Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
14.7 MB
2023-05-19 08:26:54
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
2
12
Rövid leírás | Teljes leírás (392.57 KB)

Zalai Közlöny 1885 030-035. szám augusztus

Zalai Közlöny
A nagy-kanizsai „Kereskedelmi Iparbank”, „nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó egylet”, a „zalamegyei általános tanítótestület”, a „nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület”, a „nagy-kanizsai tisztiönsegélyező szövetkezet”, a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külválasztmány"-ának hivatalos lapja.
Hetenkint egyszer, szombaton, megjelenő vegyes tartalmú hetilap.
24. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

\AGY_-KAYBSA, 1885. Augasztüs l-én.
Huszonnegyedik évfolyam.
E löt i zet t & i ár : rgés* «''»re • ^ frt. — — :el evrt.- 2 frt 60 kr.
negvtrdevre 1 „ 25 .
'' Egyet szán 10 kr.
H I K 1» BT ÉS EK
S hasábos petitsorban 7. másodszor 6. s minden további sorért S kr.
NYILTTERBE* ''
!.oronk<*< t 10 krért vétetnek Jel
Kincstári illeték minden egyes hir jetesert 30 kr üzrtendk.
A lap szellemi részét flMŐ közlemények a szerkesztőséghez, anyagi részét iliető közlemények pedig a kiadóbiva alhoz bérmentve
intézendők : X atv-K a n i zs á n Wlassicsház
Bérmt-ntetlen levelek nem fogadtatnak el
Kúiratsk viasza nem küldetnek
te
A nagy-kanizsai „Kereskedelmi lparbanku, ,nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó egyletu, a rzalamegyei általános tanító-st¡¡leta „nagy-kanizsai kisdednevelö egyesületa „nagy kanizsai tiiztiönsegélyzöszövetkezet*, a „sopronikereskedelmi s iparkamara''nagy kanizsaikülválasztmány''-ának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Az olvasó-egyletek könyvtárairól.
KőzmövelódésQnk tényezői között nem a legutolsó helyen áll az olvasó-egylet intézménye. Feladata egyrészről tagjainak alkalmat nyújtani szabací idejüknek kellemes és hasznos ellökésére és ez által a pénzt s nem ritkán becsületet és erkölcsöt rabló helyektói őket elvonni; a nemzeti na^y napok megünneplése s az olvasás által bennök eróteijes és élénk nemzeti közérzü-letct, hazafiságot kelteni s fenntartani; ismereteiket bóviteni s igy az általános műveltséget terjeszteni. Feladata másrészről- a nemzeti irodalmat pártolni, mi: egyes tagjainak tenni sokszor nem áll módjában.
E feladatainak megoldására a) könyvtárt alapit, bj különféle lapokat járat.
* Alig van olvasó egylet, mely megalakulása után egész erejéből oda ne törekednék, hogy egyleti könyvtárt hozzon létre, és ez álul ugy a tagoknak, mind az egész községnek saámára szellemi táplálékról s kellemes szórakoztatásról gondoskodjék. Igen dicséretes törekvés! Fájlom azonban, c törekvés a lehető iegroszabb uton
halad. Vizsgáljuk c*ak meg az olvasó-egyletek könyvtárait, sajnosan fogunk amaz elszomorító tapasztalatra jutni, hogy a könyvek */« része külföldi — leginkább franczia — irodalmi termék, íróink közöl még Jókai Mór sincs oly kiváló mérvben képviselve, mint ezt az ó rá yogó olyannyira csodált tehetsége nem megérdemli, — egyenesen megköveteli Annál sűrűbben találkozunk a Ponsonok, Montepinek, Fevalok stb. stb. rémregényeivel, melyek az elkorcsosodott, megromlott izlés részéről nagy keresletnek örvendenek, mig mellettök igen sok magyar irodalmi termék érintetlenül marad.
E regények Összevásárlása kettős bűn; bün a társadalom és a magyar irodalom iránt.
Idegcsiklandoztató, kétértelmű, sikamlós tartalmuk; a társadalom szemétdombjáról felszedett alakjaik; az erkölcstelenség és bűnnek eszmé-nyitése, trágárságok, drastikus szójátékaik stb. által megmételyezik az olvasó egész lelkületét. Különösen a serdülő korban iszonyatos pusztítást visznek véghez. Az úgyis ábrán dókra hajló ifja vagy leány, kinek tüzes a vére, heves a képzelme, meg nem valósitható világot alkot magának, melyben teljes meggyőződéssel hiszi az ő végtelen boldogtalanságát; szivében beteges érzelmek, nyugtalan vágyak támadnak ; a családi kört prózainak, unalmasnak tartja...