Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
10.67 MB
2023-05-23 14:35:24
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1
3
Rövid leírás | Teljes leírás (295.2 KB)

Zalai Közlöny 1886. 006-009. szám február

Zalai Közlöny
A nagy-kanizsai „Kereskedelmi Iparbank”, „nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó egylet”, a „zalamegyei általános tanítótestület”, a „nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület”, a „nagy-kanizsai tisztiönsegélyező szövetkezet”, a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külválasztmány"-ának hivatalos lapja.
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap.
25. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

V4GY-KAMZSA, 1886, Febroár 6-án.
i
K (öt i xet rs i /t r:
rrrr ■ ?> in — —
. 2 ín M> Jer. |
i . 25
rfc*
arjrKvWrr . . i .
Egyes s?ám 10 kr.
JIIRi''KTKS KK - !;a<.A>o< prtilsorhan 7. ma* ili«z- r j r. < uiitii''en t«v*!ii»i 5<ir"Tt b kr I ?
NYiLTTERBtH ''
».-mnk t H'' krnt w-ti-tnik :«-. Ki:n">!an ill»-it-k iiiiidi ti i''tryr* l|jr. úi-wscrt 30 k: ti/. ti-uilk
HnszonOfódik évfolyam.
___:__L_L.
| A lap szellemi réfcét illető közlemények a szerkeztőséghez, sny.igi részét illető közlemények pwiig 3l kiadóhíraalhoz bérmentve intézendők N a sy-K a n i z.tá n
Wlassicsház , ,
Bérm^nt. tlen levelek nriu fogadtatnak cl
Kéz/ratok vissza nem küldeínek
A nagy-kanizsai nKereskedelmi Iparbank", , nagy-kanizsai Önkéntes tüzolt 6-egylet"; a „zalamegyei általános tanító- \ :-j—
sti-der, a „nagy-kanizsai kisdednevelö egyesület«, a „na$y kanizsai tiiztüinsegélyzö szövetkezet*, a .sopronikereskedelmi s iparkamara* nagy-kanizsaikülválasztmány''-ának hitatal^s lapja. ttpTTMT/TMT TTiunTm nnaif^ i m«», - - — ~ ------^ , _ r _ ^ __ , ^ _
-GYES TARTALMÖJiETILAP.
Reaktionarius hangulat.
Ne mondjuk, hogy a létért raló küzdelemben a nemesebb érzelem bangj* elenyész; a nyomasztó anyagi mizériák megakadályoznak bennünket a sictíetní gyönyör keresésében ; * farad t test nem képes . élvezetre s elsó a természeti szükséglet kielégítése, s csak azután a szellemi! Nem, nem igy van ! Nézzük csak az egyéni és közérzület lüktetését, ama hatásában, melyben megnyilatkozik. Lehnzoak-e bennünket az anyagi gondok ugy, hogy megfeledkezünk szellemi szükségleteinkről vagy lankad-e az általános és örök eszme: az emberszeretet vagy t szabadság, a mai Uradalmi és gazdasági bajok miatt, melyek hatását ma nincsen ember nagy Magyarországon aki ne érezné !? Nem ! ?
Amily általános minden megszámlálás után a megdöbbenés a magyar faj szaporodása miatt, ép oly nagy a mozgalom minden magyarhoni városban egyetlenegy szinhaz megnyitása alkalmával. —1 Azonban sajnos, hogy mig az első nem javnl, a második is szomorúságra vál. —
Nagy-Kanizsa város is megkezdte az alapot egy állandó szin-ház megépitésére, s ebben talán anélkül, hogy gondolkodtunk volna fölötte, hogy elóbbrevaló dolgunk is lenne* — a nagy-kanizsai ós dél-zalai takarékpénztárak, sőt — félszázados ünnepélye alkalmából — a Polgári Egylet is .1000 frttal támogatni határozta. —
Mi nem vagyunk elvi ellenségei a színházaknak s igy a kanizsainak se ; de kérdjük: van-e egy állandó színházra nekünk közönségünk — ? Vagy nem látjuk e a deficites és körülöttünk vizbefalással küzdő szinházak sorsát?
Vagy talán már minden biztosítva van, amit az első segély
megkíván - vau tán árvaházuuk. menedékházunk, lelenczházunk — gyermekmenhelyünk? Vagy tán ezek uem is előbbre valók az állandó szinháznál ? Valószínűleg! Nemzetünk jobb jövője nem-e a gyermekek halandóságtól függ Magyarországon? Mi tehetünk összehasonlítást bármely néppel, ami kedvező szaporodási arányunk kiállja mindenikkel a versenyt Mi szeretjük, értjük a dráma szépségét, s bírunk színházi műveltséggel, mert szeretjük a külföldi operettek és concert darabok szépségét; minden áron a színházé az elsőbbség — Közárvaházak, álljatok félrébb! Jó tisztelt közönség, tisztelt tan...