Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
12.69 MB
2023-05-23 14:49:26
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
0
2
Rövid leírás | Teljes leírás (352.35 KB)

Zalai Közlöny 1886. 018-022. szám május

Zalai Közlöny
A nagy-kanizsai „Kereskedelmi Iparbank”, „nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó egylet”, a „zalamegyei általános tanítótestület”, a „nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület”, a „nagy-kanizsai tisztiönsegélyező szövetkezet”, a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külválasztmány"-ának hivatalos lapja.
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap.
25. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


\A(¡Y-KA\IZSA, 1886. Május 1 én.
18 -lis azÉim,
y, löt tsrt f-.si ár :
,.„.., >-<tr* •*'' !rt.---
. - 2 frt ftO Jer.
„..^e.ievn- . 2.r> ,
£(jyf$ *7xm (0 kr.
Huszonötödik évfolyam.
i
II | K l> K T K S K K . Ua:5U>5 petitsorban 7. inásodsr.or - tinnáen további sorért 5 kr NYiLTTÉRBtN nk'' t 10 krért v.-tetiink lei
K.u.stari ilifték mi-.U-u egyes hirdetésért 30 kr fiz tendk.
fut i>
A lap szellemi részét illető közlemények a izerkesrtőségher, anyagi réttét illető közlemények pedig a kiadóhivatalhoz bérmentve intézendők : Nagy-Kanizsán Wlassieshár.
Bérmentetlen levelek nem fogadtatnak el
Kéziratok vlssze nem küldetnek
A nagy-kanizsai „Kereskedelmi Iparbank9 nagy-kanizsai Önkénte tűzoltó egylet", a „zalamegyei általános tanitó-iestiiUf.a „nagy-kanizsai kisdednevelö egyesület", a „nagy kanizsai tisztiönsegélyzöszövetkezet", a ,soproni kereskedelmi s iparkamara" nagy-kanizsai külvála^ztmány"-dnak hivatalos lapja
hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalÉj hetilap.
Hol van a baj?
A mult idók egyik sajnos, mondhatni bünÖ3 mulasztása volt, bogv & tisztviselői állomások quali-ficatióboz kötTe nem valán k; de ezen a bajon ma már segit az 1883. évi I. t. cz. mely-hivatva van útját állani a protekció burjánzásának és megszüntetni a hivatalt keresők na.y száma és 8Z ország izükséglete "kőzött mutatkozó aránytalanságot.
Azonban káros következmények uélkQl még a qualifikacionál is nélkülözhetetlenebb kellék a megbízhatóság, mert az ember valódi becse nem attól függ, hogy ki hány iskolát végzett és hány vizsgát tett, hauem hogy mihen a jelleme és becsületessége, tehát a megbízhatósága s ugyanezt látszik bizonjitani br. Eötvös is, midőn oly találóan mondja: .nincs szerencsétlenebb, sőt néha alábbvaló teremtés e világon, mint a nagy ész, melynek a jellem meg nem felel."
A baj teli át ott van, hogy a kinevező hatóságok, illetve a választó polgárok gyakran oly egyéneket nevezn ek ki, illetve ruháznak fel birodalmukkal, kik arra nem méltók; iunen a titkos és nyilvános visszaélések, innen a gyakori sikkasztások: miért is örömmel üdvözöljük a törvényhatóságokról és a községek rendezéséről szóló uj törvényeket, ha ezeken a bajokon segíteni fognak; nehogy Magyarországban is oly váratlanul tény kerüljön napvilágra, a minő megdöbbentő felfedezést tett Horvátországban Va-lazsdmegye főispánja, ki megyéjében körütat téve : mma>dnem valamennyi községben konstatálta, hogy a hivatalos pé zekböl sikkas''Jottak.*
Midőn e hihetetlennek látszó táviratot olvastam, csak azért nem esett ki kezemből a napilap, mert
me-nagy
horvát és nem magyar az a gye, a melynek főispánja a tolvájbandát felfedezte.
Ha egy megye majdnem valamennyi községében a tisztesség- és kőtelességérzetből kivetkezett pisz kosleikü elöljárók lopják a közpénzeket, ott ezek megválasztásánál a nép nem fontolta meg lelkiismeretesen hogy a kit bizalmával megtisztel, erre érdemes-e vagy nem? Azért csak olyanok választassanak meg és jelöltessenek ki, kikben a kellő képesség mellett meg van a soha meg nem ingatható becsületesség s ezek a követelmények legyenek mindenkor az egyedül ajánló tulajdonok.
Miután a drávántuli főispán sem tudta eddig, hogy ő eay tolvajbanda főispánja...