Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
4.35 MB
2009-09-09 15:35:14
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
1182
8015
Rövid leírás | Teljes leírás (683 KB)

Zalai Közlöny 1882 053-061. szám július

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap
21. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NA6Y-KAKIZB& 1882. jnüus 2-án,
Elttzttsü ér-. tféu évre ..... - 8 frt
fé] évre.......* -
?égjed érre ...«•• * -Egy ssám 10 kr.
HIRDETÉSEK 8 hasábos petitsorban 7, másodszor 6 s minden további sorírt 5 kr.
NYILTTÉEBEN soronként 10 krcrt Tétetnek tei Kincstári illeték minden egyes
tésért 80 kr. fizetendő. ,
H3-1K --«>¦¦»»»
ZiLál KÖZLÖNY.
Huszonegyedik évfolyam.
A lap szellemi részét flJető kfrzlemé. nyék a szerkesztőhöz, anyagi részét ülető közlemények pedig s ktadéhoz bérmentve
NAGY- KANIZSA Wts.siicsh.iz.
Bétxoentstlea levelek csak ismert mnnkaiársaktöl fogadtatnak el.
Kéziratok tísszz nem küldetnek.
N8?y-Kaniz8aT4ros helyhatóságinak, „mgy-kanmai ént. Wadtí-egylet-, & .nagy-kanizsai kereskedelmi i iparbank\', ,nagy-kanizsai takarékpénztár\', a .zalamegyei általános tanitótesttüef a .nagy-kanizsai kisded-neveló egyesület\', a nagy-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet\', a .soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai kalrálasztmánya\' s több megyei és város
egyesület hivatalos értesítője.
Hetenklnt kétszer, vasárnap- s csQtőríőkőn megjelenő vegyes tartalma lap.
Előfizetési felhívás.
A július elsején kezdődő uj évnegyeddel tisztelettel felhívjuk a közönséget lapunk pártolására 1 Az eddig követett irány elég garautiát nyújt arra, hogy t. előfizetőink igényeinek jövőben is megfelelni igye-kezendflnk.
Előfizetési ár:
Félévre (július — deczemberig) 4 frt. Negyedévre íjnl*—szeptemberig) 2 „ Az előfizetési pénzeket lapunk Kiadóhivatalába (Wiassics-b;":z) kérjük küldeni.
N.-Kanizsán, 1882. jun. 21.
A kiadóhivatal.
néhány sző a tísza-iszlarl dolgokhoz-
Az izgatottság, a mi a tisza-eszlári Solymosi Eszter taláuyszerü eltűnése miau a kedélyeket már-már hullámzásba hozta, a sajtó által élesztetik inkább, nemhogy az ebből következtető valóság rendes értékére szállíttatnék le.
Megmagyarázható a sajtó eljárása, mely felkapni szokott koronként egyes eseményt s tárgyalja, variálja azt végtelenül, mert ez által a közönségnek az újdonságok iránti íiiuhó vágyát kielégíti, a lapokat tartalmasakká, keresettekké tevén, — természetes, hogy az olvasás iránt érdekeltséget költ.
A mi a jelesebb lapok vezér-cztkkeit illeti, ezek eléggé higadtan érintik ugyan magát az eszlári eseményt s tartózkodtak elég józanul komoly szóhoz nyúlni, de az ujdon sági rovatok annál terjedelmesebben hozzák a combinatiokat, miket az újdondászok magok azért, hogy minél érdekesebb legyen közleményük, — a bárhol, bárkitői hallott mendemondával illusztrálják és bóvitik.
Az Ügyben bírálatot adui még most időelőtti. De a lapoknak épen ezen indokból áll komoly feladatukban az, hogy a dolgot ne engedjék elmérgesiteui addig, mig tények nem bizonyitnak a szereplő személyek ellen, sőt erélyes hangon kell hirdet-niök s felvilágosító czikkeket közölniük a néppel, hogy lássa, hallja\'és tudja ez is, miszerint lappang ugyan a tisza-eszlári eseményben egy bűntény s ki által lett az végrehajtva, végül minő indok szolgált ezen bűntény elkövetésére.
Hogy mily bűntény forog itt, azt senki sem tudja.
Az eddig tapasztaltak után gyilkosságról beszél a közvélemény.
A cselekvő személyeket is oly körülmény szolgáltatta kézhez, mely magában véve természet ellenes levén, — t. i. a gyermeknek vallomása, saját édes apja ellen, — mou dom ezen természet.ellenes bizonyi ték a jogi tekintélyek előtt semmi értékkel sem bir, az csupán és egye dül a gyanúra redncálható.
Az indok, mely miatt a bűntény elkövetve lett. a közvélemény által ugyan el van fogadva, ámde a közvélemény ...