Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
10.67 MB
2023-05-23 14:35:24
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
182
297
Zalai Közlöny 1886. 006-009. szám február

Zalai Közlöny
A nagy-kanizsai „Kereskedelmi Iparbank”, „nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó egylet”, a „zalamegyei általános tanítótestület”, a „nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület”, a „nagy-kanizsai tisztiönsegélyező szövetkezet”, a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külválasztmány"-ának hivatalos lapja.
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap.
25. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

V4GY-KAMZSA, 1886, Febroár 6-án.
i
K (öt i xet rs i /t r:
rrrr ■ ?> in — —
. 2 ín M> Jer. |
i . 25
rfc*
arjrKvWrr . . i .
Egyes s?ám 10 kr.
JIIRi''KTKS KK - !;a<.A>o< prtilsorhan 7. ma* ili«z- r j r. < uiitii''en t«v*!ii»i 5<ir"Tt b kr I ?
NYiLTTERBtH ''
».-mnk t H'' krnt w-ti-tnik :«-. Ki:n">!an ill»-it-k iiiiidi ti i''tryr* l|jr. úi-wscrt 30 k: ti/. ti-uilk
HnszonOfódik évfolyam.
___:__L_L.
| A lap szellemi réfcét illető közlemények a szerkeztőséghez, sny.igi részét illető közlemények pwiig 3l kiadóhíraalhoz bérmentve intézendők N a sy-K a n i z.tá n
Wlassicsház , ,
Bérm^nt. tlen levelek nriu fogadtatnak cl
Kéz/ratok vissza nem küldeínek
A nagy-kanizsai nKereskedelmi Iparbank", , nagy-kanizsai Önkéntes tüzolt 6-egylet"; a „zalamegyei általános tanító- \ :-j—
sti-der, a „nagy-kanizsai kisdednevelö egyesület«, a „na$y kanizsai tiiztüinsegélyzö szövetkezet*, a .sopronikereskedelmi s iparkamara* nagy-kanizsaikülválasztmány''-ának hitatal^s lapja. ttpTTMT/TMT TTiunTm nnaif^ i m«», - - — ~ ------^ , _ r _ ^ __ , ^ _
-GYES TARTALMÖJiETILAP.
Reaktionarius hangulat.
Ne mondjuk, hogy a létért raló küzdelemben a nemesebb érzelem bangj* elenyész; a nyomasztó anyagi mizériák megakadályoznak bennünket a sictíetní gyönyör keresésében ; * farad t test nem képes . élvezetre s elsó a természeti szükséglet kielégítése, s csak azután a szellemi! Nem, nem igy van ! Nézzük csak az egyéni és közérzület lüktetését, ama hatásában, melyben megnyilatkozik. Lehnzoak-e bennünket az anyagi gondok ugy, hogy megfeledkezünk szellemi szükségleteinkről vagy lankad-e az általános és örök eszme: az emberszeretet vagy t szabadság, a mai Uradalmi és gazdasági bajok miatt, melyek hatását ma nincsen ember nagy Magyarországon aki ne érezné !? Nem ! ?
Amily általános minden megszámlálás után a megdöbbenés a magyar faj szaporodása miatt, ép oly nagy a mozgalom minden magyarhoni városban egyetlenegy szinhaz megnyitása alkalmával. —1 Azonban sajnos, hogy mig az első nem javnl, a második is szomorúságra vál. —
Nagy-Kanizsa város is megkezdte az alapot egy állandó szin-ház megépitésére, s ebben talán anélkül, hogy gondolkodtunk volna fölötte, hogy elóbbrevaló dolgunk is lenne* — a nagy-kanizsai ós dél-zalai takarékpénztárak, sőt — félszázados ünnepélye alkalmából — a Polgári Egylet is .1000 frttal támogatni határozta. —
Mi nem vagyunk elvi ellenségei a színházaknak s igy a kanizsainak se ; de kérdjük: van-e egy állandó színházra nekünk közönségünk — ? Vagy nem látjuk e a deficites és körülöttünk vizbefalással küzdő szinházak sorsát?
Vagy talán már minden biztosítva van, amit az első segély
megkíván - vau tán árvaházuuk. menedékházunk, lelenczházunk — gyermekmenhelyünk? Vagy tán ezek uem is előbbre valók az állandó szinháznál ? Valószínűleg! Nemzetünk jobb jövője nem-e a gyermekek halandóságtól függ Magyarországon? Mi tehetünk összehasonlítást bármely néppel, ami kedvező szaporodási arányunk kiállja mindenikkel a versenyt Mi szeretjük, értjük a dráma szépségét, s bírunk színházi műveltséggel, mert szeretjük a külföldi operettek és concert darabok szépségét; minden áron a színházé az elsőbbség — Közárvaházak, álljatok félrébb! Jó tisztelt közönség, tisztelt tanács, és tisztelt Polgári Egylet, méltóztassanak csak színházat építeni, de el ne felejtsék az ország jajkiálltásait, és el ne f lejtsék, hogy olyan ország, hol minden száz lakós közül évenkint négy hal meg, olyan csak egy van: Magyarország, — és hogy az összes halottaknak több mint fele az ő éven aluli gyermekekre esik, és hogy a legsaj-nálatosabb jelenség mindenek között mégis leginkább az, hogy éppen a városokban ahol a magyarság tekintélyes, absolnt többségben van, itt nem csak kulturális, de nemzeti- j ségi okok is kívánják —árv..házak nincsenek! Nagy-Kanizsán is színházat akarunk árvaház előtti
A létérti küzdelemben, ne enyésznék el tehát a nemesebb érzelem hangja, s az aki jobb helyzetben van, élvezzen is, de mindenekelőtt önző vágyaink időszaki legyőzésével, adjunk helyet egy magasabb eszmének; az emberszeretetnek 8 tegyünk egy szolgálatot a hazának, a magyarságnak, mely mindenek előtt való. Árvaházakra hordjuk eléb a szeretet adóját, s ha ez lesz; — akkor igen ! — akkor építsünk csak Kanizsán színházat. !
A b8teg8egélyezó egylet.
Bizonyára sokan most olvassák e nevet «lőszőr, pedig ha van egyesület, és társulat, amely pártolásra érdemes, ugy bizonyáranagy-kanizsai általános betegsegélyező egyesület az, amelynek czélja: férfi és nő tagjait megbetegedés esetén gyámolítani, elhalálozásuk esetében pe dig a temetési költségekhez hozzá járulni.
A leghumánusabb egyesület, s • a legszebb czél, melyet egylet maga J elé feladatul tűzhet, de mit hasz | nál az intézmény jósága a feladatának magasztossága, ha pártolásra, elisme résre, terjesztésre nem talál?
Vannak ugyan egyesületek, amelyek talán ép specialitásuknál fogva immár kezdettől fogva nem számit i hátnak terjedésre, virágzásra, de hogy egy betegsegélyzó egyesület, amelynek 4 — 6 frttal egészévre szegény és gazdag, boldog és boldogtalan tagja lehet, elhanyagolásban és pár tolás hiányában szenvedjen, ezt hinni lehet és szabad, de tudni fájó!
A nagy-kanizsai átalános betegsegélyzó egylet pedig ma igy van, mondjuk .ki vegetál; van 120 —140 tagja, de mennyi ez és mily kevés aboz képest: mennyi lehetne, b mily óriási csekély még ahoz, amennyi nek lenni kellene. Ámde a gazdagok szivét, azt mondja egy régi közmondáá : elébb teszi keménynyé a pénz mint egy tojás megfő, és igaz is! Azok, akik tehetnék, akiknek módjukban volna, erkölcsi kötelmük lenne, azok minek áldozzanak a közre, hiszen ők is tartanak orvost, a szegény az meg természetesen — képtelen ; pedig ha annak a gazdagnak a cselédje megbetegszik, mily óriási előny heti 10 kVért gyógyíttatni betegét, és gyógyszert, orvost, kórházat igénybe vehetni. Csak az a baj, természetesen, hogy csak a cse-
lédje veheti igénybe mindezt — értjük!
A tűzoltó egyesület is mi lenne ma, ha csak minden háztulajdonos 2—3 frttal járulna minden esztendőben fen tartásához; bizonyára lenne ma állandó legénysége is. De mit vet ez rájuk ? A pártolók — majd fen tartják azaz a nem háztulajdonosok.
Igy van a betegsegélyzó egyesülettel is — amely folyó hó 24-én tartotta évi közgyűlését. Szerettük volna, ha a közönség nagyobb számmal jelenik meg, s meghallgatja a titkári jelentést, ha hallotta volna a tevékenységi kimutatást, ha érdekeltséget tanúsít a közjó, a hasznos és humánus intézmény iránt; de megszoktok már az apathiát. — Hallgatunk. A szemrehányás aszivek-. ben és a lelkiismeretben legyen ! j Mi rá tettük kezünket a fájó sebre — és mossuk kezeinket!
Néhány szó a magy. kir. posta takarékpénztárról.
.Segíts magadon éi Itten is mesegít."
A postatakarékpénztárnak és közegeinek ''livatalos levelezése a betevőkkel és viszont, úgyszintén a hivatal ügykezeléséből eredó kocsiposta küldemények portomentesek és azokért kézbesítési vagy értesítési dij nem szedetik.
A betevők számlájára vásárolt értékpapírokat tartalmazó küldemények azonban portómeutességet nem élveznek -
A postatakarékpénztár és a betevők, azok engedményesei, képviselői vagy meghatalmazottjai közt ez üzletből felmerülő minden ügyletek, még a semmisitési eljárás is a birói eljárás kivételével «törvény értelmében — bélyeg- és illetékmentesek.
A postatakarékpénztár a saját álladékáról havonkint hivatalos Köz-
i
lőnyében*) jelentést tesz s a takarékbetétek kezeléséről minden igazgatási év végével szabályszerű számadást készít, melyről az évi költségvetés alkalmával a törvényhozásnak jelentés fog tétetni
A közvetítő hivatalok alkalmazottjai a betevőknek a postatakarék pénztárról minden felvilágosítást és útbaigazítást meg tartoznak adni.
Ugyanott a takarékpénztárra vonatkozó törvény és miniszteri rendeletek bármikor megtekinthetők, továbbá február 1-tól a betét s járadékkönyvecskék, úgyszintén mindazon nyomtatványok, borítékok, melyek a betevők és postatakarék közti közlésekre szolgálnak a betevőknek a közvetítő hivatalok által ingyen szolgá-tatnak ki
A magyar kir. postatakerék-pénztár azon fölül, hogy az ország leg-tavolab vidékén lakó vagy utazó egyénnek is lehetővé teszi könnyű módon, még a délutáni órákban is csekély be» téteket eszközölni, a sors csapásainak vagy egyéb viszontagságoknak alávetett személyeknek azon előnyt is nyújtja, hogy betegségök vagy öregségük napjaira filléreikből egy kis biztos tőkét gyűjthetnek magoknak mely a tőrvény értelmében nem foglalható le, sem zár alá nem vehetó.
A takarékos egyénnek • alkalmat nyújt lassacskán oly kis tőkét gyűjteni, melyért a postatakarékpénztár utján, a nélkül, hogy a vételnél'' megkárosításnak tenné ki magát, biztos értékpapírokat vásároltathat magának jutalékmentesen ; é? ha a kellő biztos helyiséggel vagy a kezelésre, felügyeletre való idővel nem rendelkezik, a vásárolt értékpapírokat a takarékpénztárnál
•)Am. kir. postatakarékpénztár körlö-nj ére, moly havonként legalább egyszer, szükséghez képest többször is jelenik meg, egész évre portmentes kézbesítéssel együtt 1 írtért lehet előfizetni, bármely postahivatalnál.
TimCS 1.
Ha a bánat...
Ha a bánat iromornfüx, Akkor keblem belseje : Bánattt-rmS «romorufOz Búvirigos erdeje t
Es erdSbea a sírhalom
Mi volna más mint taivem ? Édes halóit pe«*ig benne
(Mi rón máal ?> a sserelem ...
Bálintffy Bálint.
Utazás a házasság körül.
iJefyxetek egy agglegény naplójából)
(Folytatás.)
Art mondja a vert, de • verebek is csiripelnék, h» a vers véletlenül nem mondaná, a a tapasztalat nem tanoaitani, hogy a szőke könnyelmű ingatag, ingerelheti, tánotkedvelő, divathajhasaó, váltósán dó; a barna szenvedélyes, flr.es, bensőbben sseret, de féltékeny. íme a főbb kritériumok. A szőke ingatag, — de hát melyik dő nem as, vagy csak aa olasa operák viazhangja: „Az asssony ingatag álnok és c*alf* léay, megbánja holnap, amit ma ígér !* Ingerelhető — de hát melyik nem as ? Idegesek, izgatottak. Egy meg nem kapott báli toilett ájaláaba ejti » legszebb esőkét is, s as elhalasztott fürdőre menés felingerii.a legjobb barnát is! Táncz kedvelő — a szőke; vagy a barna talán nem? D''vathajhisz — melyik nem U? öregei és ifjút e tekintetben egy helyen ssori- a osipő, most ugy mjnt hajdan. Valtoíandó — csak a szőke? Mintha * magyirnóta hazudnék» midőn mondja:
„ssrretete nem állandó, mintás idő váltó-sandó mostohái" — P-.dig ezt alig ha jelzi csak a szőkét.
Eb bienl gondolám én magamban, ha a barna féltékenység lolgában veszélyes is, a szőke meg könnyelmű ; én megyek a középúton, legyen se nem szőke, se nem bs^na, az igaai magyar fajta, ebben aztán nincs as az ember aki megne nyugodo t volna, de mennyivel inkább én.
Ha * borostyán » delejre, a ránga todzó béka a villamosságra, ha a leesett alma a nehézkedésre vozetst'' — nálam is akszioma lőn, hogy helyes uton járok.
Fogtam magam, sminthogy a nyár melegen feküdt reá a természetre, pakolni kezdtem. Bőrősládáim, akarom mondani bőröndjeimét lehozattam a padlásról, s egyenkint kezdtem szekrényeim fiókjait kiüritgetnl, s ép:>en ama ponton valék már, hogy körjegyet váltok, s hosszabb a''ra indulok, midőn felrajzoltak bennem kételyek, s maradtam aludni egyet mielö''t indulok.
Kellemetlen incideus ugyan megterhelt bőrös ládák közt aludni, de uj bo-nyolulat merült fel (hullámok sima tengeren) ugyanis, — gondolám —'' mit ér már az nekem, hogy honleány, müveit jó háziasszony, ha szőkebarna less az, akit óhajtok, ha nim alkotbalok magamnak fogalmat róla, mert egyátalán nincs fogalmam nemcsak a női, de még a szépséfről se, s igy történt, hogy ez ujabb tanulmány ismét felfüggesstéelutazásomat.
Maradtam, de hiába telt el több uap gondolkodások kősö t, hiába keres* tem a női ssépségek mintaképét szóban, szoborban és irásban, nem elégített ki)
engem. A regények, a jellemben találják fel z szépségét, s ezek a belső szépséget kü''sővel is könnyen decoráíják, mert hisz maguk teremtik ideáljaikat;''a szobrásiok min ázsák a görög szépségeket; lmot Minervát ; á költők az angyalokhoz hasonlítják azt a mi szép, pedig ast se tudják hogy milyenek azok ; szóval fenn akadtam. Hol van az a forma, mely a szépség formája, hol as a tökély, mely minta lehet.
Már köeel valék ahoz, hogy festő leszek vagy Romába s Athenbe megyek tanulmányozni a képtárakat, sőt az is fel-mnrUlt agymaban, hogy anatómiát tanulok; mert csakúgy lehet fogalmat szerezni az emberi szépségről : midőn egy gondolat folytán felad am jó szándékomat — goodolva magamban : ba már nem is engedek abból semmit, hogy feleségemben az erények, miket fent kiköték, mrg legyenek, de a szépségből valami 1 mehet, mert Biumenthal Oszkár szerint as én igényeim se|nagyok a női szépségre, sőt a le hető legszerényebbek ezen ^ világon, mert én is megelégszem a legkisebb kézzel, a legapróbb lábacskákkal és a legpiczinyebb srájrcskával olyan magas igényekről p*dig lemondok minóketHafís táplált, aki a női szépséget ugy határozta meg, hogy a nőnél négy dolognak feketének kell lenni * u. m. hajnak, szempillának, szemcsilUg-nak s a te*t virágjának; négynek fehérnek u. m : kéz-, SZ''mtengernek, fognak, bőrnek; négynek pirosnak: ajknak, nyelvnek, arcsnak, foghusnak; négynek gömbölyűnek fejnek, előkarnak, lábikrának, nyaknak ; négynek hosszúnak : déréknak, ujjnak, karnak, lábszárnak: négynek szélesnek: homloknak, mellnek, csípőnek, szemnek ; négynek finomnak;
szemöldöknek, bőrnek, ajknak, orrnak ; négynek kicsinynek : fülnek, kebelnek kéznek, lábnak Én egyenesen lemondok s mint jó magyar megelégszem minden katalógiából csak 3 és Téllel, de es azután meg i« legyen. —
És ugy vélem, ha ezen a külső éis a fent elsorolt belső szépségekből csak fele is meglesz egy barna lánykában, aki meg mindezeken felül jó honleány is, ki lehetne zz a kőszívű ember fia, aki na gondolna házasságra, ki lehetne as a szerencsétlen ember, aki még esek meilett is meg nem indulva, nem rebegné : .minden állat megindul,»— csak a bűnös nem busul 1'' vsgy az aki elhinné azt, bizonyos Mén Andor (Manandor) mondott, bogy csak bárom rossz van a világon: a tűz, a víz, me^ az iszonyok } 1
Éa nem lévén sem kőszívű, sem szerencsétlen gondolkozású, sem utóbbi kijelentésre nem hederitve, ke-res''.emazén idealomatest az archimedesi pontot, melylyel a v''lágot lehet kivettetni asarkaiból, de sokáig igen sokáig, nem találtam meg. Hirdetőket bocsájtottam ki a lapokba igy ketdve : „kerestetik* — végig számlálva az összes külső és belső tulajdoookat, melyeknek hiányzani nem volt szabad ; de habár voltak is, akik élég tzerénytelenek voltak azez-képeiket beküldeni: személyes találkozás, s együttlé; meggyőzlek, hogy irányt té-vesstenék s lemondanék összes feltételemről, ha velük házasságra lépnék. —
Utaztam azután tengelyen és vizén, föld felett és vis alatt, télen és nyáron, városokban és falun, de azt kit én kerestem, ast nem találtam sehol; találtam ugyan szőkét, aki igazán szeretett, köny-
nyelmü se solt. taccsolni se sseretett, ingerelhető, okoskodó sem volt<; pénze is volt, de nem voltam képes szeretni, pedig volt szép kis keze, lába, karjai, piros ajkai, — egy angyal volt, akit az ég szokott leküldeni a földi halandókhoz, hogy a mennyországot alapítsák meg a földön; j de ő már férjes asszony volt. Azután sze-~ relmes lettem egy bzrnába, de abba más :s szerelmes volt, s ő is ahhoz hajlott, szegény ia volt, szessélyes is, mskranezos is, fájt, de elhagyám, legvégül mégis feltaláltam, ideálomat, — de fájdzlom — ő már nem volt leány, hanem leányasszony; különben meg volt benne minden, amit csak ember kívánhat. Szép szemei voltak, a legszebb kék szemek, illatos haja fürtjeiben volt a tengervészes éj ; vállának hava, forró fehér kis kezei« meghóditák" lelkemet, s vége lett összes szép feltevéseimnek, elfelejtettem, hogy mi a gazdagság, mi az erény, mi a lélek, a világ, hogy tele ran e a lét nyomorral ; csalódás, látszat volt minden. Szerettem forrón lángolón, a daczára annak, hogy mindig házasodni akartam, hogy a jegyes-, a hitvesről, a csáládról a legszebb képzeteim, vágyaim, nézeteim és fogalmaim voltak: a szerelem kiforgatott egész valómból ; megbukott a bölcsészeti rendszerem, vele megbuktak elveim, a szép igények, a ,se nem szőke se nem barna" elv, és mioden, aminthogy minden elDukik, minden. S most ismét magam utazom a házasság körül. v
Boldog, akit senki és aki senkit sem sseret I
(V<ge.)
HUSZONÖTÖDIK ÉVFOLYAM

