Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
9.27 MB
2009-09-09 15:37:21
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1804
5565
Rövid leírás | Teljes leírás (680.91 KB)

Zalai Közlöny 1882 062-070. szám augusztus

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap
21. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

yA.GY-KANIZ8Jt, 1882. augnsztos-g-éiL
3S-13E ez6.ni
Hngzoiiejryedik évfolyam.
HIRDETÉSEK
hMÁl\'OE >etitaorbs.n \'. misr«isz( tí ¦ taiudec további sori:*. k<-
KYH/itékken
.orockect 10 krétt vetetnek ifi (incítiri Uletók raiiídec egyes V.rJ
tésért ¦
i kr. fLz\',teiitlí
A lap taefisHn rteátíSetf\'ktalené-nye± l aOgrkeaztonoi, mjagi réníi illetó kAtlemeuyek pedig & bánóhoz bérmentre intéseadök : NAGY-E AN I Z S A „
Bérmrűl«ÜeE leíelek ctU\' isaert moiika tártaktól fogadtatnak el
Kéziratok t issza nem kaideuiek-
zalamegyei aütal&noE tanítótestület* több megyei ée várói
S-^v-KinizsaTiros helyhatóságának, , nagy-kanizsai\'önl^. tftwil tó-egylet*, a .nagy,-kanizsai kereskedelmi s iparhánk",. , nagy-kanizsai takarékpénztár
nagy-karizsai kisded-nereló egyesület", a nagy-kanizsai tiaxti önsegélyző ssóvetkezet", a .soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai kaWálaszttnánya
egyesület hivatalos értesitóje.
Hetenkínt kétszer, vasárnap- 8 csütörtökön megjelenő vegyes tartalma lap.
üziuhtuunk ügye.
Te szegény, te szent temploma nemzeti édes nyékünknek, mit nem tennénk érted?! Dicső oratiok rázzák meg a ^tanácskozás termeinek oszlopait, telirér remények dagas-zt-ják mindnyájunk keblét, mikor rólad van a szó. Akkor mindenki nagy hazafi, akkor mindenki nagy hangon hivatkozik Őnzéstelensógére, beismeri minden ki, hogy ily nagy nemzeti czélok előtt, mint a szín ház-építés ügye, minden egyéb érdek, legyen az testületi, társulati vagy egyéni érdek, eltörpül semmidé lesz.
És mikor kényé rszegésre kerül a sor?!
Mikor a vezérférfiak azt mondják, hegy most már elég tqIí a sok rep&lö igéből, hadd váljon már abból valami testté, -- hozzunk áldozatot, iépjünk közelebb egy pár lépéssel & czéi felé? Akkor előáll fekete képével a scepticismus, -— a szűkebb körű érdekek hurkot vetnek a nemzeti ambitiofc nyakába és megfojtják a legszentebb ügyet már méhében. Előbb, mig lelkes beszédekkel ráztuk a levegőt, palotákat áldoztunk volna föl a nemzetiség oltárára és mikor tettre kerül a dolog, akkor még egy kalitkát is roppant áldozatnak tartunk. Azon férfiadat, kik igazi lel kesüléssel az ügy élére állottak, a kik tiszta szándékkal, önzéstelenül áldozatul hozták nyugalomra maradt perczeiket. hogy verejtékcseppjeikben áldás fakadjon a közös, a szent ügyre, azon férfiakat tele dobáljuk a rágalom sarával, rájnkt uszítjuk az elfogultság, lelki vakság, szűkkeblűség valamennyi szörnyét, hogy riadjanak vissza.
Én mikor c..élt érünk?--
Akkor markunkba Bevetünk. — Megmutattuk, hogy legyőztük a eo-npheusokat.
Én nemzetem; — farizeus-népem !
Milyet könnyű megfeszíteni a legszentebb1; eszméket! Milyen könnyű krisztnsi sorsra jutni a legtisztább azáadéku, a nemzeti törekvéseket megértój azokért küzdő egyéneknek ! Osak oly Ügyet sell felkarolniuk, melyhez hangyaszorgalommal és kitartással kell -morzsát morzsa után hordani, mely qem iúr ragyogást fitogtatást, hol nincs nyitott kapu a tündökölni vágyó ál hazafiságnak.... és készen van a martyriam.
így jártak azek, kik a Nagy-Kanizsa és vidéke számára fölállítandó színház ügyét felkarolták.
Már fétston voltak azzal a munkával, melylyei szemben minden lelkes hazafi elmondhatta, hogy „uram az én igám édes, az én terhem könnyű,* de elóaJ akkpr a tömeg e elkiáltja a végzetes igét: .Feszítsd meg!.
Jóí A czél el van érve. A nagy-kanizsai polgári egylet megtagadta azon eladást, mely a színház épttés munkálatával organikus összefüggésbe? volt, az építésügyi bizottságot arczulvagdalta Önérzetet aértó, a legszentebb törekvéseke...