisgazdapárt útját világosan jelöli meg a párt nagy választmányának néhány nappái ezelőtt hozott állásfoglalása.
Világos es félreérthetetlen szavakkal hangsúlyozta ki Dobi István pártelnök, hogy a Kisgazda->árt teljes erejével a népi demokrácia mellé "állit és elsőrendű feladatának azt tekinti, hogy a íi.sbirtokos és kispolgári rétegeset radikaüzálja: a népi defno-crácia útjára vezesse.
Nagy. utat tett meg a Kisgazdapárt, amig hivatását felismerte. Az utat pártpolitikai válságok sora kisérte, amig a Sulyokok, Pfeifférek és Nagy Ferencek eí* távolítása után & Kisgazdapárt a népellenes elemek nagy gyűjtőmedencéjéből, a nagytőkés érdekek fellegvárából a magyar demokrácia fejlődésének komoly tényezője lehetett. •
Most, amikor & Kisgazdapált vezetőségét országszerte s így Nagykanizsán is átszervezik, igen komolyan kell venni a jDártvá-lasztmány állásfoglalását. Az uj vezetőségben nem kaphatnak helyet- a nagyferenci politikával szimpatizáló elemek, de ivég olyanok sem, akik a népi demokráciának csak látszólagos barátai, mert azt politikai és földrajzi helyzetünkből »szükségszerűnek« tartják. ■ '' f
Az uj vezetőségben véglegesen • győznie keil annak a felismerésnek, hogy a magyar parasztság és a magyar munkásság sorsa elválaszthatatlan egymástól s azért vagyunk a népi demokrácia hívei, mért igy kivanja ezt & magyar nép és országunk jövője, szabadsága és boldogulása.
Ha a Kisgazdapárt uj vezetői meggyőződéses demokraták lesznek, akkor a Kisgazdapárt Nagykanizsán is eredményesen tölti be hivatását. Rávezeti & ''középparasztságot és városi polgárságot a demökracia útjára s az uj Függetlenségi Frontban a többi párttal együtt szolgálja a fejlődés, a haladás ügyét/az ország felvirágoztatását.
Munkaverseny a keszthelyi és a tapolcai kórház között
A keszthelyi városi közkórház miinap mamkaversenyre hívta ki a tapolcai közkórházat. Az utóbbi él is fogadta a versenykilii^ vást és igy a két kórház között máris megindult a münkaver-seny. A verseny a kórházban ápolt betegek minél gondosabb kezelésére és ellátására terjed;"'' ki.
46.000 forint volt a sármelléki szövetkezetyinultővi Jövedelme
A sármelléki Földtaíüvesozor vetkezet a napokban hozta nyilvánosságra múlt évi zárszáttuar dását,-ami 46 ezer forint-tisztái jövedelmet büntet fel. Szép .példája ez annak, hogy a kis falusi szövetkezetek is milyen eredmér; nyesen ''dolgoznak.
á.
K.''Vír-''í''T-L",
ZAA
1948. április .
HÍREK
Napirend:
Április 23, péntek. Róm. kat. Béla. Prot. Béla. ÜJgörég György.
A Nap kel 5 óra 42 perckor, nyugszik 19 óra 44 perckor. — A Hold kel 21 óra 0 perckor, nyugszik b óra 5 perckor.
1618. Wllliam Shakespeare halála.
1849. A Pestról kivonuló osztrákok fel gyújtják a hajóhidat.
— Halálozás
Fitz''kó Jáncw pincér 64 éves korában Nagykanizsán elhunyt. Temetése pénteken déiutánM órakor lesz a temető halottasházából.
— A Független Kisgazdapárt
Nagykanizsai Szervezete folyó hó 25-én *d. e. 9 órai kezdettel tartja ozévi tisztújító közgyűlését a Part Deák-tér 2. sz. alatti párt-helyiségében, meiyen az Országos Központ kiküldöttéi ismertetik ''az Országos Nagyválasztmány eredményeit, valamint a bel- és külpolitikai helyzetet. Felkérjük Tagjainkat, hogy a gyűlésen okvetlenül megjelenni szíveskedjenek és tagsági igazolványukat hozzák magukkal. Párlvzze-"tőség.
— A Magyar Jugoszláv Társaság inté''zöbizoitsági ertekezlete
A Magyar—Jugoszláv Társa-ság az MNDíSz Fő ut 5 szám alatti helyiségében ma este 8 órakor intézőbizottsági értekezletet tart. A vezetőség feihiv minden tagot, pontosan jelenjenek meg, miután fontos közérdekű ügyek kerülnek megtárgyalásra.
— Városi Mozi
szombaton 4 órai, vasárnap délelőtt 11 órai kezdettel * rendkívüli előadásokat tartunk 2 forintos egységes hely-árak mellett. Bemutatásra kerül Deanna Durbin-nal CSATTAN A CSÓK vígjáték.
Jövi hét elején tfsszetf! az országgyűlés
Az országgyűlés a jövő hét elején, hétfőn, vagy kedden összeül, letárgyalja a felhatalmazás maghosszabbításáról, valamint az államosításról szóló törvényjavaslatot.
Cseke József és Koch György
Rutóbusz-vállalata.
MENETKEND
Deók-térriül:
. 1-35 12--50
3-40 13 45
5-30 14-35
715 15-50
8-35 18-50
11-00 20-50
Vasútállomásról:
VlsszaiD dúlások
a vonatok érkezése után.

Viteldij: Deák-tér—Szemere-utca 80 HU. Deák-tér—Vasútállomás 150 „
Tanuló jegy: Deák-tér—Vasutállomas 80 flll.
SI* OUT
Átszervezett csapattal megy az NVTE Szigetvárra
Az NVTE berkeiben még a keddi edzésen is sok szó cselt a csapat pécsi mérkőzéséről.
— A ket szélső fedezetünk tel-\ jesen csődölt mondott és ez okozta a minimális gólkülönbség gü vereségünket, örvendetes volt Horválh jó játéka. A kerületi, vezetők számításba is vették a válogatóit balszélső posztjára—( mondotta c^^arik Imire edző.
Vasárnap a csapat Szigetvár ron játszik barátságos mérkőr zést.
— Egészen könnyű mozgás-
nak szárijuk a szigetvári mér-kőzést — mondja Varga János a csapat intézője. — Valószínűleg nagy változásokat hajtunk végre a védelemben. Barátságos mérkőzésen akarjuk kipróbálni azokat a játékosokat, akiket d tartalékok közül komoly mérkőzéseken is számba vehetünk.
Az edzés ulán Csizmarik edző, közölte, hogy vasárnap valószínűleg ez a 11 játszik Szigetváron Róka—Munkácsi Szoboszlay --Balbgh Németh Placskó—Sztra-ka Tura Saár Kocsis Horváth.
Tömegesen érkeznek a nevezések a vasárnapi
birkózóversenyre
Az NVTE vasárnapi birkoeó versenyére egymás után küldik be az egyesületek nevezéseikéi. Minden súlycsoportban népes mezőnyök indulnák az első helyezésekért. A nagykanizsai fiuknak tehát mindenegyes számban erősen meg kell küzdeniük; a helyezésekért. A nagyszámú nevezésekre való tekintettel a rendezőség ugy dönlött, hogy a selejtező mérkőzéseket délelőtt} bonyolilják 1c az Iparoskör nagytermében. A döntőkre pedig csak a délutáni órákban ker rül sor. A versenyben legtöbb pontot cléít egyesület értékes
ólómkristályvázát kap. Az egyéni győztesek pedig izléses ezüstérmet. Dijazásban részesülnek a másexjik és a- harmadik helye-zetteK is.
A verseny érdekessége lesz Mózsi indulása is,(aki erősen, fogadkozik, hogy megszerzi magának súlycsoportjában az első helyet. . [
Halász és Kasza edzők '' szerint a fiuk jó formában vannak és nem tartják kizártnak, liogy az egyéni helyezéseken kivül megszerzik az NVTE birkózók a pontversenyben is az elsőséget.

Figyelem l Eladásra közvetitek a város minden részén és%örnyé-kén több eladó kertes és kert nélküli kisebb-nagyobb lakóházakat Köztük vai 2-8 szobás beköltözhető lakással, házhelyeket szép gyümölcsössel, forgalmas útvonalon és a város belterületén üzletházakat A város határában kisebb-nagyobb szántóföldeket, van köztük tanyával, egy 800 négyszögöles szőlőbirtok pincével, hordókkal.
KienkivQi eladó járásszékhelyen nagy környékkel motl engedély-lyel. BalatonmáriaMrdőn 3 szobás villa, villatelek Mólódéi.
B,imdé4. ^^S? kiiebb nagyobb
HORVÁTH, Ingatlanokat közvetítő iroda, Sugár-ut 42.
Magyarország—Svájc 7:4 (1:3)
Az első félidőben a magyar csapat nem találta meg a sváj-, ci retesz-rendszer ellenszert. A második félidőben már hengereli a magyar válogatott. A mar-gyár válogatott csapat összeállításának érdekessége volt, hogy abban helyet kapott a nagykanizsai származású Gőcze Sándor is, aki balszélsőt játszott.
A gólokat Deák 3, Puskás és Szusza 2—2 lőtték.
Az Országos Sporthivatal terveit
ismerlelte Hegyi Gyula sport-államtitkár a sajtó képviselőivel. Elmondotta, hogy a totóból származó bevétel nem elég a magyar, sport szükségleteinek fedezésére. A Népstadion és az olimpiai előkészületek költségein kivül az 1948—49 évre 18—20 millió forintra van szükség. Ezt az ösz-szeget az állami kölségvetés biztosija. Ismertetése további részében az államtitkár elmondotta, hogy a sportéletből csak azokat a jobboldali vezetőket távolitolták el, akik a haladás ellen-
ségei és kerékkötői voltak. Ezzel szemben bekapcsoltak a munkába olyan szakembereket, akik eddig" névtelenül nagy munkát fej leitek ki .a magyar sportért.
Az amatör I. osztály állása
a 19.
1. m"aort
2. krac
3. DVSE
4. Lovászi
5. Postás
6. sbtc
7. Barcs
8. kvte
9. peac
10. SzTSE
11. Ba]a
12. Bátaszék
13. kse
14. pvsk ii.
forduló után
19 16 19 15 19 14 19 11 18 10 19 7 19 7 19 6 19 6 19 6 18 5
2
3 2
4
85 64 71 55 6 39 9.42 9 30 30 32 11 30 11 20
19 19 19
1 1
3
4
2 3
3
4 9 2 11 2 2
3 12 29 2 13 £3 - 14 27
12 33 20 31 8U 31 22 26 22 22 43 17 46 17 32 16 54 14 74 14 46 12 62 11
57 63
10 10
A hivatalos város
i
Közhírré teszem, hogy Kapuvá-, von Ivék József vendéglős istállójában 1948. március hó 22-én 1 drb. kb. 8 éves zsemlye tarka szinü jobb" első lábán sérült és bekötözött tehén találtatott. Igazolt tulajdonos a tehenet a megtalálónál átveheti.
GÁBOR BUTORSZAKÜZLET
BÚTORAI MEGBÍZHATÓK, ÉRTÉKÁLLÓK. SZOLID ÁRAK
NAGYKANIZSA, Ady Endre-u. 1.
A háreméves terv szolgálatában:
, Máfus else/ére
NAGY vAlászték. OLCSÓN áll
a dolgozók rendelkezésére
Griinfeld 6s Zombori-cégnél
MKP hirek
A MKP. II. körzete f. hó 22-én csütörtökön este 8 órakor Petőfi utca 23, szára alatti helyiségében pártnapot tart Előadó Bencze Jenő főszerkesztő. Min-'' deakit szeretettel vár a Vezetőség.
Csütörtökön, f. hó 22-én este 7 órakor a kiskanizsai olvasókör párt-helyiségében közös pártnapot tartunk, melyre a szociáldemokrata és-kommunista elvtársainkat meghívjuk. Vendégeket — pártállásra való tekintet nélkül — szivesen látunk. Egység bizdbtság.
MKP III. körzeté f. hó 23-án pénteken e3to 7 órakor Magvar ut 9 sz. alatti helyiségében pártnapot tart. Mindenkit szeretettel vár a Vezét őség.
Közigazgatási Pártszervezet {. hé 23-án pénteken este 7 órakor a Városháza Tanácstermében PÁRT NAPOT tart, melynek előadója Központból Budapestről lesz. Közigazgatáshoz tartozókat pártállásra való-tekintet nélkül szeretettől vár a Vezetőség.
Dr. Agárdy Tibor vm. főjegyző Közigazgatási Panasznapot tart f. hó 24-én szomlxtlon_ d. e. 10—l-ig a Városházán. Közigazgatási vagy hasonló .ügyekben mindenkit pártállásra való tekintet nélkül szivesen fogad ós meghallgat. Közigazgatási-, Pártszervezet Vezetősége.
Feliiivís az előfizetőkhöz!
Felkérjük helyi és vidéki e/ő-. fizetőinket, hogy hátralékaikat rendezni szíveskedjenek, hogy a lapot továbbra is zavartalanul kaphassák. Zalai Világosság heiyett mindenki megkapja a Zalát. - Úgyszintén kérjük * Maortos előfizet éket, hátralékaikat szintén rendezni szíveskedjenek.
Zala. kiadóhivatala
F6-ut 5. sz, • Telefon 31.
APRÓHIRDETÉSI?*
Táskairógepoí, jókarban lévőt, priváttól venue Hadirokkantak Szövetsége. Honsz, Hunyady-u. 10. 619
Néhány darab jó állapotben lévő teherautóköpeny és tömlő eladó Szabó Antal műszaki üzletében. Fő-ut 5. szám. 623
Eladó Hoffer SCS traktor 15—20 HP 1.900 mm HSCS cséplével koMbinált herefej tővel. Varga Lajos, Rigyác. 624
Szövetkezet keres pénztárost óvadék mellett. Cim a kiadóban. 62»
^ Eladó 250-es DKV motorkerékpár prima állapotban. Bővebbet Tóth füszer-üzlet, Somogyi Béla-ut._62S
Eladó szabadkézből 1 drb alig használt 2 ajtós nagyméretű hentes jégszekrény. Érdeklődni lehet özv. Zakécs Mthálynénál, SomogyszentMiklós. 627
35« cms-es BMW motorkerékpár eladó. Csengery-u. 5«. 63i.
Elcserélmém 3 szobás lakásomat a város belterületén lévő olcsébérü kétszobás lakással. Cin a kiadóban. 629
Teleki-ut 2. gzámu ház szabad kézből eladó. Érdeklődni lehet Fekete Sas vendéglőben. 632
Eiadó. Földszintes ház a>áro8 belső forgalmas részén nagy telekkel, gyümölcsössel. *Dr. Hajdú Gyula ügyvéd megbízott. ___634
1000 légyszögöles sz«Iőbirtok gyümölcsössel eladé. Farkas hentes Sand.
Egy 250 ea DKV motorkerékpárhoz hátsó patent kereket vennék. Clm a k^ólan^^ _
ZALA politikai napilap.
Felelős i ser készt 6 és felelős kiadó : Bencze Jenő
Sierkoutdiég i Deák fertne-iér 10. Ttltfon : Kiadóhivatal: Fó-ut ». Telefon i 11.
nyomatott a K6*flat<ie»áfll R.«T. NasykanM* nyomdájában, Nagykanluín,
Nyomdáért felel: Zalay Károly.
i§3s óvfolyam 95. szám.
Nagykanizsa, 1948. április 24. szombat
Ara 50 tiHér*

Várható Időjárás: mérsékelt délkeleti, déli szél, délután felhőképződés, helyenként záporeső, zivatar. A meleg kissé mérséklődik.
Már készül az uj hároméves terv, amely
háromszorosára emeli a dolgozók életszínvonalát
mendotía Horváth Zoltán a két munkáspárt nagykanizsai közös pórtnapján
A munkúapártok szerdai közös /mrtnapjfc ijfiuit szokatlanul nagy órdt''k''Odós nyilvánult meg. A Magyar Kommunista Párt zsúfolt nagy-ic''rmóbon tartotía mog- előadását Horváth Zoltán, aki mint Zala vármegye szociáldemokrata képviselje, olsóizben látogatott ei városunkba. A Néi>szava felelős szerkesztőjének o-ó&dását mindvégig na^y figyelemmel kisérte a hallgatóság. " Horváth Zoltán előadása éltjén
az angolszász imperialisták áttörési ki8érleteiveJ
V
iog.a''kozott, amelyekkei az európai népi demokráciákat akarták meg^ sommisi teni.
— Ennek a kísérletnek két utolsó bázisa Magyar-ország és Csehszlovákia volt — mondotta Horváth Zoltán. — A próbálkozás azonban mindkét orszagban kudarcot vallott.
Elmondotta, hogy a .választások utáni időkben, amikor á jobboldali szociáldemokratáknak minden kísérlete arra irányult, hogy megbuktassák- kőaíiciót, a budapesti pártközpontban egy magyar polgárháború rémképe rajzolódott ki. mint utóbb ,kiderült, ezt a helyzetet Londonból kó&zitették elő.
— Ouk t kommunista •Ivtórtak szilárdsága mantatto mag a helyzetet
- Jelentett© KI.
— Nálunk tehát megbukott e/, az imperialista .kísérlet, do ugyanígy megbukott Csehszlovákiában is &s ma niáiv amikor a hatalmat a nép votto a közébe, halvány reményük hom loliet arra, hogy valaha is cólt érjonok,
Ezután a többi ourópai államok-kai, Olaszországgal, Franoiaorszito-gai ós Angliával foglalkozott t» «feltette a kérdést, va]jon ezek az országok biztos bázist jelente^iok-e az imjwriaiisták ix>litikájának? Erre csak határozott nemmel lehet felelni.
— Az amerikai imperialisták — mondotta — most a legmegbízhatóbb szövetségesei Hitler legmegbízhatóbb szövetségesének Franco Spanyolországának."
Kijelentette, hogy mindezekben az országokban is vannak, dolgozó tömegek, amelyeket nem lehet felhasználni sem* a Szovjetunió, sem a népi demokráciák ellen. Az imperialistáknak tehát Európában sehol sincsen egységes frontjuk. Az osztályharcos tömegek pedig, tudják, hová álljanak. <
~ Ezekből tehát látható, hogy nincs mód ujabb háborúra — jelentette ki Horváth holtán. — Igy tehát nekünk módunk '' van arra, hogy békésen dolgozzunk és építsük országunkat. Ebbe Bgtíiíl senki kívülálló nem szólhat t>sle, mert a magunk erejéből állítottuk talpra hazánkat ós nem támaszkodtunk V '' földi segítségre.
Az egységes munkásosztályról
beszélt ezután Horváth Zoltán és kijelentette,. sokan voltak, akik re-m élték a munkásosztály kettészakadását.
uh.
— De mindent él követtünk, hogy ez ne valósuljon meg, sőt azért harcoltunk, hogy mielőbb .egy mun-
káspárt legyen, mert a demokráciát csak . az egyaéges'' munkásoeztáüyai lehet építeni.
-r-Akik a Ssooláldemokrats Pártban
az egység ellen dolgozt»*. akik nem látták be, hogy munkájukká az ellenforradalom erőit gyarapítják, akik nem tudtak elfordulni a dollér bűvöletéből, bebizonyították, hogy aohaaem voltak szoolallaták éa aohaaem érdekelte őket a munkásság aoraá> Ezek oaak hágosó-nak haaználták a pártot, amelyen át megfeleld magas poziolóba akartak Jutni.
A továbbiakban azt fejtegette, hogy a Szociáldemokrata Partba naivon sok oda nem vaió elem furakodott be, akiket a rossz lelkiismeret, vagy a karrierizmus vezetett. Ma már azonban a Szociáldemokrata Pártot is megtisztítják ezektől az elemektől, mert az egységes munkáspártba csak Üwjgazán odavalókat lehet átvenni. Akiiben pedig három év a-i''att sem érett meg az egység gondo-ata^ arról lemond az egységes munkáspárt.
Az államosítással
is foglalkozott és kijelentette, hogy az utóbbi időkben már nagy011 gyakran előfordult, hogy a tő-kiesek ''¡emondták külföldi rendeléseiket, nem vettek át a- nyersanya-
got ós kezdtek munkásokat is elbocsátani, mert arra gondoltak, hogy'' gyáraik már úgysem lesznek sokáig az övék. Tőkéjüket is igyekeztek kivonni a termelésből. Ezért .volt szükség az államosításra.
A hároméves terv slkero az államosításén mult és most már minden akadály elhárult az elől, hogy a tervet két és fól év alatt végrehajtsuk, annál is inkább, mert máris készül- az ujabb hároméves terv. Ez pedig már az. 1938-as kétszeresére, sőt háremszorosára emeli az életszínvonalat.
Az egyház és éliam viszonya
volt a továbbiakban Horváth Zoltán előadásának tárgya.
— Mindig emberfeletti erőfeszítéseket tettunk, hogy ez a viszony minél jobb legyen és csak örül he-, tünk, hogy »oiyan papok és főpapok is vannak, akik a megegyezés útját keresik. Vannak azonban olyanok is — elsősorban a prímás — akik lázítanak a demokrácia ellen. A demokratikus gondolkodású papokat száműzték ós már kezdünk oda fejlődni, hogy a Barai^kovics-part lapja olyan, hangokat'' üt meg, mint
W
Schuster milanói érsek, aki tudvalevően egyházi átokkal fenyegette a kommunistákat.
— Fiatalságunk növelését nem behatjuk Mínuszenty szoileméte --jelentette ,ki Horváth Zoltán. Azt kivánjuk, hogy az. egyházban ne Mindszetity, hanem Bánás ós Cza-pik szava ¡egyen az irányadó.
Ezután az egyesülés utáni munkáról beszélt. Kijelentette, hogy a munkásság a parasztság ós a haladó értelmiség jelenti a nemzetet, az Egységes munkáspárt és a koalícióba tömörült pártok szövetsége pedig a népet.
— Az egységpártban nem lesz küíön szociáldemokrata frakció — mondotta, — sem ideológiai elhajlás, sem jobb, som baloldal,- csak a marxi, ienini, sztálini munkáspárt.
Előadása végén felemlítette Horváth Zoltán, mi legyen az egységes munkáspárt köszöntése?
— Nem vagyunk többi szekta
— monddfta. ''— >4 magyar
iip,mz& vagyunk és köszöntésünk is a magyar ember köszöntése lesz: a jó napot!
Horváth Zoltán rendkívül érdeke« előadását hosszantartó tapssal köszönte meg a hallgatóság.
A pártnap az Internacionálé el-éneklésével ért véget.
Terrorcselekmények Olaszországban
Saraiat áruló szocialistáit kizárják a
kormányból
Be Gasperl miniszterelnök a kfilföldl újságírók előtt nyilatkozatot adott. Cinikus hsngon közölte, hogy „nem lesz földreform, mert előbb itakat kell építeni". Egy Franos Spanyelországábél való ujságlrinak kijelentette, hogy az u| parlament sztrájksllenes törvényt fog törvénybeiktatni. Be Bisperi azt állította, hogy pártja, a de Gaiperi-párt, nem mondhat* Jobboldalinak, sokkal inkább az úgynevezett harmadik ut képviselőjének.
De Qasperl azért mondatta, hogy pártja harmadik utas párt. hagy Hy módon kizárhatta a készülő uj kabinetből a Saragat''féle áruló szocialistákat és a republikánusok képviselőjét Is és egység-
párti kormányt alakíthasson.
De Basso, áz olasz szoolallata párt főtitkára kijelentette, hogy a szoolallaták éa kommunisták akoló-egységére nagyobb szükség van, mint valaha éa az továbbra la fennáll.
Egyébként az'' Olaszországgal kapaaolatoa külpolitika Is mozgásba lendült. Lendonban kijelentették, hogy a nyugati tömb katonai bizottsága holnapi bizalmas ülésén Olaszország csatlakozásának részletelt tárgyalja meg.
Harriman volt kersakedaleműgyi miniszter, akit másfél nappal ezelőtt a Marshall-terv eurépal Irányltéjá-nak neveztek ki, rövidesen Párlsba érkezik. Első feladata lesz, hegy Nyugateurépában, elsősorban Olasz- és FranGiaországban megtilt minden szsoiális földreformot és ipari refsrmot.
Olaszországban egyébként tovább folyik a terror. Mára virradó éjjel Tariiozzl városban a de^Gasperi-párt fegyveres bandái megrohanták és felgyújtották a Ktmmunista Párt székkázát.
Hatályba lépett a maiyar-szevfet barátsági és kölcsönös segélynyújtási egyezmény
Molnár Erik külügyminiszter és Puskin, a Szovjetunió rendkívüli meghatalmazott követe a Magyar Köztársaság és a Szovjetunió által '' íebru ár 18-án Moszkvában aláirt és a Szovjetunió legfelsőbb tanácsa által, március 30-án megerősített, v* a. magyar kormány által március. 12-én elfogadott barátsági és segélynyújtási egyezmény megerősítő okiratait " tegnap kicserélte, és igy a szerződés hatályba lépett. A megerősítő szerződési okiratok kicserélésénél ''jelen voltak Dinnyés Lajos miniszterpl-nők, Szakasits'' Árpád miniszter elnökhelyetles, Veres Pét©r honvédelmi miniszter,. Dobi I#ván földművelésügyi miniszter,1 szov-
jet részről Szmimov és .Garamon követségi titkárok és Mar Jevsky a budapesti orosz kator naí attasé helyettese. • • -
Mi újság az_országhan?
Uj gyermekváros épül a Debre-"''■cen-epreskerti volt repülőtér közeiébem. A gyermekvárosban elhagyott, csavargó, bűnözésre hajlamos gyerekeket nevelnek át majd a társadalom számára, hasznos polgárokká. *
Vídébeh is bevezetik a ■ tipusme-nüt.
Kivégezték Faragé Béla nvila8 tömeggyilkost, a győri ezámonkérö-
azék volt parancsnokát, #
'' A h&roméves terv szabotálásáért eljárás indult a Magyar Vegykószit-
ményí papírgyár, Kolozsvári gyégy-szappangyár, Strassman Testvérek hengerpapirgyára, Sidol vegyipari gyár, Hattyár gépgyár ös a Pharmacia gyógyszervegyészeti gyár felelős vezetői ellen.
*
Május közepén magyar—francia vegyesbizottsági tárgyaiások kezdődnek. A tárgyaiások során felülvizsgálják a- behozatali és. kiviteli kontingenseket és tisztázzák a szállítási kérdéseket. ."■„•'' ;
Magyar bizottság utazik a brüfiz-ezeli nemzetközi ''.iggyédelmi konferenciára.
*
Rákosi Mátyás elvállalta Fehér István pártonkívüli uj gazda tizen-.kettedik gyermekének keresztapaságát.
A • magyar—bolgár kulturális egyezmény végrehajtására aíakult-bizotteág elnökévé á kultuszminiszter Alekszics György kultuszminisztérium! államtitkárt novezto ki.
ZAJJA-
IbáS. -április 24.
Rövid világhiradó
Csehszlovákia
Prágában ma aláírják a bolgár—csehszlovák barátsági és kölcsönös segélynyújtási egyez-; ménvt. ■ '' i
V *
Görögország
A monaroho-fasiszta kormány a falvakban összeszedi a gyermekeket és Athénba szállíttatja, hol sem elhelyezési, sem élelmezési lehetőség nincsen szá> mukra. Azért Athénből a gyermekeket Rhodos szigetére hnjóztatja, ahol külön nevelésbén részesíti őket. A toslszta. kormányosaiiatokat az arcvonalon ujsbb vereségek érték. Markes osapatSI »legutóbbi napokban 4 várost és 10 falut elfoglaltak.
Jugoti/ávtq
A kormány nt''nietomúgi un-golszúsy. mggvzitf''ó hatóságoktól TüOO háborús bűnös Idudatását kérte. A briI hatóságok ezek kö-, zi''t! mindössze 10 liáfcorus ''büh nőst hajlandók kiadni.
Palesztina
Haifa központja lángokban áll. A zsidók heves támadást kezdtek az arabok ellen és mind-; jobban kiszorítják őket a városból. A haifai arab lakosságot az angolok tengeri uton szállítják el. A transjordániai hadsereg Palesztina határán készen áll. Kairóban az arab vezetők értep íiezletel tartottak a zsidókkal, való megegyezés ügyében.
Egyesült Államok
Truman elnök bejelentette. Amerika kész korlátolt számú katonai segilséget adni Palesztinában a zsidó hadseregnek, az Egyesült Nemzetek szervezetén keresztül..
Truman elnök a Marshali* terv diplomáciai . ügyvivőjévé ¡Harriman voK kereskedelemiügyi miniszteri nevezte ki, akit nagyköveti''rangra emelt.
Németország
Az orosz és ungolsziisz Katonai hnlósáüok w zonnközl forgalmai t>#y ulorc beszüntették,
Szón - ithavl hitelre
A OftitüftsáRÍ Főtanács 602/1D48, sz. roiuloiote aiapján a Mftiryar Állami Szénbányák az 1048-40, fülééi idónyro öthavi hiteire Szállít ftzenet aa állami Vállalatok, közintézmények és államosított vállalatok munkavállalói részére. A szenet 1948. április 7-tól julius 81-ig lehet. átvenni. A szénszállítás megszervezése végett a Szénbányák felkérik a fentémiitett vállalatok, intézmények és. hivatalok vezetőit, hogy a munkavállalók által igén veit szénmennyiséget sürgésen közöljék a MÁSz-szaf.
A fentjelzett idő alatt'' kiszolgáltatott s
zén ellenértékét a nevezett vállalatok "1948. május 1-től kez.dve öthavi részletben vonják le alkalmazottaik "fizetéséből.
Bővebb felvilágosítást nyújt a MASz kereskedelmi főosztálya (Bp. V., Zoltán u. 2—4, postafiók: 135, telefon: 123—420),
vidéken az Állami ■Szénbányák fcirendeOisége.
A várható torlódás elkerülésé érdekében ajánlatos, hogy a munkavállalók szónszükségletüket a fenti kedvezményes fizetési lehetőség igénybevétele mellett mielőbb fedezzék. •
KESZTHELYI MOZI
Péntek-szombat
Egerek és emberek
John Stelnbeck vlléghirü regényének filmváltozata Pőazerepjő Lon Cbaney.
Kisérőműsor: OROSZ HIRAüb ____gjtmésefc < MNweg g é« 8 ér»kw
Három hét múlva kerül főtárgyalásra
VIdovfcs szoKtetőinek ügye
A Zala már részletesen beszámolt arról, hogy Vidovics: szök-tetési ügyében lefolytatott vizsgálat során a kaposvári .népp ''ügvészség vezetője löbb napon keresztül hallgatta ki a gyanúsítottakat. majd most a kihallgatás befejezése ulán. Tárkányi Béla vezolő népügyész elkésziu tette a vádiratot. Az ügy főtár-
Az evangélikus egyház presblterelnek döntése:
Rendezni kell a demokrácia és egyház ktftzütt feszültté vélt visszonyt
gyalására előreláthatólag 3 hét múlva kerül" sor, amikorra azt dr. Imrefi László tanácselnök kitűzi. A i''ogolyszökletőket a kaposvári fogházban őrzik, itt van a kötelességmulasztó fegyőr is„ akiről kiderült, hogy alig kél évo került büntetőintézeli szolgálatba.
Az evangélikus egyház j)res-blterei tegnap gyűlést tartottuk, hogy megtárgyalják. melyek azok az irányelvek, amelyek alapján az egyház és az álUmv közötti viszony x rendezésére megindult tárgyalásokat folytassák és szerencsésen befelezzék. A vezetőknek a tárgyalásra felhatalmazást egyhangúlag megadták.
Ilapi Béla evangélikus püspök a centenáris év alkalmábó1 nyplatkozatot terjesztett elő, amelyben megáll apiitj a, hogy 1848" célkitűzései'' sok tekintet-
ben nem valósullak im-g és meg-áltupllhuló, hogy u dumokrutl-kus Magyar kőztársuság történelmi hivatásként'' vállalta 1848 eszményeinek teljes megvalósítását. Ehhez uz orszfágépitőj munkához öröimfmjel járulnak hozzá. Kívánatosnak tartja a demokrácia és az egyház között feszültté vált viszony rendezésélt. A presbiterek egyhangúlag elfor gadták az előterjesztett nyilatkozatot. A gyűlésen az evangéK likus püspökök teljes számban résztvetteK.
Nem családik a kanizsai közönség iién a színházban
— leientette ki Mánd»ky Kálmán, a pécsi Nemzeti Színház főtitkára
Mint már jeleztük, a pécsi Nemzeti Színház f&ittkára, Mándoky Kálmán, néhány nappal ezelőtt megérkezett Nagykanizsára és megkezdte a bérletek gyQjté-sét. Beszéltünk Mándoky Kálmánnal ós a társulat felől kérdezősködtSnk.
— Elfogultság nélkül mondhatom — jelentette ki a színház főtitkára , .hogy a társulat jelenlegi összetételében művészi szempontból felQimul minden olyan társulatot, amely eddig Nagykanizsán járt.
— Hogy mást ne mondjak — folytatta Mándeky Kálmán Prlestley: Ismeretlen város ós Vanderberghe; Fiuk, lányok, kutyák ólma színdarabját tugó nélkül játssza az együttes.
A győri, debreoeni és péosl színtársulatok között meginduló munkaverseny felöl érdeklődünk.
— A versenyről még osak most folynak a tárgyalások ós azt hiszem, Nagykanizsa az a szerenosós város lesz, amely személyesen Is tapasztalja a munkaverseny kihatását. A verseny természetesen osikls művészeti vonalon mozog.
A titkár - mint már említettük - mir megkezdte a bérletek gyűjtését. Ezzel kaposolatban fel kell hívnunk a színházlátogató közönség figyelmét arra, hogy a hirdetményen jelzett szelvénybérletek egyes jegyei bemutató« és ünnepi előadásokon kívül minden előadásra érvényesek. Mivel pedig Mándoky Kálmán most van •lösÉör Nagykanizsán ezúton Is kér mlndenklt( aki bérletet ikar váltani, hogy ezt a szándékukat a Városi Színház telefenján közöljék ve le délben 1fi és Q óra, valamint este 0 és B óra között.
A silnhái Igazgatósága kéri a város lakosságat, hogy akinek a szlnlévad tartamára kiadó albérleti szobája van, ezt Is közölje a titkárral.
fi nemzeti összefogás minisztériumát akarem
megteremteni, mondotta Dobi István
az uj földmivelésttgyl miblszter
Dobi István az ur f öldmivelésügyi miniszter átvette nivat&iát. A mi~ misztérium dolgozói nevében S. Szabó Ferenc adminisztratív államtitkár üdvözölte az uj minisztert, aki a felszabadulás óta másodszor került a földmivelésügyi miniszteri székbe. Az államtitkár üdvözlő Szavai után Dobi István a következőkben vá-aszolt:
— Móst, hogy visszajövök ide a földmivelésügyi minisztériumba, régi barátok és régi ismerősök fogad-, nak, akikkel a magyar mezőgazdaság újjászervezésének legnehezebb időszakában dolgoztam együtt. Azóta a világ folyása meggyorsult és mind a magyarság, mind" pedig az egyes nemzetek életében igen" sok kérdés tisztázódott,
Igy a magyar mezőgazdaság és a magyar parasztság Jövője körül Is sok kérdés világosabban áll előttünk.
Aki egy kicsit is nyitott szemmel jár és megfordul külföldön — mint ahogyan én időközben megfordultam Keleten ós Nyugaton egyaránt — az Oiőtt tiBztán M az á tény, hogy a- mezógazdasák óriási léptekkel halad elő*«, A giép éa a tudomány a?, & két eszköz, ami a föld tormőbbó tótelét nagy mórtókb©».
fejlesztette. Minden erőnkkel azon ''kell lennünk, hogy mind a tudásból, mind a göpből minél többet tudjunk adni, mert csak. igy tudjuk emelni termelésünk Színvonalát és . megváltoztatni parasztságunk életformáját. A szakértelmet nagyon megbecsülöm a lödben is, mint ahogyan megbecsültem azt a. múltban.
Semmi más szempont tiem befolyásolhat a magyar mezőgazdaság politikájának irányításánál csak az, hogy mi áll a mezőgazdaság érdekében, mi szolgálja a haladást, mi a szakszerű és mi viszi előbbre a fejlődést.
_ Nyugalmat szeretnék ebben a minisztériumban, a koalíciós pártok szoros és békés együttműködését^ olyan demokratikus agrárpolitikai irányt, amely a parasztság jav át szolgál ja ós. azt, hogy minden szakember tudása legjavát adja ehhez, a munkához.
Az . igazi nemzeti összefogás
mmiszi''éri-umát szeretném itt
mr.gterenüeni.
Tudom, hogy ennek a niin is »tóriumnak számtalan olyan szakom» bero van, akik nomzotköai viszony-
latban is az elsők között vannak. Ezekkei az "értékekkel jól'' akarok gazdálkodni, hogy helyes felhasználásukból fakadjon az uj magyar agrárpolitika.
Dobi miniszter végül a parasztsághoz szón-a hangsúlyozta, hogy ne féljen senki a haladástól, azoktól a változásoktól, amelyek a társadalom életében ma végbemennek. A magyar parasztság tulajdonához, földjéhez, jószágához . senki som nyui. •
Titkos fegyvergyárak — kenyér-fejadag-leeiállltóe Németország amerikai Vvezetében
A moszkvai rádió IsmicrtcsU''tt egy InpJökuíUSst, moly nyáriul Nómclomííg mnlorikitl öw^íé-ben Uikos hntliiinyiig gyáruk működnek és ezek hü ii nóitwst ;mm-t kósoknt IbgUtlkOJílntnak, akik Lelj os .i''m''tlást és fizó lést kúpnak, de c ztfA- süembeti az ttzenii t<ru letét tilos elhagyniok.
Bizoníáb''an isméi bejelen''let-ték, hogv legközelebb ismét csökkentik a kenyérfejadagot.
Ezzol szemben a szovjet övezetben, Szászországban, a tartományi ülésen bejelentették, hogy a lakosság élelmi szer-ellátása, elsősorban a kenyérellátás, véglegesen biztosítva van, A szovjet hatóságok e téren a leqmesz-szebbmenő támogatást nyújtották az illetékeseknek.
Elmulatta a közmunkaváltságot
Kálny László bánokszentgyörgyi községi- irnok, a zalaegerszegi építésügyi igazgatóság ottani megbízottja, 2.500 foritot sikkasztott el. Kálny több mint kétezer forintot vett "magához április 16-án a pénztárból és .elment mulatni a helybeli vendéglőbe.
Itt ivott záróráig, azután Égerszögre utazott ós szórta tovább a pénzt. A hajnalra teljesen lerészegedett Kálnyt a jendórök a vasútállomáson igazoltatták, - de ekkor már egy fillért sem találtak nála.
A sikkasztó községi Írnokot a -nagykanizsai államügyészség előzetes lokrtóztalásba lvolyozte,
ftÁDIÓMÜSOlf*
Bsembnt, április 24.
ÜudamMt 1. fUJO líAjnall muzsika, Ö.üd Ka uriulló, 7.<X) Illrok, 7.20 Ho«neü H.0Ü IsSlrtadás ft k/te-ollatÚH három óvóról. 8.15 Zenokarl mu/síka. 10.00 Hlrok. 12,00 Un-raiiűM/.ó, hlivk. 1*2.15 tízaionzono. 18.20 Müvó»xlomotok. 14.00 llitok. 14.80 Magyar nóták. 15.80 Az ifjúság hangja. 16.15 líimszkij-Korza-koff: Nagy orosz húsvét. 16.80 Gyer mokrádió. 17.00 Hirek, Vöröskereszt köziemének. 17.80 A Dolgozók Kulturszövetségének műsora. 18.00 Könnyű hanglemezek. 18.15 Magyar Encyklopódia. 18.45 Népdalfeldolgozások a szerelemről. 19.30 Jazzmuzsika. 19,30 A Falu Hangja. 20.00 Hirek, sporthírek.. 20.30 Yi-dám, zenés félóra. 21.00 Hangos heti ''híradó. 22.25 J. W. Goethe: Faust. Előadás a stúdióban. 24.00 Hirek.
Budapest II. 17.00 Tánczene. 18. Beszélgetés a népi kollégiumi mozr gai''omról. 18.15 Dalok és hangszerszólók. 18.30 Előadás Dugonics Etelkájáról. 19.00 Szines. szőttes. 20.00 Hanglemezek. 20.15 Nagyzenekari est. 21.00 Hírek. 22.00 Hanglemezek.

