Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
14.28 MB
2015-01-28 09:38:18
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
751
3451
Rövid leírás | Teljes leírás (290.36 KB)

Zalai Közlöny
Hetenként egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap

Zalai Közlöny 1896. 023-026. szám június


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

NAGY-KANIZSA. 1896. jonius 6-án.
23-llE Bíftm.
L
_
V
Előfizetési ár: Egétz étre . . . 5 frt — kr. Fél irm . .. . . 2 frt 50 kr. NegTedérre . . . 1 frt 25 kr. Efje* szaiu 10 kr. H1RDSTÉSEK 5 hasábot petiUorb&n 7, másodszor 6, i mi mién toYábbi sorért 5 kr.
SYILTTK&BEK petit »őrönként 10 krért vétetnek fel Kincttárí ii.eték minden egy« birüctesert 30 kr. fiietendó
XXXV. évfolyam.
A i*p szellemi és »nysfi résxét illető minden kósleménjr 11}. Waj-dit* József sxerkesxtö-kisdó nercre cximzetten N\'ayj-Kau Imi ra bérmentve intézendők.
Bérmentetlen letelek nem fogadtatnak ei.
Kéziratok rituzaaem kBldetnek
A nagykanizsai , .Ipar-Testület", nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság«, t .Kotori takarépénztár »nagykanizsai- és gaiambokiönkéntes tüzoRó-egylet*, a »nagy-kanizsai kisdedneveló egyesület* a .nagy-kanizsai tanítói járáskör*, a .nagy-kanizsai keresztény jótékony izr. jótékony nőegylet*, .szegének- tápintézete\', a .katonai Mastyán egylet* a .soproni kereskedelmi iparkamara* nagykanizsai kttlválasztmányának hivatalos
részvény-társaság*, a
nőegylet*, „n.ianizsai . j««v.v.| » .—©—-----r------> - *--"r^";— - »^wcuuí«. i^run»™ nagykanizsai zaivaiasztmányának hivatalos lapja
HETEN KI NT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ V EG Y ES TARTALMÜ HETILAP.
Század végén.
Egy uj századba rezet bennünket az idő. A 19. század temetésére készülünk; Érzi agg korát, fájó sebeit; kifáradt testét csak a halál hozhatja meg gyógyító balzsamát.\' Családja, mely körülötte virraszt. biztosan tudja immár, hogy orvos: tudomány rajta nem segíthet. A katasztrófára mindenki elő van készülve.
A szabadságát, függetlenségét a te érád alatt küzdötte ki nemzetünk! A vén Európa is a te uralmad ide-, .jében oldotta le magáról ama bilincseket, melyeket a zsarnok keze reája szabott. A magyar nemzet történelmi lapjaira te irád bele ki-törülhetetlenül nevedet.
Hatalmas alkotásaidért, óh dicső század, hálás az emberiség ! Nyugodj békével majdan, századoknak ékes
koronája te! hisz népik óhaját----
teljesítve látjuk immár.
A huszadik század küszöbön van. Bár rövid, nagyon rövid idő nemzetek történetében egy évszázad,mindazonáltal a jövő század alkotásaiban dúsgazdag lesz. Amit emberi ész feltalálni, alkotni tud, az bizonyára megtestesül benne. Ebben a kérdésben a tndósok egyet értenek. És a miben köztük a véleménykülönbség, az abból áll: vájjon a béke áldásait élvezheti e az uj század?
Ma, midőn mindenki ama kedves reménynyel van eltelve, hogy a \'/, évszázados béke után tartós életűre van kilátás, midőn a nagy hatalmak hol itt, hol ott barátságos összejöveteleket rendeznek, mégis-mindemellett nagyon furcsa dolog az, ho7y Európa évente milliárdokat költ el hadi cikkekre, hol keressük már most ebben a logikai összefüggést? — A diplomaták minden izben béke szándék-
tól áthatott trónbeszédekkel, Oanepi ojiladc&zstokalkaffflávarpi-díg a nagy s kis hatalmak egymás irányában való ,barátságos viszonyok* ápolásáról emlékeznek meg, amely nyilatkozatok, egy ujjabb „alkalomig-* lefegyverezést vonnak maguk után.
Én is rendesen a diplomata ajkáról elhangzott nyilatkozatokat annak tekintem, hogy 6 csak vele gondolatait rejtegeti el. Vajha a béke egyesület programmj» megvalósulhatna, még pedig mihamarabb.
De azért mi csak bízzunk és reméljünk!
Most pedig vizsgáljuk meg röviden amaz uralkodó állapotokat, melyek az uj éra prelndiumánál jelen lesznek.
Társadalmi (létünk is megérzi az uj átmenetet. Az oj század mindjárt észrevesz egy válságot, melyet az egoizmusz teremtett meg. Társadalmi törvényünk magából kiforgatva, az id...