Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
24.13 MB
2023-04-25 13:12:49
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
278
719
Zalai Közlöny 1882. 018-026. szám március

Zalai Közlöny
Nagy-Kanizsaváros helyhatóságának, „nagy-kanizsai önk. tűzoltó-egylet”, a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank”, „nagy-kanizsai takarékpénztár”, a „zalamegyei általános tanítótestület”, a „nagy-kanizsai kisded-nevelő egyesület”, a „nagy-kanizsai tiszti önsegélyező szövetkezet”, a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külválasztmánya" s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
21. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

■ü-''—-
NAGY-KANIZSA, 1882. márczius 2-án.
Ei5«*tté&j ár:
epés; érre......8 frt.
fél évre.......<• «
nc-gyed évre......2 a
E/jy szám 10 kr.
HIRDETLEK
hasai»os petitsorbir. ''
másodszor C s mináe-i további soró.''. T'' icr.
NYILTTÉRBEN" sorúnként 10 krért vétetned Ifi Kincstári illeték minden egyes ''..rii-tésért 30 kr. fizetendő.
Huszonegyedik éyfolyanL
A lap szellemi részét IllelS kfzleroé-nyék & Bxerk etetőhöz, anyagi részéi illető k&zlemények pedig l kiadóhoz bérmestve intézendő!: : K A G Y - K AN I Z S A
Bérroentetler lerelck csak isser. muakatÁraajctő! fogadtatnak eí.
Kéziratok víssza nem küldetnek.
Kri^-Kanizs&TÓxos hely ható áginak, , nagy-kanizsai ónk. tűzoltó-egylet1a B nagy-kanizsai, kéreskedéltm s fparbank", ; nagy-kanizsai takarékpénztárc, a »zalamegyei általános tanítótestületc a „nagy-kanizsai kisded-nevelő egyesületa nagy-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezei'' a »soproni keféskédelmi s. iparkamara nagy-kanizsai kaWálasztmányae s több megyei és város
egyesfLl«t hivatalos értesítője,.'' -
Heíenkiat kétszer, vasárnap- s esü tűrtök ön megjelenő vegyes tartalma lap.

2965. ni. SS2
Zalamegye alispánjától.
A .nagyméltósága magyar kir. belügyministeriumnak mult évi decz. hó 18-án 48132. sz. alatt kelt leiratával, Nován járás orvosi állomás rendszer esi tése engedélyeztetvén, ezen — háromszázötven frtnyi évi fizetéssel egybekötött járásorvosi állomás, törvényszabta választás ntján, a folyó évi májns 1-én és folytatva Zala-Egerszegen tartandó megyei bizottsági közgyűlésen fog betöltetni.
Annak kijelentése mellett, hogy addig is, mig a novai és pákai közegészségi körök körorvo''si állomásai letölthetők leendenek, ezen közegészség; körökben a Novára választandó járásorvos kötelességében álland a körorvosi teendőket is teljesíteni, miért külön mindegyik közegészségi kör részéről 120 frt évi ntiátalányt fog élvezni, — mindezek azzal tétetnek közhírré, hogy azon orvosok, kit: a szóban levó járásorvosi állomásra megválasztatni óhajtanak, a fentebb emiitett megyei bizottság közgyűlés alkalmával működendő kijelölő választmány előtt, okmányaikat magnkkal hozva jelentkezzenek.
Zala-Egerszegen. 1882. évi febr. 25-én.
SVASTITS BENÓ, tn. k.
Zaiamegye alispánja.
ho
A nagy-kanizsai takarékpénztár részvénytársaságnak 1SS2. február hó 20-án tartott közgyűlése.
(Az igazgatóság jelentése a közgyűléshez.) Tisztelt közgyűlési
Az 1881-iki üzletévben a forgalom már évek óta megszokott határok közt folyván le, annak eredménye is egészben véve nagy vál''o-zást nem mutat a mnlt évekhez kéjest.
Mindazonáltal egyes, fontosabb tételeknél változásokkal ja találkozunk, melyek minden esetre~csak kedvezőknek mondhatók.
Ezek közt felemlítjük legelsó sorban a betéti állományt, mely az 1880. évi mérlegben kitüntetett 2,033.359 frt 75 kr. 3926 arany és 5609 frankhoz képest ismét 175.372 frt 4S kr. 538 arany és 2705 frankkal szaporodott, miből kitűnik, hogy a nagy közönségnek intézetünk iránti bi-alma még mindinkább szélesebb körökben elterjed.
Mint további örvendetes változásra utalhatunk a kamathátralékok isméti jelentékeny leapasztására. E czim alatt tavai 37.423 frt 10 kr. 74 arany és SO frank, az idei mérlegben pedig csak 31.141 frt 89 kr. és 22 frank lévén felvéve, 6290 frt 21 kr. 52 arany és 80 frankkal ke-vesbedett. És minthogy a.kellő intézkedéseket megtettük, hogy a még régebbről elmaradott peresügyek mihamarább lebonyolittassanak. ugy ala pos reménységünk van, hogy ezen hátralékokkal talán már ez évben is oly színvonalra fogunk juthatni, minő az egy nagyobb jelzálogos hitelintézetnél elkerülhető nem lévén, csak szabályszerűnek és mérsékeltnek mondható.
A lefolyt 1881. évben mindössze 77 árverésen jelentek meg az intézet képviselői, ezekből 34 más felperesek által tartatott.
Ezen árveréseken 21 nagyobb, kisebb ingatlanokat kellett az intézet részére megvásárolnunk, de mert az év folytában 17-et ismét eladjunk, ezen czim alstt tavaihoz képest mindössze csak 2244 frt 35 kr. szaporodás mutatkozik, és minthogy a birtokunkban !evó ingatlanok már oly jelentékenyre leszállított értékben vannak felvéve, hogy átlagos jövedelmük a rendes kamatozásnak megfelel, nyugodtan várhatunk, mig azokra illó árért vevők jelentkeznek.
Hogy egyáltalán a-mérleg felállításánál tanusigtni szokott, lelkiismeretességen Ul %z idén még különös szigorral jártunk el, kitűnik nem. cs^k azon. körülményből, . hogy ismét számos nagy összeget képviselő tételeket jkihasitva, mint kéteseket leírásba vontunk, hanem különösen azon tény által, hogy nagymennyiségű állampapírjainkat csakis te általunk vásárolt árfolyam szerint hozzuk számításba.
Hogyha ezen 845.800 frt névértékű papírokat a törvény engedte deczember 31-iki árkelettel veszszük fel, akkor oly nyeremény-többletet mutathatnánk ki, mely a jelenben rendelkezési-e álló osztalékot jóval meghaladná,
A tavali osztalékhoz képest mutatkozott kevesebblet pótlására elégséges let: vala, hogy 532.200 frtnyi szó ló vált sági kötvényeinket csakis csekély 57 krral magasabbra vegyük fel a méregben. De az igazgatóság még ily olcsó és könnyű eszköz által sem akarta az osztaléknak mesterséges utoni szaporítását elősegíteni, hanem igenis czélszerübbnek tartotta és ugy az intézet, mint a részvényesek érdekeinek sokkal jobb szolgálatot vélt tenni azáltal, ha a t. nagygyűlésnek csupán csak a mult év valóságos jövedelme és keresményének felosztását hozza javaslatba.
És ha ezt elfogadják, akkor ha bár részvényenkiüt 5 írttal kisebb mint tavai, még mindig oly osztalék fog Kijutni, mely a jogosult igényeket teljesen kielégítheti, — azonkívül pedig elérjük azt is: hogy-a jövő ^esélyeit is szem el ott tartva részvényeink belértékét jóval emeljük és azáltal intézetünk alapját is lényegesen megszilárdítjuk.
Hogy keresményünk és így a rendelkezésükre bocsátható osztalék a mult évben miért kevesbeaetí?
ennek oka leginkább az általános viszonyok, vagvis az azok szülte rend-
kívüli tartós pénzbőségben kereshető, — mert ennek tulajdonítható, bogy sokszor legjobb akarattal is pénzeinket el nem helyezhetve majd folytonosan nagyobb összegek parlagon hevertek — és mert a biztos kölcsön alapokra mindenütt olcsóbb tőkék kínálkoztak, mi is ha nagyobb kölcsönöket biztos helyekre kiadni akartunk, kénytelenek valánk a versenyt kiállni s a kamatlábat leebb szállítani.
De mert az olcsóbb kamatláb mellett is nagyobb és biztos kölcsön-vevók mindig ,nem találkoztak és hozzá még váitótárczánk is egyre fogyatkozott 3 nem maradt egyéb hátra, mint . az időnkint meggy ülő pénzösszegek egy részét állampapírok vásárlására fordítani, melyek -ismét kisebb kamatokat hoznak.
Egyezeröt forintot méltóztassék fentartani az általunk előterjesztendő jegyzék szerint kiosztani szokott jótékony kézczélu adakozásokra. Az ezek után még .fentmaradó 69 frt 70 kr pedig jövő évre valóinak elö-irandók.
Midőn végül még megjegyezzük, hogy a -Urtaléklap szaporításira az idén ismét kerek 2500 frtot fordítani jónak láttuk — reméljük, miként i t. nagygyűlés ezen intézkedésünket valamint egyéb javaslatainkat is helyeselve s elfogadva, nekünk ugyszinte a felügyelő-bizottságnak is az 1881-ikévrea felmentvényt megaaandja.
Ennek folytán papírjaink állaga tavaihoz képest megint 198.400 írttal szaporodott, — azonban ezen szaporodás az intézetnek eehogysem szolgál hátrányára. Mert eltekintve attól, bogy ezen papírok a nagyban növekedett betéteinkkel szemben ne-táni tömegesebb felmondások esetén a meglepetés ellen biztosítanak. — ezek mind oly szolid államértékek, melyek nagyobb árhullámzásnak rendszerint kitéve nincsenek és a felvett vásárlati árak szerint mindig illó ka matozást nyújtanak.
A mérieg utolsó három tétele szerint, (melyekből a két első, mint már egyizben adóalapul szolgáit, adómentes), a rendelkezésre álló összeg 21,272 frt 80 kr, 139 arany és 50 frank az utóbbiakat papirértékük szerint 801 frt 90 krrai felvéve egészben 22,074 frt 70 kr.
Ezeknek felosztására nézve következő indítványt teszszük a t. gyűlésnek :
21,000 forint, vagyis részvé-nyenkint 35 frt fizettessék ki osztalékul.
Jegyzőkönyv.
Felvéve Nagy-Eanissáu 1&&2. éri február hó 20-án e nagy-ktnizsal takarékpénztár részvény társaság XXXVII. rendes évi közgyűlésében.
Jelenlevők: Tóth Lajos első igaz* gató elnöklete alatt Valbach Kó'' eiienőr, mint jegyzőköayvvezető és Blau Pa!, Bltu Lajor, BlauNindor, Bettlhehr ^«¿mu, Broch Adolf, D^nneberg is-kab, Dobriu Be^o, Ebínspar''|><sr Lipót, Ebstispiuger Leó, Eisingr.r, Ilennk, Enj>iüader Lajo», Eperjtsy Sáttuor, iíL FbaiAlhofer Fischer József, G-*rai Benő, GeUei GuJ-mtnn S. íH. Gu.tmann Simoc, Grünhut Fülöp, Halphen Mór. Jubáts György, Knorczer Frígje«, L/jvingor Izrael, L3-vinger Itfnacz, ifnschanzker Mó", Nuctecz József, Pio&szer IgnAcs, Prager Bált, Ür. Pressburger Jakab, Rosta féld Adolf, Rr>-senberg Izrael, Dr. . Scb.reyer Lajc*, Swh»srz Albert, Semetke Lajo«, Síréra és Klein, Stern J. M. Somraer Sándor, Sorá-mer MikBa, Sacveber József. Dr. SsakiU Nándor, Ulimann .L&tván, Vága«r Károly, Wallenstein Frigyes, WeUr J£íoó, Vidor (Weisz) Samu, WelUch Samu, Weiser József, Weisrmayer Mór, We-lÍ8ch József, Wnliach Lajos, összesen 51 részvényes tag, kik ss 302 darab részvényt képviselnek.
I. Elnökló igazgató ur a megielent részvényeseket üdvözölve s azoknak hiia-rozátképes számbani együttlétét consta-:álva a közgyűlést megnjitottnak nyil-vánitji. és a jegyzőkönyv hitelesítésére
TÁRCZÁ.
Tenite Aüoremus!
Munkácsy Mihály „Krisztak Pilátus tlött" képénél.
Har*cgorna.k, — z. hír viligra Harangja buziíit, bűvöl, li.^b8 hoz,
í''.a lelkesedve hívó sióxjutra.
Hiró, bit-tion tocuai netn babot.
Templomba hiv tin e csodás harangszó ? . ..
Oh annyiféle nítet, érsolem, Kevély tndis, hmsá^, éirerct vigy. Templomba igy rohmva. nem megyon.
Csarnokba megy, — ir.üvésrei csarnokába
Az emberek e nagy áraroltta, IIol már a véglet, a szép és rut, erény b bün Egymáínsk sok találkoiót -ada.
Egy t.-irsa*ágbx. hosra sokszor őket ,
A márúszet jó vagy rósz srellem« . . ■ A izf-p alak mentzógre kési h-talma, Oly bűvölő, ki ¿llh.it ollecc ?
Fessült kobellol megy az uj csodának,
Csodálatárx a kíváncsi róp ; Belóp, megdöbben, oly szokitlaü érzést Fakaszt aziviben a művészi kép.
iTÚ7észi kép? — nem, nem kép . ,. ez vaiós^g
Vért szomjazó ádáz embercsoport, Emberalakban sátán szenvedélyek, Mioóket a pokol örrén/e hord.
A törvényházba tódul borz dagálya, Hol a biró most törrényszékot 01, Biró — a gyáva, félénk ingatagaág, Igaz ügy itt elvesz n>entbetl«nül.
Mögötte áll a mégvető kfcvéiység,
Alatta a stimitó cselszörény, Töprengve ül körében ar irigység Yétó hord kajánul txikráaö tseaién.
Ott szónokol a megsértett tekintély, Mint egy oroszlán a bőszült öreg;
Yiszhanguí, raint tigrisbad, tombol, ordít Az olcsó áru, a nyers néptömeg.
Csak egy alak vaa e szornyt tömegben, Kis gyermekéve! karján gyönge aö
Elóttc mind vért szomjaz, mind balált kér, Cs.ik benne van a sziv, o a részvevő.
Csak ó néz siánva a. nagy aicovedóre. Kit o rettentő vészár ostromol . . .
Ki minf bótiszía kösxá! tengerárban,
líyngodtan áll, mint egy márrány ¿xobor.
Fehér rchában megkötött kesékkel Nyugodtan áll a legnemesb alak;
Arczán s egész valóján — emberénél Fönségesebb vonások Játszanak.
Az irgalom, szeretet éa igízság Sagarit Játjuk rajta fényleni,
l''gy mint com látta még emberben embert, üert a sugir,'' e fény — mind Isteni.
Szent "ajka szóra áll nyitva, — megértjük A testté lett Igének szózatát;
Szeretet és igazság ez, — s a nagy sz''->t Sziv szívnek, ajk ajaknak adja át
K* századokról századokrn igy szátl A megváltó igazság szózata;
A tudomány, költészet és művészet Kz igének Ion bú apostola.
A szentírás ogy uj értelmezője,
Most egy majjy^r nj Káldi szól nekünk ;
Egész világ megérti, mit csolálva
M£vészházankban most szemlélhetünk.
Nem, nem a müvészbáz, — Isten báxa mojt ez, Hol egy művész apostol prédikál . . .
Előttünk im a megváltó igazság, Az istenember szent, hfi k^oe áll.
TÁEKÁNYI BÉLA, apát kanonok.
jutalom késherik, de nem marad.
— Htjz. — Irta Szarvasi Arnold.
el
Régi ¡dók édes emlékezetébe vezetem visbza t. olvasóimat, ifja éveibe. Nem azért haszaálom aa „édes" kife>jezéct, mintha azt akarnám mondani, hogy ifjúkorom derült Dapjai fölé borús felhők nem tornyosultak volna, de mégis ifjú evek va-lának azok és azért <ídesek, mert akkor a világ zajíí megfigyelni, anaak eseménye ibán tevékeny részi venni, kívánalmaival igényeivel lépést tartani, még meg volt nékom is engedve.
Bt^zédem hósével F. barátommal ie aiig 10 ¿ves korombün ismerkadtem meg. 8 évig volt iskolatársam. elég hosszú idó arra, hogy szorgalmát, képességét s a mi fő, ritka neme6 szivét e^é^z teljességemben ismei-ni megtanuljam. Oly nemes szivvel volt ez ifjú már iegzsengébb korában felruházva, amiuővel csekély ember dicse kedhetik. Mindamellett, hogy ulig volt betévő fulatja, m:ndamellett, hogy ó maga is a legszerongatottabb anyagi helyzetben élt, mégsem ette meg kegyelemből kapott darabkt kenyerét anélkül, hogy azt egy nálánál jobban sújtottal meg ne osztotta volna b mindamellett, hogy könyörado-mányként nyújtott pár fiilérnyit & maga számára is könnyen felhasználtatta volna, mégis inkább a nálánál jobban s ükölkö-. dók könnyeit igyekezett velők leszárítani szóval ahol csak gyenge erejével segedel met nyújtani képest volt azt megtenni, bizonyára el nem mulasztotta. •''
Legjobban jellemezhetem talán szivének nemewégéí, emberszereletének va-
lódiságát, egy kis esemény elbeszélése által, mely közte és egy árva, elhagyatott már majdnem egészen elzülött 6 éves fiu gyermek között lejátszódott.
Az esetnek, mely uz 185 ., év egyik hidegebb ősxi napján történt, tanúja va-lék. A mov.dott napon barátommal egy köteliköny vroreskedésbe tartottuck, hogy ott számomra különféle papirnemeket vásároljunk. Midón gyoraitott léptekkel már mtjdjnem czélhoz értünk, egyszerre m g-pillantánk, egy aa utcza sarkában guggoló rongyos öltözetekbe burkolt kis gyermeket, szemei könnybe lábadtak és teste caak ugy didergett a hidegségtől.
Nemes szivü barátom meg n^m áü hatta, hegy a fiúhoz ne közelítsen és 6t meg ae kérdezze a íeiói, vajjou mi kény-szeritette -szagény toremtést-e nem & leg-, kényelmesebbeu berendezett lakhely elfoglalására. A kis fiu arcaa közeledésünkor egéseen elbs-lván, alt és barátom sokszoros kérdésére, vc^re alig ¿.-''betó, elhaló siri hangon rcaeteite szomi ru sorsát, mely bizonya iegezánalomra méltóbb volt.
Elbeszélésében '' megmo''ndá, bogj édes anyja tegnap meghalt, őt a legna gyobb nyomorban hagyva hátra és miután nincs néki még egy drága fillérje sem senki sem akarja magához fegudni és ő most már csak itt fog éhen meghalni. Nemes szivtí barátomnak Bem kellett egyébb az árva fiacska e szavainál, hogy emberbaráti páratlan irzetének ujóiag tanajelét szolgáltassa. A helyistt, hogy engem a könyvkereskedésbe -kísért volpa, u kis fiat karján ragadta és egyik medlékuteiri. ''tan levő nyomoralt viskójukba vitte.
Otthon azonnal az udvaron gondosan öa&zegyüjtűtl néhány darab fa segít-
ségével tüzet rakott, hogy a kib fiu mar félig megdermedt testét''egy kiesé átmelegíthesse, azután még aznapért kapott kenyerével kínálta meg, daczára annak, bogy ő maga is nagyon éhes voit, eszel azonban mit sem törődött s lelkének teijee megnyugvásával tekintett kegyenctére, ki oly mohón ettfit néki nyújtót; kenyérdarabot. Később azután mtjdnem egéweu mezítelen teatét, nem ugyan a legjobb, de mégis viselheti ruhába burkolta & minden megosztott falatjával ápoita. Égése 12 évei koráig tartotta magánál, megtanította írni, olvasni t belé csepegtetett némi műveltséget. Midőn 12 éves korát túlhaladta, elment számára valami műhelyben foglalkozást kereeai, mit'' nemiokira talált íb egy előkelő asztalos üzletben hol szorgalma és ügyóssége által annyira megnyerte fónökécek szeretetét, bogy az az egykori megfagyott gyermek, már 2 év éta üzletvezető. Kinek köszönheti mindezt, nemde az én nemftsazivü barátomnak, ki nélkül tudj Isten mi lelt volna b jlőle?
Nos lehet-e barátom szivénél neme sebb szivet képzelni, alkotott e a termé-87et, alkotott s a képzelet ily sok angyal-s-.ivet — azt hiszem fájdalom nem.
És lássátok szives olvasóim, mindezek daczára sem kedvezett barátomnak a sors, mindenhol képződött valami akadály utjábaü, mi a rendes haladást számtalanszor meggátolta.
Ha Ő egyszer tévedett, a tanító azt mindjárt észrevette, ha ő egytser kényszerűségből valami kihágást követett e!, a tanitó mindjárt rádSr/gte a rosszalás pzavait s mindamellett, hogy sokoldalú képessége, fáradhatlan munkásaigs. minden kit bámulatra teltett, hogy ejtsenek.''
. Íií
HtliáZÓIÍEÖYEÖÍr mÓÍYAM
U I KŐ''ZLÖNÍ
IF!
>liIV'')''í líí
op.p. r
MÍádzirá ÍU i
.. i i;. i"i
Garai Benő és Nucsecz József részvényes tagokat felkéri. A tárgyreDd 2 és 3 tételének tárgyalása következvén, felöl vastatott az igazgatóságnak a lefolyt 1881. évi üzletvezetésről szóló jelen-mely alatt mellékeltetik, — vala-miut a felügyelő bizottságnak a közgyűléshez intézett és a lefolyt évi mérleggel együtt kinyomatott — az alap.-BZabÁlyuk 47. ^ a értelmében a részvényesek k''izeihez kellő időben elju''tsKrtt -- (itt 2 •/''. ;.latt csatolt jelentése), meTy-• ben : aresdbon v^zelott könyvek alap-, jáq ké«zúit mérleget a vaiódi helyzetnek tényleg megfeleltnek kinyilatkoztatva, — a tiszta nyeremény bői résxvé-ji\ enkint 35 frt (harminczöt) forintban á''lapitj» aje-jj és 0tlid : a* jgázgfctófág uak valamint a" felügyelő BizOtöágnak ír az''-íSStrésre H -fefmrotvényt--megadja.
Minthogy pedig a .mérleg teher-lapjának 3 utolsó léteiében kitüntetett reud^lkezésre Álló nyeremény öszeg á. m :
a)házbérjövede!era 6,520 frt 72 kr.
b) érlékp»pirok ka-. -matai 10.6& , 30 »
c) tiszta nyeremény 4,107 w 7-8 „ mégis 139 db arany , pupirérfékbe szám/ 801 '' „ 90 ,
összesen teh''át: ¿2,074 frt 70 krt teazen, ugy a 600 db részvényre eső 21,000 frtoMta-lék brv. után még 1,074 frt74 kr. marad fent, az igazgatóság javaslatára eJbalíirOMa a közgyűlés, mi«ze-rint ezekbél a következő jótékony ezélu adományokra u. m.
1. A gymnasiumlmuzs imnak 20frt.
2. A polgáriskola czéljaira 40
3. A községi iskola czéljaira 140 ,
4. A községi . iakoia szegénysorai! öÖvend. ruházatára 60 ,
5. Az izraéiiaia iak. czéljaira. 140 ,
6. Az izraeli te iskola szegény-sorsú növend. ruhazatára 60 ,
7. A városi kereszt, kórházra 70 ,
8. A városi izraelita kórházra 70 ,
9. Kereszt, házi szegényeknek 150 ,
10. Izaelita házi szegényeknek 150 ,
11. A Kisdednevelő egyletre 25 ,
12. A tűzoltó egyletre 50 ,
13. A betegsegélyző egyletre 30 ,
- A kfcjgazgataií. bizottságikban a közgazdasági éráekek külön képviselteí&ét tervezi a földművelési minister, mint ugyanis értesülünk, ax idevágó törvény ily értelemben módosítása iránt a, ministertanács elé javaslatot terjesztett, mely szerint a földművelési mioister a közigazgatási bizottságokba közgazdasági taná-eSöSöfcát fogna kinevezni az e szakban .jártas egyének közül, kik a köz-gazdAítág érdekeit képviselni fogják ugy a kormánynyal, mint a törvényhatóságokkal szemben. A: vonatkozó tör^énrjavaslatra ,nézve a minister-tanáűs abfcan'' állapodott meg, hogy az'' a belügymtnTsterrer~ egyetértőleg megállapítandó szövegezés és királyi jóváhagyás után nyomban az országgyűlés elé terjesztessék.
Ebenspanger Lbo, Ploanzer Ignácz é* Vi dor Samu «rak választatván''meg, esek szavazatok bewedéee s OMseszámitása után következő jelentéét terjesztették elő.
Beadatott összesen 208 szavazat, ebból kapott mint igazgatósági tag 3 évi időtartamra.: ^ '' :<
1-, Sommer 8áa<ior ^ 298 szavaza''ot,
2. Blaa Pál > • 294
3. Maschantker Mór 290
4. Sommer gikga " - 290 o. Gutmann Simon 284
. . t>. . Vagner. Károly 276 7. SWÓ Ilii. '' 269 ''i 8,-Daaneberg Jakab 260 9. Scherz Albert 260 10. Berényi József 259
A» elbaU Jack JjVigye* éz lemondott Arfentí'' György Tgazgatóáági *tagt»k hdyére 2-évi időtartamra-t------ ''■* •
1. Dr. Szakit« Nándor ; 243 szavazatot»
2. Gelsei Gu mann Vilm. 185 „
A visszalepett Engíánder Lajos helyébe igazgatósági tagal 1 évi időtartamra: Blaü Lajos 164 szavazatot,
Mint igazgatósági péttagak :
1. Prager BéU • iU L60 szavazató/,
2. Garai Benő 151
3.''Rácé-Antal ,125 „ Mint felügyelő-bizottsági tagot:
1. Juhász György 287 szuvasaid,
2. Ollop Samu -. . ''281 „ "
3. Englandar Lajos 251 » ..
Mint felügyelő-bizottsági póttag: J. Eisinger Henrik 62 szavazatot,
ezen jelentéssel kihirdetett választási eredményt a közgyűlés tudomásai veszi.
V. Ezután elnök nr a netáni indítványok m^tételire hiván fel a közgyűlést, miután arr«,.senki sem jelentkezett, a tanácskozási tárgysorozatot kiméri-teltnek és a körgyülést befejezettnek nyilvánítja, mire ezen közgyűlési jegyzőkönyv bezáratott és aláíratott.
Kmf. VALBACH MÓB b. k, jegyzőkönyvvezető.
•.
164- B/82. S^. 1. parkos Jiow sikkatstissal vádolt bllenr, Ügyben vég-tárgyiiá«.
182. B/82. Sí 1. Kajdi Józsefe társai súlyos testi sértéssel vádolt elleni ügyben végtárgyalá*. ;
341 B/82 Sz. 1. Tóth István hatóság elleni erőszakkal vád.ílt elleni ügyben végtáfgyalás.
388. B/82. Let. Szaoki Mihály t, tanai íopáasaí vádol tak /elleni- Ügybea vég tárgy dfas
Márczius 9 én
143. B/82. Sz. 1. Marion Lslván saly. t. sértéssel vádolt illeni ügyb«á végtárgy a Us.
184. B/82. Sz. 1. Turján Péter s ¿ártaisuly. taati »értéssé! vádoltak eltani; ügyben "véglárgyalás.
------252.-B/82; Kámáir Feróm»
i& társa iopásaal vádoltak olleni ügybeo végtárgyalás. ''
309. B/82. Sz. 1. Molnár Duhaj János lopással vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
414. B/82. Sz. ¡1. Skhutte Péter sikkaaolássál vádolt elleni ügybe « végtárgyalás. . . , .
474, B/82. Sz. 1. Kutasi József lopással vádoft elleni ügyben végtárgyalás.
265. B/82. Sz. 1. Széke Juli csalás aal vádolt elleni ügyben 2 od bír. íthir-detés.
280. B/82. Sz. I. Roasotj Mihály sikkaaztáasal vádolt olleni ügyben 2-od bir. ilhirdetés.
281. B/82. Sz. 1. Borsós József éa társariopással vádoltak elleni ügyben
2-od bit. ítbirdeté8.
292. B/82. Ss. I. Kelemen Imre lopáasa! vádolt elbni ügyben 2-od bir. ithirdetés.
507. B/82. Ifj. Kiss Feroncz lopás sal vádolt elleni ügyben 3 ad bir. ithirdetés. .
Márczius 16-án.
403. B/Sl. Sz. "''i. Horvaticá Autal magányokirat hamiaiiással vádolt elleni ügyben 2-od bir. ithirdelés.
444. B/82. Sz. 1. Hompé István suly. t. aérlés8cl vádolt ellőni ügyben
3-ad bir ithirdetés.
492. B/81. Sz. 1. Sohár Lajos és társai hatéság elleni erőszakkal vádoltak elleni ügyben 3-ad bir ithirdetés.
517'' B/82. Sz. I. Hirschl Samu hatóság elleni erőszakkal vádolt elleni ügyben 2-od bir. ithirdetés.
Maiczius 23-an.
367. B/82 Sz. 1. Zalumbos György s társai lopáwai vádollak elleni ügyben 3-ad bir. ithirdetés.
Z*la Égerszögen, 1882. február 27-én.
MUZSIK KÁLMÁN
iroda igazgató.
összesen 1005 frt.
forditttaasék ;
a m -gi$ fontmarddó69 frt 70 kr. pedig a jövő tivi nyeremény számlára elóirandók.
A .tárgysorozat 4 ik tétele következvén; a sorrend szerint kilépő 10 ós időközben lemoudott, illetve elhalt 3 igazgatósági tanácsod, valamint a 3 tagból álló felügyelő bizottság helyébe ujak esetleg azoknak isméii megválasztása. — Elnök ur felhívja a közgyűlést »zi.vazat-szedó bizolttág megválasztására-, minek folytán Halphen Mór, Eiaioger .Henrik)
mégsem méltányolták azt kellőleg, hauem csak mindig gyenge oldalait vették akár-mely ügyben zsinórmértékül. Sokszor már a legvégsőre tökélte el ^mag-it és ha szándékát véghez nem vitte, az'', leginkább annak köszönhette, hogy éledt benne folyton a remény e rózsás szinek ben vél le látni a jövőt.
Sok keserű vajúdás'', sok lelki küzdelem után, végre elérkezett hz a nap, melyen iskola idejét bevégezte és...a nagy világnak indáit wereoeeét próbálni. - ''
Azonban itt is ssegény barátomat folytonosan az a látvány .pech" kisérte éa az a vándorlási jaápia ismét sok keserű csalatkozásnak vetette meg alapját.
. El járt ügy védi, kereskedői, jegy zyi, irodákba, mert kiváló ügyességénél fogv* m in de uh ez értett, ds mindenütt elutasították azon egyazerü kifogással, hogy nincs számára semmi foglalkozás. Könyörögni, kéregetni .nemes büszkesége tiltotta b cs^k a legnagyobb nyomorban, folya. mudott ezen eszközökhöz, hogy magát az éhfcaláltól megmenthesse.
De még itt is a ,p«ch'' járt folylo no«aD nyomába, mindenütt elutasították, a«t vetve szemére, hogy oem illik ily művelt kinézésű, megnyerő külsővel bíró egyénnek kéregetni, n«plopónak, iugyen élőnek s még máwxak deklarálUk.ő pedig éhségtől majd megverekedett.
Oh Isten?m — mondá — tekintetét égnek vetve, mért sujtsz oly súlyosan eDgem, aki utolsó falatomat is megosztottam h kesergő árvákkal, aki inkább magam éheztem, mintsem mákokat éhezni láttam, ejgem oh.
. .. Mindenható atyám,, mindenhol oly durván eintaaiuanak, még akinek oly. sokja van, sem nyújt nékem egy darabka kenyeret sem "
Segítenél csak engem Istenem jobb sorsra, meglátnád, hogy ásón házamból éhesen soha «enkí bem menne ki.
E szavak elmondása után korgó gyomrával tovább indult s alhaÚrozU, hflgv még egy kUórlotat téss, de ha es ía ^eghiuauí^vota^ai «hitvány.viUgon többé nem akar. Sicrepcaéjére eaen sze-rm te .utolsó Jtí^rUt »ikerre vezetetL N. fa-l^baérva egy a jbRliejeaUil Ítélve is easdaz-^VT^0 tulajdoqo» hásába mept, hol a jobboldala folyosót áthaladva e^ üveg-»Jtő kiknotót ragadta mag.
— A községi bíráskodás állapota számos közig, bizotts. kebelében élénk megbeszélés tárgyát képezi s tekintettel arra, hegy némely, de különösen a felsó és erdélyi megyékben a községi elöljárók megkívántató szellemi képességének hiánya oka a községi bíráskodások elszomorító állapotának, némely közigazgatási bizottságban — mint az „O. ÍL* írja — szóba lett hozva, hogy ne csak a tulajdonképeni közigazgatási tisztviselők, hanem a községi elöljárók képesítettségének ügye is raielóbb törvényhozásiig szabályoz! assék.
A törvénykezés körébői.
BühUgyi tirjyaídtok jégyzilct a zala-eger szegi kir. törvényszéknél. .
1882. Márczius 1-én 150. B/82. Sz. L Horváth Zsófin lopással vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
297. B/82. Sz. 1. Lapat Ferencz s társa lopással vádoltak «Ueni ügyben végtárgyalás.
366. B/82. Sz. 1. Brody Henrik emberöléssel vádolt olleni ügyben vég-tárgyalás.
'' 397. B/82. Sz. l; Cseh Rozália és társai orgasdaság bűntettével vádoltak elleni ügyben végtárgyalás. ...: 496. B/82-Let. Móricz László lopás bűntettével vadolt elleni ügyben vég-tárgyalás.
Márczius 2 án.
112. B/82. Sz. í. Horváth Zsófia lopással vádolt elleni ügyben 2-od bir. ithirdetés.
157. B.^2. Ss. 1. DessŐ István magányokirat bsmtsitáss&l vádolt elleni ügyben 3 ad bir. ithirdetés.
185. B/82. Sz. i. Wciaz Samu és társa súlyos testi sértéssel vádoltak elleni ügyben 2 od bir. ithirdetés.
210. B/82. Sz. I. Gál Lajos és társa lopással vádoltak elleni ügyben 2 od bir. ithirdetéü.
213. B/82. Sz. 1. Jakabfy Veudel társai auiyob testi sértéssel vádolok elleni ügyben 3-ad bir. ithirdetés. Márczius 8-áu.
2098. 2427. B/81. Sz. Belső Jáüoa s társai lopással vádoltak elleni ügyben végtárgyalás.
Az ajtóra illesztett csengetyü a fel-nyitásial tompa hangol adott, mire egy széles termotü uri ember j«lent meg a szobában, ki tulajdonképen a házi gazda vala.
Gyanús tekiuletet vetelt az ajtónál megállt barálomr» a mintegy parancsoló, jobbau mondva kihivó hangon kérdezte, mi járatban vao.
Barátom elbeszélve akaratának miben voltát, segedelemért esedezett.
De a házigazda ki egyszersmind földbirtokos volt, kétségbe vonta barátom szavait, s azt mondta neki, ne takarja a valódiságot, ne mondja magát oly müveit séggol, oly tehetséggel biró embernek, aminőről talán meg ritkán ts hallott va-lamit, hanem nyilatkozton, mi az igazi mestersége s akkor ő itt nála kaphat fog-•Ulkozást. -
Kegyelmes uram — mondá bánatop barátom a valótlanságok hirdetésétbünnek tanom és kárhozatra Ttétai kívánom mindazokat, kik hazagmondásokkal másokat tévútra akarna* vezetni. Győződjék meg itt uram mindjárt, hogy igazán as vagyok, aminek mondom magamat é* atulán — kegyeskedjék rólam ítéletet tsoodani.
A földbirtokost a szavak egészon lefegyverezték, széket bocsátott barátom rendelkezésére, tintát, tollat, papirt adott ölébe egy kérvény megírása czéljából, mely egy mínisteri tanácsoshoz legyen intécve, írnoki állás elnyerése végett.
Barátom ki azt gondolá, hogy ez próbára tevés akar lenni, minden erejét megfeszítette és gyönyörű iráwal, de még g önyörübb fogalmazással készitett egy kérvényt, mely a földbirtokos tetazéaét asonnal kiérdemelte.
Édes fiam — mondá a földbirtokos — elolvas¿b után, látom ezeo pár sorai* ból, hogy ogy igazi genie, befogatom azonnal loraimat, melyek önt Budapeatre fogják vinni N. öcsémhez, ki ott tniaisten tanácsos, át fogja néki folyamodványát nyújtani, as általam írandó levél kapcsán é« biztosithatom, hogy igen ^ állása lesz. Csak legyen szorgalmas, munkaszeretó i meglátja, ;mág «okra riheti.
Kösxőnetro számot nerc tartok, em-bérbdz illő kötelességet vélek ezen tettem által gyakorolni, 1
1 bogy ide veséről te.
Gyenge az én tollam azon öröm, ason köszöoetérsés leírására, znely az elválásnál, barátom szivét méltán betö''tötte, csak annyit jegyzek meg, hogy az illetó írnoki állást elnyerte és képessége buzgó »ága által annyira vitte, bogy most elsőrendű ministeri fogalmazó.
Annyi szerencsétlenség, annyi nél külőzós és szűkölködés után, bizony ráfér ez igazán szerenesés állás éa ki érdemelné meg jobban, mint ő, kinek nemes szive még most sem szűnt meg dobodni ezegé-nyebfc sorsú embertársai iránt.
Az én jó szüleim.
Siegjény »olt apim mint A templom egere! Ép kezein kívül Nem rala ejjrobe. S árra leányt vett el, Ax élet mezein, így kezdék a pályát A* én jó ixflleim.
Maga volt apád a Tette »ült szorgalom : Tul tett a méhen i», Jíval tul tí>tt aion. S áldás fénylett anyim Takarékos keiéol . . Saép vagyont szereztek Az én jó szüleim.
Tizenkét gyermekből Állt «erény családjok ; Gondot telje* raérrben Fordítottak rájok. Nem fáradtak el a Jótettek téréin, Őrangyalok voltak Az én j6 tzttMm.
A gyermekcsoporból lietcu mos: is álünk ; Apánk s anyánk a mi Legfőbb bfi*zke-égünk. Oh mert mind a beto» Ax ¿let vástein, Emberekké tettek Ax én jó sxüleim.
EgytKl egyik «sját 8''áxnynnkoa repülünk •, De Káin — bélyeget JEgy sem hord kSsÜlffnk. 8 a hét gvermek k8z< ax Élet rétegei a, Ikarust n«m (öltek . Ax én jó itüleim.
VÁR08Y MIHÁLY.
Helyi hírek.
— Tüxoltó-ügy. Nagy megnyugtatásául szolgálhat a város közönségének a helybeli önkéntes tűzoltó egyesülőt részéről azon figyelmes és k&zelismerést érdemlőhelyes intézkedés, hogy szélvész alkalmával, mint a mull napokban is, az összes szerkocsik az őrtanya helyiségéből az épület előtt való tér.m tartattak készletben teljes felszereléssel. Az őrtanyán sg.Uz éjjel 9 tűzoltó őrködött, mi g a lüí-jelt adó kürtös a fótérec éborkodott. Ennek felemlítése kapcsában felhívjuk az iniézők figyelmét arra a körülményre, hogy egy őrtoronyt igeu helyes volna más helyen is felállítani, a város maga aabb terén, mert a jelenlegi igen alacsonyan fékezik oly annyira, hogy a felső templom felé eaő városrészre al''g hatha''. őrködőleg. Innen van az a sokszor felmerülendő panasz is, mintha a tűzhöz későn érkeznének derék ''..üzoltúink.
— Meghívás. A nagy-kanis«ai társaskör f. évi márczius hó 12-én d. u. 3 orakor saját helyiségei bon rendkívüli közgyűlést tart, melyre a társaskör reudee ós kültagjait tisztelettel meghívja as elnökség. Tárgysorozat: 1) As időközben megürült elnöki, pónztárnokí és háznagyi tisztségeknek esetleg választmányi helyeknek választás utján leeodő betöltéae. 2) Egy zongora beszerzése iránt választmányi előterjesztés. 3) Indítványok. A kik bármely önálló inditványt kívánnak
közgyűlés elé terjeszteni, azok felkértnek, bogy ebbeli előterjesztésük tárgyát a közgyűlést megelőzőleg 2 nappal az elnökségnél bejelentsék, mert későbben előterjeszteni szándékolt indítványok tár gyalás alá nem bocsájtatnak. Kelt Nagy-Kanizsán, 1882. évi febr. 21-én» Dr. Horváth Ferancz, társasköri alelnök.
— A nagy kanizsai pinczérek vigalomrendező bizottsága által az „Oroszlán" szállodában mult csütörtökön tartott tánczestély fényesen sikerült, a terem díszítésére kiváló gond fordíttatott, izleteB ételek és tissla italokról gondoskodva volt, Darázs Miska kitűnő zenekara pedig húzta a szebbnél szebb talp alá való nó tákkt a folyt''a jó kedv kivilágos kivirad.-tig. Folülfisetétekkel járultak a követke tőSr, melyért a rendezőség ál''álunk hálás köszönetet szavaz: Kaortzer Frigyes 1 frt 50 kr. Kilíik Ferenc» ifrt 50 kr. Hirschl Armiu I frt 50 kr. SslgriU Róbert 3 frt
60 kr. Bogenr5<xlor József 3 frt 50 kr. FT^oa Mihály 4 frt 90 kr. Grost, Miksa 50 kr. Eyveck Károly 5(j), kr. Hoch Ignácz 1 frt 40 kr. Ifj Nagy Ferencz 50 kr. Krompacher István 50 ; kr. Knortzer Károly 50 kr. Ivánics József 50 kr. Koainer János 1 frt 50 kr Trojkó Péter 1 frt Rózsa Ferencz 1 frt. Tóth József 1 frt. Sz»bó József 50 kr. Glava8ÍCí József 50 »r. Ilüíváth József 1 frt 50 kr. Foin.-r Dániel 50 kr. Habinka Vilmos 1 frt. Torma Imre 3 frt 50 kr. Czelcz«r Antal 1 frt 40 kr. Pichler Ferencz 1 frt 50 kr. Nimerfroh János 1 frt 40 kr. Dirid latrán 50 kr. Rechard József 2 frt 40 kr. Konrád Gusztáv 3 frt, Lukovi^s Jánoi 50 kr. Merkl János 50 kr. Nagy Károly 1 frt 40 kr.:Lamberger Henrik 50 kr. Roiáad Antal 50Ícrí C.uk<iviea András 50 kr. Goaye Mihály .40. itr. Peirim .Ö.dón 40 kr. Beoczik István 1 frt 40 kr. Tóth Károly 50 kr. Ordhoff-ir Gusztáv 1 frt 40 kr. Freiszlibger József .1 frt 40 kr. Molnár Antal 2 frt. Kropf Mátyás 40 kr. Németh János 1 frt 40 kr. Weiner Fe rencz 50 kr, Szitár Ferenci I frt 40 kr. Káazamcs Ferencz 40 kr. Klein Sándor 30 kr. Krauaz Antal 40 kr. Tóth Jósaof 1 frt. István József 50 kr Kriza Mátyás 40 kr. R-iphaa József í frt 40 kr. Jauy János 40 kr. Simonícs Gyula 1 frt40 kr. Hub^r Imre 1 frt. Vuhám Károly 80 kr. Pau*ch Gusztáv 40 kr. Krntsay N. 40 kr Osaeszly Antal. 1 frt 40 kr. Rohrer Rudolf 60 kr. Filipovics N. 40 kr. Vo''fer N, 40 kr. Hlatko János 50 kr. Löbl Miksa i frt 40 kr. Löbentritt Ferencz 40 kr. Saller X. 80 kr. Drugovica N- 80 kr. Simon N. 4U kr. Bauor N. 40 kr. Kripátz N. 40 kr. Vörös Samu 40 kr. Haraszíovics N. 2o kr. Nagy N. 40 kr. Reinics 1 frt 40 kr. An ebauer Ernő 80kr. Lioblejsstoín. I frt. Elencselz József 60 kr. Klein Ödön 20 kr. N. N. 40 kr. N. N. 1 frt 40 kr. Leibaic* Jakab 1 frt 40 kr. Péter János 40 kr Poll József 90 kr.
— A fővárosban alakult laton-Vidéki köre tisatelotboli elaókoiil Uuger Alajos Nagy-Kanizsa kerületi or szággyülósi képviselőt választotta meg.
— Dr. Laky Kristóf ronzprémi kir. törvényszéki elnök február 27-éu u délutáni vonattal távozott körüukb''I, másnap Veszprémben a kir. törvényszék toljes ülésében latelte az esaüt. DJIb >n tisztebtóre díszebéd adatott. Családj i egy időre Nagy-Kuuizsán maradt, de húsvét tájban érte jövend ó méltóság i h pár n^pi bucsu tisztelgéiek után teljesen eltávoznak. Ta};*diiatJauui társadal/iii életüakben o 7áltoz<s mintt nagy ür támadt és egyhamar aligha lesz pótolható.
— Dr. Toincsányí jTínrejelo.; művét „A vonzódásról* Huffmaan Mór t. kollegánk olvasta fol mull vasármp este a kereskedelmi ifjak önképző kuré ben;.a rósz idő, d»ozára is szép számú közönség előtt. A lapunkban is közlend4*'' jeies mű méltó tetszést aratott s mind a szerző, mind a felolvasó élénk éljeuzés-sel jatalmaztatott. Koiláu Ernő altábor-nagy ur is megtisztolé jelcaiétóvol a fel olvasást.
— Helolvasás. A kereskedő ifja^c önképző egyletében szombaton f. hó 4 én este 8-V2 órakor Dr. Schreyer Lajos ur felolvasást tart ,Á. szivrőL* Nemtagok részére mérsékelt számú keltezett, hölgyek részére számozott ülőhelyre szóló belép;; jegyek csütörtöktől fogva kaphatók Csillag Ignácz egyleti igazgatónál a dohány főtőzsben.
— A törvényszeh kőrt''böl Közérdeklődéssel vártuk > mindnyájunk ismert II B, nagy kanizsai volt keresked>*> bücügyében a végtárgyalás eredményét mely íebr. hó 24-ik napján a n.-kanizsai kir. törvébyazék a)őtt foly? le- H. B. vétkes gondatlansággal lett csődüeyében vádolva, védő Ügyvéde Dr. Fáruek Líszló lapunk munkatársa volt, 8 vádlott az ellene emelt vád terho alól íelmentetelt s itélotileg bűntelennek nyilváni''.Utott.
— Va9uti összeütközés f«sbr. hó 27-én a délután 2 óra 20 percekor Kanizsáról induló kanissa-barcs-eszéki 612 sz. vonat a darányi állomásoú as Eszékről jövő Eszék-N.-Kanizaa 601 »z. vonattal összeütközött. Mindkét gép mageérült és 4 — 5 kocsi zuaatutt össze. Az utazók és a vasúti személyek közű! senkj cem sérült meg.
— Öngyilkos. Egy kalona főorvos ugyanakkor a 612. az. vonallal Pécs felé utaztában. Szent-Lőrincznél az ,I*t* helyiségben tőrrel szivén szúrta magát.
— HolLán Ernő altábornagy ós kerületi honvédparancsnok mult vasárnap Nagy-Kanizsán volt.
— Esküvő. A kanizsai siép lányok egyik gyöngyét Schiffer Jale«a kisasszonyt fobr. 26-án vezette oltárhoz Bölcskey Iván vasúti tisztvianlő Nagy-Kanizsán. Az esküvő délután 4 órakor törtóut az izr. imaházban, hol Pécsről érkezett sok szép hölgyet volt alkalmunk láthatni. Láng Fülöp a nemseti sxinház egykori jeles baritoaktája is jelen volt, ki kiÜön-ben s menyaMsonynsk nagybátyja. A bájos Weüsch Betti kisasszonynak pedi? febr. 22-én eaküdőtt örök hűséget Bcrn-hoffer o»s trák-mag y ár battkhivatalook. Mind * két ujpáreak fellegte»*o boldogságot kívánunk l
HUSZONEGYEINK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLŐN?
MÁRCZraS 2-1E 1882.
— J. helybeli Casinó húshagyó
ke-lden m. hÓ 21-én saját helyiségeiben tánctkoszorucskát rendezett éa ha nem is volt oly látogatott, mint a Sylveszteri mu-laíaá», »tért méíis teljesen sikerültnek mondható, mert igen szép közönség je-1-ut meg, magával hozva fesztelen jó kedvét a kedélyességét, amely azután reggeli négy óráig tartott.'' A jelen volt nők közül megemlítjük: Englánder Cze-czili», Lackenbicher Kamilla, Vidor Sa-bina, Sanamer nóverak. Kohn Hedvig, Kronfeld nővérek, Rosenfeld Adéi, Pollik Mariska, Q-ompert Jozefs, Weinberger Lujza (Zala-Egerszogról), hu Kami»la; Weisz Francziska, Pressburger Oltilia úrhölgyeket. Az asszonyok közül Vidor Samuné, Gulyás Jenóné, Blau Eugénia, Lesaner Hennkné. Kóhu Maaóné, Wai-ser Józsefné, Dr. Blau Simonné, Goldsleín Fülöpné, Bauer Miksáné, "Woiszmayer Izidorné, Kohn Gáborné, Mascbanzker Mórné, Sommer Sándorné, Kozenfeld Adolfné, Bauer Miksáné, Ebenspanger Lipótné úrnőket. Habár a derék rendezőség elismerést érdemel, mégsem mu la-izthaljuk el becset figyelmébe ajánlani, iiugy egy esti 9 Órától 4 óráig tartó láncz-<> télyen kevés csak két csárdást húzatni." Nem akarjuk hinni, hog^y a czigányokat léi tette, a tánezolókat pedig sohse télue.
— Gyászhír. Somogyi Henrik izr. hitközségi érdemes titkár urat és családját mély bánat érte, kedves jó nej-*, ki a leggyengédebb szeretettel s figyelemmel ápolta gyermekeit, a ezelid s rokonszenves alak megszűnt élni. A dicsőült jó nú édes anyja volt Somogyi Ede iró-társunknak is. Fogadja a tisztelt cSalád ¿szinte részvétünket. A családi gyászjelentés igy szó!: Somogyi Henrik saját, valamint gyermekei és rokonai nevében mélyen megszomorodott szívvel jelenti forrón szeretett, elfelejtheíetlen nejének Somogyi szül. Sauer Terézia asszonynak gyászos kimúl tát, ki f. évi február 28-án rövid, de kino6 szenvedés után életének 57 ik évében jobblétre szenderült. A drága i-lhuny t hült tetemei ez évi márczius 2-án délelőtt 10 órakor fognak örök nyugalomra tétetni. Áldás és béke lengjen porai felett! Somogyi Ede, Somogyi Samu, Obál Katalin mint gyermekek. Somogyi Ervin. Somogyi Gyula, Obál Ilona, Obál KezsO mint unokák. Obál Mihály mint vó. Somogyi sz. V<iszberger Antónia mint meny. Saner József, Leipnik sz. Sauer Júlia mint tesvérek.
— Parim-bált tart márcz 5-én Weiez Márkus vendéglős saját helyiségében, Király uteza 12. Belépti díj 40 kr.
— Merénylet. Ács Imre kir. törvényszéki börtönfelügyelőre mult vasárnap este egyik ór boszuból rálőtt, mivel hanyag szolgálatáért az ügyészségnél feljel -nté, azonnal letartóztattatok. Szerencsére a golyó nem talált.
— JSernes adakozásra hivja fel az utadi vértanuk szobra felállítására alakult bizottság as ország törvényhatósági bizottságainak lagjait és így Zalamegyét >s, megküld vén a hivatalos elismervényt a szoboi javára fizetendő egy forintról; a lelkes felhívást azon megjegyzéssel kö-aóljük, hogy nem akad egy sem, ki e csekéiy összeget le nem fizetné. Arad szab. kir. város közönsége áltul kikül dött houvédszobór bizottságtól. Felhívás Magyarország törvényhatósági bizottságainak tagjaihoz. Az 1848—49 ik évben küzdölt gyászos kimenetelű, de magasztos cmlekü 8zabads.igharcz dicső hősei : Damjanich János, Nagy Sándor, Kiss Ernő, Aulich Lajos, DessewűV Arisztid, Knézils Károiy. Török Ignácz, gróf Lei-ningen Károly, Pöltecberg Ernő, Láhner György, gróf Vécsey Károly, Schweigel József, Lizár Vilmos, kik a haza legszentebb és legnemesebb ügyéért szenvedtek Aradon 1849. évi okt. 6 áa vértanúi halált, még mindig jeltelenül porladoznak a haza szent földében a nélkül, hogy a nemzet hálájához mé!ií emlék hirdetné nevüket é» nevükkel azon magasztos eszmék diadalát, melyek ujabb'' korszakot alkottak hazánk történetében. Arad szab. kir. város közönsége, mely szemtanúja volt a hősök vérUnui halálának, már 1867-ben kötelességének ismerte, a 13-vértanú emlék-szobrának felállíthatása végett Magyaro-szág fiai és leányaihoz felhívást intézni, melyet azután 1375 ben a budapesti szoborbizottság ismétélt. Fájdalom ! a kegyelet nem volt oly mérvű, hogy a szobor felállítását megkezdeni lehetett vo''.na; mert a magán adakozások által begyült összeg eddig csupán 70,U00 forintra növekedeti, holott a szoborra bi-érkezett pályaművekből az illető szakbizottság iajánlatára első pályadíjjal jutalmazott, Huszár Adolf hazai szobrászunk által készített s elfogadott terv kiviteléhez 100,000 forint szükséges. A mely nemzet szabadság hő»ei iránt érzéketlen és nem igyekszik az azok iránti azentf kegyeielet é* elismerést az unokák Bzivébe át/nteni, az a nemzet nem számithal rokonszenvre Lurópa népeinél, nem sxamiihat leika&odésre és áldozat készségre zaját'''' fiaiaái, ha ^a létfefi.Urtá* óriáji küzdelmének percze elérkezik. Hazánk védoástyáit ez idő szerint is & tör vén} hatóságok képezik. A bizottsági tagok mint a törvóuvbatósáeok mind annvi
oszlopai vannak hivatva első sorban beigazolni azt, hogy keblükben.» «zent kegyelet és hálás 0lismerér""s" ^rértamri halált szenvedett 13 hős iránt ki nem halt, nekik kell tehátérftzni és beismerni, hogy a megdicsőült hŐeok emlékének felemel? sével a nemzet önmagát tiszteli meg. Azért hazafiai ^üdvözlettel felhívjuk hazánk összes törvényhatóságainak biaott sági tagjait, miszerint a bzobor alaphoz egy-egy forinttal járulni Bziveskedjenek. Ha a hazai törvény ísatóságok bizottsági tagjai kegyeletük jeléül egyenként egy frtot áldoznak, e szobor-alap oly jelentékeny ösezeggel fog szaporodni, meiy biz-tositandja a szobsr felállításának meg-kezdhetését. Azért ismételtei* hivatkozva a törvényhatósági bizottsági tagok hazafiúi érzelmeire, kérjük a nemes czélra és a kegyelet oltárára az egy-egy forintot törvényhatóságuk első tisztviselőjénél elküldés végett letenni. Aradon, 1881. évi november hó 2-ik nspjáa, Jegyzettet Iustitoris Kálmán főjegyző. Sal.cz Gyula, polgármester, szobo; bizottsági elnök.
— A zala-xjerszegi első zenekar álul mult hó 23 ás a Zöldfa nagy termében rendezett tánczmulataág a vára* kozáson felül sikerültnek mondható. A bál kezdetét vette fél tíz órakor, a talp alá valót Miskolczy Gézi jeles kvártetjz töltötte be. A jelen volt hölgy koszorúból ott láttuk Miszy Boriska k. a., Rózsás Ro/.a k. a. Nyáry Klári k. a. Pepita nővérek, Balogh Ancsi k. a , Kontó Mári-anna k. a., Arvay nővérek, Horváth Fe-renezné, Miskolczy Károlyné, Miszy Fe-renozué, Dobosáé, Tóky Éva, i.rvayné, Balogh Jánosué stb.-A jól -mulatott közönség reggeli hat órakor oszlott szét.
Kontó Gyula.
— JPályásat nyittatott a zalaegerszegi kir. törvényszéknél egy írnoki állomási a.
— Az „Egyetértés* napilap vasárnapi száma 4 nagy nagy ívből állt; egy egész könyv.
— Zalamegye örvényes községében márczius hó 1 én uj postahivatal lép életbe, melynek kerületét a balatonfüredi postahivatal forgalmi köréhez tartozott Akaii, Aezófő, Balaton Udvari Orvényes községek és Ságh puszta fogják képezni.
— aMolnár Aladár emlékszob rara" ujabban a következő adományok érkeztek: B.-Füred savanyuvizi .Bálbizottság* 813. sz. gyüjtőiven 16 frt. Felső-Lövőről Neubauer JánoB igazgató ur 195. sz. gyüjtőiven 1 frt. Tak. Bárdosy Gyula kir. tanfelügyelő ur 96. sz. gyüjtőiven Szolnokról 3 frt. -- Eddigi főösszeg 65 frt 40 kr. Sváb Lajos r. k. Unité, egyl. pénzUrnok.
— Ateglopott leány. Magyar Borbála, sümeghi (Zalam.) szülétésü 26 éves hajadon panaszt tett a fővárosi rendőrségnél, hogy bizonyos Beregszászi nevü Pola Ede kovácsmesternél szolgáló fiatal ember, lőle Széchenyi-utcza 14 szám alatti lakásáról f. hó 7-én esle egy gyé mánt köves arany gyűrűt éa mág két más gyűrűt ellopott.
— J?acsáil közelebb tűz volt és állítólag 4 ház égett el.
— Árverés Zalumegyében. — Kovács Anna 400 frlra b. ingt. márcz. 30. Kutorföldén (Zala Eger»zeg.) — Csi szár Mihály 385 frlra b. ingt. márcz. 9. Ns.-Apátiban (Zala-Ege szeg.) — Ádám Antal 2145, frira b. ingt. márcz. 15. Mindszentkállán (TupoJcza.) — Haas Samu 3494 fr''ra b. ingt. márcz. 3-án Zala-Egerszeg.
— Hazai rővül hirek. —
Megyei régészeti kiállítást terveznek Go-mörben. A kiállítás 3 osztályból fog állani. I osztály: festészeti Urgyak. II. osztály: szoborművek. III. osztály régi ségek. A bizottság elnöke Szonntagh BerUlan alispán. — Budapest Munkácsy Mihályt egyhangúlag díszpolgárrá választottai — Kötegyán községben &z adószedő felakasztotta magát, a pénztár hiánya még eddig nincs kiderítve. — Csalsán (Aradmegye} Horayik Jucc gazdát neje, Gurbán Léna és kedvese Mar-kusz Flórián meggyilkolták ; — a letteseket elfogták. — Meggyaszay Istvác a Dunagőzh. UrsaBág magyarorazági képviselője meghalt. — Kossuth „IraUÍ''-nak III-dik kötete is kész. — A Vasárnapi Újság Munkácsy arczképét és festményeinek rajzait közli. — Mármarusban orosz fegyvereket becsempésző fuvarosok tar-;óztattak Je. — A lippai gőzmalom leégett. — Kaposvárott az országos lóárve* rezés m rcz. 23 áa les . —
— Külföldi rövid hirek. —
Nemzetközi vasúti kiállítást rendeznek Bécsben 18^4. évre. — A Nalíonal Ztg szerint a czár, a német C- ászárnak és az osztrák-magyar uralkodónak sajátkezű leg levelet írt, nelyben békés intentíói-nak biztositékát adja. — A Pol. Corr. szerint: a fr. aczu kormány körökben az a meggyősődés, hogy a tranczia kőz véleményt pánszláv eszmékrfek'' asm vle-het meghódítani^— Egyptomban a auezi cafctoraa torkolaU mellett egy ^ uj város épült, mely az alegyptusi flrsntotto'' »Un-rálytól Port Fevfik. nevet nyerte. — Skobelevt a czár bCótettebŐr^T" * 4 hadtest parancsnokává nevezte ki. —
Nilzon Krisztina férje Párisban meghalt. —f Chiöl sá^etén .valameoíjyi ^)ület lelett. — Galiczia határán folyvást erősítik az orosz helyőrséget. — A stearin gyertya felulálójadr. Motard Adolf Toara melletti birtokán meghalt* — IschJben nagy havazás volt. —
ki nyert?
Bécs február 25-én: 75. 6. 78. 13, 17.
Grácz „ Temesvár febr.
73.54.15.27, 6. 1. 47. 58. 26. 55.
Irodalom.
(E rovat eiatt megemlített muaka Nagy-Kauissán Wajdíts Jőcseí kt5cyvkeroskodés6 iltai ae^roadelhetój
— Vettük a ,Gyüm5lc8éazeti éi Konyhakertészeti Füzetek" III. évi folyamának 1-iö és 2-ik fürítét és örömmel CQDStatáljuk, hogy ezen a legnagyobb elterjedésre érdemes szaklap ugy béltartalmára, mint külkiállítására nézve, méltó büszkeségé; képezi a hazai szakirodalomnak, és hogy az országos gazdasági egyesület jogos elismerést érdemel azért, hogy ezen rendkívül olcsó és minden gazdára ée kertészre nézve gazdag ismerettárt képező szép lsp terjesztése érdekében minden tőle kilelhető! elkövet —ugyanazért abból közleményeket íb veendünk át.
— Mebner Vilmot kiadásiban legújabban megjelentek: .Népszerű or?oai Unácaadó, vagy házi lexikon az egészsége® ée beteg emberről" czímü jeles mű 17, 18 ós 19 füzetei. Irta Dr. Ziőer Károly ax összes gyógy tudományok tudora. E nélkülőzhetien műből a jelzett füzetekben a második kötet egy részét veszi a hazai közönség. A pompás kiállítást, (világos sárga angol velin papír,) gyönyörű tiszU nyomást s a szövegbe nyomott számos képet nem is emlilve, a legmelegebben ajánljuk a művet a t. közönségnek. Nálunk tudvalevőleg még mindig nincs arányban az orvosok ssáma a népesség különösen pedig a területek arányával. E mű tehát megbecsülhetien kincs mindenütt de kétszeresen az ott, a hol nincs kéznél orvos. Nem a különféle szédelgők által hirdetett „biztosan gyógyító" könyv ax, milyenek megvételétől óvjuk a közönséget, hanem komoly, népiee nyelven irott érthető szakmunka, mely — noha behatóan foglalkozik az ezer bajnak kitett emberrel — oly lelkiismeretes utmutatást ad minden irányban, hogy azok után bárki bátran i"dulbat. Foglalkozik nemcsak a betegségek leírásával, jeleivel, gyógyításával, de kiváló súlyt fektet az egészséges nevelésre, as egészség gondozására. Hogy csak egy pillanatott vessünk ac előttünk fekvő füzetekbe, ezekben vannak tárgyáivá: a láz, a lakás, a lég-szesz. a levegő, u leves, a máj bajok, meg fagyás, mérgezések, méi bánulmak stb. Kgy füzet ára csak 30 kr.. ami lehetővé teszi azt, hogy a művet bárki megszerezhesse. Mehnp- Vilmosnál jelen meg az »Aluláooe magyar franczia szakácskönyv 11, 12, 13. füzelei. Emu páratlan a maga nemeben. Több, mint 400 képpel Jelen meg s 24 8zinnyomatu külön műmelléklettel. Igazat mot.d a füzetek czimének azon állítása, hogy e mü .nélkülőzhetien minden háztartásban." Nem a szokás s ,áletfrázisok*-kal vaunak tele a füzetek, melyekből ugyan sohatein tanult még meg főzni senki 6em, hanem gyakorlati tauitás van ezer meg ezer ételre. A képek szemléltetve okULnak ; a mümelléklelek pedig főkép a tálalásban fejlesztik az Ízlést. Az egész mű 24 füzeiből álland. Ajánljuk gazdasszonyaink figyelmébe már csak azért is, mert mindenütt tekintetvan a műben kis házUrtásokra ii.
— Az kOrtzág Világ* 12-ik füzete változatos, gazdag tartalommal megjelent. Véget ér benne iQ. Xbrányi Kornél .Elvált férj" czimü mulatságos és érdekes vig regénye s a .Lemondás" czimü vonzó Jrancztfc beszély t melyet Sámi László né fordított. ,A báróné szelleme" czimü ér dekfeszítő franczia regényből is abefejező közlemény következik. Méltó helyet fog lal el a jeles csikkek között Mészáros Iit Ván .Utóbaogok'' czimü szép éa hanga lattelje* költeménye. Az ismeretterjesztő czikkek, mint mindig, most is könnyed, nlbeszé.ó mogorbau vannak írva, még a .Növényvilág törpéi" czimü tanulságos czikk is, mely a penészről szól 8 melyet különösen gazdasszonyaink kiváló figyelmébe ajánlunk, olyan érdekes, hogy bárki élvezettel olvashatja. „Az álmák világa" rendkívül becses czikk, mely a mellett, hogy az álmok mibenlétét magyarázza, számos nagyember álmát irja le, melyek beteljesültek. „A római harezjátékok" czimü jeles történeti rajz visszavisz az ó-korba, a véres viadalok világába, hol ezrivel hullottak a bujvivók a látni vágyó nép kedvéért. Szinnyei Oltmár: „A könyvek elleuségei'' czimü társadalmi és művelődéstörténeti czikke szinte nagybe-caii: Apró rovatai a szokott gonddal, U-pinttai és ízléssel szerkesztvék ; a kép ma-.
gfarázatok vonzók, Bíépek; b még a U-n^kédVelő ifjúság is bőven • ^rfvtssziu-maga részét, mondhatjuk, bogy oly nagyszámé & o!y; sí került talány oltat: égy sem hoz. Képei jelesek ; a „Szabadságon
.Fölhasznált alkalom" Prenoszil S. eredeti rajzai ;.Kissé magas*, .Pásztor-óra" (vonzó »dyl^eiwieti-rsjs, .V. Károly császár a st-juste i kolostorba költözik" czimü hires történeti festmény úti» készült i -így rajz, mely kétoldalt is betölt, ,Lob* és Sigün", mely rajz egy szép fejezet a nermán hitmondából, .Hertor és Phylax" igen sikerült ¿llatkép ée az 1873-iki Vénás átvonuláshoz két kép. E szám hozza hírneves Munkácsynknak arczképét is jellemző sorok kíséretében. E rendkívül becsee, gasdag lap előfizetési ára égé« évre 10 frt, félévre 5 frt, évnegyedre 2 írt 50 kr. Előfizethetni Wílckens és Waidí kiadóhivatalában koronaherczeg utcza 3.
kezők : 6000 frank évi fizclés, két havi szünidő nyáron és 6 heti szabadságidő télen. Hubay két feltételhez kötötte ez állás elfogadását. Első sorban megakarU Urtani magyar áüampolgárságát ée teljesen mellOzni az igaagatóaág álul óhajtott naturaüzatiot és másodszor kívánta, hogy a hegedű kiképzési osztályokon kivül a kamarai zeneoa?tá!y vezetése is eng*dtcs sék át neki. — Mindkét kivánsázál teljesítették.
Szerkesztői üzenet.
I 4867. Keaztaeij. EL Ügje rendbes ▼ac
minden tekintetben. Lt idei Z. T. meviülde-tett. CdvWt!
4868. Alsó-Lendra. Megkaptuk. 4S69. Köszep. Kteönet'' i GyÖr. Soha»« hittem volna,
oly ügyeleteméi olva*»átok a lapot — Skobtlev a magyarokról. A so- , 4871. M. M. őrönmei 7ettük.
kat emlegetett orosz tábornokot eey ma- A ü"ieI£Tbb jő.
i-i • 1 • , . ry ri 4813 P. Sajtó alatt ran
fn^ AU űegláU,gSUa- 4874. A t. tzerk&tztGsé-
téí közben «óba hozU a magyarországi gének. Sajnáljuk, ho*y a mistific&uónak
szlávoka''. ,Ah igen — mosolygott a tá- vagynnk áldozatai. Tí5bbit sxsmé!y*sen.
bornok — ön magyar. Ez igen lovagias
és bátor nemzet. Csodálom, hogy szabad-
Bágszeretete az utolsó hadjárat alatt nem ra.©23LetX*eia.ca.
azokra hivta rokonszenvét, kik a szabad- , . , . , , ,
• .£_. Ln Jvu • rr- V -l. i Indul Ea&ilE&rOl
8ágért kuzdottex. Hja, önök nem akar ják nekünk az 1849-et megbocsátani. Pe 20_ dig most más idők járnak : akkor Mik- '' lós czár uralkodott, most pedig III. Sán- '' dor Ül a trónon. A szlávok szabadsága 2CW Bc<ű-P««tré nem zárja ki, sőt biztosítja a magyarokét, ellensúlyozza a germánizacyüóL At őnők rokonai, & finnek, nem panaszkodnak russzifikáczió miatt." .. , 301
Vegyes hírek.
hogj
Ebi
\
Indul
7ooat tti«
tsswk, Kobinn, Dumborár
fgyoravonat^ (pojtavonat) » vonat)
B^ctb* (frtomhtiheíy, Soprof.
felé)
hova :
<>** Pere. Id6
5 10 reggal
2 30 dílnt. 11 1 éjjel
5 55 repfc11
''l 6 délet. 11 20 41je
— Magyar zenetanár t brüsselí 315 Sopronba
coaservatoriumban. Hubay Jenő hazánkfiái, az alig 24 évee fiatal hegedűművészt, aki jelenleg Belgiumban hangversenyez, kinek gyönyörű játékát mi is élveztük, a belgs. király a brüsseli kir. zeneakademia: 210 Zákány Íel5l első hegedüUnári állomására nevezte ki, 216 , , mely Wieníawszty halála óU üresedésben 208 van. Ez a kinevezés annál örvendetesebb, és annál nagyobb-fontossággal bir reánk magyarokra, mert a brüsseli kir. zeneakadémia Európának nemcsak legrégibb, de elsői zenei tanintézete, i.bo! Hubay előtt Charles Berlioz, utána "Wiettx-temps Henrik és Wieniaw»zky halhatatlan művészek töltötték be azt az átlásl, melyre most félévi üresedés után Hubay Jenő neveztetett ki. A feltételek a
6 ¿5 reege 11 ¿0 4jjc 3 <0 dőat
205. Prágerho/ Kottori, Csáktornya 4 55 reggel 203 , . 2 47 ditat.
201 , . <<yonv.) , 10 50 ájje
Érkezik Kan!i6á?& haBavét:
6 27 regx®-
1 41 dtíb.
11 1 éjjel
vonaí) < ÍS v
6
ZC
211 Hi-.da-Pft«tr5i (vegy
203 „ (poiiavbaat) t
201 „ !.gyor47onái) 10 302 Béctl ol " 4 314 • „ 10 316 Sooreehól 12 Őoélbcc 2C''4 B 1 20 iflu: 20G , „ 10 50 ¿Jj»l
202 Pri^erhoí íelfiKgjor3von«tj 5 87 reggel
dclut.
^jel 1 rejge. 15 ijiel
. .. . '' Felélőé szerkesztő : követ- -----------
BATORPI LAJOS.
HIRDETESEK,

lcjíiíiUbi: efltcn.os
SMffll^T
legjobb Asztalí-és üditö ital,
tütűnö hatásúnak bizonyult köhögésnél, gége bajoknál, gyomor-és hólyag huraLnái.
m!
EDECSEK (az emésztés elősegítésére;. Matloni Henrik. JUrlibiá&in Csehortii; .

szépminőségO bs csiraképes, (88!. évi termény, kapható:
MELLEE EM. flaiytosieflfiiél
Sopronban.
434 2—3.
45? 6—48.
xxxxxxxxxxxxxx
www ww w f f V
PILEPSIA , göres és szívbajban szenvedők, kik ezen betegségek irfet érdeklődnek és biztos 3Sflélyt keresnek, biza lommal szerezzék meg Dr. Boas görcs és idegbajt gyógyító specialistának füzetét; kapható ingyen és bérmentTe, csakis *gs í—*
PARLAGHT urnái,
Paris, 29. Avenue de Wagram.

