Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
12.62 MB
2023-05-19 09:45:54
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
4
16
Rövid leírás | Teljes leírás (336.2 KB)

Zalai Közlöny 1885 049-052. szám december

Zalai Közlöny
A nagy-kanizsai „Kereskedelmi Iparbank”, „nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó egylet”, a „zalamegyei általános tanítótestület”, a „nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület”, a „nagy-kanizsai tisztiönsegélyező szövetkezet”, a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külválasztmány"-ának hivatalos lapja.
Hetenkint egyszer, szombaton, megjelenő vegyes tartalmú hetilap.
24. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

1885. Deczember5
.1
:í A .1
X
E l öf i zet f s i ár: »*vre . • . 5 frt. — — „.] • . • 2 frt 50 kr.
1 i 25 , Egyes szám 10 kr.
Huszonnegyedik évfolyam.
M ! K :> K T E 8 E K hasabos pi-titsorban 7. másodszor d s iiiiui''cii további *orért 5 kr
NYILTTÉRBE.n $.»ronk '' t 10 kr»-rt v.-tetnck tel
Kincstári illeték minden ftcyes hirdetésért 30 kr fiz tendk
A nagy-kanizsai n Kereskedelmi lparbanku, „nagy-kanizsai Önkéntes tűzoltó egy letu, í estidet*, a „nagy-kanizsai kisdednevelö egyesület", a „nagy kanizsai tivtiönsegélyzö szövetkezet*, a „sopronikereskedelmi siparkamara* nagy-kanizsai külválasztmány''-ának hivatalos lapja.
I
zalamegyei általános tanitó-
> lap szellemi részét illfto közlemények & szerke»ztöséghet. any*gi részét illető közlemények pedig a ki&dóhiva álhoz bér-mentre
intézeudők N a jjf-K a n i /.» a n Wlassicsh&x
Beron''nt. tlen levelek n«m fogadtatnak el
Kéziratok vissza nem küldetnek
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A 600 forint.
A rohamosan haladó Enropá-t,ah és specialiter Magyarországban, az ég tudja: minő átkos befolyás következtében egyre szaporodnak az emberi igények ; nó a lnxns ,a drágaság s mindig nagyobb nagyobb keletele3z a drágábbnál drágább piperetárgyaknak, a bársonynak, selyemnek.
Hát ez mind igen közönyös dolog arra nézve, ki nagy jövedelemmel rendelkezik évente; de szomorúan leverő arra nézve, ki a növő, & szaporodó igényekkel szemben minden nap egy-egy lépéssel halad a kétségbeesés vagy tönkrejutás örvényéhez.
Nézzük csak a középosztályhoz tartozó hivatalnokokat, kik ahányan vannak, körül-belűl ugyanannyi fizetési fokozatban vannak ! Biz azokkal ízemben nagyon tanulságos dolog megállani, hogy gondolkozunk kissé behatóbban helyzetök felett.
Nem kell az itt érintett középosztálybeli hivatalnokokhoz — a különben ide tartozó elsőbbrangu tisztviselőket, — (minők, például a törvényszéki birák, szolgabirák) általában''az 1000-2000 forint jövede-ieromel élő hivatalnokokat is számítani ! Hanem kell tulajdonképpen azokat érteni, kik kez dik a 80 kros napidijasságon és végzik a 600 lorintos irnokságon. Kell érteni és figyelembe venni általában azokat a különböző pályán működő hivatalnokokat, kik — ha egyszer a 600 forintos állas tisztító helyére jutnak, hiába várják szomorú. egyhangú, keserves életök fo lyamáu át — habár örökös imádkozásban is — a messiást.
Az ilyen hivatalnoknak — mikor elérte korlátolt vágyainak netovábbját, — igen természetesen első dolga megfeleségesedni.
A hosszú vágyakodási idő alatt
teljesen jóllakott a legény-élet rideg örömeivel; undorodásig el van telve azzal a szabadsággal, mint a kevés jövedelmen tengődő élet kényszerűsége nyújtott neki. Azért használja fel az első pillanatot arra, hogy részben emberi hivatásától is indíttatva, megfeleségesedjék.*
Az első évben még csak megvannak ; a 600 forintból két léleknek még valahogy kijut a boldog ság. Hanem azután jön az e I s ó, a második, a harmadik s. a. t. s. a. t. .isten-áldás" A kiadás egy-két esztendő alatt megkétszereződik ; a passiva szinte megüti az 1200 forintot s az activa, a szomorú activa megmarad 600-on folytonosan. A mérleg minden évben egyet-egyet libben, végre teljesen lebillen.
Talán luxus...