Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
4.61 MB
2008-11-13 15:33:31
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
1164
11777
Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1882. január - 1-9. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével:


NAGY-KANIZSA, 1882. jannár í-én.
fél érre
ecéaa érre fél ée
Egy *»hn 16 kar..
HIRDETÉSEK
lábos petitsorban 7, niásodsu
Mironkéut 10 kr£rt vótctn.-\'k !■ i
.tesiári ilkU-k minden cpve." :i:" túsi-rt aO Itr. Gsi.uud6.

:■ :, x C l-aö

v1- ■ • o
Huszonegyedik évfolyaat
A lap tseUemi réasét íflotfl koilen»A-
nyek • tterkeaztőhoz,
anyagi részét illető közlemények
pedig & kUdókox béraetitte
intézendő*: \\
■ N A G Y • K AN I Z S A \\ WtauiMUz.
BénucnUÜen levelek csak ismert munkatársaktól fogadtatnak <t\\.
Kéziratok vistia nem küldetne^.

N:>•?}*-Kanizsaváros helyhatóságinak, ,nagy-kaniz3ai önt. tűzoltó-egylet", a „nagy-kanizsai kereskedelmi i iparbank", , nagy-kanizsai takarékpénztár", a .zalamegyei általános tanítótestület* a nagy-fcarizsai kisded-nevelő egyesület", a nagy-kanizsai tiszti önsegélyző szíivetkezet", a .soproni kereskedelmi s iparkamara iiíigy-kiuimi külvilas/tmáuya" s több megyei és város
egyesület hivatalos értesítője...
HctenkliH kétszer, vasárnap- s csütörtökö 11 megjelenő vegyes tartalmú lap.\'

Előfizetési felhívás
a
KÖZLÖNY
. Tagadhatatlan,Imgy a napi lapok szaporodásával s gyorsiiott uiejrjclf-né.-évül ki>só háttérbe szorult ft vidéki sajui U\'kiütüiye s .rósabe4i--»icg íutt tűrve erejn. amnban e kürüliuényt enyhíti a vidéíc egyenes érdi\'kéntk képviselnie. - sőt rukonszén ves állapotra emiíli a* a tudat, \'hogy a spoc/iális liulyi viszonyok mindínltább követelik nyilvános\' megbeszélését-, nr.:;d oiyau tanyának, nielyek az orsnág >s lapokban nrm -szellőzhetek, df1 a rittfsiben — igen. És e körülmény, hazafias kötelességgé teszi a helyi lapok lét jogának biztosítását.
S e biztosítást adhatja-e nagyobb garanciával más, mint c lap múltja, e lap szívós életereje.
Az egyenes uyilt felelet: Ne^I
lapunk jaunár 1-én a XXI-ik évfolyamába lepett ritka, kor a vidéki hírlapirodalomban és pedig e teliip.-. tet,lí*in a harmadik jielyen vagyunk, kettő van pír évtel előttüak. Eszép idő alatt itiny l»p szfiletetí, hány meghalt s most hány tengficHk!
NÍDCS okunk csöggedni, niért a jovot megérdemli oly-ii lap, rtíely komoly iránynyal, nyugodt küzdelemmel s férfias kitartással szakadatlanul szolgálja azt a köri, melyben húsz év óta él. híven ecseteli a helyzetét s függetlenül működik.
Azért bizalommal fordulónk t. közönségünkhöz a további hazafias pártolásért, hogy c&üggédé\'st nem ismerve haladhassunk .pályankun.
Előfizetési ár az eddigi: Jau—decz. egész évre ... 8 frt. Jan—jan. fél évre .... 4 „ Jan — mart. negyed érre ... 2 „
Melyet vidékről legczélszerübb poatautalrányoo küldeni.:

Régi és uj előfizetőinknek, ha
még nincs birtokukban - a fenséges
koronaőrök fis pár kitűnőin sikerült
olajsztti!iyotuatuarc/.kópút vidékre bér
mentve c>omagolábsal együtt 3 frt
őü kr, — kedveí.mény áron engedjük
át igen díszes arany Véreiben. Nem
előfizetlek a kút i-ztip képei h frt bofti
áron kaphaiják im-g. j
Hirdeiést\'iieí gyuiiiui és jutáüyo s;in közlünk.
Tisztelt közönségünk további becses pártfogását, niidöu ujolag kérjük," luzafias tiázteititíil vagyuuk -
kindd-hivatul.
WAJQITSJÓZSEF
könyvkereskedése,
Újév napján.
Sötét kietlen a zord éjszak: fázik a fagyos fold. remegve vonja össze fakó köpenyét; — niéítóscgtel-jes .léptekkel közéig felé a lenge köd, lassan-lassan leereszkedik, - átkarolja, csókolgatja édes anyját. - Oh! mi forró, mi édes e ciók !
: - Szegény! nein tudhatja, tnit boz o. következő éj számára; -• nem fog-e a halvány hold .ezüst sugara minden talpalatnyi tért elfoglalni?!
Köd-hold! nagy ellenségek, miként élet-halál 1 — — De tán.nem?! tán élet s halál nem is eüeóáégek?! A vallás, a természet, — e nagy minderjség nem azt hangoztatja e?! Élet után halál. - halál után ^let következik.
Meghal a szerető anya, vérző szívvel kisérjük az örök nyugalom helyére; — anyánkat, azt. ki eletünket udá, az imádottat, — aki szült. — táplált emlőivel, aki rémes éjeken virrasztóit iioúdkozva beu\'g — \' ;yuuk felett. — édes szülőnket teszik a sir jeges ölébe . . . Két szó, oly borzasztó, amily rövid; volt —

nincs! t: kút >zó hasítja át a szi-ve\\ -- (igcti keblünket.
Ki!i:ügi,üiik uiva-o^zal a sirkert-be. - jiiciííckiiitjük sírját annak, aki bennünket, oly forrni szeretett; — virágot akármiK ültetni a legjobb anya sirjiira, akit oly forrón szeret-
AIJ ■ iiiie t-gy íiefclcj\'s; szei\'é-:I\\ÜII dvoinil a /«jo;\' világtól, fölkc-ru>ie- azt. akivel annyira, rokon-
Hogy ki-raltél idu S7endo kis j virágom?! Mosolygó alakod mii-rl riiccesti: a sirí csendet?. . .
Közel s iávol uiucs növény, uii\'lynek Diagvábóí keletkeztél! -T —
Tan az elhunyt drága poraiból nőttél?! megcsókolom. — könyüiro-mel áztatom a kis virágot; oh! hisz. ugyanazon föld adja néki is táplálékát, ugyanaz fogja az Ö hervadt le-
■velkóit is karjaiba zárni
í Honnan kt-Ietkeztél! — kérdem |ujri>, önkényi-denüi újra. . . Gondolkodom ! csitt ... a vallás szent . . .
a vallás sérthetetlefi Élet
.ntiii halál; — halál után élet!!
Ragadhatnám meg a repülő idö gyors ■szárnyait, — vissza tar taíi ám, hogy az égő pokol izzó láugja sem szakítaná ki kezeimből; oh! csak egyszer .... egyszer .... Ábránd! édes, balga ábránd, melyet két rövid szó k^pes an.gse;umisifeni. — — —
Minden mul.Hidó! ezt hirdeti a száraz falombok" közt zokogó- szél; \'ezt a ragyogó, csillag futása —.gyenge virág hervadása; minden raui-landó! erről regél a harang ünnepélyes zngása. mely imára -hivja, i/. embereket.
Szent állítattál eltelve sk-tiink a zeni- gyházba, nem marad honn senki, az év első napját IsteLne:;, az ég és föld urának szenteljük.
Uj év van, az év első n..pju ! — Kéteá öiöm, fájdalmas reinény tölti be a szivekéi; — miudenki imádkozilí; — megszóial az orgona

méla hangja; — a mély bánat helyét édes remény foglalja el: — könnyebbüit lélekkel r^begnek imát az ajkak; — hálát ndiiak az ég urának, hogy az év eli-Ő napját meg-cnflk. — — ■
Ott a templom elhagyott zugában tét di"l e<ry észbe borult férfiú; -- kiúszott arczáu inkább a fájdalom,
j oiint az évek száma mély barázdá-
i kat \\ont.
I A könyü, mely megtört tekinte-
tét elhomályosítja, tanuja égő fáddal* iiiának ; — nincs senki, akiért imádkozzék ; — uiucs, aki érette imádkoznék.
Néhány béttol ezelőtt adu át legdrágább kincsét, egyetlen gyermekét az örök sir jeges ölének-
Mély a seb, melyet szivén a a végzet Ütött; — oly mély, hogy az idő, — e gyógyszere a bánatnak,
— sem volt képes behegeszteni. -
A bánattól szétdult vonások lassankint tünedeznek s egy mennyei nyugalomtól ihletett aggot látunk előttünk, akinek száraz ajkai édes
— szomorún susogják: .Élet után
halál; — halál után élet.\'
Elmúlt ismét egy év, most ültük felette a hdotti tort; — elmúlt visszáhozhatlanul; még ki sem Iiült, máris egy uj foglalja el helyét; halál után élet ! !
Szomorúan üldögél gyászos leányka szobája ablakánál; a sötét-szárnyu éjfél már közéig s ö még mindig dolgozik ; — sietve kötöz,
— majd ismét ront-bont. — a lel
kek órája nem háborítja ót; ■ ko
szorút. —. jégvirágból kötözget ko
szorút édes anyja sirhalmára ; oh !
ezelőtt is. kötözgetett virágot újév
napjára ; — akkor — és most; —
az óra ketyegése folyton azt hallatja:
akkor és mosí.
Künn nyugszik a legjobb anya
sötét hantok alatt; - a jégvirág|
fejfat fog díszíteni. i

De a bus leányka nem roskadoz,
nem esi k kétségbe; mellette ■ van
imakönyve, melynek minden betűje
bizonyítja, hogy: l
Élűt után halál; — hilát után
élet. . ,\\ . ; :
A remény, hogy- a kedves elhunytat egy jobb hazába vh/oniláija,
— ezen édes remény tartja feaií a
gyenge virágot; — visszaemlékezik,
édes anyja utolsó szavaira, akj\'hal-"
dokló agyán azzal vigasztalta elha
gyott gyermekét, hogy az Őrök ha
zába találkozni fognak.
Kemény tartja fönn az einbe-. riséget, — es éleszt .egyeseket, —. ez nemzeteket .
Véres csaták sötét képei vo-nnlaak el szemeim előtt*,- — Utóm, mint küzdenek nemzetek a jólétérti a szabadságért; - litbm. mint halinak porba az ezrek hóhérai, — ByQinor mit zsarnokok, aki!; aljas laegrög- ■ zőttségÖkbeOj vonakodnak engedni, a-kor dicső eszméinek; — dö & nép, melynek lelkében a Komoly akarat j érett gyftmölcbcsé fejlődött, - remél,
— tür, — küzd és gyózb 1 — —
Mtndeu év , megtermi. -, gyílmöl
csét;\' minden évnek.megvanvörÖme, .
bánaU! — — — - . ;\'■•\' "*""
Kelnének fel kaczagáayos apáink sírjaikból, néznének körül e vérrel szerzett hazán, alig ismernének önfe-jukra, alig azon népre, mely amióta Kárpát ■ bérczeit elfoglalta, folyton (karddal) a szellem és vaskardjával üdvözölte a kelő napot s ragyogó csillagokat — s amely rövid idő alatt fennállásának ezredéves ünnepét üli meg.
S most?: minő lélekkel tekin-tüuk az uj év elé?! Teljesültek e reményeink?! . . . Széchenyi! dicső hazánk legnagyobb fia, — orré a te örökké élő szavaid válaszolnak; szellemed folyton köztünk lebeg, folyton susogja: Magyarország nem volt,hanem lesz !! I — — —
FeriCjOU ii íict clim, Sr-unnyad a földi alak E«y deli hő* rob.m* Kalpa TI tétéire
i bl
ply h»ly»t az emberi óletbeo, melyben :is*rŐttirVigaMí ■ TkUttneat tuuBd), Tínaák
i w>
.RlrniÁn fcow b*ma\' bírt Tiborom tij»ífM I*
T AJRC Z A.
íi vezér.
i kél,

í /y,
Kejzked * Kjén;.e-porond Hadfid hiba nyarain. . -Sílkls Crom tetején — Tűnnie k*U«ne bír —\' Ve»zt-[;cl és ixono\'Uta \'- • Csillog &s «.it\'. iagir~ . OH ne tekints! ne tekiuts\'. földre te vérpiros nap,\' Stm tudod, i-íomjis\' a föld ?
Dríja u mit bele k*j>.
Ku^pa veiér *zem« é» Vas keze ujj&i Ictrit R.\'cicaon a oagT kelnú Ördögi aáp&dolt kres, — Rajta-ai Ssi ujromá KeLt<n»tw Uali» TCIe csak félni «xok*» Lalke, & v%d, vibiroi \'rrombita bfcDgj&iiiii Fei-ioliog él tDz«sQÍ
É ák
A Hadúr —
A cs»ta rémsftJMia:
,B*lUok-e.- uipnd Eliok-e jó magyarlü S£.nnj-k8rc, ob ma Sújtani fog ii\'pk..-t! UjíúlÜ Vjyk dalin. Kft!, "vagy mélye T&bora bajnoki <;-. Harcli, tll*t;» pAfipí
V« ketvim i\'ux.ijtányi T«rt. . . emtlínU V\\-«tp Síikéi vir* felé: .üjkQjjMt bolíjon e\\ém JcUl*Y* irn ruluni, B5BI Bareget s>v«x a \' Bonfia* és ax cli, Aki t mtnnjTiek Ura


r-g remre. fiid T cmog a
V«d, dühöa
vére V •irr"r. opog.
tör a íe-cer : ír
Szóri ijü robajijil, aenínt
E gy a ter-| :. A*
uire ti jkii-t.-
r ft réjp Qt Ín
KM • ürű f ellent m^ly
Fily. ■I i» n ■ÍJ te. mei"n,
icac\'-ca a tok
vor és éti. re n a föld.
Hnrc i\\ iiií. "SEÜtlfl LI vir
Tn-.i magi. a mit Ölt?
Sáp«i i & zűid fa. y,TÁ.g ■
Ég: vihar saii kél? . . .
Ro
Jajiiul » virlich üá,i; Ing- a torouj teteje. MorK a-vezér EIXVJ, hogy -Haljon a rárl.eü mind :* És boiiuval telített Arer.cjíJti a T*tr» tokinc. Újul a harcii moraj. Újul r. uapy I*)iznr<íg;y, Hallik a rArbeli ncp -liátzal a tok fltök így VÚUrek, haltnin a. *ok Özv.gyi •«» koaerrg Ar^, Wínj * 6uval ■ Ajk.61 «x imi Irteg. nliu SirrutCt alMlia.
Ál:n..üik olt ndtsgw, Ittan *\'ys ; liauiun oh ! iíir.dfiiik (l\'áe.i h-l-w. Iít-ní frnnlH <■] -. HA ima in I«l-re*u SzáriiVflir*! ,L■gjeu ngj ! IIind &£, aki lortmtotl.
valamit
Kulp* v É

Versenyi telire kapott Fellep ifUkGTekkti — Uinyva nagy porszalagot.
Tivoli leírnia i nagy, -S ho* W« t)irtokiuak : F.-Eyr.reK old*I.tio TAncíol at alkonyl nip. Vencrflin nímtt « erói Hadd ai ott .erege Éle előtt. Daliis Termete, nígy eejo. Vértw a iiisí lisik. Toll reinej: n tat*j«in; MeUvwa »éj] caimértí Hirdeti: hogy kareirtéuy. Mint fökt-ie rivaUr, Ufij- közeik terege. A rKmií mini! ideien,
ad pa
Orrlyuk l n? Hallja » ha
t. lin

r daiii
Siikia on-mra tekint Várfala már <IUIB<W, Hullik ar iijbiiU «ip. ■ ■ Re«ked at tmbori «tir . . . Tűében at alkonyi kúp . -. Uörreu a vártoroay és Komba omol ÍJI*Í de A C4at* lik t^eiu b\'j tivatar íebt^c. Átlasti kö iiPheitt) Ku\'pa vitéíeiro? Napy Jujiiicr tlix.-: hó* Voncucl^o hú ícago. M*rs6.ii k-l-ivé^, — Kard — hnzog&nyx i">l>0o-. Hullnak a h5s daliik, Tein^k a csort-a »(*tik. Áti! kt ii.ádj:i tladurt Táhora liKJnukívai, Üjr* duí, újra rohan. \' ■ Vértk«roi6 bostnv Eln acíélja »1*/ ValUk a h«rr-


Gdt:
Ko\'p
Nipy k;loÓ
.Kiirdra tehi
Kecsc.s«a a m
Vág a lityire
S
npy ataal iin»n* kére.
le. de megáll. -
v.-l^m!- ~ éi
me elölt
S*em xé;>
rka kúíö:t. de ah ! —
; ,V.»
; píros vérben uiíit »zt a Hadúr :- hörögi
8 siunny»d-i iU-U ol Ti;rm<-to fiHdre zuhan . . Hoaixu i45t pihen cl. .Kulpa voeér eJp^m " Terjed a vortikokon És serege erejo Végrw magtört ei Utón . . . Fuiva roban, ki indu É\'«tot mtTtf \'JIÍ, de &5foe»d srreket « „Ujhiiüek" kebele.
VA8ZAKY BÉLA.
Aikaiml-tíeszéd,
íiwlyet Eogel Adalf ur, Dagy-kanusai j4r-ipar^i decz. hő 17-én fiáoak bérroi-
iíai Unnepílyéa .ariott Fíljed fi»m Itt*oefl«t; Vira\'yodat, \'a öme-skdTGklccl ne stSvetkeax * \'
j
agád kes- ki
S&l&ncn kSíDJonditai E fopioa napon, koáresfUm, midőn alUiunk éneimében, aicároyru il»k, midőn öntetteídért
■desx felelÓB leani; o. m.^,-, „_,
jogaidhoz, gyermeki kötelességek ii ket-
jirulni, fons mp p
<uuDok Ur\'.om a bölcs királynak
dá íí
mondatát, ex^ot taííeman j életnek görtogyöt utjAra
donek járulni, e fontos tmpoo tpaí köte-4idécett

adói, múlj talismftD nem fogja engedni, hogy a Bzerence fllkábiuou, vagy, mltil ÍBtöQ óvjou, a szeren offéLleuaág e\'ciüg-eMsao — muri elbiz*kodás « csüfegcdá*, jajdíjeai ügyenlö mértékben te*ri letQa-k«t tönkre ■ alááss* Jövőnket, boldogságunkat és életünket. £ mondat,\' melyet kérlek, hugy axeui b»gyomíujy gyaniot, szived mélyébe, kebled belsejébe véssed, arra laaii, bogy
Féljed Uu-.a det, 1 Sxeressed hatidaí.
Tissteljed felebarátódat. Boldogííguoknak eiao tiroméfap-fcöve, rallia, basafiasaig * felebaráti w*» retet *zoro«aö egymasb* ÍBgg; mert ki elíő-»orb»n IÍ tan félő, u ai kiook TalU** van; i ennek aUpelveit, mely«k &rr«
tisiteljük tolebaritunkat, a bódoljouk a munkioak a tudománynak; halyoMS § . jól falfogU, as ily egyóonol lohoiotleo,
logj no tisztelje király A t, ne aietense ha tij 4-, ne sseresae azokat, kik hely«a törréayek által védelmenik, j^ ÍBkoUk-ban lelkét niúvelik. N»gyon_ igas&k a nagy német ■ bö!c*óatnok. azavai: JFür niohta Ut eia Volk erkountlichor, *1» fíir gate Jastic und guten Sobulen* -
i mi alkalmazh&lo egésiv nemietekre, ss alkalmaebató egyesekre w;
>zért fiam legyen első aorbm. v*UAao<L
Niacs etó red, nincs fogalom, mely a TitDás szent maíaíEtjAt; a« emberro, a tir»ad»lomra való hasznos s üdvös be-fotyasit kifejteni mdoA; sserénceében mogóv as elb\'uakodistál, Bierencssótleo-•égben megment a kéuégbeeséstaT, nincs

HUSZONEGYEDIK RVJOLYAM

AIiAI KÖZLŐIT

JANUÁB I«nl882.
Ha van nemzet, mely magáról ritván, 18 helyett 22 éri törlesztést A magyar tűzoltó VI. OlSiágo
elmondhatja s melyre a -biblia ezen szavai: Mi Isten választott népe vagyunk; — rea illenek, agy bizonyára a magyar az.
Volt idő, amidőn a kétségbeesés \' rémes haulinat kezdett felettünk gyakorolni, — amidőn a hon legjobbjai, — legnemesbjei Összetörték kardjaikat, nehogy kányszeritve legyenek azt hazájok ellen fordítani. De az ég megköayörűilt e sokat sztínvedett nemzeten; — bölcset teremtett számunkra, — bölcset, ami-nőnél nagyobbat Izrael országa sem mutathat fel; minő még Magyarhon kék ege alatt nem született.
Áldásos működése lépten nyomon jelentkezik; — a béke, a nya galom bájával ajándékozta meg azoi földet, ahol született — élt s mel holta után szerető karjaiba zárta.
A ködlepel oszlik, .... a ma gyár nemzet az európai müveit né pek sorában nem az utolsó helye1 foglalja el ; — kincse többé neu szentelt fájdalom.! kincsedként őrizei fővárosod; — az égő nap lángsugarát édes megelégedéssel árasztja : iosszu palotasorok aranyozott kupo Iáira, a szende hold miriárdnyi csil i agánál büszkén Őrzi egy dicső nem zet \'alvó gyöngyét, viruló fővárosát, íve csüggedjünn, komoly elha tarozás! s a magyar nemzet élni fog ezer s ismét ezerszer fogja büszke önérzettel megünnepelni az njév nap ját; — Örömmel, mert nem retteg a kétes jövőtől; nem fél, hogy ez lehet az ntolsó év, melyen önálló nemzetnek vallhatta magát; — komoly elhatározás! — ne feledjük a czélt, melyet el kell érnünk ; ne lankad jnnk; — vigasztalja a lankadót azon tudat, hogy élet után halál, — halál után élet következik.
KORPÁDI BÉLA.
engedélyezett. Az egyes családok 5 16-40 hold földet kaptak, szo kikötéssel, hogy a birtokos az átvet földet a minister beleegyezése nélk csakis a vételár teljes kifizetése irí ruházhatja át másra.
- A kir. kisebb haszonvételek, jelesen az italmérési jog megszüntetése s törvényhozás ntján valé \'égleges rendezése ügyében több bn dapesti regalejogot gya\';orló társulal kérvényt intézett a képviselőházhoz melyben különösen kiemelte az ezec iog szabályozása érdekében több é\' során hozott törvényhozási intézke dések által is igazolt szükségességé az intézmény rendezésének. Az eddi alkotott törvényhozási s kormányin tézkedéseket meg nem felelőkne mondva, a kérvény az urbér eze eddig kiirhatatlan maradványának vágleges megszüntetését főleg azzal iadokolja, hogy a törvényhozás szándéka, az eddig hozott törvények szel emé.t tekintve, az urbérból ered összes jogok és kötelezettségek megszüntetésére irányul s hogy a regale nemcsak az ország lakosai legnagyobb részének jogait csorbítja, de nemzetgazdasági szempontból is az anyagi jólétet s a gyarapodást gátolja, amit nyomós érvekkel támogat a borvidé keket beutazott borászati kormány biztos jelentése is. A regale ugy a kereskedelemre, min", iparra zsib-basztólag hat és kiszámíthatatlan kártékony hatással bir s országszerte az ez iránybani iparosok száma szem látomást apad. A kérvény a jelenleg fennálló rendelkezések sok vissz; gát felsorolva, végül arra kéri a képviselőházat, hogy a regaiejog az egész rszágra nézve torvényhozás utján végleg rendeztessék, illetőleg mint fennálló jog- "<^ cojturállapotainknak teljeséggel meg nem felelő intézmény, megszüntettessék. — Minthogy Ung-megye lakossága nem kevésbé,
minden bizonnyal jobban érzi a re-galek káros hatását, — a legközelebbi megyei bizottság igen helyesen cselekednék, ha hasonló kérvényt intézne a képviselőházhoz. Addig üssük vasat, mig meleg.
— Az állami birtokok betelepítésének eszméjét gróf Szapáry pénzügyminíster melegen felkarolta, s már eddig is számos felepitvényt létesített, amennyiben az árvizek által károsított lakossággal, részint uj falvakat alapittstott, részint a régibb községek lakosságát és ezek birtokát nagy területek átengedésével szapo-

közgyűlése.
Az ISS2. éri augusztus 11., 12., 13.
14., i>8 15-én Zala Égerszögen tartandó
tűzoltó, és mentöszerek, vjj- és tá-
Tirdavezetókl készítmények, stb.
kiállításának szabályzata.
1. § E kiállitáaban való részétel ezutlal minden e szakmába vágó kész menyek előállításával foglalkozó ipur< és gyárost hívjuk föl.
2. §. A kiállítandó tárgyak a szűk
éghez képest az id\'járás káros behatási
eütin fognak megfeiciőleg ollalmaztatn\'
3. §. Valamennyi tárgy az Üicií ki
áilirónak kívánsága szerint és annak költ.
aégére a kitett eladási ár erejéig biztosit
ható Ezenkívül a kiállítási péoztár k<
ségnt vállal minden megrongált vagy el-
eaztett tárgy iránt, a kitett árak erejéig, a kiállitáti helyiségbe történt áladáaló \\t illető tukjdoQOjnak val ttaig. — Határozottan kítettárok nélktil böérkezett tárgyuk iránt ilynemi ~ lelússéget el nem válUlhatunk.
4. § Szabadságában áll a Kiállító
.k a kitett árakhoz még ^gyéb jegyze
tekét vapy üaloti ajánlatokat ia csatolni
5. §. A kiállitís tartama aluli ki
kiállított tárgyaknak belybon törtéut el
■usitása után az illető kiállító 3
kot tarto
ilydijt
ik a kiállítási pénztárba fizetni onban nem fiiat,
6.§. A kiállítás 1832. augusztus hó 1-án délelőtt nyittatik meg és-jmguai 6 én délelőtt fejeztetik be.
7. §. A kiállítók vagy azoknak
negbizoitiai szabad belépti joggal birnak.
8. §". Tekintve, hogy a kiállító bi-
cottmány a kiállítás alkalmával kiállított
tárgyak jegyzékét, — melyhez egy „Uz-
lati Értesítő" csatoitatui fog — kiad
icándékozik: szükséges, hogy az illető
iáiliiŐK minden jegyzetet, Üzleti uján!a >t sat., melye; az emiitett „Értesítő*-be slvétetni kívánnak, idője korán nevezzék :eg.
Ilynemü hirdetményekért aráoyli os igtalási díj Sietendő. -
9. §. Kiállítót, kik érdemdijra igény t tartanak, önként beleegyeznek miszerint as általak kiállított tár-;yak a bíráló-bizottság által kijelölt pró-latételeknek — saját kárukra és veszó-ükre — alávettessenek; jogukban illán, a próbatételeket személyeken veielni ■gy megbízó ttjai le által vezettetni. A íegejtendő próbatételeknek szakavatott esetése, valamint az eredményre vonat-:oió jelentéstétel iránt kezességei nyuj-cnk.
10.§.E kiállításra vonatkozó bejelen-,ések az ide mellékalt két bejelentési iv int „a magyar tűzoltók VI. országos özgyüléio kózpoutí bizottságához Zala Igerszegen" czimxeodők.

II. §. A bejelentett tárgyak elfogadása irnat az e végett alakult kiállitá»i bizottság határoz; elfcgadia esetében a buolWág határosa ával ellfitott bej«leD. té*i iv egyik példány* as illető kiállítók ikfildik ÜAs ssillitóitv
nak vitszakfildetik a i vélek hoxzácsatolása mellett.
12. §. A bejelentések elfogadásár*
kitűzött határidő 1882. juníus 1 éig tart.
13. § Valamonayi kiállítási Ur^y
két példányban szerkesztendő szállítóle
vél kíséretében .a magyar lüzolték VI.
országos közgyűlésének kiállítási bizott
ságához Z*U Egtsrtzegen" dimezve, leg
feljebb 1882. augusztus l-éig beküldendő,
kelőbben érktíiC tárgyak vii4zautatiths
tók. -
14. §. A kiállítandó tárgyaknak a
vaspályánk innét a kiállítási helyig
:állitási köluégei a kiállítók által nse lendók.
15. § Két vagy több kiállító tulaj
donát képező és köiöa csomagban fel-
dott tárgyak névjegyzékkel látandók «1, nelyben tz \\\\\\»\\.& kiállító valamint t. tu ajdonához tartozó tárgy pontosan kitün-eiendő.
16. §. A beérkezett tárgyak kicao-
nádasáról é» felállitáaáró. — a kiiL
itó kivánaláro — a kiállítási bizottság
gondoskodik; szétszedett állapotban be érkező gépezetek kivételével, mely eke tlyben ujuól ósszeállitani a kiállító tar-Tik, v.
17. § A kiállított tárgyak csak
augusztus 16-ától kezdve vehetők vísssa,
— Ax átvételi elismervényoyel ellátott
I visszavételi igazolványul, — de egyszersmind nyugtául Ís szolgál illető tárgyaknak helyoten tőrtént viai ételéről.
■1 —
é..y ,
lén\'
anyu
IS. § Ar-1882. augusztus 22-éig il nem vju tárgyak a kiállító saját költ-légére és kárára — sfcállilás utján — de bizottság felugyelete alatt, valamint a lú<!i;jü-eg minden v»*pályaigaxgaló*ág .Ital engedélyezendő réssbeni vagy égési iú dijmeotfaség tnkintetbe v\'tn\\é aszak Üld étnek. — A feladási ye-i-üüuiw bizutuagnak a helyesen isriZH.!>t\'>lgál tatásra nér-ve igazol->lgál. A visxzaszállitásra néxv<
ülou feiiátelek"-t el sem fogadhatunk. Egyúttal értesittetoek a tisztelt ki-liiók, hogy a réasrehajlatlan szakfér-Lkbol aUkult bírálóbizottság a különös smeré&re méltó kiállítási tárgyak elő-állitott jutalomdtjakban részeaitendi.
Z^.la-Bgernegen 1S81. évi dec«m-er havában.
magy. lüzoltók VI. orsíágos közgyűlésének kösponti bizottsága.
Hoiyl hírek.
— ö feUége a király magán ala-litványából a Ringszinház helyén kápol iát építtet.

— Boldog Uf évet kivannak tiniéit közönségünknek 1 kedvet munka-társainknak! Legyen e pároi száma év uerencsétebb a boldogiióbb, miot előde
voltü
— JPálj/áMCtt. A Dagy-kaniuai
ki*dodnevelő egyesületnóí a pénztárnoki
állás üreaedésbe jő, tekintve, hogy az on-
gedélyezett nagy lorBJáték rend»zédn al
kalroábol sokkal több teendője les\', a
sorsjáték időtartamára a választmány
300 frt évi díjazás melleit pályázatot
A rálUUcozni Uránok kérvényeiket 1882. évi január U-ig Koob .Miliályné rgTes&leti eloöknŐhea intézzék.
— Jfévünnep. Taboly Viktor
ügyvéd, t. irótársunk nevenapjára, mely
most ís kitűnően sikerült, versekben szok
ta meghívni közelebbi atyafiait és bará
tait, legutóbb azonban a XVII-ik század-
béli minta szerint eazköslé, melyet közöl-
i mulattatónak hiatzük: Spectabiti de S-eneroso Dominó Ludovicus de Bá?or6 Duo mihi colendiasimo. Loco. Drága bi-rátoml Nekem nagy jóakaró ur*m ! Prop> ter cenum quoniam meginritáltatik/Eíii nokáa szerint az ur, nagy jé uram ma es lére ad mensam meam magyar vacsora keöltése végett. Exspccto amícum meam colondissimum ad borára aeptimam qui maneboj Dátum Cíniícbae die 22. De cembris anuo 1881. Humillimus servOB Victorin Tuboly de Tubolyszegh fiscu*.
— Tisstujitá*. A nagy-kanizsai
kereskedelmi casino uj üaztujitása deo.
26 in történt. Elook Ebenapanger Líp^t,
alelnök Haachanzker "Mór, pénztárnok
Wambdrger Sándor. Választmányi tagok
Lengyel Ignácz, GoUei Qutmann Vilmos.
Woíheím ErnÓ, Stolexer Gusztáv, Welisch
Lajos, Blau Lajos, Fiachl Pál, Szukiiscb
Zsigmond, Q-elsei Gutmann Lásár, W«iaz
Manó,Eb«D»panger Leo, Scberz M. J., L5-
■wioger Igoácx, Lőwy Adolf, Ollop Imm,
Eisler Hikia, Scblesinger Q-yula és Stern
M.J. urak.
— Pályámat nyittatott a nagy-ka
nizsai kir. jbíróságnál albírói- é* a lapol*
czái kir. jbiróaágnál II. oszt. segéd leiek
könyv ve*e tői állomáaokra.
— Képviseleti közgyüléee voit
Nagy- ét Kis-£*ni«*avájo«oknak múlt
pénteken, melyre a aártzámadások a ie- \'
folyt évre ém a költaégveté* » jövő évre
tárgyaltatUk. Városi pótlék 1882 re 671/*
krajezár minden agyenea adó forint alán.
— Nyilvános kőtxőnet. Ösr.
P«Jioí Ink«y KAlmánné úrnő ő nagysága
~" __ * Dagykaniasai ktadedneTelő
egyetQlet karáosonfáj ra 20 forintot ke
gyeskedett adományozói, mivel azonban
az egyesület karácsonfát nem állított fel,
a jelzett összegen vett ruhanemüekkcl
öltöztettetettfel bét szegény óvodás gyér.
mek. Fogadja ö nagysága kegyes figyel,
me- és nemesutvUségéért az egyesUle j
hálás kössönetéL Az elnökség.tiszta elveiből ne meríthetnénk; legszebb, legjobb vigasz, ha erfink egész létével: bitstük B valljuk; ,hogy van Isten az égben, ki Boriunkat rendezi, kinek Bzeol akaratja nélkül, egy hajszálunk sem hullhat ki\', de ne csak a vallás kóvotojn, hanem ansak hirdetője is ]égj szóval B tottel, valljad mit szent raliásunk tanít: .„Sxeresd felebarátodat mint tennmags.-áat." aMindaanyian egy atyának ,fiai vagyunk.\'
Hazafiasáig legyen éltednek máBO átí BzüYétneke. Jól felfogjad azt, hogy Iateii útin haxádnabjköazönhetszjmindent, s hogy ennéltogva hkiid javáért, annak folviragozásara mindent elkövetned kell, nincs áldozat, melyet Iréasaéggel hoznod kőtelea«égedbe ne allana. S a hazafiaág parmnciolja neked, bogy minden erűdet liaasno* munkának szenteljed. Mert a haza kivinja, hogy annak minden fia, tSkéloteaen betsltte azon helyet, melyre a aora végzete helyezé; ninca oly tér, me lyen üdvöset, hasznosat na tehetnénk, nincs oly munka, legyen az szellemi vagy phisikai, tneiy által tiszleséggel kenyerünket, ne szerezhetnénk meg. Mindent a hazáért .legyen jelszavad.\'
Felebaráti szeretet; legyen tetteidnek vezérelve, jegyezd meg magadnak azt, hojry a minő módon te tiszteled felebarátodat, oly módon fognak ők ia téged tiattelni, mindannyian egy atyának fiai ■vagyaak, ne nén az éleiben arrfi hogy mini Talliíu, minj állású, vagy vagyo-notok az emberek, CBak arra nézz, hogy embw a tiszleaseges ember-e az, kivel találkozol. Slerésd felebarátodat a senkit meg ne vess, mert csak íz akkor, ha mindenkivel békében élsz, lelheted fel • >»«geléged«snek boldogitó érzeiét.
De arra int a balos királynak mondata : hogyoaszeeBkilTokkel neezSvetkeazél.
De vájjon kik azon Összeesküvők, kiket a bolo. király gondol, kik Jk s mely osztályból sorakoznak aiok ? Ösaze-eakttvíknek nevezi a bölcs azon félmüvelí embereket, kik tanulmányaikat abban hagyva, munkához nem képesek, proletárok ax,k, kik a könjelmOségr, ha ]Oln»k; k.k csak a zavarban szeretnek haiaazm, kik a társadalmi rendet fel bontani .,e«tnék; ily egyének károsak a VMBU vewk a, illám • a tiriadalomra, ily •mbírekkeJ fiam ne uí retkénél tt.

iáikat ne kövesd, de meg se hallgasd;
nem ifjúságodat forditfd a j\'ra, a ■ecBÜltíles munkára, B ha ezt fogadod
követed is, akkor megköntivebult izivvel bocsájulak arárnvra: megltöny-lyebült szívvel néiek jöv3d elé; mert iztoa vagyok, hogy a büare mi sara ceabilhat; hogy a jói felhasznált ifjúágot, szerencsés férfi s boldog aggkor követni. Ha elveimet vallód meg ?yük győződve, hogy az életben, wldogaág, öröm 8 megelégedés fog öveden!; s hogy igy legyen ezt Istonlől LÍvánom, kinek mnnuyeí áldását reád .érem.
Oly rövid idő alatt
Bánfaivá csinos kis falu a Kárpi->k egyik ágának tövénél. Körös-körül természet pazar diaze mosolyog reánk, .bbról * fulUgekig nyúló hegy kékes tománcia, balról a fenyvessel lölgyóriá-jokka! borított hegygerincz pompázik. A kisded falu pedig e földi óriások közi rejtőzik Bzsróny népével. A falu alatt a hegyi patak rohan vigun csevegő habjaiul B mentében a CBÍQOS urilak kertjének régével halad el. E lak Bánfalvi Simoné. Csak rö?id 3 napja,.hogy e patak mellett egy ifjút látunk haladni, ez ifjú Kővi Láazló volt, Bánfalviaknak egy a rokona. S most tanulmányait végezve jŐ a fővárosból a a kanyargós ut rövidítése végett lessi sétáj..t, de hisz őt öröm és remény- ösziönzi, a ki ne sietni oda, ahol oíyun gyöngy van, mint Bán falviaknál. Oh, olyan gyöngyöt még nem látott a világ! A gyémántnak csillogása semmi, az csak hamis üveg fény Bánfalvi Márthája szemeinek csillogásához, az a SBppadozó nap nem gyűjt hév sugsrai-VRI ugy, mint az ő tekintete; ezért, ezért siet ő oly vigaa és remény k zött.
A kerthez érve beszélgetőit lehelé hallani, d: az egyik hangot wak ritkán lehet kivenni * akkor ÍB csnk „igen" — ó« .nem" szerűnek tünl-ík fel. Utasunk mosolyogva közeledett, udva, b-gy szót lanságáról s eredetiségéről iítnert Kiss Sándor van ítt. Még pAr pillanat s dobogó kebellel lép az ifjú Kunfalvi elé. A

öreg magához szorította őt s megeredt ueszélgelés; a kérdések egymást érték, a felelet, arra kevés idő juthatott. Eiő-5tt a szó Sándor nősüléeéról a ez s< k -éfára adott alkalmat.
moudí : öcséi m,
Majd pedig kocái robaj hallatszott ez magára vonva a figyelmű\' —■—■*■<■ öreg Bánfalvi :
Hanem most menjünk b_ .
i hozzánk jő valaki ; ecce! Laczi icaém
lég vofg sem ráutaltad magad ott bent.
És valóban, a kocsi zörej mindin-
ibb közeledett a mire az üdvözlés s az
:öm;elt meglepetés végetért, egy fogat
ibogott be tz udvarba. A fugáiról egy
legén szállt le s bemutalta magit.
— ÉQ Ercei Alajos ügyvéd vagyok
\'estről.
Az öreg ur mindjárt vendógszerö-őleg vezette ba az idegent B vígan foly-latott a társalgás, mert sutiig nem jöt-ek ki. Az írjuk pfldig Márlhával vissza isntek a kertbe, majd a folyó partjához L mellutt haladva sétálgattak.
Vull dolga a szivek ecseteléjéntrk, * ércemények vihariig* s g\'yengéd rommá leiratának. Egyedül Sándor hail-;atott csak elmerülve a gondolatok leo-jerébe, mint mikor valakinek szivében szerelem álmatag favalma álrrpüi. tudor ábrándozott, da hisz neki isvult -íve. Végre egy nagy sóhajtás után kö ös bámulatra Így szólt Márthához:
— Kuusszony, ha ax a kis hui da-
-~ nem volna az emberbanl
, Mirtha meglepetve e mosolyogva :kintett reá s ő fülig pirult, nem bírván iállani a tekintetek égető súlyai.
— Édes Sándorom, felelt Mártha,
iá as a kis darab nem volna, vajmi ke-
réssé Ítélhetnénk a világ fölött és tud-
iánk e vonzódni iránta?
Sándor feleletül nagyot sóhajiolt látszott arczán, hogy az édes Sándorom aegozólli:is 0\\y sraru változat idézett lő nála, mint egy vihar kitörésének jós
— Bizony, — mondí Láazló — ha
BZÍV nem volna, akkor nem lelhetnénk
ará:sá;ot, mi több, nsra volna szeretet.
dr. ez fűszerezi az éUiot, reményi önt-, u t. Ugy-ejitU már Sándor, hogy *- mily szüreteltél, őntud&r -Bzkodtk anyjához, m-jd \'tol válni kónyszeiül,

rákig zokog, kesereg, f*j n-ki, hogy teretetétől, vagy kedvencz tárgyától legfoszUtott s a bánat nyomai látszanak -czán, mig isme\' valami hason örömöt lem szerez neki; de bát hiszen a gverik nek ÍB van szive.
— Lira, bit ■ gyermek is szeret?
monda Sáűdor együgyÜséggel — és a«
!fjak? -. -
ób az ifjak már több ragaszkodással tudnak szeretni, mert a gyermeki üzeretfithei a bücsülés szikrija járul; szeretetük határa már tülcaapongaz anyai körön s a kedvelt tárgyak cnak pillanatnyi örömöt szereznek neki; az ifju<már mis után tör, ami előtte szentebb, tat.-gtisztosabb, ami őt fal ül emeli a minden-lapiság unalmain. És a férfi? 0 már gyengéd, odaadó szeretetet mutat, üivében él.\'egy vonás, .. jösaotig, ami tésőbb hideg közönynyé vál\'.oaik ax öregségben; az Öregnek szive érzeményeit veszteti, olyan, mint a virágnitól-megfcnitott mező. És ha az ifjút &i férfiút ebeli veesleiség érí, a mondh»tlan fájdalmak panaBZOS, kitörő hangjai boaszu időkig fognak zengeni, mig végre as öregségben egy fájó sóhajban enyésznek el;
Sándor bámulva hallgatta végig e akül s kiWrÖD sóhajtott fel.
— Miért nem jártam én iskolába !
Most mély c*ecdjón; Mariba virágot izedett\'e minden nefelejts asálat ajakához emelt, ^égre egy tzirt emelkedéa-hez érve vias:&fordultak. £sen nirtet * nép BKino*kőa-nek nevesig mert egy kúu elrabolva a vidék legazebb gyöngyét Caatho Lenkét, midin a bciut lihegő atya s a testvérek Miklós és Dávid itt utolérnék, a rabló e szirt fokáról kedves lerhévil a zuhogva rohanó patak tajtékzó hullámai kö^é vetá m»gát Azóta a- nép az eső árjától megdagadt, folyóvi nőtt patak esésének tompa dühöngésében a kunt k&romló, bÓscfil. atyaátkának visz-bangját, a lehull:, megtört habok zsongásában p?dig Lenke sóhajait vélik hal lani a mondjuk, hogy holdvilágos éjeken p szirt fokán t. stép Lenke rémült aialtjn látható. S a leányok, kik itt virágot szed* a<-k, ajkaikhoz emelik azt, mert különben a rege szerint szerencsétlenek lennének az ábal, akinek azt a-virágot adjak.
Laazló figyelemmel kísérte Már;ha vonásait s mint tör elő egy-egy sóhaj

keble rejtekóbőh Ugy látszott, hogy gondolatai mindinkább zavartabbak lennének s bessédo bizonyos hidugaégei árulel.
Emlékesel-e Mártha — szólalt meg végre — midőn néhány évvel eselőlt e szirt alatt nefelejcset szedtünk jmily boldog voltam akkor, midőn minden szálán köszönetül reám mosolyogtál, ha- -■■ nem most perczrŐl peresre hidegülnek, vonása\'d, e mosolyod meiylyel az eoyé-mei viszonzod, inkább fagyos vonaglá-zok, mondd Martba, mi lett pár perc* óu?
Mártha arczán élénk pír futott át a egy móiabui tekintetet vetett as ifjúra oly tekintetet, melyben egyesülve volt fajdalom és szánalom, benn volt a hideg megvetés és vágy. agy ssebb remény.
— Tudod joí Lacii — fsíelt Mariba
kitörő sóhajjal — milyen** embert szívj
egy pillanat, vagy p.ll*mtá*, go djlat,
vagy vieszaemlékesea képesek feltűnő
váltosásokat élőidéini. —
Martna sokat mondott asavtuval, a BvÍ<ts3Memlékesés* szó csak palástnak voli oda téTCt.
Mártha csak előre lekiolelt s midőn meglátta a kösaiedőket, közlük a vendéget, egy bizonyos neme az Örömnek, melyei szül kéj és fajd.lom, villást át arozán. As ifjú felismerve e vonást s tndvn. már a dolog miben léiét, a találkozás után gondolatokba merülve ment a távosé Kiss utáa.
— - Lacsi, miért oly ssomoru? kardé
Sándor rövid ss&net Qlán, — inkább
hallgassa meg kérésemet.
— Mi »z? — sóhajts fel a mélázó
ifjú.
— Mindössze ie csak az, kérje meg
számomra Mártha kezét; én Ót ugy sze
retem, olyan szépen tud beszélgetni. Látja
tetszik ugyan Lazárék Hantija, de mir <
menny asszony a asert tni sem tudnám
agy, miat Márthat. * :
S még jó idejű beszélgetés utáu , mnnt csak el Sándor. László pedig této váró léptekkel, a kétes bizony tolansig \' mardoBásai közt indult bs. Martha az ügyvéddel volt, zoDgoráztak, nevetgéltek, de volt valami sajátos, amit e nuvetés rejtett. A két öreg pedig sugott-bugott * örömmel te ki o tettek a vigadók felé.

HUSZONEGYEDIK £V*OLYAM.

ZALAI KÖZLŐN?

JANÜÁB 1-én 1882:
5 10 r.Ep-1 2 M délut. 11 -I éjj.l 5 =.5 r«Kgll
11 20 <ij.L.-
HIRDETÉSEK.
— Bucsu lakoma. Erdtaj L*
ic* kir. alügyé** urnák. kör&nkMIí ti-
voita alkalmiból a .Társai Kör- di««s
haWiségébea 80 toritéka bae*u e*télj-
UrUlott deci. 29-én. Dr. Laky Kriitóí
kir. kamarai or, a ,Tsr»a* Kór* kSz-
liicteleiü elnöke igeo atép érzelemmel
ecsoielte pohár köflíŐote«ó ben a távozónak
a fcÖr Jrésscröli firadh*tla.n buxgalmii,
majd Piihál Ferenci kir. közjegyiő, Si
mon Gábor ü^jvód és Taboly |Viktoi
ügyvéd u-óbbi szokás Bzarint (csattanos
rímekben) tolmactolák at éneimet éa
közhangulatot. Erdőd/ ur meghatva kö
szönte meg fcs iránta nyilvánult figyel
mftt és b. megjelenteket stivéiyesen üdvö
zölve beaső barátságáról biztositá. Szól
lak még Simon Gíbor a jo\'ien volt Veti-
ter Imre országgyíilé-i képviselő úrra,
Tuboly Viktor Dr. Laky Kristóf arra,
leghatásosabb volt azonban Plihá! F
renci második toasstja, melyet Ürdídy
& B*gjríftgára mondott, vaintninL a többi do kiválólag ezt zajos éa exüoni nem akaró éljentés kisért. Nem csőd*, hogy vidim kedélyeííég uralgott nz ©sléíveu, hisz a távozó általános tiszteletnek Örvendett, aztán Darázs Miaka társulata kíiüníed játszóit, Srigrilz Róbert vendéglős pedig kitünŐ ételekkel és italokkal szolgáit. Kísérje a körünkből Kaposvárra távozót Isten áldása és tisztelőinek szeretete.
— Sxigritz Laura kUaoaiony-
cak az orazágoa magyar nfii ipar árUtán
kiállítóit gyönyörű kézi munkáién kiiüo-
telé»üi ny«rt érem múlt pénteken kézbe
sittéte t néki Nagy-Kanieaáo, a városhá
zánál.
— JtfévmaffyaroaitáM. FiscbKá
"roiy kentbelyi lakos ,Halmi«-ra. Bröller Mór keszthelyi lakos saját, valamint tV ÍÖp, FeÜX, Heléo és Irén kiskora gyermekei ,Bérc*i"-re, Griinbaum Adolf sa la-egerszegi születesd béjC&i lakot ,Feoy v&ti" re magyarosították n«vöket belügyminiszteri engedélyivel.
— A névmagyarotftá társaság
közgyűlése a tagok csekély száma rníutt nem UrUthatván meg, ujabb kósg} ülés egy behívása vált szükségessé.
ütó élé
g
történt a hatvani indóháznál. A vonal ugyanis épen akkor indult meg, midőn ax uUzók egyike Lusiig Lajoané a vonatra fel aícart lépn . Burger Sámuel orvo=nüvendék rokonaosegédkexet neki, de a »«renc*étlen aasz ny a vágányukra esett visasa a a vonat mindkét iábát el-. törte. A ssereucaétien nő Lnatig Lajos a „Zalaí Közlöny* egykori szednének neje.
— JPolgári egyletben * sxokásns
ujaágárvtirezéa jan. 1 ón d. u. 3 órakor tariaük m^g.
— Öngyilkosság. Alsóörs köz-
ség bir.;JH, Horváth Gábor dec*. hó 20 áo
délelőtt, miután előbb feleségére lőtt, ki
nek bal karját veazélyesen megsebesítette,
magát agyonlőtte. A biró egyike voh az
uttaoi legvagyonosabb embereknek. Tet
ténele okául a családi egyeilcnaégtt tulaj
doniiják. A Bzerencaéllea ember kétszer
lőtt mellébe s már harmadszor is tölteni
akart, de erre már nem volt ereje. Teme
tése csütörtökön nagy réaivét mellett
ment Wgbe. —
M»jd pedig Öreg est lett, panaszosán kelt a roé\'a hold, csillag myríard bo riti at eget. Nyugodni tért mindenki, c*ak egyaek nem Folt nyugalma: Kövj LawlÓDok; sokáig oé*«:t mereven az éj homályába, a hold pedig oly szána kozva kaodikált be ablakán f»gyos mosolyra voot arcaival.
ii.
Eljött a második „oap s követője, az est. Ismét feljött a hgNt; a szerelmetek titoknok* s bear&njozá a fény vek koronáit, mait is oly f*gyo*ao mosolygott, mint tegnap, nem változtak vonásai azó\'a sem, miként évezredek óta- pedig a földön egy pereinek a hatalma ü mily rengi lí. Megérkezett as esti Kellő is átcaör-tetre a fik lombjai ko*t • lágy fával mán k megreedült lerelek tündén haja emel kedék.
Martba é» Ercei, a vendég, a kert tölgyeseinek árny&ban sétáltak a csak néha ja tolt hoszájok egy-egy eltévedt holdsQgár s meg világi tá arexnkat, padig ások meonyi tüzet, a fellobbanó szerelem lánghevét engirsak ki.
("Vége következik.)
Kérelem.
fl*öko szentem, bol laktok? No, nekem c*ak megmondod ! Énem «it & nftoljgó kit wemedet,
Kiíorfnu x varkaból estemet!
,«\'^rt kérdezi, bol lakom? .
Kern Htbid megmondanom . .. Uinapibin meg uJiltftin mondani, Hejh ! míitte moii is dostog vítaJu-*"
Axtán ki as? kedvotem.
M»jd én ót megkéri el eni.
Oh, hol iakol ? mot.d1 meg. éües, moud\' meg csak Veiesi oda, ba.ld ixóljak az anyádnak 1
.iit nem tnim; nem biz1 éu 1 ■; Hallj* ba^n« atép Jeginy. Mocdom, m\'nap véletlenül megmondtam, Jajl stiatta most is dnnojr aa aram.
KKSZI QYtJLA.


— Légrádon kúdedovóda lótesi
téaát twvesik. Nagyon helyei, vajha min
den községben ixerveztelnék, kulönBien
Hurak&sboD.
— KIŐMt Antal honvéd uiiuLoa
ur a györ-p*pai m. kir. honvéd ziaslóalj-
huz Aihely estetett Pápára.
— TiUOÜÓ. A magy. orazágMtüz-
oltó-egylot kösgyttléaét 1882. évi augusz
tus hó 11 —16-án Zala-EgersregsD tartja
meg, mely alkalommal tüzoltószerek ki
állítása is leend; az ezen vaió részvételre
a bel- Ó, külföldi gyárosok felhiv&lnak.
A lÜzohóseerek jurv ítélete sierint a auy
és ezlUt éremmel itiniettetnek kL A felhi-
kiállitisról* ex. röpirat. Irta Lovag Pos-ner Károly Lajos. A kiadvány igen di sses. Mutatványt közlünk belóio, amint terünk engedi.
—A uPt*H Hirlap\'tmial a lapunk-hos már mellékelt elAfisetési félti vasból kitűnik, nagy erjedelme daciár* a legolcsóbb fővárosi politikai napilap. Kapónként két és három u egyedi ven, gyakran két íven, vásár- és ünnepnapokon pedig sokszor két ée fél, nőt három ivén, azaz 16— 24 oldalnyi tartalommal jelenik meg. Azonkívül az egyetlen magyarországi napilap, mely háromszor he\'enkint diszee UlusirAczoiókkal és gyakran dbkkl kdkdik lóik
t fetjebb közöljük. — Árverés Zalatnegyében —
darabokkal kedveskedik olvasóinak. E nagy terjedelem daczára a „Peeti Hirlap*
Csőn dór József 315 fiira b. ingt. febr. 1. ! e\\6üzniéti ara egy évre csupán 14 frt, fél Csapiban. — Varasune\'z Tamás 567 frtra ] évre 7 f t, negyedévre 3 frt 50 kr, egy b. ingt. jan. 24. Goricaanban. — Hold j bóuaprk 1 tn 20 kr. Kormánytól éa pir-Ferencz 1279 frlra b. iagi. jan. 30. Kop j toktól független iránya, magyar nemzeti áo ; Csáktornya.) — Pabocsa Jái)->B ; állá.-pontja, a íiözönflég minden jogos ér-370 frtra b. ingt. jan 28. Kamocsán (rt. dekének fölkarolása, gazdag larlalma és — Zarauola tiáodor 537 frira éléok öaszeálliiasa * ,Pr-aii Hírlap* ot a b. i"gi. j»n- 28. Tuakoveczeo. — Marion ! legkedveitobbés legolvasottabb lapuk so ure 2450 frtra h. ingt. jan. 20. Korea raba emellek. Politikája nem függ stíöki-Állán. — Müller Mari 560 frlra b. iugt. tői csupán íróinak roeggvöz\'.désé\'ől s az-n 13. Z.*Szt. Lászlón. — Leszaer SKU- j ért minden irányban kimondhatja az igámon 675 frlra b ing:. jaD. 28. Díszeiben, l iát. Ép ez t-,-azi lebetúvé azt is, liogy kü-— Hazai rövid hírek. — loobözS partállásu állaraférfi.k éa pabli-Kéh János ügyvéd. Szeged egykori líÍBúk tömörüljenek a „Poaii Hírlap" kö polgármestere agyonlűlte magát. — Vaa- | rüJ. A legkitűnőbb tollú írók felkeresik megye-uj főispánjává R*dó Kálmánt \\ közleményeikké\'. Veserczilíkekel irtak ilegetik. — Gy»riyámoanál a posiáL | a „FeBli HirUp\'-ba az ]8Ö1 ikí évfolyam kiraboUálc, *- kocsis meggyilkoltatott. — j »ln.:t. E-Hvöa klroly, Lukica Béla, Törd Fiaméoél öagy bóra uralgott, 18 waggont ( Káím-io ora«. képvit\'líík ; tov JBoroslyáoyi a sínekről lesodort. — A .Sperrgeld" ->!t j Nándor, B-ikníc^ Gusüáv (urs-tdahni kér Bpesien elnkarjik törölni. — „Garabon- j déaekröl), PuUrky Ferenc?. Az sunyin-. " ctimü éicílap indul meg Győrött, r kedvelt humoros apróaAgok és karcsola-— WittnÓ jan. 9 én érkezik Bp»stre. \\ tok inii: Miksaáih Kálmán, tizemére £l-— Külföldi rövid hirek. ■ \\ lita és Tors Kálmán. THrczaközlemóuví
A monakói :,átéku«rUog ekórléaéi gólkodnak az aagoiok. — Vareób, irmára a templomból kitóduiók kőzlll
buz- \' ket lobbek közt következű írók. irtuk a Üz! „Pesti Hírlap* Biámára az idei óvtolyam \' \' b*n: Bercsényi Béla, Beksics Gu«táv,
25 egyén meghalt, 48 megsebesült. — Borostyáni Nándor, Carolus (Eötvös Ká-Szmyrnánál két gőzös összeütközött,! roly), Erdélyi Gyula, Győry Vilmos, He-egyik elauiyedi. — A bmziliai császártól j vesay József, Jakab Elek, Huszár Imre. egy röpirat jelent meg: ,A monarchiák j Káizonyi Diniéi, Keuedi Géza, Kürlhy éa hivuiiUuk\' czimeo. — A tnniazí Iá j Emil, Mikszáth Kálmán, Dr. Pulszky zadáa végéb-sz közeledik, még csak *py i Károly, Pulszky Polyxeoa, Porzsolt Kál
nán, R*do A.Qtal, Rudnyánssky Gyula, Szana Tamás, Szemere Attila, Tábori
nházi
eddig
hódolt meg. — A ringsi ncsétiea családok javára
1.021.000 frt gyűlt be. — Parisnak j Róbert, Tors Kálmán, Várady Antui sat. 1 25o.200 lakosa vao. — Wagner egy | Bécsben kél kitűnő lollu tudoaí\'ója vau & yitányát Parisban kifütyöllék. — Ring-| .Festi Hírlapa-nak. A politikai, táraddal-színház áldozatainak ezáma 436, súlyos | mi és közgazdasági részen kivül a .Pesti
seb^iilt 14. —
KI nyert?
Szeben decz, 28-in : 45. 58. 26. 37. 29.
8. 45. 16. 78. 66 4. 68. 86. 20. 35.
mborg ,
Irodalom
Hírlap" oly bő ismeretterjetztŐ és szépirodalmi tartalommal jelenik meg, minó-v«l egyetlen más Upsem. Kösöl mind\'en saáraban érdekfeszitő regény közleményt, bcsiéiyt, kót-három rajzot, kimerítő köz-leméovelr.it minden fiiliünéit keltó eseményről, a föld bármtíly pontján torién* jók is az. Kp erórt kiolégiti ugy a(politikus, mint a gazda, ugy a férfi, mint s női ol-vasókőiönség igényeit. MuUtvánvazá-:n küld díjtalanul a „\'Paaii
ilitett munka Nagy-jckeraik«déii> iltal
K rovat alatt müge i Wajdilí Jónef kfíi
J«gr
.odelhetó i ; Hirlap- kUdóhivtuU (Budapest, íJidor-
p | )
gy ro. kir. miniszlerittm ! rea\'.eük.
.dásában „Jelentéé aStutlg»rlbanl88Í — At elnti magyar lap JFH
ben UrtoU württetubergi orezágos ip&r , A magyar tungnrLkereekndelem
— Megjelent a földmireléa-, ipar éa ■ utC2a 7.), ha ezért leveUző-lapon megke

Egy uri hölgy sem
nélkűlözhe i toilletje választásainál
!!! divatlapját !!!
A most bek ő vétke lendS téli idé\'ij 4i uj janair-aiirciiaii érne gyed be-ilHliaáral Tan ixeronefém - Basyérdemü holgykoizornt figytilmezttmí arra,hoEj
k5nyrker«»ksdéiemb8n minden hiiai éi külföldi D 1VATLAPOKRA olSöiethólni.
Minden diratlap boni-n kSsretlen % kiadó]? poiUta küld^tvía bi, xzoa keliemBE helyzetben rxgyoí, hogy a lapokat mir egj-két aappil meajeienéiOk. Btán Qishox horjh&tom kí, rtgy Ttdékre poitiTtl ktildhetem szét-
Magyar Bazár 3 frt 60 kr
ércegyedén halTbeo él v
évneeyeden Tidékrc bér kQBé«-!l 30 k
ként idékrs.
kéat m«ntei
rral több.
Bpesti Magyar Bawtr 2 frt 50 kr.
HöiR-ek Lapja 2 fit —
Ba«ax [berlini 1 frt 60 kr.
Frmamt*itnog 1 frt 60 kr.
Frauenxeitnng (nagy kiadás) 2 frt 60 kr.
CoroéUa (bécoi) 1 frt 20 kr
Uodeawelt 75 kr.
en egyéb bárhol ét birki iltal hirdeLitt dÍT«tIapokr* magyar, nímet nyelven it «15fi»eté«i ot fogadtató ik.
Min
Nsgy-K&nix«in, deea
Wajdite József.
Férfiul ey\'Dgeség, mog,ongilt idegittt vér éa nedr-TesitéiCk titkon iljókori retkek és kicsapongisok
PERUIN-P0R
! készítve.)
(pami
sk * pernin-ji ele elhiritíU
" "knél " "««."» gyogysier az idesrendíser roin előidézett í-k-rótl.-n<;dé»ekué. « ijjeli oigömléstk [mint > Kh fini gy»nje«égi «ll»potokni). v
r nlkalm
;!;!»lmÍDiU. a üfcdv c* vírresitésck i]U]
iég egyedüli okozni] álul elűidízett fér-t a kés és liUU ideges rwiketiíénél,. le _,-,..-, -..., - t»l " elmir»dli«ll««t ereJmény ok?eleoi
S. oki. sr\'íj" u- K""\' J°"f«i\'«»« 14 431 4~zí-
Olínok
50000COOOOOOOOOOOOOOOO


Stagyaronság egyik legfontosabb semzeU gftsdasági OsleUga s> fejlddétaek dy fokit érte már el, hogy nemcsak czéUre rünek, &e sít wükaégftsnek is bizonyult égy oly Up alapitáaa, mely-as a léreD fölmerült mozgalmakról ■ magyar kösónaé get értesítse, ■ mely sajátsigos viszonyainknál fogva a magyar tengerpart és Ma-
Hivatalos placzi áruk,
Nair-Kaniwin, 1881. d«z. 28. 100 kiloframmjáral uánilva. \'
Bu*a II—1140—. Ro« 850--9
irpa 8.-.—8.— Zab 7.—,_8-_. Kokoriw*
—" ■— nj —■ 6.50 Cinqtntin Ő 8
— —.I-«ncM 32.—- •—,3«i f»bér 10.~.
Bab tarka 6 50.-6.76 Bepcxa 12^0—lS_
gyarorszlg közöirmintegy \'közvetítőül ^ íilog^^l M^Í^T
szolgáljon. Lapunk „í mme\' czimmei maí \' Harhabn* 40—.« Borjnhn* — -50. Ser-

nappal megindal a egyelőre minden hó jtél!luI 56 — —. SMIODD* -—.80 — . Djwniziir 1 én és 15-én megjelenői. Fóí fogja ka- | ~^- VarB»fc»IT»«* —1U. rolni egyrészről a magyar közgazdaság [f^u^^
\\í A í Í L I
- 1 literiére! tUmitra Ó bor 28-4Skr. Uj bor Pilinka 48 kr. Ecsst 8 ki.
16-24
X B
PiaczI árat.
100 kilo*, llimilr.
GYŐR. Bura 11.90—12.25. R(>z. 8 50— 8 9O.,Árp« 7.20-7.40 Zab 1 60— 7 80 Kuk«-rina 7.—7.10-.
8ZOHBATHKLY. Bu« 11.40-II 80
ROM 8 20- 8.60.Arp*7.60—7.Ö0. 2il» 7 GO—770
Kukorica 7. 7.40.
BUDAPEST. Buia 1250—1270 Ro«
8 60-8.90 Árpa 7.20—7 40. Zab 730—7.G5
Kakoricia S.80 -6.85. :
PÉCS Btizd JO-RO—11.60. ROM 870 —
9..— Árp. 7 — 7. 0. Zab 7.4»—7&J
Knkoricza 6\' 6.50
y gontosabb ágát a tengeri kereskedelmet; a magyar kikötő varos társadalmi mozzanatait, másrészről pedig a mag/ar tengerpart lakóit fogja a hazai küzérdekü dolgokról értesíteni. Tárctaro- Tatunk a legérdekesebb közleményeke! fogja tartalmazni. Tisztelettel kére^n a m. t szerkesztúséget, méltóztassék e valóban közérdekű éa úttörő vállalatot erős befolyásával támogatni B azt nemcsak j a lár.-as (jgyeaQletukneíc, de a oa-^y kö-zönBéííiirk is melegen ajánlani. ElCfiíetéai áva egtíjz évié 4 irt. fél évre 2 írt: ne pyedévra 1 frt. Előfizetéseket e\'fogad a
i „Fiume* srerkeaitősége és kiadóhivatala.
; Tiim-ges pártolás esetén a l*p gyakrab-
! bnn i-i% megjelenni. Móca Zsigmoud a .Fiume" szerkeaztőj*:.
■ — A ,SudapettiHirlap,\' melynek
Szerkesztői üzenet,
4830 H. B. Sziveién rosstüi i
4831. II BudapesL Irtunk.
4532. V. L. Ciacaa. K3«E5I
üllek eiéaért.
4533. H. D K5az".net:o:
; előfizetési fölhívását ]apunli Qiaíflzámának hirdetési rovaUbau kötöljük, a legmeie-gébben ajánljuk t>Ivaióink figyelmébe. Főszerkesz;iJJB Csukássi Józ*ef és veznr-czikkeiLa legelső magyar publicistaKaas Ivor báró ée Rákosi JeBő irják. Iránya
mindrn ízében magyar nemzeti s teljes i .Czífra Jaditot* kaidjük.
erővel azon van, hogy a magyarosodást | 4834-K. P. ACÍIIL
ter]ecí^o, a közstrtllem eme\'éaéro buason, |
menotrena.
Indul Kanizsáról hova:
üdvös mozgalmukat támogasson éakezde-méayezzun. Pártérdekeket nem szolgál, vóleményezabadsigát, a hírlapíró ez egyel-vagyonát csonkítatlanul megőrzi föl
llohá-.. I),.mh-
207 K». 2.5
■204
3P Bír.,
301 .
i le egyaránt. TárcaAja Tiltozatoa. E!fö-rangu írók müveit közli, regénycsarno kában pedig a fordított éa eredeti regények egymást váltogatják. Különösen felhívjuk az olvasó figyelmét a nzillem-:B
r.U)
fl 15 11 bü
3 40
| Teleki Sándor grófnak a ,A barna paraszt felesége" czimü regényére, melvra a fő-
1 városi irodalmi körök rendkivüíi érdeklődéssel váraak. A többire Déxve utaijuk olvasóinkat magira ai fclőfiietéai fölbi ráara
315 Sopronba 3 40 dótut-
206 Prigerhof Kottori, Caáitoraya i 5í- rogff«I
803 , .2 47 áMttt
201 . . (Kxor.v\'. . 10 50 jjiel
Paplr^zeletek.
ngol ny«lv bá
Brkazílc K*niiaái» iionnijt:
SIÓ Zikínj r"*151 5 "7 zeggel
g redetit egy iiellFmu
<.-ii& igr b*tárost* meg ; :Egy Crdögi B«»-íiéjö pillaDKtban Lucifer minden régi és uj nyelvet belevetett egy nagy fjzékba. ■ cníkorjól niszefSttelc, kiszedte a pépet s abból.fabrikálta az angol nyeltet.
A.z
2IG 1 íl H\\b.
208 . Hl 4jj«I
2U »..<i«-\'tI«if6J \'.vegyoc vouat> 4 15 regg^l
203 ., (po»Uvonat} 2 5 délut
201 ., (gyorsTOnat) lü 30 éjjel
10 Í5 Ajjel 12 Sdílbon
1 20 délnt 10 50 éjjel
5 37 «>sK«l
30i S4.--l.Ci
314
316 SuprouSÓI
Kapitány: Mondja cnak, hogy lóhet 5a
olyan rotsiul í miudig a cséltibU m*lloitmegy
el a golyá . 202
lörflk
indig
Bika: Jelentem ali*»*n, nem én rotunl, hasam a ciéltáblát állitiik félre.
Folel5«BMrku««tJ: BiTORFI ULJ08.
Halljátok és bámuljatok!
\' EÜJ nagy brittánUetüít-gyir csődmoiidáía kÖTCtkeztéhen AtvoH óriáti raktár becsáron\'a ni is mtJlye.i iesiillitoLUc adatik el 6 frt $0 kr. beküldése fagy pedig atáayétellel mindenki kap egy k0l5í6scu nyuj tott éi 51 4arabb.il illő britíániaexűit étlceio-e«ka(t. fmely e!5bb 40 írton falai volt kipható) és at evSesikStSk fehérmaradátáért \'25 évig len jóUUIva is pedig;
6 ttltall kés ÍEEOI acxélpűDgéTel 6 !egSa»mabb brittániaeiDit vllt .6. tfimött massiv briitanUeittit evikaa* IS lajíflr.om. brittániaestUt kivfcskMál, l sebez biittánia«z(Ut leveséért,
1 nebés briuinUcinaí tejnerö,
2 eleEani oyertyatarto,
6 izép mutiv *oJí*seHeg.
gj
««édelgft«n alaps«ik,
5 kÖftzönÓ- éa utinrea-
lóoyi^ége it nyolékony-
yertem ó« kötele»m ak-
kOluég nólkai »
étktl
y
deló le íigara gamat i
1 tbwurfrö Icefinomabi. fajta, l igen «ép ómkor- és borstartó « drb brittiDUezűst tojaSktaaJ, Babhanjjtiral, hogy eiaa hirdet*! osaip-. hótok egy párt az eserekre rolekoSl, mlyekrt éa étke»0K»emn TOD«koiólaK több évi haiinüata nt y
vilTAnosa-D, ha a* im nem tatswk, a«t minden kOluég nólkai »is«ta MEid«i Bás ozéffek iltal hirdetett étkezfezarek értéktelen ntáa- Ki t«hát egy jó é* iolid ara; akar, ai forduljon csakis a* egyot frendeMii helyre:
L. NELKEN brittániaezftót gyár-főraktár
Bécs, TI. WlndmBldgaese Nr. 26.
Kagyon t. nrl E6rtlbel&! U héoMf el6ti fcoiatUun OntSl egy brít-
tánia>-zü*t gamiturit, melylyel teljéién mag Tagyok ílégodTa és kérők
exatu.1 még agyizcr egy küldést belSle hoixim juttatni. Tínt\'lettel
Klein-ScheUieQbon (Erdélyorstág.) ForDengel Simon
ev. lelkész.
MíSyeQ tiiztek Nelken nr! Éti a* Bn gyors britÚTiiaerím küldését megkapUm él volc teljéién meg ragyok eligadío. — ön egé» JO«»J hirdette, hogy ez nem ssédflgéi. Legyen ssire* a«k«m még egyaser a fent emiitett ké*zktet me^kaideai. Lao* Heinrích lóra; Lamrob kir.
tanác-oi a ct k. (ohivatalnil íl péniUri adrkmal Grisban.
További va^insk kbu»nett;yi!raaitdsok és utórendelé«ek a köret-
ke,5 u.aktAI; Vilmar, gróf h-ilfy-Daan StQbínEben. Prack Kiroly Solti
ban, WantBcbnma Fard. ci. kir. adóhÍTaUli adjankttó! J»maitibiü. Ne-
retter K»jeiiní<il Trurolben, Dieol cs. kir. po»tame*tett5l Hostoricaban.
SeTelroay<T cs kir. caendírlSI Bnchftr«beD CCa»i>or»iág), Holzer Feren^t
Kslixdorfbsn. Gróf Forgich Károly Obyinei. sat. tat 385 13— SO.
TliltiUpor britiinia ozközém Iwaroira n*Ry csomagban 16 krért nalatn luphattS. Óriiii megreade!is<-k véeett kéreük a mi-lőbbi meg-rendelé*.

ggf? f n* I HÁ\'JXAT. HUSZONEGYEDIK ÉVFOLYAM
íj I IS i VV \'" ■

ZALAI KÖ3L0H.

JASTTÁB, 1-én 1882.

HIRDETÉSE K.

OLL SIíLDLlTZ-\'PORA
HELFY B.
OPTIKUS és A R A N Y M U V E S
NAGY-KANIZSÜN-
Melegen ajánlbatom minden szenvednnek kipró bált csiszolt szemüvegeimet, csiptetőimet & lorgnetjeimet a leüh\'no-mabb ólomüvegből, mely (elüirat szerint orv.rend. után c-iszolható.) Minden idő változásra alkalmas

liristúlykü szemüvegeimet. X:\\zr v41..-zl.?Mja:i mcRviz-sált hévmén\'ik. iégméruk. merőid. >\'■>•\'-házi és tábori látcsövek, mikoszkopok. bor-szesz, pálinka «\'■» b o r m é r ő k. natyitú üvegek ís Sierepskop készülékek. Tmibiw:
S z: o fc> st t~. vlró vezeték
rövid kíszül&kekkel csak !) frt 30 kr., 3 szobára .1. konyhára terjedő 30 frt., szobára, konyhára »a ka-
pnra terjedő 4S frt
tV Arany, ezüst Ss ékszer, úgyszintén régi pimr.ek bevkltatnak. "^a
XXXXXXXXXXXX ;XXXXXXXXXXXXXXX^>
Előfizetési fölhívás
„BUDAPESTI HIU LAP"!
czimü politikai napilap !882-ik évifolyamára.
-gjK!
A „BUDAPESTI HÍRLAP" a legolcsóbb fővárosi politikai gazdasági és szépirodalmi nnpünp,
ns[>, tehát hétfÓtt és ÜnnPp ut;illÍ ll^pokon ÍS 12— ltí oldalnyi t»i\'»inmmai.
Ára: Egy évre 14 frt. - Félévre 7 frt. - Negyedévre 3 frt 50 kr. - Kgy hónapra 1 frt 20 kr. X
Beosziápa figyelemmel vi.n arr*. 1. i^: a pnlhikH.. IÍ uröitdiiliim, a múvéízet, az irodalum B a teöíönség minden nentü érdeklődésének köre *rányo3au képviselve irgr\'-n b-Mitie. A kózinlftz lek. H nyilvAnoa lazaságok. » imÓMÁ^i cl.-l éd a roar^ánBzórakozáB szolgalatában agyarául kivan a „Budapesti Hírlap0 buz„-ölkodni. Telciutollel van atonkép « arra hogy B ?&*lad muid-íu tiiüj-i, a komolyabb tértink\'és a gjóngédebb iziíaii hó\'gyi.k i:£yuráut találjanak benne mDguki.uk ro^a\'ot:
A„BL\'DA.PESTI HÍRLAP" politikai magatartásának iranyzójna magyar nemzeti érdekek ápolása mindenek feiett.
A „Bndapesti Hírlap" pinköielékb.: semmi kiiriüménvek kiizóu num Hp, de a5t leulanoíta rüii^áűak uiiiiden ül-
dn!Ul Bztíinben » nemzeti érdekek, a magyar politikai igazainak, a m*% > szabid .in f^^^itlui. m^^5yúz\'díri..Bieiiaii hau^jzutáaát.
A magyar kultúra védelmének barczosai e lap dolgoz.) tárí.i, mélLÁavoa-k a törekv-isitíl, iuiók a nmlaszlásaal,
kimélelltíni-k ;i ruazakurutul níi:mb-u. * \'
E melltiU eliOroodii goudj^ » Ki-rkea-nCa-iiínck. lni^v :i „BudajieSÜ Hiriap^-ban e lap oiv.iaiii o!v kózl\'inyl kapia-
n»k k,zük!.o mely a lersenyt minden t«kin1etben bármely belföldi vagy külföldi lappsi fSliehesse, az összehasonlítást kiállja, kiállja ugy kSíIrményeiuek gYnrjaai** liiieie.x-,;" (ú kimontó vo:-», ruial irOioük l-.valifi,ác\'iija lekirHe:ében. Irányunk helybonhagváaa, fftrhdoíáaaiuit megjuiKlinHzáaH gyanánt Ali in.iileuüok az u példá.Inn fnlknr..UR, mely a migyar hirl.palapilá. lört<naleibn haa.-al.u kore.i párját, mely alig félévi feonilla.a ulin a „BcdapestI Hirlapli-ut a leg olcanotl.bb m»sy«r napilapok; .oríba omolto a m-lyárt a lap ai-jrkwztMCg.) örök hálára koieloieunelí érzi in.igát diízoa kÖEtioségéve! ezeuiben.
Alérl fordulunk bilalumm.l a tisztelt olvabá köiürjacgh-z é« kérjük uccacc lam\'.gatilál vallaLlunknak, raoly hivatva ran arra hngy hálánkban a hasooió nóraet vállalatok k-irtek.iny elöz&pgrudisáaak haiha-óaan uiját vágja.
A „Budapesti Hirlap3 lrányczlkkeit rendesen
K a a s I v o r báró és Rákosi Jenő
444 3~3\' Írják.
Egyéb g»id«g közleményei moüeli közöl o l»p rendes-u egy u?y írdik (.-aziiö regéoyt a legjobb szerzőktől, eredotil s» külföldit felváltva. így moat fejertük ue BáliOSl Jeilónek „l legnagjobb bolond" ciin.fi tét kötetea regényét: ezt követi Henry Grerille .Eltűnt- czimli érdekf-»zil5 regr.uye, i:/.uláo
flrof Teleki Sándortól „A barna paraszt felesége* czimü eredeti regínyt fogjuk kö>.5lni. . Az előfizetési pénzek a „Budape ti Hírlap kiadón vatalához (Kálap-utcza 16. sz.) küldendők.
Csukássi József,
Rákosi Jenő, : ; V ■;.
A ,Bn dapeat i H i r la p- \' \' ■ i ■■ ■ ■■ !. ■\'
kindó-tulajdbaosai. ,c ■ , ■ \'•:

Csak akkor valódi, L\'."\'fa\'ic.íll.őré."^\'\'.\'^^«n
\'""■"",\'í,, ..,,, ., 1,, i.,1.1. ii.-r.l m.n-tt r«..nill minJ.im.m-1 jyw.c.r
Hamisítások törvényileg bunleUetnek.. . . : ;
Egy lepecsételt eredeti doboz ára. I frt. o. é. ;
pANCZIáJORSZESZ SÓVAL31
d,-iTín\'ll™!.\'é«íí»«*l>. f"\'J-- ™- Í! \'■>«\'»\')*«■ TÍ£Í >é"<\'k ,»• >\'Jil: •»!«■*•. ritr»kilye». :lat»V, n.mjyiil\'aJi"." iiiúJcni.mll fcíimliU íi ".<íraii«;Ui\'.
Üvegekben használati utasitássai együtt 80 kr. o, é.

Hal-iiutjuláj.
KrohnK. és társától Bergenben.
(Nonégiában.) Kie:i liütsiAj i-rolaj valarűeunyi, a kí.-r«.lcoJ«leDben elofordut\'-f„] ka.Btt u e.-yeJllli, mely orro.L célokra bxsznilhití.
Ara agy üvegnek használati utagitással 1 frt n.é-
Pö »ni 1 i i I ás
JIoll 1. gyógyszerész, cs. kir. udvari szállítóiul, Bécs
Tiiclilaubeu. \'. Raklir az >ll"m miuíeo nim«T«J itvícy^srlí\'iban 1K! ^"^
mivrí-níidésckiiíl m>Bft!fló irleeiTk^dc-t.Qii rCHí.e .dinek
A t. BI k8ioi:S"R kéretik batir. z-itta;! Vo\'1-fíle ke^.tfin-nyt rendelni 4. cs*k olyanokat elfog.dni, ,ni)y«k saját vJ.Eyo<» o< »lut»-IDI«! vannak o\'látvj

Il/Sl ti


MAAGER
c«. kir. szab.

utolérhet len.
CSÜKAMÁJ-OLAJA
MAAGER VILMOS-tól BÉCS-ben.
■oa! tokiiitúljck altul tnegrlzagálrji éa j<ívih^pyr», — kftoy-njen emé»ifuo:5sé(re miatt pyenncWüknek klilCnöicn *jinlh.u6 - S miut \' termí.ipti Irgjobb*) ilszta és Iwtilyrtasign iltsl etiírntH-t aEer — A leg- ■ hathatósabb gyósyenWel l.ir mell i-t tQdötujok, gürVény, «9nSr, fekflit, b«rWÜltMlt «ltoi. Egy pateczk ára 1 frt. gyÁ-i-i-Akiáramb*., Bécs Heo-
r^iban í» n-pjobb fl.iiei-kereíkeiiía*iben. 1.
H*9y-K*lilzaán kapli»t<J: liélus J.5«cf. PrÁKer Béla ny.ísryjiz- iir<ltnil.
BníooTeid Adol: ö\'i Rosoaliori; Ktrviio.x fü .i-TiíBreakodÓBeitico. — Vtraxí-
d»n: Dr TIiHcr A., Ljllit Ed. u/^jsz. — 3bprMbM:. Mosey An-tr., Mol-
»ár L, Reckurt K Kii oly, V(1 ;a A. gyógjtt. — lUpeSvárOtt ■ i:*:rochay
Kiírnia, Augusztiu Gus\'tiv gyúgysíaróiz uraknái. 3í>i) .1—1^.
*) Uj*ljb id^boíi tí££ clhtítü. hogy több c"éii — icÖJ.Öns^tT\'^s t:\\ridtSiii Csukamáj-oliijiiL hirt»iaíZ5sa üvoge\'*bon Maa^er rx\\6AÍ ii«tit-.tt l)ur*ch---Mtikamij-olnj (tyAuiot irusit. Iiy rjU.Kedcielt és m«s«Mtáaokat kikerülendő, kéretik «. n. é kflzcinaép cl>!,k »ÍOD ave^eket ^V*16di Matfler-ííle tiltti-tolt csuktmíj-oV.ijjal töltöUuolc eli«:uemi, melyek fenti rédjegygycl oHntm v*nn«k, í« m\'.-lyekníl a p^Uctkon, eiimeiij dugasz-bnrkolatoo t»h-.»xni-lati ni»«;ti«oa * nó» ,M*»BBr" áll.
**) Ugyanő:t letérik a* ositrák-ra*gy*r biroil*lom atimára *cíi*£fh.ia-*Cni .ni-mietk^zi *ebk6lö-ijyárlí főraktára, ii.->jikQ!RnbiMi a now-yorki «éí Hall is Bm-kel „Sósodéin cyári\'tütk f.\'ralttir* éfl * somuiui Hart«ii»tein Ős lártia ,Lcgummis -gjrnr főrak^ir*.

n, nyomatott a kiadó talajdocos Wajdits József gyor.-sajtójáu

január 5-fo.

3-ils:

egén fél év
éne évre
Egy szám 10 kr<
HIRDETÉSEK
S hasábos petitsorb&n 7, másodszor 6 s miaOen továbbr sorért * fcr.
sorunkéul 10. krért vétetnek Ui
Jüiiri>lAri\' illt-t\'-fc mindte egyes ,:-.■
letúrt 30 ir. üzetendő.

\\A lap." szellemi réWéT
UfrmL-uWÜea terelik c Jmrt-*
icuuk.ttársikwl íugadumalc\'eL \'. ■
\' iíéziralok * issei, nca

N^-Xamzsaváros helyhatóságiak, , nagy-kanizsai önk. tQzohó-egylef, a ,na?y-kanizsai keres kodé! mi s iparb&nk-, , nagy-waizsai Ukarókp\'-uztir8", a ,zalamö»yei á1taláíWs;tamtAtestülefc-^
a „nagy-kanizsai kisded-nevelő egyesület", a nagy-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet", a asöp:oui kereskedelmi a iparkamara ua^y-kaui^i küIváUsítmánya0 s,iöUb.megyei és" város
- ■ epjesülot hivatalos értesítője. ; *%*tíj*■■< ■•■*%■■ -.. •■■-, ~(
Heteiikint kétszer, vasárnap- s csütörtökön\'niégjtíiciKÍ vegyes tirtalmu

Előfizetési felhívás
a
„SALAIKÖSL&HY"
18K2-ki huszonegyedik évfo! almira.
Tagadhatatlan,hogy affapílapbi
szaporodásával s gyorsított megjele
nésével kissé háttérbe szorult a vidéki
sajtó tekintélye s részben meg lett
tőrre ereje, azonban e körülményt
cnyhiti a TÍÓÚ: egyenes érdekéink
képviselete, sót rokonszenves áüapnii-a
emeli az a tudat, hogy a speciális
helyi viszuuyok mindinkább kúvétebk i
nyilvános megbeszélését, mind olyan
tárgyaknak,\' melyek az országos lapok
ban nem szellőzhetik, de a vidékiben |
— igen. És e körű1 meny hazafias
kötelességgé teszi a iielvi lapok lét
joginak biztosításit." \' •■
S e biztosítást adhatja-e nagyobb garancziával más, mint e lap múltja, e lap SZÍVÓS életereje.
Az egyenes nyilt felelet: Nem!
Lapunk január 1-én a XXl-ik évfolyamába lépett ritka kor a vidéki hírlapirodalomban és pedig e tekintetben a harmadik helyen vagyunk, kettő van pár évvel előttünk. E szép idő alatt uiny lop születet\'., hány meghalt s most hiny tengődik ! ^ : \'Nincs okunk csttggedni. mert a ""jövőt megérdemli olyan lap, mely komoly iránynjal, nyugodt küzdelemmel s férfias kitartással szakadatlanul szolgaija azt a kört, melyben húsz év óta él, híven ecseteli, a helyzetet s függetlenül működik.
Azért bizalommal f"iduluuk t. közönségünkhöz a további hazafias pártolásért, hogy csüggedést nem ismerve haladhassunk pályánkon.
Előfizetési ár az eddigi:
Jan —deez. egész évre ... 8 frt. Jan—jon. fél évre .\'....+ „ Jan—mart.negye* érre. . . 2 „ Melyet vidékről legczélszerübb postautalványon küldeni.

Rógi és uj clűfizetüiuknek, ha
meg nincs birtokukban — a fenséges
koroiiaöröküs pár kit&nŐou sikerűit
olajszimiyoiaatuarczképól vidékre bér
mentve Cío;iiagulá5sal együtt 3 frt
50 kr, — kedvezmény áron engedjük
át igen diszcs aranykerctbeu. Néni
elöfizetúk a két szíp képet 5 frt bolti
áron kaphatják meg. i
Hirdetésüket gyorsan és\'jutányq-san közlünk.
Tisztelt közönségünk tov&bÓi becses pártfogását, midőn ujolag kér-jQk, hazafiam ti ^teluttel vagyunk
WJUDITS JÓZSEF
könyvkereskedése,
N.-Kaiiizjtáu Wlauics-há?,
se^itsüiik inauunkou ?
Magyarország mezőgazdasága javult az utolsó harraíncz év alatt. Ott, a hol az árvizek ellen védgátakat emeltüuk, a hol s. forgalom könnyítésére vasutakat építettünk, íidóké-pességtlitk nagy mérvbeu izmosodott. A modern haladás vívmányainak meghonosítására ezélzó országos intézkedéseink,befektetéseink 30 •- 40 millió frt-nyi adóüoiticst ictte\'.í lehetővé. ! Ez sok, de fájdalom nem elég!
iJeficzitüuk még miudifí 1G—20 millió forint körül jár. Helyzetűnk nem, hogy könnyebednék, inkább egyre súlyosbodik.
Koniftnia, Oroszország. &zak-Aniei-ika nagyobb sikerrel fejlesztik termelési kőpüí>ségeiket. szállítási költségek foly ionos spasztására szeren csósebb módozatokat találtak fel, mint mi a vízi szállításokkal.
Távol maradt tőlünk a gondolat, hogy a folyók fölöslegét öntözési czélokból rácreszszük földjeinkre. Most már beláttuk volna, hogy a fold mily termést ad a víz segélyével.
Csak egy akadály vau megint a factum. Kincs elég pénzünk.