■ c;
ERTESITES
mesterembereknek ós munkásoknak, kik Amerikába kivándorolni akarnak.
Az északnyugati munkás-szállítási Iroda Chleagoban ajöveudó évszakban 60íX) embert lat el minden áf?u iparral és napi munkával.
Mi keresünk rasut társaságoknak, hidépltéseknaek, henger- és hámormunkának, gyalu é« fűrész malmok, fandvarok, gépműhelyek. 8zéügödr6k. vasbányák, kób nyák, majorok, mezőgazdaságok és igy tovább. Mind a fenlebb említett munkák többnyire független társaságok által vezényeltetnek ar. országban. — Mi megazerez-zük a szabad szállítást Chicagóból a különféle munkahelyekhez és az öajzes hely ékért jótállás nyujtatik és a legmagasabb bér fiaetutik.
Minden nyelv besséltetik az irodai személyzet által.
Utazók s í i 1 1 i t i s a végett, valamint minden más tudakozódásért forduljanak a mi császári német consulunk által megbízott fő ügynökhöz Faulhaber A. W. úrhoz Hamburgban, Alte Grönin-gerstrasse Nro 4.
Jóravaló és szolid al-ügyilökök elfogadtatnak. Czimek a
feb&''^ítttiWrj&öi* •itt&iaASk.z-'' -- - - 1^6. -
ooooooooooooooooooj
fő-Ügy nökségh(
HUS/X)N:vGYSPIK ÉVFOLYAM

KÖ ZL 0;N Y.
MÁBCZITS 2-án 1882.
/ ( ) V

I Ts
l<S2. tk.
Árverési iurd. kivonat.
A?, nlsó-lcnd vhj ki> . járásbíróság, mint telekkönyvi hátő-(¿szérűi közhircó tétetik, hoey Zrim István rakicsáht lakós víí^rch«)latúiií''.k íotTvecz Hári férj. Berendiás Iaívánúé ganicss: lakna «prt:baj''iú;t szenvedő ellen 200 írt tőkekövetelés és járn-Jókai iránti végrehajtási ügyében a zala-egeTSzegi kir. "törvényszék é* hz alsó-lendvai kir. járásbíróság t«*rülotén levő Ganicsa községben fekvő ganicsa i 61. sz. tkjvben A. I. i — 6. sorszám alatt fi kMi é< Fotiv^ez Mári férj. Berendiás Is''vánné nevén álló é* adó alapján a tartozékokkal együtt 1550 frtra becsült in gallati 1550 frt u kikiáltási árban az 1882. évi ápríl hó 25 ik napján délelőtti 10 órak«»r Ganicsa községében a községházánál megtartandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron a''ul in eladatni fog.
Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan kikiáltási árának 10% vagyis 155 frt készpénzben vagy az 1881. LX. Icz. 42,''§>b;»n j::izeu í. folyammal számítolt óvadék képes papirb; n a kiküldőt: kf-z^hez letenni.
Alsó Lendva, 1882". évi jan. hó 28-ik napján.
Az íilnó-lendvai kir. járásbíróság, mint tknyvi hatóság.
Nábráezky Lajos,
4S0 3-
kir. aljbiró.


Figyelemre méltó.
EflÉZKÓS (Epilepsia) görcs és ideg Szenvedők. biztos segélyt nyernek módszerem által. Jutalom még csak a látszatos jobbulás után. 409 í—*
Gyógyifcáa íevélileg.
Prof. CH. ALBERT
Pari?, 29. Avenue ;de Wagram,
HBEMnHi
oooooooooooooooooooooo
?z tk. sso — • - ■ -
Meszáircs iíárlol goriccáni lakosnak kérvénye Tiszai Franciska goncsáni Iakós eflon a goricsáni 1068. sz. tjkvben. fölvett ingatlan eladatása iránt.
•• Árverési hirdetmény*
T-ikwjtve azi. hogy a goncíáni 10(3$. sz tkjvbon 455.sraz. aláít fölvett ház 500 {rí becsértéket n-tn képvisel, az 1881. évi
GO
tor 156. § rendéik~eze*''?!iel fogva és folyamodó kérelme alap-•j$o 140 frt tőke, enpek 1874. évi''jan. 29-tól járó 6% kamatai 13 frt 50 kr per, 96 frt 88 kr már alábbi végrehajtási és árverezési 13 frt .60 kr folyt végrehajtás kérvényezési ét hirdetési dij beAzámitá-iü nélkül ezennel 12 fr'' 50 krban megállapított árverés kérvényezési kolUégtk kielégítése végett a már fizetett 107 frt 71 kr betudásával* kielégítési árverés a goricsáni 1068. sz. tkjvben 455. uras. nlai-t fölveti házból ehhez tartozó legeli ós erdő illetményből uvmesak adós Tiszai Francziska és ennek jogutódja Kocsis Pétert illető felére, hanem a társtulajdonos dr. Krásovecz Ignác2 caáktornyai lakós illetőségére és ugy «z ogéiz fönt meg-^''jM^vMett ingatlanra rendeltetik el és tétetik közzé az árrerés az alábbi föltételek mellett.
Kikiáltási ár a becsérték: vagyis 368 frt, melj ha meg-Bem igérte''nék, azon alul íb oladatik.
2. Árverezni kívánók
kötelesek a bi''Csár 10°/o vngyíe 36 frt 80 kr: a kiküldött kezéhez letenni.
3. Vevő köteles a vételár! három "pj^ulő részletben a Csáktornyái adóhivatalnál lefizetni éa pedig:
a) az első részletet az árverés napjától számítva 16 n»p alatt,
_ b) 11 másodikat ugyanaz naptól számítandó két hónap alatt vagyis 60 nap alatt,
c) a harmadikat ugyanazon naptól «»ámítandó 90 nap alatt mindenkor a érdekesség n*pj*lól számítandó.0% kamatokkal.
: A lelet bánatpénz az u.toUó részletbe fog betudatní.
4. Vevő a megvett ingatlant az,árverés °napjától számított X^nsp eltelte után a tlkvi UatóMg áhal kiáfli andó vételi bízo-nyiUány alapján veheti birtokba.
> -J>- A lulajdonjog bekeblezéie cs*k a vét-lár és kamatai tel
j^lsEzeíesű Uíin hir%Mbdl fog e««k^lietu».
- 6. Az átruházási költségek Vevőt terheik, valamint az árverés napjától az eladott ingatlan uláü járó adó és egyéb községi e& állami tartozások. b
. 7. Dr. Krásovecz lgnicz mint lárstulajdon05 árvereiűként--a banatpénz felének lefizetése mellett jelentkezhetik éi vétel ese töu .s csKk a vételáf felél leváó köteles fizetni, nriután: a vételár iei.i mint tulajdonos társát, ót illeti. : "
,-J?; ast4rver8««i Altételeknek eleget nem tenne,
az Ib8l. év, 60. tcz. i8ó. §-a fog aik-lmazásb* vétetni.
Az irverezéai foltételek aluhrott tlkvi hatóságnál és Gori-Cüftiibftii a községháznál n h^raialoj ¿rák aUtt megtekiDthetók.
Az árveres foganatositáaára 1282-Ík april hó 4-ik napjó Dak reggel, 9 órája Goricsán.ba a községházához kitöretik.
Az elrendelt árverés k foutirt tjkvbv.a följegyeztetni, jelen hirdetmény a bíróság hirdetmény; táblara kifüggesztetni bárom-'' seori biri»P hirdetés végett Közlik János ügyvéd, mint . ve^rchajta''ó képviselójén-k kiadatni, valamint kellő közhírré té cl véyettGnricsáon^ szomszédos Hodosán, ruresícza, Pálioa-vecz, Abó-Arátcaán, A''só-Krflyovecs,'' Csehovecz, Dráskovecz, Csukóvecz, Perlak községoknb visszavárólag kíadatík, Goricskn községének pedig két példányban kézbesittetni rendeltetik.
A kir. járásbíróság, mi''ut tlkvi hatóság, Csáktornyán, 1882. évi január hó 18.-án.
^ Egy Kovács Ferencz. FORSTEB ANTAL.
H I R D E T E S E K.
ŐSZENVEBÖK sokszorosan elismert módszerem által mütót és f0glalk0zá8-bani ''zavarok nélkül tartósan gyó-.: gyittatüak.
. Jutalom csak már bevégzett gyógyítás atán.
Prof. CH. ALBERT.
Paris, 29. Avenue de Wagram. "T:
48S I—''
\
FÖLÖTTE
fceflYfizo tozsfle-tizéríefles.
a
2515. íz. ,k. 881.
Xrverezési kérvénye BUzsícs György gárdinovtezí lakós végre-hajtatóa^k, — -Szermek Anlalné szül. Kolliríca Mária gárdinoveczi la-kós v<%rehajtái«t Bzenvodett ellleni végrehajtási ügyébon.
Végzés és hirdetmény
A kérelemnek az 1881. évi 60. t. cz. 144. érti-lmébcn h^lyo lévén, a gárdínoveczi 33. sz. tjk^ben 1 — II aoraz. a. ingatlanokból al peres Szermek AnUlné i»zül. Kollário« Máriát ilietó 1/l részére tartozékaival összesen 7f>3 frt 26 fcrra becsült ingatlanokra, kérelmező Blazsics György gárdinovecii Ukós 80 frt tófce, 1876. évi november 23-tói 1 377. év: juiíufi l-ig lejárt lő frt kamat kövei el égének ós ettől 1577. evi julius hó 1 bő napjától járó 8% kamatoknak, 14 frt perbéli 27 frt 50 kr. összesített végrehajtási már megállapított, valamint jelen lrgi hirdetési drj nélkül 12 frt 80 k.r. és .. még felmerülendő költségeknek kielégítése végett a kért végrehajtási árveréi elrendeltetik és ennek feltételei * következőkben állopittatuak m^g.
1. Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár, melyen alul az árverezésre kitűzött birtok « el fog adatni.
2. Arveresui kívánók tartoznak az ingatlau becsárának 10°/o vagyis 75 írt 33 krt készpénzben vagy óvadékfcépae papírban a kiküldött kezéhez letenni.
3. Vevő köteles a r ótelári íiárota egyenlő részletben és pooíg : az elsői az árverezés napjától számitandó 15 aup alatt, a másodika'' ugyan azon naptól számítandó 60 nup alatt, a l:arm»dikat ugyanuzoD naptól számítandó 90 nap nlatt mind n egy-''S vételi»*, részlet után <tz árverezés napiától számítandó 6%, kama''okkal együtt ezen a caátctorny&i kir. ad(>-, mint bírót letéti pénztárnál lefisetni.
A bánatpénz az u\ole<''> részletbe fog b -számíttatni.
4. Az árverés jogerőre emelkedésekor vevő a megvett ingatlan birtokába magát belehelyezie''heti a jbirótág mint tkvi ható-Bág áltál kiállítandó vételi bizonyítvány aiapján.
5. A tulajdonjog bekeblezése csak a vételár és kamatainak teljes Jeőzetése után fog vevő javára hivataiból eszközöltetni.
Ae átruházási költségek vevőt terhelik.
6. A mennyiben vov. at árverezési feltételek bármelyikének »•leget nem t-mne, a megvett ingatlan az érdekeit lelek bárm-jlykkének kérelmére, a prts. 459 § a értelmében vevő veszélyére és költségére bánatpénzének elvesztése mellett, ujabb árverés alá bocsáttatni —• és csupán egy határidőnek kitüíése mellett az előbbi becsáron alul is eladatni fog.
7. Az árverezési feltételek Gárdinovocz«»n a kösaégi birónál ugy :ilulirott tkví hatógágnál a hivatalos órák alatt bármikor megtekinthetők.
Az árverés megtartását a határidőül 1882. övi május hó 22-ik napjának délelőtti 10 órája Gardinoveczre r községházhoz kitüzetik.
Az elrendelt árverés a fennt irt tjkvben feljegyeztetni, az ezennel kiadott árverezési hirdetmény a bíróság kirdetméuyi táblájára
kii a
ggesztetni,''valamint közhírré tétel végett Gárdinoveczet szomszédos kuzségök, Belicza, Podiuren, Novákovecz, Dekánovecz, Alsó Hrás-csán, Domásinecz községek bíráinak egy-egy példányban, Gá''dinc;-vecz község birá]ának 2 példányban, valamint hírlapi közzététel végett végrehajtató ügyvédjének kiadatni rendeltetik. Jl végrehajtási jkv. kiküldött kezére kiadatik. Miről Közlik János ügyvéd helyben, Szernek Antalné szül. Kol-Iárics Mária Gárdínoveczen, i«meretlen taNÓikodásu hitelező Kollá-rics Jeromos részére ezennel ügygondnokul kinevezett Steíán Ferencz ügyvéd helyben, valamint a *.-egeruzegi kir. adófelügyelőség és pedig az utóbbi azoc megjegyzéssel értesittetnek, miszerint a kincstári követelések kielégítése végett közvetlenül az fclulirt tkvi hatósághoz forduljanak.
A kir. járásbíróság, mint tkvi hatóság, Csáktornyán 1882. február hó 7-ik nupján. Egy Kovács Ferenc*. FORSTER ANTAL,
kir. aljbiró.
"ÍS5 1—1 .
ooooooooooooooooooooooco
179. íz. tk. 882.
Árverési hirdetményi kivonat.
Az aisó-iendvai kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság részérői közhírré tétetik, hogy Marosa Ferencz turni#chai lakós végr^hajtatónak Zsilig Má''.^ás ganicsai lakós végrehajtást szenvedő ellen 280 frt tőke követelés éa járulékai iránti végrehajtási ügyében a zala-egerszegi kir. törvényszék és az alsó-lendvai kir. jánv.biróság területén levő Gantcsa községben fekvő, a ganicsa: 10 sz. tjkvben A I. 3. 5. sor 264 és 683 sor az. alatt foglalt és lf% részben Zsálig Mátyás nevéa álló és a tartozékokkal együfesen az adóalapján 449 frt ingatlan, 449 frt kikiáltási árban az 1882 övi ápril hó 26. napján délelőtti 10 órakor Ganicsa községébea a közs/g házánál megtartandó nyilvános érverésen a megállapított kikiáltási áron alul Í6 eladatni fog.
Árverezni szándékozók tartoznak, az ingatlan kikiáltási árának I0% v*gJ''3 44 frt 90 krt készpénzben VAgy az 1881. LX. t. cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal számitott óvadékképos papírban a kiküldött kezéhez lelenni.
Alsó-LenÖT*,. 1882. évi január hó 30-ik napján. Az alsó-lendvai kir. járásbíróság miut telekkönyvi ha''óság.
N^brfccsky Lajos,
479 3-S kir. aljbiré.
. • i • * ;
oo-ooc»0000oooo ooo ooo ooooo
ayoaa& kúuió taiajdanoé Wijdits József gyorssaájűjia.
az általam újonnan összeállított s a legszilárdabb alapon nyugvó nyeremény-biztosítási játék által havonkint 50Q frt nyeremény elérésére.
A. 15—30 nyeremény 5000 frt értékért, emelkedésre vagy esésre.
B. 30—60 betét 5000 frt értékért, akár emelkedik az árfolyam, akár esik, a veszteség mindkét esetben a
tett összeg erejéig mghat, a nyereség ellenben határtalan.
0. Letétiüzérkedési vételeknél árértékeknek haszonnal való értékesítéséig, mérsékelt födözet mellett, pontos és megbízható értékesítések, szakszerüer és dijmentve adatnak.
-171 6-10. Börsw Ágentur
Táv i rati csim :
Halperr.em Börse.
M. Ualperu, Uörse, Béc>.
.a.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦Sfttffttt it
GO 10 tk. ISSo.
Árverési kérvénye Közlik János ügyvéd végrehijtatón ;!c, néhai Savóra György örökSnei goricsáni lakós végrehajtást a:oc vedelt ellcui végrehajtási ügyében.
Árverési hirdetmény.
A kérelemnek az 1841. évi G0.144 és 145 §-ai értelmébeu helye lévén a goricsáni 127 sz. tjkvben 1165. 4758. 2955. 2937 ¿s 2979. sorazára Savóra György núí Tóköli Katalinnal, időközben elhalt goriciáni Ukós tulajdonaul felveit és örökösei Savor* Pál, Franciska férj. Caigány Ziigmondaé és Savor* Ilona férj. Iráno vics Mártonné goricsáni lakósok által képviselt alperesek ellen önzésen 631 frtra becsült ingatlanokra, kérelmező Korlik János nak 150 frt tőke köroteléaének és járulékaiból 168/ő82 vételái felosztási jegyzőkönyv szerint még hátralevő 12 frt 8 kr. 12 frt 50 kr. és a még felmerülendő költségeknek kielégítése végett a kér.'' folytatólagos árverés elread .ítélik és ennek feltételei a következőkben állapittatnak meg és tétetnek közhírré a fenti ingatlanok sorszámonként adatnak el és pedig a következő bee« értékben :
s. 1155 sorszám — — — — — — — — 153 frt.
b. 4758 » ______ - — 233 frt.
c. 2955 r _____ — -— 72 Irt.
d. 2957 B — — 59 frt.
e. 2979 , ____- — -- 114 írt.
1) Kikiáltási ár a fennebb kilőtt becsár. melyen alul is ri árverésre kitűzött birtok el fog adatni.
2^ Árverezni kívánók tartoznak az ingatla.i becsárának 10% Vtgyis 15 frt 30 kr., 23 frt. 30 kr., 7 frt 20 kr., 5 frt 90 kr., 11 frt 40 kr. készpénzben, vagy óvadékképe.«: papirban a kiküldött kezéhez letenni.
3) Vevő köteles a vélelirt három egyenlő részletben és pedig az elsőt az árverés napjától számítandó 16 nap alatt a másodikat ugyanazon naptól számitándó 60 nap alatt, a harmadikat ugyanazon naptól számítandó 120 nap alatt, minden egyes vételári részlet után az esedékesség napjától számitándó 6% kamatokkal egyült a csáktornyai kir. adó, mint bírói betéti pénztárnál lefizetni.
A bánatpénz az utolsó részbe fog beszámíttatni.
4) Vevó a megvett ingatlant az árverés napjától »''¿¿mitando 15 nap után a tkvi. hatóság ¿ital kiállítandó .vételi bizonyítványJ rlapjáu veheti l?Lrtokha, a megvett ingatlan baszna ét terhei at
árveres napjától őt illetik.
5. A tulajdonjog bekeblezése csak a vételár és kamatainak teljes 1 «fizetése utáa fog vevő-javára hivatalból eszközöltetni.
Az átruházási kÖlt*ég«k vevőt terhelik.
6) A mennyiben vevó az árverezési ísltdtelek bármelyikének eleget nem tenne, a megvett ingatlan at érdekMt felek bármelyikének kérőimére 1881. évi 60. t. 185. § a értelmében vbtJ veszélyére és költségére, bánatpénzének elvesztése mellett, ujabb árverés alá bocsáttatni és csupán egy határidőnek kitüzéie molett az előbbi bocsi;on alul is eladatni fog.
7) Az árverési föltélelek alulírott ikvi hatóságnál cts Gorí-csánban a községi irodában megtekinthetők.
Az árverezés megtartására határidőül 1882 évi április hó 4-ik napjának délelőtti 10 órája Goricsánba a községházhoz kitü zetik ós foganatosítása végett Molnár József bírósági végrehajtó kiküldetik.
A« elrendelt árverés a fentirt tjkvben feljegyeztetni, az ezennel kiadóit árverési hirdetmény a bíróság hirdetményi táb-lár* kifüggesztelni, valamint közhírré tótöl végett a goricsáni elöljáróságnak két példány banG oricsánál határos szomszéd községek: Hodosán, Turnícsa, Pállinovecz, AUÓ-Arácsán, Drázs^o-vecz és Perlak községek elöljáróságának visszavárniag a hirUp ban háromszori közzététel végett végrehajtató ügyvédjének kiadatni rendeltetik.
A kir. járásbiróság mint tkvi. hrAó«ság Csáktornyán 1882. évi január hó 18-ik napján. 487 1—1.
Egy Kovács Ferenct.
Förster Antal.
kir. aljbiró.
N Á/jY-K ÁNIZSA.;; 1882, márczius 5-én,
V

ár:
f í^sz érre......8 frt.
(él érre.......4 „
Q«.fryed cvrí......2 „
Egy Hzám 10 kr.
H1RDET£S£K
- hiv ;.bos petitsorban 1, másodszor G s minden további soró;l 5 kr.
Ni''ILTTÉRBEN soronképt 10 krért vétetnek lei Kincstári illetik minden egyes -iir<i.?-tésért 30 kr. fizetendő.
^Hnsgoitögyedík évfolyam,
-A iap szellemi részét illető kc-zleuté--nyék t aurknsrtőhóx, anyagi részét illető k6z!«aéüvek peaig a kiiüuhoz bérmentve iméztanők : KAGY-iíiSlZSA
WÍ£3»:CMA2.
Bérmenudec levelek csak ismén mmikatáraakuj''. íogaátataak fi
Kéziraiok ristzs. nem kűidetaek.

K?»^y-Kanizsaváros helyható áganak, »nagy-kanissai Öuk. tűzoltó-egylet*, a , nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank'', , nagy-kanizsai takarékpénztár*, a »zalamegyei általános tanítótestület" a , nagy -kanizsai kisded-Berelö egyesületc, a nagy-kanizsa tiszti önsegélyző szövetkezet®, a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai kül választmányaK e több megyei é£ várót
• :i egyestileí hivatalos értesítője.
Hete.okioí Kélszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.

sz. u
1882.
Zalamegye alispánjától.
Körrendelet.
A.z 1880. évi decz. hó 6-án tartóit törvényhatósági bizottsági közgyűlésen 14S54./1880. III. sz. alatt alkotott s annak idején a szokott módon kihirdetett szabályrende let intézkedése szerint, az esküvők ós lakodalmak, a lakodalmi és nász-menetek s különösen a karácsony ünnep alkaimávali lövöldözé^k, valamint a községekben a lakházak közelében való lövöldözés 50 frt pénzbüntetés terhe aiatt eltiltattak.
Ennek daczára több oldalról érkeztek panaszok, hogy a lakodalmi ós nászmenetek alkalmával a lövöldözés ugy a személybiztonság, mint a könnyen előidézhető tűzveszély folytán a vagyonbiztonság rovására jelenleg is űzetik anélkül, hogy az ily Kihágások elkövetői megbüntetés végett az illetékes hatóságnak fel jelentetnének.
A járási szolgabirák azonban az idézett szabályrendelet végrehajtása, illetőleg a kihágások megbüntetése tekintetében feladatukat csak akkor teljesíthetik sikeresen, ha a községi elöljáróságok is pontosan teijesiten-dik azon kötelességüket, hogy az ily kihágások elkövetését lehetőleg megakadályozni törekesznek, azok elkövetőit pedig mindenkor feljelentik.
A közrend fentartása ezt a község. elöljáróságnak mint az arra hivatott közigazgatási hatóságok egyikének, eiengeahetlen kötelességévé
teszi.
Ugyanazért, midőn a községi elöljáróságok a jeien körrendelet által ebbeli kötelességüknek pontos (■<. lelkiismeretes teljesítésére utasíttatnak. egyúttal figyelmeztetnek, hogy minden e részben tanúsítandó mulasztásuk az 1876. V. t. cz. 18. és köv. §§-ai érteimében fegyelmi
uton 500 frtig terjedhető pénzbirsággal fog büntettetni.
A járási szolgabíró urak pedi£ felhivatnak, hogy a községi elöljáróságokat minden tudomásukra jövő ily mulasztásért szigora felelőségre vonják; a feljelentett kihágásokat pedig az idézett szabályrendelet értelmében büntessék meg; továbbá figyelmezzenek arra, hogy a lövöldözés által elkövete:t kihágások eseteiben esetleg nines-e helye az 1881. évi szept. hó 5-én 12410./213. jk. sz. alatt a fegyvertartási engedélyről alkotott szabályrendelet azon intézkedése alkalmazásának ■ is, mely szerint mindazok, kik hatósági engedély nélkül fegyvert tartanának, fegyverük elkobzásán kívül 1-től 50 frtig terjedő pénzbüntetéssel és 5 napig terjedő elzárással büntettetnek, önkényt értetvén az, hogy a fegyvertartásra jogosult oly egyéntől is, ki a lövöldözés által elkövetett kihágásban vétkessé válik, ezen vísz-szaélés miatt a fegyvertartási engedély elveendő és a fegyver elkob-zandó.
Jelen körrendelet a járási szolgabíró uraknak és általuk, a községi elöljáróságoknak szigorú alkalmazkodás., valamint miheztartás és a megyei rendőrség kellő utasitása végett a főcsendbiztos urnák is kiadatik.
Zala-Egerszegen, 1882. évi febr. hó 24-én.
SVASTITS BENÓ s. k. alispán.
— Ámbár a külföldi biztosító társulatoknak nimbusa néhány év óta tetemes csorbát szenvedett, mégis néhány külföldi biztosító társaságnak, bízván kimutatásainak nehéz hozzáférhetőségébe — sikerült a hatalom és szilárdság látszatját :on tartani. Ezen társulatokhoz tartozik a Lon donban székelő „The Gresham" is,
melynek "bécsi fiókja látszólag önálló intézetkínt szerepelt, míg a szigorúbb törvényhozás egyrészről és a kisebb siker másrészről, az önállóság föladását és fiókintézetnek telepítését; tanácsossá tette.
Hegy ez utóbbinak eredményei nem kielégítők, mellékes dolog, de az, hogy a londoni központban a kezelés sok kívánni valót hagy fön, oly körülmény, mely méltó, hogy általános közfigyelemre ajánltassék. A mult évi deczemb. 8-án tartott közgyűlés elejbe terjesztett s az 1880. . julius 1-tól 1881. jnnius 30-ig teijedó időközre vonatkozó évi számla'' oly; sebeket mutat föi. melyeknek gyógyítása alig várható. Jellemző, hogy a társulat , frank® értékben számol, valószínűleg azért. hogy nagyobb összegekkel tüntethessen. A kimutatott 288,000 franknyi tiszta jövedelem, 12 milió franknyi bevétel ellenében annál parányibbnak mutatkozik. miután a bevételek között kamatok és osztalékok (87*1 milió franknyi alaptőke után) czimén 2*879 millió franknyi tétel is szerepel, a tulajdonképcni üzlet tehát nagyon is vesztességesnek mutatkozik. Ha egy társaság tőkéjének esaknem egész jövedelmét a számításon felüli halálesetek fedezésére szükségen, nagyon kell már attól is tartant, hogy a folyton növekedő szükséglet kielégítésére magához a tőkéhez kellend nyúlni, a mi tudvalevőleg a végrom iásnak kezdetét jelenti. Hogy a „Greshamc-nél tulhalandóság tényleg előfordul azt félre ismerni nem lehet, habár a mérlegben a halálesetekért kifizetett 5.744 millió franknyi tétel felől minden fölvilágositás hiányzik. Tehát a bevételnek majd 5e/0 fizettetett ki halálesetekért, oly arány, mely határozottan kedvezőtlen, s világosan mutatja, hogy a társaságnak azon elve a koczkázatoknak csak parányi részét viszont biztosíttatni (összesen csak 98,289 frnk osztatott
ki viszontbiztosítási dij fejében valóban kárhozatos.
Nagyon figyelemre méltó az is,; miszerint a társaság nem minden kétséget kizáró helyzetéről való né-'' zet már a nagy közönségbe is átha-toltnak látszik, ami kiderül nemcsak a visszavásárlások roppant nagy Ö3z-szegéból 845,180 frank, hanem] a tömérdek költségekből is,''commissiok 1,109, t27 frank kezelési költség 2.062,941 frank, mely szerint az üzleti költségek a díjbevételek körülbelül 25 Yc -ára rúgnak.
••• Megfontolván hogy példáui a „Gothaer Lebensversichernngs Ge-sellscháft* díjbevételének csak 5 Ve-át fordítja üzleti költségekre, világos, hogy a ,GreshamL csak a; lehető legköltségesebb módozatok felhasználásával birja — üzlete terjedelmét föntartani.
Ezen üzlet terjedelemre következtetési vonni lehetetien, miután a mérleg elmulasztja a különféle kaihe-goriákat részletezni, de sót a öszkö-telezettséget sem emliti föl ugy hogy az ember nem lehet azon helyzetben miszerint a díjtartalék kieiégitósége iránt Ítélhessen. Hogy azonban a tőkék elhelyezése sem kielégítő, kiviláglik s vagyon c állapotból, melyben tételek mint „ügynökök tartozásai" 1.856,010 frk,díjtartozások 2121A15 frank szerepelnek,
A mérleg tartalmaz és elhallgat még mást is, mi a biztosítottakat érdekli s a mire legközelebb vissza-térendünk.
Ezen nyilatkozatokhoz csak egy észrevételt akarunk még csatolni, ugyan jut-e eszébe angoi, franczia vagy olasznak ingatian vagy iugó vagyonára, de még inkább hosszú időre teijedó életére vonatkozó biztosítást, idegen társulatnál kötni? azt hisszük, hogy e kérdésre határozott snems-mel felelhetünk és ennél fogva mi is kövessük ezen elvet kerüljük meg az idegen társulatokat
annál inkább, miután van elegendő hazai társulat, melyeknek mind yi-gyoni állásuk, mind szilárd kezelési módjuk minden aggodalmat kizár, s melyek között elad helyet fogl&l el az első magyar általános biütositó társaság.
i. vonsód&sró!. Dr. TOKCSÁSII-uSl.
Ha ezelőtt csak tiz, busz ki-
Bértette voina meg valtk: egy hallgató közönség előtt természettudományi irányú dologról órtoLwzni. beszédjének kezdetén elhagyta voÍD''. helyéi s jelenlevők nagy résaa, mondván : sa>.i kötünk nekünk & természettudományhoz?!«
De hála t haladó fölvilágosodik szellemének; ez az idő felmolt át ffiM^om csak nem riadtak tímw a •«ermószeUudo-mányok f©i U>geUsséiii, só; éieUzüksógL-''ünkké kezd válni.- hogy mindannak, ami; körülöttünk éizialünL;, létcióaair amiért?* és ,mikéaíjo'''' után kutatusk. vagy is nem elégtzűnk meg avval, hügy látjuk, miként a n.p ión, lik fölöttünk 6c fónyeáital megvilágítja lá''.körünket eg^-szersmint melegil éltet- ¿rdek-
lódóiück unszol, Kényszerít annak megismerésére: tu!pj.ioakópoB miért éi miként történik taijdex igy és nem másképen?! Addig'' mig & tudományok külön•
böző osztályok és rendek kiváltaágos birtokát képezték [és őket t nagy tömeg előtt tiszteltekké, bámultak ká tevék., egyszersmind ama rend^kuek léteiét óe bal&lmát biztosi:aci voltak biva.tvu., nem cs*k bogy féltékecyen őrizlék i«:neretei-ket a természetben észlelt alakulások mikéntjének, banem a Cóodasicrü^ég jelle gévoi igyekez.ek körülbáiómi minc^nt, bogy az avataUsnok bi''onjOí aaent bor-aadálylyal óv*kodjansk a jeleuaógek megismerésétől.
Évearedcker. keresztül sik&rüK rej-''.egeln: « tudomány vivmányaít és, addig föntartani s. nem szakértők tudvá^yát t töriénők megismerésétől; de miként s. gőz, mely tulságoi mennyiségben htlmo-zódott föl az őt fogva tartani hivníott Kazánban, 5zet veti korlátait és mérbetisn (.•rővel robban szét, bogy mentül nagyobb tért íogialjon el, ugy £ legkülönbözőbb ismereteket nem szorilhilák tOTább %z úgynevezett ,tudományok templomai® falaik korlátai t ozé: czétrobbant&k t határt vető falak ét ismeretek, miként
TARCZÁ,
Tríeri rabbií...
Jó gyermekem, — stemem fenjre, — s. tc vén Kdw apid kér, — vilastolj őszintén • ''
mit vÁroiba beszélnek?!.. -£ltünt nyugalma tDár a te szivednek!
Ifjc lovag zivataros idóbe Fehér íotoc, — hubzó lovon jár iie; Mig én hiszem, hogy Eahel ágyba pihea, OyÖnyOrkWik a 16 habos egébet.
„Miért hiazeis édci xpáaa beszédock, Nc adj hitelt x rágalmazó nyelvnek. Nem dobog az éu sziréni se«ki aisert. Csakis te érted; — édes jó ipámért!...
Gyérmcke» esküdj a-.eg Qnnepiejer... .. Iyí.tod e csillagot a féoyej égen?!... Zsidó csillaguak neveti keresztény, Hogjr-acm szereUt ! vskQt kíván a rcmó''cy !
Rémülve tekint ar égre ssogény lény, Majd fűidre néz, — ab !. . . pu«ia már tir-nny ; Mi''geskCszím .. . hogy ártatlan esereiom líélyou icbvt íltöt: at ée zxivcmea !
De t-skiistöa-., bog)'' .-üulfid tndom meg, Mi a nerc azon steut érzojemaek, Melynek rooréstoltek ti ncret adni . . Leány sohse tud száaitón zzeretni !
£n nem tudom, - mi et a stó sscrelem, — Cstk art tudom kiért — dobog * stirem ! — Jius gerle sem tudja mi s szerelem , Párját vesiitve élete gyOtroletc.
Őrült mosoly játszik a pap ajakán, ElCtte, — mint ftcmoru fáz a leány; — Már álk-zídik, de »cm . n«m . .. rainC caj ? illbalt a stó kihűlt ajkán, — minő jaj;
Egy Btép lovag, deli Ifja rohan b«, F&Itvjzí í. "idó Hah(Ht 6lébe,.. Deli lwag ttip terhével a nyergen,
- '' 6U(
Sn^iaj trag Om*crogyik er ea .
I>invotr. .. . leányom ! stivem cgyAtlcno Mi *tígyen — átkot hozacz agg :''cjemre .. . Srakadj le ég... temessed el a testet!
ég: — °b fogad be cz árra lelket!
Mi tag ... mi le&g, avagv csak a fergeteg t Rabbi menekülj, űldötDek b^nnünkot! HahJ reád — átkos h*lá! ! igy CvClt, Egy vad csoport. . , avsgy csak a szó! süvölt ?
Menekülök? szivem vére... ah! hol vagy? Rabel! RahcI ... drága éltem . . . merre vagy ? De nem . . de nem .. .jobb ha nem él kcre«ztény, Ne» gyönyörködhetik kar=su- termetén.
Halvány virág — halvány Isácy axit keres ? Apádat, — édes apádat nem leled? Itt-, itt., apám? na szeretsz, ¡égy keresztény, Vedd életünket me^ őseink hitéa !
Életedet ? szólj, mit kivács* gyermekem ? Mindent teszek,'' csak ezt, ciak ez egyet nom. Ránéz R*be''. ősz apjára nerevec Más áldocat ram használhat én nekem.
A trieri palota udvarában Száz és ezer meneküli zsidó vat, Száz ét eter xsidó átku. t* papjá^ Aki feláldostn ősi vallását.
Szerettetek ? van ti ^-„ktek csak e^y lény ? Akiben összpontosul minden remény. ¡■Is nélküle rideg, sivár c vilig .. . Ha ran ! ne álkortátok c-I az apát.
ilost esküszik a trieri papleány, A-Cza fehér, halováay.^ mint a márvány, Beteg apa adj* reá az áldást, ,Isten veled f* sóhajt s lelke égbe stóilt.
KORPADI BÉLA.
Egy fainál tonit-ó története.
Egy kis faluban vagy mezővároskában élt Vhlamikor egy kis ember, név-ezerint Pipkin Nathaniol. Ó volt az egyházkösönségnek tanítója és kántora; a kisfóutezában lakott, sgy aiaróny házi-
kóban, aam messze a womplomtó!. Naponkint kilencz órától — délután négyig íáraahatlsnul igfekesett a falu fiatalságába a tudományt csepegtetni.
Pipkin Natbaniel igénytelen, barátságos jólelkű, pisze orrú ód kissé kajlt lábu embjrke vala. kicsit sandított és kicsit sántított, ideje megoszdott a templom ói iskoia között és hitte rendithat-lenül, bogy oly okos ambir. mint papja, oly pompái terem, mini a sekrestye — ét oly jól bereadeaett iskoia, mint as Övé —. nincs több a földkerekségén. Yi-iágéieibec. egyszer^ de csakiB egyetlenegyezerlátott püspököt egy teljes di-.z-ben lévő, patókás,. vaióság03, élő püspököt.
Bérmálás alkaimávai láita őt mozogni, járni és biilotta aaónokoini, midőn psdig e püsp''ik működése közbou — őt megbérmálaudó — kezét fejére tette: Pipkin Nathauielt a nigy tisztelet ét szent borzalom anr.yira áthatotta, bogy rögtön elájult és a .^mplom szolgáknak kellet: kiczipalutök a templomból.
Ezen eset Fipkiu Natbaniel életében egy nagy ojeményt képezett és talán as agyedüli hevesebb szélroham volt, mely éle''.e csendes folyamának sima felületéi hábjrgísba hozá.
Bekövetkezett azonban egy másik szintén jelentősógtoljes ösamény és időszak életób3n — akkor midőn egy szép nyári .délután a tábláról, — melyre ép egy boraaaaló számtani feladványt kré-tásott, hogy nvral egy tanitványa — büatetóákóp— megbirkózzék, — stemeit szórakozottan elforditá. • •
Mohó ^agygyal tapadt pillantása Lobb M*ri rótsác arczára, ar öreg Lobtí-.
nak, az átellenben lakó, széltében hírneves szíjgyártó egyetlen leáayáuak arczára.
Mert, habár Pipkin ucS''k pillán« tásai a templomban ós imitt auott nerc egyszer pihentek meg Ix)bc Marinak bájos vonásain, ámde Lobb M^rí szemei még sohasem sugárzottak oly ragyogón és arcaa sohasem volt oly rózsás, mint ép e pillanatban. Nem csoda tehát, hi Pipkic Náthámé! lemmi áron sem for díthatá el ssemait Mari kisasszonyról, s igy. nem csodálhatjuk azt csm. ha Mari kisasszony ésarevevé, hogy egy fiatal ember xniiy merev saemekke: bámészkodik reá, az ablakot — medyen kiha joll — bezárá és a függönyöket lebo-csátá ; de. végre móg azon sam csodálkozhatunk, hogy Pipkin Nathaniei irre egéaz buzgalommai elke&dé p ibolni ¿» derekasan ellátta, ama uzámclásial bűnhődő tanítványát.
Mindez nagyon természetes dolog vala és nem is lehetett fölötte csodálkozni.
De már a fölött valóban és jogosan csodálkozhatunk, hogy az emberkerülő tulszerény szépjövedelmü Pipkin Nslha-niol e naptól fogva merészen tervezgető az indulatos L->bb leánya kezének és szivének megnyerését, Lobb leányáét, a gazdag szijgyártó leányáét, azon Öreg Lobb leányáét, kiről köztudomásu dolog volt, hogy a közeliek vő város binkjaban ezerei hevernek, a kiről reb;sgeték, hogy hátsó szobájában a kályha mellett álló vagy kulcsos vasszekrényóben mérbetlen kincseket -ejtngdt ós a kiről székiben beszélek, hogy ünnepély«« alkalmakkor vert ezüstből készült nagy értékű thea ■
és tejes kaníllai.. ezukor tar tóval diaxiti asztalát, mely drágaságokra vonatkozólag — lelkének jogot büszkeségében — nem egyszer akkép nyilatkozott, hogy^azok mind leányának hozományára valnak, mihelyt ez neki tetsző férjre talál.
Mindezeket tudva, nem csodálkos-hatunk e méltán Pipkin Naihaniel vóg« nélküli esze veszettsége fölölt, hogy szemeit Loob Mariig merészkedett felemelni? De a szerelem vak, : mint tudjuk már Nátha-niel még ezenfölül hibás is volt szemeire; lehet tebát, bogy e körülmények mind közreműködtek a valódi tényállásnak elferditésére.
Ám az öreg Lobb.ha caak távolról í: sejtette volna pjpkin Nathaniol érzelmeinek és ohnjuinak ilyetén alakulását bizonyára késed-lem nélkül f''lldig rombolta volna az iskolaépületet, vagy a Pipkin fajt gyökeresen kiirtotta volna a világból, vagy más hasonló ret''.snetee dolgokat cselekedett volna, meri az öreg L->bb. ha gőgjét megsértették, vagy vérét felhevítették, rettenetes egy legény vala. Ha haragudott — mi többször meg eaett rajta, különösen gőrhes óe vékony-szárú inasa lustasága miatt — akkor oly vérfagyasztó átkozódások zúgtak át ét végig az utczán, hogy Pipkin Nathaniel-nek a botránkozás és félelem miatt sarkába siállott bátorsága és tanítványainak hajakszálaí ég fülé meredtek.
Mindezek diczára Pipkin Nathaniol naponkint — a tanórák után — ablakáboz üU és könyvet véve kezébá — nem olvasott, hanem vágyteli pillantásokat vetett azjutcza túloldalára: keresve Lobb Mar. ragyogó szemeit.
Éj nem is kellett soká várafcoania, meri a ragyogó szemek — rorid idÓ »Utt
HtJSEOSr EG7HW8 :SVFOI»TAH.
z ^^¿ Q ZhP K Y
. i; i.
iií
- . •. ■ > ■ i. . \ j ''. i . t:''/
a sugárzó nap fénye benyötenltak mindenüvé, ahonnét eddig hiányofctak.
Ennek megtörténtével a tudomá-nvok ismerete ellen érzett asent borzadály i* lón rombolva és helyet adott a vágy nuk: mindennek okát ét létesülési módját megismerni. >< • ■ -
H»jd«n a különböié gyümölcs — befőttek épen ugy erjedésb-3 mentek és megsavanyodtak, miként ez uapjsinkba® történik és a gazdasszony meg volt elé. gedve a talált lelettel, hogy a befótt megromlott, tehát) élvezhetetlen, de hogy miért romlott meg ós jövőben miként le--he.''he ''befőttfeiV- a romlástól megvédeni, arról gondolkozni, ki tartotta voloa érdé rnesnek, szükségesnek, elég volt az eredményt m^gállajitaili; i;. \ ■ <„
5 Mar nap a legtöbb háziasszony t u cTy«, ~Kog y~jT "?é vffjtőb eff - m egm ér bet len parányi gomba nevű testecskék úszkál-njjk. melyek bejutnak mindenüvé, ahova a. levegő bejutni képes és kedvező körülmények között ottan foIsta|^>rodnak, tovább fejlődnek és-fejlődesük folytán a, meglepett anyagban olyan változásokat idéztek • elő, melyek ama ..megszállóit anyagnak eredeti tulajdonságait roegvál tóztatják, miként hogy a befőtt gyümölcs czukortartalraát erjedés folytáu szeszszé későbben a szeszt eexetté változtatják át éi innét van a befírtneVihegsavanyodása.
Ezt f-idvu''öbtiídatbTOb aaári adnak bníiVtjeikbez mostKni gazdasszonyaink szalicil savat, mert erről tudják, hogy az erjedést, a megsavanyodást nieggátoljak.
És amint a háztartásban észlelt események megfigyelése elől »«m zárkóztak el/ugy a csalidban, » emberiség között <»8 h világ mindéoaégben végbemeaő dolgok ismeret i elől »«na térnek ki, hanem a fudnívágyis bísonyos Dömével érdeklőd nek az iránt, a f«>W>ttünk álló nap és luild, m<«g milliárd csillagok, mi oknál fogva .Tierri hullanak reánk és zúzzák szót föl dünket; a megdörzsölt pecsét viatzk, borostyánkő, gyanta miért vonzza magához a p-pirdarabot, s hogy egyik ember a má-inkát megpillantva, miért nem tud annak köréből menekülni, sőt folyton keresi az alkalmat avval találkozni, minél szorosabban f-gyesülni, inig a másik embert őaztönszerülrg kerüli.
És midőn e tények indító okát kutatjuk, annak ismeretére jövünk, hogy írihidea * természetben végbezmenő von aódási «rőoek eredménye, moly erű az emberi társadalomra alkalmazva .more tel" névvel jelöltetik.
— É? ha már odáig jutottunk,hogy tudjuk miszerint a nagy mindenééit a vonzódás, a szerbet tartja font, ki ue kívánkoznék bővebben megismerkedni avval; mi tehát tulajdonképen az a vonzódás és az evvel egy értelnrü. de szemé lyekr''e alkalmazva ,B«sretettt-nek nevezett természeti erő?
Egy. esteli felolvasás szük keretébe ftlig lehetne beleilleszteni mind ama moz-ran*tok megismertetését, melyekn-k ps-rnncsoló hatalma alatt a vonzód ''.s ör yénynyé alakult de meg szélesebb l^ürü élű ismeretek is követelményei mn.-k, a népszerűség jellegétől lenne megCwva eme értekezés, pedig ez által czél;;ti t.-l-jeseu elvesztené, — azért maradjun'' ti. g .csupán a mellett, bogy tudomást sz<»r. ü .k azon tényről, miként a világegy ''.etnet ezen erő tartja fönt, a szemünk c!ó t v<{''-
meg alapját, a pasar, szenvedélyének ál-dotó pedig napról-napra megköny-nfiú »ééokoak jólétbe jutását.
."." Különben az Önszeretet épen ugy jogosult, mint a mások iránti szeretett és épen oly kevéssé fér}"« ki * mátok iránti szeretetett, de kivált teremtő erejét, mint e család-szeretete ki nem zárja a család-tagokon-kivül állók, az Összes emberiség szeretelétt
Szeretett képezi a családokat, az a társaságokat, Uusad»lmat, ez ád lé tett a jótékony "nőegyléteknek, »vöröskereszt-egyletek''-«t ez boz ö.sze, árvaházak, elaggottak menházát és íöbb e félét mi b<y»na létre, hanetq a szaré ét?
Nincsen kitartóbb, eredményében áldásosabb működés, mint as, mftlyel a IZSretett kapeta éa batáanLalatta^on egyletéi lófesiténék melyek ftyah hidjtó óknák tözsörrifc léte sésft kot. i • Az egyesek kebelében, támadt szikrák egy irány felé tőrekedve erős tűzzé alukalna''c, melyek melege kisugározván,'' sokak enyhülésére nyújt a részvét, a kö-¡nyörület alakába segélyt. ; , , Vaúnak Dgyan esetek az élet csöveivé yes utain, hol annyi mindenféle erő. behatásának vaa alávetve az ember, hogy egyik érzelmet "a másiknak alája kell rendelni, de ez így v«o a termé»ze:hen minden üti \i- • > ..<; t
• Mikéit alább az éizíkell>-n tárgyak későit létező vonzódásábői t>z ellentétes tulajdonságoknak, ki fog tűnni — az emberek között ia ugyanaz tapasztalható," hogy az ellentétes tulajdonságokkal biró egyének vonzódnak egymás iránt vagy is egyik a másikban fölfedezi ama tuUjdon Ságokat, melyek saját „én"-jéből hiány zanak, ■ melyeket bírni kívánna, és eme önkiegészitési törekvés, emé vontódáí, szeretet fejlődik két ellennemü ember, férfi és nő körött ama »zenvedélylyé, mely gátat nem akar ismerni é» elpusztít mindent mi útjába kerül addig, mig meg nem történi az egyesülés,
A természetben a vonzódáai erő foka különböző testeknél igen különböző és épen az egyes részek közt e vonzódás képezte összetartás szerint lesznek a külön böző tárgyak szilárdságai, összetartás! képessége meghatároz "a.
(Folyt, következik.)
melyről a gazd^zssonynak is tadomása volt. A biztos''eldobta ¿larczát és miad&-ketiőt elfogta."
A helyett, hogy ezen felülete», homályos logika nélkül és — mint mon-dím — a dolog mibealétát, egészen hamisan feltüntető közlemény aprólékos helyreigasitgatásaibabocsátkoznám, jobb-nzfe iáWm inkább az egész történetet ugy,; » mi a t van, elmondani és ezáltal tüntetni fii * valódiságtól való óriási távolban fekvését e most leirt hírnek. .
hezmenő átalakulások, szaporodások ezen erőrek köszönik láíeTttkeU :
'' -j Hogy a Mtegfigyeléíftnk kftrétől távolabb eső nagy «iadaBség''en véghez-menökrti könnyebben szerezhessünk fogalmat ; a nagy mindenségben ,vonzó-dás"-uak neveaett ée a társadalomban a .szeretettel" azonosított működésről szerezzünk előbb megállapodott fogalmat, zstán könnyébben jutunk annak megismeréséhez, iáiért forog a föld-á nap körül, miért hullanak -a meteorok földünké«, * delej — mágnes — vas egyik vége déli, miért tsszitj« el; a mágnes ugyanolyan-tulaidonaággaJ biró végét, mig a másikat észalrit szorosan magához voiisca, á villanyosság tettleges folyam* más irányból jövő szintén tettleges folyammal egyesül ugyan dejaetn ^jt Ü aeihmi tettleges'' villanyáram egy_ nemlegessel ériatke ve robbanást, meleget, világossá got fejt ki; tnikéut ast leg&Itaíáno»«bbHn a fellegekben végbezmenő .< villároiásj menydorgésaéi éa as egymáthhoa közeledő fellegtömeg különböző yillanyösságának egyesülését kővető tüz. képződés, úgynevezett villámütésben látjuk:
A Szeretet áramlatátsaját kebelében sajit énjében, ki ne éreste voloa már a jelenlevő tisztelt hallgatók kfisül vagy mint ti»atelet éa ragass|todást parancsoló, érzetét szülei, testvérei, rokonai iránt, — vagy miut saját nén*-jét kiegészítő érzést a .szerelmet", mdyegy tőle--távr>l eső egyén vonzódása^ közeledése és veié vuió'' egyesülés megtörténtsére kéezti.
Szeretet turtja fönt a világot, — szeretet adja léitfoietl — «Szeretet teremt a gyávából hőst és a vérengzőnek a szeretet veszi ki koséból gyilkos eszközeit; alkot és rombol a szeretet — e " nélkül nincsen élet; — -vonzódás nélkül egy vég-^ telen oh»osacá omlaoék öuz-3 a világ min-, denség I Szeretet képezi az egyszerű embert művésszé ée ez ad a képzeletének a teremtő erőt ; szeretet adja kezébe a költőnek lantját, hogy azonaBzivek mélyébe hatva szeretetet gyújtson ottan mindenütt a munkásság, szorgalom, szeretet müve, hogy fáradozásai által megédeeiue azok léteiét, kik «ivéhez oly közel állanak. A szeretet hatalom, zsarnok hatalom, mely súlyos, éreugába görnyeszti a meghódol takat és mégis srivesen, örömest viseli az igát minden meghódolt, mert a nehéz műt»!í.i. a fáradtság fakasztotta izzadUá-g<>t puha, gyöogéd kézzel törüli le homlokunkról 8 e gyöngédség nyújt erőt tovább működni, tovább viselni a jármot.
Vagy a közéletben használt „a sze-rol em rézsaláncza* kifejezés nem ugyanis fejezi e ki képletesen, vagy a „Hymen-járma" kifejezés nem a szerelem édes kesernyés eszményilett fogalmát akarja-e adni ? —
Vsgy a fösvényt éhezés és nélkülözések közötti kinc8gyüjtéacben nem a szeretet, a hibásan értelmezett önszeretet veaérli « a társadalom által megvetett uion módon való vagyonazerzésben, vagy az öüző, tobzódó embert nem az önszere iet betegos utján sodorja-e magával ax ugj nevezett „szenvedély" a tiszta, az Önmagáért égő szeretetnek slfajul, fattyú kinövése.
és látszólag
p-rcea 11
— megjelentek a* ablaknál szintén olvasásba merültek.
Óh, mily szív vidító, kéjes voltak ezek Pipkin N ithaniel éle''ében
Ha mar az ía boldogitotu, hogy órákig ablakánál ülve, mikor a leány ragyogó szemeit lesülőlte, a kecses arezrs pisloghatott: mennyire túlhaladta minden emberi csudálat és kéjérzetét, midőn Lobb
Maxi —'' szemeit könyvéről felemelve -_
feléje pillantott.
Végre egy nap, tudva, hggy az''öreg Lobb mester niocs olihon, — Pipkin Nat-hanielben egy vakmerő szándék érlelő döti meg: kezével cóko-. híatett Lobb M:.ri felé és Lobb Mari, - ahelyett, ho-y az ablakot bezárta és a függönyöket le£>-c-áloita volna''— színién csókot hinteu frléjc és mosolygott. .. .
Most immár végleg elhatározta Nat-h.tniel, hogy — törtéüjék bármi ^ minden lovábbi halasztás nélkül, ká£J'' kiíc-jezést fog adni lángoló érzelmeinek.
A föld hálán fohasem lebegett még karcsúbb termet, bájosabb arcz, kecsesebb lab.k, mint Lobb Marié, az 3r*g szíjgyártó leányáé. Ragyogó szemeinek csin
l R P,Pkin N-thaniel
kedélyéoél keményebb kedélyre is kellő hatást gyakoroltak volna. . . . és a lJg buskomorabb embergyűlölőnek!« morolvt csalt ajkára - sz ő kaczajának csengése. Még -az öreg Lobb sem állhatott -Uoa, iegdühösebb hangulatában >em,zzÓp leánya hizelgéseiilek és ha Katinkával — az ő ünokahogáyal — egy pajkos, gonoszkodó, elbűvölő kis teremtéssel egyesült erővel rontották as Öregre, a mi - igazat szólva —'' elég gyakran előfordult, nem tudott tölftk semmit megtagadni, ha mindjárt ama titokíeHe* szekrényben őrzött mérhetien kincsek egy részét kérték m volna -tői«.
De a mennyiben a szeretet akkor is alkot, midőn látszólag romboló munkát végez; a fösvény összekuporgatolt vagyonával előbb utóbb mások jólétének veti
. - Erősen dobogott Pipkin Nathaniel szive, midőn egy szép nyári alkonyatkor a szép Marit éa a pajzánkodó Katinkát ugyanazon ösvényen látá sétálni, a melyen ő minden alkonyatkor- — egész sötétig andalogni szokott, »brándozgatva ott Lobb Mari bájairól. ■
: * De akárhányszor eltervezlo ia ily órái bee, hogy Wily birteloo és merészen lépne fel Mari előtt — megvnllaodó néki lángoló érzelmeit — hacsak .alkalom •karfna a vele való UUMkozásrz; most mégis — midőn oly »ártrtlanol maga eiótl látta őt - minden véreárczába szökken'', nyilvános kárára lábainak, melyek "»ér. tartalmaktól megfosztva, erősen kezeiének remegni. Ha a leányok •gy^egy virágot letépve, .vagy a madarak énekét ball'' gátra , meg-meg állottak, akkor Nathaniel is megállott és mély gondolkozna látszott merülni, a mi egyrészt ¿gaz is vale, mert folyton azon töprenkedett, bogy ugyan hogyan és mit csináljon, ha a leányok visszafordulnak — ami mindjárt be is következhet!«, és szem tői-szem be fog állani vel&k. Mert bár nem is merte őket elérni, de még*em akará szem elől téveszteni őket, azért ha azok gyorsabban lépegétének — ''6 is tietett, ha Isssi-táfc lépteiket — ö is lassabban sétálga tott és ha megállottak — ugy 6 is meg állott. % így tartott volna ez taláa sötétig, ha Katinka lopva visszapillantva, Nathanielnek bátorítólag nem inteil volna.
Katinka lényében volt valami ellwn-állhatlan ; azért Pipkin Na''haniel azonnal el is fogadá a meghívást és tömérdek pirulás között Piptót Nathaniel részérői, valamint másrészről az isteetelen kit Katinka mértéknélküli kscxagása közepette : Pinkin Nathaniel letérdelt z harmatos fürt és ünnepélyasen meg-esküdött, hogy addig soha fel aea kel
Folyó évi január hó 30 án halt meg a z.-koppányi plébános ¡Salamon Jóasef, ki végrendeletében minden vagybnát gazdosszönyánzk há^yVar H<lálk -hirórti megjelentek a rokonok, (köztük a szt.-mibályiak ú) és értesülvén arról, hogy _ hlijjp^Bibtih frt higjfíott n«**, Jo, ] szustfb azzal fenyegetodstek, Bogy mivel "Ök -kíTWlJrr-SütafűT, ~hofy~r pá"pn »kf 400'' — fr ot adtak kéispénzboo; tehát ezért tör vényesen megfogják támadni a végrende-lelet. Ezt halva a gazdasszony, elment egy Ungár Sámuel nevezetű helybéli lakóihoz és ott esen vallomást ¿ette.
.Csak most jött napfényre."
E czimet viseli egy a »Budapesti Hírlap" f. évi 47 ik számában megjelent érdekes, de a tényálladékot elferdítő, részben pedig teljesen alaptalan s egyáltalán a nevezett lap jólértesültségére nézve árnyékot vető, ez alábbi sorokban szóról szóra ideiktátott »napi hir :u
Levelezőnk irj:v: „Két évvel ezelőtt a Szt.-Mihályról jövő postakocsit ismeretlen tettes kirabolta. A rablónak csak most jött nyomára a keszthelyi csendbiztos. Egy fiatal legény volt ez, azala koppányi papnak rokona s a rablott pénzt is a papnál tette le. Nemrég a pap elhuuyt s vágyó át gazdasszonyára hagyta. A legén e miatt czivakodni kezdett az asszony nyal s híre járt, hogy pört fog indítani ellene. A keazthelyi csendbiztos elment a legényhez, ügyvédnek adta ki mflgát s mint ilyen őszinte vallomást csalt ki a legényből. A legény elbeszélte az egé&z bűntényt,
onnan, míg csak Lobb Mari az engedélyt erre — az áJtai meg nem adja — hogy ót kedveséül elfogadja.
A csendes esti légen dzllamossn átcsengett ekkor Lobb Mari fékezhetlen kftcx*ja, anélkül azonban. hogy ez a le-, vegőt xsvarla volna, mert hiszen oly végtelenül édesen hangzott, csengett. . .. és istentelen hngocska meg féknzhelle-nebbtil kacsagott tovább .... ós Pipkin Nathsniel még- crósebben elpirul
Végre, minthogy a halálosan szerelmes spró ember még mindig erősön ostro molta, Lobb Mari odasúgott Katinkának, hogy szóljca ö, vagy hogy talán Katinka saját akaratából kezdé ''el, hogy Mari, Pipkin ur hódolata által rendkívül meg tisztelve ér.imagát, hogy caupán atyja rendelkrtzbeiik szive éa keze fölött s hogy végre Pipkin urnák személyes előnyei minden lehe:ő elismeré»t érdemelnek.
Minthogy pedig mindez a legna-; gyobb komolysággal lott elmondva és Pipkin Nathaniel háziig kísérhesse Lobb Marit, sőt ac elváláskor tőlö majdnem egy csókot is rabolt: tulboldogan hajtá fejét állomra és sgé*z éjjel az öreg Lobb kegyének megnyeréséről, a vasláda rejtőiméiről és a Marival való házasságról álmád ozott.
Másnap látta Nathaniel, hogy az öreg Lobb agg szürki ponnyján kilovagol és közvetlen erre, — miután ama istent nem félé kis baszurka nagy oeomó, különféle jelzéseket integetett ''feléje ac ablakból, — (mely titkos jeleknek értelmét azonban ó semmikép sem rolt képes kitalálni,) a sovány ás vékony lába inas futott át hozzá és eimondá, bogy gax-d-jz ma este nem jön haza, azért a hölgyek ehrárják Pipkin urat theár* — pont hat órakor.
Ó semmit sem fél at''ó'' - ugy mond — hogy «ezt Mihályiak a végreudelelet sikerrel, me támadják« mert ő etennnl kimondj* azt (mi* .a pap életében goromba, durva természetétől a papnak nagyoo félvén kimondani, nem mert) hogy azon péns. Mit ők a papnak xdtak — lopott pénzl Ugyanis eljöttek egywar a rokonok a paphoz és átadtak neki egy 1000-es bankót azon kéréeeel. hogy mivel ók ozt ,ugy lopták a szL-mihályi poHán ¿s érte gyanushvs, sőt vizsgálati fogságba in voltak és végre mert ily szegény emberek egy 1000-sst aj^bb gyana nélkül fel nem válthatnának;; tehát legyen »*iy«s ő — a pap — felválialui és miért ezt teszi, egy pár száz foriutíg elvásárolhat'' belőle. A pap az ezeresí elfogadta és ő vele t\Ti. a gazdasszony nyal Szombathelyre ment, ctt az 1000 esi a Geisz féle boltbah (ma gát máshová való plébánosnak nevezvén) felváltatta; belőle ugy .160-^170 fr.ig elvásároltak — 6i ez azon pénz, mi miatt a szt. mihályi.-.k a végrendeletet (400 frtig) megakarják támadni, ped''g a többi nekük vissza lett adva
Ungár ezen vallomást hallván, rög-lön Pacsára a járási szolgabiróság székhelyére sietett é* főleg midőn értesült, hogy elŐezör: Merkly a postamester az eltűnt pénzt még most is íuetgeti, másodszor: hallva a közönség körében egyes és olyatén hangokat, melyekben Merkly még gyanusittatik is — mini alulirlnak mondta — kétszeres vagyon viaszaadba-lása (pénz és becsület) siettette t. G^ál Mikiót* szolgabiró úrhoz, hol a bűntényt a föntebbiekben elmondotta; ki is t sz ük. séges intézkedéseket meglelte, a helybeli csendbiztost távirati utón a helyszioére kiküldötte. És ilt igaz a „Budapesti Hir-Up* levelezőjének azon állítása, hogy a csendbiztos ügyvédnek és pedig a sz.-mi-hályick ügyvédjének adukim»gát, hogy .őszinte vsdiómágt" csaljon ki a legényből, hanem a gazdasszony tói, mely fogásra egyébként szükség nem lett volna, mért asszony mindent a fentebb közfötlek szerint teljes készséggel és mulatsággal elmondott. Ekkor elfogta őt és a papnak egy Egerszegcj lakó testvérét Salamon Károlyt, valamint a jelenleg katonai zol gálatb.m lev-ó többször emlegetett legényt,
aki voltaképen a tett, t--''». :n ''sikkasztá> elkövetője volL
j Ennyi, mit a dolog érdemére nézve elmond hat''tk.
Óhajtandó, hogy a „Budapesti Hírlap" valamint azon lapok, melyek utána, vagy más levelezők után elferdítve hozták ezen nem másképen mint az általam lűirt módon »napfényre jőtl" bűntény!: helyreigazító soraimnak helyet adjanak.
Zala-Koppácy, február hó 20-áu
1882
BÉKEFÍ ELEK.
l a., soproni kereskedelmi Iparkamara kOréboi.
I8tí-ik tzáu.
MHSZ.
; í <
fitrcUttméuj.
i f 3 ;
Hogy e napon reikép multak el a tanórák, Pipkin Nathaniel azt később sem tudá soha elmondani...
Mindazáltal elmulotUk ; az ifjúság az iskolából szélszaladt és Pipkin Natha. nielnek n fennmaredó idő egész hat óráig lelj''-sen szükséges volt arra, hogy kényére fclöliözködhessék, nem épen azon okból, mintha ily hosszú időre lett volna szükr sége azon m-igállapodáshoz, hogy minő ruhikba öltözködjék, mert hiszen e te kintetben egyáltalán semmiféle válogatni valója sem volt, hanem a mi ép oly ne héí és döntő kérdés vala reá nézve, hogy mint öl''sea meglévőket akként magára, hogy leginkább kitűnjenek előnyei.
Nathaniel kedves kis társaságot talált együtt, mely Lobb Mariból, ennek húgából — Katinkából és még három vagy négy más hamis, vidám éa rózsán arczu leánykából állott.
Az eUő pillantásra átlátta Nilhaniel, hogy a hir M>mmivol sem lulozia az öreg Lobbnak gazdaságát.
A vert ezüstből készült theás edénykészlet, tojeskanna ée ezukortartó mind az asztalon állottak s nem volt hiány az ezüstkanalakbaa, porczellánlálczák- és csemegés tányér alakban sem.
Az egész a mit látott, elég megelégedésére szolgált Pipkin Nathanieinek, csupán egy szálka bántótta szemeit: L«bb Murinak egy unoka e Katinkának édes fivére, a kit Lobb Mari egész bizalmasan .Henri8-ntk nevezgetett-1* a ki Marit az asztal egyik sarkáa — egyedül a maga számára foglalta le.
(folytatása köroifcezik )
Az alsó-ausztriai Jíelylartóság atőn rendelete, mely a Bécs városában hajtott Vágóti*»rháknak, a .bécsi marhapiaozn.l való tóváhbiizállltását betrtfbu-, hatályo■■ kívül helyeztetvén, .a vágómarhák ezentúl Bécs környékére is általában egész Alsó Aaaztriába, az^ ottani áHatogészségüK; i törvények §. betartása mellett akadály -lalanul tovább terelhetők, ha •
1. A wállitmányról a bécsi viUári bizottságtól marhajárlatállitutiit ki, mely járla''.ot a ''tulajdonos a szállítmány rea-deltetése helyéa ievő községi elöljáróságnak megérkezésekor azono»! beroulatui köteles.
2. A szállítmány azouban »¿ét nőin osztható, hanem ¿gyütteaon hajtaudó azou helyre, mely a járlaiban feljegyezve van.
ÍJ. Arn noyiben pedig az ily szállítmányoknál a város vétetnék igénybe, a lerakodás mindig azon állomáiuál eszkoz-lendő, mely a rendeltetési helyhez legközelebb esik.
Sopron 1885. febr. hóban. A kereskedelmi 8 iparkamara.
Hrlyl lilrok.
/
— ELirályi tanácsossá ncveite ki ő folsó^e gelsej Gutmann Vilmos urat az ipar és kereskedelem fejl-;sztéí« éa a a közügyek terén tanúsított ügy buzgalmáért díjmentesen.
— Ujtmczozás. A magyar korona országaiból, az 1882-ik évi 2 ik törvény-czikk értelmében, az uj«bban eszközlolt népszámlálás »lapján, 39.552főnyi ujoncz jutalék és 3955 főnyi póttarUléki jutalék lévéa kiállítandó: ezen jutalékokból eeik : a.) M*g\arországra, vagyis a budapesti főbadparancs és a nagyszebeni hadparauc uokság területére, a uépessog aránya szerint, 34753 ujoncz és $475 póttartalékos; b.) Horvát Sziavon or-szágra, hasonlóképen a népesség arány i szerint, 4762 ujoncz és 4 póttartalékos ; c.) Fiume városra és kerületére, színién a népesség aráoya szerint, 37 ujouez és 4 póttartalékos. Az ujoncz- é« póttarUléki ju''alékok kiállítása utáu fennmaradt mindazon hadkötelesek pedig, a kik a hadiszolgálatra alkalmasak, a véd erőről
szóló 1868 ik évi 40-ik törvéayczíkk 32 ik Bzakasaához képest, a honvédséghez sorozandók be. S ezen jutalékok fedezésére, az általam szervezett sorczó járások szerint : 1.) a tapolczai sorozó járás 88 ujoncz és 9 póttartalékos. 2.) a sümeghi sorozó járásból 76 ujoncz és 8 póttartalékos. 3 ) a keszthelyi sorozó já-ból 62 ujoncz és 6 póttartalékos. 4.) a kanizsai Borozó járásból 74 ujoncz és S póttartalékos."3 ) a paösai sorozo járásból 60 ujancz- és t> póttartalékos, b ) r za!a-r»gerazegi sorozó járáiibil 59 Ujoncz és^G póttartalékos. 7.) a novai sorozó járásból 22 újonca ós 7 ;póttarla!ékos. 8. az alsó-lendvai sorozó járisb 1 73 ujoncz és 7 póttartalékos. 9.) á letenyei sorozó járáiból 53 ujoncz és 5 póttartalékos. 10 ) a perlaki sorozó járásból 63 ujoocz ü.< 6 póttartalékos. 11.) a csáktornyai soroz/.
járásból 70 ujoncz é. 7 póttartalékos. »2/1 a nagy-kaui?sa vároe sorozó járásból 32 ujoncz és 3 póttartalékos. Öasaes^n 724
ujoncz éa 73 póttartalékos álliUndó ki.
Budapesten, 1882 ik évi február 2 »-én. A min isler meghagyásából : Csengery Imre e. k. miniszteri tanácsos.
— Köszönet nyilvánítás. Alulirt kedves kötelességemnek t.riom a nagy kanizsai takarékpénztár részvénytársaság lettes közgyűlésének a helyi fógymn. mu^euma részére aagylelküeu megszavazott és kézb esi tett vezetésemre bizott intézet nevében hazafiúi köszönetemet nyilvánítani. N.-Kanizsán, 1882» már.cz. 2. Az igazgatóság.
— Gyászhír. Tiszteli barátunk Szauler Gyula- helybéli „kir. póstaíónök urat éa családját mély fájdalom ért«, maroz. 3 án leggel 5 órakor kedves kis Jenő fiuk hosszas azenvedés után jfbblétre szenderült, A korán elhervadt kisdednek porai nyugodjanak békében, a sújtott család p dig leljen némi vigaszt az általános részvétben.
— Névváltoztatás. A temesvári kir. törvényszék előtt lovag bangenbergi Sterbeczky József ny. cs. kir. alezredes Ssmettana Ferencz vároei saáiláabiztosun-kat örökbe fogadta s családi nevének vi-selésére íeljogositottta. k hivatalos rég-
HUSZONEGYEDIK ÄYFOLYA.M
ZALAI KŐZLŐKY
MÁECZIÜS 5-én 1882.
zés következőleg azől, melyet egész terjedelmében köalllnk ; kivánvin, bogy tiszteli barátunk uj nevét sokáig hordoz-hassa állandó, friss jó egészségben s családi boldogságban! 1930/1882, polg. ezám. Lovag bang*nbergi Sterbeczky József nyug. cs. kir. alezredes és temesvári lakós által örökbefogadott Szmct-tana Ferencz nagy-kanizsai lakós örökbe fogadásának bírói megeiőaiiése iránt. Végzés. Az ezen kir. törvényszéknek bemutatott 1881. évi szeptember 3-án kötött örökbefogadási szerződés, mely sze rint lovag bangenbergi Sterbeczky Jó zsef 70 éves nyug. cs. kir. alezredes és temesvári lakós Szmettana Fferéncz 36 éves nagy-kanizsai lakós fiát őrökbe fogadta ugy, hogy az nevét & nemesi rangját törvényes utódjaival ^viselhesse — miután a bemutatott többi okmányok és a felvett tárgyalási jegyzőköuyv szerint az örökbefogadás ellen semmi törvényes akadály fenn nem forog, — ezennel bíróilag megerősíttetik, az örökbefogadás helybenhagyatik ésonőek alapján Szmet tana Ferencz — Sterbeczky József örökbefogadott fiának azzal, hogy fogadóatyá-nak családi vezetéknevét és ^Örvéayee utódjai ezentúl vi»elni jogositvák— bi-j róiUg elismertetik. Miről ugy Sterbeczky József fogadó atya, mint fogadott gyermeke Samottana FereDCZ jelen végzés kiadása melleU értesíttetnek. Kel''. Temesvárt, a temesvári kir. törvényszéknek 1882. evi febr. hó 23 án Unott üléséből. iP. H.) Máty István e. k. törvényszéki elnök, Karcsy István, törvényszéki jegyző.
— Visszaélések piaezunkon. Már többször emiitettük, heti vásárok alkalmával az olj terményeket, melyek zsák ban adatnak el, súlyra nézve hamis bevallások történnek s a vevő gyakorta jelentékeny károsulást szenved. így van a burgonyával, fél kilónak mondják s alig •.eszi felét, persze a vevő jó hiszem bon megveszi, az eladó pedig markába nevel; azért helyén lonne olyalén intézkedést tenni, hogy egy kiló, fél és negyed kilóra pzóló mennyiségben bocsáttassanak áruba Fnlhivjuk e körülményre az intéző körök figyelmét és intézkedését.
— G-yászhir. Egy derék családfő hunyt el ujabban, ki gyermekei nevelésben lelte legmagasztosabb örömét és mél''án a közliszteletet vivta ki magának miudezért; oly fiút adott a bazának,minő Szász Gyula jeles szobrászunk, kit a fővárosi sajtó Isoó utódjául jelölt ki. E do rék férfiú Szász Károly, ki hosszabb ideig rajztanár volt Nagy-Kanizsán. Aldáz emlékezetére !
— HálanyilvAnUás Mindazoknak, kik forrón szeretett, boldogult nőm betegsége és temetése alkalmával részvétüknek és szives baráti érzésüknek jeleivel voitak szívesek elénk járulni, a tea tületeknek és egyeseknek a m^gam ¿3 cs .iádom nevében ezennel forrón ártott és hálás köszönetemet nyiiv-initom. Nagy-Ktnizsa, 1882. márczius 3-áu. Somogyi HeDrik.
— 1leívlört hir. Febr. 28-án a vasúti állomáson őrködő rendőr által egy gyanús egyén tartóztaltatotl le, ki bijövot az őt kiiérő rendőr közeget 5 frltal. a hivatalnál Dedig az őt azonn»! kihaiga''ás alá vevő alkapltány urat 10 frttal akarta
— szabadon bocsáltalását kieszkózlendó
— megvesztegetni, amivel ugyancsak fol-fcült, mert azváltal csak fokozta gyanusá-gát és utóbbi által . nnál is inkább le''ar-tózlattatott. A megvesztegetési kísérlet bűnténye miatt átadatott a kir. vizsgáló bíróságnak.
— Meghívás. A keszthelyi ön kenytés tűzoltó egylet folyó évi márcz-hó 12-én délután 2 órakor, Keszthelyen a város h:>z tanácstermében közgyűlést tart, meh re az egylet tagjai tisztelettel meghivatnak Tárgysorozat: 1. Elnöki ja-lentés a lefolyt évről. 2. á számvixsgáló-bizottság jelentése az egylelnek 1882/82. évekről vezetett számadásairól és leltáráról. 3. A folyé évi költség előirányzat megállapítása. 4. A működő tagok tag sá.gi dija ügyében teendő intézkedés. 5. Egy 3 tagból álló számvizsgáló bizottság választása. 6. A műszaki tisztikar lekö-azönése, s az alapszabályok 17 ik §-a alapján újból leendő megválasz''ásn. H Egyéb előterjesztések s netáni indítványok letárgyalása. Keszthely, 1882. feb ruír hó25-én. Az einökség megbízásából: Pöllz Pál, egyl. titkár.
— A bellalincziönkéntes tűzoltó-egylet alapszabályai jóvá hagyattak.
— öt gyűlés tartatott Sümegben f. évi február .25 és 26 án. Szombat 25-én délelőtt 10 órakor kezdődött" * ,Sümeghi népbank és segély egylet" évi
rrendes ülése. A közgyűlést Eitner Sándor ur ez alkalomra választott elnök vezette. A beterjesztett mérleg mult évihez képest emelkedést mutat, ha sajló alól kikerül, részletesebben fogjuk ismerletni. Az igazgatóság újból lett három'' évre megvá lasztva, ''&gja»: Epstein Vilmos, eddig is elnök, Mojser József, Varga József, Fűrst Mór Könnye József, Fándl Antal, Koréin Miksa, Jandó Ferencz és Scheiber Lipót. Felügyelő bizottsági .lagókSebei-, ber Sándor, Pozsonyi József és Würzbur-ger Jakab. Kitartást a működéshez ! 25 én délután két óra: a váró«: kórház bizott-
sága a „Sümegh vidéki vörös kereszt egylet" megkeresésére, két tágas szobái bocaájt háború esetén sebesültek rézzére, rendelkezésre, használni engedi az orvot múló szereket, egy beteg után ápoláa és ós tartás díjban naponkint 40 krt köre tel..25. délután 3 óra Sümegh iskolaszéke egyéb belügyeinek tárgyalása után. a fiiskolában levő csemeték eladását határozza elr darabja 30 — 40 kr. 26 án. Vatárnap délelőtt a városi képviselő testület néhai Ramasetter párnak 2000 frtoyí alapítvány kamatát i20 frt Holbs Veronika az elmúlt farsangban Kuhp Danihoz férjhez ment, erkölg»ös, jó miga viseletű egyénnek ítélte ki szolgáltatni. Az alapítvány nemes osélu. leányok ígYe-keezetek belőle r^szesülhCai! 26-án dól-tt&n.J A o^Sümegf vidéki vörös kereszt egylet" tar tolt. Ir''jzgy ül és ti Alapito tag r Ó méltósága Koyácí. Zsigmond veszprémi püspök : rendes tagjajnaL 180 szt.-gróthi fiók egyletében 56, összesen 236. Tapolcáéról az ;vek még nem érkeztek be, de tudomás szerint ott is szépen folynak az aláírások. Pénztári maradék 290 frt. Sebkö''őt és pólyát 200 darabot küldött a budapesti központba, honnan a hadse j reghoz tétetik .át. Az egylet orvosának Dr. Lakonioh Gábor választatott, ki háború. esetén a Sümegben elhelyezendő sebesülteket dij nélkül fogja gyógykezelni-1. Stamborszky László aüraeghi gyógyszerész pedig a gyógyszereket 25°/0 en. gedménnyel kész kiszolgáltatni. Z. Sst.-Gróthról a vöröe kereszt fiók ep-ylet elnöke: 1. Berger Jánosné és Ns. -JPek-ényi Antal titkár szintén jelen volt e gyűlésen, szép tanúságát nyujták az ügy iránt érdeklődésüknek, (éljenek!) ők mindketten a választmány tagjaivá-.választattak. A választmány még a következő tagokkal egészíttetett ki: Raile József, Báafy Alajosné, Könnye Józsefné és Jobbany Irma úrhölgyek, Kijátz EUk ós Szigethy István urak Sümeghről, Lőb Ignácz tagtárs Rendekről. Köszönet mondatott mindazoknak, kik az egylet vezetése, vagy egyéb hozzá járulás''által közremű ködni szívesek voltak, valamint a város elöljáróságának is a tanács teremnek gyűlésre átengedésért. A aümeghi tagokat pedig jövőben számosabban véijük képviselve látni, ez annál inkább is szük séges, hogy a tájékozatlanok meggyőződést szerezzenek a vörös kereszt egylet czéliáról és működés köréről, ekkint tömegesen állhatunk emberbaráti tetteket gyakorolni. X.
------ -ilüyert ?
— 1864-ikx sorsjegyek marcz. 1-i húzásánál 227 sor 78 számú sorsjegy a fényerő, 1348 sor .66 szám második, 1099 sor. 19 szám harmadik, 1029 sor. 79 szám negyedik, 1095 sor. 20 szám 5000 frt, 4484 sor. 68 szám 5000 frt Ezenkívül kihúzattak a következő sórozatok: 1538. 374L 1023. 2333. 672, "<89. 1090, 484.
Brünn mares. 1-éaí 26. 23. 67. 72. 44.
Vegyes hírek.
— A huuvöi. Gordon
Comming Londonban uj könyvet adott ki a Fidsi-sziget lakóiról-Könyvében behatóbban foglalkozik * Fiusi-azigelek lakóinak emberhús után való reiidkivüli vágyának megfejtésével. Szerinte e szigetek lakói azért szoktak rá az emberhúsra, mert a szigeteken nagyon gyér volt as állatvilág, sőt a most ott található házi állatokat is máshonnan vitték oda be. A szigetlakóknak pedig erős táplálékra, húsra van szükségük. A Fidsi-sxi-geten a denevéren és patkányon kívül azelőtt nem volt más aégylábu állat, e disznót a Tocga-azigítekről vitték oda be. Imporáit állatok még a macska, a lud, a tyúk, a juh, a kecske, a tehén.'' Mérges kígyók nincsenek a szigeten, de annál több a mérges növény. Egy bizonyos fának csalányszerü levelei vannak s a ki e levelekhez csupasz testtel hozzáér, heves fájdalmat, szúrás, égést érez. S et az állapot napokig tart. Még mérgesebb növény a kankaro. Az az ács, vagy favágó, ki ezen fát megfogja, veszelyes bőrbetegséggel bűnhődik vigyázatlanságáért vagy tudatlanságáért. E fa érintése sötétvörös foltokat okoz a testen, az idegeket mód nélkül fölizgatja s ez az állapot már nem napokig, hanem hónapokig tart A y angonagyökérnek egészen más kútásó, van. Belőle kéazitik a kawa nevü bódító italt. Mikor mult évi szeptember 1-én a ■walesi herczegnek két fia a ¿zigeten látó- | gutásl tett, Kukoban ez király legöi egebb e gyökérből készült itallal szolgált nekik. Az italt a berezegek szemeláttára készítették el. Csinos fidsi-i nők szivták ki a gyökér nedvét, s egy csészébe bocsátották szájukból. Egy szakértő fiatal ember a sötét folyadékot forró vizzel eresz-totte föl, azalatt pedig a fidaibeliek varázsigéket mormoltak '' mellé. Ez italt európaiak is igen frissitőnak mondják. De bőségben élvezve petyhüdtté teszi az izmokat t némi mértékben hat az agyvei őre is. A ki sok kawát iszik, az tehetetlenül esik a földre, nem birja egy tagját sem mozdítani, de azért teljesen eszméleténél van.
— Érdeken lesz tisctelt olvasóinknak tudni, mily mérvben halad hazai gépmű-iparnak fejlődése. Ugyanis mint értesü lünk az''eddígi Brogle és Müller-féle czég főnöke Brogle József ur, Budapesten váczi-körül az oszt. állam vaspálya közelében figy-;»agyobb styl sterinti gyárat építtet, mely trieurök (konkoly válaszUS) azelelőkj *rostalemezck tov-ábbá mindennemű m-.-zőgazd^oági gép-jk mint: járgányok, cséplőgépek, szelelőrosták, kukorica morzsolok stb fgyártásával foglalkozik. Noha a gyár építése C3ak most kezdődött, mégis képes lesz az idény beáltá-val a közönség minden kívánalmának megfeloini.
PÁPA Busa 12.20—12.40. Eozi 8.60 9— Árpa 7.60—8-—. Zab 8 80—8.40. Ku-roricu 7,70—7 90.
KŐSZEG- Buta 12.—12.50 Rozs 9.10— 9.40 Árpa 8,-8.50 Zab 7.80—8.20 Xakori-cza 7.50^-7 «0"
FELSÓ-EÖS. Busa 11.—11.60 Soze 9.26—9.40. -- • • /-.-%''
8OPR0H. Btua 11 9* > -12.30. Rom 9.20
—9^0. Árpa 8«--8-50. Zab 8*20—8-60. Eu-
koricza 7-20—7-60.
KÖRMEND. Buxa 1X20-1L80. Roa 8.30—.8.70. Árpa" 7.10—7^0 Zab 7.40— 7.60 Kukoricw. 7.-7.50
Üzlet.
Budapest, 1882. febr. 2d-án Buta: A lefolyt hó — egyes napok kivételére! — egészet a esökkenC irányzat áltál volt.dominálva ; nxinez főlnditó okúP a ''kal-földi lanyha hangulat tekinthető,'' mely Aiseri-kábó jÖTe, Angliát ¿í a cootinocst erősen be-foljásolta. Malmaink látvj. . t hangulat roszra fordulását, igen tartózkodókká Táltak vásá.-lá-talTbau ós bizonjráf& u&gjoób érték csökkenést .látnak magok előU, ha a kínálat, a nnérs^kr-lt hozatalok- folytán'' nsia litt" vótnz trytnge. A hó vé^e felé ugyan''javait kissé a hangulat, de külföldről újra ron jegyzetek érkeztek ós a javulás teljeion elveszett. A forgalom alig teheti 250,000 ra/lb-nál'' többre átlae 20 kr csökkenéssel szerabeu a mult havi ¿r&kkal. Kötési buzikban sxiatéü nyomott huguliLtu üzlet volt és * havi csökkenés 40 kr. tesz ki. Mai itteni átlag árak azonnali szállításra
• J 65 76 77-78
frt U.9űTl-i«.20 12 20—50 Íí.40—60 1260 -80 79/80 kilós lí.70—90
3 havi időre, vagy készpénzért a 8 havi kanaal levonásival 100 kilónkent. Tvraari Kzállitiara | frt 12—12.05. ószi szállításra frt 10 95—11.— Rozs : A lanyha naagulat által kevésbé érintetett, noha a hó elején 10 kr. olcsóbbá ráít de kevéssel reá t kis készlet ét kedvezőbb vásirlat folytán újra vissza Dyerte elfibbi állását, nw ára frt 8.70—9.— 100 kilónként készpénzért itt értve.
Árpt jelentéktelen ízlettel é> ftleg ta" karmieyi fajokban némileg erősebb I er**ett«l, az csak it enzél jarcluk Talamit, mig egyébb fijok változatlanok. Mxí ink takz mányi frt 7 40—70, razláta frt 7.7ő—8.59 itt^ 100 kilónként készpénzért értre
Z*6 folytonosan szilárd m&.r«.dt, mer. a kéwiet és űozatzű •gyixáat eaekíly volt. Kai árz frt 7.50-8—, 100 kilónként itt, kétx-péuxért értre.
Eukorlczz e^gídett mult havi
lárdsigiból; a buza űrié: ianyhuágs némil''^g befolyásolta, de kOló&SMc: a takarmány: árpz előnyosebb coevmiencsiájz hatott assyira ezen czikknél, hogy a mult havi árakkal szemheo 10—15 kr. csökkenéat eredményc-zett. Hai árz ó-kukorierának itt; kéitf ¿azért 100 kilónként értve frt 7.20-35.
Rí-pcze kész árabzc kevés ftxlet fordalt elő, minőség szerint 13 fri 50-től lé frt 50-ig. :Aufc->-Szej*.; t*É.llitá«r* ftt ¿3.75—13.90 ¿«
gyeztetik köíés üzlettel.
Lizzíl A malmok félérffrel vzló munká-jok nagy készletet n"m enged felgyűlni és noha czan mcaayiséj? is többnek ULtcúk lenni, mint * taer.ayr" -tényleg *zük»égeltetett »zen hóaap folyamában — raióizlaü, hogy a jöró hó ólén-k''.-bb üzleti taisocja c: fo^ja fogyaszUci a mai többlete:. Ez»n nézet Tirxlkodhxtott malmainknál, hogy tekiotve z tuzx üzlet tartó* lanyha-gigot, ¿ru.kkai kevc«et Tallóztak. Az tugol-országi üzlet árai aagyoc elromlottak és ezért ntgy forgalom c tó foiytia oda nem irányult ét látvx as otUűi malmok erői coucurreoüá-ját, alig is fog nagyobbá h. még ke''ésbé h£-ladatossá válni.
Korpa bár kisebb moacyitég őrOltetiic de klzsebh mérvű a fogyatxti*z it éc ezért olcsóbbá vált, finom korpx (xiákoztól) 4.60—80 gorombi korpa (ntákostóij frt 4.50—70.
ilidőc kérem terményeinek itteni bixo-m&oyi ol&dá>áoak megbításáért »xradok
teljét tiistelettcl LOBSi/YEE J. P.
f, 11 '', : * '' 1! ''fi t • '' Felelős szerkesztő: BÁTOBFI LAJOS.
— A T, Balaton vidéki kör'' mely rövid fennállása daczára már több mint 110 taggal bir, f. évi febr. hó 26-án tartott közgyűlése a tisztviselők válasz
tását megej;ette és p. következő ered-méaynyel. Elnök Darvas Aladár. Alelnök Kende Ádám. Titkár Lengyel Ármin. Jegyzők Bandi Miksa, Weisz Frigyes üönyvtárnokok Veihbejg GyuU, Pollák József, zaUi. Pénztárnok Friedriel József. Háznagy Halász József. — A kör főszélja az önművelődés lévén, egy 7 tagból ál^o b ráló bizottaágot is választott, melynek feladata, a fólolvasáxra beadott mű''ek, előzetes megbirálására. Ezen bizottság tagjai lettek: (a titkáron kivül, ki az alapszabályok értelmében ezen bizottság eluöke) Darvas Aladár, K''»nyi Izidor, Lövi Jakab, Poilák József, (somogyi) Kaufmann Simon és B.»kssa Benő. Válasz Utolt továbbá 15 választmányi rendes és 5 póttag. A közgyűlés örvendetes tudomásul vette, kórünk egy alapító taggal szaporodott és hogy lelkes tagtársak ügybuzgósági és nagylelküségefolytán,könyvtárunk 50 kötettel gyarapodott. A közgyűlést társas, vacsora kövoile, melynek hangulatán és magyaros pohár köszöntése in meglátszott, hogy a magyar tenger által ¿cini^tt 3 megye fiai vannak ott együf*»
— Szent-Lőrincien történt ön gyilkossági esethez kimerítő értesítést olvassuk a ^Székesfehérvár .8 Vidéke4 cz. lapban. Dr Schrottmann 42 éves és az 5-dik sz. dtidás ezredorvosa qjonezozás végett utazott Székesfehérvárról Pócare. :A hulla megviugálására Dr. Paulus had-'' bíró, Dr. Girárdl törzsorvos, fiantke: jfe hadnagy küldettek ki Trí^ler^fcölgablrÓ és dr. Ram''meráhofotí "járáwrvoB kiaérJté-ben A látlelet szerint teétén hat szúrást találtak, harmadik vo.a halálos, mely a szivkamrába iiatolt, arczcsal a földön feküdt, ruhái mellén felszaggatva,az agy állapota bizonyítja, hogy tettét teljesen be-Bzumiihatlan állapotban követte el. Mel: lette egy becsukott zsebkés feküdt, órája, láncza, gyűrűje. pénze és ira''ai érintetle nül találta tak. Gyomra telljesen üres volt 8 összehúzva Tettének indokát abban keresik, hogy egy nőt szeretett, ki tőle megtagadta kezét s a farsangon máshoz ment férjhez,,
— Hazai rövid hirek. — Simonyi Ernő súlyos betegen fekszik Abbaziában.'' — Munkácsy nagy festmény él''Sedlmeyer nem adja. el. — Munkácsi ő felségétől a Lipótrend középkeresztjét kapja, melylyel báró: Fáng jár.'' — Jámbor Endre meghalt. — A pannon-iuimi: főapát.betegf-óssinlén kiváamk- a d«rék főpap felgyógyulását,-
H I; R B E T'' E - E K.
———————————————— i ■ ■ i n ni i » jgwbi — * 1 ■■
CotttTít ílWrtlefc
let HleltlíttítBisL
Dieses neue litterarische ÜEternehmen bringt in glciciusässigsE, jzi redigierten and schön gedmektei Oktav-AnsgabcE zur ?r®Iw> vor nur
Sgr ÖO Mr. W.
für der elegant ir Leinwand gebundenen Band von 00 Druckseit« die klassischen üichtsrwerke Deatechlaads nnd de« Awli^da, lAüe Werke vet Goethe, Sehlller, Lesung, Shakespeare, Molirre, Dante, Caideron, PLaien, H. r. Kielst, Lenan, Chamlsso, Körner. — Alle 2 bis 8 Wochen B^nd.
ian kann ani die ganze Serie oder auf einzelne Dichter subskribieren. Auch einzelne Bande werden ah^egehea.
Folgende Beispiele mogei'' das Äusserorientbche dieses nroo- Datei-nehmeas klar machen: SclQilers stotL Gedieht« eleg. geb. werden 80 Kr. kosten, Goethes Paust 1. and''S. Theü zusammen in 1 Band geb. 60 Kr. et«. Ausführliche Prospelte, sowie Probebände durch
Josef w «j ciits
q0003000GD03300000030Q3!X02Gi3003DOODOOOOOOQOOOCOOOOC
TAKARÉKOS GAZDASSZONYOK
figyeimébe!
a1? Üíi
ai-Mié!
a legjobb,lögmegbizhatóbb és eszerint legalcsóbb kávépótolmány,
üiri cictolaü
Az egézz éven át a Budapesti suth. orthodox hrtkez-ség áiiandó fölGgysíetf alatt készíttetnek kávépótoimányot
Raktárak : az ország minden nagyobb füszer-üzleteíben.
L magyar csokoládé pót- és íugekávé-gyár
Budapest. >
Papírszeletek.
Gyorsatág. Egy uri ember egy tárt*-íágban aztal diesokedett, hogy 5 egy . Ízben oly gyorsan lovagolt, hogy árnyéka nem volt k^pes 5t küvetnl c mintegy negyed órányira
maradi el tőle.
Vigyátx Jó*ka — szólt ac ar koceisi* hoz — hissen ha Így csapkodsz, még kiütöd szemoaet! — As az éa hibám less téasur, — feleié -Jóska Stércettei.
Jubileum. Szobaleány : Jaj ! milyen pues-croe ma Zrnxsi; ta''.ir valami dnbepo van ? —. Szolgáló: A bizony. Ma &Crgeti¿k el hsssob ptödször a ixolgÁJatból


