Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
2.09 MB
2008-08-13 10:17:44
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
347
3059
Rövid leírás | Teljes leírás (292.14 KB)

Zalai Közlöny 1887. 023-026. szám június

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

NAGY-HAMSA. 1887. jnnins 4-én.
23-1K BZám
Klifitrtitl ár
cvre . . . I fit 25 kr
Eajea un 10 kr
Huszonhatodik évfolyam
ZALAI KOZLOll
ví itayy-kanizsai t Kereskedelmi Iparfxink', a u nagy-kanizsai onkéiUes tűzoltó-egylet, a 9nagy-kanizsai kisdeánevelii
A lap »«lleni • estét iUotS kosle-
UkarckpéDilirt ép Illet. Rérrei-oiatíea le-rel«>k ¦¦>¦ f(
egyesület', a wnagy-kanz*ai tixzti-uruegélyzö szövetkezet', a , toproni kereskedelmi $ iparkamara'' nagy-kanizsai külváUuztmányáuak hivatalos lapja.
HETENK1NT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
: 6
zárta be május 2G áu u w-tzággyűlést
Tisztelt Ur»k, Főrendek és Képviselők, Kedvelt Híveink!
Midún Önöket három év előtt e
|oly fwilos egészségi ügy érdelében ujabban is czélszerü törvények alkottattak ; a?, őrsiig kulturális érdé
helyről először vaukat fejeltük
üdvözöltük, ki az iránt,
biz»l hogy
töretve «z elözó országgyűlések pél ö
ernyedetlen szorga teendői* ben eljárni. szolgál kijelenthetni bizalmunkban nem
dáját, önök is lommal foglak
Örömünkre ma, hogy ezen csalatkoztunk.
Nem volt agyán lehetséges mindazon kérdéseket megoldaniuk, melyeket azon alkalommal jeleztünk, de megoldatott azok közül mégis :ok és a mellett számos más nagyfontosságn törvény is alkottatott.
A főrendiház újra szervezése
*e>, tz elébb meghozott törvények sikcresitéaére szaic^es pénzügyi áldozatok által elómoiditutuk ; az országos általános kiállítás a ueg alkotott törvény alapján, áldozatién ségük folytán lényes sikerTel jött
létre; ¦ polgárosított magyar határ-jánknak, é* abban az édes magyar órvidékeD feoallou házközta-égi in¦] hazának érdtVeit. tézméovnek megszunteteoéről tÖrTéay állal a magyar állam
és többi részei között fennállott jogi állama között időnként njabb egyez-különbségekból ismét egynek eh seggel rendezendő kérdések barátsá-nyésztetése kimondatott ; aluliban gt-san megoldattak, nagy támaszt a jogszolgáltatás terén, ha a nagyobb nyernek karmáDraÍDk azon törekvést* basa alkotások csak előkészíttet- Bükben, bogy fent tartva a
megtörtént és niucs kétségünk íz iránt, hogy áz, — jelen alakjában törvényhozói teendőit teljes buzgalommal fogja a trón és a magyar állam érdekében teljesíteni.
Az országgyűlések tartama meg-hosszabbittalott és igy áz újra választandó képviselőház több nyugt lommal fogja elintézhetni a megoldat-»nul maradt fontos kérdésekéi.
Az államtisztviaelók nyugdijaxáai ügye méltányosabb alapokon szabály oztatott ; a vízi jog újra alkotta to:t s ez által is egy nagy hiány let t póíolva. a felső Duna szabályozás & törvénybozáailag biztosíttatott, és álta/jában az állam élet minden terén font os alkotások létesittettek.
A vicinális vasutak nagymérvű fejlődése és az állami szempontból oly font os mnniicsstryi vtsut kiépítése által a vasúti hálózat nagy mérvben 't ókéletesbitteteti; a törvényhatósági, a tözségi s a fegyelmi törvény átdolgozása álul a közigazgatás jav ilása eszközöltetett; ai
védelmének biztosítana érdekében voltak szükségesek, kétségtelen bizo-
nyítékát szo gátolták annak, míg velünk együtt Önök is a megőrzései óhajtják. S bármikor nem volna
hogy béke
adSig. ha ez lehető, minden
fia szeretett Magyarországunknak vérével éa vagyonával készen áilana. hogy megvédje a trónnak, monarchi
szóló; Ez áldozatkészségben és azon ezen tényben, hogy a monarchiánk kit
tek is, számos ...