Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
14.7 MB
2023-05-19 08:26:54
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
157
300
Zalai Közlöny 1885 030-035. szám augusztus

Zalai Közlöny
A nagy-kanizsai „Kereskedelmi Iparbank”, „nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó egylet”, a „zalamegyei általános tanítótestület”, a „nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület”, a „nagy-kanizsai tisztiönsegélyező szövetkezet”, a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külválasztmány"-ának hivatalos lapja.
Hetenkint egyszer, szombaton, megjelenő vegyes tartalmú hetilap.
24. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

\AGY_-KAYBSA, 1885. Augasztüs l-én.
Huszonnegyedik évfolyam.
E löt i zet t & i ár : rgés* «''»re • ^ frt. — — :el evrt.- 2 frt 60 kr.
negvtrdevre 1 „ 25 .
'' Egyet szán 10 kr.
H I K 1» BT ÉS EK
S hasábos petitsorban 7. másodszor 6. s minden további sorért S kr.
NYILTTERBE* ''
!.oronk<*< t 10 krért vétetnek Jel
Kincstári illeték minden egyes hir jetesert 30 kr üzrtendk.
A lap szellemi részét flMŐ közlemények a szerkesztőséghez, anyagi részét iliető közlemények pedig a kiadóbiva alhoz bérmentve
intézendők : X atv-K a n i zs á n Wlassicsház
Bérmt-ntetlen levelek nem fogadtatnak el
Kúiratsk viasza nem küldetnek
te
A nagy-kanizsai „Kereskedelmi lparbanku, ,nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó egyletu, a rzalamegyei általános tanító-st¡¡leta „nagy-kanizsai kisdednevelö egyesületa „nagy kanizsai tiiztiönsegélyzöszövetkezet*, a „sopronikereskedelmi s iparkamara''nagy kanizsaikülválasztmány''-ának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Az olvasó-egyletek könyvtárairól.
KőzmövelódésQnk tényezői között nem a legutolsó helyen áll az olvasó-egylet intézménye. Feladata egyrészről tagjainak alkalmat nyújtani szabací idejüknek kellemes és hasznos ellökésére és ez által a pénzt s nem ritkán becsületet és erkölcsöt rabló helyektói őket elvonni; a nemzeti na^y napok megünneplése s az olvasás által bennök eróteijes és élénk nemzeti közérzü-letct, hazafiságot kelteni s fenntartani; ismereteiket bóviteni s igy az általános műveltséget terjeszteni. Feladata másrészről- a nemzeti irodalmat pártolni, mi: egyes tagjainak tenni sokszor nem áll módjában.
E feladatainak megoldására a) könyvtárt alapit, bj különféle lapokat járat.
* Alig van olvasó egylet, mely megalakulása után egész erejéből oda ne törekednék, hogy egyleti könyvtárt hozzon létre, és ez álul ugy a tagoknak, mind az egész községnek saámára szellemi táplálékról s kellemes szórakoztatásról gondoskodjék. Igen dicséretes törekvés! Fájlom azonban, c törekvés a lehető iegroszabb uton
halad. Vizsgáljuk c*ak meg az olvasó-egyletek könyvtárait, sajnosan fogunk amaz elszomorító tapasztalatra jutni, hogy a könyvek */« része külföldi — leginkább franczia — irodalmi termék, íróink közöl még Jókai Mór sincs oly kiváló mérvben képviselve, mint ezt az ó rá yogó olyannyira csodált tehetsége nem megérdemli, — egyenesen megköveteli Annál sűrűbben találkozunk a Ponsonok, Montepinek, Fevalok stb. stb. rémregényeivel, melyek az elkorcsosodott, megromlott izlés részéről nagy keresletnek örvendenek, mig mellettök igen sok magyar irodalmi termék érintetlenül marad.
E regények Összevásárlása kettős bűn; bün a társadalom és a magyar irodalom iránt.
Idegcsiklandoztató, kétértelmű, sikamlós tartalmuk; a társadalom szemétdombjáról felszedett alakjaik; az erkölcstelenség és bűnnek eszmé-nyitése, trágárságok, drastikus szójátékaik stb. által megmételyezik az olvasó egész lelkületét. Különösen a serdülő korban iszonyatos pusztítást visznek véghez. Az úgyis ábrán dókra hajló ifja vagy leány, kinek tüzes a vére, heves a képzelme, meg nem valósitható világot alkot magának, melyben teljes meggyőződéssel hiszi az ő végtelen boldogtalanságát; szivében beteges érzelmek, nyugtalan vágyak támadnak ; a családi kört prózainak, unalmasnak tartja, mely őt meg nem érti, s melyből mihamarább szabadulni: szivének legforróbb óhaja. Nagy szerencse, ha ezek éveik haladtával beteges kép-zelmökből kigyógyulnak s a társadalom józan és hasznos tagjaivá válnak. Ámde hány adja meg keservesen e rémregények olvasásának árát saját élete boldogságával? hány beteges lélek, összeesett halvány test lesz ezeknek szülöttje? és hányan vaunak, kiket egyenesen az erkölcstelenség posványába, vagy a lélek örökös éjébe — tébolyhazba — vezetnek.
Másik kártékony hatásuk, hogy lassan-lassan kivetkőztetik az olvasót nemzeti sajátságaiból, szokásaiból, gondolkozás módjából, szóval nemzeti jelleméből s egészen idegen sajátságokat ültetnek szivébe.
Mind ezek által nem akarom azt mondani. fordított müvet ne vásároljunk. Nem ! De mig ezekből csak a legkitűnőbbeket, nagy szellemek világraszóló müveit pártoljuk: addig a magyar irodalomnak még középszerű, vagy egy fejlődő tehetségnek legelső kisérl-teit is buzgóan fogadni hazafias kötelességünk.
A magyar olvasó közönség, összehasonlítva a nyugati nemzetekével, csekély. Ha már most e csekély közön&ég is ac idegen sajtó termékei utan kapkod, kérdem: mi fog történni ami édes nemzetünk irodalmával? ¿^yszerü, de leverő a válasz. Folytonos fejlődés helyett pangás és hanyatlás, mert a közönség érzéketlensége folytán jobb íróink is sutba vetik tollúkat, és másutt keresnek tehetségűknek s munkásságuknak teret. Pedig egy nemzetnek mily drága kincse saját irodalma: bizonyítgatni felesleges. *
Hagyjanak fel tehát olvasó egyleteink (önképző körök, kaszinók stb) a selejtes kü1 földi müvek vásárlásával es forduljanak saját íróink, hála Isten eddig még le nem alja-sodott, hanem az igazi költészetben ragy gó, hazafiságot h rdetö, nemzeti történetet, szokásokat, izlést, jellemet ismertető s oktató müveik felé. Ez által a közönség egészséges olvasmány élvezéséhöz jut, a magyar irodalom pedig pártolva lesz.
A szépirodalmi munkák mellé történeti emlékiratok, monographiák, útleírások, ipari és gazdászati művek, nevelés és egészségtani munkáknak beszerzése kiválóan ajánlatos. Pon-son, Mon''épin, Zola stbu hajmeresztő regényeit pedig vessék ki könyvtárukból vagy tegyék félre — téli fű-teléknek.
Olvasó egyletet lapok nélkol nem képzelhétünk. Sajnos azonban, hogy a magyar lapok között rendesen ott találunk 1 — 2 németet Is. Ideje volna már magunkat az egyedül üdvözítőnek hirdetett német kul> tura befolyasa alól emancipálni, és legalább ott, hol a helyi körülmények okvetlen nem követelik, a német vagy egyéb idegen nyelvű lapok járatását beszüntetni.
ÉLES KÁBÓLY.
I _
A katasterl bisottN&g működése a kanizsai járásban.
(Folytatás.) Jegyzőkönyv
folytatólagosan (elvére 885-éri május hó 80-án.
Jelen voltak:
Kováos János elnök, Heyden Mihály, B>aa Pál, Bokán Farkas b. tagok, Bittér János kir. becalóbistos, Tóth Imre b. tag.
Tárgyalás alá vetett Magyar-Sser-dabely ¿a Pólőskefó Dasanak községek felstóilalása, mindenek előtt e két kösség-nel be adott általános felssóllalás tárgyát képeső jegyzökönyvek vétettek tárgyalás alá, különösen Magyar Szerdahely adó községnél beadott jegyzőkönyv vonta a járási bizottság figyelmét ason kiléteire, hogy as er-d-ti oestalyba soroaás alkalmával aa eljárás nem a helyszínén de igen a szobaban történt, meiy felasöllalás késztette a bizottságot arra, bogy a réaz-letea osstályba sorosáéi eló munkálatok I is bemniattaasanak. — Bittér János kir. becslő biztos as elő munkálatokat felmu-j tstta, melyből a bizottság aaon meggyőződést merítette, hogy esen kösaégnek osztályba sorozását nem is ő mint a jegyzőkönyv szerint panaszolt, de Csempeez József delegált kir. becslő és Tomka Eodre járási beoslő foganatosította, igy tebát a panaszolt azon kitétel, hogy a heiyszini megjelenés helyett a szoba muuka alkalmaztatott ön magából is elesik, de figyelőmbe sem Tehető, mert as oestályba sorosátoál a községi catassteri bizottság réast vévén mint ilyen a panaszolt jegyzőkönyvet alá sem inák, miből folyólag jelen felssóllalás figyelmen kívül hagyatik annál inkább is mert a ielülvissgalatra esen bizottság magát illetékesnek nem is találja.
i
F-lvéietett Vieber Fer«noz flandriai gróf ő fensége megbízottjának a magyar sserdabolyi erdők tárgyában beadott fel-axóüaláaa, — mint áulanoss''gbas sr.óllas felolvastatván tudomásul vétetett «s abban felhozott indokok ez attal figyelembe vehetők nem voltak, mert az oestalyba sorozás alkalmaval már is a távoliig és szállítási nehézség figyelembe vétetett. A polöskefői köaség 1261. ssam alatt fejeztetett be.
Magyar Szerdahely pedig 1600 számmal.
Ezután Q-oIse község vétetvén tir gyaláa alá bol mindenek előtt Véber Fe-reucs aradalmi erdész által beadott kérvény olvastatott fel, mi is tudomásul vételeit 950. saámmal befejezteti. — k. m. f.
Jegyzőkönyv
folytatólagosan fel vére 1885-ik évi junius 1-ée.
Jelen voltak:
Kovács János elnök, Blau Pál, Bokán Farkas b. tag Bittér János k. beosiő bistos Heyden Mihály és Tóih Imre b. tsg.
Tárgyaltatott M«gyar Szerdahely és Gelae községek. Magyar !Szerdsh«ly 2716. szám befejeatett, ezután Szent-Balázs köaség vétetvén tárgyalás alá, hol is mindenek előtt Ssent-B .''ázs község elöljárósága által beadott fe''szóllaláa olvastatván tel, mely jegyzőkönyv as osstályba sorozás tárgyában átslánosaágban szólván, mint ilyen a kü döttaég áltat teljesített eljárás alkalmával méltányol tátott, mint ¡iyeu es ultal tudomásul vétetik- — Grelse 3700 számról — Szent-Balázs község 952 számról záratott le. k. m. f.
(Folytatása következik.)
A vidéki magyar hirlapszerkesztfik és kiadok országos kongresszusa.
Tekintetes szerkesztőség 1
Igen tisztelt kartárs urak!
A magyar vidéki sajtó kongrBasszusának megtartása iránt ez évi juliua hó 20-án B .laton-Füred^n tartott előérte-kezlet megállapította a tárgysorozatot, s ast hiszszük, ennél éknaebb szólása meghívásra nincsen szükség.
Amii n tárgysorozat mint létesítendőt *j «ni abból lüník ki, mily roppaot usgy hiányai vannak, mennyi a gyógyítandó sebe a magyar vidéki zsurnalisztikának. Öuök w b»jt t*gvütt érzik vallóit ; közös es a baj s ha végre felooau-dunk, bogy segítsünk iai>a, e segítség os«k testvéri egyetértés, közös igyekezet, közös munka által less eredményuyel biztató.
Egyesülésünkben as erő. Nem csoda, ba eddig gyengék voltunk, hiszen alig ismerjük egymás''.
M-g fogunk ismerkedni é* kezet fogunk szuri am egymasaa], kik magunkra
TÁ&GSá.
Cserni Száva.
A királyhoz ritka vendég Badarárba késx(ll : A lengyel bSs, C»erni Szara Csaták meiejérü . Objö» mrllét terbsli ma Súlyos, nehéz pánczél Százszorosan a vezér-gond Szegény rab haxáér'' I
„Hová fiam, jó Szanisalóm
Fekete ruhába''?
Ugy-e oda, rad oroszra
Kiadó csatáira?''
Kés5 az már édes anyám :
Halott nem áll ellen--
Még az isten is velQk van Szegény len*yel elleni
Félre lordul s reá szökken
Karcsú jó Jorára ;
Anuvit se mond : édes anyám
Az isten megáldja —
Reá szakad a sötétség
Tova, tora: jobban,
Csak ug^ lüztet messze az éj
Hányat lova dobban.
Üresen áll, hallgatagon
A réu 5si fesz k;
Nem urossak padolatját
Dalia-vitézek —
Cs-k az auya bolong végig
A sok puszta te men.
Dicső multak tarlóján, hogy
Virágokat szedjen.
.Isten jó nap a Virálynál Fényes Budavárban !" „Dehogy jó nap, fektte h6s, Nálunk Budavárban — Oda vanoak a daliák : Galombóczon száiluk; A király is Zsigmong király Ott roaat ma sátrai."
\
.Isten hozott Oalambóczos Buidofj lerenie, — Nesze himar, amint látom, Ka''d van a kezedbe'' — • Böffen a sok Oreg tü ök, Bele sí az apró; Véres mezőn, útközeiben Fekete Sxanisslö.
Crölt tolong a pogányság Hfirgó rad moraj ial; Lomhán mozdul Z-igmoud király Deli magyar haddal — Szembe dörög a sok á¿yu ; Gulyó röppen búgra : Sűrű badtian régig réres Szél ti ben az ú^ja.
Ott legelSl Cserni szára Veti magit rájuk : .Rajta magyar, dalia nép, Ha kire ki rájut!" L-csap a kara; rér kibuggyan : Szomjas avar iszsza. Marja magát a pogányság Bomló hadon vissza.
Ü«;, hajtja hós Ssaniszló Túl a mezőn me««ie; Ki-kicsillog, ki-kivillog A jó ac* 1 penge: „Dalia nér, hogyha a szír Diadalra rérzik !" 8 ténye« a^él; rajta a rér Éjre feketéllik.
Nézi Zsigmond domb tetőríl, Migyarolc királya; Nea emlékszik : azt a dalját, Hogy valaha látta.
De akárki, jutalomra Udvaromba száuom ; Liemélyemhez testőrömül Gazdag zzeren-számon.''
„Most dalia — mond a kiidly Piros kedvre gyúlva — Hir-virágot vérrel fonni Gyöngyös kos sorúba
Forr a sereg, mind as egész, y utó török ellen : Omlik, bomlik a pogáoj had Sfirú tömegekben
Cserni Szárát, rég nem érzett, Szilaj öröm lángja Kölragsdja; s-bes szárnyon Vis«i a pogtnyra : „Haj dslá«, föl daliák Csatt»g a szó, harsány — Ott szil jabb, ott rézaesebb A Mórára pa''tján !*
. Jön az oxmán uj sereggel
— Harsoif saájral szájra —
Végig régig feketéllik
Meskze a Mórára!*
—'' Csak a királyt, Zsigmond királyt;
Bistosabb a gályán !"
Ki lt Száva, Cseni Szára
Habzó paripáján.
„Vissza, ritsza; mott dalia Bizto« a tul parton !* Nnssxa törik át magokat Sebes sajkán, talpon ; Ha ki tem jut ilyen szerrel Vizbe bukik mélyen (Jssra is bír, csak hogy elébb Magyar földet érjen.
Csak a királyt Zsigmond királyt Menteni hós Száva. V:ssza mr.gát'' veti magát Török cj hada a; Korciötte alig egy szál, Az is bukó felben, Egyre fogyra, mind apádra A had özönében.
„Arra, arra 1" — Zsigmond király
Kormányoz a gá''yán ;
Félre, aggva, szeme ott csügg
Jó dalia Száván —
.Föl szép hadam, én magyarom,
Ott as a hós: érte
Ki megxenti egy vármegyét
Annak adok érte !a
Robban a had, de már kesb" ; Szegény deli lengyel ; O''t bukék el, ott hanyatlók Veres nebés sebbei. — — „Boszú, bossú; véres bossú I"
Fut a török rá tig---
Száll a nóta 8zauiszlóról Kés6 unokáig.
BÁTKY LAJOS.
Ebben a nagy melegben.
Irta : Kdnitz Lajos.
Mikor as ilyen magam fó''e ember meg haragszik akkor .... mérges. Boszuságomban aztán rendesen az ártatlan olvasó közönségnek szoktam egy tárcza csikkel terhére esni. Régi bűnöm ez már nekem, mint a Tiszának a kiöntés, azért a bocsánatkérést mellózni fogom; haoem a helyeit előveszem sárga lolUsa-ramat és végét addig rágicaálom, szerelmes lánykák módjára, mig valami okosat irni nem tudok.
Di mit ifjak ebben a nagy melegben ? Mikor a n»p sugárzó arczulxtját olyan >keményen a hátamnak fordiij«, mikor a rekkenő hőség még a dalos madár hangját iz elnémítja, mikor aa a> árnyék és a . . , . sör a legkeresettebb árucsikkek. Igen! mit írjon a szegény ember a „saíson morte*-ban? Ilyenkor mi hiszem legjobb volna angolosan csele kedni. Oly formán, bogy elmenne az ember fia valami falusi grófhos ét megvenne tőle egy kastély teli legyet és esek re, a hűvös szobában, rendes hajtó vadássatot tartana. Igy legalább as élvezet is megvolna, meg a fáradságtól is kímélve lesne.
De miután én legyekkel kereskedni nem érsem magamat elég okosnak,
mint agy n áaodik aogol, aki -tz«l oo— kedett és kereste kenyerét bogy egy fúitjére valamennyi ''égy asztalára száll:-— Hisz ez zzilkségtelen nálam, mert füttynélkül is mind reám szállnak. — A sért tehát tovább rágom tollszaramat
és írok valamit......ebben a nagy
melegben.
Ebben a nagy melegben, elme-;jüok mi városiak falura jól élünk, eazüok, iszunk ott, megbízunk és azt moudjuk, hogy itt vagy aino t n»gyszerQ a . . . . levegő. Az az n«m is anuyira a levegő mint a jó koss.oan rejlik as egés ség központja.
Eaben a nagy melegben, én is vettem magamnak annyi bátoraágot, bogy elmenjek üdülést keresni faluhelyre, még ped''g Sáudor barátom falujába. És mi volt az első, amit ott megpillsnték ebben a nagy melegben? Niocs és n»m is lehet érdekesebb látványt elképzelni, mint egy falura vándorolt városi kisass-siooy companiát. Aki ilyet nem látott, az még tücsköt sem fogott röptében 1 Kijöttek a városi kisaazzonykák is egy falusi majálisra és mi történt? Mtndas amit a hiúság otthon szükségessé lenni paranceolt, a feleslegek kosarába vándorolni kényszerült. Ebben s nagy melegben !
A megssámlálhatlan tűkkel felbö-ködőtt haj-ék egysserü fonalként hullott alá. As arcs mesterkélt ssinét az éghajlat pingálta pirosra. Ebben a nagy melegben ! *
A kerregő idegen nysiv feleslegesnek bizonyul, és a franczia meg angol ''nyelv kudarosot vallanak, tfert hát ki is
HUSZONNEGYEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
AUGUSZTUS 1885

hagyatva, szétszórtan harczolunk a hadiért éa a szellemért. Egyesülésünkből csak tldv fakadhat mindkettőre.
A vidéki magyar hirlapsserkesztők és kiadók országos kongresszusa 1885-ik évi augusztus hó 24 >k és esetleg következő napjain fog megtartatni Budapesten, az írók és művészek társaságának eczélra kikérendő helyiségeiben. Eredménye, sikere természetesen csak ugy lest, ha minél többen veszuek benne részt. S pzért kartársi bizalommal fordulunk Önökhöz azzal a kéréssel, oe maradjanak távol, jöjjenek el a vidéki magy»r hírlapirodalomnak éi a vele foglalkozóknak közös érdekében.
Csa£ igy emelhetjük fel a vidéki sajtót a porból, melyben most megalázkodva fekszik s helyezhetjük oda az őt meggülető, előkelő polcára.
Ne hiányozzék e kongresszusról, találkozásunk, tömörülésünk ez első alkalmáról, a vidék szerkesztői és kiadói közül egy sem! Természetes, hogy a kongresszusban Való résztvételre a magyarországi nem magyar nyelvű hazafias lapok szerkesztői'' és kiadóit szintén elvár juk.j
A kongresszusban való részvételről, a résztvevők s ácnának és n svének megjelölésével, méltóztassék lehetőleg augusztus 5-é:g Koboz István urat, a „Somogy* szerkesztőjét Kaposvárott értesíteni.
A kongrezszus részletes programm-ját, a tárgysoroza ot, a napi és ügyrvu j det, legközelebb teszazük közzé, vagy aj fővárosi sajtó utján, vagy külöu köröz-vénynyel. !
Bízva önöknek az ügy iránt való I nemes és őszinte érdeklődésében, kartársi'' üdvözlettel hangoztatjuk:
Viszontlátásra a kongrezszuson ''
Balatonfüred, 1885. július hó 20-án.
Az előértekezlet tagjai :
Robot István. i „Somogy* szerkesztője
Varga Lnjot, ügyvéd, » nsgy-kanizsxi .Zala" szerkesztője.
Livay Jmre, fögymn. ig , a ,Veszprémi Közlöny szerkeszt
Üdvardy Igndcz, polf. isk. iifazg. a .Zala-negye- Szerkesztője
Dr. Fenyvtsy Ferencz, orsz. képv., a .Pápai Lapok" szerkesztője.
Bátorfi .Lajos, a .Zalai Tanügy- szerk.
Kompolthy Tivaddr, a „Veszprémi Független Hírlap" szerk.
A balatonfüredi értekezlet javaslata.
A Balatonfüreden jul. 20-án egybegyűlt lapszerkesztők aköügreiszus tárgyára és czéljára nézve kóvstkezó eszmékkel, illetve javaslatokkal lépnek i. kartársrink elé:
Baj-i tik főforrása abban rejlik, bogy a vidéki saj ó, amúgy is sok lévéo. benue a gyenge elem, teij^en izoláltan, védtelenül éa oltalmatlanul áll. ugy ki-, mint befelé. Közös erőkifejtésre képesitő sz- r-vezettbégnok teljesen hiányában vagyunk.
Megalakítandó tehát a vidéki h:r-lapirólc országos egyesülete; egységes
besrélne falyubeiyen mennyit nyom a fonton egy városi hölgy ebben a nagy melegben.
A rövid szivar hosszúságú czrpő-sarkak eltűntek és helyöket az izléateli fé;-topáook pótolták. Szóv. I » természeti ellenestégek ssüntével tz egyszerű, cúnos tért hódítván magának estére . . . . akarom mondani---tánezra kelvén az idő, a városi és falusi kisasszony-kak koszorúja mind a maguk szépsége, bája és keciében tündökölt.
Félre bu ós bánat! Mert megpendül a vályog vető czigány kezében a kiszáradt hegedű és húzza szivet rázon keservesen, majd meg vigan, hogy minden húrja kaczag az örömtől. Az a vén bőgő úgy szólt egyszer -mint a kápoloa lélek haraugjü, azután m«-g felriadt miként vigadó betyárok éles kurjantása! Óh a zene és a bor szép lányoknak közepette igen veszedelmes szerek. Tánczra ösztönözve, kedvet adnak és felnyitják még a némák aj kit is.
Járta is kicsinye, nagyja a ropogós csárdáit ebben a nagy melegben 1 Talán még a búskomor poéták is összecs-pkod-ták volna lusta lábaikat, oly keményen mint a jégverése, mikor az emberek vetését Összecsapkodni szokta. És amikor a szende képű kia leányok csergedező patak babjaként ringottakldeh ifjak karj-in ; én mint afféle vén gyorék oda simultam Sándor barátom mellé és gusztánuk egy pohárka mellett a jókedvű vigadókat.
Hej derék gyerek as a Sándor. Olyan szivén, olyan jó mint akar a munt lisatbőli túróé palac-inta. Szeret ő mindenkit egyformán; de mégis legjobban • szereti gazdaságát ebben meg a kétsárg» .csikóját- De keresni is kell ám ennek a két ciikónak mását, ufcy vágtatnak mint a fergeteg, mint a villám ! Ámbár én csak hiréről udom, ugy beszéd mán. No de t>aj, mert a mi i.iég nem volt aa lehet. Daczára annak, hogy a sors mostobsaága
szervezettel, központi igazgatással, kötelesé alapszabályokkal. A sajtószabadság
korlátain balül oda kell hatni, hogy a vi déki hírlapirodalommal való hivatásszerű foglalkozás as egyleti tagsághoz legyen kötve: as egyesület minden tagja aláveti magár az egyesület őnalapitotta fegyelmének ; a vidéki sajtó tekintélyének fenntartására és megóvására azolgáland, ha egyea lapok között felmerülendő vit^s esetekben nem a felek maguk szolgáltatnak maguknak igazságot, leggyakrabban érvényre juttatva »zt, hogy summám jus summa injuria, hanem az egyesület élén álló s a közbizalom áhal odahelyezett igazgatóság itéletéo^k rétik magukat alá. Az igazságnak iís csak igy te*zünk eleget és megmentjük lapjainaat legnagyobb hibájuktól, a közönséget tőlünk elfordító örökös czivakodástól a a kollegialitással sehogy össze nem férő kicsinyes súrlódásoktól.
Az egyesület további és főczélja a közös érdekeket ssolgáló vidéki újságírók közt Bzemélyes és szellemi érintkezés Ié-tesitás-j él fenntartás*. Az egyesület éven-kint, vagy kétévenkiot nagygyűlést tart a fővárosban, vagy a vidék valamely helyén, hol alkalom nvilik_eszme csere, szakszerű főlolvasások, vitatkozások rendezése, a gyűjtött tapasztalatok közlése atb. által a vidéki lapok színvonalát helyes irányban fejleszteni, azoknak trr''-almára, szellemi értékére, üdvös befolyást gyakorolva, ekkép a vidéki hírlapoknak bizalmat, tekintélyt és jóak^ra tot biztosítani a közönségnél.
Az egyesületnek, a központon kívül, hol ez a fővárosi hirlrpírók egyesületével lenne kapcsola ba hozandó, « vidék «-gyes nagyobb városaiban, az azon a vidéken lé''ező lapok számarányához képest, lennének fiókjai, melyek egyrészről köveűtenék az érintkesést a czentrum-m-1, másrészt szorosabb együttműködést létesítenének a saját vidékükbeli hirla pok között. Az egyesület szervezete, men''en a bureaukralia vagy pedanteriá-nak még árnyékától is, első sorban a kollegiális együttműködést tartaná szem előtt.
A kongresszus lehetőleg iparkodik módot találni art a. hogy — a nélkül, bogy a vidéki újságírást ezáltal czébbeli n esterséggé tenné, as egyesület alapszabályaiban qualificatíó''. állapit ineg — természetesen csupán jellembeli ésirodtl-mi képzettségre vonatkozó qualifica''iót, a vidéki szerkesztőkre nézve. Keres -o-vábbá módot a vidéki hírlapok túlszaporodnának és az ebből eredő bajok me; gátlására.
Az egyesület ei kapcsolatban létesi tendŐ a vidéki hírlapírók segélyző és ny ugdijszővetkezete. A tagság szintén kötelező. Ez a szövetkezet is kösponti ke zelés és a hozzáférhetőség megkönnyebi* tése végett, kapcsolatba hosatik, vagy ép*n beleolvad, a marig tekintélyes eszközökkel rendelkező hírlapírók országos ny ugdijintézetébe.
A kongresszusnak feladata leend továbbá a kiadók és szerkesztők között levő, eddig teljeseu rendezetlen viszony
szabályozása. Cssk így érhető el az. hogy a szerkesztő állása nem tétetvén függővé a kiadó önkényéről, biztos alapot, valóságos pályát képezzen arra nézve, ki a vidéki sajtót szolgálja. Vissont a kiadó is megnyugtatást lel az iráut, mit követelhet és mit várhat Japja szerkesztőjétől.
A kongresszus továbbá programm» ^jába veszi á vidéki sajtónak a fővárosival való szorosabb kapcsolatba hozását a kölcsönös figyelmesség - és támogatás alapján.
A kongresszuson létrejönne továbbá a vidéki lapkiadók orsz. szövetkezete; egyike a programm legfontosabb pontjainak. Ha valahol teljesen közösek as érdekek s ha vaiahol biztos sikerre vezethet az egyesülés, a szoros osssetartás, ugy a lapkiadók vannak erre legjobban utalva. Szinte csodálatos, hogy a kiadó urak már eddig nem jöttek az egyesülés eszméjére, mely egyedül segithet rajtok.
A kongresszus össze akarja őket hozni, bogy szövetkezve, egyöntetű eljárás iránt juthassanak megállapodásra első sorban a hirdetési ügynökségekkel ssem-ben, melyek a legqualificálhatlanabb módon kihasználva a kiadók izoláltságát, önszabia árakon küldik be hirdetéseiket. Hogy ezek az árak milyen méltánytalanok, milyen nevetségesek, ezt legjobban tudják maguk a t. kiadó urak. É* mégis kénytelenek közölni a hirdetés'', mely gyaktan még a szedés költségét sem hozza be, mert máshonnan nem kapnak hirde tést s ha visszautasítanak egyet egyet, a kegyetlen ügynök ezentúl teljesen ignorálja őket s még a csekély bevétel is elmarad.
Pedig a hirdetéseknek legalább a technikai költségeket, a nyomda, papír, expeditio költségeit fedezniök kell, különben tönkre mesjy a lap, aminthogy évenkint tönkre megy 50 — 60.
A kiadóknak egyesülniök kell. Kölcsönösen kötelező árszabályt keli megállapítani hirdetéseikre nézve s ezen alul senki hirdetését közölníök nem szabad. És még üdvösebb reájuk nézve, ha maguk szervesnek hirdetési irodát s egyedül ennek utján fogadnak el hirdetést akár magánféltől, akár ügynöktől. Csak igy lehet jövedelmetővé a hirdetési intézmény a kiadókra nézve, míg jelenleg csupán boszusog és e''kedvetlenedós forrása.
Nyomasztó baj a hirdetési bélyeg nagyaaga. A kongresszus kérvényt fog szerkesstení a törvényhozáshoz a hírlap-bélyeg megszüntetése, vagy legalább alá-szállítása tárgyában.
Ezeket tartják a kongresszus elő-kéazitői a kongresszus tőfeladatainak.
Kétséget sem ssenved, hogy t. kartársaink között sokan vannak, kik egyéb Üdvös eszmékkel és javaslatokkal járulhatnak a kongresszus sikeréhez. E t. kartársainkat felkérjük, szíveskedjenek erre vonatkozó javaslataikat és indítványaikat legkésőbb f. évi augusztus hó 10-é''g velünk tudatni, hogy azokat a részletes programmba beleveheasük.
Újból ismételjük: munkánk sikere a közreműködők sokaságától, egy elérté
eddig meg fosz''ot t azon nagyszerű élve zettői. miszerint a sárga csikók előnyeinek szemtanúja lehettem volna, még is elhatároztam : a sárgacsikókai egy egy pápa szem, két pir strimpfli és egy slaf-rokkal meglepi nrhogy valamiként időnek előtte megnáthasedjamk'', ebben a nagy melegben !
Tehát gusstáltuk az egy pohárka mellett Vígadókat és bemutattam magamat ug7 madár távlatból a jelenlevőknek.
És a többek közt leginkább *gy csínos pár tudta figyelmemet lekötni, akik olyan szépen eljártak egymás mellett mint akár » gerle pár.
Magas, sugár termetű, minden csi-ezoma nélkül öltöző t volt az a fi.tal ember, kinek felíő'' ajakát csinos bajuaz árnvákolá. Homlokán a komolyság redői húzódtak végig. minden mozdulatat fioomsag és előkelőség jellemezték. Ajka inak mindCQ kiejtett szava. őszin:eségre engedett következtetni. És az a szőke termetes leányka olyan nyughatatlan csín a''ansággal hallgatta szavait, mintha sokalná a szót, hisz ő ugy is tudja mit akar tőle. Néha mégis elkomolyodott s szemeiben az epedés könyei csillogtak és boldogságát tetőzve érezhe ó, midőn lo-vagja ugy titokban egy forró c?ókot nyomot piczike keza fejére.
Amint Sándor barátom elmondá: axt a fiatal ember'', Kiss Kálmánnak hívják, aki mint szerény hivatalnok működik a kir. törvénys éknél és imádásig tisztelője , Vész Amanda kisasszonykának, egy dúsgazdag kereskedő egyetlen lány gyermekének. Mindenki előtt oyilt már a titok, hogy ők ketten csak tes''ben különböznek, de lélekben egyek éa együtt éreznek. Semmi sem hiányzik kettejök boldogságából csak az atyai áldás.
egy gazdag kereskedő éa a szegény hivatalnok, olyao ellentétes két ember ea, mint amilyen ellentétes a villanyos plus és minas sarkok állása.
sétŐl és buzgslmától függ. Nem hiszszük, bogy csalódni fogunk, ha felteszszük, hogy ». kartársaink as ügyhöz méltó jóakarattal és tevékenységgel, testületi részvétellel biztoaitani fogják as üdvöa eredményt.
Az oraz. kiállítás a legkedvezőbb alkalom találkozásunkra. Ne mulaszszak el as alkalmat; soká tarthat, mig uj jó s talán kéaő lesz már akkor.
Büszke mind a kettő. Mig az ör»g Vész gasdagságában, addig Kiss Kálmán tudományban képzeli fölényé*.
óh! a sors gyakran ig«n keméoyen sújtja gyermekeit. Egyiket azért veri mert bzivtelen, a másikat meg mivel szive van! Régen figyelmeztetve lón már as öreg Vész. hogy egyetlen gyermekének boldogságát, ne tapossa lábbal, Engedjen kívánalmának s tegye szerencséssé. De ő erról hallani sem akar'', tőt gyermekét „a földön futó® * Kiss tói mind inkább távol tartani igyekezett volna. Csakhogy a szerelemnek, nincs fékje, nincs foka, nincs mértéke. Éppen asirt igen gyakran korlátlan hatalommá növi ki magát.
Egyszer csak szűk szünórát jelez a vén bőgős szerszáma. Elhallgat a zene, szünetel a táncz mindeuki elhúzódik asztala mailé, sokan mpg a közeli tóra sietnek, hogy az éj csendjében csónakra szállva, keressenek szórakozást. Négyen, öten is indulnak a könnyű járművön mely ringva vágja gyöngyöző habokat; csak Kis kálman és Vész Amanda választanak egy külön sajkát, melyből, mint egy ielszóként az indulásra elhangzik a szép dana:
.Hullámzó Balaton kösepéo Csónakázik a halász legény" Erre mind annyian megindulnak és saáll az ének fel a magasba, miként egy szép ima, mely egyenest a mindenhatóig jut.
Egy óra elteltével vaiemennyien régi h-lyóköu valáuak csak Kálmán és Amand oem térnek vissza soha . . de soha. Ók
ott nyugszanak a tó hűvös mé-I.Tébeu ; legyen áldva minden porszemök, És az öreg Vész ? Ott emészti a bánat, gazdagsága tengerárjában és mint fél holt jár, kél és fantaziál egyetlen gyermekéről Ebben a nagy melegb''sn 1
irek.
— Sajtóhiba. Mult számunkban a
helyb- lí kegyesrendiek új házfőnökeül hibásan Inkey Karoly volt szedve, Ja-nky Károly helyett.
— Lfcgrádról Írjak: .Tek szerkesztő url A .Zalai Közlöny- f. évi 30 ik számában, ,Egy légrádi polgár'' aláírásával, oly közlemény jelent meg, mely árnyat vet a közlőnek ugy á történelem-beni j Irtasságára, mint hjgy gyengéd kifejezéssel éljek, benső meggyőződésére is. Mert először tudnia kellene .az illető nívteUnnek, hogy Légrád bizony „hajdan" nem volt horvát vár~s, hanem'' ellenkezőleg tisstán magyar nyelvű és jellegű véd-bástyája Magyarországnak. Hogy pedig őslakói mindtiszta magyarok voltak, bizony i- ja azon körülmény is, bogy századok előtt már. mint levéltarából kitűnik, magyar nyelven vezettettek a gyűlések jegyzőkönyvei s mindennemű okmányok magyar nyelven szerkesztettek. Igy tehát a gyászos emlékű provisorium u-án nem voit szűkség, közlő szerint „nj hazájukat" megszeretni tanulni, msrt szerették lángolón e korszak alatt is, s vérökei; éltüket áldozták érte már rég, a múltnak harczaibaD. És e szeretet volt az. mely nem engedte őket elhorvátosodni, s a melynek tüze, átragadva a bevándorlott horvátokra, őket is megtanitá, rájuk nézve csakugyan uj hazájukat, ez édes hont szere;ni s magyarul érezni. — A közle mény további tartalmát illetőleg, nem akarván személy - skedésekbe átcsapni, elég utalnom a légrádi viszonyokra és táraas életre, mely épen az ellenkezőt bi-zonyitjalll Csak egyet akarok os utóbbi állitásom igazolásául felhozni, és ez az, hogy a róm. katb. egyházban a magyar szónoklat sajnos: ritka, mint afehér holló! Hazafiai üdvözlettel Légrád, július 29 én 1885. Egy másik légrádi polgár vagy ha ugy tetszik: Szilvágyi Gyula ev. lelkész.
— Zalaváron, jul.us 24-én a mezőn külön legeltető fiuk a tarlót felgyújtották. 8 csak a szerencsés véletlennek köszönhető, hogy ideje korán észrevették, s igy sikerült a már falu tövéhez ért tüzet — mielőtt komoly következése lett volua elfojtani. (Bizony óhajtandó voina, ha a mezei-tör-vóay nagyobb tiszteletben tartatnék, s a külön őrzés példás büute''ós terhe mellett nesiüntettetnék 1 — Vao Zalavárnak eleg pásztora, fizetjük, s mégis évről-évre annyi kárt szenvedünk a kü ön legeltetés köve keztéDcn.J
— Gyászhír, özv. Horváth Jozsefné, Horváth Karoly, városi tanácsos édes anyj« folyó évi julius hó 30-»n, óite 74. évében elhunyt. A boldogaltnak földi! maradványai augusztus hó 1-én délután Y, 5 órakor tétettek örök nyugalomra. Az engesztelő szent mise-áldosat augusztus hó 3-án délelő''t 10 órakor fog a szent Ferencz-rendiek plébánia templomában az Urnák bemutattatni. Áldás emlékére!
— Hamis marhalevelekkel beállított 2 lovat és 2 dtb. jármos ökröt a csendőrség a salavári váaáron letartós-tatott, melyeket kellő igazolás mellett a tulajdonos Zalavárott átvehet.
— Téres verekedés. Mint* minden salavári vásár és bucsu, ugy es évi anna-napi vásár Is véres verekedés színhelye volt. A fiatalság malatság közben csupa tréfából össze zörrent, j s es alkalommal Horváth József többrendbeli veszélyes késszuráat, kapót'', Bony-nyai István pedig fején öt mély tátongó j sebbel távozott a csatatérről; mindkettő a huszár mentelephes van besorozva.
— Balatonfüredi levelezőnk írja: .Tudósításomat először is jótékonyságon kezdem. GeUei Guttman Henrik ur annak emlékére, bogy 25 év óta élvezi a b. füredi fürdő gyógy hatását, a helybeli „Szcretethásnak" 50 frt ajándékozott. — Mult vasárnapra hirdetett ,Flóratt-bál mely a zenészek javára lett volna rendezve — réssvét hiányában nem sikerült. E hó 21-én érkezett 362 cseh B.-Füredre. Minthogy a Balaton vízállása sekély, a „Kisfaludy" gőzös kétszerre szállította át őket. A kikötőbídjinál dr. Feny vessy F. először magyar, azután német, rövid velős ssavakkal fogadta őket. Erre Brabek, prágai tanár magyar nyelven megköszönte a szíves íogadtatáat, melyre „É>jen ! és" Nazdar kiáltások közt történt a ki zállás. Ebéd alatt megnyíltak a nyelvek és igen sok felköszöntés történt magyar, német és cseh nyelven, éltetve a magyar nem-metet és hazát. Ebéd végén két cseh, Brabek tanárjukat felamelék és asstal körül hordozták. A badacsonyi kirándulásuk elmaradt, helyette Tihanyba rándultak esti 6 órakor, hot azonban a
keletkezett szélvész miatt a viszbaoghm nem gyönyörködhettek. Vissa érve Fű. redre, éjfél után két óráig tánczoltak, járták a csárdást is, két órakor fele Sió fokra indult gőzösön, a másik fele 5 órakor hajnalban távozott.
— „Ábránd világ« címen aki.ru Maroshalmi Gyula nyilvánosságra hosQ; költeményeit. Az előfizetési felhívást már kibocsátotta. A szerző által is melegen ajánlott munkát minden esetre nagy ér. deklődéssel várhatja az olvasó közönség, mert amint az előficetési felhívásban o -vassuk — „tartalma egy egétz kis re-gény, minthogy a dalok oly képen vannuk elrendezve, kogy kerekdtd eseményt képeznek." Mi ts valóban nagy érdeklődéssel várjuk. Ara fűzve 1 frt. duzköiésb-n 2 frt. As elófízetesi összeg szerzőből At-talára (u. p. Csorna Somogy m.) kü deud''>.
— TÜZ VOlt f. hó 26-án J. u. Lipót-majorban, mely alkalomkor egy nagy kaz&l lóhere égett el. A tűz lokalizálásával sike rült a nagyobb szerencsétlenségnek elejét venni, mert az említett kazal körül mintegy 22000 kereszt gabona volt össt-halmozva.
— Bncsu-Szent-Lk8zló és vidéke önk- tűzoltó egylete szép tanújelét adja f. b. 16-án elhalt Faics József al-parancsnokuk iránt érzett pietásának amennyiben jövő augusztus hó 2 án, tehát mintegy. 2 hétre annak temetésére, táncsvigalmat rendes 20 kros b lép i-dtjakkal. Vájjon as intézők meggou dolták e komolyan hogy mit tesznrk ? és nem jutottak, e ez alkalomra ama meggy őzédésre, hogy tettük általános visszatetszést fog szülni a jobb érzületü-ek előtt! hogy tettük egyenesen arczul csapása a legcsekélyebb kegyeletnek is ?! Bizony, bizony nem szép dolog; nem tételeztük volna fei Szent-László és vi déke fennkölt gondolkozású polgárairól.
(Beküld-.tett.)
— A párisi magyar egylet e hó
5-diken tartott közgyűlésében elhatározta, hogy épit nd<5 háza ügyét újra felveszi és a hazai közönség figyelmébe ajánlja. Mar 1877 ben 250 darab 100 forintos kötvényt bocsájtott ki, melyoől 1878 daczember végéig 120 darab el is kelt. Amaz idő ó''a azouban mit sem tehetett, hogy czéljához közelebb érhessen: as idők roszra fordultak. A háztelkek ára felszökött, a nemzet figyelmét ú jótékonyságát elvouták Bo-izuia és e ite-gedi á^vít. Most a viszonyok jobbra fordullak. A ház.e''kek Parisban olc«ób-bak. a magyar országos kiállítás'' fényes eredménye és a külföid által i« bevallót teljes sikere bazank figyelmét az iparra irányítja, és a párisi magyar egylet megragadja az a kalm*t. hogy végre felépíthesse sajá''. házát, mely, a Magya«--orsságból érkező iparosoknak aa első segélyt nyújtani lesz hivatva. Emlékiratot fog az Egy le* uevében a bázügyi bi-zottsa,: kiboc^áj ani melyben felkéri a hazai közönséget, a városokat, pónzin''é-zetexet, ipHrtAreuUtokat ós gazdag főurakat, venné meg a megmaradt 130 kötvényt. Heméljün, a*.«jgylet, melynek hivatása a magyar iparban, és kihatása annas emelésére, az országos kiállításon is tapasztalható, nem fog felhívásával kudarezot valUní.
— A budapesti állami közép ipartanodában a beiratasok ezután szeptember hó 1-ső napjától nem 15-dik, hanem c«ak 10-dik napjáig tartatnak. A belépni óhajtó tanulóktól előzetes gyakorlat kívántatik, legalább az, hogy ezen nyárt szünidő alatt a gyakorlatban foglalkozzanak s ezt bíteles bizonyítvány nyal igasolsák Szükséges végre, bogy a tanulók a beiratáshos szülőikkel vagy gyamjaikkal jelenjeuek meg. Budapesten 1885. julius 15-én. Hegedűs £ároly igazgató.
— Nagy tűzvész Horvátországban. Varasd-Topliczáról irjak jul. 25-iki kelettel: Lypessczicza horvát faluban, mely 210 házból állott, s lakosainak száma 1200 tegnap délután Ivanuszecs Má tyás házában, gondatlanságból tüz támadt, mely rövid idő alatt olyan roppant mérveket öltött, hogy körülbelül hérom ó™ alatt az egyetlen szük csoportban levő falu egészen leégett. 143 hasés 292 mel 6K-épület hamvadt el. A templom tornya és födele is leégett, s a b* rangok leolvadtak, csak nébáay cseréppel fedett ház maradt meg ; ezek kózt van az iskola és a lelkészlak. Útjeseno-vics főispán a szerencsétlenség első bire-re azonnal a vész helyére sietett. Poroper töpliczi elöljáró dic éretes készséggel küldött négy tűzi fecskendót as égő faluba, d* nem bírták megfékezni a pusztító elemet, csak néhány a falu végén lévő házat menthettek meg. A kár egészben véve épületekben, bleségkéasletben és bútorokban 135 000 frtra rug, a ebből alig volt valami biztosítva. A leégettek nyomora rendkívüli ; több mint 1100 ember fedél és élelem ¿nélkül m radt; minthogy a szerencsétlenek egész termése széna- éa szalmakésslete elhamvadt, s s ezenkívül, bútoraik, fehérnemüek, ruháik, stb. is mind elpusztult,
— Gőzhajózás a Dráván. £» ideig tudvalevőleg Csak Barcsig jöttek fel a Dráván a gőshajók. Most asonbsfl
huszonnegyedik évfolyam
ZALAI KÖZLÖNY.
AUGUSZTUS 1-én 1886
e<ré81 Zákányig szeretnék oz utat nyuj. tini. A 8*ük»ege8 meder tisztogatások ©ár folyamatban vannak; van dolga k,lonán»k, nap«zámosnak, búvárnak, dy-„»«Ditoak. A« .Ottó", „Körös" és „Brau-D»u8 gőzhajók már gyakrabban feljónek evett Zákányig, Alkalmilag az igen érdeke» tisztogatási munkákatrészletesen le fogjuk irni a Z K. kedves olvasóinak.
— Yonat fenakadás. A Buda-
p-sii és Pragerbof között közlekedő ^vurV»«»nat, mely BucUpes-ról esti 6 óru-k''r indul, f, hó 21 én esti 9 óra 30 percz-B''»g''árra mn|>érkoz*tt, itt azonban a Bianrauczos va-»parip* annyira mngcsöf konyösödött , hogy egy tapodtat sem rorüt tovább. A mozdony vizsgáltatván, vit<tt<f,p»tl*°á& konstatáltatok. Rógiön »Qr^on-yöitek Kanizsára segélymozdo» „vért, a bonnét ez */% 12 órakor megérkezett és igy pont éjfélben indulhatott el it gyorsvonat Kanizsa felé. A vonaton ¡evő u''azóknak pedi£ elég idejök volt-ü «cél sivitásában és a Balaton zugáéiban gyönyörködni; a mi oly utasra n^íve kinek egyébb BÜrgős do g* nincsen í!ég élvezetes. Beledet nem történt
— Budapest 1885 julius hó 9-én. A cí. kir. Drfii vaspálya társaság üzlett igazgatósága s zalamegyei ált. tanitó-te»tü!et t. elnökségnek Sümegben. Mult bú 22 én kell 5156 sz. a. átiratunk kap-cí*o van szerencsénk értesiten'', miszerint az emiitett átiratunkkal köröli 33 Ví %* ovi mérséklésen kivül, még minden bó-o»pban kétszer és pedig f. érVjjllius bó 11. és 25-én augusztus hó 8. és 29 én giep ember hó 5. és 19-én valamint okto-bef hó 3. és 17 éu magyar és horvát vonalainak valamennyi állomásáról Buda-p-a''.re 8 napig érvényes 8 50°/o**'' naérsé ndt menetiérti jegyek íoguak kiadatni, melyekkel együtt azonban 1 frt 50 kr. lefizetése mellett egy kiállitási belép i-jfgy és agy sorsjegy is lesz váltandó. Végül megjegyezzük még, hogy e*en menettérti jegyek minden személy szállító vonatnak ^gyosvona''.okat kivéve) érvényeink és gyrrm-ktfk továbbítása, a pod-gv.<tu sz»badsuíy az utazás megszakítása éi magtsabb kocsiosztály ba való átszállás ekintet«»ben
» 33 V3 %-nyi ármérsékléssel kiadandókiállilási menettérti jegyedre nézve közzé ett s falragasz utján é- oyilváuosságra hozoít határozmányok mérvadók. — A zalamegyei tanitó testű el tagjaival közli": Sümegh jul. 13-án 1&9Ó. Binfi Alajos » megyei tantestület daó ke.
— Egy budapesti napilap szemlét tart a hazai bankok ée biztosiio intézetekről és következőkép fejezi be tudósi-tásá . Nem mulasz hatjuk el ez alkalommai m*g az .Aíiendn" biztositó in ézetet felemlíteni. Az „Azienda" ugyan nem kizaróiagos magyar intézet, azonban helybeli «-xp''Jsiturjai teljesen megszere -ték ma^ukn«k a polgárjog»t Magyarországban. A helybeli igazga''ósagok oly hazafias buzgósággal telj-sitik hivatáeu-ka , hogy ezen intézetet ba*ran sorolhatjuk a hazai intézetek közé. Fent expost* túrák és igazgatókat említettünk és jogo«an, mivel ezen intézet, melyról csak mint ,, Azieeda" tétetik emlités, — két t-stvér in ézeiet és ped g „Azienda* élet-és jarkdék biz''o»itó és .Azienda" el-mi-•>8 balesett biztositó i-rsuUtot képei. Mmd-kéi in é''etnek külön kezelő, ége lévén miodameliett tesivéi-iieg működnek közre. Neui tagadható, bogy az ily külön ke-zeióség költségek tekintetében a rész-veujeseknek nem igen kellemes, azonban & közönség ez által csak nyerhet; a kezelés könnyebben áttekin hetó, — rendezettebb és a biztositások elintézése az egyes ágazatokban gyorsabb és pontosabb. A fóelóny az ily elkülönítésnél a b:z:osiló. közönségre nézve abban rejlik, bogy az életbiztosításnál gyüjtöti tartaléka ap, az üzletileg sokkal ingadozóbb elemibistositás veszteségei által nem rövidíttetik. Ily elkülönítés minden intézetnél kívánatos volna. Nem mulaszthatjuk ei megemlíteni, miszerint mindkét intézet egyeaitve a trieszti ,A«ienda AssiCura!ricea-val bizonyos jogiviszony l>an Ali. Ezen intézet ugyani» a teljes erejeben levó anyain:ézet, nnly felnői %) érmékéit önkén''es abdicatio által óhajtja előmozdítani. — Az Assicuratrice iz Asienda alakulása elótt kolöf. szerződéseket eaetról-esetre legomolyitja, hogy ennek m-glörtente után gyermekeibe olvadjon, — miközben azonban hitelénél fogva nem szűnt meg régi feleinél önálló lag működni. Egyelőre ez-n intézetek közölt teljes közösség ¡étezik, a menoyi-beu egyik a másikén kezeskedik és egyik ügynöksége egyszersmind a másiké is Röviden az Azienda nemcsak egy erő eijes önálló intézel, hanem örököse es jogutóda egy másik virágzó intézetnek, melynek nevét már ma viseli. Az Azienda által elért tredmény feltüntetésére elegendő néhány pd«t az 1884-íki évről. Az étet és járadék biz«ositá»i osztályban. 1884-ben nem kevesebb mint 4711 Szerződés kött^te» 5 117,397 frt biztosított östzegben. Ezen közvetlen kö ölt szerződésekhez járult még egy a „P-t"»" ólel" biztositó bankkal kötött vis«ontbiztositá<i
szerződés folytán 10,652 szerződés
6.728,199 frt biztosított összeggel, úgy hogy az 1884-ik év végévef lezárt uj üzletek Összesen 15 3ö3 szerződésfel 11.845.596 frtra rúgtak. Az üzlet összal-lomány a mult óv deczember hó 3i-én 48,784 szerződés 36 541.887 frt biztosított tőke volr. A tüzbiztositási ágazatban
2.519,652 frt 09 fer. dij és 53,912 ín 51 kr. illeték bevétel vol». Károkért az óriási összeg 1.133.357 frt 99 kr. fizett-»-rett ki. — A jégbizositás 375,749 frt 33 kr. kárfize óst igényelt. Végül legyen még a szállítmány biztoeitáa ielemlitve, melynél viszonbiztositásra 118 839 frt ■61 kr. és károkra 26 277 frt ée 07 kr. fizetett ki. Már ezen rövid és futólagos kivonat is elegengő annak bizonyítására, hogy itt első rangú intézettel állunk szemben, melynél a legnagyobb buzgóság párosulva a legnagyobb pontossággal a közönség javárá működik. Az intézet eljárásának megismerésére elegendő ennek mérlegét, mely mindenkinek rendelkezésére áll, megtekinteni.
— Az . Asslcsrarionl General)" a Budapesti országos kiállításon. A biztosítási intézmény fejl5<ié«én«k törtéuete hazunkban egy darab majyar művelődéstörténete: tár f*l előttünk. Az országos kiállítás, biven ama feladatához, bogy Ti»sza tükrözze Magyaromzág anyagi és szellemi életét mély bepillantást enged a bit-ősi tási ügy fejlődésmenetébe hazánkban UttfirS e terén a .,Cener«li" mely egyedül futja meg a kezdeményezel nehéz, gftröngyőspáláját. Természetes, bogy később,midőn márki volt^gy olitve az ut, lckUr.deitek a kezdeményezés nehézségei a kitartó bátorságért el is nyerte a ja-ulmat és a nemzet elimerését. A „GeneraJi" amaz intézet, mely meghonositotta hazánkban a biztosítást. Triesztben 1831 ben alapitatott s alapitája után azonnal hazánkban is megk« -dte működését- Több mmt félszázados működése hazánkban, az első időben, gazdag snlyos és nagy áldozatokban ugy péniben és erőben, a későbbi időkben azonban gazdag a kivívott teljes és nagy sikerekben Bár idegen földön szd-letett, a becsületei és ernyedetlen munkában eltöltött fél század által megszerezte magának a magyar polgárjogot. Immár a számok maguk szóljanak és ezek ast beszélik nekünk bogy ez intézet az 1832 1883. é<r«kben Ma-gvarorszáion 74 286 káresetben kiűzetett 30 022,83*5 frtot, miből az 1832—1841-ik évtizedre esik 901 kár 266,527 frt, kárösszegg-1, ellenben magira az 1883-ik érre 53 4 káreset 2.191,201 frtnyi kárősszeggel A számok ezen egyrnái mellé állitásábó], s ha szemünk előtt tartjuk a fent jelzeu összefüggést a bUtositás és a művelődés közt azt látjuk hogy h*zánkb<in csak 1833-ban kifejtettkulturralistevékenység kilenczszer nagyobb az 1832—1841 iki évtízed|kulturdlis tevéke nységénél A grafikai ábrákon csak az 1854-1883-as barmincz éves korszak v»n feltűnt tve, egyrészt mert rövid volt az idő a régebb anyag elrendezésére é« feldolgo-zá»ára másrészt azért mert mé* a magyarországi üzlet az 1831—l853-*s években még csekély jelentóséggel birt. Havis«gÁljuk a tűzbizto-itás fejlődését a három évti«edben, ugv találták, hogy a „Generáli- l8">4 kiállított l4i73 bizto-Sitási kötvényt 24 4^8,769 frtrol és fizerett 356 esetben 122.fil8 frtot ellenben 1883 bau mar kiállított 54 871 kötvényt 145.67«''¿58 fr: értékről és kártérité»ül k flz-tet 2445 esetb -n 1,127,406 frtot. Azonban hogy még vilzg.isab-b«n fe tünte*sük a tüzbiz''ositis nagy haladását m g kell emlirenük azt, hogy az utolsó években a legtöbb lö.''tvény tiz évre állít''atik ki, ugy. bogy 1883-ban összrsea 111,668 köt-véuy 258 129,745 frt biztositásí értékről volt érvényben. Hason arányokat mutat fel a „Generáli* magyaro''szági jégbiztosítás! üz''ete Itt szembeáll az 1853-ban 672,473 frtról kibocsátott 352 kötvény, az 1883-baa 26 411957 frtról kiállított 7^35 kötvénynek valamint a 2415 esetben 47 .'',"40 frttal * adott kártéri*ésnek Az 1854 — 188< éves korszakban az intézet hazunkban kiállított összegen 91,540 jégbiztosítás kötvényt 22fi,411957 biztosítási értékről, m-lyre 23*614 káres-t».eo 4.718,''02 frt kártérítés fizet-teit Eme adat azt mutatja, hogy minden 100 kötvényre 24,6 kár e»ett, vagyis hogy nálunk minden negyedik gazdát megkárosítja a jég. Sajnos hogy ga- dáink eddigelé csak nagyon csekély mérvbao vették igénybe a jégbiztosítást,* baj melynek hátrányos következményeit a fenti adatoknál rikítóban feltüntetni sem le etne Sok szempontból ig-n érdek-s az 1879 -1883-as öt éves k.»r»zak leg-nasy. bb jégn pi«inak statisztikája, mely mn-tatj«, hogy a jelz-tt idő alatt minket a log-v«szélesebb jég 1883 június 23 án sujtot''. E*en a napon t i. a jé? községben 262 kárt okozott, melynek megtérítésére 77''278 frt kellett fordítani Ez határozott érv, azon fentebb kifejt'' *tt ál itásnnk mellett, miszerint feltétlenül szüksége», hogy nálunk jégbiztospás n»k nagyobb alapon kell fejlődoie A szállítás biztosítás terén a „Generáli" ép oly nagy ép eredmé"yes munkát véezett ás ábrázolt 1854-1883-as barmincz évei korszakban az intézet 5S.I3* kötvényt állított ki 873 264,831 frt
biztosítási értékből és erre kifizetet 1S44 káresetben 811,728 frtnyi kárösszeget. A mi az életbiztosítási ágát illeti az Assicurazioni Ge nerali igényelheti azt az érdemet, hogy ez intézményt ő honosította meg hazánkban a me nyiben e biztosítási ágat már 1833 ban felvette üzlete körébe Hogy mily eredménynyel működöt e téren, azon egy adat alapján is m rlegelhetjük, ho<y 1884-ben 10,589-nél nem kevesebb kötvény 23 550,000 frtnyi bíztostási értékkel volt érvényben. Felesleges munkát végeznének, ha még adatot is hoznánk fel a mellett, hogy milyen fontos az életbiztosítás terén a .,Generáli''- tevékenysége Magyarországon E: egyetlen adat, melyet felemlítettünk, minden hosszú beszédnél sók kai ékessebben szól.
— Minden családra nézve fölötte nagybecsű ! Eesicza Magyarországban. Becses iratára szerencsém van válaszolni, hogy a Brandt B. gyógyszerész svajezi labdacsait megkaptam s azokkal nagyon meg vagyok elégedve. E labdacsokai már 4 éve hogy házamban tartom, s csak a legjobbat mondhatom róluk. A svájezi labdacsokat házamban mi igen nagyra becsüljük, 4 éve már| hogy segítségünkre van c.ugy a gyermekek bajsiban mint a cselédek betegségeiben jó sikerre] h&sználtúk, én és a nőm is éltünk velők s mind eddig semmi snlyos betegség nem for dnlt elő házamnál, mit csak is a svájezi labdacsoknak köszönhetek, s ezért a Brand B,. féle svájezi labdacsokat (a gyógyszertárakban 70 kr, egy dobozzal) mindenmás hasonló gyógyszernél többre besülöm. Teljes tisztelettel Ileger Antal fűszer és termény kereskedő. Figyelni kell a dobozon lévő fehér keresztre vőrösmezóben s Brandt R. névaláírása.
általában a nő társadalmi életére, háztartásra gazdaságra, nevelés hási, orvosi és egészségügyre, általában egyszóval a nfi életének minden motsanatána a mindenre, a mi nő elótt caak érdekkel bir. A mellett* szórakoztatásról sem feledkezik meg a menyiben a ,Munka ntán* czimü szépirodalmi ingyenes mellekelt gazdag változatban közöl költeményeket humoreszkeket, beazélyeket rajtokat • egyebb szó« soztatő apróságokat, valamint állandóan egy-egy nagyobb regényt folytatásokban A .Magyar Háziasszony« elAfize é«i ára eész évre 6 frt, fél évre 3 frt negyed évre 1 frt 50 kr. s a kiadóhivatal (Budapsa ;en, nagy korona-uteza 19. sz. ) melyhez az előfizetések legczélsznrUoben póstaa-t&lványon imézendők, kivanatra bárkinek ingyen bs bérmen<ve szolgál mutatvány számokkal.
Szerkesztői üzenet.
Mindazoknak kik tőlünk leveleikre Tá-laszt várnak, legközelebbi számuokban megadjuk azt
Lapvezér és kiadó: SZÁLAT 8ANDOR. Felelős szerkeszti : YA8S ÁLM08. Laptulajaouos : WAJDIT8 JÓZSEF.
Hirdetés.
«-
Alsó Dombom (Muraközben) egy 8 változatú, még mindig elég kellemes hangn
O
r g o n a
Irodalom.
— A Mahdiról hoz érdekes csikket Hátalax Péter ki''Ünó orientalistánk tolládól, az „Ország-világ- 29-ik (jal.18.) száma . Ezenkívül az érdekes közlemények hosszú sorát találjuk e jelesill szerkesztett lapban: így „Á szent Márk egyik galambj«) elb szólés M^''th^nyi Flórá''ól; „Ovidius szerelmi dalaiból" Onósi Mátyás orsz. képviselő fordításában; „Két vén sjyerek* regény G*bányi Árpádtól; nBa-lyong''am" költemény Petri Mórtól; „A hétről" Boros<yáni Nádortól ,Az aj angol kabinet'' Szokolay Kornél ól; »Hogy j*r a meg Solymér Dénes a kiálitást", humoreszk Szandai Zénótól; .A pálya-vaksztásról" , Kemenczki Kálmántól: * Gombos Menyhért a fotográfusnál'' humoros történet 19 képpel. A nagyobb ké pek közül megemlítjük. „A magyar szépség csarnokát, „A helyzet ura" en»deti rajz B-^nő L.-tó/; G«nz és társi pavillon-jatstb. Végül az állandó rovatok, melyek-uek gnzdagsr.ga és élénksége meglopó, következők : Tudomány és iodalom. stin-ház és művészeti újdonságok, a kiállításról. könyvpiaca, vidéki élet sport, hymen gyászrovat, innen-onnan rejtvények. Az Ország-Világ''előfi^etési ára; január—decemberre 10 frt. jan. — júniusra 5 frt. április—juníus 2 frt 50 kr. Az Egye ér-tés«-sel együtt: egész évre 28 frt. félévre 14 frt, negyedévre 7 frt, egy hóra 2 frt, 50. kr. Az előfizetési pénzek a Pal-<as irodalmi és nyomdai részvénytársaság hoz küldendők, gránátos-uicza 6 szám.
— A legkényesebb inyencz is
meglehetve elégedve, ha neje a .Magyar Háziasszony* étlapja szerint főzetné e-bédjiit. Mert ebben a l pban az év mm-d-n napjára más étlap közöltetik s az egész évfolyamban nem lehet két egyforma étlappal ellátott napra találni. Már pedig az mindenki előtt tudva van, hogy a változatosság az, mely a legegyszerűbb ételt is Ízletessé teszi. A .Magyar Háziasszony" kiterjeszkedik a konyhán kivül
*Sf*M**M**M*HU***X**KM***XKMX
n n n n n n n x x x x x x x x
X X X X X
Fehérnemű (elszerelés tanulóknak
Úgymint: fehér és tarka ingek, alsó nadrágok, háld ingek, zsebkendők, szövött fehérnemüek, mindennemű harisnyak, asztal- és ágyneműk, paplanok, ágypokroezok és mat-ráczok a legjobb és legszilárdabb minőségekből készttve, legolcsóbb árak mell tt ajanlanak 2559 1 -4
Irmler és Wagner
Nagy-Kanizsán, a yároshaza átellenében.
Továbbá mindennemű szines fehér zsinorok és pikó pargétok flanell szövetek ruhákn«k, saját gyártmányú vásznak és asztalnemüek, valamint mindenféle a vás>on és fehérnemű gyáetiaányokba, vágó tárgyak Cseh Morvaország és Schléziáből.
Levélbeli megrendelések különös figyelem és pontosággal teljesíttetnek.
Árjegyzékek — kívánatra — bérmentve küldetnek be.
X
I*
X X X
8 se
x
*
X X X X X X X
í X
olcsó árért kapható, — és ez november 1-éig megtekinthető.
Eziránti minden írásbeli közlések T. Sílámek József kántortanító urnák küldendők. 2561 1—2
Margitszigeti gyógyfürdő.
Budapest főváros közvetlen közelében.
35° R. meleg artézi forrás — poroselán-, már» ány-, kád- és kő-fUrdők, zuhanykészülékkel — nagyszerű kert — 300 teljes kényelemmel berendezett szoba — társalgási terem — kül- és belföldi lap»k — naponta zene.
Kóral-kok, melyek ellen a margitszí jeti héwiz kedvező eredménynyel használtatott; 2556 í—3
Köszvény — az izületek, izmok, csonthártya, id^gliü^ely, idü=t csúza. A csüz, köszvény, erőmúvi behatások, typhus utao fellépő hü-dések. — Z«ábák. — Cson''bántalmakat, csonts^úi, izületi bajokai és külsértéseket követő elváltozások. — Fsjdalmas hegek, merevség, hüdes. — Bőrbán talmak.
A hévvis belsőleg eredmény nyel használtatott: idült gyomorhurutnál és alhasi pangásoknál.
A szigeten van gyógyszertár, eilatva mindennemű ásvány viszel. Rendelő orvos : Dr. Teriár.
Bérleteknél ugy a fürdő-, mit a menetjegyek együttes váltásánál ár leengedés.
A szigeten lakó fürdő vendégek a fürdő használatnál és a menetjegy ékneí előnyben részesülnek. A fővárossal óránként2-szer közlekedés
A ll-iiy tartana május l-l (Mer imt
A lakások megrendelése: a szigeten a felügyelóségi irodában.
Budapest. A margitszigeti felügyelőség.
3
BERGEKííi. orvosi
KÁTRÁNY-SZAPPAN
orvosi tekintélyek által ajánlva Ausztria-Magyarországban, Pranczia-orszag, Németország, Hollandban* Bcbveiczban, Bomániában stb. már tis év óta fényes sikerrel használtatik , 2436 10—12
mindennemü toőrlttitegels;
mint szinte az arezbór mindenfele tisztátalanságai ellen különösen a rüh, az idült és pikkely sömör ellen, a kosz, a sömör reped-vény, a fej és szakái ellen, a szeplő, májtolt, úgynevezett rezesorr, e fagydatc, » lábizzadás, s a gyermekek valamennyi külső fejbetegségei ellen. Ezenfelül mindenkinek mint a bőrt tisztitó mosdószer ajánltatik.
Ára darabonkint használati utasítással együtt 35 kr.
A Berger-féle kátrány szappan 40%-a töméoy fakátrányt tartalmaz felettébb gondosan van készitve s lényegesen különbözik minden egyéb, a kereskedésekben előforduló kátrány-szappanoktól.
SS Gsaíísok M&erilésa végett SS
a gyógyszertárakban világosan Bsrger-féle kátrány-szappan
kérendő s ügyelni kell a zöld csomagolásra.> Egyedül helyettes a bel- és külföld részére •
A. HELL mim Troppau ^ ''¿StFlt&S?™-
hagy-Kanizsán: Prager Béla gyógyszerésznél.
i
I! HAMISÍTÁS elli ÓVÁS!!
helyett
a közönségnek gyakran más vizet adnak giesshübli üvegekben s giesshübli gyanánt, sót gyakran még magasabb ar mellett is.
Megkárosítás ellen csakis az első rendű parafából valódi ere deti Sértetlen dogasz, melynek oldalán 3lA''T0>/s GiESfc-HÜBLER van besütve és a .Mattoni''s Gietshübler* gyári jegy pontos megfigyelése óvhat meg.
Hamisítások az uj iparszabályzat értelmében törvényesen üldöztetnek s & hamisítók nevei nyilvánosságra hozatnak; forrásom fogyasztói és barátai, saját érdekűkben felkéretnek, előfordnló hamisítási eseteket tudomásomra hozni.
MATTONI HENRIK,
2554 3—3 GiessMbl-Puchstein.
\
HUSZONNEG"ÉVFOLYA M
ZALAI KÖZLÖNY

