Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
21.28 MB
2015-01-28 09:36:21
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
897
3891
Rövid leírás | Teljes leírás (408.46 KB)

Zalai Közlöny
Hetenként egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap

Zalai Közlöny 1896. 019-022. szám május

Hiányzik: 018. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

NAGY-KANIZSA. 1896. május 9-én.
19-lk szám.
I
Elöfixettsi ár:
Egész <Tre . . . 6 frt — kr. Kél évre . C . . 2 fn 50 kr. .Wgtedévre . . . 1 In 26 kr Kgyea szám 10 kr. HIRDETÉSEK 5 hasábot petiuorbao 7, másud«. s tutidén u>rabbi eorert 5 kr.
NVILTTEKB ES ¡.ctit soronként 10 krért _ vétetnek ~ i. Kincstári il.«*ték minden cgyrt liudrt.rset* *«" üaeteudó
ZALAI KÖZLÖNY.
XXXV. évfolyam.
K lap ízellsrai és anyagi részét illető minden kAzleaény IQ. W»j-dlts József srcrkeszic-kiailo nejére cximx.-ttea Nagy-Kan ixxara bérmentve intéseadók.
Bérmeutetlen levelek :u-m i >gvitatnak rt.
A nagykanizsai „Ipar-Testület", .anagy-kanixsai Takarékpénztár részvény-társaság«, a .Kotori takarépénztár részvén}- társaság\', a .nagy-kanizsai- és galambokiönkéctes tCioltó-eifykt«, t .nagy kanizsai kisdedneveló egyesület« a .nagy-Éanixsai ¿anitói járáskör«, a .nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet«, „n kanizsai itr. jótékony nőegylet«, .szegények tápintézete", a .katouti hadastyán egylet« a .soproni kereskedelmi inarkamara\' nagykanizsai kttl választmányának hivatalos lapja
HETENK1NT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ V EGY ES TARTALMÚ HETILAP.
Köszöntjük az elvaaet
A mult hét péntekéi tettük őrök -nyugalomra boldogult szerkesztőnket, ki január 1. óta intézte tá-
punk szellemi ügyeit.
Ö nincs többé!
Elszólította közülünk az Lteu; megnyugszunk akaratában. De ÖrÖ két Jennakarjuk tartani ezután is.
\' Lapunk immár 35 éves.
Oly tisztességes múltja van tehát; mely jogosan megkívánja, hogy fen-tartsuk ez öreg lapot, de nem elöregedve, hanem ifjú tevékenységben.
S az uj szerkesztőségnek, mely e. sorokkal köszönti elöször olvasóit, legjobb Jeladata, legelső kötelessége az lesz, hogy minden erejét, tehetsége javát, ideje jobb részét arra áldozza, hogy a ZALA1KÖZWNY azon magaslaton megmaradjon, melyre boldogult szerkesztője emelte. .
Mi e tekintetben nem teszünk egyebet, mint aboldogult tett: a közügy érdekében az igazság és méltányotság nyomdokain járunk; híven szolgáljuk azt a közönséget, mely bizodalommal várja tőlünk az. irányítás t.
Programmunk sem lesz más, mint az, mit elköltözött szerkesztőnk utolsó czikkelyében oly szépen megfogalmazott: 9A heza dint a *wqy«T-ság üdve legyen mindenkoron szemünk előtt, egymást érdeme xzerint megbecsüljük, mert nincs Jájóbb, mint ennek indokolatlan elmulasztása. Éltető elem ez a társadalomban
fiz a mi irányunk. Ezt jetölte ki számunkra maga a boldogult. Ez irányban tesszük ma az első lépést Isten segítségével.
Ha az a lelkes közönség, mely évek hosszú során át bizodalommal csatlakozott közlönyünk köré, btzodalmá-val megajándékoz minket is: ebben Jöíkljük azt az erőt, meJy oly annyira szükséges, hogy nemzeti ha-
ladásunknak ügyét, társadalmunk előre haladását és minden olvasónknak jogos érdekeit Júoen és^oéa-adással szolgáljuk.
Abban a reményben,hogy olvasó közönségünk nem vonja el tőlünk ezt a bizodalmat, sőt, ha jobban kiérdemel nünk adatik, Jokozza is irányunkban, ezen reményben indítjuk útnak lapunk első számát az uj szerkesztőség kezéből, köszöntve még egyszer az olvasót.
A SZERKESZTŐSÉG.
896-18«.
\\
örökre áldjuk nagy kegyessége det, végtelen irgalmadat hatalmas Istenünk, hogy ezer esztendő Téres zivatarjára közt fentartottad e nemzetet, fentartottad és oltalmaztad édes hazáukat.
Azért is áldjuk szent Fölségedet, hogy megengedted oly méltóképpen megülnünk ezt az ezredik évfordulót.
Ünnep ez minekünk !
S ez aunepeo együtt ünnepel nemzetével a Kéretett király is. A mi oly ritkán adatott meg ...