Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
10.17 MB
2023-05-19 08:25:25
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
197
342
Zalai Közlöny 1885 027-030. szám július

Zalai Közlöny
A nagy-kanizsai „Kereskedelmi Iparbank”, „nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó egylet”, a „zalamegyei általános tanítótestület”, a „nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület”, a „nagy-kanizsai tisztiönsegélyező szövetkezet”, a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külválasztmány"-ának hivatalos lapja.
Hetenkint egyszer, szombaton, megjelenő vegyes tartalmú hetilap.
24. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

, 1885. JdIíds 4-én.

Baszoimegyedlk évfolyam.
Elipf izetési ár: ».g«''S* érre ... 5 frt. — — fél évre . . . . 2 frt 50 kr. uegfed«''vre l . 25 ,
Egyes szám 10 kr.
II I R i) K T KS K K
$ hasábos petitsorban 7, másodszor 6. s miuden további sorért 5 kr
nyllttérben
soronk»''-'' t 10 krért vét^tnok lel. Kincstári illetek minden egyes hirdetésért 30 kr lizi tendő.
J.
a lap Kellemi részét illető közlej
mények a szerkesztőséghez, anyagi résrét illető közlemények pedig a kiadóhivatalhoz bérmentre intézendők : S agy-K an izs án Wlassicsház.
Bénnentetlen levelek nem fogadtatnak el
Kézlrstsk vissza ien kültfstask.
i ¿-, V '' ■■ f\
A nagy-kanizsai mKereskedelmi Iparbanku, „nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó-egylet", a „zalamegyei általános tanitó-ttyület" a „vagy-kanizsai Usdednevelö egyesülete, a „nagy-kanizsai tisztwnsegélyzö szövetkezet*, a „sopronikereskedelmi s iparkamaranagy-kanizsai külválasztmdny''-ának hivatalos lapja.
HlETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
^^mm—^—^____^————-————————————————-- — ^ --
Az országos ikúüitás 6s a
magyar mezőgzadaság versenye
a külfölddel.
Irt*: I>r WAGNER L. tanár.
Több oldalról megkerestétvén az iráut, hogy nézetemet az országos kiállitásoak a hazai földművelésre és ennek fejlődésére való befolyásáról tenném közzé, teszem azt a kellő nyíltsággal, tekintettel arra, hogy e kérdés nem pusztán a hazai, hanem a franczia német és ál talában az egész sajtót is érdekli.
Magyarország ez idő szerint par excelence földmiveló állam és és agyauez fog előreláthatólag még hosszú ideig maradni; s habár nem tagadható, hogy egyes iparágak — köztük nem egy olyan, amelyet bízvást speciális magyar iparnak nevezhetünk — kiváltképp az utóbbi, időben fölöttébb örvendetes módon fejlődtek hazánkban, mindazonáltal túlzott chauvmismus volna ma már ; azt állítani, hogy földmiveló álla- | munk immár azon átmenetben van,1 mely ót ipar állammá fogja átalaki-j tani, vagy éppen hogy már ipar-ál- j lammá is fejlődött. Ezt szem előtt tartva, a kormány-, valamint az egyes nemzetgazdasági tényezők Jeg főbb törekvésének yoda kell irányulni, hogy mezőgazdaságunk a kellő támogatásban részesüljön.
Ez idő szerint mezőgazdasági ftrízís alatt állunk, ameíy nem pusztán hazánkban, hanem egész Európában, sőt részben a tengerentúli országokban is fennáll. Amerika csak agy küzd a krízissel, mint India, vagy mint Európa legnevezetesebb földműves áJlamai, élükön Angliával és hazánkkaJ. — A kérdés most az: mit kell a mezőgazdának ily viszonyok közt tennie, miképpen állhatja útját a napról-napra fenyegetőbbé váló veszélynek?
Az a küzdelem, a mely sze-
meink előtt folyik, tényleg oly harc, mely a létért vivatik. Az ebben való elbukás egyértelmű volna az ország és egynttal az állam romlásával; meg kell tehát minden lehetőt tennünk, hogy e harezban a győzelmet ügyünknek kivívjuk.
A kiállítás félreérthetetlenül jelöli ki amaz irányt, melyben a létért való küzdelmet javunkra dönthetjük el. Munkásság, takarékosság és ''észszerüség eljárásunkban, ezek létünknek föltételei.
Az első két föltétel tárgyalásától ezúttal elállván, a következőkben az észszerű eljárás fogalmát fogjuk a mezőgazda szempontjából közelebbről . megvilágítani. A gyakorlati életben az észszerüség és a belterjesség fogalmait igen gyakran összeszokták zavarni és hamisan alkalmazni. Nálunk, a mi sajátszerű körülményeink között bizonyára nem arról van szó, hogy mindenütt belterjesen gazdálkodjunk, hogy inten-s i v gazdasági módszert hozzunk be; nálunk — földünk észszerű mun-kálása játszsza a- főszerepet. Észszerű lehet minden gazdálkodás, a külterjes is; éppen ugy, amint a belterjes gazdálkodás is lehet észszerűden, ha nem a? maga helyén alkalmaztatik. Ama gazdasági módszerek meghatározása, a mely bizonyos meghatározott viszonyok között a föld követelményeinek legjobban tud megfelelni: ez feladata az észszerű gazdának.
Ily hibás vofna példánl a répa termelést olyan helyen erőszakolni, hol a talaj a répatermelés föltételei nélkül szűkölködik; másrészt ugyan oly elhibázott dolog volna — egyébként kedvező conjuncturák mellett — nem létesíteni oly ipart, a mely által módunkban volna oly földi terményeket értékesiteni, a melyek termelésére földünk és éghajlati viszonyaink eléggé alkalmasak. Súlyt fek-
tetek arra, hogy „egyébkén* kedvező conjuncturák mellett", a mi alatt a munkás, — hitelpiaczviszonyok stb. értendók. A magyar mezőgazdának ez idő szerint éppen ugy mint a nyugatiaknak a talaj javítása felé kell iparkodnia és hogy ezt elérje, nem csupán a marhate-nyéstést kell észszerűen űznie, hanem mezőgazdasági iparágakat is kell meghonosítania. Az állattenyésztés illetőleg az állatitermények előállítása szoros kapcsolatban ''áll a takarmány termeléssel, az utóbbi pedig a mezőgazdasági iparágakkal, a melyek alatt első sorban azokat értjük, a melyek mezőgazdasági terményeket dolgoznak fel és a melyek hnlladékai értékes takarmányt szolgáltatnak a házi ¿Íjatoknak.
Ez eljárás következménye a busás. tr á g y a t e r m e 1 és.
A trágya javítja a talajt és lehetségessé teszi a termelés fokozását.
Ha körüljárunk a kiállításban, szemeinkbe ötlik a nemzetközi osztályban közvetlen a steyeri fegyver kiállítás mellett néhány ábra, a melyek részben gépeket, részben egész gyárberendezést tüntetnek fel.
Ezeket a franczia kiállítók egyik legkiválóbbika, a párizsi Kaulek fils czég "(18 Rue Comminer) a híres Champonnais utódja küldte be a helybeli franczia fókonzulatos egyenes felszóUitására.
f
E kiállítás nagyon szerény ugyan külsőleg, de annál fontosabb a tárgya, t. i. Champonnais-Kaulek féle rendszer után berendezett répa főzdék felszerelése, a mely rendszer a mostan divók között határozottan a legjobb gyauánt -van elismerve.
A répafőzdék nagy jelentősége hazánkra nézve már rég bebizonyított dolog. Magyarorsziignak igen sok répaképes földje van, a mely a ré-
patermelés által bizonyára sokkal jobban értékesíttetik, mint némely vidéken a — sajnos — még mindig űzött rablógazdaság által, a mely a gabonatermelés, azaz a piaczi növények művelésének túlzott voltában áll. -
A czuKorrépa már 9e/o-nyi czukortartalommal is kitűnően alkalmas a serfőzés czéljára, nem is szólva a 12—14%-nyi czukortartalomról, mely akárhány vidéken található. A répaezukor-gyártás tudvalevőleg nem rég ment keresztül egy ^ehéz krízisen, a mely talán még mindig nincs végleg bejezve. A ezukorgyár-tásban ugyanis a túltermelés oly óriási mérvben gyakoroltatik, hogy ez iparág sorvadása elkerülhetlenné vált. —
Magyarországban ma összesen 14 ezukorgyár létezik; a hatvanas években legalább kétszer annyi állott fenn. És e kevés még fennálló ezukorgyárnak egynéhánya |is már másod és hármad-kézben van s pusztán azáltal tudják magukat fenntartani, hogy mostani tulajdonosaik az előbbi megbukott birtokosaiktól annak idején igen jutányosán vették meg. A kamatositandó beruházási tőke telére, gyakran harmadára sőt még kevesebbre szállíttatott le és ezáltal oly föltételek támadtak, a melyek folytán a megélhetés esélye-, inek tetemesen kellett gyarapodniok. Megjegyzendő továbbá, hogy a ezu-korgyártás sokkal inkább bír a nagy ipar jellegével, semhogy a mezőgazda rendes vizzonyok között vele foglalkoznék.
A répa-serfózés ellenben határozottan a mezőgazdasági ipar körébe tartozik és mint ilyen Fran-cziaországban immár nagy elterjedést nyert, az emiitett Kaulek fils czég egymaga 850-nél több szeszgyárt rendezett be Francziaország-ban és remélhető, hogy nálunk is
nemsokára általános elterjedésnek fog örvendeni. Mezőgazdáinknak e czégei legmelegebben adathatom s megjegyzem, hogy e czég helybe^ képviselője Perjátt mérnök ur (:lakik Budapest, Y. 8zé-ebenyi-utezs 1. bz.:). Kossatány, a magyar ó-vári gazcL akadémia tanára nemrégiben a magyar gazdák társaskörében érdekes felolvasást tartott a répaszesz-fózésről, mint mező-gazdasagi iparról, & melyben; rámutatott amaz előnyökre, a melyek ezen iparűzés által a mezőgazdára há-ramlanak.
A mezőgazdasági iparnak egy más ága, a mely Magyarországban rövid másfél év alatt szilárd gyökeret vert, a tengeri keményítőgyártás. Midőn ezelőtt másfél évvel ez ipar érdekében síkra szálltam és a magyar mezőgazdákat ez ipar felkarolására buzdítottam, magam sem hittem volna, hogy ez iparág ,ily rövid idő ipulva ily hatalmas lendületet nyerend.
Pedig igy történt.
Hazánkban immár több tengeri keményítőgyár működik oly sikerrel, mely minden várakozást Műimül,
hogy az ipar nem csupán ingyen takarmányt nyújt hulladékaiban, hanem ezen felül még tekin-
telyes pénzbeli nyereségét is hoz.
-í i«'' ,
A budapesti tengeri .keményítő gyár (Gillitrer Ad. mérnök''vezetése alatt IX; Márton utcza 19.: sz.) 3 Vi év óta áll fenn. és kitűnően prosperál, bárha munkásai sokkal drágábbak a vidéken kapható munkaerőnél.
A tengeri-keményilógyártásban minden esetre hatalmas versenytársa akadt a buza és burgonya gyártásnak 8 nemsokára 9 buzakeményiíő gyárak egészen meg fognak szűnni, hogy helyüket tengeri-keményítő gyárak foglalják el.
TIegsa.
Keleti álom.
Ffreczszetek, ereszszetek: Ott árnyat látok, messze, messze Od«. kell érnünk, oly o''a : Enylén pihenni, elaludni, Meglialni csendesen; oda. Ereartnz, ereszsz minket Te f-ekete dzsin.
Térelem lecsnklik,
S s hév -homokra bukva
Üeá szorítom homloko n —
K ugy irzog miud a kettő:
Homlok és por
Fektt-mbol fölriaszt a
Halállal tívó peresek mámora
Lel kem vidor,
Ste. nem ragyog ;
Kug aojogak lágy, lankadt izmaim
Cio. 3a, csoda : én élek njra.''—
J«*r ifjúság tündér világa,
Ti r égi vágyaim,
Ti i Imodott nyiréjeim,
Sziv4 Jélek kéje, mámora — — —
S esá bos, daezos Hü«Uim,*
Oly .íd(>s a te kékegfi szemed,
Szerelmi"?* ajakad mosolya —
Engedd ölelnem térdedet !
Pihenni v te
Csoda hullámú huri-kebledon. S mig resa keteg-»degesen ^¿gy bársony tgjaid Habráln.lk .fürteim között, Föl,-főlt»»leintek a varázs alól 8 -Memi ion szobor," ujongok ittasao, Hemnon szobor, Memnon szobor!
A nap r ohanva száll alább 8 mint n yil suhan a láthatár mögé ; * ntána uéma éj ereszkedik
Fekete s zárryon, Fekete a rczcza'', Nesztelen u á tiszta fenek Tengtrny£ kis lidércze gyúl,
Azok a félénk, reszketeg Aranyos lángú caillagocskák Reánk mosolygva: Negédes» n, Ingerkedwn . • . A porba bajlom im előtted Te csoda bájú, néma Te hallgatag éj.
Hőéiig Hüélim ! Maeunk vagyank. Itt nem kisér minduntalan Leselkedő, kíváncsi szem, fül, proídttajkk. Magát ma válasz letiporva; Az Urt betölti lángsserelmank Ölelni kéizt egymást a némaság S szeretni kéjjel, itUaultan A sziv beszéde lágy esengve — Oh! itt maradjunk, itt maradjunk, Oly édes a csend Kettesben igy: hallgatni némán, Bele szédülni szemeidbe S hanyat homlok sülyedni mélyen Babonás lelked végtelenségébe . . . Ölembe hajtva szép fejed Selyem pilláid becsukódnak: Te alszol és Ajkad kinyilik M int sziv, ha megreped. Lehajolok és Összecsókolom S finom, kaczér mosoly lebeg Arczod parányi gödröcskéin . Aludj, aludj; «ajd költlek én, Ha buli a rózsaarczu hajnal Gyémánt könyflje: Ezüst sugárzó tiszta gyöngy. Jo éjt Hélim! Jó éjt, jó éjt —
B&tJcy Lajos.
I,
Miramafé.
(Hti jegyzeteimből.)
Borua idó volt; a szél háromszor is «Ikapta kalapomat, mig a trieseU rakparton a hajó-állomásoknál rendre kér-deagettem : honnan s mikor indul a hajó
Miramaréba ? Feleletül mindenütt csuk kapom: »Nyen''.e (magyarul nix) Mirama-ró." Hogy miért „oyeote," szemmel láthntón megmagyarázta a tenger hallámainak háborgása. Hartigszik Ádria, 8 ilyenkor a helyi-hajók nem közlekednek.
A vasúti-állomásra siettem; de füstölő paripája nem várt be; mire oda ériem, csak fütytyében éa robogáaában gyönyörködhettem.
Még egy ut volt — a bérkocsi. Azonban vasárnap levén (a midőn nagyon sok ember szereti magát mutogatni kocsin,) cj-khamar meggyőződtem régi tapasztalásom valóuiigáról, hogy ilyenkor a bérkocsisokkal „beszélni" nem lehet.
Végre is, biava a már szép nagy darab földet bejárt csikóim jóságában, meg-eresztém a gyeplót s elindultam a két órányi útra — az apostolok lovain, t. i. gyalog.
Alig hagytwpi el a várost, utitá^am is akadt, egy jámbor íalján fiatal ember személyében, kit ugyan azon vágy vezérelt, mint engem: látni, a történelemi nevezetességű Miramaré''.
ó ugyanannyit tudott magyarul, mint én olwasuL, s igy a leható legszebb csendben folytattuk a társalgást, addig kínálgatva kölcsönösen egymást czigaret-tával, mig — jó formáD el sem is fáradv* — (mikor másodmagával megy az ember az uti fáradalomnak c&alc fele esik reá) a Miramaré kastélyhoz értünk.
A kétemeletes épület — Miksa császár egyköri Iakhdye — a tenger par ton fekszik; száras földi része a sziklás hegyekbe nyúló angol parkkal, otí ritka szépségű vir^gofcból apró kertek, szökőkutak stb»
A közönség számára nyitva álló, fajedeimi pompával berendezett termekbe lépve, mindazok, kik a történelmet ismerik s sziveikben a kegyelet azámára is van hely. megilletődve, önkénytelenül nyúlnak a kalaphoz (ezt asért mondom, mert láttam ott fütyörésző uracsokat is, kiknek a kalap fejűkhez látszott nőve lenni, de ezekről nem képzelhetem, hogy tudták volna: hol vannak.)
Vezetőnk legelőször is Miksa császár alvó szobájába vezetett, melynek jobboldali ajtaja a fürdő szobába, a másik, pedig a legérdekesebbe,a dolgozó szobába nyílik. A végzetes útra indult „N*varau szalonja ez, b vonva a tágas szobának egész b-slső fala ugyan azon hajónak legszebb épségben lévő fájából. Az asztalon Sarolta császárné sajátkezű festményei b több apró kézi munkák, melyekkel egykoron császári férjének kedveskedett. Innen a könyvtárba léptünk,.a hol a világ irodalomnak gyöngyei vannak, s a fényes gyöngyök között jól esett látnom • „Magyar ország és Er-dély" diszkiadását, ugyszínte több iróink müveit is, pompás kötésben.
Folytatólag Sarolta császárné f o-gadó, boudoir, toilettsalvó szobái következnek, fényes bútorokkal, emlék tárgyakkal és remek festményekkei. A képek között kétségkivül legérde-kesb Miksa császár szép alakja, hol mint nagyreményű vőlegény van ábrázolva és Sarolta császárné menyasszonyi térképe, boldogságától sugárzó bájos arczczal. Végül a □ agy-étterem sa komorna két szobája.
Erekből áll a földszint.
At emeletre, márvány lépcső vecet; a lépcső-ház falál Miksa császár által ejtett szarvasok agancsai,, vadász fegyverek, kürtők s egyéb vadászati apróságok díszítik. * *
Itt van a vendégül érke«e*.t idegen fej ed e 1 m''e k íkkoistáfya, mely egyúttal az összes európai uralkodók árc*-képeinek csarnoka is.
Ezek után a kihallgatási
terem, melyet Maria Antónia .szekrénye, de leginkább az emel, hogy itt van Erzaébet királynénk gyönyörű szépségű mennyasszonyi arc-képe is, Most két igeo érdekes, keleti hLsiggel berendezett, Kin a, és Japán esoba; . majd a k i s-é t t e r e m, a hol „MirAm»ré alapítása Miksa által 1854-ben" eszménykép, mint fali freskó, továhbá- aA mexioói küldöttség felajánlja Miksának a koronát. Mjramaréü^an" é$ „Távozás Miramaréból a Navara hajón" czimü nagy olajfestmények láthatók.
Követkesett a t r ó n • t e r e m. Ssomoru hely ez. — Boldogult Miksa 1 Boldogtalan Sarolta! Rövid uralkodásért hoBsrú gyász. A trón-terembŐt egy kis aj ló a kétr észből álló h Í*i k á p o I-n á b a vezet, hol a gyászosan elhunyt császárért halálának évfordulóján, minden évben isteni tisztelet tftrti''tik.
Sarolta császárné, mint''^udva van, a katasztrófa kitörése előtt 6'' hónappal Mexicóból férje által Napoleonhoz, Páris-ba küldetett, kérni az igért segélyt. Do Napoleou ekkorra már e!feléj(ettn igéretét A szereti nő látva, hogy az aggass ó sorssal küzdő drága férj megmentésére a franczia udvarnál mit kea^iehél, megtörve hagyta el Párist ■ Kómába ment, a hol a
huszonnegyedik évfolyam
Z A
L A I KÖZLÖNY.
JULI US 4-én 1885
Dr. Líebermann Leó tanár a Pester Lloydban az iránt igy nyilatkozik: „A tengeri-keményito gyártás a két más gyártási anyag fölött fontos előnyöket nyújt.. Először a gyártás kevésbé» körülményes; másodszor a hulladékok értékesebb takarmányt adnak; harmadszor a ten-geri-keményitő gyártás olcsóbb az előbbieknél. Az én számitásom szerint az árakban (a gyártás költségét is beleszámítva) a következő arány mutatkozik: a buza-keményitó méter mázsája 14 frt 84 kr, a burgonya-keméuyitóé 12 frt 50 kr, a tengeri keményitó métermázsája 10 frt 48 kr. Végre figyelembe veendő még, hogy a tengeri-keményitó minősége a legjobb, keményitó képessége sokkal nagyobb a másik kettőnél*.
Teljesen osztom dr. Lieber-m a n n ur e nézetét és ajáulom újból mezőgazdászainknak a tengeri-keményitó gyárak létesítését. ,Gíl-litzer mérnök ur (Budapest IX. Márton utcza 19. szám) bironyára szivesen ad minden érdeklődőnek felvilágosítást ez irányban.
Látható tehát, hogy |a répaszesz főzés, a ''tengeri keményítő gyártás oly nj ágai a mezőgazdasági iparnak a melyek felkarolása igen nagy haszonnal járnak mezőgazdaságunk fejlődésére. Mindkettő sok és jó takarmányt ad; értékes állami állati termények előállítását elősegíti, lehetővé teszi a jó trágya-termelést és ezzel kapcsolatban fokozza a talaj termelési képességét. —
A katasteri bizottság működése a kanizsai járásban.
(Folytatás.)
Jegyzőköny
f«lvére s nagj-kanizsai járás kat. bizottságának 1885. ári május 20-án és folytatva tartott bizottsági üléseiről 1885. éri májas 21 —
Jelen voltak:. Kovács János elnök; Baán Kálmán, Talabér Zsigmond, Heyden Mihály, BUu Pál, Molnár Farkas, Tóth Imre bizottsági tagok; Ritter Jáno* k. b. biztos.
A tárgyalás megkezdetvén reggeli! 7 7j óraker 30? számtól 413 számig foly-tatottan befejeztetett. — Ez után Újlak község vétetvén tárgyalás alá és az 1 — 564 számmal fejeztetett be. —
A szőlőhegyi kassálók, melyek egyáltalán a kerti mivelés alatt álló területekkel azonosíthatók nem voltak, mind ilyenek nem is osztályozhatók, ezért a község határában. levő de mivelés alatti kaszálók a rétek sorába voltak sorolandók ; mert mint kaszáló területek tényleg használtatnak is. —
Ez után Bakónak község vétetvén tárgyalás alá, az 1 — 1035 folyó számáig berekesstóleg befejeztetett, k. m. f.
ni.
Jegyzókönyt
folytatólagosan felvéve 885-ívi május hó 22-én.
Jelen voltak:
Kovács János biz. elnök; Baán Kálmán, Blau Pál, Molnár Farkas, Uey-den"Mihály, Tóth Imre biz. tagok. Ritter János kir. becslő biztos. Sélley László.
Sárszeg adóközség beadott B. 2 alatti felszólLalása vétetvén tárgyalás alá, ezen községből özv. Fülöp Mórné sáraspgi birtokos által a Sár szeg község elöljáróságához benyújtott általánoságban szerkesztett felszólalási indokai olvastattak fel, inely felszólalási indokok kapcsán folyamodó fő sérelméül felhozza, hogy a járási kir. becslőbiztos ur a birtokok osztályba snrzáoa alkalmakor alacsonyabb tiszta-jöv< delmet jelzett a birtok holdankinti állagánál, amint a vele közlött és az általa Mozóllalás alapjául kitüntetett birtokív-ben látható tiszta jövödelem.
Erre vjnatkozólag Ritter János kir. becslőbiztos nem vonja kétségbe felszólaló indokát, mert a birtokkészleteknek osztályba sorozása a jár. bizottság által be-tárgyalt tisztajövödelem fokozatok érvényesítés* után történt, de hogy a kerületi bizottság által a tisztajövödelmi fokosa, toknál változás tétetett, azért felelősséggel A n«m tartozik, valamint azért sem tartó zik feleiősséggel, hogy ezen kerületi bizottság! ülésben, kanizsai járás képviselve nem volt, hogy azonban a járási küldött a -iszta jövödelmi fokozatok megváltozását irányzó ülésből minő indokból maradt el, erről számolni nem tartozik, igy tehát folyamodó által felhozott ezen kérelem eljárását illetőleg tárgytalanná vállott, a többi fölhozott kérelmek elbírálása jelen tárgyalás alapját képezvén, azok amúgy is megoldást nyertek.
Határozat:
Miután az előadott okból láthatólag a kerületi bizoitságoan a járás képviselve nem Tolt, noha bár ezen kérelem orvoslása jolen bizottság feladatához nem is tartozik, mindazonáltal a kat. igazgatóság arra nézve kerestetik meg, hogy a menynyire a járás küldöttje a további tárgyalásoknál a tárgyalást megelőzőleg legalább 48 órával megnem jelenheléséról az igazgatóságot nem értesítené és esetleg a tárgyaláson jelen nem lenne, a kanizsai járást érdeklő tárgyalások tartamára pó*. tagnak behivatását eszközölj**, mert csakis ezen intézkedés lesz képes a járás kellő képviseletet biztosítani. Ezek előre bocsátása utin a bizotság a részletes tárgyalás folytatását megkezdette. —
A tárgyalás Sárszeg község 1 -319 számáig befejeztetett. '' .
Ez után''Kis-R^cse vétetvén tárgyalás alá és az 1-190 -Nsgy-Récse adó község vétetvén tárgyalás nlá 1—700 számig elintéztMntt. — k. m. f.
(Folytatása következik.)
A keszthelyi
j m. kir. gazdasága tanintézettel kapcsolatot vegykisirleti állomás ideiglenes szervezeti szabályai.
A Yegykisérleti állomás föladata.
1. Alkalmat nyújtani arra, hogy a gazdák és kereskedők terményeiket, illetőleg áruikat vegyileg megvizsgáltassák.
2. Szaktanácsok és kisérletek által a mezőgazdaság és ipar fejlődését előmozdítani.
3. Vegyelemzések utján kipuhatolni a hazai borok vegyi összetételét, kíderi-teni a boroknak vegyi össze étele lekinte-tében ?eló hiányait s azek iránt a gazda-közönséget, illetőleg a kormányt tájékoz tatni. Útmutatással szolgálni arra nézve, hogy a öoroknaK vegyi összetétele tekintetében észlelhető hiányai miként orvo solbatók.
4. Az által, hogy a különféle tápszerek és kereskedelmi czikkek vegyi összetételét megismerteti, az állomás továbbá alkalmat nyújt mindenkinek, hogy magát ama megkarosulásoktól megóvja melyek egésaségi szempontból is figyelmet érdemelnek,
5. Az állomás működéséről, nevezetesen ^lső sorban a kormány által oda utalt munkalapokról, időkösönkint jelentéseket tesz koszé.
Az állomás a gazdák és kereskedők vagy más magánfelek részéről kivánt munkálatokat az alább következő jegyzékben foglal1 dijakért teljeaiti.
Az iiy munkálatok érdekében, az állomáshoz intézett megkeresések ás kül ; deméuyek módozatai iránt a díjjegyzék | függeléke gyanánt közölt rendszabályok | irányadók.
A vegyklsérleti állomás díjjegyzéke.
1. Mezőgazdasági (agricultur) vegytani vizsgálatok.
Talaj, trágya, takarmány és növény-elemzéseknél e «n anyagok minden egyes alkatrészeinek roennyileges meghatáro-; sásáért, ha az hosszadalmas műveletek j alkalmazását nem igényli, mely esetben í a VIII. pont alá esik, számíttatik . .
1 frt — kr.
Minden egyes alkatrész minőleges kimutatásáért . — „50 „
A talaj viztartó képességének meghatározásáért 1 „ — ,
Egy iszapulási elemzé sért (Schlümmanalyse) . . 2 , — „ Beküldendő mennyiség két kg.
reménytelenség ssörnyü kinjai lelki beteggé tevék.
Miramaré szomorú falaitól.hova egy-kor annyi örömmel költözött, 1867-ben búcsúzott el; visssatért hazájába, a kis Belgiumba, magával vive örökké <artó özvegyi fátyolát
Miramar a Habsburg ház illetve a korona tulajdona. A magyar király legutóbb 1882-ben, a trieszti kiállítás alkalmával látogatta m»g.
Bogács Gyula
Titkolt búban.
Mosolyog a világ, Hejb csak ób sírhatnék ! Mindenkinek virrad, Nekem nem virrad még,
Mindenki mondhatja : Mi fáj a szivének? Csak én nem modhatom, Könyeim mért égnek.
Vigasztaló Isten Adj irt fájdalmimra. Vagy temess a mindent Eltemető sírba!
ZUÁRD.
II. Borkészítés, szesz- és sörgyártás.
Gelaiin, visahólyag, csersav (tannin,) vagy kén-vizsgálat egyenkint .......— frt 50 kr
Flesstő .... 2 . — .
Maláta . . . . 2 „ — . Komló .... 2 , — » III. Tápszerek élvezeti ssarek, italok.
Ide tartozik többek között hua, tej, liszt, kenyér, caukor ósezukro* sütemény, konyhasó, kávé, cbokoládé, tea, ivóviz. bor, muBt, pálinka, likőr, sör, eezet, tábla-olaj, Btb.
Valamennyi táp ée élvezeti szer vizsgálatáér'' hejh szempontból, hogy az egészségre ártalmas-e, illetőleg természetes összetótelü-e, vagy nem, számittatik egyenkint 1 — 2 frt — kr.
Fuchsio kimutatás borban. — frt
50 kr.
Beküldendő mennyiségek: kávé, cbokoládé ét tea egy dkg ; » többi szilárd tápszerből egy negyed kg; bor, sör, must, ecsetből egy liter; tejből fél liter;pálinka, likőr, olajból ^gy, negyed liter.
IV. Titkos gyógyszerek.
Titkos gyógyszerek vizsgálatáért azon szempontból, hogy az egészségre nézve ártalmasak-e vagy nem, ha ezen vizsgálat körülményesebb és hosszadat masabb vegyi műveleteket nem igéoycl, mely esetben a VIII. pont alá tartozik, számittatik 2 irt — kr.
Bizonyitvány Kiállítása 10 frt —kr. V. Műszaki (technológiai) vegytani vitagálatok.
Ide tartosik mindennemű gyártmány vagy kereskedelmi cziitk, vaLmint bányatermékek, érezek, kó-zénfajták, továbbá cementek éa hasonlók vegyi vizsgálata is. !
Mindenegyes alkatrész mennyileges meghatározásáért számittatik 2 frt — kr.
Minőleges kimutatásáért 50 kr.
VI. Petroleum.
Petróleum-vizsgálat azon szempontból, vájjon veszélyes-e (lobbanási pontjának meghatározása) 50 kr.
A kőolaj más tekintetből való vizsgálata az V. pont alá tartozik.
Beküldendő mennyiség egy negyedliter.
VII Ásványvizek.
Minden egyes alkatrész mennyileges meghatározásáért 5—10 frt. VIII. Kisérletek uj gyártmányok, kereskedelmi czikkek előállítására, uj módszerek kidolgozása.
Ilynemű munkálatoknál dijak előre nem lévén megállapíthatók, azok a dolgozatok terjedőméhez képest fognak minden esetbeu megszabatni és az összeg nagyságáról a felek lehetőség szerint előre értesíttetni.
IX. írásbeli vélemények.
Hogy ha az elemzés Írásban foglalt eredményén kivul még bővebb vélemények kívántatnak, ezekért félivenkint számíttatik 2 frt — kr.
A vegykisérleti állomás rendszabályai.
1. Borok és egyébb folyadékok erőfalu, jól tisztított és jól zárható palacs kokban küldendők; a mustnál czélsze. rübb kisebb palacskok használata, me lyek nem töltendők meg színig; esen palacskok vagy jégbe teendők, vagy legalább is nedves moha közé. Ugynevezet-conserváló szereknek (salicylsav, alcoholt aetnernek, stb.) a beküldött borokba keverése mellőzendő. Élesstopróbák jól elzárt (parafa- vagy üvegdugóval) ngyne-vezett poros üvegekbe (Pulvcrglaser) leendők.
2. A beküldött tárgyról szóló egyéb lehetőleg pontos adatok mellett szabató« san körülírandó azon kérdés, hogy a vizsgálat mire terjedjen ki; megemlítendő az elemzés czélja.
3. A legtöbb esetben jó less a beküldendő tárgy súlyát annak becsoma, golása előtt meghatározni és szintén bejelenteni.
4. A ■ kísérleti állomás adatainak poatosságAra nézve csak a beküldölt mutatványokhoz képest kezeskedik ; hol átlag próbaküldésről van Szó, ott egy ilyennek nyerésére a beküldőnek kell lehető nagy gondót fordítani.
5. Az elemzés eredményéről a féi az állomás jegytőköuyi kivonatának kiszolgáltatása által dij nélkül értesíttetik. Ha részletet vélnméoy is kívántatik, ezen kívánságot határozottau ki kell nyilatkoztatni. Ezen vélemények díjazására nézve a díjjegyzék IX. pontja irányadó.
6. Ha helyszíni szemle kiváetalik, vsgy ha egy teljesítendő vizsgálat a helyssinén teendő puhatolást igényel, ennak eszközlését az állomás lehetőleg közvetíti. Ez esetben az u< ¡költség megtérítésén kívül minden napra 4—6 forintnyi napidíj le-z adandó azon egyénnek, ki a szemlét vagy fölvételt eszközli.
7. A vizsgálandó tárgyak gyors-szállitmányképen vagy posta utján küldendők be. A beküldött tárgyak vitel-díjköltségeit a beküldő viseli.
8. A kívánt munkálatért járó munkadíj, mely vagy árszabály szerint vagy esetleg még előzőleg tett kérdés után közöl teák, előre, tehát a vizsgálandó
tárgy beküldésekor fizetendő !e. Azon esetben, ha a kívánt munkálat az állomás ügykörén kívül esvén, általa nem eszközölhető, a beküldött vizsgálati tárgy és dijössség visszaküldésének köluégeit az állomás fedezi.
9. A vizsgálatra szánt tárgyak, ngy as összes idevonatkozó levelezések e czim alatt küldendők: A m. kir. gazdasági tanintézet vegykisérleti állomásának Keszthelyen.
Vidéki ievól.
Sümegh, janius hóban.
Halmo4 li teendőim hátráltattak az előfordult estmények köslésében, miért megkísértem ezt utólag a maga hűségében reprodukálni.
Menjünk «orrend szerint. 1884/5-ik tanév szerencsésen zajlott le, mig egyes vidék iskolái betegség miatt besárattak, addig Sümeghen baj nem mutatkozván az előadások rendes folyamstban voltak; azonban junius 15-ikén himlő járvány kezdett fellépni e e végből « szolga bíróság felhívására & vizsgák 19 én belettek végezve és ezzel a tanidő is |övő szeptember 3-ík pihenőre hajtá fejét.
Junius 20-án. a Sümegh vidéki vörös-keresz Légylet választmánya ft Idám Iván társ. elnök vezetése alatt rendkívüli gyűlést tariott, mikor Babos Gyuláné, Binder Péterné, Bánfi Alajosné, Bánfi Alajos, Mojzer Józsefné, Ep&tein Vil-mosné, Szekely Gusztávné, Szidnay An-talné és Vinter Vilmosnó válasstmányi tagok egyhangúlag hozott határozatából a legfelsőbb helyről érkezett kitüntető okmány szentmártoni Darnai Kajetánné ő nagysága egyleti elnöknek lakházánál ünnepélyesen átadatott. Adám Iván másodelnök beszédében elősorolta az Ünnepelt érdemeit a választmány nak legjobb kiyá natai mellett átadta a diszokmányt. Átvétel előtt Báufi Alajos titkár felolvasta Erzsébet királynénk aláirásával megerősített dicsérő levelét.
Daroay Kajetánné elnök megható, érzékeny szavakban köszönte meg a nem várt megtisztel tetést a választmány további támogatását kérte. A választmány köszönő iratot küldölt a budapesti orsz. vörös kereszt egylet igazgatóságához a. on kérelemmel, mikéut eme kitüntetésért köszönet a legmagasabb helyen lolmácsol-tassék.
Végül ezen örvendetes esemény kö-söltetett a z.-azt.-gróthi és tspolczai fiók körök elnökségeivel is.
Üj esperes s plébános. Ft. Mild Mi hály esperes s plébános elfoglalta uj állomását Sümeghen, hol a közönség részéről a kitelhető szivélyességgel lett fogadva. Megérkezése alkalmából tisztelgett nála a tanári és tanitói kar;jun. 23-án ugyanest cselekedte a városi elüljáróság, kikhez számtalan képviselőtestületi tag csatlakozott, 27-én az iskolaszéki ü ésnek mutatta őt bc Cseh László elnök, és igen melegen üdvösölte. Junius 28-án tartotta híveihez az első egyházi bessédet, melyre leánykák disz szalaggal ékésitett koszorúval lepték meg ezen fölirattal:
.Isten hozta lelki pásztorunkat" 1
Ugyan ezen nap díszes vendég koszorú foglalt helyet az esperes ur asztala mellett mintegy 35. Sümeghnek minden rendű és rangú inteligens osztálya és polgáraiból.
A legelső felköszöntőt maga a köztiszteletben álló házi ur mondotta ő Excellen tiája, a veszprémi püspökre, kinek kegyelmes akaratából foglalta el a sü-moghi plébániát. A házi urat : szívhez szóló és érzékeny ssavakban közöntötték fel a sümeghi szt.-ferencrendüek házi főnöke és Bánfi Alajos, es utóbbi a hit, remény és szeretet mottón alakult hosszabb beszédre főt. Miid Mihály esperes ur meghatóan és részletesen válaszolt — a izónoWatok lelkesen meg éljeneztet<ek. Tákács Alajos és Barkóczi Károly ügyvéd uraknak mondott felköszöntói is érdeket ke/te:tek a vihatos éljenek, pohár koczintások adtak a fesztelen jó érzetnek kifejezést.
Ezen kedélyes együtt-létetegy gyász kegyelet srakitá meg — mindenki sietett vég tisztelet-adásra Cs.-Rendekro. Junius 2Ő-ikán ö r r ö k nyugalomra té''.etett Nfcgyalásoni nemes Barcsa Sándor Zalamegyének volt tiszti ügyésze ali spánja stb. — Született 1811-ben meghalt'' 1885. jun. 27-én. A temetésen igen számos minden rendű és rangú közönség jelent meg. A holt testet záró érez koporsót tiszte''ői vitték, a halmaz koszorutj pedig gyáss kocsi.
Az Úrban elhunytban a rokonok, de különösen Rendek vesztett sokat l ő a tanügynek is hü pártfogója volt, mint a sümegh járási tanító-körnek alapító tagja végrendeletében sem felejtkezett meg a körről s hiven vállá be szavát, mit egy járásköri tanító gyűlésen mondott.
„Épültem ursim az önök gyűlésén; nem hittem volna, hogy ily érdekes ta-nácskozmányt folytatnak — szivesen fo gom törekvéseiket támogatni.* — 1880. történt es és 1882. irta jótéteményekben gasdag végrendeletét.
Lássuk ennek néhány pontját Megboldogult szülei és saját lelki ''üdveért mondandó sst. mise atapitványr* I hagyott 1600 frt.
'' A cs.-rendeki orgonára 1000 ,
Rendeken szegények hásárs 2000 , Rendeken szegény alapra 2000 ,
Szegény iskolás gyermekek ruha alapjára ugyanott 2000 ,
A cs.-rendeki iskolai könyvtárra *00 a A sürneghi elemi iskolai kön vtárra 200 , A Sümegh járási tanitói körnek 200 „ A baiatou-füredi Szeretet háznak 400 „ Barát József nála szolgálatban levő gazdának 1000 ,
Barát György béresnek 800 ,
Püspök Józsefnek 600 ,
a többi férfi cselédek kört aránylagos felosztással még 600 „
Fő örököse Barcsa Lássló ur, székes-fehérvári törvényszéki biró; azon magkötéssel, hogy Barcza Ferencs ur mig él, az elhunyt birtokát kezelheti minden további felelősség vagy ssámadás nélkül.
Iiy nemes gaüdolkodás csak sgy nemer származású Barczában található.
A temetésen hivatalosan Képviselteié magát a Sümegh járási tanitói kör Könny s József: köri elnök s Károlyi János jegyiő által, valamint a megyei tantestület is.
BÁNFI ALAJOS,
a megyei tantestület elnöke.
i r e
— A félév elteltével ismét
előfizetést nyitunk lapunkra és kérjük ennek barátjait, miszerint mentül szélesebb korben terjesztem szíveskedjenek. Nagyhangú Ígéreteket tenni vagy végzett munkánkra hivatkozni szerénytelenség volna. Úgy is jól tudja, jól ismeri a vidéki sajtónak legtöbbnyire kinos és kényes helyzetét minden müveit hirlapolvasó ; éppen azért országra szóló igényeket velünk szemben nem támasztanak. Elvünk ezentúl is ^a hivalkodás nélküli, szerény, csendes munkálkodás leend. És reméljük, hogy igy lapuni barátokat nyerni igen, de veszten, nem fog.
Elfifizetesi ár: félévre 2 frt 50 kr.
negyedévre I frt. 25 kr.
Az előfizetési pénzeket a lap kiadóhivatalába (Wlasács-ház) kérjük küldeni. Tisztelettel: a szerkesztőség és kiadóhivatal.
— Vasárnapi szünet a postán. A vasárnap délutáni posta szünetet illetőleg a következő értesilvényt bocsátotta ki a helybeli posta főnökség: „A felettes hatóság intézkedésénél fogva a helybeli kir. postahivatal működésében a f. é. ju-lius 6-ikától vasárnapokon következő változás fog beállani. 1. A hivatalos óra délelőtt 8-tól Vj 12 óráig tart; mely idő alatt mindennemű postai küldemények felvétele és kiadása korlátozás nélkül eszközöltetik. 2. Vasárnap délutánonkint a postai küldemények felvétele é« postai érték czikkek (levélbélyegek stb.) eláru-sitása — b-szün tettetik. — 3 A kocsí-poslai küldemények vasárnap délután nem kézbesittetnek, kivéve rendsivüli viszonyokat, p. o. ha hófuvatag vagy más közlekedési akadályok miatt az előző kimaradt posta varaiík, továbbá karácsony újév és húsvét napját (ha ezen ünnepek vasárnapra esnek.) 4. Az érkező levelek, hírlapok a hivatalban vasárnap délutánonkint csak 3 »/a órától 4-ig adatnak ki, mely idő után a hivatalos helyiség — bezáralik. — A kézbesítendő levélpostai küldeményeket azonban a levélhordók az eddig berendezett módon fogják házhoz bordani, b a levélszekrényekbe helyezett küldemények változás nélkül fognak kiszedetni és rendeltetési helyeikre továb-bittani. Nagy Kanizsán. 1885. fulíus bó 2-án. Vajda hivatal-főnök. X
— A polg. Iskolai tanság ésdalessélye junius 27-én rendkívüli •»-kerrel folyt le. A műsor minden tétele zajos tapsukra ragadta az intelligens közönséget. Weiss Riza és Poüdk Szabina kisasszonyok művészi felfogással adt«k elő a nagy technikai képességet igénylő zongora-darabokat. Nem különben stép sikert aratott prácis gordonka-szolojá-val ifj Wajdits József VI. oszt. «analó is. A magánjátékok koronáját azonban a* képezte, mikor a kis-hét éves Hajgató Bila cimbalmon játszani kezdett. Mindenkinek bámulatá'' magára vonta a kis apróság^midőn az .Ördög Róbert« operát, majd gyönyörűbbnél gyönyöiübb magy»r darabokat s végre a francia forradalmi indulót teljes hévvel és könnyedséggé játszotta. Szűnni nem akart a taps s a lelkes ovatio. Ssakérlóknek és dilettánsoknak egyhangú véleménye, hogy » ki» apró müv¿zben rendkivüli zene-kap*o,_ tás rejlik. Tanítója: Horváth József czi®-balmos (a Torma-bandában) volt, ki
huszonnegyedik évfolyam
JULIUS 4-én 1835
Ár« egy palacsk .Shiker-féle kivonatnak'' 1 frt 25 kr., 1 dobos „Ssigai-féfc has-haiti labdaomIuuJl? 50 kr.
Uagyasorsságí fú raktár: Budapest, Törik Jéztaf gyógyszertára k irály-utcza 12.
Nagy Kanizsa, Bein* Jéztef és Ifasdák 6 gyógy saertára.
Barcs 1 óra 4U , pot vonat
Budapest 1 óra 59 „ poatavcnat. Este.
Budapest 9 óra 50 pereskor vegyesvon
Bécsujh. 10 óra 26 „ postavonat
Budapest 10 óra 55 „ gyorsvonat
Pragerhof 11 óra 35 „ postavonat
Barcs 11 óra 25 , posUvonat.
Lapvezér és kiadó: SZALAY SÁNDOR Felelős sserkesstí : TASS ÁLMOS. Laptulajauuoe: WAJDIT8 JÓZSEF.
N y i I t t é r.
V asuti menetrend. Inául ImM.
Reggel.
Pragerhof 5 óra 20 pereikor postavonat Barcs 5 óra 45 „ postavonat Budapest 6 óra ^ „ gyorsvonat Budapest 7 óra 2CT „ vegy eevon. Bécsújhely 6 óra 35 , posUvonat. Délben.
Budapest 2 óra — pereskor poUvosnat Pragerhof 2 óra 45 „ postavonat 8opron 2 óra 15 , posUvonat Barcs 2 óra 25 , posUvonat. Este.
Pragerhof 11 óra 20 pereskor gyorsvonat Zákány 11 óra 5 „ posUvonat Budapest 12 óra 15 , posUvonat Bécsujh. 12 óra 5 „ postavonat.
írteztt Kaiizsara.
Reggel.
Bécsujh. 4 óra 8 pereskor posUvonat Budapost 4 óra 45 „ postavonat Fiume 5 óra 25 „ posUvonat Pragerhof 6 óra 17 , gyorsvonat Délben.
Sopron 1 óra 48 pereskor postavonat Pragerhof 1 óra 15 , posUvonat.
öíiTFJS
^P*^ _ |||I hl I iirk*»s
OxV* .!..»•» i. .. *»
legjobb asztali- és üdítő itai,
kitűnő hatásúnak bizonyult köhögésnél, Cégebajoknál, gyomor- ás hólyaghu-rutnál.
MattOlli Henrik. Karlsba;] és Budapest
állást keres egy jó bizonyítványokkal ellátott egyén. Kívánatra 200 forint biztosítékot is nyújthat. Kösvetité 30 torint juUlmat kap.
Bővebb felvilágosítást ad
Perepatits Károly Pápáu.
Birtokvevőkés építtetőknek!
N Van szerencsém a n. é. közönség tudomására juttatni, miszerint helyben több kisebb-nagyobb épület eladására, illetőleg közben járásra kéiettem föl; minélfogva a birtokot vásárolni szándékozók megkeresésére felvilágosítással szívesen szolgálok.
Értesítem egyúttal a t. közönséget, miszerint nj-építkezésekre, régiépületek átalakítására és javítására, vaiamint e szakba vágó mindennemű költségvetések és tervrajzok készítésére — helyben és vidéken — szolid feltételek mellett vállalkozom.
Becses megkeresésekTóth Mihály építő vállalkozó cziaa alatt N.-Kanizsára küldendők.
Tisztelettel
2526 2—4 Tóth Mihály.
252S S—3 (Horvátország.)
A déli vaspalya Csáktornya! állomásától 2 és fél órai távolságra. Magános közös bérkocsik a vaspályától. A 45° R. melegségü forrásoknak ^s a kénes iszapnak felülmulhatlan hatáss van csúz-, köszvény, izfllet-bajoknáí stb. Ivó kúra mellbetegek számára. A gyógyintézet a legnagyobb kényelemmel rendelkezik. Orvosi felvilágosítással szolgál Dr. FODOR. A.
SW Leírást ingyen küld a
Csali valódi
ha minden do bozon a g^árjogy: a sas és Moll sokszorosított czég nyo-
_________mr.ta látható.
Ezen porok tartói gyógyhntá«*. makacs gyomor- és altestbajok, gyomorgörcs és elnylákásodás, gyomorégés. rögaött dagolás, májbaj vértololás, aranyér és & legkülönfélébb Dél betegségek ellen 30 év ót* folytonosan növekedő «ismerésben részesni Egy eredeti doboz használati utasítással 1 frt. Hamisítványok törvényesen üldöztetnek.
Köszvény-, csúx — ___ -
mindennemű haso-gatás bénniás- V
f«j-, fai- és fogfá- m Uk//#/Féjf fíM/ TI yj/y^TT^^z/Tw^
jás sikeres gyógyi- ^
tasáho* bedírzsö- ^^^^^^^^^^^^^^MMBBMMBBMBBÉRÍ*:
lésre; bsrogatásaak mindenneml sérülések és Sebek, gyuladásoK és daganatok el én, Beaíáleg vízzel keverve, hirtelen betegedés, hányás éskólika ellen. Kgy üveg ponto* utasítással 80 kr. '' 2401 32-52
Valódi, Moll védjegyével ós névaláírásával.
Moll A. sssg. Bécs, Tuchlaubeii
Baktársk •• Nagy-Kanizsa: Behi* Jóxsef gyógynerész. Roseufeld A''<. Fesselhofer József .Barcs; Dorner 8. Csáktornya: Göacz L. gyógy. Kaposvarott : Borovicz Ad. Keszthely : SchMfrr fia. Körmend : Rátz János. Msrozali : lsxti Ford. Szigetvár: Szalay József Zala-Egerszeg: Hollósy J. gyógyszerész.
óiiftn dicséretre méltó ügyességgel oktatta n ííépreményü gyermeket. — Nagy ha-:4st keltettek as é n e k k a r ál-!,I p r o d u k i 1 t «darabok is. Itt a dicsőség orosslánrésze határosotUn Hock Jtiiioi sene tanár urat illeti, ki es úttal fényesen bemutatta zeneoktatás! szép képességét, mely «lőtt minden szakértő k»Upot emelhet. így nyilatkoztak a je-1:0 volt szakértők is. A hangverseny t táncs kivette. Az első négyest 26 pár tánczol-ly. Ott láttuk : Pollák Szabina, Weiss Ní-iiA.öyrtyánffy Ilona, Kutrovács Ercsiké, (''«ir.msdia Vilma, Berger Hermina, Weisz nővérek, Wajdite Flóra, Liszek Anna, Mautuáno Janka, Sebők Schhek Ilka, Rein D.'',vérek, Stetler Mariska, stb. kisasszo-o\okat; — továbbá: Morgenbesser JÁnosné, W ó s z A d o l f n é, Pollák Paulina, Oszeszly Antalné, Mantuano J^xsefné Roseoblüh Lsjosné, Fárnek Kálmánná Wajdits Józsefné, Wagner Luisa Schlickné, Sebőkné, Liszikné, Hajgató Sdndorné. Geiger Vilmosné stb. úrnőket. A mulatság igen kedélyes és ssép rendben folyt, amiért as elismerés a figyelmes és derék rendezőséget illeti meg. Általában minden részről hangostatták, hogy a polg. iskolai ifjúság zene- és dalestélye es év-bdii minden tekintetben kitűnően sikerült.
— Az „Irodalom és művészet pártoló-egyesület" köréből. A Dalárdái szakosztály minden t. tagjáoak e he-lynn is sietek szíves tudomására hozni, bogy a szakosz''ály gyakorló érái augusztus hól5-éig beszüutettettek. Weber Antal, elnök.
— Kóraives Imre országosan ís-"mert jel<-s komikus, városunkban befejezte működését, s <1 vidéken tartandó körútra indult. A jeles színészt ajánljuk megyei közönségü k szíves pártfogásába.
— Pongrácz Adolf, helybeli tornatanár a magyarországi toroatanitők egyletének Budapesten Urtoit közgyűlésén választmányi taggá választatott meg. Üdvösöljük !
— Jég. E hét folyUn Surdon je-^iiesfi", ugyanazon alkalommal Zákányban pedig oly erős jégverés volt, hogy az e£Íst határt tönkre tette. így beszélték ctt a julíus 1-óre r.sett hetivásáron a vásárosok..
— A nagy szárazság miatt már t kutak is kezdenek kiszáradni. így töb L-i között a nagy-kanizsai határban, egy «Főrhéncz felé vezető ut melletti itató kat teljesen kiszáradt.
—- Tekenyén néhány hét óta jár-ványszerüleg dühöng a kanyaró, és pedig a legtöbb esetben halálos véggél. — Vannak napok, a melyen 2 — 3 halottat jelesnek a torony harangjai. — Most lévén a kírorvosok által évenkint teljesített védhimlő oltásnak ideje, — e helyen is figyelmeztetjük az illető községi elöljárókat, hogy a himlő oltás körüli kötelességeik teljesítésében, legszentebb feladatuk egyikének ismerjék a kellő szigorral eljárni 1 —
— Zalabérben a mult héten egy, : falu végi part alul homokot hordó ko-•-.issal volt 9 éves fiu, a leszakadó part xii temettetett. — Az oda sereglett nép t''Ul, óriási erőmegfeszites«el végzett r unka mellett, sikerült néhány pereznyi \-><j eltelte után a roppant mennyiségű J lddel eltemetett, és m ndenki álul holt-it .k hitt gyermeket élve meg men-
ni. —
— Szerenesétlenül járt Péter és
J''ál napján egy szentiváoi váltó-őr. A i tosdony ellökte s oly szerencsétlenül esett, hogy a kerekek mindkét lábátszét-zusUk. Beszállították a nagy-kanizsai kórhásba, hol amputátio után pár napra kíssenvedett. — Csodálatos dolog a Vasúti szolgaszemélyzet résséról, hogy a gyakran ítlmetülő szerencsétlenség daczára sem tanúsítanak nagyobb ovatosságot.
— Zalavármegye klr. tanfelügyelőjétől. A nagym. m. kir. vallás- és közoktatásügyi Miniszter ur ő Excellenciája J8&5. junius 12-én 22103. SS. a. kelt ma gas leiratával a magyar nyelvet még nem birónépiskolai tWnitók számára a ma gyar nyelvben való járts^ság s tanítási képesség elsajátítása czéljából Csáktornyán a nyári azünidő alatt & — 6 heti ma pyar nyelvi póttanfolyam megtartását elrendelte. A magyar nyelv kötelező s a népiskolák tantervében megállapított tanítását czélzó törvényéé intézkedések követelményeinek eleget tenni nem képes tanító urakat esennel felhívom, hogy e póttanfolyamon megjelenni s magukat a magyar nyelv tanításában kellően kiképezni annál inkább kötelességüknek tartsák, mert a n -.gym. m. kir. vallás-és köz okutásügyi Miníster ur ő Excellenciájá-nak a magyar nyelv kötelező tani''.ását véglegesen elrendelő 1885. évi május hó 28-án 20301. sz. a. kelt s hilasxtást nem tűrő magas rendelet», tankerületem ^sszes uetil magyar- es vegyis tannyelvű népiskoláiban ál.alam legírélyesebben végre fog hajtatni Álig szükséges említenem, hogy a pöttanfol''yamok eddigi látogatását igazoló egyszerű bizonyítványok a magyar nyelv Unitására jogositó pótUnfo-•>yaaá képesítő hiányában — tekintetbe
vehetők nem lesznek. A pótUnfolyam ezúttal is a szokott oapdijak és ingyen»« elszállásolás, oemkülönben a kösaégektől kieszközleadó uti költség előnyével lesz összekötve. A pótUnfolyamra leendő felvétel iránti kérvények legkésőbb f. évi július hó 7-éig alól írotthoz küldendők be. A julíus 14-én megnyitandó pótUnfolyamra felveendő tanitók további teendőik felől, kérvényeik elbírálása nUn haladéktalanul értesíttetni fognak. Zala-Egerszegen, 1885. junius hó 25-én. Dr. Ruzsícska Kálmán kir. tanfelügyelő,
— A b.-föredi »Szer^tetbáz« 56 növendékének zárvizsga, j u n i u <t 25-én ment végbe. Az '' előterjesztett értesítőből kitűnik, hogy iskolai oktatásra esett 676 óra, iskolán kívüli tanulásra 732 óra, tehát naponkint állag 3.-8 óra, Házimunkára (: tiasiogatia:) naponkint 2-óra külsómunkár% (: mesei, ker ti szőlő,- favágás.- háziipar s házkörül, munka:) átlag 4-óra, játékra 1 l/3 óra, étkesésre 1 l/3 óra, közös Imára :/2 óra, alvásrs 9 óra. Hogy aránylag ily rövid idő alatt as iskolsi oktatásban a kellő eredmény mégis eléretett, as annak tulajdonítandó, hogy a család-tani lóknál as elméleti oktatás nemcsak as iskolai órákra szoritkosík, hanem azokon kívül is minden alkalom felhasználtatik növendékeik ismeret körének bővítésére. A tanerő áll egy ig> zgató,- 3 család-tanító- és 2 vallásoktatóból. A növendékek 6 elemi és 2 felső népiskolai oszUlyöól vizsgáztak igen ssép eredményny«l nagyszámú kall-gatósáj; jelenlétében. E hó 27-én érkezett Gerőffy 50 tagból álló ssintár^olata B. Füredre 28 án megkezd ék az előadást a „Szövetséges skkel.« Feltűnő, hogy magyar színészeink férfi tagjainak nagyobb része czilínder kalapot visel. „Balaton egylet- által 28 án Budapestről B.-Fü-redre rendezett kirándulásban 30-án vettek részt. Kirándultak Tihanyba, 29-én pedig az arácsi-vőlgybe úgynevezett »Koloskába'' hol sikerült népünnep rendeztetett, mindnyája jól mulatott.
— Hymen. Csáktornyán m. hó 27-én vezette oltárhoz Fischer Endre polgáriskolai tauár Dugowich Betti kisasszonyt, Dugowioh Pál kir. aljárásbiró ur a/.ép műveltségű nevelt leányát. A boldog párt főt. Hock Jáoos kaposvári főgymnázíumi tanár ur fűz te össze Hymen rózsái áncsaival.
— A perlaki tűzoltók órtanyája a városház udvarán f. hó 27-én egy forgó szél álul helyéből kicsavartatva lezuh-hant, ezer és ezer darabra vált asét a mintegy 15 öl mAgat fa alkotmány. Egypár ártatlan baromfi életétől eltekintve nagyobb szerencsétlenség nem történt, s ebben van Perlr\k város elöljáróságának kimondhatatlan szerencséje, mely számta-lanssor figyelmeztetve lett az őrtorony alapfáinak rothadása és ebből kifolyólag a legcsekélyebb szélbeni ingása iránt, de hát mit a bölcs magisztrátusnak e figyel-mez''.e''és, ő azt tudomásul ve si, és nem fog szélben közeiébe menai, s ha összedől annak indoka csak a mulandóság; mert hát örökké mi sem tarthat, s a természet eme törvényével szembe Perlak község s -m belyezk«-dhetik, az ebből származó kár pedig kizárólag csak a tűzoltó testű letét éri, gondoskodjék tehát hz a kár eltávolítása iránt. Igen ámda a tűzoltóság Perlakon csak fictiv testület, melynek létezésére nézve csakis a tűztoronyról lehetett következtetést vonni, tehát ez sem törődött a kárral mi mintegy 1—300 frtra tehető, de hát nem akad ennek sem gazdája. Oh boldog Perlakiak! Hanem hiss nem mondhatnánk est, ha a szelet meg-elősóleg nem kezdett volna as eső oly öreg cseppekbeo hullani; mert akkor az őrtorony tövében játszadozó gyermek sereg sírját lelte volna x városház udvarán. Es a szerencsés szerencsétlenség szolgáljon Perlak község elöljáróságának intő például, és máskor hsllgasson as okos emberek szavára; mert azt as infallibilitást hiu és értéktelen képzelődésnek tartja az okos ember. No de majd változnak a viszonyok a jbiróság felállításával, akkor majd ott is lesznek okosabb emberek, s ha összedőlt is a tűz őrtorony, s ha inog, biczeg a községi elöljáróság is korhadt fejétől, megmarad a városház rozoga épülete ; mert megmentik azt majd az uj lakók a romba dőléstől, de akkor siessenek; mivel még egy forgóssél, s a városház is Sodorna és Gomors módjára elpusztul s földről.
— A főrendiház kinevezett tagjai. A Correapodance de P«?eth jelenti: A főrendiház élethosssiglani tagjaivá ő felsége a király f. évi junius hó 21-én kelt legfelső elhatározásával a követke sókét nevezte ki: Bsrcsay Jósref kamarást és magyar testőrt, Rombelles Károly grófot a trónörökös főudvarmesterét Burg-hardt Kondrádot a pesti hengermalom részvénytáisaság vezérigazgatóját, Ghy-czy Kálmán belső titkos tanácsost, Gyulai Pál írót Hertelendy József főispánt, Dr. Hirchler Ignátz budapesti szemorvost, Hunfalvy Pál írót Kauts Gyula egyetemi tsnirt és as orsztrák magyar bank slkor-mánysóját. Kocbmeister Frigyes bárót a br iapesti ipar és kereskedelmi kamara elnökét, Luczenbacher Pál nagy keres-
kedőt, Lukács Antalt a magyar földhitel intézet igazgatóját. Dr. Lamnitzer Sán-dor egyetemi orvoskari tanárt, Mariáasy János altábornagyot, Melczer István nyugalmazott személynököt, Mikó Bálint fő ispáol, Míxích Kálmán földbirtokost, Molnár István főispánt, Nyáry Adolf bárót, József főherczeg főudvarmesterét — Nopcsa FerenU bárót a királyné főudvarmesterét. Ordódy Pál belső titkos tanácsost Ormos Zsigmond főispánt, Percsel Miklós főispánt, Ráth Károly főpolgármestert, Simonyi Lajos báró földbirtokost, Sommsich Pál belső :itkos tanácsost, Stoczek József műegyetemi Unárt, Sváb Károly országgyűlési képviselőt, Vársdy Károlyt a pesti hazai takarékpénztári egyesület igazgató tanácsának elnökét és Ybl Miklós löveg műépítészt.
— Vidéki cséplőgép-tulajdonosok a budapesti állami közép iparUnoda igazgatóságától díjtalanul nyerhetnek gyakorlott a gépkeselői tanfolyamot végsett mozdonyvezetőket, kik mesterségökre nésve géplakatosok-, kazán,- és gépkovácsok. Levelek Moore Mihály intézeti titkárhoz intézendők s határozottan meg-Írandók a fizetési feltételek és a csép-lési idő tartama. (Budspest VUl. ker. Bodzafa utcsa 28 szám.)
— Az a kiváló eredmény, me-
lyet legutóbvi pályázata elért, arra buzdította a «Magyar Háziasszony" derék szerkesztőségét, bogy ismét ujsbb pályázatot hirdessen és pedig esutul ki-sebb egy, két folytatásra, terjedő elbeszélésre, rajzra, vagy humoreszkre. Első díj: 3 cs. k. arany, második dii.:. 1 cs. k. arany. Beküldési határidő foly^évi julíus 15 díke. A pályázat eredménye a „Magyar Háziasszony'' augusztusi első számában fog közsététetni s ugyanakkor szolgáltatnak ki a pályadijak is. A pályamüvek e czimen küldendők: „Magyar Házi asszony" szerkesztősége, Budapesten, n -korona-uteza 19. — Reméljük, hogy városunkból és megyénkből, hol e derék lsp annyira el van terjedve, minél többen vesznek részt a nemes versenyben.
— Szökevény inasgyerekek. Med ved János 16 éves sütő inas Brunndorfból (Marburg mellett) gazdájától — miután a rábízott 12 frt süteményárt elaikkass-totts, megszökött és vasúton Kanissáig utazva, itt kíszált s egy fodrász terembe menve, hsját feketére festette. Asonbsn éppen es volt árulója, mert a fodráss értesítette a rendőrséget, ki az ifjuurat letartóztatta, hol hosszabb csűrés osavsrás után végre bevallotta, bogy ssökevény ós hajának megfestése által akarta magát felis-merbetlenné tenni. — Krauss Adolf alig 14 éves üveges inas pedig Székesfehérvár ról ugrott meg gazdájától s S»abadbatty á-nig gyalog ment, ott jegyet váltott és Kanizsáig vasúton jött. Itt síig kissállva. a vasúti rendőrnek gyanúsnak tünt fel, ki őt a kapitányságra kísérte, hol beismerte, bogy gazdáját meglopva, megszökött és Zala-Egerszegre szándékozott menni Miklósi színtársulatát felkeresni. A két fiatal kalandor útba fog igasittatni haza felé
.A tnlajdonképenl ezen országban uralkodó betegség.«
Mint valamely tolvaj, éjjel lep es meg benndnket. Némelyek mell-és oldalnyilalásban olykor derékfájásban is szenvednek; bágyadtság és álmosság ált*- lépetnek meg, siájuk ue rosz, különösen reggelenkint; a fogakra bizonyds tapadós nyák rakódik le; étvágyuk rosz, gromrakban bizonyos zsibbadtságot ére*-nek, mely étkezés által «1 nem oszlatható. — Szemei beesnek, kesei s lábai hidegek a ta-padósak; kis id&re rá köhögés áll ba, eleinte csak száraz, néhány hónap multával asonban bizonyos zöldes szína kiköpéssel párosulva ; as illető folytonos bágyadtságot érez, as álom nem hozza meg neki a kellő pihenést; azonfelül idegessé, ingerültté s roszkedvüvé válik, bal sejtelmek gyötrik; ha hirtelen felkel, szédülést érez, s az egéss világ keringeni látszik véle ; belei eldugulnak, bőr» olykor száraz és forró lesz. vére megsürüdik s megalszik, szem fehére megsárgul; vizelete csesély s setét-szinü, s hosszabb ideig val<S állás mellett ü -ledék válik ki belőle; továbbá az étel gyakran felböfög, mi köcben néha édeses, néha pedig savanyus izt érez, mit gyakorta sziv-dobogás követ; látása elvész, szemei előtt setét foltokat Iát, s a lsguagyobb foka kimerültség és elgyengülés vesz rajta erőt. — Mind ezen kórtüoatek felváltva lépnek fel, s bizton felvehető, hogy az ország népességének majdnem egy harmada ezen betegség egyik vagy másik nemében szenved. — Tapasztaltatott, hogy ezen betegségek lényeg* az orvosok által gyakran félrei*mert«t«tt; némelyek által májbaj gyanánt, mások álul mint cmésste tlenség, ismét mások által mint vese-baj stb. lett gyógykezelve, anélkül, hogy ezen különböző gyóg) kezelések közül csak egy is sikeres lett volna, mig ellenben a .8hlker-kivonat" ezen betegséget minden egyes esetben tökéletesen elhárította. E»en kitfla5 gyógyszer valamennyi alább felsorolt gyógyszertárban megkapható. 2420 5—7
Oly egyéneknek, kik dngulásban sxen-Aeduek, a Seigel-féle hashajtó labdacsokra is van sxükségök, a „Shlker-kivouat-tal* kapcio latban. A Seigel-féle hashajtó labdacsok meg gyógyítják a dugulást, elfizik a lázt és a meghalást megszabadítják a főfájástól s elfojtják az epekiömlést. Ezek a legbiztosabb, legkelle-metesebb s egyszersmind a legtökéletesebb labdacsok minden eddig készítettek között. A ki ezekkel csak egy kísérletet is tett, azok használatát bizonyára nem fogja abban hagyni. Enyhédeden s mindez legkisebb fájdalom előidézése nélkül hat.
Ó-HIRÜ KÉNES FÜRDŐ
tfARASD-TEPLITZ
Posta.
iTavirda.
HüSZÖ&NEGFtEDIK ÉVFOLYAM
VZ''A L A r''t Ö Z L Ö N Y

