Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
2.68 MB
2008-08-18 10:55:22
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
507
5099
Rövid leírás | Teljes leírás (426.53 KB)

Zalai Közlöny 1887. 049-053. szám december

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

1887. deczember 3-án.
-4©-iis szára
Eltfitetiti ér
ki itrt' . . . 4 f-l — ,rrr . . . ift Wlkr.
?••>Y-« . . . (rt ti
EtytS siaat lO kr
íl I K D KT f. S K K
Huszonhatodik é\folyam.

mtioi tuvat-bi i.ir«rt b kf
NYILTTEHUIi ""»'kt>* 1U krárt 'Át.t» i'»t*ri illeték n>'Uiit>ti ev/
ZALAI KÖZLŐIT
X agy-Kanizsán
takarékpénztári é|Hll>t[
Keziratsk vissn a
A nagy-kanizsai , Kereskedelmi Iparbank*, a „nagy-kanizaai ünMénies tűzoltó-egylet, a 9nagy-kanix»ai kisdedneveio egyesület1', « mnagy-kariizxai tiszti-'órtsegélyzö szövetkezet*; a mtuprmii keresk&ielmi s iparkamara* nagy-kanizsai külvdUasztmánydnak hivatalos lipja
HETENK1NT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A u&gy. kir. poNtatttkarékpéitztár
i>í>6-tk évi működésétől é* eredn
A nép anyagi jólétének emelésére
irányuló nemes intézmény,
i már a megajánlott nagyobb kamat-| lábnál fogva is magukhoz csábítják és leköti ».
Termésietes tehát, hogy miután a postatakarékpénztár. eitdríDtre ren telesének erkölcsi részé: 61. már szerVe^eténél és ügykörénél fogva i:
karékpéoztar 1886. évi működéséről j kiválóan, az eddig fel nem használt, az országgyűléshez szóló miniszteri illette cseiélységük folytín fel nem eluterje-ztvéoy ossztfoglalt, főbb ada-: hasznáthaló, te^at egészeír uj tÓkék-Uit midóa készséggt-1 közöljük, fel-1 net a felszínre hivatalára és gyü-bivjuk az érdeklődő közönség méltó mölcsözésére czéiuiC\u ily tókék ;igyeimét és hazafias buzgalmát, mert gyűjtése szttkségiíép Rosszabb időt
lése a közjónak oára válik.
ez intézmény minél szélesebb körökkel valu ismertetése és megkedrelte-nagy mér v ben hasz -
A m. kir poStatatarékpéDZ'ár működésének első évében a közönség rendelkezésére bocsátott 2000 közvetítő hivatalnál összesen: 2.677,098 frt. 32 kr. létetett be é- 1.257,532 írt és 24 kr. visszafizetés eszközöltetett; a betevók javára fennállott tiszta követelések ezek szeriot . . . 1.419 566 frt 8 kv.
A fentebbi eredméuy teljesen kielégítőnek mondható. — Figyelembe veendő ugyanis első sorban, hogy a postatakarékpénztár már a törvényben megállapított keretnél fogva, a kisebb tökére- van utalva; a kisebb kamat, melyet uynjt, és kamatozó összegek korlátozása természetes gátat képeznek a betéteknek tételenkiot nagyobb összegekben való rohamosabb felgyülemlése étien ; s tényleg tul nyomuau csekély átlaga betétek ösz szege adja úieg az összeredinényt, mely természetszerűen c?>ak lassan, bár
vetz igénybe és csak sekben történhetik.
New hagyható fi gyei azon körülmény év, melyben a
működését megkezdette, a tőkétekre nem volt kedvező. TeKÍntei
seio, hogy postatakarék
lépé-
kivül 18S6 iztár
veendő továbbá.
a *000 pos-
UbivaUl, a mely a betétek átvételével volt megbi/va, csak fokozatosan növekedett erre a számra, hogy a közönség egy uj, eddig még ismeretlen intézm^nyuyel állott szemben, s hogy a kezelésben is előbb a kezdet tel járóm hézfcégeket kellett leküzdeni.
1886-iki év folyama alatt összesen 106742 darab betétköayvecske állíttatott ki, azok közül végleg ki-egyenlittetett 21.225 drb, vagyis 19-88*/, agy. hogy 1886. deczember 31-én 85517 drb. betétköoyvecske volt a betevők kezeiben.
Miután pedig az 1385. IX t. ez. 16 § értelmében ugyanazon egy betevőnek egynél több belétkönyvecs-kéje nem lehet, a betét könyvecskék az év végével feuttuaradó fentjelzett
fokozatosait emelkedik. | szama e...