VÁR ÓSI M OZI
Csütörtöktől—vasárnapig
CHAPLIN
leghatalmasabb filmje;
A diktátor
Különleges tómóju film, f\z Idei évad legnapyobb alkotésa.
Figyelem S Előadások 6 4« 8-fcor. V £ 8 á r b r p < 3, Bt 7 éi § órakor
S. április 24.
ZALA
MKP hírek
MKP Ili. körzete f. hó 23-án pénteken este 7 órakor Magyar ufc 9 sz. alatti helyiséében partnapot fart Mindenkit- szeretetfel .vár a Vezetőség.
Közigazgatási Pártszervezet f. hó oy-án pénteken esti 7 órakor a Városháza Tanácstermében PARTNAPOT tart, melynek előadóm Központból Budaijeatról lesz. Közigazgatáshoz tartozókat pártállásra való tekintet nélkül szeretjéttel vár a Vezetőiig.
¡h\ Am''n''dp Tibor vm. főjegyző Ku/i(;ft/w»té»i Panasznapot tart /. In, azombdton d, e, 10—l-ig
a Ván*há*én. Köz igazgatni vary h<i*o»i<> ügyoklx>n mindönkit párt-rtün-''a uvlo tekintet nélkül Hzivoson fauinl fc meghallgat. RösigoKgatdii / ''é i v * í t; r \ c í 11 Vczalfotyc.
Magyar—román tárgyalások kezdődnek Budapesten
Magyar-román ogyüttmüködési tárgy&iás-ok indultak Budapesten. A tegnap Mucla])ostre érkezett román bizctteáir tárgyalásokat kezdett a két ország közötti gazdasági és baráti együttműködés részleteiről. A tárgya ¡ás a pénzügyminisztériumban indult meg. Magyar részről veze-tője Autós István pénzügyi államtitkár é- Szebenyi Endre belügyi államtitkár. A román küldöttség vezetője Joja Anastasiu a román békeszerződés végrehajtási bizottságá-nak -\-ezet0je.
Olcsó néprádiókat gyártanák
A gazdasági főtanács mai ülésén esrész sor fontos kérdést fog megtárgyalni. Többek között- a 70.000 személyes népstadion • felállítását, azonkivüi elrendeli a közeljövőben íipusrádiók gyártását. Ezek a készülékek nagyteljesítményű és azonkívül olcsó rádiók lennének. Azonkívül egy uj tervezet kidolgozásáról van szó," amelynek feladata a kisiparosság hitenel való ellátása és a kisiparosság, valamint a kiskereskedelem érdekeinek megvédése.
Éjszakai nőrablás Kaposvárott
László József és Tartson Kálmán kaposvári lakosok 20-án éjijei 11 ora tájban részegen nyo^ mozónuk adták ki magukat. Az utcán járókelőket igazoltattak ér egy budapesti asszonyit vadhár zaslársa mellől elragadtak. A részeg áWetektivek az asszonyt a, Kisrómahegyre vi tték és ott erőszakoskodni kezdtek vele, az arra haladókat pedig igazoltatták és felpofozták. A rendőrség a kiét garázda áldetektiveit őrit zetbevette. A kihallgatás soránj az asszony még bejelentette azt ís. hogy a két férfi1 a nála levő 200 forintot és egy 1000 forintról szóló takarekkönyvet elrabolt. Lászlót és Tarsont átadták az államügyészségnek.
Felhívás az elofizetokiz I
Felkérjük helyi és vidék/ előfizetőinket, hogy hátralékaikat rendezni szíveskedjenek-, hogy a lapot továbbra is zavartalanul kaphassák. Zalai Világosság helyett mindenki mégkapja a Zalát. — Úgyszintén kérjük a Maortos előfizetőket, hátralép kaikat színién rendezni szíveskedjenek.
Zala kiadóhivatala
■y FÖ~ut 5. az. - Telefon 31.
ínapekciós gyógyszert*?
Április 28-án; »Őrangyal" gyógyszertár, Deák-tér 10.
K^Jl^StciBÚTORÜZLET
iMÉtt f^gykonizsa. Mmgp J*dy €rjdrz -u. 4.
I Ss n^ts^y

Az államosltottvállalatok vezetőinek értekezletén hangoztatták
többet termelünk, mint amit előirányoztak
A közelmúltban áUuanositotH vállalatok vezetői tegnap értekezletei tartottak, Kádár jftnos ős Kareza« Imre • álWnmWkAftsk tartoltak wőadást Kádár János a magyar munkásság nevélnsn örömmel íldvözölle a demio kritikus kormányzat intézkedéséi, amely rendkívül megsziiárditot-ta tekintélyét a dolgozók kőzött. A kormányintézkedés kifejezésre juttatja, hogy Magyarországon a demokratikus erők össze* fogása nem jelszó csupán, hanem döntő tényező a kizsákimáh
nyolás ellen vivot''t harcban, Ha[ semmiféle zavaró körttllmlény nem mutatkozik, sokkal többet fogunk termelni, mint amennyit előirányoztak.
Karezag Imre állomllltkár hnngozta''ttu, hogy a Komim''iW nista Párt nem tí''trl nueg a pro-; tekeió t, ezért a vállalatokat nem szaba4 a protekció rendszerbnek befolyásolni. Az állami vállalatok is versenyezni fognak egymással, melyik tud főbb, jobb és olcsóbb árut előállítani.
A Gazdasági Ffitanács
nagyjelentőségű határozatai:
Jön a világvevő néprádió
A GF. legutóbbi ülésén elhatározta, hogy a dogozók részére 20.000 drb. viiágvBvó .
néprádió
gyártását rendélik el. A 605 illetve 728_ forintos készülékeket a posta havi 60 forintos részletfizetés mellett adja az üzemek dolgozóinak. Gondoskodás történik a falusi dolgozók rádióval való ellátásáról ie. Elrendelte a GF a
kisipari hitelek
foivósitását. Budapesten a Községi Takarékpénztár^ vidéken az OSzH tagszövetikezetoi folyósítanak kisipari hitelöket.
Jelentős ujitást hozott a GF a beszolgáltatás! nehézségek kiküszöbölésére. A gazdáknak a
terraénybeváltásnál készpénzutalványt
adnak s ozt az utalványt a gazda
Sertéshizlalási akciót inditanak Kisipari hiteleket folyósitának Készpénzutalvány a beszolgáltatásban
azonnal beválthatja bármelyik postahivatalnál. Eddig a beszolgáltatásnál nehézséget okozott, hogy a gyüj-tőkereskedőknek nem'' volt készpénzük és a gazdáknak hetekig kellett várniok, amig megkapták a pénzt.
A sertésállomány fokozására ipari- és gazda- ö
sertéshizlalási akciót
indítanak. Az ipari sertéshizlalási a Kül- és Belforgalmi Állatértéke-sitő Rt, a gazda-sertéshizlalási akciót peaig a MOSzK szervezi meg. Az akció során mintegy 400 ezer sertés kerül hizlalásra. ''
Az üzlethelyiségek helyreállításával
kapcsolatban a QF azt a fontos Határozatot hozta, hogy a jövőben nemcsak a ifckást helyreállító bérlők követelhetik befektetett költségeik megtérítését, hanem az üzlet-hely isógoket helyreállító, bérlők is.
Májustól kezdve az uj iparengedélyeket a
Belkereskedelmi Igazgatóság ad/a ki
Nagykanizsa továbbra is a soproni kerülethez tartozik
A Zala annak idején cikkben közölte, hogy a kormányzat a, kereskedelmi é& iparkamarákat megszünteti és helyükbe a Belkereskedelmi Igazgatóságokat iktatja be, amelyek a kereskedelemügyi miniszter égisze, ¡alatt működnek. Mindenütt, ahol eddig Kereskedelmi és Iparkamarák működtek, megalakul a Belkereskedelmi Igazgatóság és átveszi a kamarák kereskedelmi ügykörét.
Belkereskedelmi igazgatóság eddig csak Budapesten működött,-most azonban — a Zala értesülése szerint — Szegeden, Sopronbán, Győrött, Miskolcon, Debrecenben ós Pécsett alakulnak meg a Belkereskedelmi Igazgatóságok, azzal a céllal,
I
hogy meggyorsítsák az ügymenetet ós önállóan döntsenek mmden kereskedelmet érintő kérdésekről.
A kormány ezen intézkedésével a vidéki kereskedelem problémáinak gyorsabb megoldására törekszik/
Nagykanizsa előreláthatólag a soproni Belkereskedelmi Igazgatóság hatásköre alá tartozik maja. ''
A Belkereskedelmi Igazgatóságok az eléjük kerülő kérdések eldöntése előtt meghallgatják az érdekképviseleteket: Kereskedelmi vonalon a KISOSz-t, ipari vonalon pedig a KlOSz-t. Lapunk értesülése szerint a kamarák tisztviselői átkerülnek a Belkereskedelmi Igazgatóságokhoz és igy azok megfelelő szakképzettsé-
Reslc? Raií
fegesl€€ívé
fogalom I
gíi tisztviselőkkel rendelkeznek majd.
A Belkereskedelmi Igazgatóságokat széles hatáskörrel ruházzák fel: Igy elsősorban a vidék számára ők adják kL az Iparengedélyeket, ami a békeálispotokhoz való visszatérést jelenti, mert meggyorsul a vidékiek részére a? iparengedély megszerzésének lehetősége.
Természetesen a vidéki Belkereskedelmi Igazgatóságok is kötelesek a kereskedelemügyi miniszter előírása szerint dönteni az érdekképviseletek meghallgatásával1. Igy olyan szakmára, amalyben zárt szám van, nem adhatnak kl a Jövőben aem Iparengedélyt.
A vidéki iparengedélyek kérelme ■ügyében a follobbozó&t továbbra 1» a keroftkodolomügyi jjiiniMtorhoz koll benyújtani,
A/^uj wolkoroskodolml Igazgafcó-aág hatáaköróbo tartoznak majd a záróraügyok, rónz bt ügyek, idónyvógl vásárok, áruhitel Irodák, a liolyl koroskodolom fölött való ollonőrzéft éa egész sonog keroakodölmöt érintő probléma.
Ai uj vidéki Belkereskedelmi Igazgatóságok május folyamán máv meg is kezdik inüködésüKet.
Rátámadt a rendőrre
Deli József orosztonyi lakos a kis-komáromí vásáron az őt'' igazoltató rendőrre'' támadt''.'' Hatósági közeg elleni , erőszak miatt indult ellene az eljárás és ezért a nagykanizsai törvényszék .jogerősen 150 forint pénzbüntetésre ítéite. A bíróság Deli ittasságát enyhítő körülménynek vette. .'' ''.'' : ; .
A cserkészek rezéiői erélyesen visszautasítják az „Uf Ember" zhrart keltő felelőtlen felhívását
; Á magyar csértfezíiük szol-vétségének vezetője és a cser* készvezetők hangsúlyozzák, hogyt a cserkészet és az Úttörő moz" galom azonos célt szolgál és azo"t nos korosztályokat ölel fel. AJ; két mozgalom egyesítését célzói:'' tárgyalásod folyni. A cserkéi szetnek, amely a múltban a fasizmus ideológiai irányitója volt* az ifjúság demokratikus és hazafias szervezetévé keli válnia. Az országos szervezés vezetői megdöbbenéssel emlékeztek m^g az «Uj Ember« legutóbbi számá* ban közölt »Illetékes egyházi hely« nyilatkozatáról amely ''munkájuk beszüntetésére szóiig la fel a katolikus cserkészeket, A cserkészek vezetői visszautast", tanak minden ilyen zavart keltő, felelőtlen beavatkozást. A cser készvezetők elmondották, hogy; a magyar cserkészszövetség kú" lön bizottsága a'' kapcsolatokat ■. a cserkészek nemzetközi irodá". jávai megszüntette, mert az nyil-tan az imperialisták szolgálatába szegődött. 1''
MOZI
Diktátor
A film alapjában véve nem egyéb, mint egy hatalmas vádirat a faeiz-mus . és annak minden borzalma ellen. Korunk legnagyobb . emberábrázolója mesterien éles szatirával teszi nevetségessé mindnyájunk előtt a Diktátort, aki nem is olyajn régen még a világ urának képzelte magát. A filmnek minden kockája szinté fülébe kiáltja az emberiségnek: Nézd, ki akart téged jixalnil
Chaplin kettős szerepet játszik a filmben. De akár a csetlő-botló kis gettó-borbélyt — a régi Chaplint, akár a mániákusan önimádó, pózoló Diktátort— az uj Chaplint nézzük, mindenképpen az a benyomásunk, hogy a néha már komikumba fulladó mese mindig szörnyű''igazságot ta-.kar, A végén pedig a retttenetes Diktátorral összetévesztett kis borbély elmondja hatalmas beszédét a szabadság, a testvériség és egyen- ^ ióség mellett.
s>.
4
ZALA
HÍREK
Napirend:
Április 24, szombat Róm. kat György. Prot. György. Ujgirég Szaba.
R Nap kel 5 óra 40 perckor, nyugszik 19 éra 4S perckor. — R Hold kel 22 óra 18 perckor, nyugszik b óra 25 perckor.
1894. Statáriumot hirdetnek kl az RÍ» földre.
1905. "31 munkást meggyilkolnak ,az élesdi népgyűlésen.
1917. R bolsevikok első nyílt párt-konferenciája.
1945 R Vörös Hadsereg Berlin '' elővárosába nyomul.
— Kizárás )
A nagykanizsai városi Egységbizottság tegnapi ülésén hozott határozatban Altay József MÁV állomás elöljárót kizárták a Szociáldemokrata l''ártbói. Megállapították, hogy Altay •JózBOf élénk agitációt fojtott "ki a liarankovics-párt mellett, továbbá következetesen kommunistaellenes ós luunki''usogyaégollonos magatartást tanúsított.
• • Zászlészeget adtak a 9. honvéd határvadászok zászlófához
A 9. honvéd határvadász záfiz ló-alj f. hé 11-én megtartott zászlóavatási ünnepsége alkalmával, az adományozott csapatzászlóhoz még az alábbiak járultak hozzá egy-egy zászlószeggel: Fővám hivatal, Koksz kirendeltség,'' Vasutasok és Hajósok Szabad Szakszervezete, Nagykanizsai Takarékpénztár lit, Fischer és Báder cég, Dr. Haám Ernő törvényszéki elnök, Magyar Országos Szövetkezeti Központ, ifj. Rótn Ferenc vendéglős, Nagykanizsai Közraktárak Rt, Dr. Boda Károly borkereskedő, Balassa Gyula szesz- és ecetgyár, Simon Zoltán, Artner Sándor, Magyar Nemzeti Bank Nagykanizsai Fiókintézet, Dr. Takács Zoltán.ig. főorvos, Fprg. adóhivatal,. Dohányáruraktár, Schies&v Lászlód Tóth József, Weisz Ignác, Weisz Ernő, Tomasite Gyula, Vellák* József, MAORT Üzemi Pártszervezet. (MKP), MolnáT József kőműves, Reichenfeld T^yula, Brand Sándor ós fia, Klein cukorkagyár, Németh József, Megváltó gyógyszertár, Hegedűs József, Mihácsi Kálmán, rurmann Jenőné, Dr. Haba Antal, Márkus József, Dézsi Lajos, Dr. Mer kii József, Horsetzky és Major, Dr. Pifler Arthur, Ruzsinszky László, Bagladi Béla, Kugler Elemér, Péti Vilmos, DervaJits József, Dr. Kovács konzervgyár, Hungária seprő és kefegyár,: Resid Raif Cukrász, Czretkó Gyula vizvezetókszerelő, Farkas Ferenc pék, Szegő gépgyár, Deutsch Andor, Dr. Kosztlor István, Dr. Surányi László ügyvéd. Kelemen autószerelő. Kis Sörház vendéglő, Kalmár Zoltán mérnök, Lá-bodi áUatkeieskedőr Kapoli Ferenc lientos, PBrkó László vendéglős, Di''. Kovács László ügyvéd, JZiegler József henjee.
A G#SZTONYI vendéglő Zalaegerszegen minden hivatalhoz a legközelebb ván.
- Városi Mozi
szombaton 4 óral. vasárnap délelőtt 11 órai kezdettel rendkívüli előadásokat tartunk 2 forintos egységes helyárak mellett Berni tatásra kerülDeanna Durbin-nal CSATTAN A CSÓK víg-Játék. ,
A GőzJürdő nyitva reggel 7 órától este 6 óráig. Kedden egész nap és pén-tekengdólután női gőzlürdő.
Poloskairtás!
Lakások, lakrészek, egyes bútordarabok
tökéletes fíregteleiitése,
raktárak, termények zsirslktelenf-tése az «gész világon bevált
kontakt méreggel*
UoyaitBzen munkák dánnal történő elvégzésére m«9rendelést felvesz
öxv. CSAPÓDÉ,
Batthyány»(<tea 2®. ssAm.
•30
SPORT
Erősen készülődik a MAORT a Postás elleni
mérkőzésre
1948. április 24.
Ismét fontos bajnoki mérkőr zés előtt áll a MAÖRT. A csapatnak vasárnap az otthoniban veszélyes Postás lesz az ellenfele. A MAORT játékosai komolyan készülődnek a mérkőzésre, mert győzelmük eseíén szinte bebiztosíthatják maguknak a'' bajnokságot. A hátralevő mérkőzéseken sokkal gyengébb képességű csapatokkal kel'' megküzdeniük a bajnoki pontokért-
A csapatban változás Lesz. A sé* rüléséből felépült Míihaiecz vasárnapi formája nemi volt meggyőző és ezért Csapkay edző ugy döntött, hogy helyette Mil-Iei játszik hátvédet.
A csapattal egyébként sok szurkoló is megy Pécsre. A városi drukkerek külön autóbusz-szal mennek Pécsre,- melynek viteldija oda—vissza 30 forint.
Kiket indít az NVTE a vasárnapi birkózó versenyen?
Nagy előkészületek folynak az NVTE berkeiben a vasárnupi birkózó versenyre. A heti edzér. seken a fiuk nagyszerű formál, mutattak és ennek alapján Kasza edző összeállította a versenyen induló versenyzők névsor 1 rát.
Lepkesulvban: Pintér képviseli az NVTE szineit, aki nean-régen országos ifjúsági bajjuok-, ságot nyert. Légsulyban: Sasvári a többszörös ifjúsági és középiskolás bajnok veszi fel a küzdelemét a pestiekkel, aki egyébként ebben a súlycsoportban áz első számú esélves.
Pehelysúlyban Gál indul. Könnyüsulyban: Kovács szintén eséllyel veszi fel a küzdeímet. Váltósulyban: Mózsinak vannak reményei az eíső hely elérésére.; Középsulyban: Haszon a több-szöfös ifjúsági bajnok indul. Félnehézsulyban: VárfaJvi, a
háromszoros ifjúsági bajnok veszi fel a küzdelmet a vendégekkel. Nehézsúlyban: Perkó indul.
Az országos verseny .esélyeiről Kasza Géza edző a köveU kezőket mondotta:
-- Véleményem. szerint miután a közelmúltban megrendezett országos ifjúsági versenyen fiatal versenyzőink a várakozáson felül szerepeitek, ezért remélem, hogy ezen a versenyen az idősebb versenyzőink is lielyt állnak majd és megszerzik a Usz teleldij at. Szako sztályu nkban komoly munka folyik és ezért bi-zom abban, hogy fiatal birkorzóink rövidesen Dunántul légjobbjai közé kerülnek és méltó ellenfelei lesznek bármely bir-kozóegyesüLetnek es igy ma|d méltóképpen képviselhetjük Nagykanizsa város - birkózó-'' sportját. 1
Nagykanizsán lesz a MÁV Elére—NVTE •kelvivomérkőzés
A vasárnapra kisorsolt Székesfehérvári MÁV Előre —NVTE vasutasbajnoki • ökölvívó mérkőzés eredetileg Székesfehérvárott került volna sorra. A hét elején a Vasutas Sport Központ ugy ha tározott, hogy a versenyt Nagykanizsán tartsák meg. Az NVTk/ vezetősége örömmel vállalta a mérkőzés megrendezését és azt vasárnap este 7 órakor a gimnázium lornalerímjép ben bonyolítja le.
Keszthelyi sporthírek
Keszthelyen vasárnap osz-tályzó birkózóversenyt rendeztek melynek eredményeképpen Szűcs József lett Keszthely birkózó bajhoka. ^
Kettős labdarugó mérkőzés volt vasárnap Keszthelyen. K. Barátság a Z. Postás együfr Itesét fölényes játékban 9:0 arányban legyőzte; Az előmjér-^ kőzésen a Barátság II 2:1 arányban vereséget- szenvedett a Ba^-latoni MAV SE tartalékegyüttesétől. • f
/--
A .hivatalos Táros
Jelentem, hogy a kanizsai vasútállomástól '' délnyugatra levő városi erdóben a Maorfc szivattvuház közelében e hó 24-én 11—12 óra közötti időben robbantás lesz. A ie-peszdaraboktói veszélyes terület a szivattyúház, mint középponttól számítva 1250 m-es sugaru, azaz 2500 m-es átmérőjű kör terüietén. A jelzett időben ezen a terüíoton seilki nem tartózkodhatik.
Polgármester.
Cseke József és Koch György
Autóbusz-vállalata.
MENETREND
Deák-térről:
1*35 1250
340 13 45
5''30 14*35
715 15*50
8*35 18*50
11*00 20-50
Vasutállomásrél:
VI sszaln dúlások
a vonatok érkezése után.
Viteldíj:
Deák-tér—Szemere-utca 80 lilL Deák-tér—Vasútállomás 150 „
Tanulójegy: Deák-tér-Vasútállomás 88 fül.
A hároméves terv szeigáiaftá&atK
Május else/ére
NAGY VÁLASZTÉK. OLCSÓN ÁLL
A DQLGOZÓK RENDELKEZÉSÉRE
Grünfeld és Zembsri-cégné!
Felhívás
az üzemek, vállalatok és közületek
Üzemi Bizottságaihoz és Terv-megblzottaihoz
A magyar dolgozók újból május elseje megünnepléséire készülnek. A centenáris évbea a-május 1. nemcsak azért különleges jelentőségű, mert a dicsőd" séges 1848-as szabadságharcra is, emlékeztet, hanem azért is,meri a hároméves terv első évében a magyar kapitalista gazdaság története lényegében bezárul. a magyar dolgozók ma már valóban maguknak ^épitík az országot, saját üzemeikben, saját ülőhelyeikben. mert a legutóbb bekövetkezett ''államosítások uián a munkásoknak több, inllni 80 százaléka állami gyáripari Ü28-
jnekben dolgozik es v/ uz álUim< a nép állama, a munkások és
parasztok népi demokráciája. *
Az Országos Tervhivatal különös súlyt helyez arra, hogy u május elsejei ielvonu''áson * az összes üzemek megfelelő módon domborítsák ki a hároméves tervben való részvételüket, .ft*-Iöljék meg tábláikon és jelképes ábrázolásaikon: 1. Mii tűztek ki célul a hároméves tervben. 2; Mit valósítottak eddig meg ebből". 3. Milyen eredménnyel folynak a munkaversenyek. 4. Hajr zoltassák meg, vagy fényképeztessék le és mutassák be táblákon élmunkásaikat, munkásuji-
tóikat és feltalálóikat.
*
Az idei május 1. a centenárium, a "hároméves terv, a munkaversenyek és az államosítási jegyében zajlik le. E''sőrendü fontosságúnak tartjuk tehát,, hogy ezek a '' nagyjelentőségű események és az-azokkal kapcsolatos célkitűzések és megnyilvánulások a máiiis elsejei felvonuláson megfelelően kidomborodjanak.
Az Ország oat Tervhivatal.
AFRÓHIR DETÉSEK
36« cm^es BMW motorkerékpár eladó. Cseagery-u. 51. (339.
Eladé 250-es DKV Motorkerékpár príma állapstbaa. Bővebbet Tóth füsaer-üzlet, Ssmogyi Béla-ut. 62«
1000 négyszögöles nz«l#blrtok gyümölcsössel eladé. Farkas bsntes Sand.
Egy 250 ss DKV motorkerékpárhoz hátsó pateit kereket vennék. Cim a kiadólian.__637
Sürgősen elaáék kooonádi kaptórak, csillárok, szekrény, függönytartók és kerti buttrok. Maort-u. 5. sz. Károlyi. Délután 4-7 óráig._838
Czengery-utoa-7. számú ház eladó, n] ajtók tokkal, ablakek, használt deszkák és Csnünental táfekairógép. Kiadó mtlhelyhelyiségek és raktár. 639
Elveszett vasutas fénykénes Igazolvány Varga József névre. Honvéd- és Rákóozi-uton. Kérem leadni jutalom ellenében Ortorony-ut 32 alá. 649
350-es DKV oldalkocsis azonhal eladó. Tavasz-utca 1.9. ■__641
Idősebb nő bútorozott szobát keres.
Elveszett Kiskanizsán Kapoli ientes-tél .Varasdl u. 4. számtól Varasdi u.49. számig egy piros bársony slltes gyermeksapka. Becsőletes megtaláló Varasát u. tó. sz. alá lea^^v^edjék;^
ZALA politikai napilap.
Felelős szerkesztő és felelős kiadó r Bencze Jenő
Szerkesztőség : Deák ferenc-tér 10. Telefon : S*-
Klodóhivatat: F^ut 5. Telefon: 51.
Nyomatott a Köxaaidaiőol R--T. Neflykanlt» nyomdífábon, Nagykanizsán.
Nyomdáért felel: Zalsy Kéroly.
évfolyam 96. szám.
Kés&ülf május elsejére!
Nagykanizsa, 1848. április 25. vasárnap
Ára 50 fillér
Várható időjárás: Éiónk szél, ielhő-sebb idő, többfelé eső és zivatar.. — A hőmérséklet csökken.
Uj emberekHel
nj szellem költözik a városhátára. A régi petyhüdt, puha-kezű városvezetés helyett erős kéz fogja meg a kormány rudat, hogy ugy irányítsa ennek a városnak sorsát, ahogy azt a dolgozók érdekei megkívánják.
Nem lesz ezután előszobázás a városházán, mert a felállított in formációs iroda minden dolgozónak megadja az utmutatást, hogy ügyes-bajos dolgaikat melyik ügyosztályban kötelesek elintézni. Megszűnik a hivatalból-hivatalba való küldözgetés, a napokig eltartó ácsorgás, ami régül. is egy elintézetlen akta-tömeggel végződött. Az uj városvezetés nem aktákat gyárt, hanem rövid uton igazságot szolgáltat mindenkinek.
Itt van például a lakáskérdés, amely mindig legsúlyosabb és legnehezebb problémája volt Nagykanizsának. Akinek pénzé volt, annak lakása is volt, akinek pedig nem. volt pénze az férszerekben és mosókonyhákban húzódhatott meg. Az uj városvezetés pontot tesz a pénzzel szerzett lakásszerzés lehetőségre. Senki a lakáshivatal megkerülésével nem juthat lakáshoz, sem cserével, sem társbérlettel, sem egyéb fondorlattal, amely mögött mindig a pénz volt a cél. A lakáshivatal ezután megvizsgálja a körülményeket és ha szociális szempontból indokoltnak találja, csak akkor adja beleegyezését a beköltözésre.
Tudjuk, hogy Nagykanizsán azért nines megfelelő számú lakás, mert a Horthy-rendszer városvezetésének a legkisebb gondja is nagyobb volt annál, hogy a dolgozók részére egészséges és a célnak megfelelő kislakásokat építtessen. Tudjuk, hogy azt a pénzt, amit erre a célra fordíthattak voljia, — a város 5000 holdas erdejének jövedelmét — ellopták oly ügyesen és annyi rátermettséggel; hogy egy befejezetlen fegyelmi vizsgálaton kívül más megtör-lást a tolvajokra -alkalmazni nem lehet.
A jobboldali szocialista és a pártból kizárt, állásától megfosztott alispán többszöri ígérete datíára sem volt hajlandó a nagykanizsai erdők sötét ügyét vizsgálat tárgyává tenni, holott többször rávilágítottunk, hogy ezeknek az erdőknek kitermelésébél jól élő banditák zsebében sülyedtek el azok a kis esaládi házak, amelyeknek hiányát ma oly nagyon érzik Nagykanizsa dolgozói.
A népi demokrácia kormányzata ismeri a lakáskérdések nehézségeit, amelyek nemcsak nagykanizsai, de országos jelenségek. Éppen ezért már az első hároméves terv keretében sok