1886. febu 6-án
hagyhatja letétben, mely azt nem csak minden dij nélkül megőrzi, hanem a sorsolás alá eső papirok húzására felügyel, — esetleges nyereményeket — az esedékes kamatszelvényeket lejáratkor behajtja, a betevő javára irja, s azt erről külön értesiti, úgy, hogy a betevő letéte-ményezett értékpapírjainak jövedelméről minden faradság és költség nélkül rendelkezhetik, holott a gya korlati életben gyakran tapasztal jnt, hogy hiányos megőrzés, feledékenység vagy késő intézkedés által a tulajdonosra lopás, elvesztés vala mint a szelvények és a nyeremények elévülése álul sok kár háramlik Ezenfelül, ha a betevő (könyvecskéjét elveszti vagy az tőle^ ellopatott volna, minden kártól k$ny-nyen meg lesz óva, mert ha rá takarékpénztárt ezen körülményről értesiti ez azonnal intézkedik, hogy a könyvecskére egy hivatalnál se történjék visszafizetés s 30 nap alatt a betevőnek uj könyvecskét állit ki,
A szülők, munkaadók, gyárosok, a betéri könyvecskéket és postata karéklapokat kedvező ajándék tárgyául használhatják fel gyermekkei cselédjeik és munkásaik számára, mert azáltal nemcsak kellemes meglepetést szerezhetnek az illetőknek hanem azok takarékosság iránt való hajlamát is kiváló módon fejleszthetik.
Az üzleti ügyekben, mulatsá •-ból vagy más czélból utazó a lakó helyén e czélra betett vagy lassacskán összegyűjtött tőkéjét az ország bármely részében is utazzék, csekély fáradsággal a legközelebbi közvelitő postahivatalnál Könnyű szerrel veheti ismét ki.
A gazda vagy kereskedő a lakásától távol esó helyen, gabona, áiu eladásból vagy más követeléseiből befolyt összegeket könnyen fizetheti be, a veszély nélkül magával hordott betéti könyvecskére; avagy űzetheti be más megbizottja által is, mert a 2-ik és további be-télnél személyazonosság nem kívántatik s az bárki által eszközölhető, mig ellenben a visszafizetés csak a tulajdonos aláírása alapján törénhet. Ugyanazok könnyen teljesíthetnek fizetéseket lakásuktól távol esó helyen 3-ík személy irányában egyszeri esetre vagy bizonytalan időre szóló meghatalmazásokkal.
Azon váratlanul meglepő fényes eredmények, melyet a postatakarékpénztárak mindenütt, a hol létesíttettek elértek, bizonyítékát képezik annak, hogy sok hiányt pótolnak és azon reményt táplálják bennünk, hogy Magyarország lakóinak alkalom nyújtatván filléreiket még a legtávolabbi vidéken is köny-nyü szerrel biztos helyen megtakarítani, be fogják bizonyítani, mi-szeréut alaptalan azon vád, mintha Magyarország népeiben hiányoznék a takarékossági szellem s reméljük, hogy alig fog eltelni néhány év és a száraz szánok adatai szembetűnően fogják bizonyítani miként hazánk, valamint sok más téren, ugy ezen az uton is a művelt nyngoti államok nyomdokaiba lép.
A Polgári Egylet jubileuma.
A Polgári Egylet palotájáuak homlokzatára kitűzték a nagy nemse i lobogót, hogy ez is hirdesse a polgároknak aa örömünnepet, hogy a Polgári Egylet megalakításának félssáza-do» évforduló napját üli, padig irioolor nélkül tud»a ast városunk érlelmíségé-nek nagyobb része ; hisz a rendkívüli kösgyülés óta, melyben as ünnepély megtartáaa «tóba hozatott, a legnagyobb érdeklődéit tanúsította a jubileum iránta közönség. És ez a n gy mérvű érdeklődé« a Polgári Egyletet mél Un megilletteI Ai ötven év, mely a megalapítás ét a jelen ünnepély kost elmuli, oly »4(0 egy egylet életében, melv legjobban bisonyitja annak életképességét és ssükaégeaségét a es ötv«-n év története mejegyős b-nnüoket arról, bogy a Polgári Egylet fócsélja a társa dalmi élet javítása, a magyarosodás terjesztése s a hmfiw ügyek és
mék erkölcsi és anyagi támogatása volt. A háromszínű zászló őszintén jelezte-a szellemet, mely az Egylet falain belül uralgó s az általános érdeklődés, melyet a közönség egyleti ügyek iránt tanúsít, bistos sáloga a Polgári Egylet felvirágzásának.
A választmány és a rendező bizottság mindent elkövetett, bogy az ünnepélyt mennél sikerültebbé tegye a fáradozását a legfényesebb siker koronásta is. Oly intelligens, — de * polg1.-rok minden osztályát képviselt, — nagyszámú és oly általánosan jókedvű társaság, mint a minő ez alkalommal az Egylet termeit megtölté, alig kerül egybe Kanizsán.
Az ünnepély lefolyását a következőkben adjuk. 10 Órakor as Egylet helyiségében egybegyűlt 48 tag a városi irmplombz vonult, hol száma a már ottlevő és később érkezett tagokkal 97-re egéssült ki. A főgymn. zeno és énekkar Kempter K. (op 61.) miséjét adta elő. mig offertoriumra Szalay Lajos e. t Weiss I. Ave Máriáját énekel te gyönyörű színezéssel és hanggal. Ssép volt Vörös Mátyás Benedictus tolója is. A Te Deumot as Egylet''tagjai állva hallgattak végig. A hálaadó isteai tisslelet bef«j*ste után a tagok as Egylet helyiségébe tértek vissza diss-köz-eyülésre, hol Bentsik Ferencs egyleti elnök. emelkedett hangú beszédével üd> «ötölte a jeleovoltakat s felolvasta as Egylet fé''sztsados monographiáját. E nagyb-csü felöl * ásást fessük figyelemmel h>lgatta és viharos tapssal, éljen-téasel és jegyzőkönyvi megörökítéssel köszönte meg a díszközgyűlés.
A jubil-um emlékére a kö**tk«ső alapítványokat szavazta meg egyhangúlag a közgyűlés :
1.) Minden évben 2 drb. cs. kir. arany ason főgymn. tanuló m*gju''»lma-sására, ki a magyar irodalomban l''go* gyobb előmenetelt tanúsít.
2.) A létesítendő állandó színház alapjáhos 1000 írttal járul, 10 évi részletfizetéssel.
3.) Az erdélyrészi magyar közmüve-lődési egyesület alapító tagjává less.
A diszgyülés a legnagyobb lelkesedés közt folyt le és oszlott szét, hogy csakhamar (pont 12 óra) kezdetét vegye a tár sas ebéd, melyuekfesztelen kedélyesség tekintetében alig akad párja. A felköszöntők hosszú sorát dr. Benczik Ferencz, elnök nyitotta meg, poharát az egyletre emelvén. Erdődy Bsncsikre, az elnök az egylet öasses tagjaira, Kovács János id Benczik Ferenczre mondottak igen sikerült felkössöntőket. Bátorfi Lajos egy szép alkalmi verset irt, melyet taps és éljenzés közt el is szav-alt. E vers a szerző lapjában, a Zalai Tanügyben di-szes kiállításban megjelent s a vendégek közt as egyleti háznagy által kiosztatott. Felköazöntőket modntak még dr Horváth Antal, Kovács Lajos, Plihál Ferencz, Farkas Imre, dr. Scbtrars Adolf a ház nagy : Faics Lajosra, Rosenfeld Lajos. — A felszolgált ételek ugy minőség, míot mennyiség tekintetében kitűnőek voltak. A banketten 126 egyleti tag vett rész*. Végre délután 4 órakor avval as általános nézettel osslottak szét az egyleti ta gok, hogy ennél sikerültebb bankett Nagy-Kanizsán még nem adódott.
Este 9 órakor zártkörű tánezviga-lom rendeztető t az Egylet helyiségében mely ugy elegantia,mínt kedélyesség tekintetében méltó folytatása volt a bankettnek. A zord idő daczára nagyszámú és igen disses közönség töltötte meg as Egylet termeit,''olyannyira, hogy az elaő uégyest 76 pár^ámczolta három kolone-ban. Ott láttuk. Dr.Bentsik Ferenczné, Bogenriderné, Dr. Blauné, Clementné, Dausoha Ottóné, Eperjessy Sándorné, Fülöp Kázmérné, Grünhut Henrikné] Gózóny Sándorné, Dr. Horváth Antalné, Hlatko Jánosné, Horváth Istvánne, Hild Sné, Knsuss Boldizsárné, Krátky Jó-aaefné, Kassa/ Antalné Keller Mátyásné, Morgenbesser Jánosné, Maungartnerné, Pleheissné, Pandurné, Dr. Rotsild 8a-muné, Dr. Bntsild Jakabné, Sebestyén Lajosné, Schmidt Frigyesné, Dr. Schre yer Lajosné, Sseutesiné, Dr. Tripamer Beszőné, Tasch Símonné, Varga Imréné, Vogelné, Vágner Károlyné, Viosz Lász-lóné, Dr. Vinter Lásslőné, (Lízék) Ke-ményné (Budapeat) stb. úrnőket — Cle-ment Julcsa. Darázs Vilma és Tinka, Dobrin Lotti, Fülöp Katicsa, Ghrócs Anna, Horváth Irifcz, Hoffer Bufina Hoffmann Berta, Juháss Emma és Ju1. csa. Janda Hedvig, Knáusz Katinka, Kocsics Polcsi, Kurcs Hermina, Kassay nővérek, Kemény nővérek, Líssek Anna Morgenbesser Ilonka, Novás Lujza, Novínszka Leoboldin, Pránger nővérek. Bőssavölgyi Paulina, Svaatich nővérek, Schreyer Nelli, Szaimay C»es»'' Tuboly nővérek, Tripamer Nelli, Vágner Aranka, Varga Magda, Viosz Mariska stb. úrhölgyeket. — A tánczVeggeli fél hat óráig tartott.
.Volapök.''
A nyilvánosságnak vélek szolgálatot tenni, midőn az utóbbi időben hirre kapott .Volapűk« nevü világnyelvről elmondok egyet máat tiss''elt ol»sióimnak.
A XIX. században, midőn a közlekedés és érintkezés fentartására vasúi, távírda és viíágposta áll as emberiaég szolgálatában, mind inkább érezzük egy világnyelv szükségeazégét. De az európai nemzetek nyelve közül melyik alkalmas erre ? afranczia, angol vagy német V Vagy talán a latin ? Egyik aem. Tudvalevő mindenki előtt, ki már egy idegen nyelv elsajátítáaával foglalkozó.!, mennyi időt. mily szorgalmat és kitartást igényel egy idegen nyelv meg-anu-láaa, meooyí nyelvi sajátsággal és nebés-séggel kell egy kezdőnek megmérkőzni, mig egy nyelvet félig-meddig, jó''-rosrtul megtanul. Eme tagadhatlanul fontos körülmények és nehézségek szülték a világnyelv etzméjét.
E világnyelv eszméj-» rokon a se-neir''ssal és a számírással. Egy magyar csá dást éppen ngy eljátzsnak Bécsben v. Párizsban mint nálunk, 2x2—4 bir-mel ynemsetnél is csak 2X2=4 miért ne lehetne bát egy gondolator, mint pl. ,én éhezem" egy bizonyos ssó által kifejezni, hogy esen szót bármily nyelvű ember is megéribesse. Hisz ss emberiség agya egyenlő szerkezetű, azokban bizonyoa fogalmakra nézv>] csakis egyenlő gondolatok szüle.beinek.
E vilpgayelv eszméjének megtea tesitése Sch «y rn«k köszönhető, ki találmányát .Volapűk* (világnyelv) névre keresi-elé. Schleyr János, k»tt>. p ó''»á nos L''iz*-ls:«í<«>nben Kons ancs mellet-. E<é»s él- é< úgyszólván nyelvik tanulmányozásának rren e!é; * va''óban bá-mula r» méltó t he séj»é-ől unu-kod k as a körű m-»ny hogy 50 n% elv«: sikerült elaajatium. E i&uu''máoy ainak czélja egyedili arra irtoyuít. h»gy «gy* nyelvek jellemzőbb s«já ság.it, » rokonsife-jezés. módokat elsajátítsa. Vas akarattal es b «mulair* itiélió szorgalommal sikerült neki e,;y oly nyelvet m«galkoní, mely nyelv a mellett, ho^y nem tirmé ssetes módon keletkezett, könnyen elsajátítható, ment a kivételektől, a nyelvi szabályok halmazától, hangzására nézve csengő és folékony. A szavak sorrendje nem váltostat a kimondott vagy kiirt gondolat érelmén.
A nyelv terjesztésére Konstansban felállították a központi irodát, a hol egy-ssersmind e nyelv lapját a „ Volapük&b-bW e*. is szerkesztik. A lap sserkess tőji maga Sehleyer Hollandiában már eddig 20 egylet alakult a világnyely ter j-sztése érdekében. Párizsban „Ecole des Hautes E udes Commerciales" cs. ala<t egy tatfolyam áll föo, hol a viUgnyel-Vt>t ingyenesen tanítják. 1889-évre a pi-risí Világ kíállitás alkalmából ren dező kongressus képezi ez idő *jt e világnyelv terjess.ó egyeiüle''ek tanácskoz-mányainak tárgyát.
A nyelvnek 31 fő zabálya van, melyek közül a fölemlitésre mé''tóbbik a követkeső pon''ók 1.) Egy emberiség, egy nyelv, 2 ) Egy nyelv, egy írás. 3.) Egy irás, egyenlő olvasása. 4,) Minden hangra egy b -tű. 5 ) Minden betűre egy kiej tés. 7) Egy fölösleges be ü sem kell az irátnál 9.) Szabályok kivétel nélkül. 30.) A hangsúly mindig a ssó utolsó tagján áll stb
Di im lássunk a nyeltanból egy példát : Volapök nyelv «sótöveinek legnagyobb része angolból van, ilyen : tz ''atya fat az atyák fat-e as atyáé fat.& as atyák fat á-s as atyának fat.e as atyáknak fat-e-s as atyát fat<i az atyákat '' fat-i-s
A nyelvtan maga négy nyom''atott oldalból áll, m ly nyelvtan bárom óra alatt elsajátítható. Ehhez szolgál a lexikon, melyben több mint 15,000 ssó van, a mely szavak három hó alatt elsajátíthatók s így as egész nyelv négy bó alatt megtanulható.
Mindazon tisztelt olvasók, kik a nyelv iránt érdeklődnek egy öt krajezá-ros bélyeggel ellátott levélbeli mekere sésre tőlem szíves felvilágosítást nyernek (Budapeat I. ker. Vir. Fortuua-u. 8. ss )
'' Eperjessy István
Vidéki levél.
Tek. szerkesztő ur 1 Ha személyes találkosázom esnék t. szerkesztő úrral, megintervi»wolnám, vájjon miként vélekedik as én bosasas hallgatásom felől. — Igas, hogy kritikusabb i''nne reám nézve a helyzet ugy, mint ha erre a türelmes papirra leirva teszem *.zt, már csak azért ia, mivel ssemeinknek amúgy négyesben való találkosása esetében as enyémek Ugyzncsak lesütődoének a villámot szóró szerkesstői szemek tekintetének miatta, s. a boszus egeknek világot rásó dőrge''mét parodi-sáló szerkesztői, dorgatoriumnak súlya alatt alig lehetnék képér agyam men • várából valaüsely alkalmaz ezousatiőt
ntaní, — u''óvégre is nem volna más he .''a, mint kifeszítvén bős mellemet — bölcsen hallgatni.
i.m most is felette osalódik caro mio szerkesztő ur, ha ast hiszi tán, hogy e levelemben as újkori tudománynak vívmányáról, tossem azt a rotácxioa gépeket megdönteni hivatott — fotográfiro-zás utján készülendő hírlapokról, — vagy Pasteur veazettségi gyógy módszeréről, — avagy a.születési jogcsimrőlssándékozom udományos apróságokkal kedveskedni; — vagy tán a világot jelentő deaakak számára legújabban született „Bhea* grófnőről bolmi falreng-tő kritikát írni, _ oh nem ! — Én ezúttal figyelmen kívül hagyva minden hypotesiat, csak po-si ti v tényekre szorítkozom, a midőn közegészségügyi viszonyaink egynéme-melyikéről kívánok b. eogedelmével egyet mást elmondani.
Egészségi viszonyok 1 — Szervus vidéki levél I
Hát még ilyesmivel is lehet foglalkozni, ebben k Carneval ő tensége által dominált szakábán az évnek, mikor mindenfelé »hegedülnek szépen ma. sikál-nsk l* Ugyan kinek is jutna essébe a nátha, fogfájás, versohlag, hideglelés vagy más egyéb nemes betegség, mikor olyan igen ,jó kedve van az egész világnak.*
Nos bát, hogy es a jó kedv éle ünk-nek folyásán soha meg ne zavartassák, a sok tényező közül első éa legfőbb föltétel! az egéizségl — Hol egész-ég nincs, ott ninos boldogság, boldogság nélkül pedig, '' ugyan ki a tatárnak lenne jó kedve ?
Türjén é* vidékén be<ek óta dü- ; höng a kanynró. D»0''ára a helybeli derék körorvos és ar ill«tő batóoagí köze-gnk dicaére-ea ügybucgalmanak — tn-beteti.nül állunk vele «z-mb-n. éa t*hi- ■ tétlenül fogunk a''lani mindaddig mig a »édbimlő oltás körűi tapassta ható szülei kőno>elmüsignek, s mondhatnók- vé''kes hsnyagaáKn«k > legszigorúbb in''éskedéi-sel utj* n-m vágatik.
Ám ut egy nagy? jellel állunk ssembeo.
N»s hát íszen jslég rengeteg rendelet bocsáttatik világgá ez érdemben ! — mondhatja valaki ellenveiőleg, — ámde felejteni látszik az illető, hogy sz a rendelet bármily rengeteg legyen is, — egymagában Téve nem segít rajtunk; s különösen nim, ha azok legtöbbje, a poros és penészes akták közölt aluzsssa tehe-te''l-n álmát, j
Eltekintve as orvosi tudomány téré > auctoritásnsk elismert szakféifiak vé eményétől, a UpaasUÍás is eléggé bit zonyitja, mikép a véss himlő és kanyaró leginkább as oly egyéneknél szokott halálos kimenetelű Ufolyástal végződni kik bűnös szülői gondatlanság követkestében, egyáltalán kimarautak a véd-himló-ol-tás alul.
Szolgálhatok egy eklatans példival. Jelen voltam a napokban egy bizonyos községben, a midőn hsrangiugás kösött kisértek örök nyugalomra egy 15 éves hsjadont. — R-ivü időközben ez volt barma lik halottja az ille*$ család* nak. Mindhárom himlőben halt el, — s egyik sem volt védhimlővel beoltva.
Szigorú, a legszigorúbb eljárás alkálin zandó tehát haladéktalanul ah ímlő-ol-tás körül. Ha est as.íllető szülő kénye kedvére biscuk (kivált falu helyeken)ezentúl rsis. — ugy fél, —tehátross muokát végezünk esentulon is.
Jelentse be as illető járási, illető''eg kőrorvos, a rendelkezése alá bocsátott adatokból ason hanyag asüDket, kik as általa előre megjelölt és a legtágasabb módon köztudomásra hozott nspon gyermekeikkel a himlő-oltás czéljából meg nem jelentek,z sújtassanak ezek minden elnésé« és enyhítő körülmény mellőzésével a lehető legszigorúbban, s jót állha* tunk: mikép az ily, de osakis as ily eljárás mellett, a közel jövőben már nem le-end hazánknak olyau fii és leánya, aki a véd-himlő oltás áldássibsn nem részesült volna, — kivéve tán néhány kóbor oláhtosigioyt, — a kiknek-egyébkint maga a miniszter sem parancsolhat
Panaszkodunk jobbról balra, hogy nagy Magyarországon ilyen olyan nagy a halandóság. — Nem jajgatni, hanem utóvégre, — valahára tenni kell valamit uraim 1
Nem tehotem, hogy fel se elevenítsem itt nagy Szécienyink ama monda tát, hogy: .Oly kevesen vagyuok, mikép az apa gyilkosnak is meg kellene kegye mesni.'' — Melyhez én még — bár vádoljanak barbarismussal — csak azt kivánom hozsá tenni, hogy az a szülő, aki hanyagságból, vagy ross aka rathól, könnyelműségből kivonja gyermekét a himlő oltás alul — mikor as tudvalevőleg vessélyiyel és pénzbeli kiadással absolute nem jár — megérdemlené, hogy szás kan<vuka ütés méressék — — talpaira.
Tartalékban levő el mondandóimat — legközelebb.
—r.—
GS ÁRKOS.
Művészet és szerelem.
— Beszély. — Irta: Ábrahám Gj/ula.
Folytatás. •
H.
Művész hazája s<él«a e TiU-A hírnév orszápitját lakj» 5 S az ut hosszában minden olajig Minden babér as 6 számár* Qg
(Araoy )
Flórencz as Arnó melletti város, mely az ujabb időben fővárosa voit at egyesűit olass királyságnak, már a középkorban ia jelentékeny szerepet játszott.
E''őnyös és csodaszép fekvésének köszönhette azt, hogy olyannyira felvírág. zott, bogy még »z idegen hatalmak hírvágyát is felkeltette* De «seknek hódítási tervei a nép ssabzdsigszeretetén min-denkor hajótörést szenvedtek.
S mig közép Európában Svájcot kivéve mindenütt a középkor setét éje ta-nyácott, addig Flórencsben, mely az ¿j. nek egy fényes csillaga volt, a szabadság napjait -élték. Ezen mindenkor szabad szellemű város bölcsője volt a tudomány, nak és ssépmüvészetnek.
Itt látta egy BoccaciÓ, egy Dante a rainecanoenak fényes korszakát; itt fakadt Hutten Ulrik, a német felvilágosodás egv vezérférfis, e jellemző m-vakra : ,óh azázsd t A művészetek éietre kelnek, a tudományok virágoznak l Mny kedv élni 1«
A francsia forradalom idején érdekkel n*sett F''órencs népe a politikai átalkulásoknak elébe.
A vihar, • »elv Pálrísban k''nört a ra«ly Összezúzta XVI. Lajoi király tróo-jtt, feltartózhatlanul tombol * végig Olasz-orssácon. A* olass sereg vezére, a fiatal. Bon-parte Napóleon,.számos ütközetben megverte az osztrákokat. Diadalt diadal követett.
A nép mindenütt ujjongott
Végre is as *ddig osztrák uralom alatt levő Lombardia, Felső-OIassország többi terrénumaival együtt köztársasággá procl árnál tátott, a campoformiói békében.
A rövid ideig tartó békét legelőször is a nápolyiak zavarták meg. Nápoly, melynek királya az oiztrák fejedelem sógora volt, a francziákhoz zzítő nápolyiak által elűzetett, z a királyság megbuk-tatása jó részt itt is a fraucsiáknik volt betudható.
önkéntes franoia csapatok, élükön a napoleonidák * egy ábrándot sorjával, mindenütt diadalt arattak. Nápily, as oly sogáig fejedelmi önkény alatt nyögő Nápoly, moat köztársasággá lott. — Lolke és vesetője a mozgalomnak, a költők által megénekelt férfias szápéégü Napoleon Eúgen, Bonapartenek unoka öcscae voh; kinek főtörekvéae oda iráayult, hogy as özszes olasz állomok egy köstársasági asövetsegbe vonassanak, me''y a francia protektorátusáig alatt teljes szabadságot élve''zen. Ezeket a történelmi hűség kedvéért kénytelenek voltunk felsorolni. De térjünk vísszz Flórencsbe l Toskana fejedelme, mint a mű«é azét meleg pártfogó barátja, főczélul tűzte ki magának népe boldogítása mellett a tudományok és művészetek ápolását.
Lelkesedvén a Mediciek példáin, védszárnyaí alá vette korának kiválóbb festőit, senésseit és énekeseit; gyámolította a színügyet és végül a tudósokat ¡» udvarába vonta,
Ason kiválóbb festők kósül, kik a franozia forradalom elző napjaiban » toskánaí fejedelem udvarában időztek megemlíthetjük Tarnay Adolfot: Ezeo h-isánkfii, miu''án Magyarhonban csak ríd-g közöny nyel találkozott, 0 aszhonb* m\nt, hol a toskanai fejedelem pirifogó «•?ise alatt szíves otthonra lelt.
.Ta«-nay a fejedelem kezdeményezése folytán nemsokára masterizkclát nyitott közvetlen közelében a fejedelmi laknak; mely asmsokára oly- intpé''re vergődött, hogy a tanítványok töm«g«sea keresték ast fel, hogy .Tarnay meater« atmutatása mellett elsajáútbáásák a változatos ssinek ügyes hannálatát.
Tarnay legszorgalmasabb ^UaitvA-nyai kosé tartoztak Fenayveúy Baüo'' és a fejedelem leánya: Judi h.
Midőn Bálint legelőetör meglátta Judithot, es túlléphette már a szerelemnek elző tavazzidejét. Nem tudni: Judi-h arciának szelideu elmosódó vonáiai-a, vagy tán társalgási modorának reg««orü bája, művészetének csodás varázsa volt » oly befolyássel arra, bogy a 20 é*es Fonnyvessy, Judith közelében a szerelemnek mámor-korát kezdte élni.
Mondják a szeretet ások köst lóerősebb, kiket z szellemi barátság füz egymással össze; s osakugyan ig"u* van azoknak, kik ezen aoxionát hangoztatják ; mert az ily szeretet mind«g zsép és némesért rajongó ideálismui iránti magasabb érdekközösségnek a furrá** a melyből az önsetleuség kristályT''«* fskad.
huszonötödik évfolyam
ZALAI KÖZLÖNY
1886. FEBRUAR 6-án
Bálint a festéstatben jártasb Judith kedves árnyékában tanulta meg a termé-jjetnék tündéri e*ép»égét a vászonra ra-rixíolni, « annak közelében éreznija swre-lem azon »teliden gyönyörködtető mele-rét. melyek az érdek nélkül tetaaó ttép mint érintkezési pont felébreszteni szokott at egy eszméért lelkesedni tudó lelkek ben.
Az ifjú kebleket a rózsás színekkel festett jövőbe nyíró jelennek fönséges varán», « boldogság értelével tölté be.
As ifjú arca égett as örömnek 14ng-mgáriiól; Judith szive pedig hevesebben dobaut ama gondolatnál, hogy oly ifjú kép« foglal helyet immár eazményvilá-gibaD, ki gazdagabb a nemesebb vágya k. tündöklésében, mint a mai világ
elegántiája.
Óh szerelem; Te isteni üdvöt ojújtó szerelem Mily érezhető a te hatalmad !.....
Midőn egy májasi nap dé''utáoján, f^i''.éazet'' órák befejestével, Bálint Juditból hazakísérte; feltűnt végre a szerető léojek életének fénypontja.
Ekkor vallotta meg u. L Feny vessy Ju<jith előtt térdenállva, sserelmét m re et móbbi lágyan csengő saaváral a boldogító ssót: .szeretlek'' suttogá.
E jelenetnek csak a park fái voltak tanúi, melyeknek sürÜ lombjain kérész-tűi a nap rezegve szórta le miriád sugarát; rövid hatása alatt Bálint ''és Jud> h boldogságukon kívül mindent feledni lá -szának: — feledni a társadalmi állásuk kön létező ürt, att a differentdiát, mi egy magyar nemes ée egy toskánai fejedelem leánya köst létetik.
Judith már Fenyveasy vállaira baj ja vala holló fürtös ftjecikéjét, mid-ín közeli léptek sajtfelébresttetle őket ábránd világukból.
Egy meleg késszoritis fej este ki végre is ama főjdönmli gyönyört, mi a szerelőiem érzelme keltett bennük.
Eközben Tarnay alakja lón látbo-tóvá, ki tanítványai után sietett ólveten-dő a tavaszi délután kellemeit.
A legemelkedettebb hangulatban e» a legvidámabb caevegés érték el a fejedelmi Ukot, melynek parkja, a mesteriskola parkjával összeköttetésben volt.
(Folyt köv.)
irek.
— A Tasnti szerencsétlenség áldozatául esett szegéuy nőről következő sorokat vet''ük Kassáról : ,A I b e r Frigyeíné szül. Reich Anna a f, évi j»nnár 24-ikl vasúti szerencsétlenség áldozata, kassai illetőségű« RVjch Lipót ottani kereskedő leánya. Ott kötfect ismeretséget Alber Frigyes élelmezési tiszttel, ki kezét meg is kérte. As esküvőnek két akadálya volt : a kautio a aton körülmény, hogy a fiatal leány is raelíta volt. A sors 13 ugy akarta, hogy » szerető pár egymásé legyen, mert mindkét akadály leküzdetett. A menyasszony személyesen járt ő felségénél s kieszközölte, hogy a kantio deponálása elenged tessék, s miután szüleinek beleegyezésével férje vallására tért át ,1883 évi február 6-án Kassán at esküvő megtartató*-''» Férje időkötben Spaiatóba helyestetett át, oda követte őt a irigylendő boldogsá? volt házi tüshelyük állandó vendége, a fiatal asssony anyját as utóbbi időbsn veszélyes betegség ágyhos stegette ; e betegség január második felében ro*s ssabbra fordulván, as anya halálos ágyá hoz kivárna szeretet leányát, kit múlt évi látogatása óta nem lá ott. A leány útnak indult, de a''sorsnem engedte, hogy szőlői házhoz érjen. N.-Kanizsán a kegyetlen sors megállito-ta utjit s egy nem
várt szerencsétlenség egyedüli áldozatául őt szemelte kí. Ö elköltözött ¿nélkül, hogy ha''dokló anyját vistonlátbatta volna. Betáru szemét őrökre távol a stülöi bárói, távol immir boldogtalan férjétől, k».a végtust-sségh^t sem jeleoh->tet; meg, mert a gőzhajó télen hetenkéut csak kétszer indul el Spalatiból. A gyászoló család két ssép koszorú- küldött a ksdves felejt-hetleu leány hantjaira, ki oly ifjcnta 24 éves kombin vándorol» azon országba mely bői még egy utas sem »ért vissza. Ott alussza örök álmát a nagy kmitsai sirkertben. Legyen könnyű neki as idegen föld, a családot pedig vigasztalja ason Öntudat, hogy fájdalmában mindnyájunk részvéttel osztotik.« (Ezzel kap csolatban kijelentjük, hogy a mait számunkban hosott közlemény azon része, melyben a szerencsétlen nő „bo''dog" állapotáru! s ékszereinek elvesséléről szóltunk téves értesülésen alapult. — Velüo-, szavahihető ember közölte s mi hitelt is adtunk nski. A vizsgálaton jelenvolt hivatalos szemtanúálti-ásaszerint azonban anő holmijéből semmi sem hiányzik és a bon-co!ás alkalmával magsat jalenléto egyáltalán» nem constáltátott. Kötelességünknek tartottuk est a tiszta valóság érdekében kijelenteni.)
— (T.) Egy bál, mely szavalat és dalestélylyel volt egybekötve. — A nagykanizsai iparos ifjúság öuképző egylete rendezte ezt f. é.jan. 31-én a „Korona0 vendéglő termében. A mi a szavalat és dal sikerét illeti, ennek éles bonczolá-sáb''a nem szándékozunk bocsátkozni, nem is tehetjük azt szemben egy oly ifjú egylettel, melynek tagjai nem hogy egyetemeket, de részben még középiskolákat sem végzett egyének. — Eltekintve tehát ettől, ki kell , nyilvánítanunk, hogy ugy egyik mint a másik előadás, igeu jól sikerült, melyért az elösmerés elsősorban a minden önérdek nélkül működő Zánkay polg isk. tanárt illeti, ki valóbm teljes odaadással törekszik az ifjú egyletnek e téreni kiművelésében. — Áttérve a tánczestélyre, mondhatjuk, hogy ez egy igen, igen kedélyes szép estély volt, melyben ugy a rendező^ég, valamint a részt vett összes fiatalság magát dicséretre méltó viselettel tűntette ki. — Az első négyest 64 pár lejtette, melyben a helybeli polgár-leányokból állott szép koszorút városunk egynéhány előkelőbb polgárnői is ékesi-ték.— Az estély, hogy teljesen sikerült, igazolja azon körülmény, hogy a jókedvű ^áncz még reggeli hat órakor is folyt
— Mindezek daczára nem fojthatunk el egy fájdalmas tapasztalatból eredt ukeserű megjegyzést — Kanusa város iparos ifjúsága saját erejéből törekszik szellemi fejlődésén és önképzésén, mi czélból önképző egyletté alakalt Az jfjn-íágot e nemes törekvésében első sorban is a jobb módú ipsros osztálynak és polgárságnak volna erkölcsi kötelessége tám >gatni, fájdalom azonban — egypár családot kivéve — épen ezen osztály hiányzott, nem véve. ki az izraelitákat sem, kik különösen álig voltak képviselve.
— Kérdem már most, hogy ha az iparos ifjúság e szép törekvésében magára hagyatik, még akkor is, midőn a kiérdemelt anyagi segélyért szellemi szórakozást nyújt, s még igy is mellőztetik, kit sújthat a vád azért, ha azt halljuk, hogy iparos Ifjaink nem bírnak kellő qualificatióval ? S fájdalom, többnyire azok teszik e megjegyzést kiknek kebeléből e nemesen törekvő ifjúság ered. — Szeretjük azonban hinni, hogy e mulasztás jövőben helyre leend hozva s kívánjuk, hogy az önművelődéséért buzgón küzdő iparoiifjnsági egylet felvirágozzék.
— A nagy-kanizsai .Iparos ifjúság önképzö egylete" által jánuár hó 31 én tartó t „táoczvigalom" jöve-
delmének kimutatása : Bevétel 149 frt 25 kr. Kiadás80 frt. 78 kr. Maradvány 68. 47 kr. Felulfizettek: Müller Ferdinánd 40 kr, L%h Marton 20 kr, Milté-nyi Sándor 70 kr. N.'' " 40 kt, Lovák Ede 40 kr, Mersiu Ede 30 kr, Müller Dávid 10 kr. Hegyi N. 35 kr. N N. 20 kr, Rossner Igoácz 70 kr. Vitíiager Antal 20 kr. Sztslék Antal 20 kr. Er-déiyi Ferencz 20 kr Halv.chs F. 40. kr, Som mer Józs-sf 1 fr\ Hein Mihály 1 frt 40 kr. Tomka Miklós 40.kr. Kozma Nándor 40 kr. Subb József 80 kr, Wiltner János 20 kr- Suncsici N. 20 kr. Earcsmezei Elek 40 kr. Wati István 20 kr. Tóth Józsej 40 kr. Kuausz Fo-renct 4() kr. Nagy Károly 20 kr- Zsiska József 70 kr. Sch«l|er L*jos 80 kr\ G&rtoer Vilmos 40 kr. Köch R^zső 40kr. Tausz Ignscs 40 kr. Tass S mon 70 kr. MokovicsN. 20 kr, T''ojkó Pé er 1 frt 10. kr. Cseplics János 10 kr. Buriaa N főhadnagy 40 kr. Szondy Ilka úrnő 20 kr. Szitár Ferencz 40 kr. Fogadja a n é. közönség pán fogása és szíves látogatása-ért, köszönetünket s magunkat továbbra is bec*ecs p irt fogásába ajánlva, maradtunk telje« tisztelettel : a rendezőség.
— Bál. Á"novai Önk. tűzoltó egylet m. hó2S án tartotta tár:körű tánosvigal i mát, — mMy minden tekintetben eléggé sikerűiA tánczterem imposans volt Az érdem főrésze.— az egylet.érdeké ben gazdsg elnökét, köztisztelet- és szeretetben álló tek. Bolka Ferencz urat illeti; A díszes közönség csakhamar meg tölté a t«rme''; mely a négyesnél ugyancsak kicsinynek bizonyult, pedig az első ''régyest csak 24 pár lejtette. A jó és víg zene hangjai mellett vígan folyt a táucz, kedves nemzeti táncsunk a c«ár> dás, számtalanszor megujrás''.atott, és a fesztelen jókedv csak reggel felé, — midőn a díszes hölgy közönség oszol* ni kezdett — szűnt egy kevéssé. — Mind nyájan, kik jelen voltak, örökké vissza fognak emlékezni ezen bálra, és pedig méltán, mert egyrészt jót cselekedtek, — másrészt — jól mulattak.
— A nagykanizsai iskolaszék
megsokaiván a már évtizedek óta dívó elemi-iskolai szüneteket, oly képpé vélt a dolgon jayitan<, hogy töbfafok közötta vasárnapi szüneteket a2.3.s 4. osztályokra nézve csak délutánra rendelte eU Nevezett osztályok — a gymnátium min tá jára — vásárnapján, délelőtt 10 óráig előadás1 fognak ezentúl tartani. Részünkről ez által nem látjuk megmentve Ró-mát, sőt ezt első sorban a szülők terhére esőnek találjuk ; mert olyankor azok bevásárlás vagy eladás czélj&ból éppen a délelőtti időszakot readesen a piacon töltik s a hát fe''ü;yeletét már kissé érettebb eszű gyermekekre bízzák. Ezentu!, ha otthop fogják gyermeköke*, ez mulaszt a iskolai dolgában ; ha elküldik, ők lesznek megkötve. — Azon kivül az Iskolautcán keresztül történik, télen a marbahajtás, melyjegtömegesebb éppen tiz óra kor. Kikezeskedhetik arról, hogy egy ily alkalomkor, » gyermekzajtól megszila-jult szarvasmarhák nem gázolnak-e le egy ké. gyermeket?lTudomásunk szerint vásárokkor at elemi iskolákban orstágsser-te szünetelnek. Emellett viszonyítanak a fcözokt-ügyi m. ministerium által elfogadott, általános jellegű tankönyvek is, melyekben a vásárnap mindenütt szünetül említtetik. A szünetek kevesbitése iránti intézkedésnek ezt a részét tehát egyáltalán nem fogadhatjuk el helyesnek és hiszszük, hogy gyakorlatilag is teljesen eredménytelenül marad, mert a szülők majd részint szügségből, réstint aggódás* ból nem fogdák iskolába küldeni gyermekeiket Egyébként hiszszük, hogy a felterjesztendő iskolasséki jegyzőkönyv ezen pontja a tanfelügyelő úr figyelmét sem fogja kikerülni.
'' — A lentii önk. tűzoltó egylet, mely kebelében mindössze csak 25 tagot számlál m. hó 23-án tanújelét adu annak, , hogy a többi megyei tűzoltó egyleteket, . a mennyiben lehet párhuzamban akar haladni . Ugyanis a fenti napon tartá a ien-tii vendé''lŐ termében zártkörű tánczvi-galmát, mely minden tekintetben kifogástalanul sikerült. Az első négyest 20 pár tánczolta. A megjelent hölgy koszorúból a kővetkezőket jegyezhetém föl : A még vig kedélyű Berlanovits Józsefné úrhölgy, ki humoros .megjegyzéseível ugyancsak villanyoz! a különben is tán-czért élő ifjakat. — a csinos B-srényi Miklósáé, Eppinger Lipótné, Mitzger Miksine, Hórák Hermanné stb. — Az angyalok közöl a .bál hőse« czimért egymással vetekedő kis Berlánovits Erzsike, (ki ugyancsak hódított) és Eppinger Szidónia k. a. Mitzger Hermina, Boraics nővérek, (Zajdáról) Schvarcz Szidónia, (A.-Lsndváról) Schőn Szidónia, Grünbaum Sarolta (Lövőről) stb. kisasszonyokat. A fesztelen mulatságnak nagyban eőmoz-ditói voltak: .Horváth Győző főparancsnok ..ós Berlánovits Lajos alparancsnok urak, kik azon voltak, hogy a mulatni vágyó fiatalság ne szünetelhessen a tánez-ban. A mulatságnak reggeli 6 óra vetett véget.
— Meghívó A magyar «zent. korona országai vörös keressWgyle''ének uagy-kanizsai városi válaszmanya 1886. évi febr. 14 délután 3 órakor a kisdetovo-l da nádor-u''csai helyiségben tartandjaj évi rendes közgyűlését, melyre kivülf csimzett rendes tag ezennel tisztelettel meghíva''ik. N.-kanizsán. 1886. január hó 10-én. A választmány. A közgyűlés tárgyai: 1. Elnöki megnyitás. 2. Jelentés a lefolyt év működéséről. 3- A szám viza gáló bizottság jelentése, 4. *A sorrendsze-rint kilépő választmányi tagok helyntt ujak, esetleg azok isméti megválasztása. 5. Netáni indítványok.* Kisorolt tagok: Babocbay Cyörgyné, Eisinger Henrikné, Fischl Pálné, Leszn.r Henrikné, Rosenberg Israelné, Rosenfeld Adolfné úrhölgyek
ÍEbenspaoger Leo Ifj. Fesselboffer József, Gelsei Gutmaun Lástló, Dr. Szekeres József, Dr. Tuboly Gyula, Sárvári Ulmann István urak.
— Téres Yerekedés volt Kiskani-ssán, f. hő 1 én éjjel. Két mulató ember össseveszett, s egyik a másiknak mellébe ssurt egy kést ngy, hogy kissé a tüdőt ia érintette. A rendőrség asonnal kiment és a vérengző vadat vasra verve hozta be. Már átadatott a vizsgálóbiróságnak.
-- „Jézns azent gyermeksége" müve társulat részére Konkolics Pál és Konkoücs Mari egyenként 950 db. ösz-azesen 1900 db. elhasznált bélyeget aduk át kézbesítés végett. E helyen tudatjuk at érdekel ekkel, hogy eddigi gyűjtésünk eredményét 20.300 db. bélyeget és 635 db. tollat rendeltetési he helyére juttattunk. Az emberbarátokat újból szíves támogatásra és gvüjtésre kérjük fel.
— FelolTasás a babonáról Siri-aaka Andor pécsi tanító, s lapunk munkatársa mult hónak 31-én d. u. 5 órakor a pécsi kath. legény egylet helyiségéban igen sikerült felolTasást tartott a babonáról. Felolvasásában szólt először a babonáról általában, ezután áttért a boszorkányokra, kis Srtetekra és a váltott gyerekekre v«gy táltosokra — felhozván megtörtént eseteket a népéletből, miknek elmondása majd kaczagásra, majd kő-nyezésre indi''ák a nagy számban jelen volt közönséget. Holnaphoz egyhétre, jövő vasárnap (febr. 14.) nevetett tanító ugyan e thémáról folytatja s bevégzendi felolvasását. Lapunk legkötelebbi számában a felolvasás bevezetését közölni fogjuk. -i
Irodalo_
— A ,Magyar Háziasszony* czi-
mü háztartási, gazdasági és szépirodalmi hetilap minden egyes száma ujabb és ujabb bizonyítékkal szolgál arra nézve, hogy ez a lap hivatva van minden családban hü vezetőül is hasznos tanácsadóul szolgálni. Mert a .Magyar Háziasszony'' valóban oly gazdag tárháza, a konyha, a nevelés, az egészsegügy, a kertészet, szóval a nő egész hatáskörét felölelő, alapos közleménynek, melyek n.indannyian igazolják a jó hirt, melyet e kedvelt lap 4 évi fennállása ótaszerzett magának. Agyakor latiértékü közleményeken kivül a .Munka Után" czimü szépirodalmi melléklet csinos költeményekkel, szellemes tárcákkal beszélyekkel, rajzokkal, és humoreszkekkel, e^gy-egy hosszabb érdekfeszítő regénynyel rligyes talányokkal stóra-kotiatja az olvasót. A „Magyar Háziasszony előfizetési ára egész évre 6 frt. fél é vre 3 frt, negyed évre 1 frt 50 kr. s a kiadó hivatal (Budapesten nagy koronk-utcza 19. sz.) melyhez as előfizetések legczélszerübben postautalványon intézendők, kívánatra bárkinek ingyen és bérmentve szolgál mutatványszámokkal. A legutóbbi szám és igen változatos tartalommal jelent meg.
Lapvetér és kiadó: SZALAY. S.
Felelős szerkesztő : YASS ÁLMOS. Laptulajaonos : WAJDIT8 JÓZ8FE
ixrylitrtór*)
legjobb asztali- és üdítő ital,
kitűnő hatásúnak bizonynlt köhögésnél, gégebajoknitl,z gyomor- és hó-lyaghnrntnkl.
2711 2—30
Mattoni Henrik KarlsM és Epést.
•) E rovat alatt közlöttekért nem
lal felelősséget a
•zerk.
810/1885 sz. 2735 1—1
Árverési hirdetmény.
Alul írt kir. bír. végrehajtó *z 1881. éviLX. t. cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy az alsó lend-vii kir. járásbíróság 5867/185. Számú végzése által Dmtsch Jakab körmendi lakos végrehajtató javára Simon Lajos és társai kozmadomjaí lakosok ellen-1000 frt tőke és ennek járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkal mával -birői''ag lefoglalt és 1260 frtra, becíült négy ló, egy tehén4 két őkör-tino egy üsző, egy nagy szól rosta, egy cséplő gép, és 200 mázsa szénából álló ingóságoknak nyilváhos árverés utján leendő eladatájia elreudeltetvén, ennek4a helysz^-néa vagyis k<jzmadomján alperes-k lakásán leendő eszközlésére 1886-ik óv február hó 15-ík napjának délelőtt^O Órája határidőül kitüzetik és ahhoz venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hívatnak meg, hogy az érintett ingóságok ezen árverésen at 1881. évi LX. t. ct. • 107. § a értelmében a legtöbbet ígórő< nek becsiron alul is eladatni fognak.
Az elárverotendő ingóságok vételára at 1881. évi LX. t. cz. 108. §-ában megállapított feltótelek szerint lesz kifizetendő.
Kelt Alsó Londván 1886 ik >év január hó 27 napján. V
ZAKÓ DÁNIEL
kir bírósági végrehajtó.
ft *************
izeMas Naiy-Kamsái
Alulírottak a magyar ntczában levó 647. számú házukat kerttel telekkel és kapcsolatban levő réttel együtt szabad kézből eladjuk.
BőtbMi feltételetet a tolajdonosoMl U-

horjoaijil
a valódi ós az a készítmény, mely által a köszvény és csóz eseteiben az ismeretes meglepő flyógyeredmények érettok eL E rég jónak bizonyait hiziszer 40 és 70 kr.
a legtöbb ^''ógj-szertárban* hapható. Főraktár: Gvogyszertár az araav oroszlánhoz, Prága, Ahstadt
2725 2 2
M mßL
Hir^chl Armiu és Lipót.
Xttxx*%***x**ux
VÉD-JE.GY
PEZSGŐ
Egyedali f3 raktár Nagy-Kam«sán FE8SELHOFER JÓZSEF nrnál.
2664 4—7
xxxxxxxxxxxxxx
Erven Lucas BoLs,
k. k. Hof Lieferanten, k. nied. Hof Lieferanten.,
Alapíttatott 1875. Amsterdamban, különlegességük
Curacao-Anisette,
az ország első üzleteiben sészletben vdnnak. 261510-20
IiIII1IIIII1**
A legjobb
czigaretta-papir
a valódi
LE HOUBLON
fraDCzia gyártmánya. •
Cawley és Henry párizsi
Utánzásoktól óvatik.
E*en papír megTizsgáltatott Dr. JJ. Pohl, Dr. E. Ludvig, Dr. E. Lippmann bécii re-gyé caeti tanárok által, kik a legjobb ajiánlato adták, ugy a kitüaő minSség, valamnt azt «gésuigre nem ártalmas tifzta yoltirál, i hogy mist ilyen, * ®*ga nemében egyetlen.
? Tf 3>n .
I I I I I I I I I I I I I ■''
ORVOSI NYILATKOZAT
- . '' . „ - - a valódi
Dr. POPP J. G.-féle
AHATHERIH SZÁJVÍZ
felQlmalbatlau gyógyereje felü1, a atilyöa-caníoa atájbajoknü, kóroa
ínybus és a íogfájásnál.
Etennel biaonyitom, mieaerint a dr. POPP J. G. ca. kir. ud-▼ari fogorvoa Bécsben Anatherin szájvizét a sülyös csúzos siájbajok-nál, a kóros foghasnál, mindenkor a legjobb sikerrel hastnáltam 8 hogy azt még ma is mindenütt rendelem, mirelhogy gyakorlatomban annak gyógybatásost voltáról sokszorosan meggyőződtem.
Nagy-Miklós Dr. Fetter J. s. k.
A t. cz. közönség le éretik, halárosottan POPP es. kir. advari fogorvos-féle készitményt kérni, s csakis as olyant togadni el, mely az én védjegyemmel van ellátva.
N a gy- Ka n i z sá n : Mandák gyógy««. Belus József gyógys*. Práger B. gyógysr. Fesselboffer József, Boteoberg F. Rozenfeld A. A-Lendván: Kiss B. gyó gysz. Marczaliban : Kiss István gyógysr. Muraszombaton: Báoocxi A.gy. Ke*«thely»n: Biaun P. gyógysz ZEgersze-p-e a: Hollóay gy. Karidon: RobliU I. gyógysz. TapolczAn: Sah C«ip-gek'' cyógyss. Sümegen: Stamborszky L. gy. P e rla k on: Sípos K, öxr. gyógy«». Nagy-Atád: Pfxszterer K. gyógys*. N agy-B a jo m b Zlaczky M. gyógys«erót 2660 1—4
HUSZONÖTÖDIK ÉVFOLYAM
1886. FLBRUAR 6 án
* .
WALSER FERENCZ
® -5 magyar gép- ős tüxoltósaorek gyára, harang- ós ércsöntödóje BUDAPESTEN. Eottonbiller utcua 86.
O O
o o o o
8 O
o
Ajánlja gyártmányát, mint magyar különlegességet kutakban és mindennemű szivaty-tyükban elvállal teljes vízvezetékek berendezésit varosok, földbirtokosok, Ipartelepek, ármentesiiő társulatok és magánzók résziről modern technihai
171236-50
alapon es kedvező feltételek mellett ajánlkozik köz- és magánfürdők felszerelésére, sza gme n-tes ürszdkek felállítására és minden vizmű vi muukálatok gyors cs pontos kivitelére képes árlapok és részletes költségtervezetek kívánatra díjmentesen küldetnek.
¡froeakeniurás,
Exüst-érem.
Legnagyobb
Pl BÚTOR-RAKTÁR
Fiálovits Lajosnál,
Egyetlen belföldi szivattyu-gyár.
Fóratfón SzétesfeliérT&rott,
Sas nfcza,
„Sas*-vendéglő átellenében.
Ezüst-Írem
Fiótrattár: Na^y-Kanizsan.
dél zklal takarékpénztár-épület,
(as udvarban jobbra.)
OOOOOOOOOODOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Lengyel János
asztalos-mester jK aulzsáu.
A nagyérdemű közönség figyelmébe ajánlja a három hó előtt megnyitott
asztalos üzletében
készült divat szerinti bútorait vállalkozik egyszersmind a legszárazabb fából felelősség mellett minden épületi munkát és lakás berendezéseket rajzok szerint a legolcsóbb áron elkészíteni
Nagy-Kanizsán, magyar-uteza 17. sz. 10 — 10 2673
Ooooooooooooooooooooo OOOOOOOQ
§ IIÖSZVÉNY-BETEGEKNEK!! Sr §
^ 1% "jáu.«Ildii D<\ m-d K''ehue «»silón viidbad Gasteini cs. kir. fílrd^orvos ^ ^ vény« uiJD — eddig N-ntvich Gyuia gyógyszeré«! által, tUstán m«oden C
V Ártalmas-nyag ól ra^m nővéoy-kből készített 2722 7 - 10 Q
0 kö .zvény-szeszt. 0
U Több min- 30 év óta v«d ál''-inio* «lk.lmatáíban esen »ser mint kosavóny Q
Q (rheum*) oú- aell-ni b«jokn«l, mely idő óta a legjobb «ikerrel használtatott Q
Q Ar» »-gy üvegnek h.*zo»la''i utasítása»! együt« 60 kr. a
0 Egyedüli fór»kt»r m e''enrtelé«» hely Nagy-Kan>x«án ^
Mandák Gy. Sándor MEG VÁLTÓHOZ czimzett gyógyszertára. Q
VOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 0

Meghívás.
A Csáktornyán székelő
ií takarékpénztár részvény-társaság.
1886. márcz- 6-an iélatáa 3 órator saját belTisécében
T-IK RENDES KÖZCÍYÜLÉvSÉT
tartja meg, melyre a t. részvényesek ezennel meghivatnak.
Napirend:
1. Az igazgatóság és fe''ttgyelő-bizot''ság jelentése.
2. A zárszamla beterjesztése, s e fölötti határozat. A mérleg jóváhagyása. Az osztalék meghatározása, és a felmentvény megadása.
3. Öt igazgatósági tag és a felügyelő bizottság megválasztása.
4. Netáni indítványok.
5. A jegyzőkönyv hitelesítésére két részvényes tagnak megválasztása.
Csáktornyán, 1886. február 1-én.
O O
8 O O
o o o o o
AZ IGAZGATÓSÁG.
A választási jog gyakorolhatása tekintetéből, az alapszabályok 59. §-a értelmében, a tisztelt részvényesek ezennel felkéretnek, miszerint . részvényüket, a közgyűlést 3 nappal
8 megelőzőleg, az intézet pénztárába — délelőtti óikban — letenni szíveskedjenek. 2732 1—3
0000 ji


1. i-i
KXX*XX*XXXKX*KXXXXXXXXXXXXXK
X 2729 2-6 Egy jó karban levő $
x szép hintó x
* teljes lószerszám-felszereléssel *
jutányos árban eladó. Bővebb fcIyllágOHitáHgal a kiadóhivatal szolgál.
s
x
X X
X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXkXXXXX
o
o
!
09
00 t—
Bátor vagyok a o. é. közönségnek tisstelettel tudomásár* hoani.bogy raktáramban mindennemű saját gyártmánya
asztalos, esztergályos é» kárpitos-munkák
francaia divatlapok mintája szerint kéaxletben Ulálb«tók és megrendel-hetók, mindeten szakmába vágó megrendeléseket, felelősség mellett, a legjutányosabb áron elvállalok,ugyssintén arait bútorokat átalakítok agy helyben, mint vidéken. Raktáron találhatók fénytelen tölgyfa, háló- és ebédiösxoba-berendexések ó német alakokban (Altden''sch reosiaans). Továbbá mindenféle álló, függő és koncol- ükrök, függöny tartók (Karnisokén) minden alakban. Dús raktár késs garnitúrákból, ugy mint Jötte, crepp, bureth, nyomat é% aíma bársonyból rondeu «xinbm Ot«>-mánok éa kisebb-nagyobb divnnok, kanapék, a legújabb f«jlí|u ■ merikai bőrből, E váltok menyasszonyi berendezetteket a ''<»ejutá-nyoaabb Arnk én fe!eiősség raelUtt Nagy raktáram hajlított nádfonatú bátorok éa minden fajtájú vahbutoroktmk.
Midőn csen nagy laktáram egyes kiválóbb erikkeit a nagyérdemű he beli és vidéki kösónségnek felsorolom, kérem szive» pártfogásukat.
Tiszteletfel ■
2680 10-10 FllOVltB XjJOS,
kárpitot és hntoi kereikedő.
Áffierifcai ú\m
elf Arnoldnál
1
Bécs, L Pestalozxi atcaa 1.
Közvetítés ingyen. r E szakban a legrégibb
XXXXXXXXXXXXXXOXXXXXXXXXXXXXX
Orvosolt á,lt»l kipróbál
!
Gyóeysz. Ma
TDúó-, mell-, nyaMieteset íasztorosol) és aszibemaban
: :
♦ azrnredők fi¿yeirs^ztetn''-k as általam J
♦ Oro«xorsrág belsejében felfede«- tt • r>»- T + rémről 2681 10 - 10 T
:
2716 10-10
im-mm
t
t
2681 10-10 Horaeriánatt-nak ▼
nevezet: ej-ógynóvényre, mely orroai ag ▼ B.ejrj*«gáltatott és exer meg ex»-r biso- ▼ ryitékkal hitelesíttetett. At »-rrPl sx-H ▼ nyomt-tvany 15 krnak levéloélyegekben ♦ ▼aló előleges bekfll<iése ntán bérmentve ♦ küldetik meg A 60 gramm sa ya Ho- ♦ mi riaoa.csomag elegendó két n-p-a é» ♦ 70 ..''ba Ite-nl és 7alödi«.ára jeléül alá- *
: írásommal van el''átTa. óvok miodenVit ^ a mi* cségtSl hirdetett nen valódi Ho-meriica Tátárlisitól Vs ¿dl csak sálr T rendelve kapható.
PAUL HOMERA Tri^xt
A valódi , Homeriana-növény" feltalálója éa kéuit -je
o
■r.
:
: ♦

