Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
5.06 MB
2009-10-07 14:26:29
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
704
6443
Rövid leírás | Teljes leírás (636.08 KB)

Zalai Közlöny 1882 097-105sz december

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap
21. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

S\\GY-KA3I3SA. 1882, deczember 3-án.
Eíófartsd ár: "
iftehn --.rí. ... •,. 8 **•
fél é re.......* »
nejed ^tt«......2 >
jLo> ¦»**»> í° **"
HIRDETÉSEK g hasábot petitaorben 7, mAiodtzor 6 i minden további soreri *• kr.
SYILTTÉBBEX soronként 10 krért. vótetnek tel Kincstári illeték minden egyes »i:r4> tétért 36 kr. Bzrtend*.
©T-iuc szám
KÖZLÖNY.
Huszonegyedik évfolyam.
A lap zzeüemi rHxH ifletS keiIemA-bt«k * sj-rrkesííÁhrtí, toyigi rézzé* illetí kflxletainvi.lt pedig « kiadóhoz hírroenfro intézendő* i K A OT- K AXIZS A WIsmIcssíz.
BÍJTsenUtlen 1 érdek csak isncM mwikalárszkto! fogadtatnak »L
Kéziratok líanza acm küldetnek.
Nsüj-Kaniassváros helyható<agin»k, ,n*gj-k»nimi 5nk. tüzoltí-egylet\', a .Mgj-kanbssai kereskedelmi 8 ipartant\', ,nagy-kaiiÍ7.sai takarékpénztár\', a .raUmegyei általános tanil.íteatület\' • „nagy-karúzsai kisded-nevelő egyesület", t .nagy-kanizsai tíaxti ünsegélyzd szövetkezet-, a „soproni kereskedelmi s iparkamara u^v-kiai/sai kulralasztmánya\' s tobb megyei és riroi
egyesület hivatalos értesítője.
Heíenkiní kétszer, vasárnap- s csiiíöríökou luegjeleuö vegyes tartalma Jap.
A rendszeres üldözés.
(Sz. S.) A társadalomnak igen szomorú kórjele, hogy — mintha valami ördögi kéz vezetőé üstőkük-nél fogva az embereket — egyén egyén ellen, part párt ellen, testületek egymás ellen bizonyos indokolatlan szenvedélylyel rendszeres üldözést folytatnak. A : helyett, hogy a közös érdekelt megvédésére tömő rült vagy tömörülő egyesületek, körök a kitűzött czélok elérése után való törekvésükben higgadt mér pék-letet tartanának és a más, tán éppen ellenkező czélok ntán törekvő egyesület, párt, vagy kör iránt tiszteletet tanúsítanának : a .kedélyeket fölizgatják, az ellenkező meggyőződéseket, elveket sárba taposni igyekeznek és a szó szoros értelmében oly harezot folytatnak, mely a mellett, hogy megmételyezi a társadalmat, megzavarja a lét összhangját, magának az ü;ynek is előbb, utóbb sírját ássa meg.
Példákért nem itell.az országház csarnokába mennünk, van itt is elég. Elég eset merült föi itt is, mely igazolja, hogy nem légből kaptuk állításunkat, hogy ide is befészkelődött a rendszeres üldözés. Ez természetesen legkirívóbb, legszembetűnőbb, ha bizonyos hatalmi állást elfoglalt egyénektől vagy testületektől jő. P. o.
Hova szavazott Péter Pál?
A szélsőbalra.
Na akkor csak tűzzel vassal nyakára az adó-execnüot., Ha nem fizet, bátorát, ágyneműjét el kell hurczolni.
Hova szavazott Ádám Gábor?
A szélsőbalra.
Mennyivel tartozik; takarékpénztárunknak ?
Ezer forinttal.
Azonnal fel kell neki mondani az egész összeget.
! Hova szavazott László János, tisztviselő?
A szélsőbalra. . ¦¦:
KH kell üldözni hivatalából, ki nozni kell, míg tőnkre silányul!
De családos ember.
Mindegy. Ha tisztviselő és családos, ne legyen meggyőződése; ne legyen elve: szavazzon a hatalommal 1
így történik ez azok részéről, kiknek kezében ez idő szerint a hatalom van. Ezzel nem mosdjak azt, mintha hatalmi polezra jutva, az ellenzéki pártok bármelyike részéről is így nem történnék; mert hát minden hatalmi álláspont nélkül is történnek — természetesen kisebb kiadásn — boszuk és üldözések. P, o.
Milyen párti Odor Eóbcrt vendéglős? Kormánypárti.
Ott hagyjuk. Máshova viszszük a pénzünket.
Hova szavazott Karos FrJczi, kereskedő ?
A kormánypártra.
Gazember, a ki töle egy garas árát is vásárol.)
A tanítónk is a jobbpártra szavazott? Ka iszen nézhet a fizetése után.
így megy ...