\
Példátlan pedagógiai botrány Zalaegerszegen
Tanári közreműködéssé/, fasiszta jelszavakkal\ Adyt lázítónak, nemzetellenesnek, romboló hatásúnak bélyegezték Kékeasy Antal tanárt felfüggesztették állásából
Kinos botrány foglalkoztatja a megyeszékhely egész társadal» mát, amelynek hjre mér napokkal ezelőtt elterjedt a városban. A Deák Ferenc gimnázium VI. osztályának önképzőköri ülésén az egyik tanuló Ady költészetének bírálatával foglalkozott. A VI. osztályos növendék felt''or-
fa tónak, lázilónak és nemzet-őzinek bélyegezte Adyt, akinek romboló hatása érezhető a mai irodalomban is.
Az önképzőköri ülésen jelen volt Kékessy Antal tanár, aki a helyet!, hogy rendreutasította volna a diákot, vitába bocsajt-kozolt és vitát engedett meg a kérdés körül. A tanár hasonló szellemben nyilatkozott Ady költészetéről, mint a diák. hnnek kapcsán további viták fejlődtek ki a növendékek közötí és két táborra osztotta az önképzőköri ülésen résztvevők véleményét, A heves vita folyamán olyan kije-
lentések hangzottak el, amelyek mélyen sértik a demokratikus, államrendet és a mult népellenes rendszerével azonosították magukat.
Az önképzőköri ülésen történtek terfmészetesen nem1 maradtak titokban, mert a felháborodott diákság követelte ugy a Tliaknak, valamint a tanárnak
eltávolítását az intézetből.
A megindított nyomozás során 3 diák ellen eljárást indítottak, Kékessy Antal tanárt pedig azonnali hatállyal felmentették állásától. Az ügy iratai felsőbb helyre kerültek és igy még nincsen végleges döntés sem a tanár, sem a diákok sorsáról. • ;
A nyilasok és nácik által elrabolt
aranyat kaptunk vissza Franciaországból
Nyárády Miklós pénzügyminiszter a mult héten Párizsban folytatott tárgyalásokat, hogy a nyilasok és a németek által elrabolt aranynak azt a részét, amely Franciaországba vándorolt, ki visszaadják. A francia kormány rendelkezésére 1700 kg. aranytárgyat szállítottak Magyarországra, amely tegnap délután érkezett meg a budaőrsi repülőtérre. A hazaszállított aranykincset megérkezése után azonnal a Nemzeti Bankba szállították. A küláemény fogadására megjelentek Gautier francia követ és Nyárády Miklós pénzügyminiszter kíséretével. '' •
A brüsszeli szerzőrtés merénylet a béke ellen
A nyugat8urópai kommunista pártok közös nyilatkozatot adtak ki. A nyilatkozatét a francia Kommunista Párt lapja, a Humanitó közli, Franciaország, Nagybritanfa, Belgium, Hollandia és Luxemburg Kommunista Pártjainak vezetői Írták alá. A közös nyilatkozat a következőket tartalmazza:
A béke és a szocializmus felé haladás és a békés munka védelme megköveteli a nyugateurópai országok Kommunista Pártjai óva intsék.az öt országban dolgozó munkásokat és a béke barátait azzal a szerződéssel szemben, amelyet a nagyhatalmak Brüsszelben aláirtak. Ez a szerződés törvényszerű fejleménye a Marshall-tervnek.
Ezt a politikái támadó szellem és egy ujabb háborúra való leplezetlen készülődés jellemzi.
Ez a szerződés, állapítja meg a nyugateurópai államok Kommunista Pártjainak közös nyilatkozata, nem |árul hozzá semmiben sem a nyugateurópai országok állami ós'' gazdasági problémáinak megoldásához. Ezzel szemben fokozza a Nyugatnémetország ré9zóről fenyegeti támadás veszélyét. ,
90.000 forintos kár megtérítését követeli a MAORT-tól egy gazda
1044 januárjában kétszáz darab 150 kilós sertés felhizlalására adott a MAORT megbízatást Baál Vilmos uifehértói gazdálkodónak. A megállapodás szerint a MAORT-nak az óv szeptember 1-én kellett volna átvenni a felhizlalt sertéseket. A vállalat azonban a többszöri felszólítások ellenére sem tett eleget kötelezettségének a háborús nehézségekre hivatkozva.
Baál hiába érvelt azzal, hogy ugy az ó gazdasága, mint a Maort olaj-
telepe még messze van a fronttól, a MAORT nem válaszolt. Időközben a háború valóban magyar területre ért és a, németek elrabolták a gazdálkodó összes hizott és egyéb állatállományát.
A felszabadulás után Baál Vilmos kártalanítást kért a MAORT-tól, de nem tudtak megegyezni. Erre a gazdálkodó a bírósághoz .fordult és pert
indított a MAORT ellen 90.000 forint kár megtérítésére, azzal az indokolással. hogy az olajvállalat késedelmessége miatt érte ót a ^ár.
A perben most rendelt© el a bíróság a bizonyítási eljárást.
''lapzARTÁ w
Megszűnt a NIK deficitje. — Lemondott az olasz miniszterelnökhelyettes. — A Hagana elfoglalta iíaifát. • i
kislakást építenek, szerte az vrszágban mindenütt. Nagykanizsa városának is lehetővé tették, hogy a volt barakkórház helyén 150 olyan kislakást építsenek fel, amelyek, ha nem is jelentenek végleges megoldást, mégis egészséges és olcsó hajlékot nyújt a;" dolgozóknak mind-addigiamig lehetővé válik, hogy modern, minden kulturális igényt kielégítő kislakásók százait építhessék fel minden magyar dolgozó számára.
Milyen legyen
a demokratikus Magyarország külpolitikája
cimmel Molnár Erik külügyminiszter előadást tartott Hangsúlyozta,'' a demokratikus államoknak arra kell törekedni, hegy olyan hatalmas békefrontot létesítsenek, amelynek ereje már.eleve kudarcra kárhoztat minden háborús kísérletezést A magyar külpolitikának alapja ez a törekvés és ezért köt Magyarország a szomszédos népi demokráciákkal barátsági és kulturális együttműködési egyezményt. Ezekre a barátsági szerződésekre a Szovjetunióval kötött egyezmény tette fel a koronát. A Szovjetunió a világ legnagyobb katonai hatalma és igy katonai biztosítékot nyújthat Magyarország függetlensége, szabadsága és fejlődése szempontjából, bármilyen támadás ellen. A keleteurópai népi demokráciánk célja, hogy a demokratikus államrendben a népet a szabadság, a jólét, a haladás és a szocializmus felé vezesse. A magyar külpolitika helyes, mert a szabad dolgozó Magyarország megerősödéséért dolgozik.
ZALA
Szemtöl-szembe 10 kanizsai élmunkással,
akik munkával\ ésszel\ ötlettel
építik a népi demokráciát
A kanizsai szakszervezet tegnap tiz kiváló kanizsai dolgozót terjesztett- feí az élmunkás jelvénnyel való kitüntetésre. A jelvényeket a május elsejei ünnepségen adják át nekik Budapesten.
Most nézzük, miért kapta a kitüntetést és mit szól hozzá a tiz kanizsai élmunkás. Angyalost István
— Hat éve dolgozom a vMAORT-nál, azelőtt-a romániai oiajniezókön, Ploosti környékén voltam. Lakatos-csoportvezeto vagyok s igen örülök a kitüntetésnek. Aliért kaptam? Tes-•sék megkérdezni az Illés elvtársat.
— Angyalosi elvtárs kitűnő szakéin ber — mondja Illés üb.-tag, aki éppen mellettünk áll. — ö vezette a lovászi .koromgyár építését ós ö végzi a mihályi szénsaviizem felszerelési munkálatait is.
Muör Cásxló
8 éves olajmunkás. Hegesztócso-portvezetó. Az építkezési csoportnál akadunk rá, vízvezetéket szerel.
— Biztos jónak találták a munkámat — mondja szerény mosollyal'', amikor megkérdezzük: tudja-e nuért ajánlották kitüntetésre.
A társai elmondják, hogy Muhr László iiíen sokoldalú szakember. Nemcsak hegesztő, hanem kitűnő bádogos, viz- és gázvezetékszerelő. ö vezet minden nagyobb szerelési munkát. ''
Éles István
szintén a romániai Ploestiból került a MAORT-hoz. Géplakatos-csoportvezető. ,
— Igyekszem jól elvégezni, amit rámbiznak — válaszol kérdésünkre. — Különleges furó- és vezetőbe rendez éssket: tolókat, szelepeket, centrifugákat, szivattyúkat javítok. Nagyon örülök, hogy élmunkás lettem, de azt- hiszem nemcsak hárman érdemeltük meg ezt a MAOBT-náJ, hanem sokkal többen.
Éles István gyors, ügyes, megbízható szakmunkás.
A Hungária kefegyárból is három munkást terjesztettek föl.
Kovács Jóxset
Faesztergályos, üzemi tervmeg-bizotthelyettés. 4—12o/0-ig teljesíti tul a normát. Kiváló szakember a munkagépek javításában s az ő éT-
deme, hogy a termelés során az időveszteség es az ajiyagves zteség a ke-fegyárban a minimumra csökkent.
öxv. Sípos Károlyné
az úgynevezett kBfebehuzást végzi. Az előirt mennyiségnél 2—lOo/o-al többet gyárt. Szorgalmas, példát mutató munkás. Boldog, hogy a demokrácia élmunkása lenet.
Ilelt&offer János -
üzemi tervmegbizott, kefekötő-segód, ikefe-fafurós, fagépmunkás.
Az üzemben elmondják róla, hogy a normát 10—15<>/o-al túlteljesíti állandóan, az üzem munkamenetét gyorsabbá teszi ós kapacitását fokozza. Rászolgált a kitüntetésre.
CseO István
a Bauor fa- és fémárugyárban dolgozik. i
— Magam som tudom, hogy történt. Két éve kerültem a fróP mellé, azóta csinálom a gzorszámreszolést. Mindig jobban ment a munka. Ver-senyezni ''kezdtünk. A hat szerszám-noszelő közül ón Lettem az olső...
Igy mondja el sikerének elóztné- . nyeit.
Kuntts Ferenc
az üzem legügyesebb munkása.
— Ugv dolgozik, mint az ördög
— mondja a Bauer-gvár vezetője.
— Néhány éve került ide, amikor észrevettük kézügyességét, beosztot-
tuk gépkovács mesterségre. Másfél év óta kimagasló eredményeket ér el. A legjobban rászolgált az élmunkás jelvényre.
Boa György
»pörgeti meg« a fúrót — azaz ő adja meg neki a csavarmenetet. Kovács. <
— Tudom, mi a munkás kötelessége — jelenti _ki büszke szerénységgel, amikor a kitüntetést emJb-getjük. • ''
0 az UB elnöke, a normán állandóan felül termei. Van egy ujitása is. A reszelőkhöz olyan segédeszközt szerkesztett, amellyel a 25<>/oos munkaveszteséget ki lehetett küszöbölni.
Vlncxe Ferenc
4 80 éve dolgozik a MÁV fűtőházban. Lakatos-c80]x>rtvozetó. A sze-mélykoesijavitást irányítja.
— Biztos azért tüntetnek ki — mondja —, mort az ujjáépítósbon sokat dolgoztam. De nemcsak én. Azon voltunk mind, hogy ai forgás-lom minél előbb megindulhasson.
A pécsi üv.-től dicsérő oklevelet kapott nagyszerű munkájáért Vincze Ferenc.
— Tetszik tudni, gyakran ötlettel kellett lielyettesiteni az anyagot. De-hát valahogy megcsináltuk mindig...
A normát túlteljesíti, a munkát újításokkal eredményesebbé teszi: Vincze Ferenc méltó a kitüntetésre.
£ JE N I N
születésének évfordulóját ünnepelte tegnap a világ dolgozó népe. Ha élne, hetvennyolc éves lenne a proletáriátus nagy tanítómestere és vezére, az orosz bolsevik párt megszervezője. Százmilliók szive szorul össze ezen a napon, mert Leninre gondolnak, aki nincs többé és aki életében, életének minden pillanatában az elnyomottakért, a rabszolgákért, a tőkés termelés rabláncán élőkért: a munkásosztályért küzdött és az általa vezetett küzdelem eredményeképpen született meg, lett a világ dolgozóinak fényes reménysége, népeinek boldog hazája, a Szovjetunió.
Most két táborban áll a világ. Az egyik a békeszerető nép tábora, a másik az imperialistáké. A világ dolgozói — munkások, parasztok és haladó értelmiségiek — jél tudják, hogy azon az uton kell haladniok, amelyet Lenin jelölt ki számukra; a béke következetes megvédésének, a szocialista épitésnek útját.
Lenin születése napján Sztálin szavával emlékezünk: „Építsétek az uj életet, az élet uj formáit, az uj kulturát — mint Lenin. Sohse tagadjátok meg a munka apraját, mert apróból lesz a nagy —, ez Lenin egyik legfontosabb hagyatéka."
1948. április 25.
HIREK
Napirend:
Április 25, vasárnap. Róm. kat Cantate Prot. Márk. üjgörőg Má''k.
fl Nap kel 5 óra 38 perckor, nyuqszik W óra 47 perckor. — fl Hold kei 23 óra 32 perckor, nyugszik 5 óra 30 perckor.
1792. Rouget de Lisle megírja a Mai-sefllaise szövegét és zenéjét
1895. Lenin először utazik külföldre. 1945. fiz Egyesült Nemzetek első kőz-gyűlése San Franciscóban.
Április 26, hétfő. Róm. kat Klétus és Marcel. Prot Ervin. Cijgörög Vazul.
fl- Nap kel 5 óra 36 perckor, nyugszik 19 óra 47 perckor. — fl Hold kel 24 óra 47 perckor, nyugszik 7 óra 22 perckor.
1945. Torgan német városnál sikerült megteremteni az összeköttetést a szovjet és az angol-emeriKai hadseregek kőzött
— Uj tiszti főügyész Zalaegerszegen
Zalaegerszegen az eddigi tiszti-ügyész iomonaott állásáról. A megüresedett állást dr. Jámbor Sándor zalaegerszegi ügyvéddel töltik bo. I)r,. jámbor a Magyar Kommunista Pált tagja és egyik© a legképzettebb zalai ügyvédeknek. A betöltéshez szükséges belügyminiszteri engedély már megérkezett a városhoz.
— Tervhivatalt kiküldött á megyében
Di*. Laczay Péter, az Országos Tervhivatal ¿¡küldöttje, a napokban Zalaegerszegre érkezik a 8 éves terv második évi, első öt havi részlettervének megtárgyalására.
— A kufturverseny,
amit az MNDSZ a szegényház felszerelésének javára rendez, május 5-én lesz az Iparoskörben. Kérjük azokat, akik a versenyen részt akarnak venni, jelentkezzenek ..Hajnal Margitnál Fó-ut 8., szoc. titkárság. Veüátőség.
— Az MNDSz
26-án, hétfőn 5 órakor nőnapot tart Fó-ut 5. sz. alatti "nelyiségében. Előadó Németh Lászlóné, aki a II. országos női találkozóról'' tart beszámolót. Kérjük a kedves asszonytársakat és a meghívott társadalmi egyesületeket, hogy minél nagyobb számban jelenjenek meg, mert mindenkit érdeklő egészségügyi és szociális problémákat is "meg kell beszélni. Vezetőség.
..........■ IWIIIWIB—HIWII !■—1IIWI—«
B Magyar Dalgozók Pártja
egységes és legyőssőetetlen
h
v s
E» Nagylcanisssa ...
TILDY ZOLTÁN köztársasági elnök különvonata kedden mint egy tiz percig vesztegelt a nagykanizsai állomáson. A szerel-vény négy Pullmann-kocsiból és két teherkocsibél állt, az utóbbin szállították az elnök B 1848 rendszámú gépkocsiját. Amint a- vonat begördült az állomásra, Tildy Zoltán köztársasági elnök az ablaknál ült és mosolyogva fogadta a szolgálattevő rendőrök tisztelgését, majd az ügyeletes rendőrtiszt jelentkezett Mihályfy Ernő miniszternél, aki ezután kisfiának képeslapokat vásárolt az IBUSZ nál. Két óra után néhány perccel emelkedett a levegőbe a forgalmista tárcsája és a különvonat elindult Jugoszlávia felé.
KI HINNÉ, hogy a bátorlelkü „Néma Levente''1 .megretten.egy bájos hölgytől f Pedig igy van. A pécs^NernzetiSzinházugyanis május 14-én kezdi meg kanizsai vendégszereplését Heltai halhatatlan színművével, május 15-én viszont a „Gördülő Opera* mutatja be Puccini „Pillangókisasszonyéít". S értesülésünk szerint a színházi titkár komoly
aggodalommal tekint a művészi találkozó elé...
A HUNGÁRIA kefegyár dolgozói szorgalmasan készülődnek május elsejére. Azüzemben munkaidőn tul, sorozatban gyártják az érdekes fajátékokat, amelyekkel a munka ünnepén a gyermekeket akarják megajándékozni.
A KANIZSAI TÖRVÉNYSZÉK köztudomásúlag igen gyakran kiszáll a zalai járási székhelyekre s ott helyszíni tárgyalásokat tart. A közelmúltban is több napot töltöttek Letenyén és Keszthelyen a kanizsai birák. . — Elnevezhetnénk magukat Gördülő Törvényszéknek — mondta a hármastanács egyik jóhumoru tagja.
A KANIZSAI MŰVÉSZET nagy eseménye lesz május 8-án a Szabadművelődési Felügyelőség által rendezendő műsoros est, amelynek első részében előképeket mutatnak be, a második részében pedig a Zeneiskola kitűnő együttese Borodini vonósnégyesét adja elő.
ÉRDEKES EMLÉKIRAT készül Nagykanizsán, Dr. Simonfay
Lajos, városunk volt polgármestere emlékiratain dolgozik. Mint hallottuk, nagyon érdekes és eddig még ismeretlen adatokathoz ebben nyilvánosságra a volt polgármester a nyilasok uralmának utolsó napjairól MÁJUS''MÁSODIKÁN, vasárnap a MKP nagykanizsai csoportja nagyszabásúnak ígérkező majálist rendez az Ady Endre-utcai Boda-kertbén.
ÁLLÍTÓLAG MEGTÖRTÉNT az alábbi kis eset, mégpedig a kanizsai kórház műtpjében. Egy pincért operáltak, aki történetesen „főurn is volt. A sikeres műtét után több siker-_ telen kísérletet tettek a beteg felébresztésére. Végén az egyik orvostréfából elkiáltottamagát: — Főúr fizetek! És a főúr a bűvös szavakra magáhoztért. .
A LIGETEKKEL nincsen semmi baj. Szépén kizöldülnek és fürdenek a tavaszinapsugarakbán. A ligeti padokkal azonban komoly bajok vannak. Egyiknek a háta hiányzik, a másiknak a lapja. Amelyiknek mind a kettő megvan, az meg nyakig a földbe süllyedt. Gyors tervet
kellene kidolgozni a padok restaurálására. Esetleg gyűjtési akciót indítani — ez a fiatalság körében feltétlenül eredménnyel járna.
A LÉNYEGEN NEM VÁLTOZTAT, hogy az egyszer már szóvátett birkózóplakáton Manno Miltiades nevét bemázolták. A város közvéleménye azt kívánja, hogy a névvel együtt a plakát is eltűnjön és helyette akár itt helyben rajzoltassanak egy sokkal kifejezőbb és művészibb képet.
CSÜTÖRTÖKÖN, a Béla-nap előestéjén a MAORT-dalárda szerenádot adott Majérszky Béla főmérnöknek, az olajvállalat kerületi felügyelőjének. Igy köszöntötték névnapja alkalmából.
KINYIT a városi strandfürdő. Igaz, hogy egyelőre osak a Maortos-uszók lubickolhatnak vasárnap, az áprilisi nap melegétől langyos vizben. Már serényen folynak a javitómunkála-
tok a medence körül ugy, hogy amint hírlik, jó idő esetén május 15-én a nagyközönség^ részére is megnyílik a fürdő.
1948. április 25._____________ZAL''A _''
Álljon a pedagógus-társadalom
a népi deniiifácia mellé
— mondotta Geroncsór György képviselő a kanizsai pedagógusnaggyülésen
Kovács Péter: Politikánk balra tart
Tegnap nagy érdeklődés mellett zajlott is Nagykanizsán a: gimnáziumban aypedagógusnágy gyűlés. A gyűlésen többszáz tanár, tanító, óvónő jelent meg a városbei és a megyéből.
Megvalósul a pedagógus-egység
Kovács Péter országos szakszervezeti titkár a központ kiküldötteként vázolta a pedágó-oUs társadalom helyzetét és megmutatta útját,
- Végre sikerült megteremi !t''Ui a pedagógus-szakszervezeti egységet s szervezetünk több, mint 10 ezer nevelőt tömörít táborába. Vannak egységbontó kiérlelek - ezeket leleplezzük és letörjük.
Kirejtdte, hogy a pedagógus társadalom nem szigetelőd hetei, tuert érdekeli, céljait meg véd ni és elérniv sohasem tud la,
— Szövetségeseket kell keresnünk a dolgozók lübbi szakszervezeteivel — jelentette ki és baloldaiibb politikát kell folytatnunk. Aki ezzel az állásponttal nem ért egyet, az ne legyen tagja szakszervezetünknek.
Nem volt elég öntudatunk
— nem volt elég súlyúnk
Éppen az volt a baj- eddig —. folytatta —,. hogy a pedagógusok nem voltak politikailag elég öntudatosak. Nem álltak ki nvillan ia nyilvánosság előtt a de-, mokrácia mellett — hokytt a nevelő-társadalom a1 apjában demokrata — s igy a pedagógus szakszervezetnek nem volt elég; -súlya, ha igényekkel, követeié^ sekkel léptünk fel.
Igy volt a " státusrendezésnél is, amely hozott ugyan eredményeket, de ném hozott végleges, megoldást.
— Meg kell mondanom — jelentette ki Kováos Péter -, hogy a Kommunista Párt kezdettői fogva kiállott mellettank s neki köszönhető, hogy az óvónők és tanítónők fizetését
fefemelték.
— A népi demokrácia megbecsüli pedagógusait ha az ifjúságot a népi demokrácia és a szocializmus eszméi szerint Műveljük, Bizalmának az ul rend* Szer már is tanújelét adtu. Dq nézzük csuk a Szovjetuniót — u népi demokráciák példákétól,
— olt n i>eclagógus u log''megbe^ csültőbb os természetesen a legjobban fizetett állami uikalMa-zott, l
A pedagógus-szakszervezet az általi-nos Iskolák él a népi szervek melléit
Kifejtette a következőkben* hogy az általános iskolatípust megvédi a demokrácia^ Bïert a széles '' néptömegek szemni felemelésére a legalkalmasabb esz1-; köz. Néhány év alatt az áltar lájios iskoláknak egységes tanári); kara Lesz s aki . ellenszegül a népi demokrácia uj iskoíatipu''-sának1, azt efcsöprik.
Hangsúlyozta a lagrevizió ? szükségességét. A pedagógusok sorait js ¡meg keli tisztítani a reakciós elemektol. í''
. -a A pedagógusok helyzetét
— folytatta — az u| népi és t ifjúsági szervekhez való viszo- ; nyuk jeli eriizï. Aki ezekkel aj • szervekkel nem Jó viszonyba®
van, azoknak munkáját nem támogatja, az nem: számíthat a szákszervezel támogatására, védelmére.
Gerencsér György: Politizáljanak a pedagógusoki
Felszólalt a nagygyűlésen Gerencsér György országgyűlési képviselő is.
— Az értelmiség -nem lehet külön tesl a nemzet testében — mondotta. Az ipari munkásnak viszonylag azért jobb ma a hely-
zete, mert odaállt a népi demokratikus törekvések mellé. Ezt kell tennie a pedagógusoknak is.
— Igenis politizáljanak a nevelők! Legyen világnézetük, olvan világnézetük, amelyet az államrendszer a jövő nemzedék-; nek nyújtani akar. Ez nem a fasizmus romboló, hanejml a der mokrácia épitő világnézete.
— Ez a világnézet tanítja meg szeretni, becsülni az embert s tanítja meg az egészséges na-
8
cionaíizaius mellett internaciona-lisan is gondolkozni. Ha ezt megtette a pedagógus társadalom, akkor elvárhatja, hogy az állani vele is hasonló módon cselekedjen.
A Kommunista Párt — mondotta Gerencsér képviselő — a legnagyobb megbecsüléssel kezeli tanítóit és jói meg is fizeti s ugyanezt az elvet , képviseli az állampolitikában is.
Nagy JózSief a szakmaközi bizottság nevében tolmácsolta az összszakszervezeti munkásság támogatását. Több értékes hozzászólás után Paál Jenő kanizsai pedagógus-szakszervezeti titkár zárta he a nagygyűlést. Közölte, hogy a gyűléseket a ■centenáris évben a himnusszal kezdik és a Kossuth-nóIával végzik.
Z, Sientgyörgyi Mária:
Riport a budapesti nőkongresszus felejthetetlen élményéről
MOSOLYGÓ pesti tavasz. Vidám szl nek, édes Illatok. Kacag mindon: a kék égbolt, u v-lrágbaöltözütt fák. Üdén csilingelnek a vlllamoBok, édes, tluzta gyormekszemek csodálkoznak a meg-ujult világba. És nők, nök mindenütt. Mosolygósak, csinosak, fiatalok.
Akkor Is tavasz volt 1945 tavasza. Csontig soványodott, férflnadrágos, bátyus, hátizsákok alatt görnyedő kiéhezett nők, mint elgyötört kísérteties lények vánszorogtak a foghíjas utcán, a romok között. Alig három éve. Lehetséges ez? A szürke felhő.elvonult A nap újra felragyogott, — béke van — hála Istennek, béke, béke, az Élet újra szép, a tavaszi nap simogatja a virágzó fákat, a mosolygó gyermekeket, a szép fiatal nőket. Ragyog a szemük, a foguk — tavasz van Pesten.
A MAGYAR Nők Demokratikus Szövetsége II. országos találkozóját tartja. Vessünk egy pillantást az. asszonytalálkozóra és sok minden világosodik meg. bennünk. Többek között arra a rejtélyes kérdésre is választ kapunk, miféle csoda is történt itt, hogy három év alatt az elgyötört, kiéhezett rongyos kísértetekből miként lettek ragyogó szemű, kipirult arcú szép, életerős nők.
A ZENEAKADÉMIA nagyterme gyönyörűen feldíszítve. Mindenütt virág és virág. És asszonyok. A földszinten, az emeleteken, zsúfolásig tömve a páholyok, a karzatok, minden. Szőke, barna fejek itt Is, a művészi csigák ugyan hiányoznak, de a szemek ragyognak, szebben, mint minden drágakő. Eleven virágokat ls látok, népviseletbe öltözött mező-kövefldioket, boldogfalviakat ói sok lökete fej kendői ünnepies arou paraszt* asszonyt Egyik osoportban {elfedezzük
a Rzúp francia Claudlne Choma mellett a román, a o«oh, a lengyel, a bolgár, u tőrük és a Jugoszláv aBBZonys''/övot-Bégek kiküldötteit Szerényen a nézők közé elvegyülve, Rákosi Mátyásné kedves mongol arca mosolyog, mellette fekete fejkendős, naptól, széltől cserzett arcú, szürkülő hajú — parasztasszony ül, kezében pepita füzet és szorgalmasan jegyez belé — csak talán nem újságíró ? Előtte egy gyöngyösbokrétás ruhában díszelgő fiatal menyecske meg éppen gyorsírással Jegyzi az előadó dr. Majláth Jolán minden szavát Szinte szívják, isszák a higgadt, okos szavakat, az előadó beszámolóját az MNDSZ hároméves működésének eredményeiről.
CSODÁLATOSAK ezek az eredmények és leírhatatlan a lelkesedés, amivel honorálják. A magyar nők között ma 19 országgyűlési képviselő van, csak Budapest városában 23 törvényhatósági tag, 2 elöljáró, egy polgármester, 17 vállalatvezető — nő. Nem beszélek most az egyetemi tanárokról, birákról, jegyzőkről stb. A legnagyszerűbb eredmény pedig ez a nézőtér, ez a lelkesedéstől, ambiciótól kipirult asszonysereg, akik — miniszterek vagy gyárimunkások, — egyetemi -tanárok vagy fejkendős parasztasszonyok, — mind, mind egyet akarnak — dolgozni a közösségért Dolgozni eredményesen. Élni békésen, összetartani, építeni ezt az országot, ezt a kikoplalt oly nehezen klliaroolt demokráciát, ami békét jelent és életet, mosolyt és szabadságot jogot és Igazságot, kulturát és életszínvonalat, szóval mindent, mindent, amiért élni érdemes.
Erről tesz hitet Itt minden felszólaló ós erről tesznok hitet a hallgatók. A
pályázati hirdetmény
Az Országos Társadalombiztosító Intézet pályázatot hirdet a bánya* iparban alkalmas szemvédő megszerkesztésére.
Fontos követelmény, hogy a szemvédő használata kényelmes legyen. törhetetlen anyagból készüljön és a bánya munkahelyeinek magas és váltakozó hőmérséklete ellenére se párásodjék.
Az Országos Társadalembiztositó Intézet a legjobbnak Ítélt szemvédőt 1.000.- forinttal díjazza.
A jutalomdíj odaítélésének feltételei a következők:
a) A pályázaton bárki részt vehet.
b) A pályázatot 1948. évi szeptember hó l-ig kell az Intézet baleseti kárfedezeti osztályához beadni. A határidőn tul érkező pályázatok figyelembe nem vehetők. ,, , , ^ ,
c) A pályázatban fel kell tüntetni a pályázó nevét és pontos
lakcímét , , _ .. . , „
•d) A pályázó tudomásul veszi, hogy a szemvédőt az Intézet közérdekből a bányaüzemeknek ajánlhatja, még abban az esetben is, ha a pályázó esetleg díjazásban nem részesült. Ezt az ajánlást (propagálást szaklapban közlést) azonban az Intézet minden esetben csak a tervező nevének feltüntetésévei végezheti.
e) Abban az esetben, ha a benyújtott pályázat szabadalmazott találmány lenne, az Intézet az ajánlások alkalmával feltünteti a szabadalmazás tényét és közli a szabadalom számát
. f) A pályadijat az Intézet posta utján fogja a díjnyertesnek eljuttatni.
Budapest postabélyegző kelte.
országos társadalombiztosító intézet
hála könnyel fátyolozzák el a hangokat, amikor arról beszélnek,bogy mennyi lehetőséget nyitott meg a demokratikus rendszer a {elszabadított asszony előtt ós a hála érzése festi pirosra az arcokat, amikor szent Ígéretet tesznek, hogy méltóak lesznek arra a helyre, ahová állították őket. Hogy tanulni akarnak és tudni fognak, dolgozni akarnak és termelni fognak, teljes értékű emberek lesznek, versenytársai a leg-külömb férfiaknak.
MENNYI okos szó, mennyi egyéni ötlet Szellemes újítások, praktikus meglátások egész özöne. Minden felszólaló hoz valami uj gondolatot, mindenkiben ég a tettvágy jobbat, többet, szebbet alkotni, mint eddig.
Ez az igazi társadalmi munkaverseny. Minden felszólaló a maga módján uj és eredeti. Az újonnan kinevezett vállalatvezető, aki 170 °/o-os normára vitte a termelést a rábízott vállalatnál, a falusi biró, aki a belterjes gazdálkodásban ért el a falujában csodálatos eredményeket, a bőrgyári munkásnő, aki magakonstruált szellémes gépét mutatja be, mint üzemének egyik kimagasló racionalizáló eszközét, az orvosnő, aki népegészségügyi munkájában uj és hasznos reformokat indítványoz, a fejkendős okosszemü parasztmenyecsfce, aki könyvet kulturvándorautót kér a tanyaiaknak — ki győzné mindezt felsorolni.
Csoda ez, a demokrácia, a szabad levegő legszebb osodája.
MILYEN kép. És milyen idelllő, mikor a görög delegáoló fiatal vezetője feláll és a tolmáos segítségével elmeséli, hogy jöttek el hárman 27 napon keresztül hegyekbon bujkálva, harcolva, verekedve; gyalog, hogy réwt veheise-nek őzen a találkozón. Mennyire izzik szavaiból a vágy, a. sóvárgás azután, hogy ők ls ide Juthassanak, hogy sikerüljön népük hősi küzdelme a szabadságért a legszebb emberi életformáért, ami felé mi már közösen, kézenfogva, egy akarattal menetelünk.
ÉS most még egy pillantást ezekre az asszonyokra, akik nem járnak délelőtt a Belváros utcáin, bokáig érő divatos ruhákban, Nylon-harisnyákban, művészi fürtökkel, de irodákban, üzemekben, mezőn és a kiskertben, iskolákban és konyhákban, miniszteri székben és egyetemi katedrán épitik a jövőt, a szebb jövőt maguknak és gyermekeiknek. Ezek az asszonyok szebbek, fiatalabbak, ragyogóbb szeműek akkor is, ha fekete fejkendő fedi a hajukat fátyolos, virágos kalapcsodák helyett Az öntudat a kiegyensúlyozottság festi pirosra az arcukat a tudás, a felkészültség szépíti meg a mosolyukat, az emberiesség, a szabadság legdrágább, legüdítőbb illata lengi körül őket
TAVASZ van Pesten...
ZALA
Egy kanál xsir
Irta Gergely Márta
Egy üzemi pártnapon, miután az olőaaó befejezte beszédét, felszólalt egy fiatal munkásasszony. Haragosan és elszántan:
— Azt tessék mondani, mikor ¡esz olcsóbb a zsir?
Az eióadó nem haragudott a kérdésért, holott tulajdonképpen egy .kicsit bosszantani akarták. A fiatai- . asszony - .kérdése valami olyasmit jelentett, hogy: »Beszélhetsz, öregem, ez mind szép, de engem nem érdeke!. A zsír érdekel.« Mégis, az előadó a türelmetlen kérdésre csak annyit felelt:
— Remélem, hogy jó lesz a termés és akkor nem lesz gondmik többé ennivalóra.
Pedig felelhetett volna mást is. Kiszámíthatta volna, hogy az illető fiatalasszony a háború előtt sem igen vehetett több zsirt a heti keresetéből, mint most, a háború után. De nem. Az előadó szelíden, inkább részvéttel nézett a türelmetlenre, mint az apa nézhet nehéz napi munkája után a rakoncátlan gyerekre, aki kevesii az ételt a tálban. Hiszen ő, az apa, úgyis mindent elkövet, hogy a gyerekek a legjobbat és a legtöbbet kapják. Mindent megtesz, ami erejétől telik. 0 maga még a gyerekeknél is jobban szeretné, h" kövérebb lenne az étel. Es mqg sem bünteti az elégedetlen gyereket. Istenem, gyerek. Nem értheti, hogy népes a család, sokfelé kell u kenyér és gyarapodni csak szorgalmas munkával, türelemmel lehet. Nem''számithatunk másra, mint két kezünk munkájára.
Ugyanaznap, egy másik pártnapon, másik e-őadó beszéde után, felszóialt egy sovány munkásember. Kissé akadozva beszélt, de feltétlenül meg akarta mondani, ami láthatóan egész valóját eltöltötte abban a pillanatban.
— Két bátyám éi Amerikában — mondta. — Azelőtt néha kaptam tóiük csomagot. Most azt írják, inkább én küldjek, mert a boltokból eltűnt minden és nagyon nehéz az élet. Hát ha nem a bátyám irta Yoí-na, el se hinném.
Ezt az embert megtapsolták. Igen, mert egyszerre ráébredtünk valamennyien, hegy talán nem is vagyunk olyan szegények. Sőt. Mindenkinek eszébe jutott, hogy a gazdag és győztes nyugati országókban még mindig sorbaaUná''k 6s nélkülöznek. Eís noha rólunk híresztelik, az ó ujjuk lóg ki a cipőből''. És a külföldiek, akik idejönnek hozzánk, hápognak a csodálkozástól,> mert ők ugy tudták, hogv mi koplalunk.
Sajnos, a két- felszólalás különböző helyen esett meg, a .két felszólaló igy nem találkozhatott. Pedig miiyen érdekes lett volna! Akár a fiatalasszony beszélt volna előbb, akár a férfi, miridonképpen érdokes •ott volna ókot egymásután meghallgatni. Talán vitatkoztak volna. Egy bizakodó ós egy elégedetlen enil>ov. A bizakodó hangú munkás után talán egy kicsit ki is nevették volna a fiatalasszonyt, mert hisz akik ott ültek a padokban, mindannyian tio-héz muukávai élő emberek, ók is tudják, mit jelent egy kanál zsír, vagy két kanál zsír a levesben. Az egész hallgatóság olyanokból állt, akik életükben mindig sovány rántást kevertek. És éppen azért jöttek el ide, mert még sokkal inkább vágyakoznak a zsíros rántás után, mint az elégedetlen fiatalasszony.
—_ Mi is elégedetlenek vagvunk — kiálthatták volna a fiatalasszonynak —, de nem várjuk a süj.t verebet, hogy a szánkba dugják.
— Látja, fiatalasszony — magvarázhatta volna a tiseé akadozó beszédű munkás — ez a baj magánál, hogy maga nem érti! Maga, amióta c^k éi. mindig csak a tányérjára nézett es ha megkapta a maga mindennapi verebét, rántott egyet a váHán. Maga nem is tudta és ma se tudja, hogy mi jár magának igazában. Miránk morog, mitőlünk min-
gyért kövér túzokot várna, de azoktól jó volt akármilyen csont is. Még •az az egy-két év is sok magának, amig várni kell a jóra, de azoknak dolgozott volna egy verébért egész életében, nekik adta volna a gyerekeit semmiért, mint ahogy a maga szülei is dolgoztak rájuk és nekik adták a gyerekeiket. Mitőlünk mingvart min, den egyszerre kéilene. Mi fjzessük ^ meg rögtön azt is, amivél ők ma-radtak adósak.
Vájjon mit tudott volna • felelni erre az a fiata''lasszony''?
Taián nem szólt volna semmit.
Lőhet, hogy rosszkedvűen ballagott volna haza, talán rá is ütött volna valami semmiségért a nagyobbik kislánya kezére. Lehet, hogy az a másik,'' az az akadozó beszédű és bizakodó szemű munkás utánament volna, leült volna a kis konyhában és igy próbálta volna békíteni:
— No, jól van, én nem haragszom. Senki se haragszik. Hogy maga ezt nem. érti, ennek se maga az oka, hanem a régiek. Tudja, azok, akik azt is akarták, már sokszáz év óta, hogy ezt maga soha meg ne érthesse.
Ingyenes átképzi tanfolyam korszerű szakmákra
Az Építés- és Közmunkaügyi Minisztérium a közeljövőben ujabb tanfolyamokai indit, amelyek a következők: mezőgazdasági gépkezelői, gyári szerszámgépkezelői, villamossági gépkezelői, lokomobii gépkezelői, stabil gőzgépkezelői, gőzkazánfütői, vasöntő és formázó, ívhegesztő, zománcipari, vegyészeti és festékszakmai, kelmefestő és vegy-tisztító, női- és leányruhakészi-tő szabászali és varró, fehérnemű szabászat! és varró, nyak-kendőkészitő és juviló háziipari,
Jugoszlávia nagy arányokban megindította a deszkaszállltást Magyarországra
Nagykanizsáról látják el az újjáépítéshez szükséges faanyaggal az egész Dunán-tult — 130 dolgozót foglalkoztat a Keleteurópai Kereskedelmi R. T. fatelepe
tanfolyam. \
Jelentkezni csak személyesen lehet, személyazonossági igazolás felmutatása mellett Budapest V. József nádor-tér 2—4. II. 38. alatt d. e. 9 és d. u. 3 óra kö-4 zölt, ahol egyéb tudnivalók felől felvilágosítást nyújtanak.
Vidékiek a területileg illetékes Építés- és -Kőzmunkaügyi Igazgatóknál jelentkezhetnek. A tanfolyam ingyenes egyéb kedvezményt (lnk''ás, ellátás) n minisztérium nem nyújt.
Egy újszerű és méreteiben nagyszabású "kereskedelmi vállalattal gvarapodott Nagykanizsa gazdasági élete az elmúlt napokban. A Várutcában a »Szittya«-fatolep lielyén létesült a Keleteurópai Kereskeclel--mi Rt. uj te''íepe, amely a Jugoszláviából érkező import építési faanyagokat juttatja ei a kereskedőkhöz.
A körülbelül tízezer négyzetméter területű fatelepen mintegy 130 munkás dolgozik. A vonaton ide-szállitott deszkák kirakásánál és osztályozásánál foglalkoztatják őket. • A telep bejáratánál kisebb deézka-bódéban van az iroda. Bent 4 alkal-. mázott dolgozik, a vállalat adminisz-sztrációs ügyeit intézik. Vezetőjük Székely Lajos ezeket mondja:
7— Ideiglenesen innen irányítjuk a munkát. Rövidesen azonban fejgépül a korszerű irodahelyiségünk is. Munkánk jelenleg csak az érkező áruk átvételével ran, mert a deszkák oiadását még nem kezdtük meg.
A vá-lalat működéséről és céljárói Wechler István, a Keleteurópai Kereskedeími Rt. helyi megbizotlja beszól, aki éppen most foiezto Ix; a telepen ellenőrző körútját.
— Két hete müködünk mindössze. Az anvavállaiatunknak az volt a célja ennek a fióktelepnek létesítésével, hogy a Jugoszláviából érkező import faanyagnak a magyarországi szállítási költségeit csökkentsük. Innen adjuk el a dunántuli kereste- -kődnek a szükséges faanyagot.
— Eddig mintegy 420 vagon deszka érkezett a telepre. Ezeknek a kirakását és osztályozását végzik a munkások. i
A faanyagok 20—25 vagonos tételekben érkeznek a vállalat telepére, melynek külön ipari vágánya van. Hetente átlag kétszer-háromszor fut be Jugoszláviából egy-egy szerelvény deszkával mégrakva.
A deszkákat a munkások liatai-mas máglyákba rakják, szélességük szerint külön csoportokba.
Wolf József ellenőrzi ezeket a munkákat.
— Lukacsosan, azaz egymástól bizonyos távközökben hatunt ós keresztbe rakjuk egymásra az egyforma nagyságú deszkákat. Erre azért'' van szükség; mert a nedves faanyag magától is gyúlékony —
1948. Április 28
Pályázati hirdetmény balesetelhárítási filmsz&veg megírására
Az Országos Társadalombiztosító Intézet pályázatot hirdet olyan hangos filmek szövegkönyveinek megírására, amelyek a textiliparban, bőriparban, építőiparban és mezőgazdaságban gyakrabban előforduló balesetek megelőzésére vonatkozó ismeretek terjesztésére mind műszaki, mind pedig lélektani (propagandisztikus) vonatkozásban alkalmasak.
A szövegkönyv a film népszerűsítő ós Ismeretterjesztő célját a'' munkafolyamat vagy alkalmas történet keretében igyekezzék elérni
Az Országos Társadalombiztosító Intézet a textiliparra, a bőriparra, az építőiparra és a mezőgazdaságra vonatkozó legjobbnak itélt négy íilmszöveget egyenkint 2.000—2.000 forinttal díjazza és ezzel minden további ellenszolgáltatás nélkül feltétlen jogot nyer a szövegnek akár eredeti, akár változtatott formában való megfilmesítésére és előadására. Az Országos Társadalombiztosító Intézet fenntartja azt a jogot, hogy a nem nyertes pályázók szövegéből egyes ötleteket belátása szerint díjazás mellett átvehessen és a szóbanlevő film elkészítésénél és előadásánál minden további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhassa.
A pályázáton bárki részt vehet.
A gépírásos ós jeligével ellátott pályamunkát folyó évi julius hó l-ig kell az Országos Társadalombiztosító Intézet VI/2. Kárfedezeti osztályához (Bp. VIII., Fiumei ut 19/b. ÜL 52.) beküldeni. Jeligével el nem látott, vagy a határidőn tul érkező pályamunkák figyelembe nem vehetők.
magyarázza Wolf József és ezért a fa tűzveszélyes.
Megemlíti, nogy rövidesen bevezetik a telep területére a vízvezetéket, amelynek a tüzveszedelom elkeni védekezésnél lesz nagy fontossága.
Munka versenyt egyelőre még nem indítottak, de, mint a munkások mondják, egymás között versenyeznek, hogy melyik nyolcas csoport ér el nagyobb mmikaeredményt.
A munkásság nagy ünnepére is ''lelkesen készülődnek. Külön május 1-ei bizottságot állítottak fel. .Ennek az egyik tagja Czuppon Ferenc a következőket mondja: x
— A május 1-ei ünnepségből mi is ki akarjuk venni a részünket. Most« éppen azon fáradozunk, hogy két teherautót kapjunk. Ha ez sikerűi, akkor olyan kivonulást rendezünk, amilyent még nem láttak Kanizsán.
A részletekről nem nyilatkozik. Annyit azonban elárul, hogy a dekoratív diszitéseket és a tábjákat saját maguk készítik. A vállalat vezetősége erre a célra minden anyagi támogatást megad.
— Most folyik a talaj fjgyonosi-lése és n telea .Ijokeritéso is.'' Egyelőre csak szöaos drótokkal. Rövidesen azonban deszkakerítéssel látjuk el a telepet -- mondja a.vállalat vezetője.
Elmondja még, hogy hamarosan megkezdik a munkásétkozdőnok !1 fok jpiténót Ls é« igytíkszik mindont megtenni a fatelep dolgozóinak ér-ddkébon, hogy azok minél jobb é* eitxlményeaebb munkát végezhessenek a hároméves terv és az u}já-épittés sikere érdekében. - {.
— Reméljük, hogy ez az uj "fatelep, amely jugoszláv épületfával látja el Nagykanizsáról az egész Dunántu''" épuletfa szükségletét, ujabb lendületet ad városunk ''fejlődésének.
Szabó Imre.
Ádám György előadása a rádióban
Rendkívül érdekes előad''ást tart hétfőn e''-te Rádióban Ádám György, az Uj Magyarország kanizsai származású külpolitikai munkatársa. Előadásának cime: Mi történik a világgazdaságban? Budapest II. hullámhosszán lesz az előadás hétfőn este 21.15 órakor.
A Gőzfürdő nyitva reggel 7 órától este 6 óráig. Kedden egész nap és pénteken délután női gőzfürdő.
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Különösen a vendéglős kortársaknak és zenészeknek, tovébbi mindazoknak, akik
FITZKÓ JÁNOS
temetésén fájdalmunkat részvétükkel enyhíteni szívesek voltak, ezúton mondunk hélés köszönetet.
FITZKÓ és ÓVÁRI csalid
647
Figyelem I Eladásra közvetítek a város minden részén és környékén több eladó kertes és kert nélküli kisebb-nagyobb lakóházakat. Köztük van 2—8 szobás beköltözhető lakással, házhelyeket szép gyümölcsössel, forgalmas útvonalon és a város belterületén üzletházakat A város határában kisebb-nagyobb szántóföldeket, van köztük tanyával, egy 800 négyszögöles szőlőbirtok pincével, hordókkal. Esenkivat eladó járásszékhelyen nagy környékkel moal engedély-lyel. Balatonmárialürdőn 3 szobás villa, villatelek szőlővel. Eladó báraüyen kisebb nagyobb ingatlant állandóan keres, vételre kinél, közyetit:
HORVÁTH, ingatlanokat közvetítő iroda, Sugár-ut 42.
194S. április 25.
ZALA
a
hofisfcm butoruzlet II S
''ils ^M&fó/ ¡11iÉfe^ tíagykűnizsa,ftdy Sndre-uA.
svon t
Bárdos-hangverseny Nagykanizsán
Tegnap délután érkezett városunkba Bárdos Lajos, a Zeneművészeti Főiskola tanára, ismert magyar zeneszerző, hogy résztvegyen a nagykanizsai Szent Imre kórus által rendezett, vasárnapi nagy énekkari ''hangversenyen. Bárdos Lajos neve minden zeneszerető magyar ember előtt isme--" retes: a magyar ^enekkultura, a karéneklés, kórusművészet egyik élharcosa és tanitómestere, a népi zene művelője, a magyar népi dallamok avatottkezü feldolgozója. Kodály Zoltán tanítványa volt, s , Kodály nyomán felvirágzó uj magyar kórusművészet egyik legkiválóbb képviselője.
Bárdos Lajost kedves dalosai az állomáson már énekszóval fogadták s a délután folyamán a kórusokkal több próbát is tartott, melynek során behízelgő, kedves egyéniségével hivének nyerte meg az énekesgárdát.
Alkulmunk volt a kiváló zeneszerzővel hosszabban is elbeszélgetni. felvetettük a kérdést,hogyan látja ő a magyar vidék zenei fejlődését. s mik lennének e tekintetben a további teendők, mire a válasz a következő volt:
„A felszabadulás utáni időkben a demokratikus fejlődés során határozottan észlelni lehetett, hogyt a nagy tömegek mily nagy szere-1 tettel fordulnak a komoly zene felé és a zenekultura vidéken ls komoly fejlődésnek indult. A zenekultura alapját a magyar népzene művelése és kóruséneklés minél szélesebb körben való elterjesztése alkotja. Ezen keresztül szeretik meg az emberek az igazi zenét, melynek maguk is aktiv részesellehetnek hangszerkezelési technika nélkül is. Nagyon meglepett, hogy itt Nagykanizsán milyen fejlett, magasnivóju kórus-kulturát találok, mely arra vall, hogy Nagykanizsán szeretik a zenét".
Városszerte nagy érdeklődés nyilvánul meg a vasárnap délelőtt tartandó világi énekkari hangverseny s délután tartandó egyházzenei hangverseny iránt, annál is inkább, inert Bártos Lajos zeneszerző vasárnap délelőtt a magyar népi zenéről előadást is fog tartani.
Dr. Arató Antal.
VÁROSI MOZI
Csütörtöktől—vasárnapig CHAPLIN
leghatalmasabb filmje:
A diktátor
Különleges témájú film. Az Idei évad legnagyobb alkotása.
Figyelem! Eiöadáuok 6 8-kor. V ms á r n a p: 3, 5, 7 és ö órakor
Hirdessen
a Z/MCÁ-üanl
Poloskairtás!
Lakósok, lakrészek, egyes bútordarabok
tökéletes féregtelenitése,
raktárak, termények zsizsikteleni-tése az egész világon bevált
kontakt méreggel.
Ugyanezen munkák ciánnal történő elvégzésére megrendelést felvesz
özv. CSAPÓNÉ,
no Batthyány- utc* 26. szám.
Három kanizsai Játékos
Pénteken délután a kerületi hármas válogató'' bizottság ösz-» szeállilotta a május 2~ikai nemzetközi labdarugő ~ rrijérkőzésre Délnyugat válogatott együttesét. A csapat összeállítása annak ellenére, hogy végre abban kanizsai játékosok is szerepelnek — nem mondható szerencsésnek. | Hiányzanak belőle a PVSK já- s tékosai igy például Pozsgai, Meggyes, Galambos és Vezér. Az ő jáíékuldól a borovoi portya miatt eltekintett a válogató bizottság. A kerület csapata nél-i
a kerületi válogatottban
külük igy áll fel Alsóausztriaj/ ellen:
Karcagiv KMTE — Herce^h Dinamó, Simon KMTE — Nagy PBTC, Lukics KMTE, Kresz Di-; namó — Polinger MAO RT, Túra NVTE, Schmelcz Dinamó. Keszler III., Horváth NVTE.
A kanizsai Játékosok közül Polinger és Tura helye biztos a válogatóiban. Horváth helyére még Karácsonyi is pályázik. Be_ kerülhet a csapatba a Maortos Németh is Simon helyeit a hátvédsorba.
Május 2-án lesz a kerületi CsB döntője a MAORT és az NVTE között
A magyar Ökölvivó Szó vet s^ értesítette a Nagykanizsai Vasr. utas Testedző Egyesületeit, hogy a kerületi csapatbajnokság aw kai mával felmer ült zavaros ügyei a Szövetség kivizsgálta és a kivetkező döntést hozta:
Tekintettel hogy a ker. titkárság az "NVTE—Z. Vasutas mérkőzésre vonatkozó táviratuk kat rosszul értelmezte, a NEK MEZ-t jelölte meg csoportgyőztesnek, mely egyesület a másik '' csoportgyőztessel már meg is vivfta&ilőntő mérkőzéseket. Ezen mérkőzéseket semtaásnek nyilvá-'' nito''tta és elrendeli az aiábh biakat:
Az NVTE jobb »gólarányával«'' csoportgyőztes. Május 2-án kell;'', megártani a döntő mérkőzésifc egyfordulós alapon Nagykanizsán, közös rendezésben. A mérkőzésre mindkét egyesület k6< teles kiállni. A ki nem álló egyew •sülét mérkőzését 12:4 arányban elveszti. Ezen döntő mérkőzési'' győztese a kerületi csapatbajnok es jogosult indulni a kerületek közötti CsB-n.
Onodl Ferenc, az OSH vidéki szervezője Nagykanizsán
Pénteken délben Nagykanizsára érkezett Onodl Ferenc OSH vidéki szervezője* aki a nagykanizsai sportegyesületek munkáját vizsgálta felül. Este a^. MKP különtermében a város, > sportvezetői előtt ismertelte azo- • kat a tennivalókat, amelyeket a sport fejlesztése érdekében végre kell hajtani. Beszélt az egye- • sületi sport eredményessé tété-'' léről, az NTE pálya rendbehorl zásáról, a május elsejei sporté programról, az egyesületek vezetőségének megtisztításának a jobboldali elemektől és a Nagy-, kanizsán megvalósítandó egye-, sületi sportbekéről.
9ZINES SPORTHÍRADÓ
%
Munk''averseny indul a domrC bovári és a nagykanizsai fűtőházak dolgozói között. A munka-versenyi vasárnap délután fél. három órai kezdettel egy barátságos labdarugó mérkőzésíSel nyitiák meg, m''ely a két város'' fütőházi dolgozói között kerül lebonyolításra az NVTE.sporttelepén. Ezen a mérkőzésen belépődijat nem szednek.
»
.Elmarad az NVTE—Székei fehérvári MÁV Előre ökölvivó mérkőzés, mert a Fehérváriak a tataibányai egyéni bajnokságokon indulnak/ . , k »
A mull héten Sopronban ren-V dezték meg a nyugati kerület asztallennisz bajnokságait, A versenyen Deák a MAORT versenyzője nyerte a kizárásos, férfi egyest. ''Az ifjúsági páros|ban pedig szintén a'' Maortos Kls|s^ negyi-pár lett az első. A'' pont-'' versenyben a MAORT negyedik lett.
*
A Vasutas Kupáért folytatok küzdelem során az NVTE a Dombovári MÁV-al. m''érkőzik, május 6-án. A mérkőzés után a Legjobb 8 vasutas csapat marad a döntőben. Véleményünk sze-. rint az NVTE is ezek közölt lesz-
Nagy küzdelem várható a vasárnapi másodosztályú
birkózóbajnokságon
Isimét remek sportcserálegé-ben részesül Nagykanizsa sporttársadalma. Az NVTE rendezésében vasárnap délelőtt 10-órai kezdetlel az országos másodosz*-tályu birkozóbajnokság kerül le bonyolításra. Az országos bajnokságra az ország minden részéből tömegesen érkeznek a nevezések. Eddig a kerületből kereken ötven nevezés futott be az egyes súlycsoportokba. A budapestiek és a többi kerületek nevezései még nem érkeztek be, de értesülésünk szerint - a bajnokságon indulók száma eléri^ a 120-as létszámot. Ez azt jelenti, hogy minden egyes súlycsoportban 15 versenyző küzd majd egymással a bajnokságért és az értékes tiszteletdijakért.
A bajnokságért folyó küzdelemben a kanizsai versenyzők minden bizonnyal nagy küzdelmet vivnak majd''a győzelimjekért és különösen Mózsitól, Sas vári-tóié s Kincsestől várunk előkelő helyezéseket.
A versenyről Halász Károly a csapat edzője ezeket mondotta:
— A birkózósport Nagykanizsád sajnos nem népjszerü Ezt a durvaságmentes nemes sport-''ágat alig látogatják. Remelem azért, hogy vasárnap az ország gos szempontból is nagyjelentőségű versenyre a közönség részéről is nagyobb érdeklődés nyilvánul majd meg ez iránt a kissé elhanyagolt sport iránt. A vezetőség népszerű olcsó helyi-árakat állapított meg, hogy a bajnokságot a társadalom- ''minden rétege meg tudja tekinteni.
A versenyekről ezeket mondj a:
— Az ország minden részéből a legjobb versenyzők jönnek Kanizsára, hogy megszerezzék a büszke bajnoki címet és ezért a mi versenyzőink nagy feladatok megoldása előtt á''lnak. Ismerve az ország birkózósportját, remiélem, hogy a délután égy órakor .kezdődő döntőben több versenyzőnk olt lesz az első helyért küzdők sorában.
Milyen labdarugómérkizések lesznek vasárnap?
A bajnokságra törő MA£RT ismét kemény ellenféllel kerül szembe Pécsett a Postással A„ MAORT minden részében jobb a hazai együttesnél és ha aSzekK szárd elleni mérkőzésen m/uta^ tolt jó formájukat játszák ki a Postás ellen, akkor biztosan kell győzniök még idegenben is. A csapat a pillanatnyilag legjobb;/ csapatával megy ki. A muítheU összeállításhoz képest csak egy változás lesz: Mihálecz helyett Mii lei játszik hátvédet.
Az NVTE barátságos mérkőzést játszik Szigetvárott. A vasutasok vezetősége csak könnyü
edzőmérkőzésnek tekinti ezt a meccset és azon Czízmiarik edző több fiatal játékost kipróbál.
Idehaza csak az amatör másodosztályú csapataink mérkőznek meg a baíinoki pontokéri az NTE pályán. Délután fé'' hat órakor a megfiatalított és át-^ szervezett NTE a Letenyével mérkőzik. Előtte pedig fél négy, órakor a Vasas együttese a Sá^! kákkal játszik. '' ¡''
Itt említjük meg, hogy vasárnap délelőtt 10 órakor a Hus* iparosok a Szabókkal játszanak.;
Inspekción gyógyszertár Április 24-én „Megváltó" gyógyszertár Szabadság-tér 21.
Ápr. 25-én: „Mária" gyógyszertár, Somogyi Béla-utca 40.
ñesia ttait
fegesteávé
kapfiaíá $
ZALA
1948, április 25.
RÁDIÓMŰSOR
Vasárnap, április 25.
Budapest I. 7.00 Reggeli zene. 8.W Hirek. 8.20 Kórusok.8.30 Orgonamuzsika. 9.00 Görökatolíkus istentisztelet. 9.80 Református vallásos télóra. 10.00 Római katolikus istentisztelet. 11.00 Klsrlportok a művészeti életből. 11.15 Kamarazene 12.00 Harangszó, hírek 12.15 Anyák öt perce. 12.20 Negyedóra az „Aranyan-gyal"-ban. 12.30 A Pécsi Bőrgyári Da-'' lárda énekel. 13.80 Bányásztélóra. 18.20 Tánezene. 14.00 Hirek 14.10 Ünnepi hanglemezek. 15J0 M. Bandello elbeszélése. 15.20 Raskó Magda énekel. 15.45 Vasárnapi krónika. 16.00 Magyar nóták. 17.08 Hírek. 17.10 Magyar Parnasszus. 18.90 Levélváltás a nagyvilággal. 18.20 A Falu Hangja. 19.20 A Rádiózenekar játszik. 20.00 liúek, sporthírek. 21.00 A Rádió Hangja. 21.10 Totóeredmények. 2120 Hangképek a vasárnap sportjáról. 21.40 Rádióankét. 22.00 Hirek. 22.30 Tánczene. 23.30 Orosz szerzők muzsikája. 24.00 Hírek.
Budapest II. 9.00 Vasárnapi muzsika. 10.61 Fejtörő séta Zenopotámiában. 17.00 Tánczene. 18.00 Előadás a keringő történetéről. 19.00 Valamit visz a viz. Hangjáték. 19.30 Magyar nóták. 20.30 Könyvszemle. 21.00 Hirek. 21.15 A Háziegyüttes játszik. 22.15 Zenekari muzsika.
Hétfő, április 26, Budapest I. 5.30 Hanjnali muzsika. 6.80 Falurádió. 7.00 Hirek. 7.20 Reggeli zene. 8.15 Heti zenés kalendárium. 9.00 Orosz muzsika. 10.00 Hirek. 12.00 Harangszó, hirek. 12.15 Kalandozások a zenetörténetben. 14.00 Hirek. 14.38 Dalok a tavaszról. 15.00 Rádióiskola. 16.00 Egy éjszaka Panamában. Elbeszélés. 16.25 Mozart: Szerenád 13*fúvós hangszerrel. 16.45 Zenei élő újság. 17.0« Hírek. 17.10 Hadifogoly híradó s Vöröskereszt közlemények. 17.80 Sziv küldi szívnek szívesen. 18.00 Szavak szobrásza. Tóth Árpád verseiből. 18.48 Rácz Vali énekel. 19.30 A Falu Hangja. 20.00 Hirek, sporthírek. 20.30 Goldmark-est. 21.30 Hangos híradó. 21.55 Olimpiai híradó. 22.00 Hirek. 22.25 Magyar nóták. 22.30 Vöröskereszt üzenetek és a hadifogoly hiradó közleményei. 23.00 A háziegyüttes játszik. 24.00 Hirek. - Budapest II. 17.88 Tánczene. 18.00 Kamarazene. 18.40 A Rádió asszonyrovata. 19.18 Beethoven: V. szimfónia. 19.45 Közellátási negyedóra. 20.00 Tarka muzsika. 20.30 A Rádió szabadegyeteme. 21.00 Hirek. 21.15 Mi történik a világgazdaságban. Ádám György előadása". 21.30 Szerelem dalban elbeszélve. 22.30 Dalok és hangszerszolók.
Nagykanizsaiak találkahelye Zalaegerszegen a GOSZTONYI vendéglő és étterem.
Felhívás az előfizetőkhöz!
felkérjük helyi és vidéki előfizetőinket, hegy hátralékaikat rendezni szíveskedjenek, hegy a lapét továbbra Is zavartalanul kaphassák. Zalai Világosság helyett mindenki megkapja a Zalát. - Úgyszintén kérjük a Maortos előfizetéket, hátralékaikat szintén rendezni szíveskedjenek.
Zala kiadóhivatala
FO-ut S. sz, - Telefon 31.
Bladók áron alul is, sürgősen, elköltözés miatt minden Igénynek megfelelő ingatlanok, rész-, ben beköltözhető^
Megvételre keresek megbízóim részére a város bármely részében 1—5 szobás családi házakat azonnali fizetéssel.
Ad6s-v4tell megbízásokat állandóan vállal és bármikor lehet érdeklődni epe
Kováis Ingatlanközvetítő irodá
jában, Szabadság-tér 1. szám. KSzpoatl Kávéházzal (Centrál) szemben.
A hivatalos város
Április hóra érvényes 70. sz. ellátatlan jegy B (nagy B) szelvénye, a 210. sz. önellátó jegy B (nagy B'') szelvénye, a 221. sz. gyormek-pótjegy L (nagy L) szelvénye, szel-vényonkint 10 dkgrszappanra, mig a íl. sz. testimunkás pótjegy J (nagy J) szelvénye, a 72. sz. nehéztesti munkás pótjegy V (nagy V) szelvénye, a 225. sz. csecsemőjegy N (nagy N) szelvénye, szel vén ven-kint 20 dkg. szappanra beváitható a kereskedőknél.

