Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
10.17 MB
2023-05-19 08:25:25
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
2
10
Rövid leírás | Teljes leírás (279.73 KB)

Zalai Közlöny 1885 027-030. szám július

Zalai Közlöny
A nagy-kanizsai „Kereskedelmi Iparbank”, „nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó egylet”, a „zalamegyei általános tanítótestület”, a „nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület”, a „nagy-kanizsai tisztiönsegélyező szövetkezet”, a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külválasztmány"-ának hivatalos lapja.
Hetenkint egyszer, szombaton, megjelenő vegyes tartalmú hetilap.
24. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

, 1885. JdIíds 4-én.

Baszoimegyedlk évfolyam.
Elipf izetési ár: ».g«''S* érre ... 5 frt. — — fél évre . . . . 2 frt 50 kr. uegfed«''vre l . 25 ,
Egyes szám 10 kr.
II I R i) K T KS K K
$ hasábos petitsorban 7, másodszor 6. s miuden további sorért 5 kr
nyllttérben
soronk»''-'' t 10 krért vét^tnok lel. Kincstári illetek minden egyes hirdetésért 30 kr lizi tendő.
J.
a lap Kellemi részét illető közlej
mények a szerkesztőséghez, anyagi résrét illető közlemények pedig a kiadóhivatalhoz bérmentre intézendők : S agy-K an izs án Wlassicsház.
Bénnentetlen levelek nem fogadtatnak el
Kézlrstsk vissza ien kültfstask.
i ¿-, V '' ■■ f\
A nagy-kanizsai mKereskedelmi Iparbanku, „nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó-egylet", a „zalamegyei általános tanitó-ttyület" a „vagy-kanizsai Usdednevelö egyesülete, a „nagy-kanizsai tisztwnsegélyzö szövetkezet*, a „sopronikereskedelmi s iparkamaranagy-kanizsai külválasztmdny''-ának hivatalos lapja.
HlETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
^^mm—^—^____^————-————————————————-- — ^ --
Az országos ikúüitás 6s a
magyar mezőgzadaság versenye
a külfölddel.
Irt*: I>r WAGNER L. tanár.
Több oldalról megkerestétvén az iráut, hogy nézetemet az országos kiállitásoak a hazai földművelésre és ennek fejlődésére való befolyásáról tenném közzé, teszem azt a kellő nyíltsággal, tekintettel arra, hogy e kérdés nem pusztán a hazai, hanem a franczia német és ál talában az egész sajtót is érdekli.
Magyarország ez idő szerint par excelence földmiveló állam és és agyauez fog előreláthatólag még hosszú ideig maradni; s habár nem tagadható, hogy egyes iparágak — köztük nem egy olyan, amelyet bízvást speciális magyar iparnak nevezhetünk — kiváltképp az utóbbi, időben fölöttébb örvendetes módon fejlődtek hazánkban, mindazonáltal túlzott chauvmismus volna ma már ; azt állítani, hogy földmiveló álla- | munk immár azon átmenetben van,1 mely ót ipar állammá fogja átalaki-j tani, vagy éppen hogy már ipar-ál- j lammá is fejlődött. Ezt szem előtt tartva, a kormány-, valamint az egyes nemzetgazdasági tényezők Jeg főbb törekvésének yoda kell irányulni, hogy mezőgazdaságunk a kellő támogatásban részesüljön.
Ez idő szerint mezőgazdasági ftrízís alatt állunk, ameíy nem pusztán hazánkban, hanem egész Európában, sőt részben a tengerentúli országokban is fennáll. Amerika csak agy küzd a krízissel, mint India, vagy mint Európa legnevezetesebb földműves áJlamai, élükön Angliával és hazánkkaJ. — A kérdés most az: mit kell a mezőgazdának ily viszonyok közt tennie, miképpen állhatja útját a napról-napra fenyegetőbbé váló veszélynek?
Az a küzdelem, a mely sze-
meink előtt folyik, tényleg oly harc, mely a létért vivatik. Az ebben való elbukás egyértelmű volna az ország és egynttal az állam romlásával; meg kell tehát minden lehetőt tennünk, hogy e harezban a győzelmet ügyünknek kivívjuk.
A kiállítás félreérthetetlenül jelöli ki amaz irányt, melyben a létért való küzdelmet javunkra dönthetjük el. Munkásság, takarékosság és ''észszerüség eljárásunkban, ezek létünknek föltételei.
Az első két föltétel tárgyalásától ezúttal elállván, a következőkben az észszerű eljárás fogalmát fogjuk a mezőgazda szempontjából közelebbről . megvilágítani. A gyakorlati életb...