Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
11.23 MB
2023-05-03 15:19:49
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
148
267
Rövid leírás | Teljes leírás (346.29 KB)

Zalai Közlöny 1885. 006-009. szám február

Zalai Közlöny
A nagy-kanizsai „Kereskedelmi Iparbank”, „nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó egylet”, a „zalamegyei általános tanítótestület”, a „nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület”, a „nagy-kanizsai tisztiönsegélyező szövetkezet”, a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külválasztmány"-ának hivatalos lapja.
Hetenkint egyszer, szombaton, megjelenő vegyes tartalmú hetilap.
24. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

\ACiY-KAMZSA, 1885. febrsár 7-én.

3-1K szám.
4
am.
Előf itetési ár:
egé«« évre . . w 5 frt.--
fél érre . . . . 2 frt 60 kr. negyedévre . . 1 . 25 „
Egye* szám 10 kr.
HIRDETÉS EK 8 hasábos petitsorban 7, másodsor 6, s minden további sorért 5 kr. NYILTTÉRBEN soronkói.t 10 krért vétetnek lel Kincstári illeték minden egyes hirdetésért 30 kr fizetendő.

1
_L
A lap szellemi részét illető közlemények a sterkesztőséghez, anyagi rvsiét illető közlemények pedig a kiadóhivatílho« bérmentve intézenüők: \ a try-K a n i z s á 11 Wlassicshái.
Bérmentetlen levelek nem fogadtatnak el
A nagy-kanizsai „Kereskedelmi Iparbanku, „ nagy-kanizsai önkéntes tüzoltó-egyleiu, a „zalamegyei általános tanító-
KéziraUk vissza ie« küldetlek.
jj -------- ---------— ------- > » —w--------- -------— ~ j — íj«"————
estidet*, a „nagykanizsai kisdednevelö egyesület", a vnagy kanizsai tisztiönsegélyzö szövetkezet'', a a soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsaib''Üválasztmány''-ának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON, MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A társulásról.
i
A társulási sz«llem sohasem volt talán olyan uralkodó mint korunkban.
Ha jótékony ezélt akarunk elérni, alakítunk társulatot.
Ha mulatni akarunk, alakítunk társulatot.
Ha ájtatoskodni akarunk, alakítunk társulatot
Ha nem akarunk házasodni, alakítunk társulatot.
Akármit akarunk, ha jót, ha rosszat, mindenhez társulat, egyesület kell.
Mindez arra mutat, hogy a társnlási szellem most éli fénykorát. Gombamódra teremnek a különböző czélu társulatok és egyesületek; nagyszabásban készülnek, az alapszabálytervezetek, 8 innen-onnan a belögy-ministeriumnak külön alapszabály megerősítő hivatalt kell felállítania a tengernyi „kör,'' „társulat", .szövetkezet*, „egylet* sat. létrejöttének miatta. \
És mit tapasztalnnk ?
Azt, hogy a társas életnek nyomorúsága ellen napról-napra élesebb jelieget ölt ugy a sajtóban, mint magán-életben a panasz.
Hasztalan van a lázas szervezkedés, a társadalmi osztályok nemhogy assimilálódnának, ellenkezőleg mind- inkább széthuzókká lesznek.
De még azt is lehetett és lehet tapasztalni, hogy ez a mondva csinált, erőltetett társulás, a társas élet legtisztább forrását: a patriar-chalis, a családias életet, ugy szól ván teljesen kiapasztotta, semmivé tette.
Most azután ott vagyunk, hogy folytonos panaszt hallunk egyfelül a családias élet megszűnte, mas felül a ny.lvános jellegű társas élet
zűrzavaros, békétlen állapota miatt.
" »
Ez a valóban békétlen és összhangnélküli társas élet, mely most
jobbról, balrói szemünkbe ötlik, önkéntelenül eszünkbe juttatja az egyszeri „tüskés borzok" meséjét.
Ennek a mesének essentiája ez:
Két egymás közelében lakó borz fázni kezdett. Mindketten tűnődtek, hogy miképen segíthetnének egymáson? Elsőben arra a gondolatra jöttek, hogy összebújnak, s ugy melegszenek egymás által. A próba azonban nem vezetett sikerre, mert — amint összebújtak — saját tüskéjükkel sebezték egymást. A fájdalmas érintésre mindkettő felhagyott e kísérlettel. De a hideg csak tovább tartott s ez ösztökélte őket a közeledésre. Újra közeledtek egymáshoz, de megint csak fájdalmas lőn az éri...