Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
13.62 MB
2023-05-26 13:15:05
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
2
8
Rövid leírás | Teljes leírás (386.25 KB)

Zalai Közlöny 1886. 027-031. szám július

Zalai Közlöny
A nagy-kanizsai „Kereskedelmi Iparbank”, „nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó egylet”, a „zalamegyei általános tanítótestület”, a „nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület”, a „nagy-kanizsai tisztiönsegélyező szövetkezet”, a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külválasztmány"-ának hivatalos lapja.
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap.
25. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

MfíY-KANIZSA, 1886. Jolius 3-án
t frt 2:i kr.
, Klói**''1é"'' dr
L*. . • • 5 f.l--
" * 2 í t50kr
Egyet u» >0 kr
III K I> K T fc S K K ^^,.ji».o»p íit«<irbiii) 7. mÁ ••<l*xor * niin-it-n t .váM.i k >rért f> v. MYiLTTÉRBEN
,oro: lu-nt lO krírt vitetnek f, I „»..»ti «ílJ-''ék m.nden eeycshir-a. t * rt 30 k . fii«-tendők.
Huszonötödik évfolyam.
KÖZLŐIT

A nagij-k nizsai „Kereskedelmi Iparbanka „ nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó-egylet, a „zalamegyei általános tanitó-
1 lap szellemi réttét ilIetS közlemények a s«e k''sztőséghoz, nnyagi rfenét illető közi-menyek pedig a kiadóhivatalhoz bérmentve irt : ^^
Nagy-Ka nizsán Wlasatrshás.
Bérmentetlen levelek nem fo-g*dtatnak el.
Kéziratok viasza nem küldetnek
■* '' '' . . ------ SJ---5 B -----W --
{ftiilrt*. a anagy kanizsai kisdednevelö eg!/esületu, a „nagy-kanizsai tiszti-önsegéiyzö szövetkezet", a , soproni kereskedelmi s iparkamara« nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
M-TT
Felhivas előfizetésre.
A jul. 1-ével beköszöntő 2. jelzveel Jölkérjük lapunk i. t, olvasóközönségét, hogy lapunkat szíves pártolásukkal továbbra is megajándékozni s azt ismerőseik körében terjeszteni szíveskedjenek! Lapunk e mtyyének legrégibb lapja s Isten kegyelméből megért 25 évén át min-- den hahó és sensatio hajhászás nél-■ zon munkált, hogy megyénk és városunk jól jeljogott érdekeinek szolgálatot tegyen s olvasóközönsége bizalmát jóakaratát tiszta, önzetlen $ minden mellék-érdektől ment működésével valóban kiérdemelje.
Kis kórben, korlátolt hatási téren országra, világra szóló s kor-szakot alkotó dolgokat kivinni, nagyszabású kérdéseketJelszinre vetni nem is lehet • nem is czélirányos. Annyit tettünk, amennyit a közönség szűkebb, hogy ugy mondjuk: helyi érdeke megkívánt. Ezt illetőleg a jövőben is tudni Jogjuk mindenkor köteles-ségünl.et. Felszólalunk a közügy érdekében j. indig, ha arra szükség leend: de személyt nem támadunk, és személyes érdeket nem Lámoga-Umk soha.
Ily szellemben ily föltevéssel folytatjuk pályajutásunkat s hisszük, hogy szép kort ért lapunk múltjára. 25 évé~betoltése után, nyugodt Önérzet tel nézhetünk vissza. Minden munkánk a közügy érdekében volt.
T közönségünket még egyszer szíves pártolásra kérve, vagyunk hazafiúi tisztelettel:
a Hzerkexztöüég és kiadóhivatal.
Nyilatkozat.
A „Zala* nagy-kanizsai lap f. é. július 28-án kibocsátott 26. számának ,A tanév végén'' czimú vezér-czikkc foglalkozván a helybeli elemi népiskola viszonyaival, többek között
s legíőképpen a tantestületre nézve oly nézetet bocsát világgá, melylyel szemben testületünknek mindenkor féltékenyen őrzött reputatiója érdekében nyilatkoznunk kell.
Az érintett czikk bevezető sorai ezek: „Most, midőn a tanévnek vége van, kötelességünknek teszünk csak eleget, mikor a közönségben Jelmcrülö hangokat összegezve, registráljuk azt az eredményt, melyet a népnevelés, az elemi oktatás városunkban feltüntet Sajnálattal vagyunk kénytelenek ¡kijelenteni, hogy ez az eredmény ái-jtalánosan véve semmi arányban sem áll azzal az óriási költséggel, melyet ''a város, adófizető polgárai megerőltetésével is, közmivelődésünk ez ágára áldoz. Az eredmény mögö...