AUGUSZTUS 1-é» 1885
1
I T É S I
//

Savanyu-Kút
STEFANIA
Koronaherczegnő
forrás.
Trieszt 1382
inry erem
Szénsavdús, természetes, égvényes
ASZTALI VIZ
egyúttal gyógyvize a légzü szerveknek, <£/( mórnak s hólyagnak.
A krondorfi viz legtekintélyesebb vegyvizsgálóink szerint mennyilegesen az első helyet foglalja el a birodalom égvényes savanyu vizek fölött 2431 18—20
g^* Kutvállalkozók Kroudorf Karlsbad mellett Raktár Nagy-Kanizsán : WEISS testvéreknél Kaphat'''' minden ásványvíz kereikedéibon vendéglőben i''
r
Csal ralódi
hu minden dobozon & gyárjegy: a su ts Moll sokszoro-sitott czég nyomata látható.
Ezen porok tartós gyó^yhatái* makacs gyomor- és aitestbajok. gyomorgörcs és ,elnylákásodás, gyomorégés. rögaött dugulás, májbaj vértolulas, aranyér és a legkülönfélébb DŐÍ betegsegek ellen 30 ér Óu folytonosan növekedő -li«merésben részesftl ■Egy eredeti doboz használati utasítással 1 frt. Hamisítványok törvényesen üldöztetnek.
Köszvéuy , csúz, mindennemű haao gatás és bénulás-fej-. fül- és fogfájás sikeres gvógyi-r*&sáhor bedörzsö-
lésre; borogatásnak mindennemű sérülések és sebek, gyulád ások és daganatok el en, Bensöleg vizzel keverve, hirtelen betege lés, hányás éa kólika ellen Egy Üveg pontos
utasítással 80 kr. » 2401 36—62
#
Valódi, Moll védjegyével és névaláírásával.
Moll A.
gyógyszerész császárkirályi ndv. szállító.
Bécs, Tiicfaiauben
Baktárak : Na g y ^.K a n l Z f a : . Helua József gyógyszerész. Kosenfeld Ad
fesselhofer József.Barer; Domer 6. Csáktornya: Göue* L. gyógy Kaposvárott: orovics Ad. Keszthely.: Schleiíer fia Körmend: Rátz Jáno«. Marczall : IsztI Ferd. Szigetvár: Szalay József. Zala-Egerszeg: Kollósy J. gyógysierész.

IOOOOOOOCÖOOO
Qj
Hirdetmény. o
''íeiteies Hermaii kaposvári lakos közadós csőd-hitelezói álul Kaposvárott 1885. évi jnlins hó 23 án tartott gyűlésben hozott határozat alapján ezennel közhírré teszem, hogy a nyomda, üzlet,-a könyv- és papírkereskedés, hozzá tartozó szerek és 3zerelvéuyek nyilvános magán árverésen fognak eladatni, melynek feltételei a következők:
1. A nyomda, könyv- cs papírkereskedés, szerek és felszerelvények az 18S5. évi augusztus hó 3 ának délután két
■ órájakor létező állapot szerint bocsáttatnak árverés alá.
2. Kikiáltási ár 6118 írt azaz hatezer egyszáz tizen-nyolcz forint.
3. Az árverés megkezdése elótt a kikiáltási árnak 10% a, vagyis hatszáz tizennyolez forint 80 kr. készpénzben vagy óvadék képes papírban tömeggondnok kezére leteendő.
4. Az árverés a tömmeggondnok és a választmány által kiküldött választmányi tag által teljesítendő, és mindaddig folytatandó, mig ígéret tétetik.
5. Ha a kikiáltási áron felül igéret tétetik, a hitelezők ezennel felhatalmazzák a tömeggondnokot s a kiküldött választmányi tagot, hogy a legmagasabb ígéretet revőnek a meg vett nyomdát, 6önyvkereskedést stbit azonnai-átadják; a mennyiben azonban a kikiáltási áron aluli igéret tétetnék csak. a fölveendő jegyzőkönyv haladék nélkül a csődválasztmánynak beterjesztendő, mely feljogosittatik és illetve köteleztetik három nap alatt az igéret el vagy el nem fogadása itánt határozni.
6. Az árverés helyenhagyása, illetve megejtése után a ^vételár haladók nélkül készpénzben lefizetendő, fel jogosíttatván
• gyébként a csőd választmány, hogy a vevővel saját felelősségére a fizetési feltételek tekintetében szabadon egyezkedhessék. Árverési határidő 18>5. évi augusztus hó har-, wadikanak déiutáni két órája Kaposvárott az Hzleil heijiségbeii.
Kaposvárott,* 1885. juüus hó 23-án.
2560 l-l
Dr. Haidekker Károly,
tömeggondnok.
2913/t. k. 885. 2562 1—1
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. törvényszék tkvi osztály» részéről közhírré ''tétetik, hogy Freyier Adolt ügyvéd u.-kanizsai lakos végrebajtatdnak, Szúnyog György végrdhajtást szenvedő pacsatüttösi Ukoj elleni 10 frt 80 kr. tőke 1882- évi »ugu-s-tus 24-tői járó 6% kamatok 24 frt 7 kr. per- és végrehajtás kérelmi 9 frt 50 kr. jelenlegi s még felxnerüleudd költségek iránti végrehajtási ügyében « fent neve zett kir. törvényerők teríiietehez tartozó pacsatüttfisi 56 sztkben A f 70 hrez. & felvett 10 frtrH becsült ingatlan külön a pacsatüttösi 81 sztkben A f 109. brsz a. ingatlan rajta f«kvő ház 754 irt — 112 hrsz. tekvős^g 21 t''rl — 297. hraz. ing*t-Ln, 30 frt — 523. hraz. fokvőség 51 frt becsér ékben mioden résalet birtok külön-külön
1885. évi szeptember hó I ső
napjának délelőtt 10 órakor Pacsa TQttö-söu a község biró házánál Freyier Adolf felperesi ügyvéd vagy helyottese közben jöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becaár.
Árverezni kívánók tartoznak a becs-ár 10% készpénzben vagy óvakképes papirb«n a kiküldött kezéhez leteuci.
Vevő köteles a vételárt bárom egyenlő részletben még pedig az elsőt az ár/er és jogerőre emelkedésétől számítandó 15 nap alatt, a másodikat ugyanattól 30 nap alatt, a harmadikat agyasaitól 60 nap alatt, minden egyes részlet után az árverés uapjától számítandó 6% kamatokkal együtt az árverési teltételekben meghatározott bnlyen és módozatok szerint lefiietni. .
Nagy Kanizsán a k. ¿szék tkvi osztályánál 1885. évi május hó 1-én,
CSERESNYÉSZ. EVELL.
elnök. jegyző.
2570. SZ. tavi 885.
2563 l-l
Árverési hirdetmény.
A nugy-kanizsai kir. törvényszék tkvi osztálya részéről közhirrá tétetik, hogy Szabó Pál ügyvéd előbb pacsxi, je-leul-g keszthelyi lakos végrebajtatónak Komaromi Anna előbb ifj. Czaura János özvegye jelenleg férjezett Zsupán j4nosnő végrehajtást szenvedő pacsai lakos elleni
80 frt tőke 1878. évi ok''őb«r bó 2l-ik napjától járó 6% kamatok 112 frt 40 kr, per 13 frt 53 kr. végrehajtás kérelmi 9 frt 50 kr. jelenlegi és m^g felmerülendő költségek iránti végrahaj ási ügyében a feninevezett kir. törvényszék teruleréh z tertoró pacsai 29 ). számú tjkben A f 1433. hr szám alatt felvett 65 frtra 1436 br. azám alatt felvett 182 frtr» 2065 hr. szám alatt felvett 108 írtra 2244 hr. az. alatt felvett 57 frtra becsült Komáromi -Anna ifj. Zsupán Jánosnő tulajdonát képező váltság köteles ingatlanok
1885. évi szeptember hó 3 ik |
napjától délelőtt 10 órakor p»csán a köz ségöiró házánál Sz-bó i''ál felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó npilvános árverésen eladatni fognak.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becs ár 10%-át készbénzdnn vagy óvadékké-pea papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Vevő köteles a vé''elárt három egyenlő részletben még pedig az elsőt at árverés jogarőre emelkedésétől számítandó 1 hónap aUtt. a másodikat ugyanattól 2 hónap ala''t, a harm«dik»t ugyanattól 4 hón-p alatt, mioden egyes részlet után az árverés napjától számítandó 6% kamatokkal együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Kir tszék tkvi hatóságának 1885. évi ápr;'' 17. unott üléséből N.-Kanizsán.
MIKLÓS EVELL,
h. elnök.

© <a
I
r-
o

Mai fcy
elf j^rnolcLnál
Bécs, L Pestalozzi utcza 1. Közvetítés ingyen.
r E szakban a legrégibb czég.
ismét! 90! 90! 90! 90! 90! Ismét!
Ismét kilenczven Wnőnyeremfeny éretett el Mihalik János. mathematikus úr (Budapest, kerepesi-ut 74 sz. I. emel. 7 ajtó) által közölt számokra a f. hó 22-én megtörtént Prága húzásban.
Vége a New-Yorki Stefensen és a Lou-doni John Cl&ar bires mathematikus urak babérjaival!.— A világ !• ghireaebb számfejtői ma mir mind eltűnnek Mihalik ur meM-tt! Közülök még egynek sem sikerfllt azon rejtvény megfejtése: oly számokat minden bittó,, sággal előra meghatározni, n-ely- k a lottói xn kibamstutk — Csakis Mihalik nr xs egyedüli ember, ki ily rem^k müvet véghez vitt! — Csakis 5 az. kinek izámtalanok köszönhetik szerencsés ternó ny«t eményük»-t, — 5 az. ki már ezer meg ezer szeget mentett meg nyomor és Ínségtől! — Torjedjeoek el e sorok világszerte, hirdetve mindenkinek, mily boldoggá tett minket Mihalik úr, mily nagy-SXTÜ, egyedali az ő számfejté-i teheUéee. mily biztos ssámképleteket képes össseáilit&ni korunk e legnagyobb mestere ! Káért vegye figyelembe mindenki e sorokat, és ne mulas*-sza el senki, halad>>ktanul Mihalik úrhoz fordulni szerancseszámokért, ki mindenkinek kivétel nélkül szívesen nyújtja segédkezét -Tartsa meg az Isten még soká e megmentő angyalunkat, hadd junsanak általa még számtalanok szerencséhez és boldog jóléthez.
Köyzőnetünk ismételt maradtunk tisztelettel :
nyilvánításával
Lebkuchen Károly, sütőmester
Décsen-főut. 4. sz. K»rpel Nándor, kárpitos ó-falu
Bdzsa-utcza 17. sz. Honegger Matild nevelőné, Dabreczen,
Váaartér-utcza 41. sz. Bi igl Dávid szűcsmester, Zólyom Fielk Adolf, Seges-Vár 80. sz. Feidinger Roza, divatátusnő Bécs
(czim ismeretlen) Özvegy Reisigné, Jokán u. p. Szempa,
Pozsonymegve. Szűcs Károly, magtiri ellenőr Török
8zent-Miklós Wiese Józ-ef ezukrász, Franzensburg,
S-tatér 5. sz. Dnchecrutal Budapest, Nádor-utcza ''8 sz ül. emel. 12. *itó
frt
. 960
1152 720 3200
960
T20 »
480t> 192U 2400
E név egyzék foiyutisa következik.
A szerencsés nyerők nere és czlme fenntebb pontosan közzététetett s igy * fentmondottakról mindenki maga a nyerőknél tudakozhatik.
A kérdő lev-lek Mihalik János nrloi. Budapest^ Kerepesl-nt 74. sz. I. eme\.vi. ajtó czimzendók é« kéretik azokhoz váiau adásra 3 drb. 5 kros bélyeget mellékelni
22 852, 85. száau miniszteri rendelet.
B^* A szabadalmazott Pollacxek-féle fertőtlenítő szerek
az országos közcgészséeücTi tanács, a fővárosi phlsikus, é« az állami vegykisérletl
állomás
2553 2-3
által vegyvizsgálat alá vétetvén, ugy találtatott, hogy azok hathatus és biztos eredményű fer-tötlenitö szerek. Ezek alapján a magy. kir. belügyminiszter által hz összes iörvéuyható<í-gokboz körrendelet menesztetett, melynek kivonata következő:
22852/85. szám. .Pollacsek. EtnU és Társa* czép által gyáitott s sza-^badalmaxott 7,769/0\hatásos fe totlenltu folyadekauak, valamint szaba-,. halmazon fe.totlenlto szappan mosópo ának hasznalata »• gvár ,má''iy»k legkedvezőbb ered^nyü eierazés- «lapján mind-n inmi«z „teriumnak és összes törvényhaté<sgok..ak fertőtl''nitéseVre a
.kalmas fertötlenitő anyagoknak nviNánjtott. ^^^ t&s. -
Nsgy''aai gyakorlati kísérletek utján ugy találtatott, hogy mind ntttt hat, bög-lyök, szúnyogok, legyek, döngök s egyáltalában az embernek és állatnak terhére levő rovarok Urtózkoduak, s hol
r
gy ragályok és bakter iák
fejlődne^, azok a mi fertőtlenítő sze»>ink által eliárolitu--tak. Minden mezóga^daTálIattenj^szto, kivolt s~a.rasma''ha és aertéshlzlalóknak, topábbá a lótnlajdonosoknák kol. i.ö-en *-d.-kCklTn áll, a Pollacaek-fele feit« ztelenitö folyadék b«.-zr. ta t.og^ ai-állatok ep egéazséTe S étvágya >a hízó narl.ánáo e omozdiita-»ék.
Fertőztelenitő ízeretnk kaphatók valamennyi jó hírnévnek örvei.tíő gyógyszei tár. g}í)gy-
«^rpoMcsiitMfiS társa SBS
Kapható: Strem és Klein uraknál. klrály-utcza
Árjegyzékek, használati űtasitások in-oyen és bérmentve.
8 O O
WALSER FERENCZ
olső magyar gép- ós tüzoltőwíerok gyára, harang- ós órczöntödóje BUDAPESTEN, Rottenbiller utcza 66.
oooooooooooooooooooooooooooooooooooocoooooo
o
Ajánlja gyártmányát, mint magyar különlegességet kutakban és mindennemű szivaty-tyukban elvállal teljes vízvezetékek berendezését varosok, földbirtokosok, ipartelepek, armentesiiő társulatok ós magánzók ré-szcrol modern technihai
2522 7-50
alapon es kedvező feltételek mellett ajánlkozik köz-és magánfürdők felszerele''sére, sza gme n-tesürszdkek felállítására és minden vizmű v.i muukálarok gyors és pontos kivitelére képes árlapok és részletes költségtervezetek kívánatra díjmentesen küldetnek.