á
x
X X
i X X X X X X X
Fants-féle I c b t b y ó 1-s s a ppa p, aresv&rösség, bar^ondiorr (Bosacea, acne) visx-
ket"KB.''mor ellen, ára 76 kr Fanu-fél- oádolyi ssacpan (higanyos s>a pau) bojakór és é!5sdirk ellen.
''/4 drb 25 kr, 1 drb »0 kr. FaoU fele köszvény éscsnx elleni s *a p p a n bixtoa. kipr bilt és gyors hatáau. Ara 1 frt.
Kátráay.saappau rflh ellen, hajkorpa, lábissadság stb slIen 35 kr. Kát rá n y-g lyc«rin-ss appan enyl.e, gyermekek és s6k réstére 35 kr. Carbot— aappan fertótleui''5 35 kr.
Sa 1 é tr o m-sa appan bSratka „Mitfresier* sx<-pl5 és bőrkiQteg ellen 25 kr.
T oj ás-» « a pp an bajkorps ellen as arcxbSr é éokitéiére 35 kr.
Epe-« aappan a bajnOvés ápolására 35 kr.
O y Ö''kér-sa a pp an üdit*leg hat aa idegszerv<>xetre 85 kr.
G 1 y c e r i n-s x a p p a n legfinomabb pipere luppts 25 kr
Henxoe-s aappan a bSr dnrvasága ellen 40 kr *
Ysiüio-itspp an kellsmea mosdóssei mindennapi haisaálatra, ára 4'' kr.
K>ph*tó Práger Béla gyógyszertárában N*ey-K«nírsán.
Vételnél kérjük a bejfgysett vé jegyet figyelembe venni.
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
xxxxxxxxxxxxxoxxxxxxxxxxxxxxx
A legjobH a 1> f «xeliU
harmonikák
és egyéb
zeneaserek
c««kis <
Joi. N. Trimmelnél
BÉCS VII. Kii.erktrasse 74. Har raoniká - s ''gyéb sene-l sxerek árjegyxéke Ingyen és bérmentve £
2719 10—20 . , f
KAV E
nyers, kitűnő, erőteljes, zamaton faj 5 kros csomagokban, béres vámmenteMen bárhová''utánvétel mellett.
8antos, flnom '' kilónként 1 15—1 25
Ceylon, nagy, finom . 1 30—1 40
Ceylon, finom, tód«« .1 50—1.60 Uenadó, aranyaárga , 1.60—1.75
> finom . 1.55-1.60
Gyöngy, (Perl) Caba finom . 1.75—1.85 Mocc*,'' valódi arab» . 1.80—1 90
ajánlanak Mattersdorfer Brúder. Fiume.
EN CSUAGÁNNA
r.z óriási bajjal a nagyérdemű kSxönséguek tudomáiir* boxom hogy általam feltaláltbajo0re<zt5 pomadét, melyuek 14 havi használata ntán hajam 186 centiméter bont ért el, a nagyérdemű közönség hasxnálatára bocsátom . és kizárólag nálam kapható köcsögönként 60 krajexár, 1 írté*
2 frt. — Hajken5ciöm orvo«i
í
tekintélyektől különös jó szer gyanánt lett elismerve baj- és sxakál növesztésre, fejfájáa, migraine, hajkibnllá«, korpaképzódés, éa kopásává levás ellen, erősiti a hajgyökeret, e''5-mozditja a haj- és sxakállnövést éi a legfin toilette kenőcs.
r Csillag és Hársa
2688 8 -10 Bcdapest Király otexa 26.
Kaphaió Kagy-Kanixaán Práger Béla nr gyégyszertárábaa; — ZaLa-Efersxegen Altstad-ter Mórnál, valamint Magyarorcxág jelentékenyebb gyógyixertáraiban.
Csat nM
bamii den dobozon a g várj egy: a sas és Mell sokszorosított czég nyomata látható.
Ezen porok tartós gyó¿yhatása makacs gyosior- ea attestbsjok, gyomorgörcs é* elnylákáso.li% gyomorégés, rógaött dogalás, rnájbsj vértoloits, aranyér és a legkülönfélébb sil betegsegek ellen 3) év Óu folytonosan uövokaJő «liimerésben részesül Egy eredeti dob .x ha ználati utasiUssal 1 frt Haaisltvásyok tlrvésyeses üldöztetnek
Trun r ''m borszesz és só.
Köszrény, caúz, mindennemű halogatás éa bénnlás*, fej-, fal- és fogfá. jás sikéres gyógyításához bedörzsö-__________
lésre- boreoatásaak mind^nnemfi séraió««Z él »«»»• • *« daganatos ellen
Bestöleo vixsel keverve, hirtelen betegedéi, báoyás és kólika ellen. Egy flveg ponto ntaaitálial 80 kr. ^ « - 2720 6-62
Valódi, Moll védjegyéről éa név alairSsav i .
Moll A.
Bécs, Tuchlauoen
gjó^ynerén császkr királyi udT. szállító.
Baktárak:Nsay-Ksslz»a: J6**ef syógy««erésx. Sosenfeld xa
Fesselhofer Józzef .Bsros; Dorn-»r S. Csáktsrsya: Gönc« L. gyógy Kspssvárott Fleiner Samo Keszthely : Poly János. Kinsead : Rátx János. Marozall Zslt-Egerszeg : Kasxter Alese gyógys«erésx.
Isztl Ferd.
Cs. tir. Mrólai, szabadalmazott Teke asztal- és teke golyó-gyár
KNILL KÁROLY
Bécs IX. Romu, Rőtbe Lövengasse No. 5 -7.
Alapíttatott 1807-ben.
Ajánlja kül&uöfen saját, általs újonnan feltalált tekeasztal falat nevesve
„Excelsior-banden"
a legfr>mabb angol kautschukon melyek tekintve jóságát ée tartós-ságátminden más tekeasztal falat felülmalnik és a mellett a bizonyai csodás olcsó tekeMsstalokónt cs«k 45 írtba kerQl.
Aa én cs. kir. kizár, esabadalmaxott Teke golyóim, na®-lyek ss elefánt c»ontuakkal teljesen egyre megy, ajánlom egy dvi jótállás mellett következő árakért. Ó0-62 ram. ig 5 frt 63 — 66 mm. ig 6 frt. 67 — 72 mm. ig 6 frt 50 dar.bonkio*. Irak ós rajsok teke ass-tsiókról ingyen és bérmentre. 2614 18-20L
í
WajdUi Jóuej könyvnyocidájábói Nwjy-Kaxáuán
NAGY-KANIZSA, 1886. Febroár 13-án.
Elöf ixttisi ár: ege«* . . 6 frt. — —
tel évre 2 frt 50 kr
negyedévre . 1 . 25, , Eflyei uin 10 kr.
HIRDETE8KK
e hasábos petitsorban 7. m< i»z<-r 8. s minden további sorén 5 kr
NYILTTÉRBEH «oronk''i t 10-krert véirtook 1c'' Kiucstan illeték minden egyes hirdetésen 30 kr fiz. tt-mik
HnszonOfódlk évfolyam.
i_
A lap szellemi részét illető közlemények & szerkesztőséghez, anyagi részét illető közlemények pedig a kiadóhivatalhoz bérmentve intézendők: Nagy-Kanizsán Wlassicsház
Bérmentetlen levelek nem fo-. gadtatnak el
KézlraUk viasza nem kBldstsek
A nagy-kanizsai „Kereskedelmi lparbanku, »nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó egylet", a vzalamegyei általános tanxtó-tstületu, a „nagy-kanizsai kisdednevelö egyesület«, a „nagy kanizsai tisztionsegélyzö szövetkezet*, a wsoproni kereskedelmi siparkamara" nagy kanksaikülválasz{m4^*-6nak kivcitalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Szegényeinkért!
Az átalános művelődés emel- < fedésével, az előítéletek. eloszlásával, a tudományok népszerűsítésével, az emberiség hatalmának,, a természeti fal&tt, -növekedésével, * tára-! dilmi és nemzetgazdászati tudományokban eszmei harczok keletkeztek aziránt: vájjon hogyan erhető el az emberiség jóléte, szellemi és er-'' kölcsi tökélye a társadalomban leg-. biztosabban: az egyéni szabadság-ált&l-e, mely minden embernek a, legszabadabb fejlődést biztosítja;'' r&gy a társadalom tevékenysége ál-'' ul, amely mindent megadván, az, egyesnek, ha az boldog — az egyes i jóléte is teljesítve van. |
Távol legyen tőlünk, hogy mi. e rendszerek helyessége fölött bira- j latot fejtsünk ki, de tartozunk azzal &z igazságnak, hogy jelezzük a kor intő szavát, mely megkívánja, hogy a socialiá kérdések, amelyei? oly nyo masztólag hatnak a társadalomra,'' czélszerü eszközökkel, és pedig mi-1 elébb megoldást nyerjenek. '' I
Nem értjük mi e megoldás alatt, a töke és a munkás közötti küzdelem és váltság kiegyenlítését, a gazdag és a proletár közötti válaszfalak ledöntését, a fÖldDirtok és a capitalasticus irányok összeegyez I tetését, de értjük a szegények, el-í Tiagyatottak, nyomorultak állapotának javítását, enyhítését.
A közrendészeti tudomány, a culturpolitica, a haladás eszméje bi zonyós kötelezettségeket szab minden állampolgárra; az erkölcsi és vallási elvek pedig minden ember" lelkiismeretére; s ez a szegények, özvegyek és árvák ügyének felkarolása.
Ila törvény nem mOLdaná is —- ugy véljük — nem volna szabad hazánkban létezni oly kis községnek, nagy-községnek, rendezett tanács u városnak, ahol szegényügyi bízót ¿ág ne léteznék. És hány létezik?
Hány oly hely van Magyarhazánkban, ahol a szegényügy rendezve van; s ahol bizottmány létezik, az feladatának meg is felel ? Azt hissszük — egy — kettő. És ezek közül is, hány, amely tudja fóköte-_ lessé.eit, amely összeírva igazi sze gényeit, azokat szegénységük fokához mérve alamizsnában is részesíti; a szegényeket kihallgatja, állapotukat kipuhatolja, osztályba sorozza, a számukra szánt, jövedelmeket összegyűjti; a pénzről könyveket vezetve, azokat kiosztja, tevékenységi kimu-t tását összeállítva, azt a közönséggel nyomtatásban is közli, sőt hogy a közönség a szegények ügyév 1 törődjék, adakozásra hajlandóbbá váljék, szivében az erkölcsi érzelmekre, a jónak önmagáérti gyakorlására fogékonyabbá váljék — mindent elkövet ! Biznny ritka tnlynu. — Nálunk pedig éppen nem.
Nagy-Kanizsán a szegéoyűgy éppen nincs rendezve, sőt azt se tudjuk: kik a szegényeink! Zala - Eger-szeg — legújabban rendeze t város — alig me''egedett át, már rendezte a nyilvános koldulást, és szabályrendeletet alkotott a városi szegények eltartásáról; a mi szegényügyi bizottságunk évek óta almik, nincs szegény-lajstromunk, szegényügyi bizottságunk, szabályrendeleteink, de
vannak koldusaink!
i -
tí-yarló állapotok. Emberek, ha v«n a szivetekben még érzés, ragadjátok meg az elhagyatottak s ügyefogyottak állapotának javítását! Hisz talán csak van még a városban lélek, s van mé^ néhány orvoB és lelkész ? emelkedjetek fel már s tegyetek jót!
Hiszen tudjáttik, hogy mit ir a költő: „Ha szenvedőknek arczain kő-nyüket látsz leomlani, emberbaráti szózat int, siess hamar letörleni.* Tegyétek meg!
Töröljétek le!
Az ipartestületek.
öt fertály esztendő óta van már érvényben az ,uj« ipartarvény. Azt hittük, a kik e törvény születésénél ott voltunk, hogy egyik legkedveltebb intézménye ez uj törvénynek az ipartestületek lesznek. Nem akarom mondani, hogy reményeinkben csalódtunk, 4e az bizonyos, hogy e remények nem teljesültek annyira, a mint két év előtt hinni mertük. Ennek fóoka a törvény ama hibájában rejlik, mely az ipartestületek létesítését nem rendeli el kötelező módon, hanem az iparosok kétharmadának kívánságától te$»zi függővé. E kétharmadnak összehozása sok nehézséggel jár és azok, a kik az ipar szervezkedésének és az ipari rendnek ellenségei, könnyen fölhasználhatják az alkalmat az izgágára.
Az ipartestületek czélja az iparosok között a rendet és az egyetértést föu tartani. Az ipartestület haladásra serkenti tagjait és sokat tehet az iparosok általános érdekében, végre az iparosok és a munkás-személyzet között rendet csinál és e tekintetben mint törvényes hatóság működik. Kiegyenlíti a mesterek és segédek, vagv mesterek és tanenezok között fölmerülhető vitás kérdéseket, szabályozza és ellenőrzi a mester-inas-iskolákat, segélypénztárakat létesiti a felsőbb hatóságokat tájékozza az iparosok jogos kivánalmai felől, végre az iparosok anyagi érdekeit szövet kezetek alakítása által előmozdítja.
Ezek ama föladatok, melyeket a törvény hárít az ipartestületekre. De a jól szervezett és vezetett ipartestületek még sokkal többet tehetnek. Bajos egyfolytában felsorolni mindazt, a mi városonkint vagy köz-ségenkint az iparosok érdekében szükséges. De egypár fontos kérdést mégis meg lehet pendíteni, mert ezeknek kedvező elintézésétől függ majd nem mindenütt az iparosok bolgulása.
A már fölsorolt fontos kérdéseken kívül tehát a testület sokat tehet
> •
az iparoshitelügy rendezése érdekében, akár befolyása által a községi pénzinté-zetekre, akár uj iparhitelintézetek létesítése által. Az anyag olcsó beszerzése is fontos kérdés. Sok helyütt az iparos rabja a helybeli kereskedőknek. A testület tekintélye és befolyása olcsó és előnyös Bevásárlási forrásokat nyithat meg az iparosoknak, sőt maga is közvetítheti az anyagnak nagyban való bevásárlását és kicsinyben, kedvező fizetési feltételek mellett való viszont eladását. Ugyan ez áll a jó mintákra és ujabb előnyös szerszámokra is. A testület kiséije figyelemmel az ipar körébe tartozó eseményeket, szerezze meg az ujabb rajzokat és mintákat, ezeket oszsza ki, vagy kölcsönözze ki tagjai között s figyelmeztesse ókét, ht valami hasznos és alkalmazható uj szerszám vagy gépecske kerül forgalomba, hogy ez álul az iparosokat haladásra tökélesedésre és versenyképességre buzdítsa. Ott vannak továbbá a közintézetek és hatóságok szükségletei A testület járjon közbe, hogy ezeket, lehetőleg mindenütt a helyi ipar fedezse és amennyiben erre még nem< voInu kellőleg berendezve, igyekezzék egyeseket uj iparágak gyakorlására buzdítani. És végre minden felmerülő sa napi igényekhez és eseményekhez kötött ügyben felemelheti és latba vetheti súlyos szavát az ipartestület, melynek magasztos hivatása az ipar és iparosok érdekeit fölfelé és lefelé egyaránt igazságo an képviselni.
Mert a testület nem egyéb, mint az iparosok összetartása. Egyenkint hiába lépnek fel erélylyel és buzgalommal, sobasem érhetnek el annyit, mint összetett erővel, vállat válUoz vptve. Az összetartás sok helyütt oly tekintélyes testületeketeremtett, melyet a város előkelósét
1 ''J ,
ge is komolyan számba vesz, mert abban nemcsak az iparosok csoportosulását látja szakszerű és társadalmi érdekeik szempontjából, hanem fontos politikai tényezőt is, meljet éppen a hozzája tartozók összetartásánál fogva komolyán kell számba venni és méltányo''ni. És ez az erkölcsi és társadalmi elismerés az első lépés arra nézve, hogy az iparosok boldoguljanak, hogy a helyi ipar fejlesztése biztosittassék, az iparosok múvelókése és a közügyek iránti érdeklődése előmozdittassék.
Ez az első lépés oly könnyű, hogy önmaguk ellen vétkeznek azok, a kik nem teszik meg, mert saját anyagi és erkölcsi érdekeiket teszik'' koczkára.
A hol tehát csak lehet, alakit-súnk ipartestületeket!
Gdléri Mór.
1i
Miniszteri rendelet.
Másolat! — Magyar kir. belügy-minister 4519/elu. ss. Körreudele''t. — As 1868, XV. t. cs. 1. §-bso a pensügy-miniaster felhatalmazást nyert arra, bogy a lottójövedék iránt fennálló ssabályokat a törvényhosás további intézkedéséig ár-vén; ben tarthassa. — Ars évbin
kiadott pénzügyi tőrvények éa ssabá-lyok 12 ik füsetébsn III. ssám alatt foglalt lottójövedék iránti törvénye« szabályok 4. § ábaa tiltva van mindenkinek külföldi sorsjátékokb.a betétek által résztvenni, vagy ez-sn lolteriák betéti vagy részletjegyeit árulni, megvenni, eladni, valamint ilynemű sorajegyek eladása iránt hírlapokba hirdetményeket iktatni.
As ilynemű külföldi sorsjátékokban betétek általi részvételre, vagy ex*.n sorsjátékok betéti, vagy réasletjegyeinek árulására, vételére, — v*gy eladására vonatkozó hírlapi közséiétel tiltva levén, as, aki ily tiltott tartalmú hirdetést annak tiltott voltát
tudva, kössé tesz, as 1879. évi XL. t. cs. 48. §. értelmében nyolca napig terjedhető elsárással büntetendő.
Felhívom a törvényhatóságot, hogy a hatésági területén megjelenő hírlapok
TÁRCZA.
tyuság — tévedés.
(Egy fejeset a haragságról.)
(Elmefuttatás.) Irta: Hoffmarin Mór.
Nem bitegetrm magamat avval, bogj álttAá*Of, tiaata igasaág less as, a mit mondani akarok; mert mi emberek a tissta igszgágot jóformán csak sejteni ''adjuk, s tmberi sorsunk ugj látszik as, hogy meg van ugy»n bennünk a tiszta »gazság utáni törekvés, de birtokába nem >gen jutunk, habár a legtöbben azt bi-•tik, bogy náluk van, Ila as állana, akkor igen sokfé e igasság léteanék. Ebben s tekintetben mi mindnyájan nsgyon is as egyéni felfogás biliooseibm nyögünk. Ez a megkötöttsége szellemünknek sok tekintetben a mi sserencsénk, hissen már
• német közmondás mondja: W*r elles *issen tvíII, lebt nicbt lange; a mi körülbelül annyit jelen'', bogy a tissta igazságot csak ott ismerjük meg, s hol nem földi ssemmel nésünk és látunk. Hát bi-sony emberi osztályrészünk a tévedés, s i világon mé£ nem élt ember, ki ettél menttnek mondhatta volna magát. És igy a két szélsőség között botorkálunk ide-oda életünk ösvényén, s azért vao ss emberi helysetek magasabb komikumá-b«n egy darab tragikum — a mi gyarlóságunk tragikuma; s azért jutunk a tévedés utján as igazság megismerésére, annyira emberi gyarlóságunknak megfelelő az előbbi. "
Vájjon, ba as isteni gondviselés as ember osztályrészéül a tiszta igazságot
• dt* volna, volna-e becse as éretnek ? Husen minden Jó volna akkor, ősidőktől tofVa minden a legtökéletesebb módon
létesült volna, mindas s miért oly sok reá folyt, a miért annyi emberfölötti törekvés, küzdelem, történt, birtokunkban volna minden nehézség nélkül. De keblében as elvont tissta igazsággal, bessélhet-tünk volna « tej ődésről, törekvésről; ha biáoyoznék a vágy, as iparkodás, ba hiányoznék ai elégületlenség, as ezerféle egyéni hajlam, mi becse volna az életnek; ami tökéletes, p.z már fejlődésre nem ké pes, — s valamint bün''etlenöl nem jár senki a pálmák alatt, úgy büntetlenül nem sütkérezhetnénk a tiszta, igazság fényében, elégnénk, meg kellene halnunk, hs másbél nem, unalomból is. Sokkal jobban megfelel emberi termétseiünknek az a keverék, mely s legtöbb embernél, 99 adag gyarlóságbél és egy adag tökéletességből áll. Es a mi szerencsénk, köznapi felfogás szerint, — de ha ugy akarjuk szerencsétlenségünk is, mert ezerenyi bajunk kútforrása; a gondolkodók elégedetlenségének egyetlen forrási, és vessső paripájaason szerencsétlen teremtéseknek, kik a világot jsviuni akarják és kéresik okát annak, hogy a világ miért — rossz.
Mióta as emberek társaságokban együtt élnek s s czivilisátio ösvényén ha-ladva szedik ennek á''dáaait, -azóta nem létesik kor, inelybon egyes ideálisták, ár talmatlsn va«ry ártalmas ideálisták nem ezis''áltak volna, kik életük feladatává tették, hogy a rosss világot javitsák. Pedig m''oő szerencsé len foglalkozás aa a világjavitásl Az önmegtagadás igen nagy foka kívántatik ahoz, hogy valaki teljesen négfeledkesve magáról, kebelében hordozza as egész világ nyomorúságát • átengedje magát as aaon félfitt való elmélkedésnek, bogy miként szüntesse meg "in világ'' nyomorát. Ninos háládatlanabb
munka Még as a legkijebb baj, ba a jobb világról álmodozó rajongót kartársai fel nem értik, hissen az élet folytonos pezsgő zajába-i a legkevesebben érnek reá, bogy meghallgassák —ha kinevetik, ha guuynyal, magvetéssel jutalmazzák — a mi külöuösen aaon világjavitókkal szemben történik mog, kik Önzetlenül követik ábrándjaikat, és öntudatlanul hódolnak aton benső kényszerűségnek, mely mindnyájunknak törvényt ssab Esek aautáu oly elhagyatottaknak érzik magukst az embertenger közepette, mint a nagy óceánban az a kis sziget, melye* a hajótok csak nagy ritkán lá og*tnak meg, c«ak akkor, mikor a közelgő vihir-tól félve, kényszerűségből kikötnek rajta mig a vihar elvonul, hogy ezután leg''3bb< nyire a hála legkisebb jele nóJkül tovább folytaasák u.jokat.
Ezek a vi!ágj«vitók folytonosan figyelmes etik a társaságot, hogy a rózsák mellett, melyeket a széles folyása oivili xátió virágos psrtjain as emberiség felszed, sok a tövis is, sőt több s tövis, mint a rózsa, de ki veszi fel ss a kis szúrást, melyet a tövis a. késünkön ejt, esek szép róssáhos jussunk, mely joi betanulta pukkedli melleit '' mintegy hódolatnak mély értelmű jele gyanánt nyujtunk át a valódi vagy képzelt imádottnak.
Dd a tövisek nélkül as emberi élet yalóssinüleg olyan tolna mi it a babakomédia, as élet ssispadán csak akkor volna, mozgás mikor a coulissák mögött meg-ránosigálná a mes er ast a láthatatlan fonalat, melytől azután a baba jnosog, az előre kijelölt helyen, de. ikercrroléa as okos élet, hiánjnsaékJ>saae a szenvedély, és( ezzel s helyzetekben
mely egy percse-
netre, de annál ijesstőbben világosítja a évedés utjsit. Pedig tévedéseinket a ssenvedély szüli.
Soknak ezen világjavi''ók közül irigylésre méltónak tüut fel azon állapot, mikor as ember természetes kezdetlegességének durvaságában szemben állott a természet őserejével, a-tnak emlőin táp Iái kozott. Ezt a kezdetleges állapotot igen helyesen, bár terméssetes állapotnak tüntették fel, a melyben as ember mindent még magától a természettől tanult, mint a kis gvermek anyjától. A költészet ast a kezdetleges állapotot körülvehet! vará-aaával s olybá tűntetheti fel, mint ss emberiség eredeti, ártatlan állapotát, a melyhes sentimentális lelkek, kik megelégedést semmiben sem találnék, visssa-vágyódhatnak, mint as emberiség ártst* lao, gyengéd gyermeki koráhos, melyben a vágyak és igények nagyon kevesek, könnyen kielégi-hetők s as. ember maga as anya édes ölén boldog és ártatlan együgyütégben éli napjait. Voltaire mondotta volna, mikor Rousseau klassikus tanácsait olvasta a természetes nevelésről, hogy as ember eaeket olvasva hajlandó volna négykésláb járni. A tudományos kutatás asonbsn, de különösen a földrajzi ladomány haladása ssámot ad olyan népekről, melyek az annyira irigyelt ős-eredeti módon élnek még bokrok mögött, rosssul födött kunyhókban, fegyverük egy durva ijj. öltönyeiket nem szabó készíti, és az anyatermészet ölén élnek, mintha csak ma kerültek volna ki a te« remtő keze alól, politikai életük nincs, a vagyont sem. irigyelhetik egymástól, csak .u »z egy. passiójuk van, hogy meg-essik egymást. Igaz : nincsenek azon hibáik. melyekbea a oivilizált társadalom
. "»■• r > • «■ - JT
embere leledzik, de bisonyos, hogy bajainak és hibáinak dscsára senkisem vágyódnék vissza abba as őseredeti állapotba, mely talajdonképpen csak abban különbősik a miénktől, hogy legközelebb áll az állati élethes, mi pedig ha csak akarjak, s ha ssellemi lényünk sikerese n kiállja a versenyt állsti ösztöneikke , egészen közei járhatunk a valódi emberihez, a mi kezdete az isteninek. * i t i
As as élet, mely egykoron Görög-orsságan fejlődött a folytonosan derült ég, a mosolygó napsugár és a tündérekkel megnópesitett berkek, kokrok, patakok, folyamok, határok alatt és mellett, de ennek is valószínűleg csak a képe ssebb, a képnek eredetije talán kevésbbé irigylésre méltó.
A civilizátió tehát o! yas valami y— amivel ssámolnank kell ss ember vele született tőrekvési hajlamainak nyilvánulása minden terén, a melyet as idők folyamában szellemével essével meghó-ditatt.
Mindig furcsának találtam, mikor némelyek teljesen félreértve a multak tanulságait s teljesen elfeledve azt, hogy ss ember gyarló teremtmény, ki legtöbb* nyire a kényszerűség hatáss alatt áll és sok tekintetben még egyéni gyarlósága által is vezettetik, átkozva a világ lefolyását, a társadalmat arra intették, hogy legyen egyszerű, szüntesse meg a luxust, térjen vissza őseink erényeihez, kik egyszerűbbek voltak, kevesebb igénynyel bírtak, s mig kígyót békát kiáltottak a jelen korra, a multat arany dicséretekkel hímezték be. Dd-esek közül egynek sem jutott eszébe ast is követelni, dobjuk el Petőfit, Aranyt, Eötvöst s vegyük elő gr. (Jvadányit, Damjaníoiot, vagy Sardout
■f
í5.
''ÍV
HUSZONÖTÖDIK ÉVFOLYAM
zalai közlöny
1886. FEBRUÁR 13-án
kiadóit éa szerkesztőit aa ezen rendeletben foglaltakt a esentali mihez alkalmat kod ás végett oly megjegyzéssel figyelmezhesse, bogy tiy hirdetmények :ovábbi közzététele es-tén ellenük a kir. ügyés»-aégek aa 1879. XL. t. cz 48. § nak meg. aér:és*> miatt a büntet eljárás megindítását lógják indi''.vánjozni.
A« illeti hirlapok megjelenési helyére nézve illetékes kir. ügyészség ezen figyelmeztetés megtörténtéről a törvény« hatóság által haladéktalanul értesítendő. — Budapesten 1885. évi deczember hó 30-án Tissa. Másolat hiteléül Derencséay Pál s. k. közig, kiadó:
Babochay polgármester.
Lengyel jegyző.
Bál ós bál.
Hol? Sümeghen. fr»ttő egy napon? Nem. Az erdélyi közművelődési egylet javára igen disze8 tánczvigalom tartatott Sümegben í. évi január 30*án, melyen Sümegh éa vidékenek legszeb hölgyei és Zala-megye élénk fiatalsága gyönyördur kO''zorut képeztek.
A Mojzer József féle, vendéglő nagy terme kitüoönD volt díszítve, fényárban úszott; vaspályánk nincs ugyan még, a d>sslet még is gőz erővel transportáltatott N Kaoi«áról ide. Deficzii! Se baj ! azért 50 —60 frt jut a kitűzött czélra Sümegről ! ez-n felül a sümeghi takarékpénztár közgyűlése 100 foinrtott hozott a kötmivelődéli egyletnek—Szép dolog biz ez.- adja Isten sokat haazuáljon a szent ügynek! A bálban felülfizetők becses névsorával a rendezőség fogja nyilványo-saa nyugtázui — én egyelőre csak suttom ban mondom, be jó tették amit tétek, ha nem fizetnek felül, bizony ast mondanák ott a királyhágón tulhogy dificzittel ugyan nem magyarosithatunk. De most már mutassuk be a kert ékeit: Bogyai Irma és Malvin; Cs. Rmdek Bor si''zki Imrike Galsa, Babos Mariska Sü-megh, Chernel Oüvérné Rendek. CsigÓ Pálné Guly^cs, Darnay Anna Sümegh, Daroa< Kajetánné Sümegb, Eitner Sán-dorné, Éui Ilona Tata. Epstein Vimosné, Fülöp Erzsike Zsigmondbiza Gulden Jolán Devecsor, Hubinszky Ida Z. Egerezeg Horváth Sándomé Sümegb, Höhn Malvin Igricze, Irrigh Sarolta Ny-valád, Kodolá-nyi Marian Gulács, Klatz nővérek Szala pa, Keményfy Gizelt M. Apáthi; Mojzer Mariska Sümegb, Mager Irma dr. Mangin Károlyné Z.-Egerzeg; Perlaky Jolán éa Cizela Hosztót Simon Janka éi Emma Mibályfa, Ságváry Ilona Kőveakálla, Székely Gustávné Sümegh, Tánczos nővérek Rád, Takáos Irén Szt. Bé*álla : Viertl Józsefné Sümegh, Zdravi Irma Tűrje.
E kedves névsorozatból ha véletlen kihagytunk volna valakit ez-r pardon Kinem tánczolt?ki nem mulatott kitűnően ? — senki és senki nem válaszol egyebet, — mint: felejthetetlen lesz az éj, mit Sümeghen töltöttünk,—úgy kívirs-tig, - a fe fi világból ki-ki délelőt 10 óráig. Ha sokat tánczoltak bájos hölgyeim, megengedik az igazat el rebegnem : a fiatalság emberül állott helyt, megmutatta ki a legény a talpán. Mind aldoaat készek ók, a rendezők 22 tagja egyenkint, de Eitner Zsigmond és Hátz-
ky Kálmán urak, kiknek barátai oly szép ssámbao mozdították elő a táncz sikerét, — ifj. Darnay Kajetán ur, ki a magán teendőkben anyit fáradot, megérdemlik a különleges elismerést is. Punktum. A polgári önképzőkör által könyvtára gyarapítására feb. 1-én adott bál tissta jöver delme 65 ft. A terem dissités maradt még 30-ikáró.l kiadás keTM, e szerint a ¿él javára maradt is.
Polgári mulatság, a polgári osztily még is csekély számban volt képviselve. Mit következtessünk ebből ? vagy vissa vonul a polgárság *» kiadásokból, vagy nem tudja a pompát utánozni. Jobb szeretnők hinni; nem akarják I A 30-iki bálban selyem, és selyem tisztelet kivételnek. Itt a polgáriban láttnk igen szerény anyagi viszonyok között levő család gyermekét selyem derékbsn; tán egy kissé fölösleges is. ? A polgári bálok essel kezdik hz otthonias jelleget vesteni. Részt vett itt is a vidék, valamint az intelligens osztály színe; ha ők nincsenek, nincs tissta jővö-delem. A polgári osztály¿csinosan Öltözött kedves alakú táncsoanő közül megemlítjük : Kerner Marcsa Pressiny Ilka, Erdő-dy Vilm«, Bódis Irén stb. ki tudja még hányat sorolha''.nánk föl,-de im papirom szélére jutok, szempilUm csukóra kezd hajladozni. Ha csak lehet,— e két bálon> részt vett minden egyes delnőről Hymen rovatban kívánunk megemlékezni: A mamák boldogítsák monikájukat meg soká !
Bűnügyi tárgyalások jegyzéke
zala-egerszegi kir. törvényszéktől
1886 február 3 án 4315. Mihálka István s társai lopás illetve orgazdaság miatt vádoltak elleni ügyben végtár.
— 4387. Gerencsér Antsl s társai zsaro -lás és becsületsértéssel vádoltak elleni ügyben végtárgy. — 4484. Vörös József gondatlanság által okosott súlyos testi sértéssel vádolt elleni ügyben végtár. — 1. Kovács Verona lopás bűntettével vádolt elleni ügyben végtár. — 25. Ifj. Csehmann János súlyos testi sértéssel vádolt elleni ügyben végtárgy.
Február 4-én. 4138. Nagy Ee-rencz hamis vád büute tévéi vádolt elleni ügyben. 3-ad bir. ith. — 4356 Ernszt Ödön csalással vádolt elleni ügyben végtár. — 4435.Sássty György és társai lásadás miatt vádoltak elleni ügyben. 3-ad bir. ith. — 23 Göncs Miklós lopással vádolt elleni ügyben 3 ad bir ith. — 40 ^saller Lajos halált okozott sutyos testi sértéssel vádolt elleni ügyben. 2-od. bir. — 142. Fóka Jóssef halált okosott súlyos testi sértéssel vádolt elleni ügyben. 2-od bir ith.
— 145 Soós Vilmos okirat hamisítással vádolt elleni ügyben. 2-od bir, ith. — 146. Kapocsi Vilmos tűzvész okozás vétségével vádolt elleni ügyben 2-od bir. iih.
Február 10-én 4300 Pák Ferenczné emberöléssel vádolt elleni ügyben végtár.
— 58. Németh Börkocz Mihály halált okosott súlyos testi sértéssel vádolt elleni ügyb-n végtár. — 59 Dömötör János emberölés miatt vádolt elleni ügybsn végtárgy 159 id. B.csák József s tarsai halált okosott súlyos testi sértéssel, vá-lolt elleni ügyben végtár.
Február 11-én. 92, Farkas János s társai lopás, illetve orgszdsság miatt vádoltak elleni ügyben, 2 od bir. ith. — 113 Csalié István lopással vádolt elleni ügyben végtár. — 114. Ssabó György súlyos testi sértéssel vádolt élieni ügyben végtár. — 123 Szanati János súlyos ás könnyű testi sértéssel vádolt elleni ügyben végtár. — 133 Horváth István éa társa kösokirat hamisítással vádoltak elleni ügyben végtárgy. -4 141 Cséri Fülöp hamis eskü miatt vádolt elleni ügyben végtár. — 147 Bekk Henrik gondatlanságból okozott emberöléssel vádolt elleni ügy. végtár. — ¿$0. Németh János orgaadaaág miatt vááolt elleni ügyben. 2-oh bir. ith. ■ j
Február 17-én 4064 S«áry Jenő gondatlanságból okossott súlyos testi sértéssel vádolt elleni ügyb: végtár. — 4. Éder István s társai súlyos testi sértési el vádoltak elleni ügyben, végtár. — 111. Farkas István szándékos emberöléssel vádolt elletni ügyben, végtárgy.
Február 18-án 113 Németh Penéez Ferencs s társai lopással vádoltak elleni ügyben, végtár. — 131 Danics Ferencz hamis eskü miatt vádolt elleni ügyben. 2-od bir. ith. — 132 Simon István s társai okirathamisítással vádoltak elleni ügyben 2-od bir ith. — 143 Effenberger János emberölés büntetével vádolt elleni ügyben. 2-od bir ith. — 184 Tóth Gábor halált okozott súlyos testi sértéssel vádolt elleni ügyben, végtár. — 204 Kovács Imréné tűzvész okozással vádolt ellen ügyben, végtárgy. — 245 Balássi Elek s társai lopás illetve orgasdaaággal vádoltak elleni ügyben 3-od bir. iu hi^— .276 Sípos Károly lopással vádolt elleni ügyben. végtárgyalás. —
helyett halgassuk m?g Kolzebeut. Elfe-lejték. hogy más kor, más emberek, a mindenik kor iránt igazságtalanok voitak s elfeledtették azt is, hogy hn ez a század a mult ssázadot kívánja vissza, a ma t században meg az előbb multat áhítosták, fel. kell tennünk tehát, hogy a társadalom a maga öregségében egyik században sem volt jobb a Deákné vásznánál, a bogy emberi hibák voltak azok, melyekben a társadalom minden században cset-lett-bottlotl-
Botlásaink, tévedéseink alspfo ráaa pedig as emberi ssellem ny ulékonysági érzelmeink'' sokfélesége, nevelésünk haj-lamainak különfélesége.
As állat nem téved. Ast bebisonyi-totta már a physiologia, hogy amagaaabb rendű állatoknak is van essük, egy kis ítélő képeaaégök is, de ss állati éss. ofy szükköiü leh-st és e mellett annyira as össtön szolgálatában, hogy a tévedés kivan zárva.
Csak nekünk embereknek irigylendő sorsunk, hogy tévedhetünk, és tévedésbe ejtheiünk másokat, azaz hogy öntudattal hazudhatunk.
A hazugság bizony nem valami dicsérendő nomes tulajdon és hazug embernek mondatni aenkiuek sem tetsső dolog, de mint mindenben ugy itt is distinguál-ni kell.
A eivilizátiónak általában nivelli-rosó hatása van, ez a nivellirozáa még a fogalmakra ia kiterjed, a mennyiben compromiasumot létesít, az egyes, magukat egyébként kisáró fogalmak között, olyas valami hásaaság, a melyben a bizalom nem valami nagy, de a világ előtt mégis tisstességea és minden kétséget kizár. (Folyt köv.)
Február 25-én 4397 Farkss István
b társai súlyos testi sértéssel vádoltak elleni ügyben, végtár. — Zalaegerszegen
1886 február 1-én.
Muxifc Kálmán iroda igasgató.
SSÁSK©S.
Művészet és szerelem.
— Beszély. —
Irta: Ábrahám Gyula.
Folytatás.
IIL
Nem mondom • kebelbea Mi mély s fajdalom : Az ilyen fájdálomnak Legjobb a sirhalom.
(Vörösmarty.)
Rövid volt az ar*ny-álom, melynek lágy ölében Bálint és Juditb magukat ringatták, mert egy váratlan körülmény csakhamar balomra dönté ¡elleg-várukat, borús felhőket vonván össze sserelmük egén.
Néhány hó múlva bámulva vette észre Fenyvessy, hogy Judith szemei vele szemben már nem oly beszédesek ; ajkai, nem oly mézédesen ssolók, miot szerelmüknek tavaszidejében, A csüggedő remény és mardosó kétely még lelki nyugalmától is megfosstolták: látva, hogy Judith tekintete néha csak meleg könyeiben olvad fei, s hogy minden mosolya csak snnak éd«sségében fakad.
Keserveit méj Tarnay előtt is titkolta, ki különben sejthette, le is olvashatta, «. Fenyvessy bon végbement lelki változás''.
Judith ez alatt mind ritkábban jelent meg udvari holgyeinok társasagában az imént még lelki élvezetet nyújtó festésseti órákra, s ha azok egyikén még látni lehetett as ajkán ülő mosolyt: as most annyi keserű" lemondást es fajdalmai fejeseit ki, hogy Fény vessy mind-jobbsn kesdts hinni, hogy Judith magaviseletét illetőleg egy megfejthetlen problémával áll szemben.
As ifjú egyedüli vígasst csak anyjának Magyarhonból érkesett levleibői merített. As a meleg érzelmektől áthatott hang, mely az anyai saeretetet tolmácsoló leveleken á-.resegett: csak halasamként hathatott kesergő szivere. Ssellemileg ilyenkor ott látta a gyászoló özvegyet az ablakpárkányára dőlten bús goudolatokba merülve ; s hallani vélte aóhaját, mely a férj ol vesztét panasa-lá. Ilyenkor szerette volna az ősvegy fájdalmát megoaslani,enyhíteni éslectókolni a ssenvedés okozta könnyeit. Végre ott látU lelki ssemei elő''t az anya körül szorgoskodó Jolánt, kit minden pajsánsá-ga daczárs mégis igasi testvérként szeretett.
.Vájjon jut-e eszébe annak a kis azőke .űnűérnek ő róla is neha-néha álmodozol ? I
De hogy jutna 1 De bogy jutna 1
.Hisz a búcsúzásnál is oly fagyos volt, oly rideg ; akár as izlsndi jégmező.''
Ily sóhajok kost forgatta ő essében Jolánt, mikösben oly bus, oly bágysdt lett * lelke, hogy kedélyének lehangolt volta, méltán teltünést keltett Tarnay előtt.
Tarnay a gyám és atyai barát, kinek ssivéu feküdt gyámoltjának kedély -nyugalma, különféle asórakostatás által ígyek-zett Bálintot kiragadni veszedelmes áb< ánd-világából.
Tarnay egy napon örömmel értesült arról, hogy a herczegi udvarba egy magas fejedelmi vendég leendő látogatását jelentették be.
A fogadandó vendég nem volt más: mint Napoleon Eugeu as ünnepeit vezér, ki a herczeggel való ssóveteégköiée végett volt megjelendő Fiórencsbon.
Tarnay előre képzelte magának as ünnepéiyea fogadlaias pompáját; a foje-delmileg kifejieU fény t, s a kellemesen szórakoztató mozgalmat, mit a bevonulás ós as azt követő ünnepélyek élőidé-sendenok. Jó alkalmat fog es ssolgaltaini gondolá magában Tarnay, feledtetni feledtetni fogják as ifjúval -néhány napra kesergő szereimét.
Tán az udvari saj, a fény oly vágyakat fognak benne kelteni, melyek lehet, hogy háttérbe fogják szorítni reménytelen szerelmét asifju pártfogoltnak.
A fogadtatást megelőző napon Fenyvessy gyengéd kéztől irt illatos levélkét aapott, melynek tartalma es volt : .Drága Fennyvessy 1
.Midőn vihar-dulta érzelmeimet e gyenge tollra bizom, önmagammal küzdve: — sserelmemról kell lemondanom, arról a szerelemről, mely oly sok üdvöt, oly sok bildogságot ígért....
Oh sors, mely a népek politicáját, iránysód, miért tetted tönkre üdvösségemet I V Feledni fogok. Feledni fogok egy álmot, melynek csak Un volt "egyedüli tárgya I
ígérje meg kérem, hogy ön is felej teni fog engem; vagy ha erre nem képes, te kint .en halottnak, kit egykor szeret
tünk, s kinek emlékéért egy forró köny nyet ejthetünk.
öt -fs. örökre Istenhossádot mondvs,
vsgyok inélv tisztelője
Judith.
(Folyt, köv.)
i r e
— .Katit népbarát" cimű valláserkölcsi lap jelent meg Nagy Kanizsán. Wajdíts József köny vkereskedésében pél dánysnkint is kspható, 10 krsjcáijávsl.
— Eljegyzés. Schapringer Issó f. h. 10-én jegyet vál''ott Hirschel Ignácz a dél-zalai takarékpénztár pénstárnokának kedves és müvehlelkü leányával R»gi nával. Gratulálunk.
— Farkas Ittore, a .Zala" társss^r-keaztője, vasárnap február 14 én, este V, 9 órakor, a .kereskedő ifjak önképző egyletében" (Délsalai takarékpénztár épü let 1. udvar „Kiss József és költeményeit csimmel telolvsaást tart. Vendégek ssi-vesen láttatnak. ^
— Az állatkínzásnak egyik nejm mely senaioek sem tűnik fel, majdnem minden este, de különösen hetivásárok után látható a kiskorcsmák előtt. — Minden jobb érzésű emberben felháborodást kelt a vidéki parasstoknak, azon eljárása, bogy a tisenhárom városban levő két korcsma előtt esti hat érakor oda állítják a kocsikat, melyekbe a befogott lovak ugy a hoyg valami rossz ssűrrel betakarva, még éjjeli 11 órakor is ott állnak több fokú hidigben dermedtve. míg a gazda odaben dőzsöl. — Ha Budapesten megtudott a rendőrség állatkinsá-sért büntetni egy ssakécsnétf a miért a piaczról a hazavitt pulykát lábánál fogva fejjel lefelé csipelte, mennyivelíokább állatkínzást képez az, ha az ilyrn dőzsölésben telhetetlen paraszt amúgy is kicsi-gázott lovait 4 — 5 Órán ál a legnsgyobb hidegbén a korcsma előtt hugyja dermedni. Lehetne eseket kénysseriteni arra hogy ha tudja hogy hosszabb ideig dőzsölni akar, akkor kössebe lovait. Megmondjuk a módját. A rendőrségnek «gyík este ''>ssze kellene szedni az ilyen gaadátlenul álló kocsikat és lehajtatni velők a városház udvarára; majd elmegy érte a gazdája ha íog -tjának hűlt helyót találja; és mikor érte )öa, kiszabni rá állat kínzás- és közlekedés- akadályozásért a bírságot Majd máskép gondoskodik máskor lova-rol, csak egyszer legyen keményen büntetve.
— Dühöngő részeg. Fekete Mátyás méssáros legény Nyitrai Albertnál kedden f. hó 9 -én annyira loróssegedett, hogy dühöngésében öklével beverte gss-dája ablakáit, ebben a mulataágban azonban magának sokkal nagyob kárt tett mint gasdajának, mert az üvegcserepek ugy össsemetélték, kezeit hogy as előhívott orvos a vértusságtol duzzadó mészárosvért alig volt képes elállítani és a legényt kórhába, kellett s sállitao i.
— Az Alsó-Domboruban f. hó. 6-án megtartott t u m b o 1 a nagyon szépen sikerült eredményre Vesetett, s a mi fő a jelen volt n. é. kösönsrg akkori nyilatkosata szerint kitűnően találta fel magát. A disses hölgy koszomban a következókot láttuk: Auspics Mórné. (Nagy-Kanizsa) Csury Jánosné, (A. Krá-lyevecz) Faics Ferenczné, Hochsinger Samuoé, Hirscliler Lipótné, Hirscbler Jakabné, Hirschl«r Heurikné, Jakupák Józsefné, Kremsir Izidorné, (Légrád.) Neufeld Eenrikné, Neufeld Ajdolfnó, Lövre Adoitné, Picbler Imréné Stefics Istvánná, Stefics Imréné, Pollák Józsefné (Budapest.) Sxlámek Józsefné, Schlesin-ger Izidorné, IJtasi Jó sefné, ütaai Si-donia úrnők. Továbbá: Csury Ilona, Csury Irén, Faics Gizella, Faics Ilona, Neufeld Malvin, Neufeld Hermin, Pick Ilons, Stern Fánny, Utasi Aranka úrhölgyek. Öisses bevétel 132 frt 66 kr. kiadás 72 frt 66 kr. as orgona javéra február hó 7-én a rendezőség 60 forintnyi tissta jövedelmet a helybeli plébános ur keseihes juttatta. Felűlfisetők : Bar-barics Győső 2 frt, Csury Jáaoe(A. Krá-lyevecs) 80 kr., Göts Ferencs (Perlek) 2 fr, Gudlín Károly (A. Vidovecs) 50 krM Hirrchler Lipót 2 frt 80 kr., Hirseb-ler Jakab 2 frt 80 kr., Fischer Gedeoo (Szt.-Mária) 1 fr'', Hochsiuger Samu 1 frt 80 kr., Lóké Lajos 2 frt.L''iwe A. 2 frt, Marton Adolt (Nagy-Kanizsa) lfr. N. N (A Domború) 2 frt, Neu Grünbaum (N-Kanizsa) 2 fr. Neufeid Henrik 80 kr, Neufeld Ado''f 30 kr. Pick Ede (Boglár)
1 írt, Pichlet Imre 30 kr, Kohn Károly
2 frt, Stefics Imre 50 k.-. Sohonbsrger Karoly 2frt, Schvarcz Simon 80 kr. Ste fics István 1 frt, IJtasi Jóssef 80 kr. Vratil Tivadar 2 frt, Woisa Samn (Nsgy-&ants»s) 1 frt. Tombola tárgyak kegyes adakosói : Bátorfi Lajos (Nagy-Kanizsa) Csury Ilona, Faics Ferenctné Hochsinger Samuoé, Hirschler Lipomé, Hírschler Jakabné, Hirschler Miksa, Neu és Grünbaum (Nagy-Kanizsa) Neufeld Henrikné. Neufeld Júlia, Picbler Imréné, Pick Salamon (Nagy-Kanissa) Rosenfeld Lajos (Nagy-Kanizsa) Sonnenwald Róza, Stern
Fánny, Sslámek Józsefné, Schiffer Kál-mán, (Nagy-Kanizsa) Schlejinger Izidor, né, Schvarcz Simenné, Weiss L. és F. (Nagy-Kanizsa.) A rendezők '' Barbarus Győző, Kbon Károly, Lőke Lwjos, Lőve Adolf. Scheinberger Károly, és Yratil Tivadar a Tombolát adományo»ták. A. t, felűlfisetők és kegyes sjándékozok fogadják ezennel s rendezőség legbensőbb, ős inte köszönetét. A rendezőség.
— A nagy-kanizsai izr. nőegylet 1887. évi február hó 20-au a .Ssarvas* dísztermében jótékonyczélra .Nyári mu-latság'' ősim alatt zártkörű jelmezestélyt rendes. Kesdette 9 órakor. Belépti-dij frt. 1.20, ssámsott karsatjegy 2 frt. Felülfise-tések köszönettel fogadtatnak és hírlapi-lag nyugtáztatnak. Karzatjegyek előre válthatók Práger Béla ur gyógyszertárában.
— Eljegyzés Csendes Géza csáktornyai urodalmi központi ispán eljegyezte Ángyán Mariska kissszonyt N.-Ksni. zsáról.
— A zagorlal paraszt orvos. V~-rassdon ezelőtt négy héttel 17 embert vessett eb msrt mert, s minthogy költ-ségök nem volt, bogy Párisbs menjenek a világhírű Pasteurhos magukat gyógyit-tatn:, Nemcsice nevű rékai (Horválor-sság) földmives vette őket gyógyítás alá s valamenuyit teljeseu megszabadította a bsj következményeitől. Gyógymódja as egyik beteg leírása után abból áll, hogy éhomra deciliternyi vörös ssinü pálinka erejű folyadékot ad be, melyben kőrisbogarak testrészei vannak. A sser bevételére a beteg nemsokára bágyadtságot éres, mely aztán nehéz lázba megy át; mig végre dühödté válik s borrasstó kínokat ssenved. Másodszor is bevétet a ase?ből a beteggel, mire ez kimerülten dől le, majd éhséget érez. A beteg ez ntán kevés levest vesz msgáhos s a bajnak tökéletesen vége. Imé, s világhírű Pausternek parasst versenytáras.
— Uj gyógyszertár megyénkben. Zalamegye közegészségügy i bizottsága í. hó 26*án tartott ülésében létárgy.lu azon folyamodványokat, melyekben ké-relmestetik, hogy Bellatincson és Noyán egy gyógyssertár ; Kessthelyen egy má-sodik gyógyszertár felállítása eng de-ly ez tessék. A bizottság tüzetesen megfm-tolván a körülményeket, figyelembe ve-vén a főorvosi véleményt s as üető kos bégi képviselő-testületek nyilatkozatait abban állapodtak meg, miszerint Nován feállitandó gyógyssertár engdélyesését pártolónak ajánlja, a másik két kérvényt pedig elutasítónak véleményes!.
— Nem. Egy bukeresti fi*tal ügyvéd tartotta a lakodalmát egy dúsgazdag b-ijár leányával. -Fényes társaság, hossu koosisor kisérte s jeg yespárt a pol. gármesteri hivatalba, a hol as esketésnek kellet volns történi. Mikor a polgármester föltette a ssokáso . kórdóst; „Kísaszony, hajandó-e feleségül menni N. N.urb''oz:
leány erőteljes hangon .nem"-mel válaszolt. A polgármester ismételte a kérdést, a leány újra .nemei válaszolt. A vendégek között óriási savar keletkezett s nagy föiíndulésssl távoztak a teremből. A leány ezalatt kijelentette ssttleinek bogy nem megy senkihez máshoz feleségül, mint egy fiatal képviselőhös, a kibe már menyasszonysága idejében szeretett bele.
— A magyar hírlapirodalom 1886-iki állásáról egy kis statisztika jelent meg id Ssinnyei Jóssef Öszeállitásá-ban. Több adatát érdekesnek tartjuk ahogy a .Vasárnspí üjság''-b*u megjelent. Most még csak ast emliijük föl hogy Magyarorsságon minden 11647 magyarra esik egy magyar birlap; 11.237 németre egy német lap; 62.211 sslávra egy ssláv lap és 86.037 oláhra egy
oláh lap. ,
— Magyar leány Indiában. Érdekes akta érkezett a napo«b*n — mint
Sz-gedi Napló írji — Triesztből a szegedi rendőrséghez. A« akták egy kalandos élet regényét tartalmaszák. A regény hősnője e^y Sseged vidékéről való szobaleány, neve Pethő Erisébét, a ki évtizedekkel ozelötl elvetődött aS Indiákra, hol a tűz vérű msgyar Isány kalandos sbs-relmek hősnője lett ''ra félvilágot bebarangolta. S a kalandos éle ü nőt jelenleg trieszti tébolydában őrzik, rabként. A mult hónapban szállították födöset al t« a tengeren Kalkutából aLloydtársaság Bréma hajóján. Nem bunö., hanem őrültnek tartják. A trieazti tébolyda magv»r akója azonban tiltakozik az ellen, b»gj őrült volna, s azt mondja, hogy ármány ald >zat* lett. A .ríesztí hatóság maghal-lotta a nő panaszát s kihallgatta őt. A szegedi rendőrséghez azért küldték el »» aktákat, bogy a szerencsétlen nő rokonait kipuhatolják A azegedi rendőrség a tákat visszekftldi s útbaigazítja a vizsg»-la''.ot, hogy Pethő Erzsébet rokonainak fölkutatása végett az ó-moravicsai hatóságnál tétessenek lépéseket.
— Bélyeghamlsltó álUmhívatal-nokok. A vaihs- és kösoktatásügyi aissterium ssámviteli osztalyábau tueo-hat év ÓU űzött büuös manip lációt fedeztek fól. Az osztály tisstviselői kösüi hatan valóságos szövetkezetté egy<*ü!te*i
HUSZONÖTÖDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
1886. FEBRUÁR 13-án.-
mellékkoresetet biztosított'' ® ''áo»k az«»l, bogy a minisztérium irat ^¿b» vándorló szerződésekről • egyéb okiratokról iesiedte a bélyegeket, melyeit astáo ujak gyanánt bocsátott áruba. ^ (fóveikeret feje hamar neszét vette a ^jpak, e hogy a biiutetóst elkerülje, ön» /ilkosságot követett el. Szerencsétlen c »ládjának sejtelme se volt aaórnyü eltárolásának igazi okáról s ismerősei is „t bitték, hogy a barátjaikért vállalt péasbe''i kötelezettségek kergették a baltiba Ci*k a rendőri vizsgálat derí''ette ki bogy Tó''h Sándor miniszteri számtisst ki péháoy nappal ezelö-.t agyonlőtte ma-a kelenföldi vasúti állomáskörnyékén, fije és szervezője volt egy bűnös szövetkezetnek, mely a kincstárt eddig még 9eg nem határozott, de kétségkívül etrekre rugó összeg «rejéig károsította meg.
— Értesítés. A nagy-kanizsai fM»gjar Irodalom és Művészet-pártoló ¿¿yísü''-t* irodalmi szakosztálya 1886. ¿ri f-ibruár 27 ón esti 9 órakor tartja ci*ó nyilvános felolvasását, melyre az ,gyesület tagjai (és családjaik) tisztelettel meghivatnak. A felolvasandó szöveg ozitne:'' .Hogy lehet az ember kUsaszi-ku«<" (Csevegés.) irta felolvassa Hiffn na Mór tanár- ur. ac irodalmi ir»k»-ztaiy tagja A felolvasás az egye-lület h«lyisegében (Bazár épület I. emeleten) tar atik. — At irodalmi szakos? isi) már előzetesen is örömmel jelenti, bog) a második, nyilvános felolvasás megtartására dr. Schreyer LijoB egye-lületi alelnök 8 irodalmi szakosztályi
urat volt szerencsés megnyerni Tisztelettel: Bátort Lajos az irodalmi itskosziály elnöke. •
.Az első nagy-kanizsai hivatal-gzolgák betegsegélyzö egylete* f hó 2-án » Rózsához címzett v ndéglöben társas rscíorával egybekötött, tánczvigalmat rendezett, mely alkalomal a társadalom közép issulyához tartozó egyének zsúfolásig töltötték meg a termet. A társas vacsora végeztével tombola játék következett szép és értékes nyeremény-tár-fjakkal egybekötve. Ezután a fiatalságot m''gmozditot''a a csárdásnak lábat csik-Isn dóiaktusa ; - mig azöregebb nem gyö-ujörködve nézte őket, olykor olykor kiemelv^o örömében agy egy pohárnak tartalmát. A vigalomnak csak a nap sugarai vetettek véget ; legszebb emlékeket vive magokkal a hazatérők.
— Eltűnt fiatal asszony. A Győri Közlöny irja : R-^teutő Ciapás érte S*1 ezer győr«zigeti füszerkereskedőt. Ifjú, szép é» finom műveltségű nejének elméje megaavarodoj^- és az a rogeszméj > támad''., b>gy ő férjével nem élhet; m*rt meg van irva a sírt könyvében, hogy ő
aranyeres bántalmakban stb. minden egyéb házi szert a használatból kiszorított, Minden valódi dobozon fa gyógyszertárakban 70 kr. kapható) czégjegyQl: egy fehér kereszt vörös mezőben sBrandtE. névaláírása látható
Hivatalos píaczi árak.
— Február Jq ón Busí: 7 fr 90 kr. 7 ír> 75. kr. — Rozs; 6 frt. 40 kr. 6 frt, 20 kr. — Árpa 7 frt. 80 kr TirJG kr. — Zab 6 ftr. 80 kr. 6 frt 60 kr. Tengeri: Ó frt. 80 kr. Burgonya : 3 frt. — Széna: 3 frt. 2 frt 50 kr - Ssalma ; 1 frt. 50 kr. I frt.
Lapvezér és kiadó: SZALAT. 8. Felelős szerkesztő : TASS ÁLKOS-Laptulajuouos: WAJDIT8 JÓZSEF ''
kóbor és bujdesó életet éljen a földön. A beteget Bécsbe vitték; de elbocsátották azzal, hogy családja és édes kis gyermekei körében inkább fölgyógyulhat. Egy darabig jól is ment, ssolgált a boltban, pon osan kiszámította az eladott áruk árát e csak némi búskomorság árulta el szerencsétlen kedélyállapototát, később derültebb lett, folytonosan mosolygott; de váltig mondogatta, hogy ő már lessá-molt a világgal, ő nem élhet tovább. Mult pénteken virradóra a legnagyobb pongyolában kíssökött a házból s nyomtalanul eltűnt. Ker >sik város- és megyesserte két nap óta; de sehol se hire, se hamva. Á szerencsétlen asszony a vistól iszonyodott, mindamelett a Danában is keresik hulláját.
— Névmagyarosítás. Dr. Bettel-heím Béla, városunkban előnyösen ismert ügyvéd, vezeték-nevéi Bedőre változtatta.
A Popp-fóie Anatherin szájvíz
több mint 40 év óta rendeltetik a legkitűnőbb orvosok által, köztűk a bold.-Oppolcer tanár által is. Drasche tanár is ujabban nagy eredménynyel alkal: mazta s, bécsi egyetemes kórházban, úgyszintén Schnitzler tanár is-a száj, nyak. foghus ás szájpadlás betegségéinél. És ezért sokak számára a Popp-féle Anatherin-szájviz, mely kapható Nagy-Kanizsa minden gyógyszertárában, épen olyan biztos gyógyszer, mint nélkülözhetetlen óvszer lett és lesz min denkinek, ki azt a száj, torok és fo<jhus betegségében használta. Egyidejűleg figyelmeztetünk e szédelgő és gyakran káros hamisításaira, melyek gyakran a kezelő orvost is megcsalják. Minden eredeti palaczk nyasán ott van a védjegy, mely az eredetiségről tanúskodik. E gyógyszer rendkívüli tekintélynek és elterjedésnek örvend az osztrák határokon kívül éi egész Európában sőt Amerikában és Ausztráliában is vannak csodálói. Figyelmeztetjük továbbá Popp J, G-. cs. k. udvari fogorvosnak anatjierin fogtapaszára és növény fog-porára, mely igen alkalmas és híres fogtisztitó szer.
— Mint valamely kegyencz,
a ki mindenűt hódit, majd minden csaladnál szegénynél s gizdágnál egyaránt otthonos a Bratfdt R. gyógyszerész svajezi labdacsa, mely különösen kellemes, biztos 3 ártalmatlan hatása által máj-és epebajokban,
azonnal s kész-a tömeggondnok
Árverési hirdetés.
Én takács Jenő tapolczai kir. közjegyző ezennel közhírré teszem, hogy-közadós Peczek Gyula és Ida csődtömegéhez tartozó s alább megnevezett ingóságok dr. Jánosi 8ándor veszprémi ügyvéd tömeggondnok meg bizása folytán s közbenjöttével általam a Tördemicz község határában levő Lábdi szőllőhegyen a nagy pin-czénél s a Badacsony Tomaj község határában levő Badacsony szóllőhe-gyen folyó évi feoruár hó 20. napján délelőtt 9 órakor megtartandó árverésen eladatni fognám.
Eladás tárgya: 42 darab különféle nagyságú mintegy 4000 akónyi boros hordók, pinczebeli felszerelések, prések, kádak, a hordók mintegy 30, 35, 200 és ¡680 akós darabokban, akónként 50 kr 80 kr. és 1 frt kikiáltási árakban, butorko darabonként, különböző kikiáltási árakban.
1885 évi 1190 akó (körűibe-löl 600 hecto) b. tomaji és törde-tniczi fejtett bortermés több hordóban akónként 10 frt kikiáltási árban hordó nélkül vagy esetleg azzal együtt is;
336 akó törköly hordó nélkül és mintegy 170 akó söprő.
A. vételárak pénzben fizetendők kezéhez.
Az eladott ingóságokat az eddigi helyiségekben vevők saját felelősségökre 10 napig ott hagyhatják. A mennyiben a kordót tartalom nélkül veszi meg valaki, 5 napig tűrni tartozik, hogy tartalma bent-hagyatik.
Tapolcza, 1886. február 1-én.
TAKÁCS JENÓ kir. közjegyző.
796. ss /188 t< *ZS6 1—1
Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881 évi LX. t cs 102. §-a értelmében esenel köshirré teszi, hogy a nagy-kanizsai kir. járásbíróság 796/1885 ssámu végsőé által Presburger Jakabné nagy-kanissai, Badl Antal n.árburgi és Kovács Pál nagykanizsai lakos végrekajtatók javára Kauders F czég nagy-kanizsai lakos el*
Ion 106 f. 25 kr. 876 frt 32 kr. és 2000 f. tőke, ezek nek megjáró 6% kamatai és eddig össsesen 101 frt. 85 kr. pörkölt-ség követelés erejéig elrendelt és bíztosi-tási végrehajtás alkalmával bíróilag le-foglatt és 949 frt 10 krra becsült szoba bútorok és kikéssitett bőrök est. bői álló ingóságok nyilvános árverés utján eladatnak.
Mely árverésnek a 796/188& ás. kiküldést rendelő végzés-folytán t; hely-ssinén vagyis alperes lakásánál leendő eszközlésére I886-ik évi február hó 25-ik napjának délelőtt 9-áraja határidői»! ki-tűzetik és ahoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy as érintett ingóságok ezen árverésen az 1881. évi LX. t. cz. 107. §-£ értelmében a legtöbbet ígérőnek becsáron alul js eladatni fognak.- >
Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. évi LX t. cs. 108. §-ábán meg-álapitottfeltételek szerint lesz kifite''endŐ.
Kelt Nsgy.Kanizsán 1886 ikévi feb-ráár hó 9 nspján
BARTS GYÖRGY kir. bírósági . végrehajtó.
VÉD-JE.GY
Egyedüli f5 raktár Nagy-K anizsán
FESSELHOFER JÓZSEF urnái.
BHKOLASCH S,
templom-, szoba-, és czimer- festő-,
mázoló
Nagy-Kanizsáo,
^ a honvéd laktanya átellenében. 5 Ajánlja magát a n é közönségnek minden-
5 nemű szakmájába vagó munkák elkészítésére
BtF* Helybeli és vidéki megrendelések : X tisztán, csinosan és pontosan teljesittet- ^ * nek jutányos árakon. 2730 2-3 XC
EDDIG MÉG FELULMULHATLAN
a MAAGTSÉTw.-félo
cs kir. szabadamazoif, valódi, tiszti,
C s ii k a iii á j-olaj
Maager Vilmostól Béesben.c j
Az orvosi tekintélyek által megvizsgáltató t és köny-nyen emészthetósfexe folytán gyermekeknek is ajánlható, mert a legtisztább, legjobbnak elismert szer: mell- tüd$-bajok, görvély, daganatok, kelések, bőrkiütések, ml rlgybajok, gyengeség stb. «Ilen — egy üveg ára 1 frt. — kapható gyári r»k(árban : Becsben, Heumarkt 3. szám alatt, v* amint as Osztrák-Magyar birodalom legtöbb és jobb nevű gyógyszeráraiban.
Bíagy-KlazilZBá.n Rapliató: Rosenfeld Adolf és Rosenfeld Ferenc« kereskedő uraknál. 2640 9 -12
Dr. Xlkolasch Károly-féle
spanyol Ch ina-bor -
Dr. Mlkolasch Károly-féle
spanyol vastartslmu chlna-bor.
Dr Xlkolasch Károly-féle »paoy ol p e p s I n-b o r.
Dr. Mlkolaxch Károly ffele spanyol peptonbor. Dr. Mlkolasch Károly-féle
puny ol r h a b s r b a r a-b o r.
A legjobb szer gyomor-gyengeségekbeo, hideglelés, ideg bántalmak s utóbetegségek
ellen Kgy ü?eg ára I frt 50 kr. Kitűnő hatású azon betegségekben, melyek vérszegénység, v»gy rosa vér''ől stárraaznak ,
Egy üveg ára I frt 50 kr. Rendkívüli szer mérges daganatok, a gyomor la*8n működése s az ebből származó betegségek elleo. Egy üveg ára I frt 50 kr. A legbistosübb szer a gyomor mfi<ödésére oe.n ha''ó szervek felüdi''éséül Egy üveg
• ára I frt 50 kr. V A legjobb szer gyomor- és bél-katharus, valamim egyéb betegségek ellen. Egy Ü7eg ára I frt. 50 kr.
Foraitar Ausztria s Mag7arorsza£ra nézve (Galiczia és Batorina \Mútn\
Haager fitosáéi, OL 3-
Széna és szalma eladás.
A balaton hídvégi (Zalamegye) bérgazdasághoz tartozó .Egenföld* majorban több ezer métermázsa széna és szál-,Dlít eladó. — Az ár a ba laton hídvégi gazdatisztnél megtud-^ ,ható, ki egyszersmind az eladást is eszközli.
''«27 í - a A bérnökség.
Singerstrasse15
*nm
tGold. Reichsapjel''
PSERHOFER J.-fele
GYÓG YSZERTÁR Bécsben.
,ürOía. líeicasapjei- m whbmbw* «...
V ertisztitó labdacsok eiel5tt ew« labdacsok neve alatt; er ut<5bbi nevet teljes joggal megérdemlik, mivel biznnvitnffílr i caakugran alig létezik beteglég, mslyben e labdacsok csodás hatásukat oxerszeresen be nem
.ror Í. . i k i. J"makacaabb e.etekbao, melyekben minden ezyéb «ser sikertelenül alkalmaaUtott, ezen labdacsok számtalsn-bÍrL.n»L !5 .i ¿-?JM,att WáRJulást eredményeztek. 1 doboz 15 labdacscsal 21 krajcaár, 1 tekercs 6 dobozzal 1 frt 5 krajciár, mond»n.ir . ikQldemén/ 1 frt 10 kr (I tekercsnél kevesebb nem kOldeúk szét.) Számtalan lsrél érkezett, melyek irái bálát ™ , ; l , , .\Ci° ®«lj«ki>ek a legkfllBnfélébb é> legsúlyosabb betegségekben egészségflk helyreállítását kö^önik Aki csak
egjszer kiaéiletet tett velük, tovább ajánlja. A «zámtalan köstónS-irat közülide mellékelve közlünk uéhányat.
űzheti valameunyi. foglalkozását Kérem szíveskedjék e bálanyíl-vánitásomat az Összes szenvedők javára felhasználni és egyszersmind méltóztassék újból két tekercs labdacsot és két db. cbinai szappant küldeni. Kiváló tisztelettel maradtam alázatos szolgája
Nóvák A1 aj o s, főkertész.
Leoogang, 1883. májas 15.
Igen tisztelt aram ! Az öc labdacsai valóban csodás hatásnak, nem olyanok, mint sok más kidicsért szer; ezek valóban minden baj ellen segítséget ny-jtanak.
A húsvétra rendelt labdacsok legnagyobb részét barátaim és ¡smeróseim között osztottam szét s valamennyien jó hasznukat vették, még m»gaskoru és különféle bajban, betegségbea sinISdó személyek és ezek által, ha nem is teljes egésxségöket, de tetemes javulást nyertek és tovább is akarják használni. Fogadja az én legbensőbb hálámat és mindazokét, akiknek szerencsénk volt az öu labdacsai segítségével nyerni vissza egészségünket.
Dentinger Márton.
Béga-Szt.-György, 1882 február 16
Tisztelt nram I Sem fejezhetem ki eléggé lagmélyeHb bálámat az ön labdacsaiért, mert Isten segítsége után egyedül az ön labdacsaitól gyógyult fel nőm, ki mlr évek óta szenvedett mize-rerében ; és babár egyelőre még néha be kell vennie a labdacsokból, de egészsége mir a .nyíra helyreállt, bogy fiatalos frisseséggel
Tekintetes uram I Ama föltevésben, hogy az ön valamennyi gyógyszere e^enlö jóhatásu, mint az ön kítünó fagybalzsam a, mely az én családomban néhány idült fsgydaganatot hamar megsemmisített, daczára az úgynevezett egyatemos szerek ell«n érzett ellenszenvemnek, arra határoztam el magamat, bogy aa on véztisztító labdacsaihoz folyamodom, hogy e kis golyócskák segítségével ostromoljam sok évi hámorthoidálís bajomat. Vem habozom önuek bevallani, hogy ¡dalt bajom négyheti használat utáu teljesen megszűnt s bogy ismerőseim körében igeu buzgón ajánlom e labdacsokat. Nincs is semmi kifogásom az ellen, ha ön'' e sorokat nyilvánosan — de névaláirásom nélkül — közzéteszi.
Kiváló tisztelettel Béc«, 1881. febr. 20 C v. T.
FfltrvKíll''7GQm PSERHOFEB J.-től, éwk óta elismerve, X «6J "«lASalll „iut legbiztosabb ss-r bármiféle fagyba-jok ellep, valamint nagyon idült sebek stb. ellen is. 1 tégely 40 kr.
Íílpfp<*íl''7pnp''7ifl (P^?^ cs''PPek) megromlott gyomor, AJlCtCSSAtJIICZiia. rosI emésztés, mmdonnemü altesibajok
ellen, k''-tünő házisz«w 1 üvegcse 20 kr.__
TTfifnriíirlV általánosan isrnertkítflnő hiaisaer katarhus, re-U WIU11CU> keduég, szamárhurut stb. ellen 1 üveg 60 kr.
tői
Tannochinin-hajkenőcs
laikusok által valamennyi hajnövesztő
szer között a legjobbnak elismerve, 1 csinosan kiállított nagy szelencze 2 frt.
Fiffvpfpmp^ kpnripQ «TUDEL dr tói vágási és szurüi JÜg^ÖLtíIlltíí» KtJUUCS «ebeknél,mindennemű mérges keléseknél, valamint időszakonkint megnyíló lábdaganatoknál, sebes és gyu''adt melleknél s hason''ó bajoknál kitfinő szer 1 tégely 50 kr.
Egyetemes tisztió-só KSS
minden következményei úgymint fejfájás, zzédülés,.gyomorgörcs-gyomorhéj, aranyér, dugulás stb. ellBQ 1 csomag, ára 1 frt.
'' -'' -----t. -^^m
Amerikai köszvény-kenőes [T^lj''Z
rbenmaszerü bajok ellen. Áta 1 frt 20 kr. | ----j— .
Minden fajtájú IxOZrLe^OptEttlXllClxa BZerefe folyton raktáron vannak.
Az itt felsorolt készítményeken kivül hapható valamennyi osztrák-magyar u,ságb*n hirdeteit kül-és belföld gyóáytári kQlóaleges.ég u. m
Chlnai Toi etteszappas 1 darab 76 kr.____ Sósborsxesz 1 üveg 60 kr.________
Porok lábizzadas e len 1 doboz 50 kr. _
Georgé Pate pektorále-ja, ''Ok év óta eluyálkásodás, köhögés, re-kedtség, hurut, mell- és tüdőbajok, gégebántaimak ellen 1-gjobb és Jagkellem ;>ebb segédszernek általánosan elismerve 1 doboz ára 50 kr.
Alpesi fü likőr W. O Bernhardtól
1 frt 43 kr. Dr. Rsaershassss-féis szem-ssszesozia
fél üveg 1 frt 50 kr.
1 üveg 2 frt 60 kr, 1 fél üveg
/
1 üveg 2 frt 50 kr; egy
Sósborsxesz 1 üveg 60 kr.__
Schanaana fels gyonersó 1 doboz 75 kr.__
Labdacsok ebekjzigára 1 doboz 30- kr.___
Tosrísta keB5cs_l__tekercs 60 kr.
Franczia különíegess ''•gek; Rhasaalafl fé''S Pepsls-kor 1 üreg 2 frt 25 kr._______
Tltrtrgxstt CMttS-bsr Ossián Henritől 1 üveg 2 frt.
Chíiaböf^a»»^ 1 * frt 50 kr"
Pasllsis P«r Fourniertől. 1 doboz ára 2 frt deboz 1 frt 50 kr.
50
krajezár, egy fél
: >'' ■ I
Kwlzda ft''e kSszvésy-tóds« 1 üveg 1 frt.. ! '' 1 j ó mc^,iereztetik.
a'',, stb. é* minden netalán raktáron nem levő ca»kk ktvánatra, gyorsan es oiwon
81 * 8 . . _____________UAin mellett, ns
gt». stb. és minden netalán raktiron nem iero i-------«..zPceknél
Posui tflidemfejek 5 «»^M " Lt" '' utánvéttel is eszközöltetnek. ------
AW
\
V
HÜSZeja^JJ^ÄWÖLYAM.
Z AiLAiI. KlÖZLÖ
1886. FEBBtai»V13,''4ft,
♦ * r n * •
! ♦ * >« • * ♦ ♦ k » J»^*^
1
első magyw gfp- ée tűzoltó«» rek gyra, harang- és órcsöntödóje BUDAPESTEK, Hottenbiller utoza 60. Q
o
8 o
g Ajáiilja gyártmányát''
q mint magysr kültole-O ge»séget ktitakban és Q" mindennemű szivaty-Qd tyttkt»». elvállal teljes vízvezetékek1 berendezőiét varosok, földbirtokosok, ipartelepek, irmentesitő tarsnla-tok és magánzók részéről modern technikai

