Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
23.71 MB
2015-01-28 09:32:26
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1017
4433
Rövid leírás | Teljes leírás (438.08 KB)

Zalai Közlöny
Hetenként egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap

Zalai Közlöny 1896. 005-009. szám február


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.


NAl.Y-KATOA. 1896. február 1-én.
3 írt 50 kr. 1 fa 25 kr
Rl&fixethi Ar: ¿getz errt . . . A irt — kr Fél etr. . Ni>(tte<jéTr#
r.fíjt\' itzkM 10 kr.
H1ROETÉS K K b baubot petittorb.ii 7, ai.odwor H. ■ minden löTábto »oreri 4 kr.
" XÍILTTEKBE»" l^rtit .oronkínt 10 krért .étMmk Iri Kincsun il.aék minden ef)« hirdcuMrt 3" kr- üietenao
XXXV. évfolyam.
A l*p szellemi és anr&gi részét illető Minden közleméty KátorR Lajos szerkesztő-kiadó nevére cximzetten Nagy-Ka«iz*ára bérmentve intézeadők.
Bérmentetlen levelek nem fogadtatnak el.
Kéziratok timanrm kaidetnek
részvény-társaság*, *
nőegylet-, „c. kanizsai
A nagykanizsai ^Ipar-Testület", , a nagy-kanizsai -Délzalai Takarékpénztári .Önsegélyző sző vetkezet", a .Kotori takarépénztár nagy-kaní»ai- és galambokiönkéntes te*oltó-egylef, a .nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület* a .nagy-kanizsai tanitói járáskőr\', a .nagy-kanizsai k-resztény
ÍZT.
-jótékony nőegylet\', .szegények tápintézete«, a .katouai hadastyan egylet\' a .s-»pro4i kereskedelmi iparkamara\' nagykanizsai kttlválasztmányának
jótékony hivatalos lapja
HETENK1NT EGYSZER, SZQM BATON MEGJELENŐ VEGYES TAR ULMU HETILAP.
■r: Vlauiet lyila «ellát- it Ml-•kUtásíiji ■liiiitr.
N «Folyttlé. \'
A beállott kormány válság. hosszú ■ kísérletek után. az 1895. évi költségvetés tárgyalása közben nyert meg-\' oldást.
Mikor a Bánffy-kabinet a kor-mánvt átvette. a költségvetés egy részé már le volt tárgyalva annyira, hogy éppen a vallás- és közoktatásügyi tari-za költségvetésének tárgyalása következett.
A válság hosszas vajúdása, a pártoknál, klikkeknél és egyeseknél reményeket ébresztett az érvé-nyesülhetés esetlege iránt. ~1£ befejed sok vérmes reményt tönkre tett. sok titkon ápolt aspiratiónak nyakát szegte.
A reményükben csalódott elemek nem könnyen felejtenek s nem egyhamar. tudnak megbocsátani. Így az uj ministeri kinevezések által keltett hangulat egyik pártnál sem volt valami nagyon kedvező.
Midőn az uj kabinet a képviselőházban bemutatkozón, az ellenzék lármás, kaczagó, gunvhahotát rendezett A kormánypárt, a túloldalról jövő k&czagást és gúnyos közbekiáltásokat fagyos közönynyel. komor hallgatással fogadta, mintha ebben a szokatlan magatartásban bizonyos káröröm akarna nyilvánulni. Az ellenzéki sajtó gunylap-jaiban a régi ministereket óriásoknak, az uj ministereket pedig liliputi embereknek illustrálta. Mindezen jelenségek az idók jelei voltak, me-lyekböllehetett látni, hogy a kabinet alakítás sikertelen kísérletei alatt lefolyt események sok gyu-aoyagot halmoztak össze a parlamenti életben, melyet a\' legközelebb sorra kerülő vallás- és közoktatásügyi költségvetés tárgyalása
fog felrobbantam, hlore lehetett látni, hogy a sok ideig visszafojtott vihar, a kabinet legfiatalabb tagjának feje felett fog kitörni s a vallás- és közoktatásügyi költségvetés tárgyalása közben fogja haragját kitombolni Látni lehetett, hogy ennek a viharnak az első rohama fogja az uj kormány erejét kipróbálni.
Ez magjarázza meg azt. hogy mindenki feszült várakozással nézett a fiatal kultusminister első fellépése elé.
Még saját ministertársai is, mert a cultusminister első sikere az egész kabinet jövő sorsára befolyással lehetett.
Végre elérkezett a nagy napi...
Az eredmény sokkal kimagaslóbb. sokkal ismertebb, leintsem azt e szük keretben ismételnem kellene.
A fiatal kultusminister első nagy beszédje fényes sikert aratott
Dr. Wlassics Gyulát tárezája költségvetésének tárgyalásán mondott első nagy beszédje után. mindenki a vallás- és közoktatásügy sokoldalú...