Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
13.25 MB
2015-01-28 09:27:24
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
770
3787
Rövid leírás | Teljes leírás (250.52 KB)

Zalai Közlöny
Hetenként egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap

Zalai Közlöny 1896. 001-004. szám január

Hiányzik: 002. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.


" ■ c*
NAGY-KANIZSA. 1896. Jannár 4-én.
Előfixtténi ár: Egéaz érre . . . 5 írt — kr. Fél érre . _ . . 2 írt 50 kr. Kegr«&rre . . . I írt 25 kr. Egyes Mzáu 10 kr. , HIRDETÉSEK 5 hasábos petitsorban 7, másodszor 6, • minden további sorért 5 kr.
XY1LTTÉKBES petit soronként 1Ú krért vétetnek fel. Kincstári il.eték minden cfgye« hirdetésért ^P kr. fizetendő
i-ső ezéLm.
CB
JLXXV. évfolyam«
KÖZLÖNY.
A lap szellemi és anyagi részét illető minden közlemény Bátor fi Lajos szerkesztő-kiadó nevére czimzetten Nagy-Kan iz*ara bér-mentve intézendők
Bérmentetlen levelek n.»m fogadtatnak el.
Kéziratok r issza nem kUld^tu^k
A nagykanizsai ,.Ipar-Testület:', ,a nagy-kanizsai Déüllai Takarékpénztári .Önsegélyző szövetkezet', a .Kotori takarépénztár részvény-társaság', a .nagy-kanizsai- és galambokiönkéntes tOroltó-egylet«, a .nagy-kanizsai kisdednereló egyesület* a .nagy-kanizsai tanitói járáskör-, a .nagy-kanizsai k-resztény jótékony nőegylet*, „n.kanizsai. izr. jótékony nőegylet-, .szegények tápintézete", a .katonai badastyán egylet* a .soproni kereskedelmi iparkamara* nagykanizsai kftlrálasztmányának hivatalos lap:a
HETENK1NT EG YSZER,SZÖMB\T0N MEGJELENŐ V DG Y ES TA RTA.LMU HETILAP.
Milleniumi emlékek
Itt van a nap — azonnagy nap, melyen
felvirradt azon dicső emlékftnk mi; napjának reggele, melyen ezer éve. hogy Árpád apánk vezérlete alatt ós-apáink e szép hazát számunkra megszerezték.
Itt van tehát az év — 189G, melynek felrirradtával igazán zenghetjük a költő szavait:
.Ezer ére mt már aanak, Hofy . magjrirok itt lakóik '.u
Ezer év — mily hosszú idő?! Hosszú kivált nekünk — magyaroknak, kiknek egünkön annyiszor tor-: nyomultak sötét, vészes felhői; de I segített Istenünk, s mindannyiszor a sötét, vészes felhők eloszlottak, vagy csak parányi, kis ideig-óráig tartó nyomokat hagyva maguk után. S e parányi kis nyomokat is, miért kellett elviselnünk? E kérdésre igen egyszerű a felelet, iia igazak, őszinték akarunk lenni . . .
Magyarországon lakunk s magyarnak valljuk magunkat; de a tapasztalat »zon szomorú meggyőződésre vezet, hogy ma-holnap már fényes nappal lámpával kell keresnünk Magyarországon egy egy ma-v gyárt s nemsokára — ha ily maradiak leszünk — még igy sem fogunk ^találni. Hova is fogsz törpMni még szegény magyar nemzet?! Kik voltak ősapáink, s kik vagyunk mi? kik verjük mellünket, s fennen hirdet-' jük, hogy magyarok vagyunk —; de ha végi; néznek s megismernek : senki sem hisz szavainknak.
Sem hirdették ős-apáink, hogy magyarok s mégis hitték, mert olt volt közötiük az ismertető jel: — az egyetértés, egymás iránti szeretet, ragaszkodás, béke olajága. Egy sziv, egy lélek volt hajdan a magyar nemzet! S most — fájdalom! —
mert az egyetértés, egymás iránti szeretet, ragaszkodás helyett, a viszálykodás, gyűlölet, idegenkedés ördöge szállta meg a magyar nemzetet jprüiünk egymás kárán, bajain s irigykedünk, boszankodt'nk egymás szerencséjén.
De ez nem csoda! Hisz mindnyájan azt tartjuk, hogy ma már megváltoztak a viszoDyok, megvál-, tozott az idő .. .
De haj! leginkább megváltoztunk mi magunk — magyarok, mett mi magunk ássuk magunknak a sitt, mert mindnyájunknak kedvesebb minden mi idegen, mintsem az, mi ma-. gyar. És igy megváltozva, kicserélve vártuk mi dicső multunk ezeréves évfordulójának magasztos reggelét felvirradni ?!
Ez nem lehet! mert ez eltörölhet len szégyen leend reánk magyarokra. S kétszeresen szégyen leend reátok I magyar ifjak! kik hivatva vagytok a miileninmi évnek egy maradandó emlékének megteremtésére. És ti, mig az egész ország készülődik emlékeket gyűjteni a milleniumi napok lényének emelésére; addig ti magyar ifjak hivatástokról megfeledkezve, egykedvűen, semmit téve, mintha nem is volnátok — hallgattok, alusztok.
Hol a sziv bennetek mely lelkesedni tud?! Vagy nincs — kihalt? Föl magyar ifjak! Egy sziv és egy lélekkel ^kiáltsuk végig a hazán: ,Le a német," fratezia viselettel —.* Hordjon magyar ruhát, aki magyar ezeréves dicső multunk öröm-ünnepének évfordulójától kezdve s legyen maradandó viseletünk, mig egy ma--gyar szív dobog Árpád apánk állal szerzett hazánk földjén. S a magyar ruha felvevé^ének emlékére nyújtsunk egymásnak testvéri jobbot, az egyetértés és szeretet béke olajágával.
Vajha magyar ifjak felébrednétek?!
Ti pedig szerető anyák, kik még szebb maradandó emlékkel róhatjátok le Árpád apink iránti kegyeletes ragaszkodásokat, járuljatok a milleniumi emlékeket gyüjió oltár elé a legdicsőbb emlékkel:
Kereszteltessétek a jelen milleniumi évben születendő fin kisded magzataitokat mindnyájan .Árpád' apánk dicső nevére, mélynél szebb, méltóbb emlékkel nem adózhat senki Árpád apánk kegyeletes emlékének.
Hadd legyenek" railleniumi Árpádok széles e hazában!
FARKASS KÁROLY.
CSARNOK.
Galambok története.
Hilele* adatok njomán közli: HALÁSZ IMRE.
A Hoffmann Mór és Halis István által szerkesztett és kiadott „Zala-vármegyei évkönyv a mii léniámra" czitr.ü könyvben egy szép czikk foglalkozik Galambok történetével. Kincsen benne minden elmondva, mi-után a nálam, a Stettner-család és a püspöki levéltár birtokában levő adatok meg többet is mondanak, mint a mennyit szerző leirt.
Én magam sem (udok mindent erre nézve megirni, mert 1000—2000 év igen nagy idó, sok számtalan esemény tanuja, melyeket a krónikások ha mind feljegyezték volna is: azokat az idó vasfoga elemésztette volna.
Galambok (Kolumbak) igen régi falu, mely már nemcsak .a rómaiak, hanem a góthok, longobárdok és kelták idejében virágzó hely volt Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy a mostani f&'u környékén — az uj temetőben — két korbeli, különféle hamvvedreket s ékszereket találtak. A hamvvedrek — mint azt
=4-
Hampel József, a n. muzeum régiségtárának őre irta -»> kelta és róasai hamvakat rejtettek magukban a Krisztus előtti századokból. Tehát itt temetőnek kellett lenni és igy lakóhelynek is. ,
Szent István a zaiavári apátságot megalapítván 1019-ben, a több községek között Kolumbak dézmáját is ajándékul adá (I,»mpe .Hist. eccle-siae").
A reformácziót hamar befogadta Galambok, úgyszintén Komárváros (Kómar-vára), Karos (Karossa-vára), valamint Kis-Komárom is. A Stettner-család birtokában levő kis-komáromi matricula 1624 ben kezdetett s ugyancsak a XVlI-ik században már két püspök: Pathay István 1612 — 1629, Kanizsay Pálfy János 1629 - 1639-ig Kis-Komáromban székelt s később is több reform, esperes lakott ott (Egyetemes Névtár, kiadta a ref. Convent).
Közlöm ugyancsak a nevezett kis komáromi régi matrikutából a következőket.
.Egy 1720. tett inqaisitió szerint, mely a Stettner famíliánál van. Galambokon 1670. esztendőben, mire a pátensek emlékeztek, volt. prédikátor ház és egy-egy táttöl csinált oratorium és hogy ezt a pirochiálís házat a kuruez világban égették el. A komárvárosiak is ezekkel tartottak együtt papot, miután 1692-ben az oda való parochiális házat a Karolj plébános elfoglalta *
.Hogy a galamboki ref. ecclesia a töröknek Magyarországon volt uralkodása alatt Mater- és népes ecclesia volt, de elpusztult, rész szerint a törököknek kiverettetésekor, rész szerint az az után következett pestisnek elbatalmazása folytán, rész szerint pedig mikor ez a Galambok egész dominiummal együtt a budai
vörös barátoknak, azután a nagyszombati semináriumnaK átadatott, mert annyira szorongattattak, hogy ha gyűlést tartottak, vagy imádkozni összegyűltek, vagy ha valamelyik gazda írást olvasott, azt mindjárt kiverték a faluból, sót ha csak egy ebadtát mondott is. Ha házasodtak, máshova eskettetni^em eresztettek, ha csak át nem \érének. mely miatt némelyek elbujdos'ak együtt, némelyek eszlendeig is jegyben voltak, melyekre még most is vágynák élők. kik megemlékeznek. Az ecclesia volt a Diás-hegyén, mely neve mai napig is megvagyon, a templom a mostani reformátusok temetőjében (mostani ó temető H I.), melynek fundamentumából épüL a mostani parochiális konyha (régi elbontott papház H. I.). de mások is fejtenek erős téglákat kályha s tűzhely aljának. Találnak térdig érő vastagságú száraz embertetemeket, melyekről azt mondják, hogy a török karácsony éjszakai praedícatión ütött rájuk ,s ott mind egytől egyig a templom rakásai közé temettettek. A torony lövetett is, melynek maradványjele az a kis harang, amelynek egyik oldala valamely fáradt apró golyóbis által ki-octetett és 1807-ben mrg it volt, de mint haszontalan ezen esztendő-bau újra öntetett.
Praedicatorjaik közül volt Paksi Ábrahám és Kanizsay N. stb. — Némely mostani galamhoki famíliák akkor is voltak, mint most. Szánts, akkor Sántz (ezek már ma nincsenek B. I.) Egyed most katolikus família."
A helybeli ref. levéltárban egy megsárgult okmányon pedig ezt olvashatjuk :
.Udvari, Milej és Galamboki Protestánsoknak lnstantiájára kiküldött uraknak bé adott jelentése föl olvastatván, azokban foglalt okokra nézve
T A R 6 £ A-
Boldog újévet!
De az' irigység sárga virága Szivemben azért nem talált helyet, Megtöri lelkem imázva kiván az Egész világaik boldog újévet 1
ZALA MARGIT
Bíbor ágyából kilépett a nap, Széjjel szórva arany sugarait. Ragyogó fényben fQrösxtötte meg A fák zozmara-födte ágait Kint járok-kelek, nézve az eget. Melynek kékjén nincsen semmi felleg, hulcsolt kezekkel kiváaok néked Drága szép hazám, boldog újévet!
Gondolatom tévedezve szárnyal. Felkeresi az édes gyermek kort, Melynek minden napja és órája Olyan szép tiszta, napsugaras voH A midőn mint ártatlan kis gyermek Mondtam el njévi köszöntőmet; Most a távolból kiváook néked, Édes jó Anyám, boldog ujevet!
Mint nagy leány édes rágrgj*1 «*«am Az újévnek ébredő hajnalát, Mosolygva fogadám s viszonoztam Sok hirelgő ajk jó kiránaláL Boldog roltam, mert if u «ivemben Helyt foglalt a hit, remény, azeretet Azt hittem én, hogy azivből kiváanak, Nemcsak JáWzaUól, bold* .njéret
Midőn kese« 8 aawem atfaé Tölt már, Lekötött a hymeo rózaa láncza. Reményteli sziwei akkor ébredtem legboldogabb újév hajnal ár a Karomon tártáat kic«i fiamat, Csókol ám a. parányi kezeket, Anyai szivqp jtgész hevével Kiríttam nett boldog újévet.
Ököljog a XIX. században. Bélditől.
A reggeli posta a következő lakonikus, de annál tragikusabb hirt, hozta nekem: .Géza a ina reggel történt becsületbeli ügy elintézése következtében halálán van. Erői hasvágás. A párbaj oka szóváltás pofonokkal fűszerezve a tarokknál a kaszinóban.*
Ez a rám nézve tragikum, a szíves olvasót azonban bizonyára hidegen hagyó hir oly eseményről szó', amely lyel naponként találkozunk, de amely már érzelmeinket ugy eltompította vele szemben, hogy társadalmi fölfogásunk any-nyiia fonák letf, hogy ha ily hírt olvasunk, azt legföljebb szánakozással vesz-szük ludomásul, sokszor még a párbajban résztvevőket hőstettük méltó dicsfényével, glóriával fonjuk körüs.
Habár vannak emberek, akik mindig készen tartanak szép frázisokat s azokat alkalomadtán szabidjárd eresztik, jajveszékelnek, de az ^^b^É^611 ^ zony a társadalom e tatrweje ellen, épp ugy mint a prostitúció ellen, nem ludunk semmit se teaní, s^t_mfg. tou-uak, akik azt szükségés .rosszear tart? jak s a többiek, tehát % jfelyuloikiot^ bolondok, a társadalmat a pirtV/ - né^ kül nem is tndiík elkéüzelni .. " lir^-
Az emberiség szerencséje azonban ez |
örült vallás követói oly társadalmi osz- ■
tábból kerülnek ki. amely az egészhez j
elenyés/.ö csekély számra nézve, bár sai- i
nos, annál befolyásosabb és példájukkal j az annyira hajlandó tömeget utánaásra^j* birj.ik, azaz a kezdetre bátorítják.
Honnan származik a párbaj, a páros | viaskodás, a duellum ? I Eiviiázhalatlanul a rabló lovagkor idejéből, tehát a középkorból, ahol a fizikai túlsúly az egyedüli uralkodó volt s a fizikai erő, tehát az ököljog, az egye-I dűli mértékndó volt.-,
A XIV. század előtt még alig talál-: kozunk a párbajjal,— éppoly kevéssé | találjuk a keleti népeknél, akik e ko-; médiát, mint a lovagias becsület meg-I sértésének következményét mai nap is csak hallásból és alig ösraerik. — Mi azonban, mi müveit czivilizált enrópaiak, akik a középkor többi hagyományaival J az istenítéletekkel, boszorkányperekkel I r egyébb ördöngös és babonás dolgokkal szakítottunk, s fölvilágosodott gzá-| zadunkban azokat megmosolyogjuk s az | emberi szei em szánalmas tévedéseiként ; tekintjük; — mi türjök, mi hizlaljuk a Lpárbajt, mi övezzük azt égi fénynyel Wcöiül.
\ Főképp a nemesség az amelynek a Sírbaj átszármazását köszönhetjük; ab-^ Dói kerültek ki a lablólovagok a közép iftrbaa és most szintén azok teszik a jffftjrbajozók nagy kontingensét Ezeken : kívül, nemkevéssé tfagyobb befolyású tár-~-ia3i5ini osztály is van, a mely a pár-
Sok év telt cl, mindenik kilépett Árva szivemből egy reáiécyazálat. Minden reménytől megfosztott szivem K'éiéi megunai est a világot.
baj eszméjét fönUrtja, s ezek az állam szolgái: a polgárok és a katonák. A párbajozókat az állam megbünteti, de jaj annak az állami tisztviselőnek vagy katona'feztnek, aki valamely esetben, amidőn az állás becsülete szóban forog, nem vt-rekszik meg. Az állam tehát a párbaj eltiltását nem veszi komolyan.
Innen aztán a párbaj-mánia, mint a ragadós kór a többi társadalmi osztályokra is kiterjed. -
Mi tn'ajdonképpen a párbaj?
Sokféle deftnicziót hallhattunk éi olvashatunk már róla, de a reális gondolkodás álláspontjáról tekintve, a párbaj két boíondnak bolond cselekedete.
Hogy ezt bebizonyítsuk, nézzük a párbaj lényegét és keletkezését. Rende sen először nézeteltérés, többé vagy ke-vésbbé hevesen nyilvánított sértések, go rombaságok, és xégre néhány csattanós nyakleves. És e?ért ölessék meg az ember? Nem elég, hogy két magát műveltnek- tartó ember pila'natnyi fölhevülés következtében megfeledkezik magáró1, gorombaságokra, sőt tettlegességre vetemedik. — nem elég, nem, az egyiknek közű, ők meg keti. halai. Legalább a szándék az. r
Noa hát ellenfelem igen derék 8 be-c-ü:etes ember, a jog, igazság, szellem az ő részén van, én azonban korlátolt eszű Inmp, megveszekedett marha vagyok s mivel ö a' játékomat elrontotta, a pigátomat elvitte, leszidom érte és az én isteni gorombaságaim elöl neki jogával, -szellemével, becsületével el keli mennie s a .jó" társaságban
megvetik, kitérnek előle, barátai elhagyják, ha engem ki nem hí s velem meg nem verekszik. — Hát nem őrültség ez ?
Vagy tegyük- föl az elenkezó esetet. A társaságban oly egyén forog, aki nem érdemli meg, hogy a nap rásüssön, akh játékos, korhely,"mihaszna, aki mindent elkövet, csak Vyilvános dolgokat nem, hogy a törvén felérné. Hy egzisztencziák-nál a fizikai képzettség rendesen a szelleminek rovására fej'ődött ki s igy van az, hogy a mi hősünk tökéletesen viv és lő. S most e krakéler, e hitvány ember egy teljesen kifogástalan jellemű és erkölcsű emberrel vitába elegyedik s a dolog vége — párbaj. Gyakrau egyetlen kardvágással vagy 5 gram puskapor elégetésével a dolog el van intézve s a .koszos'bárány újra magasztalva forog a .jó" társaságban.
S ha derék embert megöli ? Akkor is tisztára van mosva, sőt még nagyobb respektussal veszik körüli — Hát nem őrültség ez?
Azt mondják, hogy tettleges volt a bántalmazás, amit más nton nem lehet helyrehozni. De vajjou a nyakleves vagy ököiücés becsületsértés e? Mi köze az emberi kéz ütéiének a becsülethez ? Habár pillanatnyi kellemetlenséget okoz, de nem hiszem, hogy nagyobbat, mint a szamár rúgása. Azonban oly pillanatban, amidőn valaki emberi méltóságáról megfeledkezik s üt, ver, a lovon aluli rangon áll, amely tettét nem fontolj i meg eleve; de oly emberiől egyszerűen fordulj el vagy ha haragod szerfőlötti, add neki rúgást háromszorosan vissza; a
• - Lapunk mai számához fél i? melléklet van csatolva.
XXXV ÉVFOLYAM.
A L AVI KÖZLÖNY
1896. JANUÁR 4-én
Udvariaknak ugyan, és Galambokiak-nak a Praedicatornak bé hozása megengedtetett, Milejbén pedig az Oskolának bé- helyeztetése hasonlóképpen nem tiltatván, a plébánia fundusi, harangok "és most elhányatott régi templom kö falaik téglái visszaadása (ha pedig ez nem lehetne, a Harangoknak közös haszonvétele) eránt tett kérésektől az aj Törvények 26-ik ágozatytyához képest elmozdittattak. Kiadatott Forintos Gábor feó Notárips által mpr."
Egy másikon pedig ez áll:
„A Galambokiak könyörgő levelére kiküldetett' Deputatio Jelentésére, a Tettes Ns. Vrgye a most mult Aug. hónapnak 17-ik napján kezdődött s folyvást tartatódott közgyülekezetében az végeztetett, hogy az Instans Galamboki közöns'ég, az Isteni tisztelet gyakorlását szabadon beviheti. Sig. Zalaegerszeg 3-a Sep tembr. 1791 Horváth Ádám T. N. Zala vármegyei Tábla Bíró mp."
A galamboki régi ref. lelkészek közül be vannak még jegyezve a régi matricalába:
Sélley András 1634. - Inkére ment.
Lévay Márton 1656 — 16G6 KÍS-Komáromba ment papnak.
Tatay János 1650-ben komár-városi pap volt, 1660-ban jött Galambokra, 1664-ben ^¿agy-Bajomba vitetett el.
i""A mostani kis-komáromi r. kath. plébánia templom a XVil-ik században ref. püspökök temploma volt. (Lásd : Egyházkerületi levéltár Pá-pán).
Még több apró csspró adat van kezeim között, mindegyik igen érdekes, de ha össze akarnám mind gyűjteni, kötetekre menne az.
Ezelőtt qjjategy négy évvel megírtam a galamboki ref. egyház rövid történetét, mely a „Dnnántuli Protestáns Lap"-b>n jelent meg a felolvastatott a galamboki ref. egyház ujjáalakulásána« 100 éves jubileumán 1891. nov. 8-án. Ez alkalomból sok régi szulos levelet, könyveket kellett átnéznem és sok helyről adatot gyüjtenem. melyek nemcsak egyházamra, de községünk történetére is gyújtanak némi világosságot.
Tudnivalók.
— Hirdetmény. Az 1896-lki ezredéves országos kiállítás keretében 1896. évi *julius hó 15-étöl augusztus hó 15-ik □apjáig az iparostanonczok, segédek és munkások készítményeiből időleges kiállítás fog rendeztetni. E kiállításban résítvehet minden be!- és külföldön tartózkodó magyarországi iparostauoncz segéd és munkás, a kiállított tárgyak-
nak azooban az illető tanoncz, segéd vagy munkás szakmájába tartozóknak és lényeges alkotrészeikben a kiállító által önállóan előállítottaknak kell-leoniök. Az e tekia'-etben szükséges ellenőrzés gyakoroltatása szempontjából már a bejelentés eszközlése -alkalmával megnevezendő a műhely, a melyben a bejelentett tárgy elkészíttetni fog. "A bejelentett és a kiállításra elfogadott tárgyak 1896. évi julius hó 1 ig bérmentve küldendő be a kiállítási igazga -lósághoz. A tárgyak díjmentes visszaszállításáról az igazgatóság gondoskodik. Térdijat az e csoportba tartozó kiállítók nem fizetnek, a minthogy a kiállítási tárgyak elhelyezéséről és elrendezéséről, a szükséges asztalokról, állványokról, a tárgyak lelüsyeletéről és biztosításáról, esetleg eladásáról és az igazgatóság gondoskodik a kiállítási alap terhére. A dijazás háromféle: 1. aranypénzbeli jutalommal kapcsolatos elismerő oklevél; 2. ezüstpéozbeli jutalommal kapcsolatos elismerő oklevél és 3 elismerő oklevél. A jutalmazásban nem részesült kiállítók emlékokmányt nyernek. Mire az érdekelt körök figyelmét oly megjegyzéssel van szerencsénk fölhívni, hogy e kiállítás számára szerkesztett bejelentő ivek és készletes programmok a kiállítási helyibizottságoknál. valamint az illetékes ipartestületeknél nyerhetők. Soproomegye kiE- és nagymartom, továbbá felső pulyai járásaiból az érdekeltek e tekintetben a kerületi kiállítási bizottsághoz (Sopron, Várkerület .24. a kereskedelmi és iparkamara helyiségében forduljanak, hol nemcsak bejeléntőivek és részletes programmok nyerhetők, hanem az ivek is mindjárt kitölthetők. A kiállításban résztvenni szándékozók czélszerüen járnak el, ha bejelentéseiket, mire nézve a határidő 1896. évi január hó 31-én jár le, mielőbb megteszik. Sopron, 1895. évi deczember havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Hirdetmény. A m. kir. államvasutak igazgatósága a vezetése alatt álló vosatok szertáraiban az 1896. év folyamán eiőrelácbitólag egybegyülemlő különféle ócskaanyagok (vas, acz él-vas- és aczélbádog, vas- és . aczélcső vas- és aczélhuzal-hulladék, kerékabroncs-, kerékváz-, horganyzott sodrony-kőtél-, aczéltengely- rostélyvas-, öntött és zúzott vas, csavarszeg. báreooy-, bór-,
fáklya-, gaboccőr , gynpjo ."prapotnemfi ,
jutaáru-, kárpit-, kender-, posztó-, selyem-, szőr-, szőrmevászon-, víaszosvá-szon hulladék-, selejtpaplr , takarópony-va-hulladék-, üvegtöredék , szőnyeg hulladák atb. eladására pályázatot hirdet Az ajánlatok a neve/.ett igazgatóság anyag- és leltár beszerzési szakosztályához 1896. évi jaruár hó 19 ig nyújtandók he. Miről az érdekelt körök oly megjegyzéssel értesíttetnek, hogy a ré-zletes föltételek hivatalos belyi'é günkben a hivatalos órák alatt bármikor megtekinthetők. Sopron, 1895. évi deczember havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Hirdetmény. Mepyesrend. tanác-u város azon szabályrendeletét, melylvel a házaló-kereskedés a nevezett város területén a fennálló bázalási szabályzat 17. § ában a az ezeo § t kiegészítő későbbi rendeletekben bizonyos vidékek
sértéa fizikai volt, viszonozd azt fizika' val — reváns — s kvittek vagytok I
Hogy Rómában s Athénban a társadalmi nézetek és fölfogások tisztábbak és észszerűbbek voftak, az bizonyos. Li-kurgosznak kiütötték a félszemét — mégsem párbajozott. Euribiádesz Temísztok-leaz ellen emelte botját, azért. — amint Plutarkosztól tudjuk — és még sem ; küldte névjegyét ellenfelének, az athéni tiszti kar sem nyilvánította ki előtte hogy nem akar alatta szolgáim, hanem Temisztoklesz a fenyegetőnek egyszerűen azt mondja: ,Üss, csak hallgass meg!'
Sa tettlegességeknek olysokszor kitett Szokrátes? Sem a tere-vágást, sem az 5 lépés-aváosz lövést nem ösmerte.
Hallom, hogy mondják: .Igen ám, azok bölcsek voltak!" Tí pedig bolon- I dok vagytok? Nos jól van!
A párbaj bizonyos faját magam is elismerem, azaz bizonyos esetben : t i. ha valaki engem oly módon fért meg h>-lálosan, hogy én nem első fölindulásomban, hanem érett elhatározás után azt találom, hogy mi egymás mellett a földön nem élhetünk, akkor igen, akkor elhatározom magam a párbajra s akkor ellenaégemet, bárhol találom is, egyszerűen lelövöm vagy leszúrom, segédek, jegyzőkönyv, nyilatkozat, orvosok nélkül szemtűl-szembe, tète a tétel Abban az esetben, ha párbaj igazságosságát, mint morális elégtételt elösniernők, ez volna a legegyszerűbb mód és föltételez legalább annyi bátorságot, oint a mely a segédek' keresi-exett kardjainak örizete 0ktt és éaak
szabályszerű vágásoknak kitett párbajozó-bau van.
(Vége következik)
Achrosticoni emlék
— 1895 deci. í5-íre —
FARKASS KÁROLY-tól
L-elkileg egyeaöltttek. £ Idi pirosan akartok . ■ . V-in-e szít, mely nem dobog A-kkor, ba vágyai nagyok ? I-lyen a szít. Dohogni kési L-elkuuk, ba párját megleli — E lfelejt bút és bánatot; N em kell többé senki-senki K-ésöbb, hogyha fáj ia a szít: E-oged. felejt — párjához bír. S-zerelem l te rak érzemény I Óh-! miért is nem adsz enyhet ? S-zegény a aziv Felejts' todt E-nged mindent, hogyha szeret. . . X em hiuaig. mi vonza öt; l>e nem is: kinca,i hirnér. gyönyör — R- emény agy i»bb' jörő után ; E-V a ezét, mely — torább gyötör. J-ajdul mi', ha tévedett .. ' E-fektevágyik azCnteUn ; Gy-esaéfcéjat, ka nem talál -E-tresát mindent a reménytelent '-«ép/M elet _ higyétek el — E-gW^rtva átélni azt;
.. I a gond, mert megoszlik, N-era leend — mi könnyet fakaszt. E-ngednl, hol az igazság K-itánja éa — l-az boldogság!
'I
lakóinak biztosított jogok ép-égben tartása mellett eltilUtott, a kereskede lemügyi m. ktr. miniszter ur jóváhagyta. Miről az érdekelt körök ezennel értesíttetnek. Sopron. 1895. évi deczember havában A kerületi kereskedelmi és iparksmara.
— Figyelmeztetés. Miután a Nagyméltóságú m. kir. Belügyminiszterinm folyó évi november hó 16-án 100.122 szám -alatt kel: rendeletével a külföldiek nyilvánlartáaa tárgyában alkotott szabályra ideietek életbeléptetésének határidejéül 1896. évi jannár hó 1-ső napját tűzte ki — hivatkozással Nagy-Kanizsa városának e tárgyban alkotott és a Nagyméltóságú m. kir. Belügyminisztérium által 422661891 számú ren deletével jóváhagyott szabályrendeletére — felhívom Ntgy-Kanizsa város közön-ségét, hogy a hivatkozott és alább közölt városi szabályrendelet rendelkezéseit saját érdekükben különbeni büntetés terhe alalt^jsjL- a legpooto-abban és leglelkilsmrréitJébben -végrehajtsák. I. Fogadósok, vendéglötök s általában mindazok, akik lakásadásssl üzletsze-rúleg foglalkoznak kötelesek a náluk megszálló külföldiekről s azok szolga-személyzetéről a városi rendőrkapitányi hivatalnál betekinthető minta szerint nyilvántartási könyvet vezetni, melynek rovatai a külföldi és hozzá taTtozóinak megérkezése atán azonnal küldendők, s ezen nyilvántartási könyv a város rendőrkapitányi hivatalának a külföldi megérkezését követő 24 óra alatt bemutatandó; ugyan ezen idő alatt bejelentendő az útirány megjelölése mellett azok e'utazása ia. 2. Mindazon magánosok, akiknél külföldiek megszállnak, — vagy kü'földit magán lakásra fogadnak, kötelesek azt a megszállást követő 48 óra alatt a rendőrkapitányi hivatalnak bejelenteni, ugy nemkülönben ugyanezen idő alatt bejelentendő az útirány meg-jelö'é-e mellett a külföldi elutazása, végleges eltávozása is. A bejelentést a msgáno.-ok szóval, avagy a rendőrkapitányi hivatalnál beszerezhető bejelentési ürlapokoo Írásban is eszközölhetik. 3. Ezzel kapcsolatosan kötelesek mindazok, kik lakást változtatnak, «agy lakást fogadnak — akár egyes egyének, avagy családok, a lakás változtatást az utcza éa házszám pontos megjelölése mellett a lakás változtatás napját követő 8 napon belül a rendőrkapitány -hivatalnál szóval -avagy írásban pontosan bejelenteni Megjegyzés! A jelen figyelmeztetés 1. és 2 pontjában meg-je'ölt kü földiek alatt a Monarchia másik államának I ikójai is értendők, miért is az osztrák alattvalók .külföldieknek tekintendők; továbbá, begy a 3. pontban fopl.ilt rendi lkezések betartásáért és végrehajtáaáért a ltkást adók illetve háztulajdonosok is felelősek ; végül, hogy az 1. és 2. pont alatti rendi Ike-zések 1896. évi jaiuár hó 10-én lépnek hatályba és ezeo bej-lentéaek Farkas Fereucz r. alkepitany nroál, mig a 3. pontban foil li rendrlkezé sek 1896. évi február hó 6-án lépnek haulyba éi ezen bei< 1-nté-ek lJav «yörgv alkapítány nrntl ti ljesitendők minden nap d e. 11 órától 12 óráig. Nagy-Kanizsái, 1895.deezímberhó 28-án. Vécsey Zugmond rendőr-főkapitány.
HÍREK.
Nagy-Kanizsa.
Boldog új ¿vet kívánunk lapunk t. közönségének, mélyen tisztelt pártolóinak és nagyrabecsült munkatársainak'.
— A városi képviselőtestület decz. 30-án ülést tartott Btbocbay György polgármester ur elnöklete alatt, melyen a váiosi fogyasztási illeték bérbeadása iránt megtartott árverés eredményesek bejelentése éa.az 1896. évre érvénynjel biró legtöbb adófizetők névjegyzékének kihirdetése egyhangúlag tudorul-ul vétetett"
— Báró Steininger Vilmos es. és k. vezérőrnagy dandár parancsnok 1895. évi dei-zeniber hó 23 án megvizsgálta az itteni állomásozó es. és k. 48. gyalog-ezredbeli csapatokat
*m~ A Keresztény Jótékony N6-egy letuek vasárnap, január 5-én van .Vásár- rzim alatti tánczestélye, melv az idén is első mulatság levén, méltó sikeresitésére tiszteléttel felhívjuk a t közönség becses pártfogását.
— Két napig szünetet tartott .Lud-wig Krauz- u viliamos telepe a közönség nem csekély boszuságára.
— Alsó-Domborui jegyyöi állásra egyhangúlag Mihácz János választatott meg, szorgalmas és szakismerétes ifjú, mélló az állásra.
— Felölvaao-estély. A kere-kedő ifjak Onkéjftő-Egylete fa kéré éns é. „e-eélyalapja javára főtiaateeodó Dr. Kiss Ernő Hgymoviomi tanár nr 1896. évi
január hó J 1-én, asombaton esti fél 9 órakor a^íiágykanizsai casino diszter-méSen"ífc nők világa* czimmel felolvasást tart A felolvasást táocz követi. Belépti dij: egy korona és csak urakra nézve kötelező.
— Eljegyzés. Deczember hó 25 én jegyezte el Soós Endre m. kir. honvéd őrmester, Nován Lévay Lenke kisasszonyt, Kis-szecsei Vasska Lévay István gazdatisztnek kedves leányát, Farkasa Károly lapnnk munkatársának sógornőjét
— DI*zr«>Muiat készített Schleas Antal helybei. 'Könyvkötő a most meg jelent „Zalavármegye és. Városai" czimü mílleniumi évkőnyvbeí^ÍTetazés szerinti szinbes ára bekötve csak 80 kr.
— Február 15-én a .Társas Kör" fényes bált iart a Szarvas szálloda dísztermében. e
— Nyilvános köszönet Krlich Richárd sermester ur a nagykanizsai katonai Hadastyán Egyletnek 20 frtot volt szíves adományozni, melyért hálás köszönetét nyilvánítja az elnökség.
— Napi biztosok e héten a népkonyhában vasárnap Hachrach (iyuláné Hoch ■lanka, hétfőn dr. Rothschild Samuné Práger Ilona, kedden Kaszter Miksáné Kothsehíld Amália, szerdán Nábráczky l.ajosné Rátz Aranka, csütörtökön Scherz Albertné Wajdits Irma. pénteken Wuszll Lajosné Farkas Vilma, szombaton Iio-senberg Izraelné'Weisz1 Karolin.
— Adományok á népkonyliánál: Eisinger Ramuné I Irt. N N. 4 frt. Nagy Zsigmondné 30 db tojást, melyékért köszönetét nyilvánítja az elnökség.
— A Li/.krujczaros es ü srajctaroH váltópénz bevonása. A pénzügyminiszter rendeletet bocsátott ki, mely a 10 krajezáros éa 5 krajezáros ezüst váltópénz bevonása iránt intézkedik. A rendelet kimondja, hogv ezek a váltópénzek még csak 1897. január elsejéig maradoak forgalomban, de az. állampénztárak és az állami hivatalok az 1898 ik év végéig tartoznak ilyen váltópénzeket elfogadni.