r )
o o
8 o o
j>712 37 —50
alapon es kedvező feltételek mellett ajánlkozik, köz-és magánfürdők Q felszerelésére,szag.men- O fc-es ürszőkek felállitá-O sára és minden vizmű vT~ muukálatok gyors ds pontos kivitelére képes árta^ok és részletes költségtervezetek kivánatra díjmentesen küldetnek.
Egyetlen belföldi szivattyu-gyár.

Qooooooooooooooóooooo OOOOOOOJJ
^ IfÖSZVÉNt-BETEGEK WEK!! llíR külöufts figyelmébe Ä
ö ll »jáal^dó Dr. m*d. K''ehne «zolßit vildbad G^bI-muÍ cs. kir. fürdÄorvoa ^ V ■ ■ . , ,. »t , f .¿._ XI.«I ti.<lánm>nA*n V
_________-BETEGEKNEK _ _ .
lm ajánlandó Dr. m*d. K''ehne «siilAit vildbad GabI-muí cs. kir. fürdrtorvoa vénje után — eddig Nnotvich Gyn»a gyógyBi«-rési ália<, ti.atán minden ártalmas aoy-tfg^ ment növényibből • k«fc*iiett 2722 8 — 10
ltö355Vény-8zeazt.
TőBÉ''mint 30 év óta van áltllíoo« alkMmaxisban e**n aier mint kösavéoy (rheuma) cbúx aelloui bajoknál, mely idí óu a legjobb siketről használtatott Ara egy üwgaek h»wyiála«i utasitás-»»! «sylit» 60 kr.
Eg^ednK fórakW é« m-e»w>«1e]és» h-ly 2íigy*KaDÍ*»áa Mandúk Qy. Sándor MEGVÁLTÓHOZ czlmpett gyógyszertára.
0 0 0 0
i >0
¿ilai iE?
elf Arnoldnál
Bóols^L Pestalozsi uteza 1. :./ Közvetítés ingyen. r E szakban a legrégibb
BERGERféie orvosi ^
§ rMtráhy-szappah §
^ orvosi tekintélyek ¿Ital ajánlva Ausztria-Magyarországban, Prancroa-
^ ország, Németország, Hollandban, Schveiczban, Bo mániában eb. J
már ti« óv óta fény«* sikerrel haMnáltatik ^
V mlnaennemü. t>őrU:xit;©s?©l£: \
mint szinte az arazbőr mindenféle tisztktalansgai ^ £ ¡r
ellen különösen a rfth, az idült és pikkely sömör ellen. JS a kosz, a sömör repidvény, a fej és szakái ellen, a szeplő, W Jp májtolt, úgynevezett rezesorr, afagydag, a lábizsadás, s
a gyermekek valamennyi külső fejbelegsógei elien. Ezenfelül mindén- B^
kinek mint a bórt tiertitó mosdószer ajánltatik. ■
Ára darabonkint használati utasítással együtt 35 kr. ^
A Berger-féle fe&trón} szappan 40%-a tömény fakátráuyt ^
tartalmas felettébb gondosan van készítve s lényegesen különbözik ■ minden egyéb, a kereskedésekben előforduló kátrány-szappanoktól, —
mert ezen stappan 35% glic/erin anyagot tartalmaz, fiinom illaUzeres^e. ^
gg (5S&I&SQ& M&eriíés© ?égatt S h
a gyógyszertárakban világosan Berger-féle kátrány-szappan ir
kérendő s ügyelni kell a zöld csomagolásra.
Elösmerő okmánnyal kitüntettetett a bécsi nemzetkőzi ki- ^
állításon 1883 ban. \
Egyedül helyettes a bel- és külföld részére: %
A. HELL wsz. Troppau hí" %
hagy-Kanizsán Frager Béla gyógyszerésznél. ^
2773 1>—2
.t
'' T ▼ ▼ ^ T-"TV 1 r ► m i. A
\ «
Á
A Csáktornyán székelő
mám, tatóűlmiái reszyénj-társaság,
1886, márcz- H&iél&talórate saját le
V-IK RENDES ÜÖZCsYÍ úri,
taríja meg, melyre a t. részvényesek ezennel meghívatnak. Napirend:
1. Az igazgatóság és fe''Qgyelő-bizot''ság jelentése.
2. A zárszámla beterjesztése, s e fólöui határozat. A mérleg jóváhagyása. Az osztalék meghatározása, és a felmentvény '' megadása:
3. Öt igazgatósági tag és a felügyelő bizottság megválasztása.
4. Netám indítványok. /
5. A jegyzőkönyv hitelesítésére két részrényes tagnak megválasztása.
Csáktornyán, 1886. február 1-én.
A »Betegbarát« czimü röpiratban SzámQS, luizisrcr van ismez* ^tetAc. oielyel sok eves keresztül megbízhatóknak bitonyultak s ez okból a legmelegebb ajátoistra méltók. Mm fan betegnek isrperai kellene e röpiratot Ivülönösea pedig azokat, a kik kiszvé-nyben vagy csúzbaa, tüőősorYmdásb»V| ''úeggyengesegben, ^kórban stb. szén- J vednek, arra figyelmeztetjük, hogy az 1 egj-szeni háziszerok által nagyon gjakran még az úgynevezett'' gyógyrt-hatlan betegségek is megszántok. A ki a »Betegbarátot« olvasni kivánja, az írjon egy levelezőlapot Richter kiadó - intézetének Lipcsébe, mire a •röpirat mcgkuldotii. A megrendelfinak ez kóltséeébe nem kerüL
Gyógy- szappanok;
- ^ Fanta Miksától
gyógyszertár az egyszarvúhoz
Prágában.
Orvosak által vizsgáltatja és ajánlva.
, Fanta-réie Irhthjol-niappan, »rfiTörüit ge, borrlruro jorr IBosarci, icat), rltxkrUg börutaajrei ellca. in 7S kr. — Fanta-féle Xápoíyi Kappan (higany-szappan). SjrpkllU ri piruttU elln, «f«r»b-14 kr^ I d*r»b »0 kr. — Fanta-réle kö»zvén> én lobos
2663 '' 11 — 19
AZ IGAZGATÓSÁG.
A választási jog gyakorolhatása tekintetéből, az alapszabályok 59. §-a értelmében, a tisztelt részvényesek ezennel felkéretnek, miszerint részvényüket, a közgyűlést 3 nappal megelőzőleg, az intézet pénztárába — délelőtti órákban — letenni szíveskedjenek. 2732 2—3


tránj-tilyrei _ _____
kr. — Carbol-nxappan, frrtóxUUaitü. Só kr. — Kén-szappan e»úp, tzrplö ét börkutíK » kr. — Tojáxmne-itappaa, f*Jtorpa
cllta »« »rcíjívltú i»rU kr. — Ept-nxappan, bajnömztd é«-ápoló, kr. — FUvéKK-ntappan. u IdtRrrndixrrrc üdítően iat. ti ír. —<
Ifilyerrla-atappan, teffflaortabb t«ll«tie-uippu. ii kr. — Benaoe-Nzappan. borT*»t»fodit ellra. *0 kr. — Vaaelin-azappan. keUeatra v moudu-«»2köi aapoakrati basxailatra. 4« kr. — Krnpu-kátpinv-Nxappan. m»k«c> bnrbrtrrxrrrk cllrn Ura alkalmai. Xra Sikr. — Ko>8iv Mappaa. az arr»zla tUztataiaaaáral, májfoltok, szrplök rí arcztröoSk rllm. Ára S5 kr. — Kátnphor-xzappnn, T*kj, relrrprdni-tt b6r \tb. ellfo. ira ü kr. - \sphtol-szappan. alsdrenriuü bórkibtrirk rllta. ira 60 kr. -
Iini>".>aiúk minden syócy*xcrtárbau-
Kapató: Prágsr Béla oónszertarábaii H.-Kamsáii.. t
1
S

oo
; A. legjobb a legtzobb
harmenlkák
é» e^yéb r
zeneszerrk
csakis
Jo i. N. Trimmelnó!
BÉCS, VII. ^aiterstraase 74. Harmonikát s f-gyéb tene »z.»rek árjegyzéke ing-yen é« bénnentTe
«-« I) éri et.
A ludbrégi országút és Kaproncza város között 7* órai távolságban ,Crrbasevec* (Horvátország) helységben lévő,
4 állványu malom
« hozza tartozó bonnérésssl. lakással és istaloval, továbbá fél hold kert, egy hold szántófold sgy hold rét
(holdanként 1200 C)^ 6 darab marhának való legelő és 12 fuvar tűzifa 1886 évi április hó 1 tíil 3 évre bérbe adandó; ezekhez esetleg néhány hold szántóföld is árvere-, zés utján hozzá bérelhető. ,
Az árlejtés t é. február hó 28 án délután 1 órakor az urodalmi számtartói hivatalban Easinyán Kaproncza mellett iog megtartatni.
100 frt bánatpénz az árverezés előtt leteendő,
Bévebhet a szátnfertósagnál \rasinyai kastélyban ''
'' • 2738 1 — 2