HiYatetesrftóeil árafc
Nagy-Kanissán, 1882. marcz. 100 kilogrammjáral sxámitva.
Heti 11-—1180—. Rom 8---9.—
Árpa 1.—.—8,50 Zab S.—.-820. K«koric*a.
—•—.— — —•--7.40 '' Cinqántínő 8.—.— ''
—•—.Lencse 32 —"--—.E*b fehér 12.—.--
Bab tarka .—.—.— Repcxe 12.50—13.— Széoa 2 50.—-—. Stalma 1--,-.—.
1 kilogrammjával scámitra. Marhahús -16—.48 Borjúhús —-50 Ser-tcshux 60—.—. Saalonnn •—.74—, Dissnózsir •—.— 96. Vöröshagyma -—. — 10. Foghagyma
•---20. Czul.nr •— .— 58. Bors .—''—!■—
Paprika 80.—. . Saappaq •—.—40.
1 literjével sxámitva Ó bor 32 — 48kr. Uj bor 20 - 82 kr Pálinka 46 kr. Ecset 6 kr.
__X.S.
PiaczI árak.
100 kilor. számit»*. P±CS. 3 az a. 11-60—12.—. So« 9 80— 10^0 Átp-. 8.60.-8—^ Zab 7.80—8.10 Kakoricxs 7-30—7.50. „.
8ZOMBATHELY. Buca 11.60.-12^0 Bozs 8.80—9.—Árpa 7.60 —8.20. Zab 7.80--S.20 Kakorlc« 7,40*
... L BUDAPEST- Buta 12.75--12:95: How 8.S0-9.10: Árpa 7:5o_7.70 Zab 7.55—7.95) Kukoricáz 7.37-7.40.
PILEPSIA,
görcs és szívbajban szenvedők, kik ezen betegségek iránt érdeklőnek és biztos segélyt keresnek- biza lommá: szerezzék meg Dr. Boas görcs és idegbajt gyógyító specialistának füzetét; kapható ingyen és bérmentve, csakis
PARLAGHY urnái,
ParlS, 29. venne de "Wagram.
<83
Tőkepénz- és 9
NYERÉSZKEDÉSI w
yi8áriások minden csoportositáiban a ^
szabad »ryerészkedfesben, egyez- ® kedésben és jutalékban, • • elismert szHárdságban és kim élyewég- ^ ben az eredeti folyamhoz. W az egyet- 0 - les irányadó Aaaztfia-Magyarerezáe q számára "Wi Q
BÉCSI TŐZSDE 5
''.Leitht1'' ba«khár (Halmai) Béc« Schot-• tearing 15. Szakszerű gyors és próbált érte«ité«ek strgönyileg, próbaszámok a pénzügyi és kisoraolási lapokból .Leitha'', J valamint tart;lomdus fürcek {ax öwzes • oaroppa sorsjáték tervexatek, m*zyará- J xátök a tSjjénz-, ny*ré»sk«>dés módjairól • és értékpapírokról «tb ) mgyen is bér- •
J''482.2 - 8.- ^ i ■ hirmeal.*« . •
a £ w w ... . «
f 06tMSt»Mtl ••• Mllf
t
szépminőségö és csíraképes, 1881. évi termény, kapható:
MELLES EM.
Sopronban.
KESERUyrz-FORRAS-
■MBB
Épitő és raűtőiaragó üzlet,
& ¿JÜIÍÜ Ö S Z E > V E D ö K sokszorosan elismert %
X W&jSr módszerem által miitet és fögialk02ás- X
, HbK bani zavarok nélkülv tahósan gró- k
''gv¡Hatnak.
i^Bf^^fe Jutalom c»ak már bevégzett g y. ¡¿>*;t R
g y i t á s után. J
| . Prof. CH. ALBERT. g
Paris. 29. Avenoe de Wagram. "V??!!
" 439*-'' X
láühely és Iroda . II ■ ■ 1| ^ ílalltár:
Királj-ilm % UlLflJ Deák-iír 2.Wlassiís-fcle tóz.
M^ij* UazXelettel bátorkodom a nagyérdemű városi és vidéki ki.''-t Dségp.t értoaitenj, bogj az itteni építesz- és kőfaragó üzletem ¿ez a mult övben egy teljesen foiszeroh szakmához tartozó ás illő í ■ / • •
rendeztem be, gondoskodom teljesen mindazon szükségletekről, •melyek a -haioUi szertartásokhoz tartoznak, — egyszersmind ajánlaul bátorkodom nagyazarQe.n Wdiasit<íü halottas fcocslfniatt — az árjegyzékek valamint más magyarázatok a tisztelt-közön-- ségnok az üzletemben rendelkezésé.--« állanak. x Olcsóság és. lelkiismeretes eljárásért több helyről érkozA It elismerő nyilatkozatok tesznek tunubiíonjsigot.
Ismételve bátorkodom kőfaragó üzletemet is a tiasiell köznn&rtíí bfKíHis figyuimóbe ajánlani, — hol mindenféle épitf''-azeti-, mú és saobrüazafi munkák, továbbá sir oszlopok gra Hit-, mürrkny. homokkőből készi teto^lc, vaUmint oltárok sírboltok, keresztelő és szentelt víztartók.
Amidún a tisztelt közönségnek eddigi rzív<*8 pártfogá sáórt hálás kösuiujtom nyilvánítása m ilett njolag kínyilatko* tutoi b-tor vagyok, hogy mint eddig, ugy «zuván is lehető olcsd z a m«Ulett pontos, axigoru. lelkiismaretsa eljárás lesz jeiéZKVfcm. bdvea pártfogásért iavábbr* is esüedezik mély tisztelettel
Hílö S.
.ti:.i t''sJűíSt > >mS4t»S»5kVj l.
AjáuIátokul temntkesé«ek rendezésére-, vagy bármi más ílyuemii ügyökb :n,clfog»d * főnzlot, munkatér es iroda Király-utcza 39. sz. lu''ujdon házsmbtiii. — Itaktiir Deitk FerenczLer Wlassifs-haz 2. szűnt.
Jj^jp- Éjjel bekövotkoző eíirtt«l< nél j*l«ntkozholni Hild László lemoikezédi rendezi és raktárveretí magán lakásán, K-roazt ul-cz8, 13- sz. alatt, escl2i.lt Juhász iéie házban, vagy aln''irottnál saját lakásár. Tisztelellel
481 s-3 JE3L JX_4 J3 S.
ha minden dohos Kiirni t pjd r; s. <£« és a& én sokszorosított
80 év ói* * letrinbh sikerév mellett fennáll míodonnomn gyoEior betegségek és snésitésl akadályok, frolfct étvá^ykiány, ha*srorol»í). vér tojBláS úi aranyér fllen. Küi6nö»en aiy egyéneknek ajánlva, kik fllfl ¿Ut-
módot folytatnak.
Hamisítások iarvényjtes büavettetnek.
Egy lepecsételt eredeti doboz ára. I frfc. o. é.
Csak akkor valódi
BEflGEK orvosi
K AT RA >'' Y - SZ A PPAN A
ur.i.xi t- k liit''-lyck által nj.inlv.., .i legtöbb etiropai államok buti a legnagyobb
hatással használtatik
mindennemű bőrkiütések ellen
kilíonfc ii idill- <''-.í s<>inf>r<>k. rflii. i''dvnr t--i (• údí kintc<«-k, upyszinte veros orr, fagyil»g, i''x/.úláb, fej- ó* sziVilj.ikkfly. Berber kAtráoyszappan 40° „ fakatráeyt
tarLxluiAz i''-s fgi''n olktil«:iÍ!<*cdö a mús for>jalomb»r. U-vü jcátr''ányiz.\pp*tn>któi. A rs»lá«ok flkeriliíite végett kére*>«-k vi árosait ¡¡erger kátrany-izappana ci ügyeltessék: ax ismert véiijegyro. 47-J 2—24
Makitrs i.órsvtínvrdrsekiH-l a káirány-iZ^p/an hflyett liatisa.il hajználtatik
A lfgxnOf;birliat''''>bb ¿>ng>-£ÄIvk» szoavpd» ¡r-mhi-riacenek
■ mindrn br>U5 é< kBÍí''.S rruílailáíilál a ''legtöbb betegség ellPn, min denneUiü lujbesöléíí''k, fej-. HU- é« fngfüjjís. réjfi- »úrvek nyílt a-obek rákrokélyek. fi6*-Rk, »a<>mj.''yQl!adát, fttliidenocmu béc»iáj< ss s-éríiWs .-stb Stb. PÜou.
Qvegekben használati öíasitássai e^yöít 80 kr. e. ó.
éí* ji-/T>n e,LUienf hd iz ugy kérenék OsaKi« a Berger-féle kát
ratíy—kiSi TZ^ppttí, -mTTitho;^ n k-ft»f<M<lt uUuizások er -dmi-nylelen ké«xitroényck Mint (jyeotrébb kátráuy-sr*ppau n>eil5zésro tniu''iL''ü
tisztá.tlanBág'' a, börö 22.,
I.Gr- e.\ ífjkiuiesck gyermokrknél, valamint eddig olérhi-tf.tlco «xépító moisdás c< fűcdí-82appac mindennapi használat-a szolgál
8í:ft6ER GLYGERlfí KATR AN Y-S ZÁPPAhAv
mely 35° v Glycerint tartalmaz ée finoiaa-'' van illatosítva.
Minden fajtának darabja 35 kr. utasítással együtt. Fós2élkü''dés: HELL E gyígyazereszoel TROPPÁBAN Raktárak- Kriz-
I »tl.''vo v.\o iciudcn taropai cvó>rvsz»irt£rbaD. KSraictáx Nagy-Kaijizta ."u-.JLmára -. l''KÁÍJííK RÍLa éi 15 EL US ^''tóEi'' gyogy»zoré»sekbél.
^^^^jlTlfkwl^íí B Ij^jP^^ Krohn M. és társától
liergeuhen.
'' _____- . (Nor*égiában.)
Ften halmáj zsirolaj vaTamecnyi, a ker«*kcdelcmbj-n előfordaló f.ij kSiutt as ejfyedQli; mely orvosi cac-Vokra basználbató
Ára egy üvegnek használati utasítással I frt. o. é.
v F ö'' t z n I l 3 í a s
Uoli A. gyógyszerész, cs. kir. udvari szállitónál, Bécs
Tucblanbcri.
Raktár az állam minden birnovos gyógyatcrláríbau vagy fűszer-Hektár nélküli h''-lyi^ckbon magánegyéook nagyobb m ''^rtnde.ésckr.cl megfúl¡>Ió árleongedí^bűu részesDlnek
A t. CZ. köx&nsíg kéretik li.''.táruzottau W I fél.> késxitmínyt rendelni •''*» csak olyanokat elf->p;i.!ní, mi-Iyek saját íjogyem és ^hláirá-Sf.míjval vp.nnak o''látra.
& eieiKeove kérdi miadexi beír^ Snmagátűl, inf''l^-ik cyógyszer
hirdetésnek lebot hitelt a-.ini ? Kz vagy ama hirdetés nagysági által tüuik fel; n b •tepvxlní/.t s a legtöbb esetben epi n — a lecrossxa^bat! A ki az i yt''U csalódást » a hiába való p''-nzkiadávt olkcrfilni «karja, annak t*. nárauljuk bogy Gorischck- Károly, e*. kir. egryeterai ki>''ijrrára*:ó! (Hécs-ben lstv.inlér fi.) bo/as>a m.-jj magának a rBe;egbsrat- cziiüíi kSnyvocakót, rneit abban a legjobbaknak liizoi.ynlt gyógyazerek tárgyilag••»an ó» kime-ritőc:l vannak iamerletve, npy hogy minden beteg telj«-» nyuíjalomnixl bírálhat ó« t legjobbat válawth.itjx ma gán ik A f.-nntrbbi, már 29 kiadást ért könyvecske >"gyc:i és bérmentve k«J|d.-tik nu-^ a meíreinlolön.-k, tehát nem okox több kölué^et, mint 1 krajexirt a lovoicző lapért, mclv magjar ia lehet. 403. 6 - 10.
Kaktirak : Nagy-Kaalzsa Ii-rlus J. gyú<y^. Práger Béla gyógy*z. Fe«,*«lhofcr József, lios^nfiild Adoll Eoscnber,; r''erencz, Strém és Klein. - Zaia-E[;er&zeg Hollósy J R. Ha czail laztí F-rJ — Barc3 Doraer K — Csáktornya OOncx L <yógy*z »ré** — Kaposvár ttabócbay Kálm . Jí^iia J. gjógysz. Th Kocskoss/ ¿júgyaz.— Kaproocza Worli M. eyógy-töszeg C-.a--sinov;rí lat. gyó/y-ii. — Keszthely vs*ü.isc''j F. — KŐrasnd I''.átz J.ín - Zág áh lrgalma«.h<n py.''gy*«. Mittlbach S. gyögyaz H.''ljac V. — Sop on Meiey And i?yóg)si. — Lelenye Kalíwod* J — Kaposvs rait öorovicx Ad. — Zala Egerazeg 11 >ll.my I. E. gyógysz i51 10—5>.
ha kelíöleg felhasznál la tik.
lj?y kiálthat-k fel ¿n
is é'' őri''.mmd tniiatbAtOin « *« r eta legforróbb
kösxöuetét,
m hala IsteiiDei
az ön Wl»keliaayer-fele bútorjai gyökér es»eoc2i4e és ktnócse hatbatós^n. ss
siti tt hajam kThtrlIás* ell^o é« J)j h .j növesztésén, és kiváílonv er ¡Raxeág a víiág tiidomávira jüjön
Keirftetar, P Dukla
Hét évi tarfejüség és szakáltafansag.
f/)'' 24 > - e< lí:i .-»1 e :il.%-r-! él, mai.i ,i kétsépbee ésig \:tt l>ear. <iu valóban i''S-i-ci.-ís <;i ri-Tca gy<V..y.Tí»j0 Winkelmayer-féle bojtorjáB gyökér Bsrwcztája es ke . nőr-sének basx..álata által
■ J;- jtilék es a srakái i*J meJyjyk léucjövésén ma-
. már igeu süríln niutatkoxék alig 2 hó alatt. Köszönöm Isteneaík H a természet tyógyerejéaek Oonót, mintáo
xovidrn Hocsbe megyek, kCar-öoctctnel szóval fejexem k''..
Kasdier J. gépvexotS Badapeiteu.
Az ön WiBtetoayer-féte bíitor^a gyöke? es»eaczlájáaak
iarzn^au uUu p^rók .¡mxt, m :lyet kóxel egv évig hordtam, el-ttyohthattam es t»bl. hajam van ,• raint vatrta volt K.eo ered^ «••nyrW micdc-nki meggyöxódhctik nálam. ,
V^eadf J vsaáégiős in Kcusi-dl b->í Lia a. d. Tbayaa, K -Oesterr.
, . WinkeiBsye-féle bútorján gyökér wsenczlijábé! 2 tégely
'' "AJznalvan, daczira annak. 20 éves vagyok, kévés nap alaU tfJ.J''^7 * nyoite». Exen nton fejezem ki tfs;Sae-
, Lorea? Mtgazer ft v .
__Krapp (Ktai ).
_ Utforr&by kósiönetsoet .r to W?Bk»lc«yéf-t«f
Byoker sstwozlájaírt melynek -8 nap hiuználata utáo, eg? P^ pás t-^zakalhoí játék. CrodáUtraaéltó mautváojit íyánlhatom mindenkinek. Berger József, Rittcr v. F.lg. In Wien.
At^n. valamint még sok 100 más köszönti és elismer» irá-melyeket eredetiben hárki megtekiutliet ál .nk, a Wickel-fflayer-fei« portán gyökér síesczlácak és kenőcsnek to-áhbi-ól-carrgetesét íek-slegeace toSxik, mert a ió önmagát dicaérL
A-^oli-. Sy tcgely WÍ2kcln>av-:;r-féle gjóíér essencria 90 kr rVItlK. I. .'' > kenőcs 60 kr.
-" '' » » , . . olaj <0 kr.
rostái küldeménynél, vagy készpénzben, Tagy ntán-
véttel-ÍO krr&l több a csomagolásért. JLl - Központ, küldó-raktár: Winkefmayer J. Bécs, VI. Gumpendorjerstrosse lö9.
J i^áírábbac, Miuélbacber S. gyógy«« , Pozsonyban. Ksrer J. l''arfumoi, Fiithe''rtborgaaic 6 i Temesvár ^ JcroraiV K gyógysz., Aolozsvar, Szétv Miklós gyógyix., GvCngyös, Mérsití''- Fírdinand fífbgytz.. Pobreczea- en, Dr* RotkschnéeV: v. Emil gyógyax., To-rm^vrif, Taniay I«t«án ryi^jysz., Bpeaten Török J. gyógyiz., és a ICRtöbb gyog3-tárakban és parfnm. kereskedésekben
Csak í.rra. kéretnek vevők , hogy a. katnuLtxaok clke-
reiéar végett, mindig Winkt4mayer valódi bojtorján gyökér késijeit kérni éj arra figyelni, oogy minden tégelvet yriakelaayer i.
GnmpenáorfeniraMc 159. cségo legyen '' 406 5—¿2.
Alulirt kir. bir. végrehajtó az iSSl. évi LX t. ez lOl. ér-Ulmében ezennel kÖxbirré teaxi, hogy a xali-ecerix^zi kir. járá»biróság 79''2 »-■ végzése álul Uugár Samué] keiiidai lakói végrehajtató javára «XV. Molnár Póteroé axül. Nsgy Rozália, mint kiakoni gyermekei é« lörvényíTyánija ellen 90 trt tőke éi enuek jírulékai erejéig elrendelt ki-r!úgité*i végrehajtás alkalmival bíróilag lefoglalt és 335 frtra becsUU 40 boctoliter uj bor, o^y két akós kazár, és egy zxőlGpríaből álló ingó-ságókuak nyilváncr árre éa iitjáu leendő eladi.táxa elrendoJtotvén, ennek & h«lv**5nén, vagyis caáfordi hegyon alperes lakásán leeudő OíZkSxI.''-a^re 18h2-ik évi márrz. bö 15 ik napjának délelőtti 10 órája batári 15(11 kis-n-zetik é» ahhoz a venni azándékozók exennol oly megjegyzé-is %1 hiva''nak meg: b<»gy ax érintett íngóiáxok eieu ¿Jverésen, az lSól-ik évi l.X, t ct. 107 §-a értelmében a legtöbbet isérónek becsárou alul is elid.V,ni !••{;
Ax elárverezendő ingóságok v telára az 18Ö1. évi I-X t. • z. ]''J8 § ábau megállapított feltételek axerint íesx kißxetendö.
Kelt Z\la-Kger»zege.i, lSv^.jk éri febr hó 28 ik napján.
Figyelemre méltó.
(Epikpsia) görcs és iaeg 1» 87envedők biztos segélyt nyernek nióásze Jp reni Áltál. Jutalom még csak a látfzatus B jobbuiás után, •»''•»»
Prof. CH. ALBERT
Paris, 29. Avenue de Wagram
Nemes Sándor
kir. bir. vegrehajtó.
az általam újonnan összeállított s a legszilárdabb alapon T, nyugvó Hyeremény-biztositú8i játék által havonkiot 2— 500 frt nyeremény elérésére.
v'' A. 15 -30 nyeremény 5000 frt értékért, emelkedésre vngy esésre.
i B. 30—GO botét 5000 frt értékért, akár emelkedik az áríojyam, akár esik. a veszteség mindkét esetben a lefue-
tett összeg erejéig rúghat, a nyereség ellenben határtalan.
-, «
C. Letéti ü/.érkedési vételeknél az értékeknek haszonnal való értékesítéséig, mérsékelt fódözet mellett, pontos és megbízható értékesítések.'' szakszerűen és díjmentve adatnak
471 7—10.
Távirati "xijn : Börsen Ageatnr
Haiperiem Börse. M. Halpern, öörse, Béc<.
"Es^-K^m^. üyona&tott a kiadó tai&jdoaos W&jdits József gyorssajtóján
)ÍÍ AT ( i :: • . - : A:- VA 7.\< "¡7, jnr y;y /fK''/w
ZALAI KÖZLÖNY. ______ .... MÄECZTTS 5-én 1882.
HÚSZON itíYSDIK ÉVFOLYAM
- ••
CSBáÉto tfifi8-
m\ ereje,
K« k-aliÄI&n
FÖLÖTTE
túim tőzsöe-ilzérfcedés,
ValaiaeiiDji tofirn kőzött siói legwlásosibl) un elismerve,
rs-^ T7'' „• kir. U.iácao».Budapetfeo. .Küi6a?W«vc
L?r. ivoranyi lanar u lQnik hogy már kii meny-
nvíségbec bixto« hatása van.''
Dr. Kézmárszky tanár ^X^^L^
a legkedveltebb haahajtók <0-rába emelkedett." "O,. Rxt.-Rókhna kórház ig*zc
jjr. ijseonarat tanár t5hbi buiia5 Tix.k-.eS «rányug
keveaebb mennyiségbeu hoz kedvező eredményt -létre."
t-\ T"\ 1 • . . . vároa: főorvos Aradon.
Dr. Oaranyi korh igazgató. ,MiUdeU aikaimu esetben
a legjobi er«KÍméoyeket tüntette /él.
Dr. Ambró bábaképzőint. igazg. "
oá Poxjionyban. ,A bet.''gágyaiokc.js mint kitűnő haskajtó ittt ajáalbató."
r^v tt • , . , . nndin , Jo]ea hatá«a által tücik
L)r Kiss korh. ;gazgato. ki pon„. ^ béihuromii,
rögíöu rzékrekedéteknél, Téno-iniá-.oknál, aranyéroét stb s
Kapható Fe»zlb»fer Jézsef, Rssmberg eö WellUck RoíenkArg Fsrww, Sosenfeid Aúoíf, Scbwartz én Tauber és Stré« és Kleic 8rak»ál Kajy-Kaülzsáa. vala»lot BYífly<rer,irtlt'',M nsgyobb fűszerár« kereskttfí stkbei Klváaaira BlBdenűtt el6avös f8ltétplek mellett raktárak állíttatnak fti ha az Iránt élujtás nyílváiilttatik Ny*atatváay«k * szét^ildeai Igazítttói^aíál Badapesten. váed ateza 18. 2—4.
Árverési hirdetmény.
NAGY-KANIZSA 1882. márczius 9-én.
t v: 6 .í ^aoi-ils:
Előfizetési ár •
egész éTte......8 frt.
fft érre......\ „
negyed évre......2 „
JSsri/ vtá» 10 kr.
HIRDETÉSE*
8 hasábos petitsorbsn T, másodszor G s minden további sorér*. 5 kr. NY1LTTÉRBEN
soronként 10 krért Tétetnél. Kincstári ilieték minden egyes V''rdJ-tésért S0 kr. fizetendő.
¿. ''Hiifizoiie^yeáik évfolyam.
A lap szellemi részét iUeU" közlemények a Si.erkesitőh/''iz, anyagi részét Hletö k''.zleméu) i-k pedig a. kiadóhoz bérmentve intézendők : N A 0- Y • K AN I/.SA Wlissicshaz.
Bt-rmeutetien levelek e&ak ismert munkatársaktól fogadtatnak el
Késiratok vissza nem knldetwtk.
'' • '' • • • ». ■•. i •■£•••-
Ns^y-Kanizsa város helyható-áginak, „nagy-kanizsai őnk. tűzoltó-egylet*, a »nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank, nagy-kanizsai takarékpénztárba , zalamegyei általános tanítótestület''
a „ nagy-kanizsai kisded-nevelő egyesület", a nagy-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet'', a asoproni kereskedéían" s iparkamara. nagy-ktoizsai k ül választmány ae s több megyei és város
egyesület hivatalos értesítője. ]
HetenkiBt kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
Az életből az életért*.)
(A „Zalai Tanügy" tzánvira.)
A jelzett közlöny 4 ik számá-ban »Á_z éleibőltt czim alatt hoztam egy czikket azon czélból, hogy a dyphtheritis rovására feltüntethesec^ mikép hibázhat valaki jó igyekezetével is némely dojgok elintézésében, melyekhez nem ért. Ez által részben figyelmet is akartam kelteni olvasóinknál az ovatosság iránt, nehogy hasonló esetekben megrovást érdemlő visszaesések történjenek.
Azoknak hozom e czikket első sorban, kik a dyphtheritist csak rosz hiréból ismerik és nem tndják. minő állást foglaljanak el azzal szemben orvos hiánya esetében.
Elmondom tehát ezúttal, hogy tulajdonkép mi az a dyphtheritis és minő védelmi állást legjobb elfoglalni azzal szemben.
A dyphtheritis.
magyarul: roncsolék , evölék, tehát a torokban roncsolék os, evü-iékcs torok-gynladás — Angina dyph-theritika, - ^roncsoló toroklob.)
Fertőző, némely években járványos betegsége a gyermekeknek, nem kiméi senkit, többször is megtámad eg3''et, régen ismert betegsége a toroknak, csak ujabb időben nyert határozottabb elnevezést.
2 időszaka van, u. m.:
Kezdeményező vagyis gyuiadásos és átmeneti, vagyis roncsolékos, évülékes időszaka. A kettő köz i különbség a következő :
1. Kezdeményező, vagyis gyuiadásos időszaka;
Buslakoaás, nyugtalanság, hullámzó hevülés, enyhébb vagy zaklatóbb láz beköszöntő, riasztu jelei. 2 — 3 nap múlva megnehezül a Bye-
M) Hazafias örfimmel közöljük e ki>e iiasruu czikket, óhajtva, bogy minél széle-elib körben terjedjen el. Kierk.
lés, az emlőn táplált csecsemő nehezen szopik, szopását többször félben hagyja, nyak mozgásai fájdalmat Iát szanak kelteni;, és most, ha torokba nézünk, vörörséget fognak találni. A mandclákon, a nyelesapán, néha e mögött, sőt a nyelvtó oldalszélein is valamivel élénkebb pontozott, foltos vagy csikolatos vörösséget lehet észrevenni, mely nagyon gyorsan változik sötétvörösre. Rendszerint most még nincsenek feltűnő daganatok, ilyeket csak kivételesen lehet látni, kisebb mérvben. Mégis az állalatti mirigyek dagadoznak, emiatt a nyak megvastagszik, a szemek könnyeznek. Az arcz pedig puffadozik.
Itt a kezdeményező vagyis a gyuiadásos időszaknak határa, mely azonosnak lenni mutatkozik a közönséges torok gyuladással és bizonytalanságban, aggodalomban tartja az érdeklettelcet.
2. Átmeneti, terjeszkedési, vagyis roncsolékos, evülékes időszaka.
A 2 — 2 napi kezdeményező időszak után 1 —2 nap, rohamos folyam mellett .néhány óra mulya is észre lehet venni a roncsolékos, evülékes izzadmányszerü fejlődést.- haladást.
Látni lehet tehát elszórva apróbb, nagyobb, utóbb egymásba olvadó, fehér-sárga, vagy szürke-fehér foltokat, melyek rendkívül gyorsan szaporodnak és terjeszkednek a végsóig, ..''mikép következik
a) A mandolák felszínén az emiitett foltok legtöbbször igen is gyorsan szaporodnak, terjeszkednek, egybe olvadnak, egybe olvadás által nagyobb tért foglalnak el; ezzel párhuzamban pirosodnak a szomszédos takony-hártyák; más helyeken ís lehet ilyeket látni.
b) Legtöbb esetben a .torokra szorítkozik és leginkább szenvednek a xnandolák, mégis igen gyakran oda tovább terjeszkedik- és ha fejló-
désében akadálya,-, nem talál, ugy felhúzódik az or.'' üregbe, leszáll a bél-, iégszervekbe és e terjeszkedése által növeli a veszélyt.
Hogy felhúzódott e az orr-üregbe, fellehet ismerni az által, mert a be-teg az orr-üregben megszaporodott izzadmány. miatt csak nyitott szájjal képes lehelni, orrhangokai • ad és minthogy abban a takony-hártya fej-1 edződik, azért is orrából edző ev foly jki, mely a szomszéd részeket feledzi, emellett a fájdalom nem marad el.
Hogy az emésztő szervekbe is lehuzódott-e meglehet tudni e jelekből : ha még csak a nyelőcsőbe húzódott, akkor megnehezül, vagy végkép is lehetetlenné válik a nyelés, fájdalom áll be a nyelőcső hosszában. Ha már a gyomorba is leszállt akkor a beteg gyomra táján is érez fájdalmat, de emellett hány is, és ha még tovább húzódott volna t. i. a belekbe, akkor bélfájdalom, hasmenés állnak be, a végbél,nyílása körül pedig- feledzések támadnak..
Hogy a gégébe, légcsőbe szállt, meglehet tudni a hang változásból a nehéz légzés Dől,, a fnladási és az agyi bántalmak jeleiből, mert az izzadmányos gyülem és a légcsere hiánya útját állják a szabad iégvé-telnek és fulladást okoznak.
3. Kimenetele :
Mig a betegség a torokra van szorítkozva, ha a gyermek nem nagyon fiatal, megelőző súlyos betegségek áital nem lett igen elgyongitve, torokbaja nem szöveítkezett más súlyos betegséggel, addig nejn • jelezhető iger veszélyesnek, azért is ilyenkor, legtöbb reményt köthetni a meg-gyógyuiáshoz, holott ellenkező eset ben Igen nagy a veszély, de oly "nagy/ bogy a betegnek életben tárt-hatásához alig köthetni reménvt.
Mindig nagyon kétséges a kimenetele, ha mélyen hatolt-az orrba,
a nyelócsóba, vagy ennél is odább terjeszkedett s a beteg hány, vagy hasmenést is kapott.
Még kétségesebb a kimenetele, ha a torokbajhoz más súlyos betegség is szegődik, mellette az erők gyorsan fogynak és erósb láz csatlakozik ho^zá.
"• Halálos kimeneteire számithatni, ha a roncsolás, evülés. izzadmány a gégébe, légcsőbe szálltr mert ez által agyi bántalmak kíséretében előbb utóbb megszűnvén a légzési képes ség. a- betegnek megfulladás által kell meghalnia.
Ily veszélyes betegséggel szemben megokiandó ; kérdés; mit tevők legyünk a betegekkel és. minő állás pont''t foglaljnnk el orvosrendészet szempontba is, hogy a betegeknek és .a közönségnek, ugy a törvényeknek .is eleget tehessünk?
4. - A segély.
A betegnek nem meleg, hanem hideg .való,, ezenkívül 3 szer van, melyeknek egyikét vagy másikát kell alkalmazni, ilyek : a mészviz, kár-b''olsav és a clílorsavas kálium.
Hideg vizben, jégen hűtött ruhával kell szorgalmasat! boroagstDi az egész uyfekat, hidog vízzel öblö-geítetjük a sz6j: torok üreget: jégdarabokat nyelegetünk, hűtött hidegvizet, tejet, fagylaltot engedünk inni, enni, kezdettől végig. És e kezelés által sokszor jikerüi a baj fejlődésének útját állni s -a beteget a kezdetleges, gyuiadásos állapotban meggyógyítani.
Amint észrevesszük, hogy a torokban izzadmányok képződnek, a hideg használása mellett a fenti 3 szer egyikéhez, vagy márkához folyamodunk: Nem mondható egyike sem feltétel nélkül biztosan czélhoz vezetőn k, dé minden közt legbizha-.tóbb hatást gyakorol, bármelyike, is.
Meszvizzel öblögefctetjük a száj-és torok üreget -míg & roncsolás,
evülés szűkebb térre van szorítkozva, jó szolgálatot tesz ez utóbb is. Használhatni e helyett a
Karboisavat. 5 kávés kanálra való karbolsav oldatot öntünk 1 ii-ter vizhez s ezzel öblőgettetj&k a száj és torok üreget majdnem 2 óránként: és ha a roncsolék, evőlék nagyobb mérvben mutatkoznék, ugy e szerrel ecsetelni is keli & torkot, legkevésbé reggel, délbetr és este. E czélra 1 rész (1 kávés kanálra való) karboisavat. 6 rész (6 kávés kanálra való) giyczerint (vagy e helyett tiszta híg mézet) összekeverünk és vele gyengéden bekecjúic a szenvedő részeket. Egy darab szivacs holmi szívós botocskára. halcsont vesszőre kötve jó ecsetet ád. Használni lehet továbbá a. mésrviz, a karbolsav helyet a
Chlorsavas káliumot — kaVium chloricnm -- 5 kávés kanálra valót ¿¡keverünk 1 iiter vízzel, adunk hozzá 4 kávés kanálra való mézet és felhasználjuk száj, torok őblöget&re. de be is vetetjük hogy a beteg e keverékből 2 óránként 1 kávfe k&-_ náira valót fogyaszszon el.
Vannak, j£ik a karbo)?»Avat használják és vaunak, kik & chlorsavas kaliuoaat választják és vannak ismét, kik a kirboLsavat- a chlora&va,-. k&-liamma» eg) üti veszik igénybe és pedig olykép, hogy a karbolsavas vizoldattal öblögettetik & torkot, a karbolsavas glyezerin (mézes) vegyitékkel ecsetelik a roncsolis alatti részeket, a chlorsavas káliumot pedig ''bevetetik a mikép saját neve alatt irva van.
A tapasztalás mindegyiket, ha nem csalhatatlannak is, de mindenesetre megbízhatónak állapította meg. Bármelyikével is bátran állhatni szembe a dyp''utheritis-szel.
Járványkor jő kéznél tartani mindegyikből 100 grammat saját nevével nevezve. Az eiőlétben tartás
T ARCZ A.
Gyönyörű t&vasz volt.
Gyönyörű tavasz kolt, Virágok fejőitek, Mikor ajkad ód<"S Csókját rám lehelted.
S kinyílt szép tavasza Keblem »xenjlméwek, To is mondtad, ér. ii, Milyoo ss^p a* ¿let-
Néma uoldogságbac Elnyomulva éltünk, TQndér Szerelcmról, Hftségröl meoéitünk.
L>áng engarű nyár jött A tavass heljébe, A királyi napnak Bagyogott a képe.
L)e & mi szerelmünk VIcg forróbban égett,
A1 i k v o lt butára Lángoló tüzének.
Boldog voltam én is. Te is boldog voltál. Szerelmem volt a pap, Kebeled az oltár.
Mikorra az őis jött Hulllak a virágok, Titkos köunyeimuek Árja bulit reijok.
Mert a te szerelmed Haladt az Idővel. .. Nem ragyogott tObbo Oly varáz« <-r5vol.
Pedig hogy szeretsz még. Halkan mondogattad D.t a hideg mosoly Eiárulta ajkad.
Be köszönteti a tói HtJ IftvJé a tájat, • • Mint fájí lelkemet A keiért! bánaf.''
Hidi-g icU kebled i«, Mint a jóg, a tuánránj, Megingott szerelmed Lelked hin vágyin.
S elfeledtél engem Kifeledtél végkép, S kitépted szivéből. Szerelmem emlékét
Ift c UTMí- ujra, > ,
Serdül kinn az élet. S hallóm ;a t&vaszjzal ''Szerólme<i »éled.
Boldog >agy leányki, Tadss szeretni raée te. De izivem a bánat Régen Ö5*zetéptS.
MAKOSHALMI GYULA
Egy falusi Unitó története.
(Folyt, és vége.)
Nagyon szép a családi körben a tiszta vonzalom és szeretet, ámde ez olykor túlzottá is válhitik és Pipkin Nathaniel foljton áron tűnődött, hogy mily rehdkivül sserethetj rokonait Lobb Mari, ha annyira szereti valamennyit, mint uiioka bát ját. — Axután pedig észrevette Nathaniel, a midőn theásás után — az Í8tentelrv Katinka indítványára szem-beköuSsdit jáUzaaak, bogy majdnem mindig é olt a „csicza" és ha a „bácsit« megcsipó: Lobb Marit mindig enaek közelében találá.
És habár a gonosz kis KaUaka és a többi lányka őt csipkedek, haját ráncigálták éa lübb efféle pajkosságot miyel-tek is v«le: osupáa Lobb Mari nem jött soha közelébe.
Egyszer ;p-;dÍ£ ugy''rémlet Prpkia NaThaniel'' előtt,s-err" meg mert volna, esküdni — "mintha égy csók elcsat-'' tamásit s erre Lobi M.»rí ¿utzogtsái éa barátudf fajzólí nív ¡tésüket'' hallotta voltfá.'' : : '' : '' '' "" ---
tótod külonÖí, ren''lkirQl kfi lí>n5s dolgok vo^ak és az''ég tadja, Pip kin Nathanielt mindez nem índifotta! volna-e valami bizonytalan eihatározásra, ha gondolatai rögtőn más irányba nem lettek volna''terelve. •-1
jE TfctorthnSnyi'' pitvar ajtónak hangos kópög''atáaa idézte elő és• a kopogta t6 aem csekélyebb egyéniség volt —- mlűl maga as öreg Loíjb, ki váratlanul megértetve, foljton hxtalmaaan dörömbölt, mert rendkívül éhes lévéa,-vacsorája után áhítozott.
A vékony lábnzáru, görbes inas alig rontottbeerattenetei hirrel,már a leányok a lépcsőkön suhantak fel Mai inakhálószo. bnjába, a „bácsika* és Pipkin Nathaniel pedig — czélBzerübb rejtekhely hiányában — két faliszekrénybe lettek begyü-mószólve, miután pedig Lobb Mari és a ^ouoszsággal teii Katinka őket kellően elhelyezték és a szobát gyorsan rendbo-hozák a még folytoo dörömböző öreg urnák kinyiták az utczaajtót.
Termésiete volt pedig az öreg Lobbnak. hogy éhes gyomorral rémilő mogorva seokotl iéani. Pipkin Nathaniel világosan hallotta, hogy ugy morgott, mint egy ^rekedt tarka házőrző állal s valahányszor a boldogtalan, vékonyszáru görbes inas a szobába lépett, pogány-módra kezdett az Öreg káromkodni, fenyegetőzni, nyilvánvalóan csakis azon okból, hogy meggy ülemlett haragját valakire kiöntbe&se. Végre behozták est-
ebédjét. mint éh« oroszlán az evésnek éa rövid íéő alán -'' ti!lÜirte.té i-i«ákmányit. Most immár m^gcsókoiá leányát és pip''íját k''éré tőle • •• ''
;;Fípkiö térdeit«, termé
szet öagyon kőiel belyezé e''gymiahoz, mindázílta! meghattváö, bogy az öreg Lobb pipiját k-éri, ngy- rángatóztak 1 — egymástól eltérő irányban, mintha lőpor ral akarnák szétrobbantani, elválamtani Őket^ de nagy volt ts ''írre. az ok, mert histen''aa 5 g*efcréoyéb«B ott lógott ama ezíirf'' küp<Au;jh''ptf, melyet öt év ó> ren-deaea, minden-¿áltttác éa ogv« az öreg Lobb -szájában látott l ''^gni.
Miádkét leány k:aient a pipát keresni és keresték mim enütt, kivéve ott
— hol bizlos tadomáau* »»érint — okvetlen feltalálhatták volna; oz idő alatt podig az öreg Lobb lármázott, károoko dott irtózatosan.
Végre a szekrénye vetette szemeit
éa közeledett filéjs____Hiába való íáradt-
ság. midőn oly vézna ember, mint Pipkin Nathaniel befelé huzze az ajtót, ha oly nagy és erős alkotmáoy, mmt az öreg Lobb — kifelé rángatja azt. — Az öreg csupán egyet rántott még raj; éa egészen kinyílt — éi ime ott állott a szekrény ben az öreg elótt merev egt. easéggel, a félelem miatt remegve, a szerencsétlen Pipkin ''Nathaniel. . . .
Én Uram, Istenem! — Mily irlóza tos dühval húzta ki az ör<^ Lobb — gai léron csípve — a tartá markai közölt!..-.Ördög és ppkol'' mit akart maga itten ?''
— döfgöírtó öVeg Lobb feWje.
Pipkin Nftthani(«i nem tudoti felelni
— miért is az öreg- Lobb peretekig hatalmasan rásögattft, elősegítendő gon^o] :taj rendezését.
,Mit akart maga itten?® — rival újra Lobb, a szíjgyártó, — ^kezdem hinni ihogy leányon: miatt jött ¿alán ?e.. .
Ab öreg csupa gúnyból mondá ezt, mert a világért nem jutott volna eszébe, hogy az emberi vakmerőség odáig terjedhetne, hú^y Pipkiü Nathanielnek komo lyan ily eszméje támadhasson. Ki fe«th«t hát haragját, mikor a boldogt&i&n ember válassolá:
„Itfec Lobb ur, igjnis leányi miatt jöttein. Eo sjwretem ieáoyát Lobb url* . .
„Mi — micaoda.? . .. Maga — kol -dae » .: félrestáju .. . görbe gazember !c. .
— fuldokol; az öreg Lobb, mart e vallomást hallva a gutaütés kerülgeté.— „Mit jelentsen ez, maga mer ilyent Bsemembe mondani? . . . kárhozzam el, de meg kell fujtanom !" ....
Nem lehetetlen, hogy az öreg Lobb irtózatos dühében fenyegetését be is vál -totta. volna, ha egy váratlan jelenség meg nem akadályozta volna e szándékában; ugyanis az unokafivér, a „bácM* kilépett a másik szekrényből és az öreg Lobb elé állva, imigyen szók:
„Nem engedhetem meg bátyám, hogy ezen ártatlan ember, kit a lányok csakis tréfa kedvéért hi ttak az ön házához; ily nemeslelkOleg magára vállalja a vétket, (már haai egyáltalán vétek lenne) mely vétek elkövetés? egyedül engem terhel. Éo szeretem az ön lányát ée én jöltam ide leánya miatt."
Az öreg Lobb stemei erősön kitágultak, de mégsem annyira, mint Pipkio Nathauielé.
rBei»mered ezt?'' ordi.ott Lobb
— ¡élctsethos jutva.
„Igen — beismerem."
í tíÓSZONEGYSÜK ÍVFOLYÁM
Z A L À I £ Ô Z L Ö K Y

