Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
12.86 MB
2015-01-28 09:43:44
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
752
3188
Rövid leírás | Teljes leírás (246.08 KB)

Zalai Közlöny
Hetenként egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap

Zalai Közlöny 1896. 037-039. szám szeptember

Hiányzik: 036. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

jjMT-KiWim. 1896. szepteinberJ^BT
37-llc az£im.
EUf (»«</«< *r:
ín» . • / S Irt — kr F« évre . l fn »
Sefitcrrrr . I In ti kr
1" kr. H I R UKTtS K K 6 hMkixí» petittort»» 7, ««rdssor 6 a mvMieo lorábbi mtri & kr.
s\'vi LTTKKBKX
petit ioronké»! 10 krert réteuwk frl k, i-ifi ll.íték m-.atn „r. tétért » kr. liMleodó
■ ■
XXXV. évfolyam.
Alap szellemi részét illető minden közlemény a felelős szerkesztő nevére, az anyagi részi illető kö«-lemények pedig & kiadó Téré címzetten K&g7>KaaÍ£X&ra bérmentve intézecdök.
Bérmentetlen terelek nem fogad tatnak el.
Kéziratok rimuaneui küldetnek
-p A ntftykaoirs« „ipjuVTesttttet", ,& nagy-kanizsai. Takarékpénztár részvény-társaság\', a .Kotori Ukar^pénztár
rész vén} - társaság *, a .na«y-kani»*i- éa\'gaUmbokiönkéntca tnroltó-egyla«, a anagy-kanizs*. kisdedoefeló egyesület\' a agy-kinizsii tanítói járáskőr«, a , nagy-kanizsai k-resztény jótékony nőegylet\', -„a.kaai»si úr. jótékony nőegylet\', .szegények tápintézeie«, a .katonai hadastyán egylet\' a .soproni kereskedelmi iparkamara* nagykanizsai kai választmányának hivatalos lapja
hstenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap.
ktmztti kszmfivBloáés.
NkCJ-Euíxm, 1896 Bxepi H.
Az ország valAmennyi közművelő líáni egyesülete egybesereglttí az or-¡zig szivébe, hogy megvesse n egy-- .-ges magyar nemzeti társadalom alap -jait.
Közös akcióban, az erők egybegyűjtése mellett lógjuk az állam élet kiépítését befejezni. Ez a jövő programja. A közmüvelódé3 eszméjét meg valósítani, a civilizációt véglegesen megalapítani, s ezáltal az óriási számra rugó kivándorlást minden presszió nélkül meggátolni és a magyar kulturának útjait egyengi-teni. mindez nagyjában véve kultur-egyesületeínk szent akarata, amelyért (. hó 8-án sorompóba léptek 1
Ahova az állam keze el nem j»t-ha\'. oda elér a társadalom ujja. A ostolok azok, kik a mai nappal kitörülhetetlen hetikkel vésték szivünkbe a magyar egységes társadalomnak eszméjét.
Nem követelhetjük az államtói, hogy oly feladatot hajtson végre, amely feladat megvalósítása á társadalom hatáskörébe tartozik.. Az állam akaratát szigorúan hajthatja törvényei által régre. Az ilyetén törvények ereje pedig nem mindig egyformán működik. Társadalmi törvény mellett az állam törvénye törpe marad. A társadalom apostolai más eszközökkel oldják meg sikeresen feladatokat. A társadalmi törvéoy az észt és szívet üi-ja; segítségül, míg ellenben az állami törvények rideg betűivel nem képesek oly helyzetet teremteni, mint amazok.
Bármily hatalmas is legyen az állam, hatalmát még sem bírja ölj szabadon gyakorolni, hogy ez a társadalom legutolsó kunyhójába is eljusson. Jóllehet, hogy bebatoláaa nem hivja segítségül az erőszakot.
A társadalom áttette a mai nappal a társadalmi kérdés mogoldasát. Ezzel nagy terhet emelt le az állam vállairól.
I . Népiskolák felállítása, kísdedovo-dák, községi egyesületek, gyermek menedékhelyek, olvasó és daloskörök életbe hívása a nemzetiségek hazudozásainak megcáfolása, mindez dióhéjba szorítva a kultur egyesületek feladata. És ha még megjegyezzük azt, hogy az ilyen egyesületek leginkább exponált vidékeken működnek, nem fukarkodhatunk annak elismerésétől sem, hogy a kultur-egyesületek az állameszmének leghathatósabb védelmezője.
Mindenki előtt eléggé ismeretes az IC. M. K. E. működése. Alig él e hazában még egy ily fontos missziót teljesítő testület, mely a magyar állameszmének érdekében annyit áldozna, mint ez.
Ha csak egy oly ellenséggel küz-dene meg, mely folytonosan alárm hazugságaival ...