— Nyilvános köszönet. Fogadják mindazok, kik felejthetleu, jó fiunk Somogyi Samu elhalálozása alkalmából részvétöknek adtak kifejezést: ez uton köszönetünk nyilvánítását — Nagy-Kanizsán, 1896.'január 1-én. Somogyi Henrik és neje
— A honvédek részére Csalány Géza ezredes és előde ajándékaiból díszes karácsoofs volt felállítva s szám-huzások alapján nyert a legénység egyet-mást. Elismerésre mélló intézkedés, hogy a hadfiak othonissan érezzék magukat.
— A „Klsdedneveló Egyesület" Nádor-utczai ovodsjtban 8 kerrel rendezett karácsonyfára következő adományok folytak be: Vidor 8tuiuné 3 kis gyermeknek ruhát, süteményt és 3 frtot, Weiser Jó/sefoé, Gutmann Vilmosné, Heidackerné 2—2 frtot, Wusztl Lajosné. dr. Rothschild Samuné, Lőwinger Lzjosné, Ledpfszky Árminná Győrffy Jáuosné, Bajor Lászlóné, Práger Béláné, Fesselhofer Józsefné Rapoch Gyuláné, Scherz Ríchsrdtié. dr. Szűkíts Nándorné, Schmidt Frígyesné. Bogenrieder Józsefné, dr. Szekeres Józsefné, Pálfy Alsjosné, Szabó Káro'yni, N-n Albertné, 1 — 1 frtot; Blumenschein Vilmosáé, Lőwy Adolfné, Janda Károlyné, Németh Ignáczné, Mantuino Józsifoé, N. N. Milténviné, Eiainger Henrikné 50—50 krt. Fi-cber F. 30 kr. Ö sze-en 30 forint 30 krajezár. — Ezeken kívül Knáusz L'oldizsárné 6 óvódásnak ruha-kelme éi egy-egy zsebkendőt. Fischel Fülöpné, ilj. W..jd,ts József különféle színes pip.rokat, Singer Lipót kü önféle papírok és aranylapokat Fogadják a kegyes adományozók mindezekért a rendezőség hálás köszönetét.
— Köszönetnyilvánítás. Tekintetes Oroszváry Gyula ügyvéd ur mint a nagykanizsai ipartestület ügyésze a karácsonyi ünnepek alkalmával 30 frtot volt kegyes az ipartestüket elnökségének átadni, hogy a legszorgalmasabb és jó magaviseltü ipárostanonezok között oszsza ki. — Az ipartestület elnöke Knaasz Ferenca nr unit évi deczember hó 24-én a következő Unonczok közt osztotta s?ét az adományozott összegot Mácsek Lajos lakatos taooncznak 10 frt Horváth Béla szabó taooncznak 5 frt. Horváth István kefekötő tanóneznak 3 frt Simon Vendel czípéaz taooncznak 2 frt 50 kr. Vadáas János kőmives unonexoak 2 frt 50 kr. Gergye Jánoe kovács taooncznak 4 frt. Kinytli Lsjoa kovácstanoncznak 3 frt.. összesen 30 frt, amelyért fogadja a kegyes adományozó nr az ipartestület elnökségének ezen nemes adományért hálás köszönetét.
— .leghlró. A nagykanizsai Kossuth Lajoa magyar asztaltársaság vigalom rondező bizottsága 1896. évi január M 12-én m Polgári Egylet emeleti diaa-termében a aaegény gyermekek fáimén segélyezési alapja javára
Torma Antal zenekara közremüködéso mellett jótékonyczélu zártkörű táncz-vigalmat rendez. Beléptidij személyen-kint 1 korona. Felülfizetések tekintettel a nemes és jótékony czélra- köszönettel fogadtatnak és hirnpilag nyugtáztatnak. Kezdete este 8 órakor. A meghívó másra át nem ruházható és kívánatra a pénztárnál felmutatandó
— Jótékonyság. 1S95. deczember hó 2'j-én elhunyt Somogyi S. L. kegyelet jeléül koszorút pótló adomáry fejében adakoztak : Somogyi Henrik ur 10 frt. Barta Lajos nr és neje 2 frt. Singer Józsa kisasszony 1 frt. Breuer Beruátné 2 frt, Leicht Sándor ur 1 frt. Weisz-herger Zsigmond ur és neje 2 frt és a helybeli .Munka" páholy 10 frtot. N.-Kanizsai Chevra-Kadisa.
— Magántanitóí állásra kerestetik egy idősb férfi vagy nötanitó két fiu mellé, egyik 10. másik il éves. Teljes". Ilátás és fixfizetés. Romániában egy magyar családhoz szükségeltetik. Január közepéig lap szerkesztőségében bővebb értesülés nyerhető.
j — Korcsolyabál Papán. Pápa varos és vidéke fiatalsága a »pápti korcsolya egylet" javára Pápán 1896. évi január
I hó 18 án az .Arany Griff" szálloda
1 dísztermében .Korcsolyabáll" rendez.
— Nagykanizsai ipartestület A tek. kereskedelmi és iparkamarának Sopron-
; ban. Hivatkozással a 4866|895. sz. alatt
1 kelt becses megkeresésre, van szerencsénk- a nagykanizsai ipartestület elöljáróságának egyhangú véleményét a következőkben előterjeszteni. A nagykanizsai ipartestület elöljárósága az Ausztriával való közös vámterületet a magyar iparosokra s a magyar iparra károsnak tartja, a kereskedelmi vámseerződés megújítását rem eddigi feltételeivel, sem ezeknek módosításával czélravezetőnek nem tartja, mert a magyar ipar fejlődését és ebből kifolyólag a magyar iparos megélhetésének feltételét az önálló vámterületben látja, mert csak ebben képzeli orvosszerétannak, hogy az Ausztriában feldolgozott terméoyt ne kényszerüljön drága áron visszavásárolni. Ezek azok a sérelmek, a melyeket a fentiekben voltunk bátrak a magunk részéről elmondani, amidőn ez ügyben a tekintetes kereskedelmi és ipsrkama-rától is azt kérjük, hogy tiltakozó szarvát magyar iparunk javára a vámszer-zödés megújítása ellen tegye meg. A nagykanizsai ipartestület elöljáróságának 1895. deczember 28-án tartott rendkívüli üléséből. Knáusz Kerencz testületi elnök .Muraköz}- Lajos testületi jegyző.
— New Yorkban Braun Márkus szerkesztésében .The Hungárián American" czimü angollap indult meg, mely írásban és képben Magyarországot ismerteti, külőuös czélja a milienium érdekében propagandat kelteni, mi állal hazafias missiót teljesit Ara egy évre 7 frt 50 kr, meiy összeg Tne Huuga-run-American Co New Yorkba küldendő 1441. Broadway. Az első füzet megjelent bő tartalommal és csinos képekkel.
— Szólömivelók és borászok figyelmébe ajánljuk a .Magyar Bortermelok Lapjá"-t, meliet a legjelesebb szakerők közreműködésével Rombav llezsö szerkeszt A főleg, gyakorlati itányu szaklap előfizetési ára negyedévre 1 írt. (Kiadóhivatal Budapest, Bethlen u. 11)
— A postai csomanbnn szabad levelet is küldeni. A közönség sürn zaklatásával jaró jövedéki eljárást szüntetett meg közelebb, mint értesülünk, a pénzügyminiszter. Igen gyakranjnerü tek ugyanis föl panaszok aziránt, hogy a pénzügyi közegek a postán szállított csomagokban elhelyezett levelek miatt is jővedekí eljárá.-t indítanak meg, holott leveleknek póstai c omagokban való szállítása a törvény rendelkezéseivel nincs ellentétben, föltéve, bo^y sem a föladó, sem a czimzett az igy szállított levelek gyűjtésével, illetőleg kézbesité.-ével üzletszerűen nem foglalkozik. A miniszter, egyetértve a kereskedelmi miniszterrel, elrendelte ennélfogva, hogy a pénzügyi közegek a póstai csomagokban elhelyezett leveleket, még ha több is van egy csomagbao, ne leletezzék meg, i letóleg azok miatt jövedéki eljárást ne inditaanak. kivéve az oly eseteket, midőn megállapíttatik, hogy a föladó, vagy a czimzett az igy szállított levelek gyűlj/ lésével üzletszerűen foglalkosik.
— Jó. zurok-keverék boros üvegekre. Ha boros üvegeket akarunk légmentesen elsárni, akkor ji rendes dugón kívül még szurokkal is be kell vonni fi üveg száját Erre nézve azonban nem egészen alkalmas a közönséges szurok, hanem igenis a következő keverék: 600 gramm fehér szurok, 650 gramm kolofónium és 250 gramm viasz. Ezen anyagokat lassú tűzön megolvasztjuk a midőn már egész egynemű tömeggé lett, akkor a bedugaszolt üvegnyakát belemártjuk. Az üveg
Folytatás « aolllkietM-
Melléklet a .Zalai KSzlinV 1896. évi január hé 4-iki I »4 «záwához.
l ö n y
1R96 JAM'ÁR 4-éfl
ujakat azonban szárazra éa tintára mag
kell dörzsölni. . /
— Legtöbb kedvazm^njt ma két-
sécbevonhatianul a Pesti Hírlap nynjt előfizetőinek. íme: a lap az összes napilápokat felülmúlja a tartalom gazdagsága tekintetében; minden nap 20 — 24 vasárnapokon 32—36 oldal terjedelmi. Minden hónapra kölőn, zsebben hordható jegrzék és határidőnaplót mellékel előfizetői számára A Párisi Divat czimü, legszebb magyar divatlapot, mely hazánkban egyedül jelenik meg minden héten, a Pesti Hírlap előfizetői fele ár bac kapják (»egyedévre 1 frtért.) Mindehhez járul a legfőbb és a maga nemében rendkívüli kedvezmény. a Pesti Hírlap nagy képes naptára, melyet minden előfizető ingyen éa" bérmentve kap mely fölöslegessé tesz minden egyéb naptárt éa felülmúl minden más karácsonyi mellékletet, n.ert egész éven át használható. Pedig a Pesti Hírlap mínd-ezea kedvezmények nélkül is a legkedveltebb volna: szabadelvű politikája, rovatainak változatossága, a mulattató közlemények — tárczák, karczolatok, szerkesztői üzenetek — nagy bősége folt tán. Knruuk két legelső írója, Jókai Mór és Mikszáth Kálmán, a Pesti Hirlap rendes dolgozótársai közé tartozik. Mikszáth Kálmán mar az nj év első ne gyedében hosszabb elbeszélést ir a lapba. A Pesti Hírlap előfizetési dija: egy hóra 1 frt 20 kr., negyedévre 3 frt 50. kr. (a Párisi Divattal együtt 4 frt 50 kr) Kiadóhivatal: Bpest, V. Váczi-körut 78.
— A sól>cmvadasznó Ez a czime annak a bájos festménynek, melynek remek má-olatát az Egyetértés kiadóhivatala ingyen küld meg mindenkinek, aki a „Röptébeu a Nagyvilág kürül" czimü pompás diazmüvet megvette. Bájos arczu hölgy remek almásszürke lovon magasra tartja sólymát mely kiterjesztett szárnyakkal éppen elrepülni készül. Oldalt egy facsoportnál áll a hölgy apródja. Az egész kép rendkívül kedves benyomást tesz a szemlélőre. A kép kivitele igazán művészi, minden színárnyalat meglepő finomsággal éa hűséggel van visszaadva s ily művészi kivitelű kép a mű-kereskedésekben legalább is annyiba kerülne, mint az egész diszmú a képpel együtt. Az Egyetértés kidóhiv tala e mú kiadásává! igazán dicséretes munkát végzett, mert a magyar könyvpiac/.oo ily értékes s a mellett olcsó mú eddig ■nég nem vo t kapható. Érdekesoek tart juk megemlíteni, hogy eddig a műből 3 kiadás togyott el 20 000 példányban s a negyedik most elkészült kiadas pompás diszkötésben a karácsonyi kőnyv-piscz legkelendőbb újdonságának ígérkezik. Egy diszkötésű példány ára 6 frt 50 kr. A jutalomkr p elküldéséért csomagolási- és postaköltség fejében külön 50 kr. izélendő. Megjegyezzük még, hogy a jutalomképbez diszes kere'.ek is kaphatók rendkivül olcsó áron 10 frtért, 6 frtért és 5 frtért.
— Aa újságolvasásról. A ki tiz évvel ezelőtt ki merte volna moodsni, hogy a fővárosi oapilapoknak most már százezernyi előfizető közönsége lesz, azt akkor még mindenki kinevette volna. Ab-íau az időben az ösizes fővárosi napilapoknak alig volt annyi előfizetőjük, a mennyivel ma akármelyik jobb napilap egymagában dicsekedhetik. A napisajtó e tiz év alatt .valóban bámulatra méltó fejlődést mu at s ma a posta naponkint több izázezer ujságpéldányt száliit a szélrózsa minden irányába. És ez a szám évrö'-évre növekszik. Ha keressük ez óriási fejlődés okát, első sorban azt találjuk. hogy a művelődés folyton terjedvén, a közönség mindinkább érzi annak szükségét, hogy állandóan tájékozva legyen a világ folyásáról s mivel ezt a legjobban egy jó napilap révén lehet elérni, a jobb lapok közönsége napról-napra emelkedik. Azok kőzött a lapok között, melyek a közönség rokonszenvét leginkább kivívták,a legelső helyet az Egyetértés vívta ki magának. Az Egyetértés nem dolgozik a hatásvadászat olcsó eszközeivel, melyek mögött gyakran a leg nagyobb üresség tátong hanem mindenkor előkelő színvonalon álló közleményei, gyors, pontos és minden tekintetben megbízható tudósításai által iparkodik régi jó hírnevét, mint hazánk legelső rangú napja állandóan fentartani. Ebben nagy előnye az Egvetértésnek óriási terjedelme. Az Egyetértés egy oldalon majdnem annyi betűt képes nyomatni, mint a kisebb lapok bárom egész oldalon s igy az Egyetértés 8 oldalas lapja annyi közleményt tartalmaz, mint a kisebb lapoknál 24 oldal, a mi azonban ezeknél caak ünnepnapokon fordul elő. Ilyenkor az Egyetértés 12—20 oldalnyi terjedelmű. Ilyen terjedelem mellett az Egyetértés abban a helyzetbe van* hogy mindenről a legbővebb és legrészletesebb tudósítást közölheti Az Egyetértés felölel mindent, a mi a közönséget cak érdekelheti. Politikai és
társadalmi kérdések, a közgazdaság, az irodalom, tanügy, a közegészség, szóval minden, a mit megtudni érdemes föltalálható és bő méltatást talál az Egyetértés terjedelmes hasábjain. Nagy erőssége az Egyetértésnek ly> tárcza éa regényrovata mindig komoly, a nélkül, hogy unalmassá válnék s mindig lehet tanulni belőle valamit, a nélkül, hogy elvesztené mulstlató képességét. Az Egyetértés állandóan két kitűnő-regényt közöl egyszerre. Az egy év alatt közölt regények 400—500 nyomatot' ívre. vagyis^O—50 rendes regénykötetre rúgnak. Mindezek után bátran mondhatjuk hogy az Egyetértés a hazai sajtónak egyetlen or-ganuma, mely az intelügena közönség m uden osztályának igényeit a legteljesebb mértékben kielégíti Mindamellett az. Egyetértés aránylag a legolc,óbb napilap. Előfizetési ára egész évre 20 frt a ezért kétszer annyit nyújt, miot a kisebb lapok. Előfizetések az Egyetértés kiadóhivatalához, Budapest papnövelde-n. 8. intézendók, mely szívesen küld mutatványszámot.
¥egjese&.
■ — Sok éti megfigyelés. Emésztés-gyeugeségeknél és étvágyhiánynál állal Iában minden gyomorbajnál, a valódi „Moll-féle seidiitz porok" bizonyultak a legsikeresebbeknek a többi szerek fölött mint gyomor erősitők és ?értisz-titók Egy doboz ára 1 frt. Szé'.kQldés naponta utánvétellel Moll A. gyógyszerész ca. és k. szállító, Bécs, I Tochlau-ben 9. A vidéki gyógyszertárakban határozottan Moll A. készítménye kérendő az ő gyári jelvényével és aláírásával.
— Testegyenészetl műlntézet. Keleti J. czég. Budapest, IV. Koronaher-czeg-utcza 17. aj eddigelé sérykőtők és betegápolási eszközök készítésére létező gyárán kívül egy nagyszabású a modern technikának teljesen megfelelő műhelyt nyitott, Budipest, IV. Roatély-utcza, (Károly laktanya 15.) melyben orvossebészeti aczéláruk, testegyenészeti készülékek, Hessing rendszerű elismert müderékfüzők, nyújtó- és járógépek, műlábak és mükezek, valamint minden e szakmába vágó aczéláruk villanygépek kötószerek stb. készittettnek. — Szenvedők, kiknek ily készülékekre szükségük van. felkéretnek, szíveskedjenek fenti czégtől költségelőirányzatot vagy képes árjegyzéket kérni. Vagyontalanoknak minden lehető e szakba vágó készülékek havi részletekben adatnak. Ismételadóknak kedvezmégy. Üzleti elv; Ssigoru pontos kiszolgálás, legjutányo-sabb árak.
— üj osztály sorsjáték. Budapestről írják lapunknak: Immár a H. Magyar Oiztálysorsjáték sorsjegyei is a közönség rendelkezéáére bocsáttattak. Az Osztálysorsjáték intézményének behozatala nálunk oly minden várakozást felülmúló ¿ikerrel járt, hogy bátran ellehet mondani, miszerint hazánkban — egyrészt azáltalj hogy a játékdüh életrevaló eszközzel fékeztetik, másrészt azáltal, hogy a kislutrif. már is. szemmelláthatólag kiszorítja — igazi culturai missiót teljesit. A magyar nép — tekintve a nagy nemzeti czélt (a riszta nyereség a millenium megünneplése költségeinek részbeni fedezésére szolgál), hazafias elismeréséül félreérthetetlen lelkesedéssel karolta fel éz intézményt.
Ha már az I. Magyar Usr^álysorsjá-téknak sikere is oly nagyszerű volt, a II. Magyar Osztály sorsjátéknál, mint a tulajdon képe ni milleniumi sorsjátéknál, a lelkesedés bizonyára lehetőleg még fokozottabban fog nyilvánulni a mi jó magyar népünknél, mert a EL osztálysorsjáték sokkal naeyobb előnyöket biztosit, mint az első, bőkezűbben lévén szer-vezveamannál. Megtekintettük a játéktervet és ugytaláltuk, hogy a IL Magyar Osz-tálysorsjáték 120,000 sorsjegygyei 45,007 három osztályba sorozott nyereményt %tartalmaz összesen 9 millió 200,000 korona összértékben. Az első osztály, melynek húzása 1896. február 5-r8-ig ejtetik meg 10,000 — összesen Egymillió 268,000 korona értékű nyereménynyel kecsegtet, kőztük 80,000, 60,000, 40,000, 30,000, 20,000, 15,000, 10,000 stb. koronás főnyereményekkel. Egy hónapra rá. és pedig márczius 11—14 ig következik a második osztálynak húzása szintén 10,000 nyere-ménynyel — ősszegen Egymillió 648,000 korona értékben, köztük 100,000,60.000, 40,000, 30,000, 20,000, 15,000, 10,000 stb. korona értékű főnyereményekkel. A harmadik osztály 25,007 nyereményt nyújt összesen 6 millió 284,000 korona értékben. Ennek húzása május 12—28-ig eszközöltetik — Ezen osztály 58 — 400,000—6,000 korona értékű főnyereményt nyújt, sőt a szerencsekerékből leg-utolsóoak kijött fónyereménynyel eze«-kivül még egy 600,000 korona értékű
jutalomdíj is jár, minélfogva a legszerencsésebb esetbén eme főnyeremény Egymillió, legkedvezőtlenebb esetben pedig 606,000 korona értékű összegre emelkedik. Egy-egy osztályra érvényes sorsjegy ár;« 20 frt, azonban ez alkalom-raaíl_ia' fentartatott a sorsjegyeknek általánosan kedvelt ama felosztása, mely szerint fél (10 frtért) tized (2 frtért) óB huszad (I frtért) sorsjegyek is kaphatók. Az osztátysorsjáték közkedveltségénél fogva a II. Magyir-Qaztálysore-játék sorsjegyei is előreláthatólag gyor san fognak elkelni, mi okból nem tudjuk ^Jéggé a tisztelt közönségnek figyelmét eme körülményre felhívni és ajánlani, hogy mindenki igyekezzék megrendeléseit Heiotze Károly főelárusitónál Budapesten, Sérvita tér 3 idejekorán megtenni
Eme figyelmeztetés szükségessége mindenki előtt világos, aki néhány nappal ezelőtt Budapesten járt éj véletlenül a Szervita-téren is megfordult. Rendőri assistentia kellett egy cordon és a rend fenntartásóhoz, hogy a tömérdek nyeremények kifizetése""leheiővé váljék — oly néptoiongás voit ott. Aki ezt látta, némi fogalmat alkothatott magának arról, mily nagy lehet azoknak a száma, a kik nyertek és a kik a hazafias czél előmozdítása mellett £gész életükre való szerencséjüket is megtalálták.
Széna-, szalma . és takarmány.
Fuchs József nagykereskedő V. Fürdő-ntcza 4. jelentése.
Budapest. 1895. diczember 2?.
A nagy havazás ,és a karácsonyi ünnepek miatt a héti vásári behozatalok majdnem kimaradtak ugv hogy forgalom és azokról alig lehet jelentést adni — Préselt széna és szalmában a behozatal elegendő volt. Csekély vételkedv mellett az árak majdnem változatlanul maradtak. Préselt széna 2*25—2 40, szalma 1 30—1 40 100 kilónként Budapesti állomáson átvéve.
Gabona és termények: Zab 6— fi'35-frtig. űj tengeri 4—415 frtig. Rozs 615—6-25 frtig. — Árpa ő'2p frtig — jobb minőségű 7-50 frtig állomás szerint, köles 5-20—5 *0 frtig árpadara 3-85—4* 15 frtig 1«0 kilónként nagybani forgalomnál Burgonyában kevés a forgalom, ellenben a készlet nagy.
.Ki nyert?
Húzás decz. 28^án. Bécs: 7 2 20 75 , Grácz: 56 37 21 CO Húzás decz "31-én. Brünn: 20 84 38 78
6254ftk- 885. fcrk. okt. 16-án. Árverési hirdetmény.
A letenyei kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság közhfirré tet-zi, hogy Csesznák József ügyvéd perlaki lakosnak Szalai József egyedutai lakós elleni 100 frt tőke, ennek I8í»4. márezius 1-tól járó 8*f0 kamata „ késedelmi kamata 15 frt 45 kr. per. 8 frt w> kr. végrehajtás kérelmi 9 frt 95 kr. ezúttali költ-Jségek iránti ;■ végrehajtási ügyében a nagykanizsai kir. törvényszék (a letenyei kir. járásbíróság) területén fekvő az egy ed utai 3i. sz. tjkvben A I. 114 hrsz. ingatlannak Szataí Józsefet illető 114 frt 2©7 hrsz. 62 frt, 3'íTü hrsz. 50 frt? 369 és ¿4 4 hrsz. 24 frt 501 hrsz. 70 frt. 655 hrsz. 61 ífrt és 717 hrsz. 45 frtra 'becsült ugyanazt iletö * részre Egyed-utai községbiró házánál 1896. évi január hó 23-iJc .napján d. e. 10 órakor Csesznék József- perlaki lakos felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett beesár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10° u-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt Letenjén, a kir. jbság mint telekkönyvi hatóságnál 1895. évi november hó 12-ik napján.
NCJNKOvrrS kir. aljbiró.
27 79
Szerk. üzenet.
— S. G. S. Lipánkat meglódítottuk. -^byüj tésre nincs időnk. Üdvözlet !
' — Ss—k. Sajniljuk, hogy nem lehetett szerencsénk.
Dárda. Kös*önet a szires megemlékezésért A vers régen megjelent.
— H. Vajha lapunkban jelent tolna meg a századik. De azerf £§lj esteli érzéssel gratulálunk a csendes jubileumra.
-- F. F. Az okmányt azonnal postára adtuk
Férfiaknak!
férfigyecgeségeknél impotentia a cs. és kir. szab. galvano villanyos
készülékem önh&sKuiUatra a legjobb szolgálatokat tesz. Volta tanár rendszere. <«■
Orvosilag ajánlva. Leírásokat küld borítékban 10 kr. levéljegy ellen. Angenfeld J.,,.-. elektrotechnikus Wien, IX Türkenstrasse 4.
5799]tk. 895.
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. tvszék tkvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy Vajda János é.s Vajda Ferencz balaton-magyarodi lakós végrehajtótoknak Varga Zsófi és Vajda Józsefné mint kiskorú Vajda áózseí, Zsófi, Imre és Gá«pár t é.s t. gyámja. Vajda György és. Vajda Imre végrehajtást szenvedő b.-magyiroai lakosok elleni 65 frt 60 kr. per, 9 frt 25 kr. végrehajtás kérelmi, 8 frt 35 kr. jelenlegi, s a még felmerülendő költségek iiánti végrehajtási ügyében a fentnevezett kir. törvényszék területéhez tartozó a balatonmagyarodi 257. sz tkvben L 1—4 sorsz. a. felvett s 306 írtra és ugyanazon tkvben | 769 hrsz. a felvett s 72 frtra becsült in gatlannak Varga Zsófi özv. Vajda Józsefné javára C- I. alatt bekeblezve levő szolgalmi joggal- egjütt, — továbbá a b.-magyafr*di 258 sz. tjkben L 1—3 sorsz. a. felvett 351 frtra, — ugyanazon tkben t 409 ]a brsz. alatt foglalt 37 frtra. — a b.-magyarodi 259 sz. tjkvben L 402|t hrsz. alatt felvett 11 frtra és ugyanazon tk\beo f 409|b hrsz. alatt felvett 1J frtra becsült ingatlanok 1896. évi január hó 29. napján d 0. 10 órakor Balaton Magyarod községházánál Sebestény Lajos felperesi ügyvéd, vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár-
Árverezni kivánók tartoznak a becsár 10'jo-át készpénzben vagy óvadékképes p3pirban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt Nagy Kanizsán, a kir. törvény szék mint telekkönyvi hatóságnál 1895. évi október hó 11. napján.
GÓZONY, kir. tvszéki aljbiró
Vizgyógyintézet
Fozaonyban.
elektro-theraphia és gyógy gymnasztika stb. intézete. Egész even át nyitva áll.
Tulajdonos : a Pozsonyi Iparbank. Igazgató orvos .- Dr. Schlesinger Miksa
Prospektusokat ingyen és bérmentve kfild
az igazgatóság.
Felelőn szerkesztő és kiadó -BÁTORFI LAJOS

Nyiiter.
Kronfeld nővérek
folytatják a tanítást a
magyar-, német-, franczia és angol nyelvben. Lakás: Vasntutcza 691 sz.
-IlII-sSíI z
•) E rorat alatt közlöttekért nem Tállal felel}.»«« a Szerk.
Pl
„KÉPES CSALÁDI LAPOK."
. A legolcsóbb és azért a legelterjedtebb képes hetilap. Megjelenik minden héten bö szépirodalmi és ismeretterjesztő tartalommal és ktüön H&Stbető regénymelléklettel.
Ilarorikéní kétszer .Hölgyek Lapja« czimü félives mellékletet ad, párisi diaképekkel és bö dirattudósitAssal.
A „KÉPE9 CSALÁDI LAPOK0 olyan szellemben és irányban van juer-Jtisztre, hogy ifjú és öreg külön s együttvéve élvezettel olvashatja. /
A „K-EPES CSALÁDI LAPOKu-ba a régi és u)a,bb irói és költői gárda nindeo sftfeatt^rő tagja dolgozik
A „KÉfkS CSALÁDI LAPOK" nak regényei, étbészelései. rajzai, humoreszkjei. költeményei kedélynemesitő olvasmányok. Iranyczikkeivel a társadalom minden kérdéseire kiterjeszkedik. Orvosi és egyéb czikkei pedig tanulságosak A „KÉPES C8ALÁDI LáPOK- minden évben négy regényt ad mellék le'.Q], még pedig csinos színes borítékkal, éves előfizetőinek
A „KÉPE8 CSALÁDI.-La:POK" boritéka szellemes és szórakoztató cse-vegé?ek, illetve kérdések észleletek tárháza ¿>
A ..KÉPES CSALÁDI LAPOK' előfizetői díjtalanul közölhetik gondola taikat az .előfizetők postájában.*
A .KÉPES CSALÁDI LAPOK" képei lehetőleg alkalomszerűek, díszesek és tanulságosak.
A „KÉPES CSALÁDI LAPOK" 1896. január első számáyal XVIII-ik évfolyamába lép.
Ez újévi számában következő érdekes és kiváló közlemények jelentek meg : ■ C.a e n d e s vi 1 ág. regény, Beniczkyné Bajza Lenkétől; Évfordulón, költeméqy. Jámbor Lajostól; Régi történet, beszély, Lauka Gusztávtól ; Ho Kjan ruházkodjunk télen? orvosi czikk, dr. Fodor tanártól; Bál n.tán, tík monológ, Oláh Györgytől; A költő, költemény, Felekt Sándortól ; V crá e k xeeére, költemény Rudnyánszky Gyulától, Boldog ujé^etí ¿leikép. Mericzayné Károssá Irmától: Megnyugtató történet, freakó, Krúdy Gvulától ; Én isi regény, Tolnai Lajostól.
Mutatványszámokat bármikor szivesen küld A „KÉPES CSALÁDI LAPOK' kiadóhivatala Budapest, Yadász-u. 14. saját házában.
Előfizetési árak
a „KÉPES CSALÁDI LÁPOÍ"-ra a „Hölgyek Lapja« czimü divatlappal és a regénymelléklettel együtt:
Egész évre......6 forint
Fél érre.......3 ftínnt
- Negyed érre......1 forint 50 kr.
FIGYELMEZTETÉS.
;.„ ki 3 nj előfizetőt gyűjt s az előfizetési ös»zeget egyszerre bekQldi,
annak- elismerésen! egy diszes emlékkönyvet küld a kiadóhivatal.
Kérjük az előfizetések megujitásút, 8 lapunknak az ismerősök köreiben • terjesztését
'-A. ki az egész évre szóló hat frtnyi előfizetési összeget 80 kr. csomagolási és pos:as*áilitási díjjal együtt egyszerre beküldi, annak elismeréseül 4 regényt küldünk ; a ki 3 frt előfizetési összeget 40 kr csomagol ási és postaszállítási d^jál együtt egyszerre beküld, annak két regényt küldünk elismerésünk jeléül és a ki csak 1 frt* 50 krnyi negyedévi előfizetési dijat 20 kr. csomagolási és postaszállítási díjjal együtt egyszerre beküld, anoak a kiadóhiratal egy regényt küld jutalmul. '' . . ' . _
; Előfizetéseket (» hónap bármely napjától) elfogad a „KEPES CSALADI LAPOK" kiadóhivatala, Budapest, Vadász-utcza 14. szám.
MQÜ, SEIDLiTZXOB
1Í96 JANUÁR 4-éa
XXXV. ÉVFOLYAM
Malom bérbeadás.
.4. Círór Somsslcll Adolf tulajdonát képezi 3 kerekű vizi inalom Balioesáll Somogymegye) 1896 ápril 23-tól számított 3 évre árverés utjáD bérbe adatik.
Az árverezői szándékozók január 11-éu délelőtt 9 órakor a gazdasági irodában Babócsán személyesen jelentkezzenek. Óvadékai 500 frt fog kívántatni.
é 4 frt 70 kr. előleges beküldés, vagy pedig 5 frt utánvét mel lett mindenkinek küldünk regulázható
•JG E N F I ZSEBÓRÁT,*
valódi Double-Christor ezüst utánzatut
Ezen órák igen szépek, tartósak és mindenütt 10 — 12 frtba kerülnek. Elárusítóknak fél tuczatot 21 frtra leengedünk. Megrendeléseket eszkózlünk hiba nélküli példányokban.
Czim: HEMMER szállitóháza, Bécs IV. Schwindgasse 14. parterre Thür Nr. 2.
egyéneket minden hivatásból igen kedva7ö feltételek alatt a törvényesen engedélyezett sorsjegyek részletfizetés mel'ejti eladására az 1883. évi XXXI. t. C'.. értelmében. Fővárosi váltó intet-társasáé
Adler és Társa Budapest.
^eusteinjfflilöpj
hashajló labdacsat]
Caak akkor valódiak, ha mindegyik doboa Moll A., védjegyét ét aláírását tünteti fel.
* *>ll ».-fél« Seldlitz-perek tartói gyógyhatisa a legmakacasbb (yaair- éa al-
teatbáatalBak. gvo-norgnrcs gyomorhév, rógzótt azékrekedét. msjbántalom. vér-talilál. aráoyér éa a legkö;fnbözöbb betegségek ellen, e jelea háziazernek évtizedek óta mindig nagyobb elierjedeat szerzett. — Ara egy lepecsételt eredeti de feezaak I frt a. é.
• ' Hami*itá«»'c törvényileg fenyíttetnek.
MOLL-FEL E«F RA N C t*A
HoaU aUlrnr walrirfi h» mindegyik Ove* MOM, A. »«Jjecyét tflnU»ti fel és U83K aKI<0r va'°n!- „,„- feliratu Wattal van zárva. A Mell-féli fro-ozla borszesz és »é nevezetesen mint fájdalomcsillapító bedörzaüesi szer köszvény, csoz és a meghűlés egyéh következményeinél lejfinmeretesehb nepszer. — Ejy ómo-zott eredatl üveg ára 90 kr«|czir_______
Moll Salicyl szájvize.
(Föalkatréaze: filzolysavas azikaó."j A mindennapi tzájtitxütáanál kQlönóaen fontos bármely korú gyermekek, mint felnőttek számira; mert e azajriz a fogak torábbi épségét biztosítja a egyazersmi.il óvazer logfijás ellen. - Egy Mell * védjegyével ellátetl iivag ara : 60 kra|ozar.
(691) .. Főszétküldéa.:
Moll A. gyógyszerész, cs. és icir. udvari száliitc állal,
Bécs: I., Tucblauben 9. sz. Vidéki megrendelések naponta poa aatáavét eienett teljesíttetnek
A raktárikban teaiék határozottan MOLL A. aláírásával és
™ védjegyével 'ellátott készítményeket kérni.
Raktár : Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf és Fia.
„VULKÁN^
:gépgy á r ré^ vé n y-t á rsaság
ezelőtt
. Gutjahr és Müller — Reinhard Fernau & Co.
Buűapeat. Béca
az elsőrangú m a 1 o m é p i t é s z e t i gyárban BUAPESTEN, V^ külső vAczi-at 70
Sürgöíiyczim: .Guljahrinlkái- ^ gjártatu..k ^ ^ Süríöarcj^: „Gutjahrvulkán<-
Gutjahr.Müller ét Sóder szabadalma. A „Lengő-szitagópnek" előnyei:
Az őrleményeket' tökéletesen szitálja és osztályozz*: — a szitált lisztek tiszták, a derczék lisztmentesek és • darák élesen- vannak osztályozva; f- rendkívül egyszerű kezelés; — a szitált lisztnek tisztatalamtása egészen kí van zárva; — a géphez kWés szitahevonat »züséieltetik; - a gép cseaély tert es csekély erot igénvei; — a gép járása tökéletesen cyugodt; — automatikus üzemre igen alkalmas; — a gép egy egész cylinder-rendszert pótol — a gép munkaképessége felfrmulhatatlan ;
továbbá:
tisztító- és osztályozó gépek
Schnetzer Ágoston szabadalma.
■ A nevezett legújabb malmászati gépeken kivQl gyártatnak még: rögsziták, tarárok, gabona-osztályozógépek Boby-. féle rendszer és mások szerint, .Vulkán* gabonatisztitó- és kefélö^épek örlújáratok, gabona, lisst és darafelhuzók
szállitócsigák,- dara-, liszt- és derczehengerek, felhuzógépek és járószékek. , Tég 1 a g v ár táa i gépek Hitop E. hírneves rendszere szerint.
