Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
2 MB
2008-08-13 09:56:39
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
529
3603
Rövid leírás | Teljes leírás (296.33 KB)

Zalai Közlöny 1886. 023-026. szám június

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

^ 1886. Június 5-én
Huszonötödik évfolyam.
f. i „ fizet é*i úr
,,'... . :. frt-------
"" * , ¦ - <t '*' kr
¦'.,,. . . 1 fr. 2.-1 kr
Efyet Ma» 0 kr
H I i: 1> K T t. * F. K
ii.m-t-11 ' ¦«•¦•'! ¦•»«?! fi » r. HYiLTTÉRSEN
.. „i k' t i" k.^ii *-t t- «¦*• rí
, , »i* i i i- '<-k n< ni* h t*ejf«h r
I
A wigy-k jiízmí „Kereskedelmi Jpnrbank*, a anngy kanizsai önkéntes tüzoitó egylet, a „zalamegyei általános tanító-
A lap iiallemi TÍtxH ill-tS kaiU-|
i.nsak a Mr k mCt.W|f ll"i
y.-igi r->a*'<i ill>-;ő k'tzl im'-iiy 1,-r-iíj; a kia4*hi'iii..|i.<>«h.T«H-.,iT>-|
KMlraUk * ttza im kütetaek
'V'c/*. 'J *'íf'9y kamzMii kiadednevclö fgtfesiilet", <7 „nagy-kanizsai titzti-nn&egélyzü xzi'n'ftkrzft11, a „soproni kereskedelmi s iparkamara* nagy-kanizsai külválasztmáiiyditük hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HEilLAP.
NUgyarors2»g pénzügyi független
$ege - a takarékpénztár — ét
hiteltzervezet.
II.
Bizonyítékok, hogy külföldi tőke j,. .ezekben szakértelemmel, lelkiismeretben és teremtő eszmékkel ke-n-ke ha^zonhajtó és biztos Tért talál MapiarursatiRon a pazdász&n mezÖD aiü.deiiQtt fellelhetők Legnagyobb ténjieg ugyan m^s térre tartozó eleven bizonyíték erre. melynek vasér-v i Magyarország e^yik határától a tflet ke/deteig térj diick, a jelenleg nszirák-magyar álkamvasut egyike a ieguig obb és legjobban kezelt va-?at társaságoknak Európában, mely-oek igazgatása joggal mint mintaszerű hires. j
Itt is hasonlúlag külföldi, iUe-lóleg franczia tok*- jött jeles mérnö-kök, szakértők és hivatalnokok keze-j i^-e alatt Magyarországba, s a kül-föiűi beruházó pénzeróknek tőkében és kamatodban nevezetes és rendes hasznot hozott, és végre az egész országnak a k&lföidi tőke gyarma-tusitáM tevékenységének utján , a besz&rmazott pénznek polgári kötelmeit oly jelesen teljesité. hogy eme frauezia "lókén alapitott kötlekedfei vállalat m:i már egy honi vállalatnak teljes polgárjogát bírja.
A külföldi kezdeményezésnek és szakértelemnek behozatala Magyarországra névre ép ugy mint minden más országra nézve is aldásdüv s megérdemli a sajtó támogatását és elismerését; hasonlólág azonban ép ulv kötelessége a sajlóuak a ri^sza-el^ek és a szédelgés ellen barczoln\ melyek az életbiztositasi elvnek.. *ag; i> a takarékosság eszméjének ineehambiiására alapitvák. Eme visz szaélések ha le nem küzdetnek, az urszág kárára a köz n^ég egy részének tudatla:iságát kihasználván, oda rieudik, hogy a tóke-szegén Ma még pénz fog Ame-
rikába a legnjakiürúbb ü/U-tek és gemálisau szervezt-tt uiilliúszédelgések hazájába kmtetm.
K mellett kizárva egyálttlán nincs, hogy amerikaik, kik * Yankeek országában laknak, inté/rteket Ulál-?ak, melyeknél az ottani fogalmak szerint a töke sikkasztás Tigy bár mely más i-ltüués által a takarék betevők illetve a hitelezők hatalma alul rl vonat Lk. Mindennek daczara axoubaa ismételjük, ni.t a pCorres-pond«nce d.: IVsth* már rég múlt évek előtt mondott, miszerint határozottan óültsóg. és bűnös kömnél mU>ég. ha Magyarországban egy családfő a pénzt, melyet ó magának és gyermekeinek megtakarít, egy amerikai takarékpénztárba küldi, melynek igazgatói saját hazája tör* Tén}einetí elérbetlenek, neki magának pedig teljesen ismeretlenek.
Hog> egy amerikai életbiztosító egyesalet az egé$z világon semmi más, mint takarékpénztár, már előbb bebizon\ itutiuk Kz annyira meg döuthctleu igazság, hogy közönséges...