Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
4.65 MB
2009-09-09 15:28:31
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
1117
14961
Rövid leírás | Teljes leírás (1.04 MB)

Zalai Közlöny 1882 036-043. szám május

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap
21. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

$mL&W&b 1882- májas U-én,
íél errt \' ¦ í f
i^ry szám 10 kr ___
HIBOETESEK
B óasibos petitoorbar. 7, másodkor 6 e minden\'további sorúrl T> kr.
NVILTTKRÜKíí soronként 10 krért vetetnek Iri
Kincstári illeték miudea egyet kai* lésért 30 kr. fizetendő.
Bg&zoaegya&k évfolyam,
ZALAI KÖZLŐIT
A Up uellesu részét fQetil közVmí ayek & ti*rk*-,ztofló*. Wjagí részit illeti fctöeméeyeli pedig a kiadóhoz bementre intízendők :
WlaSBÍCiíkt;.
BérmeaUtleii lereiek caak ismert ¦tnkstimktól fogadtatnak el.
Ktziratok riaszt i
kőidéinek.
.^.Kanizsatiros helyhatóságának, .nagy-kanizsai Önk. tüzoltó-egj4et«, t .nagy-kanizsai kereskedelmi i iparbask", , nagy-;kaiuzsai UkaréTcpénztár*, t .zaiamegyei általános tanitótestüiet\' „nagy-kawzaai kisded-nevelő egyes aletB, a aagy-kajuzsai\' tiszti önsegélyző szöretkezet\'j a asopronr kereskedelmi i iparkAmara itagy-taizsai kaUAlasztmánya\' s több megye\'i és virus
egyesület hivatalos értesítője.
Heteukjui kétsz«r, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalma lap.
A hasi nevelés ée a német ne-v előn ok.
Gyermekeinek kellő nevelteté-séról és (ab itta tájiról gondoskeeii! nemcsak joga. hanem bzent kötelessége is minden szülőnek. Sajnos azon bau, hogy hazánkban sok helyütt a joggal élnek ugyan, de a kötelességnek nem feleinek meg kellé irányban. L tekintetben Nagy-Kanizsa, sem képez kivételt.
Az lö68-ik népiskolai törvény kimondta a- kényszeriskoláztatást, dé megengedte a szülőknek, hogy gyermekeiket otthon taníttat hassák. Csak íiop. JiftteJezeitsóget rótta reájak^ hogy gyermekeik minden évben va-¦amely nyilvános tanintézetben megvizsgáltassanak. A hAznui Taió tanit-ratás Joga a tanszabadság folyományt, a vizsgálattá tel kötelezettsége pedig az állam íúíoiügyeietének .a szülök részérói-is tartozó hódolaiá-nak következménye^ de ez kötelezettség i ezzel a szülök rendesén nem Löródtiek,
Hogy kónyszeriskoláztatás kimondására szÜKség volt, légjóbbaa a tapasztalat bizunyitja, 1,4 éve, bog}" az kimondatott és -n-.égL mennyi ba-jü k tjm.. még - LitüLOi u&k -.az « lamalasztisok miatt. A tankötelesek, egy harmada .,semminemű iskolázta-\' tásban nem része-íüi. De na az a falaid szántó-refö ember, \'Tagy az a városi szegény özvegy asszony, mo sónó, napszáme-siió stb. visszatartják is gyermekeiket az iskolábul s nevel teíésökró1 a gyermek érdeke által követeire mőQon nem gondoskodnak is, Jgaz, bogy vetnek szülői köteies-iégök .ellen, dc részben iegaiább megbocsátható.\'
Enffiito körülmény üi számítható be nekii részint az, hogy önmagákból -kiindulva a rendszeres nevelés nagy hordereje t átiat-ni sem- bírjak, részint pedig a szükség,- meíy ez eset-
ben is törvényt bont. A földmives a borterme 16* gazdaság; kÖvüiT a szóló-ben és pinezében arigi lehet el béről ültebb gyermeke nélkül, a aapszá-mos pedig apróbb gyennekejoek őrzésére használja fel addig, mig ő napszámba jár,\' hogy arcza verejtékével a mindennapi száraz kenyeret megszerezhesse számokra.
De semminemű enyhitő körülmény nem kínálkozik a jól szervezett iskolákkai bíró városokban lakó azon vagyonos csaladok eljárására, melyet
gyermekeik neveltetése és taníttatásai körül tanúsítanak! Nem, mintha ezekj gyermekeiket nem taníttatnák, vagy: neveltetésökról nem gondoskodnának.-Épen ellenkezőleg: túlságosan teszik. S a mi tntság, az árt.
Nekik a jólszer?ezett isko!ák áem elégítik ki igényeiket. Miértj nem ? Azt talán őt maguk sem tud"-; ják. Dé gyermekeiket még sem küldik nyilvános iskolába, csakis ,a báz-j aái taaittatják őket csapa fényüzés-i bői. Derogál talán ...