Nyersöntvények saját és idegen minták u'án, fogaskerekeket Képpel formázva Mindennemű szerszámgépek fém, fa és kó megmunkálására. Gőzgépek Vipróbált rendszer szerint, vizikerekek, közlőmű vek (transmissziók.i
mm- Kívánatra prospectnsok és költségvetések küldetnek, -wm
NEUSTEIN-féle ERZSÉBET labdacsok
E pilulák hasonló készítményeknél minden tekintetben feljebb becsűlendök ; mentek minden artal mas anyagtól, az altesti szervek bajainal lezjohb ervdméoynyel haazniitatván, gyen»éden hsahajtók vértiaztitók; egy gyógyszer aem jobb a mellette oly ártalmatlan, mint e pilulák a
székazorulas
a legtöbb betegségek forrás« ellen Cznkrozoít kalapjuk Tégeit még gyermekek is aziTeaen veszik:
* Egy lő pllnlát tartalmazó doboz 1» kr. egy tekercs, mely 8 dobozt, tehát' 120 nllnlát tartalmaz csak 1 forint o. é.
(SBT.'ISaS'jn íSvá« I ülínziaoktól' kúlónósen óva-
w . ^„j, Kírj(lnk b„,rotot.
¡¡B^^Sgi tan Se.»lei. Erzsébet pllnlát. V.lódi Vf WS eaak, ha mindé, doboz tórsényileg bejegy-itelm 1 "" T^ie*7llnkke] piros-fekete „romit. H©Efe! "P«- éa .Neastela
KfcW^l F»lop gyógyszeres!' «liiráaaal ran el-.látva. A kereskedelmi törréDyasékileg > - T-I védett csomagjaink aláiristinkkal
1 ' ellátva.
■EUSTCIM FÜLÖP
.Sae«t-Lip«Upz" ctiamtt ^yszeriár» Wl€lí, L, Plankengasie 6. Raktár Na|ry-Kaiiiz«4n: BELÜS LAJOS, PRÁGER BÉLI ERLICH ARNOLD- v gyégyazeresz araknál
J j Mili e<?6szségl c^a'ádl kávé, 1110I3 :>■ Katlii-uiiior gyAi tási niótlja Altul u keil-volt. valódi kávé izét nyeri. Bltckintvo egyél olönyoitöl. már oz okból különbözik ezei md iá'i-kávó iiiiiulun im'w liasónló gyúrt 111,111) tói. | A Ka'hTIner-f6le kávé n legizleto subb, lugonó.izségfsiitb. és lego^lcsóbl prttkAvó (Tormó.széto8 tiszta gyért ináiiy u^ész MZcinokboii, miért is felette előnyősön Imsüíiállintrt, ns örölt a ez okbói ■ n vovö közönség i'iltnl nem .ollonörizlietí
¡ ^ pútkAvéviil széniben, molyok liatósilgi gálatok taimsága szerint gyakorta idegen anyagukkal linínisitvtlk'.
Eleinte csak harmadrészben, bésíibb Ibiéi 011 adlint.jnk a Kathvoiner-iavél a valódi kávélinz, s igy az egészségro mogboesilllietotlen hatása niollell minden háztartúsbau jelentékeny megtakarjtást eszközölhetünk.
A Kathrelner-lóle kávét a legelső orvosok ajánlják, s az ugy nyilvános intézetekben, mint osáíídok ezrei kflróben naponta jónak bizonyul. Sül magában, azaz valódi knvó liuzzámbistt nólkül használva, a Katlireiner-fék kávé a legjobb eiösitö szer és a legegészségesebb, legkönnyobben meg-emószthotö és 'egv'szorsniiml 11 lotizlelosobb ital.
Lelkiismeretes gazdasszony, vagv anya általában kávéivó, egészsége érdekében pén zig se habozzon Kathreiner féle Kneipp-maláta-kávót használni. Az értéktelen hamisítványukkal' szembon, melyekkel 111a is csalik n, közönséget, a vételnél vigyázni kell a fehér erodoti. csomagokon látható névre: ^ ____P^ JrF
§ Kathreiner!
Vigyázzanak! Saját éislíklIkWn m nwV-"' maglikat rábessélnil H .vfH^.
A valódi „Kathreiuott" áoha»»>- «eoad uiú csoiimglísbau, va»- nyitott R^KwElia.
Az 185)0. ezredéves kiállítás alkal- ® mából nz államtól engedélyezett
II. Magyar Osztály-Sorsjáték
Kibocsátás: 120,000 sorsjegy 45,007 három osztályba;osztott nyereménynyel és egy jutalomdijjal.
■ II U 7. M N O Iá "---
I. osztály | II. osztály I Hl. osztály
1N»6. február «-S-l*. | 1«»« lunrczIiiN 11-14 | 1N»(I ninjUN 1«-*N Ifc
árak az I. osztályra:' TELJES SORSJEGYEK Akai (mindhárom oszt. érv.): 1 egész X fél 1 tlicd • 1 huszad sorsjegy 4 egész X fél I ttod j I humd lötiiegy
.......20.—..........10.—..... 2.— .......1.—' ' forint..............60.— 30.— «.— 3.— forint
A nyereményeit teljes adó és illetékmentességet élveznek és minden levonás nélkül fizettetnek ki; a húzások áz állami hatóságok felügyelete alatt állanak ós egy kir. közjegyző jelenletében ejtetnek meg.
Midén a sorsolási tervezetet föntebbiekben közzé tesszük, egyben köztudomásra hozzuk, hogy a sorajegyek mától fogva a falragaszokon jelzett elárusítóknál a fenti eredeti árakon kaphatók.
Budapest. deczember 24. ÖSZtáíy-SOrSjátftk IgaZftltÓSág.
Mit soüa m létezeílfenéifcsélíetó
"yel** nyújt az államilag engedélyeiett /----
II. Magyar Osztály-Sorsjáték
45.007 három osztályba osztott pénznyeremény 9.900,000 knroiin fisszértékbéll.
Legnagyobb nyeremény , , ( s x ' ÍV/T I T 1 ' T , 1 Ő korona, a legkedvezőbb esetben 1 1 I- -ÍVJ. I 1 I J I J 1 W
Az I. osztály húzása A II. jsztáty húzása A III. osztály húzása
1896. február B-8-ig. I89S r/.Arcz II 14 ig.__I89B miiju» 12—28-ig
NYEREMENYTERVEZET: N YERMMÉNYTERVKZET: NYEREMÉNY TERVEZET: Nyeremény korona korona Nyeremény korona korona Nyeremény korona korona 1 A 80000— 80000 1 4 100000— 100000 1 jutalomdíj 600000 — 600000
1 - „ 60000 — 60000 1 . 60000- (10000 j| / 1 á 400000 — 400000
1 , 40000- 40000 1 „ 40000— 40000 "if. 1 „ 300000— 300000
1 „ 30000— 30000 1 , 30000— 30000 1 „ 200000- 200000
1 „ 20000 x 20OOÜ I „ 20000— 20000 - ] 1 .. 100000— ÍOOOOO
1 , 15000- 15000 1 „ 15000— 15000 . S'la ( 2 ,»,40000— 80000
1 . 10000— 10000 I „ 10000— 10000 l=a 2 •> 20000— 40000
2 „ * 8000— 1Ö000 2 „ 8000— 10000 J § / 5 „ 10000- 50000 8 . ' 4000 - 32000 8 „ 4000— 32000 —— 10 ,. 8000— 80000
10 . 2000 - 20000 10 „ 2000— 20000 S-S '34 „ 6000— 204000
13 „ 1000- 13000 13 „ • 1000- 13000 ' 100 „ 2000 -í 200000
100 . 400 - 40000 100 , 400 - 40000s '200 „ 1000— 200000
860 , 200- 172000 ' 860 „ 200— 172000 - 2650 „ 200— 530000
9000 . 80- 720000 I 9000 , 120 — 1080000 22000 „ 150-3300000
löööö ntmnéiiffeszesei ■ 1208000 | 10000 nieremröjösszesen. 1«48000 25007njerem.ésegjjylaloiii«284ooo
Arak AZ i. OSZTÁLYRA: TELJES SOIíSJ. árai (mindhárom oszt. érv.):
1 egész 1 fél 1 tized 1 huszad 1 egési_ 1 fél _ 1 tized 1 huszad _
. 20— 10 — a.=~l~fériirt 60.---80 — 8— S.- forint
ajánlja és szétküldi az összegnek előzetes beküldése mellett vagy ulánvéttel
IlIIfZI SÁBOLY, PudaPest' Szervita-tér_3t
Biztonság szempontjából ajánlatos, íiogy a sorsjegyeknek ajánlott --
levélben való küldése kivántassék és a fenti "eredeti árak mellett osztálysors- u.. . .
Sürgönyrzim: jegyeknél ajánlott levelek portóia és nyereményjegyzék dija fejében 25 kr., öurgoi} .
L0TTUHE1NTZE telJe8 fi0r8iegyek megrendelésénél pedig portó és 3 nyereiuényjegyzékért 50 LOTTOHEINTZE, kr. küldendó be.
Budapest. Az első magyar osztálysorsjáték alkalmával tisztelt vevőim között n Budapest.
_ következő főnyereményeket osztottam ki : 400 000, 200.000, 100.000,__
.80.000, 50.000 koronásak stb.
MAGYAR HÍRLAP
Szertatoscg, njomda és kiiMinlil: Honiíd-ulm Főnerke.zt«: Felelős szerkesztő: ggéSI j(re ],(_ felévre 1, legjedéire 3 fl 50 kr, egj tóra 1,20. a kereskedelmi akadémiával szemben. HORVÁTH 6YULA. FENYÓ SÁNDOR Egyes szám ára helyben 4 kr, vidéken 5 kr.
A Magyar Hírlap albuma.
Január első felében küldjük szét előüze-tőinknek azt a nagy albumul, a mely .Magyar Hírlap"-nak egyszersmind millenniumi emléke is. Az a reménységünk, hogy nem csupán a megszokott karácsonyi albumot pótoljaediazes mü, hanem megmarad minden olvasónknál, mint a jövendő nagy esztendő egy előkelő, mégis szórakoztató és változatos emlékkönyve.
A .Magyar Hirlap* ea albuma nagy alak nyolciadrét, terjedelme másfél száz oldal. Szi- • ne« borítékát Faragó lestette. Tartalmának kiválóbb részei:
Schlauch Lórincz biboroa püspök. Ferencz József püspök. Szász Károly püspök. Karsay Sándor püspök. Kohn Sámuel dr. Ifirabbi. Tisza Kálmán. Széli Kálmán. Apponyl Albert gróf. Horánszky Nándor Keglevich István gróf. Helfy lgnácz. Esterházy Kálmán gróf' Bartók Lajos. Busbach Péter. Klobusiczky János. Neménvi Ambrus. v Münnich Aurél. Thaly Kálmán. Nopcea Elek báró. Rohocczy Oida. Illyés Bálint. Salmen Jenő. apróbb dolgozatai. Valamennyi kizárólag a M. H. albuma számára íródon. Egyrésze autógramm. I Terjedelmesebb csikkeket Írtak a< albumba: 1 Wekerle Sándor, a nagy népsűrűségű exminlszterelnók, egyike legelső éllamflrtiaink-nak, aki szépuodalmi munkával tisztelt meg bennünket. Aki oly fényesen tud számítani. I íme írni ia mily pompásan tud.
Ismert okból nem dicsérhetjük itt az ' album egy másik nagyértlekü. hosszabb czikkét, i amelyei Horváth Gyula irt. A garlbaldHta időkről, olaszországi kalandjaitól emlékezik meg Horváth Oyula és leirja mint élt együtt Nápolyban Dumas pere-rel, Teleki Sándorral a kis királyi palotában. Mint teltek-veitek és főztek neki, aki ItaláloH betegségből olt lábba-dozott. Egy nag)érdekü éa eddig ismeretlen Teleki relikvia és számos ityönyörtl kép illusztrálja anii vezérpolitiku-unk e szépirodalmi munkáját. ■
Meg fogja i'-pni az olva» ót tíellérl .Mór, a millennárls kiállítás főtitkárának és nekünk kedves kollegánknak hosszabb lélegzetű közleménye: .Három nap és három éjjel a kiálli- |
táeon." Az olvasó egyszerre látogatóvá lesz: látni fogja a kiállítást megnyitása előtt. Számos művészi és sok tájékoztató kép szolgál fantáziájának segítségére a kitűnő szövegen kivül, amelyet a lt'gkompeten«ebb,|oll irt meg.
A komoly irányú dolgozatok közül felemiitjük a .Magyarok förténeté'-t amelyet ezer sorban lapunk főmunkatársa, Bródy Sándor irt meg.
Vadász, nem vadász, minden magyar ol-vató gyönyörűségét fogja találni a Bársony István czikkében, amely az ezer év előtti vadászatokról mond' Valót és regét.
Hentaller Lajos .A uiagyar nő a forradalomban" czimü érdekfeszítő korrajzot irt.
Gárdonyi Gálától hatalmas hősi krónikát hallunk.
Ambrus Zoltántól, Benedek Elektől, Ig-notus-tól, Tóth Bélától, Márkus Miksától, Szo maházy Istvántól, 8zomory Dezsőtől, KUrthy Emiltől, Vértesi Arnoldtól részint alkalmi, részint önálló, de kivétel nélkül érdekes és eredeti dolgokat ád közre az album, melynek egyik fele tisztán szórakoztató és mulattató.
A mulattató részből kiemeljük a kövot-kezó oagyubb dulgozutukal.
( ozer éve , A kártya ( a múltban ( a jelenben.
Írták: hárman. Legelmésebb Íróink.
Az év története versekben, képekkel. Irta Haltai Jenő.
Nagy színművésznők kis lábal. Eredeti
fotográfiákká!. (Természet után.)
< *
Számos közlemény még. amelyeknek, Igaz, nincs összefüggése a millenniummal, de azért bi-ronyáraizivesen veszi azokat isa nyájaH olvasó.
Az albumban adjuk közre .A csúnya férfi" czimü proplmnára beérkezett asszony-levelek hat legjobbikát. Amelyek közül a legeslegjobb«! a közöltéit fogja kiválasztani.
Az albumban zenemelléklet is lesz és pedig Ilubay Jenő uj operájának a .Falu rosz-szának" egy megkapó részlete.
Az album képeit rajzolták : Foszly Árpád,-Dal Monics^ AÜers, Kunossy, Faragó Jászai, Homicskő. A reproilukcziók Budapesten, Boci-ben és Münchenben készültek. A litogrspbikus munka és a hangjeg): Kunossy é< fin niüinlé-zetéböl kerültek ki.
Hosszura terjedne ez az ismereté*, ha az albnm minden részielérői be akarnánk számolni. Hiszen rövid idő mu va ugy is olvasóink kezében lesz. Vajha, annyi kedvvel forgatnák majdan, mint amennyivel mi megszerkesztettük.
A .MAGYAR HÍRLAP" előfizetési árai
egész évre — — — — — — — frt 14.— A .Kis Világ" cz. gyermeklappnl együtt: félévre .— — — — — — — . 7.— egész évre — _ _ |rl lc._
negyed évre — — — . — — — — , 3.50 fél évre — —* —• — — — — — »._
egy hóra— — — — — — — — . 1 20 negyed évre — — — — — __" Az „ÉVSZAK" cz., havonkint 2-szer megjelenő pompás divatlapot csakis a .MAGYAR HÍRLAP" előfizetői kaphatják meg fél áron és pedi
egész évre — — — — — __ — frt 2.co fél évre — — — — — ,— _ — „1.30 negyed évre — — — — — — — „ — 50
Ezen klvlll számos kedvezmény 1
Kiadóhivatal: Buda|ieiit, V. ker. Honvéd-ufczn 4. hzftm./í iijomigpOltii palota uomszvdsigában.
fi."'.. • ' . í
XXXT. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
189» JANUÁR 4-én
SOMOGYI VILMOS
engedélyezett katonai előkészítő Iskolája Budapesten IV. Kecskeméti
utcza 4. sz. I era. Alapíttatott 1882-ben Eddig 1800 telték le az egj íves önkéntesl vizsgát
így éve^ Sa&éatesi taafolY«®.
oly ifjak számára, kik csak 2—3 osztályt végeztek.
Vidéki ifjak 3—4 hónap alatt elókeszalbetoek a vizsgára, a jó eredmény biztos reményével.
A vizsga jó eredményeért kezssségat vállalok, a nunnyibsn a betrataskor a tandíjnak csak a fele fizetendő, a-másik fele csak a jo eredményi! vizsga után fizetendő.
Bővebb felvilágosítás irodámban nyerhető IV. Kecskeciéti-uic?a 4. >*. 1. em. Levélbeli válaszra 20 kr. bélyeg melléklendő.
SOMOGYI VILMOS.
igazgató-tanár.
A legtökéletesebbeknek elismertek a rilagnE a
svájczi
játékszerek. Játékdobozok.
önmozdonyok,, narzessaireok, svájczi házak, ssivartartók, fénykép albumok, írószerek. kesztvnszekrényke, levélnyomó, virágvázák, szivardoboz, dolgozó asrtalkák, sétapáiczak, üvegek. sörpobarsk. rse-mege -.áDyérak, székek stb mind*» *e-nerel. A* lejrnjabb * legkllinöbbek ; leginkább karácsonyi ajándékokra alkalmas
J. H. Heiier Bernben (Schweicz.)
Csak közvetlen szállításért áll jót a valódiságért. '"Árjegyzéket ingyen és bér mentre küldök
SS arany- éa ezüstérem és diploma.
XIII évfolyam.
ÜGYVÉDEK LAPJA.
Szerkeszti: dr. Wolf Vilmos ügyved. A legújabb szán tartalma:
>
2.
>11-
a legújabban megjelent lesz megküldve.
előtt sérvköti), has és köldökkötó. egyenes tartó, ortopédiai fu», műláb, műkéz, mindennemű kötszer suspensor, irrígalo.- fecskendők, gumtniáruk, vagy bármely a betegápoláshoz szükséges eszközt beszerezni tetszik, tessék
Polgár Sándor
egyet, gyakorlott kötszer észtói BUDAPEST VII , Krxaébet-körat 50. sz.
nagy képes árjegyzéket kérni, mely bérmentve (Fenti cziotre ügyelni tessék.)
Előfizetési felhívás!
Magyarország alkotmányos szabadságában él. Ezan alapra fektették őseink és első királyaink országunkat, ez alapon épült fel a magyar állam ezer esz tendeig, aaéit ezen az alapon lehet és kell fenntartani a jövőben is.
Lzt akarjuk!
A nép javát, törvényes jogát, szabadságának védelmét, hitének tiszteletét követeljük az államtól, kormánytól és törvényhozástól.
Ezért alapitottnk a néppártot és ezért inditunk 1896. évi janua'r í tői kezdve egy politikai napilapot ezen c/immel:
„ALKOTMÁNY." "
Az „ALKOTMÁNY' megindításával megkívánunk Jelelni azon óhajtásnak, mely évek óta és mindig sürgősebben oly keresztény napilapot kíván tőlünk, mely a néppárt részéről kijejtett politikai és társa-dalm programmnak országos közege legyen. *
Az „ALKOTMÁNY" egész haiározotiságeal és aszó legtágabb értelmében^, politikai 'ap kíván lenni. l
Az „ALKOTMÁNY" hazánk ezredéves történetéből és ezen történetből fejlődött alkotmányunkból fog kiindulni.
Az „ALKOTMÁNY" képviselni fogja azon mozgalmat, melyet a szabadelvű párt egyh íz politikájának ellenzése keltett; ezért kizárólag, felekezeti -vagy egyházi lap nem leszin.
Az „ tLKOTMÁNY" az alkotmány szentségét, a magyar állam és neaizet érdekeit teljesen megőrizoi és ezt a hon minden nyelvű polgárai irániában egyenlő igazsággal akarja szolgálni.
Az „ALKOTMÁNY" a kiegyezést, az. 1867. évi XlI-ik törvénjc/ikket ujabb viták tárgyává teoni nem kívánja, hogy minden erőt egyesíthessen.
Az „ALKOTMÁNY" törekvéseinek egyik főczéljit képez'i a nép anyagi érdekeinek biztosítása és fejlesztése ; mert az anyagi jólét az erkölcsi szabadsággal e, a politikai fügeetienséggei együtt jár.
Az „ALKOTMÁNY" a politikai jogok szabad gyakorlatának biztosítását követeli.
Az„tLKOTMÁNY" az igazságot és jogot mindenki iránt és mindenkivel izemben mep akarja védelmezni; azért e bon minden polgárát valláskülönbség és polgári állasra való tekintet nélkül előfizetőinek sorában remé i egyesíthetni
Az alkolmany az államnak és társadalomnak legfőbb biztosíték*, melybfu az anyagi függetlenség é, az erkölcsi szabadság gyökerezik; ezért jelszaiunk legyen sz alkotmány védelme!
Budapest, 1895. deczember 8 áo. Hazafias üdvözlettel
Zichy Nándor gróf, Esterházy Miklós Móricz gróf.
Az „ALKOTMÁNY" politikai czikkeit kö/életübk kívá'ó férfiai és a ma-yyar hírlapirodalom legkedveltebb publicistái fojják Írni; birlapirod.lmi és közgazda>agi részét kipróbált erők szerkesztik s benne a zsurnalisztika! tisz-esség es bec-ületesség teljes mértékben meg fog tartatni.
A néppírt uj politikai, irodalmi és közgazdasági napilapjának mutatvánv-szamai mar karácsonykor a lap saját nyomdájában fognak megjelenni ily czirome I:
„ALKOTMÁNY."
Az ,ALKOTMÁNY• előfizetési ára a legolcsóbb .-
Egész évre Félévre . . Negyedévre . E$y hónapra.
10 frt — kr.
5 frt — kr.
2 frt 50 kr.
1 frt — kr.
Kgjessxáiiiok ára helyben 3 kr, vidéken 4 kr.-
Kaphatók az ország összes dohány tőzsdéiben. Mutatványszámok IOOjC 00 példányban Jognak szétküldetni
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
Budapest, Barcs* utcza 59. szán. d
kőzSr,eék' kCrndó^"^'01' é8 * "P !Zelkm' ré"ét «*» ^
2 évi jótállás!
Romont Xickel frt 3 Ső Eztlftt. Arany . 7.1».
. hölgyeknek H
Breque-féle Spirál 15 d.. 18 2« 16 db. I. Ohaton Glas -
hQtte systema szerint B 17 0<>. Ooldin Rem. 3 födeles „ «60.
. gar tartás . 9.90 Vecker horgony járam
es rilágitó . 1 87.
Regnlatorl napi járatra
és ütöm ű vei . 5.50
Regulator 10 napí járatra-és ütöművel . S.25 Képes árjegyzék, óra, lincz, vecker, regulator, arany ¿s ezüst tárgyakról, a legfinomabb saerkezetben, ingyen és bérmentve A be nem válé kicseréltetik, vagy a pénz viaszaadatik. (
Et'G. KABECKEB óragyára
Breyenz, 87. Yoralberg.
Előfizetési felbivá". — Közpoati járásbíróság Budapesten. Cl) — A saját dolgán való jelzálogjog Irta: dr. Imling Konrád kir. CTQ curiai biftí — Adalék a vétkes bukás kérdéséhez. IrU: dr. Heil CD Fatistin budapesti kir. itélGtáblai biró. — Az állitott tény valót- ^ lansága rágclauzás esetén Irta: dr. Tarna János bud«pesi kir. ^ íté őtáb'ai :birő. — Az utóö'ökösneTezés ha'á'yának megszűnés. ) Irta: dr. Kern Tivadar budapesti ügyvéd. — Az efcő elvi határo- "
zat házassági perben. Irta: Tóth Gáspár budapesti ügyvéd. — 5 Nyilvánossá* a reformálandó katonai bünpörben Irta : dr. Szilágyi Artbur " Károly budipesti ügwéd. — A vizsgálati fogság. Irta: Gálffv Lsjos budapesti kir. törvényszéki aljegyző. --- Ar. ügyvédi kar a .millenniumi kiállításon. — Vegyes. — C ődnaptár. — Hirdetések. —Tárcza. Teat.i büntetések a Debrecen városi té^i jogban. Irta: Széli Karkas debreczeni kir. ité'ö'.áblai tanácselnök. P , Melléklet. Jogesetek. — Köztörvényi ügyek. — Kere ke- o a delroi váltó- és ciődügyek — Bünü^yek. — Az uj i.oaimá< el- (JQ járás a gyakorlatban.
<
Előfizetési fer i Egész évre © frt
Fé! évre Negyed évre
Az előfizetések Budapeitre az
kr.
3 I
50
„Ügyvédek Lapja" kiadóhivatalába
(Teréz-fcörul 22. sz.)
kü déi.dök.
I Vidéki előfizetők számára a jelső bíróságok■ vagy
hatóságoknál levő ügyeikről levelező lapí n díjmentes értesítést ad a kiadóhivatal.
CO
tSl [fi
I
PSERHOFER J.-féle
gyögysiertár
BÉCSBEN, I. KERÜLET. SINGERSTRASSE 15. SZ. alatt .zum goldenen Reichsapfef.-
VártlQytitÁ llhíWonlr e"18tt 4,t«,»B«« la"«c«»k nera alatti .« utóbbi .e/*t telj-. jorral m«Mtm\ik vcAllöZLltU IcIÜUdt'SUK.» mi»^l caikugyan alig Iéte*ik betej«6g mo'yb n eten J»bd»o»»k c«odis b*táaakat ezerRzer *en be nem bizonyítottál »öina. Érti*ed*k óta uea Íabdictík általános «Iterjedéíaalc örvendenek aüg van csalál, m^ly ben ezen kitűnő ház Sserbál kés»l«t nem »olna találh«tó.
SxámtaUn orro« áltAl tzen labdacsok hámisierül ajánltatnak é» ajáultatUk minden oly bajoknál, aalyek a rotz etnektte«-böl ét székrekedésből erednek: mint epe-xararok, májbujok, kólika, rórtolaIá»)k, »ranyér, bjltétlenség < hwonló betegsé^'^nél-Vértisstitó tnlajdon.águkoál fogra kitttnő hatással vinnak rérszegényeig, s abb^l ered5 bajoknál .}*: ifj »ápkóraál, idegMtegbSI szárma*© fejfájásokoál stb. Esen^érüsxtitó labdiesok oly könnyen h\tiak, ho?y a legcsekélyebb fájdalmakat sem okoxaák és ennek folytán ai'g a leggyengébb egyéne*, de még gyermeket á Ul is mindeo-aggoda'om nélkül b'Tehetők.
A számtalan hálairatb6l, melyet e labdacsok <ogyasmtái a le,'kül5 ibózóbb és ¡egnehssebb viuzanyerése folytán hoszáck intéztek, tsen helyen ciakis neliányit emlitünk meg 110« dacokat egyszer hasanáltx, meg ragyánk győaődre, hogy aaokat torá^b f^gja ajánlani.
Iyeknek hatznilati utasitáad a P.i'rbof^r J. né.aliiráwal fekete szinbeu és minden egyei dobó* fed sle ugyanacon aláiráseal röröt azinbeu van ellátva. 'W
betegségük o tán egészségik
.egjeiyzésael, hogy mindenki, aki ezen Ub-
K Kőin, 1893 április hó 30-án . ur! Legyen olyaa szíves és küldjön ne-
Tisztett Pserhofe _ . -
kem ismét 1& tekercaet az ön fólülmnlhatatlan vértisztitö labda-
csaibó/'utanvétoliel. Vogadj» ezúton is a legmélyebb köszönetemet labdacsai csodahatásá^i t-Maradok teljes tisztelettel, Pawlistik Ferencx: Köln, Isindenthal
Hraache, Flödnik mellett, 1887 azept bó 12-éa. Tekiutete* or !
I-ten akarata volt, hjgy t.% ön labdacs*« keaeim köaé kérd uk. melyeknek hatásat eaenael megírom: Én gyermekágyban meghűltem olyannyira, hogy s«mmi munkát aem voltam többé képes végezni éa bi«onyára már a holtak közt volnék, ha as (Ja caodáUt »méltó Iab lacaai engam nem mentettek volna me;. As lst«o áldja -me^ ö.it ezért ezerszer. Nagy bizalmam aan, hogy ez-n labdacsok engetn is tökélet -«en kifognak gyógyítani, a mint már mátoknak is egéizség Ik viseza iy ¡réiére se*it«égfll axolgáltik.
Koifica Trf.-éa.
Béea-Ujhe-y, 1887. norember 9-éa. Mélyen tisatelt ni !
A legforróbb Köaaöaet*net^m >ndom eseunel Ouoek 60 érés naryn^ném nevében. Aa illetí^>í^yen át saenvedett gyomorno-rntbao é« ri^kóraágban, már éUtÁt i* megunta, m«lyről egyé >-kéut 1« is moudutt, midőn véletleutll egy dobo«t kapott ax ön kitfliáő vértiaatitó labJaciaiüót • azoknak állandó használata fo y-tán tökél^aen kigyógyult.
Legfőbb iiaxt«i«ttel, Wciuczectel Jjsefa
Eichengrabaramt, Gföhl mellett, 183«. márez. 27-én Tekintetes ar!
^alirottij»mét4elten kér 4 Csomagot as Ön Talóban hasznot és'kitantrTaojacsaiból. Eí nem mulaszthatom legnagyobb elismerésemet kiíejezui eaen lab lacaok érteke felett ÚJ azok, a bol caak alkalmam uyilik, a szenvedőkuea legmelegebbe« fogom ajánlani. Ezen háiairatom teusé »serinti használaaára Önt ezennel fel-haul axom. Teljea tiastelettel, Hahn Ignáex.
QuUthderf, Kolbach mell 11, Sxiléáa, 1888. okt. 8 áo T. nr! v
J Felkérem, mineriat az Öa vértiaxtitó labdae»aib61 egy cao-magot ü doboxaal küldeni txiveskwljék. C.aki. a. Ön caodal.tot labdacsainak köszönhetem, hogy egy gybmorbajtól, mely enrem öt «ven át gyötört, megszab holtam. Emi, labdacsok nálam soha-sem fognak kifogyni s mtdóo legforróbb köszönetem;t ki-lejezam, vagyok «¡«siettél, A.,na.
Bernhard W 0 - tói Bre fél üveggel 1 frt 40 kr
Fagybalzsam
■ vértiMütA UM«,^ „.ki, , j.fji „
sü-ít?^!? ? V «i-»" irwuTU'ta, 8.C.. t.,
Sia,a>atTUM 15 K » ki..utm.k „tód, oin5.égb.n . «., n
'¿"Vlí! ara 21 kr. Ej, c.o«.j, „.Íj-
b.. S tobo, ttrt.|„.iutik> ! frt 0i ke,„| b¿rm.otMiea/I
'OI««*! 1 frt 10 kr. K>j csomagnál k rosíbb nem
A. 5.,«.» .lobb mi bekQldí.i ,«1 (ni |,» obbio poiUatil-"«".-I •!!■«: 1 «om»[ 1 í„
i ! f"50 k"-3s " k'-. < «»«»s
l 1' l"""*1 5 *> kr- » frt 80 krba
Kapkaték Tarik Jázaaf |>i«,azartarakaa. Salapgataa
. NB elurjwietuéfak Uratk.stéb.a m iab-
d^aok a UckalBiifdóbb aír-k .1 al^ok almit otia«,UU«k: I.-aek köf jikeiLíbeu kiretik Makla Porhof.-t J.-tele r<rti..ütó lab-dacaokat kST.Mlai é> eaaku uik t.kiothstSk valódiaknak m.-
Bernhard-téle alpesifü-liquer.
genzben egy. egész üveggel 2 frt kr és egy negyed üveggel 70 kr.
Amerikai kösz vénykenőcs,
minden köszvényes ét csuzoa bajok, u ra : feriacz-agy bántalbm. tagszaggatás, itebitt, migraine, ideg's fogfajáa, főiáját, fillszag-gatás stb. ttb elleu. 1 frt 20 kr
Tannohiniu hajkenöe?
mennyi híjnKreizcö ixer kfttóti o-roiok által a l.,i-ibb iák .1-ia-nerre. E^y elegánsan kiáll tott u*k_t ■«elcnctérel 2 írt.
Á I f-.i liirifta fonoav S'"11" taaártál. Ctf> « "i"" AlUtldliUS Icip.lSZ ¿|tl| okdxott .eb.knél mi,f. d«-
ga-iatoknil, ujjkuka'-i. «.b.,. T»üy gyuladt-raell .agy mi' 'ly j_ok.il, mint kitűnő ,z«r I5n kiprdbálra. 1 Iói«'y50kr. Bérm.ntví 75 krajeskr.
PMrtwfar 1 -Hl. Sok ír óta • f.gyot tagokra ís miodeo idoli l.bre, mint leg-biitoobb aser Sliim.rr. 1 ksciügg.l 40 kr. Bérm.utre «á kr. íTr!fi4nrt/1.T .gy ált ilánoian iim.rt kitűaó b«.i«ier, bnrujt,
Ulliuneav, r*k.dt.ég, g5re.5» kSbOgé. ítb. .11-in. I írt
gecske ira 50 kr., 2 a»eg b«rment,e 1 frt M kr.
, , • i'prág.i ctrtripjk) «.grant-.ttt gyomor
Eletesszenc/5ia „J e«i.«íé. mi.ienn^a atte.tl
btjnk .'lao kitanS há»i«.-- 1 Or.gc««r.l 22 kr, 12 íveg 2 frt. - ,, ,. , . „' Bab-lók A, W-Ut KitOnö
Altalan is tisztito-so t«.».« a roUl .mim,
minden k8<«ke.míny.i, u. : főfá ii, ..¿Jüli., gyomor,orc. gyomorbér, aranjír, dugolá. ats. .ll.n. I caom.g ara 1 frt.
Angol csodabalzsam, Por a lábizzadás ellen.
képiódS kellemetlen txagot, épen Urtjá" a lábbelit és mint ác« mattan szer van kipróbálva. Egy dobozzal 50 kr. Bérmentve 75 *:
Golyva -balzsam, íi't3, S.íS"«.^,1.^' Stoll-féle Kola-vegyülék SSS^r^S
bájban ««envedók éa a b.lek b«eg»égei ití. 1 liter Kola-Klixír ,»g) bor 9 frt. Ml liter 1 Irt 60 kr., 'J, liter 85 kr.
Kaiser-Kola-Elixir s frt 50 kr •'írt
1 frt 60 kr.
Ifi« kü»ön3s hatása gyógyszer egyoldalú fífáját
mia-rOKO, f.ffáj¿», rheiaa stb. ellen
Ezen itt felsorolt ke .-xitményeken kivfil az osztrák lapokba« hi rdetet t összes bel - ét külföld; gyógytxeréaaeti kfllöalegeatégek rak táron vannak éi a készletben netAc nem levók gyorsan és olcsón megszer<sxtetn«k — Postai megre ndelés-k a leggyorsabban ejs közöltetnek, ha a pénaBtazeg előre bekflldetík; nagyobb m.egren-de éack utánvétellel kftldelnek. Bérmentve e«akie oly eietben tör-ténik a küldés, ha ax őatxeg előre beérke«k, mely esatben a potuköluégek sokkal mérsé »eltebbek. Budapesten kapható : TirJk József gyógyszerész urnái, Király-utexa 12. sz.
II
Njumatott Ilj. WajdiU József kónyvnyomdájában Nagy-Kanizsán.
NAGY-KANIZSA. 1896. Jaofiár 18-án.
3-llt szám.
RIÓ fi metéli ár: Egésf étre . . . 5 frt — kr Fél érre . 2 frt 50 kr.
Negvedévre . . 1 frt 25 kr. /Rfyes szám 10 kr. HIRDETÉSEK 54asáboa petiuortoan 7. másodszor 6, s minden további sorért 5 kr.
■ YILÍTÜBM
peUt wrwíávo. 10 krtrt ívl tiua-^n .1 ■*« mtmin «U-> i.rdttéun W kr l«i«i>J«
XXXV. évfoljam.
ZALAI KÖZLÖNY.