Egyetlen belföldi szivattyu-gyár.
OOOOOOOOOOOOOÖ«
♦ ♦ a ♦ ■ ■ ♦ bs
WajíHU Jáue/ könyvnyomdájából Nagy -Kamuán
- »i¿SA,1885. Augusztus 8-an.
cn*k
Sfc
> Elöf izet és i ár:
•gés* t-vre ... 5 frt.--
fél évre . . . . 2 frt 50 kr. jnepveilevre ... 1 „ 25 .
Egyes szám 10 kr.
HIRDETÉSEK já hasábos petitsorban 7, másodszor 6, s minden további sorért 5 kr. NYILTTÉRBEN
soronkéi t 10 krért vetetnek fel. |Kincstári illeték minden egyes hir detésért 30 kr fiziten''dk.
Huszonnegyedik évfolyam.
j
|A lap szellemi részét illető közle-|
mények a szerkesztőséghez, lanyagi részét illető közlemények Ipedig a kiadóhivatalhoz bérmentve intézendök : X a g y-K a n 1 z g á n Wlassicshát.
Bérmentetlen levelek nem fogadtatnak el
A nagy-kanizsai „Kereskedelmi Iparbank«, ,nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó egylet^ a „zalamegyei általános tanító- -
Kéziratok vissza nem küldetnek.
testig a „nagy.kanjai kisdednevelö egyesiig, a „nagy kanjai tisztionsegélyzö Meze!* a .^pronikereskeJelni siparkamar«- nagy kanUsaikülvila^rnény''-inak hivaialo, lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ- HETILAP.
megkezdett munkát, vegye át a szt.-istváunapi ünnep vezetését, s buzgólkodjék a dunántuli közremüve lódési egyesület terjSSrtése érdekében, s mindi-n irányban inditson mozgalmat városunkban s helyezze magát oda arra a polezra érdemei ál tal, amely mindenkit megillet aki a haza felvirágozására bold gitására, a hazafiság íentartására és a nemzetiség terjesztőére öntudatosan és hatékonyan, habár csekély erővel és lassan, de minden tehetségével közreműködik !
így és ezek által emelve, szabjon lélegzhetik fel minden igaz magyar szive, ha megteszszük és lerójuk miudazt, a mivel tartozunk !
: i
Csak előre!
Az egyesületeké az éjjdem, hogy e gygasi harezban, felemelték a zászlót, és magasra tartva, mint rétien a véres kardot körülhordozzák, mint egy lángpallost, figyelmeztetésül mindenkinek. hogy veszélyben a haza !
Üd vözöljük azért az országszerte megalakult és az alakulás küszöbén álló közművelődési egyesületeket; üdvözöljük a Kárpátok alatt, a Király hágón- ésaDunántul; üdvözöljük ezek országos szövetségét s kérve kérjük óket, hogy a nagy eszméérti küzdelemben, felfogva a feladat nagyságát, a haza és a nemzet érdekeit, számítva minden igaz magyar honfi leg-buzgóbb támogatására, el ne csüggedjenek.
Az ének mondja: „Jó magyar nem rakja szegre karját!" Nem! Mi se akarjuk házánk ellenségeinek győzelmét. Ott a hol a három halom emelkedik, s a hol „zúgva mennek habjai Tiszának Dunának," kiván-ja-e e nép, hogy újra felhangozzék a „Zrinyi dala", hogy „e hon nem győzelmek honja már, s elhamvadt a magzat hó szerelme, nincs magasra vivó szenvedelme; jégkebelben fásult szivet zár !* Nem ! Az ország minden részén lakó müveit magyar mellett egy szász, egy rácz, egy vend, egy horvát áll; — a Dunántulon itt van mellettünk Muraköz, álljunk be a nemzet napszámosainak, s mutassuk meg, hogy a „dicső nép, mely tanult izzadni.'' s izzadás közt hősi bért aratni" — nemcsak névben áll, de jelen van!
Üdvözöljük eczimen, minta nagy eszme kivitelének egyik elóharezosát, a nagy-kanizsai irodalom és művészet pártoló egyesületet, mely alakulása küszöbén átlépve, folytonos tevékenység között áldoz, szépnek, jónak, nemesnek és nemzetinek, de azt csatoljuk üdvözletünkhöz, hogy szemét a magas c/.élra irányozva, vegyen tudomást arról, hogy ott kezdődik tiszte, ahol mások el hagyták, folytassa a
Zrinyi dala.
A társadalom pezsgésben van. Társulatok, egyletek alakulnak a cultura az emberiség és nemzetiség javára. Szervezkednek fajok, osztályok felekezetek, s gyűléseznek, hogy bajaikon a „viribus unitis0 jeligéje mellett annál könnyebben segítsenek. Egyes területeket, egyleteket, melyek meddő czélokért alakultak, elsöpri a létérti küzdelem, mint ahogy elsöpri az egyes embert a benne rejlő szenvedély vagy betegség; másokat pedig, akik nagy és életievaló s mödern reformokat tűztek zászlajukra, megizmosit a harcz, a küzdelem.
A legmagasztosabb a legszebb Larcz, s a legfenségesebb feladatot ezek közül azoknak jutott, a kik-szellemi czélokért, a műveltségért küzdenek a haza érdekében. S ezek a cultur egyesületek.
Hazánk, amely a nyugati fel-NÍlágosultság bástyáját képezve, védőkar gyanánt állott kivont karddal keleten, török, tatár pusztítás, s német elnyomásnak kitéve; természetesen nem felelhetett meg, ama feladatának, amely egy száznyelvü, szizfaju országot békés mivelódés alján olvaszt össze. Egy későbbi kor- ¡ nak jutott tehát a tiszt, helyrehoziíi ¡ ama mulasztásokat, amelyeket a nar- j ezok éveiben a hadveró s kopjavetó ősök nem teljesíthettek. Megteremteni az egységes érzetet, nyelvet, szellemet — és a közmivelódést Magyarországon.
Ma ezer és millió ember ajakán epedez buzgó imádság ezután; ezer és talán millió emberén — a haza belellenségeinél — • kajánság, az ellenkezőért.
Ma ezer és millió ember áldoz, hogy az ige testté váljék s ezer és tán millió, hogy az aknamunka folytatható, s a nagy munka befejezhető ne legyen.
A nép olvasmányai.
A fővárosi sajtó igen sokat foglalkozott már eddig is a magyar irodalom pangásának különös okaival. Legnagyobb regényírónk müvei alig érik meg a két-három kiadást, a költői müvek sem részesülnek oly meleg íogadtatásban mint azt megérdemelnék, egyedül a napi az, mely nagyobb elterjedésnek öévend.
Nincs széles e hazában falu a hova legalább egy lap" ne járna, mely lap az egyedüli ismeretterjesztő or-ganuma az ott lakó népnek. Tekintve azonban, hogy e lapok rendesen politikai tartalmúak s ha van bennök társadalmi szépirodalmi rész, ez rendesen oly irányú és tartalmú, hogy a nép szellemi képzettségét illetve tudáskörét meghaladja. Azok a franczia szellemben irt tárczák, telve frivolitással, azok a tudós értekezések Darvin tanairól stb. éppen nem ismeretterjesztők, hanem erkölcs-rontók és a tiszta vallás érzületet sértők.
/
Igen örvendetes mozgalmaknak tekinthetők tehát az úgynevezett
közművelődési egyletek és a nép , könyvtárak alakulásai. melyeknek egyik fóczélja a magyar irodalom segélyével a magyar nemzeti eszmék folytonos fejlesztése és erősbbitése, a hasznos és ismeretterjesztő könyvek egyesületi úton való terjesztésével a nép ismereteinek fejlesztése és to-S vsbbképzése. Magasztos czél, mely megérdemli a kellő méltánylást.
Tudvalevő azonban, hogy az ilyetén mozgalmak, melyeknek kivált magyarosítás a czéljuk, több helyen j.visszatetszést is szültek s a nép könyvtárak iránt még eddig a nép sem nagy érdeklődéssel sőt némely helyen bizalmatlansággal is viseltetik. A köznépben nincs még még a könyvek olvasásához való érzék , az olvasási kedv, ezt fejleszteni illetőleg ébreszteni az első és fó. feladat. Ehhez is meg van a kellő alkalom.
Irodalmi termékeink között — ha azoknak legnagyobb részét''annak : nevezhetnók — legelterjedettebbek a naptárak. Még a legszegényebb j zsellér ember is vesz e^yet évenként. Hogy mik képezik az ily naptárak tartalmát, általánosan ismeretes. Vannak benne tündér mesék, adomák betyár históriák stb., melyek ugyan legkevésbbé sem alkalmasak a hasznos ismeretek terjesztésére, a jó érzés felébresztésére.
Az olvasási kedv felébresztésére a hasznos és ismeretterjesztő naptá rak talán a legalkalmasabbak volnának. Vessük el a politikai pártok, felekezetek (mert ilyenek is vannak) naptárait, hanem azon legyünk, hogy oly naptár kerüljön ki a sajtó alul, mely hasznos olvasmányul szolgáljon a népnek. Ne egyesek, ne pártok, ne felekezetek, hanem a magyar nemzeti összeség érdekeit tartsuk szemünk elótt. •
Oly nemzeti naptárra van szükség, mely a népnek mintegy kis „Convcrsations lexiconul* szolgáljon.
Legyen benne pl. nemzeti államéletünk egy kimagaslóbb alakjának életrajza, vagy történelmünk egy korszak alkotó eseményének leirása. Legyenek benne mezőgazdaság, ipar, ember állat, közegészségügyre vonatkozó s a gép tudás köréhez mért, népies modorban irt czikkek. Mulattató, de egyszersmind ismereteket nyújtó elbeszélések a földrajz és a természettudományok köréből, összhan-gozzék benne a szép a jóval, a hasznos és a czélszerü.
Emez elveket tartsák szemeik előtt a naptár szerkesztők és kiadók, ezen elvek alapján állítsák össze naptáruk tartalmát, mert ily tartalom mellett a naptárak az ismeretek és műveltség terjesztőivé válnak s meg vagyok róla győződve, hogy az ügy iránt érdeklődők odaadó készséggel fogják őket támogatni hazafias vállalatukban. A hazai tanítók, kiknek életczéljuk a népnevelés, kötelességüknek fogják tartani, hogy oly vállalatot, mely a nép nevelését, müvelését, ismereteinek bővitését tűzi ki czélul, tólök telhetőleg támogassák.
EPERJESSY ISTVÁN.
A katasteri bizottság működése a kanizsai járásban.
(Folytatás.) Jegyzőkönyv
olytstólagosan felvéve 885-évi junias hó 2-án.
Jelen voltak:
Kováts János elnök, Heyden Mi hály, BUu Pál, Bokán Farkas Tóth Imre btagok. Ruter Jáuos k. becslő biztos.
Fniytattaiott Gelse 3701. Szent-Balázs község 953. számnál. Galse 4307. számmal b»jeztetet; ; ezután Bórzöncse vétetett tárgyalás alá s 300. számmal befejeztetett.
Q-else-Sziget vétetvén tárgyalás alá, hol is mindenek előtt Viber Ferenoz flandriai Gróf ő fen*ege aradalmi erdésze által béadott és á<»lánosságb»n szóló felszólalása vétetvén tárgyalás alá, mely
A világ-történelem.
Ember, mi szép magasztos vagy, Majd mint az Ég; Magasztos s undok, mint pokol, Mely bűnben ég Tekints belé: előtted a Mohos történelem; Te óriás, te féreg egyaránt, Egész világ, és —semmi sem.
Es jó ttlkSr, tisztán mntat,
Bár ott a folt:
A. mint vér, köny, lehelletük
Bajt egybe folyt.......
Tekints belé, büszkén, de a Tekintet mély legyen ; S ha megleled a fényt, meg árnyait, Kaczagj nagyot fönaégeden.
Hajgatd Sándor
Nagy-Kanizsa múltjából.
Közli: Báíorfi Lajos
E szádad elején már kereskedelmileg Nagy-Kanizsa város mily kifejlődött Bégnek örvendett, mutatja az utazási levél kiadása érdemében Szegedy Ferencz kamarás és első alispán, ugy a város bírája 8 tanácsa közt váltott éles levelezés; s hogy a kanizsai hatóságnak volt igaza, híven mutatja az a megyei végzés, mely 1812. évi szept. 29 én tartott közgyűlés bői eredt: 47/54 Kanizsa város n»k azoo kérelmére, bogy tovább is az utazó leveleknek kiadásaban megerőstitesséfc: „AF. M. K. Helytartó T-iOácsn-k megfog alá-zaiossan irat ami, a kérelem levéinek fel küldése mellett, bogy noha a fö''yamodók
nak ''kivánsága ac utóbbi Reaolutiókkal elleukezik, mindazonáltal, ha a folyamodóknak előhozott okaira nézve a F. H. Tanács ez u''azó leveleknek kiadását megengedné, a vármegyének semmi észrevétele nem lesz e dologban. Kiadatott Háry Farkas hites Archivarius által."
Az eng-dély megtagadtatott, mi ugy gondoljuk, enuek határozott oka a franczia háború volt.
A caipős két levél a következő : Érdemes Tanats!
Minekutánna a felsőbb paraotaola-tok Ns. Vgye szokott Currensei által tudtokra adatnak. — Ezen kivül a Kanizsai Város Tanátsa a Nagy Mgú Ht. Tanáts álul 1813-ik Esztendőben 3-ik Augusztus 5316 Szám. alat'', még is 1814-eik Esztendőben 15-ik Mar iusban 6367. szám alatt, ezen felül 1815-dik Esztendőben 31-ik Januáriusban 3116. szám alatt költ kegyes intéző levelek által az utazó levelek kiadasárul kUlönorsen el tiltatott, és ezen kegyes Kendelések a Ns. Vrgye 1813-ik Észt. September hónap 1-só napján tartatott kisebb Gyüle-kezetébül a Jegyző könyvnek 29-dik i>zama, az 1814-dik Eszt. Junius hónap 6-án tartatott köz Gyülekezete Jegyző könyvének 33-dik száma, még is az 1815 dik Eezt. Május hónap 18-án tartatott köz Gyülekezet Jegyző Könyvének 925-dik száma alatt hozott végzések által a Kanizsai Város Tanátsának tud-ára adatnak. — Nem foghatom meg mi''soda Vakineróségtül viseltetnek. M-gyar László Kanizsai Város Bíró, és Gioaz Simon Noiatius, hogy ezen számos kegyei Pi.-ranu-olatoknat, és N. Vrgye rendelésnek
ellenért is most újonnan e folyó Esztendőnek Aprilias 12 én, 997. szára alatt Ephraim Lövi Z-idóuak szinte Eö Felségé örökös birodalmára szolgáló utazó levelet kt adni bátorkodtak. — Ezennel tehát felelet terhe alattt meg hagyom a fent irtt Tauátsnak, hogy ezen leveiem vé ele uun 8. napok alatt nékem Írásbeli kinyilatkoztatását ez iránt beküldje, ha ezen passusnak kiadása a Tanáts rende-lésébül történt-e? Vagy egyedül a fent irtt Varos Birónak és Notariusnak vak-.nerő tette. Addig is még e részben a Ns. Vgye utóbbi rendeléseit megteszi, most ujrs a fent irt k-gyes parantsolatok erejével leg keményebb felelet terhe alatt meg hagyom a Tanátsnak, hogy sem a Tanáts, sem annak akár mely tagja által az utazóknak p«ssus<sok ki ne adassanak ki többnyire maradok.
Az érdemes Tanátanak.
Z-Egerszeg 17-ik November 1818.
Kész szolgája. SZEGEDY FERENCZ
Cs. kir. katuKras és Ei»ő AH. Ispán.
Mlfgos Cs. s kir kamarás, Első Ali. Ispány Ur, különösen; tisztelt Drága kegyes, Nagj Urunk !
Folyó Hónapnak 17 ikén költt. Méltóságodnak abbéli hivatalos Levelére, melyben bizonyos Epbraim Lövi Zsidő, Utazó L*v>lnek kiadatása okát kérdezni és a Városi Tanácsot az Utazó-Leveleknek ezentúl leendó ki-adásául egészben és ált aljab»n le tiltani mól óztassek, azt az alázatos feleletünket tesszük: hogy miheiyest a Tettes Ns. Várgye által a Ns. Vargye kebelén kivül nem adandó Pas-
i Busók miatt meg intettünk volna, azonnal a Tettes Ns. Vargyének, a N*ey Tekén tetű Sümeghy József Királyi Tanátsos, s volt Első AH. Ispány Ur. Eő nagyságának, ós ezwn Megyebé''i Fő-Lpányi Híva tói'' Kormányozója N<gy Meltgú Gróf Amadé Antal Ur, Eő Ex«sllentiájának több izben esedaz ünk, mél''óztatának ez érdemben a következendő oka«nkat méltó tekénte''.be venni.és Kanizsa Várossát, kebelibélieknek ezentuly leendő Uuzó-Levelek ki-adatása szabadságában, hathatós közben vetések állal a N. M. M. Kir. Helytartó Tanács áhaly kegyessen meg-h^gyattatni, ngy mint:
1-szÖr Hogy Kanizsa Várossá ezen a*Vidéken nevezetes Concuriális és Em-porialis H-ly; melly a Ns. Várgye szélén helyheztetik, és annak keresztény lakó-sai nagyobb részint, a számosabb Zsidók pedig egészben és egyedül csak a keres-kedésbül élnek, mellvet Magyar Országban Slavoniában, Horvá:h Országban, Steyerben, Austriábao stb. midenféle termesztvényekkel üstek. Ebbéli kereskedésben pedig, melly a szünetnélkül való utazással szorossan ÖBZve-VHgyon kap-tsolva, és sokszor sem várakozást, sem semiféle halasztást nem szenyved, igény hátráltatának és kárositattnának, ez által ha a szükséges Utazó-Leveleinek megszerzése végett messzebb menni, avagy ollyan TisztviBeiőrüi. ki mindenkor ide haza nints, ki-venni, kéntelenittetnének ; sőt az e szerént el-prm kerülhető nagyobb költségek, és idő mulasztások mellett a Városnak az eddig virágzó Emporiális vol*a nagy rövidséget és ga/Oiást szeny-vedne. Mind ezekk tekéntete mellett
2-szor Hogy a Város emlókezeltlen
»időtül fogva mindenkor saját lakosának, '' és mindenféle kereskedőinek az Utazó-Levelek ki-adatásának szokásában volt, «őt a N. M. M K. Helytartó Tanátsának 1806-ik Esztüéi 1624-d''k szám. alatt keltt azon kegyes parancsolója mellett, hogy az utasó Levelek, a meg-kivántató esetekben, személyes le-irásokkal minden Elöljárók által ki-szolgaltassanak, a Városi Tanáts, mint organizáltt Magisz* trátus, és Első-Inatantitbéli Forum, az Utazó-Leveleknek szükséges esetekben való ki-adatását még inkább kötelességinek tartotta, és a hellybéli Fő Méltóságú. Urasággal meg-erősitett ujjabb Contrac-tusnak, melly legg Fóbb Helyakeny jóvá-hagyatott, valóságos meg-sértése nélkül azon disputál hogy el-eshessen, nemis reményű annál inkább:
3-szor Hogy a város az illyen elkerülhetetlen szükségben esett bizonyos, betsületes, és minden gyanuságon kivül levő Lakosinak és kereskedőnek engedett Utazó-Levelek ki adatásában legg kevés-sebb hibát e!-nem követet, mert a Leveleiket folyó szám szerint rendessen pro-tócollaltülta, és azokért, a mennyire Zsidók voltak a Z<idó községnek kezessége mellett mindenkor jól állott; külsőknek pedig. é3 ismeretleneknek, avagy gyanúsoknak soha Utazó-Levelet nem adot.
Méltóságod! méltóztassék el-hinni, hogy a Város valamint régenten, ugy kéaőbeny a Passusoknak ki-adásában egg nagyobb vigyázással élt, és minekutána az érdemben meg-intetetett volna, Pas8UB vevő személlyeket különösen meg különböztette, sőtt ha azon reménységben nem lett volna, hogy tett alásatos folyamodására, abbeli szabadságában, a
HUSZONNEGYEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY.
Aüw
felszól lal ás folytán a hivatkozott részlet •aám alatti erdő, a Tele s«o iszédos bakónaki hason minőségű erdővel lett össze hasonlittás utáo osstályoztatott, noha bár az indokul felhozott távolság némüleg figyelembe jöone, minthogy azonban az esen területet környező községek lakói a tűzifa szükségletükbe szérsósére eaen te rületre utalják, igy ezen körülmény a fel-hosott távolsági indokot elenyéaztetvén a neheztelt sorozási kérvény egyszerűen tudomásul vétetik. '' Ezen község 364. számmal befejezte''ett.
Ezt követőleg Újudvar község vétetvén tárgyalás alá mindenek előtt a községi elöljáróság által alá irt és ahhoz zárt Vieber Ferencz urodalmi erdész által beadott indokolás olvastatván tel, mely felolvasott jegyzőkönyvi bemondások a helyi viszonyokhoz képest a helyszíni vizsgálattal figyelembe vétetvén, ujjabb intézkedés tárgyát nem képezte es úttal tudómásul vétetett.
Elintéztetett Újudvarnál 1030. szám-mai Szent-Balázsnál 3000 számmal. K. m. f.
Jegyzőkönyv
f oly Utólagosan felvéve 1885-ik éri májas 3-án.
Fürdői levél.
Augusztus*. 1885.
Jelen voltak:
Kováts János elnök. Heydeo Mihály, Blau Pal, Bokán Farkas, Tóth Imre bir. tagok, Ritter János k becslő biztos, Sél ley László b. tag.
Tárgyalás alá vétetett folytatólagosan Újudvar község 1031. Szent-B.lázs község 3001. számmal, Ssent-Baláss4329. számmal lezáratott és befejeztetett, ezután Bocska község vétetvén elő: mindenek előtt as illető községi elöljáróság által beadott telszóllalás eisel kapcsolatosan Viéber Ferencs urodalmi erdész által beadott indokolás vétetvén tárgyalás alá, mely felszólalás a helyszíni vizsgálattal amúgy is figyelembe vétetvén, az érdekelt erdészi indokolás azon részét illetőleg, hogy a fa értékesítésére kizárólag a kanizsai piacs szolgálna ezúttal figyelembe nem vehető, mert a nehezményezett területek fa állománya csak kivételesen kerül a kanizsai piaczra a bír okos részéről, mivel az töonyire a vidék lakósága által már a területen átvéve értékesíttetik. Bocska 1000. számmal záratott le. Német-Sít.Miklós vétetvén tárgyalás aia és 150. számig folytattatott. K. m. f.
(Folytatása következik.)
N. M. M- K. Helytartó Taná''s áUaly kez-ssnn m-g fog hagyattatní; a kebele-bélieknek semmiféle Levelet nem adott volna; valamint az időtül fogva formáli'' Pkssusokat nemis adott, hanem mult Aug. Hónapi Currensnek értelme szerint, a Passus kérőket egyenessen a V. Ispányi Hivatalhoz utasította; — és csupán azon esetbon. ha az el-utazó Ssemély, környül-állási, és as időnek rövidsége miatt Eger-szegre egy általjában el-nem mehetet és tsak hogy minden Igazság nélkül, útnak indulni ne kéntel»nit''essen, magának ar-rul : hogy Kanizsa Városi Lakos, és becsületes ember Bizonyság Levelet ada tni kért; melly kérését a Városi Tanáts a mennyire az illyen sseméllytül el-nem tagadható, illyen Bizonyság Levelet néki ki-adni kéntelenített. Ollyan Levélnek kell lenni annakis.Vely a fellyebb ctim zett Epbraim Lövi Zsidónak as id-való Bentzin Izrael jó birtokos kereskedő Zsidó régi számvesetőjének,'' és egyszersmind kereskedő Társának, mint egyébberántis betsületes Embernok, Aprily Hónapban f* E. adatott.
Minthogy tehát a Városi Tanáts illy környülállások mellett, valamint a ki-adott kegyes parancsolatok ellen soba véteni nem akart ugy moatis, hogy ez érdemben legg kevesebbeoig ne vé''heseen bátorkodik ezennel ujjonan Méltóságod-nskis alázatossan es»dezui, méltóztasson az eLő-botsájtattoknak, és főképpen a Vá-roaunban virágzó kereskedésnek-fenn-tartása tekéntetébü! addigis, méglen as Utazó-Leveleknek ki-ad -tása érdemében, hogy külÖQÖssen kanisa Várossáig mihez tartsa magát, kegyes parancsolat vétett-nék, az Utazó leveleknek ki-adatása szabadságában a Városi Tanátsot mng-ha-gyatni, avagy utóbbi Rendelésekig es érdemben, hogy saját Lakósi kereskedések által szersendő élelmek útjában ne akadályoztaaaanák, és ne károsséttássanak bölts Ítélete sserént bizonyos módot és Rendelést kegyessen eszközölni.
Kik többnyire nagy kegyességében ajánlottak, örökös tisztelettel vagyuok
Mltgos Cs: Kir: Kamarát,Első Ali-Ispány Urnák. Drága kegyes Nagy Urunknak.
Kanizsán Nov. 20 ikán 1818-ik
Észt.
alázatos Szolgája X: N: Bir áj a és TandUsa Kánisa Városának.
Varasd Nagy-Kanizsa.
Már régen volt stándékombao, hogy e két várost összehasonlítva párhuzamoz-'' sam. Hiszem azt, hogy közönségünknek nem lesz érdektelen, a két város különb ségét ismerni Azt még az ellenszenves egyén sem fogja tagadni, hogy Varasd városa sok tekintetben Nagy-Kanisaa '' fölött áll, de es viszont is igy van. Ba e , két várost egybe lehetne gyúrni, bizon szép város lehetne belőlök. Varasd előnye városunk fölött a következőkben van : mindenek előtt ssabadkirályi város, hoszá a megyének székhelye, a nagyszámú tisztviselő úgy ezek családjai, itt költhetik el keresetüket, de nem csak a világi állásuknak, hanem as egyháznak is több nagyobb és gazdagabb tagjai is itt költekeznek. Van Varasdaak három zárdája, hat canonok lakhelye; van hat igen ! díszes temploma, igen jó templomi ének os zenekarral. Már ez minő előny. Tehetősebbek gyermekeinek van ''ere önmagukat, a magasabb sene, valamint énekben kiművelhetni. Ápolják is és müvelik a zenét és éneket. Van, egy at ujabb kor igényének megfelelő szép színháza, diizesen berendezett casinója, nagy és gyönyörű sétatere, a hol a városi igen jól szervez* tt polgári zenekar, nyilvánosan játszik. E zenekar fentartása évenként a városi pénztárnak öt ezer Írtjába kerül. A nagy sétátéren kivül van még Bedekovits horvát miniss''ernek, egy na-gyon gyönyörű parkja, a mely ssintén Várasd népének kedvencs sétánya. Fő-gymnasiuma, reáltanodája, két pénzintézete szintén emliiéat érdemel. A varosnak az is előnyére válik, hogy a Dráva pártján fekszik ; kövezete jó, levegője tiszta, közelében szép szóliőhegyek vannak , fényes nyara''ókkal. Esek közt első helyet foglal a Bauer-féle, a melynek felépítése 150.000 frtba került. Knüonek még a L-itner es Deutsch féle palotaszerü nyaralók is. Végre Varasd városa dicsekedhetik egy oly díszes temetővel, a mely oly rendesett, bogy ritkítja párját. Lakosságának száma csak 10,000 mindezek, aiakosságstámatki « eve, oly előnyök, a melyek foly án (tagadni nem lehet) N. Kanizsa városanak fölötte áll, de szeretnők is ha miénknek mondhatnók. — Ezen előnyöket irigyló sz-mmel nézzük. A temp omok a varosok tő d''Stei. Varasdnak hat temploma van. monumenta lis, drága kőfarag v ányokkal ; N. Kanizsának kettő. A város temploma ment a művészeti faragványokiól asz»nt Fereu-czieknéi pedig nem kő, h.nem — fa, — temp omi zenénk, én künk is van, de nem valóságbao, hanem » Kamor ur szerződésében. Majda25-ik évi kántori jubiiiuma után megkezdi a polgári iskolai zenekarával együtt a működést. N.-Kanizsa városának is régi óhaja a megyei székhelyet megnyerhetni. Eonek elnyerése csak idő kérdése ugyan , de mikorra a test igévé fog válni, fejünk töboénem fáj. Irigyeljük meg a szép és nagyobb városnak is beillő, és mindeu szükséglettel jól felszerelt színhazát é« gyönyörű sétányát, ez utóbbi nem az uj kor készítménye, hanem tán fél század óta mar a városnak disze, és oly örömmel mint Varasd városa tekinthet vissza a város atyáira, kik gon-dolkod ak, törekedtek és álásukat f tlfog-ták. mi nem tekinthetünk vissza, ellenkezőleg fájó* szívvel tekintünk vissza városunk múltjára, városunk atyáinak tétlenségére, lomhoságaíra, a mikor a városház nem volt egyéb mint pipa füstös társalgó- i terem, vagy a pletykák műhelye. Etek a1 ssép és drága időt elbitoroliak, tétlenség es teap-désben éltek, egy évssásadotavárostól elraboltak. Igas, hogy adósságot nem esi- '' náltak, annyi pótlekot sem fisettünk, de azért a pótlék, a városi jövedelem mégis elfogyott a nélkül, hogy csak egy parányit is lendítettek voloa a város előnyére. A régi kor szerzeményéből mit mutathatunk ! fel? Tán azt, hogy a két templomnak egyenes tornya van? Rozzaat algymoasi- I umot, dűlő félbeni városházat, primitív '' kórházat, kerite>len temetőt? Etek aa''ókor '' hagyományai és büszkeségei. A mit most N.-Kanizsa város* bir falmutatni, az mind -az újkor vivminya, alig egy negyed szá-1 zad fáradalma, t*hát az utolsó 25 év óta több történt a város és lakosok előnyére, mint azelőtt 200 év alatt. Most büszkén utalok N.-Kanizsára, és büszkén mutatok a város tevékenységére. Tessék nézni városunk fényes palotájára, korházára, gymnaaiumra, polgári iskolájára, a sok elemi tanodákra, as árkok burkolataira, az utozák kövezeteire, jól rendezett rendőrségeinkre, jobb vílágitásunkrs, mind ez városi tanácsunk ébersége, polgáraink áldozatkészsége, városi képviselőink életre valóságának köszönhető.
Elmondtam Varasd város irigylendő előnyeit N -Kanizsa város felett, de mnst elmondom N.-Kanizsa előnyeit Varasd felett, a melyek a város mozgalmát, tevékenységét és áldosatképességét fogják ecsetelni, nekünk van 20 000 lakosunk Varasdnak csak 10 000, a mi utcaáink bossuak, szélesek, egyenesek, Varaidéi
szűkek és görbék. A mi városunk főnt-czája minden vidékiekre igen kellemes és barátságos benyomást gyakorol. Varaad-nál a kellemes ós barátságos elmaradt. A mí városunk éléuk mintegy méhkas , Varasd komoly és csendes. A mi városunkban hat gyorssajtó élénken működik és három lap jelenik meg; Varasdnak egy gyorssajtója is pihen a lap ped-g a jövő szazad kiváoalma. Varasdnak 4 posta hivatalnoka kényelmesen végzi a munkát, nálunk 64 megerőltetve dolgozik, Varasdnak két távírda tisztje van, nekünk 20, mind ez-k oly előnyök, a rapiyek sem megyének subvencióji, sem pedig a magas papság adományai , hanem polgáraink szorgalmának kifolyása, életre való kerMcedőink működése. Niocs is ese , hogy valamelyik pénses Matador nagy össteget hagyott volna a város emelésére, a mivel városunk dicsekedhetnék. Azt szerseményeoek és önssorgalmának köszönheti. Működjék is városunk tanácsa 8 polgársága együtt tovább is karöltve, hogy amimég városunknak biányavan, azt mielőbb elérhessük. Ssinhás épités, nagy szó, ha már Varasd, Petau, Marburg Sz«m batheiy, Pápa, Fehérvár es Pécsnek van, már mért ne legyen nekünk is, reméljük, hogy ez csak idő kérdése.
Legyen is nál unk a legnagyobb egye értés, nyujuunk egymásnak segélyt, bogy varosunkat nagygyá emelhessük. Ehes szorgalom, kiiartái és áldozat készség kell
TSrvéayssé&í G$ara©&.
Bűnügyi tárgyalások jegyzéke zalaegerszegi kir. törvényszéknél
1885 Augusztus 5 én.
2397. B/85. Let. Körmendi János és társai gyilkosság és több rendbeli lopással vádoltak elleni ügyben vegtárgyalás Augusttns 6-án.
2476. B/85. Le-. Kovács Gyula és társai lopással vádolták ellent ügyben vég tárgyalás.
2502 B/85. Let. Kis Júlia Bíbel Józsefné lopással vádolt elleni ügyben végtargy»lás.
2369. B/85. Sz. 1. Cziráki Vendel
és tárna lopással vádoltak elleni ügyben 3-ad b<r. ithírd
2387. B/85 Sz. I. Ro achild Márton
rágalmazással vadolt elleni ügyb<n 2-od bir. ithcd.
2407. B/85. Ss. L. Nagy Ferenct hamis vad miatti bűnügyben 2-od bir. itbirdetes.
2554. B/85 Let. Göncs Pál és társa lo-passal vádoltak elleni ügyben 2-od bir. ithirdetés.
Auguszus 13-án
2128. B/85. Ss. I. Kardos Flórián és társa magánlak megsértésével vádoltak elleni ügyben 2-od bir. itb r.
2148. B/85. Ss. I. Sipósz István súlyos testi sértéssel vádolt elleni ügyben 2-od bir, ithírd.
2193. B/85, Budai Vincse lopással vádolt elleni ügyben 3-ad bir* ithirdetés.
Zalaegerszegen 18S5 juliui 31-én MUZIK KÁLMÁN, iroda-igazgató
hálás V'' sőnetünket nyilvánítanunk, további gyes pártolást kérve vagyunk mély tisztelettel, a rendezőség.
— A magyar irodalom és művészet pártoló egyesület" helyiségében mégha ó űnnepiesaég volt f. hó 1-én. Ez alkalommal latt az egyesületi helyiségben elhelyezve dv „Farnek Ldstlóndk" az egyesület lankadatlan buzgalmu elnökének, Ungár lgnácx, művésznövendék, s megyénk s épr«méoyü szülöttje által ké szítait, remekművű arcképe. A titüzött időre, esti 6 órára a lagok elég szép szamban jelentek meg, ámbzr esős, ziva taros idő és egyéb hátráltató körül menyek a tagok nagyobb részét gátolta a megjelenésben. Ugy 6. óra 30 pejezkor háromtagú kóldöttség ment el a kötszeretekben álló elnökért. Megérkeztekor lelkes éljen-zess''l s as egyesületi titkár által üdvözlő-beszéddel lett fogadva. A derék férfiút ez a nem sejtett, ámbár általa a megalakulás küzdelmei alatt is már féoyesen kiérde-demelt kí-ünteléa mélyen meghatotta, s as ünnepéiy magasztosságát könyeivel szentelte meg. Es az egéss csak mintegy h''-zikörben folyt le ; de az alapszabályok leérkezése alkalmával as arckép bemutatására nyilvános jellegű ünnepiesség is fog tartatni.
— Szerelmi ömlengés bicskával Folyó hó 6 án este 9—10 óra kösfttt Divján Gábor napszámos a magyar-ut* czán levő Rózsa Ferencz féle korcsmából kilépve, ott látta a léczkeritésnél, régen elhagyott kedvesét Acs Zsuzsannát. — Zsussikája rá sem hederített, ez annyira kihozte Gábor uramat a sodronyból. hogy kést rántva elő, azt oly erővel húzta végig a nő hátán, bogy a bal vál ól egéss a csípőig egy 23 centi-meter bosszúságban tátongó sebet hasított. A sérült nőt a városhásara vezették. hol a nyomban értesített Dr. Piok városi orvos a sebet bevárta. Sérült a kórházban, vitéz Gábor uram ped.g e dutyiban leli ápolását.
— Lopás. Hock Fülöp királyul czai kovács udvaráról folyó augusz usbó 3-ról 4 re átmenő éjjel az ott javítás alatt álló kocsik egyikéről egy hmtó-bőrt elloptak» Eonek mint beszélik "uiajsztram" maga az oka, mert kapuja egész éjjel tárva nyitva áll.
— A vihar. A foiyó 5 én este vá-ro«unk felett elvonuló vihar határunkat nagyobb kártk''ól megkímélte ugyan, d« a kóz-li vidéken ugyancsak, szedte az áldozatokat. A kiskomaromi uradalom ban egy birkaakol tűzfalát a tetővel együtt ledöntötte, agyonülve 60 darab birkát. A garaboncsi pusztán »zintén egy birkaakolt döntött össze, hol 80 birka lelte gyászos1 kíinultát. Kis Komaromban fakat is tort ki a vihar s belylyel kössél jég is esett.
— A hónapokon át epedve várva várt eső végre valahára Füredre is be-koszöntött, mai nap szép esőnk van. Szomorú hirt is kell imom, mely a balatnn melléki stólő birtosokat méltán agga» st-hatja, u. i. mait héten Tihany szőlőhegyeiben éesiel''etett, bogy a „fillokszera" nagy menuyisegben jelen van.
— jleglótt erdőör. Gomhert János városi erdőór f. hó 3-án délelőtt a városi alsó erdőben járva egy lövést hallott megtudandó honnét ered a lövés, vagy nem orvvadassok üsik e gonosz mesterségüket? a hangu án ment. Alig haladott néhány ölnyire, két katona-köpönyeges embert pillantot*. meg; esek egyike rasü tölte fegyverét. A lövés Gomhert erdóórt kösvetlen a lágyék alatt ezombon találta, mire ez összerogyott; a gazok p~-dig odéb áltak. A sebesültet később az erdőmester hazaszálliitatta. Seb4 nem életveszélyes ugyan, de könnyen azzá válh tott volna. As előhívott orvos a lősebból tüzkő-dara-bokat vett ki Mint baljuk a városi erdő-őrök Kanizsán lőfegyver helyett baltával
!(tet»«ik érteni "baltával") s revolverr 1 vannak felfegyverkezve; a mi magában véve Magyarországon unikum.
— Egy iparlovagot tartóztató-1 le legutóbb rendőrségünk. Es a nagyreményű uri ember, névszerint Kiss István, beállított lovászi köztég tanítójához és lentiszombathelyi okleveles tanítón *k mutatkozván be, szíves fogadtatasban részesült. Öltözete, föllépése, modora arra mutattak, hogy intelligens uri ember. Társalgás közben nemsokára őszinte vallomást lett, hogy kifogyott péozéből 8 egyúttal rábeszélte a lovássii tanítót, bogy beszedett gabonáját eladván, jöjjön vele Kanizsára. A kiadást majd itt szülei, kik 48 hold földbirtok tulajdonosai, fadezni ingják. U ¡.Közben azután bőven kőiteké» kezeit mondhatni pazarolt, ugy, hogy Kanizsáig 17 trton felüi volt már az elköltött pémmeuyiség. Itt a lovássii tanitó már észrevette,hogy szélhámossal van d-ilga, mert látta, hogy az minden áron el akar illanni. Jelentést lett a renőrségnél, mely as okleveles gazembert letartóztatván és kihal-gatván, kisült, hogy az igazolvány nélküli csavargó, ki kisebb nagyobb csalások és egyéb vétségek miatt börtönnel is volt már büntetve.
— Villámcsapás. Néhai Szij Sándor űgg 7 e>d Csáktornya melleltlevő mar-''
E i r e k.
— Országos vasár lesz városunkban béllón. f. hó 10 én.
— A helybeli iparos ifjúság által folyó évi julius hó 26-an, as alakulóban le\ő „iparos ifjúsági önképső egylet" javára rendezett »Annabál" jövedelmének kimutatása. Előre váltott jegyekből befolyt 27 *rt. Es''.e a pénztárnál 93 frt 20 kr. Felülfize''ésekből 14 frt 10 kr. A hatos bizottságtól 1 frt 30 kr. Ö*ssesen: 135 frt 60 kr. Ebből levonandó 70 frt 51 kr. Maradt tiasta jövedelem: 65 frt 09 kr. Felülfisetők a köv-tkezők voltak: Augenfeld Lajos 70 kr. Belus Jóisef 30 kr. Nagv Jó''-ef 10 kr. Hirrchl Alajos 20 kr. Ziegler Károly 10 kr. Scbrődör Zsigmond 10 kr. Hencsics József 20 kr. Ssélig János 10 kr. Horváth Mihály 20 kr. Puer István 20 kr. Ssüts Máron 10 kr. Warasdi lgnácz 20 kr.Perkó I''éter 60 kr. Girtner Gyula 60 kr. Horváth András 40 kr. Halvax N. 40 kr. Kónyí Z-uzaika 20 kr Dór István 20 kr. Németh János 20 kr. Margalits József 20 kr. Csizma dia József 20 kr. Takáts Endre 50 kr. Viltner János 20 kr. Varga György 10 kr. Breyer N. 30 kr. Schey Lajos 20 kr. Foky György 20 kr. Petrits Károly 10 kr. Krucsai N. 60 kr. D. E. 30 kr. Udvary Ferencz 30 kr. Horváth Sáodor 20 kr. Kozma Nándor 60 kr. Móger Károly 10 kr. Vugrincsits Ferencz 40 kr. Pintér Sándor 60 kr. Stáb vendéglős 1 frt. Galambos vendéglős 2 frt 20 kr. Szilág Andor 30 kr. Vágner-Károly 20 kr. Metz József 20 kr. Midőn a nemes czélra törekvő ifjú egylet irányábau tanúsított nemes pártolásért a mélyen tiaz-telt felülfisetőknek as egylet nevében
láoi „major* nevezetüii. több ssegény család lakott 1
— f. hó 5-én esti 10 órakor n»gy ¿-,r szakadás közepett a villám lecsapott ét azt teljesen elhamvasztá. Ember élet áldozatul nem rsett. Is''en kezel
— Angnsztpállst tartrott f.hó. 2 án * Ietenyei fiatalig, melynek kitűnő s>ke re részben Székely Géta ur és Récsei Herminka kisaszony buzgolkodásának köszönhető, V«lt jó kedv, jó bor ós szép asazony a bely és idóbös mérten éppaa elóg. Az első franszia négvsst mintegy 20 pár táncsolta, oit láttuk a sorban Kalivoda Jánosné, Gyuk Jósaefné Schin-dellarné. Freítag Gécáné, Wunscb Józsefné, Aradi Alajosné, F. né úrhölgyeket A fiatal urak örömére párta nélkül maradott virágszáiak közül Mayer (Z*U-Jolan Vizmaty Terka. Rácséi Herminka, Zakál Irma, Récsei Lisska, Malics Mariska, Leisner nővérek, Récaei Ltnka és östreicher Józsa kisasszonyokon kivül még mások is aprogatták a ropogós csárdást, melynek alig akart vége-hossza lenni, mig nem a felkelő nap szét oszlatott bennünket. És es ídőóta magam is haragssom a kegyetlen napra. De azon reményben, hogy as ös«zetarlás es vendégszerető letenyeiek körében még máskor is lesz alkalmam ilyen s kerűlt üone p-cskén megjelenhetni — talán még meghívó nélkül is ? ? .^ok jó egész-éget ki-ván as ott jelenvaltaknak : Betyár.
— Villámcsapás Letenyén. Nagy zivatar dühöngött e bó 5-é • es e 8 órakor Letenyén féórai szakadatlan villámlással egybekötve, m>g végre egy féóra múlva erős csattanás jelenté, hogy a villám le is c apón. A mesaze ellátszó tűz a só Letenyén Volt, hol a villám egy cseléd marba istalóba ütóttbe, melv épület a tövig le is égett.
— Jégverés volt a f hó 5-én délután leiolyt nagy zivatar alkalmával megyénk több vidékén. Az eddig beérkezett ludositasoit szerint. Vörsok, Forbéncz. C^öruyefold, G-ilse, Ga.»mbok, ha''árat majdnem te j aen tönkretette.
— Szárnyasokra való vadászán idé iy megnyíltával hasznos szolgálatot velünk tenni a vadászat kedveiAiuek m-dón felhívjuk figyelmüket a D^vid litván "Fokeie Kas, vendéginél eladó két, szép, es igen jól betanított angol vizslára
— A b.-füredi általán kedvelt é* hires "Anna* bal mult bó 29-an meglőném, elég fényesen, de nem voJt oly látogatott mint i-ze.ő-ti évek b-n «zokon leni'' a franczia uégyos. csak 14 par tln-Ctolla.
— Becker tznár mult hó 30-án e hó 1 én, 2 au é-4-én uüvéozeti eló .dá»a-ival mulattatta a kozöuaégm a szinkörhe-lyiségében, minden előadása zsufolaai tölte a helyiseget, s igy stép össteg péuzzel távozik Füredről-
— Törje vidéke. A szárító szelek következtében szomoritó helyzetbe jutóit, a menoyíben a marhalegelője el> száradt, minden télre vaió takarmányt megetetünk, burgonya és kukoricza n«m lesz. Minden k daczára a gabonának ára nincsen. Szt.-Gróthon a buza : 6 — 50—7 frtig, rozi: 5 —6-ig, árpa: 5 frt 50 — 80 kr. zab: 5 frt 30-40 kr. A szőllók azé pek. A szegény földuépe elkeseredett as olcsóság és rósz időjárás következtében. A jakabi türjei vásár is a lehető leg rosszabb volt.
— Vásári forgalom A salavári úgynevezett Anna u»pi orsz. vásár julius 28 an tartatott meg, mely az eddigi vásárokhoz képest nagyon lanyhának mondható. A marha áilom*ny nagyon kicsiny volt, de sokkal kevesebb volt a vevők száma. Paraszt-gazdáink egyáltalán nem vettek; ugy lá''sztk ez évi szük sréna-lermés a marha vásárokat roppantul megrontja.
— „Mária meny bemen etele" ket
tős ün nep alkalmából f. é. augusztus 15-én, a Schrök G. özv. első béc-ú utazási Intézetén k b rneveves kéjvonata indul N. Kámzsáról Fiume és Triesztbe, a Il-od osztály 14 frt. 40 kr. Ill-sd osztály 10 frt 30 kr. Trieszt- és (Veleociébe Il-od oazlály 26 frt. 40 kr. lll-.d oszt. 18 frt 80 kr. — Érkezik Trie-z-.beszombaton 15-én 6 óra 30 perczkor. A jegy mely oda es visszástól érvényes 14 napig. — Ez utazásnál kirándulás leend a világhírű adelsbergi villanynyal vilsgi-tott oarlangba, melynél a fenti jegy érvényes. — Bővebb felvilágosítási nyújtanak a falr-gaszok, valamint minden vasul állomáson és postahivatalnál ingyen nyerhető műsorosatok.
Hivatalos piac2íárak.
1885. aug. 5-én. 7 frt. 50 kr. 7 frt. 20 kr. Ro«''t 6 frt. 50 kr Árpa : 8 frt. 7 frt. Zab: 6 frt. 20 kr. 6 fit. Tengeri: 7 frt. Burgonya: 2 frt. 50 kr. Ssena: 3 f^ 2 frt. 50 kr. Szalma: 2 frt. 1 frt. 50.
Buz» 7 írt
Szerkesztői üzenetek.
S». L. Budapest. A lap ktlldésa iránt intézkedünk
T. M. A „Főnyeremény" megörvendat-tetett benőnket Alkalom után értesítjük.
1
HUSZONNEGYEDIK ÄVTOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
AUGUSZTUS 8-án 1886-
Közzönjük.
8ort keritttak rá
Lehat .... A
B B
»coak idején
H. S Komárom
„edók n>icro»kopot kérnek.
31 K. Keszthely Tá„ időszerűbb lett idejöt.tük «lőtt egy héttel özaétenni. Mo*> mie nem i(r»n érdekelné ti , ^ni kösönaiget.
H''. P Budapest. K ekllldőtt levelet __ sajnáljuk — nem kőxölheeáa c, mivel inkább 0*(fánjeilega, mi t közér lekiT
Renden tudósítóinknak legközelebb levél megy. JV «/• Kémití>ea »Zug. bug.* Ej min<J költészet?! Egr haldokló ki pről igy penget: ¿t ölelő kezek : nyugalomban vannak, [¿cgban égő »remek már csak úgy pislognak * Az Istenért, ne mókázzék!
Lspvezér es kiadó: SZALAT SÁNDOR. Felelős .ze''keaatA : YASS ÁLMOS. Lsptulajaouos : WAJIMT8 JÓZSEF.
in-
N yllttér.*) Válasz a .bizonyos l-ei*-hez tézett végszavakra.
Beteges gondolkodás módjának gyarló szülöttei — (órtem as Ön végszavait) — ugy látszik végelgyengülésben jöttek a szomorú világra; humánus dolgot cselekszem tehit midőn azoknak a Tjgsó kegyelemdöfést megadom a követ-itió soraimban:
1.) Nevem elhallgatásával véli charactnri»áltnak csikkemet? Múltkori «óraimban ugy hiszem eléggé elfogadhassa indokoltam azt; de most már be* látva aa ón lelküle ébe, indokolásomat azzal toldhatom meg. hogy miután jobb ügyet érdemlő buzgalommal törekszik Devemet megtudni, majdmeg elég ügyet lenül elárulva, hogy tudja kilétemet, nagyon is hajlandó Vagyok azt hinni, miszerint es ügyet erőnek erejével a tzeraélyeskedé« terére akarja vinni. Ide asonban nem követhetem önt, m;u<án a személyeskedés orssága nem hasam. Miattam bátran grassalha* e téren. —
2) Jegyezze meg magának, hogy hallgatása által igaznak elismert vádjaimat éppenséggel nem csáfojja meg, ha gyermekmódra azzal mentegeti magát, m s-ennt én az öure nézve malitiosus jelenetek szemtanúja nem voltam
3) Tudja m-g, hogy a „becsületes" szó, baoar mellékuév. érdemileg nem fokotba ó. 0 y e-> bernel u. i., ki a be-oiilet ú járói coha le nem tért, uern moodhaó be<-aüie>es-bb!iek bármeiy má sík, ki tán Szintén a beC»ül*t U<j*n haladt.
4 ) Buzdi asa a n\elvt-n és stilis«-nk» meg''au ulására ép oly Me-l-g-s, mio a milyeu bel \ én volt as enyém. Hi*z utolsó czikke batározott haUdaat tüntet fel ugy s iUss ikail-g, mint» tiss tea irály modort illetőleg. Est pedig caak is figyelmeztetésemnek tulajdoni1 h»tom.
5.) Helyesen utajtam a kösönaéget a kocsis meghallgatására. Mert öu as egyik tél a koois a másik; elfogulatlan ítéletit pedif csak mind a két fél kihallgatásával nyerhetünk. —
6.) Felkérem Önt arra, hogy keressen nekem egy oly embert, ki be tudná bizonyítani, miért ne volnék méltó a közönség rokonszenvére, ha e kifejezést használom : „lév-s csalódás.8 — Kétlem, hogy ilyet találjon. A logikai tudomány ily szédítő magas fokán csak ön ragyog verseny csillag néikül.
7.) Ba a lemezbe bújtatást oly kép értelmezve, hogy a lemez ugy szól a min; verik (? 1 1) helyesoek tartja s nem látja be, mint vágja arczul homályos értelmetlenségével az alegorikus kifejező sekoél megkövetelt világosságot, ugy nem bán''om babérleveleit, akár salátának is meg arthitja. As .oraculum® asó megértésére, ugy mondja ön, a gyenge elmék csak a főgymnásiumban érnek meg. Ah-ab! Tan csak ön volt oly gyenge elme? Én legalább sem mint a!-, sem mint fő-gymnásista, sem mint pgy állami közép-tanodában kitűnő oklevelet nyert egyéu nem tartom helyén valónak az illető kitételt. Legyen meggyőződve, hogy többen is igy vannak vele. —
8.) A „Gescheft"-féle caípkedését sem értem. Tán ha zsidó volnék uram? .... Mi ... ? Az esetben is volna jogom miot képsett embertől elvárni, hogy oly fontos nemzeti factort, mint a kereskedelem, nyelvöltógetés helyett ne használja.
9. Főnökömet is iparkodik bele-" vodoí a szerepkörbe, pedig eszel csak íz Wajdits urnák basznál. Hogy ezúttal minden besugási gyanúiítás határosott visszautasításával erélyesebb rendreuta-sitást nem baasnálok, két értelmű vagy inkább homá''yos értelmű mondatszerkezetének kössönhetr. —
Egy arany mondattal ia megtisztelt, sajnálom azonban, hogy az Talmi aranynyá változott az Ón kezébe?. Tudja meg u. i., ha eddi; nem tudta, miszerint mint 2 paedagogíai szaklapnak, valamint e lapnak is szerény munkatársa, a hírlapi téren annyit működtem, hogy az ön kétes értékű utasításaira s anácsaira ne szoruljak és hogy rám ne vonatkostathasza „Sutor ne nl''ra . . féle kösmondáaát, a melynél különben most is találóbb haasnált mondatom:
, .Si tacuiases.....*
Letenye 1/t 1885.
Pá 1 Jó napot kiván A» a bizonyos ,l-ei

legjobb asztali- és üdítő ital,
kitűnő hatásának bizonyult köhögésnél, légefaajoknáJ, gyomor- ét hólyaghu-rtrtnál.
Matton! Henrii, iMd is fatyst
dúljon mindenki ssaraneae Iránokért'' Barátaim! — Polgártársaim! — írjatok haladéktalanul a híres mathematikns Mibalik János úrhoz, hogy ti is sorakozhassatok saon számUlan nyerőkhöz kik ezerencaéjOket s boldogságokat cakia e páratlan férfinek kö-•xSnhstik! — Tehát fel'' Mihalik úrhoz 1 — .Mihalik János" legyen jelizavuukl — Éljen Mihalik Jáno* ur, éljen még sok éven át asexéoy embertársaink boldogitására !
Kfiszönetem ismétlésével maradtam, ki ▼áló tiszte.ettél Wurmbrandt Károly nyűg állami bivatalnok Wiraehowa, főtér i. ti
papnevelde fpfllfctben
Mihalik János árhoz, Budapest, Kerepesint 74. sz. I. emel. 7. ajtó csimxett levelek hez kén-tik 3 drb. 5 kroa bélyeget mellékelni válasz védett.
! ! ! Tßni''O! TBIHO! Terii!!!
Mihalik János Mathemati kas-
Mihalik
Budapest Ke-rapesi nt 74. amam I. eme let. 7 ajtá. Járiox ncv
Mibalik János Matbemaá kos.
ma mar
. »ilag-
azért* hangozUtikl „Mihalik János* a jelenkor jel«sava! Ifjak és öregek .»ár'' jól ismerik a bires saámmQvésst Mihalik János arat, aki magasztos mQ»elet«4 által a 1-gszebb babérokat aratott — Ahol caak ember hirta-lenül gazdaggá lett, minden bizonnyal Mi halik or nevestetik miot jó!Vv{; — a>-ol caak ternonyereaéoy éretik »1, ott ismét csakia Mihalik ur az, a ki a o;er«méoyt-ho»ó szamokat kidolgo tal Nincs ia a világon Mihalik, úron kirüi más oly ember, ki oly kitüní szellemi tebeUéggel birna. hogy azon asámokat, melyek a kis lo tón kihozatnak minden bistoaaággal elSre kiaxámitani képea volna. - Nincs o y tudomány vagy mOvésset nincs oly nj találmány a világon, mely az öaaset emberiaég jólétére annyi befutással volna mint Mi •alik ar számképU''ei, melyek már »ser mag ezer embert gazdagítottak, boldog jólléthez juttattak. — De t»l is haladják mindan eddig már létazSt, Mihalik nr ternó combioatióa, melyek valósáfoa renekmtt-téknek mondhatók. Nem csodaaze> fl-e azon eset, hozy én mint aaegény ember ut.il*» pén»'' mmel 50 krajcxárral tettem meg a Mihalik ur-'' tói kapott 4S. 21. 19. swémokat a Trieszti lottoba, mely szónok a f hó 1-én megtörtént húzásnál ki is húzattak, és én most 2400 forintnyi összegnek örvendhetek ? — Mar most é ■ is uiOudhat m a iö biekk.-i: csakia Mihalik or hosbat né-kfii k áidiat éa szemae»ét; - csakis Mihalik nr a legnagyobb számmBvéaz, eaakis Mi-fuiUk ur a legnemesebb jóltevónk, cs-k a Mihalik ur mentbet m-r mink-t nyomor éa msegtól és eaért eaakis Mihalik úrhoz for-
§
Mai Dtjjeo
• IT Arnoldnál
Béoz, I Pestalozzi utoza 1.
Közvetítés. ingyen. r E szakban a legrégibb
ciV. —
AIró-Domború (Muraközben) egy 8 változatú, még mindig elég kellemes hangú
orgona
olcsó árért kapható, —- és ex november 1-éig megtekinthető.
Eziránti minden irtsbeli közlések T. Silámek József kántortanító urnák küldendők. 2561 2—2
: :
innt bármilv tulajdonú legyen T JÛ.ÙI ia, ka.Oaósen padig a *
: :
^ e kitQnó azern-k agy családnál srm A
X SaaWad biánvoz''.ia hredeti N Kanizsán J J egyedül SCHW\RCZ és T \UBER ke- * T raskedéaében kapható 35 krért
P-dií
.omlott ea odvaa fogakat, egy pillanat
J alatt éa gyöker»aen g ógyit as ? Isdlal kivasat
4 maljlyel a fájó f»g bakenetik. Miért is £
NESTLÉ HENRIK GYERMEK TÁP-LISZTJE
A
21 kltlztr és, aslyMl
8 érdem oMjüáiF
o. O OO OO oo cooo OOOOOOOO OOOOO ob"
Számtalan
bizonylatok
első rangú
8 arauy érem. ^^ f'' orvosi tekintélyektől
OTlai JZOT.
Tökéletes tápszer kis gyermekeknek.
Teljes kárpótlása as anya-tejnek es elválasztásnál, könnyen emésst-hető és tápláló, miért ia igen alkalmas a felnőtteknél is, kik gyomor-fájá«ban szenvednek, mint tápszer.
A védjegyhez — a számos utánzás éa hamisítás végett — minden szelenczére a feltaló, — NESTLÉ HENRI, — neve és a fedélre a főgyá-ros neve: BERLYAK F. iratik ösmertetésül az eredetinek.
NESTLÉ HENRI sűrlteít Kje.
Főraktár osztrák-magyarorsyág részére :
BERLYAK
2530 6-10.
F.
Nig y-K Illllái: Fesselhoffer József Rosenfeld Adolf ét Zellioger L. kereskedőknél, — valamint Magyarország minden gyógyszertár és fOszerkereaka-désben is kapható.
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
''oooooooooooooooooooooo ocooc

s
Leány-növeldei jelentés.
Van szerencsém tudatni a t. cs. szülők- éa gyámokkal
hogy 6 osztályú
leánynevelő és tanintézetem
Kanizsa Fótér Axenti
mely most a lakás
ház 7. sz. l-s6 emelet Novemberül
azonkívül nagy
•) E rovat alatt kBzlBttárt sem alaki, sem tartalmi tekintetben nem vállal felslőaégatt a
Ss«rk.|
tétetett át, hol tága helyiség és világos tantermek, udvar és szép kart áll a növendékek rendelkesésére.
Növendékeket, mérsékelt feltételek mellett, es évben is teljes ellátásra fogadok fel, azives megkeresésre a feltételek asonnal kösöl-tetnek.
A rendes tanfolyam f. évi szeptember 3-án fog kasdődni, a beíratások pedig augusztus 30 és 31én, szeptember 1. és 2 án eszközöltetnek.
Midőn a t. cs. ssülók és gyámoknak as eddigi személem és intézetem iránt tannsitott elismerésokért a legforóbb köszönetet sza-vaaam, magamat kitűnő tiaztelbtlel további kegyeikbe ajánlom.
Nagy-Kanizaán, 1885. augusst. hóban.
V6£ekéu> 1 Horváth Lilla,
2563 1—6. '' intézet-tulajdonosnő-
nagy válaaatékban a közeled'', ftasi éa téli é*adra dú«an felszereltük, s immár esókőpőnpegek Jaquettek és mantillekben minden nagyaagés minőségben a legujal>b s islésebo divat szeriot a legfoko ottabb igényeknek meg-felalóleg
különös jutános árak
mellett asolgálhatank.
Ruha keim ék, temok, bársonyok, merri lieaux és broctit dinnek uemkuoub • m ..d^u
bei
és kdlfSIdi divatáru-ban
0 az őszi és -éli idényre óriási raktárt tanunk ké-sletben.
0 Színes és fehér parkettok ^ és vaszonáruk
^ minden m nőségben éa árakban.
0 Magunkat a n. é. közönség becses pártfogásábs 0
Q ajánlva maradtunk mély tisztelettel 0
0 WEISS ZSIGMOND * TIVADAR 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Û 0 0 0 0
3
9
2567 1-3.
vWlb.NKK WEI8S.)
Nagy-Kanizsán „Arauy Korona" szálloda átellenében.
0
0 g
Paplan és vállfQzők.
Margitszigeti gyógyfürdő.
Budapest fi város kftzvotlen közelében.
35* R meleg artézi forrás — poroselán-, márvány-, kád- és tó-fürdők. subtnykéasfilékkel — nagyszerű kert — 300 teljes kéoyelem-mel berendezett szoba — társalgási terem — kül- és belföldi Ispok — naponta sene., ^
Kóralakok, melyek ellen a margitszigeti héwiz kedvező eredménynyel használtatott: 2556 2—3
■Kössvény — as izületek, izmok, csonthártya, ídegbüvely, idült Csúza. A caús, kösavénv, erőmüvi behatások, typhua után fellépő hü-dések. — Zsábák. — Cson<bántalmakat, osontsrút. izületi bajokat és külsérléseket kővető elváltozások. — Fajdala as hegek, merevség, hüdt-s. — Bőrbán''almák.
A hévvis belsőleg eredmény nyel használtatott: idült gyomorhurutnál és alhaaí pangáaoknál.
A szigeten van gyógyazertár, e''latva mindennemű ásványvízzel. Rendelő orvos: Dr. Yerxár.
Bérleteknél agy a fúrdó-, mit a menetjegyek együttes váltásánál árleengedéa.
A szigeten lakó fürdő vendégek a fürdő haaználatnál és a menetjegy éknéi előny ben részesülnek. A fővárosaal óránkint 2-azer közlekedés
A fMő-iiy tartama május 1-től ol[tólier Mit
A lakások megrendelése: a szigeten a felügyelóségi irodában.
Budapest A margitszigeti felügyelőség.
BUNZL LUJZA
főtér, Knortzer szálloda mellett.
Ajánlja budapesti és bécsi legdíszesebb fcészitményü nagy választékú bútor, tükör és kárpitos ámit, valamint vas pénz-szekrényeit.
Teljes mennyasszonyi berendezéseket, éttermek és hálószobák teljes felszerelését a legdivatosabban és legjutányo-sabb árak mellett elválalja. — ¥ Ugyanitt kapható mindennemű szőnyeg, függönyök
2568 1—3.
Q év óta fenn álL

„Mária menybe menetele* kettős (ünnep alkalmával szombaton, angnsztns 15-én 5 óra 20 perczkor
!
fcmoiiatot Müni
Fium«»-. óta 20
kr.
majdnem felére leazáilitott menetárak mellett Kanizsáról Trieszt- és (gőzhajón) Veleneaébe indul angusstas 15 én 5 pereskor reggel. — A jegy érvényes 14 nap oda és visssa.
Kanizsáról Fiamé vagy
Triesztbe t viasza II. oast 14 frt 40 kT. DL oszt 10 frt 80
, Trieaat éa
Velanezébe „II . 26 . 40 . III. . 18 . 80 .
Érkezik Tríesstbe ssombaton 15-én 6 óra 20 perozk. este.
A tríessM, fiumei és velencsei utazásnál megtekinthető a villanynyal világított világhírű adelsoergi barlang. A jegy érvényes 14 napig.
Bővebbet a kimerítő és mindenütt látható falragasnok, továbbá minden vasútállomási portásnál műsorosatok ingyen kaphatók. —

•-^S''ÜÍVv
HUSZONNEGYEDIK ÉVFOLYAM
7 v ó .1 • x
zalai íöusny
AU<ÍÜ6#*05 M« I8g$.
H l E 0 K T É S I
in
A

Savanyu-K4t .
STEFANIA
Koronaherczignő
forrás!
. Trisfct 180

Szénsavdús, természetes, égoényes
ASZTALI VIZ
egyúttal gyógyvize a légiÖ szerveknek, mórnak s hólyagnak.
A krondorfi viz legtekintélyesebb vegyvizsgálóink szerint mennyilegesen az elsó helyet foglalja el a birodalom ég-vényes savanyu vizek fölött 2431 19—20
Kutvállalkozók Krondorf Karlsbad mellett Raktár Nagy-Kanizsán : WEISS testvéreim« Kapható minden ásványvia kereskedésben vendéglőben.
H
Biflajesti társas plpri es taMImí isiola
(előbb HAMPFL ANTAL.)
Budapest, V. Nagy korona-utcza 13. sz.
Éten tanoda, melyet eselótt 50 ¿»vei Hampel Antal ar alapított, én mi ast már 19 év óta fennálló tanodánkkal egyeztettük — minden törekvésünk oda irányai, hogy elődünk jó hírnevét megfirisve, a reánk biiott növendékeket alaposan képsett egyénekké neveljük. Hjgy kitűzött czélunkat biztosan elérjük, ¡parkodtank ismert jele« tanárok alkalmasása által kitüsö;t ezé unkát bistosiUni. Tanodánkkal táp- tt neveibintízet is van egybekötve, melyben a növendékek telje« ellátáson kívül szeretetteljes bánasmódban részesülnek és tanaimá-nyainban gondos felügyelet alatt állanak. Tanítványainkat az egy-ivet önként esi vizsgálat letételére előkéssitjük. Értesitőt kívánatra ingyen küldünk. Beirctásolc a jövő 1885/6-ík tanévre aag. 27-én vestik kezdetét 2566 1-4.
AZ IGAZGATÓSÁG: Prasszer József, igngstó. Gross Gyula.
öoooooooooooi
X *
*
X X X X X X
Fehérnemű leiszerelés tanulóknak
Úgymint: fehér és tarka ingek, alsó nadrágok, háld ingek, zsebkendők, szövött fehórnemflek, mindennemű harisnyák, asztal- és ágyneműk, paplanok, ágypokréczok és mat-ráczok a legjobb és legszilárdabb minőségekből készítve, legolcsóbb árak mellett ajanlanak 2559 2 4
Irmler és Wagner
>"agy-Kanizsán, a városháza átellenében.
\ i
Továbbá mindennemű színes fehér zslnorok és piké pargétok flanell szövetek ruháknak, saját gyártmánya vásznak és asztalnemüek, valamint mindenféle a vászon és fehérnemű gyáetmányokba, vágó tárgyak Cseh-, Morvaország és Schléxiából.
Levélbeli megrendelések különös figyelem és pontosággal
teljesíttetnek.
Árjegyzékek — kívánatra — bérmentve küldetnek be.
******* 5
x
X X X X X X X
s *
*
A*
A Msst 188S. évi
lMO-£k évi
MillHása« 1894-ke a EZÜST
aysrl

-»it'' >. -lát
•Hik lectiéiíMvdibabb
SAYAITYTJYIZB
kitünC Saalgilatot tesz flfleg ar emé«ztési zavaroknál s a gyomornak az idegrendszer bántalmain alapuló bajiban. Általában a vis mindazon kóroknál kiváló figyelmet érdemel, melyekben a élet támogatása és az idegrendszer rnüködé«ének fÖlfokosása kívánatos.
Borral használva kiterjedt kedvelfségnek örvend.
Kizárólagos f&raktár
Édeskuty
m. ur. üűt. szállítónál, Budapesten.
Úgyszintén kapható minden gyógyssertárban, füarerkereakedésben és vendéglőben.
. Az i884-ik évi elszállítás
500.000
lcapliató : Fe&seUwffer Jóssef, Bosenfeld Adolf is Schtcarz & Tauber uraknál.
22.852/85. szám ■Islszteri ráaddst
A szabadalmazott Pollaesek-féle fertőtlenítő szerek
ax országos közegészségügyi taaács, a fővárosi phislkas, és az állami TegykiserJ«é|
állomás
álul yegyrizagálat alá Tétetvén, ugy találtatott, hogy asek hathatós és biztos eredményű fertőtlenítő szerek. Esek alapján a magy. kir. belflgjsűnisater által az összes törvényhatóságokhoz körrendelet menesztetett, melynek kivonata követkeaö:
«862/85 szám. %FoUaeaek Emil én Társa'' czég által gyártott s sza-„badalmaxott 7-76*/. hatásot, Te totlealto folyadekanak, valamint szalt
„dalmazott fertőtleníti ------ ''
losopo ának használata e gyárt
.mányok legkedvezőbb eredméoyfl elemzés* alapján miad-a miniaz „terinmna* és összes torvénybatóiagokuak fertótl aitéaekre al-„kalmas fertötlenitS anyagofcoak nyilvánított.
2553 3-3
Nagybani gyakorlati kísérletek utján agy találtatott, hogy mindenütt hat, bög-lyök, szúnyogok, legyek, döngök • egyáltalában ax embernek és állatnak terhére levó rovarok tartózkodnak, s hol
r ragályok és baktoriák
fejlSdnek, azok a mi fertőtlenítő szeieink által eltávolíttattak. Miiidec mezogazdaTánattenjeszto, kivélt a szar vasmai ha és Bertéshlrlaloknak, to%ábbi a lotulajdonosoknak kfl»ODö«en é>de-kflábec áll, a Pollacsek-fléle fertoztelenltö folyadék haszn.la a, bogT"^ _tala aa állatok ép egészség« s étvágya (a hízó tr-arhlkiál) e-6mozdiaa»eéh.
FertSztelesilő »sereink kaphatók valamennyi jé hirnévnek örvendő gyógyszertár, gyögy-
«^A-iöiiraMés társa
szintén «
gyárában Badapest,
Árjegyzékek, haszss-latl itssltássk is-
Ciaí tíM
ha minden dobozon a gyárjegy: a sas éa Kell sokszorosított czég nyomata láthatd. ,
Ezen porok tartós gyógybatása makacs gysasr- és altsstkajck, gyomorgörcs és elnylákásodáa, gyomorégés, rögrfStt dsgslát, mijbaj vértslaiás, aranyér és a legkülönfélébb aél betegségek ellen 30 ¿v éu folytonosan növekedő elismerésben részeli Lgy eredeti doboz használat: utasítással 1 frt. Haalsftviiysk tirvésyss«« Bldiztetatk.
Köszvény-, esúz, mindennemű haso gatás és bénaláa-f*j-, f«U- és fogfájás sikeres gyógyításához bsdSrzsi- _—___
- • 1.» j - í . lésre; bsrogatásaak mindennemű sérülések és sebek, gynladások és daganatok el en, Bessilsg vízzel keverve, hirtelen beteg ed és, hányás és kölika ellen. H*y flveg ponto« utasítással 80 kr. 3401 37—62
Valódi. Moll védjegyével éa névaláírásával.
Moll A.
gyógy §ct rész császár királyi adv. szállító.
Bécs, Tuchlaubeo
Baktárak : Na | y • K aal z s a: Bilus József gyógyszerész. Rosenfeld Ad Fesselbofer József .Barcs; Dorner 8 Csáktsrsya: 06qcz L. gyógy <K«pasvár«tt: Borovica Ad. Keszthely : Schleifer fia Körmead : Eáu János. Marozall : Iszü Perd Szigetvár: 8zalay József. Zala-E|erszeg : Hollósy J. gjógysterész.
WALSER FERENCZ
első magyar gép- ós tüaoltóoerek gyára, harang- ós éroaöntödéje BUDAPESTED, BottenbiUer utcaa 66.
Ajánlja gyártmányát, mint magyar különlegességet kutakban es mindennemű szivaty-tylikban elvállal teljes vízvezetékek berende-z^set varosok, földbirtokosok, Ipartelepek, ¿rmentesitö társulatok es magánzók részéről modern technihai
2522/8 - 50
alapon es kedvező feltételek mellett ajánlkozik köz- ós magánftirdők felszerelésére, gzagmen-tesürszékek felállítására és minden viz mű vi muukálatok gyors cs pontos kivitelére képes árlapok és részletes költségtervezetek kivánatra díjmentesen küldetnek.
Egyetlen belföldi szivattyu-gyár.
vattyu-gyár. Q
ocxooooooooooooooooo
WajdUt Jóutf könyvnyomdájába Nagy-KamuÁn.