4-én 1885.
!!! Ternó'' nftílM!!!
» *.
Tekintete« Mihalik János mathematlkus urnák Budapest, kerepes! út 74. sz: I. emelet 7. ajtó. — Fdgadja mély« ti»«telt Mihalik nr iegőjsintébb k5«önrtiiyilatko«*tit egy ön ¿lul (f»md«cfá lett etobtftjekl — Örömeit üdvöilöm öot mint boldogságom alapítóját, - mint a szegínyek n*me»lelk.tt jóltevfi-;<t.ki oagytierfl ««eHemi teheuégének tegiué-gérel már oly sok ¿¿létet ¿8 örö-net varázsolt Qiomor és ínség helyébe, kitflnSen öszszeálli-tott siámképletei általi — Már most én la azon számtalan sterencsís nyerők közé tartozom, kik az ön elhibishatlan tefnóaxámjai *e-gitségével fényes eredményt értek el a lotto-játék terén, mivel az öntől közölt szerencse-»zámjai en^em Is egj 5000 forintos ternó-nyereményben részesítettek. — Nem vagyok képei hálaérzetemet fékezhetni, és legfSbb kívánságom oda irányul, bálám és köszSoetem legcsekélyebb jeléfii jelen soraimat hírlapok utján kftzBlni. — Hadd értesQtjftn mindenki, mily nagyszerű, más által soha elnem érheti Mihalik ur szellemi tehetsége, mily elhibáxhat-lanul biztosak az 5 ki»zámitá«ai! — De van-e még más ember, ki oly buzgón, fáradhatlaonl mOkSdik a szegények sanyarú helyzete enyhi tése ifáut, mint Mihalik tir ? Van-e kivüle a világon m''g oly ember kinek tehetségében áll a ki: húzandó számokat előre megmoodhatni, 3 ezáltal bizto« és kimaradhatlan nyereményhez juttatói ?'' Nem, — oly ember nem létezik és nem is lesz soha, ki hasonlót volna képes felmutatni! — Senki másnak nem kSszSnhet a szegény emberiség annyit, mint Mihalik urna*, ki valóban kiérdemelte nemet tettei által as emberek köszönetét, — a nemzet áldását. — Eiigwdjmeg tfsttelt Mttilik ur köszSnetem ismételt nyilvánítását, mellyel maradtam.
KOLÁR JÓZSEF f8tanító.
Rabenao, 1. P. Eisenberg an der March.
Mihalik Jáaos nr lakik: Budapest. Kerepesi ut, 74. száa, I. emel. 7. ajtó. —
Levelekhez válasz végett S drb 5 kros bélyeg csatolandó. A fentmondottakról mindenki meggyőződhetik a fent adott helyes, czim alatt.
0
»bu;


1 \ % t- MS.

w. ÜL
Savanyu-Rí t
STEFAN IA
Koronaherczegnő
forrás'':
jV 7* rf-Q n ejsejOOO^O. QQOOOOOO ooop
NESTLÉ HENRIK GYERMEK TÁP-LISZTJE
>
21 kltnateté», «eiybél 1 m, - * Számtalan
8 èrMÉM jÉS^âP" bizonylatok
Tizenötévi
toi
< lső rangú
,''t
Triászt 1882
.srsny ererr.
SiÜhstivdús, természetes, égvényes
ASZTALI VIZ
• *•
egyúttal gyógyvize a légzö szerveknek. gy< mórnak á hólyagnnk.
A króndorfi viz legtekintélyesebb \egyvizsgálóink sze rint mennyilefcesen az első helyet foglalja el a birodalom égvényes savanya vizek fölött 2431 16—20
gV KutválUlkosók Krondorf KxrUlud mellett Raktár Nagy-Kanizsán : WEISS testvéreknél Kapható minden ásványvíz keraskedásben vend^glóben.
0
8 arany érem. '' P'' orvosi tekintélyektől.
OYAKI jkot.
Tökéletes tápszer kis gyermekeknek.
Teljea kárpótlása az anya-tejnek ez elválasztásnál, ¡könnyen emésztheti és tápláló, miért is igen alkaim&s m felnőtteknél is, kik gyomorfájásban szenvednek, mint tápszer. M
A védjegyhez — a számoa utánzia és hamisítás végett — minden szi-lencaére * felülő, —
NESTLÉ HENRI. — neve ós a fedélre a fógj*-roa neve: BERLYAK F. iratik ösroertetéaül as eredetinek.
Bgy doDOz 90 ltr.
NESTLÉ HENK1 sűrített teje.
4ll «•
Főraktár osztrák-m agy aroray ág részére : 2530 2--10.
B E R L Y A K F.
N a o y-K a ■ I z • á n Fe*selhoffer Jó*««f Bosenfeld Adolf és Zelliu^er L. kereskedőknél, — valamint Magyarország minden gyógyszertár és füszerkereske-déeben is kapható

mi
Mist
bármily tulajdona legyen £ is, különösen pedi; a 4 i omlott éa odvas fogakat, egy pillanat ♦ , alatt és gyökér éten *fv*fyit az ♦
laëlal k I v i■a t Y
melylyel a fájó íog bekenetik. Miért U £ - kitűnő szernek erv családnál sem
4» e «*««» «érne* egy X szabad hiányoznia. Eredeti N -Kanizsán Y
t »gyeÄll SCíTtVAHCZ és TAUBER Ile- Y reakedésébea kapható 35 krért Y
B h B G EH-feie orvosi
S KÁf RÁNY-SZAPPAN
orvoai tekiorélyok által %jánt*a Ausxtria-Ma^yarorsxagban, Pranczia-JB ország, Németország, Hollandban, Schveiczban, Romániában a:b. már tis ér ota fényes sikerrel használtatik 2436 8-12
Mai Ü0EF
Leif
Báoa, I. Peatalozai utexa 1. Közvetítés ingyen.
r E ssakban a les r é gib b
cièg.
mint sainte az arezbőr mindenféle tisztátalanságai ellen knlö-nösen a rüh. as idült és pikkely sömör ellen, a koss, a sömör reped-vény, a fej és ssakál ellen, a szeplú, máitolt, úgynevezett res-sorr, a fagydag, a lábizzadás, s a gyermekek valamennyi kiilsó fej betegségei ellen. Ezenfelül mindenkinek mint a bőrt tisztító mosdószer ajánltatik.
Ára darabonkint használati utasítással együtt 35 kr
, A Berger-féie kátrány szappan 40%-a töméoy fakátrányt
tartalmas felettébb gondosan Tan készítve s lényeg 4sen kUlönbóaik minden egyéb, a kereskedésekben előforduló kátrány-szappanok tói.
S Csalások feik®r&Iésa véjôtt S
a gyógyszertárakban világosan Berger-Télé kátrány-szappan
kérendő s ügyelni kell a zöld csomagolásra. Egyedül helyettes a bel- és külföld részére :
-A. HELL iTóusz. Troppau hova
iïagy-Kanizsán : Prag«r Béla gyógyszerésznél
a megbízások és todakszé-dások Is küldeodik.
S
r;
,0 lo u o o o o u 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
p_o o o o o o o o o "o o ooooooooo o o o o o
^ Az összes fiwt''tfMyu-^ f vizek Ài ^ királya. 4
A
''jr+itir** i»« • ■■
^ Magyar savanyúvíz. ^
J Széchenyi-forrás
Természetes, nem mesterséplleg előállított forrásvíz ötszörösen vegyelemezve. __
Kitűnő asztali viz. H
Orvosi kitűnőségek álul ajánlva. Tartalma:
En-opa .szénsavban '' leggazdagabb natron-lit Iliim-forrása.
s Széchenyi forrás
f.
• «} 5ÎS X i\ H S o s» •£ ja- S C? c ! 1 = 1 Ä , 4P '' M M c3 »-. •= l 35-32 X ° 1 s, i-?'' s ^ I "Sa » ■es ¿1 z 2° 21
£ W\ — — S b üí ® r Si i B t '' r — a © - Ss S J* s •c 00 r
I
97 79 84 48 48 «1 |<w|
|(WssS«3?cssas3s»Bsja leirraélvebb ^ for''ás J (40 meter) |
IOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOO
rp Q 1*1* 1858
WAL8ER FERENCZ
elaő magyar gép- ós tüaoltósaerek gyára, harang- ós órcaöntödéje BUDAPESTEN, Rottenbiller utcza 06.
Ajánlja gyártmányát, mint magyar különle-geeiPöget kutakban és mindennemű szivaty-tyOkban elvállal telje« vízvezetéket berendezését varosok, földbirtokosok, ipartelepek, armentesitő társulatok és magánzók részéről modern technihai
2522 3 -50
/
alapon es kedvező feltételek mellett ajánlkozik köz-és magánfürdők felszerelésére, 8 z a g m e n-tes ürszékek felállítására és minden vizmű vi munkálatok gyors és pontos kivitelére képes árlr.pok és részletes költségtervezetek kívánatra díjmentesen küldetnek.
Egyetlen belföldi szivattyu-gyár.
Vogler József tulajdonos. Kapható minden nagyobb ffiszerkereskedésben-
- Hamisítások kikerülése Gzéljdból a dugasznak
viz feU farditott rész« *P«tá ncz* körirattal van
ellátva.
Xagy tévedés volna, a savanyúvíz jósiijját egyedül a pezsgés után megítélni. Azon savsoiynvizek, melyek az oly nagyrabersült cs gy<Sg yhatáso» savainak (alkalium) csak cae- iJ |7 kély mennyiségét tartalmazzák, - mi által a bor kellemetlen ^ sava kötve és igy a*, kellemes-édeftkés izüvé válik, — rendszerint erősen babza''oak, mert a kevés mennyiségű szesz (szénsav) majd semmi által megtartva vagy kötve nem lesz és i?y gyorsan pezsegve elpárolog.
Ily vizekről azt szokás mondani, hogy a bort sa-v a nyitja; Azonban egészen megbízható felvilágosítást a savanyuviz értékéről nyújt a ve^s^rtani vizsgálat, a mikor a legnagyobb suly a legbecsesebb neszekre: szénsa-v, szénsavas nátron, Chlornatrinm és Lithionra lesz fek-» tetve. Azon savanyuviz, mely a f<sintieket legdúsabb mennyi- 4 ségben tartalmazza, a legjobb. ,
A szombathelyen megjelenő „Volksfrennd"'' 19 száma „Magyar savanyuviz" czimmel a következő közleményt hozza: « „ . . Nem kétkedőnk, hogy rthrid időn ezen..lu»ai terjnék^, mely Budapest, Bécs- és Berlinben tudományosan megvizsgálva, Bécsben és Triesztben kitüntetve lett, végre is legyőzi hason minőségű stáier vetélytársat, a melyeket tartalmánál fogra felit Is múlja; legyőzi daczára a sok viszontagságnak. a mellyel nálunk minden uj vállalatnak küzdenie kell. Mi részünkről hazafias kötelességünknek tartjuk: minden ha-T z*i Vállalatot, melv benn''inket a külföldtől távol tartani van cc Y^ hivatva, felsegíteni", annéi is inkább, mivel a jelen esetben C még azon előnyben is részesülünk, loogy & „Széchenyi-forrás«
• ff létezése óta fél annyi fjén kapnnk savanyuvizet, f óvás. ujabb Időben nagy lármával fellépett két
* " *]sMjerhomi knt >VorIt«chauban (Ulzella-forras és az ugyuftTezett BKadker»bur«ri savanyn-kut," mely azonban Radkei>bur«iól 4 kőzíép tavol-sájjra, tehát nem is a radkersbnrjri kerületben fekszik.) E kutakban pedig- kizárólag csakis vas
rsövek vannak ijren helytelenül alk aluiazva. melyek
használata .Ma^ryarorszagban a savanyu kutaknálr^J|LJ ntiiu egészség ártalmasak tiltva van.
Magyar savanyuviz.
Postamesteri állás
megvételre keresteti^ — nem v&sut mellett, — hol 25—30 hold földet, vagy őrök árban, vagy legalább bérletre megszerezni lehetne fentartva a tekintetes postaigazgatóság jóváhagyását. Szíves tudósításokat e lap kiadóhivatala közvetít. 2527 2—3
Fesselhoffer Jdzsef Nagy-Kanizsán, Göncz i. gyonyszerész Csau tornyán, Klem József Barcson, Kika-ker K., Kirch M Szombathelyen stb. ajánlják t. cz. veviknek „Z A C H E R L" legújabb kiválasztott porkülönleges ségét. mely erőre és biztonságra minden eddigi szereket fölülmúl:
Z ACHERLIN