A lap szellemi és anyagi réaxét illető minden közlemény Bátorfl Lajos szerkesztő-kisdó nevére cximzetten Xagy-Kan iz*»ra bérmentre intézendők
Bérmentetlen levelek nem fogadtatnak el.
kéziratok visszanem kftldeUek
A nagykanizsai ,,Ipar-Testület:'t .a nagy-kanizsai Délzalai Takarékpénztári .Önsegélyző szövetkezet«, a .Kotori takarepéoztár •részvény-társaság*, a .nagy-kaoixaai- és galambokiönkéntes tOzoltó-egylef, a .nagy-kanizsai kisdedoeveló egyesület* a .nagy-kanixaai Unitói járáskör*, a .nagy-^nizsai keresztény jótékony nőegylet*, „n.kanixaai íxr. jótékony nőegylet*, .szegények tápintézete*, a .katonai hadastyáo egylet* a .soproni kereskedelmi iparkamara* nagykanizsai külválaaz^nányának hivatalos lapja
HETEN KI NT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ V EG Y ES T A RT A L MU HETILAP.
Htgyan neveljük gyermekeink«t valuta* karnzttiyakké
Rousseau a jeles paedagog egyik neveléstani művét eme panaszszal kezdé: hogy az emberi társadalomban a műveltség elóhaladáaával nem tart lépést az erkölcs nemesbülése, sót a mennyire haladt a társadalom műveltségben és ismeretekben, annyit szállt alá az erkölcsökben, holott a művelődéssel együtt az erkölcsöknek is javulni kellett voloa. Ugyan ezt a panaszt halljuk ma is. „így jajdulnak fel az ujságirók is, kik a hírlapokban a sikkasztásoknak, gyilkosságoknak rovatot nyitnak. Némelyek pedig Galileinek e történelmi nevezetességre jutott mondását. ,e pour si mouve" használva Ítélik el * jelen állapotokat: hala-dunk, csak hogy nem előre, hanem bátra felé.
Az erkölcsiség ezen sülyedésének egyik fóokául a vallás iránti közönyösséget állítom. Ki nem vette észre ? hogy a tizen kilenczedik században a fósnlyt a nevelésnél a szólók ugy mint a nevelik nem a vallásosságra fektetik, hanem ismet«tek terjesztésére és arra, hogy az ifjú nemzedék elég ügyes legyen a mai modern társadalomban a felszínen n&zni, a a korral haladni. A létfentartás eszméjétől a korszellem ezeo irányadójától áthatva a társadalom nagy része az anyagi jólétért küzd, ezért kész feláldozni még az örök jókat is. Így van azután, hogy neveléstanban azon előnyöket, mit a tudomány nyújt, sietnek felhasználni, kizsákmányolni az észnek élesítését, az önkifejtő módszer által, tevékenységet, munkaszeretet, jellemképzés által, ezek mellett az emberré nevelésnek ós időktől fogva elismert leghatba-tósb eszköze a vallás háttérbe szorult. A vallásért ma eleget vélnek
tenni, ha iskolákban a kiszabott vai -lástani órákon a tanítványok jól elkészülve megjelennek, ha tanítványok a hittanból jól felelnek, s képesek értekezletet tartani a hittant tételekről. Feledik a szülők, hogy a vallástannak alapos ismerete még nem vallásos érzelem; bogy vallásossá a nemzedéket nem a hittan pontos ter jedelmes betanítása által lehet tenni, hanem a gondos, lelkiismeretes nevelés álul. Adjunk vallásos nevelést az ifjú nemzedéknek, majd keves-bülni fognak a< öngyilkosságok.
A társadalomnak minden osztálya hivatva van a vallásosság emelésére, de első sorban a szülők vannak hivatva vallásos érzelmet a fogékony gyermeki kebelben felkelteni, mint jó magot a termékeny talajba elvetni, másodsorban a tanítókon s nevelőkön függ a kikelt jó magot vagyis gyenge plántát tovább gondozni, ápolni a gyermeki kebelnek ferde kinövéseit, roszra való hajlamait nyesegetni, harmadik sorban pedig a lelkészekre vár az áldásos munka, a hívek keb lében sokszor már kialudni készülő hitet, vallásos érzelmet az Isten házában kenetteljes predikátiók 8 buzgó imák által felkelteni, a csüggedő lelket a vallásnak szavaival felvidámi tani.
A szülők majdnem vigasztalhatatlanok, ha magzatjaik valamely külső vagy belső testi hibában szen vednek, sietnek ennek elhárítása végett" az orvost felkeresni; de azt könnyelmüleg veszik, ha magzatjaik szelleme beteg vagy ferde s félszeg irányban nevelkedik: pedig ez sokkal nagyobb veszély gyermekeire, mint a testi hiba. Vegyük szivünkre azért mi szülök gyermekeink jólétét, igyekezzünk azon, bogy ép testükben ép lélek is lakozzék. Figyeljük meg kisdedünkben azébredó szellem hajlamait s ha észrevettük, hogy gyerme-
künk keblé.Hen egyik vagy másik bajiam a többi hajlam rovásaira tal-sulyra emelkednék, mely a gyermeket félszegüvé tenné, igyekezzünk ily káros vagy rossz hajlamot, a jóra való hajlamok felköltésével, ápolásával ellensúlyozni. Ilyen káros roszra való hajlamok, a harag, irigység, restség, könnyelműség, 'kíváncsiság, félénkség ravaszság, ezeknek ellen-snlyzói, a szeretet szülők, testvérek és a környezet iránt, munkaszeretet rendszeretet, igazság, egyenes szivügég. Ez utóbbi jó hajlamok felköltésére és állandósítására igen jó segédeszközül szolgálnak az erkölcsneme-sitő történetek elbeszélése, a ily lélekemelő történeteket a.biblia elég szépeket és alkalmatossakat nyújt-. Ott találjuk a kieogesztelődésnek meg-hatóeseménveitegyiptomi Józsefét, Dávid királyét és Urunk Jézusét, ki a keresztfán is imádkozott^ kinzó gyilkosaiért, ugyan a bibliában találjuk a vallás-szeretetnek nemes példáit a zsoltáríró Dávid történetében. Jób-nak története is igen alkalmas az Isten akaratján ' való megnyng 1 ; vásra serkenteni.
Ne feledjék a szülők hogy leg biztosabb kulcs a gyermek szivéhez a szeretet Szeressük gyermekeinket s ók viszont fognak szeretni bennünket s ha szeretnek meg is fogadják parancsainkat, tanácsainkat, s a jó példát is, melyet az erények gyakorlásában gyermekeinknek adunk, örömmel fogják követni. Legyünk mi szülők vallás szeretők ugy, gyermekeink is követni fogják jó példánkat. Különös nagy figyelemmel s gonddal tegyék a szülők Istenről és szent fiáról szóló ismertetésöket, ók magok is kérjék a szent lélek kegyelmét, hogy az Istenről s minden szent dolgokról szóló magyarázataik gyermekeikre nézve épületes és ta-
nulságos legyen. Vallásos cselekvényeket. mint imádságos éneket, úr-vacsorájához és gyóuáshoz való előkészületeiket a szülőik mindig bensőséggel és áhítattal végezzék, nem csak ók magokért, hanem serkentő példa czéljából is. 3 így kétszeresen nyernek jámborságukkal, mert ók maguknak is enyhülést szereznek, meg gyermekeik szellemi lejlódésére is üdvösen munkálnak.
A felnőttek pedig ne áltassák magukat azzal, hogy ők már megtanulták a hittani tételeket, a bibliát is már át olvasták és tanulmányozták, nincs többé szükségük vallásos el-tfiélkedésekre, predikátiók hallgatására s a szeot sakramentomokkal való élésre. Mert ha a léleknek üditó táplálékot nem adunk, ugy járunk mi is vallásos érzelmeinkkel, mint a puszta sivatagon keresztül folyó patak, meb hez több forrás vizei nem jutnak, mire a sivatagon keresztül megtette útját, el is fogyott a pataknak . vize, melylyel kezdetben bóvel-eedett. Igen is szüksége a felnőtteknek, meglett koruaknak is a vallásos érzelmeinknek ujabb és ujabb téplálékot nyújtani, a vallásos cse-lekvények gyakorlása, gyónás, Isten házának gyakori látogatása által, hogy a keblükben élő vallásos érzelem a földi életben való vándorlás ideje alatt, ki ne apadjon, s a pusztában vékonyan csergedözó és elveszó patak sorsára ne jusson.
így építünk gyermekeink keblében is Istennek templomot, ha mi szülők szeretjük vallásunkat, s jó példával járunk az ifjúság előtt.
Ezen jó szándékkal kezdjük el ez nj évet is. m'elv nemzetünk életében kiváló nevezetes pontot képez, midőn nemzeti életünk ezeréves ünnepéhez készülünk.
PATAKI GÉZA.
A nagykanizsai állami anyakönyvi hivatal 1895 évi nwkédeienak en menye.
(Közli Juk litván.)
Következnék azon szomorú eseméuvek elsorolása, melyek fájdalom. Nagy-Kanizsa város közönségéoél egy negyed év alatt is nasy számbab fordultak elö. söt még egy olyan eset is volt a VI. kerületben, hogy egv hét alatt egy öt tagból álló esaládbó! csak az aoya maradt meg.
Az a szerencsém, hogy az anyakönyvi hivatalban mást nem lehet látni, mint vidám arezot. mert küldőben milyen résztvevő vagyok, már búskomorságba estem voloa. minthogy halálozási esetet labet temérdek sokat bejegyezni; azonban ha elgondolom, bogy a magam ha-/ lálozását ugy sem fogom sohasem bejegyezni, máséval pedig még a bejelentő sem törődik,hát veszem én is a^y mint a VI és VII. kerületi polgártársak, (azok bogyan veszik, majd alább kitűnik.)
Mint fentebb emlitém. a szomorú arezvonások kiűzettek az anyakönyvi hivatalból. Tudom, ez egy kicsit különösnek tűnik fal, mert hiszen az a kérlelhetetlen sárga sovány kaszás semmit sem válogatva víszr az imádott ideált, viszi a hón szerető anyát, a gondos apát, de még (ha ugyan olyan is van) a kedves anyóst ia.
Mindezen szomorú dolgok történtét senki nem jelenti be búbánatos arcz-czal. de még csak megsem illetődve.
Megmondom miért.
Amint tudjuk, ha a gólya leszállt valamely házra, a bába jön hozzánk újságolni. mert btába, mai világban a bábák olyan pletykák, hogy minden születést 24 óra alatt bemondanak (mert muszáj) ha tehát jön a fehér köténjes Gretschné, vagy a még mindig fiatal menyecskés arezot mutató Tioczné (bocsánat, hiszen csakugyan fiatal menyecske, most nem rég ment férjhez) oly bájos mennye: mosolylval jelentik ki akaratukat, mintha bizony az c érdemük lenne, hogy ottjeszálf a gólya. Ha halálozást kell bejelenteni, azt az I—V. kerületben a Hildek jelentik be, én pedig azt hiszem, hogy ezek az urak azért nem szomorkodnak, ha halottat kell nejelen-teniök, sőt annál nagyobb az örömük,
<1
T A R C Z A■
A beteg gyermek.
Mit álmodál ? mond édes gyermekem ? Hogy oly kinos s gyötrő volt éjeled ? Zordon képet láttál táp? értelent, Beszéljbeszélj! oh, mond el én nekem.
Oh! jó anyám, szeretett jó szQlőm ! Nyújtsad ide imádott arexodat! Hadd csókolja beteg fiad meg ezt, Bovid élte utolsó reggelén.
A hideg ajk az aaya arczára.
Egy köszönet, egy hála caókot ád
S lasra hangon mondja : „anyám Isten hozzád '
„Mit álmodál? mond oh egyetlenem? . .." i>e a gyermek nem tud beszélni már; .. Kirabolta lelkét a kegyetlen halál.
GALAMBOS ISTVÁN.
Télen.
.Téli fagyban nem tenyészik a virág. Öröm nélkül mit aem ér ez a világ.*
A midőn a természet eléggé megter-mette virágait, gyümölcseit, nyugvóra tér. aludni megy. — 8 ha már nem talál a ezem kedvencz tárgyat, a min megpihenjen, sem virág, sem bokor nem gyönyörködteti a szem élőt, elvonul felmelegedni, hogy a zordságof, — mit a természet nyújt, ne érezze oly nagy mérvben.
A báli meg hívók "se rege özönlik, eey-egy fényesebben kiállított lapra téved tekintetünk, (ez már gyengéje az em-
bernek) jól esik tervezgetni s ábrándozni egy sikerült bálról.
Édesem I mondja a feleség, oly igen kedvesen invitáltak a P . . . . i" bálra, ott leazaek Binfalvyék. Reményiék, men-jüuk el mi is, a férj az ablakon dobolva szól, — mily nagyszerű ez a négyes fogat, hiába ez a Laczi csak ki tesz magáért, a kis asszonyka kedvetlenül oda andalog, a félbenszakitás nem volt Ínyére, — de jó lenne ilyen fogaton jelenni meg azon a bálon, minket is megbámulnának. Megjőtt-e a mai hírlap? ismét irui kell azért a rendetlen küldésért, soha nem kaphatom napján, igazán ki hoznak a türelemből, van e itthon levelezőlap? hát az Albumot a szerkesztőség megküldte-e? no ez szép, | ugy látszik megmarad ígéretnek, mond a férj, — a feleség már unja e hosaxu ; közbeszólás, még egy kísérletet tesz: már megjöttek a selyemruha minták, Gizus kék selymet választott — az leginkább illik szőke hajához . . Hát a patika koLtó utalványozva van-e már? szollal meg a férj, el nem palástolható
boszuságot árulva el,--- — no de
most mára elég, — a hur is elszakad,
hl tul feszi tik . . .
* » " #
*
Szép verőfényes január van a fák jé^kérgei pattogva hullanak a zuzmará vál együtt, a mely egész felhőt képezve tapadt az ágakra, az ebédlő széles ablakáról is elmosódnak a jégvirágok, — melyen át egy kiviacsi társaság időnként kinézeget .. minden szánycsen-
gésre oda sietnek, ez legalkalmasabb hely arra, hogy előre tudják, kik érkeznek a mai elit bálra, sorakoznak is szépecskén, egyik négyes fogat a másikat éri mert szükséges, hogy keilő < pompával érkezzenek, hogy a hatás
i teljes legyen. A K........i zenekar
' már elhelyezkedett, s midőn felveze-j tik a kis szőke első bálra érkező P«u-~ • lácskát, rágyújtanak a .vékony deszka j kerítés* re, — egész tazzel kezdik a | párok rakni. — hogy szinte lobogott, hát még a kél szempárnak annak volt ám nagy a lángja. .. — Mondjátok azt,-! hogy télen nincs virág, — hát a sziv ' nek virágzása ? az nem keres nyarat, | sem tavaszt, bimbót hajt, az a legnagyobb viharban — az öröm virága nyil-lik abban, s ugy virít, akárcsak Olaszország illatárban uszó egálján a sok szép virág.
összesúgnak a mamácskák, mindegyik siet véleményt mondani, s meg vannak elégedve sajat választásukkal, a melylyel a csinos öltőzeteket összeálli-tották, — egyik kis bálozó unalmasan tekint körül, nem taláíja a kit keres, pedig hát mit ia ér .0* nélküle az egéaz világ, — — némelyeknél boldogság ül az arezon, elégedetten foglalkoznak az első négyesre, hisz elérte, a mi már hetek óta lázas izgatottságba hozta, szemben vele, kéz a kézben, s odasúgják .te vagy az én bálkirályoém* — egy édes mosollyal összeolvadt sóhajtása jelenti, — ha "megkellene halni most, egy cseppet sem bánná____Minden elmúlik
1 a mi jó. s a mi rossz, derű után ború és viszont, még egy utolsó .Isten hozzád" — s elszáliingóznak, ki ki édes álmokat szőve szunnyad. — Nem jön azonban álom a szemére egy pár szempárnak, hiába keres nyugalmat, az oda van. — Utolján rá is dörg egy barna ifjú a zenekarra hogy: .Tedd keresztbe *~azt a vonót* —- — s .Húzzad csak, húzzad csak keservesen, hogy a szivem megrepedjen.* — De az sem használ, visszatér az előbbire s felkiált keservében:^. Hogy ha nekem muzsikálnak, fáj a szivem gyökérig,* — no még egy utolsót! .Isten hozzád édes. Isten hozzád kedves" ... stb... A zene utolsó accordja is elhangzik, minden csendes lesz, sok., szép remény fűződik e naphoz, ki Utója mit hozott, s mit rejt a jövő. **
»■ \ * ^ » «
Bizalom a szeretetnek őre, ne^félj >%oha, hogy eltévedj egyenes uton haladva, szeresd a kit életedhez fűzött a végzet, 8 bizzál benne, ne ölje ki a gyanú ördöge azt az édes érzést szivedből. Hány leli meg jövendőbelijét az arra eléggé alkalmas bálokban, a hol a fiatalság; szine-java összejön, kel! hogy ők is kedvökre élvezzék a fiatal éveket, mert elszáll visszabozhatlanul. s többé soha vissza nem jön. — Különböző alkalom ismerteti meg egymással a párokat, sohi azelőtt egymást nem látva, kezdi érezni, hogy ez ő neki van te-| remtve, s a kit a sors kijelöl, — mintegy a homlokán ül a jelszó, hogy: .irne a
| kit keresel, előtted áll.* Mert a fiatal-, ság. mindegyikben az igazit keresi, mig végre felleli, hálát rebegve a .Mindenek Alkotójának," de van olyan boldogtalan ! is, kinek éppen az az átka. — Mitől i Isten óvjon mindenkit I
TRITOMA U VÁRI A.
— Érdekes változás. A magyar oivasó közönség egyik kedves hetilapja a Világnaplo érdekes változáson ment végig. Eddig J. Virág Béla a Telefon-Hírmondó szerkesztője vezette a lap szerkesztőségét, de a mint körieveiében kifejti — ideje nincs, hogy e rendkívül változatos újság szerkesztését kellő gonddal végezhesse. Utódja dr. Sziklay János, a kiváló író éti hírlapíró, a kit a magyar közöuáég a legjobb oldalról ismer. A lap kiadása eddig a Corvina nyomda gondját képezte, de a szedősztrájk ezt a viszonyt is megbolygatta s újévtől a lapot a Pátria irodalmi vállalat (Budapest, C.lői-ut, Köztelek) adja ki, a hová az előfizetési pénzek is küldendők. A Pátria rövid egy év alatt Badapest első nyomdái közé emelkedett, s igy a közönség továbbra is kiváló gonddal szerkesztett érdekes és változatos lapot fog kézhez kapói a legszebb nyomdai kiállitásbao. A Pátria a Világnaplót még meg is nagyobbítja, hogy annál inkább megfeleljen a közönség kívánalmainak. A Világnaplo előfizetése félévre 3 frt
XXXV. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
D-'
,.V
1896. JANUÁR 18-án.
minél többen mennek a Jo3efát völgyébe. Most következik a 2 kerület, hol nem temettetnek vállalkozóval, vagyis a VL és VIL kerület ók sem akarván irdalom dalt kebelle^ megjelenni az anyakönyvi hivatalban, hanem gondolják jobb megtartani az ős régi szokást, tehát elmennek tudakozódni, ki megy^ be Kanizsára és ha akad ilyen, átadják neki az orvos által kiállított halottvizsgálati bizonyítványt és beküldik, hogy jelentse be a halottat. A megbízás nélküli megbízott persze megjelenik. Mindjárt azt a kérdést intézik hozzá, miért nem jött be a meghalt hozzá tartozója?
Hát azéit kérem mert dolga van. Mi a dolga? Elment a högyre borért. Minek a bor? Hát köll torra. Ha ilyenkor mondják neki, látják azért van maguknál annyi haláleset, mert nem vigyáznak magukra, oda vágja, hát baj, ha valaki meghal, hiszen úgyis sokan vagyunk, meg igy legalább lehet tort tartani.
Tehát igy Nagy-JKanizsán ^ halálozás a bejelentőknél szomorúságot nem okoz. Figyeljük meg tehát mi is minden szomorúság nélkül a halálozásokat,
Nagy Kanizsán egy negyed év alatt előfordnit 140 toros és^pem toros haláleset, ezekből a világ gyönyöreif élvezte rövidebb vagy hosszabb ideig 167, három pedig nem volt kíváncsi erre a világra, mert halva született. (Megjegyezem, hogy ,a~halva szülöttek, mind a születési mind a halotti anyakönybe be vannak jegyezve.
A halálozásnál a nők multák Műi a férfiakat, mert férfi meghalt 61, no pedig 76. Ezek vallásra és nemre nézve; róm. katholikus férfi 59, nő 71, izr. férfi 3, nő szinte. 3, ág. ev: férfi 1, nő szinte 1, ev. ref, férfi egy sem. né 1-Kor szerint legtöbb meghalt férfi 1—5 éves korig, legkevesebb 20—30 és 70—80 év között, nő pedig . legtöbb szinte 1 —5 év között, és legkevesebb 30 — 40 év kőzött, de lássuk«számokban: meghalt 1—5 év között férfi 35, nő 25 5-10 . . . - , 3 10-20. . .3.5 20—30 , .2.7
30—40 . . , 3 .2 40-50 . . . 4 .4 50 - 60 , . , 5 .8 60—70 „ . .4.9 70-80 . . , 2 .9 80—90 , . , 4 ,3 / ehhez hozzá számítva a 3 halva szüle-, tett, összesen 140.' Ebből világosai» kitűnik hogy a halálesetek felét majdnem a gyermekek képviselik, tehát ha az anyák, egy két hónapig gondját viselik is gyermekeiknek, de azután nem törődnek vele. ők azonban ugy látszik magukra tudnak vigyázni, mert mig öreg korig a férfiak közül fel tudta vinni 10, addig a nőknél 21.
A halál okául legtöbb esetben a tüdő gümőkór van constatálva, legcsodáíato sabb azonban, hogy nálunk a kórházban miudenki kimerülésben hal meg. Azt hiszem, a Kórházi orvos ur nem igen szeret az ilyen anyakönyvi ügyekkel foglalkozni, amit abbó* következtetek hogy az ó munkája, illetve halotti bejelentése olyan, mint a rossz csizma, mindig reparálni kell.
A halál okai a következők:
Tüdőgümökór 20 esetbeo, bélhurüt 20, koraszületés 12, tüdővész 4. tüdóhurut 11 tüdőlob 7. aggkori végkimerülés 16. hörghurut 3. gyerraeka<zaly 2, szívszélhűdés 2. petefészek rák 2. Rángások 6, agyszélhüdés 2, tüdővizenyő 1, veselob 2, hátgerincz sorvadás 2, bujakór 2, kelevény 1, sorvadás 1, diphteritis 3, üszkösödés 1, sósavmérgezéi 1, stb.
Megemlítésre méltó, hogy gyilkosság ▼agv öngyilkossági eset egy sem fordult elő, kivéve egy véletlensósav mérgezést, a midőn egy asszony rum vagy pálinka helyett itta meg.
A hilál áldozatait bizony legjobban a fő'dmivelö osztályból szedte.
Hátra van még a legszebb rész, vagyis a boldog és boldogtalan házasság kötések, de erről ma^d a jövő számban.
irel,
— Yalentic Diniéi honvéd ezredes dandárparancsnok e hó 16-án városunkba érkezett az itten helyőrségén lévő m. k. 20-ik honvédgyalogezred megvizsgálása ▼égett. 4
— A .Polgári E<ylet" választmánya elhatározta, hogy társadalmi életüak élénkesitésére és szórakoztatására hatni kivánvájr, gyakorta rendez termeiben
rveteleket. Ma, januir 18-án áton. este társas vacsora lesz be-^ £>ti dij nélkül p tetszés szerinti é"el-ital választással óhajtjak, hogy a vá lasztmány jó szándékát kívánt tíker koronázza.
— A postások mulatsága, nem mint tervezte volt 1-én, hanem 5-én szerdán lesz. Az érdeklődés, mindenfelől nagy.
— Farsang díszebédet adott a helybeli Szent-Ferencz-rendiek társháza jan. 12-én, melyen a város inieliigentiája minden rendből képviselve volt. Pohárköszöntés kevés mondatott agyán, de annál kitünőbben sikerültek s remekeltek. Tóth László kir. tőrvényszéki elnökünk büszkeséggel bevallotta, hogy első alapnevelését egy Szent-Ferenczrendi áldozártól nyerte, s azért tisztelet és hálaérzetből a Szent-Ferencz rendiekre emelte poharát, Mikos Ede kir. táblai biró pedig a helybeli szerzet köztiszte letü s fenkölt szellemű főnökét éltette. Nith Norbert házfőnök először jóízű humorral verses felköszöntőt mondott Car neval herczegre. hogy a farsangon a ház tagjai is kiveszik a maglik részét barátságos házi mulatságban, másodszor a jelenlevő kedves vendégeik jólétére emelte poharát 8 különösen kiemelve a kegyes tanitórend culturális érdemeit, felköszönté a jelenvolt képviselőt Kalcsok Lso tanárt. Harmadik toasztja az sgricultura felvirágzására .szólt, éltetve jelenvot két'fcr-demes tagját, Somogyi Gyula ptlini és Etléuyi János" felsŐTijki birtokosokat
— Jótékonyczélu tánczvigalma a helybeli izr. jó ékony nóegyletnek közéig s a nagymérvű készületek javában folynak. Évről-évre sikerültebbek nemcsak anyagi eredményben, de fény és pompában is. Leleménye* változatosság jellemzi a rendezőség fáradhatlan buzgalmát s arra törekvő igyekezetét, hogy a ^közönség érdeklődését' felkeltse.
— Gyászhír. Málits János letenyei ügyvéd jnnuár 14 én éjjel elhunyt. Vi rágzó ügyvédi jrodája voit a tevékeny s minden humáuus intézményt lelkesen pártoló kö/.tiszteletü javakorbeii ember iránt méiy részvét nyilvánult mindenfelé. Nőt és két kis lánykát hagyott hitra. Ré-z.véttel kőxöjük a családi gyászjelentést: .Alulírottak mély fájdalommal tudatják a feledhetetlen kedves férjn«»k. szerető atyjuk és a jó rokonnak Málits János árnak, köz .és váltó-ügyvéd, hossza" szenvedés ¡és a halotti szentségek ájtatos felvétele urán é erének 50-ik boldog házasságának 15-ik évében, folyó hó 14-én történt gyászos elhunytát. A boidogultnak földi maradványai folyó hó 16 án fognak a letenyei temetőben a római kath hitvallás szertartási szerint örök nyugalomra tétetni. Az engesztelő szent mise áldozat folyó ha 16 án d. e. 9 órakor fog a letenyei plébánia templomban az urnák bemutattatni. Le tenye, 1896. évi január hó 14-én. Az örök világosság fényeskedjék neki! Málits Jánosné szül. Kovács Vilms. mint neje. Irma, Eiza,, mint gyermekei Ö/v. Kovács Diniéivé, mint anyós. Málits litván. Malits Lajos, Málits József, özv. And hszy Tamasné szül. Mahts Mária, ?nint testvérei Kovács Miklós. Kovács Zsigmond, Kovács Lajos, Rak Bálint él neje szül. Kovács Karolina Dolmányos Ferencz és neje szül. Kovács Szidónia, sógor és sógornők.
— Meghívó. A nagykanizsai általános mjnkáskép'ó egyesület kebelébői alakú t vigalemreude/.ő bizottság folyó évi febr. hó 1-én a .Polgári Egylet" dísztermében saját köayvtára alapja javára Horváth Laczi kitűnő zenektra közreműködése mellett jótékonyczélu zártkörű .Jelmez Bált* rendez. Beléptidij személyenként 1 kor., családjegy (3 személyre) 2 kor. 40 fillér. Felülfizetések tekmtvá a jótékony czélt. köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnak. Kezdete . este 8 ónkor- A meghívó másra át nem ra házható és kívánatra e őmutatandó. Díszes tánczrenddel a pénztárnál szolgáinak. Rendezőség: Vidéki Jáno* vigalom-rendező-bizott8ági elnök. Kirchknopf Károly pénztárnok, Török Nándor ellenőr. Ifj. Ofenbeck Károly tánczrendező. Bódis Béla. Dattler István, Czetti István, Horváth György, Harangozó István. Mood-BChein József, iá. Ofenbeck Károly, ilj. Rosenfeld Miksa. Sahkits Ferencz, Schless Antal, Schless Márton, 8ternberg Lajos, Siskovicí Jenő, Takács ¿Géza, Winkler Antal, Zakál Mihály. Miódazok, kik tévedésből meghívót nem kaptak, s arra igényt tartanak, szíveskedjenek a rendezőséghez fordulni.
— Adományok a népkonyhánál: Prá-ger Béláné 2 frt Plachte Sándorné Va-rasdról 5 frt, Sommer Ignác^né Csapi 10 kiló mák, Grünhat Alfredué 25 kiló bab, 5 kiló rizs, Zerkovitz Albertné 3 üveg befőtt, Weiaz Emil 6 kiló rizs és Sc'nerz Richardné 3 üveg paradicsomot voltak szívesek adományozni, melyekért háíás köszönetét nyilvánítja az elnökség.
— Napi biztosok a népkonyhánál e héten vasárnap Kartschmaroff Leóaé, Hoch Janka, hétfő Véc<ey Zsigmondné, Tcfth Gamiila, kedden dr. Blan Simoané, Prager Sarolta, szerdán Blau Ltjosné, Wajdits Irma, csütörtökön dr. Neumann Edéné, Samaely Olga pénteken Ssbes-tésy Lajosné. Rysenberg Emma és szombaton Kirschner lgnáezné, Rothschild Amália, f
! — Heti felügyelő e héten (január i 19—25.) a nagykanizsai őnk. tüzoltó-i' egylet örtanyáján Moraoeini Román szakaszparancsnok ur.
— Heti biztosok e héten (j"aár 20—25.) a nagykanizsai Kisdednevelő
- Egyesület ovodái'b n Ledovsxky Árminné és dr. Rothschild Samuné választmányi tag úrnők.
—Veszprémi megy és püspökünk ujabb kegyadományai: a veszprémi angolkisasszonyok zárdájának" 3000 frtot, a Szent Domonkos papi nyogdijintézetnek 1000 frtot kegyeskedett adományozni
— Zala vármegye történetének megírására a Pailas-féle Lexikon szerkesztősége Balogh Gyula Vasvarmegye tudós
i levéltárosát bízta meg. j
.— Szent Péterari körjegyzővé Ko | vács Pál orosztonyi segédjegyző válasz-; tátott meg.
— A Csáktornyái gőzmalmot és ; villamtelepet 20 ezer forintért Grün-
wald Jakab zágrábi vállalkozó vásá-I roita meg.
— Dr. Payer Gyula a híres éizak-sarki utazó Najy-Kanizsán felolvasást ,
I szándékozik tartani, nagyérdekü felolvasása bizonyára élénk látogatottságnak fog örvendeni.
— Gyászhír. A Haasenstein & Vog-ler cíéget, melynek hirdetési irodái az
j egész világon ismeretesek, nagy ves$-í teség érte. Ugyanis a bécsi czég főnöke i Maas Ottó 70 éves korában ethuayt. A | czéget továbbra is fiai vezetik.
— Helyreigazítás Múlt számunkban
! közö t nőegylet! kimutatásból kimaradt Simon Gábor 1 frt 50 kros felülfl'.^tése, pótlólag nyugtáztattatik, Harsay Gvórgy ; helyett S:ov«y Gy. lett a fe üifizetők 1 névsorába jegyezve, Munkácsy Antal ö/.vegy helyett pedig őrnagy értendő, mit bocsánatkérés mellett igazítunk helyre, üólagos felülüzető 2 írttal dr Fried Ödön ügyvéd.
— Lapunk szerkesztőjét mély gyász érte, anyai nagynénj« Tarány I^tvanné, született Huszka Emeresczia Kun-Fél eg>házán elhunyt, temetése jan. 17-én történt nagy • részvéttel. A jó nő hamvai nyugodjanak békébe^. Áldás emlékezetére !
— Iparosok dalköré. A keszthelyi ipartestület ragjaiból siakult .iparosoí dalköre" január 14-én tartotta évi ren-
I des közgyűlését. A dalkör miudenek előtt jegyzőkönyvileg fejezte kí leghálásabb kö-> szövetét. Mantuaiiö Janka, nagykanizsai községi tanítónő és Molnár Ida úrhölgyeknek, az 1895 évi deczember hó 3l-én «(Rendezett hangverseny alkalmával való . szíves közreműködésükért Megejtetett ; ezén^közgyiUé^en egyszeramint a tiazt-ujitás ts, ¿melynek eredményekéut el-" nőkké:/ Lnkaios Vincze fógymnasiumi tanár./álelnökkó: Gyarmathy Lajo-, jegy-zővé/Pö'cz Pál, pénztárnokká : Capellaro Gotílieb újból megválasztattak.
— Halálos kímeuetelü baleset. A múlt héteu néhány liszói ember a zá-káuyi erdőbea egy áliófa kivágásához fogott; mikor már a törzs annyira el volt fűrészéivé, hogy közel volt a le-dü.éshez, fejszével kezdték, vágni, a fa már erősen meg volt ingatva, mikor Kondvicz Ferencz 23 éves ifjú fejszéje benn szőreit,j?z mégegys/er odaugrott, hogy a fejszét nyelénél fogva kijjáfója. azonban a fa ebben a pillanatban dolt el, Kondvicz pédig éppen abban az irányban meneküli a ta alól a merre az dölt, a fa rádőlt eltörte bal ezombját is belső zuíódásokat is szenvedett; — Uy állapotban szállították őt a 8 fokos hidegben ökör szekéren Liszóba onnét pedig orvosi utasítás folytán a helyi közkór-bázba, hol másnap f. hó 4-én meghalt.
— Az 1875. évben Nagy Kanizsán született L korosztálybeli hadkötelesek sorshúzása 1896. jan. 15 reggel 8 órakor volt a városház nagytermében.
— Felolvasás. Dr. Kiss Ernő, főgym-násiumi tanár a kereskedő ifjak önképző körének kérelmére a nagykanizsai ,Ca-sinó" dísztermében) f. hó 11 én felolvasást tartott a nők világáról. A thémá-vai foglalkoznak az írók mióta a társadalmi élet létezik, de dr. Kiss Eroő ezúttal uem annyira az örök problémával, mint inkább a divattal .le bonhear des dames" foglalkozott és élénk színekkel ecsetelte, hogy-a divatuak, mily befolyása íblt a nő társadalmi életére. A fölolvasásban sok érdeke3 vonatkozás volt a nemzeti divatra is. A fölolvasó, rokonszenves tanárt a közönség élénk éljenzéssel tüntette ki. Az önképzőkör rendező bizottsága más alkalommal tőbb körültekintéssel szokta a közöaség igényeit kielégíteni, mint f. hó 11-én. A diszterem hideg volt, ami bizony akkor, előállítani, amikor a kfllső levegő 10* hideget mutat, nem nagy fáradságába kerülhetett a végrehajtó kötegeknek. -A buffitet 30*1. áremeléssel szolgálták ki.
— Giesei kacsa. A napokban egy göcsei ember Égerszögről, Bakon ke-
resztül, szekéren jöt^ Nfa felé, s útközben két ismerőien ember kérte, hogy vegye fel a sxe'seére. mig az. ember mégis tett. Rövid iő múlva az egyik idegen kérte az eibert, hogy .legyen szíves adja neki e& perezre a gyeplőt, a mig ő a gyep'.őt >gja, addig nézzen az égre!' at. emer engedett az idegen kérésének —felnézett az "égre, hol ezer még ezer 'hullott disznót látott, s mire szólni aka. már sehol sem iátta az idegeneket - eltűntek: \
Kálmán decz. 18. 124. Pint Lajo- deex. 9. 125 Pint József. 126. Molnár Károly decz. 14 127. Kuz*ner József decz. 1°. l2fl. Törő Anna dfer. 1«. 129 Molnár Béla dec*.. 13. 130. Spiegel Dezső decz. 13. 181. 8piegel Gizella.