Közhírré teszem, hogy az * Ág-fa. va—nagykanizsai vonal 1965/66. szelvényében a 117. sz. őrháznál Jevó átjáró sorompója folyó hó 24-én
üzembe iesz- helyezve.

A város tulajdonát képező büki rét északi részén ¡evő bozótos területet méhészet- céljára folyó évi április hó 28-án délelőtt 9 órakor a holyszinen tartandó nyilvános árverésen bérbeadom. Találkozás a«z .eíemi lőtér bejáratánál.
Az Eötvös-téri park folyó évi kaszálását 1948. évi április hó 27. napjának délelőtt fél 11 órakor tartandó nyilvános árverésen bérbeadom.
*
A város tulajdonát képező es a temető mjqjletti Szentgyörgyvári-ut menti árokpart fütermesét Í948 április hó 27-én délelőtt 9.85 órakor a helyszínen tartandó nyilvános árverésen eladom. Találkozás a temető északi kapujánál.
*
A város tulajdonát képező I.—II. ker. köztemető 1—2. sz. parcella fü-termését folyó évi április hó 27-én délelőtt 9.25 órákor a holyszinen
tartandó nyilvános árverésen eladom. *
A város tulajdonát képoző Ady Endi-e-uti park folvó évi fütermését 1948 április hó 27-én délelőtt 9 órakor a helyszínen tartandó nyilvános árverésen eladom.
A város tulajdonát képező Szabadság-téri park folyó évi fütermését 1948 április hó 27-én délelőtt 10.25 órakor a helyszínen tartandó
nyilvános árverésen eladom. *
A város tulajdonát képező- sétatér folyó évi fütermését 1948 április
hó 27-én délelőtt 9.45 órakor a helyszínen tartandó nyilvános árverésen eladom.
*
A város tulajdonát képező Kos-suth-téri park kaszálását folyó évi április hó 27-én délelőtt 9.55 órakor a holyszinen tartandó nyilvános
árverésen bérbeadom.
*
A város tulajdonát képező szin-házkert folyó evi fütermését 1948 április hó 27-ón délelőtt 10.15 órakor a helyszínen tartandó nyilvános
árverésen bérbeadom.
*
Közlöm a tehéntartó gazdákkal, hogy a tej beszolgáltatás elengedését vagy mérséklését csak a kövotkező csatok fennforgása- esetén lehet kórili:
1. ha a tehéntartó családjában nagyszámú tejjgényjogosult van (.terhes, szoptatós anya, csecsemő, gyermek, beteg);
'' 2. ha a tehenet évenkint 100 napig egész napon át igázzák;
8. ''ha a tehén oly betegségben szenvedett, mely a tejelőképességét károsan befolyásolta (ilyen esetben orvosi bizonyítvány kell);
4. ha a pénzugyigazgatóság az illető községre nézve Jegalább '' 70 százalékos adómérséklést állapított meg elemi kár cimén.
tízen okok fennforgása esetén írásbeli kérvényt a polgármesteri hivatalban kell benyújtani. \ *
Felhívom Nagykanizsa lakosságát-, hogy folyó hó 19-től a hónap végéig jelentkezzenek a közmunka-igazolvány ükért; a nagykanizsai lakosok a Munkaerőtnyilvántartó hivatalban (Ady Endne-ut 1. sz.), mig a kiskanizsai iakosok az Olvasókörben kapják meg közmunkaiga-zolványaikat. Ezen igazolványokat minden férfi 18—60 és minden női lakos 18—50 évig* bezárólag tartozik kiváltani, függetlenül attól, hogy az illető ideiglenes, vagy állandó felmentésben részesült. A közmunkaigazolványok darabonkénti ára egy forint, nleiy összeget az igazolvány átvételekor kell a kezelő tisztviselőnek átadni.-
Megjegyezni óhajtom, hogy ezen igazolványok személyazonossági igazolványoknak számítanak ós a jövőben csak ezen igazolványok felmutatása mellett kapják meg az igényjogosultak élelmiszer jegyeiket a közellátási hivatalnál1. A közmunka-
GÁBQR BUTORSZAKÜZLET
BÚTORAI MEGBÍZHATÓK, ÉRTÉKÁLLÓK. SZOLID ÁRAK
NAGYKANIZSA, Ady Endre-u. 1. A zalalak budapesti otthona az újjáalakított
palócé-pensió
Budapest, VII, Somogyi Béla-ut 3/a. Telefon 220-089
Olcsó úrahi. — Tökéletes Komfort* EltíxéUenyt figyelmes Kiszolgálás*
Valódi ETERNIT tetőpala, friss stukaturglpsz, fal- és padlóburkoló lapok, nemes festékek, kátrányoa fedóllemez s egyéb építési anyagok állandóan kaphatók i
Kalmár Zoltánnál,
Somogyi Béla-ut 39. sz. alatt.
597
, ■ V • .->■ ¡A''-.v ''
''..y • . • .••• />-\Í,:. ■
A Hároméves terv szolgálatában:
Mátu& elsejére
NAGY VÁLASZTÉK. OLCSÓN ALL
A DOLGOZÓK RENDELKEZÉSÉRE
6riinfel(i és Zomborkégnél
igazolványt kiváltó személyek hoMÁ magukkai rendőrségi bejelentő lap. jukat személyazonosságuk igazolására. Az igazolványok Jjeegysrorüjsi-tett rendszerrel lesznek eikéeritve qgy, hogy a feleknek nem kell var-niok igazolványaik kiállítására, hanem a szükséges adatok bemondása után a következő napon átvehetik a kész igazolványokat. Erre való tekintettel a Munkaerőnyilvántartó-Hivatal a feleket csak 9—18 óráig fogadja. Egy bon felhívom a lakosságot, sürgősen rendezze közmunkaváltság hátralékát, hogy ne essen a hátralékosok azon keretébe, kik majd a hátralék fejében, a Duna-Tisza-csatornán tartoznak rnajd-közmunkakötelezettségüknek eleget-tenni.
PoCgánryj sí-er.
KESZTHELYI MOZI
Vasárnap—nótfő
LOWOODI ÁRVA
Világbirü regény után készült, világsikert araiott
örökszép ticrelmi dráma. Főszereplők > Joaa Fontaine, Orsón Wtíles Előadásoki köxnap 6 és 8 órakor
Vasárnapi 4, 6 és 8 árakor_
APRÓHIRDETÉSED
Nagykanizsán, Magyar utca 143. szám alatti ház eladó. Érdeklődni; Varga Antal, Mesztegpyő.___645
Erős lőcsös kocsi és boroshorüók eladók. Sormás. Házszám : 3._635
Trafik vasárnap nyitva. Zrínyi u. 37.
- Táskairógcpet, jókarban lévőt, priváttól venne Hadirokkantak Szövetsége. Honsz, Hunyady-u. 10. 619
Teleki-ut 2. számú ház szabaá kézből eladó. Érdeklldni lehet Fekete Sas vendéglőben._ ( 682
10C0 négyszögöles szőlőbirtok gyümölcsössel elaűó. Farkas hentes Sand>
Sürgősen eladok boconádi kaptárakr csillárok, szekrény, függöny tartók és kerti bútorok. Maort-u. t>. sz. Károlyi, Délután 4—7 éráig.__63«
Czengery-utca 7. számú ház eladó, uj ajtók tokkal, ablakok, haszuált deszkák és Continental táskairégép. Kiadó mühelyhelyiségek és raktár. 639
350-es DKV oldalkocsis azonnal eladó. Tavasz-utca 19. 641
Idősebb nő bútorozott szobát keres.
Mély gyermekkocsi eladó. Szemere-U. 7. ____650
Eladó egy hasziált hálószubabuter és egy fórü kerékpár. Kinizsi u. 64. sz.__64Ö
Generáijavltott 200 cm3 DKV. eladó vagy nagyobbik cserélhető. Ugyanott 1 drb Csepel 100 cm3 eladó. Cim: Ady Endre u. 377a._ 651
Hárs-, tölgy- ós fenj «pallók, ágy matraccal és ruhaszekréay eladóK. Teleky ut 6.__655
Békebeli uj fürdőkályha zománcozott káddal, W. C. felszereléssel eladó. Teleky ut 6.__653
Fekete, Márkás, rövid, kereszthuros zongora eladó. Magyar utca 21. 654
Magasnyomású háromhengeres kut-szivaityu, horganyzott vMCsövekkt], 2.2 elektromotorokkal eladó. Háztulajdonos, Csengery u. 19._6®*
Balatonmárián kétszoba-hallos, modern. télen ls lakható, adómentes villa eladó. €im a kiadóban._ 6»7
Jégszekrény eladó. Eötvös tér 4.
65b
Kétszobás lakásomat nagy kerttel elcserélném háromflzobásért. Oim a klaáéban.__[ x j m
Eladó egy alig használt leketé íérll öltöny. Vörösmarthy u. 87.. bz. 659
Altó, ablaktok rámával «ládd. Zárda
, ^____J J _fl r J*Z
ZALA politikai napilap.
Felelős szerkesztő és felelős kiadó : Bencze Jenő
Sierkesztőség : Deák Ferenc-tér 10. Telefon : M.
Kiadóhivatal: Fő-ut 5. Telefon : 31.
Nyomatott a Közoazda&áfll R.-T. Nagykanlivi nyomdájában, Nagykanizsán.
Nyomdáért felel: Zalay Károly.
KéssUlJ május elsejére!
Nagykanizsa, 1948. április 27. kedd
Ara 50 fillér.
Várható időjárás: Nyugaton és a keleti határmegyékben élénk, egyebütt mérsékelt északi, északkeleti szét, változó felhőzet, néhány helyen záporeső esetleg zivatar. Erős éjszakai lehűlés, helyenként gyenge talajmenti fagy. — A nappali hőmérséklet is csekken.
A magyar demokrácia
a legteljesebb vallásszabadság híve
- mondotta Rákosi Mátyás tisesres tömegek elölt Mexö&egyesen
Vasárnap Mezőhegyesre sereglett Csanád vármegye nepe. Eljött a viharsaroknak parasztsága, Gyula városának több ezer főnyi serege. Eljöttök a katolikus, református és evangélikus egyházak lelkészei is. Mint minden alkalommal, a városok, falvak és szervezetek képviselői sze-i etet ük jeléül ajándékokat hoztak Kákosi Mátyásnak. A nagygyűlésen megjelent agyaimra, a ne.nzetgyü-. iés elnöke, Molnár Erik külügyminiszter, Kies istván igazságügyminiszter.
Kákosi Mátyás először hadifoglyok hazahozatalának kérdéséről beszólt.
Május végéig 30.000 hadifoglyot küldenek haza a Szovjetunióból ós azután egyenlő havi részietekben a többit. Hangsúlyozta, hogy még az iden minden hadifogoly hazatér a Szovjetunióból.
Ezután az államosításról beszólt és rámutatott arra, ix>gy az államosítások ellen a reakció iogfőbh érve volt a nehézipari központ deficitje. IJojolontetlo, nogy oz a deficit megszűnt. Túlhaladtuk a békeévek termelési szintjót ós őzzel megteremtettük a loliotöségót annak, hogy a hároméves tervet 2 és fél év alatt hajtsuk végre.
Ezután megemlékezett az országszerte folyó munkaversonyról. Megállapította,» hogy a munkusság .életszínvonala is emelkedett. Most mái-több mint a békebelinek 90 százaléka. Azután igy folytatta:
a munkaversenyek sikere ós a munkafegyelem megerősödése lehetővé tettók, hogy a 3 éves tervet 2 és fél év alatt végezhetjük el es már foglalkozunk a gondolattal, hogy elkezdjük majd az uj, ezután 5 éves terv kidolgozását
A nagy éljenzéssel fogadott bejelentés után Kákosi Mátyás a mezőgazdasági helyzet ismertetéséről szóivá azt mondotta, hogy az őszi és tavaszi« vetések állása kitűnő. A tavaly bevetett területekhez viszonyítva, az emelkedés majdnem 25 százalék.
A következőkben a rémhírterjesztők ós suttogó propaganda próbálkozásait ismertette. A mezőgazdákat azzal ijjesztgetik, hogy a gyárak államosítása után/a földek ái-Lamositására kerül a sor.
Innen figyelmeztetem a osanádme-gyel mezőgazdákat, hogy ne öljenek lel az Ilyen híreszteléseknek. A magyar demoKráola a dolgozókat védi ós mlndon intézkedése oda Irányul, hogy a parasztok, a munkások és s dolgozó kisemberek sorsát Javítsa , és tulajdonukat biztosítsa.''
A belpolitikai helyzetről szólva azt mondotta, hogy testvérpár tunk-kal a Szociáldemokrata Párttal való ogvesülés simán és zökkenő nélkül folyik. Az egyesülés óta más a niunka lendülete. Minden dolgozó . érzi, hogy a megvalósulás útjára lépett a pártunk által kitüaött jelszó. »Tied.,az ország, magadnak.építed!«
A "továbbiakban azt mondotta, a demokrácia megerősödésének következménye, hogy nemcsak mi, ..de koalició többi .pártja is ugy „érzi,. hogy elérkezett az idő, amikor uj
tartalommal lehet megtölteni és szélesebb alapokra állítani a inagyar Nemzeti Függetlenségi Frontot.
A mi»iszterelnökhelyettes ezután rátért -a magyar demokrácia még njep nem oldott kérdéseinek ismertetésére, a demokrácia és az egyházak viszonyára.
A magyar demokrácia, — mondotta Rákosi Mátyás —, mint mindenki tudja, a legteljesebb vallásszabadság hlve. Ezt különösen mi kommunisták hangoztattuk a felszabadulás első percétől fogva. Cselekedeteink is ezt mutatták.
A kormány megígérte, hosjy 1848 ^századik évfordulója alkalnniból azok a községek, -melyek harang nélkül állanak," megkapják a s^ükségesNia-rangot. A hívok is egyre többen fordulnak felénk. Tudvalovően az evangélikus egyház hivei kiállottak a népi köztársaság mellett. Hasonló a luolyzet a roformátu.s egyházban is és ügyre több jol mutat arra, hocy a katolikus egyházban is szaporodik azoknak a száma, akik ogészsógos
jóviszonyt akarnak a ngpi köztársasággal. Dg meg keli mondani, hogy ezeknek a száma, legalább is a katolikus egyház" vezetői" között/ még'' nem a többség. •'' •. • Szakadatlanul érkeznek panaszok arról, hogy a demokratikusan gondolkodó tanárokat és diákokat .üldözik, különösen a felekezeti iskolákban. Egyre több panasz érkezik arról, hogy a ^épi kollégiumok paraszt, és munkás származású diákjait fenyegetik és üldözik. Mindenki tudja, hogy milyen keserves volt a parasztgyermekék sorsa a közép-és főiskolákban. *
Azt hiszem, hogy mindenki véleményét fejezem kl, amikor azt mondom, hogy a magyar demokréola nem fogja tűrni, hogy a mugyar munkások és parasztok gyermekeit a felekezeti Iskolokran demokratikus meggyőző désűk vagy származásuk mlott üldözzék.
A magyar domokrácia oddie & logtöbb iskolából kivorlo a reakciót ó-i biztosak vagyunk abban, ki fog-
juk verni azokból az iskolákból''is, amely ''most a római katolikus egyház palástfla mögött próbálja kiépíteni szervezetét.
Kákosi Mátyás az olasz választások eredményével foglalkozva ismertette a Daily Mail - római tudósítójának jelentését, melyben az angol konzervatív ujságiró is elismerte, -hogy féktelen terror volt a választásokon, de ennek ellenére szó sinCs .kommunista vereségről''.
A Népi Front változatlanul harcol
az olasz reakció és az azt támogató amerikai Imperializmus ellen.
Az olasz választások megmutatták, hogy az amerikai imperializmus milyen nyíltan és brutálisan avatr kőzik belé azoknak az államoknak a belügyeibe, ahol meg tudja vetni a lábát.
Beszéde végén a világ két tábori való szakadásáról kijelentette,- hogy azok a szerződéssorozatok, amelyeket szomszédainkkal, elsősorban a hatalmas Szovjetunióval, kötöttünk, arra mutatnak, hogy a magyar jiép végre megtalálta a maga helyét. A magyar nép ezer esztendő óta először ópiti magának az országot. A palásatok, munkások óa a haladó or-tolmiségiok . vozotósóvol onnok a munkának ólén halad a Magyar Kommunista Párt.