minden ártalmas és alkalmatlan rovar teljes elpusztításáért és kiirtására, mint poloskák, bolhák, svábbogarak, mo lyok legyek, tetűk, hangyák stb.
Különösen arra kell figyelmeztetnem a t. cz. közönséget: "Zacheríknu-t nem Összetéveszteni a közönségesrovarporral! "Zacherlin" csak eredeti üvegekben, de sohasem becsomagolt papirosban vagy nyil- /Ts.
tan mérlegelve lesz eladva. Az eredeti üvegnek névaláírásommal és védjegyemmel kell ellátva lenni. 2404 6-12 '' S
WajdiU Jótsej könyvnyoTndájából Nagy-Kanizsán.
NAGY-KANIZSA, 1885. Julios 11-éu.
HnszoHoegyedlk Moipai.
Elotizetési ár:
wés* «''vre ... 5 frt. — — • 2 frt 50 kr. ucvAvti.-vre . . I , 25 , Egyes szam 10 kr.
HlRiiKTBS E K
- hasábos pi-titsorban 7. másodszor < minden további sorért 5 kr. NYJLTTÉRBEN
s<iroukó. t 10 krért vétetnek tel Kincstári illeték minden egyes hir-ijcicstrt 30 kr fiz. tcndő.
A nagy-kanizsai „Kereskedelmi lparbanku, ,nagy-kanizsai Önkéntes tűzoltó egyleta „zalamegyei általános tanitó-
A lap szellemi részét Illető közlemények a szerkesztőséghez, anyagi részét illető közlemények pedig a kiadóhivatalhoz bérmentve
intézendők : N a gy-K aoizsán
Wlassicshát
Bértnentctleu levelek nom fogadtatnak el
Kéziratck vissza nem küldetnek.
testületa
O %/ — - - ^--- -- ~r j » %s %7 "
nagy-kanizsai kisdednevelö egyesület". a ^nagy kanizsai tisztiönsegélyzöszövetkezet*, a , soproni kereskedelmi s iparkamaranagy-kanizsaikülválasztmány''-ának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Elmélkedés a tanév eltelte után.
A ínég csak rövid idővel ezelőtt ifju-népességtól élénkülő iskolaépületek ma már a néma elhagyottság képét tárják elénk; az oly gyakori, rendes vendégektől látogatott iskolapadok megörültek, az iskola-termek ajtai bezárultak.
Sokaknak még cseng fülében az oly sökszor meg-megkonduló kis harang élesszavú hivása, bár azt ma mar nem hallhatják. Megszűnt az egyidóre mindazoknak tetszésére, akiket közelebbről érdekelt. Ez érdek egyenlő lehetett mindannyira nézve; a küzdés, a czél egy pont felé irányulhatott mindeniknél, a folytonos tanulási harczban kimerítő lelki munka egyenlően veriték-cseppeket csalhatott mindegyiknek homlokára. — De vájjon egyenlő lehet e mindannyira nézve az öröm is, melyet nekik az óv vége nyújtott?!
Wnnak sokan, akik örömmel vették el évi fáradozásuk gyümölcsét, de vannak olyanok, akiknek az év vége csak bút és szomorúságot hozott, akik az. egész évi munkaidő. e csak fájó lélekkel gondolhatnak vHsra. tízeket komolyabb meggondolásra, az előbbieknek lelkesítő példájára és a jövőben való törekvő szorgalomra buzdítjuk.
Mily édes, mily kellemes azoknak élvezni a szép szabad időt, akik ezt maguknak lankadhatlan szorgalmuk buzgó munkálkodásuk által és a felmutatható sikeres eredménynél fogva kiérdemelték. S mily terhes lehet azoknak viselni az úgyis nyomasztó napokat, akiket a lelki kin, a társaiktól való megvetés, a szégyen le sujt.
A tanulás eredményével szoros kapcsolatban van a pályaválasztás, melyről jónak látom egy kissé bővebben elmélkedni, miután az emberek sorsát intéző életpályák kérdése
ez időben, az iskolai év végén vi-tattatik meg vagy vettetik el — elég sajnos! — sokszor nagy könnyelműen. |
Mily kárhoztatandó mindazon szülőknek eljárása, kik a gyermeküknek választandó keresetpályánál nem gondolkoznak egy kissé komolyabban s nem vetik egybe s mérlegelik a tehetséget egy kissé nagyobb, tapintattal.
Hányan vannak olyanok, kik gyermeküket még a bölcsőben orvosnak, ügyvédnek, papnak vagy tudom én mi mindegyek szánják, bár tehetségét, hajlamát még nem is ismerik; 8 ha arra esetleg anyagi tehetsége kedvező szerencsével segiti fel, tervét kivihetőnek találja, ha aztán a pályán csak mint kontár szerepel is.
Vannak szülők, kik gyermekük életpályája iránt vaió érdekeltséget egészen elvetik maguktól 8 egyedül a gyermek vagy ifjú még gyenge s téves itélótehetségétől teszik ennek ''jövőjét függővé. Ez Lem helyeselhető eljárás, miután az iQas még nem eléggé képesek arra, hogy a választandó pálya alkalmas vagy nem ; alkalmas voltát átérthetnék,
-
De eltekintve ettől, azon helyteleníthető, téves felfogással állunk ma szemben, hogy a legtOblr szülő gyermekét a tudományos pályákra szánja. Szeretném tudni miért? Any-nyira nagy népünknél az urhat-námság?
Nem szolgálhatok statisztikai adatokkal, de minden józnnul gon-gondolkozó egyén átláthatja egy kis körültekintéssel, hogy mennyi ma az orvos, ügyvéd, tanár, pap, tanitó stb. és mennyivel szaporodik az óriási szám évenként. Igaz: minden pálya eléggé meg van rakva működőkkel, ''de nem volna-e sokkal helyesebb és tanácsosabb, ha ahelyett, hogy népünknek fél orvost vagy fél ügyvé-
det nevelünk, ki az életben ogySem boldogulhat, szakját alaposan értő, mivelt iparost képeztünk volna.
E téves felfogásból eredő következmény szüli nálunk a nagy proletárságot.
A tudományos pályát végzett egyén, ki fél készültsége s pályája iránt való ellenszenve folytán nem igen boldogulhat, a munkára pedig elő nem készíttetett, legttfbhnyire szomorú ^sorssal fejezi be földi pályáját S hol rejlik az ok? A tévesen választott kereset-forrásban.
Nem tudom miért rettegnek sokan annyira az iparos pályától ? Nem oly jó kenyéradó az, mint akármelyik tudományos pálya ? Csak kedvvel szorgalommal s ami fő : képzettséggel lépjünk a munka-asztalhoz. A tehetősebbek tán szégyenlik is, pedig nincs mit szegyenleniök. Tanúság erre egy kis élő példa. Nemrégiben egy tiszteletre méltó úrhölgygyei beszélgetve, gyermekei felől kérdezősködtem. „Az egyik — mondá tartózkodással — czipész. De rögtön utána tette. Mert nem akart tanulni.*
Hát az iparos pályán nem éppen úgy boldogulhat s emelkedhetik bárki is, mint akármely tudományos pályán.
Sok esetben meg jövedelmezőbb kereset forrásnak nyilvánul. Bizonyítékok erre mindazon iparosok, kik Pesten egész paloták tulajdonosai.
Vagy nézzük a katonai pályát. Miért rettegünk ettől is olyannyira? Peddig nincs szebb, nincs dicsőbb, mint a hazának szolgálhatni. Hisz ez is oly pálya, melyen mindazok, kik érdemet felmutatni képesek, a legmagasabb rangfokozatig is felvihetik, mi aztán az ezzel járó javadalmazás tekintetében sem áll utolsó helyeiL
De hány pálya van még, mely nincs annyira megrakva működőkkel,
melyen még van betöltendő hely elég s tán jobban is megtalálnák a megélhetés a jólét forrását, mely ma nem csak nálunk, de mindenütt oly nagy és fontos kérdésnek merült fel.
Ne tekintsük a kenyéradó pálya eldöntését oly kicsi dolognak. — Gyermekeinknek, majd egész csalá dóknak, végre az egész nemzetnek jóléte és boldogsága függ e kicsinynek látszó, de sokszor nagy és szomorú következményekben végződő mulasztástól, ha azt nem eléggé átgondolva, kellő itólet és tapintat nélkül eszközöljük.
O Ehrlich Károly.
Ezt követőleg Merenye közság 447 felszólalása intézteit el.
Mintán Inkey László rendelés Viz. lendvay József pót bizottsági tagok a tör-tént meghívás következtében megnem jelentek, a tárgyalásban részét nem. vettek, helyettük Dervarcs Imre és Koller István pót tagok hivattak be.
^ Ezután Karos község vétetvén tárgyalás alá és 828. számmal lezáratott, d. u. 5Yj órakor.
Jegyzőkönyv.
Folytatólagosan felvéve 885-ik évi májns hó 27-én N.-Kanizsán.
A katasterí bizottság mfífeö-dése a kanizsai járásban.
(Folytatás.) '' Jegyzőkönyv
folytatólagosan felvéve 833-évi május hó 23-án Jelen voltak:
Kovács János elnök, Tóth Imre, Bokán Farkas, Talabér Kálmán, btag, Rittar János k. becslő biztos, Blan Pál btag.
Folytatólag N.-Bécse kösség B. II. száma alatti felsróllalás tárgyalását kesd vén meg 701 tői folytatólag 4973. ssá-mig.
Ez után Szent-Jakab adó kösség 1-től 458. ssámmal záratott le. — k. mf.
Jegyzőkönyv,
Folytatólagosan felvéve 885-ik évi máj, hó 2ó-áu N.-Kanizsán.
¿z— Jelen voltak:
Kováts János elnök, Talabér Zsigr mond, Bokán Farkas, Ritter János k. becslő biztos, Blau Pál btag.
Felvétetett Kaszner János nagykanizsai lakós csapi birtokosnak kérvénye. Csapi község bírójához beadatot, ezzel Csapi község tárgyalás alá vétetett
Mintán a kérvényben íelhosott indokok elbírálása a'' most folyamatbsn levő eljárás alapját képezi, jelen kérvény folysmodő rovata alatt a csapi B. II. minta 1339. folyó ssáma alatt nyer elintézést.
Jelen voltak:
Kováts János elnök, Bok&n Farkas, Blau Pál btagok, Ritter János kir. becslő biztos, Tóth Imre btag, Heyden Mihály.
A tárgyalás megkezdése előtt szükségessé vált az előző napok tárgyalási eredményéhez képest intézkedni, hogy a még letárgyalandó községek • felszólalására hozandó határozatok minél gyorsabban bevezettessenek, ezenindoknál fogva Ver-hás Sándor n.-kanizsai lakós .a bevezetések foganatositásira felvétetett.
Ez után tárgyalás alá felvétetett Karos község folytatólag a 829. számtól kezdve.
Pacsa Fütős,s az ott beadott általános felszólalása vétetett fel, mely Csizmadia János és érdek társai n evében adatott be.
■ Felolvastatván, miután a: kérelmet tárgy azó jegy zőköny v ál talánosság ban szól és mivei a helyi viszonyok már a - helyszíni felül vizsgálat alkalmával figyelembe vétettek, » mint ilyenek javaslat-tárgyát képesték, igy a felolvasott jegyzőkönyv tudomásul vétetvén, a jegyzőkönyvhöz csatoltatni rendeltetik.
Tárgyalásul felvétetett Baksahása község 58. ssámmal befejeztetett.
Ezután Garabcncz kösség 872. szám-ma! befejeztetett Orosztony község 1640. számmsl.
Ezzel kapcsolatosak Kerecsen község tárgyalása kezdetve meg, hol is G-le-vina Károly által Írásban beadott és a felszóllalási B. II. .minta 14-ik száma alatt felvett birtok érdemében tett kérelme intéztetett el, mely is a B. II.rovatában leli megoldását.
Stingly Károly gelsei lakós kere-esenyi birtokos 230—235. számig felvett birtok részletei elleni felszólaláaa
Apró dalok
— Jnlia-cyklus. — L
Nagyon jól ismerlek téged: Szereted a nyegleséget, . Kik szépet beszélrek rólad, No, meg a fess — udvarlókat.
JA barátoddá csak az lesz, Ki fóldicsér, megtő jénez S ki még hozzá le is térdel, Elhal-nozod kedvességgel.
Istenem, hát még azoknak, Kik szerelmedért rajongnak! — Mennyit harczolnak szegények, Mig beveszik szivecikédet!
IL
Olyan vagy mint a Bachanidák, S a Fannok valának egykor, Kiknen SrSm lángolt szivükben, S örök dal zengett ajknkon.
Örülj, örülj csak! Hisz az élet Tavaszán ér csak valamit. Kétségbe esni, sírni, sorsod Egykor majd úgyis megtanit!
III.
A „palotást" érzéssel játszod, Nemes hévvel a „friss magyart" Kacsód, a billentyűn tánczolva, Sok férfi főt már megzavart.
8 a hány volt, járta szenvedélylyel A mig dalod csak hangozott — S mindegyikek természetes, hogy Úgy járja, ahogy — akarod!
E. SZABÓ LAJOS.
Epigramm.
Szép arezod havasán, két rózsának vimlását Lányka, irigy szemmel nézi a tarka világ; Boldog vagy. hisz e rózsák el nem enyésznek, Nem soha, míg csak tndsz, bárhol is egy patikát.
POZSOGÁB GYULA
Kelet befolyása az európai polgárosodásra.*)
Kelet gondolatinkat poésis, vallás s tudomány által vonja magára, s bennünk vágyat gerjeszt azon föld után, hol az egéss természet teljes fényéb-n ragyog; hol Krisztus világboldogí ó tanait adta-elő, 8 hol Mohammed vallási rendszerét karddal terjeszté. Da h a a férfi az emberiség történeteibe komolyabban s mélyeb ben kiván pillantani s históriai tudományát — mely különben is csak darabos maradand — nem akarja morzsákkiot fejében ssétszórtnak érezni, elmélkedései b tanulása tárgyául Keletet válasstani nem mulaszthatja-e): m»rt Kelet az emberi nem bölcsője, s a műveltség első növen-dék-iskoláj''. — A polgárisodás hoszszu munkálkodás következményé levén, mely egy nemzetrü! s nemzedékről a másikra folytatás végett száll, már a természet örökös törvényinél fogva feltehető; históriai adatokból pedig világos, hogy Kelet
*) £ jeles cikket magas polcra jutott szerzője még 18S9-ben tehát iQn korában irta s megjelent a Heimeczy altal szerkesztett „Társalkodódban. Olvasóinkat minden esetre érdekelni fogja a ¿- dós miniszter ifjnkori munkája.
az európai civilisátiora nagy befolyással volt. China és Indi* a többi keleti népekkel, nevezetesen s phoeniczia b aegyptus-beliekkel hajdan viszonyokban állván, ezek által Görögországra hatással birt. Aegyptusból — mely sokat tanult az in-dusoktul, nyeré Görögország azon fának magvát, mely oly kecsegtető szép gyü-n.ölesüket termett a g3rög földön. As aegyptusi gyarmatlakosak hozák-által tengeren a polgárisodás első elmeit, a betűket t. i. s czélsserü polgári törvényeket; a görög bölcsek — tullevén már nemse-töfc a Bzellemi éretlenségen — az aegyptusi iskolákat törekvőnek látogatni; igy azon idomok is, mellyek mély értelmű igazságokat s a természet bámulatos erőit ábrázolák, azaz a görög mytbosz eagyp-tusi származatú, de a görög művelésnek igen kedvező körülményekben, a képező művészettel együtt — mely ez idomok szépségének ideáljához emelkedett-föl — különbözőleg mint Aegyptusban fejlének ki. Ilyféle görög munkálkodás nélkül a romai civilisatio alig létesülhetett volna; már pedig a romai literatura s művészet a göröggel magával párosulva az új Európa sötétségét szétoszlatni nem kevéssé segité; ez ntakon tehát a keleti müvelés a miénket mozdította elő.
Azon nagyszerű tüneménynek is, mely az elaljasult ó-világot sarkaiból úgyszólván kiemelte s ujjá változtatta, asas a keresztyén jégnek honja: szinte Kelet. A ssidó-valiási rendszer azonban a többi keleti népétől igen sokat kölcsönzött. 8 a t. Krisztus a világnak uj alakot adván, «-éssint pedig a zsidó-vallás tisztaságát eszközölte, ó mutatta meg legelő*
szőr, miben áll as emberi nem valódi nemessége; ő cselekvésmódunk mértékéül a .-zslid emberedést (humanitás) tűzte ki, De még ason germán s sláv eredetű népek — kik a római világot pusstiták s helyébe uj Európát alkották — rohanásainak forrása — Ázsiában volt.
A 7-ik században Mohammed elfo-gultaágátul megmenteni szándékozván nemzetét, uj vallási rendszert alapita, mely az aráb sajátságos culturára nézve majd azintoly erővel birt, m''lyennel a kereszténység a miénkre. De a keleti orga-nisatiónál fogvást — mely csak aléltságot (apathiát) vagy kicsapongáat ismer — az egéss világot profetájok követésére akaráfc kényszeríteni, s igy a régi királyszíkek s más vallásfelekezetek oltá.''ai leront, ttak; s a győztes aráb népcsordák c gészen a spanyol földre terjedtek szét. Európr e véres harezok kárpótlásául az élet pallé-rozottabb és simább formájit a lovagi szellemet, az aráb, de gothnak helytelenül nevezett építészet, aphilosophia, földleírás, chemia b orvosi tudomány elemeit nyerte. A mobammedánok győzelmeivel összeköttetésben állnak a keresztes háborúk. Jeruzsálem s az egész szent föld a hivtele-nek birtokába kerü''vén,.esek által meg-becstelenültnek láttaték. Az odavándorló Bzent férfi >k est s as ottani keresstyének súlyos állapotját oly eleven »sínekkel rajzolák, hogy minden bátor sziv késs vaía — bár .éltébe s minden vagyonába kerülne is, a szent helyeket a hivtelenek mocskos késéiből kiragadni. Ezen imigy eredt tolongás Keletszakra, nem csekély befolyásssl vala Európára. Különféle nemietek a nép-osztályok közeliinek ott«
egymáshos a &iráiy*ág e papirend pedig az akkori csekély szellemi s erkölcsi erő s tudomány egyetlen birtokosa — a polgárisodás a emberedé» hasznára, a nyomó feudalismus vesztével megerősülfc, s a lovagi szellem jobban kifej lődék; végre aljas emberek nagy csoportjai — melyeketnem a szent(űgy,de a zsákmány-vágy vezetett oda, sírját találván Keleten Európa é tehertől megszabadult. Mi a törököket illeti, megjelenésük — bárha zsarnoki fegyverök sok keresztyén életet kiirts — a vallásos reformátlóra s Amerika felfedezésére nézve kedvező volt. De most már a gyermek megelőzte szülőjét. Háborúk, népvándorlások, de leginkább idő által erejöket az ¿zsiai civilisatíók, mint hajdan a romai s görög, elvesztették. ¿Teletnek, is jelenleg más szükségei, más követelései vannak. Earópán most a sor: a régi adósságot Keleten lefisetni. Indiában az angol, éjssaki Átsíában az orosz vevé által a polgárosító szerepet; a a mint látszik, Keleten fontos európai kérdések fognak feloldatni. Hazánk a Duna s a gőzösök által köti össze Nyugatot Kelettel, s ezen intézkedés által hathatósan fog érintetni. Mind ebből következtethetni: miszerint az erkölcsi világ törvényeinek egyike-az, hogy egy világrész —,,fnely a másiktól geograpbiai a etbnograpbiai tekintetben különböző, a másikat polgárosítsa; s igy megtörténhetik, hogy''-''Kelet egykor, megalapítandó uj civilisatiojából — ha a miénk már elavult — nekünk további kifejlődésre uj elemeket nyujtand.
Trefort Ágoston.
huszonnegyedik évfolyam
ZALAI KÖZLÖNY
JÚLIUS 11-én 1885.
mely fölszólalás a helyBiini vizsgálat alkalmával tett javaslathoz képest nyert elintézést.
Babosa Lászlónak a 226. szám alatti kérelmére mint a tárgytól eltérő bírálat alá sem vétetik, mert osztályozása amúgy is a vele szomszédos birtokok arányával intéztetett el. — Ezen községnél 735. ssámmal befejestetett. — k. mf.
(Folytatása következik.)
A csáktornyai önk. tüzoltö-egylet elnökségétől.
Valamennyi ''üzohó egyesil]ethöx a következő felhívd» küldetett:
.Kedves bajtársaki
A csáktoruyai önk. tüsoltó-egylet f. évi .augusztus hó 20-ik napján fogja fennállásának tizedik évfordulójátészászlójának felavatását ünnepelni.
Midőn ezt szives tudomástokra hozzák óa titeket kedves bajtársak erre tiszteletteljesen meghívunk, ugyanakkor a kellő tájékozás és a szükséges intézkedések meglétele végett azon kéréssel járulunk hozzátok : szíveskedjetek a jelen felhíváshoz mellékelt bejelentési ivet kitöltve a minden egyes tag után fizetendő egy frt illetékkel együtt alulirt elnökséghez legkésőbb f. évi július 2(Mig bekül-deoi, hogy a rendező-bizottságnak ele gendő ideje legyen az utazási igazolási jegyek kiállítására és azoknak kellő időben való szétküldésére.
Bajtársai üdvözlettel!
Csáktornyán, 1Ő85. junius 28-án.
AUzeghy Alajos Ziegler Kálmán
jegyző. elnök.
Qrétz Alajos parancsnok.
Figyelmeztetésül I
1) A bemellékelt bejelentési-i* jól olvasó írással kitöltve & évi julius 20-áig a .Csáktornyái önk. tűzoltó-egylet elnök-ségékez" czimezve beküldendő, mellékelve az 1 frtnyi illetéket és a diszobéden résztvevők után személyenként 1 frt 50 kraj-czárt.
2) A bejelentés után a lakás- és díszebéd jegyek és a vasúti igazolványok nyomban elküldetnek.
3) Minden tűzoltó egyenruhában, teljes felszereléssel és balmellén fehér szalagon fekete betűkkel községének nevével ellátva, megjelenni kéretik.
4) A megérkezendő tűzoltó vendégek a tűzoltó őrszobában jelentkeznek.
Az ünnepély sorrendje.
1885. augusztus 19. napján.
L D. u. 4 órakor a vaspályán érkező vendégek fogadtatása és elszállásolása.
II. 6 órakor a tűzoltói laktanya és szertár bemutatása s néhány vertvascső-kut czélszerüségének constatálás*.
II]. 8 órakor ismerkedési estély Baumhak kertjéb en. Tűzoltók egyenru-hában belépti dij nélkül, más vendégeknek 30 kr, dij mellett.
Augusztus 20. napján.
I. Reggeli 5 órakor ébresztő zenekarral élükön egy szakasz tűzoltóság.
IL Reggel 8 órakor gyülekezés a laktanyán s felvonulás a gabonatérre. Itt aiss-ülés az''Isten szabad ege alatt, hol a 10 évet kiszolgált tűzoltók érmekkel fel-diszittetnek. A fogadóbizottság indulása a zászló-anyához és a kosroruhölgyekórt.
III. D. e. 10 órakor ünnepélyes felvonulás a templomtérre, k templomba, hol a zászló avatás és az ünnepélye« szeg beverés történik.
IV. Díszebéd d. u. fél 1 órakor Szeiverth kertjében egyénenkint 1 frt 50 kr. dij mellett. (Számozott jegyek ezen diszebedre a dijlefizetése mellett Tódor J. ur kereskedésében aug. hó 19-én d. a. 4 óráig kaphatók.
V. D. u. 4 órakor diszgyakorlat a templomtéren.
VL D. u. fél 7 órakor kivonulás Szent-Ilonára az alábbi programmal *
a) Kivonulás zeneszóval,
b) tánczmulataág,
c) este tűzijáték.''
Beléjjtí-dij a Szent Ilonán rendezendő mulatságra 50 kr. Tűzoltók egyenruhában nem fizetnek.
A tűzoltóságnak ézen ünnepélyére Csáktornya város és vidékének mélyen tisztelt közönségét meghívja az ünnepély rendező-bizottság.
közegészség ügyekre nézve fennálló első fokú hatóságnak bejelenteni, ily bejelen-, tée nélkül a fertőtlenítő anyagok eladása tilos.
Köteles továbbá as ily anyagokat'' elárusitó készleteit tartalmazó edényein világos és könnyen olvasható felirattal megjelölni azt, hogy a készítmény az illető hatású anyagból, p. o. a carbolsavból, hány százalékot tartalmaz?
Az elárusító köteles továbbá azon edényre, melyben a fertőtlenítő szert a vevőnek adja, egy czédulát (viguettát) ragasztani, a melyre fellegyen inra: „Fertőtlenítő szer, tartalmas X*/o anyagot.*
E tartalom valódiságáért az elárusító felelős. Járvány idejében megkívántató fertőtlenítő.anyagokra nézve a következők rendeltetnek:
A carbolsavas viz oldatának készítéséhez mindenkor a jegeczedett, vagy legalább at ugy nevezett 100-% «»«"bol-sav használandó.
Az oldat mindenkor, 18 rész víznek és 1 rész carbolsavnak összevegyítésével és összerázásával állítandó elő ngy, hogy az oldat okvetlen 5% carbolsavat tartalmazzon.
A különféle carbolsavas keverékek* nek, úgymint a Pétrii-féle pornak, a carbolsavas mésznek jstb. szintén legalább 5°/9 carbolsavat kell tartalmazni ok.
A chlormész legalább 20''/o hatásos chlort tartalmazzon.
Azok. a kik jelen szabályrendelet fennebbí intézkedéseit vagy tilalmát megszegik, kihágást köve:nek el és 100 frtig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendők.
Mi ezennel alkalmazkodásul köztudomásra hozatik.
Sopron, 1885. junius havában.
3071/1885.
Hirdetmény.
A smirnai osztr. magyar főconsu-Játusnak jelentése szerint, az utóbbi időben gyakrabban fordult elő azon eset, h^gy kereskedelmi utazók által magukkal vitt áruminták, miután a hajó okmányokban nem mint ilyenek, hanem uti-padgyásznak voltak bejegyezve, a török vám hivatalok részéről vagy csempész áruknak minősíttettek s az ilyenekre fennálló rendszabályok szerint kezeltet» tek, vagy pedig bünte ésképen a 8°/0 érték vám helyébe annak kétszerese, vagy is 16 9/0 vám vettetett ki ezen minták után.
Az érdeke!t körök tehát felhivat* c&k, hogy jövőben a kereskedelmi utazók által magukkal vi.tt árumíutákat már a behajózás alkalmával árumustráknak
jelentsék be.
Sopron, 1885. junius havában.
7 —-
3089/1885.
Hirdetmény.
A f. évi márcsius havában 1275-sz. a közzétettük, hogy azon liszt- vagy egyéb őrlemény-, olaj és pezsgő borszál-litmányok, melyek £. évi január 15-dike előtt kötött ütlet folytán vitetnek a német vámterületbe, a régi vámtételek szerint vámoltatnak meg, de csak a mellett ha az üzletnek január 15-dike előtt történt megkötése valamely német bíróság vagy közjegyző előtt létesült vagy általuk hitelesített szerződéssel igazoltatik, vagy pedig ha a.kérdéses körülmény valóságát két kifogástalan német tanú bizonyítja.
A német birodalmi tanács ujabbi határozata szerint a bizonyítás ezen szigorúbb módja elejtetett és megengedtetik, hogy az üzletnek január 15-ike alött történt megkötése mindazon eszközökkel, melyeket a német polgári perrendtartás megenged, bebizonyítható legyen.
Miután a spanyol kormány a rozsnak szerződésileg megkötött egy márkn^i vámjáról lemondott és ennek folytán a német birodalom gyűlése által elfogadott 3 márkra való felemelése a német birodalomnak szerződéses viszonyban álló álla mok irányában is hatálylyal birand, egyúttal tudomásra hozzuk azt is, hogy ezen rozs-küldemények melyekről a közölt módon bebizonyítható,''hogy május 12-d ke előtt kötött üzlet folytán vitetnek be s német vámterületbe, £. évi augusztus 1-éig a régi vám alá esnek.
Sopron, 1885. junius havában. A keresk. ¿a iparkamara.
A soproni keresk. és Iparkamara köréből.
2976/1885.
Hírdevmény.
A fertőtlenítő anyagok készítése és elárusítása, ugy az a körül tapasztalt hamisítások meggátlása tárgyában, a nagym. m. kir. belügyminisztérium következő szabályrmdele:et bocaájtotta ki:
Mindenki aki fertőtlenítő anyagok elárusitásával foglalkozik, köteles azt a
Közönség köréből.*)
Viszonválasz.
A .Zalai Közlöny« f. é. 24. szá mában a .közönség köréből" cx. rovat alatt közzé tett csikkemre Málics János ügyvéd aláírásával u. a. lap 26 ik számában megjelent észrevételekre választ kell adnom; korántsem azért mintha Őrömet
*) E rovat alatt közlettért sem alaki. *em | tartalmi tekintetben nem vállal fslel&sséf at a
Saerk.
találnék a polemizálásban, de mert azt a jog — és igazságérzet parancsolják. Szíveskedjék tek. szerkesztő ur válaszomat becses lapjában felvenni. —
Ha nevezett czikkiró nem állítja azt, hogy az esetet as igazsághoz hiven adja elő, talán hallgatnék; de nem tehetem ezt, mert a t. közönség előtt ngy tűnnék fel, hogy czikkiró igazságossága hall-gattatott el a hogy én nem az igazságot követtem közleményemben. Ha t. olvasó a megjelent két czikket összehasonlítja és a választ irónak, mint közelről érdekelt félnek tett buzgó simitgatását a egy-két határozott el ferdítését leszámítja, tuegfog győződni arról, hogy a válaszban leirt tények az általam előadottakkal tökéletesen megegyeznek. A kocsisnak megverését maga beismeri és azt hiazi, hogy tökéletesn kimenti magát, ha a verést négy arczulcsapásra « ajtón kilökésre redukálta a czikkiró. Téves csalódás. Különben, hogy mily mérvű volt as össze-veretés azt a «okát szenvedett kocsis, ki mindenfelé elpanaazkodott, bármelyik érdeklődőnek elmondja.
Hogy a részrehajló egyoldalúság vádjával lelkiismeretemét ne terheljem, s többi jelen voltak közöl is megkérdeztem néhányat, kik arról győstek meg, hogy ügyvéd ur csikkem egy részét hallgatással ismeré el igaznak, másik ré szét pedig nem adta .az igazsághoz hiven" elő. Mert a higgadt önérsetes őrgve sető nem mondta felindult hangon .az Is ... ét nincs emberem" hane — az .Istenért«
A csikknek azon része sem felel meg az igazságnak, hogy ezek megtörténte után a h. segéd ssolgabiró figyelmeztette az őrsvesetőt, miszerint meghagyását máskor pontosabban teljesítse stb. mert a kocsis elfogatása iránti meghagyás azonnal teljesítve lett s azután tovább mint jó félóráig m«!atott a h. s. szolgabíró ismerő.eivel''s csak midőn már bealkonyult, s as őrsvezető is a tekézést társaságával együtt abban htgyva,egy külön asztalhoz leült, támadta meg őt.
Az őrsvwzető ellen folyamatba tett s már be is fejezett vizsgálat feladata már mint késs tény ismeretes. As is igazolja czikkem állításainak igazságát, mert as Irsvesető vétkesnek nemcsak hogy nem találtatott, sőt, miután már ssolgálat ideje e hó 28-án kitelik s miután bejelentette, hogy szolgálatából kilép, felsőbbségótől, mint derék erkölcsös tapintatos egyén, kinek jövője e pályán bistositva lett, visszamaradásra szóliuatott fel. A kik ismerik őt, ast mondják, hogy meg is érdemli az elismerést.
Czikkiró tehát ugy látssik nem is annyira a sa|át érdekében, mint inkább h. a. szolgabíró védelmére fogott tollat; as meglátszik czíakirónak „nem ismervén as érintett közleméoy szerzőjét" téle paasusábao. Igaz, hogy egész csikké tele van helyesírási hibával és irálya a nehéskesség döcsögő utján halad, de e részt bárhogy hányjsm-vessem, megértenem nem lehet. S bár a magyar nyelvet jól értem, annak tartalmából csak ogy nevetséges ellen mondást vehettem ki. Ugy bangsik, mintha valami illircon-structío román nyelvre lenne lefordítva. Engedjen meg de esek után még az igért magyarázatra sem vagyok kíváncsi. —
Inkább sseretném tudni, vsjjon saját akaratából kelt-e védelmére a h. s.ss. bírónak vagy fel lett-e kérve?
Első esetben .... no de mégse szólok; a fogadatlan prókátorról; utóbbi esetben rosss, goromba-tartalmú csikkéért nem várhat gazdag jutalmat. —
Nevetséges, midőn a h. s. sz. biró távollétének nem igazolásáért szemtelenséggel vádol. Ki támadta őt meg a távollét igazolatlanságaén? E védelmi rész belehadoaásí a ködbe.
Lehet-e kificzamodott észjárás nélkül czemteienségnek nevezni, ha valakire azt mondják, hogy mulatgatott a csárdá-br.n? Vagy. tán az önök kedveért .Grand bótel"-nek, a «agy .Imperial szállodának csimessem ast a helyet, a mely a köz szájon is csárdának hivatik
Czikkiró mint érdekelt fél, van a hivatva elfogultság nélkül Ítélni a felett, hogy ily körülmények kösött minő főve! hosatott a kihallga.ás nélküli határozat, s a nélkül, hogy igazolhatná a* ellenkezőt szem tel enségnek keresztelni?
A hadnagyi uniformist illető részét csikkemnek, Vagy nem volt elég képessége megérteni, vsgy volt benne nagy rosszakarat azt ugy elferdíteni, mintha én ama nagyrabecsült tiszti rangról tiszteletlenül nyilatkoztam volna.
A papir mindent eltűr. Rárakta czikkiró is mindazt, mit lelke elfogultságában sugalt, s ha ast állítja, hogy nem állok a képzetség azon niveauján stb. . . engedjen meg de czikkirótól oktatást nem fogadhatok el, hiszen ozikke fényes bizonyíték arra, hogy jprofessoromnak be nem válik. De mivel mégis látok csikk-íróban némi jóakaratot — bár as akarat tehe''ség nélkül mitsem ér, én is csupa jó indulatból figyelmeztetem valamire, beszéljen egyedutai Sebők Istvánnal, ki köstudomás sssrint sok éven át elöljáró,
közgyám stb. hivatalokat viselt kösségében, becsülete« .fÖldmivslő, válssztó honpolgár; kérdtf* (ínég sas elfogja mondani mint sok másnak, esek közt nekem is, hogy t. évi junius hó 27-én mint vsgdalta meg .védencse" megfordított korbács nyéllel, mint vérsett a szegény ember a földre bukva, mily vastag ssitkokkal illette e tisztes embert. Miért ? Mert a verésben 10 nap múlva is nyögő földmives szavai szerint nagy, megrakott szénás szekerével a sebesen köseledö h. s. sz. biró k o c s i j a elől egy balom kavicsoo megállva, jó eleve kitért, de a. kocsis ügyetlensége folytán mégis összeütközve a dísses fogat az ut árkába dőlt.
Mondja meg czikkiró, hogy mikor! a védelmezte eset elmultával ismét itt as '' uj anyag, hogy fogja est fel ? Mint vélekedik ? Vájjon mint segédssolgabirói helyettes vagy mint hadnagy, vagy mind a kettő birt-e elég jogosultsággal s hatalommal elkövetni ezt; ha éppenséggel tán nem is került volns ki előtte a terhes szekér ?
Az okot, mely a tollat kezembe adta tudhatná, hogy nem más mint a jog és igazság8zeretetet e* épen réisint ezért nem irom és irtsm ki nevemet, részint mert afővároai napi lapoknak már sok bajt orvosló felszólalásnak ssokása volt s van előttem. É* ha csikkiró as én diskretio-mat nem méltányolva eléggé, nagy fen» nen kitette nevét, nem teszem én ezt, mert ép oly keveset nyernék eszel mint a mennyit veszítene as ón becsületes nevem as ilyen vastagon „ssemtelena-kedó replikák álul. Tán e téren akar nevének hirt szerezni? Ugy tsnusitson ortogra-phiájával nagyobb figyelmet as olvasó közönség iránt; tanulja meg a stilisstikai szabályokat, különösen a világos irály kellékét, ugy nem fog engemet testi kiterjedett ségemnél fogva lehetetlen dolgokro kérni, (értem a lemezbe bújtatást, tán mert vagy mezt vagy lepelt akart mondsni). Nem fogorakulumnak tartani, mikor én nem jövendőt hanem megtörtént dolg>t mondok el és ez utóbbi esetet is nem mint meg-történendőt, hanem már mint lejátssódott szomorú jelenetet adtam elő. De mivel ast látom, hogy sserelmes esen orákulum szóba s ha már jóslónak hiss. megjövendölöm csikkirónak, hogy e téren a bemutatás után ítélve, nem nagyon fog boldogulni.
Ne vesztegesse tehát az irodalmi téren drága idejét. Egy találóbb latin közmondással szolgálhatok én is: „Sí ta-cuisses ....... — .a
Midőn a tek. szerkesztő uroak as eddigi közlésért kössönetet mondok, kijelentem egyúttal, hogy felfogva .A közönség köréből* es. rorathivatását, befejezem részemről az Ogy ben)csikkesésemet s meg vetve az álapostolkodás vádját, megnyugszom elismerésén ama közönségnek, mely eddig is rokonszenvező figyelemmel kisért.»*)
Letenye 188-5. jul. 2-án
Az a bizonyos 1— ei. —
ir e fe.
— A félév elteltével ismét
előfizetést nyitunk lapunkra és kérjük ennek barátjait, miszerint mentül szélesebb korben terjeszteni szíveskedjenek. Nagyhangú Ígéreteket tenni vagy végzett munkánkra hivatkozni szerénytelenség volna. Úgy is jól tudja, jól ismeri a vidéki sajtónak legtöbbnyire kinos és kényes helyzetét minden müveit hirlapolvasó ; éppen azért országra szóló igényeket velünk szemben nem támasztanak. Elvünk ezentúl is a hivalkodás nélküli, szerény, csendes munkálkodás leend. És reméljük, hogy igy lapunk barátokat nyerni igen, de veszteni nem fog.
Előfizetési ár: félévre 2 frt 50 kr.
negyedévre I frt. 25 kr.
Az előfizetési pénzeket a lap kiadóhivatalába (Wlassics-ház) kérjük küldeni. Tisztelettel: a szerkesztőség és kiadóhivatal.
— Nyilvános köszönet A helybeli
polgári iskolai ifjúság által rendesett dal-estélynek ösises jövedelme volt 144 frt 91 kr., ide számitva a felülfizetéseket is; levönvs s 119 frt 72 krnyi költségeket, maradt tissta jövedelem 25 frt 18 kr., mely összeg a takarékpénztárba elhelyeztetett — l eiülfizettek: as izr. keresk. izk. II. osst. 3 frtot, Hirschler ur 2 frtot, Rosenblüh Lajos ur 2 frtot, N. N. 2 frtot, Hein M. ur 1 frtot, Fárnek K. ur 1 frtot Bisu Erntsztin k. a. 1 frtot, Schlesinger Gy. ur 1 frtot, Spits Ignács ur 1 frtot, Ossessly Antal ur 80 krt, Székelv V. ur 50 krt, Blan B. ur 30 krt, Kas''tl A. ur
**) Ezzel • téren a polémiának réget Tatánk. A naá* esaa flryhöa szálai kívánókat a ¿íjazással járó njilttárrs utaljak. Sssrk
20 krt, Horváth N. ur 10 krt, Knaust Boldizsár ur 1 frtot; — összesej 16 frt 90 krt. Van szerenesém ezennel leghálásabb, meleg köszönetemet nyilvánítani ugy a ssives felülfizelőknek. valamint mindazoknak, kik megjelenésükkel a szegény tanulók javára szánt összeget növelni szíveskedtek; továbbá a szivn közreműködőknek és Hock János éoek tanár urnák, ki nagy buzgalma által « legfényesebb sikert mutatta fel. Sajnosán tapasztaltuk azonban, hopy a nagy közönség az ügy iránt nem igen érdeklődött, N.-Kantzsán, 1885. julius bó 6-án. Mor-genbesser János polg. isk. igazgató.
— Eljegyzés Dr. Gerő József jó-hírű orvos f. hó 6- án eljegyezte magának, Engl&nder Lajos helybeli nagykereskedő leányát C ilikét, ki nemcsak elbájoló szépsége, hanem fennkölt »zellemi műveltsége által a legszélesebb körök kedvencse. Őszintén üdvözöljük « két neme* szivet,- mint boldog jegyeseket.
— Meghívó. A nsgy-kanissaí iparos-segédek as alakítandó ö ikópső-egy léte alap-javára folyó évi julius hó 26-án a ,Sör*-kert helyiségében Torma Antal helybeli jeles zenekara közreműködés« melleit, a fönt nevezett nemes czélra jóté-konyczélu „AnnaBált" rendesnek,melybe a t. közönséget es uton is tisztelettel meghívja a 70 tagu bizottság. Belépti-díj: előre váltott jegy 30 kr. este a pénztárnál 40 kr. Jegyek előre válthatók Betűs J. és Prager B. urak győgyssertásában. Felül-fisetések köszönettel fogadtatnak és hirla-pilag nyugtáztatnak. Kedvezőtlen idő esetén a tánczvigalom jövő vasárnap szhz augusztus 2-án tartatik meg. Kezdete 8 órakor. — (A helybeli iparos ifjúságnak e csak most megindult mozgalmáról, — melylyel szellemi kiképzésüket tűzték ki fó-feladatokal — jövő számunkban bővebben szólunk.)
— A n-kanizs&l kereskedő IQak önképző egylete segélyalapja javára szombaton, azaz f. é. julius 11-én a „Zöldfád-kert ben zártkörű »ánczvigalmat ren-dez.c 3elépti-dij:| személyenként 50 kr. cssládjegy 1 frt 20. kr. Ssives fehilfize térek — tekintve a jótékony czélt — kő-ssönettel fogadtatnak és birlapilag nyug-tástatnak. Kedvesőtlen idő esetéo a táocz-koszorúcska másnap, szaz vasárnap juli-. us 12 én ,fog megtartani. Kezdete 9 órakor.
— Gyá8ZT0T&t Komlóssy László m. kir. pénzügyi fogalmazó, élte 27-ik érében hosszas szenvedés után f. hó 9-éu elhunyt. A legszebb ifjú korban elhunytat édes anyja, Ödön, József és Terésia testvére/ siratják, számos jóbarát s hivatal társai fájlalják. — Legyen álma csendes és nyugodt « korán kiszenvedett nek.
— HUd Ferencz kőfaragó s temetkezési vállalkozó osaládját is fájdalmas gyász érte, — e hó 8 án hunyt el 4 éves kedves kisleányuk Stefánia. Vigasztalja a szomorú szülőket azon tudat, hogy kedves gyermekük e földi élet vesstese-geért mennyben as angyalok sorában nyer kárpótlást.
— Rendőrségünk a napokban Pécsről egy névtelen táriratot kapót, melyben arról lett é tesitve, hogy bisooyos Wolf Lőrinc* és Fodor Ráta nevű soproni Iskosok, Pécsről 4 leányt visznek magukkal, kiket ott vásároltak meg. Egyik rendőrségi tisztviselő a f* hó 9 én éjjel 11 órakor érkeső pécsi vonat elé ment; ott a kiszállók kőzött a kérdéses egyéneket meglátván, igazolásra ssóiitotta tel őket. Erre hetvenkedni kezdettek; de mikor lát*ák, hogy az eredményre nem vezet, 10 fo/inttal meg akarták vesztegetni a tisztviselőt. Essel: azután teljes jogot adtak a letar óztatásrs. Másnap kihallgattatván, kiderült, hogy as illetők vadbásasságban élő bordély ház tulajdonosok Sopronban. A leányok azt vallják, hogy önként jöttek el velők, miután a pécsi bordély-házban adósságaikat kifizették. Kihallgatás után átadatlak a kir. Ügyészségnek.
— Hirtelen halál Karczag Béla urodaJmi bérlő urnái volt Omelka Józsa nevelőnő f. julius hó 7<én reggel hirtelen rosszul lett és a gyorsan érkesett or*oii segély dacsára rövid idő alatt meghslt. 8-án a kórházban orvosrendőri boncsolás slá vétetett, de mivel a halál oka egész biztossággal megállapítható nem volt, a gyomorrészek vegyi vizsgálat alá bocsát-tettak, minthogy mérgezés tünetei forognak fenn. Ennek eredménye még ismeretlen.
— Szinílgy. Miklósy Gyula, ki jelenleg Keszthelyen, működik társulatával, legutóbb engedélyért folyamodott városunk illetékes hatóságáhozs meg is nyerte. Értesülésünk szerint cssk még »Szarvas" terem kibérlése van hátra s annak megtörténtével a társulat október elején már megkezdené működését. Hiszszük, hogy Knortzer Frigyes, a sail-
ló tulajdonosa, már osak a közönség iránti tekintetből sem fog a do.og elé akadályokat gördíteni. Más réssről — ismérv« Miklósy erélyét, reméljük, hogy a mö-igényeknek teljesen megfelelő társulattal jő hoszánk. A társulat már is igen jó erőkből van sservesve; Kanizsára jö''ó, pedig még erősebben fog szerveztetni. íIsten hozza körünkbei
huszonnegyedik évfolyam
ZALAI KÖZLÖNY.
JULIUS 12-éo 1885
__ TÜZ volt f. hó 4-én Palínban, me|y alkalomal Klement Lipótnak 1 kJ „1 gabnája le.
— Dr. Kautz Gyula, állami bankkormányzó ur legntóbb városunkban idó-tött as itteni fiók-bank megvizsgálása végett. Tiszteletére f. bó 5-ón a helybeli pénsintwetek pompá* díszvacsorát rendertek. A menu volt : fogas (mayonnaise). iQjjol beef (felszerelve) «ültek (pulyka,
üha, — compottal, ugorka- és sa> Utáral) jeges torta, gyümölcs, sajt éa jprósütemóny ; borok: rezíí, szegszárdí és petígó. Jel<>n voltak városnnk kiváló ho-Bor»tionjai, a pénzvilág notabili tásai. Az e[»í felköszöntőt városunk polgármestere: Babóchay Oyörgy mondotta a királyra ¿g & királyi csa''ádra, melyet a társaság Állva hallgatott é« lelkesen megél jensett. ¿s''áo egymást érték a sikerültebbnél sikerültebb felköszöntök. Hirschel £de dr. Kautz Gyulára emelt poharat, melyre ő méltósága egy valóban remek bestéddel válaszolt, kifejezvén örömét városunk pezsgő élete felett, s nagy hazaszeretetét tolmácsoló beszédje »4ra-dákjánl poharat emel Magyarország jövőjére s a kereskedelmi osztályra, — Fel-köszöntöt mondtak még: Plihdl Ferenc« : dr. Kautzra; Eperjesy Sándor szintén dr. Kautzra, mint ki önerejéból a demo-cratiából főrendiházi tagságra emelkedett; Varga. Lajos: Hérics Tóth Jánosra : Háncs Kanizsa-város emelkedésére s ezzel E»pc6olatbao Babóchay György polgármesterre ; — Dr. Kautz, reflectálva Eperjesi beszédjére, Kanizsa városára, mint abol a nemesebb értelemben vett domo-cratia van, egyúttal kijelentvén, hogy ki
• felsőházban e nemesebb értelemben vett democratia törekvéseit elnyomni ügyekesnék az őbenne nagy ellenfélre ta-láUnd. A lelkes éljenzéasel fogadott felkössöntő után Kovács Béla mondott jgeo elmés toasztoi; meditálva abban a péosről. mint világmozgató hatalomról
* régül poharat emelt hazánk közgazdaságának föl virágzására. Ezután poharat emeltek: dr. Schreyer Lajos Eperjesy Sáúdyra ;dr Rapoch Oyula jóizü humorral a helybeli fiókbankra s a többi pénz-in lécetekre. A kedélyes díszvacsora éjfélkor ért véget. A helyi sajtót Varga Lajos, a ,ZaU* szerkesztője és lapunk szerkesztője Képviselték.
— Magyar és osztrák ipar yer-sengése Tarosunkban. Egy bécsi ház u''.&iój* beállít e napokban egy itteni Dug/ kereskedésbe és kötött harisnyákat
a derék kereskedő egész udvariasul felkéri, hogy ne fáradjon a minták rilómutatAsával, min<hogy ő a kötött árukat helyben készítteti. ,Dm ist ein Schmarrn was man hier macht'' replicázza erre az utató. A czcg főnöke meggyőzni kivánja az utazót, hogy még sem olyan nagy schmarn ami nálunk készül, előmutattatja neki helyben Ehrensteio Jozet» kötőgépein készített harisnyákat és egyéb kötött munkákat, mire as utazó kétkedve fejét rázza, megkérdi : hol késtültek e munkák, összecsomagol, megy tovább egész Ehrensteinné asszony kötődéjébe, hol meggyőződik a kereskedő állításinak valódiságáról. Nem lehetett inyére as itten látott szebbnél szebb munka, mert egész kedvteleuül távozott, előbb azonban intve az egyik muukásnak, hogy kövesse, Ez meg''-örtént es az utazó hamarjában azon ajanlatot teszi a munkásuak, hogy neki. valamint társának 10 frttal havonként többet fizet, mint Ebrenstein-< né, jöjjenek vele Bécsbe. A derék munkás azonban azt váUszolá, hogy nekik jobban izük a magyar koszt, mint as osztrák csalétek, ők biz itt maradnak. É« es legyen a nemes concurenczia? Kö-szönjük.
— Három órúltet szállítottak a helybeli kórhazba a legutóbb hét foly-tán; egy vasúti kalauzt, egy zenész esi-gányt és egy bagolai asszonyt. Egyiket már fölszálluották as országos tébolydába.
'' — As aratás Tüije vidékén nagyobbrészt bevégződött. A termés kösóp jónak mondható. Takarmány sarjú, lóher S''-b. elsült. Ető másfél hónap óta alig volt. A szőlők szépen állanak. Gyümölcs i* lesz, csakhogy a szél sokat levert. Az egészségi állapot jó.
— Fatolvajok. Szokol Ferenci kis-kanizsai gazda ember a palini urodalom-ban''egy öl hasáb-bükfát vett és ezt szépen összerakva, az erdőn hagyta, hogy majd annak idején haza hozza. F. hő 9-én dé-lelöti valaki megsrf^ta Szokolnak, hogy hordják ám a fáját Kanizsa fölé. Erre Szokol rendőrökkel a diletáns fa-szállitók elé menve, azokat, névszerint Matalics Murisa Antalt, ifjú MikóFerenczet és ifjú Sneff Péter Józsefeif«ltartÓBtatták.A*egósz erdei öl fa a három ficzkó kocsiján elosztva fel volt rakva, melyben Szokol Fe-rencz az általa kellő jelekkel ellátott fára ismert. — Az ellopni szándékolt fa a városházhoz szállíttatott a három fatolvaj pedig átadatik az illető büntető bíróságnak.
— Nagy Atádrol értesítenek ben-nünket,hogy az o tani praeaidens, ft. Nagy Béla ur, kit városunk és vidéke szin tén előnyösen ismer, njabban is fényes tanújelét adta s nevelésügy iránti meleg érdeklődésének. Junius 26-án u. i. as ot
tani népiskolai növendékeknek saját költségén kirándulással egybekötött nyári mulatságot rendesett : kivitette as ott tartozkodó szin társulatot is, hogy » gyermekek és jelen voltak mulattatására a szabadban előadást tartsanak. AZ őröm és lelkesültség leírhatatlan volt, különösen as ártatlan gyermeksereg részéről. .Üdvözöljük a derék iskolaszéki elnököt, ki hivatását ily magasabb és nemesebb érte '' lemben fogja fel s juttatja érvényre-
— A kiállításra ntazök nincsenek mindnyájau eléggé tájékozódva a kedvezményes utazás iránt. Szükségesnek tartjuk ennél fogva egy ki s tájékozást nyújtani. A Délivaspálya-társaság, melynek vonalai megyénket hálózzák, hetenkint kétszer, ós pid ig hétfőn és pénteken ad ki kedvezményes jegyeké'' 33 1/3 °/0 árle engedés mellett. Jegyet válthatni a vonalrészek bírmeljik állomásán. A tőlünk Fehérvár felé utazóknak a nagy-k>nizsai állomásnál ki kell jelenieniök,hogy Budán kívánnak-e kiszállani vagy Pesten ; mert es utóbbi esetben azon kocsikban kapnak helyet, melyek Kelenföldnél elkapcsoltatván, egyenesen a pesti főpályatérre vitetnek. A társaságban utazók, ha ások száma 100 és az igazgatósághoz előlegesen kérvény t nyújtanak be, BO 0/Oérleeng<déssol utazhatnak, külön vonaton. Ily vonalok azonban osak nagyobb állomási helyekről indulnak.
— Két ló fuladt a Murába a fel-sőssemenyei révnél. A lovak valamitől a kompraszállás alkalmával megbokrosodtak s a komp karfáját széttörve a vizbe zuhantak. Egyéb sz szerencsétlenség nem történt.
— A beállott szünidők alkalmából f. ó. julius 19-én, a Schrokl G. ősv első bécsi utazási intézetének hírneves kéjvonata indul N.-Kaniuáról Fiume- és Triesztbe, a II-od osztály 14 frt. 40 kr, íll-ad osztály 10 frt. 30 kr. Trieszt és Vnlenczébe II od osztály 26 frt. 40 kr. III ad oszt. 18 frt. 80 kr. — A jegy mely oda és vissza szól érvényes 14 napig. — Ez utazásnál kirándulás leend a világhirü adelsbergi villanynyal világított barlangba, melynél a fenti jegy ér vényes. — Bővebb felvilágosítást nyuj tanak a falragaszok, valamint minden vasút állomáson és postahivatalnál ingyen nyerhető műsorosatok.
— Perlakon telekönyvi hatósággal felruházott kir. járásbíróság állíttatott fel. E hó 3-án vette a községi előjároság az ez érdemben leérkezett igazságügy miniszteri rendeletet, melyben felhivatott a község az építkezések oly gyor« keresztül vitelére, hogy a szükséges helyiségek már f. é. szept. hó 1-én a ministerium rendelkezésére bocsáthatók legyerek.Gratulálunk a perlakiaknak különösen a kormánynak mely elismerésre méltatta Muraközben Perlak város missióját; de nem mulaszthatjuk el a magas kormány figyelmétjel-hivni az itteni sajátságos társadalmi életre, maly nagyon kívánatossá teszi a tisztvi selők kinevezéséi a minden tekintetben való kiváló figyelmet; mert a kinevezendő tiszti karra a hivatalos teendőn kivül szép hazöfiui köteles»ég is vár.
— Igen jöl betanított 2 db. szép angol vizsU eladó. — Bővebb felvilágosítást ad szívességből kiadóhivatalunk.
— Figyelmeztetés. A lapunk hirdetési rovatában olvasható jeles p e t án czi fürdő «Széchenyi for-r á »," de különösen a fürdőt igénylő kö zönség érdekében nem mulasztjuk el fölemlíteni, hogy a nevezett fürdő ellen versenyre kelt „Koller F«-rencs örökösei'' czég ellen, — &ik „Radkarsburgi sava nyu kut" czímen, (mely nem is Radkers-burgban fekszik) fürdőt állítottak, — most a gráczi keresk. váltótörvényszék a csődöt elrendelte. — Csődbiztos Labres Gusztáv kerületi biró, és csődgondnok dr. Gotsoher Fridrich, ügyvéd. A tárgya lás már julius 3 án meg is kesdetett. így a fürdő igt-.n rövid életű volt, s csak is a közönség kárára és félrevezetésére irányult. -
Irodalom.
— Megjelent „Mag yro s.zág Helységnévtára tekintettel a közigazgatási, nép e sségi és hitfelekezeti viszonyr a4 szerkesztette Drorzsák János. A „Havi Füzetek* Budapest II Doaáti-utcza 3-ik szám. Ára 6 forint. Oitlszikon von Ungarn mit Bezúg auf die politische kirehlichn J&intheilaag der BevSlkerung". Be-digirt von Johán Dvorzsák. Eigenthum des verlages der „Htvi F flietek" Bndapest IL Do&áti-atcza 8. Preis 6 Florin. Magyarország közigazgatási b-osztása a községek,-, megyék és járások sserint, betüiorot clősoroláss. a hozzájuk tartozó puszták, telepek stb. pontos jelzésével, x helyneveknek a rómaiak idejétől a mai napig mindenféle okiratokban egyházi névtarakban s a nép nyelvén használt különbfélóbb nyelvű elnevezése, majd ¡a lélekszám jelié- hitfelekezetek szerint, kimutatva egyúttal minő minS anyaegyaáz és egyházi hatósághoz van beosztva as illető község, képezi tárgyit a közel ötvennégy »ürfln nyomatott ivr-8S3 oldalra terjedő műnek. Eddig a közigazgatási szótirak nélkülöztek a hitfelek ez «ti beosztások jelzését, a hitfeUkezeti névkönyvek pedig jobbadán csak az ország kisebb területére s legfölebb egyes hitfelekezetsSre vonat koznak a közigazgatási beosztás jelzés« nélkQíe midőn a kiadóhivatal emunkájára! gazdagito-ta irodamnnkat, kézikönyvet adott * lelkész kedő papságnak, hoKT * kormány abbel? rendeleteinek, miszerint a körében előforduló egyes oly esetről, mely más hitközséget vagy mái
« Íslíkaastst érint» ax illet6 hivatalnál jelentéit
tegyen, megfalelhessen, aás részről a politikai közigazgatás közegeinek forrásul nolgál e mfl az ortaág hitfelekezeti viszonyainak megismerésére a közigazgatásnál szükséges hitfelekezeti adatok feltalálására. De a nagy kOaönaégre is nagy haszonnal van e munka, mely egyrészről felöleli basánk összes felekeseti viszonyait; más részről as annyira megváltozott politikai beosztásnak legújabb képét adván, helyes ismeretet nyújt az ország összes társdalmi beosztásáról. A borítékon a kiadóhivatal értesit, hogy e munkában előforduló összes helynevekről—van vagy nyolca-va.ne*er—külön tárgymutatót is ad a közlekedési adatok jelzésével, mi által könayitve lesz aa amazj is a nagy pontossággal szerkesztett munka kezelése, ugyanott vannak hirdetve a kiadóhivatal egyébb kiadványai is: Dvorzsák „Idézetek Tára'' a világirodalom közel ezer tagjának több mint négyezer esz-megyőngy» második kiadás I. kötet 180 kr II. kötet 2. 20 kr. harmadik kiadás egy könyv b«n aa egé«z munka 4 fort diszkötésben 6 for Boladen" „Kémet szeden„ regénye korrajz ára 2 frt. .Miértszeretem én a katolikus « gy h á** t''irta egy protestáns pap, ára 40 kr.BTálmáu „Dávid zsoltárainak magyar vetses fórdi-tása" ára - frt, diszkötésben 3 frt ,A. ma-gy ar If j u«á g Lapj a" zzcrkesiti Csopey László és a e ányvilág** sserkeszti Ka-loosa Bóza — megjelennek két heteukint, előfizetési árak: egész évrerté- frt, évnegyedre I frt. Kívánatra mutatváoysxámok küldetnek ■ a gyűjtőknek minden három egyszerre megrendelt S késspénzben beküldött előfizetésnél tiszteíet-példánynyal szolgál a kiadóhivatal Budapest II Donáti-ntcza 3.
Lapvezér és kiadó: SZALAY SÁNDOR. Felelős szerkesztő : TASS ÁLMOS. Laptulajaoaos: WAJDETS JÓZSEF.
N y i I t t é r.
Azon biztonsági petróleum por, mely f. bó 9-én Nagy-Kanizsán |
a főtéren be lett mutatva,
kapható: Ftudhojfer József fö-szerkereskedő urnái Nagy-Kanizsán egyedüli elárusítónál Zalamegyében.
~ Teri! Trnó! Terii!!!
Figyelem!
Következő sorokra, melyek sreeény polgártársaink jóléte és az pgísz emberiség segedelme tekintetében legnagyobb l ontos»ággal birnak! — Csodáljátok a természet hatalmát mely oly férfit teremtett, kinek roppant sxéllemi tehetsége, láng»s*fi bölcsessége és páratlan munkaképessége minden eddig létezőt messze túl szárnyalt. Bámuljátok azon embert, ki fenséges műveletei álul oly cso-daszerü, csaknem hihetetlen tetteket visz véghez, milyenekre más ember e világon soh'' sem képes 1 azon férfit, kinek megadatott a szegények jólétét előmozdíthatni, ínségeiket és gyötrelmeiket enyhíteni. — Magasat a*W j i t o k mindnyájan kik már boldoggá lettetek azon müvésrt, ki már ezer meg ezer »zegeuy embertársunkat sanyarú sorsától megmentett, ki éltének t.emes czéljául kitűzte azon feladatot, mindet;'' nélkülözésben szenvedSnek segédkezet nyuj''ADi, mindenkinek aki csak hozzá fordul, kivétel nélkül jó tanácsával szolgálni miáltal már számtalarok jutottak örömteljes jóléthez. — Ily férfi korunknak díszére válik éi megérdemli a legfőbb dicsérettel párosult elismeréseket nemeslelkü cselekvéseiért. Hazánk híres, mathematikusa Mihalik János ur Budapest, kerepesi út 74. sz: I. emelet 7. ajto. az kinek jelen sorok ajánlvák; — ki jótéteményei által halhatatlanná, felejthctetlené tevé hirnevét, kinek neve utódaink s a« egész nemzet szivében örök emlékezetben fog tar-Utni. — Éljen Mihalik ur! — Éljeull^ — Éljen soká és boldogan, amiért engem i 8 lli>2 frtos ternó nyereményhez júttatott, amiért engem is boldogított, gond-