Széna, Szalma és Takarmány.
FUCHS JÓZSEF nagykereskedő jele^ tése. V., Fürdő-uícza 4. Bulapest.
— Alapíttatott 1882. —
Budapest, 1896. janaár 10. Mérsékelt^' mennyiséjü ' behozatal a hetivásárra az árakat széaa és szalmában némileg megszilárdította körülbelül 10 krral 100 ki lonkint fuvaronkint házhoz szállítva.
Preselt széna és szalmában, jobb minőségben elegendő a behozatal mely jegyeztetett 2-20—2-45 írtig szalmában, 1'25—145 frtig 100 kilónkiot a va>trnál Budapesten átvéve.
Gabona és termények «ab 6—7-85 frtig, nj tengeri 4—4-20 frtig. rozs 6 15—6.30 frtijr, árpa 5 frt 10 kr. jobb minőségű árpa 7 frtig állomás .szerint. Köles 5-20 —5-70 fr ig, árpadara 3-90 -4-10 krig 100.kilónkint nagybani forgalomoál. Burgonyában lanyha az úzlet.
Polgári
anyakönyv
Nagy Kanizsan.
Decz. 31., Házasságot kötötték:
33. Kolarics Fe-encz és Tóth Terézia. 34. Bogáti Veodel Kohn Mária Francziska. 35. Ganzl Mária Rózsás Ilona, 36 Fi»chel Móricz Hirschler Róza, 37. Káldi Mór Guthard Gizella .
Halálozás:
94! Dani István 37 é. decz 4. Kelevény. 95 Máté Aan« 22 é. Todögűmőkór decz. 4. 96. Györek JenA 14 napos decz. 6 Tüdóhurut 97. Kis Erzsébet 5 é decz. 5. Sorvadás. 98 Pintér Katalin «3 é decz. 6. Tüdőrümö-kór 99 Bocakai Kari 20 e decz. 6 Tülőlob. 100. Freislinger József 6 é decz 8. Vörheny és diphteritis 101 Nábráczky Mehnie 6 hónapot decz 11. Tüdőhurut 102. Lencz Mária 15 é decz 14 Tüdőgümökór. 103. Rosenberg ger Fáni 86 é. decz 15 aggkori végkimerü-lés. .04 Elbini Mária 80 é dec«. 15. A g-kori végkimerülés. 105. Beruád Verona 7« és decz. 14. Kimerülés 1 6 Dani József 3 hón. decz. 15 Tüdőburnt. 107. Bunczom Julianna 66 é d-cz. 15. Aggkori v^gkimerülés. 108 Bognár Rozália 20 é. deez 15. Sósav mér*e-zé«. 109 Kercamár Mari 5 é decz. 15 Tü-dőlob. 110 Herke »él ór* deez 16. időelőtt tóié«. 111. Hóbor Erzsébet 67 é. decz 17i 3fckon végkimerülés. 112. Ehrenhofer Alajzir 7yé decz. 17 végelgyengülés. 113. C.iszá-, Erzsébet 66 é. decz. 17 Kimerülés 114 Jámbor Ferencz 6 n»p. decz 18. Vele születet, gyengeség. 115. Rabb Anna 59 é. decz. 18 Tüdölob. 116 Bakonyai 5 óra decz. 18 Koraszületét.; 117 Stellner 15. é. decz 18 Koraszületés 118. Kenessey Sándor 12 é. decz. 19. hátgerincz hártyahűdés 119. Muc^ Fe-| -rencz é. decz. 20 Kimerülés 120 Ben-czekovics Katalin 5 hó decz. 20. Tüdőlob 121 Szmod.cs László 3 é. decz. 2$. di»hteri-, tiss. 122 Vadász József 78 é. decz. 21. Tü-dőgomőkór 123. Neumann Lipót 85 é decz 21. Üszköszödés. 124 Fülöp Károly 7 hetes decz. 23 Bélhurut. 125 Kovács Heléna *5 : é. decz. 23 Tüdőgümökór. 126 Ales József | 2. é. decz": 23. dlphteritisz. 127. Horváth j György 2 hóa decz 23* Hörghurut. 128 Budai' László 21 nap decz. 24. Rángások. 129. Budai József 2 hón decz 26 Rángások. 18'». Wollestky József 36 é. decz. 26. Tüdőgümökór. 131. Ttampu* János 56 é. decz 26. Rák. 132. Sxokol Rozália 24 é deci. 26. Tüdőgümökór 183 Mikó József 59 é. decz 27. Tüdőhurut. 134 Dolmányos György 4 3 é decz. 28 Tüiőrésx 135. Somogyi Samu 40 é. úec» 29. Agyszélhüdés. 136' Dolmányos L&szió 50 é. decz. 29. Tüdőlob. 137. Tálony Antal' 45 é decz. 29. Szivbántalom 135. Lengyel Julianna 7» é. décz 30. Aggkori végkimerü-lés. 139 Frauk'ó Simon 62 é. decz. 30 Kimerülés. 140 Dolmányos KaUlin.-'S éves, decz 31. gyomorhurut.
Születési:
1.07. Lejkí Ferencz dect. 3. 100. Okulcaár Mária decz 4 110. Feilcr János decz 4 111. Varga Anna decz 3 112 Sapka Farencz decz. 4. US. Tomi«orics István decz. 5 114. Toliár Anna decz. 10 115. Horváth Mathild decz 8 116. Tóth János decz. 9 117 Posza-vecz János decz. i<3- 118 Hctrváth Mária decz.
9. 119 Wild Lajos decz. 11. 120. Jámbor Ferencz dec*. 12 líl Mayer Gabrielja decz.
10. J22 Maíti Stefania decz. 9 123. Herky
Ve gj0S ok.
— Megbízható gyógykeaelé-i. Za vart emésztéssel ellátott egyének, kik étvágyhiányban, felfúvódásban, gyomorgörcsökben és rendetlen wékelésben szenvednek. a PSolI-féle seidliti por^hasz-nálata álul rövid idő múlva visszanyerik egészségüket Egy doboz ára 1 frt. Szét-küldésnaponta utánvétellel Moll A. gyógy -szerész, cs. és kir. udv. szállító áltaj Bécs, L Tuchlauben 9. Vidéki gyógyszertárakban határozottan Moli-féle készítmény ké-
endő. az ő gyári jelvényévei és aláirá-•val.
— Divat tudósítás. Tavasz, nyári i«yre 1896.
'enneberg (^. elismert selyemgyára ZQchben nekünk az alanti divat ti)dó-sitt adja: a tavaszi idényre ismét a Ta£ selyem az el9Ő helyet foglalja el, ugvhit enkos és koczkátott selyem, tov^i Chinés különböző, két, három iféle színezetben, — melyekből PáriVí Londoa legnagyobb divatüzletei ®n hóig megrendeléseit tette — jele lát, hogy az őszi idényre is di-j vatulWmaradnak; továbbá schottisch ! kcczkltt selyem, a melyek rnárakü-löuböwegujahb divatú színek összeállítás® fogva a valódi 6chottisch szint %ó ag elveszítik. Damast kisebb é«.cyobb foganatban, virággal és- alaAal nagyobb me'greudelések lettek \m úgymint Atlasz és Taffer, alap fek&eljér és különböző színekben. Diszruflpz .Moiree Veionra" a mi ztetett szemnek is feltü-lelő legújabb s övéa, pár 1 a hatalom helyét fogja iái is inkább, mive! redö-hasonlő foganatu, mi antique"-uél semmi-lő, mindezek daczára az
ár Moiree Merveilleux bői alig megí delések ; de matott selyei mintázat bao nai é, fi lom N
uurnál nem magasabb, urach szövésű selyem ésre méltók a megren-en a rég elismert nyo-ilard elragadó scin és ilent^ többnyire- Chi-mintázat, ugysziate
kisebb alakok I virágokkal.
Az uj bélés yem .Moiree modern" minden szinbensg késátve és általános hangadásra Iái, mivel pótolja az ezelőtt Rzfikséhdő belbélést is; a Serge Faille gy lószőr szövetet: utóbbi egészen:ie8ik mivel .Moiree moderné elegen kemény. Uj színek, azaz kienielendUzmeket nem jegyez-hetüuk, mivel l-szinü selyem szövet igen csekély ítékben lett megrendelve: ezekhez veszélyes .Oinbres* selyem ismét di.ul jó fel, a . tái cjak egy idéoy tártáig fog uralkodni.
Felelős «»kesztő éa kiadó • BÁTífi L1J0S
Nlltör.
Fonlard »f^et 60 krtál 3 frt 35
| krij méteren^ _ japiai, chinai stb. a legujtbb mintásai és színekben, u m fekete, fehér és Hennebfrg salyeaet 35 krtol '14 frt i krajezáríg méterenként ! i -- sima, csikckocxkázott. mintázott damasztot stb. tt egy 240 különböző minőségben es «o szin és mintázattal stb. « megrendelvu péatabér és vammentssaa a házhoz szá^»> mintákat postafordultával küld: Henn^¿ tí. (fg. és kir. udv. azallitó) aelyeagya Zlrlchber. Svájczba cz.m-j zett levelek 10 kros és levelexolapokra ¡ j 5 kros bél; ragasztandó Magyar nyelven | j irt megrenégek pontosan elintéztetnek ,
•) E rovtait köröttekért nein vállal fe?-' lelőséget á Szerk. f \
* *
K X X X X X X X X X X X X X X X
I I ' I »1 I ¿ i •
. ű « <0 ^
1 II • I • - í S "1
l.l.l! !■ I "i S£ i
Si— Z m ®
IIIÜ11Í
is-íí
^ C J
.S. ifí'C
S . ' - SJÍ í 5 ""
Ili llalli 2|
HMiuiiz!
S - 3 «5 £ c t: UJ k
lifiu IficJI
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X,
X
X
X
X
X
X

.WXY ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZi Ö"ST
1 i
1896 JANUÁR 18 in
CPUIPUT féle SZlN' ouniiph i szappan
ha.6<a«< tag MjDTTi«" vedjesr
.igen )il aaári tott kitűnően t í s i t i t, |eítta> «rákosabb a használatban Jisztasagiírt és ártalmasságáért a kezek és ruháknál kezesség viilaltatik. Egyáltalán »legjobb a létező szmszappanok kőzött.
Eüí Üiíflrtíl Setkt irt '»? «'rí»««-
Kaohi." a legjobb deiail-üdrtlien. Kjp-eiKÍcje BntaeM réaxere DEGKLLER KÁROLY Akadémia ulcaa
L ^639
ni 896. ^
P;ilyázaii hirdetmeny.
Zalavirmegye tőrvényhatóságánál üresedésben levő évi TOO frt fizetés és 200 frt lakbérillettnénDjel javadalmazott IV-ed aljegyzófallisra pályázatot hirdetek. x
Felhijom a pályázni óhajtókat, hogy a/ 1883 évi I-só trvczk - ben előirt minósitést igazoló bizonylatokkal felszerelt kérvényeiket f. evi január hó 31-ig Méltóságos Svastits Benó főispán úrhoz czimezve hozzám i nynjtsik be.
Zala-Egerszeg. 1896. január 9.
CSERTÁN,
Zalavármeíye alispánja
frt 40 kr-ért január I tol február vegeig
megszerezheti bárki a
.MAGYAR HIELAP'
9
leejohb,. legérdekesehb. Ér H fíigltetlen. demokrata, poll-tlHal nap lapot
■^■B és bérmentesen * MAGYAR HÍRLAP" "agy
MiMumiAllium.it incrVPíl v
— Itolli ára 2 forint. -
- _ ? __ , -y kapja meg minden újonnan belépő 1 IN Lt X Ej j-N elöüietó a rendkívül érdekfeszítő
„LAURA HUGÓM"
czimü regényünk eddig megjelent részét könyvalakban Előfizetést levéljegyekben is elfogad a
jmüMLAr MtüiTiiiii
BUDAPEST. V. kerület, Honvéd-utcza 4. szám. (Az uj országgyűlési palota szomszédságában. )
foE0>MALATAMVLr

Ctfneipp
malitaMvé?
Vi.ndenüt; kapható - % kiló 25kr.
1
%
% %
<3 %
% %
<3
<3 1
1
1 §
1 §
2^-ilódi egészségi és családi kávé, mely Katijirtmer gyártási módja által a kedvelt valódi kávé izét nyeri. Eltekintve egyéb előnyeitől. már ez okból különbözik ezen ma!á"a-kávé minden más hasonló gyártmánytól. p A Kalhreiner-féle kávé a legízletesebb, legegészségesebb és legolcsóbb pótkávé Természetes tiszta gyártmány egész szemekben, miért is felette előnyösen használható, as őrölt s ez okból
__a vevő közönség által nem ellenőrizhető
^ pótkávéval szemben, melyek hatósági ■-•>zs
gálatok tanúsága szerint gyakorta idegen anyagokkal hamisitvák. ^
Kli-inte csak harmadrészben, később felében adhatjuk a Kathreiner kávét a valódi kávéhoz, s igy az egészségre megbecsülhetetlen hatása mellett minden háztartásban jelentékeny megtakarítást eszközölhetünk.
A Kathreiner-féle kávét a legelső orvosok ajánlják, s az ugy nyilvános intézetekben, mint családok ezrei körében naponta jónak bizonyul. Söt magában, azaz valódi kávé hozzáadása nélkül használva, a Kathreiner-féle kávé a legjobb erősitö szer és a legegészségesebb, legkönnyebben megemészthető és egyszersmind a legízletesebb ital.
Lelkiismeretes gazdasszony vagy anya általában kávéivó, egészsége érdekében perczig se habozzon Kathreiner féle Kneipp-maláta- ^ kávét használni. Az értéktelen hamisítványokkal szemben, melyekkel ma is csalják a köjönséget, a vételnél vigyázni kell a fehér eredeti csomagokon látható névre:
Kathreiner!
Vigyázzanak! Saját érdekükben ne engedjék magukat rábeszélni! A valódi ;púrthreiuert" sohasem szabad más osomaglásban, vagy nyitott árúként eladni.
I £
te
1 |
|
£ |
1 1 I

Gyomor-
aria- * * czelli
"cseppek"
iiáágvüZtrrUen hatnak nélkülözhetetlen és ' házi és ut-pszer.
A gyomorbetegség tünetei: étvágytalanság. 'gyoeiorgyenjeség. bűzös lehelet Iclfujtság. savanyu. telböffögés. hasmenés, lyomoréfés, teJesteges. eyálkaiúválasztás. >árga;ág. undor és háayás, cyomorgőrcs zükülés.
■» H-.; hat ós gyógyszernek bizonyult U-jfájásrál. a menynyiben ez a gyomortól Mum.azotl. gyomortiílterWésaéi ételekkel - italokkal. giliszták, májbajok és Uamr-
rhoidiknij. ' •
Kiniit.-i- ..-i jóknál a VlárlarcFlIi t?«m«i r<«eppek evek ola kitü-- »kiifk bizonyultak, a mit száz meg száz i-!/'»nyilvany ianusit. Egy kis Oreg ára í-ü-znalati utasítással együtt 40 kr., nagy üvei- .»ra 7« fcr.
M /varországi, főraktár: Törik Jft/J*f gyogvsaertára Budapest, Kualy utcza 12 sz
A »«Jj^-yet és aláírást tüzetesen te>s«k iii-v'-Linteiii! Csak oly cseppeket df.r^adni. melyeknek burkolatára '■■la szalag van ragasztva a keszitS irásaval t." fírady) és ezen szavakkal: • Valódiságát bizonyítom*.
A Mariaczeii, gromorc*ejpek valodian hatók.
NaGY-KaXIZSÁN: Práger Béla és Beim l->)o,. BARCSON: Kobut Sándor gjórr>z*
PSERHOFER J.-féle !
-L ' BVÖgymxerlár
BECSBEN, I. KERÜLET, SINGERSTRASSE 15. SZ. alatt vfcum goldenen R e I c h s a p f a I.'
VÁrtlQ7tltn InhílilPQftb' általánes labdaoiak nev« alatt; •> tU^hhi ne*et telj*'« Joggal megérdemlik, vlo/ilJlv\/ KIUUIU^UIV, mivel caakmyan alig léte.lk hetegaég me'yb n e«an Ubdaeiik caodás hatáaukat •aer««ereaen be n.ui biaonyjtutU i voina. Kvii.edak óia «aeu labdaeiik Általános •Itarjedútnek Örvendenek éa alig van cialá.l, mely ben eaan k' UnH hás.iaerböl kéailat oem volna tilálhitA.
Ksámtalan orvna által «zon labdacaok háaiaaerdl ajánliatnak éa ajáultattaW minden oly baloknál, melyek a roai eméattét-böl éa aaéárekedéabAi erednek: mint epe-zavarok, májbajok, kólika, vértululáaok, aranyér, h4ltétlenség a haiouló betegségeknél Vértlsatitó tulajdonaáguknál fogva kllQn0 batátaal vannaa vérasegényaég, a abb >1 eredő bajoknál ia: igy aápkArnál, idegeaaégbM asárnsaó fejfájásoknál ttb. Kaen vértllitltó labdacsok oly kónuyen hal iak, hogy'a lagcackélyebb fájdalmakat sem okossák és ennek folytán még a loggyengébb egyének, de még gyermekek által la minden aggoda'om nélkül hevnhniSk.
A taámtalan bálairatból, melyet e labdacsok .logyasat ti a legkQlOiibAtóbb él ¡flgnah<u*bb betegségtlk után egésssé|< k visssauyeréae folytán boaaánk intéstek, eaen helyen ctakís nóbányat említünk meg aaou niegjo<yséaael, hogy mindenki, aki esen lab-daeeokat enyssér basaiíálta, meg vagyunk gySaídve, hogy aaokat tovább fogja ajánlani.
Kóló, 1808 április hó S0«án. lyeknek használati ütaaitáaa a Paerhofer J. né.alLiráaaal fekete Tliatelt Pterhofe url I.egvcn olyan sslvei ét knldjón né- ssinbei. él mlndon egyei dobos fedole ugyanason aláiráisal TllrBi kem Ismét ló tekercset aa ön (OIQlmulhaUtlan vértiiititó labda- aiinben van ellátva. 'W
"uttD"' ,H-4"rtb Bomhard-téle alpesit'ü-liquer. u«™rBrr
Maradok •aljra .¡..Mattal, PawUwlk Kera.í., Köln, Wadaathal ítDi,icn efy „„^ 2 t0 kr > fém,e||,| , fr, ,o kr. _ Hraaeba, Fl^.ia „.„..., I8S7 ...„. 1.6 13.4.. , - „„„«, „,.,„. ha- ^
a. .„ as.eini a,., koszvenyko.KÍcs, fr^X^, !
ral.sk, ».l,.k„.k hsU.á. ,."„„«1 „„¡rom; Én „r.r.skígrb.n 6" c""°' " ' Vu"^,'^. ^!...'
m..hűltem olyanojlra, ho„ aak.nl i«.kál ..m"o„.m V»bbí "«"'l'"' .'"n.'n'' [
kip.. é. bl.OD7.tr. m&r a k.li.k ka.. soMk, ha a. 0. ,lb •""0 1 f kr . t
osodáU.iatnAllö l.bil.ual .n,.m n.m msolauek voln. m.<. A. TllliIInllIII í II ll!l i lí Alll .1'4 r.ark.far l.-til. >.v«k
l.w. áldja Önt aaá.t aa.raaar. Nag7 bt.almao. tao, hoiy 1 HlllljlllllllII llllj KOllUl.^ ho..... .ora ó.a ».1.-
ea.o labdac.ok fn,.m l, takiUt«.. kttoan.k .rSíjllaol. • mtn. »«onnjl ha(nn»e...8 ..«> kn.M. otroiok álul ®,l.,jolibsab .1-
mi. mátok...k !. i't<».é(tlk tn.i.oj iráiir. ie|IK»|lll »oliáluk. !■«•"«• W ok'liniau klkllKoll n.jy ..elroc.ír.l II frt.
Kolíea Tsií.. l lf.,!,;,.„„ S.(lr.„a„ Sl.odal taatrtil. Cli. <> ■a.i'á.
--A1UIIIIIIUK UipilN/ Alul oko.ntt asbsknSt. mir|>i d.-
Béoa-Ujbaly, 18<7 nosamba. Ö iü. (ana.oknil. ujjkukara, ubu >>|y gyuladt-mell t.(y mia Ily ba-
.. Mílys.i lla.lal. aj | jok.ál, mint kl.UnC l.sr I8n kiprdbitva. I lígety ftO ícr. Hérman.ro
A l.gforrót.b kO.aOoatataa. noudom saouual On.uk 60 év«, 76 krajc.ir.
Fagybalzsam
tán .Okálateaen klgyóayult. ITtiffinodv W átuUnoaaa lamat. ktltl.t hi.la.tr, bura. l.pfíötib .la.lala.UI, Wnlno.a.l.l Jo.afa UWIUHÜUV, r.k.d.aí,, |«rc,». knhagé. a.b. allan. I U.a-
. gacake ára 611 kr., 3 U<«g bí.men.ira I Ir. bO kr. 3 Klohangrab^amt, orabl ..II.U, 1849. n^roa 97-ia A. . j (prágai o.npp.kl magron.oU. gyomor Taktnuua arl rjlölöSS/OIlO/Jll ,0,a e.náa.téa ei mindannamO alteatl
aluliról. I.málolla. kár 4 caomago. ta Oo T.lib.n l.au- blJnk ,.|eo kll0„j há.la.ar, I UTagr.lér.1 Sí kr., 13 llftg i f.l no. aa kltBnS labdacaalb^J. El nan mulaaa.hatom legnagyobb a|- ' , . , n.i.inh a w .a. Ki.n.a ¡amará.ena. klt.Ja.nl ...n labdacá.k ér.aka falat. i. a...k, a bot \ ltlllttllOS tlSZtlt,0"80 U.i..or . "«."S
eaak alkalmam nyílik, a szenvedőknek legmelegebben fogom ajin- ... , , „,..,
lant. Kaen hálalra'.o» to.a.4«..rl.U h.afaálá.ár. ön,...uo.lf.l- k»»lk-«í»MÍ. »■ ••' '««)'•. ""J1'4''. «""■ h.tal i a.om. TÍIJ» II....I....I, -Haha Ignáu. »rowkí», aranyár, dügali. atb. allan. l t,a l («.
Oota,hdo.f, KolbaeT^IM., 8.114.1a, 1888 ok., 8 án Allgol CSO(lal)lllZSlVm. |3 kujcaár.'"' ""
Kaiké,L."Ju— a. ö„ ......... Ubda Ay..o- JOf ft láb^ZhdftS OllO.I, ÍZfiZTSZ
magol (1 doboa.al kuld.nl aalyaakadják. C.akla a.-Oo o.odála.o. k'P'"'18 k.tl.m.lla. a.agol, íp.'n lar.ja a lábbeli, éa min, ári. -labdaca.lnak kBa.Onhetem, hogy egy gyomorbajlól, mely engem ma.lan a.ar tan klp.óbálva. k.gy doho...l 5U kr. Ilerment.e 7J kr. 01 áien á, gyU.Orl. mega.ab.dnl.am. Kaen labd.caok nálam .oba- /1„1„„„ t,„l,,„„,„ kilOnll a.er golyea allén. I ara. lem fognak klfogyul a mldAn legforróbb kSeaOnaUme. kl> UUIjVtl UttlAStllIl, 40 kr, l.ármen.ei knldá.ael «5 kr
fajeaen, ...yok ,l.a,.l.„.l,___ Z.lokl Anaa. „ ,, f1/|-|, . kl.llnö aao, a. Idegek
Mao ,4,.l..ll.í tabdaoaok caaki. a P.arhaf.r ......... ,. ,1»,";™ «rS.l.é.ére, a g?onor-
„ara.y blradal.l al.áb.l" .llnialt gyéiytintárbaa, Bío.b.a I, ^bao a.co.rdSk « a belek bele,a4gel.il. I lile, Kola-Elli.r ,agy 8l.|tr.t,.... IS a,, a k4.ai.te.nak "l?'l .InS.égba. a egy 15 ». <"■ 'll "Wr I W 60 kr., IJ, l.u, 86 k,
a.en. labdac.o. ur.alma.6 doboa ára 31 kr Egy e.omag, mely- klliaaP-Kola-EllXlr , ' J «'kr.gfrl, ban 6 doboa ..,ulm...a.lk, I frt 06 krb. ko7.ll; birmaol.llen B-111301 1VU1U , írt 00 kr uUnvátell kold4a.et 1 frl 10 kr. Kgy caomagnál keveiebb nem \l:,,_I)..l.,, klllönS. b.U.u gyógyn.er egyoldalú fáfálá.
küldetik el. lUllt-I UKU, fegfájá., rheama atb. ellen
Aa flaiaag atAbbani bekold4a4n4] (ml legjobban poaUu.al- .. . , , , . . . .. ,, ,
¡ftr.tiA's.'STr?rírr ri
6,,V-4 ",,Tmo«.," K-ir*? "o «.„".v-trt .ot;«. ^..'•r'.t' * ""•'i?.....4-
ke,»,, «.guták T6,ök ,4„.f ,y«,y...„a,.b.., ..^..1« . I-;-^":;-:.
NB Nagy elterjedettségUk követkeatében eseu lab- deléaek utánvétellel küldetnek. Hérmentve «-akis nly f»s*tbeu tbr-
•Ucsok a legkülönfélébb nevek es alakok alatt utlnpatatuak : en- ténik a küldés, ha aa ösasi-g olcre beérkeaik, mely es«then a
nok kOvstkeatébeu kéretik osakls Paerhufdr J. féle/'vértis.tltó lab- postaknltaégek sokkal mórsi-teltebbek. Hudapesten kapható : Török
daeaokat követelni éa caakia ások tekinthetők valódiaknak, me. Jóssrf gyógysseréss urnái, Király-utesa 12. as.
ü^—i——MM__gj
XXIV. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1M6 JANUÁR 18-in
MI-
XXXXXXXXX4XXXXXXX ¿XXXXXXXXXX
előtt sérvköto. has é* köldökkötó. agyemt tartó, ortopédiai fűző. műláb, műkez mindennemű kötszer suspensor irrijator fecskendők, gummiáruk, vagy bármely a betegápoláshoz szükséges eszközt beszerezni tetszik, tessék
Polgár Sándor
egyet, gyakorlott kötszerésztol BUDAPEST
,-t ! VII, Erxaébet-kGml 50. íz.
a legújabban megjeieut nagy. képes árjegyzéket kérni, mely bérmentve lesz megküldve. (Fenti czimre ügyelni tessék.)
Férfiaknak!
férfieyengeségeknél impotentia a cs. és kir. szab. g&lraiio villanyos készülékem doha^uálatra a legjobb szolgálatokat tesz. ^•^Yolta tanár rendszere. Orvosilag ajánlva. "Leírásokat k-pld boritékhán 10 kr. levélj egy elien. Aneenfeld J. elektrotechnikus Wien, IX Türkenstrasse 4.
Kukoricza-morzsolók
kéz.
és erőhajtásra, egyszerű és kettős szerk«\..v-*el. szelelővel és szelelő nélkül.
Gabona-rosták, ^
Konkolyozók (treurSk)|
kézi kezelésre va'ó
Széna- és szalma-sajtók
fekvőén »agy kocsira szerelve, Takarmány-ffillesztők, Szállítható takarék-fözó-Ostők takarmány stb. részére.
Szecskavágók, Répa, burgonyavágók, larálók elismert legjobb minőségben és szerkezettel készülnek
fflayfarth Ph. és Társa
cs. és kir.
kiz. szabad.
gazdasági gépgyárábán BÉCS, ll/l, Taborstrasse 76. zsám.
Árjegyzékek ingyen. — Képviselők felvétetnek.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
K
X
X
X
X
X
X
X
X
X
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ol,
NEUSTElH-fé!, EKZSEBET labdacsok E püulák baaonló kétzitményekoel mjod, o t-. kintétben feljebb becstlleodók ; mentek mindé,, .rt»l ma> anyagul, az ál testi szertek bajalnal 1 iobb eredménynyel haasnáltatrán. gyentédea i.ukt-íók fértisztitók; egy gyógyszer Km jobb i mellett.* ' ártalmatlan, mint e pilulák a
azóttazoruias
a legtöbb betegségek forrása ellen Czakrozi.tt ^ttl-aejflk végett még gyermekek stiveseu reszik
mm- Egy ló pllnlät tartalmazó doboz 10 kr egy tekercs, mely S dobozt, tehát 120 pUnlát tartalmaz csak 1 forint o i.
(SvjÍq ' Utánzásoktól különösen Óri-Ss^KJ ^ ' • kodionk Sínünk bstárosot-»an Xeusteln Erzsébet pilnlát Valódi csak ha minden doboz törvényileg bejegt. setl védjegyűnkkel piros-fekete nyomtt-| tatásban .Szent Lipót- és ..Venstelu Fülöp gyógyszerész* aláírással ran ellátta A keresk-delmi törreorizékileg rédett csomagjaink aláírásunkkal tan _l ellátta
NEUSTEIN FÜLÖP
.Szent-Llpothoz' czlmzett gyógyszertára WIKS, T, Plankenga,ie S. -Raktár Nagy-Kaiizsán: BELDS LAJOS. PRAGER BÉLA ERLICH ARNOLD gyógyzzerétz nraknál
o
HH J2;
Az 1896. ezredéves kiállítás alkal- ^ mából az államtól engedélyezett
Ií. Magyar Osztály-Sorsjáték
Kibocsátás: 120,000 sorsjegy 45,007 három osztályba-osztott nyereménynyel és egy juulomdijjal. (===== II u z á s o k "
I osztály I II. osztály I III. osztály
1896. február 5-8-lic. | 1896 suárczlus' 11—14 1%. | 1§96 május tí-í« l|!
| 1896
ÁRAK AZ L OSZTÁLYRA : 1 fél - 1 tized 1 huszad sorsjegy 10.—
2.—
A nyeremények teljes adó
TELJES SORSJEGYEK ÁRAI (mindhárom oszr. ért): 1 egész 1 fél 1 tized 1 huszad sorsjegy
77— forint | 60.— 30.— - 6.— 3 — forint
és illetékmentességet élveznek és minden levoais nélkül fizettetnek ki; a húzások az
2 hid-mérleg
(megrakott kocsik és marhák mérésére) egyenkint 80 mázsa (4000 kg.,) még uj és használatban, a híres Bugányi és Társa czégtől, erős készítmény, vas törzsökkel, vas traverzzel, mérczével és vaskőrtékkel ellátva, minden nagyobb gyár, serfőzde, szeszgyár, mezőgazdaság, község gőzmalom és műveknek, különbeni 100 frt pénzbírság mellett törvényesen előirt magyar hivatalos szabályozással, darabonként cssk 370 fo rintért (gyáriár 600 frt), továbbá
2 marha-mérleg
egyenkint 1000 kg, még és uj használatlan kitűnően játszó mérczével és vaskőrtékkel, korláttal és lépcsővel ellátva, mindeu gazdászatban és hizlaldában igen szükséges, hivatalosan magyarul szabályozva, ugyanazon elsőrendű gyártól készítve, darabonként csak 140 forintért (gyáriár 225 frt) helyszűke miatti, egyenként 10 évi jótállás mellett eladó: Mérleg és vasbumr-raktár Bécs 1, Seilerslitte 12., az udvarba balra. (A hivatalos szigora felülvizsgálat épen tartatnak )
oooooooonooooooooooooooooooooooooooooooooo
állami hatóságok felügyelete alatt állanak és egy kir. közjegyző jelenletében ejtetnek meg
Midőn a sorsolási tervezetet föntebbiekben közzé tesszük, egyben köztudomásra hozzak, hogy a sorsjegyek mától fogva a falragaszokon jelzett elárusítóknál a fenti eredeti árakon kaphatók.
Budapest. 1895. deczember 24._M^HT OSZlály-SOrSjátéfe lg«iZg<tt(ÍSág.
1
nyújt az államilag engedélyezett
Minden 3-ik sorsjegy nyer.
í'
II. Magyar Osztály-Sorsjáték
4.5.007-
a le
rom osztályba osztott pénznyeremény 8.900,000 koron» összértékben.
; ed vezób beesetten EGY MIILLlÓ —
A,z I. osztály hozása 1896. február 5—8-ig.
MOLL SEIDLITZ POR
rodjegyét éa
Caak akkor valódiak, ha mindegyik dobos Moll
alüriáat tünteti fel. A Ml A.-féli Seidllti-porsk tartó, gyógybatása a legmakacsabb sysmsr is al-teatbaatalmak. gyo oorglrcs ii gyomorbér, rögzött székreksdes. májbantalom »Ír-Utalás. aranyér és a legkülönbözőbb »41 belegtsgek eHeo. e leles bázissernek •»-tized.k óu mindig nagyobb elterjedést szerzett — Ara egy lepecsételt eredeti da-bsznsk I frt i.
Hamisitáso< törvényileg fenyíttetnek.
MOLL"FELE»FRANCt*Ä1

CM] •Ü
NYEREláENYTER VEZET: Nyeremény korona korona 1 á 80000 — 60000 -40000 -30000 — 20000 -15000 — 10Ő00 — 8000— 4000 -2000 -1000 — 400 -
80000 60000 40000 3.0000 20000 15000 10000 íeooo
32000 20000 13000 40000

C«ak akkor valódi, h\ BÍD?e«ri* ílre* MOLF, Á. r«,Jje*yét tQnt*ú tel ét
,A. Mail' felirata ¿noztttal ran sárra. A Moll-féle fra«-
ozla borszesz éa só nerezetesen mint fájdalomoiillapittf bedörztöleti szer (;t>szréor csőz ét í meehülés egyé'» következményeiaél ¡ojfinmeretesebb népszer — Egy óao-zett eredati fiveg ára 90 krajezár.
Mo]l SalicyJ szájvize.
(Főalkatrésze fCzolysaras sziksó.) A mindennapi szájtiiztitásnál különösen fontos bármely *korit gyermekek, mint felnőttek sr-ámára; mert e szajriz a fogak torábbi épségét biztoiitia s egyszersmind óvszer togfájas ellen. _ E|y Moll A ved|»gy,vei ellátatt 8v,| árn : 60 krájtzar.
(691) FÓSlr tküldés
Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. udyari azállité által,
Bécs: I., Tucblauben 9. sz. VMákl ms,r»ad»!»sek aap,^ ,», aatááyét mrllatt leijnlttetask
O] A raktárakban ttuík határozottan MOLL A. aláírásával ii védjegyével ellátott készítményeket kérni. v
___Raktár: Najy-Kamziín RoSSnfeld Adolf BS Fia.___
3nononíYYllll»v»Y»v^yinrinnnnrini vxyf^XmOJÖQfl
10 13 100 860 9000
10000 lltrtlMt ÓS82(Sfl • 12B8000
ÁRAK AZ I. OSZTÁLYRA:
_1 egész 1 fél_1 tized 1 huszad
20— 10.- 2-
200— 172000 80— 720000
A II. osztáty húzása 1896. márc« II I* ig.
NYEREMÉNYTERVEZET: Nyeremény korona korona
íoooo iicrcaéiT ősszísíi . imsoou
A III. osztály húzása 1896 május 12-28-ig
NYEREMÉNYTERVEZET: Nyeremény korona korona ljutalomdij 600000
I j
lj|S 2
! s 34 100 200 2650 22000-..
600000 400000— 400000 300000— 300000 200000 - 200000 100000— 100 000 40000— 80000 20000— 4000ti 10000 - 5000I) 8000— 80001) 6000— 204000 2000— 20000. 1000— 20000O 200— 5300(11' 150-3300000
25007 ojeríB. es egr jutalom 6284000 TELJES SOR8J. ÁRAI (mindhárom oszt. érv.): 1 egész 1 fél 1 tized ~ 1 huszad
"8— 3.— forint
Sürgönyczim : LOTTOHSINTZE, Budapest.