Attúl tartuuií, hogy egy hosil föld öütözése vagy alagCaürezése bele találna kerülni harminc/ forintba, tehát majdnem ötödr&zc annak: a mibe más országokban kerüli.
Az ország pénzügyi helyzetére utalnak ? ::■/. állam financziális érdekeire hivatkoznak? ha a magyar gazdákat tönkre menni engedjük, ha azok Koldusbotra jutnak, mi marad meg az orá/.ágbúl? az államból, kinek vágj minek fínancziáüs érdekeit fogjuk gondozni ? l\'énzö^yi helyzetünk kedvezőtlen. De nem kea^zoílenebb, mint volt például Olaszországé iSG2 előtt.
Az Itália utiita népképviseletének egyik elsó teendője volt, a zilált pénzügyi helyzet rendezése.
Nagy áldozatra szánta magát,
Népszerűtlen volt az, de ered ményezett évról-évre 70 — 75 milüó lírát.
És íme Olaszország alaposan kigyógyult pénzügyi bajaibü. Fejlesztette gazdaságának segédeszközeit, nagy beruházások segélyével a virágzás fokára emelte, a mellett katonai hatalom lett. És 11 év alatt az államháztartásban helyreállította az annyira megbomlott egyensúlyt.
Annyira jutót, hogy hozzáláthat az őrlési adó fokozatos eltörléséhez. —
Mi is oly\'fcladat előtt állunk. mint 1S62 ben az olasz nemzet.
Az államháztartásban helyre kell állítanunk az egyensúlyt, az bizonyos. A deficzitet meg kell szüntetnüuk, abban egyet értünk\'"
Az őrlési adó behozna nálunk 18—20 millió forintot és megszabadítaná attól a Jidúrcztöl.
Az Őrlési adó által Magyarország fejenként és naponként egy bar mad krral volna terhelve.
Csekély áldozat, ha meggondoljuk, hogy minő lendületet adhatná-

mik a m- zógazdaüágnfttí a jelzeit mód által. ,
IJt;i..:.zetet vehetnénk és- n>u godt kedrivhel húzza foghatunk a. nagy itetőfedésekhez; a melyeket II.O-
:\'.oj;;izday.gui..i állapota oly SiirgOtű
Mi;, egy 50 millió köicsíiüt kell. hogy az áliam amuzögaziiákua". uyuje-son. Magyarországban va;: 3 -4 millió iictár fold, melynek talaját ont/) é-<,alagciövczés által ja\\iut:.i ichet. tehát kell.
Krre —- misrán nem minden birtokos venné igénybe a kölcsönt -20 millió elegendő volna. A belvizek levezetésére alakult szövetkezeteknek miiiíegy húsz milliót kellene juttatni Azon fel üi a vízszállítási adóból vizi-uti alapot teremtvén, módot talűuáufc a vizi-utak és a lánczha józás által olcsó szállítás eszliözléíérL. Számítsunk csak í>0 irtot hectáron-ként és az eredményre jutunk, hogy az öntözés vagy alagcsövezésre berendezett három millió hectár.föld évi termésének több értéke 90 millió forinttal növekednék. A viziszállitás könnyebbitése által évenként milliókat meghaladó összeget takarítanánk meg. A mesterséges rétek gyarapítása által marhatenyésztés is virága zásnak indulna és a gyarapítóit trá gyakÓszlet segélyével gabnaföldcinket ugy javíthat nők. hogy hectárouként 5-6 mOtermázsa nagyobb termést nyernénk; a kenyér és hus olcsóbb lenne és így a szegény munkás íiöny-iiycbbcG és jobban élhetne meg.
— Vadászati ügy. A isö2.év
első felében megújítandó, vagy először váltandó vadászati jegyek kiál Htása iránt a nmlí. m. kir. pénzügyminisztérium 1881. évi 79,075. sz, alatt a következő körrendeletet •bocsájtotta ki valamennyi m. kir. pénz ügyi gazgatóságboz. A folyó évi deczember végéig terjedő érvényességgel kiáilitott vadászatijegyekmeg-

ujitúsa,,valamini az 1882." év, eíső időben először, .váltandó ilyen, jegyek kiszíilg-ái-laíáía iránt az ország összes Lóí_véi.y1ta!,ú/iay^iböz .egyidejűleg\' in-üJzeií ■ ttö:rendcií\'t. az,,alábbi" lenyo-inatbau,, lúvatkozással t a ujjút" évi 34.G24; sz. $.. keit jniüiszferi . JyÖr-reuduietie, tudoiaás és miheztartás végett kű>.iiUvúk. Minthogy .a .Y.atíá-s/.jt megadóztatásáról zm\\ó .1875. ovi XX.I. t. ez. rcuderKCzéseinek niódo-?iúsa tárgj ibaa csak itáóbbcn várható törvényhozást intézkedés, hivatkozással a mült évi 34.ÍJ24 ;az. alatt az, or~zág össx-es törvényhatóságaihoz intézett, rendeletemre, mely szerint az Iö8i. év második felére, kiadott vadászati jegyek érvényessége múlt évi dtíucmber végével lejárt, miheztartás végett ezennel értesítem a törvényhatóságot, hogy mindazon felek ré&zére, kik az 1SSÍ. évi deczember vécéig érvényes vaUiszati jegyeket megújítanak, vagy kik az.!;882. év első felében vadászati jegyek kiszol-! gáItatásáért először folyamodnak, a fenutebb idézett törvétiy 12.. §-ásak első bekeztiése értelmében félévre hat {6) frt és a törvény 9. §-á&aE említett egyének, használatára szolgáló jegyekre Lézve félévre eső .két (2) frtnyi bélyegilleték előzetes\'lefizetése mellett a kívánt vadászati jegyek 1882. évi június végéig terjedő érvényességgel lesznek kiáiÜundók, mely czélra 6, illetőleg 2- forintos bélyeggel ellátott vadászati jegyür-I lapokat kell használni. Az 1\'875. évi XXL t. ez. 11. \'és 12. §§ ai értelmében 2,\' illetőleg ^6 fríos én bélyegilleték alá eső vadászati jegyek kiszolgáltatásáért folyamodd feléknek szintén csak a. félévi béljegíHétéinek megfelelő egy (1), illetőleg három (3) forintnyi illetékösszeg elezéUa lefizetése mellett 1882. évi Janius végéig érvényes uj jegyek adhatók ki, melyeknek kiállítása iránt EZ 1S80. évi deczember, 11-éu 79,256. sz. a. kibocsátott körrendeletemben körftlirt,.., ,-TARCZA.
Bús a üal...
Bál a dal, mely ajkamon kíl, Kern is 1«« ax HOh\'aem TÍgabb ; EllOnt &z én boldo.Tsigöm Üdvöt nekem casle a\'sir «1 !
Soli\'.em hittem, trogy ily gyorsan VMnom kell a boldogsigtrtl 1 £g)kor liljom lto\'szoruzott • 8 mo« 1 ílkorit a gji-t fítyol!
Hadd tengjem el bácaa aaloia, Hadd seogjem cl ajra ae]c«dí Tan mcglxlloa, 8 ojra ébrid.. 1.. . Hisz te a dalt ngy Kéretted.
Eaf atalon nyugitól lelkem ; Viasigyertyák halviny lángja Földöntúli bájt Tari?B&I Elhalványult ssép orcsádra I
8 te most is oly aiépeo mosolyogsi! Most i\' olyan kedvea arezod, Keblemben a caib, B a való Vir «gymasaU óletharcxot!
Gy5t a való! vad mosolylyal Síi rám villogó «zrádvel, ; Ob bar ingem i« megölne Hogy melletted hamvadnak el!
HEBEELISG DÉKS3.
Oly röTid Idő alatt.
(BÍKHT.)
(FolvtaUs éí vége.) Nem Teltík észre, midőn egy eetél alak oioot fe! elíttlik egjik fán a foly-latva beaiéilütet épen e f> slatt illoiuk meg.
— Óh nagjsad ! — mond ErCíi, — vannak dolgok, mfllyeket u emberi felte-Tétek Dem iieayesbetnek \'

remaek, oem korUtozva semmítül, ilyen
a aziv legazentebb\'órzüménye — a
szerelem ia. De az a azerelem nem mindig s legoemetebb ónemény, mert korlátlan liga raeUett gyakran legiaalékonyabb s vajjoí a todái fájának í»i regéje, ;mely a halálé is volt, nem illik-e esen érze-mónyre ia ? mert a Bierelem walókonyaá-ga milj gyakrau maga a halál !
A fáról ai i»zi bogár felelt arjs
haogjin. ■
— Ob milyen az emberi BZIV! —
„londá Minh« nagyot sóhajtva, — lo
Tább . . . lotább ...
Nagyaád, az emberi BZÍT oly^D,
mint az eolbirfa; » laogy BzellO rergé.b» hoiza a feszült húrokat a ezek lágy ómle-dezéíBel and»lit«nak s ha eríaebb szél rohan el a hurok közölt, a varáziOs han gólt (ombotó vihar zngieiíá alakulnák át a végre megtörve, fájdalmas, panaszoj hangokká tiruulva enyéiznek el. Ob! igen... ilyun a azir.
_ Tovább., tovább . — mond Mártha, — mily nagyszerű a «ziv rajia éa minő az^gyea emberekéi...
Az ősii bogár még erősebben szólít
fán.
— Óh nagysid, az én szivemben
a íMrelem eoli hangja méla zcngésael
hangoztál ja az ön kedvea nevét. N-gjaid !
Bzeretem önt azerolmcm tengerével sze
relmem a hajnal pirkado féüye, mely
biboráral hinti jó.o éltem >ü.zöbát »
ai egek kárpitját ostromolja augy.la rl.
,., éü Már.hámért. •
— Valljon van-e boldogabb, min
ak.n.ks. ivét..««l«m iBlti el. karolja
át? - sóhajt, fel Martba raela baval.
A, fali bogár még erősebben .tóit,

— Sier^imum »iáz karú bryaröufl,
mely minden"karjára] Mirthám szivéhez
tapad. Volaéi bí.r utpsugár. hogy bom-
lokadra dicskoszorut fonhatnék bíborom
ból, vagy BzellÖ, hog-y körülleb-gheiné-
Uk ezünetlenül a szerelmem ihlele át —
meg iibaUdva érzósra hangolt szÍTed
hnrjtvin, óh! edal elnémitná mdgarégi\'ek
ónekétis... Miért n^m adatott, ,bogy el*
nidzhataám Biürtílmem forró lehável utiudtB vágyadat, uraelytil azután BZÍ-vüokuek egy őrükké tartó egyesülésben
ene összeforrnia.
Boldogság angyala, szállj I-Í fö
lénk a ildj meg. bennünket, — mendá
Martba 3 egy hosazu, sokáig tartó ülel-
(iisel tapadtuk egymás keblére.
A& űsu b.\'gár minJ eroaebbon szólt
A hu&izan ikjáa hangzott báaatos
Miérí nem ndatcjít bataiom, hogy
od-nné varÁziuílialoám a íivár avart? — s:óK ki\'-Örú haogon Krori.— Kivin oélt;k odAj ahol mínd\'-n füszáll é» minden hely. min: királynéját üdvözöl, ahol a kelő n«p arsDVsziívevénya közt, rnÍDt dlezálló flzallem, tűnnél.feli ftho! aa eati azellí BUtto^Slsa teijeaiilí gondolatidról beszélne, ahol minden vágyad viasxh*ngra lalál. Elvinnélek tol a measzeaíg homá-lyin, oda, ahova cjak a kápielet ahely z-hc ! —
— E! . . ■ el . . . azaz nem; — fö
leit Miriba s homlokán *z eltévedt hold-
su-ár egy setét ránezot engedett óstre
venni, amuly ranezbaü nemes öná~zet
fültámadt büszkeség rejlett,— nem...
nem... tekinUük ait, ha az értületnek
engedank beszélni, akkor nem értjük
meg önmagunkat. ;

Az 5szi bogár éleién felelte reá az
.ígen"-; 6 az után elhallgatott, a boido-
gok tovább mentek. &,hfivSi eati aiellö
búsan inhrtnt el apásait bársony szálai
felett fágig csókolva Ókét baltsamos
ajkával. &-
— óh nagysád — folytatá sóhajtva
Ercsi — Isten szivet adott nekünk, en-
n«k meg vágyai vannak, a miért .ne le
hetne a vágyakat elmoncUni uzeretteínk
előtt, kitácva azt, amit. erezünk ?
E szavakban sznmrehányáj rejlett. Mari ha pedig érezLu\'.ő czélzásinl monda : i
— Da as A baj ügy véd ur, hogy \'
jy-akrxn oly érzelmeket is vegyítünk, i
neiyeket a szokás sugall. \'
Az Öszí bogár csak még egyazer izÓlt: ho5sz«n ... élesen... aztán Kövi László Jakjában leosont a firól. Ekkor átsietett a bukrok védelme alatt a pázsiton s egy kanyarulatnál, mintba a házból jSoc, eléjük láp-tt.
Ercsi zavar nélkül forditá el a be szed\' tárgyit.
-r Bizony a nagy vároiben minden napiak oíyan zavarok, ami nőket falun csak ritkán lehet ismerni, ngy-e édes barátom?
— Igen, — ig?0 — felelt László
:gltpeiés nélkül, —-da gyakran a fala
magánja ÍH kimerít annyira, hogy az embírn»k még a szive is fáj !
Jlárthi arcz\'ít e szavakra élénk pír futotta el, Eicsi mosolypolt reA.
Majd pedig vígan, de az ifjú íé-Bzéröl>ohí.setn czéizáa nélkül, beszélgetve érttk be, ahol már terített astla! várt reájok. Késdbb mulaltalásul László hegedűiét vette kezébe s rikezdíe a ,Cse rebogirű mélabúa nótáját, Mirtbs. ked-rencz dilit. 0:7 sir ón tudott CE e#tye

izani! S midőn a hurok- Ságr ömiea-e as utolsó aort pananoltít, \'Mártbára né Ebit. . . tekintetttk- tstilkotoU . . 3 az ifjúé fájdalmas,\' MirLbáé\'4*ina)Éozó volt. — így telt as est s Eo4g>csak faossxö \'csevegés után tértek nyugalomr* c. . as édes ujugftlDmra, smBlybeu a* álom mér-ees vipsrái üldüsik *.c*aared£ Ie4kot... \' .. III.
ÉÍ még egy nap, a htrasdik-.:. . £z is eljött. A káló oap Térvereden bujt eló a in*g_yék magílf A saellA vigan siklott el a lombok kSiöltfl-végig simította, a páxsít virágait leckokolva »*omj»» ajkával kelyheikröi a harmatot.
Eroai m^ reggel utr» kait* nidón Bán falvi oé bucsuziskor monda: .Mikor lebet ismét szerenosénk*, azt f«telt«r[logy „Mielőtt a pap megáldana."
Kövi- LAitlóx később egrait-Utjak
a Ingaeben Mirthával beeiélgetnt 4 he-
veáun íolybatott as. mttUtta sz arcsokon
előrolő pir. S mellot Marik* BTCZÍMSÍ epe-
déat, LásEióéróI pedig fájdalmas kétke
dést leheti olvasni. ; \'
— Mondd csak Mirtha — igj Beolt az if}u rövíd BsSsat titán, — ói-* még kebledben kt a seeretet, am«iylyeí«»gem eddig boldogítouil..
Én most is ugy imadlak, mist ai előtt- Ábrándja voltál- gyermek renjó-ayeimack, ifjú korom bofdog áliaaiaak; kürüted lebeg.minden gondolatom most is s ez árva szívben csak érted lobog a szerelet lángja kiolthetlanu). * Mint árva kis gyermek.. 1e hozzád ragaszkodtam leginkább, hisz reléd futottam be » réteket a liirans pillangókért, téged imádtalak, midÓs távol tőletek pályát válasz-tott&m s léged imádtalak moMí*, :midöa oiélboí jatotUm. 6 ha áxig a*«t is

HÜSZONEGTEDIK SVFOIiYAM
eljárás lesz követendő. Végül m \'jegyzem, hogy a fenntebb említeti r-adászati jegyek kiszolgáltatása in folyamodványok, tekintet nélkül ar vájjon ilyenek ai 1882. év első lében először váltatnak-e, vagy|pedig az 1881. éri deczember végéig é: vényes jegyek megújítása, kéreti egyaránt az 1375. évi XXI. tö vényczikk 3. §-ában megbatározo 50 krajczár bélyegilleték alá esne
icg- nán»k fenn, melyek az előirt iskolai
iránti
— Közmunka és közlekedési
m. kir. minisztériumtól 16506. szám — A vasúti üzletgyakornokok képe Bitese tárgyában 1876. évi márczia 6. 268. sz. a. kiadott itteni ren delei d) pontja alatt ez elöképzett ség tekintetében foglalt határoznia nyok értelmezésére nézve több izber kételyek merülvén fel, a most idézeti rendelet többi határozmányainak épen-tartása mellett a yasuti üzletgyakor nokok előképzettségére vonatkozó\' a vallás- és közoktatási ni. kir. mi-nister árral folyta\'.ott tárgyalás alapján a következő szabályokat aünpi-tottam meg: l-6r. Vasúti Ozletgyar kornoki állomásokra teljes képzettséggel bíróknak tekintendők ős ennek folytán küiön felvéti vizsga nélkül alkalmazandók azok, kik valameiy főgymnasiumot, vagy ióreáttanodát, felső kereskedelmi akadémiát, felső katonai tanintézetet, a budapesti állami közép ipartanodát, a kassai állami gépészeti ipartanodát, valamely hat évi tanfolyammal biró polgáriiskolát jó sikerrel végezték, ogyszinte azon tanítók, kik a képesítő vizsgát Wállották. 2-or. Az előbbi pontban foglalt iskolai képzettséggel nem biró pályázók csak külön felvéti vizsga alapján alkalmazhatók vasutr üzlet-gyakornoknak. E vizsgára is azonban csak oly egyének bocsáthatók, kik legalább a gymnasiam vagy reáliskola 6 osztályát, a budapesti állami ipartanoda 2 ik évfolyamát jó sikerrel végezték, vagy a katonatiszti vizsgát eredménynyel letették. 3-or. Ha az 1. és 2. pont alatt közelebbről megjelölt iskolai képzettséggel bíró vasúti egyének üzletgyakornoki állomásokra nem jelentkeznének, vagy egye- esetekben kivételes okok forog-
képzettséggel nem bíró gyakornokok alkalmazását indokolnák, ily egyéneknek az üzletgyakornotí vizsgára bocsátásához esetröl-esetre a vezeté-,.g sem alatt álló ministerinm engedélye 5r- lesz kikéreodó, mely esetekben az arra ik, vonatkozó előterjesztés mellett, a fo-Ir-\' lyamodó képzettségének igazolására vonatkozó okmányok is bemutatan-dók. — A m. kir. vasúti felügyelőség egyúttal utasittatott, hogy fentebbi szabályok pontos figyelmében tartása felett felügyeljen.\' Budape \'
1881. nov. 3-án. Ordódy, s. k.
Bécsi magyar önképzö és társalgó egyiei.
(II Circusira.se 3 „Hotn! Kíiiserkrono")
Felhívás aBécsbealakó magyar hon fitárs&lthoz!
Több havi szorgalmas munkálkodás nak sikerült egy egyesületet 4„B<icsi magyar Önképző és táreulgó egylet" ozím alatt életbe hivni. Benuüaket ax epylei \'- lételénak ágetí szükségessége vezérelt tervünk kivételénél és azon b:ány, m • lyet a bécsi magyar tirsaséletb-n wpatz-taltnnic.
Közel 60 ezer magyar lakik Bécsben, kik mint tes\'vérek, földiek, egyraá* hollétén"! tudomással eetn birnali; Í egymást nem ismerve, a kedves anyanyelv háttérbe szorításával idegennyelven kénytelenek társalogni.
Nincs hely, nincs alkalom, hol aion édes nyelvvel élhetne, melyen\' dajkája neki énekelt, melyet miat serdülő ífju használt; idegan elemekkel érintkezik, idegen nyelvvel él és — fajdalom, idővel leveti azon nemzeti jelleget, melyet élte utolaó órájáig ríaeini. kellena.
Hány ember létezik, ki anyanyelvét már tökéletesen elfeledve, szégyené ben eltagadja, bogy magyar. . . .
Szabad-e ezt hideg vérrel néxuünk, nabad-e engednünk, hogy hasink ennyi fiat vesriUa ?
Kein ! ha a sors már távol tart a hazától, odaakarunk — sőt hazafias kötelességünknél fogva— oda. kuli törokednüak, hogy magunknak oly menhelyet alakítsunk, hol baxai reminiszczenctiánkat megőrizhetjük.
Nem kellene-e raáa n«nixetek virágzó társulataira tekintve, szegyeivé saját hanyagságunkat észrevenni; nem kellene-e attól tartanánk, Bogy maa nemzet fiai fölöttünk gunykaczajra f»kaduának : 53 ezer magyar ember nem bír magának egy ügylelet alakítani?!
Büsztce hazafias értelmetekre apellálunk tehát, Bécab^o lakó fóEdieiuk! é* reméljük, hogy szavaink nem a puozta légben hangsának el, hanem sziveitek
don látta, hogy elólle a viz zzicéo valami felbukott. Ké ségbeesve rohan a csónak aoz s kihúzva a holttestet, ébreáztgelte szép szavaival, végig CBÓkolta homlokát, ie az nem mozdult, hisz ami elmúlt, v:sz-)Za nem jö soha !
És mi töiléut Kiss Sándorul? Egy-,
szer Martba elé állt s azt mondta neki
bátorkodva: x
— Kisasszony azt hallottam, liogy tz emberi szivben sok megfér, az enyém-jen csak egr s ez ön; legyen az ón f-tle-légem 1
Erzsi pedig sok helyen mondta azóta búcsú-szavaiban: „Teszem tiszteletemet még, mielótt a pap megáldana."
S a bánfalvi temetőben két s\'ron látni mindig üde virágukat * koszorúkat, Erzsikéén éj Kövi Lászlóén; gondos ápolójuk van, az örök gyászba öltözött
Martba
SZIGETHY KAROLY,
•"gvmiiért lángolunk, ugy srerelm&nk édese kárpótolni fogja azt, Hmil csa a fásult ixivek tartanak elsőnek. Mondd, óh Martba, sseraUE-e még ?
Hár:ha távelegen nézel! Lászlóra s majd pedig lesütött Kernekkel felelte :
— Tudod te azt nagyon jól, hogy
az ido sokat megváltoztat; a perez műve
is bámulatos. Siórétiek téged, mint ro
kont, hiss megérdemled ezt, oly jó és
gyengéd vagy, mint nem mindenki, de
• ttivet oaak egy bírhatja igazan, álnok-
•ág nélkül.
S enel felugrott helyéről Mirtha i elfutott, mint aki vétitel követ el.
Nemsokára Laizló is kijött a lugas ból s ezé! nélkül járta be a nagy kertet, végre téveleg léptei a ,Kimosko\'-höz mellék. Itt megállt a merengve nézeti !• a folyóva dagadt patak eaéaének zúgó örvényébe a boaszu merengéa után iey killtott a rohand habokra:
A Jégen.
GÉZA.
Szeret e nagyaáti korcsolyázni? — Volt-e már nagysád korcsolyázni? — Szokott nagyaád korcsolyázni?. . Sxóval korcsolyázni és korcsolyázói! ez moat a jolszó, azért valahogy, — ugy veretlenül — ki ne találd szalasztani szádon, bogy nem vagy barátja e sportnak, mert akkor . . .véged van, el vagy i\'éWe: nem haladaz a korral s műveltséggel, mely mauap már nemcsak abból áll, hogy franciául pe^yegni, feléből — harmada bói elpecege-.edBellini „Sonnarabuláját", Donizetti ,Lacrecia Borgiáját", vagy a ,S«relm«a Kántor dalaii", ha lovagolsz, vadászol, ideálisan járod a „dreisebrittol\', ha hozzá tudsz szólni P*ul do Cock regényeihez s a magaaabb politikáhoa. Ex mind semmi 1 ha ast akarod, hogy egdii műveltnek tartson a világ, kell, hogy még a jégen U tudj futkosni, for-golódoi, még pedig Halifax korc*olyán.
Hát axutáo, ha még arra a vakmerőségre ia találnál vetemedni, hogy ki kelsz a korcsolyaaás ellen, no itxen, lesi mit hallanod 1 Erősitü, edxí a tes-
— Ti hideg verítékei a földnek, ti
sajongó hullámok, mondjátok meg, hova
rejtettétek\' Banfi Erzai életét, aa én Er-
laikémet, aki engem agy szeretett, ahogy
Un még senki szeretni nem tudott, aki
a hideg közöny után nálatok kereseti me-
Bédéket; nem is oly régen volt az, csak
egv éve .... Oh mondjátok mag és ad
játok viasza . . , igen s viasza kell adno.
tok, hisz nem lehet z, hogy egy élet a
tietek legyen . • . óh 1 adjátok vissza és
ín az övi fogok lenni, már tudom szeretni
a aziv mindenível.,. , . Ugy-e, ti tovább
rohantok a kaozagva felelitek azt, bogy :
ami «lmult, viasza nem j6 zohal . . Oh
jöjjetek és adjátok vissza azt, amit elvet
tetek Ule ... az életet. ... — Vagy hisz
igaz, .ami elmúlt, viasza nem jc soha!\'
Többet nem tudott azoln; zmégme revebben céate a csevegj hullámokat azok pedig vígan rohantak a tugó örvénybe és fájdalmasan nyöglek fel a kii buborékok., sir6 pattogásával vegyalre mintha sigélyért könyörögtek volna.
Az ilju még egyet zihajott, lába launjm kezdtek a a mélybe bnkotr. A paj. kos habok vígan csaptak ösase f lelté és •okiiy lenn tartották. -
A £*laban megkondn.lt a deli ha r»ng»z4. Mirlha. jivaj alább a folyó part-ján sitiit, nézve azt a épen ott imádkozott „. . . . és legy«n meg a te akaratod," mi-

IiAI KÖ^LÖHT
ason helyét érintik, melyet harasíeretet-oek DBTesnak,
Jiijjetek. hoinánk, gyfixídjet\'ik meg Ursas élolüok nemzeti jellegiről és segilsétek t5megea«n azon czélt elérni, mit mi kevesen elnyerni nem tadaánk! a«ng- és ?a)láskQl5Dbség nálunk nem létezik; magyar értelem és őszinte szív mindenkinek; kinji\'ja aj tó a ka t.
Sorakoxztttok tehát sászlónk «U, melyen fei\'van Írva .„Szeretet é* hűség a hasához még a távolban is, ápolása a kedves anyanyelvnek!* Bécs, 3881-novemb. hóban. Uj tagok az egvleti helyiségben naponkint 8 — Y3l0-ig este vétetnek fel.
Kivonat az alapszabályokból tekintettel az egylet czfeljai- és a tagok kötelezettségeire :
Ai egylet Cíélja:
. a) az anyanyelv ápolása, ídegan ajkú földieknek alkalmat nyújtani az ab-bam gyakorlás- éa tökélet^edésre,
b) időnkénti a poliiikai kórdésekat
egészen kizáró tudományos felolvaiások
által magyar éa német nyelven az önkép
zéat előmozdítani,
c) a bizottság által megálUpitundó
időkötben társae estélyeket rendeíni.
A* ecylet ezentúl törekedni fog : ö) Stvját érdemes és szükséget szenvedő tagjait vagyoni állásához mérten segélyezni, ép ugy a* ideérkező szegén; földieketét- éaszállás-jegyek, kisebb pénzadományok nyújtása, valamint némi foglalkozás tzerzáie által (mi dij nélkül történik) támogatni. — Ai ily czélokra fordi\'andó Összeget a közgyűlés szavazza meg, a segélyt a bizottság oycjtja.
5. S. Rendes tag minden kellő mű-
veitféggel és kifogástalan jellemmel biró
magyar egyen lehet, ba ez m évi tagsági
díjnak legalább egy negyedrésiét törlesz
tette. —
6. § A rendes tagok éri tagsági dija
hat (6) 0. é. forintban illapittatik meg.
mely a beíratástol nsámiundó négy bo
letelte előtt fizetendő lo tetszés szerinti
részletekben; ezen haliíotattól a biioit-
ság csak fqnto* indokoknál térbet al.
7. §. 5Iioden újonnan balápú tag
egy általa kitöilandö íven törtéueudö aa-
jáikerü aláírása által egy évre kötelezi
magát az egylet tagjának megmaradni!
esetleg a reá eso kÖteiezetUégeket ennyi
ig viselni.
A biíottaíg nevében
BÉKÉSI JÓZSEF,
Uj gazdasági bizományi üzlet kísérleti telepekkel.
„TVrnóciy Gusztáv" czág^el T*r-zy Gusztáv kÓsvísélÓ ur, mint a nekünk beiiüldött fe.hivsaból érlesüiünk. február hú eU^jéu gazdaa&gi gépbizoiná nyi üzletet oyh, raktárait uzonbau ciak
tet, mondja a papa, kedves, egészséges, kétlem ti sriraküiáa Coldja hozzá a m^ma, pompás, — s a mi fő — divatoa idó töltés, mosolyg a kin leány s a gu^al-léregóaz pathossal síünokol e nemes epori melleit, hivatkozik a múvtlí külföldre, k.f^rfi*k sokatmondó állitátain., n»-gyobb városokra, hol már m;ndenütt meghoDOsuluk a korcsolyázó egyletek.
— Szóval, be kell ísm rned, hogy a kor-
cdclyazáB valami nagyszerű dolog, hogy
elfo^ulan iiéhijl felette éa kész vagy hi
bádat most helyre hozni azsal, hogy be-
álUx a — korcsolyázó egyletbe ; ep-dve
várod axl az időt, ra»jd h& „fagy" s kez
ded buismerni, begy a természetnek télen
is meg van. a maga varázsa, bál még a
korcsolyázásnak ! Ah, de mily isteni is,
xuzmorás időbeo, sikoa jégen, koonyQ
halifaxx*! v igényt futni a csípős északi
széllel. Mily könojii ilyenkor feledni a
baDdalló baráuágos melegét B mily
könnyen fel melegül a aziv is, látva aso-
kat a bájos angyalokat, kikről eddig
az*, bitied, hogy csak a báltermek si>
ki\'S p»dojjtán tudnak oly szédítő gyor>
Bcaaggal repkedni, mint amily bámula
tos ügyeaaéggel futkos oak most piczi
Libáikkal a jég tükrén. Hát még azok
a „Marin" gavallérok, kik talán ulol-
szor iskolás gyerek korukban „csuszkái
tak", hogy sietnek, rohannak a jégre!
hol \\ ál után bál, verseuyre veracny kö
vetkezik. EJ a dandy ki *, veraenyfa-
tásnil ax elaÓ érmet nyeri, csak épp oly
büszke diadalára, mint a saloookban ba
legjobb tánezoanak tartják s ba valacae
lyik kis leány kiulái maradui a négyes
bői, ax a j\'*g tukréa la ép oly malbeur,
mint ba a azállban „árulja a pelrezsely
meL\' Hát még atután, ha nem la akad
lovag, ki a sikamlós pályán kalauzolja!
no, ennél már csak as lehet nagyobb Eie
reocsatieuség, ha egyáltalában nem vál
lalkoz-ik senki a léc göröngyön pályáján
— egy egész életet átkorcaolyámi a kis
kedresseL—Ilyen a divat! Httnem, hogy
minden divatouága daczára, mid min
dennek, agy a korcsolyáxásuak is meg
vaonak a maga ellenségei, ex nagyon
természetes valami.
Gyula barátom például, leikéből gyűlöli e iportot, mert félti fiatal nejét
— ném agyau a meghűléstől, vagy »

máju* 10-re rendexi be véglegeaen. TarnÓ4iy ar, habár ex irányban már.oevoj is elég kezewéget ét biztosítékot nyújt,! mindenekelőtt azt igéri a gasdaközönsóf;-nei, bogy üzleti ö«xokölte:és<;ib<.-fl és tranzakcióban mindig a axoliditásra fogj* a Ksalyt fektetni. Neki nem al leszcxéljs, hogy árui micél o\'esóbbak l-gyenek, hanem ax, bo j az általa axálÜiottg-zdasagv gépek minél jobb sxwKesetüek, minél axi-Urdabbakésaapeoiál is magyar viszonyoknak minél inkább megfelelőek legyenek. Épen azért, c->alc a legmegbízhatóbb eV a legsiolidabb gyári oxégekkel fog Össse kötlelésbe lépni, de söt még «xel sem elégszik meg, hanem minden egyes r»k-lárábi IterQ\'ó gépnél személyesen fi<g tapasztáléul azerurui afelől, ha vajon teljesen kielégít e minden jogoaigéuyt?
H* el \'M tekintünk aT-rnóezy Gusztáv ur álul igén rendkívüli azoliditiatÓl, felhívásában míg miiidig két ignn figy*-lemremélió pontot találunk. Az (--gyiíc az,, bogy ő" góp-iinéí különíia m-vt fogfak\'etni arra, h,\'-J -<^ minél hassnálbatóbbak legyenek a np^cziális magyar viaxooyok között és a rti»ik az, hogy exeo Ur vével kapcsoUtosan.illetoleg annak reaHzáihatá savégetl.gazdiiaági gép-lcbérleti illő másokat akar borend-zúi Baját birtokain. Aki tudja azt és ép-a nnnak a közönségnek, m-íyro Tarnóczv Guaztáv ur ssámit, ok-vetieDÜl tudnia kell, hogy a gazdaságai gépek használhatósága éa értékt-siihotése mentiyirü fügj; attól, hot;y az i\'ileiő vidék talaj- éa termelési viszonyaihoz legyon alkalmazva, az bizonyára képes lesz méltányolni TVrnóczy ur »xméjéoek él ötre-valósága*. Meri c^ak a kísérleti állomások berendczéaü vélhet vó^et a magyar g*x-. dalc azon régi panaszának, hogy nem tudnak keivök szerinti gépeket kapni; a k. j-eéríeti áltomÁson elflször is kikeresik t. legalkalmasabb gépeket a atután épen a kísérletek állal szolgáltatott adatok alapján, még ezeken a legalkalmasabbnak talált gépesen u annyi kisebb-nagyobb javítási lehet estköiölai, hogy a gép utoljára is egésxen beleiliik a mexogaxdasági viaxonyAÍnk keretébe és megadj-i azon oormalét, mely axerint exe.itul dolgoi-ni kell.
Örömmel udvuxoljük (ehát Taroó-czy Gtisxtav ur válUlatát, mert Qgyeten és ssakértelemmel vetette nagy hasznára lehet aeoyvsdo mező^ardaaáguuknak; és aj*oÍjuk gazdakÖzönségQnfe figyelmébe, ~:it megbixbató és *siííd cxéget.
A turréuykeKés köré bői.
Bűnügyi tárgyitláiok jegyzéké a tala*eg*r
ttegí kir. WrvinysziknéL
1382. ÓTÍ j»nuar lö-án.
2613. B/til. Let. Németh Gábor
^yílkoaBi-ggftl vadult elleni ügyben vég-
tárgyalás. ■ ■■-
üáihálól, h>nem .jó barátaitól\' és a
— mpgboilásiól*
Adriennt) meg a korcsolyázó egy leteknek esküdt ellensége, mert amint a aniüOD megnyílik, férje lóba sincs hon. A vállaíra n ehet ondó „elnöki tiaxt" ax egylet goiicí;ai rendkivül igénybe veszik "íipden j.is sxabad idejét ! Kora regei tiivosik s bova megy? Korcsolyázni. Jbéd után? — Koresolyárni. Délután, ba a hivatalból szabadul — ismét korcsolyázni : mórt hát - olyan embernek, ki egé*s nap a szobiban ül, a moxgás o,vétlen szükséges. No ex már szent igaz! de azéri ex *>x állapot mégis kezd tUrhellen lenni a kía monyaceke elölt, kinnk roppan1 ul eérii hiúságát, hogy minden sxere\'etre méltósága sem képes férjét honmaradisra bírni.
Hasztalant Lacxi szenvedélyes ba rátja ~k sportnak s különoten a korcsolyázásnak.
\'■ — Tanaljon meg muexuskám maga is, axtáa majd együtt mahetünk a jégre.
— £z rendesen a felelőt a hoomaraax
taió édes axavakra. :
S csakugyan, Adrienae atót fogadó kis feleség s már m.\'.anap — titokban meg is kexdÓdik a tanulás s babár a türelem nem mindig noi erény a bir — mint nagyon sokan igán jól tudják — a jégen n:m könnyű dolog .bilancsirosni", egy két sikertelen ki sérlet után oem is mond te arról, ■ hogy egykor a korcsolyátó egyletnek activ Ugja lehessen, roár csak azért is, mert Lacxi tántori\'.hatlanul megmaradt régi szokása mellett, egó-x nap nem volt hon s minden szabad idejét — elkoresolyásia.
így múlt el pgyikhéi a másik utao,
midou végre égy üapou a kísxsswny, fé<je
tározta utáo arra határolhatta magát,
hogy:,Ma meg fogom lepni férjecské
■ntít." Azután veilekorcsolysját és;síetelt
i* egylet jegére. ,-
Laoti sxivarjából felhő füstöket eregetve, bandájába burkoltan gyors lépt-Jckol sietett a korcsolyázók felé, nem is sejtve, hogy kis távolban felesége ki-seri s már előre öriU»tnnak. hogy mint fogja majd férjecskéjét, titokban: elaajá Utott tudományával meglepni.
így haUdtsk alczáról utóira, mi dón az egylet buzgó «lnöke egysser caai


A
JANUAK 5én 18Í2,.
2767. B/81. Lel. HaberTerexssáD dékoi emberöléssé] vádolt elleni ögybea Tégtárgyalá*
Január 19-én.
3035. B/81. Sz. 1. Öiv. V<da Jó wefné gyermekőiéssel vádolt elleni Qgy. ben 3-ad bír. Ítélethirdetés.
3068. B/81. Sí. 1. Sohreiaer Jóxaef
hatosig elleni erőszakkal vádolt elleni
ügyben 3 ad bir. ítélethirdetés.
3069. B/81. Sx. I. Voltig Mária és
társa lopással vádoltak elleni agyban 2-od
bir. itéle:hirdetés.
3071. B/81. Löt . Bojtó látván i társa zsarolássá! vádoltak elleni ügyben végtárgy aJis.
3182. B/81. Let. Hajba Jóuef és társai lupással vádoltak elleni Ügyben végtirgy a! ás.
3206. B/81. Sx. 1. Kovács István c :4ra& 3ross*kos nemi közösüléstől vádol-eüoül ügyben 2-od bir. itéieihird. Január 26-án.
1463. B/81. Sz. 1. Pál Mari tolvaj-lással vádolt elleni ügyben ítélethirdetés.
3113. B/öl. Sz. I. Somogyi István és társai nyilvános er£ss*koskodassal vádoltak elleni ügyben 3-ad bir. Ítélethirdetés.
3130. B/81. Sx. 1. Karvalícs Ján« ■níyos testi sértéssel vádolt slleni ügyben 3-od bir. 4iéletbirdetés.
3155 .B/81. Sx. I. Köbli János s társa emberöléssel vádoltak elleni Ügyben 2-od bír. ítélethirdetés.
3223. B/81. Ss. 1. Fór Jáooilopin-sal vádolt elieni ügyben 3-ftd bír ítélethirdetés.
ZaU Egerszegen. 1881. dacs. 31 én. MUZSIK KÁL&UN
iroda ignjatö.
A soproni kereskedelmi B iparkamara köréből.
-~
A bécsi c*- kir. gazdasági egylet -1882 ik évi máiCziiu bó 31-én és april bÓ 1-én a 2-án Bécsbea hizómsrhakiálli-tást rendex.
£xea kiállítat kovetkasőleg osiiU-tott:
As a. oaztályba a hixott szarvasmarha. Ab. , , , juh. A c „ , „ aertvéa. Ad. „ • n baromfi tarioxik.
Kiálliihktó valambanyi a fenti otí-tályckban felsorolt hizómarha-t«Ue, mely ax osxtrák-mi>gyar monarchia terüJetéa* hixlaltatott.
E*onkívül ezen kiátlitáson még egy e. osztály is létesittatik, a hixómarha szállításra stolgáió készülékek • esskösok asámára.
A bejMeolések legkésőbb 1382. márcz. l-ig a kiállítás köiponti bixotuá-gáhoi „Comité für die IL]Mastvieh Aus-
korcsolyástól, buadávlól míudenestő. besurrant egyik kávéházba. Adrienné as első pillanatban bámulva nézett a saöka-véay után ■ eleinte saját •»emeinok sem akart hinni, csakhamar azonban kezdett érteni mindent a még ax nap Etslllt, bogy a férjem aram a korosulyáxaBhos körül-bel\'11 annyit ért, miot a hajda a harang-öntéahM s hogy eubad idejét sem anj-nyíra a jégen, mint inkább a kávéházban tölti, pagát üldösés és a ferbl.i mellett. — No de keményen is bűnhődött álnokságáért; minden nap el kellett kísérni kis feleségét « jégre • mig ó ott a dandyk karjain versenyt futott a csipős sxéllol. addtg oekj elég ideje volt elmélkedni a férjek legnagyobb bűnén: a hazugságon!
F... Flórának.
c, puuU képxalődéa Mit eddig ének caak as rala; A £n axt hitim tadok *ie>-«tni már: De most e hit «iv8mb«n elhtU..,
Uegláttalak, u barna kis leinyki 8«med gugára stitemij hatott: Imádom a nemet, miként as 3>0k A láthatáron felkdS mpoL ..
II-
Karcsa sngár Tagy,, miat a pslma, Arcwd derűit, mint angr«l álma ; Szavad xen*, mbint as ajkad. . Nem pjí* a 11001 nyugodni rajtad. KSrodbc\' lenni égi iltexet... Ki é)uomedb« DÍ« : aa • 1 re• » « 11; Keblod h.Tii. pih«m>.: ördlíi . . Egy csákódért a kárhozat kevea! . . .
III.
fllín
A béres alatt Sok illatos Tiráe tereot : Boldog, melyet keiaH Ut5r S ott biiTid el hókebUden...
Boldog RK att favalna, mely
8.Q1 ajkaid köröl Ubég:
£s ajkakat canpás caak ti : ,
UáiMokisen. csókolU meg.-.
Boldog a nap, am:lr sislag Sagáríval feléd ragyof. . ■ C**k in — U Bgr akartad ett — Boldogtalan eaak én Tagjokl ..
KOREIlí SÁSDOK.

HÜSZONEG-YHDIK ftVPOLYAM.

ZALAI KÖZLŐN?

JÁNTJÁR 5-én I89S.

Ho
ogawe 13.
xen kiállni*
itellung in Wien." I. küldeodúk be.
Hind«tókn»fc, kiket
érdekei, v»g/ *kik résztveuní óhajtanak kiviv*lra részletes lervezeltel uoigál tjtilirott iroda.
Kok Soprooban, 1881. d-ct. 24 éa.
A kereskedelmi s Iparkamara.
Helyi hhvk. — A nagy.kanizsai fógynm.
ifjaaig «8gély- éa zene-egylete javára
1882. január 25-én Nagy-Kanizsán a
8Sz«rvas" ezimü vendéglő nagytermében
tánetvigalomuial egybekötött zártkörű
hangversenyt rendel. A rendező bizott
mány: Piihál Viktoi rendezi biio\'tmáoyi
elnök. A~o* Károly,Baán Gésa,C»ák Uálé
r. b. titkár, Dobrin Tivadar, Ducbon Jó-
z«ef r. b. eHwnor, Farnek László, Furat
Kde, HsjiiB Fercucz, K\'--indi Ágost. Kol-
beoschlag Béla, Mészáros Lajos, Pluiszer
István, Rosenbcrjj Mór, Schönfeid Nán
dor, Sebmídt Zsigruund, Steío Izidor,
tivastita Géza, Svastiu Zoltán r. b. pénz
tárnok, Tullaslts László. A meghivó másra
át nem ruházható és ennek elŐmutatasa
melleit óévre szóló beléptijegyek váltba
tók a Szarvas* vendégifi 1. emeletét) 18.
,z. alatt jao. 23, 24 és 25-én d. e.10-12-
d. a. 4 g áráig bezárólag éc .este a pénz
tárnál. Személy- éa karzat-jegy 1 frt bO
kr. FclQlBzetések köszönettel fogadtatnak
és hirlapilsg Dyugt áztatnak. Kezdete 7
órakor. Müsorozat: 1. a) Ima, (Sextelt
karr*l) Verdt „Nabucco" czimü dalmű\'
véWl. b) Honfidal, Doppler Kátoiytól.
Előadja a fiigvmn. énekkar. 2. Nyitány,
Efkol „Hu y»dy László" czíraü dalmüvé-
b\'M. Hangszerelte Vancs-:! R. Elű*dja
fŐgjmn. zenekar. 3. .Troubadour"* G
r-y Jánostól- Szavalja Barlh* Sándor, í
ősit. lanulű1. 4. ,Li Bolia Capriccios*
Hummelió). Zongorán előadja Fried Ödön,
8. oszt. tanuló. 5. D*Ugyveleg, Káldy
Gyulától. Klőadja a fogytán, énekkar. 6.
Cttprice Militaire, Terschaktól. Fuvolán
előadj* Eagal Sándor, 8. oarl. tan.,
gorán kiséri Dobrin Tivadar, 3. oszt.
7. Egyveleg. Dalművekből ösazeállitá
Voacze! R. Előadja a főgymn. zenekar.
8. 11. Népdal-átirat, Tariczky Ferencz
tÓI. (A nary kanizsai fegymn.énekkarnak
ajánlva.) Előadja a fogy ma. énekkar.
— Vj tagok. A nagy kanizsai
SSbdednevelő egyesülőt rendes tagjaivá
lettek ujabban: Kórüskéoyi Istvánn\'
S«ékely Lajoané, Donáih Lajosné, Vajda
Bálintoé, Fárnek Liazlónó éa Krausz Vil-
mosnó uruŐk.
— TísxtujUás lesz alispin
elnöklete alatt január 5-én; Nagy-KÍB-Kaoizsá ak két alkapiiáoya, ievél-tárnoka és rendőr biztosa, ugy Kís Kanizsának három tanácsosa fog raegvál látni.
— Szegény gyermekek felni
y
dományozása k rubázta
háíási. eszközöltetett a mull év utolsó napján délelőtt U órakor az óvoda helyiségében. T. í. Ózv. Palini Inkey Kálmánn
g
úrnő ő nagysága kegye 20 frtból bét szegény gyo lk é
tolt fel. Az ártatlanok szép öröménél jelen voltek; Vidor Samuué, másodelnök, Z áubáncikv L*joané alelnök, Somsaié LoVinczné, Blau Nándorné, Weiaer J« zsefné, Scherie Albermé választmányi tagok, Somaaich L\'irincz gondnok és Bá
g, torfi Lajos túkár.
Pénteken, f. hí M
— felolvasás.
6«án 8l/a órakor este dr. Farnak jogtudor ur a helybeli kereskedő ifjak ön-képi<5 egyletében (dél-zalai takarékpénz-tár ópa!et. III- lépcső) felolvasást tart melynél mindkét nembeli vendégek sri-veseo láttatnak. — Twrgy: A nők tán dal mi helyzete, azok társadalmi és leik műveltsége közötti eltérés. — E nagyo érdekesnek ígérkező Mulvasást ajánlju a t. közönség figyelmébe.
— A* újévi Üdvözletek megvá táaáre nézve Plihál Ferenci kir. köz jegyző ur már tavai nemes szivüségg* lépett fel mint kezdeményező, as ídéi is folytatta emberbaráti nemes iiiteutiój jó cselekede1.ét. A kisdednevelő egyesit let titkárához irt következő sorok kíséretében 10 frtot küldőit as intézet JRvára-Fogadja őszinte elismerésünk kíséretében hálás köszönetünket; vajba jövő évre már általánossá válnék 1 Kedves Biri tom! Múlt évben nyilvánitott elvemb< híven az újévi üdvözletektől ezúttal i: tartózkodum. Igaz agyán, hogy eddi] még ktvés sikert arattam; miodamellet reményiem, hogy kellő támogatás mellet a kituiölt ozélt elérem. Midőn tehát exeD gratulacziók helyett & nígy-kanizsai kisdeduerelfi egylet jarára tiz forintol adományozok, egyúttal barátilag felkér lek tégedet, mint ar említett egylet tit kárját, miszerint e«en ide mellékelt ösz-azegflt illető helyre eljuttatni tzivesket jól ason kérelmem kíséretében, hogy a az egylet elfogadni kegyeskedjék. Bará tod PliháJ Ferencz.
—\' Letenyén január 14 éa tánc: vigalom tartatik.
— Jfován d«cz. 21-én fgy kanásr bojtár eltűnt, de harmadnapra megtalál\' tatott oaszvvagdaiva, fején két vágást és f«jsaefokkal három ütést észleltek. A tettesek mindeddig ismeretlenek.

— Hymen. W«sz Mór bécsi k«-
kedí deci. 25 én jegyezte el Wiener ! ülőp szt.-gró~thi borkereskedő bájos és itellemdus leányát Szidónia kuastzonye. Pártós boldogság kisé\'je frigyüket
— Menyegzó. Danuaberg Johanna
isasszonyt, Dannaberg Jakab ur kedves
eányát január 3-án veiette oltárhoz Hő-ngsberg Ödön ur a nagy-kanizsai izr. itköxaég imaházában. Kisérje boldogság ■igyökot! :
— A bellatinczi cajino m. hó 24-
■■a délután S órakor tartóIU évi rendes
Bzgyülésót, mely alkalommal az egylet »vendó tisztviselűül a következők válasz-attak meg: Mocsáry János elnők.Koczeth áátyás alelnök. Nagy Sándor jegyzővé, :attaa--r Edepéoztámokki, Márkus Lajoe
öuyvtárnokká.
— TOz. F. há 2-án Adriaocz köz
igben a korcsma leégett.
— Zala-Mihályfán — Sümcgb
oellell — jnucár 1 én uj p atabivatal ló •ett életbe, melynnk bézbísití kerületét )abroncz, Kia-Vásárhely, Mibályfa.Ohid ieakpa. községek s azokhoz tartozó Der-;ecs, Erénye és ötvös puasták képezik.
— Zalamegye törvény hatósági
izottságának ZUa-Egerszegen 1881. évi K-v. hó 28 án a futtatva. Urtott közgyQ éaóben a járási útfelügyelő bizotUágok a EÖvetkbíC bizottsági tagokból alakíttattak leg; Tnpolctai járáeban: Bíró Dániel, Johanilzky Antal, Bogyay István, Coen-ies József, Csepely K*roly, Caigó Pál, Jzigany Károly, Eőry Imre,Ecsy Liszló, r. Puth^ány Géza, Skublics Gyula \'Öreky Aladár, -■ a sumegbi járásbai 3ogyay János, Bolfy Péter, Chernél Olivér, Gyömön^ Gáspár, Furintus Kálmán, Koller Ignácz, Paify János, Simon Ferencz, SiQca látván, Sztraka Gábor, T» .ács AUjiséí Tnlnay Tivadar, —a készt. ielyi jAriabsn: Bojjyay Máté, Caesznák já«zló, C»«py Zsigmond, Foreter Fci I«riel«ndy József, Koller Ferenca, Krá-nitz Kálmán, Nedeczky J«nő, Németh Gábur, Svastits Gyuía ét Trsztyánsiky Lajos, — a pncáfti járásban: Bajín Kálmán, Botka János, FabiániU Gyula, Qrun íer György, HorvAtbMór, Koiler István Sovák Ferencz, Nunkovita Vilmos, Rajky ijoa, Skublita Sánd»r és Jjlaky Jözsef. — a ksnÍEsai járásban: CUmeot Lipót,
Derrariis Imre, Etl István, Glavioa tCá-
.rvay látván, Cs-rtán László, Csertia .Aroly, Thaesy Lajne, Farkas Józauf, iic^ky Kálmán, Jankó József, Kozáry Aurél, Nagy Károly, Oroai Pál, Skublics Junó, Szily Dezső, Skublics István, Szekeres JózB>;f, Sövegjárló Lajus, Sktiblica LAazló é^ Thissy Miklós, — a norai já-áában: Balaton József, Bezerédy Elek, Czigány Alajos, Daik Mihály, DervariU Jánoa, Nngy Gyula, Horváth Alaj\'Ss, Tornyos Gábor éa Zechmeisler Viktor, — az ulsó-l\'indvai járásban: Baka Boldíiaír, dr. Berger Ignácz. Falér Jóraef. Hajós Mihály, Horváth László. Kiss Pál, Ko-cieth Mátyás, Koenitrer Alfréd, Lénk udÖD, Molúir PAI, Rimán Dániel éaSzir-mny József, — a leteayei járásban: Blum JÓzsrf, C\'igáoy Bertalan, Erdélyi M.hály, Faits Károly, Foly Bernát, H-jgató Lajus, Hruska Nándor, Málics Jánoa, Sxala-csy Farkas és Scbmifcd Emil, —a perlaki járá^bau: Baaeliy Sándor, Fitcher Dávid, tiirschler L«pAl; Hirachman Lipót, Kollay Rókus, Lisziák Ferencz, MolnAr István, Stefics István, Ssoló Imre ói VeiiZLáslló,
— a Csáktornyái járásban: Konyáry Mi
hály, Koozíáa Mihály, Molnár Elek, Le-
pen Alajos, Misák György, P*dasic»ky
Lajos, Senk János, Szele Xgoáei, Szmoditi
Elek, Vrana Frigyes, Ziegler Lajoe..
— Hazai rövid hírek. —
A király egy szerencsétlenné lett nagy varadi törzstisztnek saját pénztárából 8000 forintot sdományozott. — Nagyváradon kél katonatiszt párbajban öatze-koDCzolta egymást. — Priagel György, tekintélyű i.r*di polgár Öngyilkossá lett.
y
cagóba szo- lá
— Gyóry Vilmos aj népazinm&ve BAz
öreg béres* egyre lelt ház előtt adatik\'
a népszínházban. — A főváros 2000
frttal a magyar hírlapírók nyugdijintéze-
tének alapító tagja közé lépett — Tóth
Kálmánnak ,NÓk as alkotmányban\'
czimü vígjáléka nagy sikerrel af\'aíik a
finn színpadokon. —Budapesten 1881-ben
8849 hullát temettek el a kerepesí. ati
köztemetőben. — A earányt ezukorgyá-
ratazangol-osztrák bank 33O0O0ftérhette
meg. — Té-hen Veszprómmegyében1 egy
gyapjumosó éi poiztósaSvő gyár felállítá
sán dolgoznak. — Nagy Ambrus nyi\'raf
birtokos cselédei kőszén által megfuUd
Uik.— A várpalotai rablógyilkos ügyének
végtárgyalása január közepén les*; —
Komáromban a hizaló kereskedés betjlu
tott, helyes 1 - Köves György sárvár
esperes plebános/jeleshazafi hirtelen meg
halt. - Zágrábban pompás meteort láttak
a napokban. — Az adr.ai magyar hajó
záai Uraulat harm.dfél millió frt értékű
részvényekben megalakult.— kUdwássy
Ll kkéi üé Chicagóba szo-
Láa«ló kecskeméti ügyéu Chg
tölt. _ Ordódy mioiuter fi* i*r. leány
ŐflŰ
T6M BŐflŰ. —
y Láa«ló kecskeméti


f HhHd Mrtk, — Dr. Sohrank Jinos Ferdinánd Bécs város alpolgármestere elhunyt,— Bismark her* czeg emlékiraui megiriaávalfoglaikomk. — A bukaresti fogházban a fegyencnek fellázadtak. — A vHildegard" zátonyra került hajót végre partra hozták. —- Ma-kard fölvette segédéül Mtnnbai mer Ágoston fiatal képirÓnkst - A RingstÍDhás égett"i javára a párisi nagy operában rendezett előadás tiszta jövedelme 76000 frankra rag. — Varsóban 1700 fiatal embert fogtak el ujabban. — Galicuábaa. nagv földrengés volt. — Odessában két nagy raktár leégett. —
— Rudolf Rét$8? A. ,Poz»onyvidéki Hirlsp- HÓlva arról, hogy Rudolf trónörökös egj alkalommal Bosső aláírást használt s est axorsiágbaD sokan lelkesültén üdvöaöiték s a királyfit azóta Resaó-nek nevezik, a következő helyes meg jegyzéseket teszi: .Szerencse, hogy ez még bevégozellen dolog, sznrencse, hogy az még font csak akarat, lenn pedig csak át nem gondolt óhaj még, — szerencse, hogy törvéay nem szentesíti ait! Rudolf irónörököa ő fensége még nem király, esak király jelölt; az őnszán iából/ * zfltt és felvett magyaros név a jogszerű, — még ma nem egyezeti bele a
r« mecőben g^
legtöbb gyógyszertárban, Nagy-Kaaiiíáo ilas Józsefnél van k&zietbúo, bo! ü & merítő értesilvények as orvosi dolgoz* ■ >k ellátva ingyen kaphatók.
— A vartói katasztrófa. A kaujz-
irófáról, mely m. hó2ö-én a városi szeat-
tereszt templomban délben történt, m\'ir
áiH lk
magyar nemzet és annak hatalma! A magyar országgyűlés ket feá-iának egruita* ülésében e fontos kérdés Weit m-m dfintüt* még a nemzeti képvi sclot, még nem szeotesitette att a magyar király ; a felíígea^n uralkodó Habsburg család BT-Ulelési anyakönyvében mée a Rudolf n.;v áll; a magyar király legidő sebb fiát. a magyar királylyt trón leendő örököséi még Rudolfnak ismeri a törvény >Eiva, a nemzeti akarat, az egyhíi és a nemzetközi jog, — ez a szerepciéak! Mert valaminthogy volt egy király, akit osz trákul e!a5 Ferdinándnak, magyarul pe dig e né.\'en Ötödiknek hívtak, & pragma-tiki Bzuiikciiíbííi kifolyólag k«U, hogy annak trótiasin egy osztrák >lsö Rudolf, dti magyar részről megini c-<ak második Rudulf kivetkezzék. Egy In 5 Rudolfnak nevezeti ius£tri»i császár éa.egy I ső Re zsŐnck nevezett magyar király könnyen
KI nyert?
Bécs djezem. 31 én: 50. 76. 26. 78. 72. 62.24.86. 36. 51.
Grácz
15.75. 8.53. 66,
Irodalom
{¥. rovnt aUtt megcniliu-tt muol Eíin Wajdita Jd«<«f kflnyvkereikeá endelhetl )
— A .Magyar Dalalbum\'
m-ik
kölniének 8 ik füzete megjelent a következő tartalommal: 1. C*ak azt ugatja. > kutya. 2 Ciálé csákó a szegedi dombra. 3. Cdárdáa élet a gyöngyeiéi. 4. Csikós vagyok, tágas paszták királya. 5. Csók
uiapp
c«ók, csók. 6. Csütörtökön e
következő" részleteké-. íiliátjaíf; \'A"-n%C-;itt egyház a déli Isten tuzlel«tai;l ^t:-ongiaig meglelt, mikor egyaíwre fajt*-lány kiáltás hallatszott: ,Pali sic! (Tik \'»o ! Ég valamií> A tömeget roppan! VÍ-mttlet fogta et; miodeaki eaxoTeazHtBU rohant aa egyedül nyi\'.va Ü!6 ajtó i\\i)é Ejniatt a kijárásaál roppant :oloagÁu tá madt, minek a legsajnosabb köve\'Ke*-lényei tetten, Aiwzonyok elájaluk s; \')*. iá tatról-tolongok tói legázoltattak, m\\% £ jyerniekeicet éi aggokat ösazonyoiöt:ikY* *zó teljes értalmóbeo darabokra tortái. A mennyi £ nwp este 6 óráig mejf-ludható volt az, hogy le^alíLbl> Ő^ ber szenvedett sulyoj sérülést. A tlii-ilto^flg ikonnal a hiflyazinán termet!, íe !fjy»böt sem lehetett, minthogy a haioi-:»kat. sebesülteket és aléltakat a t>»g-iomixSl elezálli\'.&a s a iegolső segétyin.ytegt-i*.-A rémület, a halálfélelem, m^/. ^ aplomfea szorultakat filfogtt, m^^ió aoeieket idézett elő. Midír. atuaoitós\'ig rbehatoltatampiomba^ltvoh tc\'mplnm faSwpén egy fiatal féri, «Hg i
g
g szemmel, ssétroncsolt tá-
a miu.l holt n»jéf karjia jar\'Tö,
\'"tópre ié ií\'\' Mk
gy y y
varra adhiina okot a külföld
g ilőtt s akadhatna oly osxtrák tőrtént-tiró,
♦;Mi.r
fogalo lő
hej! oókollák. 8. Debrt)czenb.i kidoboj ik. 9. DÖ már nem tudom. 10. De szé--elnék a kirilylyal beazélni. II. Ej, haji pipi-pipi piros. 12. Elátkozom ezt a c>n dor világot. 13. Eimegyünk, elmegyünk.
:ut\' kezóbi! ká-
H- Elmennék én tihozzátok gaUmboío. aki a két nevet egynek és alsj-hásinneni 15. Elmentem éa a váaárr* Schnuider és lajihanlulf orsti^okat könnyen wGe
Fánival. 16. Elrejtőzve sötét bokrok ár
nyában. 17. E\'vilték már bua gerlémnek
a párját. 18. Eiik eső, biu a siivera. t9,
j^eik eső Kanizsán. 20 Ez a kis lány a
barna. — E vállalat eddígelé 460 ma
gyar népdallamot közölt zongorára niktl-
uiiftzvB. Hogy népköltészetünk mily ki
fogyhat Un aranybánya, mutatják aiuj-ib-
ban megjelent fUzotuk, melyeknek d*lla-
mai nemcsak bátrabb nem állnak az
előbbiektől, haoena fdietrói-fuiatre szebb
é« érdokesebb népdalokat közölnek; ku
lonóa érdekkel bírnak az ujabbak mellett
a régebbi, már veszendőbb menő jeles
magyar népdalok, A gyűjtemény egyik
íő h dllk éb kő
ki azért kiáltott tüz-it, hogy ej vaj ezalatt meneklUhesieö. Ez
aj ezalatt meneklUhesi iyos. A közönség erre az eisó hím? föj->ant haragban tört leí & zsidók cLreo. A kömÓp a templomhoz küz^l 1JV£ boltokba rontott, tükröt, porcaeiltol a mjn-den törékeny portékát ÖSÍÍCZUZJII ; Jtz Ovegekben levő pálinkát kföutötte\'azáV lakokat betörte, csukrut, kivé*, éa m]U holmit kidobott az uiczárs.. A r-jndur8% közbelépéso is alig volt ktpei a reaíöi helyreállítani.
— Szülésznői tanfolyam. iV budapesti kir. tudomÁoy*egytitemon;.\'tL szülésznői máiod\'ik (élévi ídnfoíyatara való beiratátok 1882. évi feibrnir !.-ftn ;ezd6dnek s bezárólag 15-ig Urt»nak."A beiratáafeltó;slei: a)-20—40 év köiöiú életkor ezt igazoló keresztiére! v*gy házassági bizonyítvány, b) községi erkölcsi bizonyítvány, c) irni ét olvasóitudáe, d) orvosi egészségi bizonyítvány. A T>e-tratiíok az orvosi kar dékáni hivatalod helyiségében (ÜlMÍ\'uí 1. BE.) törtóünek.
gy p gyjy gy
cíőnye, hogy a dallamuk, részben kőnnyu
vagyis 5 füzetre 90 Kr. Egyes fűzel ára
.ikalmHzott 20 dallammsl csak 25 kr. Eiófizetések Henícke Rezső kiadóhoz Győrbe Ínté*eud£k. Egyes fQietek minden rendes hazai könyvárumái ie kap-iátok.
— Fiúméban magyar lap ! Mócs
Iiigmojd Bierkeaztéaében megjelent a
fiumei eisó magyar lap nagyrészt m*gyar, részbea olasz szöveggel. Tartalma igen érdekes, molegen ajánljuk. Ara egy negyedre 1 frt. Kiálli\'aaR iá diaz<*.
— As tOrttág Világ* czimű képes
ap ex i4<^i évfolyamának VII. ftizele m-g-
jelent s beküldeU-tt szerkeezlőségünknek. Már több ízben volt alkalmunk szólni ízen kitűnő, tapintatosan szerkesztett ét gyönyörűen illusztrált vállalatról és most sem mulaszthatjuk el, hogy ne figyel mez teiuük rá olvasóinkat. A jelen füzet tartalmaz egy eredeti regényt Ábrányi Kornél lollából. („Ülvalt férj") éa -gj fnn. cziából furditott érdekfeszítő regényt: .A báróné szelleme.* Ezeakivül van benne egy kis r»jz: ,S»n Laaaro" Várkonyi Bélától éa egy csinos angol novella: oApja leánya." A szépirodalmi részt bét kölle méoy, egy eredet! és egy fordított sarja be. As iscaeretterjesrtő rész taftalma: jóieink asztala*, mely arról szól, hogy a mi derék ősapáink miféle ételekkel éltsk; azután: ,Egy éj San-Fr*ncisco játékbarlangjaiban," egy taügerésztisztelbetiéiése után. Igen sikerült tárcza Mészáros Istvántól ; ,Sylve«ter álma\'. Az apróbb rovatok, n. m. irodalom, síin ház, tene, kópsíművészet, bymen, gyáezrovat, divat, társulatok, találmányok, slb. igen élécken vaunak ö&azeálHtva. A kópék közül kiemeljük a következőket: A Balaton t&o-déré,, képek a BocchéW). a Ríng-MÍnhát égÓae, újév üdvözlet, boldog újévet! stb. Ismételve ajánljuk olvasóinknak ezen minden tekintetben kitűnő és pártolásra néltő vállalatot. Ara féiévre 5 frt, évne-
— Ügy a hónap yíge fclú] mjkur már
lindfln jóraTalú jogiix ,uicik*, ké\'r jofásK-
y«rek txobijába baor egy tolvaj « alilaJe*ji.
— Béla ébredj fe! ] — mttofcja me^£
lülre Géza, — tolvaj miaxiic be ax .ÍSlafco.O!
Mire % fi-l«br«dt r&gtöa vílsnzol .\'\'- -
Ftzt, a* Gu zajt) m»jd ha egétren benn lesz
itüttm rákiáltok. Uátha ijudtébeo in h\'ofy
■alnait — amit máshol lopott! r---^
lammts M.ona.rchi*;"-nek, egységes »usz-nei birudj.lomQ.ik, Magyarországot psdig Osztrák tartománynak nevezhetné! A magyar közjog,\'a foUégrfs királyi ház ós a mtgyar nemset között fennlevő »arkol*tos törvénykvpcso\'at ily magrarázatokatnem lür, ilyetén módon keletkezhető fogalom-tavaroküak helyt nem enged s minden ilye\'éo kombíuncziót törvényesen kizár]\' — Hdzattdgi elváldtok a ckioaiak aá). Egy angol Up a chisaí házassági el válások módjairól köveiközöket mondja el: As elválásra kéi fontosok szerepelhet. Mindenekelőtt az elválást kimondjaa ebi-nui törvény akkor, ba a feleség megsérti apósát, vagy anyósat, azután okot adnak az elválásra: terméktől* DB ég, hszcgaág, féltékenység és hüdenség. Aféltékenység aegelézi a bUÜenséget, mert chinaí bitelvek értelmében a féltékenység ŐrüJtt^ teszi as asszonyt, őrülttel üem lehet bol dogulni. Vanna esetek, melyekbeD ai elválás mir eleve kivan zárva, így pl.ba a nő már a házasság előtt is maga tartotta főnt magít, vagyha a férj eióbb szegény volt 8 csak a házasság folytán lett gazdaggá. KoDÍocziai kövalkt töleg elméiké dik : ,A ni olyan, mint a hold, a férfi olyan, mint a nap. Mindázafény,ameiy-lyel a n5 bír, csak férjéről sugárzik reá. Továbbá igy okoskodik: ,A férfi seav hasonlít a kakaskukorékoláahoz, cnety virradiúot jelzi, a tyúk egész nap kodá-csol, azonban e kodácsolás semmit sem jelent." Olyan esetek is vannak, mikor házasfeleket elválasztják anélkül, hogy legközelebbről érdekeltek, t. a. háWele) erről valamit tudnának; különösen pedíj
•z abban a* esetben, mi
Xz\' ÜgTTfidi viztgin. \'\'/íz gj gil tett* 1* *gj QJ mxfijMr )ngf*7, ; elám
neki egy port, t kétdez\'.ik, hog/ lii 1*0ki egy olyan port adnának it, ait csinilna Itg. lőzfir.
*— Kíniek 50; forint eiGleg»t 3 — felelt ll i^ö
■ kor
előfordul (
házas Mek folytonos erivakodasta siói
szédok élűit már kiállhatatlanná válik.
Szerkesztői
4835. A TOrSi kér papirsxelet nem kszolh^tó 83 PéÍ Fi
sit cgjit^rói ~ ízúló
gyS\' haiaSic nyilat k&ixSnetl
Az aj ér aík*lmib<H irinjnnk-bao Wrtínt asir«« megemlékezelejtőrt biláa ns.; - hoaioMt, hogj CSJJC ez utón kü!d-tjc. viszonti öintitc, uiTes ÜclTÖ:letacket is joklTánatinkat
Indul Kanizsáról hova:
io»t nin Uri Pori. I,iS
307 Eamik, Uuh&c... Doml.ovár 5 10
215 ■» 2 30
jns • II 1
208 5ó5
204 t (poiUTonal) 2* 6
Ul . (Hgje* Tonat) i; 20
S13 ŰKIQI ^Ej£üm D At n Ot^ gOOpFOf
Mi) 6 15
301 1150 íjjo
815 Sopronua 3 40 délut
205 Práfcrbof Kottorí, C»áktornyi 455
SOS » SÍ7 dilut.
SOI 1*050 íjícl
SrkosDE Kanizsára b-oonát
210 Zákány felöl p 27
216 d\'lb
208 * » Xl l éjjé
211 Radjt-P««trCl (vegyi* voual 4 15
(poitavoní.t) 2 5 delat
201 n (ffJOTÍfonjit1 10 HO
302 BÍ-1,51 . 4 l
31t ■ 10 15 ílje
316 Sapro\'nbúl
2C4 1 20 détnt
906 >1O 50
XI PrAgwboí \'fe!51(jj orsvosat) 5 37
Fel elossserkees^: BXT0BFI LAJOS-
Egy ofghan minúttr kivégezte tí$é. Ka\' ulból jelentik indiai *epokfiak: Kéháiiy n«p előtt hozták ide a rolt had\' figymioUtert Jakttb Khan Daud Kbant, akit az Emir (Abdarrhamas) protoribál\' Ulott; a foglyot a caitadella egyik tor oyába sárták. Másnap az Emir elé vesefi-ték a fogÍyoL,akikéwégbeeavekőnyörgött életéé, t. As Emir azonban hallani sem akarta kegyelemről, azonnal halálra ítélte. Az elítéltnek ai ítélet kimondása után rögtön megkötözték keséit ét lábait és az elefánt-udvarba vitték, itt egy elftfán ittáU elftt lefektették á földre éa kiny tóttá k az Utálló ajtaját Egy aagy ele fám jött kí czammogva az ajtón, egyenesen ■ megkötöiott ember felé ment Ós kit e lábával elkezdte a szerencsétlent tiporni Néhány porcz moiva tésztává gynrLa szerencsétlen áldozatot. A Kbant több feleség és gyermek siratja.
■edre 2 frt 50 kr.
ST
Vegyes hírek.
— Á Deák mauzóleum építését a jövő tavaszszul folytatni fogják és pedig elsősorban a Kies György állal kóSzileit Viktória szobrot helyezik a kupola fölé. A siobor ÖQtéaét a vállalkozó ezégköteles február végéig befejezni. Azután a kupo Iának márvány lapokkal leendő befedéséhez fognak hozzá A belső munkálatokat » festmények éa earcophag kivételével a jövő Őszig okvetlenül befogják fejelni. A kerepesi utí köztemető állandó bizottsága legutóbb tar lőtt ülésében elhatározta, hogy a főbejárótól a mauzóleumig vesetŐ utat kiszéleabiteti, a? olt levő fákat, melyek a mauzóleumot égessen el födik a izem elől, kirigatja.
— Több ormui aaklap és sok jeles orvos oMthtagzö" ítélete és véleménye a Brandt Richárdtól készített svájcsi lab dacsokat a vele legterjedelmesebben k próbált kísérletek folytán egy a legmeg bizhatóbb gyógyszerek emésztési sava-roknál és az ebtől erödÓ betegségekn«], mint: dugulás, eselek, étvágytalamág, főfájás, vértóluláa, szivdobogás, máj ep.szenredeiek, arany-ér, vénzegó-ység, (febérkér) slb. a. legjobbnak tapasztalj továbbá azon jó talajdonaíggal ű bír, m hasonló^zerektŐS elszámiiva, hogy azeli hatású, a beteg szerveket nem gyengíti, hanem erősbiti és általiban ártalmatlan Az olcsó ár kevésbé tehetóabekuek is lo-hetségeisé tetá megvételét ezen igazi nép «érnek. A valódi svájezi labdacsok pléh dobosban vanoak, 50 Ubdaca 70 krért é kísérleti skatulya, lő labdacs 25 krér! melyok mint disúllema fehér svájezi ke resztet Brand\' RioWdt DévvonáaiV al v

HU8ZON5GYEDIK ÉVFOLYAM

ZALAI EÖZLOFT.

JANŰiH 5-én 1888.

HIRDETÉSEK.


Hét évi tarfejíiség és szakáltaiansaf.

WinkeUayer-féle bojii gy3kér wseneziája ÉÍ Dicsének hasi AUia

■.ikil i
maljn»k léUAJSv^ii Utatkozík alig 2 hó
i
K»ra is k.-tk-die . mii ,B . -
XSszSnőn istenének és a természet syógyereiének <>«■"«,
röviden Üócsbe megyek, kSs»ÍJuetcroci 3ZÓr«l fejesem ki.
\' KudlW J- gép«tet5 Budsp
n Wink.elmyer - féle bojtorján gyökér I
haian&Uu tirolithatta mt-nyrSI mi
tiu pirók üm&t, melyet k6iol egy ériff hordtam,
és több h*j»m vjia , tnint valalis. »olt K*en ered- denki meggyőződhetik nálam.
Wwutt J. >endéglós in SeUMoál bei Laa a. d. Tb»jn«, .S -Oesterr.

Wlnkeluyer-féle bojtorjTi lyfiker emieziijibol 2 téSí-lj
lyel hxaínálvin, dsciira annak, ÍO éves vagyok, kevés nap alatt
"agy i népszakájt nyertem. E«en utón fojeztítn ki kírsziític-
;■ Lőrén? Hagizer jen. in
Kr»pP (Krai).

Legforróbb köszönetéét ^ fío Wlnkelnayer félfl bojtorjin
gyökér etseseziájiért, n-elvnek 18 nap hnBzn&Utx utxn, ejy pom-
-is teljsiakálhos juték. C>o<UUt ramélt A mnutvinyit ajá«Ibatr>ra
donkioek. Berber József, Riiter v. Elg. in Wien.
Eicn, valamint még sok 10*\' mis köizönű éa el ismére ira-\' tokát, melyeket-er.rleiil.cn 1 :irki meg tekinthet t ál-nk. & Wlofcel-nayer féle bojtoiján gySkér eseneztinak 4s kenésnek toT»>>bi di---\'—*\'séi foleslegeííé te síik, mert a jó Önmagát di<".s£ri. Kgy tégely Wiokelmayer-ftle gyökér cssenciia
olaj 40 kr
Postai küídeménynél, vagy készpénzben, Tagy ntán-réttel 10 krral több a csomagolásért.
oTajC\'

O
o

o o


LEHOUBLQN
■ FRAXCZIA GYÁKTMÁXY
UTÁNZÁSOTÓL


ÓVATIKU!
p OOOOOOOOOOOOÖOOOOOOO cooo
o ü»- SOK PÉNZT
Jj megtakarítanak háiiasKorjyofc, siá lod»k, k.-ivíiutz.ik stb, ha 1 Q UtükKt tóiéra kSzTeilendt pjstlcsomagbio O\'|. f«ut npttj Qlf
O
bérmcattito v. »ik :
. Mxrk.
Q Afrikai Mocca 8.\'>n. Lc^jobií UarAciIbo
r Ö
A Prims GnMomJila 9 50. Kioom Perl-Samos
il r
W Lnufin. f>-»lrt„ Pt.it Ulsn !.tf AEICCT nlili JAVX I i inr. _
Q Síiikoiaik p-suutinvúullfl vaíy -i píuz •■IÚU-ÍÍ-S buküiJi-aí1 mai- Q
■^ Un. JóiiHok a fljcí liaitisigiirt ás milánl m.-rtík.\'Tt A
A Riek ^anos, Alt >na A
T .ti.}. 1 — 10. kávé-árs(lavHcIÍ czéfl A
OOÖOOOOOOOOÖOOOQOOQOOOOO O
|
^ Zala-Egerszeg város képviselő gyűlésének ^
♦ 84. száma haiározata folytán közhírré túteíik. bng}" a^
X viros határában létező alsó erdőben 94 darab tölgy-mü- *
J szaki fáknak nyilvános elárverezésén- 1SS2. évi január J
J hó 18 ik és 19-ik napjai a helysziné/e tűzetett ki. A*
yenni kívánók a kitűzött időbeni megjelenésre a helyszi- ♦
J nére tiszteletlel meghivatnak. «
Nivzory Ignácz. X
452 1—3. v. lúri. í


I ^ín VK ví w
> cin cos c^; cos c
Egy szép helyen fekvő
w®- KERT
ívre béfbe vetítik.
Maajar utrit.1 kert* b Kin Kaaix»ánnk oldala felül
előnybe rénztttülnek. Aj:íalnlok HlOgadtatnak a «ier
kc^ztÜHéffbeii. 453. 1—2.
GYÖNYÖRŰRÖ ÍTKATH. IM AKÖNYVEK.
Van szereacaóia jeleoteai, hogy u. köztiszteietil 8eko Kri-(óf vüröa b::rén_vi róni. kalh. pHbiaos ea hirrJövea magyar iró álul tigy-ílemmul n*«:kesztett harmadik és cegjedik kiadist ftrt, az hitut<>8sÁ<^iit ilőmozdiló, A kalb. bivuk szívét anmesilg, h.-iri.mfölti kiu^nsu: .Mt-Puyei Manonskerl*, Cdvö^són ö*-vcnyi". „Bizton hlUi Vfiór" ctnnü, és mnr tizt>nkf;l e*tr prlfl.-inyon Miil :i kidh. hívek kórt elterjedt
« ,. ,-- j-n-— *»r«ik árun mftgváiÁroltara.
H-k.: Kristóf piűbiuoa ur, a knih. lú»ok jobblétRcrt lel-kui. ■[) ^iizdi\'i lt-tVi aly^.b\'iiciien b-ilátá ezen iiiuikiiii^vek sxükié-^■■víf};«\': (!lt ■■*\'K íi1\'-*! ilIV\'jkwztstl » nyslvelruulü és hibis ima-KtmyvL-k kikü*zi)bő!w-iói <jl3mozrii\'»ni.

A P

terjtííziését a katb. hivuk közt síiresen látnák. Heeayel mannáikért,
tí»T k*l»olik
•r.«"ta ktppu! 8-rJiü, frtlbÜr Kif\'-sE bőrben, tok!>iLQ <i* 6 E-{é»x : 5r ar.inpn t«iíi, c Z<rr»<bíríei;. cr.l í« dÍ»iit Finomabban kúsxUvc ,R«!y»o- ratty I.AT»Ooyk6té« Mennyei manaáskert, )
Elrtoi ieíklvezér \' ■
K>1 l)Srbt-n, i.>k\'-aii
Kgí« |.i>, finonc nr.inyai»t Ai-RÍl kor.\'att .\'■* csallal ^■■r-.Chór ai«-.i\'.ViS.«l I-\';»ou^lit> kuilliMit
\'*\'«Oí» i
t<?]j«» urt-lma lm*- is énfkönyv kfroit.-
r», h.irm»dik kiadás, « mavé.wl *«Sl«e;
n, kKtvé tikban . . . frt 1 3í)
in aranymet*aés»ol . . frt 1.80
t ú« k.-msKt írt 2.7i)
Mcl . . . - - frt 4. -
frt fi—.
rMirmP|í»is-*l díacitvs . frt 7—1Ü~
<"><» p>pirrK njomvi 12-r4ia, hM UiQnS
N^V\'^ kia<lú.
frt I.*2a
ii is t"ltl»n .... frt J.8Ü
frt 2 80
fft tf.f.U
" frt Ti—G--
iimi\'tiy ♦ - frt ti-8.—
y ^j y
He&nyel raannátktr 38-rrtfl, t^míni
jrt —.40
frt —.6\'J
frt 1 —
frt 1.50
lí é» ínokeí k\'u l kl
papirk. tukb.iü
Ariiiym. t-i.\'-M 1. tokh.in
AM.M kerí-Sít, c«Il*l ..
/..:reclHÍr, itU>"o<-n
K;« rólíiskert, va^y a kuli. k
i-xtlsí iiy.-:nn)n.i; 10 Wr., ogí.w bCrtxiu vfllnp ipirarany nc-.*iéi«r-l, tokba
Egyházi énekköayv. 115 p^hdii .-n^Vet ix.utimAzá. ll-ik kiadiit én

Homokkomárcraf ealény, * I>»M. SÍ - liiciát k<>efak-tt«lje<,eii tijttt-ló
tn.i?Ynn)ku^k pánivá, ír* lH) kr. T
Hagy áldozat in.i Tútíi Miké J*..as tÁra.iaÁgi tag IV. kuiiú, csiíü* k.i:UY kvüfkknl :tr-A fil*«e 18, kCt-.- arAnfnyoffl!U»l 28 kr.
A szent keresztüli ájtitossáj, kíju-* kUrfi* irta Saeminsi Ágo»i«Ci.t-
tVr^ii\'z r áliloiár, kem^oy knte", »r«.n?i\'yonii»»Al 28. kr
B0~ Miud.Ti rociíreudolós poi.U fordultával cjikÖtMt-ük. ~H
■ TiBctr-le\'.to
WAJDITS JÓZSEF,
kop/Tki»dó N ■KU

HAT KÜLÖNFÉLE MUFTIIK.
WAJDITS JÓZSEF könyvkiadó hivatalában Nagy-Kanizsán f ::
" \'J::..::\'. :; --; 1882-IK ÉVRE \':-
-tat fllliftli sui piitía lÉputír jílíit mei számos ezer
s kapható az egész ország minden könyvárusánál és könyvkötőinél; u. m.:
WAJDITS JÓZSEF 1 _ WAJDITS JÓZSEF KIADVÁNYA.
s ncsnaDtant.
nagy képes népnaptára.
bő tartalommal és temérdek képpel.
Ára kötve irlapofclial ellitva 50 kr. fűzve 40 k r.
p
Ára fűzve 25 kr.
WAJDITSJÓZSEF
kis képes népnaptára.
Á
WAJDITS JÓZSEF KIADVÁNYA.
Szílz Mária, édes hazánk vctlíisszoiiya
nagy képes népnaptára
vallásos, bő tartalommal és temérdek képpel.
Ára kötve irlapbkkai ellátva 50 kr. fűzve 40 kr.

\' • i_«
Ara fűzve 25 kr.
WAJDITS JÓZSEF
101, azaz száz és egy éves naptára.
Ára kemény kölesben 90 kr.
Rév-komáromi £, kalendárium.
Árafüzve 20 kr."
EGYIPTOIHI ÁLMOSKÖNYV.
Csízió, népsierii cslllagzattal és több érdekes és hasznos oIvasmínyBj\'vl bövitett n
kiadás temírdek képpel és szinnvomatn borítékkal. Xra 50 kr.
Postai megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek.

njomatott t kiadó toUjdooos Wt;dits Jóisef gyorssajtóján.

3-llr


ZALAI ROZLONT.
A Up mllni JM( ÍIIMÍ kulraí-
Effi/ itxám 10 kr.
HIRDETÉSEK
s pctitsorban 7, má
inden további soréri
XYILTTÉKHEN
aj*C> réexét i y
pedil« kiidóioi bémati,
NAGYKANIZSA
krért vetetnek tei
minden egyps ■>:i
B*rmo>uttai lerejel citk iuol Vtikrti fdfc
JaÍ-^^i^^ kereskedelmi . iparbank\', .nagykanizsai takarékpénztár-, , .ztlamegjei ilUlinos tuttteUM\'
<*J nagy unuui tiszti önBegélyzo szövetkezet■, a .soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai kllraltsztiainya- I tíbb negyei éa Tiroí
.. , egyesület hintslos értesítője.
HetenkiBf kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalma Up.
Előfizetési felhívás
Tagadtntailan.hogy anapi lapok szaporodásival s gyorsított megjelenésével kissé li.utérbe szorult a vidéki sajtó tekintélye s részben meg lett törve erejií, azonban e körülményt enyhíti a vidét egyenes érdekének képviselete, sőt rokonszenves állapotra emeli az a tudat, hogy a specziális helyi viszonyok mindinkább követelik nyilvános megbeszélését, mind olyan tárgyaknak, melyek az országos lapokban nem szellozhetőfe, de a vidékiben — igen. És e körülmény hazafias kötelességgé teszi a helyi lapok létjogának biztosítását.
S e biztosítást adhatja-e nagyobb ^árancziával más, mint e lap múltja, e lap SZÍVÓS életereje.
Az egyenes nyilt felelet: Nem!
Lapunk január 1-éa a XXI-ik évfolyamába lépett ritka kor a vidéki hírlapirodalomban és pedig e tekintetben a harmadik helyen vagyunk, kettő van pár évvel előttünk. E szép idő alatt hány lap születeti, hány meghalt s most hány tengődik !
Nincs okunk csüggedni, mert a jövőt megérdemli olyan lap, mely komoly iránynyal, nyugodt küzdelemmel s férfias kitartással szakadatlanul szolgálja azt a kört. melyben hosz év óta él, híven ecseteli a helyzetet s függetlenül működik.
Azért bizalommal fordulunk t. közönségünkhöz a további uazan\'as pártolásért, hogy csüggedést nem ismerve haladhassunk pályánkon.
Előfizetési ár az eddigi:
Jan—decz. egész évre ... 8 frt. Jan—jnn. fél évre .... 4 « Jan—mart. negyed é>re . . 2 „ Melyet vidékről legczélszerübb postautalványon küldeni.

Régi és ni előfizetóink-nelt, hs még nincs birtokukban — a fenséges koronaörökös pir kitűnően sikerült olajszinnyomatn arcitépét Yidékre bér-thentie csomagolással együtt 3 frt 50 kr, — kedveimény áron engedjük át igen diszes aranykeretben. Nem előfizetők a két szép képet 5 frt bolti 4n>n kaphatják meg.
Hirdetéseket gyorsan és jutányosán közlünk.
Tisztelt közönségünk további teises pártfogását, midőn ujolag kérjük, hazafias tisztelettel vagyunk
kiadó-hivaul.
WJUDITS JÓZSEF
könyvkereskedése, N.KamWu Wiusaica-hár.
A magyar gazdasszonyok
országos egyletének az országos ár
vkk érdekében Mes hazánk lelkes hcu-
leÁnyalhoz intézett szózata.
Kralovánszky Istvánné, egy le tünk buzgó é? fáradhatlan választmányi tagjának kezdeményezése folytán országos egyletünk választmánya egy ép oly eredeti és életrevaló, mint egyszerű, de annál magasztosb czéln eszmét tett magáévá, melynek ered-ménydus kivitele végett hozzátok. m;nt az ország izegéiiy sorsra jutott árváinak érdekeit szivén viselő s a nemes ügyért lelkesülni tndő honleányokhoz folyamodnak, azon erős meg gyözódés által vezéreltetve, miszerint szent ügyünket biztos siker csakis ngy koronázhatja, ha nemes töVekvés-tekbe vetett bizalmunk érző sziveitekben rokonszenves viszhangra, — jótékony egyletünk kebelében megfo-gamzott eszme gyakorlati foganatosítása pedig már több ízben tapaszult jóakaró, bazgn támogatást okra — ta-láland.
Egyletünk köztudomású nemes czélja a nói hivatás magasztos fogai-, mának megfelelöleg oda törekedni, miszerio*. árvaházában hazánk bármely

osztályának szülötten, elhagyott és a legszükségesebbet aéilíülöió" egy szóval helybeli és vjpéki szegény sorsra jntott 6 —Ifi életkor közúti árva leányait ápolás alá vegye, oktaasaés nevelje, hogy a gyakorlati éleihez szükségelt ismereteket megszerezvén, képesítve legyenek magukat önerejük és képességük által is fenUrtliatiii, s hogy végre belólök intézetünkben nyert előnyök révén társadalmunk részére tiszta erkölcsü, gondos, szorgalmas háziasszonyok, alkalmas tanítónők és gyermekkertésznök, de mindenekelőtt lelkes honleányok váljanak.
Az árvaházunkban felvételt kérvényező szegény sorsQldözöttek száma évről-évre növekedő arányt mutat fel! tömeges feWételőket azonban az egylet anyagi helyzete fájdalom — meg nem engedi; — sok esetben vérzó iszívvel kell elutasítanunk olyírvákai j is, kiket a mezitlen nyomoruság igazán kényszerít segélyért könyörögni. Felvételért, jótékony hajlék után es-denek, segítségért sírnak a szegény teremtmények, de hiába, senki sincs, ki a magusrahagyolt boldogtalan ár vák sorsát, szenvedéseit enyhítené.
Nemeslelkü hölgyek \' ezen sziv-renditó állapoton legalább némileg segíteni, csupán tőletek függ, — a mentő eszköz a ti kezeitekbe van letéve, ragadjátok meg azt!
A legmélyebb hizlalom érzetétől áthatva kérünk benneteket, törüljétek le jótékony gyámolítástok álíal a szerencsétlen árvák könnyeit; forduljatok hozzánk , a magyar gazdaasszonyok országos egyletének árvái javára" felirattal s az egylet pecsétjévé! ellátott perselyekért ! Helyezzétek el azokat hajlékaitok legalkalmasabb helyére: legyen az diszej fénye és büszkesége a családi tüz helynek; tekintse „az árvák perse lyét* kíki a jótékonyság oltárának. Családi ünnepélyek alkalmával s ha a család valamely tagja .örömhírt vesz, avagy a szerencse által keres-

tetik fel, tehtí ily boldog perczek-ben, vagy egyéb kínálkozó alkalmakkor (pld. társas játékoknál, gyakori fogadásoknál stb. 6tr..) ne feledkezzetek meg a szegény árvái" perselyéről sem. Ha abba ti, jó barátaitok, kedves ismerőseitek caak néhány fillért is helyeznek el, az évenként egyszer kiürítendő persely fillérekből összerakosgatott hatosokat, forintokat fog tartalmazni s ha évesként az egylet 1000 perselyébe egyenként csak néhány fonnt is gyfll egybe, egy éven át árvaházunk javára kraj-czárokból felszaporodott néhány ezer forintot íogna jövedelmezni. NemesIelkS emberbarátok! Érdemesítsétek figyelemre ezen szivünk mélyéből felrezgő szózatunkat ; — ne vonjátok el az alamizsna-filléreket az arra szoruló árváktól; — növeljétek kipróbált jótékonyság-tokát még az által is, hogy egyletünknél rendelkezésiekre készen álló perselyekbe*) tehetségtek szerint gj üjt-setek! A szegény árvák a legkisebb jótéteményt is hálás könyekkel ve-endik, — a nemes gyűjtőket és segélyt nyújtó adakozókat pedig, napi imájukba fóglalandják. Budapest, az egylet választmánya
nevében: DAMJAMOH JÁNOS özvegye
egyleti elnök. KÁSMÁN LAJOSNÉ
egyleti alelnök. Gr. BATTHYÁNY LAJOSNÉ
b. elnök. BÁTH KAROLYNÉ
egyleti »leln5k.
SZTOPA GYÖBGY
egyleti jegyző.
A vörös kérésit egjJet.
Egy éve, mióta &z emberszere-tet és kőnyörttletesség érzetének me
•) Átvebeiök Dimj&nicb Jinoiof ejy-i elnök likisic {Budapest, Vlll-ik kerfilw x-utezi 41- «t. x ) hconin a perselyek kí-natra po»U uy\'ic vidékre it megkBIdernek.

letre hozta. N,-Kinizsin & vöröe kereszt egyletet és mait év május havában az országos központi egyletnél örömmel jelentettük be az ifjn egyiet erőtelje* és tettrekész voltát
És valóba*, annyi reoiány füzó-dött ez egylethez bölesőkorában, hogy aggkoráaak elérése felől senki nem kételkedett!
S íme mint tetszhalott fekszik előttünk bölcsőjében.
Kicsinyes érzékenykedések, apró félreértések megzsibbasztották tetterejét, lenyűgözték a pezsgő életét.
Tehát belenyugszunk, hogy bölcsője koporsójává váljék az ifjú egyletnek: vagy pedig megteszsxük a felélesztéshez szükséges lépéseket í !
Éteszszük föl!
Ne hagyjuk magú a ke D «t a 3zágyenfoltói, hogy részvéttenségfisb súlya alatt & aemes emberbarát! — szeretetnek egy ilyen messze kiható intézményi* eftat meg isnni.
Hassnnk od-i, hog; mielőbb egy választmányi gyűlés hivassák öasze, melyen azoabaa jelenjék meg mindazon választmányi tag, aki az egylet jÖTÓjét kissé SZÍVÓD hordja — és aztán hassunk oda, kogy & leköszönt tisztikar helyébe nj tisztikar választásáét, mely fölvegye az egylet mü: ködéséaek fonfiiát és föl terjessz/! Bu-dkpeatre a jelentést, miszerint egy-letOak él és élni ki?ftn, hogy m<Lél több azerencsétlennek enyhítsen nyomorán.
Ha, — a mit nem hiszek, — s. választmány nem lenne képee önmaga inteni sorsát, az egylet életének megmentésére nem maradna mᣠmód hátra, minthogy & közgyűlés végezze a császármetszést, visszavonván minden választmányi tagtól a megbízatást, hogy egy más, egy tevékenyebb választmányt bízzon meg a teendők vezetésével! Ez pedig épen oly lealázó, mint megszégyenítő volnt reánk nézve 1TARCZA.
A beteg leáuj !...
A köd lewi.1, botnüy lebeg GyaBi-oi "Ír — uniliipok küzött; Vigyi* leáDjrka, Ky.-nnoteK SeiieA U\\t»g brvöaj fűlött.
HomAly dereng, a láugauRir Elba.1 mély tenger fenekén ; — Gtly&k: kr-tótt sltcik msdír, í*iti*Dj te it jiüiaa ÜIL-U
Égitek iaemed \\íagl& tütít ADJ&Í csílk- itíliditi; — Lixtól gy«tört ered l«evét Éde« köityllje eayWü —
SzBt §öb»jAt hullani mÉKi — .Gyuliw ! •óhíjt, — TCBÓikíllOíi SÍTár, riilejí o földi i«t.
M«ja jégvirígb&\\ kStíííünk. . . .
Ah! te m rÓzaít kedvi-léd
Hajolj bubog; - miért örüiüük?!
Ha i te mén V !
£» fölkel a hiiWiny leiny, Kínéi & tPiaetS fet# ; — Ov. * dumh tnl-ú oldniÍQ
elyem foiirsit j mifTiny kebolóbnn ; Nehogy biketile halmait KrinLso túgó ŰBJÜ «síl.
Ai e«ti bolá fény — »ug»r*, öeeiiden iataget íeli; — Köseli folyó moraj* Nximitja kincíoit «lé. —
Repülj közénk sa-Jeirnyou i l^\' f^iigon íueog eiorayi h*l»; — Kiiz mir a. raonyas»rODjri ágj, Cuk. jSjj, oh.mlöirbább

! hívtok ti in? ! ....
l... tavibb ce varjaink. fetl-\'je latt fi TÍZ, — ja: gyönpj- — koraiok.
RORPÁDI BÉLA.
Mait és jeleni
„Szedj illatos — rózsákat,
mig tart a flióp nyár*, — mondja koszo-
rn* költőnk; a ugy látszik, hogy szavait
orönateijet készséggel teljesíti ás ifjaaig,
mert akármerre tekinfüok, mindenhol
szedik u illatos virágot: — mégérkeieít
* nyár, bár az ablakok f*gym virággal
vannak behiraesve, — elbostn gyümöU
caéi, siet n ifjúság erieget tenni ko
szorús költőnk óhajának.
A virágok ugyan nem a kék ég alatt term<* tövekről lettek ssakitva, — rejtek helyről, — hova a dermesztőhideg fagyoa lehel lote nem tér, — üvegházak rejteké búi hozatnak.
Nyár van, az ünnepélyek, — a szó-loozisok nyara; — aratni kell. mart a kalászok hamar elhullanak, as ifjú évik kaUszai.
Ürömtől rspiaű szívvel Bzámíijs. a leányka az nratáfl napját; — futkoléakor, lefekvés előtt folyton azt számítja; — ör-vt-ndetve Busogja: „Tavaly 8 hét: — »r idén 9 hát £ farsang!"
A bá\':koak, családi estélyekoek ae rógSf — ae höMSa; — van most dolga as fjaságoak , — napokkal, sőt íwteickoi .\'lőbb siatcek a* ismerős fiaUÍ emberek a fraocsia négyeere foglalkozni; — B est. angyoD helveiea cselekszik.
Nincs" is anoál kelletne lenebb.mi t idón tincsmulataágra megyOolt KEOB indokkal, fcogTcsulaMttofc, —• libáink

helyett tanczolnak az ajkak, — édea áei-tozássül töltjük az eatéf: - i mi oka en nek ?! ... nem foglalkoztunk eióre .... A h&bxó vállakat oflókoigatő irany-■w>Íke haj sugárzó fénye clhomilyoeul szemeink előtt: — a mennyei homlok tló! kimoíoly-gó wemat, — mely *r ég azúrjával retel3.ked.tk, — lenge föl hón át játjuk; — a ha esetleg steiniink ében hajat pillant meg, — mily* havas vállaktól elnyelattk, — akkur addig gyönyörködünk, — amíg hóval borított fekete föld cél egyebet sem látnak homályosuló axe
maink. Nem foglalkoztunk!
Adjii! mulatság; — fasza — hazaíHagy-juk K\\ a büszke leánykákat, édes remé-nyökot ne savarjuk meg; — — remélnek; — ki ludj*^! e lenge csapodárok iiözöit lohdt olyan ÍB, ukinek csapdájába a ezéiróraa egy kis madárkái fog röpíteni:
— e. far*aag hoaszu, . . . mire véget cr,
addig st,k törtéühetik.
Hazaérve ledőltem a pamlnpra; — édes álomba meriÜteiD ; — a kék, teíiger-3ld. megyazinü selj-umbe öltözött leány-kák\'iuivilág! angyalokként tűntek fel;
a ha álmomban a füge a narancsligetek
S drága kövekkel behintett fáidon megjelentek VOIDB, — bizonyára a mohamedán vallás állal képiéit mennyországba képzelem magam. .... — Röpke álom!
— csalfa álom!!!....
Elhagytam a képteiet országát s
^jelent előttem a való; a*e-
óieim eloit a múlt képe tüat fel; — vi*«. gondolák aí elmúlt időre; — a régi Jí idókreü!
: ftégijó idókü Kollík, regény-
íarcwí irőt fol> toa a régi jó időkről ál-
madoiQak, AbrindoiDAk

Önkénytelenül asoc kérdés Umadt lelkemben ; Ha o]y boldogok voltak ai enaberek * régi jó idokbeűj mértaem ma radtak azon stádiumban, (.melyben boldognak ére»tök magokat?! !! . . .
HalaUágból jövök; — nemtiocsol-lam, — nem mulattam; — .... nem ÍB igyekeztem std>*koiai; — s mégis megelégedett vagyok; — oly jól eeik uívem-sek viaazagondolni a jntütr* s asámot vetcí s. jelennel; — nem pénzügyi visio-nyalakról stólva . . Ohl attól ments It-tea 1 M arra ^e™ gondolok! attól meg
gondolkodjanak aton nagy emberek, — akik nem (Wafhetiíek mir megi —akik már a gondok sidya^latt őíUk I!!
Tuhát mi asüite uu; éd« , EDegslé-gedést keblemben; — mi az, ami kibékel-teti velem a jeleni a ri-gi jó időkkel! \'
■ Tinczvigilomba voltam; — láttam
kereatléayl; Z3id(it, — nemeseket, —
gj"vé*et, orvos:, jÁráabirát, Icereakedfit
atűmem köcyükkel teH meg; — kob
lem ugy megteiett boldugaággal, hogy ki
kellett msnaaiD a szabadba, — a metazÓ
hideg csillapítsa le siivem dobogását.
így volt a» a régi idókbe ÍB ? ! ! !! így krJÍetl lenni, — különben nem ne-reitók volcaej ámultat — rágij5 ídöoek! S a törtéaet, évszázados hag^omá,-iyaÍQE eróiea visshangoztatjik: .Nem gy vol 11! •
Olvassuk a mü?elt nemzetek törté-Liléi.; — Atheo, — Rómiitöru\'ne\'.e oioc- 0 telve elkeseredett harezokkai, melyet ic£ÍUB a plebsael vivou.
Pedifi (. rómaisk legműveltebb i«po volüt a (öld kcreks^géoek: — s toégú aehoif meg a tMXtrflBOMur hax# ,

jába, Indiába, — sem Toltak ax egyw osstilyok uigcrnbbu cjkfltöitiírs, mint ac ^örökké Aid" Tárosban.
JAsoi a korewtéaytóg megváltója Unitja: „Mindnyájan egy atyának gyermekei ▼agyuakí .... Továbbá: tseread
ellena^gedetl — Kómes a uidó
ralláa aiapitója, a Méretétre alapított* t*-
naiL —
S m&gia bonadÜTlyai telik el a kebel, valfchl&TROT as 6 t köcépkor tör-táoetót laposgatjuk; — koresitóny, — saídó, — nsohamadÁn! — Ahány vallás, aBCdnjryi as eretnekség ■siaa, — az >ü gyűlölettel Tolt egymás iránt eltelve.
Nem «ltgr hogy elfelejtették a bit-tau elveit, — pedig naponta leimádkui-ták; — nem ! S letaposni a porba a szegényebb Borsát! — ■« volt évewedekes át At eív.
Dicsó elve!! I illő a régi jó Íd,\'.khöt!
Hazánk, e diesó magyar hon sem kerülte fci aorsát; — h»z néni oly rég rájrta le a rabMolgaság porát; — sem olv rég, hogy a pór vÍMsanyerte Istentói uámára rondelt u*badaigát!
iííatio nemes és por béka jobbat nyajtott egymásnak, — mintán a neme* bőst! illő C3tnwa«ivu»éggt>l écöafeláldo-icáu_i lemondott Stettól Sröklőtl jog»irŐl,
záíxlŐjit toste ki jfllwó gyanánt; melyet a raPia srabadsig koasorujáTal öv«dutl körül. — — — — — — — — —
Exelfití jaj volt aonak, aki at ariat-lokraták által vosLkorUtot it^pve, — feiéjők közeledtek; — as feök- hoanu BOrivoH kiTáoktoc, hogy halandó aaon itoba legel tcivhaMa, tötAjot Sk.