legjobb asztali- ós üdítő ital,
kitűnő hatásúnak bizonyult köhögésnél, gégebajoknál, gyomor- és hólyaghu-r írtnál
lattoni Henrik, tarlsbad ú Bifyst
nélküli jólétit Tbrázsolván szarescse száma által 1 dfár most én is sorakozom azon számtalanokhoz kik általa boldogittattak, és egyesülve velők esedezem a mindenhatóhoz, tartaná meg sok évekig még • nemesszivü jőlievőoket szegény polgártársaink boldogítására, az össaes emberiség jiráral — Megjegyezvén végül, hogy a fentmondottsk valódiságáról késs vagyok bármikor tanaságot adni mindazoknak, kik alább pontosan megjelölt czimem alatt felkeresnek, mindenkinek csakis azt tanácsolhatom: Olvassátok ezen sorokat, éa ujatok haladéktalanul e híres számmüvészhez, hadd részesüljetek ti is oly váratlan szerencsében mentő angyalként cselekvő Mihalik János ur által, mint részesült általa boldogított
őzv. Koszalka Jánosné
alerdésznő. Erdély, abrudbéaya 125 sz. Itfri Mihalik János úrhoz Budapest Kerepesi ut, 74. szám, I. emel. 7. ajtó. ír, kéretik levelekhez S drb. 5 kr bélyeget mellékelni.
X PílOífáiflQt bírmil7 tulajdonu legyen i UyüJHŰl is, különösen pedig a íomlott és odvas fogakat, egy pillanaté ▼ »l»tt és gyökeresen g«ógyit az ♦
T Indiai kivonat ♦
J melylyrl a fájó fog bekenetik. Miért is X
:e kitűnő szernek egy családnál sem T szabad híánvoznia. Kredeti N Kanizsán 1
: egyedül SCHWARCZ és TAÜBEE ke- J reskedésében kapható 35 krért
állást keres egy jő bizonyítványokkal ellátott egyén. Kívánatra 200 forint biztosítékot is nyújthat. Közvetítő 30 torint jutalmat kap.
Bővebb felvilágosítást ad
Perepatits Károly Papán.
o
aO
O
Mai É\m
Leír ^.rnold.nó-|I
Bécs, L Pest-alozzi utcza 1. Közvetítés ingyen.
E szakban a legrégibb
czég. _
Csai ralóái
ha minden dobozon a gvárjeg7: a sas éa Moll sokizoro-sitott czég nyomata látható.
Ezen porok tartó« gyógyhatása makacs gyoaor- és altestbsjok, gyomorgörcs és elnylikásodás, gyomorégés. rög»ött dugulás, májb*j vértolulás, aranyér és a legkü-lönf&Iébb női betegsegek ellen 30 év ót* folytonosan növekedő >li«meréaben résxesM Egy eredeti doboz használati utasitással lfrt. Hamisítványok törvényesen Bldőztetnek
Köszvény , csóz, mindennemű haso gatás és bénulásfej-, fül- és fogfájás sikeres gyógyításához bedörzsö-
lésre; borogttának mindennemű sérülések és sebek, gyuladások és daganatok el en, Bensőleg vizzel keverve, hirtelen betegedés, hányás éskólika ellen. Egy üveg pontos utasitással 80 kr. 2401 33—52
Valódi, Moll védjegyével és névaláírásával.
Moll A.
gyógyszerész császár királyi ndT. szállító.
Bécs, Tuchlauben
Baktárak : Na g y • K a n I Z S a : Belus József gyógyszerész. Rosenfeld Ad. Fesselhofer Jó*sef Baros; Dorner 8. Csáktornya: Göncz L. gyógy. Kaposvárott: Borovicz Ad. Keszthely : Schleifer fia. K5fss;s«í : Eátz Jáno«. Marczal 1 : Isztl Ferd. Szigetvár: Szalay József. Zala-Egerszeg: Hollósy J. gyógysieréss
A toroatálm«sy«i gasáasici kiállításon 1884-be» EZÜST DISZ-OKXIVELET nyert. A béoti 1883. ávi semietk. K7&KT**- kULUltáson EZÜST ÉRMET nywt. A trleaati 1882. évi kiállításon BRONZ-ÉRMET nyert. A Krácal 1880-ik évi orsaácoa kiállításon
ELISMERÉSI oklevxxxthawinV egyik leguénsavdúsabb
3ST TJ "V" I
kitűnő szolgálatot teáz fóleg az emésztési zavaroknál s a gyomornak az idegrendszer bántalmain alapuló bajaiban. Általában a viz mindazon kóroknál kiváló figyelmet érdemel, melyekben a szervi élet támogatása és az idegrendszer működésének fölfokozása kivánatos.
Borral használva kiferjedf kedvelfségnek örvend.
Kizárólagos főraktár
Édeskuty L.
m. kir. nd?. szállítónál, Budapesten.
Úgyszintén kapható minden gyógyszertárban, füszerkereskedésben és vendéglőben.
Az 1884.it évi elszállítás
palaezk.
Ica^liató: Uesselhoff er József, Rosenfeld Adolf is Schvarz & Tatiber uraknál. 2214 11-12
I
ÉVFOLYAM
Z A L^A I K &ZL Ö N Y
JUlflUS IMi 1886.
hiebetIsik,
0
°! 0! loj 0 0
°l
10!
0! 0
"oo''óo o''ooo cooo oooooooo o^o Q oo OQ
21
NESTLÉ HENRIK GYERMEK TÁP-LISZTJE
^ Tlzenôtévl eredmény Jf-
21 kitültet és, nelyből
8
Szám:alan
bizonylatok
első nagu
8 arany érem. P'' orvosi tekintélyektől.
OTlSS JEGY.
Tökéletes tápszer kis gyermekeknek.
Teljee kárpótlása ss snya-tejnek ez elválasztásnál, ¡kénnyen emésst-5| botő és tápláló, miért is igen slkslmss s felnőtteknél », kik gyomorfájásban sseavednek, mint tápszer.
A védjegyhez — a ssámos utánzás ¿a hamisítás végett — minden 0 szelenczére a feltaló, — NESTLÉ HENRI. — neve és a fedélre a főgyá-ros neve: BERLYAK F. iratik ösmertetésül as eredetinek.
¡0
0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
NESTLÉ HENRI sűrlteít leje.
Főraktár osztrak-magyarorsyág részére :
BERLYAK
2530 3-10.
F.
N « | y-Kti i Z Sáa: Fesselhoffar Józsaf Boseofcld Adolf és Zollinger L. kereskedőknél, — valamint Magyarország mindon gyógyszertár ás füazerkersska-désben is kapható.
0
^.O O O O S O O''O OOOOOOOOOOOOOO ooooo
I .-4<JV '' . ü
2534 1-2
9^3,954 1885.
sz.

Árlejtési Mrdetmény.
1.) A budapest-gráczi államnt 141—142- km. szakaszán szükséges ntvédczeti fal njbőli helyreállítását a nagyméltóságú Közmunka és közlek. magyar kir. Minisztérium 1885-ik évi Junius hó 30-án kelt 18540. sz. magas rendeletével 1297 frt 11 kroyi Összeggel engedélyezte.
2.) A pozsony-vtrasdi államnt 221 — 223 k. m. szakaszán levő 248. sz. nagy Murahid pailózatáüak részbeni megújítását a nagyméltóságú közm. és közl.| magy., kir. Minisztetium 1885-ik évi Junius hó 30-án 18539. sz. magas rendeletével 1568 frt 68f krnyi összeggel engedélyezte.
Ezen munka biztosítása tekintetéből alulirt hivatal iro-j dájában folyó 1885 évi julius hó 20 án reggeli 10 órakor Írásbeli ajánlatok elfogadásával párosult nyilvános szébeli árlejtés fog tartatni, melyre vállalkozni szándékozók azzal hivatnak meg, hogy az áriejtésbe ni résztvevés esetére, magukat a fent kitett összeg 5''/*-*! mint bánatpénzzel ellássák, mely vállalkozás esetében 10Vs biztosítékra lesz kiegészítendő. í
írásbeli ajánlatok fentebb kitett nap reggeli 10 órájáig fogadtatnak el; ezekben az ajánlattevő neve, lakása és polgári állása pontosan kiteendő, továbbá szántnál és széval kiírandó azon száztóli elengedés, melyért ezen munkálatokat elvállalni szándékozik, világosan kifejezendő végre, hogy ajánlkozó a munkálatokat és feltételek tartalmát ismeri és elfogadja.
írásbeli ajánlatokhoz, melyek 50 kros bélyeggel ellátandók a vállalati összeg 10*/«-ja készpénz vagy elfogadható állam-, papírokban csatolandó.
A tervezetek, műszerei vények és féltételek alulirt hivatalnál a szokott hivatalos órákban megtekinthetők.
Zala-Egerszegen, 1885. évi julius hó 4-én.
Mmim m. l tthnti Mai.

Birtokvevőkés építtetőknek!
Van szerencsém a n. é. közönség tudomására juttatni, miszerint helyben több kisebb-nagyobb épület eladására, illetőleg közben járásra kérettem föl; minélfogva a birtokot vásárolni szándékozók megkeresésére felvilágosítással szívesen szolgálok.
Értesítem egyúttal a t. közönséget, miszerint uj-épitkezésekre, régiépületek átalakítására és javítására, valamint e szakba vágó mindennemű költségvetések és tervrajzok készítésére — helyben és vidéken — szolid feltételek mellett vállalkozom.
Becses megkeresések: Tóth Mihály építő vállalkozó czim alatt N.-Kanizsára küldendők.
jwwvjwmwyvJVJWAfw^JVj
beállott szünidők (vacatio) alkalmá- Jf val vasárnap, f. julius 19-én 1885.
Mivoiatofc indulnak
majdnem felére lessáilitott menetárak mellett Kanizsáról Fiume-, Trieszt- és (gőzhajón) Velenezébe indul julins 19 én 5 óia 20 pereskor reggel.
Kanizsáról Fiume vafy
Triesztbe s vissza IL oszt. 14 frt 40 kr. III. o»st. 10 frt 80 kr. _ Trieszt és
Velenczébe „II . 26 , 40 , III. . 18 , 80 .
A trieszti, fiumei és velencsei utazásnál megtekinthető a villany nyal világított világhírű adelsbergi barlang. A jegy érvényes 14 napig.
Bővebbet a kimértté és mindenütt látható falragasaok, továbbá minden vasútállomási portásnál műsorosatok ingyen kaphatók. — . ^
Postamesteri állás
megvételre kerestetik --- nem I vasút mellett, — hol 25—30 hold földet, vagy örök árban, vagy legalább bérletre megszerezni lehetne fentartva a tekintetes postaigazgatóság jóváhagyását. Szíves tudósításokat e lap kiadóhivatala közvetít. 2527 3—3
elsfi b*od
Az összes ► savanyu-* vizek királya.
$ Magyar savanyúvíz. <§»
-forrás
Koropa szí-isavban __ leggazdagabb^ nátron- 1 lithion-for- T rása.
. Fesselhoffer József Nagy-Kanizsán, Göncz L. gyonyszerész Csáktornyán, Klein József Barcson, Kika-ker K.f Kirch M. Szombathelyen stb. ajánlják t. cz. veviknek „Z A C H E R legújabb kiválasztott porkülönlegességót, mely erőre és biztonságra minden eddigi szereket fölülmúl:
„ZAOHERLI N"
minden ártalmas és alkalmatlan rovar teljes elpusztításáért és kiirtására, mint poloskák, bolhák, svábbogarak, mo lyOkf legyek, tetük, hangyák Stb. Különösen arra kell figyelmeztetnem a t. cz. közönséget: uZacherlinu-t nem összetéveszteni a közönségesrovarporral! "Zacherlln" csak eredeti üvegekbon, de sohasem becsomagolt papirosban vagy nyil- ^T^ * j //s tan mérlegelve lesz eladva. jAí eredeti üvegnek névaláírásommal és védjegyemmel kell ellátva lenni. «¿404 7_i2 xJj}fS^T^^^*
Természetes, nem mesterséglleg előállított forrásvíz
veçyele mcxvn.
KitOnö''asztali víz.
Orvosi kitűnőségek által ajánlva. Tartalma:
au^jAi \ \ iw 111 iw^m
Széchenyi j forrás
t.lff?IÍ5|J||
s: «
a*
M O i!
97 79¡84
41 \60 \\68
oo
I
legmélyebb
forrás (40 meter)
i /
Petáncx
» maraszombati járás utolsó posta Begede.
Vogler József tulajdonos. Kapható minden nagyobb fűszerkereskedésben.
IZS Hamisitdtok kikerüUte czélyiból a dugasznak viz feli farditoU részé 9Petdnczm körirúttal van
ellátva.
Nagy tévedés volna, a savanyúvíz jóságát egyedül s pezsgés ntAn megitélni. Azon savanyúvizek, melyek az oly nagyrabecs Olt és gyógyhatásos savaknak (alkalium) csak csekély mennyiségét tartalmazzak, mi által a bor kellemetlen sava kötve és igy az kellemes-édeskés ixüvé válik, — rendszerint erősen habzanak, mert a kevés mennyiségű szesz (szénsav) majd semmi által megtarTa vagy kötve nem lesz és i^y gyorsan pezsegve elpárolog.
Hy vizekről azt szokás mondani, hogy a bort sava nyitja Azonban egészen megbizható felvilágosítást a savanyúvíz értékéről nyújt a vegytani vizsgálat, a mikor a legnagyobb suly a legbecsesebb részekre: szénsav, szénsavas nátron, Chlornatrium és Lithionra lesz fektetve. Azon savanyúvíz, mely a fenn ti eket legdúsabb mennyiségben tartalmazza, a legjobb.
A szombathelyen megjelenő „Volksfreund" 19 száma „Magyar savanyúvíz" czimmel a következő közleményt hozza: . • . Nem kétkedőnk, hogy rörid időn ezen hazai termék, mely Budapest, Bécs- és Berlinben tudományosan megvizsgálva, Bécsben és Triesztben kitüntetve lett, végre is legyőzi hason minőségű stáier vetélytársait, a melyeket tartalmánál fogva feltl is múlja; legyőzi daczára a sok viszontagságnak, a mellyel nálunk minden uj vállalatnak küzdenie kell. Mi részünkről kötelességünknek tarajuk: minden ha-u
T xti vállalatot, mely bennünket a külföldtől távol tartani van ^ hivatva, felsegíteni'', annál is inkább, mivel a jelen esetben még azon előnyben is részesülünk, hogy a .Széchenyi-forrás''''. létezése óu fél annyi árért kapunk savanyúvizet. :t
óvás. ál ujabb Időben rutgy lármával fellépett két jerhoni kat Worttsckaaban (Gizella-forrás és az agynevezett .Radkersbsrgi savaayu-kat," mely azonban Radkersbmrgtól 4 kozM-g távolságra, tehát nem Is a radkersbnrgi kerületben ■ » fekszik.) E kutakban pedig kizárólag csakis vas
+ csővek vannak igen helytelenül alkalmazva, melyek —■ [használata Magyarországban a savanya kutaknál ini egészség ártalmasak tiltva van.
Magyar savai
Kitüntetve
Bécsben es
Triesztben