kedvesen fog hatni a megérkezendő orvosra is, mert bizalma szerint n\ulbat egyikéhez-másikához azonnal.
A glyczerinnel kevert karbol-i.i\as keverék jobban eltartható bizonytalan időre a mézes keveréknél, utolsó hamar erjedésbe meg)'', amaz soha.
Betegeimnél szeretem használni a chlorsavas káliumot, mert ezzel , .készíthetek .torokvizet, ezzel ecsetelhetem a roncsolt ''részeket és be is '' vfcktfiétem. E sokoldalú jó tulajdonságánál fogva legtöbbször sikerült is áixaia útját áiloi? a terjeszkedésnek*^ beteget megmenteni.
"Megjegyzendő, hogy az egészséges gyermek soha ne érintkezzék a .''beteg tárgyaival, kendőjével, étkező készleteivel stb.
A ki betegét ilykép védi, az nagyon sokat tesz. mert megtart hatja .betegét orvosa számára, hogy el ne, késsék a teljés segélylycl.
Ez íiü képe a roncsolékos. evü lékes. torokgyuladásnak, ennek tudo-má>ulyétqlc után könnyű leend egyúttal a védekezés is orvos érkeztéig és végre r könnyű belátni, hogy miért nem tanácsos a betegeket orvos nél
gény tanuló társaik taneszközökkel és rahsnemüekkel való ssgélyestetése «¿1 fából segély egy letet alakított A segély-egylet alapját nagyobbrészt önmunkáseág (lambfüréssalt tárgyak készítése és eláru litása) által szerzett — hetven forint képezi.
Es összeg azonban a font jelzett czél eléréséhes Kevés lévén, teljes tisztelettől felkérjük a tanügy iránt lelkesedő és nemesen érxő emberbarátokat,hogy egyszer és ».mind«snkorra fizetendő Öt forintnyi Oítzegge], segély egy létünk tagjaivá lenni kegyeskedjenek.
Az aláírási ívre jegyez ek és alapító tagsági díj fejében fisettek. Bnlás Árpád gazd. int. igazg. ur Reischl Vencael városbiró ,
Beck Kálmán
Év végén a közgyűlés a kezelési eljárást átvizsgálja.
Ez idén segély estetett könyvekkel, író- és rajzeszközökkel 8 tanuló egy pedig téli czipővel.
Végül midőn ez ügyre a keszthelyi t. c*. közönség becses figyelmét felhívni bátorkodom, azon reményemnek is xdok kifejezést, miszerint nem sokára fordulok majd megint kérelemmel a tisztelt szerkesztőséghez, hogy az újonnan belépeti alapitó és pártoló tagok névsorát köziéiennem és az azok által befizetett összegeket nyilvánosan nyugtáznom megengedje. — Addig is maradok,
Keszthelyen, 1882. márcz. 2.
kitűnő tisztelettel
BÉKEY IGNÁCZ,
a segélyegylet elnöke.
n
n
5 frt, 10 frt.
5 .
küi házilag gyógyítani, de könnyű felfogni,, hogy mily viszonyok közt . adhat reményt a legképzettebb orvos is.
Orvos rendészeti szempontból c helyen elégségesnek tartom megemlíteni, hogy midőn valamely köz .égben egyidejűleg több esik dyph-tberitisbe. arről a közegészségí ügyekben első fokú hatóságot rögtön kell értesíteni, mely jelentés tételre nem csak az elöljáróság, hsnem általán mindazok köteleztetneK, kik ily be-tegülési esetekről tudomással bírnák. kötelessége mindenkinek az e jelentésből kifolyó orvosrendészeti szabályrendéleteket pontosan meg-figvétiri ós foganatosítani, az 1876. évi 14-i
k'' közegészségügyi t. cz. 7. $0. §§ ai bzerint, áthágás eseteiben a rájtakápott 300 írtig terjedhető birsággal és nem fizethetés esetében 60 '' napi fogsággal közigazgatási uton büntetendő.
TERSÁNCZKY JÓZSEF,
medrei tiszti járás orros.
A kmthJ polg. iskoia köréből.
Tekintetes szerkesztő ur 1 r- . Engedj« m«g kérem, hogy becses lapja-utján a helybéli polgári iskolában ui''-galakult segély-gy létről a t. cz. közönségnek néhány adatot tudomására
A „keszth lyi polgári iskolai segélyegylet* mult év deczember 1-én ah-,kiüt.meg. Ez alkalommai egy aláirási iv bocsajtHtoit ki a''következei felirattal: ,A keszthelyi'' polgári ''inu iskola ifjnság* sze-
o 5 5 ö 5 5 5 5 5 5 5 5 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1
Lénárd Ernő
Jankó Péter «
Schleiffer Sándor v ,
Lázár L. Lipót és fia ,
Premontrei (árshás Méreí Ignácz B
Beck Vilmos >
Gyarmati Lajos %
özv. Günsberger Sándorné fíufftnsnn Miksa „
HofFmann Adoif *
Wünsch Ferencz *
Baronyi Ignác« *
Breyer Gyula P
Wiese Károly polg isk. igazg. „ Linter János , , un. „ Hencz Lajos , , , , Illy József , , a 9 Koleszár Mih, . » » » Klug József » n • a Fekete Gergely segédlelkész B A keszthelyi Nőegylet A keszthelyi takarékpénztár Békey Ign ács „
Ladányi J. ur pártoló tag
A mai világban, midőn az emberek jószivü»ége és bőkezűsége bizony kellőné! nagyobb mértékben van igénybe véve ez elég örvendetes eredmény. Fogadják tehát a nemesszivü adakozók hálám gyenge jeléül a legforróbb köszönetemet a szíves pártolásért, de legyen legszebb jutalmuk »zon tudat, hogy filléreikkai saegény sorsú gyermekeket miveit iparossá lenni segítettek éa igy közvetve városunknak és (alán a hazának is szolgálatot lettek.
Szabadjon tekintetes szerkesztő or u B^géíygylet alapszabályaiból is egyet mást idéznem.
Kende» tagok as intézet növendékei, kik heteokint egy krajezárt fizetnek.
Pártoló tagok, kik évenkint egy forinttal járulnak az alaptőke gyára pitásához.
Az egylet tisztviselői: Elaök. jegyső, pénztárnok éa egy hat Ságból — (az osztályok számának megfelelőleg) álló vá laastmány.
A segélyezés módja: Segélyért csak rendes tag folyamodhatik. Folyamodványát i z egylet elnöke véleményezés végett a tantestület elé terjeszti. (így vál hátik s ssgélyegy let egyssersmindnevelési esskőzsé.)
A segélyt a választmány határozza meg és ítéli oda«
Segélyezésre fordíthatók ai alaptőke kamatjai, a rendes tagok által befizetett Összegek két harmada a lombfü-részelt tárgyak utác-tr/ert tiszta jövedelem éa egyéb adományok.
.És hem úitoU&m me<» néked már rég*n házam küszöbécek átlépését 1«
„Mégril''ötta igen és ép ezért kellett titkon .éj éjjei .házahoz jönnöm." ,
Lobb:érdekében restelem elmon-áaui; hogy hiszem, hogy a „báoaikát* "métjülötte vulna, ha bájos leánya fényes, vkönyütben u»Bó «temeível közbe nem lép nem ragadja meg atyjának lesújtani készülő knrjat.
'' -:,Ne ak adáiyózd meg Mari* _szólt
k fiKtiil-emher, —'';bs megakar ütni — ü**on csáfc, engedd. A világnak nincs oly kincse, mely reá birna, hogy éa felemeljem ősz feje ellen kezeimet."
Az öreg ezon burkolt szemrehányásra Iesüté szemeit és tekintetetalálko-z.rft leányának kónytelt szemeivel. Néhányszor — gondolom — mondták már h"gy e szemek ragyogók valának és ha-btr most kónyek boriták is azokat, varázsukat ez sem csökkenté.
Az. ör-g Lobb félroforditá arcsát, ■nuntha kinkRrta volna azók varázsát kerülni. de r véletlen ugy aiará, hogy sze-n. -i most meg ama istentelen hugocská jnra tévedjenek, ki féligmeddig fivéreért remegve, réozben pedig Pipkin Nathaniel f''.lott uovclve - oly elragadóan, oly kedvesen és pajzánul nézett ki, hogy egyszeresek mind elragadtatva nézték.
Hízelegve simult az-1 öreg urüoz és
valamit súgott neki----Akárhogyan tür
tóztette pedig magát az öreg nr, nens áll fcitta meg, hogy e! ne m<.»olyodjék s las-san egy köny gördült végig árosán.
Ot perez múlva az elmenekült lányok is nugy szégyenkezve és lassan csí-caeregve lesompolyogtak Mari hálóssobá-jából és mialatt- a fiatalság mindinkább vígabbá és zajosabbá vált — as örsg Lobb
kivéve pipáját a szekrényből s rá gyújtott. Meg kéli itt említenem, hogy életében soha oly édes :dohányt nem ssitt és hogy a pipázás soha oly élvezetet nem szerzett neki, miat ez alkalommal.
Pipkin Nathaniel legokoaabbnak tár
táha titkát nem árulja el és ezáltal m*gaa fokra hágott az öreg Lobb kegyében, ki idő jár tán őt pipásoi is megtanitái ÉM »gy töltének el ők ketten }ó pár évet egyfltt, enyhe estékén kiülve az eresz alá és ittak, dohányoztak szép csendesen, nagy méltósággal és kinyiemmel.
Nathaniel osakkamar lepjyöale boldogtalan szerelmé fölötti keserreit. Bizonyítja ezt, hogy a Lobb Mari és .bácsija" esküvőjük alkalmával már tana-képen szerepelt és ily minőségben irta alá az eeketési jegyzőkönyvet; ámde más dokumentumokból ismét as is kitűnik, hogy a nászéjen a közeégbázáaál be volt börtönösve, mert azon alkalommal erősen lerészegedvén, — esec. bezárni thatlan állapotában és titfco^olkeseredetuégében a faluban különféle rendellenességeket pajkos csineket követett el, melyeknek kivitelénél a vékonyszáru, görhes inas részint csábítója-, részint cziukostársa-képen vele szerepelt.
Dickens Károly .Pickvick Klnbbjából" — német xtüreg ntán forditá :
__N. L
K 1 a r 1 8 8 a.
Raj«.
£orpádi BélátóL
Forró nyári nap volt, az ég fényes királynője tüzes sugarakat lő veit az izzó földre; a madárkák lecsüggesztett ÍÓvel üldögéltek a zöld fiák lankadt, szomjas leveleui, — hallgattak, kissáradt hang-
A vonzódásról. Dr. TOKCSÁNYI-tól. (Folytatás és vége.) — Hogy pedig a természetben elő forduló tárgyak egynémelyike között mekkora összetartás létezik, azt bizonyít ják azon eszközök, melyeket alkalmazásba hozunk az összetsrtás, s vonzódás megszakításra, midőn fejsze, fúró, fűrész, véső, lőpor,'' d namit és nem ludom mi mindent igénybe veszünk arra, hogy a fából eg; darabot elvágjunk, vagy annak tetszésünk szerinti alakot adni kivánunk, vagy midőn a sziklatömegből le akarunk választani egy réezt, hogy a levált ré«st czéljainkra fölhasználjuk, do hogy annak melyébe kutatásaink ezé!jajnak. utat nyissunk.
A természetben előforduló testek résseoskéi között mutatkozó vonzódás, összetartás szerint osztályosnak a testek ; tsílárdskrs, melyek ismét as összetartás nagyobb mérve szerint a szilárdság, keménység különböző fokával bírnak, — folyékonyskra és iégnemüekre.
A szilárd testek aUkának megváltoztatására alkalmazott erő iránti ellentállás adja meg ama tra''.ek keménységi fokát. As egyik testre alkalmazott erő kalapácsütés ama testnek részecskékké pattanása jellemzi, vagy is az apró részecskék oly rrővol vonzódnak egymáshoz, hogy inkább stólpatiauáasal térnek ki az ütések elől, semhogy aiukjokat a kerülő hatása folytán ¿uUioztatnák. Ezen testek törékenynek neveztetnek. Ide tartoznak sz ásványok éa maga az eddig ismert legkeményebb test s gyémánt. Más lestek részecskéi között pedig a vonzódás oly nagy, hogy a rájok alkalmazott ülések alatt ellapulva inkább mindenféle aiakot fölvesznek, semhogy ngymástól megválnának. így az arany, ezüst, ólom kalapálás alatt annyira nyújthatók, hogy a hihetel lenséggel határos nyulékonyságuk.
Ki ne ismerné tisztelt hallgatóim közöl as aranyfüstöt, mely egy darabks tiszta aranynak rendszeres szétkalapása által nyerte eme, minden hártyánál vékonyabb lemez alakáL
Vagy sz ólompapir, mely annyiféle -képen nyer alkalmazást, ki ne Indná, hogy egy alaktalan tömeg ólomnak szét-kalapáláea folytán lesz papirrá átalakítva A szilárd testeknek em« ny ulékony-ságávsl biró nemeit nyújtható testeknek nevezzük.
A folyékony testek közönséges el nevezése u eléggé bizonyítja az egyes részecskék kőzött lélezó voosódáa cse-
kélységét, mely valóban oly kicsiny i«, hogy. mihelyt azon korlátok közöl sssbgy dúlhat a tömeg, mely eddig öfa»zetarte«a őket, azonnal szerte folyva elválsak as ocyes cseppek, majd a lóg és melegség behalására szétpárologva, lekötő legcsekélyebb parányokra bomolva kőd, gőz alakban omlanak szét.
— A ¡égnemü anyagok között pedig a vonzódásnak még csekélyebb fokát ta* 1 áljuk ugy, hogy s gá«ok, melyekhesV földünket övező levegő is tartesik, • ,meg-mérhetlen világűrben szétoszolva a végtelenségnek emberi fogalmához mérten betöltenek minden tért, melyet más tárgy elfoglalva nem tart és épen a résseoakék eme terjengésí — törekvése folytán nyomást gyakorelnmk minden tárgyra.
A vonzódás törvénye nemcsak az egynemű részecskék között van meg, hanem különböző testek Is nagy vonzódá»''! gyakorolnak egymásra, mely vonzódás a kutató ész fölismerve saját czéijaira érté késit. így tudjuk, hogy s mész és homokból készült csement s kő és tégla részecskéikhez sokkal inkább vonzódik, mint maguk a ketté választott kövek vagy téglák és azért, rnidó^ építünk az egymásfölé illesztett Kődarabok közeit* csementtel töltjük ki, mely a vonzódás törvénye szerint azokat szorosan egymás mellett maradni kényszeríti. A fához az enyv bír nagy vonzerővel és két darab fát azért egyesitünk közbetett enyvvel. És azt tapasztaljuk, hogy az ily módon létrejön vonzódks a két idegen tes kö zöü erősebb, mini az ugyanazon testrészecskéi közöte fennálló vonzódás, mert ha összeeny vesett fadarabot akarunk ragasztásuk helyén egymástól szétválasztani, legtöbbnyire a fa vagy kérészek összefüggése szskad meg az erősz-ik előtt és a közbenlévő idegen test okozta összerüggés sértetlenül m egmarad.
Egy lettnek más idegeu teathezi nagy vonzódását az is igazolja, hogy ha meszet, timsót vagy ezukrot teszünk vízbe, a víz részecskéi lassankint a mész, timsó és ezukorparányai közé furakodva, a különböző részecskék között oly szoros egyesülés fejlődik ki, hogy ama ssilárd teelek alakjukat teljesen elveszítve a vizzel egyesülve feloldódnak és a két különböző halmaz állapotú test megváltozva lép elénk. — És e testeknek, egy-máuhozi vonzódása uszi azt lehetővé, hogy a nagy mindenségben folyton más és más testek létesülnek, amint különbózó anyagok jöttek egymással szorosabb összeköttetésbe.
A különböző testek részecskéinek egymáshoz való vorisődáaát legjobban igazolja a vegytan, hol folyton észleljük a vegyvouzódás eredményeit a folyton végbemenő felbomlást és más testekkel történt egyesülés után létrejött uj alakokst. A vonzódás bont és alakit, felbontja sz egyik összeköttetést, hogy szorosabb egyesülést lé:esitsen más tesrekkeí.
Vegyük példáui az úgynevezett ,szódavíz* készítését, mely elnevezés ugyan merőben hibás, mert abban a s»ódának nyoma sincsen, hanem van b«une szénsav nsgy mennyiségben.
Ezen vísnek készítésénél vegyfolya-mat megyen véghe*, mely meglevő testeket felbont, bogy ujat létesitssn és ez s vonzódás utján töriéník.
Az ss úgynevezett kéai-ssódaviz-készülék, mely mindnyájunk állal ismert
két üveggömbből'' ¿1!; " mely gömbök a mellett, hogy igen vastag falú üvegből készülvék, még sűrűen be is vannak há lózva erős sodronyszálKkkt 1, mivel » vegybomláskor, melyek a szodaviz előállítására megindiittnk «Wiáltel, hogy a fels.'' gömbbe helyezeit borkős^v én ketted-szénsavas szódához kevés vjz-.t Docsáj-tunk, a készülék belsejében igen erő*, belülről kifelé ható nyomás fejlődik. mélynyomás szintén a vonzódás eredménye, t. i. h szabaddá vált 0zén*a" a külleveg-''i-höz vonzódva képez nyomást az üveg belsejére. . • ,
A két ső hemü test, mit ezeo folyamathoz alkalmaznak ; a bőrkósav ée ketted szénsav nátron, vagy szóda szárazon összekeverve megmaradnak egymás meliett paínde-.t változás nélküJ, de ha most félm-bi n''en tjük a készülékei,
melynek aloó -gömbjében vtz vagyon,-« bent léeó. a*ind két teát nagy Vvonzódássál birván avizhe/, abban felolvadnak; de azon perezbun midőn olvadni kezdenek, mit az itt Játhaló pezsgés jelez a ketted szénsava szóda alkatréizeír* bomlik ; a szóda egyesül s vízzmI és elbocsájtja szénsavát, de az oldatban a borkősav is föl levén oUlv» <•<* ezen sav erősebb lévén szénsavnál, azonnal egyesül a szabaddá vált égvény • nyel,'' a szódával és az eredetileg össze-Öntött kétnemű sóból egy Önálló só, borkősav szóda létesül, ra*ly mint ilyen h szénsavat teljesen nélkülözheti és ha <>z edény aljában, vis nem voina ja, oltaa gyülekeznék össz), lesve a kedvező pijl» natra, hogy fogságából kiszabadulva h reá nézve nagyobb vonzerővel biró levegővel vegyülhessen, de vis foglalván eí * gömbök alsó részét az összes szabaddá lett szénsav mennyiság a vizbe nyomul, de evvel összeköttetésbe nem lép.
Ezen edényben tehát létesült mostan, borkősavas szóda és szénsavval telített viz. Miul emlitve volt a szénsav .i vastag üvegfalon át annyira vr.uzódik a levegőhö*. hogy a vonzódás ukozta feszülés fenyegeti as üveg fniát szátropedéwe!. Most ha elnyomjuk eme Syphon légzáró rumácscsát, az üvegből kifelé vonzódó szóneav Utat talál a vi/jj főnökére érő Üvogcsövőn át a küllégbes jutisr* és oiy mohó vonzódással rohan kifelé ama c »-vön át, hogy magával ráülj;» a vizet Is, mit a pohárban ha fölfogunk, látjuk folytonos gyöngyözést, vagyis Utjnk i vízből miként illan ki a szénsav és egyesül a körléggel, mig kis iiő multával a viz ezen pohárban egészen szénsav mentessé vállott. Minden tehát a voni;ód-is I által me.it véghez. — É^ pedig sav lépet: ¡Összeköttetésbe érvényes tealte!,''Uhát két különböző terinéozetü test egyesült egy gyengébb savnak elűzése utA».
Hányszor lapásztaljuk ogynnazon folyamatot as éJetben, hogy megkötő.t bánaeságok föJbomlanak, mivel erőseb U vonzódás létesült e^y má»,ürősdbb rok»n ssenvet keltő egyén iránt.
Ei az, mit ellehote mondani a vonzódásról, melyet közvetlen kötelünkben végbemenni tapasztalunk ; a világ mindenségben az égitestek épen ugy vonzóinak egymáshoz és ezen kölc^önöa v.^nz -dás teszi lehetővé, hogy az égitestek kor forgásukat megtéve, egymást uora háborgatják, — sőt egymábt kölcsöaöseu támogatják.
Magáról az égitestek közóit fennálió vonzódástól szólani külön telolvfisnak képezheti tárgyát.
— fi* rroat a. vonzódásért, melylvel a ,vonzódás*-ról szóló részl-tekftt m-ígh»!l-gatui ^iváj"ek"yoítik,.^g*djik kószú-netemet? --- '' '' 1 '' 5 J
meg-virá-
sseröket kiméi lék, — ugy is eléggé rongálja a nagy hőség | — » tarka gok ezrei bágyadt fejecskéjüket epedón hajtják az anyaföldre ; — szegény kis v i rágok!.Hasztalan az epedés, hasztalan a sóvárgás, néklek halni kell ; a tüzes nap égető csókja le fogja a szelid bajnsl enyhet adó harmatát csókolni, édes méreggel vegyített kéj kost kell elhervadnotok. — Ily gyorsan kimuiui, elhagyni a valót éltetek rövid nyarán, szegény kis virágok! distei e nagy természetnek.
De nem l az ég »zánalmat érés irántuk, kis leányka, feaeló bimbó őntÖzővel kaosójábaa megjelenik; — ruhája egyszerű fehér, mint a liliom, melybe ép most csepegteti as élet balzsamát; — arcza fehér bimbó behálózva a reggel szűzi pírjával, nefeleju szemei ábrándozó tekintete a menynek angyalára emlékeztetnek; szép oly szép c leányka szűzi ártatlanságában, mint egy szeráf, mely leszállt a foldro édenné varázsolni ennek salakját.
»Kis nefelejts, ezép virágom, jöjj innen, e völgy csendes magányából, ismerd meg e világot, ismerd meg k«bléc annak, akit . . . Hah ! nem szabad, susog tovább p»jkoa moaolylyal, jó anyácskámat e beszéd elszomorítaná."
Merengéséből kocsi zöreje ébreszti föl, a kert előtt egy öreg ur siet felé.
„Klarissám, drágs jó gyermekem ! — szól örömittasan az aggastyán, — jöjj kebelemre, oly rég, oly nagyon rég nem láttalak. S anyád? — foiytatja elkomorodva, — hogy van, hol van ő?*
„Kedves jó apám, nézd ott beszélget Jássay úrral; ő oiy jó, — u egy hó óta, mióta távol voltál, gyakran, nagyon gyakran eljött hoasánk.
A kis leányka távolról sem sejtette, minő fájdalmasan hatnak szavai as ag-
gastyánra;— bőszedének minden hangja egy-egy halált husó csepp volt szivének.
Lassú, óvatos Jéplekkel közéig u házi ur, — házi ur? — vigyázva megy azon hely felé. honnan neje, a még mindig t>ájos Elvira hangját hallja; reszkető kezekkel akarja az ajló kilincset meg fogni, szive oly ifjú hévvel dobog, oly lázasan ver, tán a viszontlátás édee '' örömei élesztik az aggastyán ifjurszivét ? hallga tódzik . . . Hah! nem iéHet, becsületem férjem, leányom, kit éltemnél jobbansse-
retek---e szavak ütik meg fülét,
zúgják át rémes, tüvöltésvsl agyát, tépik azét velejét, miként agy bős* oroszlán, melytől féltett kincséi el akarják orozni, vagy amelyet arénába mesterséges uton bőszítenek, — rohan be az agg férfiú; — arcsán halálos sápadtsággal, verejtéktől gyöngyözött homlokán a gyölrő fájdalom jelei, görcsösen ösnzevont ökloit ég felé emelve sikolt fel: .Átkozott!* — aztin csend, síri csend váltja fel a borzadályos jelenetet. így üdvözölte nejét az öreg báró Békesy hosszas távolléte ulán.
Szegény kis l-*ány,szegény KUrissa, mint a szél által megtépett liliom állt otl atyjs be''egágyánál, kit heve ágyba dön lőtt, aki nem hallja gyermeke eodeklését, ezerenciétien neje kérő szavait.
.Leányom — szól végre megtört hangon, — távozsál néhány perezre, — négyszemközt óhsjtok anyáddal beszélni.
Férjem I — mond a ssomoru nő hosszas csókot nyomva az oda nynjlott száraz kézre, — mielőtt elitéinél, hallgass reám, végy erőt magadon és hallgasd meg szegény nőde''u
(Folyt. Vövetkesik.)
Un \ HnáyliHllr«fe.v
— A nagy-kanjai ker^k* deimi ós iparbank részvény tár .uUt 1881. évi zársz madása szerint, mely már a 14-dik üzletévet teszi, tnérieg számláj v 196.991 frt 10 Jkrt., veszteség és nyer-i-»égi számlája pedig 16.867 frt 77 krt tüntet elő. TtazUayer&racay 7092 frt 00 kr.
— Elismerő kitüntetés érte a nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó egyletei, legújabban a iunántult tűzoltói «zövetkj-zet lelkes elnöke Szabó Károly ur felkérte a na»y kanizsai önk. tüzoltó-ogylet elnökét Oroszváry Gyula urat. hogy e jo hírnévnek örvendő tűzoltóság kebeléből ajánljon egv'' tagot, ki a Barcson most alakult uj''egylet tagjait betanítana a gyakorlatokra. Elnökünk Kardos Sándor mászvezMŐ parancsnokot bixU m-g a szép tiszttel, ki is e ezél''iól egy hétig B*rc*on fog Urtózk»dni. Alkalmilag megemlítjük, hogy az aug. 15-én tartani zászló felaratási ünnepélyre az elokémi-letek javában folynak.
— Helyreigazítás. Lapunk előbbi számának helyi hir rovatában fogiai*. ujonezozáai közleményben b.) alatt Horvát Sslavon országra 4762 ujoncz és 4 póttartalékcí helyott 467 póttartalékos érisndő, tudvalevőleg 10 százalék esik póttartalékba. A piaczi visszaé''ésekrői szóiö hírben pedig a burgonyás zsákokra nézve egy, fél és negyed kiló helyett, 100 50 ós 25 kiló »zámitandó.
_Nyilvános köszönet. Mina-
azok, kik elhunyt Jenő fiam temetése alkalmával megjelenni. » a családomat ért
HUSZONEGYEDIK ÉVFOLYAM.
UUI KÖZLOKY
« - » '' '' '' . . : , /•_ \
fájdalomban viga**taióré«vétükkel megkeresni szíveskedtek, fogadják a magftm b krdres nőm hálaköszőnetét. Nagy-Ka
niwa, roároz. 5. 1882. S*auter Gyula kir. pósU-fónük.
— Szász Károly nyug. rajztanár temetése mult szombaton igen díszes volt köztisztelet kisérte a derék férfiút az örök d) ugalom hülyére. A főgymnaaiumi tanári kar, a polgári, elemi iskolák tanítói megjelentek. A főgymn. ifjúság énekkara Grossmann Ignácz lelkes tatiáruk vezetése alatt a halottas bAznál a következő gyáazdalt énekelte:
I.
Oh fájdalmas, kínos érzet 1 Ravatalon láuii téged, Annyi ifja mentorát 1 HalLm koporsód felett, A kesergő ifjú szivek »zivrepesztó jajszavát.
II.
Fáradt tanár! sírod fölött Bus szemünkből könnyű pereg Sir a szem, fáj a kebel. Mind hiába! ifjat, aggot, Kit a halál kee; sújtott, Könyharmat sem kelti fel.
A temetőben pedig a következőket:
f
I.
Élők holtak szent Istene, Ob hallgass meg minket itt! Könnyítsd kérünk elhunyt szolgád Csendes sirja hantjait. Fogadd jámbor esdekléeünk, Adj nyugalma: por-testének, Bocsásd lelkét óh nagy Isten Trónod elé hívednek.
II.
Jézusunk, ki váltságunkért Égből földre szállottál. Nézz reánk, kit itt könyörgünk Az elhunytnak sirjánál. Adj hívednek boldogságot, Melyet a szem még nem látott. S add. hogy majd irgalmasságot Leljünk mi is trónodnál.
— JPurim- Izraelita polgártársaink vasárnap és hétfőn ünnepelték a purim ünnepet, emlékéül azon csodás eseménynek, midőn a perzsa birodalomban az elle-nök tervelt kiirtástól megmenekültek. Öröm ünnepnek tartják tehát és minden jómódú izraelita kötelességének ismeri szegényebb hitsorsosait megörvendeztetni (is megajándékozni. Az imaházban pedig istentisztelet tartatott, a melyen a szentírásból Eazter könyvét olvasták fel.
— Magyar színészet. A körünkben is közkedveltségnek örvendő Gerőfi Andor jeles és kitűnő erőkből szervezett magyar színtársulata, mely jelenleg 43 tagból áll, Kassáról Nagy-Kanizsára jő s hasvét napján megkezdi előadásait. Mint nekünk írja a derék igazgató, fővárosunk színházainak legjobb újdonságai és a kül fold legsikerültebb bohózatai is repertoir-jába felvéve vaonak. Örömmel üdvözöljük körünkben és hisszük, bogy régi jó hírnevünkhöz méitólag részesíti pártfogásában a közönség.
— Dr. Schreyer Lajos ur mult szombaton felolvasást,tartom a kereskedelmi ifjak önképző körében szép száma hallgatóság előtt. Tárgya felolvasásánsk hálás ée érdekes volt: ,A szívről.* Ki ne hallgatná szivesen ? főleg mikor a tn domány egyesítve van a humorral, mint azt a lelkesen megeljenzett felolvasó elő-, adta. Ar'' egyesület elnöke még is kÖ~'' özön te Dr. Schreyer urnák nemrs készségét.
— A vörheny s egyéb járványos betegségek ujabb hír szerint ismét terjednek a vidéken.
V Vtíany felől utazó egyik barátja lapuuknak jelenti, hogy ott febr. 28-án este felé erős villámlás és menydör-gés volt észlelhető.
— Szalonka-vadászat. Műnyelven szólva a szalonkák megkezdették a .húzást'', szenvedélyes vadászaink már kiki járogatnak lesbe, de kevés sserencsé vei térnek vissza. ''
— Hébruár hónapra vonatkozó éghajlati feljegyzések. Közép hőmérséklet 1*25C° A légnyomás valód-i közepe: 54.5 mm.'' Legmagasabb hőmérséklet: 14''5C° 26-án délután 2 órakor-, legalacsonyabb hőmérséklet: 10 4C°3 án reggel 7 órakor. Legnagyobb légnyomás 767*2 mm. 2-án reggel 7 órakor; legkisebb légnyomás: 734*5 mm. 27-én este 9 órakor. A napok száma, melyeken csapadék esett 3. A csapadékok összege 15*20 mm. Nagy-Kanizsa, márcz. 5. 1882. V.
— Gyászhír. Mikes Samu komá romi születésű, honvéd hadnagy marcz. 6-án Kőszegen rövid szenvedés után tüdógümőkorban elhunyt. 32 évet élt. Béke hamvain!
— yagy hal. A keszthelyi halászok hétfőn egy 5 — 6 láb nagysága harcsát fogtak. A napjainkban oly ritka haLak sok nézője volt.
— J?elolv<uá&i Dr. Lipp Vilmos gymnasiumi igazgató, hírneves régészünk a a kesatbelyi polgári olvasó-egylet elnöke, Kesz th ely en,'' a polgári offaaó egylet helyiségében, folyó hó 12 én, délután 4 órakora,,Keszthelyi airmezókről" czimü felolvasást tartsad.
— Csalás. Figyelmeztetjük a közönséget, hogy a krumpli Bzállitóktól ne vásároljanak zsákban, valamint hecló szám krumplit, mert nagy csalásnak vannak kitéve. Hanem szoktassák rá a: embereket a kilói árulásra és ha folyadékot vehetünk liter szám. A ga.beát, kukori-czát, babot métermássánként, mely okból legyen a krumplinál kivétel? — A midőn eszel a közönséget figyelmeztetjük, de egyuttsl a hatóságot is, ne4Qrjön városunkban a közönség rovására tovább ily csalást.
— Csáktornyán miután a városi orvos hivatalos jelentése ezerint a kanyaró járványossá lett : az elemi'' iskola* két első osztályában a tanítás: 14 napra beszüntették. Ugyanott a timlőjis föllépett.
— Tüzesetek. Ktjzibelyen február hó 27 én éjjeli háromnegyed egy érakor özv. Simon Jánoené Deák Ferencz utcsai lakháza udvaráu tüz ütött ki s egy istáló és kocsiszín esett a lángok martalékául. A helyszínén gyorsan megjelent tűzoltóknak a roppant szél daczára is si került a bősz elemmel megkürdeui. Alig tértek hasa tűzoltóink a fira ve munka után nyugalomra, midőn pontban 3 órakor újból megharsantak a .kürtök. Tűzoltóink hihetetlen gyorsasággal jelentek meg a fő-utcsán levő Neumark Ignácz tulajdonát képező lakháznál kiütött vész színhelyén. A roppant erős szélvész által magasra fejkorbácsolt lángok iszonyú látványt nyújtottak a szemlélőre''. A veszély óriási nagy volt. Rettegés fogott el minden jelenlevőt, midőn megpUIsntotta, hogy a szomszédos emeletes ház teteje a tűzfal sarkánál szintén égni- kezdett. Egy pillanat még ! s a város legnagyobb réssé a szélvész által felkorbácsolt s villámgyorsan terjedő lángok martalékául esik. Tűzoltóink azonban nem vesztették el lélekjelenlétüket. Teljes erejüket még a vész által fenyegetett emeletes ház megmentésére fordítottak Alig mult el pár másodpercz, midőn az emeletes ház teteje éi padlása tüzoltókk&l s az esek segítségére kivonult pioner katonaság áltál él volt foglalva, s ezek és a ház megmenté »¿re rendelt fecskendőkből lövell folyto-/ nos vízsugarak által az emeletes tetejébe harapódzott tüz el volt oltva. Derék tüz-. oltóink, ugy Barka Antal pioaer hadnagy a az általa kivezényelt katonaság ''önfeláldozó munkásságának köszönhető, bogy-a tüz tovább terjedése megakadályozható s ez által a vész által fenyegetett fároi sunk lakházai az elégéstől megmeutet tek. A helybeli gazdasági tanintézet bal''-gatói közül többen lankadatlan buzgalommal dolgoztak. A fentebb elősorolt lankadatlan buzgalmat tanúsító egyéneknek a nyilváuosság terén legbensőbb bá-láokat és elismerésünket kifejezni kötelességünknek tartjuk. '''' '''' '''' " 111
— Schönfeld Károly volt keszthelyi közjegyző hullája a- Balatonban
folyó hó 5-én a ,,fenéki hid" közeiébeu megtaláltatott. Schönfeld Károly 1880-ik éri november, hő 22-én esti. 10 órakor azon ürügy alatt,'' hogy- Nagy Kanizsára utazik, Keszftóíyrő! eltávozott. Hosszas elmaradása az illető körökben gyanút keltett, a ac általános közvélemény oda irányult, hogy ; Schönfeld öngyilkossá lett; Felkefeseséí« elkövettek minden lehetőt ^ összekutatták a Balaton nádasait, de mind''hiába, mig végre á íeiitebb érinteti napon «gy cattkáeó haláBZ szigonyába a 16 hóig a Balaton hullámai közt levő hulla beakadt. A :hál£sír a bullát kihúzta a pirlra a bpüzepj; Kfiei^elyreU szerencséi len .öreg csuíádjához. A hulla még vasárnap estefelé beazálliuatott Készt" helyre a, itt hélfŐn.,d. juji^ óratíor nagy részvét mellett tÓleíetíTe az őrök ayugatom helyére. Áldás és<>^ök béke lebegjen ''''pofái fetett-1-j ¡ < -
—, JL barcsi hid építésén erősen dolgoznak, «gyi ke lesz a szebb és nagyobb Fubidaknak, de hopy jó és tartós lesz-e? Más kérdés. Fenekétől számítva 12 méter magas, hossza pedig 320 mater.
. — A győri gőzhajóaási részvény-társaság 1881« évi zárszámadás* bekttl-detett hozzánk, miszerint üzletforgalmi kimutatása 328.917 frt 13" kK Mérreg számlája 531.361 frt 71 kr. és nyereség-veszteség számlája 115.200 frt 42 kr, tünUt elő. Ezen egyetlen hasai magyar bajóaási vállalat igazgatósága Szalacsy Lajos, PfánnI Károly, Mayer Nándor és Páyer Károly titkár urakból, a felügyelő bizottság pedig Peregi Mihály és Cohn Mór urakból áll. A közgyűléshez beterjesztett igazgatósági jelentés terjedelmes, kimerítő 8 az előbbi évi üzleteredmény nyel való összehasonlítása valóban srxkértelmes buzgalmat árul el.
— Csöd. Bellatinczen Spitzer testvérek ellen a zila-egerszegi kir. törvényszék csődöt nyitott, perfelügyelővé Mi-hálovica Károly kir. törvényszéki bitó, tömeggondnoknak pedig Kelcz Gyula alsó-lendvai ügyvéd neveztetett ki.
— A balaUKi füredi fürdópar-kot már javaban tu&íogatják, rendezik. A fenyvesre is nagy gondot fordít a buzgó igazgató s ez idén már kellemes sétákra les* alkalmsa. A parkok ■, virágtelepei ez idén valóban gyönyörö látványt fognak nyújtani s a kerti élőmunkák nagy buzgalommal folynak.
— Sümegh járás tanítói kör elnökségétől. Tisztelt tagtárs! I. A tavasai rendes közgyűlés és eszel a járási kör tizévi működés ünnepélye Sümegben 1882-ik évi május hó 27 én fog megtar tatni. Az ünnepélyhez minden egyet tag szíves közremunkálkodása szükséges. A folyó évi február hóban ülésezett választmány programba vette az egész kör részéről történendő iráa, nyelvtani és számvetés dolgozat, továbbá ahol gyakorlatban van raja, valamint női kézimunka kiállítást. Ennélfogva tisztelettel kéretik t. tagtára, legyen stivee tanítványainak azép írás, nyelvtani gyakorlatok stb. ez évi dolgozatait f. évi május hó 15-éíg Sü-megbre az elnökséghez beküldeni A csomagra rá irni a község nevét, hogy ekként az elhelyezés megtörténhessék és a járási kör teljes ünnepet ülhessen Hs az iskola történelmi adatai egybe gyűjtettek, ez is mellékelendő. II. Az 1881/82-ik iskolai évre következő pályakérdés van kitűzve: ,Bizonyittassék be, hogy «: vallásoktatás a ifjúság nevelésére s a fegyelem fentartására elkerülhetlenül szükséges.* A tisztán leirt szerző nevét rejtő jeligés sár levelekkel ellátott dolgozatok a kerületi esperesek utján 1882, évi szeptember első napjáig a veszprémi püspökséghez küldendők. Mult évben a pálya dii háromnak adatott 30, 20 és 10 frtos részben. III. Tagdíj hátralék. Sümegh marcz. 5 én 1882. Hazafias üdvözlettel Bánfi Alajos jkörí elnök. Németh Béla jköri jegyző.
— Hazai rövid hirek. — Délen harczoló katónáink közt a himlő pusztít. — Egy'' 70 éves ember agyonlőtte magát Sopronban. — 45 kilós harcsát foglak a Kőrösben. — Konop aradm.községben agyonverték az erdészt, mert egy gsízdához ment kémkedni. — öt havi va-kátio lesz ez évben a műegyetemen. — Dorozama községben egy nap alatt kétszer volt tüz, mely 133 házal elhamvasztott. — Az örülés oly annyira járvány lett BcdapéAen, hogy nápouta4—5 embert is viazneka.Rókmba megfigyelés végett — A dunai gőzhajózás megindult. —
, . — Külföldi rövid hirek. — Egy csörgő kigyó eltűnt, a müncheni aquariumból. — Tizenl árom embert tapostak el a római Carneválón. —- Zsidó zarándokok utaznak Jeruzsálem felé. — Bordeauxban egy anya mostoha gyermekét a legszörnyűbb módon kivégezte, — .beteges lévén — babonából a gyermek térében akart megfürödni. A sxemycteg nőt elfogták. — A görögök az 1863-ban elűzött . Ottó kiialynak most akarnák Athén egyik közterén szobrot állítani. — Tarnovban nem ezabad Bemnek Bsobrot emelni. — A szerb királyság kikiáltatott.''— < /
Irodalom.
(K rovat alatt tresemliteU a»anka Kagj-
iijisaá« Wajditn Jóxsef könyvkereskedése Llul
aegron-loltietőJ
— Tábor szky és Parsch nemzeti zeneműkereskedésében (belváros korona utcza) megjele?*: $zeí^.irmey Blemér jeles daíköl tönktől ¿''Győri Vilmos ''„Öreg-béres* czimü népszínmű véhez irt e közkedveltséggel fogadott 13 eredeti clal.'' *sőífüs*k 1; Busa búzát. 2; Égő vörös. 3. Esti szellő. 4. Hogyha kedves az élet. 5. Kinyillott a napraforgó. 6. Utcza ezueza. 7. Szolgabíró járáübfró. 8. Erdő erdő. 9. Szeretlek szerellek. 10. De fáin, de iáin. II üik füzet. ,Gyáaah* borulj (M*kó iáján.) ,Szeréini;-szeiietni.# (Már rtUb valami) A biró vak'' Ugyan e füzetben. Szentirmaynak az .Agmándy kis pap* népszinmüréuss énekelt Ítél kedvelt dala is. (,Hét utcza van a mi iafunkban* és „A rózsának töyis$ ^an*) benDfygUTts-tík. í ső füset ára. ffrt .50 %tk füzet 1 frt.
''V— A ,Hágj/ar Rtginy Csarnok'' 8. tűzető is eiőuüak fekszik. Két nagyobb eredeti regénye: a ,Köd* Gozsdu Elektől és .Doktor C»tillo* Golenics Ferencztől, mindinkibb leköti az olvasó fitry elmét a ¿rd késsé jök fokról fokra növekedik-Ezeket követi e füzeiben a „Szózat a magyar parlamenthez* -mutatvány Albertfalviak ily czim alatt megjelent e állapotainkat pattogó rigmusokban jellemző.kis munkájából. — .Fiamma grófnő* igen kedves kis íranczia eífaeszélés abban valóban könnyed francsia szollemben" tartva. Mozaik czim alatt ismeretterjesztő a tréfás apróságok, végül az „Aprópénz" czimü humoriastikus képek. — A csinos boritókban 2''/, nagy negyedrét iven megjelenő füset ára 12 kr. az elegana ki állítás mellett oly hallatlan olcsó, hogy el nem mulaszthatjuk ez életrevaló vállalatot mindenkinek melegen ajánlani. Előfi zetósi ára egész évre 6 frt félévre 3 frt.
— 600 magyar népdal zongorára alkalmazva! Ennyit tartalmaz már a .Magyar Dal-Album* czimü vállalat, melynek 3-ik folyamából moat jelent meg az 5 ik füzet a következő 20 népdallal:!. Ha a szellő által repül 2. Ha azt tudnád édes rózsám. Z. Ha dolmányom minden gombja. 4. Hallod e te kördal lioy. ö. H%lök: tr»tyór,,.0e kónyeaz, 6. Ha meguntál kedves babám. 7. fia-ragomban .olyan, vagyok. 8. Harag asznak rám a lányok. 9. Harangoznak a
toronyban. 10. Harangoznak, harangoznak. 11. Harsog a trombita 12. Ha szivemet néha, 13. Ha viasaanéz a bús magyar. 14. Hej ! dehogy, dehogy bánom.
15. Hej, de szomorúan ¿zól a furulyám.
16. Hervadok angyal ér.ed. 17 Hires város az alföldön. 18. Hol as a tele kancsó bor ? 19. Húsvét után két hete már. 20. Hasd rá czigány azt az én bus nótámat. — £ mü kiadója arra kéri hasai közönségünket, hogy előfizetéseikkel és népds lok beküldésével legalább is addig támo gassák, mig benne 1000 magyar népdal leai közzé téve. Hazánk ezredéves fennállásának ünnepére e gyűjtemény egyik legszebb nemzeti emlék Unne, melyben népéíetünk a legrégibb időktől fogva a mai napig a saját költészetében volna z-nében és szavakban bemutatva. Előfizetési ár egy évre, vagyis 10 füleire bér-mentes szétküldéssel 1 frt 80 kr. Előfize tések Győrbe,'' a " .Magyar Dal-Album« kiadóhivatalához. Egyes füzetek minden rendes hazai könyvkereskedésben is kap halók.
— Lisst Ferencz .A. budapesti-'' Munkácsy - ünnepélyekhez* czimen magyar Rhapeodiát irt zongorára, mely már legközelebb meg fog jelenni Taborszky és* Par^ch nemzeti zeneműkereskedése kiadásában.
— üj zenemüvek-Tibocszky ésParsc''n uraknál Budapesten megjelent .Margitszigeti rózsák.* Eredeti csárdás zongorára szerzé Nicolich Sándor. Ara 1 frt.
— ,Árpad vezér* és .Szent István király* czimü kőnyomatu m fii apókra nyit megrendelést Halász István előnyösen ismert fővárosi könyv- és műkiadó, ki már a hasai történelemből merített dísze» képekkel megnyerte a magyar közönség bizalmát oly annyira, bogy reményünk lehet, mikép vállalataival mindinkább ki fogja szorítani a külföldi selejtes műtermékeket, melyekkel idegen ügynökök gombamódra elárasztják aa országot, rontva és ferde irányba terelve a jó izléat. Az: emiitett két történeti műlap .centímeter nagyságban méltó díszét ké-p3zendi minden lakásnak. A mülapok ára.egyenkint 2 frt. A megrendelések ki adóhoz (Budapast, VII. kerepes! sz. a.) bérmentve intézendők.
:.-•*—A Magyar Regény-Ctárnok 9. füzete is előttünk fekszik s ujabban meggyőz bennünket Aigoer Lajos tevékeny könyvkiadónk ''-ez - ujabb vállalatának életrevalóságáról. Az első számmal megkezdett két érdekfeszítő eredeti regényen u. m. a .Köd* Gózsdu Elektől, a .Doctor Castillo.Golenich F.-től — kivül ott ta látjuk benne Mindszenti Gedeon köitői ciklusából a .Balaton szerelme* czimü hangulatteljes költeményt, a .Falu bolondja* érdjekes kis rajtot a magyarnép-életból V. Sándortól. Mozaik czímmel ismeretterjesztő s mulattató apróságokat s végül az Aprópénz humorisztiku6 képek a varjufogáat tüntetik fel. -—.. A csinos borítékban igen elegáns kiállítással meg jelenő folyóiratot melegen ajánljuk t. olvasóink figyelmébe. Egyes füzetára oaak >2*kr. A mü előfietési ára egész évre-6 Frt, íótóvre 3 frt.
MAÍJOZIUS 9-én 1882.
közben a kis Ieínyka egé«z őszintén kifejezte ellenszenvét a németek iránt, a mit is ilyen szavakba öntött: Lássa én a mamát megcsókolom szeretetből, a papát tiszteletből, a fr«nczíát lelkesedésből,, a magyart rokonszenvből; d6 ha egy német ember kérne tőlem csókot annak négy milliárdon alul nem udnék.
— Irtózatos botzu. Szombathelyrő'' irják: óbér vasmegyei k^ra^gben (Szent-Elek mellett) tegnap éjjel megdöbbentő eset történt. A biró tárát fe''gyujtották s mikor e bcnalevők ki akartak menekülni, látták, höi;y a ház összes ajtói le vannak kötözve. A szegényeket csak a legvégaS pereiben lehetett ki&zabadr''ani, az ablakon át. A háx mindenestől porig égett. A hajmeresztő lett buszúból eredt.
— Megint egy ártatlanul elitéit. N&pról-uapra merülnek töl inosUnaág az emberi igazságszolgáltatás gyarló voltát bizonyító hibás éi könnyelmű itélotek elszomorító esetei. Most ismét Altonából jelentik, hogy egy más ▼siamiórt fogságban levő tengerész azt vailótu böriöu-felügyelőjének, mikép még lS72-ben 150 font sterling jutalomért fölgyújtott kapitánya biztatására a Hornfoknál egy dán hajót, A gonosztettet egy aaatróstársára fogta, ki 15 esztendőre iíéltetett el a már 10 évet ki is töltött ártstlsnui Koppenhá gában. Az önkényt jelenkező gyújtogató tengerészt Koppenhágába asállitoiták, miután kiderült, hogy vallomásai igaasá-gon alapulnak.
— Névmagyarositási statisztika, Az 1867-ik év márcmn* 10-éiól 1881. d»oz. 31-ig hivatalból eng délyesett név. magyarositások felől as tO. É.* a következő . hiteles adatokat közli: 1867. márczius 10 tói 1868. decz. 3l-ig történt 522 névmagyaros táa; 1869-beo 217: 1870-ben 163; 1871 beu 145; 1872-ben 134; 1873-ban 252; 1874-bex: 190, 1875 ben 176; 1876 ban 152: 1877-bac
190; 1878-ban
191; 1879-ben 214;
Vegyes liirek.
— Nincs veszedelmesebb dolog,mint a nőket megcsalni, mutatja a kővetkező kis eset, melyről bena^nk»t értesítenek: Jakab Pista csinos parasztlegény . szerelmes volt egy fülei menyecskébe s házassággal, iliteget te azt, azonban nemcsak a leány csalfa, hanem a legény is ha teheti, így történt itt is, legényünk ott hagyta a menyecskét a egy ősibe való gazdag leányt kéri meg** alnegcsalatolt menyecske áUkkal sújtotta a hűtlen legényt és az átok be is teljesedett, mert a lakodalom rzapjaa "a -vőlegény, midőn esküdni, mente «t oly roazszul lett, hogy agy kellett a kocsiról leemelni, emiatt a menyasszony anayira dühbejött, hogy vőlegényét jól elverve a kocsira dobatta; a szegény megvert vólogény kfaytelen volt Fülére hass hajtatni, a lakodalomból persze semmi sem lett.
'' — A többnejűség sectdjának veszc ■ délme. Az északameríkai Egyesűit'' ''.Ö.1U-mofc svenátusa a kongrsssasnak egy tör-véayj a vázlatot, adott be a többt.ejÜ8é^ elnyomása ci«ljábóf.''E szerint- 1-ör többnejű ember nem szavazhat tarlocaányij parlamenti és elnöki választásoknál ;''2-ór többnejű ember nem választható sem becsületbeli, sem fizetéses hivatalra: 3-or többnejűség nem képeait valakit arra, hogy kis vagy nagy esküdtszékek tagja lehessen; 4-er a többnejűség elegendő arfa, hogy semmiféle perbtn tanú ne lehessen és esküjét el ne fogadják a biró és a peres felek. Azt hiszik, hogy a törvényt meg fogják szavazni. A mormonokat Amerikában őzzel súlyos csapás érné, valóasinüleg ez arra bírná őket, hogy le mondjanak tőbbnejüségi hittanaikról.
— Drága csók. Egy franczia család utazóit a napokban Esstergrmon keresztül a fővárosba. Útközben megtekintették a nevezetességeket ée ebédre egy elsőraogu fogadóba ssálltsk. Ebédközben megismerkedett a francsia családdal, egy helybeli fiatal ember, kí a szép kis szőke syolcz esztendős leányka szellemességét hem győzte eléggé csodáini. Társalgás
1880-ban 197; 133l-ben 1279. Tehát 1867-től 1881. végéig összesen 4124; ebből izraelita 1407. Msgjegyesletik, hogy ezen kimutatásba a néváltostatáet kérelmező caaiádff-k gyercp-ekeik nélkül nt 2314 vannak felvéve. -
— Regény a Boitporus parijáról. A szultán nővérének, Nailé berczegnőuek halálához egy érdek« történet fűződik. Náilé asultána, asereieit egy fiatal törököt, S*dyk beyt, aki őt vissoatszerette anélkül, hogy ttgytzer ír beszélhettek volna egymással. A hörczegnő íjyakrtn kikocsizott és ilyenkor feltűnt neki Sady bey, ki epedő pillantásokkal követte ko-osiját. A szép Naiié tudakozódott u ifjú neve után és viszonozta szerelmét. Hat hát hónappal ezelőtt a azultánái aőül adták Mehemed bevhes, egy igen azép cserkesz tiszthez, Miaős-Sadyk erről értesült, öngyilkossá lett.''Ez a törököknél a legritkább esetek egyike s mindenki csodálkozott rajta, anélkül azonban, hogy valaki ax igazi okot Bejtette volna. Beszélik azt is, hogy Sadyk öngyilkosság előtt egy levelet irt a «zuitánnak. -- Abdcl Kamid szultánnak-e szerelemről nem volt tudomása, mert ez esetben bizonyára nem adta volna nŐrérót Mehemod boyhez. Nailé szultána Sadyk halála után sorvadásba esett és nemsokára követte kedvesét a sírban. _
— Élezek a deiegactióból. A magyar delegácsió ülései, melyek oly komoly színben tüatetvék föl s lapokban, nem nélkülözlek humoriastikas epizódokat sem. Ezek közül nem less érdekte • len egyet s mást /SlsmHtenL As első bizottsági ülésben Andrássy gróf ecsetelte az okknpácsió terütfté* mralkodó vfezoúyokit. Miothegy''a-gréí nroák meg van azon szokása, bogy mindent rózsaszínű szemüvegen vagy inkább rózsaszínű monoklin ke^eüttil^Ukiftt, azon megjegyzést kocakástatta, hogy 500 zsandár ral el lehetne nyomni az cj fölkelést: túlságos magasnak nevezte a kért hitelt s«*se! ftklevaoiiette hires mondását a katonai zenekarral megerősített századról. Egy delegátos kevstkező szavakkal iza-kitotfa félbe a gróf beszédét: .Haőexcel-ientiája csakugyan azt hiszi, hogy a fölkelés elnyomás* oly csekélység, akkor talán lt-gjobb volna, ha taint altábornagy késznek nyilatkoznék négy''miliő költséggel élhyomni « ftjlkeí&t,''megvagyok róla gy&ódve, hogy ő felsége rögtőn megbisná éxcellentiádat a főparancsnoksággal.'' — A delegáció ezelőtti ülésében Jókai Mó- költői kedélyességgel ecsetelte Dalmácia lakosságát. Felosztotta őket a hegyeken és a völgybenlakó emberekre. A hegyi lakók — igy mondá — mind rablók a a völgybenlakó emberek megtakarított készleteikből élnek, kiket időről-időre kirabolnak. Hogy mily roaszak azok az emberek, kitűnik abból is, hogy a házasságban ia bevezették — a próba-évet. — Sslávy köxös pénzügy minis''er is mulatta a delegációt kedélyes megjegyzésekkel. Azt mondá, hogy az okkapáció területének lak<M»i számára egyelőre nem volna értelme a gásvilágilással s egyetemekkel terjesztett civilizációnak, hanem elébb arra kell szoktatni Őket, hogy „agyának jó kenyeret a marhahúst, mert eddig csak kecskehussal táplál kosták." — E a7*rínt még enni is tanítsuk s boanyákokat ! Szép feladat.
v I
HUSZONEGYEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY.
MÁRCZITS 9-én 1882.
- Gyilkos katona. H&rcztérről írják: M. hó n-éc Grabon Msjer 16 ik (va raadi) ezrtdbeli tiszthelyettest Gyurics iartildkos kf*ember, a kompániavarga, ftuyuoiőtte. A tiszthelyettes valamit pa-i osolt Gyurics->ak. Az azt mondta, hogy mindjárt engedelmeskedik, csak elébb levelet ir bazn, honnan ép most értesült öc-icne haláláról; ha nem most ir. a levél lekésik a postáról. iínjcr tiszthelyettes nem fogadta el a mentséget, mire a közember iegyvert ragadt és rálőtt felebbva-lójára. A meglőtt még tiz perczig élt. Gyaricaot, kit rögtön elfogUk, fölfogják aknáztam. Az isztriai hóhér már meg is érkezett. Más oldalról irják, hogy a főnt eibeszélt osetbói csak a gyilkosság lénye igaz : a lett oka a legénység elégedetlen-aége, mely az emiitett emberben kétségbeeséssé fokozódott.
— Zicly Géza gróf Nürnbergben. Nürnbergből távirják lapunknak e hó 1 ről: Gróf Zichy Gézának, a hírneves Urofmüvéáznek hangversenye itt is csak o!v fónvwu sikerült, mint Münchenben. A grófot határtalan Ielkosedéascl fogad-Iák, elárasztották különféle ovácziókkol. Ai egész nürnbergi előkelőség fényes lakomát rendezett tiszteletére. A nőegylot virágkoszorúkat nyújtatott át a műrész-u<;k, ki nlóadás alatt annyi bokrétát kapott. hogy valósággal ugy tün: fel, mintha virágos kert közepén állott volu«._A he-
.-k.ít már előre elkapkodták. A szorongásig ni^Usll ház minden, darabot szűnni nem akaró leike&edéssel kisért.
— Az angol királynő ellen elkövetett merénylet foglalkoztatja az európai raj''.ót, s örömüket fejezik ki a merényiét fölött.1 A királynő egészen nyugodt s az <*8f-mény nem hatott reá oly fájdalmasan, hoey utókövetkezményektől tartani lehetne. A királynőt a világ minden részéből üdvkivánó táviratokkal és levelekkel árasztják el.
— Morphttu mint vUílyiárt. Egy orosz főhadnagy Charkowban idéző fiatal nejétől levelet kupoít, melyben többi közt a következő passus volt: „Távozásod óta egyetlen örömem Morpheus, kinek mos-több időt szentelek, mint azrlőtt, egyedül karjaiban lelem legédeab álmaimat j és reményeimet." A féltékeny férj m-ig-muUtjtt a levelet a kapitány urn^k. ki a churkovi rendőrséget bizonyos Morpheus f-jlkereséAére szólitotta fei. Daczára minden fáradságnak nem sikerült, ezt felta ¡álni. A megcsalt tiszt panaszt emelt a hanyag rendőrség ellen a helytartónál, a levelet mint corpus delictet mellékelvén. A helytartó azonban mindjárt megtudta, ki az a Mcrpheus. Ilyen műveltek as orosz tisztek.
Szerkesztőt üzenet.
Tanító .* Mondá ''kft *ili, nw a kincs ? j MiH Kme*, kincs. ••»« esry káplár. | Tan:ti: Hogyhogy ? i 4874. A L. Azonnal megküldöttük.
Mili: Hát ngy, hogyha a kíplár f«te ! .5575, p p. Sajnálatunkra már kés5n
9 órára pontosan nrni a konyhába «»akác* ; érkezett.
i.éuktól hallom! Nom tndnm, hói m*rad oiy 4375 Gy. Ar. .Egyetérté*" hozta,
soká a kinc-cm! > dpik tudtuk a srámot feltalálni, srivesen meg-
. ! küldöttük volna
Papírszeletek.
Ördöngös efry haj. Beállit Baobas lovagja az orvoshoz éa elkezdi:
Doctor ar, ugyAti kírom, vizsgálja meg fejemtől gyomromig feUü rósr.emo% as én bcliű sierveim bizonyosan vagy hibásan vannak alkotva, vagy Hptsztnltak.
Honnan gyanítja ezt barátom ''( Hát ouuau, hogy a bort mindig ¿ryom-runiba űatum és mégis a frjomhc megy.
Nevelő ni: (.1 t.t ténrlímbr.l elóolv.-nvn.) Midiin Ill-ik Károly fiát olvwzté, bánatában többé sohasem aeveuft
Nűvcudék: Hát még akkor sem, h* megciiklandozták
ElaE nap Bzétválaaatá Jehova a vizeket t siárasföldtől : hát második nap mi lett a világból ? kérdi 6 káplán Unitrányát. Malter lett, kér*m szépen.
i >•!
4S77. .Ferdeség." Valóbaj: ax.
4878. Sümegh. Köszönettel vettük.
4879. M. V. JörS azámrx maradt. 48S0. A sz».bá!ymidelctct közöljük, an-
megnjitása igon o''Vzh&sznn. 4881. y. B- E. ?.
4SS2. N. V. Bpcst. Eszközölve lett
"Vra,E5ia.ti 2a2.ezxet3re3a.es.
Indul BCanizsáról.-^iova:
A mama bálba készült leányával.
— Lóri, ne mond a bálban, hogy anya 1 vagyok, inkább mond, hogy nénéd vagyok.
— Miért mimj?
— Hát tudod, as urak — nagyot datálnak tarthatnának téged.
fclczea tolvaj. Biaonyos Tóth nevü polgár kertjéből * káposztát njiad ellopták ; aérai | vigasz a 1.inul a tohajok Cgyifte papírdarabot hagyott ott. melyen olvasható volt: „nem tótnak terem a káposzta !*
Mért vagy * földen ? vérdi az iskolái gyermeket a vallástoktató káplán az emberi ''ét rzéljáról magyaráltatván.
.Mert nem férek a padba!* felelt az álló kis deák.
Dictionariumért küldé a rector a mon-disánst a psphoz Kz elfelejtvén ama ropogóg szot s Pdiszaó jármot" kért.
Angol — Pinczér, megkapom már a Pimes-t ?
Pincsér. — Kérem szépen egy nő kezében van. •
Angol. — Na hát! Ha a n5 Gatal, sxép, gazdag s hajadon, hozza ida njaágot a aóvel s k»xével együtt.
Vonal szám
207 Esrók, M..I«Ía«, Do::U orir
315
203 /-«<l* Pnstrc (gyorkvonxt 2<J4 , (postavonat)
Ora Pere. Id5 6 10 röggel
2 30 délut 11 1 éj je 5 55 regg<1 2 8 délnt.
^13 • , (vágyta vonat) 11 20 ájje!
31S Bérabe (Ssowhatliríy, Sopron -T
f+''í) 6 15 regg-l
,301 1160 fjje
í 315 Sopronba 3 40 délut.
j 205 Prági-rhof Koltorí, Csákton.ya J 5f> r.-g^cl
j 203 , v 47 dA)ll!
001 f . Igjor.v) . IU-.0
Erkoxik Kanizsára honnét:
,210 ZUkáuy (olől 5 ¿7 reC; .
216 . . I 41 a.1''1,
208 , '' . 11 1 qh
•211 lt..a* Po.trSl (vegyo. rouat) 4 lő regK-
20:1 ■. (postavonat) 2 5 délut
| 201 .. (gyorsvonat) 10 .¡0 ¿j,ei
|302 Bé-USl 4 1 reZZe.
.. 1 10 15 ijjel
31G Sopronból 12 Sdélbon
204 ■ 1 20 délut
206 » .. 10 50 íjj*i
202 PrAgt-rhof fol5l(gjorsvon«t) 5 37 rog,-,l
i Fe[el<7''a agefk6aztŐ : BÁTOBFI LAJO.s.
HIRDETES EK.
i
Hirdetmény
— íJg»-an mit gondolsz frtleségcm nélkil-; iem, egyedül menni a bálba ?
- Féltékeny bohó, hist a k^.itáuy ur | ^elsŐ ŐS Jl 1 SÓ-liahÓtI k''ÖZSég bOT-
oi foc ki8irni __í és pálinkamérési joga az 1882.
I évi april 24-tól számított 3 évre f.
Hadnagy. — Ugyao ,«v»ndjit hogy nem , . 0, , „ ^^ ír v i •
a tabbivei lépést tartani ? | ho 21-éü: a haüüti vendeglo helyi-
üjoncz. — Hadnagy ni jelent«m alá»- j séfrében nyilvános árverésen ki foc
adatni. A bérléni szándékozók 100
frt bánatpénzzel ellátva
tud
san, a többiek n^tn tudnak lépni, m*rt mikor én magam megy-k, mindig tudok lépést tartaui
Dicsekszik « hatzár, hory milyen hoiszn j szíveskedjenek, a bjjnaza. Nem sok biinycik s a''füle kőré fog;a sodoraL — Persze hit moudjálc táj-sai, mert a füled ér odáig.
megjelenni
497 1 -2.
A közbiztonság.

legtirrtább ¿yrvniet
SMra^iíT
legjobb Asztaií-és (Iditó Halj
kitiinö hatásúnak bizonyult kőh''jgóstic!. oégc bajüknál, yyoroor-és hólyag hurutnil.
ÍlDEC SEK_(a2 cmés/lcsiílósegilrsirt .
Mattüni Henrik, «.a.-ltbidöin Ciohort.-Js
409 7—48
HIRDETESEK.
BÁRON LIEBI&-FÉLE MALTO-LE&UMfNOSEN-CHOCOLADJA " LISZTJE
Legjobb Yértkrpzó t.-pauya? -ggg STARKER & POBUDÁ OS. kir. főszállitd gvárábó STUTT6ÁHTSAN. A MlIy^O-IiEGUMINOSKX-CHOCOLAD a legelső orvosi tekintélyele Ítélete szerint gyeiigt cmé-ztésben szenvedőknek, vérszegény gyermekeknek, szoptató ntiknek, gyengélkedő leányoknak sst. kitűnő, tápláló és kellemes izü italt nyújt. A MALTO LEGUgiyÖSEN''-LISZT az elóbbi esetekben mint erösitö és konnyen emészthet)) levesnek mutatkozik, valamint jóhatásu táplálkozó szernek és kitűnő gyermek-tápiáló-anyagnak eg}- évestől .kezdve. A kisebb mértékű árak mindegyik csomagra kinyomtatvák és kaphatói* a birodalom összes gyógytáraib^n és fűszerkereskedéseiben; ellenben nagyobb mennyiségbe a fór&ktárn&l . EOK A.RDT PÁL BÉCS, I., Weihburggasse 24. * (<45 7~26>
Raktárak: Zágrábban MITLBAOH ZSIGMOND gyógysz. Eszéken DÁWID JÁNOS győgysz. Mária-Theresiopel JÓÓ J. gyógysz. Székesfehér vár ott BRAUN'' LAJOS győgysz. DIEBALLA G. gyógysz, Znpanje (Szlavónia) MATTER A. gyógysz. Komárom SCHM1DTHAUER L. gyógysz.
m^mwiviv.i«vwi
Sziros kóssCnet a „Betegüaráí'''' czimü''röpirat mogküldésoértt amelyből látom, hogy még a mogxögzőtt bajok gj-ógyUhatók ha a megfelelő gvógysxcrck használtatnak. A sok évi szenvedések utáa régóbajtott fel-gvógyulás örvendetes reményében kérek küldeni sat. — Ilyen kőszönot-uyilvánitáaok. oagy számmal érkeznek bc a ezért egy betegnek aem kel. ¡«JO oJmnlatríaai a Sic-htor-féle lipcsei kiadó-intézetben már 29-ik kiadást ért „BeUgbavéd"- czimü röpiratnak Oorischek. Károly cs. kir egyetemi ktsnyvkarfakedéséböl:. (Brr», I., istrán-tér 6.) való meghozatá--annyival fiakibb,-Minthogy kí>luégébo aea kerül, mert ingyen és bérmentve kUWotik meg. 403 4_b