Augusztus
JHófi»eté*i úr:
rgést erre . 5 frt.--
ffl rrre • 2 frt 50 kr
Orgiederre l » 2í> .
Egyei izaa 10 kr.
HIKDKTE8EK 3 ni»*!"* petitMorbau 7, másodszor 6. 5 minden további sorért 5 kr
NYlLTTÉRBEK »ur»uiké. i 10 kr^rt vetetnek tel
Kiuotari illeték nnuden egyes hirdetésért 30 kr ''őxetendk
Haszofiamedlk
Up welVmi réy-X ÜUŐ köile-
ménjek s xavagi részét illető kí.rlemeuyek pedig s kiadóhivatalhoz bérmentve intézendök : > X a gy-K a n 1 z » áu Wlassicsháx
Bémentetlen levelek nsm fogadtatnak el -
Kedratsk vissza sen köldstssk
A nagy-kaniz»ai „Kereskedelmi Iparbanku, m nagy-kanizsai Önkéntes tűzoltó egy letu t a „zalamegyei általános tanitó-ustületm,a „nagy-kanizsai kisdednevelö egyesületa „nagy kanizsai tisztionsegélyző udvetkeiet'', a ,soprornkereskedelmi siparkamara* nagy-kanizsaikűlválasztmány''-ának hivatala* lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
t
Glavina Lajos, Zalamegye -főispánja meghalt!
Elég e pár szó, hogy megyénk minden lakosát lesújtsa; gyá^baejtse. Habár rég sejtettük is halálát, . . . megdöbbenéssel vettük annak hirét.
Hogy minó lelkes, önfeláldozó, lankaditlan bnzgalmú vezére volt ó közügyeinknek, mondanánk te kell. Köztünk élt; köztünk munkált. A miénk
volt egész élete. —
Lapunk zártakor vévén a szomorú hirt, nem szentelhetünk ez nttal méltó teret az ő halhatatlan érdeseinek.
O 1
A fájdalom elsó pillanatában nem is birnók az ő nagyságát kellőkép ecsetelni. Mindnyájan érezzük s még majd csak érezni fogjnk veszteségünk nagyságát*
a
Megyei közéletünké volt munkás élete. Méltó, bogy halálát megyénk mindenegy gyermeke gyászolja. Legyenek áldottak porai!
A családi gyászjelentés a kővetkező i
''í Csertán Zsnzsánna saját-, valamint gyermekei: Glavina Károiy és neje Zathureczky Paula, % ezek gyermekei: Rózsa, Emília, Margit, ugy Glavina Rózsa, özv. Nedeczky Zsigmondné s ennek leánya Emilia, férj. Véssey Lászlóné, s ezek gyermekei nevében megtört szivvel jelenti feledhetlen férjének, illetve édesatyjoknak, nagy-atyjóknak és dédafyjoknak GLAVINA LAJOSNAK Zalamegye főispánjának hossau szenvedés után életének 79 ik évében, a halotti szentségek ájtatos felvétele utáa Gelsén, 1885. évi augusztus 13-án történt gyászos elhunytát.
A boldogultnak hült tetemei t. évi augusztus hó 16-ik napján délután 4 órakor fognak a gelsei sírkertben Hild S. I. nagy-kanizsai temetkezési vállalat által örök nyugalomra tétetni.
Az engesztelő szent mise áldozat pedig e hó 25-én délelőtt 10 óracor fog a gelsei róm. kath. szentegyházban az Urnák bemutattatni. Kelt Gelsén, 1885. augusztus hó 14 én.
Aiaéia és t>élLe lebegjen bamval teleit!
A haladás kánt varié fcftftrty ttjainknál.
.Nincsenek ma már gyermekek!* halljuk gyakran említeni. S mi e mondás szélsőségeit tekintetbe figyelembe sem véve, engedjük a csirt gyökérnek indulni, hogy ez idővel fává növekedve, a tennállhatást mindinkább megtartsa s mindenüvé romlást hintó ágait száz meg száz irányban kiterje zsze. E mondással szemben talán sokkal megfelelőbb s he-1) esebb volna felállítani ezen igazságot . Korán öregesznek ma a gyermekek ! —
Nézzük csak van-e igasság e szavakban ? —
Mig a gyermek önmagával egészen tehetetlen, szívesen s ösztönszerűleg is követi vezetőjét, környezetét; szívesen hajol kérésükre, enged intéseiknek s követi példáikat. Ha inár most az irány, melyben vezet-, tctik, nem hord magában mételyes-anyagokat s az eszközök, melyekkei; a gyermekre hatni igyekszik, jól j megválaaztvák, a galyak, melyekkel a gyermek zsenge életfáját beoltani akarja, nemes cserjékről szedettek, Hs egy időre megmentettük a később ogyis gyors léptekben roska-1 dásnak és hanyatlásnak induló alapot. Büszkén nézünk müvünkre s öndi-csóitésael hirdetjük: .Ezt én alko-tám !•
De vajmi kevesen vannak, kik csak ezzel is ha dicsekedhetnének.
Bekövetkezik ez egészséges légkörnek tarthatlan állapota.
A gyermek napról napra fejlet-teb lesz, a lélek felveszi működő irányát, ai ész gondolkozni kezd s kezdi belátni, hogy neki nincs többé szüksége vezetőre; a felhozott példázatokat nem követi, az adott oktatásokat tanácsokat mellőzi s az intelmeket, figyelmeztetéseket ellenvetésekkel is megtámadni — próbálkozik, • mit ha részére hajlik
az igazság pályája, tágabb körben is kiterjeszteni elmulaszthatatlan föladatának fogja ismerni. A vezető, ki eddig örömmel s hűen teljesité kötelességét, oly gyönyörködve nézte munkáját, mely oly szép reményekre jogositá s fényes jövőről biztositá, megáll — tétovázva — erejét az ifjuerős gyarmekével szemben gyengének tudja ; mégcgyszer feleszmél s a haladás kioltott fáklyáját önkényt veti ''oda a gyermeknek lábai elé, nem gondolva azzal: fog-e ez még üszköt fogni ? —
Mosolygó örömmel rúgja odább a gyermek a neki szabadon átengedett Ariadné fonalát, mely ól a tudásnak labyrintjén végig vezesse. Azonban mi szüksége erre ? Megfordul s kilép az életbe.....
Ekkor megszűnik a gyermek gyermek lenni s beáll az öregkor.
Hát a tettekben oly erős ifju-és férfikor hol maradtak? — Az élet nem ismer ma ilyeket. Megszűntek azok lenni nagy időkkel ezelőtt. Elvitték magukkal siijaikba őseink; a nálunk maradottakat nem sokáig dédelgethettük körünkben — nagy-jainkban kihaltak azok is.
Mi nemzet vagyunk ifjak nélkül s ha vannak is, de kevesen. Mer, ahol az ifjúság csak önmagának élt hónával és nemzetével nem gondol, hol hanyatlásának jégkérgét tiporja, ahelyett, hogy a melegítő lett-mezőre irányítaná lépteit, renyhének ós bűzhödtnek találja a légkört, hol a ha ladás zászlaját kitűzve találja, ott ifjúságról nem szólhatunk. S a mi ifjúságunk ilyen.
Fordítva állítja fel magának az élet elvét: „Nem azért eszünk, hogy éljünk, hanem azért élünk, hogy együnk." Szívesen időzik megáhoi hasot*ió ifjak társaságában, kik caak az élet zajában lelik fel örömöket, a magányosság egészséges légkörrel
balgáknak engedik át. Felkeresik a ról többé hallani sem akar. (Dicsé
kártyaasztalokat s drága ifjú idejüket ott harácsolják el a jól ismert , brúder "-ek társaságában, nem törődve azzal, hogy az idő gyorsan múlik s az embernek idejével számolni kell..
Az ujabb idóben oly nagyon felkapott és oly gyógyíthatatlanná vált párbajmaniat sem tartják elkerülhetőnek — kiegyenlitéseül az esetleg egymás becsületén ejtett sérelmeknek. Leplezetlen testtel állva eléje a hüvelyétől megfosztott gyilkoló eszköz végzetes csapásainak, hogy a becsületnek vagy sértett önérzetnek igazságszolgáltatás tétessék. — Az igazi öreg gyermekek!
Gőgös büszkeségtói el kapatva tolják be fenbéjázva hordozott, de öres fejeiket a csillárok és lampiónokkal fényesen világított és díszített táacz-termekbe, hogy N. kisasszonynak, imádott választottjuknak hódolatu-kat kifejezzék s őket a gyenge be teges agy szülte, soha el nem érhető boldogság hónába magukkal ragadják s angyalokká avassák. .Csak nem maradhatnak el a világtól.'' Itt elmaradnának, de azt, vájjon az irást éa olvasást még nem-e feledték el, azal nem gondolnak.
Ók haladni akarnak saját felfogásuk után indulva. Eleget tűrtek eleget írtak, olvastak az oly terhes iskolai években, mi még nem ia oly régen volt s most ismét újból kezdenék? Meg nem élnek ebből! —
Szegény gyermekek !
Igy haladni, a haladásnak e nemét — ta-jadhatatlar • ~ naponkint észleljük; azon haladást, mely a kártyában, poharak koczczantásá-ban, párbajokban tünteti ki mesterét. Szomorú jelei a haladásnak.
Mintha egy rugóját vesztette volna el, oly laza ifjuságunk szellemi
körülvett lakától futva futnak s a élete, Az iskolából kilépve, tanulás-
ret a kevés kivetelnek.) Az önmi-velódést, önképzést haszontalannak s feleslegesnek találja,; az annyi sok szép, nagy gonddal szerkesztett ifjúsági lapokat még hirből sem ismeri, a nemes czéi felé törekvő társaságokat kerüli s a csak jó ügy terjesztésére fennálló helyiségeket nem látogatja s a templom benső falának még színét sem tudja.
Ez is haladás?!
És hol rejlik az ok ? — Ott, hol meggondoiatlanul hagytok a gyermeket magára, gondolva azt, már most önmagától is baladhat. Nem úgy * - — Követni keil a szülők, vezetők szemelnek aír ifjú életének irányát is — ne rettenjünk vissza pelyhedezni kezdő ajakától — még pedig követni mindaz ideig, amikor már ilyféle utópiáktól nem tarthatunk. De ugye bár erre gyöngék vagyunk ?
— Tettben az erő, erőben az akarat!
Erlich Károly.
A k&tasterl blaottság működése kanizsai járásban.
(Folytatás.)
Jegyzőkönyv
folytatólagosan felrév« 8"5-4vi juaiu. hó b-éa Jelen voltak:
Kováts János elnök, Haydeo Mihály, Talabér Zsigmond, Blau Pál, Bo- 1 kán Farkas b. tagok, Ritter János k.1 becslő. |
Tárgyalás alt vétetett Bocska köt- 1 sé; 1001. ssámnál Németh-Sst.-Miklós 151. számmal. — befejez tett 438. ssám- '' mai Booska 1279. asámmal fejezteit be. |
Esután Nagy- és Kis-Rada közzé- j gek vétettek tárgy alá» alá, 1100. ssám-mig haladott, folytatólag felvétetett, Ftta-völgy és 242. ssámmsl fejestetett be,
felvétetett Langvís ad<5kflz«ég felszólja" lász 414. számmal. Homok-Komárom 351 Bíimmul befejeztetett. K. m. f
Jegyzőkönyv
folytatólagosan felrév» lS85-ik évi juniw 6-án.
Jelen voltak:
Kováts'' János b. elnök, Blau Pál, Bokán Farkas b. tagok, Ritter Jáaos k! becslő biztos.
Tárgyalás alá vétetett Nagy- és Kia-Rada községek 1 101. asámmal és Essteregnye 1001. ssámtól befejest«tött 1838. ssámig. Nagy-Rada 1994. számmal befejeztetett.
Felvétetett Oboraok község 167. számmal befeiaatetett, tárgyaltat^« Palin add köss ég fel »«<51 lal áss, tárgyafis alá vétetett Sormás és Saepelnek község Sormás 900. ssámig — Szenetnek 1282. számmal bef(y>sj9t9tt, >6$ alkalommal Ritter János k. becslő biztos bemondja, bogy a cs. kir. délVa.uti társaság Paliu kösségre vonafkjoaó fel«óllslását bozzA küldötte be, — mint elkésettet viasza-küldötte. t
Miután a felssóllalási beadvány a bisottság rendelkezésére nem állott igy as tárgyalható sem volt.
Szedetnek 1482. Pallin 106. ssám-mal fejestetett ba esután Bajosa kösség vétetvén tel éa tárgyaltatott; 158. «iámmal befejeztetett.
Fityehás kösség 601. számmal fa. jestetett be.
Végül felvétetett Mura-kereaztur.és Koll átszeg tárgyalása, mely alkalommal alsó domborui Hirschler Miksa birtokosnak beadott kérvénye as osstátyba soro-sás tárgyában olvfUutot''t fel, mely felolvasott kérvény a felstóllalás alkalmával a helyszíni vissgilattal figyelembe vitetvén a nahezményéaett 1180—118S. helyszíni teám ok alatt felvett és a felasólJalási B. II. minta 1710-^1711. < folyó számai alatt felvett ingatlanokra a járási küldöttek, véleménye fogadtatik él és a ne-hesményesett birtok réssletek as V-ik osztályba sorostatnak, mint a felhozott indokok figyelembe vételével soroshatik ésajMura folyam átadásinak" kitett területek.
J. k. bejáratott.
(Vége követk.)
Mai számunkhoz egy fél iv melléklet van csatolva.
HUSZONNEGYEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY.
AUGUSZTUS 15-''n 1885
Válasz
a „Zala" folyó hó 9-ról kelt «zárná -ban megjelent„Arczképlelepzó egylet« czimü czlkkre.
Találkozott egy b. 1 ... ki fennt nevetett csikkben a közvélemény Ítéletét kéri a .Magyar irodalom- és müvésset. pártoló-egyesület* eddigi működése felett Már bizony, ha a közvélemény ama b. 1 . . . vádlevele alapján itélns,'' az ítélet a nevezett egyesületre nézve, nem valami kedvest lenn?; de a közvélemény «okkal józanabb, mintsem, hogy egy b 1. . . vácijára azonnal, rögtönbiróságilag hozná Ítéletét; éu ugy hiszem a vádlottnak is van ioga egyetmáat védelmére felhozni. Tekintem magam.it (« tán joggal) a vádlottnak • bátorkodom az egyesület, nem különben a magam védelmére a kővetkezőket nyilvánosságra hozni; — lehet, hogy ezek után engem fog elítélni a kőz vélemény, dc semmikép el nem Ítélheti az egyesületet s az a -b. 1 . . . minden esetre okulhat rajta.
Először is kijelentem, hogy alapszabályaink mindennemüjátékot tiltanak, pláne renoménkkal nem szoktunk játszani ama b. 1 . . . módjára, ki valóban eljátszotta azt, mije soha még nem volt és előreláthatólag nem is lessmi ilyen ha sardisták nem vagyunk. Azon b. 1 . . . állítása sieein túljátszó ttok a még megszerezhető — renoménkat azzal, hogy Dr. Fámtk Láttló egyesületi elnök arczképét diszkerotben az egyesület helyiségében kifügesztettük és ezt a tagoknak két ízben is bemutattuk, hisz lelep-lezésrő szó sem lehet, mert nézet-m szerint valamit leleplezni, amin lepel nincs pbisicai lehetetlenség. Ezen kétizbeni kép-bemutatása ama b. 1 . . . előtt gye-rakeskedés a dupla blamázs az egyesü ietre néave. , •
Mondja csak b. I. . . minek is blamirozza magát annyira, hát nea tudja, hogy a mi egyesületünk müvészet-pártoló-egyesület is, s az esetben, ha jön (egy művésznövendék, ki még hozzá rae-gyéck szülöttje, s bemutatni kívánja te hetségét, miszerint az egyesület'' révén a nagy közönség ift megismerje, hogy ezen kívánságának eleget t^nci „elmulaszt hat-lan kötelesség?" Hogy Ungár ígnáct képzőművész ezen czéjból, épen elnökünk arcsképét rajzolta le, csakis helyes gondolat volt, ez által tiszteletét nyilvá nit tta az elnök személyében az egyesületnek, és az egyesületi helyiséget semmi jobban és jogosabban nem dissitheti, mint megalapítójának arczképe, mert azon kép, melyet azon b. 1 . . . még csak 5 —10 ¿v múlva szeretett volna látni, nem Dr. Fárnek Lászlót az egyesületi elnököt, hanem Dr. Fárnek Lászlót az egyesület megalapítóját ábrázolja,és h»gy ennek arczkép bemutatásakor némi házias ünnepiesség tarutik, est senki sem tarthatja időelőttit^k, — kinek tudomása van arról, hogy az egyesület már is közel 300 taggal rendelkezik. Miért ne részesi tenők mi azon férfiút, ha kedvező alkalom nyílik rá, kitüntető elismerésben, ki az egyesületet oly kedvezőtlen auspíeiumok közt oly szilárd alapra tudta megalaki-tani, hogy ez mindenkor mint tömör testület iog az előirt programm keresztülvitelén dolgoztatni. Programmunk. sikeres megoldására okvetlen szükséges, hogy as egyesületi tagok, valóban egyesüljenek
is azon jelszó alatt: „Viribus unitia." Ezen fenséges jelszó, nálunk azonban csak ugy találhat általános visszhangra, ha alkalom adatik, hogy a tagok egymást megismerhessék s egymáshoz simuljanak. Épen azon második bJamázs estéjén történt, hogy a .Magyar irodalom- ós mü-vészet-pártoló-egyesület" háziünnepélyén jelenvolttik, oly elemekből állottak, melyeket egy kalap alá hozni, a nagy közönség megalakulásunkkor ugy szólván teljes ieheterlenségnek tartott, vagy ha nem is egészen lehetetlennek, de évtizedek előtt kivihetőnek semmikép nem vélt; tehát az uj egyesület, mi a társadalmi viszonyok javítását illeti, valóban elérte azt, amit szervezkedésekor kilátóba helyezett, s ezen téren 3—4 hónap aUit azon sikert mutathatja íel, melyhez a nagy közönségnek oiy kevés, ama b. I; .". nak semmi reménye nem volt.
Tekint ük most már Dr. Fárnek Lászlót mint az egyesület elnökét, s huz-zunk párvonalat közte és más társasköri elnökök közt, és be fogjua látni,-hogy Dr. Fárnek László-már ma kiérdemelte azt, mit esetleg más elnökök még—5—10 év múlva, vagy még akkor sem érdemelnek ki. Másutt, egylet alakulásokkor, az ideiglenes választmány a beiratkozottak közül a legtekintélyesebb, esetleg legva-gyonosabbat minden egyéb érdem nélkül kikiáltatja csupán tiszteletből elnöknek, míg ellenben a Magyar irodalom- es müvészet-pártoló-egyesület* Dr/ Fárnek Lisslót az egylet megalakitása körül szerzett érdemeinél fogVa, helyezte az elnöki székre.
Mi a diszkeretet illeti, kinyilatkoztatom, hogy ez általam vásároltatott 30 azaz harmincz forinton, de ezen ,ö8szeg iegkevésbbé sem érinti az egyesület pénztárát, hanem érinti az enyémet és más egyleti tagét, kik szívesen pártolják, mennyire tehetik a hon! ipart, s kik általában pártolnak minden'', ami nemzeties és így pártolásra méltó, — ezekért valakit megróni osakis egy b. 1. nak juthat escébe. Azt mondja az. a b. 1 . . . azon a harmincz forinton és bankett költ jségeken jobb lett volna az irodalmat,vagy művészetet pártolni, erre vonatkozólag megjegyzem, hogy íársaavacsoránk eddig általábban még nem volt,'' de a tél folyamában az egyesületnek határozott szándéka ilyeneket ismerkedés czéljából mi* nél gyakrabban rendezni.
Minthogy az irodalom pártolásra is utal bennünket ama b. 1 . . . azon kérdést kocskázlatom, vájjon egy idóelőtti előfizetési felhívást szándékozik-e kibo-csájtani ? Egy izben még egy ilyen irodalmi termékért is adtunk pénzt; de ez csakis egyszer volt,*) ezentúl inkáob tár-sasvaosorákat rendezünk igy legalább élvezünk valamit péntekért.
fílaháné fogadtatására vonatkozólag röviden megjegyzem, hogy az összes egyletek a fogadtatás rendezőségéről lemondtak, még pedig a művésznő megérkezésének előnapja estejón, s ha a mi egyletünk nem lép oly erélyes actióba, a hogyan tette, nem tudom ki blamirozta volna magát ? annak idejéo erre a „Zala" megadta a helyes választ; és hogy Blaháoét nemcsak fogadtuk, hanem, hogy még mást is tettünk bebizonyíthatna az akkoriban itt időző Sághi színigazgató.
♦) „Budán is csak egyszer volt kutyavásár,* a szedő.
Azt is rósz néveu veszi az a b> 1 . . ., hogy as egyesület tagjai ax egyesület helyiségében oly (otthonosan érsik magukat, hogy itten szivaroznak, kávéznak,sőt még újságot is olvasnak, hozzátevé, a mennyi épen van. Ezzel valószínű azt akarta mondani czikkező, hogy kávéházzá fajult el as uj egyesület, holott a teke( asztal nem is a mi helyiségünkben van. Mint még as a bizonyos b. I .. . is tudhatná az összes egyletek nyáron át, vagy telje Ben szünetelnek, vagy ennek tagjai részben a Korona — részben a Iíeim kávéház elö:t üléseznek, mi alatt mi saját helyiségünkben vagyunk, melynek olvasótermében valóban más nem található mint : Budapesti Szemle, Magyar Sálon, Haza- és külföld, Harmónia, Nr-mzet, Pesti birlap, P-sti Napló,Egyetértés, Borsszem Jankó s & helybeli lapok; de as egyesületi tagok ezekkel is beérik egyelőre éa biz egy b. 1... kedveért nem költségeskedünk. — .->»
A zene szakosztály működésére vonatkozólag ama b, l.T.a rósz nyelvek álli táját közli, e rósz nyelvűek valószínűleg rósz fülekkel is vannak megáldva, különben a zene szakosztály eddig még nyilvánosan nem működött., s igy ennek gyakorló óráiról nyilvános kritikát hozui nem valami szép jellemre mutat.
Végül biztosithatom ama b . I -1. . ot, hogy egyesületünk'' az alapszabályaiban kifej''ett programmot hűen be is fogja váltani, de mi mindent a rendes, legalkalmasabb időben szoktunk lenni; így már legközelebb az egyesület '' kiadásában egy elismert jeles irodalmi termék fog megjeleni. Ha a rendes idő ben nem fogjuk megtenni kötelességünket, ez esetben elitélhet bennünket a közvélemény, s ha már ma Ítélne, ugy bizonyosan, ha igazságosan ítél, elitélendi azon egyéneket, kik a helyett, hogy a közjó érdekében buzgólkodnának, épen ennek ellenére tőrnek és a társadalom szilárdítása helyett, roszakaratu eljárásuk által épen annak szét forgácsolását idézik elA.
Rosenfeld Lajot, egyleti tag.
A lakóház ellátása viz-, levegő-, világosság- ós melegséggel.
Körülbelül 3 évtized óta az építési ipar terén egy k űlönlegesség támadt, mely a közegészségügyre nézve kiváló fontos ságu lelt. M^gszokiuk ez iparosokai rövi-den .légszesz- é* vizinstallatorok" névvel jelölni, azonban közelebbről tekintve, találjuk, hogy első sorban bádogosok, lakatosok, szintúgy rézművesek űzik ez ipart, és~ hogy csak elvétve találunk az üzlettulajdonosok közt valódi technikusokat. Minek is ? Nálunk az építészektől kívánják meg, hogy mindene tudjanak és ók maguk szolgáltassák a szükséges felvilágosításokat és mindent, ami tőlük joggal nem is volna követelheti. Azonban sajnos, hogy közönségünknek csak alig van és alig is lehet fogalma arról, hogy minő követeléseket kellene támasztania. Igen könnyen bebizony itható állítás, miszerint világítási és fűtési berendezésekhez friss lavegő bavezetése és h romlott lég eltávolításához, szakszerű vízvezeték létesítése és az elhasznált viz levezetésé-
hez stb. — a mik összesen is még nem •ok ¡dó előtt luxusnak tekintetlek, ma azonban már szükségessé és szükségletté váltak — sp^cziálistákra van szükség, azonban csak csekély számban vannak, kik e téren kitűnnek.
A közérdek szempontjából okvetlen ssükséges és ma a külföldről fenyegető járványveszély allení védképesség miatt kiváló fontosságú, hogy a vidék némely városában és különböző magyar fürdőkben is (mint pl. Alsó-Tátrafüreden) a házak egészségi alkatának e pontját komoly figyelem tatgyává tegyék, és a házak belső tisztaságát ne luxus dolognak, hanem nélkülözhetlen s ükségnok tekin''sék. — Alsó-Tátrafüreden pl. «mi a faekal-anya-gok el szállítását éa eltávolítását illeti, — egészségügyi tekintetben valóban botrányos és a cziviüzált szaglási érzékekre nézve kiállhatatlan állapotok uralkodnak. És igy van ez a fürdőkezelőség, valamint magánosok házaiban is.
Balaton-Füreden, a magyar fürdők e gyöngyében az ottani levezetó csatornákat és a fürdővendégek által használt kü lörböző iocalitások tisztasági szolgálatát illetőleg szintén igen szomorú és a vendégek szagérzékére és egészségére kellemetlen és meg nem engedhető viszonyok az uralkodók. — Még fenntartjuk magunknak más úgynevezett gyógyfürdőhelyekről is további adatokat és tényeket közölni, hol ugy, mint Alsó Tátrafüreden valamely járvány esetén hz illető Micro-cokkok, buccilusok és microbák formális gyakorló tereket és minden kényelemmel organisált helyet találnának emberölő tevékenységük számára, ha időközben a közvélemény befolyása, vagy a kormánynak egy bizonyos pontig törvényesen jogosult rendelkezései, avagy a megyei hatóság-rendet nem csinálnak.
Ezelőtt kiválóan az angol ipar működött és pedig majdnem egyedül —- e téren.
Hogy aa iparág, mely e csikknek tárgya, mennyira fejlődött,kiviláglik abból, hogy e téren is egy kiváló ós egyik a Mágyarország legnagyobb, gyárainak — „Komth C a külföldről való behozatalt, készítményeinek minősége és mennyisége által tulhalad''a és nagyobbrészt kis/or;-totts. Az illető — megtekintésre különösen érdemes gyár Budapesten VII. Szö-vetség-u''cza 3 szám alatt létezik, melynek keletkezéséről és fejlődéséről a következőkben értesültünk :
A gyár 1872-ben alapíttatott. Nehéz időket kellett átélnie és a csekély forgalmi tők« ax elsőévékben (1872 — 1874.) beruházásokra ión fordítva Igen kedve zőtlen éi különösen bajos versenyállapo-tok rendkívüli módon megneheztelték fölvírágozását. Ha tehát a mostani nagy-sserü tevékenységet, a nagyra nő''.t for galmi tőkét és az időközben elért eredményekét szemügyre vesszük, legjobb bizonyítékát taKljuk a magyar iparos ügyességének. — Tfrbb fővárosi iskola és fő városi más épületek, továbbá állami épületek, a m. kír. egyetemi könyvtár, a ro. kír. államvasutak igazga''ósága — és sok helybeli nagyobb 6* kisebb magánházon kívül — a végrehajtott, igen com plíicált és kitűnő munkák jegyzéke tisztességes számban mutat föl igen te kíntélyes családok számára véghezvitt kaatély- és viliaberendezéseket.
Mint különösen sikerült berendezé-
sek említendők még: u központi füté«i berendezések a „vöröskereszt* kórházban, a gőzfőző- és gőzmosó-intézet;" az összes vízvezetéki munkálatok, világítás éa csatornázás ugyanott, továbbá a központi fűtési és ventillatio-berendezés — a mt. gyár kír. államvasutaknak Budapesten ujonan épitett központi pályaudvarán stb. Ha még hozzátesszük, hogy a munkások száma 1884-ben már körülbelül 250 volt, ugy es mindenesetre jelentékeny vívmánynak mondható. — Megállapított gyári rend a gyári munkások részére és ugyanolyan az installatorok részére szabályozza a forgalmat és egyszerűsíti azr. Betegpénztárról és baleset elleni biztosításról liberális módon van gondoskodva. Ha már most e czég készítményeit az országos kiállításon megtekintjük, a következő igen praktikus tárgyakat találjuk : :
1. A háznak vizzelí ellátásán kezdve az egyszerű konyhai vízvezetéktől az elegánsan berendezett fürdőszobáig előfordul itt minden közbeeső tárgy, u. m. konyhai mosóasztal, egyszerű és eleg»ns moHÓasztalok, igen czélszerüen konstruált water-closet-ek (oly tárgyak, melyekről nem igen szeretünk részletesen beszélni) melyek azonban reánk rendkívüli fontos-Sággal birnak, ha meggondoljuk, hogy rósz szerkezet által gyakran az emberi élet van fenyegeve, mert a csatornagá-zoknak a .lakásokba hatolása ál al különböző betegségek származnak és tényleg be van bizonyítva, hogy pl. a hagy máz (Ttphus) s-.b. ily módon el lett mar hur-czolva es emberáldozatokat követelt.
Találunk t.,vábbálégfütőkészüléke-ket, mint a minők itt Budapesten a .vereskereszt " egylet kórházában, az ujonan épitett m. kír. államvasuti központi pályaudvarban és sok magánlakházb«u jó eredménynyel helyeztették el. Mint « czég kiváló munkáját a „veres-kereszt* egylet kórházának tökéletes egészségügyi berendezését emiitjük még.
. A gőzfőző- és gőemosó-konyháról, valamint * központi légfütőlelepről részben rajzokat, részben mintákat találunk, a vizszerzéa- és vizelvezC''éiről, valamint a fűtés és világitás elrendezéséről a .vöröskereszt* kórházában — vannak as összes rajzok külön kötésben.
Gazdag jegyzéke számos elkészített munkálatnak a legjobb hangzású nevekkel — mutpt|a, hogy e czég tágas körben közkedveltségnek örvend.
Haladást a melegvíz készítésben, a miul az a bizonylatok szerint a kiállító által itt már többszörös kivitelben készit-.letett, mutat egy főzóiüzhely, melyben már a reggeli kávé késsiiésekor lerz meleg vízről gondoskodva. Ezen berendezés, mely Német és Angolországbau jói iomer<, nevezett czé^ által lón nálunk először és jó eredménynyel behozva. Ha hozzátesz-ssük, hogy a kiállító egy idejüleg mutatja, miként lehel nemcsak a háziszükségletre szükséges meleg vizet e f''zóikzhely által előállítani, hanem egész lakásokat is az elóálli ott meleg vízzel ellátói, akkor a tüzelőanyag gazdasági kihasználásának legfelsőbb fokát- el kell ismerni. — Az egész elreodezés és különösen a sokak által megcsodált és gyönyörűen berendezett fürdőszoba — összesen igen sikerült kiállítási látványt nyújt. — Ezzel eléggé megbeszéltük egy magyar czég képességét, mely mindenesetre elismerésre mél.
TÍMSA.
Világos.
<1849. augusztus 13)
Nagy Istenünknek csillag trónusánál Egy vértanúi nemzet térdepelt S keresztbefont imádkozó kezekkel Az ég királyához igy esdekelt: .Tedd el tfilOnk a keserű rabságot S add n«k&nk az édes szabadságot

A. harczmezSn termittenek virágok;
Hazám! — diesSgéged'' virágai! Az elesett vitézek hős .zivébSl '' Kezdett szabadságod virágzani! Áldás, szerencse, mindeu-miaden ére, Honvédapánknak dicséretére! í
De bajb! miért adott & sors oly embert?
Ki fényes gyStedelmeink után A villogó ac«élt a porba dobja,"
Hogy védje gyáva életét csnpán . . Miért, miért nem dörgött fenn az égen? Villámsugárt ¿ojtandó bősz dObében! . . .
Sirassa minden bú magyar hazáját,
Ha ''átja homlokán a néma gyászt . . . A néma gyászt, mely minket ekkor ére . .
8 küldjön az ég urához egy fohászt, Hogy szent hazánkban szabadság és a jog Virág gyanánt virtSl s virúlni fog! —
Nagy Istenünknek csillagtrónusánál
Térdre borúivá hőn imádkozunk . . . Imádkozunk és égf> sziveinkben
Harag tüzénél átkot forralunk, — Mert végre itt van a hatalmas óra: B átkot kiálltnak a honárulóra! . . .
Bálintfty Bálint.
Sziklaógés.
Carmen Sylva beszélye.
A szép Panna büszke volt, nagyon büszke. Nem hiába volt az a két nagy fekete szeme merészen hajló szemöldei ét sas orra. Ajkai nem éppen kicsinyek, hanem szép metszésüek és ha beszélt vagy nevetett: azok alól csak ngy villogott az a dupla gyöngy fogak. Hajfonatai, mint a korona, ugy ültek homlokán és ha igy könnyed leptokkel felemelt fővel haladt
% falun, mosolyogva mondogatták az emberek: a herezognő.
Hanem Pannának büszkesége amint Tanas elhaladt előtte, egyszerre oda lett.
Ez az ífju megtette neki. Szívesen elhallgatta szavait ha aHonárói*) beszélt. Ha valaki tréfából az ifjú nevét említette előtte: tüzes pirosság futotta ei erejét, s a gúnyolódó kedvet, a tréfától egy találó szóval vette el. Tanas sorsát, mikor megtudták, hogy Pannával jegyben jár, mindenki irigyelte.
Kiütött a háború. Tanasnak is el kellett mennie és seregével a Duna mellé vonulnia. Panna a világ előtt elpalástolta könnyeit, titokban azonban szabad folyást engedett asoknak, tőle senkisem merte kérdesni: bánatának mi az oka ? És én istenem I midón híre járt, hogy as első öaueütkösés megtörtént meg kellett támasskodnia, hogy ai ijedtség miatt ne rogyjék össze essméletlenül.
E naptól fogva kerülte őt az álom, egész éjeken át égve hagyta a gyertyát, hogy annak világa eloszlassa visioit me-
*) Somán nemzeti táncz.
lyek Tanaeát sebekkel borítva'' haldokolva, avagy már mint halottat hozták eléje. |
Egy szomorú estén, egészen felől- '' tOzködve ült ágya szélén, anélkül, hogy 1 észrevette volne azon alakot, mely házakhoz tér között és ablakán át benézett. Ab, ő nem tudta milyen szép volt e pilla-. natbau, amint nagy szemei ábrándozva'' feledve a világot, tekintettek maguk elé, és apró kezei olyan meghatóan fogták át 1 érdéit. "Y
Hirtelen lassú kopogást hall az ablakról. Szegény remegő leány ijedt kiáltással forditotta fejét az ablak felé, tekintete mintha a sötétséget akarta volna keresztül fúrni. Ugy tetszett neki, mintha ablaka előtt Tanasát látta volna s ulina e szavakat hallaná:
— Panna, kedves Panna, kérlek, j jöjj ki: Én vagyok: Tanasod 1
Panna kiment vőlegénye karjai nyaka körül fonód''ak. jDe ó visszataszította azt és szólt:
— Mi? Te volnál az valóban ?
— Panna nem látod gyűrűdet és nyakamban a szent képet, melyet te adtál. Tovább nem mondhattam a türelmetlenségtől. Szívem ide hajtott, hogy megtudjam, gondolss-e még reám?
— Ki engedte meg hogy a sereget elhagyjad?!
— Senki: Én!
— Senki ? és te itl vagy ? A háborúnak tehát vége van ?
— Oh nem, még folyva tart, hanem én hozzád szöktem, szerelmünk miatt? Panna keserűen nevetett.- — És axt gon-
dolod te hogy egy szökevény katona maradhat -az én vőlegényem. Távozz 1 Nem akarlak látni!
— Panna ez az a szerelem, melyet nekem te fogadtál? Te a halálba küldesz engem, vesztembe?!
— Eredj ahova akarsz, de tud meg soh'' sem leszek olyan ember felesége, a kik gyávasága miatt megvetnem krllene!
— Panna, te mást szer^tssl
— Nem, Tanas, te vsgy az egyetlen kit. szeretek. Éjeimet átvirrasztgat-tam ;— reád gondolva. Nem is álmodtam, hogy téged gyávának lássalak ! -
Panna ezen szavaknál kezébe rejtette arczát és hangosan zokogott.
— Azt hittem szivesen látsz és elrejtesz üldözőim elöl.
— O, ez gyalázat! kiáltá a leáuy. Jaj nekem, hogy jegyesed vagyok. Eléb elég a Buceg sziklaorma, mint én a te feleséged lessek!
— Én én — kiáltá Tanas — én esküszöm : Nem látsz engem máskép vi->xoni,* mint megsebezve vagy halottan.
Ebben a pillanatban a fiatalok egymás arczába tekintettek. Az esti homályban szikráztak szemsik a szenvedélytől. Hirtelen vörös fény lángoit fel felettök, ugy tetszet, mintha az éjj izzó tengerbe merült volna, és midőn tekintetüket mindketten a magasba irányozták, látták, hogy a Buceg erdő sziklacsucsa ég. A jegeczek meglepetve állottak.
A tüzféoy minginkább terjedt, végre hatalmas tűzoszlop emelkedett ac ég felé, csillagokat okádva. A szomszéd bázok ablakai egymásután nyíltak meg, a népijedsenhurrogatott egymásra:
— Az erdő ég! A hegy ég! A kutyák szűköltek, a kakasok kukorikoltak. Ékkor Panna vállonragadtA-az ifjút s őt magától eltaszítván, szólt: .
— Eredj! Meuekűlj\ relsd el ma magad, ha nem akarod az'', hogy a szégyen öljön meg!
És evvel visszament a szobába, elzárta maga után az ajtót, elojtotta a gyertyát. Remegő szívvel látta T&nast a bázok árnyékában tova menekülni: aztán kibámult rz éjben, az emberekkel mit sem törődve, kik hittak, hogy csodálja a látvány-. •
Ezen naptól fogva Panna kerfl/te a világot: ajkai, egykor ojy üdék és be-széd*8eknem mosolyogtak többé. — Némán dolgozott ós gyakran annyira faradl-érezte magát, hogy a patak partjáu kellett leülnie és égő homlokát - hüs nedvvel hüsitenie.
Egyszersmind el-el rejté ».lakj» tükörképét, amint ott hintázott az a hullámokon; vagy ábrándozva,,ég felé v«te''i« tek.ntetét, hogy ijedten rezzenjen össxe, ''ha az a Buceg hegy csúcsát érte. •
A faluban azt kezdték beszélgetni-hogy Tanast otthon látták. Egyik-másik, mintha fel is ismerte voina a tüzfényében és mintha hallotta volna hangját a Pannáéval együtt. Tolakodó emberek metf meg is kérdezték Pannát >z értelemb®n, s az remegve félelemtől gyöngyöző homlokkal mondá ;
— Hát azon estén, midőn a heg)'' égett nem volt csendesség és setétség ¿d* nálam ?
Nemsokára az a hir járt a falubsn. hogy nagy csatát vivtak. Panna midőfl «ennek neszét vette: hazasietett, kis ku-
FolyUtás a mellékleten
ÍIUSZOtfNEGYEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
AUGUSZTUS ló-én 1885.
2665. tk- 8S6 »Pril 1&-
I. Árverési hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. törvényszék 11vi osztálya részéről kö/hírré tétetik, J,,,^) Gáspár István pötrél»i lakos vég-ieh»jtatóuak Gáspár Ferencz végrehajtást »trovrdfi pötrét^i lakna elleni 156 frt yj kr. tflke 1873. évi január 27. najjá-lil járó 6*/0 kamatok «ezeknek 6%''ké i.ed''ílnji kamatai 41 fri 75 kr. p*r, 5 frt 45 kr. végrehajtás kérelmi 9 frt 50 kr. jelenlegi, s még felmerülendő költsigek iránti végrehajtási ügyében a fent nevetett kir. torvényszék területéhez tartozó pawai''337. sztkben A f 1 «or 2128. hrss.
felvett Gíspár Ferencset egy harmadrészben illető váltság köteles ingatlan 44 frtia — picsái 365. sztkven A f 1 sor L''lií5. hrsz. a. íe.vett ingatlanból Gáspár Kereoczet illető váltsáp köteles agy harmad része 35 frtr* becsült — pacsai6l7. „íub-u A f 2207. hrsz a. felve t ingat-]jutiól Gáspár Ferenczet illető egy hatod iMte 22 frt becsülve
1885- évi szeptember hó 17. napjának délelőtt 10 órakor Pacsán
_ .felső raj ki 231. sztkben A f 449.
iirsz. ». felvett váltság köteles ingatlanul Gáopár Ferencz, tulajdonát képező 44 frira becsült egy harmad része
1885. évi szeptember hó 17. napján délután 2 órakor Felső Rajkon a község biro házánál,
Gábor felp íresi ügyvéd v. helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános srveréeen eladatni fognak külön-külön.—
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10%-át készpénzben v, óvadék képes papirbeu a kiküldött kezéhez letenni. —
Vevő köteles a véteiárt három egyen-1.1 réazletben, tnég pedig az elsőt az árve re« jogerőre emelkedésétől 15 nap alatt. * masodikat ugyanattól 30 nap alatt, — a harmadikat ugyanattól 45 nap ala''t,— miuden egyes részlet után az árverés napjától számítandó 6°/0 kamatokkal együtt az árverési feltételekben meghatározott napon és módozatok szerint lefizetni.
Nagy-Kanirsáu u k. tszék tkvi< osztályánál 1885. évi april hó 24 én (-V.*>7T 1 —1
4''t; tk: 88f> január lb.
Árverési hirdetmény
A nagy-kanitsai kir. törvényszék tkvi osztálya részérói kozbirré étetik, hogy a n. kauixsai takarékpénztár veg rehxjtaiónHk örv. Tizedes Mihály ué srül. B-ks i K-izi, miut Tizedes Mihály kkoru flroköaoi gyámja végrehajtást szenvedő pó''ai elleni lakos.elleni 232 frt járulékai ugy ezennel 7 Írtban megállapított víbz-ál ve és kezelési költségek iránti végrehatási ügyében a fent nevezettek tszék t«iu!eléhez tartozó polai 41. sztkben Ti-redes Mihály tulajdonául I. 1—8 sorsz. tartozékkal 483 frtra becsült s B ilassa Audor po!a: lakos javára előjegyzett iu£»tl*uok, f 1 sorst. váltság köteles tartozékkal 410 frtra becsült ingatlan, f hrer. a. váltaág köteles. B-itassa Ferercz i«v4> a előjegyzet 290 frtra becsült inatlan Wesel Simon fizetést mulasztó vevő költségére és kárára.
1885. évi szeptember hő 5. napján d. e. 10 ora*or Pola község házánál
Simon Gábor ügyvéd v. helyettese köz-b-jöttével megtartandó nyilvánO» árverésen eladutui fognak. —
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár
Árv-rezni kivánók urtoznak a becsár lO°/0 át készpénzben v. óv»dék-kép-.s papírban a kiküldött kezéhez In teuni. —
Vevő köteles » véteiárt három egyenlfi részletben, még pedig sz elsőt az árv-rés jogerőre emelkedésétől Bzámi-tandó 1 hónap alatt, — a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, — a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, — minden egyes részlet utan az árverés napjától számítandó 6% kamatokkal együtt az árverési feltételét ben meghatárosott helyen és módozatok szerint lefizetni. —
Aa árverés teljesítésére a letenyei k. jbiróság megkerestetik.
N.-Kanizsán k. t«ék tk«-i osztályánál 1885. évi márcz. hó 6-án.
EVELL j«ey*0- -
CSERESZNYÉS
. . Ti .
elnök.
k/ ii
kerestetik egy 9 vagy 10 éves jó bá''ból való fio vagy leány, oly hely ról, hol az illető fiával a 4-dik elemi osztályt elvégezhetné és szigorú felügyeletben részesülne.
Bóvebb felvilágosítást e lap kiadóhivatalához betűvel elíá-
tott levél utján nyerhetni.
BERfi ER-féie orvosi
KflTRAHYSZAPPAN
orvosi tekintélyek álul ajánlva Ausztria-Magyarországban, Francxia-ország, Németország, Hollandban, Schveiczban, Bo mániában stb. már tíz év óta fényes sikerrel használtatik 24J6 11 — 12
mmaennemü toörlttitegrelt
mint sxlnte az arezbór mindenféle tisztátalanságai ellen különösen a rüh, az idült és pikkely sömör ellen, a kosz, a sömör repsd-vény. a fej és szakái ellen, a szeplő, májtólt, úgynevezett rezesorr, a fagydag, a lábizzadás, s a gyermekek valamennyi külső fej betegségei ellen. Ezenfelül mindenkinek miut a bórt tisztító mosdószer ajánltatik.
Ára darabonkint használati utasítással e%) üti S5 kr.
A Berger-féle kátrány szappan 40% a tömény f*kátrányt tartalmnz felettébb giodosan van készitve s lényegesen különbözik minden egyéb, a kereskedésekben előforduló kátrány-szappanftktól.
SS Csalások fc&er&ltfse végett S
0 - * . • # » a gyógyszertárakban világosan Berger-féle kátrány-szappan
kérendő s ügyelni kell a zöld csomagolásra.
Egyedül helyettes a bel- és külföld részére ''*
A. HELL íródsz. Troppau h0"
IS agy-Kanizsán: Prager Béla gyógysaerésznél.
BECKER tanár második nagy
díszelőadása
I
J"
oooooooooooooo
ChiffonCreton és oxford ¡ngek.
oooo<
a .,Zöldfakertben-: épült színkörben
szombaton foljö hó 15-dlkén, fes vasárnap 16-dikan extr s órakor
"új műsorral
5 hölgy tündéries megjelenése.
ANTISPIRITISTA BŰVÉSZETI ESTÉLYE
a hírneves császári orosz és persa udvari bűvésznek,
Becker tanárnak
egész nj műsorral négy szakaszban.
Egy antispiritiszta ülés ''•*
vagy Becker tanár a közönség által megkötözve és a légben repülő és játszó hangszerek és a láthatlan médium.
össze nem tévesztendő a már • itt előadottal.
Ezntán legelőször
• Eszmira alma és tinin,
nagy hatású darab 6 képben nagy jel mezváltozásban magán a színpadon
Végül nagy képlet „HUNGÁRIA« hatásos villany és bengal tüzfény mellett.
ooooooooooooooooooooooo 0 ÉRTESÍTÉS, ^
0 Van szerencsénk a n. é. helybeli és vidéki közön.é- 0
U get ért sitnni, miszerint 0
§ • o ím női felöltő (Gonfefcüó) termöM § ^
° 0 választékban a közeledő ö*zi és téli évadra dúsan Q
X a 0 felszereltük, s immár esökopönyegek Jaqitettek és Q v
O ce a mantillekben minden nagysag és minőségb-n a legújabb a
Q ^s islésebb divat szerint a legfoko ottabb igényeknek meg- bk
y fel*?lőleg • Q »
> 0 különös jutános árak
— -V mellett szolgálhatunk. ''
0 - Ruhakelmék, temok, bársonyok, merri 0
ce 0 lieaux és brorat díszek nemkülönben minden
0 bel és külföldi divatárukban
0 »z őszi és ''éli idényre óriáai raktárt tartunk képletben.
^ 0 Szines és fcliér parkettok -«» 0 és vászonáruk
^ w minden minőségben és árakban. > '''' s
_ 0 Magunkat a n. é. közönség hecsea pártfogásába 0 —
^ 0 "jánlva marad''unk mély tisztelettel Q
í . WEISS ZSIGMOND ^ TIVAÓÁR 0 =
0 2567 2 -3. (WIKNKR WEI8S.) Q *r
O A Nagu-Kanixsán a
Az „Arany Korona* szálloda átellenében. q
ioooooooooooooooooooooo
Q Paplan és vállfűző k
ooooooooooooo:cx>oooooooooooo(
Közelebbi ftlvilAgotüátt adnak a nagg fair agaitok. _^¡L ^őrejálthatók délelőtt 10 órától esti 8 óráig.
Becker tanár Európai hirü előadásai minden hírlapban ismeretesek
Kedden folyó bó 18-an utolsóelőtti előadás
8<
Legjobb szerkezetű = .
B0RSAJTÓKATlljrOSSmí,lln
mwim js Hansclienbacli
SZULU/UZÜKAl első magyar gazdasági gép-
RÉPAVÁGÓKAT '' ^ra
BUDAPESTBE.
Olcsón és gyorsan szállít J^^f kivi™>ral bérmentve kül-
. 2582 1—6. aetnek ■
m
ooooooooooooooooooooooooo
Bérbe adatik 9
8
8
8 o o o o
Q
felső korcsma
az alsó-lendvai — felső-lakosi és alsó-lakosi
bormérési joggal együtt
1886-ik évi január I tői kezdődő 4JA évre
és pedig az Alsó-Lendván az alulirt fóbérnökség gazdasági irodájában 1885-ik évi augusztus hó 27-én a délelőtti órákban megtartandó nyilvános, önkéntes árverés napján és az árverés megkezdése elótt beadandó ajánlatlevél utján.
Az árverés alkalmával a legtöbbet igéró, — illetőleg az ajánlatlevél beadásával egyidejűleg az ajánlattevő a megajánlott évi bérösszeg 50 százalékát kamatnélküli óvaipénzül befizetni, illetőleg az ajánlatlevélhcz mellékelni tartozik.
2574 Az Alsó-LendYS-Nemptiiy nrodalmat
föbérnoksége.

o^OOOOOOOOOOOOOO
0 0 o o o
i
o 0 0
0: 0 0 0 0
0 0
0 0
0! 0 0 0
0
0 =
NESTLÉ HENRIK GYERMEK TÁP-LISZTJE
Tizenötévi eredmény
21 kltünte-és. melyből ^^ Számtalan
bizonylatok
__clsfi rangu
8 arany érem. ^^ - orvosi tekintélyektől.
oyáei jegy.
Tökéletes tápszer kis gyermekeknek.
Telj es kárpótlása az anya-tejnek ez elválasztásnál, könnyen emésztheti é* tápláló, miért is ig^n alkalmas a felnőtteknél i*, kik gyomorfájásban »*erivednek, mint tápszer.
A védjegyhez — a számos utánzás és hamisítás végett — minden szelenozére a feltaló, — NESTLÉ HENRI. — neve és a fedélre a frtgyá ros neve: BERLYAK F. iratik ösmertetésül as eredetinek.
Elgy dotoOz OO itr.
NESTLÉ HENRI sőrlleit leje.
B&y aúag öQ lcr.
Főraktár osztrák-magyarorsyág részére : 2530 7 10.
BERLYAK F.
Nagy-Kanlzsan: Ke*seIhoffer Jóxsnf Rosenfcld Adolf ¿i Zollinffor L. kor''-skedoknói, — vaUinint .¿»Ryaroruzáf; minden jfyógysirrtir ís fü»ZPrk>r<nlco-oé^opn in kapható \
oo oocoo oooooooooooooo o o o o
4<
¡(
0 0 0 0 ü 0 0
0 0 0
0
0
0 0
0 0
0
0 0 u
0 0 0 0
0
0 o
4 •
huszonnegyedik Évfolyam
ZALAI KÖZLÖNY
AÍJGUSZTÖS U-4a

Savanyu Kút
STEFAN IA
Koronaherczegnä
; k forrás. *
Triászt 18B2
0 .
ii]f tr%m.
Szénsavdús, természetes, égvényes
A8ZTALIVIZ
egyúttal gyógyvize a légzö szerveknek, mórnak s hólyagnak.
A krondorfi tíz legtekintélyesebb \ egy vizsgálóink szerint mennyilegesen &z első helyet foglalja el a birodalom ég-vényes savanya vizek fölött 2431 12—20
KutTállmikosók Krondorf Karlsbad mellett Raktár Nagy-Kanizsán : » KISS testvéreknél. Kapható minden ásványvíz kereakedésben vendéglőben.
> .ti. A t» * Ii . V
Manesli társas polgári és ImMM iskola
(előbb HAMPEL ANTAL.)
Budapest, V. Nagy korona-utcza 13. sz.
Ezen tanoda, melyet ezelőtt 50 évvel Hampel Antal ur »lapított, éa mi azt már 19 év óta fönnálló tanodánkkal egyesitettftk — minden törekvé«ünk oda irányai, hogy elődünk jó hirnevát megőrizve, a reánk biso''tt növendékeket alaposan képr.ett egyénekké neveljük. Hogy kitttiött csólunkat biztosan elérjük, iparkodtunk ismert jele« tanárok alkalmazáss által ititüzőit csólunkat bistoaiuni. Tanodánkkal táp ím nevelöintitet ím van égybekötve, melyben a növendékek teljes ellátáaon kivfif sseretettaljes bánasmódban részesülnek ós tanulmányaidban gondos felügyelet alatt állanak. Tanítványainkat ax egyívű Itnkádteti viztgálat letételére előkészítjük. Érteeitőt kívánatra ingyen küldünk. BeiratáMok a jöv5 1885/6-ik tanévre aug. 27-én veatik kesdetét. 2566 2—4.
AZ IGAZGATÓSÁG: Pra»*uer Jórtef, igazgató Grott* Gyula.
n*Knn****tiu****imuitn***uu***
Fehérnemű leiszerelés íöiiulóknak *
Úgymint: fehér és tarka ingek, alsó nadrágok, halé K ingek, zsebkendők, szövött fehémemflek, mindennemű harisnyák, asztal- és ágyneműk, paplanok, agypokreczok éa mat-
raczok a legjobb és legszilárdabb minőségekből készítve, legolcsóbb árak mell tt ajanlanak 2559 3 4
Irmler és Wagner
Sagy-Kauizs&ii, h városháza átellenében.
Továbbá mindennemű szines fehér zsinorok és piké pargétok flaiwtt szivetek ruháknak, saját gyártmánya vásznak és asztalnemüek, valamint mindenféle a vás/on és fehérnemű gyáetmányokba, vágó tárgyak Cseh-, Morvaország és Schléziából.
Levélbeli megrendelések különös figyelem ¡és pontosággal [ teljesíttetnek.
Arjegyiékek — kívánatra — bérmentve küldetnek be.
3 *
X X X X
IX
xxxxxxxxxxxxxxxrxxxxxxxx
MOLL SEIIILITZ POR
Csak ralóill
ba minden dobozon » fTárjefjr a sat éa Mell aokaaoro-aitott cxág nyomata láthatd.
.. , ~ --------WJ—- éa altestbajek, tyomorgörcs és
ró*''ött ®4Í>»*J vérUlllás, aranyér U a lrgkQ-
P j * ellen 30 ár ÓU folyton«»» növekedt alisaerásban réazesBl
**y eredeti dobot használati utasitáasal 1 fn. Haalsltvásyek tirvézyssss ildiztetsek
Ezen porok tartd* gyógybatása makacs |y
Franciaborszesz és,
Köszvény-, csúa, mindennemű haso gaús ¿a bénulás f*j-, fill- éa fog fá-jáa »ikeres gyógyításához IWirzii
issrs, bsre«stáss«k mindennemű »¿rQléjek é. sebek, gynladások éa daganatok el en Beatéi»« vixzel ke»erre, hirtelen betegedé«, bányát éakólika ellen. Kry Oree pontoá utasítással 80 kr. 2401 38 — 62
Valódi, Moll védjegyével 0« névaláírásával.
Moll A.
gyógyszerész császár királyi adv. szállító.
Bécs, Tachlauben
p ?tly •*,1ÍZ ,B: Belu* J<W «yáfjweré«. Kolenfeld Ad.
Feaaelhofer József Bare.; Dorner * Csáktsrsya: Oönca L. gyágy. KapMVÉrstt Ad Keszthely : Schleifer fia. Kiraeag : Rátz Jáno.. ■a&allTffi fÜ" Slifstvár. Szalay Jóxaef Zals-EQerszefl Hollóty J. gyógyszer*«.
I R
I S - 8 X.''
lüTnnó! Ternü Tenól!!
Millió es millM frtnyi összeg
birtokába juttatja évpukiut scgAny emb-rtár-itiukit bftlc< kiidtmitáai tehet,é<e által a hires matbematikua
Mihalik János ur,
Budapest, kerepeai-ut 74 as, I. em., 7. ajtó.
Mikalik ur a jelenkor legügyesebb sxám-mÜTétse 1
O ax egyedOli ember e világon, ki képes axon számokat elúre kiaaámit&ni, melyek a Ida lottóban biatoaan kihnaatnak! — Mihalik nr elhihiahatlan ternoaxámképletei segítségével f. évi jnlins havában is követkreó ny«remények érettek el:
a bécai húzásban 46,52 60s«-ra jul 11. 2SS nyer. aliosi „ 18,4i, 77 . . 4. 86 „ * brflnni , 90,21,81 B , 15. 154 .. a prágai . 46, 3, 35 . . 21. 90 . abndai , 45,90,65 . . 18. 160 .
Ennélfogva tehát 409,090 frtot nyert 773
BUNZL LUJZA
főtér. Knortzer szálloda mellett.
Ajánlja budapesti és bécsi legdíszesebb készitményü nagy választéka bútor, tükör és kárpitos árait, valamint vas pónz-szekrónyeit
Teljes menny asszonyi berendezéseket, éttermek és hálószobák teljes felszerelését a legdivatosabban és legjutányo-sabb árak mellett elválalja. — Ugyanitt kapható mindennemű SZÖnyeg. függönyök és butorkelmsk. 2568 2—3.
Bzen üzlet már 6 óv óta fenn ¿a 11.
773 axemélj 409.000 frt 773 »zemély
Dyert osztr. ^rt. nysrt
Kxért felsxólittatnak mindazok, kik Mihalik Jánoa nr mfitételeit még igénybe nem vették,'' — mindazok, kik sanyarn helyzetnkön segíteni ■ sxerencsében részesülni óhajtanak, haladéktalanul csakis Mihalik János arhos Budapest, kerepe&i-nt 74- sz , 1. em., 7. ajtó fordulni tzerenctesxámokért. — KfllOnöaen az István király flnnep alkalmából Budapestre jOri) t. ez. kúzfi na égnek nem eléggé sjánlható becaes figyelmébe, bogy mindenki mindjárt megérkezése után keresné fel a hires szám-mBrésst. Mihalik János arat, hadd váljék e kirándulás minden egyes ntaanak szerencséjére, hadd részééül jön minden egyes látogató oly teteme« nyereményben, mint tisztelettel alóllrott, ki a Mihalik úrtól kapott 13, 69, 29 számokkal az utolsó bécsi húzásban 4800 fo-aaotoyi Slazeget nyertem és kívánom, hogy «ég sok szegény embertársam étjén el Mi-hriik János ur által ily váratlan sznrencaét.
KOsifinetem nyilvánításával maradtam Vnkowcz*. tisztelettel
2681 l-l. MAUTHNER NÍSl)OR,
jósxágbérlö.
Mihalik János úrhoz intézett levelekhez kéretik Tálasz végett 3 brh. b kros bélyeget mellékelni.
7846. tk: 884. deczember 24.
Árverési hirdetmény.
A nagy''kanizsai kir. törvényszék tk v. osztálya réizéról közhírré tétetik, hogy Ssalacsy Farkas ventei lakos végrehajtatónak K«rdos Jóuef végrehaj''ást sxenvedö erdósfai lakos elleni 274 írt 01 kr. töke iránti végrehajtási ügyében a fent nevezett kir. törvényssék területéhez tartozó erdOtfai 10 astkben I. 1 — 18. sorsz a. Kardos Jósaef tulajdonául telvelt 1527 frira becttilt ¡ngatlaaak;< -Zakál Gyula letenyei lakot, mint az árverési feltételeknek eleget nem tett veru költaé gére ds veszélyére
1885. évi szeptember hé 3. napján délelőtt 10 órakor Erdösfa község házánál
Simon Gábor (lgyvéd v. helyettese kös-benjöuévol megtariaudó nyilvános visz-árveréaen elada''ni fognak. —
Kikiáltási árat-noebb kitett b-o*ár. Árvernsoi kívánók tartósnak a becsár 10°/, á< készpénzben v. óvadékkép« papírban a kiküldőit kezéhez leteai.
Vevó köteles a vé elárt három egyenló részletben, még pedig a« árverés jogerőre «jnelkedáaétfll'' asámitandó 1 hó nap alatt, a másodiaat ugyanattól 2 hónap alatt, — a harmadikat ugy anattól 3 hónap alatt, — minden egy«s réssiet után az árverés napjáiól számitaadó 6*/tf kamatokkal együtt aa árverési feltételekben megha''árosott helyen és módozatok szerint lefisetni. —
N.''Kanizsán a kir. tszék tkkvi osztályánál 1885. évi febiuár hó 27 én. CSERESNYÉS EVELL
elnök. ■ jegyző.

Margitszigeti gyógyfürdő.
Budapest főváros közvetlen közelében.
35° R. meleg artózi forrás — porcselán-, márvány-, kád- ós kő-fürdők, zuhany készülék kel — nagyszerű kerl — 300 teljes kényelemmel berendezett szoba — társalgási terem — kül- és belföldi Ispok — naponta zene.
Köralakok, melyek ellen a margitszigeti héwiz kedvező eredménynyel használtatott; 2556 3-3
Köszvény — a« izületek, izmok, csonthártya, ideghüvely, idült csúza. A csúz, köszvény, erőművi behatások, typhus után fellépő hü-dések. — Zsábák. — Csont bántalmakat, osontasúi. izületi bajokat és külsértéseket követő elváltotáaok. — Fájdalmas hegek, merevség, hüdés. — Bőrbán talmak.
A héwiz belsőleg eredmény nyel használtatott: idült gyomorhurutnál és alhasi pangásoknál.
A szigeten van gyógyszertár, e''.latva mindennemű ásványvízzel. Rendelő orvos: Dr. Yertár.
Bérleteknél ugy a fürdó-, mit a menetjegyek együttes váltásánál árleengedés.
A ssigeten lakó fürdő vendégek a fürdő használatnál és a menet-jegyéknéi előny ben réazesulnek. A fővárossal óránkint 2-szer közlekedés
A M-iÉiy tartana májas 1-től o^er elejéi.
A lakások megrendelése: a szigeten a felügyelóségi irodában.
Budapest.
A margitszigeti felügyelőség.