w en c z
elaó magyar gép- ós tiixoltósaerek gy^ra, harang- ¿6 érexöntödéje BUDAPESTEN, Rottenbiller utcaa 66.
&26
3—4
Tóth
Tisztelettel
Mihály.
Ajánlja gyártmányát, mint magyar különlegességet kutakban és mindennemű szivaty-
tytikban elvállal teljes vízvezetékek berendezését varosok, földbirtokosok, Ipartelepek, armentesitö társulatok és magánzók részéről modern technihai
2522 4-50
alapon es kedvező feltételek mellett ajánlkozik köz- és magánfürdők felszerelésére, s z a g m e n-tes ürszdkek felállítására és minden vizmű vi muukálatok gyors ds pontos kivitelére képes árlapok és részletes költségtervezetek kívánatra díjmentesen küldetnek.
Egyetlen belföldi szivattyu-gyár.
WajdUs Jóutj könyvnyomdájából Nagy -Kaniuán,
NAGYKANIZSA, 1885. Julius 18-áu
F. Iöf i xetthi ár: i"vn! 5 írt. — —
Irl erre • 2 írt 50 kr.
negyedévre . . i . 25 , Egyet szám (0 kr.
HIROETE8KK - uisabos pontsorban 7, másodszor
ü. s minden további sorért 5 kr. NYILTTÉBBEN
Noronkii t 10 krért vétetnek lel
K incstari illetek miuden egyes hirdetésért 30 kr fiz tendő
Húszon negyedik évfolyam.
A lap szeli esi részét ill-to közli-<
a szerkc-ztöséglu-z anyagi részét illető kwclrjnt-uyek pedig a kiadóhivatalhoz bérmentve! iotézendök : X a g j-K a u í z h á ■ Wlassicshax
BernnTJtetlen levelek nem fo-gadfatnalr fi
Kéziratok vissza nem küldetaek
A nagy-kanizsai „Kereskedelmi Iparbanku, ,nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó egylet*, a rzalavi*gyei általános tanító-
ustiilet". a -nagy kanizsai kisdednevelö egyesületB, a ^nagy kanizsai ti-ztiiunsegélyzü szövetkezet*. a ^soproni kereskedelmi s iparkamara* nagy kanizsai külválasztmány*-ánnk hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A melységből kiálltunk.
__ r- k. Svaatits Benő alispán urnák ajánlva.—
Ebben az időszakban, mikor N.Kanizsa, Letenye és Alsó-L-ndva között a forgalom élénkebbé leszen, miuden évben kapánk panaszos sorokat, panaszos felszólalást a Letenye és Alsó-Lendva közt levő veszélyes útrészt illetőleg.
Idáig csak hoztak — ha jól emlékezünk : már háromszor — minden megjegyzés nélkül a Letenye vidékéről beérkezett felszólalást. Mindegyikben élénken volt ecsetelve, hogy a Letenye és -Alsó-Lendva kőzött fekvő úgynevezett rátkai parton az átmenetel élet-veszélylyel jár, hogy az nt melletti partrész a* utóbbi évben teljesen beomlott s most egy minden biztosabb alap nélk&l való part-peremen vezet az ut, szédületes örvénynyel fenyegetve az utasokat.
Ez évben is beküldetett hozzánk egy felszólalás, melyben kérve kérik a tek. alispáni hivatalt, hogy e valóban nagy és annyi meg annyi kifakadásra méltó okot adó bajon segíteni kegyeskedjék.
Kiváncsivá tett bennünket a gyakori panasz. Nem akartuk hinni, — ha már a baj csakngyan olyan D8gy> — erélyesnek ismert,
derék alispánunk ne segített volna azon. Mi úgy ismerjük ót a közvélemény nyomán mint a közigazgatási téren felmerült panaszok, bajok gyorsan, mély belátással és ritka tapintattal intézkedő orvosát. Éppen azért kétséget tápláltunk a baj valódisága vagy éppen életveszélyes volta iránt. Megtettük, hogy személyes meggyőződést szereztünk a dologról. Ily esetben a sajtónak föladata van, melvnek érdekében sem időt, sem költséget, sem fáradságot nem szabad ismernünk.
Megtekintettük igen is a rátkai útrészt azok kíséretében, kiket an-
nak életveszélyes volta nagyon is közelről érdekel. És most már elmondhatjuk, hogy az sokkal borzasztóbb, idegborzongatóbb, mint képzeltük.
Ott nyomban megjegyeztük, hogy ha már a tekintetes vármegyei hatóság az útnak másfelé vezetése által nem segit. — hát nyújtson be a vidéki lakosság kérvényt a rátkai partnak mindkét végére • állítandó parochia iránt, hol az innen v?gy túlról utazók az utolsó dolgokat legalább elvégezhetik s hol nap keltétől nap estéig és nap estétől nap keltéig zengjen a szomorú ,De pro-fundis" siralmas dallama, honnan az utasok ,a mélységből kiáltanak'' a tek. vármegyéhez, hol reg nálnak a mélységek és ma gasságok fölött s ennél fogva a rátkai part fölött is.
Hát bizony most mi is a „mélységből kiáltunk'' (mert nyomban a hely színén írjuk e sorokat) megyénk jeles és erélyes alispánjához, tek. Svastics Benó úrhoz, hogy .„audiat nos.''
Nem tudjuk : látta-e már ezt a hajmeresztő útrészt ? ! Nem hiszszük. Ha látta volna, már tulvolnánk azon, hogy hirlapilag kelljen és pedig méltó megbotránkozással e tárgyban felszólalnunk.
Hogy mégis fogalmat nyujtsunk arról az útról, megkísérjük leírni.
Letenyétől mintegy félórányira fekszik a rátkai hegy, közvetlenül a Mura partján. E hegynek oldalába vágottan vonul a Lendva felé vezető út; melynek egy része a mnlt évek ben vagy a Mura hullámak alámo-sédása vagy benső forrásképződés fogytán történt maródás, de mindenesetre neptunikus hatás következtében le-, illetőleg beomlott úgy hogy az teljesen járhatatlanná lett.
Ezen némileg úgy segítettek, hogy a pa tból egy kis részt levágtak, az örvény felőli részt pedig meg-
rakták füz galvakkal, hogy a partomlás ne legyen olyan rohamos. Most a>.után az út körül-belül másfél-öl széieá.; egyik oldalát meredek hegy-part, a másikat pedig szédületes örvény képezi. Megjegyzendő, hogy az út egy része is ez örvény fölött., mintegy függ a levegőben.
El lehet képzelni* hogy minő élet-veszélylyel jár az arra való utazás! Annak a vidéknek pedig ezen utat nem lehet elkerülnie, mert azt a vidéket nem hálózza be vasút. Ennél fogva ott a biztos járható út szinte élet kérdés
Hallomasunk szerint ezen útnak bi/tossá tétele iránt történtek ugyan a megyei hatóság részéről s pedig meglehetős költséges intézkedések a Mura medrének elvezetését czélzó munkálatok által, de valami egyéni érdeken az egész törekvés megtörött.
Az a meder máig is megvan. Nem kellene tehát egyéb mint a közérdeknek érvényt szerezni azzal a bizonyos egyéni érdekkel szemben ; a víznek a már nagy költséggel megásott mederben szabad utat engedni. Akkor az a meder, mely a rátkai part alatt van, felszabadulna s az utat arra lehetne vezetni.
Igy vélekednek az ottani vidék lakói; igy vélekedtek annak idején a szakértők" is. Nem értjük hát: miért nem lett az ige testté, s mért kell az utasnak azon az uton, melynek leszakadása, leomlása csak egy kis véletlentől függ, - máig is a hétszeres hideglölés kínjait kiál-lania ?!
Ha még szerencsétlenség nem történt volna, azt mondhatná valaki, hogy mindez csak feltevés; de már szomorú ténynyel állunk szemben. Egy azon vidéki lakós lovastul kocsistul a mélysegbe zuhant s ott veszett.
Föltettük" magunkban, hogy az ügyet magunkévá teszszok s a közérdek nevében já''ulunk azon fórum elé, mely a dolgon segíteni hivatva vau. És tesxszük ezt ismételten mindaddig, mig érdemleges intézkedés nem történik.
Bízunk .azonban megyénk szépnevű alispánjában, tek. Svastics B nó úrban s hiszszűk, hogy a közérdek nevében tett jóakaratú felszólalásunkat anélkül, hogy ismételnünk kellene — méltatni fogja.
Bízunk és várunk!
Felhívás Magyarország kisdedneve-löihez és tanítóihoz.
Tizennégy esztendő előtt alakult meg egy*süle üok, a „Kisdednevelők Országos Egylete u A kisd*-dnevelés min* dooütt nagyfontosságú humán intézmény; M*gyar országban e mellett h»z«fi*s millió iá. íme jelentő« volta az egyesületnek, mely a magyar kisd*dnevelési tudomány-fejlesztését, terjeaztóeét, éa azt ifire feladatául. hogy az aiapnevelés-oklatá« bi-v atalosait a üzent ügy hivatatljaivá ava»sa, önképzésre serkenté« tudományban és gyakorlatban verseny nyitás által. Hivatása még a kisdedneveié« népszerűsítése, e czélból főleg szakközlöny kiadása ■ ab-kcáíTa család és nevelő- (tanitö) ¡mézet egyöntetű nevelési módjának m*-galapi: tása. Hivatása a nevelő erkölcsi és társadalmi értékének emelése, anyagi érdekeinek is ápolasa.
Tisennégy év a taou reá: egyesületünk úttörő munkáját híven toljesi ettt», a immxr « k-zde* mi idén nehézségeit leküzdve új zászlóbontásra vállalkozik.
A k.sdedneve''ő- és óvó-in léseteknek sem kü terjes, nem belső fejlődése nem felel m-p a hozz* kötött varakoza-soknak. Oka ennek abbau rejlik, hogy a kisdedóvoda viszony a a családi és »z iskolai nevelés-oktaáshoz nem alakult oly természetszerűen, miként megálUpí.-tatnis kell.
A társadalom es as el-mi okta''ás asouban már szárnyra vette ki>dedneve-és-ügyünket. A.maz a felebaráti érz?t es a hazafiság parancsának hódol, midőn felkarolja az óvodát; emez a p»edag»gia szunnyadó de ki nem aludt törvényét kelti életre; az okta''kmak a nevelés természetszerű medrében kell folynia, a
gyermek *Uoiá»i, cselekvési öszlöoér épit''etni-. Cs.iád és .skola immár a kis d-dnecelés tanaihoz. módszerébe* fordul, ebben találja a sokáig sajnusan nélkülözött kapcsot. Szerves alko ó ré«se a kis-dedeevei«« az eddig szervesei) össze nem függött családi és iskolai nevelésnek.
H»gy ezt kimondha''juk, abbau az erkölcsi aiker önérzete méltán megilleti, szerény csöndben mükodö l egyesületünket. Ionét merítjük s bizodalmat, mely-lyei régi bajnokaink, a kisdedóvók mellett a társ.dalom éi a taunóikar lelkes támogatására számítunk.
Es okból alapssabalyaínk kisséles-bitése képezi f. évi augusstus 21 —: 3 napjain Badapesten tartandó közgyűlésünk egyik főtárgyát. Hogy a nevelésügy barátok, bál'' Istennek, nagy köréből mtnél számo«ö tagot nyerjünk és kisded-nev-l-8i elveinket, módszerünket in martét» be. elterjedtebbé tegyük, a tagdijat le.záluija java«la*unk 3 forintra, a miért lapunk a „Kisd-dueveléa" külön díj nélkül fog jámi. És hogy as eddig 0««k kis-dednevelőink sorából toborzott rendes tsgok számbeli és szellemi, erkölcsi >úlya megsokasodjék, alapszabály módosításunk a képesdei tanár és elemi iskolai tanító urakat rendes tagok jogkórévei kívánja felruházni. Ily szövetkezése a kisdedne-veiőknek, tanítóknak és szülőknek bizonyara sikert termő lessen.
Felkérjük hát Czim-det is, szíveskedjék a K''sdednevelők Ürsz. Egyletének tagjai sorába lépni, egyszersmind tagokat gyűjteni. Szíveskedjék közgyűlésünkön (« belvárosban, Boér Ignácz gránátos ut-ctai elemi tan- é« kiedednevelö-intézeté-ben) megjelenni, és tárgyalásaiba tevékenységébe befolyni. Közgyűlésünk prog-rammja a következő:
1) Augusztus 21 én. -éggel 8 órakor:
a)N>ilvanoS gyakorlati minta-fog-Ulkorás. 3 —6 éves kisdedekkel, erre vál-lalkotó ügy arsak által,
b) 10 órakor elnöki megnyi ása a közgy üiéenek,
c) titkári jelentés,
d) pénztárrn»<i jelentés. N
e) az alapszabályok módosítása,
f) határozat a Bujanovich Koppy-féle 2000 fr:os alapítvány elhelyezése és jövedelmének hova fordítása fölött,
g) esetleg egyéb indítványok.
2) Augusztus 22-én, reggel 8 órakor;
a) Eszmecsere az előző napi gyakorlati foglalkozás fölött,
TÁRCSA.
Emlékkönyvbe
Álom ringat! — Édes, bűvös szendert
Lelkemre a képiéit Qdv lehel.
Mit ¿rez mmjd az álomból falvert ?
Titok födi, tündéri lepel, —
Melyen ember, mert soha sem lát át;
N* rísssd el, asszony, szírem álmát 1 —
Ne riaszd el! — Hisz es álom karja Míodig té«*d. téged bos elém, —-K.. ehtlojsz minden kiesi zajra. Magányomnak zavart kebelén. He & csendben visszahoz az álom S karjaimat hévvel feléd tárom.
Aztán hallom szived dobogását, . Látom arezod, bűbájos ssemed . . , . . Hallom ajkad zavart suttogását SztimOn tartva gyöngéd, kia kezed! — óh mért hogy es csak puszta képzelet, Ábrándja e sziv hő szerelmének ?
Miért nincs igy? mért, hogy te nem érzed Irántam azt, mi engem hevít ? . . . Lemondnék mindenről csak értsd Le döntve a fátok ezreit .... Legyőzném a pokol minden rémét: Ha rajtok át kis szivedig érnék I —
Álom ringatl Édes, bűvös szendert Lelkemre a képzelt üdv lehel; Mit érez majd az álomból fölvert? Titok f&di, tündéri lepel, Mely*Q ember mert soha sem lát át;
Ne rí asz a s««*ony,
szivem álnát: —
MERENGŐ.
A chinai nő.
Ké sé£he*0nhatlan, hogy a világ alkotásának müve »egméltóbb-n a nő teremtésével lett befejezve. A ** • M»lAd «eretetének központja, M önmegtagadás
élő személyesitője. Ó tudatában bivatásá nak csak szeret, a bajban vigasztal és boldogít. Szeretetreméltóságával elüsi a bú és a gond felhőit a férj homlokáról, enyhíti fájdalmait azzal, hogy megosztja vele az élet terheit. Goodjatval nemcsak családja, hanem nemzete gondjait is vi eli vállán, ó neveli a honleányokat, ő neveli az igaz érzésű hazafiakat, saját példájával az erkölcsösség éa vallásosság érzeté: csn-p«gteti a gyermekek ssívébe. — ós oemzet nevelője. — ó lelke a társas életnek a jó ékonyságnak. Mindenütt és mindenben a nő áldást bozó kezeink mükö-déaét látják.
Es mégis még mai napig i'', midőn a modern czivilizácsio már annyira elter-jedett a nő helyzete kivált a keleti népek-nél egyenlő a rabszolga helyzetével, kinek nincs szabad akarata, kinek kötelessége ura iránti feltétlen engedelmesség, ki nem egyébb egy állatnál, mely állatnak asz-szony a neve.
Mély szánalomérsete ébredt fel bennünk ama tudatnál, hogy ember oly embertelen bánásmódban részesiti azt, ki hivatva van napjait kellemessé tenni, ki vonzslmát kevetve édessé teszi s férj minden keserűségeit.
De nejacsak szánalmat, hanem a legnagyobb visszatetszést szüli az emberi érzéssel megáldott szivb^n a chinai földműves lelte, ki nejéi és leányait az eke elé fogja mint a barmot. És e ss«gény nők nyugodtan tűrik sorsukat, — képzelhető e ennél nagyobb önmegtagadás?
A chinai nőnevelés! rendsser főelve a szülők és a férj iránti feltétlen engedelmesség, vagyis as önmegtagadás a szülőkkel és a férjjel szemben. Aa atja szabadon
—------——~ --
rendelkesik leánya életével, as ő akarata nem tür ellenmondást, nem türi az engedetlenséget. A> atya nem tekintve leánya vonzalmát, szabadon, önkéoyüleg rendelkesik szivével, kesével. A kérő s leány előtt ismeretlen, csskis az egybekelés napján látja meg a menyasszony jövendőbeli férjét, kit hivatva van szeretni.
A nő helysetét a családban csak e néhány szó jellemzi : Az asszony kötelessége abban áll, hogy a háztartást keselje, a gyermekeket maga ápoljs és nevelje, a férjnek mindenben engedelmeskedjék. Ha özveggyé lesz és felnőtt fia van, annak tartozik engedelmeskedni. A háson kívül soha semmi helye.
A chinai anya csakugyan bármely körülmények között maga szoptatja és maga neveli testileg és lelkileg gyermekeit. A gyermek sajat anyja ajkairól lesi az első szavaka'', anyja karjai állal vezetve kezd járni, s legelső ragaszkodása az anya iránti ragaszkodás. A házban mindenütt é« mindenben a chinai nő ssorgos kezeinek munkája látható, s ha nem dolgozik, férje oldalánál áll iparkodik kétsseresni annak örömeit, vagy elűzni férje homlokáról a gond vagy a harag felbőit. Ha férje meghal, fölteszi az özvegyi fátyolát, hogy azt többé le ne vegy6. Ő nem ismer más örömet vagy szórakozást, mint a me lyet hási körében föltalálhat. Szmhás, bál és egyébb ilynemű szórakoztató mu-lataágok a chinai nők előtt ismeretlenek Ilyenekben ha egy általában vannak csakis a férfiak vesznek résft.
As önmegtagadás ily eklatáns példáit, c«akis a chinai nőknél találjuk föl. A ohinai nő ment minden ambitiosns isen-
vedélytől, nem kevély, ksezér, fösvény, irigy vagy szerelemféltő.
Egy szenvedélye azonban kösös a mi nAink szenvedélyévé| és ez a hiúság.
A chinai nőnek főbüszkeségét halványsárga arezszine. karcsú termete, és píczi lábai képesík. Homokot és hamut nyel, csakhogy arcza halvány szint öltsön, lábait vas czipóbe szorítja, hogy megakadályozza növésüket.
A chinai nő roppant szenvedései daczára, szívós élettel bír, olyannyira, hogy Cbinában nem is ritka a 80 — 90 éves nő.
Ilyen a chinai nő élete, telve egyhangúsággal, fájdalommal, keserűséggel és önmegtagadással s mégis ha e n<''nek végórája közeledik, Önelégülten hunyja be szemeit, mert megtette kötelességét szülei, férje és gyermekei iránt.
Eperjusy István.
Fővárosi levél.
Julios . .
. n.
Büszkeséggel mondhatjuk, hogy fővárosunk van olyannyira enrópai város, hegy egy külföldi fejedelem látogatása ma már nem is tartosik a rendkivüliségek közé. Milán azerb király, a bajor.berezegi pár I. Sándor bulgária fejedelmének látogatásai egymást érték. Augusatus havában as angol trónörökös Utogatáaát várják, Frano.siaO''saágból pedig a frao-czia köztársaság uéhány kimagasló alakja mint Lesseps Nándor gróf s suezi csatorna épitője, Dumas stb. szintén megígértek látogatásukat. — Sót mint hírlik szép temberben Erzsébet magyarország királynéja is meg fogja tekinteni a kiállítást.—.
Nálunk igen-igen tarka élet uralkodik. Bosnyák, török, szerb, olab nemzeti öltözeteikben járnak keinek as utozákon. sőt két „feketével" is vok szerencsém találkozhatni.
Ködmönös atyafiaink is nagy számmal vannak itt, őket is felhozta a kíváncsiság Pestre mint mondani szokták. Minap egy tolnamegyei F. dol községbeli emberrel találkoztam, kinek néhány év előtt itt Pesten egy „ügyes kéz", néhány száz forintot tartalmasé piros bugyellárisát kihalászta asebéből, ki akkor megfogadta, hogy soha többet fol nem jön Pestre. Annál nsgyob^jrolt hát már most csodálkozásom midőn asemköst Játom magam uram bátyámmal. Elbeszélte mi hozta föl őt Pestre.
Hátbisony nálunk ki dobolták, hogy a ki vkar, olcsó pénzen feljöhet mert a vasúton meg a gőzhajón leszállították a trafik át (értsd tsrifát.) Nekem úgymond sehogysem volt mehetnékem, de hát nagyon fúrta as oldaiom a mit kisbiró uram bessélt. Assondjs hát mán tisztesség szóval legyen mondval, hogy abban bosnyák fabiióuban (pavillon) egy másiélmássás nagy tetüt mutogatnak 1 No assondom, ha másért nem. hanem annak a féregnek a kedvéért fölmegy ek. v Komám uramat is hiitam. de ő meg aszondja, csak akkor jönne fe!, ha azt a bosnyákot mutogatnák a kinek a fején as a terme''es csodabogár megszülemlett. — Ennél különb reclam-históriát még egy amerikaitól sem lehelne várni.
Van ős Buda várának egy „öntött vas* nevesetessége a Hencsi szobor. Számtalan interpellatió tárgyát képezé • szobor as országgyűlésen, a fővárosi
HUSZONNEGYEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY.
JULIUS 18-áo 1886
b) felolvasások; ¿a pedig:
Székely Gábor, szegedi ügytárs úr,
a követkeső tárgy fölött értekesik: .A rendelkezésüok alatt álló esskösök helyes fölhasználásával miként lehet a kisded nevelő-intézetek növendékei kost a megkívántató fegyelmet fönntartani?*
Molnár Mária, mesőberényi ügy-társnő: , A kegyeletes érté« fejlesstéséról as óvodában'' érteke-ik.
Végre Székely Géza nagy-kanizsai ügy társ úr „Fröbel Frigyes nevelési mód-sserét" fogja fejtegetni, vissonyitva kisded testi és lelki fejlődésének törvé-nyeihes.
c) Tisrtuji''ás.
3) Augusztus 22-én, délután 3 órakor:
a) Az orizagos kiállitas megtekin tése testületileg, vezető kalauzolása mellett,
b) P. Szatbmáry Károly elnök ur ¿ital a kisdednevelés ügyét tárgyasó fel olvasás msghallgatása, a kiállítási hang verseny-íerémbau; végre
c) társas búcsúestély.
A közgyűlésre felutazó tagok következő kedvesményeke'' élveznek:
1) Tízenőt oly vidéki óvónő, ki as ,orsz. kisdedóvó-képeidének* bentlakó növeodéke volt, díjtalan lakást és reggelit nyerhet ezen intézet épületében, ha es iránt előzetesen Kralovánszky Istvánné úrnőhöz (Lipót-utcsa 36. sz. sz.) as „Orsz. Kisdedóvó-egyesület'' tanügyi szakosztályának elnökéhes fordul.
2) Ason ügytársak réssére, kik fenti kedvezményben nem részesülhetnek, napi 40 kr. díjért eazkösöl ki lskást s közgyűlést előkészítő bizottság, ha as illető la gok ez iránt julius hó végéig as egyM titkárához (szegényház-tér 7- sz., országos óvókép-sd*) fordulnak.
3) Az országos kiállítást megtekin« teni óhajtó tagok Kosms Dénes egyleti pénztárosnál 20 kros mérsékelt belépti jegyeket nyerhetnek.
4) Végre a feljönni scándékosóknr.k ajanltaiik, hogy a rendes Szt. Istvár- napi kéjvonatot használják, a melyre minden vasút 50% áreleugedóst nyújt.
Közelebbi felvilágosítással bí-mely irányban készséggel ssolgál Dömötör Q*za egyleti titkár (Budapes''. óvóké-pezde )
Budapesten, 1885. junius 30-án.
A .Kitdednevelük Ortt. Egyletének'' válaaztmánya.
be, mind ason által mint asabari birtokos ssőlőbir okának osstályosása érdemében előterjessti, hogy a sxsbari adóközség B. I. nyilvántartásában 467, folyó sz. alatt 2122, nyomott 468 folyó ssám 2l23, — valamint a 469 f. ss. 2127 h. ss. ingatlanok teljesen újonnan slakitott ssőlők létesnek, mely újra ülteléttsaélő a törvények értelmében hat évi adó menteségben részesülnek, esért kérte a B. L alatt azoknak oyilvántartás utjáni keresztül vezetését, miután asonban olt as ügy el nem intéztetett, kéri annak ezuttalí felvételé: és elíntézé ét ekként, hogy a 2122 hr. ss. alatti ingatlsnból 1883. évben beültetett 500 Qö'' terület a 6 évi adómentességben részeltessék, me.-t akkor Qiteteiatt be. a 2123 hr. sí. a. ingatlanból hasonlóan 500 ^jöl, mint mai nap g is te''jesen szabad tér a 7-ik osztálya szántó földek sorába soroztassék, a 2127 h. sz. ingatlanból 883 és 1884 évek során 1 hold 480 terület beültetteteU ugy n. abból azonban 420 Qól. mint hassontaisa vismosás áll fenn. kéri esért, hogy s 420 Qól terület szint« s szántóföldek sorába, még as 1 hold 480 Gól a 6 évi adó nemességben részeltessék.
Tekintve, hogy felstóllaló által B. I. alatt indokolt kérelme a B. II. be nyert bevesetés által igazolt, tekintve ast, hogy es-n terület, mint vismoaási gödör, nevezetes költség- és fáradsággal lett ugy át slskitvs, hogy sző ő ültetésre hassnálhs-lóva vált, a törvény által adott kedvezményben, akként résselttetendő, hogy a 2122 hr. ss. alatti ingatlanból 500 Dó] terülc 1 1889. év végéig, mint sdómentes tekintessék, a 2123. ssámu ingatlanból 500 Gól a szár tó heted osztályába, a 2127 hr. ssámu ingatlanból 1 hold 480 Dói 1890 ev végeigaz sdcmentes kedvezményben 420 Dől terület pedig a szomszédos heted oestályu sorába vétetik fel, ekként a B. II. alatti felszólalás intéz-
Varaidtól Toplicsáíg as út szép ós regényes, nagyobb rést: jól müveit ssőllők és palotssserü piocsék köti haladhatunk, a ssőliők jó minőség mellett bő termést Ígérnek, s • őllő gatdák ssive lelke már előre is örvend, de asért várjunk agr kissé, még mig a termés a bordóban less. utunknak gyönyörű idő kedveset'', sem ssél, por, melegség nem volt, hanem a kellemes hegyi levegő ig-n kedvesőeo hatott reánk, déltájban jókedvűen vonul tuok be a régi hirneve« é* kedves fürdő helyre, a jöTő levelemben többet, egy előre csak ast, hogy halhatatlan Deák Ferenciünk mondá: hogy a villámhárító addig maradjon a hát''.etőa még szolgálatot test, ellenben váltassék fel egy máaik által, ugy látssik e fürdő helyen is annyiban alkalmasha''ó, a meanyiben aa előbbi fürdői orvos gyengélkedő levén, helyében Dr. Longhino András ur neveste''ett ki.
1 — 1 frtot; Armuth Ná^hín ur és R S-80—80 krt. Berg Jóssef, Blau Bék Fsntl Kór. Fischer Fülöp, Fleiachacker Albert Grünbaum Pá), Gross Albert. Hirscb Jakab, tíirschel Sándor, Kssz er Miksa, Lichlscbein Pál, Marton Adolf, Mocsári Lajos, Nádor Jakab, Perkó Péter, PJIák Lipó'', Raudniisky Hugó, Dr. Schwars Adolf, Schwars Jóssef, Sebw«rz Sándor, Schwars Reiső. Székely Tivadar, Spitser Lajos, Stein Jakab, Tachauer Félix, Zucker Jóssef ursk, A- R és 4 N. N. 50 - 50 krt.; J''fnl ur 40 krt.; Fischer Lipót, és Pollák Ede urak 30— 30 krt. és 2 N. N. 20 - 20 krt.; összesen o. é. 30 frt. 50 krt. A t, felülfizetőknek, ekkép tsnusi''ott nemes támogatásukért,, esennel hálás kösióoetet mond a keresk. ifjak önképző egylete nevében : ifj. Weiex Tivadar egyl. titkár.
— Donkth Lajos ur a nagykanizsai kir. táviri .hivatal főnöke Kolozsvárra helyeztetvén át julius 14-én a hivata t átadta és 16-án csaKdjával e utazott.
— Darazs Miska jeles népzenész a nagykanizsai czigánybandából uj társulatot alakit s vele Biaritzba utazik, hová e-lőnyös feltételek mellett szerződtetve van. fejenként kapnak 10 frankot, teljes ellátást ée oda é« visszautazás megtérítését.
— Értesítés A nsgy-kanizsal „Kisdedueveló Egyesület" választmányának ha ározatából a nádor-utczai kös-pouti „Kisdedovoda" 10-évi a magyar utczai "Kisdedovodának" pedig 5 dik évi együttes aárünnepélje 1885. évi julius hó 25 én, szombaton délu:án 4 órakor tartatik meg aa egyesület nádor utczai sajác~ helyiségében'' melyre a szülőkai s érdekelt nevelésügy barátokat tisstelettel meghivjs as elnökség. A nádor-utczsi .Kisd-dovoda" tizenegyedik évfolyama nak megnyitáss 1885. évi szeptember 1-én lesz: a magyar utczai „Kisdedovoda beszüntettetvén, helyébe hatodik évfolyamban aa „Arany Jáoos-utczai uj-ovo-da-épü et" ugyanakkor nyiitatik meg* — Agusstus hónapban egyesületi szünidő van mind a mellett a nádor-utczai ovodá-baneluökségi engedélylyel a kisdednevelők részéről privát óvodai órák tartatnak.
— Szerencsétlenség. F. hó 13 áa
délelőtt a Korona-féle uradalmi épület tető-cserépzetének kijavításával elfoglalt Hencsio* Nándor kőműves 12 éves fiát Lajost h ssnálta mint „ctuláger" gyermeket, ki nem lévén még a tetómászásb.q jártas a magas tetőről először az udv arbab levő féltetőre és onnét az udvarra lezuhant, A rögtön elóbivott orvos látszólag törést nem konstatált ugyan, de a belső sérülésekről meggyősódni lehetetlen volt. — A fia bessállittstváu a kórbazba gondos ápolás alá vétetett, éleiét megmenteni azouban nem lehetett és ugyanaznap este felé iszonyú kinok közt maghalt.
— öngyilkosság. Folyó hó 15-én reggel 5 órakor a Sst.-Györgyvár felé járók-kelők a temető árokban álló fi«tal nyárfán egy akasztott embert lattak. — A belyszinére sietett orvos a m-r tobb órával előbb b-^kov tkezett halált consta-tálta. A szerencsétlen bizonyos v Moolxg Ferencz nevű vasúti napszamos. Z*ebjé-ben egy iróanal irt levélke volt, melyben röviden elpaoassolja, bogy a vasú ról elbocsátottá*, hol vegyen most már kenyeret, felesége pedig elhagyta és valamely megyebeli caeudAr laktanyában szakácsné, ö tehát meguna ezt az jrömtelen életet és ily módon vált meg tőle. Beszálli.tato t a kórház halottas kamrájába.
— Iszonyú halál. Rosenblüb Lajosnak Hunyady utcsai házánál készülő félben ievő uj kapun az ott dolgozó lakatos folyó bó 14 én estig csak ss egyik szárnyat birta sarokvi.sakkal ellátni, a másik szárny vasalatlan maradt és ugy a bogy megtámasststott. Ugyanazon este va 10 óra körül a hátban lakó Vincze Pál fasekasnak 4 éves fiucskája a kapubejáraton éppen ason pillana ban ment be, midőn a megtámasstott kapu eldőlt, maga alá temetve az ártatlan kis gyermeket. A kis gyermek rögtön szörnyet halt és szemtanuk állítása sserint a lezuhanó roppant nehés kapu a gyermeket éppen fejen találva a fejet égést s láthat-lanaágig a törzsbe, illetve a mellkasba beleütötte. A gyermek teste a ssó legteljesebb értelmében össze volt lspitva, ugy hogy azt issonyat és szívfájdalom nélkül megtekinteni nem lehetett. A rendőrség másnap reggel bejelentette at esetet a vissgáló bíróságnak, ez ped''g nyomban as ügyéssségnek, honuét miután vétkes gondatlsnság általi halál okozás büntette vagy vétsége forog fenn a törvényszéki vissgálat még azon napon elrendeltetett. — Bármit i* fog et irányban a vizsgálat kideríteni a gyermek oda van, est a veszteséget semmiféle drákói stigoru büntetéssel sem lehet többé helyrehozni. De a szülők részéről elkövetett gondatlanságot sem lehet elvitatni, mert mit ker s egy 4 éves gyermek esti 10 óra fslé as utcsán és a kspu alatt egyedül szülői felügyelet nélkül, holott ily időben ily korú gyermeknek már as ágyban volna s helye. Legyen esen szomorú esat ia''ő példa a szülőknek.
kední fog, csak azután s kor kiranalmá-hos mérten erős reclámot. s hirlspokks! lehetőig megbarátkosást, a hírnevet ter* jessteni, mert tudja a világ hogy a ssjtó hatalma nagy a kösvéleménynyel párosulva döntő erővel bir, ebez még rend, kény-nyelmnsség, lehetőig olcsóság, mert s világ gazdálkodóbo ssámittóbb lett, mind ez lehetővé teszi a fürdő jövedelmét tiz-aseresiteni, a jövő levelemet a fürdő beléle-tének leírására fogom ssentelni, a vissont-látásig.
A soproni kereskedelmi s Iparkamarától.
3692/1885.
Hirdetmény.
Az olsss fóldmivelési minis t«r in tézkedéae folytán f. évi október bó 15-tól november hó 1 jéig San-Mmiatóban Flo-rens mellett nemsetkösi szőllőtörköly-destiláló gépek és késsülékek versenye rendeztetik.
Midőn erre felhivnákgépgyárosaink és ssőllőtermelő gazdáink figyelmét, egyúttal tudatjuk, hogy ezen verseny réss-letes programmja kamaránk irodájában bárki által rendes irodai órákbsn betekinthető, mely időben róla másolat is vehető.
Sopron, 1885. julius havában.
II.
Julius 16, 1885.
Ép ugy mint a vígjátékban, a mely rendesen házassággal végződik, a házasság ellenben vigjátékkal kezdődik, as első Várasd-Topliczai levelem a fürdő orvossal végződött, a mai levelem ellenben a fürdő orvosaal kezdődik. Longbino orvos ur, kinevezése ellen, nem lehet senkinek kifogása, csinos, értelmes fiatal ember, finom társalgó, gyakorolt táoczos- és as orvosi tudományokban othonos, de volt aikalmam, ép nem jogtalan megjegyzéseket hallhatnom, a melyeket én sem hall gathatok el. Egy ily hírnévre vergődött fürdő helyen, a hol egy nagy contignitáat a magyar nemzet küld, megérdetnlene, egy oly orvost, a ki csak némileg is értené a magyarnyelvet, igas és felis tesszük sst, bogy minden müveit magyar ember érti a németnyelvet is, sőt tőob nyelvben is othonosak ; de a ssenvedés nem keresi a műveltséget megtamadá egyaránt a ssegényebb osztályt is, a kiknek nem volt alkalmuk a német nyelvet elsajátítani, de azért mégis kénytelenek, más orsságbsn utat keresni fájdalmuknak, kérdem ez esetben, a diágnoaist egy orvosnak mily nehéz megállapitaoi, bogy ha a szenvedővel nem képes direct beszélni, őt megérthetni, Jeheinek asonban mindkét nem kőst is oly bajok, a melyeket nem szeretne a beteg még egy har* madikkal is közölni csak aa orvosnak egyenessen, de más résst at orvos iránti bizalom megnyeréséhez is nagyon szükségesnek vélem a nyelv ismer jté<, V-rasd-Toplicaa nincs sem Chinában sem Japánban, hanem országunk határ szélen fekszik, édes testvérek vagyunk, már an nát inkáb is óhsjtandó volna a nyelv ismerete, igaz hogy Magyar és Horváth ország közt a politikai viszony jelenleg feszült állapotban van. de az is bisonyos, hogy es sem fog örökké tartani, meg log szűnni és a régi testvéri azerelet égést terjedelmében ismét helyre fog állaaf, est a józanság teljes erejéből mind két réssrői kibánják, a testvéri öszforrás most már csak idő kérdéae, %nnál inkább is szükséges as orvos urnák, a magyarnyelv elsa-já itása. okos ember a mi fiatal orvosunk, hamár megb-rt tanulni latinul, németül, slávul, és olassul is bessélni, majd less egy kis idő, egy kis kedv a magyar nyelvre is, a melyet - hála Istennek már nem kell stégyelenük bessélni, mert oly emelkedésben van, hegy nagyobb keres-'' kedelmí házas, miat Loudoa, Paris, Berlin, Hamburg, Nürn berg és több más is iart magyar leveler.ókei és a magyar nyelveni levjlssést szükségesnek is tar ja, ugy óhajtandó lenne e Dajon is némileg segíteni, sst minden félreértések kikerülé sével írom, ezztl többek jogot kívánalmait tolmácsolom.
E fürdő helyiak nem csak uj orvosa, hanem rövid időtől fogva Ngs. és főt. Dr. Matunsi Márton kanonok úrban uj igasga tó|als van, nsgy on meglátssik, hogy as uj igasgató ur jós/nul fogja föl a kor essmé-jét, bátran megbirkosik a concurenciával, késsül e fürdőt at európai hirü fürdők nívójára emelni, sok lett áidosva a virágok b*#serzésére ezek szaporítására, e kies hely ezernyi illatos virággal bir, a melynek illata az egész helyei elárasztja, különösen a reggelek és esték, ugy kis eső után vajmi élvezetesek a sétányok as áldosat késs igazgató ur, több ezerbe kerülő oly nagysserü üvegházat építtetett, hogy ritkítja párjit, nagyszámú virágok megtelelhetnek i>enne, azon kívül a nyári ebédlő deezkatetőt nyert, esős időben is hassnálhaó, több mas uj berec-deséssel is találkozunk, a melyek e fürdő helynek csak előnyére válnak, ha éven kint e fürdőre annyi módosittatik, mint es évben, ugy bátran elmerjük mondani, hogy meg fogja állni a sarat, a melynek kiviteléhes as igasgató urnák, sok sse~ reocsét kívánunk.
Varasd.Toplicaa fürdőhely nagy jövendőnek né* elébe, mert egy résst vise elismert nagy gyógy hatással bir, különösen reuma köstvéoy és e féle betegségekre de másrístt a Csáktornya—Z*grabbi vasút vonal erinleni fogja, vsgy közelében jön, a közlekedés olcsóbb és gyorsabb less, es áltsl a vendégek ssáma is emel-
tetik el.
(Folytatása követkesik.)
A katasteri bizottság működébe a kanizsai járásban.
•o
folytatólag s&o felvéve 88ő-ávi május hó S8-án Jelen voltak:
(Folytatás )
Kováts János elnök, Heyden Mihály Molnár Farkas, Blau Pal. Tóth Imre bizottsági tagok, Rttter Jknos k. b. biztos, Bnáu pálmán b. tag.
Uog Jakabfa község vétetvén tárgyalás alá és ezen községnél Gruner Gy. ée VoberFerencz felsióllalók által be adóit irásb-li indoklások olvastattak fel, — minthogy pedig eten indoklások már a hety sstoi vizsgálat alkalmával a helyi viszonyoknak megfelelőleg intézkedést nyertek, ezúttal tudomásul vétettek és a jegyzőkönyvbe csatoltattak.
Ezek előre bocsájtása után Ung Ja-kabfa község B II. felszólalása.
Sssbar adó község B. II. felssólalása vétetvén tárgyaláa alá. -v»^«
Baán Kálmán Ssabarnál érdekelve lévén, a tárgyalásba nem boosájtkosott
közgyülésön, a mennyiben vslóságos symboluma a magyar nemzet lealázta-tásának, de minden interpellacsiora a válasz csak as volt, bogy ha másért nem >» de csupa leglitssból el el kell ott tűrni e sségyenosslopot.
Eltekintve azonban, hogy e szobor sérti nemzeti önérzetünket, azt mint czél-jának meg nem felelőt és rég el kellett volna távolítani. Események bisonyitják, hogy nagyon sokan Sst.-György szobrának tartják, a mi tekintve a szobor kompoziczióját, tekintve továbbá azt, bogy a tér melyen a szobor áll Szt.-György nevét viseli nagyon is hihető.
Néhány nappal ezelőtt egy jóképű Tidékí aty»fi álldogált hü élete párjával a szobor előtt, az asszony letérdel a szobortalpazat gránit lépcsőseiére, keresstet vetett magára s nagy áhítattal a kossorut tartó angyalra meresztve ssemeit. halk imat rebegtek ajkai. Bátyám uram fél-könyökével botjars támaszkodva, födetlen fővel ssintén ott álldogált, ugy látssott mintha 6 is imádkosott volna. Meg nem állhattam, hogy föl ne világosítsam as atysfii tévedése felől. — Tudtam tudtam feleli as aty»fi de hát aa asszony mindig okosabb akar lenni as embernél. Hej folylaiá as atysfi nagy fejrázogatva, — mégis csak igás a régi közmondás, hogy hosszú az asssony haja. de rörid as ease !
Pj
sts.
Fflrdői levél.
L
Varasd-Toplicsa j alias hó 10.
A valódi tropheusi hőség megtört és hőn melegítő sugarai meglankadtak, gyorsan használjuk fel as alkalmat, üssük s vasat még meleg tehát bátran előre fel, induljunk a fürdői ulra. Gyönyörű szép idő kedvesménye mellett, oh! mily élvezetes utunk volt, ily időt ily tiszta levegőt csak az becsülhet, ki ritkáu élvezheti, akinek reggeltől estig „LJbrik Borbála* ként, a négy fal levegője esett osttály-réssül, arra kimondhatatlanul jó hatásai bir, a tiszta levegő testére és kedélyére, főkép most minő élénk a metei élet, as ezernyi jókedvű sratók vig danai, kur-jongatáaai minden lankadt kedélyt felvil-lanyos és uj életre ébreszt, van is a munkának hálája, mert bő aratásnak örvend a nép, hisz hála at Égnek lesz mit ennünk, nehesek a kévék es magtól ''.elvék.
Magtól ''.elvék, at igat, és mégis öröm helyett lehangol at a gondolat vajha tele lest magtár, psjta, padlás, és pincze, lesz-e pécsünk a nagy adót fitetnüok ? lest-e a na gy fáradalomnak gyümölcse, lees-e illő ára, szivárog-« a gasdag külföldről, e kissivatyusott stegény orsiágunkba péns? Oh! es mind a jövő titka.
Hej máskép Ali mos'', a világ, hogyha atoo csillagok járnak-e ss égen, vsgy aton planéták mint egykoron, nem tudjuk, csakhogy a vUág sokat, nagyon sokat változott, as ári drótosok bedrótozták xx egéss földünket, as egykoron tőlünk oly messze eső vi ágrésseket oly kösel hozták hozzánk, a gős villany erő tántoríthatatlan szorgalommal működik, s-gédkezet nyújt, a dinamit ront és épít, földünk kivetkőzött régi tekintélyé bői, de mit is elmélkedjünk oly annyira s jövő fölött, ugy mint as ügyvédek pórt, ép ugy a kereskedők majd kiviteli pia* ezol is teremtenek, de jó árt-e ? no es már mas kérdés, de bizsunk főkép hon atyáinkban, nems-t gazdáinkban tán befogják látni aat, bogy a szállítási árokat a lehetőig le kell szállítani, hogy csak némileg is sikerüljön az, hogy a kevés föld adót fiselő Amerika, Afrika, India és Muszkaorszá ,''gal versenyezhessünk, fájdalom, melyek néhány év óla as európai kikötőket búzával é* egyéb termény-nyél eUrsutiják, könnyen tehetik, adójuk kevés vagy semmi, fé» vad nép munka ereje olcsó, visi szallitás alig kerül valamibe, könnyű a játék, saép búzánkat le szorítják a világ piacsáról. Ily elmélkedések gyötrelmei köz*, elértük Varasdot hol lovaink a „ Vadember".het ciimielt fogadó előtt megáltak, bessálltunk, és a csinos étterembe mentünk, bá''ran mondhatom, hogy túl ssiveaeo fogad''ak bennünket, volt sürgés forgás jó bor, friss sör, pmeterek mozoglak, házi szolgák iparkodtak, fósőoők fürgöncskedtek. volt jó éiel jó ital, pontos szolgálat és ez mind csak oljsó pénzért, h-j de jó vendéglő ez, máskor is ha utank srrc vezet, ide csak betérünk. A lovak elől as abrak elfogyott, koesu fogj b«, addieu Varasd, előre !
3894/1885.
Hirdetmény.
A cs. és kir, közös*hadsereg, nemkülönben a m. kir. honvédségnek Sopron, Nagy-Kanizsa, Kősteg, Bánfalva, Ro-honct és Kessthelyen állomásozó csapatai altal 1885. évi sseptember hó 1-tól 1886. évi augusstus hó 31-éig ssüksége-lendő sab-, széna-, alom- és ágy atalma-, kemény fs- és kőssén- szükségletének biztositására, f. évi julius hó 15 én délelőtti 10 órakor a soproni cs. és kir. élelmezési rsktár hivatal helyiségében ki-sárólag írásbeli sjánlatok alapján nyilvános tárgyalás tartatik.
liiddn erről as érdekelt köröket ér-teaitendők. egyúttal figyelmestetjük a pá-lyá ni szándékozókat, hogy a részletes feltételek s soproni cs. kir. élelmesési raktárnál ée az V. honvédkerületi parancsnokságnál Ssékes-Fehérvárott naponkint délelőtt 8 — 12-ig betekimheiők.
Sopronban, 1885. juiius havában. a. keresk* es iparkamara.
S i r e k.
— A félév elteltével ismét előfizetést nyitunk lapunkra és kérjük ennek barátjait, miszerint mentül szélesebb . körben terjeszteni szíveskedjenek. Nagyhangú Ígéreteket tenni vagy végzett munkánkra hivatkozni szerénytelenség volna. Úgy is jól tudja, jól ismeri a vidéki sajtónak iegtÖbbnyire kínos és kényes helyzetét minden müveit hirlapolvasó ; éppen azért országra szóló igényeket velünk szemben nem támasztanak. Elvünk ezentúl is a hivalkodás nélküli, szerény, csendes munkálkodás leend. És reméljük, hogy igy Lapunk barátokai nyerni igen, de veszteni nem fog.
Elöfizetasi ár: félévre 2 frt 50 kr.
negyedévre I irt. 25 kr.
Az előfizetési pénzeket a lap kiadóhivatalába (Wlassics-ház) kérjük küldeni. Tisztelettel: a szerkesztőség és kiadóhivatal.
— Névmagyarosítás. Könyvnyomdánk derék gépmestere Pollák Ferencs róm. kath. a magáé* kiskorú gyermekei Béla, Maria és Eezsike nevet — miniszteri engedélylyel Erdélyi re változtatta. Éljen.
— A kereskedő IQak önképző egylete által segély alapja javára f. hó 11-én a „Zöldfa*.kertben rendezett zártkörű lánczkoszorucska minden tekintetben kitűnően sikerűit. A nsgy közönség igen szép pártolásban részesité a tevékeny rendezőség buzgslmat, megjelent olysn számban, hogy az estély a szép czélra körül bejül 80 forintot jövedelmesett. Weist Ödön ur áltsl rendesett tűzijáték igen szép, de nem valami kellemes volt, különben voltak ot*. olyan stemek, melyek a tüsijátékot tökéletesen feleslegessé tetiék. At első négyest 68 pár táncsolts s tartott a jókedv egész at üzletek felzárásáig. R- d.
— A n -kanizsai kereak. ifjak önképző egylete álul segóiy alapja j vara julius 11-éu renderett zártkörű táncskussorucrfka alkalmából felü.fisetni szíveskedtek: Grünhut Henrik ur 3 frtot; üjlaky Hirschler és fiz (A. Domború) és Ssommer Ignácz urak 2 — 2 frtot; p,*selhofer Jóssef. Gánsi Ignácz (Pákozd), Kovács pal urak, a .Zalsi Köslöny" tek. sserkesstősége és N. N.
Lapunk mai uamàboz vais mellékelve Tompa Mihály feszes munkáinak etöfeetáaj fetoivata
J
J
HUSZONNEGYEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
JULI1 IS 18-án 1885.
— Gyilkosság. Folyó hó 18-án virradóra a M»gya«- utcza végéc levő árokban
''gyermeket meggyilkolva találtak. — K-sndúrségünk a rejtélyes eaetet erélyesen uyomutu, az •redméoyről jövőre
niegemléketüok.
- — József föherczeg mint tűzoltó
Népszerű f''«berezegünk oly kiváWMrdek-lődéMel viaelietik a hasai tűzoltók iránt bogy el uem mulasztja valamely fölmerüld alkalommal véleményét aa orsz. tűzoltó ug_v vezetőivel tudatni s folytonos élénk levélváltásban van velük. Legutóbb az orts. tűzoltói diszgyakorrfatról irt as orsz. tűzoltó szövetség titkárának, melyet rend kívüli érdeke» voltánál fogva egéaz terjedelmében kozlüuk. A levél igy hangzik: tlW-*''t titkár ur ! Szivea levelét csak tegnap este vettem. A „Tűzoltói közlöny" új szerkesztőségéről, mint volt munkatár-tat, már az előbbi szerkesztő tudósitott. Jlogy az uj sserkeoztőség ezen minőségben továbbra is akar fúntartani, igen hízelgő reám nézve és nem fogom elmulasz tsni sz alkalmat, melyek ezen emberbaráti ügy támogatására ajánlkozaodanak. A 29-én tartott nagy gyakorlatról azon ta-oúságot vontam, hogy hazai tűzoltóink tok más országbelieken fólülállnak As u-tolsó években nagy fejlődés mutatkozott ee ugy vélem bátran vetekedhetnek a külfölddel e tekintetben is. Igen örvendek, bogy ez alkalommal hadicselem sikerült és legalább a gyakorlaton való megjelenésem inkognitóban történhetett. A tüzeset is meglepőleg szokott bejelentés nélkül bennüoket fölkeresni, tehát ne vegyék rossz néven, ha ezt a védnök ia elsajaút-ta. Lapunk utolsó száma teljesen- kielégit ebben a tekintetben is azt tapasztaltam, bogy « zok külföldi tüzoltólap mellett bátran m egál hat. Lijos bajor herczeg-oek mult vasárnap bemutattam pusz''ai tűzoltóimat, tanítás , fólszejelést és rohamot. Mivel eddig pusztai tűzoltó még külföldön sem igen létezik, mind a .berezeg. mind a környezete nagy érdekeltséggel nézték. Ajánlom magamat további kedves emlékébe, maradván őszinte tisztelője „József fóhirczeg u
— f Gyászhír Novotny Karolinát sz. elhunyt Novotoy cs. k. volt élelme-sé«i főbiztos özvegyét, « hó 17-én kisérték örök nyughelyére. — A boldogul-tat számos rokon gyászolja. Nyugodjék
Dékével !
— f A köztiszteletben állóWer-
li csaladot Kapeonczan mély gyász érte kedves leányuk Fridának a hó 17-¿o történt elhunytával.— Az alig husz éves hajadonban a szülők a legjobb gyermeket a testvérek rokonok a gyöngéden szerető nővért s rokont siratják.— Legyen örök álma a sokat szea védettnek nyugodt és békés
— Himlójárrány dühöng Teke-nyén-Calamegyeben, uaponta átlag 3 — 4 egyén hal bele.
— Nagy-Atádról helyreig»zitó sorokat kap uuk, m<tlyszerint lapunk előző szamában hibás értesüléssn alapult az a közlemény hogy jun. 26 an tartott ifjúsági mulatságot N«gy Béla zárdafónök ur saját községén rendezte volna, kérjük odamó-űositaui, hogy a költséget nem egészen a {¿tisztelendő zárdafónök ur hanem igen is az ott megjelent összes vendégek hozzájárulása led-z''e.
— Gyászhír A felsősaemenyei plébános Körmendi József 45 éves korában f. hó 1 L-én jobblétre szenderült. Temetése 13-án délután 3 órakor ment végbe a vidéki papság és nagyszámú intelligens egyén részvétele mellett. Olt voltak a helybelieken kívül a letenyei szolgabíró: Z«rka Miklós a járásbiró: Fihpics sat. A gyászszertartást Laskovits Ferencz, letenyei esperes plébános vé gezte. Az elhunyt köztisztelet- és- szeretetben állott egyén volt. ki páratlsn be-csületségével mintaképül szolgál ^Különösen fiatalabb éréiben mint jeles szónok és egyházi iró ''ünt ki; később azonban tobb oldalról jövő c«a ódások és sújtó körülmények folytán a világgal tsljesen meghasonlott és feledést keresett; mit végre a sir meg is adott neki: Legyen könnyű felelte a könyökkel méltán ázatott halom.
— E hó 11-őn d. e. 9 órakor ^ füredi lakos és birtokos Bernáth Istvirr több évi lábbajait és családja méltatlsn bánásmódját megelégelve, istállójában felakasztotta m»gát.
— A „Kisfalud!" gőzös pénteki napokon délután nem közlekedik Siófokkal, ezen alkalmat július 10-én felhasználva m;ntbogy 40 fürdő vendég. Bada-csonba rándult, hol zene, tánoz és badacsonyi riszliog élvezete mellett igen kedélyesen mulatott késő estig, éjfél volt midőn B.-Füredré ért a társaság, hol még pár óráig tartott a jókedvű muia''ság. A fürdő társasélete már élénk, napról nspru több a vendég, a szállások nagy részint elvannak ¡foglalva. Végre felemlítem: bogy érdemekb n gazdag fördóigazga-tónk Écsy László ur, &0 éves jubileumát augusztus 17-én fogja megtartani.
— Balaton-Füredről Írják nekünk: Mult tudósításomból véletlenül kimar .dt mi legelőbb akartam újságolni,
— Az „Olvasó-kör* czimü szépirodalmi képes regény folyóiratban megjelent j h mPárisi vérdrima" történeti regény 4-ik '' füzete. Irta Monlépin Xavér, forduá Tölgy esy Mihály. Ára 25 kr.
Vettük a „Gondűző" 35. 36. 37.''
számait a szokott vál-ozatos tatalommal.! Áttekintve azokat, meggyőződ ünk, hogy e kitűnően szerkesztett szépirodalmi hetilap a hasonló vailal»:ok közt kiváló helyet foglal el, miért is méhán megérdemli a pártfogást, melyben olvasó közönségünk tömegesen részesiti. Kü önösen nagy értéket adnak e lapnak: Tolnay Lajos as .Uj főispán" cimü r''-géoye, melyben szerző a megyei élet visszaélései ellen tör lándzsát, — P. Szathmary Károlytól s .Székely támid, Székely bánja» történeti r-gény, melyben jeles ironk a Dózsafóle j -bbágy lázadás korát m ''gknpóao ecseteli
— Margitai Dezső az ó szokott kedélyes irályával a ,Vég*e " ciidu társadalmi regénjét foly tatja -- ezt le meliutt a külföldi regény-irodalom egyik legkiválóbb képviselője Marlitt E. .A gránátkoves asz-szony" nagy feltűnést keheit regényével találkozunk. Ily nagyobb dolgozatok köz kellemes pihenőt nyújtanak: Bodnár Zsigmond „Aa igazi" elb-szélése. — Koanócsy Józseftől „Pünkösd ünnepére" költemény
— Varsányi Gyulától: „As ereklye" kis elbeixé é«, — Bariba Rezsőnétől: .Miért maradt Samu bátyám\*glegény" elbeszélj», — Szkurkay Ernő rajza .A fehér rózsa," — Kulcsár Ernő költeménye: .A becsület utján," Balázs Ssngor keleti regéje: .Ah, ba gazdag volnék" — Rédey István rajza: »A mire a hóvirág kinyilik.* A borítékon: ,A magyar gazdasszony" rovat, ház és tűzhely, kertészeti csevegések, vegyesek oimek alatt, hassnos tudnivalókat, a talányok rovata kis fejtörő fog-Ulkozást nyújt. A vasárnaponkiot ro«gj« lenő „GondüZŐu-nek előfizetési ára. egy évnegyedre 1 frt 50 kr., félévre 3 fr .. egész évre 6 frt. Előfizethetni a kiadóoál (Ssékeiy Aladár Budapes en, doo-m-a 14 ) ki mindenkinek szívesen küld mutatványszámot ingyen és bérmentve, ki e végett hozzáfordul.
— A mult év szeptember havától Budapesten megjelenő .Gondűző" ci-mü szepirodaimi hetilap rövid feoálláaa dacz-Ta a htsonló vállalatok közt a legnagyobb terjedésöek örvend, és nem is csoda, mert áldozatkész és fáradhatlan kiadója Székely Aladár r-ndkivü.í szak ismereténél fogva hazai irodalmunk legkitűnőbb képviselőit csopjrtos.''tár á ezek közreműködésével oly cealádi közlönyt létesített, mely szépirodalmunknak becsületére válik, mert iikintva rendkívül dus tartalmát, szép kiállítását és olcsó árát (oegyedévenkiot 1 frt. 50 kr.) e fólyó irat a m tga usmáb >n piraHanul áil és joggal foglaija ei szépirodalmi lapjaiért között az első helyet Előttünk fekszenek a legutóbb megjeleni 38—41. szamok melyekből meggyőződ-ünk arról, hogy <z ujjabb erők folytonos szaporittásával a „Goiidüzó" (tzamról-srámra érdekesebbé lesz: Tolnay L«jos P. Szathmáry Karoly. Margitay Dezső és M«rlit E. nagyobb regényei mellett ott latjuk Éjsíaki Károly tói .egy cseléd tör éuete : Tóth Bélától „két hazugság", S<ana Tamástól .Byron Velenozéb-n", Balazs Tamástól .Nagy Tivadar házassága" Prrényi Kálmántól .Mi hárman" cimü érdekes elbeszéléseket. Ezekhez cssiLkoznak érdekes költemények Szabó Endré ől, Endrődi Sándortól, Ács Gézztó1, PaUgyi Lajostól, stb. Végü< rajtok, ismeretterjesztő csikké«, haziartára, ker:é<zetí, csevgések, hasznos tudnivalók, adomak, vegyesek, talányok Stb. Julius bó elsején kezdődik a .Gondűző" első évfolyamának utolsó uegyede. Hévvel ajánluk t. olvasóinknak e kitűnően szerkesztett lapot, melyből a kiadó mindenkinek szívesen küld mutatványszámot, ingyen és bérmentve, ki e végett leve''ezó lapon hozzá fordul.
— .Budapesti hírlap otr", a magyar sajtónak e legfügettlenebb orgánumát melegen ajánljuk a közönség figyelmébe Négy évi fenálása alatt valódi nélkülös-hetlen jó barátjává lett minden magyar családnak s valóságos ostora namzetiségi bujogatóknak melyek félnek tőle s gyű lölik. A .Budapesti Hírlap" egy pár excellecce magyar nemzeti lap, mely a nagy nemzeti, magyarosodási mozgalmak ban, melyek az egész társadalmat áthatják, folyton vezérszerepet játszik. A „Bu dapnsti Hirlap''-nak egy majdnem katonailag szervezett kitűnő levelező kara van az ország minden részeben, mely éber figyelemmel kiséri a közélet minden mozzanatát, hogy aztán azt a „Budapesii-Hirlap"* ban a hazai köiőnségnek tudomására hozza. Semmi sem kerüli ki figyelmét'' mi az országban t rténik, de főgond-ját a magyarság érdekeire fordítja: emel, pártol ami magyar, ostoroz mindent, ami annak elieosége. A Up élén Csukásai József, Ráköti Jenő és Kaas Ivor báró állanak: mind olyan emberek akiknek pártoktól, hatalmasoktól, pénzintézetektől vaió teljes függetlensége biztosítja a lap függetlenséget, pártalanságátés szabad kezét . AjjBudap-sti Hírlap" a nagy közön, séget szolgálja annak érdekéi irányadók neki; mindenki megtalalj« b«nne a mtga
hogy Tapolcza vőlasztó kerület itju képviselője Vsdnay Andor ur mult hó 28-án nagyssámu hallgatóság j-leolé''ében B -Füreden tartotta meg higgadt beszámoló bestédét.
— Honvéd-kaszárnya Keszthelyen. A most Körmenden állomáaozo hon-védhustár századot az őszfizel áthelyezik Keszthelyre. A város által építendő kastarnya tervrajzát a honvédelmi miniszter helybenhagyva visazatüldötte a nemsókára megkezdik az építést. A kaszárnya ötvenezer frtbs kerül, a mely óssseg 100 frtos részvényekre gyűlt össze.
— Alső-Lendváról irják : F. hó l-én H. J. uradalmi főmérnök és P. F. városbíró a Kecskés hegyre vadászni men*; P. F. helyét elbag/van, az erdőbe behatolva H. J. közelébe jutott a bokorba, ez utybbi azt hívén hogy valami vad közeledik, fegyverét felemelve reá czélzott, mire csakhamar a bokorból egy „jaj"- kiáltás lón h .Iható P. F. eszméletlenül fe küdt ott és 9 sréttel lett árosban magsebe-sitve. Felgyógyuláshoz azonban remény van.
— A vidéki hírlapírók congre snssának Budapesten történő megtartása ügyében a kezdeményező Robos István Balaton-Füredre juÜus 20 ára a dunán tuli szerkesztőket előértekesetre hívta m-g.
— B-Füreden f. hó 4-ig — mint a lapunkhoz küldött kimutatásból olvassuK 823 fürdővendég fordult meg. A Balatonon nagyobb kéjutazásokat randetnek. Az ott működő jeles színtársulat a közönség tetszését megnyerte, de azt meg is érdemli.
— A gazdaközönség figyelmébe.
Nagy fontosságú birt közölhetünk a hazai gatdaközönséggel. A 60 as és 70-es évek ben oly hiressé vált Vidatt-féle ekék é$ gépek, melyek az egéss országban annyira el vannak terjedve, hogy alig van gazdaság, amely ilyennel nem bírna, legköze-lébb uj kézbe mentek át. A Schlick-féle gyár gazdasági osztálya ugyanis megvásárolta a csődtömegből as összes Vi-dats-féle mintákat (Modelle) s ezentúl a saját gyárában azokat is fogja gyártani, ugy hogy a híres Vidats-e*ék, egyéb Vidats-féle gépek és azok összes pótrészei, ezentui as eredeti Vidats-féie minták szerint készítve csak a ScbÜck gyár ; ban Budapesten lesznek kaphatók,
— "Beküldetett hozzánk a Buda-p-sten Takács István kiadásában s H u m o r szerkesztése mellett f. é szept. havától fogva minden szombaton megjelenő .Kedélyes Lapok" mutatványszáma. E lap csimének teljesen meg felel, a menyiben távol attól, bogy valakit gúnyolna, vagy élesen sértegetne.)* így távo'' a szatírától s pasquíll''ól, tisz án mulatságos dolgokat közoi. Czikkei közül megemlítjük a következőket, mint nagyon mulattatókat. Az okos menyecske (K rakáo Marcti''ól): János bac« — kecs-Kemeti ö^eg foldbir okos — bölcsessége (Nevető Gyuritól) és a T*lcz* s rajta só meg paprika, rovat alatti csikkeket. A "Kedéyes Lapok"-at a kiadó most cs-k megrendelni kéri. A megrendelési díj szp . <>kt nov. deczember havaira csak 1 fri 80 kr.. de kéri a megrendelést jul. 25 ig egy levelezőlapon s e czim alatt: A . K-délyeg Lxpok" keznlősógének. Budapest, Ferencz József-tér 5. ps. Szigeti nyom "áj* megtenni: as 1 frt. 80 kr. csak szep:. eiején küldendő be ugy»noda.u
— Uj fertőtelenenitő szer. Pol-lacsek Emii budapesti vegyész gyáfuiaj-dooos egy uj. az eddigi >kuéi sokkal hathatósabb fertő''elenitő szeri laláit fel Mint most a szerrel tett gyakorlati kísérletekből kitűnt, folyadék a szúnyogok, legyek, dongók s egyáltalában as ártalmas rovarok ellen ia sikerrel alkalmazható nemcsak ragályok és bakaiériak ellen.
— .Kevéssel sokat elérni" -
ez a jelszava korunknak, s mint bizonyító példára ráutalunk Brandt R. gyógyszerész ismerete* s általánosan kedvelt svájezi labdacsaira. Három krajezárnyi napi kiadással testünket kellemes, biztos s ártalmatlan módon kitibztithatjuk s igy egész sereg betegségnek elejét vehetjük. Minden valódr donozon (a gyógyszertárakban 70 kron kapható) czégjegyül: egy fehér kereszt vörös mezőbén s Brandt E. névaláírása látható.
igazát, elég van társdslmi o*ztáiy, mely-, nek érdekében erős hsrezot ne vívott volns. Védője as elnyomottaknak és üldözötteknek segélyzője a szegényeknek. S hogy a magyar közönség mennyire felösmertsaz ő vr.lődi jó barátját, mutatja az pára Un érdo&iődé«, melylyel a Bu-pesti Hírlap" iránt viseltetik, s melynek eredménye az hogy a lap naponta 15 — 16 000 példányban jelenik m^g. A .Budapesti Hírlap" életében ez évben valóságot eseményt képez, május 31-ke ota u. n. rotációs gépen nyomjak, mely egy óra alatt 10-12,000 példányt könnyen kinyom ée össté is hajtogat. A szellemi apa rátust, a gárdát meiy a .Budapes i Hírlapiba dolgozik, ösméti a köiönség. Ei-fizetési czim: „Budspesti Hírlap" kalap-u cza 16. Ara. negyedév*« 3 frt 50 kr. egy hóra 1 frt. 20 kr.
— (Éloges de Lukács, dé Mlgnet et de Thlr8.) A Gize te de H mgrie a budapesti franczia nyelvű lap xiadaa<í.ban megjelentek Trefort Ágoston kozokta.ási miniszter, a magyar tudományos Akadémiában Lukács, Mignet és Thiers felett ta-tott emlék beszédei, Arányi Miska frau-Czia fordításban. A szépen kiá''litou füvet ára, meiy minden könyvkereskedésben kapható 40 kr. Felhívjuk a Irancziául beszélő magyar közönség figyelmét a m-gjelent érdekes kötetre, v tlamini « hazafias 1-pra, mely első sorban vau hivatva Magyarországot külföldön m gismertetni A G«zette de Hongrie ezentúl is magyar jeles írók munkáit franczia fordít sban fogja közölni, betenkint érdekes leveleket kőzöl Páriából s figyelemmel tarja a magyar s hü földi eseményeket. Előfizetési ára három hónapra 2 fr<.
Szerkesztői üzenetek.
Merengő, Miskolez. Üdvözöljük a távolban kedves munkatársunkat!
£rc»<M<»e
— Tompa Mihály összes műveiből ujabban megjelent a 3—6 főzet, mely az I-8Ő kötetet tartalmazz* szerző életrajzával és nagy érdekű jegyzetekkel kísérve. Kiadja Méhner Vilmos, ára egy-egy fü-setnek 35 kr. Megrendelhető Wajdits József könyvkereskedésében és a kisdónál Budapest, Papnövelde u''csa 8. é* a vid>-den mindeuik könyvkereekedőnél.
.A lopott CSÓk" nem többszQrösitbetö, már t. i lapuuk utján. Gyarló dolgozat biz az !
M J. B.-Keresztár. Ugy sem mehettem volna előbb, mert e hó ll-e óla falnn vagyok. Hogy hol? — ugy is tudod.
*
Üdvözöllek benneteket!
W. A A conc rti karcsolat már nagyon-ntgyou késői lett volna Nem fog nebesteloi, hogy lélretettük. Referádát már hoztank.
Lapvezér és kiadó: SZALAY SÁNDOR. Felelős szerkesztő : VASS ÁLMOS. Laptulajaonos: WAJDIT8 JÓZSEF.
Következő sorok a t. cz. lottojátsaó közönségnek kQl&nBs figyelmébe ajánltatnak.
! 283 Ternó 283 Ternó 283 Teraó!
Páratlan, eddig még nem történt, nejében egredOli eset. mely a világot bámulatra kénysteriti, é. egyszersmind a Bud''lpesten, kerepesi itt 74. sz !. frn- 7. ajtó « tilatt laki* Mütalik János Mathcmatikus ur kiMn"> tettetségeiiie* j. gféiiyejebb biconyiiokául szolgál, adta elö magst
Halja, oivasea és cs-.dalja mincfenk) azon ''ényleg megtörtént eseményt, hogy
az utolsó bt^csi huziisban 283 család nyert a Mibalik úrtól kapott szá
rnokra k sebb vagy n»gyoob be''et sze rinti ös««egeke*.
Ezen szer-nézés nyerők közfll sokan Becs, Prága, Grácz, Li''-z. Pukirest, Belgrád, »St még New-York városban is lakván. Rómaiba, Szerbia és O^ztrákország mindi-n részéről érkezaA sürgOoyök és kössOnet levelek e felttlsalhatlan számmOvészbcz. mindenfelöl öröm telt szívből rredS báUayilatkozatok és érteaitések a szerencse nyereménjrröl. Ezen iratok mindegyike télre dicséretek- és elismerésekkel, magasztalja Mihmlik ur jónivdségét neme« tulajdonságait, jótékouyságát és azon ncmeslalka bánásmódot mely yel szegény embertársai irán: viseltetik. De Mibalik ur tényleg is azou férfi, kinek egyedQü törekvése arra rányul; polgártársunak hasznára válni, a szpgények jólétét előmozdítani, intégdket enyhíteni; miért is siria legszebb oisze egykor azon koazorú leend, melyet nemestzivfi cselekvéseiért kiérdemelt : Mások iránti jótettekkel.
Tiszteletlel:
A sok ny«rők egyike.
Fentemlitei: 283 nyerőnek teljes neve és pontos czime a* összes köszönetiratuk ideérkezte után tétetnek közsé: Használja fel mindenki ejó alkalmat mely boldogitásához vezeti, é3 forduljon haladéktalanul üihalik János nrhoz Budapest. Kerepesi ut 74 sz I. t-m. 7. ajtó aki minden készséggel ad szerencse számokat kittlnő, felalmulbatlan biztossággal kidolgozott számképleteiből. — Kérdő levelekhez S d b 5 kros bélyeget csatolni válaszadásra.
KftKK*XKXXKKXKX
Angol vizslák.
Alulírott tisztelettel tudatja, miszerint igen jól bevezetett
3 angol vizsla
eladó.
Dávid István
vendéglős a vFekete sasban."
xxxxxxxxxxxxxx
1 f
! HAM1S1TAS Éfll OIAS!!
helyett
SMHKVJ-UJT
a közönségnek gyakran más vizet adnak giesshübli üvegekben s giesshübli gyanánt, sót gyakran még magasabb ár mellett is.
Megkárositás ellen csakis az első''rendű parafából valódi eredeti sértetlen dugasz. melyLek oldalán MArTOM''s GIESS-HŰBLER van besütve és a .Mattoni''s Gietsbübler" gyári jegy pontos megfigyelése óvhat meg.
Hamisítások az uj iparszabályzat értelmében törvényesen üldöztetnek s a hamisitók nevei nyilvánosságra hozatnak; forrásom fogyasztói és barátai, saját érdekükben felkéretnek, előforduló hamisítási eseteket tudomásomra hozni.
2554 1—3
MATTON! HENRIK,
Giesshübl-Puchstein.
rtXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxx^
x Birtokvevőkés építtetőknek! 8
Yan szerencsém a n. é. közönség tudomására jut
tatni, miszerint helyben több kisebb-nagyobb ¡épület eladására, illetőleg közben járásra kéiettem föl; minélfogva a birtokot vásárolni szándékozók megkeresésére felvilágosítással szívesen szolgálok.
Értesitem egyúttal a t. közönséget, miszerint uj-épitkezésekre, régiépületek átalakítására és javítására, valamint e szakba vágó mindennemű költségvetések és tervrajzok készítésére — helyben és vidéken — szolid feltételek mellett vállalkozom.
Becses megkeresések: Tóth Mihály épitó vállalkozó czim alatt N.-Kanizsára küldendők.

