Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
13.46 MB
2023-05-19 08:20:07
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
2
10
Rövid leírás | Teljes leírás (396.23 KB)

Zalai Közlöny 1885 018-022. szám május

Zalai Közlöny
A nagy-kanizsai „Kereskedelmi Iparbank”, „nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó egylet”, a „zalamegyei általános tanítótestület”, a „nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület”, a „nagy-kanizsai tisztiönsegélyező szövetkezet”, a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külválasztmány"-ának hivatalos lapja.
Hetenkint egyszer, szombaton, megjelenő vegyes tartalmú hetilap.
24. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY KANIZSA, 1885. május 2-;in.
Hoszonnegycdik évfolyam.

Rlőf izrttsi ár:
pfres« err* . . 5 frt. — — ifi f\ re . . . . 2 írt 60 kr. n*TÍ> . . J . 25 ,
Efyea uU 10 kr.
H I K I> K T K 8 K K M huilxH p*titxorl>an 7. másodszor 6. s uiindm további Borért 6 kr. NYILTTÉRBEN •
soronlcéi.t 10 krért v«-t«-to»*k 1*1 kiurstári ill«*ték isioden egyre hirdetőért SO kr fiz-tcndő.
JL
Kéziratok vinzt nem küldetnek
mm '' iivkhvn ■ I
A nagy-kanizsai „Kereskedelmi Iparbankw, „nagy-kanizsai Önkéntes tűzoltó egy letu, a ^''alarnegyei általános taniió-(est illet''1, a ..nagy-kanizsai kisdednevelö egyesületa „nagy kanizsai tisztüinsegélyzö szövetkezet*, a „ soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külválasztmány* -ának hivatalos lapja
HETEN KINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A lap szellemi részétillető közlemények a szerkesztőséghez, anyagi m*ét illető közlemények pediga kiadóhivatalhoz bérmentre intézendők : X a-Kanizsán Wlassicsház
Bérmentetlen levelek nem fo gadtatnak el
A közös czél.
A kis fsennely és patak hömpölyög, siet a völgynek ölén át, hogy elérje a helyet, hol a többi érkező folyamokkal találkozván, rendeltetését betöltse; hogy óriási víztömeggé válva, egy hatalmas tengert képezzen.
Épp ugy van a társadalom is, melynek tagjai egymástól ugyan kü-lónválva, olykor már kisebb csoportokra oszolva haladnak egy bizonyos irány felé, melyet elérni mindegyik vágyik, de mert különböző utat követnek, tehát nem egy idóben s nem is egyenló fáradság után találkozhatnak.
A kis csermely, patak s folya" mok önkéntelenül futnak a lejtón, utjo-katcsak az esés nagysága rövidítheti meg, mig a társadalom tagjai az ész és felfogás segélyével a közös czél elérésében nemcsak utat. de időt is rövidíthetnek.
Ne tagadja olvasóim között senki, hogy a társadalom minden tagja egy közös eszmére az emberi legjobb, legnemeseb czélnak, a társadalom boldogságának elérhetésére törekszik, s csak az ut különbözik, cssk az eszközöket válogatja tetszés szerint, de a vég-eszmében egyetért, mert czél ja ugyanaz.
A legfényesebb bizonyítékot nyújtotta ezen állítás helyességé c városunk közönsége a lefolyt napokban, midóh hazánk halhatatlan hirü múvésznójét: Blaha Lujzát, fogadta; mert bárha a .Magyar irodalom- és művészetpártoló egyesület* vette is kezébe a nagy művésznő fogadtatása iránti ténykedést, s bárha nem járult ahhoz nyíltan s karöltve rnas i-. azért a fogadtatás ünnepélyét emelte a város latsainak minden egyese; hozzájárult ahhoz mindenki; egyesültek abbau a jü\ alis közönség teljesen és tőkéiéül!, hogy a művésznőt diszszel,
hozzája s városunk tekintélyéhez méltóan kell fogadni.
És ugy lón.
Nagy-Kanizsa város közönsége átérzi mindenkor, átérezte most is, hogy oly értelmi közönség mint a mienk, önmagával ellentétbe nem jöhet soha.
Nem is jött ezúttal sem.
Azon szállongó hírek, melyek a „Magyar .rodalom és művészetpártoló egyesület" által rendezett fogad-tatási ünnepély hatását bénitani s a cselekvés erejét lazítani kívánták, valótlanoknak bizonyultak.
Nem is nitte azt az egyesület egy pillanatra sem, — nem volt oka hinni, mert ismeri a város mű veit közönségét, nem tehette tehát föl senkiról, hogy akkor, midón az egyesület hazafias szelleme a művé szet pártolásba...