I.— forint 80.— 30-
ajánlja és szétküldi az összegnek előzetes beküldése mellett vagy utánvéttel
if Ál OLY, Budapest, Szervita-tér
Biztonság szempontjából ajánlató»; hogy a sorsjegyeknek ajánlott -
levélben való küldése kiváotassék és a fenti eredeti árfck mellett osztálysors-j egy éknél ajánlott levelek portói» és nyereményjegyzék dija fejében 25 kr, teljes sorsjegyek megrendelésénél pedig portó és 3 nyereményjegyzékért 50 kr. küldendő be.
Az első magyar osztálysorsjáték alkalmával tisztelt vevőim között a következő főnyereményeket osztottam ki: 400.000, 200.000, 100.000, 80.000, 50.000 koronásak stb.
3,
Sürgönyczi» : LOTTOBE1NTZK. Budapest
Nyom»tott Ifj. Wajdíts József könyvnyomdájában Nagy-Kanizsán.
NAGY-KANIZSA. 1896. január 25-én.
4-llt azám.
Blifitett,( ár:
Ef eaz évrt . . . 5 fn — kr Fél érre . . . . 2 fn 50 kr, Nefvedévre . . 1 frt 25 kr £»jea .t«m 10 kr. UI EDETÉSEK 5 baaáboa pellUortuí 7. »aaod««» 6, . minden loiábbi 1 kr
SYILTTÉBBKN petit »ronkínt 10 kren .eleinek fel ICincatan il lék minden efjei binlewaert 30 kr. n.elendó
ZALAI KÖZLÖNY.
XXXV. é\ folyam.
A Up szellemi és anyagi részét íiletö minden közlemény Bátor 11 Lajos szerkesztő-kiadó nevére cximzetten Nagy-Kan Izxara bérmentve intézendők.
Bérmentetlen levelek nem fogadtatnak el.
Kéziratok viasza nem küldetnek
.... __
A nagykanizsai „Ipar-Testülef, , a nagy-kanizsai Délzalai Takarékpénztári .Önsegélyző szövetkezet", a .Kotori takarépéoztár *) részvény-társaság', a .nagy-kanizsai- és galambokiftnkéntes toroltó-egyict«, a .nagy-kanizsai kUdedneveló egyesület- a .nagy-kanizsai tanitói járáskőr", a , nagy-kanizsai keresztény jótékon nőegylet*, ,n.kauizaai izr. jotékony nőegylet*, .szegények tipintézeie*, a .katonai hadastyán egylet' a .soproni kereskedelmi ipír kamara" nagykanizsai kttliálasztmányának hivatalos 1
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGY ES TARTA.LMU HETILAP. "
Dr. Vlatiici Ijrila vallás- ét Uz-sktatáaiui ■iiistir.
A Nagy-Kanizsán legközelebb megjelent zalavárraegyei évkönyvbén. melyet a milleniumra Halis István és Hoffmann Mór szerkesztettek. Dr. Wlassics Gyula vallás-és közoktatásügyi miníster rövid életrajza is közöltetett, melyben meg -van említve, hogy Dr. Wlassics Gyula első irodalmi működését a Báiorű Lajos által szerkesztett akkori -Zala-Somogyi Közlöny-ben kezdte.
Az akkori „Zala-Somogyi Közlöny? folytatása a „Zalai Közlöny" és ézt most is Bátorfi Lajos szerkeszti.
Ezen jogczimen érzem magamat feljogosítva arra. hogy Dr. Wlassics (jyala. megyénk nagy szülöttének az életrajzát nagyobb terjedelemben és kimerítőbb részletességgel, mint a milyenben a Halis és Hoffmann által szerkesztett milleninmi évkönyvben megjelent, a „Zalai Köz-löny-ben közöljem.
Czélom az. hogy ezzel a most már nagy államferfiuvá kimagasult jeles hazánkfia életrajzához, melyet idővel országos tekintélyű hivatot-tabb toll fog a jellemző méltatásokra is kiterjeszkedve megírni, megbízható adatokat szolgáltattak főkép abból a korból, a midőn még a mostani államférfiú nem volt a közpálya munkása és tevékenysége nem állott a nyilvános élet ellenőrző figyelme aiatt.
Az 1894. év végén a Wekerle-kabinet visszalépett s beállt a kormányválság.
Ex a kormányválság spjcziális jellegű volt.
Lefolyásában teljesen elütött az eddig átélt kormányválságok rendszerinti sablonjától.
A Wekerle-kormány még az ellenzéknél is népszerű kormány volt. s mikor lemondásának híre terjedt, dicsőségének zenittjén állott. Természetes tehát, bogy ily körülmények között a bukás hírere végehossza nem volt a találgatásoknak.
Miért mond le? Mikor mondott le? Ki lesz utóda? Khaen Héder-váry? Széli? Bánffy? Vagy senki?
Hátha megmarad?
Hiszen nem járta le magát . . L
Es ez a bizonytalanság tartott hosszú időn át. '
Nem akart véget érni. 4 A kombinatiók tarkasága, a megoldás folyton húzódó lassúsága, a hosszú várakozás bizonytalansága egész izgatottá, sót lázassá tette a kedélyeket. Később már ránehezedett a látókörre és nyomottá tette a köz- és politikai élet levegőjét.
Küszöbön volt az újév, midőn a szokásos hivatalos üdvözlő beszédeket a kormánynak, a ház elnökének, az uralkodó párt választott szónokai elmondják.
A kormánypárt Dr. Wlassics Gyulát kérte fel arra. hogy a ház akkori elnöke, báró Bánffy Dezső előtt, a párt politikai irány« érzelmeit üdvözlő beszédben tolmácsolja.
A Wekerle-kabinet már akkor politikailag nem létezett. A kormányelnöki szokásos üdvözlő beszéd, melyet korábbi megállapodás szerint Darányi Ignácznak kellett volna elmondani, e miatt elmaradt, tehát a politikai élet egész súlya és jelentősége Wlassics Gyula újévi beszédéré irányult, mely iránt a még folyton ta'^tó interregnum megoldásának izgalmai csak fokozták az érdekelt körök figyelmét.
Az elhangzott újévi beszéd politikai eredménynyé vált. A Lajtán innen és tul az illetékes körökben
feltűnést keltett. A sajtó rokonszenves hangon ctaumentálta. Napokon át foglalkozott vele és Dr. Wlassics Gyula újévi beszédének-jelentékeny része vau a* kormányválság" megoldásában.
Még akkor senki sem tndta. mit rejt a jövó. Még akkor nem sejtette senki — a közvetlen érdekelt maga sem — hogy Dr. Wlassics Gyula a báró Bánffy kabinetjében fogja Magyarország egyházi és közművelődési ügyét kormányozni. Djév után 14 nap múlva a kormányválság befejeztetett.
1895. évi január 14-én a Bánffy -kabinet megalakult s abban a vallás- és közoktatásügyi tárezát Dr. Wlassics Gyula vette át.
A kabinetben egyik miniszteri tárcza átvétele sem vplt olyan váratlan. mint a vallás- és közoktatási tárczáé'.
Nem az lepte meg a magyar társadalmat és szélesebb körű politikai világot, bogyDr. Wlassics Gyula mi-nister lett mert hiszen a tudományos világban Európaszerte ismert és te-Jíintélyes neve volt. A büntető jog. az anyagi és alaki jogalkotás téren a jeies codíficstort,'—s-H'ágor föt.-a tiszta gondolkozást és rendkívüli munkaerőt mindenki ismerte benne. A parlamenti életben is olyan clis mert tekintélyes és rokonszenves egyéniség volt már akkor, hogy mindenki látta benne a jövő emberét. igy nem is tűnhetett fel. hogy tárezát vállalt, hanem az lepte meg az emberéíet. hogy nem azt a tárezát vette át; -a melyre öt a közvélemény nyíltan és hallgatag praedestinálta. vagyis hogy világosabban szólva, nem Szilágyi Dézsőt követte a ministeri székben, hanem hogy vallás- és közoktatásügyi miniszter lett.
A közfelfogás a cultus és közoktatásügy kormányzásában olyan külön álló funetiót képzel, a melyhez a'jogásznak nincsen'semmi köze. Azt hiszi, hogy a vallás- és közoktatásügy csupán a bölcsészek vagy encyclopiidisták szakmája. Vallás- és közoktatásügyi miniszter eddig ex asse jogász, boldogult I'auler Tivadaron kivül nem is volt. mintha a jogász az igazságügyminiszteri, vagy belügyminiszteri tár-czákon kivül. más miniszteri tár-czákra nem ís volna competens. Hisz láttuk a közelmúltban Baross Gábornál, hogy a volt hajdani szolgabíró miniszter korában alkalmazott közlekedési politikájával bámulatba ejtette az e?ész Európa összes szaktudósait. Dr. Wlassics Gyula szakmája éíj tárczája között pedig ennél sokkal közelebbi az összefüggés, mert ő egyetemi tanár volt. mégis meglepetést okozott a vallás- és közoktatásügyi minister-sége.
Ezt nenitudtaaközvélemény megmagyarázni. Ebbe nem akartak az emberek belenyugodni s újra kombináltak.
- A:t mo«diit.-liSgy bieíe» ez-ugy is csak átmeneti ministeríum. A fusió a nemzeti párttal ugy is küszöbön van. Majd a fuzionális ministeriumban Wlassics átveszi az igazságügyi tárezát. Az az ó res-sortja. Az felel meg az ó egyéni hajlamának. Működése. ' nyilvános élete, lelki világa azzal van iden-tificálva.
Mit is csinálna egy minden izében kiváló jogtudós a vallás- s közoktatásügyi tárczával ?
A következő események erre a kérdésre is csakhamar meghozták a senki által nem várt feleletet.
A. felelet meglepő volt.
A meglepetés főkép abból állott, hogv azt abban az alak- és tartalomban senki sem várta.
iKolyt. l^r.j
A nagykanizsai állami anyakönyvi hivatal 1895 évi múiödssének eredménye.
Közű: JUK ISTVÁN".
A mindenható miniszter az anyakönyvi törvény életbeléptetésekor Nagy-Kanizsa váró .ára is kötelezővé tette, bogy az anyakönyvi hivatalt a hivatal jellegének megfelelő batorzattal lássa el. Tekintve tehát a hivatal fontosságát, át is öltöztették a hivatalt oly elegánsan, hogy aki azeiótt látta, most reá nem ismerne, azonban a Tekintetes Tanács akkor nem gondolta, bogy az a csinos, jó magyarul mondva, alt deutsch bútorzat, ióőközönkint átváltozzék rózsa azinövé. Az igaz, bogy a városháziak még nem láttak annak, de egyik-másik még meggyőzödhetik róla. mert mint mindenhol, ugy a városháznál is vannak nőtlen emberek. Ugy e kíváncsiak, hogyan változhatik ídöközönkint át a barna bútorzat, mint a cameleon. Hat ugy, ba bejönnek a hivatalba a boldog jegyesek, azok mindent rózsaszínűnek látnak, hiszen azok előtt rózsaszínű az egész világ, az élet az álmuk, szóval minden, de még a tintám ís, aőt iű«y »«Hfc.r moí^j-k, aég megem i« pedig ahhoz igazán már nagy költői phantázia szükséges.
KI bítte volna, hogy az az egyszerű szoba valamikor ily boldogság tanyájává változzék. Láthatni itt naponkint minden'szépet s jót.
Oly vidám és megelégedett, a boldogságot és szerelmet visszatükröző arczot sehol sem lehet látni, mint az anyakönyvi hivatalban. Már sok csó-kolózásnak voltam szemtanuja (az a baj, hogy csak szemtanuja), de összevissza még annyit nem láttam, mint a mióta az anyakönyvi hivatal van — Az igaz, nem a legnagyobb élvezet nézni, mert .fiatal ember létemre, ha látóra,-hogy a bájos mennyasszony sorba osz-togatja~/a csókot, akkor saörnyü boldogtalannak érzem magamat, hogy miért
:e auiooy
L a li.iom, í. leal \
trellenut. I ll neme 1
T A R C Z A.
„Cserebogár."
A hegedűu sir a nóta Kavéhazba este óta. hüoc az utczan járnak-kelnek. Gazda* ursk meg «zegények. S mig az egyik meg ae hallja A masikat odacsalja. Hegedűszó siró nóta — Kareházba - este óta X Férj* karján szőke asszony Szép s fehér miut a "
Kávebazba bemegy,_____
Caigány mellé közvetleoul. Barna prímás sötét szeme Felvillan a két veadegre -Aa ur régi bű pajtása, A azép asszonyt me* csodálja. Ká is zendít nemsokára .... Cserebogár . .Nótájára. Mintha húrba lélek szállna Kér, panaszol esdő árja — AsszoDy szem^köonytől fénye«. Az a prímás leleménye« l Fehér arcza halaványabb Ajkán reszkető árny támad —
-Múltba viszi az a nóta .....
Mennyi tőrtént két év óta ! Menet — hogy ott zsong ead fülébe Halkan: .rózsám é leszek-e? . . .* Eltemetett vágya dobban S érzi fájón - egyre jobban, ItánehezQl sötét gyásza :
Kit azeretett az elhagyta .....
Leányka volt, ifjú, szép. Amint mondták: — madonna kép. Ea a szive .... balga szive 1 , Azt imádta, ezt szerette. Ki csak tréfált, játszott vele — Kikaczagta, elfeledte. Aztán jöttek komor napok. Holló könnyek, sóhajtások .... Kin, lemondás, gyötrő bánat Vont szivére örök árnyat
Aztán mi jött? gazdag kérő, Erőltették.... és mit tett ő ? Sirt, könyörgött, szabadkozott S
Végre megtört, reihajlott.....
És azóta? semmi, semmi . ... Csak megtaou.t lemondani .Elvirám! — s«ól és megfogja Kaskeo/ keiét férje ma — Min tünödöl olyan mélyen ?
Gyönyörködöm a zenében És a kezét visszavonja Majd szivére reányomja Csöndesitni dobogását ..... Álom Taló mit szejne lát? Barna férfi azép ApoKo Szivet lelket meghódító Eszményképe, ideálja Lépett be a kávéhásba. Nem látta már két év óta S oh : még tán szebb lett azóta ! Megreme* a szőke asszony Mint a levél nyárfa lombon — No, ne lásson, ne ismerjen Ily halványan, összetörten !
Ne. Hogy i
> tudja aoba. soha, DOgJ a szivem őt siratja - .... .Meojünk innen — szól csöndesen — Menjünk haza ... fáj a fejem . . K Mikor ki ér az ntczira Tört accordba sir utáijna
. . . Cserebogár . . cserebogár . .. Nem hallgatlak én többet már, Szőke asszony kék szemébe Könny lopózik s hnll stivére — .,lly halványon, összetörten bohse lásson, ne ismerjen . ...
CZIKLE VALÉRIA-
Kiállítás a hó alatt ^
Csendben, zajtalanul, de a multak iránti kegyelet, é« a jövőbe vetett bit ün-Bepies hangulatával léptük át Maparor stig millenáris esztendejének Jtüszobét.
Jégkérefj borítja a természetet, de a hó felett, Petőfi szavai szerint, „piros rózsa • koszorúzza a telet." Piros ró«ája a kegyeletnek "V reménynek, a nemzeti öntudatnak és ezer év viszontagságai után a békés fejlődés és hatalmas lendület áhítatának'
Ünnepies hangulat ezáUja meg a tő- , megek szivét és mindenki érzi. hogy a most ránk köszöntött uj esztendő a történelem ritka évfordulói közé tartozik. Ezer év nagy ido egy nemzet életéhfijL és ritka az a nép, mely állami fennállá-sát ily hosszú időre kiterjeszteni képei lett volna. Az ókor kultarnépei kőzött Judaea, Persia, Phöniczia Heilas, Róma, egy sem érte meg fennállásának ezredik évét és az újkori nemzetek között sincsen Európában egy sem, mely ugyanazon j földrajzi határok keretében, ugyanazon állami szervezet mellett ősi alkotmányának eredetét, az uralkodó faj változatlan suprematiája mellett, ezer évre kiszámíthatná.
Nagy népek éa nagy birodalmak pusztultak el, mialatt a magyar válságos, nehéz viszonyok kőzött, tatártól, tőrök-' tői, gyakran őnkezétől is vérezve, hősi bátorsággal megtudta védelmezni nemzeti önállóságának csaknem szakadatlanul ostromolt védő éánczait. A mostan élő leghatalmasabb nemzetek is ezer év előtt még alig léteztek; az orosz még adót fizetett a tatárnak, lengyelnek, Anglia még meg sem kezdte nemzeti alakulásának phyuologiai proczesz-szusát; a fraaciia még nem állapította
meg állami határait, a német szét volt tagolva és az olasz nép századokon át a pipa világhatalma alá tartozott. Azok a népek pedig, melyek a magyarokkal együtt ezer év előtt léteztek, életviszonyaikban anayira elváltoztak, hogy rá-jok ismerni ae lehet.
A lengyel fel van osztva, a bolgárt elnyelte a szlávság, a bajor és szász más földrajzi és jogi határok között él, mint azelőtt, Veieocze hatalma [teljesen aláhanyatlott éí Dalmáczia melléktarto-mánynyá sQlyedt. Csak a magyar faj tartotta magát és nem hódolt meg senkinek, aminthogy ö sem ipirkodott soha magába "olvasztani vagy leigázni más népet. Á hódolt népek, mint azt Munkácsy Mihály honfoglalási képe is mutatja, szabadon és önérzetes megadás sal járultak a hódító Árpád elé. hogy felajánlják neki földjüket, mert a hódító hadvezér nem kivánt maga előtt látni rabszolgákat, csak alattvalókat. Talán jobb leit volna, ha századok beolvasztó politikája álul Magyarországon is ugy, mint Francziaországban, Angliában és Németországban történt, az összes nemzetiségek egy egységes, egynyelvű uem-zetté alakultak volna át, de a magyar nép többre becsülte a szabadság független .érzését, semhogy attól bárkit is megfosztani iparkodott volna.
Igy; él ez a nép, csaknem minden fajrokenság nélkül, magára hagyta immár ezer esztentő óta itt Európában és államfen tar tó tulajdonságainál fogva még sok száz év történelméből ki fogja venni
a maga részét a jövőben is. Az isteni gondviselés különös kegyelme segi'ette eddig és tizedik szekulumábm megiíju-hudott újra. Azért ifjú vértől pezsgő lelkülettel méltó, hogy megünnepelje évezredének dicső emlékét és kettős arcz-czal, miat Janus, messze időkre visszapillantván, büszke önérzettel, és rendíthetetlen bizalommal előre is szegezne tekintetét, mely a multak emlékeiből a remény szálait szóheti tovább, a jelenkor fejlődésének ragyogó RUgaraivai.
Tizszázado3 kulturánk hazai fejlődését és nemzetünk életképességét az emberi tevékenység minden terén, az országos ünnepélyek központját képező millenáris kiállítás lesz hivatva minden irányban keilő módon méltóan feltüntetni. A modern Magyarország életerős produktiv képességének bemutatása mellett, retrospektiv kiállításunk a történelem rég letűnt korszakaikat is fel fogja eleveníteni. A régi ereklyék gyűjteménye, régi épületek, műemlékek, ezob-rok, képek, műkincsek, fegyverek, okmányok és mindenféle régi magyar emlékek összeállítása különös specziálitását fogják képezni ennek a szó szoros értelmében igazi nemzeti kiállításnak, mely történelmi részének különös vonzereje által felülmúlja az eddigi összes kiállításokat, melyek eddig csaknem kizá-" rólag az ipari haladás és nemzetgazdasági termelés versenyképességének igazolására szorítkoztak. A magyar nemzet örökös harczaiban és létfen tartásáért vi-vott küzdelmeiben sok becses emlék el-
Lapunk mai számához fél iv melléklet Y&n csatolva.
XXXV. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1896. JANUÁR 25-én.'
nem nősültem meg, de mikor látom, - hogy szegény vőlegény a kegyelet adóját megy leróni anyósához és ót megcsókolja, akkor pedig nem tudok elég hálát adni, hogy nem én vagyok a vőlegény.
Ezt nem azért mondom, mintha gyü-lölném az anyósokat, hanem azértmert megérdemlik. Aj uj törvény ugyanis oly jogot adóit nekik, a melyre nagyon rá tartósak. A kedves mennyasszony, ha kiskora, abban az esetben a papa nem létében a mamának kell megadni a. beleegyezését. Ilyenkor az anyakönyvvezető tanulmányozhatja a beleegyezésének furcsa módjait. Ha az apatói kérdi, az egyszerűen, minthogy már előre úgyis megfontolta, megadja beleegyezését, — hanem ha az anya adja, szegény jegyesek már előre pirulnak, forog velük az egész hivatal, mert biztos, hoey ilyen a beleegyező nyilatkozat: „Hát ha már meg kell lenni, csak legyen meg, mondtam eleget a leányomnak, hogy édes leányom, az nem lesz igy jó, majd én megmondom, kihez menj nőül, cézd ennek a fiatal embernek a formája se jó. Hiába való volt minden, nem akart reám hallgatni, hát legyen meg, de tudom megbánja. Köszöoöm az ilyen belegyező nyilatkozatot, el lehet képzelni, minő házasságkötés lesz. Igen, minő forma. Mert most^pár igen sok féle házasság vau. Van ^yházi, polgári, vegye?, vad, boldog é3 boldogtalan hí-zasság. Ezek közül az anyakönyvvezető vadházasságot egyet sem köt, (ilyent csak a Horváth Honor tisztelendő atya akar kötni, mert egyedül az izgatja a népet, hogy ne kössenek háza.-ságot J de boldogtalan házasságot legtöbbeft Vagy talán i.em ugy van. Ugy van bizony a legtöbb esetben, mert csak vegyük az uj házaspáiokat, ha a feleségnek uj divatú ruha kell, mindjárt álmodik és mondja: „Jaj papuskám, de szépet álmodtam" és ha férje nem is kérdi hogy mit álmodott, mert a férfiak már sokkal gyakoroltabbak, minthogy kelepczébe kerüljenek, ő azért folytatja: „azt álmodra hogy ilyea és ilyen ruhával lepték meg.* Ilyenkor jaj annak a férjnek, ha a/t meri mon daoi: .Édesem Bem tudod, hotty az «.OH¿í»an lámáig -':]■'' > J-.-Si."
Vau i»KÍwr. »tMfefezeu ¿¡zcy »műér vagy, "'ért «vetél <t. no^y &oi4ogi«i»'an& j^Üaá (A «
ahU* alt n^jfcBfa V^'tíHr*-. t irl
' á ír.-j ©pjfí Í!i»*t H.Mit
je-ití.) Ha szegénység uralkodik a háznál, a/én b«> dngtaian, ha anyagi gondok nem bántják, akkor a vágyai idézik elő a boldoiitalansagot.
Hogy minő bázassag köttetett ná'unk 8zt a háza>uliak legjobban tudják de azt tudom, hogy 37 baza«ság l»t' m-g kötve, tehát 74 igent ke lett volna hallanunk, de csak 73 at hallottunk, mert egy esetbeu az „igen" helyett a vőlegény „akarom"-ot mondott.
Hogy ezek közül hány volt a szép és hány volt nem szép menny asszony," erről nem .szólok, mert az izlé* dolga, annyit azonban ismét iu<iok. hozy romai katbolikusok között köttetett bá zasság 21, izraeliták közt 10 és 6 vegyes, ezekhői a férfi izraelita a nő ró mai katholikus 2, — a nő izraelita a férj római katholikus szinte 2, a férfi ágostai evangelikus a nő rótn. kath. 1 és a nő ágostai evangelikus a férfi római katholikus 1.
pusztult, de annál becsesebbek és értékesebbek lesznek előttünk azok melyek a hazafias kegyelet által az ország különféle vidékein számunkra eddig megőriztettek.
A mi Magyarországon és'hazánkra vonatkozólag Külföldön régiség csak található, az mind össze van gyűjtve és vagy eredetiben, vagy hü másolatban művészi utánzattal lesz látható a május 2-án kezdődő és valószínűleg a késő őszi hónapokba nyúló kiállításon melyet előreláthatólag a kü:földről is tömegesen fognak látogatói. Napról napra érkeznek már az érdekesnéi-érdekesebb történelmi reliquiák és az ipari czikkek szállítása is már a jöv(f hóban megkezdődik. Az összes csoportok befejezték előkészítő és előjegyzési munkálataikat Eddig 16,000 kiállítónál több jelentkezett, mely az eddigi összes országos kiállítások jelentkezőinek számát messze tu haladja. Körülbelül kétszáz nagyobb-szabásu és ki-ebb, de remekül kiállított épület készen áll és ezek Aözt a történelmi főc-oport: Vajda Hcfoyad ▼ára. az ősrégi jáki templom és Mária Terézia korabeli renaissance-épülettel, az ország faluja a magyar és nemzetiségi utczával, hol a magyarországi vidékek népéleté lesz bemutatva, az óriási iparcsarnok, mezőgazda-»ági, gyáripari, tengerészeti, hadügyi, pénzügyi, közieke déai, közoktatásügyi, bányászati atb.
Nemcsak mindig a nő kap idősebb férjet, hanem megfordítva., a férfi is részesül az ilyen szerencsében, nálunk ily szerencsébe reszesült 7 férfi, sőt egyik oly tul szerencsés volt hogy élete párja éppen 20 év és 20 nappal idősebb mint ő.
A házasultak közül 10 a házas élet nemeit máshol élvezi, vagyis 10 meny-asbzonyt vittek el Nagy-Kanizsáról.
Egy ^esetben oly házasságot is kötött az anyakönyvvezető, hol a vidám arezok helyett a siró mennyasszony és a haldokló vőlegény artzát kellett néznie. Megható jelenet volt, mikor a mennyasszony az „igent'-t a sírástól fuldokolva, a vőlegény pedig majdnem halálhörgés közepette mondta ki, ez esetben a vőlegénynek a szerencse kivánat helyett, imádság kellett a lelki üdvéért.
Ezekben tehát nagyjába körvonalazva van, hogy az anyakönvvi hivatalnak ' mily keiíemes és kellemetlen dolgai vannak.
Nagy-Kanizsán foügynökség létesíttetett.
Az első biztosító intézet katonai szolgá-| lat esetére Ö cs. é? kir. Fensége Jó-; zsef főberczeg védnöksége alatt, mint í szövetkezet Budapest Erzsébet-tér 1. i szám. Alaptőke: 400.000 korona (teljesen befizetve). Tiszta biztosítási álló mány 1895 november 1 én 15,000 000 korona.
Elnökség: Báró Nikolics Fedor ő őméltósága cs. és kir. valóságos belxő titkos tanácsos, a magyar főrendiház örökös tagja, az I. oszt. vaskorona-rend lo vágja, országgyűlési képviselő stb. stb., elnök: Gróf Esztej-házy M kiós nagybirtokos stb stb., afelnök. Dr. Exner Fe-rencz Miklós cs. és kir. udvari, tanácsos. reichsrathi képviselő stb. stb., alelnök.
Központi választmány: Csikszentki-rályi és kraazriahorkai gróf Andrássy Géza. országgyűlési képviselő és nagybirtokos. Fnéd Lipót gyártulajdonos és földbirtokos. Bécs-belváros szegényügyi tanácsosa. Hol'án Ernő ő nagyméltósága, cs. é* kir. altábornagy, cs. és kir. belső titkoi« tnác 0-, a Lipót-rend birtokosa a m«:.^ *" ióreuoiii»« tagja. Maikovi'.s-í Kálmán, országgyűlési kéj»r:««lő >.« kö/-^ }aav £ntá*üityi b>zott<ᣠ'¿¿j* -¿i \ n ¿«y •.
" rróiui. -ffifg ^^t .T^^ir -
' '''prw&S * '»A•>
C4. és kir. kamarás, or*'ággyülé«i kep viselő a k«tonai érdemkere-zt birokosa hadi éki'm^nvny«!. Sarvár-felsővidéki gr. S/éch mvt Aladár, nagybirtokos. Kii>uj f«lu i Widner Karoly n\ug. vezérőrnagy. Z^xdauyi és :örök-szent-miklósi Almásy István. ^
Fmfigye ő.i»'7.ottsftg: Csávossy Béla országgyűlési képvi-eló és nagybirtokos, einök, Lohraayr János Ferenc/, nagykereskedő. Bmlnpiíst, fővaro* törvényható-"ági bizottságának tájija. P>uf sch Frigyes, lő/.- és váltóü^yvéd. Dr. S űc F-rencz. köz- és váltóüeyved az Első Pesti Ha zai Takarékpénztár ügyésze
Igazüsfóság: Dr. Münnich Aurél országgyűlési képviselő, köz- és váltóügy-féd a kassai tornai vasúttársaság elnöke, a Budapest belvárosi takpénztár ig. elnöke, a „Gizella" kiházasitá i egyletnek" választmány tagja, elnök. Busini gróf Keglevich Béla, cs. és kir. kamarás, a szab. osztr. magyar államvasút igazgató-
monumentális nagy épületek, a közegészségi. meteorológiai, borászati, halászati, ezukorgyári. tejgazdasági, malomipari s száz más pavillon a hóval födött fehér lepel alatt egy mesebeli város kiemelkedő pontjait' képezik. A nagykörúton épült kiállítási város nem>okára be fog népesedni a kiállittandó tárgyak sokaságával ünneplő közönség és külföldi látogatók seregeivel. A világ minden tájairól, messze országokból. Amerikából, Indiából, Egyiptcaíbó1, Olaszországból, Angliából, Fránczia-, Német-, Törökországból és szomszédos keleti tartományokból egyre-másra jöonek a jelentések, konzulátusoktól, társulatoktól hatóságoktól, melyek tömeges és csopor tos látogatásokat jelentenek.
Az érdeklődés a folytonos előkészü-lődénekkel együtt halad és mire a hó elolvad és a tavaszi enyhe szellő meglebben, Magyarország kiállítása a népek testvéries érintkezésének gyülhelyévé fog válni.
^Magyarország ezeréves történele sok ellenséggel való küzdelmünkkel vaa tele; az ezer ér végén sok barátot fog szerezni nekünk az az ünnepi alkalom, hogy a külföld hazánk kulturális életképessé géröl a kiállításon saját szemeivel fog meggyőződést szerezhetni. Dj magunk is fogunk belőle tanulni és azért bízvást elváijuk, hogy a kiállítás nemcsak dicsőségünket fogja emelni a külföld
tanácsosa, ügyvezető igazgató. Máték Arnold, a „Gizeüa" egylet igazgatója, a bajor szent Mihály-reod lovagja, ügyvezető igazgató. Josipovich Géza, országgyűlési képviselőház jegyzője. Szerb György, országgyűlési képviselő, köz és váltóügyvéd. Vezérigazgató Antal János.
Bővebben értesülhetni e lap szerkesztőségében.
Tervezet: Az „Első Bizrositó Intézet Katonai Szolgálat Esetére" azt czélozza, hogy a serdülő ifjak sz&lőinek ▼agy gyámjainak lehetővé tegye, hogy aránylag csekély dijak fizetése ellenében fiaiknak, illetőleg gyámfiaknak tényleges katonai szolgálatuk idejére segélyezést biztosítanak egyszeri, tőkefizetés vagy havi járadékok alakjában
A hazafias czél, melyet az „Első Biztosító Intézet Katonai Szolgálat Esetére" követ, legfelsőbb helyen a legnagyobb helyeslésre és leghathatósabb támogatásra talált és ö csáaz. és kir. Fensége József főherczeg az intézet védnökségét j legkegyelmesebben elfogadta. | Minden gondos atya üjszü>ött fiacská-j jának havi 1 korona 12 fillér dij lefizetése mellett a hadseregbe, a hadi tengerészeibe vagy a honvédséghez való besoroztatása esetére 400 korona tőkét biztosithat. Ha azonban az atya annak idején azt az óhajt nyilvánítja, hogy fiának az egyszeri tőkeözetés helyett tényleges ka'onai szo'gálatideje alatt járadék fizetessék ki, ugy a biztosított, ba mint egyéves öukéates szolgál, havi 34 koronás járadékot, ha pedig 3 évet szolgál, havi 11 korona 88 fillérés járadékot fog kapni.
E példából kiviláglik, hogy szerenyebb sorsuak is igen csekély áldozatokkal — naponként nem egészen 4 fillér — igen lényeges könnyitést szerezhetnek fiafte nak arra az időre, midőn hazájuk iránti legnehezebb kötelességüket, a katonai szolgálati kötelezettségeket teljesitik
A feltételeket, melyek mellett az „El-ő Biztosító Intézet Katonai Szolgálat Esetére ó cs. és kir. Fensége Jó«sef főherczeg védnöksége alatt" biztosításokat köt, liberalitás tekintetében semmi más intézet nem mu ja fölül.
A biztosítottnak a biztosított esemény beállta előtti hilála, valamint be nem sóroztatái i. «> bebzetett uyak s j goudvitffiönce. azonnal ▼iaá/ari/*:^' j pó'tnrtaiékba ..orozott a) teaj- W y tiÉlfott jüffjla. ■ } ! A frzer'őiéaszerü fiijak >fi/.eté»érs «/. iütézet két havi irfő- engedélyez tagjainak, megengedi továbbá, hogy a törölt kötvények reactiváláaat a fél 6 hó alatt kérhesse
Minthogy uincs mindenki abban a hely-zeth^i. hogy évek hosszú sorára előre elváH'ija az allaodó díjfizetési köteie zett-é^et, minden,-tagnak meg ven engedve. hojty le/alább három évi díjfizetés utanj 'bármely okból további fizeié-eit beszüntesse. A tag ez esetben díjmentes kötvényt (leszállított kötvényt) kap a biztosított összeg annyi részletéről, mint a hány évi dijré-zletet, az eredetileg megáll, pitott részletekből, befizetett; ha pi. egy atya 5 éves fia javara 2000 korona tőkét biztosit és 4 évi díjfizetés után niucs többé abban a helyzetben hogy díjfizetéseit folytathassa, ugy eredeti kötvénye kicseréltetik 500 koronáról szóló díjmentes kötvény ellenében, minthogy a kikötött 16 év helyett csak 4 évig fizette^a dijakat. ^
Ezenfelül arra a kötvényre, mely leg-
előtt, de hasznos iskolája is lesz mindazon törekvő elemeknek, melyek Magyarország jövőjét a komoly muuka és nemzeti haladás biztos sikerétől várják és reménylik. *
FEKETE JÖZSEF.
Soha soha 2
Csak nem tud megnyugodn. bás szirem,
Mint játszö gyermek olyan nyugtalan
Abrándo« te hozzád riszeo.
Egy pereznyi üdv cs»k nálad ran
Oh dőre lélek - balga érseméoy
Hisz te soha, soha'nem lehetsz az enyém.
S én feléd vágyom mégis Kantelén Egy édes litkos sejtés vonz hozzád : Szivem verését neked szentelem Meg értede? bús lelkem szózatát: Véd' angyalom vagy éltem ftsvényéo Te a ki soha, soha nem lehetsz az enyém
Miért találkozánk mi H......m
Az nton, mely nem közös czélhoz vezet? A lelkem hozzád sokszor el-el jár S folyton 3?led foglalkozom Te olyan biztatóan tekintsz felém De soha, sebe nem lehetsz enyém.
Ki tártam már előtted a szivem
S te, hogy l ántál el velem ...--
&zesem sir ha reá gondolok De miként is bánhat ál igy v e lem? S mégis, mégis mint £áj az nekem j Hogy soha, sohi nem lehesaz az enyém.
i Kig ajkadon vidám mosoly dereng i Az én egyenruhám mély bánatról beszél, S mig szép szemed a mohban elmereng, ' Az én lelkem bús jórjnek él.
alább 3 égg hatályban van, a teljesített befizetét ikf- 50*|#-a 1 erejéig kölcsön vehető fel.
Az .Első Bizto^tó lo térét Katonai Szolgálat Esetére ff cs. és kir. Fensége József főherczeg védnöksége alatt" egész tiszta nyereségét tagjainak javára fordítja.