2526 4—4
Tisztelettel
Tóth Mihály.
HUSZONNEGYEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
JULIUS 18-4® U-i")
E 1 E
I T É SIE.
MOLL SEIIILITZ POR
Csat ralódi
ha aunden doboson s ryárj»rj: » •«
¿M 1*11 woknoro-•itott czég . njo-1 átható.
Emen porok tartó« g/ó</hatáía makacs gysaor é» altsstksjsk, g/omorgörcs é« elaylákáfodák, gyomor«**», rögaCtt dugulás, májbaj vertslslás, araayér •• s legktl-lönfálébb nél kste«se«ek «llen 30 ár ót* folytonosan n<s»ek-d5 -Iwmerésben ré.aeafll Egy eredeti doboz batsnálaü utasítással 1 frt Haalsltváaysk törvésyes»« ildiztetssk
KSsxréoy . esús, mindennemű baao gatát óm bénulás-fej-, föl- é» fogfájás sikere« gvógyi-ta iához bsdörzsö-
lesrs; borogatasaak mindennem i sárűlásek és sebek, gyula.lások és daganatok el en, Beásoleg rizsei keverve, hirtelen betege lés, hányás éskólika ellen Kgy flveg pontoi otasitással 80 kr. 34
Valódi, Moll védjegyével és névalsirásaval.
Moll A
gyógyszerész császár királyi ndT. szállító.
Bécs, Tuchlauben
Bsktársk : NÍ g y - IC S ■ I Z S a: Belu« Jó«s«-Í gyógy.aerész Koíeufeld Ad Fesselhofer József Barcs; Dorner S. Cssktornya: Gönc* L. gyógy Kapssvárstt: Borovicz Ad. Keszthely : SchUifer fia Köraesd : Rátz Jáoo«. Ksrczali : Isztl Ferd. Szigetvár Szalay Józ«ef Zala-Egerszag: Hollósy J. gjógys»eré«z.
Savanyu-Kút
„STEFANIA
Kortmaherczegnö
forrás.
Trieszt 1882
»niry erem
Szénsavdús. természetes, égvényes
ASZTALI VIZ
egyúttal gyógyvize a légzo szerveknek. gyí mórnak s hólyagnak.
A krondorfi viz legtekintélyesebb \ egy vizsgálóink sze rint mennyilegesen az elsó helyet foglalja el a birodalom égvényes savanyu vizek fölött 2431 17—20
■V Kutvkllalko«'' k Krondorf Karlsbad mellett Raktár Magy-Eaoissán : WEISS testvéreknél Kapható minden ásványvíz kereskedésbea vendéglőben
l. ^ i A A. m. ▲ -a™A.®»".▼ ».®.■ ▼
Az 1885. szeptember l-én megnyitandó
Pozsonyi Keresleflelni .Akadémia
érteiióje. mely e»en nyilvános kereskedelmi szakiskola Szervezetét, tantervét « a felviteli feltételeket részletesen ismerteti, a Kereskedelmi Akadémia igazgatóságahoz Pozsonyba csimsett megkeresésre készséggel megküldetik.
Az intézetet illetőleg fel világositásaal bármely iráoyban ssive-
,M"°''íi'' * JÓHiS JáfiOS
2511 igazgató.
SZ.
2534 2-2
Arlejtési hirdetmény.

