Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
3.25 MB
2008-08-18 11:00:13
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
760
6341
Rövid leírás | Teljes leírás (392.98 KB)

Zalai Közlöny 1896. 019-022. szám május - 018. szám hiányzik!

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

YMY-KANIZSA. 18%. május 9-én.
Kléfiuetfi ér:
i. t m.'iile* i
1U kr«n »MeUt*
ZALAI RÜZLQHT.
A nagykanizsai , Ipar-Testület", ,
részvém-társaság*, a .nagy-kanizsai- és galambokioukéctes tezoltó-egykf, nóegjlet' ¦ isuizsa' izr. jótéüouj nöegylet', .szegélyek tápiotézete', a ,
HÉTENKINT EGYSZER, SZÓMBA
XXXV. évfolytn.
\ lap uHIkmí ét *»j'tti re*xéi íllrt.i uiq.icB kAíie-»«aj lfj. Waj
KM2Mtj8k «Z
A n.idt hé: péntekéi íéUiik örök nytigolamtra boWujtiTí surktaUmkft, ki /8S7. januír 1. 6ta int&te lapunk szellemi ügyeit.
0 nincs többé!
Elsz&litotta közülünk u l.teu ; megnyugszunk akaratában. De örö két Jennakarjuk, tartani ezután is.
ijapttnk immár 35 éves.
Oly tisztességes mukja van tehát; mely jogosan megkívánja, hogy fen-tartsuk ez öreg lapot, de nem elöregedve, hanem ijju tevékenységben.
S az uj szerkesztőségnek, mely e torokkal köszönti először olvasott, íegjőbb JetaAata, legelső kötelessége az lesz, hogy minden erejét, tehetsége javát ideje jobb részét arra áldozza, lioaya ZALAI KÖZWNYazon magaslaton megmaradjon, melyre íjoídogult szerkesztője emelte.
Mi e tekintetben nem teszünk egyebet, mint abolaogtíU tett : a közügy érdekében az igazság és viéltányoiság nyomdokain járunk: híven szolgáljuk azt a közönséget, mely bizodalommal v-írja tőlünk az irányitált.
Progravimnnk sem lesz máé, mint az. mit elköltözött szerkesztőnk utolsó cztkkelyében oly szépen megfogalmazott: ,A huta áín* m —Wr ság üdve legyen mindenkoron szemünk előtt, egymást érdeme nzerint megbecsüljük, mert nincs Jájóbb, mint ¦ nnek indokolatlan elmulasztása. Éltető elem ez a társadalomban."
Ez a mi irányunk. Ezt jelölte ki szá-v,'m:.ra maga a boldogult. Ez irány-in tesszük ma az első lépést Isten legittégfvel.
Ha as a lelkes kátinség. mely évei hosszú során át bizodabmmal csat lakozott közlönyünk köré. uizodalmá-<:al megajándékoz minket is : ebben Jöileljiik azt az erőt, mely oly annyira szükséges, hogy nemzeti ha-
ladásunknak ügyét, társadalmunk elört haladását és minden olvasónk-uak jegos érdekek M»é* éi -oda-
(idáSSQli »Tl~a/flJ*{ Mfm*_
Abban a reményben, hegy olvasó ko -zönségünk nem vonja el tőlünk eri a birodalmat, töt ha jobban kiérdemel nünk adatik, Jokotza ú irányunkban ezen reményben inditjnk útnak lapunk első számát az uj szerkesztőség kezéből, kotzvntve még egyszer az ohtasót.
A SZERKESZTŐSÉG
nagy, hogy nagyságát njra látják a ; népek és csodáiják!
De addig is tennünk és fáradnunk ! keU. As etaak éter év minden kez-delne, minden fáradsága csak erőnket edzetté. Ez újult erővel küzd-jank torábbra is.
896-1896
örökre áldjuk aagy kegyessége det, végtelen irgalmadat hatalmas Istenünk, hogy ezer esztendő Térés zivatarjáríts közt fentartottad e nemzetet, fentartottad és oltalmaztad édes hazáukat.
Azért is áldjuk szent Fölségedet, hogy megengedte oíy méltóképpen megulnank ezt az ezredik évforduló.
Ünnep ez minekünk !
S ez üoaepen egyfltt ünnepe! nemzetével a siereitU király is. A mi oly ritkán adatott meg édes ha zínknak, hogy együtt érezve, egye-' ilimlwtW., rntRjtiiSií oélkül ín nepeljen uralkodójával, megadatott most! Ez az, ami olyan jól esik a mi szivünknek. Velünk ünnepel a király is! Az 6 jelenléte, az ö rész-vevése emeli a mi ünneplésünket.
D.- egy ez ünneplésben maga a ( nemzet is.
Nincs a társadalomnak egy osz-; lálya, egyetlen tagja sincs, ki ne szive szerint ünnepelne Észrevette ezt a király is, midóo e szavakkal végezte, a kiállítást megnyitó beszédét: ,Őszintén kiváncm, hogy ezen összhang ét tes...