Z A h


úgyszólván ott leszünk, ahol voltnak, mert föltétlenül marasstoló itóiét alapján eddig is tehetett biztosítási végrehajtást kértti, két egybefolyó ítélet alapján meg teljes kielégítést, — csak as volt eddig is neh^s, míg as ember az első itáletoes eljutott és addig osaült meg as ember m*g°gy feleb-bese:t ügye elínUsést nyert.
MELHA KiJ.VAN.
-a felebbezée v^H«V«Datott, a bélyeg ott
" noitott- *
A perujitaa uj bizonyítékok alapján c«ak 10 éven bőiül inditaati! meg, eddig 32 éven belát.
Az eekÖTol oldöotött perben is van helye perajitasnak, amennyiben\' az eskü által bizonyított ténykörülmény valóságának kérdés al& vStele nélknl, mis ok-ból kéretfk a perujitia. A« eddigi törvéuy szorint esküvel eld&sifStt perbon csak »z . hatuíitn^k kimondása faeteo Ubutett péfnjitiÍBaí élni
Nagy pprt vert fői annak idején u >rBzággyüléaí tárgyalása etŐtl é« alatt a fizsdo bíró»ágra vonatkozó ÍQlésk^dfe, ugyanis.a 94. §. szexint a bud*ne«U Aru-é& gubnacsarnokok külön bíróságainak átadatnak: * tőíidóo, vae^\' Van kütött keroskedel terült per ^s K ed eve k *■
Kerüljük ki ha lehet! .Töjjílnk össze teljes
számmal
mielóbb egy választmányi -ülésen, melyre több lelkesedést és kevesebb !,.-.eiii-edÉljt vigyüiik magunkkal és higadtan tanácskozva, iutézzük a saját és az egylet Ügyét!
Dr. TOMGSAKYI.
Midóa a »<*<* M olvasást kedvalí közönség elé kerülnek, leírandó ünnepi lyünkről, mint múltról lehet amlékosni a bekövetkezett 1882. as esemény ó, t< kintve azonban az Üdvös csalt még mi. digjÓ?!
Decxamberben ünnep ünnepet 4 karácsony Brömeivel — uj év: Bbold«>( kÍTánatokk\'al.
Hogy a karácsony minél t!5bbne lebceaen öröm napja a ,3&megh .yidél vörös-kereszt-egylel". a szegény ískol
A kurai tanácsainak ősz-sft. az 1882. évre a követ
kezű :
I Polgári \'ürífe Másodetoölt Sbó I
Szabó Imre, jt, ,Os- Nagy liftre
Fábry István. Birák: Raisz SailArdj váld Sándor" tt
] jen d vay JÓ2sef7 tanícsjtgyzök -ivánj- GjTilít Vsjdafy .Emii. ILpol-gári tanóra. TaRic6«ta6k: Mihajto«! vics MiklAs. Birák". Soltész Albert. Vértesz Sándor, Babos Kálmán, Ma-, firevics Samu, Haris György, SiaW Ágoston ; taD&csjegyzÖK : Borszéki Károly, Stórosy Károly III. .polg. tanács. Tanicselnök; Lukács Igoáta Bjrik: BaMU.T AntaL Szentgyörgji Imre, Halmosy Endre, Dimitsfimil, Koíaltíó JánoáíOzonis Bódog, Veszprémi- János; íanáesjtgyjők: Tőkés Ferenci, Eerjczky Ambró. Viltó és IV-dik polgiri tanács. -Tanicselník ; Darnváry Ajajos, Birik:. Hersici Ignácz, Szloboda Ferencz,. Lassel Ágoston. Wettstein Antal, Bancbo-fer Jórsef, Breuer .. J«zsef, Polgár Ignte; t»nácsjegra5fc: Oppi Alajos, . Fabiny Ferencz. — Úrbéri és: V. polgári tanács.; Tanácselnök: Szabó Símnél. Birák: Dapsy Vilmos, Pus cariu Jtüos. üíl János, Topler Károly, Mersies Miklós, Gellén József tanáesjegyzők: Szentmarjai Dezső, Scfiindler Jenő.
I. Büntető Unára. Al«ln«k Perczel Béla. Birák: Manoiloricl Bmil, Osztróvszfcy Jozsof, Beké Jó-nos, Blaskovicb Kálmán, Végh lg nácz, Csillag Ben6. Németh Miklós tanácsjegyzók: tíebbardt Ferencz Szentimrey Jenó. II. Büntető tanács Tanácselnöi : Osemegi Károly. Birák Ocsvai Ferencz, Beöthy Zsigmond Baló Mihályi Ast Káüdor, Horváth László, Gyarmathy Sfinnmel, Aodrá sovics .BélA ; tanácsjegyzók: Simon , (iéza, Fabiny Ferenci. III. Büntető tanács: Tanácselnök; Fabiny Teofil Birák:. Bovánkoyics József, Pájiay Károly, Herczcg Sándor, Dr. Suhay Imre, Conrád Mór, Agorasztú\' Miklós, Dobos József; Szíjártó Zsigmond, Szentimrey Jenó. IV. Büntető tanács: Birák: Tóth Lórincz, Sovich József, Faúr János, Dózsa Dániel, Burián Imre, Míttya-sovszky Lipót, Kndlifc István; U-.
g7 p
kedók közti kereskedelmi agyiatok, b« magukat a felek ezen biróságnuk Írásban
láttték h flk lÖd^ j
g g
alávetették, vagy ha a felek a
i k ill kébit
e, gy j
gosilott Ügynök ilt*l kéxbeaitett s a \\6zs-4ebiro«ági kikötést UrUlmastS kötjegyet kifogás nélkül elfogadtak\', a küzknresotí társaságuk tagjai betéti társaságok bel-agjaij vagy alkalmi e^yfflülésnk tagjai Wötótt a társasigi, illeMl^g egyeaQléii vi wonyból felaeftÜÖ perc. kérdések, ba i Flftfc oaa^ofcaí ízen kivétel-M\' biróaágnak áb Jáék kkdők
gyormekek ruha beszerzés javát gea\'tombola estélyi rendezett;
Silme bo jÖI
190 frtból cimkagyan ruhát, lábbulit B-bi vásárolt n Hzt a vároehása termébon kara
y délután ;-i
ra*UeU 1881 ikor a városi iskola
olöljáróaig képviofllote valamint számost;
jelenlétében uunfpilylyeioszti ki. Dorn<
Kajetánné clnú\'k síivölyes^n üdvözli
- " - - - - ltá Bánfi Al»j.
az eKJ"be jőve: üljük beszédét: Tisztelt köíÖDBígí Nekem, mint a helybeli vörös k reaxt egylet Ütkár&nRk parancsolt a kö teless^g sxava, hogy ma itt tisztelt ÖtióI előtt szót emeljnk és én \'— szívesen k: sértem pj$g a benQnm hetyesÁtt bizalma arra fulhaaiaáini, minzeriut o tirvexel ünnepély okit tudassam, ttUen ^yümölcs< mutassak, köszönete* mondjak — buzdi BAIC ós vó-r- maradandó emléket emeljek MIŰIÍU est tenném, orömnaket kfll k fejezni e díszes mpgjeSenéa. valamint felett ia, hogy eme k6z3rÖmbeo a v^ro: 6a iskoiaaséki elöljáróság képvisclotilo osetoztk.
Tiszteli egy begy al lek I 1S81. évo múlik n hány nap *U annak, hogy az — ki előtt mindnyája leborulunk, az emberiséget észscel «lég^ fot Q*-m fokháló kincit<«el ajáadékozt: \'ÜIK, huzsánk való szeretetből a \\ " _ \'ilágojtRágát küldé c. földre, ajiodékoza ic emberek üdvére. A oiíuduiilialú fülai gea ajáii\'lokát ismerték fel A oapkclel bölcsek, Hrnny, tömjén én myrhivftl ked veskedlefc « vifágot megrálUni érkai isteni kisdednek, ez idú *óta követi már itetj példát minden saüló — -férj a falé-aégn^k é* v*u«>nl — azülÖ gyermekem Kríalkiadli" hozta erim ali ajándékkal k^dv^V^itc k«r.ica<.üy el eaiój^n. Ki uzonban <ii«iid STfréiiy c^nlá fciirbcn Uinénik — ín irt hittzen A köa moudfta ís azt moudju; rae tudja r jubb Itcíod. mi*, cat-l-kszffc a bal-" És mégis ily szép számban* jöttüak öesze, hogy a jótékonyság gyakorlatának tanai legyünk?!
Ok nélkül niDCs okoz-U, miért tQbá. ünnepély? 1381. évi aug.
irásbaa fJá^ 9re«kedAk köwiU Jéir«jtii-i .melyek csak egyik fél re csak\'kereskedelmi üg
jelenluvőket és egyleti titkárt, hogy czélját adja elő. Itt I
oly ügyek, vo képeznek\' h
csak\'kereskedelmi ügy tetet, — ha •lek iránban aHvetették magukat, — -* a k.)zr»fctárí váJUiat, másfél fi] a jegy (irojagy és sllogjegy) >ir4okosa kÖsött, a közraktári ■elmerül\', pereskérdések, ha ezen kivételes bíróságok illetősége a vállalat &k kKz-lÓtett ücteti szabályaiban kikötve van.
A mi színién aj vívmány: ezoo bi> óságok hivatalos ugyek«sr>!ésí nyeivn a ar.
BUotethetű caelekmény esetén a per esi\'.ee fél a rendes polgári bíróság előtt iditaodó per otján a t&Esdebiróság itélének megaemmisitését s teljee kártérítést lövetelhet.
Egésrec uj as 50. §-ban sxabályo itt sem miségi kereset, amelynek helye an 10 év alatt, ha alperes tudvalevő Uk 1 én~\\ eíhal lg«Jás» mellett htrd^tmé-ig idéztetett és meg nem jeleni; ha nkApviseletre nem jopositolt, v. jogi :etnély törvényes képvisolójének melló-£siW idéztetett perbe s a hiba utólag em hozatott helyre; ha egy harmadik alamely fél nevében meghatalmazásnál-Gl járt cl s a hiány nem pótoltatott.
Lényegileg etektton újítások, ame ek 1842. évi január 1-énéleVbe lépoek ; "tal, hogy 100 írtig meg cem haladó i sommii ügyekben két egyenlő ítélet len további frí«\'bbezésnek helye uincrt-tn végre, hogy aserarailoesékeltiirSlterltítt eljárás csakugyan rövidebb lett.
Hanem, ha azigajságügyi korraáuy (űri azt, bogy BS eisóbiniiágok vidéken tárgyalisokat »w elsőt, agy miat a töb-it bóa&pokra, tőt néha félévre i üti le ki; a büntetlenül türtéohetik továbbra is HZ, agy fal eb betett ügyek bóoapok, sőt félév táu terjeattetnek föl, mert kevés a kezelő ;cmélygAt, — ha végre a királyi táblát 4—6 bó kell továbbra ia átlag, mif, ;y Ügy elintéztetik és leküldelik, akkor
y havábau
egamagaettu eatm<
g
Síimeghen ic, hogy egyesült erével segít
sünk egymáson, békében dkdj
b
gy a háború szerencsétlen
j
edeméayeirűi, jó djun figj «lmen günkből kerti\'
létben a b»l-ior„ról. nomi kivul tiKUimi, nmi t\'-heteégunkböl ■•ÍVMÚvhl (•(;) i\'sűltünk viirÖB-kercai k*t estim éi a jótéteményt gyakorló aUf. A lobogó amint látszjk, jó került, — ugy Utunk elnöke é* AZ őt tá tuogató válaszlmány fi^v elme elŐtzb\'r :i szegény iskolán ny.-rmekek felruházisár* irányait az iskolai tanulók juiAlmazáaa felé hajolt. íme kedvelt :agji»i egylelüuk k az áldozat c .mcs*k távolba ható, hanntn K azivnnk tuvékeqységgel p-lrosq! dolibanásM kiHöttuuk helyben niarud, — saját »*\'ígé»yeink érzik nlőuzör .aSütnngl vi(iékiviirö*-k«sét»xt ftgylsf mülcüdéaéfluli menyeit. Stolpiljun tehát a ma íotei eU izbtui arra, bőgj uookDtt lagok uz -gyleti működd gyü. ,~br>muiatbusuk. íF»loIv»aáB* a 80 gyermeknek kiosstuU küU>ufél« ruhanem, Csiujia slb. félének ) A SBttré\'oytiég tilr előforolnom mindazokat, kik rab* ssabj vxrrás •— • karácsonyfa \'ioi»»-r<3\\é^ht járultak, ők jelen Tannak, a köszönet hírUpilág fog nauodato>, de-n m hagyha-tom wmliiés nélkftl azt, hogy ülnökünk nuvc>«. V»lluhof«r Pcrenctoó Győfből is seive« vult iüe gondolái; 12 .iarab k-)nd5 Ajándékot küldött műveli |«lkü Gizella vaí, ki J»zl személye*. ,i nyujtá teg-onp rt:ndelkczéoünkre, neki u h-ijen ís mundafaék kö»zÖnut! (i\'ljouréalj
•Saját vu^yonával luíndenki Öntoa-gAnak f-le].\'.^.
A holybeli vórüs-kereaatiundezo^égü meghívói boca^jinll ki, in<-^j<?ÍJ)lv n a CzélL, m«lyre pirlulást kért. A szózat n*-m hangzott pl a p»»ziába ViállLóöY*!: ered-:otL Bár a lapokban kötólte-
A régi jó
.. . •■ - „= -!\'> W, > iogy B. régi jó idők elnevezése még íenaáll ez árért, uirténik, menniac* ok többé tíle félnünk.
Csak »ny fűlt maradt bátra ^ társadalmi .jdtjből; — — — >— .— M6BH8 küv<.-i<H még midig üldözés Lái^ Toltak : h eaagény zsidóval e, hs»a esi
véréa mezején ; — amikor ken-sz-my- zaidóleány ogyült szedi a ró/önkiit. :m báli ühönyökre, — a kétes cd*tÁt Qtdö kedvesnek.
Addig mulassatok; és ne (eladjátok anyánkat, drága hazánkat; szóra óztatok, — básasodjatök . . csak ne tjtsétek e ho&t.
KORPXDI BÉLA.
Dalok.
i.
Pnli^ ő Ía azereito n drágK huni.
melyen cl- szűr látta a napvilágul, — h
elósaör hxi<<iUa\'az édee . nyai bangókat,
h<<! c»»k i\'-atrég temették el azivr vérét,
ejíytítlw. testvérét. . .
A zsidó nzereUe, stereti hazáját, — de nem volt néki szabad szeretnie.
Mmdehol üldözték, — nem vojt biztos hely, hova fáradt fejét
Vm nnkem egy gyönyötű kia kftJUkám Gondoltam, feogj- jí volna hu kiej-itnim. S**rsl«ip[n t, fröoyarfl kis kalitka, a főid legszebb midax*.
Tokjil a.z, catllagszomQ »ng)ftlum, SxerenQk mi egy mist, ogy-t egjkorop — Gyivm T«U ki éVixte a madarat. K»liik*lxil »*4p kit madAr kiaiaUdl.
— megvetés; e kettő TOIÍ bű,
ínnínjfkkütl 6suda.-e, bogy altomos, uzsorára hajlandó
^y ki^rfije.
Ily ktin
j
II.
Ai íletcm UtDiL-iijroi
Mid
li\'-pett ágak. t n.#p« áMIak
Néki nem volt Hüukije; — ba pa-n^iumcu!? .Jancsi! 25-üt reaí\'tolt ■* numefl — noroielua ur válaaza; — ba d«Kd*g volt, ha elrejtett kincseibőlkivilt\'r Iml.K magát, — ugy volt menekvés mára....
Így látta, hogy sanyarú életét csnkift péax árán leheti türhelóvá.
AzonfnlUl nem volt becsülete;* — kikápux\'.etéoéVül szó siacs; — miként rürii ren^tegbo eWojiidxöK madár éli az eralMsn-k köti; . . . s M jó «mbornk társai voltak.
De eiftn megvetett nép számira is fölke\'t a bajaalcillagall
1813. *2-pt. 3-án fényes osillag js-lent meg blagyarhoo egén. £ napon asü-. letettamagyar*aidó.k legaagyot" " " Br. Eötvös József.
lurt Ueunetl oly Vim net l.ii ;f a vilip rcstsít víled.
Mínt a madár repül, arán a bubinál, Ma ott talil Unját, holnap tenilftd. Ba ott hagyja, ócska fénkét e^vre szÁU . Hoty Brt>kké egyoíl" legyen meg aém áll
Éo •telettem m*k leuti umyázuk. Bőgj örökké itt legren a búbioAt .. \' Én sxOletUm csak iguin Keretei,
y p
tett » tombola eslély jövedelméhez hoiin | járulók oévaora — még ts nem sajátunkról lévén szó — legjek o* ÖMSO juveíejfe, ** mondandó köasönete legyen «gysseramind nyílt acámadás a kSék tantuitott lelkawülés«éri!
ittetUm csa 3 ent«iB tudnak
g ,
oly bamsr elfelodaí.
PAP ZOLTÁN.
aácsjegyzók: Perczel öyniE, Saáros
Ktrdly.- ^ •
AS ujéTkor éleflbe lépett tOrvényeb.
IS82. évi újév napján életbelépői a pfTrondUrtást módoanó 18 $1. éri rrényezikk. ■
H* nem viwjak ii :fcét»égbe, hogy : idézett 59. tó* ÍH ott javi^ ki keli j< mévtok. büp-es:!^\' lürWoy-" b\'érabei ■m lókkal fogja az igrtzaags^.lgállatás\' ,nnmbht:é*tjobbi lenni.
Hogy ez lény. röviden, araeaayii terüuk megengedi/közöljük az 1881. eS &9. icx. lényegesebb módosítás..:!, a miv^ migazt a.czélt is elérni óhajnak, hog; e-Úp^ \'.J üÍí>fil6kítöWB*gfi Mnj^ony AttLyéojjaaulmánxozása néiküMj\'tttdj: az uj törvényt és annak adandó alkalom mai gyakorlati hattínát is veaeúe.
Aa aj tőrvény szerint az eddig is aocomás eljárás alá tartozó esetekben felül újévtől.kozdve 50Ó frt értéket tal n bul.dó keresetek rendazerlnt sommás el járás kU tartoznak, ide\' nem tartoznak váltó és olyan Ogyek, amety*k«t más tör-\'ény szabályoz. Bérleti vitsanjbót (elme nlÍ6 keresetek íbltóüenül sommás eljária i)á tartoznak. S»avato«ágnak sommás eljárásban U helye van. A bárom fórum ellen eddig kfllön-fcalün lehetet\' aemmiségi panaszt beadni s a wéflegea be-íejezést hnxni, - hafo&stani, »ig ezután ifímrpííógi pH pasának lielye nant
■jj lörvéiiy oaak föUVbezéa "eltol v-»rau <i ás t íttmer\'/feteubezésuek itÁleielr és pirdÖntó TÉgtt;aek ellen helye, míg fnlfolyainodá* rendszerioi ^ éaek ellen ■*"»» megengedva. De i Ti. §. sxeríui 5oO frtQt meg ocic haladó éiipéozbeli sommás ügjboa^ továbbá áa aommiíi ügyben, aínelyWn 200 frt eg nem haladó kész^nzt félperes elffy ;adni kész, nz elsőliiróságí itéUt htjyt agyó másodbiróiágí iláiet eliea tori Hizdaadc helye nincsen. Ez Lűtétkctlóa egéAznn uj és talin izélszerü is lesz.
Uj asas intézkedés is,hogy sommás serekben hozott 100 frtot tnng sem h*-.dó pénzösazeg nseg&zelését óa-100 frtoi ériéket meg nem haladó ingók átadása! kimondó, tovább a bérelt helyiségnek át adíai. vngy vÍasxab<JC*átá*a iránt aommás eljárás alá tartozó perekben hozott itáie-telc. végre sommás eljárás alá tartozó kot évnél n?io régibb kamatok, életjáradék, turtáíti és élelmesééi kötelezaiUégek iráat iüditott pőrékben .hozott ítéleteknek a kereset beadását megelőző féteVra vonatkozó lejárt rétza fellebbezése eaetón is Végre-hajthatók.
Tehát a tnost enrlitelt ■ ügyekben ár íz elsőbirósági Vélatét végra lehet jjieni ii.ég alr\'kor i-i, h i föllebbe^Ve vauik, ké eégtclenül röviilílö újítás, degya-jriiti hatinii c»ak ugy luaz, ha. a jsrás-biróságok gonddal és alapoun fognak Ítélni ée ítéleteiket felsőbb bíróságot is helyben hagyni fogjak, mórt különbeo O«alc zavarok fogú a k kuletkéznL
Sommás eljárásban ezután a fi-leb-h: ét felfolya^odáat S nap alatt lehm bejnlunteoi; eddig axoniml be kellett j« tengni a halárocat kíliirdeté-éoél. £x jó, mert «ddig a fohbbezési bélyeget 46 óra aidlt megkell-tt fizetni a ha
Mély tudomáoyoyfi pirosalt m-3 lelke, DCEQ nézhette, mint lür, szén-ved egy nép, a melyet é vasár adós emldkeí e földlir.t kö:n->k; mint azért"" üldöztelik, zsidő;.— lángelméje átlátta, hogy p. — fe\'lszfbadrtva a ^zotgaság járma — üdv6a polgáraivá válhatnék drága ukuak, a bogy nem caalatkoiott, azt itjá azún elShitíidás, melyet fölszaba-«lól -mfci napig tett.
Hazánk n»gy fiát 1871. febr. 2-i» iwiu el (tÜg i födiek köíül; — •hol cgyeiOTt Mózes tzoHemével, mely aár e földön Jcörülíengle.
AdnA ai ég, hogy mindou hazafit így ihletnének meg a Megváltó MMl ■tavai: „Hingnyájaa egy atyának -gyér mekei vagyunk!"
De tán azon idő is elfog joni, — ián nincs is oly messze; — hiss oda át %&\\Á6 leány keresztény ifjnval, i viszont — jár karöltve.
S tagadható e, hogy a haladás kor-t leginkább jpllem-zi az; amidŐD nemes — nem nemessel, keresztény zsidóval békfBon megtér egy fedél alatt
Mulassatok tehát, •— ne csQgged-!Ünk, — a táucíj melyet karöltve lejtetek, íáncsoltassa ki SZÍT etekből a val-i»L gyűlöletet. - - minden lépéssel vald-juljanak a testvériség szent eszméje; — itkkor nem kell félnri — befog teljesQloi legnagyobb hazafi Széchenyi jóslata: [agysrorazág nem volt, hanem lesz!*
Legyen kere«lény — zsidó egyaránt magyar, — egyesüljenek a Kárpát bérczei kon lakó népek egy szivvé, egy \'élekké; haazniljnt fel as alkalmat: mert ,az idő eljár !*r
S elfog azon farsang jooi, inldon a zene vig hangjai helyet dobpergis é*
g gj y p
ágyoatö togjs betölteni & légei, a rnidfin a magyar ifja tüzes paripiko* M*guidos »

Van törvényonk, aso«Wo akadály ís elég melybe a törvények Qtközn«k.
Ki van hivatva a görönyök egyen-nem-e a társadalom? Ki mos-litsa elő országunk fejlődését ha nem a társadalom kebelében alakult és alakú* landó egyesületek ?
A tanköteles gyermekek iskotásla-
.iflira meg van írva a \'Örvénykönyvben:
<M.ki gynrmekétaz iskolától elvonja 50 kr.
: és így fokonkint tovább — besárással
bünt^lnndő.
Amdtt elfilép a nyomor: „nincs ruhán..* ezt rebngi a gyermek; „nincs keresetem*, jgy sió) a fájdalom érseud tolt «tü!ó. Az ily valódi BwnvedékÖD akarve-giteni ajdékonyságaVt lelkesülő egylet, — megakarja mutatni ma, bogyaz i.atü-;J.M, ki bár fossláayban, — mégis UVoláz-tatjn gyermekét: nrfltá jutalom iHÁl; az egylet busdit tehát a mai korban cAlkíi-lözhetlen nnvelóiro és iskoláxUUsra. Buz-ditáson kivtilpéldit nynJtÓ próbakő még a mai nap arra is, hogy a gyermek neveltetésre iranyeoU jófiándék eltökélt ssi-lird akarat veni érdemiéit juUlaát.
Öröm és bu felváltva szokott járni. But rendesen a nem virt események utónévéi késxttnek ssámunkra. Ac Üröm nme életviditó szerből, nem oly sokat ek.
Holnap magasztos* üunépet ül a ke-ressténység, u Örömnek ünnepét. Hogy az öröm miséi tágaab körű legyen, necsak a tenetíab szülők gyermeke, baseia a ssegény-é örrendhessen az emlegetett karácsonyfának — errÓl is gondoskodott a jótékony aSi kebel. ■
íme itt van a közös fa, ennek dúsa mindoyájotoké kedv«s gyermekek ; fénye Ungolja ba kebleteket, TÜágotiLsa fel sziveteket s lelkesítsen benneteke^hilára: jfitevŐitek, szeretett szülŐés elöljáróitok iránt. Erény, vallisoeság, eneedelmasség áM szorgalom logyen-Bálátok jele— skkúr 5römmul fogtok e mai aipra omló kosai ; h« majdan felnŐtlökU; amit a jóságos Isten kedeos szüléitekké\' ás »z ittlevÓ disses közönséggel megérni engedjen 1 As kk«l fogadott bestéd uláa *% 6«as<-B elemi fiu leánytanulók ,Isten áld meg a magyart" éimk«lték ; «*t kÖv<íll.- » niha, bb^li rf« minden egyes taoaU r*jt.;m uzeenomaffoit: iráa, toll é* palaTc«»i6 kiosztás.\'. A* ugylot gdodoskodását rjjv IV. iMztályu fiu ésogy leáoy tanuló ku-i mejr, mire D->rnnr K»j^táuná <>!ér-lyaltszavaklcal válaszolt, m^gkűrtAn-ván epyulvi a választmányi tagoknak üzremüködését.
.Hazádnak r«ndüUtleOül* hangiik
dal, — a karácsonyfa dísze és gjrünml-
cse aióvodásgycrmiíkoknpk lűaelküldv-,
hogy 3k is ostsily rezesei-legyenek a
közíirömnek.
Adja Isteu, h-^y 188^-brti uámiM
gy
hcMÜnk ombe.rlár«aiuko ott a hol kell!
X.
y
Auim
eté-
Január 7-ike, epedve várt e*t Elmúlt! Ha a vigalmi elmenjek utáni csendes Bzetiditrgés ur«]g a mi fulhauiiAí- alkalmat tudtuk nélkül kiisoljttfc. a höljtykoszorú névsorát b«türeodl>«ub mind a mnilutt •» rendb>\'>l, ha ki nagyfiú ti "Ina vaUki, huciánat! Jövíre hrlwn itzsuk, Sgyelmesebbak lestünk. — A á D c z teremben látlak B«**i-rédy Elekud Hk» leányával. B aöv^rek, Botfy Kárulyaé, B--Ím Clt:metil LipAtné, Darái Hargit, Dozüénw Kleknn Kp^rjosy Siniurné GiseDa U-á yávKl, Ifj. Fess«lh»fQr JÓMefué, Fül»p Móroé Gitclla és Ka\'inka loáoyaivi.1, Tu« Engeoia leányával, Horvátli K»serü Forencxoé, Lerch Antiim) Marííka és Vilma leányaival, L»Wy Sristófoá, Molnár Vilma, Plihál Ferftncz á, Sólyumy Irma, Sttbó Imréoé Emília cányAvul, Skublic* LAaslóué £ug< >\'ia ányKval, oiv. Skublice Gilx rnó lz,-1U ^ Rftfaella leányaival, Svae\'.co trgit, Siemmer Kálmánná nővére R>-fU Tinával, Stocker Aatalné Vilma leá»\\ *-.1, TVrsinczky Gyulánó, Varg. Laji»o^, idor Sxmaoi S«bÍna leányávtil, Viebor fivérek, Z-rku Józ.efoé JÚli>k. i^áo.i á-ul. A karzaton Iá luk D*rA« Josetina, >»TÍA Kózaa, Kiclibirg k. H. Qózony arcaa, OnldsUia Fdtöpné anvéVévol, rOB7 Nándor.ió, Ba*u Ina*, Kováu Italkn, N^uly Tubuly Szijooia,, ntaloé, Tretter Mariska, lió .ulina. Darás Miska jelet i«Qat iinyürüea ^haita fülbemástó jortzer Frigyes diszierme kítünó n volt dUzitve, konyhája jó s a azolga-t ki elégi 16 rala.
Tadáazat. A lefolyt™* héten
őrünkben időzött megyei \' alispánunk
l a ■agy-kanisami felső ardoUan
y y;
izággyüléai képviselő ur tsiate a U volt.
— A központi névmagyarorfltó Ur satág felbiváat intés«U a kültöldöa létaco iagyar egy e»ül etek he*, hogy a a*rma-arositás easmejét pártolják-
nuár A-éa vadiasat rendestetatt. Alis-
ián ur igea ssép Özet ejtett el; as er"<i-
ény 4 ős és & ayul; Vesst*\' Imre <>r-
áüléi kéil it dieók

HD8ZONEGTKDBK .ÉVFOLYAM.

ZALAI KÖZLOHT

JANUAE 8-fai 1882.

illetőleg a vároti 1 Hatecw dollirt gyűjtöttek New-Yorkban
tisztikar kiegészítése mnlt c*ütSrt5k?>o | a Bingsiinhii Áldozatai javioa.
történt meg : n*gy-kanitá»i alkapilásf |
Paplrsieietek.
Kotraptoba.
— KAsxaa vec-e a r»Byény í
— Kioe-.i artm.
— Nem up-ik-e It rajt a krrtya ?
— N«a uram.
— No majd megpróbálom.
A ca6k olyan, mint i :eremtei. mert Iemmib51 IMI és igso jó.


.\\ kewutlbolj-i önkényU;
SylveaW ■*■■. tám»vigK.ui# a lehatfi íeg j i.eo mútcedvelíi Blddáaok ■zebbeB folyt lf. A r*ndex."biru;iaág tag-■ j»i l.öxöl kJilonűi.en Puly Jinu& Fű Hi.ff :
m»ua Mikfli* aip»iraücDuokok é* Pül r. Pál j _ Zalamegye fi<Ualságának j — Gyázxhir. Sel.^tény Lajos
egyl.-ii titkár buzKólkodlak az erUÓlyir-U | wbb U,ya Z»ifI2gt:r.Mu£.:a az „Ár.my j Ügyvéd urat aalyoa gyász érte, éd«e atyja minci sikerültebbé én jövőd*:. mez-Abbé \' Bárány" nagy termében 1882. j-ouár hó ; elhalt. A caalidi gyástjelüBtés igy szól: tétele ttgyébűu. A buzgó rendezAség fára- !28-an tártkörU tánCEvig&lmat rendez. : Sebastéoy Józaeíné, ezül. Szeretz Fáni a duiáuát ig«Q Siép siker koronáeta, muri Rendezóbizottság : Dr. Árv&y István, \\ maga, ugy gyarmekei Józsi-f, Mária férj. i"\'g egJTé*st a uiiilfttjig nagyuti kedélyfl j Arv»y Lajoí. Bewenyey1\'Gyürgy, Boacháa Koronyató, Lajos, Ferenc, Kaiolia é» a folyt le sí uiHJdneiu egdei kivirradiig j GyuU, Botk* Feruncz, BÖICÍ Sándor, 1 Gyula naveben atumorodotl úv
lentik WejthetUn férje, illetőleg édes XX atyjuk Síbeitény Józsefnek folyó évi ja «*»»
Marton György, Nuukovica Sáp.dor, Ru- [ Ellinnytnak drága tetemei folyó hó 7 én
délután 4 órakor fognak ax I. nagy*kani \' temetkezési vállalat által a helybeli
.. llRegen«b.trfíerG.,Gríb1\'rLujsu) BaumiSzalay Láasló, Stiios Decnö, Thasey Fe-
Mari itb. urbölgyukut, továbbá: Na^y ! reoc», ifj Thawy Lajoa, Thawy Kristóf, aírkertbea örf.k nyugaiomba tétetni* Ai
Páloe, Udvardy Istvánn\'í, HoffrnRnu Dr. Tuboly Gyula, Zárka Miklós, Dr. ] engea*telö uent mise f. hó S-éa a Sxent-
Mórné, «tb. urnAköt. Zárka Zsigmond. Szeoiélyjegy 2 írt. Csa-; Pere*Kar«»tdWc plébánia -templomáb*a i
— Csáktornyán H 11 év ót* | Iád jegy 5 frt. Kezdnle 9 órakor. -■ A reggeli 10 órakor tartatik meg. Nagy-
illütt CABIUÚ feloszlott. KövcBkállAnlmegbivó mAsra At nem ruhárhaW a ki- \\ Kamuin, 1882. évi jiuuir hó 6-án. AJ-
vánatra elÓmatatandó. i dái ás béke poraira!
VÁ.9W»4 Unr;,Jj!; ntrf.MirkAi * ~" árverés Zalatnegyéöen — j jO J« 30 ia Ur^U ««.„« a.) A, uj va- { ^^11 ^ ^

y
G ülévei 50 krr.1 számKva megvetettek, üelek 1935 fr-.b. került A hely pénz <s m.rhavísári péozszedé.\'. Weli.ch Emil vette ki Budaörsi, amazért 9800. eme- zért 1490. együtt 11200 frt évi bér. fizet, A TároBi fogyasztási pótadót 1882—188-1. B Adlf 4 ki éi 46O0 f
l.kó«, földmiro«tf5l eddig ítmsretlen tette-! érre Berger Adolf rette ki evi 4600 frt\' selc 3958 frt kéaipénzt to]vaj\\ llak ül. A | bérért, et adót azunbau Wiik a kiméréssel
- 4 ke*Xth*lyí .i j ^
nég tüztvisölói az 1882—84 évek™ kö- í vedtefe- megagrotUk. — Ssarvaaon a poetaexpe
vetkezői-g váUazlattak : X>r. SíngurBer-j — DoGzember hónapra vooal- { dítor múlt hóJ28-án meglőtte magát. Éle-
nát eluftkkó, Hüffmttnn Soma alelnökké, kotó éghajlati feljegyzést-k. Közép liő- \\ téhez kevée remény. — A budapesti bün-
Bőhm Mihály péoaiarnf.kká, Beck Kál-; mérséklet: 0-19iC°. A légnyomáa valódi ! tető t£rT*oy«zéknélaz ISSi- év foJvamáii
mán. Laeir L. Lipót, Breyor Kálmán és közepe: 751.1 ram. Legmagasabb hömór ; 5004 biiotetí flUjeleutéat lettek, toh.it
MamorÜl Divid unácíoaoklcá, Hofíman »ék!et: 8-6 C° 1-éa délalán 2órakor; leg- 10431 több i 1880 L
Adolf a-köz66g ingatlan vagyüna gmd- \\ aUc*onyabb híraérdéklet; — G 0.° 26-i
notks. PrágerFarknakórházi gondnokká, \\ röggel 7 órakor. Leguagyobtj lógnyomi«
Práger Farkaa, Breyer Öyuls éa Oisman : 763 8 mm. 26-iu oate9 órakor; legkiaabb
PAl alapítványi bizottaágí tagokká. Dr. j légoyomás: 735 4 mra. 20 Án e ó
Lövy Mór ád Práp.ir Zsigmond iakoln fel j kor. A. napok RKAIHA. mftlyeken p f
ügyelőkké. PrÁg«r Farkna és iíőhm Jó-ioaett: 10 A csapadékok összege: 27-40 Ujabb ómakaarkt expadiiio indult útra
ÍIV-Í templonii gouduokokká. Preisach Li- mra. N*gy.Kanizsán, jnauir hónap 6- Szentpétervárról a Léna torkolat vid^ké-
pít é«iPollák Farsnct MámviiagAlókká.\' 1882. V. nek tudoináoyofl kikutatiaa végett.—
— Tanuljatok tőle\'. Schw.rti ; Baron;i Igaac», Bcsk Sándor Klóin U.
Samu ügj™. 1 ti.koru permekének ! pól és La,ir Gyűl. hitköiségi kép.Ue-
osaladi nevét „Sia! sdí* ra váltotlatta. --! lakk*.
Atuk a kik ..Ij ig«n hangoíi.tjik, lógj _ A
kül éjkt l !
gj honvédség köréből. A
ciégjeiket megváltó!- ! m«gy»r honvédség kötelékéből kérelm firmájuk olTeut&élAi i mt kilé" édkl
Farka* Ferenci, kia-kaninai alkapitány Haha Lajos, reudőrbiitos 8ay György, leTeltirnok M&tkovic* Sándor. Kj*-kani-tsai tanácsosok; Varga látván, Anek litván é» Horváth L<*zló-
— öngyilkosaiig. Vizitére**, ünnepén estefelé s Práter féle erd6b*n egy 30 évesnek láUsrj fiatal ember felakuxtva találtatott. Neve Pole»áoCSky Kálmán, állítólag Ciiktornyai iwületésü, tettének oka ismeretlen. Z»ebében 3 írt 87 kr kéts-
ül
unjib
>k firmájuk el éreztetik i
ruia ^oiidolLozásmótijukban, midii uívmagyarddiiásokat oUasaák.
— Stecklicli Lajos helybeli la
ku- U»í-át ,PalmvÍ"-ra változtatta.
— Tuboly Vidor ügyvéd i
nij\\ magjwroniló táranaág tagjai közé ló-
— Syl venter estéje KesztTtelyen.
elTOutíftótói, j satl k\'úéfi » TÓdkötelöMtUAg teljoútéu agukat, ha- j után a tuzti rendfokoeat megtartái* nél-j» .... | fc(ij jgg^ dect. 31-kóVel meg engedte telt J KraoBz Vilmoe (nagy-kauiiaai illeték-aíabftB) fónök) fehérvári 65 számú bon-I védtaazlÓHljbeH asabadaigolt állományú \\ f6h«.doagynak,Badíu Lajos raUmuraköti | 78. M. z. B\'. á. fi hadnagynak.
— TkipolcMán., a* oti ssiüeiott - .nyi Jánoa költőnek emelendő en »U6-eí;yl8t|lóltoB»lup javára d ci. 3L-éa
i.toi, t retteg mennyire fb|;
pém volt. Hírlik, hogy egy oásik fiaUl j
ember pedig megmérgezte magát. :
— K6%gyüL6*. A nagy ki-nizaai j
l j 15 j
éa j 4 □ ui-\' tartattak, i czéJra 250 irtot jövedel
XX XX

gy
tornaegylet január
lését
gy j
15-ón lartja küzgyü- :
!
.öly^k .
íztek
X5
, aitilii; a linozeatély anyagilag is . Csesznik Jdzaet, Cnaanak Miklií, Dr. jgen »iép, iniulegy 21Ó frtÚBZUi jovedii!-JEsso Gtyula, Ftbiánics Károly, Farkas
met h«"H A diazes hólgykoszuruban i Imre, Fitos Márton, Gúiony Lászlé, _ _.
láituk, W"iehiiigi,r Fáni, Hoffojann Régi, Hertelendy Ferencz, Lám i Kálmán, I tüdovésibon tOrtént gyászos kimulláu
nuir hé 6-áo 2 ór.kjr élte 74 ik évében ,
Látár-, DöUtsch-, Kohü én Scíiweiger uíivéíek, Goizin^ur G-undi.Ntímvérh Hur-
lici Sáodur, Sós PonKráci, Sp^r János,

pedig tnegalakult.
— Újért ajándék. Idfisb Kei
Von erei, Reszthely város bírája H keait-
belyi fink. tütoltó-egylet részére egy
vicuzállilókocsí betíZanósire 150 friol
k eiryOsjked^it kdoxuáüyozDi- ElisiDurBcsel
k ízö\'jttk [<* Borokat s kivánjuk. ho^y a,
jótékouyeág terén nnnyi áldozatot hozó
1 nemfls férfiút at ég ura Bokáig éltesse!
— Nagymérvű lopás. Á. múlt
utolsó napjaiban egy Bientbékillai
eU>
István 926 \' ván. — Ti-i ja
Ap«b. - T.po.cz. Var
Wd István 323 frlra b. g J
pí 74íi7,\' \'"i. nuMéa- ~
{ í 7 T-o. JÍ1T k
xx
X %
1
\'1 1 , 1 ■
% \'
X
. 1 %

\\ 1
1
%
1
%
— Hátai rfvid
j jy
j
1043-^1 többet, mint 1880. — Lampor
PiBta, a hírhedt rablóve*órríl a lapok k5-
zólték, hogy elfogatott ; er azonban valót-
g lac, mert Cazz. 3G áu tette tiszteletét a gr.
e 9 óra- Kida^dy-féle nyéki birtok kaísárnyánil.
csapadék — Külföldi rövid hírek-
2740 Ujbb ókk dii idl
HIEDE
trgxitt vér ós m-dv-é= Lii^at\'Aiiliáx\'lc


Halljátok és bámnljatokí
Ur. \\WM\\r
Egy nagy bríUáaUexDft-gyár CíődmoDdáj* kiivetkőzte-!J\'\'H "tv úriíji Taklár bsesáron 3 ul is mílytu le«állitotUti adatik rl 6 frt kr. beküldése v&gy pedig atÁnrétellel oiindcoki kaji e^j küiHu^um Ryi tolt ít 51 darjiLbiM állá brilEAaucítijt étkeiö-suköst, {inolj- otiSbb írton fölül volt kAphaté) «i *t cvGesxkíit.jk fehérnUrtdibAért 25 i-leit jatillvx és pedig :
G *&sztaU kél angol »ctólpccgé*el 8 Ieg5ooniabb brittaníacaait viU €, tömött mauir brittíiiUeiQit evAuá 12 legSaom. brinini*erflst ktviakaiAI,
PERÜIN-P0R
= ■)
(perui
Ktrvcdnl cs»k a prrnin-por nlk*ira«K R nTntő- íjí ssQl(r.ai<?rn..k roindr-ri-«ra0 íy.o.r.ísiack elk«,ili«tr«, • igy » HrSaknal . t.houtirasí|. (férfiúi íreagesé!) • a uíkuíl • ma«t.lail«a|[ dlavolitiaira Kes.k015ot.en pótelhatlao í70ÍIs«e* >" idegr. ..di7.fr uiindo.i bititilmí.iil, » nedv u» T;rrcsiteick ílul clSidizclt clcri\'tlncdesrknól » ssrntlnss a kicssp\'.ngisok. íofertóté.. c. ai íjjeli osgSmlósck (mint » ti.hotctUn.éE <-s,odoli olcozíi] által ollidfíett f.\'r-tiiíi (H»f«>é|Ii «laprjt«koúl, Tílamint » ÍH is láliak irlpsfs roirtotíiíníl. lo íltal oly sifr vati iiynjtvs, mely álul *« elmaradhatlMi eredmény okTptcox ílér.üt Ara egy dobóinak pornói l,.iri<.»l reJtlit 1 frt 80 kr.
1 uehH britliniae^flat taj«erS,
2 tleem. gyertyaUrU,
6 nép nmiiv ttjáuerleg,
3 gyönyiSrii finom CZHkortileZ^
l ípen sifp 02i\'iir- és borttartí 6 drb britüniaeiű*! tcjiskkKál,

Raktár N.-KaniisAn Pra^T H.-U iíyói)-<iorás= ornAl. Bu-csbon fu-
llíjník UUclir.Br S. oki uv\'íí"1- »• K»\'"ir •\'""ts.Uaase 14 4SI 6-26.
delC levolckbS!, -neljeket éa íiketÚMUtremacic el4ayKM<Sre dt nyaléko Bifán TOfiatto»<íUe Wbí> fti ha«wiáljU* Qtin iiyertem é. k6tele«m i
Tenni Witlti w*s ertje* *ít«l Hrt*»w« étt«*t»tBk 2*Mk- Ki t«hát dtJ jó h »olid Aru. aknr, a« fordpljo. len megrendtilísi helyre :
L. NELKEN brittftniaezüst gyár-főraktAr
Bé«8, TI. W4»4«SWg«88»-}lr. 26. -
Jísgyon t. ar ! Kört]]}>el(ll 14 hín>n előtt hoi»U*^3 öutSl egy lírii-
tántteztUt garnitúrát, meljivel teljfien meg vigyok el^ndve éi kérek
einttil még egyszer egy küldíat belüle Lcitám juttatui. Tü*teloUel
Kleiu-Scbelkoiibei. (Erdűlyortxie.) Fcrnongol Si-noo
Míly«n tiszteit NoJken nr! Én a* in gyjri -Íripiiu&«ia>t Vüláété1 megk«plAm éi Tele tetj«*en meg vigyok olísedve. — Üo opé.i jotjgi.! hirdaltc, bog7 ex ncni iiídolgí* Le^ytn »iirei nekem mí-g «K7lier * fost említett kénletet mo^koldcuL Liut H«iyícli; fcv*p l^atnrak kit,
t*n£cao» * M k. főIiiv-itainÁl él pínitAri udvartól üráxbftn.
K8telkedVe kí-nii mioden beteg ílmnaíalii, melyik BT"^"" i^dKé.nek l.het hitelt ad.i ? Kz vW a.na hird.té. DW^ga alul tünüt f«l: « beteftvÁlwit s a legtöbb cetben e|icn - a legrosszabb*. I A ki az iiy^c c«al£dást « a hiába v»ló p*nzkiad4»t alke^.\'^^ SSiSrBfa*\' ;«-» . „BBtCfbarU11 CSimfiJkODyvecikít, rrall xyöeyMerek tirgyilacoían
Továbbá rannak kösifinr-luyiivi.nitijok és ulórenácléi\'.-k a kirtt-
kc-5 draktól: Vilmar, gróf Páif^-Dann Stabinnben, Pmck Kiroly Koltá-
ban, W*aUchama Férd. a. kir. adóhivatali adjankttál Jimoitxbsn, Ne-
reLter JUjetisuM Trivntbeu, DíebJ c«. kir. po*timo»trrtŐI Rok>tontwbnB.
Screlmarsr ci kir. oeadírÜSl Bncheraben [C«»honxác), lluízcr Ftrunei
Falixdorfbaa, Gróf Forgách Károí? Gbymea. sat. iát. 385 14-10.
bto LJtvintír 6.) bor MI a meg i aert abh*n & Ugjobbaknak biz
T!irtlt*»P hrittinla eszköxém isimira naíj <a.Q.fflA«bat Iá kxúrt ailsa kapható. Óriáii meíTöMWíiíác féf^tt kéretíS a aü^íbbi *>—-


— Nem ér bi ki a tiimlőollis »KT fa-
koTit •«, nemzet M u rarai
— Mar miért ne érue Jáoti^
I>e tudom én &it. Tával is áta ent
mt-ii, pt\'áig hi ; be
oltva ai Istenidta.
\' s^talei.,. t tetudk %x
yj irczkípem ?
Univ ; Igen i ép Mar. ; <Je Uaard el
melgctt egj- kic
Siobaleáaf: í .ÍE(Jí!.-tt? tCég sem
fiiéit, sem bogy UM Jg-ttt Toisa:
Felfífie sterkeittí BXTOEFI LAJ08.
GYÖNYÖRŰ ROM, KATH IMAKŐNYVEK.
Van aierea&se\'in juleataoí, hogy a köztiazteletü Itckt-Kr.Mtór vö\'rÖa berényi róm. ka\'.h. plébános Ca hírneves m±gy*.r ind által figyelemmel szerkesztett harmadik é» negyedik kiailaat ért, &z hitatuasigot elímotditó, a kalh. hírek ttlvét nciaesít6, hiromfúle kiadiiu: .Mfoujei Mannnwterí-, Cdvö-ség ö»-^ny«\', „BÍX.OB lelki vexér1 cxituú ét már tnenket ez* r éldnnyon felül a katb. hivek közt elterjedi
a teljes irói joggal örök áfoa
B*ke Kriatóf plébános ur, a k«th. h\'iT«k jobbUt.^r\' 1 kesén k&sdó lelki atya bölcsem beliti esen tmaköayvek sx\'ií\' gfltftégét, és t*xek által igyoketott a oyslvefoutó is bibi* in: könyvek kikünfibölédét elfimozditKai.
Ezeo imakönyvek megjeluúésök úta míaduaUtt ouvei fogadtattak ét eddig a veszprémi, pt-csi éa ST.
fejesést adtak, miszerint e *zépen kiállított hibátlan torjeaztéaét a kath. hívek közt síivesen látnák.
wettl képpel B-rétű, félbörbea, kötre tokban Egész bürben, tokban «* 6oom arattytceUE^sseí . Ef^ie !,5r aranyairt**^ e»*t ít ker-ti.: ZargebArben, csat és diiitittiU*^!
Finumabban kéu>t*e
Selyítn. vagy bimonykölés iranvmtt.-i-íiSBi di*cijve
««;,». Huiikert. ) l.» p.plrr.
ve frt
.2-rótC, hat
Ms tvüy BÜtei lelkivizér Fii bSrben, tokb Efttz bőr, Éuom hfit.il kérésit éi
Finomabb tii.ilított .
Séífna- Tsgj- bArsonjk di«t.t:T:.\'iir
Henyél ■tiH&u.lr 38-rótO, temÍTjek .k^pjid dÁ
papirk. tokban ..
iracyi»CUiéo<-l, iokb»n ...
Acsél ksresEt, Ciftttxt .
ZergcbSr, díiit»on ...,.■
Se\'jom-birioDj Snom diitítménynyri . .
Kis rini&ert, *»& a. kath. -kor,-ixtény ifju Caioo-i vanrnyomatti papirk3tíibon. lokbAn : ir r-iQít nyomdísal 40 kr., egiti büib^u \\\\:liui.-x^i ■\'0 kr. ; acz*lr-*atta 70 kr ; egitu búrboti vi-Vm i aesél c*»tra, kn-euJtel 60 kr.
fcÉl kkfayv, 115 cgjbáú «ut-k«t u<u
xmnymt-t\'tj-ítel kúccitoil köi.y--(-tk4, ír
fcká lé lld Mi
Nagy ildtut, iru Tóth Miké J^^ úr^ii-: u£ Ív •
knnyr képekkel tr» fiir-.-c 18, kiiiirc ar»arnyomrúnái ->S k.-
A tXMt keresztit! áJUt>tttt|, tí;;^ k.*dia irtaSt\'nnt.yi
Fttfen<f .- ililoúr, ktaiúuj külúa, *jxu\\nynenimi 28 kr
(1^* }áijt4«i] ai^gri\'aJeaíí po>ta íórduliárxl e*»fci\'iv\'\'lts»i
! TUrttU-tt«l
WAJDITS JÖZSEP
SOK PENZT
XX XX XX XX
XX
XX
y
ák&l ki-
írt *.—
fri (,.—.
7—10-
i.2«r
í.bO
y attal
1.50 2 5*>
■í Vis \'
«0 kr.-, .
iXü^oícltí.í\'^ \':. \'••■Ál\'J. ^pír w*ay«-:í*xi---i ■\'

Afrikai Mocca
,\\Urk.
S.50: 1
a.5O. f ia;
I.-jífin. Ceylon Plut. -, W-M. Lejf^erjobb J»f* *1^0
Válidi *rabi»i Mocca M.rk 12.50. y" "
8iétkQjdik {xiitautácvtJMJel vagv . pyiz, elálc£f» bi\'jtiiRése m»l • ttt. JóraUok a teljci tiittJj^fcl C-a »7iiár.í*áiiíitíktírt . , . /
* ^Biek Tanos, Altvna
Egy uri
sem
45í. 3—10. kavewBdaviteli CÍM.1
ti tflittotje választásainál
divatlapját !!!
.i,il
mbBB BÜad«o-hw»i U kíil.Sldi ArijPO
Minaao diíatUp bostim kSxretl.m * kUfl6|.i r>os.«u k
ktiloaioi belyeetben T^yok, horry a lapukat már .VT-lí.-.t na-
Bli« basbns hordh.tom ki, T.„ry rldikrc portira] knldholl-in
aUgjar BaiAr 3 frt 60 kr. v
f

Bpeati Xagrv Bwtir . 2 frt 50 kr f ftni
HSljjli L«pj» S trt —
I írt 60 kr.
fT«.nanieitQng I frt 60 kr.
Franeoseitanc (nagy kiadás) 2 frt 60 kr
Comílla (bécsi) 1 frt 20 kr.
Hodetnrelt 76 kr. f
Minden t^yib bárból ét bárki által hirdetett dír.tbp <1 éa fríAcxü njeiten is elSficetéiik olfogxdtatsak.
rirf.\';;rc bér
Basar (oeriiol Fiért kQojTsctJcQ inzycii tíibaimieiiiTC IUIQOÍI* »"m( • —»
n.m ókor több koiuégpt, mint 2 kr*jc«árt . l«t.l«51*p*rt. nwij-
i» Ubet. 4Us- 4

íííííííííííííííííííí:?


ü--a«K
Wajdits Jőztjef."
X5COOOOOOOOOOOOOOOCXX>XXX

ÉVFOLYAM
F I R D E T E S E K.HELFY B.
OPTIKUS és ARANYMŰVES NiGYKJHIZSiN
CSáfck akkor valódi, £ ?XZ°lt"Xt"^ ™
90\'ív ÍU «. lejyofcb -.ik\'Tek mullutt fanvál1 tninsenn-mQ gy»K*r :
beí-gteaek és eweszftil ftkidl.yofc. (nlut itrlffnii-.- =>-Msoi-alía. vér \'
tajllat v- -<riny»r rlleii K ÍIIŐIIBÍ«U oly eeyínekr-.-k »;..t\'"> isik ISIS ílot- !
HaMÍMtiiok lörvéiyilejj hüatettrtnefc (
1
Egy lepecsételt eredeti doboz ára. i frt. o. ó. ■ ]■
BANCZIA BORSZESZ SÓVÁL
gR y
| n..i. -a l-el»i> é- kCllsíí ujulUtiíiúkl,\' a <lefcr>cinü «a|,ciül<*«k, fi\'j-. fiU- <■ f-.gfijíi.
A lbillíbb öiiS"éíyű ***ro fi _I.>II.Í<U i
|
.i. ■ \'■(<•*■\'éj;
Qvtgekben használati utasítással együtt 80 kr. a. é.

líjil-niajoiíij.
KrohiiM t>s Unttól Bergeuben-
(Norvégiában.)


Esen h&Iraáj curolaj T&Iamenojt, » kera^edrl embt-n el <" fordul í »*Btt lí »,{¥B<J(lli, mól)- orvoii ciélokra hiuziiálhiitiS.
% egy üvegnek használati utasitassa! I frt^o. é.
Fó oiáiütii
l .A. gyógyszerész, cs. kir. udvari száilitóaál, Bée^
Tll
s pjúgjt*erúribsn T4y füíior-
kb &giatgrénsk n^yobb
U;.ll.fél« kéj«itroényt %j*<yem is «!áiri-
E*ttir ts illám miadec hirs k*wk«ái«éb.n. RakUr eélkBli he!yiig<kb m££T«ndelé«ekaé] megfaleIá irleengediiibon ré
A t. 62. kfltöci"g kírotik hitiroftO rMia«Taí íi a«k olyiaok»t elfogadó!, mBIjok
\' Rilttink: Kaey-Ktliztt B-lus J. g7Óeyn. Priger BíU Erófjti. |
Fs««lkiofer Jóiief, Koseoíeld Adoli, Ro.«nbor< Forütici, Strítn ét Klein-— Z«!t-Ef»r«2»i HoÜóiy J. E. l«.oztU IKÜ Férd. — B*r«s DöTO-i S. — Ctiktenyt OSQCC L. jyig-yiierésí.- —\' Upitvir í\'nbóchay Kiltt. < Kolm J. gyógjíi. Tb. Kocikoiij-gyógyií. _ KlproROZI Worli M. fyógj-. \' Kfeztf CtacíiDOTicí Jtt. gjÓEjir. — Keszthely Wünach F. — Kimart KiU Jin. - ZéflrAli lrg.lmuhox ejógjiu HiUlIwcb S. gjig)-«i H-.lj«e ; V. — S#prM Meiey And. erógj«. — Lítsiye K«Jiwod»J — tUpctvi .rttt Bororici Ad. — ZtU-Ejeriiej H.IIOMJ L E. gyí»« 451 2—62
Zala-Eger.szeg város képviselő gyűlésének 84. szimn határozata folytán közhirré tétetik, hogy a yaroa határában létező alsó erdőben 94 darab tölgy-mü-szaki fáknak nyilvános elárverezésére 1882. évi jannár hó 18-ik és 19-ik napjai a helyszínére Ültetett ki. A ■\' Tomi kívánók a kitűzött időbeni megjelenésre a helyszínére utóélettel meghivatnak.
Nivzory Ignicz.
W.
valódi tisztított
«S «=-* T. bírd.

MAAGER
s. kir. szab.
MAAGEfi VllfOS-tpl BÉCS-ben.
A lejelió orroíi tekiLtéJ^ek utal mer-iEigálvs {\' w.vih.E^-Ta, ^Tk&üy-
hatbai««abb g7&g7«r4re! )rtr mii■ ,*s WmnM. Iffrrt^, Wllii, Mtnk, MrUStétek elles. Efy ptlaozk árá I frt. ^y.i i-nkiúrambm Béct, Hea-
raibac éa mgyobb fDnerkercfk«díi4Jb«s.
ttSfy-XtHltil k*phntó: Bílu" -JAnef. I\'ri^er Iliiig ey-Jíj-i/.. unkái]
Rú.uiftid Adoií é> Roienb*rg Forencx fűíiGrkerpsl<odí*HTSeb Vtrm\'
<•■: Dr. Haiur i„ L«llii Bd. uílj.t — ?itr«rtn: «„,, i„.lr Moi.
nir L, E«ck.rt E. Karoly, v,(, A. ry«eT« - Kaptni-iH: B«koch>y
KÁlttiAr;^ AucniiliTi OusitAr gj\'igjuftréii ur&knJi.^- 399 Jí —Ili
*) Ujabb idRben éií>lb«irt, hogy több ciég — köíori.-e..i limitian
tott cökamij-olajja] tBItBlti>«le Blí«merni, nelvok fent! vídjegygyel ellát** UH ütiilti.oo » „í, .■»■«" iC\'. """""\' °8"1 " ° "°" " \'""la.
•éni .RenHthozi icbkotS-g74P ftraktara, nenkOlGoben a new-jorki cméy
*.-tarta „Lefrtnn\'iuoic-ErÁr főraktára. °l \' *Q* °


kristy tzsművegel-tnet Nagy választékban nipgti»gált hévmérők, légmén\'k.sneroid. szin liázi ís tábori látC8Ívek: mikBSzliopok. bor szetz, pá I inkji rs b 0 r m é r ő k. naiTyitíí üvegek « Stereoskíp készülékek. További:
Melegen ajánlhatom mindem szenvedőnek kipró bált csiszolt szemüvegeimet csiptetöimet és tergnEtJeimeí a lcgfino-atabb úlnmüvógbol. mc:} (előirat sterint orv. rend ntrtn csiszolható.) Minden idó változásra alkalmas
szobira, konyhám is
Ss=ot»& t a. v 1 r
Arany, ezüst és íkszer, ngyszlntén régi pénzek beviütatnak.
ÍSvld készülékekkel cs»k 9 frt 30 kr., 3 szobára é. konyhára terje.16 3Ü frl,
■ i, « i .. . . pnra terjedő ±8 frt
- J5 N !
MARJA. N U A R
iíarma<nK bussás 37.
SZERB SORSJEGYEKNEK
18811K ó-srről ÉL XOO franK aranyban.
Évenkint 5 húzás: jan. hó 14-én, mároz. hó 14-én, fun. hó 14-én, auguszt. hó 14-én, november hó 14-én.
\' k mindenkori főnyeremény
• FRANK [ToÖ.OOOl ARANYBAN .
íy©gllsebb Ui eremény 100 ÍTanfe aranyban. Összes nyeremények már egy hónap a húzás tit<in tiedfkesek. A nyeremények és fctmatofc Bécsben, Budapesten, sok tartományi fővárosokban, valamint Belgrádban és a ]p.?«b!>
* ; enro\'pai fővárosokban minden Jeliuíás nélkUl •S\'Aetendo.
. . . . A pontos -gzetésért jótáfl a szerb-herczegségí uralkodás.
10p K81ön5fl figyelemre. A saerbh^rciegíé^i ur»!kodi* Ü\'al közbirré tc\'-t bi/\'oiitia H nyernntűnyaicre ét k*m»\'.ukr» VODALILU-sólag «rea juíalom-tSlcsön a íőrvónj" tírteimébon 1880. január 27 éa aUpitott külünleg-is pó\'lék az ogjHüra *dók!iüt. ugj-wiots R aöradó m";gilUpÍtÍM., melj- éveokint több mint 2,300.000 trAükoí hoi xz 411amp«02!Írba. dleub«D a w»rojA(*k kö!e»Si- éri járadéka csak 1.650,000 frankot jövedelme. Mi s. BZrírb sorajftgvekG.slc kibocsitisi foijamAt érd ;kli, mogje^yeite\'.ik, hogJ- ai IJDÍ-B-G«Dnr»Ii azt * aierb here eg»égi tejedolemséptAÍ «ey a 82 fr-Hnk\'>t mí^icíizeli\'A foljam il\'»l búul Bítonjiija: Síorb■ herexeg*^1 péDxügjminiBter Mij»tovich. Eien hivatalon tSzhir é t/\'t-teí* ta.\'isadj\'.i a nyilvMnox^áchnx lrlj*\'Sf\'o v«l»)l*bits igiit m »xá HXi\'lck\'irk, mely ojnbh ídakeu a »zerb><or5J4\'fS.v<*knek biztotiH\'xa e« áivélcli falyatitii iránt *irífi2Ór«.i»M.
SZERB SORSJEGYEK készpénzért a 46 forint 76 kr. részvény-kamat mellett.
O.z«3tejo.«a.ő 14 TtxBL-\\rl részletben csak 3 fsrintjávai és agy maradékrészlet 4 forintjával.
i már csak s. 3 forint iefiistéís mellett megkapj* az egyetlen és (isztatbD jitszcijogol.
A 12. nnvemberbsn megurioti 1. hmii a 3% sierb herctegségi sorsjegyeknek főnyereménye 100.000, lO.Oini e-t
4000 frank ar&Dyban megnyerettek vál\'.niiziotünk aiial eladott sorsjegyekkel ea RXODUH! lelkiitmer\'íte««a
OH. ŰOHN.
Wollzeile 10. é: 13: íz.
CSAK BÉCSBEN
Wollzeile K). és 13. sz.
IMERRUR
446 4—4.
IdnHóhivatalának v \'

; ■■& -oaöd taiijiouos Wíjüts Jóüeí


HIRDETÉSEK
8 hiH&os peüUorlian 7, másodszor C i mindiís továttlú sorü^t ,r. .Jer.
soronként 10 árért vótKuek.í Kincstári illeték mindig egyes \'.: team 30 Jer. fizetcodö.
dil\' \'évi ólfrafa.
A láp »eÜMm T*wétiBet$ys*I«*
nyak uijftp natét illető
iulóceadűk:
lerelek casi ismert nnmkatArsikíil fogadtatnak el.
Kéxir&Loic risfiU fiam

HeLejk!(t\' ké*sxef.>...vasAr"a<»• s csülürlökfm megjeleni vegyes UrtaliBii Up.
hélrhatwagímak, .n&gy-kaoizsai öok. tüzolt5-egylet\\ a .oagy-kawzsar kUded-nevf-M egyesület\'*, n nsgy-katii^--- tm.ti önsciíál

,nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank", , nagyA-anÍ7j*a\\, takarékpénztár °, a „ z&iamegyei 1 » sr.fn-etkfizct*, a .soproni teresbedclmi s ipar-uaara uftgy-kanizsai külvilasztminya" s több megyéi! «s Tire* i\'^ycsülot hivatalos értesítője.Előfizetési felhívás a
„SALAIE§£L§NY"
I8rt2-ki huszonegyedik évfol amára.*
Tagadhatatlan, hogy "a napi lapok szaporodásával s gyorsított megjelenésével kissé háttérbe szorult a vidéki sajtó tcbiotélye s részben meg lett tőrre ereje, azonban e körülményt enyhíti a vidéic egyenes érdekének képviselete, sót rokonszenves állapotra t\'weli az a Ludat, hogy a specziális helyi viszonyok mindinkább követelik nyilvános megbeszélését, mi:id olyan tárgyaknak, melyek az országos lapokban ^ena szellózhetök, de a, v\'iáékiijeu — igen. ;És e börillméuy hazafias kötelességgé teszi a helyi lapok lét-jogáník liiztosrtAsát.
S e bizUisitást adhatja-e nagyobb garancziival inas, mint e lap múltja, e lap SJÍTÓS életereje.
Az egyenes nyílt felelet: Nem!
Lapunk január 1-én a XXI-ik évfolyamába lépett ritka kor a vidéki hírlapirodalomban és pedig e tekintetben a harmadik helyen vagyniA, kettő van pir évvel előttünk. E szép idő alatt hány l»p szuleteti, hány meghalt s most hány tengődik!
ííincs okunk csuggechn, mert a jövót megérdemli olyan hp, .mely komoly irányával, nyugodt küzdelemmel s férfias kitartással szakadatlanul szolgálja azt a kört, melyben húsz év óta él. hiveu ecseteli a helyzetet s függetlenül működik.
Azért bizalommal fordulunk t. kőzcmtógüttlihóz a további hazafias pártofísért, hogy csüggedést nem ismerve haladhassunk pályánkon.
E(6írz«té8i ár az tddigi:
Jan—deci. égéiz évre .. ". . S frt: Jaii—jati, féi évre • :• ■ • * » Jan—m«rt. Begyed évre . . 2 „
Jfeljet vidékről legczélszeröbb\' postauUlvinvon küldeni.

Hígí és uj elófizctűínknek, ha raég nincs birtokukban - a fenséges koronaörükös pár kitünói-n sikerüli olajszimiyomatnarczképét vidékre U-.r-ínentve csomagolással együtt 3 frt öt) kr, — kcdveíoiéuy úron engedjük át igen díszes aranykoréi ben. Nem elófijetált. a két szúp képet 5 frt bulú áron\' kaphatják meg.
Hirdetéseket gyorsan és jutányosán közlüúk.
Túztelt közün«;gQnk további bfcses pártfogását, midón ujolag kérjük, hazafias tisztelettel vagyunk . ti»j.-ii;v.i»i.
r- —•■WWÖITS JÓZSEF
könyv kweskedt\'M?,
Abaujmeg>e és a büntető törvén? köuyv.
Az .Országgyűlési Érte.siíó61 s utána a legtöbb magyar lap kö/öke azon hirt, hogy Abaujmegye közönsége felírat**- Bsáadékozik az ország-gyűléshez benyújtani a sértett Tél indítványára üldözendő büntetendő cselekményeknelí, vagy azuk egy részének a magyar büntetőtörvényből leendő kiküszöbölése iránt, mert véleményük szerint a büntettek mindinkább tapasztalható nagymérvű elszaporodását\' fóképen az okozza, hogy az 1878." V. tez. és az 1«79. 40. tcx. értelmében több exitbeu a személy és vagyonbiztonság ellen irányzott vétkes cselek mén vek csak a sértett fél feljelentésére büutettetnek.
Eddig a hir. Nem ismerjük a tervezett felirat .bővebb indokait — de ez is mindenesetre elég fontos arra nézve, hogy Abaujaiegye revisiót sürgető szándékai fölött egyszerűen napirendre ne térjünk. Annál kevésbé tehetjük azt, mert az első komoly hang ez, meiy bünteiötörvé-njüok módosítását kéri az országgyűléstől.

A fölvelelt IÍ\'TIÍÚ; nngy horderejű s az eíinéíet nagy harc\'áii ment kérésziül. A büuh-ió íf»»iudomány legkiválóbb férfiéi s a h-phikelőbb törvényhozások fiígUlkoztak e kér-dá-scl s épeo ncin icliet a/.t mondanunk, liogy a harc? bt-fejezictetl s az üfíyuevcz- tt „Aiitiagsdi.licf elmélete ma inúr ;i jogpezosedett telelek- közé lenne sorozható. Nagy tukiu télyek szálí::al; mellette a küzutérre s nem kisebbek foglalnak ellene állást.
Ismeretes, hogy a német bíró dalmi büiiLetúlőrvtüiy rc-isiój;i alkalmával ép*ii iv.i\'n büntetendő cselek ményi\'k togblkozuttáií leginkább a nemet íörvóiiv hozást s s.z alig öt évig iTvéuybtíi) levő német birodalmi bün-tetötörvéi-y egy irányban sem változtatott meg az 187íi. évi februárba 26-diki no Tel h1. által oly mérvben. mint épen az „ Antragsdftlict"-rc vonatkozó reüdelktzésekben. Azóta sem nyugosznek Németországban, hanem még Mittermaier, Hebchner, sót részben Köstlin tekintélyére is tá-maszkodva oly óhajnak is nyílt kifejezést adnak, hogy a sértett fél indítványától egyáltalában nem szabad függővé tenni a bűnvádi eljárás megindítását, lianem a büntető törvényben foglalt minden cselekményt hivatalból üldözendő büntetendő c-m-lekménynyé kell tenni. Dr. Medem - c kiváló bírói szaktekintély -egyenesen ezen követeléssel lépett fel azon szép tanulmányában, mit , He-seitigung cier Antragsdelicte* czimoiel közzétett.
Ez7el csak jelezni akartuk, hogy nem meglepő ránk nézve Abaujmegye közönségének kívánsága s a ma gyár büntetőtörvény előkészítése alkalmával is mdr ismeretesek voltak mindazon érvek, taik az „Antrags-dciici4" rendsiíere eJIeii felhozhatók s ha a magyar országgyűlés mégis ezen rendszer mellett foglalt állást, agy bizonyára azon fontos érvek súlya alatt tette azt, melyek Európa majd

minden tiirtéu} hozását hasonló álláspont <•]fi»£ÍIdósára indították.
.Mert :ulajdoiiképen miről van szó ?
Arról, hogy a büntetendő cselekmények egy csoportja kivétetik a rendszerint hivatalból üldözendő büntetendő cselekmények tömegéből s azokat nem hivatalból üldözi az állam, hanem megvárja, mig a sértett fél előáll s követeli az államtól, bopy a büntetöigazsá\'szolgáltatás gépezetét mozgásba hozza.
S miért teszi ezt az állam ? Rgy^zcrüen azért, mert azon bünte lendó cselekmények által nem látja a társadalmi és jogrendet első sorban veszélyeztetettnek, hanem csakis másodsorban. Első sorban a sértett fél jogkörét látja sértettnek s a sértést oly termeszt*tűnek tartja, hogy annak megtorlása inkább a sértett fél, mint az állami közérdek szempontjából szükséges.
Gyakran a megsértett család nyugalma, békéje, sőt becsülete tá-madtatnék meg, ha az állam a család akarata ellen beavatkoznék a büntetendő cselekmény üldözésébe. Gyakran nagyobb szerencsétlenséget okozna ily állami beavatkozás — mintha a sértett fél büntetlenül kívánja hagyni nejét, ki háxasságtö-rést követett el, fiát, ki meglopta, az elvetemedett büuöst, ki leánya becsületét tette tönkre.
K kényes természetű kérdések elől háttérbe kel! vonulni az állam-cszmének, concessiőt kell tenni a megsértett társadalom és jogrend nevében működő áilamnak a magánérdek javára.
Fókép ezen szempont az, mi annyi törvényhozással együtt a magyar törvényhozást is arra indította, hogy bizonyos büntetendő cselekmé nyék üldözését attól tegye függővé — kivánja-e azt a sértett féí, vagy nem ?

Más kérdés és igen vitatható azonban az, mily körre szoritUssék e cselekmények csoportja s szabad-e azokat kelletén tnl kitágítani?
A magyar büntetőtörvény tagadhatatlanul e ponton igen szabadi1\' ekü volt s elment azon .határig, meddig az állam érdekének koczká?-tatása nélkül csak mehetett. Kőrüí-beiüi 24 büntetendő cselekményt jelöl meg olyannak, mit & kir. ügyész üldözőbe nem vehet addig, inig t sértett fél nem kívánja. Köztük súlyos büntetendő cselekmények van[-nak. A rágalmazás, becsületsértés^ könnyű testisértéstől — fel egész > csalásig egész sora a saJyos büntetendő cselekményeknek _ mitíSfc a hamis vád enyhébb esete, az erószt-ko= nemi közösülés, a szemérem el-: leni erőszak, a laegfertóztetés,. a yér-fertőztetés, a testvérek közötti fajtalanság, a szemérem elleni büniett, a házassigtörée, a családi állas elleni bűntett, a gyermelirablas. a nösze-I mély elragadasa, a levéltitok . megsértése, & titok tiltott felfedezése, .a magáulak megsértése, s. iopisr a sikkasztás, a hűtlen kezelés, a ^cgt&Un. elsajátítás, az ipirvédjegy hami&uAs, a más vagyonának rongálása — mind oly büntetendő cselekmények, melyek egyes eseteiben a kir. Ügyésznek s vizsgáló bírónak távol kell magukat tartaniok mindaddig, mig t sértett fél nem kívánja, hogy a közvádló teljesítse kötelességét.
Tagadhatatlanul nagy lemondás az állam részéről s nagy engedmény a magán érdeknek. Helyea-e ity mérvben kiterjeszteni a sértett fél indítványára Üldözendő büntetendő cselekmények határait és nem etegeirdó-■ csakis a diseretiot igényió családi x érdekek köréHen maradni, o\\y itéráéa, • meli Íj el érdemes foglalkozni s tncly-lyel épen azért behatóan foglaltfózíE * is a tudomány — de anayi kétségen kívül áll, hogy a magyar. íönróny-,, hozás e ponton sem. tettFűzfa lombja...
Ffitffc lombi* lo&«jlik a*\'«*rr* \' \'Htot VI terhit vitetni nem WrJ&,
A tirhiítnoV liti(» Ölylcor-oíjfcor irB B hjjí U*
ÁlÍ jy gy ,
Víni»boii.»k a malUk \'emlékét, Ah dy *d«j óíy íd-« a» 4íűm, - -Boldo£*igom benoe fetelilom
Nem kérek ÍSn mást a \'mé\'nyórizigl6\\\' Lemomioitxm mmíeB **é[> é> jóról, C»*k *tt kérem, cíik «xt hogy halálom Álmaimbin lirodon taÜljon i
HEBERLIXG DÉNES.
Felöl v^áj.j ^: feereskedelmj Ifjak üukép/o köréten.
Mély^Diísztefi hi:rp_iíiA-gl
ÜTAim és hölgyeim 1
\'. A mü, meljbt Ödök BÍŐtl felvlrasci
uerencaá* Tagvok j semiai oly-beibecjcael
oem bir, melyet »ttót iij érlfelibi küzÖüeég
jogg.I várh»tna. T.rCalma- inkább egyíbi
néseteniet foglalj;.\'isagábuD.í cmik azért
olvwom fel, mert 4H»U a liOM2iidi»!rnaB
téli eaiélc egyikét a méiyentTeíltflfhállga
»<i«ig riazáről Dchiny perctúrel m\'-grüvi
díUietoi hiizem. \'
A birálalol ietn 411hat|a l:i möTem öii(^ggöl asemben, de áianJÍtoUató gy t. jóftk»r*tbóí erodő mü^eta-

két a czél miatt türelmesen fogja végig hallgatni.
Végre, mert a tárgy, melyet dolgozatomnak czimetÜ választó tam, oly nagy, hogy annak rásileiaséoe köteteket igényelne.
E dióhéjba szorítom, de épen azért a nevezetesebb tételokot is csak futóiig érinti leiris miau kegyes elnézésüket rtlíziitcaea is kikérni kénytelen vagyok.
A nők társadalmi helyzete.
Azok társ ^d almi é « lelki müveltiógekÖBÖtli eltére a. > A gondvisMés, melyet a keresztény népek Isten névvel j^lölnfk meg, BZ em beriség létdt fennálláoában kétaégtele.iül njegelőzte. Akart e ez embereket is ts-iteDÍ, oly*>n embtirekut, amelvek most ek s amilyeneket azokat most isiner-jftk, oly kérdés, mely érlckezfét^m kére ■én tui lép, azt fejtegetni c-élom nem
E ckiulelbou a kutató ■elme bizton megAllnu<id;itfra jGonl 8<>h*atítn foghal; — n philor-opb c ki>rdé.st De") lárgyuljii. vé fjes sitjüemévul a tcrajé-^zet e*f*.n titkát feaiegerní nem l^nja map^l Íll«tók<5BDük &n»íT azeileine a>egbizit *zon eszmében, Bo^y a teremte* «en Jtka baBonlit ama caHási th-imahoz. m^ly talán önmagával ellenkezéebo jöhetvén, a^y oldatik meg: titok.
TitoK a teremtés, titok m»g» a ter-mészer, titok msga HZ Istenség ia.^
É«eD titkot koszorús költínít Ber-nyi Dániel, egy gyöayörú ftöUeménye-»G-I ífíy fejezi ki : T8t«n! kit a bölcs láng\'-s*e föl nem ért. Csak tilkoo (M ktbie óhajtva *«jt; -Léted világit, mint a féoylfi nap, t)a ííemünk bele nem tekinthet! —

A vallási és turmészettani tilok ko tölt azonban különbség van, de fejtegeté jt»rn közötte cem hasonlatosságot neru lesz, sem SÍ különbség: miben állását ismeretül föladattal nem birván, csak annyibba kelleti felenjlitenem, amennyi ben ezen eszmék közvetve, vagy köívellonüJ rendeltetésű ok egyikére, tár; ad almi é!- lünkrii w b-fulywial birnak.
kítÜtüit czélomiól oitísaz-í vujíúthetne, fól bea kel t«hál hagynom s visszatérni ej-kezdett themámhoz, mfilybecafentabbiak steriut kma kérdést tettem föl:
Akart-e a gondviselés emkureket teremteni olyan embereket, amilyenek mos télnek 6 amilyeneknek mi azokat most >-rj&k ? s különösen: mi ezeknek rendel tötÓtó ?
Ddrvin magas roptli. szellemével
igbizunyitani iparkodik, hogy i z ember
:tlüg jön iétre, Hmcnnyíben -z emberi
uemet a majom f«jtÓl véü »i,irmaí-
talhaLni.
Megvallom, hogy aulr. és nagy iu-dumáuyt eláruló müve Da"vinnnk 3r>k«.-kat h^boz^slta ejthet s nkadcak, kik álü tásának hiteU is adnak. — Én u^m tario-zom követói kőié; én n.z embeit önállóbb lénynek akarom ismerni, minisem eredetét egy náláuál husoulitljatallauul s minden lekintelben aUn\'abb állűáila-.f»j tói származni ^lío^udhasiam-
Jgéaylelen müvem irháf »z embert önállóan s usry, mikéu: az teremtve lett s mint ar idi\'k, a kor r»jta tárdad-lmilag vá\':oíáaokat láttak, fogom a mü kis ter-jedelmóuél fogva röviden bematatni B korlátolt t.\'beuégem atáo a n5k \'irsa

d»lmi helyzetéi, azoknak a lársadaloinn való b-lolyását, faladatát ismertetni J amennyire e izük keretű naüvecske mog-eugedi, azok előnyeit B gyöngéit feltüntet DÍ.
Kétséget kizáró dolog aí, hopy az emb T H világ nagy színpadján mint elsőrendű mii lünik fei; az ember, mint t«-retntméuy kezdetben bárha teljiB tadat-laueágbai. élt is azért a Tele\'- BiÜÍet í\'okozHtus^n ícj!5flő, ismeretek által gazdagodú tiremiő képességénél, vagy mint flEukáuoB mondani: eszénél fogva egyedül van hivatva a természet arának lenni. — Hivatva van mondom s termátzetnrának lenni, mert azt már tények igazolják nemvvár megoldásra.
AZOD felfedezések, mulyeknek b 1-caÖje bárha H véieilen volt is, minők: a góterókbec, *. villany hatalmának korlátozó s azt utaaitó képességében, a puskapor robbantó erejének ismeretében, a csil* lugisiit a ínrmósze\'.tudomány aligelszám-!álh*tó ágtibau. a technikai tudomáoy, ezer nemében jelentkeznek, az embert kétségtelenül a vi.ig urának vallják, ezeuefókcek a szárazon és visee létező, sot a levugíl á\'szelú hatalom, bírásában ögyediii az ember van ; ezen erükkel kap-ljii ma^it Öasze mán, távol álló nemzetekkel B híreinek, tudományának, akaratinak közlése immár idői nem is vesz góaybe s gondoU\'.áoak érvényesitóséro, hatalmának megmutatásiru ciákoem ter meszet fúlölti erőkkel rendelkezik.
Az ipar, kereskedés éatadomány
n könnyűvé lett helyzetében aanyira
lerjesekedik, hogy mai napon már nem
azt csodáljak, hogy valaki asokat ismeri,
haoero megdöbbsatólag h>.t «4nkt ha

azokban valaki g;enge*4gst árai .W.-,*2 egyik vagy másik nemutaek^aioifásaj, társadaimi élete, többé j*em ütök. .
Pár értizaáár,l előbb i frwciia , oemiot finom és könnyű, tíraaígáti mo- ; -dóra, az aago! p-ip higgadt maga^rtáfa ; amurnál as ipar áa .féuyiUé*, ómennel */ üágkeretkfedehm sgyadarMág*, miat i.váliaágok, éhok. ms már it.lett.öitetvis z.a ból sok, .más nemzetekbe! ii éa\' Jtü* . lönöten. éssrevebetf a. htiladáe társadalmi Unkboa, de vajjun QZGB. ajg.bbkóri uir*üd«imi hajadat olyca-e, molj kivi.-aaUw leh&LBe mlaá^c réuéb«B, ft-ragj hogy auk a régibb népak pai Bzokáaait sok tekintetben károtao. j egéaxec más kérdést tesz sxiikaége*»ó,
Á ehioai«k Litokíaerüiáge, aí jn^u^- : »>k és egyptomiak maguai jsmarolei, a . ■panjotük. és német nemset^ f ova^kora.. lejárt; ax arabok kalandot.élej;e; a, mohamedánok mesés gyönyörei, mx cnár.iiein. ., bírnak. íoctosaággal, .asek & falai rogi^k- . ból mind alá hullottak, » a dolgok terme- ,
ietességében tűnvén fel, ezek egy almult
álom szép képei lévén, moiU rideg-vajó-^
aágban ébredésnek. . .
I\'.y elmaU kornak .akár dicsjálnuur, akár a való etetnek próaái engemet ■°9Q> . iuditott»k ezen felolvasásra s nem is a kel&ttüodér meséi, vagy Al»din Ufoiyt \' álvai bírtsk teám ősztöuool, rdidoa ma*... gamat erre flhatároztam, hsotna ^elon,, koránknak tok kinövései voltak wűk,, mik as eszmét adták, a melyek eUeo~~\\ szerény néutem kösléaéTei némileg hatni iparkodom, habár megvagyok is arról gvórfdve, bogy ax áramlat ellen, .
íy e sokaiíágot, wi egész tömeget ragadj* magáv»J, aena nsluin, hanejs niA-, ■oknak, oly hiroévTel birö férfiakjuk\'


HUSZONEGYEDIK ÉVFOLYAM
függőcselekményebelszaporodnak mert1 kikeüelt Tolna mondani, hogy a hl-tedják az illetők, hogy épen azon in rom hó — alatt azon idő, midőn ter-
mint kötette » legtSbb felvilágoso dott törvényhozást. Jól, helyesen tett-e s megfelel-e ezen rendszer a mi viszonyainknak — azt a jövő fogja megmutatni. A lörrények jó és rósz oldalait minden kritikánál jobban megrostálja az idő — s ha majd néhány év elteilik, akkor fogjuk csak tudDÍ, helyes-e azon okoskodás, mi Abanjmegye közönségét rezeti, hogy a büntettek szaporodását is a .sértett fél indítványára üldözendő bfiote-tendócselekmények" rendszere okozza. Mi más társadalmi, erkölcsi és lélektani okokat tarlnnk a büntettek sza porodásánaK rendszerinti okaiul, de épen nincs kizárva azon okoskodás sem, hogy a sértetl fél kegyelmétől
p
fokok, melyek miatt a törvényho Hivatalból nem Üldözi a büntetenu cselekményeket, a sértett felet isarr kényszerítheti*, hogy ne üldözze s tettest. Mert ha az állam azt hiszi, hogy a családi élet tekintetei miat nem szabad a rendőrnek, áliamügyész-nek, bírónak bizonyos büntetendő cselekmények körébe avatkozni: ugy legtöbb magánfél is akként gondol kozik; helyesebb a bűnöst futni engedni, mint nyilvános végtárgralá-sokra vinni a családi Ügyet. Épen nincs tehát kizárva, hogy vakmerőbben s gyakrabban követtetnek el azon büntettek, melyeknek üldözése elől diseret okokból az állam visszavonul. Mindez azonban bizonyítást igénylő bypothesis. Egyet azonban már ma is Tjátran kimerek mondani s ez az, hogy nem tartom czélszerünek a magyar büntetótc-vény azon intézkedését, hogy a sértett fél indítványozási joga azon naptól számítva, melyen az elkövetett bűntett, vagy vétség és annak elkövetője az indítványra j^ sitottnak tudomására jutott — három hó alatt — elenyészik. Ez végnél ■kftli igazságtalanságokra adhat okot, ha a jndicatura nem jő segítségére. A törvény szerkezete mellett büntetlenül maradna azon férfiú, ki egy nőn eröszakot követ el, s az a nÓ görcsöket kap s három hóig eszméletlenül ideglázban fekszik, csak három hó után eszmél, s csak akkor követeli az államtól becsülete elrablójának büntetését, mert mit felel . e kívánságra az állam — azt. hogy
kelUne világító fáklyával meaiii előre, kiknek uiv* még a kor satuyaió fajai előtt Mm válnék a pusztában kiállónak •tavára.
Aaonban nem tévesztem szem el ól, bogy nagyokban az embernek erejét •Jftk megpróbálni te érdem, annálfogva limdaimi életünk jelen állásit néhány •orb*n TÍMMtükröxtetni e öBszfibasonli-tis folytán abból következtetésemet kironai kísérletet testek.
Tudjuk, bopr " gondolatának, «5;
tarméuetileg tekintve cselekedeteinek ÍB
*t$g«tíen araj termétxetileg mondom,
hogy" ura tetteinek, mert szabadságiban
ill *tt tenni, amit akar. Tinadatmilag
osOEban a cselekvések nagyon szűk kor-
Uttlt ko*é leróo sxoritva, itt inir a mi-
Wk*«r»5i ét erkölcsi érdekeinek megó-
»W» ho*ott társadalmi szabályok, lőr-
véoyek által korliloitatik. — Terméíze-
titeg lehit as ember egészen sjabad, mig
társadalmilag más törvényekhez kell cse-
lekadeteit alkalmazni. Az ily torvéoyek
tíonbwi, habar eredetükre ax idők régi-
•égébe Tetetnek is hennánkét, az emberi
OMlakrdMsk exen TtorUtai örök időktől
fogra- nem l*te*tek, mert 6s időkben eme
törvények * eulidfö akaratában nyilvá
nultak • ia«kb8»; kör&lményekhex Toluk
alkalmaira i agy a családfő egyéni vagy
anyagi érdekei köloBÖnmék azoknak at
irányt s esek tsabták meg a határt, mivel
• c*aiidíÖ fftggetlen Tolt • a hnsxija tar-
to*6k, még nejeik is nem osztoztak a ha
Ui6m gyakorlatában ásókkal, hanem »xo-
rt» értelemben vett rab!ák b
rt» értélembea vett rabaxolgik, — rab-wolganök voltak, kik a családfa akaratitói fuggöttek, aki fölöttük élet és balál-jogiral birt.
A Dök birnagy befolyik gyakoroltak it a caaíidfőre, asért csak kivételes . mx\\ a*, midőn annak oeyét a történet hn-gyomány alakjában az mókora.k átadta s mert a 06 e_»tfdi nevét már fis idökbíu !- asonnal elvewteUo, mihelyt egy mis
ak lett lagjává, azért ba volt is kö-sft nagyobb taeíemmel bíró hölgy névéi a történet ragy hagyomány caak bláty otaa ori.te meg u ifjabb oemxedék admKra
kö-
« azonnal elvesztette, mihelyt egy 1 Wládnak lett lagjává, azért ba volt is sBttftk nagbb íl bíó h

ZALAI KÖZLÖNY.
az 1878. V. t. ez. 112. §-a érte! mében följelentése mint elkésett visszautasittatik. Három hó aíttt kel lett volna a feljelentést megtenni.
E példát egy német jogász hozta fel, de ráillik a mi bttntetötörvé-nyüukre is.\';
Sok ilyen esetet hoznak fel a német jogaszok és valóban frappáns bizonyítékot szolgáltatnak a törvény ilyféle szövegezése ellen. Mi nem nagy súlyt helyezünk az erőltetett casuis-ticára, mert hisz kigondolt esettel a leghelyesebb elveket is ellehet csavarni, — annyi azonban kétségtelen, hogy tágabb határidót kellett volna a sértett fél inditványozási joginak gyakorlására nyújtani és világosan
mészeti vagy egyéb cihái ithatlan akadályok gátolják a sértett felet — 3ieoi érthető. Hisszük azonban, hogy a judicatura segíteni fog a mi aggá lyunkon és előadandó esetben oly cl vet fog kimondani, mely kizárja a mi aggályoskodásunk beteljesülésének lehetőségét és nézetem szerint annál is inkább kimondhatja, mert az inditvá-
ily"jeleuetek. Sohasem kellett voloa megengedni azt, hogy még aTégtár-gvalison is elállhacson a sértett panaszától — mert valóságosdemora-H-atiót idéz cló, ha látja a szegény ember, mily könnyen egyezkednek a vagyonos gazok, mert ne szépítsük Örökösen a dolgainkat, tényleg azzá\' egyezik ki a sértett fél, ki neki más módon elégtételt nyújt s fájdalom az elégtétel oem mindig nagyon morális. Ezen felszólalásunkkal csak azt akartuk mondani, hogy a sértett fél nditványára üldözendő büntetendő cselekmények létjogosultsága ellen nem lehet harezra kelni, mert olyauokat minden fel világosodott törvényhozás mindenha ismerni fog; — de ha majd egykor a mi büntetőtörvényünk revi siója kerül szóba, akkor igen is helyén lesz megvitatni mily körre szorittassék azon cselekmények csuportja, mennyi idő alatt s mily föltételek alatt s lik jogositvák az indítvány (helyesebben inusz) megtételére s adassék c az in-tván\\ visszavonására annyi jogasér-:ett félnek, ír :nnyit a jelenlegi tör-■ény nyújt ?
Ezek komoly, figyelemre méltó
nyozásra szabott határidót nem sza- j kérdések s ezért nem térhettünk egy-
szerűen napirendre az Abaujmcgye közönsége által tervezett fölirat híre fölött.
Dr. "SVLASSICS GYULA.
JegyzőkÖnyv
Felvéve a n&gy-ianizsai polgári egyletnek 1881. decz. 26-án megtartott évi rendes közgyűléséből.
I. Darás Zsigmond egyloti "olnök nr megnyitván a közgyűlést, buzdítja a tagokat & mai napra kitűzött gyiiléa törgy-.oruza\'ának, különösen sz építkezésnek elkiieraereiea megvitatáBÍr& B felkérvén igyttttal a je!=n közgyűlésről feiv6ttj-gy őköuyv hitelesítésére, Ujváry Illés « auaiedler Pál tag urtkat, wutác felbí^ja titkárt a. műit évi számadás ülűterjt&rii-
bad büntetőjogásznak az elévülés szemüvegén keresztül nézni. Az elévülés nem számol azzal — tehette-e ezt, vagy amazt az állam, de a hol a bün tetötörvény nem beszél határozottan elévülésről, mint nem a 112. §-ban, itt a gondolkozó biró mindig tekintettel lesz a facuhas ageudire — s nem fogja mereven az elévülés szabályait alkalmazni a .három hó" büntetőjogi arbitrálásánál.
II. Dr. Trlpim á jlé
r R\'-zaŐ titkár ícl- lj-bóí kitűnik,bogy Bklj
__. rtí>ván jlentétít, mejbó kitűnik
az egyletnek 2"4 roodes a Bkültagj
— Vagyoui hlloputát illetőleg van
pánzbt--n\'2499 irt 19 kr. Ugaigi dijhátra
lék 335 írt 80 kr. a i ÓV 2734 í
99 kr. vagj-oui gyar fri 4 kr. — Az eg
Azt sem tartom czélszerünek, hogy a sértett félnek jogában áll az ítélet hozatala előtt mindig visszavonni indítványát. Csak a minap olvashattak a lapokban, hogy a védőügyvéd folyton sürgette a végtár-gyalá^oa az elnököt, világosítsa, fel a feleket, hogy szabadságukban áll ki-igyezkedni. Ily cinismust nem Hgiet iokáig tűrni. Hogy a csaló a meg-
-zasen 2734 f L.podá.3 ez évbeu G98 leli könyvtára 388
t évben beaze
kölütnyire szaporodvái:, t
czt^tti; 144 kotut.
A válaBiLmánynak az egylet é és\\ tckiu\'.elcbuu lelt működést1, ut.lr \'zal külöo pontját képezvén, a kit
ialttal a nyilvános végtárgyalásou s egyezkedhessek, hogy még jó dij-5rt a panaszló elállhasson indítványától — kétségkívül oly mozzanatok, melyek komoly meggondolásra méltók
talán igazat fognak adni az ata-íjmegyei feliratnak, hogy a büntetek szaporodását is előidézhetik az
lel festett egekbe néz, pedig az t-gy uztik valOság, melyben a rong
élet
elégedéat, bo\'dogsá^ot, üdvöt
*t és munka adja.
. A regényes álét felemÜléftévtl nem BI fölöaleges érintenem, hogy e siá-zad közepén még *% édes anyák csak oly köoyveke: engedtük gyermekeiknek, kü löaöseu leáuyaikuak olvuoi, a melyikei maguk ismertek már, va^y előbb átolvasva azokat veszélyeseknek, érzelam
ázitó olvaemányaak nem találták ; — ma
ÍZ aoyák, — tisztelet & kivételekaek, — és sajooa, hogy t-zen klvéle; nagy siámot nem lesz. — » könyvek éo regények nagyobb re%zét alig ismerik, s azoknak
•Ivu&ását gyermekeiktől nem tiltják. — Szabad a vásár, pedig e vásáron ig-jn sok rOiz gyártmányt lehel néha drága áron
idai el.
A színházak, melyek kezdetben,
tűiül pl. & rómaiaknái C9ukutczai el6ndá-
io\'iban DyüvÁuuiiak, — ami ugyan Chi-aábun s5t Spanyoloneágban is még napi
i«eméayt kép«z, a tárgyai tréfás gy^r-
rnekségeket, olykor valakire iráoyz«u gunyort tartalmaztak, aiért a közerk.ü\'1 csuég benuök megtámadásra sohasűm talált, a akkor még a kétértelmű szavak így kifejezések ismeretlenek voltak; a zárt helyiségben tartott előadások yi dig minők a birea ampbitextrumban Ur-
attak, niiüdeokor nagy népuanepély t képeztek, s a kor vadabb ízlésénél fogva nnak megfelelőim vadállatokkal való viaskodásokból állottak.
kövakeiik.)
A népvándorlás befejdztével kez _6dtek az államuk readi.zereot.bbeu ala-ulrti) miáltal a családi körülmények sok -.kintetben lettek viH OiájiEiak kitéve s az államok hatalmának növekedésével a caa-iidfő hatalma aránylagosao kípöbbedctt ■ Etlkségessé vált társadalmi törvények il nagy részben koriárok közé lett «zo-._..■_- s & oaeud-isebb. nyugalmasabb, de ápen azért boldogabb családi élet kezdetét vetie.
Ei idő\'űl f,.gva a aűi befelyás na >nkint nagyobb és n*gjobl mórveket Jidett ölietii, de nzén rniadeokor mce LartutUs mogúrizni tudta a BÖ osztály magának korabbau is azon tért, ahol a család javára, melynek már mégía joggal biró tagjává vili, - közreműködését il-! — B siker követte.
Bordalok-
Nem cuk l Léieiika,
nt a túlvilágon rrs i.ctbe,
Hogy minden b.jit felejt**?. Síron innen U tm Letie, Mely gondot i* bút eloszlat; S ei u áldott fsldi Letfae A billikom, eufc jól forgacd !
íí.
ÉltOnk képrtieli i.x égboltotttot, Helyen a MbSk % Gondok 1 a bánatok.
A háiveteléa iciválló fontosságú fel adata volt 0. nőknek mindé a kor a m<:ri tállal a caaUdíC azon elöoyGltet érle el, ielyek a nyugalom é* boldogság kifeje-isébea állanak, a nók idöukint befolyá-»uka; növelték epedig joggal,mert érdemet tettek azon szép elnevezésre fele segítség. íl közben korunkhoz mi ad közelebb srvén, a könyvnyomtmás müve is fel-ilálva lett. Hogy mily lényege fordulatot vett általa a tudomány, mily villámgyorsan terjedett a haladás, azt sztik ■égtelen mondani ís, elég legyen a« fel-emlitenem, hogy a könyvek éa azokban íözlött ismeretek óriási naérvbeu kezdet ek terjedni, a lefolyt idők eseményeinek lőltÖi nyelvezettel történt megírása által . regónyeBség is ébradett, s a mindin :Abb tf-rjedö müveit s különösen az ijabb kor ragéuyei — mini mind-meg-aaoyi f^ftasia _ a képselótetíég ez^n szikrái felrázták, a szendén szunnyadozó érzelmeket, mozgásba hozták a fogékony níliktdélyeket, s csakhamar irányváltozást okoztak az addig csendes családi életben U. Az élet, bár mikánt óhajtanánk is, hogy ne ugy legyen, mégis próaai, a koltéezeietet csak minta méh a ▼írig mézét, bírhatja meg, nagyobb au-lya alatt «1 kell vennie. — A költé-•set u ábrindok hazája, .a ibrándo-•*■ M élet megroatója, mely kaacaal


eié terjesztetni.
A ül
dött biiotui; előadója által for a i
gy
dósét s annak jele flé
a viia*»tmáoy mük&- Óaét hely««Wéo, j
kért fel mentédt megadja.
Ül- Elnök ura választmány nevében megköszöni a megtisitelobUalmat* kéri a közgyülé»t,mis»erint — miutio a«őo Qgy tiszt tanai megbízatása lejárt, korelnököt ,j-gyz6könyvyezetőt vüaaxtaoi stiveskod :iék,mire korelnökül Ujváry Ilrjy^sytő-könyvreietŐSlpedigD-.Tripainmer Kexsö ■gyhanguiag mogvilasítaltak.
Kapok f oly Un korelnök ur as elnö
UÍ tinstet elfoglalván, a ÚaitvisolÖk 1 vá
lasitmáüy megválasztására a köígyülés
feíbivja, BZ*vji«at»zed6 bizottsági lagokal
»jáolvün tfencz Antal, Dr. Tttboly Gyula
KnurcEcr György, Baboaa László, Krfoau
L.joa a Németh Ignácz urakat, mit 1
uléd elfogadott miaek foly Un a szava
Biedú .bixoUság mükí>dó>íót m*!gkez-
detie.
IV. Exutáo a választmány által ja-. tlj.i hozott ó. i kölség eloiriDysat vé ■n tÁr^yaUs alá, az 18S2. évi költ-áuy^t küvulkeiokben áliapitututt
Bevétel: frt, kr.
1881. évről tagaági dij- s bér
hátralék 335 80
Ké^póuz maradvány — 41
Az agyi. helyiségek haszonbére 69Q —
214 reides,6kültag Ugaigi dij* 1296
Remélhbtó uj tagok tagsági dija 129 —
Azok Uiratáei díja 40 -
lirUpok el.dása utia 150 —
2121 ín 8 kr. ittkarekpéectári
betét kamatja 106 42
Bekebelezett 377 írt nldn járó
kamat 26 39
Ki.dá»:
.gyioli .szolga fizetése 180 —
Iirliipok megrendoléiíí Ára 415 —
Cert javítás 20-
rodv-9zere_: B Djomts.tványok 50 —
.zcg^ajeknei- adikosá* 20 —
CöQ^vLár czéljaira 200 —
?uzo!tó egjletask p&rtoló dij 3 —
A< épület jtvitósa 8 BOÍÍB
Bzarzeodfi bátorok. 200 —
i-odkiTüli kiídá» 200-
1338 —
V. A válanztmány által kiküldött építkezési bizottság előterjesztése általá-ÜOS ti\'.tszéabe réezesQlyéD, ax abban fel«o rolt s más indobDkail fogva u Blfogudia-IO\'I «zek BEeri-it:
A polgári egylet, a Babochay hax mentéa uji-gnjilandó uj utcza folytán ny.jri hi-tyén egy egyemeletes házat épít, muly föld-zint e-ry körülbelül oly otgy éttermet, mítit a koronií s a bérlő lakáaát ÍZ uir.eleteo »z egylnt kizárólagos c*élj*Ír« 5° h-\'Sazu, 4° Hiólita olvaió szoba, egj ug\\:iu íikkiT-i jáUió *xoh», í-gj1 48 bosazu és ü\'i-\\üi társalgó B egy ugyanakkora ét-keí.ó s végre egy 3° ln>wiu 8 4° széle* könyvtári szuba, m-;ly válaeztmácyiüiée-
r>.- széjjel oBZik ez Égről mioden foll -g : Hogy ba rá iüt a n«p A bortolj>3 le.\'le;.
111
Tömkpl-g ■ binat;
8 Ariidua fo ál,
Mely abhol kivaset,
Klb bá
ÍV.
Tudjitok-e, mik a Fol:ir UoTCSepi\'jei ? Ragj-Ogá c»il!«gok \' Gj-üi.yörü fAcyoL
Féajcikct amíg, K dilUgok ontják: Tiltidftkiik jókrdrtnk, K földi meanyoritig-
V.
Él*tQakn«k bárkájában A holla a tétét bánat; S « iia pohár No., aki Neki ii fog a Aadáraak.
Kinyitjk a birkaajt^t
8 in a boUót kiUdttja . .
S « »aít midir Bfj eUzáJl, Hugy nem i» jű többó rii>u.
VI.
Letűnt a« éj, ■ búbiuat; 8 ébreJ icedTflnk bajtialíírja Hirdetik is a kakasok: A poUar«k Tig cs ngése.
VII-
Sirba van örömöm, K Mewiis, té»; örököl Iák rannak Rundéi™ oelléjo.
De Usii.lt *s angytl: A bor ... ■ a air tám!
Feltámad a *>loU, 6 « 4r fut » íjáTa,
V1H.
Van Tirígnuk mo«t in «%, Bír tilíei kiat a világ: Fehér miotaul ott íll
Arafl* piros rittiük is TSJJ, Bár Ulie* kint % rütf: Piroilik mir a M>k bortAl Miwl.n orron a borrirág.
vAaoey MIHÍLT.


y
JASUÁB 12-í» 188ír,
r« {■ h»itná.h»tó s rigr* • fSUUsiatam m^M ma^aaaigbaa egy IS* n^*«itt * 8*
a«c>\' MiPti^KÍ cxólokre U alkálin « táau-
termet foglal magában. Azópifkezói költség:*! f«<U«eti>éo(»k :
As egyletnek keup^ns vagyooa 2000 frt
A* egylet álul a Yároaaak át«a-
g^dett lerQletert kap 1000 „
Axegy let jelenlegi ipttlale eltulat-
BÍ határostatváo annak legki
sebb «ladáai á>« 6000 ,
Aláirt részvények Ö28O ,
A l lt ilul kikfil
-da le** \'gy kOr*jiték,meljbeD
kiboctájtuidó ft N. Kinif iu
felállitmodó »_:ÍDb4s J»TÍT»
30000db 1 fr!o> tónjng;, eb Wl
remélheti t.Bxtfl. Djeriw^g 10000 ,
6 Mialbogy, ht LI egy. helyU^ge
k felit leírt tnódoo feiépitietik,
«> legkisebb -Skiiiítrta ateriot
2500 frt tiazta jövedelemmel
rend.lknik, melv 30000 frt.
tftke törleBsiésére elégBégeB,eo-
nélfogra a koigjülé. 30000 .
8tovi-l t-armictezezer f. l kSlcs6nlii ség eaetéb-o leendő f^l.vételél vnzza.
A Vö,g_ ulé- u dpilkezé* 6i»ík e.ikSz\'éíére.. ugv > .« ■ ek kölcsön vtigy más módon I«esd6 rx«Wre, «alamiDt az egylet régi épületének eladásáv»L a Táliuttmioyt erköl. C3Í, aojragi folel&B*ég ncllett megbisz*. A B -.vazauzedd bizotlBAg jnlenli, misserint az Vt ór«i *írit határidű «t-
-nu". 26 Kiroly -B*bo»4
lemkezett a i^j az öB4s__i BZ-.Y«U\'* lapokból k tBot, mi-ierínt a bo»deu . 66 szavazatból ojert ariojU); legtöbbet: Elnökre l)ar-i Zsigcound 65 .i»vu_atut Alelnökre Saovéb-r Jdzief 66 jr.Taza\'ot, Titkárra Dr. Tripimmesr Be»s<5 66 mi»-zatot. H-.zougj>r« ÍCoál-BZ ecavazato!. PénzUraekra 1 38 sza^ azatet. l_[öDvyt«_n Liszló 60 Bzav.zaot.
i t«pr«: 62 8 tí2
CoemiCB Karolj
Dr. Beaczik Feresc«
TopoliCB JŐZScf
61 60 60 ŐÖ 54 48 45 40
Houci Antal Korica B\'U Piihál Ferencs Babochay Gjörgy Dr. Tuboly öjnU . Hortiih P41 Hirschl Edj Öutm»Qn Henrik Urica Jiiua
14 7 4
PótUgokra: Ujvarj IUéB B-ldin Márton Syuli GyBrgy
SzimvizagáUkra: . \'
Jahási Oyörgj 30 .
Koorder György 25
Krenauer LBJOB 24 *
Miután Ujvir; Illés korelni a«o» kérdésére, nincs e jjeo »ilas»Ua «4Un seokioek észrevétele, tagy kifog*s» a k5zgylU<« a tú« ik.r • ráiaa«tináiiy.ir»»a
korelnök ur megköawnvén a bi«alcnat,»B el. ökségért,»-aoit már tyl>ól«<gyájai«. ott Daris Zsigmond urnuk átvugedét.
VII. á) Knorczar GjSrgy\' <"\' \'•M-Tinya, kogy az alapszabály lí. § 3 ik bekezdéw oó« módnitlaaté^ érvényes határozat boza-alira 30 )■ lenléte stükséges.
b)BaboBsLászldin . " _.
.ügyéM- »ál«U«ék,al^kS«UUy.K-tartandó kozgyftlé- tárgysoro-^\'-"- \'-1-1-tetni randeltvtik.
odk it
c) Knánsz Boldizsár ur
llytán az alapszabály 11. § •
ryarázlatik, hogy » KU»a»á»*p. _
mint ilyenek» nem külöe (6rt*_uk.
m a ki legtöbb siarazalot n/ért T**
áuyi tag ntá» }o(lSbb •XíTmaMloi +r—-
három leM póttag. -•
VIII Elnök ur indilrásja folytán évi tagsági dij 6 frLr» fo.Mae.lftti-^ DAHAS ZSIGMOND •, k. ■,
DJVÍRT\' TLÍAS B-k.
NEUS1EDLEE PAL ». k.
Sientkiriljií Mórleií
.Gyászronlal késsal, a uéf g\'yftl, tompa barangszí mg, a keseregre tta-tant béresei TÜMaayígik:" ík«_nkirilyi Móricz maghalt, a 48-as évek egyik lef-lánóbb bsijnokf., a hónát láegol&á BB«-
a hazát, > melyet féla«it»4»ál to\' ligáit, nemcsak Tanai, haaen ink a BzeUem kardjával.
Ismét kevesebb exygye .
jkik • rérrd áltatott BU"\' i»i»o«»»" jobban ezereltik, ohl mert 4 B»er«t»"
téveC ^lenít\'e T*r<» iultj*<. sée»T«4A
Dr. TBIPAMHER EEZSÓ B. k. titkár.

H0SZONEGTBDK ÉVTOLTAM.

ZALAI K Ö Z LO5!