1.) A budapest gráczi államul 141— 142. km. szakaszán szükséges utvédczeti fal újbóli helyreállítását a nagyméltóságú Közmunka és közlek. magyar kir. Minisztérium 1885-ik évi Junius hó 30-án kelt 18540. sz, magas rendeletével 1297 frt 11 krnyi összeggel engedélyezte.
2.) A pozsony-vtrasdi államut 221—223 k. m. szakaszán levő 248. sz. nagy Murahid pallózatának részbeni megujitását a nagyméltóságú közm. és közi. magy. kir. Minisztetium 1885-ik évi Junius hó 30-án 18539. sz. magas rendeletével 1568 frt 68 krnyi összeggel engedélyezte.
Ezen munka biztosítása tekintetéből altilirt hivatal irodájában folyó 1885 évi julius bó 20-án reggeli 10 órakor Írásbeli ajánlatok elfog dásával párosult nyilvános szóbeli árlejtés fog tartatni, melyre vállalkozni szándékozók azzal hivatnak meg, hogy az árlejtésbeni részt ve vés esetére, magukat a fent kitett összeg 5*/•-&! mint bánatpénzzel ellássák, mely vállalkozás esetében 10% biztosítékra lesz kiegészítendő.
írásbeli ajánlatok fentebb kitett nap reggeli 10 órájáig fogadtatnak el; ezekben az ajánlattevő neve, lakása és polgári állása pontosan kiteendó, továbbá számmal és szóval kiírandó azon száztóli elengedés, melyért ezen munkálatokat elvállalni szándékozik, világosan kifejezendő végre, hogy ajánlkozó a munkálatokat és feltételek tartalmát ismeri és elfogadja.
írásbeli ajánlatokhoz, melyek 50 kros bélyeggel ellátandók a vállalati összeg 10*/»-j* készpénz vagy elfogadható állampapírokban csatolandó.
A tervezetek, műszerei vények és féltételek alulirt hivatalnál a szokott hivatalos órákban megtekinthetők.
Zala-Egerszegen, 1885. évi julius hó 4-én.
Zalaieoei m. i építészeti Mai.
wjvO
NESTLÉ HENRIK GYERMEK TÁP-LISZTJE
^ Tlzenôtevl 21 kltiatetss, melyből ¿^^S
8 énta-ofcmáiiy
S
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; 0 0'' 0 0
01 0
0 0 0 0 0 0
0|____„
o o c o =
Számtalan
bizonylatok
__első rangú
8 arany érem. W JT orvosi tekintélyektől.
OTASI jeot.
Tökéletes tápszer kis gyermekeknek.
k fX T^.Í.W*" iD7»-*«Í»«k «« elválasstásnál, Ikönnyen eméss''-
Íu.Íl P Ó'' Tirt " • felnőtteknél ¿, kik gyomor-
fájásán szenvednek, mint tápsser.
A védjegyhez - a szám,., utánzás és hamisitás végett - minden •selencsére a feltaló, - NESTLÉ HENRI. - neve és a fedélre a főgyá-ros neve: BERLYAK F. iratik ösmertetósöl ar eredetinek. *
NESTLÉ HEXHI sürlíe.t teje.
Eary aaag 50 mr.
Főraktár osztrák magyarorsyag részére : 2530 4 -10
B E R L Y A K F.
|0
a
!o
o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
0 0 0
''o
B E R G ER-fsis orvosi
KÁTRÁNY-SZAPPAN
orvosi tekiotélyek által ajánl?a Ausztria-Magyarországban, Franczia-ország, Németország, Hollandban, Scliveiczban, Romániában stb. már tis év óla féoyes sikerrel használtatik 2436 9 — 12
mint szinte az arczbór mindenféle tisztátalanságai ellen különösen a riih, as idült es pikkely sömör ellen, a koss. a sömör reped-vény, a fej és szakái ellen, a szeplő, májfolt, úgynevezett resesorr, a fagydag, a lábtzzadás, s a gyermekek valamennyi külső (ejbetegségei ellen. Ezenfelül mindeokinek mint a bórt tisztító mosdósser sjánltalik.
Ára darabon kint használati utasítással együtt 35 kr.
A Berger-féle kátrány szappan 40%-a tömény fa kátrányt tartalmas fe''ettébb gondosan van késsítve s lényegesen külónbösik minden egyéb, a kereskedésekben előforduló kátrány-szappanoktól.
S Csalások Mker&lése végett S
--9 -
a gyógyszertárakban világosan Berger-féle kátrány-szappan
kérendő s ügyelni kell a zöld csomagolásra. Egyedül helyettes a bel- és külföld részére:
A. HELL mm Troppau ^^
JSagy-Kanizsán: Pragtr Béla gyógyszerésznél.
I
KXXXKXXXXXXKXX
o •a
1
•o
imetai otiieo
.elf ^rnolcln,^!
Bécs, I. Pestalozzi utcsa 1.
K&zvetitè* ingyen. r E szakban a le a régibb
CtèR.
xxxxxxxxxxxxxx
WALSER FERENCZ
al^ magyar gép- és tiizoltószerek gyára, harang- és óroaőntödáie BUDAPBSTBN, Eottenbiller utcsa 66.
Ajánlja gyártmányát, mint magyar különlegességet kutakban és mindennemű szivaty-
tynkban elvállal teljes vízvezetékek berende-zt''act városok, földbirtokosok, Ipartelepek, ármentesirő társulatok és magánzók részéről modem technikai
2522 5-50
alapon es kedvező feltételek mellett ajánlkozik köz-és magánfürdők felszerelésére, 8 z a g m e n-tesürszdkek felállítására és minden vízmű vi munkálatok gyors és pontos kivitelére képes árlapok és részletes költségtervezetek kívánatra díjmentesen küldetnek.
Egyetlen belföldi szivattyu-gyár.
oooco
Wajdüs Jóu*J könyvnyomdájából Nagy-Kanxuán
NAGY-KANIZSA, 1885. Jallas 25-én.

Előfizetési ár:
eceí« 5 frt. — —
fel erre • • • 2 frt 50 kr. redévl» 1 . 25 ,
Egyes^záa 10 kr.
HIR!>ETESEK
g hssabos petitsorban 7, másodszor s minden további sorért 5 kr. NYILTTÉRBEN
<iorcfok<:< t lo krert vétetnek tel Kincstári illeték minden egyes hirdetésért 30 kr fiz tendk.
Haszonnegyedik évfolyam.
A la.p szellemi részét illető közlemények a szerkesztőséghez, anyagi részét illető közlemények pedig a kiadóhiva-álhoz bérmentTe intézendők : X a ry-K a n 1 z» án Wlassicshlx
liérmmtetlen leTelek nem fogadtatnak el
Keziratsk vissz» *?m kiüésfatk.
tes
itület''
A nagy-kanizsai „Kereskedelmi Iparbank,nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó egylet", a „zalamegyei általános tanitó-a -nagy kanizsai kisdednevelö egyesület8, a „nagy kanizsai tiiztwnsegélyzöszövetkezet", a „sopronikereskedelmi s iparkamara'' nagykanizsai külválasztmány''-ának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP,
Felhívás a hazai közönséghez.
A gyermekek és aggok esdő keze kér !
Az elhagyott árvák szeretet-hiza, s az elaggott tanítónők meo-biza ké.* istápolást a hazai közönségtől.
A társadalom, midőn a gyermekeket oltalmazza, önmagát védelmezi, midőn a népnevelőket jutalmazza, önmagát koszorúzza meg.
Minden megmentett lélek, kit szeretetházaink a nyomor és bün ösvényéről megtérítene«, egy kiszakított lap a büQügyi krónikából.
Minden megnyugasztalt lélek, kinek menházunk agg napjaira vigasztalást nyújt, egy fényes lap nemzetünk mivelódési történetében.
Ezek valóban a nemzetnek „alsó háza* és „felső háza" — a szeretetházak és népiskolák.
Ötven krajezárt kér ez a két ház azoktól a hazafiaktól és honleányoktól. kik e kettős czélt megértik. .
Ha, mint társadalmi mivelődé-súnknek száut adófizetést kérné is, meg 1 hetne azt add.
De kérését fényes pályadíj emeli magasra.
A kisorsolásra szánt .nyerem én y értéket számok ki nem fejezhetik, azt csak szivek érezhetik át
Két őrangyala nemzetünknek, két fejedelmi sarj, József főhercze-gönk leányai, Mária Dorottya és Margit magyar királyi herczegkis-asszonyok sajátkezű hímzése a nye-re^nénytárgy.
J^íem kincs ez; több annál: — ereklye!
Oiyan ereklye, a mit csak oltárokra téve mutogatnak! szentóly-lyé válik tőle a haz, a melynek ez tulajdonavá leszen!
A magasak kézimunkája jó segíteni ez alacsonyok Ínségén.
Ez eszme maga is egy drágakő; — „megdicsöitése a munkának.*
Nem ajánljuk fölösleges unszolással e felhíváshoz mellékelt gyüj-rőivét e dicső nyeremény sorsolásának.
Beszél itt maga a czél, a tárgy, az eszme, s sziveknek beszél, a mik megértik.
Minden visszaérkező gyüjtőiv, az aláirók neveivel, egy nagy disz-kötésü albumba lesz egyesítve, a mit hódolatunk jeléül a jóltevó fóher-czegnőknek fogunk által adni.
Egy aranykönyve már van nemzetünknek, melyben a .nemesen születettek" nevei vannak beirva; ez lesz a. második aranykönyv, melybe a .nemesen érző szivek" lesznek felsorolva ......
Reméljük, hogy nagy könyv lesz , belőle!!!
élő, kiválóbb tagjainak kézvonasait fogja tartalmazui e gyűjtemény.
A szellem és # zületés aristocra-tiájának, az egyházak fé.üainak, az ipar- és kereskedelem, a törvényho zás és közigazgatás, az igazságszolgáltatás és gazdászat terén működő kiváló egyének nevei lesznek ez albumokban megörökitve.
Miért is, alólirottak tisztelettel kérjük mindazon nemeslelkü emberbarátokat, kik sorsjegyet vesznek, miszerint becses neveiket és címeiket, a mellékelt, gyűrődéstől megóvandó, — gyüjtőivre sajátkezüleg odairni szíveskedjenek, megnevezvén a vett sorsjegyek mennyiségét is.
Mi történik a diszílbumokkal?!
A diszalbumok örök emlékül, ünnepélyesen át fognak az egyletek által nyújtatni azon két magyar királyi herczegkisasszonynak, kik szívok nemes sugallatát követve, leültek a bimzókerethez. hogy kezeiknek munkájával a szenvedő emberiség nyomorán segítsenek.
És Ók! unokái József nádornak ! leányai József fóherczegoek! azon bíborban született férfiúnak, kin k neve minden magyar szivébe van vésve, kinek személyét, magyar hazája népének szeretete dicsfényként övedzi körül!! . . .
Mi czélra történik a kisorsolás?!
Azon két budapesti jótékony egyesület, melyek javara a fenséges királyi herczegkisasszonyok kézimunkája kisorsolt tik, két különböző irányú nemes czélt követ
A „ K loti Id-szeretetház « - n a k, mely 1884. óta, József fóherczeg fenséges neje Klotild főherczegnó magas védnöksége alatt áll, hivatása az utczasarkon kolduló végkép elhagyott .6 —11 éves figyermekeket, intézetébe felvéve, a társadalomnak megmenteni és belólök derék iparosokat képezni.
A a Mária Dorottya-egylet" az elaggott vagy keresetképtelen tanítónőket segélyezi. Mária Dorottya fóherczegnő, József fóberczeg fenséges leánya, a védnöknóje ós báró Nyáry Adolfné ő nagyméltósága az elnöknője.
Mi a nyereménytárgy 8 bogy sor soltátik ki?!
ó cs. és kir. Fenségeiknek kisorsolandó kézimunkája egy fényesen kiállított és gazdagon hímzett salon-párnából áll, mely folyó évi augusztus hó 20-án a Margitszigeten esti 7 óráig közszemlére lesz kitéve.
¿Csorshuzás ugyanaz nap este 7 órakor, m. kir. nr.inisteri rendelet folytán egy politikai biztos, jelenlétében fog végbemenni.
Az eredmény az öss7es magyarországi hírlapokban közzé fog tétetni.
A bársony tokban elhelyezett diszhimzés, a nyerőnek átadandó hiteles osmánynyal együtt a sorshúzás után a „Magyar Általános Hitelbankinál Budapesten, Nádor utcza 12. szám alatt letétbe helyeztetik, hol a jelentkező nyerő azt bármikor át fogja vehetni, .r
Fenntebb nevezett bankhoz, a nyerő sorsjegy beküldése mellett intézett vidéki megkeresésre, a nyeremény tárgy legott meg fog küldetni.
Miután pontos jegyzékek vezettetnek arról, hogy mindegyik gyűjtő mely számú sorsjegyeket kapott, a sorshnzás után a jegyzékekből legott ki fog tűnni, hogy az ország, mely részében tartózkodik a sorsjegy-nyert es.
Alólirott egyleti titkár, azon esetben, ha a nyerő 14 nappal a sorshúzás után nem jelentkeznék, a sorsolás eredményéről tudósítani fogja azon g>üjtót, a kinek ivére a nyerő sorsjegy esik.
JÓKAI MÓR, Gróf ANDRÁSSY GYÜLANÉ, Báró ATZÉL BELÁNÉ.
Mi e küldemény czélja?!
r
E küldeménynek kettős czélja van: egy magasztos ügyet előmozdítani és egy eddigelé páratlan, nagybecsű kézirat (autograph) gyűjteményt létrehozni.
A visszaérkező gyüjtőivek tervszerűen rendeztetvén, diszalbumok-ban lesznek egyesítve.
Ez albumok, — könnyebb áttekintés végett, - tartalom-jegyzékkel fognak bírni, melyben alphabe-tikus sorrendben lesznek elősorolva mindazoknak nevei, a kiknek az egyletek által gyüjtőivek küldettek; ugyanott az egyesek által elhelyezett sorsjegyek mennyisége is megneveztetvén.
Ezekben a kisorsolás anyagi eredménye is pontosan ki lesz tüntetve. !
Társadalmunknak, a 19-ik század utolsó negyedében hazánk földjén
• A kisorsolás 31.688/1885. szám alatt kelt m. kir. pénzügyministeri rendelettel, díjmentesen engedélyeztetett.
Hová intézendő a gyüjtőiv és a pénzküldemény?!
A gyüjtőivet e meliékelt (Tek. Dr. Küffer Béla urnák, a „Klotildszeretetház" titkárja, Budapest, Imre-utcza 1. szám) nyomtatott czimzettel már ellátott levélboritékba, — az idecsatolt kemény papirlemezek közé, — helyezve; az elhelyezett sorsjegyekért befolyt pénzösszeget pedig postautalványnyal a Magyar Általános Hitelbanknak Budapestre, legfeljebb f. évi augusztus hó 15-ig kérjük megküldeni.
A (Magyar Általános Hitelbanknak, Budapesten, a „Klotild szeretetház" és „Mária Dorottya-egylet" javára,) nyomtatott czimzettel már ellátott postautalványlap mellékeltetik.
A .Klotild szeretetház* vagyoni állása!
Ez 1877-ken Molnár Aladár és Weisz Bernát Ferencz által alapított egyletnek összes vagyona 1881. év elejéo, több mint 4 évi fennállás után, 4100 forintból állott.
Ennek kamatjaiból és a gyéren befolyó könyöradományokból alig volt képes néhány elhagyott gyermeket fenntartani.
1881. elején gróf Andrássy Gyuláné ő nagyméltósága az egylet elnöknőjévé, báró Atzél Béláné ő méltósága az egylet másodeluöknő-jévé megválasztatván, ezen időponttól kezdődik annak gyarapodasa és nagyobbmérvü áldásdds tevékenysége.
Az 1881-ben az egylet elnöknője által a nemzeti lovardában rendezett lovagjáték 5347 frt; az 1882-ben az egylet másodelnöknóje
TÁEG2Á.
Hasztalan vágy.
Él-élményünk, naponta, szépen, Egymás mellett gyakorta mi, N«m szú.ok én. oh ! pedig érzem : Beh: sokat tudnék mondani . . .
Te jő« — Előled én kitérek, S Ulilkozuak tekitit« tfl..k; Ctsk l>il<aaatra: míg kiégett, Xig összevillant, tova tant.
Egymást keressük, lázas vágygyal,
egész hosssu életen--
S nem járnak — kllcd»e puszta árnynyal Te meg én együtt sohasem. — <
Bátky Lajos.
A fűzfák hazájában.
I;t vagyok a Mura partján, már teljes hét óta.
Mikor jelenlegi tartózkodási helyem határába léptem, mindjárt a tömérdek fűzfát bámultam. Meg mertem volna esküdni, bogy legalább egy poétára akadok itt. Nem csalódtam. Sanyi barátom, a híres ssabadelvűpárti nepköltő, már a fűzek árnyaiban töltötte a szent „heverd-el napokat.« Egész ábrázatjáról lemosolygott, bogy bánatosan zengő lantját Szeot-györgyvárott hagyta s testét, lelkét a próza czeodesebbeo ringó hullámainak át. Meglátszott rajta, hogy ritkábban áimadik mosolygó mennyről, oseodes ■irhalomról, de annál többet tartanak ajkai .''néma beszédet... . . a,szakácsnői karokban kimúlt rucákkal.
Csudálatos prózaiság egy poétától.
Meg sem bírnám ér-eni, ha rem tudnám, hogy akkor holdfogyatkozá$ volt.
De hát tartsunk sorrendet I
Ezt a községet Felső-Szemenyónek hivják. Arról nevezetes, bogy Eszterbá«y Miklós herceg a templom patrónusa. Nincs ugyan kiirva, hanem le lehet "ol vasai a torony tetejéről; mely félig ledőlt íitö-t, kopott födelével azt hirdeti, hogy a gondnokság leg-öbbször nem ctuk gond talansággal, hanem gondatlansággal is jár.
Egyéb nevezetessége oincaen.
Magyar-falú az igaz, de borsasztó módon kivetkezve a magyar erkölcsökből. Az itteni korcsmárostól, a Franki Zugától tudom, hogy a lakósok mindent készpénzzel fizetnek. A porcziót dobszóra befizetik. A zsidóval jő barátságban élnek. Nincs antiszemita, még az intelligens urak között sem. Munkás, békés nép. Már két vasárnapot töltöttem itt s egyetlen kurjantást sem hallottam. A vasárnapi lármát is az urak cselekszik ; akik azonban nem benszQlöttek.
Időmet tulajdooképep ezek kőzött az turak'' között töltöm. Illő, hogy ba-mutogassam őket.
A háiigazdám, ki egyúttal rendes és törvényes komám is, — a felső szeme-nyei postának mestere: K*r<jer Lujzi; jóravaló, talpig becsületes magyar ember, német kiadásban. A corrector néhány jelentéktelen sajtó bibit hagyott ugyan benne, de azért csak jót lehet belőle olvasol. Imádaág,helyett ¿öbboyire káromkodik, de csak azért, hogy magyarul
beszélhessen. Ezt pedig jó szivei imádságnéven veheti tői- a magyarok istene is.
Itt lakik vele egy födél alatt a veje: az én Hübner Ármin barátom. Es az egyQ-ilakus as apósra is, meg a vőre is jelentékenyen jellemző , de ha tekintetbe vestsziik, hogy angyali békében éinek, egyikre aem dicsőség.
Menjünk ki a hátból: Nézzünk szét a faluban 1
Mintha látnám önöket, hogy a nótáriust akarják kérdezői. Na hát az a Hajgató Lajo». Persze most, aki Haj-gató Sándort ismeri, képzel egy árpádkorabeli kiadása zömök magy art,mokáoy főtartással, léghasitó orral, villogó szemekkel, kezébeo a 9függetlenpárf zászlajával, valami jukobious-iodulót fújva.
Hát pedig igeo csalódnak kérem.
Ha meg akaroám önökkel értetni, hogy milyen messze eaik egymásból a zenit és nadir, — oda állítanám egymás mellé ezt a két édet vér- és tej-tea véri; Sándor elé tennéc egy üveg badacsonyit, Lajos elé meg egy üveg kúti vizet; ráadásul meg oda állitanám a „bánatosképü'' cimbalmost; és a legfényesebben illus-trálva volna as elmeszéditőo tátongó ür.
A szemanyel nótárius oyaláok-oö-vésü, és olyan véralkata ember, hogy a bortól is éppen agy mosolyog miot az aludttejtől. Egy nap alatt hallgat annyit mintamennyit bátyja: a Sanyi, három bétig beszél. Egyébként mcckáa ember; egy segéddel dolgozik; mi azonban nem aooyira az irodán, mint iokább a község népén látszik meg.
Még csak. a pap és meater volna hátra 1 ''" '' - '' . 4u
A papról nem sokat irhatok, mert éppen azoo a n»p<>n halt meg, mikor ide énem. Ha éloe szegény, taláo annyit se Írhatnék róla iodiscretio nélkül. Külöo-beo becsülete« ember volt szegény; az Isten nyngaszialja. „De mortois nihil, oisi bene" — amint tetaz^k tudói,
A jókedvű meater Ferkó, az iame-retlenebb vagy hát moodjuk: a szokatlanabb nevén: Tóth Ferencz, a község taoitója többet tudna róla beszélni, ha már el nem feledte voloa; de must már uj szita lógg a szegen, azaz, hogy admi-nistrator dirigál a parochián. Neve: Eekinger Ittvdn; fiatal pap; szeret mi •ézoi; ugy mondják: behozza oeki. Re-vereoda nélkül sokkal tűrhetőbb, aőt tetszetős alak. Keveset beszél; mégis betegeskedik. Lassú üteoybeo jár; nem is szokott botlaoi. Taoulhatoa tőle a nyelve is.....Most még oagyoo szaporáé beszél. Szereocse, hogy a meater Ferkó megérti.
Es meg nem caoda, mert egyha-marjábao ilyen sokértelemre született embert oem ismertem. Szemeoyéa: kántor, taoitó és baraDgozÓ: Margittáo: kis-uraság; z vidéken: az „Elaő magyar biztoaitó tárcaság" ügynöke; azoo kivül egy gyermek ayja ée több szomszédnak gyámolója.
Ezek azok a csendes, becsületes emberek, kik kfcött most élek. Szelid, hajlékbahuzódó oép ez oagyoo. Szereo cséjők, bogy a Mura,jó szántából feléjök folyt; ők ugyan erre nem terelték voloa soha.
Békében éloek; még as eső sem látogatja meg hatátgokat. Ejt pedig már
i oagyoo szerevoék; de ha felhőt látnak, '' akkor meg elharaogoztarják.
Es a szokás árulja el legjobban, hogy közel vaonak egy felül Goccejhez, más fel(?• Muraközhöz.
Göcsejből a Kerka vize ring erre felé; — szelideo, simán egyesülve iát a futó Murával.
Ad vocem: Kerka 1
Eiyik napoo „élkes" meghivót kapok Franki Ztigától, hogy sziveseo lát délutáo 4 órakor a Kerka partján lyukas húsra.
Hát csak elmeotem, azaz tulajdoo-képeo oem is mentem biz éo, hanem vitt a Franki sárgája.
Gyönyörű pázsitra telepedünk. Föl-lobogott a párztor-tüz. A fölszeletelt hus, hegyes oyársra fűzve sisteregve, zizzeg-ve pirult a lobogó láogokoál.
Ez alatt az égeo hömpölyögve, meg-megmorranva halmosodnak a szürkés-fekete felhők. M-jd egyik- pillaoat-b«n egész váratlaoul erősen aivitó villám vagdalja meg a gomolygó f Hegeket ■ ugyanazon pillaoatban ideghazitó sistergéssel csap le mintegy 4 — 5000 lépéaoyi távolban.
Hajgató Sanyi a mi pogtáok, vagy igen rossz láboo állhat Jupiterrel vagy azt a családról éa mennykóről szóló magyar közmoodást feledte el; mert oagyoo m*gretteot és miodeo ároo hasa akart meooi. Nagy oebezeo birtok csak megnyugtatói. Ssereocsér? a mt-gyar kös-moodáa oem mondott ez úttal aem csütörtököt: félelme alaptalannak bizonyult.
HUSZONNEGYEDIK ÉVFOLYAM
M
Z A L A I ^ Ö Z L|Ó N Y
JÜLIUS 25-án 1885.
által rendezett két ünnepély, és ugyan s a margitszi eii majális 3118 frt., a városligeti népünnepély pedig a7. összes kiadások levonása utAn 30,062 frt tiszta jövedelmet hozott.
E hár< m ünnepély tehát összesen 38,527 forinttal gyarapította rövid másfél év alatt az egyleti vagyont.
Nagyobb öászegeket ajándékoztak eddig az egyletnek . ö felsége a király: 1000 irtot; Tisza Kálmán ministerelnok és gróf Szapá y Gyula pénzügyminister urak, mint a boldog emlékezetű Bujanovic* Jánosné úrhölgy által jótékony czélofera hagyó mánvozoit alap szétosztói: 7000 forintot; Budapest főváros 1000 frtot.
1883-ban az államsorsjáték ''/,-ad réízét vagyis 3291 frtot kapóit a kormánytól az egylet.
A grót Andrássy Gyuláné által 1885. elején rendezett concert 602 frtot jövedelmezett.
Az egylet 18S4. végén 9000 forintot fizetett ki készpénzben. Bu dán, a Város major-utczában levő intézetében eszközölt építkezésekért és felszerelésekért.
Összes vagyona jelenleg 1885. május havában 49 254 forint készpénzből áll, melynek kamataiból és az évenkénti segélyezésekből 40 fi-gyermek 6 éves korától 16 éves koráig neveltetik és tartatik fenn.
Az összes évi költségeket felosztva, egy gyermek teljes ellátása és kiképzése 162 frt 7 krba kerül évente az egyletnek.
A 40 íigyermek közül Budapesten született 15; — vidéken 25.
Nemzetiségre: 29 magyar; — 7 német; — 2 tót; 1 román; — 1 cseh.
A ki a szeretetháznak 2000 frtot adományoz, ez által egy alapítványt létesít, mely örök időkre az alapitó nevét viseli, s e név alatt is kezeltetik.
Az alapitó életfogytiglan joggal bir, az intézetben megüresedett helyet általa ajánlott elhagyott gyermekkel betöltetni.
Ily 2000 frtos alapítványokat tettek:
Somogyi Károly esztergomi főszentszéki kanonok, halála után befizetendő 3-at;
liáth György budapesti királyi itélő-táblai tanács elnök és neje 1-et;
Weisz Bernát Ferencz, 1-et;
boldogult Amizony Károly 1-et;
Geibel Weisz Leonora úrhölgy 1-et. ^
Az egylet jelenlegi vagyona nem lévén elegendő arra, hogy annak kamataiból és a könyöradomá-nyokból intézetét fentarthassa és ma -gas hivatásának megfelelhessen, a magas kormány 1500 a főváros 400, az első hazai * takarékpénztár 200 frt évi segélyben részesiti jelenleg.
Mi a Klotild szeretetház ?!!
*
Ki ne ismerné a nagy városok-nyomorának hírnökeit, az utczán kö nyöradományérc esdeklő 5 — 6 éves gyermekek halvány arczait, beesett szemeit, a társadalom, az emberiség e nyomorultjait, e páriáit?!
Az egyiknek szülői megkeresték maguk és gyermekeik számára a mindennapi kenyeret, homlokuk verejtékével, de bec>ülettel — és meghaltak.
A másiknak szülői nem haltak meg, élnes és megkeresik mindennapi kenyerüket, de azon kenyér neve: a bün, a gyalázat.
A nép embere, a jó apa, a jő auya, a derék iparos és munkás, a kérlelhetlen hallátlal küzdi végső tusá át.
Nyomorult fekhelyét nem környezi senki, csak azok, a kiknek ő éltet adott és a kik előtt végső le-helletével. az inség, az átkozat ka-kapuit tárja fel!
Halálhörgéseibe vegyülnek gyermekei éhség- és hidegtől kifacsart könyei. j
A könyörületes emberek, kik hosszas betegsége alatt néha egy darab kenyeret tettek le szegény hajléka küszöbére, már is megfeled keztek róla és szeretettjeiről!
A szegény ember hajlékában már nincs semmi.
F^e párnán sem nyugszik, már azt is odaadta egy darab kenyérért, hogy csak gyermekei ne éhezzenek.
És a boldogtalan szülő teste kinok közt vonaglik és lelke sir!
Meredten fordulnak szemei az ég ftlé, nagy kétségbeesésében felkiált Istenhez: .Könyörülj, ne rajtam, de gyermekeimen!* — de Isten még nem felei!
Üvegesedé szemei előtt látja a végzetet, mely kérlelhetlen súlyával azokra fog nehezedni, a kiket ő any-nyira szeretett, a kikért ó faradott, a kikért ó dolgozott, a: kikért ő minden földi örömektől magát megfosztotta, a kiket ó most el fog hagyni és a kiknek e földön most nem lesz többé senkijök és sem-mijök!
Lelki szemei előtt tárulnak fel a jövő borzadályos képei. Jegesüló tekintete előtt látja úgyis örömtelen földi léte egyetlen boldogságát, szegény ártatlan gyermekeit.
Látja, hogy ők éheznek, és hogy senki nekik kenyeret nem ad; látja, hogy ők fáznak, és hogy senki nekik hajlékot, ruhát nem ad; látja, hogy ók betegek, és hogy senki őket nem ápolja.
Látja, a mint az ó gyermekeiket. az emberiség salakjai, a társadalom kitaszítottjai, iszákos naplopók, gonosztevők, ez emberi kép pel bíró vadállatok, körmeik közé ragadják, hogy belőlök magukhoz hasonló elátkozott lényeket alkossanak. —
Látja, a mint gyermekei fagyban hidegben, rongyos foszlányokban, mezítláb, reggeltől estig utcza-sarkon koldulnak, nem hogy azon összekoldult pár krajczárból ébségö-ket csillapíthassák, hanem, hogy szívtelen lélekgyilkosodnak jövödelmi forrásul szolgáljanak, odavetett ételmaradékokért és egy pinczeodu sarkában penészes szalmából álló fekhelyért !
Látja, a mint rúgják, verik, ütik, kínozzák őket, ha nem koldultak eleget össze.
Látja, a mint tanítják őket lopni és mint irtják ki belőlök a jó hajlamokat, mint képezik ki őket gonosztevőkké. v/
Látja, a mint gyermekei után becsukódnak a börtön vasajtai.c hogy ismét kinyíljanak a bitófa előtt!
És a nép embere elborzad, hajai égnek merednek!
A szegénynek még halálos verejtéke is pokoli kín és gyötrelem!
De egyszerre mint egy varázsütésre homloka kiderül, a boldogság halvány pírja boriit el arczát, á
Ezt cövetőlfg felső R«jk vétetett tárgyalás alá. l65/az4m.
Pőtréte községnél Tolnay Károly és Bnbb Károly fc^lalók által beadott előterjesztések olvastat fel, abban f*l-hozott indokok figyelembe vételével a 73 II.tz. 17-I8ée 19. rovatban nyert elintézést a felszóllás 114 részlet ellen adatván be az elintézteti. Ezen a felaó Fakoa 32 réatlet elleni felazólamlás intéztetett el.
Kacsollak folytatólag alsó felső Hahót
Á|taláuos felszólalások felolvastatlak miután az ezen részletek a megfelelő rovat alatt elintézést nyertek, ezéo általános felszóllalás mind két községnél tudomásul véletett. 924 szátnmal fejeaztetett be.
Tárg.yaltatott továbbá Kacsollak,hol az általánoaaágbao szerkesztett Írásbeli felazóllaláa felolvastatván, miután a felhozott indokok amúgy is az egyéni felázó laláai A. EL jegyzékben felvétele t és elintéztetett itt tudomásul vétetett és Ka. czollak 1244 számmal befejeztetett. A jegyző könyv bezáratott, k. m. f.
(Folytatás» következik.)
Fürdői levél.
H6via julius hó.
A fürdő év«d zenithjén áll. Ugy az itt lakó, mint a napi látogató vendégek száma <»gyre szaporodik, Ilévia mondhatni — inkább polgád családokat iát nagyobb azámban. De az itt levők fel is találják magukat egymás közölt, mintha egy családot alkonáoak, oly benső öaaze függés éa rokonszenv észlelhető a vendégek között. Éa ami fő, hiányzik *z a tár cm sorvasztó drágaság, amely majd '' minden fürdőhelyen — hazánkbelieket sem kivéve — mindenütt észlelhető . Éi ez szokott legtöbb esetben oka lenni, hogy oly gyéren látogatják fürdőinket. Hozzá szokva e nyomasztó helyzethez, igazán kellemeafru lep meg mindenkit az itteni élei.
Bár némi tekintetben itt ia emelhetnének panaszt, igy pl. legújabban a fürdő dijakat felemelték, bár caekélység-g«l de mindamellett mégis megrovandó mert ez a látogatók számát inkább fogja apasztani mint növelni. —
Egyébbként a vendégek kényelméről a legnagyobb figyelemmel van gondoskodva. A pompás sétányok árnyas fasorok, hü* liget a fürdő közvetlen közelében igazán megbecsülhetetlen ezekben a rekkenő meleg napokban. Legszebb azonban az itt tartózkodás kor . reggol vagy este.
A feltűnő nsp sugarai alig szűrődnek át a terebélyes fák lombkoronái kösött a sétányok már kezdenek élénkülni.
A vendégek csapatokon oszolva járják be az árnyas ligetet, vagy letelepednek a százados fák, a földet boritó zzomoru füsek tövében, hova a perzselő nap sugarai játszni sem tévedhetnek.
Mintha távol volnánk a világtól, egy tündér szép paradicsomi szigetre zárva hol nem háborgat bennünket a világ kedély bán tó zaja s hol a suhogó szellőn a a ma-Urak csicsergő énekén kivül egyébb nesz nem étzlalhetó, a lélek oda szállhat szabadon, hova akar, hova szeret. . . .
Vagy holdvilágos azép eaténkint a menny kaczérkodó csillagainál cláb-randoegatnt a tavon s hallgatni a rávol-ról ide hallatszó siró furulya ábrándos dalait, mely oly zsáöoaan aztvhez szólón rezgi át a csendes éjt. . . .
Hogy hal el ez ábrándos dalok bal-lattára hölgyeink szép ajkáról az a csengő kaczaj, az a tréfálkozó férfi, hogy lesz egyszerre komoly s hogy szoritja el szivét valami egy caodáa, egy ismeretlen érzet, mely nem tudja honnan jő, miből keletkezik csak azt tudja, hogy keblét bántja, valami kinozza, gyötri s megtanul szelelni, szenvedni.
. . . Hiszen csupa költészet itt minden . . .
Meg az a csoda hatású riz mely mint egy mesebeli forrás gyógyulva bocsátja el a hozzá fordulókat.
Iparkodnak ia vendégeink, kik az oraaág legkülönbözőbb vidékéről valók egéazségökre forditani eme isteni áldásokat. Szórakoztatásokra minden vasárnap tartatik a nagyvendéglőben tombolával egybekötött jótékony táncsvigalom. Ezen kivül a Keszthelyen időző Miklósi Gyula színtársulata is több izben rendez előadásokat, melyeket a tüzesvérü fiatalság rendesen «áoctczal fejez be.
MI KLÓSY KÁROLY.
szerencsés napok emlékei töltik be lelkét!!
i Feltárulnak előtte a mult képei, az öröm napjai, maga előtt látja ártatlan kis gyermekei öröm és boldogságtól sugárzó arczait, a mint a szüleitől kapott, fáradságos munkával szerzett uj ruhának vagy játékszernek örülnek, a mint csevegnek, a mint térdein játszanak!
sregény haldokló most
boldog!
De boldogsága csak rövid!
A kérlelhetlen csontember, kinek a neve: halál, hajléka küszöbére tette lábát.
Reá mutat kezeivel és azt mondja neki: Kövess!
De e hangot ő nem hallja.
Más hangok ébresztik fel álmaiból! Síró gyermekei könyörögnek: Apa, adj enni!
E szavak, c könnyek, — ezek a végső döfős, ezek az ő utolsó percze!
Hidegülő kezeivel szívéhez kap, utolsó fohászával irgalomért kiált fel istenhez, reszkedő kezekkel áljda meg szegény gyermekeit és a szegény ember jobb iétre szálló lelkét a nyomor. az inség, a romlottság, a bün gúnykaczaja kiséri: a kiket szerettél,
azok most enyimek !!
• '' *
*
A végső nyomor küszöbeit, a romlottság tauyáit keresi fel azon egyesület, melynek neve: »Klotildszeretetház*, hogy az inség, a bün karmai közül ragadja ki e végkép elhagyott 5-6 éves páriákat.
Nem teszünk különbséget, hogy éhség, nyomor és hidegtől halvány ajkaik minő vallás imáival fohászkodnak könyörületért.
Vallás- és nemzetiségi különbség nélkül tesszük -reájok kezeinket és e kezek áldást hoznak.
Hat éves koruktól 16 éves korukig intézetünkben teljes ellátásban, a leggondosabb, legczélirányosabb, az egész életre kiható nevelésben részesítjük.
Midőn 16 éves korukat elérték, gondnokot nevezünk ki számukra és további kisépzés végett a legtekintélyesebb iparosoknál helyezzük el őket, meg nem szűnvén teljeskoru-ságukig szükség esetében segélyezni és atyailag gondoskodni róluk.
ó emberbaritok! Azon csekély összeg, a mit e sorsjegyek elfogadása által a jótékonyság oltárára áldozni fognak, sok könnyet fog szárítani, nagy és sok r raberi nyomoron fog segíteni és sok elhagyott emberi lényt fog az elhagyatottság ól, a végső romlottságtól megmenteni, a nyomor vészteljesen sújtó és öldöklő karjaiból kiragadni.
E kisorsolás anyag'' eredményétől fog függni, hogy hány elhagyott lényt fogunk intézetünkbe még felvehetni és az emberiségnek megmenthetni. Adja Isten, hogy ez eredmény minél fényesebb legyen !!!
Weisz Bernát Ferencz,
kir. tanácsos, a Ferencz JÓZdetrení lovagja, a
„Klotild-szeretetház" társeluBke
Rostaházy Kálmán,
Budapest krisztinavárosi plébáoos, országgyűlési képviselő, a „Klotild-szerftetház* tára-másodelnöke
Lovag Falk Zsigmond,
a vaakorona, a Ferenc* Jóasef- is a franc tia becsület-rendek lovrgja, a .Klotild-ssaratethác" pécrtárnoka.
Dr. Küffer Béla,
a -Klotild-szaretetház" titkára.
A fellegek alvonultak maguktói vagy hogy a meater Farkó harangozta el őket; aki 6zintén hivatalos vala lyukas-husra. Ezért a nagy virtogságáért, t. i. hogy a zivatart elharangozta, mi a nyárson aült vagy amint itt nevezik lyukas-húsból meghagytuk neki a......nyársakat. Valami sokat ugyan nem vesztett, mert annak a csikós eledelnek a. legeredetibb tulajdonsága, bogy nyers szokott lenni; a táplálékonysága meg abban áll, hogy utána 24 óráig egy árva falatot sem bir tőle enni a halandó ember.
Hát commndencziának ez elég falusias.
A kirándulás különben igen jól sikerült. Bizonyos halfogási módot ia tanultam ez alkalommal Sebil Pistától. Háló nélkül történik az; horog sem kell hozzá. Mondjuk ki ca»k igazán, hogy sem ész, sem türelem, sem tisztességes eszköz nem kell ahhoz, csak egy tarisznya .... hunezfutaág.
Pdzti Még utóbb pletykaságot csinálok.
Ne czodálkozzanac, kérem : asszonyok vannak körülöttem.
Eb miután most már csak rólok lehetne valami különöst írnom, a pitty-palattyra gondolok és leteszem a tollat.«
VAS ÁLMOS.
A katasteri blzotto&g működése a kanizsai j&rásban.
Jegyzőkönyv,
folytatólagosan felvéve 885-ávi májúi hó 29-éa.
Jelen voltak:
(Folytatás.)
Kovác* János elnök, Baan Kálmán Bokán Farkas, BUu Pál. Haiden Mihály, Tóth Sándor, Talabér Kálmán bizottsági tagok. Rilter János kir becslő bistos.
Tárgyálásalá felvétetvén Gal unbok község 1223 trt, éz Alsó ÍUjk.
Fürdői levél,
Vatasd-Toplicza, julius 22. 18S5.
HL
Bátran mondhatjuk azt, hogy Va-rasd-Topliczát a természet h zai szépséggel áldotta meg, adott néki egy nagy mérvű gyógyhatású vizet, a mely igen sok szenvedőnek irt nyújt fájdalmárz, de adott is oly gyönyörű, zöld színnel bevont, tiszta hegyi levegővel párosult re«
rmek vidéket, lombos begyes erdőket, v raló szőllőket, virágos réteket. Mind esek oly szépek s üditők, melyek as elzárt levegőre kárhoztatott, tespedt városi népet felvillanyozzák, falelevenilik, uj életre hivják, azért ezen fürdőhely nemcsak • szenvedőnek ajánlható, hanem különösön oly egyéneknek is, kik sokat ülnek és éven át a szoba rosss levegőjét sstjják, tisztviselőknek, kereskedők, tanitóknek, iparosok éa főkép késimuukával foglalkozó nőknek, ily egyénekre a fürdői csend, a nyugodt élet, a szép sétányok, a kirándulási helyek előnyösen hatnak.
A ki ast hiszi, hogy Varasd-Topli-cza oly hely, a melyben dipzes négyes fogatok, fényes C''trtsetü asolgákkal at utcsán diazelegnek, vagy a suttogó selyem ruhák zápora, a sétányokon féoy-ben vetélkednek, vagy a magas aristoc-ratia színe java a vendéglőkben s kávé há.ban fitogtatja költekezési tehetségét, az valóban csalatkozik, mind ez nem lelhető itt fel, hauem igen, csendes nyugodt élet, mindenki azon van, hogy szenvedésétől szabadulhasson, hogy magát biztosítsa, hogy a zordon tél az ágyba ne sújthassa, azért nem csak mulató hely, hanem as enyhülést és nyugvást keresők gyülhelye is.
A fürdő igazgatóság és kezelók megérdemlik a dicséretet, előzékeny és ba rátságosak. Van itt egy kávéházunk, egy első rendű vendéglőnk, a melyben fran-czia kónyhát vezetnek, a gourmanok, a vendégek szine java itt étkezik, a másik vendéglőbeu magyar konyhát vezetnek, ez is látogatott helyisé?, van azonban még egy harmadik ... vendéglő, valamint külön étkezdék, borházak is, de. ezek előttem ismeretlenek, ezekről nem szólhatok.
Eíürdóbe yeo van a közönség kény elmére egy gyógysz ertár, posta, távirda é fodrász műhely, nagy érdeme van a derék kertésznek, ki az egész ftirdő helyet virágos parkká üdomitá. Van továbbá: a közönség mulattatására egy magyar nemzeti zenekarunk is, itt van a Kiss Jancsi-féle veaaprémi zenekar, e barna fiuk meglehetősen jól játcsanak, ugy látszik, hogy a közönséget ki is elegitik, hanem őszintén meg kell vallanunk, hogy náluk, u«gy as .11 dolce farniente" ennek tán oka az lehet, hogy némelyiknél meglehetős az „embonpoint* annyi áll, hogy a zenélésben meg nem erőltetik magukat, csak egy eaetet hozok fel, ^¿k naponta a parkban kötelesek egy órát játazani, az az 60 perczet, az óra segítségével meggyőződtünk, hogy 25 peresig játszottak éa 35 pereiig ellenben nyugodtak, — no már ehec azután nem kell commsntár, hanem dicséretetérdexbelnek, mert az érkező éa távozókat éles szem • mel tartják evidentiában.
£ fürdő helyet némelykor művé* ssek is látogatják, nem rég volt itt egy tiroli énekes család, bátran elmerem mondani, hogy n magasabb művészetek a fürdő vendégeket h .talmasan untatták; most meg az antispiritismusnak, és as ea camateur, nagy mesterei érkeztek, mert falragaszok a lá Paris hirdetik a föld felett még nem látott bámulatos előadásukat (?) - *
Ha a fürdői lapok vendégek kimutatásait olvasauk, kitűnik, hogy VAraad-Topliczaa vendégek tekintetében a többi fölött áll, mert a mai névjegyzék kimu-tatáaa szerint 1600-zan felül volt itt a vendégek szám». — Időjárásunk folyton szép hanem most már kezd gyötörni a nagy hőség, ember, állat, növény, már eső után vágyik, tegnap R. szerint fc na pon 35 fok volt a meleg, bámulatos bogy itt még moat ia szép ribiszkét ée cseres-nyét árulnák oiceó pénzért.
Több kath. nők azon panaszkodoak, hogy a helybeli plébános ur i jen korán lezáratja a templomot, ók reggel fürdenek, később szeretnék az Isten házában imáikat végezni, de 8 Óra után már be van zárva. Ft. plébánoa ur, talán nem kerül-nagy költségbe, ba 11 óráig a templomot nyitva hagyná, hogy az uj remek oltárt is megtekimhelnők.
Nagyon feltűnt as, hogy itt helyben és a vidéken feltűnő nagy számú mellbetegek vannak, e ¡dolognak utáon» jártam, és felvilágosítást nyertem; az ügy ekkép áll, itt mindenki élvezheti ingyen a az*bad fürdőt, mit tesz a tudatlan nép, ugy a helybeli mint 1—2 óra távolról a téli idóiien könnyen áttörve, mezítláb gyalog jön a nép. hogy a meleg fürdőt használhassa, órákig a meleg fürdőben idői, atulán mezítelen ki megy és a mellét hóval mosaa, est állítja jónak, és könnyű öltönyben a fürdós után óra hosszákig mezitUb megy a hóban haza; — e régi edzett és szép magas termetű népnek e fürdési mód egy párszor nem árt, de egyszer csak mégis erőt vess rajt a Teszély é< kitör a betegség, ''ez már rég* tői fogva igy all, hol tehát a népet tel-világositó plebauoa, néptaaiió, a hatóaág erélye, vagy szívesen látják a népet hullani? — de erről nem tovább, — est orvosolni mások feladata.
A vasárnap tartandó ,AnnaB bálra, nagyobb előkéssületek vágynák, hisssük.
huszonnegyedik évfolyam
zalai közlöny.
julnjsf25-¿n 1885
Jjugy »ikeriilni ¡» fog. A vendégek szóra fcotáaára »z igazgatóság minden vaaárnap Tüpbolját rendez, kártyánként 20. ér-léke« tárgyai ¡esznek kijátszva, némely kor oagyon mulatságos kivált ha többeknek van egyszerre ambo — vagy ternójuk, újra kell huzniok, van a nyerőül öröm, a másik félnél hosszú arcz ; a közönségnél k. czagás. A vasárnapi táncz-fcoitorucakák fiatalság hiányában nem mulatságosak, a tánczkedveló nők és hölgyek magok közt lánczolnak; hiába gyógyfürdő, de nem mulató fürdő.
A vendégek kedves kirándulóhelye t M»jor és Tonrmia. mind két hely igen ^¿p kilátással bir, finom kávéjáról és k11unó kirántott csirkéjéről híres, hozzá 0lcsó pénzért; e kirándulásoknak örvendenek különösen az édes és a nagy mamik. * kávé nénikék kedvencz gyül-helye, a jó kávé mellett be sok ember rtik a bouczkés alá, mennyi toilet lesz ffleg bírálva, mennyi kedvelt, nem ked-relt egyéo jön a szőnyegre. — De azért »megkritizáltak nagy seregének, a jó-, ¿dea- és nagymamáknak, a nénikéknek, «««tleg megőszült szüzecskéknek jó kávé termést kívánunk punktum.
Gazdasági állapot.
Az
aratás ia lefodyott, de az ered uiéuj nem felei meg a várakozásnak, •okkal kevesebb lett, mint azt míg lábío volt remélhettük 10 — 12 kereszt gabona egy m»gy»r holdon a jobbak kőiül van; de irgiöbb helyen 6—7 kereazt tizenhetedével, átlag 8 vagy 9 kereszt a mi bicuoy még nem mondhatni jó aratásnak, mert ha bármily jól fizessen is szemre, meg sem számithatunk igen többre mint s m»guak ötszörösére. Igen sok helyen • buiák üszögösek és pedig annyira, hogy m»jdnem harmada az. Tudakoztam utánna, váljon a kiké üszögös gáliczol-ták-e a magbuzit, de többnyire azt nyertem feleletül, hogy nem. Ellenben találhatni elég szép búzákat, hol hire sincs a caörmöloek, ezen tiszta búzák tulajdonosait kérdezve legtöbbje azt mondja, hogy a magbuzát kékgáliczos vízzel meglocsol váo jól össze lapátolván az elvetés előtt a meg a gáliczolt magbuzát egy éjszakán át ázni hagyták. Ezen nem sok fáradságba és kávés költségből álló gáliczolást miért nem követik gazdáink ? As árpákat a kí>zép terméaen télül csak kivételesen találni, többnyire az aratáskori nagy hőség ai»ti apró szemű.
A mely szántás bár mit szóljanak it ellene némelyek, mégis csak legjobb, kivéve ha a föld termő rétege vékony.
Egy bizonyos község határában, hol az urodalmi bérlő gőzekével 8 hüvelyk mélyen szántatott, egy 47 holdos táblán holdját 12003 ö,lel Bzámítva 1400 kereszt buza kévét lehet megolvasn:, mindjárt mellette egy másik kísdüló, melynek földje semmivel sem rosszabb, de ökrök után való ekével volt száotva; amavval rgy napon elvetve, ezen már sokkal ritkábban állnak a kepék, holdján 20 kereszt mig, a gőzeke által szántatton 30 kereszt« buza is látható, addig ugyan ezen dűlők Bzomszédságában volt úrbéres polgár gazdiknak kiknek gyenge vonós barmaik lévén nem szánthattak elég mélyen, egy-rgj hold földjükön még a termetebb búzákból sem lehet 10 vagy 12 keresst (17-t©.) gabonánál többet látni. Ezen különbség elég ékeBen beszél a mély •sáotás mellett. A nagy szárazság miatt a krumpli igen megcsökött, ez bizony kevés lesz, pedig ez a szegény földnép keuyere, búzáját árpáját elkeli adni az adóra más egyébb kiadásait fedezni; node még a kukoríczában való remé-oyünkről nem mondottunk le, mert ez ha még ebben a hónapban és augusztusban kétszer háromszor jól megázhatik «legeadő termést adhat. Takarmány különösen sarjú szép kevés lesz; bármily kedvező időjárás sem hozná most már helyre. Legelőinken hasonlóul minden fü ki iült, gulya, csorda, ménesbeli marhák ea lovak csak tengődnek a száraz kórón. Gyíl mök-sben azonban nincs szükségünk, alma, körte, szilva bőségben. Szőliőink hasonlóul jól állnak, ha a szeptember is jól viseli magát, kitűnő jó borokat várhátunk.
ítöL
— Izgalmas hírre ébredt Nagy-Kanizsa város lakossága julius 25-ere, ugyanis a lefolyt éjjel a kanizsai állami bortönben a gelsei rablógyilkossági ügyben fogságban volt Stenna és Kis Gyura egyik az I-ső másik a Il-ik emeleten, az ablak vasakat kifeszítve széthasogatott stalmazaákból font kőtélen ''/» 2 órakor leereszkedtek as udvarba, hogy innét a bástyán átmászva megszökjenek. — Az udvarban felállított börtönőr azonban a szökevényeket észr. vette s miután kiáltására meg nem álltak, rájuk sütötte fegyverét, a lövés Stennát találta s ez nyomban összerogyott, Kis Gyura azonban a kőfalon átmászott, de a főtéren álló Vörös
János rendőr a lövés által figyelmesé téve a zöldfa-kert kőfaláról leugró Kis Gyurát üldözőbe vette és ezt egész a Ki-nizsy-utcza bejáratánál levő Stern-féle háznál utolérve as éppen szemközt jövő Fábik nevü helybeli kertész segélyével legyűrte. Mig ezek történtek az éjjeli inspectioban levő rendőr-biztos is oda sietve a szökevényt több rendőrrel körülvéve vissz&k ¡sértette a fogházba. Stenna tehát kitöltötte idejét, mert a kereszt csontba kapott lövés folytán reggeli 8 órára kiadta lelkét. Kis Gyura pegig alig 5 pereznyi szabadságot élvezve ismét visszatért oda, a honnét alig lesz többé menekülése.
— Nagy-kanizsai kegyesrendi fő-gymnázium házfőnöke Inkev Károly lesz.
— Nyilvános köszönet A nagykanizsai épitész segédek betegsegélyző egylete által folyó évi julius hó 12-én a , Zöldfa-kert" helyiségében tar''.oít jóté-kooyczélu tánczvigalom alkalmával felülfizetéssel, a nemesczél iránti kegyeletből, szívesek voltak járulni: Sallér Lajos 1 frt, Fehér 1 írt, Zelenák Antal Antal 50 kr. Popovi ts N. 1 frt, Bícza N. 40 kr. Nagy György 40 kr. ifjú Fezael-hoter József 70 kr. Varaadi Ignácz 30 kr. Szeiler Ferencz 70 kr. Eisinger Henrik 2 frt, Perkó Péter 1 frt, Tóth Mihály 70 kr. Tóth József 70 kr. Molnár György 50 kr. Hild S. urak 4 frt 50 kr. N. N. 70 kr. N. N. 25 kr. N. N. 20 kr. N. N. 20 kr. W, N. 40 kr. N. N. 20 kr. W. N. 10 kr. N. N. 20 N. N. 10 kr. N. N. 20 kr. N. N. 60 kr. N. N. 10 kr. N. N. 40 kr. N. N. 20 kr. N. N. 10 kr. N. N. 10 kr. N- N. 70 kr. N. N 10 kr. N. N. 40 zr. N. N. 30 kr. N. N. 10 kr. N. N. 10 kr. N. N. 30 kr. — Ezen nemee adományokból bsfolyt 21 frt 45 kr. tiszta jövö-delem az egylet alaptőkéjéhez csatolva gyümölcsözés végett takaréktárba helyeztetett. — Fogadják a nagylelkű adakozók és a tánczvigalmon megjelent összes VendégkoBzoru részvétük és kegyeletükért az egylet részérül hálás köszönetünket. Meskó István egyleti elnök. Nagy-Kanizsán 1886 évi julius hó 23-án.
— Boszu a • korcsmaroson. A vendéglősök és korcsmárosok rendszerint előzékeuy és udvarias emberek szoktak lenni. De hát, mint minden szabály alól úgy ez alól is van kivétel. Ilyen kevésbé udvarias és előzékeny a vízvári korcsmáros is, Lakenbacher Móricz. A minap Zeller József, pár ezer forint évi jövedelemmel biró fóldmives, hozzá küid egy üveg borért, izenve, hogy az árát legközelebbi találkozásuk alkalmával megfizeti. Da a korcsmáros hihetőleg nem valami kedves ingében volt, mert az egy üveg bort a teljesen hitel és fizetis képes egyénnek n >m adta pénz nélkül oda. Pedig nem egy csinos baokócska ciuszott már Zeller bácsi zsebéből a korcsmáros fiókjába. Dd hát nem is hagyta szárazou ezt Zeller bács>. A közelgő búcsúra beállított Vízvárra egy két éves tinót és öt akó bort s ezt a szegényebbek közt az elöljáróság által szétosztotta. Hogy merre állt'' ekkor a a korcsmáros uram orra, azt teljes fölös legesnek tartom elmondani. — A közeli Anna napon Bolhón tartandó búcsúra szintén 5 akó bort fog a szegényeknek kiosztatni; itt is a korcsmárosnak akar egy kis borsot törni az orra alá,
— Életmentés. A szerdai hetivásár alkalmával egy horvát-szentmik-lósi ember 3 hordóval megrakott kocsijával a hely belí kir. mértékhitelesítő hivatal udvarából kiindulván lovai megbokrosodtak, a kocsit hirtelen olyannyira megrántották, hogy az ülésen volt gazda és ennek 4 éves kis fia ülésestől le a lovak közé zuhantak; de a legválságosabb pillanatban, midőn a lovak tovább is rohanni akartak, Schercz Emii, helybeli fiatal kereskedő és tűzoltó bámulatos lélekjelenlétnek adá tannjelét: odaugrott, rendkívüli erőfeszítéssel megfékezte a lovakat és ezzel elejét vette a különben elkerülhetetlen nagy szerencsétlenségnek. Iparkodunk Schercz urnák e nemesszivü és b^tor tetteért ezúttal elismerés: és az emberiség nevében meleg köszönetet mondani.
— A bakónaki községben julius hó 11-től 17-kéig 3. „k o 1 e r i n" kóreset fordult elő aratási munka közben. Mind 3 nőszemély, mindegyike felgyógyult orvosi segítség nélkül 3 csészére való feketekávé használatára. A ssüksé ges óvintézkedések a szolgabírói hivatal által szorosaa megtétettek.
— Gyászhír. Faica Jóasef bucsu-szent lászlói körjegyző Frankóczon julius 16-án meghalt élete 39-ik évében nőt és 4 kis gyermeket hagyva maga után. A dicsőült tevékeny tagja volt az ottani önk. tűzoltó egyletnek is. Béke hamvaira 1
— Légrádról Írják nekünk : Midőn a magyarositás nagy müve kedves hazánkban eszközlőbe vétetett, a mi városunk Bem maradhatott hátra. Nagy feiadav jutott reá. Miut hajdan horvát város, természetesen horvátok voltak lakosai is, s midőn a legközelebbi múltban
Magyarországhoz visscacsatoltatott, alig lakott itt ember a ki a magyar nyelvet értette. De városunk csakhamar megtanulta szeretni uj basáját, t iparkodott megtanulni annak nyelvét is. As elöljáróság, minden polgár átérezte a nagy feladatot, mely e városkának jutott, érezte, hogy mint egyedüli magyar város a Dráván tul, már geograficus helyzeténél fogva is mintegy védbástyául kellend szolgálnia az elhorvátosodás ellen és e város lakosai áthatva a hazafiasság szelleme által, rövid idő alatt csodákat müveit. A templomban magyar nyelven dicsőitik az istent, a pap magyar nyelven szól népéhez a szószékről, a tanitó magyar nyelven oktat az iskolában s a társadalmi nyelv majdnem kizárólag a magyar. Minden esetre sokat köszönhet a város e tekintetben lelkészének Gadó Mátyásnak, a ki mindenütt jelen van, a hol a magyarosítás érdekei forognak szóban. Ott van roszalólag, a hol hiba van, intőleg, tanácsadólag ahol arra szükség van. Különösen kiterjeszti figyelmét a gyermek-nevelésre. Meglátogatja as iskolákat s közvetlenül győződik meg arról,váljon magyar nyelven,hazafiaa szellemben folyik-e az oktatás; s midőn az izraelita hitközségi elemi népiskola a legközelebb lefolyt napokban vizsgálatát tartotta, ő volt as első, a ki megjelent ; a legnagyobb érdeklődéssel kisérte végig figyelmére! a vizsgálat menetét a láthatólag itt isN jól esett neki, midőn látta, hogy a gyermekek mily szépen sajátítják el a magyar nyelvet. Már oszladoztak a vizsgálati vengégek, ő még mindig ott maradt helyén, s s vizsgálat befejeztével meleg szavakkal köszönte meg a tanítónak fáradozását, szorgalmát, s intézte hozzá buzditó szavait a jövőre, ó a felekezetek között kü lönbséget nem ismer előtte mind rokon, mind egy testvér az, a ki magyar. Egy légrádi polgár.
— B»laton-füreden julius 20-án Roboz István által összehívott vidéki hírlapírók, illetve szerkesztők országos con-greszuaduak előértekezlete megtartatott; jelen volt Dunántulról 10 hirlapot képviselő 8 szerkesztő. A congreszus napja f. évi augusztus 24-re tűzetett kí Budapestre, a részletes programot lapunk jövő szá ma hozza,
— Kéziratgyüjtök figyelmébe Jókai Móri kihez számosan fordulnak kéziratért, arra határozta el magát, hogy kéziratait egy nagy nemzeti czél javára értékesíti. Erre vonatkozólag a .Nemzet ben" legközelebb a kővetkező nyilatkozz zatot tette közzé: „Légió a száma azoknak, kik tőlem kéziratot kérnek auto-graphon gyűjteményük zámára. Van belőle elég szívesen is adom. de nem ingyen. Aki a Nemzet szerkesztőségéhez, az „erdélyi közmüvelődéai egylet* JfSvív*. bármely összeget beküld (mely azonban 2 írtnál kevesebb nem lehet) kap érte egy nevem aláírásával ellátott egész lapot a kézirataimból. A beküldött pénzek nyilvánosan nyugtáztatnak és ha-vonkint az érdélyi küzmüvdődési egylethez beküldetnek. Teljes tisztelettel Jókai Mór.«
— A dunántúli tűzoltó egyletek
kerületi szövetsége közgyűlésének központi rendező bizorságától. Kedves bajtársaki A dunántuli tűzoltó egyletek kerületi szövetsége idei közgyűlését f, évi augusztus 16 — 17. napjain Csurgón fogja tartani. Bizalomteljes kéréssel fordulunk azért hozzátok, hogy e gyűlésen minél nagyobb számben megjelenni s megjele* néstekkel az ünnepély fényét emelni szíveskedjetek. Hogy a gyűlésen résztvevők száma felől kellő tájékozást szerezhessünk s annak alapján a szükséges intézkedéseket megtehessük, a központi bizottság nevében kérünk benneteket, hogy a jelen felhívás kapcsában megküldött bejelentési ivet kitölteni és kitöltve a köpzonti bizottság elnökéhez czi-mezve, legkésőbb f. évi aug. 5-ig Csurgóra beküldeni szíveskedjetek annyival is inkább, hogy elegendő idővel rendelkezzünk az igazolási jegyek kiállítására agy azoknak kellő időbeni szétküldésére A később beérkező bejelentési ivókért as elszállászolás tekintetében csak föl tételesen válallunk feliősséget. Az igazolási jegyek szétküldése alkalmával fogjuk megküldeni az ünnepély programját valamint azon vasúti társulatok jegyzékét, melyek a gyűlésre utazó bajtársak részére menet-kedvezményt engedélyeztek. Bajtársi üdvözlettel Csurgón, 1885. julius 12-én. Füzesi Lajos s. k" egyleti jegyző. Remény Samu s. k. főparancsnok.
- — .Kárán tanul az ember*
ezt tartja egy régi közmondás, s ez intésül szolgálhatna mindazoknak kik rá engdeik magokat venni, hogy a valódi, a tndomány kitűnőségei által kipróbált. Brándt R. gyógyszerészféle svájezi labdacsok helyett, melyek az alhasi szervek zavaraiban oly kedvező hatást gyakorolnak, más szert alkalmazzanak. Minden valódi dobo-
zon (a gyógyszertárakban 70 kron kapható) czégjegyül: egy fehér kereszt vörös mezőben s Brandt E. névaláírása látható.
Hív. piaczi árak.
N -Kanizsa 1885. jnl. 22 Bum. 8 frt, 7 frt 50 kr. Rozs 6 frt 10 kr- 6 fit. Arpa 7 frt 6 frt 50 kr. Zab 6 frt 50 kr 6 frf 20 kr. Kukoricza 6 frt Burgonya 2 frt 60 kr. Szalma lfrt 50 kr 1 frt 20 kr.
Lapvezér és kiadó: SZALAY SÁNDOR. Felelős szerkesztő : YASS ÁLMOS. Laptulajaonos: WAJDITS JÓZSEF.
ixryllttér.*) Végszavaim ama bizonyos „I—ei''Miez.
Tapasztalatom, hogy a hamis áruk sserzője szokta nevét elhallgatni. Ön is igy cselekedett s ezzel characterizál ta közleményét; engem pedig felmentett e tárgyban a további vitatkozástól.
Az olvasó közönség tájékozhatására nyilvánosságra hozom mégis, hogy ön mindkét közleményében oly eseményeket mond el, melyeknek szemtanúja nem volt eljárázára tehát helyesen s joggal hass- j náltam a .szemtelen0 kifejezést, és legalább as ily, másoknak talán as önénél sokkal becsületesebb nevét bemocskolni czélsó eljárásra alkalmasabb jelzőt nem tudok.
Ha ortographiáról és stilisztikáról akar praelegálni ugy mindenek előtt tanulja ezeket meg önmaga, mert cikkei után itólve arra szüksége van; ha pedig a közönség iránti figyelemre hí fel valakit ugy nc utalja a közönséget kificamitatlan észssel a megvert, s mégis pártatlan kocsishoz ; végre, ha okoskodásra adja fejét, óvakodjék a .téves csalódás" féle kifejezésektől egyrészt, mert arról győzi meg a közönséget, hogy rokonszenvére nem méltó, legyen szorgalmas forgatója a logikának másrész'', 8 akkor az észrevételeimben használt „lemet* kitételt jóllehet testi kiterjedése aszal be nem fedhető helyesnek találja, meri ön ugy ir, h''ogyan mások besúgnak, a lemez pedig ugy bzóI, a hogyan azt verik; vagy ha ez inyére egyátalán nem volna, felfoghatja annak oly értelmét is, mely corpulentiája daczára bő takaróul szolgálhat.
As orákulumon is megakadt tudományossága. Ezt nem csudálom, mert annak az észrevételeimben hassnált értelmére gyenge elmék csak a felső gymná-sinmban ébrednek.
Szeretetét megnyerendő kijelentem, hogy én mindent saját akaratomból — mert ilyennel rendelkezem — szoktam cselekedni, de nem ,Gesch£ft''-ből teszek
mindent......
Jó tanácsainak viszonzásául fogadja abbeli tanácsomat, hogy jövőre csak is principálisának a gyógyszer készítésében adott útmutatásait kövesse feltétlenül; ha azonban hírlapba ir, annak alapját mindig saját meggyőződése, s ne mások besugása képezze.
Találóbb latin közmondása viszonzásául pedig emlékezetébe hozok egy arany-mondatot, mely igy hangzik : „Sutor ne ultra crepidauí."
MÁLITS JÁNOS.
Gorgest Mária, Zlin Nr. 52. 1. Post frt
Napagedl 2400 „
Bonda Alajos, Bisnt bei Schlan 4800 „ Sander Mihály, Wien V. Bor. 8en-
gergassa Nr. 1. III. 8t Thür 12. 3600 . Bochheimsr Ferencz, Wien, VI. Bez.
Gungendorfstrazse Kr. 102. ezüst-n. 2400 „ Bleba Johán, Prag Karmelitergasse
Nr. 15. Kleinaeite 3600 .
8 wob oda Ferencz, Gmnndon 2160 „
Wenusch Amzlía, Wien I. Kloeblatt-
gasse Nr. 11. Thür 8. »60 ,
Lasmans Benjamin Bticpanau 1. P.
Nedvedits, iii Mihren 2880 „
Griesbach Pranz, Steinmetz, Grar. S60 , Gctiaann Leopold, Damenschneider
Neumarkt Heugasse 14. 1920 „
Zepp Arnold, Langengnt, Oekonom ^2400 , Eckhart Josef, Altstadt Linserstrasae Nr, 12 Klavierlehrer 960 „
További sürgönyök és k3szönetiratok beérkezte után következik a folytatás ezen sTernó nyeremény« jegyzéknek.
Mihalik János úrhoz, Budapest, kerepesi-ul 74. sz- I. emelet 7. ajtó czim-zett levelekhez válasz végett 3 drb 6 kros bélyeg csatolandó.
üTbteóü Terió!! Mi!!
Névjegyzéke
azon 283 szerencsés nyerSnek, melyek Miha-lik János mathematikus úrtól (Budapest kerepesi nt 74. szám 1. emelet 7 ajtó) kapott számokra a legutóbbi bécsi hozásban Tcmó-nyereményt értek eL — A 283 közül eddig 21 nyerőtől érkezvén sflrgöny és kösaönetirat Mi-halik úrhoz, esek neve és pontos ciime ezennel közzététetik a végből, hogy tndakochassék bárki az illetSknél nyereményük tényleg megtörténtéről, 8 győződhessék meg mindenki Mi-bálik János ar kitűnő szellemi tehetségéről Valóban! csakis Mihálek nr képes oly számképleteket kiszámitani, oly dicső sikereket felmutatni, melyek már számtalan embert boldogítottak, ugy hogy ezer meg ezer ember csakis neki köszönheti dasdagságát és örömteljes jóllétét. — Ne mnl&ssza el senki, Mi Lalik nrhoz fordulni szerencse számokért, mi által mindenki aaját javára meggyőződhet arról, hogy Mihallk ur a jelenkor legnagyobb siámmüvésze, hogy egyedül Mihalik János nr saives közreműködésével érhetni el szerencsét biztos ternó nyereményt.
Tisztelettel
Paaka János, tanár Zimonyban. 4800 frt. Hadioger Miksa, Wien VII. Zoller-
gaasa Nr. 82. IL 8tock 1440 .
Peham Józaef, Peuerback Nr. 175.
Oberoeaterreich 7Í0 ,
Bartl Antal, borbélysegéd, Budapest
Szondy-utcza 65. sz. VI. fer. 960 ,
Szabó József, szabó, Bodapeat mes-
teruteza 56. az. IX. kerület 2160 ,
Czermak József, szabó, Budapest,
Ranolderutcza 11. «z. IX. kar. 2160 i Demeter Erzaébet, Budapest VI ker.
Ssondyutcza 55. sz. 6. ajtó 960 „
Hubatsek József, Bndapest VI. Bul-
csuutcza 5. sz. 2. ajtó, csipész 960 „ Dömötör József, kocsivezető a cs. k.
oszt magy. vasútnál Budapest 1152 „
*) £ rovat alatt köalöttért sem alaki, sem tartalmi tekintetben nem vállal felelőséget a
Szerk
:t bármily tulajdonn legyen ^ is, különösen pedig a
romlott és odvas fogakat, egy pillanat alatt és gyökeresen gyógyít az Indiai kivonat melylyel a fájó fog bekenetík. Miért is e kitűnő szernek egy családnál sem Szabad hiányoznia. Eredeti N -Kanizsán egyedül SCHWARCZ és TAÜBER kereskedésében kapható 35 krért
: : : : : :
o >o

