Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
14.7 MB
2015-01-28 09:33:39
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
795
4176
Rövid leírás | Teljes leírás (286.42 KB)

Zalai Közlöny
Hetenként egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap

Zalai Közlöny 1896. 010-013. szám március

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

NAGY-KANIZSA. 1896. marczius 7-én.
lO-lk azátzzi,
Elttimeltmi *t: Eféw tm . . . 5 frt — kr Kel erre . . . . 2 tn 50 kr.
■ • 1 Irt 2» kr. Keres *záa 10 kr. BlBOBTfiSKK 5 hiúból pMiuorUo 7. »»«odiior i , minden .torábbi «orert i kr.
SVILTTKKBES petit koronként 10 krért **ietark
lel Kioatwi »iwieo efyM
birdetMert 3U kr. Si(mJ4
XXXV. évfolyam,
A Up «ellem! él a»;ifi rétiét illeti siódén ktalemén; BlUrl L«Joi uerkeutö-kiadó ne.ere cziaxetteG KkfJ-Ualmra bér-mentve intéz eadök
Bérmentetlen levelek nem fofidei.
keilratok riaazknem küldetnek
A nagykanizsai Ipar-Testület-\', „a oagy-kanizsai Délzalai Takarékpénztári .Önsegélyző szövetkezet*, a .Katari tskarépésztár .eszvénv-társasig*, a .nagy-kanizsai- és galambokiönkéntes tonoltó-egyltf, a .nagy-kanizsai kiadedneTeia egyesület\' a .nagy-kanizsai tanítói jiráakír\', a .nagy-kanizsai k-reaztény jótékony nőegylet* n i\'nnizaai izr. jótékony nőegylet", .szegények tipiotézete", a .katonái hadaátyán. egylet\' a .soproni kereskedelmi iparkamara* nagykanizsai kftlTálaaztmányának hitataios lapja
HETEN KINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ V EGY ES TARTALMÚ HETILAP.
y Vasvármegye -rélnnk.
A pártharezok zttrzararában nem lesz érdektelen, hogy a . Vasvár-
megye" (189Ö. évi 18. szimábml hogyan emlékezik meg a nagykanizsai laktanya építéséről. melyet Babochay György polgármesterünk oly szerencsésen oldott meg.
A .Vasvármegye- igy ir:
fchen Gyula, polgármester tehát, nehogy ezeo * város és díszpolgár »ágának érdekeit s főleg a kereskedelem és ipar fejlődését oly közelről érintő ügy a megvalósulás stádiumában felmerült nehézségek következtében. lehetetlenné tétessék: a laktanya-építés ügyét beható tanulmány tárgyává tette, a városi hatóság kebelében rendelkezésére állt szakközegek meghallgatása után, lelkiismeretes alapossággal egy terjedelmes szakszerű dolgozatot készített, melyet Sopron, Nagy-Kanizsa és L>-soo.cz városoktól beszedeti ada\'okkal felszerelve, ezek alapián minden oldalról megvilágított s különösen gyakorlati szempontból bőven megokolt javaslatokkal látott el.
Ezen alapos munkálat, nemkülönben az abból levont javaslatok, mely lyekkel a polgármester tagadhatlanul tapinlatának s a város érdekében kifejtett buzgó tevékenységének egy ujabbi fényes tanújelét szolgáltatta, lehetővé teszik, hogy a városi hatóság a gyalogsági laktanya építésének immár kétessé vált kérdését mégis majd a megoldás útjára terelhesse.
Éhen polgármester ehhez képest Szombathely város képviselőtestületének tagjait I. hó 24-én a városház tanácstermében tartott értekezletre hívta egybe, melynek egyedüli tárgyit a gyalogsági laktanya építésének megfeneklett ügye képezte.
A polgármesteri jelentés szerint a szakközegek által csinált számítás alapján a kaszárnya építésre Szombathely városa álul felveendő kölcsön évi kamattörlesztésére, — á katonai kincstár évi hozzájárulási összegének leszámitásautáu, — még mintegy GOOO frt Jedezetlenül maradna, ezen évi összeg fizetéséről tehát a városnak keli gondoskodnia.
Ennek kapcsán ismerteti a jelentés a soproni laktanya-építés pénzügyi oldalát, melyre Sopron városa évente csupán 2000 frtot tizet rá a kincstár évi 30 ezer forint hozzájárulásán kívül.
Kiemeli a polgármesteri jelentés, hogy Nagy-Kanizsa város által épített laktanya — az évi hozzájárulási összegek levonása után, — Kani\' zsának még évi 1700 /rl titzta jövedelmet biztosit.
A magunk részéről semmiféle commentárt nem írunk hozzá a szombathelyi polgármester jelentéséhez, de a gondolkozó egyéneknek az nem is szükséges.
Irodalom.
— Mi Mentorai történet. Marczali Henrik egyetemi tanárnak az ....