Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
13.52 MB
2023-05-19 10:38:51
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
4
23
Rövid leírás | Teljes leírás (363.09 KB)

Zalai Közlöny 1886. 001-005. szám január

Zalai Közlöny
A nagy-kanizsai „Kereskedelmi Iparbank”, „nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó egylet”, a „zalamegyei általános tanítótestület”, a „nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület”, a „nagy-kanizsai tisztiönsegélyező szövetkezet”, a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külválasztmány"-ának hivatalos lapja.
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap.
25. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-KAXIZSA, 1886. Január 2-án.
Előfizetési ár : .„rst f-vrf . • 5 írt. — — .cj Pvre . : . • 2 frt 50 kr. „,. .»vederre ... 1 . 25 . Egyes szám 10 kr.
III R I) KTÉ8 KK « hasábos pctitsorban 1. roas''.dszorj 6, s mint>cn további sorért b kr
NYILTTÉRBEN yoronk^i-t 10 krért vétetnek lel kincstári illeték minden egyes hirdetésért 30 kr tiz tendk.
Huszonötödik évfolyam.
i
> lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőséghez, anyagi réttét illető k&zlemények pedig a kiadóhivatalhoz bérmentve intézendök : X a £ y-K a n 1 z s á n Wlassicsháx
Bérmentetlen levelek nem fogadtatnak el
a r zalamegyei általános tanító -
Kéziratok viaszt ne» küldetnek
• - < . i T
A nagy-kanizsai „Kereskedelmi Iparbanku, „nagy-kanizsai Önkéntes tűzoltó-egy leV tsiület", a „nagy-kanizsai kisdednevelö egyesület", a „nagy kanizsai tisztionsegélyzöszövetkezet'', a ,sopronikereskedelmi ¿iparkamara* nagy-kanizsaikülválasztmány''-ának hivatalos lapja.
HETENKINT-EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.

Az i. t olvasóközönséghez I
Lapunk 1886- évvel XXV. évfolyamába lép. Vidéki lapnál oly szép életkor ez, hogy méltán büszke lehet rá az olvasó közönség is, mely pirtolásával eddig éltette, fentartotta. Magyarországon alig van még két
vidéki lap, mely 25. évét már meg-érte volna.
Ezen örvendetes körülmény mu-utja, hogy laputok irányával és szellemével megtaláltuk a jó utat, melyen az igen tisztelt olvasóközönség nagyra becsült rokoszenvét megnyerve, szives pártolását is szerencsések valánk kiérdemelni.
Ügyekezni is fogunk az eddig követett irányban csendesen, szerényen munkálkodva, minden hivalkodás nélkül baladni. Nem mutogatunk, nem hivatkozunk emelt fóvel arra a mit tettünk, — nem hirdetjük nagy hangon, hogy mit fogunk tenni. Amit tettünk samit tenni fogunk, az - azzal a t. olvasóközönséggel szemben, mely lapunkai szives pártolásra érdemesítette — egyszerűen kötelesség-teljesítés volt és lesz, melyre azok, kiket nem muló taps, kétesértékü tetszé3 raj, hanem a tisztes szándékkal végzett munka tudata boldogít, nem szoktak hivatkozni.
Az i. t. oivasuközönség el<-tt állottunk egész év folytában, ott állunk most Í3. Éppen olyan jól tudják szives olvasóink, hogy mit tettünk, mint magunk. — Ha ,egyszer más szor mulasztottunk vagy tévedtünk, mindenkinek modj.''ban volt föllöttünk Ítéletet mondani. És ki a mulasz-tasra vagy tévedésre jóakaró szóval figyelmeztetett bennünket, lapunk ószinte barátjának tekintettük; mert hiába, emberek vagyunk s legjobb akarattal végzett munkánkon is rajt van a gyarlóság bélyege.
Az uj évfolyam köszöbén is irra kérjük i. t. olvasóközönségünket, hogy lapunkat necsak anyagilag,
hanem erkölcsileg is támogatni szíveskedjenek ! Mert csak ugy felelhet meg hivatásának, lia közte és az i. I. olvasöközönség kőzött benső viszony lesz,
Ha i. t. olvasóink is minden módon oda hatni szíveskednek, hogy lapunk mentül jobban virágozzék és terjedjen, — ugy derék, önzetlen dolgozótársaink tegélyével sikerülni fog föladatunknak napról-napra job->ban . megfelelni.
Tán érdekelni fogja i. t. olvasóinkat, ha azon kedves dolgozótársainknak neveit, kik ez év folytán is rés/int nevök ilatt, részint névtelenül vagy álnéven több becses dolgozattal ajándékozták meg lapunkat, közöljük,...