Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
4.61 MB
2008-11-13 15:33:31
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
1030
11459
Rövid leírás | Teljes leírás (718.29 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1882. január - 1-9. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével:


NAGY-KANIZSA, 1882. jannár í-én.
fél érre
ecéaa érre fél ée
Egy *»hn 16 kar..
HIRDETÉSEK
lábos petitsorban 7, niásodsu
Mironkéut 10 kr£rt vótctn.-\'k !■ i
.tesiári ilkU-k minden cpve." :i:" túsi-rt aO Itr. Gsi.uud6.

:■ :, x C l-aö

v1- ■ • o
Huszonegyedik évfolyaat
A lap tseUemi réasét íflotfl koilen»A-
nyek • tterkeaztőhoz,
anyagi részét illető közlemények
pedig & kUdókox béraetitte
intézendő*: \\
■ N A G Y • K AN I Z S A \\ WtauiMUz.
BénucnUÜen levelek csak ismert munkatársaktól fogadtatnak <t\\.
Kéziratok vistia nem küldetne^.

N:>•?}*-Kanizsaváros helyhatóságinak, ,nagy-kaniz3ai önt. tűzoltó-egylet", a „nagy-kanizsai kereskedelmi i iparbank", , nagy-kanizsai takarékpénztár", a .zalamegyei általános tanítótestület* a nagy-fcarizsai kisded-nevelő egyesület", a nagy-kanizsai tiszti önsegélyző szíivetkezet", a .soproni kereskedelmi s iparkamara iiíigy-kiuimi külvilas/tmáuya" s több megyei és város
egyesület hivatalos értesítője...
HctenkliH kétszer, vasárnap- s csütörtökö 11 megjelenő vegyes tartalmú lap.\'

Előfizetési felhívás
a
KÖZLÖNY
. Tagadhatatlan,Imgy a napi lapok szaporodásával s gyorsiiott uiejrjclf-né.-évül ki>só háttérbe szorult ft vidéki sajui U\'kiütüiye s .rósabe4i--»icg íutt tűrve erejn. amnban e kürüliuényt enyhíti a vidéíc egyenes érdi\'kéntk képviselnie. - sőt rukonszén ves állapotra emiíli a* a tudat, \'hogy a spoc/iális liulyi viszonyok mindínltább követelik nyilvános\' megbeszélését-, nr.:;d oiyau tanyának, nielyek az orsnág >s lapokban nrm -szellőzhetek, df1 a rittfsiben — igen. És e körülmény, hazafias kötelességgé teszi a helyi lapok lét jogának biztosítását.
S e biztosítást adhatja-e nagyobb garanciával más, mint c lap múltja, e lap szívós életereje.
Az egyenes uyilt felelet: Ne^I
lapunk jaunár 1-én a XXI-ik évfolyamába lepett ritka, kor a vidéki hírlapirodalomban és pedig e teliip.-. tet,lí*in a harmadik jielyen vagyunk, kettő van pír évtel előttüak. Eszép idő alatt itiny l»p szfiletetí, hány meghalt s most hány tengficHk!
NÍDCS okunk csöggedni, niért a jovot megérdemli oly-ii lap, rtíely komoly iránynyal, nyugodt küzdelemmel s férfias kitartással szakadatlanul szolgálja azt a köri, melyben húsz év óta él. híven ecseteli a helyzetét s függetlenül működik.
Azért bizalommal fordulónk t. közönségünkhöz a további hazafias pártolásért, hogy c&üggédé\'st nem ismerve haladhassunk .pályankun.
Előfizetési ár az eddigi: Jau—decz. egész évre ... 8 frt. Jan—jan. fél évre .... 4 „ Jan — mart. negyed érre ... 2 „
Melyet vidékről legczélszerübb poatautalrányoo küldeni.:

Régi és uj előfizetőinknek, ha
még nincs birtokukban - a fenséges
koronaőrök fis pár kitűnőin sikerült
olajsztti!iyotuatuarc/.kópút vidékre bér
mentve c>omagolábsal együtt 3 frt
őü kr, — kedveí.mény áron engedjük
át igen díszes arany Véreiben. Nem
előfizetlek a kút i-ztip képei h frt bofti
áron kaphaiják im-g. j
Hirdeiést\'iieí gyuiiiui és jutáüyo s;in közlünk.
Tisztelt közönségünk további becses pártfogását, niidöu ujolag kérjük," luzafias tiázteititíil vagyuuk -
kindd-hivatul.
WAJQITSJÓZSEF
könyvkereskedése,
Újév napján.
Sötét kietlen a zord éjszak: fázik a fagyos fold. remegve vonja össze fakó köpenyét; — niéítóscgtel-jes .léptekkel közéig felé a lenge köd, lassan-lassan leereszkedik, ...