A munka ünnepin érkezik az
első hadifogoly-szerelvény Debrecenbe
A máramaro8szigeti hadlfogoly-gyü|tőtábor jelentése szerint már útban vannak a magyar határ felé a hadifoglyokat szállító mintegy ötven vagonból álló szerelvények. Az első vonat egy-két nap múlva éri el Lemberget és kedden érkezik Máramaroaszlgetre. Máramarosszlgeten már elkészítették az ingajáratokat. Záhonybél jelentés, érkezett, hogy az első hadifogolyvonat pénteken indul Debrecenbe és oda legkésőbb elsején meg Is érkezik. A máramarosszigeíl fogolytábor vezetője közölte, hogy a hadifoglyok fogadására minden előkészület megtörtént. A népjóléti minisztérium óriási mennyiségű élelmiszert, ruhát és gyógyszert küldött Debrecenbe.
A katolikus cserkészek a népi demokráciáért
A katolikus cserkésztisztek az egyházi körök zsarolása ellen tiltakozó . gyűlést rendeztek. Vasárnap mintegy 1500 katolikus cserkész ós cserkésztiszt gyűlt össze a hárshegyi cserkészparkban a cserkészek védőszentjének, Szent György napjának megünneplésére. Hérnádvölgyl István, a katolikus cserkésztisztek Szent György közösségének tagja, , beszédében kijelentette,
nem engedik meg, hogy a lelki és politikai reakció újból leventévé, vagy vallásos gyűlölködést szító, kétes dicsőségű „keresztes lovaggá" züllessze le a magyar cserkészt.
A katolikus cserkészek be akarnak kapcsolódni a magyar nép hatalmas erőfeszítésébe, amely Magyarországot a szebb és boldogabb Jövő felé vezeti. .
Egyetlen telitalálat sem volt a Totón
A íotó fog adás mult heti fordulójára 422.687 darab szelvény érkezett be. Ezek között telitalálatos nem volt. Tizenegytolálatos szelvény egy darab volt, a szerencsés tulajdonosa 210.000 forintot nyert. 10 találatos szelvényt 54 darabot találtak, ezek egyenként 4700 forintot nyertek. 9 találatos szelvény 531 darab érkezett be, ezek 380 forintot nyertek.
Rövid vllághlradó
Olasroratiff
Nem lehet visszafelé forgatni u történelem kerekét, mondotta Togliatti. Az imperialisták, tőkések, klerikálisok, a reakciósok és a.szakadár szocialisták mind összefogtak a népfront ellen és mégis több helyei biztosított magának a képviselőházban'', mi,nt ,amiennyivel az elmúlt nemzetgyűlésen rendelkezőt. Uj; csatákra állunk készen, mondotta és biztos győzelünűnk tu-
datában még elszántabban hurcolunk, ininx valaha.
Nenni nemzeti kongresszus összehívását határozta el, hogy a választások utáni helyzetet
ifcarSban. Bariban és Modenában tüntetések voltak.
Angiié
A király és a királyné most ünneplik házasságuk 25. éves évfordulóját.
A keresztény egyházak vezetői tegnap Londonban gyűlést
tartottak, hogy szorgalmazzák a\ nyugateurópai Egyesűit . AHar mok megalakitásál A gyűlésen, Crípps pénzügyminiszter is beszédet mondóit.
Arthur Allison a londoni grófság angol munkáspártból, mert csalódott tanácsának egyik tagja, kilépett az az angol muhkáskormány kül- éa bolpolitikájában-Nimetorixág
Demokratikus ujságirók látogatást tettek Németország szovjet övezetében és két jelentős, tényt ismertek el. A háborúért! a német nemzet a felelős és az Odera—Neisse-i határ végleges. Megállapították, hogy amíg'' a szovjet övezetben a fasizmust teljésen felszámolták, addig áz,. amerikai és angol övezetben teljés zűr-zavar van.
''I A I, A''
llí-tö. április 27.
A nép ajkáról tanulták a dallamokat
Beszámoló a nagysikerű Bárdosjhangversenyröl
A diák- és felnőttkórusok nagy seregszemléje volt a vasárnap tartott Bárdos hangverseny. A délelőtti világi hangversenyen megjelent közönség teljesen megtöltötto a gimnázium tornatermét, 8 lelkes hangulatban linnopelte Bárdos Lajos zeneszerzőt, aki ogyób más teendőit félretéve eljött közénk, hogy Itt Nagykanizsán szolgáljon a magyar karéneklés. ügyének. A milsor teljesen a Bárdos szerzeményeiből, Illetve népdalfeldolgozásaiból állott. Alig lehet meghatottság nélkül hallgatni azt, amidőn a kiskanizsai gyermekek, nagykanizsai diákok ajkán felcsendültek az igazi népi dallamok, melyet egy avatottkezü művész szedett csokorba és dolgozott fel. Mint amikor a szép mezei virágokat gyűjtik bokrétába s aranyszalaggal kötik össze, ugy tündököltek özek a dallamok, kifejezvén a magyar nép lelkiségét, érzéseit, gondolatvilágát.
Milyen jó érzés volt látni és hallani a boldog örömtől kipirult gyermek-arcokat, midőn a népi dallamokat énekelték az ugyancsak népi eredetű szövegekkel, melyekben olyan ékesszólóan nyilatkozik meg a nép öröme. Ezek a dalosok, ezek a gyermekek- már magyar érzésekkel, magyar gondolatokban nevelkednek zenei téren is. A nép ajkáról tanulták a dallamokat s bizonyára a néppel való együttérzés ezek nyomán kifejlődik bennük, s tudatára ébrednek annak, hogy majd felnőttkorukban a népéM kell dolgozniok. A kóruséneklés-ben rejlő kollektivizmus pedig majd rávezeti őket arra, hogy össze kell tartaniok, s együtt kell dolgozniok hazánk jövőjéért.
Áz énekkarok teljesítménye igazán becsületére válik az őket vozető karnagyoknak, kik közül Dolmányos tankét* Német Jánost, Gazdag Istvánt és a kitűnő Kotting Foronoot említjük tol. Külön ki koll omolni Ráo Alajos karnagy által vozotott Szent Imre körus kitűnő óh a sok Hzoroplósbon művészileg elmélyült együttesét.
Nagy örömünkre szolgált, hogy a hangverseny keretében nemcsak a zene» szerző Bárdos Lajos szélt hozzánk, hanem a zenetudós és pedagógus ls, s mindenki által érthető módon tárta fel előttünk a népzene jelentőségét, dallamainak művészi szépségét, melyek a maguk keretében klasszikus remekművek. Elmondotta, hogy a magyar nép hosszú németes és külföldleskedő irányzat ntán végre rátalált zenei anyanyelvére, épen akkor, amidőn az irodalomban Móricz Zsigmond és Ady Endre jelzik a magyarság útját. Zenei t&ren népünk az élvonalban halad, mely külföldön is osztatlan elismerésre talál.
A délutáni egyházzenei hangverseny is nagy közönséget vonzott. A szereplő kórusok tömeghatásai kiválóan érvényesültek. A magyarságban megújhodott egyházi zenénk zengő ünnepe volt ez, s amikor az ötszáz dalos nagy zárókórusa felhangzott, ugy éreztük, hogy valami rendkívüli, mélyrehatoló élményben volt részük, mely sokáig maradan dó lesz.
A nagykanizsai Bárdos nap megrendezésóért Eáoz Alajos kiváló karnagyunkat illeti elismerés és dicséret.
Dr. Arató Antal
KESZTHELYI MOZÍ
Kedd-izerda
ELÁTKOZOTT HAJÓ
ü4ro,í? "y«1"«" kéMüll kitűnő olasz kómfllm. Fóimaplö! Poaoo Slnobettl,
KI6>dá»ok i Minap 6 ée • Örskor
A hároméves terv az egészségért: §
Nagykanizsán épiil a gyermekgyógyászat és a modern belgyógyászat
A MNDSz bevonásával megyei egésíségügyi értekezlet volt
A hároméven torv állami és közületi bombázásai torvszorüon történnek. Eh hoz szükséges, hogy a torv tudatossátótoléio, orodmonyoi-nok .a társadalomban való gyümöl-csöztetósóio, a társadalom támogatásának ós köz romüködésénok aktiválására, valam''int a torvrai kapcsolatos egészségügyi népnevelés megszervezéséit) a vár megyékbon tervszerű olókészitós történjék. Ennek egyik legeredményesebb módja, amint azt az egészségügyi kormányzat mogállapította, az MNDSz-nek, mint népi tömegszerváek a. végrehajtásba való bekapcsolása.
Ebből a célból nagyszabású munkaértekezlet zajlott vasárnap Za: laegerszegen a vármegye hatásági orvosi karának, az egészségügyi intézmények vezetőinek, védőnőknek, óvónőknek, közigazgatási vezetők- / nek, valamint az'' MN1)Sz-csoportok kiküldötteinek részvételével-.
A munkaértekezleten megjelent dr. Vikol János népjóléti miniszteri államtitkár, dr. Hídvégi János or- -szagos közegészségügyi főfelügyelő és Csizmadia Ilona az MNDSz országos kiküldötte.
BencsiK István főispán nyitotta meg a népes értekezletet'' és kifejtette, hogy a múlt- rendszere. egy egészen szük keret között bonyolította le egészségvédelmi tevékenységét, de nem gondoskodott a munkástö*egekról, mert erre so''lia nem találtak anyagi lelietóséget. Három fázisát jelölte mpg a sikenos egészségvédelemnek. A szükségszerű segítést, a sorrend szomelőtt tartását ós a mogvalósitás tényét. A legfontosabbnak azt tartja, hogy az egészségügyi szervek ogyüttmuköd-jonok a íióppol.
Ezután a pártok kikíUUiUtoi üdvözölték a konforonoiát. Elsőnek Lakatos Domhó M KP mogyoi titkár uzólalt fol, aki igou ntvgy jelentőséget lát abban, hogy ilyen fontos ankéton fojkondőu «monyok foglalnak helyet.
Ez jeleníti a m c-gvátlozolt világ-rendet és azt, ''hogy ct népnek jojja van már sorsa intézését irányítani.
Pártja nevében Ígéretet tett, hogy mindenben segítségére lesz az egészségvédelmi szerveknek. ^
Dr. Vikol államtitkár kijelentette, hogy a hároméves terv részletes ismertetésére nincs idő, de ez fölösleges is lenne, hisz célkitűzéseit mindenki ismeri. Nagyon fontosnak tartja a nőket aktive bekapcsolni az egészségvédelembe. A hároméves terv sikere attól függ, hogy mennyire teszi magáévá a nép. Fontos, hogy mindenki megértse mit jelent ez a jelszó »Törődj a • saját egészségeddel«. Az állam anyagi és gazdasági helyzete, valamint az elhanyagoltság foka közötti ürt kitölteni nagyon nehéz. Több ezer ágyra lenne ''szükség ahhoz, hogy kórházi helyzetünk megjavulhasson.
Zalaegerszegen van áz ország legszebb és legjobban felszerelt egészségháza, de nem érné el célját, ha csak egy központi intézményt látnának benne. Közelebb kell kerülni ehhez és ha-8onló inliézményeinkhez, közelebb keU kerülni munkával, együtérsóssel, különösön a nőknek, akiknek ''tevőlegesen kell bekapceolóiniok a mayváXt ozott szociális helyedbe,
Az MNDSz sok jólét adta már a múltban íh ilyenirányú "készBégó-nok óh olsőfwt''b&n az <3 aktiv bekapcsolódására számítunk, Megváltozott az ogósz orvosi irányvonal,
ami oddig osztálytudomány volt, az ma a néi>órt, onnok megsogitésóért folytatja tevékenységét.
Csizmadia Ilona azzal kőzd te boszódót, hogy a demokrácia az ország sorsát a nép kozébo tette le. Az AINDSz a legfontosabb föladatának tűzte ki a Mromévos torv inol''lott a nők felsorakoztatását. a a szociális munka területén. Kialakította íKQÓpegészsé^őri szolgálatot és őzzel sogitsegérc lesznek a hatósági orvosi karnak, amely elviszi a legsötétebb helyre is a tudás világító fáklyáját. Az MNDSz munkával és nem jótékonykodással kíván tevékenyen bekapcsolódni az intézményes munkába.
Ezft a munkát az MNDSz nem élszigeteten saját asszonytáborával akarja elvégezni, hanem segU''ségiü h iv-ja mindazokat, akik részit kérnek maguknak a a szociális munkálkodásban.
Dr. Gábor . Ernő vm. tisztifőorvos Zala megye általános egészségügyi helyzetéről tartott beszámolót, itelsoioita mindazokat a terveket» amelyekot az egészségügyi 3 éves terv keietén beiül keii megvalósítani a megyében. A jelenlegi ágylétszám ezt 3 év alatt i302-re fogják emelni. Uj kórházakat. nem létesít a megye, de a meglévőket korszerűsíti és kibpviti. itt emiitette meg, hogy a nagykanizsai kórházban már készül a gyermekosztály, amilyen egyeilcn egy slucs még a megyeoen. Nagykanizsán ezenkívül befejezik az Idában meg-keKiieu wserakórházat es ide 1 Kor«zerü nagy belgyógyászatot letositeuoK. Nagykanizsán ók Zalaegerszegen 40-40 agyas noral »utogosxtályt tUUluuait fel.
Keszthelyen fölépül a járványkér-ház. Tapolcán a tlidóbotogosatályt 2C) ágyáról Öl) »toyasra omollk. /.a-lwogoi''Kzogun gazuiwági épülőtől 08 azomélyzoti lakásokat épitonok,
ltojolentetto a tisztiíóorvos, hogy mogérkozott'' a .vándototfészsógügyi autó, amelyet 8 olyan jarús.azolgu-latába úllitottak lx), ahol teljesen hiányzik az orvosi szakszolgálat. Eb-bon az autóban röntgen lesz,, nőgyógyász ós gyermekorvos működik közre. Járási egészségügyi központok létesülnek és több tüdőbeteggon-dozót állítanak fel. A golyvás megbetegedések számának csökkentésére kutak felállítása szükséges. Ezt is a 8 éves terv kenetében kívánják _megvalósítani. Összesen 13 kutat kívánnak felállítani a megyében. 1700 trachomás beteg van nyilvántartva, ezekre is fokozottab ellenőrzés vár. Végül a népegészségőrők fontos munkájáról beszélt Gábor dr.
Kezocsa Istvánné az MNDSz vármegyei titkára beszámolt a megye egészségügyi szolgálatáról, mely-] be szorosan bekapcsolódott ,a nőszervezet. Felsorolta azokat a felajánlásokat, amelyeket a meggye biztosit az egészségügyi kormányzatnak a 8 éves terv Kapcsán.
-Agárdi Tibor dr. vm. főjegyző a vármegye nevében üdvözölte az értekezletet, amit igen nagyjelentő-'' ségünek tart és minden erőjével támogatni igyekszik.
Ezután hozzászólások koixjtélxm az MNDSz csoportok részletesen beszámoltak eddigi szociális tevékenységükről és felajánlásokat tettek a jö-vóixj. Nagykanizsáról dr, IJoientés Ernő tisztiorvos, Németh Lászlóné MNDSz elnök és dr. Kiss Jészsof tüdőgondozó intézeti os malária to-lopvozotő 8zólal.ta''k tol az ankéton, értekezlet után az MNDSz liolyl-csoportja ebóddol vondégolte mog a részt voYőkot.
Felhívás az előfizetőkhöz!
Felkérjük helyi és vidék! előfizetőinket, hogy hátralékalkat rendezni szíveskedjenek, hogy a lapot iovubbra Is zavartalanul kaphassák, Zalai Világosság helyett mindenki megkapja a Zalát. - Úgyszintén kérjük a flaortos eiof/zaiőket, hátralékalkat szintén rendezni szíveskedjenek.
Zaid kiadóhivatala
F6*Ut S. sz. - telefon 31.
Az önképzőkört botrány
cmely a zalaegerszegi Beák Ferenc gimnáziumban a napokban kipat--fant, élénken rávilágít egyes iskolák -pedagógiai szellemére. Rt gondolná, hogy azok ''dián az eredmények után amed a inagyar demokrácia dolgozói a felszaljadwás ó;la elértek ugy politikái, gazd-asági, mint szellemi síkon, bebizonyítva, hogy"minden ténykedésükkel a^magyar1 nép éledének megszépítését, jólétét szolgálják, — akadjon olyan tanár, aki a VI. gimnazisták önképzőkörében éróil&n »ficsurcf/cnak« megengedi, hogy a magyarság legnagyobb kői-Hőjét, Ady-t sárba ráncigálják? A nagyobb hangsúly kedvéeri a tanár ur is beletörölte mocskos cipőjét abba a költőbe, akihez még Horthyék sem merték hozzányúlni, legfeljebb m eghamisMótták. ^
Kékessy tanár ur fedőszervül használva fel az önképzőkört, Adyt és / az irodalmi kritika szabadsáaat, / lá$t foglalt a demokrácia euen, el- \ leni orra (almi szeUeméi plántálva be ■ a h-ctiodik gimnazista gyermekek leikébe.
Az önképzőköri Ülésen, mint azt a jeleriiéti megállapítja, heves vita keletikezett a gyermekek kőzött, amely vUábftn olyan kijelentések hangxállak cl, amelyek mélyen sór-''tik a demokratikus álUmrciulct és a mull népollencs nmdsaerhvfíl azono-sUütlák magukat.
Világos, hogy Kékmsy tanár w ■nem Iu''v6 a dem ok rác iának, kanom elfenségt), még pe<li{/ vensc.delmos ellensége, Olyan poncon áll, altom-mét a legnagyobb kárt okozhatja a magyar deinoktáoiánalc. Kékessy ía--nár ur elfogadta a demokrácia feléje nyújtott megbocsájtó kezét, elfogadta, hogy meghagyták áltásábm és kenyerében és edt azzal kívánja viszonozni, íiogy növendékek nem a ■ demokrácia szeretetében} haneni annak gyűlölőiében neveli.
A zalaegerszegi iskola botránya meU&tt nem lehet szónélkül elmenni, AnnaK jninden egyes fázisét a legszigorúbban és a legpontosabban ki kül vizsgálni-. Mindenekelőtt meg. kell állapítani, hogy ki is ''ez a Ke-kessy AnZal tanár és milyen sze-rep&l vitt a fasiszta időkben ? Nem lepődnénk meg, ha kitudódna, hogy Kékessy ur valahol Ukrajnában ke-refbtiszt volt, vagy valamely más fonftos beosztásban szolgálta »Szá-lasi nemzébvezétő testvért«. Nem lepődnénK meg, ha kitudódna, hogy Kékessy urnák komoly szerepe voK a leuenlbék nyugatra hurcoUlsaban. vagy más hasonló »hősi« cseleke-
deítben. . ,, , . ¿.
De nemcsak Kékessy Arítal ügyet kell kivizsgálni. Bele keü nézni ''an-maK az iskolának egész apparátusa,'' ba, ahol eltűrték, hogy olyan ''tanár működhessen, mtnü az Adyt gualazó és a demokráciái mocskoló Rékessy Anitái, Az ügyben szereplő diákok családi körühnérvycinek megvizsgálása sem elhányagolhtító, Egy hát éves fm politikai állásfoglalása mélyebbre nyúlik mirit az iskola. Olyan VmuW. aki a szülői házból hozza magával « dolgozó nép ''ellőni M&attan gyűlöletei — Jel tétion ¡ti kell1távolítani az iskolából, mert ke moly vessed óimat jelent a rfemo-krácia jövőjére: az ifjúságra.
Május 2-án MKm-maiálís a Boda-keríben
íí)48. április 27.
ZALA
A napokban megkezdődik a Zala folyó szabályozása
,J .... w, ......- .. .....
Mukaverseny a nagykanizsai és a zalaegerszegi városháza kttztttt
Részletes munkatervet dolgoztak ki a különböző ügyosztályok
A kunitfsai városháza oszlálvai néhány nuppul ezelőtt utasiUisl kaptak, hogy a legrövidebb időn belül készítsenek részletes munkaterve^ amelynek alapján más vidéki várost ki-liivhatnak munkaversenyre. A tervek máris elkészüljék és a városháza alkalmazottai munkaversenyre hivták ki a zalaegerszegi városháza alkalmazottait.
Valamennyi munkaterv közül legérd ekesegg, a tisztiorvosi hivatal
által eikésziíett terv, amely szociális és egészségügyi téren kel. versenyre a megyeszékhely tisztiorvosi" hivatalával.
A versenypontok között szerepel a BCG szérummal beoltottak1 teljes rönigenátvizsgálása^ a kanizsai iskolák nevelőteslüielénefc tbc-álvizsgálása, az élelmiszerüzemekben foglalkozók tbcát-szürése. A verseny keretében ujabb népegészségőri csoportokat szerveznek és kéj>eznek ki, továbbá .széleskörű egészségügyi tárgyú propaganda előadássorozatot rendeznek. A kanizsai, tisztiorvosi hivatal bekapcsolja a versenybe az MNDSz asszonyait is. ''akiknek közreműködésével megszervezi a cflecm''imJőko-, lengyék gyűjtéséi, á nyári gyer-mckfldíUfelest és az óvodai tejakciót
A munkaerényllvántartó hivatal
főleg a hátralékos közmunkaváltságok behajtására helyezi, a súlyt. Ezenkivul célul tűzték ki1 az ügyfelekkel való minél udvariasabb bánásmódot is.
A körellátási hivatal
megszervezte a jegy elosztó körzetek egymás közötti versed-ínyét a jégyeK pontos és zavartalan szétosztására és a felek udvarlás kiszolgálására vonatkozó-■ an.
Felkutatlak a verseny keretében az ellátási lehetőségeket és azokat meg is valósítják. A be-szolgáltátási kötelezettség végrehajtását szorgalmazzák. Biztosítják a közellátási cikkek zavartalan kiosztását a jogosultak ré-'' szére.
Az adóhivatal
munkaversenye az adóügyek gyors, pontos és súrlódásmentes elintézésére vonatkozik. -Az udvariasságon kjvül nagy súlyt helyeznek a papírtakarékosságra &s. - !
A városi bünietőbiró
és községi biró igy fogalmazta meg a verseny feltételeit:
A legrövidebb idő alatt a legkisebb személyzettel a -egnar gyobb eredményt elérni és a leg-. több ügyét véglegesen elintézni,
A javadalmi hivatal
munkaterve viszont azt tűzi ki célul, hogy a zugitaimérőkety
A versennyel kapcsolatosan Noll János városi főjegyző a kö-< vetkezőket mondotta'' munkatársunknak:
— A munkaversenjrkiihivás^ már megtörtént és '' rövidesen megindulnak a tárgyalások a két városháza között a részletek megbeszélésére.
Bevonjuk a versenybe a nagyobb munkateljesítményt és a város dolgozói érdekeinek minél pontosabb és gyorsabb megoldásai. rv varos alkalmazottai az ország többi . dolgozéival együttműködve akarnak részt-venni a hároméves tervben, hogy még a három év előtt elérjük a kitűzött célokat — fejezte be v nyilatkozatát Noll János főjegy-'' ző.
a borcsempészeket és a Tokoto-''c vágókat teljesen leküzdik és az ellenőrzést a ''ehetőség határáig fokozzák.
A közigazgatási ügyosztály
főleg elvi szempontokat vett a verseny feltételei közé. A munkafegyelem fokozása, az üg^fer lékkel való kifogástalan bánásr mód, a munkatársak megfelelő együttműködése; a munkatorlój-dás kiküszöbölése, a protekció^ rendszer és a korrupció leküzdéssé a versenynek azok a pontjai,, amelyek szerint versenyre felnek az ügyosztály alkalmazottai a zalaegerszegi városháza köz- „ igazgatási ügyosztályának alkalmazottaival.
Táncsics thháiy leszármazottjának jelenlétében
Dinnyés Lajos miniszterelnök beszélt Táncsics szülőfaluiának ünnepén
Áoateszéren, Tánoslos Mihály szQlőfalujábtin, a osntenárls történelmi omlók-bizottság Ünnepélyt rendezett A köztársasági elnököt Dinnyés Lajos miniszterelnök képviselte. A kormányt Vas Zoltán miniszter képviselte. Az ünnepélyen ott voltak i Tánoslos-osalád leszármazottjai.'' A osalád legidősebb tagja, « 70 éves Kiss Mártor.né ós s legfiatalabb, * 17 éves Tánoslos Marika. O a Ttnoslos név utolsó viselője, mert e osnládnak férfitagja nlnosen,
Dinnyés Lajos miniszterelnök beszédében rámutstott, hogy Tánoslos volt az •Isó, aki hangoztatta, hogy vissza kell adni a földet a parasztságnak. Bátran mondhatjuk, hogy ml 1848 eszméinek nemosak örökösei, de megtestesítői Is vagyunk, Ml valósítottuk meg a földreformot. Ktssuth önálló, független Magyarországnak volt a hirdetője, ml megvalósít ttuk a Magyar Köztársaságot. Petőfi hirdette, hogy a világszabadság eggyéforrasztja a szabadságra törő. népeket, ml megkötöttük a szomszéd államokkal a barátsagl ós együttműködési szerződést.
'' A pártban rendezett ünnepség után Tánoslos szülőházába mentek, ahol a miniszterelnök leleplezte Tánoslos Mihály emléktábláját.
Zsidó csapatok elfoglalták Jeruzsálem arab negyedét és Jafffát ostromolják
Irak beleavatkozott a harcokba
Telavivi jelentés szerint zsidó - csapatok támadást intéztek Jaffa ellen és heves harcok után elfoglalták Jaffa egyik negyedét. Haifában a Hagana kiadta az utasítást az arab szent helyek és az arab magánvagyon megőrzésére, hogy visszamehessen adni az araboknak, ha visszajönnek^ mert hangoztatták, hogy külföldi arab bandák és nem az arab lakosság ehen harcolnak.
Jeruzsálemben a zsidó csapatok elfoglaltak egy ?>rit repülőteret. Vasárnap virradóra ötórás harc után a zsidók elfoglak ták Jeruzsálem arab,negyedét. Kairóból érkezett jelentés sze-
Arany kitlintetest kapitt Simon József vájár
A köztársasági elnök kitüntette a dorogi bánya aknájából kimentett Simon Józsei bányászt és hős megmentőjét. A köztársasági elnök a magyar érdemérem arany fokozatával tüntette ki Simon József vájárt, megmentőjének pedig a köztársasági elnök elismerésének ezüst, illetve bronz koszorúját adományozta
rint Irak beavatkozása már míeg is kezdődött. Tizenegy iraki gépesített hadosztály elindult Palesztina felé és mint jelentik; iraki repülőgépek is részt vesznek a palesztiniai összeütközésekben.
Látva az arabok mozgolódását a külföldi zsidók sem miaradí-tak'' tétlen. A kanadai Lüttiorió^ ban szombaton ¡megkezdték az önkéntes légió toborzását. Ezt megelőzően áz Egyesült Államokban Weiser őrnagy, az angol Héber Légió elnöke szintén megezdté az önkkéntesek toborzását.
Tüz a MAORT telefonközpontjában
Vasárnap délután tüz támadt a MAORT Vár-oiti telefonköz- , pontjában. Kivonultak a városi xüzoüók is, de arra a tüzet} már eloltották, A vizsgálat szerint egy transzformátor gyulladt ki, a tüzet valószínűleg s gyártási hiba okozta.
A kár jelentéktelen. .
Zalaegerszegen minden vidéki utje a GOSZTÖNYI étterembe vezet.
HIREK
Napirend s
Április 27, kedd Róm, kat. K. sz, Péter. Prot. Arisztid. Újgörög Simon.
A Nap kel 5 óra 34 perckor, nyugszik 19 óra 30 perckor. — A Hold kel f óra 0 perckor, nyugszik 8 óra 3 perckor.
1794. Martinovicsot és társait haléira
ítélik. _
— Hivat a! vizsgálat
Dr. Agárdi Tibor alispánhelyettes vármegyei főjegyző a kíséretében lévő megyei központi tisztviselőkkel a Járási főjegyzői hivatalban felügyeleti hivatalvizsgálatot tartott és ennek bo-* rán a jól végzett munkáért elismerését fejezte ki.
— A bérházak és a dolgozók tulajdonában lévő lakóházak (saját otthon) helyreállítására
létesített kölcsönakciókat az építés- és közmunkaügyi miniszter Kiterjesztette Nagykanizsa város területére is, tehát most már városunk lakói is részesülhetnek ezeri kedvezményes kamatozású kölcsönökben A kölcsönakció lebonyolításával városunkban-a Néptakarékpénztár r. t. Csenge ry ut 4. sz. van megbízva, ahol mindennemű felvilágosítást megadnak.
— Megalakul a Magyar Szabadság* harcos Szövetség Zalában
A Magyar Szabadságharcos Szövetség vasárnap délelőtt tartja alakuló nagygyűlését Zalaegerszegen. A szövetség célkitüzésoinek ismertetésére lejön több országos vezetőségi tag, akik boliatóan foglalkoznak a Szabadságharcos Szövotróg működésével ós szervezési munkálatainak előkészítésével.
— Halált okozott a megvadult tehén
Némoth Pálné pakodi lakos a napokban tohonoit itatta ,a kútnál. Közben az ogyik állat megvadult é» fellökte az öreg asszonyt, aki olyan szerencsétlenül 6seM el, hogy ko-ponvaalapi törést üzenvoden;. Beszállítottak a zalaegerszegi kórházba, de nem lehetett rajta sogiteni, súlyos sérüléseibe belehalt.
— Keresztülment raft & henger
Kondics Ferenc baltavári lakoe,
munka közben, a henger alá "került, ami keresztülment rajta. A hen-
fjr közel három mázsas sulyu volt.
ondics súlyos belső" sérüléseket szenvedeti. A zalaegerszegi kórházba ápolják. • '' . - '' .
— Hirdetmény
A FEKOSZ nagykanizsai szervezete felhivja a nagykani&sai, valamint a kiskanizsai kertészkedéssel foglalkozó gazdákat, hogy saját érdekükben folyó hó 26-án a szakszervezet székházában (Gsengery-:ut 6. szám), 27-én pedig Kiskanizsán az Olvasókörben, mindkét helyén este 8 órára jelenjenek meg. A''megbeszélés tárgya: A munkaverseny megindítása. A munkaverseny győztesei 50 ezer, 80 ezer, 10 ezer forintos-* díjazásban részesülnek, igy érdekö minden gazdának, hogy ebben a versenyben részt vegyen. • "
VÁROSI MOZI
Hétfő - kedd — szerda
A német ellenállási mozgalom legreprezentatívabb alkot&sa
Tuskólábu
Főszereplők: Walter Slerák, John Garlield ós Maureen 0'' Hara
HÍRADÓI .
Figyelem! Előadások 8 és 8-kor.
Régi problémája a- megyenek a Zala-folyó szabályozási munkálatainak megkezdéso. A munka megindításával egyrészt a munkanélküliség enyhítését kívánják a hatóságok elérni, másrészt rondkivül fontos a folyónak liolyos vonalba való szabályozása, mert ezáltal hatalma« terü-
let szabadul fel, ahol mezőgazdasági munkálatokat lehet folytatni. A szombathelyi kulturmérnökséggBl folytatott tárgyalások után hétfőn indul mog a szabályozási munka, egyelőre 50 munkással. Az építésügyi miniszter az olső hóra 20 Dzor forintot irányzott qIő, erro a célra.
ZAA
1948. április 7.
— Demokratikus szervezetek es-tilyt rendeznek Zalegerszegen József Attila szobra Javára
Mint ismeretes, a nagy magyar költő József Attila emlékére szobiét emelnek Budapesten. A költségek fedezésére országos mozgalom indult, amelybe belekapcsolódott a megyeszékhely is. A demokratikus szervezetek, a 8-ik határvadász zászlóalj, a rendőrség és a Népi Kollégium elhatározta!^ hogy a szobor-költeégliez való hozzájárulás céljából nagyszabású müvészeetélyt rendeznek. Az j irodalmi ost 24-ón lesz Zalaegerszegen az Arany Bárányban.
- Május 9-én leplezik le Zalaeger'' szegen a mártírok szobrát
A gyilkoB fasiszta uralom 11 ártatlan munkást hurcoltatott el Zalaegerszegről, akik közül egy som tért vissza. Ezek omlékére a város művészi emlékművet készíttetett Vörös János nagykanizsai szobrászművésszel. A szobor boüntésénok munkálatai most készültek oi Budapesten és így nincs akadálya ünnepélyes felavatásának. Május 9-én nagy kegyeleti megmozdulás lesz a megyeszékhelyen és ezen a napon kerül leleplezésre a szobormű. Az ''ünnepségre szóló meghívásokat most bocsátja ki a polgármester.
A Gőzfürdő nyitva reggel 7 órfttói este 6 óráig. Kedden egész nap és ptw teken délután női góziíirdó.
Poloskairtás!
Lakások, lakrészek, egyes bútordarabok
tökéletes fíregtelenitése,
raktárak, tarmenyek zshsikteleni-tése az egész világon bevált
kontakt méreggel.
Ugyanezen munkák elánnal történe elvégzésére megrendelést felvesz
özv. CSAPÓNÉ,
(30 Batthyány-utoa 26. sxám.
ftADiÖMÜSOft
Kedd, április 27.
Budapest I. 5.80 Hajnali miuUi-ka. 6.80 Falurádió. 7.00 Hitek. 7.20 i¿éggeli zene. 8.15 Szórakoztató zene. 8.80 izraelita valláisos félóra. 9.00 Müvészlemozek. 10.00 Hiiek. 12.00 Haiangszó, hirek. 12.15 A háziegyüttos látszik. 18.00 Előadás a föld fúrásról. 18.15 Orosz hanglemezek. 14.00 Hirek. 14.10 Ma 100 éve. Szűcsmester a minisztériumban. 14.20 Könnyű dallamok. 15.00 Hádióiskola. 16.00 Az illyrek Magyarországon. Előadás. 16.20 Soproni zeneszerzők orgonamüvei. 16.40 1848. regényei az egykorú és modern kritika tükrében''. 17.00 Hiiek. 17.10 Hadifogoly hiradó ós Vöröskereszt közlemények. 17.50 Bemutató előadás a stúdióban. 19.10 Hanglemezek. 20.00 Hirek, sporthírek. 20.80 Hangos hiradó. 21.00 Ütött az óra. Riport rádióra alkalmazva. 22.00 Hirek. 22.25 Cigányzene. 28.00 Korunk zenéje. 24.00 Hiiek.
Budapest II. 17.00 Tánczene. 18. Elbeszélés egy orosz anyáról. 18.15 Magyar nóták. 19.00 Hangos hiradó. 19.80 Zenekari muzsik*.
bupekcios gyógyszertár
Április 26-án „Fekete sas" gyógyszertár, Fő-ut 6.
SPORT
Készülnek a sportolók május 1 megünneplésére
sárlabdázók és a vivók is.
L abd arugóm ü&ont a tervek'' szerint egy NVTE—MAORT ösz-szecsapás'' adná. Amennyiben ezt nem sikerül megvalósítani, akkor a másodosztályú csapatok játszanának rövid villámtornát.
A sportműsor rendezői máris elkezdték a munkál, hogy minél impozánsabb és felejthetetlenebb ^legyen a nagykanizsai; sportolok május l-e.
Május elsejét a dolgozók nagy ünnepét Nagykanizsa sportolói is méltóképpen akarják megünnepelni. A délelőtti felvonuláson a sportegyesületek versenyzői teljes sportfelszerelésükben vesznek részt. Délután i>edig látványos sportbemutatókra kerül sor a MAORT pályán. A tervek szerint tornászok es zenés szabadgyakorlatok szórakoztatják majd a közönséget. Helyet kapnak a műsoron az atléták, birkózók, ökölvívók, -ko-
öt versenyszámban szerezték meg az első helyet
az NVTE birkózói
NVTE 2. Csimzi KMTE 3. Sza-
Vasárnap tartották meg az NVTE rendezésében az országos másodosztályú birkózóbajnokságot, amelyen a nagy közlekedési távolságok miatt csak a kerületi versenyzők és néliány budapesti indultak.
Mindenegyes súlycsoportban sok induló volt és''ennek ellenére majdnem mindegyik ösz-szecsapás nivós küzdelmet hozott. Egyénileg az NVTE versenyzői nyújtották a legjobb tel-jesiiményi, amit a.z öt bajnokságuk is bizonyít. Feltűnést keltett Mózsi kirobbanó formája, aki erős ellenfeleit fektette két-vállra. Örvendetes volt Kovács iavíiló formája, valamint Gál technikás birkózása.
Sajnálatos, hogy a színvonalas versenynek csak ilyen kevés nézője akadt. \
Az egyes súlycsoportokban a versenyzők a következő eredményeket érték el:
Lepkesúly 4 induló: 1. Pintér
lay DVSE.
Légsúly 8 induló: 1. Sasvári NVTE 2. Takács NVTE 3. Horváth KMTE.
Pehelysúly 6 induló: 1. Gál NVTE 2. Gam PVSK 3. Sulyok K. Barátság.
_ Középsúly 6 induló: 1. Kovács NVTE 2. Bódi PVSK \ 3. Kaposi NVTE.
Váltósúly 3 induló: 1. Mózsi NVTE 2. Böjlös DVSE 3. Gomy bos DVSE.
Középsúly-3 induló: 1. Kot-tig PVSK 2. Bán SzAK 3. Budavári KMTE.
Félnehézsúly? 3 induló: 1. Müller PVSK 2. Szűcs K. Barát, ság 3. Benei DVSE.
Nehézsúly 3 induló: 1. Péter SzAK 2. Perkó NVTE 3. Sikk PVSK.
A verseny után Horváth Bendegúz szövetségi kiküldött osztotta ki a dijakat és az értékes serleget a pontverseny győztes NVTE csapatának nyújtotta át.
Leadott a MAORT egy pontot a Postásnak
MAORT—Postás 1:1(1:0)
MAORT: Vaida-Millei Horváth— Szabó Nemeth Nagy—Póttagé1* Takács Csöngey Forgács
Postás: Jakabfi—Garami Bor-bás—Németh Solymár Huber— Hajnal Ujj Yidus Svégei Czakó.
Az első percekben tapogatóp zó játék folyik, majd a MAORT lendül tervszerűbb támadásokba Forgács és Polinger lövései azonban nem sikerülnek. A MAORT állandó támadásai a 15. percben sikerrel j&rnáK. Poűn-ger pompás beadasát„ Forgács remekül fejeli Téli elé, , . akii egyből élesen a jobb sarokba tör vi a labdát 1:0.
'' A gól után a MAORT kisséi visszaesik és feljön a hazai csapat is. TJjj lövését Vajda remekül védi. Az el''entámadások során a kitörő Pólingért a 16-osoni belül Borbás csúnyán felvágja, de a biró kirúgást itélt.
A harmadik negyedórában
A hároméves terv szolgálatában:
Május else/ére
NAGY VÁLASZTÉK. OLCSÓN. ALL A DOLGOZÓK RETNDELKEZÉSÉRE
Grlinfefld és Zombori-cégaé!
kissé keménnyé válik a jálék és a Postás já''ékoSok többször durván akadályozzák meg a MAORT támadásait..
Fordulás után a Postás lendül támadásba. Már a második percben Garami szabadrúgását kell védenie Vajdának. A 10.
gereben feljön a MAORT is. Po~ nger labdájával Téli elfut, lövése azonban szögletre kerül. A MAORT fokozza az iramot és a Postás kézzel-Iábbai védekezik. A 26. percben egyenlítenek a hazaiak. A vendégcsapat körülbelül 18 méterrel a kaputól szabadrúgást kap. A rosszul helyezkedő sorfal között Hajnal élesen a bal felsősarokba vágja a labdát. A gól után a MAORT erősen visszaesik és a játék ■unalmassá válik. Az utolsó percekben a MAORT fellángol, de az eredményen változtatni nemi tud.
A mutatott játék alapján a MAORT-nak legalább két-há~ _rom góllal győzni kellett volna> azonban a sokszor kilenc emberrel védekező Postásnak sikerült az egyik pontot megszerezni.
Vajda a gólt nem'' védhette. A védelmi hármasból Néjmeth emelhető ki, bár ő is elmaradt legutóbbi teljesítményeitől. A fedezetek szürkén játszottak. Egyikük sincsen formában. Polinger volt a csapat legjobbja, bár kevés labdát kapott. Csön tünően puhán ját
minden támadásit refrníekül készített elő. Téli gólja pompás teljesítmény volt. A hazaiak csupán a védekezésből vették ki ^ részüket. Némelyik játékosuk kissé tulkeményen játszott.
Erősen barátságos mérkőzés
NVTE—Szigetvár 1:1(1:0)
Vasárnap délután az NVTE csapata Szlgetvároa játszott barátságos mérkőzést. A mérkőzésre az NVTE csapata Pétervári— Semsi Szoboszlai—Balogh Németh Placskó—Sztraka Túra Saár Both Horváth összeállításban állt ki. A játékosok erősen barátságos hangulatban játszották végig a mérkőzést és ennek tulajdonitható, hogy csak döntetlent értek el a sokkal kisebb képességű hazaiakkal szemben.
Toto-eredmények
Szolnok—Újpest 0:2 2, Sal. BTG—Elektromos 1:0 1, Kispest -MATEOSz 4:4 x, MTK—Ferencváros 2:1 1, Vasas—SzAC 1:0 1, DVSC-ETÖ 4:0 1, Haladás—Szeged 2:1 1, Drasche — Goldberger 3:1 1, Makó—Orosháza 2:3 2, Ny.Lasz—B.Lasz 0:0 x, Manchester—Arsenal 0:0 x, Chlesea—Burnley Q:2 2.
- Kerületi eredmények
PVSK—Dombóvár 1:1, Komló —SBTC 3:0, KRAC-PEAC 1:2, Bátaszék—KVTE 3:0, Lovászié-Baja 2:0. \
Ma, hétfőn délután 5 órai kezdettel a MAORT Bajával Játszik bajnoki mérkőzést a Vár-uti sporttelepen.
- Taggyűlés
Felhívjuk kartársaink figyelmét, hogy f. hó 27-én d. u. 6 órakor Csengery ut 6 sz. alatti szakszervezeti székházban taggyűlést tartunk. Szántó György központi titkár kartársunk aktiíális kérdésekről fog előadást tartani. Felkérjük kartársainkat, hogy kivétel nélkül jelenjenek meg. A Vezetőség,
A legeltetési szabályrendelet 11. $-a alapján a szarvasmarhákra vonatkozóan a legeltetés megkezdésének időpontját a takarmány hiányra való tekintettel, a nagy- ós kiskani-zsai legelőkön egyaránt április hó 25 napjában állapítom meg.
ÁOYTOLL közvetlen a termelőtől véve, tehát legjobb, legolcsóbb. Pehely Ft. 60''—-tói, ágytoll la fehér 20-téllehér 12 — . tarka 6-tól kezdve minden minőségben. Gőzölt, vegytiszta. Mintát vagy 1 kg-os probacsomagot küld RUBICSEK JENŐ, Békéscsaba. Tel.: 244.
> ^öngey .fel-szőtt Forgács
Uj kitűnő számológép (összead, szoroz, köböz stb.) csehszlovák gyártmányú, privátnak utánvét 500. forint. Szállítja: Kiss Elek irodagépkereskedő Szentgotthárd: Rábakétüely 60. 662
Jómegjelenésü hölgyeket és urakat keresünk nagyszabású részletakióhoz. Ajánlatokat „Könyv" jeligére a kiadóba kérünk. _ 661
Balatonmárián kétszoba-ballos, modem, télen is lakható, adómentes villa eladó. Cim a kiadóban._»§7
6 személyes kriptához társat keresek. Cim a, kiadóban._881
Bútorozott szoba kiadó, ugyanott egy gyermekágy eladó. Teleki-u 7. 664
Szentgyörgy vári buctuban Boda-féle szőlőskertben elcserélték férfi ballonkabátomat Cim a Jdadóban. 6w
ZALA politikai napilap.
Felelős szerkesztő és felelős kladé : Bencze Jenő
Snrfcuxtfltég: Deák Ftr«nc-tér 10. T*«**»» M> KMéhlvatal: F6«ot 3. TeWon i 31.
Hyosutott ■ KöxoMdMéflt R T. Miiflyt«»ní*»« nyomdáftMn, N»flyk«nli»''n-
Nyomdáért felel: Zélay Kérőt).
KéssUlf május elsejére!
L évfolyam 98 szém.
Nagykanizsa; 1948. április 28. szerda
Ata 50 fillér.
Várható időjárás: Élénk, helyenként erős északi, északkeleti szél, változó felhőzet, néhány helyen futó záporesé, a magasabb helyeken futó havazás, több helyen éjszakai fagy. A nappali hőmérséklet alig változik.


•m
"m w nunp
Közös erővel\ együtt dolgozva előbbre visszük sokat szenvedett hazánkat a fejlődés utján,
mondotta.
-t Ferenczi Szabó Béla
Magyar Kommunista Párt helyi szervezetének uj titkára
a
a&ykanizsa város politikai életének irányításában jelentés vái K»/ás történt. A Magyar Kommunista Párt központja visszahívta és más fontos pozícióba helyezte Ge-röly József eddigi párttitkárt és helyette Fenenczi Szabó Bélát nevezte ki a fontos pozícióba, valamint Zala megye törvény liatasági bizottságának tagjává. X^orenczi Szabó Béla értelmiségi családból származik, de ó maga ipari dolgozó. A nyolc középiskolát magánúton végezte el. Egész fiatalon, már 1988-ban bekapcsolódott a munkásmozgalomba, majd 1939-ben illegálitásoa ment és a földalatti mozgalomban vette ki részét a fasizmus elleni harcban. 1940-ben a Horthy rendszer letartóztatta és kommunista szervezkedés vádja óimén 42 napon át kínozták a politikai rendőrségen, a beosztott csendőrnyomozók. Két esztendőn át a kis-tarcsai internálótáborban, két es fél esztendőn keresztül pedig a Margit-köruti börtönben szenvedeti, a magyarság légjobbjaival együtt, akik minden megpróbáltatást elvállaltak a magyar nép szabadságának kiharcolásáért.
agykanizsa város minden dolgozója pártállásra való tekintet nélkül meleg szeretettel üdvözli az uj titkárt, és .ígéretet tesz, hogy nehéz munkájában, amit ennek a városnak ós ezzel a magyar nép egyetemének érdekében kifejt, segíteni fogja, mert tudja, hogy ozzói a saját jövőjét és sorsát építi, egy szebb magyar életet, amelynek felfelé ivelő Hitját éppen a Magyar Kommunista Párt alapozta meg és ffütette ki.
Ferenczi Szabó Béla íapunk munkatársa előtt ma a'' következő nyilatkozatot tette: Szívesen jöttem Nagykanizsára őszinte örömmel vállalom a rá&t fráró munkát. Ennek a jegyében nyújtom baráti jobbomat minden becsületesen doigozó nagykanizsainak, bármilyen parthoz tartozzon is. idejövetelem §gy történelmi jelentőségű esemény kezdetén történt, a Magyar Dolgozók Pártja megalakitásanak küszöbén. Hiszem, hogy ebben az egységes pártban közös erővel, kollektív szellemben, előbbre visszük ezt a várost éö hazankat a fejlődés utján, programmom: mindent megtenni ezért a sokat szenvedett népért, mindent megtenni életszínvonalának emeléséért, mindent megtenni, hogy ezer esztendő után v§gr® boldogan élhessen saját hazájában. Hogy ezt elérhessük, hogy eljuthassunk a szóciálizmus biztonságot, békét és félelemnéliküli életet jelentő révébe, ahhoz még nagyon so''k mun-'' kára* kitartó erőfeszítésre és. a szétvert reakció huligáncsapataival folytatandó végleges lfeszámclásra van szükség. De szükség van arra is, Jiogy elvtársaink, ideológiai .léién képezzék magukat, mert a tudás a legerősebb fegyver. Eppenj ezért hívom fel a ügyeimet pártunk szeretett vezérének Rákosi Mátyás elytái-sunknak április 18-án
a Szabad Népben megjelent
»Párt-élcsapat« '' cimü cikkére amelyben kihangsúlyozza, hogy nemcsak a ma, '' de a jövő legfontosabb feladata is, hogy minden elvtárs teljesen tisztában legyen azzal az- ideológiával, amelyie a jövő társadalma, a dolgozók társadalma felépül. nPamilni és tanítani, ez lesz döntő jelentőségű pro^rammja a Magyar Dolgozók Pártjanak, hogy min-
denki, aki annak tagja lehet, ne "cs$k tudja, de mggáévá tegye, vérébe ömlessze a marxizmus és leninizmus tanításait.
A magyar Népi Demokrácia győzelmesen halad eliőre, létét minoon betonnál örősebben megalapozta. Ezt érezni kell minden becsületes dolgozónak, mert csak igy tudja igazán, hogy — óvé az ország, magának építi. — Ezt nemcsak neküink kom-

munistáknak kell tudnunk, Jianem Nagykanizsa egyetemes munkásságának, parasztságának és haladó értelmiségének is, mert ez az előfeltétele, hogy tudatára ébredjen, annak a nagyszerű érzésnek, és tudatnak, hogy ö maga az államhatalom.
JTJnnek az államhatalomnak, amely ma a dolgozóké, megerősítése és megdönthetetlenségo érdekében a munkafegyelem még erő-sebb megszilárdítására. & tobbter-melés meg gyorsabb fokozására van . szükség, mert ezzel a hároméves tervet túlhaladva, olyan életnívót teremtünk meg a dolgozók Magyarországában, amelynek csodájára jár majd az- egész világ.
Szakasits Árpád benyújtotta az
egyes iparvállalaton államosít lői&&röl sssóló törvényjavaslatot
Az országgyűlés tegnapi ülését déli 12 óra után Nagy Imre elnök nyitotta meg. Bejelentette az elnök, hogy a lemondott 35 szociáldemokrata-párti képviselő helyett ujakat hívtak be. Az uj képviselik megbízóleveleit megvizsgálták és megállapították, hogy azok mindenben megfelelnek a törvényes követelményeknek.
f\ bejelentést a Magyar Dolgozók Páríja képviselői nagy éljenzéssel vették tudomásul. Ezután
bevonult a Magyar Dolgozók Pártjának 35 képviselije.
Bemutatta az elnök a nemzetgyűlésnek Nemes Oszkár, Fehér Ferenc, Mateovics Ferenc és Póoza Lajos képviselők levelét, akik bejelentették kilépésüket a Demokrata Néppártból. ErŐss János képviselő ügyében a Független Kisgazdapárt levelet Intézett az országgyűléshez, amelyben bejelentette, hogy Erős János képviselőt kizárta tagjai sorából, mert engedély nélkül külföldre távozott. Bemutatta Erős János levelét is, amelyben külföldi jyégy-kezeltetés céljából hathónapi szabadságot kér. A képviselők a levél tartalmát derültséggel vették tudomásul.
Ezután Szakaslts Árpád helyettes iparügyI miniszter beterjesztette az egyes ipari vállalatok
állami tulajdonba vételéről szóié törvényjavaslatot.
Kérte, hogy a Javaslatot előzetes tárgyalás céljából a gazdasági, közlekedésügyi és pénzügyi bizottsághoz utalják.
Ries István IgazságUgyminiszter benyújtotta a kormány részére rendeletek kibocsátására adott felhatalmazás meghosszabbításáról szóló törvényjavaslatot, amelyet ez év december végéig javasolt meghosszabbítani. A felhatalmazási törvényjavaslatot az országgyűlés ma tárgyalja.
Kétezer élmunkás kitüntetését hagyta iévá a Szakszervezeti Tanács
Az országos centenáris munkaverseny első menetében kitűnt dolgozók névsorát összeáUiiot-ták. Mint ismeretes,, a Szakszervezeti Tanács élmunkás-jelvényt" nyel tünteti ki ezeket a munkásokat. A Szakszervezeti Tanács ma reggeli ülésén letárgyalta és Jóváhagyta a 2000 élmunkás kitüntetését. A vasipari dolgozók közül 239, a bányász munkaver-seny hősei közül 127, a textilipari dolgozók közül 240 munkás és munkásnő kap élmunkás-
Jelvényt.
Az Országos Munkaverseny; Bizottság ugyancsak ma ül ösz-sze, hogy a beérkezett versenyjelentések alapján döntsön, melyi üzemek érték el a legjobb eredményt a munkajverseny első szakaszában. A bizottság ülésén megjelenik Dinnyés Lajos miniszterelnök, Gerő^ Ernő közle-, kedésügyi miniszteívDobi István földművelésügyi miniszter és Kossá István a szakszervezeti] tanács főtitkára."...
Váras csaták követik eQVmást I lépték a hajtárt és elfoglalták V9re8 CSataK Keverni egymás amely 8 kiioméierrevan
a határtól. Bejelentették, hogy még május l-e előtt 40.000 arab fyarcos érkezik Palesztinába.
Hétfőn egész nap folytak a harcok Lidaa városáért. A palesztinai brjt . főhadiszálláson ugy határoztak, hogy Liddában* angol csapatok akadálvozzáki meg a zsidók előretöréséi
Lapzártakor érkezett jelentés szériát az angöl csapatok kezük-, ben tartják a liddai repülőterét, de a repülőtér irányában hát almás zsidó erők vonulnak fel. M^.
Palesztinában
A jaffai csatát az angol kötelékek beavatkozása megakasztotta, bár a zsidó kötelékek jo lentős előrehaladást értek el. Faruk egyiptomi király és Irak kormányzóhelyeltese tárgyalásai eldöntötték az arab áramok .palesztinai beavatkozásának kérdését. Az iraki első hadosztály már el is indult Trans§ördánián á''t Palesztina felé. Jelentés szerint már hétfőn a késő esli órák ban transftördániai csapatok át-
reggel harcok folytak Téiaviv-ban, Akkábanés újra fellángoltak a harcok Jaffa körül is. Libanon környékén angol és zsidó'' erők ütköztek össze az éj folyamán. Mindkét oldalon súlyos veszteségek vannak. Az angolok ágyukat és tankokat vonultatnak fel és kézi fegyverekkel is harcolnak a zsidók ellen.
Mi újság az országban?
m*mmm
Az Anyaggazdálkodási Hivatal a, budapesti korházak részére vastüdő-.
bet vásárolt Angliában.
• *
Megkapják a hadifogságra eső fizetésüket a-hazatérő hadifoglyok.
Nyolc hónapi-börtönre ítélték az első TOTO csaűót.
Péntekre halasztották a Gere-ügy tárgyalását
A -pécsi népbiróság különta-tanácsa mára tűzte ki -Gere Tibor háborús és népellenes bűnügyének tárgyalását. A tárgyalótermet az érdeklődők tömege töltötte meg ebből az alkalomból. Tekintettel azonban, hogy többt ügy tárgyalása elhuzötfófo,'' a bíróság a Gere-ügy tárgyalását péntekre halasztotta el,
ZAlíA
3943. április 28
ÜZLETEMET FÖ-UT 2. SZÁM ILA
VOLT VÁROSHÁZ KAPU ALÁ
HELYEZTEM ÁT
TEXTILKERESKEDŐ
MKP hírek
MKP nagytermében f. hó 28-án szerdán, este pontosan 7 órakor PÁRTNAP lesz. Előadó: Mihályi László Közellátási Minisztériumból. Pártállásra való tekintet nélkül mindenkit szeretettel vár az Egység Bi-zdltság. •
MKP II. körzete f. hó 29-én csütörtök este 8 órakor Petőfi ut 28 szám alatti helyiségében PÁllTNA-POT tart. Mindenkit szeretettel vár a VezeHőség.
Folvó ho 20-én csütörtökön est© 7 órai kozdottol a MKP olvaeóköri holyiséuében közös pártnapot tartunk. Előadó Burján Kálmán elvtárs, amelyre meghívjuk a Kommunista és Szociáldemokrata elvtársakat. Az előadás tárgya: Művelődé-síink fcjlódóse.
MKP 111. körzete f. hó 80-án jjóntok osto 7 órakor Magyar ut 9 szám alatti helyiségében Párti íapot tart. Mindenkit szeretettel vár a Vezetőség.
Közigazgatási Pártszervezet f. hó 80-án pénteken osto 7 órakor a Városháza Tanácstermében PÁRTNA-ÁPOT tart. Közigazgatáshoz tartozókat pártállásra való tekintet nélkül szívesen lát. Közigazgatási Pártszervezett Vezetősége.
Kereskedők közleményei
Értesítjük a Textil-szakosztály tagjait, hogy holnap, 28-án, szerdán délután 6 órakor adóközösségi ügyben fontos értekezletet tartunk, melyre kérjük saját érdekében mindenki jelenjen meg.
Folyó év május hó végéig teli vallomást adni a jövedelemtobblet-ós vagyonadóról.
Csökkentik az egyenesadó kulcsokat a KISOSz Közbenjárására, különösen a füszerkereskedoi ós tex-tiltipusáruknál. Általában 6o/0rról 4o/o-ra mérsékli a kiadandó rendelet az adókulcsokait. A rendelet csak néhány nap múlva fog megjelenni, de jjanuár 1-ével lép hatályba.
FüszerkereskBdők! Oetker Bütőpor ós Sidol megérkezett. Átvehetők Csengery ut 5..
MOZI
Tuskólábu
Egy hadilobogó rengeteg lx>nyo-dalmat okoz. A hírhedt »Tuskólábu« akarja megszorozni. Ezért kínozza óvókig náci börtönökljen Kitot, a lobotró tulajdonosát és őzért tartózkodik Newyorkban. A »Tuskólábu« személvo felől az első'' .pillanattól fogva bizonyosak vagyunk és mégis izgalommal ''kísérjük az örményeket, amelyek egy gyilkosság ós számos verekedés után elérkeznek a végső megoldáshoz. Kit leszámol a ''»Tus-!kólábu«-val. És amikor már azt hisszük, vége az izgalmaknak, akikor jön a meglepetés:'' az utolsó pillanatban letartóztatják a szép Kalandornőt é3 Kit fájó sziwel megy Európába, hogy tövább harcoljon a szabadságért. Három kiváló szmész: Mauneen O''Hara, Jolm Garfíeld és Walter Slezak a film főszereplői.
A GOSZTONYI vendéglő Zalaegerszegen minden hivatalhoz a legközelebb van.
KESZTHELYI MOZI
Kedd—szerda ''
ELÁTKOZOTT HAJÓ
Három nyelven készült kitűnő olasz kémfilm. Főszefeplő:'' Foa$o aiaobettl.
Etöadé&ok i feösnap 6 ét 8 órakor
A MATEOSz összes teherautóit felajánlotta
a május 2-1 felvonulásra
Az idei május elseje színpompás felvonulást igér Nagykanizsán. Mint a Zala már megírta, a felvonulásban minden foglalkozási ág képviselve lesz. Értesülésünk szerint a helybeli MATÉOSz Körzétvezotősóge az összes teherautóit felajánlotta a május elsői felvonulás céljára. A kocsikat már szót is osztották. Egy kocsit kap a kofogyár, ogyot ,a Dra-
vavölgyi, egyet a Benczc cipőüzem, egyet kapnak a vásári-kereskedők, egy kocsiig Pálcsics festőüzem, e^yet a Háry likőrgyár, egyet az edónyesek és egyet az ácsok és asztalosok kapnak. Kót autót n MATEOSz magának tart fenn, ugyancsak ötletes meglepetéssel kivánja jolképozni május elsőjét.