A tiszta nyereség 60 százaléka sz osztalékalapba folyik. Ez osztalékból az, összes katonai szolgálatot tevő biztosi-tottak a részükre'biztosított tőkék arányában részesednek. Azonkívül a biztosítottak megkapják mindama felemleget, mely különbözetként mutatkozik a be nem sorozottak részére számadásszerüleg meglevő biztositári tőkék és ama dijak ösz-szege közt, melyek a be nem sorozottnak viss7afizetendők.-
A mathematikai számitások szerint ekként minden biztosított besoroztatása esetén 24. életévének decz. 31-én a biztosított tők£n kivül taég besorozási jutalomnak ifevezett nyereség-quótat kap, a mely, tekintetbe véve hogy az évi feleslegek is a besoiozási díj emelésére fordíttatnak, a biztosított tőke 70°i0-ig terjedhet.
A tiszta nyereség 20 százaléka az alapszabályokban meghatározott biztosítéki alapok begyülése után a tiszteletbeli tagok adományaiból alkotott rokkan • tak alapja javára fordittatik.
Ez alapból első sorban az intézetnek háborúban megsebesült vagy egyáltalán rokkantakká vált egykori biztodtottjai, valamint az intézet volt tagjainak özvegyei és árvái kimutatott szükség esetében időleges vagy állandó segélyösszegekben résresittetuek.
A felsorolt előnyök, a mslyeket az „Első Biztosító Intézet Katonai Szolgálat Esetére" tagjainak nyújt, indítsák az atyákat, kinek reményteljes fiaik vannak. arra, hogy fiaik javára lépjenek be az intézetbe.
Ha szerencsés jövője megengedi a gondos atyának, hogy katonai szolgálatban levő fiát sajátjából anyagilag támo gassa. a felvett biztositási összeg és „besorozási jutalom* mégis hasznos czélra fog szolgálni. Katonai szolgálati idejének kitöltése után módot nyújt majd a fiatal embernek, hogy tanulm-tnvait folytassa, vagy polgári életpályáját megalapítsa.
Ezen körülményre való tekintettel ajánlatosnak látszik az intézetnél oly tőkéket is biztosítani, melyek nagyobbak azon támogatásnál, a melyet az atya a hadseregben va«y a hadi tengerészeinél szolgáló fiára fordítani szándékozik.
Minthogy a bizto-itott összeg magának az atyának vagy gyámnak kezeihez fizet tetik ki, feumarad részére a szabad rendelkezés joga a felve't tőke felitt.
Megem itendő még. hogy az intézetnek a kö gyűlésen üléssel és szavazattal biró disz tagjai és tagjai által gyakorolt ön kormány/at a vezetőség egész tevékenye ségének legkitfluőbb ellenőrzésére njujt módot
A részjegytőke. a tartalék- és egyéb al-pok kizárólag árvapénzek elhelyezé sénél is elfogadott ér;ékpapirokba fekteti etnek.
Teljes joggal várhaljuk tehát, hogy intézetünk előnyeiben *záino«>an fognak részt venni annál inkább, mert ez az első hazai intézet, a ra-ly a katonai szolgálat esetére való biztosítást fel ka ro!i a.
, AZ IGAZGATÓSÁG.
így bolygnnk át as élet mezején Te soha, soha nem lehatsz enyém.
Ugy elrejtem szent fájdalmamat, £zt meg nem értik i 11 az emberek De vájjon melyik boldogtalanabb Ki titkon sir. Tagy titkon szeret? Titkon szeret ■ ngy sir szegény szivem Hogy soha. sohx nem lehetsz az enyém.
De elrejtem sirva bánatom, Keblemben hordom drága kincs gyanánt Megvigasztal t&vises utamon, A sors ha Qldöz ember, hogyha bánt Egy mennyországért nem felejteném Aat, hogy te nem lehette! az enyém.
— Á szépirodalmi lapok között nagy
népszerűségnek örvend a .Képes Családi Lapok", mely- az előttünk fekvő 1-ső számával a XVIII-ik évfolyamába lépett, még pedig a szerkesztő ég lankadatlan buzgalma mellett, mert a nagy közönség meleg pártfogása lelkesíti erre. A „Képes Családi Lapok* oly lap. mely. a müveit magyar közönség minden rétegét kitadja elégíteni. A „Képes Családi Lapok" minden számába közöl egyszerre három regényt, több elbeszélést. rajzot, humoreszket és költemé nyeket Ezenkívül orvosi és ismeret'.erjesztő cxíkkeí általános érdeküek. A .Hölgyek Lapja- külön mellékletén pe-dif divatképeket és kimerítő dívattudó aitásokat közöl. A .Képes Családi Lt-
CSARNOK.
Zalavármegyei halhatatlanok.
1705 — 1825.
Muzsik Istene! Hozzád fohászkodom : Vezesd tollamat, mert különben nem emlékezhetem meg méltóan a múlt században és a jelen század elején — Zalavarmegyében — született, azon halhatatlan férfiak méltó emlékeikről, érdemeikről, kik ma már ott pihenik a rideg fold ölében örök álmukat, elporladva s öveiktől is elfeledve.
Most, midőn mindent kutat a magyar nemzet, dicső multunk ezer éves örömünnepe alkalmával, én is sietek az eredményhez, Zalavármegye részéről, hozzájárulni azzal, hogy azokról, kiket eddig a feledékenység sötét fátyla borított szülőhelyeiken, az ezer éves ünnepélyünk hajnalára megemlékezve, lelki szemeink elé állítva a homályos halhatatlanok érdemeit, melyek megismertetései, talán senki sem fogja felesleges, hasztalan munkának nevezni.
Költők, írók, tudósok voltak ók mindnyájan! íme, álljanak itt születési évök szerint!
Jambresich György, született 1705. ápril 16-án Zilavármegyében, (Muraköz) Szülei horvátok voltak, de ó derék magyarrá vált. Állítólag nyolez nyelven beszélt tökéletesen, de azért legtöbbnyire csak magyarul beszélt, mi mellett tanúskodik az is, hogy egyedül magyar nyelven maradtak tőle .dalok, egyházi énekek és beszédek." A tehetséges ifjú korán sírba szállt.
Nóvák J. Chrisoston, született 1744. ápril 4-án Zalavármegyében, Zalabérben Elemi iskoláit szülőhelyén végezte, melynek kitűnő eredménynyel való elvégzése u án a középtanodai tudományokra Sopronba s 1761-ben a szép tehetségű ifjút Sajghó Benedek pannonhalmi főapát a Szt.-Benedek rendjébe felvette, — 1762 ben a szerzetesi fogadalmat ünnepélyesen le is tette és mint böl csészeihallgató annyira kitűnt, hogy 1764. aug. I2-én e tanokból nyilvános vitatkozásra bocsáttatott. 1768-ban május 12-én gr. Zichy Ferencz győri püspök által felszenteltetvén és Salzburgba küldetett, honnan két év mulva bölcsészet, törvény, történet és diplomaticaí ismeretekkel gazdagon tért vissza Pannonhegyre, hol 1770-ben a bölcsészet és hittan tanarává neveztete: ki és 1782. julius '2-én a bölcsészeti tudor koszorúval lett felékesítve.
Nóvák emlékező, ítélő, előadási és szónoki tehetsége által vonta magára a nagyok figyelmét. Több nyelvet Folytatás a mellékleten
pok" előfizetési ára eüész évre C frt, félévre 3 frt, negyedévre 1 frt 50 kr. Mutatványszámokat kívánatra ingyen és bérmentve küld a kiadóhivatal. Budapest, Vadász-utC'.a 14 «»ját házában.
— Verne Gyalu összes munkainak egyedül jogoaitott képes magyar kiadásából a Fraoklin-Tárauiat már három érdekfeszítő könyvet bocsátott közre (A rejtelmes sziget — ütazái a Holdba. — Utazás a Hold körül.) díszes kiállításban, s jelenleg a negyedik munka füzetes kiadása folyik. Ai a birneves franczia írónak Jangada czímfi regénye nyolca záz mérföld az Amazonon. Ebből ismét három füzet (a vállalat 24—26. füzete) hagyta el a sajtót. Veroe e munkája a világ legnagyobb folyamvidékét ismerteti meg, ngyazólva az őivílágot tárja föl, növény-éa állatvilágával, s az ismeretek bővítését itt is a legváltozatosabb kalandok belesző vés ével nyújtja. A forditás la nagyon élvezhető, mert Vísi Imre teljesítette, ki jól víaazaadja a franczia tró könnyt éa eleven elbeszélő modorát. Az Aj olcsó kiadásnak minién fü zete telve a franczia eredeti kiadás képeivel s egy füzet ára c-iak 20 kr. Előfizethetni 5 füzetre 1 frijával bármely könyvkereskedésben, vagy pedig a Frank-lio-Társnlatnál.
■jjléjűtt « .Z«l»i Kfcitey 1896. évi január bé 25-iki 4 ik tzámáhez.
TXXV. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
189(1. JANUÁR 25-én.
beszélt. A győri központi könyvtárt tőbb mint 40,000 kötettel gazdagította.
„Vinditiae diplomatia S Ttephaní' zímű latin munkáján kivQl számta-.an magyar és latin munkái maradik: kéziratban. melyik kiadva, a tudományok több ágára fényességet hintenének
Bolla Márton, született 1751. április 14-én Zalavármegyében, Sümegen. 1784-ben a kolozsvári lyceum történet tanárává neveztetett ki s itt adta ki először: „Primae -lineae históriáé nbiversalis in usum stúdiósáé juventatis ClaudiopoJitanae" czimü munkáját 1 798 99 ben, mely munka halála után 1845-ben megjelent magtárul is Budán.
Egerváry Ignácz, született 1751-ben Zalavármegyében. Zalaegerszegen.
Iskoláit Jíec,keméten, Nagy-Káról yban és 'NyitráD végezte. A szép tehetségű ifjú főleg a bölcsészetben és a mathematikában tűnt ki
Iskoláinak sikeres végzése után a Nyáry grófok nevelője lett, kik mellett hat évet töltött, mely után. mint középtanodai igazgatóiacárt Szeged városa fogadta kebelébe, mely hivatalt 12-évig viselte dicséretben.
Artaxerxes szomorujátékát csinos magyarsággal lefordította, mely End-ródy János . Magyar Játékszín" czimQ munkájának negyedik részében látott napvilágot. Sok munkája pedig, mai oapig is kéziratban hever.
Hegyi József, született 1756-ban Zalavármegyében, Zalabérben. Korán a piarista rendnek lett tagja. Szerzetes életének alapját azonban csak 1777-ben Privigyen vetette meg. Iskoláit elvégezvén: Váczon, Pesten, Kalocsán ét Nagy Kanizsán 16 évig dicséretes, hazafias szellemben vezette a reá bizott ifjúságot. Nagy -Kanizsáról Szegedre ment, hol a magyar történet előadásával bízatott meg. Itt fordította le Gebhard Lajos német munkáját, melyet Kulcsár István adott ki 1803-ban Pesten a következő czimmel: , Magyarország históriája Gebhard Lajos, Albert munkáiból magyarázta Hegyi József, megigazította Kulcsár István."
Hegyinek egyébb történeti és nyelvtani munkái is maradtak kéziratban. Meghall 1827 ápril 12 én Veszprémben.
Bacsányi János, született 1763. május 11-én Zalavármegyében, Ta-polczán . Tanulmányait Sopronban és Pesten végezte, melyeknek síkeres végzése után b Orczy Lórincz há-zinál lett nevelő, hol azonban rövid ideig maradt; miután a kassai kamaránál tiszti alkalmazást nyert ; de itt sem maradhatott sokáig, mert heves hangulatu versei miatt, csakhamar távoznia kellett.
1793-ban gr. Forgách Miklósnál titoknok lett s 1794-ben a Martinovics féle felségsértési bün miatt két évi várfogsággal sújtatott .. Honnan kiszabadulva 1805-bsn a bécsi bankhivatalbál, mint fogalmazó alkalmaztatott s ekkor vette nőül Baumberg Gabriella német költőnőt, mely házasság Bacsányinak sok kellemetlenséget okozott.
Bacsányi fordította magyarra 1809-ben Xapoleonnak a magyar nemzet hez intézett proclamatióját, amiért Linzbe száműzetett,
Megjelent munkái: ,A magyarok vitézsége* — megjelent Pesten 1875. ..Bacsányi János versei" megjelent l'esten 1827. , Bacsányi prózai munkái- második bővített kiadás, meg lelent Budán, 1835. Bacsányi dolgozott a .Magyar Museum" és a . Minervá'-ban ... Kiadta Ányos Pál és Faludy Ferencz verseit.
Bacsányit irodalmi érdemeiért a magy. tud. társaság 1843-ban leve-velezó tagjává választotta. Meghalt születésének 82-dik évfordnló napján; vagyis 1845. május 11-én: !
írói tehetségéről tanúskodó szellemdús gyümölcseinek hátrahagyáaa után.
Fehér György, született 1766. ápril 23-án Zalavármegyében, Keszthelyen. Középiskoláit végezvén, Pestre ment a központi egyetembe hallgatni a bölcsészetet; a hittndományt pedig 1785 — 90 években^ Pozsonyban végezte, melynek sikeres végzése után a Festetich ós Ürményi családoknál vilalt nevelői állást.
Tanárkodott Székesfehérvárott, hol a dogmatikát két évig olyan sikerrel tanította, minővel senki más. 1808-ban a pesti egyetemhez neveztetett ki. Később volt a győri tanulmányi kerület főigazgatója.
1824-ben a k. egyetem könyvtár-nokává lett kinevezve. Korában a ; legtermékenyebb irója hazánknak . Irt, magyar, latin és német nyelven. Munkáinak száma felülhaladja a 200 at, melyek közt első helyen állanak: .A kisdedek vallásbeli okta tása a kath. szülők számára" — megjelent Pozsonyban 1790 , a „Szentek élete" — megjelent Budán 1813. . A tudományok Encyclopediája rövid rajzolatokban" — megjelent Budán 1818 — két kötet, .Mostani és régi geographia Lexikon" — megjelent Pesten 1818. A magyar őseink eredeteiről és hajdani íakhe-lyökröl" — megjelent Pesten 1825. .A tisztességre vágyódók" — vígjáték — megjelent Pozsonyban.
Latin nyelven irott munkái közül elég említeni: .Dogmatíca és Codex Diplomaticus'-át, melynek több, mint 40 kötetre terjedő gyűjteményében 85 évi búvárkodásának kincsét rakta le az utónemzedék számára.
Fehér György, mint történet iró is első helyen áll. Különösen sokat irt a magyar nemzet eredetéről — s mindannyiszor sikra állt tollával valahányszor a magyar nemzet jogait, becsületét sértették. Erős volt hite, hogy a magyar nép, mely a múltban oly erős volt, hogy nem törhette meg századok veszélye — élni fog: meg nem halhat, csak eróbeu lankadhat. Ezen hite sugárzik : „A politikai forodalmak okairól" czimü munkájából is. melyet 1850 ben bocsátott közre. Utolsó megjelent munkája: .A kunok eredete" — megjelent Pesten 1850. Meghalt Pesten 185i-ben, hol a: .Kazárokról és a polgári alkotmányok főtu-lajdonságai néhány észrevételekkel* czimü munkájának Bajtó alá rendezésével foglalkozott Író, költő, tndós volt ó, és a magy. tud. akadémiának nem volt tagja.
Horvá'h János, született 1769. november hó 5-én Zalavármegye Csicsó nevű községében. Iskoláit szülőhelyén kezdte, hol tauulétársai között korán magára vonta a helybeli lelkipásztor — Jankó Ádám figyelmét, kinek unszolására, a szülők hajlandók lettek gyermeküket előbb a pápai, később a veszprémi középiskolákba küldeni, melyeknek kitűnő elvégezése után a bölcsészeti Unok hallgatására a pozsonyi akadémiába ment s két év múlva 1788-ban az egyházi életre szánta magát, a veszprémi kispapok közé lépett — 1792-ben pappá szenteltetett és gazdag tudományokkal kilépett az élet világ piaczára, hol csakhamar olyan érdemeket szeriett, minőt olyan rohamosan senki más.
Zalavármegye árvaintézetének rendezésénél olyan fáradhatlan munkásságot tanúsított, hogy Zalavármegye közönsége határtalan bizalmával jutalmazta érdemeit, mely öt 1808-ban veszprémi kanonokságra, s ugyan ezen évben rudtnai Szt.-Mihályról czimzett apátságra emelték.
1822 ben a nemzeti zsinaton, mint a káptalan követe, 1825 ben pedig az országgyűlésen is megjelenhetett s hol a vitatkozásokban élénk részt vett. 1826-ban a hittudori oklevéllel felékesítve, a magyar egye-
tem theologiai karinak igazgatója és elnöke lett. 1829-ben az udvari magyar cancelláriánál előadó, 1830-ban székesfehérvári megyéspüspök, 1832 bén valóságos belső titkos tanácsossá neveztetett ki.
Horváth, mint iró és szerkesztő is nevet hagyott maga után. Kiadott munkái közül néhány: .Pásztori dal' — megjelent 1796. ,Az Istenek imádása' — megjelent 1797, — Danzerból fordítva: „Búza kalász koszoiu' — megjelent 1801...
Az: .Egyházi érlekezések"-nek öt évig volt buzgó szerkesztője. E folyóiratban nagyon sok munkája jelent meg. Az; „Egyházi folyóirás" szinte az ő közreműködésével jelent meg Kéziratainak száma temérdek. Irodalmi érdemeiért a magy. tud. társaság tiszteletbeli tagjává választotta
Meghalt 183í-ben; válogatott, nagy könyvtárt. haza-SaSfnemes tetteket és gyönyörű műveket hagyott hátra. Horváthban a haza nagy. munkás és ékes-szóló fiát, a magyar nyelv és irodalom hatalmas pártfogóját vesztette el.
FAEKASS KÁROLY.
(Folyt, köv.)
J
H i r e Is..
— Eljegjiéa. Brück Sándor, Brück M. éa Fia czég főnőké jegyet váltott Fucbs Melánia kisasszonynyal Alsó-Vis-nyéről.
— Eaküvó. Pataki Víctor kotorí tanító január bő 25 én esküszik öpk hűséget Farkas Szidónia kisasszonynak, a kotorí állandó gyermekmenhely okleveles vezetőjének. A polgári anyakönyv-bejegyzés Rotorban történik, ellenben az egyházi egybekötés a nagykanizsai szent tereueziek plébánia templomában történik. Áldás frigyökre I
— A „Polgári Egylet" évi rendes közgyűlése az alakulási évforduló napján, febr. -2 án tartatik meg, esto társas vacsora lesz 1 frt 40 kros teri tékkel.
— Spltzer Ferencz lókereskedő So mogymegyéből Nagy-Kanizsára tette át lakását, városunk és vidéke gazdakösön-Bégének lótenyésztése érdekében örvendünk Spltzer Ferencz nálunk történt letelepedésének. ki 36 éven át ojt a főneve és. mint a lókereskedés terén jó nevet szerzett magának a a honvédség és közős hadsereg számára hnsszu évek során általános megelégedésre szállított lovakat. Mint közérdek;, körülményt fölemlítjük, hogy nagy eulyt fektet a ló-tenyéaztésre, a minthogy nála kiváló mi-nöségü alföldi a egyéb vérbeli lovak kaphatók s azok megvételével is üzletszerűen foglalkozik.
— Kővágó Eórsön jótékony nőegylet alakult, elnökuó lett Ságváry Eielcné.
— A magyar gazdatisztek országos egyesülete tagjait is bizonyára örvendetesen fogja meglepni azon hir, hogy a megindított aclió első eredményeként ő msága. galánthai éa fraknói Eszter-házy Ernő gróf ur, az egyesület alapiló tagjai sorába lépett 100-írttal. E nemes elhatározást a február'6 ki válaaztmányi üléaelé terjesztve reméljük, hogy akkorra e nemes példának több követőjé; lesz alkalmunk bejelenteni.
— Közgyűlését a üazti önsegélyző szövetkezet jan. 26 án délután 2 és fél órakor tartja a polgáriskola helyiségében. Mérlege 9580 frt 29 krt tüntet fel. — Tagjai száma jelenleg 112,769 üzletrésszel.
— Ménbeosztás Pallnban. A Nagy-Kanizsa város tőszomszédságában levő kies fekvésű Palin községben jan. 18-án tartatott meg a szokásos évi ménbeoaztás. Vaa- ét Zala vármegyék gazdaközönsége ezúttal is nagy érdeklődést tanúsított e fontos gazdasági aktus iránt, a annak nagyszámú előkelő tagjait még a havas zord időjáráB sem tartotta vissza a megjelenéstől. Jelen voltak: gyarmatai Dur-mann Antal tábornok, mint a földmive-lési minisztérium képviselője Svastits Benő főispán a zalamegyei, Kist Gyula földbirtokos a vasmegyei lótenyésztési bizottság elnöke, továbbá báró Seebach Rezső, Farkas Józaef. gróf Batthyány József, Karcxag Béla, Eperjessy Sándor. Baranyay Ödön, dr. Hajós Mihály, Viz-lesdvay Sándor, Nagy Valér alezredes, Komposch Alfonz alezredes, Szanveber József, Somogyi Gyula. Hauerba Ármin, Jenszenszky Árpád. Bezerédy Lajos és László, Grunner Ernő ót Károly, Vii-mathy Beütő József a az érdekelt köz-
ségek elüljárői. Beosztatott Ztlába 40 állomásra 108 mén, vérű ló 39, nori 69, Vasmegyébe 17 állomásra 24 vérű, 21 nori, összesen 45, bérmén 3, Palinban tartatik 2. A megjelent vendégeket kellemesen érintette a méntelep osztályon tapasztalt rend, mintaszerű pontosság és fegyelem s e feletti elismerésüknek meleg séavakban adtak is kifejezést Par-csetich Oitő osztályparancsnok előtt, kinek egyik kiváló tulajdonságát képezi az osztály szakszerű vezetésén kívül, hogy a messze vidék intelligent'íjának szeretelét és rokonszenvét, 4 évi itt tartózkodása alatt teljea mértékben megszerezte. A hivatalos eljárás befejezése után a palíni vendéglő éttermében kitűnően sikerűit társasebéd tartatéit, melyen a vendéglős Ízletes ételei a tiszta hamisítatlan borai bosszú ideig s derült han gulatban tartották egyült az illustris társaságot.
— A ba.alonmelíéUl viliamos vasút-ból mégis lesz valami, amennyibeu a tavasszal már építik is. Zalamegyét közepén metszi át Balaton-Füred, Ta-polcza Keszthely, Habot. Binokszent-györgy Csáktornyának vitetik.
— FeUó és alsó Hsbót községek határait a minisztérium zár alá helyezte, mert fíllozera az ottani szőlőkben con-atatálva van.
— Gyáazhlr. Egy törekvő néptanító, nemcsak a tanpályán, de irodalmilag is rokonszenvesen működőjóbarátunk buoyt el Juhász Péterben. A családi gvászje-lentést mély részvéttel közöljük! Alulírottak mély fájdalommal tudatják a felejthetetlen kedves férjoek, testvér, sógor és rokonnak Juhász Péter nrnak elemi iskolai tanító, hosszas szenvedés és a halotti szentségek ájtatos felvétele után életének 53 ik, boldog házasságának 26-ik évében, f. hó 22 én éjjeli lé! 12 órakor történt gyászos elhunytát. A boldogultunk földi maradványai folyó hó 84-én délután 4 órakor fognak Teleky utcza 429. számú házból a róm. kalb azertartásai szerint beszenteltetni és á róm. kath. sírkertben örök nyugalomra tétetni. Az engesztelő szent mise áldozat e hó 25 én délelőtt 10 órakor fog a azent Fereoczrendüek plébánia templomában a Mindenhatónak bemutattatni. Nagy-Kanizsán, 1896. évi jaoaár hó 23 án. Áldás éa béke hamvaira! özv. Juhász Péterné szül. Molnár Mária, Beje. Juhász Rozália férj. Papp Józsefné nővére. Papp József sógor. ii helybeli tanítótestület külön is adott ki gyászjelentést.
— Betegsegéljió egyleti közgyűlés. A nagykanizsai ált. betegsegélyző egylet XXV. rendes évi közgyűlését február hó 9 én délu'án 4 órakor a városház gyűléstermében fogja megtartani következő tárgysorozattal: 1. ElDÖki megnyitó. 2. számadási jelentés, mely tudomás szerint nem csupán a mult évi működésről fog leszámolni, hanem visszanyúlva a múltba — rövid vonásokban ,, bár — általános képét adja majd azon munkálkodásnak, melyet az egylet intézői 25 év óta a jótékonyczélu intézmény fejlesztése és szilárdítása érdekében kifejtettek, 3 a Számvizsgáló bizottság jelentése és ennek alapján a választmánynak a lefolyt évről szóió ' fölmentése.'. 4. a választmány és háromtagú számvizsgáló bizottság választása ; 5. az égyleti orvos megválasztása; 6. Esetleg az egyleti tagok által beadott indítványok tárgyalása, melyek 8 nappal a közgyűlés előtt a választ-mánv elé terjesztve lettek.
— A .NagykanizsaiTársas-Kör" 1896. évi febraár hó 15-én a .Szarvas' szálló dísztermében zártkörű Bált rendez, melyre uraságodat és becses családját teljes tisztelettel meghívja a vigaiomrendező bizottság. Kezdete 9 órakor. — Belépő jegyek ára: Személyjegy 6 korona, csa-ládjegy 3 személyre 16 korona, több személyre 20 korona. Karzatjegy 6 kor. Jegyek* bál napján délután 3—6 óráig a Társas-Kör helyiségeiben előre is válthatók. — A tiszta bevétel a Társas-Kör könyvtára javára fordittatik.
/ — A keszthelyi jótékony nőegylet f. hó . 12-én tartotta meg az évi rendes közgyűlését A nősgyletnek ez idő szerint 150 rendes tagja van. Alaptőkéje 8200 frtot tesz Az 1895. évben a jótékony nőegylet .210 egyént segélyezett. A megújított tisztújítás alkalmával elnök növé: Pap Sándorné, alelnöknövé: Hoftuauo Mórné, titkán á : Sparczam Pál, pénztárossá: Cavalléjr Józsefné és orvossá : Dr. Illés Ignácz ezeredorvos választattad meg.
— Zártkörű s jótékonyczélu táncz-vigalom tartatik ma. jan^ 25-én Kis-Ka-DÍzsán Brinner Mihály vendéglőjében. Rendezők a nagykanizsai ipartestület ki8kanizsai tagjai. Belépti dij 40 kr. Csalidjegy 3 szegélyre 1 frt. A főtéren kocsik állanak rendelkezésre.
— Előmunkálati engedély. A kereskedelemügyi miniszter Krajtsik Ferencz dr. országgyűlési képviselőnek, a m.
kir. államvasutak Somogy-Szobb állomá-aától Iháros-Berény, Pogáoyszentpéter, Horvát Szentmiklós, Nagy-Kanizsa, Sze-petnek irányában Tótazentmártonig a innen vagy Becsehely, Bánok-Szentgyörgy, Lasztonya és Dömeföid" irányában, a dunántuli helyiérdekű vasutak Csömö-dér állomásáig, vagy pedig Letenye. Rátka, Alsó Szemenye, Dobri, Kis-Lakos és .Szécsi-Sziget érintésével ugyancsak Csömödérig; valamint e vasúttól kiágozólag Iharos-Berénytól Nemes-Vid esetleg Nemes-Déd és Szakácsi érintésével a balaton-szent- györgy-somogy -szobbi h. é. vasút Marczali állomásáig vezetendő helyérdekü gőimozdonyu vasútvonalra az előmunkálati engedéht megadta
— Iparhatósági megbízottak választása. Keszthelyen — mint tudósítónk irja — az iparhatósági megbízottak választása Takácb^Imre járási főszolgabíró elnöklete ala^ folyó hó 5 én a következő eredménynyel ment végbe: Braun Mór, Scheiber József és Veháp Lajos lajstromokat ellenőrző , Gyarmathy Lajos, Fizáry Alajo?, Hermann György és Mérei Ignácz tanoncziskolákat ellenőrző , Baksa Rudolf, Blum Sámuel, Horny Alajos. Huss Ferencz, Kuncze Antal. Meizler Károly, Prisznyák István, Raymon Ferencz, Su-jáoszky József és Zaiamek Ferencz műhelyeket szemlélő, Hermann Lajos, Per-pics Ferencz és Sándor Elek gyárakat vizsgáló iparhatósági megbízottakká választattak s illetve osztattak be. A megválasztott iparhatósági megbízottak jan.
i 14-én Pölcz Pál jegyző elnöklete alatt tartott alakuló ülésben elnökké Gyar-mathy Lajost választották meg.
— Forgalmitérkép jíelent meg G. Freytag & Berndt könyvkereskedésében Ausztria Magyarországra' nézve. Ára 1 frt. Kapható minden könyvkereskedésben. Ez a legújabb. |
— A „Mezőgazdasággal és erdészettel foglalkozók nyugdíjintézete* igazgatósága nevében f- hó 14 én Bujanovícs Sándor elnök vezetése alatt Máday Izidor. Bálintffy Pál alelnökök és igazgató voltak tisztelegni a nrasgu. m kir. földmi-velésügyi miniszter urnái, megköszönve azon 3000 frtot tevő kegyes adományát, melyet még a mult. évben a uyugdijin-tézet javára adott, egyutUl további tá-
J mogatásf'.t és jóindulatát kérve, ó exellen-; tiája "Váittszábau kiemelte, hogy mily nagy súlyt fektet arra, hotgy Magyarország földbirtokai helyes kezelésben ré-| szesüljenek, annak alapját csakis a meg-| felelő gazdatiszti karban látja. Ámde a ! gazdatisztek részéről csak ugy lehet odaadó tevékenységet követelni, ha viszont állásuk és jövő sorsuk biztosítva , van, ezért tulajdouit ő nagy fontosságot a gazdatiszti nj ugdijintézetnek, s j reményét fejezi ki, hogy annak mükö-I dése biztosítva legyen, s kitűzött czél-j jának megfeleljen.
i — Iparosok segélyezése. Néhai i Uoterberger Ferencz, Keszthelv város i volt tanácsosa az ottani ipartestület ! disztagja által elszegényedett iparosok i segélyezésére tett 10.000 frtos alapítványa és 12 ezér frtot tevő végrendeleti h gyományának 1895. évi s 9G7 frt 81 krt tevő káinatai január hó 6-án osztattak ki a váfbsi tanács és ipartestület 6 —G tagjábóTálió alapítványkezelő bizottság által. A segélyért folyamodó 63 iparos közül segélyben részesült 34 iparos, és pedig egy 100 frt, egy 50 Irt, egy 42 frt 81 kr és harmioczegy iparos 25—25 frt segélyt nyert.
— Heti felügyelő e héten (január
26 — febr. 1.) a nagy kanizsai önk. tűzoltó egylet órtanyáján Brück Sándor szakaszparancsnok ur.
— Heti biztosok e héten (január
27 — febr. 1.) a nagykanizsai Kisdednevelő Egyesület ovodáiban Janda Ká-rolyné és Eisinger Henrikné választmányi tag urnök.
— Napi biztosok e héten a népkonyhában: vasárnap Rothschild Albertné, Hock Janka, hétfő Heidekker Antalné, Wusztl Mariska, kedd Fischl Pálné, Scberz Roza, szerda Maschanzker Mórné, Práger Sarolta, csütörtök Tauber Ala-josné, Brock Hermin, pénteken dr. Fülöp Kázmérné, Mikos Hedvig, szombat Ollop Samuné, Vasztl Karolin.
— Meghívó A nagykanizsai keresztény jótékony nőegylet 1896 évi jan. hó 26-án d. u. 3 órakor az iskolaszék helyiségében közgyűlést tart, melyre tisztelettel meghívom. Clément Lipótné védnö. Tárgysorozat: 1. Enöknö jelentése a választmány működéséről. 2. Titkári jelentés 3. Pénztári számadás éa felmentés. 4. Alelnökaö választás. 5. Netáui indítványok.
— Ipartestületi bál. A keszthelyi ipartestület kebelébeu alakult bizottság 1896. évi február nó 1-én az .Amazon Szálloda* nagytermében az ipartestületi könyvtár javára Zártkörű Tánozestélyt rendez. Belépti dij 1 frr. Családjegy
2 frt 50 kr. — Kezdete 8 órakor. A •
<1
XXXV. ÉVFOLtAM.
ZALAI KÖZLŐ NY
1896. JANTJÁ* 25-én.
könyvtár javára szánt szíves felülfizetések köszönettel fogadtatnak 8 hirlapi-lag nyugtáztatnak. A kik tévedésből meghtvót nem káptak, de arra igényt tartanak, szíveskedjenek ez iránt Gyar-matby Lajos r. b. elnökhöz fordulni.
— A második magyar osztálysorsjáték iráot az érdeklődés általános és ezért ajánlatos mindenkinek, a ki az annyi kedvező esélyt nyújtó sorsjátékon részt kíván venni, ha megrendelését mielébb beküldi ' Schröder Rob. Th. banküzletének (Budapest, Károly-körut, Károly-kaszárnya 28.) Ezt a czé-get mindenütt előnyösen ismerik, mert pontosan teljesit minden megbízást és
\ rendesen az ö megbízói nyerik a leg-\ több főnyereményt. A czég 25 évi fennállása óta sök millió forint nyereményt fizetett már ki. A Schröder Rob. Th. czéget ajánljuk t. olvadóink figyelmébe • — Lapnnk mai számának vezérczik-k>*be néhány sajtóhiba csúszott, melyet ezennel helyreigazítunk. Az I--*ő hasábon alulról nzámitva 14 ik sorban szolgáltattak helyett szolgáltassak, a Il-ik hasábon alulról 2-ik sorban eredménynyé helyett ereménynyé olvasandó.
— A 'Vállalkozók Lapja" és annak német kiadása a "Bau'iuternehm^r vl. L eferant" ezimü. Budapesten megjelenő sic-klapok újévvel 17-ik. illetőleg 15-ik évfolyamukba léptek E tekintélyes múlt igazolja e jlapok helyes irányát és haaztos voltát; tanúságottesf^rrói hogy olvadói érdekeit kielégíteni törekszik. Es tényleg ugy is van szerkea/tve, hogy abban minden szakbeli vállalkozó hasznos adatokat taiálhat. Az ország összes építkezéseiről, köz- és magán munkáiról számot ad. közli a műszaki téren előforduló összes pályázatokat; a szállítási , adás , vételi- és bérleti hirdetmények itt mind feltalálhatók, szóval kuiforráj-át képezi azoknak az adatoknak, a melyek a vállalkozóra, mérnökre, építészre, gyárosra, építőiparosra és kereskedőre hasznotbajtók és érdekesek. Figyelmébe ajánljuk az érdeklődőknek, hogy mutatványszámot a kiadóhivatal (Budapest, IV. ker., Kigvó-ntcza 3 szám) készséggel kü'd.
Vetőmagvak.
(Mauthner Ödön tudósításai Vöröshere. Némileg élénkebb lett bz üzlet a mennyiben kiviteli czélra 4—500 métermázsa nagyszemü áru lett vásárolva.
Luczeroábói csak szebb áru kelt érdeket, míg másodrendű a termelők aranylag magas követelése folytán egyáltalán nem volt elhelyezhető
Bükkönyben meglehetős forgalom volt, elleuben muharm&g üzlettelen.
Takarmányrépamag. A jelenlegi o!c*ó ár, a gazdakőzönséget rész bén arra indítja, hogy szükséglete fedezéséhez fogjon, minek következtében a kereslet élénkebb, lett.
Jegyzések nyersáruért J00 kilónkint Budapesten: Vörös here 30—40 frt
Luczerna 34—40 frt
Baitaczim 10—1050 frt
Tavaszi büüköny -5-50—6 frt
Vegyesek.
— Tartós gyógy siker. Fájdalmas csú/.nál, a derék-, testrészek és a forgó ; köszvényes báitalmainál a „Moll-fele franczia borszesz és só" val való be-dörzsölés sikerrel használtatik. Egy üveg | ára90 ki S/.étküldés napont* utánvétellel | Moll A gyógyszerész cs. és k udvari szállító által Bécs. I Tuchlauben 9. Vi- I déki gyógyszertárakban és anyagkereskedésekben határozottan Moll féle készítmény kérendő az ó gyári jelvényével és aláírásával.
