Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
10.34 MB
2023-05-19 08:22:19
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
2
11
Rövid leírás | Teljes leírás (287.24 KB)

Zalai Közlöny 1885 023-026. szám június

Zalai Közlöny
A nagy-kanizsai „Kereskedelmi Iparbank”, „nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó egylet”, a „zalamegyei általános tanítótestület”, a „nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület”, a „nagy-kanizsai tisztiönsegélyező szövetkezet”, a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külválasztmány"-ának hivatalos lapja.
Hetenkint egyszer, szombaton, megjelenő vegyes tartalmú hetilap.
24. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY KANIZSA, 1885. Junius 6-án.
<L
K10/ i zet és i á r :
evr* ... 6 írt. — — evrc ■ ... 2 írt 50 kr. iu*gy cdfvre . . 1 „ 25 „ Egyes sram 10 kr.
!1 I K !> tíTKSEK - :i.isabos petitsorba ti 7. másodszor
- miadrn tovaliiii sorért 5 kr NYILTTERBEN
,.uk ''•• t 10 krért v.''U-tnck fci a;u< >;;ir: illeti''k miiuicu egyes hirdetésért 30 kr ti/, tendő.
Hnszonnegyedlk évfolyam.
i
í(" síidet
A nagy kanizsai a „nagy kanizsai kisdednevelö egyesület1
A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőséghez, anyagi réstét illető közlemények pedig a kiadóhivatalhoz bérmentve intézendők: X a py-K anizsán Wlassiosház
Bémentetlen levelek nem fogadtatnak el
Kéziratok vissza nem küldetnek
Kereskedelmi Iparbank", ,nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó egyletu, a „zalamegyei általános tanitó-
x nnagy kanizsai tisztiönsegélyzo szövetkezet*, a w soproni kereskedelmi s iparkamara nagykanizsai külválasztmány'' -ának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
*—------ - ■■ —- ^ -- -
Egy javaslat •
Talán soha uem foglalkozott a Közvélemény a magyar ipar ügyével annyit, mint most a budapesti általános országos kiállítás idejében s ngy látszik, hógy általános azon felfogás, mely szerint az ipar terén észlelhető bajok kútforrása a szakértelem hiánya, — s valóban igy is van — miért is leírhatatlan örömmel olvastam a ,Z. K-" 21-ik számában azon hirt, hogy Jágócsy Pé-;erffy József ministeri biztos egy N.-Kanizsán felállítandó ipariskola létesítésének czéljából az.iskolaszé ket ülésre hívta össze, de miútán ezalkalommal a biztos ur nem foglalkozott a kivitel módozatainak részletezésével is, legyen szabad nekem is ezen nagyfontosságú kérdéshez e becses lap hasábjain másfél év elótt közzétett s. bensó meggyőződésen alapalt azon szerény véleményemnek újból adhatni kifejezést, hogy a gya-• korlati élet követelményeinek szeres vezece hiányossága miatt megfelelni sem képes polgári iskolát alakítsuk it kizárólag az iparügynek szentelt spec''ális tanintézetté.
El vagyok készülve arra, hogy miként másfél évvel ezelőtt, ugv tín most is ezen közleményemért exy személyes érdekében megsértett polgári iskolai tanár ur ellenem szól, de én azt tartom, ho^y mindent nyugodtan el tnd az túrni, a kinek véleménye meggyőződésen alapszik. —
Igaz ugyan, hogy a polgári iskola életének és történetének rövidsége miatt nem lehet kedvelt és népes intézet; azonban rövid élete bőségesen elég arra, hogy hiányos és hibás szervezetét átlássuk; azért én módosult felfogásomban ott va-. gyok. ahol a tanférfiak egy kimagasló alakja, aki szerint a polgári iskola meghonosításánál csak az ezt igénylő körülmények és az ezt kö-
vetelő okok vétettek tekintetbe és nem tanulmányozták a hazai különleges viszonyokat és ezekhez képest nem idomították át ezen külföldet utánzandó intézményt s miután most kínálkozik alkalom az átidomitásra, azért az ipar érdekében kérve kérem az iskolaszéket, az elüljárósá-got, sót magát a polg. iskolai igazgatóságot is, hogy a kedvező p l!a-
natot el ne szalaszszák. ^
*
Ha csak nem akarunk szemet hunyni, el nem tagadhatjuk, hogy a polgári iskola sem az iparnak, sem a kereskedelemnek nem neveli ifja-inkat, sem a tudományokra nem ké-pesit, hanem az évi értesítőben ...