■WiV.NVÍV.VhV. *.V.sw.
PILEPSIA f göres és 8/jÍv-
bajban szenvedők, kik ezen betegségek inint érdeklődnek és íjiztos segóiyt keresnek, biza lommal szerezzék meg Df. Boas görcs és idegbajt gyógyitü specialistának füzetét; kapható ingyen és bérmentve, csakis 488 3--«
PARLAGHY urnái,
Paris, 29. A venne de Wagram.
#
. qqq3qooooodoocxxoooocococxdoocxkdooooooo3ooooooooc)oooooc
T«MÉMS6AZM8SZ0IIY0*''| üünruÁH niohnnioíl
figyetoéÍH! I _''
Hazai-táYBi
a legjobb,legmegbízhatóbb és eszerint legolcsóbb kávépötolmány,
Az egész éven át a Budapesti
" * • i'' * 1 i
isr. autfc. orthodox hitközség állandó felügyelete alatt készíttetnek kávépötolmányok.
Raktárak ; az ország minden nagyobb r&szer-űzleteii>ea.
I. magyar csokoládé pót- cs fügékáyé-gyár 496 2—s. * Budapest.
CBDOOOOOOOOOCXXXJÖOOQOOOODOOCXX^
>1 Ui. •__... J —
WWW
""*" A V É
és í b e a szétküidési czég-
Legfisgyobb szétkaidéri izltf nagybani árakban ajánl Hamburgból postán bérmentesen ingyeni csomagolással zsákokban 5 kilótól kezdve
Osztr ért. írt.
21. Mocca valódi arabiai — — — — 710
22. Wenada igen nemes — _ _ _ — _ — — — 6-ftO
24. Java I. tárya nemw _______ ___ 6 —
30. Cntu zvld erőteljes ______ — — — 5-
27. Perl-Mocca, igen kiadós — — — — — — — — 5 —
25. Java II. sárga nemes — .— — — — — — — — <40
32. Sastoi, jóizléiü — — — — — — — — — — 4 05
33. Doaiage. kií.dós _____— — — — — 3 90 34 Rio erőtoljes és tiazU — — — ___ ___ 3.70
V.
The«: ''I, kilo 75 krtól frag 5-50. Ruszlik : Kron Sardina horüón-ként r. kilo I 75 írt. KözveUen szétktldés, gyors és s«lid szokat. Árjcgysé •kek kávé-, thea- és vaaillából, valamint kis posta próbák díjmentesen küíiet-nek Kérjük b. ajánlatát és ajánljak magunkat 457 7—26.
PUNKÉ & E.ORNBERQ HAMBURG,
FÜLÖT
ti
II
i -
az általam ajonnan összeállított s a l^szíliráabb alapon nyugvó nyeramény-bíztosita8l játék által havonkint 2— 500 frt nyeremény elérésére.
A. 15-30 nyeremény 5000 frt értékért, emelkedésre vagy esésre.
B. 30 —60 betét 5000 frt értékért, akár emelkedik az árfolyam, akár esik, a veszteség mindkét esetben a lefizetett összeg erejéig rnghat, a nyereség ellenben határtalan.
0. Letéti űzérkedési vételeknél az értékeknek haszonnal való
r
értékesítéséig, mérsékelt födözet mellett, pontos és megbízható értékesítések, szakszerűen és dijmentve adatnak.
471 s—10.
Távirati czim : B&rseE Ageatar j
Halpernem Börse. M. Kalpern, Börse, Bécs. j
tfWWWWdWJ''WA
numtKi^xxxiM*********
ŐSZENV EDÖ K sokszorosan elismer: módszerem által miitét és foglalkozás báni zavarok nélkül tartósan gyógyíttatnak.
Jutalom csak már "bevégzett g y ó -g y i t á s után.
Prof; CH. ALBERT.
Paris, 29. Avenue de Wagram.
3—*
***x*****u************
Figyelemre méltó,
EHÉZKÓR (Epilepsia) görcs és ideg szenvedők biztos segélyt nyernek módszerem által. Jutalom még csak a látszatos jobbulás után. 490 3-*
Gyógyítás lev¿lileg.
Prof. CH. ALBERT
Paris, 2S. Avenue '' de Wagram.
Kagy-SAnissáa, nyomatott & ki&áó tulajdonos W&idits József gvorssajtójin«
iri 111 m
SkGY-Ummam. márczius 12-én.
- --------A---

te. erro...... .
o-gyed cvro......
y/j\j szám 10 kr.
HIRDETÉSEK
- hasaboa petitsorban T, miLsr*iS7.nr C í minden további sorért kr.
NYILTTííRUEN aoroakéat 10 krért vétetn.-k ''.<•! ¡wt.i-sta.ri illeték miuden egyes :i:.r>:» lésért ''¿0 kr. fizetendú.
Huszonegyedik évfolyam
A kp szclka: réaaét illeti kfzien^. nyei a. iícrkesztőbóz, anyagi részét illető közlemények pedig l kiadóhoz bérmentTf iavézeadők :
K A G T''- K AX I Z S A Wiasslesház.
Brnreatvtlen levelek csak ismert mi^akatírzakUíl fogsdtatr.r.k *1.
Kéziratok tísízl nos. küldetnek.
Nr?t-Kanizsa''város heivható-aganak, ,nagy-kanizsai önk. tüzoltó-egylct6. a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank*, ,nagy-kanizsai takarékpénztár6, a ,zalamegyei általános tanítótestület* a nagy-kanizsai kisded nevelő egyesület", a uagy-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet*, a ,soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-ktnizsai kdlválasztmánya" s több megyei és várót
ogyesüiet hivatalos értcsitóje.
Heten ki ni kétszer, vasárnap- s csütörtökön uregj elemi vegyes tartalmú lap.
12U6 110 j- k.
Szabályrendelet a legeltetés szabályozásáról.
A legeltetésnél lapasztait több nemű visszaélés megelőzése végett a vagyon és személybiztonság érdekében a következők rendeltetnek;
3) Az éjeli legeltetés jnnius és jnlius hóban esti 10 órától reggeli 3 óráig, azonkívül'' pedig esti 8 órá-tói reggeli 5 óráig feltétlenül el-
liltatik. ■.........
2) íjr-geUyíni csak renáes pásztor vagy'' más alkalmas őrző ¿Hal szabad. Lóhátról való iegeitetés tilos.
12-ik életéveket be nein töltött gyermekek őrzök ül nem alk&imaz-hatók. . ..
3) A községi bikák este-a nyájnak a legelőről való hazatérte níán a mezőre, rétekre szabadon'' nem bo-csáthatók. hanem istáJlóba..vagy állásra hajtandók. -i
4) Az 1. és 2. pontban felsorolt tilalmak megszegése kihágást képez s azért az őrzőn kívül az 11 letó gazda, szülő vagy. gyám is feie? lós és 1 írttól 50 frtig. terjedhető pénzbüntetéssel és 5 napig teljedheíó elzárással büntettetik.
A 3-ik.pontbsn elrendelt ihtéz:, keaés megszegése. — ..amennyiben az'' a pásztort terhelné kíhágási uton a fent meghatározott büntetéssel, a-mennyiben pedig a községi elöljáróságot, — az 1876. V. t. cz. 18. és következő szerint fcgyelmileg
büntettetik.
Keit Zalavármegye törvényhatósági bizottságának 1881. évi szeptember hó 5-én s folytatva tartott közgyűléséből. Kiadta:
GÓZONY LÁSZLÓ m. k. — főjegyző.
bú-^4 lafeá. utim
A magyar királyi belügy mini s t e r.
Jelen szabályrendeletet, az 1879. évi XL. törvénycikk 5 - ik §-ának alapján „ezennel megerősítem.u ,
Budapesten 1882. évi februá: hó 8-án.
A minister helyett: PRÓNAY JÓZSEF m. k. államtitkár.
(P- H.)
Hegyei zsákok. ]
Bármily" higgadt* ú- gondolkozzék az vember3 még. .sem állhatja meg, bog?- igazságot-..ne adjon .:.az olykor túlzottaknak tetsző vádaknak, melyeket a hazánkban ugy. mint - c.inden-modern alkotmányos országban- divó párttusák alkalmiból az" egyik fel a másitra szór ^ ha az egyes lényeket komolyan áttekintjük.
'' Megyei.''zsákut és párítusa l — Micsoda összefüggésben állhat az egyi»ás«ü ?. Sokan a Risztéit • o. vasok •köztii csadálkozva fogfák .kérdeni. --¡,-Egy kis türelmet kérek és lassankint ''kibttjtátom. a szeget a zs£k"ból:.
Alkotmányos a éránk alatt gyakran olvashattunk h-irlapi czikkeket, melyekben nőm a legkíméletesebben lett emlegetve vasútépítési rendszertelen rendszerünk; Hánvszorr '' vádol-
... i.. • • 5 ,
tátott. .egyik-másik concessiv azzal, hogy nem országos, de magánérdekből adatott, s mint elég sajnosaii.látjuk a következményekből nem - épen alaptalanok voltak e vadak. " Nem-szükségei. bogy itt példákat hozzak föl, ha a tiszteit olvasó-közönség kissé visszagondol a vasútépítési con cessiok járvány kórára, ugy sirva, mo-x solyogva kénytelen bevallani, hogyha a vádak átaiában nem is, — de részben még sem voltak alaptalanok. —
Nem szándékom párt kérdésekbe bocsátkozni, de ha a közérdeket tekintem," nem - nyilatkozhatok másként, mioí hogy a mi a vasútépítéseknél nagyban, ugyanaz megrei utainknál kicsiben tapasztalható. Azonban, ha épeu rptimista akarnék is. lenni, akkor is csak azt mondhatnám, hogy a kivitci czéltalansága folytán az
ujabb utépitések ugy tűnnek föl. mintha azok nem is egves vidékek, hanem csak egyes személyek érdekében történtek volna ! Szívesen eiis-merem azt, hogy ha meg\^nk valamennyi utvonalát egyszerre k; akarnók építeni, az oly teher volna, melyet elviselni lehetetlenség. Nem is arról van itt a szó, hanem egyedül azt sz elvet állítom föl: ha egy útvonal ''építésébe bele kezdünk, azt fejezzük egészen be. ne hogy az egész dolog czéiisian legyen.
-Tekintsük a Sormás-Szepetnek közt épített utrészletet. Ugyan mi czélja" van ezeD útnak? Csak egyedül az, hogy a Szepetnek — Kottori utat kösse össze az országúttal. Azért bizouy kár volt annyi munkát és. költséget á''dozní; mert a hogy. ember emiéirezet óta elég jó összeköttetés volt Szepetnektól Kanizsáig a régi ut. agy megállhatott volna az még tovább is.
És azonban azt hiszem, hogy a Szepetnek—sormási útnak az a czélja volna, hogy az Szepetnektól egyenes irányban tovább vezetne Fi-tyebáz — aíurakereszturon át a lete-nyei megyei úttal rsatlakoznéK.
Aproj>os! Leíer.yei megyei ut ! Mi ennek a rendeltetése ujabb ki-toldásával ? Hiszen a . murakereszturi vasútállomásnál vége szakad! Hát ez az utrészlet csak azért épült közöspénzen, »özös erővel, hogy Tót-Szt.-Márton, Szerdahely és Molnári lakosai könnyebben járhassanak a vasútra ? Vagy talán a keresztúri állomásnál van Zalamegye határa ? Azt az ujabb megyefőlosztást még eddig nem ismerem, mely szerint Mura-Keresztur, Kollátszeg és Légrád Zaiamegyétól elszakitattali: volr.a. Vagy e három helységnek semmi jussa sincs a megyei utakból? JVem áll érdekükben azt kérpi, a mit Szerdahely és Molnári megkaptak ?
Mi czélja volt tehát £ letenyei meg}*ei ut meghosszabbításának, ha
a keresztúri állomásnál vége szakad ? Ha a megyei utak ily módon épülnek, mint az emiitett két utrészlet, ugy igen sok gondolatjel akadhat meg csonka végükben. A mint Szerdahely és Molnárinak szüksége volt az útvonal meghosszabbítására, szinte szüksége van Mura-Keresztúr, Kol-iátszeg, Légrád, és Dombomnak ezen ut teljes kiépítésére. E fölszólás nem épen alaptalan, mert ha ma a lég-rádi vagy domborui lakós Kanizsára, vagy csak Keresztárba akar menni, kénytelen eióssör Somogyba átmenni, mert a maga megyéjében nincsen utja! Kissé comicus dolog, de való.
A Sormás —szepetneki ut kiépítésére fölhozhatják -ugyan azt az okot, hogy a kanizsai homokon át nehéz a közlekedés. Helyben hagyom, helyes ok. De hát .nem épen ezen okot lehetne nékünk alsó községeknek is fö. ooznnnk? s még hozzá czif-rábban! Mi meg kénytelenek vagyunk a somogyi homokon át egy óra folyást úsztatni, ha Kanizsára vagy csak a szomszéd Kollátszegbe akarunk menni. Hát meg Tityeháztói, ezen utatian puszta szigettől kezdve, a bajesai és kanizsai homokon épen ugy kell átvergődni, mint a saharai utasnak, vagy a boldog mult időkben az alföldieknek pusztáikon, jó találomra!!! Ha pedig valakinek Sze-petneken vagy azon tnl van dolga, ugy életveszélylyel kénytelen a fatörzsek és vízmosások között átvergődni.
Ebből az a tannság, hogy ha jó uton akaiunk közlekedni, ugy egyrészt Somogymegyére kell várnunk mig az nekünk a szt.-háromsági homok pusztán egy óra járás hosszában az utat megcsináltatja, vagy pedig Muraközön át a Kottori révnek és azután Szepetnek. Sormáson át Ka uizsára kerülnünk, hogy a megyei utak üdvös voltát megismerjük s a homokkerülés theoriáját megtanuljuk.
A kollátszegieknek meg könnyebb, mert azok, ha Légráara akarnak menni, egyszr-rüen elindulnak Molnári felé és azután a kottorii réven át. Dombomnak járhatnak Légrádra s ott bizonynyai mindenütt jó utat találnak. Akaratlanul is eszembe jut a mi kedves Borsszem Jankón,inidón Gerófy színházigazgatót a budai színkörből lakására utaztatta.
Minden .tréfát félre téve — va lóban égető szükség az emiitett zsái:-utak kiépítése, mert: a mint az egyik, ugy a másik községnél; is vannak érdekei és épen nem helyeselhető dolog az, hogy alsó községeink minden tekintetben háttérbe szoríttatnak. Ha a mura-kereszturi állomásnál végződő csonka Szerdahely —letenyei utat a megye a szükséghez képest a ka-konyai révig kiépítteti, ugy az teljes összeköttetést nyer á domborul, iile-ieg a iégrádi uttaL Azonkívül az egész aránylag csekély költségbe ke rüine, minthogy Mura-Zeresztur.Kol-iátszeg községeknek becsületé; e mondhatjuk, hogy k:rált az utóbbi években útját oly karba helyezte, hogy arra a legcsekélyebb kiadás sem volna szükséges, a falu alsó''végétől t b-konyai révig pedig az egész épiteudó útvonal nem hosszabb 2 y: kilométernél. A községi hidak szinte oly y karban vannak tartva, hogy évekig sem kellene javításra gondolni. Szén csekély utkiépités á1^ Légrád és Domború lakosai 4/t nének közelebb .Kanizsához s nan: volnának azon ne--e''séges kénytelen-ségnek kitéve, hogy hs, a szomszéd faluba vagy iárási hatóságukhoz aica:-uak menni, előbb Somogyban csatangoljanak egy darabig.
A mi a Szepetnek — Fityebaz — mura-kereszturi utvonalat illeti, az sem kevésbé szükséges, bár az cár mindenesetre több költségbe kerülne, de ezen útvonal kiépítése esetére a megyei úthálózat az alsó vidéken tel-
TÁRCZÁ.
iía, kimegyek..^
Hc. kimegyek 2 temt-tőbe
Oiy ;öi énerc ajig-im''s.t! '' ■''
Hí. tekintve otry-eRV sirkSro Fch-dc= fájtlilmaas&t.
Ciend £ bék«4 uralg r. sirokoa, Átb&tjai Irlkem, szivec
Ici£m vájjyeyá olv.\d xjV.tmon
Hogy hol Ipss tz A:r ijcirnm ?..
O''.y éd £ tjlaa már plbuual, Fáradt r*gyok réj-tíleu.
J-.''léfí e jé életből finujri,
Sxássocarc. cjak bá Wrois.
itt fest értosi. ho^y mint taposnak, Ott lent majd nem énwE a:t,
Kec báuom bármint moit^jOjcAk LÁl-z sLromor. z. gazt.
Meesiünik e czélíalaa kBrdés; E vej,- nélküli r.yomor . . . - •
Rajtam — mintietr. e»b "üldíi-ú:, lakibb cijou iantjaboly.
PÁTORFÍ.
£ L a r 1 s s a.
Pvijc.
Korpádi Bélától. .
(Folytatás ) Ed m<-g tudom magyarázói okit azoa rémes jelon?to«k, melynek ezelőtl néhány órávfcl Isduí vaiink : — egy atá: amely hidegen hsagzik egy becsöloie.-nó előtt, — olyborcafizió, — ez egy ató, - íéitókenyaég8 — uralkodott egóas lényeden, jűsigoe s&emeidei; agyad eret1. gOBáolk<»á&iEu«ij4i «£ egy bzó hálóztc. kö-rlll, — tette rehsv''.gtvé.
Emlékezzél a múltra» — folylalja u aí fagyosabb miküz''bea ejsó-
lét azemeiból két nehézkes könycsepp buli alá, — emlékezze! a?.on jeionelre, amidőn szemeld előtt !&bai,-nhoz '' rugyö''.t a« agg anya, gÖrcsüien ku^jsolfa térdeimet, üóuégoecsve könyörgött egypt-leü Jcáajához, — valÓBlUam óhaját, le* gyek nőddé, e, cítláaunk hírneve, dícpő-aégc m<íg le«z mentve. Szi/em felcajlptt, derülten kaczagtam tel, e te az öreg,i a dúsgazdag nábob szegény szivével IjLt-tad a k(iz.delmet, melyet a kétségbeesés a.gyermeki szeretettel küzdött.
Mosolyogva ¡^érfél bibor palástot, — amelynek sötét szine szírem vérző 66-bét el fogja a külvilág el-jl rejteni; — nem vádoiüaUz. t lest tiéd. de a lélek, a szellem .... a lélek az övé.., az övé .... S most szsreimel Levetélsz tőlem, — átkokkal sujlod az anyát, amiért____huh!
álokkal.. . s ha teljesednék, — nem!., jó létek, — vond vissza átkodat, hisz a
tied vagyok----as. alak tied ...; a lélek
soha . V:
Visszavonom átkomat, bár számításom romba dőlt; — amidőn családodat megmentettem, azt véltem, hálás leczess, de jó'','' meg fogsz szabadulni tőlem, megöl a b ínat'', sirba dönt a gyötrelem.
■ Hasztalan vol; n szegény fiatal nő bizonyítása, hogy 6t tiszteli, — hogy éltét, minden csepp vérét feláldozza gyér meke atyjáért, — ő nem hitt, — nem hitte, nem akarta elhinni, hogy a szivet Bierelemre erőltetni nem lehet, hogy a bála érzete szerelmet nem költhet fel bennünk". - ''
Pihenj, nyag^d'' jó öreg ús álom iigy ölén; — éa nyr£vÍJ»at a«tc adhatok! Szici.~aÚ£ a ^¿i aemot osalfáaBk.
állhatatlannak bélyegzik, mórt nem vagy te is az. — 2 szegény aggíistyánt boldoggá tehetném, ajkak, mért nem nyil-
— tok hazugságra. Hab! gyermekem iránti szere e''.t őrizz meg, te könyörülj raj''am n»gy ég, — mely a kis madárkának is érző, forrón szerető szivet adtál, — légy irgtlcmma!, í adj erőt nehéi hivatásom nak megfelelni.
Istentől, az ég éi föld urától, a m:ndonha:ótól, aki as éaz, a &?iv felett őrködik, kért e boldogtalan anya oltalmat, félt, nem bízott önerejébe: a gyermeki szeretetnek szivét feláldoita, — oh! képes less a szerelem vad szenvedélyének továbbra, is ellent áilni. — Szegény szegény nő ''T szerelő anyai még nem telt meg »a jrompohár, — még nem ittad ki az Üröm poharat ulo''só cseppig; — sötó''. betűkkel van a ts végzeted a sors fekete lapjára jegyezve, — ne gondolj a jövőre, rémes ie&z az ébredés-, borzasztó a va.ló,
— de nem!... tépd ki szivedet, old ki a szerelem szent hevét, légy beteg ápolója annak, iki köréd vérző bíborpalástot vont, — ugy mentve vagy ; — menekülj távol, messze, oda, a hova madárdal nem hat, ahol az enyészet, a pusztulás uralkodik, ahol minden füízál sárgás színe,
— minden bokor sápadl levele enyészetre emlékeztet; — csak távozz e körből, ahol leá.nyéved első szerelme ébredett, ahol először fakadt a Bzereiem lángsugara alatt a gyenge bimbóból üde rózsa.... Maradsz ? 1... agy veszned kell!... távozzál ? tán van mentség !. . .
Mélyen elgondolkodva sétál gróf Kő6zegy Arlar egyetlen fia, a nagyreményű Gyula úrfi ageazVmyefák sürt. lombjai alatt, — nehéz, s/ötrő goadolatok nyugtalaníthatják, hófahér kezét lázt
san dobogó szivére teizi, míg halvány ajkain fájó mosoly lebeg.
Klarícsám! — sóhajl fc! szemeit mereven függesztve as átelleni kastélyra
— szívem gyöngye, — éltem boldogsága,
— Csak tudnád mennyire szeretlek, — oh, ha sejtenéd, mint virasztok ablakod altit éjeken át, — szánalomból iz szeretnél.
Miért, miért kell nékem azoc szerencsétlennek ¡enni, akire égkék szemeid öly hidegen, — ajkaid oly fagyos mo-solyiya! tekintenek, én, aki kék e.;ed egyetlen nyájts tekintetéért, eper-aikad egyetlen mosolyáért feláldoznám e világ összes örömeit; — rabszolgád szeretnék ¡enni ott, ott pihonní a piczi lábak súlya alatt, meggörnyedni, mint a szoigi szavad egyetlen hangjára. — ^cai. nzc.-^tnól,
— csak szeretnél.
Siető léptekkei halad az -telleni kastély felé, melynek gazdag növínysete keleti virágai közt egy virág, s.-ebb a föld összes rózsáinál, — egy feselő bimbó,
— a bájos Klariasa andalog.
Nugyóád, szói a halvány ifjr azon lágy hangon, melyen caak a szerelen suttog, — nagysád ismét kedvet virágaival foglalkozik ? oh! miért nem lehetek én ijy boldog virágok egyike,itt, rózsái ajkainak édes lehellete alatt, — e havas ka-csók ápolása alatt; ég! igy meghalni, ily boidog halállal meghalni kéj, végtelen boldogság.
Sajnálom szivemből, váiaszo1 Kla-nssa, mialatt ateza rózsái tünedeznek, — szánom önt, — mert szenved; — Ártnr, gyermek korunkban, — amidón a nagy világot nem ismertük, amidőn a kü fa-, lucska üditő legét el nem hagytuk, bol-dogok voltunk, együtt növekedtünk fel,
£ szerettük egymást as ártatlan gyermek tiszta, ezení szere tetévei.
Gyermec éveink amiékére kérem , hagyja ei e íslut, távos-ioc measse, mstzzt szokjon c gondolathoz, hogy Békó^y £;e-ri£&& önre rétve nem iétezik, e ha emlékemet ki nem irthatja aemef sziváoii, ugy legyen as a távolba egy barátnő emléke.
Tegya ezt kérem, édesitae meg némileg e ndeg valót, — Xrtur l legyünk továb''oru. is barátok... de car.k az irgi lom istenére kérem... Artáar.. . csak baratok.
Ángyai 1 te földre lociállt angyal, kit as ég ieküldött széttépni éltem üdvét, őrömét, óhajod teljeeüljön, — én távozom, elviszem megtört szivamut, szenl emlékedet, c oh . . . adjon egy nefelojciat, tör-jöu le egyet, hogy vigyem el as ég tudja hova, de nem. . . nem ... én tudom, — nemde Klariast, ha ott fogok, nyugodni, ahol imádott acyám, emlékezni fogas a szerencséden Árturra, afc.it reménytelen azerolnc dón''.ött a joges sir sótét ölébe ? :
Kiarissa setétkék szemeiből két égő könycsepp hall alá: Artúr! — szól szemeit fájón asegezve as előtte lérdeplő ifjúra, hogy barátom, — ast bebizonyítom azz*i, miszerint fölfedezem szivem legmélyebb redőit.
Én szeretek, folytatja tompa elhaló hangon, vágyaim a reir-ény, es édec tápláléka a léleknek, e fentartója as emberiségnek, gondolataim, a vadul kergelód-só erek lázat, rendetlen siökclléje as ő lényében összpontosulnak, na ó nem ^olna, Klárijáé őrült kéjjel rohanna a halál éhes karjaiba, ha nem szeretne, ugy ierámanám as-ég ctiiiagait s égetó csókom halmazával befödném őket, nehogy & halandó
HUSZONEGYEDIK ÉVFOLYAM
Z £ LAí KÓZ LÓNY
líÁBCZíUS 12-én 1&&2.
je3 kiépítése Mara-Keresztur — Kol-látszegen át a kakonyai révig szükséges.
MUBAMELLÉKI.
— Sérült vagy idegen felirattal ellátott bankjegyek. A m. kir
központi állampénztárhoz a különféle adóhivataloktól gyakran érkeznek sérült vagy idegen hozzátétellel ellátott vagy egyébként külsejökben megváltoztatott bankjegyek. A pénzügy-minister rendelkezése szerint ezentúl ilyen bankjegyek az adóhivatalok által nem fogadtatnak el, mert azok beváltása egyedül csak az osztrák-magyar bank intézeteinél eszközölhető.
— Atiyukgatott ezüstpénz.
Az átiyukgatott vagy más módon megcsonkított ezüst váltópénzt a közpénz-táraknál egyátalában nem fogadják el. Ily váltópénz csak a fémbeváltó hivatalban értékesíthető, még pedig kilónként 36 írttal. Ez ár szerint egy 10 kros pénzdarabra mintegy 3.5, egy 20 krajczárosra pedig 7 krajczár esik, a mi 65 százalék veszteséget tesz.
Forgatták tollúkat, b«ngO«tsíták a pusztába kiiltott «sarok&t a fonntirt üdvöa eszmének minél izélesebb körben való terjesztése érdekében kdl tehát tartanom hogy a t ím telt hallgatóság feleslegesnek sőt fölöttébb unalmasnak fogja találni, hogy ón e tárgyal ma részletesebben foglalkozzam.
A t. hallgatóság ismert haz* fiassá-gára kell tehát apellálnom, szíveskedjék előadásomat becses figyelmére méltatni, mert őszintén megvallva, nem a bátorság minden elengedhetetlenül szükségelt kellékével válasz ottam ezen themát mai felolvasásom alakjául s ha volt valami ami erőt csepegtetett belém hogy az agyamban már rég megfogamzott, de szétszórt, összekuszált gondolatokat egygyé tákoljam, ugy az mindenesetre a hazám ránti rajongó szeretet vala, melyet többre jecaülök a föld kerekségének minden tincsénél.
Amennyiben az én gyenge és korátolt elmém Ítélni és ezen ítélet bord-erejét felfogni képes, az én ítéletem oda culminál, bogy egy nemset csakis ugy és csakis akkor lehet boldog, ha nép<j egy érzeimü, ha népe összetartó, ha polgárai egyike a másikét kölcsönösen támogatja, ezek azután megszülik megelégedéshez és népjóléthez okvetlenül megkiváható egyéb eszközöket is.
Egyérzelmü mindenesetre csak azon nép lehet, melynek nyelve egy, mely kereskedelmének üzésénél, iparának fejlesztésénél, egyszóval mindenütt az ország nyelvét használja, azt megvédeni, ba kell pénzével aőt vérével is kés*.
Összetartó »sitílén, csak azen nép lehet, melynek nyelve egy, mely nem szorítkozik azon idegen nyeltekre, mely nem engedi hazájának nyelvét idegen áramlatok által elnyomni, igy tanulja meg hazáját szeretni, nyelvét tiwteloi, ami kétségtelenül nagy tényező a nemzet felvirágzásának munkájabas.
Egyik polgárnak a másik iránti kölcsönös támogatása, színién csak oly népnél lehetséges, mely saját honának elóhaladását szívén hordja, melynek nyelve szintén csak egy, mely nem egy holmi szeszélyek kielégítése végolt, külföldre bevásárlásokat eszközölni, jónak tartja honfitársainak ipará», nem engedi tespedésnek, sorvadásnak indulni, hazájának kereskedelmét, hanem fekonkint haladó iparunkat, már némileg virágzó kereskedelmünket még inkább fokozni, még inkább virágostatni akarja, hogy idővel a hatalmas külfölddel a versenyt minden tekintetben bátran kiálhassuk.
Kem akarok a fenntebb elmondottakkal arra czélozni és ezt szükségesnek vélem megjegyezni, hogy irtsunk ki körünkből miodent amiidegen, ue tanuljunk idegen nyelveket, hogy csupán sajátunkra, csupán saját nyelvünkre szorítkozunk nem est mondani korántsem áil szándékomban s tudom, hogy nem is találnának szavaim vitBzhangra.
Igenis, lanitassuk gyermekeinket franczia, angol, olasz s egyéb nyelveken,
— Csődnyitá8i végzések kézbesítése. Az uj csődtörvényről szóló 1881. évi XVII t. ci. 91. §-a értelmében a csődnyítáSi végzés egy-egy példánya az adóhivatalnak küldendő meg. Tekintettel arra, hogy a közadók kezeléséről szóló 1876. éviXV. t. cz. nem különben a m. kir. adófelügyelók hivatása és hatásköre iránt 187-6. évi juL hó 5-én 33501 szám alatt kelt rendelettel kiadott utasítás VTI. fejezet 68. § a értelmében az adófelügyelő köteles csódes''etekben a csődtömeget terhelő adók egyéb kincstári tartozások iránt a bejelentést eszközölni illetve keresetét beterjeszteni, azigaz-ságügyminisíer utasította a törvényszékeket, hogy a csódnyitási végzéseket mindenkor az illető adófelügyelók-Dek is kézbesíttesse.
sert a nyelvtudomány a műveltségnek egyik hathaté* «lka< réssé t képezi, tanulmányozzak a mi idege«, mart ez elmarad-hatlan szükség a nemzet haladásában feltétlen öl megkívántató egy művelt nemzettől aa, hogy ne csak a maga eszménye, a maga belátása után induljon, hanem a külföld mintájára, annak példájára alkalmazza országában azt, amit jónak és Üdvösnek talál.
Ezen eljárás helyességét én ós minden elfogulatlanul ítélni tudó egyén el fogja ugyan ¡«merni, de hozzá is fogja tenni, amint bogy éa is hozzá teszem, bogy csakis addig baználja az ilyen eljárást, csakis addig szolgáljon a külföld példája mintaképül, amig saját jogaink, amíg saját kiváltságaink, amig saját nemzetiségünk csorbát nem szenved.
Igazán mondja egyik hírneves költőnk éa ezen aranyrnoodás örökké élni fog, hogy azon ember, kí 3—4 nyelven beszél. 3_4 ember helyét tclti l e, mert világos, ha valaki a magyar nyelven kivül egyéb nytlvet nem ismer, nem igen mozoghat » világban, jól és heíyesen cselekszik tehát az, ki anyanyelvén kivül egyéb nyelveket is cultivál, ezen tettét soha megbánni nem lesz oka, de azért ne feltdje el egyazor sem, hogy magyar, hogy ezen a földön pillán otta meg először a napvilágot, hogy azon ország nyelvét, mely ország néki éietet adott szeretni és tisztelni kell.
De fájdalom — habár kétségen kivül áll, hogy az utolsó évtized óta m magyarosodásban sokat haladtunk, még mindig és pedig nagyon el van harapózva nálunk » német nyelv a még manapság is dicsőségnek Ur*ja valaki, németnyelvbell tudománya túlszárnyalja magyar nyelvbeli jártasságát.
Bocsánatot kértk, ha itt netán nd variatlanságot követek el a t. hölgyek irányában, de támaszkodom Deák Ferencz nagy hazánkfia ama bulcs mondására, hogy mindent szabad irni, ami igaz. —
Azért tehát még egyszer bocsánat, ha oly merész vagyok kimondani, hogy a nők között van leginkább elterjedve a germanismos, ők ápolják, ők culiiválják leginkább a német nyelvet, és hogy ók tartját a némét nyelvet a szépség netovábbjának.
Ha as ulczán végig sétálva a szép nem suttogását csak egy kissé megvigyázzuk — mert nagyon is megvigyázni szerénytelenség volna — tudom állításom önkényt be fog bizonyulni.
Miért használják kérem ók - különös tisztelet a kivételeknek, példának okáért, valameiy kisasszony bemutalásánál a német nyelvet, miért mondják kérem grauderrával .Ich habe din Ebre Ihnen Frl. N. vorzus.ellen* miért nem használják kérem az ily alkalmakkor a mi gyönyörű éa szógazdag magyar nyelvünket, miért nem mondják „Van szerencsém N, N. kisasszonyt bemutatni,® hisz mily szépen, mily csengőén hangzanék rz az ő kedves szájukból, hisz ez mintegy ösztönül szolgálna a férfi közön-
ségnek a magyarosodásra, mely bizonyára pírul*« ekkor, hs a női hmq íodrmip* nyelvét nem birná a''maga «géss gjömyS " rü »égében.
Ha kérem a nők igas honleányok lesznek, nem kictinylik és asm szorítják háttérbe mi szép ősi anyanyelvünket, meglátják mily üdvös hatással lesz ez st országra.
Ha netán sértést követtem volna el buzdításommal a szép nem iránt, daczára annak, hogy csak igazat mondtam és meg
tréfából sem hazudtam, legyen belőlo osztozni való a férfiaknak is.
Ne hígyjék, hogy önök egészen tisztán állanak a közvélemény előtt éa csupán a nők azok, kik germanizálnak, kik a germanizálás magvát elhintik, nem bisony önöknek is jut belőle nem csak némi, hanem jelentékeny osztályrész
Önök aem plántálták — ismét tisztelet a számos kivételnek — még annyira a magyarság ügyét, hogy minden vád alól felmentve érezhessék magokat.
is úgyszólván mindig a németet használják, például kereskedelmi nyel vül s azt hiszik, hogy ezen nyelv nélkül üzletet lejteni lehetetlen, mert a német nyelv világ nyelv, — a magyar psdig
Csekélységem nem'' tud annyira el-fogúit lenni, hogy aí ilyen áTli ás helyességét beismerné, « magyarosodishot, semmi köze anoak, bógy a magyar nyelv, nem világnyelv. . .
És ha már n*m is az, ki az oka, hogy nem teremtettük azzá, ''senki más mini mi magunk, mert hanyatlásnak en gedjük indulni nyelvanket.
A világnyelvek kőzött £ magyar nyelvoek meg vas éppen as a jogosultsága, mint a németnek, csak rajtunk muljk, — hogy ezen jogaa''" tértsso* ritsunk.
Hazánkban a kereskedelmi nyel» a magyar legyen, ftsletköoyvetük legyenek magyarok, nem tudnám, mit gátolna ez bennünket, nogy a külkereskedelmi világgal is összeköttetésben álljunk.
Ha könyveink magyarok leazn.-k, sz « külföldi üzletember csak nem szakítja meg as összeköttetést veíüak, hanem ellenkazőleg^miixdenki respektálni fogja eljárásunkat, csak egy kis hazafiság szükséges, csak as, hogy jobban szeressük a hazát, mint idegen nyelvek uralmát.
A kereskedelem magyarosításának egy>k fontos elómosditója lehetne egy magyar kereskedelmi szaklap megindi lása, mely hivatva volna « német kereskedelmi lapokkal jól értesültség, meg-bizható tudósitások által a versenyt kiállani, mely először as ifjabb kereskedelmi generáczió közt terjesztve és terjedve az ország hatalmas közlönyévé válna. Egy német kereskedelmi lapnak egyelőre való fennmaradását én is fölöttébb szükségesnek tartom, de csakis azon okból, begy a külföld is helyesen informálva legyen és magának továbbra is hiteles tájékozást szerezhessen a mi kereskedelmi viszonyainkról. De legyen nékünk viszont—mim
A magyarosodás szüksége társadalom , kereskedelem-, Ipar- és nevelésben egyaránt.*) Irta Hirschler Arnold. Sokan nálamnál mioden kételyt kizárólag, hivatoitabbak és avatottabbak
•l Fölolvastatott srorxő áJtai az I. jjagj-kxnizsii kereskedelmi if^ak önképző körébt-u márczius 7-én 1882. Xagv tetszéssel fogadta ">«• Sz.rk.
beonök gyönyörködjék, felszakítanám Vezúv izzó láváinak titkos ereit, hogy boritsa el e földet, mely számomra irtóztató boldogtalanságot teremt.
Szeretsz ?... a* ég adja, bogy sze relmed viszonoztaszék; légy oly boldog, mint a minőseit ón óhajtanálak, — de lázas szavaid elrémítenek, félek, hogy a rajongás nagyon is betölti szivedet, — borzadok a goodolattól, hogy cialatkozni fogsz. — Isten veled.. . folytatja mély, síri hangon, — lehet, hogy örökre.... oh t tartsd meg emlékedbe Art art, gyermek-, kori barátodat, s ha elhagyatottnak fogod! magad érezni, jussak essedbe. — Inteni Isten veled, — sóhajt, « sietve távQtik-
Az est setét sárnyait terjewté r. fakó földre, a mosolygó, csillagék nyája-jasan integetnek az éledő- virágoknak, a csalogány vidám dalát hallatja « busán susogó füzesek közt, melyeket * tő ezüst tükre enyhet adó cseppje táplál,-—. s ők azzal hálálják meg, hogy lehajló ágaikkal csókolgatják, — aztán elregélik a on tündér leá y történetét, aki füzeaek közé menekült üldözői elől, ott halt el, belőle is szomorú fűz lett; — yégro egy pásztor megszánta a szivetráaó hangon zoko gó galyat, levágta s furulyázott rajts sserel mes, elandalító, boldogitó dalokat.
Artor e füzesek fölé vette utj-t; — a halvány hold rezgő sugara kísértetiesen világította be « remegő ifjú bús arczát,
— végre elérte czélját, — mélyen fölié-lekzik, — egyszerű sirboli előtt áll meg,
— megcsókolja «hideg márványt, melyre édes mnyj» szent neve arany betűkkel van véeve, megcsókolja, újra, százszor, ezerszer, ráborul a hideg sőre, könyüivel áztatja: .Anyám! imádott jó anyám 1 ha szeretsz, kérd a mindenhatót, hogy veled egyesülhessek, hisz látod, mily kínos ez élet, naponU látnom az égi ángyait, — emléke iolyt.n üldöz, nappal,
— éjjel álmaim hzn, f—• éd<>s jó anyám í boszád, a ki .emlőiden tápláltál, .aki le caökoHad crcsomród a gyerxnekköanye-ket, miként sugár lecaókoljs a virág harmatát, édea ód aa anyása, hoznád-esdekel egyetlened, — vezéreld utamat." MeS «87 forró — hoasaas, — epedő csók,
ah !.. oly forró, oly lázas, hogy a hideg márvány pillanatra felhevül, — aztán távozik e szent helyről, — elhagyja boldog gyermekévei szent helyét, — ahol először látta meg a kedves anyát, — akinek édes ajkairól szivá « magyar szót, — ahol első szerelme keletkezett, s amely föld a Bzeretett anyát behantolja; — Isten hozzádoU mondottt örömeinek, — Isienhozot-at bánatának.
A halvány ifjú nem sejti, hogy as ártatlan leányka ] ki akaratlanul, rablá el szíven ugalmát, — ugyanarra órában érette imádkozott as éltet adójánál kérte, könnyek közt esdekelt hozzá, távoztassa a szerencsétlen ifja szivéből a lángoló szerelmet.
Szegény lelkek 1 ily fiawlok, a oly boldogtalanok ?1 Élet 1 mily végzetesek a te uUid, mily titokszerüek ég rendeleteid, — e két lény, mindegyik egy-egy élte tavaszán fesolő bimbó, — mindegyik uek hőn dobog szive, — s mégis, egyik a másik boldogságának sirásója.
A (él fehér arczaval lassanként beköszöntött, ártatlan szinével elhomályosítani igyekezett azon szenyfoltot, melyet a bűnös erabfri lábnyomok fakó testén visszahagytak, — elszálltak a természet kedves dallosai messze — messze földre, csak a hollók, — e gyászos hirnökei e fagyoe, szenvedő télnek tölt;k be a komor térmészetet rémes károgással.
Báró Békesy családjavai még mindig faio&i birtokán tartózkodott; — kerülte a föváros zaját, mely csábjsival behálózhatta völna azt, akit üveghiii növényként rejtegetett a sz»m elől; - az ő eleme caak a magány volt; - a könnyed renaissans ily]bon épített palota tzác^dot márványa, e hideg tanúi ifjú korának e néma falak, — mely„k oly hűen hall gatt k végig «zon családi drámakat, miket őrült féltékenysége előidézett, kedvesebbek voltak elhagyatottságokban, mint a főváros ragyogó, égig nyúló torony nyal ellátott palota sorai; —az ezredes fenyőfák komor tűikkel,. — bűs súgásokkal, -7-melyek oly gyakrsn lengettek Jdes álmot ősz ssempilláirs, — kellemesebb illattal füszerestók a léget, mint pesti pa-
lotája körül mftstirséges gonddal ápolt narancs és czitrom ligetek.
Ekrissa, e bájos angyal ezumoran legelteti cgkék szemeit a fenyvesek hóval fedett koronáin, melyeknek fehérével vetélkedik a- bájos arcz, — általában egész vaióján nagy változás vehető észre,
— as ártatlanság tó! ragyogó aze-''oek cl-fátytyozva, a nemes fennkölt homlokon könnyű felleg tanyája honol.
Elvirám!''. . . szól a mellette álló leánykához, — nézd, mily szép as idő;
— a hold oly fagyó« mosolylysl hinti kisérteáea sugarát a"fehér föld alvó havára, . , . . igy szeretem a természetet, ilyenkor lelkem beiső világát látom megtestesülve, — a föld fagya asivem jeges kérgére emlékeztet, csak az fáj, — csak attól remegek, hogy újonnan tavasz lesz és a természet fel fog éledni, — ez lesz halálom, ami minden élő lénynek őröm-forrása, számomra tengernyi kint te romt....
És miért? — válaszol a kis lányka
— tehát minden remény kihalt szivéből 1
Oh hs igy van, az utolsó menhelye a szenvedő kebelnek sem nyújt már táplálókot, — ugy aajnálni végtelenül saj-nálni tndom nsgysádat! . . . Do vigasz talódjék, vallja meg édes anyjának okát annak, amiért kezét nem nyujtjs számos kérői egyikének sem l
Ah Istenre kérlek, ha irgalmat érzesz irántam, ugy h«llgas. ne beszélj e tárgyról, —ne m«rcz«ngold lassú, caen-desen mardosó kinnal szét szivemet; — én sejtek, — oh .. . . h«h« 1 . . . Klari«sá-kacx«gj . . . k«czagj .''. . hogy elhallas-sék a világ egyik végétől a másikig, repülj versenyt a sassal, s ugy susogd el rémes titkodat . .". haha . . . ugy ugy szállj lova kelettől nyugatik szellő szárnyain, fagyaszd meg a leányok szivvérét
— a déli nap lángoló sugarain száguld be Szahará kietlen sivatagát, haha! Kia-rísss »üvölts versenyt a ttéllel/ ráz kódtasd meg titkod villámával * föld*, «dd tudtár« ,i<rtő példáal azon gyermeknek, högy Jár, .... ha agg atyja.; .
De nem í .. . ts jó lélek,; egy szívességié kérlek, kérlek, -agy, miut a ki száradt virág »* ég felhőit, . — ugy — ugy, mint Tantalus esdekelt a alvilág Istenébe«, — segítsél, — ma est ve yt\0 órakor egy sétát testünk « park azoa réssé felé, merre édes anyám lenyugvás előtti sétáit tenni szokta.
Amidőn bolgodult édes anyádat letették a sir örök enyhet adó ölébe, — el-hsgystottabfc voltál; mint as ttifélec hervadozó uefelejts, — én, e Btár^oe emberek közül, — akik Szintúgy könnyeztek s jó anya ravatalánál, akik «sánták a szegény kis árvát, — de akik el ím tudták feledni a kis gyermeket, — egyedül éa főttelek pártfogásom «lá,''«— öröme'', bút, fájdalmat Együtt töltöttük, egyttt szenvedtük át, — nékem as ég nem adott szerrtő lestvért, aki megértené keservemet, aki a bŰ nővért tanácsaival támo gatná, — mindenem te vagy, nővérem, barátnőm. — Elvira ! oh ! ha megcsalnál, ha benned is osalstkosom, agy .. . de nem ... te jó nemes lélek . . . nemde te szereted . . . ie sajnálod, te megtanítod az erény diadalára joittatni a azerea csétlen, a gyenge Klariasát!
ön boldogtalan ? ! Bízzék bennem, g ha tudnám, hogy szivvéremet cseppen-ként kell feláldosni 1 z ön boldogságáéit, örömest, édes kéjjel tenném azt, -— «t »mi több. — kitépném szivemnek azon érzelmét, mely önnek netán bánatot okozna, fölhasítanám erem lázssau keringő vérét, s mosolygvs nézném, mint hull alá a porba wenvedélyom kutforrásal Bízzék Elvirába! s nem fog csalatkozni . . .
Lassan, nehézkesen multak az órák, égre a-kijelölt idő elérkezett, — már •útnak indultak .... már megteszik as első végzetes lépést ... Klarissát fagyos borzadály resgi át, — megáll, márvány kesét rzsö hónál okára illeszti, minta ki a. gyötrő.gondoláktól menekülni óhajt.
Megálj 1 Elvirám, egy lépéat JW tovább, borzadok u örvénytől, melyot ««jtelmem''vsgvaiésalása szám a tar« kó-szltbett,:«h i hisz aa irtóztató li. JBKri-rám . . . gondold meg, ha as v&ló volna
mondám — egy magyar szaklapunk, nevezetes m«gy«r vezérekkel ellátva, külföldi m»gy»r levelezők támogatás» mellett, támog*ssnk magunk is időnkint rő videbfsssibb üzleti s a kfreikedelmi világov ^deklűdő czikkekkel, m-glá ják mily világivá növi majd ki magát idők lefolyása után a még mostoly parányinak tartott magyarnyelv Tekintsenek kérem, akár franczia, akár angol vagy bárin-ly más országra, tapasztalni fogják, hogy mindegyik büszke a saját nyelvére, uem tür semmiféle idegen elnyomást, de népe boldogabb is, mert féltve éa talizmánként őrizve nemzetiségé'', szorosan üsszeUrt, mig nékünk — mindtn Idegen mü égi^ magasztalva, a magunkét semmibe sem véve — tespedés és forvadás jut osztálv-r észül. Ha Ném-tiországból, Aogüábói vagy bárhonnét kapunk üzleti tudósitáso kat, ''őzsde jelentéseket ritka kivétellel mindig az illető ország nyelvén vannak azok szerkesztve, merk tudja az a bizonyos kereskedő, hogyha annak, kinek ő ezen tudósítást küldi, érdikében fekszik tartalmiról magának bőrebb tudomást szerezni, ha maga nem bírja azt az idegen nyelvet, fel fog valaki mást kérni az át fordítás végett. Miért nem teszünk mí igy, miért vannak nálunk a német tudósítások for galomban,miért Urtja nálunk val-ki bűnnek, ha magyar tudóiitásokal szerkeszt, miért nem irányozzák magukat nálunk a külföldi kereskedők példája után? Ha talán attól tarUnak, hogy uz a németországi kereskedő. kihez « tudo.-utás intézve v»n, nem érti.« magyar ojelv-jt, küldjenek annak,, ha már máskép absolu''-e nem akarják, német tudoahást, de ue használ ják ezen eljárás1, b-ílfőldl kereskndőinknél. Hs pedtg egy fraaezi«''kereskedő nem érti a m»gyar nyelvet, senki sem veheti ro»z uéron, ha nom kü dünk aéki magyar tudósításokat, de hisz ritka e*e''., hogy az * franczia kereskedő ismeri & német nyel. vet. miért tudósítunk mégi< ez-n ny»-l\- n miórt rem hasseáljuk akkor inkább al illető ország nyelvét, naiért epén * nem • lekét, semmi esetre sem válik ez n^kúiix diazűnkre, mert akárki mit mond, mé^-.s huocsfut a német.
A kereskedők vannak leginkább hivatva, » magyar nyelvnek meghono^i táeira nékik.áil leginkább hatalmukban az ország nyelvének fejlesztését és törje dósét lehetővé tenni, ejsméjök után fog indulni, az ország uépn, követve Őket minden uton.s nem lesz akkor e hazában seuki, ki a magyar nyelv telje« Lé-jogosuluágát el nem ismerné.
Azért áll leginkább a kereskedőknek tehetségében s magyar nyelv hatal-masodását elősegíteni, mert ők azok, kik az ország jólétének előmozdításában leg tevékenyebb részt venni, ki vannak szemelve, ők azok — kik logjóbbao ismérv « göröngyöket, * rögös nt"U járhatóvá te ni, képesítve vannak. Járjanak el le-hát nemes hivatásukba? a legnagyobb lelkiismeretességgel, 01 rugaszkodjanak oly kimondbatlanal a német nyelv használásához, hanetn verjenek gyökeret or-
vá-
ba u lövet karolná «z, amiért a hajtás gyík .... vissza. . . vissza . . . bezárkózom szobám legelrejtettebb zugába . . :
Ugy-ugy, nemes lélek . . . t«gye azt, fojtsa v»«a*s csirájában a szén vedély t:
— vonja vissza szándékát, — fog-dja «1 kérői egyikének közét, — tegye boi-
jdoggá a szerencsétlen anyát, — tegye azt.
Klariss* szét fogadott, — szegény lélek, feiáldezta asivét, fel lángoló tze-relmét,-csak meaekülheásén « bün örvénye elől, csak kímélhesse meg az édes anyát . . .
Női tzrv! . . . ki«knázh*tlan bi-
ny«, melynek mélyébe szenvedélytől fokozott szerelem és « szelid boldogitö s:e-retet oly n«gy naértákben van elrejtve . . -hol az éltet «dó nap és « fagyos hold oly vadul viv versenyt; — hol az örök szerelem «zent tüze lángol, lángol kiolth»-tatlanul, — szerelem, mely t gyeuge nő; égi angyallá, — de ép ugy a sötét pokoi fekete ördögévé képes varázsolni.
Gróf Kőszeghy Arthur távol bazá-játöT búsan tói''.é napjait, — ezen védése
— gyötrelme enyhitéoe ctéljá >ó\ Nápo.y szebd égalját vál«sztá, — azt vélte a boldogtalan, hogy a ragyogó kék e^ü váró« örök ifjúságával, pompás palotaso-raival, mulatóhelyeive!, a nagy mesterek által össsehalmoíott művészetek tárház» ban el fogja vele pillanatra is csak f«-ledtetní báaatát, — azt vélte, hogy a tu sea vérű nápolyi nő ójsö''.ét hajával, olajszínű «rczán«k vadul, szenvedélyesei: csillogó fekete szemei, — a vérpiros ajkak édes kábító1 csókja, a hó fehér k»-rok fojtó ölelései — kárpótolni - vagj ; legalább is pi»a»át?a íeledtetni fogják vele első szerelme első szent tiszta, uewe* lángját.
Szegéoy halvány ifjú- Elkábiu^ aksrts ai ^got, megjegs«teni as én^ szivet, — el homály osi tani «« éjaőtét •*<" m«k féayét, bogy oe láua mindig lütMgni alakját annak, akit ő oly őrült rhéwéT swH, — aki őt sohse fogj* hol (fcgittm. • (Végs kövstkesik)
HUSZOÍÍEGYSDIBl tVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY.
MÁRCZIUS 12-én 1882.
«águnk nyelvének, hogy ivek vagy évr títédék multán ezen gyökér égy'' terebélyes fává nöhesse ki magát; teremre »magyar» fág édes éa megfizotbellen . gyümölcseik'' N»gyt>n is belemélyedtem a kereskedők leczkéztetésébe, daczára annak,-hogy talán nem ia hallgattak reám, mert anélkül it tudják köielességöket, bocsánatot kérek aionban hosszabbra nyúlt figyélmezteté*-semért, de biztosíthatom a t. hallgatókat, bogy nem önzés 7ezit»tt, nem hiúság áb ráuiija kergetett e sorok megírására, ha nem igazán mngyarul ó-ző szivem sugaha azoknak minden egyes beiüjét, ulán kiki szívóié veszi.
Ne hígyjék egyes k, hogy csak. a kereskedőket vádoloto hazafiatlausággal, másokouk pU iparosoknak magyarságát teljesen elismerem, hogy ők már meglét-ték mindazt, ami egy jó magyarnak meg tenni kötelessége ós ők már büszkén verhetik mellöket a kötelesrégtudásremónyé ben. Ha azt hiszik uraim, akkor szintén nagyoo csalódnak, nem akarom ugyan elvitatni számosoknak a búzáért megmutatott emberiességét, de még azért távolról sem birja gyengén érző szivem, megerősíteni azt, hogy önök már mindent meg: tettpr voba,;amit megtenni hazafiúi kötelességük megparancsolt. Még önök ia nagyon hátramaradtak, még önök s»m hajjandók iparu k fejlesztéséué[, *z azok hoz megkívsn''.atú eaz.HőzökbeEfsajárhon-fiiársaikat támogáthi''rtöbbeknek mond hatnám ugyan sokaknak kivételével, de-még is inkább.a külföldet:tájaogatj» t le-vakultságokbal azt biazik, hogy csak je jó, a mi küifók; Vermét, mert ^mi gyár mányaink, a tm. készítményeink mind csak imitácziók s nem érnek egy fagarast sem. Ez pedig — nyiltan ki merem mofl-dani — méltatta ság önöktől, mert ha lassankint le fognak szokni a külföld czikkeí után rajongásokról £ támogatásukat »áfát-testvéreiktől ''¿jegvocni sem iog? ják, belátják, kogy országunk gasgaaági viszonyai mindenkor vetekedhetnek " külföldével.
(FoljUtása következik ) -; < 3 ''''
a soproiü kereskedelmi s Iparkamara fcörébtíl.
2<»5-ik »¿ám.
1SS2.
Hirdetmény A nagyméltóságú m..kir. foldmive-Icisi-, ip-ir- és kereskedelmi miQ»szter:ucB, 1882. évi apnl hó 22. 23. és. 24. napjatin
Budapesten tartandó díjazással egybekö tött ten vészállatvásárt rend''é-ST Várárrz bocsájtatnak a korra való ekintet nélkü'':
a) szarvasmarha magyar éa nyugati
f«5»k,: . x r í (] \>
b) minden fajta juh.
Hizlalt vagy tenyészképtelenné tett, vagy egyéb okból tenyéístési czélokra már nem alkalmas áListok a vá&árból ki-z^rvák. A vásár renceiéséce egy. „v á -bárrendező bizottság* alakíttatott, mely Budapesten> köztelken székel. A bejelentésre szolgáló iveket ezen bizottság szolgáltatja k^ melyhez «- bejelentések legkésőbb f.s évi márczius >27 ig beküldendők." ''
Ezen váaáruhk részletes programtn-j a az alulirt kereskedelmi és iparkamaránál megtekinthető. , í'' • Sopron, 1882. márczius 7-én.
hatni, soha inkább óhajtandó, hogy szűk-<ég ne legyen reá. A közönség méltó el ismerézsel fogadhatja deré .c tűzoltóink buzgalmát s igyekezetét.
— CM nyittatott Weiler R nagy kanizsai czég ellen, bej. pin. R. C»ődbiz-tos dr. Horváth Ferencz törvényszéki biró, töm-ggondnok dr. Tripamer Rezső ügyvéd.
— Veszedelmes kéregető. Marcz 8-án egy gyanús egyén czipőt árnlt a nagy-kanizsai piaezon, a figyelmes rendőr letartóztatta, alig kisértetett be, jött a .király utcsai károsult a kapitányi hivatalhoz jelentvén, hogy egy kéregető egy pár jó czipőt ellopott. A. dolog kiderült, kihallgatásakor Tr. Mátyás tettes bevallotta, hogy Vidoveczen szinte kérejetés alkalmával aranyórát és aranyláncaot lopott el. Átadatott a kir. járásbíróságnak. _
— Emlitetl&k,hogj a vasúti indóháznál egy gyanús egyén letartóztat7a lett b megvesztegetési kísérlet miatt vízs gálát alá vétetett. Motozás alkalmával kabátja gallérjában egy 50 frtua bankjegy volt elrejtve, erre nézve azt vallotta, hogy kölcsön kapta, Nevét Scnerr Adolfnak mondja» előbb topolyai származásúnak, később Gacsországban fekvő Turkó városi születésnek vallottamagát. Zavart előadása, kétes hí táíé vallomásaés ®«gvezztegetóíiki-sérleí ií gyannokokat Annyit* .fokozták, hogy ajtinm kapitányság ügykörén kié vW jsyéa a.-kif. .^áráabiróssgnak ada-
'' .'' ''.z ".." i
/ ; - pantmüJcolát nyit -e -téres eíőn^íien'' iámért Nenmaon Móf.:*ánt»-mester. HelyUégeí^C díj banáflép^,.^ mében lesz. M nden többi a jrlentések éa falragaszokból tndbató meg.
— Hibaigazítás. Lapunk előbbi számának vezérczikkében IlA hasáb, ü6 ik sorában r A 3—2--napi -kesdamé ffyez^ ^sak S—9 napira értendő, III ik hasáb, ;i0-dik Borábac Efejledsódik< he lyo* „feledződik«,jklV-dik hasáb,38-dik sorában pedig „nyelegetünk-*- -helyett
, nyeleget tetűnkc értendő ...... .
j ? — Pályázat nyittatott a nagy-kanírssi kir. törvényszékaéi egy segéd hivatalszolgai állasra.
— Kovács Zsigmond veszprémi püspök-.»- A nxcellentiája a>,ves»prémi égettek közt száz forintot osztatott ki.''
(.-r _ jjj püspök. Mint a M. H halíja az üresedés ben levő «lonabatbelyi püap&kségrö Yirter Bertalan váczi kanonok, cz. püspök & ft váczi püspöki javak k ormán j^''ójá Van fölterjesztve. Miafelől meg azt beszéli í, hogy a kormány a kinevezéssel még várni szándékozik egy-ideig,¿mert:szüksége van az interkaláris jő r ed elmek re. ■ r-.
— JBécsbÖl írja lapunk munkatársa, 1 ogy ott a tavaszi idény tökéletesen be-állott. Nemcsak ünnepét vasárnap, hanem naponta nagyszámú néptömeg siet a pra-terbt, s egyéb mu''aióbelyekr«, melyek a szabadban vannak. Vasárnap február 26-án agy megteilettek közönséggel á Práterben a főúton levő kávéházak és korcsmák kertjei, — melyek székekkel és asztalok.kal tömve voltak — hogy helyet találni absolut lehetetlen volt. Ezen körülmény folytán, munkatársunk az úgynevezett „wurstlprsterbe'' ment át és látta, hogy á* aton egy fa alatt számtalan ember bámé«zkodik a fára; közelebb menvs pompán osalogány hangja üti meg fűiét és látja, hogy a fán életvidor pa csirta ugrál és a . legszebben fütyörész. Sfe átégi* csak ritkaság^ hogy február 26-án p*cairtadalt_halljon az ember; bár a prstérben idő olyas volt, nogy az M^er. áogusstusban képzelte magát. Délután ó felsége a király ée a Bécsben időző főherczegek-többször keresztQJ pa-ripáatak a prateren.
— íelhívás. A Zalt szabiJyozó társulat évi rendes köigyülését f. évi márcaias hó 13 .án a sala>apáthi vendéglő eddig is e czélra használt helyiségobfln regg 1 9 órától kezdve fogja megtartani. A közgyűlés tárgyai lesznek^ 1. Elnöki jelentés 188l-l"k évről. 2. Pénztári ssám adások bemutatása ugyanazon övről. 3. A számvizsgáló bizctt«ág;\ jelentére ezen. számadásokra vonatkozólag. 4. 1882-ik évi költségvetés megállapítása. &. Gróf Sxéohenyi Kálmán ur ő méltósága folyamodványa érdemében a nm. közmunka és közlekedési minisztériumtól érkezott leirat tárgyábani intézkedés. 6. Az Igák-galó választmány által, a társulat belügyeit érdeklő előterjesztések feletti in-tézkenés.
— Köszönetnyilvánítás E?y-házaabükki Dervarícs Kálmán alsó lend-vai kir. aljárásbiró Ur „Gréf 2iriny; Mik-lés a költő* czimü. müvét hozzám azon -meghagyással küldötte el, hogy azt névé-bén a bécsi magyar (önképző és társalgó C»*gély) «gyl®*- könyvtárába juttasaam. Midőn nyilvánosságra hozom, nogy a fent érintett müvet as.egy let érdamdw elnökének Láng József Uraak átadtam,egyszera ^mfnd kfdves kötelességemnek ismerem a azivee adakozó urnák, r^''.eki kőayvti-rankaL^y_Íly„OáSyje]én.tősegü munkával gyarapította — as egylet nevében hálás köszönetemet nyilvánítani. Bécsben, febr. hó 1882. Bsommer Sándor.
523 i _ ssam.
1 Sb2.
HircUtmíny.
A • Kőszegen, Nagy-Kanizsán 3 és, Keszthelyen, valamint ezek móHákáliomá aain beszállásolt közös hadseregbeli katonaság számá^a-f. éri májuí hó i-tóUgyi f. évi augusztus s ,illetőleg október hó-Végéig kívántatott kenyérnek, zabnak, szénának, ágy-sslamszal mának biatositására a soproni cs''kir. katona élelmesést raktár», nál f. évi márczius 16-án d. e. 10 órakor írásbeli ajánlati eljárás fog tartatni, malyre az ajánlatok legkésőbb a tárgyalás napjáig benyújtandók. Utólagosan vagy táviratilag érkező ajáulato* figyelembe nem vétetnek, u ,. , .
A közelebbi feltételek a nevezett élelmezési raktár irodájábzo betekinthe-tők. —
Sopron, 1882. márczius 6 án. A kereskedelmi s Iparkamara.

