Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
10.03 MB
2023-05-19 09:37:31
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
2
10
Rövid leírás | Teljes leírás (277.5 KB)

Zalai Közlöny 1885 036-039. szám szeptember

Zalai Közlöny
A nagy-kanizsai „Kereskedelmi Iparbank”, „nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó egylet”, a „zalamegyei általános tanítótestület”, a „nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület”, a „nagy-kanizsai tisztiönsegélyező szövetkezet”, a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külválasztmány"-ának hivatalos lapja.
Hetenkint egyszer, szombaton, megjelenő vegyes tartalmú hetilap.
24. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

\ 4GY-KAiXlZSA» 1885. Szeptember 5-én.
Előt izttk&i á.r: . « évre ... 5 frt. — —' .,1 évre • • 2 frt 60 lcr:
ofgyetlérre . . ■ 1 . 25 „ Egye« szám 10 kr.
hirdetések
s hasábos petitsorban 7, másodszor tí, s minden további sorért 5 kr.
NYILTTÉRBEN soronkéi.t 10 krért vétetnek fel. Kincstári illeték minden egyes hirdetésért 30 kr üzetendk.
Huszonnegyedik évfolyam.
A lap szellemi részét illető kQzle-
mények a szerkesztőséghez, anyagi részét illető közlemények pedig a kiadóhivatalhoz bérmentve
intézendők : N a a n i zs án Wlassicsbár
Bérmentetlen levelek nem fogadtatnak el
Kéziratok vissza nem k&tdstaek.
A nagy-kanizsai „Kereskedelmi Iparbank„nagy-kanizsai Önkéntes tűzoltó-egylet", a „zalamegyei általános tanitó-
testület*, a „nagy-kanizsai kisdednevelö egyesületa „nagy kanizsai tisztiönsegélyzö szövetkezet', a „sopronikereskedelmi s iparkamara* nagy-kanizsaikülváJaszimány'-ának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Az iskolai év elején.
^ - . - j
Az iskolaév küszöbén állunk! Ismét megnyíltak a tudományt elárasztó tantermek ajtai 8 vidor élénkséggel vonulnak be azon az ifjú né-pisségnek múzsa-seregei, hogy az üditő pihenés után újult erővel foghassanak szellemi nagy munkájok folytatásához.
Igen, nem új ez előttünk, csak ismétlése, folytatása az előbbi években is tőrtént dolgoknak — folyta tása egy nagy hareznak, melyet nem a nagy csaták hőseinek 'fegyverévelj akarunk és tudunk v i v n i, ha-1 nem a szellem tevékeny erejével,! az ész szavával, mely harcz, hogyj mentül inkább sikerüljön, nemcsak a fejletlen uővendék, hanem inkább a harcz szellemi vezetője, a tanitótól, valamint — mint fontos tényező — a szülőktől is függővé van téve. |
Ha ugyanis a tanitó a nevelő,' fontos és magasztos hivatásának tudatával lép a tanszék zsámolyára s onnét tudatával annak, hogy fejlet-. len és képzetlen növendékeket kell bevezetnie a tudományok titkaiba — osztja szét a gyermek még derengő fezvilagába a fényt és világosságot; Hi nem főlületes kapkodással és ¿¿Doyelmü játszisággal akarja megértetni, azt, amit minden körülírással is csak ritkán és nehezen fog fel a gyenge értelemmel felruházott gyermek ember, ha hivatásbeli/ kötelességének lelkiismeretes pontossággal igyekszik eleget tenni nrnden részrehajlás és személyválog.-.tás nélkül: akkor a harcz biztos lehet és sajkank — bárminő nagy legyen is az elemekkel való küzdelem — a száraz földi kikötőt bizonyára előbb utóbb eléri.
Azonban a szülőknek sem szabad gyermekeik iskoláztatása alatt szemet hunyniok és megelégedniük csak azzal, hogy eljáratják az isko-lába gyermekeiket s elvetni gondját
a későbbi teendőknek, mert folytonos kőzremüködésök által, mit ha minden kínálkozó alkalommal mulasztás nélkül eszközölnének, leginkább.-czélt érhetnénk. Legyen a szülőknek vagy azok helyetteseinek minden időben gondjuk arra, eljár-e a gyermek a rendes oktatási órákra és pzoknak netáni észrevett mulasztásait érdeme szerint büntessék is meg és igyekezzenek a hibát jóvá tétetni; legyenek figyelemmel arra is elvégzi-e a gyermek rendesen feladatait, megtanulja-e felhagyott lecskéit és hordják szivükön a gyermeknek magaviseletéről és szorgalmáról időnkint nyert kimutatást. Szóval ne zuditsák az egész terhet a szegény tanitó nyakába,...