2719 11—20 , ,
KAYE
nyer», kitűnő, erőteljes, zamaton fuj 5 kro» cMomagukban, béres vánimenle>»eti bárhová utánvétel mellett.
8antoa, finom kilónként 1 15—1.25
CeyloD^««^ "finon: , 30r-1.40
Cejlon, finom, ző de. . 1 50 — 1 60
Menadó, aranysárga B 1.60-1.75
Gyöngy, ^Perl) finom . 1^5—1.60
Gyöngy, (.Perl) Cuba finom , \ 1.7ó—1*85 Mocca, Talódi arabs . - 1.30—1-90
ajánlanak Máttersdorfer Brűder, Fiume.
Csal rttt
ba minden dobozon a gyárjey/: t >u •< és Moll '' sokatoro-sitott ezé g nyomata látható.
üxea porok tar.tós gyó^jhitási makacs gyomor- es aiteatbajok, gyomorgí5rc* és elaylákásodás, ^yomorégéi, rösi>5tt dagalá«, májbij vértoiu''ás, aranyér és a lefktl-. 15nf«léhb BŐI betegsegek ellen 3>> ér óu folytonoiiu ufSvd.< ; ió «¡i»m?ró sben ré«»e»ttl'' Egy eredeti dob .z ha «nálati ata$itással 1 frt H*MÍSÍt*ányo* törvényese Q ÜldÖzt«(Éeét.-''
Franciahonszesz á.m
IN GSILAG ANNA-
,»Z óriási hajjal a nagyérdemfi közönaéguek tn lomására hozom hogy áltilam feltnlálttsjaövesztő pomaoét, melynek l4 havi használata után hajam 18''> centiméter bosstért el, a:nagyérdemű közönség hjiszuáUtára bocsátom ét kiakT ''lsg nülam kapható kö-csBgöoként 50 krajcxnr, 1 frt é* 2 frt. — Hsjken6cí5m 0rT0«i
trklut ily^lttöl külőnöi jó sxer gyanánt lett el-ismerve baj- éi szakáinövesxtésre, fejfájás mígrainp, b»jkihullás, korpaképródés, és ko-pass-»á levés ellen, erősíti a hajgyökeret, e''3-moiditja a baj- és szakállnörést él a legfin-toilette kenőcs.
Citlllag és Társa,
26SS 8 - 10 -Budapest Kirí^oteta^. .
Kaphaió Ssgy-Kanir:sÍE^cíxkr Bíia n: ^yó^TSterúr&baT.: — ^sls^Eg^rszesen tez Mórnál. val*mi&í M.iqjycrÁFsiág jeítstuéke-
nyebb gj ógyezoriiraí ban.
KSsst ny, c*út, mindennemű ''haso- ] gatás és bénulás-, I fej-, fül- és fogfájás sikéres gyógyításához bedörzsö- |
lésre; borogatásnak raind^uuomU serdl-^s^it éi s-oe , gyut«<iaíoic és <iag*..*tuK ellefc ¿ensőlea yizsel keverve, hirtelea betegedéi, híujis és kólika ellen. Egy ü/eg ponto atasitással 80 kr. 2720 10-52
Valódi, Moll védjegyével ós név aljirassv
n <
Holl A.
Bécs, Tuchlauoen
gyógyszerész császár királyi udv. szállító.
'' Baktárak: Magy-K,aniz sa: Belus Jóssef gyógyiseréss. Kosenf«d ."lü''-F esselhofer József Barcs; í>orr»^r S. Csáktornya: Gönc* L. gyógy Kapasváratt Fleiner Ssmn Keszthely : Puly János. Körnend: Ritz Jáno«. Marozali : Isxtl Ferd. Zala-Egerszeg: Ksazter Alese gyógysterész.
T
s
X X X X X X X X
X *
Cs. lir. íizárólag, szabadalmazott OXXXXXJ Teke asztal- és teke golyó-gyár
KNILL KÁROLY
\
Bee» IX., Rossau, Rothe Lövengasse No, 5-7.
Alapíttatott 1807-ben.
»
Ajánlj» különöceo áltnla ujon-
nau fehalált tekeasztal falat "«v«ve
„Excelsior-bandeii"
i
a legfiomabb angol kautschukon. melyek tekinive tartós-
BágátmiDden rpás tekeasztal falat feiQlmuloik és a uiriltítt a bi-zonyarcíudáe olcsó t«kes8ilaiokéat cssk 45frtbi k»- ül.
Az én cs. kir. kitár, szabadalmazott Teke golyóim, melyek az elefánt csontuakkal teljeaen egyre megy, ajánlom egy évi jótállás melle''t kö* elkötő árakárt. 60 -62 mm. ig 5 frt 63—66 mm. ig 6 frt. 67 — 72 mm. ig 6 frt 50 dartbonkiat. Árak éi rajzok teke ass-ingyun és bérmentve. 2614 18 — 20.
— . . IX___J L.U__
Jje: ¿t v
mmmm
Elit iteiíii ár:
tfttt erre 5 frt. — —
fél erre . • 2 frt 50 kr. atfirdrrrt . . 1 . 25 . Egyei uta 10 kr.
H I K 1» KT ES K K . basaM* jwtitsorban 7. máaodsznr 6. i riun^en további »or.-rt 5 kr
NYILTTCRBEM jorouk-. t 10 krert v<-teu»k lel
Kiu< «tan illt-úk uiiuien egye« bir-drtrtrrt SO kr bt- tendk
8-Ut uzéim.
évfolyam.
i
A Lap szellemi részét ill «tó közlemények a tzerkeaztőtéghez, anyagi retxét illető közlemények p<-dif a kiadóhivatalhoz bérmentve intézendők : X a jr j-K a n 1 zh án Wlazsicsháa
B*rmeni»-tlen levelek nam fogadtatnak el
A nagy-kanizsai „Kereskedelmi lparbank", .nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó-egyletu, a rzalamegyei általános tanitó-
Kéziratfk viasza nem kildstask
¡¿ület*. a „nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület*, a „nagy kanizsai tisztionsegélyzö szövetkezet*, a „soproni kereskedelmi s iparkamara* nagy kanizsai kűlválasztmány''-ának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A .nagy-kanizsai tak. pénztár-részvény-társaság f. évi kBzgyflléte.
1. évi jelenté«.
Tisztelt közgyűlés! A midón az 1885-iki üzlet év nek reánk nézve kedvező lefolyásáról leszámolandó, a t. közgyűlés elé lépünk, tán mellőzhetnénk a hivatkozást az általános mostoha viszonyokra, a melvek ol« nyomasz'' tóiig hatnak a gazda közönségre, a kereskedő és iparos osztályra egyarant.
Mellőzhetnénk a reá való uta üst már azért is. mert — daczára hogy nem tagadható meg annak visszahatása azun pénzintézetekre nézve, a melyek — miként intézetünk is — a fent érintet: osztályokkal oly szoros összeköttetésbe állanak, — ha a lefolyt évi üzlet eredményt tekintjük és azt az előző évivel össze hasonlitjnk, megelégedéssel konstál .atjuk, hogy intézetünk ez ideig nem szenvedett azok befolyása alatt.
S ha mind a mellett felemlítjük a kedvezőtlen viszonyokat, tesz-szük ezt azért, mert kell hogy azokkal mint foutos tényezővel számoljunk és azok káros befolyásának ellensúlyozására minden tőlünk telhetőt elkövessünk.
Áttérve jelentésünk tárgyára jelezhetjük, miként a lefolyt 1885-ik évi üzlet forgalom a mint az a t. részvényes uraknak sellő időben kézbesített mérleg és forgalmi kimutatásból is kitűnik, az előző évinek megfelel.
A forgalom ;«z egyes üzletágakban épp oly élénk, mint az elózó évben; említésre méltó változás az egyes tételeknél nem mutatkozik.
Betétüzleiűnknól kiemelendő nek tartjuk, miként az év folytában teljesített összes visszafizetéseknek majd felerészét az az 462.000 frtot fizet tünk ki felmondás nélkül a miből
eléggé kitűnik, hogy betevőink majd minden megszorítás nélkül előnyösen és gyorsan rendelkezhetnek intézetünknél elhelyezve levő tőkéik ielett.
Mérlegünk megbirálásánál- lé-L''ygesnek"tartjuk"a kölcsönök utáni kamathátralékok összegének figyelembe vételét, erre vonatkozólag pedig nagyon kedvező jelentést te betűnk.
Daczára hogy a földműves osztály az olcsó gibna-árak mel lett és a környékünket ért mult évi gyakori jégverések okozta silány bortermés folytán fizetési kötelezettségének csak nehezen tehetett eleget, jelzálog kölcsöneink ntán a kamathátralék 11 arany 60 frank és 9498 frt. 21 krt. tesz, mely összeg egy milliót meghaladó jelzalogi kölcsöneinkhez képest elenyészóleg csekély.
Ezzel kapcsolatban felemlítjük bogy ingatlanaink állománya sem szaporodott a lefolyt évben, sót egyes birtok részek eladása folytán az 1812 írt 50krral apidt, jelenmérlegűnben az ingatlanok állománya 8050 frt, 31 krral szerepel.
Értékpapírjaink állománya a lefolyt évben nem szenvedett lényeges v^tozást: • az 1884'' ik évről áthozott egyenleg 1,006,950 frt név érté* volt, az év folytában vásároltatott 60,000 frt elenben kisorsol tátott és eladatatott 98,800 frt maradt 1885 deczember hó 31-én 968,150 forint névérték,
Ebhez járul a Urtalék-alap és nyugdíj alap értékpapírjainak egyenlege 60,000 frtal igy az összes állo máoy 1,028, 150 frt névértéket tesz.
Ezen értékpapírjainkat nem az 1885 évi deczembar 31-iki árfolyammal. hanem a sokkal olcsóbb beszerzési árral vettük fel a mérlegben és igy javunkra ezen tételnél 89.856 frt. árkülönbözet mutatkozik
A jelzett árkülönbözetet ^azon-
ban, mint értékpapír tartaléklapot tartjuk fenn, és az esetbea is ha papírjaink részbeni eladása válar.d szükségessé, az olcsó beszerzési árak mellett okvetlen származandó tényleges nyereményt a már meglevő vagy esetleg létesítendő külőntartalék-alap-ra ohajtano- időnkint fordítani.
Ha az uíóobi két év üzleteredményét össze - hasonlítjuk, azt találjuk, hogy a mult évi — tisztán az üztelből származó nyeremény az 1884-ik évit jóval meghaladja; értékpapírjainknál azonban ez idén nem volt oly tetemes nyereményünk, mint 1834-ik évben a 6% os arankára dák convertálásánál, de a kedvezőbb üzlet-eredmény folytán ma is oly kellemes helyzetben vagyank, hogy a mult évinek megfelelő osztalékot fizethetünk és azon felül a tartalékalap emelésére is épp oly . tetemes összeggel járulhatunk mint az elózó év-ban; végül jótékony czélokra szinte tekintélyes összeget fordíthatunk.
Fizethetnénk ugyan a rendelkezésre álló összegből a részvények után magasabb osztalékot; de általános helyesléssel vélünk találkozni ha az intézet jólfelfogott érdekében cselekedve különösen tekintettel a részvények belértékének emelésére, az intézet síilárditására és további fejlődésére, a tartalékalap gyarapítására ez évben is nagyobb összeget ajánlunk fordítani •
Hogy mily súlyt fektetünk a tartalékalap fejlesztésére, kitűnik ha rövid visszapillantást teszünk az elózó három évre. 1883 január hó 1-én a tartalékalap 25.000 frt volt 1883-ik évben 6500 frttal 1884-ik évben 9500 frttal emeltük, a lefolyt évben pedig értékpapírjainak kamatai álul 1795 frt. 50 krral már is gyarapodva, az ez évi nyereményből 7204 frt. 50 kr. összeien 9000 frtot ajánlunk annak
emelésére fordítani, ez által rövid 3 év alatt megkétszeresitve most 50.000 frtot teend.
A tiszviselók nyugdíjalapja, mely 1884 deczember 31-én 22,081 frt. 42 kr. volt, értékpapírjainak kamatai által a lefolyt évben 1197 frttal gyarapodott, jelenleg 23,278 frt. 42 kr tesz.
Az intézeti ház változatlanul 82000 frttal van felvéve mérlegbe, minthogy a mérleg teherlapján kitüntetett 5931 ft. 17 kr. tiszta jő-v. delem a házérlék 72/t. 7.-os tehát kielégítő kamat összegének felel meg, jelzett összeg apasztásának szüksége fenn nem forog.
A tartalékalapnak fenut jelzett kíkerekité<e ulán a mérleg teherlap-jának két utolsó tétele, úgymint: 5931. frt 17 kr. házbérjővedelem, 11:3 arany 140 frc. 22905 frt. 14 kr. adómentes szelvények egyenlege öszszesen 113 # 140 franc és 28836 frt. 31 kr, áll a t. közgyűlés rendelkezésére.
Ezen összeg felosztására nézve követkézé javaslatot tesszük:
Eészvényenkint osztalékul 45. forint, vagyis 600 darab részvény után27000 frt. fizettessék ki; továbbá: méltóztassék 1000 frtot az általunk jóváhagyás végett előterjesztendő jegyzékben foglalt városi köz és jótékony czélra adományozni, ezek ntán marad még 113 arany 140 franc 836 frt 31 kr.az aranyok és francok pa-pirérték re átszámítva 735 frt 30 kr. tesznek összesen tehát 1571 fr. 61 kr. mely öszeget az 1884-ik évi közgyűlés alkalmával , városi közhasznú és közművelődés czélualap czime alatt létesített 3210 frt. 54 krt. tevő alap gyarapítására ajánljuk cl helyezni, igy az 4782 fr. 15 krra emelkedne. p
A midőn ezen alapot létesítettük, jeleztük már, miként azzal váro-
sunknak különösen a kőztnüvelődés terén való haladását óhajtjuk előmozdi • tini. Hogy e téren leginkább egy állandó színház képes üdvösen hatni arról ugy hisszük a t. közgyűlés is meg van győződve.
De tudva azt, hogy egy igénye inknek megfelelő színház épitése oly tetemes ősszegbe fog kerülni, hogy városunk önmagára utalva összes lakosainak áldozatkészségét fokozott mértékben lesz kénytelen igénybe venni, — ez indít bennünket arra, hogy a t. közgyűlés elé következő inditványnyal lépjflnk: „ mondja ki a t. közgyűlés határozatilag, hogy egy Nagy-Kanizsán építendő állandó magyar színház javára tizezer forintot adományoz és hogy ezen összeget a színház építésekor folyóvá teendi." — E czélra a fent érintett városi közhasznú és közművelődés czélu jelenleg 4782 frt, 15 krt. tevő alap lesz a jelzett 10 ezer forint erejéig az évi nyereményből folytatólagosan kiegészítendő.
Jelentésűnket zárva azon meggyőződésünknek adunk kifejezést, miként részvényeseinknek oly gyakran nyilvánult áldozatkészsége ez esetben a midón oly fontos és hazafias intézmény létesítése forog kérdésben, sem fogja megtagadni a hazafiság magasztos oltárától a kívánt
áldozatot.
»
11. Jegyzőkönyv.
Felvéve a nagy-kanizsai takarékpénztár részvénytársaságnak 188b. február hó 9-én tartott XU-ik évi rendes közgyűléséről.
Jelenlevők: Tóth Lajos igazgató elnöklete alatt, Babochay György, Berényi József, Blau Pál, Blau Lajos, dr. Bedó Béla, Broch Adolf, Danneberg Jakab, Ebenspanger Lipót, Ebenspanger Leó, Eisinger Henrik, Engl&nder Lajos, Eperjessy Sándor, dr. Fárnek László, Fesael-hofer József, Fischer József, Garai
. t
TÁRCSA.
Kántor Kata.
Hegyen, vOlgyön lakodalom : Kántor Kata a menyaasa* ny. Moctaa mgnnsk «-skflróre, A m«BPya*saony nsegy előre.
Czifra ruha tnbog rajta; De halaváay gyiaxoz arexa .Mi bajod van édes lányom ? •Szomorú ragy amint látom!*
„Nincsen nekem aetami bajos, Kérem eaak egy csákót adjuo Katót adok, h ámat adok!
Hadd éledj®n halvány arezod !" • •

A templomból Laza térnek. Zug a arne, azól ac ének. Hcje, buja Tigan rannak, Less ma dolga még a caapnak
„H»»j TÓlagény, hol van párod, Axt a csárdáit, mi irt nem já»oJ ? A menyaurouy nir.caen ittbent,
Tán egy kisté pibrnni ment ? • •

8öTögt>ek, forofoak Ott kint a konyhába; Kántor er, ma kitett Magáéit hiába.
Kimegy az egyik lány, Vödörrel a kntra. Kata kosaornját. A TÍaael falhatta
KikoHra rohan bé I Mi baj van, mi baj van 7 . Kati na lány-as«soay Ott kint van a kútban*
.Leányom, leányom ! Mit tettél az ég?«''r Kii selyem kendőbe, Iffi itt agy leiélks
.Nem akartál ai*ni Ahhoz kit az»re*t«m, Te máihoz kiránud Kötői egéaa élti-m.''
Bocsát« meg jő szfllém Bormása meg énnékem ! Menyauaony ruhámba
Temritas el engem !*
• >
e
Mára ejkQrőr», Holnap temetésre Sereglik a oá«anép Kt a meae vége.
8ÁRKCTHY T.
Igazság — tévedés.
(.Egy fejeaet a hazugtágról.)
(Elmefuttatáa.)
Irta: Hoffmann Mór.
A ssigoru rideg erkölcs a haaug»á-got kárhosta-.ja, még aa ilyen coapromis-sum képében is, de a szigorú erkölcs aba-trahált valami, könnyű annak, at emberre alkalmasva azután gyakran nem üt be a számadás, hanem marad egy törtszám.
Ha moat mint erkölcsbiró ülnék e^y azéken, akkor igen szépsn kikerekített mondatokban elmondhatnám, hogy mint moodanak a bölcsészek éa thtologuaok a azaugaágról, éa mit eonek ellenkezőjéről, ha igasaágrél, de ugy hiasem hiába prédikálnék, bíaaen azok, kik engem itt meghallgatni szivosek, maguk is jól tudják. bogy mik etek, meg vannak gjő: ződ.e aa ígazeágszép voltáréi, éa tadják-mi lút tulajdonság a bazugaág, ha ten m ir rég4U tanulták aa íakolAban :
A ki egy.z-r bazodni e>er. Hitelt többi nam igen nyer.
Már most kétségtelenül igaz az, bogy a aaépnek m»gv*nnak a maga örök törvényei, a mint aat aa a«ttbe''.ika
tanítja, s hogy a szépnek egyik alapvonása as igás, as erkölcs aaígoru törvénye és bizonyára azt tartjuk azépn''k, és csakis aat, a mi ígar, meg as, ami ennek viss-saája, bizonyára rut, hogy a hazugaágot ia ru n*k mondhatják, de ugy aa aea>he-tikai törvény, mint az erkölcsi törvény módosul a társadalom tükrében és ilyen módosulást minden század mutat fel, a mennyiben a cultura lefolyásában, a társadalom életjelenaég^ben magának as életnek felfogása egy különösen kiváló mosaanatban nyilvánul, bogy meuze ne menjünk, ilyen «¡váló küWó nyilatkozás volt a 18. ssásadban a sentitnentalismua. Mag« as egyén, az individum, mikor a társadalom Asez"*égéról van szó. sem igen ssámit, d* sót as ilyen egyes kivé''e« lek, kik koruk iránya ellen kfi*dött*k, bizonyítják annál inkább as általános tünet valóságát. Mennél magaaabb lép csóré jut az emberiség a cultura haladásban, annál inkább távozik a természettől, s mentől inkább távosik a természettől, annál bizonyosabban áll befolyása alat msoo nivelláló hatásnak, melyet a ocltura követelményei az emberrel szemben ered ményeznek. életmódja, aaokásai, fellépése a társadalomban, érintkezése as emberekkel bizonyos coo «•entionália formák alatt történik, a melyek a megszokottságból lawankint törvényekké és pedig oly aaígoru törvényekké válnak, hogy azok áthágáaa áltat nevetiég*asé, »öt sok esetben megvetotté vilit- E conventio-náiis tormáknak a l*g*!fo«nlatlanabb ember ia annyira rabjává ,fálik hogy ssí-vesebben megbocsátunk soka or érréke-nyebb sérelmet mint valamely közönséges udvariassági szabály elleni vétaéget.
H gy ciak egyot «-tnliueX fuUÜagj
a müveit társadalom jogoaaa elitéli ast, ki aa utcsáu ennék, de senkinek iem jut esaéba fennakadni ason, ha as utcaán végig menve szivarzik. Pedig köselebbről tekintve a dolgot, as evéa termésseti szükség. mig a ssirvaraás éppen nem as,
A terméssete« egyszerűség <s as egyszerű természetesség, melyet mig a cultura által kevésbé érinteit durva nép fiainál tapasztalunk,persze mondvacsinált demokratikus éraelmeink mellett w, ide-gensterüíknek tűnnek feL, sőt egyik másik ¿seredet! szokása kellemetlen érzést is keit bennünk.
Ezek a c«f.v«utioaális formák azu tán valótAgoa álarezunkká válnak, s mivel a gondolkodás és érzés és eseknek édes szülötte a nyelv is as enropai műveltség köntösével felruhásott culturem-ber ssolgálaiába stegódjk, esek a convt-n-tionália formák egymással való szóbeli vagy Írásbeli késlekedésünkb n is oyi-Utkosoak, és ez a hazugságnak azon neme, melyet conventonális hazugságnak nevesünk.
5>ciáli« életünkben -z a oonv°DÚ-ooálig hazugság nagy sserepat játssik«
Mmt mindeu dolog, a mely akár » ph''siki.i akár as erkölcti világban, ba egy«zer meg«7.okátsá vál?, fel sem tüoik, ugy a conventionális hazugtág itabazuv-•ágok ason^jeméh-s tarozik, mely fel sem tüoik mely civiÜaátiónkkalelválbatatlanul óaaaenőttaót ennek kie^éasi''ó részét kép-zi és socialis éleiünk kűUA nyíl ráomasábao lépten nyomon ki«ér brnoünket. Kétségtelenül erkölcsi f >gyatko«á»o«k a jele, de a bűn nitn az *gyes emberé, hanem a nagy öaaseségé. s a mit es szentesit, as ellea küadbatnek ugy»-n »gyesek m sebre rátebetík a kritika bouczoió kését, de
annál kevesebb eredménynyel, mentül jobban lelt valami fogyatkoaáa as általános gondolkosási és érsési irány alapja
As egyes elfogulatlanabb ember a mi saját egyéniségéi illeti, as ilyen általános táraadalmi tünettel lessámoihat ; egész hidegvérrel vonhatja le okoskodá sainak végeredményét, anélkül, bogy a tünetet elóidózó okoknak egymásbok való viszonyát kutatná. Est sokan meg is teszik, a kik vagy speciális tanulmányuk tárgyává teszik aa emberi ősaséletaek a társadalomban nyilatkozó nyomorúságait, vagy p. dig ások, kik banyatt-homlok rohanva a mi kösö« caélunk felé, ráérnek bátra tekinteni is, bogy as emberi állapotok megrázó depravatiojára egy saáualmat pillan''.ást vessenek. As elsöir közé tartoznak as irék és költők, kik saját felfogásuk sseriot a társadalmi kérdések egymásba fotó aaálait iparkodnak rendsaeres ssöveté fonni és irtosepeg etni a tátongó sebekre. Aa utóbbiak pedig leg''öbbnyire ason sserencsétlenek közé teriorn-k, kik bátoraágból boldogtalanok, s nem axon gyenge elméjűek kösé tartótnak, kik a sorsnak, mely lelküket tépte meg, még pietáaaal vélnek tartozni, t kiknél aa éiveset afó, a rómaiad pa:>enu et ci»cín«e«e m«lylyel a nagy tömeget a rabszolgai alásatosságbao tarthatták meg.
A culturra tehát egyenes ellentéte a erméaatli állapotúak, a n»ro hiszem, hogy »gjik a mmik kai meglehetne, mert as egyik a máaikat kisárja. Érzel nem azt akart»m mondani, hogy a természet meg nem nem sül a culturai müveié« hatása al«t% s hogy némely tekintetben, különösen v phiaikai téren a müvétzet kesére nem dolgozhatnék a természetnek. Ast sem mondom hogy a természet em-
HUSZONÖTÖDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
1886. FEBRUÁR 20-án.
Benő, gelsei Gutmann Henrik, Ont- utolsó tételében kitüntetett 5931
mann Simon, Grünhut Alfréd, Grünhut Henrik, Grünhut Fülöp, Hal-pben Mór, Hertelendy Béla Hein-zelmann József. Juhász György, Kilik Ferencz, Klein Illés, Lőwinger Izrael, Lőwinger Ignácz, Ma-schanzker Mór. Mayerhoffer Sándor, Nucsecz József, Plosszer Ignácz, Prager Béla, Roseníeld Adolf, Rosenberg Israel, dr. Rothschild Jakab, dr. Schreyer Lajos, Scherz Albert, Strem Vilmos, Sommer Sándor, Sommer Miksa, Sommer Ignácz, dr. Szukits Nándor, Tauber Alajos, Sárvári UH mann István, Unger Ull-mann Elek, Vagner Károly, "Wallenstein Frigyes, Weiss Manó, Weiss H. J., Vidor Samu, Weiser J. C. Weissmayer Mór és Wellisch Lajos összesen 56 részvényes kik 430 drb. részvényt képviselnek.
I. Töth Lajos mint az igazgatóság/egyúttal jelen közgyűlés elnöke meleg szavakban üdvözli a szép számban megjelenteket, konstatálja miként a részvényesek az alapszabályom 52-ik § ában előirt határozat képes számban vannak jelen, miért is a közgyűlést megnyitottnak jelenti ki.
- Tekintettel arra, bogy az igazgatóságnak felolvasandó jelentése kimerítően tárgyalja a lefolyt üzlet évet, ismerteti a mérleget valamint magában foglalja a nyeremény fel osztására vonatkozó tervezetet; kéri: méltóztassék azt figyelemmel meghallgatni és az abban foglalt javaslatok és indítványok felett határozatot hozni. Végül jelen jegyzőkönyv hitelesítésére Garay Benő és Nucsecz József urakat kéri fel.
H. Felolvastatik a tárgysorozat 2-ik pontja értelmében az igazgatóság évi jelentése, ezzel kapcsolatban a felügyelő-bizottságnak a közgyűléshez intézett jelentése is, a melyben a könyvelést szabályszerűnek a leltárt hiánytalannak és a mérleget a valódi helyzetnek megfelelőnek jelentve ki, a javaslatba hozott osztalék megállapítását részéről is ajánlja; egyúttal az 1885-ik évi üzletvezetésre vonatkozólag néki valamint az igazgatóságnak is a fel -mentvényt megadni kéri.
IIL A rendelkezésre álló nyeremény összeg felosztására nézve, — mely a mérleg teherlapjának két
frt 17 kr. házbérjövedelem, 113 arany 140 frank 22,905 frt 14 kr. értékpapírok adómentes szelvény egyenlegéből, összesen 2 13 arany 140 frank 28,836 frt 31 krból áll, — az igazgatóság jelentésiben következő javaslat foglaltatik.
Osztalékul részvényenkint 45 forint vagyis 600 darab részvény után 27,000 frt fizettessék.
Városi jótékony és közhasznú czélokra u. m.
1. a gymnasiumi muzeumra 20 frt.
2. a polgári iskola czéljaira 20 ,
3. a községi iskola czéljaira 140 „
4. a községi iskola szegény-
sorsú növendékei ru házatára 60 ,
5. az izraelita iskola czél-
jaira 140 „
6. az izraelita iskola szegény-
sorsú növendékei ruházatára 60 ,
7. a városi két kórházra
külön-külön 70 frt összesen 140 a
8. a keresztény házi sze-
gényeknek 150 „
9. az izralita házi szegé-
nyeknek 150 „
10. az iparossegédek betegsegély zó-egylete javára 20 „
11. a kisdedneveló egyesü-
let javára 20 ,
12. az őnk. tőzoltó egylet javára 50 „
Í3, a betegsegélyzó egylet
javára 30 ,
összesen 1000 7
%
adományoztassék;
a fennmaradó 836 frt 31 kr.
113 arany és 140
frank egyenértéke 735 frt 30 kr.
összesen 1571 frt 61 kr. pedig az 1884-ik éri közgyűlés által 9városi közhasznú és közművelődés czélu alap" czime alatt létesített, jelenleg 3210 frt 54 krt kép viselő alap gyarapítására volna for^ ditandó, mely ez által 4782 frt 15 krra emelkedne.
Ezen felosztási tervezettel egy idejüleg az igazgatóság tekintettel városunk közművelődésének lehető előmozdítására, következő indítványt teszi: mondja ki a t. közgyűlés ha-tározatilag; hogy egy Nagy-Kani-zsán építendő állandó magyar színház javára tízezer forintot adományoz, és hogy ezen összeget a színház építésekor folyóvá teendi.
A közgyűlés az igazgatóság valamint felügyelő-bizottságnak jelentését és az előterjesztett mérleget tudomásul veszi.
Változatlanul elfogadva a fentjelzett felosztási tervezetet, az osztalékot részvényenkint 45 forintba állapítja meg, és az igazgatóságnak valamint a felügye''ó-bizottságnak is az 1885-ik évi üzletvezetésre nézve a felmentvényt megadja.
Az igazgatóságnak az állandó színház érdemében tett indítványát a közgyűlés egyhangúlag elfogadja ; miért is határozatilag kimondja, hogy tízezer forintot adományoz a városunkban létesítendő állandó magyar színház javára, mely ősszeg az építkezés megkezdésekor ^egysz rre folyóvá fog tétetni.
Ennek alapján elhatároztatik, hogy a fentebb érintett .városi közhasznú és közművelődés czélu alsp'' 4782 frt 15 krral a városi szinház alap javára viendő át és ezen czim alatt az évi nyeremény összegből lesz az fokozatosan a megszavazott 10 ezer írtra kiegészítendő.
IV. A tárgysorozat 4-ik pontja értelmében következik az alapszabályok 62. §-a szerint sorrendben ki lépő 10 igazgatósági tag valamint a visszalépő felügyelő-bizottsági tagok helyett ujak esetleg azok ism éti megválasztása.
Elnök ur a szavaz! tszedó-bi-zottságba Vidor Samu, Fischer József, Sommer Sándor, Grünhut Henri, Juhász György és Lőwinger lg-
bére, nem a cultura által lett volna nemesebbé, bogy as élet nem a cultura által lett volna becsesebbé, de a culturának kinövései is vannak, és e kinövések egyik legjellemzőbb mozzanata az, amit conventionáiis hazugságnak nevezünk. Egyszóval a culturai állapot megssünteti a természeti állapotot.
A hazugságnak egyik legjelemse-tesebb réssé a társadalom önámitáas. A társadalomuak nincs nagyobb kívánsága, mint hogy az élet fölött csoinakásik, nem csaka z élet fölött a maga abstra-hált fogalmában, hanem aa élet, különösen a aokialis élet egyes jelenségei fölött. Valóssinüleg máskor is ugy volt aa, mer köaéletünk egyik kimagaaló alakja működése a század második és harmadik negyedére esik Eötvös Jóssef egy helyen igy nyilatkozik társas életünkről. Nem ismerek szomorúbban ostobábbat, mint ssásadunk társasági örömé*. Ha a hajdani görög hasájának derűit ege alatt as olympi játékoknál, midón a babéréri küzködő ifjakat nézé, kiket játékhő-sőknek kéesile, midón ballá költőinek halhatatlan dalát, s körüitekiaive látá nemzetét, mely e helyen ösaaegyüleke-sett — s magat akkor megelégedve érié, nincs mit csodálkosounk, — ba es otthonos hollanddt, kis termében lévén kevés harátjait ösze gyűjtve,dohány fellegek köat mely tűabelyenek, s a kevés de biv barátoknak, kikkel múltjáról szólhat, örül: as is természetes; de vajjoa ba szűk termeinket látod s bennük as izsadó csoportot, a komoly képeket, melyekkei a tánc tolók bizonyos lépésekben fel és alá tipeslcélnek, a szüntelen bajgonlást, a kényszeritett nyájasságot, as isetlen beszélgetéseket semmi fölött, csakhogy éppen eine aludjunk; egyszóval az egész reudbeszedutt bohóczságot. e sysemiaált unalmat, melyből társat vigalm ink álla, nak; vájjon, ha senkisem mondaná, eszedbe jutna-e, hogy kiket látsz — mulatnak ? Oh azon társaságnak elvetemültnek kell lenni, mely ily örömökkel megelégszik ? '' (Folyt, köv.)
nácz urak»t kéri fel és a választás tartamára a gyűlést felfüggeszti.
A megejtett választás után Vidor Samu ur, mint a szavazatsze -dőbizottság elnöke, a folytatólagosan megnyitott gyűlésnek következő eredményt jelenti :
Beadatott összesen 331 szavazat, ebből nyertek mint választmányi tagok : 3 évi időtartamra.
1. Babochaí György 331 szavazatot
2. Ebenspanger Lipót 329 »
3. Garay Benó. 319 „
4. Rosenfeld Adolf 315
5. Prager Béla 314
6. Fesselhofer József 284
7. Blau Lajos 277
8. Rosenfeld Sándor 268
9. Grünhut Henrik 235
10. Eisinger Henrik 228
mint választmányi póttagok 1 évi időtartamra:
1. Unger Ullmaran Elek 205 szavazatot
2. Tauber Alajos 91
3. Blau Nándor 54
m<nt felügyelő bizottsági tagok I évi időtartamra.
1. Júhász György 308 szavazatot 2- Englánder Lajos 293 3. Welisch Lajos 265 mint felügyelő bizottsági póttag 1. Sommer Ignácz 110 ''szavazatot mely eredmény tudomásul vétetik.
Végül elnöklő igazgató ur a jelenlevőket netáni indítvány té telre hívja fel.
Indítvány tételre azonban senki sem jelentkezett, elnök a tárgysorozatot kimeritettnek és a közgyűlést beféjezettnek jelenti ki.
Miről jelen jegyzőkönyv feWéte tik és aláiratik. Kmf.
T6ht Lajos s.k. elnök.
Jelen jegyzőkönyv, hiteléül'' Nucsecz Józsejs, k. GaraiBenös. k.
GSARK0K.
Művészet ós szerelem.
— Bettély. — Irta: Ábrahám Gyula.
Folytatás.
III.
Tehát ö még szeret.? ! sóhajtó t fel Fenyvessy elhaló hangon, a csakis a politikai motivum a gát, mely áthág-hatian akadályt képes köziünk.
Másnap Fiórenes mintha ü -neplő ruhát öltött! volna, tarka tényben ragyogott a lobogó aá*zlók és lengő szőnyegek sokasága által. A város déli határától, a melynek egyik pontján pompáaott és fényes jelvényekkel ékeskedő büsske diadal kapu, a város asxvében emelkedő fejedelmi lakig a főút borátokkal volt ellátva, melyeken beiül a terenum virágokkal lón behintve.
A harangok zúgása, s a tolongó tömeg mezgáaa már jelenteni látzzának azt, hogy fejedelmi vendég fogadtatík.
Tarnay hás as ünnepélyre hivatalos volt, a Napóleont fogadó bisottzág-ban még sem jelent meg, mert as üane-pely látványosságát fess elenül óhajtotta élvezni.
A szerény külsejű mesteriskola er* kályéu foglallak tehát helyet Tarnay és Fenyvessy, a mely hely a fejedelmi lakbos való köselsége folytán magyarjainkat a legimpozánsabb látványosság ban volt részesítő .dő.
A figyelmet természetesen mindjárt első sorban a nép ujjongása és a tárogatók hadi zenéje mellett bevonaló fejedelmi vendég kísérete és a fogadó bizottság voaták magukra.
Fenyvessy elnyomott basájában csak halvány árnyékát látta aa itt kifejtett fénynek ; hatása alatt asonban emelkedett azellemmel.idézte fel nemzeté dicső moltjából egy Hunyady János, egy Mátyás király lelkes fogadlatáaát, a nemzet dicsőségét igazoló haditettek után.
Milyen fényes hadi lettek lehettek azok !
Aztán elvonultak képzelele előtt az elnyomatás seiél napjai : a szabtdság harezokat követő despotiamus kéoy-uralma.
Most szomorú emlékek támadtak benne ; de csak pillanatra, mert ugyanekkor a közfigyelmet egy ifjú vonta magára, ki a motelból kilépve, fehér ménjére pattant.
Ép a mesteriskola köseléba jutott már a menet ét igy Fenyvassynek
alkaln v
ügyre
lyilott őt köselebbról szeműi.
Karcsú termete, adonisi szépsége, s középaor jelensége : nevesetesen öltözékének pompája önkéntelenül is a Hohenstaufi lovagok egyikét juttatták essébe.
Harangzugás közt követé őt a küldöttség tagjai, a nobilisek, a toskanai hadsereg és dissőrség.
A korlátokon kívül állő tömeg megismerve a nap bősét : a nápolyi ünnepeltet, ki vitézsége által jutott fel a népszerűség fényes talapzatára ; egetharsogó öröm kiáltásban tört ki.
Üdv Eugen hercsegnek, a hasa atyjának, üdv a basa megmentőjének l
A nép njjongását közben-kőzben aa ágyuk moraja szakitá félbe, mi az egész menetnek mintegy harcaiaa saint kölcsönzött.
„Csakugyan ugy látásik, hogy e nép rajong a ssabadságéri'' jegyzé meg Fenyvessy, mert mintegy istenitni akarja annaz képviselőjét : a hőat aa ünnepeltet.
,Én ia mondója vagyok aanak, seólt Tarnay, hogy e nép fiait a jelen pillanatban a mindent magával ragadó érselem tölti be, mert megvalósulni látja arany-álmait, i.ielyekhes már eddig is snnyi harcai emlék, annyi dicsőség fü-sőuik. — Vajha a szabadság ssent tüze ne lobogna ssalmatüsként e nép ssivében s vsjba e nép pillanatnyi fénytől a nagyobb szabadsagot ígérő hangsatos ssa-vaktól el ne kábíttatnék I
,Dd hiazen as olaas nép úgy tu dom —veté közbe Fenyvessy, »már megérett a szabadságra ! . .
Lehetetlen, hogy a közérdeket egyeaek önző érdekeinek alárendelni engedné* I .Ám legyen ugy. De vájjon meg van-e győződve es a toskanai /tilasz faj, begy a bős a bizalommal nem fog visszaélni ?" „Mert lehet, nogy az kit ma dicsbimnusokkal egekig magassta lünk, holnap már megvetésünk tárgya. Különben ia Napoleonon szabadságot hirdető politikája, meggyősődésem szerint as egyeduralom alapítására csélos.
Már ellenérvekkel akarta Fenyvessy bt-bizonyitani Tarnay sxiomájának helytelen voltát, midőn űdvlövések, s a aépnek ujabb érselem nyilvánítása fél-bessakiták ót, mintegy értésükre adandók, hogy Napoleon Eugen, a diadalmas veaér már foga lfatik a toskanai hercseg állal.
Mindeakinek figyelme most a ioniaí stylben épült s csiga czifrázatokban gas-dag fejedelmi lak felé irányult E pasar bőkezűségből teremtett épület a művészet örökre kifogyhatatlan változatait tünteté fel : ditzét, büzkeiégét képesé a városnak.
A hármasával rakott aséles lépcsőkön látható volt a fejedelem és oldalán leánya : Judith, kinek mögötte as udvari környezet képezett féoyes kört. A herczeg arcza ma különösen ragyogott • boldogságtól. Lehet, hogy magas vendégének politikai miaaiója, s as avval egybekötött magas-röptü missiója tevék haagulatát emelkedettebbé, de lehet, hogy leányának rósaáa-ssinekkel festett jövője adták meg reá aa ágit, hogy tul-boldog legyen.
Judith ma szebb volt mint valaha-
A kedve« ajkak ma is boldogságot látasanak lehelni; de azokon már a szenvedés egy vonása vonult át, mely még a mosolyban sem bírt végkép feloldódni.
Olt térdelt előtte a nők ideálja, a nép kedvencse hódolatát, bemutatva.
Arczárói olvashatta, hogy egyetlen mosolyáért késs meghalni.
É1 ő még sem szeretheti ót.
De tudja kötelességét: tudjs, hogy rajta osűng jelenleg as atya. a nép s talán as egéss nemzet tekintete.
Oh mily kérhetetlen a népek politikája I. . . A kesében levő babér koszorút a bős if;u fejére helyesi, mely tettre a nép elragadtatása a legnagyobb fokra hág, 9 üdv kiáltásainak se vége, se hossza.
Caak most vált nyilvánossá aa, a
mit, eddig csak sejtve titkon rebesgetlek, bogy nevesetesen a két fejedelmi hás az3 veiségeikőött egymással, as osztrákok ellen.
Ezen körülményt ecc<atánsabb»n nem demonstrálhatta semmi, mint éppen eaen.fényes fogadtatáai proceasus.
IV.
Nam törik a saanvedő szív
Oly könnyen darabbá
C«ak ellágyul, s as örömre
Lesz fogékonyabbá
Mint egy lankadt íöldmiveanek
Pihenő tanyája
Kése boldogság leu neki a Szenvedés hiánya
(Arany.)
Kérésük fel ismét művészeinket
Tarnay a pillanat fontoaaága álta áthatva figyelmé. egyideig egészen a jelenet szereplőire fordította. Nemeokára asonban bámulva vette észre, hogy ifjú barátja Fennyvessy ssótlanul távoavtt. B Bizo-
nyára a kertbe ment" gondolta magában, , hisz a utóbbi napokbanis gyakran felkereste ő az árnyos ligeteket, a mint mondái .üdülés végett.* A termeken keresztül a lépcsőházba, s innét a kertbe jutni, pillanat múve volt.
Itt as eredéves tölgyek, alatt melyeknek Sárguló lombjait a fuvolom enyelgve haj lógatta, mennyivel jobb atmosphera uralkodott l
Tarnay kedvtelve ssjta magába as
üdítő léget, mikösben szemei Fenyvessyt keresték.
Csak hosszas kutatáat után találta meg őt egy lúgosnak árnyékában.
Bálint mély gondolatokba merülve néste innét a kert vállosatoe zöldjét ; kesével néha homlokát simjtá, melyet a búi komoly árnya felhőként környese, « ajkairól néha néha a sóhajok felszálltak, melyek ssivének elrejtett fájdalmit jelez, ték. Eten situatióban nem érdekelte őt * természet ragyogó szépsége, s nem viditá fel lelkét aa enyhe atmosphera balzsamos illata, s nem a vál osatos szinekbon pompázó kert. <
Merengéséből csak Tarnay megjelenése savarta fel. Mintegy felriadva gyorsan felszökött; de a szemében csillogó könyeket már nem volt képes elrejteni.
Kedves gyámom, szólt elfogult hangon, mikösben a ssivkeserüséget elárulta könnyeket igyekezett letörleni, Őo valóban esuttal meglepett.
.Bálint hisz te Birss" veté közben meghatottan Tarnay, .Est sálad még nem t«pasztaltam ; es hozzád nem is illő. Mi bántja lelkedet, s mi hajt as Üonepély zajából e csendes m«gányt>a ? Mi okozhatja kérdem ismételten e könnyeket?''
As ifjú gondolatait rendbe, asedv elei-ke-mit bangón igyfelelt: .Valóban, ki e)nép korlátlan fokú ssabadaágát látvW, átérzi annak a fügetlenség iránti rajongó szellemé'', s tudja hazánknak a zsarnoki önkény okozta véghetetlen saenvedéaeit; a kiben a hazaszeretet tűse ki nem ham-vadt s annak lángja által nemesb tettekre búzdúi : lehetetlen hogy ne ontson as keserű honfiúi könnyeket a hasa sorsa fel-leiti méltó bánatában. S míg itt a szabad franczia ssellen hatja át a ssiveke'', sddig nálunk még álmodni rn ssabad a szabadságról — egyenlőaégről és testvériségről as ily essmék hirdetése egyenlő, volna a felségsértései, mely csak a pallost vagy a bitófa által toroltatnék meg."
Igazad van szólt közbe búsan Tarnay „hisz csak egy futó pillantást kell vetnünk a közelmúltba, s elébünk tárul a Mártinovicafelé mozgalom tragicús vége; s azért seavaid igaságát elismerens-de még okot a csügedésre ebben nem ta ; lálok. Nekünk r^ménylenünk kell még egy j°bb jövőben; s hogy ezt felidézhessük, terjesstenünk kell a francia ssellem magaastos eszméit: asokat aa essméket, miket egykor Voltaír és Diderot hirdettek, s melyek itt, Európa e classioua földjén termékeny talajra találtak. Azoknak nem azabad pusztába kiál ott ásók gyanánt elhaagaaniok; át kell aaokat ültetnünk hazánkba is 1 Különben ia a francia nép már ia felrás a a fél világot bűnös közönyéből, s kibontó ta ast a sássiót a melyr« a v. ráss ssók vannak telirva : ssabadt^g, testvériség ős egyenlőség. Bisonyára nem tellik el egy féi ssázod és Hunia is sietve fogja lerázni békéit,*! hogy élvezhette a függetlenség áldásait.
Ne keseregjünk tehát a h<za feletti sorson; a jövő derék nemsetünket is diadalra fogja juttatni.
Hosszasabban nézem szenvedő vonásaidat, lelkem ast sugalja: bogy bánatod valódi oka nem annyira a hon reménytelen sorsa feletti töprenkedéabea, mint inkább megcsalt esi ved keserűségében rejlik.
Légy azért most is óssinte, mint eddig ; tárd ki elöltem ssivedet az együt-térsés könnyít a szívfájdalmon."
Komolyan vevé tel a stót errj at ifjú: „Joggal fedd Öo gyámom mert a a teljen igazságot elhallgattam, mentegst-vén magamat a hasa feletti kösös • bánatunkkal. Előbb mondott szavaim csak pussta szók valáoak, meylekkel, lelepez-getni akaztam érzelmimet: a szivemet betöltő fájó érselmeket.
Óh" ezért boctássan meg atyai gyámom, hogy az igaaaágo: rejtegetem.
Vágyaim elérhetetlen csélok felé vonsottak, s csak m''>st jutottam öntudatra, bogy azok caak a hiú szívűek lörek-véai voltak.
Erre ssabad folyáat engedett az ifjú fájdalmának, a zokogva airt a jo barátnak kebelén. Majd ellágyult hangon folytatá:
„Ha vissza élem magamat az elmúlt ssebb nadokba, mulyek tele voltak fénnyel és ragyogással: mily boldog érzés tölti be kebíemtt! Álomkép gyanánt tűnik fel ilyenkor az^relraem: tissta önset-len szerelmem, ott látom lebaeoi »« im&~ dott képeit, meg a se.eib--n is felragyogva fény lón, caillogóo. Mi ia láttam őt, a hercegnek leányát; asép volt minj egy haj-nalcsilag, tán osak azért asállt a földre, hogy boldogságot nyujtzoa; de • boldogságnak ma aár osak romjait zira*
huszonötödik, évfolyam
1886. FEBRUÁB 204l
lom, mert érzem: imádott tárgya elve
v tfett reám nézve.
Ott láttam előtte térdelni as ifjat énében az égő sserelemmel. Astán lát-um homlokán a babért dissleni: a gyen* ^éd női kezek foata koszorút.
Kedves gyámom, most megérti íia gsivemnek benső viharát 1
igen fiam, hadd folyjanak e.köny ¡¡jek, édességükben tán enyhülést találsz. £ ba most durván fel is rázott a sors áb-í rándvitágodból, találj abban ia vigaszt; o«rt egy hercegné szerelme különben is mindig egy megf jjthetlen probléma ma-rtd egy kőznemesre nézve.
A fény, a hirnév, s a családi fényes ¿gateköt''etések utáni vágy, a.magasabb ^¿rökben háttérbe ssokta szorítni a szerelmet ; annak áldozatul kell esnie a magasabb röpiű érdekeknek.
Azért kérlek felejsd a múltat élj t jelennek, s remélj a jövőben ! Tehet-e d egy új aerát fognak elöt''.ed nyitni, Dely a szerelem rétaái helyett a hirnév babáraival leend behintve.
Találj vigaszt művészeted fenségébe, é* örömöt édes anyád lelki örömében; bizonyára enyhülést talál a áajgó ssiv, i uj életre Vél a lélek.
(Folyt, köv.) ''
H írek.
— Tolvajlás. Folyó febru-r hó 16-án kéi foglalkozás nélküli péklegény »Lőwinger féle ha*ban lakó k«reakedő-segéd nyitott szobájából egy ruhaneműül telt ládát egy alkalmas pillanat* bzn elemeit. A ládát kivitték Kis-kani-i ára, ott kezdték a ruhaoemüeket eladogatni, a rendőrség azonban nyakon csípte a két tésslamüvészt és hűvösre tette-Vusgálat folyamatban.
— A »ümeghi népbank és t»e-gelyzo egylet f. é február lS-án tartotta közgyűlését. A gyűlés vezetésére Hanti Alajos részvényes egyhangúlag elnöknek választatott meg. A szokásos jegyzőköny, mérleg felolvasás - után az osztalék 6 frtban lett megállapítva. Az ideiglenes részvényekre 25 fr. lefizetés leli határozva, h-táridőül f. éri ápril 15-és junius 30-ika tüzetett ki, akiz ezen határidóig a befizetést elmulasztják a kereskedelmi törvény 149. §. értelmében mulasztási kamailal tarlozuak késedel műket pótolni, egyébb körülmény a részvényesekkel közöltetni fog. Be van tizetve 20.000 frt. a mostani határozattal a részvénytársaság 30.000 frt. alap lókéi Vei fog rendelkezni ; a tartaíék-alaphaz ez alkalommal még az "gylet annyit caa-loltatott, mint mennyit az alapszabály elő ír. Töke és tartalék emelés, emeli a részvény ériéket, növeli egyszersmind a bizaalmat is. 1886-ban nyittalott meg a törssbatevők 13-ik osztálya, egy törzsbelét hetenként 50 kr, mely utáu5% tizet-
. lelik, — ugy látszik ezen intézkedés igen szívesen fogadtatott, mert a 13-dik törzsbetét o^ztáiy erósebb az előbbi osztályoknál. Jó.ékony czélra adományoz-latott: a sümegbi elrmi iskola könyv és ruha beszerzés alapra 20 frt, a zalamegyei tanítótestület által gyűjtendő orsz. arvabás alapra 10 frt. 50. kr, Pozsonyi József másod könyvelő tizetése 200 frtról-300 frira emelkedett. Igagzgató ti sielet dija 300 friot sem tesz ki. Az önzetlen igazgató Epatem Viltűoa urnák.az igasga tiiság felügyelő,bisotiaági tagok, végűi a közgyűlési elnöknek köszönet lett szavazva.
— Tolvajinti folyó hó 14. ról 15 re átmenő éjjel a Magyar Király vendéglő udvarán álló kocsik egyikéről egy gyékény esi kereskedő kárar* egy lepedőbe kötött 6 fri.ériékü kócs eltűnt. A megindítóit nyomozás Tausz nevű közbonvé-dei deru ette ki mint vékest, ki szintén gyékéuyesi születésű, tehát a káros kereskedőnek földije.
Hány irónö van Magyarorszá gon? A mily érdekesek szoktak lenn» az időnkint nyilvanossagra hozóit adatok *z írok szamarOl, még tízszerte érdekesebnek voluának. ha bennök az irónók száma is részletesen fel voina tüntetve. Mert hölgyeink körében bizony nagyon azámoaan Vanak, kik nem féluez »tiói, bogy patyolat Kezecskéiket betintázzák, han m erélyesen megfogjak a tollat és 6p oly tüzesen keinek síkra a nőnem érdekei, mint akár melyik politikai vezérczikk-iró párt janak elvei mellett: ép oly gonddal és sza-karatotuággal írnak as őket érdeklő tár-gjakról, a konyháról, » gazdaságról, a nevelésről, a divatról s sráz más dologról, mint akár egy matematikus egy bo nyolodott mooyiségtani tételről s ehhez járul még, bogy írónőink az inteligens társadalom minden rétegéből vannak. Legjobban szemlélhetjük őket a Budapest tea megjelenő .Magyar Haziaazony" czi-nú báz''.ar.ási, gazdasági és szépirodalmi hetilapban, melynek hasábjain ott látjuk » magas arisztokraczia hölgyeinek nevei fellett a szerény polgári osalád leányáét* * művésznőé mellett a tani.ónőéi stb, Válóban már csak ezért ia érdemea a »Msgyar Haziaasony" kiadóhivatalától (Budapesten, nagy korona-utcia 19.) egy
Kikiáltási ár z fennebb kitett becsár.
Árverezni kivánók tartoznak a becs-ár 10%-át készpénzben v. óvadékképes papirbau a kiküldött keséhez letenni.
Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, még pedig : as elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítva 1 hónap alatt, a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt s minden egyes részlet után az árverés papjától ssámitandó 6% kamatokkal együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Nagy-Kanizsán a kir. törvényszék mint telekkönyvi hatóságnak 1885. évi oktober hó 3-ik napján tartott üléséből.
Cteresnyit Evell
elnök. jegyző.
6468/tkv, 1885.
Árverési hirdetmény.
A n.-kanizsai kir. törvssék. tkkri. osztálya résséről, köshirré tétetik, hogy Zalamegye össsesitett árvatára végiehaj-tatónak Farkas Regina férj. Kertész Já-nosné végrehajtást szenvedő alsó-sxeme-nyei lakós ellőni 238 frt. 47 kr. tőke 1879 nov. 11-tóJ járó 7% kamatai, 19 frt. 53 kr, per, 8 fr, 45 kr. végrehajtás kérelmi, 7 írt. 70 kr. végrehajtás fogana-tositáai s 9 frt. jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében fent nevezett kir. tőrvszék. területéhez tartozó alsó-ssemenyei 28, sz. tjkv-ben felvéve volt b most a 275 sz. tjkv-f 31 hrsz. as. felvett ingatlanból Farkas Regina férj. Kertész Jáuosnét illető 150 frtra becsült 1/l2 réss, az alsó szeme -nyei 28 sz. t|kvben L 2—8 sz. a. felvett ingatlanból Kertész Jánosné szül, Fzrkas Reginát illető 108 frtra becaűit */4 ré" a t 337 hrna felvett váltságköteles ingatlanból Ugyanazt illető 172 frtra becsült V» rész 1886 ápril 27-én d. e. 10 órakor Alsó-Szemenye községházánál Arvay Lajos felperes ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános á-verésen eladatni fognak.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becs-
árak.
Árverezni kívánók tartoznak a becaár 10*/0 át készpénzben, vagy ova-dékképes papírban a kiküldött keséhas leteni.
Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, még pedig : as elsőt as árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 1 hónap alatt, a másodikat ugyanattól 2 hónap allatt, a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, minden egyes részlet után as árverés napjától számítandó'' 6% kamatokkal együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen s módosatok szerint lefizetni.
Nagy-Kanizsán a kir. törvényszék telekkönyvi osztályánál 1885 éyi november hó 14. napján tartott ülésből.
Cteremyit Evell
elnök. jegyző
10451|1885 2740 1 — 1
Hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. járásbíróság részéről ezennel közhírré tétetik, miszerint Simon Gábor ügyvéd napy-kanizsai lakós felperesnek ismeretlen tartózkodása Béres Anna Csörnefoldin elhalt alperes és ismeretlen tartózkodása örökösei ellen 172 frt. tőke és járulékai iránti sommás kereseténektárgyalására határnapul 1886'' évi márczius hó 4-ik napjának d. e. 8 Órája e bíróság előtt Nagy-Kanizsán kitüzetik.
Felhívatnak tehát ismeretlen tártóz-kodásu alperesek, hogy ügyének czélszerü'' védelme iránta réssére gondnok ni kinevezett Faica Lajos ügy védet kellően utasítsák, vagy a tárgyalásnál személyesen, vagy más megbízott által jelentkezzenek, mert különben mindezek elmalaaztásá-nak következményeit magoknak tulajdonítsák.
N.-Kanizaa 1885. évi. deczember hó 21-én
A nagy-kanízski kir. -jAráubi rósag
ÁRVÁI SÁNDOR
k a. járás bíró.
B ^ liylll III I I 1111 H ''
legjobb asztali- ós üdítő ital,
kitfinó hatásúnak bizonyult köhögésnél, gégeb^joknál, gyomor- és hó-lyaghn rútnál.
2711 2—30
Mattoni Henrik KarlsM és Bpest
*) E rovat alatt kőzlöttekért nem vál lal felelősséget a szerk
mutatványszámot kérni, melyet az kivá-nztrz mindenkinek ingyen és bérmentve megküld a a ki a magyarjirónők munkás ságát figyelemmel akarja kiaérni, annak nem Szabad sajnálni ast a 6 frtot éven-kint, a mibe a „Magyar Háziaazony" ke rül. A legújabb szám is — változatos tartalommal jelent meg;
— Gyászhír Veszprémből a következő sorokat vettük. „Fájó szívvel tudatjuk szeretett-társunknak, Koronczy Fe rencz veszprémegyházmegyei III. éves papnővendéknek, febr. 12-én a haldoklók szentségének ájtatos felvétele után történt gyászos elhunytát. Egyházunk egy sserény szolgáját, ssülővárosunk egy szép reményekre jogosító fiát, a kesergő bzü-iők egy kedves gyermeket, mi egy szeretett barátot s buzgó pályatársot siratunk benne. Tetemei f. hó 14. tétettek az örök nyugalom helyére, hová fájó-könyeink s hü emlékünk követi. Legyenek álmai csendesek I Mindazok t. jóbarátoknak, kiket a szeretet vagy egyéb kötelék füs a boldogul''hoz, lelki üdvét ájtatos imáikba ajánlom a kesergő társak nevében"
— A „Balatonvidéki kör" a fővárosban tartózkodó Zala, Somogy és hveszprémegyei ifjak társas köre f. h. 3-án felolvasó estét rendezett, újabb tanújelét adva életképességének. Nemcsak z .Balaton vidéke kör" tagjai, de a Balatonvidéke iráutérdeklődőfővárosaik isnagyszám ban jelentek meg asélvezetesnek kinálko zó estén mely, minthogy a kór helyi-légei a megelőző felolvasó estéken szűkeknek bizonyultak: az iparoskörben tartatott meg. Fölolvasott dr. Sziklay János, a kör volt elnöke, bemutatva „Egy ritka ügyvéd" czimü" csinos r*jzát,sdr.Radó Antal, ki „Egy olasz politikai költő" czimü értekezésben G.uti irodalmi működéséi vázolta, felöl vas-Ya költeményének sikerült fordítását. A betegsége miatt meg nem jelent Rákosi Viktor elnök helyett Radó Antal dr, lépett a felolvasó asstalboz felolvas-vasva Edmondo de AmicioElsó szerelem, czimü humoros költeményét. A felolvasást társas Tacsóra követte, melven a fel köszöntők sorát, Weiszfeld Jenő titkár nyitotta meg, éltetve dr. Sziklay Jánosban a jeles irón kívül, a Balaton máaodik felfed esőét, dr Radó Antalban a kiváló műfordítón kívül a Balatoovidék lelkes barátját, dr Ssiklay János megköszönve az ovácsiót a, Balaton vidéki kör''-reüri-té poharát. Sümegi Vilmos jegyző szellemes tósstban t hölgyeket élteié. Az utolsó felköszöntő a .Balatonvidézi kör" ez idei báljának BÍkerét illette, melynek legbiztosabb záloga épp a felolvasó est sikere
— Az erdélyi köramvelödétii egylet javára Sümeghen 1886 jan. 30-án tartott táuczvigalomkor a következő felül fizetések történtek:
Mojzer József vendéglős (Sümegh) 20 frt, Klap Józsefné (Zilapa) 10 frt, Ta-ranyi Fereucz (Nyirlak) ő frt, Bazerédy Sándor (K. Görbó) 5, Takács Zugmond (Süm*gh) 2 frt, Cneruel O ¡vér (R-*ndek 5 írt, dr. Mangín Károly (Z. Egerzeg] 5 frt, Eitner Sándor (Sümegh) 5 frt. dr Zú kovicb Gábor (Sümegh) 3 frt. O bán Lajos (Sümegh) 2 frt, Barkoczi Károly (Sümegh) 2 Irt, Csigó Pál Gulyács 2 fr, Mlld Mihály prépost (Sümegh 2 frt, Hor-vá h Imre plébános Gógáofa 2 frt, Glazer Sándor (Tapolcza) 1 írt, Cs.gó László (Kessi) 1 frt. Antal Feri gaadáss (Keszthely) 1 frt, Kreika Ferenc« (Szegvár) Epstein Vilmos (Sümegh) 1 frt, Viert! József (Sümegh) 1 frt, Takách Irén k. a (St. Bókálla) 1 frt, Bánfi Alajos (Sümegh)
1 frt, a rendezőség 23 frt, őszesen 1000 fr, melyet á Sümegh és vidékének fiatalsága Erdélybe küldött. Fogadják a nemes keblű adakozók a rendezőségnek mékkössö-netér. Sümegh feb hó 1886 arendesőség.
— Öngyilkosig foiyó hó 18-án reggeli S órakor Schindelberger János lakatos legény Kis-kanizsán apja lakásán apjának puskajavai szívenlőte magát — A durranaasa elősiető hozzatartozoi őt vérébea tek ve tálaltak és uéhány perez »lati már halott volt. — Hogy mi vitette \ ezi a szere^csetieu fim ily ifjú korban as óngyilkoságra, még eddig ismeretlen.
— A nagy kanizsai önk. tűzoltó egylet I8ö6. tebr. 6-au tartott «áncb-Tigalman íeiülfisetiek: Gu iman S H. 3 irt. Wo tsz Manó 5 frt. Sommor József
2 frt. Sommer Miksa és Sándor 2 frl. Lőwinger Izrael5 (rt. Grüubút Henrik 1 frt. Tóth L.jos 2 Irt. Phhái Ferencz 2 frt. Fesselhofer József 2 frt. Mandák Gyula j Sándor 1 frt 50 kr. Somsich Lőrincz 1 frt. Heurlman N. 1 frt. Scvarcz és Tauber 1 frt. Teisz éi Ledofszky 1 frt. Stemmer Káimun 2 frt. Stern Mór 1 frt. Neú és Grümbaúm 1 frt Maniuáno József
3 frt. Glement Lipótné 1 írt. Schercz Ödön 1 frl. Nádor Jóssef l fa. Zö!d Jóssef 50 kr. Lővinger I^aá- z 5 frt. Saller Lajos 1 frt. Gärtner Wilmas 50 kr. Ebenspanger Leó 3 frt. Wíitinger Anialné 50 kr. Ünger Ullmam Elek 2/rt. N. N. 50 kr. Fiálovits N. 1 frt. Pintér Sándor 50 kr. Kedves kóiesességet vél teljesíteni es alkalommal a vig. rendező bízottság, a midőn a vigalmat becses megjelenésével ámogató közönségnek meg a szivei felül-
fizetőknek a tűzoltó egylet nevében hálás köszönetét fejezi ki.
— Perlak és vidékének ifjúsága által Peflakou f. hó 13-án rendezett tánczmulatság fényesen sikerült. A vidékről számosan 8 messzebbről is sokan megjelentek. — A díszes rózsakoszoruban ott ragyogtak : Csury Ilka, üorváth Blanka, Mandl és Sípos nővérek, Tó:h Jolán, Ver-bancsích Ámália úrhölgyek stb. — A szép asszonyok közül : Kostyál Ferenczné dr. Tersánczky Gyuláné, SonnewaldSán-dorné, Stóger Lipótné, L«ubhauner Józsefné, Lisaiák Ferenczné, Banelli József néSvheiczer Józsefné, stb. --Jelen voltak még Margita: Jóssef. a .Muraköz" szerkesztője, Verbancaioh Nándor stben Csáktornyáról, Ihl Armuth családjával Tóth-Szt. Mártonból, Csury János jegyző A. Kralyoveczről. Schiveczter nővérek (Bajcsáról,) Laubhaimer nővérek (Csáktornyáról) stb. stb*— A francsía négyest 24 pár táncsolta Jk n. kanizsa. Tor-ma zenekarának működése mellett.
— Carneval.
— A zalaegerszegi kereskedelmi kör e hó 13-án rendezett tápcseslélye minden várákosáaon felül sikerült ugyan« nyirs, hogy mé^ csak reggeli 6 órakor ért véget a táncz. A táncsolók közt ott láttuk a szép Ösztreicbor Natáliát, Eisen-st&dter Jettát, Fischer Idát, Gróss Laurát, Stern Gizellát, Neufeld nővéreket, Fischer Pálnét, Gráner Gézánét, Rech-□itz Miksánét, Rosenthal Gyálánét, dr Weiss Isidornét, Pauk Edénét, Marko-vichnét, stb. Az eet mintegy 120 frtot jövedelmezett a körnek könyvtára részére, mely eredmény leginkább Fischer Lászlónak a körderék elnökének köszönhető.
» /
— A keszthelyi gazdasági tanintézetnél igen üdvös és életre való eszme nyert megvalósítást; ugyanis a fö dmi-velési minisceríum megengedte, hogy ezentúl vendégek is látogathassák a tanintézeten tartott élőadáso kat és gyakorlati oktatásokat. Es által alkalom nyuj-tatik gazdáknak és a gazdasággal összefüggésben álló foglalkozással biróknak képzettségüknek egyik maaik hiányosságát kiegéssiteui anélkül, hogy foglalkozásuktól megválni, és rendes hallgatóul az intézetben beiratkozniok kellene.
— Mint értesülünk, vendéghallgatók lehetnek nagykorú, önálló férfiak, vagy olyanok, kik magasabb tanintézet rendes hallgatói, és csak egyes tárgyakat óhajtanak az intézeten hallgatni. — A vendéghallgatók csupán arra kötelezik magukat, hogy azáltalok ezadadon választott tárgyakból tarott előadásokat pontosan fogják látogatni. — A vendég minden hallgatott tantárgyért 4 frtnyi látogatási díjat fizet; és kívánságára neki látogatáai bisonyitvány is állíttatik ki.
— Meghívás. A nagy kanizsai önk tüzóltó egylet 1886; évi márczius hó 7 én „a zenekar hangszereinek javára" az Aranykoonrában 2 zenekar közreműködése mellett Tombolával egybekötött táncskoszorucskát rendez, melyre a n. é. közönséget tiszteletei meghívja a rendező ség. Beléptidij egy tombola jegy gyei egy üt 40, kr. Kezdete 8 órakor. Felülfizetések köszönetei fogadtatnak és hirlapilag nyűg táztatnak* Felkéretik a. n. é. közönség a tombola tárgyak '' saive* adakozására és azoknak az őrtanya helyiségben leendő át adására. ,,
— A "Balatonvidéki kör" folyó évi márczius hó 2 áu, kedden *á fővárosi vigacó kis termében .Erdélyrészi ma gyár közművelődési egylet" és a ,Ba!a-tonvidéki kör" segélyalapja javára zártkörű táuczvifalmat rendez. Belépő jegyek csakis a meghívó elómutatása mellett, a kör saját helységében — Pária szálló váczi -körút 25 . bz. — kaphatók, február hó 12 étől, este 7—9 óra kőst és á tánca vigalom estéjén a pénztárnál. Belépő jegyek ára .-személy jegy 2 frt. —Csaj ádl egy (három ssemélyre) 5 fjt. Felüifizetések köszönetei fogadtatnak és hirlapilag nyugiáztatnak.
A Csáktornyái állami tanítóképezde növendékei a képezdei «égély-egy-let javára 1886. évi máczius hó 6 án a .Hatyu" vendéglő nagy termében zártkörű tánczmnlatságot rendednek. Belépti-d''j : szeméiyenkit 1 forint. —Család jegy 3 forint. Felü fizetések köszönetei fogad- | tatnak és nyilvánosan nyugiáztatnak 1 Kezdene 8 órakor. 4
—A Vörös kereazt egyesület
közgyűlése Sümeghan 1886. feb. 14-eu élénk részvét moll-tt tartató.t meg; főbb pontjait képeslék: Báufi Alajos jelentési tett az egylet működéséről, V»rg* Józsefné pénztáros a pénz állapo''áról. Választmányi tagok alapszabályok értelmében kisorsoltattak Könnye Józseine, — helyette be választatott ngs. Mild Mihály sümeghi prépost, Vinter Vilmosné helyette választatott: özv. Szüts Pálné, — sors húzás alá estek még : Ssidnay Anialné. Takács Ziigmondnó, Lőb Ignácz, Eitner Sándorné, Darnay Kajetán, Epstein Vilmosné. v. tagok, kik azonban mind újra be lettek választva. A gyűlés köszönetet szavazott a tevékeny elnök,
Darnay Kajetánné úrnőnek, a tísstí kar és a választmánynak. A titkári jelentést jövőre közöljük.
A'' nagykanizsai tak pénx-íár* 10-000 frtot tőkésített a Nagy-Kanissán főlálítandó, színháss javára. A szép tettet örömei registráljuk, s egyúttal kijelentjük, hogy azok, kik as állandó ssinhás ellenségül tekintetnek benünket, tévednek. Mi ast követközetesen pártoljuk. Hogy egyik munkatársunk, abbeli chajának adott kifejessett lapunkban, misserínt vannak elöbbrevalo dolgod, mint as állandó ssinhás, — aazal sem ő nem mondott, semi nem montuuk anat-hemát annak létesítésére.
— Egy kitfino szer. Pancsova (Magyarország.) Tisztelt uram! Önnek srájezi labdacsait egy ideig használtam aranyeres bajaim ellen s már is hálás elismerésemet s-köszönetemet fejezem ki, mert azok használata évékig gyötrött fájdalmaimtól megszabadított. Teljes tisztelettel. B. Milankovics. Mindig meg kell győződni, hogy a Brandt. R. gyógyszerész svájczl labdacsainak mindenik dobozán (egy doboz ára 70 kr. ^ gyógyszertárakban) rajta van-e czégjegyül: a fehér kereszt vörös mézóben s Brandt B. névaláírása, /— minden másfajta csomag
Ztandó.
Hivatalos piaczi árak.
• Február 19 én Busa: 8 fr 10 ki
i. kr. — Rozs; 6 frt. 6 0 kr. 6 fn 35 kr. — Árpa 8 frt. 7 tr.25 kr, -Zab 6 frt. 80 kr. 6 frt 40 kr. - Kuko: 5 frt. 80 kr. Burgonya : 3 frt. 50 kr.— Sséna 3 frt. — Szalma: 1 frt. 50 kr.
Lapvesér és kiadó: SZALAY. 8.
Felelős szerkesztő : VASS ÁLKOS.
Laptulajuonos: WAJDIT8 JÓZSE
5668/tkv. 18S5.
Árverési hirdetmény.
A n.-kanizsai kir. tőrvszék- tekkvi. osztálya résséről köshirré tétetik, hogy Zala-megye össsesitett árvatára képviseletében Arvay Lajos m. t. ügyéaz végrehajtatónak Szili Katalin férj. Vizái Józsefné, végrehajtást szenvedő boczföldi lákós elleni 71 frt. 47 kr. tőke, 1877 okt. 4.-tól járó 70/° kamatok s ezeknek 79/0 késedelmi kamatai, 7 frt, 85 kr. per, 8 fr 55 kr. végrehajtás kérelmi, 10 frt. 50 kr. végrehajtás meg kisérléai, 9 frt. 40 kr. árverés kérelmi, 1 frt. 50 kr. jelenlagi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében.a fentnevezeU kir. tőrvszék. területéhez tartozó hahóii 302 sz. tjkvben. A f 1 sor 824 hrsz. afelvett váltság köteles 680 frtra becsült ingatlan 1886 évi ápril 9 napján d. e. 10 órakor Hahóton a községbiró házánál Arvay Lajos felperes megyei tissti ügyész vagy helyerese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog. Kikiáltási ár a fennebb kilelt becsár.
Árverezni kivánók tartoznak a becsár 10 %• át késs pénzben vsgy óva-dékképos papírban a kiküldött kesére le''snni. Vevó köteles a vételárt három egyenlő részletben, még pedig: as el őt as árverés jogerőre emelkedésétől ssámitandó 30 nap alatt, a másdikat ugyan attól 45 nap latt, a harmadikat ugyanattól 60 nap alatt, a minden egyes réssiet után az árverési feltételekben meghatározott helyen a módzatok szerint lefizetni.
Nagy-Kanizsán a kir. tőrvszék telekkönyvi osztályánál 1885 évi szeptember bó 12-ik napján tartott ül-Jséböl. Cseresnyés Evell
elnök. jegyző.
5667/tkv. 1885. .
Árverési hirdetmény.
A n.-kanizsai kir. törvssék. tkkvi. osztálya részéről közhírré téte-.ik, hogy Zalamegye Öaasesiiett árvatara végrehaj-tatónak. Hóbor László és neje Bonczók Terézia végrehajtást szenvedő tolmácsi lakos elleni 171 frt 99 kr. tőke. 1879. jul. hó l-iől járó 7% kamatok a eseknek 7% késedelmi kamatai 8 frt 65 kr. végrehajtás kérelmi, 8 frt jelenlegi 8 még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fentneVezetl kir. tőrvszék. területéhez tartozó a tolmácsi 21. az. tjkvben 1. 2, 4 - 6. sor szamok alatt felvett ingatlanokból Hóbor Liazló és ueje Bonczók Teréziát illető 659 frtra becsült 3/4 rész, a f 172 hrsz. a. felvett ingatlanból Hóbor Lászlá és neje Bonczók Teréziát illető 126 frtra 3/» rész, a f 299 hrsz. a. felvett ingailanból Hóbor László és neje Boncsók Teréziát iileiő 690 frira besült 8/t rész 1886. évi április 20-án d. e. 10 órakor Tolmcsáon » község hisuál Arvay Lajos felperesi ügy • éd vagy helyetlese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
húszonIM
HÚSZON
fi Jk u
DIK ÉVFOLYAM.
- • V ''»
ZALA
I KÖUÖN
1**&. FE§lftHSÍWW