Megalakult a HONSz MAORT üzemi csoportja
A zalamogyei MAOliT-üzomek-ben alkalmazott hadigondozottak --mintegy százötvenen — gyűlést tartottak vasárnap dólolótt a v^tóvázías-ház géptermében. Garam völgyi Iván, a járási csoix>rt társelnöke nyitotta meg a gyűlést, majd Fodor Béla Imre elnök bejelentette a MAORT-üzemi csoport megalakulását.
— Nem mulasztottunk el egyetlen alkalmat sem, — mondotta többek között —} hogy a vállalat vezetőivel tárgyaljunk a hadigondozottak alkalmaztatásáról. Amilyen megér-
tést tanúsított irántunk a vezetőség,-annál nagyobb korókkötőjo yolt jogon kórósunk teljesitésúnok az akkori üy/''mi bizottság.
— A most megalakuló csoportnak arra kell törekodnio — folytatta ezután —, hogy a kötelező 10 százalékos arányszámot minden vonalon elérjék a hadigondozottak.
A megjelent hadigondozottak ezután megválasztották az ötös-bizottságot, amely ezentúl a HONSz-cso-port ügyeit intézi.
Lapzártakor jelentik
chn aldU egy rövid tőmondatot olvatfunk a (ap vasúrnajpi számának első oldatán. Egy szei-ü "tőmondat volt1 csók, amely jeléit a felületes olvasó el is sikUx.i^ mert nem hangzatos, szép szátok kisérAleben jelent meg. »Megszün''t a NIK-deficlU. Három szóban három év itörtenete. Egy átkos háború fdszámolása és egy eljövendő. boldog élét biztos alapjának letétele,
JIIeÁ'' nézzüic csak, mU jelent ez az egyszerit mondát. Benne lüktet iegy <tönkretett ország élnlakarása, mMiden l/ajon győzedelmeskedő akarata és végtelen kire egy eljövendő, szalMti, felele nméljcüli világ iránt.
MM látunk mi, szabad, emberi éltíiet akaró magyarok ebben a mon-ddtbant »Megszűnt a NlK-deficit.«
lAtjuk benne a rombolás ördögéit, amely rhtört a világra, hogy elpuszftitson minden életet, minden'' értéket, kulturát, minden szabad-ság jogot, amely nélkül mitsem ér a lét. Kirabolta földünket, elvit le fiainkét,/leszerelte g-yárainkat, hogy kivigye ''macával Nyugatra, hopy továbbra is a hadigépezet szolgalatába áliUhassa. A {megmaradt gépek szomorúan hállgcCtak, végső ¿¿csüggedés v6tt erőt az emberken, de fel-emeltedéit az ötágú vörös csillag, "felharsa/it a kiáltás: »Újjáépítjük az ország ót!« Hozzáláttak a romok el-\takffiritásához. Egyik napról a másikra uj életi pezsdült a vádló romokon, munkazafcól lettek hangosak a műh elyek. EmelkedTcek az uj ja-lak, megindullak a megmaradt gépék, sercegek a tollak bent az irodákban. Megindul-; -újra a termelés, hogy él tudják látni az ország dolgozóit.
Aztí gondolta volna minden be-csiileftes ember, hogy ez a heroikus muriba, amely a semmiből ''teremtett millióknak kenyerét, mindenkiben csak csodálatot és ugyanolyan lendületes munka/cedvet ébreszthet. Nem igy volt. A demokrácia kegyelméből visszamaradt uraknak nem !tetszett., hogy az ország újra italpraáU és hogy az öntudatos magyar dolgozó éhesen is hajlandó erej&l megfeszítve dolgozni egy szebb Magyarországért. Az urar mindig is ''távol áHottak a magyar néptől, a magyar hazától, mert őnekik csak addig volt hazájuk ez az ország, a mig clnyómha''ttak .mü-liókatt, Ezek az urak megpróbálták fékezni a munka lendületét. De a magyar dolgozót nem lehetett többé a fal mt}Ué állítani, mert ha éhesen is dolgozó^, a sajátját, földjét művelte, saját gyámi fejlesztette. likkor újra jő,lek az urak, mostmár minit'' jóakaró szakemberek, ltámu-QaUaP a nagy deficitre, Amellyel államosított nehézipar dolgozott, hogy e^t a deficitet az ámm sohasem Wubija eltüntetni. '' A dolgozd válaszollak; Megindult a versengés közöttük, hogy ki fald többet, jobbat olcsóbban^ termelni. Jötték a munkásujitók és ma már nem a mozihősöknek $apsol a magyar nép. hanem a- munka hőseit, veszi körül meleg szerétettél.
Közeledik május elseje, amikor a dolgozók hdla''smas felvonulásokon demonstrálják a szabadság eszméjét és a munka hatalmát. A munka-ünnepen méltó tesz <? magyar dolgozó az ünneplésre, méri bebizonyította élniákarását, jogáta szabad népi demokráciák közösségéhez^mert a szocializmusért való harcban. jnin-den gáncsoskodás ellenére munkája eredményéből megszületihetett wi egyszerű rövid kis tőmondat: »Megszült a NlK-deficit!«'' Sz. Gy.
Uj tisztikart választott a Kisgazdapárt nagykanizsai szervezete
Nem folytatunk kalandorpolitikát — jelentette ki Pataki Lajos titkár
Vasárnap délelőtt a Kisgazdapárt kanizsai városi szervezete "tisztújító közgyűlést- tartott, hogv a régi vezetőség helyébe uj, demokratikus tisztikart állítson, amely helyi viszonylatban biztositéka lesz az "együttműködésnek s a párt- tagjait * bekapcsolja a népi demokrácia megteremtéséért folytatott munkába.
EbfcS! az alkalomból Csurgai István központi kiküldött ismertette a FKGP országos választmányának jelentős politikai döntéseit s kijelentette, nogy azok . félreérthetetlenül kijelölik helyét a Kisgazdapártnak a többi demokratikus magyar párt sorában, a népi Függetlenségi Frontban. - Szovjetbarátság és testvéri összefogás a munkáspártokkal, ez a Kisgazdapárt politikájának sz alapja — Jelentette kl. - Meg kell valósítani a munkásság éa parasztság összefogását, mert a magyar népi deme- '' kráola ezen a két hatalmas pilléren alapul.
A munkásság ós parasztság élniakarása ós erőfeszítései építették újra a rombadóit országolt s a ¿szovjetunió volt az az állani, amely Következetes baráti segítséget nyújtott hárem éven át a magyar népnek.
— A demokratikus polgárságnak is részt kell vennie a népi demokrácia épitésében, mert ez az államforma biztosítja legjobban az értelmiségi is fizikai dolgozó kisemberek életfeltóteleit.
— A tisztogatásokra szükség volt és sziUfósé-g van a Kisgazda-páriában s cót a tisztogatást addig foli/lptjuk, amíg minden demkjkráa''aettenes élemét él ■nem ''távolítunk az élről. Ezt köveítéH a párt és az ország
érdéke.
A központi kiküldött beszéde után
a városi szervezet tisztikarának meg-váiisztása következett. Elnök: Dobi Sándor, alelnökök: Tóth József és Kálcsics István, ügyvezető: Kertész Miklós, titkár: Pataki Lajos, pénztáros: Gerócs István, pénztári ellenőrök: Kósa Lajos és Rácz Gyula, pártügyész: dr. Fülöp György.
— Azt hiszem a mostani vezetőség .meg ttudja valósítani a párt demokratikus céljait — jelentette •ki Pataki Lajos, az uj titkár. A gyűlés után lakunk munkatársa előtt — józan, őszinte demokraták vagyunk ós nem folytatunk kalandorpolitikát.
ft&PiOMÜSGR
Szerda, április 28.
Budapest -. 5.80 Hajnali muzsika. 6.80 Falurádió. 7.00 Hirek. 7.20 Reggoli zene. 8.15 .Délelőtti muzsika. 10.00 Hirek. 12.00 Harangszó, hirok. 12.15 Reményi Sándor énekel. 18.00 Mennyit keres a szov-ot dolgozó a rendes fizetésén felül. Slőndás. 18.15 Cigányzene. 14.00 [iirek. 14.25 Ifjúsági énekkarok. 15. iádióiskola. 16.00 Szalonzene. 16.45 Ady ós az iskola. Előadás. 17.00 Hirek. 17.10 Hadifogoly híradó és Vöröskereszt közlemények. 17.40 Szakszervezeti tanácsadó éB hiradó. 18.15 A Rádiózenekar játszik. 19.80 A Falai Hangja. 20.00 Hirek, sporthírek. 20.80 Heti szemle. 20.50 Jazs-számok. 21.00 Népdalfeldolgozások. 21.45 Időszerű kérdések. 22. Hirek, Vöröskereszt üzenetek. 22.80 Hangos heti sporthíradó. 22.45 Szórakoztató muzsika. 28.00 Amerikai néger költők verseiből. 28.40 Dalok. 24.00 Hirek.
Budapest II. 17.00 Tánczene. 18. Hangos hiradó. 18.20 Háromnegyed ütemben a világ körül. 19.00 A lalu Hangja.-20.20 Magyar nóták

GÁBOR BÍJTORSZAKÜZLET
BÚTORAI MEGBÍZHATÓK, ÉRTÉKÁLLÓK. SZOLID ÁRAK ,
NAGYKANIZSA, Ady Eűdre-u. 1.
11)48. április 28.
ZALA
Két volt nyilast eltiltott iparuk gyekorlásálál a kanizsai igazalábizottság
A nagykanizsai igazolóbizolt-ság tegnap száinos ügyet tár-gvult. ismertette a pécsi nép-biró-ság végzését, amely jogerőid cJnelte az i^azolóbizoUságnak: Tibolt Lajos és Kóbor Lajos ügyében már korábban liózott íteletét. Az igazolóbizottság
ugyanis Tibolt Lajos kanizsai kötelesmeslert. aki nyijas ¡mlegye-vezeto volt és a népbiróságtól két évi börtönt kapott, iparának gyakorlásától örök időre, Kóbor, Géza kanizsai pékmestert pedig három évre e Itiltotta.
Izgalmas hajsza egy a passai országúton
j >éntck délután 3 órakor jelentés érkezett a zalaegerszegi rendőrkapitányságra, mely szerint a pacsai kapitányság területén egy idegenből jött cigánykariiván megtámadott egy rendőr járőrt. A kupilényság nyomozói azonnal kiszálltak a liely-szinre, ahol megállapították, hogv egy héttel ezelőtt Mtaszék-röl szekérrel Haiulonluredre ér-keze.U 3 cigányasszony ós két cigány rérfi. Ezeket Balatonfüreden igazoltatták, majd tovább engedték őket. A cigányok .Zala-apáti ki érve betörtek egy bőr-'' kereskedésbe, azt teljesen kifosztották. Reggel továbbmentek Bucsuszentlászlóra, ahol kél főből ál ó rendőrjárőr igazoltatta őket. és megtalálták ná''uk a soK lopott bőrárut. Természetes, a kétlovas szekérrel együtt heki-sérték őket a bucsuszenil áSzIói rendőrőrsre-
A cigányok megtámadják a rend-
< örovet
-rA rendőrörs, miután bejelentette az esetet, parancsot kapott, hogv délután kisérje á''t a cigányokat Pacsára. A cigíányszekér-re felült a két rendőr is, az egyik elől a lovat hajtó cigány mellé, a másik hátul. Ütközben Netmiesr rádónál egy lejtőnél a lovakat hajló cigány neki enged te a szekeret és egy sekély árokba hajította bele. A szekér oldalra dölt, s ekkor a cigányok megrohan-ták a rendőröket, elvettek fegy^í vereiket és szolgálati táskájuk szijjávai fojtogatták őket, majd lőcsökkel fejbeverték őket mindaddig, amig a rendőrök eszmé-i lel ükei el nem veszítették.
Izpalmns tllzhnrn a pacsai országúton
Közben feltűnt a NagykanK zsáról Zalaegerszegre tartó autóbusz. Amikor a vezető és az utasok meglátták, hogy mi tör-* tént, igyekeztek feltartóztatni a. cigányokat. A banda tagjai lerv ugrállak a szekerekről" s lövöl-. dözni kezdtek az autóbuszra. • Ugyanebben az időben haladt . az országúton a pacsai kommunista párt autója is. Az autóban ülők szintén bele akarlak avatkozni a küzdelembe de a cigányok rájuk is lövöldözni kezd-
— Magánalkalmazottak Szakszervezete
Felhívjuk kartársaink figyelmét, hogy f. hó 27-én d. u. 6. órakor Csengery ut 6 sz. alatti szakszervezeti székházban taggyűlést startunk. Szántó György központi titkár kartársunk aktuális kérdésekről fog előadást lartani. x Felkérjük kartársainkat, hogy kivétel néltül; jelenjeik meg. A Vezetőség.
rablógyilkos cigánybanda után és a hahóti erdőben °
Tűzharc után elfogták a banda három tagját — öt gyilkosságot és 9 betörést ismertek be
fek. .A belörőbanda ezek után Hahót irányában igyekezett menekülni a hegyek között.
Ebben a "pillanatban tűnt fe1 két kerékpáros rendőr. A rendőrök leugrottak a kerékpárról és tüzelni kezdtek a menekülő cigányok után. Sikerült is egyik lovat a kocsiból kilőniök.
Kivonul a zalaegerszegi rendőrség, a határvadászok és a kanlrsal rondÓro*onort
A soi''főr jelentésére Zalaegerszegről 100 főnyi rendőrlegény-, ség Zentai főhadnagy és Sáro-si nyómozó hadnagy vezetésével kivonul! a helyszínre, segivségüi hivták a 8. halárvadász zászlóaljat is, ahonnét ugyancsak 100 főnyi legénység vonult ki Cirá-ki Béla őrnagy vezetésével.
Szombatra virradó éjjel k<y rülvették a hahóti erdőséget és megezdődött a hajsza a cigá4 nyok után. A razzián részeveitek a környékbeli rendőrőrsök és kanizsai rendőrkapitányság egv csoportja is.
A cigányoknak ekkor már nagyon nehéz volt a nyomukra akadni. Amikor ugyanis a járőr egyik lovukat kilőtte, leugrottak a szekérről, beszaladtak egy marhacsordába és annak féder zéte alatt sikerült nekik/az erdő mélyén elrejtőzniük.
Két nap ós két éjfél tartott a hahóti erdő átfésülése
A hahóti erdő átfésülése során, amely két nap és két* éjszaka tartott, a betörőbanda és a
rendőrség között számos esetben került tűzharcra a sor. A cigányoknál nemcsak azok a fegyverek voltak, amelyeket elvettek a rendőröktől, hanem több Sto-yer pisztolyuk is volt és rengeteg lőszerük. Végül beszorították, őket egy erdőrészbe, ahol a cigányok felmásztak a fákra és az'' utolsó pillanatokig lőttek. •
Elfonjók n hnnda 3 taplót
A banda egyik nőtagját, Ka-lányos Katit géppuskAval lőtték le a fáról. Az asszony sulyok sérülést szenvedett a lábafejóm ugy, hogy a kanizsai kórházba kellett szállítani. Rajta kivül elfogták még Kalányos Pétéit és Kalányos Júliát. A banda két tagija azonban megszökött.
5 gyilkesség 9 betirés
Az elfogott cigányok eddig 5 gyilkosságot» 9 betörést és »agyon s*k lopást ismertek be. Ma délután beszállítják őket a zalaegerszegi államügyészségre.
Az elszökött két cigány elfoga- > tására országos körözést adtak ki, igy elfogásukra minden intézkedés megtörtént. Értesülj szerint jelenleg a két cigány a kisbalatoni nádasokban rejtőzik és jgy megközelithetetlenek
M«g kéli emlékezni a rendőrség és a határvadász zászlóalj, óriási teljesjiményéről, amely valóban példás kötelességtudásról tesz bizonyságot. 30-36 órán keresztül étlen-szomjan folytatták a harcot a cigánybanditáW jellen.
Megkezdte nagykanizsai tárgyalásait
a pécsi népbiróság klIIBntanácsa
Hót ügyben hót marasztaló itólet
a kommunisták csinálják, A sorban felvonuló tanuk vallomásából bebizonyosodott, hogy a csoportvozotő tett ilyen kijelentéseket. Marton Péter büntetése 2 évi börtön, amiből a bíróság 8 hónapot kitöltöttnek vett.
Ittasan politizált
Horváth Lajos letenyei lakos 1946 telén ittas állapotban fuvarozott Lebenye és Kanizsa között, ütközben vitába elegyedett valakivel ós demo-kráciaellBnes kijelentésekre ragadtatta magát. Horváth Lajos a tárgyaláson ittasságával védekezett, de ezt a népbiróság csak enyhitő körülménynek fogadta el.
Horváthra 2''havi fogházbüntetést szabtak ki, de az itélet végrehajtását 8 évi próbaidőre felfüggesztették. Az itélet nem yc^erős, mert a nép-• ügyfez súlyosbításért fellebbezett.
Népbiróság előtt a kiskanizsai parasztszéktartó
Hajnali-Hoehmann József föld-
Hétfőn- kezdto meg nagykanizsai "tárgyalásait dr. Kocsis Mihály eí-nöklotóvol a póosi népbiróság kü-81 óvos vizvári jegyző került a vád-löntanácsa. Elsőnek Márton György lottak padjára. A községi jogyző a vádirat ezerint 1946 februárjában demokráciaeüenes kijelentéseket tett és valótlan híreket terjesztett. '' Márton Györgyöt a népbiróság bü nősnek mondotta ki és 2 havi fogházra ítélte, mellékbüntetésként pedig politikai jogait egy évre felfüggesztették. . h -
Demokráclaeilenes kijelentésekért 3 havi fogház
Hasonló váddal állt a népbiróság előtt Lutz Ferenc zalavári földműves is. A vádlott demokráciaellenes kijelentéseket tett éa ezért 8 havi fogházbüntetést kapott. Az itélet jogerős. ; / '' „ ''
Marton Péter lovászi vill&nyszerelő-csoportmester 1947 nyarán azt állította, hogy a budapesti gyártüzeket
műves, a volt kiskanizsai nyilas pa-rasztszéktartó volt a következő vádlott. Mint ismeretes, Hajnalit 1945 nyarán a kanizsai népbiróság egy évi börtönre és vagyonelkobzásra ítélte. Hajnali most perének újrafelvételét kérte, egy egész sor tánut vonultatott fel ós azt igyekezett bebizonyítani, hogy a nyilas időkben viselt tisztségét csak a kényszer, hatására fogaata el.
Ezt a körülményt a népbiróság nem látta igazoltnak .és nem változtatta mog az oredeti itóletot. Hajnali az egy óvos börtönbüntetését kitöltött», de most igy 8 holdnyi földjét som kapja vissza.
Füzesi detektlvoaoportvezetőt 3 évi
börtönre ItAlték
Füzesi Pál, az ismert kanizsai dotDktivoso|)ortvozotő népei Ionos bün-poiénok tárgyalásán a tonem megtolt érdeklődőkkel. A vádirat szerint Füzesi az elfogott baloldaliakkal durván és kegyetlenül bánt.
Tanuként felvonultak a kanizsai földalatti mozgalmak résztvevői éB egyöntetűen azt állították, hogy a defektivesoportvezetó valóban embertelenül bánt velük. A népbiróság .igy a vádat bebizonyitottnak látta, a vádlottat 8 évi börtönre .és politikai jogainak öt évi felfüggesztésére ítélte. A vádlott fellebbezett.
A hétfői nap utolsó vádlottja Tímár József szentmargitfalvai vendéglős volt. Tímár uton-utfélen szidta a demokráciát és becsmérelte a fennálló rendszert, ezért Ő havi fogházra ítélték, de ebből 8 hónapot kitöltöttnek vettek. Az ítélet nem jogerős. >
HIREK
Napirend:
Április 28, szerda. Róm. kat. Ker. Pók Prot. Valéria, üjgörőg 9 vértanú.
ft Nap kel 5 óra 32 perckor, nyugszik 19 óra 52 perckor. — fl Hold kel 1 óra 49 perckor, nyugszik 7 óra 52 perckor.
1945. Mussolinit kivégzik az olasz par tizének. ^
— Fölhívás a vasutasokhoz
A vasutas szakszervezet nagyka-i nizsai holyicsoportja. felhivja a vasutas dolgozó^ osszoségót, ugy a ténylegeseket, mint a nyugdíjas kartársakat, liogy május elsején a munkásosztály o nagy ünnepén, toljos sziwol kapcsolódjanak bele az un-nopségokl». A mostani május elsejének különösen nagy jelentőséi!® van. A mkoió foLott aratott hatalmas politikai győzelem, mellett u fölszabadulás óta először ünnepelünk ugy együtt, hogy nem bonjja sorainkat a pártviszály. Május elseje legyen a vasutas egység ünnepe. Felszólítottunk ezért minden öntudatos vasutast, hogy vegyen részt az ünnepélyen. Vonuljunk fel mind- , annyian'' és tegyünk hitet ezen a felvonuláson a törhetetlen vasút----
ségről és hatalmas szervezett erőnkről. Gyülekező reggel nyolc órakor a székiházunk előtt Csengery u. 67. szám alatt. Egyben értesítem a kartársakat, hogy a május elsejei ünnepségek miatrb a szokásos másodika* «taggyűlés elmarad.
Q9B
I Magyar Dolgozók Pártja
egységes és íegyöx&etetleM*
i
Május 2-án MKP-mafális a Boda-kertben
¿ALA
1948. április 28.
A hivatalos város
Felhívom Nagykanizsa Lakosságát hogy folyó hó 19-frSl a hónap végóig jelentkezzenek a közmunka-igazoiványubórt; a nagykanizsai lakosok a Munkaerónyiivántartó hivatalban (Ady . Endre-ut 1. sz.), mig a kiskanizsai iakosok az 01v«bó-köToen kapják* meg közmunkaiga»5 zolváoivaikat. Ezen igazolványokat mindén férfi 18—60 és minden nói lakos 18—50 évig bezárólag tartozik kiváltani, függetlenül attól, hogy az illetó ideigLenes, vagy állandó felmentésben részesült. A közmunka-igazolványok darabonkénti ára egy forint, mely összeget az igazolvány áívételekor kell a kezelő tisztviselőnek átadni.
Megjegyezni óhajtom, hogy ezen igazolványok személyazonossági igazolványoknak számítanak és a jövőben csak ezen igazolványok felmutatása mellett kapják meg az igényjogosultak élolmiszerjegyeiket a közellátási hivatalnál''. A közmunkaigazolványt kiváltó ssomólyok hozzák magukkal, rendőrségi bejelentő lapjukat személyazonosságuk igazolására. Az igazolványok Toogysaerüsi-tott rendszerről lesznek olkószitvo, «gy, hogy a lelöknek nem kell vár-mok igazolványaik kiállítására, honom a ftzükrógw adatok bemondása után a kövwtwwó napon átvoliotik a kóan igazolványokat. Brit) való to-kiatotlai a Munkaorőnyilvántartó Hivatal a lV>Íolcot csak Ü—1U óráig fogódja. lOgybon folliivom a lakosságot, HÜrgóeon londozzo ,közmunko-v»Ut»ág hátralékát, hogy no owwon u liátralókoeok azon köretébe, kik majd a hátialók fojóbon o Duna-Tisza-csatornán tartoznak majd közmunkaköteJezettségüknek Blegot tenni.
Közhírré teszem, hogy a kormány a selyem gubó 1948. évi beváltási árát a következőkben állapította meg:
I. osztályú selyemgubo kg.-ja 13 forint 50 fillér, II. osztályú 7 forint, III. osztályú 1 forint 20 fillér (hulladék). ■
A selyemhernyóért semmit sem keli fizetni és a tenyésztésnél szükséges papirt is ingyen kapják a selyemtenyésztők. Az etetéshez szükségéé eperfalombot minden korlátozás nélkül akárki szedheti a városban, köztereken, közutakon és utcákban álló eperfákról. Gubóter-melésael tehát mindenki foglalkozhat. Ez a munka nem igényei készpénz befektetést és a termelő munkájávai nagyon kifizetően meg'' találja számítását, különösen az újonnan föidhözjuttatottaknak kívánja a kormány biztosítani, hogy jelentős gubóár mellett a eelyem-tenyósztésből is számottevő összeggel tudják pótolni jövedelmüket. Gubótermoléanól éppen aratás előtt lehet biztos készpénzhez jutni, tehát olyan időben, amikor még a nagyobb gazdaságokban is nagy a pénzhiány. Már podig a 4-—5 hétig tartó gubótormetósi munkával a mostani átvételi árak mellett bárki könnyön juthat 600—1000 forint tnollókkoroaQthez. A gyakorlott tenyésztők onnét nagyobb jövedelmet is elérnek. A eolyemtenyósztóere vállalkozók mielőbb jelentkezzenek az ÁUami Selyemtenyésztési Üzemeknél írásban, címe: Budapest, VI., Andrásay-iUt 4. ez.
Polgármester.
Poloskairtás!
Lakások, lakrészek, egye& bútordarabok
tökéletes léregtelenltése,
raktárak, termények zairsíkteleni-tése az egész világon bevált
kontakt méreggel.
Ugyanezen monkák ciánnaí történő elvégzésére meg rendelést felvesz
. özv. CSAPÓNÉ,
$20 Batthyány»eica 26. seám.
SPORT
Döntő fölénnyel nyeri a MAORT
MAORT-Baja 7:0 (4:0)
MAORT: Vajdaf-Milfei Horváth—Szabó Németh Nagy—Por ünger Takács Téli Forgács Hót.
Baja- Kovács—Rudjcs Guda-lek—Sztraka Márton Matos — Horváth II. Horváth'' I. Kateáaí Dunai Garami.
A kezdés után azonnal a széllel hátban játszó MAORT lendül támadásba. Az első negyedu órában a széltől megzavart MA-ORT-os csatároknak nem megy a góHövés és a legjobb helyzete-, ket is kiaknázatlanul hagyják. A 24. percben egy partdobás után Takács a kapu elé iveli a, labdát. Róth beszalad és fejjel a hálóba továbbija 1:0.
A gól után élénkülnek a MAORT támadásai. Szépen kombinál az ötösfogát, csak a lövések^ kerülik el a Kaput. Meddő mezőny fölény után a 34. percben Takács Polinger elé játszik, A szélső kilör és a kifutó kapus fölölt a labdát a hálóba rúgja, 2:0.
Egy per« múlva vezeti Baja az első lámudásiU. de csak a ltt-osig jutnak cl. HorvAlh előrevágott labdája Téli elé kerül. Kikeverni ik a jobbszól re és beadásét RóUi befejell 3:0.
Két perc mulvtt Polinger lövése száll a bajai kapuiba 4:0.
■Szünet után a MAORT játszik a széliéi szemben, de igy sem''tudnak kibontakozni. Állandó MAORT támadások után a 9. perc-Forgács—Róth—Téli összjáték} után a center'' lövése, a hálóban kot ki. 5:0.
A gól után pár percnyi unali mas játék alakul ki, írüajd a MAORT játékosok rendeznek ismét eredménytelen tűzijátékot a, bajai kapu előtt. A 22^pertíb8n •Téti kicselez három védőjátékost és megszerzi a hatodikMAr ORT gólt. 5 perc múlva .Takács^ 20 méterről lőtt nagyszerű botira balövésével áHitják be a végeredményt. A hátralévő időben az állandóan támadó MAORT lefékez és igy több gól nem esik.
Teljesen egyoldalú mérkőzésen a MAORT biztosan győzőit. A bajaiak mindössze öt izben jutottak el a MAORT kapujáig. Vajdának semmi védeni valója nem volt. Mijeinek és Horváth-nak nem sok dolga akadt. meth nem'' erőlködött. Szabó éa Nagy nincsenek formában, Különc >s*en Szabó van mélyponton, A csatársorban polinger kevés
labdát kapott. Takács bombagólja remek teljesítmény volt. A mezőnyben nemi sokat mutatott. Télinek eleinte . szokatlan volt "a középcsatár poszt Később belemeeleged^í. Forgács az előkészítésből vette ki a részét Róth váratlanul gólképesnek bizonyult. A vendégek a mulatott játékuk alapján nem ufcik meg az amatőr elsőosztály színvonalát. Flumbort hiba nélkül vezette a_könnyű mérkőzést.!
Kerületi más«dosztályu labdarugó-mérkőzések
NTE-Letenye 4:0 (1:0)
A megfiatalított és - átszervez zett NTE szépen játszva biztor san győzött a lelkes letenyeiek ellen. GóUövők: Lukvár, Horváth, Végír és Elier.
Sáska—Vasas 2:0 (0.0)
Az első félidőben egyenlő ellenfelek, Szünet ultUi a széllel hátban Játszó Sáska * biztosan szoroztu meg a győzelmet. Góllövők: Varga és Perkó.
MAORT II,-NVTE 11. 0:1 (Btl)
Parátságos mérkőzésen is fölényesen győzött a jobb MAORT
Mezítlábas hirek
A Mezítlábas Labdarugó Szövetség közli, hogy szerdán este. 7 érai kezdettel a szövetség uj; helyiségében az Egységifjuság székházában Csengery utca 12-szám alatt tartja ülését.
Mezítlábas bajnoki mérkőzések f eredményei: y
Gimnázium—NVTE 2:1, NTE —Árpád 0:0, Vasas—Hunyadi 2:1, Sáska—MAORT 2:0.
Az NB II- nyugati csoportjának aliása
1. TSC 20 12
2. SVSE 20 12,
3. PVSK 20 12
4. Dorog 20 12
5. Postás 20 11
6. MAV DAC 20 10
7. Pápai PSC 19 11
8. Nagyk. VTE 20
9. MESzHART 20
10. Pécsi BTC 20
11. Kap. MTE
12. Sz!, MAV 18. SzAK. B. 14. Hungária
20 20
19
20
4
5 5 5
7
8 6
4
5 5
- 6 14 22
60 60 45 63
6 46
7 44
8 63
9 42
11 47 9 12 8 29
12 31 12 35
: 24 28 :36 27 :29 27 :42 27 :37 25 :30 23 :49 22 :47 18 : 52 17 :48 17 :38 10 :58 13 :59 12 :S9 6
A Gőzfürdő nyitva reggel 7 órától tate 6 óráig. Koddnn egósz nap és pénteki«» délután »61 cózfürdtf.
CsvelTkó Gyula
telefon: Gázégők gyártása Aáztartásl és /pár/ célokra. m4« Qáz- és rlzvezetékszerelések ® Központ/ fűtő éa fürdöberendezésok, vasszerkezeti lakatos Szeme
Magylcaniss&a, Ady-Endre ut
668
A hároméves terv szolgálatában:
Május cls€í|ére
NAGY VÁLASZTÉK. OLCSÓN ALL A DOLGOZÓK RENDELKEZÉSÉRE
firiiiifeií ir Ziiiltri-cépíl .

színes sporthíradó
Ezüstjelvénnyel tüntették ^ Székely Lajost^ mint a kerület
egyik legjobb játékvezetőjét.
*
Nem küldenek többet játékvezetőt Budapestről á MAORT mérkőzéseire — igy határozott a JT központja.
*
Engedélyezte a szove''ség a Nagykanizsa—Kaposvár váixn sok közötti válogatott vmérkőzés megtartását.
yi «
Kilépett a Vasas SE a Barátság sportközpontból.
. *
A kierüieti hármas válogató bizottságba a szövetség Hergert Károly helyébe Krivitz Gyulái küldte bc.
*
Mult héíen Budapesten tai^- ! tották meg az országos közéjy- '' iskolai ökölvivóbuxnokságokat A j versenyen több kanizsai diók is i indult. Légsulyban a giinnézista Lavrencsik harmadik, Rózsás a pehelysúlyban szintén hanwir dik, mig a könnyüsulyban C.sel-neki második lett,
A kereskedelmisig - közül GAU a véllósulyban harmadik lett igen erős mezőnyben,
Huflpükoióa gyói<jözo» tár Április 27-én: „Igtuíurtg" gyó^BzortAf
APaÓHIRDETÉSm
Uj kitűnő számológép (összead, szo-...... " % ehszl
roz, köböz stb.) csehszlovák mányu, privátnak utánvét 500 forint. Szállítja: Kiss Elek irodagépkereskedó Szentgotthárd: Rábakétüely 60. 662
JómegJelenósU hölgyeket és urakat keresünk nagyszabású rószlet-akióhoz, Alánlatokat „Könyv" jeligére a kladébajtérünk.___861
""¿alatonmistrlAn kétszoba-halloa, modern, télen is lakható, adómentes villa eladó, fim a kiadóban. 6i7
Bölatpnlenyvesen villa pipién eladó. Üdülőhelynek, bormérésnek i§ megtelel. Clm: Nagy Irén, Nagyrada.
Keményfa ruhás szekrény eladó. Csengerl-ut 21.__^
Magánházat vennék a vasút közelében 14.000-lg. Clm a kiadóban. 677
Találtak hétfőn reggel 1 db. barna férfi félcipőt. Igazolt tulajdonosa a kiadóhivatalban átveheti. : , ^
Beláró főző mindenest keresek azonnali belépésre. Cim a kiadóban. 878
ZALA politikai napilap.
Felelős szerkesztő és felelős kiad* : Bencze Jenő
Szerkesztőség : Deák Ferenc-tér 10. Teleícm : 54. Kiadóhivatal: Fó-ut 5. Telefon : 31.
Nyomatott a Közgazdasági R--T. Mogykootaa nyomdíjéban, Nagykanizsán.
Nyomdáért felel: Zalay Károly.
VÁROSI MOZI
Hétfő - kedd — szerda
F\ német ellenállási mozgalom legreprezentatívabb alk«tása
Tuskóiábu
Főszereplők: Walter Slezák, Joha Gariteld és Manreen O'' Hara
HIRADÓ!
Figyelem! Hlöad&sok 6 és S-kor.
ELADÓ beköltözhető belterületi lakóház szép gyümölcsössel és nagy konyhakerttel. Vasút közelében azonnal beköltözhető kétszobás magánház, gyümölcsös udvarral és egy 4x1 szobás vasutasnak igen alkalmas. — Bővebbet:
HORVÁTH, ingatlanokat közvetítő iroda, Sugár-ut 42.
93« évfolyam 99. szám.
Késxülf múfus elsefére !
Nagykanizsa, 1948. április 29. csütörtök
Ar» 50 «¿Mór
Várható időjárás: Mérsékelt nyugati, északnyugati szél, változó felhőzet, néhány helyen kisebb eső, mérséklődő éjszakai lehűlés. A nappali hőmérséklet emelkedik.
Rövid világhiradó
Franciaország
A Szakszervezeti Világszövetség Parisban május elsején ícL hívást intéz a világ összes szakszervezeteihez. A kiáltvány négy j>onlban i''ogUilhaió össze. Harc a béke érdekében, a harmadik világháború ellen, a népek szabadságának biztosítása, a dolgozók életszínvonalának emelése és a szakszervezetek jogainak bjzlosilása és. körülbástyázása.
Olaszország
Az olasz munkásság az amerikai imperialisták akna törekvésért.*, hogy Nenni és Saragat-l''éle szoeiálisták is vegyenek részt a megalakítandó ui kormányban, igen határozott választ adott. Tömegesen iratkoznak be az olasz kommunista pariba. Chioggiábun az elmúlt napokban, riem kevesebb, mint 600 nő kérte felvételét a kommunista pártba.
Bulgária
Május elsejét, a munkásegy-ség jegyében ünneplik meg. A két párí szorosabb együttműködése céljából cgységbizottságo-kat alakUottak.
Lengyelország
A szociáldemokrata párt választmánya beleegyezett, hogy a két munkáspárt egyesülésének előkészítése céljából közös bizottságot alakítsanak.
Csehszlovákia
A bolgár kormányküldöttség., melyen a csehszlovák—bolgár barátsági ós kölcsönös segélynyújtási egyezmény megkötésére tartózkodott Prágában, ma visszautazott Szófiáim.
Az uj csehszlovák képviselő választásokat május 80-án tartják. A pártok közös listán indulnak.
Trieszt
A brit—amerikai hatóságok minden bejelentés nélkül lezárták a trieszti angolszász ós a jugoszláv övezet-közötti hahirt. Elhatározásukat a-zzal indokolták mog, hogy a május elsői ünnepségek miatt védelmi intézkedésükre van szükség:.
Görögország
A demokratikus hadsereg ujabb 15 községet szabadított föl. A polo-ponezusi harcokban a görög szal>ad-ságharcosok sok hadianyagot zsákmányoltak ós 8 fontos hidat fellobbantottak.
Palesztina
A brit katonai kormányzat hivar-talosan megcáfolja, hogy Transjor-dánia beleavatkozott a palesztinai harcokba ós a transjordániai csapatok átlépték volna a határt. Az angol parancsnok kijelentette, hqgy Anglia a mandátum lejártáig rueg-akadályo» .minden behatolást Pa-, löszé ¿na területére.
Életfogytiglani kényszermunkára ítélte a NOT Ol&szi Sándor festőművészt, a!ki a nyilas pártszolgálatos különítmény országos parancsnoka volt.

A megyei Termelési Versenybizottság felhívása a gazdákhoz
Megindult a termelési [verseny a megyében
A termelési verseny az egész megyében megindult. A főispáni hivatal több ezer példányban falrá-gaszokat készíttetett, amelyeken lészletes tájékoztatást nyújt a ver-senyek feltételéről. A versenyben íészt venni kívánók a következő feltételek mellett vehetnek részt a termelési versenyben:
¿Minden községben községi .Mezőgazdaság/'' Versenybizottság alakul. Aki bármilyen versenyszámban versenyezni akaij az jelentse bj ozt a ajándékát u Közséiri füi;tWJ)vb;zofct-ságnál a községházán. Ugyanitt kell lejelenteni iuzt íh^ ha valaki ver-tonyro hívta ki a ialu más gazdáját. Külön vor8en,yoznek egymással az összes röldmivesszövetkozetok és az összes állami birtokok. Az egyéni
teljesítmények beszámítanak a községek versenyébe.
A vármegyék versenyében p. 10 első vármegye kap díjazást. A helyezést elért vármegye a me<myort dij''at az öt legjobb "községo között osztja szét, a nyertes községek fjedig a 10 legjobb gazda között, tízon-kivül egyéni szamokban mindon versenyszámban 6 országos dij van. A legnagyobb dij 2000 forint, a legkisebb 250 fovmt.
Az orstdyo* dijakon kiviií Zola vármegye külön fogj<i díjazni a ¿ahivármcgyei nyerteseket. A járások versenyének első dija Ia Magyar Kommunitiia Párt áBfri felajánlott, Csány Lászlóról elncvezdlt. vándorscrleg.
A fentiek alapján az a ^gazdál-k^dó, aki a nemes versenyben részt akar venni ós magának anyagi és ''erkölcsi- elismerést akar szerezni, abban a tudatban, hogy ezzel a dolgozók országát erősiti, először is jelentkezzék a községi versenyirodánál ós a községházán közölje, hc^y minek & termelésében ak^ar versenyezni, esetleg, hogy kivel vagy kikkel akar vorsenyró kelni.
Fontos, hogy megyénkbon is meginduljon a nomos verseny. Az étidig ismeretlenségben hallatlan erőfeszítéssel dolgozó ; parasztságból omol kod jenok ki a paraszti munka hősei, Urszág-világ riadd lássa, milyen teljesítményre képes a világ egyik legszorgalmasabb dolgozója: a magyar földműves.