JAKTTÁE 12-éu 1882.jJBIa !■ e sió lebegte kSrül fenn-üi«k»r « almiban, ei roll a talizmfti, i.-t .livín hordozott, ex tündöklő »■&,., mely l^.eit «.erl.. \'
g rao*l olt pibea a* egjsieru roy*-
-0D . nem hallja as ezrek izivébol
\'óvö »\'ób»jt, nem a bánato* «us[igáat, inel)-Lkéot a ügy «-Hú. miodig terjed, mig T rémüli térdéiben tör fci: „Kifogja b/iokeni a2 ürt?"
Szr-utkinUyi Móri-z txnulmáajiiit, _ inictáD ft Upodii t\'£j-i;t.-oi ludvAgyál ti Dom elrg\'teilü, — B-.rlii.bd a inaa bir-DCV^Í eg^l^njea fejwte bej — a ez f|
6
t magya
j„,.,jí«l,cfU|jl. 0 k,.-. ,■««.: irt í^ b^ [Uai. mini a* w-kkun

i utak ne tirnny p
műiden tellébeu njüváíiuíl ( — mf-r\'-t<*t , í^\'E^ru kiive luk JtígyV\'-ftti, toi-iyekkel Í
,égöil iiúut «rlieDeÍt.itíepyvererie.
Neve «t 1839-ik évbi-u lelt alt.li-
„„,.„ „mertté; e^U.!.,...,.,:.! r»U,*í»-
wtl m\'g B^diT G \'duón grótW PHSI
megye köreiévé. .
Ex ulóbbi erdőkében •-lirtolt nagy hirü beszéde Altaí csakhamar orezigos hírnévre ieit Bzert.
Heve csakhamar azon idí legnn ^•vobb íérrUi melleit erolitteleu; — akik jctizúlt mtíhó lielyet foglalt el.
/\\2t<nbau bármennyire meg voltuk Évízi\'iiive jeMiMuRZÜÁrdiágáról, nepességn; méí aa-jái pártjánál sem vergodh \'tett.
Jiig Deák, Kíauuai é« Bezervdr »2 clsú ezetnéSyen érintkezés utio njinden-tinek örök szeretetét megnyerte, addig Sít-nlkirilyi egéai lenjében volt viilami vidíz*\'afliitó.
Egyi-dtt! f.!Íi.díienv«íge iofte ní melykor vonzóvá tirs»!g:i«ai, ezzrl barátainak nrm egy vig órai szerze-.t.
Egy alkalommal kérdezlek u-i ^azegyült barátai: .Moritz. liojy u^e tik gyermekei. 1.-t 1" 6 válaszuk: ,Ugy hiszem, fiaim neve .... László és ....
Albert, .... leányomé p-dií, ......
ieáűj-oroé? .... elfelejtenem,-d\'. b.icdü
let ttKv..mr» mondom, ho*y tudtam éi hogy ismét ni g íogom tudui.
Azuu oevezelés országa üléseD, melyen Kostith é» a lobbi 41!amf..g«Sg ban íTniraokník "kegyelem adatott. — Szentkirályi Peai megye msm>d-alÍHpájj jává vilaszialotl, mely hivaíiílt. mindeu aiórakozutlsaga mellett l«glelkÜ8mtrete-
A* í847-ildyre*ággySlá*3g-KQ-u&-
nak bű tovetC.jft volt és csakis akkor
válf el tőU>, midÚn b«.iánk halhatatlan
■zámíiiilte a hon e_orsának_ gyepjfiit ke
zébe tette. , " - .
. K* ídótöl kezdvr a poüt.kai \\éé< kevéWé szerepelt t igv csillaga 1839 — ■47 ig k-gléuyescLbeu r-uyogolt.
De nagy szellemi: uem uyugodba-loit,» ttaunkái lélek nem v..-ittugelbet — és begy hóna fölötti é-í fájdalmánalt enyhülést nyujisoD, tápot koreaetí Wk iteuvedrtek által meggyengülj egéazaó
S UC Ofrosíá lett; — miként folségft*
királynénk fivére, — ő ia díjtalanul gyó-
gvitof. ezer- és -^er betegei, a miért ii
»\'náp között uon hit terjedt el, hogy ke
gyeimé* uralkodóuk c«ak is azon föltétel
»Í»U ada-u aéltí kegyeimet, ha a póraópe
orvoaoün, *Ő£ qrTOBaággal te . ingjon
látj»öJ.L "\' "■_\' \'"
.3tóotktrályr azok "TtifisS" laHozoTT ikifc- Dbákkal egyetemben a haza nyu-gslmicafc kdjto ailiu»áü fáradó*UÍL I hogy-.e ciálüaü." miaéi\' iaktbV szo\' hassenV ffrömmsl fogadta, ■ bogr "i psstiek polgármesterré választották.
MegráiaWtatott — ős ó hiveu eskü jéhe*, melyet a nemzeti lovarda elól ■zabád ég alatt tett, — eroa kézzel, Un
jővén,,
— leko
nvigáiaítíg éAtk figy< bka.Lt
E {érfiti e-Oigj. hazafj., "ive lobo nora "dobog ;"elkoHózö\'tt dia, ahol egy ■ülhet Széchenyi, Deák jelkével, erhagyt .zellernek--ffiW pM**,1-;*<>IV * mag.ebo örködbesiék nemzete fölött, a mely .zerwett, a ík «r», Í?M^
gyákraa kSnnyetetl, ■ a-nw/-W«m \' rólt, diajfénjbűi, fon"jsz,ímá\'r^"Drrvaq J^
lan"Ttö«iórat.\'
■ SORFÁD! BÉLA-
Ipsrtamara k«ré()ől
■ Az orílisw borászati k"rminybiz-to« amit évi 27Ó3-2831 számok al«)l kslt megiereie.il folytan azéráekel<>>r termeli és kereskedő körök tudomására
bogy a bortermelík, kik a központi pin c«ei» kéuletelkbjl átok mennyiaégine

egnevezése mellett mutrákat küldöttek
nidf.n ennek.folylit, a piooztkezdCé"
-Hal utaaiiTa, borukért az illetőknél ne
•ük jelentkeztek, a botokat már eladták
olt a nélkül, hogy erról a pinoe tudó
mással b rt Tolna, fiilbiraloak ennélfogva
mind»ion|bortermelok <Si talajdonosok.k.k
boraikból a központi pinezébe nimtrákat
;üldöttek vagy küldeni í.ándékoznak,
ogy a beküidött mualra szerinti kétzlet-
ien eiadá. vaBy bármi .más körülmény
Jytán beillőit válloziiaoknil a kikponli
)incze kezelOségrt levelezési lap uljin ér
leei!aék.
pinczu
Vtítf >U
iBabalyia
beküldői
^dsUp-itU-
■ára 2% ■.1,heléi:b:.l vuh beküld."..*\'..
liíiii i.zDob.iJi ttUipa»»UiUt kilűU\'alta.,hogy
\'■ndó az, mién iőjövőre «/ eredeti m •úlyxiitbAn ni.;gRllapiiott 2% helyett ho óborok ielkaldóiével uihelék ey*nai ■%! tehát miuden 300 litnres hordó utt
2.) A központi muoL-n :i kezeié.
i\'ilL^protibui 1882. jmuir 3-A kereskedelmi s iparkamara.
— Sietve közöltük múlt azá
kban a h\'ilediki fényes lánczviga-om rövid leírását, mn;- kuli t; mii lenünk oha moat már poat fcdtura, hogy a t endezöeóg fáradhatlan buvgalma mélu iiameréaU aratóit t mé\'ló\'voit a vigalurr lödéihez!
— A nagy-kanizsai lövéezbá
fényenBek ígérkezik a valóaiictileg f«b \\r 1-én tarutik meg.
— I>i: JFárnek Láttxlö ii^yvéc
uiunkülárBUiiai. a nagy kanizsai kerea-:dclini iíjuk üuképzij kiirének liílyisé bea nagyszámú E diaz-a közönség *»!síi ,olvadást tarlóit mull péntekéi;, a. j>-lc munka aao vegét Upunk tárcza rovata
;H. Tisztelt barátunk z*j<>a tapsot élénk éljenzést ar&\'Olt a hálás themáji
— A nagy-kanizsai e-. 1 ^DJ
gyülekezet évi gyiiléae január 10 cn tar tolt meg.
— JBfjegy*é&. Dr. DilrioüBleii
Di vid ur kedve* Idánya Ilka kis-sszony
1 Jüger Fereucz kír. poataliazl Xagy
IÍMÍU jaouár 8 án jegyet váltott. A mivell lelkii inenyaaszoiiy a r. knih. hi
fogja ffllvenni. Az esküvő f. évi tfpn i<jl>«n-t«rt»tik me^.-Boldogság kisérju i \' " u»dó e%col frigyéül
JHegTlíVÚJt a „B.-kanízsp.i ee-
■ egylet azöve\'kfjzete* ré*íéröl foly. Í&Í2. év; j«n. hó 22 <*n d. e. 10 órakor a. városi tanácstér cinben tartandó rendes ■ví közgyűlésre. A tárgyalandó ügyek lorreudja: 1. íszámadási jeli-ntéa. \'2. Föl-ügyelő- bizotlminy j\'iltutéoetía indi\'ványa. 3. Haiáxoxat a tikHrék-aUp javára furdi-taodó ösazeg irint. 4. Jótékony ciélokra ■fordhandó íiBwegmeghatirozáBa. ő. Alap-
>álvok némi módosítása érdemében. 6-A íulyó óv végével lejárandó ülklas vég Bzáma.dtsa — ée az ujonoan életbelépte lendö cíktos iráotí — hutárotatboraula. \'■7. A sorazerint kilépelt 8 ígMZR»tói«gi
olyett löBiidS u.) választás. 8 A 3 déséaS pó\'.tagból iné felüíyuiú\'bi:
13S2. év
. hé 7-éa. A. siövetkt-zeti
hogj
aá uj gj
• vyáti iáéoyn iUrgilaeigotfU hivatott W k lklU flb
atál ujabban az ái iáé
j kilün tele
y
Weg. k.t a
gg
zíU. fülyauialban vao. i öélő ötk
idei rendem közgyűlésé: jan. 20-én tart;a.
— A nagy kanizsai ízr. hitközségi elöljáróság kebeléből választott isko-i»i szakosztály következőkép aUkult: El nök Dr. Pressburgar J»kab ur.ískolaszak tagok : Bacteaób GyuU, Eben-Lípot, Fischl PálügyT*l,H>r»«slil Ede^Dr. Schreyr, Dr. Szakita, Sommer Miksa, Stern M. J., Stoízer (aa*ztáv, Eo-ns\'Md\'Sándor ea Wa.bach Mór urfek.
n,4ltaláaoí -miiTjliaégü tudományos
y g
Bküia .emelése éo füIv int fudomilnyo\' b
iragvUai kféVEu
férfiakból vá!attto« i»k. azakosztályra Df. Preasbuxger elnök ur ügyes vezetés-i \'alatt uáiran bizhatja a híiközs^g az Óüév otá drág-líiuci gyanánt őnet 2 kereskedelmi oaziilylyal ös»seki>tött 6 fiu é*. 6 l^ányoazlályu iskoláját. Dr. Preasbarger eloőkur, krJ.6bbmÍQt 30 ér ÓU, mint ek 8zafeo*ttiíiyi jg eien jttleseu ismeri 1=,* körül mQkudik,
:, deák koráb«n. mint egyetemi ha!lg*t.\'
« pesti nerninl iskolibau a magyar a»ak-
- s cracs*k « hitközség te]j-B
"}" hanem a untealüleí ia, ki
"iául. hó iŐ én .tisztelgett azon meggyŐ-
íodWl ávozotl tőle, hogy ÍBkolája ve-
ze\'ése mr-»t olyan tapiolatos ée takintá-
WM férfiúra bízatott, ki igaaiágszerateté-
nál íogva* unitókmüködéáétésérdeoieit
méltányosan megbírálni és ennek követ-
ketlében helyzetük j*"1****1\'1. " » hl1"
köaségaél mindenkor befolyását fölhasz
nálni fogja. B ?:\'

főállomás 188! ik forgatnia: helyben fel adott táviratokban 18993 drb h^lvban kézbositetttáviraiokbaa 21174 drb, á\'tme-nöleg kezeltetett 90610 drb. ez ulóbbi öaszeg keltós keieléal igényelvén, ö&Azen forgalma 221,387 drboi tui.
— A aáncxi vendéglőben jmnuár 14 én társaaból tarttúk Uaria Miska zenekara működése melleit.Jó ételek ésita lok pontos kiszolgáltatásáról gondoskodj ig Lichtenítein adoif, vendégli\'s. — Be léptí díj 50 kr. kezdete 8 órakor Bórk
j
k a ,Koro felá
lesznek
indégUi tva. Személyenkint 15 kr.
— Nagy a tevékenység a kuz
k, lujütrui i
" "v btüaiiiAvüi. Kimu én miia miudeuféi", : K.UUI*. maokál»t»V rh\'i i:t-hezUl ilyenkor » \'uiii-dt lovugőj\'J, bányfiÍH:i>H hfv.iü.W.obá.c UlcújÁr«. -Hál h^ aztán méz miudehhez hw.z-wttuT.-év l-.lyHiuan.MM^yaUr^i
éiaksd a est-^ény liivitalo.k ay.ikábu; bizdny akkor n»in vontai kedves kép«t >ikt>\'h&tnuk m^£uicnnk az ű ujévükr>*l.
— JPfllfi/ Elek pólö.k-fúi t„ldbir-
okdi nagy vadászitól rend\'.-zutl l^^nap
jöcsejbou niínt«»y 4<XX) hoidnyi it;rüle-
-t\\, iii-ílyel vuditdKu.i célokra berczeg
^tcrliáz; ti-l.- ura.ialomból bér,-lt.
— A CHÚ/ctornyat jótékony nö
így lel háruui évi íonu állása után reorga-
iitáltatotf, eeyéuiránt eredeti czéljá1
negurtváu. Elui-kéü! Dr. Krasov ez lg-
uáczné. pénziárnokauí Khédoy Fi-renczné
jegyzt\'ijéill p--dÍg UargiCii Jóisefnó vá
iaBZtattak ni-g * toiyó hu 8-án tartott
újra aiakuió közgyiüó* áít»l. Az cgyit
aUpvagyma mintegy 600 frlra rug. S<
gélyzések h.iVunk.al vagy esul-öl-esetrc
ia eazkozóltetuek a váUíitmány kiv
tára, illetve » siükségeshez képest.
— Ezüst inenyegzök. Lup<
beck Józaef cShkiurnyai éa tíÖveg;
L»jua ulUn aro.ialmi lísztlarlók, ja
7-én üitfk meg di=zes rokoni körliou
boldog háia^srig-iuuk. 2ő i\\í évfordulój it.
Ad muíioí aunut!
— 1882. Az uj évb.-u, a mennyire
a kalendárium bulcd eamalói ezt előre
megjóíolják, nem Buk uevezetea duiog tog
meglrirtéuui. Olyan ,közí
melynek csak az az érdume, vagy 364 napból fog áll ívni. Sokszor lesi pénzben fogyaikuzáa és kéiater n»pfogyatkoiá», a pénzre nézve mindig teljes, mig a nup
csak május 17-éa 10-éa éé 11 ón napfogy aikuzds: A tavasz márczi
öiétiil B) egéazen, LOV llenbun csak gyürü; jbet m;.jd s 2ü in «s:e G óra 10
perczkor, 22 perczito 4 ó 42
4 óra 42 p^rczkor, a léi dt-cz. 21-éo colé 10 óra öy psrezkor veizi kezdetéi.
— Zala-Eyertizegröl írják : Vá rosuokba^ a nzoka&oe Sylveazter eatél; kZ idéo is megtn.-tatoU és p^dig féoyea sikerrel, folyton tartó jó kedr meileit, a mulatság reggeli hal óráig í-rlotl. megye intelligeiicziája szép számmal vol
nyár jun. 21-én d. u. . 23 án
a hiilgyközöDBég
löaen
gy képvinolve, kiiiö
A jelen volt hölgyek közül következő ket láttuk: VioszMariska, Kussics Anaa, íiütku. iiővéruk, Skubües JEugéoin, Skub-IÍCÍ Marianna,bzladovic.iUn&ka, Háczk Giz-lia, Skcblici-Erzsi óa liali, C-Ül*g Koioélíü éa Irma, Strausz Értse, Zark Juliska, Boika P.nün éa Kuza, dr. M»ti gin Károlyná, Szüts Vi\'ma, ^ziiy Dczsöní Horváth Irnza stb.
g
Antal úrral
— Sxeni-grótht hirek. A helj b .Jótékony n(légylet* d-ez. 26-án tombo 1 VJÍI egybekötött tánczvígalmat rendé ie:t. mely 168 frt tiszta jövedelme\' ered menyeseit. Kzea ös->zeg » helyi sz-géoyttl kiizött — különössB a 3 felelcez^ti iako iába járó szegény gyermekek lelruh zisára lesz felosztandó. Berger Jánosné
liszt. Perón
mái
gyg y
íi bejáriák ki iskolákat a sors moetoh kes« által anjtoU kicsinyek ooa*cribáláaa
vegén.
Versenyt Urt jótékonyságából holyb. ,íir. nöegylot" ia. E fiatal egy let csak műit év május 1-sején srervezke dett újjá. Éi ime e röVid 8 hónap alall tsk. Wiener Fülopué pénztárnok kimu luiása szertnl tagsági díj és adományok-hói befolyt 138 frt. éa a ezegények közt kioaztaio-t 104 frt. Valóban irigylésTt méltók ezek a mi hölgyeink. Adjon la1 nekik sok erőt éc kitartást! Végül egy sromoru ioBcideasri! kell b. iapiát érte sitenem. K hó 8-án Na. Okolicaányi kia-pajtája takarmányostul leégett.
E hir
ayiben egy Cseri Gábornö nevű asztalos annyira megijedt, hogy szegény
ameny l
:t halt- \'
«zonnal szörny
— Lé \'radon a komp közelébei
levő korcsma hattzuDbérlője nejével ja
nuár I-én éjjel Légrádrn ment mulatni,
vissisjüvet üélea jókedvében du öagult
s a hídról mintegy két ülayi mélyeégbe
zuhiinl, oly szerencaétienüí, h«gy fejét
betörte, minek következtében pár óra
tnulva meghalt.
— Amerés ZaUtmegyében —
Jankovic« István 2250 frtra b. ingt. fobr. 3. Paloveczen. (Craktomra.) — Tótb
) .n. 13. Sieot-
3 (y
— ö*r. Xvaaios
Martonban
Fereucz 327 fi tra b. ingí, j b (Übl)


22. 61, 281, 283, 337, 392, 619,-665, • 763,822,862, 952, 1127,1140,^170, 1232, 1288, 1301, J578, Í681,; 1930, -2020, 2043, 2075, 2U1, .2128, 2^01, 2456, 2672,. 2764, 2837, 2841,. 300*, , 3015, 3271, 3456, 3472, 3500, S501, . 3632
ánosné 325 frtra b. iagt. jan. 27. Diói-álon. — Lcog Jánot 356 frtra b. iogi. br. 11. Zala-Tárnokban.- Pál György
905 frtrm b. ingt. január 20. Ssoat-Kirá-
lyon (A.-iiendva.)
"" rövid hirek. -
3632.
Ezen 40 aortásam.
kiaonoiása 1882. aprili* "l. délelot 10
drakor\'lesz. = j_
-- 1874- évi bécsi aorsjogyok sors-
i hutisa 1882 janiiir 2 án. " \' "■
311, 1513, 1626, 1644, 1914, 2267, \' 2512, 2527, 2593, 2707, 2907. 2994.
— 1863. ívről hittl Krrtjogyéívon- \'..
mz^sa 1832. január" 2. kií^oikezo\' ""
sorsjegyek »oraoU»ioU: 20, 179,233,401,\'
442. 564, 755, 1077, 10S3, 1270, 1457/"■ ■
1.96. 2125, 2I2G, 2624, 2692, 276^" ""
3120, 4104. -. ■
; jan. 1 éa: 52.76.77.17. C ""
Lincz Triest
6.28. 7.87. 83V 2.27. 1. 17. 70
Irod&lom.
t alatt
legomlitett moiika N»gy-"\'\' f knoj»ker«*iedéi* UÖl: .
SÍU Wajdils nJnlbetj )
A B*t latvfUi BEOborra Szeged 500 frtot szavazott meg. — A ftieg«tlansógpárti»k )razágsxerte atTvetkídoek. — A . pécs-mdapesii vasat kiépítése telj-a folyamatba van. — Barcson a frauezía társaság ifüráasgyár éa fatelep raktára leégett,— A Sohmerling ezred jsozgósittatott.— Ge-Ü eh Kicitjrd ny. tábornok kaionai ssak-.önyve u-ijtó alá adatOU. — Hubay Jenő ,r-j;düiii1.itvéizüt.k Belgiumban hang ver tuiyitüi. ■— A telki apiuág visttacaiitoHa-■it. — D-;l>r>\'czenben *{»y caalad a szán-;űi -Tldoy,.\'i:i lutt. — A f>Ív:i.r»>oi ker<-p«8Í -ra.:tóbeu 11848—1881i 102.388 alusz za örök áíniá\'. —Vosm-^yc aémet hang íau közw-^oi magyar ű«vet nyern.ek. — \\% önuvilkoB Híarv sí póslaexpeditor Polczer tí. K tiapokbAii m uttaoi kórházban meghall. — Trócsány helységben ".afl\'luvicza m-rlit:tt) a mull hótan Üsme-linó tettesek a \'nmplomol feltörték
Duó eg\\ misemondó ruhát loplak el.
g f
kaző czimÜ munkára ■ Az gy
ruságok, tekintettel az ezekre néiTt) gyarországban í annál ló tórvényekro M. sznbilyokra »«gédatöuyv a pénxligji BIDI-^álatra átaláo és ktilöndtsen csatrimgá-
atra késiölo péuzUgy- vám- éi adóóri köziek számira. ÁBÜulsm l876.érbet kiadott „Ai iílanJögy^dártisigok é* jöi»r dékek kéfikonyve\' czimü mcuikára, da>. czára annak, hogy az ezen ide óta hanoit törvényezikkekbon és *wib»üyokban foglalt inlénkeáóseknál fogva a* emütetí maaka aíl ás pontja már teljesül müi*i*-doitnak tekint be ti, boszim még mincig eeámüA megreadoJÓA érkezik. £d okköi AZ államegvedárusági tárgyakra vonóik oao
é kötijcjöu vál tozáaokra valá te-
l éí lü
Déva várni határában nagyoi eluzapurod-tak a farkasok. — Bárczay földbirtokos bérese K;t-?án fölgyujtntta házát ói a tüíbe uijorván bi;nn vcatett. — Pécsett újév in Horváth József háza tövébon ké: dinamit patront robbantott fel. — N-Jndtvich Kiirolyl a budapesti Jóiaet-lü-gyetera tanárát, fény^ ovácziób»n sitéa tanuló iljueag eziiletóanapjának
j
riiu:óján ~ uiber hb
pj
íü-ik éví\\ yán dect
gyp 34.20Ü személy K
A budai begypá 342
Károly zon s&n sikerüli
iílekede\'.t. — Heymaon ir.imutédz Bp-*oten
hangversenyt tartótL — Göcz Árpád
etett végoU éleiének. — Kiqcaem irca magyar ló, jaou*r 1-űa délután 5 órakor útközben egy atép pejcaikdnak adott éltret. EÍ MZ ulsÓ productumi. — Nagyvázsony éa Ajki közt lölepbon há-dzat fog fe\'álliit&tDÍ. — Fehér Kálmáu gyüngyóttí városi /.auxedos phosphoroldat .1 niegroérgeztu magát. Egész vagyonit elkÁrtyáita. — A .Selmecbányái Híradó" szerint az ottani vidék Ptítőfi .Euküsiegte kislány\' házit emlék-láblával fogja megjelölni. — Legrégibb lap hazánkban 1587-bíQ jelent meg né
, j
k intet lel, a pénsügyí esolgüal
g
Ungaro k
,Newo
yg g
cxímeo. — Zágrábban nemcsak a magyarokat, de a némotekét ia inaaltaJják. P»ly János közhonvéd a Ludovika Akadémia hallgatója, follobbvalóínak tanu-utot: durva bánásmódja míat öngyitkossá lön. — Legöregebb mágnáet hazunknak a 102 éve Podmaaiezky JA DOB báró. — Kassán át a múlt évben 864 :gyén vándorolt ki Amerikába. — — Külföldi rövid hírek.
u oiv érteleb ig hogy a maaka M ÓIMM éeréuye* nyeknek éi síübáiyoknak gtradotan gyíij. tott és reudtíeröaen Öuzoáiütott szövőéi. — melynek azétszórt hjümasábazt t»ifc-ember magát BÍig lájékoaimija, — leitó-tÓleg szó szerint hozza éű a focrásokftt is idéxze, melyekből act meríteUcnu Egy„* segedkönyvheifaggeeítettréaileaíjaiirgy. mutató annak gyakorlati hiíraáitjti; el£-aegiü. Ara i fr: 20 kr. 10 poldísy atia egy tUzteietpéidáaynval L"-.»olgáiok_ &, vagy ennél lóbb példány: poaUmtaja*£i mellett eltülde ik; — 1, vagy 2 péidány megrendeléaesél kérem, mi»«eria«, A meg-rtiideléti árt postautalvány meiloit etőte beküldeni szíveskedjék, mert tatá^-v^. melleU elküldött egyes példányok miau.
30 k díjb l G
gy py
Nuri Damat p*sá Abdul-Aziz zultáu gyilkos meghalt. — & invelvre torditt \'7
egy 30 kr postadíjba kerülnek.. y,
1882. jan. 1-éo. Kadaruvek Ignies, lua.
péniügyéri biztos. ; ._ \' -
saulh
.Iratai
\'■ Jase) bac
Örheny miatt KE összes oskolákat bt-zárták. — A beluzsisztani ttzultán az
— „Vtusprém* ■■orkestiósíl tamé-t,
fÖt. Léray Imieur vatta át. Qr*t*141njak I
— Táboratkjf ét Partd. m
eekedésében Budapesten j
diai vic ekirálycál ebédelvén, ebéd alatt zsebre dugta az arany evőeszközöket. — Bécsben ,s 1381. év folyamában 297 !gy<;n követett el öngyilkoeságot. — Alexandria mellett & Mekka zarándokok iáim tölt s uhuiéra.— London mellett Brinkiralibnn lord Trtvortól 50 000 forint értékű ékszert loplak el. — Brtwi szán&lc egy negyedét a földrengés elpuu-titotta. — III. Napóleon sírboltját feltörlek. — A czárt egy tiszt megsebuité, i tettes Öngyilkos IPn. — Boünia-éaHerczo-govina anuektiíása tavaszkor történik Boduiái Magyarország, Herc*egovinát Au»»tria kapja. — Francziaországban la Mache caat&rna alatti alagút lázas gyorsasággal késttil. — Az Itália irre denla hivatalos lapját Kómában lefoglalták, az Umberto osztrák ezrede el Un írott czikkért. — Bécsben s. „Lfinder-bank több nevesetea lapot megvett és a maga nyomdájában fogja kiadni. — Szenl-Pé erváratt veazedelmea vetély-
rekedésében Budapesen mogjuloBt.^^A» igmándi kis pap* Bercsík Árpád eredeti népszínművének kózkedveluégü dalai: 1. Haj de szörnyű 2. Az én rÓxaátn. 3. Hogyha egyszer menyecske ífm"4. Még -rt Eioadjak. 5. Kin pacsirta. 6. Arwt*; -viz. 7. Szomorú fUx hullitjt levsMt/^.-Stép a hajnal. 9 Tripla szegffi. Éöck- * hangra zongora kísérettel, v*gy zongorára, külön alkalmRita Erkel Elek. Ara 1 írt 50 kr. Ugyancsak Táborssky éa -Parsofa zeuemukcreakedé&ében Bndapeeteo megjelent 32-ík magyar ábrttnd magyar\'é* tok felett. 1. Piarca nóta Svenürmaytel.-^ H. Minden ere favolisok sokiig. 3. Bé-. kót vertem. 4. Baja város. 5. Egy kis lány sétál a váciÍ-utczán.(SzenlÍrmaytól) zongorára sersi Székely Imre. Ara 1 frt. 50 kr.
— A Magyar SzemU* ciimü tekin-
téiyes irodalmi havi folyóirat szerteeztó
ié\'. Bodnir Zjiga^cdióL.-KuJcyiüEíl.v 0
Gyula veite át. A .Magyar Szemle* íía- Q
vonkáot6 íven .arulmaKüi fog\'er. érdele- Q
fi lbélék jl >ölte- *
ás ¥
társa Má
skadtSsrab Bernhardnak, Bcrke kassai születésit
iro- ¥ d*- * ű
y p,
dalmt Unoimányokat, aestbetikái.- tűd*- * mányos és ismeret térj eazt5 ctikfcöket,\'^!- ű vábbA ré*zletes, komoly és páratlan blftC* Q latokat a megjelent k.ÖayveknV» aj ssin--ö müvekról, utnénokról é» irókrók- KirtUó % fígyoieiafnel kiséri a lefolyt hónap öessea *
éi védi az irodalom, a &yelv éa ^
édk ík
Bécsbea a Táros felszabadításának 200-ik
évfordulója napján atept. Í6-án nagy
nemzetközi kiállitá&t rendeznek. — Bis
marck a hajótörSltek feUegitésérs kiadott
gyűjteménybe e mondatot irta: „A haza
Bzolgálaiiban f-leméaitem magamat." —
Munkácsy képét a , Krisztus Pilátus éíőtt*
ezrével nézik. — A világon Ös*resea
34.274 ujsáj • - \'
éves favágó
pénzintézetből az ősei által 138 éve betett összeget, mely most 2 ée fél millió forint-
sito elbesxéléeeket, jg
menyeket, politikai, társadalmi
dl iák biká
y,
a nemzetiség érdekeit éa külföld idli liiki
g
van. — Angliában egy 60 oat vett? ki egy londo" 3
:eg»niwtéík.Ö
iái többel t«sz. — Sarab BfcVnhardt egy tiaztelotére adott lakomán ily toaszto mondott: ,E1»5 poharamat aí oroszok hi dégségére ilritom1. —A Q-ottlíardt-alagal Bál az eddigi munkálatok . 56,808.620 frankot tesznek ki. — Kossuth Lajos ar-nyedetleaül dolgozik emlékein. — Linzben egy Piwanka oevu utász.\'-katona «ze relemtéltáibíl nyílt utczán megölte ked rését és önmagát*
ki nyert?
1854. évi állami sorsjegyek hozása, — 1882. év január 2 án következő 40 lonuim tortolt&toit:
idaimi, politikai és társadalmi mozgalmaival. A\' OM»gy8~ Szerrrte8 miro-"— katárvai kosé a lere!&4 in*g*ar. íréit m kohók «or«kosnak és s- szerkóéstfoeJL-\' !e-EeUégeasé teink. bogya.B3tí*5ja>- S&sűiia* a magyar közöüflég iefriedveUfiJ;,\\y/pJS*.^ mányál képezze. A ,líagysr Szemle" eTí-fizméji ira egész évre 6 irt;. fStütenctot. 60 kr. Az előfizetések a sEedtetxtóhBs \': :, váeíi kömt 72. .kmáattdSkU\' A A nGaz3atágÍ MírnSlí*" csinoÖJ" meKŐgaxdasigi és miiuaki heuUp es ésf első s iám a a- követkézé érd. tarUlomm\'ftl " jelent meg -.Tanulságok-jjagyaronniág fél-évi iruforgSlomibóL Qovám. B?láS3lV..: A szegedi asinház. Bobula Jánoatói. —
g
Javitott CLÍíinj_{3 atrívalj —--püfté*^ pök el lOrésseléW (libi íval-) — A»\'OMÍ rik ÜlantTatut badap«iü isdóbisa (kép


<■\'■->\' rA SI SiÁTJZ/J-HUSZONEGYEDIK 8VFOLTAM
melyek, közt öxv. Falexné eaik 19^)57, Ésí»k A norikára 12,400. tisannégy ávea leákáját Al l 16500 já jlik
aégy éves leánykáját i Angol nyelven 16,500 uj*ag jelenik meg. atolgálUKa át. Faleiaé 1 NtpiUp van 4020.
pel.) — Mii tegyei • gaada- belráek el Un?— Elflktrikas\' bajö. — Harli™; m«sdg*sd»sag«. Dr. Kodic»ky JenŐiö üj öBtö*ó tei«p a PereD01-csatorna mentán. .— A Goithard-alagat megnyitása — A *ombori sxinbái. — Fr-aciiaorasájí ujabb kórópfttetei. — A szobamenyetei uj Tákoiás-mídja. — As utciai burkolat as ilíatÓTás uempoDtjiból. — Balon fll-kalmasáaa TÍ«ve»et*kre. — Irüdatoto. — . Vállalatok. (Hídépítés. Uiépitéa. Terve seték. Arlópé»efc eredménye.) ~ Mílaxaki ét iUleti jelentés AogliaWl. — A ,Gac-dat&gi MérnfSk" megjeleaik mioden bé-ten n&gy negyedrét alakban, díszesen kiÜÖtTa « képekkelgwdigoniÜnazIralva. Mindé* hónapbm tCiö) egy arctképot éa éJetrij»ot a mcxőgatdafági ée mü«aki tudomány é« gyakorlat jelesei sorából. — Eíoíi»te»i ára eges» évre 8 írt, félévre 4 frt, negyedévre 2 frt; meiy öwieg a ki-ki*d"óbitataiba (Bodapest, keoakeméli-utc*. 17.) küldendő. Ajánljuk e közbasz-au vállalatot a müveit gasdaközönség.
litészek, ( vallalkoiűk pii
valamint a mérnökük, mecterek, gyárosok ét teásába.
— E:-Öfi**it*rt való fulhivút. Mm-deu »m»tnél meg v»n a vigy élűdéinek Bakját ismerni, a mintha emué mu-landicigát a rövid izerepléeét, melyet eleinek nevo*ü*k jobb ős boldogabb iddk ftmlékóVel ■ osmtetónek félin-tenaíTaJ kötni ÜBB%C. E vágy tudat* iodi-totU arra. liestelettel alóLiroUa\'^ hogy ws érdekelteknek egy ciekóly scolgálutol t«-gyek-amennyire erőm én több évi niun-kilkodáacra engedek, föltárjam siettük egy ifjú bár, de ruhámOB fojlödéaü v*ro» , törtenetét, lakainak eredetét. Kis Kun-; Fél egy kása visvs mo&ograpbiájn czimü mÜTftmben tehát, mindenek elöli a m-nok Bárawzáax .ée mivelídés története, MutáB K4legybáx*viroa törteaato foglal-tatikethnograpbíai, topograpbiai ét hy drogr»pkiai ismerte lésekkel. S> mii csíme agy &ÍHear Mm siontl ajánlgati&ra, DC-kÜnk félagyliásai lakosoknak és a* ismerősöknek annyira érdekes anyagot fog Í feiöJelw • Apss esért, hogy mindenkinek lehetőre tegyem megszerxesét, eihatáros-Um mÜ7©tncrt füzetenként kiadni 2 ívnyi terjedelemmel 30 krérí egy-egy füeetet. AJ «gé*« tatt 10 fűiéire lerjed 20 ivén. A fizetések csak *. füzetek megjelenésekor teljewtoodők, de elfogadtatnak 1—Ü és 3 fnjáwml is előre megrendBlésképen, külo-nö»oo a. ridéki L előíisetó urakra nézve lenoe «l£ayö««b,b bizonyos ÖMZeget előre bekfllitn^hogy »i uíftnvét köíüegeitől 6ket^m*gkimélbeftaUk. Ké hetenként egy fUset íog megjelenni. Saive» gyűjtőknek 10 efy»«*T« beküldőit megruLdeiéi után ti»steWtp«UiayDyal axolgálok. A meg. rendeleteket túat etet tel kérem 18áZ évi ja&oáí 15-dikéig t. aJalirotthoi beküldeni hogy a ayomtctandó példányok száma irált\'OMg&mat tájékor hassam * tnivel az eUá ftU«t január hóban meg fog jelenői. 3«e»J«nib«gyi. Tivadar, gymn. r. tanár KFélb
Vegyes hírek.
yfö gtixti leányát
p ntények krónikája, irja leve-
le«o*k, «gy ujabbi esette] gazdagodott, meJ/se^ irtá»atowágpdöbbtőH
g^gy ujak ayexTigyból erkblcatelea éleire im«e!jik leányaikat, es PárUbau nem >Íík dolog,"de eaelfajuit m^erák ééi borsasstóbbak a
y, y "•MBjr. afig tisa

awtony 45 ére-, erős !e*l«lkalu anxony. Múlt ér késdet n sseiuat reteit egy, Du-bost nevű ctinos fiatal emberre, ki aeiaj aai megyóaéi alantas bivatalt. visel.. A 23 éves Dabost két tjóoap alatt teljesen beienat e ríuonyba » egy »eép röggel ki is nyilfitkoauiu Falexoó aa*«onynak,bogy ezentúl köztük mindennek vége. Az ass-sxony, ki halálosan beicaierelotl a fiata,
ii . i. í.l__l:i_l^t_:_,
emberbe, níi helysutébe
i tudta maga\'. beleUl
fölajánlotta maga btiye
caiáofl és alig H éves leánykáját, hogy legalább lálhaísa régi szeretőjét. Ár hitte, Dobost oem fogadja el a termeset ellenes vissooyt. Da a fiatal ember, kinefc % leány tetszett, örömmel ragadta meg az ajánlatot és különféle kedveakedéaeive elbalmoita a aiép fiatal leánykát. Leve lesink nem akar tovább foglalkozni e ké oye» tárgygyal, csak befejerésül annyit ír még, hogy a kegyetlen siívQ anya fél-íékenynyé leit leányára B megmergez\' St. Habár az irtótatos aaszooy nagy ügy« léggel vitte végba a mé
zési műtétet,
asszoni
seggel vitte végba a mérgezést n hálottkóm mégis rájött. Falerné terméseetetea mindjárt eifoj/lák. Mivel férje akkoriban halt meg. midőn Dubost-tal megisaierkedatt, alapos gy*nu forog ÍE iránt, vájjon nem mérgezie-i-meg férjét is, bogy haboritlan sz&hesae a vi-raonvt a fiatai emberrel. A vizsgáló birc Irendehe a férj holttestének kíáfiatásá:. A b^ncjoiás ki fogja deríteni, vájjon a gyanú *lwpos-e vagy st-m ? ki valamennyi balálra iléllii.-k 2 asszonynak alig fog legkegyelmeshetni.
— A regmsburgi pályaudvarban 1
(araszt a miUhafeladási oactály előtt egy
sákot a földre lett s elaludt. — Egy hi-
aulnok a zsákot a többi pod^yászhoz
obta ; e pÜUnatban a zsákból velőt rázó
.ikoltáe hallatszott n midőn folnyitot\'.tik. így 8 évea fiu mászott ki "uelMy így tkarta a paraaz fiát díjtalanul Luaborbe
— Orotz kUnyv a magyarokról. NH-
gjon érdekes orosz\' köcyv jelent mey tizen: PéLervárolt, czime ez: ,Morvaország és a magvaroír a IX. század közepétől a X. kezdetéig. Irta Gróf J. K." A maoka. azt fejtegeti, minú jelentősege v»u igyarok b-íjövetelénfk a szlávokra éa a kérdést agy oldja, bogy ismeri, bogy a magyarok bejövetele rettentő csapás volt a szlársÁgra, de egyúttal bízunyi:ja, hogy a magyarok *kádft\'yoz:ák meg H ncniL-lok\'ít «bban, bogy a közép Dun:o (ul&uljrane vi;rgŐdjeoek.
— M.<fria Vátíria íőberc>\'\'gnőről
irják B-ícibfll, hogy!re napokban látott
előaiür dalmüelíidiaf. Ké: év elüti vit
ték a kis főhercze^nőt & bur^sziuhái:
ho! igen jó! elmulntuU; muel pedig
operát mutatták be, mely Bziutéa re
nyerte tetszését. Király ő felsége e^
nes kiváoeágára Webrr nOberoau-ját
hozták szinre. A főberczegnít E főudvar-
meBternŐ kiflérte & aeinházbu, a nyitáav
bevégezte előtt foglalt hilyet az ugyneve\'-
zalt inkognitú páholyban, ho1
felvonás mán u királyi pAr is megérke-
xett. ö utánok jött aztán Stefánia f
czögoS ia, ki a király éa a kis fóherczegaA
\'közt foglalt helyei. A királyi<M*iád «igí
végig várta a szép opera előadást.
— Hány újság van r világon ? Kgjr ik
amerikai újság azt mondja, hogy az egéa;
világon 34,274 újság és folyóirat van,
mely öwzestQ Uz railü h^tszizeíer pél
dinybao jelenik mag. Ebből Éuropi

Alii KÖZLÖNY
— 211. NapoUön holtteitét, mint
agy londnni magántávirat jeleuti.oUkar-
ták rabolni a «bisl«hn.rsti kápolaasirbuK
jib£L Az utolsó pillanatban, midőn mir
a gbnositelt a vógrobajtá«ho« kÖ«l vMt,
tud\'ák m«3g a bíándókot ét igy azt m-g
akxdályoshaiták. A gontuttarők eddig
ismerotlanek. A boUtest rablá* moa: Ai
glíában napiroudon van; cialj* >>*, bog
az i\'lutő c«iládiíktó! pőutt xanrolj.in«k k
A III. Nspuloou haltleatének elr- bUi
eeándéka nagy frltüné»t kellett cemiitdo
oldulrdl eürgdtik, ho^y * g«z rabok ell"
legerályeaebb óvrendasabilyokal fogún
oak. Közelebbi résxletik még iier érkeztek.
— Kilatritott pílinkamárétek Khai
kov orjfli várusbim toég e héten külöuüs
utrizás lesz. A városi lauácá ugyaoia i-l határneta.|hogy » néhány «ás páliuk^icé-rést 15\'!-ru redukálja. Ezer: a 150 pálm-kamérésért azonban néni kevesebb, mini eezer ember f»l^ aroodotl. Ü lÁai munka lévén mind a9000 íolyamodványi átvizugiÜni, a vári.aaiyai iiikíbb a vél>.-\'-lenre bizzák uz eldöi.\'iéaí éa sorsot buxut nnk nz illetőkkel A húzás a városhizáu lesz, bééiül a folyaroodványr* .te\'.t £5ll kopekes bélyeg azolgil. Jellemiü, lx>t,\'V egy ilyen várocb»o, min*. Kharkov rney-uelc alig rfan 100.000 Utwn, 9000«miier [t:hÁt a liko-;d«g kilenca perczenije palin-cc2!ílréd nyithatisáért folyaaiodik.
— Tb\'bb orvosi izaklap és sok jeles
orvos üs zh&o^zú i\'.ólee ép véleményo a
Brandl Richárdtól kéjziiett svájczi-l^-b-
dacsokat, vele l\'^terjedelrnssubben pró-
It kisérlett-k folytán egy » legnn*^ .baióbb gyiigyszerek eméattési üvarnk-
dugulás, szel-jk. étvA^ytalansáE- főfájás. vér ó^uiás, Bzivdobogia, máj- é& tjpedzoa-vedéaek, :ir^ny-ór. vérszegénység (fehér-kór) atb. a legjobbnak lupasilalja.: további azon jó tulajdonsággal is bír, más ;onló szerektől elBzámitva, bogy srelid áau, a bJteg aterveket nem gyengíti, haüem erőíbiti é& általában ártalmktUu. Az olc*ó ár kevésbé ÍB tehatöshnek ÍB le-heUégessé teszi megvételét azoQ igazi
reeie. A valódi svájezi labdacaok pléhdobozban vann&k, 50 labdacs 70 kr, kisérjeti skatulya. 15 labdacs 25 kr, mslyek mint díszillem a fehér svíjcii
let Brandl Richárd; névvonáaával veres mezúbfin viselik becsomagolva é legtöbb gyógrarcruírban, Nagy-Kitnizöán Belus Józsefeiéi vun készletben, hol i* kimerítő éríuüiuényck az orreai dolgoz lok ellátva ingyen kaphatók.
— Négy áldozat. A napokban k
zoltük a uvinni hirl, bogy a KTÍVOKJ
bek lázadók egy összecsapás alkálink?
iBztrák zsandárt megöltek. AB áldozatok nerei: Streioa, Gu«i!c JBV és Kriv.lcs : az elsu három dalos»t*. a ue-gyedik cseh. A lázüdók n huh\'.\'-steke Lié\'-dnraboluk s azUu u hegyeken síé: szórták.
~ ^1 várpalotai mblógyilkoitdg élő áldozatai közül az asszooy csak
Í£ volt eazénéí, azóta folyton f\'rjó áilapotbas van s DÍDCJ is remény kíjt nulásához: vallomása azonbun hitelcsi
an. A két cseléd már hetek óta uiv [etto józan eseé: a az egyik rövid múlva elhal, a másikról nx a véleaié bogy örökre bamba marad ; ezeknek H
Te vonatkozó vallomásai nincsenek lii-leUsilve, B i^y az a,z ilélelnél tikínieibe vehető no.m lehe!. így állván a dolug.jc gász körökben n*gy vitatkozás folyik fölött, bogy Hoszter halálra itélhuiű-
agy nem.

Hasznon tu<Inívi»!6.
— A itarvim-irk\'i *.■- J. Msjá nem mi odún üli Bzokásoa, bogy a 5s«rraa* murbavósásaál a a6t »nnak ax edénynek a fenekére hintik, melybőJ a. marha tant szokott. iOxxoi ast akérjik elérni, bogy a marba ai (idényt kiuya\'j*. dn aeto gon. dolják meg, hogy e^Jial, a marha akkor lesa esutnJHaaá, mikor ivoil; mert a «o tudvalevőleg kisxaritJA a nyelvol és *s ínyekéi. H* aelán a marhatlak aj azomja oltására iotoé- vtzut »du"lc, akhtor többet isiik, mint Bzültaéges éx egálul elvantik szép termetüket, ami a ő»ial marháoél nem jelentéktelen előny, s emellett sem csak > ha^uk tágul ki, de eme.i\'é.ülc iá i^yöugul. Ha etleaben a aó által fel-költntt szomjasságot nem engedik ktelé gilíni, as állatkinzáa o neme mindig tneg-b»szulja magát. A wormsi mezőgazdái Ági uniutései löbbazöröa kiaérM által bebi-zonyitotta. hogy a tehenek biionyos rnnyiségü UipUléktol "obbet tejelnek, ha a sót a szár»z táplálékba TegyftWe clpik 1\': nulcik az itatás előtt, mintha az ivó edény fenekére hintik.
IMaczI árak.
KW kit...- námiivt
VKSZÍ\'itívM. fújta 11.20-1190. KOÍ* -8-80 -4rP* 7.40-8. -. Zab 7.40.-7.80 Kulcorieza fi l«: B.ft0 ,
MOMi.C-S.Bntx 10.80—11.20 EOM 8 70 &90 Arp* —.-.—. Ztb —.—.— Kak.>-i 5 50-8 -.
KÖRMEND. Búza 11.10-11.50. Ro«
8: S.GU Ár|»ft 7ÍO-7.4(J Zab 7.40—7.70
Knkorieia 7.ÖO.-8.2U
SZOülfATHKLY. Busa 11.60.—12.— i S 20 - S.60.Árp»7.40.-8.- -. Zab 7 *0—7 80 Kukoriczs G..:0—7.20.
,- BUDAPEST. Soia 12 S5—12-80 Rou ■ 0-Ö80 Árpa 7.20-7 40- Zab 740-7.75 Kukori«a 7.05 -7.10.
PÉCS. Bum 10.80--11.50 ROM 8.70
9.— arjia 7. 7.40. Zxb 7.40—6.60 K-jke-
,-zn. 5 tí 50
GYŐR. Bue* lt.90—52.25. Boi« 8 60— 8.90. Arp* 7.2-\'-7.4Q" Zab 7 60—795 Kuko-:a 6.G0-6 90.
PapirszeleUit-
T-igig «iros . .* MÍT moit emher, bogy meljiket érti k&iOl — ex a nóta?
tuáhatj nizsai

-r*o&i{ UtogatiM alkalni**! Uk bii d k
grro» asibof (a k» fyewe
agy. hoc alig IcUtelt «»5t írieni; t(Sr« in-\' k\'lillt fol a tar*la*t.«l klfofj-ott »psl: \'.Ugytt ue aiktiaatok fy^rmek^k, u •mbw méf a ron4oUtait i«n hallja."
Dsjuen Ti\'fr«hajtó or, tóba* Botiife,-. taáom én BigaM » kofj «st atomba as irat: , Add catg a e^áwintak, a mi a c*a«*áx*.* C^ikhogy Icaík mar baatuabb jirt án Itt, mint a császár.
Ast aonijik, árif* TiUfbsc élftak, bxrátom: P di^ talán sokütm Tolt *atrji at oluó parUka.
j mily érdrkaa j-leaségl Miljraa (r»odCx kák. ¥■*■ u .«í»i akár *,j éfbR t rí«*feileg! Ast tartom, *gr «ép S kötetei r«jíoyt irok b«I«Ie I
Kérdették M n)dOD<litrtil, n> é-l*kt-• t látott a piriOM Taüiiatoot — - — árr* róUt, k*k *M i» i»ro« frakkot, TOH
k ál :
Indul KaniiitróL hon:
H)7 E»t/.k M-l..", 1)..n.l..,»i, h 10 r.Cf.l :
2"9 ■ . . 11 1 4ji«j
202 Kítd* P.n.-e (eror.ToMt) S> tó <««t«l
^>4 , (po.u.ou,!; -1 fi «UÍ.t. _
HZ . (T*CJM TOD>t) 11 30 ÍJj.l
3l< HAf.b* .Ht.,-1,
í«li}
11 6* -
205 I
203
20!
S40 » 1 55
SÍI 10 M.
Kan Iné r a
5, Jl tet<»)
í íi á-ib\'.
11 I «iHI
,.r 4 15 r*§r_\\
Ll) 3 \'> dúlut u\' 10 .\'■■0 íjj»l
10 IS üjH
1 SO átlwt
10 50 íjjal
.t) & S7r»í(«I
210 Zifcr.u
216 ,
208
311 B..^«-l-«tr51
•201
30i Bí-.l 51
314
316 Sopronból
204 .
206 „
202 Prig.rl.of f.
Feleik sxarkew\'ö : BXTORFI . LAJOS.

HIRDETÉSEK.


friai U4cca.: [ .Ponu Qu*teia*la , L«f&u. Ceylóo Pint. Y
PÉNZT %■
y. laiUodak, k^rOiisak itb, h4 kárísiük.íg l poiiacso magban 91. font ncttona\'.ybani árb»
Murk.
8.60. Legjobb Mwxcaibo 0 50. Finom Perl-Santoi 10 60. Legeilegjobb abbű M Mk U
Uark.
9 — 10.—.
11.60.
0. geilegjobb J*r» YalMi arabbű Mocc* M«rk U 50. W p->nintantéWt«l ngj a pénr eiolerget ■ «tiüok > Uljoi UsttMacirt éi mlard nórtíkért
Klek János, Ált"na
kivé-irwlt vitel! ciéfl


- ÁE e c oicka k a. c oU5 b.-tcgsígi íQn et«k Ie-
ncsjdeitt rOpiri t egí-iwég
*, bet gckocV p cdíir 1 b» iikoroí gyigynxsira. mogliir-
hala t«ciciokit nyújt. E könyre t 6c rlschtk Károly ,-.. k r. fgjo.
temi köny vkerCíkedása (Ö, cs. I., ínLÍr 6) iueyen éi b rmentva
iíQldi meg de\'.Cn k □ em okoi lübb k&Hít\'g t 2 k«j-
Ciárnil i levele 5 lapírt. 402 6 — 11

Zíli-Kgersieg IÍT 84. sjáma hatíroztta folytáü kSzhirré tétetik, hogy, » Tirpj batirábin létezd altó erdóbeo 94 d«»l) tügj-aií: sz»ki iitn*k nyilTinos elánereiésére 1882. iti jtttie. hó 18 ik és 19-ik nipjai a helysiinére tűzetett H. A : Tenni kirinók t kit&iött idóbeai megjeleaéíre a hélysii-
i sere tisztelettel megniratnak.
Wvzsry

BfflOM LIEBIS-^ WflLTfl-i FfiiiiwiNn^N-nHnr.ni anm ÉS LISZTJEajomatoU » kiadó tulajdonos ^Tajdits Jötaef gyórásajtóján.SAflY-&ftÍM£, 1882, január 15-án.
10 *r.
HIRDETÉSEK
8 biliből petotsortra *f, miitxUzo 6 i minden további íorér; 5 tr.
KYILTTÉRBEN .\'
fóronként 10 krért vétetnek. l.:i ^ Kkcstiri illetik minden egyes ^i! té«e« SO fcr. fl««

I X 0 "A I ;:

Haszonegyedik évfolyam.
A lsp lidlmj réuét iDetí talené.
nyék & szerfceaztílióz,
uy&gi részét flletű kozleménjeJc
pedig a kiadóhoz bementre
inttzfedők:
NAGYKAXIZSA Wlauioihtl-
BérmentíÜen leTelek csak ismert mookaUrsaktól fogtdt&toak eL
Kéziratot Tisszi ]

tanititastalef megyei és yárot
helyhatóságonak, .Mgy-kauiiaü önk. tűzoltó-egylet-, a .nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank-, ,nagy-kanizsai takarékpénztár", a ,zalamegyei általános isded-Bereló egyesület\', a nagy-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet1, a ,*op.-oni kereskedelmi a iparkamara nagy-kanizsai kalválasztmánya\' s több m
egyesület UwUlos értesítője.
kétszer, vasárnap- s csütörtökön üiegjeleutf vegyes tartalmú lap.

Felhívás
Hagvarorszíg t gaidáközönségfhez!
A gazdas&gi gépek é*. segédesz
közök gyártásánál oly rohamosan
váltják fel egymást a javítások és
njabb találmányok, logy a. gazdakö-
zónség tüg ér ri ezen mozgalmat
figyelemmel kisérni, annál tevésbe
azt tanulroányuzni; pedig azoknak
minősége nagy befolyással van a ter
mények minőségére és meuuyiségére,
nemkülönben ezeknek olcsóbb.elöálli-
tása áluil a gazdaságok jövedelme
zőségére is. Ebez járul még azon
körülmény is, hogy a . gazdák köz\'tU
némelyek a gépek olcsóságára —\'a mi
különben x mi szomorú viszonyaink
között nem csoda — fektetik a fó-
aulyt; némely gépgyáros a mai nagy
verseny mellett, logy a gazdád fen
tebbi kiváoálmánák lehetőleg Éegíe-
lelhessen, i gépei előáilitásánál nem
annyira a szilárdságra, mint inkább
Üzöknak tetszetős kiállításira- van
tekintettel és minthogy a vevők a
jó és\' a selejtes anyagból készült uj
gépek közötti különbséget rendszerint
fel nem isioerhetik, nem ritkán olcsó
péezen ngy«n, de rósz gépnek jutnak
birtokába. \'
Az e miatt gyatrán felmerttH panaszol; eredménytelenül hangzanak el a türelmes pusztákon.
: Tudom, hogy ai iUetó gyárosok a világtáriatokon -és más versenyeken gépeikkel \'részt szoktak venni, hol azok érmekkel és dicsérő , oklevelekkel tuntettetuek ki.
Távol legyen tőlem ezen tekintélyes- bíróságokwk?akár jdWsEenüsé-gébeB, ■ akár szakértelmében kételkedni, de tapasztalásból* lufldm, hogy néte a—nroéreltikkel elhahnozott -és érmekkel feldiinitett gépek sem feleltek aeg hozzájok kötött Tárakozi-saöitnak,\' különösen különböző\' helyi és égyéói\'viszonyainkiisk-
Bgyiiagib*i súnden középszerű gép :is. tielégitówedméiiyny*! iátszik Hi ;é> a gtaihr éveken\' át lehet

azon hiedelemben, hogy\'jó gépe van, ba annak munkaeredméuyét nem ha-sotilitja össze müj jobb gépek munkaképességével, de minthogy ez az egyes gazdára nézve igen sok költséggel és gyakran az adott kői ül-mények és viszonyoknál fogva sok-nehézséggel is jár, más országokban állami erők és társaságok által Uisér-leti állomások létesittettek, hogy a gazdaközönség a gépeknek munkaképessége is tartóssága, tehát valódi értéke iránt magát tájékozhassa és nálunk, erei kiválóan agricol országban, a hol gazdaközönségünk az átmeneti viszonyok nehézségéve! küzd, ilyen kísérleti állomás csak uévleg létezik, pedig mi annak hiányában csak mintegy sötétben, tapogitódzunk ■— kiszámíthatatlan kárunkra. ■
Ugy hiszem tehát, hogy nem fogok hasztalan munkát végezni, hí oda törekszem, hogy hazai gazdaközönségünket a jelenleg léteiő, valamint az ezután tökéletesítendő és újonnan feltalálandó gazdasági gépek és segédeszközök valódi mnukaképes ségére és minőségére nézve lehetőleg tájékoztathassam. Nehogy pedig némely gyárosok értesítéseinek nyomán a gazdaközönséget esetleg magam is tévedésbe ejtsem, szándékozom magamnak a rendelkezésünkre álló gépek tárgyában, kizárólag gazdasági szempontokból a mi viszonyainkhoz mérten, folytatott összehasonlító kísérletek alapján személyes meggyőződést szerezni oly czélból, hogy az illető .gépeknek valódi uiunkaképessé-gcért jót is állbassak. : Hogy ezen feladatomnak lelkiismeretesen meg is felelhessek, elhatároztam Taruóczy^Gusztáv ezég alatt Budapesten egy gazdasági gépárucsarnokot létesíteni, mely a helyben és a különböző jellegű vidékeken létesítendő\' kísérleti telepekkel leend összeköttetésbea, a, hol is a gépek pontos összehasonlító kísérleteknek alávettetni, sr elért eredmények pe-

dig gazdatársaituufiíl a- csarnok árjegyzékében és a szaklapokban kö-zöltetni fognak.
Ezen csarnokoméin a gépek nem az iparosoknak kalmár szempontjából és nem is kizárólag a csarnoknak üzleti érdekei szerint foguak elárasitiatni, mert érzékkel bírván gazdatársaim érdekei iránt, a gépek csakis gazdasági hasznaveh-tóségük arányában fognak felbecsülutni és árusittatui.
Kizárom csarnokomból mindazon gépeket, mcíyek czélszerütleu szerkezet, selejtes anyag, vagy baf-oiely más okból nem, felelnek meg rendeltetésüknek.
Figyelemmel akarok lenni kü-lönőiea arra, hogy a vevők kellően tájékozva legyenek arra nézve, ! különleges helyi és személyes viszonyainknak megfelel, mert létezik sok oly gép, melynek hasz na vehet ősé ge bizonyos körülmények között agyán nem tagadható, de az a mi sajátla-gos hazai vagy egyes vidéki és személyes viszonyainknak meg nem felel ; a mi aztán a honi vevőre nézve végeredményben egy jelentőségű.
Én a fösulyt nem az általánosa 8 alacsony árakra, de a gépeknek lehető tökéletes voltára fogom fektetni, mert saját tapasztalásom búi tudom, hogy a gazda keservesen siratja meg azt a pár forintot, me lyet a kereskedő, versenyképességének előmozdítása czéijából, az anyag rovására a gyárosnál leszorított, mert a selejtes anyagból nem elég gonddal előállított gép nem ritkán a legsürgősebb munkának közepette círomlík, illetőleg liasznavehellenné válik.
Ugyanis minden gép fél áron is elkészíthető, természetesen selejtes asyagból; és ha a kereskedő a gazdaközönség nevében ugy kívánja, a gyáros azt régre ugy is elő tudj; állítani: és, ha nem különösen solid gondolkozásu, azzal sem gondol, ha a gép csupán egy évig tart, mert

hiszen akkor uj, meg uj megrendeléseket kap, ugy mint az üveges, ki az üveg törókenységéuél foxva gazdagszik. Ezen indokoknál fogva én a gépgyárosoktól csak viszonylagos olcsóságot fogok kívánni a W-betólpg legjobb anyag és a legtökéletesebb szerkezet arányához képest.
Mert ba csak a legkr-zdotlegesebb gépet, az ekét, tartjuk is szemünk ■lőtt, tapasztaljuk, hogy ugyanazon talajon, ugyanazon munkaerővel egy nap alatt 100 — 300 négyszögöllel többet és jobban is szánthatni jobb ekével, mint egy kevésbé jóval, a mi egy éren át igen nagy különbséget tesz a gazdaság összes tiszta eredményére nézve. Igaz ugyan, hogy gazdatársaim általában erre eddig nagy súlyt fektettek — reménylem azonban, hogy csak azért, mivel ezen eredméay-kulönbözet csupán oly pon tos összehasonlító kísérletekből tűnik ki, a milyet tenni egyes gazdára nézve sok nehézséggel jár. Természetes, hogy ezen gazdasági különbözet a gépek complicatiójónak arányában fokozódik. A rósz gép\' olyan, mint a házitolvaj, aki észrevétlenül lopja meg gazdáját.
Tndom, hogy a feladat, melyre vállalkoztam, nem csekély, tudom azt is, hogy a kitűzött czélt csak fokozatosan közelíthetem meg és azt cakis kitartó következetes törekvéssel érhetem el; de én a nehézségek által nem szoktam magamat visszariasz-tatni.
Ezen vállalatomat tisztelt gaz datársaim szíves pártfogásába ajánlom és reménylem, hogy a kezdet nehézségeivel való küzdelmemben szíves tanácsaikkal és megrendeléseikkel fognak támogatni.
Irodám 1S82. február 1-én nyil\'k meg a váczi körúton 49. sz. alatt. Csarnokom csak májns 10-én lesz ngyanott megnyitható, addig raktáram ideiglenes helyiségben leend.

Bármely, a gazdasági gépek kö~ ébe vágó megrendelést szívesen és pontosan teljesítek.
Budapest, 1881. decz. 30. \\ TAKNÓCZY GUSZTÁV.
— A kSzségi elöljárók terhére
:löirt adóvégrehajtási költségtérit-
raény eddig kivételesen és csak azon
esetben engedtetett el, ha és ameny-
Nyiben a téritmény; az állami adó
végrehajtók által \'az 1876. évi XV.
;cz. 56. §. alapján felszámított és
részletesen kimutatott adóbehajtási
illetékek az illetékes m. k. adóhiva
talnál befizettettek. Számos esetben
tapasztaltatott azonban, hogy a kir.
adófelügyelók az ilietö községi elöl
járók kérelmére a téritmények tör
lését a közig, bizottság utján likőr
is javaslatba hozzák, midőn a mon
dott eset nem forog fenn. Ajövóbeu
követendő eljárásra nézve a pémOgy-
minister elrendelte, hogy 188S. évi
január elsejétől kezdve a községi elfii-
járóknak a terhökre rótt adóvégre
hajtás! k~öltségtéritmény elengedése
iránt a kir. itdófelügyelóbdz benyúj
tott folyamodványa csak azon eset
ben terjeszthető fel pártoló jarasltt-
tal a ministeriumhoz, ha az 1376.
évi XV. tcz. 56. §. alapján felsEámi-
tott adóbehajtáci illetékek teljeséi
be vannak fizetve, vagy azoknak\'a
megfelelő adótételekkel egyfltí vájó
behajthatl»nsága igazolva vas. Ezse!
ellenkező esetben a kérvények feltét
lenül visszautasitandók. Az ídófel-
flgyelönek ezen vis&zautasitó-végzése
ellen benyújtott felebbezési kérvény
nem vonható el ugyan a közig, bi
zottság tárgyalása alól, a bizottság
azonban köteles az ilyen felfolyamod
ványt hasonlóképen visszautasítani.
— A közbiztonság lehetőleg
alrpos helyreállítása czéljából a bel-
ügyminíster közelebb a kővetkező
körrendeletet bocsátotta ki az összesBotit UetW éjinkin, : : MtA&a a rtoíé»**eH<*\'B* Tif kAiMo.:tiac»t\'S«jV&aei £t Ölik * baial .lorí. t. —
Anrr ■» el** [
Atlu b»TM gerincMtt Gondoln e rizn? bŰtlsn l
Oh jutok-é enodbe még, H* rid IÜÍ » n»P boldogan; Irinyotod e err« n*!*\' Stened wiu - tokiotetít I
Bt u S» kés« elteién
Y«ZT óm — rós*» herradiat, Kfildwz-e effy »át*Jt felétn?
El 1 még te iem felejtheted Azt a* édes brit, xnidSn Ai ég5 caiaagok elStt Orsk iMrelmet eikflvél.
É» rnoit az éden *}&<>}, Amelynek egykor éo «ivím t]«id*iit6 ilUtit S»agj Lrokéat totAbb időd I
De éa eiért ii itd>]ak:.. Uiat fűidet a axomoni flU, — Melyet sjOke hű«ij«. fH»,; — CtMk sa feleid » muJtikit!
K0EPÁDI BÉLA.

Felolrasíis a kere3feeáelmi if- Jít Öntépző körébeu.
\'Űnöm és hölgyeim! iULtÁn és fáge.)
Kern dicséretes erén kornál ar, hogy ily élvek atin vágyottá azokban malat»á-gát találta a k$s&B*ég, de igazolja népét a harcára* szelUm, mely ason időben élt, anadön a vér litiía kebel lizitó eseményt nem képesett, töt a gladiátorok száma irtÓetató aranyban nGvekedrén, a kifejtett o téreoi ügytstégCk által a ba:bar Ízlést a hösiöwég k8p«iiye alá rejtették s habar finom ülést nem tanuait is azok iránti ■ésxvét, azért a fentebb jelzett indokból Atod korbeli társadalmat elitéioünk jogos nem volna; BŐt habár «íen kegyetlen mulatság gyönyörét megszokta is a római nép, azért aem • houazeretet, sem a családias boldogságnak nemesebb példáit egy nemzetnél sem találhatnánk löl.
A hazaszeretet volt azon erős osz-bp, melyen Kóma nagysága éa hatalma megerősödött, annak gyengültérel a ha Ulom U kesdett lejebb szállaní. Kóma «s hMMMretet felemlitt^ével önkányteKnül is eiiünkbe kell jatni a Grachusok anyjának CorneliaDak, v«gy az ősz Ve-tariának, ki egyetlen fii- Coriolánnak, Roma elleníégének alejbe meavén, a ki nem békithetelt hSsnek kijelentette, hogj népével csak as anjai kebelnek fegyverrel való itftféM ntán hatolhat be a meg-zottBómába-Ei Eóma mentve de riblatí felboMÜlt harcioBain.k Üdo-
^ g
nmtk pildüt Idtóie

ha ez fclolvasáBomoak köréhez t&rt< znék, s igy csak egy Lakrétiát említek, ki Bajit életét oltotta ki, mert jogosnlatban ftírfi kés általion ártatlanságában érintve, Q e rÓmai menyasszonyok meg tudtak hiilni, ha jegyeseik a csatában el vesztek, s időt múló enléket nyerlek maguknak áa ál-al, hogy a harerböi viaszatórő ked veséiket c«ak agy fogadták ölelÖ karjait közé, ha oooát gySzelemmel tértek meg, vagy ha nem voltak győztesek, legalább elillről kapott sebekkel kellett ékesitvn leaniökahakí ezzel nem bírt, az * ni: ke beitől el volt örökre választva.
Nem ízért hoztam föl a rómaiak áletóböl példát, mintha hazánk is nem lúdna hasonló szép eseményeket matatni föl, hanem azért, hogy bebizonyítsam, miszerint a hazát igazán szerető népeknél mindenkor voltak, kik azért bármily nagy áldozatot is meghozni neo] kéaelked-tek, 6 a nemzet, mely hazáját .Bzereti rendesen s kivétel nélkül van birtokában oly hölgyeknek ia, kik valók nemcsak a honszerelemben egyenlően jeleskednek, hanem a női hűség és egyéb erények által is kitűnnek, s felhoztam még azért út hogy e szép és dícsó példa buzdítsa a hölgyeinket azépre és nemesre a jövőben is éppen ugv, miiit bazditota a legközelebb l<*fofyt de hazánkra nézva mégis sok tekintetben szerencsétlenül végződött szabadság harczank alkalmával.
Hatalmas a női akarat, s erényei által az akaratot mindenkor érvényre is képes juttatni.
S minő nagy mérvÜ a* ily befolyás a korr* I üy magasztos példákat tudnak B képesek adni Ők, anoálfogra nem sia-b*d tőlük megtagadnánk axm Bserepet, — meiyrfl i wan kwiTeimínyénál fogra

hívatva vannak, de épen azért kívánhatjuk it tőlük joggal, hegyezen szerepből ki ne euenek, nanem kSTetkecetesen ha iadjanak a legnemesebb utón a hasaaze-retat éacialádjnk iránti h&íég atján, hogy élő példái legyenek az utó kornak, s megmentei a jelesnek.
A nők erényei mindenkor nagyobb tiszteletre ragadnak bennünket, mint a férfiaké, 8 ennek igen egyszerű B mégis természetes okát abban kell keresnünk s fel is találnánk, hogy a nők már termesze töknél fogra gyengébbek levéo, a gyengébbtől kellemesebb a hatás, mint az őröstől, mórt míg e. gyengének gyengeségeit is csaknem elnéztük, addig annáliakább elragadnak bennünket, az erkölcsi erőknek ösezhangzatos éa előnyös alkalmazása által.
Igen measzc lehetne menni e téren ha feladatomnak tárgyát képezné, annál fogva visszatérek kitűzött themámho z, társadalmi életünk rövid fejtegetéséhez.
Tárdadalmí életünk jelenben meddő, elszigetelt, materiális, s nélkülözi mindazt, a mi aanak nimbuszt kölcsöuözhetne.
Meddő családi életünk, mert nem családias. — Tisztelet a kivételeknek, — de sajQoi is volna, ha ilyenek már egyátalán nem találkoznának, de nem ezen kivételes állapot, hanem a nagyobb szám az, mely a Bgyelmat magára vonta. Általán véve a társadalmi élet ,tooat nem családias, hiányzik abból a lüktj\'ő ér, a bizalom és a tisztelettel párosult Őszinte szeretet. A családokat materiális vagy legalább aritmaticaa érdekek fűzik egy-máshuz, melyeknek köteléke hasonlít: azon növényhez, melyben mint Eötvös ;Karthau«ijiban mondja, nem lévén bántó\'

erő abban, azt a nap melege csak eífo-nya*xtj4, az eső elrottasstjt.
Az ily család "tfcgjai a termétzet rendje szerint tcámszerüleg szaporodnak, de ugyanazon arányban emelik ét növelik a másik hasonló családok számát, melyeknek kékeiében ismét c*ak elégedetlenség vert fessket magának, s mert az ; ily családok mindig számosabbak, a Mámra kisebb, — bár erényekben gazdagabb családok erósen fogynak, s ma holnap a láthatatlanságban vesznek al. De nem magokra nézve lőttek e!veasve, koránt sem; híven voltaképen csak ók, egyedül az ily családok fogták nemesen hivatásukat föl, élői B rendeltetésüket helyesen betölteni csak esek tudták. Elvemnek tehát, de caupáa azon számosabbakra néxve,kik az 6 magasztos életöket felfogni és megérteni nem is tudták.
De mert az ily kevesek által bírt Családi élet az, melybea az ember rendeltetését helyesen felfogva betölteni is képe*, ugyanazért az ily családi élet elére-, sere mindenkinek törekedni kell, éten indokból helyén látom néhány sorban megemlékezni arról, hogy talajdonképen miben áll a családi élet s ml hatása van annak a társadalomra ?
Ba kell emelnem mindenekelót azt, hogy a család, következőleg a társadalmi élet kat-fejé; a nők képezik, be-nuököiM-p\'jutosul míúden eszményi szépség és D»gynág. A nők & férfiak ideáljai, bennök keresi é& találja fel vágyainak netoTább-ját; a uó a természet kntforrása, melyhez mindazok, kik élni óhajtanak, neme* in-letettségget közelednek s a féay, mely. róluk viMzatttkrönk, áthatja a férfit s legnemesebb cselekvésokra buzdítja föl. .De jaj! ha i ni hiratibit nem fetx ■ nem

HUSZONEGYEDIK ÉVFOLYAM.

Z A t AI KÖZLŐN?
következőket emeljük ki: Az 1879. évi márczius hó 28-án 15.3S0. sz. alatt kelt körrendelet értelmében a megyei és városi közigizg. bizottsá- °<"»k, gok azon határozatai, melyek föld
törvényhatóságokhoz: ,Ujabb időben a feö2biztonság az ország több helyén nagyobb mérvben meg lett ingatva, ngyannyira, hogy a törvényes rend és biztonság helyreállítására rendki-Tüli iotézkedések foganatosítása vált szükségessé. A közbiztonság ezen megzavarásának föoka az, hogy a községek részérói saját területükön i helyi rendőri felügyelet elhanyagol tatík és nem a kellő erélylyel telje-sittetik. A közbiztonság érdekéből elutasithatlanul szükséges lévén, hogy első sorban magok az egyes községek saját hatáskörükben megtegyenek minden, a közbiztonság megvédésére szükséges intézkedéseket, fölhívom a törvényhatóságot, hogy e részben az összes községeket, melyek fennhatósága alá tartoznak, megfelelően nta-sitsa s szigorú fölügyeletet gyakoroí-. jon arra, hogy a közbiztonság helyreállítására és hatályos megvédésére a hatóságok által elrendeli minden lehető intézkedések megtétessenek s pontosan foganatosíttassanak.
— A behajthatlanság czimén leírandó föld- és házadó ügyében a pénzügyminister 82530. szám alatt körrendeletet tesz közzé, melyhöl a
és házadénak behajthatlanság czimén való törlésére vonatkoznak, a pénz-ügyministerhez kivétel nélkül bemu tatandók. Ezen rendelet folytán tett felterjesztésekből meggyőződés szerez teteti arról, hogy a közigazg. bizottságok az 1876. XV. tcz. 60. §-a értelmében saját hatáskörükben leírandó föld- és hizadónak leírása körül törvény és szabályszerűen járnak el az erre vonatkozó egyes ha-tározat\'oknak bemutatása tehát 1882. évi január első napjától kezdve csak azon összegekre nézve tartatik fenn, melyek a 100 frtot meghaladják. A pénzügyminister most ismételve fi gyelmezteti a kir. adófelügyelóket, a megyei éa városi közigazg. bizottsá gokat, hogy a föld- és házadó, tekintettel ai 1876. XV. tcz. 71.§-ára, behajthatlanság czimén csak oly eset-,beu Írható le, midőn a bírói végrehajtás utján eladott ingatlan vétel-
ttzdja betölteni, mert ükkor nyomában ssak bánat, csak stenvedés támad, éten bánat és eieu sianvedés erősebb az étet minden gyóseiméoól, a férfinak közvetlenül BZÍvét a legnemeiebb riszt támadj* meg és öleli annak minden értékét a kö vetkezik a csalid elhanyagolása baJőla s &s ólatv.ntsignak alapját bistOBan megtett. Hiu törekvés lenne a férfiaknak minden erőlködése boldog családi életet élni, ha a nő, kit as élet viharos tengeréit útitársai választott magához, nemcsak a
r vészterhes napokban, hanem a szélcsendben sem érti meg, vagy nem akarja megérteni urat, a kormányost — A nö vezeti a ferti erejét jóra, az fordítja rosszra is, illfl, sőt síükségee tehát, hogy a Pandora azelenczéjét magánál rejlő nő mindenek előtt legyen müveit. — De a nő műveltsége ne csak társadalmilag legyen képes ve, ütném — és főleg — lelki műveltséggel bírjon. A társadalmi műveltség kü\'to-ségekben mutatkozik, a lelki műveltség belülről hat, lelket emel • tsivet elééit ki; az ily műveltséggel bíró nő egy férfit mindenkor boldogíthat, a csak társadalmilag müveit nő pedig csak kivételesen s egye dül fényesebb anyagi körülmények kő-
. zött állja meg különben fenséges helyét. A lelkileg müveit nő férjénél második énje a vele jó és balszerencsében osttozik, a társadalmilag művelt nő legfölebb a lü-résig alázza magát a férj bajaiban s nehéz napjait sohasem édesilbeti meg s már szenved a nélkülözés általa elviselhetetlen a jobb anyagi körülmények után vágyik, még pedig önzésből, mert nevelése hozza magával, hogy nem nélkülözhet; mi« amaz t férjet ilyenkor képes leginkább lelki erejének tudatára én hivatására nemesen ébreszteni, addig as utó*bbiná[ gyakran válságossá lesz a helyist, mert egyedül magát Méreti csak.
A lelkileg müveit nő íel tudja fogni terhes feladatát a csalidi kötelmek betöltésénél s ki annak tudatával bir, ai be is töllé axt, a társadalmilag müveit nő ily\'magasra nem Ind emelkedni s azigui boldogság srinvonaláig soha nem jut el. — Ama* gyermekeit hasonló irányban neveli, eme. U cssk Wnlókat Ind f.Imn.


árából az árfelosztási bírói végzés szerint az adótartozás Ki nem kerül s a hátralékos teljes lagyontikn-sága és az, hogy a behajtás kBrttl mulasztás senkit sem terhel, minden kétséget kizárólag meg van állapítva. A behajthatlanság esetét a fenteb biekben igazoló bizonyítékok, ugy leírási javaslat tétele előtt, mint közigazgatási b. tárgyalás alkalmával, a legszorosabb bírálat alá veendők s a leírás csak akkor rendelendő el, ha az arra megkivántató feltételeknek elég van téve. — Egyebekben a hivatott körrendelet jövőre i érvényben marad.
tékek alil; TÍgro az iluláno. jövedelmi póUdó alól.
Esen mentesség kesdoaik :
a) uj gyári vállalatoknál az üzlel
megkezdésétől;
b) tényleg Ktező ital. §-b«n em
litett kellékeknek megfelelően már jelen
leg berendezett gyáruknál 1882. év ja
nuár 1-től.
c) tényleg létező és az 1. §-ban em
Illett kellékek nyomán átalakított gyá
raknál az átalakítást követő évtől.
1881. évi XLIV.
házalj iparnak adandó állami kedvezményekről.
1. §. Állami kedvezményekben ré-;esittotnek:
1. A technika jelen fejlődéaeazeria
berendezett azon gyárak, amelye- Ma
gyarországon eddig elő nem állított czik
eket készítenek.
2. A technika jelen fejlődése Bzerio
erendezett köveikeiö, már létező vagy
zentul felállítandó gyárat, éa pedig:
a) azon gyárak, melyekben Bárga ézárak, sárga réspléh, czink, oiinkpléh írói, dróisreg, fómkeverékbő! való áruk, :omaoczA20U vasedények, szerszámgépek,
2. A gyiri válalátók: fölmenteinek
a gyAri telkek megszerzéséérteaáliraiáíá
ért jnró illetékek alól; a amennyiben ai
ily vállalatok részvény táraabág alakjában
lélesittetnek; a részvénytársaság megala
kulás ival, valamint a részvények kibo-
csatáéival járó szerződések Is egyéb ok
iratok után jiró bélveg ás illetékek alól.
3. Az emlilelt" vállalatok állal gyári
czélwkra szükségelt lisztutlr-n sót a pénz
ügy miniszter az 1875. évi L. t. ez. 13.
§-ában meghatározott áron nlul is áteo-
gedh ti és az ezen só kiszolgáltatása al
talmival az illető vállalat által leteendő
bizto ilékösszeget az emiitett § ban fug
lalt n értéken alul is megállapíthatja.
.unk&gépek, gŐ2gcpok é3 gőzkazánok :ongorák, eleciro-dynamikus készülékek, :egyverek,porczellán,tábla- és iükörüveg, itivfiitő kéaiülókkül, ksu i, tapsiak, conservek, cog-nac, soda, kénsav, aszfalt késiül;
b) a rizahántolő malmok ; » mező\'
4. §. Azoa kérdés felett: váljon ti
lamely gyári vállaUt, mely a 2. §-ban
körülirl állami kedvezmények megadásit
kéri, az 1. § ban megjelölt kellékekkel
bir-e 3 így a kért kedvezményben része
sítendő e? a földmiveléi , ipar. és keres
kedelemügyi miniszter, egyelértőleg a
pénziigymioistterrel, esetről eselre hatá-
rur cs ebbéli határozatát a kedvezmény
nek megadása esetén a hivatalos lapban
közzé teszi.
5. § Ezen törvény 1882. évi január
ló 1-től kezdve lép írvénybe és végre-
lüjUsával a fűldmivylés-, ipar- és k-srea-
Eedeie aügyi miniszter és a pénzügymi-
tazter bizatik meg.
Hftlyl iilnk.
i Öntegé\'ytfi szövetkezeinek január 28-áü estfl 6 órakor leaz « p*>\'g. isk. he yisé-ében, A közgyűlés tárgyai: 1. Az igazgatóságofl.\'k a lefolyt évrúlj jalp.nlése a mérleg előterjesztése. 2. A f-ilügye\'iT-izottságnak az évi számadások és mér ■% iránti jelentése. 3. A fe!ügyelő-bi :oitság vizsgálata alapján az oszt;.]éle ráati határozat. 4. Az 1. elnök és az aUp izubályok 15. § a érteimébau kílépo igái lósági tagok, s. p. Kronauer Lijoa. ■lajgató Sindor és Síékely Elek urak lelyett ujuk választása, vapy ismóü meg-rálasztáta^ ugyszinte 3 felügyeli bixott i lági tag válasz\'isa. 5. N-táni indítva . Kelt Nagy-Kanizsán. 1881. de-czember 30-in. Áz igazgaósig. Mérleg 1881-ik évről. Ya^oii. Pénztár sziralá-nG7frt61 kr. Elflleí; kiücsőu 10277 frt 93 kr. Ö«: 1034Ó fri 59 kr. T^ber. "xletr^Bz aiámlában 8520 frt. Tartalék ap számlában 720 frt 42 kr. Fel a cm ■ett osztalék számlában (1880. évrül)
gazdaság kiegészítő részét képező szeszgyárak ; selyem-, fonó-, BZÖVŐ és fesifi-gyirafc; gyapjufonó , szovŐ- és appretiro-zó gyárak; pamutíonó-, BSÖVŐ- és fehérítő gyárak ; Ieo- és kendertörő éa biké-szitŐ telepek; len éa kenderfonó , siö\' fehéríti és appretirozó gyárak ; kó\'tszóvé-szetí gyárak.
3. Azon po3itófon&! gyárak, ame
lyek Mule JüDny géppel, legalább 120
>raóval és egy méter széles tanulóval
rannak berendezve. *
4. Azon poszi(iflz£v5 gyárak, ame
lyek legtlábbbat szövőszékkel dolgoznak.
5. Azon pamui-, len és kender azüvü
gyárak, amely ékben legalább út mecha
nikai, vagy müszüvöszék van alkalmazva.
2. §. Az 1. § ban emlitelt gyáraknak — az 1870. évi LL t. ci. 2-ik § áb-m ár megadott há^edómentességen kívül a következő állami kedvezmények ad_i-osk:
1. Fölmentetnek 1895. óv végéig a keresetadó alól,illetőleg & nyilvános Ítámadásra köteleseit vállalatok adója alól valamint ai ezen adókN^tán járó községi pótlék B ipar B kereskedelmi kamarai üle-
iigot, miat mondani szoktak: gazdag partbiet nem köthet,"a. nevelésére fordi-tt lók ék fulemédztéftével anyagilag meg-■endült apa bánatát roaja maga u\'ún.
Sütés, főzés, foo&s, varrás és mái \\y hátai a munka előtte iamerotlen s az apa 1 baltával legiöbbnyíre sötét élet vár sája, az ily leáayoknak vezetdjuk HÍDCS, enekvéí niací, odavetik magokat leg-ibbnyire • sort hull árazásinak, melyből igtubbazör éló-haloukioi lunaek ti5.
Növelői kell tehát a Uányokai. emcaak testileg, de fíkép lelkileg, s ac létre. Az éleire T*1Ó leány miodeakor úve •terint valaetibat magának férjet, lert nem kénytelen egyedül asért, hogy Ihessen aranyborjú imádiaára.
Da mi is lehel egy leinynak caélja,
a felüíU? Nem szabad abbéi titkot ké
iteni, — mert tény, bogy czélja a
rjhexmenetel, hogy miként ért el czél-
ját, azaz jó -ragy rósz házasságot köt-e,
gtöbbayire tÖle függ; azonban okoa óa
ígyázé is legyen, i sei biusig, ne a
ogvágyj de lelke vezesse * férfi kar- j
aib*, kinek neiévé lesz, s Így fog az erő*j
ü!gy mellett mint repkény fel maga-
odni. |
Kik boldogok akarnak lenéi esi-\'
ien megjelent dolgozatomat, mely A fel-
va*máoyt kiegé&ztti, — íelolrasom.
Ki\'tagadhatja, hogy a földi bol-i ogsignak talpk&vét, biztoe* alapját a laládi élet örömei képezik? ki vooja étségbe, hogy ily családi élet Örömeit élvezni nem minden ember ran-e hivatva? i mondhat ellena inaak, hogy az élet zen bár nehés s mégii kellemes vigjálé-,ának sikere nem-e & szereplőktől függ? bar ax élet e nagy színpadán a szerepek lejátssására a Tegzet o nagy szereposstó •tatma ellen küzdeni keli is, áa mint ay elvonul távul a felhőtlen ég szelíd mosolylyal tekint le honink, — a hatás, eredmény hölgyeink hatalmiban Ül. Nem a kor aton baeteriaih^-- ki-inok ón ssólam, kik arany e«6ben féoy-cnek, s kik a> cltí 5st haj, vagy eU£ edő meg jelenétékor a nyomor szele aV tal ftöpörtetnek el, nem, hanem azoa ifja aikh, kik arany wí" nélkül i*
tatni, ennél a köUrdekek, amannál & belbecs bir talsulylyal; az csak nagyravágyás éa hiúságnak hódol, amaz eseményi boldogságot teremt és élvez.
Régen tén nemlétünknél a házi tnaaka minden nemében pártos volt az eladó leány, ma ha munkásáig íi ígérkezik a íérjhasmeaeteloél, a UÁny magát már előre is szerencsétlennek tartja, nem caoda tehát, ba kevés a boldog hitaaság, mert kevés ások száma, kik családot alapíthatnak anélkül, bogy a nőtől joggal ne várnák el, hogy a terhek viselésében a férj számára fele segiieégeí képezzenek.
Munkásság ti, ami a nőket isebben ékesíti e számukra & báxa« élet boldoggá gát is jobban megőrxi, mint a pipereass-Ul, mely csak a külsőt kedveltet: e A nőt csupán kiv&lről teszi kedveltté.
Miért elégedetlen jelenben a aők nagy réazo? átért, mert italában unat-kozoak s mert háti teendőiket is fogadott egyénekkel végeztetik & legdrágább kincseiket a szívok aUtt hordozott csecsemőt U a mint a világra jött, már idegen gond viselésre bizzák, nem tartván magáknak egyebet föl, miut öltözőazobájukaL Miért van mostanság oly sok teati hibában, szenvedő gyermek? azért, mert idegen kesék ápolják s nem az édes anyák gondozzák őket, e mig ezek otthon vagy sétatereken sokszor az utczin számütöttenkint bo-lyoüganak dajkájukkal addig as édes anyák legnagyobb ré«xe Amitj* magit azzal, hogy hiszen gyermeke gondviselés alatt áll, pedig ha a aétalérek árnyékos fai beszólni tudnának, sok minden más képpen történnék!
Mit lehat várni egy ily módon gondozott gyermektől, mit annak anyjától? "ti bogy a gyermek, ha életben mar.d, lelki nevelés hiányában fog élni és szenvedni, a piperét azonban idő előtt elaaji-Útja, annak hasznalata reija nézve nél külöahellenné leaz és a társadalmi mftveh-aég, mint: iene, rajz, tai.cz, nyelvek, finomabb női munkák felületes ismoMté öek megszerzéea ax apának ezreibe kerül, • a lainyWi W\'egy társadalmilag mü-Tsl^, de a ctelédnak aggiil t teremtő tagja, ki h* vél.ÜeaQl uerenc»é« hisu

137 frt 15 kr. Kölcsöntőke 550 frt 6% kamat eredmény 8520 frt utín 511 frt^ 20 kr. Éten felül huxon 82 kr. ó»*«e»wi 10345 frt 59 kr. Kelt Nagy-Kanittin,\' 1881. docz. 31 éa. Saauter Gyula m. k. 8ÍÖV. einOk, a pénstir kóatletlírt Kiinper Karolj m. k. szőv. péotlirnok, a wám-adások szerkesz\'éMért Koortxar Gryörgj m. k. sz5v. könyvvivó. Jelen mérleget a bemutatott fő- ér mellékköoyvekkel öss> sxehasonlítottuk s míodsn »gy« \'^ mRgegyesdnek találtak. Kelt 1 : ; zsáo, 1881. dec*. 29-én Lendvay ÍÓÓMIÍ m, k. felügj. biz. ta;. Schmidt Károly m. k. feiftgy. bit. tag. Komlósy Fereacz m, k. felülj, biz. laif. Egyúttal tudomásul oozatik, hogy «t 1881 ik év ío lyama alatt 15 t&g 138 Üzletr&Zdze! ki lépeit. 6 tag 35 üsiolrÓMStol pedig belépett; 1881. évi decz. hó 31- állomány 852 üzl«trési 125 t^g által képviselve.
— T&jegyxéa. Egeraljai Bonci
Endre, a na^ykanitaaj társaskörökben
WCQ ismert m. kir. postatiszt jegyet váltott Tailiiin Sarolta kisaaszonyDyftí, a a közügyek közül oly nagy tevékenyaé gat kiiejtú vizeki Tallián Károly ur hl-josOeúnyáv&I. Szivünkből Kívánunk ál i&a\\ e azép frigyre!
— Kinevexés. Ifj. Horváth Pil
\\ uagy-kaoizDiti elemi úkoUk igazgatója
id. Horváth Pál fia a m. kir. bonvédelmi
minisztériumban lioBvé"<i-«ámtiisUé ne*
vezteteU ki.
— Nagyérdekű Jiangversenyi
rendez Stero Zaigroond kitűnő górd mka-műrészünk ]ör6 szerdán-, jan. 18-in az .Arany Szarvas" disz termében. MidŐn a váltuzatos programmot kőinljük, teljas tisztelettel felkérjük a t. műér ő kösöaté-get, bogy a köztünk élő kedves müvéast rokonsieuvea meleg pártolásával % tömeges réíZíé\'.tcl ja\'almazza. Mű*ori>zat: 1) .Szép Meiuzina". Nyitány M«Ddeisaohc Uáriholdyiól, zoogorá.n négy késre elŐ adják B!au Erne^ztín kisauzoDy és Bi -chiciky Mikaa ur 2) «) ibránd, Qulyü Jenőtől, b) iíoclurue, Goltermantdl, gordonkán előadja n bangveraenyzo, tongo-riín kíséri Schreyer Berta kisasszony. 3) Kettős dal, Auber „A. porticii néma" erimü daltuúvéből, éneklik BUcbicxky Miksj. ét Koroknyai Oi\'ó ttrak, zougoria kiséri Grünbut Henrik ür. 4) Concert-eludö „A büvoi vadász"- ból Heller Stepban tói; zongorán előadj* Scbreyer Berta kiaaaszuny. 5) Trió Wagner Rik-burd ,T»nnbÜuaeru esi mii dalművéből, gordonka, burmoniam és zongonira, eló -dják h»ng?erseQrző, Hock János és Ollop Emö ur*U.6)a) Dal. Schumann tói, b) .Via Halévy ,A uidónő* ex4m(Í dal müvéből, éoalcli Btecbiczky Miksa ar. íongorín kuérí Ollop Ernő ar. 7) *) Fantázia váltósatokkal Ster ZíigCDoad-lól. b) Magyar tánezok, gordonkáo elŐ-«dja a haugveraenyrő, zongorán kiséri Grünhut H-nrík ur. Hely ára : KSrscék l.^or 1 írt 20 kr., 2. éa 3. «or a. m. ka.-zati ülőhely 1" frt, lirlszók 80 kr. fóldaz. állóhely 60 kr., deákjegy 40 kr.
lÜndókölhatnek s kiknél KI első őashaj vagy homlokredi megjelenése osak étdé-r mek n^gyeágát tünteti elő s bárha rejteni többé nem lehet is, de a die*fónj, mely e jelekben ragyog le mogautoa homlokukról, miat a hax* rédó hőseíiiek nyilt sebjei, — érdemjelflkkÍDt tündökölnek olt, a megérderulett biuzke*ég«íknek jtilképeivé válnak.
Mily varára hatalom rejlik beoao-tok ifja.szépeink! * vilijgot koimtajov iátok yelíj baa*trendeUelé»tekkíat hatx-náljitok; — hanem é«en éfö ciak mkkor nagy, &a az önéraet rea-érli, csak ágy lehet vele világot igasgatqi, ha a beliÖ erőt érvényre vagytok képesek emelői is; — e oélkül asővÓBy t a naposak elhervasstja, e AZ eső elrotbaastja; — csak rom és kárhozat lépd-i nyomaitokban.
Ne illiisatok magatok elé caajía képeket, mínfke; ai ábrándok isülodk. Ai ábránd telj -BÜ1- é«te határos a képteUnstg-gel; megrontja a> életet s megmérgexi a számotokra nyíló virág ill. tát; ti vagytok, kik az ily virág illatának körében elsők vesztek el s nyomtatásai enyésstek el, nem hagyva magatok után áldásos emlé kel sem. — Abriod nélkül legyeUk Őreí a kertnek, melynek virágait ápolnotok kell; gondos kezekkel ttvohtsiítok el a rówák töviseit s veszély nélkül élveahe-;iitek a várass illatot, mely bjívö* hatalmával égisz körötöket elárasztja. A« ily virág szirmai tartósak és csak a természet következetes hatalmával éoyénsook «1} de a bájt hervadásukban ís megtartják.
Á* élőt regény, de tárgya a valóságból kölcaöniöti; szép, de munkái éa kedvei^ d« gocd\'trhe*. — Ezen jellemvo-oiftokat aííkülörö élet nem boldogító/ — ilyennek végéc egy Kleopátra aat állította, hogy ez*retett volna nem uületni éa egy Pompadoor u\'olaé szarai voltak: hí még egyaier Rületném. oaak aaya azeretaék lenni.
Íme a világ két legbimulubb hölgye, kiket fényes csipkéik közödasegéts világ irigyelt s a azarak, mely ékben a világtól 6B haUlmuktól elbúcsúztak, arról tanoakodnaii] Hogy fik is irigyek roltak a oaaiádl boldogaágct élrocő nők soraira,

Jegyek előre TÜtlMitók Was Jósef 6rO kfe«i ét PrágaifBéla urak gyégyixertári. W Kesdete 8 értkor.
— Lekösxőnés. Soídl Xfottoa
rirost könyvvezető\' ar SoprtB Öegyébeni tivexta miatt állatáról: leköszönt.
— Zala-Egers**tgröl írják:Fo
lyó éri Január o«i 7 kén a sala egér- ■
stegi iptt-o* ifjc*ig több tagja által &
„Zöldfa\' vendéglő" nagy-termébea lirt-
körü táacsvigalom tartalotl, mel/nek
ássu jö**deiae jó\'ékoaj csálrt s p«díg
as ittépítoDdő kórhás javára fordittatik \\
~ a malaisig minden tekintetben sike-
röhnek moodh*ti. — A. Uga* terem izé
pem ét ialéatBljesett fő\'diesitTe, tao^tláwg
megtelt. A jelen volt dtase* hölgykonoru
közül a köve kezőket ftevetsük meg:
Bernek Giwlla, Bfaaipsigor Mariska,
CiderErxH, Holeibá.m«r Mariaka, Krii-
Nagy Mai-iika, Nomes Adél, Somogyi Jolin, otb. kiaaaatdúyok.* — Cüfrák Jó-zsefné, Pólcxer Jiüosné, Findeiiea Jó-sMÍné, Kóssás Jioó»oé «Mtooyok. stb. Á tábbi jölen volt b&lgyeitől bocaásatoi kérünk, majd máskor fígyelma*abb«k le-azünk. A francsía négyest .48_p£r lej-tetti — Pent említeti jótékony Cíélra % kö»etko«ök felülfizeitelt: Deje« Ma-é 5 frt, Horváth Ferenci 2 frt, Jofaáu U-joi 2 írt, Riedlmayer JósW 2 írt, Fi*ch«r LAsxló 1 frt 20 kr., Kratus LipÓt 1 frl 20 kr., Fangler Mihály 1 frt 20 kr.( Fíndeiten Jóisef 1 frt, Somogyi Siador 1 frt ZwmtxMi Jöz»ef 1 írt, Cso^fiager Jánoa 70 kr., Giakolter BéU 60 kr>, Hárisch Béla 50 Ur., Vein bor Ker Jakab 20 kr., Fttrit Sima 20 kr., Pari N. 20 kr., Fater H. 30 ír., Jubiaz G/uU £0 kr., N. N. 20 kr., Koaofuki Marton 20 kr., Lajf Jóxwf 30 kr., Derralita N. 20 kr., Jah**» Litvia 20 kr., Grünbmm Jiaaef 20 kr., Kagy Károly 20 kr., Laki N. 20 kr. Zsiiki K. 20 kr., Hedrési Gyala 20 kr., 31ame« Károly 20 kr„ Meskd Jd««f20kr:iN R". 20 kr., Snt-ter Péter \'JO kr. — Miért ia a rasdecöiég báii* kö«s&Mtet szavas. A ti ata )&v*ct« lem 22 frt 30 kr.. mely &u««e ^ rárui előljárósigoak adatott át — Amulauág majdnem virraátíg tartott, a a tártaiig Ugvigsbo haognta(ban oszlott aiét. — R-ndetAoég.
— A ttümeghi .Polgári Önképző
kör\' *a)át kösyvtára javir* £ 1882 J«br.
bó 1-én & helybeli nagy vendéglő termá
ban zártkörű. táac-vigaJmat rendacand. A
rendexfcég. — Kssdete 8 órakor. Belépti
díj izeniélyenkiat 80 kr. — Jegy váltás-
nál a meghívó előtnatataadó ét mám át
&em rnházluUói tkik ptfrfjg a tiucsviga-
lomba réwtT«noi óbajuuiak ó* tévedéib&l
meghívót oem kapuk, kércüiek a reade-
tííégho* fordulni.
— A baUUon-füredi öatéalm
tűzoltó-egylet tábciTÍgtJma feW. 14 te
— Pec»ek ypv
ui b. pUbános vUi-**»ot-győrgvi aoaaá nevestatstt ki.
tehát míg a viiig ast biUa, hogy faoUo-
gok, ők tadiák, hogy ^otdogtaJfcBo^.
A boldogáág nem a bíbort, MO^ a drága csipkéket, sem aem a palotákat keresi fel; teremthat as sseniny kwybó-ba& agy, mi»t AlacHn «tai*V tmmitb \'a.
Ai élet i«gyasi költái, dn kell, bagj a köHéWeieta ub rssrácaolja át * gyakorlati életbe; a nő, ki ily költéasettol bir, boMog; faladiu irminpxéx, jotstma a boldoi
&
boldogok lenni? én ast hiaxam, hogy igen. Az tőletek függ; Öresaétek kebleteket hármas paiscssal körül,i rárteszétek magatokat a hiaság f«írylsá( l^tszés és mua-kátlansig ellen j ha esnkerüi s nem fogjátok (adni, bogy as*p«k ragrtok, de Ön-írzcitel; hogy fttay«smi járhattok, de ««• réaységgel; hogy mnttkáisrodtok^deakarattal, — agy hivatistokai betöltöttetek a kör, melyaek resetőj«al «oraotok kijelölt, égi fénytlát benoeMk a Öcalkoita .rilágotokoak Isteneire raltok.
Dr. FlBNEK LÍ.SZLÓ.
Sie rétiek-. i";
S>cr«tlek nfv, miat Mnk. lAaUt, S««rail\'k, é4*« aogyalot £■ togj isiTMDra vif i Öt bizra auel altatom.
R e»t elbitotni keH, n*tTon k*U, • Mert akkor megrep^dae tán, Ha nem blzUtoim hó remínyny*!, Bog; ti«i IMS, keátea leá&j.
Siereüek"ngy, mint «nii atnkit... De t«ju« ra» elGittd ez, Mint holdriíit a déli naptól... S*erelmett aa, raatéOTem •*.
Ss«ra,m*in as, ba*, miot a holáfíny,
S bu, niDt a hüldfínj", ú«rt Utkdd aa 1 Ui miit uhet cMk »cr asarad T
Csak egy ttavadra oj TÜ*t kíl:,
Szerelnem 1»« a nap, ■ »•!• Kiégetek mindent, mi fOldl. . -8 detfilt a boTdofiig H*-
PAP ZOLTÁN.

HUSZONömtWK ÍVJOLTAM

íilíl KÖZLÖNY.