iliJi t JÍ-U....1J

■ n.i-jd 7., TI
''I^t-L-I M. 1 - — II l: -■ — -.XL, —
- V,

» R * u a v S > 4 ♦ > ♦ B ♦
. A ^ A. ▲ -A A. .A. A x A. ~ A. A A. a
kla ■><
li
k! Ei II r II mx V /J
- '' % . - , elaő ma«yar gjp- és tütoltó»«©r©k gyre, harang- es éroróntödeje BUDAPESTEN", Bottenbiller utcsa 66.
'' t. il tű • Jml J l C. . .
Ajánlja gyártmányát.
mint ma^ar különlegességet kutakban és mindennemű szivaty tyúkban elvállal teljes
vízvezetékek beren^e: zésct varosok, földbirtokosok, ipartelepek,
armentetttői .társa la-
#
tok és magánzók részéről modern technikai
2712 38—50
alapon es kedvező feltételek mellett ajánlkozik köz- és magán fürdők felszerelésére, szagraen-tes ürszdkek felállítására és minden vizmű vi muukálatok gyors és pontos kivitelére képes árlapok és részletes költségtervezetek kívánatra díjmentesen küldetnek.
Gyógry* szappanok
Fanta Miksától
ijfr gyógyszertár az egyszarruhoz
f® B Prágában.
Vi^Ss^vr yjmjáitatn ét ijijItv
Fanta-féle Irhthfol-ftsappan, arcsrírisír*. tnrr1ri*o»»rr (Rosaesa, Acar), riukrtef Mruuírd ellfa. irs 7» ír. — Fant»-félt Xápolyi szappan (hlsrany-Kxnppan). Srphill* és cisraiitik elles, yt Arak fi kr-, 1 <irak 90 ir. — Fant»-féle kBaaréay ém lobos bántalmak elleai axappan. próbált blztoi és J7»r> kitáu. in 1 frt. — KátráziT-ftzap''Daii ríh-, korpa-, liMzzsdtá* itb. eUea. S4 b. -Kátrány-GhrrHn-xMppu. rreafébb, aök és rjfr»fkok ixiain. U kr. — Carbol-axappaa. fértoztrlealto, Si kr. — Kén-aaappan rtip, ueplü éi berkit*)r tO*t. Só kr. — TaJáw—»g-aaappaa, fejkorpm elles és srexjsrtté »ser XS kr. — Epr-sisppsn. hsjsöresrtő és ápolo, ti kr. — Ftrési-szappan, sz Idrirrendizerre idltoea hat. ti kr. — Glyrerln-sisppsB, fertlaomabb tollette-txsppsn. íi kr. -Beasoe-•aappan. birrutu«4ii ellea. 40 kr. — Vaselln-sxsppan. kelleates ■lozsdó-^szkőz aspsckratl baszaalatra. 4« kr. — K>ara-kátr*ay-stsppsn. msksei bJrtet»pí»»k ellea i«rea alkalmas. Ára U kr. — Borsi-Haappan. az arrxula tUstatalaasársl. »ajfoltok, szépük és arrx*tcs4k ellea. Ára U kr. — K^mj>lior-»zappan. fa«;, felrepedesett bór stb. eUea. Ars ti kr. — Xaphtol-nxappan. aladeaaeail börklltrsek ellea. ára iu kr. - ,.
Kaphatók minden u''étysxertárbsa.
v * .
Kapnató: Práisr Béla t?ó£yszertárábaii Manizsto-
VÉD-JE GY.
i<;
PEZSGŐ
I Egyedali » raktár Nagy-Kan»« sác
f ESSELHOFKR
it JÓZSEF urnái
Egyetlen beftoldi szivatíya''-gyár.
.o- isi • In
Coooooooooöoö oooooooo ooooooojj
0° GEKNEK!! §
0 11 ajáa^adó7pr. med. K.shne *selÓU vildbad Gasten! oa. kir. fürdóorvos -0 " ^^^T Ä Nenlvich Q^n.a gyógyíré« által, tissUnmiodeo g ártalmas anyagtól ment növéojekből k Weit y—iu v
q( » • köazvény-szeszt Z
V rr.Ll _• -tr\ I I. ■/1. », II ■ »'' l 1 ______J _ t ^
0
q Több mint 30 év óu v%n általános »lk»lm»tásb»o es^n ster mint kösmvéoy T (rhonma) caús »«lldai bajoknál, m«ly idí óta a legjobb sikerről használtatott 0 Ara egy üvegotok<basziúÜati ulasi.tásial együtt 60 kr. 0 i .V . n i Ecjedüfc W»4ktáx é« n-ers»ji«lé»i hely Nagv-K»n»«sán Q Mandák Gy. Sándor MEGVÁLTÓHOZ czinixett gyógyszerára.
oooo
»«••I». ocoi
i\


Afflsiíi Mm
elf A.rnolciiió.1
Baos, I. Posralozsi utcza 1.
Közvetitb* ingyen.
r E Bzakbaa a legrégibb ezég.
[ivás.
A Csáktornyán s''^frelS''
ii taMiizíar nnunlunni
1886. lárcz.J-ái áélután 3 órator saját helyiségében
1/ fi iSi
* f * ■ *
tartja meg, melyre a t. részvényesek ezennel meghívatnak.
2719 12—20 , ,
KA VE
nyers, kiiunó, rrőtrije*, zamaton faj á kron ewoniajtokban, bérén vámmeu(e»en bárhová utnn-vétel mellett
Santos, finom kilónként 1 15—1.25
1 30—1.40 1 50—1.60 1.60-1.75 1.55 — 1.6o 1.75—1-85 1.80—1-90
Ceylon, nagy, finom Ceylon, finom, xő des
Menadó, arauysirgz
Gyöngy,\Perl) finom
(P«"-!) Caba finom Mocca, ralódi arabs
aj ánlanak Mattemdorfer Brúder, Fiume.
Napirend:
1. Az igazgatóság és fe''ttgyelő-bizot''ság jelentése.
2. A zárszámla beterjesztése, s e fölötti határozat. A mérleg .jóráhagyása. Az osztalék meghatározása, és a felmentvény megadása.
3. Öt igazgatósági tag és a felügyelő bizottság meg-tálasztása.
it
4. Netáni indítványok.
5. A jegyzőkönyv hitelesítésére két részvényes tag-
A legjobb
czigaretta-papir
a valódi
nak
m<
Csáktornyán, 1886. február 1-én.
AZ IGAZGATÓSÁG.
franczis gyártmánya.
Cawfey ós Henry párizsi
Utánzásoktól óva tik.
L Ali
— -a/y. .»ti ,, 4 »tár
A választási jog gyakorolhatása tekintetéből, az alap-szabálrok 59. §-a értelmében, a tisztelt részvényesek ezennel felköretnek; miszerint részvényQket, a közgyűlést 3 nappal fel&zőlég. az intézet pénztárába — délelőtti órákban —
2732 3-3
, letenni szíveskedjenek.
IlÍjiS.OíO +
E*en papir niegTizsgáltatott Dr. JJ. Pohl, ttr. E. La^^jg, Dr^JE. .Lippmsan bécsi to-gyéaaeti Unárok álul, kik ajojjobb ajiánlato »dták, ugy a kítfluö minSség, valsmnt art egészságre nem ártalmas tirxt» roltáró), s bogy • mint ilyen, ■ maga nemiben egyetlen.
1f,i


r nj a: t.
Mftlom bérlet.
A Indbrégi országút ''és Kaproncza város között */« órai távolságban ,Grba&eveC'' (Horvátérszág) helységben lévő,
4 áílványu malom
istáloval; hold ret
a hozzá tartozó tMrméróssel. lakással és továbbá fői hold kert. egy hold szántóföld egy
(holdanként 1200 C) 6 darab marhának való legelő és 12 fuvar tüzira 1886 évi április hó 1 föl 3 évre bérbe adandó; ezekhez esetleg néhány hold szántóföld is árverezés utján hozzá bérelhető.
Az árléjtés f é. fetífokr hó 28 án délután I órakor
'' i" i.i. ¿j
az nrodalmi számtartói hivatalban Rasinyán Kaproncza mellett fo£ megtartatni.
100 frt bánatpénz az árverezés előtt leteendő. \
Bővebbet a szám tartóságnál „rasinyai kastélyban."
2738 2—2
V
I
rio-Mnn.» r»< i.''CTtyrtyrr« -17,rM B<riaf> , t PiUJ
■i-M-l I I I II I I t I i
A vidéken egy bognár mesternél egy 15—20 éves fin tanonCZUl felvétetik.
Minderi bővebbit e lapok kiadó-hivatalánál indhatni meg.
Stocker Péter bognár 2739 2 i Vente.
A »Betcgbtrát* czimü röptraí-(>an számos hiziszer Tan ismertetve. melyek sek éven keresztül meg-j bizhatóknak bizonynltak s ez okból a '' legmelegebb ajánlatra méltók, lírádén fk Ismerni kellene e röpiratot UcEvé-
iiotognek Ismerni kellene Különühen pedig azokat, .a kik nyben vagj- ceázbaa, índőaorvaűáabaa,
ideggyengeséflbea, sápkórbao stb. szenvednek. arra figyelmeztettük, hogy. az egyszerű húziszerek áitaí nagyon
gj-akran még az úgynevezett gyógyít-hatian betegségek is mogsröntek. A ki a > Beteg barátot« ohrasni krvfiya, az újon egj- levelezőlapot Richter kiadó - intézetének Lipcsébe, mire a röpirat megküldetik. A megrendelőnek ez költséeébe nem kernL
2663 12—19
Csat ralóli
ha minden doboson
ét MalT aokssoro-•itovt csé| nyomat» látható.
0 Eaen porok tartós gyó<yh»tás% makacs gyesisr- es aiteitbajak, gyomorgörcs és elnylákisodás, gyomoréul ró<»öit digalis, uisjbvj vértolaias, »raay ér ¿s & legkülönfélébb oói betsgsegei eilou 3i ér óu folytóo-x-w» aövj^aló «¡¡sütésben róssesnl Egy eredeti dob »x ha c.iálau u«hí;%si»1 l frt Hísiisltványrtk tőrvényesen ildirtttitk
Kösar^ny, caú«, miodennemQ haso-gatás és bénn''ás-, fej-, fül- és fogfájás sikéres gyógyi-tásáhos bedörasö-
lésre; bsrtaatásaak mind-nuema sérül o,.«^ éj s . gyaiadasok és a*gau*tok ellen Beasöleg vixiél keverve, hirtelen betegedéi, hányás és kólik» eUen. Egy ^^^ponto«
ntasitátsal 80 kr.
Valódi, Kon védjegyével és név aláiraaav
Moll A. üsrA Bécs, Tuciilftifoeíi
BaktárakNa É y • K a a i z • a : Bel.u Jóssef íyógj i«erósx. Rosenfeld Ad. Feaaelhofer József .BarC»; Dorn»r 8. Csáktcraya : Gö ica L. gvógy KapMVárftt Fleiner Samn Keszthely: Puly János Kiraend : Ráu Jáboí. «arozall : Isxtl Ferd Zala Egerszeg: Raszter Alese gyógysrerésx.
aT<^'' i-
a uT*

