Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
13.26 MB
2023-05-03 15:18:18
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
10
22
Rövid leírás | Teljes leírás (395.34 KB)

Zalai Közlöny 1885. 001-005. szám január

Zalai Közlöny
A nagy-kanizsai „Kereskedelmi Iparbank”, „nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó egylet”, a „zalamegyei általános tanítótestület”, a „nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület”, a „nagy-kanizsai tisztiönsegélyező szövetkezet”, a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külválasztmány"-ának hivatalos lapja.
Hetenkint egyszer, szombaton, megjelenő vegyes tartalmú hetilap.
24. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

MiiP. >885. január 3-án.

E16/ igetét i ár: •gés» érre . . . 6 fH-__
fél érre . . . . 2 frt 50 kr. negyedén* ... 1 . 25 .
Egye» %2ém 10 kr.
HIRDETÉ8EK 8 hasábos petitsorban 7, másod-sor 6, s minden további sorért 5 kr.
NYlLTTÉflBEM
soronként 10 krért vétetnek fel Kincstári illeték minden egyes hirdetésért 30 kr fixf-tendő.
Huszonnegyedik évfolyam.
A Up szellemi részét illető közlemények a sserkesztőséghez, anyagi résxét illető közlemények pedig a kiadóhivatalhoz béri. entve intézendők: X a jry-K a n 1 zsán Wlassicsház.
Bérmentetlen levelek nem fogadtatnak el
Kéziratok vissza iw küldetnek
A nagy-kanizsai „Kereskedelmi Iparbank-, ,nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó egylet", a „zalamegyei általános tanító-
testületa „nagykanizsai kisdednevelö egyesület*, a „nagykanizsai tisztiönsegélyzö szövetkezet'', a „ soproni kereskedelmi s iparkamara nagy kanizsai kűlválaszt^ány* -ánrJc hivatalos lap ja ^
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON, MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Felhívás előfizetésre.
Lapunk 24 évfolyamába lépvén, részint nyomdánk tulhalmozott munkái miatt, részint egjéb okokból elhatároztuk, hogy azt a jövő 1885. évi január 1-tól fogva he-tenkint csak egyszer jelentetjük meg.
Igen természetes, hogy ily módon sokkal magvasabb tartalommal adhatjuk azt t. olvasóközönségünknek. Mert egy hét leforgása alatt mégis csak nyújtanak a culturrlis és társ idaimi mozzanatok annyi anyagot, hogy egy heten kint egyszer megjelenő hírlapot érdekessé lehet tenni.
Azon czélzott »egyéb okok* között — megvalljuk őszintén — éppen az is szerepel, hogy társadalmi ólet&nk ez idő szerint nagyon csendes, mindenki — ugy szólván — elsiet, fut, rejtőzik a nyilvánosság elől, mely igen sokszor nem igazságos, annál kevésbé méltányos mérlegen mérlegeli a^ egyéni törekvéseket, s igy nem egysze szárnyát szegi a kőzjóe.t küzdők akaratának.
Ennek a jelenségnek okait ku* tatni nagy munkát és közzé bocsa-tani nagy teret igényelne. Ezt tenni nincs is szándékunkban; csupán azt akarjuk kijelenteni, hogy ez a sajtóra, a hírlapirodalomra sem marad hatás nélkül. Hol a nyilvánosság bárminő okokból korlátok közé szorul, ott a sajtó sohasem felelhet meg valódi hivatásának. Mert a saj tónak emeltyűje mindenkor a közszellem. Ha van közszellem, akkor a sajtóban is van élet, ha nincs, akkor a sajtó munkája csak vergődés.
A nálunk uralkodó nyomasztó állapotot, a rossz közszellemet, a széthúzó elemek kárhozatos munkáját ez előtt egy évvel is tiszta szemekkel láttuk ; már akkor szándé-
kunkban volt — éppen ennél fogva
— lapunk megjelenését egyszerire reducálni. Be más oldalról előttünk volt az országos képviselóválasztási mozgalom; s erre való tekintetből
— nem annyira a magunk, mint inkább közönségünk érdekében — meghagytuk lapunkat hetenkint kétszer megjelenőnek.
Most azonban semmi nagyobb szabású mozgalomnak küszöbén nem állunk; társadalmi életünk is csendes ; ennél fogva véleményünk szerint feladatunkat a nyilvánossággal szemben olyképen is teljesen megolthatjuk, ha lapunkat hetenkint csak egyszer jelentetjük meg.
^ .Nem mondjuk ugyan, hogy a viszonyok kedvezőbb fordultával uj ból kétszer nem jelentetjük meg, sót ha a körül mén jek, a társadalmi állapotok jobb irányban módosulnak a közügy érdekében még háromszor is megjel...