— A kestthelyi polgári olvasó-egvlot elaóke>é a tolyó hó 6-ía tartott kéig; ülét alkalmival fót. Dr. Lipp Vil-yi, gjmosinnli igai£atá i je!e, r(gi. jfcult valasstalou meg. Alolmikül: Vár tossr Bála ngéd ■ lolgabnó,
lFÜ <Ukl B
— Jó ragntz Mí t Iugjobb ra^iaw mely kiszáradás utín sem paltaaik le, ajánlható a kővetkező keverék: ]0 rész arab mézga, ] rés* glycirin, I rétz jeee-czedett sziksó, 40 rést viz. — £ kotnSo- . ziewó o-y mtvgyim^eleg-- tnjijv ;E\' hideg1 líelyísé\'gtkliflí\'kTtű\'ő\'btíQ\':\'1^\' y\' fémen, bőrÖDj^fán utb.
□okokká: IÜy József éa Lövíngei Jówef rálautett&k, Ai egy let i vilastiminy 18 laf bftl alt.
— Jt c*áktÓ.myai nöegylet f. hó
11-cn Urlott TÜuitmáayi ülésében egy
lánctcza! egybekötött tombola estóly ren
dezése határoxlatotl el, fobr. 4-óre lüie;-
Tea ki annak megtartása. A rendező h\'-
sottság követkeső rálaaslminyi tápokból
alakoit meg: Molaár Eiekné b. elnök,
Konyiry Mihály né b. titkár, Buchberger
Katinka; Ziegler Kilmánné,. Dr. Kraao
vtis iguaczné, Váltó Vilmotné, Sirosay
Liíilöcé, Hargitai Jóatefaé, Heg<.-düsné,
Siabolits N., Huszár Nandorné, Cieazn&k
Üiodorné ét Tódor Jóttefni úrhölgyekből.
— ÚMffyiikosság Hartinesevics
István kara»ke»ióaegéd Alsó-Lend várói.
Csáktornyán iaká szőlőihez ulasott f. bó
12 eo • itt magit, antikul, hogy szüleit
Iái halta tolaa. itm«retfai okból falakat*
toltai A kélségb*eseit caalád csak virra
dórt tudta meg, bog/ ai éjjel érkesettfiu
ml járatban tolt,
— A Ma[a-s*ent-gr<kM kórba*
bisotuig iöbb műkedvelő isi ven k&sre
működésével a kórbiz alap javára folyó
1882-ik évi január bó 22-én a nagy ven
degió termében tincivigalommal egybe
köiölt tartkörü hangversenyt rendet.Egy
jegy ára 1 frt 50 kr. Kezdete 7 órakor
MOtorozat. 1. a) „Serenata* Bragbatót.
b) ,Loka«álíik már a rétet" énekli La-
zariui T. bárónő saját songora és Berger
jenöHv bej«dü kuére-.éral. 2. „Cziíera
■olo" előadja MülW J. or. 3. ») ,D=r
alté Komg and asra" Rubintteintél. b)
,GULO Nacht\' Schuberttól. Énekli Vis
tarini Gyula ur, zongorán kiién Laxarín:
T. báróéi. 4. „Elegia* Ernestlői, hege
dűn elŐadja: Borger Jenő ur, aongorin
kíséri Seb Lrmer Radolphné úrnő. 5. •>
„Nan Ut or binaas in difl weite Wolt\'
RiedI Hermán lói. b) „De* Schiff-rt Braut*
dr. Tunnertól. Énekli ét zongorán kiseri
XMttíW T- baromfi. 6. a) .Hon twjou*
Egghardi Gyulától.-b) ,Balatoa hibor
gátaa zongorán előadja gróf Batthyány
József ur. 7. a) ,Was*erfabrt% Meadel
sobntól. b),IHmmi che m\'ami11 Csmpa-
aatól. Énekli Lasarini T. birónŐ és
Viiieriai Gyula ur, zongorán kitéri Batt
hyány Vilma grófok 8. ,Kep4lj fecském
ablakára\' Reményi Edétől, vonoa bang-
■serak kísérete mellett hegedős e\'öadjí
B«rgar Jenő ur.
— Zula-SseiU-Gráthon t h>
12 ón a „vörös kere»zt egylet" egy fiókja
jött létre. Szervezkedő gyűlését mir meg
tartoLU. Ugyanőttaoi caiino pedig í. hé
15 óa tartja rendé* évi közgyűlését.
— BLaUUoxá*. Zlocha Pál i
Mt.-gró\'JH uradalom ált. tUitolt lUsttartü-
jának édes atyja Zlocha N. ur 93 éve
koriban f. bó 12-én jobbléiro tzenderül
A temetési szertartást a t -istvindi ev,
ielkész nagy közönség jelenlétében
geste.
— Hymtn. Jiövetkeaő meghívói
kaptok: SMreacaeck van GiseU ét Sám
dor gyarmeiiiknek í. évi jaaair hó 15.
déli 12 *• V, órakor a bud»pe*li dohány-
utcsai »ra*tiu ÍMahisban tartandó ea-
küvőjere lisstelettel meghívni. Freuni
Sámuel J. ét neje Fraenkel József ét oej
— A Csáktornyái takarékpénz
tár íebr. lén tartja évi rondea közgyÜ
— Hawai révíd hirek. —
Vojnovics werh pftapökTemaavárott meg-htitr— Sj\'maja* Gaagtáv jeles lene ssertf 52 éf*t k^rábto Holdmesó-
-Aktk}
A tad4niáay ti _ v.-íü íegbizlosaBb elieDgiveruek ellea — közöljük at tJjárási reódo: mslytterint tz e.«CztW;KY^gv akó VÍE beo négy font wH\' oldao^ .\'ÍSJ^EI^O tl| dattal aztán iO AMSM v*H*4^t*kkén
^tot, ■
^), hogy min\'dea egye* szem a id-a.-B ie-yen. Ezötán ösazehalmoevit 24 ö*6ig ra-:i«ori hagyjak < óiakezatüt üi/djus az
Hivatalos plaeisi áruk;
100 Vlftií i \\ • Jt~- jiii"\' J
-í^«Íö~-9~ Zab JT-.-^. ^ftko?Í
-—.L«nc.B8á.—■ ■—.B^Kbér !8 **$*XL
ab tarka 6 50.-6.75 Bcpezi^12.60—\\3.~-
néoa 2 50.—. Sxslma i ..
amjtroiixtuiitT* iO— M. Borjnhtu _-18 Ser.\'
1 ail Marbahm
- 1 ItterjéTp, aximftví \' \'\' -S ! Ólw2S-«kr. tg bor\'\'l«-;3
?»l;oka 48 kr. Kc»et 6kr
j
ta Vto, as IÍUJ — Tfibb
alt^\'a est-g. i kirea
zirra vinnak. — No moai már
\' Int\'
— Biró : E« WH
— Vádlott Var
— Bá>iraada: (aMdnél) íirr tfeOrtt r«o-
xik, l.ogy nílaclc mir spárga íi Van\' "" ö".
% •* 3nSk kti TÍroaibiD nhicr.
— Vtrndúg ; Mii CJodiltaKnám i HÍJJ
íi.-irg* Diluuk mic uyolc* hóuappat \' M-
volí. , .. •„ .
1-1,7 Vl éaD) é"ci CÍT ^""
•luplikioa diák Atc«atbua jnrtia, JÚÍáe\'ift j mulaiztolta TO\'na cl tnuíoó<rii.v.aól.lífcík király rokooa. Bement a nyitott \'kipua. . kl
ki-ól eregrtre * áoháoy iukíöV fgjtwtg __ y.
t len\'!* —- txált tiait*
ieit.
48*1. Ö. H. Aionml W2. K. U. Högtőn T ASÍ3. Fr. T. Metrktpt 4344. .Kioca*. Nem a
Indul Katiis&árÓl hova:
uat ulo - \' ■ <)rB P,
\' ti.ik, Mohié., D^mhat.
5 10 i ■i 3U
(po.Uroroil)
(T*gy** vtosat) b4lriia
■feli) ?■
815 Sopronbs
206 Prágurliwf Kottari,
« 15 r 1150. 3 40
- (rj) .
Érkesik Etniieirs
210 ZikAny biti ■ ■ * \'•".
2J6 \'
11 1 éjjel
^ouat) 4 15 r»ggcl
onat) t 5 déJnt
Qnat) 10 30 éjjel
i; . . 4 1 reKge.
, 10 15 éjjel
-\'. 12 54íibon
1 20 delgL
211 i 203 l>01 30-\' 314 316 . 204 SOB "
í»egT«« ■» (poita
{
203 Prigarbof f«lSKC7<>rtT0ii*t) 5 37 fggú
Feiclo.azerkf.Mt6": BlTOBFI LAJOS

g g, JgyJül
p<uUraakal: Brsj « Laioa, kká: Stidltiköi
5 iki isimibao igj nyilatkonk- Haiai Sréaetftnk 1848-49-diki n.gy\' \'^é yei eddig a képifimuvéttet Almi nett ;eo Tetetlek tekiate be,eMn«űa.éOydu. or.»k jelenetei t í^tésset iltal eddiir »g nem órfikittetUk. E napokb-n meE-»!eDt két inea oép cta^akéí * P^díg lz
.ih,dnalle(„1ytOiaIa (1849. febr. P9.1
y «.„ (1M9_ febr g) ét kép Ligeti hireamBvéaaünk tertr.iaaj
alapja-, Wei„ Bilim mükereskedó ín.
deméaye.ése folvtin kéiaDIl. A képek
.örlsneti buaéggel muta.jlk u akkor, lo-áln TiMíonyok.t, nemcs.k at.jkép, ha-em a hadiorcgck folállitisa és a csaták
lefolyása teimtetében..^l0n kival miud két kép«n a vetérek „a és könnyen fel merhíló ckéi ibál
rcskép k
poi >■ ibráíolvik. Aj igyikea Klapka, Damjanich és Aulich ábornokok, a másikon Bum, Petőfi és ba-ó Kemény liibatók. A képek érdekeiek Ss müvésrélileg is sikerültök, mire t. \' aaóinkat figyelmeztetjük.\'
y ibráíolvik. Aj
Vegyes hirek.
— ,Ttie Oruiam
Aosttria-MagyarorfiigoD is Utelepedc: éleibistotitó-tinaság33.dilt múlt évjuni us 3-án vógsódött fiíletéTéról .toló átné-aetei évi jeleatéte, mely a rétirényeiek múlt év decx. 8-án tartott rendes nagy gyülóaén adatott eló", e napokban jelen meg. Belőle a kövelkoií főmox«anatolta kÖlÖljuk, melyek a tkrsaság virágzó fíla-poiárói elég bisonyítékot nyújtanak. A lefoiyt év eredménye felette kedvexő volt. Bi év lefolyáta aUtt ugyanit 6521 bizto-litáai ajánlat 59.712,065 frank értékben lyujtatott be., melyek fcótQl 5365 ajAn-,t 48.375,890 franknyi őtswggel foKad itott oi, mely utóbbira a megfelelő itinn: kÖtTéoj adatott ki. A uyereméaybevétel, a vitsontbiitoiitátért kiadott költségektól eltekintve, 12.007,724 frankra rúgott, na ely ÖMiegbe aa eliö bistoai t ás i év ■649,043*75 franknyi nyereményei bele vannak értre. A kamatasámla mérlege 2 879.270 85 frankra rúgott é* a nye; ménybevételhea asámitva a láriaaág < bevételeit 14.8S6.494-80 frankra emelte. As ex ér alatt a társaságnak átnyújtott ét tőle kifizetésre elfogadót kÖ>eieiés«k életbistositiii kötvényekből 5.744,153-80 frankra rúgtak. A Jelszereiét! és vegyes serzödések követelései, melyek fizetési ,apja lejirt 2.957,691-65 frankra rueoak. Kötvénjek vitsxaviaarlá»Íért845,180-5C frank adatott ki. A biztosítási alap, mdy nek létezése a tzerzódésefcre néave bitlo-tékotnjujt 3.696,911 frankkal gyára podott A tirtaság a múlt évben Budapes teu ét Bécsbea 3.057,000 frt vételárén ingatlanokat szerzett meg. a melyekbe már moflt hivatalai ia elhelyezvék. A valósított aktívának összege as üileti év vé gével 74.122,865 frankot;tett ki. Rxoc adatot ba a tárczáoak vételár czimén be áJlitott érték többlete nincs beszámítva, miután ema értékek nem reálisai láttak igy azonnali jövedelem forrá&itkéat nem tekinthntík. E többletnek azonban nagy jeleslósége van, bíctoaílja a jiltillásoka melyek a tarsatág nUzéróI adatnak, i jelenlét) mellé a tartatig actíváiról egj kimeritó jflgys^k van csalóivá, melyekbd a következÓ tőkealapok tűnnek ki ; 3,712,489 80 frank a brítt kurmáoy biz toaitisaiban, 121.066-75 frank az indiai és gyarmat kormány ok biztosi tataiban, 12.852 382 frnk idegen .UlambiziosiUaok. bao 1.274,341*15 frank vasúti réwvények ben, értékpapirokbaa ét törzsrétsvéayek-ben, 22O99;399-50 rrank vasuri éa más kötelezvényekben, 11.452,240 20 frank biztulajdonban, 9.712,633-55 frank jel zálogban, 12.898,312.05 frank különfé bistoti titokban.
— Yíratlan öröksíg. Lobért Már;
iperjesi ssületésü 18 évet leány markon
jö!>Vl*ro iieoderült. — Tóit \'pr. 13-án Üli meg 50 évet író jubilaeumit. — Moh ke tbrook magyai borral él. (Asért él oly oagy idötl) — A 7 ól. ea 62 ik ttimu gyalofjeM^d. D«l«ia-tiába mosgóájittatik, — Soraasich Fii jeli" publicistánk kitÜAÓ h«aiédet tartott költségvetés- elles. — KOTÍU Bei* fiatal író Gömörbec meghalt. — Mach fővaro*i könyvkereskedése kigyuladt - A «ig-ribi tÜBtetí egyetemi hallgatók 2--8 na-pi fogiiggal baotettettok. — A „Sloboés." horvit aj»ig » Fiamébe ment magyar küldöttséget ,c»*Targók*-ii»k oeveste. — Gr. Andriaty IknAt Gr. Batthyio; Lajot eljegyeste, tahit nem » Biimarl fia. — Biaha Lajuv beteg. —
- KWfőidi röM «r^ j Olawortiiirb.0 moM folyik a népeim! lis. - A veronai aréna alatt nagy Ürege1 találtak, a római korból való.— Ac*irn< inlyot tüdóbajban iienved. — GaribsJd •ulyoc beteg. _ Tunisbta éhin»égt51 Ur Umr.-Bukarestben a magyar lürgöoy nem fogadja el a hivatal.
fiatalsága óta Írva, Három évvel ezelöi elhagyta szülőföldjét* különböző házak nil mint szobalány szolgitt. Egy izbet lopás gyanaja miatt elfogtak s csak nag; Dthesen tudta magit titstizni. EríU nes tudott alkalmazást találni s alegnagyob\' oyomorbun Binlödött. Egy ízben öngyilkossági szándékból lugoldatot ivolt. Súlyos be:tg lett, de kigyógyitotlák. Ntm-■okára ezután a bodzafa utexai „a kedé-lyotséghez* ciimzett éjjeli kávéhttzbu Utált alkalmatáat. Iöbb izben levéli kereate fel egy S\'ultgartbac lakó B hi aierint vagyonos nagybátyáját, hogy BI nyaru helyzetén segítsen, — de válasz sem kapott. Tegnap egész var-illanul ai eperjesi törvényhzók utján azt a hírt kap ta hogy SW-tgartban lakd oagybatyji meghalt sőt tette alt*linos örökbwévé, vagyon 40.000 írtra rug.
Irodalom
(E rovat alatt mepmlitvtt noaka Ha i Wijdiu Jiinf kk^M "
— Farkasok • templomban. Dnarr<
ipanyol kSsségbea a karic«onyi éjfél
misekor hallatlan iswnyato»ig történt
Mikor a hívók mise útin ki a artak
menní a tepmlotnból.egy csorda éhet far
ka, rohant a tömegre csattogó fugákkal,
kecvétlen orditiswL Settentö volt a jelt-
nef. PaUkwtt a vér, a bestiák öwemar
esangolták a aiegany embereket, kik fc
ífll csak a •ekreatTéwelc volt annyi i
lekjelonléte, hogy fölmeaekö^? * pr^" kiló-asékre. Hirom halott é. «í iulyo*i •ebeialt volt a helyisiaén, mikorra wgi té$ érke*otU
)
— Katin Samuéinál Bécs I. Wipp liogerstrisae 16. megjelent magyar sa»-osdságharoii két emlékképre Yonatkoarf-lag. Ai ^E^.tarlís- 1881. dtOMmbtr

— TUiméntS gépét Ulált íöl GAIÓ
^7Örgy * népiíiuhiz fóg-íp\'t«»e, melynek
■egélyéval egf emeltyű m«;f;nyoiniAa ál
tal as Öiaaea sáintSroadi disxUt^ a sziu
padra laereszth\'.tók, t ígj int Bninúrpad-
láson tus timad, az aknnnyen gyuló dísz
etek eltávolítása álul lukaKtálbató. A
kesét igen cgytzerü, az egész oem aokba kerti és koanyen alkalmazható a régi B«inbizalmai ia.
— A valm htreugni nagy életvt-
ssélyben forgott a múlt bélen. A mnui-
ringbamí palotában — mint az Angulur-
azigban ujáv tájin tzokát — aBsap-dra.
gunt" jáiazották. A ,saap-dragon" abból
áll, hogy tálban égett borral leöntött ma
sOzta-KÖtőc éa ezukros gyümo\'lr.int meg-
;yujtanak t a lánggal lobogó tdesfégöt kmaUkkitl azon ^^ve viaxik tz»\'y,\\- ho A walesi berczegaé, gyermekei ée nagy tireaság vigun játazuttak a kékcaszipur ácó ciukro* gyümölcsökkel, mikor egy> serre földílt az égö piliokival teÜ tAl B végigöntötte a herczegoé ruháját. A uha ét fóleg bó ujja. pillanat alatt láng. ián állt. Néhány jelenvolt vendig rögtön "lugorva, ichiwiokkal és kendőkkel el-"ojtotta a lüiet, a walesi hereztg azonban iagy égett sebet szenvedett karján,szem-Öidei pedig lepörkúiódtnk. A berczegnő színtéo meggyuladt kötője*, maga szaki* totta le s megaküdályozta a lüz tovább terjedését. Képz«lbe:Ő a j-lenvollak kétségbeejtő rémülete.
— jVojy Lajoi királyunknak, — a
poxsonymegyci régészeti és tört társulat,
— K.-Szombatban történt halála emié
kére a köveiknsó feliratú emléktábla fel-
illitisát határozta el, azon házra (Popo-
icsSiia úrhölgy tulajdona), mellben a tgy király meghalt: ,Ettn hasban :<jly egjes udvari restéiben a XIV. szá ;ad elején épQlt, hunyt et a nemzedékek óta íenilló hagyomány szeriül Hagy Lajos Magyarország dicsJ királya 1382. év; snept. 11 ón.*
— A hátai gyarmatáru keres-
kedök országos szövetségénük olnöktég
iy czélo tervezeten dolgozik, hogy évi nagygyűlésüket közgazdasági érdekkel birÓ kirándula«okkal kapcsolják egj be. Ai idei köigyüié* alkalmából Fiúméi
ilöl\'ék ki kiránduló helyül és ez irái már meg is kezdték a* intézkedéseket.
— Jutalmaxó Bleletek.tf Az uj rop
pant azigoru bélyegtörvény alkaimazisá\'
val igen sok beadványt leh«t olyat ta
lálni, mely által a kincstár érdekli meg-
rüviditetnek: bírságot lehet alkuim
még olyanokra is, a muljrek helyesei
vannak bélyegezve — de nem lőrv
ezerü rajtoka bélyegek keresztülirása!
A létező hivatalsokokra igen jó vedel mo
zók még az egy merd számlák Öt krajezf
ro* lele ei is, mert a lörvéoy ötvenezeré
bírságot ir el6 a annak egy harmida
leletfelvevÓ hivataloüké A napokban
főváros iktató hivatalinak hivatalaoki
különösen jó ,fogá»\'-t tattek. Tadniilli
tzimus bud*pe*ü péazinlézet és egyél
tiraulalok, nehiny biz.odító iárjaiig
kérelmet intézlek a fővároshoz az irat
hogy elegeiken, uvomUWÍayaikoD
magyar nemzeti ciimert használhassák
Az ily tárgyú kérvényekre 5 írlos
lyej kell, a beadványokon pedig régi
szokat sxerint ctak ötvenkrajczárosat
használtak. £zén beadványok mindegy
kére esik 225 frt büntetés, amiból e£
harmad e lalötieUevfié. A pénziutéze-
tektSl a bitságot kótaégítivül be is fog
ják hajlani. — Csodálatos, hogy a lele
I6zés iráni különbfiaőeljarist is követnek
A esertnt, a mict a bélyegkőtelezatiség-
rtl kalöBbö«iek f«lfogiaaik. így pl.
városnál a hadm-utes»égi díj tárgyiba;
telt reklaxcácziókat lelttetéí nélküi hagy
jik mí" ugy^oeiekot & honvédelmi mi
niszteriamban béiyegköteleseknek ítélik
Szabály •térint mioden katonaügyt be
*dviny bélyegmentes.
— VédSjit lopta m*g. Nábiny liét
tel eselótt a» öcsze* lapokat b«jártaa rend
Őri bir, hogy Dr. Jc\'riedmann B. ügyvéd
tÖl egy Steiner nevÜ asztalos, körölbe!"
300 forint értékS ingÓaigok-t loputt
A tolvajt elfogták ói viisgált-ti fogaágb helyezlek. Tegnapelölt a jó madár azo kérelmet lerjcsitette el6, hogy ügyéne] védelmével — dr. Friedmaon Bernit bi Mesék meg.
\' — As alföld egy jelen\'ólttelen virágát, abogincskórótnagy megtisztelteiéi érte. A pesti elite-vilig egy tekintélyei körének irányadó hölgyei már a köze farsangon az eddig használatban volt ró tsa és kamélia fejdisz halyett a lenézeti igénytelen bogáocskórÓt akarják divatba hozni. Egy budapesti virágkeroskedés már tekintélyei számú bogincsurigot szerzett be és hí. a különös ujitás a télen alanzáara Uláloa, egy állandó boginc* kerléssetet ia akar berendesni. Lim,hogj felvitte dolgit a boginca 1
— Eladó baromfi tojások, A»
állatkert fajokban gazdag baromfi udvara
elaó rangtt angol és franciia helyekrÓÍ
vásárolt kilttno tenyész példányokkal
lett felfrissítve és kiegéwitve, sőt egó
saen uj fajok ii sserezUtlek be. Megrea-
delésekot tojásokra már elfogad az igas
gaLótag és kívánatra bárhova küld ár-
jftgyseket

— KutyakedpaUk figydvUU. A bé-
t\'\\ orvot-egrle* legutóbb; üfé^n egy bel-
várijai orvos ujabb in uniót e^y uzomoru etelst adott «ló, m-ty szerint egy fiatal leány kutyájával való caókolódsása mínitveszélyesen oocgbotegrdnt\'^ AÜoyka már hosszú idő ót« gyöngélkedett, de betegségének okát<Nem tudták kifürkészni. ^életíeiiségUöl jr.t ek rá, bogy a lányban íivg van. A férget köx^Ubbrfil megfiza-álfa kittinl, hogy az ttnia cucumerins, olyan féreg, mely csak u kutyák be-:iben fordul elő. Miut kéoóbb km>u, a rányka tobbsíör mcgcaókolt egy kutyát,
— UoTtatttó (íríe\'jaeí. Károlyváros-
ól lávirj .k deczeiabír bó 31ról: ti ró
itő hallani i*, a mi itt történt. Taiaheim írnagy a helybeli badapród iskola pa* roncsunk*, A sápokban felakr^ztutta magit, do olijbb m^guiérgeztea kélüít. Meg-a mc.\'gczQi lcinyit is, de et vieaiii ijititoita n mírg":. „Nem akarok meg-lalai!* — kíiltá atyjánttk és kiütötte ezeb&l a oiéiegtanü üveget. A két fiu lorpijmmoi vett s rögtön elaléh. Az ór-iogéab-Q sieuredö, felkarctulta büiánlé-kukat a ciunkályt Caepeg\'.etfilt a sebbe. Apá a ké\'< fia holtteste fölött akasztotu fel magát. Azt mondják, az őrnagyot va culásnak indult szembaja és fiainak roaz :auulisa vitte a szörnyű lépésre.
Huszuos tudnivalók.
— A ludak korának meghatározásira egy szaklap egy igen egyszerű eljárást BJanl. Miután nem közönyös dolog, iatal vagy öreg lndoak a pecsenyéje lá-
.ilLÚlt-e fői 1
m ludnak é>et-
ora pedig oehexen haLárosható meg. a .Gailos" kbcetkezŐkro figyelmeztet, Ve-jjüuk egy gombus\'.ünek hegyes végét
utaló é* hüvelykujjaink közé és legyek a lud bőrére. Ha » legcsekélyebb njo másra a gomb b-lebaiul a bórbe^ ugy biztosak lehelünk, hogy fíuü.1 1 éves lud dal van dolguok, mely pecsenyék épen élvezetet sz-ricnd ; ellenben ha a b"«*r erő
>bb nyomásra csak bofeió bococrodík t nélkUl, hogy a gomhuslíl fejét magát át eresztené, Öreg ludr* akudunk, melylyel
kíl
szerezzünk tenkinek boi — Igén jó Míolgalatot t
gotott hamu, a mit pedig a gaedák a légtöbb háznál még i aül hagynak. Alknluia A tűidet a f-k gyY.k.
gy
Teiykre íoláava Tagy fld kib
körül 3 —4 hü 1 ke.-crt-tik öl
vagy » földet kiháovva a hamu alá BI rauk s a kihásvi földdel beiakartati Suk í^t meg lehet ei által a végpiuai; ól mentüűi. K^núbb a ro\'bitdt özem ket kis ullóval le kell vagdnlgatni, Ha.r nálatkor előbb a vékony bitieket kel r» adni, utoljára hagyván a Uu aoaiaüb fajokat, s azokat, melyek légin kibb megfonnyadtak. Amennyire lehetséges, a etílíút íag^mentts hv-lyeu kell tartani. Bir kis dér n*m is árt neki, de a fagy minden jó izét elvetve...
— Mivel oltják el a petroltvmot
Talán kevesen tudják, hogy z. peiroleum
égése ellen mi a legsikeresebb eljárás
azért hdyéuv-aló iesz fölemlíteni egy ne
rég tórlént esetet. Egy m.-ízige\'i csalid
iái a coeléd vigyázatlanságból uuzulra
jjlé ai égó petróleum lámpát. Sehogytem
udták elollani a *kkor az egyiK cseléd
:lÓk>pta a tűzhelyről a lejeié* avval 1
onlé a potroleumet, mely abban a peres
ben utolsót lángolt és röglöu elaludt.
— A burgonya rothadáaa eJlea Ht_
lohl és vau Heoe a küvetktsső kezeié
mtdoi ajánlja: A földből kiszedett bui gonya egy (él óráig oiy vízbe*, áztatandó, mely l*/„ klórme&zet tartalmaz; eiutii 1% szódat tartalmazó vízbe lételik BUÜ léu félórára; vifgre p»dig tirtU vízzel 1 öblittotik. 250 kilogramm burgonyát ily-módon \'/, kilogramm kiórinéBz ■ ugyanannyi sxóda használata által meg lébe1 Svni a rothadástól.
— Miként Uhet wí^íwárii, hogy T«
amely bor azőlfitőkén termett-e
dig gyártott? Az eljárás ig*n egyszerű. ÖaUiiűk tele egy kis üveget, (a m\\a6 például az orvosaágoe üveg) a kísérlet v«endő borral; egy nagy Bzélrs sz&ju po barát pedig (miut a soros poha[ak)öntaük csaknem színig vízzel. A borral teli ki üveg ssijit-moBt ujunkkal jól befogva szájjal lefelé forditv* tegyük bele á vízzel telt nagy pohárba, s midin a boroj üvegcse tzija már a viz alatt van,e»üvegecak tiijáról ujjoükat vegvük ei, hogy a boi a vizsel érintkezliejsák.Mittapasx\'alunk A szőlőlékén termeit bor ssine, ize vilto; xallan marad, bármeddig a vizbe belemé ritve ia tartjuk a kis üveget, — a Sv^c lőtt bor pedig semmire lesz; azon alkatrészek, meíyekbíl ösasepftocsollátott, ismét szétválnak, a fes\'.ó szin. éé a ctukor réí* sz Üvegcséből felhős foszlányokban átmegy a oagy vizes Üvegbe a ez addig ismétlődik, míg utoljára a viz mcgfeateiik; a boros kia üvegben pedig színtelen fo lyadék marad, mely rosx pálinka :* i. S. S.
— Á vadgtttitnyt korántsem oly
haiznavehetetlen, mint azt sokan hiszik.
Ugyanit igen jó ét aránylag tok kemé
nyítőt nyerhetni belőle: így lehat becaui-
jftk mag e fanyar " "\' "

HUSZONEGYEDIK SVPOLYAH

ZALAI KÖZLÖNY

JAífTAB j6-éa 1B82.

HIRDETÉSEK:


ooocoooooooooooooooooo
SE1DLITZ - PORA

JO ír áU a legjobb iikcr«k mellett fennáll mlnöenEemö flyOBJOr
MtM*f«fc *s tméiZtksl akadályak, (mint ítragjhiáay, bs««ornlA*). vír
ttfliál íi sTMyir elJen. KQ1ÖD5«PO oly egyéneknek ajanba, kik ülő élet
módot folytainak, •
KtBltltitak tirvétyileg baatetletBek.
Egy lepecsételt eredeti doboz ára. I frt. o. é.
rRANCZIA BORSZESZ SÓM,
FÁ lepnegbixbatább ömrgiiri-e ind BE b«li5 é< kfiJio KjnlUdAíuil, a. leglíbij betegség ellen, min. deuneruC f»be*Olífek, fej-, fül- és fogiajú. régi sérvek ét -nyílt sebek-riarekílyek. ÜnSk, azemgjoliadái. miudeooemü béntilas «t térüiíi stb, Itb. ollin.
Qvegekben használati utasitassa! együtt 80 kr. o. é.
ll;i!-!ii;iji»l;ij.
ErohnMéstáraAtóI Bergenben.
(Nonégiában.) ••«kede!embca ciőfyrdníó .ra t«*xniIhauS.
Ara egy üvegnek használati utasítással I frt. o. é.
r FŐBláilitáS
Moll A. gyógyszerész, cs. kir. udvari szállítónál, Bécs
Tucblauben.
vagy fű»*er- ek nagyobb
ertárábxn
Baklir u állam minden hircaves gyóg; ktreikedéjébas. Baklir ccliülí helyietekben m, mecreadeleieknél megfolelú árleengedúsbeu rénesü
t ti.
iclai it dMk sommal Ttontk e
Belas J. gyógysi. Príger Bála
dl Rb K Sí
BAktirik: K F*»«líiofer Jázief,
f?^oienfelá*Ado!í. Roseuberg Fereoei* Strím és^K^in Ho!ló«y J. E. Maronll I«\'l F«rJ- — B«rO8 Dorn-r
A t K- kötönsíg kéretik határosotíaa \'
van. — tlfriB irg«i
S##r« Hetey And. i Ad Z
friB irg«ima»üoi fy^gyai. aamioacn O. gyogy«» UOIJUH,
rtH Borovic. Ad
tey And. eyógvar. — Leteoye KaüwodaJ — Kiposyá . — ZaU-Ejieriiefl IlMlo-ny L E. g]-6g?az. 451 3~.r.2
ocoooooooooooooooooooo


FOrfiui tyengcség. mef.ODgilt Iricgretl vír i
PERÜIN-POR
p
l C-iaJc r. [.eruiu-por alk.ilm.ts a nfmrJ- ci siöiászcrnek mímlco- eKeJí ■■•Ihiritiíira, s igy a fi!rfi«kaál a Uhetcllcoírg (fC-ifiui ) s s nflknt-1 a magUlatiiif- cltAvoliuúára. NemicUlűut.rn pótolhatlan gyósj aa idögrt\'n :jier mindcu bintalmáuii, a nedv (!■« rírví-artéselc flltitl elúidúrett clerStleneti ■ trknt-1 « neveietoion a kicsapongáíok, önfertíiéi t* ai éjjeü magömliísck [n.liii a lcbeU;Üen»i\'i; egyi\'düli okozói] iltal clöidáretl férfiúi EVcncr*^*\'^ci álíaj\'tí\'okiiúl. valarnínt a k*\'^ i\'*s lubaic idL\'^^s re*xkct*\'icn^J. le ált&l oly SKír YÍO u^ \'íjtva, tnflv dJtil át t\'Trn traclhatlnn rrcimccv ukv<btfaí aléretik. Ára fgy di.! )*oak poolot Itirá ni cgyült 1 í,t tO kr.
Raktár N- anirjaa: Prage.- Bili gyógy».ierú»x araií. ."VwhB:i fü-
ttpj-aök üischner f. <■\';] gydgyw- H- Kaiscr Josefssírass\'; M 4Í>: 7—2\'í.
(8bl. - fdij.
Zenélő-muvefe
mely 4 —\'2000 darftbot játd^mak! diaztnüv<-a hangokkal.
zenélő szelén ezé k,
g
A legújabb il^nennifíj-árlmánvokatapníj;.: p. H.
lódiaágot; vidá<Í A gjár saját híziLir,b*o
Caak egjenus raegrcDdelís miadeB mű, mely nemuzéfl B
A LEGJOBB
me]yek2—16 dar:.bot játszanak, további: necais*en;, aíivsráUvftLy, Bvejcri haeacjkik, .fénj-képajbumok, k-vélnehezilűk, s/ivarkéozleíek, Íróeszközeik, keztvaUrtók, levél-DTomók, dohány és gyuíaurtók, dul-goió atiztalük, pa]ac.;kok,[árczik,sré!ipk stb.. mind-iiíik z-ínéva) ellálvjj.. láákíj p H Hll. Bemben.
LE HOUBLON
FBAXCZLS. GYÁRTMÁNY
ÜTÁNZÁSOTÓL

E SE\'varkap.ipÍr cs;ik ali^r nlódi, ía
minden, lap LE HOÜBLQN
g ^án honija .js miotlcn kartoa
alánt Idthatú réiijc^
CAWLEY rt HEWRY. i^riifi "ttir1it.t; PARÍS. |
.OVAT.IKIII

SOK PÉNZT
t u\'il»m
, kir^ízak\'itb, n 91]. íant nettó
Mark. \' \' Myft,
Afrikai Mocca
Prima Guatemala. Legío. C*jJoo Plut. V
8.50. Legjobb Uu-acatbö " 9\'—.
9 50. Finom Pcrl-Saoto* 10. \'.
JÜíSO. Loffeslegiobb Java 11 50;
rnbUi Möoca Mark ]i50. .
SíéíkQldik p.-.íUutinviliéi va^j a p«oz elólefea bekQWé»e m^
Jóuillok » _!.;.>* tiíxUsiférL és itílird méríékért , ^
Riek János, Aitona
4-10. k-nvé-ámtSí vttíll ciés
XXXXXXXXXXXXXXíOtXXXXX
xxxxxxxxxxxxxSxxxxxxx:
ííálljatok és bámuljatok!
Egr Daj.y brittiait.eioit-it.-ir c»5dinonííía« kiiTeÜ(«zt*b«ii il*«tt *i Tiiítir l-\'ei-siron a wl in\' tnC-lyen leíiállitoitAn adatik pl. 0 irt 60 b^kiildísp vagy-píSp má-ivét-.-llcl miudeoki kap égy Idll0n6»« nyitj-
éi 51 <ía\'*Í>lHÍt álló brittttniíiíitlrt ^tWex3-e«akS>t, fmcty élőbb 40 u fuiit! vulL jTHjiiiatú) és at cv&cnk&iSk fehérmArxdiuiért 25 fríg
jf.t-ÍLIva én pedig: . . ; .
6 tiittlf kés i.iít>! adét ■ s lexfiuumabb bríttxuA\'^
(í lőtuött joat.il- bciitiiiia 12 l*Rd<ioiD. b\'ritiáaiatxa-t v
I nrliéz briitiniarzu.it [evesme\'Ó,
1 nehé* briH^oiüc/aEt (ejmerí,-
U ekfai* gyertyttsrló.
C *zép munv tajfl,íM^fes, ■3 pySnyörü fl-iom QZíkertüOZ*,
1 "tlie«25rá loffinvoiáb!)" f.jM.
I igen «-\'p raikof- «* borítariö
6 drb triíUüiaert*t
Ktgden mái czejek il:»í hirdetett étkez*szerek értskteJeii £tú-. Ki tahit t~ej ifi é«-*olia ám. akar, ai firdnljoc csakíi *■■ egy*t- iffreiidtK»Í WjTf : \'
L. NELKEN bríttániaezüst gyár-
Bécs, TI. Windmühl^asse Nr. 3€,
Xagyon t. ur 1 KwrmbeJai U »/>nxp elölt loaatLam öotiíl egy brit-
iiiia-züí^ gvniuirát, melyei tel^íBO míg vafi?ot «iéí^ave é» \'i«r»k
Mntoi! iticg egyszer egy Irűldíaí biíl5l>j iiunáio juttatói. Tiwtetcttel
Kleía<S«bc!k«ttb«t (Rrdílyorjíig.) f
ferneogel
c ?yor« brittáu:aua«t ifédv*. — -Öo egíix
icck*pta
tejo«en m
él
Eknlat„í L.ni H.inrkh Ior . k. fül\'ivatainil ci

IiŐHTFELi
-, - WAJDITS JÓZSEF könyvkiadó hivatalában Nagy-Kanizsán
1882-IK ÉVRE"\'; S^-:;. ■.: , -~
.« Mlíiféle szél tóllitási lipijtár jelent _\';;l. .
^ s kapható az egész ország minden könyvárusánál és könyvkötőinél; u. m.:
:» kiadó talijdonoa W.jdits József gyorsítóján.
WAJDITS JÓZSEF
nagy képes népnaptára.
bő tartalommal és temérdek képpel.
Ára kötve irla pókkal cilátya 50 kr. fűzve 40kr.
"" WÁJDITS JÓZSEF
kis képes népnaptára.
\' Ára fűzve 25 kr.
WAJDITS JÓZSEF KIADVÁNYA.
Szűz Mária, édes hazánk védasszonya
nagy képes népnaptára
vallásos, bő tartalommal és temérdek képpel.
Ár« kítve iriapokkal ellátva 50 ir. fűzve 40 kr.

WAJDITS JÓZSEF KIADVÁNYA. -.
Szűz Mária kis képes népaptára.
* — t.~. OC i-^
Ára fűzre 25 kr.
WAJDITS JÓZSEF
101, azaz száz és egy éves naptára.
Ara kemény kötésbeií*90 kr.
Rév-komáromi K, kalendárium.
A r a i fl z v e 20 k r.
EGYIPTOMI ÁLMOSKÖNYV.
Csízió, népszerű esillagzattal és több érdekes és hasznos olvasmánvnyal bővített o kiadás lemírdek képpel és szinnvomata borítékkal. Ára 50 kr.
Postai megrendelések gyorsan és pontosan eszközSltatnak.


19-én.
Huszonegyedik éyfoIyaifL
Ö-1K
A láp szellemi részét illető Miiemé-nyék a síieriesrtőlita, anyagi réieét ffleto Jcözleiné nyele i>edig a kiadóhoz béraentrs
iat<iieaiií>k : _,. ,.;
NA G T- KANIZSA,.\', .-
ZALAI KÖZLÖNY.
BérmenUtlen le Telek csak. ismert ■-munkatirsaktil fogadtatn.it el.
N>?v-KaEÍ2saTáros helyhatóságinak, a »nagy-kanizsai kisded-neveló egyesület
T Á V* k»™*kedelmi s iP"b»»k-, ,i"Wtauii»i takarékpénztár", , .„..megyei altalinos UniLHesttlet- önsegélyző szövetkezet\', a .soproni kereskedelmi 9 iparkamara nagy-kanizsai kttlvalasztmanya" s t5bb megyei és város
a nagr » uagy
egyesület hivatalos értesítője.
s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
H_eieDkInt hétszer, vasárnap
- A szállítási árak feljegyzése a vasúti menetjegyekre.
A kereskedelmi minisztérium felhívására a vasúti igazgatóságuk képviselőiből a fenntjelzett ezéíra alakult bizottság e napokban, azoa módozatok megállapítása czéljából értekezletei tartott, melyek megfigyelése ille töleg kitüntetése mellett a szállítási árak feljegyzése s. mene: jegyekre megtörténhetnek. Az értekezlet a következő pontokra nézve jutott megállapodásra ; A belföldi és csatlakozási forgalom számára készítendő uj menetjegyek a szállítási ár rájuk nyomtatott megjelölésével lesznek ki-adandók; az árak a kincstári bélyegilleték és szállítási adó beszámításával nyomtatanáók é. p. külöD egész- és külön fél menetjegyek ; ■ kitüntetendő lesz végül a menetjegyeken az is, váljon a megjelölt szállítási ár a személy- vagy gyorsvonatokra vonatkozik e, valamint az is, liogy az ár papírban vagy ezüstben érten-dó-e. Ezen a közönség kívánalmainak mindenben megfelelő intézkedésnek érvénybe hozása a legközelebbi időben várható.
— A ló vasalási eljárás javítása czéljából a földmivelési miniszter hazánk olyan" vidékein, hol a lótenyésztés kifejlettebb és ■ különösen olyan helyeken, melyek könnyen megközelíthetők, a kovácsok és segédek részére az okszerű iópatkolás elsajátítása czéljából tanfolyamok rendszeresítését határoztad. Ily tanfolyamok Budapesten és Jászberényen kirül, — hoi a közös hadsereg, illetőleg a honvédség részére berendezett folyamok a polgári kovácsok részére is igénybe veendők volnának, következő helyeken lennének felállitandók.ngyan-s Eperjesen, pebreczenben, Kolozs-árott, Homoródon, Nagy-Kőrösön, Pécsett, Székes-Fehérvárott. A kijelelt helyeken részint méntelepek, részint gazdasági tanintézetek léteznek
EHbttill ár:
fél érre ...... 4
negyed érre ...... 2 *
Egy taám 10 kr.
HIRDETÉSEK
8 UJUHU petitsorban 7, niisod«zor 6 1 minden tov&bbi Boréri 5 Icr.
NYILTTÉRBEN
íoronként 10 krért vétetnek t*i
Kincsliri illeték minden egyea V-.Í.
tóiért 30 kr. fizetendő
fogyasztási adó X -Kanizsán.
Kanizsa város fogyasztási adót fcetó közönségét a városra rótt fo-gywitási adónak bérbe adása nem kis mértékben foglalkoztatja, igen sok-tekintélyes férfiutói hallani lehet, mi kép a varos hatósága kárhoztatandó azért, hogy a fogyasztási adót nem a város vette fel, hogy azt vállalko zók kezébe juttatni engedték.
Bárha tndom, mikóp. felszólalásom nem fogja a kedvező hatást elérni, de szemben a hallott zngolódás és kifanadásokkal nem maradhatok tétlen, kell, hogy a helyzet felvili-gositasával lehetőleg a kedélyeket megavogtsssam, illetve lecsillapítsam.
Tény az, hogy a fogyasztási adónak felvétele tárgyában a magyar kiDCStár megbízottja a város tanácstól, mielőtt a bérbe adás foganatosítva Ión, egyezségbe boraájtkozott, de mig a mult 1831. évben fogyasztási adó czimen a város a consum adóval együtt 28.400 frtot fizetett, ezen.két adó nemért 1882-ik évre s kincstár már 40.000 frtot követelt.
Mintán pedig ezen felcsigázott követelés ellenében a város oly biztos alappal nem birt, melyből folyó-lag a havonkinti kiadást fedezhette volna és a fogyasztási czikkel űzlet-szerüleg foglalkozó lakósok tekintettel a mnltakbani fogyasztás arányához, nem voltak hajlandók ezen kivá-naiom mérvéhez hozzájárulni, mert a város által vezetett nyilvánkönyvek igazolták, hogy e túlságos követelésnek megfelelni nem lehet, kénytelen volt a hatóság a felvételtől elállni és annak bérbe adását túrni.
Igaz, mig a fogyasztási add átalányt az államtól a város mint hatóság vette bérbe^ mig egyfelől az illám a kezelési\' költségek fejében ö\'/g\'-.összeget a városnak visszafizetett," azzal a város magán pénztárát gyarapította, másfelől a fogyasztással

nem ttzletszerüleg foglalkozó lakossága meg volt óva attól, hogy pín-ezéjét, illetve abban levő borkészie-tét bár ki is vizsgálgatta, ellenben most ez ujabb bérbe adással, hol bérlók 44.B00 forintot. fizetnek államnak, ettől a város egy fillér perczentet ssm kap, a vállalkozók, hoíjv az államnak felajánlott illetve beígéri pénzösszeget betehessék, utal-vák a legalaposabb nyomozással s valódi fogyasztást ugy egyeseknél,
mint nem üzletszerű fogyasztók,
valamint az üzletszerű fogyasztóknál kipuhatolni, innen van, hogy a bérlók most magánosok borkészletének felvételét foganatosítván. c-:ak annak megtörténte után fogják az évi fizetendő általányra nézve a magán felekkel a kiegyezést megkísérteni és aiok néha megmenekedni akarnak, hogy jn\'ncze készletüket a folytonos felülvizsgálattól megóvják, a vállalkozóval kiegyezni és az évi átalány lefizetését eszközölni fogják,-s igy, mig egyfelől önmagukat biztosítják, ugyanakkor a vállalkozónak a felügyeleti eljárásból felmerülő kiadásait csökkentik, mely eljárás mindenesetre csak is a fogyasztási adó csökkentését fogja maga ntán vonni.
Ha tehát most tekintetbe vesz-szük, mikép ezen beállt viszonynál fogva fogyasztási adó czimen a város 44.600 frt befizetésére utalva van, lég ezenfelül a vállalkozóiját fáradtságát s kezelési költségeit, melj-ek pár ezer forintot igényelnek, szinte bevenni ntalva van, most majd azon ujabb kezelés be fogja bizonyítani, hogy Nagy-Kanizsa városra előirányzott ősszeg, fennt nem állhat, mert szeretjük hinni, hogy a beígéri összeget sem lesznek a vállalkozók képesek a fogyasztó közönségen bevenni; mert meg van határozva, hogy az 1868. évi XXXV-ik törvényben gyökeredző eljárás folytán, hol a hivatkozott törvény 2-ik §-ában ez mondatik: , Szőlős gazdáknál a 40 akóig terjedő

évi termésbál átlagosan 2 akó 40] akót meghaladó termés 5% nem esik fogyasztási adó alá} — ezen adómentes bormennyiség azonban 15 alsóausztriai akónal több nem lehet." íme tehát a szólös gazdák is kedvezményben részesükén, fogyasztásuk érdekében, ez is csak a kivitelt ne-liezitvén, mibül folyólag a vállalkozók érdeke is odairányui. hogy a termelőkkel lehetőleg egyezséget kötvén, a behajtást ezzel is ínegkönnyithes-sék. -
Igaz, hogy erre iámét azon vá-iaszt nyerhetem, hogy mind e bajon a varos hatóság legjobban segíthetett volna akkor, ha az a hivatkozott törvény folytán a ko^mánynyal az egyezséget létesiti; — erre feleletem az hogy ezen állilás való volna akkor hogyha a követelt állományt az elözó évek kitüntetett eredményéből igazolt volna; — miután azonban ezt egyáltalán kimutatni nem lehetett, mert a 28.000 forint fogyasztási adónál is nagy nehezen és a termelők túlságos megadóztatásával lehetett eredményre jutni, mert a kezelési költséget amugyis pótolni köteles vnit. Ez ujabb felcsigázott fogyasztással azonban s kezelést még más kultsé-gesebb alapra fektetni lett volna kénytelen, önkényt beállt volna, hogy ezen indirect adónak pótlását a di-rect adókra vetendő pótlékkal fedezni lett volna köteles, ezt tenni sem a jog, sem az igazság szempontjából nem lehetvén, kénytelen volt a hatóság állammali kiegyezést felfüggeszteni és lehetetlenné tenni.
Most az előrebocsájtottak után \'elkérem a t\'sztelt olvasót, vonja le a következtetést az események fenn .lkából és saját meggyőződése szerint törje el a pálezát a hatóság eljárása fölött.
.KOVÁTS JÁN06,
városi képviselő.

(Pécs kivételével) és vasutak áltá\'
könnyen megközelíthetők. A ménte-
lepeken, melyek a mimsztcham ha
tásköre alatt állanak, a fóállatorvo-
son kívül rendesen kiválóan képzett
gyógykovácsok vannak; a gazdasági
tanintézetek székhelyein pedig szín
ién rendelkezésre állatiak a szükséges
tanerők.. Ily helyeken a helységbeli
és vidéki kovácsok és segédek részére
évenkint több hónapon át vasárna
pokon tartandó tanfolyamok lesznek
rendszeresitendők. Azon egyének, kik
eme tanfolyamokban való részvételre
jelentkeznek, vasúti díjkedvezményben
és az illető intézetek részéről élel
mezésben részesittetnek. Ily íanfe-
iyamok berendezésével — mint a
földmivelési minisztérium költségve
tésének indokolása mondja, — remél
hető, hogy az iparosok elhanyagolt
képzése rövid idő slatt országszerte
javíttatni fog. . j- . ~ .. ,
Igazoló jegyek utazó kereske
dők és iparosok számára. Az 13S0-
ban Németországgal kötött kereske
delmi szerződés szerint, Németország
ban csupán azon magyar és osztrák
alattvalóknak engedtetik meg * ma
gukkal vitt árukészletek és iparczik-
kek darusítása, kik a szerződésben
előirt kereskedői illetve iparigazol-
ványnyal el vannak látva. Ez iga-
:olványoknak teljesen egyöntetű ki
állítása s szók kiszolgáltatása körül
követendő eljárás iránt a magyar és
osztrák kormány közt megindított
tárgyalás igen közel áll a befejezés
stádiumához. E kereskedői- és ipar-
igazolványokkal egyes hizak megbi-.
zott utazói annyival is inkább szabXry-
szerűen ellátandók, mert már eddig
is többen lettek Németországban le-:
tartóztatva olyan egyének; kik akQ-,
rabbi gyakorlathoz képest ilyen iga
zolványok nélkül akartak üzleteket
kötni Németországon. . . ■.... TARCZA.
Balok.
i.
Hm ftjhft ngyas estebéd után Egyröi-miiról beszélgetek veled, Gyakorta, mondtad lelkem jó anyAm : .Szeresd sít is, ki téged nem ízarat.\'
Sasgénj anyám ! — hisr e dicső erény
Temet elöbb-\'jtább el engemet,
Oly fonón, égei5a ixeretek én
Egy izíp leányt, ki ... engem oem (teret
II.
■iinttimbao Mlelía oik eddig, Mit i régiét tSlem megt&gftdt. Ha. ébren aem is, de ílom kőiben OlelG karomban zirUlftk.
Mo»i?! az üozn is olyan kegyetlen, Míg u ii cs*k BEflntelen gyötör U&i QUbe L&tltk ü:m téged, 8 majd megöl & tCto.tt kéj gjöaySr.
Jer szememre...
ni.
Jer Heinémre üde* iloa V
Karj»iábu feltalálom
A»r * iok, «ép drág. képet,
Mit u ármány «w«e tépett
B*J"kegjetl a
Jer f reseat al köayoyft srárnynyal. HOT* ltiJkem vigjt. tiiray&l, Boldogságom tófiaébe, Hsljatk tiltott ktUxűbéve Nem ereist be a való.
Oh jer 1 ... VtfJ ne I még ie, meg sí, Uart íelkemuk £bn»d*«e ÖJy *iralm*», mikor látom, Hogy moit már c*&k ponU ilom Aa « tthidfe wép T»16.
MAS0SHALM1 GYULA.

A .sugár ut* látványosságai
. (Bud»pesti liv-zi.)
T. ez. olvasóimüak fogalma aiacy arról, mily kellemetlen *z reánk tárcza-irókra; ha éppen akkor, mldóa érdnek ereiére? a papírra akarunk teremteni agy kií érdekea dolgot, a látogatások Özönével gátulüak meg benne; s e keílemetlcDaégnek én is ki valék téve
Egyedül valék szobámban; a kályhában vig&n pattogott a :íizf én csöadee pípaezó mellett leülök az aszUihoz e hozzáfogok ax iráahos. Egy kii ideig cs»k ssépen folyt a dolog, de egyszerre hatalmas kopogtatás megiavar cselekedetem ben.
Tesöék! kiáltottam szelíd
Alig hangaott tJ „tessók\'-em, betoppan tgy horihorgaa uri ember.
— Ennek ugyan megnyujtotta ax
Isten a* árnyékát.! — £Oodoltam ma-
gamban. — Mivel seolgálhatok kérem!
A nevem Derengi Ferenc*, a
araságodról sok helyen hallottam betelni, hogy újságokba dolgozik, poéta, e mellett képaoU hegedűt is . . ■
— Kérem — kérem — csak rö
viden !
— Tehát látom, hogy urasagod
nagyon el van foglalva, intenvieTramet
rövidre osabom 1 Mi fiatal emberek e hó
ban a .Hungária* ssáljoda" termében
hangverwnyt aiAűdókonuik rendezni.
j^b tudom — tudora 1 Önök
kÖiremüködéaámirt.. ■
— EJ találta...
— Kérem mólUÍisatnék egyszerű
igéretemet tudomásul venni, s holnap
,jd Döbben bwsélhetünfe!
Tebái Ígéretét bírjuk 1 Ális«olgij»!
— Ajánlom magam I . .

No csakbugy őlmeiit,márcsakugyan az\', hitlem, hogy itt éri ax,éjfél. Kedvetlenül folytattam az írást. Szerencsésen elérek a második sorba, bát nem ngy hatalmad kopogtatás ujboi megzavar mfi-kódédembea.
— Teasék! — ordítottam szelíden.
— Szuot Kleofás ! tus hagyj el ! A
azük Bjióa begurul egy alacaoay ktivér
úriember, iszoayu bundába bubutíJíuUlva.
— Kíhez van azerencsóai? . .
— Kérem nem tudom jól magyaru
beeióli az u.r németül is ? . .
— Méltóitassók csak* ft magyarnál
maradni 1
— Hát kérem, gyütQnk most a
Paristól, még Feaieo sohit so oum látta,
csodáaságot mutaga éat 1 Edj teljesej
kifejlet cflii ke, van neki négy láb, két
fej!., Kérem N. N, nr,rtcomendá!u
hozzá engem, tesik Írni rula! Majd meg.
egyezünk!
— Megless, meglesz! Egyéb be-
izélni valója nincs.
— Niucsl Csak meglesz?! Alát-
szolgája!
— Volt BBorfinesém! De már igy
Bobasam készül el tárczáTo, felkaptam
magamra kapntrokkomat magam utáu
dühösen bezárva as ajtót, -meniem ki a
sterenesetlen SEobábol, bol AB ember még
írni sem képet. Véletlenül a sugár útra
tévedtem, s persze vasárnap lévén, ott
valóságos népvándorlás volt. Aki még
t. olvasóim kösül nem volt Budapesten
v&gy h« volt is és Bugárutat nem látta
vasárnapi annak fogalma sem lehel ar-
ről( hogy milyen élet van Pesten. No de
itt Qgj kissé — t. i. a sugárúton tovább
iddsom — hogy tarosam, ősimének meg-
fslelj-n.

Elei látványossága a sugárútnak, két fiatat nubiaí óriás. Az ajtó oldtt egy naplopó hangos sr*\\ ikkal hirdeti. — aKét ritka példány, elevenon látható Tessék besétálni, éppen most keídödik csak 4 kr. belépti dij. As elad látványos aág nem látszik a közönségben figyelmei gerjeszteni, elótte mÍDdössze is csak két-három siheder bámulja a durva vászonra festett (másolt) képet. Innen tovább haladva elérünk egy haszontalan .-putrikhoz, ,Még nem volt látható két tengeri bu-■árok, tessék besétálni csak 10 kr!" ez cieng az embfr fülébe messzirüt: a bódé előtt valami rögtönzött szivattyúnál két gyerek srivatyuzza a tengerbe (?) leszóló búvárnak a leregfit. Itt már több bámuló VÉLD, s a becualogntó személy,, hatalmas hangon hirdeti a nagyszert! látványos-sigát.
De reánk cziviÜsáltabbakra nei bir annyi érdekességgel, mint axokra, akik ott elbimulják azt a két szivattyúzó gyereket, a tovább megyünk. De nini! majd el is menvén egy bolt mellett. Itt ugyan ninca is annyi látványosság, de annál több hallani valóság. A bolt felett valami tisstára mosott lepedőn esen ékes felirat díszeleg, I-te Europ&tsche Schnell-verkauf, (I-sÓ europsi gyors eladás.) Mi e. m&nó es? kárdesik nem egyen olvasóim közül. Biz es as-ékes titulus alatt nem rejlik veJami earépai hírű kereskedés, hauem inkább európai hirii ,ivindli.a Amint belépünk e ka lömben ts ólhoz ht-soniÓ boltbft, szemünkbe Ötlik egy fehér czedala énen felirattal — FZsebiol-vajoktóUriikedni keü.J továbbá .Entréo zrei!" ,A doháaysás ongedelmücknéi fogva szabad 1* No iszsn van is itt nép, hogy az embernok kiajába keröt a boltba-

jatás. Hallgatják azt & asegény Jordánt, a
ki reggeltől estéiig a .pudlin" mászkálva ,
valami előre betanuU ostobaságot elha-.,
darva kinálgatja áruit; néha-néha egy- \'
egy sikerült viczczivel mégis nevetteti
a .hallgató közönséget.\' - De elég soká
idostünk eanél, menjünk egy hisz*!
odább. Alig megyünk tíz lopásra, már
előttünk van ismét egy látványosság, _
Erre legalább elmondhatjuk, hogy erde- ,
mes & megtekintésre. \' - ,
A lilipati pár ez; moly valóban / egyike * Bugáruti látványoaságck legéc- , dekossebbikének. Mi valóságos óriások vagyunk a szegény törpékhw képest. Egy férfi éa egy nőt mulatnak. A férfi neveWolge Henrik Marquu ur, ki nem. idősebb 31 évnél éa oem oagyobb 28 hüvelyknél, s alig nyom 19 fontoL Ká-rom es factam. A QŐ, &» előbbinek arája, neve Loise marquienŐ, ceak 23 áves, 29, . hüvelyk magas és húsz fon\', nehéz. Ellentétül mutatják a földkerekségén létező legnagyobb hölgyeAmalia kiaa*szonyt,ri-hez mi valóságos törpék ■fagyunk. Tódul is itt ki és be a közönség, hogy valóságos ostromnak van a kis bolt kitéve. Innen tovább, egy állstseregletet Ulilunk,. amelyeket külön e czéLra épített bódé-., ban mutatnak, erről csakr annyit mond- * hatok, bogy, ujat nem találunk benne, > b^K? bizony önnél ami állatkertünk valóságos látványosság.
Kissé tov bb egy kutya és majom színházba csalják, be a tösonséget. Majd ismét egy óriási (?) p*aor*m* előtt ál-. , luak, melynek póznáin egy vöröa roi«yf a, ._: ei vanptngálva. — »A vaxsauí. ijcgeiaas , jelenetek !• (£f*i *■ varsóban törUot :J tazilármit) s aztáa egy vászonrt íasonyu •l*n«tak ruuiAk mácotra, tmclyoak !••


HDBZONEGYBDIK ÍVfOLTAM
litna hozza ez ügyhiu; kJlló | alább ezeo ismeretüket vizsgálat ut-Sa veszel? kisebbíthető, jáa bebizonyítani képesek. E kérvény benyújtására Jókai Mór kéretik fol.
i — Az Utakrü viü tírvény-ítíasUt folyamatban levő tárgyalásihoz szükséges lévén, hogy mind-jzon árszabások, melyek szerint az Srszágbtn létező vulamennyi vámos utón és hídon a fámdijak szedetnek, rendelkezésre álljanak, a közlekedési Miniszter körrendeletileg felhívta az Összes törvényhatóságokat ez adatok jfirgós felterjesztésére, melyek kimn-satásita a kincstár vagy mis közalap tulajdonit képező vámok is belefog-íalandók, a városi kövezet vimra azonban e íelhivás ki nem téried.
r - A német mezőgazdák körében azon vélemény uralkodik, hogy í marhavész terjedésében a csai argóknak s koldusoknak is van részök. \'" \' \' egyik vidékről a mi-ragályt. Állítólag
tik rongyaikká sikra czipelik
volna.
Sziléziában ez constatá\'.tatott Jlehéz e bajon segíteni, de óhajtandó, fiogy a mi kőzigazgatisnnk is erólye-
_• A pénzügyminiszter az ai aja
rendelt hatóságok s hivatalokhoz kör-j yendeletet bo^sájtott ki. mely szerint; mindazon kincstári követelések után,: íneiyek nem a törvényen (egyenes és közvetett adók és ezekkel rokon természetű követelések), hanem magánjogi természetű, ügyleteken alapulnak, Biint pl. Tételári részletek, haszonbéri hátralékok stb. ntáa, valamint minden egyéb oly követelések után, melyekre nézve 8 százalékos késedelmi fiamat szerződésileg-jíöttetett ki, az 1882. évi január hó 1-től kezdve hat pzázalék késedelmi kamat számítandó, f illetőleg az aj szerződésekben ezen-, íul hat százalék köteodő ki.
■*■\'. _ Az 1882. évi njonezozásra a törvény értelmében az 1862., 1861. és 1S60. években született hadkőte-íesek hivatnak fel 6 az njonczállitás kivételesen az 1882. évi márczius 1-töl április hó 30-áig terjedő időszak alatt lesz végrehajtandó.
; ._ A hol nem szabad dohányozni. A. pénzögyminiszter rendele let bocsátott ki, melyben az ezen mi-oiszterium hatáskőre alatt álló Ösz-ises hivatalok kezelési osztályaiban i. i. a kiadó-, iktató- és irattárban :g dohányozást a tisztviselőknek szigorúan megtiltja. Ez intézkedés tűzbiztonsági szempontból történik, min-.tán ezekben a hivatalokban felhal-
írásit érdemednek nem tartom, s csak Mt jegysem még fel, hogy azon kiáltó
„aahancz a többek kött eseket -is mondja — „Tessék kérem! Itt a világ kőtepe !
\'Itt látható nadjtwrü képekben a várpalotai rémes MordattentátotI* Tessék ké
. rem, akinek tetszik! lépjen be 1
Nobát csak lépjenek be! — Van is ítt annyi bámuló, katona, oldalán szakács-oéjával, kocsis, konstábler, szóval a nép aUó osztálya itt mintha (a\'alkát adna egymiannk. Odább a Bergheer színháza.
- hol míndun. este b&vésseti mutatványok
/láthatók, mellette pedig a Horváth féle
\' „Vándor dynoráma;* amoly Mintán egyike
t AS érdekességnek, u^y csinos rögtönözött "fa alkotmánvban mutatja Horváth Ur az
-érdekesnél érdekesebb képeket. Odább..
" No, de mir odább nem megy, szemlém-ben annyira elmerültem, mister int majd .ei ii felejtem, hogy anépsziobázban ujdoo-ságot adnak. A ,nap és hold* Lecoqne uj operettedé, amibe okvetlen el kell mennem, terméuseteten addig nem, mig t. olvaaóimtól eagedelmet nem kérek, ha
:taün annyira igénybe vettem türelmét
táncsám átolvuáiira, de majd máskoi
: jobbal líolgálok.
.: . . HEBERUNG DÉNES.
Ketzthely, 1882. jaa. 14 Eljött a nap, a sokak által oly var-- va-rárt\'Qap, a keszthelyi gaxdaazok báljának napja. Még as a hatalmas nagy ur, \' at idő is őrülni látszott, me.-ta nap fényes •ugaraira] égési napon át moeolylyal te-kinte le t, jiró-kelikre. Mert hát nagy ▼olt a kéasüiődes, sürgOtt forgott a bálba kfeft!6 köö
Nem is csekélység a azó: első bál kirilt, bs axt raiodeDkor udvarias, j6 ma\' látó gaidinok tartják. —
Es uű kii TiromnkelKÍelit6-balja \' tt vitatja bt nag*t 4&n6r ilil

mazott papircaomagok könnyen tüzet
foghatnak.
A segédek egy évi öntóny-tessége A hazai gyarmatáru kereskedők országos szövetsége már elkészítette az elnökség utján, a képviselőházhoz benynjiandó kérvényt,mely által ki akarja vinni a kereskedő- és iparossegédefc egy évi önbénytességét. A kérvény azon régi tapasztalatra támaszkodik-, hogy a segédek a katonaságból kiszabadulva legtöbb esetben mái pályám lépnek, mi csak a [jroletáriátust és a nyomort neveli, vagy ha visszatérnek is pályájukra érzékenyen kelL tapasztatok a máshol töltött idő hatását és saját fogyatkozásaikat. Tehát kérik a képviselőházat, hogy léptesse életbe az önkénytesek második osztályát, mely azon segédeiből állana, kik valamely középtanoda vagy a polgári iskola három osztályát bevégezték vagy lég-
Nyílt szó az ,irpád euilétszo-
bor
indig ó
ügyében!
akodtam nyilvánosan szól
emelni oly közügy érdekében, melynek loraa legkavéabé függ egyes egyén óbajá-:ól, akaratától; különöaen óvakodtam pedig azért, tnert a»avaim»tBokkal jslontók-tel énebbeknek ismerem, semhogy teljesen biztosítva érethetném magamat a kőivé lemény laikusabb része által táplálható azon föltcéi ellenében, hogy csak azért hftDgsaoak el a pusztában szavaim, mert ezek a magyar társadalmi életbea v«zer-szerepet oem játszó egyéntől erednek. — Kóiel egy évtizrde annak, hogy először /aalatba boz-am a hallhatatlan és legdi Sbb honszertö emlékszubrát e ámbár az ,..ane csrek és ezrek kebalóben édes vüz-hangra taHIt, a sajtó közönye miatt csakhamar lelohadt a felkötött érdeklődés, ugyanayira, hogy maga az ügy most is ott áll, hol ezelőtt: a kezdet elején. Csak egyszerű polgári kötelességet vélek tehát" teljesíteni, midőn az ügy érdekében újra szót emelni bátorkodom.
A ,P«=8ti Napió- által a Szent Isfc vfcn szobor-alakra megkezdett gyűjtéssel nz ezredéveB emlék kérdése oly irányba tereltetett, mely méltán kétségbe ej\'.heii mindazokat, kik BE ezredéves ünnepély-lyel a honaUpitás vilégtör:énelmi j-lentő-ségü dicBŐ eautoényének megöruk-téaét óhajtják czélba venDÍ, elérni.
A honfoglalás eseménye Szent Ist vin azobrivU meg nem örökítheti a igy as ezredéves iiun pély jogszerű :árgyát e szobor leleplezése már csak azért, sem ké pezheti, mert az a honfoglalás eseményével semmi okozati összeköttetésbe nem hozható B ha már épen az ó, mint az ele5 magyar nemzeti királyunk bizonyára ma gaazlOB emlékét akaraók jubileumszerü-
báloxni kesdő fiatal leányka, — ez a müveit körök találkozási belye,hogy ne lenne tebát mindig ssép, hogy ne sikerüloe íé nyesen.
Mert hát szép volt B tán iényea\'-b-ben sikerült ez idén a gazdász bál, miat lába.
Eljött az eat is. Egymásután robogtak a kocsik az „Am&zon\' szálloda lép caóbáza elé, hol a veres jelvÓDynye! diazi-tett rendezők várakoztak az érkezőkre.
De térjünk a terembe. A virágok ;al, zöld gályákkal és a gazdasági czime-retkei dasan iüaxi(ett terem csak a gondos rendezők ügyességéről tanúskodtak s bozzá as a válogatott, szép köxönaég.mely a terőm ben már hullámzott, valóban meg lepő látvány!
Mag csak egy .valaki6 hiányzott kit pedig as a nemzeti hármas szinü jel-vénynyel ellátott, páratlan biwgó és fi radhatatlan elnök oly lázasan várt
De koc*i robog, egy jelre a Fióri jó uervezett bandája ríkezd egy erőteljes indulót, a fiatal, Bzép lady patronesse Dr. Csanády Gaaztávné, a boldog, fiatal balelnök karján a terembe lép, — egy rendBső gyönyörű kanaéliacaokrot nyújt »t neki. — A szép bili köxön»óg teljes, Csakhamar rikezdte Flóri azt an igazi talp alá való lasant, meg a ,kopo-góat* B kirakta ki-ki párjával amúgy magyarosan.
Majd elnémulván néha ,ujra* és ,hogy voh" után a zene, vidám nevetgó-lea, üde hangok csengnek mindenünnen fülünkbe ■ bárhova tekint sietnünk, kellemes pihenést talál azokon K mosolygó ifjú szép rózsa arciokon.
A sok viruló arc« között tfibb.eddig itt nem litotUl Ulálkorunk, meg anb>, uj jelenség!
Hiöy asép feslfi rózsabimbó iifose tett u Mtaa itt elöoör, egy nip kono rab*.: \'

ZALAI KÖZLÖK T.
leg megünnepelni, w csakis 118év múlva az IOOO-ik évforduló ftlktlmAr* volna ok-é* idő-terülug wób* hoiható; de mindaddig ■ pedig * honfoglalás esredóves ünnepére való minden tekintet nélkül, neki » csak oly kövBtkeíetewéggel emelhetnénk nobrot, mint birmelviknek jele«obb magvar nemieti királyiak közül. Honalapítója Magyarországnak c«ak egy r*n é* ez irpid, a honalapító vagy honfoglaló czime tehát egyedül Árpádot illeiheti, mert ö veté meg alapjait a«on áHamrend-ek is, molyet Szent latvan egész tel-^ben kifejtett.
M.gyaron! Magyar polgárok és lelkes honleányok! Ne hagyjátok * legdi-caább Honalapítóba halhatatlan Arpadfe jedelem s hadvezérui «mlékscobrának s». ügyéi Imkni! A bonfogUlis ezredéves ün--pó\'y-nek csak ahnnfogUlóewnt emléke krfp*zlwi fgyedüli. legjogosabb és lcg-xoéltóbb tárgyát, csak ez adhat annak alódi magyar nemzeti jelleget. Véssétek zt jól sziveitekbe s ne fa edjétek coha ,zt, a mit Szabó Károly jele* lörtéoésitiük A mr.jjyar vezérek tora* czimü kitűnő nunkiijában a bonfoglalás szerencsés e* iicső végrehaj\'.ásira hivatott Árpád fejeielem magasztos egyéniaégónok jellemmé iá.7el mond, hogy: .Árpád, mint a legdi-i-íbb lionszeizTü és kora legnagyobb had reiér», Árpád mint a legbölcsebb kor-oiny2Ó s ssemélyében is mint » legneme-ebb ember, kortársai hódoló elismerését * a ké ő maradók háláját (melyet oly :evéisé igyekszünk leróni!) * legméltób->un megérdemelte B nevének, míg magyar SÍ, örók emléket alkotóit.*
Karolja föl es ügyet elr-5 sorban is hazafit» sajtó, a magas kormány és a főváros, hassanak lelkesitüleg s rendezxenek rszágos gyüjlást, mnrt ea emlékre, bogy az magához valóban méltó is lehessen, háromszor, aŐt négyszer több szükségeltetik, mint az eddig emelt s emeli ndő stob rok ra-
Én hiszem, remélem, hogy a leg-izebb siker el maradhat Uu s a legszegényebb sorsa is sietve ioláld<».-zs. filléreit, csakhogy eaen nemzeti ügy dindatra juttatásának ó is réKése, elŐmo ditója lehessen.
Magyar polgárok és lelkem bonleá nyok ! AB idő elérkezett: föl tahit tettre ! — Nyújtson követésre méltó példát először is a hazafias aajtó az által, hegy az
Árpád emlékszobor alapjára széles e hutában gyűjtést indiuoa s ne találkozzék egy hirlttp sem, mely e nemzeti czclra
mert C8.*k akkor, ba ez már tényoyó vált, juttathatja bistdn diadalra a szent Ügyet a lelkesülni tudó áldozat kész, magyar ha-
Alólirott tisztelettel kérni bátorko-a t. sz^rk-szlősóger, hngy e fölhívás ea kozlé*ét ig^n becses lapjában fö!-
, JÍ kegyeskedjék, kérem egyúttal azt
is. hogy adományokat elfogadni a erre nézve rend"* rov*tot nyitniazivoakerijiík ! BORSODI SZILÁGYI DEZSŐ.
A borok palaczkra érése.
így nevezikji bor tökéletességének azon fokát, melyen azt palaczkoitbn lehet lbzai. A bor tökélyesedése a bordóban
De kedvea olvasó, ha titszik. fogadd 1 karomat B tegyünk egy iétát a teremben. —
Ott az első helyen ül a bál házi asz iya a jó kedvben, oyájasság és szeretetre méltóságban páratlan, ifja, szép Dr. Csanády Gaaztávné, Fo«ter Mariska urnó Ő nagysága.
GyftnyÖrü tengerzöld, gazdagon di ezitett selyemruhát viael; bájosán tekin körül s szinte boldo goak látszik magit érezni, bogy mindenkihez egyforma nyájas, — mindnnkível oly kedvesen tirsi log. A körülő:t« csoportosult virágoki perfect betűrendben ideiktaiom. Ott lát* tuk Amberg Matild (Kéibely.)Babóchay Nina (Fenék puszta). Boltka Ilka és Ör (Habot). Bottka Palin és Rózsa (Uj falu), Braoa Maccsa, Csák Irma, Ehrlich Hermin, Gárger Eugenia,Gerela Mariak* (Bény, Esztergomra egye), Hanny Ilka, (B.-Magyarod), Hauer Kiza, Izmuj Mariska, Király Lujza, Lenhard Nelli, Br. Lippe Vilma (Tördemicz),MárkuszK!ár«, (Sármellék), Molnár Vilma (B w.György Nagy Malvin. Somogyi Irma (Szombat-beiy), Stefanita Mariska (Bada),S:ockei Vilma, Szabó Gisella (Marótb, Szalmioy N. (L,. Tomaj) a eV Weichinger Antoni úrhölgyeket, továbbá Br.Bottnerné.Groh mana Kirolyné (SármelÜk), Hö\'nty Ki-rolyo\'t. Haaer Gésiaé, Hanny Imréné, (B.-Magyaród) Kanzl Liborné, Nagy Pál-né, Sirinovicb Leone, Udvardy Iiivion és Virius Vincwné. (L. Tomaj) úrnőket
Voh pezsgő jó kedv, tánczoltank reggelig, fajdalom csak ,reggeltg^hiss ha tőlünk föggött volna, még most is tinczol-nink.
De kfln világosodni, reggeledni kez dett. A terem lassankint kiürül, a ko.aik elrobognak azokkal a kedvea azépekk< s rege a balnak I
£• egjr édM emlékünkkel több I

^wik egy bizonyos fokig nálad, melynek-
jlérósé után az semmi uj tulajdonságot
nem veaz föl ott, kivéve as óságot Mi-
hely v a bor palaczkérelt, ba neme* "bor,
palaczkokb* kell tölteni, melyekben az
tán 2—3 év alatt oly sajátságokat nyer,
milyenekre a bordóban tóba sem tett-
volna stert. Az érettségnek azoa fokit,
mely mellett a palaczkbi öntetik,átlátszó,
világot marad. .
A palaczkWa elUrtisra 3—4 aserí lebozia, derítés által krUtilytiastivá lett bor alkalmai; hogy azonban as ilyen bor H palaczkban nemesedhetik-e még. vagy iem, az más kérdés. Nem minden bor írik egyenlő gyorsan.
Vannak borok, melyeket 4 —6 évig kell bordóban tartani, migpalacxkérettek lesznek, a palacakokban pedig 2 évig szükséget maradoiok, míg tökéi yetessér 4<>k legmagasabb fokát elérik. 8 év gondozás, a tőkének 3 évig kamatozna né^ kiilj bekérése az ily borokat igen dri-g»kki t^szi, ugy, bogy a termelő ritkán kapja, mt-g *zt>n ári, melybe bora maginak kerül r. AT ily neme* boruk késelés* tehát pénzbeli vesztességgel jár. Mis borok már a 2 ík ívben palaczkérettek* lesznek.
Általában föl lehet venni, bogy mfc-nél később érik p&laczkra valamely bor, annál jelesebb, különösen benque-t illető ieg ea megforditvai A palscíkérés mégha-tarozására lehetetlenség szabályt fűlál-ijtani.
Erén időpont ugyanis az ég a\'j, a
borfaj stb. Bzerint változik a leghelyesebb,
azt minden helyen és minden borra nézve
külön-külön tapasztalatilag megállapítani.
Van mégis egy mechanikus sser, melylyel
ezen időpont megközelítőleg meghatároz
ható. Vegyünk egy darabka goUtias )si-
néi, oldjuk föl egy kis csesző vízben ipi-
ritusling fölött, a meghatározandó borból
Ön:süok egy keveset egy kéncsőbe s önt
sünk hozzJ 3—4 csepp gelatine oldatot.
ugy, hogy a kéncsovel szemünk és a vi
lágosság kőié tegyük. Ha a becseppeotéa
kor a borban csikók, csillagocskák stb.
mutatkoznak, egy szóval, ba változás jŐ
létre benne, akkor az még palaexkérett
nek nem mondható. \'
Erén cnélra axoubap a gelutine lai-
nen kívül más gelatine csak megközelítő
leg használható. T. T. H.
Az orosz-török háború képei.
— Eredeti tudősitis. — Mint e lapok rendes munkatársa desperatuB lettem volna; mert régen nei írtam lapomnak a bécsi életről. Bár 0 vásóink nem igen szeretnek olyan csikket olvasni, melynek nSchv»rzgelb* szine an ; de ez alkalommal icok arról, amiről a török-mnszka háború idejekor a nagy közönség eleget hallhatott. Mindamellett megvagyok győződve arról, hogy olvasóink igy részle\'ezve nem olvastak a bor-zasz;ó háború egyes jelenetét
Werescbagio kirántott a despera-tióból.
III. Sándor czár törekvései megtör tek ejry európai tnúvész akaratán, aki a müveit világnak beakarja matatni korlátlan fejedelme anyjának egykori koszi\' vét. Gyarló volt s, háború ideje alatt a
A négyeseket 40 p\'ir tinczolta. —
N^m hagyhatom végre emlités nél kül a gyönyörű, kedves kis tinezrenda ket. Finom bőrbe kOtŐtt kis könyvecskék voltak esek a gasdiac jalvénynyel, Seefeblner budapesti ezég müve.
A tisztelt bileloök urnák t a rendé-zőségDek teijea eiísmerestlnket a virsico-záson fölüli sikerért.
S most Isten velünk, a jövő visssont-találkozásig!
ZALAI.
lljévi imám.
Mindcnb^tú Ür-Istón! T.honid foháiikodom; Hallgud meg kérésemet, SzireiobSl imádkosam. Mit xjkaim re beinek, Keblem mist tohiem takart ; Lelkemnek óhajtau : „Uten! tld meg » ma^jart!"
Vedd el báját, goudjít, Stcrencaétleas^get; Tivo7taSd el twle, C»apa**tr kéé Gdi
g ,
Fénya* SMr«nc»éTel .\' S a legmgyobb fokban ,U kedvvel, bSaéggel.\'
Sok baj érte g^
Hej, méK mostan la Ari: Sajó, V&nu. lCohic* ém Mép VUÍgoi í. rirn. De «ulyosiibb azoknál 8okkil, begjr «Mse nem tart... . UUnl e sok bij ellea .N/ujii feléje TidS kart!"
Atonblo fSimám, Toremt£ lrtenem, Küi,j-öigé*eiiB k&Et Mindig csak ez lo*zen: Attila, karjiral S Árpid erőjére! Bohasd fal > magTart, ,H* ktUd elienseggeL-
vlROsr KIBALY.

Journal ia tik tol la; oly bJriapiró, aki ast
természet atio élethűen fölverhetné, —
még aztán fog szöletoL A mai nap bózir-
jik a műcsarnokot, ahol az oroas mQvéas kiálüti mestermQveiL A oár drigin, ba-gyon drigin akarU a képeket Werescba-gintól megyén ni, csakhogy esek ne kerüljenek Európa szemei elé; de ez aze|adiat megtagadta es a czár megtiltotta neki a képeket Oroasoruigból kivinni. Az oross művésznek sikerült képeivel itt. Pétar-virról megszokni és ezsel a azimüzetéat vonta maga útin és ason meghagyist, hogyha még egyszer orosz földre teszi libát, polRiri balilra*) ítéltetik. ^J \'■"■
Weresehagtn maga U mint kftiopa harczolt az orosz csapatok kött és igy a nagy tapasztalata, de híréhez srisyiug fiatal, művésznek sikerűit « képeket, mint •Mintána felvehetni és lefesteni. Kiülitisi tárgyai síim a 149, melyek következőleg csoportosainak:
X. Képek Indiáktól 1—83 sonzim. II. Képek Tarkestinból 34-67 sorsz. IIL Képek az oro« torok csatatérről 68 — 88 sortz. IV. Sssbsdkéai rajzai 89 — 113. soras. V. é* VI. A művész utazási emlékeiből 114—122. sorsz. (itt minden sor-•tim kQJön-kalön gyűjteményt, iépez) VT. Szövetek 123—132 sorsi., fegyverek 133—144 sorsaim, vaditsxsikmini-ok 145—149 sorsiam.
Mindenről refarilni nagyunérdekos lenne, — de az e lapok ogyes hasábjait betekig kitöltené; én tehát csikkem czi< mének tendentiiját követem. As a legérdekesebb az egészben. IIL Képek as orosz- tfirök hareztérrói, 68-88.
68. .Nyogodjatok békében!- A s*.
Miklöt-hagy-Ubirs! egye* sirkeresstok
jelezik, hogy itt feküsenek az eleteit oro-
>*ok; egyes oroszok imáinak a síroknál,
kiki testvérét, atyját, fiit vagy rokonát
eiraija. Megtörtén illának itt-ott as egyes
oroszok, árosak komor és bot, — as ég
felhőtelt, a levegő kfidüs.
69. nA főidkonyhók Sipkánál.\' A
aípkai ut ugy s-ézott ki, miutha «gy falu
uictijiii lenne az illető. A szűk szorosban
az egyik oldalon mélyen beásva Toltak a
tisztek és legénység lakásai; míg amisik
oldalon fenyőágak voltak a mély hóba
dugra, melyek ködös napokon utánUU.to
kul szolgáltak. A hó és hidsg borzasató,
a katooák — ruha hiinyiban — kény
telenek kanybórongy darabokba burko-
lódxni, ezeket köpenyű! hauniljái:.

70. „Skobsleg Ubomok Sipkin."
A tchenovu győzelem atia a csapatok.
az nrőd átellenében pihentek, mig a csa
pat balszárnyi a szent M:klós-hegy felé
volt felállítva. Skobeleff nyilsebesen pa-
ripázott a csapatok felé és vitézségükért
köszönve kiálti: ,A hasa nevében, a
csiazir nevében^ testvérek, fot;a«ljiiok
köszönetemet!" A lelkesült csapat ujjong
és kalapját kiki a levegőbe röpíti. HÓ
fedi a mttue tijit; a fákon hollók szir-
Lyalaak — és itt-ott pirosuk a hó as öl
eseitek vérétől. A kép jobbssiruyin ssir-\'
teken bevernek ax eJesettek Ösasetort
testtel, azétsaxott sgygyal.
71. „Kozák órok\'. Eostschaknal a
Danaparton hever két kosik és míg idfin-
kínl iipillantaosk a tulparla és a Danira,

— melyen hadihajók ataxaak fQl és alá :
— addig ülnek a főidőn és^sgyenrahájn*
kat foltozzák.
72. ,11. Sándor caáasir P]evoa .
s!5tt.s PlevnitÓl itelleaben egy magas \'
hegy emslkodik, malyaek csacsoia egy ■
karszékben kényelmesen hoijeí foglalva,,
nési a czár, e kegyetlen és korlátlan
kénynr, miat dőlnek halomra emberei
ezret. Háta mögött ssinte kjraassékben ül
a trónörökös (a mostani Hl-ik Sándor
oár), exek mögött iUaaak a tibornokok,
mindnyájan tiveaővel és sxemlélik a leg-
kegyet le ü«bb csatit, agy barbár véron-
tás folyieát. Képzelheti a kosdosés;, hogy
míuő szivo lehet egy oly embernek, tki
annyi vér folyásit bideg vérrel birja
nézni, milyen szive van egy uralkodónak,
aki nép« vérét látja, folyni és nem tudja
senki, hogy miért? A eaatibol míUem
látni, caak itlithatlan fűstfelhfit és ha ez
egy kissé sxétoszol, akkor egy ctatar
chaoazt, mely vagy mitsetn mu,tat, vagy
egy másik fUsttömeg által elfedő tik. A
czar a csata reggelén Bgy nAgyfogata ud
vari hintóban ahegjrefeihajtatott, mely-
rÓl már néhány nap óta sasmlélte a Uwftk
positiók meglő PöIdŐzeséL Egy isten: tiss-
tolet UrUtott és a leikéss könytelt sze
mekkel itnizott Istenhez a csapat megtar
tásaért. Ima közben a cipőáramból áthang-
sott hangos fegy verropogis tudati, hogy
a csata megkezdetett: a csapat egy résie
már a meghatározott idő elolt elÓrohMit.
Isteni tisztelet utas a reggelűéi a ceinár
agy toaastot mondott: .Azokra, akik ott
harczolnakl* — As égbolt nebé* felből-
kel volt böboritvs és a gyönge eső szaka
datlanul fulyt. A osáui? kísérete meg
volt indulva, midőn a TÍsssatértek ked
vezőtlen hírt hoztak, csak egyedül Ö Üt
nyugodun Ubori székéa «s tekintetét a
WsMtó képrs awpaé. Egj perczÍK •»
hallgatott az ágyak d&rgéso és a fegyve
rek ropogita; ha\'bttik a támadók:
.Horráhl- és a törökök: „AJlali, AlUkí*
*) örOkoa fofsif 8*ib*rU ilombás/ai- 8a7».

ÉVFOLYAM.

ZALAI KÖZLŐN!

JAKUÁB 19-én 1882.
- Ax enyheiéi.. TapauUlt er- berlini bakó Sehifi VUmoc
kiáltásait-. A csatatér csakhamar füsttől tellett meg; Este felé •■& császif a casatér-bez ki*sé közelebb lovagolt, de két gra-ná\'bomba, — melyek kíséretére h«jitaf-
t^k leéoysz«riiék őt, visszatérni. Késő
-este B fájdalomtól lílhstv* visszatért fő-hadi tpállátára, Nem tudlak, hogy Gri-vic» elfoglaltatott és a csata az oroszok részéről mioden tekintetben elveszettnek tekintetett.
73. A .sípkai hósánezok.* Az oro-
árok, a szél ellen védve magukat, melyen
beleástak a hóba és olt többen Összeazo
rilkoztak ; durra pakrócz köpönyegjük
alól csakis szájuk és orruk Utsiik ki.
74. BA foglyok." Plevnáiól egészen
a DanÜg a B»ó legworosabb értelmében,
egy őO kilométernyi téren — a fflld
megfagyó t törökökkel volt fedve. A fagy °Íy gyorsan jött és váratlanul, továbbá oly szigora volt, bogy szárauBan Pl«vnn derék védői közül összedőltek éa sóbaj, jaj-szó, valamint bármi fájdaíomjel nél kül megfagytak. Számosan iaai.ia fagytak meg és napokig küzdőitek a halállal. (Wereacha-in szavai: „Emlékszem még két — egy tjreg és egy ifjú —törökre, kik forgáca\'üzné! ültek. Reggel Dőlni Dubrak felé lovagoltam és mikor közeledtem íeléjök, az ifjú panaszkodni kezdett:
,Oh Effendi * a*többit nem értem;
Bírt, mint egy gyermek. Az öreg elfordított, komoly tekintettel ölt és halgaiotl. Midőn este Plevnába visszatértem, a két forgács már el volt égve; az iíju török arozczal a földre fordítva feküdt élettelenül , as Öreg ott ült mint előbb, osszeku-ezorodva 68 mozdulatlanul, csakhogy jobban meghajtva. Valószínű, ö ia megvolt lagyva.") A bépat Bzemlélve, látjuk, hogy a vidék messze\'measíé hóval van fedve, amelyből itt-ott egy teet, vagy testrész kilátszik.
75—77. „ASipkaszoroeban raindea csendes.*1 Hasonlít a fömi képbe*; ponta nagyszámú orosz esett el a török golyóktól találva, azas jobban a fagy által megöl re Hihetetlen mérvben apadott az ezredek azitna. Majdnem az egész 24 dandárcsapat megafgyott.
78. _A ]cím * R»m»lc *gj k6p.Hgj
falusi házikó verandájáról, vezet le egy oro.ii alüszt egy kémet, ki flegmatikus, de mégis halvány arczczal tekint az 5i körülvevő orosz csapatra, — kik véj hajiják rajta a halálitéletet.
79. , A sebi-sültek." forró nap, Dsgy
por és hossE».n kanyargó ut, tőle, kocsik-
Kai, telve sebesültekkel, Eien ut, mely
Plevnátói a Dúsáig hazódoit, minden
gyobb csata után tele volt orosz sebesül
tekéi Bzálütő kocsikkai, mi a képen is
látható- E primitív kocsik és a rósz ut, uj
kínokat szereztek a BebeaüUeknek; a leg-
jelentéktelenebb sebek a számos lukéiek
által veszélyessé váltak, — míg a nagy
forróeág és borzasztó por azl eredményez
ték, hogy n\'hosszú utón * sebük kuka-
ezokkaí teltek meg.
80. „Az utolsó állomás." A képs
rint minden éji táborotáa ulán számtalan
török fogoly megfagyott; mert lehetetlen
volt oly sok foglyot ételemmel és tűzi-
anyaggal eUátni. A bó eltemeté a hulla
tat és csak némely helven volt e^y kéz
vagy }ib látható.
SÍ. .A. sírok a Sipkin,\' A tzeat MíkJóa hegy lábánál, a főúttól nem mei tetííl.öl Sipka védőinek BÍrkertje. A nngy kereset alatt feküsznek mindazon fejek, melyeket a tűrökÖk az első roham alkal mával levágtak.
82—83. .Bascbi-Boziikok.\' Keiíő ksiUS egy képen azok közül, akik Drioá-poiyoál &z orosz előőrsök áital elfogattak. Herkctesi termet, morcz arcicxal; ijesxtő rajok nézni is. A benlakók a legkegyntle. nebb .rablás- ,03 gyilkolásul. rádolt«Ui Ókat, ■— sőt azzal ÍB, hogy a gyermekeket az any«teatból kimetszették volna,.
84. ,A^ győzők." Ások szomorú kép
között agy httmoro>. A, hetyati," hogy ae
oroeaok tábörosUfc volna, Tetiecherídnéj
megtámadlak a íSrÖk Vadászokat, de
ezek által megverettek. A törökök felosz
lottak a csatatéren, a sebesükeket kin
ták és a halottakat összeapritották. Le
húzták a legyőztek ruháit s maguk fel-
husták. Néhány fekete fin kofttíkttafta ve
szi ki magit a rendj«d«t orosa üasti egyen-
rubibán. - .j
85. ,A legyőztek.* (A fenti kép el
lenléte.) Telisch erőd átadása után két
nappal az oroszok összehordák a csonka
hullákat, mintegy 1300 emberét; a pap
egy utolsó imát mondott felettük, hdta
mögött egy orosz altust áll a könyvvel
fedetlen fővel. Azután egy kosos "" sírba
tétettek, mely óriási sir egy része a kép
balazárnyán látható.
86. „Támadá* olőtt," A harmadik
támadási "ap Plevna éljen, — Betét volt.
Mác jfrafcgel fitöm eaí ételt-9 ragadó\' pl-
szok akadályozta a menést, ugyanoyira,
hogy x m^asUUkat csalt nr/h^n )ah4-
tett rbegTa\'ffladnr.\' A1 cs*áizár\'nevenapja
volt 1 A tábornokok biztatták a katoná
kat, hogy hozsák Plevnát a császárnak
ajándékul; a csapatok a törők erődnek
áteilenben feküdtek. E*ek eleinte nem
válaazoliák ai óeossok tüseleaére és ■ né>
a lőpor éf golyó Midőn f i"pt>nn-» támadók #Harráh!*-ja felbangsott as a ősapátok tájnadfUra kétaQlltk, t« ellenség azon.

n*l megszólalt; egy Tövés a másikat követte, a gránitok éa kartácsok SaÖne el-boritá a támadót sorait, A mozgalom lassabb 1-slt, — a sorok átvoltak törve. Egyszerre iámét összehúzodtak és egy ujabbi .Hurráh 1* lietlelé a támadók viutavo-alasát. . . . SzámUlan sebesült a golyók elöl az erőd alatti völgyben keresett me nedéket. A képen tisztán kiviheti, mist vonulnak a csata ch&oszában a sorok, míg a táboraokok egy hegy magaslatról nézik mozgalmakat, — védve a galy éa szál-makazal által.
87. ,Török ialápoly.* Plűvn* bnvé-
tele ulán a fout (a városban) betegek éa
Beb"sültekkcl megvolt t«lve. Miuden ház
gy kis iatápoly volt. A kep maga egy sióba belsejét muatjn, melyben azaimin htveraek a bullák; a azubácska setét,ablakai összetörvék. (Wereschagin szavui: „Egy orvosé*! ez üregekben járkáltunk és egy háziurlól kérd-ztük, valjoQ van D£.k-e beteg-ík bAzábao ?■ ,Igen, miQie^y harmincz ; de Öt hat már bizonyosan meghall!" viazonzá 3. Mí bementünk a házba, borzasztó biUzel voltak tele a Be\'ét szobák, — roicdeoki balra volt brone: u második házban Í-<mét Így vult és a harmadikban dello. A caa\'a iMJáb-tn & tórö-kök sebeaultjaikrül éa belegeikröl egédzen megfeledkeztek !")
88. ,A támadá* után." Aktfporosz
islápolyt mutat; s kunyhók telvék, —
messze földöa fekiisznek a sebesültek sza
d ég alatt, másutt nem volt hely. A sebesültet s/áma várakozáson felüli volt; amit a betegek számára előkészítettek, — nem volt elég. Egy dandári.tápoly, it 500 ember számára volí beosztva, 7 —8000 ember lett betöltve. Skobeleff szárnyán egyedül, — közel 9000 ember esett eh Ai oroszok áldozatkészsége dicséretreméltó Tolt, a kegyesresdü testvér a k törekvése bámulatot kellett — és mégis számtalan sebasüj! napokig feküdt anél küi, hogy élelmiszert vagy Bebköteléket kapott VOIDH. Ht. esett az esö, akkor ^ szegény védtelen sebesültek a szó legsco rotabb értelmében az iszap — és vízben asstak. Jaj és fájdalom kiáltás nélkül csendesen várt mindenki addig, míg a sor reá kbrült hazájába visszatérhetni.
Es is egész!
MoBt már látjuk, hogy volt oka a
hatalmas czárnak arra, hogy e képek ki
vitelét Oroszországból meggátolja. D
Wereschagin művész és a művesének ae
egész világ hazája. Ctéljat — hogy Earo-
pának bemutassa vérszomjas elóbbi vala
kilétét, aki nyugodtan nézte, mint dől
balomra es iputa — elérte. Lehet, hogy
Pestre ia elviszi a képeket,, akkor a ma
gyár közönség meglógja látói azt, amir\'-l
itt csak olvasott. Tudomáiomra jutott,
hogy Wereachuginnak érdekes az életrajz
tÖrekedtii fogok azt raegazerezui éá a
ösare^llitvü. A ,Ztlai Tanügy" ezimá
beküldőm; mert irák, művéa/ek é1) tudó
sok életrajzát homi acmégis csak compa-
teasebb lap. ^
SZOMMEK SÁNDOR.
Helyi hírek.
— Szinfiáx Űgy.Á. n^gy-k»nizsí
.Polgári Egylet* legutób i kozgyÜ:éaé
saját helyisébe a ezzé! knpcsolatos színház
építéuét határolt. el. A munkálat keresi-
lülvitelét Plihál Ftrencz elnöklete alatt
Kovács Béla, Knáusa Boldizsár, Baboss
László, D/. Tuboly QyuU és Dr.Beaczik
Ferencz egyleii választmányi tagokból
álló a. n. építkezési bizottságra ruházt
E bizottság í. hó 15 én tartott első Ülésé
ben, tekintettel a tervbe vett munkálat
nagy foati^aságára és sokoldalú teendőir
az alabbirt arakkal kiegészítette magát s
ac igy k egészitett bizo\'tság f.. hó 19 én
azaz csütörtökön d. u. 5 órakor a város*
ház tátiácdtermében ft-gja ülését megta
tani, melyre az alólirt bizottsági tanura
tiszteletid meghívaUi&k. Nagy-Kanizsa,
j»n. 188SÍ. Dr. Beuctik Ftrencz bie.je^yzí,
Bartoa Jáuus, Biau Lajoe, BAu.rfi Lajos,
Csemite KÁrolv, Kbcnnpanger Leo, ifj.
Fesselhofer József, Gul maun Vi! mos
Gyórffr János, H^rt^Iendy BéU; H<-ff
mann Mór. Lengyel Ignácz, Lovak Ede,
Németh Igaácz, PloiSíerlgoács, Dr.Tom-
caányi Imre.
— Vakmerő boltfel tör éses íolvaj-
lás követtetett el hétfún virradóia a ÍÓ-utcsán. Ugyanis S tem mer Sálmán vss-kereekedéaének takarékpénztár utczai ol-daláá a vasajtó alkulescaal kinyittatott, a belső ajió üvege bezúzatott. Készpénz 480 frt, szi^ ar, rézmozsár 8 egyebekkel együtt mio:egy 600 frtínék tolvajoIUtott öl. Mellette a Scherzféle bolt is kinyittat-Tán, 2 rég váwon vitoíéttoLErélyMDyo mozás folylan rendőrségünk dicséretes busgalma következtébes a tettesek kézre kerülíek-aalopoit tárgyak megvannak. Az elővizsgálat folyamatban lévén; bó-vebbeo jövő azáraank.
— JKendőrí hírek. Lődsí A
flöjtöri illetőségű 19 éves hajadon gyafa
oldallal mérgezte meg magát. 24 óráig
iszonyúan kínlódva, halálosott el. Tőr-
jvényscéki tionozolás atániin. 12-én te
isettetett oi. Teliének indoka iimeretien.
L. Siér irnok Soproabtn, főnökétói eJóieg kikérés mellett Kanizsára uökött, itt elfogatván, rendőri . ki^ret mellett vi*s«* wálüL*t<m. — K. György állitóUg

sikkasztás miatt üldöztetvén. Kanizsáról ite rendőri felügyelettel Pécwo *xállit utott.
— A naffy-kanixftai kítdedne-
elő egyesület jövő mo_nba un délután
3 órakor nádor-utezai óvodájában választmányi ülést tart, melyen különöse u penztárnokaág betöltése eszközölt-lik, mintán az eddigi péattárnok Seitl Agos-ur körünkből távozik.
— IfévnutgyarottUaH. Buitelheim
Aladár (Dávid) nagy kaoírsui lakó*
,Bedő"-re, Scharf Károly süraeghi iakúi
Élea" re maeyRrll3Ílott» nt;vét.
— Honcé&xég köréből. A ma
gyár kir. honvédség kötelékéből kérel
mezett kilépé<t a vedköiel-zettség teije-
sitése után a viselt tjizti rangfokozat meg
tartása nélkül DerlikFülopzaUmurKkózi
78. számú honvédiéítlóaljbelí szabadsá
golt állományú büdnagyűak megenged-
le-ett.
— KŐz{Jt/Ü\'é$, A h^lyuoli keres
kedő ifjak önképző egjicCe mu.i nomüa-
,e hó 14-éo tartá iiaztujiió kíwg\\ ülését. A váiusztások kövotke/ő eri\'dmiiny-
1 ejtettek meg: elnök Lengyei IsnáVe, alelnök Griinhut Henrik, igitz^aió Stern Ignácz, li\'kár Kaaftnann Béla.pánztárnok Reicbenfeid Ede, könyviárnok Kövfsdy Jenő, háznagy Neumann Adolf, választmányi tagok ; Stcrn Oszkár, Schwarz Sándor, Székely Tivad-r. Marton Wolf, Höimler Gyula, Weiaz Tivadar, Örün-baum PáJ, Birmao armiű, Reinitz József Eeichenfeld Sámlor, Blumenschein Vil mos, Pollak Gyula. — Az ujon választott
5\'J: tíszttileiéroaz egylet a reá következő napon Bajái helyiségeiben kedélyes társas vacsorát tariott, malyen a tagok majdnem teljes izán;b:.n részt vettek. Miután a tüzes bor felvillanyozta a kedélyeket, kezdődtek a szebbnél szebb fulköszöntések. Eiőszor ia Kaiifmann Béla egyl. titkár az Inököt köszönté fel, felolvasván dús érdemeit az egylet körül a köszönetet mondván neki, hogy a fáradságos tisztet újra elfogadni szíveskedett. Eiutáu elnök, szó kit fel, éltetvén a titkárt éa a váUszt mányt. Poharat emeltek topábbá Székely Tivadar az eleloökre, alelnök Vámbéry Ármin egyetemi tanár . s Hegedű-* Sándor orazággy, képviselőre, az egylet tiszteletbeli tagiRÍra; Hoffmann Mór tissteletbal lag az egyesülés és e±ryetértés eszméire titkár Hoffmann Móc-a, igazgató a titkárra stb. — A vacsora vége után egv kis hevenyészett hangverseny is volt, ni lybeo Sisrn Zaigmond gordonkán, Bí schilxky Miksa, G-ünhut Henrik és Pol lak Miksa zongorán működtek kozre.C*ak a b\'sadó hujnal szakasztott véget a kedé íyes Ünnepélynek. — Szombaton, e hó 21. esii S fái órakor ismét felolvasás lesz az egyletben, meijnél vendégek is sz Ben kútnak, éa pedig fslulvnssa Doná#zy Ferencz egyleti lajj saját dolgozatát: A férjek. Humoriaztikua életkép. I. A féltékeny férj. II. A kiállhatatlan férj. III. A térj mint gazdas«zony. IV. A férj otthon és R világ elótt. V. A férj. ki nejét megcsalja.
— A kts-komáromi régóta ke-
délyee tánczvigalom az idén is kiválóíag sikerült. Tudósítónk a következő név-Bort kiildé b-< hozzánk: 0:t voltak: Bo-gyay Jáoosné, Frantsik Jánosné, Fülöp Mórné, Hacny Imréné, Kattauer N.-né, Lerch Antalné, Legény Jáoosné. Péczely Ldszlóné. tízautner Gyulánó urcők. Fülöp nővérek, Franteik Nina, Gombos HermÍB, Hanny Ilka, Kollet Ágnes, Lerch nővérek, Méhes Mariska, Péczely nővé rek, Stefanics nővérek sat. A vidám mulatság kora reggelig kedélyen folyt. A terem szép díszítése feltűnt é* elismerést aratott.
— Vidéki Uletöséffü csavargók
és koldusoktól csak ugy hnmzseg váro
sunk ; a lakosság ezek részéről folytonoi
zaklatásnak nemcsak, hanem fenyegetés
nek i>« van kitéve. És rendőrségünk össze
tett kézzel nézi ezt a boszantásig tűrhet-
len állapotot. A város egyetemére s a la
kosságra különben is elég súlyosan nehe
zedik a belybelÍBzegények eltartása,rend
őrségünk V&B hát hivatva, ho^y a köz
biztonságot ís veseélyeztető vidéki csa
vargók ét koldusoktól megtisztítsa váró
sunkat. Kérünk és várunk e részben eré
lyes intézkedést!
— Meghívó a postai s;gély- ét
gyám-egyesület javára a budapesti tisz
tikar által 1382. február 7 éa a fővárosi
vigadó kis termében rendezendő .Posta-
tiszti Bálra." Purgel Béla br. alelnök,
Obadich János elnök, Froyler Gyűl1
alelnök, Belicsay Antii, Ciement Jóssef,
Fest JenŐ, Filipovish József (jegyső)
Galínszky Lajos, ,HaImy Gusxláv, Ka
jaba Victor, Kasaelik Aörél (pénsf),\'
Lükemesey Béla, Nemesik Károly Raj-
kovícs Ferenci, Scbolcz Árpád, Skomche-
bán János, Ssekulica Sándor, Sztraka
György, Varga Kálmán, Veyl Lajos lo
vag, Waitor Károíy, Weiaz Izidor, Z->\'A
ler Kálmán, Zolnay Irtván hálbisottaági
tagok\'. Jegyek e meghívó előmu*atása
mellett minden fővárosi postahivatalban
válthatók. Belépt! jegyek ára : Ssemélf-
jegy 2 írt, családjegy 2 tiemélyre 3 frt,
2 szemeljen fölül 4 frt.
— Pályámat nyittatott a tapolos. kir. járátbJróiagnil aljiriibirói állácra.

dészek az erdfti ühetvények jelen állapotából azt következtetik, hogy a mostani szelíd napok még sokáig fognak tartani. A mostanihoz hasonló enybe tél volt 1816-ban és 1834-ben. lS07-b«n alig volt tél. 1792. febr. ha^-bao valamennyi fa virág-zö\'.t; jaouárban sebol sem íütTlu\'": t szobákat. 1659-ben tem fagy, sen. J6 ísm volt, 1617., 1609. és 1607-ben pedigegy-általában m-m volt tél. 1588. és 1582-ik -br.haváü.n H. fák javában zöldellek. 1538- télen a kert«»k \'.ele voltak virággal, vok té| s decz. havában as
rendkívüli m 1 ékezet é-
1873 ki -nkinek <
1229 ben ne bolyok Dvüta ii«:lid tél mt-% ben van.
— A nagy-kanixsai Iővészegy-
1882 f-br. 1-én Nagy-Kanizsán, az
„Arany Szarvas* dísztermében tárt körű
lövészbált rondsz. « bizottság: Ba-abás
Béla, Gl^menl Lipót, GelsBÍ Guttmann
Liló Grunner Lipót, Hencz Antal,
Hirschler J.«kkb, Oroezváry Gyula, PfUn-
zer Gábor, Stirling Sándor, Varga. János,
Vargn L^jos, Zvhufeczky Zsigmond. Be-
lépti jegyek válthatók az „Arany \' Szar
v&a* l-a<"» emeletén ft-br. 1-én d. u. 4 — 7
iráig és este a pénztárnál. Személyjegy
2 frt, csaiádjegy 4 frt. Krzdete 8 órakor.
A i j ■ •
A tiszta jö dittatik.
■edtl«:o BZ egyletciéljatra for-
— Árverés Zalamegyében —
KoJonícb BaUzs 374 fnra b- ingt. 23. Ritkán (L^tenye.) - Néhai Molnár Forencz 930 frtra b. ingt. febr. 10. Dob riban (A. Lendva). — Bőhm Károly 2281 frtra b, ingt. Jan. 19. Bucsu " Liszlón (Z.-EgerstHg.^ —
- Hazai \'rövid hirek. -
A budapesti tanács a két városházat, a tít kerületi elOljáróaágot, a kórházakat, a a köí.vágóhid»t és tüzoltóparancsnokságoí a rendes 50%-nak eleogedéw mellett, telefon által szándékozik ÖS\'Eűköttetai.J— László Márton broseói (íivalirua a casi nóban épeo kárty»kiosstái közt h«4t meg.
— NagysajfdeD o hó 8 án kivilágították
axon 350 enyedí polgár és oő sírját, kik»t
1844 ben legyilkoltak — Brezován egy
fia meggyilkolta ax apját, aztán ktvitti
hegyekbe, hol a farkasok megették.
Abrán/i Emil 5 fe.\'voniaoa ssinmüve * hí
12-^én került először színre a oei
házban. — A .FügEetlenség\'-nek Saibé-
riában küldött példányát az orosz posta
hivatalok v-isszauushották. — As orszá
gos köny vkiállitás ügyében váltott leve
lek a közlekedésügyi míniater rendelete
szerint portómeDtea«k. — Kitiltották Sxa
badkán a társaskörből az utaorásokat. —
Szere (íja ablaka alatt lőtte magát főbe
TVmesvárott Alevandru Gyula illeték
kissabási tiszt. — Szárdon (Somogym.
SzylTösxter estéjén 2 boltot kiraboltak,
— Szái éves ember halt m*g Szegeden
— nem volt beteg eoha. — Száz éves jn.-
b:la«umát ünnepli egj bét múlva a nagy
váradi reform egyház. — Wámbéry Ar
raio kitűnő tudósunk a koppenhágai föld
rajzi társaság megbiváíár* főlolvasáat fog
ott tartani májusban. — Andrásy Gésa
gróf hazaérkezettt,Amerikából. — Pátjtó
mellett Szőtlős nevű falucskában
András földm^es rccggyilkolu 55 évet
bátyját, Mityáot. .— A nagyváradi Jó
zsef ezred tartalék parancsnoka Heillin
ger Ferenci alezredes utasította a tisste
ket, bogy tanuljanak m«g magyarul. —
Az aixi törvényszék W«rner bndapesti
illetőségű egyént, pyilkos támadás miatt
életfogytig Urtó kényszermunkára ítélte.
— Dr. Vaskovica . Jánosné csárdást irt,
melyet Lisztnek ajánlott. — Grotsmann
Raphaelt elfogták Budapesten a,Hattyú
szállóban, aki Szentpétervárról 130.000
rubd sikkasztása után megszökött.
Kuitkaynénak egy levele ssertnt Kossuth
tavaszizal valótzinUleg TarinboT Barac-
coneba költözik. — Simonyi Ernő Abbá
ziában taríózkodik egétssigének visssa-
nyaréeeórt. — Kii-Csellben Virághalm
Ferenci iró síremléke javára táoczviga-
lom rendeztetik. — Temeavárott 1883-ban
iparmükiállitás lesz. — Hájas lS-án reg
gel napfogyatkosás lesz. — Makón egy
iri asszony féltékenységből leharapta
:gy másik sxép aewonynak as orrát. —
Kőbányán egy csodamalacz jötta riligra.
_ Fáy -
szerepel.
Szeréna Kolozsvárott, vendég-— Táncsíos Mihály nagyon betegen fekszik. — Sxt.-Lőrincsen a vasút építésénél a munkások föl lázadtak. —
— Külföldi rövid fíírek.
Károlyi Alajos grőf, londoni nagykövet, nagyaseru matinéét rendezett a Ringtaln-báz égetteí javára. — Stojom Bogdánt, Károly Istváo főherczag inasát, a kríros-cei lázadók vezérré tették. — Pétervárott taugrogi vámhivatalból 15 milió rubelt ikawtoltak el. — Bismarknak egy balti teogur moiléki gazdag földbirtokos, agy szeliditett fehér farkut ajándékozott. — A rÍD^színhás égettjai javára hatwerdollár; gyűjtöttek Netr Yorkban. — Sarah Bemhardt legkösalobb Triettben fog Tem-dégszerapelm. — Paris lakossága a legutóbbi számítás ssarint 2.225,910 lelkei tets. — Revolver-párbajt vívott parisban 2 fiattl tcagerímz hadnagy, Aabertin ét Audemard, melyben as előbbi halálát lelte. — Madridban a karácsonyi ünne-pek alatt 600.000 (ptüjkát fogyatstottak el. — KaM«b«s«bő\\l éo fejast* !• Kraqt


— Koffé, «■
i 3 Ieíoyt gyilkolt t
asanti Bxerecsen fejedelem a* angol ki> rályoŐnek egy véres villát küldött aj*vi
jácdékha; — a királyné as ajándékot a mnxeamitck iadtk — OrOMOraaisbfttt
venkint 7.200,000 játék kártya fogj el.
— Martinell, hirw betfirAt Béori>n el
fogták. — Európa legkövérebb embere,
gy franetiakorcsinárot meghalt,— mégy mázsát éé 33 vámíontot nyomott. — . Htvrebaji egy goakaaáo elpattant ót 8 \'i munkis halálosan megteWUetett. — *\' Tü» ütött ki a bukaresti asiiibásban .ördög Róbert* előadása alatt. A tüs 2 sainfalat feleméaxteit éa asaUn eloltották.
— Genster Etelka New-Orlansbaa ven
dégszerepel. — A birmaí király megírölt. >
KI nyert?
Temesvárján. 14-én: 41- 18. 11. 1. 72.
B . , 72. 68.44.48. 38.
Gric , . 30. 78. 86 54. 26.
— A Tts*a-8tegédi nyoreméoyköl-
J-kjsn. 14-iki VI-ik kisorsolásán %
etkező 9 sorozaUzám hoiatott ki:
9J2.1085. 1766. 2021. 2111. 2314.2763. 3074. 4142. Ezek köíöl a főnyereményt, 100,000 frtot sorsi. 4142. nyeróss. 1., 4f>00 frtot sorra. 2314, nyerőit 85., 1000-1000 frtot nyer. sonz. 2314. nyeróas. 25 és 66, sorsi. 2763, nyerőé*. 54, éé wrss. 4142, Byerfec. 52. A többi 9 ioroaatban foglalt iiámok mind 110 frrot eyertek.
— A magyar francsia bistositó tár
saság f. hó 31 én d. u 4 órakor tartja as
é!dtbisto*itő kCtvéuyekhes osatolt elosa-
Uégi igény jegy oknek második kÍMrso-
l.sit, mely alkalommal 24.000 frt »agy *
24 drb 1000 írtról azoló igényjegy ai L
II.III. és lOdrb. igényjegj az XV. VL
ée VIL díjtáblázatok sseríct kötött biz
tosítások után. Béstt vettnek eian kiaúr-
Sásban mindaxon biztoaitott MA, kik a :
n-vezett táraaságnál 1S81. deoaembv .
32-ig bezárólag, az L II. ÜL 7. VI. A* ;
Vn. dijtáblázatok szerint bistotitást kö-
töuek. ha kStvényeik a sorsolás oapjáo .
érvényben vannak. < . !
-Irodalom.
- ÍE rOT«t aJ*U mefemliU Kaaütáo Wajdi\'u Já«»ef kftny*ke dl^)
— A „Magyar w _
Aignor Lajos budapesti búgó tevékeny* séfrü könyvkiadónk esan jalet vállalaU , előnyös változtatást «*anvédett második, évfolyamának els. fü«olo fekssik elŐuünk a legérdekesebb tartalommal. £ T.aMlal*V mstynrk első évfolyama nyolcsadrétft kéthatí füzetekben kisárólag eredeti regé- . njeket bosott, — újévtől k esd ve hetenként nagy negyedróttt 2J/i—3 ivea cti* nos borítékban jelenik mag s egj eredeti és egy fordított regényt, bessélyeket. tör-téneimi s egyéb közérdekű tarosakat, válogatott apróságokst s bumorUatikm rétit Urtalmas. E változatos tartalmat cainot képek tetsik még érdekesebbe*. — As elsŰ fÖ»et tar fal ma: Köd eredeti regény (képpel) Gossdu Elektől. — Eeine dalai- . bol bárom k&lteméiiy EndrMj Sándor . fordításában. — Dootor CastHlo spanyol, reg. fori Golenich Ferenci. — Angolosan, vig bosxély Lauka Gusztáv kiapad-hatltn humorú tollábót. — Mosajk csim alatt eVdaket aprósigok s végül — ApróV péne cximQ hnmoristikos képek. Ajánlok e kitOnő s valóban pártolásra méltó válla- \' latot t. előfizetőink asiresfigyeltnéb-. Elfl-físatési ár egéts évre 6 frt, felévre 3 frt. . Egyet füset 12 kr. ElJfitetiti pénteket elfogadaak ax Scasat hasai kQnyvkeraa-kedétak, a Wilckens ét Waidl kÖayTkí- \' adó őség (Budapest kofonafaercsag-utcsa Sí éé Aigner Lajos kSnyrksretkedA (Ba-dapast váosi atosa 1. ss.)
>1 bennünket. A ,SejteI-latományok\' 3s. f-tól
- A* ,Or**dg Vöd? 9\'ik •u»
megjelent a tsokott váltosatos ét gazdag .
tarUlommal: s bátran állíthatjuk, hogy
napról napra szilárdabban áll ason a ma
gaslaton, melyea a külföldi a nem& kös-
lönyök állnak t teljesen hívatva van, hogy
minden magyar c*aiád kedvelt lapja fa-
gyen. A jelen tzám tartalva: Ábrányi ,
Kornél kitflaS regénye, az „Elrilt férj*, -
ftsutáa j5n Ssabó Sándor üaUl kSlttek
btngulatteljes.költeménye a. vSo>almáá\',
mely a tinta tserelem ördkkévalocágit .
meghatóan fwili, mtjd as .Apja lsanjs"
csimü jalas angol albessélét éjt „A báróné
ssellame" ciimüérdekns, lebilinosaia íran-
c»a regény képesik a wépirodalnii rés«t-
Esutin követkeinek: K, F. .Őseink ass-
tála" csitott .venzó mövelődét történeti
rajsa, mely At\'eink • külSa&sen a régi *sé-
kelyek básí életére ténye* világot rat, a
Fiamonoo,* a csillagok telmácta esímt
ismertatet pár hasábban megumertat a
lácgessü franezía tudó* népssarft otillacá- j;
tsati maakajára! s egysíarimlnd a osÜfa-
gok, as wéj virágainak" roppant birodal
mában elkalaasol.bennünket \' a-\'-1
mek, előjelek ét latományok\'
igen figyelemre méltó jelet csikk, nsalj-aek elolvasása nam egy érdakxanstí r*~ génnje! fölér; K. J. U^AkM^ajatt^ft" oiimü dolgüialában Ssibiria >gtJ7 l* génjei\'-nek TÍasontagságteljet életét s as lombánráknak niasa—erfl« rémet bor- \' \' \' Lti. £*Un dr. PUUlMk, dr.