Leány-növeldei jelentés.
Van szerencsém tudatai a t. cs. ssülők és gyámokkal
hogy 6 osztályú
leánynevelő és tanintézetei
mely most Kanizsa, Fótér Axentl ház 7. az. 1 só emeleten van.
Novembertől át fog tétetni Nagy Kanizsa, Főutcza 29. szám l-ső emelet Ujvári-féle házba.
Hol tágat helyiség é* világos tantermek, azonkívül nagy udvar és baép kert áll a növendékek rendelkesésére.
Növendékeket, mérsékelt feltételek mellett, ez évben is teljes «llátásra fogadok fel, saives megkereaésre a feltételek azonnal közöltetnek.
A rendes tanfolyam f. évi HMeptember 3-án fog kezdődni, a beiratások pedig augutmtus 30 én 31-én, **eptember 1. és 2 án eszközöltetnek.
Midőn a t. ca. ssülők éa gyámoknak az eddigi sasmélsm ás intéaelem iránt taansitoU elismerésükért a legforóbb köszönetet szavasam, magamat kitűnő tissielettel további kegyeikbe ajánlom.
Msgy-Ksaissáu, 1885. augusxt. hóban.
üi\. Vezekéuyl Horváth Lilla,
2569 2—6. intézet-tnlajdonosnfi.
IOOOOI
/
WALSER FERENCZ
első magyar gép- és tüxoltóazerek gyira, harang- és órczöntödéje BUD ▲PESTEN''. BottenbiUar titoaa «6.
Ajánlja gyártmányát, mint magyar különlegességet kutakban és mindennemű szivaty tyúkban elvállal teljes vízvezetékek berende-
7ásót varosok, földbir-
t
tok< sok, Ipartelepek, armentesirö társulatok és magánzók ró-
szí rol modern technihai
2522 9-50
alapon en kedvező feltételek mellett ajánlkozik köz- és m&gánfürdfík felszerelésére, s z a g m e n-tesürszékek féláílitá-sára és minden vizmü vi muukálatok gyors és pontos kivitelére képes árlapok és részletes költségtervezetek kívánatra díjmentesen küldetnek.
Egyetlen belföldi szivattyu-gyár.
WajdUs Jóuej könyvnyomdájából Nagy-Kamán.
a»''
tü»n működik ; Ulán moil már államunk ¿t városaink kezelésében i> utat tör magának a meggyőződés, hogy egészségügyi harendezéseinkel nem szükség a külföldről importálni, mint a« — sajnos — ax urfbbi időben még gyakran megtörtént.
„Melléklet a Zalai Közlöny 1885-ik évi 33-dik számához.
a
— Fögymn. igazgatónk. Főt. Pap Jínoa több éven át helybeli közkedves-.¿gü igazgatónk, ma hagyta el N.-Ka-oitaát, hogy uj állomását, a ház fő-„¿ki teendőt, édes ssülő városában Stégeden átvehesse ; e derék, nagy tudományú és közkedvességü tanférfiunak egy »sivélyes Isten hozzádot mondunk.
— Zalamegye községi és közjegyzői t. év augusztus 13-án N.-Kaní ztán, »1 oroszlán vendéglőben közgyűlést irtottak mely gyüléeen Botfy Lajos oxgyei I. jegyző ós t. főjegyző, mint a törvény hatóság megbízottja elnökölt. — A gyűlés lefolyásáról jövő saám tan ho-fUok tudósítást.
— Hint értesültünk Jánky Ká-r„Jy a helybeli főgimnasium uj házfőnöke ■ i igazgatója e hó 18-án érkezik városokba. Üdvözöljük.
— A szent István-napi ünnepély
rriiéetése végett f. hó 10-én egybehitt g\ülésre csak kevesen jelenvén meg ki-moudatott, hogy ez évben — tekintettel főleg arra, miszerint a kzönség kö rébfil számosan fognak épen ez alkalommá! Bugapestre fölmenni,-nem tartatik » mult évekhez hasonló ünnepély: at etetne fentartása ctéljából . azonban egy ötös bizottság bankettet fog a nagy nap emlékére rendezni. Készünkről sokkal helyesebbnek találnók, ha inkább egy kisebb szabású ünnepély a nép réezére tartatnék, miután a banketten megjele-u-udflk különben is üszfában vannak e u»p nemzeti jelentőségével.
— A magyar irodalom és művészetpártoló-egyesület alapszabályait a Nagyméltóságú m. kir* belügyminiszteri um a folyó évi aug. 12-én megjelent „Budapesti közlöny" hivatalos értesítése szeriot jóváhagyási záradékkal ellátta.
— A helybeli kegyes-tanitóren-dl tkrshkz személyzetében következő váitoiiaok. történtek :jBerzai Elek házfőnök Tatára tétetett nyugalomba : Pap Jiaoi főgymn, igazgató szegedi házfőnököt* lőn ;Szeítz Alaiös a jóvó tanévben saját kívánatára a tanítástól főimentetett áthelyezést nyertek még : Szárnovsski Ede Lévára, Molnár Pál Budapestre, Erdélyi Károly Kecskemétre. A társház főnöki tisztére miként lapuokban már említve volt Jánky Károly marmaros-síigetí házfőnök választatott meg, * kit a kegjesrend főnöke egyuUal főgymnasi-utn igazgatójává is kinevezett. Az üresedésbe jött ta-nszékekre Keszthelyi Endre Veszprémből. Sárhegyi Lajos Léváról, Kiss Sándor Budapestről, Kovácsik József Kolozsvárról neveztettek ki.
—• Egészségügy tekintetében
kénytelenek vagyunk felszólalni, a disaaó és marba búsnak a piacz közapén, a legforróbb napnak és hőségnek kitett helyen való árulása ellen felkérjük a ^tanácsot,
koriczakenyeret s néhány uborkát té-szen egy kendőbe eltávozott. Auyjánák azt mondta:
— Ne légy nyugtalan anyám, oemsokára visszajövök.
Az est szüraület bizonytalan kettős v''lágitá-ában pusztán terült el, a csatatér. Ezer meg ezer halott borította be » földet. Itt egy kimúló paripa hörgött Olt egy másik sántítva és lehorgasztott fejjel biczeg a téren, A sereg a tüz kört! táborozott a katonák elaludtak, éa «nkisem hallotta a sebesültek nyögését,
• haldoklók sóhaját — a csatatéren. Egy női alak járkál csak a halál gazdag Tatását szemlélve; Panna az, ki ku-ktva keresi Tanast.
Közben leszált az éj, a halvány hold odaszórta sugárit a síkra. Panna neo fárad ki a keresésben; néha letérőit, itt egy haldokló fejét szorította k«bléhoz, ott egy kiszenvedett halvány »«"czára ejtette könnyeit— éa mindenütt ^•érie a szent képet meg a gyűrűt, Wán valamelyiken megtalálja 1
Időnként halkan szóit : Tanas! Tsnas! Gyakran kapott is válaszai — 6gy-egy sóhajt, hanem mindannyiszor •zomoruan horgasstotta le fejét: a sebe-«Ült kinek enybitő italt nyújtott, nem ^•Qas- volt. Már hajnalodni kezdett, a hold elhalványult. Ekkor Panna val*r m>t felcsíllamlani látott. Közeledett és
férfit látott csaknem éllettelenül, kezeivel görcsösen megmarkolva valakit, a mí nyakában lógott. Panna megmerte gyűrűjét.
— Tanas 1 — Odaugrott -8t
hogy egy árucsarnok létesítés* ügyében melyre vállalkozó is akarna kezdjen tár-gyalást
— Lótenyésztési jutalom-osztás. A következő sorokat vettük: Tekintetes azerkeastó ur ! Az átalános ló tenyésztési jutalom-díj kiosztása mint a falragaszok által hirdetve lőn f. évi augusztus hó 9-ón N.-Kanizsán foganato$itatván a biráló bízottság következőleg alakult meg. Elnök Báró Bathiányi Géza, Kar czag Béla, Karczag István, Dervarics Imre, Dervarics János, Baranyai Ödön, Kovács János, as állami méntelep ré szeről Dorman ezredes, Svarcs Gyula állami fő állatorvos, városi hatóság részéről : Vágner Károly helyettesített polgármester, Máár Nándor városi és Fürat Lajos állami állat orvos. Kövezetlesen 53 anya kancza kiscsíkóval 15 drb. 3 éves kancsa esik éa 2 drb 2 éves méo csikó, — Az anya kancsáknál 20 darab után lett jutalmazás, még pedig 5 drb. kancsa után Karczag István és Béla arany dissokleváiei, 2 drb. kancza után Baranyai Ödön Pacsáról ezüst díszoklevéllel 1 drb. kancza után Eben-spanger Lipót ur esüst díszoklevéllel. Aranyat kaptak Fatér György Söjtörről 8 drb! -aranyat 1 drb. kancza után, Vajda György Sormásról 6 drb. ara nyat 1 drb. kancza után Lujszer Lajos Vüchkösdről 5 drb. aranyat 1 drb. kancza után, Kreznui János Szepetnek 4 drb. aranyat I kancsa után, Molnár István SormiB 4 drb. aranyat 1 kancza után. Tóth József Sormás 3 drb. ara-nyat 1 kancza után, Gáál István Sor más 3 drb. aranyat 1 kancza után, Varga József Sormás 2 drb. aranyat 1 drb. kancza után, Kreznár István Sze-petnek 2 drb. aranyat 1 drb. kancza Varga József Sormás 1 drb. aranyat 1 drb kancza után, Benczik Ferencz N.Kanizsa 1 drb. aranyat. 1 kancza után Szommer Miksa N.-Kanizsa 1 drb. aranyat 1 drb kancza után, 3 éves kancza csíkóknak — Kovács János Söjtör 2 csikó után 7 drb. arany, Fatér Söjtör 2 csikó utén 7 drb. arany, Háry József nemes apáti 1 drb. csikó után 3 drb. arany, Kreznár István Szepetnek 1 drb. csikó után 2 drb. aranyat, Kele Péter Sormás 1 drb csikó után 1 drb. aranyat. A mén. csikók as állam részére nem ajálhatÓK. Általánosságba az első nevezett kanczáknái nagyobb részt a tartás hiánnyá, és a fedezésre bocsájtott mének helytelen megválasztása tapasztaltatott, mert ugy látszik, hogy gazda közönségünk a könnyű teat alkatú lo vaira Nóri fajta mént vett igényben, mint ilyenek e helyen, jutalmazhatók sem voltak. Mind amellett a kiállittás gazda közönségünk becsületére vállik, mert észleltetett mikép a csikók patá jának szabályok kezelése látható volt, az érdeklődés is nagy volt, mert éppen elő állitva lőn a csikókkal 123 drb. mellyből jutalmazva lett 47 darab vagy ¡8 7j részéről több. A kiosztott hatvan darab arany valamint Báró Bathyíáni ur buzdító szavai ugyhiszem nem vesztik el hatásukat és jövőre gazda kö zönségünk megválasztva a fedezésre szánt mént nagyobb gondott fog fordítni tenyész anyagra. N.-Kanizsa augusztus 9-én 1885. Kovács.
ny sível áztatta a vérázott alig a])''..*
kelő arczo*. Elájult, de csakhamár ösz-T
"**«dto magát; látta hogy tátongó seb I
* c
Tonul keresz üi ke.ivese mindkét szemén és orrán. Sebét kimosta, piros vér patakzott ki belőle.
Hála istennek élt! Uditette őt, ajkait viizel nedvesité, sebét bekötötte. Végre Tanas felsóhajtott; felemelte kesét megtapogatta Panna arcsát ós hebegé:
— Panna hagyj itt meghalni; hisz vak vagyok, mi keresni valóm van még a földön?
— Nem, nem 1 — kiáltaí Panna — Te drága vőlegényem vagy — s ha as ég megsegít én nem sokára nőd leszek.
Hosszú, kinő« he.ek máltaié el e napóta, hetek, melyek alatt Páftna nem távozott a sebesült ágyától kitéjjelnsppal teljes odaadással ápolt.
^ Egy uapon két vándor érkezett a faluba: egy vak katona viselt ember a becsület keresztjével mellén, oldalán egy fiatal lányka ment ki kis kezén vezette s örömmel mondá as eléje jövőknek: Ez as én vőlegenyem ! Bátor, hős, mi*, a becsület jele b.sonyit mellén.
— És arczán 1 tette hossá Tanuas. A lakodalomra nagy határból sereglettek össze és mind Pannát becsmé-rellik, hogy vak fórjet választott. Az asonbsn örömsugárró arczcxal mondá :
— Én büszke vagyok rá. hogy ily bátor férjem van. Hál'' isten elég erős vagyok, hogy kettő helyett dolgozzam.
A hegy csúcson, melyet égni láttak rajta száradt e név : Sziklaégés ; vadá azok és pást torok, kik megmásztak — esküsznek, hogy azikláza''.a ssénué égttt.
HABER SAMU.
— Gyáizrorat. Folyó hó 14-én hunyt el 71 év»6 korában özv. Wagner sz. Klempt Erzsébet A boldogultat leányai Teréza férj, Kovácsícs József né, Katalin és Julianna férj. Sperger Ignácz-nén kívül számos unoka és rokon gyászolja. Legyen áldott emléke.
— özv. Biba Ferenczné, f. hó 13-
án élte 58-*k évében jobblétre szenderült. A városunkban előnyösen ösmert boldogult özvegyet Nándor, Kornelíe, Eugénia és Bálint gyermekei siratják. Áldás legyen emlékére.
— Zalamegye alispánjától. A folyó évi szeptember hó 14-én tartandó törvényhatósági bizottsági közgyűlésre az 1886. megyei költségvetés megalpi''ása tárgyában teendő véleményes jelentés elkészítése végett az állandó választmány ülése folyó évi augusztus bó 31 én ugyan a fenkitett közgyűlésen felveendő egyéb törvényhatósági ügyek közgyűlési tárgyalásának előkészítés« végett pedig az áilandó választmányi ülés folyó évi szeptember hó 9-én mindenkor déllelófi 9 órakor Zala-Egerszegsn a nagymegyeház gyüléa termében log megtartatni Zala-Egersze/en, 1885. -*vi augusztus hó 6-án. Svatits Benő m. k. alhpan, s állandó ''választmányi elnök.
— Védekezés a kolera ellen. Az
V. kerületi elöljáróság a fővárosi tanács ismeretes határozata alapján, a .kerület lakóihoz fölhívást bocsátott ki, melyben hivatkozva a Spanyolországban dühöngő és mindinkább terjedő kolerajárványra, a legmesszebbre menő óvintézkedések foganatosítását rendeli el A fertőtlenítés haladéktalanul való megkezdését kocsiállomáshelyek, istáiók. mészárszékekben, konyhákban s egyebütt szigorú büntetés terhe alatt elrendeli. Különös figyelmet ajánl a nyilt kutak és vizvezetéki csövek tisstitására és elerendelí hogy a szemét-tartókat naponkint ö^-os karbolsavol-dattal ferlőlenitsék. A báz.-bolt-éslakáa-tulajdonosokat fölhívja, hogy as intézkedések keresztülvitelét alantas közegeinek szigorúan meghagyják. Vájjon nálunk is nem volna-e jó egyszer tenni valamit?
— A katonai laktanya fölépítése most már egészen bizonyos. A legutóbbi városi közgyűlésen volt ezen ügy tárgyalva. Ugy halljuk, hogy még ciak néhéuy jelentéktelen igazítás van hátra a tervet illetőleg. Azután kezd itat veszi az épitős.
— Tüzőló folyadékot mutatott be városunkban bizonyos Brandt uevü fel''a-láló, mely igen kitűnő szernek hizonyult. Egy óriási szurokkal és petroleommal megöntözött farakást néhány peres alatt teljesen eloltott vele a feltaláló. Valóban nagy nyereség volna, ha a »itkot váró sunk valamely válalkosó polgára a mi. tűzoltó-egyletünk számára is megszerezné-
— a következő gyászjelentést
vettük: Rnuch Antónia mint nővér a maga, ugy Hevey Flóra mint'' unoka huga nevében, szomorú és fájdalmas szívvel jelentik szeretett nővérének — illetőleg nagynénjének Rancb Annának élete 56. évében f. é. aug. 10 én esti l/a9. órakor történt gyászos kimúltá''. A''boldogultnak hült tetemei f. aug. hó 12 én d- u, i/2 4 órakor fognak B*thány uteta 15, sz, házból Hild S. I. nagy-kanizsai temetkezési vállalata által a helybeli róm. kath. sírkertben örök nyugalomra tétetni. Az en-gesztelő szent mise-áldozat pedi^ f. é. aug. bó 13-án, csütörtökön d e, 10 órakor fog a szent. Ferencz rendiek plébánia templomában az urnák bemutattatni. Kelt N.-Kanizn ín, 1885. aug. hó 11-én. Áldás emlékére !
— A kÍ8komároml csendőr-őrs vezető amint hir!ik a laktanyából eltá vosott, s azóta sehol nem találják. Most nem tudni, hogy valami szerencsétl enség érte-e meggyilkolták e, vagy hogy önszántából távosott-e el és nem akar hirt adni magáról ?
— Eljegyzés Honig Dávid csapíi bérlő, kedves és szellemdus leánya Eugénia f. hó. 9 én váltott jegyet- Grüu Marcel bécsi nagykereskedővel. Tartós boldogságot kiváounk.
— Tüije határszélén kezdődött f. hó 8>ikán víradóra a talán soha nem látott jégverés. Tűrje határszélén kezd ve a zalai hegyeket, neveze''ssen ; Ara-d) od, Csáford. Huszonya s. a. t. Szóval ezen Zalamente tájon egészon tönkretette. Semmi más mint a pussta vessző áll ott. Kukoricsa 8. a. t. növények is egészen tönkre vannak téve. A nép igen lehangolt.
— Beeker tanár első elősdásái folyó hó 13 án tartotta meg a zöldfakerti uj árenában. A hangzatos és hatalmas program nem ültette fe'' a közönséget, mint a legtöbb hasonló program mok rendesen teszik. Az ámulat .és csodálkozás varássa töltötte *-l a szemlélőket a meglepetésekben gazdag s em-berfellettiséget tükröző mutatványok szemlélése közben. A kiváló - egyéni ügyesség éi előnyös előadási képesség rr-dUtt igen természetes, hogy az ujabb; kori emb-ri leleményesség a kézmü-al-kolások, szopom vészetek és részben a tudományok is nagy mérvben hozzij -rulnak * tanár ur mutatványainak sikeréhez; mindazáltal a hatás, amit a
szemlélőre as egyea mutatványok részénr ujdonságok, rószénl kűlönöaaégük által gyakorolnak, legnagyobb részbon kimagyarázhat! an ok m«r*dnak. E. bűbájos hatás első benyomása alatt mi is csak annyit mondhatunk a látottak után Beeker tanár ur előadásáról, hogy kimondbatlan kedves élvezettől fosztja meg magát az. aki ez előadásokat meg nem tekinti.
'' — A Koronábah a legújabb időben oly asztal társaságok keletkeznek, melyek a németnyelv mivelését tűzték feladatokul. Nem nevezzük meg őket egyenkint, de figyeimestetjük, hogy hagyjanak fel jargonukkal, mert különben kénytelenek leszünk ujjal rámutatni azokra, kik ahelyett, hogy magyarul tudván, világnyelven beszélaek e talán még stivök szerint is !*
— A buc8u-8zentlá8zlöi tűzoltó
egylet mulatságát illető eg hozott hírre » következő sorokat kaptuk. Tekintete« szerkesztő ur 1 Becses lapja f. é. 31-ik számában, az általunk aug. 2 án rende zett tánczvigalomért rovatunk meg; azon tánczvigalomért melyet nem is tartottunk, t. .Beküldő'' ugyiátom nem ismeri viszonyainkat^ s nem tudja .intéskedéseinket boldogult Fa''cs József alparaucsnokunk írán''í gyászt illetőleg. Azért tehát nem a helyes vagv uem helyes Vettünk vítatá sát hanem, as ide vág& j&fyeket szándékozom a magok valóságában, t. szerkesztő ur asives engedelmével, becses lapjában felsorolni, u. i. Boldogul Faics József al parancsnokunk halálakor, julius 18-án {mely 17-én; délután 4 órakor? jutott tudomásomra) a parancsnokság által gyász jelentés adatott ki, s ugyan aznap reggel a helybeli plébánia templomban a boldogultértgyászisteni tisztelet tartatott, melyen as összes tűzoltóság teljes felszerelésben jelent meg. A ravatalra helyeztetett az elhuny tuak, tűzoltói felszerelése. Ez alkalommal a parancsnokság követ-kfizóinjpiparanc*ot adta ki. Bajtársak! Nem váratLnuI és mégis megdöbbentően jutott tudomásomra a lesújtó hir, hogv szeretett bajtársunk Faics József önk. tűzoltó parancsnok megszűnt élni! Fran-kóozon, k hova megtims^lntt egészsége helyre állításáért, Gleichenb^rgből ment; t. bó 16-án férfi korának legszebb idejében — hosszas szenvedés, nlán^ragadta «1 a kérlelhetetlen halál ! Mindnyájan tudjuk szeretett bajtársat, hogy kit vesz tettünk b -nue! Hiánya érezhető .lesz közöttünk ! Emléke élni fog! A megváltozhatatlan sors intézkedésében megny ugod va as elhunyt szeretett bajtársnak csendes nyugodalmat kívánok! Legyen neki könyü a föld, mely hamvait eltakarja! Az elhunytért 8 napi gyászt rendelek el. S kötelességévé lesetem as összes bajtársaknak, amikor es a hol.egyetuhában megjelennek, balkarjukon ^yasz t Uyol ¡egyen felkötve. A 8 nap közbe eső vasárnapján pedig, minden bajtárs kívételnélkül egyenruhában legyen'' egész nap, karján gyász fátyolt viselvén. A boldogul tért f. hó 18-án reggeli 6 órakor gyász Is-lani tisztelet tartatik melyre, minden bajtárs teijea felszerelésben megjelenjen! Isten vigasztaljon bennünket! Réify s. k. főparancsnok. Ezen kívül a tűzoltóság, őrházra: gyász zászló tüzetett ki. Meg emlitem miszerint, a rendelt gyász lelki ismeretesen mégis tartatott. Most láttuk tartatott-e tánczvigalom ?. s miért tartatott teke verseny ? Táncsvigalmat a tűzoltóság nem tartót^ hanem hogy -a'' vidékünk népe a teke versenyre hucsu napján össse toborostassék, a teke verseny helytől távol, as udvaron levó ssin alatt minden belépti dij nélkül meg engedte a tánezot. A 20 kr. belépti-dij a tekeverseny kerti helyis^geben bemenetért szedetett , Egy létünk szegény! S nagyon is ráfér egy kis jo/édolem. S mivel ismerjük vidékünk népét, azért rendeztük f. hó 2 án a teke versenyt. A bucsu napját pedig legalkalmaaabbnak tartottuk ugy anyira miszerint, a .másnapon rendezett versennyel bisonyoean elbuktunk voloa. Nem veszi ezt rósz néven tőlünk a boldogult szelleme sem; de azt hiszem a közérzület sem. Miután szeretett ha lőttünk emlékét azért álhatatosan megőrizzük. Ennyit saját\ érdekünkben, s a nagyrabecsült olvasó közönség tájékozására. Teljes tisztelettel tekintetes szerkesztő urnák kóssséges szolgája Kéffy Lajos önk. t. főparancsnok.
— Óriási Tiharronnlt Ba yk, Za. labér, Pakod, Aranyod és a cagy messze sógben elterülő vidék H^tt a f. hó 7 —8 közti éjjel.—'' A-legö^egebb emberek nem emlékesnek ehhez hasonló égi háborúra. Az elemeknek bősz csatája, as orkánsze-rü szól, a dió, itt — ott tyuktojá» nagysága jég suhogása moraja a földet megrásá menydörgés és a folyton tartott villámok csikásása, as utolsó Ítélet borzalmaival töíté el, a íémület" hatása alatt remegő, legerősebb színeket is. Házakat, százados viharral daezotó fákat, könnyű játékszer rint, sepert maga előtt a félelmetes orkán. A mesón levő termények nagyobb részét, valamint a dus szüret reményét biztató axólót a jég. telj«sen Wnkre aiUnyira. A vihart kore ő r«-ggei«n a jégtől agyon
verve, nagymenyiségü szárnyas állat és •gyébb vad : nyul, őz sót szarvas is találtatott szerte a mezőn hegyen és erdőn.
— A tengerészeti osztály a kiállításon: Uj 1- ismeretlen világ küszöbét lépi át a szárazföldi patkány, amikor a közlekedési minisztérium közhajójába, a melyben a tengerészeti osstály.van elhelyezve. Ez uj ..világ csodás alakjaival, szokatlan mértékeivel, idegenszerű színezetével meglepi, elragadja a szemlélőt, a kinek lelkében e dolgok láttára egyszerre dereng fel a «Thalatta* örömdiadalával a le£D»gyobb magyar legnagyobb szózata : "Tengerre magyar 1« Vizek sivataga, mérheteilenség jelképe'' bűbájos csodák otthona, teaser a te neved. Feneked mélyein piros korallerdők bogas ágazta kőst ott nyüzsüdnek a quabbok ezrei; babjaid ölében kéjesen hullámzik az algák tarka csilláma« növényzete, vizede. haloríások szelik át, felazinedeu víg delfin bugdácaol a verőfényben, követve pajzánul a bárkák vitorláit, a gőzösök roppant tömegét, a melyek világitó torony fényénél szelik at a harsogó babokat. A tenger e világát a viz mélyében fejlő, felületén ussó csodákat mind megismerhetni itt a csar-n ok -ban. íme as aztalokon és álványokon bámulni -vald''. hűségben a tengeri hajók ssázféle nemei vannak bemutatva. A legapróbb < részletekig hiven kidolgozott mintái esek a nagy hajóknak, olyanok miotha a valóságos hajó-óriásokat látná az ember eserszeresen kicsinyítő üveg alatt. A három vitorláju halászbárka, a fürge brigatin, a lenge scooner. a három árborozu brigg, hatalmas testű szállító gőzös: mindezeknek játszi mintaképbe itt meglepő változatokban- A tengerek belzebubja, torpedó sem hiányzik a gyűjteményben ''íme es a bálna-formáju fehérre mázolt vastest: ez volt a White-head fiumei torpedó gyáros első torpedód készítménye* a melyet tizenhárom évvel ezelőtt próbaképen bocsátott bele a Quarne-róba. Tökéletlen volt akkoriban a szerkezet éa a jó torpedó eltévedt a mélységbe. nemhogy kárt t-»tt volna másokban, még maga is belefáradt a sok tévelygésbe éa kifogyván a léleksit belőle (sűrített le vegővei töltik aa istenadtát), kapta ma ga-: lefeküdt valami zátouyfélóre. Másfél év múlva valami quarn-.róí halász bálnát vélt fogni, a mikor beléje akadt a hálója Hit mikor ügygyel-bajjal kihúzta, vasból való hal volt a háló3áb^n. Azóta bezzeg ilyen csúfság nem .eaaU meg a Whí-tead torpedóján Kitalálta az ánglius módját neki, hogy sohr se téved el többé a 7Ízekben, hanem egyenesen vagy czik-czak kerülőkön oda jut épen hajszálnyira a hová és a mikor küldője akarja. Óramű idézi aló azt a roppant csodát és jaj annak a hajónak, á melynek, a falához a to-pedő oda talál ütődni, forgácsnak való sem marad fájából, hírmondónak való sem az élőkből, Ahol van a torpedó, az a kis szörnyeteg, amely, ha egyet prüszeu, hát mind 4 két örra lyukából «gy egy torpedó búvik elő, neki furakodva a szemben álló páncsélos hajónak, a mely bucsut is vehet ám hamarosan ettől a szép világtól. Vízhatlan barna öltönyében, rengeteg üveg ós érezsisakjá-val fején, fenékjáró búvár dünyög itt egy sarokban, amott mellette nagy álvá-nyona tengerihalak ezer neme látható kitö-mötten. legfelül a mélyek falánk óriása, a czethal, kitátolt nagyfogu szájával. Nem volna jó a kettőnek összekerülni odalen a mélyekben, mert, valamelyikök. okvetetlen megbánná és nem egészen bizonyos, hogy a búvár, mert éle iőrt hord fegyverül az övében. Hanem ezért olvasóim közt mégis alig akadna olyan., a ki búvár szeretne lenni; hanemha természetbúvár, mert enoek csak kitömött czethallakkal van dolga.
— Az .Ország-Világi,• e kitűnő magyar képes heti 32 ik (augusztus S.) száma is a szokott gazdag tartalommal jelent meg. Közleményei a következők : A JegutoUó húzás", Tábori Róberttől í »Sieretlek én", költemány Jakab Ödöntől „ Majolika-kiállitásuuk? Egérpataki Márk Gézától : „A félhold a kereszt ellen Szokolay Kornéltól; ,Hitem", költemény, Palágyi Lajostól; „Két vén gyerek«, regény Gabányi Árpádtól; .A hétről", Borostyáni Nándortól. Az e heti axarn is gazdag művészi képekben s van két érdekes "kiállítási kép is. A változatos rovatok ezek : Tudomány és irodalom, •zinház éa művészet újdonságok, a kiállításról köoy vpiacz, vidéki élet, sport hy meo,gyászrovat, innti-onnan, rejtvények. Az "Ország Világ, előfizetési ára : január — deczemberre 10 frt, jan. — juniuara 5 frt* április — június 2 frt 50 kr. juní-us — decsemberre 5 frt. "Egyetértés-s-l együtt: egész evre 2-3 frt. félévre 14 frt. negyedévre 7 frt. egy hóra 2 .frt, 50, kr. Az elófise ési pénzek a Pal''aa, irodalmi és ré zvéuytársasaghnz küldendők kecske-méti-utoza 6-ik ssám.
HUSZONNEGYEDIK ÉVFOLYAM
Z AIjAl KÖZLÖNY
AUGUSZTUS 15-én 1

— Takarékoskodjunk ! Ki na követné iiÍTMeo ezt as elvot, mikor tudhatja, hogy által a nem csak megtarthatja jó''étét, hanem gyarapíthatja "is ? S ba takarékoskodásról van sió, hol lehetne azt jobbáb gyakorolni, mint otthon; "a ki te-hitoé jobbau, mint a ház asszony a^Vlgsn a bola nfi, a oaaládanya takarékoa, (KI aa egész oealád jóléte saealátomáat gyára-: podik. S melyik o<5 uém tudó» -takarék koakodni? Nem hissttk h >gy rolaa oljáa De vas sok Oly módja a takmrékoeaágomk, melyek általában-nem ismére teások még. Most ''tt lehet olcsóbban váaárolni, majd m-g annak van rendesnél olcsóbb előálltam módja, máskor mégoly dolgot végez -haiUnk könnyű szerrel, kevesebb költséggel sót költség nélkül otthon, melyet ezelőtt drága pénz»o más állal kellett végeztetnünk. ¿zúval szász éa azász módja »«• a takarékosságnak. Minden hö gy öröm-, fogad tehát egy oly megbiahatö ta- >
mel
nácsadót, a milyen a .Magyar Háziasszony''1 czimü heti lap, mely aa életb-u eiótorduló minden körülményék közön baszaoa utmutáaaal szolgál s e jó tanácsok est közölt megtakarítások biaonyára saáz-sturotKn is felérnek avval a oaekély elfi-üz^iéi árral miba e hasznos folyóirat kerül. A „magyar Háziasszony" előfizetési ár» egy évre csak 6 <rt. fél évre 3 ftt. negyed évr« 1 frt, 50 kr, Eléfiáethetai legczélszerübben postautalvány által cai* mesv« a-„M agyar .Háaiaaaaonya kiadóhivatalához Budapesten, »agy-korona-at-cza 10. - Mutatvány számok ingyen kadétnak mindazoknak, kik a kiadóhivatal-bos ezekért — •le-gczélsterüobou — léve létalappal — fordulnak.
V a suti meñerrend.
Indul IwiM.
Reggel.
Pragerhof 5 óraiíd" porcakor postavonat
Barcz- 5órá45'' posWónat
Budapest 6 Óra 28 „ -gyoraVbliat
BudÜpefct 7 óra 20 „ vegyeeTon.
Bécsújhely 6 óra 35 „ postavonat.
" Délben "
Budapest 2 óra — parczkor potavosnat Pragerhof 2 Bra 45 1 „ postavonkt Sopron 2 óra 15 . postavonat Barcs 2 óra 25 . postáTonkt. Este.
Pragerhof 1 I óra 20 pereskor gyorsvonat Zákány llóra 5 '' „ postavodát Budapest 12 óra 15 , postavonat Bécsujh. I2óra5 . posta Vonat.
Érteni Kaainara. ''
Reggel.
4 óra 8 pereskor postavonat
4 óra 45 , postavonat
5 óra 25 , postavonat
6 óra 17
• gyorsvonat.
Délben.
I óra 48 pereikor postavonat Pr«gerhof 1 óra 15 póatavonat
Barcs 1 óra 40 „ pjalavonat Budapest 1 óra 59 - , postavonat.
Este.
Budapest 9 óra 50 porcakor vegyes oo. Bécsujh; 10 óra 26 , postavonat Budapest 10 óra 55 . gyorsvonat Pragerhof Í J óra 35 a postavoual Barcs 11 ¿r> 25 . poéta vonat.
Laprezér ée -kiadó: 8ZALA Y SÁNDOR Felelós szerk ess tő : YASS ÁLMOS. Laptulajqonos : WAJDIT8 ÍÓZSEF.
Nyllttér.!)
Bécsujh. Budapeet Fiuae Pragarfeof
Sopron
legjobb asztali- és üdítő ital,
< M ''
krtünó hatásúnak bizonyult köhögésnél, |ég»bajoknál, gyomor- és hólyagh«-- r '''' ; rútnál. * N
MatUni Béniik, iv\áá és h^nt

■<y i
Aiíröcai- ¡tűse
Arnoldnál
Béoa, I. Peataloaai utcaa 1. KÖMveUtéM irigyen.
£ azakban a le a r égib b
czfeg.
ir^.r.-r . o~
¿r, -
A ;íögymnasiimii, polgári.
t
izraelita és elemi
iskolai ipzflfllösáffok megbízásából
minden iskolai tankönyv
könyvkereskedésében
. * - w 1 rw. _
Naüfy^Kanizsán kapható.
ValaiBiflt iBÍodeo iré és rajzszerek
r-t'' ''
itt vásárolhatók.
•> » .
2583, l.-rtl
1040 frt — kr.
715 frt 30 kr. 1971 frt — kr. 466 frt 90 kr.
A nagyméltóságú vallás- és közokt. m. kir. minisztérium 1885. évi julius hó 14-én 26960. sz. aUtt kelt rendeletével a perlaki .Fi la ad a" épületnek az állami elemi iskola céljaira való átalakítását és egy uj szárny-, valamint igazgató-tanítói lak hozzáépítését engedélyezte.
Ezen építmény vállalkozás utjáni biztosítása végett 8 zalamegyet kir. építészeti hivatalnál 1&85. évi augusztnu hó 21-én délelőtti 10 órakor csakis Írásbeli zárt ajánlatuk elfogadása mellett nyilvános árlejtés fog tartatni. Az építési költséget kővetkező összegek jelzik: A) ax uj ház felépítése:
1. Kézi és kómives mnnka 3824 frt 50 kr.
2. Anyag és fnvar - 4753 frt — kr.
3. Ácsmunka anyaggal együtt 2644 frt 95 kr.
4. Cserepes és bádogos —
5. Asztalos munka —
6. Lakatos munka —
7. Festő és Üveges —
Összesen : 15415 frt 65 kr.
B) A régi épület átalaJütAa*: Kézi és kőmives mnnka 1280 frt 50 kr. Anyag a kómives munkához 280 frt 10 kr. Ácsmunka anyaggal — 1461 frt 70 kr. Cserepes és bádogos — 434 frt 60 kr.
12. Asztalos munka — 207 frt — kr.
13. Lakatos munka — 414 frt 40 kr.
14. Festő és üveges munka 136 frt 75 kr.
C) BiUorz^t ¿8 egyé^szökséfclet1421 frt ~ kr-
D) Igaz^ató-tanlté lakása 2739 frt - kr.
Összesen : 23790 frt 70 kr. vagyis a vállalkozónak átengedendő ócska anyag érréjkét levonva — 70 frt — kr.
Összesen : 23720 írt 70 kr.
Az összes munka még 1885. évben befejezendő.
A tervek, költségvetés, építési leírás, általános és részletes feltételek a zalamegyei kir. építészeti hivatalnál megtekinthetők és ugyanott átvehetők az írásbeli zárt ajánlati minták is.
Felhívatnak a vállalkozni szándékozók, miszerint a fent kitett napon és órában jogérvényes zárt Írásbeli ajánlatukat az 5*/»-tóli bánatpénz melléklése mellett a zaiamegyei kir. építészeti hivatalhoz küldjék be.
Kelt Zala-Egerszegen, 1885. augusztus hó 6-án.
8. 9. 10. 11.
»» -
Dr. Ruzsicska Kálmán
kir. tanfelügyelő.
iWaWbVaVaSWaWi
I >
* x «tXXXXXXXXXXXXXXXXXXXUXXXX
X X X X X X X X
''X X X
,x
X
,x
X X X
x
X X
1 X X X X
A budapesti Szi-hlván napi lóversenyek
1885 süfusztus bs 20-án délután 3 órakor az orsz. kiállitis szomscédsiffáoaii (Csömöri- és Arena-ut sarkin, a sziabá* feié men6 tramway-vonal melletti tartatnak meg a küvetkasS sorrendben: 1. Kétéve.ek versenye, handicap, KXK> forint 2. Budapesti dij, 5000 forint. 3 Mezei *a«dák versenye. 200 frt 4. Hau-dicai- 1500 frt. 5. Eladóversenjr. 1000 frt. 6. üatverseny 100() frt. — Heljrárak : 1. oszt (pazse-par-tout) oraknak 5 frt, hölgyeknek 3 frt, katona tiszt-knek S frt (fedett tribünék QlShelyakkel) és »étával a gy«pen, valamint a totalisateu-rSk, mkiiáló- éz oyer*«Khelyre s<abad bemenettel.)
A fentebbi napijegyek, továbbá 1 frtosjegyek, nemi kplönbzég nélkül, a II. o»st. brlyre (fedett ülésekkel és szabab sétával a gyepen, bol a totalisa-tearök is vannaki a kfivetkeaő boltokban : Nagel ssiTartőzsdn (Nemzeti szin-hia-ípQIet), Sc«mek és Mayer (váczl-ntcaa); Kauer Zsigmond férfi ditktkehes-kedé« (vácci-ntcza ; Hracbfeld férfi diratkeroskadés-Dorottya-ntcsa) ; Barkócti és társa pu-fumekereskedés (Fürdő-ntezs, Diana fdrdo); Avakomos Ovórgyué szivartSskda (baritok-tere), Földvirj férfi divat kereak. (Korona-bercseg-utcza); Starnberg szivartözsdo (Caívin-tér é* Sticzió-ntcza sarkán, lakarékpénctár-épalet.) A kiállítási terflletea a kBsvetitö hivatalnál, a versenynapon déli 12 óráig a fentebbi helyeken, azontúl a versenytéren is válthatók.
A U>bbi jegyek : 30 kr álkShalyek, 20 kr. a katonazignak firmastertSI ketdTe J efelé; továbbá 10 frtos hintójegyek és 2 fr;os lovas-jegyek csupán a verseny napján a helyszínén délutáu 2 órától kezdve.
Jegyset. 1. Minden jegy kiatasitia terhe alatt láthatéteg ¡»Hteleodó, «és felszólításra előmutatandó 2. Alsóbb rangú jegyek a nagy tribüné jobboldali tornya alatti péutirnál, Ráfizetés mellett mindig kicserélhetek magasabbraagu jegyekre^ A 10 frtos b:ntójegyekkel és 2 frtos lovazjegyekkel a pálya belsejére lehet menni, de e jegy nem jogosit fel átmenni az I oizt. helyre.
Tramwayk és umnibaszok a főváros minden réizébSl egész a versenytérig. s igy Budiról is közlekednek. 2580 l-l
IK
K *
X K X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X IX
Jt X
xxxxxxxxxxxxxxxxxxnxnxxxxxxx
Árverési hirdetmény.
Alnlirt fóbérnökség igazgatósága részéről közhírré tétetik, hogy folyó évi augusztus hó 26-án a délelőtti órákban a nemphyi, — és augusztus hó 27 ón az alsó-lendvai urodalomhoz tartozó korcsmák, bormérési és vízi jogok, vízi őrlőmalmok, kisebb nagyobb területű szántóföldek, rétek s legelők, — nem különben az ez évi makkoltatás és gubacsszedési jog nyilvános árverés, — valamint külön írásbeli ajánlattétel utján bérbe adatnak.
A kir. kisebb haszonvételek s földbérleteknél a bérleti idény 1886-ik évi január hó 1-én, — a makkoltatás-nál pedig f. 1885-ik évi október hó 15-én veszi kezdetét.
Az árlejtés a nempthyi urodalomhoz tartozó bérleményekre nézve a lenti-i, az alsó-lendvai urodalomhoz tartozókra nézve pedig az alsó-lendvai gazdasági irodában , fog megtartatni.
Ez utóbbinál tekinthetők meg az árverési feltételek is.
Az Alsó-Lendva — iVempthy urodalmak főbérnökségi igazgatósága
i
í
§
miffliiiiiiiiiiiiiTOs
Dr. Meldlager taaár ur által feltalált es kizárálag szabadalanazatt gyár
Meidinger-kalyhak
előállítására.
HKIM H. Felső Döblingben Bécs mellett. RAKTÁR : Budapest, Thonet-udvar.
CS. KIR. fZABAD. 1884. A legelső dijakkl jutalmazva: Bécs 1878, Caasei 1877, Pária 1878, Sechs han. 1877, Wels 1878, Teplitz 1878, Béczl880, Eger 1881, Trieet 1882
Ft akt ár ak:
BÉCS BUKARKSZT MKILAND
Kirntneratr. 40,42. Strada Lipscani 96. Corzo Vitt. Emánuel« 38.
Lvgjobb felülrőlfütC »zelelSvel ellátott kálybik lakisoknak, iskolik-és iróniáknak stb, egyszerfl és elegáns kiállításban. Efy kilybival tSbb szoba fQtbetó.
Központi légffltés egész épületekre, szá''ító-készülék ipar- és m«<5-gazdasági caelra.
As osztr. magyar birodalomban 263 taoodihan 1824 van a mi Maidlinger-kályhiok-ból használatban, esek közt 74 tanodában a bécsi kerületben 608 kályha, 47 tsnodiban 820 kilyba a budapenti kerOletben.

