Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
10.3 MB
2023-05-19 09:44:21
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
33
67
Rövid leírás | Teljes leírás (284.65 KB)

Zalai Közlöny 1885 045-048. szám november

Zalai Közlöny
A nagy-kanizsai „Kereskedelmi Iparbank”, „nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó egylet”, a „zalamegyei általános tanítótestület”, a „nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület”, a „nagy-kanizsai tisztiönsegélyező szövetkezet”, a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külválasztmány"-ának hivatalos lapja.
Hetenkint egyszer, szombaton, megjelenő vegyes tartalmú hetilap.
24. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

1885,
i__
,-go«
Kiöl i set r s i ár:
.-vr«* j irt — —
nr>-
tgye« azam 10 kr.
2 írt 60 kr •
>&
-
I i i K .» K T K S K K tiss*l''»s jieutsorhan 7. másodszor. $ s into^«''u további sorért 5 kr ;
"nyilttérben
soroük«1'' t lü krért »étetnek i«i
Kincsuri »Het«-k minden egyes hir «ietesert 30 kr fiz tenük
HnszonnesyedikMírtyaffl,
A lap szellemi részét illető közlemények a szerke»ztöségbez, oayngi részét illető közlemények pedig a kiadóhiva''alhoz bérmentve1 ÍDtézendők : N a ?y-K a n í z s á n Wlaftsicsbii
UennetiUtlen levelek uein fogadtatnak el
Kéiiratok vissza nem küldstask
A nagy-kanizsai mKereskedelmi lparbanku, . nagy -kanizsai önkéntes tűzoltó-egylet11, a „zalamegyei általános tanitó-estükt", a rnagy-kanizsai Jásdednevelö egyesület«. a „nagy kanizsai tisztionsegélyzöszövetkezet", a „sopronikereskedelmi siparkamara" nagy kanizsaikülválasztmány''-ának hivatalos lapja.
HETSNKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A törvény humanismusa.
A magyar büntető törvénykönyv bórebb tanulmányozásánál oly em-^ ki az ott megirtakat nemcsak x rideg § ok éi a büntetőjog birói síigöru fogalmával tekinti, hanem a urtalmat a mai korban már oly fényesen előrehaladott emberbaráti szeretet szempontjából mérlegeli, bir 2odv bizony homlokegyenest ellenkező dolgokra fog bukkanni, melyek i nemesen érző emberbarát szivét fijdalommal tölthetik el. — Az ember, ha még oly magas polczot tölt íb be, még is csak gyarló ember marad. — A tőrvényt is emberek alkotják, s mintán az ember mint gyarló lény tévedhet — az semmiesetre sem mondható csalhatatlannak.
• Kell tehát, hogy az ellentétes dolgok és intézmények világlatba hozassanak, hogy »zokon az arra hivatottak. a humanismus és a kor igényeinek uiegfelelóleg idomíthassanak.
Lássuk csak a két ellentétes
dolgot!
„A kihágásokról szóló 1879. évi XL! törv. c/.ikk 86. §-a szóról 5/ora ekként hangzik:
Aki nyilvánosan botrányt okozó módon állatot kinoz, vagy durván báutalmaz, úgyszintén, ki az állatkínzás ellen kiadott rendeletet vagy szabályrendeletet mégszegi; nyolcz napig terjedhető elzárással és száz foriutig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő.* — A magyar büntető törvénykönyv a bűntettekről és vétségekről, 1878. évi V. t. czikk XX. fejezetének §-ai az ember által ember ellen elkövetett könnyű és súlyos testi sértéssel foglalkoznak és kimondják, hogy ha a sérülés vagy betegség 8 napnál tovább nem tartott, akkor ez sönnyü testisértés vétséüét képezi, a könnyű testisértés vétsége pedig az erre vonatkozó §
szerint Lat hónapig terjedhető fogházzal és kétszáz forintig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő. — Ez tehát eddig igen szép, mert mig az egyik intézmény k oltalmába veszi a házi állatokat és óvja azokat a nyilvános helyen való durva bántalma zástól, addig a másik az embert ! veszi védelmébe a vérengzők és i kegyetlenkedők brutalitása ellenében. ■ — De van aztán a fejezet végén egy paragrafus, a 313-ik, mely igy szól:
„A házi fegyelemre jogosított személy által, annak gyakorlatában elkövetett könnyű testi sértés miatt, büntetésnek nincs helye."
Erre már aztán nem lehet elmondani, hogy ez is szép mert, mig a kih. törvénykönyvből fennebb idézett 86. § az állatot védelmébe vesz...