HUSZONEGYEDIK ÉVFOLYAM

ZALAI KÖZLÖNY

JAHUAB 19-fe 1882.
nfi a kápoiiUbin, mely »it,A mint IIUID I látható m Un. Megjogy e»Bk, hogy *,
fojeaedik magába sárjm MikV > kápon | löles t*zkötlé*é Mld
,k í-pin látogatój* , által. Angliában sokáig ixahadalom titkit
tki látogatója. Míg £ép. zte. Fr-ncsiaorazágban a földművesek nagy un higitott kén- vegy sös»vat uuözuáliak a kaszák éleíiLésére, agy hogy egy félóráig hagyják a íolyadékban áliní. Nem saenved kéiaéget, hogy ez eljárás mindennemű meUzóeszközökre hs-ainilhalú, miáltal sok időt és munkát kímélünk meg.
— A vakond eltdvolitáta onnan, hol
kftrl tesz, pl. virágos kertekből, a követ-
kezd> módoa eszközölbntó aoélkül, hogy
a rovarpusztitó hasznos állatot megöl nők :
.Egyengessük el elíiször minden régi ta
rásaít s mi hely fria turist vessünk észre,
áronnal egy darab fa segélyével, melyet
a. fríss 1 uráéba, vagy mullette a földbe azur-
kálunk, ksre&sük f<*l a lyukat s tfilUüak
b\'-leegy kia petróleumot, melynek ssagá-
túl R vakond tovább távozJK a ba szor-
;almasttn minden frís túráénál igy járunk
:i, a vkkondui elűztük s nem egyhamar
ás ui:y mutatja, hogy a kártékony férjek is, melyek vadászatára a vakondazon helyre költözött- a petróleum az*gától a konddal együtt elköltöznek, mert ezek által sem történik Bemmi kár.
— GyÜmö\'cítenyétítöknek- ótól
yy
kalfüldi lapukban köröitetűtt axon hir, | *JJ íiogy a birnyók irta ára a fának ííiatö ! 302 lése egyszerű éa hathatós szert képez. El 314 czélra izzó síéonel telt BerpettyÓbo kévé* i 316 8oP" porrá tört gyuntát éo k.ént hintünk s a
SOK PÉNZT
mcgtakarilJinak I letaket tölctu kf> bórmcDtcaes rt»i
Mark.
Afrikai Mocca S.5Ű. Legjobb Uaracubű
Príma Giiatemala - 9 50. Finom rerl-Santo*
Legnn. Coylou Plut. 10.W. Legetlegjobb J»T»
VsJúdi ar&bíai Uoccz Mirk 12.50. Síétkflldilc p-.stau tán vétellel rágj a pénz elÓIs^ei bekfildéie mai--ott. JÓtilluk a. leijei üsíUiigért és ■süird mértekért
k, stállodik, kávebáuk itb, ba ki itacíomagbsji 9*|, funt nettó n&^j
Biek János, Aitona
kávé-árwta vrtsli ozéo.
., c -- —- - -- lesztjük a í.áposzta fejbe. -..
ráiy ás B népszámlá-1 kezdenem mai közleményemel, mert ecy egyet epy káposztába, —\'de ugy, bogy a ÍB kapott nápszimlá olyan e.kudtszéki esetrói referálok, mely szivét meg ne aórlsükj az ugorka tovább
HIRDETÉSEK.
Hugonáj Tilma, grófofi, e m&velt hölgj és ielea oflorTOS életrajzát vakolja, kioek \' d arcxkípé! is kSxli. A kép-
]á*i ivét és Upot s kí is töltötte, míot a haia bármelyik polgára. Ai ivén bimm név áll: Savoyai Umberíó, Savoyai Margit éa Savoyai Viktor Emánuel. A v»-
:ok éa apró r
K:uk a szokott
hogy
rovatüijl be van írv
gyön
vagyoi
Olaszország királynéja, trónörökös" van
érdekosé Kép/i
.aa. Hivatása: .Olaszország királya,
;ve. A r
trlözkodá-ti boly olálasi ivet Umbert irta a\'á. A becses la-i mug. Sop-
a küpitóliumt l«:véltárb«u — Mintu-óvodfi Sopn
ronból irj-iit Upunkmk: Viíroaunk lak
k lin öbb mint kiiencztííef
résie nemei njku, eL-mi iskoláinkban i
Unoveir is »z s ennek küvetkezlébeu i
gyermekük, ruidün a népiskolából ki
k magy-r nv< Ivb-ii oly cuekély
jgjjitl liiruak, hogy a köíép:au<.dá
ban alig ie^yd;h-t.l nehétsfigukkel kü
dk fc i klül lá
g
fcik p^dig közvetlenül polg
pályára, lépnek át, még a kenjérkere
Bnilei járó vc-roeüvb u ia az állami nyel
isin ere\'.ének biAnyából hsVrányt n
l S
o j-lesök, B. .Hazatérő vada-«ok," ,Kellfmetlön n.-gl epeik-, .Meg • B»v«rt elfladáí," .Vadásza! után*. „A Sebei Körtfs Nagyváradon*. Hazafelé\', „Zivatar s pu«t*n- Fe «j Árpád eredeti rajta és a „Kóbor müvésiek* ciimü sil-honettek megfelelnek a azám jelea szÖve gének. E siámhoz ven mellékelve a „Jó* tékonysiig.* czímü rendkívüli BÍkerült fény nyomata műiap. -Elvárjuk a magyar köwniég\'.öl, hogy az .Ország Világot- » megérdemlőt bú pártoláabKn részesig s midfin érzel nemzeti kűtelea^égot leljen: t,-e?yazcrBTnind magának n»i;y szellemi él- i 4«tet s«r«. Á !np ■ lAfi: -\'" \'" "\'<"
_..! 10 frt, félévre o frt, negyedévre 2 denek, frt 5U kr. KIüfiie:be.ai WilckenséfiWaidl kiadúbív*\'aIán.J Koron aherczog-alczn 3.
vednek. E
— Üj zenemil. Táboratky <&P*rsch
-- ■ * ,Ü kereskedésében
ia- 10-ik m»gy»r rzé ífj. FfcbrhaCfi
mozga!o:o L
urak íóviroii seue megjaltaűt „Visronil: id Zá
"Fülöp. Art 60 kr. Lh*
kiap jeleut meg ma-
ro!Í gszdás
■ és németi!; nvulvea. Kiadja a no- \\ Egy altip:
■ \' ■ ■ \' " alapítók
Bonymegyeí gazdagéi egjle:. szerkeszti a titkár, rfzauy Jiiius. Aa éiénk kis\' lap b\'vvookint kémer adatik ki. Ara egész évre 2 fn, félévre 1 frt. A* egvlo\'i ran-des tagoknak, ingyen jár.
1 — tZenítzeti Közlöny\', szaklap a zeneművészet öíazes kórébii. — Az or szagos daiáregyesület és a hazai dal-é* zene-egyletek hivatalos közlönyének elei Bzáma. megjelent igt;n érdekes tartalommal. Szerkeszti éa kiadja ifj. Abráuyi Komé\'. Arii egész évre 6 frt, félévre 3
bea folyvást részt vehessenek.
— A kdrtyajáiok sehol a világon annyira elterjedve nincs, mint Oroszjr-azágban A fővárosok fényes pálcáiban s a fjrík szegényes kunyhóiban ez a lelke a társadalmi élntuüfc a egyúttal bizonysága ÍB az nrosz nép szellemi nyo műrultaagának. Nemcsak a. nyilvános életben, a tömérdek klubban űzik a kártyajátékot, hanem oUhou, a család körében is, B talán százszorta nagyobb mértékben. Pótervarott, Moszkvában s a kormánylósági városok valamennyiében
baj nrvoslására Sopronh , bogy minta-óvodák i jjjyobb számban léiesüljenek s igy . magyar nyelv tanulásul miuél b* nfgkeidjék Krrc uózvu kiiidi\'dovo <■;<}\'-■í\'.űl altikituiik éa Drucker polgárin--ale n»ey közönség támogatását ÍH fölkér, i\'.TáDynnk Összege 100 írt. A i felállítandó óvodák kezelésében személyesen vagy maghutalmazettjaiii sl befolyhatnak, sót jogak Örököseikre is átszáll, tigy bogy az tniézf
g
Ajánljuk f2b
jánlj g2;iiba zt jan iU
y
áz, melyben id
yg
nem akad egyham j
y
kártyajáték nem volna napirenden, aöt mi több, ezeken a helyeken löménteieu ama családok ezáma, meiyek e meater-Bégből élnek s vele vagyont szerazuck. S ilyen családi ói el befolyása aiatt nőve-kednek a gyermekek, mint tanúi az elkerülhetetlen botrányoknak és cselszövéseknek. Kíván ha: -e ennél ulk^l masabb állapotot a — nihilizmus? . . . Aa Orosz-országban uralkodó kártyaláznak [egké:-aégtelenebb bizonysága az évenkiut való kártyafogy űzi e ^opp^nt menuv inége. A Kárty»gyárláa Üroazorsrágban a korona monopóliuma s csak egyeilcney}- gyár| iátja el azegéaz birodalmat. E gyárban j naponkint 2-1,000 játék , kártyát késrite- j nek. H* csak 300 dologtevó napot ve szünkisegy esztendőnek, a gyár7.200,000 játék kártyát szolg-Utat minden évben.
— A kit lutri. Egy fiatal mágnás
frí, MegjeJenik hnvonkint 3 u a zenemű barátok hazafiaa pái\'if( — Az uj csődtörvény .-z a 1-vel batályba léptető bárom readtieílel búritve máaodik jegyzetszéiü kiadásban jeJent meg letteynél. E kiadás gyakorlati hoznál hatóságát mindenek\' előtt a két iárgy mulató emeü, mily ugy a törvényhez, minta rendeletekhez cn>-tol tatot:. Ara zetbkif dásban cfiinosan kötve 1 frl, nyplczadrétben fűzve SO kr. Az uj caödreiid>f4at«k, melyeké\', uz igaz aÁg ügy minis Ver a Caúd törvény hatályba léptetése- tárgyában kiadott külün-küi
etszélü
a.entek & Tetlev-féle
kiadásban Qpy nyoiczfdrétben, minizssb-kud-sbau áruk 20 kr.
— Áz uj viltóeljdrát valamint po-
res éa perünkivüli kercBeű eljárás, az
ismert Teltey tiíl\'j jegyseiszélű kiadásban
is mfgjeieat s akar iflebkiadftBbHD akár
nyolczadrélben 40 krért kapható. A
Horváth ée Jókuihy féle perrendtartása
\' al:.kban és kiállitáeb-n teljesen meg egyez e kiadis.
gróf V. inasát e napokban vala bízással R váczi-utra küldötte. Viaa/.j.jövet a fiu — miután nagyon aietett — mert ura estére vendégeket várt, fcls/sllt a közúti vaspálya egyik kocsijára Midim leakarl ülni a bőrülés>*n egy iigszehnj\'.u patott papirszfllelet vett éazre. Unalm áb.i fölvette a kigöngyülgelte. Három uzárn volt ráirva, 5. lő. 25. A fíu egyet gon-
, ég-
Vegyes hírek-
— CTj gyilkoló tzertzámoi Laláit i»
mét egy német. Et egy gyújtó goiyó.
mély hatásra nézve a: eddigieket nagy
btn fóliilmulja. Tümijtt hadsorok ulleo
van szánva, olt fdrobbai s irtózt&tó mó
don pusztít. Egy goiyó jól irányítva, íöbb
scás emberéletet olthat ki. Krupp, a vi
lághírű esEeni gyáros, ki magát ily em- . dűlt s midón a vasu\'ról leszállt, megtelte
berpanítitó aserszámok ilUl totte hiressé, j fc azámokat egy lottó gyűjtődébe. A sze-
rÜglcia megve.ta i feltalálótól e löveg út-] rencsa kedvezett neki, másnap mind a
kit* annak kizárólagos gyártására már | három szám kijó\'.t s a tulboldog :nas 30
szabadalmat ÍB nyeri. A. hadugyminiizte- f ujdonat uj fioresl söpört be s. „lutns kis-
rek most nagyban «aon vaanak, hogy | aeBZonytól." Xldja ie a váczí-utat m^g
minél előbb megsfcereízék ez tij találmány t. j miadea közúti vaspálya Kocáit s egyre
Ázlán ne cíudálkoinunk azon, bogy Krupp | kérdezgeti urát, mikor fogja oda kimé-
üzlete egyike azoknak, melyek legjobban j neszteni.
virágoznak* hogy legújabban ÍB több! VIl , ■ , » - , . n-
-ír AgyaÖDtAt korautt, kiket gyárában! • ~ «Ö <« börtön .Mrelemjrt. Pa-
,lkoautni akar ! nzai levelezónk írja: Hallatlan de val
ía hirdetéiek e typikus szavaival kell
fogkltojtaloi akar.
— Omberto király ée
láa. A» olaatkirily

hallatlan egésien\'a bihotetleoségig. Maary de Lipeyront* bíró, e hallatlan p-setaek hfieo vagy inkább Aldutatji., kiváló beírat foglal el a frsnesia tudós é& alökelfi
iemzeliokl>:
ö igazgatója a
véllárnok é* jelentékeny vagyonnak bir
tokosa. Daczira halván éa ncbány évé
nek, ö még aum aggatta föl Cupido tiyu
lait az ifjúkori emlékük fogására. — Leg
inkább szeret ült & a. tiloeban vüdászgatni
jelsz.ivát #audjicoAÍortUD*juvat" madame
Toar-iogin irányiban ÍBakariaal.almuz..i,
de e pikáns barna szépség erényén val
Jkozó mailem•: u^mc-ak hajótörést azen-
vedett, hanem órtu cróu-n meg id lakolt.
Tourao^in asazonyniik férjo Qgyviv5, ki
báró vagyonának is gondj.it viselte.
A báó lék
gj
Innen az i vé*. a tzé- ai
lubba
laég. A báró gyúlékony ynak szemei lángra ó
y tották. Miután utóbbi fez & bókj
fogadta, a b*ró azt véle, hogy csuk az alks-Imom éa egy kis merészségre vun aziikség.. hogy ezéit érjen. Az alkalma*, mint ilynemü kalandokban Bokát tapasztalt mester maga kési és pedig oly módon, bogy levele: irt Toaraugin árnak, nagyon sürgős ér t-ikezésre híva Öt esti 5 órára. Az ügy pontosan mejij-len\' és a komorna várÓ!cr<_rab ák
rv.; ítj mert a báröu o. Dj hogy is volt u
ű faázábxu volt, ez-;p
báró A tör
férj
mundhaluak, ik mag-
ujkopogUtott éneiből is caak bogy R tiloeban vadsazai aká
után ví.gy tiz perczczel T"Qrtn-gin asszony segilaég után kiáltott, a báró eszeveszetten rohant le a lépcsőn és fo jaba ülve vágtatott huz*, bu! egész gadian kezdett értekezni az ügjvi el. MidÓn ez haza é-kezatt, neje meg-
idott neki mdöri biztosi jegyzőkönyvet dta ai ügyel
Tourangin
tett, ki róí éa át ónak. A
mindt-n
I följelentést •e:t föl az es:- igáló b;
vizsgáló biró pedig az esküdtek ezéke le állittatá a merédEségérel fölsült b Írót, inegkisértett erőazak ez:mén. Az eskud-.ek a kérdóare vsjjon vádion eröszakot LÖvetetle el panaasló fél n^jéo: nemnél válaszoltak; srra a kérdésre pedig, "\'57 ecőözakot kiüériot--e ? — igeunei. i frunczi.1 büntető kod^s B megkiaérlett rúszakot ép ugy bünteti, mint uz elko ■elultterősjztakot. A törvényszék tz B\'gttnU netmében kény.cien volt két évi bör-önre Ítélni a bárót. Hogy nz eset nagy zenzácsiot kelt, arra foioslíges utaluom iB. ValÓKÍotit hogy a b*ró «■«■.« folytán javatlalot ttrj-iazíenvk be a kamarában a. sziguru lörvenyczikk megváltoztatására tnely a in-gkisérlelt á]!itoisg:ts -TŰszakul épu^y bü\'iteti, mint a tényleg eikü velaitet.
Hasznos tmluivalók.
— Bornytipecienye lejben. A. bor-
nyuhuat hícl"g t^jbe tusazük ée háruűa na
pig hüvöa helyen állni hagyjuk, napon
kint oití^forgau-a alt. Harmadnapra ki-
Üic a tej bűi, megsózzuk, La u. hus n czombból való, mi-gapékeljük éi szokás ■zerint inegöüijiik. A tejbí való áztaUE gyönyörű szint éa kiiünü izt ád K Imsn.ik.
— Levet burgonya galu8k<ívul
Hatean gramm vajat hólyagoaaá ubAJ^j-
tunk, 6 tojáo sárgáját, kevéa czitrombéjit
éa aót, továbbá 6 f/itt a kihűlt burgonyát
reszelve és egy kanál üaztet vegyilünk
hozzá, az egészet Jól megkeverjük ée aj
galuskákat befőzzük. |
— Ti len fria uporka. Július elején
kis fészkeket kéazitünk a kápoBzta küe*
B azokba kis fújta, úgynevezett fürt-u^or
kát ültetünk, aztán gondosan ügyelünk ,
arra, mikor kezd a káposzta fejeket ké \'
pesni — s olyankor a.ztán a félnüvésü
ugorkát az indával felemeljük s beleil
lesztjük & í.áposzta fejbe.. — de

fejesedik, magába sarja. Miky a káposztát űaeaxe! kivágják, azoa fejeket, melyek ngorkát tartalmaznak, t5vis:ói ki kell venni ét szellos, de fagymeotee piocíébeu homokba elültetni; az ugork* igy a káposztával együtt egéiz fris marad ét e eteiiot meleg ágy nélkül is, léi közepét fria ugorkíi-«alátával iepbutjük mog ked ves vendégcinket.
— A jégbthBtött tejet uyárdn igen
ycBuek mondja a ,Figaro\'. Parii-
btü attól aokun meghaltak. A tejnek jég. hidegsége végkóp paralizálja a vérforgást az emberben. Kíséretek állal bebizonyul:. h°gj ha fagyos tejet öntenek a fa vagy
lövéoy gyökerére, az bizonyosan ki
zárad.
— Szerszámok kStzSrülite. Áz el
tompult rosté lók köszörülése hosszabb
időn át ismeretlen elírás volt és azt hit-
tékj ily reezelóket csak \'■caka. vusként le
hat használni, ameDnyibeti a fogakat eltá-
olitották és a reszeld kéazitéftát újból kezdetek. Ez alatt Angliában kitalálták, hogy ugyanazon el járat, melyet a. borotvák k(>B7Örüléfléiié] baaználnak, alkalmazható más metszű szerszámra is; és így ■A. reaielfik élesítése \'/20 salyrésznyi kón-al megaav&nyitutt vízbe való máriás
fákat megfustóljfik, mi által azasonihór-nyóic vagy megíulUdüak a füstben, vagy flbóditva a földre huloafc.: ezen eljáráa
mindaddig isme
lendó, mig c*ak féreg
!Udl p<
H I R D

gy
kötlé*ére
oe upok «1-
kalmaaak. - A
Mdrga Idában axeovedSket legajabban hideg alkalma- gyóftyUJik. Ew ily nagyaz*. biíu gépre, mely ilul a bida^ olfiáUitl*-tik, ax amerikai kormány 200,000 frankot Bsavasott meg.
Fapineeletek.
g. Férj: a« ikkor rolt ktd-
te a limpi*t « íejemfae. virud
N6: Akkor hat n«-din »oH. \'
Firj: sem He***, •sertün a, rirlieie-pet Tágt*d a fejomhei.
K?: \'le&s, de hát ki ii emlékexaik ax ilyen csekéljiegkr
Orroi L régi t
Az Itteafet mit cüailt ? OB ei«tt Talin iok
Bat«g : Orroi:
Ittam De hU
1 én el»gtL
i u 5n b*jiai. *
B«l«S: Boceiaatot kérek k«<iTei on-o, nekem s, mnltkor art -aoadu ho-j non már ismét a Mokott rtaieM éUtmMot foktat-hatom; mir pedie ía rradei Üeüaódombao minden Utenadta n*p be azokUm nirai
A* apa, ki termetre nézre kic»i rótt _ egy ktSljOk kutrival lepte an boadi] h
„ pílinkiral fogj«
iutai, «ne!y oly kicíinTeo, uax cMrüich íor-nibaD íogj* megtartani. Erre a. fjeratk no-íolyoera kérdésé: talán apimat i» pUinkirtl itatták ?
menotreud,
Indul Ktniitáról hov&:

X)7 £nék, Mobfcoi, Domhorir 5 10
2ib * 3 SO dilnil
2"9 ■ • ■ 11 I <ü«l
Sí Knda-Peatre (pyonroQAt) . (pOSUTonit) & SS 6 7ffii
■ (r«C7oa Tonat) Bícibe (Ssombatbalf, SoprOD 11 sy
í 15
301 11 50 íjjá
315 Sopronba 9 40 d«tn.
. S*7 <
201 _ , , (f7or«v) t 1050
Srkeslk Kanii«ár« tonnát:
210 Zákány felöl f> 27 i
216
208 , ,
211 H..<U-PMLT6I
41 iiib.
11 1 éjjel
oo*t) 4 15 r.gfel
nat) i -. délut
>nat) lü SO Íjjal
< I re««. 10 15 ijjel
12 idílb6E
1 20 délet
10 50 éjjal
202 Prigerhoí fel8I(gyo»ro!
Fololöa íierkaeitó: BXTOBFI LU08.
g i irbui
Mark.
9.—. 10.—. 11.50.
E T É S.

^g«o«eiic»ip|tqitqj«

!! U J K I
Ep most került ki sajtó alul

a második tetemesen bővített kiadás

„RAJTA LEÁNYOK MULASSUNK"

Kagy-Kmiaín, oyonutott 1 kiadó Uűijdoaoa W*jdita Jóeef gyorsajtéján.
mulattató kézikönyv magyar hölgyek számára, szerkesztette Wajdits József. Ezen 620 oldalra terjedő, igen csinos keménykötésü könyvnsk, ára színezett boritékban csak 1 frt 80 kr. diszkö-tésben 2 frt 80 kr, Postai rendelések azonnal szállittatnak. \'


MBTOETÉSEK:
8 jHHitsorbm 7, nitod
£ • miodcn további sorért 5 k NYILTTÍÍKHEN
soronként 10 irrért Tétetnek tej Kincs tan illeték sünben egjei lúr leiért 30 kr. ficeu-ndő. \'
Huszonegyedik évfolyam.
A. kp ixéneai.rétiét DletS Jttalemé.
anyagi rézzét illető kitlemények
pedig a kúdóhoz béraeotrs
intéxeaáők :
"AflY-EAKIZSA
BfrrmenUtleu levelek CM.it ismert
TTiíiníriH^r^^Vt^i fogadt&t£&k el.
Kéziratok Tissza cm küldetnek.
KÖZLÖNY

Ns-0-KanizsaTÜros helyhatóságának nacv-kamzsai ftnl- tr u- i
a ^agy-kanizsai kisdeioeveió am^ttiet" L ^wito-egylef, a ,oagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank-, , nagy-kanizsai takarékpénztár-, a .zalamegyei általános tanítótestület\'
"" \' asy-kaDizsat tiszti önsegélyző szövetkezet1, a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai kalfálasztmánya\' s több megyei és vároB
HetenkfiH kétszer, vasárnap
egyesület hivatalos értesítője.
s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.


frt m0St 196llCit> Sümpg
Szépeinek 10 ik,
Tapolcza 3-ik, Zala-Egerszeg 7-ik, Szántó és Szent-Iván a 10-ik osztályba.
Ezen osztályoknál az évi lakbér következőleg oszjik meg: 6-ik 7-ik 8-ik 9-ik iO-ík.
osztálynál. Ezredesi lakpénz
460frt.388frt,324frt.352frt.l80frt Alezredes és Őrnagyé 364frt.304frt.244frt.l80frtÍ40frt. Egy százados és- ezredorvosé 276 frt.228 frt. 176 frt.124 frt. «4 írt. Hadnagy, főhadnagy é. főorvosé 168írt.l4Üfrt.H2frt. 68frt 48 frt. lm* tisztelt olvasó itt a kQ-lönbség az osztályoknál, világos te-l hát, hogy mindezek között nevezetes külöobség áll Tán fenn mi is a bérelt, illetve bérbe adott lakosztályok után lett megszabva.
SOVÁTS JÁNOS.
Miként lehetne megszüntetni a koldulást?
Hiába való fáradság volna arra törekedni, hogy szegények ne legyenek, hogy embertársaink közül senki annyira ki ne fogyjon z mindennapi kenyérből, hogy kénytelen és a kény-telenség által ngyszólván jogosított ne legyen köGyőradottu.nyokbíií lengetni életét. Nagy ur a véletlen es csodálatosak a végzet ntai; mától holnapig a dúsgazdag koldussá, az egészséges nyomorékká lehet ás ne-héz volna elhatározni, akkor érdeme! e több szánalmat, ha ártatlan ságára hivatkozhaük, vagy akkor,ha sorsa miatt önmagát vádolja ? És c mellett hányan vannak agyszólván született koldusok, kikre soha egész életekben nem mosolygott semmiféle jó szerencse, s kik épen ezért talán még inkább megérdemlik a segélyt.
De hiszen szivesen is adnánk egy-két ismeretes szegénynek, mikor
A katonai tiszti száflásbér szabasaról.
A honvédelr&i mioiszteriúm a Mvsttlm közltay 9-ik Kamiban &z ország összes törTéayhatósigaihoz 53472/1Y. szám alatt kelt körrendelete mellé zárt kimutatásban közié &IOD osztályzatot, mely a sorhadi és honvéd ÁllömáDyhoE tartozó tisztikar-nslc szállása és imterzatínak kárpótlásában az állam által megtérítendő lesi 1S82. j»DUár 1-tól 1S85 évi ntoisó aapjáig, vagyis 5 évi időtartamra.
Ugy hiszem Kanizsa Táros közönségének szolgálatot tesiek azzal, hogy ói ezen körrendelet mellett közlött bérszabást e Upok hasábján Hriöm, felkérve sz igen tisítelt szerkesztő urat, szíveskedjék közlésemnek, tért engedni s azt köz&lni.
Kanizsa város eddigelé. a beszál-lásolásra uézve az 5-ikaorpaatb* tartozott, mikor it egy alesredeB fe őrnagy srfllíiíirl 580 frt. sxizkAaeért
305 frt. fó és alhadnagy szállásáért 180 frt. kárpótlást nyert a természetben ki\'iolgílt szállások után, mig ellenben most, miután Kanizsa városa a Ill-ik osztályzatba soroz-Utott, kapni fog egy alezredes és őratgy szállása után 540 frt. egj. kapitány szállási nlán 416 frt. had-; nagy és főhadnagy szállása atáia 268 frtot és így tovább. \'-\' Be vao jelenleg szállásolva 1 ezredes a honvédségnél, 1 alezredes, 2 őrnagy sorhad és honvédségnél,13 kapitány, 34 hadnagy és főhadnagy, ha tehát veszszük, mikép ezek szállása után &z előzó osztályzat szerint megtérített az állam, még pedig az ezredes után 420 írt. most 648 frt. alezredes és 2 őrnagy ntia 1240 frt most !620 frt. 13 százados után 39G5 frt, most 5408 frt. 34 kai-nagy és főhadnagy után 6120 frt most 9112 frt. 1 számtiszt ntán 180 frt most 268 frt. 3 tiszthelyettes ntán 157 frt, SOkr.most 210 frt.|Í4 ór-

frt.Egytttt 13,552 frt 50 kr. most 19.326 frt.
Mindezekből világosan kitünik hogy ezen uj beosztással 5773 frt 50 kiral több oly pénz foly be kanizsai fogyasztásra, mir.t a; előző években, mert a tiszti állománynak meghagyása feltétlen szükséges,\' de ngy hiszszak még szaperitandó lesz. — Ha azonban vsszszuk, t_. kép a bntorzati kárpótlásnál is megállapított összeg fizettetik, mert a törzstisztek után egyeDkint 64 frt. századosok 44 frt. hadnagy és főhadnagynál 36 frt, altisztek és tiszt jelelteinél 24 frt szinte megtéríttetik ugy látni fogjuk, hogy e téren, még pedig a 4 törzstiszt után 256 frt. 13 sjáiados Etán 572 frt. 34 had-tagy és 1 számtiszt 1260 frL 17 őrmester és tiszthelyettes 408 frt. Együtt 2496 forint folyóvá tétetik az összes e téreni évi pénzforgalom 21.832 frt.
Igaz Egyan, hogy ezen meny-nyiségből Kanizsa város pénztári. csak is az általa természetben kiszolgáltatandó szállások és butorhasz-nálat után nyeri a kárpótlást, mert azon tiszt urak, kik a természetbeni szállást nem igénylik a .szabály szerint esedékes: illetményt önmaguk veszik fel, mindamellett azon összeg Kanizsán jővén forgalomba, itt teszi meg hatását.
Mindezekből láthatja tisztelt olvasó, mikép hatóságunk akkor, midőfc-éten outáiybaui sorozás érdekében fáradozott csak is a közérdek javára működött, melyért ókét a méltó elismerés illeti.
Zalamegye többi községei, melyek katonabeszáilásolás alá tartoznak kővetkező osztályokba sorozvák; Alsó Páhok 10-ik, Csabrendek 9-ik, Csáktornya 6-ik, Gyulakeszi 10-ik, Keszthely 6 ik, Kis-Kanizsa 8-ik, Kis-Komároin 8 ik.Komárváros 10-ik, Nedelicz 10-ik, Poriak 7-ik, Sormás

jó kedvünkben talál, krajczárhelyett talán forintot is, hogy legyen egyjó napja. Hanem minden nap 10—20 ismeretlenül egymásután ajtót nyito-gató, csoszogó, köhögő, keservesen imádkozó, profeszionatus koldus végre kifárasztja a legnagyobb türelmet, sok a mi sok, lehetetlen ókét szive sen látni, lehetetlen rajtuk segíteni; utóvégre minden ember kénytelen ajtaját, kapuját zárva tartani.
Ideje volna ntat módot találni, hogy e szomorú állapot tovább nf fejlődjék, hogy segítve legyen asze gényeken a nélkül, hogy miattok az egész társadalom megzavartatnék, városunk szűkebb hatáskörét tartva szem előtt, kővetkező eljárás taldu czélhoz vezetne.
A város által kibérlendö a főbb ntezák végein egy-egy szegényes la-kóház, melyben szokott lenni egy konyha, két szoba, ■ kamra és istáló, ily helyiség évi bére körülbelül 150 frt s 4 ily helyiség összesen 600 frt, ennyit és a felügyeletet lehetne a közpénztárból födözni, aztán pedig az összes helybeli szegények ezen házakba beszállásolva igyekezzenek saját ügyeiket önmaguk végezni körülbelül következő módon.
A leginkább erre való ember vagy asszony tétessék meg akár választás, akár kinevezés utjáo*\' házigazdának s a telep többi lakosa le-gytn neki alárendelve, így ^—10 ember egy háztartásban, közős konyha, közös fűtés és valami házi foglalkozás üzése mellett igen olcsón megélhet és sokkal tisztességesebb és kényelmesebb életmódot folytathat, mint szétszórva és naphosszat\' kóborolva, így a be\'.egeket ápolhatják az egészségesebbek, a neveletleneket oktathatja a Unultabb, és a rendetlen-kedóket zabolázhatja a józan többség.
Ugyancsak maguk az igy biztosított szegények tartozzanak felügyelni, hogy idegen koldus ne háborgassa a város nyugalmát, ha váu-

dorntjában egy-egy ide téved azt tekintsék, mint vendégüket, adjanak neki enni, inni, hogy ereje legyen tovább menni, de aztán kisérjék ia a város egyik végéről a másikra, hogy kéregetni módot ne találjon.
Maguk a város szegényei pedig hetenkint egyszer küldjenek ki egy megbízottat kéregetni, persellyel.melybői a betett pénzt kulcs nélkül kivenni nem lehet és könyvecskével, melybe — a ki akarja — adakozását belejegyezhesse, az igy begyűjtendő adakozásckból a heti kíad$s.v kat födözni legyen a hiznép saját dolga, hatósági beavatkozás csak panasz és nyilvánvaló visszaélés esetén szükségeltetvén.
Ily módon sem lesz agy&a valami boldog állapota a szegénynek és nem menekül minden adótól a városi közönség, de határozottan megszűnik a koldulás egyik [legnagyobb veszélye, mely abban áll, hogy kéregetés ürügye alatt minden rósz szándékú csavargó is szabadon mehet akarmeiy házba, megszűnik továbbá a sok bosznság és fáradság a mit egy krajezárnak jótékony czélra adása okozói szokottja kutyaugatás, ajtónyikorgást cseléd és gyerek fat-kozás, krajezár keresés és urnák,asz-szonynak a legkomolyabb dolgábaoi megháborittatása. E mellett segítve lesz azon legszegényebbeken is, kik egség miatt kéregetni nem járhatnak.
A. polgárság adakozási kedvét pedig nagyon emelni kell azon tudatnak, hogy a tervezett eljárás mellett a nyújtott segély nem veszhet kárba s nem használtathatik fel czelelienesen, akár pálinkára a legközelebb\', csapszékben, akár örökség gyűjtésre, hanem lehetőségig azon czélra, fordittatik, melyre szánva volt, a mindennapi kenyér beszerzésére igazán szükölködók számára.TÁRCZA,
K.. .. hoi-
Art kírded ifflWott k&ny, ■— atiírt -rmgyok ulyus lev«rt ? 1.. , Oki kérjed & faieTelel, Mért hull k uit fuTfcllttio. —
Kéréná meg a «r<J síelői. Mert lotog 0)7 kei*rresec ? . . . Ht a vidám ieraé»*etec HonbulTB, tzknjín ÍMUVÜU. —
Pirja-Tenet; ki> •ttilogiaj
Oly gyisxot&t mirt. tengődsz ? .. . Hogy 4 MÍU meeh»»»í d»lin. —
A til ftfjot lebrflouSn
Elbsmd & gy&aga tiríg; —
FijUU fc t\\d ii
T* kirdet«*i: síit h*lóTÍcy
AMSOIB, — miírt könnyen «em«B?
Megtűri ririg nx ki i
Fíkl *£
Ait íeogi níketu Cikk ait &u»ogj& Vidd íiíba mily
A végrendelet-
(Franaüból Bcr&ÍIfy ntia)
HIBSCHLEB JAKAB.
DarUu, egy ügyvéd, nagy hirben állott é* gazdagsága megfelelt jó hirne^é-nak ; de egyedül s. tenmkfcet osen előnyöket drágán fizetett meg ÜUls- |3at gYertnokaek atyj* rdt fi, egyiket & faá-■ik tUáa kaile Uui* roiképen ragadja el

6ket 6 kegyetlen halál, kiket oe ma okára anyjuk is követett, kit & bánat férge eméattett meg. A legnagyobb biöatba merülvű, esámofl iwn át Őavegy taaradt: de egy Bctraitii tttutása atk&lmival egy aíáp és fiatal rokkoDivfti ismeretséget köiött. bioalM Ügjat rendeté« cséi\'ji-bdi hívali Durtust msgáfaos. Sarolt* Így uBTeseadő B fiaUÍ rokon a legélénkebb hatást gyukorolla D*rtu.sra, ki a másod-szőri nósaléare tatárost» e! magit.
A« >Ka7j bogi" csak nsgy nehesen moadhat Io valaki s. Bsareociéról, see-retve lenni — E remény rá! újra atya lenni, DartüB már nem roll öatal, de egyedül 5 oly ssivrebutólag ludott ba-siélot, mHgaviaeiflte oly listta. ét erkölcsös volt és oly általános becalilóíbo állott, hogy aiép rokknoa fintaioiga da^ crára késé; urujtá neki.
Darttifl tovább egy évnél maradt -Schvirttban, nejóoek ügyeit rendeini. Nemaokira lsgkedv«»«bb kívánalma még BgTsrfrr atya lenni, beteljesült, mely körülmény elosilati a báfellígeket homlokáról.
ő moet Párába kiTÍokosék vu*w. E^y kedves leánykát Zeii*\' hozott neje & riligrij mely alkalommal .majd életét restté.
\'Gyengesége mÍRttvalamiat az anyai; j Upnedv hiányába * gyarmeket sajit Ieml6jévei n«m neyelheié fó és igy egy\' ^dadára kelte bisni a kis Epigonu C-rb. több hánap lefolyU atán sseresheU a. gyoogí idegsetfi nó anoyi erít, hogy P* riflb* ataahatott, hol aeiadék* volt hat hónapos gyermekével BB egéss cseléd»ég gei, Isik ahiá scliVoitiíUk valinak, illan D leteiepedni. — A le nykinak »rca ásai fejledesoí «e«decQk, de

nem volUt többé o!y gyengódek és nem hasonlítanak több a a, szép anya vonáuai-hos, mi Dl a hogyan születése elejéc lát ssáaak kasonLitani, frót elleokezóieg aap ró! napra eltérőbbek lőttek axok. Észre vtsvi Sarolta, hogy férjének szerencséje ét vidim kedve, melyek mióta atya 15a, frie (ü-otbeo larLát ói, moat asoabac egj uj Lin»tD8.k teile Daxtue szivében ÍAICDÍ, me\'yet hasctalaa i gyek ez-Ü tt etrejleoi. Neje axoabaa mindezt a múlt emlékének tulajdouiti. ós miatáB n legjobb és leg-Baaretetremóítóbb férj VSIP., agy is* itba nem venné éssre axoa fellegek\' lyek egy idd úU férjének homlokát bori tik.
Dartue ur Páriában mint aselŐtl az ügyvédi pílyao-ak s^aalelte rntgát egyike a legkitünőbbokDBk iett Ügyied táraai köeött. E mellatt elég gazdag volt oly hasat veratni hol tudósok, müvéazek, <t a logolökelóbb Államférfiak ia szireeeo olatoitak; mig Durtos asszonyságoak s£«p>ége ÓB kelleme a párisi nők legeiÓ kelőbbjeit vontoLtR mugáhoi, sEÓral, mindenki örömest időzött ily kell^msa társaságban így tehát nem volt csuda, hogy Zalia ily aiüiák én üy társaság illeti minden tekintetben példány képe lett az illed&lem éi múveltaégneic. Ó mdes neTeléflb^n részesült ás hajlama] egv igéijó alak, de legkivált s, legnaivabb TÍdámjág alul móg iukibb kitiinének. Do egjödül ó egy Tonáaban sem huon-iitott esülÖihos, ismmi hajonlósig & hxng-ban, aőt ason beható méitóaig, mely satíleit joliemiú, ie hiányzott &&U. Idegenek: gyakran tetlék exao megjegyzést én. okkor as atya arcmlatán & zavarnak egy somét iehöte éazre T&aoi, melyet asoabftB igen gyort&n 6lbiriu: aaiathogy

a társaságot a szokott kel lomé vei azóra-koztatá ét kedves Zeliáját ölelve csókoiá meg. —
liíután a terméssetbea semmi sem teljes és ^ legjobb ember tom bibiüü agy Zoliinak is azon síimen jó tulajdonok mellé «gy nagy adag és megfootolatlaniág jutotté sorsiol, mely hibák miatt a gyengéd atya is gyakran el égül ette őségét fejeié ki irinla. Ha 2^1 i atyjí. irósiobájába j5ve: asonna! a papi rcrk kost vatarászot és !opva olvasá el atyja iratait. Ha atyja levelet kapott,
agy oskk «gy névjegyet, »kkor ide od forgatá, megtekinté a feliratot, a bóly» get, sejté & Seréi tarulmát, besiéit, sít ítélt faletie, mintha atyja titkos tanácson* lenne. Gyakran monda e! a társaságban mnek ée ennek pere vaa ez éa eiiránt; ez«n Ugy feltétlenül jog aUs, az alp«ras résedre dűl a törvény igaxslga, atóva! mindiat, mi a sülős hásáb*n iür:éut, óítre Tévé, ítélt felette á« altörjoeslé asi. Ei .ddíg folyt i^y, nig végro a» Rtya szer© tető díCiim, melyet iránit, énett mug-
lí. ast — raegtiltá neki as irodába
; üe uz nom javiti fit, sfit minden próba tét dsciára esen hibája nem hogy ehlict yolna, eiiockesöleg, még nngyob-bodék.
Dcmiickára RÍOE kaserü t*-pasztalást tnvé, hogy nem büntetlanül meg i. társaság iráüti eí»o kötelességei-
KgT naooo ae atya oem Taia Jtlbon éa a kamarás elfelejlé aa iróstoba ajiőí bozárui. Á kicsiny me^foowlillan beosont, v&torászólt miűdenütt, mig végre
iróaaxUlán megpillaoú egy Buját
kezülöj; :rt irotr
t eteo felirtltal: ,Ei
ai éo T*greod&leLem.* Áiot kívánalma1

nak atyja legtitkosabb goadolaUit meg^ tudni, nem bír: ellent állni és elolvasá a következet: .Mintán minden bectüio-t«3 embernek, mielőtt megjaJenik a ha-talmaa Itten elóU a« ig&iaágot b« kell ismernie : agy becsületemre mondom ki ésköanytikköiítt iunerem, melyeket már oly gyftkras hallaták, hogy Zétia sem as «oyám sem nőmnek gyermeke.* Zelia elhalványult, retfzketve é* magát alig Ubon tartva, torább olvasa, megindá, hogy »,*of, mely agy liUíik Dsrluat mír.t egy átok követé, a« atyai Örömöket caak itlelni hagyi rnla, hogy azonnal el is vegye tőle.
Aa egyetlen gyermeket, melyet második oeje nemzett, a halál elri^é, mi* dóo as anya élete móg veazélyb«a forgót\'.. H<>gy nejét kímélje — a megjutalmazott dad*. tsgélyépol egy másik gyermeket fektetett a beteg ni mellé, egy árvát,, melynek anyja meghalt, midőn a gyér-— iket nentcé,
A leásyka 2*1 iinai. uerasUtett melyet Dartusné aion bissemhen, hogy saját gyermeke — a leggyeogédftbben szeretett. Végre tndomáaár* jutott Zeliá-nak a végrendelet ÜUl, hogy állitólago* atyja fele birtokát neki h&gyá. a miiik felit — tekintettel családjának, többi tagjaira ée egy szegény anoka bogának hagyá végrendel menyében. Eien bor-uutó titoknak f«líedeté«e valamint Dar-tufl ar jó«ága és nagylelkDaége Zaliára oly balalmaj benyomást tavéoek, hogy alig tintoroghatott viasza saobijáb*. Itt egeiseo a kéuégbeesésnek eügedé át magot, kz elmétieniégnek egy aeméba aseiV ée M!V*safc*dó ssavakkai pAQKSOli; ,Sa sm Tigyok u ó leánya! Qh éa oly sze-sacoec vaJék ! Xiocaeaek t&bbé a<0ieim


HÜSZ0NEGÍKD1K ÉVFOLYAM.
illiison a magyar nép
. dtaemlék-szobrot az 1867. június ho
S-án megejtett korouteisi ünuepély
emlékének meirörökiWsére.
A lor\'éiielem kirolheljllen, de vi lapjain Mag; arbonnAk sok keserű, gy
- D»k törülhetloDÚl ü.-öltre beván-e, — ál-lamuága \'t.ibbsior gyökerében megti
■ madva m;<r-már a vé^eavész-jt lejtijjéi
■■ volt terelve. E*en oraiágos válságok k.
\' zoputle, vJgtetsitrttleg emelkedtek I
hunnak, síi koronás fút, — kik az éaz . sziv összes haUimAt ö=zpoatu3Ítv«, B mt
, ■ errjál egjesitv-e n iíüióuüaen tárnokodv
az áidoraiut nem kíméli önzetlen hazaszf
. reléire, Levékruysiiribis hozva » magyi
katunüí pájatlaa hat.Jni.i:: a harcz t
harci giJiíi íKJé\'t-l sokszor menték nmi;
■ e bont öoi-llósága • ei»b»ds4g-ivsl egyllt
Ily gyászos s tiii ieírnyc-maoztóbb : lapja töriéuelmunjiiiek »/ 1848—49. évi .- szabsdsáfíhiircz idáz kimsastciévi-1, trn-\' dún Európa két legi:..^vi>üb kr.tooai ht-\': talmanak usszes drej-: hí.zn:ott (evékeny-\'« ségba, hu^v a dicső nép k^zébúi a k^rd kicsa.varUB3ék.
K axomoru -senjéjj eredményt! lön
b .dsáj-an.k felfüggesztést. — eivcsziee
■ ntmzőt mindené , mi eíöíledrAgu és Bz«nt;
nemcsak a BZubadíághtrczoM, d.: a békés
polgárin tiujüusó luti »*ját egyel.wlJ h*-
■ zajában. A caatá^an elvcrzett h\',z, anyja
-. nem volt szabad.
" Az eín\'yótnott ueiijzel fajdalmából
fc;eredá sóhajnak nyÜtao égfelá emelkedni
tiltva volt. \' . . ■
Ctesd éa siricsend uraik"doH Kár-
i pátoktÖl Adruig — a a ném.-L,C3-?3\'det uly-
■ * kor-olykor csak e bér«iicz katona fegy*
_ \'vérének caörgése 9 a semzat naeyjaiiiE.il
*"- rab-bilincMÍ zörreoftee jsavarta mag.
■ A.BMDvodö biiz^n G\'-Ofidariu és
, IVköiab jártak csak emelt fűyel a ezek
szeszélyes kegyénük v*lakÖ9ziJnhe:*i. hugy & béiíiía\'pulgir perczeat-int oknéíkai foly-
* ton ne zatdattassék. ^ ■ \'
A *-e>zHte8 egyhangúság, egy hanfi
. itéletéDKk kihirdetése a vzy-egy Kivégzés alul szakiujztatöU rot^; de ezen siralmas tényről\' !(jrradü-l[pár tuegfjéiyegzé-c nélkül suttogni, B<5t gondolkozni sem volt
Az urszág lep jobbjai \'bitón kiszen-vedve. m.\'Uráeea ti&müzve e legnagyobb része sütél bör\'-nnbuu Lul a haza halárain
■ azenvedének; a nemzut züme pedig zsol
dosok kényének vala kiazoljjáluiv...
XlUmi, családi s táríadalmi élet mint fogalon? sem türetettí
TUrt a nagy űemzel a dicao aép s türelme n»gja2eríi vaU í Sóhaja: vagy jujjait nem h^lá eenki arra : iD\'Tt tiiroi-rnéb"B B szer^ncsétlenaé^ében iá fl^gy csalt a mxgyar lehet, meljben a: nagyság mín-d?.a keiléka éi tényezője feltétlenül meg
Ennyi V&E é» dalé esapáx után mit lön u üfiOiZrit? Péidiüiui tiiruiméijou beérte kö3\'jiiyii3 paBsiritással, í.irtéaűti mull* jdiiak n erciéncK migysági-at.imiaJ>zl£\';dva, ayag(íd;&n viirta a aztriote rouiijiaál fogvs, kiérdemleit sr«bb jüvőt, — nam

va az itt-ott felvillanó forradalmi •a, k.rtttle határowttaa a forra-
dalmi további vérrMEtegetéí!, — maradt t nagyhoz méltó loyaiia tóren.
É« nem c&alódott! a kitombolt s el-fíhanoit VÖBÍ után a politikai láthatáron i hajoalpirja fölvillant haaánk ború* egén j egy oldalról á nap ogétí dicao nagyságában; áldást árasítrt tiindökló fényében felemelkedik I mÁsoldalról feltűnt ti hold bájoBT kimerilhatlM. kegyteljea fl vigaaít ■remtó méla sugaraival.
A nap dicső fényében 0 felaége
Farencz Józs-íf a fslkeut magyar király
hold Erzséb«l imádóit királynőnk volt
. Az irpád<ik, - nagy Mátyás 8 H
Nagy L^joa királyok mékd titods, király
emel-
kótelm
■.-„.„- .-elűsztilelett lángelméje, állüin-aolcanflégö, lAtnuki ihfettaóge erejével, — i.ián áidu átok árin, eröa küzdelemai^i, ií*kitytí a múlttal j sít mi lübb, asnkil.-a it\'.áa a Coládban m^Brokitítt hagyomá-i)oa politikávni, hihetőleg önmagát i» (.gy(\',Zve, — - pir*tÍKn szellemi ercének Ktgyaágávai ér«n m«gígntolás ulán kí-noudi H ju:.gyíix királyhoi igazán mélió .zent szót, — mely örökké legyen áldott: .Édes magyar nemzet-Jm légy szsliad!"
E nagy elb.B.tározá8ftban n«mC8kk epei flz«*ret«ltí; du álUtn bö\':cseaaég ve-éri.é e királyt, mdva azt, hogy a trónnak ;g\'oiztűsabb támasza a népek szeretete 8 törbetlen niiaégfi.
MAria Ter^iiittrőfijit hét hatalom íimidiLmeg. — A magyarok hti ragaaa-kodáaa e páratlan vjtezaégtí mealé meg az OÉizírák trónt; pedig a magyar korona imádva sem volt.
Sok elbukott trón fényleee még ma is, BŐI ii Bcdani kalaatróphí sohi sem történik meg; ha Illik Napolo-\'n :i ntigy ffanczin nép biíalrait a szereiét néni jit-iza eí.
A nagy ki.-ályt korszakot alkotó elhatározásban egy nagy vüág-esMne ve-zerié: ,C*»k mcgeiégodcit s boldog nép iák, lehet bold.ig íejodtlme."
Az ulhaugiott szeut azó ösazotört mindsn pojuikai biliac«et, Mugyarorstlg vinszaadalöU önmagának,aszó!á»és sajtó-izabadeág öonep\'it ült! AÍ eírfidévca fel-íüggeszWtt ttltwtmiay vissxsáilitvs, aút Magyarország iil»mÍBÍgra emelve , az .osztrák-magyar állam* kijelentésével a magyai slkotmánybaa eddig nem íemert joggal, diplumatÍKÍUg az európai nagy é& hatalmas államok kötött az öt megilleti\' helyre helyeztetett.
Míg est-államilag a íelkeal király íldoit kegye ititézá, azalatt imádott ki-láiynénk kiapadhafUn k->gy s büvölőaxe-r^tetévfll az erszig és egye3ek könyeit törül^eté i\'-> áldásos kezével.
magyar álUm éie:ábeo e kimagasló s álláaoi korsetkot megalapító tény a nagy király egyedüli akizárólugus mQve - - örténelem bebiionyitott igazíágán lik.\' — mert asoa iu ott hangntta-lott érvelni akarás, hogy. ii, a veeztatt csaták eradméoye lőn, haUáuy B teljesen egcíftfüi: illitáa, — mor. még eulm aem íl» hataíum, mely anyagi eröc, véráldozat vagy vesztett csaták nélkül valaha cardioalis állami jogot B nép javára ke-tábol kíboceájtott volna. — hacsak ast »•*

Z ALÁTK O Z 10K
uralkodó izabad eltiatároaia ■ Sitakarata lag nem tévé.
Eien tertónalil^ beig»»olt igazaaf itten is áll, — alko mányuak, szabadságunk viaszaáliitáaa egyedül nagy* királyunk láog elméjének, véghetlen és ki»-psdhttlan stereteránek önkénta kifolyása. S ha van e magaastoí téoyb«3 <»■*-lályrésie még ralakioek agy ««n dicao osstálynaz imádott királynénkat Ílls;i, ki iö kinrírithetlen k«gyö, minden Bzép^e, nagyra bővülő órzelm-íivel, keble minden erejéből a daliás s tiszta jallemÜ magyar nóp iránli M siere^tóvpl, a nagy királyi még nagyobb in&váben bütditá és sohasem Brunt meg támogatni.
At 5a magyar nép dicsí tíirtéoelmé-ben a paaztaaz-ri hoogytüií eaeménye uiáo a fentebbi mozzanat az. mr]y a sokat aaenvedett magyar nemzet a kt.tmá-nyát ujonan biztoaíia B milyet Urunk Királyunk s«ent fBköjóvel megerősítő, ezen mü díc*ó bif«j«ízését az 1867. június hó 8 án, Budap^steü a haza stivében a annak szentélyében diadallal megtartóit koronsiiásban talált* A nagy nemzet nagys.gános mért higgadt, lelke mélye-bo! ered>í meggySxŐdésbít e a nemzetet :éazUn felölelő hália üdvözlettel fogadta téurt, e!felrdve mindent mi fáj, keblében Csukja a jobb jövó reményét iatá-jolvn maguBzloii érzülmelíiói lelkesülve, a jép niilióinak egokre haló fény éí Önim-■iadis közepette tette fel oagykirályuok 9 királynénk fejéreszent litván koronáját. :— ország.é* világ élőit egyaránt bebizonyítandó a királyi pár iránt ai egéae haza egy szívvé olvadt örökös Méretétét — hu ragaszkodását s örökké virü.6 a türhoUeo büségdt.
A nagy némtet, a dicső.király, egy iráut örökre feledve multat ■ á multDak csak dicső emlékét hagyva mag a azivök mélyéből örökre kibékuleéa, sxentesitu-t«U az osztrák báz s a magyar állam között az örök béke, a veghetien Meretet é* szöot frigy, a nagy király G a raagyarnép jovÓ boldogsága bíztosiláaára.
S míg e szeut frigy f«n áll, jöjjön bár az egész világ összezúzó: a magyart, megvédi a nép: trÓDJat s alkotmíayai, arra esküszöm, vagy elbuU utolsó pulgárig, sfit talán dicső Eger példájára meg ai^BZC
Kiállítaná, hogy ezzel már minden boldogsága a nemzetnek egyszerre meg lön? De ígenís megvan a bietosi.ott alap, a királyi eskíivel biztosított alkotmiuy — melynek tovsbb-tovább fejlesítése, ter-j<wztése, az állam polgárok seorgaínm, jellem-özilardsiga, muukaképessége, gazdasági rendazero s ennek okszerű, fejlesz tése, tudományos müveltségn, a polgárok higgadt, komoly kítt?rtása, ugy állami, mint eryesek pénzügyei (fia-cnctülia) rendszere, czálsxerU rntgálUpaása a ka-resetülvitelő, ugy ipar kereskedelmóuek biztos alapúkra leendő fektetése, végra különösen államférÜMÍnak ok- éa észszerűen felhasznált bölcsesége s ezen öa\'iea tényerSk readsserea alkalmasása teheti majd ht illamot teljesen nagygyi éd bol* doggi, annál inkább: mert nem vulL e bíszem nem is lesz eset, hogy a bölcs ural bodú az állam boldogságára irányzott tör vényt egész odaadással nu lícntenhettt volna; sít mi több, nem volt még euet ti

orsságbaa; ahol szelloaH ^agj-uyagi w-gély, áldosat, vagy bttéiom górjaastatigénye! totóit, hogy elsff míudig • : oroifa fŐ se )elt volna:, ez p*dig vajmi Bagy ga-rantia.
Kagy idők, dicró.király es& te nagy müved a o kolosszális müvet míndeo öö-aéalelen igu hazafiak egy iránt érdeke, asent, örök idír^ szóló éa elodáshaltan kÖteKssége dijxamlék-azoborrai megörökíteni. -
Diszemlék-szobrot álliUunk a f«lejt hetetlen koronázási ünnepély emlékére B e szobor méltó legyen »i oriiágot ünnepély magvaztOiságáhos, Örökké Urtó legyen a/ mint amily hosszan\' s. aépek élnek, nagy legyen és dicső, hog^- láss világ a lássa ŐniD&ga a nemiét s élűképé Ugyeo annak, hogy as öméstelen ragaszkodás, szeretet s törhellen hűségből ereá5 mü wkszor még a képzeletet i» tényék t n lezár oy alja.
Legyen az a legszilárdabb érczbÓl,
hogy Örökké daczoljon ai idők viharával
■ oly tartós legyen az, mint egy nagy
nemzet örök halija! \'
Ezt a szobrot a hvvataJot magyar állam leljoa kjxáráaávai kell feli!liUnunk, már c**k *iérl U, hogy elviiázhatlannl beigazolva legyen, miizerint exen kolosa-arális síobrot meaten mindtn befolyástól az egész nemset önként, ssfre mélyéből eredő hálája él Bzeretaire emelte fel.
Ez idoazerist és nem máskor «n»> ieadí fel e szobor! s éppen akkor, midin a leghaialmasabb fehér cxir a nihilUmus vér áldozat* leli, midőn utóda Európa legnagyobb birodalmában a 80 rnili^ né-r«a koriáttmn ordkodÓ miodaii áronok fehér Cíá/j*,-kinek egjKerü mté^tűl ííigg 80 milió aUttraló élete* boldogsága, kjnek hatalma korlátQt nom tsmerve\'-fel-téilen ara nŐpéook : mégia óriási birodalmában, ott\'a hol m nap toha U*D««i áM zik, aeékvároaától tivoi, miótegy mg nökve népeitől, egy:pár ásás aégyisog ölön kénytelen magát megvonva óriási apparátussal óristatni • legnagyobb hatalma meílett Üldöztetve népeitói, 6 az első foglya államának: míg ■ fnagy&r.ko-ronás király Kárpátoktól-Adriiig a négy fol am között, ugy a legnagyobb arisztokrata féayea palotájábM. mínt a legsae-gényebb ala-ttval^ szerény kunyhójában személyének c^tk látása íriűt ÍJ sóvá-rogva kogj-ea Örömmel fogadt*tifc s • n> maga boldog K. házi ur, ba szeretett kirá lya almit virasetátMl örizbetí.
Akkor, midűo az olass egységet áldozattal megteremtő Vicíor £m&nael fia as alkotmányosan uralkodó Hamberto olasz király saját *Uttv»lóHól drágm éle téré törve, fegyveresen támadtatik meg ezek városában.
Akkor, midőn a nagy német egységet megteremtő a lángelméjü polgár csiszár már több wbasi * ownet caiazix-ság polgárai álul megtáinadtMTa, jaajd-nem a gyilkosok. ildosaU ietu
Akkor,midőn az alkotmányos minta* álUm Anglia az trboni tandlíga és foenik rüüjdoem nyílt lázadást eröc kormányzat * mé^ eresebb csarnoki f«ndaiai>alyokkal lc«U, hogy uémHeg mBgféketse.
Akkor, midőn a világ legisabaaVbb állama as amerikai köetársaságban a nép valaBvtott elnöke, a becsületes Garüeld,

JAHÜÁB Kim 1M8.
gjilte.
Vign .kk«r, «gy . outi.
BBÜMO, mint a föld kerekes ugjnálría miadoDatt »« illftmok k6i»lekei robkmor baladáMal tasalnftk ■ bomlado^tMi fe. ■y«g«U>»k: ep«ii es idiaeriot kelj, hogr feiemelt«M«k » itobor, — UM& l^,]. ^ kBlftld egyiri.t, nilv boldog . murrf . wí% boldog.bb királji; Lrt .iSnl 0nteg7eterte.be. «! . ,r„ t^lfc kodr» s bi«ton uimitv> nipei oduü r»-zmhoditln, elfjirim d5Qt5 é> lolyo. befoljiutl bírjon diploEQKtiúlig ü u earopni cuocertben.
Fel kell illil«oi • nabrot, mit p. dig Bad&peeten, M önti; tsire, ■zenté-tyekfarpei; iKmbeil « kiriljíl.t- é. l«nc»hidd.l, Siíchonyi a*gj buánkSi konukot »lkolí k«t remek mSre, . m»g7. tud. skuleM • • liocibid k«u-lebeo, s feüilló Stóeheoji • míg f,!illi. Uodó Deik ForeDCi nobor kösött, ott bol 1 legt&bb hoofi ét kltf&di megfordulj
— oet( shoi ón, tor perouakiiit acáMk •■
uitak éli bUon;>>git liuik » nomiel <
s otg/ kirtíj egjeterteeeaeic.
Ssembéa — moadom — % kirxlri-Ukk«l már c»k Mert b: mert b> atm. (Wiltet nemeljeMi a ttfj király, T»CT f>erenoeltet • koronaberoagi pár, >i or-««ig aagjremeDja lewdi kirily., kik u már mxgu meojegidjük alkJmiv.l u egé« or«rig réuerí! téljoten megETÍiod-Keltek a Bleretet * lorbellea ragusko4áa-1*, melynek magMItoa alánja a ■••M alkotmánya B & korona iránti torhetlts bOlégíbee rejlik, — aúndoskor, •sémíeí-beauik ■ éli bisonyságát Hátai-\' bogy a magyar, a nagy eaemenyoiet ■\'sakfketC-▼ea éa koraiakat L atk-oto nemaatamBklit D<xno«»k »ítfl« hordja Stükié, de u-nak külaikf JaeBl«kst«u>ÍTe,aUoasimte tiaalelet » ar^étpt eliaEasré> Urgyárá le axi, bármily áldozatokba kerüljön b.
Fel k«H emelaQrtk tebit easent emlék a ixobrot 1 Qjra bangtntyMom a bi-»al.lo. nagyar áll.m leijsa kixáráaá<»l, egyedOl t*r#ftd»!nsi ntott a mind.aDki anyagi beiysetenek megfeleloleg áldotzon e caolra ■ agy .olna logfieTib ét léplí-csobo, ba ai iltam minden e\'gyev pdlgára boiiá járulni, még arogéeyobb \'Mraná,
— de nagyea csekély fiUérjeinl, tfj,
bogy sl anyagilag tme se éreaxe,; aaoa
nagy c«SI elereae indokából, bogy emelt
főve1, elmondb&tcok a diadaleraettel ad-
batndk birQl bmfiken a TÍUgnak -. la ma-
tékssobrot n. litrán koronájáboa tattoaó
oépok miliii a aa&atoroa ertelmobe^ ege-
a«en onkínl, a nagy aaeseny megöroki-
téstí ■ a megkoronásott királyi páraakii-
esd emlékére emelték.
E ■•óbornak talán már áttani keltene, d« talán mtfU jobb igy, kegy e. eaame épea aa 1848—49. aaabadaathirci lagjobaan kiaxesTedeit a ítidig etB^jKajű-tott egyik iegnagyobb ildoaaU, Lcaoncs-rároa bamraiból Pboníxkeot emelkedik ki; mert as annyi aienvetfeaen terewtüí maut a kataalrópbát luloli- >iroa oaases «aivemélyél>ol er*d{ 2«ainte hangok meg-gyosobbsk s terméautüknel fogra. f»H»i-lenül magukban hordják as ösainle kibe-kkléc nagy Miméjiti tülöoöion ba még esen essmg teremíoje a krase védett Tá-tat igénytelen polgára i ai 1848— *#-iki3ÍE ims most egy szegéoy árva vagyok !J Zokogva éa majdhetn Sjilltan dítt le a: kereveif. éa egy óránál Uicább tavarban feküdvott.
■ Midűn végro .eezmélete vJBaeatér. elüfttirosá ezeu sixnaoru íttlfedő&ést el-balSgalni — t>e a.binatot. aiiyébe CÁTDÍ. DA egvedüi l>&r.hos biakudó én Sarohb ligy»)lin«ö lekioteiól ez-aem keruthettt el, csak hügy ennnk okát nem bírák ki tudakolni. Akárhányuor . Zelia izeinél atyján vagy anyján nyugovók, mind-anDyiszor könnyekkel telitek meg azok.. Ezen ízKVaktt\'\' „aty*", ,anya* nem biria mígtndulás néikiil kimoudaci. Á gondosságok, melyekben ót, mint a ház egyetleii leáoyit ráazeaiték, nehezen auj-ták 6t óa eien gyötrelmok közapetto még aton ki vámig tói ia feJDöiUtva lío, v. lódi íröIŐÍDek: névé! ki tudakol ni. Anyám monda 6 meghalt, midőn, aekum az cíjetet *di: de talán él még atyám? Tin nyomom Ágban fetrt,-ng, mtg óo b5*égboü tob-sodom. Etta bieon.alaueágot nem biro_ eltűrni. r.d miciö.. öreg dadájával egyedül v»U, követkeaiieg &ió!itA ót meg: ^ ii tudod, bogy legkevésbé sem hasonulok Btütoimhfti? — Meg lehet ;— ha nem tt neveltél voína íc>, aat gondolnám, hogy kicaeréltet.«m..— Isiea dvjon —, r«begó a dajka. —\' HIBI magtŐrtéabeteU volüa eg^ dsrak férj beosülésóbíl, vagy egy haldokló ai élete meg mentés dárt, vagy egy stegósy árva gyermek, szerencséjének ksd-reért — tác egy Mbveitti mek sxüiotósekor —4 tzoi Ei hias nem bün — jd ^ada, sói k«c»M«g agy dicaéretreuaéltó teltet követ-!él vulna.el. ííteaooa! d*d.i)gá Öakúaytelén öl «.- dada.; ön. ai egéén történetet tudja.
\'adadk karJ4Íba borulva;.ne hidd, hogy
retss fedetd fal nekem, kik az én azüíőim ét Bsámits örök háladatouágomra. Mi mán 2,olia a fi tényt tndá a többit )■ slmondá

neki a dada. Az\'BŰ atyja már holt Tolt, :fdi$ö-<H3 »»íil6t»ti,, Ferenci Yűh a _neve és egy beciületea varrókkal fedeti katona volt.
MiuUo mind a két szülő meghalt, a\'Szegény gyarmeknek ma* menhelye
t vult, mint a liiricbi árvaház, nem vonakodott Lehat a caotoni baíósig egy derék .emberre bisai, ki ralóban
tvilttg vévé oltalom alá ejou kisdedet. Exen beszéd sárUtásál a d*da Js a «kUdteté Zeliát, ezen timk eláralásával
azerenesétlenné :oe lejuti és tniadöQ
esetre a derék Dartujné aMZOpyaágol, ily
hirrkkel ne sújtani, hogy gyermak« né
biny nappal Bzületéae mát) meghalt. —
Zóliaki nevelő anyját valóban gyerme-
kileg aaeretó, nagyon óvakodott véle leg<
kevesebbet észlelto.ni^ de egyedül & ben
sőleg Bzenredelt. Miodannyiawr, ha Dar-
tasné asozooyság Őt gyengéden karjai
közé Bíorilá, ói leányának, öregaógu re
ményének és vigaszának nevezé, önkény-
telea oaszeborsadoU a uerenosé\'.len és
egy\' könyaradat ellaa k«lle harczolai,
mely előtörői fenyegetett, 0a eseu csen
des szenvedések a gyorsan ésslelö atya
svamét uem kerül hetük ci, ó lánya min*
den érzeménye után leselkedett^ minden
oytlatkozatait megfontolj, és -meggyŐsö\'
dött végre, hogy Zelia asüJetéaénBÍc tit
kait tudja. . .
A d*da, kít most lelkiismeretesen kíkérdeze, nem titkolt semmit sem ó titokban Zelíával ia beszélt éd megtudá minő váratlanul jutott 5 a titok tudomá i. ö Zélíit leggyéogédebben vigaazta.á _é» fcjánJá neki a legnagyobb keíflemetíen-Bég, szereocidlleneég elhárítása czéljibril alegmelyabbhailgaiást. En ígérem monda Zelia, miközbao jóltevőjének kezét csó-kolá éa könnyekkel áz-atá. Oh megfoato-Utíaaságom néjkiíl, még mindig azt bí-hetüém, hogy ön ax én >tyám. Habár a fiatal árva igére tinók bü mar&dDÍ e»kü-

dött, mágís «MD feíUvón kitaá helysete miatt gyakran mőgingattatott. Egy váratlan esemény, melynek ellenlállai nem volt e?ég ereje, a fátyolt íeij«*ea eisxag-gatá és a legazomornbb hatást idéaUs eio. Dartus ur egy nagy nyaralót birtCbaJom közelében, a nagy országat n»!l«tt, mely Elszaszfaa vexet. A franca a serég- gyóie-delmeskedék KémetormágbaB, egy nagy tömag oaxtrák badi foglyot hostak Cha-lonsba. Eétsc&t hatvan ilyen fogoly, kik a kastély mellett vonaluk ol, m«giilot-Uk, hogy kipihenjenek. Sokan közöttük a kötél patakból *i«rt akartak inni. Bend-kivUl meleg volt. A ssegéoy bágyadt pór éa Terítékkel fedett katonák asánal-mat gerjeas\'.ettok Dartaaná ni vében, valamint sajoálkozást a kis Zeliiban, kik éppen jel^n voltak. Várjatok ti jó tmberek —* a forrás via nagyoa hideg megárthatna nektek — eredj leányom hosass néhány liter bort, hogy % bátor katonák íelüdüljenek ~ Zetia elei etet oly sebesen, mini a átél - -. nam sokára a szolgák megjelentek a kívánt boros üvegekkel, sít Darlas Önmaga ia több kupival hozott, melyekkel a foglyokat megkínálta. Zelia is vett egy üveget éa ivó poharat é« egy varokkal fedett ősx katonának töltött belőle. Derék katona Így arolitá 6 meg az fosfürttt Mar* fiit, magyaron vagy owrák?
Éa schveibn vagyok, feUlt as 6as, Több mint harminc* ére, hogy a némát csássir szolgálatában vagyok, de a ctt richi cantonban szQletve, nevem Ferenc* Vilmos. — Ferenc*? His« aratónak nevo feíálu Snkéoyteien Z^lia- Mit mon-da«- leányom ? kiálta, Dartusn* aaesony-ság tnegijedre. Igenl Atyámnak a neai foíyutá Zelia még háogoéabb*n: hnélküJ, hogy nevelő anyjára figyelt tolna, O ép agy, mint ön katona volt a rárjebi can-btn\'MftiítTe ét ■ Ferenoz Györgynek neve*te magái. — Hurka öcsém — vága kö»b« ai fei - György fivénnmek fi*-

Ha 5n aa & leánya,; agy .Öa ujook* tag*
legalazatosabb szolgájának.
E kteHéi
y g
éc r«B&ketve »toritá Zeliát Urj&i k«aé Durlusné asaso/oyság, kinek rómségos caudá!kfisáta mindeo SZÓTJJ mojjnagyob-bódék éski cgj ssorsaiiűd éaarsveré, hogy férje Zoliinak * szemével lopődzra cses-de«*ég«l integet, aaeA stöcnyQ. oseméay megmagyitrácáaái aiírgoié. AJI öreg dada elóhÍTaiutt, b*s kellő ismernie a vaiodiai-gol és* a gydrmoktei»n anja ájaitan ro gyolt férje karjai közé. i>artaa dgj pil lantáat teUiiL Zaiíária, ki csak még - moat v«vé éaxre, mely ssereocaéUenséget, habár mkaraütoal idézett aló és sxols \'hossá mély megindulással; ,MÍt cselekedtél kedves árra, mily kínokat asersett «e kunk megfoatvUUanaágod.\'1 Most Zoli* mágia kif-ül boralt az ájultra, elboritá öt csókjaira) és könnyeivel, iájdalnias nyögéssel nevemé Ót anyjának — legktd-vfcíebb anyjának — végre éjatre hozá ÓL Azouban a megtörtént ojy. borza.stó benyomáat tett Saroltára, hogy akaaiélyb*. kellé Ú: riooir mindig mereveji takintre Zcliára és kétségbeesetten kiulia: To aem vagy a* éa leáayoml Nekem nincs gyermekem ! Férje egész éjoo át őrködött ágyánál, de huttalan bwioi.lt fel minden leb.«tő*ég«t as 6 ^megnyugtatáaár*. Zelia a foglyokat tramporáió üszttól en gedelmet kért, öreg nagybátyját a kas télyba tavthatoi, (OTábbá nevelő atyja val egyesi tó {áradosisfttt, ki derék, nejé-nak legfúbb bieonyi^kii, adi axersimé-nek é« goodviselésének. Az Őt eg Fmrwc* hahir basake és ■loreSCié* egj ily «aoka-hagit fo]t«UHi^ megqsatá, a háuépensk fájdalmát éa. ijedelmet «. íVOŐ eseMboa. Hlaciaűtn iekavenek Xérja Zelia éa a ri* dék minden azagéoyei. téedaikea e*en drága.óíexet im» álul ista« kegyeimélil küön-yörögoi — 5 Z«U»iíVjai ko«t Mt meg, ki mindegyre csak kiáltá: ,Én vagyok ai 6 gyilkolója. — MajfootolatUn-

aágom nélkal 6 még élna 1 Én mog ánVá-nak neTeahetitok. — És egy nyvmornlt »lratuuiut»l>kiUtlai tanaiba rti^ok! Kétaégbjeaiae oly najy rala^hogy elme gyen^UbtoVféltatt^fc 4tíjD«rliu ur ön. maga MkSnytelén voír bánaUTal felhagyni, hogy caak ot vigaastalbaaaa. — Befolyáaa ütj aa otfcj aebTeiaiaek aiabadaágát kieajköalé, ki u»«k» hegá-ban egykedm gyormekri »«lilt. — Zelia Icellemei éa kil4c-6 MreMee, moly-ben reaaéá&lt aaámos\' kéVdt Tonaott a báshoa, de haattiUn —ó,aoka.aeni akara más nevet viaelni, nitu Far«Bca Zelia. Dartna ur blaában o ea*k egy árráttak akara érr^nyeini, kit 6 felnevelt és jóléteményekkel elheimoaou. Ha e»«n derék ember ót mindasotáital aunt aaelótt lányának; aaveaé és atyai aseretettel volt irányába— ekkor eseket caak tiaatelet-bol Dartna iriat fogadá ej. Cryakraa köanyekbee sasra és egy a aokogáatói elfojtott hangon moadá fájdalmasan : aHegfónU)Ianaágom adic&J Dartuané aac-szooyaág. még élne ia 4a aatt hinném, bogy Maya vagyok. 01 aUr kUn jí tndomáaomra, hogy ax-egjatSeft megton-:tlailan ié!t elegendl arrá,\'ai égéaa. siet iserencréjét bfinkce taaai. ^ .*
Ml s leyk«raéajrebb ?
Inta; a sarkalom Sxamora oárTáa^c S a zimankót telne DúaseaáS jefUnea
nár
Acéloson iráas, .\'. Sak tgi. ÍS5ifí-::" SíiMát rií.j td«K ■■■• -
ímic lE)sn Hiazed ti*7 aem Lkí
"Lftány,
lttaitT.

HÜBZONKGT8IHK SVfOLYAM

ZALAI KÖZLÖK Y.

JAKCAB 2,2-ái 1,882.aaernények ueréuy barcsosaí i kinek óse Rákéciy Toiérbarcxoea volt. Még egy fcr*S óh»jtÁ>t. A szobor felállítandó ai ütme és czé| nagyságához mérten minél tléüb, de m. lnlepleiés át felszentelés ai w-rediJTea osi magy.tr óríiais m&gasztos ün* nspélyén, mio- ő\'e: megillető helyen tar-tasték meg.
KOVi.CS SÁNDOR.
AJK emlékszobor terrexete s alakja érdekében ajánlat
Af emlékszobor felállítandó lehat az őreiig Biivébiiu Budapesten, * Duna-parton a láDCThíd s kiraly\'üakkal íxera-bea, a felállított Széchenyi a felállítandó Deák Fcrencr szobra között.
\' A szobor mindkettő né! aymetríkus .arányNan OJBgMSabb legyr.n.
A <>cobor emelkedett helyzetben ái-k fl
Közepén Magyarországot ábrátoló és képviselő Madcnna, lábúinál támasztva fii ország hivatalus ctíraero a három ba lom éa né--y folyamai, — a Madonna. fején a szén.lelök galamb képében sugarakkal övudire, e galamb szájában az olajág az o"r<>kbé\'<e jelvényével.
Az Országot ábrátoló Madonna jobb kwéval királyi Ő felsége balkezét UrtTa, » király savat István koronájával fajén, koroaáiiú dUzbcn, rajta szánt István p»-I ált javul, jobbkezében a koronázási kardot tartva jelképü! annaK.hitgy a meghozott törvényeket megUrtja B insgtarta\'ja s ellenség ellen a tróat és országot ha keli, karddal is megvédendí.
A Magyarországot képer.Ö Madonna balkezével fogja, imádott királynénk iobb-kesét a m<igkÖúU béke ■ törhet len bizalom emlékére; királynénk koronázás? magyar ditibon koronával fején Ábra zol&ndó.
A soproni kereskedelmi s iparkamara kfrébŐI.
Hirdet mént/.
Abordcauxi „SocíéiéPhíIotnaiique" 1882-it évi június hó 1 lói ugyan az évi november hó 1 éig tartó kiállítást rendelj mely & bor, szesz, likőrök, szeszes italok és pezsgő féléket illetőleg nemzetközi jellegű leenr1.
Minden kiállító as előirt bejelentési ivet kell, bogy haszaálj*, mely lehetőleg pontoc£^ töltendő ki. Ily bejelentési írek ax ornágos magyar gazdasági egjtísület-oél, a budapsíli kereskedelmi kamarásai éa a budapesti, fiumei B temesvári francija - kuosoloknál kapható.
Ezen kitöltött bejelenteni ivek i „Société Philonutihiqae" elnökének 1882 tk évi február hó l-éig beküldendők,\' a kiállításra szánt tárgyak portomenteseo »ár 1&32 ík évi május hó 1-éig küldendők iktállitáj színhely-érő következő C2Ím alatt: ,Expo*ition de Bordeaux 3 me S<.-c-tion, Monsi rur te Prexidentde la.Société Pbilomatique.\'* A kiálli\'oilpalaczkok vig. nettekkel látandók el, melyek a fajt,, i tennési érét ót a kiállító nevét ét cziméi \' tartalmaszák, valamint azt, váljon a ki\' állítanál a bor hordókban- vagy palacz kokban van-e készletben.
MidÖn fonntieket az érdekelt körök Különösen bortermelőinknek exesoel tud tára hcaaak, (elhívjuk egyutul kiálliiani szándékosokat, miszerint szándékukról bemritekei, ha csak levelező lapos is ér teaiteni szíveskedjenek.
Keh Sopronban, 1882-ik évijanaái ní 14-én
A kereskedelmi s Iparkamara.
Uolyl hírek. — A uftrihás építkezésének
ügye kedvező megoldást nyert, ameoy nyiben a FPolgárJ-E<ylat"-nek az uj nt ozába ee6 kertjében oly emeletes ház építtetik, melyben egy »lk«lmas szinbáa térem \\i foss, mely szonbstt cná« köxczélra is használtsthsük. A mai viszonyok ma] lett a helyes és egyedül kivihető módon »_k5*£a*óg alkalmas és kényelmem wia hám teremben jnt. PÜbái Ferenc* Ügy feugalA** elnöksége alatti bitolUAg eré lye*en bozsá fogott a terv kiviteléhez, mait csütörtököd tartott ülésében bizotu ságot küldött ki 20 fr\'.w részvények, illa toleg 5% ot kamatozó elsőbbségi kötvények aláírását essközlendÓ. Már most a t. kötöoség érdaklódéié ól függsajál kényelmére swlgáló oly épület s intésmény .-előállítása, mely a kornak ■ igényeknek megfeleljen s egyszersmiutdisse legyen Nagy Kanizsánik. Ismerve a kanistaí inteJli g«atia érdeklődését minden szép ügy iránt s!t*paactalva ép ifiaháii alkalmas, ezél-fcfj\'nyo* 4s kényelmes terem hiányának Mgyroitát, tápláljuk a meggyőződést, \'faagy tikJ lebeiaig. aawíat késsségcel ir alá ily 30 frtos köcríayeket, mely négy •fysfitó résslalban less f. é*i nov. l-ig WiáMteodó s melr öasseg 1883. január t-tí! kesdve 6*/a-ot kamatos is, tehát nem \' \'alkMtUaég a jóakarat sloflokrel TM szó. As
pártoUflra a t kötőnaéget biíwlomtaal ClkiJk M&fc á h a 20

frtoe kötvények évenkinti kitersola»aal visasafognnk fizettetni teljes névértékben Táálbí
tölt tánczvigalmat rendes, febr. *íl én a nagy-kanizaaí általános ipar-egyesülőt a .Korona0 éttermében. A fesztelen lcedé-lyeaség, jutinyosság s a tiszta jövedelemnek jótékony czélra való fordítása kÖ^ot-keztébeu hisszük, hugy általánosan fölkarolva lesz, mit mat; i* érdemel.
— Országos vásár lesi jan. 30 án
Nagy-Kanizsán, ez évben az első vásár
.i**álÓl»g látogatott szokott lenni.
— A „vörös-kerettxt* eyytet el
lökéül Plihil Fercuczné urní és Dr.Laky Kriítóf ur, alelnökéül BUu Nándorné ur-DÓ és Ebeospanger Lipót ur lettek meg választja.
— Nagyobb mennginégü^ sajt-
lopás lörléat a mpoltbsn. valamint a 80 kilónyi sajt egy pioezében me»találiatott, ugy a tettes egy katou* stemélyébn felfedeztetett Eiiamr-ré* az erélyes readÓi :gnek 1
— Férj ént feleség egyszerre li
mettellek el janulr 21 én delelót\', Göllei nevű PetAfi mezában lakott földmives rövid betegség u\'.án meghalt s UÜDDR pár óra múlva ueje követte. Hívek még a flirban is!
— Hangverseny. E bó 18 ái
tartotta meg St^rn Zsigmond ur hangversenyéi s«ép számú éi di-zúa közösség előtt. Már tóbbssör volt alkalmunk Stern ur kellemes goidonku játékán gyönyüi küdni, hiaz alig van varosunkban jótt koDy czélu hangverseny, melyen Stern mint jelentékeny tényező kö: k5dnék, s így a zene lebetségeiuek méltánylásával ez alkalommal nem mon dunk ujat. Azon bensŐaég. mely kivál a gordoika kezelésénél megkíván ütik jellemezte játékát ezeu a hangversenyei is. Ai elegicus hangon tartott Noelunie Poltertnantól és Gűlyáa Jenó dalát érzéssel adta elő. Ex utóbbi szerzemény a közönség nagy érdeklődéssel hallgatta ral is iokább, mert Gulyás ur eddig még sohasem lépett a nyílváoo«ság elí" zene szerzeményeivel. E dala sem ké szült megrendelésre, hanem egyszerűen azon rövid időnek szülöttje, mid-In szer-
je a napi fáradalmak után megpihenv mely kedély világába elmerengni, s n< roes érzelmeit a. zfiié en kifejezői szok\'i A viharos taps, melylyel a közönség tartalomdus s szívhez szóló compoaitiói iamétell előadása után is fogadta, egyszer* mind azon óhaj kifojert\'se volt, h»gy szer
5je többször is ily meglepetóaban része
ive városunk zeoe Kedvelő közönségét. A haagveraenyzí techaikai ü^yusfi saját oserznméoyéban (Fantázia) előnyösen mutatta be, E compotítio szép gon< dolatmenetet UrUims:, különösen elsi részében a ihetnu igen Coinos ea a vart a tiók u gordonka jellegünk moefflelúlog ügyesen vannak kidolgozva. A kerenke delmt ifjak Öok^prYi köre által nyujiot szép koszorú éh u. köiönaég részéről ta. pasztáit lelkesedés buzdítsa a bangver aenyzöt további kiképzésében is, mihez még jobb hangszert ÍK kivonunk neki. — Blau Ernesztín kisasszony nyugodtan é-,
iBgfelelő árnyékolással játszotta meste révei, Biachiczky úrra] „S&ép Meiusiua* nyitányát éi ismételt kihívásra Chopin egyik valzerét. Schreyer Bert.i kísisszuny játéka a szigorúbb kritikát is kiállhatja mert Heller Cuncert-olud^jál (A bűvös vadászból) és Schumann egyik szerzeményét oly szépen interpretálta, mint azt csak a diclettantismus már mag-subb fokán álló s helyes »nei felfogással bíró egyéntől várhatni. Nenes játékát viban taps követle. Koroknyai Otto ur Dinon búi as Ariét és egy magyar dalt aok ben sóaeggel énekelte. Bischicsky ur a„Ziidó< nőből" énekelte A -nagy Ariét csengi bangón, kár hogy kimerültségtől tartván, második ró>zéi elhagyta. — A közkedvelt ségu Ollop Ernő ur a régi maradt s ha rendesen játéka után eljárod, annak nem 6, hanem a közönség az o a, mely tapsai s kihivásaival nem szűntek meg, míg kedveltje ismét a zongorához nem ül s mindig kési programjából néhány számot elő sem ad. Hock ur nemcsak az orgonán, hanem a harmóniámon is mos tar, mely fölött tökéletesen uralkodik. A iTannn&aser\'-böl előadott Trió (zongora, harmóniám *ee cello) a program számok-nak egyik a legsikerültebbje volt. Grün-hut űrtől utoljára emlékezünk meg, mart a progratnmon is az ö neve az utolsó, noha mindig az ehók között szokott lanni, a hol csak valamit a zene érdekében váró sunkban tenni lel et. ö neki ez alkalommal is az igénytelen, de nem épen köny-oyü kísérő szerep futott, melyet buzgóéig* mellett dicséretééin be is töltött. A hangverseny alán Darázs Miska kedvelt zene kara játscotta as ott mclató közönségnek gyújtó nótáit.
— Ris-Komáromban í. hó
11-én tartolt bál mint kisvárosi bálok ogyike a legsikerültebbeknek mondható, mert a díszes közönség, mint a fesztelen családi jó kedély, a bál fényét csak növelte sjo sikerét bistositotla. Annál is inkább fbl&mlitésre méltó s bál, mert Kis-Komárom is azon kis városok kosé tartósak, hol h*jd*n a családi összetartás, s egyelértés, mint egy paradicsommá Tarfc**olták a lUotsif hWyMtét. D*

idővel ei mind megváltozott, a Kis Komárom a "kedélyes bilnk rendezéan U-■én már a foledékeny»\'\'lg űrében lauge-dazett. E tétienségMl Gurhaurer Jenő és "\'éczeli Béla urak mint vállalkozó szellemű fiatal egyének zavarták föl e kis várost, jól sikerűit báluk rendezése által > kiknek fáradozáaaiért örokr« hálások lesznek a jelen volt táneznök stánexosok. A terem fehér ét kékkel volt diszitve, a Ulakon pedig csinos olaj festmény ü táj képek voltak láthatók, s a világítás, akármelyik nagy várótermének disiére váltott volna. A mint a diazea közönség
a megiendüllek a burvk, 1
tánezra kelt a fiataléig szinte öröm
7ü!t látói - mily hévvel és lulkesedéa-
iel járják M. párok nemzetünk táoczát. Ott
■ittuk a hölgyek kor&l. Hanny Inrénét,
L-gény Jányanét, fülőp Móruét, Lercb
Áataloét, St*-fönic3 A. nét.Szantn^r Qyu-
lánét, Ferenciy Jánosáé arnfiket. Továbbá
L-írch TinSca k. a. ki cgyB/.orü szépsége
s barátságos modora áhal nagy mérvben
.gAr» vocta e tánczoBok figyelmét, sem
küKii:ben Pficzely Petronella, ki első fel
lépése által már is osztatlan hódolatba:
részesített. Aléhta Mariska a vlgkedélyü
éa páratlan csárdán tánezosnó, L^rch Ma
riska, Gombád Hertum, Haony Ilka, Pé
czuly Emma, Francaik Anna, Stofanics
nővérek, Fülüp Doverek, Marcus Klára,
Saller Ágnes Btb, kisasszonyok. A kadc-
yes mulatságot csuk a reggeli Vakban,
hagyta, sajnálatul & fáradbatlan áatalság.
De mindig emtékoie tea fog maradni ai
ott voltaknak a k-komáromi bál s ex mind
gy biitoaiuai látszik ul ÓT» it a jovó si-
erét. Hec\'or.
— VadÚHxal. Folyó hó 12-én
e^esdi uroctilomb&n gr. Széchenyi biito
kán hajtóvadáazat — tartatott, mely al< k&Iomkor 112 darab ayul esett zs&kmá nyúl, a vadászatban mintegy 10—12 puskái vett Céük részt. Itt érdemesnek találom fölemlíteni azt a körülményt, vezeti helyen oly sok nyúl vtn onuót egy-két órányira tekW binokokoD P\'dig a nyúl állomány mind inkább fogy, pedig a viszonyok nagyon keTéaaé eltérők.
— Nyilvános számadás. A
kesz\'hulyi m. kir. gazdasági tanintézet hallgatói á!tnl az in\'ézeli segélyegylei j&vára folyó hó 14 én rendezntt tiínczes-lélyről. A bevétel tesz: a) adományok fe ülfitetésekbŐl 130 frt, csaUdjtíe?< bol 110 frt, személyjegyekből 222 frt, sursj«-gyeL:b5l 79 frt 5 kr., Cnokrokbó\' 40 frt. ÖisZe8ttü.554 frt 5 kr, a kiadá 359 fri, 38 kr. Tiaz\'a jövedelem 194 frt Ofi kr.
— A letenyei fiatalság, a meg-
alükitandó tűzoltó egylet alaptőkéje gya
rapitiíára rendezett igen kedvea emlékű
láucxvigáimat f. hó 14-én tanulta meg,
az BAr-iiy BárÁny" ciimii nagy vendég
lóben. A csinosan diszítutt terem zsufo
liisíg telt meg. Volt mesterkélt) ti CD y
kedv — Darázs Mi»ka kedves csárdása
felvillanyozták még itck»t iB, akik bü
töaben neu-igeu szoktak áldozni a tán
istenuüjtnek. — Az első nígycst 30 pár
lejiette. A tánezoló hölgy koszorú szép
virágai közül megemlítjük. Folli Lina,
Kuvác* lini, Békeasy Marosa, Bartos
Matild, Z»kál nővérek, Ré\'caey növérok
Egved Juliska, Málics Mariska, Csury
lka. Trchopp Anna, (T. Szt. Már:oo\'
Grosaman Herccín (Budipest) Lnít
Hermín kisasszonyokat — továbbá: I
aerii Ferenczné, Malícs Jáaomé, Frey
Gézáné úrhölgyeket, A tánca* virradtig
tartott. Ex alkalomból felül fizettek. Faics
Károly ur 4 frt, Tamás Ádám ur 3 irt,
Kuokovics Sándf-r ur 2 frl, Berényi Etek
ur 2 frt, Ltagor A\'bioa k. .a. CBrassó]
1 frt, Acs Jússeí ar [ írt, Hoffman Béli
ur 1 frl, Kohó Armín ur ! frt, Pros Emi
ur 1 frt, Vallentini Gycla ur 1 frt, WüBbch
Józíef ur 1 frt, Büky József ur 1 frt,
Freund Róbert ür l frt. Össiegeo 19 frL
50 kr. A tisztelt feltllfizető urak fogadják
ez utón is a rendezőség szivea kössöoetét.
Egy rendetí.
— Pórjelmez táncvigáimat ren
deE a □agy-kanizsai isr. jótékony nóegy
let febr. 5 én as , Arany Sxarvas"* yen
légió dísztermében. Belépti díj 1 frt 20 kr. A jövedelem jótékony czélra fordittat-ván, méltó pártotást érdemel.
— Zala-EgersMegröl veazszük a
hírt, hogy ott s vidékén a valóságos himlő ssőrványosan kiütött.
Tüzesei voltKis-Komáromban. 19-én éjjel 1 Órakorai uradalom ogyik kocsisának háza kigyuladt e teljesen leégett. Szántszándéka gyuj\'ást gyanita iák és pedtg féltékenységből, mert a kö-sel napokban lakodalmat akart tartani.
— ,Balaton videkt kör* czi-
men uj egylet alakult a fővárosban, mely
nek ex&ja a fővárosban tartózkodó Bála-
tonvidékiek összejövetele és önművelő
dése. As alapszabályokat most dolgozzák
ki és nemsokára a mínísteriam elé is ter-
jesitik. Ideiglenes helyiségük \\ kirájy-at-
cza 20. síim.
— Boszniába 48 táviráss rendel
tetott, bizonyár* kétannyi tábori postát
ia. E«serínt ellehetünk kéaáütv\'e ujabb
irÓs\'csapatmos-^Ssitása, minak köveiké* téb»n kivinalo*, hogy a .TÖrÖs keretst\' egylet8 sxerrAskedjélc ■ majdan feladaUt sa ta^sattM.