n.-
- H^lyí-
• ~ Nyilvános köszönet. A kanizsai takakarékpénstár közgyüiéiileg 25 frtot utalványozott a nagy-kanizsai kiadednevelő egyesület javára, mely ado mány készpénzben kézbesittetvén, kedves kötelességemnek ismerem az egyesület köszönetét tolmácsolni a fenttisztolt egyesület nemes figyelmeért és ez évente ta-__pasztáit áldozatkészségeérUNagy-Kanizsa
— Határrendezés. A Magyar« ország és Stájerország közti határ resde-dezése ügyében, — mint sz ,0. É.''-nek — irják, a monarchia két kormánya közt tárgyalások vannak folyamatban. A végleges rendesét azonban csak a Mura folyó szabályozásának befejeztével less végrehajtható, mert a végleges terület kiegyenlítés ez által .válik lehetségessé. A most folyamatban levő rendezés lus-sembergi kerületben fekvő Mantsdorf és Wernsee községek halárainál fog eszközöltetni, hol is Zalamegye kir. épitéateti hivatala közelebb már megkezdi a műszaki felvételeket, melynek keretén belül aztán a batát kérdés ezen részének érdemleges rendezése eszközöltetni fop\
— JPacsán folyó hó 6-án Pacsa és vidéke ifjúság az Ottani nagy vendéglő csinosan földíszített termeben jótékony-czélu tánczvigalmat rendezett, mely igen nagy látogatottságánál fogva kitűnően sikerült ée bátran mondhatjuk, hogy akármelyik nagy városnak is becsületére váilott volna. Kitűnő jó kedv és Darázs Miska talpalá valója mellett mulattak a jelenvoltak reggel 7 óráig.
— Gyermek gyilkosság. Ka-possy Katalin 1880. január 10-én Kiss Szidónia nevü barátnéjával Monos''.or-Apátiban, megmérgezte törvénytelen gyermekét, a miért az első folyamodása törvényszék vádlottakat a gyilkosság bűnében marasztalta el s Kapossy Katalint 5 évi fegyházra, Kiss Ssidóniát pedig 2 évi fegyházra ítélte. A kir. tábla az ítéletet megváltóztatván, első rendű vádlottat 8 évi fegyházra, másodrendű vádlottat pedig 4 évi fegyházra ítélte. A legfőbb ítélőszék azonban Kapossy Katalinra a kir. tábia által mért büntetést jóváhagyván, Kiss Szidóniát a bünré szességbón mondta ki vétkesnek s 2 évi hörtünr ^Ítélte. :
— Hazai rövid hirek. — Szuszits L»J.-« pacséri földbirtokos 80-ezer frtot hagyományozott akadémiánknak. — Az alsóházai takarékpénztár jótékony czélra 30 ezer frtot adott. — Lep-séefybeé Nagy Géza ottani jegyző, Hosz-ter elfogása tiszteletére 60 terítékű bankett volt, első felköszóntést Krisztinko-vics mondta a£ ünnepeltre. —
— Külföldi rövid hirek. — Bécsben'' elfogták Martinék hadnagyot, -ki 8Q0 frtot sikkasztott. — Londonban Brins ezredes, — ki két társávat légha-íjón felazállt ■ Folkevton felé, a léghajó val a tengerbe bukott, 9l/a angol mért-földre Doverfól. A''segítségre indult hajó megmentette őket. — Hughenden templomában felállították az emléket, melyet sz angol királynő rendelt megBeakonsfield iránt: való kegyeletből. — A lázadás színhelyén eddig 87 zászlóalj vaa, 76 ezer katonával — Bismark Ignatieff visszalépését kívánja.
közelebb Mehner Vilmos budapesti (IV. ker. papnővelde-utcza 8. sz.) hírlap- ét könyvkiadótól kaptunk. A czim ellen van caak kifogásunk, mert fáradtságot vettünk magunknak c megolvasván a költeményeket, azok száma 647-et tesz ki. Ugy láttáik teháf, hogy a ,600* csak szerény kerekszám akar lenni. A mi a művet illeti, az ugy kiállításra, mint béltartalomra páratlan a magyar könyvpisozon. Van összetákolt, elavult antologiai ver», dalgyűjtemény elég, de ilyen nagyszabású tapintatta], helyet érzékkel ötszeváloga-tott egy tinca. A lyrai, tzavaló, hazafias, tréfás, leíró költészet gyöngyein kivül magába foglalja a könyv a régi jó s a legújabb népdalokat, melyek s budapesti népszínház deszkáiról gyújtanak, vagy a nép »jkán termettek- Ezenkívül a reper-toiron levő valamennyi operette azon dalait is felöleli a mü, melyek népszerűvé váltak; végre vannak benne opera-szövegek s a különféle nemzetek indulói. Ezzel még nem merítettük ki a vaskos könyv tartamát. Azonban ez it eléggé ajánlja. De leginkább ajánlja az, hogy — mert a vállalkozó szellemű kiadó tömeges keletre számit — ára u szép barna vászonba kötött példánynak egy forint, díszpéldányé, aranyos arabeszkekkel 1 frt 50 kr , egész ar»nyvágáasal 2 frt. A ki nem szerezheti m-g az egyet költők müveit külön külön, továbbá a ki szereti a jóízű dalokat, arra nézve a „Hatszáz magyar nemzeti dal kincset ér. Ajánljak olvasóink figyaimébe. Megrendelhető minden könyvkereskedő-, könyvkötő- ét könyv-ügynöknél.
— Vilóghirü utazások kSnyvtdra. E czim alatt megjelenő jeles és közhaszna vállalat keretén belül egy ujabb munkát bocsátanak közre a kiadók, mely uemcsak hogy méltán sorakozhatik élődi, a „Gróf Stéohenyi Béla keleti utazása* mellé, de azt érdekességre és megkapó, közvetlen leírási modocra nézve még felül is outija. Stanley JEL M. a világhírű utazó „Utazásom Közép-Afrikában* czimü müve és ez utazás rendkívüli sikerei az egész világon óriási feltűnést keltettek. Stanley volt az első, ki a „sö ót világrész* mysteriu mairól felemelte a fátyolt és ez által egy ezeréves tudományos törekvést sikerült végre a befejezéshez közelibb vinni. A nagyhírű földrajzi iró Dr. Petermann igy nyilatkozik Slaaley érdemeiről: „A föld rajsi fölfedezésnek történetébén ehhez fogbaté vállalat egyetlen egy siacs. Stan-ley egymaga többet tett, mint az utolsó 30 év alatt végrehajtott öesze« villáitok: ''egyedül többet vívott ki, mint amennyire az európaiak 80 év óta, az arabok ezer éven keresztül baladtak." — „Csak egy Stanley vala képes* mírt Hunfalvy János a földrajzi társulat közgyűlésén kieme-lé, zanzibari vangvánok, arabok és vegyes vérüekből — eme gyermekies természetű, műveletlen és ingadozó emberekből — minden veszélylyel éa nélkülözéssel bátran szembeszálló, vezelőjökhöz Utolsó lehelletig ragaszkodó hősöket teremteni, bogy velők Afrika legtitoksze-rübb, legveszélyesebb vidékein át« nagy utat sikerült megtennie.* — Ily elirmert földrajzi tekintélyektől eredő dicséretek-kel szemben n m szükséges bővebben tárgyalnunk e kiváló mü tartalmái, ez utiai még csak azt akarjuk kiemelni, hogy Stanley nem csak geníalis és me rész utasó, hanem egyúttal alspo« tudós es szellemes iró is; müvében nemcsak a fáradságos ut ezerféle érdekes epizódjai ét kalandjai ragadják meg figyelmünket, de még irói sikereit is kell, hogy mél tányoljuk, ha saját művéből jöSiűk el, minő finom érzékkel tudja összeválogatni a népismi, földirat, keretkedelem tsem-pontjából hasznosítható, még olyan jelentéktelen adatokat is. Az egész munka ked ves közvetlenségénél fogva olyannyira leköti figyelműnket, hogy el sem tudunk attól válni, mig teljesen végig nem olvastuk. Az égéss müvet oly érdekkel olvat-suk végig, mint egy tzellemdas regényt, melyet nem tehetünk le kezünkből sajnálkozásnak kifejezéze nélkül a fölött, hogy már bo van iejexve. — A magyar kiadása e műnek, mely majdnem valamennyi civilizált nemzet nyelvére le van fordítva — még gazdagabban lesz illusztrálva, mint a más nyelvű kiadások és a mi magyar könyvnél nem mindennapi dolog — felével olcsóbb áru lesz, mist az angol vagy német kiadás. A remek kivitelű képek (körűibeiül 200 eredeti fametszett) bősége és a pempás nyomdai ¿iállitás valódi remekművé teendik e könyvet A teljes mÜ 30—32 füzetben fog megjeleni.i ét fűzetekben minden rendet könyvkereskedés atján, valamint közvetlen a kiadóhivatalnál is megrendelhető. Egy-egy fftzat ára 30 kr. Havonként 2—3 füzet jelenik meg. (Előfizetési ára postai bér-mentet küldéssel egész évre (26 füzetre) 8 firt j félévre (13 füzetre) 4 frt. Matat ványí éa részletes előrajzotkívánatra bárkinek ingyen küld a kiadóhivatal (Révai Teetvérek könyvkiadóhivatala Budapest) Gyűjtők 10 előfizető alán egy ingyeapél-disyí^-apnak.
. A ,gápss Családi Lapok* *3-ik számán*k tartalma: Az apa- boazaja. Elbeszélés; irtaOrhalmi T. M. (Foly a-táa.) — A »sorelem áldozata. Költemény ;
irta Lévai Sándor. - A halálig. Be-tzélyke; F. C. E.'' után Városi Malvioá-tól. (Vége.) — Sromszédurairoék. Rajz : irts Szappanos Sándor. — A regényolvasás és a nők. Csevegés; irta Sganarelle.
— Eletet életért. Keleti kép: irts R. M. ford. Belladonna. Munkácsi Mihály itthon.
— A Rothsohild-ok millióinak eredete. Irta Pagyaróczi M. — Az ón feleaégem. Humoreszk; irta Phi lant rop. — Képmagyarázat. — Mindenféle. — Képeink : A brémai ólompiccze. — A lázadás szinhe lyéről. — Előőrsök pihenője a Carina-han ban, Trebinye mellett. — Temetés Dalmácziában. — Melléklet: „A kincs* czimü regény 161—176. Külön melléklet: Kérdé», felelet és ajánlatok. — A bontókon: Heti naptár. — Sakk-talány. —
— Számrejtvény. — Talány megfejtések.
— Megfejtők nevei. - Kérdések, feleletek, ajánlatok.— A tzerkesztőség postája.
— Hirdetések. — A kis lottó húzásai. — Előfizethetni: Mehner Vilmotnál, Budapest IV. ker. papnővelde-utcza 8. az. Egész évre 6 frt, félévre 3 frt. negyedévre l írt £0 kr.
egyesületi elnök
— Nagy elismeréssel, és öröm-meLjelentheljflk, bogy » nagy kaniatai önkéntes tűzoltóság részére egy 9 öl ma-gaaságu nagy mechanikus létra pénteken délatán megérkezett« Lawnakaál diszki-ronulással fogadtatott .s ai mássóp**p»$ maga hozta bo őt-tanyára,-hol -aa-^udva. ron rögtön sikeres kísérlet tétetett rajta. E szép tűzoltói eszköz által véss alkslmá-val a második emeletre is könnyen hatol-
Irodalom.
(E rorat alatt megemlített munka Nagj-Kani**áa Wajdits Jó**ef köoyTkerajkedóae Utal sasfrendelhetó.} • '' ''
— Gróf SzicJunyi Bila keleti uU-sása India, Cbina, Japac. Tibot és Birma országokban. IrU Kreitner Gusztáv (200 eredeti fametszettel.) A most megjelent 30— 33-ik füzettel be van fejezve az általunk többször dicsérőlegemiitett munka. Az utolsó füzethez azegézexpeditíó színes átnézeti térképe van mellékelve. Ha mott a munka befejez''.ével a teljes műre tekintünk vissza, örőmmol kell constatálnank, hogy a szsrző és a kiadók mindvégig hű maradtak azokhoz sz alapelvekhez, miket a programmban kiemeltek, még. nagyobb örömmel fogadjuk azonban azt. a tényt, hogy sikerült mágyar nyelven ia egy aagyobbszabásu, pompás kiállítású éa gazdagon illusztrált művet elejétől végéig a kösönség osztatlan tetszése és szokatlan pártfogásától kisérva oly módon, .végig vezetni, mint mikép megkezdetett E téaybóí maritjük aat at örvendetes meg gyéződést, hogy van Magyarországon i''t közönsége & népszerűen tudományos műveknek ét hogy különösen a uép ét földrajz: irodalom, mely nálunk eddig parlagon hevert, ezentui fokozott mértékben fog műveltetni. At &«sse* nemzetek közkincsévé vált ujabb időben a,.nép éa földrajzi tudomány, melyből csak mi magyarok kértünk oly keveaet, pedig általánosan elfogadott as a meggyőződét, hogy épen ez a tudomány-ág bóviti ki legjobban az smber szellemi látkőrét, hogy az előítéletek és ferde nézetek ép oly mértékben tünedeznek el, mint a mi nőben az idegen állapotok és viszonyoknak a honiakkal való összehasonlitáss lehetségessé válik. Gróf Széohenyi Béla keleti Utazása belső becsétől eltekintve oly di-tses külső kiállításban jelent meg, mely eddig szokstlsn volt hasai műveknél. Valóban remek kivitelű 200 eredeti fametszet díszíti a művet, mely nsgyobb terjedelme dacsára is fűsetekben könnyen hozzáférhető akár a szerényebb torsuskrs is, s mennyiben 33 fűzetben kapható ftisetenkint 30 krjával. A teljes mü ára két-kötetben fűzve 10 frt; egy diszkötésü kötetben !! frt 80^ kr. (Kfcdja Révai Testvérek könyvkiadőhívatala Bpesten.)
— „Habzás magyar asmssü daiM csimt azon diazat kötst&sk, melyei leg-
Vesyes hirek.
— ,Rudolf trónörökös ó cs. és kir. Fenségének Utazás a Keleten" czimü müvére boexátott ki felhívást a Lampel Róbert-féle (Wodíaner F.) könyvkiadó éa könyvkereskedő czég. Radolf trónörö-köt ö Fensége művének — úgymond a felhívás — minden gondolatját Memphis és Bethlehem ragyogó napja világítja be ; toraiból Egyptom. és Paleatináuak, as ó-kori műveltség e két bölcsőjének a költészete áradoz felénk. A szövétnek világánál, melyet magasan lobogtat művében, Miramartól-Alexaadriáig és a Nílus vizén fölfelé Kairóig, innec a madárdus Mengaléig, a légérdekesebb, a legpompásabb szinekbrn mutatja be a regényes tájakat. A memphisi pusztákon át el-vezet egész Noeno király csatornájáig; a tenger hullámain felringat egéc&en Jaffáig s Jaffától a világ Megváltójának lábnyomait érzett Jei uzsálemig. A zsidóság és a keresztyénség legendáinak bölcsőjét bemutatva, a gondolat röpke szárnyain, szellemi élvekben gazdagon vitozaterel a hazai oltárokhoz. Elmondhatjuk tehát bátran, hogy sz „Utazás a Keleten", nemcsak fenséges azerzője, hanem érdekes és tanulságos tartalmánál fogva is, minden rendű és rangú olvasó-asztalnak fődíssét képezendi. A mü lefordításával, az irodalom terén ugy önálió müvei, mist kitűnő fordításai ntán előnyösen ismert Brankóvics György iró és hirlapiró bízatott meg. A tiszta jövedelem egy részét a marosvásárhelyi Stefánia agylet javára fordítjuk. A% „Utazás a Keleton* két kötetben (32 nyomatott iv) finom angol velin papíron, díszesen kiállítva fog megjelenni. JLra a két kötetnek 7 frt. Á megrendelt példányok utánvétté! küldetnek meg. — A meg-
(rendelési ivek 1882. évi márczius hó 15-ig küldendők be.
— AlUndó azőló-teiep Bogláron. Mult hóban Miklós Gyuia - kormánybiztos ur Koritsánazky Jánte borászati szaktanárt kiküldte Bogláron Alpár (illetvé Báráuy Dénes) szőlőjében berendeztetett egy'' állandó szőlő-telep, 400 nsz. öl, melynek művelte lését & nevezett tanár fogja több éven át vezetni, hogy a közönség személyesen győződhessék meg a mivelet hasznosságáról.. Minden két ut más mivelési rendszerben résziül, mi táblácskákkal lesz kijelelve; esenkivül lats négy iábls az országúi stélén felállít vs, h^gy mindenki láthassa a mive-lési szőlőterületet, s hs neki tetszeni fog bemehet bármikor ét megtekintheti. A táblák költségeit a lengyeltóti gazdakör vitelen di.
— Hírlapok siót isiiké ja. Idősb Szinnyei József a magyarországi hírlapokról érdekes atatistikaí adatokat állított össze a „Vasárnapi Újság* ban. A főbb adatokat következőkben jegyestük fel: 1881. elején megjelent magyar nyelven 366 hírlap ét folyóirat, 1881. elején 412, tshát 56-tal több. Az első magyar hírlap 1780. január l én .Magyar Hírmondó" czimmel Pozsonyban, a második „Magyar Merkurius* 1788. okt 8 án Pesten jelent meg. 1830-ban 10, 1840-ben 26, 1847-ben 33, 1848—49 ben 86, 1850-ben 9, 1854 ben 20, 1861-ben 52, 1862 ben 6&, 1863-ban 80, 1864-ben 70, 1865 ben 75, 1866 ban 81, 1867-ben 80, 1868-ban 140, 1869-ben 163, 1870-ben 146, 1871-ben 164, 1872-ben 198, 1873-ban 20i, 1874-ben 208, 1875-ben 246, 1876-ban 249, - 1877-ben 268. -1878 ban 281, 1879-ben 324, 1880-ban 368, 1881-ben 356, 1882 ben 412 magyar nyelven azerkesztett hirlsp.és folyóirat jelent meg. Ezenkívül megjelen hazánkban idegen nyéTvü hírlap és folyóirat : német nyelven 104, (»881. elején 120); szláv nyelven 42. (188Í. elején 56); román nyelven 22, (1881. elején 20); olasz nyelven 3, (1881. elején 3); héber nyelven 1, (1881. elején 1); franczia nyelvén 2, (188L elején 2)j összesen 174 ; a magyar nyelvüekkel együtt 586, (1882 elején 558). A magyar nyelvű hírlapok közül 182 a fővárosban, 229 vidéken és 1 külfölden jelen meg.
HUSZONEGYEDIK ÉVFOLYAM.
■ Z A L A- I iÖ Z L ÖN ?
MÁ^OZRIS l^én 1882.
Zomborban a takarékpénztári ¿pülelcc a kSvetkez3k olvaibatók : .Zombori takarékpénztár Zomborban.
Miska, mic-ioda papirost égetsr c! iró-asitalomról ? kérdoate inasát .gy iró. — .Csak ,tt melyik már tele van a tisztit anm bántom, Tolt a feK-let
— A Habtburghaz es ívben fogj megünnepelni uralkodásra jutásának 60G évfordulóját. Ausztriában ugyanis-1282 ben jutottak a Habsburgok uralomra.
— Legkedvezőbb helyzete van a nőnek Franciaországban. Az ottani kor-máDV a legkülönbözőbb hivatalokban alkalmaz a«szonyokat és leáuykat. A pénzügy minisztérium számos nöt alkalmaz a dohány hivatalban; a franczia bankban a bankjegyek osztályozása b ellenőrzése nőkre van bizva : a nevelés terén tauitói s felügyelői állásukat foglalnak el ; azon kivül még más ágakban, pl. mint posta és számtisztek is nyernek hivatalokat. A franczia kormány által alkalmazott nők férjhez mehetnek, de előbb értesiteniök kell — főnöküket e szándékukról; — azután — tudakozódnak a Joendó — férj jelleme és viszonyai u''án és csak, ha az igy kiderült adatok nem szolgáltatnak oko: kifogásra, adják ineg a házassági engedélyt. Nálunk is alkalmaztatnak a uók némely hivatalion, cic férjhez menetelük gyakran akadálynak tekintik a hi vutaiuk megtartásában.
— Akinek meg kellett halnia. Helf-mann Jesse a II. Sándor elleni végzetes merényletben rósatvatt nihiiistanŐ,. kinek az orosz oxár raegkegyelméz-a^ mint Pétervárról sürgőnyzik, szü ¿» következte ben meghalt. Midőn rájötUsk # siti lés i faj daltnak'', kórházba száliitoiiák. goodosan ápolták. A aiüiésnél Pétervár vgyik; leg első accocbeurje Dr. Ba''aiiu yl>H j^len.de gyullad**- állolt t*: és HcifmaDíh a bires nihiiistanŐ műit héten meghalt, Egés-z csendben temették el. A gyrrmek''et bdták dajeához, .- ;
*K*X*K*K*KKH*KKK*xxk*#
ŐS-ZENV EDi) K sokszorosanelismert r módszerem által műtét és foglalkozás-bani zavarok nélkül tartósán gyó gyittatnak.
Jutalom csak már bevégzett, g y ó -g y i t á s után.
Prof. CH. ALBERT.
> *• • - • * ''
Paris, 29.-'' Avenue de Wagram.
• -• 489 4~*
— A Icáror.űtodát ellen alakull egyesüli tagjainak száma Magyarországon örvendetesen zsaporodik. Jelenleg ''7191 tagja van. Szivből ajánljak ez-egy-fet terjesztéséi. Felvilágositással vagy tanácscsal szolgál az egylet főigazgatósága Pannonhalmán, u. p.''. GyŐr.-Szt.-Márton
Paplrsseletek.
— So Keroke* matassa mep, hol fek-nik Ph lad.-Jphia?
Kerekes egész komolyat a ftsldabrosx-boz lop. Kiterjesztett ujait meghordozza «lötto azt mondja.
— Circiter itt professor or!
Alapos mottaSg. iltolérte. a kisbíró a f&iuban kéregerőt ás ririvalt: - -
Nom; tudod, hogy itt a kojduláa be van
tiltva ? " . *"•''''
Igemz, nem tedtnm, lírága biró nram I - ''Hát amott a Éaln ▼ égén nem láttad a táblát, mtlyen Írva.áJl:,;.IU a koldulás tilos!« De igenis láttam. Kos?
Hiszen ott hol at tiltva vm, a tábla k5rül, nemit koldultam.
Hivatalos plaezí árak.
Nacy-Kanitíán, 1882. marcz. 1 100 kilogrammjával számítva.
Huta U—11.80—. Ror* 8----9.—
Átpa 7.—.—8.50 Zab 8.-.-8 20. Kukorica*
_.— — —•--7.40 Cinqántin ó b--
_•—.Lencse 32.—•--—-B»b fehér 12 —.--
Bab tarka .—,—.— Ropczc 12.50—13.— Széna 2 50.—-—. Stalmu 1-.--.—.
1 kilo grata rajával számítva Marhahús ±6—.-18 Borjnbti* - 50 S>r-téshut 60-—.—. 8talonna -—.74—. Disznózsír —.—96. Vöröshagyma •—.—lü. Fokhagyma •_._20 Cznkftr • —.— 58. Bors .— — 1" — P-prik* 80.—. Szappac •—.—40 1 literjével számítva.
<) bor 32 - 48 kr. Uj bor 20 - 32 kr i''álinka 46 kr. Eczot 6 kr.
K B.
Xgv üresfejű piperkócz nom tudván bftl-gyét máakép mulattatni, mint szír.n kérdésekkel, többek közt kérdezé: "
Nxgyeád, látott-« már agarat?
Nom 1. i i'' ■ Hát szaromat 7.. . Azt most látok;" lón U Hlasz.
1:
Hogy hívják est a falut, alyafi ? kérdé a ian*5városom keress ül haladt- .utas a -házikója
előtt rövidszaru pipáVl'' füitölv pórt.
Ke csnfol6«ljíur,'' pí-m fa''-J tt. hanem váró« . , ; • l^e«?,hát hol van a varoihaaa y
Amott'' ni, ''* Wu kötej^; •''
Í15 Sopronba 3J0 dálnt
205 Prágerhof Kottori. Cslktomya i 55 regg''-* ^03 B o £47 ¿¿Ját
201 , . (Kyorsv) . 10 50 éjje
Srkezik Esnisasra Lonnét:
2lü Zákány felöl" " 5 27 reggej
216. „ 1 41 dilb-
208 . '' 11 1 éjjel
¿11 H"d»-^«tr5t £v<-gye. vonat) i 15 rngg.-J
203 ., (pottavonát) "i 5 délut
201 „ (gynr*Tonat\ 10 20 éjjel 302 Bé-«l.51 4 l reggé. 314 10 15 ¿jjel 3i6 ^oprotibiM 12 5.télben 2<>4 a . 1 20 délut íOG , 10 50 éjjel
202 Pntgorhof f«löl(gí or»von»t) £ 37 reggel
HIRDETÉS.
Felelős sze. ) «zu'':. 3ÍT0&FI LAJ08.
Fizetési intés!
Indul Kanizsáról hova:
Voukt Viárc <>r* Pere; IdP-¿07 Emiik, M..hic''«, t)o%:* orir'' 5 ÍÚ''íe^grl
215 V'' . -2 30 "ksíu:''
2<% „ , . '' u í " ''J ¿jj- ■
202 Kiida P».«tre (gyorsvonat 5 "•?> rr^-^e
2W , (póstaronat1) 2 ''331nt.''
(vegyes '' Jr''S''T
.u •-
¿12
31 i Tt•''■ c»b« (S.i<>ni1.''*tlr»h'',Soproir
301
feló)
ô 15 raggr1
1150 ,ójjc
Ezennai fekvőm őntl,._..JJ.frt y kr. tartozékát 8. aap ajatt
annál-tHztos»bb--tekőltéséra, mert ellen esetbBn egész^ nevét és íak= heíyet mindaddig fogom nyíltan hozni, mig az ■ egész''/: koVetefééem bir-tokate: nem ieszs^: - ''
!I £iJ nagy felállítási] * N&gy-Kaflizs&iá a Fő-táren
, r.W ERIN
nngj panorámijaés atereosikop-ternt
Magyarországon az első verseny nélkül
több mlntlOOO különféle érdekes kép«? tartalmaz, melyek közüS a legszebb
operák, operetlak, baletták, pá Ixsl szlnésmit osoportképek és párizsi gearekt wk trueip»^ a legpompásabb terméis ti »zinezé»; en. A legújabb és megtekintésre »¿¡tí "mí véstileg é« éle''hiven utánozva RUDOLF koreai herczeg és STEFÁNIA foherczegní eakflvi > épngy * nagyazerü budapesti bevo-uláv, _ Rln$tziab&z égése Bécsben.
Továbbá az oro£Z Ozár yllko''úi Pétervárea, a zágrábi Hitíreauéí; = legújabb boszniai fltkö/.etek, as angolok iure*?»; Zulukáfferekkel. 1
Azonkivüt minden világkiáilitit. «iii gok é* városok képei.
Belép''.idij személyenkint 20 kr.
Minden látogató egy ajándékot kai;
Maponkin! 9 órától reggol e>ti 10 6tL, C-ste fényes kivilágítás mcÜett) roeg!ekin:h«i'' A nagyérdemű kö önséget tiszteletit! meghívja, saimoí látogatásért esedexem 502 !—* teljes tiszteletid
WERÍN R.
NB. Egy nagy orgona (mester mű) fogja a nagyérdemű köztinUget mulattatni.
Kerestetik
megréteireegy jó karban levó együlésö polU-kOCHi. Komoly ajánlatok aluli-rötfhoz bérmentve intézendók. Iháros-Berény (Somogy.)
HORVÁTH ANTAL
499 13
H ï R 3> ''E-; T E S E "Kj
''ri- :
umu0S GAZDASSZONYOK
figyelméiel
v \ v : i
1
! !IlM Äfiil
——
. .Az egé«? ¿Y9n át a Budapesti ''!isr. autft. crthoiioji hrttóz-legjobb,legmegbízhatóbb és esze^O áliaaáó felügyelete^ alatt rínt legolcsóbb kavójjótolmány, készíttetnek kávépótoiraányok.
Esktárak : az ország minden nagyobb füsz^r-üzJeteiben.
V v.
I. magyar csokoládé pót- cs% fügekávé-gyár 496 3--. ''Budapest.
Figyelemre nicl ló.
lí)RÉZ KÓR (Epilepsia) görcs és ideg szenvedők biztos segélyt nyernek módsze-:rem álfiK Jatalom még csak a látjzatos jobbul ás uáii''. «ói-*
GyógyííjLs levélileg.
V; 3: ... Prof, CH. ALBERT
g^i^ Paris, 29. A venne de Wagram.
í
Fölötte kedvező tőzsde-üzérkedés
az általam újonnan összeállított s a legszilárdabb alapon nyugvó nyeremény-biztcsitssi játék áLtal havonkint 2— 500 frt nyeremény elérésére.
A. 15-30 nyeremény 5000 frt értékért," emelkedésre vagy esésre.
B. 30-6Ó''b.''tét 5000 frt értékért, akár emelkedik az árfolyam, akár esik, a veszteség mindkét.-esetben a lcfue-tett összeg erejéig rnghat, a nyereség ellenben határtalan.
0. Letéti üzérkedési vételeknél azértékcAnek haszonnal való értékesítéséig, mérsékelt födözet mellett, pontos és megbízható értékesítések, szakszerűen és dijaiéulvé adatnak
... 47 i 9 -10.
Távirati, i-tim .- Borsén Agenlur
ilaipernem Börse, 31. ffalperu, Börse, Bécs.
v. 15*82. árverési hirdetés.
Alulirt kiküldet végreb^tó a V. r. 10^2 értelmőbén ezennel közhírré (eszi. ho»y a csáJctornvai kir. jáfásbir''óság 5184 Ck. Sl. tzirnn »Uat Pokonu»'':idy E''ek ''«--1^.''Kárász
Laíará rezére lOÓO frt követééi-.vége t elr-Ld.ilt kurl^rési" v^ rehajtáa fo?y Vin birdik«{- letoglait, a -iSOO''ír rab CJÜl''t kúk.Dnczl, széna és egy -vízimalomból 4U<v iagóoigók oVhvUd^.s árverés uTján eladnndókj minek a helysziuéa, vugyis «''¿¿rea iaká6ílc JurcW:-veczenUeendi cwkósléséra.Jiaándóii l.tíö2 ik évi • tnárcziu^ h6 20 ik napjának délelőtti 9 érája,.kz. a: eho vic''zoi ii''i.álcmra nézr''e pedig Oreboviczára a helyszioértí iS8|>. évi ''m''.rciinr hó 2l-ik napjának d. e. !0 órája tüzetett- kirxnslyKez » veiiű: szándékozók ezeuoel oly megjegy zéssé megi« ataak, h»gv az érdek lett ingó aágók''-etíiez árverésenra V. t. 107 §.» szerint >¿ükség eBetében becsárón alu! is eladatbi fognak. A * élárvC( ez-ndt» ingösácok vételára kV 188!. évi LX. t. cz. 108 § ában megálh,pito-t feW telek sti-rint lesz kifi<elond8;7 1 o.,''■-. • A- .-.• •. .• , .'';:
Kelt Csáktornyiln, 1832. évi marcz. hó 7-ik napján.
MIüKA domonkos.
1
I
I
. í
NAGYrKAMZSAN
A. kŐ/elgö tavasz- és
nvári-idérrvre
* . *.
ajánlom dúsan felszerelt raktáromat
LEGFINOMABB
: M- 8S ffil S SZÖVETEKBÖf
sl logolcaoto''b
ÜT Ajánlatok . a M ^g&yorsabban b ieg-
p ontosabbán es^iíő
• >. , . , , _
zőjtétnek^.
Tisztelettel
500 l-l
tikn]d6tt lür. végrehajtó.
OOOOOOOOOooo
...'' . Tókepénz- és
NYERÉSZKEDÉSI
vásáriások sais-den csoportosjtáíban a
szabad nyerészkedésben, egyezkedésben és jutalékban,
rlistaort azilárösá^batí és kítné^yesséfl-ben az eretífi''u foiyamkoz.
en iiányüdé Aasícria-ltagyarorKtáe. számára-^®
BÉCSI TŐZSDE :
„Leítas* bsukház (Saltna<) Bécs Sebet tarring 15. Sratszora''grori és próbált^ sries.tések aargSnyíleg, próbaüiaiok a p/ozúgyi ée kitöri oláii lapokbőt c Leittra-Talaaiat tarUlomdns fiire''ek (az 5ssres európai .soríjáték tervezetek, magyarázatok a tSpCni-, nyerésik-dée módiairó'' £i- értékpapiroVról st)> } iógysn ¿3 "bór-ÍS2 Z-iB. bórmentTe
OO OO OO OOJO QQO
OLL SEÍDLITZ - PORA
Hirdetmény. :
r^colr m!ndcn «imiapiáu * -t-
(llvlvur VítlUUl, ¿, lSn gokirorOíitott raéjerr ra.i
lonjomvt. • 1
30 év óta'' a iobb xikcrnk mcüutt fennáll miiiHoiiurraO gyonor ¿S enészlés! akadályok, (mint ¿tvá^ybiány, htutoraiá«). vér hHslis. 6a aranyér ellon. KíUöuSíod oly ogyénoknoít ajánlva, kik tllS ólot-ffuSAöt folytatyak.
..'' iy v t) «»»Ultáídk törvÍByile« bButettetsek.
Egy iepeetótelt eredet! doboz ára. 1 frt. e. é.
CRANCZIA BORSZESZ SÓVAL. " 4
(l.iAtm^cfcizhatóbb .ön»>>s:5Tya5 utara a »ztnredo embcriroyt:»! ^ "."windon btlaí ét kttlítf pyu^Hidiiűáí, á''- le^tőbb b»tegí6jí ellen, »¡b denneintl »ot>e«üIf=o''k. fej-, ftll- íoííájáa. régi sérvek U nyílt sobet rákrelrüTyelt.^IhrrtJk^• ijMutyniladaa. «iftdennomű bénnlás ss sérQlés itb
^VirtfcPi — - - oi -J .:> Qvepkben használaíi utasítással együtt 80 kr. o. é.
Hal-n^jolíij.
KrohnX.éstársátói
Bergenben.
(Nor\égLában.).
koréskedolecsboti előfordul-"
Felső és alsó-haíiőtl község bor- és pátlnkaiaérésl joga az 1882.. évi april 24-tők számított 3 évre f. hó 21-én a hanóti vendéglő'' helyiségében'' nyilvános árverésen ki fogadatni.'' A bérl^nt szándékozók" 100-frt bánatpénzzel, eilálva megje lenniszivesk edjecck.
A közbiztsnsac.
49? 2 2.
Vten balmij zairolaj valz-nsennyl, faj kí«5tí. ax egyedüli, rn&ly orsoal csélokra haszeáiható.
Ará egy üvegnek használati utasítással i frt. o. é.
Fó h z á 14 í i á s
Holl A. gyógyszerész, cs. kir. udvari szállítónál.
Tíjcblsüben.
Raktár az állam minden birnevos ^yójrvatertáriban vágj fils''.«^ kereskedésében. Raktár nélküli hplységok''bon ra&eánogyé^ök cs-6.vob-BsegroBtWésekDél megícloló ¿rld-ongedósben réssosQlnck.
A t. CZ. kösöcség kíretík batérozotta^ MJI-féle kés-itac^r-rendelni ét öíak oíyanokal citogadui, melyok saját vTjogynm és aláin-íoniril vannak c''látva.
Rak tárak: Xajy-Kanlzst Beins J. Ryógysz. Práger BéU gyögv»5-Fcssc''.bofcr József, Rosocfoid AdoÜ. Rosen''oerg Kerencs, Strém és -■ Zala-E^erazetr Hollósy 3. E. Ma''czal! last! Kerd. — Barcs
— Clákiortjye Göacr Lu gyógysseréas. — Kaposvár Babóchar Ko-ba J- grógysz. Tfc Hocikossy gyógvaz. — Kaproacza Wcrli M. i5-3ie§ CMicsinovics 1st. gyó^yis. — Keszthely Wünsch F. — K6;®íE* Rátx Ján. — 2ág-ib .Irgalmasbns gyógyss. Mittibach S. gyegysx H«''j*£ Y. — Saprcc Jíezej- Aad. Eyógrux.''— Leteayc íaii-wodaJ — Kap««^'' rctt Bororict ad. — Ztla-Efe?«ief Hnllony L E. gyi''jyM. ¿51 il—
ajóaáttói .s ki&áó "tulajdonos Wüidits József gypnö.ajtójác.
NAGY-KANIZSA, 1882, márczius .6-án.

£léti«téli ir:
erész érre......8 írt
fél évre.......-4 ,
nt-gyed ''Ívre......2 r
Egy szám 10 fcr.
HIRDETÉSEK
"5 hasábos petitsorban másodszor 0 s mindec további soré.r> kr.
NYILTTÉRBEN soronként 10 kréri vétetnek fej Kiucstári illeték minden egyes ,''röv1-tésért 30 kr. fizetc-udö.
Haszogegyedik- évfolyam,
-- lap szeliomi yéaaét iíiöu" kf»r:eaé. nyíik a sierkeeztöhóz, anyagi réiuét "illetó kizleményer pedig l Idadóhoz bérmentve Intézendők :
NAGY- K AN I Z 8 A wiaisicsiiáz.
Bérac-ntstlea icrrelek csak ismert munkatársaktól fogadtatnak eL
Kéziratok vissza nem kaldetcok.
N.iqy-Kanizsaváros helyhatóságinak, „nagy-kanizsai ónk. tűzoltó-egylet'', a 3nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank*, ,nagy-kanizsai takarékpénztár", a ,zalamegyei általános tanítótestület* a , nagy-k&rizsai kisded-nevelő egyesület", a nagy-kanizsai tiszti önsegélyző szo ver kezet*, a .soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai küi választmánya'' s több megyei és várót
egyesüiet hivatalos értesítője. ''
Heíenklní kétszer, vasárnap- s. csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
iS
Phyloxera ügy.
Megyénk köztisztelet és becsű lésében álló fártihatlan alispánja, hogy . a szomszédos veszprémegyében pusztító phyloxerának édes megyénk területén lévó szóló birtokosságát a fenyegető vésztói mindinkább megóvhassa és a rettegő kedélyeket megnyugtassa, nem elégedect meg azzal, hogy az alább látható 3334/1882 s/.ámu körrendeletet foganatosítás végeit kibocsájtotta, de hogy egyrészt «•zen köriratnak minél nagyobb előnyt részesíthessen, más részt hogy a további teendőket is beható tárgyaiás alá vegye — a megyei phyloxera bízótItágot a legközelebbről fenyegetett Badacson vidékére Tapolczára L hó 11 -én tartandó tanács hozományra hívta össze.
Az ezen tanácskozmánybao Ta-poicza és Füred vidékének értelmisége és a phyloxera bizottság tagjai tömegesen jelentek meg, kik áthatva a fenyegető veszély nagyságától a legnagyobb aggodalmaknak adtak kifejezést azért; hogy a magyar kormány a helyett, hogy a gyökeres kiirtást vette voina igénybe, e helyett csak is a gyéritett munkálatok teljesítésére szorítkozván, igy* a kellő biztonság nem várható, de hogy ez aggodalmas helyzet megnyugtatására a kellő lépések megtétessenek, alispán ur indítványa folytán az értekezlet Skublics G-yuia ó méltósága elnöklete mellett egy szűkebb körű bizottságot kűidött ki az azon vidéki phyloxera biztosaihoz Balázs Árpád keszthelyi országos gazdasági intézet és Nagy Áron szeretetház igazgatóinak kiküldésével, kik a Veszprém megye Sóly községben pusztító phyloxera kiirtását foganatosító országos bizottsággal a helyszínén már teljesített és folyamatba lévő munkáiatot megtekintvén beható tanulmányok tárgyává téve a legközelebbi májusi megyei közgyűlésre jelentést teendők lettek utasítva, és hogy a megyénk
területeire bchtirczolást minél inkább megakadályozható legyen a Veszprém-megyével határos községekre egy 800 frt évi fizetéssel javadalmazandó biztosnak kiküldését hozta javaslatba, kinek hivatása lesz az óvintézkedések szigorú keresztülvitelével megakadályozni, hogy Veszprémmegyéból a szólómunkálatok zalai szőlőbe át ne jöjjenek.. viszont ismét oda szóló munkások büntetés terhe meiiett se bocsájtassanak, igy véli a gyéri kézi eljárással az óvintézkedések megtételével a biztonság helyreállítását.
Szóba jött a zalai szőlőbirtokosoknak külöa e czélrai megadóztatása is.
Miután azonban annak szükségessége, hogy ezen megadóztatás foganatosítható voina e mai napig indokolva nincs, ce a bizottság a szomszéd megye területén ily terheknek önálló viselését indokolva sem látja, de néki jogköréhez az ily eljárás egy általán nem is tartozván ezen kérdés függőbe hagyatott és a küldöttség további jelentésének — beérkeztéig elodáz tátott.
Ezek után az értekezlet alispán ur iránt kitűnő éljenzéssel feloszlott és kik ismét tűzhelyére távozván édes reményben, hogy az ég óvja meg szőlősgazdáinkat a phyloxera veszed el n.étól.
KOVÁTS JÁNOS.
3331 u. i. 1882.
Zalavármegye alispánjától.
N.
phyllcxera biztos urnák.
Az időjárás enyhülte és a szőlő munkák közeledtével elérkezett az ideje, hogy a phyloxera behurezoiá-sának meggátlása tárgyában fennálló szabályok intézkedései a legszigorúbban foganatosíttassanak.
Tekintve hogy a nagyméltóságú földmivel és- ipar- és kereskedelmi
ministeriumnak 1881. évi 3837 sz alatt illetőleg 7876 szám alatt kibocsátott és az 1881. evi 6424 n. i. itteni szám alatt a megye egész területén kellő módon közzétett rendelete tüzetesen elóirja mindazon elő-'' tézkedések?t, melyek a phyloxera» elleni védekt^és czéijából teljesiten-dók, midőn ezen teljes érvényben fenáiló ministeri körrendeletnek a folytonos felügyelet a phyloxera felismerése és az az iránt teljesítendő helyi vizsgák s jelesüi a junius hó 10-én az összes szőlőkben megkezdendő vizsgálatok, valamint az ezen folytonos felügyelet és helyi vizsgálatok iránt a kinevezeti phyloxera biztosok, elöljárók s helyi bizottsá gokra vonatkozó tüzetes intézkedéseit, melyek annak idején külön rendelet tárgyát Képezecdík, ezúttal az illetők emlékezetébe hozva, a jelen alkalommal az emiitett és. egyébb fennálló szabályrendeletek csakis azon intézkedéseinek tüzetes elósorolásáf és hangsúlyozását látom mulhatlannl szükségesnek, melyek már most fo-ganatositandők a végből, hogy a legközelebb megkezdendő szőiómunkák alkalmával eleje vétessék ezen intézkedések áthágásainak, s igy- a vész esetleges behurczolása — m«igakádá-lyoztassék.
Ezen intézkedések pedig:
1) A szőlőtő minden alkatrészének — kivéve tisztán és egyedül a szólőgyümöicsöt — igy tehát ugy a sima. mint a gyökeres vesszőknek egyik község határából a másikéba való átvitele országszerte eltiltatván, ehez képes: a szőlővesszők állítása egyik határból a másikba semmi szin alatt meg nem engedhető.
2) A gyümölcsfák szállítására nézve a nagyméltóságú földmivelés-, ipar- és kereskedelmi ministerinmnak -188Q évi márcz. 10-én. 6.509. szám alatt keit s a márcz. 22-én 3170 n. i. 1880 számú itteni rendelettel
közölt, valamint az 18S1. évi májas 5-én tartott megyei közgyűlés 6671. számú 10 jk. alatt tett intézkedései irányadók, melyek szerint a külföldről, s igy a monarchia túlsó feléről is gyümölcsfát behozni feltétlenül tilos, a belföldről szállítandó csemetéknél helyhatósági bizonyitványnyal előzetesen igazolandó, hogy a telepben, honnan a gyümölcsfák megrendel tettek, szőlőültetvény nincsen; végre, hogy gyümölcsfa csemetéket szőlőbe bevinni s ott elültetni szintén kivétel nélkül tilalmaz tátik.
• Ezen -tilalmak ellenőrzése tekintetében *'' tanúsított mulasztásokért az illető tisztviselők és községi elöljárók a fent.. idézett. 78.7-6 számú n. i. mioisteri rendelet értelmében fegyelmi nton, a tilalmak megszegői pedig ugy an a fentidézet rendelet és az 1680. II. t.'' cz alapján 100 frt. ismétlés esetén pedig 200 frtig terjedhető pénzbirsággal büntettetnek.
4) Midőn a fent elősorolt intézkedések szigorú és pontos foganatosítása összes járási szolgabiráknak és Nagy-Kanizsa váró« tanácsának kötelességévé tétetik, egyszersmind tekintettel arra, hogy a phyloxpra behurczolásának veszélye különösen Veszprém megye felől a határszéli tapolezai járást fenyegeti, a tapolcai járás szolgabirája különösen figyelmeztetik arra, hogy tekintettel a nagyméltóságú földmivelés , ipar és kereskedelemügyi ministe: urnák 188) évi junis 13-án 16662 szám alatt kelt rendeletére, ''.ovábbá a mult éri augusztus 9 én 10247 . szám n. i. 1881. 10290 u. i. 1881. :?ám alatt kelt itteni rendeletre, a legnagyobb szigorral őrködjék azon, hogy az ei-zárolási intézkedések Veszprémmegye irányában foganatosíttassanak, s különösen, hogy a járásbeli szólók művelésére veszprém^negyei munkások, kik ruháikon s _eszközeiken a parányi állatot könnyen áthozhat jSt7 semmi szin alatt ne alkalmaztassa-
nak. sennekf sikeresebb foganatosítás2, tekintetéből elrendelendőnek tótom azt, hogy a tapoiczai járás szolgabirája..á iapoiczai járásra.nésye megválasztott phyloxera bizottsági tagokkal együttesen czélszerü beosztással állapítsa meg azon területet, melyen mindegyik bizottsági tag az ellenőrzést gyakorolni hivatva iesz.
Zala-Égerszögen 1882. évi márczius ho 5-én.
SVASTTTS BENÓ,
alispán.
— Hirttetmény. ísgyéves mén-csikók vásárlása az állam részére. Ezennel közhírré tétetik, miszerint Zaiamegye területén az egyéves méncsikók vásárlása Zala Egerssegen f. é. múrc2ius'' hó 29-én a délelőtti órákban fog megtartatni. Fel hivatnak tehát mindazon tenyésztők, kik jól kifejlett, szabályos a!k&tn és erős csontú egyéves raéncsikóik&t eladni kívánják, hogy azokat a fentnevezeü napon és helyen megjelenő biEott-ságnak a községház előtt bemutassák. — JKz {alkalom nuú csupán oly egyéves mén-csikók fognak ¿iifcm részére uiegvétetni., melyek származása apai részről hiteles fedeztetés* jegygyei kimutatható. Előnyben részedül pedig a?, oly csikó, melynek jó aikat''-. anyja is eló verettetik. A megvásárolt csikók a iainisteri vásárló biztoz által rögtön a hely színén kifizettetnek és átvétetnek. Ezen mén-csikóvásárláson kivül a megye területén lótenyésztési jutalasidijosztás is fog tai''tr.tni, melynek helye, ideje és feltételei iráiiv a Hirdetmény később fog közzététetni. Földmiveiés-. ipar és. kereskedelmi m. kir. ministerium.
A'',szívről. Br. Seiireyer í^os felolvasása.
igea tiasielt baliga lók ! -. Aaftüjagg-tiszíail) felhívásnak, hogy ezen önképp egyletben népszerű iudomá-dyou előadást tartsak, annáí sfivwabben

TÁRCZÁ.
Anyám.
Küdíg nem ¿rbetott baj, Mórt te itt voltál mellettem. Mert te őrködtél felettem, Kiles órző angyalom, Bitoritím, vigaezorr. !
De mióta elménél, Mióta .\z úgbűl ncscix S én velem csak ounan érz< az ! Olyan elhagyott ragyok Mindenütt, — ment ntc vagyok !
O ! pedig hojy kellene Mostar: a te jelenléted, A tc boldogitc 4lted ! ... Midón földig s-jjt a bú, S minden olyaa szomorú.
Nineeen a ki fóletael, Ki fejí''m Kfblére vonja, A^i storeUtM raondja : ,!.t vagyok éj te volod Semmi bajod nem Iebet!1
Gyakran mondtad (-zt midőn Kig parányi gyermek sírtam, S megnyngodi.i rsak igy birtam. S srived beváltá szavát Megvédett ax. élt^n At!
Mindegy aztán.bánni ér! Nem gondolok én magamra Éltemmel iiyugalmsuira ; Védtelenül várom el, Bár mi jó is: nyugton lel!
MAJTHÉNYl FLÓRA.
K 1 a r í s s a.
Rajt.
Korpád! Bélától.
(Kolyt. és vőge.) Két báva, hogy nem irt, — két boaasu, lassan aorva/stó hó mait el, mióta
J utolsó sorait kaptam,, azóta mit se tudok felőle, — elfelejtett, — elfelejtett, — kiűzte gondoláiból barátja emlékét.....
még várok 3 napig s ha nem j<5 tőle egy levél, egy boldogitd sor azoktól a piczi kacsóktől, melyek oly gyakran le''öröl-ték a boldog gyermek homlokáról a forró izzadtságot, — még 3 nap 3 aztán történjék bármi, haza, — visszautazom at 6 közelébe: — ott a lég is cdeaebb lesz, a madárkák dala bajosabb, a természet vidámabb ....
A bárom hosszú nap lussati, nehézkesen mult el, — s az epedő ifjú vágya, óhaja nem teljesalt, — szivő lázas dobogása, keble vészes hullámzása, mulatják a tengernyi kint, mit e ezeren-csétlen, a dúsgazdag szegény Artúrnak szenvednie kellé; — mit tegyen?! azt Sem tudja, él-e, — azt sem ludja halva . . hazt*. . . . vissza gyermekkora ooldog helyére, — szenvedése tanúi közelébe.
Isienemlüe 3zerencsét.en gazdag ifjú beteg szivével hasa vágyódott, oh csak haza . . . oda, ahol minden fa, minden bokor egy-egy ismerősünk — ahol mindenünk van, ámit szerettünk, szeretünk, csak haza, — ezt as anyát fakó rongyos rnháiba csókolni, ennek édes po rait látni . . . hazs! ahol a szenvedések által feltört sebek köanyebbtn elvisel hetik ! . . . haza vágyott, boldogtalansága helyére vágyott, — jött az ifjú . . . S hogy is ne?! ... az a sirhalom, melynek porával elegyedik egy-egy kedveaÜDk, — hogy volna feledhető, — at a hegy, melyot boldog gyermekkorunkban bekalandoztunk, — az a pa''.ak, melynek lágyai.. susogó babjainál órákig el el üldöz-géltünk, — az a rét, — a mező, melynek zöldébe a tarka virágok eireibíl fon-
tunk a jó, a kod /es édes anyának koszorút, — hogy ne volna mindennél drágább — & a völgy, melyen ai ábrándozó ifjú oly gyakran elmélázott, — mivel cserélhető fel ...
Haza jött, haza — temetésre . . <
Báró Békessyt a folytonos láz be-leg ágybe szegezte, — honuan többé föl sem kelt, — & sze.enoáétlen nő gondos ápolás.-., az orvos nemes önfeláldozása hasztalannak bizonyult; — ás Asalea ?í özvegy lett, élte legszebb éveiben, — ott áll mintegy fagy által érintett rózsa, — ac érczkopcrsó hideg márványánál, — nem sir, nem jajgat, könnyei nem folynak, könnyei (kiszáradtak . . . . ó e férfiút, a ki szánalmat sohse érzett szenve désfivel, — aki miatt első szerelmét fol-*ldo?ta, rem szerette, nem szerethette, de tisztelte benne a gy ;rmek atyjá^ — s tán hu a sors Jászay val :smé''. össze nem hozza, — ha boldog nem is, de megelé-godott lett volna.
Most xiséri el örök útjára szenvedéseinek okozóját, — eltemeti e vele szenvedései: is?! Ki tudja . . . mit rejt a jövő . . . örömöt e . . . vagy fájdalmat, kesorüséget-e, vagy boldog napokat.
Amidjn letették a Koporsót a hideg sírboltba, — amidőn a pap elvégezte a halotti szertartást, — a fiatal özvegy, a bájos Asalea tompa, mély hsa-gon — összetett kezekkel el aezd zokogni, majd erőt véve magán vértelen ajakkal szilárdon *zól :
„Bárc Békesy 1 . . . boldogult fér jom l . . . legyen meg óhajod, — utolsó akaratod. Nőd. — Békcsy Asalea soha fog férjhez menni 111
A mélabás szavakra egy éles, ve-Utrásó sikoj volt a válasz^ — Klarissa, a
megtört liliom holthalványan'' rogyott Jászay karjai közé.
Két évig gyászolnak az előkelők, két évig takarják BÖtét Színnel azon érzőimet,'' melyet szivök tán legkevésbé érez, két Jhoaszu éven á"J gyászolta a szerencsétlen özvegy agg férjét, két évig az árva szoreiett atyját.
Klarissu sötétkék atlasz szőnyeggel bevont öltözdében üldögél, — a EÖtétkók bársony kerevet, a női pipere legválogatottabb díszeiből telerakott ezüst dívány a földig érő velecczei tükrök óles ellentétet képeznek a gyönyörű hajadon hófehér hideg arczával — de -nem szivével szive sötét, elhagyatott volt.
„Elvirám, — szói nélküiörhetlen barátnőjéhez, — barátnőm-vagy e ? •• • . Tudod-e, mi ».barátság: — Két egyénnek egy ."siv s lélekké összeolva dása ! . . . Midőa egyik a másikban lel^e szép világi: föl i . . Te reám nézve barátnő, vagy, — benned mindez! feleltem; — Elvirád! a gyermek nem lehet mindenben bizilmas anyjához, — nem testvér testvérhez, — de i, b*rát szive legmélyebb redőit feltárhatja; — látod, hogy Jászay ur mind anyámmal, mind velem hidegen bánik, anvámnál tiszteli a gyászt, nálam ... tovább aem várok, megkiserlem. tán tervem sikerül, holnap beszélek anyámmal s » azegény Artúr holnapután boldog emberré válik: .... nsjévé leszek !!!
E szavukra a szerény Elvira bősz oroszlányként igrik fel éjsötét szemei vadul villognak, — ajkain kebléből ki-törő sikoltást fojt el, — majd bágyadtan erőtlenül hanyatlik vissza:
„Te szereted? válaszol megtört hangon, — te szereted Artúrt? . . . vagy
ha nem . . . ba e oípes, e asáp tókot ierveid kivitelére akarod fel&íéo-sni, Kla-rissa! hs írre''icépöc volnál . . .-.-oem — nem . . . bt «t/ád emlékét tasteieá, h& szereted aajádst, ha a ssásalomnak caak egy sugarát éraed seirsdben, —• ugy nem teszed még jobban tenkre e sseretcaó;-len ifjú nyugalmát!*
Elő akarom, eid kell idéznem Jászay féltékenységét, — c ha ez most sem sikerűi, ugy le mondok a reményről, — én hiszem, hogy ez reád nézve fájdalmas reád nézve, — aki oly forrón szereted Artúrt, — de pokoli jzép tervem kivite-teléhei pokolian szép eszközük kellenek.
Elvira elhalványult, szótlanuf," mereven tekintett egykori barátnőjére,, akibea ? Bzerelem fullánkja, ily sebet ütött'', aki''nem irtózott vissza a legnagyobb vétektől, — akiben egykor.¿p oly tiszta gyermeki érzelmek tanyáztak, mint az ő kebelén, — s most, — most — egy d&emon, mélyet a fekete pokol bukott angyalai kitaszították e felvilágrt elkábítani, — szerencsétlenné tenni as embereket . . . Elvira is szeretett, — de minő tűzta, — minő hallgatag szerelem volt cz? Végre könnyűi záporként hullottak, — siratta az elveszett barátnőt, siratta a jótevőt, akinek többé háláv&i nem tartozik, — mert jóságáért egy sza-J gény leány szive boldogságát kíméletlen kezekkel dúlta fel.
Báró Békesyné férje halála óta szomorú, gyászos napokat élt, — a gyászt, melyet szive nem ismert, — sohse vetette le, — gyermekét, tiki neki máris oly sok gondolt okozott, szerette, szerette -oly hévvel, amint az egyetlenekot szók ják a. rajongó ssülők tsereínt.
\
BÜSZfttffiGYHMK ÍVfW''ífM

\ •>
M^LBCZIUfS lö-én-lSSa* .
- ■• í - '' ■ , . :.J\~ í Sí /.
megfeleltem, mivel kedvencz tárgyam a kózegészségUn «iveit magánkörben és a nyilvánosság utján terjeszteni és habár mai tárgyam szorosan véve élettani, még íb ás emberi lest egyik fontos szervének i<-mertelését foglalja magiban és így közvetve az egészség megóvására némi útmutatást adhat.
Midőn tehát az emberi wivról beszélni akarok, ne képseljék igen t. ball., gtttóim, hogy azt áron értelemben teszem,4 melyben «zen Bzócskát a közéletben, be azédben és Írásban számtalanszor alkalmaitok : nem szándékom jó és ro,s* .osiy-ről, kemény és lágyszivü, szívtelen, roro loít, sTit még kőszivü emberekről beszélni, már ily érteJemben a tárgy igen érdekes volna; — de miután költéazotlol nem foglal kozom,.arra sem képességgel, sem h«j-landósággal ní-m birok, — a szívről inka BTj''~m
sífgeeebb szerv alkotása éa működéséről fogok brtszélni. — A sziv, melyről a re-géoyirók és költők annyit írnak, és melyet ellentétben az észszel a kedély és érzelmiek székhelyének tekintenek, magába véve nem egyéb hustörnegnéJ, melynek feladat« «sabáJysserü öejzebuzáaai állal.a.,vér .keringését testünkben létre bozni ée életünk végső pereznig fentartani. A kedély és az érzelmeknek, egyáltalában szellemi élertink központja az agy és a mint későbben bővebben ki fejteni szándékozom. a sziv nem at érzelmek székhelye, banem ősik az érzelmek behatása, p. o. ijedés, öröm, bánat alkalmával némi szembetűnő változásokat mutat.
Mielőtt & sziv alkotása ée működésének magysx^atál.kezdstíiMjm, — ffleí kitériendem a vér szerepét az állati és emberi testben röviden kifejteni; minden száryes lény, legyen az növény vagy állat, folytonos -anyagcserének színhelye; — vegyünk p.o. egy élófát, a földből a gyökerek által felszívott nedvek a fa csúcsáig » bajcsövesség által terjednek és a növény táplálását és növekedését eszköz lik. Az állaii testben azmte folytonos anyagcsere történik; napról-napra folytonos változáson megyünk keresztül, — csak mi magunk nem veazaaük azt észre, mintáé környezetünk velünk együtt íj változik, de midőn hosszú évek után rég nem látott ifjúkori jó barátunk vagy közeli rokonunkat találkozunk, akkor köl-csÖbfoen íátjuk és tapasztaljuk azon ba-.. talots változást, melyen az évek hoaseu során átmentüuk, azon titokteljes és foly tonos működéé nyomát, mely kérlelbetlen köve''.kezletésa^ggel testünk alkatrészért szétbontja és ismét újra felépíti, testűnk alkatréezeU annyira változtatja, hogy túlzás oélkflJ mondhatjuk, hogy bizonyos idő lefoiyta,títán ipgéasan rakok lettünk; miután azon anyagok, melyekbál testünk összetétetettj löxélefesen megváltoztak.
Ezen szüttelsnQl testünkben történő változásnak eazközlője a vér, azon piros folyadék, mely te«lilik majdnem minden róoébec kering, mely bői egy részt testűnk mínd,en alkatrészei éa szövetjei képződnek, másrészt minden "szükségtelen és tőle el távólltandó anyagok eltávolíttatnak.— A'' vér egész testünkben elterjedt zárt csator nákban, &z ugyapve^t^ véredényekben kering, ezen .csatornákban folytonos moz gás, torcm''^^''-ttibóagis; báwmlÓ valamely nagy vár»» u»ezálban uralkodó moz-
gás ót élethez, éa valamint a aagyváro-sokbaa aiiázaki«&k«dglotei éa az élelmi szerek az utcsákról hozatnak,» káaakban elhasznált anyagok pedig különféle alakban ismét az utczákon ál a vártából el távoli itatnak, úgy a test egyes szarvéi és szövetjei is a véredények utján kapják a szükséges tápanyagot, mig a testben elhasznált és már ártalmas részek ismét a vér utján kiküszöböltelek.
Valamint továbbá a nagyvárosokban többnyire a város közepén az úgynevezett belvárosban, hol is a felsőbb hatóságok és .hivatalok összpontosulnak, a legnagyobb forgalom uralkodik; mig a külvárosok és mellékutczákban a'' forgalom arányla? igen csekély; ugyszinte a testben minél nemt-sebb valamely szerv, ancáJ;é.énkebb benne az .anyagcsere é* annál''sürübb véredénj''bálózstta! van «1-láHTr-ésr vs^nimt-a-- Táros--köspoofjában belépett forgalmi akadályt az egész város, lakosai hamar érezik ; mig a mellékül-czákban beállt akadály csupán csak helybeli bajnak tekinthető ; ugy a nemeaefcb szervekben p. o. az agy, a tüdők és a szivben boállt legkisebb vérkeringési zavar életveszélyes, mig a végtagokban be-álit kis fokú pangás nem szokott az egész ''estre visszahatni.
A hasonlat -valamely nagy vár<s forgalma és a vérkeringés kőzött azonban annyiban hiányos, amennyiben az utczai forgalom különféle okok és erők állal, mig a véredényekben a vér és a benne feloldott anyagok mozgatása egy központi erő, a szív által hozatik létra.
A sziv nem fekszik szabadon, ka-nem burok álul van védve, szivburok ée a aziv közt savós folyadék létezik.
A szívizom, vagy amint mondani szoktuk husanyagból álló körte alakú,'' üres, kéiazivpitvar és két kamrából Öss-sietett, a melllíreg-ben fekvő test, mely szabályos összehúzása és. kitágulása által a vér a nagy véredényékbőlfeiszivatik ós az egész test minden irányába bajtatik szóval, mely által a vérkeringés jön létre; a szív nagysága igen ráltowi — felnőtt embereknél hossza átlagban 14 cantimeter — szélessége 9 centimeter — súlya körülbelül 450 —500 gramm, de betegségeknél szivtultengésnél háromszor nagyobb is lehet. — Egy felnőtt egészséges ember testében mintegy ÜCÍ—25 font ér találtatik. Ezen vértömeg körülbelül egy vagy két perez alatt, «ihhoz képest, amint a vér gyorsabban vagy lassabban terieg. keresztül a szivén és pedig a szív jobb kamrájából a tüdőkbe, a tüdőkből a szív balkamrájáből a nagy függéren keresztül egy nagy véredény a fej felé és egy a mellkason keresztül a ''-est alsó ré szébe terjed, — onnan ismét a hajszál-edények által feiszivatik és a nagy visz-erek utján átvezettetik a jobb pitvarba, a jobb pitvarból a jobb szívkamrába; innét a tüdó ütér álUl a tüdőkbe; — a tü-dőkben a vér a küllevegőből elegendő mennyiségű élenyt felvevéu és a feleslege« szénsavat elvesztve, mint üteres vér a bal pitvarba, a balpitvarból pedig a bal sfcivkamrába vezettetik. A mint ezen ábrában ée mintákban láth»''ó a véredények részint piros, részint kékszinüek, a piros szinüok, a pirosszinü véfedények.üterflk-nek (ártérién) neveztetnek, a kékszinifck viwerótoéfc^veoejr.yAk Üterek''a vért'' a
1 *•- _Li_ll.-ilLi1''_''A '' Í''J
szivből viszik á tést mioden részeibe, a viaaarok az elhassaált vért a bajcsovecs-kókbőllfjUjiik és visszaviszik a '' szivbe. Az 3tere« vér eleven píro«, a viaaeres vér aokkal homályoaabb. Ha as ütér megvá gatik, a véi- belőle rendarinyos zökknnés alakjában ugrik és mintán a szív folyto nosan hajtja, magától ei nem áll — ha csak alá nem kötjük az Üteret és igy könnyen elvérzée támadhat. A viszeres vér amint ezt érvágásoknál láthatni iv alakjában »agárban ömlik, de a legkisebb nyomáson azonnal megáll. — Nehogy a vér a szivkamrák kitágulásánál a szívbe vissza tóduljon, magáben s szívben szele-j pek vagy billentyűk vaunak és pedig ! a jobb szivpitvar és sziykamra közt bá i r.»m ilyen vitorla alakú szelep létezik ; — u bslszivpUvar'' és ezivkamra, közt kétsze ''lep Van''alkalmazva f a ^«gy^üterék -nyi-lásánnl iéUiold al>ku billentyűk- vannak alkalmazva, ezen szelepek a vér utjának szabad tért engedoek, de mihelyt akara-rá" ki tágulása következtében a vér viaz-s$amenni-ltéezüloe,"mzga a vér súlya által felduzzadnak ée a nyílást bezárják. -r A nagy viazerekben''is vannak kisebb zseb alakú szelepek, melyek a vér visaza-folyaaát a test réezeibe megakadályozzák.
* '' :A vérkeringés!, amint előadni volt szerencsém a 16. században Serve''ius Mi-Láiy,spanyol orvoe, ki Kálvin álul máglyán elégettetett, fedezte fel. Utánna Hareey angol orvra 1627-ben volt, az, a ki a vérkeringés tanát terjesztette; — a vérkeringéít ugy írja le: a vér ugy kering a testben mint a viz földben: — a víz a begyekről paUkok éa folyók alakjában a tengerbe folvik, a tengerből ismét kígősöjgés utján felhők alakjában feUzáll, miút esó és hé újra a száras földre visszajő és njrá kezdi atját.
A aziv amint már mondám rend-arányoaan hnzódik öesze — üregei egy-szere megszűkülnek és azután kitágulnak — a bzív összehúzódásának Syslole a neve, kitágulásának Diastole — és pedig váltogatva huzódn»k össze a Bzivpitvarok és aazivkaosrák egyszerre,— a sziv össze húzódásánál a szív alakját és helyét is változUtja és igy támad a szívdobbanás, mely rendesen az 5-dik és 6-dik oldal borda között érezhető. — Ugyanakkor midőn a aziv összehúzódik •« az 5—6 borda között a mellkasa megrendül, a hallgatódzó fül két hangot hall egymásután ; &z első haag összoesik a sziv összehúzódásával a systoleva'' éi azért syslo''ikus bangnak neveztetik, — a második hang ösazeesiic a kitágulással s azért [diasU)liku6 hangnak neveztotik. — Az i elaő hang keletkezését ugy magyarázzák, hogy a szivkaturik öaszehuzódáBávul a : pitvar ás a kamrák között levő há-om cs két begyü billentyűk üsszacsapódaak mogreztenésűk áitai támad. — A második hang a félhoidalaku billentyűk összehúzódása álul támad.
Ha ezen billentyűk tökéletesen nem zárnak, amint ez szivbe''egekuél tapasztalható, a hang holj ett zörej észlelhető amint est közvetlen a fül vagy a hallcső segítségével észlelni lehet.
A. Bzivdobbanás különféle emberek» nél a ker, a testalkat és a sziv nagysága szeríöV'' k''ÜlÖnbőzC; némely embereknél Utbaté, némelyiknél alig árechető^ A ■szivdotoanássid egyidejűleg az üterekbea
ti.ió, éd ee , .aojá^ fk fc nek egész világa, — összes boldogsága gyermétetek, áfcl* <fflSlrex," vérOkct uiy öröngj^l éU»zták f^J-gyermekök boldog-. BágMtttim-rAHyri íai.H. szorat4^ay^i..'' aki. ^i ^étkezőnok'' m«ígboQi8álaM:f keb-ledrie BíwHtod.'' a. booftánatéft... eedeklőC —,:*ki tűrsz azeavedéit,
fájd»kn*4y. lélekölő. gy§treimet, — aki álmkidban e s«5t w^zogod ;8gyermekem 1" e szóval ébredsz, ez lelkesít, bnzdi^ tartja benned a lankadó erőt, . . . Anyák 1 . . . mivel fizetheti víssta jóságtok ?1
Mozi is igő könycsepp gördül alá a szegény anya, a gazdag báró Békesyné halvány arczáix, ajkain leánya neve lebeg, lázae kézzel ragadja meg a csengetyüt, az elsiető szolga által leányát hivatja.
Klarisaa, a halvány liliom márvány hideg arczáva! fagyosan üdvözli a tzere-tbttől dobogó tayai ziiTet.
^ »Leányoml . . . szivem egyetleno, Ígéretedet be k^ll váltania, — ma itt a nap, melyre hosszas ezdeklésem után határozott yálaazt ígértél I .... Ne felejud mivel tartozpl boldogult atyád emlékének, — ne felejtsd, hc^y (egy édes anya kéri szive magzatát, adjon határozott kielégítő választ!* ...
,óhaja teljesüljön . .. anyám! . . . pillanatra olfekijtem, hogy te közelembe vagy, • csak lelki éremmel, lelki barátommal. beszélek . . . Szerettél valaha? szerettelek egy lényt ifjú szivetek lángold hevével, fiatal kebletek lázas szerelmével, helyeznétek egy lényben egéez világotokat?! . ha igen, agy sejtitek, mi a szerelem; — kifejezni szó nem, képese hideg bMÜk nem lehetnek tolmácsoló^ amit ac emberi éez ez egyszerű atörAl — »avarelem* — szokott kife-
hullámzás és mozgás érezhető éa olykor látható és ^s az érverés, melyet a test több helyén, de rendezéjkaz orzoÜterekea szoktuk UpiaUni.
M-ntán szivünk addig ver, mig élünk, az érverés és izivdobbanáa az élet egyik jellemző jele .etashilottaknál u szív dobbanása éa az Orverés még érezhetők, mig a légzés már egészen megszűntnek látszik.
De a milyen szakadutlauul ver szivünk, nem miadig egy tempóban ver;
— felnőtt 30 éves embereknél az érverés többoyire 72 szokott lenni, — nőknél általában gyorfabb, kisdeknél 130 — 140,
— az 50 években 60,- —,az aggastyánoknál ismét gyorsabban ver a bzív.
Vannak emberek, kiknél az érvoréa igen lassú, anélkül, hogy rosszul éreznék magukat; — mondják hogy I-«ő Napo leon császár-ér ve£éae.40.-iolí+_— .talán azért volt képus hidegvérrel nzázezrek életét véres csatákban feláldozni; — másrészt azonban az érverések száma 120 it lehet anélkül, hogy egészségi zavar támadna ezen rendetlenség által.
A nőknél általában szérverés gyor sabb, — a hosszú nem mondom nagy embereknél az érverés lassúbb, mint a kistermetüeknél.
(Folyt, következik.)
nevelni. Szükséges a magyar iskolán ki
vüj., hogy iataorje meg a fiatal ember a Mtéjgyar művészetet. Azt, hogy némely ellenzéki lap a színházi pör alkalmával a német színház teljes eltörlését akarta, helyesnek nem tartom, mert kívánatos,hogy sz ifjúság a magyar müvészeíen kivül más művészetet is megismerjen, mert csakis ugy tudja igazán hazájának művészetét, hazájának irodalmi termékeit másoktól megkülönböztetni. De, igeni» helyesnek tartora azt, mikor erkölcsön tó, félig meztelen zengerájok kiirtására int a sajtó, mert igaz. hogy az ilyenek, mÍ£ néha elnyomják a magyar színészetei, még erkölcarontó mutatványaik áhal 0\ rontják az izlésts megmé.elyezik a fiatal-ság szeplőtlen erkölcsét.
Ilyenek ellenében támogassuk inkább a magyar —hálára 6i pártolásra méltó> — muzsat, emeljünk minél tobb helyen Thalián»K templomot, hogy ott felszentelt papjainak tanúságos éi Ízléses predikáczíóin gyönyörködhessünk, művelődésünket fokozzuk és ezáltal megtanuljuk az erkölcstelenséget megvcini. & 8?é-pet, a tudományt s egyéb minden, mog-gondolásra és megfoutolásra érdemet beciülni s aminek haaznoa»ágát elÍ8mnruí képesek vagyunk magunkévá teani. — Hogy a magyar irodalom ós művészet t«-nulmányozása a műveltségnek ieg.<ng<sd. bet) enebb feltétele, az nem tőlem credo bö''-ü-aég, nom akamtu KÜilaoi. ho^y (>n tartom azt üdvösnek ói hassnoBüak, eiis-meriék ezou álíáspont helyeaségét igen tekintélyes emberek, kik nmn leczkéztn-tés szempontjából tartottak az ilyen tano kat, hanem lelkűkből éi tapasztal iából beszéltek é» ezálUl ne vöket mindenkorrn meg''VökítoCék.
Különös fontossággal bír a fiatalság inagy aros; táaára _az, hogy kodvelt-ssűk meg ^''ele a törlénolnm komoly tanulmányozását, így isme. ve a bazinak igA7. ál-lapo''ílt igy umerkedve mo£ árok iiotovoI kik vérüket áldoztik a hazáén, faygv Bzámunkra mindazon jogokat^in.rguiortíü-heasák, melyeket most ó''.tjíül'';, iu gi-«-m :rvj a törtóaolombő! kik óKítök
utolsó loheletéig küzdöttek olyan szabadságelnyeréseért, melyről tudták, hogy majdan cs^k utódaik, nem pedig ők fog-jik élvezni, de mégis küzdöttek, meri drágibb volt nékik a haza iránti szeretet, mint életök, feláldozták utőbbítaz elób''ui-nck elnyeréseért. Ha a fi .talság ily tárgyakra t''ogja tanulmányozási idejét szentelni. meg fogj» egy8Z'';ramind becdülai tudni e nzónn.k ,haz^sz<jre4.eta horderejét, meg fogja a történelemből tanulni, mily vezérek kormányoztak o szép Magyurhon felett mog fogj* tanulni, hogy nem phra-zisokkal kell az embernek bebizonyítani, hogy magyar, hanem áldozatokkal vagyonának, életének ^feláldozásával, mert mindenek fölött a hazán tk szent ügye. Ha ily szellemben fogjuk gyermekeinket nevelni, kik a jövő nemzedéket lesznek hivatva képviselni, akkor tudom, hogy uem fog többé felolvasó akadui, ki oTé^ bátor leaz a magyarosodás szükségéről beszélni.
Azonban még a toljes ma.;yaroaod''is dern olég arra, hogy a hazának egyszersmind tisztességedpolgároku: nevelhiissűnk szükséges skkor, hogy eltereljük óko: önzés vagy nagyravágyáa útjáról, meg
és
4. . * «.!...■ ■., j... ..L.íjf. )c lii l
ék érstte .ecéort, béczüjatet,'' az "egész-világot megvetni, — bogy e len''/'' eü^etn
** ég sugyalává,--éy^é^-ssw» pa.
rancsQló.csi|logáaa. rabezolgává, a sötét-ffiróe "árcz nyájai tekintete, — a korai apkak .^borának.- egyetlen "mosolya ,bol-" doggá,.— egy íágyoB Hang aí ő ajkairól őrültté tehetne, aat érzem, azt az ég lúd ja s hogy e Bzenvedély egész lényemet Btól-gailag uralja, — arról nem tehetek . dé én hiszem, hogy a ufk mindnyájan többé kevésbé rabszolgái a szerelem vad uralmának.
• ^: - . £ szavak után, — melyek egy ra jongó leány beteg szivének tolmácsolói,
— néma, airi c*end következett, ''— oly csend, melyet valamely nagyobbszerü eseményt előz meg, s melynél irtózik az ember a folzajlott érzelmeket háborgatni, hosszas, soká tartó csend után remegve kérdi a» anya: ,Ki ő ?«
pA férfiú, — válaszol ünnepély bangón Klarissa, — aki a meny üdvét, c a pokol örvéayét tárja elám, — a fér fin . . . Jászay , . .. .
. Egy kint, rémülettől sajtol; sikoj volt az anya válasza : .vétkem . . . első utolsó . . . vétkem , . .«» szól megtört hangon s leánya karjaiba rogyik; — majd erőt vesz magán, int leányának,
— s kétségbeesett hangon szól:
»Leányom Klarissa ! . • . Amíóu Isten e világot teremté, ily hangon anya nem beszélhetett gyermekével, mint nékem veled beszélnem kell. — De az érzelem, mely egész lényeden srőt vesz, —j kenyazent arra, hogv boldogságodat, ha
nem késő, nemileg helyre hozzam.....
Tudod mi a «serelem ? . . - bár ne tudnád, ne ismerted volna meg ily kora, ugy élteti világit nem fenyegetné a her-vadás lehellote, elaő szerelmom Jászay volt, követett férjbeamecetei em után . . . ''üldözött . , ée én, éa átkozott egyszer egy
jezniu
Üogy én mint veretek ogy léayi, | »ily batárt*]***]. — bogy én képes rol

