Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
17.26 MB
2015-01-28 09:41:35
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
821
3622
Rövid leírás | Teljes leírás (381.15 KB)

Zalai Közlöny
Hetenként egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap

Zalai Közlöny 1896. 031-035. szám augusztus


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

NAGY-KANIZSA. 1896. aa«uszlus 1-én.
31-1 s ÜK ÓL na

Előfizetési ár: Efétz érre . . . & frt — kr Fél érre . . . . 2 frt 50 kr. NerrcdéTR . . . I frt 25 kr
Egju 1° kr\'
HIR DETÍS E H 5 hasábot petittoröan 7, aásodnor 6, t mioden torábbi torért 5 kr.
IÍYILTTÉBBKK petit soronként 10 krért vétetnek L Kincstári ii-íték mindec egye* hirdetésért 30 kr. fizetendő
XXXV. évfolyam.
A l»p szellemi és any»gi részét illető minden kftiieaéay IQ. W»j-éita József szerkesztő-kiadó nevére címzetten -Nagy-Kanizsára bérmentve intézendők.
Bérmentetlen levelek nem f«»g*d-tatnak el.
Kéziratok vUszanein küldetnek
yÁ nagy kanizsai „Ipar-Testület", . a n»gy-kanizsai Takarékp^nztir részvény-társasig\', a .Eotori Ukarépénztir ~---1—
rész\\ ny-társaság*, a .nagy-kanizsai- és galambokiönkéntes tOioltó-egyltt«, a .nagy-kanizsai kísdednereló egyesület* » .nagy-kanizsai tanitói járáskör-, a ,nagy-kanizs»i k-resztéoy jótékony óegviet«, „n.kanizsai izr. jótékony nőegylet-, .szegények tápintézete«,a .katonai hadastyáo egylet* a .soproni kereskedelmi iparkamara* nagykanizsai kttlrálasztmányának hivatalos lapja
HETENK1NT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGY ES TARTALMÚ HETILAP.
nnrnHntl s fannlrtk arám» « nav líf_ tanfnn foa 1AA Vi a hoIt 17^4 | K nQ7^fltn7ftnciííí c ina r/A afXvo^alQ.V _ : J . 1 < .
Párhuzamos osztályok.
Nafj-Kaaiatt, 169C tuguixlc1 t.
(S. A.) Régi hiba u mir mini-lunt, hogy a természetadta körülményeket, melyek városunk fejlődését nagyban előmozdíthatták volna, mindig figyelmen kívül hagylak, hogy azon érdekeket, melyek nagy jövőt biztosíthattak Tolna számnnkra, mindig mellóztak; szomszédaink pedig idejekorán felismerve azok fontosságát, kivették kezeinkből s jól kiaknázták, mi pedig sz elért eredményeket látva boszankodtcnk, hogy miért cselekedtünk igy és miért nem amúgy.
Vessünk még egyszer futólag egy tekintetet a főgimnázium történetének azon táblázatára, mely a tanuló ifjak hullámzását tünteti fel. Kivéve a németesítés, az elnyomatás idejét és azon időket, melyekben az ifjak toll helyett kardot fogtak kezükbe, az ifjúság száma sohse volt éppen csekély. Legtöbb növendéke volt az intézttnek 1785, 1770 és 1896-ban. Ha e mellett azt olvassuk a gimnázium történetében, hogy sem Zala-tirawgye, sem a város a gimnázium-mi) nem törődik, hogy az való sigos romtelep úgy nem tévedünk, ha azt mondjuk, hogy a szülők sohasem nézték az épület siralmas állapotát vagy azt, hogy rcmtelep, mint a prémontreiek praelátusa mondotta, mikor 1806-ban átakarta "enni a kanizsai gimnáziumot, hanem tisztán az intézet iránti bizalomból hozták ide gyermekeiket. Szükségessé vált az intézet bővítése s az intézet jelen alakja nagyon is feltünteti azon korszakokat, melyekben hozzáépítettek, hogy az ifjak, kik hajdanta a Muraközből csak úgy özönlöttek Kanizsára, mind helyet kapjanak.
Az utolsó évtizedben megint sza-
porodott a tanulók száma s ugy látszik évről-évre több lesz a jelentkezők száma. Vagy tán nem szaporodás az, mikor 1770. óta annyi ta-nnlója nem volt az intézetnek, mint a jelen iskolai évben. Ebből ismét csak azon örvendetes jelenséget konstatálhatják, hogy sem Zalaegerszeg, sem Keszthely közelléte nem kisebbíti s sem is kevesbítette soha az intézet növendékeinek a számát. A jelentkezők sokasága tette szükségessé a mait évben a párhnzamos L osztályt, a városra pedig elodáz-hatlan kötelességgé vált az épület kibővítése és modernizálása. Kétség most már az iránt, hogy Kauzizsá-nak nj modern főgimnázinma lesz, nem lehet. A tervek már itt ^vannak, csak a költségvetés hiányzik. Ha ezen legfényesebb dologra nézve a városi atyák egyességre tudnak jutni, úgy az elő...