Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
10.62 MB
2023-05-26 13:20:20
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
31
57
Rövid leírás | Teljes leírás (289.17 KB)

Zalai Közlöny 1886. 045-048. szám november

Zalai Közlöny
A nagy-kanizsai „Kereskedelmi Iparbank”, „nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó egylet”, a „nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület”, a „nagy-kanizsai tiszti-önsegélyező szövetkezet”, a „soproni kereskedelmi s iparkamara" nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap.
25. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-KANIZSA, 1886. November 6-án
Előfizetési ár
eeé«x érre . . . 5 frt — — fél évre . - . . 2 frt 50 kr -.eryedérre . 1 frt 25 kr.
Egy«« szúd 10 kr.
III EDETÉSEK ;Jlia»ábo» petittorban 7. mxiodszor fi. s iiiioden további torért 5 kr. NYILTTÉRBEN
»nropként 10 krért v*tetc«k f. 1 Kincstárt i!M£k minrlfn crj »-»hirdet« »«Tt 3U kr. fisetendők
45-lk szám ■■-
Huszonötödik évfolyam.
nagy-k nizsai „Kereskedelmi lparbank*, a ,nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó-egylet, a 9nagy-kanizsai kisdednevelö
A lap szellemi részét ilIetS közlemények a trerk*tZtő»ígh«Z,
anyagi ré»tét illető közlemények pedig a kiadóhivaialho* bérmentve intézrodők : Xagy-Kanizadn takarókpénztári épület.
Bérir.entetlen lerelek nem fogadtatnak «1.
Kéziratok vissza atm küdetaek
egyesület", a B nagy-kanizsai tiszti-önsegélyző szövetkezet'', a B soproni kereskedelmi s iparkamara'' nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
HETEN KINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
\
Halottak estéje.
Szomorú emlékek szomora üonepe ✓másutt, — vigs-''g, hivalkodás és érzéketien lelkek csődülése nálunk, kik csak azért mennek a holtak városába . hogy lássanak és láttassanak. Ha az elborult lélek elmereng a . multak emlékein s az arczon végig gördül a sziv szenvedésének keserű! gvümőicse: a köny, meghatottan vo-■ nul félre e fájdalom-kitörés elöl a jó érzelmű embertárs; — nálunk . guDvkaczaj és faragatlan megjegyzések tirgiává teszi magát, ki levett kalappal akar elmondani egy imát az elköltözött kedves sirhalma fölött
Igaz, a fájdalom nem virág, melyet az ablakba tesznek, hogy ország, világ lássa; de ki tehet róla, hogy jobban megkönnyebbül a fajdalom, ha az elporlott bzív fölé térdelve ''rebegjük el újra az elfelejthet-len válás búcsúszavait?
Pedig ezt nálunk nem lehet megtenni és nem is teszi meg senki. Zaj, nevetés, kiabálás, tolongás és érzéketlen, profán emberek közt senki sem teszi ki magát a csódülés okozójának. Az értelmiség még 6 óra előtt távozik, cselédjeire bizva a sírok kivilágítását — és ezután kezdetét veszi a tömeg népvándorlása, hogy az ^st beköszöntével bordélyházi üzelmekkél fertőztesse meg a megdicsőülés szent birodalmit.
Erkölcsi sülyedés tekintetében aíig van hazánkban város, mely a mienket elhagyhatná s az ily prostituált népnek csak az ily alkalmak kellenek, hogy a bűnös szenvedély, mely rabigába hajtá lelte minden jobb érzelmét, túlsúlyra jusson. Minden nagyobb városban már 6 órakór bezáratnak a sírkertek, tegye meg a rendőrség nálunk is ezt. Ne engedjük a holtak és élők legkegyeletesebb ünnepét profanizálni. Hisz egykor mi is ott leszünk. —r.—
Néhány szó a postatakarékpénztárról.
Háromnegyed éve körülbelül, hogy a postatakarékpénztár intézménye hazánkban is — a külföld és Ausztria példájára — életbe lépett, és ha végig tekintünk e háromnegyed évi működésen, az eredmény bizonyára nem fog bennünket teljesen kielégíteni. Nem elégít ki pedig azért, mert a mellett, hogy a betétek száma még mindig sokkal kevesebb, mint az a lakosság arányához képest méltán várható volna, a mellett mondom, az a osztály, a mely leginkább volna hivatva a postatakarékpénztár támasza, oszlopa leani, legkevésbbé van itt képviselve. T. i. az iparosok és kiskereskedők osztálya.
Éppen ilyen, vagy legalább majdnem ilyen csekély arányú a betevők osztályában a köznép...