Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
10.47 MB
2023-05-03 15:25:14
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
156
284
Rövid leírás | Teljes leírás (307.04 KB)

Zalai Közlöny 1885 014-017. szám április

Zalai Közlöny
A nagy-kanizsai „Kereskedelmi Iparbank”, „nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó egylet”, a „zalamegyei általános tanítótestület”, a „nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület”, a „nagy-kanizsai tisztiönsegélyező szövetkezet”, a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külválasztmány"-ának hivatalos lapja.
Hetenkint egyszer, szombaton, megjelenő vegyes tartalmú hetilap.
24. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével

J
NAGY KANIZSA, 1885. április 4-én.
Elót izet éli ár: egés« erre ... 5 frt- — — fél évre • . . 2 frt 80 kt. aegyedévre . . 1 „ 25 „ Egye* tzém 10 kr.
HIRDETÉSEK
8 hasábos petitsorban 7, másodszor 6, s minden további sorért & kr.
NYILTTERBEN
sr»ronki> t 10 krért vétetnek lel. Kincstári illeték minden egyes hirdetésért 00 kr fizcteadő.
HoszOníiegyedik évfolyam.
A lsp szellemi részét illető közlemények s szerkesztőséghez, anyagi részét illető közlemények pedig a kúdóhivatalbos bérmentve intézendők : X a gy-K an izsán WlasBicshái
Bérmentetlen levelek rx>m fogadtatnak el
KézlraUk vissza sea küldetlek
A nagy kanizsai „Kereskedelmi lparbank", „nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó egyletu.. a „zalamegyei általános tanitó-
testületa „nagy-kanizsai kudednevelö egyesületa „nagy kanizsai tisztwnsegélyzo szövetkezet*, a 9soproni kereskedelmi * iparkamara nagy kanizsai külválasztmány€-dnak hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Lesújtó s csaknem őrületbe ejtő az örökkévalóság gondolata s még
lesújtóbb, még őrületbe1 ejtóbb arra gondolni, hogy ebben az örökkévalóságban mi elenyészünk örökké!
Mily kínos »2 élettől, szeretteinktől való elválás; mily borzalmas előttünk a behantolt sir! . . . . . Hátha még az édes, a boldogító bit, hogy föltámadunk, — nem csöpögtetne vigaszt, reményt, gyógyító, enyhítő balzsamul lelkünkre!
Hol az emberi gyarlóság, a léreg- halandóság lélek-csüggesztő képei, jelenségei borulatba ejtenek, -ugyanott isteni glóriával megjelenik a hit . . . mely vigasztal, biztat, erósit, hogy feltámadunt!
Ez a gondolat teszi elviselhetővé a földi nyomorúságot; ez menti meg a szenvedőt ballépésekre vivó elkeseredettségétől, a kétségbeeséstől ; ez ad erőt, kitartást állhatatosaknak lennünk a jóban; ez vezeti a jókat az erény útjára.
Akinek lelkét az Qdvözitő htt be nem tölti; a kit a kornak álpró-fétái, Írástudói, farizeusai, jó Istenétói megfosztottak, — aki egyedül a föld rögeiben, a földi javak hajhászásával keresi és találja megrvég-czélját: arra szánakozva nézhet a földLőz tapadt szegény, kinek lelkét az Istenben, a túlvilágban, és föl-támadásban való bit sugarai beragyogják. Mert a hitetlen, az anyagot imádó és hajhászó szánandók
serege féregként hull porba, ha szerencséjének csillaga letűnik; nincs bova bizalommmal emelnie tekintetét, nincs lelkében a Mindenhatóságban való rcményn k egyetlen sugara, mely sújtott állapotában a föl-dÖBtuliakra vezetné gondolatát, mely oda mutatna a megkínzott, megölt, megfeszített Isten-ember Golgothá-jára, hogy ő is meghalt és föltámadott, üdvözítő reményül, boldogító hitül hagyva örökségként nekünk, hogy mi is egykor föltámadunk holt porainkból!
A föltámadás emlék-ünnepét üli húsvétkor a keresztény világ. Igazán lélekemelő ünnep! A világsal-vatori nagy megdicsőülés ünnepe. Vigasztaló, megnyugtató, fölemelő^ fönséges emlék!
Az emberiségnek, a világnak megváltóját, az emberi gyarlóságot gonoszul_ kiaknázó fajzat üldözte, lázi tett ellene és végre — mint azt az isteni mester maga eleve megjósolá — gonosztevőként szégyenpadra hurczoltatá s megfeszíttető.
Miért?!
Mert világosságot terjesztett tanaival, mert a népet zsaroló s rabszolgaságba görnyesztó önkényt igéivel megtöré, s a sötétségben tartó föld...