órában, én " nyomorult, "megfeledkeztem nőrkÖVelésiíégemról-. .'' mindent: (adsz,
amiért egész éltemet a megbánásnak .siénte''ltem,'';b6gjr.''DÜnöm caejy 7olt e. . ; de^álég" ebriyi.- R''.afrssám ! — sikolt" fel ojólag -i - b-zérenezótlen, a- tóegniázott anya, gyermekem! szólj hozzám f ne néü oly mereven hah, leányom! — irgalom Istene, szemeid jegesek, fagyosak ,aj-kaid, az erek vadul kergetődtnek. Ha, gyermek! ne büntess, ne ölj, szólj, ugy-ugy . . anyám . . mond . . unyám. . ngy-
»Szerencsétlen anya ! szegény nő 1
— válaszol elfojtott bangón Klarissa. — már késő, de nem, vzn két lény . . . magamról hallgatok, — két lényt tégy boldoggá. Elvira szereti Artúrt . . . nélküle nem élhet, egyetlen óhaja lányodnak,
g^f Kőszegy Artar nőül vegye Elvirát, — mond meg az ifjúnak, ha barátnőjét szereti, — tegye meg az egyetlen óhaját?!
Volt idő, amidón e szegény ifjút fel használni akarUm szenvedélyem eléré sére, — jegybe akartam vele kelni csak átért, hogy ezáltai Jászay féltékenységét előidézzem; most már ne felj anyám . i . Ha ha ha 1 . . .
mily nagyszerű ! . . de mondom, — ne busulj anyám! . . . leányod nem áldoz föl oeukit czéljainak ki vitelére ... de most már meg is tudom magyarázni, miért csókolt meg némelykor Jászay apa . . . , H% ba ha ! . . . . bocsánat anyám .. . nem Jászay apa .. . sze gény anyám . . . Jászay ur . . . oly hévvel, s midőn én a szerelemtől elkábítva nyá-n, előzékenyen közelgtem felé, össze rezzeat, mintha egy kigyó marta volna meg és nem . , . nemes szÍ7Ö emver . . . dé jó . . . mindent tadok . . . sokat . . . többet . .. mint elviselni lehet.
Gróf JCőssegy Artúrnál a nősülés
— nem taftlt nagy ellenszenvre, —
k magyarosodás szüksége társadalom kereskedelem», ipar-ueTelésben egyaránt.") Iru Hl rschler Arnold.
(FoiyUtás ós vége.)
Ezeknek előrebocsátása után van azonban még egy tárgy, melyre nem csak egyesek, ds férfiak és nők figyelmét is felhívni bátor vagyok b ez a jövő nemzedék megteremtése, ami kétséget kizárólag a szülők bölcs belátásától és akaratától függ. Éc ugy hiszem éz azt gondolom, hogy esea acscteraot mindenki osztani fogja, hogy a hazának csak ugy nevelhetünk derék és haszeavehető polgárokat, ha a gyermekeket legzsengébb koruktól kezdve Unitjuk a luzát szeretni, a hazának nyelvét tisztelni, ha bMéjök csepegtetjük azon időktől kozdve, mikor már képeaek valamely gondolattal megbarátkozni,, hogy a haza érdeke mindenek előtt. Igy egyrészt derék erőket szolgáltatván a hazának, másrészt p<*dig'' az utókor is áldani fog nemes törekvésünkért bölcs cselekedetünkért. Hogy az ily akaratnak, az ily hazafias czélnak elég tétessék, szükséges mindenekelőtt az, hogy ügyeljünk arrí*, mily Unité keze alá adjuk gyermekeinket, mily Bzeiiembon neveltetnek a magyarság ügyének, mily mértékben lesz velők megkedveltetve o külföldi jó példákat figyelembj venni s azokat nem hazájoknak rovására, hanem javára, tőlük telhetőleg felhasználni. Az ily tényezők elviuthatlaaul mintegy olő-segitói a jövő nemzedék Iiaszuos fejlődésének, de korántsem elegendők arra, hogy valaki azt higyje, hogy a magyar iskolán kivül nincs is egyébre szükség utódainkat aszó legnemesebb értelmében magyarokká
•) Felolvastatott atorxS állal rx I. nagy kanizsai kereskedelmi ifjak önkOpxő körében mározins 7-é« 1&82 Nagy tetszéssel fogadta tott. Szwk.
résznrf egg »tyj*; részint egyetlen -szeretett baráinője. kéréseinek engedve; nőül vette a szerető Elvirát — aki odaac ó szeretete, nemesTelkeTTtaí hánemls tölthette be ut ürt^ melyet-, férjé keblében első szerelme Klámza vísazabagyon, — de általa elviselhetőbbé-vált aa-éiet. :
K» Klarissa?! . . napról-napra hervadóit a moáoíy, — a rózsák eltűnt <k ajkairól, melyre a halál lehelte csókját — reggeltől estig dalolt, órákig lovagolta be a közeli erdŐségoket, iyakran lőhetett látn''s tnítft lengeti a szél bxbfátyolat, — amint habzó ménen száguldja át a hegy-, völgyeket; pajkos, nyájas enyeigő—s környezete szeszélyes tetteiről nem tudott eleget beszélni.
Gyönyörű nyári est van, a csillagok, e bú őrei az azúrkék éguek, nyájasan integetnek, a hold. .mint egy bö anya, szende mosolylyal gyönyörködik, tüzes gyermekeiben/. — as aratók már haza tértek, édesen nyugossnak a hoesitu nap fáradalmai után — csak ó nem alszik a pajkos, a szeszélyes KUrissa lejött a parkba, mohóu szívja az üde, a hűvös éji léget, kebl«» fagyos láztól remeg, homlokán nebé* veritékcseppek — gyöngyöznek.
Ülőre siet, hófehér éji öltönyét a sirgás zöld fűszál harmaU könyöivel nedvesiti — piczí atlasz czipői átnedvesednek — a gyenge leányka fázik, — dc bensője izzó lávahónt forrong, bent ég, — agya ugy túg.
Ráborul atyj* hideg márványfájára, — megcsókolja, — majd ijedten szalad e? tőle, mintha vad fnriák jáxoá-nak útin ta; — .tlyáml . . , szói a halál hangján, — atyám ? I . . . ki tndja . . . . tán nem is ?!. . Csitt . . . Isten . . , Isten veled ... jó öreg . . . nemde holnap megmondod? ! ... de én is .. . haha •— ke-czag fel fagyosa« ... ott feí kérlek ...

nősülj . . Korábban . csitt . , . báb . . . mi hideg . . . — van . . . Kizrissa .... fázol ?*
E^y ifjú, aki hosdzabb idő óta figyelőmmel kísérje a: fóirton" k^>z-iK*dó leánykát, —''sf n^me^Kosíü''gy1 Artúr, ki
*nyja sirjánál kérte az ég urát, adjon
neki szivet, mely nejét ¡boldogítsa, — a halvány hold ezüst lényénél megpilljui tolta Klarissát, — elrejlödzve ballgKiti-rimts magáa bezzélgotését.
Másnap kora reggel Klarisei höíe-bér ménen kilovagolt, — karcsú tt-rmelét habfehér atlast fedte, — a lenge fátyol alatt kigvódzó arany azöikc b-ii.it a nap első sugara vakítóan arauyozi.a b-, — szép volt, oly túlvilági ártatlanság! le.i-gelt bájos arczán, — nemes, fonkölt homlokán, mint midőn boldog ártatlan-sággal virágait öntözgeté — kiért. r. su-badba, — nem 7ette észre, mint kíséri két lovag tüzes paripán óvatosao zajt*-lanul, — gróf Kószeghy éd Jászay elkísérték örök útjára a boldogtalan, u, Bze-géay — gazdag Klarissát . . . viaazutr-kint, megpillantja őket... őrülten fel • k»czsg . . . »Előre Arainál" . . . meg ereszti a kantárt, a paripa szilajul száguld előre — előre; — az angyali ez^p nő karjai lankadnak, keble hullámzik, — a süvölté szél, hosAzu fályola csókolják a hidegülő ajkak halálos izzadságát; Belőre Amina I ... a két lovag utí.u-ia elborzadnak, .Amina előre," nusog & haldokló leány . . . egy szikla, — ,a pokol torka* — miként a nép nevezi — éhes szájjal vár — a tüzes mén rohan előre, egy sikoltás, — a szél a hangokat » kát lovag fe!é hajtja, „Jászay !* . . . aztán a oseed. — a mély üreg elnyelte a szép leányt, el fort-ó szerelmét, — 3é-kesy Klarissa a 3pokol Urkában" lelte a keresett, a várva várt haliU.
HUSZONEGYEDIK Byj!pLYAM
X Ji A I
KÖZLÖNY
MÁBOZIÜS 16 ¿n 18S2.
mii
kell őket tanítani arra., hogyha a. sors álul jobb bánásmódban r''észesit.étnek,mint ombertirsaik, ne érezzenek vagy legalább oe éreztessen a szegényebb sorsuak iránt {,-nbalalmal, ba pedig a sors mostohán báut velők, ne irigyeljék a jobb sorsban réAzeeülteket, ne legyenek önzők s ne szűnjenek meg sohasem a hazának egyszerű polgárai lenni.
Az ily eljárás, az ily nevelés azlán „olia. s*m marad hasznos eredményével tdós.mi p. dig azon megnyugvással melengetjük keblünket, hogy megtettünk a haza érdekében mindent,magyar érzelmű, a magyar hazáért meghalni ké»z tisztes-i,éges polgároknak adtunk életet.
A névmagyaroritás az utolsó két évben ugyan tetemes haladásnak indult
— és aki 50 krnyi díjért nevét megvál toztatta, illetőleg megmagyarósitolta azon liiszemben vao, hogy ő most magyar ha-i„tí, mert most magyar a nev, habár olyiknak német aazive. Aki igy gondolkozik t. hallgatóság nagyon csalatkozik ¿a habár egy mindenesíire dicséretre méltó tettet követett el, midőn német Jiaugzásu nevéből kivetkőzött s azt ma-gyarcai cserélte fel, de korántsem elég ok nrr*, hogy magát magyarnak tevezheese. Hogy valaki magyar legyen, uhboz nem csupán a magyar név szükségeltetik, kell hogy a magyarság képezze tetteinek ru-¡»óit, a magyarság azont ügye vezérelje Tnind-n lépteit. No csak külsőleg mutassa, j,i,gy magyar nemzetiségből származott, hanem bensőleg is érezze és tudja, hogy magyar, belsejében is táplálja a haza iránti ¿zerotetet s adja ennek tanuielét
nden alkalommal, amikor csak teheti. Az eddig elmondottakkal tőlem telhetőleg eléggé világósan jeleztem azt, a mit jelezni éppeu szükségesnek tartottam, o ha talán nem bírtam felhívásommal,buzdításommal, érteimmel azt a gyújtó hatást elérni, aminőt ugyanezen eszme meg-penditésénél élesb eszü.ni gyobbbizonyitó erővel rendelkező férfiak kivívtak s ba talán nem is keltett oly nagy és általános érdeklődést felolvasásom, a-nit keltett volna az esetben, ha kitűnő tollú író,vagy nevezetes szakember kisérlette volna meg nézetét papirra adni, b ha azoknak szava mellett az enyim egészen eltompul is, ¿zért mégis legalább azon édes,azon megnyugtató és hazafias érzéssel hagyhatom el a szószéket, hogy gyenge tollammal oly feladatot végeztem, aminőt végezni minden magyarnak, ha a magyar elnevezést a bzó legszorosabb értelmében viselni akarja, mindenkor hazafias köteiesaége parancsolja.
Hogy mily szükaéges egy országban űz, hogy népe egyérzelmü legyen, hogy uépének kereskedelmi, ipari— ogy szó val orazáguyelve egy és ugyanaz legyen
— eleg legyen ismételten utalnom — a kereskedelemre visszatérve, akár Olasz-, akár Angolország példájára, mely álla moknak lakói nem szorulnak az idegen országból behozott termékekre, mely ál iümok nem''engedtk idegen nyelvek, által saját nyelvüket, nem eDgcdik idegen be-lolyás által saját nemzetíségöket. Nem is l''r.gja senki ezen államoktói azt követelni, hogy azt pártolja, ami idegen, hogy szorítsa háttérbe saját kereskedelmét,iparát, e.iját művészetét,irodalmát,mert mindenki tudja, hogy ilyen teudencziák keresztül-vitelének érdekébea kár a száját felnjjtt • ni, kár csak az ilyen eshetőségre gondolni, de legnagyobb kár ily akarat netánr órvényesitéae végett drága.és pótolhatlan idejét haszontalan elfecsérelni. Miért E am goudolják ezt rólunk, miért lépnek dlénk követelő hangon, miért akarnak -épp''ea nálunk & neműt elemnek helyet szorítani, ¡ízért, mert tudják, hogy egy magyar Magyarország általában nem is ''léú-zik, niert tudják, hogy nincs egy .minden oldalról szorosan összefűző ti," pirfatlanul összetartó, töredéktelen magyar nép, hanem igen is létezik egy a uémetség által károsan belepett magyarság. Ha valami más jobb "kifejezés állana rendelkezésemre nem is használnám a magyarság kifejezést, mert szorosan véve nem is illet meg bennünket ez az elnevezés, hanem csak jobbnak hiányában folyamod''am hozzá.
Ne türjük ezen, nem ugyan én általam hangoztatott vádat, mert ez vajmi keveset nyomna, de ne türjük a nagyszámú értelmiség részéről jogostn ellenünk irányzott és már ia ráok tapadt szemrehányásokat továbbra is,hanem vállvetve, egyesült erővel, lankadatlan buzgósággal kiméit fáradtsággal tegyüuk meg
nem
mindent a magyarság ügyének térhódítása érdekében, hadd érvényesüljenek egyezer már igazán Széchenyi nagy hazánkfia azou szavai, hogy .Magyarország nem volt, ha em lesz'',hadd lehessünk egyszer már igazán büszkék Árpád fejedelmünk dicső hatalmára Szent István királyunk egykor oly boldog nemzetére.
Eddig vádié személyében beszéltem ezen soroktól kezdve védői tisztet vállalok, oltalomba véve oly érdeket, mely jogtalanul támadtatik meg. É« ez a zsidók érdeke. Ezen érdek az, mely legtöbbször, de legtöbbször jogtalanul vétetik boncz-kés alá, s mely megtámadás ritka alkalommal lesz a vádoltak által visszautasítva. Némely bőrében meg nem férő párt* laP> ugyanis különös kedvtelésnek tartja azüatelen a zsidók ellen »ikra szállni, il-
íetve azokat a Iegméltatlanabb kifejezések kel és azokat vonva felelősségre mindenért, mi a hazában rosz.
Vádoltatnak ugyanis azzal, hogy a legnagyobb germanizatorok, hogy ók nem tartják magokat magyar hazafiaknak, nem veszik semmibe azon ország érdeké*, melynek kenyerét eazik. Nagyon keserű vád ez t. hallgatóság különösen azért, mert egy egész vallásfelekezet vádoltatik kivétel nélkül, de meg keserűbb azért, mert a vád némely részben nem is alapos. Hogy a zsidóság közolt a magyarosodás még ninc* egészen elterjedve, ¿azt én és velem együtt minden más z<idó ba fogja ¡Bmerni, jnlezlem is ezt, mikor előbb a kereskedőkről szólottam, mert tudvalevő leg azok túlnyomó részét a zsidók képezik, de hogy a zsidók nem akarnának haza* fiak lenni, hogy nem veszik tekintetbe aton ország érdekét, melynek kenyerét eszik, azt — engedelmet kérek — állítani pirulás nélkül nem szabad. Sehol Bem ólt a magyarosodás oly nagy ét üdvös mérvekot,. m nt éppen a zsidóság kebelében, és ha itt a magyarosodás láthatólag még is háttérben van, a katbolikusok s egyéb vallásúak magyarságától, ugy ezt csudálni, ha tekintetbe veszezük, a zsidók előbbi korlátolt helyzetét, bizonyára nem lehet. Ók igenis a hazának polgárai akar nak lenni, annak javáért készek meghalni a meg is fogják — reménylem — minden alkalommal mutatni, hogy nemzetüknek méltó fiai. A helyett t. lapok, hogy a''zsidóságot gy anu<jrásokkai illetik, tfssék a saját házuk előtt söpörni és inkább nékünk zsidóknak segítségünkre lenni, hogy azon államat, mely nékünk keresetet ad, egy magyar állammá alakíthassuk. Legyen önöknek is jelszavuk ugy, mint nékünk:
Hass, alkoas," gyarapits És a haza fényre derüh
2 4 6
írt.
Helyi hirok.
— Felkérjük lapunk t. közönségét, hogy akiknek előfizetéső* a bő végével lejár, azt mielőbb megújítani . ziveskedjenek, nehogy a rendes küldésben fennakadás történjék.
Előfizetési ár: Apr.—jun. negyedévre Apr.-szept félévre Apr, rdöQz. 9 Mra
Tisztelettel
WAJDITS JÓZSEF,
kiadó hivatala.
— Tenyészmének megvizsgálására raegyeileg kiküldött bizottság mű ködése Nagy Kanizsán márcz. 13 án: Svastics Károly szolgabíró ur közbejöttével Dervarics Imre elnök, Pálfy Elek és Talabér Kálmán bizottsági tag urak jelenlétében: Elővezettetett 18 ménló, esek közül alkalmasaknak jelentelett ki 12 és pedig Palinban Clement Lipó''. ur méneséből 4, Nagy Récéén Inkey László ur méneséből 1, budapesti papnövelde kis komáromi uradalmának lótenyészdé-jéből l,Steru''J. M. és fia rigyáczi lóte-nyé8zdéjéből I, Kremér János füzvőlgyi földbirtokostól 1; Kele Andor József sor-máíi és Kele Mátyás György szinte sor-mási birlokosókVój 1—1, Tóth Boldizsár galambokitól t,-.''''Németh István karósi-tói 1, összesen 12, elutasítva lett:-6- és pedig;Kele t^yörgy sormásitól 1, ör. ijzek¿fel János sormisi 1, Molnár Fe reuez sormáai 1, Mujk -Aoárás -ézepet-néki 1, Xrug József szepetneki 1, Ör. Mujk Ferene« szepetneki 1. Azon meg-
t''ogyséssel fejeste- be szolgabíró ur a liratalos-eljárást;- fyogy az ''ehrtasrtottak alkalmatlanoknak t*.a!tatváéí/^bílajdo-pos 50 frt pénzbírság terhs mellett azokkal fedeztetni tiltva van.
Mozgósítás esetére a kanizsai szolgabírói járásban kirendelhető 93 egyfogaia; 1479 kétfogatú, 47 személyszállító kocsi 1434, oldalas kocsi, 91 ígis szekér, 1244 ökrös szekér.
— Fegyvertartáti engsdély kiadatott a kanizsai járásra nézve 444.
— Néirmagyarositás. Hirschl Henrik nagy-kanizsai születésű budapesti iakós saját és kiskorú Ágost, Bódog és Pál gyermekeinek vezetéknevét ,Hási"-rs Bella György «ala-egerszegi illetőségű szombathelyi papnövendék pedig „Angyalira magy arosiiotta.
— Rögtönitélö ülést tartolt a nagy-kanizsai kir. törvényszék hétfőn és kedden a pusztamogyoródi plébánoshoz fegyveresen beiért kocsis felett; a bünper rendes bűnvádi eljárásra utasíttatott.
—JHymen. Grünhnt Alfréd intelligens kereakcdőségűnk egyik kiváló tagja, e hó 12 eljegyezte Dobrin Irén kisasszony t, Dobrin Benő helybeli nagykereskedő szellem s keHemdus leányát.óiaifl''éna*erencsét kívánunk a szép frigyhez.
— A nagy-kanizsai pénzintézetek a lefolyt évr* a követkeaő osztalékot adják: a nagykanizsai takarékpénztár 85 frtot = 35%. a délaalai U-ksrékpénztár 24 irtot = 12%, a nagykanizsai bankegylet 9 frtot = 9% éa a kereskedelmi s iparbank 7 frt ==■ 7%. ,
— A keszthelyi általános ipar-táraulat legutóbbi közgyűlésén elhatározta
hogy tanoncaok felvétele s azok segéddé való felavatása á társulat álul ¿venkint négyszer és pedig: huevét másod napján, ornapjan, október első vasárnapján és karácson másodnapján eszközöltessenek.
— A vas-zalamegyel Körmenden székelő takarékpénztár közvetítése folytán Zalamegyében 35.200 frt kölcsön adatott kí és pedig kisbirtokosoknak; nevezetesen : B«llatinczcn 2500 frt, Cse-rencsóczon 6300 frt, Csesztregen 1350 frt, Dömefőidőn 300 frt,. Hosszufa''ubao 750 frt, Kapczán 1150 frt, Kerke Németfaluban 300 frt, Kerka-Szent-Királyban 850 frt, Kerka-Szent Miklósán 500 frt, Kozmadomján 5000 frt, Lovásziban 650 frt, Márokföldön 300 írt, Péntekfaluban 900 frt. Renkvéren 500 frt, Külső Sárdon 600 frt, Szent-Erzsébeten 500 frt, Tormaföldön 350 frt, Háshágyon 2850 frt, Nagy Kutason 500 frt, Vaspörön 350 frt, Zala-Lövőn 7600 frt, és Zila-Mind-szenlen 1300 frt. Ös&zeeep 22 községben 46 kérelmezőnek 35 200 frU
— jFelolvasás. Főtisztelendő Dr. Lipp Vilmos urnák e hó 12 én, Keszthelyen, a polgári olvasó.-egylet helyiségében tartott felolvasásán igen nagyszámú közönség vett részt, s mindnyájan, de különösen a diszea hölgykö önaég feszüli figyelemmel hallgatta hirneves régé-ssünk felolvasását. A böjtben Dr. Lipp Vilmos ur még egy feUvasást tartand.
— Márczius lő''ke, a m*gyar szabadságharcz e legragyogóbb Ünnepe tegnap volt, valjoc e dicső emléknap méltó kegyelettel m^gÜDnepeltetctt-e megyénkben, sajnosan esik jelentenünk, ho/jy előzetesen nagyon keveset hallottunk felőle.
— Darázs Miska jeles zenetár 8ulata márcz. 22. 23. és 24-én Kaposvárott játszik, tudvalevőleg c napokban tartatatik meg Kaposvárott a Bomogy-megyei lóvásár, mely alkalommal számos birtokos jelenik me, Somogymegye Bzék-városában.
— Tűz. Keszthelyen, fulyó hó 12. 13-ik közti éjjeli %1 órakor a tűzoltó egyl ti kürtösök véizt jelző kürtjoi megharsanlak s az egylet működő tagjait emberbaráti kötelezettségük teljesítésére figyelmezte''.iék. A tüz az ur»dalmi kertész laknál volt 8 Rosenbach Iguác* ura daJmi főkertész tulajdonit képező két kazal szénát emészteti fel. Az égő kazalokat megmenteni — egyszerre égvén azok — lehetetlenség volt s igy a tűzoltók csak a szomszédot kazalok és élőfák megmentéséhez foglak, ami elj-^en si került is.
— A delzalai takarékpénztár márcz. 25-én tartja meg közgyűlését saját helyiségében, ugyanaznap este fényes mulatság rendeztetik, melyen Darázs Miska zenelársulata működik. Osztaléka a délzalai takarékpénztárnak 24 frt.
— Hallopás. Mult pénteken egy élelmes alkusz a H-im kávéház előtt árnlgató halkereskedőtől kialkudott egy szép csukát, mig ''z. kereskedő mással volt elfoglalva uczczu berok, nádak, erek, alkuszunk futott a hallal, a kereskedő utána, a tűzoltói órtanyánil elérte s a városházára akarta vezetni a tolvajt azonban ez azt az élelmes gondolatát közölte, ne bántson kend, itt a pénze hiszen csak a feleségemnek akartam előbb megmutatni, ,
— Minden vasárnap délután alkalmas időben nagy gyakorlatot tarta-uak önkéntes tűzoltóink, különösen a nagy létrávali gyakorlatnak számos né-Mjé-v«S. Mólt pénteki lazanaki kivonulás alkalmával az útban sziui? gyakorlat tartatott.
— TisxlujUó közgyűlése a tár-B&skö.-nek mult vasárnap f^tio, elnökS.Ó QklfgtiftUlő tftoftéifytfzóki bíró válaszla-tnlt meg 49 szavazatul Hertéitnd/ Bé(^ ügyéd 10 szavazaU ellenében, pénztárnokká ifj. Fesselhofer J. 58 saavazattal, háznagynak Horváth K. 37 szavazáttal, választmányi Ugokká Tóttösy Béla kir. törvényszéki bíró 14 szavazattal Hortolendy Béla 22 szavazattal. Alkalmilag megemlítjük, hogy a szokásos szombati hölgy estély mait szerdán is megtar-Utott s kedélyességet nevelte az a körülmény is, hogy vidéki kültagok számosan vettek részt.
— A hírhedté vált Savanyu Józsi neve alatt élelmes emberek annyiféle visszaélést követtek már el, hogy komolyan neheztelhetne értök a név birtokosa. „Hárman valának együtt" — a k . . i korcsmában, olvassuk a .Pápai Lapok''-ban, köztük a szomszéd falu jegyzője, ki épen boákért fogatni, mikor kocsisa egy agyafúrt fuvaros beállít és fülébe ragja, hogy tiazlöli a Savanyu Józsi oda künt vár, küldjön ki neki egy kis bort é« harapni valdt. Lett bor ée pecsenye azonnal, hanem ez a kis intermezzo az indulás idejét elhalasztotu, ugy hogy szürkület lett, mire a jegyző ur részánu magát az indulásra. Lovai már befogva állotUk i egy ott egyelgö paraszt értesité jegyző aramat a szerencséről, hogy azokat a Savanya zajátkezüleg fogU be, hogy ő beszélt is vele stb. Hogy az ul bátorságosabb legyen, mindjárt ajánlkozott is, hogy egy jó fütykös társaságában Ő hajlandó jegyző aramat P . . ig elkísérni, — persze megfelelő díjazásért ha felvenné a kocsijára, fis kapott az alkalmon > igy
utazott félelem é rettegés közt P . . . ig, hol az útitárs «1 vált tőle, r miután zsebre vágU a kíséretért járó napidijat, azépen haza ballagott a falu végén levő lakására, nagyot nevetve sikerült csinyje felett, mert ő volt az állítólagos Savanyu, ki szuttal jól is lakott, kocsin is utazott haza ingyért, — sőt napi diját is meg-kereste.
— Hazai rövid Mrek. -A körmendi iskolák a vörheny miatt bezárattak. — Felső-Lövőn tűzoltó-egylet alakalt. — Simonyi Ernő állapoU veszélyes. — Inczédy László iró Nagy-Enyoden meghalt — Kossuthnak a nagyváradiak arany tollat készítenek. — Bakáink újra bakancsot kapnak. — A p.-szőllősi plébánost egy ismeretlen ember késsel skarU megtámadni, de elfogták.
— Aradon egy Müller József nevü szegény ember kabátot lopott éz mikor észrevették, a Marosba akarta magát ölni, a vízből fogUk ki. — Beszterczebá-nyáu az a azégyen esett, hogy mároz. 4-éo a városi ázi őrségnek fegyvereit, csikóit ismeretlen tettesek ellopták, « a városházától alig 30 lépésnyíre levő Mária szoborra aggatták föl. — Hevesmegye N. községben egy lakós előre megcsinálUttahalálos beteg nejének a koporsót; a nő aztán mégis meggyóg) ult. — Talpos Gábor bihari hírhedt rablót, ki élete nagy részét börtönbe töltötte, közelébb a kanászok dulakodás közben agyonverték. — 65 színtársulat müködültMagyarországon az 1881. évben éa pudíg 34 magyar, 1 magyar olasx, 28 német, 1 szerb, 1 román.
— Blaha Lujza Miskolcion vendégszerepel. — A temesvári középiskolai zsidó ifjúság önképző kört alakított és tiszteletbeli elnökül Istóczy Győzőt fogja felkérni. — Szegeden a Somogyi könyvlár asztalos munkálaUit már befejezték, két hét múlva hozzá kezdenek a berendezéshez. — Székesfehérvárott a huszárok számára sok lovat vásárolnak. —
- Külföldi rövid hírek. -Páris lakossága öt év óta majd 40.000 szaporodott. — Lobosiczb&n egy kigyó megharapott egy földmiveot, ki néhány óra alatt meghalt. — A görög badwreg összeseu 43.000 emberből áll. — Dr. Gaas»ubauer prágai orvos gyomormot-szés*. végzett ismét egy gyomerrákoe egyénen, s az operáczió sikerült. — Beck Emil, bécsi bankügynökö:, ki 15.000 frtot sikkasztott, — két évi fogságra Ítélték. — Zola Nanájának fordítását Lembergben lefoglalták. — Olmü''.zben egy szegény laakani paraszt oly gyorsan ette a gulyáshust, hogy megfuladt bele.
— Németországban is alkalmazni fogják a dohány egyedáruságot. — Bontoux 50 milió frank alappal ,Union nouvelle" czimen uj bankot alapit. - A román kormány hazánk alvidékén lovakat vá sárolut. — A hareztéren 11-én földrengést észleltek. — Anglia ügynökökkel vásároltatja a békát hogy a kertekben a rovarokat pusztíthassák, még üvegházakban is egész sereg béka tanyáz. — Az orosz helyőrségeket Galicsia halárán folyton erősítik. — Lembergben egymás után fogdozzák as izgatókat, s rendkívül fontos irományokat kuUtnak föl náluk.
— Gladstone angol mínister elnök lemondani készül. — A románok is fegyverkeznek erősen. — Rotschild Alfons báró és neje Páriiban ezüst-menyegzőjü-ket ülték. — Apolló nevű angol gőzös íülyedt el Fiúméba jövet Ushans mellett. — A bécsi csillagvizsgáló őre a 9-íkér<H 10 óre bajié éjszakán ismét egy uj ez évben már 3-ik kis bolygót fedezett lel. —
ki nyert?
J — AUami jóUkony »ortjátÁk. Az osztrák vereskereszt-egylet javára ren • deaett rendkívüli állami sorsjátéknak márcz. 9-ki húzásakor 12,066 nyerőszám hozatott ki, melyekre ösasevéve 220,000 frt fizettetik ki. A 60,000 trt aranyjáradékból álló főnyereményt a 120657 szám nyerte el, 600 frlos négy elő- és négy utdny eremény ny el. A 20.000 frtos második nyeremény a 269005 sorszámra esett, 400 frtos három elő és három utó-nyersménynyeL. A 10,000 frtos aranyjáradékot képező harmadik nyeremény a 105007 számra esett 200 frtos két elő és két atónyereménjayel. 100 frtot nyertek aranyjáradékban a 29.54 1 48.166 54 565 82-525 107.228 132.943 149.400 196.398 267.795 és 274.169 számok. Négyszáz frtot sycítbt^anvjáradékban: a 2-63.7 20.692 38.247 39.172 94.042 106 081119.551 164.122205.210215.805 218.085 233.351 234.395 267.240 és 279.602 számok. 200 forintot MyerUk aranyjáradékban: a 29.380 40.646 45.300 94.114 95.206 95.868 118.057 124.313152.366 159.856164.743182.713 190.007 198.628193.364210.693246.895 272.370 287.647 ós 289.634 sorszámok. — A kővetkező 1000 szám egyenkint 20 forintot nyerl; 112 sor. 12.101 — 12.200 számig, 156 sor. 15.501 -15.600 számig. 618 sor.| 61.701-61.800 számig, 1228 sor. 122.701 — 122.800 számig, 1415 sor. 141.401 —148.500 számig, 1485 sorozat: 148.401—148.500 számig, 1523 sorozat: 152,201 —152 300 »»ámig, 2137 sorozat: 213.601-213.700 számig, 2334 sorozzt:
233.301-233. 400 számig, 2471 sorozat • 247.001 247.100 számig.
Temesv. marcz. 11-én : 86. 18. 81. 20. 27. Bécs „ , 8i. 37. 66. 83. 6. Grácz „ . 56.71.67. 6.64.
Irodalom
— Megkaptuk az .Ország-Világ* XIII. füzelét, melynek tarUlmáról ezúttal is a legnagyobb elismeréssel szólha-
unk s el nem mulaszthatják, hogy t. olvasóink figyelmébe a legmelegebben ne ajánljuk e legkitűnőbb képes lapot. Bő és érdekes tartalmát a következő dolgozatok teszik: Bodon József jeles tollú elbeszélőnk ,A mama meséje" czimü szép elbeszélés, mely igen élénken indul s az olvasó érdeklődósét a legnagyobb mértékben felkölti, „A báróné szelleme* czimü érdekfeszítő franczia regény vége, BiartLaczían ,Mért maradUm agglegény e czimü vonzó elbeszélése, Vargha Gyula jeles költőnk „A túri dok-tor* czimü szép balladája és .Három dal egyben" czimü kedves horvát {költemény Rács Béla sikerült fordításában; Szinnyei Ottmártól ,A könyvek ellensége ;* czimü érdekei és Unulságos czikk, az .Angol bank" és , Az álmok világa" czimü jeles dolgosatok képezik e füzet ismeretterjesztő részét. Apró rovatai a Btokott tapínUtial, lelkiismeretességgel éa 8Zakavatottsággaí sa-rkesatvék. Talányai ismét igen jók. A képek szintén megfelelnek a kilünő sző-vegtartalomnak. A ,,Keleti kép" czimü gyönyörű rajs, „Jelenet a harminczéves háborúból." A haldokló anya" a hires Piloty festménye után, „Segesvár"'' melynek környékén Petőfink elesett. )tE¿y kis baleeei" Níklay J. sikerült eredeti rajza, „A bobóczek párbaja" readkivül kaczagUtó rajs és a „Tavasz" czimü remek kép mind becsületére . válnak e jeles lapnak. Előfizethetni Wilkens és WridJ kiadóhivatalában, slőfizetéei ár: ®gé*s évre 10 frt, félévrq 5 (rt¿ negyedévre 2 frt 50 kr. As előfizetési ''felhívásban foglalt a „Jutalom rejívé»yek"-re vonatkozó felbivót, olvasóink szivéé figyelmébe ajánljuk.
— A , Képet Ctaládi Lapck* czimü szépirodalmi ós társadalmi lapntk 24. számát megkaptuk. Ha egyebet nem írnánk róla, mint azt, hogy eiőfketőínok 3 számmal küldte szét Felekiné—Munkácsy Flór* hírneves m&véunónk gyönyörű kivitelű, szinnyoxa¿tu arcsképét iagyoü, t hozzátennÓk, hogy a lap egész évi ára 6 frt, negyedévi előfizetési ára 1 frt 50 Vr.. már eleget mondtunk vola». Folzkisvé arczképe megjelenés szerint az ötödik sorban. A kiadó -— ugy látszik — ciánt szándékkal várt a jelen -időre, mert a nemzeti szinhás jelese közelebb üli meg művészi ;abílaeumát. Azonban asólunk a lap további tartalmáról is. Mcílézolve van ingyenes regény öl, könyvalakban nyomva Wachenhnsen hírneves rogéayé-nek „A kiucaw-nek egy ogézz ive c a ,8£v:Ug" tartalmas, 13 diratképpel el-látott divatlapnak márcziusi száma. A regény melléklet minden számhoz van mellékelve. A .Nővilág* havi s csak esetleg gyakrabbi melléklet. Ezen kivül még ®gy ingyenes havilapot ad a „Képes Családi Lapok'' ez a nagy bésag»''. pótló .Gazdasági s háztartási lapok", mely a szoba-, virág, gyümölcs-, vetemény kertészet minden ágát felöleli, tanácsot ad a gazdáknak, a méhészet; selymészet, állat-tenyésztée, mezei gazdaság stb. köréből s hölgyeinket okUtni igy elűzik a mondottakon kivül a majorság, szobai madarak nevelése stb. Maga c lap kővetkezőket tartalmazza : Az apa bossuia (elbeszélés irta Cserhalmi T- M.) — Jagyaatoimből irta báró Horvátk Miklós. Ssüiőfüá-d«m9n {költemény Tnuróczy Endrétől.)
— A neufundlandiElbesz. németből ford. Fe''.eki Sándor. — Az éa feleségem. (Humoresk, irU Philantrop.) — Eletet életért (keleti kép; irU R. M. Foaditotta Belladona. — Szomszéduraim ék. (Rajz; irta Szappanos Sándor.) — A szép éne kesnő (beszélyke ; irta Aigner Ferenc».)
— A csiga (Giuzdi József olsss költő költeménye Radó AnUl fordításában) stb. stb. apróság a fővárosi, vidéki és külföldi élet tarkaságaiból. A szövegbe nyomott képek kővetkezők: Különböső sors (a szegény ember 8 az úrhölgy ebe.) — A lázadás asinhelyérő.. (Fölkelők beszállítása a Porto Terrán át Castelnuovoba.)
— A gyújtogató (egy lelkész csende siti a fellázadt tömeget, mely a gyanúst azéttépni kész.) A borítékon s mel lékleten százakra mennek az előfizetők levelezései, kérdései, feleletei, a ingyen hirdetései. Ezekben azok is gyönyörködhetnek, kik nincsenek érdekelve. Van aztáu : sakkUlány, szótalány, megfejtések, a megfejtők nevei, lutri stb. stb. Igazán sok évi 6 frtértl Nincs terünk, hogy a külön kedvezményekről is szóljunk, (gyönyörű olajnyomatu képek, Petőfi olcsón megazerezhetése stb.) hanem egyszerűen ismételten ajánljuk a szolid, gasdag lapot olvasóink figyelmébe. Előfizethetni a kiadónál (Mehner Vilmos Budapest papnörelde-utcza 8. szám.) A lapot a folyó évnegyed kezdete óU Ko* mócsy Lajos jó nevű irónk szerkeszti.
HUSZÖN EGYEDEK ¿VFOLYAM.
ZA LA I ''KŐZL ÖNT
MABCZIUS 16-án

Vegyes- hírek.
— Királyi ajándék A kiráiy azáx darab aranyat ajándékozott egy a lázadók iildőartío körben öl<vsott herczogovez p n-<ii|i öreg atyjának a fitveü aranyat egy súlyosan megrfebo3Üjt psndurnak ; u környék tak<)»ságáná! e kegyelmi tény mély benyomást tett.
-- A tzdZnd elején hogyan pusztították x phyloxerát. — Egy nyolczvan éven- félül lev<5 Öreg ur mondja hogy 181 1-b<-n igen sok szólö elsárgult, élsat-nyúlt. Akkor'' e bajon ugy segítettek, hogy ft tőke kőrü! a földet egy-két ujjnyira •felkspar.''ák, abba. chlór- és oltatlan meszet tet''.rk és földdel betakarták. Az ciháié tőkék újra nekivették magukat és a bajon Süvítve volt; Hihetőleg az az átkozott phrloxera már akkor is lappangott, de a tudomány akkor még nem ismerte ezt a"hivt»tlan vendéget; Ajánljuk a szőifi-gazdánk figyelmébe : tegyenek kisérletet.
— Érdeket . miunmuth fejt fogtak ki a baiaaaok Török Beóse molletta Tisza medréből. A fej majdnem teljésen ép s bár az iig)arl*éí egy rési le van törve, az (dJigi példányok kó/.t ritkítja pártját. Az e^é«nek súlya egy métermázsa. A halászok az i^en érdeked lelntüt eladtak ugy ottani tiszttartónak, ki azt foiajáulolta megvételre u nemzeti muz umnak.
—- A ntpizinnrii pályázatot irtnr-cziua 11-én eldöntötték. A bírálók voltak : Királyi P*1 elnöklete alatt: E-vva L^j''»«. a riépazinház iíazga''ójrt, Kazár Emil, Szhor Tamás és Vid<>r Pál, « nép-azinház tagja.. (.ízesen 129 népszínmű érkezeu, a 129-ik (.Székely kány") a birlapokban közzétett lajstromban nem volt jelentve, m*rt tévedésből nem a kellő helyre küldetett. A birálók először a fölfttt folytattak eszmecserét, hogy a pályadíj kiadandó o? A kiadás mellett uyilatkortak: A bírálókat főleg kéí darab ¿-A'' fnilimári'''' 4 felvonásos fővárofi életkép /jig^je : „Sorsodra bizlak1) és „A sémiták" czimü 5 felvonásos, szintén fővárosi életkép foglalkoztatta, melynek jeligéje: „Nem taj és vailás: a jellem''
teszi különbözőkké az embereket.'' Szótöbbséggel .A milimári''-nak ítélték oda a száz darab aranyat. A jalígés levélből AimJbii Tihamér neve tűnt ki. A többi jeligés Uvt-let xjyomban elégettek. A bizottság egyhangúlag azon véléményének adott kifejezést, hogy az -összes pályázó darabok közt legtöbb poézis a „Szeget szegdel" czimü 3 felvonásos népszínműben jelentkezik, de jelenlegi alakjában előadásra nom való. A .Kivándorlók'' 3 felvonásos és .Tuba Rózsa* szintén 3 felvonásos darabok ugy említettek föl mint a melyek es-tleg színpadra kerül-'' hetnek. A .Komám aaszony* czimü drámai magra által gerjesztet t figyelmet, hanem csak a szerző tehetségét s nem egyszersmind népszínművei illeti az elismerés. A .Korhely Peti''és „Ibolyás leány* némely jobb tulajdonait szintén emleget-''ék, azzal a megjegyzéssel, hogy a színpadra nincsenek megérve.
— Több orvosi szaklap és sok jeles orvo3 ósszhangző ítélete és véleménye a Brandt Richárdtól készített svájezi labdacsokat. vele legterjedelmesebben próbált kisérlet''-k folytán egy a legmegbízhatóbb gyógyszerek emésztésizavarok-jjal-és az ebből eredő betegségeknél mint: dugulás, szelek. étvágytalanság, főfájás, vcrlolutás, szivdobogáb, máj és epeszenvedések, arany-ér, vérszegénység (fehérkor) stb. a legjobbnak tapasztalja ; továbbá azon jó tulajdonsággal íb bír, más hasouló Hzerektől elnzámitra, hogy szelíd hatású, a beteg szerveket-.nem gyengití, hanem erősbiti és általában ártalmatlan. Az olcoó ár kevésbé is tehetősbnek is lehetségessé teazi megvételét azon igazi néptszernek. A valódi svajezi labdacsok pléfcdobozban vannak, 50 labdacs 70 kr. és a kísérleti skat lya, 15 labdacs 25 kr. molyek mint diazill^m a fehér avájczí kereszt-ít Brandt Richárd t névvonásával veres mezőben viselik becsomagolva és a iegtóbb gyógyszertárban. Nagy-Ktínizsái: BoJus Józsefnél van készietbcu, hol is a kimerítő érlesitvéoyek az otvosí dolgoza tok e''látva ingyen kaphatok.
Papírszeletek.
Kgy fiatal menyecske ezküríjo napján nagyon goadolködónak mutatkozott; ralaki kérdezte tSle, miért oly magábavonu''t?
.Arról gondolkodóm, — Teleír — kihez fogok akkor menni, h* ötropy Irszok.*
" 5 "Kcstrveaen sírt férje koporsója fölött az Cxvegj-en maradt asazony. A pap vigasz-tilta : .ne «írjon jó assxooy, hiazeo férje már jti gondviselés alstt van, magáho* vette ax I«-tín!- :-..''.
-- Nem is azért »írok ón — a neki búsult as*zony — hanem bogy miért nem vette 20 év előtt magához, legalább még férjhez me-!i ott cin volna 1
Fétj : Mit gondolsz muexikám, nem volna jó Amerikába kivándorolni ?
ííőr Az bizon pompás volna — Lásd Nyugtalanü in kivándorolt s három Cr múlva, mint milliomos balt meg.
.— Mi kalönb<ég van, ba Bécsbon vagy ^agyarorsrigotr vitn tüz ?
— Magyarországom a marhát kihajtják a ta»b51. mig Bécsbon a marhák behiitják az embereket a tűzbe.
Egy sétány árnyék >» ->adj*r. merengett a kereset nélkül maradt . .rS ''.--".rr.j 6a igy elmélkedett:
,No mir ezután nem tudom miként él meg az embor bocBÜleteaoD, már miudonki belaavatkozik az Őrletünkbe 1
Toguap szépon sikerült a járáabirő .¡rzo-bSjába bejutnom, < hogy a kijövetelnét ffiltünő no Iegy»^, hogy ralamií viszek, az ablakon szórtam ki- a. talált t/irgyakat a mire kijöttem, már mindent összeszedett valami gazember, csavargó ''*
Vasúti menetren a
Indul Kanizsáról hova:
Vonat seáre <>r« Porc. ](•*.
207 K««ók, UohtM, »uml-ovir 5 10 reggel 215 , .2 dél,,:
** „ , . 11 1 éjjf
202 BntU-P«>«tre (gyor*vonatN 5 .''.:''> reggr
204 . (poiLivomt) 2 G délnt •212 „ (vegyes vonat) II 2<)
Bí<-«be |''S«f>mh*tli-ly, Sopron
3Q1 . lir>0 4ie
315 Sopronba 3 ¿''^
205 Prágrrhof Kottori, Csáktornya 4 55 rog^/l
203 • „2^7 déínt. 201 . , (K-yorsv) „ 10 50
Két kis fio a fölött vitatkozott, kinek az anyja bir több Bgyess^ggfcl V»-gre ffTT^
kijővén sodrából, igy szól a másikhoz :
1 „De az én anyám mégis tod olyan mei térséget, amit a. te anyád nem tud megtenni: kiveszi egyszurrt'' minden fogxt és nzUin isrj.ét visszateszi.0
CgynSk: !me nagysád, ezennel átadom »•duek megboldogult férje életbir.to»itá»át. Tesiék Kétezer forint
Öavi''gy : Óh laienem, Istenem ! 1 sak még -gzt ajt -egj- napot erbetUí voln.a mog *z''-gény férjem.'' __
éjié
BAezik Kanizsóra honnét:
210 Zákány felöl 5 27 regg,i
• . 1 41 délb
. . 11 1
211 l»..d«-P„stről (vpgyo. vonat) 4 15 rngg.-l 203 ., (postavonat) 2 5 d.-hi: ->01 .. (gyorsvonat) 10 30 éji.-l 302 Béi-«t»ul 4 1 regge
314 >. 10 15 éjjí-l
316 floproob^l jó rxlUbt,!
2<>4 B 1 20 dél,,
206 » „ 10 50 éijn
202 PrAgerliof fel51(gy orsvonst) R 37 roüír
! Fülelőé szerkesztő: BÁTOKFI LAJOS?
H 1 R D E T É S.
Placzi árafe.
100 kilóg. atinait-VR.
SZOMKATHKLY. Buta 11.60.-12.20
Rozs 6.60—9 —.Árpa 7.60—8 — Zab 8.--«.2«)
Knkoriczn 7.80—8.—.
BUDAPLST. Baza 12.S0 -í''J.SO. R,vzs 8.80-9 10. Árpa 7Jio—7.70 Zab 7.»K)—7.35 Kukorjcza 7.30-7.35.
VESZPRÉM. Kuza 12.— -12.5U. Rozá -«.¿0— 8-50 Árpa 7M0—8.—. Zab 7.70.-7.00 Knkoricz^ 7.30 7.f>0.
PÉCS. Buza ÍJ-40—11.80. Rozs 9 80 —
10.30 Árp- 7.G0-S—.. Zab 8.--8 20
Kukoricza. 7 20--7.40.
KŐSZEŰ- Huza 12. —12.40 Rozs 9.--
9 60 Árpa 9—9 25 Zab S.60-9 — Knkori-j cza 8.2^-850
-OPROS. Buz* IS— - 12.60. Rozs 9.10 —9''50. Árpa S 40 -8 80. Zab 840—S "0. Kukoricza 3---S-40.
KÖRMEND. Buza 11.20--11.80. Rozs
8.---.8.50. Árpa 7 50-8.— Zab 8.--9.— i
Kukoricza —.—.—
PÁL''A Busa 11.80-12.-. Rozs £.40
8-60 Árpa 7.60-7-So''. Zab 8--S.25. Ku-
roriezr. 7.80—SÍ0.
BÉCS. i>nzs 12.26—12 35 RoxS -
--Árpa .---. Zab. 8.80-S. 35 Kuk ■ -
ricza 7-fi&''-ií.GD
(IVÖll: .Bu''.a 11.80 — 12 25 ttí>z3 S.75 —S.SZ. Árpa 7-60—7.80 Zab 7 fO S 1o Knkocícza 7.40 —7.07.

legtisitibb igvénycs
SMkTO-p
legjobb Asztalí-és üditö ital,
kitüsö hatásúnak bizonyult köhögésnél, gége bajoknál, gyomor-és hólyag harutaál.
EDECSEKiaz emésztés elősegítésért)).
Mattoni Henrik, Karisbaí&m (Cseh»rsii>g'',.
459 8—18.
HIRDE TESEK.
ItitmtttttttttttiUUittttX
GYÖNYÖRŰ ROM, KÁTH. IMAKÖNYVEK.
Van szerencsém jelenteni, hogy a köztisztelctii Hclíe Kri^tóf vörös berényi róm. kath. plébános cs hírneves magyar író által figyelemmel szerkesztett harmadik és negyedik kiadást ért. a.7. bilatosságot előmozditó, a ktth. hivek fizjvét nemesítő, háromféle kiadású: .Mt-cujei Mannáikért*, Ccfv5>*»é?; ös-vény.e,", „llízto» lelki vezér* czimü és már tizenkét ezer példányon felül a kath. hivek küptt elterjedt - - - ■
-: ím aKöny -sr©is
s. . ; • .. í ..... *
n teljes írói joggal "örök Án*n m®gváaároltam.
. liekB Kristóf.plébános, ur, a kath. hívek jobblcteért lel-kes>3n itiizdő lelki atya bölcsen belátá tzön imakönyvek szükségességét, ¿a ezek által igyekezett a uyelvetrontő és hibás ima-könyvek kiküszöbölését előmozditani.
Ezen imakönyvék mégjelenésők óta mindenütt szívesen j , fogadtattak éi eddig a veszprémi, pécsi és szombat helyi püspöki hotŐHájjot jóváhagyá-áí kinyerték, s ezáltal kifejezést adtak, miszerint e azépen kűí''.filott hibátlan imakönyvek terjesztését a kath. hivek közt «szívesen látnák.-.
Síeni>5r«f-«MtB»á»kerty vagyia t«ljas Urtalmn..ima- és énékönyv keresztény . katlH>lüfcn8ok;.ha*»»uÁlatÁrA, harmadik kiadás, öt müvé.szi aczélmet szetü;képp?l-8-rétü, Rlbőrben, köfve tokban . . frt 130
Egéss borBen, tokban és &no(n a/ünymetszéssel , . frt .1.80
Egész ''liSr z-nénymeutés, oszt-62 kerosst:- .... frt .2.70 ZergfcbŐTbeo/''osat é» áímttés»l. .''..... _ . . frt 4.— fiuomabbj»? k^szitve . . . . . _ . •''. ''• ; vftt • g^—...
Kelyom- VRgj. bij''sónykötés ftrinymelsr.4s»ol diszitv« .; frt . 7—10— Mennyei njanoásk''ert. V'' " Bnom papirra nyomva l^.-i^tD,-hat kitüoS Udvösíéj .''írvénye,'' J aczélmpteetti képpel. Szinnyomitu czimlappal. Biztos letíűverér -V:;- Ne«sedik kiadás.
Fél bft-ben, . .. .
Egész, hón Snotn .arAíiymetazés és tokban ''. , .
Aczél kereszt és csatLal .''
Zer^ebpr dotzifésffel " . . • '' . . . . '' '' Finomabb kiiUlitfitt _ . . . . . ! ''frt
Sirlycm- diisítmény . . ■ ''-r.-- frt
Ken nyal manniskír .32-rítü, temérdek képpel di*zitver
p£4>irk. tokban , Ar.»nymf>tjrzéa.Tfl, tokban . . ací-51 k<a-#s«t, csattal . ... . /
Z''T£^bőr5 diszeseá ...» Setye m-bársoíiy finom diszitménynyel
Kis rózsáskert, vagy a kath. keresztény ifjúság imái és énekei kis
Ci,..os arauynyomatn papirkOtésben, tokban; ára 30 kr.; angol vásson
ez..s: oyomaasal -10 kr., egész bSrben velinpapiraranymeUzéssel, tokban
1,0 V ; acz<-''c,atra 70 kr; egész bSrbcn veltn papir araoymeUzéssel és ac7.:i ca&tra, kcreasttcl 80 kr.
Egyházi énekkönyv, 115 egyházi ¿¿eket tartalmazó, IMk kiadást ért
cs.nos aranymetszéssel készített könyvecske, ára 60 kr.
*rt
frt frt frt frt
frt 1.2''-» frt 1.80
¿>8Q-frt 3.50
5-6.- ''
6-8".—
., -.40 -.60 1.— Í.-50 2.50
E R ,T E S I T E S " ír
mesterembereknek és munkásoknak, kik Amerikába kivándorolni akarnak.
Az és^aknync''ntl munkás-szállítási Iroúu Chicagóban a jövendő érszakbau 60^X3 emb-rt !-tt el mindeu águ iparral 6- napi munkával.
Mi kcresüuk Ttóut társaitoknak, hidépitébekuek, henger és i?ámorm)iokának, gyalu és fűrész malmok. ÍLudvarok, g«:pmühe-lyok, széngödrok, vasbányák, köb nyák, majorok^ mezőgazdaságok és igy tovább. Mind. a feutebb emiitett munkák többuyii-e független társaságok által vezényehetnek a?, orázagban. — Mi megszerezzük a Szabad szállítást Chicagóból a különféle munkahelyekhez és az ösízos hülyékért jótállás nyujtutik és a legmagasabb bér fizettetik.
Minden nyelv beszéltetik az. irodai személyzet által.
u tárók szállítása végett, valamint minden mis tudakozódásért forduljanak a mi császári néraot consulunk által megbízott fő úgynökh<>z Faulhaber A. W. úrhoz Hamburgban, Alié Grőniti-gerstrasse Nro 4. ■:
Jóravaló és szolid al-ügynckök elfogadtatnak. Ozimek a fő-ügynökséghez Hamhirgbnn intézendók. 49á 2—6.
!! El ó ragy feiállitás I! Xagy:Kanizsán a Pő-téreü
w E R IN
-Fölette kedvező tőzsde-üzérkedés
az általam ujonűa összeállított s a h-''gszilánlabb^ala-
pon nyugvó nyeremény-biztositasi játék által ha-
vonkint 2—500 frt nyeremény e.''érésére.
A. 15—30 nyeremény 5000 frt értékért, emelke-ésrevagy esésre.
B. 30 — 60 betét 5000 frt értékért, akár emelkedik azárfolyam, akár esik, a veszteség mindkét esetben a lefizetett összeg erejéig rúghat, árnyereség ellenben határtalan.
0. Letéti üzérkedési vételeknél az értékeknek haszonnal való értékesítéséig, mérsékelt födözet mellett, pontos és megbízható értékesítések, szakszerűen és dijmentve adatnak.
471 10—n».
Távirati czim : Borsén Agentur
Halpernem Börse. M. llalperu, Harsa ííées.
Kiszenvedő
K sokszoi-osan elismert módszerem által műtét és foglalkozás-báni zavarok nélkül tartósan gyógyíttatnak.
Jutalom csak már bevégzett gyógyítás után.
Prof. CH. ALBERT.
JgT Paris. 29. Avenue de Wagram.
489 4—*
**uxxx***x***u**x**x
Hoaokkowirooi e«ió«y, a bold. msgyjiroknak ajánlva, ára 20 kr.
sz Máriát kegyoletteljeson tiazteló
Nagy áldozat, irU Tóth Mike Jízns Uraaaági tag IY. kiadáa, ozinos
kf>„jv képekkel ár» füzve 18, kötve aranynyomaasal 28 kr.
A szent kereaztoii ájtatosság, képes kiadás irU Szemányi Ágost stent-t^ruuez^-. álaozar, kemény ketés, aranynyomással 28. kr
Minden megrendelés posta fordultával eszközöltetik. "W9
Tisztelettel
WAJD1TS JÓZSEF,
könyvkiadó N -Eanitsán.
ztiutttitittttnitnxxttiiti
nagy panorámája és stereoszkop:terme
Magyarországon, az eladserjeny néiküL
több mintiöOOtfilöflféle''ér''dekes képet tartalmaz, mélyeli kÖxüí a legszebb operák; operetták, tifóttátk, pirlzíf »zfaészoők. cst»portk§#éíí-c* péríMl g*«ra*«|fek triasparen» a legpompásabb: tormó«s :ti.''a»iM>zé»li«i,
A legnjabb és moglekl»rtí-»r;« méltó m5 vészileg é«''.életblv^n.utánozva RUDOLF kor&na-berezeg és .STEFÁNIA í&erczeonő e$küv6ie
apagy * nagyazerö bndapejiti bevonulás. — Ri«jS2lBb£2 égése Bécsben
Továbbá ai orosz czár meggyilkoláía Pétervára«, a zágrábi földrengés; a legújabb bo«xni»i QtköieU''k, at angolok harczai a ZulukifTerekkel.
Figyelemre méltó.
EHÉZKOR (Epiiepsia) görcs és ideg szenvedők biztos segélyt nyernek módszerem áital Jutalom még csak a látszatos jobbulás után. 400 4-»
Gyógyítás levélíleg.
Prof., CH. ALBERT
Paris, Avecue de Wagram.
Hafir-Katíaáa, nyoiaaíott a Kaáő Ul^doaoe Wíjdits Jdaeí gyorsMitóján.
A «t''tat''-rrGl iencszó hallatszik.
— J«j néni, d« j>zép mun.ik.1 !
— A katonabanda muzsikát ilyen >i.-p«i.
— Hát at oly*» katonák mire vulók néni, a kik uetn muzsikáinak.
ííicsoda doroüggar jRt: rtmg.i nlKrvénr-szék -elé, — tórmeti rí a bixó a vádlottrc — i műgbvlondult ?
.Vádlott: Do üiszen kérőm, od.i v-u ar. irva xz idézetre, hogy önvédelmi ad.itokról ; gondoskodjam
K fényképésznél.
— Emléksr-k még boldog;:lt atyámra?!
— Tíikélctcsen, mintha most is előttem
állna.
— No Lát ikkor lesz azivi-.i cmlékozet-'' b5i mellém photographirozni. u''gy-c?
ZK A VÉ =
és thea szótküldósi ezóg.
Legnngyobb ezétkOidósI Üzlet
nagybani árakban ajánl Hamburgból postán bérmentesen ingyeni csomagolással zsákokban 5 kilótól kezdve
Osztr: ért. f»t
21. Moooa Yftlódi arabiai — — — — — — — — — 7 U)
22. Mentdo igcu nemoc — — — — — — — — — i; JO
24. Java 1. lárga uemea — — — — — — _ — — 5 — 30. Cubft «Old oríJtcIjc« — — — — — — — — — 6 --27. Perl-Meooa, Igen kiadós — 5 —
25. i«v« II. sárga nomes — ~ — .140
32. 8ant0i, jólalé&U — — 1 lift
33. OoMingo, kiadós _____ ______ 3 <K)
34. Rio erőteljes éa tiszta — ___-- — .-__ 3-7Ó Thea: ''I, kilo 75 krtól írtig 5-50. Ruírlik : Kron Sardlnn hordónként & kilo I 75 frt. Küavotlou szétktlklés, qyora éc aolid szolgálat. Árjcgyzá kek kávé-, Ibea- és vaníliából, valamint kis postn próbák dljmcntoson k«Mot-n«k. Kérjflk b. ajánlatát ós ajánljuk magunkat lft7 8—-26.
FUNKE & KORNBERO HAMBURG,
Azonkívül minden .világkiáilitás orsxá-gok é*. vóxosok képei.
. Belóptidí) személyeakint 20 kr,
Slínden íáíogaté egy ajándékot kap.
Naponkint 9 órától reggel esti 10 óráig, Csic féry«ü -kivilágítás meüett) megtekintheir A uagyérdejnü. közönséget tlv.telcttcl mí^Uivjn., .zimos látogati.*órt cgsdczcni , 5w2 -¿—'' '' teljes tisíielótiel
W ERIN R.
NB. A második feicíllitós e hó 20''(in lesz.
Kerestetik •
megvételre egy jó karban leyó együlésü poui-köcsi. Komoly ajánlatok alulírotthoz bérmentve intézendók. Iháros-Berény (Somogy.)
HORVÁTH ANTAL
•199 2-3
NAGY-KANIZSA,, 1882. márczins 19-én.
Dőflietéti ár -.
eeész évre......8 frt.
fél érre.......4 ,
□egyed £vre......2 „
Kgy szám 10 kr.
HIRDET£>EK
* hasábos petitaorbin 7 másodszor fi s minden további sorirt r> kr.
XYILTTÉRBEN
soronként 10 kri-rt vétetnrk te: Kincstári illeték minden egyes -.irc.;-tésért 30 kr. fizetendő.
■ ;■; :
. Haazoqegyedik éyfoIy^qL
-A sap sseüesj iiieíő-
• nj-ei: a KírkuMőhú^, ínyig; rézzé*, iüetí kcajeméoye« pedig t kiadóhoz bérmentve intézeadök :
NAGY-KANIZSA Wiittie&feAz.
BérmcnteUét levelek csak ismert munkatársaktól fogadtatnak el.
Kéziratok viss^s zcm küldetlek.
Nf^y-Kanízsaváros helyhatc''ág&nak, , nagy-kanizsai önk. tűzoltó-egylet*, a ,nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank*, ,nagy-kanizsai takarékpénztár15, a „zalamegyei általános tanítót£s;öietc a , nagy-kanizsai kisded-nevelő egyesület", a nagy-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet'', a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai k dl választmánya4 s több megyei és yároí
egyesület hivatalos értesítője.
Hetenklní kétszer, vasárnap- s csütörtökön* megjelenő vegyes tartalmú lap,
>-—.....
Eíí> pár szó városunk és vidékének színház ügyéhez.
Hogy ezen ¡kérdésre ismételve visszatérünk, e lapok hasábjain s az e körül fölmerült nézeteket njból szellőztetjük, az egyrészről és közvetlenül városunk és vidékének — szerintünk jól felfogott — localis érdekéből, másrészről és közvetve pépig édes mindnyájunkat érdeklő közművelődési és nemzetiségi szempont !><">] történik.
Kétszeresen fontos tehát ránk nézve városunknak ismételten felme-rüit színház ügyi kérdése s ez okból nem tartjuk fölöslegesnek e hasztalan idővesztegetőknek, ha esen kérdést többszörösen nyilvánosságra hoz zuk. — azzal városunk és vidékének közönségét foglalkoztatjuk, — figyelmét ébren tartjuK, ügybuzgalmát és részvétét fokozni óhajtjuk s akarjuk.
Mert hát hogyan áll és miben is van cz a mi szinház ügyi kérdésünk ? Hát biz az tisztelt olvasóink,
— mint ezt igen jól méltóztatnak tudni, — ugy áll és abban van, miszerint városunk és vidékének intelligens osztálya óhajtja egy állandó színháznak Nagy-Kanizsán leendő létrehozását.
Azt is igen jól méltóztatnak tudni, hogy ezen óhajtásunk nem ujab''bi keletű. Emlékezetem cserbe hagyása folytán nem tudom, hogy ezen — vagy P^ig a szintén itt helyben megjelenő — s a szinház ügyet ezzel együtt melegen felkaroló
— társlapban-e ? De a kettő közül vaiame''yikben megjeleut köziemény érdekesen és részletesen előadta városunk szinház ügyi kérdésének keletkezését.
Ezen köziemény tanusitása szerint szinház ügyi kérdésünknek keletkezése egy deceniumra vihető vissza, s ezen időtől óta, — de n ég élőbbről is folytonos óhajtásunk egy állandó színházat, a művészetnek hajlékot
emelni Nagy-Kanizsán,— de sajnos,1 hogy mostanáig ez csak pium desi-t.erium volt. ! • ^ .
Érezzük és tudjuk azt. hogy ránk fér a s?ó3 hogr mulasztás terhel bennünket. — azoDbau mind ezek daczára álkndó színházunk, vagy legalább oly helyiségünk, mely a szi ni és zene -művészet s a társsdalmi téren ma már alig ; nélkülözhető közhasznú nyilvános felolvasásoknak alkalmas hajlékul szolgálna, mai napig sincsen. '' 7 ''
Érezzük és tudjuk, sokszor vagy "ha sokszor nem is, de alkalomszerüleg .többször hangoztattuk, s esetleg hangoztatjuk is, hogy Nagy-Kanizsa városa,Magyarország dunántuli kerületének egyik kiváló'' kereskedelmi góczpontja, tekintélyes és vagyonos kereskedelmi osztálylyal bír.
Maga a város rendezett tanácsú város lévén, mint ilyen önkormányzatánál fogva többrendü közigazgatási hivatalok, szakképes hivatalnokokkal rendelkezik.-. .
Városunkban circa 34 tagból álió tekintélyes s képzett ügyvédi kar, — mely legközelebb ügyvédi egyletté alakult, működik- Van városunk területén számos tagból álló kir. törvényszék, Kir. ügyészség, kir. járásbíróság, illeték kiszabási-, szolgabírói-, adó-, posta-, távírda-, mértékhitelesítő-, só- és dohány hivatal; itt van az osztrák nemzeti bank fiókintézete, két nagy forgalommal bíró takarékpénztár s terjedelmes üzlet-körű bankok; itt van elhelyezve a cs. kir. 48 ik gyalog ezered tartalék-parancsnoksága, a m. kir. 70. és 71. honvéd zászlóalj, tekintélyes tiszti karával, — van nagy forgalommal ''oiró vasúti állomásunk számos hivatalnokkal, orvosi tarunk s ha bár még in fiusii: iparos osztályunk, van végül, hogy a javát hátra hagyjam 8 osztályú fógymnaziununk, 6 osz tályu polgrri-, községi és felekezeti népiskolánk, számos képzett és műveit
tanárok és tanítókkal, — van városunk vidékének vagyonos, művelt; birtokos és gazdatiszti osztálya, a ?zóp és nemes eszme iránt lelkesülő lelkészi kara,
Lám tisztelt olvasóink, ni ezt mind tudjuk s hangosan beszéljek. — idegeneknek is dicsekszünk vele. hanem azért denique színházunk nincs, s "ha erről fordul eló a szó, idegennel szemben, — akkor bizon mi hallgatunk.
Pedig s föntebbieken kívül tudunk még mást is. nevezetesen tudjuk azt is, hogy nekünk mint ily l erős góczpontnak nemcsak Jocaíis.haf-¡nem ezentúl terjedő érdekeink, sőt kötelezettségeink vannak. A.közművelődés ápolása,terjesztése/ — nemcsak érdekünk, hanem velünk született kötelességünk.
Azután meg azt is tudjuk, hogy mi határ szélen lakunk, szomszédos községeink lakosai, idegen nyelven s $des hazánk nyelvén csak töredezve beszélnek" ha tehát mi szívből s lélekből magyarok akarunk, lenni, szent kötelességünk nemzett nyelvűnknek s ezzel a magyar hazafiságnak a társadalmi téreni ápolása, terjesztése.
A nyelv forrasztja össze leginkább a nemzetet, nekünk tehát itt a határ szélen, idegen ajkú honpol-gártársaiuk megiaagyarositására minden áron és minden módon törekedni kell.
Midőn tehát városunkban és vidékén a művészet iránt érzékkel bíró intelligens közönség meg van, mi akadályozza akkor jövőre nézve színházunk létesítését? A vagyon?
Ó nem ! nem a vagyon, tisztelt olvasóink! Szomorú eset és valóságos szegénységi bizonyítvány volna cz vá« rosunkra.mint góczpontras termékeny talajú vidékére nézve, de ezen akadály ba inkább meg tudna.uk nyugodni, mint azon másikba, melyet ugy hívnak, hogy hazafiallauság!
• A vagyonhiány nem képezhet akadályt kitűzött czélunk elérésében, Nagy-Kanizsa város és vidékének lakossága nem mondható félreismerés vagy rosz&karat nélkül oly vagyontalannak, hogy annyi áldozatkészség ne volna tőle várható-, a mennyi egy — az öt társadalmi "helyzeténél s -állásánál fogva megillető s"a művészet és nemzetiségnek szentelt oltár fölépítéséhez elégséges.
Ha tehát kitűzött czéíunktől most is elesnénk", óhajtásunk ezúttal sem nyerne „neki .megfelelő alakot, annak oka nesa a vtigvoahiáuy. hsatec? a h&zaűatlanság lenne l
Nyilvánulhat ez aícár közönyösség, akár részvétlenség vagy esetleg anyagi szűkmarkúságban/ de végeredményében csak a hazafiaüaasug homályát vetné az iánk. &a ez irányt czélunk kai ismételve elbuknám:.
Eszüukbe. jutnak a nagy írónak Kölcsey Ferencznek. a'' nemzeti szin.-ház ügyének : megteremtése n körül felhangéit. s velőkig hatott-gyönyörű szavai s mi is alkalmazhatjuk azokat itt a határ szélén, hogv a ki'' a hazafiaílanság vádját vállain cz:pelni nem akarja, — az szeliem. és.anyagi tehetsége szerint hasson közre és buzgólkodjék, hogy ^ magyar -művészet és nemzetiségnek itt a határ szélen, hol arrí. oly nagy szükségünk van, minél előbb -oltárt emelhessünk, meiy eié felekezeti különbség nélkül járulhassunk.
Adja Isten, hogy ugy legyen!
létén legczélirányosabbsn volnának fejleszthetők s egyúttal buzdítja s törvény-halóságokat, hogy /hassanak oda, miszerint z magánosok és a testületek körében a. vá&aífcozási haj-late ^felélesztessék, s- raindazoíst a váJJafatökat, melyek az idézett törvény kellékeinek megfelelneklobé tóleg támogassák.
— k pénzügyminister tör-véöyjavaslatáaak a fegyver és vadászati adóról a ¿övetkezó czikkei£ ■közöljük-j- Fegyveradó: fizet mindenki a birtokán levő vadászatra használható lőfegyverek után. melyek családtagjai, vadászcselédjei, a vadak gondozására és erdőterületek önzésére «ikaimazott ^seiécjei. vaiaasint saesó-vagy • erdőgazdaságban- alkalcáwtt csőszök, "''pásztorok és erdőtertáók 0 i r-to káb an. .vágy hasz aáíátában v auna k. —r A fegyver>dón kivül vádirat! -adót- fizet az. ki £ radászati jogot ét ^nnak gyakorlását ''szabályozó törvények által a vadászat gyakorlásira jngositva van és ezen joggal i ''.örvényszabta rkoriáiok. köx&& fraár sa~ ját- földbirtokán, vtár más földjén élni kíván. At:ki fegyvert nea>tarí. ''de lóháton ''Ss bárminemű ebekkel vadászik, csal: vai.íszali ¿dot fizet.
— A fegyver adó egy évi >sszege teszen: a) egy forintot, -minden ¿rb egycsövű puska után. b) két írtét minden darab kétcsövű puska után.
— A vadászati adó egy évi összege tizenkét forintban :állapitiatík meg. ügy a *egyveradó. mint a vadiszati adóra nézve íz adóév, augusztus bó 1-ső napján kezdődik és a jövő évi július hó 3 L-dik napján végződik. — A ki évközben lép- adóköteles fegyver birtokába, tartozik ezen fegyverét a birtokbavételtől szamitandó nyolcz nap alatt a 12 és 13. §§-ok értelmében bejelenteni. A vadászati adó után sem földtehermentesitési. sem törvényhatósági vagy községi pótlék nem vethető ki. Azok adóját,
— A gyári ipar felvirágoztatása ügyében a földmivelés- kereskedelem- és iparügyi minister az 1831. XLIY. t. cz. életbeléptetésével kapcsolatosan körrendeletet intézett az összes törvényhatóságokhoz, melyben közli a gyári ipar felvirágoztatására czélzó intézkedéseit és felhívja a törvényhatóságokat, hogy jelöljék ki azokat a gyári iparágakai, melyek s törvényhatóság terü-
v »
TARCZA.
Nem íelé hónát.
H.-jh, beh s->k.i: mondhatna M"hi pnazu nyohe, • KéUégi>«esett n folyt Sajónk vérrel telví1. Kiveixett »s árva nép S Iszonyú bajábac aSte.-te nézett r. nem leié Ilonát e h&sáb&a.''
Qyáxrba ejté ativünket A siomorc Vtraa , • S uj-a tarbej felhő ü''.t Hazínk nionn) boltjárt. Egymást ért« a eaapái . . . 8 a magyar bujában sSzerte nézet; t ncra lelő Hónát a hizAhan.*
A mohácsi '' arcirU-ro ¿oitadályiva! rakva: Huoz »-z<-r vitéz maradt A vérmezőn halva. Rémes ten.ető:jk lett az... S * magyar bujáb«n „Szerte nézett a nem leié ilouxt a hazában.*
Ott borong Világos, c Második Golgatil Átok hullt al.itta ránk És sorsunk mostoha. Elvérzett Etabidaágnnk . .. S a magyar bujában „Szeite nézett s nem lcló Hoaát a bazábun."
Arany boldogságunkat És jólétünk egét A pártviszály fellegi Obfsokizor elfedék. S ezért gyakran történt, hogy A m&gyxur bujában »Szerte nézett s nem leié Houát a hazában."
'' VAROST MIHÁLY, i
r r.r I
i i ''!J
íiwii J. — 5
Kellemetlen meglepetések.
— Kajz. — L.... városkában élt az ifjú B.. . házaspár, boi<iog«ágban egyetóre seaimi Ütni »t-mzavarva. Aj :''érj gyöngéd azere teltei haimozta el kedves Q-ejét, * nő pe-dig — jói jegV67d meg — a legnagyobb (ál 1) szere te''tel caüggott miodeaok fülön boldog férjén.
Amint azonban minden szegény £ó!di halandó, ugy 6k íb ki roltak léve a aore veszélyeinek, e "a-mikorogy «sép reggelre fel virradó tt, - ca»k azon vették észre:magokat, hogy « hásaaaág gyöcyőr-teljes láuczoiata láthatlan id5re meg roit ezakitva.
Az ©set. melyet olvasóimmal megismertetni akarok a következő:
B-.nek, ki foglalkozásra nézre kereskedő vkU ''— ügyei azt parancsolták, hogy L...hez szomezédos M... vkrosba menjen, némely fontosabb ügyének elin tézése végett. Nejétől a legszivélyesebben elbutiauzv», rzoq Ígérettel távozott, hogy 2 nap lefolyása után ismét hon lesz szeretetreméltó nejének karjaiban.
A férj elutazásán a nő rendkívül örvendett, s öröm árban úszott, ha csak meggondolta, hogy már egyszer utálatos férjj helyeit édes Kárnlya k«b!ére döntheti magát. Már csak a változatosság kedveért íb.
Ő tehát diadalt ült tervének sikerülte felett, mert K-nak már tegnap irta, hogy férje hazulról í— 2 napra eltávozik, — « azért el ne mulassza esteli 9 órára hozzá
%St*Zf...........
eljönni. . .
Do ember tervek, Ieten *égéx ! • B . • oé a » b * ó n ^ ««érencfét-Iccségéro, K... arfi §»égyi«áre a levél
^ . íl I ..r. 4. uy«''HÍM TÍf/ - V O/iill« lli ''
;v üO->. t.>i-r."J. J\''..iii"/..:''Iu"-i
kozvetitó szolga az eg>isz ügyrői tudomással birva, rn>;g elutazás elölt £elfed-.-zlo gaadájának a megtörténni ikaró dolgot.
A férj a: pillanatban a düh.től elragadva, aejéhaz akart visszatérni, hogy megleczkézzovele a Ezeutség törók tanát 8 elvegye kedvéi privát viszonyok megkötésétől, do végre w dolgot jobban átgondolva, máe eszköz aegélyéhez frgoti.
Csel ált*l akarta az égést tervet megbuktatni, mi néki amint olvasóim ol-beszélésem folyamábtn megtudják, valóban sikerült is.
"Károly úrfinak, neje ideáljának, a hős lovagnak e/jy kii ievefet'' íratott", a h1tves''ársáého> basonió Írásjelekkel,me''y-bec egy kis '' változásról kénytelen őt értesíteni.
A levél következőleg"btegzoit:
,Fo:rón szereteti Kírolyom! Kiállhatatlan fe''rjem ép-n most ért^sit eluta zási idejének megválioztatáoáró!, melyet sietek veled tudatni. Férjem ugyanis csak a Y3IO órai vonattal indul M. városba, légy tehát oly szives a kiiüzött idő helyett 11 óra felé hozzám jönni. Már alig várlak kedves Károlyom. hogy BzeretŐ szivembe zárhassalak. Sirig a tied és nem
m'' B. J.
A levelet a már nevezettszolgu által küldötte K ..hoz; nehogy a dolognak valami feltűnő legyen.
A válasz megérkezte után, melyben EL megígéri 11 órai''jövetelét, téquram a azolga markába nyomva a zsíros borra-Válót, a legnagyobb titoktartásra intve eltávozott- c
Keserves várakozás után, végre az óramutató a S Ti érkezett, mire férjnram ¿ lakásához aietett nem akarva soká vá-, rakoztatni kedvei nejét,- szertlmee-szi-
C4.L>!< 1 . o.. .« •• . . .
.• *. 1:,: .0 V j.i1. .''1:< J - t .. ^ .j)> ij 1
vének választottjára. A czélhor.érvo, meg pillanlotla. néki hűséget eatudött nejét, a kapu balszárna mögé btrjvs.. — Te vagy az kedvesem — mocdá a férj. —1 megváitáztatott hangon? Igenis én — fefelé a nő— Károlynak, hitt-férjét, szorosáé- átkarolva.
Hát csakugyan ebilte már sgyazer az ördög hitvány íérjeaet,báraoh''ae hoaaá viasza.
Bár ne — válaszol a nő — már tig meguntam s tudom, nogy nélküied. ¿¿-í rrets, nem - . •: ... !
. L^iobb voifla-— mondá a. férj —: j''bfi veithögy elt&doéfcciáb sió! teani,inei-t továbi ó& u''am-bon atacöáiytmaaE. tücófcj '' Osak bár-volna olyan, oszköz —. falasról a nő — -melynek segélyé Bal minden gyane eí h árit ás agmel latt éiatét ''.kiolur: képesek volnánk, én nem halliitnék még \ egy könyet-aem atána, meri .-akber vo''nék őrökre éc enn»k Ituduta engru. ''üoldoggá varázsolo-i.
Osók csókot ért s a szerelmesek, csal: ugy usztsk » bfjldogság tiltott gyiimui cseibec.
Megfázoi kecvsMotc — monda-fé-j— féltem, hogy vaiami bajod menjünk inkább^ be. szobádba, ott. tteac háborgathat b^téigatésünkbes senki sem.
A szavakat tett kő vet tervszer elme-. pár bement & szobába, de oh irgalma? -Istenem,-mily iszonya voit ji nő meglepetése tkkor, midóu .Karolyit. megcsókolni akarva., a gyerty a''.világáaái K. aeiyoi''« férjé'', ismerte fel. -
A férj gnayos Tnrwlyijal tekiaive végíg-cejéaek karcsc. derekán,. Esótiaoul szemlélte bosítóbb ideig. A.nőt a váratiac maglepetés egészen meghökkentette c pár -prlíanatea eivoasré eezméleÉ -tehstaégéL
Azután erejének megfeszítésével magit
férje lábaihoz dobta,''ugy kérve b^VMán».-tot megbánt tetíeért; ami azocban szintén csak tettetés vala. :
Kelj fel te gyalázatos- t*.r<mtéae a világnak,''mondá íz e!kas«redett férj — ée takarodj ar éc házamtól, ráerí ez ttro. gyilkosok tanyájt.. Máik ép feoszcFfeatcira meg megam rajtad, már büntetés'''', érdé* melóéi, de ez; nem kivánom, éc többé ismerni nem. akarlak, eredj Károiyod karjaiba. A at mintegy megőrülvt arrtak,. _hogy jly könüyL szerrei czabaddbut ■fér-^élől^U''káaáV-oÜ h''kgytt" "t <ssai as eiaő al kaimat :féste}\1ogy'': K^.''.ra! Ünflkoskíá-Ukj mit azdcbiii wfea él ^em^. ^
X. férj''m''ég nerr elkelte ''meg ást hogy b««zulta msg, magát, HálójáBE.
\karta fcerileni K....Í a szerelmet hí>«t is.
E czélból ráöl.tötte nejének egyik ruháját, c luévs.. ^ógy 1 óra íelé
a lé^jott(czéíiábóÍ)megtörté8hetéd£ végett a kapuhor fog jöDni, kiíUort azoü pontra, amelyen nejé szokott ¿Ibujva állani, kbd-ves Károiyáí a legnagyobb türeiraetiec • seggel vá?ta.
Pont''^.órakor megérkezett férjkaz-szonyómnak lovagja, ki aiegaziváyeaebb fogadtatásra talált.
No Bála. IcteiiDekv csakhogy már megérkeztéi;— mondá fé-''j*aezonyom — mily pp dő fizivcel-vá.-fcaiak, c már is azt hittem^ hogy uem i&sz ol.
Hogy is goadolhattái ;lys«aj:re — válaszolá K. — hia* alig várta«, hogy a meghatározott órá eljöjjön, -hegy átölelhesselek;, néhány boldog óri^. körödben tölthetők. < -V
Játíilmni egy csókot ieheihetnél ajkamra. Bagyjuk most azt kedve«í Káró
iü;

