Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
10.5 MB
2023-05-03 15:21:13
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
11
24
Rövid leírás | Teljes leírás (308.31 KB)

Zalai Közlöny 1885. 010-013. szám március

Zalai Közlöny
A nagy-kanizsai „Kereskedelmi Iparbank”, „nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó egylet”, a „zalamegyei általános tanítótestület”, a „nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület”, a „nagy-kanizsai tisztiönsegélyező szövetkezet”, a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külválasztmány"-ának hivatalos lapja.
Hetenkint egyszer, szombaton, megjelenő vegyes tartalmú hetilap.
24. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-KANIZSA, 1885. uiarczlus 7-én.
EUfitetési ár:
fg黫 évre . . . 6 írt.--
(él évre . . . . 2 frt 50 kr. negyedívre ... 1 . 25 .
Eflyw szia 10 kr.
11IR HETÉ8 KK 8 hasábos petitnorban 7, másodszor 6, s minden további sorért 5 kr
NYILTTÉRBEK soronkí. t 10 krért vétetnek lel Kincstári illeték minden egyes hirdetésért 30 kr fizetendő.
Müszoiinegyedik évfolyam,
A nagy-kanizsai „Kereskedelmi Iparbank", ,nagy-kanizsai'' önkéntes tűzoltó egyl aetu, „zalamegyei általános tanító-
A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőséghez, anyagi részét illető közlemények pedig a kiadóhivatalhoz bérmentve intézendők .* X a z } ''k a n 1 z s á n Wlassicsház.
Rcrmentetlcn levelek nem fogadtatnak el
Kéziratok vissza nem küldetlek.
testület«, a „nagykanizsai kisdednevelö egyesületa „nagykanizsai tisztiönsegélyzoszövetkezet*, a , soproni kereskedelmi s iparkamara nagy kanizsai külválasztm ány''-ának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON, MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
mm.
1 A jéiót forrásai.
California! California! hegyeidben van & jólét lerakva. Brazília, fövényedből is a jólét tükrözódik'' vissza, s mivel Hunnia sem California, sem Brazília: épp ezért mi honfiak az anyagi jóléthez nem juthatunk el soha.
Soha! igy szól az örökös nóta. Igaz, hogy aranyunk, ezüstünk nem amerikai, hanem csak beszterczebá-nyai, nagybányai, gyémántnnk meg nem braziliai, hanem csak márma-rosi, de mindamellett nálnnk is ráakadhatunk California aranyereire s ráakadhatunk Brazília gyémántjaira, csak akarni kelL
Akarni, akarni, könnyű ezt ki-'' mondani. Bizonyos, hogy könnyű az akaratra : appellálni. csakhogy a hol nincs meg a jószándék, az akarat, ott a tett mindörökre elmarad. Az akaratra kell elóször hatni, ha egyáltalában valamit akarunk, s ha egyszer az akarat a jó ügy szolgá-atábal állt, ugy az ennek megfelelő nyilvánulás is nem sokáig fog kése delmeskedni. Aranyra van szükségünk, csak akamuns kuli és lesz.
A bányász, midőn a bánya la byrinthjaiban döngeti a sziklafalakat, nem ölbe rakott kezekkel várja a jó szerencsét, nem a tokai, somlyói, csopaki nektárral öblögeti torkát es csiklandozz? ínyét, nam pihenteti ki nem fáradt tagjait a ruganyos pamlagon, hí nem verejték közepette ragadja ki a föld kebeléből a csillogó érczet. Ha tehát a kaliforniai aranyászok csak munka s faradhatlan munka után érték el a jólétnek egyik kellékét, ugy természetes, hogy ugyanennek elérésére nekünk sem áll egyéb eszköz rendelkezésünkre, mint a — munka. S hogy a munka az anyagi jólétnek valóban, majdnem egyedüli forrása — természetesen nem reflec-
tálván itt a hagyatékokra, a melyei: pedig szintén csak igy keletkeztek — a mindennapi tapasztalás is mutatja.
Az az ember, ki nem heverészi'' el a napot, ki idejének legtöbbjét'' uem a lebujokban, vendéglőkben, kávéházakban, mulatságokon, hanem a műhelyben, munkás- vagy iró-asztal-nál tölti el, az ilyen ember rohamosan, vagy bár lassan, de minden esetre anyagilag gyarapodni fog. Avagy minek köszönheté • Franklin gazdagságát, ha nem a kitartó munkának?
S ugyanez áll a társadalomra, épp ugy mint az egyesekre, mert egyesek teszik a társadalmat s épp ezért az egyesek jólétéből fakad a! társadalom jóléte, valamint viszont'' a társadalom jóléte az egyesek jólétének hű tükre.
Ha a...