Az országgyűlés megszavazta a
isi törvényjavaslatot
A nemzetgyűlés tegnapi ülésén Cselkey Ernő beterjesztette a kézgazdasági, közlekedésügyi és pénzügyi bizottság együttes Jelentését az egyes ipari vállalatok altami tulajdonba vételéről. Majd Tóth Endre parasztpárti előadó ismertette a kormánynak a rendeletek kibocsátására adott felhatalmazás ujabb meghosszabbításáról szilé törvényjavaslatot, amelyet azonnal tárgyalás alá vette*. Barankovics István állandó zajban történt hozzászólása után, amelyben az imperialistákat vedte és ai államosításokat állandóan mint rajtaütést emlegette,
Horváth Zoltán szólt hozzá a törvényjavaslathoz. Hangsúlyozta, hogy a felhatalmazást megadja,
mert lehetetlen észre nem venni, hogy mindaz, ami az országban az utolsó 6 hónapban történt,
a magyar nép javát és a demokrácia érdekét szolgálta.
és ennek tudatában van a magyar nép is. A felszabadulás után más utat választottunk, mint a nyugati államok. Nem váriunk külföldi segítséget és az országot a magunk erejéből építettük fel. A Marshall-terv mézesmadzag Magyarország felé ós a segitség azt jelenti, hogy Amerika azt szállítja az európai országok félé, ami neki felesleg, nem pedig amire a dolgozóknak szüksége van. Magyarországon egyre fokozódik a bizalom a kormány iránt,
az életszinvnal emelkedik és a dolgozó nép egyre Jobban megszilárdítja hatalmát.
Az egyház és demokrácia viszonyával foglalkozva kijelentette, ha az egyház nem hajlandó segíteni és védelmezni a demokrácia függetlenségét, a demokrácia teljesíteni fogja kötelességét és megvédi a maga biztonságát minden támadással szemben. Végül hangoztatta, hogy á NIK deficitjének eltüntetése és a többtermelésért folyó küzdelem mind-mind ujabb szavazat a demokrácia mellett.
Az országgyűlés Pócza Lajos hozzászólása után megszavazta a felhatalmazási törvényjavaslatot. Az államosítási törvényjavaslat tárgyalását ma, szerdán, kezdték meg. A törvényjavaslat előadója Csejkey Emi, a Magyar Nemzeti Bank elnöke, kisgazdapárti képviselő. Előreláthatólag a tárgyalását még ezen a héten be is fejezik.
A Hagana csapatai benyomultak Jaffába
Palesztinában továbbra is teljes erővel folyik a harc
Az Irgum szervozet legutóbbi jelentése szerint a zsidó csapatok .súlyos küzdelem után benyomultak Jaffába. Azokon a helyeken, amelyeket a zsidó csapatok már elfoglaltak, újra helyreállt az együttműködés a zsidók és arabok között. A haifai kikötőben például a zsidók ós arabok egyiitt tartják fonn A rendet ós igy megakadályozzák a raktárak kifosztását.
A párisi L''Humanitó tegnap vezető cikkben azt írja, hogv Anglia a páncélosok tömegével halmozta el Transiordánia királyát. Megbízható jelentések szerint a transjordáüiai arab légió a palesztinai határ felé halad. Ezzel kapcsolatban a többi arab országok uralkodó klikkjei is fej?yveres beavatkozással fenyegetőz-
ne
Az egyiptomi hadügyminiszter tegnap engedélyt .ixiott a hadsereg tisztjeinek és legénységének, hogy »önkéntes szolgálat«-ra jelentkezzenek Palesztinába. Hir szerint az
egyiptomi» hadsoveg néhány egysege máris útban van Palesztina foló.
A palesztinai kérdéssel az Egyesült Nemzetek szervezőt is foglalkozik, A közgyűlésen a franciák javaslatot nyújtottak be, melynek értelmében lel akarják kérni a gyámsági tanácsot, engedélyezze, hogy az angol csapatokkal együtt amerikai és francia katonák ''is bevonuljanak Jeruzsálembe.
A francia kommunista párt parlamenti csoportja máris bejelentette tiltakozását az ellen, "hogy francia katonákat küldjenek Palesztinába.
Az UNO-ban a francia javaslat tárgyalása során Gromiko szovjet kiküldött "is felszólalt. Rámutatott arra, hogy a palesztinai kérdés tárgyalása a biztonsági tanács hatáskörébe tartozik, de a nyugati hatalmak szándékosan vitték a kérdést a Gondnoksági Tanács elé, &hol nincs vétójog es igv szabad terület nyílik az imperialista manőverezésnek.
Megindul a magyar penicillin-gyártás
A Gazdasági Főtanács előtt fekszik egy, beadvány, mely .Arról szól, hogyan lehelne megindítani a magyar ,penieilin gyártási. Államositás nélkül az első lépést sem lehetett volna meglenni ennek megvalósítása felé.. Ha GF elfogadja a bead-'' ványt, a iövő hélen összeül az első érleTkezíet, mely ha eredményhez vezet, minden remény meg van arra, hogy rövidesen1 magyar peniciUnt kaphassanak a gyógyszertárak.
Mi újság az_országbAn?
Megszökött Lövik Károly fasiszta újságíró, akit németbarát uszitó cikkei miatt két évi börtönre itélt a népbiróság.
*
Négy heti szabadságra ment Bajk László belügyminiszter. Ezalatt a minisztérium vezetését Rákosi Mátyás miniszterelnökhelyettes látja el.
ZAJÜA
1948. április 29.
ÜZLETEMET FO-UT 2. SZÁM ALA
VOLT VÁROSHÁZ KAPU ALÁ
687
ELYEZTSftfl ÁT
y
TEXTILKERESKEDŐ
Bencsik főispán a határmenti birtokosok problémájáról
A főispán pénteken részt vett Budapesten a belügyminisztériumban tarlóit főispáni érte-: kezleten. Az összejövetelen dr. Fischér Gvula miniszteri őszi- ■ tályfőnök elnökölt. Az értekezlet fontos közigazgatási problémákról tanácskozott a minisztérium főtisztviselői kara és főispánok részvételével. Bencsik István zalai főispán a. határmenti'' birtokosok határátlépési problémáit ismertelte és kérte a kormányzatot, hogy legyenek segítségére'' azoknak, akiknek a hátáronlulil részeken érdekeltségük van, abban, hogy a birtokaikat megmüH velhessék Az érdekes kérdést bej-ható an lovalták és igéretettettek az illetékesek ennek .a kérdésnek mielőbbi kivizsgálására.
A „Néma Levente" a Városi Színházban
A Magvai- Kommunista Párt kul-turgárdája április 80-án pénteken este, pontosan 9 órai kezdettel a Városi Színházban előadja Heltai Jenő verses vígjátékát a »Néma levetet«.
A Zala annakidején már méltatta az MKP kitűnő kulturgárdájának nagyszerű teljesítményét, amikor a felszabadulás alkalmából rendezett vidám esten egy jelenetet a darabból eljátszottak.
A ¡kulturgárda most az egész da-i abot előadja a következő szereposztásban: Mátyás király: Donáth István, Beatrix: Győrfi'' Erzsébet, Zilia: Terhe!yi Pálné, Néma levente: Vida János, Bem»: Perger József, Uinotta: Király Sándorne, Karlotta: Czvetkó Magda, Mona Mea: Seregélyes inna, Tiribi: Kőrös Károly, Marzio: Németh István, Daj.ka: Isa Júlia, pap: Varga János.
Helyárak: 2 forinttól 7 forintig? elővételben a Magyar Kommunista Pártban és a Népszava könyvkereskedésben kaphatók.
Csütörtök, április 29.
Budapest -. 5.30 Hajnali muzsika. 6.80 Falurádió. 7.00 Hirek. 7.20 Béggeli zene. 8.00 Előadás a mikrofilmről. 8.15 Hándl: Nyitány szvit 8.80 Római katolikus vallásos félóra. 9.00 Délelőtti zene. 10.00 Hírek. 12. Harangszó, hirek. 12.15 Dalok és hangszerszólók. 18.00 A házi-együttes játszik. 14.00 Hirek. 14.30 Zenekari muzsika. 15.00 Rádióiskola. 16.00 Jazz-müvek zongorán. 16.80 Gyermekrádió. 17.00 Hírek. 17.10 Hadifogoly híradó ós Vöröskereszt közlemenyek. 17.40 Házmegbizottak negyedórája. 17.''55 A 48-as kultur-verseny .tájékoztatója. 18.00 Dunavölgyi hiradó. 18.80 Szórakoztató muzsika. 18.45 írástudatlanságtól az irodalomig.. Előadás. 19.00 A Gu* szev-ügy. Rádiójáték Illés Bel''a tör, ténehni elbeszéléséből. 20.00 Hirek. 20.15 A Székesfővárosi Zenekar hangversenye. 22.15 Hirek, sporthírek. 22.40 Orosz kamarazene. 28.20 A Magyar Swing Zenekár játszik. 24.00 Hirek. '' Budapest II. 17.00 Tánczene. 18. Haydnt D-dur (óra) szimfónia. 18.80 Jazzbedvelok iskolája. 19.00 A Falu Hangja. 1-9.80 Zenés percek. 20.lo Operettrészletek. 20.30 A Rádió szabadegyeteme. 21.00, Hirek. 21.15 Szalonzene. 21.30 Féltékenység. Zenés elbeszélés. 22.15 Magyar nóták.
A bókéért — biztonságért — népek szabadságáért
Május t-i felhívás a Szovjetunió népeihez
A moszkvai rádió Ismertette a Szsvjstunló Kommunista Pártja központi végrehajtó Bizottságának május elsejl felhívását. A felhívás . bevezető részóben május elsejét, mint minden ország dolgozói ^etegszemréjének napját élteti és ebből az alkalomból Qdvözll a demokráoiáért és a szoolallzmus megvalósítása győzelméért harooló népeket. Felszólítja a világ dolgozóit, hogy leplezzék le az Imperialisták és háborús uszítók tervelt és legyenek hQ őrzői a békének. Ebből a óéiból zárják szorosabbra soraikat a függetlenségért és szabadságért folytatott küzdelemben, hogy meghiúsítsák az Imperialistáknak azt a tervét, hogy szolgaságba Juttassák a népeket.
A békéért, a biztonságért, a népek szabadságáért és függetlenségéért vívott küzdelemnek legszilárdabb alap/a a Szovjetunió és a dicsőséges szovjet hadsereg, amely a felszabadító harcok során "tmegvédte a szovjet nép szabadságát és függetlenségét
A felhívás ezután a szovjet haderő fegyvernemsínek katonáihoz fordul és arra szólítja fel őket, hogy tökéletesítsék harcászati művészetüket, növeljék a szovjet fegyveres erők hatalmát. A szovjet munkássághoz, parasztsághoz és értelmiséghez szólva, arra hívja fel őket, hogy küzdjenok további sikerekért az újjáépítésben, a szovjet nép gazdasági és kulturális Jólétének további emeléséért. Ezzel kaposolatban a szoolalista verseny kiszélesítésére az ötéves terv négy óv alatt való elvégzésére hívja fel a Szovjetunió dolgozóit, valamint a szakszervezeteket, a szovjet nőket ós Ifjúságot, a kommunista ós komszomo! szervezeteket.
Horváth József ráksi plébánost a nagykanizsai nyilaspárt szociális osztályának vezetüiét
7 havi börtönre ítélte a népbiróság
A pécsi népbiróság külön-tanácsának második tárgyaló-napján < először Dencs Sándor rezi földműves ügye szerejjelt. A vádlott 1946. október 15^én .a helybei vendé^őből kifelé menet ezt mondotta:
— Amennyit a kerék föl,any-nyit le... még eljön mégegyszer a nvilasok ideje is. (. ; ,
Ebből a kijelentésből -verekedés támadt, mert Nagy Ferenc és társai tettlegesen Leltek a demokrácia védelmiére. • Dencs Sándort megveriék és 20 napon tul gyógyuló sérüJósekel szenvedett. Az ügvnek birói folytatása lett, mert Dencs a verekedőket; feljelentette és őket a bíróság egy-egy havi fogházra itélíe ön" bíráskodásért.
Most viszont Dencs került Nagy Ferencék feljelentésére a népbiróság elé -''és a tanuk egy behangzó állítása szerint szidalmazta a demokráciát. . Dencs büntetése egy havi fogház és politikai jogainak három évi felfüggesztése. Az itélet nem jogerős.
Tibolt József volt nyilas városvezető, mint tanú
— Vezette-e a .nyilas időkben Horváth József római katolikus lelkész a nagykanizsai nyilas szociális ügyosztályt? — erre a kérdésre válaszoltak a következő ügy tanúi.
A vádirat szerint Horváth József, a jelenlegi ráksi plébános 1944-ben hittant tanított a nagykanizsai iskolákban, e mellett azonban a nyilaspárt szociális osztályát is vezette. Az ügyben tanuként Tibolt Lajos kötélgyár-tómester, hajdani nyilas város* vezetőhelyettes és Kóbor Leó, aí,-párt volt imoka szerepelt
Horváth Józsefet .7 havi börtönre és politikai jogainak 3 évi felfüggesztésére Ítélték,. A védő enyhítéséért, az ügyész súlyosbításért fellebbezett; ¿J
A németeket várta vissza
Kulcsár Ferdinánd várföldei napszámos 1947. februárjában igy nyilatkozott:
— Visszajönnek még a csendőrök és a németek... nekünk nyilasoknak is jobb lesz... — hangoztatta. Kulcsár, akit a népbiróság éppen abban az időben itélt el nyilas mivoltáért 6 havi börtönre.
A tanúk vallomásából és a nyomozati jegyzőkönyvekből egyaránt kiderült, hogy a vádlott előző''eg lakodalomban mulatozott, ezért oldódott meg ilyen őszintén a nyelve.
Kocsis Mihály elnökletével a: népbiróság küföntanácsa Kulcsárt bűnösnek mondotta ki és 5 havi fogházra, politikai jogainak 3 évi felfüggesztésére ítélte. Az ítélet nem jogerős.
Távollétében 3 évi börtönre ítélték
Tavaly márciusban dr. Rutt-kay György, Schneer László és( Szabó Berény SzDP-gyülést tartott Murakereszturon. Éppen dr. Ruttkay György beszélt, amikor egy ismeretlen egyén, amint később kiderült, Pávlicz Péter-vári János volt csendőr közbeszólt: v
— Miért nem igazoljak a csendőröket?
A gvülés végén az előadók vitába keveredtek Pávliczcal, aki demokrácia-ellenes kijelentésekre ragadtatta magát. A népbiróság a volt csendőr fölött távollétében ítélkezett, izgatás vétségében mondotta ki bűnösnek, 3 évi börtönre és politikai jo-g|inak 10 évi felfüggesztésére
A Gőzlürdő. nyitva reggel 7 órától &3te 6 óráig. Kedden egész nap és pén teken délután női gőzfürdő.
V
ssen a ZACA-ban!
Bemutatkoztak a kiskanizsai úttörők r
A Nagyrác-utcai általános iskola Uttörő-csapata vasárnap délután mutatkozott he. A gyermeksereg az iskola nótamesterenek vezetésévűi elénekelte az Úttörő-indulót és ez-zel megkezdődött az ünnepély. Gödinek László, Szomjas Éva és Endrei István egy-egy verset mondtak, el, majd táncbemutató következett. Egy 24 tagú csoport járta el a »csil-lagtúncot« annyi bájjal, hogy a közönség szűnni'' nem akaró .tapssal ;utalmazta okot. Egy másik 060-: x>rt a »karikázótx mutatta be, majd . 3agonya/'' ''Mária és Csertán Károly egy párás magyar-táncot járt el. Nagy sikere volt még Vass Femiic-nok''ós Varga Györgynek, akik a ».Béres vagyok, béres« c. népdalt adták eló két szólamra. V^güi m£g egy jelenetet mutattak be az Úttörők. Petri Kata, Virt Gyula ós 13a-gonyai József szerepeltek efaben. A A Nagyrác-utcai Úttörők bemutatkozása toljes sikerrel járt.
Értekezletre gyűltek össze a zalai szakszervezeti vezetők
Vasárnap nagyszabású értekezlet volt Szombathelyen, ahol Vas, Zala és Sopron megye szakszervezeteinek vezelői gyűltek össze a közös problémák megbeszélésére. Zalából 40 íagu küldöttség vett részt Levat-sies István szakszervezeti főtitkár vezetésével. Az értekezleten Sárközi János, a szakszervezetek országos szövetségének vidéki szervező titkára vett részi", aki részletes utasításokkal látta d a kiküldöttekéi. Tárgyalásra került a zalai ipari, mezőgazdasági és szervezeti problémák egész sora, inaftd a imiunkaversenyek megszervezésének módozatairól tárgyallak behatóan.
Tudja ön, hogy...
.. m, magyarországi gyári munkásság 80.5 százaléka állami üzemekben dolgozik és ugyanezekben az üzemekben működik a gépeknek több mint 90 és a villanymotoroknak ''több mint 80 százaléka. Ezzet a hároméves terv tikere biztosítva
van.
. .vunnafi egyes iparágak, amelyek Vöbb mint 90 százaléka már áUami, vany községi, azaz társadalmasított keretben dolgozik. Igy a vas- és fémipar, a gépgyártás, a v''tUamoscnergia termelés, a bőripar. Több min''t kétharmad részben államosított a tégla, cement stb. gyárfás, a fonó- és szövőipar, a papír'' ipar, élelmezési ipar, a vegyészéti ipar ''és a nyomdaipar.
.. .a gyáriparban kifizetett ösz-szes munkabérek 1 év didit 75 százalékban emelkedtek és ugyanany-<nyi$ emelkedett a termelés is.
.sz&nkermelésünk túlhaladta a békebeli mennyiségét. Ugyancsak Vulhatadta a békebeli szinvonalat nyersvas ''termelésünk, elektro&cél-termelésünk, a gyapjúszövet termelés a cipő, üveg és cukortermelés.
.''..a hároméves terv beruházásai az első 8 hónap folyamán ihegkSí* szerezMtek. Azaz az aucnvsztusi 58 iTiülió formáról 115 millió forintra emelkedjek márciusban. Ezzel már túlhaladták; az első tervév h#vi; átlagát. A beruházások értékö&szege áprilisban 1243 millió forirU, májusban 129.6 millió fortrít.
1948. április 20.
ZALA
fl Budapesti Nemzetközi Vásár kulturális akclöla
A Hudapoati Nemzetközi Vásár vezetősége gondoskodni kiván a vidékről felutazó közönség kulturális ollátásáról is. A budapesti üzemek dolaozói akciók formájában már eddig is részesültek kedvezményes jegyekben. A vteárvezetőség most arra törekszik, hogy ozekot a kulturális ¡ehetőségeket hozzáférhetőkké tegye a felutazó vidéki dolgozók ré-
szére is, ezért a vásár tartama alatt a fővárosi színházak előadásaira magas százalékú engedménnyel adnak jegyeket. Ebbe az akcióba nemcsak a magánszínházak, hanem a íóvarosi ós állami kezelésben lévő színházak is bekapcsolódtak, sót sikerre vezettek a Magyar Állami Operaházzal folytatott tárgyalások is.
~ ''JÍ.
8
mm
^ fcCfisfem BÚTORÜZLET
g '' r zsat/ldy övire - u. 4.
il.v^if«,
wmmmmm
flz államosítás
a magyar dolgozó nép honfoglalása

Legyen.a gyár a dolgozóké, akik verítékükkel keresik kenyerüket
Kanizsai diákok véleménye az áUlimOSitáSFÓl
Egy negyedikes kereskedolmistá-val beszélgettünk minap.
— Kernek dolgozattémát kaptunk néhány nappal ezelőtt — újságolta. Az államosításról kellett értekezést irnunk.
Ennek a kijelentésnek az alapján érdeklődtünk a kereskedelmi iskolában. Megtudtuk, hogy Gerócs István, a magyj>f-tanár íratott az államosításról dolgozatot a "IV/b-ben.
— Sajnos a dolgozatokat még nem javítottam ki — mentegetőzik a fiatal tanár, amikor az eredmények felől kérdezősködünk.
—- De azt hiszem, — folytatja —, hogy jól sikerültek. Hiszen annyit foglalkoztunk ezzol'' a kérdéssel ''az órákon, hogy a növondékek teljesen átérezték az államosítás igazságosságát ós szükségszerűségét''.
A dolgozatfüzefok éppen a Kezünk ügyél>on hovornok. Találomra beléjük iapozunk.
Harkó PiroöKa
füzoto az első, amit mo^nózünk. Kivúnc»ian olvassuk, mit Ír oz a diáklány arról a lépésről, amely ulapjában ronditottc meg a tóké-soknok eddig bevohotetlennok hitt várát.
»Az államosítás céLja: a közösségi érdek megóvása ós védekezés a kapitalizmus túlkapásai el''len. Az államosítással a ''dolgozók számára ütött a felszabadulás órája és megszabadultak eddigi elnyomott helyzetüktől.«
Később aztán igy ir:
»Az államosítás után a termelés most már nem egy-két vállalkozó érdekeit szolgál ja, hanem a magyar demokrácia gazdasági—megerősödésének előfeltétele lett.«
Most már érdeklődéssel vesszük a kezünkbe egy másik diáklány dolgozatfüzetét.
Samu Mária
igy látja az álliamositást:
»Honfoglaláshoz hasonlíthatjuk az államosítást. A dolgozó magyar nép foglalja el, teszi magáévá a gyárakat, amelyeket maga teremtett. A termelt''cikk, a haszon ma már azé, aki megfeszített erővel, vasakarattal küzd a megélhetésért, nem pedig azé,, aki hatalmas vadont vág zsebre a dolgozók verité-munkájából.«
fldy Endre-utcában
fürdőszobás családiház nagy gyümölcsöskerttel
© I ad ó.
Ingatlanforgalmi Iroda,
•»« Klnlxal-uftoa 27. aiám.
KESZTHELYI MOZi-
Péntek—szombat
- LEGÉNY A TALPÁN
Egy Mov.et kliVlro» hós fiinak lxg«lmas kalandjai ■ ipinvol polgirhiboruoan ét a nácik elleni gvoxtei harcokban.
Főszereplők: Krujcsekov ¿8 8zmírnova.
_B16adáeoki kőawp 8 é» 0 érajwr
j Ez a dolgozat igy fejeződik be:
»Minden dolgozónak fokozott felelősséggel kell eljárni munkájában. Át kell éreznie, hogy munkájával saját jólétét mozdítja edő.«
Ezután egy fiatalember dolgozatát olvassuk. iVéme/6 Jöxsefnelc
is érdekes az államosításról alkotott véleménye:
»Legyen a föld azé, aki megműveli. De legyen a bank, a gyár, a bánya is a dolgozó népé, aki''benne dolgozik és verítékével keresi kényeiét.«
»Az újjáépítés nagy munkája nem szenvedhet halasztást néhány tőkés nyereségvágya miatt. Ezért kellett az államnak orólyesen beleavatkoznia a termelés menetébe. Az államosítással a magyar kormányzat kiszabadította az ipari ós koroske-dolmi dolgozók tömogoit a nagytőke kizsákmányoló karmaiból,«
Végül ismét egy diáklány, Német & Marta
dolgozatfüzete akad a kezünkbe.
»Az üzemek állami tulajdonba vétele nem egyéb — irja Németh Márta — mint a társadalmi igazságosság . legelemibb követelménye. A dolgozók a felszabadulás után a semmiből teremtették ujjá a gyárakat. És mialatt ők minden erejüket megfeszítették, addig a tulajdonosok hatalmas vagyont tettek zsebre. Ezt az igazságtalan helyzetet szüntette meg most az államosítás.«
Visszatesszük ezt a füzetet is a többi közé. Megnyugvással látjuk, hogy a kanizsai diák tisztán lát a magyar dolgozók nagy problémáiban, nom ugy mint a regi idők tanuló ifjúsága, amely nom ismerhette meg a munkásság sorsdöntő kérdéseit.
llárs>fai latván

SStti
HÍREK
Napirend :
Április 29, csütörtök. Róm. kat Pétfer Prot Albert Újgörög Jázon.
fl Nap kel 5 őra 30 perckor, nyugszik 19 óra 52 perckor. — fl Hold kel 2 óra 37 perckor, nyugszik 9 óra 53 perckor.
1846. fl Magyar Ipari Védegylet alakuld gyűlése.
- Felbivás a Független Kisgazdapárt tagjaihúz
A Függölleti Kisgazdapárt nagykanizsai szervezettének vezetősege felikéri valamennyi tagját, hogy a május elsejei felvonuláson szakmai csoportjaiknál teljes számban vegyenek részit.
- MNDSz
fi főispán sikeres tárgyalásokat folytatott a balatoni küzollátás biztosítására
Az elmúlt héten nagyfontosságú balatoni értekezletre hívta össze Bencsik István főispán az érdekelteket. Ezen az értekezleten, amelyik két napon keresztül tartott, megjelent Borbiró Virgil államtitkár, dr. Mihályffy Antal miniszteri osztályfőnöd, az lBUSz és MÁV kiküldöttei és még sokan, akik a zalai balatoni idény előmozdítására vállalkoztak.
Az értekezlet részletesen foglalkozást a munkás- és gyermeküdültetés bevezetésével, olcsó különvonatok és autóbuszok beállításával és balatoni tájrendezési kérdésekkel.
Az értekezlet egyik legfontosabb kérdése az ellátás megoldását képezte, amire különösen szükség vau ahhoz, hogy kellemes-" nyaraltatáai lehetőséget nyújthasson a megye.
Bencsik István főispán az értekezletet követően Budapestre utazott ós tárgyalásokat folytatott az Országos Közellátási Hivatallal. Ut-iáról most érkezett vissza és munkatársunknak a következőkben nyilatkozott.
Természetesen egyik fő feladatomnak tekintem, hogy az idei balatoni idényt tőlem telhetően elősegítsem. Keszthelyen kétnapos értekezleten behatóan megtárgyaltuk a részletkérdéseket és budapesti utam alkalmával erről beszámoltam az Országos Közellátási Hivatal'' illetékeseinek. Nagy megértést tapasztaltam a kormányzat részéről, akik -mindent el fognak követni a közellátás zavartalan biztosítására. A tej- hus-, és lisztelliátás terén a balatoni idegenforgalom érdekében hö-zo.frt javaslatainkat előterjesztettem.
Szobek Antal államtitkár igen----
jóindulatot mutatott e két_
Nagykanizsaiak találkozóhelye Zala-egerszegen a GOSZTONY1 vendéglő és étterem.
gyalusánál és ígéretet tett, hogy a balatoni idegenforgalom érdekében a ballátoni közellátás problémáit a legjobb akarattal fogja rendezni. Ezek után bizakodással- nézhetünk a balatoni idénj megindulása elé.
% Remélem, mondta a főispán, hogy az illetékesek megtalálják azt a megoldást, amellyel a munkában kifáradt dolgozók pihenését biztosítani tudjuk zalai fürdő- és üdülőhelyeinken.
Két érdekes előadás a keszthelyi pártnapon
A két munkáspárt legutóbbi keszthelyi párt napján Vaszary Kálmán egyetemi tanár előadásában kifejtette, hogy a szociáldemokrata párt tárgyaló szehe^'' mü taktikája nem bizonyult eredményesnek a kajitaliztóus elleni küzdelemben^, ¿ezért szükséges, hogy szociálisták és kom*; munisták vállvetve harcoljanak együtt a forradalmi uj munkáspártban: a Magyar Dolgozók. Pártjában.
Zachár Lajos MKP titkár op-tjniizimussal beszélt a várospolitikai problémákról — A kórházépítés, a kötelező lakóháztataix* zások, a'' Balaton-parti szállók rendbehozása, az egyetemi major építése, valamint a kendergyári munkák levezetik a munkanélküliséget — mondolta. Közölte, hogy azsdr- és húsárak letörésére megtörténtek az intézkedések.
a május l-l ^irdeíése-Uet 1térjük csUitfriöU a élig leadni.
felhivja tagjait, minél többen vegyenek részt Május 1-én a felvonuláson. hozzák el az ismerőseiket is. Találkozás fóL 9 órakor Fő ut 5 bz. alatt. Vezetőség.
— A polgári leányiskola
emléktáblát helyez el az iskola
falán, hogy a magyar szabadságharc emléke örökké ól a tanulóifiu-ság szivében. 29-én, csütörtökön délután 5 órakor tartják omlóktábla-loloploző ünnopségüKOt az iskola-ópü et olőtt, amelyro a közönséget tisztolottol meghívják.
Fölhívjak
a »Pannónia« Szőlősgazdák borén ''gyümülesói''tékcsitó szövetkezeté felszámolás alatt nagykanizsai cég hitolozóit, hogy követelésüket 8 na-
Éon belül jelentsék be. Bejelentéseit a Nagykanizsai Takarékpénztár r. t. megbízásunkból átveszi. Ozifra László. Barbatite Antal, Mám György felszámolók.
- Felhívás
, Minden ÜB vezetőségéhez és Bizalmiakhoz. A Volt Hadifoglyok Bajtársi Szövetsége Nagykanizsa m, város és járási csoportja vezetősége a Szakszervezetek titkárságává! abban állapodott meg, hegy a volt-hadifoglyok ós hozzátartozói mint munkavallalók az érdekképviseletükkel a VHBSz-szel fognak kivo-vcnulni a május 1-ei münkásürmep-ségre. Kérjük a fentieket, hogy ebben bennünket'' támogassanak és tagjaink névsorolvasás mellett teljes létszámmal megjelenhessenek. Felhívjuk az összes volt hadifogoly bajtársalat, baj társnőket és hozzátartozóikat, hogy a munkásünnep-Bégen az érdekképviseletükkel váló kivonuláshoz teljes létszámban jelenjenek meg. Gyülekezés helye: Szabadság-téi- 21. ez. Ideje: 8.80. A Vezetőség. -
Cseke iézsef és Koch György
aulóbusz-vállalata.
MENETREND
Deák-térről:
1-35 12-50
3*40 1345
5*30 14-35
715 .15-50
8-35 18-50
U<00 .80-50
Vasútállomásról :
VI fcjszalD dúlások
a vonatok érkesése után.
Viteldíj: Deák-tér—Ssemere-utca 80 fül. Deák-tér-Vasútállomás 150 M
Tanulójegy : Deák-tér-Vasútállomás 80 üli.
Május 2-án MKV-maJâlis a Boda-Uertben
Z A D A
1948, áprllte 29.
MKP hirek
MKP nagytermében f. hó 28-án szórdán oste pontosan 7 órakor PART KAP loaz. Előadó: Mihályi László közellátási min. tanácsos. Pártállásra való tekintet nélkül mindönkit szoiotottol vár az Hgység Bi-g<M8áQ. <
MKP 11. köi''zoto f. hó 20-én chü-.. törtök cwúo 8 órakor Potöfi ut 28 szám ''alatti helyisógóbon PARTNAPOT tárt. Mindönkit szeretettel vár a Veoé&tég.
Folyó hó 20-én csütörtökön este 7 órai kozdottel a MKP olvasóköri helyiségében közös pártnapot tartunk. hJlőadó Burján Kálmán elvtárs, amelyre meghívjuk a Kommunista ée. Szociáldemokrata elvtársakat. Az előadás tárgya: Művelődésünk flejlődéee.
MKP III. körzete f. hó 80-án péntek este 7 órakor Magyar ut 9 szám alatti lielyiségében Pártnapot tart. Mindenkit szeretettel vár a Vezetőség.
Közigazgatási Pártszervezet í. hó 80-án pénteken este 7 árakor a Városháza Tanácstermében PÁRTNA-ÁPOT tait. Közigazgatáshoz tartozó irat pártállásra való tekintet nélkül szívesen lát. Közigazgatási Pártszervezett Vezetősége.
A Mvatalos város
A május hóra kiadott hatósági élelmiszer jegy (69 és 70 sz. nyomtatvány) 2, 3 és 5-ös számú kenyér szel vényei szelvényenként 40 dkg. kenyérre vagy 20 dkg. kenyérlisztre és 6 dkg. tengerilisztre válthatók be, a szelvények érvényességének napján.
A kaliforniai ''pajzstotü kötelező irtását ós az ellene yaló védekezést az 1988. évi XXXI. t. c. irja elő. A védekezés első mozzanata a fa tövzsénok az ápolása, valamint a ía koronájának megtisztítása, a kiszáradt, félig kiszáradt, Iwtogsúgtól fertőzött gyümölcsfák kivágása. Csak ozon munkálatok bofojozóso után kövotkozhotik a kötelező pormotozó«. Figyolmoztoloin a lakosságot. hogy a iontí intózkodcKOkct g.yü-mölcHöröbon mindönki vógozzo ól. mert a kötolossógükot elmulasztó gazdák ollen a legszigorúbb oljárás fog indíttatni. Az előzetes intézkedések foganatosítását közegeim Utján ellenőriztetni fogom.
Közhírré teszem, hogy a kőhidai nö vényegészségügy í körzet megszűnt. Helyette Zalaegerszegen állíttatott fel uj növényegészségügyi körzet. Címe: Zalaegerszeg, Var-megyeháza Földszint 10. Mind a mezőgazdaságra káros növényi és állati kártevők fenti címre jelen-tendők be. Hirtelen és tömeges fellépés esetén ennek bejelentésére törvény is kötelezi a gazdákat, illetve észlelőket. Az észlelés alkalmával megfelelő postai csomagban küldendők be a kárttevőből lehetőleg sértetlen álliapotban a minta.
Felhívom figyelmét a lakosságnak a gyapjas pille hernyójának kötelező pusztítására. A hernyó sötétszürke szinü, erősen szőrözött. A legelők, létek aljfüveit teszik tönkre. Irtása tüskés boronával végezhető, ugy, hogy a táblát keresztben és hossszában megjáratjuk. Az irtás azonnal megkezdendő, míg a rovar be nem bábosodik. •
Polgármester.
Poloskairtási
Lakások, lakrészek, egyet bútordarabok
tökéletes féregtelenltése,
raktárak, termények zaluiktelenl-téie ai egéai világon bevált
kontakt méreggel.
Ugyaniien munkák dánnal tttrté-'' no elvógiéiére megrendelést félve»
ösv. CSAPÓNÉ.
erc Batthyány» utoa 26. saém.
SPOUT
A 29. Totó szelvényen tizenegy osztrák—magyar labdarugó ''mérkőzés illetve kézilabda össj&e-csupás szerepel. A többi mérkőzések az angol bajnokiak. A! szelvényen szerepel egy kerékpáros verseny is, amelyre döntetlen nem tippelhető. E heti tanácsaink a következők:
1. Ausztria—Magyt>ron.a¡iíg x
Az osztrákokat Bécsben legyőzni nagyon nehéz dolog. Legutóbb a svájciak feleit diadalmaskodtak. Súlyos vereséget szenvedett Bécsben az olasz vá--lógatott is. Legutóbb Bécsben elienünk az osztrákok győztek. A csapatunk most jó mégis egy dönteUen már sikernek számát.
Budapest—Bécs í.
A második csapatok találkozásán Budapest győzelme valószínű. - r ■ 3. Stájerország—NB li. váltogatott 2.
Egy komolyan összeállított NB 11-ös válogatottól idegenben is sikert várunk.
4. Deinyugai—Alsóausztria 1.
A kerületi válogatott melyben kanizsai játékosok is Jielyet kapnak, reméljük megállja a helyét.
5. FtlöOausztria-BLASz. x.
A BLASz idegenben is sok sikert ért már el. Felső-Ausztria azonban otthon veszélyes ellenfél. Döntetlen itt is ¿ó ered-, ménynek számit.
ü. boj.rou—Burgenland 1.
Sopronnak jó csapata van, nagyon valószínű, hogy odahaza győznek.
7. Délkelet—Kurinthiu 1.
A legfiatalabb ulszövetségi válogatottunknak nehéz dolga lesz. de képesnek túrijuk <uz előzőnapí mérkőzéstől fáradt Karinthfa ellen a győzelemre.
8. Nyugat-Becöi 1. o. vállogatott 1.
Nyugat nagy játékerőt k«H visei. a bécsi csapat »sóiét ló«!: nem hisszük, hogy képes ienne meglepetésre.
9. KÜzépmagyar LASz—Kariatúla 1
A közép ¿ég erős győznie keli-
10. Magyar Oszu-ak féili kézilabda 1
Most Jobbak vagyunk, mint
az osztrákok.
11. Magyar-Osztrák nöi kézilabda 1.
A nőknél phasern lehet tudni 1 Hazai környezet döntő tényező lehet.
12. MTE—Postás 1.
Az MTE sokkal jobb. Döntetlen nincs. 1
Pótmérkőzések
1. Middlesbreugh—Aston Villa 1.
Lehetséges, hogy az . Aston Villa idegenből elhoz egy pontot.
A Zala TOTO Jóslatai
Amiért nem vállalnak lelelÖMéget
2. Portamuth-Chlesea 1. Minden a hazaiak mellett szói.
3. Shelllold—Manchester City 1, A két csapat kflzel egyenrangú.« A hazaiak győzelme valószínű.
4. Stoke City - Dorby County I.
Otthonában döntetlent érhet el a>Stoke. - _
MA0RT atlétikai házibajnokság lesz vasárnap
Az egyre jobban fejlődő MA-ORT atlétikái szakósztálya a vállalat összes üzemeinek atlétájának részvételével házi atlétikai bajnokságot rendez vasárnap a MAORT-pályán. '' A bajnokságot kezdők és haladók részére rendezik meg férfi és női számokban.
Ökölvívó csapataink készülnek a vasárnapi döntőre \
A két nagykanizsai sportegyesület az NVTE és a MAO RT már régóta folytat nemes vetélkedést a labdarugasDan a jobbik kanizsai csapat címéért. Most hasonló versengés folyik az ökölvívásban is. a két együttes közölt. Vasárnap a csapatbajnoki döntő keret.ében méri össze ereiét a két í&zei égy torma erősségű együttes, hogy eldöntsék, melyik a jobbik. Mindkét egyesületben * nagyarányú előkészületek foiynak a találkozóra. A két Iréner az edzésekken szorgalmasan készíti elő a üukal, hogy az egyenülelek között elsőizben megrendezésre kerülő mérkőzésen eldöntsék, hogy pillanatnyilag melyik Is a job-
A kerületi I. osztály állása a 20. forduló után
1. MAORT 21 17 2 2 93 20 16 2U 14 20 12 19 10
2. KRAC
3. DVSE
4. Lovászi
5. Postás
6. Barcs 7.SBTC
8. KVTE
9. PEAC 10. SzTSE
20 20 20 20 20
11. Bátaszék 20
12. KSE 18. Baja 14. PVSK n.
20 20 28
1 4 4
3 3
3 68 2 72
4 57 6 40 9 33
3 10 42
4 10 30 2 12 34
2 12 30
3 12 32 2 13 35 2 13 20 1 14 28
13 38
22 33 31 32 22 28
23 23 46 19 45 17 35 16 58 14 77 14 62 13 57 12 55 12 64 11
VÁROSI MOZI
Hétlő — kedd — szerda
fl német ellenállási mozgalom legreprezentatívabb alkotása
Tuskólábu
Főszereplők: Walter Slezák, Jobn Garlleid és M&ureen O'' Hara
HÍRADÓ!
Figyelem! Előadások 6 és 8-kor.
A hároméves terv axolgálafában:
Május else/ére
NAGY VÁLASZTÉK. OLCSÓN ALL A DOLGOZÓK RENDELKEZÉSÉRE
GrUnfeld 6s Zombsrl-cégnél
Felhívás az elöfizetőktiSz I
Felkérjük helyi és vidéki előfizetőinket, hogy hátralékaikat rendezni szíveskedjenek, hogy a lapot továbbra la zavartalanul kaphassák, Zalai Világosság heyett mindenki mégkapja a Zalát. Úgyszintén kérjük a Maortos előfizetőket, hatralé• < kaikat szintén rendezni szíveskedjenek, ^
Zala kiadóhivatala
F0-ut 5. sz. - Telefon 31
Vágémarha árkülönbözetl visszatérítések
Az Alsódunántuli FötömÍTelésügyi Tanács már többször közölto a gazdákkal, hogy á vágómarhák Budapestre történő szállítás esetében az ottani átvételkor újból minősítve lesznek.
A minősítést végző bizottságban többek között az Országos Fölami-ve lés ügyi Tanács szakértő megbízottja is részt vesz.
A minősítések alkalmával a gazdák javára 3 esetben van visszatérítésnek helye.
a) Ha a kereskedő nem a megfelelő minőségű osztályba sorozta a marhát.
b) Ha a budapesti átvételnél magasabb suly mutatkozik, mint a feladáskor.
Ve) Ha a kereskedő tévesen szárriolt Ezen címeken járó összegeket a Kül- és Bel forgalmi Állatértéke§itó Bt. (KÜLBABT) a gazdáknak visz-szajuttatja.
Az Alsódunántuli Föklmivelósügyi Tanács vállalta kerületében a viez-sza térítésre korülő összegeknek a gazdák kezéhez való szétküldését.
Eddig több mint 800 gazdának 25.000 forintot meghaladó összeget küldött széfc a Tanács.
Újból fölhívja a Tanács a gazdák figyelmét, hogy ozon összogolc kizárólag őket ós nem a looroskodőkot illetik ós a fölvételre iolontkozó ko-ros''kodőktől azok kiadásút tagadják
iTa ozon a tóton a gazdáknak panaszuk merülne fol, íordállanak az Alsódunántuli FöWmivoléaügyi Tanácshoz, Kaiwsvár, Németh István u. 28. sz,
Iospekclós gyógyszertár
Április 28-án: „őrangyal" gyógyszertár, Deák-tér 10.
ELADÓ beköltözhető belterületi lakóház szép gyümölcsössel és nagy konyhakerttel. Vasút közelében azonnal .beköltözhető kétszobás magánház, gyümölcsös udvarral és egy 4x1 szobás vasutasnak igen alkalmas. — Bővebbet:
HORVÁTH, ingatlanokat közvetítő iroda, Sugár-ut 42.
APRÓHIRDETÉSEM
Uj kitűnő számológép (összead, szoroz, köböz stb.) csehszlovák gyártmányú, privátnak utánvét 500 forint. Szállítja: Kiss Elek irodagépkereskedő Szentgotthárd: Rábakéthely 60. 662
Magánházat vennék á vasút közelé-ben 14.000-ig. Clm a kiadóban. 677
Főútvonalon üzletház eladó, vagy elcserélhető. Clm a kiadóban. 681
Négyszobás magánház szabadkézből eladó. Érdeklődni Eötvös-tór 23. sz. Pruokner borbélymesternéL_P82
Eladói db 720 mm-es ciéplőiiekrény
6 HP benzinmotorral. Clm a kiadóban.
ZALA politikai napilap. Felelős aurkuilö él felelői kiadó : Benőne Jenő
SitrkaiitAtifl i Deák P«r«nc*t*r 10. Talafon i W. Kiadóhivatal) M»ut S. Telefoni Sí.
Nyomatett a Köioaidaaáfll R >T. Magykanlno nyomdi)Cban, Nagykanluin.
Nyomdáért felel: Zeley Károly.
Késazülf május
L évfolyam 100 szém.
Nagykanizsa, 1948. április 30. péntek
Ár® 50 fíliér.
Várható lcHtyárás: Megélénkülő délnyugati, nyugati szél, felhőátvonulások, többfelé, főleg északon kisebb eső. A hőmérséklet emelkedik.

«pp


A MAGYAR KOMMUNISTA PÁRT ÉS A SZOCIÁLDEMOKRATA PART
májusi kiáltványa a dolgozó magyar néphez
Május l-ón, a munkásság világiul népén, mi magyar kommunisták és szocialisták büszkén és boldogan hirdetjük, hogy Magyarországon is? miként a Szovjetunióban és a népi demokrácia» országaiban,
május 1 immár nemcsak a munkásosztály, hanem az egész dolgozó nép egyetemes ünnepe.
A népi egység, a népek békéjének, jólétének és elvitathatatlan szabadságának ünnepe. Hosszú és küzdelmes ut vezetett idáig azóta, hogy a munkásosztály legöntudato-t-abn serege először bontotta ki Május 1 szabadságlobogóját. Mindenütt a munkásosztály jart. elől a népek igazi. szabadságáért, az igazságért, a jogért és kenyérért való harcban. Májú» 1 mindén esztendőben, évtizedeken át a munkásmozgalom nagy seregszemléje volt és évről-évre nagyobb tömegek sorakoztak íol a májusi gondolatok jegyében. A munkásosztály ereje e harcokban növekedett meg. A magyar munkásság is mindig ott menetelt a májusi seregben.
¿zen a, május l-én most már az egész magyar dolgozó nép ogyütt tinnepol a munkásosztállyal, amely-nők legjobbjai testvéri közönségben u dolgozó parasztság logöntudato-Mibb lótegoivol. szakadatlan harcot vivtak a Kizsákmányolás ós elnyomatás foudális-JcapiLalista társautti-mi óh gazdasági rondszoie ollon, az egész né» szabadságáért ós jogúiért.
Küzdelmünket «ok siker koronázta. Céljainkat a magyar nép legszélesebb rétegei iu megértették, a kételyek, a bizalmatlanság oszlik. Ugyanakkor a demokratikus aza-budság éa a népi demokrácia ellenségei még nem semmisültek meg. Sutét rejtekeikből gyalázkodó kirohanásokkal. háborúra spekuláló rémhírterjesztéssel próbálkoznak.
A városok és. falvak népe azonban lépésről-lépésre megteremti a nemzet egységét.
A magyar nép felismerte, hogy ebben az egységben rejlik áz.az ej£, amely ''biztosithatja hazánk gazdid-sági és társadalmi lyjáépitését, a népjólét növekedését, a magyar dolgozó milliók anyagi, szellemi - és szociális fejlődését. Nem akarjuk, hogy országunk koldusok országa legyen, hogy szegénysége, eíesett-sége, népének nyomora és. kulturá-iat''ansága következtében függőségbe, lealacsonyító szolgaságba kerüljön. Nem akarjuk, hogy'' a magyar nép életereje eiherdálódjon, tehetsége elsorvadjon. ''
BóMog, egészséges, szellemi és anyagi javakban gazdag népet akarunk hazánk földjén.
Ezért fáradoztunk » fáradozunk a nép teljes egységének megteremtéséért és fenntartásáért.
Nagy öröm a számunkra, hogy megépíthettük ennek az egységnek szilárd alapját, a munkaegységet, A két nagy munkáspárt feFulem&K kodvón a pártönzéson, eltökélte, hogy erőit köbös, nemzetépítő, né-l*>t sjsolgáló munkára ogyositi ós
a két pártot egy párttá, a Magyar lx>lftozók Pártjává alakítja,