— Az időjárás rendkivűliség* nisdinkább feltűnőbbé lesz. Janoár 8-án íz eddigi ,téH<-len" idő után valóságot myhe verÖíéayfa tavasii nap lett. Kémet->rsságon — hol szinte hasonló időjárás iralkodík — bitónjo* erdei nflv nyak il-apotából, valamiat teljea«n kifejlődött cserebogarak előjöretoleböltapssstal\'. ídö-lárást vizsgálok azt következtetik, hogy elünk enyhe rolta\'tartot ieend. Mi azonban ismerve a régi példabeszédet, misse-int a Bfarkai onm eszi me^ a telet", ast ártjuk, hegy .Kötve higyj-a komának.* Egy régi gazda minden enyhe télen azt szokta kérdezni: .ugyan, hol fáznak most í helyettünk?" Amerikában ugyancsak, éppen agy, mint a múlt télen ia Óriás hó zivatarok pusztítanak. Igon valószínű, hogy mí majd a tavasz idpjvín fogunk
gy j j g
apai i tf ngertuli vendégekből s azért a RZtláink a takarmánynyal gazdálkodni s a tavaszi munkákra való előkészülettel sietni igen unácsos, mert aligha nem is* ismét tavasa nélkül maradunk.
— Iiyilvános nyugtázása ama rivea adományoknak és felülfizetöknek, ely«k a folyó bó 14-én rendezett gazdáxz bál alkalmával az intézeti se-gélyegylet javára adatlak: a) adományok: Gróf Feeletich T«sziló ur fi nagy-
méltósága 25 frt, Baro&yí Ignicz 10 írt, Gaal Endréné urnó 5 f^^
Retschl Venczel ur 5 frl, Kiáss Jótsef
(Sialapa) 3 frt, Beck Sándor ur frt, Rv.hauser Izidor gazd. ar 2 frt, Lázár Igaácz Sándor ar 2 frt. Bcck Viimos ur 2 frt. Összesen 57 frt. b" felülfitrité&ekbol Dr. Caaoády Guszlávnt uroo 25 frt, Viriu4 Vincze ur (L. Tomaj\' 5 frt, TaUbér Károly ur 5 frt, Lazái L. Lipót ur 4 frt, Balás Árpád igazgató ur 3 Irt, Keserű Béla gajd. ox 1 frt, Cesznák Miklóa ur 1 frt, X. Y. 1 frt; V. Z. 1 frt. ÖMíeaen 46 frt. Az adományok és felülfisetések tÓöearfgo tesz: 103 friot. A fentebb elősorolt szíves adomá> nyok és falu fisetésekért hálás köszönetei mond, Késs:helyen, január bó 16 áo 1882. A rondesöség nevében :Choczen«zky Miklós r. bizottsági elnök, Rita Károly r. bizottsági pénztárnbk.
— Hazai rövid hírek. —
TÖth Kálmán bujái emlékszobrira eddig 5000 frt gyűlt be. — Ramazetter Kálmán 21 érés ífja Bfiiveo lőtte magát. — ¥ beny agg iróL tróasstalánál szélhüdéa érts, Rókus kórházba leit szállítva. — Sáodo exy vőlegény akkor halt meg, mikor \'a: oltárboE akart lépni. —Gűczel Istváoaalc jan. 21 éti adták át a dia-kardot. — Vu kőváron Kutsevici. főispánnak, — ki sznrb koQgreasusoQ Augyelicvcszavazotl
— macskazenét akartak adni; — de
halóaág raegakadályoz\'a e szándékot. —
Kassáo DrasisDi György gyernjekágybao
ítjlcvő nejének mugparaucsolla, hogy ebé-
dit fúziüu, az aastuoy eleget tett a p
ráncának ég éleiével adózott. A te metél
alatt a férj a szobába marad\', bol a bulo
rokat Összehordván,* — elégette. A füs<
láttára a berohanókát Draziant fejacéval
fogadta B csak nehezen sikerült meg-
kötözni; & szerencsétlenen örülófroh*
mai mutaikozaak. — Bavaníttyébei
(Temesmegye) e bó 15 Óo reggel Faksitz
ígoácz egy 12 évea unokeöc*c«4t meggyil
kolta. A véras bűntényt azért követte \'
mert a öu apjára megharagudott s így
boazulta meg magát.
— Külföldi rövid hirek.
A párisi magyar egylet 38 ezer frauk
\'j-ónnal bír. — A% Aetna dühöng. — Kikita fejedelem székvárosából megasö-kött. — Bukarea\'.ben egy cirkos leégeti
— Az Odissea kéziratát Rokoshellén kn
utó fölfodoste egy kolostorban. — Gia
rua közelében egy 1000 mázsás sziklada
rab omlott la és kertet, atciát bontott ő
sze, aüélkul) hogy ember élet is eteti
volna áldozatai. — Birmingham bon egy
Primer Sarat nevű 102 éve* nd halt meg;
— sohse volt beteg. Két fia maradt, egyik
70, a miaik 76, évea, — ötven Km?ríkai
n& aazik legközelebb Írországba, hogy
ott Parnel növérén«k vecetés^alatta laad
ligát szervének. — Kölnben az ottani
dom építésére engedélyezett sorsjáték el«Ő
nyereméoyét 75000 márkát 4 kösember
és egy altisst nyerte.
ki nyert?
2. 43,
Brünn, jan. 18-án: 82. 23. 72.
Irodalom.
unfca Nagy *kadíi» Utal
yjgmlítell nef k«QjY!ter5
(E rovat Blatt ai*»ÍQ WajdiU Jác ipendolhetó.)
m. kir. «tatisttikai
— Az Qr$tágo
hivatal felügyelete agj
magyar korona országainak helységnév. tára" czimü munka legközelebb nyomdába ksrűl. Felkéretoek tehát mindazok, kik e mQvet megrendelni óhajtják, hogy ebbéli szándékukat Irgkésóbb e hó végéig ezen hiratailal tudatni szíveskedjenek mert a késfibb jeléntk«ök esakís a tetemeit n drágább bolti ir mellett •serezhe tik meg esen néjkulözhellen aegédkooy v«t. Kívánatra részletes programm áselö fizetési ivek állanak rendelkezésre.
— A „Pesti Birlap" pályásat*. A
•Pesti nirlap\' azerkesxto»ég« álul tis
•raA/n^ai jalsliaaiaadó táros*-doljo-


Uk olvasóinkat, hogy mü szerzőjének nevét i :
útra hirdetett pályásat nálunk eddíp pél-dátlu érdeklőd \'• kta<*li. A hstá>id6 teteitóíg osiseaen t.2b pályamű érkexett >e, köstük számos kiváló dolgosat. A pá-yadij f. év febr. I&-én mulbatlanal ki fog adatni a legjobb dolgozatnak. Pálya-\'lirák: Borostyáni Nándor, Gyíry Vil-nos és Tóra Kálmán jeles iroink. Mint-lOgy ts orstág minden részéből érkeztek be pályamüvek s a pályázat eredménye ránt nemeiak az irodalmi körök, hanem isgy közönség is élénken érdeklődiir, K ,Peati Hírlap8 kiadóhivatala (Badapeii* .ádor-utcza 7. sz.) készséggel küldi min-.enlciiiek ingyen é* bérmentve axou ssá mot, melyben a p&lyamuokiik cximii és jeligéi közzétéve vannak. EiKtmi meg-ere esek egyszerűen levelező lapon inté-mdfik a kiadó hivata\'huz. Figyelmexict-pályatíijnyertes pdlyi^ti jíiín-
ugyanaz nap fogjuk lapuukbtn k^c-tÁtenni, minta .Pesti Htriap*.
Vegyes Mrek-
- Carvtr tllenfeU. Egy Otto n« :etü fiídtal indus, a ki egy idC óta 8a b -Franoiscoban lövétzeti prodactiékat tart — megbiaottja által kibivat(a Dr.Carver;,: a nálank is ismert hirea ciéllővöi: E ki-biváa ax angol sport-lapok szsrínt köv«t-tezfileg hangzik: ,Ur»m! A felhívok;-1 Folytán, a malyeket Ön Loodontxíl avil*ft minden irányában kíbtvctitott, kenteik\' Ottót arra, hogy kijelentse, mikép késs önnel lóversenyre kelni. A tét 5000 dollár volna és a mutch tör énhetne Londonba^.; de nem akarnám, hogy ez hosszas legyen, mint p. o. 10.000 golyóra, hanem Legyünk 20 lövést az ön által használni tsott lőveraeayek minden oeméra-£s■ % gyóseloiat döntsa «l egy arakéi t«1Ba-télyekbö! álló választott biröslg; Óas^ia-nám, hogy minden n^ineamalöTészetDek mellöztetwék, de mindenesetre képviselve l«gyan a lóhátról való lövés, 4a pedig a követkeaí xaódott: i. Egy teJjasec mn*i-tftlen galoppiruzó lovon ulve^uveggömbru lőni. 2. A mezítelen lovon áljva t&iteni ét üveggömbre lőni. 3. Indiai m&dra a ló nyakáról lecsüngve üveggömbre líni; a golyók csakis késze) dobandók ■ a lövés a ló sebes vasalásában tehető;* — Ezek előrebocsátása után azinduan.afcb heu.leg companistája már jól bele m«legodvén .a hihetetlen dolgok kivetétébe, az átlbbi reclám-szerU Írásban ísmcrteli iadas bi-rátja lövészati ügyességét. .Nehogy Talaki ast bigyje, miaaerint az emhoríségAt c**k ámítani akarnám, p4r vonásban w-mertetem Oltó íegntóbbi bravoarjait, melyeket San Francircoban láttQak tóié. A színpadon egy takerék volt feUIlitva, a melyen számtalan uveggOiab függőit, -— a báltérben pedig egy élatoa^ffí^ti am- ; béri alak volt a falra festve, fején epv 5 centimes pénzdarabbal. Otto háttal álít az -alak elótt és a Teiényeióra: „fordulj!" a gyors fordulat icözben & pénzdarabot kö- \'■ lépés találva lalövi az alak f-jéríl. Ez- \' atán Ufekteté fegyverét álláaátál 6 Ub " .nrira^saltót csinálj felugrás kosban meg- : kapja a fegyvert és ketlé lövi a üífnszt- : teUapárgáL Bsntás egy -pustolycsövet helyes «1 acsélkeretbe eríaitre,, koavot : len « n>ögé teái «gy borotvát, élére! a közönség felé fordulva, migtrorosaD tael- . letté jobbról balról üveggömbök füg^esz-latook fel. Az egészet ff bér ke&dóvel eltakarták, mialatt azt jól megfigyeli; ekkor Uekötik sxemeit és- hátlai a o«él ei*, állit-ják. Ast ismét fólhtraák .ferdulfl- ve . tényaxéra. Otto 16 ét P*d\'g * csó közepén keroMtiil a borotva élét akként tálába, hogy a golyó ketté vágódvác és egyik az ■ egyik gömböt, másik a másik gömböt . sosta agyon. Hasonló bibeteUen dolgokat i írat magáról a« amerikai, s ha nem •* a \\ Qvélja, hogy — mikéníéleim«m«j>bszinés*- ■ nőink szoktak a rtelamok\'után — hogy ; n\'ra keljen • s jóhtssemű pabücamot ki- .. uákmányolja, agy nisonyara elvaoTtelva asoo hittél, hogy Amerika ismét la fogja
erői a vén tíortípát. . •\'
— ,A ctigányvéndorldi\' meg zün letéae O2im alatt a „Magyar Föld" egy barátjától, k|.Magy*rorsiiág kormányzá- :\'-iában eg> kor nagy sterepM vitt, a kivet- ; kxÓ sorokat "kapta: ,As állami powták \\ folyaiaatbtu levó népecltéee Icgatkalma-. asbh loódoo. nvnjtrán a. ráadorU \\3fcÍRá nyok sjaciiban létező Dmágas bt}# IÍÍ-gyenitÓ állapot megszüntetésére,\' feíteu-sztik, hogy esen kedvesfi alkalom a kormány figyelmét ki nem karulendi. A kői- ;; igazgatásunkért fizetett roppant adó kö* vetkextében, moly kllami ctelokra igeo,^ de as adózok érdekében igen csekély\'" arányban fordít tátik, remény IIDÍ akarjuk, hogy ez utóbbi irányban is e végre nagyobb haladás f«g eszközöltetni, míbcH a fentfcbb érintett ciigányvis»onyok ni\'g-
züntetéso is számitható. — Ennok sikere
caélswsra. eréíyes és jté
kedé^sk amalmaEiáin
a, de hs egyee. csig>.nycsalád,ok te
birtokoao
elérhoü a kívánt czélt a kormány,\' mely annyi közeggel és népesítendő fűiddel rendeiketi^, éa me!ynek hatalmában áll, a re«iség ss*bsvdalmával ldi llátt\' dl itylidfc
zá* tífi

HDHÉOKíeffí s8ÜÍ WlOLTAM

Iltll K ö Z L Ö K í

y. AY.K
Placil arak. J
100 kiioc ii.cz,.i.. \' tódul Xani«rir4l in:
"OPR05T BtrM\'lS tt.30 «<nt» 9 S»o»t a«*» <>r«p.,
PÁI\'A HIÍ«*
i _ 7-40 7.al> 7 \'<
- -«»». ■ lant
I KÖKMfcNU BKU 11.10 -íl.üO. Ro»aj J1& ,
Eukorina 7 - .— 20 : í*\'
■ ir*. OYÖ8 BIIW 11 90—12.S
. 8.ÖU— ] 203
yJ%Sl\\ ****** Kl
~ \'■ 210 Zikinj f«I3l
• 10 5C , honnál:
1 41
fnrd.taa. ES*» !«.».. lenne ,15.orol» mindaion anyagokat, melyeket ügye lurnre sem méltatva, legtöbbször mint nemét fpglalnakb.ly.l. így a többek kő
tttl * l*****V* \'"■ P<;diS •\'"« T" 0|»°bb é« mígi. jo.bJUv-.gt.Mlnó a«r, mim iv-.
nek féiy* e. illáUiotágal aa,a VIMI., gm,\' »•»— oly üvegeket ia. -.lyekb.n ol.j. bbil jól\' "■\', «g7 «W«k \'"» "*S" »«a folyadék Ifil5„ el-J "H - röv,d idón MagUj.nn. !«,«. Te-
10 30
4 j
íO 15
- 302 I \'\' |;3H
30G
4847 H. ltjait A lap killdóíC úri i levelól ÁO<lt<ik a kisd6 hÍT»Uln*k
FílelSa aierkeutS : B ÍTÖB*1)
lyol kiTináorÜUra bírni, tSt kötelrtoi i; ba a aynjtott telepitw íehet&íge daexira u alfán *lt*l awgtifttRroiandó io !étk«lí«-nek n«Bía>«luin»u ak*™iD»k. Vájjon *x tgjült ul**ó több &»4{«n^c»«iI*(Íolc CÍB-ládookénl mii telepítők köcfitt oetU»sa-
már a r^slelek kérdíae, meJyt« bflleho-caálkoioí oem éreuUk magunkat hivatva, do különíii nyomatékkal h»ng«u!yoMuV »t| fogj mi, kík a népneveié* érdekében annyi wbert vi»«lüak, bátran követalb^t-jök wt, hugj a* állam Ügyeljen arra,bugj a caigánygyermekek ne oev-W-wenek kóborlóknak, hanem a iirs»d..!om naií-aoa polgárainak, é. bogy neveltetésük el-" » folytán ne váljanuk « em 7 haszontalan tagjaivá, » min!
^„kvidék.i.r,
,ke„jtel.„itt..»et.-Hasznos tudnivalók.
- Limtniií V n""1.^1 igen
kell.n>» i.ü bü.itó iult ké.kilhelünk.
ólja. b.lyeu. U, -hol neu, lehel c.hromo.
kaooi -ily módon kell kfc.it.iií: bor-
kóíav\'öO gramm, porcukor 875 gramm,
- citrom ol.j 50 caepp ; bb
.1 kell dSM6lni . k
MD.Í jól beduíU«ott üv^en. El.» ból e«y kö.OB.ég.» pobirvi.benlógr mct, t«bit kel jó kÍTeek»nálI«l tejün


Üzleti szemle. i
Najj Kamuin, 1882. január 21 \'
\' midin elolvadt, isiéi* tmfet borkosavat I
■ kall hotsá -vegyíteni. \'■
, — A napfény kdrot hatdta a pet-
i gxAl.uk. TéUlkí-dvnd
(nJ.ttjnra.KedaieB. E. tanár Michigan-bao figjolniMtet.bogy (Uítitütt petróleum i H napfény befolyáaa állal gyür*»a meg , romlik. ExáluJ egy kátrinyeterü Hoyag , ía]\\&déte ewkösölt«t>k, mely at ol*jb»Q . feioldva marad éa enoek «Arga winoiet"! k&LotóoÖa. Ha ily olajba caekély mennyi íágti káotftvat teaxünk, így nehéi kát-j rái>y«iorti caapadék származik, ilindfn petrolemn, mely aoküg volt a napfény-oek kitéve, ro«zul ég ; acárt a petróleum . lámpák, míg ba&snáialon kivül vani «Jc, »«tót helyen tartaodők.
— A Ugjcib üvégtismtitó $z«r. As
0 — C 30, É
■ onylie ii;mv««loí köret; csi-k 1 pfinomabb nú- \' Kukorirz* G 5<i , aSné? >.j»t merült fel némi k«i-fsl<*t. Árak ,v \'
T.T.fferi iránt ninh\'-n jivult a liai.t-ulal irak f. -10 krrsl wclk*>lt\'>k
l:.il> vfjtkep fi ran l«inyágálva, Arak
balommal.
j),t 7 50 "».75. Z*b T.íiO— 7 75 TouReri fi.írfj—
6 7h. Ci-tquatitiu 7 \'.-\'&. " ,-T1\' ti"\'!*\') tí,">«.

HIRDETÉSE K.M
OLL SK1Í)LITZ-POKA
80 ét óta * 1
Mfei él tmktz
■ 6A«t folytttnak.
HosttltáMk tirv4nyUtfl britet Mi tk
Egy lepecsételt ereáeti éoboz ára. t frt. o é.
de&»"nfl >»betQl*«ck, f-j- rni- ét f\'ígfájjLi. réji *«rvek ét ayilt íeljtk. rikrekilyek. üiiCk, «iaa)Kjo4:.*<l*» mludenmmü bénilú íi aé-\'Uléi »tb
itb. *n«ii-
Űveyekben basználati utasítással együtt 80 kr. o. é.
KrohnHésUnAtól Be r génben.
(Korvógiábao.) i
otroiT csélokra haumáUuAó. ,
bauAáUti utasítássá] t frt. o. ó.
llal-nuijolaj.
Fö B aall i.iá*- - t
Moll A. gjógyszerése, cs. tor. adrari szállitónil, BéC8 "t^rfioi tyngc&íg, rc«í oagi.lt idc-gKett vér íi nráir-*e>ttéí<-k titkos itjnVori vclV.tk íi kics»[ioágitok
Iir »\'!i!i-(rl(
PERÜIN-POR
f--rfi»ki!ai
S n-\'kaél » ldeRr--ndjie Gllé
p
nedv t« \\-rv.-sttí«ek áít*l
uMlé^lHyi n |ongisnk. 8nr*rt6»é« é* u
jj g
fiúi ^enit^ p
fcltal #1/ *«*■! van wr«jtv», rn»!y által * (raihat or
eUtetik Á/a ««y (L,bo«ti»k pontoi U-iri-ül (-e.vütt 1 frt SO kr.
[mint a teb«otleB«#jr. e1[T^diIli f.lcozóir xiUl t.-lóid4«tt fér-
tpmokd!. Tilamint a. kW ót LÜ>»k itlegrs re.cket^iéoa, le
ihl íó kvott-ni
ü. BéoleD 16- 4Sl 8-26.
Baktir S-Kauimtán: Pr*cer IIuli fi-.n.T Uuchner < oki gy&gjn U K»ÍMT JÚot
i ClaiuUE*I*iii » Ui-lller-fé.e )il>rs<-i kiadú itit»\'».tll»i:ii Dl" «J-Í& ki-
it írt „Bttegburái" nimü röpir^inak Gorisrhek Károly** kir
„^etPIHi kOiiyvkwi-ilced.\'íébCl: (Hri.d. I.. Utvin-lér Ö.", való ii.i-ni.onfc-
§Zl annyival inVibb, itiicthogy kílltBÍEahc nem krül. mt rt tnj>«i ó«
búnnenivc küldetik mer \' -*li:l S—i>.
il thea iiitkiiiitii cieg
L»aaagyatb uélkiUial Dilit
nagybani árakban ajánl Hambui\'gból postán bérmentesen ingytni csomagolással zsákokban 5 kilótól kezdve

kkMét« l«i«ÍlHtoíUa adatik »1 • frt
p pt tett (* 51 •larmbbit.alM trt.» felül r«U
6 aKtaM Us »EÍO! aciélpen < leff&M.aabb britUoi»e«*»t 6 t6»ftli maaiÍT bniliuinBiüi 12 Utfinom. l>r,uaai>esa.t ka v itta mái,
h
JI álljatok és
Ggy DAC7 bnttá
riáai r«ktár b«cUri)B
íairij UÖbb íehénnaradi*A*rt tS i

6 «iép
1 ftyönyOrl ,
1 t)»*aaziri lerflncmabb f-jta,
i í é i (t
I drb bntúniaerfUt
^)ilr.\'.no»«ifr^3. hoxok *fj párt az eiarokrc moafi kOuSnS- ém ttfiar««-dv)ű Icvvlektiől, a*>7«kst ín éüi»nj**erunnék elónjnt*éft íi ayalékosy* iigira Tojaücoiuílag töi>b évi bauiuUat* atia njertcm A* k5Utl«s»M M«-í«!i»t ovihánusan, lia aa *m oem teUiik, astmindn k«il»tc i>*Ml riasaa-,-,■■■ n Miaau aáa B2éf«k által htrieUt! MktcteurA «rléfct«l«B aUa {4llk Ki tebát e%y jó óa »olid áru. akar, aa forduljon eaakit a* vg7>(-Ifo mrgr«D<lsi4*. tieljrre :
L NELKEN brittónlaeiüít gyár-föraktar
Bén, TI. WlaántklguM Kr. 26.
Kagyoo t. ar! K&rtJbelsM 14 ktSpap «I5tt ko*«Uaa>
tánLM-ílUl gmi-nitúrát, m*ljl7,l t*)je.«n m*f vagrok «lé^Te ét\'
r=utul még eeraz-T *t7 kűldíat belSle houáa JBttatsí.
Kl«-ít.-Scl.e!keiibr- "*- * -
Miijén tinták N«)k«« aptan éi tele t«ijeaon i»
t I Íd!i
! Eo *. fln jyort briUáníaxtfltt k vagyok olif«dr». — Öo afén
em\'iu-:t kísiletel megküldeni LAAK H*.nrica lata« Lamr«k
ui k *?b\'tál 4 ^Ui ÍÍÍ Gi
Tarábbá ranoak kínon•U7\'lTÍoilA*ok éa ütir«Dd«li»«k a Uk«-
k^-5 nrakt-il : VUm»r, fr4í Palfy-Daan SlQbioib.D Prnek Karolj !•*«.
baii. Wanisrliotsa Fwá. e». kir adóniratali adjuokuál Jamattatea, V>-
retter K.jctiot.,1 Tri«atben, Diehl C» kir. poatittMtortSl Butane^M-
S#v«|m»7er ci kir. caen^rtfil BnA«nbn, (CMaeniac), Holttr F>nxs
K«iixdorfban. Gríl Forgása Kirotj ObymM. aat. aaL SS6 U-«>-
T.iztlti»*r bi-Utácia wk6ii« •aámán. &*{j e*Qm*{t>*v 15 Mr, calam kiphaió. Óriási mrcrand«IaM-k tipu két«tíkA t HZ.
!n»lr»lí Ujat i
nmMni éa caak. l/ ■owaui "annak OUÍÍT*.
: Ntty-IUmiiu Behil 1. gyó«?a. Prágor Bi,« zrörnt. Cf, BosesUld AioU, r^,.,i*ri ?«roii<:E, Btrítt él Kk-.C sH 5*li6«7 J^ K- Ht^Mli l*>tl F«rd. — Unt Dóron-S. ~ CtiJitartya GOooi L. cr|iff7«eré»i. — :4^MTÉI XalM&dtaj Kilm. Kőim j. RjógyK yk: KKtkétor lyigru. — Kapraiozt WerU Jt, KJ<iey KÍBZM Ciantoovio* l»t. &&&*. — K*vtfee!y WOusch T. — tlraeíd fttts Jám. — Záfrtt irrtJmuh.! i7ágW Mittlbacfc S. gyf-gyM. Hotjae V. — ifria. ULawy And. iyógj». — Letny* KaK^odi J. _ H ntt Bonmc» AU. — Zata tt|«rix«| Holloiiy I. E. gyógyti 451


1ID 6:.O
21 Hacoa valódi arabiai — — — — — — —
22. »mtát igoo ntme, -- — — — - — —
24. Java I. tirga ntaw _ — __— —
5 6 —
30 CU* «öli «6t«l)c« — — — — — — —
27. Piri llteCft, ifro kiadás - — - — ■- —
25 J«T» II. aárga nctac-j ~ — — — — —
32. 8»Btw, jóialénü ___-^-_--
33- Dwau^i, kiadó. — _ — — - — _ - •
— \' 8-70
tzatga\'at Arj<.K)« 457 1—26.
34. RÍ* er6Ulj«a éa tiazU ___ — — --
ThM: \'|, kíto 75 krtíl htig S-.W. Kmilik Kron
kínt IS kilo 175 ír.-. KütTetlen izétkUldón gygrt ú* %%\\.ú
kek kávé-, ttwa és vaaüUbiU. i*l»a.iüt KU paata pribit.
eek Korjük b. ajánlatát él ajiUljnk m-^tink^t
FUNKE & KORNBERG HAMBURG.

SOK
K 7, r
Utflk.t táléin kötT.tlenQl potiackoaagbaB 9^, font oítto aacrbaiii artai
t>énsoiit«>eii Tt»t»ik :
Mark. Mark.
• Afrikai Mocca 14*1. i^Hí^h M^Maibo 9 —.
Príma O\'tauíia*la . * M. Finom P«t-Sai.lo« 10.--
1^-jrfiu. Cevlon Plot 10 SO. l^fetíecobb Hn li.Ml.
Valúdi urablai Wncca M*rtt ti66.
Riek -
ftióiknldík posuutáo\'éMlel rajty a p4ax *Iól*cvi beküldiM md-
• rtt. ióiállok a t*l;a* UastatácérL m utlárd vórUkén
, Alton*

ttOKÖKOSmOSÖ

Ép most került ki sajtó alul

I3VAN Yü
a második tetemesen bővített kiadás

„RAJTA LEÁNYOK MULASSUNK"
mulattató kézikönyv magyar hölgyek számára, szerkesztette Wajdits József. Ezen 620 oldalra
terjedő, igen csinos keménykötésü Ijcanyvnek, ára szinezett borítékban csak 1 frt 80 kr. diszkó-
tésben 2 frt 80 kf. Postai rendelések azonnal szállíttatnak.
183

MY-KANÍZSA, 1882. január 26-án.

,:T M 0 ,í S

8-llK

7,)
Huszonegyedik évfolyam.égéiz éTre ...... 8 £rL
aojyad írre 2 ,
Egy szám 10 kr.
HIRDETÉSEK
8 hasábos pethsorban 7, másodszor 6 i minden tAxábbi sorért 5 Itr.
NYÍLTTÉRI! EN
soronként 10 krért vetetnek Jfi
Kincstári illeték minden egj-ei^li-
tésért 30 kr. fizetendő.

ZALAI ROZLOHY.

A U sicE^i ri-siét illető fcf zlemé-
íí]d a sxerkeszto"hóz,
anyagi részét illetó któenjényík
pedig a kiaéólioz bementre
intéieaiök: K /. G Y - K ÁS IZ S A
BénnenUtlen levelek csak -Ismert mmütatirsaktúl fd
KY-xíratttk tlssza nem küldetnek.

NB.%y-Kánizsaváros helyliatóságának, ,nagy-kanizsai önb. tazoltó-egylet", a ,nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank*, ,nagy-kanizsai takarékpénztár", a ,zalamegyei általános tanítótestület" a „nagyTkarizsai kisded-neveló egyestüet", a nagy-kanizeai tiszti önsegélyző szövetkezet", a .soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai kalválasztmánya11 s több megyei és város .
egyesület hivatalos értesítője.
v Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.

A himlőjárvány ügyében Zala-megye alispán! hivatala HS7. ic wx. alatt s következő körrendeletet intézte valamennyi jár. gzolgablró uraknak és Kagy-Kanlzsa Táros tanácsinak.
• Miután a himlójarvány a megyének több részében kiütött, sőt ezen járvány aggályt keltő ivódon terjed: az 1882-ik évi védhimlőojtás azonnal foganatosítandó; a himlőoj-tást körök megállapítását és az oj-tást teljesíteni köteles orvosok névjegyzékét tehát kellő számú példányokban czimnek, alatt csatolva a következők elrendelésével adom ki:
1-Ör. A járási orvosokkal éa az ojtáat teljesítő orvosokkal az elégséges számn példányokban kiadott beosztást azonnal közölvén, SÍ ojtasnak haladéktalan megkezdését és fenaka-dis nélküli bevégzését a járási orvos felögyelcte (> czim szigorú ellenőrzése mellett teljesítesse; az ojtási jegyző könyv ékhez szükséges nyomtatott ivek a megye főorvosa által közvetlen küldetnek ki az összes ojtóorvosok részére a járási orvosokhoz.
Az ojtóanyag beszerzése az il letó ojtóorvosok feladatához tartozván : czim rögtön intézkedjék, hogy az ojtóorvosok -a szükséges ojtó\' anyaggal magákat most azonnal £ közvetlen ellátván, az ojtas foganatosítását tényleg megkezdjék.
2-or. A védhimlőojtás a szükséghez képest a felnőttek cjra ojtá-eával egyideüleg lévén eszkőzlendő; czimnek különös feladatát képezi, minden kellő intézkedést megtenni arra nézve, hogy járása összes köz ségeiben és azokhoz tartozó pusztákon a Tédbimlőojtás, valamiot a megtörtént ójtásnak szabályszerű utóvizs gálata és a\' sikertelen ojtottak újra ojtása, ngy nemkülönben a szükséghez ktípest a még be nem ojtott és valóságos himlőt ki nem állott egyének beojtása is múlhatatlanul foga-

natositassék; az e fölötti folytonos felügyeletet a községi elöljáróságok utján saját és hivatalból megbízandó közegeinek legszigornbb ellenőrzése mellett gyakorolja, az ojtás szabályszerű foganatosítását peíig a járási orvos által ellenőriztesse.
3-or. Az ojlás sikeres teljcsit-hetésének -lengedhetkii faltételét képezvén a gyermekeknek az ojtús helyére való pontos állítása: e rész ben szolgabiró ur (a városi tanács) összes községeinek körrendeletileg azonnal szigorúan hagyja meg. hogy az ojtóorvos által kitűzendő határidőben és helyen az ojtandó gyermekekkel a szülök, illetőleg gyámok törvéayazabta kötelességükhöz képc3t pontosan és múlhatatlanul megjelenni tartoznak; az ojtóorvosok fuvarját törvény értelmeién az illető községek vagy természetben kiállítani; vagy megváltani tartozván; erre az összes községek annak terhe alatt utasitandók, hogy amennyiben a természetbeni fnvarállitási kötelezettségüket az illető ojtóorvos részére előre meg nem váltanák, ez esetre a kitűzött helyre és időre nem állított fnvar az ö közvetlen terbükre felfogadott fuvarral pótoltatik s ezenki-vül a törvényszabta kötelesség elmu lasztásában vétkesek megbüntettetnel^
4-er. AL ojtási eljárás biztos" foganatosítása tekintetéből pedig elrendelem, hogy szolgabiró ur a járás-beli ojtóorvosoktól legalább nyolez nappal el Őbb tüzetes és részletes jelentését közvetlen bekivánóán arról, hogy_ mely községben, mely napon s mely időben jelenik meg az ojtás teljesithetése végett; ezen bejelentés nyomán szolgabiró ur azonnal a keüö intézkedéseket megtegye, ugy az ojtÓorvost szállító fuvarnak, valamint az ojtonezoknak a kitűzött időre és helyre való pontos és mulhatlan előállítása végett.
Mindezeknek pontos és szigorú végrehajtása, vagy a netán még fel-

merülendő szükséges intézkedések megtétele ^czimnek) olyannyira elen-gediietlcn kötelességében álland, hogy e tekintetben bármi hátramaradással a legsúlyosabb felelőséget hárítaná magára.
Végre szintén elmulaszthatatlan kötelességévé teszem (czimnek), hogy mihelyt hatósága területén himlőkór mutatkozik; a jir^inylcptc községben az IBS 1. évi jan, 22-én 800 és 832. szám alatt kibocsátott rendeletemben felsorolt s ezeken kivül még netán szükségesnek mutatkozó óv- és gyógyrendszabályokat röglön életbeléptetvén, az 1880-ik évi apr. hó 23 án 4943. szám. alatt kelt rendeletemnek a legpontosabban eleget teendő, a járvány kiütéskor a fölvételi jegyzőkönyveket azonnal, a tudósító táblákat pedig a járvány tartama alatt minden 8 napban s a járvány megszűntével a zárjelentéseket rögtön terjeszsze be; s miután a járványlepte községekben az óvintézkedéseken kivül a hatósági gyógykezelés is, a szükséghez képest mnl-hatlanul teljesítendő, ennélfogva (czimnek) elengedhetlen kötelességében ál-land minden oly eseíre, midőn a himlőjárvány nagymérvű fellépte folytán, az alkalmazott rendes hatósági orTOSok az ojtás és a himlőbetcgek gyógykezelésére elégteleneknek mutatkoznak ; járványorvosok kirendelése végett hozzám azonnal jelentést tenni.
Zala-Egerszegen, 1S82. érijan. hó 20-án. •
SYASTITS BENÓ, alispán.
Heljrel?azltás.
A bor- és hus-fogyasztásról irt és becses lapjának 6-ik számában megjelent csikkem helyreigazítandó a következők közlését kérem: hivatkoztam, az 1868. évi XV. törvényben gyökeredző azon eljárásra, mely


a termelő közönségnek kedvezményt nyújt, iniütán azonban ezen kedvezmény az 1875. évi XXVII. törvény által hatályon kivül helyeztetett, igy az többé mint fent nem álló tekín-tetendŐ el.
Miután azonban városunk közönsége, miut bortermelő igen sokszor mustját a szőlőből még forrás előtt haza hozza és p\'nczéjében helyezi el, hogy azért mégis kedvezményben részesül elmondom , hogy termésének -/00 Összege a párolgás fehér bornál, \'%„ a seprű, a vörös
— Az asthma ellen való Grí-
hivatalos lap Nem tudjuk,
mault és társa-féle párisi Cannabis Indica cigarettnek behozatalát apénz-ügyminister egyetértve a belügymi-nisteríummal, valamint a birodalmi tanácsban képviselt királyságok és országok illetékes cs. és kir. roinis-teriumaiva, a rint eltiltotta
bornál,
szinte a seprűre, mint
fogyasztási adómentes számolandó ei, tehát a vállalkozók szinte ezen eljárást gyakorolni kötelesek.
Miután azonban mos: már a fogyasztás utáni fizetést a vállalkozók róvják ki és szedik be, nem lesz tán felesleges tudni, mikép Nagy-Kanizsa, mint a 10.000 lelket felül számláló város a 11-ik osztályba sorozott lévén, mint ilyen egy hectoli-ter bor után 1 fjt 7S krt, bormust után 1 frt 34 kr fogyasztási adót fizet, igy az óbornál, vagyis fejtett bornál egy liter bortól 17VIOOJ bormustnál lst/ioo krt fizet, egy darab vágó marhától 3 frt 78 kr, egy éven aluli borjatói 6?, kr, báránykától 14 kilogrammig 17 kr, juhok és kecs kéktől 26 kr, süldőktől 6 kilótól 20 kilóig 42 kr, 10 kilón felüli sertésektói 1 frt 26 kr, friss hus, páczolt és füstölt hus, vagy szalámitól 100 kilónkint X frt 88 kr.
Ezek azon összegek, melyeket a fogyasztási bérlők javnkra beszedni jogosítottak, a \'bornál, általában a húsnál azonban az azzal üzletszerüleg foglalkozóknál.
Ezek voltak azon hiányok, melyeket a múltkori czikkemhez kiegé-
intézkedés oka, de csak örülni lehet neki, mert bebizonyult, hogy a\' derék Grimault ezég Cannabis Indica (indiai kender) helyett Hyoscyamus niger (beléndek) levelekből készült szivarkákkal traktálta a szenvedő emberiséget.
— Tűzbiztonságunk a színhá
zakban. A belügyminister, a színhá
zak tűzveszélye elleni megóvása ér
dekében tartott értekezletnek meg
állapodásához képest a müncheni és
góthai színházaknál alkalmazott szel
lőztetett kürtők és aknák szerkeze
tének és építési módjának tanulmá
nyozására Ybl Miklós építészt, Szi
lágyi Lajos kőzmnnka tanácsi főmér
nököt és Than Károly egy. tanárt ■
küldötte ki.
— A kereskedelemügyi minis-
ter a Budapesten létesített közraktáraknak a forgalomba átadása alkalmából az összes gazdasági egyesületekhez egy körlevelet intézett, amelyben többek között ezeket is mondja: „A felesleges közvetítők pedig nyomják p. termi-vények árát a \'.ermelő irányában és felszökkeutik a fogyasztóval szemben, néha maguk dugják . zsebre, a termelőket tekintve a fő- i hasznot." — A fővárosi kereskedők • a „közvetítőkre\' vonatkozó ezen fel fogás által becsületükben érezvén sértve magukat, a Lloydhan tartott
;zités és helyesbítés szempontjábóljgyülésükben egy emlékiratot seer-
közölni bátor vagyok. Ikésztettek és abban a ministertól a
KOVÁTS JÁNOS, körlevél visszavonását kérelmezték.
városi képviselő. Kár volt a fővárosi kereskedőknek a
—■ .felesleges közvetítők"-féle elnevezéstTARCZA.
Kikötőben.
A viUrtil, i izélt<>l űzött ciónak,
Valahár* kikötőbe «>e. Nem r*bja már bSizült hullámoknak, i ííem labdixaak árok tóbbé vélt.
Zúghat, búghat kCrüito & vixár.
Neki &z már megártani nem fog; Bistoi rÍTben ill » caóoak immár,
Bkr oidilit még rerík ft habok . . ,
— Ssivem T&1& e binjt — vetett Ciáil&k, Uectöpu-tj* te T*?y «iíp leá&yki;
HUÍ mióU én tigeáet bírlak; Szivemben %■ béke uávirránj-k!
BŰTkörMbeo elfelejt- ui?em, A moitoh*. & Tétstcljes mai tat;
Nem tfirSdra\'még ft j3rffvel i«m\' C«ak » jelen gyBcjBriToI mulat. . .
KAROLYI L. GYULA.
Bem Bécsben.*)
: Németből; Szommer Sándor.
A iurUpokbac olrtaom, hogy a lengjelek is szobrot álliUnak .Bern apónak" mi a tán a hiladttoe magvarok Mftroe-Visirhelyen már órcssrobrot álli-tOtUk Kamira. Talán érdekes leac es »J kilóm mai auteotikos forrásból megtad-hatni, hogy — hogyan menekült sze rencséaea Bem tábornok a meghódított
•) E csikket, melyet * ,Néue« Wiener
Tagblut* táxczija ntic forditotunj, « »Tag*
Watt" egy baritja irj» San Fr»nci«cóbol 1881.
deci. hói keletül B atOB megje^iíuel, hogy
• owkktt as«)5lt hju-minci ÍTTBI Bem tábor-
sok uíbell el&adáwű ntin irta papírra ennek
Mftd* Fiája Jaao> honiéi ale*rede«. <
Siominwr fiiadét.

B^cabfll Hagyarorszá^ba. — minthogy rről eddig cstlc legeodik léteznek. Mi-dÖn &«tn, ki tuiajdonképen Magyaror-aságba &sindékozo\'t utazni, Bécset érioté lengyel követek és bécsi küldöttségek rávették, hogy a birodalmi főváros vé-dclmébaD részt vegyon. Measenhauaer akkor a nemzetőrök parancsnoka volt, Ferdinánd császár Oimützben tartózkodott éB WiodÍRchgrát? herczeg & furradalom elaromásáaak feladatat magira vállalta.
Bum átvelte a parancsnokságot „a belvároson kivül-\' Els fel*datAoak ismerte Aaersperget positiójiból elnyomni é& a Jellacic-féle horvátok el kerge tését, kik a külvárosokig szoktak behatolni. LSszere kipróbált volt, de emberei nem. Amint an e!6ini5k a Jeüacic-féle őrök által meglövettek, az ujooczok futni kesdűttok és Bem boldogunk érezte magit, midőn egy maroknyi embere maradt melyek wgitaégével értékeit „darabjait* biztonságba hozhatta.
Három nappal kéeóbb, mint Ó monda a nemaetíröknek alkalmat akart nyaj tani a kis csapctol kirásilani. Ó Auers-pergel akarta megtámadni. Éjféltájban felkelt csap?iával ée azután emberei a külvárosokb*B táboroztak, hogy virra-d ás kor a fÓcsapást megkiiérUék: azonban midőn sííirfctilnJ kezdett, oly nagy hézagokat veit estre csapata soraiban, hogy nem vállalkozhatott Bea: mi re. A csata ezen előjátékéi kéoyszeríick a tapasztalt tábornokot [egy csapat únkéuLea szerve-zéaére és csuk hamar egy sereg lelkes^fárfiu tömörült körüle, kik minden körülmények kötött késiek^ voltak verekedni Ai elfikéuUletek közepette, melyeket! B«m a fSviroi védelmdru Ulált, megje-

lentek. Windisohgrütz manife*tje és egy felszólítás a város átadása ás Bem Pulszky Fer\'-.úcz, Dr. Schütte éa Latonr gyilkoai-nak kiszolgáltatása miatt.
Október 26-áo volt a bécsieknek alkalmak a kis csapatot kivásiíani : .Ugy verekedtek mint az oroszlányok11 szoktt nekUnk Bem az erdélyi táborokban be szelni. Mily véres áldozatokkal jutott Jellucic az éazaki pályaudvarig, hinyajtor kény talenileltek a rohanó sorok t Iflre haladni, mig az „ellenség" a pratert elfoglalhatta, — sok bécsi még ma in beszélhetne róla. Ezután 2S án a Bem által épített és személyesen védett csiliagvéd sánctofc elien mentek. De a vadász pálya (J&gerseile, mai oeve : Praterslrasse) csak addig volt megtartható, amíg Aaersperg-nek nem sikerült más pontoknál betörni; ha Bem nem akart volna a Dunacfiator-nátöl elzárva leaoi, kénytelen rolt viaeza-vonulni a városba.
Bem monda e visszavonulásról: ,Egy tenyérnyi fold sem volt véroutás nélkül átengedve;" minden ház„ csatatérré vált sokszor már ai e!«ő emeleten voltak a támadók, mig a halálig lelkesült védik még éléoken tüzellek a telAk rfil és az ntezárj. E visszavonulás a bécsiek becsületére vallott; hiaieaen történt ée\' midőn ai „ellen" a harczosokkal egy-idíjöleg akart a város kapuján bojntni, véres homlokkal utasittatott vissza.
Ezalalt a talságos erfilködéeek, me lyek a oép a harcz utolsó napjaiban ki volt téve, eit kimerité a lőpor nagyobbrészt t\\ voít l£ve éa az éle!misterek hiányozni kezdettek.
Messenhauaer ki működésének r6-víd ideje alatt — biz nem tábornokoftk

született — miadent, mi erejébSl tellett becsületesen betöltött — feltárt* a nép előtt szomorú állapotát és monda, hogy Windiscbgr&U túlnyomó ereje mellett a népnek választani keli vagy & kétségbeesett háborút £oly tatul vagy p*dig kapitulálni,
A nép a bú, fájdalom és csalódás miatt lemondott & fegy^STÓl. Mesaen-haqser Bem tábornokot magához kérette és tudatta vele, bügy a városi hatóságok Windischgrátzzel alkudozásba bocsátkoztak.
.Tábornok ur, itt sokunk már nincs dolgunk, a város kapitulálni akar. Un itt idegen; mentse meg szabadságát. Nekem mint bécsinek kötelességem itt türaí ée meghalni.*
Bem e. táv ozásról mítsem akart tadoi és mintbogy halálig ki volt m> rfilve, Measenhauser lakásában viaszaro-nult. Alighogy néhány pillsnatig az épületben volt, midőn Meesonhauser segédei, polgárok stb. játtek ho*xi éa kö nyörögtek, hogy távozzék, mielőtt kéeö. Bem megkósKÖnte a szeretet jeleit é« — tovább aludt. Ekkor megjelent Heasen-haaser maga, ism<ftel:e előadását és rábírta Bemet venni, a ?«á váró udvart irodai titkárból csatlakozni és sszel enuek irodájába Uvosai, hol Allrahába öltözködött is egy távoli külvirctbí vonult. Ismeretesek a jelenetek, melyek az Atilá-bon történtek midőn Bem az utón men helyóig .fiatal baritainél" Ftolaó látogatást tett; hogyan kérlek, életét mentse meg, melyet mit népek szab&dságáér\' még áruba vethet.
Alig hogy * tábornok, mint mtgyar
tit oitÖikídvp, «gv kOlviiroti

korcsmában szállást vett, mid6n a csiazÁr
csapatok bevonultak éj a véletlen ugy
. akarta, hogy a parancsnok — tábornok
épen exen vendéglőbe szállt. -,
(Itt megakarom említeni, hogy Bem tábornok előkelő, akrupalosiUaában, a következő elbeszéléseknél, melyeket számuxetésébeb mondott el, sohasem ne- \' vwett meg localitásokat vagy siemélye-ket. „Nem lehet tudni, hogyan lehet valakinek irtani, aki egysier valakinek t-gy szolgálatot tett" — szokta mondani.)
Hogy a korcsmáros előtt — aki -valódi császári volt — gyanút ne keltsen, el fi kellett útlevelét mutatnia, mely x valóban egy ax ad varnál elSkelő mágnás szolgálatában levő" arodalmí tiset ártatlan nevére volt kiállítva. Hogy azonban a gyanút egééten elhárítsa magiról, gyakran órákig beszélgetett az utcián az em- \\ berekkel, a tisztekkel ét a tábornoknak \' ordinnanctaiTal tréfálódzott, élezés Ötleteket beszéltetet\'. magáról és alkalmilag maga is csatolt ilyeneket hozzá Ön magiról.
Bem, aki Bécsben mint\' arodalmi tisst üzleti dolgokban járt, Bécs elfoglalása után törekedett czéljáboz közeledni. Egy pinciér segítségé vei talált \'s egy kocsit; de a félénk fuvaros nem merészelt a vámon át hajtatni, minthogy azl űrizték. A véletlen akarta, hogy egy tiszt, kinek neje a magyar határhor kőiel egy városban tartózkodott, ezt a Bzékvárosba hozta,\' a tiszt ugyanazon vendéglőbe szállolt, melyben Bem volt ón még agyanasoa eate vísez&frkarl térni állomására; ex U a piny cxérhes fordult kocsisért. Ez a tisztet » magyar nrodaJmi tíaztte], ki ugyanaeon tiéit követett, megiimertettá éa —

HÜSZONKGYHDIK ÉVFOLYAM

iALAI KÖZLÖNY.

JAJTUÁE 26-4* 1882.magukra Tenni, mert a ,--°?--.n Bég*-gel mi is határozottan elítéljük és aarhozUtjuk azon törekrést, hogy a közraktári ügyletek kötésénél felesleges közvetítők-, más SZÓT az alkuszok lépjenek a keresltedéit vállalat és a termelók közé. A köz raktári üzlet czélja úgysem más, mii az,- hogy általa a termelők és a f< \' gyasztók közvetlen érintkezésbe ho zassanak egymással és a közraktár jegyek váltói természettel éppen azér ruháztattak fel, hogy a termelő w legyen kénytelen a magán raktáro zás költséges volta, vagy pénzszük ségleti igényeinek sürgőssége ~;"* áruján túladni. »
Aa újság.
Lenge köd lebeg * nyugvó vAro elcsendesült utczái folótl, — óvatosa czáll le, nehogy a. fáradt földi váodor p iionésében zavartassák, megszánja az éle szer töviseivel boritolt halandót, a kiké napi keservök után Morfeas lágy karjaib fogadott-!
Oh! mily jó esik a pihenés; — márványpaloták márványkebelü lakóitó az atolió pórig, - miodoyájan édes meg elégedessel tekintenek a lenyugvás pilla nüta elé.
Pa,
Gazdag — azegóay! A gazdag, i kinek nincs oly vágya, metystoe teljesít hetne, — a mig a józan ész határait á nem lépí, gondol némelykor arra is: miért kell lefeküdni, — hisa az csak megra-bol aszórakoíáít\'ilveílfil?! —Már t. i igy BZOI a könnyelmű mulatói vágyó. — Nagy Frisdrich porosz király e.z alvás* szokásból eredőnek képzelte; három na pig nem feküdt le, egyszer csak íróasztalánál alva találják.
Csak az s szegény pór, a ki folytonos munka és fáradtság közt eazi kenyerét, a kit a reggeli nap első, valamint a a déli nap lángsogára folyton munka közt rüd^öíöl, a kinek homlokáról a szende hold ezüst sugara édes kéjjel csókolgatja
le az izzadUágol! oh csakis,
vagyis leginkább ezen osítálya az emberiségnek ismeri fel legjobban, minfl jótétemény az alvás.
Sokáig töltém még az idót ilyen s haionnemü gondolatok kBzt, amidőn merengésemből egy meglehetős kemény hang ébreszt fel! „Kenő csak komim ! — szól mele\'te haladd társához, —milyen asép az ujeág ! ... Én kíváncsian ki te kin tek kies a téli hold búskomoly mosolyával üdvözöl.
Mi azép az ég, mi édes megelégedéssel mosolyg le e Bzeavedő hazára; végtelen palástját az éjkirálynője miriárdnyi kíséretével, — ragyogó csillagával erősíti &z osz .atlasz havas gerinczeire; boldog

— büszke, mert tiszta, ártatlan, a hova bűnös emberi lábnyomok nem jöhetnek; a hol csak a mindenható szolgái lakosnak
Ujolag hallom : .Milyen tiszta újság, —jó időt várhatunk!*
Most: emlékszem, boldog gyermei éveimben haliam mondogatni: „Tiszta a újság, jó idö lesz" ; — vagy — »Nag udvara van az újságnak, eső*, várhatunk. Tehát az újság és hold el neveti Ugyanazon fogalmat fejezi kí; — a régi afc, igy pl. a zsidók hold szerintstámito\' Uki&x hold ujolását uj holddal j. lölték; a régi magyarok, sőt r~*g mai na( is, a hold változatait külöcfélekép magyarázzák, árnyalataiból jót vagy roflwat következtetnek ; mbden, A mi még a jövőtől függj újdonság színezetéi hordj magán; igy származhatott a holdnak pórnép áltál „újság\' elnevexéeel
Kedves hold! ... Tán azért inte-gstsz oly bás-komolyan felénk, mert ha ragszol ai emberekre, mórt háborgatnak, - nem szereted, hogy a költők ellenié gébhez, a naphoz hasonlítanak s mondják : Szomorúan- tekintett a szereti pár, a szerelmesek napjára, a halvány holdra, . . stb. . . .
Vagy ián azt hiszed, hogy a pó gúnyból neveiéit uJBágoak, mert hala viny v«gy, minta mi újságaink.
0e nem! — nem! Hisz te mindig egyenlő fényben ragyogsz, téged nem zavar nyugalmadban senki, ha csak egy-egy csillagvizsgáló be nem akar hatolni kebled titkaiba. Te »z égen ragyogsz, di csőn, méltóságteljesen. Van a földnek is újsága, de ee magán hordja földi anyag .lakját. Téged láthatatlan usent kéz al-Mott; oh atokat a mi újságainkat gyarló línberi elme hozta létre. . . Kacagjunk I told — újság, égi teremtmény — papír. i mégis van valami hasonlatosság köztük, em anyagilag, nem is alakilag.
A hold világító teát, éji kalauza a -ándornak, útmutatója a végtelen tenge--en kóborló hajósnak, belőle lehet jót és ■oesiat jósolni; ha újul s nem borítja el lomályos felleg, ugy egész negyedben jó dít várthatunk sat. s&t
Az ujíág, már t.i.papiroanjaágaink, árgyalja a multakat s ebből következtet . jövőre, megmutatja, jót vagy rosstat árhatunk-e?l ha vési közéig, elhomá-yosul, megjósolja a közel férget eget, int, iv bennünket, szilárdítja elménket, ál-ala hatolunk be az igazi jó politika tit-aiba, — megismerjük nevezetesebb fér-iaink szereplését, dicsőíti a jótspelengér e állítja a jellemtelent.
De a holdat minden halandó látja, )£ égi uJBág egyenlően üdvözli az urat és >Órt. . - . papír újságaink már nagyobb irak, ez már nem mindenki ajtaján ko-
>ogtat: meg ia látszik,.
Száz éa azaz ember alig bir tudó-lássál róla; nem, mintha nem tudná, mi s ujíág . . . miféle elnevezése* . . . hogy )k mindent tartalmaz, azt az emberek

legnagyobb róexe tudja, ... de hát pénz, be kerül.
De én azt hiszem, hogy már aon* még sem pénzhiány a« oka, ha magyar hazánkban alig lehet pórt találni, a ki lapokat olvasgatna, eőt még a meaterembe-rek aom igen vágyódnak utánns.
Bécabeni Urtózkodásom alatt gyak-ran kirándultam a közel eső falvakra.
A világvirfa környékén lévőviHái n a nap aranysugárait elnyellek; w ég büszke arája pirulva menekült & fakeu kékaa Svábhegy havas ormain: onnan kacsintgatott le kíváncsian égő szemeivel a hamvaszöld növényekre, melyek eltakarva a hegység mérhetleo árnyától, — nagy ritkán enyelghatlek a nap meli augárival.
A taj ezépeége elragadott, — eg; ■gmagyarázhatUn vágy •zálltameglef kémet; — felrepülni e kékffl IiBvaflo ködtengerébe . . . fÖls2ál!ani napaugáro a reggeli harmat gyöngyével . . . Köröl-uéxek, mielőtt Isteu hozzádut mondanék e gyönyörű vidéknek ... Ah ! vógeava-rázaképnek; — amott a vsdgeas ténye sü\'ü árnyai alatt piben ngy agg éa egy ifjú; ugy litszik az előbbinek gyermoke. A dél óráit pihenik; — fcléjók közelgyk,
lassan, lábujjhegyen. A test pihen,
de ima a lélek nem, — az agg remeg kezében újságot tart s ugy látásik, a országgyűlés határozata felől mondja el nézetét. -£- Ez nagyszerű! . . . ezekkel szóba kell bocsájtkoznom! ... A gondo-atot tett követi . , . Minő barátságosak, pedig azt véltem, hogy ba megtudja, hogy Magyarország Is ók ega alatt születtem , — órezletni fogja velem haragját. —De ez^n tulálkez\'a is csak megeróaitette ae;m néie-omat, hogy az egyszerű természet vallásos fia, legyen ae magyar, német sat. sat. nem ismerik oly mértéltben a nemzeri gyűlöletet, miniko ■unk előbaladotubbjai, mert Bzem elől :artja: „Mindnyájon egy alyának fin ragyánk 1*
Sőt midőn ez agg pór, — ki a sra
bad mezőn töltötte élte logoagyobb részét,
— megtudta, hogy magyar vagyok, (-aj-
nálkozva sóhajtott lel: .Bizony azoknak
szegény magyaroknak ia kijutaréssök !•
Beszélgettünk a bécsi kormány el
jírásáról, a-bpeati eseményekről e bámu
Attal vegyült tisztelet tölté be lelkemét
amidőn körökből távoztam.
Fájt a drága bont oly forrón szerető zivemnek, nem mintha irigyeltem volca, tmit, tapasztaltam, de nem menekül lettem azon fájó gondolattól : Miért .. liért . . . mért nincs ez ifry nálunk is [?
Fitlvak hossza sorát u\'.arhatjuk b> níg egy-egy helyre találunk, a hova ;udvágy ingere egy újságol röpit, — mig máshol, igy Poroszországban a legntolaó .ocaÍB ia tart újságot, addig nálunk .. telkes gazda alig tudja, kit választott követének ; ily körülmények közt elvszilárd ságrói szó sem lehet; az az oka aztán,hogy

követvilatztáj alkalmival arra szarai
pór legnagyobb része, a ki néki legtöb bort és legtöbb ni vart adji.
K . . , városában uját szemeimmel láttam, midőn egy pór büszkén mutatta az ellentáborba tartó*kodÓn*k napi k resméoyét: 15 sxivart és a számár* rej delt ebédot.
Szerény né^e lem az, hogy ha az atyafiak azon pénat, melyet a korcsmában eldŐMöln-k, — tijzágrm használnák fel, nem forduln* ilyen gyalázatos esemény elő.
Ezer lelket számláló faluban ali van három újság — üwtelett* ^ m« lert j*gy*51\', ezzel a sor bo van fejezve.
Mint az imádaagoa könyv tartalmát, ugy k^Uene hutánk sorsát ismerni a pórnak: — vagy az lehetetlen, tán képtelen\' Az a bécaii ti emel alapot ismeretével bii nemcsak a saját hónában történtekről hanem ami Kárpát bérczei közt történik, — s a mi magyarjaink aaját hónuk léte felől íe bírjanak kellő tudomással?! A pap a szószékről hirdeti laton igéit; — mire valók a hosszú téli eslék s a nyári vasárnap délutánok?! i . .
Avagy véieknek tekinti, ha a pórt folvílágositja houa állapotáról?! Ne előre, hanem visszafelé! ez vezényszava?!
Amíg a pór sóvárogva nem, toki azon óra elé, melyben az újságot kezei közé veheti, — amig eivssüirdsag távol na tőle, addig jaj e szegény honnak 1
Terjesszük tehát a lapokat, magja ázzuk annak szükségét, mint hat a leiekre, mennyi jót, czélszerüt tanulhatunk fekete betűiből, mu.aMUnk reá azon betegségre, a mely okozza, hogy a pór olyan, mint a napraforgó, a merre a nap »üt, arra for-da! éa akkor nem fogunk pirulni más népek előtt; a panasz szűnni tag • a ki az országgyűlés eljárását helyeali, az megelégedett less, a ki nem, az hűen fog elvi mellett barczolni s nem fogja hangoztatni „Éljen ez évben a kormánypárt, jövÓr az ellenzéki !*
Ily állapot mellett a nemzet meg uem állhat, ily izomora körülmények közt e drága honnak vesznie kell! A hol a nép ingatag, ott győzelemre ssimitani nem lehet, ott elhal a azép és igaz. jónak aziva, mint Mózesé a pusztában. — Nekünk e maroknyi népnek felvilágosodotu nak kell lenni, folyton előrehaladás legyen jelszavunk ! A pórnak imaköny véa kívül egyebe sinci, váljék az újság második imakönyvévé, e ha eljő az idő, tudjon Ön magával atámot vetni, akkor Magyarország nem volt, hanem lesz!
KORPADI BÉLA.
— T&raa&estélyt reode* a Q4
Lanizsai vasat! tisstikar febr. 4*éo a va-uú éttTumbeD, meiybsD caak a meghívottak T«hetaek résst; a megbivó másra .t sem ruhiabató. Kesdete S órakor.

- -*--~ J. Bréger Adal ho-
dosioi állami elemi nepukolsi ídfúrieBnc
mÍD0«egfl tsnitúnfit iliomásia s TSIUS- es
kSKktstiallgji minist™ reglec mer-
erísitBtt.. " ^
— KUfaltidu Tivadar kir.
jirúbiiSsagi iraok SllmeghrS] a sala-
egurmegi kir. tarríijya»«khsi-ii«T«.tot«lt
ki segédtílokkfinyTv^olÓT*.
— A magyar tOtotíók VX „r-
aiigo. kösgjalíaioík viBalmi biiottaaea eurn kesg;Olea kiadssminak £edas^«r. 1882. éri f.brnir hó 11^, ZJ. Egem,. B«» ai .Arany Birioy D»gjt«rm«ben Taránjri PersDosué, hiri Eiofo! Miria í nsjjsiga »édn8k»*pi aUtt tírtkirü lina-Tigalmat rendéi, Tfaiuj Kristóf elnjt <ir. Zárka Ziigmood jegyaí. Bel«pli dij • •semélyonkint 1 frt, felü!fiielé.»k küjjj! nettel fogadl*U>»k I hirUpilíg ojaelaa-tatnak. Kerdete 7 órakor.
— A Balaton je^raeotea neieii
van még itt-ott eyengo jégburkolit.
— Adományozás. A balaton-
(ttredi sieretetbts javara • TMpremi
tiplaJan 20 frtot adomi>vo«>tt.
— Országot vásár lesi h<Stfóa
„-Kaniisio, mire „ éfd»k6lt«kot
figyelmei leljük.
— Hymen. SorUnkbea id&aOtt
sjintarsnlet egyik jelet tagja Rótt Etel
kiassionyt jm. 18 in voiette oltarhos
Székesfehérvirott Qlaísr Henrik bevvisi
vend"
— Nagy tü* volt Miháldon műit
vasárnap estefelé. Rosenberger Sándor ur
n&gy pajtája égett el gabona- ét takar
mánynyal együtt. A kár jelentékeny.
— Cserebogár jsnuárinjbtn.
Kedden teljesen kifejlődőit cserebogara,
láttunk. *
— Adomány, Öivegy Inkey
Káimánné orhölgy ő nagysága a rigyá&í
tani ló atoba padolaaára 30 frtu; kegyes-
kedett adományozni. Fogadja esért ő
nagyaaga legháíásabb kösz6netét CeigoH
J. Unitónak.
— Korcsolya-bálvoU Sűmeghen
f. évi jaa. 21. féoyes, elegáns, egytiU
levéi minden ami a jó kedv fokozáshoz
kívántatik, de deficittel végződött — 35
frt ez semmi — a mula\'Kág kárpótolté,
dicsőén e csekély ráfizetést, A négyewket
hassonnyoiczpár tánczoltu — egy ritkaság
U fordult oÚ, több tánezoe, mint tán-
ezosnfi, az ilyen bálokban íxokott a hölgy
kösÖDióg kitűnően mulatni. A •ümoght
elitté rigalmak jó híre ismét bizonyítékot
nyert. JörOre a diste* hö!rykoszorút ma-
Útjuk b*.
— A IMKÓH r. k. felekezeti iskola .
iflgédtanítói állomására f. hó 15-én tar
tott rendkívüli iakiz. ülésben egyhangúlag
n.-kanizsai tziÜet&Ö Erdőey Biba Bálint
égzett képezdész válusUtott «1.
— mjeyynés. Szőke Kálmán ol-
lircii tanító eljegyeite Diostenbarger
nrnak bajos leányát Herminát Somogy-
BerzéőlBem fuvarosa egy lisztet már csak mégis merészelt átvinni & vámon, hogy a szigorúan elzárt Bécsből ki vigye.
A legkülsöbb sorompóknál megérve, mely számtalan katonával volt ellátva, felhangzott az utolsó parancsoló: ,megállj é» ne tovább J*
Minthogy az firparancenok sokáig nem jelent meg ea egy bűvös, erős őszi-nap a to rdbbiitazásra in te, a kocáiban ülő tust elveazité türelmét és a kötetben dohányzó altisztre kiáltott.
Alig hogy ea észrevetle a liaztiznb-bonyt, tisztelegve rögtön jelt adott a továbbutazásra
Bem Bzereicaeseo ezen veszélytől ia menekültéi eredeti terve Magyarországba sietm, a teljeaulesb.es közeledett.
A vároa, hol a titzt áíloináao-ott, csakhamar el Tett érve és a kocáit üdvözlő haditár»ak kíváncsiak voltak bécsi híreket hallani. A jövevényeket kérdésekkel ostromoltál: és örüllek a győzelemnek, mint a bolondok. Este ünnepélyéé és vig tiiztitárEaság gyűlt egybe Bem mint vendég köilük volt; míoi lengyel sok puncsot" ivott és caak éjféltájban meni pihenni. Bem másnap meglátogatta uti-társát ér minthogy ennek a helyparancs-nofccá! és város tanácsnál dolga volt, kérte át Bem — az utazás miatt nyert fáradtságot hozván fel mentségül — hogy útlevelét láttamoztassa ; „mert egy tiszt or mindenütt felléphet és azonnal szolgáltatik, mig nekünk azogény civilisták-oak Órákig kell várnunk!" Egy félóra múlva megkapta a kivint útlevelet és a barátságos és Bem iránt magát lekötelezettnek hitt tiazt közvetítése folytan rögtön nyert alkalmat továbbutazhatni a legközelebbi vasútállomásig. A kocsit kö-rülalló császári tisztek meleg kézszoritáui és legjobb kivánatai költ szerencsésen elútaxott Auiztriábol és néhány apró kaland útin Pozsonyba érkezett, ahol Kossuthtal találkozott.Atovábbimagyar-*■ erdélyonsági csatái a tírÚnethe* tar tóinak.
Néhány nappal e tarcwdevél meg-jelenáse után a .Tagblatt- egy bécii ba-?*lJa "j*> *»ögy 6 még csatolhatna adatott Bem »j>.5« megsaÖkteteWüez, amiben Wbbei a meg moit £5 bécsiek kOitU U

LözremükÖdtek ; de ő ezeket nem akarj egnevezni és igy adataivá] is el •
hallgat.
Népmoiida gráczi Schlossberg eredetéről. *)
íme itt vagyok a Schlossberg ke-itkuzéséről szóló népmondával. Midőn a időben Péter és Pál napján a nép a ichöckl csucaán nagy ünnepélyét tartaná a zászlók lengenének, a fiatalság zene-tó mellett a táneznak adná magát a az regek pedig a bor siörpőlgetéae mellett a iegjobb hangulatban volnának, hirtelen Jgy kicsi sovány alak tűnik fel aláthatá-n csinofl vadász egyenruhában. Vadáaz-)tjára támaszkodva, figyelemmel kíséré en vidám társasagot, főfigyelmét azon-ian egy ifjúra forditá, ki társainál egy ejjel nagyobb lévén épen a legszebb két leánynyal a stájer tánezot járta, ezért minién szem őt néste.
Istók Kumberg községben nemcsak legszebb, de legerősebb férfiú volt, ki a :uruc«ok berontása alkalmával esek köl nem egynek zúzta be kemény fejét, azt eszközölte, hogy a vidékről távozniok kellett
Istók tekintélyét még az is emelé, ivel egyátalán híres verekedő s fgyut-l a gazdag Waldbauemek fia volt.
Az idegen feléjük tartva, jó napot váot. Az öreg Erhart megszólítván kér* ,ezé, honnan jő?mire válaszolá:Schweiz-KJI. Katona koromban én u jártam arra, ó élet van otl; s ha szabad kérdeznem lázasának további czéljat? Poláko\'azá-. in keresztül Oroszorazágbaa s asn\'in a iukátuaon át a vad mongolokhoz égése chinai falig készülök, melyet meg Tózni eretnák. így nagyon hossza jutása leend ? Majd rövidebbre szabom, hisz Olaszorsiágban, Parisban az exermester-séget tanultam. Most az egész világot bejárom, hogy minden országot ée népet legUmarjek, Unolmányaimat értékeeit-eosem.
Erre ai idegent mindnyájan körül-ették arra kérvén, mikép bewéljen el
•> Kikílünkben lerfi o»vezotm«erfil
**6\\6 érdekes oípmoadit kfe&ijttk a T5r5k
rse által jelesen uerkatstett aYa>megT«i
OIIODT* lvfatobbl ssisábiL BMT£ .

.öbbet tett átázásairól. Nagyon azivoeen \'ogadta Őket éa azt monda: A nap alatt iok oly tárgy létezik, meÍ7ről ti jó erc-jerek boldogságtokban még álmodni senr lernótek. — Az Öreg Erhart erre ae ondá: ÉQ máraz exermeaterségről sokai i állottam beszélni, megvallom, szerető ék egyszer valamit saját szemeimmel is látni. Az ur bizonyára mestere a művészetnek, asért ezáltal nekünk kimondhatatlan örömöt szerezne.
Az idegen néhány peroznyi gondol-
>dás után igy szólt: mit szólnátok ahhoz,
, én a Schöcklre 24 óraleforgiaival oly
cupot helyezné , mely a magaa P.igit
Schwoiczban megközelíti.
Erre a nép hátrált, egyedül csak [stóknak volt annyi bátorsága, hogy az degen elé állva, azt monda: Ha mínd-xyájan félnek ia, mégis hogy azt oe mond iák, hogy Waldbauer Istók ia megijedt, kérem az urat, ezt komolyan á!htja-e vagy csak tréfál?
A picii ember pedig nevetve vála izolá: Igen is ozt komolyan állítom. Hanem áldozatait csak a halál veszi ingyen. Erre Islók durva kezét vállára tövé londá: Ha Őn maga Belzebub volua is. □ég sem félek, mit kíván tehát? Az idegen válaszképen igy szólt: Sok ón kevés, amit én kívánok. Kibalyt felteszem a ku->t, az első ember, aki azt megmaszsza, enyém.
Általános rémülől fogta el A jelen ólukat, de Islók kezeit nyujtá neki, nelyeket az idegen elfogadott s beleeta-wtt mondván : A szerződés meg v.n «■ :el kötve, inkább feltámad valaki, mint-íogy a pokolból egy lélek megazaba-iuljon.
Ezután a köteti erdő felé sietett a is vadász, hol csakhamar az emberek ieme elöl eltűnt
Az emberek azonban összedugván
sjelket, afelett tanácskoztak: vájjon most
lit kell tenni? Egy része azon ajánlatot
lévé, jó volna a plébánost meghivatni,
másik része pedig azt monda, ai ördög
soha sem oly fekete, mint a hogyan fes-
ik; bizonyára csak bolonddá tartott ben
>ünket. Vén aaszonyok azonban kéossa-
t ér ástok ét látták a piai vidám ember
lábait Amint igy agymáuaj vitatkos-

óinak, szemgkbe ötlik egy ssiklán az idegen, fenyegetŐleg emelvén fel közót a a négy vílágtaj felé fordulván. Erre mia-den oldalról borzasztó zivatarok következtek, a forró szél tutolvi fivöltve tovább a kopár síkon, az ég rettentően zöcgött, ugy, hogy a föld is majdnem megingott. Mindenki manók ülői igyekezett i egy nesen Kumberg felé vevék atjókat ■ templomba gyűltek össze, hogy a pokoli ijedelemnek kimenetelét megvárják.
Ekkor a Schőokl magaslaton levő időjelző helyről vakító, kápráztató felhfi bori á el az égboltozatot ■ ebben tűnt fel a vadáBxaak kicai alakjai A nap teljesen elsetélűlt, valóságos éjjé változott, az e*6 záporként ömlött s a villámokat dőrgés kísérte, iszonyú félelme* látványt nyújtott s midőn ajt elemek háborodás* a leg ugtsb fokot érte el, akkor észre lehetett \'enni, mint repül zngvai sziklákat szerva, az alak d*lfelé, mig égésien eltűnt.
A« Ördög Afrikába sietett, ott nagy öldrengést (4ézett elő, mely által begyek ullatlak ala z sziklák lestakadtanak. Egy darabot vállára véve három ngrias*! Szardiaián és DJmátián át Stájerba ért éppen Wildoü és Strasagang közStt le legott, midőn mindenfelől ijtatos körme-letuk érkeztek s őt körülve.ték, miért mm előbbre, sem hátrább mozdulni nem .udott, Vewteatégének tudaUbán a marival hozott szikiit oly erővel dobta a ildre, hogy két felé hasadt, melyek a Murahotasábaa feküaznek, amelynek emlékére a veszedelem sserenués elháriti-aáért mindkét aziklán kereufteket és kápolnákat építettek.
A kisebb rész az a kálvária a axeot lirtemplómmal, a nagyobb a Sohlouberg, elynek m&gaBlatára nemsokára a szent \'amis templomot éptték.
Át ördög pedig a Schöckl időjelző
elyére vonult, ahol a pásztorok állítása
szerint még most ia tartózkodik * gya-
korU a ködknpot, ködsipkát teszi föléje.
Midőn néhány évvel br. Kalcbberg
Imoa ezen helyet meglátogatta^ az őrző
gyermek figyelmesteté, hogy a lyukba
ehogyse hajtana, követ, mert akkor az
rdög zivatart küldene nyakunkra B acép
kilátátuokat megrongiiná. Sít még azt is
mond* neki, hogy e tiratarjahS lynkat

naponkint ctepőtékkel körül fon ja, h,ogy nyája a veszedelem ellen óvalegyen, mert már >ok beleesett; z mégis ezen dolgot miodentiap kell úmáteisi:, =srt ezen keritri*éjjel széttióratjk égsz4t less hordva. Eddig ázol a báró füzete a azép várbegynek keletkexrfséro\'l. S mos* bocsánatot kérek a szire* olvasó közönségtől, hogy tü reimét as igéaytclon levelekkel oly soká igénybe vfltum.
GYALÓKAL
Igazolás.
fy ondja, hogy maradjtk,
Éa TÍOOI folytba, tzoatelaa;
Hogy ín alig jörBk — »«yyek mir,
Peresig ssm túva egy halyeu.
Hogy mint bolygó lidércx, a ae\'yet
A tzil kerget urasélytMB ; \'■.
M&gfoidalok napjában íc U, ., Itt ii — mey ott íl hirtelen.
agy hit mondjam mj.T i>Ofy ka már így
iue* Dynftom, ko|7 horí meey*k? liol tovább vacyok mondjam s*g,
ogy hol vaonak a jó h»ljok ?
egmoadaaáiD, oi blgyje meg ^<— de
isi miadooött oly jó ntltua. t« emberek jdk, ■ az vajrjok ki \'•gén rilifot aterotem.
lig van hely — (éa nata tudom mirt,) -
hol nem Útnak ör&msst -, -[gy malik «1 uaknea égisz nap, itt délátán — ütött mef ML Sok miBdenr&l beMtUcotésbao,
• ora gyorsan eltelik;
be sadflakbS! alig fogyank ki,
lem egyszer kí#6 estolig.
tudni hiny\' Jwlyea ifírtom,
,ogj még ma. bistoa oU leizek;
[«n moaoasí, sem semaükepes:
logy holnap is ta«jd mehetek. ;
Ioln»p? Oh holnap ojra keidem, >kk*I korábban megjSvQk; kiket ma torra látogitixm, 3««xílek holnap ia roick.
m illet eoeem ssemrehányia,
_ -m* kérésig Toltam itt;
lhigrje, mert még zsc. oalodou
b az, ki bisva hitt.
ól Í hi
SuTamban az, ki bisva h
om,
va Tóba álta
jorSk megint,
t U
De nxgjsádxól nem Íi hiu Megbántva Tóba általam ; Holoap jorSk it meg
HAL\\3Y
Holoa B*TÍÍt

HUSZONEGYEDIK fiVJOliYAM

ZALAI KÖZLŐKT

JANUAB 26-4a 1882.
gy gy ,
:■ Uttínvidéki tirsadalmi é* önmüvelödés
tirréMvéojlár«uJRtmérlegazimlija|kÖr.- Ideiglenes helyisége\' Kirily-utcza
282^00 frt 71 kr; Tesztessóg- és nyeres;Í2a:ssu.A ki becses sseméiyérel tábonxn-
ségasámlij* 24-853 frt 10 krt, forgalmaikat nagyobbiUni szándékoiik, sziresked-
pedig 1,168,375 frt 18 krt tesz. S-dik Ijék es ívre nerét, lakisii imi. Bővebbet
r»»dcskCs£rülásaf«br. IVÍÍ d.tt.3 órt-laddig a legkoselebbi gyülóMfl nyerhet,
kor jósa Cuktorsyán s vtrostiis Uaics-Jmeíyrs meghjrstik; as ideigl. bisotlaág.
tsremébén. Napirena: t) &* igisgatdsigl — J. tMagyarországi Hirlap-
jelsotése, b) s felügyeli bizottság jelen-lirók Nyngdijiotézete\' ss 1881-ik év té#e ét s folulvingált éví számadások fe- [társadalmi alkotásai fcöxt a legkiválóbb Mii határosaihoiatal, c) hstárouthosstsl (helyek egyikét foglalja el. Július elejével a tiHti jöTsdsism raikiotiíslotitás*iránt, alakult sug « intsWst a siár ii csgyvsa-
fy yt tartott t
hó 21 én ML ns^-kanissai kereskedelmi ifjak Önképzö köre. Volt itt felolvasás, tene s éa&k; fairom oly tényeifi, mely igen tokiig képes — as ugyanié matatni ■seretŐ ifjúságot — jó hangulatban tartani. Al egylet helyiségei zauiolasigtÖmve voltak s igen ssép és\' nagy azimban volt képviselve a hölgy közönség — különben ezen nincs mit csudilai — hiszen k. férjekről txól — illetve felolvasás! Tapsvibar közepette kezdette meg tf}. Donászy Fe-rencz ur jgea érdekes felolvasását a „fér-jekrŐl", melyet daczira annak, hogy igen hosszú ideig vetle igénybe a hallgatóiig figyelmét éa türelmét, mégis a legnagyobb odaadással hallgattifc Tágig. Mégis érdemel U ezen odaadó figyelmet érdékei és szépen kidolgozóit felolvasásáért! Zajos taps és éljenzes kost htgyta el felolvasó ur a szószéket. Ezután ez egylet buzgó ■ fáradhatlan alelnöke Grünhut H.orik ur ét Puliik Miksa ur nógykexre jáUzotlak egy pár piécet zongorán mit Kaufmann Béla és Kuha Jakab urak duett éneke — ootaDdum legújabb magyar dalok voltak esek — követte Grfiniint Henrik ur zongora kíséretével, est Pollik Miksa, Stern Z»ígmond urak zongorajátéka éa Eck-•telo ás Ollop Lajos urak éoeke követett, melyekkel az igazán éivesettelje* estély véget ért. Mindnyájan elismerésben részesültek pompás müvéazetükórt, melylyeJ oly annyira lekötötték a hallgatóéig figyelmét, hogy majdnem es egylet he lyiségében felejtette magit A társasig 1 óra útin oszlott szét. Dicséretet érdemet a iörekvö egylet — és kivioatoa volna, hogy a már ugyú szép pártoÜsnsk ör-vendó egylet meg nagyobb pártolásnak Örvendene. Megérdemelné — mert min den tekintetben megmutatta mir ilet képességét
— A ,&eu*eir bé"c«i szerkesztője
Szántó Simon József meghalt január
17-én. 1819-bea született Nagy-Kanitsán-
atyja itt rabbinus volt. 1845 óta haláláig:
mint béc*í joumalista működött.
— domogymegye gazdwagi egye
sfiielének alólirt bisouságs-etetiaeltisito
lettel tadntja, miszeriot ** áJt&Ia Kapos-
virott rendezendő lóárverezés folyó 1882.
ér miroaiu 23-in reggeli 8 órakor kez-
dÖdik éa a szükséghez képest 24-én foly
tat Ütik. Ezen árveré* ezélja a verő kö
■Önsegnek a tenyésztőkkel vaJó koavetlen
érintkezése iltal, egyrészt ez«n vidék szé-
.pen fejlődött lótenyésztéséből eredi lovak ■simára jobb piaczot létesíteni, másrészt a vevőket lehetőleg költségtől éa fáradtságtól megmenteni. Lakásokról éa ellátásról több jó vendéglőben vsa gondoskodva. Az egylet tisztviselői as? érkes> vevő et ss árverés előtti napokon a kaposvári pályaudvarban fop-ják várai. As elmuJt évben elért siker iúal bitoritvastekintettel ac padivá s int lovat az idén virhato naég jeJea^kbb áibikdk
íz. janu »ieh Ai
aa érdekofc közönséget esve *6*méu& tisztelettel meghívni. A bejeleutelt lovak részletes jegyieké február havában fog megjelenni, melyet kívánatra leas szerencsénk bérmentve megküldeni. Az alólirt bizottság azivesen szo\'gál bővebb felvili gositáasal, mely iránt FreysiidÜer ViJawM „ urhoi méltostsssék fordnlni Kapwvmrr*; Kaposvár 1882. január haviban. A bi-
: So
.ndor, elnöic. Bárány
Déaes, Beck Béla, Boro»tay Károly, Bos-njik Gosttáv, Bottka, Antah, Döry Lsios, ií> Egftdy Sáfldor. Freysi&düec Vilmos, Fink Ágoston, Henos László, Hóra Fe-, reDoz^Jsocovich Elemér, Jankovich Gyula, Jankovich Tivadar, Jessenszky Imre, Inkey letyáB, KsoskovtU Sándor, Kacs-koviu Zoltán, Király Istvin (illatorTos), Knnd Jenő, Makfalvay Géza, Malanoiti Jenő, Mirffy Béla, Márfty Emil, Márffy József, Peer Mátyás, RiehayoTszky Mi biiy, Koboz István, gr. Somssicb Adolf, id. gr. Somssich Imre, gr Széchényi Gö ■*, gr. Sseohéayi Imre, gr. Széchényi Pil, TalRán Aodor, Vsrg* Bél., Vasáín-nyei Béla, Wéwty Mihály, Vósaey Sándor, W«chsmann Leo (Állatorvos.)
— Far 9an ff l ünnepély. — AHg biaw.tik, bogy a fővárosban íeoyasebb farsangi Ünnepély legyen, mint a magyar irók segélyegyleta és a magyarországi hiriapirók nyugdíjintézete javára február 4-ón a vigadó összes termeiben tartandó sártkörü faraangi ünnepély, melyre a distea meghívót mi is vettük. At ünnepély rendexÖ bjiotte g», melynek elnöke, Károlyi Öyula gróf, a .legkiválóbb hiriap iró kitűnőségeket csoportosítja \'a bálbi-sotlsig melynek löke Andris/Tiad
g p
sotlsig, melynek elnöke /
gróf, közéletünk Itimagasló alakjait foglalja magiban. Jegyek ira: Nagy páholy 50 frt; kis páholv 30 frt; körssék 7 frt; ■^mélyjqgv 5 frt- esalidjBgy 2 isemíly 9 frt; 3 s*«nélyre 12 frt; 4 személyre 15 frt, sjtontul mioden Bzotn^lj at^a.S frt.
— A Csáktornyát takarekpíhiz-


d) u alapszabályok 68. §-a módosítása,
e) a beadott folyamodványok elintézése,
0 bét igazgatósági tag éa a felügyelő bi-
sotttig választása, g) ne tini indítványok,
h) a közgyűlési JBgysÖköny vet hitelesítő
két részvényesnek megválasztása. Csák-
tornyáa, >3Ő1. decsamber 31 ón. A igis-
gatóéig- - 49. §. A UDicakosást és sss-
Tasáaí jogot a kösgjüléfben minden ré*s-
yényes isemélyesen vagy tiirréoye* meg-
hsUl m no ttja (43 §.) iltai gy akorolbstja;
de ezen jog gyakorolhatieárs megkiváa-
tatik, hogy a rénvényM legalább 20 éves
és réuvéoye a közgyűlés elfltt legalább 4
hét ót* a lártulnt könyvében az ő nevére
legyen beirva es végre, hogy as szintén a
k&zgyutést 8 nappal megelőxfileg as 1882
évi január hó Íí4-ig uz intézet \'pc^itárába
letéteasék. MeghatalmazvÁnyok csak rész
vényesek nevére állíthatók ki. A meg
vizsgált évi számadások, az üzleti jelentés
és a felügyelő bizottság jelentése — a tár-
Bulat üzleti helyiségében a közgyűlés 14
nappal megelÚBÓleg a részvényesek által
betekinthetek. "
- 2?ew- Y&rJ&ól irjak nekünk ;
Igen tiszteit szerkesztő nr I Nem tudom
van e tudomása arról, hogy egyletünk
működik és létezik, ha nincs, ugy vegve
txennel szíves tudomásul,hogy az ,Ojstr.
Magyar Védflgyle " ? hónapja megkezdte
működését s máig 750 ügyszámot intézett
el, mejyek helyg»erzéa, pénz é« jogi se
gólyiől állottak. Kem szándékom most
önnek idejét az egylet működéséről azóló
jiél li h á
elv
sen ái-
hanem egyen di kk
térni arra. mit mondani akarok. Mi itten magyarok bár távol vagyunk hazánktól mégis jó magyarok maradunk, a mini ilyenek a honi folyó ügyek iránt a lep élénkebb érdeklődéssel viaeltetünk; t hogy kellőleg értesülve legyünk több vidéki laphoz ingyen példányért folyamodtunk, s mondhatom mindannyian készségesen megígérték azt B küldik Most a t. szerkesztőséghez is hasonló kéréssel bitorkodomfolyamodni, kárpótlása ígérvén itteni, önt S a honi közösségei érdeklő todasitasokat, de meg ha bármi kor valami felöl felvilágosítást kiviooa azt a legszívesebben fogom eszközölni Mellesleg felkérem a t szerkeszti nrat szíveskednék b. l»pjiban a népet óvva inteni, hogy telire és téli időben ki vándoroljon, mert itt csak a legnagyobb nélkülözéseknek lenne kitéve. Ha vala kinek épen kedve van ideges földön szerencsét próbálni, ugy az jöjjön tavaszkor, midőn a mezei munkálatok kezdőd* nek. További\'nehogy ax ügynökök ri besxélésére hal Igasu^gk, hanem u ti-jegyeiket a hamburgi, vagy a brémai fSügy-nSkségnél vegyék, hol meg nem csalatmk de meg pontokat sem váltsák be utkösben vesztességgej járna. Kérésemé honfiúi üdvözlettel maradok B
nert i imételve,
t. b. NyiLrai Emil.
. — 3le~ihivás. A csiktoTOyai jó tókonyeieln s&egylet alaptőkéje gyarapítására 1882. február 4-én, a »Hattyu\' hox czimzett vendéglő nagytermében táncsczal ás tombolával egybekötött estél yt rendes. Bdripti drj 1 h-t, családjegy 3 frt. Kezdete fél 8 órakor.—FelÜlfizetések ém nyoroménylirgy*k kössönettal fogad-tstnat.-\'A nyeremény tárgyakat február l-ig T. Ur. Kranovett Ignácxné urnőhe: kérjük küldeni.
— Uj egylet. Előbbi számonkban
említettük, hogy a fővárosban ^Balaton-
vidéki kör\' alakult, erre nézve s követ
kező telhiváat vettük: A Badapesten lakó
somogy-, veszprém éa zalamegyei ítjoság
régen érexte hiányát egy oly intézmény-
Dök,meiy alkalmat nyajt arra nésve,hogy
a B*laton vidéki lakosok együttes önmű
velődését és a fővárosban vaJó Össtejőve
telét lehetségessé tegye. Jólesik az em
bérsek, ha régi ismerősével, gyermekkori
baráijáTsi, földijével egyUtt töltheti el
szabad óráit, melyekben társalgás,el6ndás,
munkálkodás áJtai egy nemei csel felé
törekszik,- - a magyaros szellem ápolására,
as önmankáaság ébresztésére és a nemzeti
kultúra előmozdítására. Szükségesnek,
csélsserüsek találtak eiért,hogy egy kört
létesítsünk, melyei szerencsésen ki is vit
tünk. Körünk mar fennáll éa jelen sorok
nak czélja sem mis, mint sz, hogy na-
gyobbilsuk táborunkat förekvÖ egyének
kel, kik bennünket támogatnak, kik ve-
lünk egy véleményben vannak, és kik
szintén érzik azt, a mit mii Czélank es-
télyeket rendezni, melj okén bárki bár
miről tarthat eiűsdist, bárki sz&TKlbat;
csalunk mankálsiokat megbírálni és ez
áJtal az eszmeoserét nsjxnossá tenni; ezé-
lafik könyvtárt, mindent b \'rendezni,mely
valaha tulajdon helyiségünkben ssabxd
óráinkat élvezetessé teszt; és mindamel
lett áígtnaradttrik szerénységünk köré
b klkk k bari
g
ben, a reklámoknak, ^gy tai aem vagyunk; EgyletÜak oeve ,BA- Uttínvidéki tirsadalmi é* önmüvelödési

ezer forintnál nagyobb sz alaptőke, melyrt. ssert tett Et ÖazsegbŐl körülbelül tizen-háromezer frtot a tagok saját befizetései, törzsbetétei és kötelezvényei képviselnek, huszonhétezer frtot, részint készpénzben, részint kötelesvényekben a jótékonyság áldozott az intézetnek. E tökével azonban a kitűzött czól még nincs elórvu, aot még alig van megközelítve, A bécsi sajtó nyűg díj intézetének, a Concordíáuak, nyugdíjalapja (alig hét évi fennállása után több mint nyoícsazáaezer forint s ha a magyar sajtó igazán gondoskodni kíván jövőjéről, neki is el kell jutnia oda, hogy es alap tőkéjét azáeezerek szerint számíthassa. Van is kilátás reá, hogy ez intézet úgy ; agy lendületet vesz. Réméi ni lehet, hogy az országgyűlés állandó országos segélyben fogja részesíteni, s hogy a fovároe ie fölveszi azon intézetek soriba, melyeket évenkint hathatós an agi B erkölcsi tá mogatásaban részesít. Ez azonban még mind nem elég. A hírlapirodalom, mely Magyarország minden közügyét, a legtávolabb vidékét ép ugy, mint a legjelen-tűsb központok érdekét, mindig önzetlenül fölkarolta és támogatta ; mely nemzeti czélokra humamsükön intézményekre és a szükségben azanvedők megaegélyéaére csak az utóbbi huszonöt év alatt több milliót gyűjtött, (elég a magyar tudományos ak«déa>Íira 1860 ban, az alföldi fcftrr -uhuknak 18G3 ban, az 1848/49-iki h mvédeknek 1867-ben, a honvéd menedékházra 1869 ben, a miskolcsi, budapesti szegedi, alföldi stb. árvízkiroaultiknak e hetvenes érek folyamán eszközölt gyüjté sekre utalni), a hírlapirodalom megérdemli, hogy ez alapjáról, melyek érdekében kórőleg fordul a közönséghez, az ország miuden pontján megemlékezzenek Vidéki pénzintézeteink, közkereseti társaságaink, melyek létesítése sok hely egyenesen a sajtó" kozremütödéséuek kö szűnhető, egyesületeink, melyek a sajti önzetlen támogatásit oly sok év hc-sszn során kereiztül tapasztalhatták, nemesen hálálhatják meg azt. ha adományaikkal az év végén felosztásra kerülő nyereményükből, ez ifjú intézetet, melynek pénzeit a budapesti első pesti hazai takarékpénztár kezeli (KZ adományok is ide küt-dondők), fölkeresik s jótékonyságot gyakorolván, egyúttal a hazai sajtij jövőjét ii bíztoaitni é-giti.
— Jótékonyság. A z. szt. gróth
Cssinc f. hó IS óa este 6 órakor egy oly msgható Ünnepélynek volt nzinhelye, melyet a jelenlevők soha sem fognak el feledni. Ugyanis a helyb. .jótékony nő-egyKit* 57 ssegény sorsú mindkét nembeli gyermeket tetőtől talpig felruházott —■ A raba kiosztáa után pedig a választmányi tagok álta! egy kia elemózsiával megtraktiltattak. E szivrchalri jelenet többeknek konyakét facaartkí B hogy ne! Aki láthatta, hogy miks\'p buzgólkodtak hölgyeink s ruha é* sütemények kiosztásánál, annak bizonyosa eszébe jutott a feokölt szellemű német költőnek verse: Ehret die Frauen . . . . stb. A f^rermekeket illetőleg pedig eteknek gárzó árosain &z Öröm és megelégedettség tükrödzöt! vissza. Méltó tárgy a psycho-logusnak. Osztozkodjanak tohit hölgyeink s. szegénykék ajkairól szolt i áldást re-begő szavakkal. Megérdemelték mert: Ki szeretetet vet szeretetet ar&t
— Árverés ZcUamegyében -
(A hivatalos lapból.) Keglovjc* János
404 frtra b. ingt február 5. K.e.-ecsany-
ben (N^Kantzsa.) — Gorioiei József
1073 frtra b. ingt. febr. 4. Csáktornyán.
— Simon Magdolna 760 frtra b.ingt.jan.
28. Újlakon (N.- Kanizsa.)—Boros István
6191 frtra b. iogt. febr. 7- Ss.-Mihályf»
(Z.-Egerszeg.) — Sós József382 frtra b,
ingt febr. 16. Gsrabonczoa (N. Kaniaat.)
— J&axai rövid hírek. -
József főherczeg fiumei villijábae szsbftd
f Idben két Camelia japooica van, me
lyek egyike több, mint 2 Öi magas, a
másik l1/. Öles — mindkettőn számtalan
bimbó diszlik. — A Dó!magyarországi
lapok írja, hogy Becker Jánoe közalapít-
váayi hivatalnok szilasi hegyen fekvő
axőHojébeo egy cseresznyefa teljesen vi
rágzik. — Szolnokon tavaszkor uj vá
rosházat építenek, mely hetven és egy
néhány ezer írtba fog kerülni. — A
gyilkos Pánczél Gábort az angol kocsis
megölőjót legközelebbi napokban ki fog
ják végezni, miután a király nem kegyel
meste meg. — Veszprémből a tsintársulat
Komiromba megy. — Istóczy kerületének
2 községéből izraelitát választót ak bíró
nak. — Pécsi póstaiŐQökké báró Poroséi
Béla fótiszi neveztetett ki Bpestrfll. —
Angyelies Germán btícsi püspök szerb
motropolitává neveztetett ki. — A kato-
naí motgósitisok mindig nagyobb mérvet
öltenek.—GyörmegyefŐispánjiviHéder-
virj- Khueo gróf neveztetett ki. — Sze
geden aagyszerö vágóhidat Ópiteaek. —
Duasvecdén aj év óu Lem kivét, sem
csokrot nem Arainak a boltokban as ej
fogyasztási adó miatt. — Kertbeny Ká
roly jeles irónk z.-üllőí kórhaxban meg
halt.
— KülfőUU rövid hirek. -
Az uj üvegpalota Schönbnmbsn már majdnem teljesen elkészült A ssép kertnek teljeseo megfelelő virághás 80.000 frtba került. — Uj éjszafcsarkí «iped!Hót llandiába. — As expediti*

u es érben indulna el. - - tftítizri őrnagy hadbíró Prigábin öngyilkos lett. — Otmin basa élete ellen merénylet kö vettetett el, meghiositutott. — A leégett bukaresti cirkumil a kár 200.000 frt — Powell léghajós hnfttesiét Spsnyoloraság-banmegUláltik,— Féval Pál franczia regényíró elvesztette beszélő képességét. — Montenegró semlegesnek jelenté ki magát
M nyert?
Budapest jso. 21-én: 57.13. 4.19.54. Lincz , , 40. 79. 66. 86. 38. Triessi , „ 86. 81. 61. 28. 72.
Irodalom
(F, rorít alatt megemlített munka N»gj\' Kauínin Wujdita Já*»ef ksnyvkero*k«ií4*e ÜUl
— At emb»ri müoelödét története
P. Szathmáry Károly e mintaszerű kiálli
tásbaumegjeleittnépsxerü munkája mind
inkább közeledik befejezéséhez. Jelenleg
a 25. és S6. füzetek feküsznek előttünk
újkori bölcsésze ttet, történetírással jn^tadománynyal, szépirodalommal természettudományokkal, napi sajtóval foglalkozva. Az ügyes csoportosulás, az átgondolt rendszeresség különösen e fűzetekbea lépsek előtérbe, nevezetesei bölcsészetnél és szépirodalomnál, hol nem annyi számos név felsorolásara, hanem egyes rendszerek és iskolák plasztikus feltűnésére fektettetik a fósuly. A két fűzet ismét gazdagen van illusztrálva mennyiben 39 kép disziti Egy-egy fűre ira 30 kr. as I. K-. kötete finom franczia kötésben 9 frt 80 kr. Etulóbbi különösen ajándékokra alkalmas.
— A viUígiTodalom történtté ctiroü
Tettey-féie illet* vállalatból a 8. 9. éa
10. füzetet,Vetlük, mely három füzetben ép
oly alaposan, miat érdskesen adja a frac-
cxía irodaJom ismertetését A magyar ki
adás itdolgozója.est jóval bővebben tár
gyalja, mint a német Scherr s nagyon he
lyesen nem ezután, hanem Kizárd párat
lan muDkija atin halad. A német mestei
elfogultsága a latin népekkel szembea, a
kicsiny léi, melylyel irodalmunkról beszél
nem elégítheti kiaréazrehajlatlan olvasót
Kizárd eszmegazdasága és gyönyörű nyel
vezeté ellenben oly élvezetes olvasmány
képeznek, mely szabatos visszaadás mel
lett jóval felül emelkedik Scherr nemei
eredetijén. E füzethez két m&melléklei
ran adva. Francai* irók arczképei a XVI.
azáud első feléből és anx írástudó fen-
maradt &egyptipapyrus*ssép azinrajzban.
Egy-egy főzet ára 30 kr.
■f- Etófitetfti fflhiod* .Híres magyar bók\' (költemények) szerkesztett müvem második kiadásira. Tix iv~(160 lap) ée 34 Írónak 64 azon versét tartalmazza, melyek dicső honleányait król szólnak, Ara 30 kr. Gyűjtőnek ötre egy t. példánynyal szolgálok. A száHitási dijat én fisetem. TVmes-Uppán, 1882. jsn. 20. Városy Mihály, polg. iák. Unár.
— ,Harmónia* csimü senésset
közlöny első ssáma igen érdekes és vál
tovatos tartalommal megjelent. Magyar
ország éa a külföld müvéssetéoek heti
szemléje. Ssakaxerkesstők Agghásy Ká
roly és Eroey Jéssef, felelős szerkesztő
Kacziány Géza. Kiadja a ,H»rmoi
magyar zeneművészek részvény társulata.
Biőfiselés; ár 1 frt 50 kr.
—- Budnydnytsky Gyula jeles írónk sserkesz lésében megjelent a „Magyar Szemle" január havi füzete gazdag tartalommai. 1. Sfomor Dani Kiss Józseftől, 2- Egy küllő, mely nem Ülik a kerékbe Tolnay Lajooüjl, 3. Mikor felhő csügg as égen Dalmady Gyösótől, 4. Két major regénye Mikszáth Kálmántól, 5. A íőren-d:b\\« kérdése Koróda Páltól, 6. A kös-gazduig elmélete dr. Kovács Gyulától, 7. Madách költészetéhes Haraszti Gynlá-tól 8. Tragoediák a nemzeti színházban Bakodsaai Páltól. 9. A becsületét kereste Erdélyi Gyulától, 10. Közoktatásunk ál-láaa György Aladártól, 11. Milton prOsá-ban Revicsky Gyulától, 12. Gyalai Pál költeményei D. F. K. 13. Kiss József k9l~ teményei OezaérítöL 14.Ertftiito: Greguss Ágost versei. Ars, 60 kr. Megrendelhető a sserkesatÖségben Bpest, 5. ker. Viczí-kfirstt 72. Ajánljuk a szépirodalom pártolóinak figyelmébe.
— A birói ügyviteli tzabdbpat
1874 ótajeleuttkeny módosításokon ment
keresztül, melyeket rajt* későbbi rendé
.letek, de különösen a két legutolsó idei,
ejtettek. E módosítások a régi szöveg ne
gyedrészét helyesik h tályon kívül s így
jó szolgalatot fog tenni az előttünk fekvő
Tetley féle jegyzetsxélü kiadás, mely a
birói ügyviteli szabályzatot mai érvény
ben adja, kihagyván a hatálytvesziett §
sokat s helyökbe illesztve azokat módosító
későbbi readelstek illető §-ait. A gya
korló jogáss e kiidAs által sok atáalapoz<
ga\'.istol van megkímélve, melyet kQiön-
bea cl nem kerülhetne. Eltekintve a asé
les oldalssélektői, melyek jegyietekre bő
ségesen nyújtanak hsíyet Ara nyolcsad-
rétben ragy oebkiadisban 60 kr.
— AM 1881, ívi 0rpt»y*k a* olv lamar közkedveltségre vergődött jegy-letatélü kiadásban ép most jelenik meg teljesen. A testes kötet Tetíey Nándor és lársa budapesti könyvkereskedése *jegy-MtMéJ& kiadások létasitoj* adu ki, ssép

nyomtatásban, sima íehér és jó papiroson. . Hogy e kíadófc mennyire iparkodnak a törvény kiadásoknál as ügyvédek és bi-rákra nézve hasznos reformokat létrehozni arról a joleo kötet is élénken tantukodik, amennyiben sz ismit tartalmas egy oly fölötte hasznos újítást, mely csakhamar uj baritokat feg szorozni e kiadásnak a jog tudó kötőn ségnél. Értjük a betűrendes . tárgymutatót, mely az egész évfolyam tarulmában rögtön eligazítja a tájékozódót B amilyent eddig nem találtunk a törvények egyes évfolyamában adva. A Knorr-féle nagy tárgymutató 1880-ig ter-? jed, a Tettey-féle kiadás folytatja azt, adván UrgymulalÓt ax 1881. évfolyam-hez agy, hogy e kiadás által meg lesz adva a lehetőség a törvényeknél mindig
ignjabb évfolyamig gyorsan, és meg- \' bizhfttóan el igazadni. A kiadók ugylát- * síik, keresve keresik ama módokat, melyek által a törcány kiadAsoka\'. a practi-kns hasznavehetfiség legmagasabb színvonalára emeljek a A törekvésükben kétségtelenül megérdemlik jogászküzössó günk pártfogását. Az évfolyam at Alíalá-OOían dívó vörbenyes vAszoakÖléübea is kapható, miáltal külsflleg semmibe, nem ,Üt el más kiadások előbbi évfolyamaitól s ezek íolyU!a*akép is tekinthető. Ár* fűzve * 4 frt 30 kr, kötve 5 frt
Vegyes hírek.
— Magyar ttUpek a Bánságban,\'
Pancsováxól irjak, hogy idáig közel 800
magyar csalid jeleotkezeU a végvidéki
magyar telepitváayes kÖMégelcbe való ta-"
lepftdéavégett.E Bierint hazánk^éa a Bierb
fejedelemség határa között néma okira uj
magyar községek fognak alakulni. Az et
évben még foganatba veendő árm.-ntesi-
tés Által 36,000 hold kítünÖ birtokot a ta-
lepitvényesek használatba fogfák veoni s
nemsokára a hátralevő 80.000 hold is
használható lesz. E községben fontos po-
sicziÓt fog nyerni az ország, mert ít elv
vitishUatlan, hogy ha 1848-ban Ti\'.eitől
Kabinig s Dana melleit ilyen m»gyar
községek léteztek volna, Szerbiából nem
jöhetett volna át oly sok állsmelleoe*
•iem.
— Ujfütin mód az oaztrák illám-
vasúton. Az államvaspálya-tirsulatfutár-
és személyvonataiba besorozott 1. és II.
osstálya személykocsik fűtése esentut
tűggőkilyhákkaltörténik, melyek a kocsi
szekrény alatt vannak alkalmazva s kí
vülről füttetnek. Ezen kályhák szerkezeié
oly forma, hogy azok által keletkező tűz
veszély az illető kocsira nézve teljesen ki
van sárv*. A melegített levegőnek a ko-
csisxaksszokbs való beáramlása & kocsi-
ülések alatt levŐ rostélyokon át történik.
A fűtés szabályozha\'Asira minden kocsi*
szakaszban as ülések hátfalán emeltyű
van alkalmaira, melynek forgatása által
ss ott leví — ,meleg* vagy .hideg" —
fölírat értelmében, a meleg vagy hideg
levegő beömiéae idéitetik elő. Magok as
ok tetszésétől függ tehát, ha a kocsi-—^kástok hőmérsékét a körülményekhez képest fokosai vagy pedig lejebbssáUiUní Lkarják.
— Kouuth Lajo* iratainak III-ik
kötete fcS Athenaeom nyomdájában ez ér
mirczias havában fog mag jelen DÍ s a kés
iratok már odaérkestek. E kötet asintéu
igen érdekes történeti részeket tartitlmaz,
melyekat a msgyar közönség csak kevéssé
ismer. Tartalmazza a bankjegjpört min-
d«n aktáival együtt, melyben I. £ereoci
Jóoef, mint osslrák császár volt a felpe
res » Kossuth Lajos, mint Magyarország
kormi»y»aja volt as alperes, s melyet
Londoaban as angol nemzet leghirneva-
sebb jogassai folytattak. Továbbá tartal
mazni fogja gróf Tel.ki Usz]ó halálinak
körülményeit s multunk e kitűnj alakját
kellő világításban íogjs a aems»t alé álü-
Uni. Nem mint olyat, ki kétaégbeesstí a
nemzet igaz ügye fölött,hp.nem mint olyat, \'
ki haláláig hive volt awak. Végre tar-
Ulmas többek kost sgy nagy terjedelmű
tsnulmányi as októberi diplomáról t as
est megelősí varsói értekezletről » e rész
ben még eddig ismeretlen díplomicaiai
jkmanyok fognak látni napvilágot
— Gróf mint ina*. A parist törvényszék aminap egy elkallódott ember.Saint- : Patricse gr. fölött itélt Saiut-Patricxe gr. ©gy katonatisztnek volt fia s atyja|Knm-ben elesvén,fi a katonaságnál maradfMivöI atocban itt nem vihette sokra, kilepett. Nem volt vagyona, azért hivatalt vállalt m rendőrségnél, de innen távoznia kellett, mert főnökével nem jöheUtt ki. Ai-itin íroda-i szolgaiak állt be egy kereskedőhöz, de itt sem maradt Beköszöntött nals nyomor, Isten tndja. hogyan * miből élt eteken keresztül, míg csak g.-of de Ser-jhes nem jutott inasnak. Itt ari módon akarván élni, lopott, s mi keze ügyébe, evett, ezttstaemft-t, ékszereket, fehérneműt De Serra gróf egyszor nagy eoédet skarváE\'adai, éssrevette, hogy ©süstjeibíl igen tűk hiányzik. Ssiat-Patricsa ^rtf fc helyett, hogy beismerte volns hibáját s boaiinatot kert volna urától, máwiap fől-«irt egy szekrényt s abból 1500 frankot kivevéi a belga határ fele menekült, de •ifoftak.

HUSZONEGYEDIK ÉVFOLYAM.