— Az oszttlysorsjáték sikere. A legridegebb pea.-iinismus is megszűnik, ha latja, hogy a szerencsejáték terén még mindig lehet sikereket elérni. Az alig néhány hónap előtt lefolyt „Magyar Osztálysorsjáték" megérttette mindenkivel rendkívüli előnyeit, minélfogva az igyekezet, hogy abban részt vegyenek, oly általános, mondlfttni oly önkényte-len vágyat képez, minő semminemű más Forsjáiék papírjainál nem észlelhető. Lehetséges, hogy ezen fenomenális jeleni éghez az I-ső sorsjáték eredményei is nagyban hozzájárultak, hogy t. i. a nyerők rendkívül nagy száma eme sorsjegyek jó hírét előterjesztették; valószínűbb azonban az, hogy a M Magyar Osztálysorsjáték" játéktere, mely hasonlíthatatlanul kedvezőbb, mint az I ső, indítja a Fokaságot, hogy ezen sorsjegyek birtokába jutva, szerencsét próbáljon. És itt mindjárt fel ia említjük, bogy ezúttal a nyeremécyesélyek oly kedvezőek, mint egyáltalán csak gondolható: 120,000 kibocsátott sors-
jegy közül 45 007 darab nyereményekkel huzatik, köztük oly magas ösaze-güekkel. melyek még egy nábobot is kielégíthetnének.
A „II. Magyar Oszcálysorsjáték' három osztályba osztatott; egy-egy osztályra érvényes sorsjegynek ára 20 frt: asonb&n teljes (mindhárom osztályra érvénynyel biró) sorsjegyek is kaphatók. Ha valamely teljes sorsjegynek a ^záma már az első osztálynál nyer; ugy birtokosának a nyereményősszégen felül az értéktelenné vált sorsjegyek második és harmadik osztályra befizetett összege is visszafizettetik. Ugyanaz áll akkor is, ha a teljes sorsjegy a második osztály húzásánál nyereinány-nyel huzatik, mert akkor a harmadik osztályra való érvénvességeért befizetett összeg adatik vissza a nyereményen felül.
Hogy oly egyéneknek is hozzáférhetővé tétessék a „Magyar Osztály sorsjáték", kik egész sorsjegyért 20 forintot vagy nem ádozhatnak, vagy áldozni nem akarnak, kiadatnak huszad 1 frt, tized 2 frt és félsorsjegyek 10 frt árért.
Az L osztály húzása már f. é. február 5—8 ig tartatik meg mindazon személyiségek jelenlétében és felügyelete alatt, kiket a magas magyar királyi kormány a* törvény rendelkezéséhez képest kirendel. Előreláthatólag a húzás előtti közvetlen napokban a sorsjegyek iránti vételkedv rendkívüli tolongásban fog nyilvánulni, — miért is mindazoknak, kik csekély koczkázat mellett oly rengeteg nyereményesélyeket nyújtó játékban résztvenni óhajtanak, becses figyelmébe ajánljuk, hogy igyekezzenek mielőbb a „Magyar Osztály-sorsjáték" 'sorsjegyeinek birtokába jutni. Minden körülmények között az az egy bizonyos, hogy a rMagyar Osztálysorsjáték" már is a legszebb diadalát üli. — Az osztálysorsjáték főelárusitója: a világhírű Heintze Károly czég Budapesten :
— Testegyen&szeti múlntéiet Keleti J. czég, Budapest, IV. Koronaher-czeg-utcza 17. a: eddigelé sérvkötők és betegápolási eszközök készitésére létező gyárán kivül egy nagyszabású a modern technikának teljesen megfelelő műhelyt nyitott, Budapest, IV. Rostély-utcza, (Károly laktanya 15.) melyben orvossebészeti aczéláruk, testegyenészeti készülékek, Hessing-rendszerű elismert müderékfűzök, nyújtó és járógépek, műlábak és mükezek, valamint minden e szakmába vágó ac/éláruk villanygépek kötőszerek stb. készittettnek. — Szenvedők, kiknek ily készülékekre szükségük van. felkéretnek, sziveskedjenek fenti czégtől költségelőirányzatot vagy képes árjegyzékei kérni. Vagyontalanoknak minden lehető e szakba vágó készülékek havi részletekben adatnak. Ismételadóknak kedvezmégy. Ü/leti elv: Szigorú pontos kiszolgálás, legjutányo-sabb árak.
felelős szerkesztő é* kiadó BÁT0RFI LUOS
Nylltér.
I-*--
Báli selyem zőreteket 35 krtól 14 ! frt 65 krig méterenként — valamint fekete, I f«h-r, 8Tir.es Henneberg-geljem 85 krtól ] 14 frt 65 krig méterenként sima. csikó», j koczkázott, mintáiott. damaszt « t. b (mint | egy 240 különböző minőség. 2(>00 szin es ' mintazatban s t b ) a megrendelt áru ! póstabér és vámmentesen * házhoz szállitva I mintakat postaiordultával kaM: Henneberg ' G. (cs és k<r. udvari szállítói selyem-gyára Zürichben. Svajczoa czimzett leve- I lekre 10 kros. levelező lapokra 5 kros bé- • •jeg ragasztandó Magyar cyelvenirt meg- 1 rendelesek pontosan elintéztetnek. (
•) E rovat alatt közlöttekért nem vállal felelőséget a Szerk.
Hirdetések.
5595.tk. 895.
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. törvényszék mint telekkönyvi balosig közhírré teazi, hogy a kir. kincstár végrehajtatónak özv. Loparnik Antalné szül. Stoica Krisztina m n' kiskora Ozeczilia, János. Sándor és Ladmili gyermekei t és L gyámja zágrabbi lakos ellsni 73 frt 96 kr. töke, ennek 1890. január i-tól jaró 6\c kamatai, 18 fit 15 krboz eddigi 7 frt 85 kr. árverés kérelmi költaégekből álló követelése iránti végrehajtá-i ügyében a légrádi 1218 az. tkvben f 294ja hrsz. a. felvett ingatlannak Loparnik Czeczilia, János, Sándor és Ludmilla kiskorúakat illető s 1501 frtra becsült •i része 1896. évi fébrnár hó 21. napján d. e. 9 órakor Légrád község hazáaál megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog. még pedig tekintettel
arra. hogy a íenti ingatlant özv. Loparnik Antalné özvegyi nisz.onélveiéiből álló Bzolgalmijoga, az: megelőzőleg pedig más hitelezők követelése van be keblezve, ennélfogva azon ingatlan a szolgalmijog fentarlasával bocsáttatik I ugyan árverésre, de csak ugy. ba a szolgaim jogot megelőző jelzálogos követelések fedezésére szükségesnek mutatkozó s 800 forintban ezennel megállapított összeg beigértetik, — mert ha ezen összeg be nem igértetnék, az árverés hatálytalanná válik s a: ingal-. lan a szolgalmijog feutartása nélkül 1 a fennti határnapon ujabban elfog ár-vereztetni.
Kikiáltási ár a fennebo kitett beetár.
Árverezni kívánok tartoznak a becsár 10®,'.-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött ktriéüei letenni.
Kelt Nagy.Kanizsán, a kir. törvényszék mint telekkönyvi hatóságnál 1895. évi október hó 30 napján.
GÓZON. kir. tszéki aljbirő. 1
587B.tk.
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. törvéoyszék tkvi , osztálya részéró! közhírré tétetik, hogy j Tar József gelsei lakós végrebajtatónak Záúrávecz Mári féri. Csizmadia Józsefné gelsei lakós végrehajtást szenvedő el-' leni 160 frt tőke, — ennek 1895. má-i jus 1-től járó 8*1. kamatai, li frt 70 1 kr. per. 8 frt 80 kr. végrehajtás kérelmi, 8 frt 85 kr. jelenlegi, s a még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fentnevezett kir. törvényszék területéhez tartozó a gel sei 661 sz. tjkben f 115 hrsz. alatt felvett s 277 frtra becsült ház,» udvar s szántóföld, s a gelsei 488 sz/ tjkben | 10Si;a hriz. alatt foclalt s <80 frtra becsült öreghegyi szőlő 1896. évi február hó 17-ik napján d. e. 10 órakor, Gelse község házánál megtartandó nyilvános árverésen eledalni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett beciár
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10'1,-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt Nagy-Kan-zsán, a kir. tőrvényszék mint telekkönyvi hatóságnál 1895. évi október hó 25-ik napján. _ GÓZON. kir. tszéki aljbiró.
2880| k. 895. Éik.- nov. 12-én.
Árverési hirdetmény.
A letenyei kir. járá-biróság mint te- | lekkönyvi hatóság közhírré teszi, bogy dr P,osszer István nagykanizsai lakóénak Bedő Islváo borsfai lakós elleni 100 frt 30 kr. hátralékos töke, ennek 1895. október 18-tól jaró 5"|, kamaia 8 frt 60 kr. eznttali költségek iránti végrehajtási ügjében a nagykanizsai kir. ^fvényszék (a letenyei kir. járásbíróság) terö e'en fekvő borsfái 21 sz. tjkvben i j- 24 l>rsz. ingatlan s a rajta levő 15. oeps-irszámu háznak Bedó Is'vánt íl.etó 630 frlra becsült fele részre, a borsfái 47 az. tjkvben A f 78|a hrsz. a ugyanazt illető 568 frtra baoült egész ingatlan a borsfai 160 az. tjkben A t hrsz. vállsag
köteles ingatlannak B-dő Istvánt illető 370 fr'ra becsült fele része b a borsfai 196 sz. tjkben A t 439 hrsz. ingatlannak ugyan Bedő Istvánt illető 34 frtra becsült '|u ré.zre a horufai köz-i ségbiró hazánál 1896 évi január hó 31-ik napján d. e. 10 órakor dr. Plosszer István nagykanizsai lakós fel-vperesi ügyvéd vagy helyettese közbe-y\ jöttével megtartandó nyilvános árveré^ \ sen eiadatni fog. {
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10*l,-át készpénzben vagy óvadékki^pes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt Letenyén,,. a kir járásbíróság mint telekkönyvi hatóságnál 189b. évi november hó 14. napján.
NUNKOVITS kir. aljbíró.
•d. 13310/895
Hirdetmény.
, Nagy-Kanizsa város tanácsa részéről közhírré tétetik, hogy Szeitl Já nos Kirily-utczai háza telke mellett levő siaátor két végén tervezett vasrácsos kapuk építési munkálatai 1896 február hó 3 án d. e. 10 órakor a városház tanácstermében nyilvános szóbeli árlejtés utján kiadatnak.
Bánatpénzül a költségelőirányzat végösszegének 107. az árlejtés megkezdése elölt leteendő. A terv és költségvetés hivatalos órák alatt a v tanácsteremben betekinthetök. Nagy-Kanizsán, 1896. január 18.
A VÁROSI TANÁCS.
266 26 sz. 896.
Hirc fr-tmény.
Nagy-Kanizsa város ,rendezett tanácsa részéről ezennel KÖzhi "ré téte tik, hogy a vár03i rendőri és erdő-őri, valamint hivatal szolga személyzet részére 1896. évre az alabb felsorolt ruhanamüek szerzendók, u. m.
1. A v. hivatal szolgák számára: 8 Jfb attila ~
8 4 zubbony és mellény
16 . magyar nadrág
8 , nyári pantalló
8 , posztó sapka
8 , nyakkötö.
2. A városi rendőrt személyzet számára:
30 drb attila
30 „ zubbony és mellény 60 . magyar nadrág 30 , nyári püntalló 30 . posztó sapka 30 . téli sapka 30 . nyakkötó
30 i'ir kesztyű ^
3. Az erdőőrök számára : 8 drb nadrág
8 , mellény 8 „ kabát 8 . kalap 8 . nyári nadrág 8 . téli sapka. Vállalkozni kívánók felhívatnak, hogy a fent elősorolt ruhanemüek szállítására vonatkozó 50 kros bélyeggel ellátott ajánlataikat a szövetmintákkal együtt 1896. óvi február hó 4 BIQ a városi tanácshoz annál inkább adják be, mivel a később beérkező ajánlatok figyelembe vétetni nem fognak.
Nagy-Kanizsán, 1896. január 1 8.
A VÁROSI TANÁCS.
10771 sz. 1895.
Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött biróság. vég-ehajtó az 1881. évi LX. t. cz. 102 § a érte-mébeo ezennel közhírré teszi, bogy a nagykanizsai kir. törvényszék 9067 S5. számú végzése által Dr. Toboly Giula ügyvéd nagykanizsai lakós javára Laodi István és Sípos Laios hahóti lakó.ok ellen 120 frt tőke, enntk 1895. szeptember hó 18-ik napjától számítandó 6°ls kamatai és eddig összeaen 34 frt 45 kr. perköltség követelés erejéig elrendelt kielégítési vegrebxjlas a -kaiméval bíróilag lefoglalt és 327 fr: 50 krra becsült sertés, südő, pajta, kereszt rozs, széna, szalma, padló. eke. taliga, borona, trágya, kocsi oldal « szelelő roBtából álló ingóságok nyilvános árverés uiján eladatnak.
Mely árveresnek a 10771|1895. sz. ki küldést rendelő végzés folytan a helyszínén, vagyis Hahóton alpeveaek lakásán leendő eszközlésére 1896., évi február hó 8. napjának délután 12', órája határidőül kitüzetik és ahfioz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg : hogy az érintett ingóságok ezen árverésen, az ¡1881. évi I.X. t. cz. 107 § a értelmében a legtöbbet ígérőnek becsáron al.nl is eiadatni fognak
Az elárverezendő ingóságok vételára az, 1881. évi LX. t. cz. 108. §-abnn megállapított íeltételek szrrint lesz ki 6zetendő.
Kelt Nagy Kanizsán, 1896 ik évi január hó 23. napján.
VARGA JÁNOS kir. bírósági végrehajtó
6230| k. 1895;
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. törvényszék ikvi osztálya részéről kőzbirré tétetik, hogv a in. kir. államkincstár végrehajtatóuait Mibálecz Juli végrehajtást szenvedő orosztonyi lakós eileui 44 frt 40 kr. tőke, enn k 1892. február 27-tól járó 60io kamatai f, frt 30 kr végrehajtás kereimi 6 frt 55 kr. előző árverés kére mi 5 frt 60 kr jelenlegi, s a még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a lentnevezett kir. törvényszék területéhez, tartozó az orosztonyi 619. sz. tjkvben f 19511. 9 hrtz a. fe.velt s '240 frtra e.s ugyanazoti Ikheu f 195ia 10 hrsz. alatt felveit s 288 frtra becsült ingatlanok 1896. évi február hó 14 én d. » 10 órakor Orosz.tony községházánál megtartandó nyilvános árverésen eladaim fog.
Kikiáltási ar a fennebb kitett becsár
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10®io-át készpénzbeu vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezehez. letenni.
Kelt Nagy Kinizsin, a kir. törvényszék mint telekkönyvi hatóságoál 189 • évi október tió 29. napján.
GÓZON, kir. tszéki albiró.
Használandó csakis :
Iris-Créme-Sz»ppan és Iris-Créme-Rizspor.
Egy fazék vagy (Carton 3 drb. szappan tartalmaz,) 1 frt.. Mindenütt kapható. Weiss ét Társa gyógyszerész Geissenben.
•féle SZIN-SZAPP-AN
hatóságilag bejegyzett védjegy

igen jól s z a r i t o tt k i t ü n öe u tisztit, legtakarékosabb a használatban
Tisztaságáért ék ártalmasságiért a kezek és ruháknál kezesség rállaltatik. Egyáltalán a legjobb a létező szin-szappanok között. Egy lisérletet senki sem fog megbánni.
Kapható a legtöbb detaü-Qsletbeo. Képviselője Budapest reazére :.DE-GKLLÉR KÁROLY, Akadémia ulcza ».
XXW. ÉVFOI.TAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1896 JANUÁR 25 én
MI-
előtt sérvkötö. hat er kSidökkötó. egyenes tart*, ortopédiai fűzi. műláb mükez mindennemű kötszar suspensor, irrigatcr fecskendők.' gummiaruk vagy tármely * betegápoláshoz szükséges eszközt beszerezni tetszik, tessék
Polgár Sándor ~
egyet, gyakorlott kötszerésztől BUDAPEST
TII, írufbet-kőrut 50. sz.
1 i(»ujabban megjelent nagy képes árjegyzéket kérni, mely bérmentve esz megkű'dve. (Fenti- czitsre ügyelni tessék.)
nooooooooo—ooooooocooooooooq
o SOMOGYI VILMOS 0
C engedélyezett katonai előkészítő Iskolája Budapesten IV. Kecskeméti 0
Q utcza 4. sz. 1 era. Q
0 "a apiítatott 1882-ben Eddig 1800 tették le az egy érés önkéntes! Q
« »Izsgát Q
Egy éves rta&.éute$i"taafc>lyaai 0
oly ifjak számira, kik csak 2 —3 osztályt »égeztek. 0
Vidéki ifjak 3—4 hónap alatt előkészülhetnek a vizsgára, a jó ered- 0
mény biztos reményével. 0
A vizsga jó eredményeert kezességet vállalok, a nunnyiben 0
a beirataskor a tandíjnak csak a fele fizetendő a másik fele 0
csak a jo eredményű vizsga után fizetendő. 0
0 Bővebb felvilágosítás irodámban nyerhető IV Kecskeméti-ntcza 4. fz. 0 0 ^ I. em Levélbeli válaszra 20 kr. bélyeg melléklendő. 0
0 SOMOGYI VILMOS, 0.
0 igazgató-tanár. 0
í Y.7W1W 17 t'v ;; $

f
t g e p g y<á v rész vé n y-t á rsaság
2 hid-mérleg
megrakott kocsik és marhák mérésére) egyenkint 80 mázsa (4000 kg I még uj és használatban, a híres Bugányi és Társa czégtői, erős készitmény, vas törzsökkel, vas traverzzel, tnérczével és vaskörtékkcl ellátva. minden nagyobb gyár, serfőzde, szeszgyár, mezőgazdaság, község gőzmalom és műveknek, különbeni 100 frt pénzbírság mellett tőrvényesen előirt magyar hivatalos szabályozással, darabonként csak 370 fs ríntert (gyáriár 600 frt), továbbá
2 marha-mérleg
j-pieiikint 1000 kg. még és uj használatlan kitűnően játszó mérczével és vaskörtékkcl korláttal és lépcsővel ellátva,' minden gazdászaiban és hizlaldában igeu szükséges, hivatalosan magyarul szabályozva, ugyanazon elsőrendű gyártól készitve, darabonként csak 140 forintért (gyáriár 2Öö frt) helyszűke miatti, egyenként 10 évi jótállás mellett eladó: Mérleg éÍTasbutor-raktár Bécs 1, Seilersiátte 12, az udvarba balra. (A hivatalos szigorú felülvizsgálat épen tartatnak )
VULKAN
ezelőtt
Gutjahr és Müller — Reinhard Fernau & Co. Budapest. % Bécs
az elsőrangú malomópitészeti gyárban BUAPESTEN, V., külső váczi-at 70
SOrgönyczim: .íinljahrvolkái." gyártatunk Sürgöoyczím: „Gutjabrvulkán-
" rrrr iMn-MitanM .llscitóÉtBrlrrJsr:
3 *
Gutjahr-Müiler és Sóder szabadalmi. A „Lengő-szitagépnek* előnyei:
Az őrleményeket tökéletesen szitálja és osztályozza: — a szitált lisztek tiszták, a derczék lisztmentesek és j a darák „élesen* vannak osztályozva; — rendkívül egyszerű kezelés; — a szitált lisztnek tisztátalanitása T egészen ki. van zárva; — a géphez kevés szitabevonat szüségeltetik; — a gép csekély tért és csekély erot , J igényel; — a gép járása tökéletesen nyugodt; — automatikus üzemre igen alkalmas; — a gép egy' egész , T cj:;nder-rendszert pótol — a gép munkaképessége felü'mulhatatlan ;
J továbbá:
{tisztító- és osztályozó gépek}
Schnetzer Ágoston szabadalma.
. /
A ti 8 z ti tó és 0 s z-^ tá lyozó-g épnek el ő-^ nyei;
Egyszerű ¿s czélszerü ^ szerkezet;
^ üzem közben csékéiy kezelést igényel; a gép sokkal több tiszta darát állit elő, mint bármely más iyl fajta gép;
ugyanazon gépen a 1 e g- ^
fi n om a bb dercsék va- ^
lamint a legdurvább ^
darák tisztíthatók : ^ +
munkaképessége rend- ^
kívül na«v; a gép cse +
kély tért igényel; bár- }
mely malomban lénye- ^
ges üzemakadály nél- ^
kül lehet ilyen gépek- +
kel egy daratisztitást T berendezni.
■K
•8
WvMm
+ A nevetett legújabb malmászati gépeken kívül gyártatnak még: rögsziták, tarárok, gabona-osztályozógépek Boby- + t féle rendszer és mások szerint, .Vnlkái" gabonatisztitó és kefélögépek. őrlőjáratok, gabons, liszt és darafelhuzók 4
^ szállítócsigák,- dara-, liszt- és nerczehengerek, felhuzógépek és jsrószékék. T
Téglagyártási gépek-Hotop E. hírneves rendszere szerint. T
|1 Nyersöntvények saját és idegen minták ulán, fogaskerekeket géppel formázva 7 C Mindennemű szerszámgépek fém, fa és kő megmunkálására.
ff Gőzgépek kipróbált renHjzer szerint, vizikerekek, kőzlőművek (transmissziók.j $
Kívánatra prospectnsok és költségvetések küldetnek. -*■ j
12= Ili
* <e
ii ■
JS 3
E 5J
L
-fl —
Ki ja -Síi"S-g,-*-3 í ISI — S|'o-?iJ'l > V l--s Ä Sflíliís-i;
Iii Sisas:. j = I Üíl = — 5 J-"S .2
tliá Ü ^maii^i^sS jp Zii gjglj^ a llllljll
Gyomor-
cseppek'
nag>-szerQen hatnak gyomor bajoknál, nélkülözhetetlen áltolánosan ismeretei liázi és népszer.
A gyomorbetegség tOnelei: étvágytalanság. gyomorgyengeség. bQzSs lehelet, teitujtoág, savanyu. feibWfögés. hasmenés, gyomorégés, felesleges, njálkakíválasztás, sárgaság, undor és hányas, gyomorgörcs szűkülés.
• Hatliatós gyógyszernek bizonyult fejfájásnál, a menynyiben ez a gyomortól származott, gyom'oriiilterhelésnél ételekkel és ¡t&lökkaJ, giliszták, májbajok ^ hSmor-rhoidáknál. •
EmliteU bajoknál a. TláristrzelU Sjomorwppek évek ota kitűnőknek bizonyultak, a mit száz meg száz bizonyítvány tanúsít. Egy kis üveg ára használati utasítással együtt 40 kr., nagy üveg ára 70 kr.
Magyarországi főraktár: Töröl*. Joznef gyógyszertára Budapest«. Király utcza Íz sz.
A védjegyet és aláirást tQzetesen tessék megtekinteni! Csak oly cseppeket tessék elfogadni, melyeknek burkolatára zöld szalag van ragasztva a keszitö aláírásával (C. Brádv) és ezen szavakkal: .Valódiságát bizonyítom*.
A Máriaczelli gyómorcseppek valodian kaphatóL
NAGY-KANIZSÁK . Belus LiJoí és Prá-ger Béla gyógyszerészeknél. — BARCSON: Kohat Sándor gyógyszerésznél.
XXIV. ÉVFOLYAM.
zalai közlöny
1896 JANU/R 25-í
! HNEREBMER A UTAL
——mm- INNSBRUCK, M-Terézia-utasa 17. ■
ELsö tiroli darócz-Mzövet üxlet.
Legnagyobb szétküldési háza jótállással a valódi
TIROLI DARQCZ (LODEN)
— áru tengeröltöny. esfrSpeny, felöltők, zubbony aat. —
teljes utazó készülékeknek.
■"Nagyba n. Minta ié« árjegyzék ingyen. £ csínyben
I
K*ttKXKXX*tt»ftKKKtt*KKKtt*)mKKK* X
frt 40 kr.-ért január á-tol márczius vejeig
megszerezheti bárki a
í
9
legjobb, legérdekesebb. 1 bH rüggetlen. demoKrata poll-^BM tlKal napilapot
és bérmentesen a MAGYAR HÍRLAP" nagy
Milleniumi Albumai
— Hold ura 2 forint
i iiíi von
x - . . .
T , ^ ^ ET< AT taPja me? mind™ újonnan belépő 1 jn y_T x Ej i\ előfizető a rendkívül érdekfeszítő^
„LAURA HUGÓM"
czimü regényünk eddig megjelent részét könyvalakban Előfizetést levéljegyekben is elfogad a
JÜGYAR HÍRLAP" fciliílliTaUla
BUDAPEST. V. kerület, Honvéd-utcza 4. szám. (Az uj országgyűlési palota szomszédságában.1
Eukoricza-morzsolók
kéz
és erőhajtásra, egyszerű és kettős szerkezettel, szel » el és szelelő nélkül.
Gabona-rosták, Konkolyotok (treurők))
kézi kezelésre való Széna- és szalma-sajtók
fekvőén vagy kocsira szerelve, Takarmány-fOllesztők, Szállítható takarék-fözö-QstSk takarmány stb rész.ére.
Szecskavágók, Répa, burgonyavágók, Darálók elismert legjobb minőségben és szerkezettel készülnek
Mayfarth Ph. és Társa
cs. ós kir.
kiz. szaba d.
gazdasági gépgyárában BÉCS, ll/l, Taborstrasse 76. zsám.
Árjegyzékek ingyen. — Képviselők felvétetnek.
X X X X
tt,
%
X X X
x
X X X X X
X
*
X X X X X X X X X
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
HEUSTEiM-féle ERZSÉBET labdacsok E pilalák hasonló készítményeknél minden te kiotetben feljebb becsűlendök ; mentek minden artal mas anyagtól, az altesti szervek bajainal legjobb eredménynyel használtatván, gyengéden hashajtók, vértiaztitók; egy gyógyszer sem jobb • mellette' oly ártalmatlan, mint e pilalák a
széltszoruláa
a legtöbb betegségek forrás* ellen Crnkrozott kol-sejok tégett még gyermekek is szívesen reazik.
W Egy 15 pllnlát tartalmazó doboz 1» kr, egy tekercs, mely 8 dobozt, tehát 120 pilnlát tartalmaz csak 1 forint o. é.
Óvá c t Utánzásoktól különösen ót». I V<tS • fcodjnnk Kérjönk határozottan Neustein Erzsébet plinlát. Valódi csak ha minden doboz törvényileg bejegyzett védjegyünkkel piros-fekete nyomtatat ásban .Szent Lipót' és .Xenstejn Fülöp gyógyszerész* aláírással van ellátva. A kereskedelmi tfirvényszíküeg védett csomapjaink aláírásunkkal van ellát vá. „ _
NEUSTEIN FÖLOP
„Szent-Llpothoz* czlmzett gyógyizertára WIEN, I., Plankengasse 8. Baktár ííagjr-Kauizaán: BELÜS LAJOS, PRAGER PÉL.1 ERL1CH ARNOLD gyógyszerész araknál
Az 1896. ezredéves kiállítás alkal- ^ inából uz államtól engedélyezett
IL Magyar Osztály-Sorsjáték
Kibocsátás: 120,000 sorsjegy 45,007 három osztályba osztott nyereménynyel és egy jntalomdijjal. 1 Húzások "
I osztály I II. osztály I III. osztály
februnr 5-8-ly. | 1896 miírczlus 11 — 14 lg-. | 1896 május l«-*8 i*r
□ a333333333Q3300D0aOOO03QD00QQ0Q02Sa_2Sgg0C
JVIOLL SEIDLITZ POR
Caak akkor valódiak, ha mindegyik dobos Moll A. védjegyét -és
aláírását tünteti fel. A Moll A.-féle Seldlitz-porok tartós gyógyhatása a legmakacsabb gyomor- és al-testbántalaak. gyonorg«rcs rs gyomorhér, rógzött székrekedés, míjbántalom, vér-telniás. aranyér "és a legkdtocbözőbb »51 betegségek ellen, e jeles háziszernek évtizedek óta mindig nagyoi>t< elterjedést szerzett. — Ára egy lepecsételt eredeti do-bezaak I frt i. é.
Hamisitásoi törvényileg fenyittetnek.
,ULL>FÉL£«FRANCfrAl
Csak akkor valódi, ha "««"^Ityik Öreg MOLL A. védjegyét tflnt*tí tel és
----A. Moll' feliratú ¿nozattal van zárva. A Moll-féle fraa-
czla borszesz és sé nevezetesen miut fájdalomosiilapltó bedörzsölesi azer köszvény, csuz és a mezhOlés egyé . következményeinél íegiuneretesebb népszer — EflV^ao-zott eredatl üveg ára 90 krajezár.
Moll SaHcyl szájvize.
(Főatkalréaae ftuolyaavaa szikid.) A mindeonai.i s*ájli*itiláinal küldöd,en fouto, birníelT korti gyermekek, miut fet-Dóttek »»mára; mert e uajm a fogak torabbi epjégét biztosiba ■ enTccerami nd ova.er togfajaa ellen. - Eay »alt A Yéd|«tya«tl ellátott üveg ára : 60'kra|aiár.
(691) Fóazétküldés:
Moll A. gyógyszerész, ,cs. és kir. udvari szállíts által,
Bécs: I., Tucblaubeu 9. sz. Vidéki ■ egreadtléatk aapaata Maaatáavót arilatt tgljaalttataak
A raktárakban tessék határozott-in hiOLl. A. aláírásával és védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár : Nagy-Kanizsán Rossnfeld Adjlf SS Fia.
1896,
1 egész
"20.— ~
Arak az l osztályra:
1 fél 1 tized 1 haszad sorsjegy
10.— 2.— A nyeremények teljes adó
teljes sorsjegyek áru (mindhárom oszt. érv.): 1 egész 1 fél 1 tized 1 huszad sorsjegy
forint
60.—
30.-
3.—
1.— forint
és illetékmentességet élveznek és minden levonás nélkül fizettetnek ki; a húzások az állami hatóságok felügyelete alatt állanak és egy kir. közjegyző jelenletében ejtetnek meg
Midőn a sorsolási tervezetet fentebbiekben közzé tesszük, egyoen köztudomásra hozzak, hogy a sorsjegyek mától fogva a fa#agaszokon jelzett elárusítóknál a fenti eredeti árakon kaphatók.
Budapest. 1895. deczember 24._Müg^ QSZláíly-SOrSjatfek IgílZg-ltÓSág.
Minden 3-ik sorsjegy nyer.
nyújt az államilag engedélyezett
II.41a<íyar Osztály-Sorsjáték
45.007 Vroá osztályba osztott pénznveremény 9.900,000 koroitn összértékben. Legnagyobb nyeremény -p-, ^ -yy- X T T T T A korona,
a le-kedvezőbb esetben -CL* ^ * X i-VI_ _L 1 ÍJ Íj ± W
SCHMIDT J8 C.i»H:ErftiPt-iÍ
A felsége a
, éa kir ad* szil.
lilA a Eríurt _
Németoriaág
; Magtermelö. Mezőgazdasági vetőmagvak
külön termesztése 3 5
Ajánlok minden tekintetben valódi és magasjoku csiráké- s= í pességii vetőmagvakit budapesti raktáraramból. t *r
!! Megrendelések dlrecte Erfurtba IntéieudSkl!
Arak 100 kilograi
Takarmányrépa burnadi
»ária. , Kckondorfi' órikii, hen^r ■ 18
vörös. 1 s
sár*» Upos. kerek ,.0 lerodorfi'- 20
v6rö, Tksue nimaot IS
«in?» ia»i:oit ör.n olajbogyó 18
Czukorrépa „Imp.ri.l" fehír i> Takarmány-wmrok nfJ
fehír lő'df-jn 6ri4a 30
ttaraortMrga '¿9
^3r5,4«r«iliiiitafiai araakaanlea 6«
PerejeJOmag ie,„h„rtb. M
legnehezebb,\olasz 24
Fümag-keverék 4nmod4 ,„etóVi ^
legjobb ö-«zeal ¡tálban nedve« talajra 86 száraz talajra. S5
Angol takarmányrépa (Tnnűps)
imonkiHt zsákostól.
sirgahusa óriás -fehéruusn óriáis
kerek
Tarl&répa hosszú fehér
vörös gömbölyű Télirepcze thnringa', hegyi Árpa javított gyémánt
„Golden Melón'-Zab legkorábbi „Colambus*' valódi , inderbecker* 15
gRozs nSchlareffen (1896 Schmídt J C r újbóli ten ésxtése) 5 kg-os potUcsoicMtok-ban, minden posuallomásra bérmentve 3 50 nyári thQnngiai *6
Káposzta ril®di .Brannschweígi'«. 205 (Különösen töaeg-s termesztésre ajánlhuó ) 5 kg.-oi poitac somagokban, míaden postaállomásra bérmentve frt 1». --
72
Az I. osztály hnzása 1896. február 5—8-ig. A II. osztály húzása 1896 márcz. II 14 ig. A III. osztály húzása 1896 május 12—28-ig
JiYEREMÉN'YTKRVEZET: NYEREMÉNYTERVEZET: NYEREMÉNY TERVEZET:
Nyeremény korona korona Nyeremény korona korona Nyeremény korona korona
1 á 8000Ö — 80000 1 k 100000 — 100000 1 jutalomdíj 600000— SOOOOti
1 „ 60000 - 60000 1 60000 - 60000 o 1 á 400000— 400000
1 a 40000 - 40000 1 40000— 40000 1 „ 300000— 300000
1 30000 — 30000 1 9 30Ö00— 30000 —^ is 1 „ 200000 - 200000
1 „ 20000 - 20000 ^v 1 20000— 20000 1 „ 100000— 100000
1 a 15000-/ 15000 * 1 15000— 15000 2 „ 40000— 80000
1 10000- 10000 1 10000 — 10000 | = 2 ., 20000— 40000
2 „ 8000— 18000 2 8000 — 16000 S D 5 „ 10000 - 50000
.8 # 4000 - 32000 8 4000— 32000 10 8000— 80000
10 2000 - 20000 10 n 2000 — 20000 K.S 34 6000— 204000
13 1000 — ' 13000 13 n 1000 — 13000 100 2000— 200000
100 a 400' - 40000 100 400 — 40000 200 1000— 200000
860 200— 172000 860 200 — 172000 2650 200— 530000
9000 a 80— 720000 9000 120 — 1080000 22000 150-3300000
100OO i;tr»éi; össiesíi - i288ouo íoooo ijerMtiiössiaei. 1648000 25007 iwei.Her™ui0«6284ooo
ARAK AZ I. OSZTÁLYRA: TELJB8 SOR8J. ÁRAI (mindhárom oszt érv.):
1 eg 5sz 1 fél 1 tized 1 huszad 1 egész 1 fél 1 tized 1 huszad
20 — 10.— 2— I.— forint
60-
30
6 — 3 — forint
ajánlja és scétkQldi az Összegnek előzetes beküldése mellett vagy utánvéttel
1 KÁBQLY, Budapest, Szervita-tér 3,
Sürgönyczim: iiottoheintze, Budapest.
Biztonság szempontjából ajialatos, hogy a sorsjegyeknek ajánlott Tevéiben való küldése kívántassák és a fenti eredeti árak mellett osztilysors-jegyeknél ajánlott levelek portója és njereményjegyzék dija fejében 25 kr., teljes sorsjegyek megrendelésénél pedig portó és 3 nyereményjegyzékért 50 kr. küldendő be.
Az első magyar ositálysorsjáték alkalmával tisztelt vevőim között a kővetkező főnyereményeket osztottam ki: 400.000, 200.000, 100.000, 80.000, 50.000 koronásak stb.
Sürgöoyczim: 1 LOTTOHEINTZE Budapest.
Nyoma'ott Ifj. Wajdits József kőnyroyomdájában Nagv-Kanizaán.