A mi Meidinrer-kilyhánk elórye nemcsak a ca. k. bivatalokbin, országos intézetekben és városi hatósigoknil, papirendeknél, kórházaknál, vasutaknál és gKzhajóknil, pénz • iniéxeteknél és biztosító társasigoknál, iparvállalatoknál, szállodikban, kávéházak és abéd-lókbon nagy számban, hanem tobb mint 20,000 magin házakban vannak a mi Meidinger kályháink használatban.
A gyár védjegye:
Azon megkedveltet«st, melyet a- mí kályháink mindenütt kivívtak. többszSrQs ntánzásokpa aduk okot. —. Fi-gyalmeatetjük tehát a t. közönséget saját érdekében is utalva gyári védjegyünkre — hogy óvja magit mindennemű hírneves és ismert gyártmányunk utinzisaitól. babir ssok egyzz erűen , Meidínger-kálybáJc* vagy pedig javított Msidinger-kilyhák gyanánt ajánl tatunk is.
A mi gyártmányunk ajtajának belső felén g/ári védjegyünk bele vaa öntve.
■V Prospektnsok és árjegyzékek ingyen ós bérmentve. «M 2579 1—^1
r MELID1NBER-0FEH
IfcH. HEIKI^
i
\AGMANKSA, 1885. Augusztus 22-én.
r
E !Öt izetfsi ár: ,-(jfSx cvre ... 5 írt. — — „."i ,-vrf • • • 2 frt 50 kr. „«.gyrdevre • ■ 1 . 25 p Egyes szám 10 kr.
¡1 i K l) K T K 8 E K
S hasalna p<-titsorban 7. másodszor 6 s minden Uiválini sorért 5kr.
NYILTTÈRBEN
st.rouk ''-ií 10 kn''-rt vetetnek lel Kincstári illetélrmitiden egyes hirdetésért 30 kr fiz tendk.
Huszonnegyedik
A lap sxeUemi részét 3Utő közlemények a szerke«ztóségh¿z, 1 asyagi részét illető k6zlem*oyek pedig a kiadóhivatalhoz bérmentve intézeDdők : X a s j-Ea u j zs áu Wlasaicshá*.
Bérmr-ntetlen levelek nem fogadtatnak el
KézlraUk vlstza sem k&hfetMfc.
A nagy-kanizsai „Kereskedelmi Iparbanku, „nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó egylet", a „zalamegyei általános tanító- —
testület", a „nagy-kanizsai kisdednevelö egyesület*, a „nagy kanizsai tisztinnsegélyzö szövetkezet*, a „sopronikereskedelmi s iparkamara* nagy-kanizsaikülválasztmány''-ának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A kolera, az egészségügy és intézkedéseink.
v . fl
Körülbelül tíz éve annak, hogy az állam megkezdte , legeslegfó feladatát a közegészségügy lábraállitá-l5ira, midőn az ember egészségének mint minden javak legbecsesebbikének, minden életczélok alapfeltételének, minden élvezetek- nélkülözhetetlen kellékének — emelésére és biztosítására nemcsak az egészségügyi történj életbeléptetésével; monumentális egészségügyi épületeinek alkotásával; szellemi fegyverekkel: a''közegészségtan terjesztésével és tanításával alsó-felső és legfelsőbb iskolákban; a helyrendóri hatóságok, mint egészségügyi közegek hatáskörének kijelölésével ; de törvényhozási nton, — miut egy átérezve, hogy minden nyomorult beteges emberrel csak a nemfceti vagyon kevesbedik, «.s'' minden meghalt emberrel a tőke is, mely nevelésére fordíttatott elvész, — & büntető és a kihágási törvényben arról is gondoskodott, hogy az ember élete testi épsége és egészsége ellen elkövetett bármely jogtalan cselekmény *agy közegészség és kfiztisztaság elleni kihágás a leg-uigoruabban sujtassék is.
És elmondhatjuk őszintén, hogy tz emelkedő műveltség, haladás, forgalom s közlekedéssel együtt szaporodó számtalan bajok, betegségek, járványok, ugy az ember mint az állategészségügy körül, mamár kellő szabályozás és ellenőrzésben, a helyi halandóság, s a nemzet szaporodását érintő főfontosságu események pedig kellő megfigyelésben és elbánásban is részesülnek.
*
Ámde ama 10 év alatt állami, társadalmi segélylyel évenkint nagy összegek is emésztettek fel. A közegészségügy emelésére egyrészről, mig másrészről városok, községek, és egyesek is vetélkedtek részint emelkedésük folytán önkéntelen, részint
árva, lelenczkorházak, kisdedovodák, gyermekmenhelyek, munka és dologházak, vágóhidak felállítása, vízvezetékek Jerakása, jó csatornarendszer alkosása, kényelmes kertekkel ellátott házak építése, téres a, kikövezett fákcal szegélyzett utczák kihasitása, sétányok és sétaterek ültetése — szappanfőzdék, bőrmagazinok, szárítók kihelyezése; fürdők, ftirdőházak felállítása által közvetve odamüködni, hogy a köztisztaság előmozdittatván, vele együtt a közegészségügy s így a közjólét is előmozdittassék.
Igaz ugyan, hogy a rendőrség szervezése és államosítása nélkül az e tekintetbeni haladás csak .számtani haladás marad, mert az a magasabb szempontot tekintő rendőrség, amely az egészségügyet arról a polczról tekintené, a honnét egy nemzet, egy állam, egy faj fenmaradása kívánja, amely kiindulva a gyermekek jó és fisicai neveléséből, gondoskodik az iskolai épületek egészséges voltáról, kezdte, a lornászaton, keresztülmenve a gyári erős munka szemmel tartására, egész az élelmi szerek minemüsége, a füstölt sertés hus, trichín, az üszökös konkolyos rozsanyával vegyült vagy nedves helyen tartott gabona, vagy romlott liszt megvizsgálása és elkobzásáig; a kofák által áruitatni szokott kenyér, kiadott sütemények a pékek által fü szeráruk, szóval a lakás, a táplálkozás tej, italok viz és ezeken felül még a levegő tisztaságáról is gondoskodnék az az, mely mindent tekintetbe venne és. ellenőrizne, az egészségügyet specialiser kiváló előnyben és szolgálatban részesitené, az a magasabb szempontot tekintő rendőrség — fajdalom ma fel hazánkban nem találtató, még azért ha történnék is haladás a közegészségügy magasabb regióiban, ott ahol a baj oka; s megszüntetésének alap feltétele feks-sik, ott marad régi, slendrián: a közigazgatás.
Hol van csak csekély megkö-
zelítése is, és hány heiyen annak, a nagy feladatnak, melyre mi csekély számban levő magyarok emberiségi, culturai és nemzetiségi szempontból saját magunk iránt kötelezve vagyunk? Ugy h/szem nem nagyítom valót, ha azt mondom, hogy sem az állam, sem a kormány, sem a városok és liözségek, sem a társadalom de legkevésbé az egyesek — nem teszik meg e tekintetbeni kötelmeiket, vagy ha teljesítenék is, vagy nincs hozzá kellő anyagi erejük.''vagy nincs meg a foganatosításhoz a kellő talaj: a műveltség, vagy másutt leledzik a hiba: a szervezetben vagy éppen a közegekben.
,A kérlelhetetlen statistica kimutatása szerint ugyanis mig 10.000 uj szülött gyermek közül Svajczban 756 Poroszországban 655 hal meg első hóban, Magyarországban meghal 1216; mig az elsó évben Svajczban meghal 1881, Poroszországban 2059, nálunk már elhal 2530, és mig az első öt évben Angliában ezerből meghal 247, nálunk ugyananyiből 458 az az majd nem kétszeranyi!
Vagy vegyük a magyarországi i helyi összehasonlító statisztikai ada-ttoka*, (amelyek hétről-hétre minden lapban olvashatók) vegyük pld. 1885. julius 12-tól 18-ig s látni fogjuk, hogy Budapesten születik 300 méghal 278; Debreczenben szül. 31 megh. 28; Pozsonyban szülét. 37 megh. 47; Kecskeméten szül. 43 megh. 32; Aradon szül. 29 megh. 26; Temesvárott szül. 22 megh. 45 ; Nagyváradon szül. 22 megh. 30; Kolozsváron szül. 16 megh. 21; Kassán szü!. 21 megh. 26; Febér-várott szül. 13 megh. 26. (Nagy-Kanizsán születik 12. (ide értve Kis-Kanizsát is) meghal: 9.
Mindezek, kivált ha a nagyobb városokat Pozsonyt Temesvárt Kassát Nagyváradot stb. tekintjük, a legelszomorítóbb képet nyújtják s
arra engednek következtetni, hogy ezek kürül büdöslik valami és nem Dániában, mert ha tudott dolog az, hogy a legtöbb házasság nálunk köttetik, meggöbbentő dolog hogy még a+soa szaporodunk, sőt ha szaporodunk is. nem a magyar fajra esik.
Énnek oka pedig alig lehet más minthogy vagy erkölcsi állapotaink oly rosszak, hogy ¡a legjobb egésztégügyi intézkedések sem képesek ellensúlyozni, vagy az, hogy az egészségügy körüli szervezetti tekintetében állunk hátrább mert a mi-velt külföld; - vagy a nyomor, tisztátalanság, szegénység folytán ma már a közege odajutottak, hogy nem képesek azt sem foganatosítani amit egy legszerényebb igényekkel föllépő országban — a legmagasabb eszme okvetlen megkivánhat! Vagy ugy, hogy ezek közösen és kölcsönösen hatnak egymásra és segítenek bennünket megsemmisíteni!
Csak is így lehetséges ama kép létrejötte, amelyet az összehasonlító fenti statistica városainkban — s az országban mutat. Hiszen nap-nap után olvassuk, hogy inkább pusztulunk vesszünk csenevészedünk mint szaporodunk. A katonaállitások a legrosszabb eredményt mutatják. A városok falvakban fellépő difteritis himlő, tífusz, mint vihar rohammal, a bujasenyv, magzatelhajtás, kuruza-lás, angyalcsinálás egyenkint lassan de biztosan szedi áldozatjait. Majd a „fekete asszony* árnya is kisért/ s ha még ez is el jő, ugy uj honalapítás, vagy telepítésről beszélni sem lesz fölösleges pedig tudjuk meg, hogy a kolera-mikroba is a tisztátalanságban prosperál.
Gyermekmenhelyeink, ovodáink lassan, igen lassan szaporodnak alig van 100 község közt 20-25, amely vele dicsekedhetik. Nagyobb városaink pedig egyenesen a szeny, a fertő, a piszok főhelyei, ahol alig
történik valami, azok megszüntetésére. Udvarok, istállók pöcze- és szemétgödrök, ól*k, feneketlen csatornák, nyitva, alig tisztogatva, soha se fertőtlenítve. Mészárszékek, kony hák, istálókkal együtt'' szintén aohr — még a kolera küszöbén — sé fertőtlenítve; sertéstelepek — tán betiltás után is — a városok közepén, nyersbőr-szárító raktárokkal egyetemben rontva a nyáron különben is rósz levegőt. Iskolák s más ily zsúfolt helyek részére tán 50 - 60 frt az a 5%-os carbolnak a beszerzése legfölebb az, mit hogy sokat tegyünk — összeségben megteszünk ; hogy azonban ki, hol, és miíép s mit fertőztelenit, vagy fertőztelenit-e, egyátalán; hogy a szemétgödrök, udvarok istálók stb. tiszták-e? ellenőrizné is valami hatalom és pedig 8zakértőleg és lelkiismeretesen — anyira, fájdalom! nem jutottunk, s azért azután nem is szabad, megdöb-bennünk,ha Magyarországban 700.000 ember születik s nem egészen 600.000 ember meg elhal*!
Ámde a rosz viz éa rosz lég mellett, ha járvány esetében négyszer oly erős a halálozás, nem állítunk nagyot, ha kimondjuk, hogy ft ÜlÖnben is kétszer olyan erős bü-tosan. '' '' ''
Nem szólunk most különösen városunkról, ahol elégszer s kemény-hangok emelkedtek az oskolát; tul-tömöttsége ellen, amelyen segítve is leend, azt se hozzuk fel, hpgy az orvosi kar összetett kezekkel áil vá rosunkban, az egészségügyi bizottság pedig, véleményén kívül semmi hatalma. ném levén, kedvetlenüRftlésez; azt sé akarjuk bolygáthi, hogy a tanács egészségügyi reformokra- nem gondol — 8 egy vállalkozó vezeti a Táros köztisztaságát; mert akkor igen kényes dilemmákból kellene kikevered -nünk, illetve azokba belekeverednünk, mind éz azonban nem gátol meg abban, hogy ki ne mondjuk egész őszintén
TÁ&62A.
Szent István.
,E1«6 királyunk 8zent-István király volt . . Hazánknak krónikája mondja ezt, • S ne mondaná bár, ám átért mi tudnák:
Mert temp''omunkon áll a szent kereszt! 0 állitá oda, kinek szivében
A bitnek fényes napja lángola! Légy áldva, áldva, mindörökre áldva, Dicső király, hazánk apostola!
.Nípét keresztény hitre téritette . . ." *
Pogányok, tűzimádók voltanak Mi őieink s Hadúrnak annepére
Galambfehér lovat áldoztanak. á nemzet bálváuyistenét elhagyta
S az üdvözítő jelhez pártola . . . Légy áldva, áldva, mindörökre áldra, Dicső király hazánk apostola!
.Törvényt hozott S nemzete javára ..."
A. szent igazságnak szent embere. Szegénynek, dúsnsk egyaránt megadta
Jogát, a bölcs király aranykeze. .Igazság 1" — volt kivésve paizsára
8 • eximérért vitézül harczola . • . Llgy áldva, áldva, mindörökre áldva,
Dicső király, hazánk apostola!
i;
pápa szép jutalmat kűide néki . . Hittérítéseért egy koronát, De Isten •Issdliti 5t magához,
Hogy glória körítse homlokát! S mjnt harmat, perg a rózsáról: a nemzet
Királyaért akképen gyászol a . . . Légy áldva, áldva, mindörökre áldva; DícsS király, hazánk apostola!
«Szent jobb kezét ereklyeként Srizzük . . .*
Nyolczszázad év repült el bár tova, D<? »z id6 kegyes a «zent iránt és
Ssm pusatitaedja el k&frffft*''_
Szent jobb kéz! lé<y te árva nemzetünknek
Sötét napokban édes gyámola ! . . . 8 légy áldva, áldva, mindörökre áldva, ^Picaó király, hazánk apostola I . . . .
Bálintffy Bálint.
A lovak reparálója.
S — Rajz. —
Mikszáth Kálmántól.
Ilyen hivatal is csak Magyarországon van.
Egyszer valami nagyobb kihágási iigybea mint tana voltam beidézve a bíróság elé. Voltunk vagy húszan tanuk, falu iak, városiak a társadalom külön bözősrétegeiből.
Legjobban feltüut nekem egy tömzsi ember, simára borotvált képpel, ravasz aprö szemekkel, hegyes állal, félig paraszt félig uri viseletben. Kintoros tubák szinü gérokk volt rajta, s alul szürposztó magyar nadrág.
— Mi a neve? —kérdé tőle a bíró.
— Mikulik János.
— Hány éves?
— Ötvenegy.
— Mi a foglalkozása ?
Tétovázni látszott egy darabig,
majd hirtelen hadarta:
— Kereskedni szoktam.
Amire ¿csöndes derültség fénylett a falusiak arcán.
Zordonan nézett körül, majd alázatos nyájassággal jegyzé meg:
— Csak tessék kérem odaírni, hogy „kereskedő."
A biró fal is irta amit bediktált s ''miután kikérdezte, elbocsátotta:
— Jöjjön a következő tanu.
Hanem engem érdekelt az originális
alak 8 mikor kimentünk a megyeház udvarára, megszólítottam a falusiakat:
— Miféle ember ez a Mikulik János?
— Hja, nagyon furcsa mestersége van annak.
— Hát nem kereskedő ?
— Azt nem mondhatnám, hogy nem ...
— És mivel kereskedik ?
— A lovak erkölcseit reperálja kérem alásan.
— No, még ilyet sem hallot''am.
— Elhiszem, kérem, mert ilyen csak egy van Magyarországon.
— Aztán, hogy reparálja a lovakat?
— Eljár lóvásárokra. 0»t van ez minden lóvásáron, ami Dunán innen esik.
— Tehát amolyan lócsiszárféle ?
— Dehogy az, dehogy. Soha sem vett az egyetlen egy lovat sem,
— Mi az ördögöt csinál akkor ott?
— Hogy mit csinál ? Lődörög a lovak közt, és kereskedik a vásárosokkal, megnézeget minden lovat, beleüti az orrát minden alkudozásba, u ha csak teheti, megrontja a felek közt »z alant, hibákat talál a lovon vagy lebeszéli a vevőt.
— De mi haszna van ebből ? — kérdeztem csodál kos v«..
Hárman is siettek megfelelns:
— Az, hogy minél több Iópakszust szedhet össze.
— Nem értem.
— Hát az ugy van kérem r— szólt most bdle a galáboi nótárius — hogy mieden egyes Madó, mikor a lovat a vásárra viszi, vált otbon a lovának, egy bizonyítványt a jegyzői hivataltól arra
nézve, hogy a ló igaz jószág, amiben as-tán benne van a ló „sremélyleírása" is, hogy pej vs^y szürke, mén vagy kanca, igy néz ki, ennyi éves, ez a gazdája s a
többi.
— Értem.
— Há aztán az aladás nem sikerül hiába való volt a ló bizony itvány, mikor a következő vásárra vissi a gazda a lovat ismét uj paszszust vált.
— Természetesen.
— No már most! Ezeket az elavult pakszusokat a vásár után összeszedi a „lovak reparálója" olcsó áron. G-ondoIom négy. krajezárt fizet egyért-egyért. Az el •lem adott lovak gazdái szívesen adják oda, mert nincs szükségük rá. Mikulik uram felüti a paazszui beváltó intézetét valamelyik Laci konyhában. A népek ugy özönlenek hozzá mint a zápor.
— Bolond ember! Minek neki az a sok ócsky paszszus?
— Minek? Htszen épen ezen. alap szik a keresete. A négy krajezáros pak szusokat eladja öt forintjával. Háromnégy ládája vao oihon, Nyirjesen, telidesteli lóbízonyitványokkal. Nagy pénzt reprerenzálnak azok 1
Pszt I Erre megy.
Epen e pillanatban ment el mellettünk Mikulik János aram félrecsapott kalappal, nagy hangosan. Panaszkodott fűnek fának tele szájjal:
— Minden haszontalanság miatt befárasztja a becsületes embert, a vármegye 1 Most is az egéaz napom itt veszett I Pedig hát munkából él a becsületes ember.''4 1
— A farizeus gazember! sziszegte ajegysö.
— De én még mindig nem fogtam föl a munkáját — mondád haftan.
— Mindjárt megzn&gytrásom egé-szen. A környék tele van lókötflkkei, akik egész az alföldre le Saege4<g, Kikin dáig elmennek s hozzák a zebbnél szebb csikókat. Erre a ssenvedélyre alapította Mikulik János uhtm az ő üzleiét, mert ugy tessék Vfenni; hogy a lopott lovat jóra való ember nem veszi meg pakszus nélkül, de ha megvess! is valaki csak potom árt vet érte «tolvajoknak, de ba bizonyság van bQ4ZJi(i*kkor a ló hitele meg v.an reperálva s hatszorosan nyer árban. Ha meggondoljuk a dblgot, Mikulik jutányos á rban dolgozik.
— Ahá, kezdem sejteni.
— No ugy-e ? A lótolvajoknak feladata e szerint két részből all. Nem elég megszerezni m lovat, hanem még föl is kell veie elébb keresni Mikulik János uramat a nyirjesi kőházában. Az1 bizonyosan otthön pipázik az ambítuson, a hivatalos komolysággal fogadja a lócsinárokat Műértő «fteoUBpl végig nési a lopott lovai, megvizsgálja a fugáit, megveregeti szeretettel a lapocskáit.. ;Derék állatka vagy. ne félj no, ne kapálóds, majd mindjárt becsfiteies''lovat faiagok belőled."
Bemegy a kancelláriába, kiveszi a ládákból az egéss készhitet,''hol hivatalos rendben szortirozVák péjl! ■ srürke, fehér, fekete, sárga lovakra az okmányok; amilyen kell; oly a öt kererf ki, m*rt"v»u ott mindenféle. sHusz ménesre va''ó* mint ahogy szokta mondani. ;
-f,S midién pwumi ^,foriftt ?
— Van azok közt értékesebb, becse-sebbJ^AtOt''.-W nwHyek a .különös is-
Mai számunkhoz egy fóliv melléklet van csatolva.
HUSZONNEGYEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
AUGUSZTUS 22-én 1885.
és határozottan, s egész jó indulattal hogy itt az ideje, miszerint haladjunk, hogy el ne maradjunk, mert a mai állipotok köztisztaság és közegészségügyi tekintetben tarthatla-nok, — a Damókles kardja pedig csak hajszálon függ!
A katasterl bizottság mftkö-. (lése kanizsai járásban.
(Folytatás ós vége.)
• * '' > . \ • •. '' V « •
Jegyzőkönyv
folytatólag san felvéve ÖSÓ-évi janiui hó 8-áo Jelen voltak:
Kováts János b. elnök, Blau Pál, Bokán Farkas b. tagok, Ritter János k. becslő bistos.
Tárgyalás alá vétetett Sormás község 901. számtól ésjbefejeztett 1801. számmal. Murakeresstur és Kollátsseg 1725. asám.felvétetettRigyáoz adó község. Mindenek eiőtt özvegy Inkey Kálmánnő szül. Szemző Lujza asszony beadott írásbeli felszólalása pontonkint tárgyaltatott, miután pedig a beadványban tett megjegyzésekre k. becslő bistos ur a kellő és elfogadható felvilágosítást meg adta a beadott felszóllalás a helyszíni vizsgálat alkalmával az érdekelt folyamodó megbízottjának közbe jöttével elintéztetett, ez úttal tudomásul vétetik. A tárgyalás 524. azammal befejezteti.
Ezen előre bocsájtottak után a járási bizottság az eléje terjesztett felszól -lalásoknak XV. ülésében 50744 részlet érdemében elintézte, mely tárgyalás alkalmakor azon meg győződésre jött, hogy különösen a sárszegi, gelsei galamboki és szent«balássi jegyzőségekhes tartozó községek tömegesen szóllaltak fel, míg a többi községek csak szórványosan különösen Nagy-Kanissánál a felssóllaláaok előllönkint fordultak elő.
Nagy-Kanizsa adó község határában « rétek azok, melyek eliszapodások miatt a legnagyobb figyelmi t érdemlik, mert azok mint termő képeségük mint pedig táp anyagukra nézre a legnagyobb hanyatlásnak indulnak, a mennyire a kerületi küldöttség körutazását teljesí teni fogja N.-Kanizsa város határában az ugy nevezett mélyvísi gyékényest I. II. város rétan felül I. és II. és a gondótai dűlők meg tekintését hosza a bizottság j vaslatba hol is a rétek sorosások után már oly tetemes változás alá jöttek.hogy azok ujboli osztályozása vált szükségessé.
Egyebekben a-bizottság eljárássí és ^működése a községen mint .tárgyalás ,alá vett B. II. számmal mintázatban lehetőleg indokolva levén a Jegyzőkönyv bezáratott és alá íratott.
N.-Kanizsán, junius hó 9-én 1885. KOVÁTS JÁNOS, RITTER JÓZ -EF,
b. elnök. becslőbiztos.
n.ertető jelekre, ráillenek. Ezekért tiz husz forintott is elkér Míkulik uram.
— Hallatlan dolog ez 1 De hát nem szól aztán ebbe bele a vármegye ?
— Bánja is as, uram. Hisz ő maga is már hamis lovon jír.
A Júlia cyklus''-ból.
I.
Jó asszony! hagyjuk a megbánást, Hagyjuk a hulló könnyeket! Kár, higyje azon epekedni idin változtatni nem lehet.
A sziv csak egyszer tud szeretni A virág is egyszer virul. Aztán csak álmodni tudunk még, Eljátszott boldogságiról.
S álmodni szépet, higyje nekem Kétes jövőnél többet ér. Hol küzdünk és remélve félünk Minden perez boldogságaér ?
S ha bánt valónk álmodni szebbet A szívnek jól esik nagyon : Feledje ön is el a multat S álmodjék édes asszonyom!
II.
No, lám ön még azt is beszéli, Hogy engem nagyon szeretett: üég volt mindez, hát tudj'' az Isten Biz'' az megtörténhetett.
De lássa kérem szerelméről önnek beszélni nem szabad, Mert ember, hogy azt majd elhigyje Jó asszony! olyan nem akad!
E. Szabó Lajos.
Néhány szö a Nagy-Kanizsa város területén levő termérós gyakorta tárói.
Mindenekelőtt a tisztelt olvasó emlékezetébe hozom, hogy Nagy-Kanizsa város területén a város mint kösség as 1836. évi törvény értelmében l/k évi bor-mérés gyakorlatában van. vagyis aki« nizzai urodalomnak Nagy-Kanizsa «erüle-tén, a Korona, Sas, Bárány, Ökör és a kis kanizsai területen a nagy korcsma el nevezés alatt van a* állandó bormérése egész éven át. Történt, hogy a bormérési jogot az urodalom főbérnöksége ezen elszámlált korcsmák kivételével albérletbe adta, mely albérlet máris 44 korcsmában gyakorolja a bormérést.
Önkéntelenül az a kérdés merül fel, hogy tulajdonképen a korcsmáitatás adományosása kinek jogköréhez tartozik ? A korcsma üzlet nincs-e az iparhatóság jogkörébe osztva? Vájjon ez a kisebb kir. jog birlalójának szab d t ttszése alá tartozik-e ? Nem-e támadtatik-e meg ez állap a község anyagi és közművelődési helyzete 9 - Nem-e korcsmai helyiségek okai e nagyobb részt az ipar nagyfokú hanyatlásáuak és ezáltal könnyen hivő népünk erkölcsi romlásának? Nézetünk szerint a kisebb királyi jogok gyakorlata a« úrbér rendezéssel fenállott korcsmák keretébe terelendők vissza. Az urbér-ron-dezéssel fennállott korcsmák érintetlenül hagyandók, de minden azután keletkezett és a bérlők által adományozott korcsmák ö''szíintetendők. Itt az ipar-törvény érvényesítendő. Minden iparos, amidőn a társulatba felvétetik, igazolni tartozik, hogy mely ipar-testület áltaí vétetett fel kebelébe, mely iparhatóság által nyerte meg az ipartestülethez feltétlen szükséges jogosultságát ? Ki ezt felmutatni nem tudja, ai annak megszerzésére lesz utalandó.
A korcsma-ipar megadásakor mindenekelőtt szükséges a regale tulajdonos abbeli nyilatkozata : mikép a korcsma ipírnak N. N. személyét illetőleg N. N. lakásban leendőgyakorolhatására, miután folyamodó a jog élvezh«téae B''-empcntjá-ból egyességet kötött: hatósági engedély megadása elleu kifogást nem t«»ns. Az ekként jelentkező r. hatósági ipar engedélyt megnyerheti.
Magától értetődik, miszerint ezen ipar, hogy minden fenakadás i- súrlódás nélkül foganatba vehető ''«gyen, mint a hogy a gyógyszertárak létszáma korlátok közé szoríttatott, ép ugy a korcsmák létszámának meghatározása is feltétlen szükséges, hogy azok a helyi szükséglethez mérten osztassanak be.
Mert azt tovább tartani nem lehet, hogy a korcsmák gomba módi a keletkezzenek, 3 ezzel az ipar és munkának hát rány éa kár okozeáasék. Ez pedig szerintünk ugy lenne rendezendő, hogy a városi képviaelő testület egy bizottságot küldene ki, mely bizottság átvizsgálná a belyze.ct, kipuhatolná a szükségletet, és véleményes jelentést adna a korcsmák feltétlen szükségességéről; mely bizott-ságba a regale jog fóbérnőksége meghivatván, a szükséglet azzal egyetem bem állapíttatnék meg és ezen arány a regale jog végrtndezéseig megtartatván, mindkél réasről -tiszteletben tartatnék.
Hogy anyagilag a sok korcsma miatt a községek megtámadtatnak, bebizonyításra Bem vár, mert igen sok ember van, ki a korcsma közelsége miatt keresetét elkölti, sem adóját, sem községi terheit nem fizeti, de mert a korcsmai tartózkodás munkától is elvonja még, a munkaadót is megrövidití. Erkölcsileg is romlást idéz elő, mert a családban elégedetlenség állván be, etéren a hajdan létezett jó vallásosság holyett a féktelen és kicsapongó élet lép előtérbe, anyagi és erkölcsi süiyedés idézte ik elő.
Elvitázhatlan dolog, hogy senki több jogot, mint a mennyit a törvény biztosit, nem élvezhet. Hogy pedig a bérnökség ily korcsmai üzérkedéssel törvénysértést követ el; azt bizonyítani sem kell. mert mint ienntebb elsoroltuk: uradalmi fun-dujon csak is az az ót korcsma van, melyek az úrbér végelintézésekor mint korcsmák létez ek. Volt ugyan, s jelenleg is megvan az ugy nevezett Bárány ós Sörház korcsma, hol az uradalom bort méret. Tegyük fel, hogy a régi Zöldía vendéglő helyett a Bárány korcsma állt fen. Ez még indokolt, do hogy a város területén egyetlen sajat vagy kibérelt he-lyiségben bort mérni jogosítottak volnának, azt ünnepélyesen tagadom és minden oly jogosulatlan korcsma, mely as úrbér rendezés után keletkezett, betiltandó. Igazolja ezt azon körülmény is, hogy majdan, ha a korcsmái tatás megváltás alá jön, az ily uzurpált korcsmák per tárgyát sem képezhetik.
Itt as idő tehát most ezen ügyben eljárni és fel lépni, hogy ez által a tŐrvé-py«Még helyré állván, a város közönsége is megnyugtatva legyen.
Kanizsa, aaguszt 14. 1885.
KOVÁCS.
Zalamegye jegyző egyletének kőz-} gyűléséből.
A megyei jegyzői-egylet közgyűlését folyó évi augusztus bó 13 án Nagy-Kanizsáu az Oroszlán vendéglő terméoen csekély részvét mellett megtartotta.
A gyűlést Illés Lőrinci egyleti elnök meleg szavakkal megnyitotta, üdvözölvén a megjelent jegyzőket és nekik Botfy Lajos megyei l-ső aljegyzőt éa t. belí megyei főjegyzőt, mint a törvényhatóság megbízottját bemutatta, s a gyűlést megnyitottnak kijelentette. Mivel az egy-leti jegyző: Fai''s József elhalálozott, a jegyzői teendők vezetésével Molnár István szepetki jegyzőt bizta meg. Midőn a jegyzők helyeiket elfoglalták, Botfy Lajos kiküldött a jegyzői közgyűléshez következő buzdító szavakat intézett:
,It;en. tisztelt közgyűlés !
A községjegyzői hivatal ellátására előirt képeB-ég beigazolása végett kívántató szigorlat tárgyában, az 1883-ík évi 1-sS Vrvé*aI*pjS»''kibocsátott magas, bel-ügyministéri rendélet értelmében, a megyében létező községi és körjegyzők saját kebelükből három évre két rendé« és egy póttagot vannak hivatva választani a vizsgáló bizottságba, még ped^g ugy megyei központi tisztviselő jelenlé e és ell^nórzés-i mellett.
Megyénk nagyérdemű és szeretett alispánjának bizalmából unkem, mint a megye egyik központi tisztviselőjének jutott becses osztályrészül a szerencse, az igentÍ8zte!t közgyűlésen »-zen engem kiválóan megtisztelő megbízatást t-ljeeit-hetni.
E megbízatásommal járó kötelességemnek tartom a község jegyzői hivatal és ebből folyólag a vizsgálóbizottsági tagok e közgyűlésen teljesítendő választásának fontosságát főbb vonásokhan jelezni..
Szeilemi és anyagi jóiéi csak oly államban honnjhat, hol a tágabb értelemben vett közigazgatás a kor folyton nö vekvő igényeinek nemcsak megtelel, hanem máskoltur államokkal lépést tartva, szünet nélkül fejlődik. Mi, kik a közigazgatás terén müködünk örömmel tapasztaljuk és annak gyorsan előreiörő baladását, — de tapasztaljuk azt is igen tÍBzUlt közgyűlés, hogy a közigazgatási teendők helyes és pontos végzése napról-napra nagyobb képzettséget és munkásságot igényel. ,
A közigazgatás számtalan szálai a községnél érik végüket, hol azok öszpon-• osnlnak és hol az ¡ezen szálakat alkotó intézkedéseknek a közjó érdekében foganat sserzendő. — Bármily bölcs törvények hosatnak és bármily üdvös intézkedések tétetnek is az arra hivatott hatóságok részéről, azok kétségkívül hajótörést szenvednek, ha a községnek, illetőleg kerületnek nincsen megbízható, munkás és kellő szakértelemmel binSjegy-zője, ki |a községi elöljárókat feladatuk teljesítésében tan-icscsal és tettel támogatja, ki közigazgatási intézkedések hasznosságáról és szükségességéről a népet felvilágósitja, szóval ki azokat a magasztos csél érdekében foganatosítja.
Már pedig tudjuk ast igen tisztelt közgyűlés, hogy szakértelem, főleg oly sok oldalú szakértelem, minő a községi és körjegyzőnek szép, de terhes hivatása betöltéséhez kíván atik, csak is komoly
tanulmány által szerezhető meg.
o>
A jegyzői pályára készülő egyéneknek ezen szakértelem tekintetébeu történendő megvizs jálására hivatott bizottságban való közreműködés képesondi feladatát azon egyéneknek,kik ma válasr-tandók lesznek; méltóstassék tehát az igen tisstelt közgyűlés bizalmával any-nyival inkább is oly egyéneket megajándékozni, kik a szakképzettnek a vizsgálóban megkívántató magaslatán állva és a méltányosságot szigorral párosítva, minden mellék tekintet félretételével tisztán a csél és igazság által vezérelve teljesi-tendik kitüntető megbízatásukat, mint csak is szigorú vizsga alapján képesített egyének lehetnek megnyugvással letéteményesei a szellemi és anyagi közjóiét alapfelléteiét képező, s már fejlett közigazgatásunknak, mely a modern államok konczertjébon kell, hogy a versenyt fontos feladata és nemzeti becsületünk érdekében ia mindenkor sikerrel kiáillja.
Vázolván az elmondottakban a községi és körjegyzői állás fontosságát, most még csupán arra kérem az igen tisztelt közgyűlést, hogy miután a kozségjegysői szigorlatra vonatkozó Delügy ministerijssa» bályrendelet, a vizsgáló bizottsági tagok mikénti választását nem állapítja meg: méltóztassék a jegyzői-egylet alapssabá-lyában megállapított választáss módot alkalmazni." ..-
Ezt követőleg a közgyűlés, tekintve az alapszabályoknak a választásra vonatkozó rendelkezésére, a választásnál gya-
•a %
korolni szoko''f ,''ilkos szavazatot ezúttal ia kimondta. -V-^nöki jelentés felolvas-tatváu, tudomai-u! vétetett.
A jegyzői szigorlatba megválasz tsndó 2 rendes és 1 póttagnak megválasztását megelőzőleg egyesek felszóUaltak, ha vájjon adatik-e a megválasztandónak uti átalány és miből fedeztetik ezen kiadás? Miután ez úttal ezen tárgy felvéve nem volt, —- mellőztetett ás a válasz ás-hoz a szavazat szedő bizottság: Ferenczi János, Stingly Károly és Talabér Gyula személyében kiküldetett. A szavazás folyamára a gyűlés fölfüggesztetett. — A küldöttség jelentését beadta, mely szerint Illés Lőrincz 17, Ferenczi János 12 szavazattal a vizsgáló bizottságba rendes tagokai Stingly Károly 6 szavazattal póttagul választattak meg.
Ezután a jegyzői nyugdíj ügy feletti vita vette kezdetét. — Az egyleti elnök körvonalozta az ezen fontos ügy ben tett rddigi lépéseit; tudatta, hogy a megye alispánjához már folyamodott az egylet a jegyz«''.í nyugdíj tárgyában alkotott és 876. évben má<-kihirdetett jegyzői nyugdíj-szabályzat módosítása érdemében ; de kérvényére érdemleges intézkedést nem nyert. És bárha ezen ügyben Botfy Lajos, mint a megyei kiküldött kijelentette, hogy a megyei alispán úrtól arról értesült, mikép ő a legközelébb jövő szeptemberi közgyűlésen a szabályrendeletnek életbe léptetését elintéztetni fogja, mind a mellett még is többek fel szóllalásAt idézte elő. Leginkább hangsúlyozva volt, hogy az 1871. évi XVIII. törvény világosan elr>ndeií a jegyzői nyugdíj létesítését; e világos törvény ellenére meg is a azabály-rendelet csak is 876. évben alkottatott meg éa az a belügy ministerium által helyben is hagyatott, de még Éiai napig sincs foganatosítva, holott a szabályrendelet világosan kimondja, hogy 876. évtől {885-ig évig tartoznak a jegyzők fizetésük bizonyos százalékát az egyleti nyugdíj alapjavára fizetni, valamint a községek is ehhez hozzájárulni tartoznak. Nehogy e hoszse hal-logatáe által egyesek nyomora még inkább fokoztassék, indítványoztatok hogy az alisfán ur ujjólag az 1881. évben beadott kérvény szellemében megkerestessék, miszerint az átala teendő előterjesztésben az 1871-ik évi XVIII. törvény életbe léptekor alkalmazásban volt jegyzők szolgálati ideje már azok időtől azá-mittatvúu, nyugdíj-képességük onuét vé tessék és a szabály rendelet az érdemben módosíttassák
Ez határozattá lőn.
Következett a tárgysorozat negyedik pontja b Vágó Ferencz országos központi egylet főjegyzőjének
a) az év-könyvre tett Indítványa helyeslőleg fogadtatott el;
b) a somogymegvei jegyző-egyletben a szarvasmarha és ló jártatnak azonosítása érdemében tett indítványa elejtetett.
c) ugyanannak a jegyzői pecsét egyöntetűségére lett indítványa helyeslőleg fogadtatott;
d) Toloamegye jegyzői köreinek a körjegyzőknek a közmunka alóli felmentése érdemébeni iuditványa pártolólag fogadtatott.
Ezt követte a pót-tárgysorozat.
Guráuyi István Pestmegye magya-rodi kir. jegyzőnek, egy országos jegyzői árva-ház felállítása érdemében telt inditványa helyeelőlsg fogadtatott éa felirat határoztatott.
özvegy Faí''B Józaefué és Csupor Andránné nyugdíj kérvényének elintézése a nyugdij szabályrendelet élelbelép-tetéseig függőben hagyatván, addig is a járási körök saját körükbeu a segélyezés érdemében intézkedni utasíttattak.

Zala Egerszeg város rendezett tanácsúvá történt átalakulásakor a főjegyzői állácra a törvény által megkívánt kellékekkel nem bíró főjegyzőt választatott. Ez ellen felebbezés > datván be az egylet elnöksége által, kérdés tétetett, hogy ha u felebbezésnek hely adva nem lenne, mi történjék? Határozatul kimondatott, hogy az elnökség megbizatik az esetleges sérelmes határozatnak a belügyminisztériumhoz leendő terjesztésére.
Kimondatott határozatul as is, hogy a jegjxői vizsgára j''elentkezők kérvényö-ket, a g7akorlati képzettséget az érdekelt járás sz. birája és a megyei jegyzői-egylet elnöke által igazolandó bizonyitványnyal felszerelten adhatják csak be.
Az országos központi jegyzői gyű léare Fai''s Károly és Illés Lőrincz tagok válasziattak el.
Halálozás folytán megürült egyleti jegysői állásokra Molnár István szepetki és Seregélyi Károly kapornaki jegyzők választattak el.
A „ZaJa megye" czimü lapból arról értesüliek, hogy a megye közigazgatási bizottságának egyik ülésében határozatul kimondatott mikép az eredeti okmányokat a jegyzők saját kezűleg irní és aiá-
irní tartoznak — hogy a marha-járlato kat egy községi előljáró ellenjegyzésévé adhassák ki.
Mint kivihetetlen intézkedés ellen annak megérkeztével az egyleti eluökseg leifolyamodás beadására lett utasítva.
Végül a jegysőkönyv hitelesítésével Ferenczi János és Talabér Gyula bízattak meg. A gyűlés befejestett.
Ezt követte a társasebéd. Ezeo a régi magyar szokás szerint a fölköszöutők sem hiányoztak.
Botfy Lajos a királyra és királyi családr* — mondta a következő felköszöntőt :
„Minden magyar emberrel vele születik a loyafitás koronás királya és az uralaodó család iránt, — Esen kiolthat-lanul lelkünkbe vésett érzelemnek és alalvalói hivragaszkodásunknak kívánok a mai ünnepélyes alkalommal kifej-zést adni az által, hogy poharamat ő Felsége dicsőségesen én atyailag uralkodó királyunk és a tenBég*B uralkodó család tagjainak egészségére emelem, kívánva, hogy a Mindenható őket hazánk és népeik boldogitá*ára az emberi élet végsőhatáráig szerencsésen éltesse." — Majd ugyancsak Botfy az alispánra emelt poharai következő szavak kíséretében.
„Győzelem szokta koronázni azon hadsereg terhes f<r»dozásaít, melynek lángelméjü és erényekben gazdag vezére van. — Ily szerencsés hadsereghez hasou lithutom Znlában a megyei es községi tisztikart, mert annak élén nagyérdemű alispánunk személyében oly vezér áll, kinek lángelméje reánk hivatásunk teljesítésében világosságot araszt; ki fárad-hatlan szorgalma éa páratlan tapinlata által bennünket hasonlóra össtönöz és ki igazság szeretete által mindnyájunk őszinte ragaszkodását sőt elmondott jelestulajdonságai állal as egész megye osztatlan tiszteletét méltán megnyerte.
Mi szerencsés harezosai a szellemi és anyagi közjólétn**k nemcsak ősziate ragaszkodással, hanem hálával is tartozunk jeles vezérünk irányában, a menynyiben békés hivatásunk terén gazdag sikerekben már eddig elért győzelmünk» bői reánk háruló közeiismerést főíeg ¿z 6 vezérletének tulajdonithatjuk.
Az őszinte ragaszkodáa, mélytiszte-let és bála érzete tehát nemengndik elmulasztanom, hogy poharat ne emeljek szeretve tisstelt alispánunk egészségére ¿t szívből ne kívánjam, hogy őtet, a közügyek ezen jeles és fáradhatlan bajnokát és éppen oly családapát, megyénk falvi-'' rágoztalására, szép családja bo''dogitására tórhetlentetterejébe bölcs vezérünkül a Mindenható igen soká éltesse."
Szűnni nem akaró éljenzés követte
— Illés Lőrincz Botfyra és még többen.
— Símonfy János az egyetértésre emeltek poharat. Alispán urnák táviratilag is üdvözlel küldetett B.-Füredre.
'' KOVÁTS.
A dunántuli tiizoltó-egyletek, kerületi szövetségének közgyűlése Csurgón I885. aug. 15. -17.
Mindenha nagy várakozással nézünk eléje oly ünnepélyes alkalmaknak, melyeknek rendezésénél nagy intézkedések rugói szerepelnek. S nem mindig csalódunk. Kölönösen nem ezalkalommal, amidőn fényes tanújelét vesszük az ünnepélyességnek, melynek rendeséseért kiérdemelt jutalmát veszi mint erkölcsi jutalmat, a csurgói önk. tűzoltó-egylet főparancsnoka. Reményi Samu, ki minden szellemi és anyagi fáradtságot sziveaeo meghozott, hogy as ünneyélyeaség fényét mindinkább emelje és sikerültét minél jobban előmozditbaasa. A rendezés körüli érdemből az oroszlánrész illeti meg még Steíner Imre éa Csonka Ede rendező urakat, kik a nagy munkában tevékenyen részt vettek.
Legyen nekik elég érte az elismerés s jutalmazza őket az ég e hazafias törekvéseikért hoBSzan tartó életteli —
Igazán nem várt és meglepő eredménynyel végződött a szép ünnepélyesség melynek részletesebb ismertetését itt adjuk:
Tömeges fogadtatása a vidéki tűzoltóknak szombaton délután történt a vaautí állomásnál. Itt kíváncsi néptömeg jelenlétében a csurgói t.-egylet testületileg, a szigetvári és barcsi t.-egyletek képviseltjei és a n.-kanizsai t.-egylet zenekara fogadta a vendégeket. Hosssu □ épsor kiaéretével és az eme zenskar folytonos működése közt történt a bevonulás a városba. A tűzoltó-laktanya elótt volt a megállapodás, amikor a* érkesett vendégek a legnagyobb rend és pont™-sággal szállíttattak el lakásáikra. Délután 6 órakor kerületi választmányi üiés tartatott a tűzoltó-egylet üléstermében. Eat« 8 órakor volt az ismerkedési estély a „Fehérlóa-hoz csimzett vendéglőben.
(Folytatása a mellekleten.)
Cserébe
huszonnegyedik évfolyam
"¡!ÍTÖ! Ternó! Ternó!!!
6240 frt«t - Brünni huzatban, augusztus 12 én — 6240 frtot
nTrrtem a Budapest, kerepesi-ut 74. u L 3 rmelet 7 ajtó lakó
M ihalik János
matbcmatíkus úrtól kapott
"7. nb. 43. számokriT
Aiou bi»alom, mely Mihalik János ur-^ »ivek óu miudenfalSl jut, engem is föl-^toritott arra, hogy e hires számmQvétz szi-''Kénybe vegyem i> tőle oly biitosau kiszámított, kimaradhatlan uyereraeoy-v<tet." «zerenrsesmámokat kikérjek, milye-p,kr: már számtalan »-mbortársam boldogitá-,irs kttzttlt. És csakugyan, — úgyszólván bitslmam jutalmául, — a Mihalik úrtól kapott lent megjelölt számok által egyszerre gstdsggá lettem, miért is el nem mulaszthatom. " örömteljes esetet embertársaim javára il bál»érzetem csekély jeléül, közzététetni. — Mibalik úr már ezer meg ezer esetben fényein igazolta a belé helyesett - biaalmat, mivel nilárd fáradozása, kitönS szellemi tehetsége itten kegyelme által bámulatot gerjzsztS, o^j ¿Ital soha fel ne-n mutatható eredményeit ért el ! — Mihalik ur már számtalan «e-gtojt gazdagított, minden özvegyet és árvát ¿ki''bozaá fordult legszívélyesebben pártfogolt, »ok szegény betegnek ; kinek orvosságra nem jeiűtt pénze, dús nyereményei által egéssaé-''ffi segítette helyreállítani, és így magas tudomány* és jótevékenysége minden esetre a legfőbb elismerést érdemli. — Minden évek ót* luséfgfl küzdó embernek most nyilik a legjobb akalom. gyötrelmeitől szabadulhatni e bires mathematikus segítségével, miért is el „e mulassza senki, Mihalik János úr bölcs tsDsrsát igénybe venni, illetőleg t51e biztos nyereményhez vezető szerencse számokat kikérni.
Kiváló tisctelette] maradtam
8TOJANOWIT8 JÓZSEF,
tUkör- és üvegárúk raktára Szerajew, uj-uteza, Bazar Français.
Mihalik János úrhoz |Budapest, Kere-pni-ut 74. szám I. emel 7. ajtó intézett levelekhez kéretik rálasz végett 3 darab 5 kros bétyget csatolni.
Jókarban levő
használt bordók
a legkisebbtől egész 50—60 akó nagyságig igen olcsó árért kapható hol? megmondja a kiadóhivatal.
ZALAI KÖZLÖNY.
AUGUSZTUS 22-éa 1885
Legjobb szerközetü
BORSAJTÓKAT ViTOSSlIlílQn
SZECSKAYÁGOtAT
_____ ________neiiDacn
oZULOZUZOKAT magyar gazdasági gép-
gyára
REPAVÁGÓKAT
/
Olcsón és íForsan szállít ^^9ífzékek kivánftrai t*™*™ w-
2582 1—6. detnek.
ChiffonCreton és oxford ingák.
ÉRTESÍTÉS,

0 Van szerencsénk a n. é. helybeli és vidéki közönsé-0 get árt siteni, miszerint
í o lm lói fellő (CoiMó) MIM
O 0 nagy választékban a közeledő őszi és téli évadra dúsan Q
a. $ felszereltük, s immár esököpbnyegek Jaquettek és Q
A martfűiekben minden nagyság és minőségben a legújabb A
^ s isléoeb''» divat szerint a Iegfoko otlabb igényeknek meg- V
~ Jj feUlóleg M
> 0 kfilön5s jutóno* árak 0
V mellett asolgálbatnnk.
0 Ruhakelmék, temok, bársonyok, mervi m Q lieaux és brocat dinnek nemkülönben minden
2 0 bel-és külföldi divatárukban i
^ 0 sí őszi és ''éli idényre óriási raktárt tartunk késsletbsn.
j* 0 Színes és fehér parkettok 0 * ég vászonáruk 0
c ~ minden minőségben és árakban. ~
_ 0 Magunkat a n. é. közönség becses pártfogásába 0
2 0 »jáolva maradtunk mélv tisztelettel Q
o WEISS ZSIGMOND ¿s TIVADAR 0
. Q 2567 á 3. (WIKNKR WE18S.) Q
Q Nagy-Kanixnán fl
§Az „Arany Korona" szállód a átellenében.
ooooooooooc<
Paplan és vállfűző k.
Leány-növeldei jelentés.
Vao szerencsém tudatni a t. cs. szülik- és gyámokkal
hogy 6 osztályú
leánynevelő és tanintézetem
mely most Kanizsa, Főtér Axentl ház 7. az. 1-só emeleten van.
Novembertél át fog tétetni Nagy-Kanizsa, Féutcza 29. szám i-ső emelet Ujvári-féle házba.
Hol tága< helyiség és világos tantermek, azonkívül nagy udvar és szép kert áll a növendékek rendelkezésére.
Növendékeket, mérsékelt feltételek mellett, ez évben is tsljes '' Hatásra fogadok fel, ssives megkeresésre a feltételek azonnal közöltetnek.
A rendes tanfolyam f. évi szeptember 3-án fog kesdódni, a beiratások pedig augusntus 30 és 31-én, szeptember 1. és 2 án eszközöltetnek.
Midón a t. cs. ssülók és gyámoknak as eddigi személem ét intézetem iránt taansitott elismerésekért a legforóbb köszönetet szavasam, magamat kitüaó tiszteletlel további kegyeik be sján lom.
Nagy-Kanissán, 1885. augusst. hóban.
öi?. Ve&ekényl Horváth Lilla,
2569 S—6. intézet-tulajdonosnő
BÜNZLLUJZA
főtér, Knortzer szálloda mellett.
É Ajánlja budapesti és bécsi legdíszesebb tcészitményü nagy választékú bútor, tükör és kárpitos áruit, valamint vas pénz-szekrényeit.
Teljes mennyasszonyi berendezéseket, éttermek és hálószobák teljes felszerelését a legdivatosabban és legjutányo« sabb árak mellett elválalja. — Ugyanitt kapható mindennemű szönyefl, függönyök
2568 3—3.
és butorkelmek.
Ezen tüzlet
6 év óta ferLzx étli.
kerestetik egy 9 vagy 10 éves jó házból való fiu, vagy leány, oly helyről, hol az illető fiával a 4-dik elemi osztályt elvégeztetné és szigorú felügyeletben részesülne.
Bóvebb felvilágosítást e lap kiadóhivatalához „H" betűvel ellátott levél utján nyerhetni.
JfitfT. tkv. 1885. február 13-án.
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. törvényszék telekkönyvi o ztálya részéről közhírré tétetik, bogy Fiscbl Pál nagy-kanizsai ügyvéd mint Musqnítter Lajos tsódtöme-gt gondnokának a csódválasztmány meg bírálása folytáni kérelmére fentnevezett kir. törvónyssék területében tartozó nagykanizsai 249. ss. tjkvben k f 270/a és 270/b b. r. szám alatt felvett ingatlanoknak Mus-quitter Lajos tulajdonát képező 1000 frt-ra becsült ''/«-ad része azon megjegyzós-sel, bogy Valbach Jakab és neje Milhof-fer Eleonora javára bekeblezett haszonélvezeti szolgalmi jog a maga épségében megmarad ezen kir. törvényszék tlkkvi osztályának caengeri-utczai H^ncz bázbani helyiségében
1885. szeptember hé 16-án
délelőtt 10 Órakor Fischl Pál felperesi Ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni
fog. —
Kikiáltási ár a fennebb kitett be-
csár.
Kir. telekkönyvi hatóság Nagy Ka-fizsán 1885. február 20-án.
© o oo oo oo oooo oooooooo ooooooo
NESTLÉ HENRIK GYERMEK TÁP-LISZTJE
Tlzenótóvl eredmény
21 kltHstetés,
8 érdem okmáur
és
8
Számtalan
blxooylatok
cls5 raogu
arany érem. p orvosi tekintélyektől.
gtA&i jkgt.
Tökéletes tápszer kis gyermekeknek.
Teljes kárpótláaa as anya-tejnek ez elválasztásnál, könnyen emésst-hetó és tápláló, miért is igen alkalmas a felnőtteknél ia, kik gyomorfájásban szenvednek, mint tápszer.
A védjegyhez — a számos utánzás ós hamisítás végeit — minden sselencséra a feltaló, —
NESTLÉ HENRI, - neve és a fedélre a ffigyá-ros neve: BERLYAK F. iratik ösmertetésül az eredetinek.
NESTLÉ mm síirlíeít leje.
Egry aaaff SO Itr.
Főraktár oszti-ák-niagyarorsjág részére : 2530 8 10.
BERLYAK F.
Nagy-Kllll lis: FeuelbofiVr Jóasaf Boseufeld Adolf é$ Zellinger L. kereskedőknél, — valamint Jlagjrarorszàjç mind«o gyógyszertár és fQszerkereske-r désben is kapható.
Budapesti
kiállítási sorsjegyek
4«0« nyeremény
Ezen sorsjegyek kaphatók Nagy-Kanizsán
T könyvkereskedésében.
CSERESZNYÉS, elnök.
EVELL,
jegyző.
: :
!
| bármily tulajdonú legyen ll is, kQlSnösen pedig a romlott és odvas fogakat, egy pillanat alatt és gyOkerasen grrfgyit az isdlsl kivonat melylyd a fájó fog bekenetik. Miért is e kitűnő szernek egy családnál sem szabad biányozois. Eredeti N Kanizsán egyedül SCHWARCZ és TAÜBER kereskedésében kapható 35 krért.
>0 o" c o c"c o o o o o c o"c scoccooo
0
O O OOO

♦ + +

Buflauesti társas pl£ári és imMM iskola
(előbb HAMPEL ANTAL.)
Budapest, V. Nagy korona-uteza 13. íz.
Esen tanoda, melyet eselőtt 50 évvel Hampel Antal ur alapított, és mi azt már 19 év óta fennálló tanodánkkal egyesítettük — minden törekvésünk oda irányul, hogy elődünk jó hírnevét megőrizve, a reánk bízott növendékeket alaposan képzett egyénekké neveljük. Hogy kitűzött csélunkat biztosan elérjük, iparkodtunk ismert jeles tanárok alkalmasása által kitüsö;t csélunkat biztosítani. TanodívJckal táp- ím nevél6intí*ét is van tgybékötvt, melyben a növendékek teljes ellátáson kívül szeretetteljes bánasmódban .részesülnek és fenulmá-nyaikban gondos felügyelet alatt állanak. Tanítványainkat ax Agyévet önkinteti vizsgálat letételére előkészítjük. Értesítőt kívánatra ingyen küldünk. Beiratások a jövS 1885/6-ik tanévre aug. 27-én vestik kezdetét. 2566 3-4.
AZ IGAZGATÓSÁG:
Prassser J6**ef, igazgató. Gross Gyula.
8
A f. évi augusztus 31-én és szept. 1-én _ Bécsben tartandó XIII ik nagy nem- . ®T| zetközi gabona és magvásár alkalmával ^ szombaton, augusztus 29-én 11 óra 40 perczkor éjjel.
< Ujyonatok indullak
majdnem felére lessáililotl menetárak «ellett Kanizsáról Bécsbe, indul sugusstus 29 én 11 órs 40 perczkor reggel. — A jegy érvényes 14 nap oda és víssss.
.. :
Kanizsáról Bécsbe s vissza II. oszt. 10 frt 10 kr. III. osst. 6 frt 80 kr. Érkezik Bécsbe vasárnap 30-án 8 óra 33 percsk.. reggel.
Bővebbet a kimentő és mindenütt látható falragaszok, továbbá minden vasútállomási portásaál műsorosatok ingyen kaphatók. —
: :
•U6 Meri ntaiUi trodija, I. Kolowntrioc ».

HUSZONHESYED& "ÍWOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
i B K T I S I K
i r - rTT
B
Feltűnően leszállított helyárak!!
ECKER TANÁR UT0LSÖ EL 0 A DAM.
8«oo»b*ton, aug. * „aÖLDFA-KEET''-bea épilk színkörben UTOLSÓ NAGY
képzeleti előadás
uj műsorral. ^
í-szőr. Egy antispiritiszta ülés,
yagy fölfedezése egy titkos spiritiazmusnak. Előadva Elvira k. a. által.
Előssór r

Becker légutazása
a közönség feje fölött az egész kertben. — Nagy, nem várt meglepetés.
i . jf '' . s 0
Merénylet Becker ellen
SsiWriában 1879. Krasnofarsk ét IrkuUko kötött egy íváu Foppoff oevö megsaö-kött fegyMo* éfcal. Vagy meglepő mutatvány,
Melmpna, a tfcelejes menyasszony.
És végül a 19. század csodája:
A Febegti élő derék
- VH7 ®gy ifjú bölgj a levegőben.
íalrag
Kezdete 8 órakor. Vége 10 7, órakor.
Kedvezőtlen idő esetén as előadás vasárnap, aug. 23-án tartatik meg.
HELYÁBAK: Saámosott asékek 1-4 sor 80 kr. 5—9 sor 00 kr. a többi sorok 40 kr. Kerti bemenet 30 kr. Katona- és gyermekjegy 20 kr.
[ ME.IDIH8ER-0FEI
l&H. HEiy^J
Árverési hirdetmény.
Alulirt fóbérnőkség igazgatósága részérói közhirré tétetik, hogy folyó éri augusztus hó 26-án a délelőtti órákban a nemphyi, — ós augusztus hó 27 én az alsó-lendvai urodalomhoz tartózó korcsmák, bormérési és vizi jogok, vizi őrlőmalmok, kisebb-nagyobb területű szántóföldek, rétek s legelók, — nem különben az ez évi makkoltatás és gubacsszedési jog nyilvános árverés, — valamint külön Írásbeli ajánlattétel utján bérbe adatnak.
A kir. kisebb haszooyételek s földbérleteknél a bérleti idény 1886-ik éri január hó 1-én, — a makkoltatás-nál pedig f. 1885-ik évi október hó 15-én veszi kezdetét.
Az árlejtés a nempthyi urodalomhoz tartozó bérleményekre nézre a lenti-i, az alsó-lendvai urodalomhoz tartozókra nézve pedig az alsó-lendrai gazdasági irodában fog megtartatni.
fiz utóbbinál tekinthetők meg az árterét! feltételek ia.
Az Alsó-Lendva — Nempthy urodalmak főbérnökségi igazgatósága.
ocoocoooo
II li IIIIIII ililll IIIIMIIII*
Dr. Msldlnger tanár sr által feltalált és kbárélai sxabadalaazstt gyár
ffleidinger-kályhák
elSállitására.
HEIM H. Felső Döblingben Bécs mellett.
RAKTÁR : Budapest, Thonet-udvar.
CS. KIK. HZABA.D. lbS4. 4 legetaS dijakkl jutalmazya: 3ícsl87*, Caasel 1877, Páris l878,Sechs-haus 1877, Wela 1878, Teplitz 187», Bé»»l880 Eger 1881, Triest 1882
R akt árak:
BÉCS BtJKARESZT MEILAND
Klrntaarstr. 40/42. - Strada Lipscani 96. Corso Vitt. Emánuel* 38.
Legjobb felülrőlfüt5 aselelSrel ellátott kályhák lakásoknak, iskolákéi irodáknak stb, egyszerű U elegáns kiállításban. Egy kályháral több asoba fűthető.
Eöaponti légfűtés egész épületekre, sziritó-késztllék ipar- és meto-gazdasági csélra. »
Az osstr. magyar birodalomban 263 tanodában 1824 tan a mi Meidliofar-kilyhánk-ból haazuálatbaa, esek kört 74 tanodában a bécal kertlletben 606 kályha, 47 tanodában 320 kályha a budapeati kerületben.
A mi Meidingw-kályhánk előnye nemcaak a ca. k. hivatalokban, orazigos intézetekbe» rs városi hatégágoknál, papirendeknél, kórhásaknál, raantaknál és gSxhajéknál, pónz-lurtzeteknél ós biatoaitó társaságoknál, iparvállalatokaál, szállodákban, kávéházak éa ebéd-Ifikben nagy számban, hanem több mint 20,000 magán hátakban tannak a mi Meidinger kályháink használatban.
A gyár védjegye:
Azon megkedraltetéat, melyet a mi kályháink mindenütt kirínak, többszörös ntánxáaokra adtak okot. _ Figyelmezte tj Ok tehát a t. közönséget saját érdekében is ntalva gyári védjegyünkre — hogy árja magát mindennemű hírneves és ismert gyártmánynak utánzásaitól, habár azok egyszerűen .Meidinget-kályhák* ragy pedig jarltott Meidinger-kályhák gyaaásít ajinlutnak is.
A mi gyártmányunk ajtajának bel»S felén gyári védjegyünk bele van öntve.
Btr Proapektnsok éa árjegyzékek ingyen és bérmentve 2579 2—51
♦ 1 I I I 1 M I I I IIIIIIIIIIIIIII I*
OOOOOOOOOOOG oooooo
Bérbe adatik
lsi-líÉai laipillíí és
felső korcsma
az alsó-lendvai — felső-lakosi és alsó-lakosi bormérési joggal együtt 1886-ik évi január I tői kezdődő 47« évre
és pedig az Alsó-Lendváu az alulirt fóbérnőkség gazdasági irodájában" 1885-ik évi augusztus hó 27-én a délelőtti órákban megtartandó nyilvános, önkéntes árverés napján és az árverés megkezdése előtt beadandó ajánlatlevél utján.
Az árverés alkalmával a legtöbbet igéró, — illetőleg az ajánlatlevél beadásával egyidejűleg az ajánlattevő a megajánlott évi bérösszeg50. százalékát kamatnélküli óvatpéuzül befizetni, illetőleg tz. ajánlatlevélhcz mellékelni tartozik.
2574 Az Alsó-LöiíTa-NeiDítliy Broialmat
főbérnöksége.
ooooooo^oooooooooo
y
•o
!
© íi
Amerikai Mm
Reif Arnoldnál
Bécs, I. Pestalozzi utcza 1. KOxvetité* ingyen. E szakban.a legrégibb czég.
XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX
Csak Yaloúi
ha uiinden dobozon * (tyárjegy: a aas és Moll sokszorosított czég nyomata látható.
Esen porok tartáe gyó^yhatása makacs gysaor- és sltsstbsjsk, gyomorgörcs és elnylákáaodás, gyomorégé«, rflgaött dsgnlát, mijbaj vértolslás, aranyér és a legkülönfélébb női hstsgségsk ellen 30 ér óta folytonosan növekedő elismerésben részesül Egy eredeti dob..* használati utasítással 1 frt Hamisítványok törvényesen üldiztetsek.
MOLL SE1IIL1TZ POR
itösivíiiy , csúz, miud**nnrmii haso gálás és béoulás-foj-, fül- és fogfájás sikeres gyógyításához bedirzsö-
!- J .. \ - - —•
lésrs; bsregatássak mindennemű sérülések és s#b«k, gyal&dáiok és daganatok el''en, Bessőlsg rizsei keverve, hirtelen betege lés, hányás éskólika ellen. Egy Öreg pontos utasítással 80 kr. 2401 39 -62
Valódi, Moll védjegyével és névaláírásával.
Moll A.
gyógyszerész császár királyi udv. szállító.
Bécs, Tuchlauben
Baktárak : Ntgy-Knlz it: Belu* József gyógyszerész. Rosenfold Ad Fesselboíer József .Barcs; Dorner S. Csáktornya: Gönn L. gyógy Kaposvárott: Borovicz Ad. Kstztbsly : Schieifer áa. Körmend : Rátz Jáno«. Marozall : Iszti B''erd Szigetvár: Szalay József. Zsla-Egerszsg HoUóay J. gyógyszerész.
Úgymint: fehér és tarka ingek, aisó nadrágok, háld ingek, zsebkendők, szövött fehérneműek. mindennemű harisnyák, asztal- és ágynemük, paplanok, ágypokroczok és mat-ráczok a legjobb és legszilárdabb minőségekből készitve. legolcsóbb árak mell-tt ajanlanak 2559 4 -4
Irmler és Wagner
>agy-Kaiilzsáu, a városháza átellenében.
Továbbá mindennemű szines fehér zsinorük és piké pargétok flaneii szövetek ruháknak, saját gyártmányú vásznak és asztalneműek. valamint mindenféle a vásson és fehérnemű gyáetmáByokba, vágó tárgyak Cseh-, Morvaország és Schléziából.
Levélbeli megrendelések különös figyelem és pontosággal teljesíttetnek.
Árjegyzékek — kívánatra — bérmentve küldetnek be.
|l teljesi
I A t
X X X X X X X X X
X
i X X X X X X X
XX XXXXKKXXK»»«*»yXXXXXXXX

