Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
2.01 MB
2008-08-13 10:16:26
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
411
4060
Rövid leírás | Teljes leírás (287.73 KB)

Zalai Közlöny 1887. 019-022. szám május

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

NAGYKANIZSA. 1887. május 7-én.
Huszoohalodik évfolyam
Elöfttttisi ár
m r»re . . . 5 frt-------
evre . . . . 2 rt ») kr íyedévrp . . ; frí 25 kr
Eíjes uib IS kr
HIEPKTÉSKK
IS iiKShb<iB^ft:t«>rb^n T. ajji.udsior
S »ÍS(Í-U laKÍKhi s.rért A kr
¦YILTTERBCK ,
OTOg.kéut 3<» kr*rt T^ujt-ek M

dtt.a liJOk-.
A lap
ujtj-kanizMÍ 9Ke,re.*keti?lmi iparhank1'} a ltiunjy-kanXznai ihtkéiite.* tazoUó-egylet, a nn<igy-kauiz?.ai k
jt K kíaáohir«i»]i.o« b
Xagy-Ka n
i*tl*-n levelek u-m fo f«i!t*(nak el.
Kertntsk vitus im
egyesület", a „nagy-kaitzsai tiszti-öruegélyzo szövetkezet' y a , soproni keresketielmi s iparkamara" nagy-kanizsai külváiasztmányattak hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Koboz István
40 éves Írói jubileumára.
(1887 májo« 1-én.)
Iru: Tubolt VjtUr. Felolvasta: BíUiIÍ Uj>
Srép multadra visszanézve Adjad velem e napot. Multuak és jelednek im ma Bo termését aratod .... Rukaság. mely Tegeí ér: Negyvenéves páiyabér'.
Ritkaság, mit ma elénél ; A diCM>ség ily foka — Yidési irodalmunknak Felként régi bajnoka ! Cdvö/.lek bú pályatárs, Krdemteljes jubiláns ! -•
Zal» és Somogynak Te vagy Klsó hírlapírója ; Irántad e két megye is Ma háláját lerójja, S kebléből ez kí nem fogy VlMig él Zala és 8omogy.
A bon nehéz éveiben Klméd, s vasakaratod Megakotá küzdelemmel Itt az elsó hírlapot, — S terjeszted azt, mi jó 8 si-'-p Hogy eljőjjöu a jobblét
Országszerte elterjedt már Humorod és satyrád — De ha szükség, tudotaányod Komolyan is irányt ád, — S tollad által az irály Uralg mint egy bölcs király !
S ba bár. ugy mint politikus Nem jársz egy utón velem ; Elutt.d kalapum mégis Mindrnkor leemelem ; Mert hisz egész élewd Hogy hazácat szereted.
Ifjú korod óta nálunc Hangoztatják dalaid . . . A Balaton s Füred tája Sok jót köszön Neked itt ! Szépen ha szólt dal. s koboz Tudták, hogr zen,' a — RobOZ.
Zengj, dalolj még számos évig,
Éltessenek a Múzsák !
S fejedre, ha még feltesszült
Az érdem koszorúját:
Így szóljon majd az írás ;
Nyalczvanévet jubiláns!
János szavalta nagyhatású akalmi költeményéi zajos éljenek közt, majd Andorka Elek olvasta fel a jubiláns író szellLmesen irt életrajzát. Doli-nay a fővárosi írók s művészek társasága nevébeu tartott kitünö beszédet. Megható jelenet következett ezután, midón ? város polgármestere Németh j [gnacz megkapó szép beszéd kíséretében j átnyújtotta az ünnepeltnek az adakozá-j sóiból vett nagyaranytoilat. mely akö-I vetkező feliratot viseli: , Roboz István-| nak 40 éves írói működése elismeré-
------- iseül.' A felharsogó éljeozéscsillapul-
Lélekemeló irodaiari ünnepélye tával maga li o b o i Istvau czdett Kaposvárnak május 1-én megtörtént, szöini ,köszönetét fejezve ki a kitüntető Magasztos öröm dobogtatta szivün- elismerésért^ s éide-esen festve a ket, hogy azon résztvehettünk. — A vármegye közönségét, meiy iránt há-szép eszmének szép eredményét fé- Iája oly végtelen; a nap dicsőségét nyes siker koronázta, melyre Somogy koszorúit — unymoud — oda he-megye székvárosa Kaposvár büszke' lyezi Jókai. Gyulai, Szász Károiy lehet. [ lábaihoz kik a magyar irodalmat
Boboz Istvánnak, a ,Zala-Somo- oly magas színvonalra emelték. Szün-gyi Közlönv'-nek egykori s jelenleg ui nein akaró zajos éijenzés követte a ,Somogy" szerkesztőjének 4U éves a...