Köavetlrn a tengeren tuli »«állítás következtében igen o!c»óo f ris és kitünóminfiség
póstán, port ^mentcsen, 41/« ko. tisxu asákocskákban, ismert pontos sxolgá at mellett, o. é
i y.rs pörkMt Caviar nj Elbai c»gyszema klo 2.—
é. ; Caviar uj Uráli nagysxemQ klo 3 —
6 25 Ikrát fceriafl njhollandi nagy po#tabordóhan 1 6U 6.o0 '' Teje* bering, aj bol.. n»gy mint^ey 30 drb 1 60 6.20 ■ Tejes jártig
o. 5.15 b 2 > 5 10 475 4.75 4.25 4 80
uj apró, mintegy 90 drb
SJia 1 SciMfifi-Saritla ?
ia, f is, fOotOlt, po-t»bo dóban
5 80 5 20
Szal
Í«|KlsU kiszhal ftÄ."? ® ,2 íiai
5.— Lazacz. eltartható, kö. dohosban
k. Iád
Mekka igej fin. nemes tüxeS Meaado, barna, nAgysxerQ nemes Ceylon gyöngy, nagyon finom erós Piantagéa-Ceylea, gyönyörű sxép Réctl-keverék, -géaxen kitűnő Caba Ifgf. kékeszöld, erős, *xép Java araay, világos bsrna fin ram lava sárga. n»gy **. gyengéd, xam. 4 40 Mekka tyiafy,'' saapora, fin. xam. 4 — Java »öld mcglebetós sxép 3 60
San fos 11. xöld. ssmatos, sxép 3 40 Saatet, fin íxapora, zamatos 3 —
Cvmplnss, Ifin. zamatos, tisxU 3 20
Táhla rizs, n fin. 1.60, ifin. 1 40, finom 1 15 Tapieoa-iyiagy S»go, val. keletindisi 1.60 SaitanaasMia, lf. mag nélkül 2 15 J
Fügekávé és ksrlsbadi kávéfüsxer saját gyártmány ''/. ko. dobo»onkint ca»k 15 kr. Nagyobb mennyi égben vevőknek nagyon olcsón. — Teljes árjegyxék ingyen és bérmentve.
E. R. Sehülz- AltonábAn Hamburg mellett.
4 50
4 20
5 75 4 —
Kiéli Mólt
45 db nagy postaládába 2 láda 3 60, 4 ládába Családi tfaea nagyon fin. ko. 4. -, legfin. Jamaika mm valódi ó 4 liter Maaéala.édes, ig nn*gy,lf 5ko,zsákokb. VaalUa If 3 nagy d .rab 36 Itr, 12 db.
K» 1 50 b — 1.90
1 15 3 60
2_
2 — 6 50 3 50 5 -1 ¿0 1.15
2653 4 -4
Fennáll 1864. ót». Utániatoktól óvnnk mindenkit Alton» h»mburgi góx-kávé pörkélde és fflgekávé-gyár.
Ä
Nézetem Dr. J. G. POPP ui
cs. k. udvari fogorvos.
száj-kozmetikájáról.
- . - ... --... m--------- ,-r. ~ , W J .... .
Bécsben
KSOO
Ax ig»a»ág érdekében ki kell ogkos^e^iát, melyet a''knwtó jelenkor birodalomban forgalomba b-.rott, nálunk
Budapest, 1879 sxept.mhev-ny il»tkoxt»tnnnk, hogv
X
X
5 l
ugy Bécsben,'' mint » vidéken »» egésx
Popp Anathierin szájvize, fogpasztája és pora
elhomályositotu és h*ttérbe szorított». F«ek » kosmetikák ná^nnk nélkülöxhet.en toiletteseerek lettek, melyek minden néposxtályban tért fogl»lt»k ; koxmetiKax, melyeket 10—20 év múlva is ép oly gyakran fognak keresni, mint most. urasaink oly sxerények, hogy semmi hssonló sxert föltalálni n-m akarnak, mintao tudják, hogy aszal mire sem mennének, annál kevésbé, mintán ax össxes fopp-féle kozmetikák első magyar orvosink és f..gáax»ink nyilatkoxatai ««fj^1''"" jól megviaagáit és jónak t»lált tndomáoyoa sikerű sxerek, melyek felt»Ulójuxna
jótékony hatásuk állal becsületére válnak. ,
1LKO IST , magánzó.
E.en jele. tulajdonságai következtében mindenütt, még Németorsxágbafl, Svá''.czban, Törökorsxágban, Angliában, Amerikában atb. is elismeréssel találkose srájvix friss minőségben kapható :
Na gy- Ka n i x sá n : Mandák gyó^ss. Belus József gyógy»«. P''**" B gyógyss. Fesss''hoff^r József, Rixenh»''f F. Rozenfeld A. A-Lendván: Kiss B. gyógysz MaVesslibsn: Kiss István gyógyss. Murasxomb»-ton: Bánoczi A. gy- K e s x t b el.y e n : Bi »nn P. gyógysz. Z E g e r s ze-p e a: Hollósy gy. K »r á d on: Rohlits I. gyógysx. Tapolczán: Sah Csip-gek- gyógysz. Sümegen: 8t»mborsxky Lgy. Perlikon: Sipos K. 6xv. gyógysx. Nagy-Atád: Pfiszterer K. gyógysx. N agy-B a j o m b 7.1aczky M
i
%
*
gyógysseréx.
26.0 2-4
1
Jáutf tSnymtyomAíjiM Kmn-Kamuí*.
Előfizetési ár
i í-rre ... 5 írt.
A lap szellemi részét illető közlemények & azerketztőséghez, anyagi részét illető közlemények pedig a kiadóhivatalhoz bérmentve intézendők: X a %y-K a n Izs án Wlaasicshái"
Bérmentetlen lerelek nem fogadtatnak el
Kéztratsk vissza nem kflldetsek
Egyet azsm 10 kr.
HIRDETÉSEK
'' - hasábos petitsorban 7, másodszor -6. j minden unábbi sorért 5 kr.
NYILTTÉRBEM
soroakéi t 10 krert vetetnek tel Kmcsuri illeték miuden egyes hirdetésért 30 kr áz> tendk.
" A nagy-kanizsai „Kereskedelmi Iparbank", ,nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó egyletu, a „zalamegyei általános tanító-
testület'', a „nagy-kanizsai kisdednevelö egyesületa „nagy kanizsai tisztü''msegélyzöszövetkezet*, * 9 soproni kereskedelmi s iparkamara " nagy-kanizsaikülválasztmány*-ának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP
A társadalom.
A
Midőn Isten csodálandó nagy müvét — a világteremtést — be-végezó, bámulatos munkájának re-juőkéíll saját ¿épére az embert is megalkotá, ki majdan egykor a vi ia^oL uralni fogja; alkotott asszonyt s társul adá az embernek, hogy együtt lakj&uak, együtt éljenek, örömeiket egymáss&i megoszdzák. s a vétket, & teriieket, melyek a tiltott parancs megszegése után azonnal bekövetkeztek, közösen viseljék. — Tehát egymásért voltak teremtve.
Az első emberpártól aztán milliók és milliók származtak le; elve gyűltek egymás között s benépesiték az egész földet. így alakultak a különféle nemzetek, sajátítottak el különböző nyelvjárásokat, vettek fel száz- és százféle szokást, alakultak s változtak át időről időre tudomány és művészetben, de egyet mégis fenn tartottak s fenn tartja nagyjában — minden nagy változásoknak daczára a mai kor is: a földi rendeltetést.
S mi tulajdonképpen földi rendeltetésük, mint lenni egymásért, tenni és cselekedni egynek az összesért s mindnyájunknak egyért.
Ha tehát jól felfogjuk földi rendeltetésünket, bizonyára oda tö rekszonk minden alkalommal és min den cselekvésünkben, hogy egymást támogassuk, egymáshoz simuljunk, agy egyediségünkkel egy kapcsolatos egészet alkotunk s önkénytelenül is kibontakozik csirájából egy megalakult társas élet — a társadalom.
A társadalmi élet az emberi letel legseorábbi idejéből maradt reánk. Mint egy benső titkos fuvalom jelentkezett az őskor embereinél az összetartás eme szét törhetetlen kapcsa; csak merész vállalatuk, melylyel az együttmaradás örökké való tartását akarák biztosítani és jelezni, buktatta meg őket tervük kivitelé-
valamelyik feltűnő tényezőjével áldott meg, és csakis ezeknek hajlandó megadni a hiúság jogosultságát. De a közönséges felfogás, mint sok másban, ebben is csalatkozik. A nagy szellemmel és elfogulatlan gondolkozással megáldott bölcsésztói kezdve, a furulyázó pásztorig, a társadalom szédítő magaslatain járó fejedelmi hölgytől a ragya-ütött szobacsicsuskáig, mindegyiknek van hiúsága, és nincsen oly erős itéletü, a magakörül forró társadalmat lenéző ember, kinek életében egy pár gyenge órája nem volna, melyekben a conveationális hazugság csatornáján keresetül szÖló léha dicséret kellemes zene gyanánt nem vonulna fülébe. Még azok a szegény teremtések is, kikkel az anyatermészet vagy a gotfdviseléa oly mostohán bánt. még azok is találnak tárgyat hiúságuk r»gyoglatá>ára, bármenynyire érezzék ia sorsuk nyomasztó súlyát. Minden ember tetszeleg magának valamiben, s es amint ssavahihelö források bizonyítják, nemcsak a culturember sajátsága, bauem a vademberé is. As ember sokssor nagyra van krísisekkel, csekélységekkel., innen van, hogy a komolyabban gondolkodók előtt igen gyakran oly kicsinyesnek tűnik fel, sőt a legnagyobbak sem foroghatnak ssellemükkel örökösen a magasabb eszmék ''és gondolatok regióiban, ha <em vonza őket vala mi lefelé, a minek ellent nem állhatnak, s a mi erősebb, mint as ő akaratuk.
Unokák vagyunk, — elődeink, apáink kevés erényeivel és sok hibáival, és minden ellenkező elmélet dacsára önmagunkat szeretjük legjobban, és másokat is csak önmagunkért.
(Folyt, köv.)
Igazság — tévedés.
lEgy fejeaet a hazugságról.)
(Elmefuttatás.)
Irta: Hoff maiin Mór.
(Folytatás.)
És valóban társas örömeinkbon a kedély teljes hiánya első sorban mulatja, hogy -a conventionális hatagság uralma alatt nyögünk. As éc fe»té!y, melyet mi társaséletünk összejöveteleinknél up-iai''alunk, s melyet rendesen a műveltség feltételének tartank, Ürmöt önt a táreaséleti örömpoharába s a hová megyünk abból a czélból, hogy a lelkünket so«vass:ó száraz unalom egyhangúságát m«gunkról lerázzak, meg akarván lürösztni kedélyünket a derült és derUluége mellett ártatlan vigalom hallámaiban, oda a nemzeti, a felekezeti, vagyoni és rangbéli ellentétek skepticismu-»ával lépünk, nyájastágunk erőltetett, gondolatainkat, értésünket, nyelvünket egész cselekvési hajlamunkat lenyűgözi a conventionális formák ostoba túlhajtott-sága, és saelieat üdülés és felfrissülés helyett magunkkal vissaük as unalom kedvetlenségét, ¿s azt a kimondhatatlan lelki bágyadtspgot, melyet a ssellem teljes üressége képes csak előidézni. Ugyanaz • szellem uralja egyénileg való érintkezésünket is másokkal.
Szólás formáink, melyeket egymásáéi etemben használunk, vagy arra valók, hogy a pillanatnyi savarou keresslül segítsenek bennünket, vagy arra valók, hogy szellemi ürességünket vele eltakarjak, tehát semmit mondó phrásisok, vagy P*dig egyenes batugságok, melyeket
ben. Elszakadtak, különváltak tehát egymástól, de nem egyedekre, hanem nemzetekre, néptörzsekre, kik aztán annál jobban ragaszkodtak egymáshoz, annál j"bbao védték egymást.
Hogy mibeu állottak az akkori társadalmi élet mozzanatai, azt nincs okom fürkészni, azonban minők a mai társadalmi viszonyok s különösen nálunk, á mi kedves hazánkban, az előttünk fekszik, arról nyiltau elmélkedhetünk.
Mint fennebb is «eljegyeztem egymásért vagyunk teremtve s ebből kell kiindulnia a társadalom alapeszméjének.
'' ! A folytonosan egymással való szellemi érintkezés, ráutaiása a természetnek az emberi gond és terhek közösen való elviselésére, a gyengének az erősebb által való támogatása, a közös czélok, az együttes erő önti belénk az életkedvet, villanyozza az idegeket s éleszti az ereket. De kinek is volna kedve egymagában élni? Az ember egymagában tehetetlen s gyámoltalan maradna. Nem e szükségli az újszülött már fogantatása utáni elsó perczek-ben — öntudatlanul is — az anya életadó emlőit ? Nem-e szorul ápolás, ovás, gondozás és nevelésre ? Mivé fajuiua a gyermek, ha elzárkózva a világtól, az emberektől, hagynék felnőni minden társaság vagy csak egyes emberek által való rá-, hatás nélkül is? Tudna-e beszélni, gondolkozni, tagjait, érzékeit használni? Birna-e fogalommal a hitről a vallásról, az istenségről? —r Egy ilyen, az állatiasságig elfajult teremtménye az emberiségnek szánan. dóbb volna a legutolsó nyomoréknál-
De mi köze mindennek a társadalomhoz? Nagyon is sok, mutatja a tapasztalás. — Amely embernek a fejlődés elsó Bzakában — a fogékony gyermekkorban — a társadal-
mat, illetve csak kisebb körű társaságot nélkülöznie keiíe, az később sem igen vágyik a társadalmi élet frissitó levegője otáu, hanem inkább szeret .visszavonultan^ élni, önmagának cselekedni s inkább az ,én" világával foglalkozni, mintsem a saját personajkn kivül eső dolgokkal tö-ródni; ez — sajnos — leginkább a szegény sorsú és fdnsi népnél szokott előfordulni. Az oly gyermekek azonban, kik már korán megszokják a társadalmi életet, illetőleg alkalmuk jat Lagyobb családi körben is mozogni, — mert a gyermeknél korántsem szólhatunk még tágabb értelemben a társadalomról, csak annak egy gyengébb fokú szeléről, mely a fejlődést nála hathatósan elősegítse, jóltevőleg reá hasson s vele ez életet megkedveltesse — később önkéntelenül is ragaszkodni fognak az egészhez s nem fogják nélkülözni a társadalmat,
Micsoda maga az iskola is, mint egy szükkörü társadalom, melynek vezetője maga a tanító, hol a tanulók már mint gyermekek szoknak egymáshoz, szeretik, támogatják egymást, csak jó legyen az issola szelleme.
De mennyivel más a felnőttek társadalmi élete ?
Társadalmi élet? 1 Van, van társadalmunk, de még újszülött; növésre, fejlődésre vm szüksége, különösen a kisebb helységekben. A kapocs, mely az egyeseket egy égész-szé alkotná, laza; a viszony, melynek & simulást, az összetartást eszközölni kellene, meglehetős feszes. A társalkodást, mely a társadalomnak egyik ikerfia, nem óhajtják s az as-similatiót lehetőleg kerülik.
Pedig van-e szebb valami mint a közjó előmozdításának érdekében ténykedni s ez által a kedves hazának — amennyire tehetségünkből telik — szolgálni ; vállvetett mun-
kaerővel ragadni meg r végezni a hazának gyakorta nagyon is ügyes-bajos dolgait? Élni, tenni kell az egyesnek az összesért s az összesnek közös dolgait feladatául ismerni az egyeseknek. Ez a társadalmi élet fötényezője : megfeszített kettős szorgalommal eléje vágni e reactiónak, mely sokszor kísérgeti a legjobb akaratot is, önzetlen lelki erővel itt állani 8 támogatni, küzdeni a jólétért, védeni mindnyájunkat s visszavágni a sérelmeket, melyeket mások ejtettek, vagy ejteni akarnak szép hazánk becsületén, A salaktól megtisztítani, a hiányokat javítani kell előbb — alkotni társadalmakat s csak azután fogni annak szépítéséhez, pallérozásához.
Ha azonban csak vállon át s keresztbe font karokkal nézzük a mulhatlanul szükséges tenni valókat s minden javulást csak a jövőtől, az idők viszonyulásától várunk, mig mi kereszttűzben állunk egymással, a szegényebbet megvetjük olcsóbb és kopottabb ruhájáért, a kisebb tu-dományut lenézzük kevés tudomá-nyáért, az alacsonyabb állásuakat kerüljük már csak azért is, hogy valamikép magunkat be ne szennyezzük az érintkezés következtében, mi több : egymásnak talán szebb és jövedelmezőbb hivatala után áhítozunk; a kenyeret más" szájábót kiragadjuk ; a nagy concurrentiat a végletekig visszük s ez által életet, becsületet sem kímélve meg, mindenütt csak Önhasznot, önczélt keresve, akkor a társ dalom nem lehet egyöntetű, mindig csak bevégzetlen munka marad.
Pedig ezek hibák és sebek a társadalom testén, melyektől meg kell szabadítani, melyeket be kell hegeszteni s okvetlenül javítani falun ugy mint városon, mert ily csodákkal soha sem egész, az egész — gyenge és beteg társadalom.
Ehrlich Károly,
Jotékony nőegylet.
Az izraelita nőegylet folyó hó 20 án jelmez-estélyt tartott tőkéje gyarapítására, szegényei javára, bizonyára sikerültet, amely amellett; hogy a szegényügynek is használt egy életrevaló intézmény virágzását is bebizonyította.
Be kell ismernünk szemben a a várossal, más faj és felekezetekkel, hogy az izraeliták igen sok áldozatot, és sok gondot fordítanak szegényeikre; és ha kevesebben vannak is szegényeik, mint másoknak, zsidó koldus csak theoriában existál. Igen! De miért ? Mert a zsidók hitközségi adó fejében szedik be a szegények adóját s a könyörület filléreit nemcsak, hariem azon kívül, ál* dottkeblü hölgyek egyletet Alakítanak, s ezáltal is igyekeznek segíteni sze-génysorsu elzüllött, elvénült munkaképtelen hitrokonaikat.
A példa vonzó azt, — tartja a példabeszéd. Dehogy! Mióta áll már fenn Nagy-Kanizsán izraelita nőegylet, 3 akadt-e városnnkban egy nemeskeblü hölgy, aki egy felekezetnélküli jótékony nőegyletnek csak eszméjét is megpendítette? — Senki! Akadt-e valaki a vagyonos, a tehetségesebb között: férfin, aki mindennap látva a városi koldussereget, a váróéi szegényügy és - segély aggasztó állapotát, a könyörtól indíttatva, a jótékony keblekben érzést ¡fakasztott volna s egy vallásfelekézet nélküli jótékony nőegyletere toborzott volna nemes emberbaráti egyesületet ? — Senki
Szomorú állapotok!
Minél jobban terjed a szegénység, minél nagyobb a nyomor, annál nehezebben érlelődik tetté a jótékonyság eszméje. Minél nagyobb a veszély ut mondja a vallás, — annál közelebb az isteni segély. Az lehet is, de hogy az emberi -segély hol késik az emberi szivekből — azt képtelenek vagyunk elgondolni.
azért h sználunk, hogy vagy magunkat, vagy másokat egy ¿kis ke lemetlenségtől megóvjuk. Ebes pedig már annyira hozzá vagyunk azokva, hogy ellenkeső eljárás kellemetlenül érintene benqünket.
Habár, eseket a jeleneteket, melyekben a köznapi élet felette gasdag mindenki nagjon jól ismeri, szakítsunk ki egy pár ily jelenetet as életből.
Látogatóba készülünk. Előre örü lünk a p-tr órai osevagósnnk ismerésünkkel, s meg vagyunk győződve róta, hogy a meglátogatandó bizonyára örülni-fog látogatásunknak. Önelégületlenül tekintess a tükörbe, ha férfiú vagy, faajad rendbe van szedve, szakállad kifogástalan, as utolsó ősz hajszálat, melyet találtál, pirulva tépted ki, dehogy akarsz még öreg lenni. Ha pedig nő vagy, még egy kis igazítás a nyakkendőn, a fodrocskán ; a kalap jól áll, a krfsstyünek egéss lajtorjája be •van gombolva Egy kia kölni víz még a csipkezsebkendőre. Most menjünk. A kit megakarunk látogatni, éppen abla-ká .ál áll elmerülve gondolataiban, s mielőtt kapujához ériünk éssrevette szándékunkat. Mig mi elértük vándorlásunk czólját, addig w ssobaleány már praepa-rálva. Ott vagyunk as elóssobában, s csak megszokásból nem is várva mást min'' igenlő feleletet, odavetve kérdezzük a szobalánytól: otthon van- úrnője. Nincs idebasa, — a válasz, most ment ni ide oda, akárhová, C3ak itthon ninci. Szépen visszafordulunk, de egy kisaé boszusan, átadva névjegyünket, — A folytatása est«, következik a corson.
Ab jó estét 1 jó estétl Mennyire sajnálom gy otthon nem voltam, minÓ élvesettől/osztottam meg magamat. Ugy-e, do eljön holasp, holnapután, akármikor,
— nem fogadom el látogatás gyanánt, bizonyára el?árom ; de miért is éppen akkor jön, mikor as ember nincs odahaza ; — igy n-egy et in infinitum.
Hogyan hazudik a hamis, akár egy
újság.
De nekünk sem szabad ám bátramaradnunk. Még akkor is, ba ott láttuk állani az ablaknál, el kell nyelnünk a keserűséget s jó arezot vágva a csanya játékhoz ha férfiak vagyunk, azt fogjuk mondani: '' í
„Valóban nagysád elhalmoz meg oej»-érdemlett kegye:vei ; én aajaálom Cssinlén, hogy az élvesetek legszebbikétől foszlott meg ügyetlenségemé Minő boldog lettem volns, ba szellemének ragyogó fényében szütkéreshettom ma délután, s mily szernnc*é:len vagyok, bogy ez a krsröpko élvezet kárpótoljon itt az utosán.*
Hogyan hasudik a kópé, mig a nó még az esti homályban ia keresztül akar látni ssemével a lelkén, r az a gondolat bántja ugyanis, s ntgyon szere né tudni, vájjon átjártak e turfangosságán.
Ha nó vagy éi találkozol avval, ki magát eltagadta előled, akkor még nagyobb diplomátiával fejlődik ki a párbe szód, itt már a magasabb conventionáUi hazugság, olyan legjobb barátnőm-féle, akit legjobban szenvedhetünk/ mert a Z4ldnének kiállhatatlan a kalapja, a Bar-nánénak a formája, a Vorösnének a toi-lettje, a Sárgánéuak Ízetlen beszédje, — dn ő, di ő a Feketén«», kinek szakáoinéja a 1-gjobb kuglihupfokat kétsiti,..— oh, aohasem bocsátok meg magamqak, hogy éppen akkor mentem el hasúiról, pedig mikor valaki meglátogat, mindig előre •ejtem, olyan sentibili vagyok, stb. stb.
Nem hiába vagyunk a 19. ssázad gyermekei, bogy egy kifogás miatt is kétségbe esnénk, van tuczatazAmra, csak legyen alkalom felhasználni.
Van valami módnélkül keserű as igasságban, valami fanyar a ssókimon-dásban ; a miért is as igazság gyógy-sserhez hasonlítható, amit azonban nem mindenki tud beadni,.s a legkevesebben szeretik bevenni. De épp azért nem is oly kösönséges. Hogy valaki az igazságot oly módon a-lhassa be, akkorsok emberismerettel kell neki bírnia, s azután érteni kell a mesterséghez, hogy e keserű igazságot édes burokban nyújtsa. A ki meg ast bevenné, ahhos sok önzetlenség, önmegtagadás, önismeret és szerénység kell, a mely tulajdonokkal pedig, n*m minden ember bír. As is sajátságos, bogy «zemberi nyelv ragyogó igazságot ismer, de édeset nem, hanem keserűt. A nyelvszokás itt már jelzővel is jtllemsi a igazságnak voltát S valamint a mosolygó virá gok mögött vérengső kígyó lappanghat, ugy a hang, szavak is, mézédes külsőbe burkolva csábítanak el lek nkább, míg as igasság egyszerű, dísztelen ssava hidegen hagy.
Emberi természetünk egyik ordi* nális hibájában fekszik az — és es a h í-u a á g. Kevés ember, a kevesek között az erős szelleműek, kik e hibától ment-tek, talán teljesen ezek sem. Különféle a hiúság tárgya : emberi életnek anyagi és szellemi viivmányainak egéss hoassu láncsának minden egyes sseme,
A hiúságra nézve valóban ast lehet kérdeni; , Van-e ki e nevet nem ismeri ?
A köznapi felfogás szerint többnyire azoknál nagy a hiúság, kiket a gondviselő természet .a külső ssépség
\A(íY-KA\IZSA, 1886^ Február 27- én.
91B: Beám.
Hnszonöfódlk évfolyamé
ZALAI lÖZlOIIY.
HUSZONÖTÖDIK ÉVFOLYAM