WALSER FERENCZ
első magyar gép- és tüaoltósserek gykra, harang- és érezöntödéje BUDAPESTEN, Rotte»biller utcza 66.
Ajánlja gyártmányát, mint magyar különlegességet kutakban és mindennemű szivaty-tyukban elvóllal teljes vízvezetékek berendezését varosok, földbirtokosok, Ipartelepek, armentesitő társulatok és magánzók résziről modern technihai
2522 10—50
alapon es kedvező feltételek mellett ajánlkozik köz-és magán fürdők felszerelésére, szakmentes ür székek felállítására és minden vizmtí vi muukálatok gyors és pontos kivitelére képes árlapok és részletes költségtervezetek kivánatra dijmenteaen küldetnek.
Egyetlen belföldi szivattyu-gyár. OOGOOOOOOOOOOCXJK
WajáiU Jótsej tónyvnyomdájából Nagy-Kanizsán.
Fesselhoffer József Nagy-Kanizsán, Göncz L gyógyszerész Csáktornyán, Klein József Barcson, Kika-
ker K., Kirch W Szombathelyen stb. ajanlják t. cz. vevőiknek .ZACHERL* legújabb kiválasztott porkülönleges-sógót, mely eróre és biztonságra minden eddigi szereket felülmúl:
,.Z A € H E R L I
■vi
minden ártalmas és alkalmatlan rovar teljes elpusztításáért és kiirtására, mint poloskák, bolhák svábogarak, molyok, legyek, tetük, hangyák stb. Különösen arra kell figyelmeztetnem a t cz. közönséget; ,ZacherlÍnu-t nem összetéveszteni a közönséges rovarporral! „Zacherlín" csak eredeti üvegekben, de sohasem becsomagolt papirosban vagy nyil-tan mérlegelve lesz eladva. Az eredeti üvegnek névaláirasommal és védjegyemmel kell ellátva lenni. 24oí> 6-8
„Melléklet a Zalai Közlöny 1885. évi 34-ik
ii
Vasárnapon reggsli 5 órakor szaka dstlan > szokatlan dobpergés, trombita harsogás és a csurgói t.-egylet seneka-ráoak seuéje költötte fel a lakosokat nyughelyeikből. Ea volt as ébredésre va''ó jeladás, Reggel 7 órára gyülekeséa volt kitüsve a ,DaruM vendéglőben. Az ünne prf|ye.ségnek ¡nagyobb fényt adandó, a „..kanizsai t.-egylet képviseltjei és zenekara a Szécsényi-téren aorakozott, hol m,dOD leplezett zászlóját kihozták, .Köl-c.4ej-Hymnusz"-ával fogadta. Azután igV" vonuluk « emiitett vendéglőbe, folytonos zene kiséret tel. Ekkor már as utcsákat mindeniltt nagy néptömeg lopte el, kik kíváncsisággal várták a felvonulást.
A .Daru- vendéglőben volt az e^yes egyleti képviselők maghatalma sásainak átadása. Képviselve voh 17 egylet a következő helyekről: Alcsulh, Barcs, ü. Ss. László, Dombóvár, Jáooshása, Kesitbely, Légrád. Nova, N.-Kanissa, Asszony fa, Pápa, Répcsevidék, 8s.-Fsbérvár, Szigetvár, Söjtör, Z.-Egersseg Csurgó. Leginkább voltak a kanizsaiak képviselve.
E sorrendben történt a felvonulás, éldkön Reményi Samu főparancsnok, — * tanító-képző Üléstermébe. A menet égess hosszában a házak lobogókkal vol-tak feldíszítve s az utak tengernyi nép-«¿¿lói elfoglalva. Az első megállapodás a .Síécsényi-téren történt, hol egyszerű, de nép disdalkapu volt felállítva, homlokán e szókkal: —Isten hozott! — Itt An-durka Gyula jár isbiró ur szép beszédben udvösölte a vendégeket és fogadta őket a varos nevében. E szép fogadtatást a n.-k.nissai t.-egyleti zenekar a .Hymnuss" eljátszásával köszönte meg s Kovács Károly a t -egerszegi t.-egylet főparancsnoka meleg szavakkal válaszolt. Különösen hangsúlyozta beszédiben azon rosssaló eljárást, hogy a t.-egyletek as inteligentia részéről tevékenyen is, nem igen támo ¿altatnak.
A diadalkapun való átvonuláa alkalmával as ea alkalomra felkért éa megje-ieüt koszorús-leányok as egyletek jelvényeit csinos kossorukkal látták el a apró leánykák a vendégek minden egyesének kis virágcsokrokat oszlottak szét. A koszorúkról lecsUggő nemzeti szalag egyik rí«tén e szók olvashatók : „A dunántuli tűzoltó asövetseg közgyűlése;" másik rétién : „Csurgón 1885. aug. 15— 17.—
A koszorús-leányok név és helység acorint következők voltak : Steiner Gábriel és Tera, Kreisler Málvina és Hans-licsek Fáni ]kisasssonyok Csurgóról , továbbá: Horváth Magda és Mari k. a. (Tarany): Roiner Jolán k. a. (Sz.-Király); Kozs Matild k.a. (Háromfa); Stern Sabina k. a. (N.-Kanissa) ; Scheik Gizella k. a. (Zákány);Török Róza k.a. (Sand); Aigner Ida, Bing Selin, Büchler Amália, Hanz-licsek Irén, Hóli Anna, Héjas Irma, Kar dos Emma, Kollár Mari, Kovács Ilka, Liszt Minka, Lőczi Julcsa, Nagy Irma, Hitter Janka, Salamon Katinka,Schvarcz Zsória, Schvarcz Mari, Surgoth Mari, Szabó Erzsike s Ilka és Verbay Ilka kisasszonyok Csurgóról.
A jelvények megkoszorúzása után ismételten Kovács Károly főparancsnok muudolt buzditó beszédében köszönetet s koszorús-leányoknak a kedves és meglepd fogadtatásért; éltetvén a magyar honleányokat szép és nemes buzgólkodá-«ükért. Innét megkoszoruzótt jelvényeik-? kel és minden vendég felvirágozva, a lütoltó-laktanya elé vonaltak, hol ismét megálla]»odván, Reményi Samu föpa-ratcsnok üdvöaölte a megjelent vendégeket. rövid, de rokonssenves szavakban köszönve meg a szíves részvételt a csurgói t. egyl. nevében. S miután az érdekelteket a közgyűlésre meghivta, a képviselt egyletek közül egyik-egyik átvette saját kossoruját, az ünnepélyes menet — 10 órakor — véget ért.
A közgyűlés tárgyam köréd kivül esik, tehát behatóan vele foglalkozni feleslegesnek találom.
A ''gyűlés után társasebéd volt a ,Fehérlő" vendéglőben, hol többen mondtak pohárköszöntőt,éltetvén as egyleteket és egyeseket.
Délután 4 órakor a n.-kanizsai t.-egyl. zenekara — dicséretére legyen felhozva — a tűzoltó laktanya előtt rákezdte a szebbnél szebb darabokat, sorakoztatván és mulattatván a széles e vidékről idejövő s számlálhatatlan soka-sággal ide-oda szaladgáló népcsoportokat, kik evés és ivásról is ssivesen megfoled-kestok, csakhogy mindent láthassanak.
Ekkösben volt a tűzoltó diszgya korlat, mely valódi dissét képeste az ünnepélyességnek ; as as elképzelhetetlen gyorsaság, melylyel a kitűzött helyssinén a fecskendővel megjelent a tűzoltóság — bámulatba ejtő volt. Egy perez alatt aua-torogva pattogott a vis a csövekből és ■sámosan mászkáltak'' a legmagaaabb tetőkön.
A György*téren 6 órakor vette kezdetét a uépünnep.
Igaai népünnep volt! Különösen ex alkalomra söld ágakkal bekerített, szépen rendezett és dissitett tágas helyiség már 5 órakor megtelt a különbözőbbnél különböxöbb nésőkkel, hogy a jól rendosett versenyjátékoknak — minők voltak : a szamár-verseny, verseny-mászás, zsákfutás stb. — szemtanúi lehessenek. A közbe-közbe eső szeneteket a csurgói mindkét jeles senokar egészité ki fülbemászó játékával. Ekkor már dehogy várta be a fiatalság a rendes időt; tánezra kerekedett s lejtette a lassút meg a csárdást Isten igazában. Következett még a tombola tárgyak kisorsolása és ax est követő tüxijáték, mely a távolból, beleértve a tánex helyiaéget msgvilágitó lámpásokat, lámpionokat és tégelyeket — impozáns látványt nyújtott.
Kedvexő körülménynek mondható, hogy ax egésx nap folyamában gyönyörű ssép idő Tolt, csak a késő estéli órákban, miután a levegő nagyon lehűlt, kellett a tánexhelyiaéget a sxabad-ból sárt helyiséggel felcserélni, hol astán a jó kedvnek és vigadosásnak h assa vége nem volt s majd hogy világos reggelig nem tartott.
Hétfőn tűzoltók és magánosok egyenlően kisérték ki a megismert s megkedvelt kedves vendégeket a vonathox, hol egymástól érzékenyen elbúcsúzva, dob és trombita tisztelgő közt Ilitek be a kocsikba, maradandó emléket vive magukkal. — A mozdony aipolt z lassú mormolással odább robogott ....
íre
Glavina Lajos | elhunyt főis-
pánunk temetése megható r&jzvéttei ment végbe f. hó 16 án. Kanizsáról éa Eger szegről külön vonatok mentek ez alka lommal Gelsére. A Kanizsáról menő vonat 250—300, az Egerssegről jövő mintegy 35 résztvevőt szállított. A kocsikon össze-boreglettek számát biztosan megmondani lehetetlen, oly óriáai volt. Esss impozáns részvét hü kifejezője volt annak az őszinte tisztelet és ragaszkodásnak, melylyel megyénk közönsége as elhunyt sokérdemü férfiún életében is csüngött. Disses ravatala telve volt koszorúkkal ; esek között a következő feliratuak : „Zalamegye kö-xönsége: Glavina Lajos sseretve tisstelt főispánjának." — .Seiuem Verebrten Freunde: Péter Clomot." — "Ujlaky Hirseh éa fia: Muraköa érdemdua asülött-jének, szeretet: főispánjának,'' — A ps-lini urodalom." — .Glavina Lajos, Zala megye főispánjának: Lásár Bernát." — .Kegyeletük jeléül : Prager Béla éa neje.''
— „A legjobb atyának gyermekei." — 9A salamegyei tisztikar." — .Steretve tisztelt főispánjának, sserett elnökének : a salamegyei nemesi péostár választmánya." — , A salamegyei gasdaságí egye sülét: felejthetetlen elnök és alapiló tagjának, méltóságos Glavina Lajos árnak."
— Zala-Egersseg város kösönsége : sze-retett főispánjának, Glavina Lajos ornak.
— „Tisztelete és hálája jeleül : Nagy-Kanissa város hösönsége." — ,A nagykanizsai kereskedelmi testület: kiváló tisxtelete jeléül." Eseken kivül még igen sok felirat nélküli koszorú is feküdt a ravatal k rül. — A temetési szertartás 4 órakor kexdődött. A háznál Svaatits Benó alispán megható, jeles gyásxbesxéddel vet'' bucsut as elhunyttól, szépen méltatva annak hallhatatlan érdemeit. A temetés álta: Iában asép rendben As imposánsan ment végbe. As elhunytnak életrajsát röviden a következőkben adjuk : Született 1806. aug. 12. Fribisslávacsen Csáktornya mellett. Iskoláit kitűnő sikerrel végezvén, her czegBattyányi Fülöpnek ti''káralett Mint
lyen Vasmegye közéletében a harmin-czas években jelentékeny szerepet játszó", miért is ott kösbecsülésben állott. Higfadtsága, mély belátása, érvekben gazdag szónoklatai a megye közönségét bámulatra keltették s benne egyik- vezérszónokukat tisztelték. A 30-as évek végén Nagy - Kaniaaára jött, mint hercsegi urodalmi ügyvéd ; később ez állásáról lemondott s a hercseg kérelmére Körmenden a hercsegi családi levéltárt rendezte, mely megbízatásának kiváló buzgalom és szakértőiemmel felelt meg. — A40-es é^ek elején a magánéletbe visszavonult és Zalamegyében, Nemes-Apátiba lakott. Neje Csertán Zsuzsanna volt, Cser-tán Sándor egykori országgyűlési képviselőnek a 48-as években volt kormánybiztosnak nóvéte. 1846-ban a belga király a palirii urodalmat megvásárolván, urodalmi kormányzóvá nevest4» ki, mely tisztet a királyi család teljes elismerésére 1876-ig viselte. 1848 banl a népképviae-let alapján alakított elafl ^»rssággyüléaen Zalamegye csáktornyai kerületének volt képviselője. Megyénk főispánjává 1880. évi november 19 én novestotett ki. A zalamegyei nemesi pénztárnak, a Zalamegyei Gazdasági Egyesületnek 1863-tól fogva, as egykori Deákpirinak pedig ala-kulásától fogva egész a párt megssüntéir elnöt j volt — Ezenkívül a közélet minden ágában tevékeoy szerepet vitt, igy több visszabályosó társulatnak volt el
nöke. Alig van a megyében jó caélu, nemes kösintesmény, mely benne egyik legfőbb alkotóját ne tiastelte volns s ások legnagyobb résst általa nyerték éltöket: A tisztviselői kar iránt igazi atyai ssé-retettel, leereszkedő nyájaaaággal viseltetett. Benne legkedvesebb főnöküket vess-tették ! Utóbbi éveiben súlyos betegség gyötörte, melyet bámulatot keltő lelki erővel s igasi keresstényi türelemmel éa megnyugváaaal viselt. Példás jelleme, nemes ssivjósága, őszinte kedélyessége, tn dományos képzettsége páratlan volt s e nemes tulajdonainak mindenki tiszteletes közbecsüléssel adósott.
— A király születésnapján ünne
pélyes isteni-tisztelet volt 10 órakor a ssentferenciek templomában, II órakor pedig as israelita imahásban. Mindkettőn ugy a világi, mint a katouai hatóságok képviaelve voltak. Az izr. imahásban dr. Neumann Ede, rabbi, valóban remek és hassfiaa ssellemtől áthatott szónoklatot mondott ez alkalomból. Szónoklatának veséressméje e mondat volt: .Nem erővel, nem fegyverrel, hanem aa én asolle-memmellv Lelkes ssavakkal busditá hallgatóit mindannak pártolására, lelkes felkarolására, ami magyar Különösen a magyar irogalom pártolását hangsúlyozá. „Pártolni keli a magyar irodalmat — ugy mond — miiHenkinek teljes erejével, hogy ne kelljen koldulnia a nemset fölkentjének!" Végül testvéri szeretetre intvén hallgatóit, — a királyért imádkozott. (Bizony jó volna aa isr. szertartásokon megjelenni s a jeles rabbi beasédjeit meg-megballgatní asoknak, kik est s vallást és kővetőit olyan elátkosandóknak prédikálják.)
— - Iskolai értesítés. A nagy ka nizaai hat osztályú polgári fiu-iskolában az 1885—86. tanévre a beiratások szeptember hó 1—4 ig eszközöltetnek, napon kint délelőtti 9 órától 12-igés délutáni 3 Órától &-ig a polgári iskolai helyiségeiben ugyanekkor tartatnak a felvételi éa javitó vizsgálatok is. N.-Kanissán 1885. évi augusstus hó 18-án. Morgen beaser János igasgató.
'' — Iskolai értesítés A nagy-kanizsai polgári iskolai tantestület által — miniszteri engedélylyel rendesett rend-kívüli tarfolyamban az 1885—86. tanévre a beiratások szeptember hó 1 —4-ig eszközöltetnek reggeli 9 —12-ig, délután 3 — 5 óráig a polgári iskola helyiségében. Felvétetnek mindason felserdült leánynövendékek, kik a népiakola 6 oastályát kielégítő eredmény nyel végesték es erről bisooyítványt felmutatni képesek. N.-Kanissán 1885. évi auguestus hó 18-án. A polg. isk. tantestület.
— .Angyal és ördög" csimü munkám már saj''ó alatt van és szeptember elejére valószínűleg teljesen elkészül.
Szalay Sándor.
— Szent-István napján népünnepélyt rendezett egy, cssk előtte való na« pon alakust bizottság, s tekintve a rövid időt as minden tekintetben szépen sikerült. Az ünnepélyt Jdtxai Armih alkalmi beszéde nyitotta meg melyben világos és tiszta históriai nézletre valló módon méltatta országunk első királyának érdemeit, s igen szép hatást keltett a hallgatóságban. Azután Tuboly Viktor, a rendelő-bizottság elnöke szavalta el egy humoros ós egy komoly alkalmi költeményét. A humoros annyira megtette hatását, hogy a komolyat is végig nevette a pub''ikum. Ezt követték Becker ingyenes productioi, melyek igen kitűnően sikerültek. A mutatványok után Ctillag tüsoltó-egyleti vesérkürtös fujt egy-két Lehel-fajta msgyar nótát. Hát erre as alkalomra nagyon jók voitsk ; de asért Csillag nem lett volna jó arkangyalnak, mert főltámadáskor legfölebb a zenész-urak ébredtek volna fel, hogy tirjokban megforduljanak. Jól zikerültek Verhát Sándor tüzijálékjai is. Volt csárdás ver seny is. Minden legjobb rendben folyt Hanem azt a szokást még egyetlen nép ünnepélyen sem tapasztaltuk, hogy as étel-árak fel voltak volna emelve, csak itt 1 Hát éppen a szegény népet kell kizsákmányolni ? ! A kritikán alóli ssolgá latról nem is szólunk.
— Becker tanár előadásait saámo san látogatják. A .Zöldfa-kert" minden alkalommal ssufolásig megtelik. De meg is érdemlik a jeles produkeziók. És ajánljuk is olvasóközönségünknek, bogy e kedvező alkalmat el ne ssalassssa. mert ily jeles bűvész oem mindenkor látogatja meg városunkat; legfölebb aféls csepűrágó. Vidéki közönségünket is bistosit-hatjuk, hogyha valaki megtekintésére berándul — nem fogja megbánni.
— Yezekényi Horváth Lilla
urnő nőnöveldéje eddig ia szép virágsás-nsk örveod. Hiszszük, hogy a tanév kez detével í cinét szaporodni fog a növendékek száma. Ezt a joles nevelőintései valóban mégis érdemli, mert benn« a növendékek ugy a reális, mint a müvéczeti tantárgyakból teljes és igy sokoldalú ki-képestetést nyerhetnek. Növendékek beolakásra és teljes ellátásra is fÖlvéte''-
uek. Az intézeti helyiség a Dsák-téren, aa Axenti-féie házban van. — Ajánljuk ugy a vidéki, mint a helybei! csülök figyelmébe 1
— Székely Gézát, lapunk munkatársát, P. Ssthmáry Károly, külön levélben hivta meg, hogy a Budapesten tartandó orsságos Fröbel-ünnepéi ven felolvasást tartson. Munkatársunk a kitűntető meghívást elfogadta.
— Gyászhír. Városunk társas életének egyik ismert és általánosan kedvelt alakját vesstettűk el legutóbb Nyuli György táviró- tisztben. A boldogalt sokoldalúan képsett, jeles és mankás hi> vatalnok, a magán-életben egyenes, nyilt-jellemű, ssókimondó ember volt, kinek éppen e nyiltság néha kellemetlenségeket is okosott, de as érett gondolkozásúak becsülését és tiszteletet éppen essél vivts ki. — A köstisstelet és elismerés nyilvánulása volt aa is, hogy a helybeli „tissti önsegélyző ssövetkeset" — melynek városunk legelső notabilitásai is tagjai — elnökéül választotta, E tisstet ritka ügy-busgalommal és erélyiyel töltötte be, mig nem egy a ssövetkeset kebelében keletke set nézet-eltérés folytán bekövetkesett kel-lemetlen incidens miatt lemondott. Esen egylet sokat kössönhet ss ő ssép busgal* mának. Minden tettével jót akart. Ha valaki est megérteni nem birta, érzékenyen sértve volt önérsete. Es okosta le mondását is. Egyenes jellemű ember volt, ki a mai kornak minden áron alkalmazkodó szokásait, nem tűrte, megvetette. Kiválóan nagy ellensége volt a tüntetéseknek ■ a tündöklési vissketag-nek. E tekintetben ssinte a purítsnismusig vitte. Arany érdemkeresstjét nem hor* dosts; sst pedig határozottan kiérdemelte Egyetlen egysser volt alkalmunk mellén látni: a nagy-kanisssí önkéntes''tűzoltó-egylet sássió szentelése slkalmával, mikor ia ő a hivatal résséről ssegbeverésre volt kikűldre. Még a kanizsaiak legnagyobb réssé is cssk a haláláról kiadott gyássjelen tétből tudta meg, hogy arany érdemkereestje volt. Es olyan jellemvonás, mit bísony kevés kitűntetett emberről lehetne elmondani. Legyenek áldottak nyugvó porai! Korai sírjába óriási réssvét mellett kísértük ki f. hó 20 án. A család álul kiadott gyássj*-lentés igy hsngsik: .Alulírottak a maguk ugy as össses rokonság nevében, fájds-lomtelt szívvel jelentik felejthetetlen férje, atyjuk, illetve veje és sógorának Nyuli György m. k. távirds tisztnek, afc arany érdem-keresst és a cs. k. hadiérem tulajdonosának f. évi augusstus hó 19-én d. e. 9 órakor életének 35-ik évében, a halotti ssentségnek ájtatos feivétele után történt gyássos elhunytát S a t. Kelt N. Kanissán, 1885. augusstus hó 19 én. Nyuli Gyorgyné ssül. Tuboly Szidónia mint neje. ösv. Tuboly Ignácsné mint napa. Nyuli Gizella és Mariska mint gyermekei, dr. Tuboly Gyula mint sógora."
— Balaton-Füredről írják: E hó 16-án d. e. 11 órakor a .Balatonogylelu megtartotta közgyűlését, melynek eredménye as let , hogyy a tisztviselők mind megmaradtak. Écsy Lássló fürdőigszgató 50 éves jubileumáról írhatom, hogy megtörtént, és pedig igen fényesen. Már aug. 16 án esti 9 órakor Gsrőfy színtársulata sserenádot adott, után na a pozsonyi sene> kar ssép nótákat húzott. Másnap 17-én reggeli 9 órakor hála isteni tisztelet volt, melyei segédlettel Simon Zsigmond apát végsett a ssufolásig megtelt fürdői kápolnában. A templomból kijött fürdővendégek és as e napra jött Éosy tisztelők megtöltötték a nagy gyógy termet, hol először a Sseretetház növendékei énekeltek, utánna Jókay Mór a b -füredi villatulajdonosok nevében üdvöslé, ezután a fürdőt vendégek nevében Bobula, utánna ismé-Jókai a Szeretelbáz igazgató-tanácsa nevében. Azután Kallai olvasta tel a .Balaton-egylet" üdvözlő levelét következett a b.-füredi ref. egy hás. testület, kös-ségi testület, Sseretethás igazgatója és tantestülete, törvényhatósági testület és tűzöl tó-egy let üdvözlései. Végre a Sseretetház növendékei a „Király" hymnust énekelték. — Délután tél 3 őrskor 200-nál több torítékü díszebéd volt, melynél a föl kössön tések sorát Simon Zsigmond apát ur kesdte a király és királyi család éltetésével, utánna szóltak Jókay, Vsdnay, Lonkay, Mórocza, Ssiklsy, Cs. Kiss D. és még1-többen. Esti 7 óra után kesdődött a színházban a díszelőadás, szinhás után a b.-füredi poíg. dalegylet sserenádja fejese be a jubileumot éji 11 órakor.
— Kedélyes mulatság & felső-hahóti erdőben. Gr. Festetics Tassiió talajdonát képező sárkány - szigeti pasztához közel a kellemes szép zöld erdőben .majális" ezimen rendezett mulatság minden tekintetben sikerült. Ezen kedélyes mulatságra alkalmat adott t. Nóvák János múveltlelkü ispán ur szivélyessége ; ki. hogy a hahóti mind«ét nembeli iskolanöven-
dékeknek örömet szerezhessen, megengedte, hogy ¥ollák nevű tanító ur tanítványaival majáiisi kirándulást a sárkány-szigeti erdőbe rendezze. — A szép mulatóhely területén az eleinte kisszámú társaság lassankint gyarapodni kezdett. Az érkezett vendégeket a növendékek .éljen* kiáltásokkal fogadták. A társaság egy része a tiszteletreméltó arnök közül Baranyai Elekné, Baranyay Ödönné, Nóvák Jánosné, Neiszidler Jánosné, özv. Donászi Hermina, Luperszbek Mariska, Koltai Irén, Neiszidler Irma 8 Etelka, Mantuanó Janka s Vajdits Flóra (Kanizsáról) stb. foglaltak helyet a terített asztalok körül. A zene villamos taktusa szerint a fiatalság tánezra pörditette a bájdus úrhölgyeket. Csárdásban a főszerepet cét ifja Koltai és Zágorecz vitte, kik Waj dits Flórával, Neiszidler Irmával és Mantuano Janka kisasszonynyal igaz magy*r szilajsággal járták a lassút meg a kopogóst Este 6—7 közt a rendezőség pihenőt tartott, ekkor az iskolai növendékek kellemes dalaikát tetszésnyilvánítások közt énekelték el; közbe-közbe a jobb tehetségű kis tanulók ebzavalták jól betanult verseiket ugy, bogy bámulatra, tapsra és éljenzésre ragadta hallgatóit. A vacsora rendezése teljes ízlésre vallott, — a jó ételek s italokból legnagyobb választékban jutott mindenkinek. Vacsora után á nemzet kis növendékei Pulay iskolamester felügyelete alatt meglepő renddel tért vissza a szülői házba. A kedélyes mulatság legérdekesb mozzanata volt, hogy a tánezoló fiatalság fényes világítás és szellemes felköszöntők, po-hárkoczintások mellett élvezte a kellemes erdő üdítő levegőjét világos viradtig.
— Gyászhír. A következő gyász-
Í''elöntést vettük : Lambert Jóssef, és neje iicsó Juliánná, valamint gyermekeik, Etelka, férj. Kis Ignácsné, Imre, Matbild Jóssef, lika, éa Irén mélyen ssomorodott szívvel jelentik forrón szeretett fidfc, illetőleg testvérjük Lambert Lajos f. i. ádg. hó 11-én reggel 8 órakor sorvsdás következtében életének 22-ik évében történt gyássos elhunytát. A boldogultnak hűlt tetemei f. é. aug. hó 12-én délután 5 órakor az orosztonyi sírkertben örök nyu-galomra"tétettek. Orosztony, 1835 aug. hó Í3 án. Áldás éa béke hamvaira !
— Az orsz. szinész-iskolában as l8£5/5-íki tanévre jelentkezők beiratáaa f é. szeptemher 11. 12. 13. napján, mindenkor délután 3 órától 5 óráig; le szen as iskola helyiségében (Kerepesi-ut, nemseti ssinhás bérháza III. emelet. 18. ajtó). A jelentkezők fölvételi vissgálata szeptember 14-én d. u. 3 órakor tartatik az iskola ssinpadi termében. Kösöljük egyúttal e helyt a nagymólt, kir. vall. ós kösoktatásügyi m. kir. minisster urnák a tanári kar javaslata alapján tett azon intézkedését is, hogy esentul a drámai első osstályt kitűnő sikerrel végső szorgalmas éa tehetséges növendékek, ugyancsak a tanári kar javaslatára a IH-ik drámai otstályba, tétethetnek át, ugy aaonban, hogy amellett s II Ik drámai osstály elméleti tantárgyait is hallgatni kötelesek, mi által ason jelentékeny kedvesményt nyerik as illetők, hogy a négy éves drámai tanfolyamot három év alatt vegeshelik. As operai osstályokba való fölvételre csak olyanok jelentkezhetnek, kik az orss. m. kir. zeneakadémia magánének tanfolyamának három osstályát elvégezték, vsgy s III. osstályból a kir. seneskademián a viss-gálatot letévén, erről bisonyitvány t felmutatni képesek As opersi növendékek felvételi vissgáiatát szeptember 15-én d. x 3 őrskor a nems. ssinhás színpadán tartjuk. A drámai tanfolyam 4. illetve 2, — az operai 2 év. A beiratási dij 1 frt., a fölvételi dij 5 frt; as évi tandíj: drámánál 30, — operánál 50 frt. Első éves növendékek tandijmonteaaégért s öasstöndijért ssabálysserint nem folyamodhatnak. — Ki esenkivűl bármely tekintetben kimerítőbb tudósítást kíván főrduljon as intését titkáráhos, a vá-lassra szükséges levélbéljeg melléklésével, ki ie késsséggel ssolgál a kiránt felvilágosítással." Budapest 1S85. augusstus hó 1-én. As orss. ssinéssiskola igazgatósága.
— Az Orsz m. k. seneakademiában (Budapest, VI. Andrássy.ut 67. ss.) a felvételi feltételek a kővetkezők : As orss. Zeneskademia növendékei lehetnek nem é« ssármazásra (honosságra) való tekintet nélkül, mégpedig ifjak : éltük 15-ik, nők: 16-ik évüknek betöltése után, a mennyiben as áltsláuos
HUSZONNEGYEDIK ÉV''FOLSAlk------------
A « V >
-Z A L A I -KO-Z L.Ö.NY _ ~
AUGUSZTUS 22-én 1S85.
mfifeltaég »*oo Inkát e''érték; msly^M eiAezabott tananyag f«lfogáaáhoi meg kívántatik a határozod zenéazeü hajlammal birnak. aiűd tanosztályokban, bol a tanítványok ásáma meghatározott, elaö sorban a bontíak veendők fel; « c»Wk az etek áiUl »1 asm kgisit hslyekr* vétethetnek tel kUlfó!d»ek m Kmu felül megkívántatik.: .») A sseno«aerzé»i főtan szak i-só osztályába való felvételnél a tenésset elemi részeinak ¡«mert« s a zongorajátékban való jártasság, b) A zongora fótanaaak 1-ső osztályánál: V» lamennyi kemény ée lágy hangrovat elméleti ét gyakorlati ismerete, példaképen a Czerny-féle „Schule der Geláu-figkeit* éa a Haydn könnyebb sonátáiban ei^l''orduió technikai éi rhythmikai un-hézságek raegoldáaa, a aeoésaet> elemi róaiéoek ismerete, c) Aaorgona lőtaasz»* I. osztályánál : a aaenéss«« -elemi résaei-nek ismerete éa zongorajáték, d) A magán-éneknél : rendszerint, még'' pedig ifjakra nézve la betöltött l"S, nflkr« a botohött 16 dik é»4, egeasségea testalkat; jó haag és a znnéazet elemi rést ének ismerete és zongorajáték, e) A begenü-Unszak I. osztályában: » diatonikus hangrovatok ; a törött, kemény ós lágy hármaaok, valamint a szűkített hetes-hangzatok játszása három ofctáván kérésziül. A hegedű (mély taegedü^Unnak növendékei egysaersoa+od ■ « ''klaasik u* kamarai zeneművészet előadásában ta gyakor''ati oktatást nyernek, f) A kar-ének-tauazaknál: hangjegyek ismerete, zenéaseti hallás, némi találást képeaaég. Ecen teltételeken kívül- mioden növendéktől megkívántatik a jo hangjegyírás táblán éa papiroson. Tandíj- fejeben magyar szent korona területéről való reodea növendékek fizetnek veokiOt, még pedig: 50 frtot á seneaserzéai, 50 frtot a magánének, ÍOfríof » songorá,'' 50 firtot a« orgona''és -70 frtot a hegedű fA tanszakban, továbbá 10 £rtot a kar énektanszaknál. Aj 188*/, ik tanévre a beiratkozások szeptember hó 1., 2. é 3-ik napján délelőtt 10—12 óra kösJtt törtébnek.'' A felvételi vissgálatok p"dig ugyan-e hó 4.,'' 5. és T-ik napjain déP előtt 10—12 és délután 4-5 ér% kü«t tartatnak meg. A beiratási határidők pontosan megtartatnak • « szeptember 3-án ttil jelentkezők , caak "igazgatói vagy miniszteri engedély lyel vétethetnek fel. A beiratási díj a lőtanaiakoknál 6 frt, éa a karéneknél 1 frt, a mely . a je len ''.késésnél előre fizetendő. Budapesten, 18S5. auguastus hó köaepén. Aa igaigatóság nevében : Dr. Peregriny Jánoa, titkár.
— A bécsi nemzetközi XITT-ik nagy gabona és magvásár alkalmával^ mely f. é. aug. 31. és szept, 1-én leend, az előnyösen ismert Schröckl G. I. bécsi utazási intézete (L Ko-lowratring 9. sz.) utján N.-Kanizsá-tói Bécsbe kéj vonal iodul f. hó aug. 29-én 11 óra 40 pereikor éjjel — és érkezik Bécsbe 30-án 8 óra 33 perczkor reggel. A Il-od osztályú menetjegy 10 frt 10 kr. Ill-ad oszt. 6 frt 80 kr*.— A jegy, mely ,oda és vissza szól, érvényes 14 napig.
Erod&to&QLe
— Akis .Lexikon" 4-ik füzet megjelent Dickíuson-tói Gaviál-ig terjedő tartalommal aTangoréazet —Sziklák — Épitéaaeti müvek és Ragadozó állatok
tiimil mellékletekkel. Ajánljuk olvasóink, figyelmébe. Előfiaetés (a. tizenkét füzetből alló t»Ijea munkára 3 frt. 8 füzeire 2 frt, 6 füzetre 1 írt, 50, kr, 4 füsetre 1 frt.) a i .Paiiaa" irodalmi é« nyomdai részvény -társaságnál eazkótölhelő, egy-egy füzet (kapható minden hasai könyváruanál) 30 kr-
- Előttünk fekszik a .Gondűző'' regény-folyóiratból 42 - 4?. számok. Dicséretes törekvéssel tartja fent, sót emeli azt az irodalmi szinvonalat, njelyben megindulásakor matatta be »agát. Ez idó alatt a legtöbb irodalmi erőket .egyesitette. Nincs egjr száma sem, melyből szép-irodalmaik legjobb nevű munkásainak dolgozata hiányzanék. A regények, elbeszélések mellett költeményekét is ad s akkép a szépirodalom minden barátjának igényét igyekszik kielégíteni. Most három eredeti regény folyik benne: ,Az nj főispán". Tolnai Lajostól, .A végzet* Margitay
''Dezsőtől és .Székely támad, székely bánja.'' P. Szathmáry Károlytól. A negyedik regény pedig .A gránát-köves asszony44, a német irodalomban oly népszerű Maétlitt műve. Ennek magyar fordítása együttt.,jele-m$g a. német .eredetivel melyet a „Ganenlaube- kfaöl. Költeményekkel találkozunk Dalmady Győzőtől,
Osáktornyay Lajostól. Petri Mórtól, Reviczky Gyulától, l.auka Gusztávtól stb. Elbeszéléseket pedig Éjszaky Károlytól, e régi derék ironk, ki csak nagy ritkán szólal meg, továbbá Tóth Béla, "kedves elbeszélésével „Két h»zugság|, Magyar kedélyesség! Degré Alajostól, .Hogyan vallott Géza szerelmet'' Muzslai Jánostól, „Az én kis fiam* G-yarmathy Zsi-gánétól, „Az őrölt koldus* Szalmás Arnoldtól, „A Rácz-Boglánról'' Petelei Istvántól. „Magyar köliók szerelme" Szana Tamástól, „ A nefelejts csokor* Bartha Rezsönétől, „Sgy boldogtalan asszony * Kisteleki Edétől, „Jus primae noctis'' Mikszáth Kálmántól és egyéb apró tanulságos és mullattató czikkek. A gyorsan emelkedett, folyton erősbülő vállalatból minden béren három nagy ív jelenik
megk-Kiadja szerkeszti Székely Aladár Budapesten. A lap vezetését mint főmunkatárs Tolnai Lajos vette
át. A vállalatról örömmel lehet szólani, mart nagyon alkalmas reá, hogy kiszorítsa a nálunk annyira elterjedt kűlíöldi hasonló vállalatokat, s magyar olvastnányoickal lássa el a magyar családokat. Előfizetési ára egész évre .6 frt, évnegyedre 1 frt 50 kr.
— A franczia vendégekről hoz
rendkívül érdekes czikket. ,Ország-Világ- • 33-ik (augusztus 15.) száma Arányi Miksától, közölvén Lesseps, Massenet, Delibes, Coppée arczképét s ez utóbbinak „Severo Torelli" czimü drámájából egyes jelenetet illusztrálva. Ezenkívül közli a lap Coppée egy gyönyörű elbeszélését, a ,Hófnvá3u-t s .ugyancsak tőle, a Petőfihez irt költeményt. Költeményeket hoz Bartók Lajostól és Lauka Gusztávtól. Többi közle ményei a következők: „ Hogy készül a papucs'', vig elbeszélés Tóth Jo zseftól; „Két .vén gyerek, regény Gabányi Árpádtól; „A művészek bázábnn'', béqsí levél Kaposi Bélától ; a nürnbergi kiállítás'' (képekkel)
Nagy Gézától: .D.vathóbortok'' dr.| Oinit-51; „A vajda-hunyadi-vadu dob-'' rii ím '', Téglás Gábortól; „A franca-* hete* Székely Huszártól ; „Aforizmák'' Nemes Menyhérttől. A gazdag rovatok következők : Tudomány és irodalom, szinház és mű vészét, újdonságok'', a kiállításról, könyvpiacz vidéki élet, sport, hymen, gyaszrovat, innen-onnan,, rejtvények. Az „Ország Világ* előfizetési ára: január—deczemberre 10 frt, jan.— juniusra 5 frt, április—junius 2 frt 50, kr, junius - deczemberre 5 frt. Az „Egyetértéssel együtt: egész évre 28 frt, félévre 14 frt, negyedévre 7 frt, egy hóra 2 frt 60 kr. Az előfizetési pénzek s Pallas irodalmi és nyomdai részvénytársasághoz küldendők, kecskeméti-utcza 6-ik szám.
Vasúti menetrend, luául K&nisarol.
Reggel.
Pragerhof 5 óra 20 pereskor postavonat
Barcs 5 óra 45 „ poatavonat
Budapest 6 óra 28 . gyorsvonat
Budap-at 7 óra 20 „ vegyeavon.
Bécsújhely 6 óra 35 . poatavouat.
Délben '' i
Budapest 2 óra — pereskor potavoenat Pragerhof 2 óra 45 „ poatavonat Sopron 2 óra 15 . poetavooat Barcs 2 óra 25 . poatavonat.
Este. i-
Pragerhof 11 óra 20 pereskor gyorsvonat Zákány 11 óra 5 „ postavonat Budapest 12 őr» 15 „ postavonat Bécsujh. 12 óra 5 . postavonat.
Éríezit Kanizsára.
Reggel.
Bécsujh. 4 óra 8 pereskor postavonat Budapest 4 óra 45 „ poatavonat Fiume 5 óra 25 „ poatavonat pragerhof 6 óra 17 „ gyorsvonat. Délben.
Sopron 1 óra 48 pereskor postavonat Pragerhof 1 óra 15 „ postavonat Barcs 1 óra 40 . postavonat Budapest 1 óra 59 „ postavonat.
Budapest Bécsujh. -. 10 óra 26 Budapeet lü óra 55 Pragerhof 11 óra 35 Barcs 11 rira 25
Este......
9 óra 50 percsskor
vegyes üü. poetavonn Kyoravouai poala vouat posta vonat.
Lapvezér éa kiadó: SZALAY SÁNDOR Felelő« aserkesstő : TASS ÁLIOS. Laptulajaonoa : WAJDIT8 JÓZSEF.
— ívylittér.*)
zon kegyes részvét, melyet
A
boldog emlékű térjem elhunyta és temetése alkalmával a mélyen tisztelt közönség oly kitűntető mérvben tanúsítani méltóztatott, elengedbetlen kötelességemmé
teszi, mélyen érzett köszönete-
/ t.
met gyászoló családom nevében is, ezennel mély tisztelettel nyilvánítani. , Kelt Gelsén, aug. 20-án 1885. Özvegy G lavina Lajaené
>• ui /«zQleaettjGaertáa Zsuaaáana. ..
Nyilvános köszönet.
Fogadják mindazok, akik boldogult fiunk Heurik temetésénél megjelentek és részvétüknek oly szép módon adtak kifejezést, de különösen-az alsó lend-vaiak és muraszombatiak tömeges megjelenésűkért bálás köszönetünket. Bellatincz, 1885. aug. 11-én.
2586 t-i,.„ Weísz József és Beje.

legjobb asztali- és üdíti ital,
kitűnő hatásúnak bizonyult köhöfléwéJ, gégsbajoknál, gyomor- éa holyaghu-

rútnál.
láttoni Henrik, iiri«w tt Budául
•«'' .-r • V« :" >« a- rj..
L

H I R » X T_ Í S I K.
• « ! -i___________i '' '' ll^Úe

J«c-i « ¿a

A
siumi, polgári, izraelita és elemi
iskolai igazgatóságok megbizásábóí


ISKOLAI tankönyv
kapható
Wajdits
NRGT-KAKIZSAN.
Valamint minden iró és rajz^zérek
• ím