\'ZALAI K 0 Z L 0 K Y

JAKÜÁS 26-ia 1882.Betriiok törtek be ecjwer a falná f 301 bíróhoz. A bíni •(&* pfcl©ymi>»l fenne* iri- ,15 jnfc: Sxamarik! hofy tndtek bo»i» jöW\' Tudhatnátok, hogy ha p&u«m TOIOE g*n itthon, hanem mo*i ü a koronában -rol
305 Pri^trfaof Kotiori, Ctktcroy. Í56 nit<,\'i
S03 . , 2 17 ití*t
A poron batirnélea egy porou katou tililkoiik efroroiskatODáral. A porolt kirdí hogy bújik ónt V .PMh^chiltoff.* — „Egisi-séffére kiiinom\' moadi Illedelmesen a porom ■ kesét oákójiboc •mellén i \' wenlül hitén, hofj *z érdeme* uren katona nem annyira nevét mon<iU, mint egj nagyot prü»«ieut»tt.
810 Zákiny felil
6 ti , 1 41 11 1
éjjel
IO>m««| 10 80 4i/,|
"■-■\' * 1 Kfft.
10 IS ijjrt
1 90 «;„ 10 60 4jj„ 6 ÍI i.KÍ
Egy tzint-ut segílTért mee»i<SHtott bi-i ember, állitr*. bőgj £ U ríaionxloitgz II*ÍJ feanxkkdásban van. — ügy ba-
SIS Sopronból
20S PrlE«fcrf t.líl(|
F»l«W<««k«».lí: BATOatf=LAJÖ?
KTyiXttór.1 NylU leTél.
, 1832. in január 22-éc. Caorr Iloaa kitaatzobj li-kráJTOteaí ej7 Q]J tarulan leralet ^flldöu \'atkta meljben M én jellaaWUnaírew erőien hitF JjoiTa Tan. M«n«rib«ii Tagyok in jeliemu. n, art MB a naKTOBtitxteH kUaw*oDy, M, peáig am.[jon jeUemei birlujm CtretíoTia Utria ét Tdth Kiírnia arak — kiknek iUhí-1»CO» rifílmaxáia foljtio oerezBít ezgKS ■ kua*«ofly jen«mt«Unaak — nem birHh«ti4k l tionbun Tftljoa a fent neretrtt kiiauioD¥ j lem éhei aimi kételyek nem fíménet, k»»-kea tagadom. B&rebbi polémia í«!e«I»f«i.
líj, G0RIC8ÁSEC2 JÚ2SSK, rogaaoczi Itkúi.
Indul Kartiisáról hóra:
Or« P.ro. ldE 5 10 r.jj.l 9 30 a«nt 11 1 ^jjal b ib r.IS<] 2 6 d«nt. 11 20 *jjel
< IS r.IS,l
I R D
207 t,.;.k| w„ht.. 215
202 RaJ. P«:
{BTorsToiial) (poiUrooat) (Tejjé* Tonai) (HsoinbalbQf j, Sopron
213
S13 Bir,
•) E roru slill k5,lsttírt ííWSsifíl
»UU1 » S.erk
T É
*-H
itiiak hisiauxonyok, lUÜodit, kiréhúak ilb, ha ki»ísiOk>4g-t tAlcm köiTollcnül poitacsomagban 9f: font nettó oagybtni irbSD
Mark.
9 _.
10 _
11 50
Afrikai Moeca 8.50. Legjobb Vax«c«ibo
Príma Qtiateínala 9 50. Finom Perl-Baatói
Legfin. Ceylon Plat. 10.M). Lf^eelegjobb J«r*
Valódi arabUi Mocc* M*rk 12.50. Síétkflldik p\'iítautinvétallel vagy x péoz elóiefcg -eu. Jótillok a telje* tiutt«igtrt cs *%üirá m érti kért
Híek János, Alt ma
kávé-iradi vHsfi uéfl-

tekét a kocái füstölgő törmelékei alól ki-hásták, a halottak borsasxtóaa Ösazevol
. A , _ . „ ( lak ágve B négy közülöic mir egészen ete
fiaaznos tudnivalók.
— Ztir/oU. — ZairfoltotBelyomsiö-atbői legbixiosabbaa a „benzinnel" vn-stiük ki: Íg«n ajánlható azer továbbá ai
volt, mely három másodpereiig tartott. A. i lilbűntetáeeknél is alkalmazható jeane,; nesedae. C«ak egy léi ok tett még, de ez ís földrengést a rendes földalatti morgás ■ mert pillanatnyi hatása s az akasztásnál csakhamar meghalt égési eebeib-n. A. előtte meg. A lakosok egy része rémülten ; elófordulo kinsáat kizárja. E* esetnél ér- j többi kocsik is er&aen megsérültek éa a futott az utczára, félve a nagyobb bajtól, dekea az is, hogy hata.lt lehet előidézni J lökés oly erős volt, hogy a bennü\'ók ia A Btinházban valóságos pánik ütött ki. j elegendő mennyiségi villanyoaaággal; taxisokat szenvedtek. Tizenöt hÓ óta a földrengéseknek iámét) anélkül, hogy positiv jelek, vagy felúmer-mag ismét >aló mngnjulása szinte kéteég-; hető nyomok azt\'elárulnak, be ejti a l&koaiágot, mely nem véli "\'már j . — EdtUheim magyar báró. Emli-
tettük
J\\rach Párüban. A párisi börzén . báró Edelaheim Gy
sikerült a Rothschild csoportnak végzetes ; ságért folyamodott. A m csapást mórui a Bontoax csoportra. A ; jelenti: Személyem kor harcz régié* tegnapelőtt nagy csatával; niszterem ejíterjesztéie
iák idején lapunkban, hogy magyar bánS-
iiy!"
bimnust,
— Kritstu* Pilátus előtt Munkácsy
gadU i mihelyt \'élőkizüTS\'megleÜe,\' gil&t minden kellemetlen «ag _ CnÍonba fog^uuzoi. Mi.ouri álUmból | becoocskolása nél.U. ;e,zk5^, A_
Mihály festményeit előbb fogjuk Buda- egy szuperintendens fi
pesten láthatni, mint az eleintén tervezve Phőnii gyárhoz, hogy
volt. A nagyszerű festmény — mint a [ mát az egyesült államokra nézve meg-
kdptŐmürészetí társulat igazgatósága ér-! szerezze.
teaül — Bécsben febr. 15 én leaz utoljára } — A ki flxr*j Dajiiífi ttéttéjp. Az
& .dalt aiiu vai0 : háromláb ára lámpa ee főtoedény nelkul:
nnek szabadal-; nem több 2-3 forintnál. I
— A méhsxurás, miol orvosság. Egy koszvéBybfll^ Námetországban a következőket adja tudtára a szenvedő emberiségnek : ,Af már el van ismerve az égési
látható, 16-4n b(
k, ugy, hogy j escompteback portási pénteken este ész
18-án már Budapesten leaz éá 20 in reg-\' revette, amint a váltóosztályba ment férfi ! világon, hogy a méhflzurás euyhiü a kösz-
li 9 ók kb láhó j lélbitókt ó dbk lépett ^ny & a podagra által okoiottóríaai f*j-
a podagra által okozottóriáai fájdalmakat; de én most, személyes t&puaz-tálatok után hatirozoUan azl ál!ltom, hogy nemcsak enyhíti, hanem tökéletesen el is osziatja azokat. Sokáig poltam fcösx
geli 9 órakor a műcsarnokban látható i egy levélboritóltot apró darabokra tépe\'
leend. Parisból a hüzzi való keret, mely ! s?át éa a kapu alatt Bárokba dobta. A por-
ép oly díszes lesi, mint a becsi, e hó 26-án ; tás kivánsigból fölvett egy darabkát, a
érkezik Budapestre. A festmény a mii- j mely n»gyoa hasonlított az ezres bankó
\' " \' " \' \' olt. Az
p y y gy
csarnok felüj7Ílágitott nagytermében leaz 1 részleteihez. Csakugyan at is o :
kiáJliti!, osztrák nemxeti banknál öasze ia állitot | véoybeteg, m;.ideo: próbáltam s végr-
— tt^ing-Theaterben még folyton , tik * minthogy nem hiányeik belúle, az l méhekkel Püurattam meg a lábamat, akadnak a romok elhinyásával foglalkozó! egész értéket képviseli. Eddig senki se 1 melyre piócz.i módra rakattam a kis ál-munkasok halottakra. Tegnapelőtt a néző-.jelentkezett a bankóért s így valószínű-J Icákat. Szúrásuk fijt, n»-yon _fájt, de tér alatti pinczeüregben egy Öeexeégett n£i. nek tartják, hogy a ki a levélboritékot
likőr elmúlt, elmuit egyazeratuind
kíg tartó kÖszvényem is és én aki két
törzset találtak, elegáns színházi öltözet: azétlóp\'.e, sejtelemmé!, ae bírt a benae levő
foezlányaivkl. Arcza mumiaazerüen össze j ezresről. " éviE De^ birtam ágyamból kikeloi a nn
voit aszva - s nyitott ajkai közül fehér! - Nagy vasúti szerenc$UUnUg híre ráa uUn felkeltem B azóta habontlamil
fogsor féoylett ki. Beoimozott koporsóban \\ érkezik a tecgeralatü távírón New-York- j hivatásomnak élek." A tisztelt ar leré.-vitték ki a temetőbe a sok apró csonttal . ból. As a voaat, melyen számos képviselő i hordó.
ögyü\'-\'i rneiyet naponként kilapátolnak aj Albanybdl New Yorkba utazott, Spayten J
Paplr^zeletek.
Kinboltik d—p—i templom Stánokolvic, többek keit ez\'. -— Átkozott legyen mind BE. ITÍII az oltirtól, ha «t megiot
íörmeíék alól. \' Byvil Creekváros előtt Öaosetitközött a*
t. A pap
mondí. : a ki vala-
furfan^oi fazekat csakbam^r hAUra igét s TÍEZÍ a psphoí s ÍRT *síl: " \' \' i«t a> oltirtá! hotttm
KIRDETESEK.
— A viiLar.yos világitd* veszélyei\' innen jövő vonattal. E vonat gépe két Hfttfielü-Houae-ban Saliebary marquis j Wagner-féle palota-waggont ugy öaazeza-lakóhelyón egy 22 évea fiatal ember halt. zott, hogy a két roppant kocái a BZÓ azo-meg azáltal, hogy a villanyos világítás ros értelmében egymásba Bialadt, mint a vezetékével érintkezésbe jött. A neveaett, mikor egy távcső két réaze egymásba gép, mely 117 Brun-féle lámpát látelvil. nyomódik. Tetézte a (szerencsétlenséget, j . lanyoasággal 16 lóerejü. A boDCzolásoál hogy a két waggon a fölboralt lámpáktól j apj& _£% {t nyomát sem találták azon karakteristikua ; kigyult. A halottak szarna . tizenkettő, . ei, ( moit kési jeleknek, malyek a vili ám Ütéseknél elő-| köztük van Wagner az állam szenátun | «áx«er«er mi fordulnak ée a halál csakiB ax ideg* és i tagja és a palotakocsik tulajdonosa. Csak agyrendftxer nagy ráxkodtatáu állal ko- j a két kocsi ment tönkre. Midőn a holUes-

BÁRON LIEBIS-FÉLE IHiALTO-LE&UMIHOSEN-CHOCOLflDJA ÉS LISZTJE

Legjobb Tértképzó t.iputT«e -M STARKER & POBUDi cs. kir főszállitö gyárába! STUTTSARTBAN. A MALT0-LEGUMIS0SE5-CH0C0LAD i legclsí orvosi tetinté
lyek ítélete szerint gyenge emésztésben szenvedőknek, vérszegény gyermekeknek, szoptató nőknek, gyengélkedő leányoknak sat. kitünö, tiplíló és kellemes izü iult nynjt.
A HiXTOLEGUimOSES-IJSZT az előbbi esetekben mint erősHü és können eéthtő lk ttkik lit jóhi Ulálkó k é kió iá
egy évestói x fóraktárnál
LEGUBtraÖSEH-LISZT az előbbi esetekben mint erösitö és könnyen emészthető levesnek mutatkozik, Yalamint jóhatisu táplálkozó szernek és kitűnő1 gyermelc-tápl£ló-a a vágnak
kezdve. A kisebb mértékű árak mindegyik csomagra kinyomtatvák és kaphatók a birodalom ös3zea gyógytiraiban és ffUzerkereskedéseiben; ellenben nagyobb mennyiségben
iái EOKARDT PÁL BÉCS, L, "Weihburggasse 24 " («« <-»■)
fiftíÍEi: Zágrábban MITLBACH ZSIGMOND gyógysz. Eszéken DÁWID JÁNOS gyógysz. Mária- Theresiopel JÓÓ J. gyógysz. Székesfehér váró tt BBÁUX LAJOS gyógysz. DIEBALLA G. gyógysz, Znpanje (Szlavónia) MATTEE A. gyógysz. Komarom SCHM1DTHAÜER L. gyógysz.

HU J KIADVÁN Yü
Ép most került ki sajtó alul -yf a második tetsmesen bővített kiadás

„RAJTA LEÁNYOK MULASSUNK"
mulattató kézikönyv magyar hölgyek számára, szerkesztette Wajdits József. Ezen 620 oldalra terjedő, igen csinos keménykötésü könyvnek, ára színezett borítékban csak 1 frt 80 kr. diszkó-tésben 2 frt 80 kr. Postai rendelések azonnal szállíttatnak. toxoi


nyonutott » títii tulajdonos \'Wtjdito Jossef gyorssajtójáa.


A kp szi-Üvini ré»/-t i!!«-tí" k<
N \\ i; v :r.\\N i / s \\
Huszonegyedik évfolyam.
NAftY-KANIZSA, 1882. janaá 29-én.
EWLittil ir:
egész érre 8 frt.
m-gyed *t
Egy szám 10 kr.
8 haaáhos petitsorban 7, miamls: t; i minden toTihlií sor.".-. r> kr
NYIl.TTKRURN
ínrooVí\'nt 10 krí-rt Yi-tctii.-k !<-]
kiiimiÁri illeték uiiulenpf[}»V7>.
lit 30 k tldú
ZALAI IOZLOIT.

Na-»y-Kanizsaváros helyhatóságának, .nsgy-kaiiizsai önk. tüzoltő-egylef, a .nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank\', ,na»y-kani«ai takarékpénztar", a .zalamesyei álulános taiiii.ii-stiilci" a „nagy-kanizsai kisded-neveló egyesület", a nagy-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet\', a .soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai kttWálasitmánya" s több m-gyei .\'< vdr.is
egyesület hivatalos értcsitóje.
Hetenkiui kétszer, vasárnap- s csütörtökon megjelenti vegyes tartalmú iap.

Deák F e r e n c z
halálának évfordulóján.
.Várjak be a tényeket lépésről-lépésre s majd azok után ítéljünk az egész fölött.\' e szavakat monda Deák Ferencz 1845-ben az administratori kérdésben tartott kitüoö szónoklatában.
S a haza bölcsének ezea szarai különösen alk-alma/.hatók, most, midőn Dfák Ferencz működése felett" magunk számára ítéletet akaiunk hozni, midón meggyőződést akarunk magunknak szerezni afelett, hogy benne a haza mennyit, mily óriási sokat vesztett, mily pótolhatlan vesztesség érte édes hazánkat akkor, mi dón Deák Ferencz kiszólittatott az élők sorából.
Atyja voltóa hazának! Vájjon e nevet, mslylyel üt a nemzet megtisztelte; kiérdemlett név-e? vagy túlságos érzeményében messze ment-e a magyar tiszteletében?
Létének minden perezét. életé
nek minden izét, gondolkozásának
minden momentumát arra szentelni,
hogy egy egyénnek léteiét boldoggá
tegyük ; ha ez az atyai kőtelem, ak
kor Deák joggal megérdemli, hogy
öt a kor atyának nevezze; mert él
tének minden percze a hazának volt
szentelve, egész erejéből oda töre
kedett: hogy a hazát boldogítsa, nem
zetét nagygyá, dicsövé tegye; gondol
kozásának minden momentuma oda
s arra irányult, hogy egy erőteljes,
minden vészszeí, minden eshetőséggel
daczolni tudó Magyarországot teremt
hessen. Ez volt czélja, ez volt tö
rekvése azon férfiúnak, kit a hálálj
körünkből oly korán, nagyon korán
kiragadott. I
A hazának bölcse volt) ó! Ama, mindenki emlékében még

élő időben, midőn nemzetünk hosz-szas, óriási küzdelem után leverette-tett, midőn hazánk vérben állott s a nemzet k\'merülve mély letargiába esett s az elleneink mir káröröm mel mondani kezdették : „Magyarország csak volt" az ,ich werfe ihn zu die Todtenc alkalmazni kezdették : akkor az * Ó lángelméje nem csüggedve azon gondolkodott, hogyan lehetne valósitni a nemzet napszá mosásiak dicső szavát: .Magyarország lesz" s míg mások a haza este fölött jajgattak, addig ö csendes magányba vonulva azon dolgozott, hogyan lehetne a hazát újra leremteni, szebbé s erősebbé tenni. Ivéki a hazát nem tovább építői, néki teremteni kellett ; megmenteni a hazát az ellenség kezéből, nem óriási haddal, hanem mély elmével, leküzdeni ezernyi érdeket, bölcs szellemmel; életre kel teni a nemzetet észszel.
S vájjon e feladat sikerült-e néki? efölött ítéljen a honfiú, elfogulatlanul, hasonlítsa össze az akkori s mai viszonyainkat. S ha elfogulatlanul ítélünk; lehetetlen, hogy fájdalomtelt szívvel ne mondjuk : .bölcs volt azon férfiú, kit oly korán, nagyon korán elvesztettünk."
A h az a f i a s 3 á g Q a k példa nyképe volt ő! A hazaszeretet nagyon egyoldalú érzemény, mindezt egyik czikkünkben már fejtegettük ; szeretet az, mely viszonsze-retet sem nem kívánhat, sem nem remélhet. S mivel gyarlók s Önzők vagyunk, ezen éresményt is többé kevésbé érdekhez szokj tik kötni: a hazától vagy anyagi hasznot, vagy dicsfényt várunk. Hisz sok van, mit a haza adhat!
Mondhatja-e még a legkíméletlenebb, Jegélesb rágalom Deákra, hogy anyagi hasznot hajhászott; hogy a pénz csáberejét rajta csak egyszer is, bár a legcsekélyebb mérvben gyakorolta? hisz ő szegénységben halt el; sót mi több, mije voit, azt is

odaadta, csakhogy anyagi gondok váltaira ne. nehezedjenek. De nemcsak anyagi jóié ró], hanem az örö mök legédnsbikérti*, a családi boldogságról is lemondott; \'estkhogy kizárólag a hazának élhessen! Jóllehet, a nemzet java, családját a haza képezte. Dicáúséget Ö sem nem keresett, de nem is kívánt, ő semmi más nem akart lenni, mint a hazának hü fia.
S ha tmeggondoljuk, hogy ez érzeményt megtudta tartani még akkor is, midőn a legfelsőbb köiökbe mozgott, mikor onran kegyelmekkel elha ŰQOZIÍ: akarták, midőn a Tiata-lom csábjaí őt folyton körülvették, akkor lehetetlen be nem látni, hogy példányképe volt ö hazafiasságnak; ó, kinek oly korai vesztét nem eléggé fájl&lhatink, s rathatjuk.
De aminö nagy volt ó, mint államférSu s hazafi, ép oly nagy volt, mínt tmber. Születés rang. vagyon, ő előtte mind ez nem számlált ; ő csak az embert mérlegelte. Vallási s nemzetiségi szükkeblüséget, — melybe fájdalom, most álhazafiak burkolúdznak — nem ismerj.: bizonyítja ezt a lengyelek ügyében tartott szónoklata; szabadelvüségét bi zonyitja hattyú dala, mely a vallás szabadságát hirdeté.
De ö nincs többé, megirigyelte s elszólitá tőlünk az ég, clszólitá inielőít nagy munkáját befejezte volna. Árva lett a haza, de nem elhagyatott, mert Deák Ferencz szelleme köztünk van s míg a magyar nem zet atyjára kegyelettel emlékezik; addig fenyegessenek bárminő veszélyek, fogjanak bárminő ösvények körül, Hunnia el nem veszhet. Kinek az ég ■ gy Deák Ferenczet adott, annak jó Q-eníassa van, ar ne csüg gedjen, az bizhal jövőjében.
De amidőn Deák Ferenczről halálának évf: rdulóján megemlékezünk, emlékezzünk arra is, hogy nem, elég, ha Deák Ferencinek emlék-1

szobrot állítunk az ország fővárosába. Deák emléke kell. hogy szivünkben legyen, kell, hogy minden hazafi készen legyen, ha a haza ugv kivánjt. áldozatot hozzon, kell, hogy minden honfi tettét egyedül s kizárólag hazaszeretet vezényelje, kell, hogy jelszavunk: .Mindent a hazáért" legyen. — Csak igy lehetünk mMtók arra. hogy Deák Ferenczet miénknek ne-vezhetjük; akkor elérjük mit Szé-csenyi epedve óhajtott, miórt s mi nck Deák élt: .Magyarország nem volt, hanem lesz."
LÖB IGNÁCZ.
Kiimüatás Naüj-Kani/saváros
kapitanv! hiratala által az 1881. évi
janaár 1-tól bezárólag ugyan ez évi
decz. 31 lg teljesített munkálatok é>
elintézett .üg* darabok fölött.
A személy és vagyonbiztonság
a ccend és rendfenlartása tárgyában
letartóztatott 770 gyanús egyén; —
ezek közül e hivatalnál egy napon tuti
elzárásban clmarnsztaltatott 301.
Egy napon alul pedig 58.
Pénzbüntetésben 88.
Illetőségi helyére eltolonczoltatott 80.
A városból kiutasíttatott 130.
A kir. törvényszék és járásbíró
sághoz átkisértetett 105.
A szolgabirói .hivatalokhoz
Összesen 7 70.
Az iktató jegyzőkönyv szerint
idegen hatóságoktól beérkezett meg
keresések és feljelentések 49t>4.
Más hatóságoktól ide, innen
illetőségi helyére xovább tolon-
czoltatott IGfi.
Kórházba küldetett 331.
Igazolási jegy kiállíttatott 240.
Cselédkőnyv kiállíttatott lul.
Cseléd bejegyeztetett 1032.
Kereskedő és iparossegéd be
jegyeztetett 454.
Vasúti munkás bejegyeztetett 25.
Tartózkodási engedély kiada
tott idegenek részére 1011.

Cselédek részére kiadott tar
tózkodási engedély 1479.
Ápolás alatt lő\\ ó occ*.>n:rt
gyermek bejegyeztetett D9.
öngyilkossági c-ct ei»í<>rduH
Tüzeset előfordult
A vásári bizottság által ittirar
tott ló, szarvasmarha cs seru\'s 142G4.
Táaczvigi\'iua1^ és t\'gychb mutat
ványok, ugyszime erdei énük i\\s kár
térítés, valamint kisebb rvtuhiri kihá
gásokért a városi pénztárba bárczák,
Lmellett befizettetett 231 frt. 5 kr
[Pénzbüntetés rendőri
kihágások után a helvb.
m. kir. adóhivatalnak
nyugták mellett ats-
dat<jit 94 frt 50 kr.
Péiizb\'int. mezei rend
őri kihágások uián H
helyb lí adúhiviiUlnalc :
nyugták uiuilett beszól -
littatou 40?rt kr.
A vásári bizottság ál
tal átirt ló és szarvas
marha levelek után a
városi pénztárba befi
zettetett , 42S frt 1 kr.
Végié mepjegyeztelik, hogy a
lefolyt évben mindannak daczira,
hogy az egé-z országban gyilkolások
és rablások napirenden lévén, itt a
közbiztonság kedvező volt, minthogy
e város területén sem gyilkolás sem
rablás, vagy betörés eló nem fordalt.
i\\agy-kaniz-án 1881 dec/. 31.
SZAKONYI JÓZSEF,
városi főkapitány.
— Törökországban rendes\'vi-izonvok kezdenek fejlődni; a török birodalom komoij törekvése küiöaő-sen hitelezőinek szándékolt méltányos kielégítésében nyer kifejezést a szultán küldoitt\'i, agy a bécsi, mint a berni udvarnál annyi szívélyes seggel fogadtattak, hogy a török birodalom megfelelő újra éledése iránt általánosan nagy bizoda bonnal vannak.
Amint nyájas tekintetét rám veteti. az Isten szép kák egét véltem látni. H az iskolai év után való szünidő bekövoi késett, felét rendesen náluk, * mindke tó-jÖlc szép éa jó :ulajdonságát Örökölt fiukkal töltöttem el.
Sóba ecm j ittam Lajos bácsit, vaia mini igen szomorúnak, ugy túlságos vig-uttk sem: h* imádott o«jtj a zoogorán „Bu*ul fcUnsyal\' t játszva, ast gyöní ö-rtin caeagfl hanjjávni kiaerte; arczár* a bú -fátyola vonult, tekintetií kímoödbitUt lan bánatos itifirjezést nyert, B mint -gjv szer láttam, két nagy könycaeppei \'örült ki számiból, B hopy indulatát elő tünk d->jtse, a STOmszédscobába vonult.
Sokszor kérdeztem e íeiöl bnráto mai, Sándort.d^ mindig csak azt A ft^lcKi-tRl nyertem: .Papa »*t raoudu, majd lia már érettebben tudok gondolkodai, elmondja ezumprusága ofcáL—
így foiytleéitrevétíeoQl niúoidfink; a Sándorrni kötött barátságunk nem hogy . aiult Tolua, sót évoiak számává! e^j üti erfcbüdött az.
A negyedik reál osztályt végezvén, kedves barátommal haza átáztunk, A leg-o\'yfiogédebb »*eretet[ol fogaduk bennünket. Idegen stomlélŐ nem tudta volna raegmondini, melyiKOnk a kedres pár \'vrmeke.
Történt egyszer far dót alkalmával, hogy Sándor nagyon be talált ussni a fo Ivóba s a sebes ár magával ragadta. Én kétségbe eave nástem körűi, midőn a fa lyó eroa áradásával hiába küiáö baráto mat láttam folyton-folyloo távozni tőlem, s ób! hála neked Istenem 1 egy a partba vert csőlöpbSz \'kötve észrevettem Lajos bácsi csónakját, melyben vadrécsékre szokott lesni.
TARCZA.
Óda 8/,Üágy-Somiyö város höl gj élhez.
Tha\'y K límÍQ abból »z alkalomból hogy ű r* szí lágyaomlói iiölgytsk ujévko albumaiul tiluwélt ki, a kovoik.Mi1 leu döletea kriltomóuyt irt*:
g» nem iuj: Untom liiuja, — l-.^uH üi:k! . . . OxUlTtligl Kinek ■ miért ien>Jül«6 ujr»? Kinek kell mo*t t. d»l ét ririe?! A. nem*edékn*k iíj», réac Konciot Üt, kincs után ep«<3, Aoyigí*ig ]6Q bilrioyképe, 8 bérírt oyert hltviiij\' élreíet.
Uiu«k lendüljún A d»J ujra?
Nmei síén ili\'et % h5 érzénéaj.
A axüj magaíizi.ii liuiíra s(j-ii!ii»
A !umpa]t si-ivok rejtokdu.
ÉJ mit a&jol ü T . . . Hoi^oralmet 7
Hiárt Ténet Rikácií, Kont ?
Jellemn*gjtagot éuokeljek ?
— Ki eltekért kü*d. miad ~ bolooj !
Mi ettme, elv, hfitóy at* D*piig? SbtioDgbí kábx ilmni ! . . . Hiiioi íaiík A csel, ■— *xt Urtjik Ár kfixt *iírtként amgilUni, Dtciolni, izembe atillái tilt, Subb p*rt felé kőrködni, — kir! A m&i fco.-3«k jelipíjo : Unmmk, — bA inocíko* ú u ár! . . ■
Rideg T&M kőit, nem kCtt-\'aset! ■ Sir töij reagnzlos BIT után\' Mít A mr, nynjt, »il Tifi.n éljod; A. itker — «■ t, tndominjl Akármi módon ]a*$ ■ koocxhos: Guk-huxxi jatbua, o« » fS . . . Súí G*xkö«öd rolt T . . . M«jd feloldos Ai, hágj cselt értél, te, djciS\'l

El>b a van a modem bötcKMég . . . — A™ É„, (ríjonRÓ had^l ].*orak 1) Sikeráajbisiok, ridog t8bb*ég. Nem, — én nem Urtok veletek ! Sár íriinor bukjék td alom ■ Aiért az migit ideál ! DiciŐbb M in hervadt rirágom, Mert t#p-tl bír, -- nincj rajta sír.
Oy-ngéd krzed fu tik Tiragim,
Tttndírujjak fllxíreiuC! ,
A szép Somijtí bírcioi hutirin
Megértik mi£ ai é»olcftl
A hoi.fidí] vi.ihatiK\'* le! roég
Otl ho:.]-án)i kpl.lrkon,
S kShrizet é. bunjz^ralem.

BOU
Víg ■ Ivó fel 51 eo yhe lém IÍOIIG,

i erdő —
Uin t egyk. Olyn ip : i bégjén.
Ible t keble kb; a , S«ír»t"
.H. iádnak re n.tfl] eti< ;nül
Éi hallata ük —
Bús ko gy
8 fsilolkcjQIve dallok újra;
S melyet font*k tttudér-kezak
Gondban merengS homlokomra, —
BUntkén Lordom filléremet 1
Óh Somlyó lelkei boaleinTÍ
£z a bibír titölfiiek :
Drágább kioca nekem, mint akármi
Fényei polci, raoj, bíruér lehat!
Sokáig néma lantom ide. Honitok %tag ÍXSU háladalt Ni ne* lemroí, i-mmi elronitre ! Én intUm a diadaJt, — Hím engem, a bár éröemetíont Diitít f«l tflndér-.Vs=l-tek! . . . -Kit a balion leTcrt: iselíd, acent Nemí5k, ti ÍSlemeliuk.
áldoU, t, erűt;
óh n5i IXÍT, to Eajtitttí, ádsx égi

Edi-i remén) t inttoggi fOlébi; Kütdj bátran ci»k, t ai ég megáld! Kit zengtél, multakról regéire — Kövesd a hK»t, ax ideált I
Bixrá< : AHit lesz bú muckád»n 1 Folnjul, a ICrtJaclam. — Len ünntp még • bál or»ágon, A> órzí> angyal megjclen,
Míg unt, ti kttxíí. bajnokok : 0 Terírelven hir mankátok — Elérve Ie» Bzeat ciítotok!
óh Somlyó lelkoi hooleinyi, így biittttik ti eagemet; S a koncra, — honom virági, Mit ffiiüU gyecsíd kezetek : Failelkesit aj kflxdelmakTe, Laakadni nem hagyhat Eoha: Virok tovább bát, mint nagy eiimo Bár koz, de bátor harczoal.
Zíixlót nyújtóttitot kezembe, — Fennen tartom tintátokat! Zrínyi Ilon* rajta feitve .... Rüízkéa sendJtem kobiomtt : Honom felkel, bájos Ieányi. — Vedangjalaim íogyetek ! SomlyÓDAk Zriuyi Ilonái: Zászlótokkal — csak győzhetek ! !
.Függetlenség" ut*B,
Emlékezzünk a régiekről.
_ Elbetzélé*. —
Irt. CSlGOLI JÓZSKF. I.
Kedves Lajos bácsi! De áldott jó imber vol±- Sóba sielidobh nrciot, dalii-labb termetet nem láttam, ■ ha MfllnEa-em korát érném is meg, élénken élaa emlékezetemben, mily kimondliaUtlaoal ivem volt hoztam a mily ayíjawo^felelt íoden kérdésemre.
Neje a megteatetQlt sielidjég, sien-dt»6g rolL

A bujékötelet elvágni, b^luugorni s örömtől kiteihctíl-^\' evezéshez látui, pil-Uuat müve volt. Hogy m. adta karomba •i ci út, mi UDÍIÜ:I meg a hujót korma-nyozu\'i. megfej betlt-o rébusikém állnak ma napság ie »!öUom. Miuiín Sándor esi-rovr-.Ho aiouté«i si.indékomat. m-glebt-Üs Uszó !evéa, ipnrkodut: a viifolyá*. ri!e-oo*n iőOutiir*.íQi liiujrat" a VIZ\'ÍTVo^cao ajiváu a hajót, csakíUmar " y kÖtel erűn hozzá, hogy a f-;léjo nyiljtytt evotí-lap-ilot megfoghatta enné\' fogv* hAjómbi külbftBtt.
Á fulyó egy h-lyun hirirl^u balra kkDyariMlvaji.at everő^pAtta fönéket ér-tituk. Itt a hajót part feté toltak s c*ak-hamar szárazra jutottnak.
Fürdiihelyüak"". — nem távozván -t ól igfn meMziro — hamar elúrtíik a miután fi-íüllóziüak , liuzafalé vettük utankat.
Ac uloc^éniÍQ\' a kijÜio\'.c ijeduógée meghűlés, réazim a ü*g\\ oröfsmj-.éí miatt. Uz juleoikuzelt náUu. A helyett tr-hál, hogy Siudor stül«-íbet meutem volnu. egyenesen u^i* larLottam.
Itt megjegyx«m, misterio\'. egy faluban UkUk BtUletnk, hogy mikur és bogy jöttek ide Sándorét, ián az elbeszélés folycmán kitűnik.
Mire \'lértem teüleim házát, a iát oly nagy mérvben erít vett raj ura, hogy alig tadtam szobámba belámolyogai. Ro-vid akarok lrooU Grös lázamból idegiáz (lyphu.) lett B én ewtnélet néiVH foküd-tem Ágyamon. Miután bárom heti ftoki-| vület u\'án tiiaganhos tértem, megtudtam, hogy angyal, az Isten legkedvstebb földi angyala őrködött felettem, vig>3stalt és csillapított ... a kedves Mari néni. (így "iák Lajos báw felMégci.) ■


HUSZONEGYEDIK ÉVFOLYAM
- A murakazi takarókpénztár
részTénytárssság tőrvéDyszékileg bejegyzett alapszabályai 32. §-» h) pontja értelmében a mai napon kelt igazgató-íanácsi határozat folytán elö-legezési azletkörét következő általános feltételek alatt megkezdeni elha \'tározta:
1. §. Az elölegezési üzlet meg
kezdése által a takarékpénztár egye
seknek alkalmat nyújt arra: hogy
azok, kik bizonyos összegnél; a pénz-
intézetnél havonicint leendő pontos
fizetésére magukat kötelezik, két jj-
hitelű készfizető kezes jótállása mel
lett a befizetefcó havi részleteknek
megfelelöleg azon feltétel alatt n., ér
nek kölcsönt, hogy e*. kamataival
együtt a havi befizetések által leg
feljebb 24 hó (két év) alatt teljesen
törlesztetik.
A visszafizetési idó az igazgató tanácscsal egyetértóleg rövidebbre i szabható.
2. §. A legkisebb havi befize
tés mit a pénzintézet elfogad 4 frt
71 fcr, — erre a befizető 100 frt.
— 9 frt 42 kr havi befizetése foly
tán 200 frt. 14 frt 13 kr havi be
fizetése folytán 300 frts igy minden
4 frt 71 kr többlet befizetése 100
írttal több kölcsönt nyerhet.
3. §. % kölcsönt az igazgató
tanács szavazza meg.
4. §. Ezeu ügyletből a kölcsön-
\' vevőre ez elóny abban nyilvánul,
hogy a visszafizetésre havonkint kisebb részletekben teljesítheti. 24 hó alatt összes tartozását lefizette s 100 frtért 2 év alatt kamatokkal együtt nem többet mint V. 3 frt 4 krt fizet.
4. §. Az adósnak szabadságában áll a felvett előleg hátralevő részét- a fizetésre kitűzött határidő előtt tetszése szerinti időben — a . pénzintézetnél visszafizethetni , — mely esetben az adósnak a kamatok a pénzintézet által eszkőzlendó végleges leszámolás eredményéhez és a körülményekhez kénest — megtéríttetnek, illetőleg számadásba vétetnek.
6. §. A kölcsönvevó a havi befizetéseket pontosan tartozik telje siteni. mit ha elmulasztana, az esedékes\'havi részletek után 8% kamatot köteles fizetni — s ha a mulasztás két havi időt is meghalad -a fizetési határidók jogkedvezményé-tól elesik s az intézet jogosítva van az általa eszkőzlendó leszámolás folytán mutatkozó külömbözoti összeget a hátralékos késedelmi kamatokkal

együtt tőle és a jótállóktól perntjin is behajtani.
7. §. Mindeimemu bélyegilletéket a kalcsSnvevö tartozik viselni.
Csáktornyán, 1881. évi nov
hó 13-án.
- A pec8ét. A végrehajtás uj törvény szerint ezentúl a végre hajtást szenvedők lakáén, a fóbejá-rásra hivatalos pecsétet ütnek. Hadd lássa mindenki, ki a fizetni nem tud~ idós. - Be kell boritni!
3Iíigy;ir szellem Bécsben.
skit tud s nc-m c-:ik ..--sokat, de tehet s tenni fog sokat, leiiát türelem."
Mg^iéptekk"! baladotl
képzó és R (j
vi^t* életarekere ; d gyorsabban haladn
lub\'-lellell
>rá, újsüu a« Ul t
LB.«III, Mt íu»try
Ó
.Ó)
gy vidéiicii hüUdotl

sikoa j^gkcr^gge! éd zúzmarával; ket lépést xn:ek ts.óra, addig haromlépéanjit ;acau8z!ak Csak c*ókaszem vezethette JB*U a gypl- kct, nehogy árokba esae-v-gv duczba utödjsaek.
A\'fen tnevezett egyletről szólok, r t^yiu: egy éve á-i fenn, mely egy-utu\'ík érdemdu-s vinöki Láng József a mi nap mr-gturiutt rendes közgyűlésen legkösaüuvóu a bizuliunt és a kabinettel
Soha sem fog a bécsi magyar egy-st kö/g) ülése okosabban cselekedni, liut ma cselekedet;, midőu meghagyta iáDg Józsefet az elnöki ezeken és az örók idor éa humoros főjegyzőt Békési Józae-■[, az egylet régi főjegyzőjét az egylet lelleaii vezetésével továbbra is megbízta rlál .tlanoak mutatkozott volna akkor, ÍJ újbóli megválasztásukat elmulasztotta tilu:i; — mért vajmi nehéz faladat iécsb\'in »gy magyar egyletet alakítani i azt ariliird talajra áliitani, — daczára unak, hogy az oaztrák fővárost 50.000 nagyúr iakju. Hogy háoy magyar egylet >ukolt el u mostani előtt, azt nem tudom; „üütcsiinüiien segély ző magyar egy-már megszűnt élni. Lán^ és Bókesi trak hozzáfogtak egy magyar egylet ásaboz és mint tőlük haliám, eleinte •gy ki& aoziali-társaaágbói Állott az
jéghidegen viaeite magát az egylet iráut, ni nem csiiggeazlé A a derék ifjakat, mem küzdöttek teljes erővel. Az eg) let LliUan viselte magát Láng és Békési urak írint, ük u. n.uli negyedévi] közgyűlésen az egylet v.\'hd liezteietbeli tagjaivá ki iáliauak. Nem hallás — moűdáa utái írok, hanem uajá; tapasztalataimból éi ismerem uz egylet bel- és küívisroüyai( iert annak az utóbbi időkig aljegyzője ■tiltam.
Ha vesszük, merész sőt vak mer •áilahit volt e két demokratától egy mu gyár egyletet alakítani; ük, kik "akkor agyedü! minden protekúo nélkül átlőttük

ZALAI KÖZLÖNY.
az alakulandó egylet élén, talán nemis gondoltak a bukásra ! Követték a uéme: közmondást; .Frisch pnvagi. hew<tt b*lb gflwonnen!\' Éa ki merné kétségbe vonni azt hogy az eliimerés babérkoszorú]* nem egyedül őket illeti? Ki birná az ellenkezőt bebizonyítani? Én bátran mondhatom, amit már több lapban szellőztettünk, hogy a nagy írói nemzedék és a haza azon íérfiai, akik a* egyletet emelhették volna — még válaszra sem váltották az agyiét kérő leveleit; nóta bens: tisztelet a parányi. kivét*luak ! De a demokratákat az s«m riasztotta vissza, evezlek a habokban, mígnem száraz purtra értek.
A néhány tag íe^tei:* az egylet iUrdilását és habár más külföldi egyln tek jobbun virágoznak is, uiint az, minek uka nagyon i-gjnz<>rú. A „bécsi magy. akad. olv.- és társ.-kör- c!»ű elnöke Gróf Andráuy Tivadar veit, *zt k6vi;tt« az elnöki ázéken Gról" Károlyi László éa je!cnl*gi elnöke Gróf Telüki Imre, p>:rpze igt*ii arisztokraták érvényesnek az <-lökel5 kőikben befolyásukat — sót a királyi udvarba is nyitva volt eiőllünk az ut éa így könnyű szerre! jutottak gjora c* tete iea segélyhez.
Egyletünket HZ nrUzlokraiiu sohii-■m kereste lel, — lehet azért, mert de-mokr^í jellemmel hír.
A párisi magyar ^ylet tagjai közt látjuk Zichy Mihályt, Munkácsy Mihályt éi líertha Sándort.\'186Gban Horn Ede az el ..ük. ezt követek Irányi Dinir! éo később Simonyi Enió ós 1875-ben Zichy Mihály. 187S-b>-:i jun. Ü-éu Miss Mary, Zichy\'Mária -iá Zsófia én Baratts kiuMz-szonyok zászlói ajándékoztak az egyletnek, záfzlóanya a szentelésnél Misa Mary, Az egylet támogatói próí Wimpffen, gróf Beust, Edölényi S«abó Lajos, a m. kir. minioterium (évi>nkiot 3 iparos áramára ■gyenkint 300 frt ösziöndijat, ipiro* esz közök szerzésére 100 frtot). Zichy, Munkácsy! Packe étben. A „berliai magyar egyletet támogatják : Tisza Kálmán, gróf Károlyi Alajos, Katibor herczeg, gróf Széchenyi Imre, íiudolf koronaherczeg Ö fensége, Wahlborn con»ui. D-. D«ut«ch, P*lma t^nár, gróf Latour, Eperjesi lovag, Ur. Joachim, Born báró e:c.
Ebből láthatjuk, hogy könnyű szerrel virágozhatnak a lobbi magyar egy Jetek ; ha azo\'tat arisztokraták és dipic mi. :ák és hozzá még nagyszerű fináncziáUs imberek támogatják, akkor az egész ctak játék. Pénz éa aegély nélkül egyletet »lr.-kitani, hogv mit tesz ? t»st tudja a .bécsi magy. önk.- és tára-egylet." Kíváncsiak igyunk caakugyun arra, hogy a nagy ■ak mikor akarják bela"ni egy magyar-egylet szükséges voltát Bécsben.
Kisebb nagyobb mértékben ezt majdnem minden magyar egylutuél taiál juk és igazán codnlnunk kell, hogy a bécsi magyar egylettől a nagy urak ugy elidegenkeduek.
De ami más egyleteknél csali ritkán
többi egyletekkel; a derék e\'nükség közvetítése friyUo kivittük, hdgy a \'est-vér egylettel (akad. táríaskör\') v«Iób»n testvériea viszonyban vagyunk.

Az elnök a k4sgyQJe*ea azon re* menyének adott kifejezést, hogy az egylet széntől gyorsabban fog tömörülni, Ne féljen a bizottsági Ha a berlini magy. egyletnek százezer márka tőkéje is van, *z itteninek pedig csak talán 200 frt, «z még nem Dttpy baj. .önök korán kehek és aranyat Síitek \\é Önök eddig csak ta-pogatódatak asStétben. önök nem kívánták a nap éltető melegét, csak egy világi tó BUgarát, de aet sem kapták meg, tehát a setéiben botorkáltak ; de a» ebd év elmúlt, velő az éj is, Aűíora mott lángparipájin nyargal végig az egylet "gén, önök gyönyörködnek a íonséesfl ég: tüneményen — de nem soká; Anvp-L!: sietni kell, kergeti a felkelő nap és sí eljött már és az ágyban heverő iu3ta emberiség hasára süt és azt felébreszti, akkor fog az még csak azon bámulni, amit a bécsi magy. önk. és társ.-egylet kabiuetje felépített. Akkor, — jól jegyezzék meg sz*v»Ím elnök és főjegyző urak — az emberiség e lusta kait-górÍKJa ugy elszégyenli magát, hogy rögtön sief Ingnak beiratkozni. Akik pe-kíg u.in laknak Bécsben küldenek ujaá gokat, könyreket és az ataptőke gyára piiásrthoE péuzeket. Békési urat pedig — mert több tag neve magyarosítását kivítt« <;s maga ia a szép példával előre haladott — mfgválasziják diszpolgirnak, de nem ám Bécáben h-mem talán Komáromban.
Mintha látnám a gunymosolyt a váb lapszerkesztók a.i*kán, ha kezükbe eazík a „Bécsi Jíagyfir Ujaág" első számát ; a „Kikeriki" b-zonyosan hozni fugjA a főszerkesztő fotografiiját, amint :sinoros ruhában ü1 a bzerk. irodában iblös pipával két rőfö* bajusuzai. Békési József ur R.-Komárom a J^kai város mindig humoros azülöt\'je I..porszerkesxt és ad ki; ron jelent meg ai B!BÍ tzáma.
Bár nyaktörős utón halad; mert kőt elődének » puskája csütörtököt mon* diytt : dti azért én mégis hosaru életet jósolok lapjának, bár nem vagyok pró :Óta, még kdvéebbé a de!phii orákulum \'PJa. A jeles vezérczikkut maga írja a szerkesztő, közgazdasági Bzemlét Kauf-mann Józseftől; a táreztban n\'Hég egy dnla költeményt Dalmady Gyöiőtö! éa .Üdvözlőt" költeményt Torkos Lásilótól. „Aurea Actea" ez. a. humoros tárcza. czikket Kapositól (ez író nev-) . .Irodai műnk éa a Külföld" ez. tárczaczikket £. V. D. s. szerkesztőtől. K^feral érdekes leírásban a párisi, berlini, zürichi és bécsi magy. ÖnkópzŐ és társalgó egyletekről az itteni akadémiai magyar körrőJ. Irt különfélék .Egyleti hiruk* rovatokat; sakktalány Dr. Gold Somától, szerkes: üzenetek. Coarnuk: .Mikor a férj olaszul il- rajz Grybarthtól. Hirdutések. Alap megjelenik minden hó 1-én éa* 16-án és ha a közönség pártolását el nem vonja tőle, ugy röviden napilap lesz belőle. Hány német lap jelenik meg hazánkban, miért ne jelenhetne meg legalább egy Bécsben A harai lapokat felké-jük e haxafius (ei-dentiáju lap pártolására és szíves teriesa-tésé.-e. Kitűnő írók, mint: Jókai Mór, Dr. Kováts Pál, Torkos László, Dalmady Gr ózó stben ígérkeztek a szellemi támo-,uBra. Ca-kély előfizetési árát tekintve, a hazai közönség1 ia megtehetné a magáét

JAHTÁB 29-é. 1883.
a Up fenállását lehetővé t-íbe\'né anyagi
támogatásával. Slfifisetési ára fel irn %
\\ negyedévre 1 frt; könyvkereskedAk
kolporteurők ssáulékbas
purők sxáxalékbas reasecülaak A lap szerkesztősége és kiadóhivatalba \' Bécj, III. Lövengasae Kt^3.%
8ZOMMER SÁNDOR.
Helyi hlrefc.
— Zalotnegpe BagjMülöttje Deák
Ferencz halálozási napja tegnap volt, az
alkalomból mint minden érben, lapunk
gjászkeretben jelenik meg.
— A föffytnnártumi ifjúiig
langvenwBjnyel egybekötött tinczvigtl-
na ismét kitünöleg sikerült. Kinden te-
cintetbeD firrendetet eredményt izfilt.
Az ifjúságnak a nép tudomány ok terén -v*ló szabatos kiképzése mig igjrészr$I a társadalom finomitiaára, ngj máaréatröl a komolyabb Unalmánjozáa közti Jéíek e« sziwidamitó működésre edzöleg hat, élénken nyilvánul a közöniég minden rétegében e nézel, mert hathatós pártfogásával nyilránitja rokonszenvét. A hangverseny minden darabja zajoe heiyetlé* el íogadutott s egyhangú elismeréssel toazoruztatott f5*. Groszmann Ignácz kr. lauár és Venczel Rezaű világi tanár urak buzgalmai éa kiliinŐ tapintatu működe. " sük. A vigalcm is élénk volt s olj számo--urn vettek részt helyből s vidékről a hölgykoszoruban, hogy egybefüzui a névsort a leheietlen&éggel batárot, nem, akarrán senkit sérteDÍ M. netání nóvkifele déual. A r-;ndezÍBég figyelmes működése teljes dicséretet aratolt. Szép Ío volt, j6 . volt, kir hogy hamar lefolyt. -
— Meihivús. A nagy-kanizsai
ik. tüzolló egylet 1882. év; február hó
án a .Korona" vendégifi termébe!) (az
egy lati segélyalap javára) lí-rabvlával egybekötött tánczrigalmat readez. A rendezóaég. Belépti dij személyenkint 50 kr., egy tombolajegy ára 20 kr. KeíJete 7 éa fél órakor. Felúlfize;éaek KÜs^onettel fogadtatván, hÍrlapiUg fognak Dyugtir-tatni.
—* JHeghivAs. A nagy kanizsai :paroa segédek bet eg6«gé\'y z6 egylete folyó 1882. évi fabruir hó ó én a .Korona" vendéglő nagytermében a helybeli jeles sonekar működésével tánozvi-galmatrendezend. Szíves p rtfogása annál is inkább kéretik, minthogy ennek tiszta jövedelme a fent említett egylet javára forditiatik. Tisztelettel a rendezőség. Keg-deie 8 ó-akor. Bél ép ti dij: élűre váltott jegyek 40 kr., a pénztárnál 50 kr. Jegyek válthatók Belus József és Práger Bála urak gyógyszertárában. Felülfiiet&sek kösiönetíel fogad latnuk & nirlapilag nyug-táztatnak.
— Nyilvános köszönet. Fogad
ják tiszta szívből folyó hálámat és köszö
netemet aion sziveB részvétükért, melyet
nagyatyám Reinitz Albert temetésekor
szíves megjelenésük álul tanúsítottak.
EUler DarsS, %yma. VIIÍ- «IL t.
— Zala-Egersxegen * fejórképi
utcsa végén levfl püspöki korcsma istálója
melj az itt illomisoz^ huszár köilegéoj-
ség tanyája lévén. f. hó 24-én virradóra
ismeretlen okból kigyulladt s a hőguta
épü|et néhány perez alatt lángtengerbenSzületett bárónő volt s még sem ei gedte noha, hogy másnak, mint uéninek nevezzem vagy szólítsam.
(Hej í szerelmes Istenem ! be más kép van most!)
Bármennyire titkoltam is, végn megtudták betegségem okát.Ah ! Intenem Én szégyeolettem magamat ennyi dicaé-ret ée kSaíÖuet miatt. ,Hisz ba Sándor a vízbe ful, magam is utánua ugrottam volna" — válaszolék.
Említett tettem s e szavaim a leg Bzivesebb szeretetet biztosították dámomra. Ha eddig szívesen, láttak miot fiuk barátját, most szeretettel vártak m: egyetlen s hőn szeretett gyermekük meg mentájét.
Ezentúl mindennapos, eŐt sokszoi hetes vendég voltam náluk.
Közelgetvéo Lajos nap, azt határoztuk, hogy a bácsit valamivel meglep jit. Sok ideig tanakodtunk,mivel szerezhetnénk nagyobb örömet a kedves apának, Eljött végre a várva várt nap. Mikor aztán est ebéd után a kedves néni zongorá-jia_ .Búsul a leogyel"-t játszotta, ón hegedűmet, Sándor pedig fuvoláját vett aló* s,elkezdtük a játékot elóiizör szé] csendesen, feésÓbb erősen kieérui. MÍKOI bevégeztük előadásunkat, L*jos bics: Borb* ölelt bennünket B kónyező szemek-kel mondta: „No, édes fiaim, ez volt legkellemesebb meglepetés, mitszamomi készithettetek. Köerönöm ! Már sokszoi kérdezted édes Sándorom, miért érzóke-nyit ugy el ez a darab, most már tán ér t»nditek fájdalmamat, figyeljetek tehái édee gyermekeim, el fogoni mondani éle tem történetét.
II.
Lengyelország fővárosában, Varsóban születtem. Atyám egyike volt a leg. tekintélyesebb B vagyonosabb egyéuek-nek. SendkivüJ jóíiivü s adakozó vol ugy annyira, hogy soha szegény, segól; i Ügyefogyott jó tanács nélkül házon kÜW it nem lépte.

Auyámat már hm érés koromban elvesztenem. Így, hogy jó nő B kiüiuű fe-fiég és auya volt, caak azon rajongó itetből következhettem, melylyel apim — halála órájáig — emlékén csüngött. Mint egyetlen fiu kitűnő nevelók szelese mellett jeles neveiéiben része-t-ültem. Már korán beíém oltották a haza ti szeretedet s a szegények iránti kö-nyörületet. Huszonegy éves koromban \'_ szlttm be tanulmányaimat. U tanon való esztendőben a legntgyobb csapás, mi egy azüleit BzeretÖ gyermeket érhet ért engem is. Kedvea Klyám jobb létre szenderült s én egyedül barát éa vigasz taló nélkül maradtam.
Ekkor tört ki Magyarországban i forradalom.
En, valamint nemzetemen, tigy t velünk rokonszenvező s igaz ügyért küzdő magyar nemzeten is, kegyeletes azerctet tel csüngvén, rögtön eladtam gyönyörű palotámat, kéezpönzzé tettemminden és ingatlan vagyonomat s több — szinte Magyarhonba — kéjzülő honfitársamhoz csa\'lakoz\'&m.
Miután itt pénzemet egyik jó hirü banknál elhelyeztem, s. füJkeíősersgzáBZ-lój-i alá álltam, küldendő a B zab .idaágért, melytől drága hazám már megfeaztatott. Olvastátok már a 48-iki forradalom történetet s így tudei fogjátrt, mily oroízláni bátorsággal küzdöttilak. a hányszor győztünk. A piskii hídnál sebet kaptam s atyád tea tv érje volt az kedves Jóskám — szólt most felém fordulva — aki kivitt a csatatüsből.
A sebesültedet szállító szekéren én is helyet kaptam. Másfél évi nyugalmas élet mán, mit egy meghalt barátom any jácál a az ő rendeletére falujában töltöttem, (ide értve kórházi időmet u>) szabad ságomat téltve, vándorbotot fogtam ke-tembei
Egyetlen s hőn Bzeretett barátom elvesztése bár fájó sebet Ütött szivemen, de est c*aJc akkor, érettem igsxán, mikor

Bebtmbíl kigyógyulván, a haza elve»zté-
sé\'. s hősies önfeláldozással vívott azabad-
eágharezunk dicstelen befejezését hírül -ettem.
Világosnál letotték a fegyvert. A
büszke oroazlán legyőzetett a sakályok
által.
Hej! Világos! Világos! de sölét
érzelmeket keltettél minden igaz hazafi
keblében.
A? idŐ alatt, míg a gzabadságharcz
dicsőséggel folyláttatott, megtanultam ismerni szép második hazámat s becsülni
viléz hazaszeretó fiait; elhatároztam azért, mihelyt biztos leaz egyéni szabadságom (mi most, fájdalom, nem volt,) hogy ma-gypr polgár leszek.
Egy ideig álnév alatt bujkáltam, a vendégszeretőbb magyar gazdák ezivétségét véve igénybe, mig végre H . . . . megye R . . . . községében alkalmaztatást találtam. Ide téved sírén ugyanit bujdok-lásom aiatt a legszélftű házba, mini ízt véltem, az ura&ági kastélyba betértem.
Meggyőződve a kastély tulajdonosának igaz magyar érzelméről B legyőzet-ve a legszívesebb vendégszere\'et által, megvallottam,ituszerint a Bzabadságharcx alau mint kapitány ezerepe!tem A a pia-kii hídnál már őrnagyi rangot vitteltem Egész idegen létemre kimondhat-lan bensőségget öleli kebléreaszives men helyadó s könyezve monda: .Köszönöm köszönöm, édea jó barátom t ön lengye és megszegyenit sok magyart; oh, mién k°gy gyöngs éa arőtolen az 03 karom? Drága hazám [ Tán én is tehettem volna melletted nem csak szóval, de tettel ú Valamit."
,Un lengyel éfl menekvő 1 Kétszerec ok tehát, hogy maradjon; végtelenü tisitelem a lengyeleket, a hős, a báioi nópet. Mar*djon nálam, édesiive még hátralevő napjaimat, tán megférünk hár man hasamban I Mert egy ki* lányom i van imt"

,Marü jfijj be caak angyalom !■
Mari egy kedves szőke, alig 10 éves lányka evet könny őséggel szúkStt a szobába a lebajló apja nyakába csimpaszkodván, szeretettel kérdé: .Parancsolsz alamit papám ??
.Kern, kedve* lányom, csak ez urat .ivánUoi D\'-ked- bemutatni, ki ezentúl endé^ünk Ieez.J
És hu megengedi kis Mariska — stólek közbe — tanítani fofom Önt sok, sok mindenre. Jó lesz?
.Jó bizony, édes bácsi!" — felelte ö a kis kedves, — .csak hogy van-e elég türelme bácsi? Papa ast mondja, igei: nehezen uaulok meg valamit. Tud-e bácsi zongorázni?"
Én felelet helyett zongorához ültem
kedves dallomat „Básul a lenryol*-f s
pár magyar darabot hallás után lejátasot-
„ Jaj, jaj ! — ujjongott a kicsike — y boldog vagyok én 1 Ugy-e engem is fog tunilani feácsikám? Meglásd apács-kám, mily szorgalmas láoyod leszek^n 1*
Szóval ugy megnyertem lefödő ta nítványom kegyét, hogy drága kincsért sem eresztett volna el ■ egerélt volna fe mán tanítóval. Mert megjegyzem — folyta tá Lajos báosi — miszerint a szíves marasaiáe folytán (ugyia bontalán leven) el határoztam bizonytalan ideig kedves házi gazdámnál maradni, de csak aszal a kikötéssel, hogy Mariskát-tanítani fogom
Jeles tanításban részesülvén, nem volt valami nagyon nehéz dolog, egy kis kezdő leánjka tanításai magamra vállalni.
A próhatanítás kiiunó*n sikerült Kis tanítványommal nagyszerű eredményt volt kilátásom elérni.
Vaazari urnák (báró volt) — ez volt kedves menhely adómnak neve — egy alkalommal előhoztam első találkozásunkat ■ kivánotian kérdem, miről tudja, hogy én lragr»l irórmuáia rag/ok ?

„Kedves öcsém, már említem — szólt ó — miszerint a lengyel nemzetet mily nagyra becsülöm!
Határtalan meglepetésemre elbeszél* te aztán, missetint e vonsalma arra bírta rá, hogy nyelvűnket elsajátítsa. E végből még fimtal korában Varsóba utazott t mintán egy évet tanulmányai kiegészítése védett ott töltött, nyelvünket oly helyes és arsbatoi kiejléssel beazélie, mint akár született lengyel.
,No de még egyébkánt itthon is volt ^alkalmam magamat bonn gyakorolni.
Hogy-hogy ? — hérdém kíváncsian. „Hát ugy édes cióm, hogy Varsóban egy ünnepély alkalmával kedve* lánykái pillantottam meg, kibe fiatal szívem egész tÜzéVel beleszerettem. Be-mulattattam magamat a családnál s több- " szőri „tisztelet Uvéa" után lácynk keiét megkértem. Mivel pedig nevem és állapotom ellen nekik, nekem pedig eléggé jó hangzású nevük ellen semmi kifogásom nem volt, leányukra bivták a válaszadást. Kimondhatlac örömömre, igen\' lett ai; esután egy hó múlva Örök hűséget esküdtünk az oltár előtt s hazámba, őseim e k\'utélyába költöztünk.0 .
,öt éve múlt, hogy a kegyetlen halál elragadta oldalamtól e kedvea nőt. Egyetlen örömem most kedves lánykám, kinek nevelését ön vállalta magára, mit tán — az eddigi sikert tekintve — jobb kesékre nem it bízhattam rolna "
IÍL
Mari már elérte tizenötödik életévét. Miután a zongorázás s egyéb részint művészi, részint gyakorlati tárgyakból elég ismeretet gyöj\'ött, kijelentettem tovább utazási szándékomat.Tervem voll ugyanis — miután a viszonyok bákéaebb sxiDexe-tet nyerlek — a banknál elhelyezett ■ még ez ideig érinteti énül álló készpénzemet felvenni s Magy»rorm*ág valamely •zep vidakeo birtokot vásárolván, ott le-

HUSZONEGYEDIK

ZALAI KÖZLÖNY

JAITUÁB 29-én 1882.úszott Három ló égett benő, s 13-at derék tűzoltóink emberi képzőimet felülmúló elszántsággal az égő üszkök köxül hasuk ki, melyek közül ma már kellő elhullott, a többihez >i kévéi remény van. — Z»la-Egerszegea a vörhi-ay éa hímlŐ teljes erővel fellépett gyermekek, ifjak ésöregek közül egy arául sxedi naponként áldosa-tait. Eddig a betgeknek^2óV0 halt el.
— Táncxvigalom. A keszthelyi
iparos ifjúság önképző éd be\'egsególyző egyleit f. hú 21-óu KE „Amazon\'-hoz ctimiell síáilodü. u:igylcrm<iberi ig«n szé-peu sikerült láncz-ístély t rendezett. A tán ex v igalom a nevezett cxélra 85 irt 18 kr. tiszt* jövedelmet botolt. A táaczed-tÓly, melyen a négyeseket 42 pir iáu exolá, csak a reggeli órákban érte végét A csinosan összeállított hölgy koszorú egyes virigi.it képezték: BraskÓné, Schwarczeuberg Károliuéa Roza,Horráth Mariska, Vollák nővérek, Altstfidter Sse rena, Borsody Mariak a, Ororicz Ernesz\' tin, Kohn nővérek, Friesz nővérek, Ro-senberg nővérek, H-rczegRjgina,rIaraez tovic* I-ilvanné, Lidik Józsefné, Sommer Edéné, Summer Iguácxné,Haradek Róza, Pfeiffer N. (Reií.J B*t. A reodazŐ bizoti-ság fáradozásait a kellő siker koronázta, fogadják elismerésünket.
— A Balaton vtxe a csütörtök
éa péntek közti éjjel volt hideg idő kö
vetkeztében teljesen befagyott.
— VadátaUapöan következő so
rokat olvassuk: Megjegyzések a v»d>isz-
jegyek váltása körüli eljárásra. A ,Vtt
daszlap\' f. évi 1 számának „Beköszöntő*
czímü közlemény éhes agy-kát megjegy
zést csatolunk. — hogy t. i. igen jó volna
ha a pénzügyminieter ő nméltósága a
vadáaijegyek váltásánál divatba lévő
hutást vonást, — mirúl alább többet —
megszüntetné és a vadásikárlyák villa
sioak csélszerütlen idejét megváltoitataá.
Újévkor lejár a vadászkánya, tessék ctr
moat nálunk Zalában, Fiired vidékéről
rendes utón & kártyát vagy folyamodást
Zala-Egerazegre küldeni, mire megjön,
akkorra január hava majdnem eltelik,
vagy csak pár nap van abból még hátra
ívein együtt a vadász-idényből is, —■
igy sok ember vagy nem vadász, vagy
ha igen, hát kártya nélkül kénytelen att
tenni. Aiu-.án a mull évben azoknak, a
kik a misodik félévre a ministeri rendé
lethei képest a 6 frt beküldése mellet
folyamodtuk vadasz kártyáért, asou meg
jegyzéssel küldöttek vissza a folyamodás
bogy kötelesek as égés* évi 12 frtot a 6
írtűi kártyáért fisotni; erről pedig a
mioütéri rendetet nem azől. De nem is
lehet a kormáay intentiójt K-S, hogy azo
kat, kik esen jogosítványért elad ízben
folyamodnak — mint pl. a tanulók,
— kik különben íe csak — egykét
bÓQKpra tehetik huznát a vadánjegynek
— ekként büntesse mert az bizony
E tervem azonban váratlan s részemről meglepő akadályokba ütközöti Szándékomat előadván ugyanis, mint a már családtagjául tekintő V&szary, min növendékem a határozatomnak ellen áll - tak; a midőn feltett szundékomhos erősen ragaszkodtam, Mart, a kedves lány sírva kért maradásra.
Meghatva ennyi ragaszkodástól — mert minek is vehettem volna másnak, egy 15 érés lány részéről? — még egy évi maradást ígértem. Feltűnt nekem, hogy növendékem ez időtől fogva gyakran volt merengő, s hogy ha véletlenü rátekintek, arcza lángvörös lön.
A dolognak nagyobb fontosságot nem tulajdonítván, említést róla, vagy kordáit tel öle soha s«m tettem.
Kóxelgett Mari 16. szülelésoapj; Sokáig tanakodtam, mivel örvendeztessem meg — most már volt — növendékemet ? Végre is azt gondoltam, fiatal lányhoz legszebb és legjobban illő a virág. Azért előszed\'em csekélynek b:oiill fes téaseti ismereteinél s szép ízlésemet, egy osokrot (bokrétái) állítottam össze, mit aztán reggeli Me\'.l á\' n nyujlék neki jó kivánatimmal együtt.
Mig hozzá beszéltem, szemem folyton ri volt függesztve a bámulva vettem észre, hogy az eddig szép gyermeknek gondolt Mari gyönyörű hajadon, s hogy égési fellépése, modora, kifejezető, szóval legkisebb mozdulata it, tisztelet, sőt hó-dolat gerjesztő, szóval, hogy már .nagy lány."
Kicsibe múlt, hogy beszédem köz\' ben meg nem akadtam.
Az a nyájMHaág s a ssives köazönet, mivel Üdvözletemet fogadU a jó kivan*\' timat viszonozta, egészen megzavart itt már nem növendékem, do hölgy előtt állottam.
Nemét & tiszteletnek, vagy tán ennél is többit kezdtem iránta éresoi. Ha fi oly csodálatosan csengő hangjával kerti sétára szólított fel, remegve nyújtottam neki karomat s fél ve, mintegy ímádás starüleg mertem csak gyönyörű arczára tekinteni.
A jó Vaszary bácsi — most már csak igy nevezem — egyszer ebéd felett JÓ kedvéből ugy nyilatkozott, hogy maholnap arról kell gondolnia, hol talál oly •cs&Uís* embert, kit* tttme fényét,

maszka eljárás volnál Indokolatlan at is, hogy esen jegyek kiadásáért miért nem lehet a •Bolgahirósigoál folyamodni, melylyel az érintke*é» mégis csak köny-ny«bb volna; mertht a járásssolgabirájc reá irná^a folyamodásra as eogedólyexést ennek^apján a legközelebbi adóhivatal kiadhatná a vadász kártyát Ugy látszik a vadásxat maholnap ép oly keaerfi mulatság lesz; ha az ember élvezni akarja, előbb nézi, hogy más miként kínlódik a drága, de ross (.drágádéról*" — miként az osztrák magyarországi gyártmányt nevezik) szivarral, mert szívni valóságos bün tetés. A vadássatnál is először drágán kell bérelni t*rUltttet, azután nagy kínnal adják ki » kártyát s végre a területen Lem találni vadat, mert a nep a nyúl fiait elfogja, a fogoly és fürj tojásait elszedi; e pusztításában segítségére áll a ku<yája Í», mely késős, korán és lépten nyomna kiséri. Ha az ember a bíróságnál bármi vadászati kihágásért, panaszt emel, majdnem a paos£i!ót büntetik megi Biz ezek ázsiai átlapolok ! Tapolczn vidék-január hó. V&dáazLtdvvt-l több vadászai kedvelő.
— Sümegfien í. évi január 21-én
a korcsolyázó egyiet alaptőkéje gyarapí
tására rendezett táuczvigalom alkalmával
felülfieietni *ii vesék voltak: Kijácz Elek
7 frl, Bogyay Imr« 3 frl; Hencz Ödön 3
frt, N. N. 3 frt. Öxv. Mészöly L*josoó, 2
frt, Mészöly Ferencz 1 frt, Eilner Sándor
1 frt, Eitner Zsiga 1 frt, Somogyi Mihály
1 frt, N. N. 1 frt. Össseson 23 frt Mely
önkéntes adakozások annyival i* inkább
sfivesen és köszönettel fogadtattak, mint*
hogy az egyleti tagok csekély Bzáma nem
elegendó arr», hogy a tagsági dijakból a
kelíö beruházásokat fedezhesse. Kijácz
Elek b. b. elnök. Ruisz Sándor b b. pénz-
tárnok.
— Sümegh, január 21. 1882. E
napon megtartott korcsolya-bálról aka
runk referálni, de miként? sz a kérdés.
Ha bevett szokással tartunk : akkor e
kell mondani, hogy e terem csillogott, bíl-
logott, a bájdus hölgykouoru ilyen s olyan
kedves, kecsea volt légyen imi több, egyik
vagy másik mily nagyizerüeo, mily hó-
ditólag nézett ki, ki volt a királynő —
Venus kiuek adta, vagy adhatta volna
Aeru almáját stb, — ha mindezt oév
hozzátette! irjuk körül, mit teszünk? —
tömjént hintünk azon parázsra, melyet
egyébkor a pasar fény, a „kéretnek egy
szerűen megjelenni* kitételek által oltani
óhajtank — vagyis mi férfiak magunk
buzdítják- hölgyeidet, hogyha babért
akarunk kell — miként megcurógatváo
a kedves atyuskát, őt százas szellőzte
tésre birják! De hat miként? írjuk egy
szerűen : a bál a mai vigalmat illeti sike
rült, deficit is voltpuoktum. Ezlakonikni
referada lenne; de a közönséget épea nem
sőt tán a szerkesztőséget sem elégítené ki.
öregsége egyetlen örömét bísná ; oly fiatal embert, ki érdeme* volna ily erép lány bizhstására. £ megjegyzését akár egy tizenhét éves lánynak is becsületére váló kacsér pillantással kísérte.
Nagyot dobbant ezívem! En erre még nem is gondoltam. Rátekintek Ma riskára. Gyönyörű arcz* fehér volt, mín hó s csak nagy sokára bírta kirebegui „Tán csak nem akarsz még magad mollűl elbocsátani?"
Hiába iparkodott az öreg ur aztán jó kedvünket kedélyes ánekdó áí álul felkelteni. Hiába 1 Nem tudtam elfeledni tán részéről is tréfaképen mondott szavait. Mariska . , . és másé? . . . Hogyan? . . . En neveltem, én fáradtam kiképxésén,én buzgélkodtam, hogy minél több ismeretet gyűjtsön — s ő máié legyen ?
Vérem forrni kezdett. Kéts lettem volna felinduliságombaa ast az embert agyonütiii, ki e kedves lény birhatasától megfosztott volna.
R4 sem gondoitam ez ideig, hogy valuha enyímnek mondjam Mariskát — De most, miután eszembe hozták, hogy lehet oly boldog haUndó, ki e bájos virágot keblére tűzi, imám csak azért szállt
urához, bngy e boldog én lehessek
Szerelmes voltam tehát I Szerelmes az őrületig. Szerettem . . . nem! imádtam Marit szivem legtisztább, legszentebb érzelmével, de készebb \\-A em volna eser kínos h«láJl szenvedni, hogysezn est írná dottamnak felfedezzem.
Sokazor rajt kaptam magamat, a miot tekintetem a perczekig a gyönyörű arezon talált megnyugvást ■ ilyenkor a hozzám intézett kérdésekre oly zavart feleletet adtam, hogy nyugodtabb állapotomban tia magam hTmosolyogtam voloa rajta.
Szivem ujjongott örőmébea, ha pár bisalmas kérdést, pár nyájas szót hallót lom tőle. Látja ok édes ?yermekeim,mily bobó a szereimé* embert Én irigy Toltam virágra, mit ajkával ériútett, féltékeny indenre, mi vele össseKQttetesben volt Én, önzó, kí értelmeimet csak szivemben hordtam és tán arezomon viselem, ast kívántam, hogy csak nekem éljen, csak bennem gyönyörködjék Mari, hogy senkit és semmit, csak engem is lásson, oss-taüaoal csak ugem SIWMIWB.

Kezdjflk tehát, eltérve a rendtől, szín szerint csoportost tant a hullámzó dísztérben. Alphsbet, szépség, nem veszünk figyelembe, az elsőt nem használjuk fel, háth valaki kimaradó a, a második megállapi iása küzdelemmel jár, de lehetetlen is, mert kinek a szőke, kinek a barna! a párbaj viváshoB pedig nem értünk— ezek után kirukkolunk a farbával, hogy ne künk bizony a rózsaszín tetszik, míert azon hölgyek névsorát említjük először, kik ilyes-ioü ruhában jelentek meg és u iáu na amint a sxinvegyülék megjárja. Rózsaszínű ruhában volt: Dorner Anna SOmegh, Srilvásiy nővérek Keszthely, Takách Vilma Sümegh, Caébi Ilka T*-poleza. — Fehérben: Merkl Gábris Szt-Miháiy. Mojzer Magda, Mojzer Erssike, Babos Murcsa éa Malvin, MojzerMariska.
— Krémben: Stauiborizky Lioka Süm.
— Kéklen: Mégoly Juliska, Takách
Margit éo Janka. — T*ngerzöld: Szlado-
VÍU Marosa BoldogUrÚl. — Sárgában:
Kecakeméty Iréu Sümegh. Az uruűk kö
ÍLI! kék luhábctn: Eim»r Sándorné, Ki
jAiz Elekné Süra-gh. Krémben : Surgóth
Mikaáné. Feketében: Taffainer Bóláné;
— szintén krémszínben Székely Gua*-
távné; piviszitm krémben Súmeghy Ti
vadamé Dcáki\'óói- Mintha hullanám: irta
akárki, ez ugyan sokat ért a BzinváUsz-
íá\'-hoz ó< — igaza von, csak ugy ahogy.
De most mar ideje Itsz kitenni a vég
panctot. ■ X-
— Z.-8zt.~G-róah 1882. jar.. 21 Azt mondj* egy jel&a iró a jótétemények érti hála ugy tnpud lényünkhöz, mist a virághox az ítUt. Igasa vao! Elfogadni a jót, B a?t mug nem köszönni, a bűnök legutálatcsbikx. Hálánkat tehát leróni, a háládat!ansAg bűnét eliávolitani, czj jelen sorainknak. — Z.-itL-Gróthon néhány hónappal ezelőtt „Jótékony N<5 egy lel* »Iakult, hogy vigasztaló angyal ként.legyen a szegények szükségei kötött, segélyt nyújtandó a nyomorban vigaszt a szenv«-(V<uek között, a ezt tel jesiteni s minél nagyobb mérvben létesíthetni válasz tmáayáo a k feladatává* M tehát, hogy eszköieinket nagyobbitsuk 1881. év deci. 26-Án egy tomboláv* egybekötött tÁncz&iztélyt rendeztünk melyről leszámolni a ionból a tárgy ajin dékozóknak a a tizives felülfizetőknek kössönetet mondaui kötelességünknek ismerjük. A választmány kebléből választott pénztárnok *x 1882. jan. 2-ka tartott váUsztmányi gyülésco leszámolva tiszta jövedelmű! 160 friot tüntetett ki malyhes felülfizetésekkel járultak: Eich-berg Jóisef Z.-Sít.-Grólbról 4 frt 40 kr., Horváth Gyula Z.-Szt.Gróth 4 irt 40 kr., Kozáry Auiel Z»lavár 2 frt 10 kr., Zlacha Josepbin 2 frt, Stainer idámné 2 frt, Tavasz Istvánné2frt, Bren\'ner Ernő 2 frl. Scholts Károly 2 frt, ZL-Stt-Gróthi-ak. Kocei Gyula Aranyad 2 frt Perény
Szerelmes voltam szóval szerelmes miliő csak érző szívvel megáldott ember lehet B mégis . . . Soha eszemben sem volt, hogy ezt bár csak legkisebb jellel ia eláruljam.\'
Naplóm volt egyedüli kedvess meg
bizható barátom; vele közöltem láng ér
zelmeimet. E társam folyton velem volt,
B miként az a szerelmes embereknél *so-
kas, kalandozásaim közben jegjeigettem
bele. Közöltem vele örömömet, búmat s
bánatomat Egyedül magam számára ir
ván, legféltettebb kincsemként őriztem
őt — ^
Képzelhetitek hát ijedtségemet, mi dőn a pompás reggelt élvezendő, egészen útra késsülten vaiéb a as egyik nö cseléd e szavakkal Iépstt szobámba: ,Jó reg-, gélt! neveié" ur, nem ön vesztette el e könyvecskét? kisasszonyunk küldi, Ő találta tegoap a kertbenj as egyik gyeppadon. —
Ó! (ehát ől kitől legjobban Őriztem édes fájó titkomat 1
Borxasstéan neshettem ki, mert a cseléd rémülve kérdést : .Valami baja vau kérem?" Nem, semmi! válaszolók magamat összeszedve. Csakhogy igen kedves e kis könyr nekem s végtelenül fájdalnám, ha elv ejtett volna.
A nő cseléd megnyugodva távozott —
Ez esemény után három napig maradtam rosssullét ürügye alatt ■tubámban s mikor először az étteremben raegje lentem, mint ast az átelleni tükörben észrevettem, arcsom rendkívül halorány volt Mari és atyja már vártak sbelepvéa a legszívesebb részvéttel kérdezősködtek hogy létemről.
Nem tudom igaz-e vagy csak sze
memcsalt,debeléptemkor Mari gyönyörű
arcsán a hó fehérségét a rÓssa pírossága
váltotta feL 1
As ebed feletti társalgásunk általános tárgyak s érdektelen dolgok körül forgott Kínosan vártam, hogy már a régére érjünk.
Egy körülmény azonban — rám oésve — váratlan fordulatot adott társalgásunknak.
(Folyt következik.)

Antal 1 frl 40 kr., Folger Albert 1 frt 40 kr., Dr. Misner Antal 1 frt 40 kr. Z.-Sst-GrÓth. Forster Eíek 1 frt 40 kr. Csány. Kemény István Keszthely 1 frt 20 kr. Bognár I. l frt 20 kr., Friodmann 1.1 frt20kr.Z.-Sst-Grró n. PékJinosné 1 frt 10 kr. T.-S«..Péter.Lakooya Jánosnó 1 frt Aranyod. Okolicsányi Amália 1 frt Viener F. 1 frt Varga KL 1 frt Z.-Sz.-Gróthiak. Grünwaldl. 80 kr. Z.-Szt.Gróth. Meilinger L. 60 kr. Ssttts Imre 60 kr. Glaaer Józwf 60kr.Z -Szt-Gróthi-ak. Berger Jánosné 40 kr. Neumann L.-né 40 kr. Kublics János 40 kr. Fodor N. 40 kr. Feigelstock D. 40 kr. N. N. 40 kr. Z.-Szt.-G.óthuk. T*káci József 40 kr. N. N. 40 kr. Z. Bériek. Lohimya Elek 40 kr. Óhid. Nuvák Jenő 40 kr. C»ány. Pmiér József 40 kr. Betéred. Spiedal B. 40 kr, Koppány. (Jxv. Glázer Józsefné 20 kr. Z.-S-.t.-Gróih. Forster Fereacx 10 kr. Gyülovész. Öíflí. 45 frt 90 kr. FekünŐ lehet miért teljesítjük e imoíáít ily későn ? Csak azért, hogy a nemeawivü adakozókk.l lodaasuk, egy-\'smiod hóra fordítottuk eme összeget. A fen- jelzett választmányi gyűlésen, e pénzt egyhangúlag a választmány 20 f»t tókésitei:. összeg levonásával, a szegény gyermekek ruházáaára kiváná fordítani. S az valóban meg j* történt 51 szegény gyermek részesült a szüksógeltsagelyben. Kioaztotmok 25 pár csizmát, 16nadrágo-, 17 kabá-.ot, 3 mellényt, 12 szoknyát, 16 sapkát, i2 kötényt, ] nagy és 6 kis kendőt, 4 inget, 24 nyakkendőt. Kiadva az öwzesér; 142 fhot, de hogy ily, nagy mérvben eszközölhettük a jelzeit Összegből a segélyezést, azt többek jószívűségének köaxöohetjuk, kik<.ak szolgáljanak e BOrok köszönetül; így: ha női ruhák ki szabását t HuBS-Gízela ósHoly Józsa kÍB as«zonyok, a megvarrást pedig egyes jó szivü nőegyleti tagok ingycu teljesítek; ingákét, kötényeket szeretntt elnökünk Berger Jánosné, oyakkcodőket padig Neumann L.-né ajándékozott. Lackt-nba cber Sámuel ur pedig u jó cíéi iránt: lekiutetből a stövetet saját Teszie*égóre adta. A ruhák elkészültévé! 1382. januir 19-én tört ónt a kioaztú, mii-r napon közös határozat folytán, h \'gj a a..pot - kís-d.odekník még kedressebbé tegyük mindegyikünk valami ételnemüt küldőit s midőn a kisdedeket felöltöztettük ai asztalhoz ültettük. Megható volt nézni a szegény kisdededet, kiket egyik meglepetés a másik után ért.Aiédesörótn mely ruhájok átvétele után arctukon ült, a jó étvágy melylyel ételüket fi^yasxiák, miad meg annyi tanú jeU volt az* értett, de kifejez ni nem iudott hálának. Eme áriatUn kisdedek nevében, kik oly boldog órát élvestek, a szegény asülők nevében, kik áldvni oera szűnnek, fug«dják miu. tomboUtárgy ajandékoxók, mind a f-lüi-fizetők, miad a megjelentok, miod » j vők a leghálásabb köírönetét a z.-szf gróthi jótékony nőegylet válsaztmioyá-nak. —
— Árverés Zalamegyében —
(Kivonat a hivatalos lapból.) Kécsey József 393 írtra b. ingt. febr. 20. Becsehelyei] (N. Kanizsa) — Btwty&n István 523 írtra b. ingt márex. 3. Tótfa-Szent-Mártonban (N.-Kanizsa.) — Dobri József 220 fr\'ra b. ingt íebr. 3. Cwrnyc földón (Letenye^—Horváth (Jó) Ferenc: 660 frtra b. iagt. febr. 10. Nagy-Kanizsán. — Egyed Ferencz 350 frtra b. ingt. febr. 4. M.-Szent-Kállán (Tapolcza.)
Irodalom.
(K rovat alatt megomlitstt manka Ngj án Wajdiu Jí««ef k»BjTkerMk.<«M Uul lhtó )
csim alatt uj l»p indult meg Tatáa folyó év január 1-éo ifj. Maller Sándor szerkesztésében. A lap a fa ipar ágainak s ezek között az annyira kedvelt lombfüré szelesnek meghoAMÍiáaára,Uletdleg terjeu-tésére fog törekedni, s minden egyea asámhos 4 iv munka minU lap less csatolva a kesdók és haladók számára. A havon kint megjelenő lap ára egész évre 3 írt, negyed évi előfiaetés is elfogad tátik,, mely a kiadóhivatalba Tatába (Komárom m. küldendő.)
- A .Gazdasági Mentik\' ez évi harmadik szama a következő tartalommal jelent meg: Báró Kemúny Gábor (Eletéé jellemrajz, arezkáppel.) — A* amerikai mezőgazdasági termények kivitele. — A Rab* szabályozása. Meissner Ernőtől. — Nagy ktxánrobbanás (9 ábrivaU) A Habravölgyi zárógát kiszakadása (1 ábrával.) — A vasúti vasfelépiivények. Speidl Bódogtól. — Nagy Brlttania bor-és cognacfogyasztása. — Uj műszaki tervek. — Vegye* köslemények. Vállalatok. Kérdések és felvilágosítások stb. - A „Gasdtsági Mérnök* megjelenik minden héten, igen csinos kiállításban, képekkei és reálotrajzokkal gazdagon illusztrálva. Hindea hócapbks kösöl egy arcaképet és életrajzot a mAsógasdasagi és mussaki tudomány és gyakorlat jelesei sorából —\' Előfizetési ára: Egé-t érre 8 frt, félérre 4 frt, negyedévre 2 frt — Előfizetéseket még es év elejétől is folyvást elfogad a kiadóhivatal (Bpect, keosk«mÓü utcs. 17.)

s hirek.
— Igzonyv. orkán dühóngii\'t január
20-an IlaronierfeBtbcu (Norvégia), a mely
hez hasonló még uem volt ott emberem
lékezet óta. Nem kevesebb mint üzen há
rom nagy raktárt söpört el a földaiinéról
a dühöngő elem; * vámház épületnek is
eltüot egy része. Az anyagi kár fél millióra
becsültetik. Még nem lőhet tudni, hogy
hány emberélet esett áldozatul.
— Poienben 10 óv előtt Bcss Hon-
rik nevű boroély fgy nyomdász meggyil
kolása köve ku*lébeu halálra iléfleteit,
azonban élethosszig tartó fegyházbüniB
tésrn megkegyulroez\'-etví-n, mnnapságig a
fegyháaban volt. M >st azonbtn kiderült,
hogy nem Bőse, hnnem egy Thatidor
Ármin nevű munkás gyilkolta rnug a
nyomdászt. Megkérdezlolvóa, ho^y miért
vallotta magát BOB^ annak id-jéb-\'O a
nyomdász gyilkosának, ezt monda, bőgj
itzáko&aág áiul annyira, tünkre ment,
hogy csakis a bífnOnben tudott hajIéLut *
korért ni, s remél t, hogy áriall-tnaága a
vizsgálat alkalmival ki iog derülni.
— Kötgazdastig. A „Ma^ar l.dtt-
viselő" január 8 ik 2. «üia» a kövt^kező
csikket olvusstik: , A trieazli Azieoda
Assicuratrice biztosító társaság heiyze*.",.*
Már több ízben volt alkalmunk ráuulní,
hogy biztosító intézetnek választásában
Buba sem járhatunk ni s hogy ílé^gé óva
tosan mindenkor szem előtt turUodó
azou fontos körülmény, miazt*rint bizal
munkat csak «c oly társaságba helyet
tük, tnelyuek állása éa ügykezelése min
den kétségei kizáró bíztositóífot nyújthat
az iránt, hogy képes a\' magára villáit kó-
telez-iUségeknek eieget is tenni. Különö
sen az életbiztoiitáaokn*! áll ez, in^yek
egész éleitartamra köttetnek éa melyek
czélja, az, hogy » szerződő íilnek család
ját ennak halálesetére biztosi Un éa hogy
a hilramaradt család megélhetés lehe
tővé letessék. H* már most egy csuládap*
az élu-tbíztositá-inok jótékony iiitézmd-
oyét azon megnyugtató tudattal kívánja
igénybe venni, hogy bármikor bekövet
kezhető halálakor övéi: a szükólködes\'ol ■
megóvta: agy kötelessége, hacsak megta
karított pénzét kourfcára és övéit a legna
gyobb nyomornak kitcuni nem akarja,
hogy egy kélsegbbvoobüllan. szilárd el
veken alapuló biztosító in-éietlei életbiz
tosítást kössön. Alkalmat szolgálhat ezen
fejtegetésre a trieszti „Aziunda Anöicurat-
rice* 1880. évre vooatkoió márlcekimu
taiiUa, »m«ly egy millió forintul b fize
tett alaptőkéje mellett 2,310.372 frt 74
krra rugó vesatiwégist mutat ki. Ezen lár-
Bulatnál eazeria\' nemcsak »befizet»U alap
tőke teljesen veszendőbe ment, hanem
még azon kívül 1.300.000 frtra rugó
hiány is mutatkozik, mely ké^tigkivui
az életbixtoailáBÍ díjtartalékot terheli. A
társulat tehát tényleg ninceen m-.T nzon
helyzetben, a magára vállalt kütelezettsé
geknek a vele életbiztosiiáaokal kö\'.öll
felekkel szemben eleget tenni ét a nála -
biztositottak a sok nélkülözéssel m-gU-
karitott filléreket, melyeket övéinek ja
vára áldosni kivárnak, veszélyeztetve .
látjuk, utóbbiak pedig az élet esélyeinek
védtelenül ki vannak téve, melyek el!«-
jében épen é etbiztositások megkötése
által védve s oltalmazva hitlék magukxt.
A bevallott deficit jelentékenyen ••mai- . kednék, ha a mérlegkimutatás 3 ik léte- . lénél: a Lársaság ingatlanai 2,675.724 frt 50 kr után a szükséges leiráaok §szközöi tetőének, melyeknél azok megszerzésük . óta aügha foganatosittattak. Hogy a tár-sulal helyzete igen komoly, végre azon , körülmény is tunusitj*, hogy a romáu . kormány índiltalv- érezte magát mükö- , déaének foiyUtásit Romániában beszüntetni, ez oly intézkedés, amely komoly gondolkozásba ejthet l\\y körülmények között hazafias kötc]»ségünkaek ismer- \' jük, újra intő szavunkat íelemclni éa tisztelt olvasóink bícse* figyelmá| arra fel- ; kérni, hogy mennyire szüksége* bitto-itó-iatéselek választásában a lehe\'ő í*-gn»-gyobb óvoUwsággal sijárni. Mondhatjuk. ■■■ megelégedésünk re szolgált ezeu, látszik . szakavatott tóiból eredt czikk megjele-lése, különösen oly alapban, mely a tisztviselői, és életbíatositási üslelben a legaa- < gytbb contíngstot képező körökben nagy ti terjedésnek örvend; mig másrészt méltó negatkSxésünknek kell kifejezést adnunk A hivatkozott biztosii\'ótársui*íilyetéu működése fölött, meiylyel benne bízó feleit oly tetemesen veszélyezteté és őseimén csatlakoznak a tisztelt czikkezí ur iatÓ -szavaiból, annyival ínkfbb, miután a czikkben említett tri«a*U társulaton kivül \' ,ég egyéb biztosi tó társulat h létezik, . ^ely — sajnos — gondtalan, minden áron Üzletet hajbászó eljárása állal, ha eddig tán a nagy közönség és laikus szeme előtt sem, de rövid idő múlva, szinte ha- . son állásba jatcí fog és csikkez<3 úrral együtt szarra\'figyelmeztetjük a biztosítást keresd kösönseget, hogy minden \'biztosítási teletnél, de különösen az oly hosszú idóre tartó kötelezettséget, fehételesÓ élet- .? biztosításnál a kellő óvatosságot soha se ■: téveszsse szem elől és komoly megfontolásra vegye as Uletó társulat állasát és üzletkeseleset mig megtaksritott filléreit, lalyskkel Őréi sortat akarja bislositai,
ZALAI KÖZLÖNY
kortiníl íoj
_ Konjíthjl miig!
PÉCS. Bna» 11J0—11.70 EOM 9.— i
9.20 ATpa 7 ."0— 7.80. Zab 7.40—7.&0. Kako- j
rx*. G30—6.&0. \'
SZOMB1THELT. Bnn 11.60.—HJ»
Roz/8 40— 8.80.irpa 7.40—7.80. Zab 7.40—7 80
Kukorica 7. 7.20.
BUDAPEST. Bnsa 12-70—1290. Rou 8M)-8.80Írpa 7.S0—7 SO. Zab 7-55—7.95. Knkoricia 7.20-7.25.
MOHÁC3. Bma 10.80—11.20 Eoai 8 70
8 90. Árpa .—. —. 7*b . Kuko-
ricza 5 50—6.—. v
VESZPRÉM. Bo«a 11.60-11.80. Eoii
» 50-9—. Árpa 8- 8 40. Zab 7.G0.—7.80
Kukbrícta 6.50-7.—
: — l.ítilag ift| tört. HoBiterró\' [.mára fagyén
— Kicsoda, én ? Hit ezt éráemlettem in mrg annyi évi *iolgilatomért? — Én, ki •%<:ii aiyoa dolgoztam, mint a ló, nőtt meg
jkortinát hutiak, mint a szamár?! — Do már
jóit nem vagyok ökör tenni.
Hlvata lo» piacai árak.
2. ja,.. 2.".. 8-50 :.—
Iji™ ügyvedek u. m. S«*- l0 ^^
r«mv„ 50.000 fr., S«*bo, „„,, n-1160-. R.
15.000 fr.Miko.ri=.Jo-|irp. 8.-.-&50Z.b T--
l00
[Bab tarka 6 50.- 6.75 Rei>ci3 12.50—13.—
teiilnk ciodakat müve!,R»éna 2-50.——. Sialmiv l . .—.
b-m Bccker Jino.. köz-í 5 kiiorww>«ji«l " \'"
hiv^lnot „r »,i,..i hegyen \\ «^» «■££ ^j^ ^
esen.-_,...&§_ Vőröíhag-yma -—. — ÍU. FoEa»Ej-ma ter- -_._2o. Crnknr ■—.—56. H«r* . •- I-JÜ ■k. Aheiyei. hogy .1
Ser-
1 literjével ííímitv
.szmárko. ó }.nr 23- 49kr. Uj h.
Iíüloe! az: jelentik P*1-^ ^ kr. ^«t G kr. . hogy ott a pity :
pang virágzásnak indult, a vadrózsa 8 ai| k-íiid levi-iít hajlani: a mezei -: \'
.U P-«trp (gjorivonat) 5 55 ragg
(poaUTonatl 2 6 díln
(V.SJ.I Tonat) 11 20 ii)
i-.Kt- (ST.Mitl.aEl.\'lr. Sopron
teli) 9 16 rege
11 50 íj.
pro-.,i.-. 3(0 dílut
iK,.r),,.f Knttori. Caáklortiyi 4 55
\'. \'. (!!(<>">•) . 10 50 ijjel
16 28 kr K B.
312 31\'.
Piaczl árak.
. ..„ .; közül, má\' nem egy, igT a fehéri
azepfú ia telj-!-. ^ifttjI^Wn láiható ; a fákl ,\'
kfiwi-t UJTK h«IInija énekét a ri-^é B rR\'ff\'ia-s^
szóiult H pintyóki-. Valóban Ciodálat08Íroricia G l*>-l6*30 "
egy tél! \'
100 kilo?- llímitva.
PÁl\'A Bllu 11W —l-\'—S Hnis 8G( 7.al. 7.-Í.1—7 i<>. Kiv
HIRDETÉSEK.
K\\\\S,"rií,aíl »íl1?h"\\íie.Atfi Kételkedve yt„v, „M.,, i«.,e =„«,aui.si. ™i.-ik M^HII
k tárej-i]«go;an éí kim«-
.yn-alor \' " " mir 29
■ndelőnek, teliitj rt. mely m 4U.Í. 6-
t abban A legjobbaknak bi L^ici] VAomiK iiviucrtfive, ^ipy AIUII CS ^ 1 cí\'iobij&t v^iA.^<^tlm rt künyvecsko ingyen 6% bcrini
lehet.
i k>Od-tik »»o(*
SOK PÉNZT
6tk, kÁvíliúíxk db, ha kávíszökiíj Lgb&n O\'|. font netco uagrbani árba
Csak akkor
ImeRtak^ritJiEiak hAí.a*«onjok. sis.1! [ietükrt tólcro közvetlenül posiacs..^
lenyomva.
SÜ ír 6U a leejobb tikerek moüett fennill míadennema IJtBtr és mítzték) tktdilysk, (mint ítrigjUiny, haataornláa). vAr is U-uyér ellen. KQl&n&ien oly «fcyéD*kiiek íjánlra, kik 015 élet-
M«k. Mark.
Afrikai Mocca S..1O. l.CRJobb M^racMbo 9 —
ia G\'iatemala • 9\'iO Ficoia Perl-Santt.* 10. .
[L^gfin. Ceylon Pitit. 10 :-0. LcgPslcg &K1> .l..va H 50.
Vaiúdi arabUi Mocca il*rk 12 50,
Szétküldik p"Stjiutánvútöncl vagy n potiz i\'iúiö^ei bckQldésQ mol etl. Jótállók £ teljfi tisitaságúr: és aiitird m.jrlíkért
Riek -íanos, Altona
t\'i-t. s— K>. kávé-árnda viteil ozég-
lódot I
HunUIMuk tirvfiyntg biitatKtuk.
Egy lepeetételt sredeti ioboi ára. I frt. e. é.
CRANCZIA BORSZESZ SŰVAL.
itb. elUn.
Üvegekben használati utasítással együtt 80 kr. o. i.


II
Ilii!
CORSCtl-FISCH
<
w.
Ili ö
! I I
I I \' I I i I I I )
Kién baluáj i*.ro!aj valamennyi, a ker**kedelemb"n elofardu faj kSifitt az eeydali, mely ortoii aélokra basznilható.
j Ara egy üvegnek használati utasítással I frt. o. é

Pö »xá II I tás iloIl-.A. gyógyszerész, cs. kir. udvari szállítónál, Bécs
-Jochlfcabcn.
Raktár ftz ilUm minién htrnevei pyógjicertíriban vagy ftlsser-kereti ed-Taében. Raktár nélkBli helyisekben ma«iiiiigyenBk nnfyobb
grenJeleteknél me-folcl(i irleengedéíboa réítojöloek.
A L fiz. köx3ns~K kéretik h&tAroiottan M,>r-fil« ké.isitméi>yt df>!ni 6t ca*k olyanokat elfogadni, melyek íajit ijegyem él aláírámal vanuak ellátva.
;; 1 1 1 1 1 1 i g|ii 1 i i 1 : i l I I i||j t : 1 !-■.! 1 I ! f l^i
fi ?2
1 c s

1|Í1ÍJ=2- ^^ g 1,
1
Ruktárak: Nafly-IUniZM Beim J. gí6«7«. Prigor Bél* íjógyir. :Fe*selhofer Ju«ef, Koí^nfotd Adn\'l. Bosenber^ Ferenct, Strím ét Klein. I— Zlll-Ecerutfl Hollóiy J. K. Kj.CIllI Urtl FVrd. — Bsroa Dorner !K — Csáktornya Gönci L. ^yÓE)^-lré». — KapMVtr Habóchay K\'ilm. iKubn J. gy&gyiz. Th K«c->kes«r í)ógy«z. — Kapr#0021 Werli M. srjógy.
tötieg C=ac*inoTic* Ut gyj^yst. — Kotztke\'y wonsch F. — KSmeid
;RiU Jin. - Zigrib !rK.Almasho« eyígr«i. Mittlbach S. gyigyn. H^ljac V. — Sopron Mescy And. eyógyBs. — Lttwye Kalíwod* J. — Kipcsvi* [nt8. BoroTÍc. Ad. — Ztll-Egerszef Hollcwij L E. gröcjn. 451 5—52
Illlllili ífíf
a a
HU8Z0NEGYEDIK ÉVFOLYAM
*-. ti.
» i
ycti.n.erO«k,;Jric. Bo érjük cl *l jU-Jir * *H|
tot boíni kéetek vagyunk ! -=B <szek kö/iitt i állapítva.
ai „Ellí 4«gJ»r iluláooí tiiztu«i\'ít»rsu- \' \'
l»t\' a», mely mind vagyonára, mind vt-
lioylevére néiva régi idSÍSl fofra ulsí
r^lcon ill és ill.ci fog, mert „.k biilo- | f",^1-\'.".síliiibe\'n Vgv c^yef.
"/ V-\'//°J T>, ""..,■"\'\' Sr. ^ \' kivirigiolt. V.l,ib.„ ri.k. játéka
miDt «zt raogónzDÍ
tókenyen
i
ily féle önimöltbpQ leli kedvéi — London kornyékén meg mulysD bevonul,
tón kiérdemelt hírnevet jovíre is oly \' ° J
eddig ii íierencsés volt.
i villamos ki411itás-|
— 4 íiTKWÚíaí: Örönií. Egy impres-wrio Öt európai énekest Bzerz<*diefelt egy dél amerikai aiicbái számára. Mikor már a hajón voltak, a&kor konstatálják nnfry meglepetéssé!, hogy mind az öten tenoris liit. Rögtön interpellállak az impressariót, hogy miért szerződtetett csup* lonorJB\'iit. „Nyugalom uraim — sióit a der<ík embi-r — mind ai ötílkre eiükságem vaa -Sleg fogjak látni, faogy négjeo önök kíizill.mi helyt oda át lesznek, sárga lázban m<-^ fognak halni, — az ötödik azlác elnyeri * beírat.
sí nüíyin azomjna let Ümonádc í* sCr "\'
r felvonás kotb«ii ha:
i;ndai
ixltűtt
A
udja. oda.tdták ar tii; azokat siaf
■ kif\'lú Allnit a ■•lett-népet, hocy i
■ *- Hossler Ftllöp. a Tftrpalot;.! r»i) iógyi!ko8 vad alá helyezéae hi]v<5 hú 17 éa történi meg. Minek folytán* H királyi törvényszék a világi-* tzóló bíln\'eu v^g tárgyalási haláridejéül folyó 1832. évi február hó 3-ik napját tűzte ki. A ■ un Ügy tárgyaláaa nem a aiokutt Urpj-Hlási i teremben, honéra t. vármegyeház n^gy termében tog megtartatni. Az óriási Pr-deklödée elég biionyitéka az, hogy a ki tQsött tárgyalási napr^ már belépiijegyt-k \\ nem kaphatók. Hoazter Fülöp, » gyilkos,\' mióta a lörvéDyBzéki börtönök e»yik le^-aÍBÓ katamatjiban van, nemborücválkuz-hatott, így alig ismerhetni rá. AUkj* | vÍMsaijjeeitö. A rettentő bün, mdv lelkét |
: nipi türelmo. i direktor azt i
H
R D E T É S.
Birtok eladás.
Alibáofai zalamegyei község halárában Szt.-Iván zalaegerszegi vasúti állomáshoz \'/, órányi távolságra fekvő tagosi-tott birtoK — mely 4 bold belsőség 140 hold jó minőség s egyenes fekvésű szántóföld s 28 h. zalamcllóki rétből áll s a belsosé-gentéglából épült lakház s elegendő gazdasági épületek léteznek, évenkiot 200 mérő gabonás jövedelmező .malom juggal s mint egy 4 hold henyehegyi szolóbirtokkal együtt örök áron eladó.
A t. ez. venni vállalkozóknak az eladási feltételek iránt bővebb értesítést ád Mayer Jakab kereskrdó ur Z.-Kgerszegen.
460 1 — 3 J^1,
rxxxxxxxxxxxxxxoxxxxxxxxxxxx^
^y __—^^ Kérfiiii tv. 1 gt-si-i:. r ee. nn. :ti! idt\'pKL-u TÍT ta nedv « M

vci,iú>c-k tikos ifjnkori létkík is kicai-ouci\'ok
Ur. WRÍS-ft
PERUIN-P0R
(pprui nüvinyckbil készítve.)
iltal oly iter eléretik. Ára
íy^o^l cnak £i pcrnin\'poT" ^iCkAlms3 -\' n\'^in"\' c s^ll\'^sttrní\'k \'dDtlt!D"
oemü gyengeségének jlharitisára, t igy a férfiakuál a ie!ietetlensíe (férfiúi
íyeogesén) • a miknél • m*i;t*\'anBaK eltivolitasiira Nemkűlönlieii pótolhatlan
gyocysscer ftTj iu€ffrond&£6r mincldi u&nt^iiiimti^t 1. a ni\'dv tf v^rv^sztirBtk által
előidézett eler5tlencdí«eknél 1 novezete-eii a kicsaponc.\'.sok. önfertózé* é« »i
éjjeli magömlések [mint a telieteüentéc egyedaii \' okoiAil Által i-lGidézc:t fér-
nni c ^\'3 D fr*?sé c 1 ni la pótok iml| VAIQCH\' nt SL k&i cs Iáitok iilo^t/s TC^ZK^^CSCQCL. le
iltal oly ater van nynjtra, mely által ai clmirjdhatUn credméi-y okvelenz
" " \' tótnak ponios Ipirással egytltt 1 fft fcO kr.
Raktir X-Kaniisán: Prager Bt-ta. gj-wcy»J Giíchner S. oki. gy6grs&. 1L Kaíier Josefas<i
ósr urnái. Bécaliea fö- se 14. 43i 9—26.

JANÜlB 29én 3882.
Xrkesik Saniliira
& 37 reff«l 1 *1 a«b.
11
> Zakio; («ISI
, 11 1
211 1lM4a-PMtr2t (Tcerw »on«t) 4 15
203 „ (poiUvonat) 2 6 a
201 ., ífyoriTon*t) 10 30 Íjjal
302 BJ--O1.Ő1 < 1 r«CC«.
314 ., 10 15 íjjel
316 Boprouböl 12 6d<ib»a
204 , . - 1 20 délnt
206 . „ 10 50 éjj.t
MATTO
202 Prigerhof MJtl(gyoriToa*t) 5 ST r»gKel
SMHSTO-TSJBT
legjobb Aszlali-és Uditö ital,
kitü.iú íialjsjnak bizonyul! köhüjésnél, jífle
bajáknál, jyjmor-és bólyag hurutnál EDECSEK azeraésitésElÖseaitéiére . Mjttoní Henrik, lUsiibiditi
Feleli. aUrk««t6: BATOBFi LAJOS.
Hal-inájoliij.
KrohaM.éstársÁtoJ Bergen ben.

ÜUJ KIA.DVA.NYÜ
Ep most került ki sajtó alul *fS| a második tetemesen bővített\' kiadás
„RAJTA LEÁNYOK MULASSUNK" {
mulattató kézikönyv magyar hölgyek számára, szerkesztette Wajdits József. Ezen 620 oldalra
terjedő, igen csinos keménykötésü könyvnek, ára szinezett boritokban csak 1 frt 80 kr.j diszkö-
tésben 2 frt 80 kr. Postai rendelések azonnal szállíttatnak.


KQ*QKQKQ!$OXQ


N«íy-KaoizBán, nyonatott t kiadó tulajdonos Wajdits József gyóresajtóján.