hogy )gy, az egész népnek tóid út mutasson ós a dolgozók millióinak önzetlen, erős igazságra, békére ós biztonságra törekvő vezetője legyen.
Megnyugvással állapítjuk meg azt is, hogy a Nemzeti Függetlenségi Front másik két pártja, aFüggeflen Kisgazdapárt- és a Nemzeti Parasztpárt komoly megértéssel és lelkes együttérzéssel követték a két munkáspártot a. népi egység felé vezető utón és most már semmi akadálya sincs annak, hogy népi demokráciánk meglelje a n£pi erők egyesítését legjobban és legsikeresebben biztosító politikai és társadalmi szervezetét. Ez a közös szervezet, az uj Függetlenségi Front kétségkívül alkalmasnak- bizonyul majd arra, hogy §re és védelmezője legyen a zavartalan-belső békének az. alkotó együttműködésnek, erőforrása az újjáépítésnek, népünk haladásának.
Hisszük, hogy ez a május 1, amelyen először forr össze igazán a magyar nép, komoly fordulópont lesz a magyar nemzet történetében ó» népünk életében.
Most már iuóg fokozottabb eltökéltséggel ós lendülottel láthatunk neki föladataink teljes Ítésznek.
Mik özek a folada-tok? Mindenekelőtt és elsősorban három- .
óvos ál lnm gazdasági torvünk 1 teljes óh gyorsított végrehajtása.
Gyarapittuiunk koLl tormolőeszkö-zoinkot om onorgiaforrúnáinkat. Ugy kell termelni, oly értelmes előrelátással és tervszerűséggel. hogy számunkra mindennél értékesebb emberi munkaerő ós a nemzet vagyonát jetontó gépek lelkiismerete8 megóvásával mégis a lehető legnagyobb eredményeket érhessük el, mennyiségben és minőségben'' egyaránt. Ugyanezeket az elveketakarjuk követni a mezőgazdasági termelés területem is, ahol az .elavult módszerek kiküszöbölésével tág teret akarunk nyitni a gépesítésnek, a
belterjes gazdálkodásnak, az öntözöm ü vek áldásának.
A lehetőségek erre nyitva ál inak előttünk. A népi egység megteremtésével, a gazdasági erok egyesítése is lehetővé yált. A földreformmai hatszázezer nincstelent vagy törpebirtokost tettünk érdekeltté abban, ''hogy a magyar föld az egész nép eltartó édesanyjává váljék^ A nagyüzemek, a bányák, az energiagazdálkodás, a nagybankok és legutóbb a száz főnél több alkalmazottat foglalkoztató üzemek államosításával az ipari munkások, mérnökök, tisztviselők és egyéb alkalmazottak százezrei számára
vált valósággá a jelmondat:
»Tied az ország, magadnak építed!«''
A gyáripar döntő része a demokratikus népáiiam dolgozóinak tulajdonába került, ezzei a földreform után á magyar <«ép megvalósította második, nagy demokratikus célkitűzését, az államosítást, amely kiűzi a gyáripari termelés területéről a Kizsákmányolás •néprontó erőit és a közös munka, közös erőfeszítés eredményét a közjó, u dolgozó tömegek életszínvonalát megjavító intéz kod ónok szolgálatába állítja. Ugyanakkor a kisomborok munkájával szorzott munkájuk óö igy életük alapját tevő magántulajdonát a népi demokrácia orojo oltalmazza, A földtulajdonban é» az ipari termolőosz,közök tulajdonviszonyaiban beállott változások a magyar társadalom szorkozoti átalakulása széles fojlődósi utat nyit a paraszti szövetkezeti mozgalomnak is. Az önkéntes szövetkezők százezrei számára vált lehetővé erőik egyesítése, fogyasztásuk, beszerzéseik, munkájuk értelmes és gazdaságos megszervezése, anyagi jólétük fejlődése érdekében.
JSzek a mélyreható változások, demokráciánk kétségtelenül nagy és mindenütt elismert eredményei váltották ki a dolgozó milliókból azt
Fasiszta suhancok merényiele Triesztben
a magyar labdarugók ellen
A szakszervezet válogatott labdarugó csapata az eimuit héten meghívásra Triesztbe utazott, hogy ott labdarugó tornán vegyen részt Az amerikaiak már megérkezésükkor a trieszti határon »2 órán át feltarióz: tatták őket Megérkezésüket követő napon a közeli utcában az egyik magyar Játékost két detektiK igazoltatta, majd öekisárxe őket a szállodába, ahol valamennyi játékost igazoltatni akarták. A magyar csapat kísérőié, Sebes Gusztáv országos szakfelügyelő tiltakozása sem használt és az igazoltatást a legdurvább módon lefolytatták.
A magyar Játékosok hétfő délután mérkőzésre készöltek. Nyugodtan pihentek a szállodában, amikor egyszer csak benyomták a szálloda ajtaját és azon mintegy 50-en özönlöttek be. „Hol vannak azok a magyar kommunisták, ki veiOk !N - ilyen és hasonló kiáltások közben az angolszászok által felbátorított fasiszta suhancok megtámadták a magyar labdarugókat. Majd riadóautó érkezett politikai rendőrökkel, akik azonöan^a rendcsinálás ürügye alatt a támadó fasisztákat, védték. Annyira kiéleződött a helyzet, hogy a rendőrség az egész magyar osapatot ie akarta tartéztatnl,
fasiszták a délutáni mérkőzésen Is botrányt akartak provokálni. Megakarták akadályozni a irtot! munkások részvételét a mérkőzésen. Kisebb össm o s apás ok h történtek davégülls mintegy 500 tHe„tl muBkj, futott be a sportpályára és ünnepelték a magyar fiuk játékát, A mérkőzés után a magyar osapat azonsai vonatra ült is tegnap már haza is érkeistt,
a meggyőződést, hogy érdemes dolgozni, mert maguknak dolgoznak. Megszületett a munkavei''Beny gondolata, amely oly nagy tömegeket hódított meg, hogy ma már biztosra vehető, hogy a hároméves tervet két és ''fél esztendő alatt teljesít j ük. Az éknunkásban él a Legtisztábban a munka uj öntudata, ö ismerte fel- legvilágosabban, hogy a munka é3 a munkás viszonyában egészen uj kapcsolat keletkezett, ő tudja legjobban, hogy az országért végzett jó és sikeres munka elválaszthatatlan a dolgozó milliók jólététől.
Mélységes megbecsülésünk és szeretetünk szálíjon az éimun-kások, a munkaverseny hősei-, fele, a győzedelmes munka -májusi ünnepén.
Százezreknek kell követni példájukat városokban és. falvakban egyaránt, hogy sokat szenvedett ha-zánk jólétben és szellemi kincsekben is gazdag nép viruló hazája lehessen, hogy az anyák milliói békességben es boldogan bocsáthassák majd gyermekeiket az élet útjára.
Ezt ^karjuk! Azért tervezünk, dolgozunk) harcolunk, hogy icy legyen, Ezért törekszünk népünk egységére és összhangjára, o#órt örökítjük kapcsolatainkat a Szovjetunió népeivel, őzért füzzük egyre szorosabbá barátságunkat a nopi domo-kráclák országaival,
ibzon a negyedik szabod május i-ón örömteljes megnyugvással állapíthatjuk motf, hogy ezon az uton ih, a szomszédos nópokkel való barátság utján is, nagy előrehaladást tettünk « ezzel hozzájárultunk a béke frontjának megszilárdításához. Eltükélt szándékunk, hogy ez uton tovább haladunk, hogy fokozzuk fáradozásainkat a békéért és a nemzetek szabadságának megvédelme-zéséért. Jó munkásai leszünk annak a bókemünek, amelynek megteremtéséért oly hatalmas erőfeszítéseket tesz a Szovjetunió, hogy a világ népei vé^re hozzájuthassanak a termékeny beke áldásaihoz. Ugyanakkor jól tudjuk, hogy a béke óhajtása, kevés. A béke védelmiben nemcsak szomszédaink és szövetségeseink, hanem a magunk erejére is támaszkodni akarunk. Újjászülető demokratikus - honvédségünk '' erősítése elengedhetetlen szabadságunk és munkánk, eredményeinek védelmében.
_ Tudjuk, hogy a világ minden """nemzetének népé éppen ugy, mint mi, békét akar, a metrika és a szellem- szabadságát, országának függetlenségét és minden más néppel való testvériséget s ennek nem is áll útjában semmi más, csak á monopoltőke. imperializmusa. Ezt az erőt,
az- imperializmus, a reakció erőit kell'' megfékezniük a népeknek, - hogy elkerüljék az '' ujabb háborút.
A haladó és szabadságszerető ué-pek minden erőfeszítését arra kell most összpontosítani, hogy a nemzetközi imperializmus háborús uszitó frontjával szemben mogszorvozzók a béke, a nomnoti függetlenség és a
''¿AliA
1948. április 30.
szabadság frontját. Gsak igy lehetünk úrrá az imperialista háborús uszítók és csatlósaik, közöttük a jobboldali, áruló szociáldemokraták felett, csak igy menthetjük meg a világot a gyarmatosítás átíkától, a (kapitalista önkénytől, a gazdasági zűrzavartól ós a pusztitó nyomor veszedelmeitől. Csalk igy védhetjük meg a népdk . függetlenségét.
Szabad máiusurík na^y ünnepén mi a bőkéért kiáltunk, a népeik egységét és testvériségét hirdetjük!. A lcét munkáspárt egyesülését), a kibontakozó népi egységét ünnepeljük ós magasra omolj ii>k a demokrácia, a szocializmus győzelmes lobogóját.
Magyar dolgozóik! üyülokozzetok valamonnyion zászlóink alá! Tüntessetek a bóko, a jólétet toromtő munika. és az emberisóget felszabadító szocializmus mellett! Tüntessetek a magyar népi demokrácia mellett, a munkásság egysége ós a egysége mellett! Tüntessetek a Szovjetunióval ós a népi demokráciákkal való őszinte baratságunk mellett.
Testvéri üdvözlettel:
MAGYAR KOMMUNISTA PÁRT, SZOCIALPmOKRA^
Néma levente a Városi Szinházban
Holnap pénteken pontostul este 9 órai kezdettel a Magyar Kommunista Párt kultur élgárdája, a Városi szinházban előadja Heltai Jenő nagysikerű szinjáliékái a »Néma leventét-.
Lapunk már többizben megemlékezett erről a kivételesen merész, sok tanulást igényelt, műkedvelői vállalkozásról, almát városszerte nagy érdeklődéssel várnak.
Dr. Torhely Pál né rendezte a darabot és játsza a főszerepet, Ziliál. Terhelyné. már az első bemutatkozásakor is kitűnő szin-jíátszási készségről lett tanúságot Beppo szerepében Perger József. a Néma leventében pedig Vida János mutatott olyan ala-, kilóst, nini messze túlhaladja a műkedvelői nivót. A Magyar Kommunista Párt kultur élgárdája a holnapi előadáson zsuf-folt nézőtérre számit, A belépő-» dijakat 2-7 forinl,ig állapították meg. A jegyek elővételben u Magyar¿Komimiunista Párt központjában, vagy a Népszava kő uyvkereskedésben kaphatók.
Kereskedők közleményei
Ertesjljük tagjainkat, hogy, május l-én a felvonuláson egyesül etileg veszünk részi.
A dolgozó kiskereskedő együtt ünnepel az ország összes dolgozóival a szabadság, a munka-ünnepén. Gyülekezés szombaton negyed 9 órakor helyisé-ségünkben.
#
A KISOSz hatalmas tömegmozgalmának erediniényeként az ország, kereskedői, elsőizben vonulnál? fel a májhst ¡megünneplő:) ezrek kőzött. A Kereskedő is dolgozó és nem cs^k együtt érez és egyiitt dolgo2$k a fizikai munkásokkal, de külső megjmozdulá-sukbanis tanújelét adják''ennek.
Felhívjuk az összes nagykereskedőket, hogy sa ját édekükf ben a »Nagyosz« belépési nyilatkozását iVhö 30-áii este 6 órá'' ig irodánkban.adják le. A lenem adásból származó bajokért afe-lelősséget ''nem váll al j uk^^ ''^
Iaapekcióa gyógy »asert&r
Április 29-én ..„Megváltó" gyógyszertár Szabadság-tér 21.
Megkönnyítették a Szovjetunióba való utazást
Az IBUSZ, a MÁV hivatalos menetjagylrcxlája, a Szovjetunió menetjegy-Irodájával kSlosönös menetjegyeladási szerződést kötött. Ennek értelmében Magyarországon bármelyik hivatalos menetjegyirodában lehet a Szovjetunió vasútvonalaira forintban jegyet váltani. Hasonlóképpen a Szovjetunióban is adnak ki jegyet a magyar vasutvonalakra a menetjegyirodák. A- menetjegy kiadással megtértént az első lépés a két ország közötti vasúti személyforgalom megindulására.
fl rendőrség tovább hajszolja a rabló cigányokat
■Lapunkban beszámoltunk arról a bravúros fogásról, amellyel a rendőrségünk tűzharc után, ártalmatlanná tett egy rabló cigánykaravánt. A banda két tagiának «¿kerüli elmenekülnie, és behúzódni a Kisbalaton nádasába, ami lehetetlenné teszi* egye-előre megközelítésüket. Ennek ellenére a rendőrség bizik abban, hogy a cigányokat már egészen rövid idő alatt elfoghatja, hisz a hosszantartó bujdosás közben -nem lesz alkalmiuk az elvetemedett rablóknak . ahhoz, hogy élelmezzék magukat és igy az éhség és egyéb szükség megadásra fogja kényszeríteni őket.
A rendőrség a katonasággal karöltve állandó készültségben van és körülzárva tartja a cigányok búvóhelyét. A partról nem lehet megállapítani, hogy aKis-balaton melyik szakaszán bújtak meg, de egészen bizonyos,
10 évi börtönre ítélte a Molnár Hátasán
hogy bevették magukat a sürü nádasba, ahol egyelőre rejtekhelyre találtak.
Az elfogott cigányok közül egy a nagykanizsai kórhiázbnn van, két társát, a.Kalányos házaspárba pacsai rendőrség fart-ja őrizetben mindaddig, amíg részletes vallomást nem tesznek összes. elkövetett bűneikről. Ezután beszállítják őket Zalaegerszegre, majd onnét helyszint szemlékre viszik mindazokra av helyekre, ahol bűncselekményt köveitek el. Miután nemcsak a megyében, hanem: .az ország igen sok részén fordullak meg és mindenütt'' betöréseket sőt gyilkosságokat követtek el, ez hosz-szabb időt fog igénybevenni. Remény van arra, hogy bűnt ársaik közben ugyancsak előkerülnek és igy hamarosan bíróság előtt felelhetnek rémtetteikért.
Szerdán reggel 9 órakor folytatta kanizsai tárgyalásait dr. Kocsis- Mihály elnökletével a pécsi népbiróság különtanácsa. A tárgyalónap első vádlottja György Mihály bucsutai , földműves, nyilas pártszolgálatos volt. György 1945 eleién fegyvert ..kapott ós a csendőrökkel együtt razziázott katonaszökevények után .a községben. y
A népbiróság György Mihályt 6 havi börtönnel ós politikai jogainak 8 évi felfüggesztésével sújtotta. Az itélet nem jogerős.
Súlyos itélet a szökésben tevő vádlott ellen
1945-bon Molnár Kálmán báza-keiettyoi MAO UT-gépész feijolen-totto Ordas Béla mérnököt éa Albrecht Béla- Maortos géplakatost, hogy szabotálják az olajtermelést. Meg is lett a feljelentés eredménye, mert Albrechtet a sopronkőhidai fegyházban katonai törvényszék ©lé állították.
Ordas Béla mérnök pedig a vizsgálati fogságban tífuszt kapott ós meghalt. Albrechtet Németországba hurcolták és csak München gyors elestének köszönhette életbenmaradását. A népbiróság háborús bűntettben mondotta ki bűnösnek, a szökésben levő Molnár Kálmánt. 8 évi kényszermunkára ós politikai jogainak 10 évi felfüggesztésére ''ítélte. Az itélet jogerős. - *
Két évi börtönt kapott a. kanizsai toloncház foglyainak megkinzója
Nádudvari X&jos nagykanizsai íendőrtörzsórmestor a nvilas időkben á kávégyári toloncházban bántalmazta a foglyokat. A Viharsarok-hói : Orosházáról ós Gyuláról beidézett tanuk elbeszélése szerint a vádlott ütötte-verte 03 botozta a bal-, oldaliakat. ,
A Tendőrtörzsőrmester ós az egykori toloncházi foglyok szembesítése nem járt eredménnyel, mert a vádlott makacsul ezt hajtogatta:
— Alaptalan a vád... ném bántottad senkit Bem.
Nádudvari védője bemutatta Marosán Györgynek, a SzDP főtitkárhelyettesének levelét, ami szerint a vádlott -velő jól- bánt. Amint ez a tárgyaláson kitűnt, ez még
nép&iráság
keretjei MHORT gépészt
nem zárja, ki, hpgy Nádudvari egy egész ser fogollyal nem kegyetlenkedett.
A íendőrtörzsőrmestert a népbiróság 2 évi börtönre és. 5 évi politikai jogvesztésre ítélte. Az ügyész kérte a vádlott elózetes letartóztatását, de Nádudvari betegségére v''aló tekintettel a népbiróság ettől eltekintett. '' .
Önként jelentkezett a Hunyadi-hados2taiyba
Budai László 28 éves nagykanizsai kályhássegód 1944 decemberében önként jelentkezett a Hunyadi SS pálicélgránátos hadosztályba. Budait csajmttostével együtt kivitték Ausztriába és ott esett hadifogságba. Hazatérte után internálták, Baranyába adták ki mezőgazdasági munkára, de innen megszökött, köz bon mog is nősült ós csak most került a népbiróság elé.
Budai Lászlót huborus bűntettben mondották ki ''bűnösnek és jogerősen 8 havi börtönre ítélték, Ebből 7 hónapot az internálással kitöltöttnek vettek.
— Szociáldemokrata Párt felhívása Felhívjuk a Szociáldemokrata Párt összes tagjait, akik nem a Szakszervezetekel vonulnak ki, május l-én, reggel fél 9 órakor pontosan jelenjenek míeg a Párt Sugár-nli helyiségeiben, hogy testületileg innen'' vonul jupk ki a május 1-i ünnepélyre. Megjelenés kötelező.
SzDP Intézőbizottság.
Felhívás az előfizetőkhöz!
Felkérjük helyi és vidéki előfizetőinket, hogy hátralékaikai rendezni szíveskedjenek, hogy a lapot továbbra is zavarttiia-nui kaphassák. Zalai Világosság helyett mindenki megkapja a Zalát. — Úgyszintén kérjük a Maortos előfizetőket, hátralékaikat szintén rendezni szíveskedjenek,
Zala kiadóhivatala
\ FŐ''Ut 5. sz. - Telefon 31
Elbúcsúzott Geröly József
A Magyar Kommunista Párt helyi szervezetének tegnapi pártnapján Mihályi. László mi-nisz^ri tanácsos méltatta a május elsejének jetentőségéi. Érdekes képet feslett az ehnult idők május elsejei ünnepségekről, összehasonlítva azokat a felszabadulás utáni szabad május ^elsejével, amelyet msóst már a dolgozók mindazokban az országokban, amelyek valóban jel-szabadultak, iiyiltuh é-s szalja-do n ünnepelhetnek.
A zsuffolásig megtelt nagyterem lelkesen ünnepelj Mihályi Lászlót, aki hosszú ideig, miiit rendőrtiszt teljesített Nagykanizsám szolgálatot.
A tegnapi párlnap-on búcsúztatták el Geröly József, volt nagykanizsai párttitkárt. Lakatos Dezső Zala vármegye MKP tjtkára meleg szavakkal emlékezett mog arról a lankadatlan munkáról, aanát Geröly József a dolgozók érdekében Nagykanizsán elvégzett.
A Magyar Kommunista Párt helyi vezetőségének tagjai és a hallgatóság bensőségesen ünnepelte a távozó párttitkárt.
Geröly József nehéz időkl>en< felelőségleljes munkájával mindig igazságos, egyenes, igazi harcos dolgozóhoz méltóan töltötte be nehéz posztját. Bizonyosak« vagyunk, hogy uj beosztásában a kanizsai " tapasztalatokkal gazdagodva továbíbra is nagy. szolgálatpkaA tesz majd a dolgozó Magyarországnak.
Mi ugság az országban?
WMM #
Dinnyés Lajos miniszterelnök a Eendőráikadémia dísztermében ünnepélyes ''külsőségek között adta át a felszabadu''ás szobrát a demokratikus lendórségnek.
*
Geró Ernó »közlekedésügyi miniszter az utazás olcsóbbá tételével és a7. üdülőhelydci« irányuk'') járatok sűrítésével ''könnyíti a dolgozók hétvégi üdülését,
*
A gabonagv''üjtési verseny ''jelenlegi állrása: 1. Csanád, 2. Zala, 8. Vas. 4. Somogy, 5. Sopron megye. Ezdknok a megyéknek hőszolgáltatási átlaga holdanként 72.8 kg.

A budapesti ''Icatolikus egyetemi vezetök nyílt-levélben közölték, hogy csatlakoznak a szegedi egyetem Má-ria-Jkongrogációjának" felhívásához, amelyben az egyház ós állam megbékéléséért szálltak sikra.
A Magyar Kommunista Párt kizárta tagjai sorából Ábrahám Ferencet, a -MTI párisi tudósítóját, aki szembehelyezkedett ''a magyar népi demokráciával. Ábrahámot a MTI is elbocsátotta állásából.
A csatornázási munkák következtében idén már szerte az országban 16.500 holdon termelnek rizst. A magyar rizstermés fokozása a nemzeti jövedelemnek közel 100 millió forinttal való gyarapodott jelenti.
nélkül. Az utoLsó alkalommal eif ták ós a vatotaügyészségre állítót elő. Az eljárás megindult ellene.
A református konvent elin.öki tisztségóról lemondott Ravasz László püspöki teendőinek elvégzésével Bé-. vész Imre tiszántúli református püspököt, a konvent helyettes ölnökót. bízták meg. Révész Imre az efnőki tisztet a ''konvent legközelebbi elnök-: választásáig tölti be. ,
1948. április 30.
ZALA
8
Megérkezett Máramarosszigeire
az első hadifogolyvonat
Olt Károly népjjóléU miniszterhez hivatalos jelentés érkezett, amely szerig a .hazatérőben lévő magyar hadifoglyok első 800 főnyi csoportja szerdán megérkezett Mára-marosszi-
getre, ezenfelül további szerelvények is uton vannak a közvetítő tábor felé. A debreceni hadifogolyátvevő táborba néhány napon belül várják az első szerelvény beérkezését.
nvfisre/n bútorüzlet
1 _ .''zsa,/ldyöwre-u.4:
- ''¡mas
U

Mátfus elseje iteljes műsora
/. Reggel 5 órakor ébresztő
játsszák a MAORT zenekar éa a hivatásos zenészek zenekara.
A MAOllT zenekar útja.-
Maorttól indul, Somogyi Béla utca, »Szabadság szobor előtt játsszák a Szózatot, tovább Fő ut, Csengery ut, Vécsey ut''ja, Maort telep, visz-sza Véesey utca, Csengery ut, Szemere utca, Ady JEndre ut, Postától Zrinyi Miklós utca, Somogyi Bóla ut majd Vasvázas.
llixxilásus zenés.: ok útja:
Indul Szakszervezeti Székháztól, Fő ut, Szabadság téren át, Magyar utca, Rákóczi utca, Sugár utig, Sugár uton /el Dózsa György utcáig, Petőii utea, Attila utca, Rózsa utca, Tavasz utca. László herceg utca, '' Kossuth tér, Szentgyörgyvári utca, Zrínyi Miklós utca, tovább Csengery utca'' a Szakszervezeti Székház elé.
2. Gyülekezés 8 é* 9 óra között
Ady Endre utcában Vida féle vendéglőtől a vasút felé.
3. Felvonulási sorrend
1.) Vasút
2.) Posta.
MKP hirek
MKP II. körzete f. hó 29-én csütörtök óé te 8 órákor Petőfi ut 28 szám alatti, helyiségében PÁRTNAPOT tart. Mindenkit szeretettel vár a Vezeitőség.
Folyó hó 29-ón csütörtökön este 7 órai kezdiettel a MKP olvasóköri helyiségében közös pártnapot tartunk. Élőadó Burján Kálmán elvtárs, amelyre meghívjuk a Kommunista és Szociáldemokrata elvtársakat., Az előadás tárgya: Művelődésünk fiejlódése.
MKP III. körzete f. hó 80-án péntek este 7 órakor Magvar ut 9 szám alatti helyiségében rártnapot tart. Mindenkit szeretettel vár a Vezeüőség.
Közigazgatási Pártszervezet f. hó 80-án pénteken este 7= órakor a Városháza Tanácstermében PÁRTNA-ÁPOT tart. Közigazgatáshoz tartozó kat pártállásra való tekintet nélkül szivesen lát. Közigazgatási Pártszervezeit Vezetősége. ,
— Felhívás
Munkaszolgálatosok Országos Antifasiszta Szövetsége kpzli a bajtársakkal, hogy május elsejei felvonuláshoz gyülekezés Fő-út 6. sz. alatt reggel fél 9 órakor. Megjelenés női és férfi tagjainknak kőtelező.
8.) Építőmunkások.
4.) Famunkások.
5.) Antifasiszták Szövetsége.
6.) Pártok, (körzetenként).
7.) MATEOSz.
8.) Kisebb csoportok.
90 Hadifogoly Bajtársi Szövetség
11.) FEKOSz.
12.) Iskolák.
18.) Rendőrség.
14.) Honvédség.
15.) MAORT.
4. Felvonulás a városházi díszem elv ény előtt
Az emelvényen helyet foglalnak: NB elnöke, két MKP titkár, két SzDP titkár, a NPP elnöke, a KGP elnöke, vagy titkára, a Szakmaközi Bizottság elnöke, polgármester, két képviselőtestületi tag, két MNDSz kiküldött, Gyula}'' Zoltán és Ma-jerszky Béla a Maort képviseletében, MÁV '' fűtőházi ós állomásfőnökök, postafónök, ifj. vezetők, egyházak képviselői, a tiz nagykanizsai élmunkás.
A Fő^ uton a Korona szálló elótt a hivatásos zenészek zenekara''játszik az ünneplő dolgozók előtt.
Poloska irtás!
Lakások, lakrészek, egyes bútordarabok
tökéletes féregtelenfe,
raktárak, termények zshsikteleni-tése az egész világon bevált
„ kontakt méreggel.
Ugyanezen munkák ciánnal történő elvégzésére megrendelést felvesz
özv. CSAPÓNÉ,
120 Botthyány-utca 26. szám.
Napirend:
Április 30, péntek. Róm. kat. Sziénai sz. Katalin. Prot. Katalin, üjqörög Jakab.
fl Nap kel 5 óra 29 perckor, nyugszik 19 óra""54 perckor. — fl Hold kel 3 óra 7 perckor, nyugszik 11 óra 1 perckor.
1848 fl pesti nyomdászok a minisztériumokhoz kérvényt Intéznek |ogaik saabáhozáséra. Ez a. magyar munkásmozgalom első demokrailkus dokumen*. tuma.
1876. fl Marglthld megnyitása.
1920. Mussolini megtiltja Olaszországban május 1. megünneplését
— Kiskereskedők a munka hőseiért
Egyes mp üzemek; élnminkár sairiak megjutalmazására indított akció tágjai sorában városunk Kereskedelmi Testülete (mint KISOSz tag), hogy ezzel isi bebizonyítsa a munkásokkal szembeni megbecsülését. Azösz-szegyüjtendő anyagokat a mun-kaverser.y győztesének fogja a vezetőség felajánlani.
Meghivó
a Mezőgazdasági Értékesítő Szövetkezei,
Nagykanizsa
1948. május M 8-án déleliHt 11 érakor
Nagykanizsán, Csengery-ut 4. szám alatti saját selyiségében tartandó
rendkívüli közgyűlésére.
Tárgysorozat: 1. Határozathozatal a 18/1948. számú minisztertanácsi határozat 8. pontja értelmében a Szövetkezet felszámolásáról.
Figyelmeztetés: A közgyűlésen csak azok a tagok bírnak szavazati joggal, akik részjegyeiket az alapszabályok 20. S-a értelmében a Néptakarókpénztár R. T. Nagykanizsán pénztáránál a közgyűlést megelőzően legalább 24 órával letétbe helyezik.
Nagykanizsa, 1948. április 28.
v igazgatóság.
5. A dlszemelrényen elhelyezett
rhtkrofohon
közvetítik a csoportok felvonulását, bemondó: Kukucska Ferenc.
6, A ligetben
,a MAORT zenekar játssza a Himnuszt, Nagy József a NB elnöke üdvözlőbeszédbt mo''hd, az Orsz. Nemzeti Biz. részéről Botyánszky Pálné beszél, a Szaksz. Tanács részéről Ferenczi Szabó Béla szólal fel, a gyűlést a Szakmaközi Bizottság elnöke Brónyai Lajos zárj^ be.
A MAORT zenekar játssza az Internacionálét, (vezényli Hering Vilmos karnagy).
7.) Májusfa mászás, lepényevés, tombola.
8.) D. u. "2 órakor .kezdődik a tánc (bor, sör, buffet).
9.) D. u. 4 órakor térzene, adja a MAORT zenekar, vezényel Hering Vilmos.
10.)., D. u> 5 óra után kultúrműsorok a Mindenki Színpadán.
11. Este 8 órától
reggelig tánc az Ipartestület ösz-szes termeiben. >
— Felhívás
Felkérjük a Nemzeti Paraszt Pá.rt összes tagjait, hogy május 1-ére telies számban megjelenni szíves-bed jenek a kijelölt neiyeiken. Ve-zcflöség.
— Ruházati Iparosok figyelmébe
Felhívjuk, ugy a férfi-'', mint a. nőiszabóiparosok figyelmét arra, hogy texlilhulladekot csakis az Anyag- és Ár hivatal, illetve a Textilmunkások Szakszervezete által kiállított rózsaszínű, fényképes igazolvánnyal ellátott hulladékszedőknek .adhatnak el.
A hulladék''szedőt a szabóipa rosok minden esetben igazoltat-'' ni tartoznak és ha ezek közül egyesek nem rendelkeznek az emlite''tt igazolvánnyal^ rendőrnek kell átadni. A hulladékszedést a hatóság ellenőrzi.
A Gőzfürdő nyitva reggel 7 órától este 6 óráig. Kedden egész nap és póc teken délután női gőzlürdő.
A ZALA. holnapi ünnepi száma nyolc oldalon jelenik meg gazdag tartatommal. Ára 60 fillér
— A centenáris év első majálisát
az MKP III. körzete rendezi meg május 2-án a Boda-kerben. Az előkészületek u''tán ilélve, olyan nagyszabásúnak Ígérkezik'' ez a- kerti mulatság, ami méltó, lesz a centenáris évfordulóhoz. Lesz oüt szerencsesátor, értékes dijakkal (minden számi nyer). / Kacsausztaiás, amerikai börtön* karikadobás, céllövészet, szerencsehalászat, világposta. Az MKP kullurgárdája kellemes szórakoztató műsorral ''jegeli a majális nívóját dr. Terhelyné rendezésében. Buffet, bor,-sör, sósperec, kitűnő zene, hangulat.
Mindenkit hiv és vár a
Vezetőség.
— Felhívás 4 járás szociáldemokrata pártszervezeteihez
■> Utasa lom a járás összes szociáldemokrata pártszervezetének elnökét és titkárát, hogy a legrövidebb időn belül — pártfegyelmi terhe mellett — a lebélyegzett tagkönyvek számát és a fel tél élezhető taglétszámot jelentsék a járási titkárságnak. Ezek az adatok komoly célt szolgálnak'', azért ismételten és külön is felhívom a figyelmet arra, hogy ezt a munkái a leg-letkiismeretesebben és a lehető, legrövidebb időn belül végezzék el. — SzDP. nagykanizsaijárásil
titkár.
*
— Bőripari munkavállalók i
Tisztelt szaktársaimI Május l-én, a munka ünnepén, min" den szaktársnak kötelessége a felvonulásban résztvenni, ezért felhívom minden szaktárs figyelmét arra,, hogy l-én reggel 9 órakor a szaíftzervezeti szék-ház''előtt pontosan jelenjen meg.
Május 3-án hétfőn este 7 órakor rendkívül, fontos ügyben gyűlést ¡tartunk melyen minden szaktársnak kötelöző a megjelenés. Tárgy: a munkanélküliségi'' leküzdése; az országos küldöttközgyűlésen resztvevő kiküldött'' által előterjesztendő indítványok megbeszélése.
Kérem továbbá a t. iparos} szaktársakat, hogy. tanoncaikat okvetlen küldjék el. Anger Mihály, a bőripari csoport elnöke.
. A Magánalkalmazottak Szabad Szakszervezetének közleményei
v Felhívjuk kartársaink figyelmét, hogy. május l-én a dolgo" zók legnagyobb ünnepén területileg vonulunk fel. Gyülekezés szombaton fél 9 órakor a Fő-ut 5- ss, alatti otthonunkban. Minden kartársunk erkölcsi kötelességévé tesszük az ünneplésen; való részvételt, ^
Zulaegerfczeifen mindég vidéki utja a GOSZTONYI étterembe vezet.
Május 2-án MK.V-
is a Boda-Reríben
ZAE*
A hivatalos város
A május havi hatósági cuikorfej-adagot az alábbi jegyszelvényekne-" kell kiszolgáltatni:
A május havi 69, 70, 209 ós 210
számú ''közellátási élelmiszerjegyek I. (római egy) számú szelvényére 40 dkg. kristálycukrot, a II. (római kettő) számú szelvényére peaig 80 dkg. kockacukrot, továbbá a 225. sz. csecsemő élelmiszerjegy máius havi »cukor« szelvényére 40 dkg. kristálycukrot és az »M« (nagy M) jelzésű szelvényére 80 dkg. kockacukrot.
A május havi 221, 226 ós 227 sz. közellátási éleimiszerpótflegy »cukor« szelvényére, szelvónyenkint 20 dkg. kristálycukrot.
A Jl-ik ellátási csoportba sorolt fogyasztók részére a május havi éleímiszorjegyeik kiadása, továbbá a testi ós nehóz testi munkások részére a pótjegyük kiadása május hó 8-án ós 4-én történik a közellátási hivatalban. Felkórom az üzemek, vállalatok vezetőit, hogy munkásaikról, illetve aikalmazottaikról a szükséges kimutatásokat fent irt napokon adják be a közollátási hivatalnak.
Közhírré teszem, hogy a kormány a selyem gubó 1948. évi beváltási árát a következőkben állapította meg: ■
I. osztályú selvemgubó kg.-ja 13 forint 50 fillér, II. osztályú 7 forint, III. osztályú 1 forint 20 fillér (hulladék).
A selyemhernyóért semmit sem kell fizetni és a tenyésztésnél szükséges papirt is ingyeil. kapják a seiyemtenyésztók. " Az etetéshez szükséges eparfalombot minden korlátozás nélkül akárki szedheti a városban, köztereken, közutakon é8 utcákban álló eperfákról. Gubóter-meléssel tehát mindenki foglalkozhat. Ez a munka nem igényel készpénz befektetést és a termelő munkájával nagyon kifizetően megtalálja számítását, különösen az újonnan föidhözjuttatottaknak kívánja a kormány biztosítani, hogy jelentős gubóár mellett a selyem-tenyésztésből- is számottevő összeggel tudják pótolni jövedelmüket. Uubótermelésnél éppen aratás előtt lehet biztos készpénzhez jutni, tehát olyan idóben, amikor még á nagyobb gazdaságokban is nagy a pénzhiány. Már pedig a 4—5 hétig tartó gubó termelési munkával a mostani átvételi árak mellett bárki könnyen juthat 600—1000 forint mellékkeresethez. A gyakorlott tenyésztők ennél nagyobb jövedelmet is elérnek. A selyenitenyósztósre vállalkozók mielőbb jelentkezzenek az Állami Selyemtonyésztósi Üzemeknél írásban, oime: Budapest, VI., Andrássyjut 4. sz.
Polgárin erter.
VÁR O S I M O Zl
Április 29-től május Mg
flz orosz filmgyártás .Sztálin"-dlj|al kitüntetett filmje:
Hamupipőke
A „Kövíróg" ieslvérfllmje
Előadások kezdete csütörtökön 6 és 8 kor, pénteken 5 és 7-kor, május l-én 4. 6 és 8 órakor.
SPORT
Vasárnap eldől, hogy melyik a jobbik ökölvívó-
csapat Nagykanizsán
előtt ismertetik majd hz edzői
azt a nyplcas csapatot, amely felveszi egymás ellen a küzdelmet.
Addig csak. tippelni lehet, egyik vagy a másik csapat győzelmére, illetve vereségére- Az már biztosnak látszik, hogy ai átigazolás alatt álló Szekszárdi és Fekete nem indul. Enijek a két versenyzőnek a lúánya a szorítóból a várható eredményeket még jobban bizonytalanná teszi.
— A versenyt közös rendezésben az Iparoskor nagytermében bonyoÜljük le — jelenlelte ki Horváth Géza az NVTE edzője — este 7 órai kezdette/. Jegyeké-elővételben nem árulunk, azért ajánlatos a pénztárnál előre „megváltani
Elmondotta továbbá, hogy az ülőhelyek számozva'' lesznek és mindenki csak arra a helyre ülhet, ahová a jegye szól.
Az előjelekből ítélve az izgalmas összecsapásnak nagy közönségsikere lesz.
Vasárnap a kerületi CsB keretében kerül ez a kérdés a város két ökölvivó egyesülete között elsőizben eldöntésre.
Az egyesületek erre a fontos mérkőzésre érthetően nagy izgalommal készülnek. Ugy az NVTE, mint a MAORT hétközi tréningjein- a teljes versenyzőgárda megjelent. Mindegyik versenyző kétszeres szorgalominal végezte el a kötelező edzési adagját, sőt voltak olyanok is akik még egy kis »túlmunkái« is végeztek.
Mint ilyenkor szokás, a két csapat vezetője nagy titkolózásokat folytat a párositást illetően.
— Ez csak közvetlenül a mérkőzés előtt, a mérlegelésnél dől el — mondja Táncos László, az 5 ökölvivósport egyik benfenlese.
— Ez a mérkőzés azon dől el, hogy melyik versenyzőnek ki lesz a párja. Jó párositás már fél -győzelmet jelent.
A két egyesületnél egy többtagú keretet állítottak össze és csak közvetlenül a mérkőzés
Vasárnap NVTE—KRAC mérkőzés lesz az NVTE pályán
Ismeretes, hogy az NVTE megállapodott a KRAC vezetőségével, hogy a szombat—vasárnapi kettős ünnepen egymással barátságos alapon egy kettős labdarugó mérkőzést játszanak. Az OSH tiltó rendelkezései ér* tehnében az NVTE szombaton nem játszhatja le ezt a mérkőzést. Ezért a két egyesület vezetősége megállapodott abban, hogy az első mérkőzés vasárnap délután 4 órai kezdettel kerül lebonyolításra az - NVTE pályán, mig" a visszavágó egy másik szabadnapon lesz Kaposr várott. .'' . ,
Biztos a kanizsai játékosok helye a kerületi válogatottban
" A kerületi hármas válogatóbizottság a vasárnapi mérkőzéseken még egy seregszemlét tartott a száinbaj[őhető játékosok felett. A megfigyelt játékosok formáit a bizottság kielégítőnek . találta és ugy határozott, hogy ni műit héten lapunk által is Közölt. összeállításokon nem változtat. A kerület vezetősége a ''hét elején megállapodott az osztrákokkal, hogy. a mérkőzésen kapuson kivüi mezőnyjátékosokat is cserélhetnek. Ezért elhan tározta, hogy a csapathoz még a további játékosokat jelöli kJ tartaléknak: Sarbak PBTC, Ko-varik PBTC, Kövér- PEAC ési Karácsonyi PBTC. A kanizsai Játékosok szereplése tehát a váJ logátoltban biztosra vehető.
V
A hároméves terv szolgálatában:
Május* elsejére
NAGY választék. OLCSÓN áll
a dolgozók rendelkezésére
Griinfeld és ZomfoorHepél
a sportoló ié munkás!
Nagyszabású sportmegmozdulások lesznek Nagykanizsán május elsején
Idén még soha nem! látott fényes ünnepségek keretében ünneplik meg Nagykanizsa dolgozói május elsejét. A nagy május elsejei népi tömegmegmozdulásból termeszelesen a város sportolói is "teljes számban ve-szi(k majd ki a részüket. A legjobb sportolók lépnek majd salakra mindenegyes sportágban, hogy bemutassák azt az erőt. Ügyességet, ami a magyar népi demokratikus sportéletet jel-. Ienr/4 Természetesen nz egyre''
Í''óbban fejlődő sporttömegek s résztvesznek ezen o versenven, hogy tudásukat gyarapíjt-valamint Tömegtnfuniíájuk-kal érzékeltessék a sport minden szépségét, A sport ünnepségek a MA 0 R TnSix) rt''lelepé n kerülnek lebonyolításra.
A Zala megyei Népi Sportbizottság közleményei
A zalamegyei NSB ezúton is értesdti a megyei helyi népi sakkbai no kokat, hogy május 2-án, délelőtt 9 órakor a zalaegerszegi Bacsányi János népi kollégiumban rendezi meg a népi sakkbajnokság döntőjét, amelynek bajnoka résztvesz a budapesti országos döntőn. A helyi sakkbajnokok vigyék : magukkal a versenyjegyzőkönyvet. \ *
. Felhívja a megyei NSB a népi asztali tenisz bajnokságban résztvevő egyesületeket, ;hogy minél előbb jelentsék be a népi
KESZTHELYI MOZI
Péntek—szombat
LEGÉNY A TALPÁH
E&y $rov;et klsvSroi hős fi''nok izgalmas kebndjai s Sf nrm-1 po^érhaboruftsn ás —'' tft nédk elleni gvCztes hareekban,
Főszereplők: KrojMekov és Szrairnova.
" ¡¡«ok i hdaa»«p 6 éa 8 Orateor

1948. április 30.
asztali íenisz bajnokokat, hogy azokat május 9-en az egerszegi B ácsán}!-kollégiumban render zendő bajnokságra személyenként meghívhassák. • *
A megyei NSB sportrepülőszakosztálya felszólítja mindn. azokat, akiknek oktatói vizsgád juk, vagy valamilyen szakszol-í gálati engedélyük van, nyilván tartásba vételük végett 10 na-s pon beiül jelentkezzenek szóban, vagy Írásban az NSB-nál (Zalaegérszeg, Vármegyeháza 6. sz. szoba.)
RÁDIÓMŰSOR
Péntek, április 30.
Budapest I. 5.30 Hajnali muzsika. 6.80 Falurádió. 7.00 Hirek. 7.20 JKeggoli zene. 8.16 Zenés délelőtt. 10.00 Hirek. 12.00 Harangszó, hírek. 12.15 Orosz müvészlomezek. 12.45 Előadás a bolgár graíika szabadságharcáról. 18.00 A MÁV Szim-fónikus Zenekar játszik. 14.00 Iii-lek. 14.10 Ének- és hogoditézámok. 15.00 Rádióiskola. 16.00 Könnyű dallamok. 16.40 Előadás május 1. történetéről. 17.00 Hirek. 17.10 Hadifogoly híradó, Vöröskereszt közlemények. 17.80 Sziv küldi szívnek sziveson. 18.00 A Budapesti Általános Munkásdalegylet Dalkara énekel. 18.80 Hangos hiradó. 19.00 Vizvéri Mariska jubileumi ostje. 19.45 A Falu Hangja. 20.00 HrrOk, sporthírek. 20.80 A Kádiózenekar játszik. 21.50 Közvetítés a Városligetből a május 1-i előkészületekről. 22.00 Hirek. 22.25 A Vöröskereszt üzenetei.- 22.80 Tarka mu-.zsika. 22.45 Külügyi negyedóra. 28. Magyar nóták. 23.40 Müvészleme-"zek.* 24.00 Hirek. .
Budapest II. 17.00 Tánczene. 18. Kalandozások a zenetörténetben. 20. Operettrészletek. 20.15 Sporthíradó. 20.30 A Kádió -szabadegyeteme. 21. Hirek. 21.15 A kíváncsi mikrofqn. 21.80 Magyar nóták. 22.15 A Los Angelesi Filharmonikusok játszanak.
FelJ&ivúsI
'' Felkérem a husipari szakosztály összes tagjait, hogy a
május elsejei
felvonulási ünnepéivé n
teljes «iámban feltétlenül jelenjenek meg Gyülekezés;
Iparosszékhaznái reggel 8 órakor.
w Szakosztály.
APRÓHIRDETÉSEK
Uj kltUuő számolótfép (összead, szoroz, köböz stb.) csehszlovák. gyártmányú, privátnak utánvét 5ÜÜ Yoriut. Szállítja: Kiss liiok irodagépkoreskodő Szentgotthárd: Rábakéthely (KI. 602
"FőutvöLaTon üzletház eludó, vutfy elcserélhető. Clm a kiadóban. 681
Néa>s?t>báH magánház szabadkézből eludo. Érdeklődni Eötvös-tér 23. sz. Pruckner borbélyinesternél._682
"fíladóldb 720mm-es eséplöszekrény 6 HP benzinmotorral. Clm a kiadóban.
Május J-ón, a munka Ujinepén az összes dohányklsarudák zárva lesznek. Május 2.-án, rendes inspekciós Bzolgálat. _''_ 688
FehérnemU géphlmzéBt, fodor és csipke beendlizést, monogramozást vállalja özv. Horváthné, Magyar-u. 51. 694
KUlöndeJáratu bútorozott szoba május 15 re kiadó. Babócbay-u. 13. 695
ZALA politikai napilap.
Felelős szerkesztő és felelős kiadó : Bencze Jenő
Szerkesztőség : Deik JFerene-Wr 10. Telefon : H Kiadóhivatal: Fó-ut 5. Telefon : 5».
. Nyomatott a Közgazdaság R.-T. Nagytooizs« nyomdájában, Nagykanizsán.
Nyomdáért felel: Zalay Károly.