©tw \A.jr- XX o|l ca/njÄ 1 Becsal. Pestalozzi utcza|l.|¡ K&xvetitéstyngyen.
r E szakban a 1 e g_r é g''|i|blb iezég.
Fe88elhoffer József Nagy-Kanizsán, Göncz L. gyónyszerósz Csáktornyán, Klein József Barcson, Kika-ker K., Kirch M. Szombathelyen stb. ajánlják t. cz. veviknek „Z A C H E R L" legújabb kiválasztott porkuiönlegcs-ségét, mely erőre ós biztonságra minden eddigi szereket fölülmúl:
„ZACHGRLI N"
minden ártalmas ós alkalmatlan rovar teljes elpusztításáért és kiirtására, mint poloskák, bolhák, svább&garak, mo lyok legyek, tetük, hangyák Stb. Különösen arra kell figyelmeztetnem a t. cz. közönséget: uZacherlinu-t nem összetéveszteni a közönségesrovarporral 1 "Zacherlin" csak eredeti üvegekben, de sohasem becsomagolt papirosban vagy nyíltan mérlegelve lesz eladva. Az eredeti üvegnek névaláírásommal és védjegyemmel kell ellátva lenni. 2104 9-12
huszonnegyedik évfolyam
zalai közlöny
JULIUS ld-áo 1885.

í
t f
helyett
Ejtíntobb ejrwti
sbshh\w!T !
a közönségnek gyakran más vizet adnak giesshübli üvegekben s giesshübli gyanánt, sót gyakran még magasabb ár mellett is.
Megkárosítás ellen csakis az elsó rendű parafából valódi ere deti Sértetlen dugasz, melynek oldalán MA rTOJi''s GIESS-HÜBLER van besütve és a „Mattoni''s Gietshübler« gyári jegy pontos megfigyelése óvhat meg.
Hamisítások az uj iparszábályzat értelmében törvényesen üldöztetnek s a hamisítók nevei nyilvánosságra hozatnak; forrásom fogyasztói és barátai, saját érdekükben felkéretnek, előforduló hamisítási eseteket tudomásomra hozni.
MATTON? HENRIK,
2554 2—3 mm—ma
Giesshübl-Pnchsteiii.
m
■ Csak raM
ha minden dobozon a gvárjcjry: a iu és Ke l aokaaoro-sitott cxég nyo-miU látható.
JExen porok tartói KyÓKyhitá»» m»kacs gyomor é* aiteitbajok, ftyosiorgSrcs és elnyíákásodá*, «yomorégés. röj?»öft duQiilás. májbtj vértolulas, aranyér ¿a a l^gkn-önféléhb női betegsegek el''en 30 év ót* folytonosan u«vek-<ió -li«m«résbon i£i«*«»aUl Kgy eredeti dob >z használati utasiússi.1 1 frt. Hamisítványok törvényesen üldöztetnek
Köszvény , csúz, miud.-nnen.ü hasi»''-'' eatás és bénul* faj-, fül- és fopfá-já» sikere» gvóftyi-tatáhor bedörzsö-
lésre; borogatásnak rfudennema sérülések és sebek, gyaladásoic ¿a daganatok el Bensőleg vízzel keverve, hirtelen betegedé», hányás éskólika ellen. K^y Oveg ponto« utasítással 80 kr. 2-tOl 35-62
Valödi, Moll védjegyével ós névaláírásával t
moil A
gyógyszerész császár király ndv. szállító.
■ Bécs, Tuchiauben
Baktárak - Nagy-Kanizsa: Bein* József gyógyszerész. Rosenfeld Ad Febselhc.fer József Barcs; Dorner S. Csáktornya: Göncz L. gyógy Kaposvárott:'' Borovirz Ad. Keszthely : Schleif^r fia Körsend : RAtz Jáno«. Mtrozall : laztl Férd. Szigetvár: Szalay József Zala-Egerszeg: Hollosy J. ógy»«eré»z.
ooo o oooc ©ooo ooo
0 --
OOOO OOO ooo Ol
NESTLÉ HENRIK GYERMEK TÁP-LISZTJE
Tízenötevl eredmény ^
21 kit laté és, melyből Számtalan
8 erflem okmány ¿¡/^ff^- bl/onylaiok
8 arany érem. ^ '' JL orvosi tekintélyektől.
GTlai JEGY. /
Tökéletes tápszer kis gyermekeknek.
r , »
Teljes kárpótlása ut anya-tejoek es «Iválasatáanál, (könnyen emésat-h-tő é* tápláló, miért !s ígeo alkalmas a felnőtteknél isy kik gyomorfájásban »«envednek, mint tápsser.
A védjegyher — a státnoa u»ántás és hamisítás végett — minden sselencaére * Muló. - NESTLÉ HENRI. — neve és a fedélre a fógyá-ros neve: BERLYAK F. iratik ösmertetésül as eredetinek.
Egy dobOz 90 tor.
NESTLÉ HENRI sűriíeít leje.
0
0 N a g y-K ISlztái: Feaaelboffer József Rosenfeld Adolf és Zellinger L. ^
0 *frJ''8ltedóknél, — valamint Magyarország minden gyogyazeitár és fO»zerkere»ke- 0 désben is kapható. n
QL-_________________0
w_o oooooooooöoo o''o o o o o o o oooo o
Főraktár osztrák-magyarorsyág részére :
B E R L Y A K
__

ooo

k i
Az 1885. szeptember 1-én megnyitandó J ft
Poísoifí KeresEieflBlfflí Akiliiii ''o
..... O
erieitoj©, m-ly -aen nyilvános kereskedelmi arakisko''a Siervezetét, tantervét a a felvételi feltételeket ré»rlete«eQ ismerteti, a Kereske-deltnl Akaderalk igazgatóságához Pozsonyba ctimzett mfgkereaéare S készséggel megküldetik. O
A» intézetet illetőleg falvilágositáaaal bármely irányban ssive- S s€T szolgál . ,
JONAS JAXOS
2511 6—6
igazgató.
I
f T I S K
22.852/85. szia« miniszteri rscdelet.
J^ A szabadalmazott PoUacsek-féle fertőtlenítő 8»erek
a« erszá&o* köre^észségft^yl Umács, a förirosl pkislkms, éa as állami reyyklsérletl
állomás.
u
2553 1 -3
álul vegyrizagálát alá vétetvén, agy találtatott, hogy ások hathatós és biztos eredményt fertőtlenítő szerek. Ezek alapján a magy. kir. balögymlnUcter által as Casaea törvény ható <á- " gokhoz körrendelet menesztetett, melynek kivonata kSvetkeaó :
22852/85 szim. .Potlacsek Emil és Társau czég áiUl gyártott a „badalmazott 7-76V, hatásos fertőtlenít > folyadékának, ralamint »zaba»
mázott fc-totlenlto szappan mosópo ának hasznalata » *várt; „Hiányok tegkedveaóbb eredményű aiyazés- -lapján mtnd-o minuz „terinmnak és öwzes tgrvényható<ágokoak fertötlenit^a»lrre ai-
.kalmas fertöUenitS anyagoknak nyil^ánttott. V" ^^^ Nagy) ani gyakorlati
kiaérletek utján ngy találtatott, hogy mindcnfltt hat, bög-lyők, szúnyogok, legyek, dongók I egyíltaíib*n as embernak é» állatnak terhére levó rovarok tartózkodnak, a hol
r ragályok ós bakteriák
fajlgdneV, azok a mi fertótlenitó «tereink által el»árolitut-takTlTii den Mezőgazda, állatteny<««t4, kivált a a»arTa»ma»ha és serté8hizlaiókaaky tőtábbá a lotnlajdoposoknaE kfllonfl«en érdekekben áll, a PoHacsck-fele ferti.zUlenltö folyadék ha»znnia-a, uogy al-_tála as állatokep agéaítaéca s »trágya (a hizó marháknál) eiómosditta«aák.
Fertőztelenitő szereink kaphatók valamennyi jó hiisátnek OrvendS grdgrsrertár,
fBszerészét éa fBszer- Timii jdgetMaoda, natrom
keieskedésben, mint szintén a
Kapható: Stretn éa Klein qrakt.61
Ing éa fe: tötlenltöszer gyárában Budapest, Idfály-atcza 71.
Árjegyzékek, kaszaa lati atssltássk is
gyeaéslémentvs.
WALSERFERENCZ
első magyar gép- ós tüzoltószerek gyára, harang- ós órczöntödóje BUDAPESTKEU", Rottenbiller utcaa 66.
Ajánlja gyártmányát, mint magyar különlegességet kutakban és mindennemű szivaty tyúkban elvállal teljes vízvezetékek bt-rende-z^set varosok, földbirtokosok, ipartelepek, armentesirő társulatok 68 magánzók részéről inodern technihai
2522 6-50
alapon es kedvező feltételek mellett ajánlkozik -köz-és magánfürdők felszerelésére, S z a g m e n-tes ür8zdkek felállítására és minden vizmű vi muukálatok gyors és pontos kivitelére képes '' árlapok és részletes költségtervezetek kívánatra díjmentesen küldetnek.
A
Egyetlen belföldi szivattyú-gyár. boCOOOOOOOOOOQCK3000000000»0000000000000000
A torontálm«cy*i (aidiuá«l kiállltáaoa lSáá-l>«m EZÜST DISZ-OKL1VKL1T ay«rl A Wod 1883. ivl m*aaa*tk. gjógyaa. kiállításon EZÜST ÉRHET myxt. A triaartl 1888. éri. kiállításén BRONZ-ÉRMET ny«rt. A páed 1880-lk ári orssigM kiállításé» ETJE MÉRÉSI OKLEVELET
^amán¥ egyik leetxénsavdÚMbb
SAVA1TYTJYIZE
kitlíní szolgálatot teáz ffileg az emésztési zavaroknál s a gyoiaornak az idegrendszer bántalmain alapuló bajaiban. Álulában a viz mindazon kóroknál kiváló figyelmet érdemel, melyekben a szervi élei támogatása és az idegrendszer működésének fölfokozása kívánatos.
Borral használva kiterjedt kedvelfségnek örvend.
Kizárólagos főraktár
Édeskuty
m. kir. ndY. szállítónál, Büdapesteu.
ügyszintén kapható minden gyógyszertárban, ftiszerkereskedésben és vendéglőben.
Az íS^ik évi elszállítás
ar1,500.000
palaczk.
• ií t
ÄT ELgnsr
VBéLXL liapliató: lessel hoff er Jót*«/, Bosenfeld Adolf éi Schvarz <£ Tauber uraknál. 2214 18—12
t_t
WajdtU Jöuef könyvnyomdájából Nagy-Kanusám.
k
t
k