Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
2.19 MB
2008-08-18 10:45:51
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
341
3078
Rövid leírás | Teljes leírás (372.96 KB)

Zalai Közlöny 1887. 040-044. szám október

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

NAi.Y-KAMZSA, 1887. okíober lón.
i./i trtiti dl
Egrn •!•¦ 10 kr
I U I» K T F. s K K
Huszonhatodik évfolyam.
kVILTTERBU
¦ " krr.t T.-j-t.,ek f.l
ZALAI KÖZLÖNY.
t«<jy-*ai,l.í,« .Kereskedelmi lyarbank', a .nagy-kuniz.^i ch.kénte, tiizoÜi-egyUt, a .uagy-kanámi kisaeducvelü e^iestuet', „ ^agy-kanizsai titzti-Vruegélyzö eteetkezef, a ,^roni kereskrtdmi s iparkamara' nagykanizsai külválaszlmányának Uivalah, Upja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
I>eák
A nemzet legjobbjai és legnemesebbjei, éliixöo a koro'ias király. műit f^ütörtöiiön a szép és tágas Ferencz-Józscf téren összegyűltek, hogy a De. ik-.-vZobor rel-plezéFÓnek magasztos Ooix-pén jelen legyeuek. Tisza Lajos gróf a szoborbizottság elnöke. Szeged ujraépitöje, a volt közlekedési miniszter é:> a közmu-ikatanács egykoii el-nftke. kinek g.:mdo> vezetése alatt lettek Magyarország legnagyobb monu jm-uialijp epiíméuyi'i tervezve és kivivé. ¦ grnf Tisza Lajos, ki iniot az aposto-¦-idK kö/.t a legitjabb ült a mester Iá liainál, ez ünuepnapon. átadta Deák rVie-nev. rézbe öotött emlékét Buda-]K-st, fővárosnak Mapvarországcak és a világtörténetnek. /. szobor, emelve an*Diz«-: ktgjelete által, áilui fog uiitivégig. önzve s ti-ztelve lesz, m:g magyar szó hangzik a földön, mig magyar sziv dobog.
Magyarország lörténelme nagt alakokban nem szegény s a magyar mmzetuek nem egy fia kitörölbetlet ..ua>okkal irta nagy emberi müvek aia munupropiáját: a nagyok közt a ,.j;nagyobbak, a nemesek közt a legne-uie-ebbV< egyike s mindannyi közt a i.-iiegvszerübb és Iegs7frétm-bb volt ZdameK>e nagyszülöttje Deák Fe-.rencz. Bátorságban és hatalomban, a zxHiiáiis egyediig megnyerő vonásiban egyU-raá;ik íelülmuita öt. egyszerűségben és igazságban, nyájaséig-gdl pirosait szilárdságban, jósággal cKje^ült bölcseSégbeo túlragyogta ó alamennyit.
Az alap, melyet Deák F- renc/ az
a kö-
alkotmány újraépítéséhez lerakott ,'jedö időszakra vonatkozólag uagvszerüen kiállta a pruhát : raju veLkezókben dtitere^ieüi ¦ nyugik minden v.harral g^zem-aen Nagv-Kanizsa r tar. vénában szü-
daczolva, biztosan és sziiatdau nem- leLett 301. meghalt 331 szaporo-cs^k a magyar állam, hanem hatalmas jdás - fugyaúozas 30. Zala Eger-szerkezetén mint l«-gmegbizhatöib U- Rzeg r. r város, SZliU,ttek iO3 me^-maszán pihen az egész osztrák- magyar haltak 91, szaporodás.^ foKyatxo*ás monarchia, melyben ismét Európa — Tapolczai s/bim jara^ Rulettek nyugalma, a népe* békéje lehfd iegjubb Í69. meghaltak 431. ^porodás 338 és legerősebb biztosítékát. A űuahszti-' Fogyaikozás - Sümegi szbirói jar. tus eszmén, Deák Ferencz politikai ^züiettek 435, meghallak- 314 sza-rendszerén évszázadom Ota oem léte p-.rodas 121, fogyatkozás - Keszt-zett virulásbau virágzik fel nemcsak i belyei szbirúi jaras rulettek 425 a kö'csöuös szeretet a kiraiy és Ma jmegnaitak 3UÓ, szapi^.dás 12U, gyarország népe közt, hanem az Íré- í fogyatkozás - Kanizsai szbirói jár. jpezi ma azou erős, talán egyetlen Ián-! születtek Ó53. meghaltak 415. sza-jezot is, meiy a Lajthao-tuli széthúzóporodás 13«, fogyat.ozás - Pacsai jelemek.t szorosabban összefűzi, kifelé szbm.i )ír. szüleietek 4/7, megbal-a monarchia egységet fönturtja. j ,ak 225. szaporodás m fogyatko-
A király nem akart hiányzani ;zás — Szent-Gróihi s/biróí jár. Deák Ferencz emiékezeiének üunepé- 'születtek 3os, meghaltak 154, sza-lyén, akit uagyrabecsúlt, halálában' porodá- 154. fogyatkozás - Z-el nem felejthet. A kiráiy tudja, hogy , Egerszegi síbiró. jar. születtek 4(13, Deák Ferenci neki a legbeciesebb; meghaltak 237, szaporodás 226, fo-szolgalatot t...