1886 febu 27-n
Pedig nem hisszük, hogy léteznék nőre nézve Istennek tstszóbb, emberre nézve nemesebb cselekedet mint a jótékonyság. Vagy megváltozott volna ma a világ nézlete, s minden a nagyzásból és hinságból táplálkozik ?
Avagy a vöröskereszt-egylet lenyűgözte a jótékonyság összes barátait, s a kisdeáóvók intézménye eltakarja összes sebeinket!?
Legyen akárhogy, mi nem szó-Innk azokhoz, akiket önzó és hin érdek vezet, nem szólnnk azokhoz sem akik Harpagon szellemét örökölték, azokhoz se, akiknek keblében kihalt minden nemesebb érzemény, hit és vallási érzet — ezek ugy se értenének meg bennünket, mert ami gyenge szavunknak nem lehet oly ereje — sajnos! — mint Berzsenyi s Vörösmarty és Garay pántjának, habár szavunk az igazság és az erkölcsi meggyőződés szózata; de bizvást hiszszük. és reméljük, hogy Nagy-Kanizsán még léteznek nemes és áldozatkész hölgyek, akiket nem ragadott el még egészen más nemes eszmétől s helyi közügytől a vörös-kereszt mánia; s lesa idő még és nincs a távolban — midőn megalakul a „nagy-kanizsai jótékony nőegylet* amely zászlójára tűzi a város területén található szegény gyermekek nevelését, ellátását; házi szegények, szűkölködők betegek, és más nyomorban levők gondozását; a keresetnélküliek munkával ellátását, a szegény — munkája eladásának közvetítését, a munkaképteleneknek kö-nyöradomány nyújtását.
Felkérjük ennélfogva városunk nemeskeblü hölgyeit, gondolkozzanak és értekezzenek e nemes eszme és intézmény fölött, s egyesülve alakítsák meg a jótékony nőegyletet, hi-szena jótékonyság gyakorlatánál elnémul minden más érdek !
A sttmeghi vörös-kereszt egylettől.
Titkári jeleutés-Sümegh vidéki vörös keretit egy. letnek 1885. évi működéiről olvastatott Sűmeghen 1886. feb. 14-én tartott kős-gyülésen.
A Sümegh vidéki válaastmány as első években megkezdet: működését folytatván 1885-ben 3 rendes és egy rendkivüli ülésben intéste el a budapesti központból érkezett ügyeket, itt tárgyalta a jótékonyságra irányuló cselekvényét.
Segély nyújtatott szegény, be eg és ősvegynek, támasz adatott a nyomoréknak, előmozdittatott a nevelés és oktatás iskolás gyermekek felruházásával. 23 szegény 51 frt. 90 kr. adományban részesüli; betegek részére fosslány nyújtatott, mi a helybeli kórháznál igénybe vétetett. — Ha a választmány és a sümeghi fiókkör pénztára engedi,jtöbb történik, eme segély zés már is 12 frt. 90 krral haUdja meg az 1884-ben kiosztott segélyt. Míg a múltban csak ketló kapott segélyt, addig most 28-nak nyujtalott táp, akkor — a mikor a nyomor leginkább mutatkozott himlőbetegeknél, még pedig rögtön, mely intézkedésre as elnök nyert a választmánytól fölhatalmazást.
A választmány nemes hajlamát, ez a legszükségessebb t. i. a pénz akadályo-zá abban, hogy minél több segélyt nyújt son — és ennek dacsára a jó utat tört, a felebaráti szeretet győzött, es üdvös easmét fáradsággal bár, de diadalra emelte. Segíts amiként lehe'', ebből kiindulva a választmány nem kímélvén fa radságot, gyűjtött. A helybeli kösónség es önmegsdóstatás 138 frt 75 kr;. eredményezőt, ezen összegből vásároltatott anyag a választmány busgó tagjai által saját kezűleg munkáltatott fol, ekkint volt lehetséges 90 iskolás gyermeknek karácsonyi örömöt szerezni, — ezzel moz ditatott elő a nevel, etés magasztos ügye. A befolyt pénzről nyíltan történt elssámolás; a ruha kiosztás helyben a városháznál az elöljáróság jelenléteben eszközöltetett, as adakozók névsóra a hírlapban közé tétetett köszöne''.ének ott adott a válassmány kifejezést. As ünnepély meghatóan tolyt le, as elnök ssavai után nekem jutott a kedves kötelesség a közönség és az örömtől sugárzó gyermekek előtt a választmány jó indulatát tol máosolni. A nem keresett elismerés ssa-vait nsg. Mild Mihály köstissteletben álló Sümegh városi prépost fejeste ki, méltatván a helybéli vörös keresst egyletnek üdvös működését.
Kiváló nagy tissteletben részesült egyletünk assal, hogy Ö felsége, sseretett .Erzsébet királynénk örök becsű késire*
tárai ellátott disz ukmánynyal tüntette ki a Sümegh vidéki vörös-kereszt egylet elnökéc SzeUtmartoní Darnay - Kajetánné ő nagyságát. As okmányt 1885 jun. 20-án tartott rendkivüli ülés határozatából a válasstmány ünnepélyesen kézbesítette'' — Ezek után át kell térnem a létszám kimutatásra : a pontosan vesetett jegy-jék 167 tagot mutat ebből elköltözött. 12, szegénység miatt tagság kötelezettségből töröltetni javasoltatik 2, meghalt 4. eszerint 18 czal kevesebb, a sümeghi körben tagok 149-en.
Uj tagok lettek : nsg. Mild Mihály prépt st, ki a választmány küldöttségétől üdvösóltetett; özv. Szüts Pálné, Wittman Istvánné úrnők és Prosst János kir. já-rásbiróeági aljegyző ; ők szívélyesen fo gadta<uk. Az Urbao elhunytak : Fehér József néhai c. kanonok, Petrich György« né, Szigethy István és Ruisa Sándorné, Béke longjen pihenő társaink fölött l
^ A Z.-Szt.-Gróthi fiók kör, Berger Jánosné úrnő vezetése alatt rendet folyamatban van;Perényi Antal ur jegyző jelentése, vala tint Neumann Lajosné pénztáros kimutatása tudomásul vétetett. Tag van 42, fizetett 38 leirásbanjjavasoltatik 4. tagok ssáma marad 38. A fiók kör pénztárában 53 frt 72 kr. kezeltetik, melyből helybeli s^gélyséseket kiván a kór telje-siteni. Ily nemű ténykedés általunk is helyesnek véleményeztetik, annál is inkább, mert as egylet vgyik föczélja nem* csak háború esetén, hanem békében is jót tenni, továbbá es egyesek tsgságdij befizetés hajlamára kedvező hatást fogna gyakorlni.
A tapolczai fiók kör működése Örvendetes lendületet vet : Szentmiklósy Gyaláné elnöknek sikerült, Rede Guss-távné úrnőt pénztáros, Vastagh János felső népiskolai ,tanárt a jegyzői, tisztségre megnyerni. Jegytőkönyv rendszeres ssámadás, tag, névsor, választmányunk* hos érkezett. Jótékonyságra 23 frt fordíttatott pénztári keselés alatt marad 52 frt 82 kr. — Tag volt 76, elköltösött 3 fizetés alul kivonta magát 8, meghalt 4, tag maradt 61. — Elhuoytak: F«rk Miklósné, Cséplő Jánosné, L^ventrítt Lt-pótné, Beger Gyula. Áldás poraikon ! A Sümegb vidéki vöröskeres¿t-egylet tagjai a sümegbi körben 149
a sst. gróthiban 38
a tapolczai fiók körben 61
összese 248
volt 301, elköltözés és halálozás 54 el csökkentette a létszámot.
A fiók körökből a sümegbi választmányhoz beküldött tagdij 1/j rá** hányada Budapestre saállitatott, mely utált a lesárt ssámadás szerint a sűmeghí fiók kör pénztárában 234 frt 65 kr. a választ mánynál pedig 391 frt 63 kr.péas kezel-trtik, illetve a takaréktárban kamatozik. L ssan bár, de hazafias kötelességszerűen még ts haladunk a kitűzött czélt előmos ditaní. Országszerte 406 bolyén részesül a vörös keresst egyeeüiet támogatásban. Midőn rövid váslatban igyekeztem egyletünk működését bemu atni kivánom, miként a nemes törekvés jót tenni, nem ciak az egyesületek, hanem hazánk öss-sses lakosaiban emelkedjék, eszel as ímá* dott hasa felvirágzása minél előbb előmozdítást nyerjen I
Bánfi Alajos.
OWtó
az amerikai biztosító társulatok ellen.
A „C >rreapoudens de Pesth* té nyeken alapuló, okadatolt s az amerikai bitloeitó társulatok ellen irányult óvásai, a bel és külföldi «ajtóban helyeslő viss-bangra találnak. Ezeu Ügy nemset-gazdá-azati fontossága legjobban világlik ki. ba számost idéztetnek, melyek hivatvák felvilágosítást nyuj aui ama tőkék nagy. ságáról, melyek as osetrák-magyar bi rodalomban mint megtakarított összegek vannak életbiztosító intézetek kezeire bizvn.
Az oss rák-magyar társulatok ösz sses biztosítéki állománya az 1883-ik év végével 545 275.987 frtra rúgott; esősz-■zegből arészveoy társulatokra 385649265 frt. a viszont biztosító intézetekre 159,620.722 frt jut.
Az ezt megelőző év adataival ösi-szehasonlitva, a biztosítási állomány 31 686 065 írt''al növekedett
A német birodalom életbiztosi•ó-társulatainak biztosítási állonáánya a megfelelő időszakban 2524 millió már kára rúgott.
Az oszt.-m»gyar birodalomban működő külföldi életbiz ositó iuézetek biztosítása állománya 65 millió frt.
A bécsi kereskedelmi kamara a cs. k. kereskedelmi minissterinmbos benyújtott jelentésében következőleg nyilatkozik;
„Nagyon sajnos, hogy a biztosítási rendsser, mely a „gazdasági forgalom oly fontos rugója, államilagoly csekély, igásabban semminemű támogatásban nem réssesül; minden forgalmi tér igénybe veszi az állam kisebb nagyobb mérvben nyujto t támogatását, csupán a''bistositás van önmagára a benne rejlő erőre és fejlődési ösztönére utalva- M;g a hasai-
munka pár olása a közgazdasági politika legmagasabb postulatu ma, és minden iparág igénybe veszi á többé kevésbé nyújtott állami segélyt addig hazai biztosító intézeteink kénytelenek türelemmel elnézni, mint terjel és gyarajssik kül-löldi conc urrencia évről-évre.
Annyira jutottunk, hogy ma már 50 külföldi intézettel birunk. melyek kö-zül 36 közvetlen és 14 közvetett üzletit folytat ; as oestrák-magyar birodalomban csak 38 kösvetlen Üzérkedő hasai társulat vagy egylet van és 5 viszonbiztosító intését. Mi lesz az eredmény, ha minden uj évvel külföldi versenytársat kapunk ? Két világrészből, azoknak majd minden államából rajzik fölénk a külföldi verseny
A becsi kereskedelmi kamara nyilatkozata az amerikai életbiztssitó intézetekről.
„Legkárosabb hatású ama tenge. rentuli verseny, mely as ugy nevasett tontin-át hozta be hosxáuk, mely utóbbit illetőleg attól keli tartanunk, hogy mérges befolyása tönkre teszi as egész bia-tositási sservea''etet, mért oly alapon nyugszik, mely az életbiztosítás ethikai alapeszméjével össze nem egyezhető. Bárba, tekintetbe véve.a reciproot ást, melynek alapján az 1873. márcizius 29-tki törvény és az 1865. nov. 29-én legfel-zőbb helyről kiadott rendelet éneimében külföldi bistcsitó társaságoknak as Aus-triában való űsérkedés megengedtetett ugyan amerikai társulatonak basánkban való letelepedése asonbau megtiltatott, mégsem lehet már megtörtént, bevégzett tényeket megmásítani; as; asonban jogosan várták e! és reménylik elérhetni as osstrák életbiztosító intésetek a kormánynál, hogy as amerikai tontina rendszer Austriában betiltatik, minek folytán a tengerentúli intésetek kény telenittet-nek megelégedni üzletük a nélkül is oly sokoldalú kiterjedtségévei.''
A „Correspondence de Pesth" idevonatkozóig azon megjegyzést tsssi, miszerint szükséges, hogy as amer''kai biztosító társulatok közveszélyes, megbis-hatlan s a becsülete« üzérkedésben helyezendő hitet megingató módon működő intézeteinek törvény utján gát vetendő Magyarországban is. .
bálon. rHyik angyalka volt a királynő, de neL -erem ; mert .szólj igazat betörik a fejedet." Azért mielőtt est kimon-
'' danám....... elhallgatok, azon
megjagyséssel, hogy én mindbe szerel-mea lettem.
KacUr.
gond
Az Izr. nőegylet jelmez bálja.
As eredmény maga meglepő, mert hír »serint a tissta jövedelem túlhaladta as 500 friot. Ast h szem es olyan össseg, melyhez & ''sok dissérgetés hozzá sem férne.
A .Szarvas* vendéglő nagyterme e hó 20-án este 9 órakor valóságos -idén kerthes volt hasonló. Zöld lombok, illatos virágok ékiték a falakat s -a kársat sötét ágai mögül fejek és fejecskék szemlélgették a teremben járó-kelőket. A négy sarkon felállított sátorokban hűsítő étkek és italok adattak el, de as eladók tűses szeme párja hlrom annyit hevített mint a msnnyit hűtött. A berendezés fényes, nagyon fényes volt és nem csodaha a még fényesebb jelmosekben megje enteket as ember szemmel szájjal ámul-a bámulta : Volt ott: pipac«, búzavirág, babér. Nspraforgó, fehér rokfcu gavallér, 8alonbetyár. spin/ol paraszt, fecske, Virágárus, himes szárnyú lepke. Halvány, pirospozsgás pzrasxlleáoy Aratónö szebbnél n -bb, — óh jaj da bán/ ! Eszembe járt, mondhatom a kása, Mikor taemem a két tót lányt látta. Bronz ruhába bájos, kedves delo5, Azt gondolod ennél több tán nem j5 ? Hát a .tavasa" kellemével micsoda? S a „nyárt* látva, nem ragadt el a csoda? Írhatnék en még ide vagy száza t, Mert a négyes számított száz párat. Ém amint igy állnak éppen sorfean, Isten segits: irom is le nyomban.
Hirscbler Henrikné (A. Domború,) Lessner Heorikné, Weiser Jánosné, Dr, Ro.hachild Samuaé, Grünbut Henrikné. Grünbut Alfrédné, Dr. Rothschild: Ja* kabné, Dr.Fiscbel Pálné, Gross Albertné, Neufeld N-né, Rothschild Saumné, Dr. Blau Simonné, Samek N-né, Schlesinger Gyuláné, Bauer Miksáné, Deutsch Ber-nátné, Rechnilzer Vilmos né, Schers Zzigmondné, Schers Mr l-né, Tuboly Victorné, özv. O.lopné, Wittenberg Ig-nátsné, Markbreiter Lipótné, Hirschné, (Nagy-Atád) Lengyel né . , stb. stb. úrhölgyek mindannyian emelték a vigalom dissét-fényét.
A kisasszonyok sorában láttuk elsó sorban a fiatalembereket, azután következtek. Rosenfeid Adél, Klein Fánni, Kohn Hedvig, Deutsch Josefin, Rosen-berg Adél, Ollop Fánnicsa, Kronfeld Emília, Rechnitzer Adéi, Scbreyer Nelli, Weiss Carolina, Gizella és Nins, K«íaer Anna, Löwensohn Csmílla, Schers Barta, Jenni és Camilla, Kai>er Jóssá, Weiss Regina, Blau nővérek, Srtém Harnrna, Darázs nővérek, Löwinger nővérek, Kohn Josefin, Wittenberg Ernesstin, Fi-schel Bvta, Reichenfeld Leopoldl, M«j-tinsky Belena, Tuboly Aranka, Löbl nővérek, Htrschler Mari stb. stb. ki>-asssonyok.
Most még ast as egyet szeretném megmondani, hogy 3 reggel 6 óráig tartó
CSARNOK.
Művészet ós szerelem.
— Beszély. — Irta: Ábrahám Gyula. Folytatás. V.
Sivatagi a életemnek Van píheoS rajtad ; Vésies hullámi szirh«jómat Nem atOaetlea hajtod Ha n«h-s ba éz nehéz Boszz napokat sserze : Kárpótolja a nyugalom EnjhQletss percze.
(Arany.)
Másnap E^nyvessy levelet kapott anyjától, mely igy hangaott : -Szeretett Drága Fiam l
Mily véghetetlen boldog as, ki élte alkonyán még egyszer. — utoljára keblére szerithatja szeretteit s mily édes lehet annak a válás a földi élettől, ki övéi ssemében ilyenkor ott látja ragyogni a sokat a meleg jótevő könyeket 1 Örömmel válnék meg éuas a földi lét ől, ha ssemeim még egysser gyönyörködhetnének benned, és ha érezhetném köseledben ast as édes melegat, mit csak as anyai sseretet képes éleszteni. Ohjójj siessgyorsssárayakon; hadd zárjalak kar» ''jaímba, s hadd sírjam el kebLden a vissonlátás örömkönnyeit. Dj minő sejtelem remegteti meg szivem I T.lán későn is van már, hogy hasa ssólitlak ; s talán már csak áldásomat kellene adnom ; mert érzem : napjaim már meg-számlálvák. Bármiként végessen ia a sors még síromba« is megajogtat és boldogít a tudat, hogy benned oly fiat neveltem, ki szülőidet igazán sseretted; s ki áthatva családot múltjának maeasstosságától vasssorgalommal igyekesel féoyes hírnevet szerezni.
Hála és dicsőség as egek urának, hogy imáimnak végóh ja teljsedésbe menend 1 Szeresd hazádat; de mindeoek felett: szivednek melegével, s lelkednek hevével. A hasasseretet dolgában őeeid tettei ssolgáljanak bnsditó példákul, melyeket követni első és legssastebb kö-lecségedl Ha tán téged viszont nem látva költösöm el as örök hasába : ejti egy forró könyet értem, kinek miadsn gondolata s szivének minden dobbanása a tied volt.
Kessthely 1804jun. 15-én, Sserető anyád.*
Bálint ssivét as sggodalom c«gy megnevezhitlen neme tölté be, midőn anyjának a sseretet sugslta levelét olvasta ; szemrehányáMal illette önmagát. Oh én sseretetlen I Úgyan miért nem ssa-kitottam magamnak annyi időt e 3 évi távollét alatt, hogy időnként hasautatva vigasst öntöttem volna e jó anyába ; s hogy visszaadtam volna őt az életnek, a melytől most távosnlkészül.
Miu án Fenyvessy Tarnaytól a köszönet és hála szavaitól kisért ssivéjyes bucsut vőn, még as nap távozott Fió roncsból, magával vivén- szerencsétlen szerelmének keserű emlékei«.
Ugyanazon nap tartatott meg fényes Ünnepélyességgel Judtth herczegné késfogoja Napóleon Eugen herczeggel : a nápolyi köztársaság fejével, ki nemtő« kára. as olasz alkirályi esimet volt felveendő. <,
A mily boldog volt Eugen beroseg, elgondolva ast, hogy Olassbon ésfbontó szépségű virága : Judith herczegné csakugyan méltó dissére fog válni Nápoly termeinek, ép oly boldogtalan volt maga Judith, mert sor .át egy oly férj. sorsához kelle kötnie, kit minden előnyös oldalai dacsára sem szeretett.
Két hét múlva Eugen hörcsögnek Nápolyba való távosta után egy reggel a toskánai fejedelem mély fájdalomtól megtörve ült szobájában, aeseibe rej vén sápadt arcait Judtth as ő kedves, ssere~ tett leánya este csónakásni ment as Ar-nórs, a nem tért többé visssa.
A csónakban, melyet használt, megtalálták kalapját és napernójét.
, Valószínűleg a hullámok , eltemet* lók őt.
Az egéaa palota kihaltnak látssott: A ssolgák alig mertek bessélni, s csak sugdosva jártak fel, s alá ; csak as egyik ssolga, as öreg Pietró rásta óss fejét mintha mondani akarta volna : Hej de másként volt itt minden as előtt I S mindeme csak Fenvvessyért, kinek egykor a hercseg est mondá as ő füllehalsa-tára : Soha, soha sem egyesem'''', bele es egybekelésbe, mire Fenyfessy as izgatottságtól halálsápadt arcscsal távozott a fejedelmi termekből.
íme as, kit oly sokssor ringatott mint gyermket karjaiban, s ki oly stép.
hajadonná nőtte ki magát, as apai ke-ményssivűség áldozata lőn.
Egy tikkasstó nyári nap délutánján a balatonmenti orsságuton egy lovas sságuldolt fáradt paripáján. Issadság verte homlokát, s porlepettruhái hosszúmnak fáradalmairól tanuskódának. Látszott, hogy a hullámzó Balaton felől jövő szellő mily üdítő reá nésve ; s hogy mily vágyódó tekintetet vet az orsságut balján elterülő távoli halmok egyikére Ott vélte ismét felismerhetni a kedves ssűlői lakot a melyhes a gyermekkori emlékei füsődtek. Majd elérte as erdőt a lombos, árnyas erdőt, a melyet a szőke hajú Jolánnál oly gyakran fel keretek ré-szint tanulás véget'', réssint, bogy ártatlan örömöt költő csevegéssel szárnyat adjanak as időnek. Oh akkor as még gyermek volt, tele pajsánságga! tele ssilajsággal.
A. lovas, kiben Bálintot uunerjük fel, egyszerre megált és halgatósott
Harangsugás rezgő hangjai hatottak hoszá. De esek most oly ssomoruan és oly''baljóslón ¿ishangsottak fülében, hogy önkéntelenül is sserencsétlenséget sejtető előérzete támadt,
Habzó lovát megsarkantyusta, s aztán rohanva repült as előtte itfmero* tbs utón. :x
< A jámbor emberek* kik látták a szélvészként rohanó lovagot, js ennek halálsápadt arcsát, remegő ajkait és issadság térté homlokát: önkéntelenül * is keresztet* vetettek magukra, a nagy ijedségnek''miatta, • f
.Most yégre maga előtt látU Bálint a kis várost^ a melynek, köaelében feküdt a ssűlft lak is.. De mielőtt ea elérhette volna, útba kellett ejtenie a róhr kath. temetőt, .a mélyből ^Momor^an hangzó gyássdal hatott el hoszá:
A lováról lessállni és a temetőbo hatolni egy peres müve volt. \
Bálint megsemmisülve, kordé érezni magát, midőn á gyássoló közönségben ismerőinek többjét vélte felismerni; s a lelkész ajkáról felhangzó -ének még csak fokoshatta lelke aggodalmait. A körülállókat göpiesen félre tolva sírbolthoz sietett.
De ki irja Ieleilti kűsdelmeit, midőn as előtte fekvő koporsóbsn fellelte drága jó anyját.
Mintán ssivrenditő jajkiáltásban tört ki: „Anyám, óh kedves jó anyám," a bfilt tetem fölé borúit.
i Néhány pillanatig mozdulatlanul maradt, a sseretett halót földi maradványai £6lé hajoltan, mikósben a körülállók'' rééstvevő tekinteteket vetettek Bá-linlrá, astán.hangos sokogáiban"''tört ki, »zömeiből a könyek zápora omlott; majd csókjaival és köny«vel halmosta el a sápadt, de még halálban is. nemes fentköltséggel sugárzó arezot. Majd is-méi a legédesebb szavakat intéste hoszá; meg>-iókolta annak szetaeit, ajkait, és arczát; de a jobb hasába -költözött anya már nem feleibetett.
Ekkor hirtelen felhagyott a fajdalom kitöréseivel, miközben ssemei egy előtte nem ismeretle''n vonzó alakra tévedtek.
„Bizonyára ő as," gondolá magában-futólagosan megfigyelve ŐL
Igen, Jolán volt figyelmének tárgya, ki nem volt ugyan ason szépségek közül, kiket a költők megénekelnek: nem voltak tüzes .fekete szemei, s nem igéső holló fürtjei ; hanem cseresnye piros ajkai és ábrándos, de, most a fájdalom könyeitŐl telt ssémeível, mégis figyelmet lebilincselő alak volt''
Jolán is feltekintett. S íme a fiatal rokonok bánatos tekintetei találkosának egymással. \
Jóján as ünnepélyes hangulat dacára pirulái érsé arczát, mintha titkos gondolatait,ár¿!ta volna el, a szellemes arczu csinos fiatal emberelőt!. , t ''
Baiint pedig nem ttudótt havá lenni a .csodálkozástól, hogy Jolán három é-ri távolléte óta ennyire kifejlődő t. . ''
A pajkosgyermek ssemérmesssüzaé
nőtte ki magát.
Esalata a temetői ssartartás gyorsan befej esődött.
Még egy busgó imát repített. Bálint az egek uráhos, s aUán bánatos kedély lyel távozott a gyássnak .^ tanyájáról,, kísérve Jolántól, kinek a'' enyhülést nyújtó vigaas ssavai nemrég átélt érssl-mekej, gyullasztóitok lángra ismét szivében.
Hasatérte után Bálint a követ kesó év egy téli napján Tarnay.töfőmmelértesítheti, hogy a boldogságot, melyet örök • re el vessettaek hitt, ithon isméi íell»1 0 kedves rokonának körében, ki gyán«si|-lőinek elhunyta után ismét B . . be lére vissza : atyai jótsá^ára, melyet a«oa ideig egy anyai nagynénje ig»»g»lült Első szerelmem ma már csak egy tarka álomképként tűnik fel előttem, -irá Bálint levelében, — mely anoyi bol-, dog, de egyúttal annyi. keserű érsekeket keltő órásak volt kutforráss. Ha tán.érkesése leend Magyarhenba jönui
HUSZOKÖTODIKÉVPOLYAM
feledkesséfc meg bennünk felkeresni ✓ ¿ojm oubonuokban; hadd legyen ön • re^oUj» ttf usendes, 8 ártatlan örömökén gazdag családi boldogságnak.
'' Hej, b» • tud''.a volna Bálint, hogy
sxer''elmépek tárgya: a herctegné „ Arné habjaiban talált megnyugvását ^enDVivol kevesebb örömmel élveste volna'' boldogságát, melyet a fájós vissza-efflIők esések ürömé is megkeserített volna.
Hírek.
— Vakmerő tolvajok. Folyó hó 23-iti délután 2 óra felé kót hahóti ós egj kscsorlaki parasst suhanoi a Lovák-biibsn levő Schwarcsenberg fél* ruhás boltelé desska állvaoyokrakirakott ruha-„emüekból 4 nadrágot, 2dolmány tós 2 ka-bátotfelnyalábolva, odébb állt Schwarcsenberg uram éppen a koronakávébásból kilépve, nem valami nagy örömmel ,«emiélte, mint déssmálják as ő utcsai rsktárát és a megugrott ifjakat üldösőbe vette; egyet nyakon is csipett, es ason-bso ót jól megrúgva s kezei kösül Bsgát kissabaditva, rohant. Schwarcsen-bergbeghes még bitonyos Rosner nevü egyén is szegődött a tolvajokat Öldösni; végre aztán rendőr is került elő valahonnan és igy a tolvajok kettőjét a Koltai korcsma udvarán, hova . bemenekültek, svakon csipték, egyik asoaban elmenekült, est meg a Latsnakon állomásosé csendőrség vette Üldösőbe, ki midőn már igenasükült a kapcsa, < idobta a lopott nadrágot és belevetve magát as ugynevesett pricsipális canálisba és ason átussva el. menekült. A hurokra került két snbancs oévsserint Bonyai Zsiga Kahoti éa Városi Ferenc« kaosorlaki, hüselnek és már harmadik pajtásukat is alig várják, hogy egyesüljön velük.
— Lakodalom esküvő nélkül A vőlegény vidéki, — a menyasssony pedig zalab —ri. — As esküvő délelőtti 10-11 órakor volt kitűzve, még pedig, bogy ac ünnepély fényét annál inkább emeljék sst. misével. — Hogyan, hogy-nem, a vőlegény csak déli 12 óra után érkesett meg, — és mivel a veszprémi egyhásmegyében, — főpásstori engedély nélkül déli 12 óra után senkit össse nem esketnek, as illető plébános engedély hiányában — kénytelen volt as esketéai szertartás esskösiését másnapra elhalass-tani. Altalános savar, késés és rimánko dáá, de a fentebb mondott körülménynek kénysseritő hatalmán, sikertelenül, megtörve pattant visssa minden cap«sitá tálásLcsélsókiaérleL. FarraU a lever, — ro tyogott a disznó hus káposzta, — sustorgott a kármentőben a pecsenye, — parádéban a dévaj,vőfély, — kicsípve kacsiás kényesen a csalafíntos ssemü nyossolyó lány
— csakompakban a kunkorgó bajszú nássnagy, felburosva a mérges öreg bőgő és eonek- unokája as elsó hegede „he-gedó11, — sivitásra késsen a kláriné«, — táncsvissketegségben valamennyi láb —
— — és most minden kárba vesszen ! 1 I
— De hiszen ez észbontó, — a sáros föl dig lesújtó gondolat! — Ah ! — egy mentő sugár villan meg as elssomorodott agyaknak bánatra hajlott burkolatában --kapják magúkat, megtartják a lakodalmat. — Ettek ittak asólt a szilaj sene, folyt a déic.ég táncz egéss másnap reggel kivilágos kiviradtig, — mikor as-tán vőlegény és menyasssony akadály talanul vehették nyakukra a hásasság nak édes igáját.
— „A budapesti étt vidéki meaó Kazdan«gi és általános gépkeselók egy-lrte, egyik főfeladatáú'' tűzte a gasda kósónségnek akár állandó ^működésre akir a caéplési idényre vagy osupán gép javításra is ssakértó gépészeket ajánlani ; ss által magkiméltetik a géplülajdonos a gépész kereaée kelemetlenségé ől, a iterződtetés és alkudozás gondjátol, desét némileg biztosíttatik, hogy as egylet utján teljesen megbisbató ssakképze.t gépészt szereshet, mivel as egylet csak ilyeneket igyekssik ajánlani tagjai közül. — Az egy let titkári hivatala (Budapest Nyár-utoza 5 ss a.) folyton előjegyzésben tart a K''p^azet bár mely ágában jártas gépészeket igy mozdony mosgony és fegvo vezetőket, azerelőket, kasáa és gasdaság« kovácsokat kik egyssersmiot okleveles gépészek is továbbá sseesfősóket, malom gépészeket stb. mindeneket díjtalanul »jánija és ssersődteti elyhelezet tagjaiért ?*hg az erkölcsi felelőségét elválailja. — Felhívjuk tehát a t. gasda közönség figyelmét, egyletünk es iránja működésére kérjük vegyenigénybe ssolgálat késégün-ke,t támogassák érdekeiket ssem előtt tárté esen ciélunkat, s adjanak előtt) t a ®«gbitbató ssakemboreknek as ősmeret-''«nek felett.
— Marcxnliban. A Korona-vendég-14 °sgytermében 1886. márcziús 8-án «Arikórü álarcos bált rendesnek. Belép-"i csmkl« meghívottaknak, a meghivó dóma''atáss mellett lehet. A meghívó ^¿"a át nem ruhásható, miért ia a meg «to hívott, de arra igényt tartha''ó előkelőségnek ssivesen válaszol a rendezőseg »"méljegy 1 frt> családjegy három sze-
2 frt. A tissta jövedelem a mar-
ZALAIK OZLÖNY
csali népiskola javára forditattik. kezdete 9 órakor.
— A vásári napok délelöttjére
— amint olvasóink is emlékeshetnek -iskolaszékünk egy-két osstályra nézve a ssünetet beszüntette. Ezt jelezvén, .váaári nap- helyett .vasárnap- jutott lapunkba. E vastagabb terméssetü sajtóhiba miatt most egyik-másik lapUr-sunk feljajdult, hogy Nagy. Kanizsán, már vasárnapon is tartatnak iskolai előadások. Kiigasítjuk tehát, hogy csak as orsságoa vásárok délel^ttjeín tartatnak,
— vasárnapokon még eddig nem.
— Panasz jutott hoszánk több oldalról azon botrány miatt, hogy a várisi közkórhás déli oldalának emeletén a már jószerint felgyógyult vagy könnyű betegek as ablakokon kihajolva, as arra menő tisztes egyének után kiáltoznak ; azokra megjegyséseket tesznek, még a nőket sem kímélve meg. — Jó volna ssigorubb intczkedéahez nyúlni. Legjobb volna pedig a gondnoki állás betöltése* iránt intézkedni, mert egy ekkora kór-hásban gyöngéd nő-ssersetesek nem fejthetuek ki kelló ssigort.
— Hymen Geiszl Miksa, kir. postatiszt jegyet váltott Kurs Hermio kisa-szonyuyal. Weber Jófsef, márcz. 6 veaeti oltárhoz Molnár Mariska kisasszonyt Tarlós boldogság kísérje a ssent frigyet.
— Aa irodalom és művészetpártoló egyesületben f. hó 24.-én Hoff-ma''n Mór tanár felolvasást tartott: ¿Hogy less az ember classikus iróvá?" A közön-! ség oly nagy mérvű érdeklődést tanúsított a felolvasás iránt, hogy as Egyesület termeit ssufolásig megtöltó, sőt ssámossn a hely ssüke miatt nem is részesülhettek a fefojvasás nyújtotta élvezetben. Hoffmann nr tételét színmű alakban és igen kedé lyes felfogással dolgosta fel, amiért méltán megérdemelt tapsviharban és ovati-okban fejeste ki hálás elismerését a közönség. A felolvasás után Boka Jóssef játssott néhány hallgató magyar darabot. As estély befojesése termésse''eseo táncs-csal tőrtént, mely elég kedélyesen s elég sósáig tartott.
— A gyilkos és Öngyilkos csendőr esete tartja isgatottságban Muraköz hegyvidékének különben csejdes lakóit. Egy csendőr agyonlőtt két egyént és azután önmagát. As eset a következőkép történt: F. hó 16-ánsCsáktornyái csendőrség két legény nyel a hegybe indultak, hogy egy lopás tettesei'', kik égy krajnai favágótól 18 frtot loptak el, kiku aasák. Az egyik tettest a csendőrök elfogták és a siszádi korcsmában láncsra vtrték ; e közben a másik tettes (Bátincs os Mihály) a korcsma előtt elhaladván, as is »(fogatott. Batinosics, a ki maga is csendőr volt valamikor, gorombáskodni kezdett a csendőrökkel. As egyik (Fülöp Mihály) Batincsícset a törvény nevében a fejsze letevésere szólította fel, de mivel ő szót fogadni nem akart, a másik csendőr (Vukan János) fegyveréhez nyúlt, ast a tolvaj elé tartván, őt hallgatásra kény-szeri''ette ; azonban Vukán fegyvere elsült s a golyó Batincsics hasán keresslül menve a háta mfigött álló koicsmá-rosnéba (Frász Máriába) fúródott s mind a keltőnek halálát okozta. A csendőr, látván a szerencsé lenek haláltusáját, mig társa a lövés után szétfutott községi előjárókat ment ki összehívni, hogy a szerencsétlenség hirét a csáktornyai osendőrmesternek megvi-'' gyék, msg öltötte fegy vérét, lehúzta csizmaját s esen szavakkal: „Mit cselekedtem 1 úgyis tudom, bogy felakustsLnsk" fegyverét mellének ssegeeste, lábával ast elsütötte 8 igy önmagát is megölte: E szerencsétlen csendőrnek feleségét egy-j két héttel ezelőtt temették el s négyárvát hagyott hátra. A hivatalos boncolás f. hó j 18-án ejtetett meg s ugyan akkor történt a szerencsétlenek eltemetése is. A láncz-''
V f. •
rávert föcsinkos ezen sserenosétleúség okozta zavart fölhassnálván, megugrott,1 és egy kovácsnál levetette keséről a Ián-! ezot, de másnap önként jelentkesett egy Csáktornysi ügy védőéig ki ól a ssolgabi- '' rósághaz küldötte. Jelenleg az illető le van tartóztatva.
— HeghivÓ A nagy kanizsai Magyar Irodalom és Mfivésset-pártoló Egye- i sülét 1886. évi márcsius hó 6-án aajái helyiségében bővítve a szabadelvű kör által átengedett termekkel, (dél-sslai takarék- ! pénztár) hangversennyel egybekötött sárt- -körű tánczesiélyt rendes. Kezdete 8 és fél órakor. Belépti dij : ss^mélyjegy 1 frt.'' családjegy (bárom személyre) 2 frr. 50 irt. A hangversenyen kösremüködni szíveskednek : Vosekényi Horváth Lilü, Kohn Hedvig kisasszonyok, Pollá „ Miksa, Slerneck Ziigmond, Hamburger Ignács (szavalat) ii«-ak e. tagok, as egyleii zenekar és as énekkar több tagja. Részletes műsora pénztárnál lesz átvehető. Jegyek váltústók, előre : Mandak Gyula Sándor, Práger Béla urak gyógyszertárában és a m. zir. főtőssdében ; este: a pénstámál , Meghívóra igényt tartók, kik ilyent tévedésből nem kaptak, szíveskedjenek s fódőssdéoen jelentkezni.
— Egyleti tánczvigalmat rendez a helybeli »Polgári egylet«.saját he-
1886. PEBRUÄB 27-én.
bey, a legkiválóbb franezíael bess élőkegv ¡kének legujsbbregényét a "Kék fátyol'' csimüt tartalmazza. Mint Boisgobey minden munkájában, ebben is azonnal meg ragadja az olvasó figyelmét a cselekmény érdekfeasitó volta, megkapó helyseteket meglepő fordulatokat halmosva egymásra ugy hogy as olvasó alig teheti le~ kézből a könyvet, ha egysser olvasásábs belefogott. E mellett Boisgobeynek ízlése, vá-lasstékos előadásai modora van, és a páriái életet, a melyet fest, senkisem ismeri jobbsn, mint ő. Egy-egy piros vászonba kötött osinos kötetnek as ára 50 kr., a két kötet együtt tehát 1 frt, — "^ly ár a melyért csakia a Singer és Wolfner czég e kitűnő vállslata nyújt valóban élvezetes s a müveit ialésnek megfelelő el-vasmányokat. Ax egéss «orozstra előfiset-hetni is u. m. 20 kötetre 10''frt^ 15 kötetre 7 frt. 50 kr. 10 kötetre 5 frt, 5 kötetre 2 frt.. 50 kr. — Eddig megjelent 10 kötet. Előfisetési pénsek as .Egyetemes Regénytár8 kiadóhivataláhos Budapest. Andrássi-ut 10 . ss. a. küldendők — Uj re nemül Táborssky ét Parsch nemseti senemü-kereskedésében Budapesten megjelent: Weinberger Jolán úrhölgynek ajánlva elegáns csárdások (csárdás noble) 1 Betegvagyok fáj a ssivem 2 Félre bánat félre gonddal Zongorára slkalmasta Ibrányi körnél Vl-ik füset ára 1 fr.
lyiaégében f. é. márcsius 9-én, as as húshagyó kedden, melyre a t. tagokat (családjaikkal együtt) ez uton ia tisztelettel meghivjs a rendesőség, — sson nem tagok, leik e táncsestélyen részt venni óhajtanak, szíveskedjenek Lengyel Lajos rendező bíz elnök urnái neveiket bejelenteni. — Belépti dij^ sse mély jegy 50 kr, családjegy 1 frt. — Esen táncs-estélyre nemcsak azért hívjuk fel a t. közönség figyelmét, — mert as igen kedélyesnek. ígérkezik, — de kölönösen asért is, mert amind hallottuk a tissta jövedelem as egyleti kert átalakítása, illetve annak vasrácsos kőfallal leendő beiceritési kéltségek fedezésére Ieend fordítva ; mely igas ugyan hogy költséges leend, de ha a terv sserént késsül el ugy a kert, valamint a város diszére leend.
— Küzdelem a tétért I Darwinnak e szárnyra kapott mondását ma a legkülönfélébb alkalmazásban találjuk, igy p s Brandt R. gyógyszerész svájezi labdacsaira is. Kezdetben megtámadták, gyanúsították, majd Európa elsó orvosi tekintélyei által legmelegebben ajánl-tatva oly széles körben való elterjedést vivtak ki, milyet eddigelé egy gyógyszer sem, a mi leginkább ke-lemes. biztos s ártalmatlan hatásának az emésztés s táplálkozás zavaraiban tulajdonítandó. -.Egy doboznak mely több- hétre elegendő ára csak 70 kr., — s a Brandt-féle svájezi labdacsok, melyek czégjegyé-fil egy fehér kereszt vörös mezőben s. Brandt R. névaláírása kell, hogy meglegyen, a gyógyszertárakban kaphatók.
Lapvezér és kiadd: SZALlY. 8. Felelős sserkesstő : TASS''ÁLMOS Laptulajuonos: WAJOITS JÓZSEF
Hivatalos piaczi árak.
— Busa 8 frt 20 kr. 8 frt.- Ross
6 frt 50 kr. 6 frt 40 kr. — Árpa 8 frt
7 frt 25 kr. - Z«b 6 frt 80 kr. 6 frt 20 kr. — Burgonya 3 irt — Széna 3 frt 50 kr. 3 frt. — Szalma 1 frt 50 kr. 1 frt.
■796J1886
Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött végrehajtó as 1881. évi LX t. cs. 102. §-a értelmében ezennel közhirré tessi, hogy a nagy-ka« nizsai kir. járásbíróság 796/86 asámu Végsése ¿ital Kovács Pál nagy-kanizsai lakos végrehajtató javára Kauders F.
nagy kanizsai Jskoa ellen 2000 frt tőke ennek 1886. év január hó 20 napjától ssamitandó 6JÍ kamatai és eddig összesen 51 frt 80 kr. perköltség követelés erejéig elrendelt biztosítási végrehajtás alkalmával biróílag le éa felülfoglalt éa 949 frt 10 krra becsült szoba bútorok és kikészitett különféle bőrök stbből álló ingóságok nyilvános árverés utján eladatnak.
Mely árveréaen a 796/1886 sz. kiküldést rendelő végzés fulvtán a hely-ssinén vagyis alperes lakásánál leend eszközlésére 1886-ik évi márpsms hó 5-ik napjának délelőtt 9 órája határidőül kiiüz^tik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érinteit ingóságok ezen árverésen ss 1881. évi LX l. cz. 107 §•* értelmében a legtöbbet ígérőnek becsáron alul is eladatni fognak.
As elárveresendő ingóságok vételára as 1881. évi LX t. cs. 208. §-ában m egál api tott teltételek sseriut lesz kifizetendő.
. L Kelt Nagy-Kanizsán 1886-ik évi február hó 25-ik napján.
• ... BABTS GYÖRGY
-<» . kir. biróságí végrehajtó.
HASZONBERBE
Irodalom.
— üj zenemű; Taborsskjr és Parsoh nemseti senemü kereskedésében megjelent ; .S-udíó auf der Reis'' Polks (fráncoise) für das I''ianosorte compoirt von Philipp Faohrbach junior ára 79 kr.
— Ás . Egy et emez Regénytár-nak," • kösönség kegyeiben folyvást erősbödő s a pártolást mindinkább megérdemelni törekvő vállalatnak imént megjelent 7. és 8. kötete Fortuné du Boisgo-
WAVWAViW^''AVWASWIVV
7 kilo-rét és
adandó Somogy megyében a csurgói vasúti állomástól meternyire levő faluban 240 hold szántó, 36 hold 175 hold erdő és legelőből álló ingatlan.
Bővebb felvilágosítás nyerhető Dr. Tripammer Rezsó ügyvéd urnái Nagy-Kanizsán.
Széna és szalma eladás.
A balaton hidvégi (Zalamegye) bérgazdasághoz tartozó „Égenfild* majorban több ezer métermázsa széna és szalma eladó. — Az ár a balatonhidvégi gazdatisztnél megtud-ható; ki egyszersmind az eladást is eszközli.
A bérnökséje*
Singerstrasse 15
lom
9Gold. Reichsapjel*
Vertísztitó labdacsok
PSERHOFER J.-léfe
GYÓGYSZERTÁR Bécsben.
ezelőtt ejjetemcs labd*esok neve alatt ; ez utóbbi n«,vet teljes jofgal megérdemlik, mivel csakugyan alig Uteeik betegiég, melyben e labdac»ok csodás hatásukat exers*ere«en be nem bisonyitották volna. A legmakacsabb esetekben, minden egyéb szer sikertelenül alkalmaztatott, ezen labdacsok számtalan-•aor és a legrövidebb idS alatt gyógjuiást eredményeatak. 1 dob«z 15 labdacscsal 21 krajezár, 1 tekercs 6 dobozzal 1 írt 5 kr., bérmeotetlen utánvét-küldemény 1 frt 10 kr. (1 tekercsnél kevesebb uem köldetik szét) Számulan levél érkezett, melyek írói hálát mondanak a labdacsokért, melyeknek a legkülönfélébb ét legsalyoaabb betegségekben egészségük helyreállítását kSiaSnik. Aki csak egyszer kísérletet tett velük, tovább ajánlja. A. ssáatalan kStzSnS ir»t közül ide mellékelve közlünk néhányat.
Leongsag, 1883. május 15.
Igen tisztelt uram! As ön labdacsai valóban csodás hatásnak, nam olyanok, mint sok más kidiesért szer; *aek valóban minden baj ellen segítséget nyújtanak.
▲ húsvétra rendalt labdacsok legnagyobb részét barátaim éa ismerősein* között osztottam szét s valamennyien jó hasznukat * ették, még magaskorn és különféle bajban, betegségben sinlődó sx.-mélyek és ezek által, ha nem is teljes egésxségöket, de tetemes javulást nyertek és tová''.b is akarják használni Fogadja az én legbensőbb hálámat é» mindazokét, akiknek szerencsénk volt az ön labdacs&i s«*kitségével nyerni vissza egésaaégOaket.
v Deotinger Márton.
■___
Béga-Szt-György, 1882. február 16.
Ti«stelt oram! Nem fejezhetem ki eléggé legmélyebb hálámat az fin labdacsaiért, mert Isten segítsége atén egyedül az fin labdacsaitól gyógyult fel nőm, ki már évek óta szenvaJett mize-rarébea ; és habár egyel&re még oéhs be kell vennie a labdacsokból, de egéazsége már ann/lrs helyreállt, bogy fiatalos fristeséggel
űzheti valamennyi foglalkozását Kérem szíveskedjék e hálanyil-vánití sómat az összes szenvedők javára felhasználni és egyszersmind méltőytazsék njból két tekercs labdacsot és két db. chinai sappant küldeni Kiváló tiszt|lett«l maradtam alázatos szolgáj a
Nóvák Alajos, főkertész.
Tekintetes uram 1 Ama föltevésben, hogy az ön valamennyi gyógyszere egyenlő jóhatásn, mint az ön kita&S fagybalzsama, mely az én családomban néhány idttlt fagydaganatot h * mar megsemmisiUtt, dacaára az úgynevezett egyetemes szerek elxan érzett ellenszenvemnek, arra. határoztam e 1 magamat hogy az iön vértésztitó labdacaaiho* folyamodom, bogy ® k>s golyócskák segtségével ostromoljam sok évi hlmorthoidális bajomat. Nem habózom önnek bévJUni, hogy Idáit bajoní négyheü használat után teljesen megszűnt s hogy i«merő»eim körében igen bamgón ajánlom e labdacsokat Nincs is semmi kifogásom a* ellen, ba ön e sorokat nyilráno.*n — de névaláírásom nélkttl — kCazeUszi
Kiváló tisztelettel
Bécs, 1881. febr. 20. C- T- T" ,
Fao-vhal''/^am »PSERHOFER Jt5I évek óta elismerva, rttgyUdl/iSaiU-ni,, legbiztosabb szer bármiféle fagy ba-
jok ellen, valamint nagyon idült sebek «tb. ellen is. 1 tégely 40 kr
ÍP^S»'' c»VPek) megromlott gyomor, J^ICbCSS^tJIICZia rosz-emésztés, mindennemű altestbajok ellen, kitünR háziszsr I, üvegecake 20 kr.__
Tltífíinoílv általánosan ismert kitűnő háziszer katarhos, re-u tlIltlieilY kedtség, saamárharnt stb. ellen. 1 üveg 50 kr.
Amerikai kösz vény-kenőcs "éí
rheumasz''-rü bajok ellen. Ara 1 frt 20 kr.
Tannochinin-hajkenőcs évek óta orvosok és
laikusok által valamennyi hajnövesztő szer között a legjobbnak
elismerve, 1 csinosan kiállitott nagy szeleocze 2 frt."___
=--7---STUDEL dr-cól vágási ós szurá.i
Egyetemes Kenőcs 8(.beltnél, mindennemű mé-ges ke
léseknél, valamint időszakonkint megnyíló láb daganatoknál ,sebe3 é, eyaladt melUknél s hasonló baboknál kitfloS sser. 1 tegeJy_50kr. ———:---r1-Bullrich A. W tői kitűnő
Egyetemes tisztito-so házi.zer m^zavar-. emé.z-
tés minden következményei, ugvmint fejfájás, azédüló», gyomorgörcs gyomorhéj aranyér, dugulás, atb. ellen I csomagjára 1 frt
Minden fajtájú OXXXÖop>Ettfa. 1 lc\XS BZerelt folyton raktáron vannak
A. itt felsorolt k szitménren kivűl kapható valamennyi osztrák-magyar újságban hirdetett kül-é. belföld gyógytán különlegesség n m
Ck aal Toílietto zappss 1 darab 70 kr.
Persk libimdis sites i doboz 50 kr
fieerfé Pata p''sktsráls-ia sok év óti eiayükisoiái. kő »ögós, re-kedség, hurut, mell- és tüdőbajok, géjjbántala^ak ellen legjobb 1 és legkellemesebb segádszeraek általánoiaa elismerve 1 dobcs
.. ára 50 kr._ t__^ -
Alpesi fillklr W. O. Berahardtól 1 üveg 2 f-t 60 kr . 1 fél üveg
1 frt. 40 kr. f Or. Rsasrsbas iss-féle szsa ssazssszia 1 üveg 2 frt 50 kr. egy föl üreg l frt. 50 kr^__t_
Sésbermsz j_^egj$0_kr. __
-félt lysmsrsé 1 doboz 75 kr.
lêââeaaak az kékszámára 1 dobol 30 kr.
Tfarls''ia keolo« 1 tekercs 30 kr
Franszia különlegességek :
Clussaiaa file P¿ptla-bsr 1 û*eg 2 frt 25 kr. ■ Titrirszatt Chlos-bsr Ossián Henritől 1 üveg 2 CMsal-ber vaasal 1 Qveg 2 frt. 50 kr.
frt
PuMaa per Foirniertől boa 1 frt. 60 kr,
1 dobó« ára 2 frt 50 krajcaár, egy fél do-
Kwlzdt /éls kiszvesj-fl''atfiSK 1 űve ; l frt
stb. stb. és minden netalán raktáron n^m lévő esik kivánatra gyorsan és olcsin megszereztetik. Postai küldemények 5 forinton aluli megrendelteknél c«tkis az összeg előlege, beküldése mellett, nagyobb
Ie
utánvéttel is eszközöltetnek.
összegekkel
2715 4—12
HUSZONÖTÉRE íj^JFOLYAM.
ZALAI KjÖlZ L|Ö N Y
1886. FBBKUA.B 27 ¿o
Gyógy - szappanok
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
WALSERFEHENCZ
elsó magyar gép- és tüBoltÓBserek gyra, harang- és
Ajánlja gyártmányát
• . L • m.''

mint magyar különlegességet kutakban és mindennemű szivaty-tyakban elvállnl teljes vízvezetékek bereiide-zi''sct varosok, földbirtokosok, ipartelepek, ármentesitő társulatok és maginzók részen'')! modem rtchnihai
t''rcsöntödéje BUDAFE8TEN, Eottenbiller ntcaa 66.
alapon es kedvező felré-
2*112 39-50
telek mellett ajánlkozik köz- és magán-fürdők felszerel^se''re, szakmentes ürszékek felállítására és minden vizmtí vi mnukálatok gyors ős pontos kivitelére képes árlapok ék részletes költségtervezetek kívánatra díjmentesen küldetnek.
Egyetlen belföldi semttyu-gyár.
ü0 l/OSZVÉNY-BETEGEKNEK! Kr ¿UTött
Q 111 ajáulnodó Dr. med. ¿iehne «»^előtt vildbad Gasteini cs. kir. fürdőorvos
q vénye után — eddig Nentvich Gyula gyógyszerész álla'', tísatán minden
^ ártalmai anyagiéi ment növényikből készített 2722 10—10
q köazvóny-szeszt.
a Több rniqt 30 év éta van általánoralk*lmatá»ban esen sser mint köszvény
^ (rhouma) cíÚí »elleni bajoknál, mély''idő éta a tégjobb sikerrel használtatott
V Ar* egy üvegnek használati utasítással együtt 60 kr.
0 Egyedüli főraktár ¿* m<-gren''rieíési hely Nagy-K*nir»án
Mondák G\j. Sándor MEGVÁLTÓHOZ czimzeU gyógysztrX&ra..
I
8
i


EDDIG MÉG FELÜLMULHATLAN
a MAAGER W.rfélo
* + -
cs kir. szabadama/.ott, valódi, tiszt«*,
Csuka in áj-otoj
Ch Ina-bor
Dr. Mikolasch Károly-féle
spanyol vastartói aa cblss bor.
Dr. Mikolasch Károly-féle
ppanyol p e p sln-b o r.
Dr. Mikolasch Károly-ffcle
spanyol peptoobor.
Maager Vilmostól Bécsben.
As orvosi tekintélyek által megvizsgáltatott és k3ny-nyen emészthetősége folytán gyermekeknek is ajánlh''a''ó, mert a legtisztább, legjobbnak elismert szer : mell- tüdó-bajok, görvély, daganatot, kelések, bőrkiütések, mi rlgyb^jok, gyengeség stb. ellen — egy üveg ára 1 frt. — kapható gyári raictárban : Bectben, Heumarkt 3. szám. alatt, amint az Oiztrák-M*gyar birodalom legtöbb és jobb nevü gyógyszertáraiban.
JjTagy-TTan 1 zaán lnapliató: Rosenfeld Adolf
és Roscnfeld Ferencz kereskedő urafcnkl. 2640 10 —12
» •
Dr. Mikolasch Károly-ffele , A legjobb szer gyomor-gyengeségekben, hi-spanyol 5 deglelés, ideg bántalmak s utóbetegségek
> ellen >gj üveg ára I frt 50 kr. ) Kitűnő hatása azon betegségekben, melyek ! vérszegénység, vagy ross vértől származnak ,
> Egy üveg ára I frt 50 kr. s Rendkívüli szer mérges daganatok, a gyo-; mor lassú működése s az ebből származó bei
tegségek ellen. Egy üveg ára I frt 50 kr. ! A legbiztosabb szer a gyomor működésére • ne.n ha*ó szervek felüdi''éséül Egy üveg i ára I frt 50 kr.
Dr. Mikolasch Károly-féle j A legjobb szer gyomor- és bél-katbarus, P»oyoI ) valamint egyéb betegségek ellen. Egy üveg''
rbsbsrbsrsbor. \ ára I frt 50 kr.
Főraktár Ansztria s Mag/arorczta nézye (Galiczia és Bütarioa liiMM
Ha&ger Yilmmál, Bées, »1. aranarkt
joooooooooooo ooopoppoi
I FÖLDESSY LAJOS
| több rendbeli érmekkel és dicsérő oklevéllel kitüntetett
| magkereskedése a „Napforgö"-lioz,
I Budapesten, Mária Valéria-utcza 7.-szám.
I Leközelebb megjelent tavaszi Árjegyzéke szemit,
(m«lyet kívánatra bárkinek ingyen és bérmentve készséggel megküld )
Szállít nagyban és kicsinyben mindennemű gazdasági-, kerti-fa, és virág magvakat
a legdúsabb választékban. Az áruk kiváló minősége, — friss csiraképessége, — és tiszta hamisítatlan voliáért, nemkülönben azok gyors és pontos kiszolgálásáért kezeskedik a 21 év óla fennáló czég jó hirneve.
2744 1—1
o •o
I
Amerita! Mm
elf Arnoldnál
- ■ » * •
Bécs, I. Pestalossi ateza 1.
Köxvetite ingyen. r E szakban a legrégibb czég: "N
2719 13—20 , ,
KAVE
nyer?», kilflnó, erőteljes, zamatos fnj 5 Uro* c*«itiiaKokbnn, bér-¿n vámnienle^eii bárhová utánvétel mellett.
8antos, finom Ceylon, nagy, finom Ceylon^ finom, zfi de« Menadó, arauysárg* Gyöt.gy, .Perl) finom Gyöngy, ^P^rl) Cuba finom Moccx, valódi arabs
ajánlanak
MMttrsdorfer Brúder, Fiume.
kilónként 1 15—1.25 1 30—1.40 1 50—1 60 1.60-1.75 1.55 -1.6« 1.7:»—1 85 1.80—1 90
EN CSMGAIA
*z óriási bajjal a nagyérdemfl közönségnek tudomására hoz.ím bojy áltilam feltalálthajnö ve«ztő pomadét, melyuek 14 havi hasz-nálzta után hajam 181 centiméter hos*t«;rt el, * nagyérdemS kOzőuiég hasznáUtár* bocsátom ét kiztrflag nAlam kapható köcsögönként 50 krajezár, 1 írt i* 2 frt..— Hajken5c»öm orvo«i
tekintslyektöl kttlönös jé szergyanání lett elismerve haj- és szakálnövesstásre, fejtájás, migraino, hajk>hnllás, korpaképzódés, és kopásává levés ellen, erősiti a bajgjrökeret, e''S-motditja a báj- és szakáll és növést a legfin-toilette kenőcs. _
Csillag és Társa
2688 9 -10 Budapest Király oteza ''26.
Kapható Nagy-Kanizsán Prágrr Béla ur gyógysaertárában; — Zala-Egerszegen Altsud. ter Mórnál, val*«nint Migyaror«*ág jelentékenyebb gyógyszertáraiban.
k legjobb a lpg«zebb
harmonikák l
és egyéb
zeneazerek
csakis
Joli. N. Trhnmeinél
''BÉCS, VII. Kaiserstrasse 74. Harmonikád S ''gyéb zeqa-sz>rek árjegyzék^ jngyen éa bérmentve
A »Bctcgbarát« czimü röpirat-l>an számos" háziszer van ismertetve. melyek sok éven keresztül megbízhatóknak bizonyultak s ez okból a legmelegebb ajánlatra méltók. Minden U''tegnok ismerni kellene e röpiratot Különösen pedig azokat, a kik kizzvé-nyben vagy csúzban, tfidésorvadásban, ideggyengetógb''cs, sipkórhan stb. szenvednek, arra figyelmeztetők, hogy az egyszerű háziszerek áltű nagyon gyakran még az úgynevezett gyógyit-hatlan betegségek is megszüntak- '' k ki a >Betegbarátot< olvasni kivánja, az iijon egy> levelezőlapot Bichter kiadó - intezetének Lipcsébe, mire a röpirat megküldetik. k megrendelőnek ez költségébe nem kerüL
i ►
4 ►
4 ►
2663 12—19

Fonta Miksától
c% gyógyszertár az egyszarvúhoz ^ Prágában.
^ Inaik: által Timátetn ég jtti^
__ ___
Fsata-féle Irhtkvsl-sssppaa. »rMiíriWf», |B«ucm, Ara«), rtsakrteir Mrtuuffk «Ilea, in » kr. -Nápolyi szappan (hicany-asappasi). SyykUli éi a&raslUk «Ilaa. </< Sarak ÍS kr., 1 d»r»b 90 kr. — Fanta-réle könrvény im lobon biataliaak elleni ssspasa, prebáU bUtet él rjort hatúa. Ár» 1 frt.
________... borrlrá^oiorr
Ara 75 kr. — Fanta-réle
_ tppan, probau oute* «1 rj<
- KátrAnj--«tappan rib-, korpa-, UblixaAsár
stb. (Uta. Sí kr. — frj»ra«kek ixáatira.
ISMSSW
imny-älvrerfa-sssppsa, «j—... —
r. — Carbol-fiaappaB. fcrtó^UlaalM. Sí kr. — Kén-sxappan , txopló ét bőrkSteic allra. SZ kr. — ToJásmst-isappaa. fejkorp» 1 éi arrxjarlto mr Xi kr. .— Epe-szappan. íajnörnxtö it ¿polo.
KAtrAny-<«lyi 3i kr. — Carb r»«p. «tlra
Só kr. — FOvéKZ-Kxsppan. ax Idrrrraduorr* fidltöca hat. U kr. — (■ljrtriB-asappaB. l»(dla»Biakb t«llette-sxappaa. Si kr. — Bensoe-Mxappan. börra*ta«odás rllta. 40 kr. — Vasrlln-azappan, k*ll«aex mniidn-rtilöi ampoakratt batxaálatra. 40 kr. — Krnru-kátrÁny-nxappnn. laxkarx börbrtrr<rcrk rllra irta alkalaixs. Ára 3& kr. — Borax-Hgappau. xx arrx.xln tUxtatalaaxáxal. Májfoltok, »xrplök r« arrxröcivk rtlva. Ápi S5 kr. — Kámphor-sxappan. fari, f''lrrprdrxrtt bór itb. rllra. ira Si kr. — Xaphtol-Mxappan. mlndmBraü bTirktfitrark clUa. Ara *0 kr.
Kapüntúk minden cj''óc) nirrtárbna.
Kapnató: Prágsr Béla gyógy szertárában K.-Kanizsán-
i''ÉD JE.GY
ÜL PEZSGŐ
K''
Egyedüli fő raktár Nagy-Kanixsán
FKSSFXHOFER JÓZSEF urnái


Csat raMj j
ha minden dobozon » gjárjegy: a sas éa Mail sokszorosított czég nyomata látható.
£aen porok, tartó« gyó¿/hatása makacs gyooior- ós altastb«J«k, gyomorgörcs és efnylákásodás, gyomorégés, rdgaött dogalás, májbij vértalllis, aranyér és a legkQ-ISnfAlébb ■<{ betegségek ellen 30 ér ÓU folytonosan növekedő elisa-résben réssesQl Egy eredeti dobiz ha ználati nusitászal 1 frt Htalsltváoyok tÓrvénysssn Bkffztetisk.
Köszvény, csús, mindennemű haso-gatás éa bénulás-,
fej-; fül- és fogfájás sikéres gyógyításához bedórxsö- ______
lésre: borocatásnak miud.-auemU sérülés k ^ s-be , gyul.dások és dagauato^ ellen BmsőI^ SaSTeverve, hirtelen betege''és, hauvás és kólika ellen. Egy £
ntasitáual 80 kr. 2720 12
Valódi, Moll védjegyével éa név aláirasav,
Moll A.
gyógyszerész császár királyi udv. szállító.
Bécs, Tuchlauoen
Baktárak :Nafly-K«nlzsa: Bel,,« .ló.sef gyógy «eréaz. Ro«anWd_ Ad Fesaelhofer József .Barcs; Dorn/r 8. Csáktornya: Oöncx L. győgy^ Kapwv^»«. Fleiner Samn Keszthely: Puly János. Köraeitd : Rátz Jano«. Marozall IsztI Zala-Egerszeg: Kaszter Alese gyógysreré.z.
ttKXXXKKKKKXKXa*KKK*KttttKKKX*X*
BERGEKféte orvosi
KÁTRÁNY-SZAPPAN
orvosi tekintélyek által ajánlva Ausztria-Magyarországban, Francsia-orszag, Németország, Hollandban, Schveiczban, Bomaniaban a b. már tis év óta fényes sikerrel használtatik
mlnaeniiemü. t)örl£tite&©U:
mint szinte az arezbőr mindenfele tisztíltalansgai ellen különösen a rüh, az idült és pikkely sömör ellen, a kosz, a sötn3r reped vény. a fej és szakái ellen, a szeplő,, májtólt, úgynevezett rezeaorr, afagydag, a lábizzadás, s a gyermekek valamennyi külső íejbelegségei ellen. Ezenfelül mindenkinek mint a bőrt tisstité mosdószer ajáoltatik.
ira (larabonkint használati utasítással együtt 35 kr.
A llerger-féle kátrány szappan 40%-a tömény f.kátrá-.yt tartalmaz felettébb gondosan van készítve a lónyeg''sen különbözik minden egyéb, a kereskedésekben előforduló kátrány-szappanok tói, — m«rt ezen ssappan 35% ^licrerín anyagot tartalmaz, Binom illatszerezve
(Ssalásöfe fégett
a gyógyszertárakban világosan Berger-féle kátrány-szappan
kérendő s ügyelni kell a zöld csomagolásra.
ki-
Elösmerő okmánnyal kituntettetett a bécsi nemzetközi
állításon 1883 ban.
Egyedül helyettes a bel- és küljóld részére .*
A. HELL mm. Troppau k0" ''^L''1«^.^1""
hagy-Kanizsán Pmgtrr Béla gyógyszer«* nél
2773 2-12
X *
* *
n
x
K %
X X X X X X X X
HIRDETES,
kr.
A Balaton-Magyarodi urodilom, Zimánvban fekvő legelő helyére szarvasmarhát és lovakat válla!.
A feihajtás, vagy átvétel ápril hivának 24-Ik napján kez-dői.iik, és tart a legelésnek ideje, oktober hó 15-lk.
Fizetések:
Szarvasmarha egy és két éves . . .
, . 3 éve3 ós vénebb . . lovak egy éves csikó ......
„ két éves csikó és lovak , . . , anyakancza csikóval .. .
A legelő dijnak lefi->zetése, felhajtáskor mioden egyes darabtól 1 frt. 50 kr. a többi*része lefizetendő a mikor a marhát eihajtjak.
A B. magyaródi főbérlő nevében Steiner íereiw*
2745 1—4 • ispán.
5
6
5
6 7
frt. — , 50
: 50
X X X X x X X X X X X X X X X X
Wajdiis Jótsef könyvnyomdájából Nagy-Kanmán,