itt vásárolhatók.
l
VAGY-KAMZSA, 1885. Aognsztns 29-én
35 11t azäm.
Huszonnegyedik évfolyam.
Klöí izet és i ár:
,.2é«t évre . • • -r> frt.--
:t.j évre • - • 2 frt 60 kr. negyedévre 1 . 25 ,
Eflyes aram 10 kr.
_________< J
HIRHETK8EK ... j
jj hasábos petitsorban 7, másodszor
6. s minden további sorért 5 kr.
NYILTTERBEN
soronkí» t 10 krért vetetnek fel Kinrsiari illeték minden egyes hirdetésért 30 kr fizt-tendk.
A lap szellemi résíét illető közlemények a szerkesztőséghez, anyagi részét illető közlemények pedig a kiadóhivatalhoz bérmentve intézendők : X a gr y-K a n i z s á n Wlassicsbáz
Bérm^ntftlen levelek nem fogadtatnak el
Kéziratok vissza nem küldetnek.
A nagy kanizsai „Kereskedelmi Iparhank", „nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó-egylet11, a rzalamegyei általános tanitó-testiilet", & „nagy-kanizsai kisdednevelö egyesületa „nagy kanizsai tisztiönsegélyzö szövetkezet'', a , soproni kereskedelmi s iparkamara0 nagy kanizsai külválasztmánym-ának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
rViribus unitis!''
Hazánkban immár minden oldalról siet nemcsak az értelmiség, de általán véve minden igaz hazsfí s honleány a közmivelődés terére, hogy meghozza önként önérzetének nemes és elengedbetlen adóját'' a magvar nnmzetiség oltárára.
Az erdélyrészi magyar közmi-velódési egyesület alig hogy megalakult, tömegesen • jelentkeztek az igaz hazafias annak tagjaivá lenni s a filléres adakozások mellett a tehetősebbek is megnyitották pénzes erszényeiket, s ma má'' százezerek állnak az egyesület rendelkezésére.
Az igazi hazafiúi érzelmek nyilvánulnak^ ott minden cselekvésben, nem keresi senki, hogy miként, hanem csak azt, hogy mi czélból jött azo^ egyesület létre.
i És igaza is van mindenkinek, ki kzon egyesület tagjává lenni ki-ván, hiszen egy nemzet élete, a magvar nemzeté támad abban fel, s-a mit századokon keresztül veszteni kényszerült, most a közös egyetértés mellett talán egy vagy két évtized folyamán át visszanyerni is lehetsé gessé válik.
Fhhez csak közös akarat kell, o/ran miut Erdélyben a bérezés hon-részben van, a hol a hazafiság dicső emléke él a népben s nem akar őseinek erényétől eltérni, s elmaradása által utódainak méltó megvetését maga ellen felidézni.
A közművelődés iránti szellem nH napon a levegőben van, beszivja azt mindenki, s be is kell sávnia mindenkinek, ki magát hazafinak vallja; érzi mindenki, hogy nekünk magyarokká kell lennünk tényleg, valósagban s nem elég hogy, csak szenvelegjük, hogy magyarok vagyunk, nem elég. hogy csak e ma gyar hazában lakjunk, hanem kell, ho;y átérezve gyengeségünket" vala
hára erőhöz is törekedjünk s társulva, egyetértőleg nemes törekvésben, a megyar hazának nagygyá tét- le'' végett tömörüljünk.
Itt az idő. ehhez hasonló nem kinákozik tálán évszázadokon át. ha elodázzuk azt, nem vagyunk méltók, hogy fiaink áldását várjak még halálunk után sem.
A vétkes mulasztás igazolhatatlan. A bűnös álomért ébren kell szenvedni.
''Ámde nemcsak Erdély karolta fel a közmivelődést, felkarolta azt vele egyidejűleg N.-Kanizsa városa is, midőn a „Magyar irodalom és művés/et pártoló egyesület*-et hozta létre.
Az erdélyrészi magyar közmi-velcdési egyesület czélja: az egyesület működési körében a hazafiságnak fejlesztése nemzeti iránya művelődés által.
A magyar irodalom és müyé^ szet pártoló egyesület czélja a fentebbi irány mellett a magyar irodalmi munkáknak, nép-és szakszerű felolvasásoknak, egy kö/.ös otthout alkotni; a zenét, ennek különféle ágazatában az egylet tagjaival megked veltetni és magában az egyletben meghonosítani; az éneket annyiban kultiválni, hogy az egylet kelében egy nagyobb vagy kisebb szabása dalárda létesíttetik a tagok, nemkü lönben a közönség szórakoztatására stb, szóval a város méltóságának emelésére, u«y a közönség szellemi szórakoztatására testületileg pártfogása aia veszi a magyar irodalmit és művészetet áltálában. *
Ha tehát a két egyesület fö-czélját tekintjük, azt tapasztaljuk, hogy az egy irányban fog működni, egyik a másik mellett nemcsak meg-allhat, de egymasra kölcsönös szü -ségük is van, sót a Magyar irodalom és művészet pártoló egyesület
czélja amazénai még messzebbható is, mert a zilált társadalmi viszonyokat eltávolítani ^a társulás nemes eszközeivel a közönséget saját városában otthonositari törekszik.
Az élet jrövid, s ki azt jól használni, magára nézve élvezetesé tenni elmalasztja. az e rövid életben kevesebbet élt, mint ki azt felhasználva,
rendeltetését belöltenni iparkodik.
\ 1 ;
Ki nem szeret élni ? Hiszen azért születtünk s Isten azért adott az embernek észt és szabad gondolkodást, bogy azzal tetszése szerint éljen.
Vagy talán elvonultan, senki által sem ismerve, a lét minden nemes élveitől elzártkozottan szebb az élet?
Tagadom. Tagadja ezt mindenki, a ki józan észszel bir s legföl-lebb azok, kik bűnös közönyösségben szenvednek, vagy kiknek okuk van a szép nyilvánosságtól magukat távol tartani, — gondolkodhatnak ellenkezőleg.
Nagy Kanizsa város lakosai nem ilyenek, nemcsak jó és hü hazafiak, nemcsak szeretik a társadalmi nemes törekvéseket, hanem ezen eszmékért áldozni Is tudnak, mert nekik ezen áldozat nem jár teherrel, hiszen érezni, nemesen érezni., s élni szeretnek.
Százakra megy száma azoknak, kik a Magyar irodalom és művészet pártoló egyesület kezdeményezői, szazakra megy azoké is. kik az alapszabályok megerősítésétől tették függővé belépesüket, s kik alig vár ták, hogy az egyesületnek nyilván tagjaivá lehessenek.
Kötelességemet teljesítem tehát, midőn kö/.zéteszem, hogy a Magyar irodalom és művészet pártoló egyesület alapszabalyai megerősítve kezemhez érkeztek, s igy immár nincs ok arra hogy testületek s egyesek
is siessenek hazafias éraelmeiknek kifejezést adni s magnkat az egye sületbe tömegesen felvétetni, mert hiszen minél többen vagyunk egy szen ügy felkarolásában társulva, annál erősebbek. is vagyunk nemcsak társadalmilag, hanem hazafilag is.
Sokak óhajtását teljesítem, midőn igérem, hogy az egyesület tagjainak névsorát közelebb a nyilvánosság elé bocsátom, hogy alkalma legyen ezen nagy egyesület tagjainak egymást igy is megismerni, s hogy mindenki láthassa, miszerint a díszes névsorból nem hiányzik senki, a ki a kor intő szózatát megérteni tndja s magát hazafias erényekben gyakorolni akarja.
Oly névsort fog ott olvasni a közönség, melyre Nagy-Kanizsa városa méltán büszke lehet
Dr. Fámek László.
Fürdől levél.*)
Szliáca, augusztus 1 1886.''
Valamint a madárkák megéneklík a tavasz közeledtével a természet meg-ujuló kikeletét és elhagyva téli lakóhelyüket és vidékét, visszasietnek azon tájékba, hol a természet számokra üde levegőt és gazdagon termő frie táplálékot készít; szintúgy iparkodik a testileg kifárad'', elgyengült és betegeskedő emberiség a nyár beálltával eljatoi azon für-dő- vagyis gyógyi''ó erejű helyre, hol sinlő testének, ha nem is teljes gyógyu-láa<, — mert a kit egyszer Aesculap ta-nonczai kezelésbe fogadnak, az egy kőny nyen körm-ik alul ki nem szabadul, — d- legnlább enyhülést és kellemes pihenést ej>y időre >alai. Sz*renc3«s, kit jó nemtője oly helyre vezet, hol drága anyagi á<dizat m-lle''t legalabb egy ideig magát jól főlulalja és azon k-cstgtető reményben ringa>ózhatik, hogy testi ál lapot« is némileg javul; miért is némi szolgálatot vélek a szenvedő »deggyenge, vagy vérszegény betegeknek az által tenni, ha ezen nemcsak hazánkban, de
*) T. munkatársunk e cxikke sajnálatunkra megkésett, de ez mit sem von le ér-dekes*égébSl. Szerk.
mint orvosi kapaczitások, kötöttük boldogult Ballassa volt egyetemi tanár, az orvosok Nestora is, határozottan állítják: maga nemében, mint természetes meleg szénsavas vasas fürdőről a páratlan szliácsi gyógyfürdő-helyről tett saját és több fürdő vendég tapasztalatai nyomán bővebben szólok.
Nem lehet föladatom a ÍSnt jelsett természetes melegfürdők és ivóvizek gyógytani elemezésébe bocsátkoznom, miot laicus ahhoz nem szólhatok. E tekintetben ajánlhatom az itteni kitűnő or-vos dr. Hasenield jeles müvét „A szliácsi fürdő és annak gyógyhatása", czimüt. '' De annyival inkább tartom kötelességemnek megciátolni ason túlzott tudósításokat; melyek agy a hazai, mint a német sajtób*n as itteni visso-nyokat oly ijesztő sötét színben föstík, bogy képesek a vendégeket innen teljesen elriasztani.
Zólyom és Bessterczebánya közt, a kies Garam folyó bájos völgye fölött emelkedik Ssliács, a híres természetes 26 fokú R. meleg szénsavas vasasfürdő, a hova directe a magyar állami vasutakon SS''/aVo árengedmény mellett, a világ minden részéről vaeaton juthatni. Bugyog itt a bájos fekvésű halmok több oldalából számos ily forrás, melyek fölé a fürdőház lett építve. Az egyes tükör 26, a kettős tükör 24, a hármas tükör 22 és a négyes tükör 18 fokú Réaumur^ természetes meleg erős mineralís tartalmú víz, melyet a betegek orvosi rendelet szerint a legjobb sikerrel használnak. Azon felül szolgál ssintén négy kut a Len-key, József, Adám és Dorottya forrásával ivásra, mely Jóssef forrása savóval vegyítve mellbetegeknek ajánltatik. Vizük szénsavas és nem épen kellemetlen ital.
A fürdői*évad alatt rendel 3 kitűnő szaktudomanyu orvos, köztük a je-les dl. Haaenfeld, kik elég szorgalmasak és szakmájukban első helyet érdemelnek. Van fürdő-igazgatóság, mely 100 szoba fö ött rendelkezik és vezér tisztje Zi''oa ur, a legezivélyea-ben szolgál a veudégoknek ugy a szobák rendelése körül, mint minden más fólví-iágosilassal. A lakásokra és a kényelemre nézve marad agyán kivánni való, de a mint biztosan mondhatom : jövőre 2 nagy p«lota épptietése által azon is segítve lessen ; de átért nem áll azon insinoatio, hogy a lakások itt oly méreg drágák volnának, mert bizon az annyira dicsért Stayer fürdőkben a a menynyire 20 évt tapasztalatból meggyőződtem, semmivel
TÁEG2 A.
A »Nyílhegyekből.*
Az első emberek, meg mi.
Tartom a szót! Szépet, Esztinek ette
teszek !
!
R. J. barátomnak.
i
Rólam az igazat mondd és nekem ártani nem
tudsz.
! Rólad csak haz idom! Nem akarom bajodat.
Haber Samu.
A keszthelyi orsz. gazdasági intézet
kertészeti szakosztályának, Illetőleg
i
gyümölcsészetének rövid részletezése.
(Irta: Tersánozky József, N.-Kanizsán, 1885)
i Deininger Imre intézeti igazgató . ur 1885-ik évben igen érdekes adatokkal ; könyvet irt „A keszthelyi m. k. gazda-sági tanintézet évkönyve8 czim alatt, melyben beható részletességgel mondja el az intézet történetét, vagy is as inté-jaetnek maitját, fejlődését éa jelenét. E könyvből jutottam annak tudomására, hogy az intézetnek kertészeti szakosztálya magával az intézettel, mely tudvalevőleg 1797 február hó 27-kétől létezik, — egykorú.
Mint egykori keszthelyi tanuló, na gyon melegen emlékszem az intézetre, kertjére múltjára, fejődésére. Mint a kertészetnek, illetve a gyümölcsé-, szetnek kedvelője, később is figyelemmel kísértem annak fejlődését, utóbb majdnem minden 2—3-dik évben hiven látogattam,tudományos ismereteket szerzendő. Vásároltam gyümölcsfákat, melyben ma teljes megelégedésemet, örömömet találom. 1885. augusztus hó 19-éo látogattam meg lega''óbb. Mindezeket azért sorol-
Az eUő emberpárnak törvénye csak egy volt, Éi megtartani nem tudta ez egyet i* az; Ámde nekünk ezerenkéntírták már is elünkbe, Hogy tudnók meg . nem szegni mi hát
a sokat ?!
• Egy hadnagynak. —
Arezodon. azzal a sebhelylyel mért kérkedel,
oh mondd ri liisz nem a* b5s a ki kap, de aki vág
sebekerl \
Az orvosokra
Orvos ne» szeret öngyilkossá lenni, biz egy se: Gyógyítót, ha beteg, mást hivat a medieps.
Egy asszonynak.
Asszonyom, ön, hogy az ördögtől fél: hinni
nehéz aztl
Csaknem egésznapon át nézi tükörbe (V magát.
4 ''
Egy úrfinak, ki modern, kékes, csillagos kalapot visel.
Jó hasonlóság az este i éj, s a fejed közt : Csillagos, éa miot az, végtelen Ur fejed is!
— Az oroszlán.
Megczáfolja a mondást, bogy nincs sütni
valója,
A deli arszlán nép sütteti lám a haját.
4
Vallomás
Emma, ha hozzád nem Jeazek hfi, nap rám ns
mosolygjon I .
tam fel, bogy bizonyítékát adhassam auuak, miszerint as iniézet kertészeti (gyümölcsészeti) szakosztályát jól ismerem, tehát alaposan szólhatok annak malijáról, fejlődéséről és jelen állapotáról. E körülmény jogosított, sőt kötelezett arra hogy, országos érdekénél fogva ehe lyen részrebajlotlanul és hiven vázoljam, ismeretessem s ajánljam.
A kertészet múltja.
Deininger Imre igazgató ur hivatkozott évkönyvében felemlíti, hogy 1867/8 tanévben az intézet főkertészévé és a keriész-t előadójává Beik* Tivadar nevezte''ett ki, mely állásaban egész 1875 október 9-én bek voikezett haláláig működött. Szakértelme és buzgó működéséről tanúskodik az intézeti kert régibb része, melyet alapjából ő teremtett. Ma Villdsi Pál urat találjuk annak helyén t. i. a kertészet élén előadó-tanári minőségben, kinek szakértelme ét buzgó működéséről tanúskodik az intézeti kertnek régibb és ujabb részének korszerű berendezése, tüzetes-, érdekszerü és országos
elismerésre méltó fejlesztése, fen tartása.
í
Villdsi Pál kertész tanár ur jog- és gazdászal-végzelt, tiszteletre, bizalomra méltó szakférfiú, — Belke Tivadar fő-kertész és előadó halála után, tehát 1875 december végén neveztetett kí az intézet főkertészévé és a kertészet, szőlészet előadó tanárjává, melyben folyton egyenlő szakértelemmel, ritka képzettséggel ernyedetlen szorgalommal .működik as intézet éa az ügy érdekében. Legnagyobb elismerésre méltó azon törekvé&e, mely temérdek bel- ós külhoni gyümölcafáibsn tükrözik vissza, melyek készséges kiszolgáltatásában becsületéhei köti a gyü-
\
mölcsfák azonosságát az annyira terjeszke dő szédelgőkkel szemben. Gyűjteményes helye e kert a legjobb, legnemesebb gyümölcs fáknak, esek számnelküli fajainak, melyeket terményeikkel együtt láthatni és élő fákon, kéznél tartott gyümölcs kiállításában, irodájában mes terséges alakban és rajzban agy, hogy as érdeklődők ízléseikkel, szemökkel a helyszínén hozhatnak bírálatot azokról.
A kí az intézeti kertet látni, annak czélját, a munka eredményét felismerni, tanulmányozni akarja, az nagyon helyesen cselekszik, ba személyes látogatásra vállalkozik. És én biztosítom a vállalkozót hogy a ki Villdsi Pál tanár ar társaságában, kíséretében az idézett intézeti gyümölcs-kertet meglátja, átvizsgálja, megfigyeli, az mindenesetre gondolkodóvá lesz, és bámulni fogja azt az igyekezetet, befektetett munkát, szakképzettséget, ügyszeretetet, melylyel teremtetett, — fejlesztetik és fentartatik. A ki a helyszínén, t. i. a ker: ben,^ irodában Villásy Pil árral egyideíg társalog, az méltó elismeréssel fog nyilatkozni, távozni, amikép cselekedtem és is, elmondván e helyen, hogy Villdsi Pál urnák kertészeti (gyümölcsészeti) működése országos elismerésre és közbizalomra méltó.
A szent istvánnapi ünnepély.
Az a hír, hogy Szent István első magyar királyunk névnapja as idén városunkban nem fog megünnepeltetni, tartotta magá*. egész as utolsó napig.
Ei a hír annál leverőbben hatott a közönségre; inert ezelőtt két évvel az Első nagy-kanizsai Ssent István ünnep"
tugy a tavalyi évben ennek folytatása még ''inkább kí ünően sikerült, s még azonkívül jótékony czélokra is nem megvetendő jövedelmet hozott.
A nagy ünnep hajnala asonban megezáfolta — fényesen — ama sötét híreket. E hó 20-án reggelre kelve óriási vörös falragaszok Remete Géza, Tuboly Viktor és Wucskics János aláírásával hirdették a valóban megtartandó népünnepélyt.
Ekkor tudtak meg, hogy megelóső este e három tettre kész, erélyes polgára városunknak, ideiglenes bizottsággá alakalt, 8 egy nagyobb értekezletet hívott össze még azon nap estéjén az „Oroszlán" szállóba, a rendezőség megválasztása és egyéb a szükséghez képesti sürgős meg* beazélendők végett.
Az értekezleten városunk lelkes polgárainak minden rétegéből számosan jelentek meg, s a végrehajtó bizottságot azonnal megalakiták, — elnökül: Taboly Viktort jegyzőül Jászay Ármint, péns-tárnokuí: Grebenz Heinriket választ-, va meg.
A népünnepély a „Zöldfakertc-ben tartatott. Délután 6 órakor Torma Antal jeles zenekara nyitotta meg az ünnep sorrendjét, s az ezen ssent ünnep meg-tartáss iránt itt minden évben nagy érdeklődést tanúsító kösönség — már a kora délutáni órákban fel- s alá hullámzott a sZöldia"-kert előtt. Este pedig teljesen megiölté a kert helyiség belsejét, s nem egysser örömét nyilvánitá azón erélyes intézkedés felet*, hogy — as idei ssámos h>lyi- és főleg országos akadály folytán — as ünnepély mégis megtartatott.
HUSZONNEGYEDIK ÉVFOLYAM
Z A L A.I KÖZLÖNY.
AUGUSZTUS 29-ía 1886
sem olcsóbbak. Kapni itt napi 80 kros szobát is elég rendes bútorosat és jó ágy-gyal; a szolgálatért pedig csak naponkénti 14 kr. követeltetik, holott Bohíts-cbon. a hires Stayer Eldorádóbsn is 17 krt íizetietnek. Yan három jó vendéglője, hol ízletes magyar ételeket szolgáltatnak. A fürdőhely elég jókarban é* tisztán tar-tátik és az azt környező erdők rendes utakkal ellátva a legbájosabb kilátást szolgáltatják a tiz percsnyí távolságra fekvő Garamvölgye és az égig tornyosodó Fátra hegylánczolatra. Nekünk, kik az alföldi rónákon, vagy a dunántali halmos vidéken nevelkedtünk különös szép látványt nyújt ezen kies Fátra vidék; főképpen meglep bennünket e vidék, a midőn itt Zólyommegyében, közel a Mniuca slávizáló gyülfészkénél a tótság közepette tiszta mcgyar kiszolgálást ta-láluuk. És valóban jól esett szivemnek hallani és látni, miként halad itt a magyarosodás a tanitóság buzgó hazafias működése által, ugy hogy bátran merem állítani, miként a tótság mostani sarjadéka csak 10 év múlva is tökéletesen fogja beszélni hazai nyelvünket. Van is sok és előkelő vendége, köztük a felső számvevőszék elnöke Tóth Vilmos ur, gróf Gyürky, Nógrád és Nyitramegyék főispánja.
Nagyon érdekesek innen a kirándulások, többnyire vasúton Zólyomba, hol a Szvabada-féle bútorgyár fesziti a vendégek figyelmét; Beszterczebáoyaban a papírgyár megtekintés«; Körmöcbányába P/a órányira a vaspályán a magyar pénzverde és mellette onnan szintén íy2 órára Selmeczbányába az aranybányák megtekintéséra. Egyáltalán mondhatom, a ki ezen felső vidékét hazánknak be nem járja, annak nincsen fo (alma szépség és bájáról.
BORONKAY.
A közönség köréből*)
Nagy-Kanizsa város képvi88lö testületének becses figyelmébe!
Folyó bó 10-én Kanizsáról, miután dolgomat elvégeztem, d. e. 11 órakor elindultam hazafelé. A város végén (Berény fe-léjazonban a helypécinzedők által megállíttattam a minden ellenkezésem dacsára a helypénz mepfisetésére kényszerittettem. Most már kérdem: mi alapon kellett nekem 45 kr. helypénzt fizetnem, miután a vásárban dolgöaKnem levén, ott meg nem állapodtam, terhet sem ki.— sem be nem vittem, miután hiotón^ voltam. Hiába mondottam én ezeket az oda kirendelt helypénzszedő urnák, ő föllebbvalójá-nak utasítására, hivatkozva nem engedett; s nagy boszuságomra, miután utam sür gős volt, meg kellett a helypénzt fizetnem, ha késni nem akartam.
Föltettem magamban azonban, hogy tudtára adom a nagy közönségnek ezen jogtalan eljárást.
Ajánlom ez esetet a városi képviselő testület becses figyelmébe.
Iháros, 1885. aug. 16.
jRUédey Ferenc* kántortanító.
('' E rovat alatt közlöttért sem alaki sem tartalmi tekintotben nem vállal felel5sé-get a Szerk.
Mi pedig örömmel constatáltuk, hogy mily szép egyetértésben megvolt és mulatott itt egymás mellett a város ée vidék minden rendű ós rangú polgára a legkisebbtől a legnagyobbig. És ezt ép
— a nagy király ünnepén — ki a társadalmi reformok első apostola volt-. _
látnunk szép és lélekemelő valal
Pontban 8 órakor Jáazay A r-m i n lépett a színpad deszkáira és egy lelkes s a közöncég által éljenekkel fogadott, hosszabb szónoklatban az első koronás magyar király emiékó üdvözölte, felemlítvén annak főleg keresztény uralkodói számos és fényes érdemeit.
Utánna Tuboly Victorlé" pett — a közönség hangos „halljuk* kíál" tásai mellett az emelvényre és bevezeté" sül saját humoristicus, nagy hatást keltett költeményét szavalta el. Az „éljenek-
— lecsillapultával két évvel ezelőtt szent-istvánnapi üdvözletül szerzett töltemé-nyével lépett a közönség elé, melyot mint a mult évben, ugy jelenleg is általános tetszés nyilvánulás követett.
Közben Verhás Sándor tüzijátéká nak változatos röppentyűi mulattaták a jelenvoltakat. Majd Csíllagh Károly — a rendezőség iránti szívességből fellépett dilettáns művész „trombitahangversenye"
— régi jó magyar dalai tették az ünnepély részleteit kedvessé ás változatossá. Ezt követte B e c k e r tanárnak — a jótékony czél iránti szívesség folytáni — fellépése — s nem egy csudálatot aratolt bűvészi mutatványával.
íre
— Tanügyi értesítés. A nagykanizsai kath. főgymnásíumnál * jövő tanévre a beiratások aug. 30. és 31.. valamint szept. 1. es 2-ik napján, mindenkor délelőtt 8—11 délután 3-5 éráig tőr-énnek. Ugyanezen napokon tartatnak a javító , pótló-és magánvizsgálatok. — A fölvétel szabályai a következők : 1.) A növendék szülői vagy ezek megbizottja kíséretében jelentkezik az igazgatóságnál s itt felmutatja az előbbi tanévről szóló iskolai bisonyitványát, továbbá keresztelő levelét, illetőleg születési bizonyítványát. Az első osztályra felvétetni kívánók szükség esetében felvételi vizsgálatot tesznek. 2.) Tmdij fejében egész évre 12 frt fizetendő. Ezen kívül a*on tanulók, a kik először lépnem az intézetbe, 2 frt 10 kr. felvételi dija-, valamint az ének- és a senetanitó tiszte-let-dijinak fedezésére 1 frtot fizetnek, mely utóbbi összeg minden tanulótól (a szegények kivételével) szedetik. 3.) Az első osz''ályba csak 9 éve betöltött tanuló vétetik fel, ki a népiskola 4-ik osztályának tananyagában kellő jártassággal bír. A szülőknek vagy ezek helyettesének kötelessége az iskolán kívül a tanúlók erkölcsös magaviselete'' fölött őrködni; különben az igazgatónak jogában áll megkövetelni, hogy olyan szállásadókéi, kiknél a felügyeletet elégtelennek tartja, az ifjak alkalmasabb helyre vitessenek. Kelt Nagy-Kanizsán, aug. 20. 1885. Az igazgatóság.
— A nagy-kanizsai »Kisdednevelő Egye8ÜIetB 1885 évi sseptember 5-én, szombaton d. a. 5 órakor arany-jános-utczai újonnan épült Il-ik kisded-óvódáját P. Szathmáry Károly arczképé-nek leleplezésével nyitja meg, mely alkalommal egyszersmint az egyesület 10 éves fenállázának évfordulóját ünnepli. Belépti-dij 20 kr. Felülfizetések köszönettel vétetnek s hirlapilag nyugi áztatnak. Pénztárnyitás d u. 4órakor. Ugyanaznap este táncz vigalom a „Zöldi a-ker: ben, kedvezőtlen idő esetén pedig a „Korona" vendéglő helyiségében tartatík. Belépti-dij: 30 kr. Felüifizetések köszönettel vétetnek s hirlapilag nyugtástatnak. Pénztárnyitás este 7 órakor, Kezdető 8 órakor Mindkét esetben a tiszta jövöde-lem az újonnan épült arany-jános-utczai ovoda kellő felszerelése fotdutatik, miért is az ovoda intézmény iránt lelkesülő érdekeltek kiváló figyelmét és pártfogását tisztelettel kéri a választmány.
— Kegyetlen gyermekgyilkos anya. Deli Örssé nevú szolgálónak egy 3 éves figyermeke N.-Kanizsán volt tartásba adva, ő maga p*dig Kis-Kanizsán szolgált. — Folyó hó 27-én este átvette gyermekét attól, kinél ez tartásban volt oly kijelentéssel, hogy azt haza viszi, — a kősziyü anya azonban gyermekét meg-fojtotta és holttestét a Nagy- és K 8-Kanizsa közt levő gőzmalom kerítése mellé rejtette, hol azt reggel napszámo sok találták meg, kik azonnal jelentést tettek a rendőrségnél. A gyilkos anya, tette elkövetése után megszökött de már elfoga''ott.
— Dr. Kovács Zsigmond ur, Veszprém egyházmegye főp**ztora folyó évi augusztus 26-án Sümeghre érkezett; itt időzése alkalmával számos tisztelője környezi. Amint hirlík : mintegy tiz napig fog Sümeghen tartózkodni, azonban ősszel hosszabb időre szerencsélteti városunkat. Legyen üdvösölve!
A táncz régi magyar szokásunkhoz híven kezdetben lassan meut ugyan, de utóbb annál tüzesebb ée gyors*bb folyamatot nyert. A programúiban jelzett jutalmak iránti bírálóbizottság Bemet« Géza egyik főrendező elnökletével megalakulván; a díszes virágcsokrokból álló jutalmakat mint legjobb csárdás-tinezosnők Tuboly Arankák, a. Reioh k. a. Pápáról, — ós H a I v a x Mari kisasszony nyerték el.
A szép, csendes nyári éjben tartott fesitelen és közmegelégedésre szolgált mulatságnak csak az éjfél utáni órák vetettek'' véget.
Panaszra okot egyedül az ételeket és italokat kiszolgáltató „»öldfakerti* bérlő Galambos ur — adott, ki minden kritikán aluli rosz és méreg drága ételének és italainak — a közönséget kizsákmányoló felhordásával visszaélt a rendezőségnek benne helyezett bizalmával, s azt a j ö-v 6 r e teljesen eljátszotta. e
így ünnepeltetett msg 1885-ben Nagy-Kaniasán Szent István Ünnepe! a mely kezdetben, ép ugy min- tavaly és két évvel clöbb —nagyszabású népünne-pélylyol, később csupán egy alkalmi disz-j vacsorával terveztetett megtartándónak.
Éj miothogy az országos kiállítás | és ehez a helyi részvétlen-(ség — miatt ama két irányban tervezett dolgok iránti tervek füstbe menni látszottak; nehogy az ügy, „két szék között a pad alá essék* — és a két óv előtt kezdetét ve;t szép siker az idén teljesen dugába dőlve ártalmára legyen és azetleg
— Dr. Kancí Adolf, prépost ur, már néhány hét óta Türjén időz s igen jól érzi magát. HocJc Pál türjei tani''ónak ez alkalommal uú. költséget adott hogy, az országos kiállítást megtekinthesse!
— Iskolai ártesltés. A nagy-kanizsai alsó és ''felső népiskolában a beiratások f. évi sseptember hó 1—8-íg bezárólag reggel 8 — 1 l-ig, délután 2—5-ig tartatnak a szokott helyiségekben. Miről a t. szülőket ezennel értesiti az igazgatóság.
— Az OTOdában a beiratások szept. 1-én kezdőtöket veszik. A nádor-ntczai ovodában beiratáa*'' dij 1 frt.. a ha vidij szintén 1 frt Az aranyjános U''czaí ovodában a beiratási dij 50 kr. a havi dij szintén 50 kr. Alapítók intézkedési joga, hogy egy-egy kisdet díjtalanul felvétetik, mindkét óvodában érvényes s az S egy ajánlott bármelyikbe küldhető. Szegények s árva gyermekekek az ovodában díjtalanul felvétetnek, szükséges azonban a hatósági szegénységi bizonyítvány benyújtása. . Elnökség.
— Értesítés és meghívás Minthogy a zalamegyei törvényhatósági bi-zo tsági közgyűlés f. évi szeptember hó 14-én fog megtartatni,— a zalamegyei gazdasági egyesület közgyűlésének f. évi szeptember hó 8-kára kitűzött határnapját ezennel beszüntetem és azon napra kibocsájtott meghívást visszavonom. Egyszersmind azonban a zalamegyei gazdasági egyesület rendkívülí közgyüésénik megtartása idejéül .f 1885-ik évi szeptember hó 13-ka délelőtti 9 óráját Zala Egerszegre, az egyesület saját háza termébe kitűzöm és arra az egyesület tagjait tisztelettel meghívom. Min hogy pedig a nagyméltóságú földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi kir. miniszter ur a f. évi augusztus hó 8-án érkezett értesítése szerint a mezörendőri ügynek a? ujabb I időben kifejlődött gazdasági, társadalmi | és mivelődési viszonyokhoz képest alkal ! m»s rendezése ozéljából. az országgyűlés elé minél előbb törvényjavaslatot szándékozik terjeszteni, s hogy ezen javaslat a létező szükségleteket kellően kielégítse, hogy a szokásos és jóknak bizonyult el- | járások a mezőgazdaság előnyébe a tör- , vényben is alapot nyerjenek, hogy végre egyes vidékek helyi viszooyai figyelemre méltassanak, a közlött ké dőivek alapján adatokat kíván gyűjteni, és ezen kérdő ivekre a gazdasági egyesület válasza, 8 esetleg ezen ügyre nésve kifejtendő bővebb nézetei legkésőbb 40 n«p alatt fel-terjesztendők, — ugyanazért: ugy ezen
a mezőgazdaságra felette fontos ügjnek, . vaiamint a f. évi szeptember 13-an tartandó közgyűlésen felveendő egyéb ügyeknek előkészítő tárgyalása végőit az igaz- í g*tó választmány t. tagjait a f. évi szép , tembar hó 3-an d. e. 9 órakor Z«ia-Eger- : szegen az egyesület saját haza termében j megtartandó ig«zgató választmányi ülésre j ezennel tisztelettel meghívom, éd minél j nagyobb számban leendő szíves megjele- j nésrj felkérem. A közgyűlésnek a most'' előadotton kivü'' egyéb tárgyai : 1) A je- '' lenlkező községek részére tenyész bikák '' bevásárlása iránt ii:tézk*dés; 2) az 1885. évi julius 5-ki közgyűlés 47/178- számú végzése folytán tűzkár biztosítási részvény társaság alakítása ozéljából beterjesztendő alapszabályok és vélemény felett határozás; 3) Lenek Ödön ur indítványa a lótenyésztés érdemében;4) folyó ügyek. Kelt Zala Eger«zegen, 1885-ik évi augusztus hó 12-én. Háczky Kálmán m. k. elnök.
útját vágja a — jövőnek is: a rögtönöz ve, de lázas tevékenységgel megalakult erélyes rendező bizottság miadent elkövetett arra, hogy az ünnepély— bár kisebb 1 szabású experimentumokkal — de jól sikerüljön! És sikerült is! A re n d e-zőség 50 frt 38 kr. tisztajövedelmet terjesztett be a városi szegények javára N A g -y-K a n i ■ z a város ta-áosához í
Azért, bizony kár volt hogy a „Zala* czimü helyi hírlap érdemes szerkesztősége még ugy fut lag sem tartá méltónak megemlíteni a >árosi — különben nagyon is szétzilált társadalmi életet oly üdvösen, felelevenítő és minden rétegében con-centráló ezen ünnepélyt 1 mert ha már a rendezők nem tettek volna is arra éppen semmi érdemet; azon számos előkelő uri-és tekrntélyes iparos család, mely oly éléjk érdeklődéssel vett részt az ünnepélyen némi kis reportéri I — futtában irt sort csak megérdemelt volna! (Nota bene: a „Zala" szerkesztőségének egyik tagjá* ott láttuk a rendezőség szabadjegyével I)
És már maga azon közügy, mely jótékony sági közczélra 50 frton felül jövödelmezett egy helyi laptól minden körülmény között megvárhatja, hogy az a kicsinyes személyeskedés nemes lelkű félretételével — ugy a mint a közönségnek szolgált —''híven és saját valóságában registráltassék.
JOBB KÉZ.
— Közszeretetben álló törvényszéki elnökünk Cseresznyés Sándor családját gyász érte kedves kis leányuk, Ilonkának e hó 28-án történt elhunytával
— Nyújtson vigaszt a sujlott családnak az általánosan nyilvánuló részvét, s azon tudat, hogy a kiszenvedett ártatlan fölei kínoktól megszabadulva, a túlvilágban Üdvöt nyert.
— A csáUornyai muzsikusok (Vörös Józska bandája) f. bó vége felé hangversenyezni rándulnakN.-Kanizsára. Nem csupán szép játékukért, hanem még azért is megérdemlik a tömeges pártolást, mert minden szivet lángra gyújtó magyar dalaikkal Muraköz magyarosításának ők is hathatós tényezői. ők is buzgó bajnokai.
— Zalavárnak folyó évi aug. 24-éu magas vendége volt. Főtiszt. Vaazary Kolos, szentbenedekrendi főapát ur 5 mél:ó«ága meglátogatta iskoláinkat, s megelégedését fejezte kt azoknak mind czélszerű építése, — mind berendezése fölött.
— Megörült Zaiavárott aug.23-án Király Sándor (Sió) 32 éves nős napszámos, kit gyógykeselés végett be is szállítottak Keszthelyre. — honnét valószinü leg az orsz. tébolydába vite ik.
— Botrány. Zaiavárott f. é. aug. 23-án Góri (csikós) Gábor, egy rovott életű részeges ember, kit az egész vidék
— a társadalom aljának és rémének ismert, — holt részegre leivott állapotban isteoi tiszteletre jött, hol az uri osztály számára föntartott széket elfoglalva, újságot olvasott. (Sajnos, hogy az elüljá-róság ily aljas ember erkölcsére egy kissé nem ügyel!)
— A dnnántuli tűzoltó-egyleteknek Csurgón, f. kó 15 — 17-én tartott gyűlése s az azzal kapcsolatos mulatságok 172 frt tiszta jövödelmet hoztak.
— Gyászhír. Türjén, f. hó 20-án elhunyt Erdős György. Több évig szolgálta a megyét részint mint segéd-szol-gabiró, részint mint szolgabíró. Páfatlan szerető család-apa és ügyes gazda Volt. özvegye és 6 gyermeke sirstja Aldas poraira 1
— Erdósy Kornélia úrhölgy e helyen köszönetet mond mindazokn»k, kik boldogult édes anyja temetésén részt-venni szívesek voltak.
— Iraay B. Zsigmond színtársulata e hó 25-én Letenyém érkezett 22 Ugbóláll. Műsora élvezei-sn«k ígérkezik: Buborékok, Vasgyáros, Csicsóne, Arany ember, Buzavirág, Isten keze, Denisse, Senki fia stb.
— Székely Géza lapunk munkatársa folyó bó 22 én. a kisdednevelflk országos közgyűlésén Fröbel élete, rendszere- és működéséről sikerült felolvasást tar:oit. Ugyancaak e közgyűlésen a jegyzőkönyv vezetésével bízatott meg és vidéki választmányi tagnak egyhangúlag megválasztatott.
— Zászló szentelés. A Csáktornyái önk. tüzohó-egylet f. hó 20-án ünnepelte fenállasa 10 éves évfordulóját z egyúttal aj zászlaját is felavatta. As ünnepély méltó voli a derék virágzó egylet érdemeihez. Csáktornya városa oly csinos ünnepi külsőt öltön, amint még soha. Imposans diadalív emelkedett a fr.utczán, tele virágokkal, girlandokkal, zászlókkal, az ország, megye és város (kék mezőben két aranycsillag közt bástyatorony) címereivel. A főtéren két pompás tribun volt felállítva, egyik a zászló anya és kossorulányok, a másik a szegbeverés szertartására számitv-. Az utczák tele nemzetíszinü zászlókkal, sok ház gyönyörűen feldíszítve, szóval lépten nyomon lá<ta az emb-»r, hogy itt igazán szívesen ünnepelnek. Előtte való nap érkeztek a vidéki tűzoltók; a Csáktornyáival együtt kilencz egylet vett részt. Még aznap megszemlélték a csáktornyai tűzoltók gazdag szertárát s a vertvascső kut czélszerüségét konstatálták. Este ismerkedési esteiy, majd fátlyászene rendezte telt a zászlóanya Sárossy Lászlóné tiszteletére, kit Alszeghy Alajos egyleti titkár szép beszédben üdvözölt. Másoap reggel 5 órakor tarack durrogás és a tűzoltók ünnepélyes körjárata ébresztővel jelezte a nap fontosságát. 9 órakor a Gabnatéren, szabad ég alatt diszgyűlés volt, melyen Ziegler Kálmán egyl. elnök előadta a város e legvirágzóbb egyletének érdekes történetét, s ugyanitt díszítették fel azon tűzoltókat szolgálati éremmel, akik 10 év éta folyvást működő tagok. Ilyen 21 van. Ezután a templomtérre vonultak, b mise után a már egyházilag megáldott zászlót Margitai s néhány polgár a város nevében átnyújtották az egyesület elnökének, ki azt gyönyörű beszéddel avatá vei. A zászló nehéz virágos vöröz selyem, a város ci merével az egyik, s tűzoltó jelvényekkel a másik oldalon. Most a zászlóanya elé vitték a zászlót, ki annak tetejére díszes fehér atlasz, jelmondatos zzalagot kötött, majd megkoszorúzta azt. A vidéki egyletek zászlait, illetve tábláit pedig a koszo rulányok diszitették kossorukkal. Erre a szegbeveréa hosszas szertartása következett. Végre a zászló ünnepélyesen kő-
>.
rülhordostátott, miután még GréssAlaj01 főparancsnok lelkesité iránta hűségre % tűzoltókat. Rázmdült a Rákóczi-induló, s ez jelezte a felavatás szertartásának befejezőiét. Délben a Szeiverth-féle vendéglőben 106 terítékű banquette volt. 4 órakor sikerült diszgyakorlat, este pedig a közellevő Ss*c:-Ilonán tánczmulatság és tűzijáték.
— A Csáktornyán megtartott magyarnyelvi póttanfoiyam e hó 17-én fejeztetett be. A vizsgálatokra megérkezett Dr. Ruzsicska Rezső kir. tanfelügyelő is. A póttanfolytmon résztvett 39 tanító, kik Zala-, Vas-, Sopron-, és Mosony me gyékből valók. Oklevele noatrifikáltatása végett magyarnyelvi képesi''.őre jelentkezett 15 tanító, kik közül 1 visszalépe'', 6 vissza vettetett, 3 jó s 5 elégséges eredménynyel állotta kí a képesítőt. A tanfelügyelő szip beszéde, a Hymnus é* Szózat emelték a befezés ünnepélyésséget. A tanfelügyelő Csaktoinyaról körútra indult, hogy néhány helység iskolaépületének ügyében járjon el.
— Aqnam et circense ! A rómaiak KSt kiáltották az elégületlenség idején : „Pan-m et circense 1* A Szent-györgyvári-utezában s a régi vásártéren lakőkazonbana „panema helyett „aquam* (vizet) kivánnak. És valóban ig«.zuk van. A Szent-György vári utczában, meg a régi vásártéren van egy-egy miserabiiis kut, melynek mindegyike a hétnek hat napjában használhatatlan, romlott állapotban hever, z csak a hetediken — mintegy ünnepül — kapni azokból vizet. Ha tekintetbe veezszük, hogy az ott lakók egészen más utcsába kénytelenek vízért menni, be kell látnunk, hogy a friss vis élvezetétől meg vannak fosztva. Ez pedig egészségügyi szetnpon.ból, különösen ebben a cholerás világban, veszélyes dolog. Akár városi, akár részvényes kutak le. gyenek azok, ssives utánnésést és orvoslást kérünk !
— Mária születése ünnep alkalmával a hírneves bécsi utazási intézet (Schroekel G. Kolowrxtríng''9. sz.) Kanizsáról Bécsbe szept. 5-én 11 óra 40 pereikor, és szept 6-án 5 óra 20 perctkor Bécs, F. nme. Triesst és Velenczébe fél mellett kéjvonatot indít. -— BAvebb értesítést ad az erre vonatkozó hirdetési rovatunk.
Vasúti menetrend.
Inául KanísáróL
Reggel.
Pragerhof 5 óra 20 perczkor postavonat Barcs 5 óra 45 „ postavonat Budapest 6 óra 28 „ gyorsvonat Budapest 7 óra 20 „ vegyesvon. Bécsújhely 6 óra 35 „ postavonat.
Délben.
Budapest 2 óra — perczkor potavosnat Pragerhof 2 óra 45 „ postavonat Sopron 2 óra 15 „ postavonat Barcs 2 óra 25 „ postavonat.
Este.
Pragerhof 11 óra 20 perczkor gyorsvonat Zákány 11 óra 5 „ postavonat Budapest 12 óra 15 „ postavonat Bécsujh. 12 Óra 5 „ postavonat.
Íriezií Kanizsára.
Reggel.
Bécsujh. 4 óra 8 perczkor postavonat Budapest 4 Óra 45 „ postavonat Fiume 5 óra 25 „ postavonat Pragerhof 6 Óra 17 „ gyorsvonat.
Délben.
Sopron 1 óra 48 perczkor postavonat Pragerhof 1 óra 15 „ postavonat Barcs I óra 40 „ postavonat Budapest 1 óra 59 „ postavonat.
. Este.
Budapest 9 óra 50 perczkor vegyeswoo. Bécsujh. 10 óra 26 „ postavonat Budapest 10 óra 55 „ gyorsvonat Pragerhof 11 óra 35 „ postavouat Barcs 11 óra 25 „ - postavonat.
Lapvezér és kiadó: SZALAY SÁNDOR Felelős szerkesztő : TASS ÁLMOS. Laptulajaouos: WAJDIT8 JÓZSEF.
nNrylit/tór.
SMKSWKJTt
legjobb asztali- és üdítő ital,
kitünö hatásúnak bizonyult köhögésnél gégebajoknál, gyomor- és hólyaghu-^ rútnál.
Sattoni Henrik, Karlsfaad « Budapest
huszonnegyedik évfolyam
ZALAI KÖZLÖNY
AUGUSZTUS 29-én 1886.
1
S T I S K K.
7i80 ««- tkc. 1884. 2591 1—1
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanisaai klr. trrazék telekkönyvi osztálya részéről közhírré tétetik, bőgj a nagykanizsai váró« árvatára rég. rebajtatónak Fekete Vendel ét neje Or-,tig Juliánná végrehajtást szenvedettek elleni 15 frt 20 kr. hátralevő 9 £rt 60 kr. jelenlegi « még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a nagy-kaní-2302. sz. tjkvben A f 6055. htszám »la''t felve t 235 frtra, a n.-kanizsai 2236. iiim tjkv''nen A f 5187. b arám »Utt foglalt 780 írtra becsült ingatlanok
1885 evi szeptember hd 5 itt napján delelőtt 10 órakor
eten kir trvssék helyiségében megtartandó nyílváno« árverésen külön külön eladatni fognak.
Kikiáltási ár a fennebb kitett
b*csir.
A> veretni kivánók tartósnak a becs« ¿r 10 százalékát készpénzben vagy óvadékképes papirban a kiküldött keiébe*
letenn .
As árverési feltételek a hivatalos ¿rak alatt, a nagy-kanizsai kir. törvtsék telekkönyvi osztályánál sa nagy-kan''zsa város tanácsánál megtekinthetők.
Kir. trvszék mint teiekkönyvi hatóság Nagy-Kanissán, 18S4. d-czember hó 31-én.
CSERESNYÉS m. k. EVELL m. k.
elnök (pb.) jegy«ö-
539/tkr: 1885. . 2698 1—1 i
Árverési hirdetmény
A nagy-kanizsai kir. törvényszék telekkönyvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy Zalamegye pénztára végrehaj* 1 tatónak Kele Dániel jogutóda kiskora Kole Károly végrehajtatást szenvedő várfŐldí lakot elleni 33 frt 82 kr. rabtartási, 2 frt 64 kr. bűnvádi eljárási, 6 frt jelenlegi • még felmerülendő költségek iránti vég-reb»jtisi ügyében a v*rfoldi 26. «s. ''jkv-ben A L 1 —8 sorszám alatt fulvett f iogatlanoknak Kele Dániel után kiaknru K*ie Károlyra szállóit 501. frtra b-c«ült f-l- résre
1885. szeptember hő 12 én délelőtt 10 órakor
Várföld kö''ség b«zanál megtartandó nyil-viui''S arvei f-sen tlitd»toi f"g. —
Kikiáltási ár a fennebb kíteu bacsár. Árverezni kivánók tar oanxk a b-c^ár 10°/o ál- készpénzben v»gy óv»-de* képe« papirban a kiküldött kezéhez
Irtr-DOI. -
Kir. telekkönyvi hatóság N. Kanizsán 188Ő márczius 13-án.
7889 sz./tkv: 884 259? l-l
Árverési hirdetmény.
A nagy kanizsai kir. törvényszék telekkönyvi osztálya résséről közhirré tétetik, hogy Veszter Imre budapesti lakos végrebaj tatónak Szabó István végrehajtás: szenvedő sormási lakot elleni 400 frt s járulékai iránti végrehajtatást ügyé-bao a sormási, 240, ss. tjkvben A f 1 törsz, alatt felvett inga''lannak, Szabó litvánt illető238 frt 10 krra becsült »/, része a sormási 241. ss. tjkvben A I 1—26 sorsz. alatt felvett ingatlannak Szabó Istvánt illető 212 frt 50 krra becsalt 7S résxe, — a sormási 243. ss. tjkvben A I 1 — 11 sorss. a. felvett ingat-Unnak Szabó Istvánt illető 162 frt 50 krra becsült 7a réssé
1885-ík évi szeptember hó 4-én délelőtt 10 orakor
Sormáson a község biró hásánál megtartandó nyil vános árverésen eladatni fognak.
Kikiáltási árak a fennebb kitett becsárak. —
Árverezni kivánók tartoznak a becsár 10 százalékát készpénzben vagy óvadék képes papirban a kiküldőlt keséhez letenni —
As árverési feltételek a hivatalos órák alatt a nagy-kanizsai kir. trssék tkvi osztályánál ■ a Sormás község elöljáróságánál megtekin''hetők.
Kir. törvényszék mint telekkönyvi batóság 1885. lanuár hó 23-án. j
CSERESNYES mk. EVELL mk. (
elnök jegyző, (pb.)
9á sz/tkv: 885. 2596 1—1
Árverési hirdetmény.
A nagy kanizsai kir. trssék tkvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy kiskorú Balogh Márí képviseletében Dr. Tuboly Gyula kirendelt gondnok végrebajtatónak Balogh Jósset és Balogh Anna férj. Lukács Jóssefné végrehajtást szenvedő felaőrajkí lakosok elleni 336 frt 45 kr. tőke, 1877 január hó 27. napjálól járó 6% kamatok, 12 frt végrehajtás kérelmi, 9 frt 50 kr. jehnlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fent neveseit kir. törvényasék őrületéhez tartozó gelsei 137. as. tjkvben
A f 1356 hrssám alati felvett ingatlannak Balogh Jósaefet és Annát illető 181 frt 60 krra becsült */» részére — 980. hraz. a. felvett fekvőségnek szinte azokat illető 344 frtra becsült Vs réssé — 984 hrsz. a. felvett 223 frtra becsület a/% része — 993, hrssám a. felvett ingatlanok ugyanazok tulajdonát képeső 262 frtra becsült V» ré«z — 1151 hrss. a. fiivett fekvő-ségeknek szinte azok tulajdonát képezett 56 frtra beciült a/k része, — a gelsei 315 ss. tjkvben A f 979 hrss. a. felvett ingatlannak ugyan nevesett végrehajtást szenvedetteket illető 193 frtra becsüü */> része — 1146 hrss. fekvőségnek ugyanazokat illető 193 frtra becsült */s része— 1286 hrss. ingatlanok ssinte ások tulajdonát képező 122 frt 50 krra becsült a/s része — 1261 hrss. fekvőségnek ugyanazokat illető, 159 frtra becsüit a/8 része — a gelsei 624. ss. tjkvben A f 389. hrssám alatt felvett ingatlannak ugyan a végrehajtást ssen veaelteket illető 80 ftrs becaült 2/4 része, 222 hrss. fekvőségnek azokat ilietó 4 trt 60 krra becsült % része, 241. hrsx ingatlánnak szinte ások tulajdonát képeső 160 frtra becsült */» részére, — a gelsei 626. ss. tjkvi A f 156 brss ingatlanok s a rajta levő minden épületnek Balogh Anna férj. Lakács Jánosnét illető 148 frtra becaült l/4 réssé külön-külön
1885. évi szeptember hó 9. napján d. e. 10 órakor
G-lsén a község bíró hásánál megtartandó nyilvános árverésen eladatni fognak.
Kikiáltási ára fennebb kitett becsár • Árverezni kivánók tartósnak íeoti becsárak 10 ssásalékát késspénzben v. óvadékképes papirban a kiküldött kesé-hes bánatpénz fejében latenni —
Vevő köteles a vételárt három egyenlő réssletben még pedig as elsőt as árverés jogerőre emelkedésétől asámi-tandó 16 nap alatt, —< a másodikat ugyanattól 30 nap alatt, a h«rm»dikai ugyanattól 60 n»p alaf, minden rgyr* részlet u án az árverés u»pj-«tól számítandó 6% kamatokkkal együtt »z árvn ré-i f«lt£i«l»-kbeo meghatározott hal>rn és mód<>z«tok szTiot 1-fitetni. —
N»kj-K» nizsan a kir. iszék tkvi ossi»ivnal 885. évi január ho 16 áu. MIKLÓ ■* sk. EVELL.k.
h. -luók. j-gyső.
7885/tkv : 884.
2692 1—1
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanizski kir. törvény ezék telekkönyvi osztálya részéről közhírre lételik, hogy Zalamegye ftsasi-sitett árvatára végrebajtaiónak Szabó János végre hajtást szenvedő sormást lakos elleni 64 frt 49 kr tőke s járulékai iránti végrehajtási ügyében a sormási 240. ss. tjkvben A f 131/a. brszám alatt felvett ingatlanok Szabó J.lnoat illető 237 frtr* becsült 73 része, a sormási 241. ss. tjkvben A I. 1 — 26 aorss. alatt f-lvett ingatlannak Ssabó Jánost illető 357 frt becs-értékü 7t része, a sormási 243 sz. tjkvben A 1. 1 — 11 sorss. a. felvett ingat lannak Szabó Jánost illető 323 frt becs értékű 7, része
1885. évi szeptember hó 4. napján d. e. 10 órakor
Sormáson a község hásánál megtartandó nyilvános árverésen eladatni fognak.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becti-rak. Árverezni Kivánók tartoznak a becsár 10 százalékát készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kesé-hes lelenni.
As árverési teltételek a hivatalos órák alatt a nagy kanizsai kir. törvényasék tkvi osztályánál s Sormás község elöljáróságánál megtekinthetők. —
Kir.trasék mint telekkönyvi hatóaág Nagy-Kanizsán 1885. évi január hó 23-
CSERESNYÉS mk. EVELL mk.
elnök. jegyző, (ph.)
535/tkv: 1885 2594 l-l
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. trszék telek* könyvi osztalya részéről közhírré létetik, hogy a m. kir. Államkincstár hivatalos képviseletében Dr. Tuboly Gyula sala megyei tb-t-ügyész n.-kanizsai lakos végrehajtatnak Németh István és Hauer Juli örökösei: Németh Ferencz, Németh János, Németh József, Németh Kati végrehajtást szenvedő dióskáli lakosok elleni 91 frt 47 kr. tőke s járulékai iránti végrehajtási ügyében se ungjakabfai 251. as. tjkvb«n A f 322. hxWám al tt felvett 336 frt — ungjakabfai 279. as. tjkvben 302/b. hrss. alat: felvett 539 frtra — ungjakabfai 280. az. tjkvben f 302/». hraz. alatt felveti 530 frtra becsült váltságköteles esőlők külön-külön
1885. szeptember hó ll-ik napján d. e. 10 órakor
a dióskáli község bíró házánál megtartandó nyilvános árverésen eladatni fognak.
Kikiáltási ár a fennebb kitett beoaár.
Arveresni kivánók ¿tartósnak a becsár 10 százalékát késspénsben vagy óvadékképea papírban a kiküldött keséhez letenni. —
Királyi telekkönyvi hatóság N.-Kaoizsan 1885. február hó 20. napjan.
12oS .z/tk. 885. 2590 1—1
Árverési hirdetmény.
A Csáktornyái kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság részéről ezennel kösh rre létünk, bogy Zakál Henrik ügyvéd a tal képviselt Gulumbos Andrásnak G lubita Bolta (Boldizsár) perlaki •akoa e. em 67 »rt ók- s járulékai iránti végrebaj''á-i üg> eben, a n -kanizsai kir. törvén) azékhrs urtozó es-n kir jbi-Óság t«.üe én évő, a penaki 1325 szíjfcvben A f 1 »or 255 br. sz. alá • 7s-°d részben . vegreh-j.aat sz-nv«d-ti 7s rdazbeu kis-aoru Go>ubics Maria, Terézia és Erzsébet uiajdonaul felvett 458 frtra beosült 190. a/, lakház ét belső telek, a végrehajtási törvény 156. §- — a d) pontja értelmében egészen, ugyanezen összeg kikiáitáai ár és ennek megfel. lő 10% bánatpéns leié-tele köteleset''sége mellett a perlaki község házánál
1885. évi szeptember hó 22-ik napján d. e. 10 órakor
tartandó árverésen eladatni fog.
A részletesebb árverési feltételek ezen kir. járásbíróság telekkönyvi osztályánál és a perlaki község bírónál megtekinthetők. —
A kir. járásbíróság mint telekkönyvi batóság, Csáktornyán, 1885. évi april 18 án.
Ternó! Ternó! Ternó!
a $
c*
ä
©
u «
X
I

il ? . m
a
«
5
S
00 o
Budapesten, Kerepesi ut 74. sz. I. emelet 7. ajtó lakik
az emborek legnemesebbikc, a számmüvészek legbiresebbike s a mesterek nagy mestere
Mihalik János ur.
Mibalik János or szellemi képessége ét jót^konraági érzeténél fogva aaon kelleme« helyzetben Tan, bory a «zogényeken «egitbet s valób*n, axámtalSD is azok sokaaác*, kik ezen bölc« ember közremakedé-zéT«l ma már a legkellemesebb jólétnek örvendecek. Valóban csodával határos! Halljátok azt a hihetetlennek látszó dolgot, hogy folyton, minden húzásnál 1 ternó, 10 ternó, 86 ternó, 154 ternó, 90 ternó, 160 ternó, sót 283 tarnrt is lett már csinálva a Mihalik János or által adott zzámokkal, s >gy egyszerre százan é* ezren, kik azelőtt Ínséggel és szűk-éggel kdzdének, élvezhetik a biztosított jólét édes örömeit - Egy barátom, Stoj&noviU József az Aagnstns 12-iki Brfinni húzásra Mihalik úrtól a 7. 83. 43. szerencse számokat kapta; eaan számokra én is tettem 50 krt. s igy & esekély betéten kivfll, mipden legkisebb kSltség nélkfl! 2403 frtot nyertem, mig el-lenbeu 8tojanovics nr 6240 frtnyi nyereménynek örvend. — Ezen neme»-lelkü ember dicsóitésére és az egész emberiség javára hozassanak ezen torok nyilvánosság elé, hogy örege-ifja, apraja-nagyja szegény és gazdag közel és távolból, aki csak a kis lottón biztosan óhajt nyerni, azonnal Írhasson Budapestre, Kerepesi-ot 74. s»ám I-s5 emelet 7. ajtó nemes keblű emberbarátunk, szükségünkben segítőnek Tekintetes Mihalik János urnák, raert egyedül csak általa juthatunk bizonyos nyereményhez, a föld legfőbb javaihoz -melyet sziveink csak óhajtanak.
teroó I n l
szerencse őröm.
A legmélyebb tisztelettel maradtam Szerajew, Szerb-u''cza 17. ss.
Bogdanovits Miklós.
Mihalik János úrhoz intézett levelekhez válaszadásra 3 drb 5 kros bélyeg csatolandó. 2599 1—1.
ET »
Sr
ax
»-
B ©
3 »
r*
W
»
85 r-»
9 =!
B ^
© 5D
a"* c» m,
M
r3 c o.
© ©
>e ©
ce
«3
»H
« N
Nagy-Kanizsa város képviselő testületének megbízásából a laktanya épitő bizottság közhirré teszi, hogy a Nagy-Kanizsán két honvédzászlóalj számára építendő 91432 frt 90 kr. költség előirányzattal felvett laktanya megépítésére 1885. évi szeptember hó 5-ik napjára a városház tanácstermében tartandó szóbeli és zárt ajánlati árlejtést hirdet.
Az árlejtésen résztvevők tartoznak az előirányzott összeg 5y0 kár készpénzben, vagy óvadékképes papírokban, vagy a kiküldöttség kezéhez letenni, vagy a zárt ajánlathoz mellékelni.
A zárt ajánlatok 1885. évi szeptember hó 5-én 9 óráig vagyis az árlejtés kezdetéig beadan-dók, mert a később érkezők figyelembe vétetni nem fognak.
Az épitési tervek, költségvetés és feltételek, a városi tanácsnál a hivatalos órák alatt bármikor betekinthetők.
Kelt Nagy-Kanizsán, 1885. augusztus 21.
A laktanya bizottság.

O
°r 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
O OO-OO OO OOOQ OOOOOOOQ o"o o o o o o
NESTLÉ HENRIK GYERMEK TÁP-LISZTJE
Tizenötevl eredmény ^
21 kltDste-és, melyből
8
Számtalan
bizonylatok
8 arany érem.
OTáM JEGT.
Tökéletes tápszer kis gyermekeknek.
első rangú
orvosi tekintélyek tőL
Teljes kárpótlása as anya-tejnek ez elválasztásnál, könnyen emésst-hetó és tápláló, miért is igen alkalmsa a felnőtteknél is, kik gyomorfájásban szenvednek, mint tápsser.
A védjegyhez — a számos utánzás és hamisítás végett — minden •selenczére a feltaló, — NESTLÉ HENRI, — neve és a fedélre a fógyá-ros neve: BERLYAK F. iratik «ismertetésül as eredetinek.
NESTLÉ HENRI sűrített leje.
Főraktár osztrák-magyarorsyág részére : 2530 9—10.
B E R L ¥ A K F.
Nagy-Kaalztáa: Fesselhoffer Józz.f Rosenfeld Adolf és Zellinger L. kereskedőimé!, — valamint Magyarország minden gyógyszertár és füszerkereske-déíben ia kapható.
Oo OO OOOOO OOOOOOOOOOOOOO OOOQ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0
0 0
0
o( 0
0 0 0 0 0
_0 o
Ternó ! Ternó ! Ternó !
ttXXttXXXXXXXXXXXXXItXttXXXttX***
közelgő Mária születése ünnepe alkalmával szombaton, szeptember 5-én 11 óra 40 perczkor éjjel
yjíoiiatofc lüünt
majdnem felére leszállított menetárak mellett Kanizsáról Bécsbe, va árnap szeptember 6 án 5 óra 20 perczkor reggel.
Továbbá Kanizsáról Bécsbe, Fiume- Trieszt- és Velenczébe indul.
Kanizsáról Bécsbe U. oszt. 10 frt 10 kr. HL ozzt 6 frt 80 kr.
„ Fium6 vagy
Triesztbe Triászt és Velenczébe
U. IL
14 26
40 , 40 ,
III.
in.
10
SO
28 , 80
A trieszti, fiumei és velenczei utasásnál megtekinthető a villanynyal világított vijághirü adelsbergi barlang.
Bővebbet a kimerítő és mindenütt látható falragaszok, továbbá minden vasútállomási portásnál műsorosatok ingyen kaphatók. —
el«6 btcd dikUal trodlj*. I. Koionrxtriag ».
»
HUSZONNEGYEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
Budapesti
kiállítási sorsiegyek
Ezen sorsjegyek kaphatók Nagy-Kanizsán
könyvkereskedésében.
ncaém tudatni a t. cs. szülők- és gyámokkal
hogy 6 osztályú
leánynevelő és tanintézetem
mely most Kanizsa, Főtér AxentI ház 7. sz. l-aó emeleten van
Novembertől át fog tétetni Nagy-Kanizsa, Főutcza 29. szám l-ső emelet Ujvári-féle házba.
Hol tágai helyiség és világos tantermek, azonkívül nagy udvar és szép kert áli a növendékek rendelkezésére.
Növendékeket, mérsékelt feltételek mellett, ez évben is teljes ellátásra fogadok fel, szives megkeresésre a feltételek asonoal közöltetnek.
A rendes tanfolyam f. évi szeptember 3-án fog kezdődni, a beiratások pedig augusztus 30 és 31-én, szeptember 1. és
2 án eszközöltetnek.
Midőn a t. CZ. szülők és gyámoknak as eddigi szemelem és intézetem iránt tanúsított elismerésükért a legforóbb köszönetet szavasam, magamat kitűnő tisztelettel további kagyeikbe ajánlom.
Nagy-Kanizsán, 1885. auguszt. hóban.
ö*v. Vezekéuji Horváth Lilla,
2569 4—6. intézet-tulajdonosnó.
ti-/*

Csak valódi"
ha minden dobozon a gjárjejy : a sas és Mell sokssoro-sitott czég nyomata látható.
Ezen porok tartó« nyó<yhuá»» makacs gyoaisr e» sltsstbajak. gyomorjörca és elnylikasodá», gyomorégés. rög«(5tt dugulás, májbaj vertsls''as, aranyér és a legkO-íBafálébb Bél hetsgsefek ellen 30 ér óu folytonosan aSTekedó elismerésben részesfii tgy eredeti doboz használati utasítással lfrt. Hamitltvanyok tórvésyssss üldöztetlek
DLL SEIDLITZIDR
Köszvény-, csáa. mindennemű haso gatis és bénul*» fej-, fül- és íogfá jás sikeres gvógyi tasáhot bedörzsí
lesrs: borogatásask mindcnnem-i sérilések és sebek, gyau.aa»oz és daganatuk el en. Besióleg vizsel keverve, hirtelen betege-lés, hányás éskólika ellen. K*y Ovep pontos atasitással 80 kr. 2401 40- 62
Valódi, Hoil védjegyével és névaláírásával.
Moll A.
gyógyszerész császár királyi ndT. szállító.
Bécs, Tuchlauben
Baktárak :N«gy-ksslzsa: Belus József gyógyszerész. Ro««nfeld Ad Feaaelhofer József .Baros; Dorner 8. Csaktomy« Gönc« L. gyógj Kapssvárstt: Borovicx ád. Keszthely : Schleifer fia Körsiesd : Ráüt János. Mtrczali : Isztl Ferd Szigetvár: Szalay József. Zsla-Egerizeg: Hollósy J. gyógys«eré»z.
ooooooooooooocoooo
» :
BnüapBsü társas polgári és IrnMM iskola
(előbb HAMPEL ANTAL.)
Budapest, V. Nagy korona-uteza 13. sz.
Ezen tanoda, melyet ezelőtt 50 évvel Hamp"i Antal ur alapított, és mi ast már 19 ér óta fennálló tanodánkkal egyesitettük — minden törekvésünk oda irányul, hogy elődünk jó hirnevét meg^riave a reánk bizott növendékeket alaposan képs-ti egyénekké aeve jük. Hogy kitűzött csélunkst biztosan elérjük, iparkodtunk ismert j«*lea tanárok alkalmaaása által kitüsöit czélunkat bistosiunL Tunodankkal táp- és nevelőintézet is van egybekötve, melyben a nővondékfk teljes ellátáson kívül szeretettslj«» bánásmódban részesülnek és tanulmányaidban gondos felügyelet alatt állanak. Tcrnitvinyaxnkat az egy-évet önicénteti viztgálát letételére elókéazitjük. Értesítő'' kívánatra ingyen küldünk. Beiratkeok a jövő 1885/6-ík tanévre aug 27-én vestik kezdetét. 2566 4 - 4.
/ AZ IGAZGATÓSÁG:
Brasszer József, igazgató. Gross Gyula.
KKXXKKXKXKXXXXXXXXXXXXXXXXX
X X X X X X
Fehérnemű leiszerelés tanulóknak
Úgymint: fehér és tarka ingek, alsó nadráfcOk. háld ingek, zsebkendők, szövött fehómemüek. mindennemű harisnyák, asztal- és ágynemük, paplanok, ágypokroczok és mat-ráczok a legjobb és legszilárdabb minőségekből készítve, legolcsóbb árak mellett ajanlanak 2559 5 5
Irmler és Wagner
Nagy-Kanizsán, a városháza átellenében.
Továbbá mindennemű szines fehér zsinorok és pike pargótok flanell szövetek ruháknak, saját gyártmányú vásznak és
asztalnemüek, valamint mindenféle a vás on és fehérnemű gyáetmányokba, vágó tárgyak Cseh-, Morvaország és Scbléziából.
Levélbeli megrendelések különös figyelem és pontosággal teljesíttetnek.
Árjegyzékek — kívánatra — bérmentve küldetnek be.
txxxxxxxxx
BERGERféie orvosi
KÁTRANYSZAPPAN
orvosi tekintélyek által ajánlva Ausztria-Magyarországban, Franczia ország, Németország, Hollandban, Schveiozban, Bomániaban s''b. már lisév óta fényes aikerrei h»sználutik 2436 12 — 12
mint szinte az arczbór mindenféle tisztátalanságai ellen különösen a rüb, az idült és pikkely aörnör ellen, a kosz, a sömör rep''d-vény a tej és szakái ellen, a szeplő, máitolt, úgynevezett rezesorr, a fagy dau, a lábizzad*«, a a gyermekek valamennyi külaő fej betegségei ellen. Ezenfel&i mindeokinek miut a bőrt tisztító mosdószer ajánluiik.
Ám darabon Unt használati utasítással együtt 35 kr
A Uerger-féle kátrány szappan 40% a töméoy fnkáirá-.yt lartalm-s f-»''«ttébb gondosan van készítve a lény «g-sen különbözik roind-n egyéb, a kereskedésekben előforduló kátrány-szappanoktól.
S Csalások ki&aralési végett 55
a gyógyszertárakban világosan Berger-féle kátrany-szappan
kérendő s ügyelni kell a zöld csomagolásra. Egyedül helyettes a bel- és külföld részére •
A. HELL inim. Troppau ^X^HUS^''
agy-Kanizsán : Prager Béia gyógyszerésznél.
BORSAJTÓKAT SSÜlcl II II
SZGCSKATÁGOKAT
SZÖLÖZŰZÓKAT eisg magyar gazdasági gép RÉPAVÁGÓKAT S^ra
Olcsón és íTomn szállít ! te*^*™™**™ w-
r 12582 2—6. etetnek.
2!
35
Amerikai Mm .
elf Amoldnéix
Bécs, I. Pestalozzi utoza 1.
Közvetítés ingyen. r E szakban a legrégibb
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
♦ ♦ ♦!"
WALSER FERENCZ
első magyar gép- és tuzoltószerek gykra, harang- ós órczöntödéije BUDAPESTEN, Bottenbillor ntcza 66.
Ajánlja gyártmányát, mint magyar különlegességet kutakban és mindennemű szivaty-
tytikban elvállal teljen vízvezetékek berendezését varosok, földbirtokosok, Ipartelepek, armentesitő társulatok és magánzók részéről modern technihai
2522 11-50
alapon es kedvező feltételek mellett ajánlkozik köz-és magánfürdők felszerelésére, szakmentes ürszékek felállítására és minden vizmű vi muukálatok gyors és pontos kivitelére képes árlapok és részletes költségtervezetek kívánatra díjmentesen küldetnek.

Egyetlen belföldi szivattyú-gyár.

WajdUi Jáuef könyvnyomdájából Nagy-Karnisán.
!