HUSZONEGY RDíK ÉVFOLYAM
ZALAI
. r.
K ö Z IÍ 0 JT Y.
MÁBCZIÜS 19-én 18S2.
kik csak fegyveradót fizetnek, községi közegek (községi jegyzők, városi adóhivatalok) azok adóját pe dig, kik fegyveradót fizetnek, a ki-ráiyi adóhivatalok vetik ki és szedik be.
a , tart ideggócsok bta fekasik, s vérben te-
— A korcsmai ünnepi és vasárnapi üálck bélyeg illeték alá esnek az 1875. XXV. t cz. 7 — 13 §-ai szerint s a 20 krt meg nem haladó belépti dij mellett tartandó mulatságok után 1 frtos bélyeggel ellátott kérvény nyújtandó be az illető községi elöljárósághoz a rendezők által.- - -
A szírről. Dr. Schreyer Lajos felolvasna.
(Folyatás és vége.)
Ai érverés ugyanazon egyénnél különféle állapotban ós különféle időbea igen változékony — fekvée ép alvás közben az érvéréé lassabb, min'' mikor ébren vagyunk vagy járunk; az izmok erőltetése, u. m. tornázás, ugrás, gyors futás után as érverés ssáma szaporodik. — Magas hegyeken vagy léghajón bizonyos magasság bau, miután ott a lég»ürüségö kisebbedik a sziv működése és a* érverés negye bbsk; mig föld alatt, mély bányákban egyálU Iában sűrűbb-levegőben az érverés száma kiaebbedik.
As emésztésnek nagy befolyása van az érverésre. Evés után az érverések ssáma nagyobb, akkor jobban is érezzük magunkat, mint éhgyomorral; ezt a nagyvárosi koldusok is tudhatják, amennyiben ebéd előtt nom kérnek a. járó-kelőktől alamizsnát, hanem lesik a finom étkezdék-hűi jövő veodégaket, mikor jól laktak. Agybántalmaknál az érverés többnyire igeo Icssu, lázas betegségeknél s te*t hö-mérsékének növekedésével sz érverés sokkal erőeebb éa szaporább, ugy, .h»gy as érverés a betegséget felismerése és & ki-meneiel megbirálásánál igen fontos szere pet játszik.
Visszsktérünk a Szívhez; — a szív, midőo az egész testet vérrel ellátja és foly toposán dolgozik, maga táplálkozásáról set feledkezik; amennyiben a vérnek egy részét saját véredényeibe, az úgynevezett koszorús üterekbe hajtja.
Igea aevezetes és feltűnő, hogy a sziv mozgása még akkor ts tart, mKJtón a mellüregoől kivésetett, amint ezállatiazi-veken tett kísérletek és lefejezett embe reknél tapasztaltatott.
A sziv tehát mozgásának ind-tó okát magában bordja. De a sziv ismsú nem mozognak maguktól, mint némely tudós gondolta, hanem azon számos ideggocsok altal, melyek a szivben észlelhetők.
Ezen ideg^óezok a szi v mozgasának rejtélyét magyarázzák; az inger prdíg, mely ezeo idegekrw hat, valószínűleg a vér. Á 8417 tehát hu« va.gy izom - anyagból álló súvattyu, melynek feladata as egész taatet vérrel elárasztani, ezt azabály szerű mozgásai Utal te.«»i; ezen mozgásnak indító öka pedig a szívben magában
lyonj, mtjd ott bent is ráérünk arra, jer csak angyalom a szobába.
A szobához érve férjesezouyom K ...t előre küldte s midőn már a szobában voh az ajtót .zárta reá.
Most ölelheted kedvesedet mondá B. örömittasan, majd bemutatlak reggel a város nagyjának, aprajának.
H&sstaJan volt minden rimánkodása minden.kérése, könyörgése, reggelig a szobából még sem bocsátot''a ki.
Béggel azután néhány ismerősét magához hiva, azok szeme láttára.nyitotta fel az ajtót, jgy sxégyeaitve meg hós lo vagját, mi— Ogy e> olvasóm — méltatlanság Fult.
i. «e^gyenérzettől gyötörve, K. úrfi L vá«aaát otthagyta, de nom csak a várost, naoem a kedree B.-né ss*ioDytis, kinek bő adkslme nyilt, mcgtaanlai, mire
képes a férj.
SZARVASI AENuLD.
Szeretlek . . .
Staretiek éa kimoadhaUtlao'' Derűs moooljlyal arezodoa, S*erotl»k clmerengre látni, Meghalt, rajy élő álmákon.
Szeretlek akkor is ha bánai Kí-nyébtc uasnak sseiaeid, Hixz'' arezod akkor is caak olyan IfétS, édes át szelid.
Szeretlek, hogyha ®ult keserrr>k Borúja leaj át ixivedet,, 8 találj eyy-egy kisárgetí árny Bújából ajra »egjeUa.
Szeretlek munka k5at ridámaa, JövSnkrö! hogyha szólás nekem,
etywáat átslel-re lá«ysc, Ha ráa tekintő« kedvesem. ;
8aeretlck álre-halva táfed ! Kenyeks&n vagy rsTataioo : 6 ka áfl halok el&fcb, sk*ab&ff V caak tarólad álmodott
HALáSY BÍLIh
hát folytonosan T.lUkozó dagály ée apály észlelhető. - A sziv feladatát jobban végzi, mint skármilyn emberi kéz által készüit szivattyugép.
Kérdés hát, a tziv nem hsjt-e egye bet, mint meleg piro« Tért? Nem hullám zik szivünkben a kedv és fájdalom érzelmeinek tengere? A nemesszivü ember szive nem dobog e erősebben minden magasztos és jó eszmeért ? A színész,aasónok hiában nem mutat szivére, midőn a hall garókra hatni akar? Nem érzünk-e szorítást szivünkben, midőn nagy nyomorú ságot, véres kegyetlen látványt látunk; midőn fájdalmas és szomorú hírt kspunk ? Hát a költők egészen hazudnának, midőn a szívről anny it zengenek ?Hát csakugyan bolondság, hogy s nagy emberek szivét halál után Ts drága edénybe zárják?
Mit szól ehhez a tudomány ? — Voltak oiyan idők, midőn az élettanárok azt mondták: a sziv egy érzéketlen húsdarab — és következőképen indokolják állításaikat: egy egészséges, szenvedély nélküli ember oly kevéssé érzi szive működését, hogy még azt sem tudja, hogy van szíve. Emberek.kiknek szive nincsen rendes helyén, nem tudnsk róla semmit.
T; i. vsnnak ugyan emberek, — magam is láttam már kettőt^ kiknél s sziv nem a bal, hanem a jobb me''lüregben fekszik, kiknél egyáltsJában a többi szervek meg vannak fordítva, — a máj balfelén, a lép jobboldalt fekszik, — ilyen embereknél a szó szoros értelmében a sziv nincsen igasi helyén — ezeo embereknek erről többnyi-e nincsen tudomásuk, legtöbb ember csak akkor érzi a fai v mozgását, mikor arra figyelmeztetik vagy midőo a szívműködés oly nagy, hogy a mellkast is rázkódtatja.
Továbbá ázt tapasztalták állatokon tett kísérletek és betegeknél is,hogy maga s szív .érzéketles ; vannak ugyan esetek, midőn újszülött állatoknál. t>. o.borjuknál, a sziv nem a mellüregben, hanem annak rendetlen nyiláaában, a msllüregen kivül szabidon latható és tapintható; ilyen állatokon tanclták a szív mozgásának természetét b ilyen állatoknál nyomni,csípni, sőt sebzeni is lehetett a kívül fekvő szívet anélkül, hogy a kísérleti állatok legkisebb fájdalmat éreztek volna.Volt egy rendkívüli ritka eset, midőn ezt ember szivén is észlelni lehetett.
Angolországban a 17-ik században 1. Károly udvarában egy 19 éves fiatal ember szive táján súlyosan megsebesíttetvén, hosszú idő után esetleg meggyógyult; de ugy, hogy szive felett a bordák leváltak ée a szív a keletkezett nyíláson keresztül láthstó és tapintható volt, — es csakugyan nyilt szivü ember volt. Midőn I. Károlynak erről az esetről tudomása lett, ezüu fiatal embert megvizsgáltatta éo ezen körülménynek köszönhetjük ezen öovezetes eset leírását Az emiitett fiatal ember a Bzive feletti nyilást ezüst lemezzel mintegy pánczéllal védte. Ezen pán-czél lűvéldle után Harrny orvos a szivet szabadon dobogoi látta. Megérintette a szabadon fekvő szivet, de a fiatal ember az érintést nem érezte, még akkor sem, midőn Harvey erős nyomást alkalmazott* Ebből a sziv teljes érzéketlenségét akarták bebizonyítani; — de ez csak arra mutat, hogy a szív felületen tapintó érzés ninesen, mert tapintani, azaz az érintési érezni és a különbeéget, érdekességet vagy simaságot, hideget és meleget kivenni csak a külhŐr képes és ez az ujakon, az ajkakon, a nyelv begyén leginkább kifejlődött; ujainkkal képesek vagyunk az érverést kivenni; de aönyökünkhegyével nem, mivel ezen testrészen a tapintat nem annyira kifejlődött. A test belső szervei tapintási érzékkel nem bírnak. Ha vala-mely idegen teatecskét p. o. szilvamagot vagy csontot lenyelünk, caak a. száj és garatban éreazük annak lecsúszását; mihelyt a nyelcsőbe jön, azonnal nem érez 3ük. Nem is volna jó,, ha a gyomor vagy szi«- oly finom érzéssel volna.ellátv*, mert akkor figyelmünk mindig oszkmagunkra volna fordítva. Csak a ki»-, bór bir tapintási érzékkel, hogy a teateC kftlöeiéi« oliensé gee behatás tél védj« } a sziv és gyomor mással foglalkoznak, am nem szaruinak mert a í hl bőr feladata éket megvédem.
De a mailett, hogy a aaiv és a többi bakó szervek nem bírnak tapintási érzékkel, abból nem következik, hogy teljesen érzéketlenek. Rendesen nem, érezzük ji lenlétüket, de kóros változásoknál nagy fájdalmat éreztetnek velünk. Szívbetegek saivaeoroagatás és szívfájdalomról panaszkodnak, de a fájdalom az idegek által ve zettatik as agyba. De miután a sziv. ha a sas is érzéketlen, mégis nem igen finom érsekkel bir; — hogyan van az, hogy dobogása oly híven árulja kedély .hangú latunkét? Miért ver gyorsabban,^, midőn örömhírt haliunk, miért dobog oly erősen, ha félünk vagy megijedünk ? A ki p<rdíg U hallgatóim között egyszer életébea szerelmes volt, nem dobogott-e saíve jobban, mikor szereimének tárgya köseledoii? Tapasztalati tény, hogy * katona s csata előtt aa első ágyassó&ál, a szíaénz az első fellépése ál, a szóqok első ogynevezattmai éea spechnél ssftsbessédéaéi szívdobogást kapnak. — A sarr változtatott. dobogása a még egéaaen el nem romlott büaöst inti a tett «¿követés? «lőtt.
Minden iadulst, minden kellemes vagy kellemetlen erős benyomás szenvedélyeink nyilvánulása szivünk változott mozgása álul nyilvánulnak és mégis
tntr maga érzéketlen legyen? msjdnem megfoghatatlan és mégis tagad-hatlan tény, melynek magyarázatát adni megkisérlendfm
A véredények, melyekben a vér kering, nem élettelen ruganyos csövek, ha nem szinte belső falaikon izomrostokkal vsnnak ellátva, melyek bizonyos behatásokra öeszehuzódnak. Ilyen összehúzódás támad a véredényekben a hideg behatása folytán. — Ha kezeinzet meleg vízbe mártjuk, azoknak felülete pirosabb lesz, mivel a vérodésyek a meleg beha-tá*a"folytán kitágulnék és több vért a szívtől kapnak, mint rendes állapotban. — Ha most kezeinket a meleg vízből ki-vesssük és egyik kezünket hideg vízbe mártjuk, skkor ezen kéz hamar elhala-ványodík, mivel a hideg behatása folytán véredények ö szehuzódtak. De exon egyszerű kÍBÓrletnél azon nevezetes tapasztalást tehetjük, hogy nemcsak az egyik hideg vizbe tett kéz, hanem a hidegnek k nem tett kéz is haiavány lesz és ott is a véredények összehu. ódnp.k.
As egész test hőmérséke nem változik, nem is változhatik ily CbekéJy behatás által és mégis sz egyik kéz váltó zása a másikra vezettetik át, ez az idegek által eszközöltetik. Ezen tüneményt az élettanban idegviaszahatáanak R"fUxnek nevezik.
Ilyen . idegvisszahatás által támad az elpirulás, a látásnak szükölése világosság behatása folytán, a csiklandozás által előidézett nevetés, a prüsszentél, hogy némely ember vérnek látásánái'' elájul, esen tünemény ok akaratunk ellenére as agytól függetlenül is történnek és a hátgerinc. áltai eszközöltetnek. Az erőaebb szívdobogás kedély behatásoknál onnan magyarazható, hogy idegbehatás következtében a'' bír véredónyet összehúzódnak, minélfogva • vér a sziv felé erősebben hajtatík, minek következtében a szív erősebb erőfeszítést tenni kénytelen.
A mint p. ou a látid^g eszközli a látást, a hallideg a hallást, ugy a szivet is bizonyos ideg, mely a hátgerinczből ered, szabályozza és ez az úgynevezett bolygóideg — nervus vagus — ennek feladata a szívnek működését szabályozni és mérsékelni, a mint es állatokon tett kísérletek által bebizonyult.
Azon eciber, ki erős akarattal és érzelmei felett uralkodói tud, ki részvét nélkül nézheti embürtársainak szenvedéseit é* nyomorát szívtelen vagy kemény szivü, kőszívű embernek neveztetiz, lágyszívű ember ismét az, kinek szive azonnal felzucul, mihelyt valami benyomás kedélyére hat. Lehet azonban valaki bátor és elszánt, a mellett, hogy fenyegető veszélynél azonnal heves ezivdobogást kap, mig megfordítva, lehet valaki elcsüggedt, és kislelkü, anélkül, hogy azive erős&bben mozogna. Ez épen ugy van, mint a sírással és a konyek elválasztásával ; vannak emberek, kik minden alkalomnál képesek egéss könypats-kokat ontani, mig mások a legnagyobb szivszorongás és fájdalomnál száraz szem mel nem képesek könycseppeket hullatni.
Tört szivben meghalni, amint szt aokszor regényekben olvasni lehet, a szó szoros értelmében nem lehet, de kétséget nem szenved, hogy emberek bánatukban meghaltak, azaz a szomorú kedélyhan-gnlat oly nagy mértékben képes némely embernél az emésztést, táplálkozást és vérkészitést csökkenteni, hogy a test lassankint fogy és a halál kimerülés folytál; áll be, ily emberek szive többnyire ép és egészjéges, ellenben ,''azivrepedés támadhat a szív tájékára alkalmazott ü''és vagy nyomás altal, súlyos testi ué.'':éaek, vasúti ttsszeűtközések vagy ágyúgolyók behatást által. 1 ''
A ssiv számos betegségeknek ki van téve, melyeket elősorolni az idő nexa engedi, némely szívbetegségek világra hozatnak, oly szívbeteg gyermekek többnyire kék sziaÜ arezuk és ajkaik által feltUnnek. A köszvényesek szívbetegségekre igen hsjiandók, az erős testi munks nagy terhek emelése, hosszú gyalogolás, fatás, lovagolás, a szeszes itiűok, erős kávé, thea, rhum és borszesz mérléklet-ien élvesete, de s szívnek hosszantartó izgatása is kedélybehatások által szinte képesek szívbetegségeket előidézni — sokszor a szívbaj eredete aem magyarázható, de annyit mondhatok, hogy nehe-sen gyógyíthatók, s mennyiben nem va gyünk képesek a szivb-n támadt kóros változásokat p. o. a megroagált és azért elégtelen szívbillentyűket kicserélni; de azért képesek vagyunk bizonyos szerek által mint p. o. a hideg behatása a gyű axunke által a sziv működését szabályozni.
Egy fiatal embernek, ki orvosánál sziv fájásról panaszkodott és enaek kérdésére, vájjon, nem-e szerelmes — igen felelt, as orvos azon okos tanácsot adta, hogy forró szereimének tárgyát nőttl T^gyo, mert akkor bizonyos, hogy az nemsokára gyomrában fekszik, onnan podig a baj köaayen eltávolítható.
Már most többé nem akarok önöknek türelmével visszaélni és röviden összefoglalom, a mit a szívről tudok, 1) a sziv magában véve egy az élet fenntartására nélkülözhetlen has vagy izombból álló szivattyú. 2) hogy az idegek behatása és befolyás* álul erősebben vagy gyöngébben ver és hogy a mint egy:*> vagy másik ember ss idegbenyomásr». érzékenyebb vsgy nem ez szívműködése álul nyilvánul — tehát ha nem is egé szén helyesen mondva, engedjék meg, hogy köszönetemet kifejezzem szives figyelmükért és azon kivánatommzl zárom be felolvasásomat, bogy önök tisztelt hallgatóim «zivbajban ne azeuvedjenek, szívük minden jó és szépért lelkesüljön, szívtelenek ne legyenek, de arra i* vi-gyazzanak, hogy az ész ne veszítse mérséklő behatását éa uralmát a ssiv felett.
Helyi hírek.
— Felkérjük lapunk t. közönségét, bogy akiknek előiizetéso* e hó végével lejár, azt mielőbb meg-ajitani .ziveskedjenek, nehogy a rendes küldésben fennakadás történjék.
Előfizetési ár: Apr.—jim. negyedévre 2 frt Apr.-szept félévre 4 , Apr. -decz. 9 hóra 6 ,
Tisztelettel
WAJDITS JÓZSEF,
kiadó hivataia.
— Egy órával tovább kell avá-rosi adóhivatal személyzetének dolgozni ezt a rendeletet adu ki a tekintetes tanács az adóbivaUl azon kérelmére, hogy még egy dijnoknak alkalmaztatását kérte.
— Ujabb nemes adomány érkezett a nagyméltóságú m. kir. vallás- éc közok-Utás ügyi ministeríumtól, a nagy-kanizsai kisdednevelő egyesülj óvodáinak segélyezésére az országos kisdedóvó alapból a zalamegyei kir. tanfelügyelőség utján 500 frt uUlványozUtott. A magas kormány ez atyai gondoskodását méltó elismeréssel köszönjük.
— Szász Károly ny. raistanár elhalálozása alkalmából szobrászati műtermét az összes készlettel Hild S. vatta át.
— Ágai Adolf kitűnő humoros iiónk s helybeli kereskedő ifjak önképző egylete meghívására virágvasárnap f. évi április 2. városunkba jön s körünkben a nevezett egylet által rendezendő felolvasást fog taruni, melynek tiszta jövedelm» jótékony czélra fordittatik. A fölötte érdekes felolvasás czime: „Magyar női typu sok''" E dolgozat nyomulásban még nem jelent meg, caak * Kisfaludy-Tarsaság nagy gyOlésen olvas''.atott áltaiánoa tetszés közt. — Alidóa üdvözöljük derék és haza fia* szellemű kereskedő ifjainkat nagy si kert igérő kezdeményezésükért, előro íe felhívjuk rárosunk müveit közönségének figyelmét e ritka és szép szellemű élvezetre.
— Rendszeres segédszerkesz tői állás van üresedésben u lap sterkesz-tőoégében, a vállal ozní óhajtűk jelontkez-zenek e lap kiadótulajdonosánál.
— Szafonkavadászok érkeztek Budapestről mint mindbn évben, ugy az idén is. Köztük ran Földváry pes''megyei
ispán, Nyiry, Aibly, Loisch urak. A Koronában vannak elszállásol va, márcz. 17-én reggel a szepetneki vágásba kocsikáztak.
— Gyászhir. Róth Antalné, szül. Audaücs Mária mélyen megszomorodott szívvel jelenti a maga, ugy édes anyja, gyermekei, napa, nővérei, sogorai és só gornöi, valamint számos rokonai és ism -rőeei nevében, forrón szeretett férjenek, Róth Antal, mozdonyvezetőnek élete 30. évében tüdóvéaz következtében folyó évi márcz. 16-án délutáni 1 órakor történt gyászos ktmnltát, A boldogult hűit tetemo folyó hó 18-án dóluUni 4 órakor fog az I. nagy-kanizsai temetkezési vállalat által a h«lybeli sírkertben örök nyugalomra tétetni. Az engesztelő szent mise-áldozat folyó hó 20-^n 10 órakor fog a szent Fcreaoareadüak plébánia-templomában megUr tatai,. Nagy - Kanizsán 1882. évi márczius hó 16 án. Béke hamvaira! Lioa és Teréz gyermekei. Róth Adámné, édes anyja. Andalios Jánoané mint napa. Róth János és Mari testvérei. Kovács -F. Szabó Qéza„ Andalics Lajos, Andalic« Gyula, Grostyen János mint sógorai. Kovács Ferencmé, Szabó Gé^áné, ózv. Tó:h Teréz, Groa''.yéo Júlia mint sógornői.
— Ezen levél küldetett bo hozzánk New-Yorkból f. évi febr. 25. kelettol: A* Európából Amerikába vándorló népe majd mindegyike talál itt honfiaiból alakított falvakat, sót városokat, csupán a magyar szóródik itt annyira szét, hogy nyomaira is alig akadni t,,bbé, később elangolosodik, vagy a németek és dánok közé olvad be. Hogy ezentúl a kivándorló magyar ember a magyar nyelvvel is kijöhessen, hogy honfitársa; közé tolepedbe*sék, hogy gyermekeit a tiszta magyar községben szabad magyarrá nevelhesse, s hogy később szel szaporodó magycx fa''vak folytán a magyar nép Amerikában — mintegy a közügy ek^ e befolyással biró — nemzetiségül eliamer.oaaék, eg társulat van alakulóban, Stelynek tagjai nagy bir tokokkal rendelkeznek Amerika *son vi-
dékén, hol már a földmivelés meglehetős virágzásnak indult, ugy hogy a szorgalmas gazdák rövid idő alatt, miutánsemmi adót nem fizetnek, nagyon könnyen meggazdagodhatnak. Felkérem tehát mindazokat, kik ez év végén, vagy a következő években kivándorolni és olcsó birtokot zercisi óhajtanak, hogy forduljanak le-vallleg hozzám, mint a fentérintett társulat megbízottjához, ki egyébként ia a kivándorlás minden apróbb körülményeim nézve a legjobb felvilágosítás- és utbái.''n-zitásaal szolgálhatok éa közöljék veltui mielőbb szándékukat. Megjegyzem, ho^v minél többen lesznek a jelentkezők a (gí deket annál olcsób'' akká lehet tenni ivjy reméljük a legjobb föld holdját 20-25 frtért adhatni. Egy utUl szíveskedjék mindenki a levelezési költségekre egyszers-m.ndeakorra legelső leveléhez 3 irtot mellékelni. Dr. Thiel Gyula, New-York City, Prxnce Street 141. (őszintén szólva mi egyáltalán nem ajánljuk; hogy is van csak: „A nagy világon e kivül, Nincsen számodra hely ------Szerk.)
— Hirschel és Bachrach czég üzleti köny/eit marczius 1-től kezdve magyarul vezeti. Igen szép ós örvendeu* cselekmény, dc még inkább szebb ¿a örvendetesebb lett volna, ha a vezeték nevek megmagyarositását is egyúttal közölhettük volna.
— Dr. Németh Antal gy őr tankerületi főigazgató ur N igy-Kanizsáa van. Isten hozta a lelkes tanférfiut körünkbe,
— TüX volt a magyar utczában szombaton délelőtt, egy padláson kigyu-ladt a kenderkócz, derék tűzoltóink 1<j. hányták a háztetőt és igy az elem tovább nem terjedt.
— Egy asszony szinte szombaton délelőtt a király utcza végén felakasz-totta magát. A huUa a kórházba szállt-tátott. Mint mondják uzákos nő vol«.
— Kinevezés Király Gyula zalaegerszegi díjnok a sümeghi jbiródighoz írnokká neveztetett ki.
— Eakónakon múlt vasárnap .60 tagból álló iüzo! ó ogylct alakult. Éljenek 1
— CPilz. B-ízeréden folyó hó 16 án déli 12 órakor tüz ütött ki s rövid idő alatt 9 Ukház s számos gazdasági épületet emésztettek fel a szel dlUl felkorbácsolt lángok.
— Névmagyarosítás. Scheren-pecher József kegyearendi tanár Váczon-ki iangvizi születésű, ,SzántóK-ra magyarosította vezetéknevét belügyminiíza teri angedélylyel.
— A keszthelyi önkénytes tüzol-lóegylet vasárnap folyó hó 12-én tartotta évi rendes közgyűlését. A kfizgyülée állal helyeslőleg fogadott elnöki jelentésből feljegyzéseink folytán közöljük a következőket: Az egyletnek van 17 alapiló, 126 pártoló ée 80 működő tagja. Két évi fennállása óta elintézést nyert ügy darabok száma 197, pénzforgAlma ugyanazzá idő óta 3174 frt, Az ogylet a lefolyt évben 5 tűzesetnél működött, Az elnöki jelentés végével Dr. Lipp Vilmos ur azon indítványa, hogy tűzöltóegyl''it működ*» tagjainak önfeláldozó munkásságukért jegyzőkönyvi köszönet fejeztessék ki, a közgyülos által egyhangúlag elfug*dta''olt. A működő Ugokat a közgyűlés a tagsági dijak fizetóae alól, azon okból, mert ez k
— mig egyrészt idejüket áldozzák fei, másrészt pedig egyenruházatok beszerzés úgyis tetemes pénzbe kerül — felmenlotte Az egyleti választmány tagjaiul megvá-laáztattak: Beck Sándor, Dr. C. uAdy Gusztáv, Csák AnUl, Hoffmann Ado''.f, Kiss József. Koiler Ferencz, Laskay Fe-rencz, Lázár L. Lipót Dr. Lipp ¡Vilmos, Manovill Dávid, ifj. Reisch Vencze! és Unterberger Ferencz. Számvizsgáló bi-zotts igi tagokká pedig : Szép Láazió,Klein Lipót és Wünsch Ferencz. A műszaki tisztikar — a főparancsnok kivételével — szintén választás alá esvén, ez következő eredmény nyel történt: Hoffmann Mik«* helyettes főparancsnokká, Hoffman Arcold mássó, Neiger Istváa szivattyús, ¿J Vértessy Béls reedfenUrtóosstáfyparancsnokokká, Stieder Kálmán szertáraokká is Dr. Singer Bernát orvossá ywlivsziattak. Az inditváoyok közű! a kÖzgyül6s egyhangúlag elfogadta a követk-zökot, ke-rettessók meg a helybeli szoigabiróság. ») hogy a keszthelyi állandószinhaztulajdonosát egyjkéai fecskendöbeszerzéséro szigorúan utasítsa; b) hogy a város közelében fekvő községeknél, hol az egylet t:«gjAÍ részbeu már működtek is, az egy lut javara bizonyos évdtj állapíttassák meg.
— Kazai rövid hirek. -Halasra f. hó 9-én robogott be Szabadkáról az építési vállalkozók azivességéb első vasúti vonat — a nagy eseméuyt lelkes bankettől ünnepelték. — Só«doa >ch vartz Henrik malombérlőt és nejét meggyilkolva találták, a tetteseket métf nem födözték fel. — Rőtön, Kőszeg kö* zelébeo nagy tűzvész volt 41 ház s gazdasági épületek estek a lán^ mártaléka"!
— A szegedi állandó színház epitkeze»i munkálatait már megkezdték. Építési ellenőrré a város .-észéről Porzsolt Ernó* nevezték ki. — »Sohase halunk megá czimmel Komlódy Gyula csárdást *tett közzé, mely a 0Harmoniánálc kapható.
— A doroasmai lovassági lakUayát z
HUSZONEGYEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZI, Ö H Y
MlRCZIUS 19-éo
tulajdonos közbirtokosságnak. — Mosdóson és vidékén a leány rablások igen gyakoriak. A napokban az 5 dik leányt ra bolták el az idén. — A delegatió újból össze ül. — Györ-Nádorvárosban posta-hivataljnyittatott. —
- Külföldi rövid hirek . —
Az osztrák északnyugati vasút iglani állomáson Riagi otta i forgalmi tisztet egy a sínen robogó gőzgép leütötte lábáról, s átrobogott rajta. Riagi életveszélyesen megsérült. — Bécsben e bó 13 kán a márcziusi eleset ek sirját több ezer ember kereste fel s kegyelettel rótta le adóját a vitézek emléke iránt. — Rámpol Benjámin elhuuyt gazdag párisi polgár másfél milliót hagyott a munkások számára. — Bécsben az orosz nagykövetség kápolnajá''oán II. Sándor czár halál, nak évfordulóján nagy gyászistentisztelet ;oll — Melanban a czirkus elóadás ntác összeomlott, körülbelül 200 férfi asszzony s gyermek zuhant le a mélységbe a sze-rencsetleneket alig tudták ki menteni a romokból. — Bécsben az éjszak-vasúti vonal egy Muchek Alajos nevü 20 éves szabólegény t elgázolt. A szerencsétlen fiatal embor karját amputálni kellett. — Törökországban a napokban a suly- és hosszmértékek re nézve & méterrendszert honosiiouák meg. —
levelezőink vannak, kiknek érdekes tárcza-közleményeivel gyakorta találkoznak ol vasóink. Vidéki tudósítóink n-gy száma lehetségessé teszi, hogy első forrásból adjunk hirt minden fontosabb vagy feltűnőbb dologról, mely az országban történik* Politikai irányunkat ismeri és méltatja a közönség, rnely egyre nagyobb számmal osoportosul lapunk körül. Rajta leszünk, hogy e támogatást továbbra is kiérdem-1-jük és biztosítsuk magunknak. Pár''okat nem szolgálunk, függetlenek vagyunk minden irányban, de tüzdünk Magyarország önálló államiságáért, szolgálunk a magyar nemzeti politika érdekeinek és fáradhatlan előharczoaai vagyunk az igazi liberalizmusnak minden téren. A teljes részrehajlatlanság ezen politikája, mely ép oly é''esen engedi kárhoztatnunk az uralgó kormányzat hibáit, valamint lehetővé teszi megdicsérnünk a -belyeslé sünkkel találkozó politikai tényeit, a ma gyar olvasóközönség körében számos barátot szerzett a „Pesti Hiriap" nak. Ve-zérczikkeinket a legkitűnőbb magyar publicisták Írják. Eötvös Károly és Tőre Kálmán orsz képviselők lapunk politikai részének állandó munkatársai, ép igy Beksice Gusztáv is, ki aagy részét irja társadalmi reform kérdések kel foglalkozó vezérczik keinknek. Tárczarovatunkban, valamint a „Pesti Hiriap* mellékleteinek nagy részét igénybe vevő közlemények te''-.intetében főleg változatosságra és sokoldalúságra törekedünk. E közlemények kimerítő hirt adnak a nagy világ eseményeiről. Harcztéri rajzok, uti vázlatok, merész és kaUndoe válalkozások leírása: itt természettudományi és egészségtani közleményekkel, divatludóeitásokkal, élezés apróságokkal, mulattató történet-kékkel szenzácziós törvényszéki tárgyalásokkal sat. váltakoznak. A tartalom ezen élénksége ós változatossága az, mely a „Pesti Hirlap''-nak a női olvasóközönség körében is egyre nagyobb elterjedést szerez. A .Pesti Hírlap* e mellett még érdekfeszítő regényt és apró elbeszéléseket is közöl és az egyetlen magyar napilap, mely hetenkint háromszor díszes ki vitelü ilíustrácziókkal és zongorára szerzett zenedarabokkal kedveskedik olvasóinak. Közgazdasági rovatunkban kitér jesatjük figyelmünket a gazdasági élet miuden ágára. A „Pesti Hiriap* hétköz napokon rendszerint egy és háromnegyed íven, vasár- és ünnepnapokon pedig két, esetleg harmadtél iven jelenik meg. E gazdag és változatos tartalom daczára a „Pesti Hírlap* a legoicsobb mugyar Lp. Előfizctósi ára egész évre 14 frt., félévre 7 frt., negyedévre 3 frt 50 kr., e^y hóra 1 frt 20 kr. Mutatványszámokkal megke resésre szivezen szolgál ingyea a kiadó tiiva''.al. Az előfizetési pénzek a „Pesti Hirhip* kiadóhivatalához, Budapest ná-doru:cza 7. szám küldendők.
— Rudolf trónörökös c-». kir. fen ségének „Utazás a keleten* czimü müvére megrendelési ivei bocsátott ki Lampel Róber. köoyvkiadó és könyvkereskedő czégeBudapesten, e mü lefordítását Bran-kovicsGyörgy tehetség-siró, *• »Budapest* szerkesztője f°gj< eszközölni. A két köte'' (32 nyomott iv) ára 7 frt lesz.
A magyar történelmi társulat pályakérdései. I. Kívántatik: tetszés sze ríni választva, valamelyik magyar király, vagy erdélyi fejedelem udvartartásának leírása eredő i katforrások alapján. A jutalmazott pályamunka 20 aranyban részesül s azonfelül a „Századok* ban fog mugje''.enni a itt a rendes dijiazásban ré-szesittetik. II. Adassék elő a hazai régibb (1790 elólti) történetből, a nemzeti élet
bármely terén feltün'' — a pályázó által tetszé« szerint választandó — személynek, kútforrása tanulmányon alapuló jellemzése a melynek terjedelme egy nyomatott ívnek felét meg ne haladja. Jutalma 30 arany s a jutalmazott pályamű a „Századok"-ban fog megjelenni. Mindkét kérdésre a pályaműnek bekötve, idegen kézzel írva, lapszámozva és a szerzők nevét rejtő jeligés levélkével eilátva, 1883. ja-nuár 31-ig a titkári hivatalhoz (Budapest IV. egyeL könyvtár) küldendők be. Szilágyi Sándor titkár.
— Üj könyv. .Magyarország faipara és kereskedelme" czimü német nyelven irt mü jelent meg e napokban Bécsben. Szerzője, mint már egyszer jeleztük, Engel Sándor. A magyar kiadás e napokban szintén megjelenik Budapesten ; mindkettő báró Kemény Gábor főlmi-velési-, ipar- és kereskedelmi miniszter urnák van ajánlva. A műről a bécsi lapok rendkívül dicsérőleg irnak. Így a »Presse* a kövntkézőket irja* „A czim után itélve, azt kellene hinnünk, hogy az épen virágzásnak ínluló magyartrazági faipar statistikai adatainak egyszerit közlés« vagy a fejlődés változalOB ismertetéséről van szó. de többet, sokkal löb bel találunk benne, ugyanis pontos, alapos ismertetésé; a fanemeknek és az azok értékesitéséook, ugy tökélstee utasítások a hasznosítás iránt stb." Ő-vendünk, hogy a fiatal szertő első nagyobb műve ily elismeréssel találkozik.
— Az ország*» magyar gazdasági eg esüiet kiadásában megjelenő ,Gyü-ruölcsészeti és konyhakorlészeti füzetok* IH ''k füzete is beküldetctt hozzánk. Tartalma : 1. Pázmán alma. Balogh Ágost. 2. Tónik Muskatály. Sz*bó Samntób 3 A gyümöicsészét története. Villáai BAL 4Í Ápolgassuk gyümölcsfáinkat. Agricolátói. 5. Alakitzunk egy nagy gyümölcaészeti egylotet. 6. Négy hazai almafaj leírása. Tamási Károly. 7. Kerti magvak terme -lése érdekében. Henisch Árpád. 8. A tanítók a gyümölcsészetí egyletbon. Tóth Lajos. 9. Ismét a sóvári alma. Szent-györgyi Lajos. 10. Marko és Weyden czég jelentése az 1881-ki Bzilvaüzletről. A jeles füzeteket Villasi Pal keszthelyi tanár nagy buzgalommal s szakértelem-mai szerkeszti.
végett külömben ajánltatik, hogy a gyógyszertárakban és kereskedésekben, határozottan .Ferencz Józaeí* keserüfor-rás kéressék.
— Figyelmeztetjük t. olvasóinkat a pesti magyar kereskedelmi bank váltó üzletének mai számunkban megjelent hirdetésére Ezen intését 1842-ík évben alapíttatott és ismert szolid eljárásáért méltó az ajánlatra.
— Hogy vezényeli Bem apó Piski nél. F. hó 9-én volt 33-dik évfordulója a nevezetes piski-i csatának. Ez alkalomból a dévai „Hunyad" egy a piski-i csatában küzdött honvéd egykorú tej^gyzése alap ján közli, hogyan commandirozott Bem apó a piski-i csatában. Mindenekelőtt Kemény Farkashoz lovagolt ét azt kérdezte tőle : Was ist Kemény Farkaz? — Schlecht! felelt Kemény, — 200 Mann im Platz gelasseo. Bem tűzbe jött s igy folytatta: Jó fráter, késő aber nur gieich schwindt, hamar, rend állj, nem kell félsz, csak kicsi kurázsi meg kel! kapni, csak frissen, frissen, elé, felé, eié felé, frisseu Feuer:-{Azalatt a jobb szárnyra vágtatott,) Nem kell félzz, szép magyar, nem szabad rstirál, ugy nem kapsz haza, wak elé, elé, frissen Feaer I (A huszárokhoz.) Gavallerie! Zwei Skadron nur schwind über das Wasserl Wart du Pochner kriegst du gieich ! Nur csak hamar karréba, mit pisztoly, fogd meg, vágd meg, Tambour, duplir Marseb 1 Frissen über Waaser anit Burg ! Kemény Farkas jol koromandir I Vierte Batallion Intanterie auch mit Burg! Canonen eié, eié, schwind, schwind, dupliur, hamar, hamar! Csak gránát! Erste Bataillon — rweite = dritte nur schwind, fort und fort — Feuer! Be:h;&o Olivér viasza! Gavallerie. jobb szárnya fog meg ! vágd meg! dohi félsz Horváth kaptány, — nem szabad, nem kell félsz, csak frissen kurázsi kap! — Eddig tart a följegyzés.
— Md*odvirágtáia nemcsak a fáknak, hanem a szívnek is lehet. Lessepe, a suezi csatorna geníális építője, jóllehet életének 78 ik évében van, az ifjúság teljes ersjét és üdeségét élvezi. Sorsa hasonlít az indiai mondák hóseiéhez, kik életöket kétszer élvezik át. Már egész raj felnőtt gyermeknek atyja volt ő, a 68 éves agg, midőn másodszor is megnősült, elve vén egy ragyogó szépségű 13 évts kreolnőt, ki azóta egy csomó gyermekkel ájándékozta meg. E második házassága egész regény. Lesseps Párisban ren desen egy családot szokott megláu>gatni, s különösen a ház szeretetreméltó ieáuyai-val mulatott, kiknek érdekes epizódokai beszélt el életéből. Igy emlité, hogy Pa-laesiinát érintő útjában sok bajnak és veszélynek volt kitéve, mert az arabok nem foghatták fel, mint élhet a férfi asszony nélkül. Erre egyik leányka azt kérdezé, bogy miért nem házasodik meg újból? „Mert már öreg vagyok, — vá laszolt Lesseps, — s csak fiatalt tudnók szeretni, már pedig mely ifjú teremlót választana engemet?" „Ki .tudja?" szóit a .''eányka. Lesseps más alkalommal a leányok előtt a jerikói rózsa tulajdonságáról beszélt, mely, bármily rég hervadt legyen is, rögtön felvirul, mihelyt a vízbe teszik. Néhány nap múlva az emiitett leányks megmutatott egy ilyen rózsát az érdemes férfiúnak s igy szólt bo zá: „Nérze c-ak — a csodát, melyet a viz e virágra gyakorol, cppen az, melyet a szerelem az oltár előtt képes elővarázsolni !" Ez eléggé világosan volt kimondva. Pillantásuk találkozott s az agg Lesseps igy szólt az elpirult leánykához: ,Ha igazán boldogítani akar egy öreget,
íme, itt a kezem!" S a házasság megtöm, tént, s a ma is tiz év után is oly gyö-nyörü asszony ugy szereti urát. mint csak férfit szeretni lehet. Elkíséri mindenhová, részt vesz fáradságos útjában, bő társa a panamai földszoros előmunkálatainál s mikor caak férje e világra szóló vállalatról beszél, a nő rajongó pillantással néz''t szóiórs.
Papírszeletek.
L nép olyan, mint a txélkaku. Minden szélrobax fordit rajt* egyet.
— Egy barátomnak oljtn frakkja vai: a melyiket mind a kit oldaláé lehet viselni.
— Az semmi, egy barátomnak olyac frakkja van, ajeiyikat ba megfordít legpompásabb — utazóbucda !
Va^s-atl m enetrend
Indul Kanizsáról hoya:
Vonal »»ám Orr. Perc. ldS
>07 E»i4k, M ihkr., DumhoTÍT 6 10 ret;?»!
215" . . V ÍO dólat
209 , 11 1 éjje
202 Budi Pestre '' (gyorsvonat 6 r>5 regje 204 , (postavonat) 9. fi <$A1n» , 212 . (»egyes -vonat U 20 ¿ij« 313 Bicibo (K*omh»Ui„Iy,SoprO-
feU) « 15 regg-
301 . 11 50 fjje
315 Sopronba * 3 10ct dél 206 Práger''ouí Koiicr;, Csáktout/a 4 55 reg<ei
203 , , ¿47 déia: 201 , . (gyorsv) , 10 50 éjje
Erkozik Kanizsára honnét:
210 Zákány felől , ? j? reggel 216 , i 41 délb. 208 „ . 11 1 ójjül áll K->da-Pe*irő< í*«rj*« ví>u»í> -i 15 rei^el
203 ., (postavonat) i 5 d-Jst 201 „ ^gyorsvonat) 10 30 éjj?l
302 Bécíbüi i 1 rétig* 3U .. < / r 10 15 éjjel
316 Soproaeöl 12 5 ií!L«c
204 , . 1 20 délu. iOS r „ 10 50 éjjel
'' 202 Prigtrhof íelSlCgyorsvou^i) 5 37
Felelős szerkesztő : BÁTOSFI LAJO.V
Irodalom
HIRDETÉS.
Vegyes hirek.
—A balneologiai gyógy kincsek között, melyeket a természet a szenvedő emberiség áldására teremteti, haíai forrásunk a budai „Ferencz József keserűvíz" el vitázna tatlanul egyik első helyet foglalja e!. Európai hirü orvosi tekintélyek, mint Korányi és Kézmárszky tanárok Budapesten, épugy B-mberger és Leidesdorf, Bécsben, Scanzoni, Leube, Hírsch német kliuíkai tanárak, továbbá Immermann Butelben, mint ezintén a párizsi gyógyászati akadémia ajánlják véleménynzés^k és klinikai felolvasásokban a Ferencz József keserüforrást a mely az által külömbözik minden ismert ke-serűforrás''ól, bogy kis adagokban (!/a boros pohárral) kellemes íz mellett biztos hatással bír és a szervezetre még hosszabb használatnál és legkevésbbé hátrányos. A Ferencz József k serúforrás a legutóbbi párizsi világ kiállítás alkalmával ki iett tüntetve, valamint az 1879-ki magyar 0rfzág03 kiállításon az arany éremmel s az 1880 ki gráczi tartományi kiállításon pedig az érdem éremmel dijazva, — örvendetes jeléül hazai iparunk sikerének, a mely mindenütt ki bírta vívni a megérdemelt elismerést csalódások elkerülése
(K rovat alatt megemlített munka Nagy-i Kani «ár. Wajdits Jótsef könyvkereskedése Lltal
megrendelhető.)
— PetBfiSdndor összes költeményeit jgrn elegáns népies kiadásban kiadta az A''.baeneum r.ltársulat. melynek megvételére felhívjuk az irodalom barátok figyelmét, miután ára csak 1 frt 50 kr. Meg szerezhető minden hazai könyvkeroske-désben.
— A Magyar Regény-Csarnok 10. füzete rendes, csinos, elegáns kiállításával gazdag, rendkívül érdekes tartalmával mindinkább igazolja Mtalános érdekeltséget, melyet e folyóirat kezdettől fogva f-rlköllött maga iráut s napról napra melegebben ajánlhatjuk azt mindazoknak, kik pár órát kt-Hemesen szórakozva akarnak tölteni. E füzet tartalma: ,Kt>d" eredeti regény Gozsdu Elektől. — »Ba laton szerelme" költői ciklus II. Mindszenti Gedeontól. — „Doktor C''astillo" spanyol eredeti regény Golenich F.-től.
— A gyepen novella ford. Vrana Hermin.
— Mozaik czim alatt ismeretterjesztő s mulattató apróságok s végül humoristíkus képek A Regény-Csarnok előfizetési ára egész évre 6 frt. félévre 3 frt; egy (27^ íves) füzet ára csak 12 kr.
— Oj zenemű Táborszky és Parscb urak uecuzűií zoneműkereskedésébén Budapesten megjelent „Könny-zápor" zongorára szerzé Szénfy Gyula. Ara 1 frt.
— Előfizetési felhívás a .Pesti Hírlap* április—juniusi negyedére. A mozgalmas politikai események közepette a „Pesti Hiriap" czélul tűzte ki magának, hogy olvasóit mentől gyorsabban és ki-m''-ritóbbün értesitse. Gazdag távirati ro-vntunk a legújabb események azonnai jejeztetnek. A bareztéren külön tudósítója van lapunknak, kinek Bürgönyei megelőzi«£. a hivalaios táviratokat. Becsi levelezőink összeköttetéseiknél fogva azon helyzetb-.n vannak, hogy a íontosab''o politikai hírekről azonnal és megbízhatóan értesüljenek. Valamint eddig, ugy ezentúl sem fogunk kímélni költséget, hogy lapiinhíven és gyorsan értesüljön min-d-nrő , tní az olvasó-közönséget érdekelheti. Béc->ben Párisban és Now-Yorkban
Tökepénz- és .
NYERÉSZKEDÉSI-
vásáriások miudei: cjoporíositá«baa * szabad nyerészkedésben, egyezkedésben és jutalékban.
flismert szjlárd»*|ban é« kiasé''yessec-ber az eredet« folyamhoz && ¡>z esyet-e& irányadó Ausztria-Mafiya''o szag szás.irt "W
. BÉCSI TŐZSDE
.Leitha'' baakhaz (Halmai) Séct Srbct-teuring 15. Stakszerü gyors és próbál-értesítések *argt>uyiltíg, próbaszámok a pénzügyi é« klscrto''.ási lapokból rLe;tiis-valamint íarulomduj ftise''ck (u 6s>zcü európai sorsjirék torvezetek, niaryará-itiok a tBpéa^-, nyerésik de* módjairól és értékpapírokról stb.), ingyen és bór-482 4 — 8. bérmentve
Kerestetik
megvételre egy jó karban levő együiésü poni-kocsi. Komoly aján.atok alóli-rotthoz bérmentve íntézendók. iharos-Bereny (Somogy.)
HORVÁTH A NT ÁL
499 ''¿—S
niRDETESEK.
1
XX XX
*x
XX XX XX XX XX XX XX
XX XX
Árverési hirdetmény.
A zala-egerszegi kir. tőrvszék mint tlkvi hatóság által közhírré tétetik, míkép Marton Rudolf zala-koppá-nyi lakós végrehajtatónak Steiner Salamon sz.-gróthi lakós végrehajtást szenvedő elleni 240 frt 260 frt és 167 frt köretelése és járulékai kielégítése végett & be-zerédi 144, sz. tljkvben foglalt végrehajtást szenvedett nevén álló a f 300 hr. sz.'' alatti 360 frt értékű ingatlan Bezeréd községben a kőzségbiró házánál 1882. évi május hó 12. napján délelőtt 10 órakor 360 frt kikiáltási ár, ugy a venni szándékozók által a bírói megbízott kezéhez leteendő 36 frt bánatpénzt, továbbá a telekkönyvi hatóság kiadóhivatalában és a Bezeréd községben a község bírónál megtekinthető egyéb feltételek mellett a legtöbbet ígérőnek eladatni fog.
Zala-Eger szegen 1882. évi febr. hó 10. napján. 505 í-i A kir. torvsrjk mint telekkönyvi k tóság.
I! El ó : agy felállítás II Nagj-Kanizsiu a Fő-téren
W E R I N
nagy panorkmajaés ster^osxkop-terme Magyarországon ar első verseny nélkül.
tőbb nrint lOOOkülönféle érdekes képet tartalmai, meij-ek közül a legszebb operák, operettak, baletták, párizsi színésznők osoportképek és párizsi geareképek trampirení a lecpcmpásxbb termé<x ti azinezés''.cn.
A legújabb és raegtekiüté.ro méltó ir.£ vásxileg ér életbiv n ntánozvs RUDOLF korona-berczefl éz STEFÁNIA főberczesné esküvője épagy i nagyszerű bndapojti bevotulás. — Ríngszlnoiz égése Bécsben.
Továbbá a= orosz czár BeMy"ko''ás£ Pétervároe, a zágrábi fíidreagés -, a legújabb boszniai ütközetek, at angolok harczai a ZnlakáfferekkeL
Azookivül minden rilágkiáilltás. országok éx városok képei.
Beléptidij személyenkint 20 kr.
Minden látogató egy ajándékot xap.
Naponkint 9 órától reggal oiti este fínyes kivilágitás mellett) mogtekiatbetS.
A sagyérdomü kCiCoséget tisztelettel meghivja, rJaos !átogitá»ért esodexem 502 3—; teljes tisztelettel
I WERIN K.
XXX f A mdtodik feUUiiát e hó 20-án Usz .
56/1882. aiám.
Árverési hirdetmény«
Alulirt kir. bír. végrehajtó az 1881. évi LX. t. cz. 102. § a értelmében ezennel közhírré teszi,, hogy a zala egerszeei kii. járásbíróság 792/1882. száma végezése által Unger Sámuel kehídai lakós végrehajta-o javára özvegy Molnár Péterné szül. agy Eozáila; mint k. k. gyermekei József és János szerinti gyámja ellen 96 frt tóke és ennek járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával bíróilag lefoglalt és 335 frtra becsült 40 h:3Ctoliter uj bor, egy két akós pálinkafőző kazán és egy szólóprésból álló ingóságoknak nyilvános árverés utjáu leendó eladatása clrgLdelletvéu ennek a helyszínén, vagyis Csáfondi hegyen alperes lakásán leendő eszközlésére 1882. év márcz. 27. napjának délutáni 2 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly m^jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok ezenárverósen, az 1881. évi LX. t. cz. 107. §-a értelmében t legtöbbet ígérőnek becsáron alul is eiadatni fognak Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881 évi LX. t. cz. 108. §-ban megállapított feltételek szerint lesz kifizetendő. Kelt Z.-Eger8zeflen, i 882. évi márcz. hó 15. napjin.
506 1-1 -KEMfiS S^ííDOR, kir bír végrC^ito.
1
HUSZONEGYEDIK ÉVFOLYAM.
ZALÁI KÖZLÖNY
MA&CZIUS 19-én I8S2.
Van sser ncsérn jelonteni, hogy a köztiszteletü Bek?-KrÍKÍÓf vörös beronyi róm kath p! ibános én hírneves magyar író által fig^cletan: sí szerkoz''.ett ha madik és negyedik kiadást ért, az hi''.aiosságo ilőmoztlit >, a ki vh. hívek szivét 3-imesitő, háromféle kiadást ,M-ony<i .líann^M^rt-. Ü«Ivö*m''-* ösvény«**, „Bizto lelki \i-zér'' cz.mü e- már tizeakét e*-r példányon feiöl . kath. hivek ¿Özí elterjedt
íma''KönyveKet
a teljes irói joggal örök áron megvásároltam.
Beké Kristóf plébános ur, a kath. hivek jobbiéteért lelkesen küzdő lelki atya bölcsen belátá ezen imakönyvek szükségességét, és ezek által igyekezett a nyelvetrontó és hibás imakönyvek kiküszöbölését előmozdítani.
Ezen imakönyvek megjelenésűk óta mindenütt szívesen fogadtattak és eddig a veszprémi, pét í«i és szombathelyi püspöki hí»tó*ágok jóváhagyását kinyerték, t ezáltai kifejezést adtak, miszerint e »zépen kiállított hibátlan imakönyvek terjesztését a kath. hivek közt szívesen látnák.
Mennyei nannáskert, vasryU telje* tartalma ima- és éne-könyv kere*i-
téav katboükn-ok használatára. harmadik kiadás, öt müví.nzl acxélmet
sze''ttí képpel 8-rétO, félbőrben, kötve tokban . . frt I 30
Epész bőrben, tokban és finom aranymetszéssel . . írt 1.80 ^
Egéaz '' 5r arxnymfUsés, c**t ít kereszt , frt 2.70
ZerRphi*rhen. csat és diixittéssel......frt —
Finomabban készítve . ..... . frt 6.—.
Selyem- v*(jy bi''»onykötés aranymetszéssel díszítve . írt 7—10— Mennye aacnáfkert, ) finom papirra Dyorava 12-rétü, hat kitüaő Üdvösség ösvéöye, / aczélmetizetü képpel. Szianyi>mata czimlappal. Biztos lelklvezér '' Negyedik kiadás.
Fél bőrben, tokban........frt 1.20
Egét: bór, finom aranymetszés és tokban .... frt 1.80
Acxél keres*t és csatul.......frt 2.80
Zergebői dístiiéssel........frt 3.60
Finomabb kiállított.....'' frt &— S.—
Selyem- vag-y bársonvk diszitmény .... frt 6—8.— pjennye! Eaanásker 32-rétü, temérdek képpel díszítve,
papirk. tokba» , irt —.40
Aranymetszéss-1, tokban..... frt —.60
Aczél kereszt, csatul ......frt 1.—
Zergebőr. di«zestn ....... frt 1.50
Se''yem-bsxsony finom disiitménynyal _ frt 2 50
KIS rózsáikért, vagr a kath. keresztény ifjúság imái és énekei kis csinos ar nyny»maio paoirk&iésboa. tokban ; ára 30 kr. 5 angol vásxon ezüst ny fással 40 kr., ogész bőrben yelinp ipiraraaymetsséssel, tokban 50 kr. ; acz<-lc«atra 70 ttt ; egész bőrben velin papír aracymeUi éssel és
acél csatra, kereszttel ST kr.
Egyházi énekkönyv, 115 egyhási éneket tartalmazó, II-ik kiadást ért csinos amnymetiséjíel kérzít-itt kóüyvecsk«, ára GO kr.
HoEokkomaroo! ealéfly, a bold. sz Máriát kegyei.-tteljeior tisztelő
magyaroknak ajánlva, ára 20 kr.
Nagy üdozat, irta Tóth. Mik« Jézus ti''sssági tag IV. kiadás, csinos
I. ké^ekkfi ára filzve 18, kö: .- a.rx:.ynyoraassai kr.
A szert keresztúti ájtatosság. Képex kiadás irt- > •■ányi Ágost stent-
Mdoxár, kemény kr.; trsu, uyo-n-t«■•;''.; 2» kr
t-3." Mindet megrendelés po^ta forcultával ^srkí-- ''
HIHDETES
Alulirt kiküldött végrehajtó ezenaei közzé te»zi : a nagy-kanizsai kir. e. f. t rvnnyszék 1881. évi 5099 szá.uu végzése következtében, aiperes Kovács Lajos ügyvéd nagy Kanizsai íakcn 1. felpe/es Zarjeczky Víiicíc a.só lend-ai ¡akarók-pénztár vezér igazgatója rt-szére, 595 frt kö.ett.és kiclé^i:-''-eére különféle szobabútorokból .Uló mg-js^gok lsSl ík évi d---czembor hó 20-ik napján biróíing Uíogialtattak « 998 f''.''rn L-o-Ctüllottck. Ennek kövotkeztébeu a pol^. tic. rctt. 4Ü4. ij-aiioz képest miodi-.zok, kik tulajdoni, vagy elsóobaé^i jogi t ve uck l-t vénveaitnetní, ezennel felhiva''iiak: hogy ugy a f.jgiaha:ó, iui;it a végrehujtást szenvedett féi ellen együtíe»cu intfizcndők-reseteí ket, a foglalásnak fentérintett napjától számított lő u»p alatt, elsőbbségi bejelentéseiket pedig az árverés kezdetéig, habár Kü''ön értesítést nem 7ettek ¡6, a<ulirt végrehajtónál, a törvény rendes utján leendő eiintézteiés végett, annál bizonyosabban beadjak, mert különben azok a végrehaj:ás folyarc.su nem gátolván, egy»: dül a vótolár fölöelcgéro fogu.»k utaaitta''.uí.
Kelt Nagy-Kanizsán l8Sl-ík évi márczius hó 12 ik napján.
505 Barís György., kir. bírósági végríhajt
K A T RAN Y - SZ A PP A N A
orvosi tekintélyek által ajánlva, a legtöbb európai államokban a legnagyobb
hatással használunk
mindennemű bőrkiütések ellen,
különösen iddlt és sömSrök, rflh, ótvar és élódí kiütések". TT^ysz''mte vere» orr, fagydz.g, izzóláb, fej- és szakálpikkely. Berger kátrányszappao 40\i"skátrányt UrUhnaz és igeti elkíilöniteadő r cáa forgalomban l.-vc kátráoy>z*ppanoktól. A csalások elkeraiíse végett kéressék vílágosau Bergi-r kátrány-izappana ós ügyelt''.-ssék az ismert védjegyre. 471 2 — 24.
Makacs bórszenvedésekné! a kátrány-szappan helyett hatással liasxnálutik
és azon asetbeu, ha ez szükségeltetne, ugy kéressék csaKis Berger-féle kátrány kén-sz.tpp.m, minihogy a külföldi utánzások er rlrnóuytelen kc''zitményok Mint gyengéid kátrány-szappan meiiCzésro núnden
tisztátlanság a tocrő ix,
bőr- és fejkiütések gyermekeknél, valamiül eddig elérhetetlen szépítő muzsdás-és fürdc-szappan a;indi.-nna:>i hassnálat-a ízol^.-il
BEBGER GLYCER1N Kk TB A N Y- S Z A P P Á N A,
mc-ly 35*,''0 Glycerínt tartalmaz és finoman van illatosítva.
w Minden fajtának darabja 35 kr. utasítással együtt
WAJDITS JÓZSEF
köiijrvki*dó N -Kar.'':.-.i»áa.
Tisztelettel
Föszétkii''dés: HELL 6. gyógyszerésznél TROPPABAK Raktá-ak : Kész lotbea van minden i:aropaí gyógyszertárban. Főrak; r ^¿¿y-Kaui--a Unxra PRÁGLR BÉLA és BEL US JÓ''^SEF gyógy.''zerészor;i,él.
A nagy rumburgi gyár-háznak
tökéletes fennhagyáta vegeit
NAGY VÉGELADÁS
tartatik és csakis a bécsi gyolcsgyár-raktárban; Stadt Rothgasse ''I
Kedvező alkulom
olcsó vásárlásához. Jd és tiszta árukért jótáílva ¡esz. ""Hü
Ö04 1—4. Ezelőtt Most
forint forint
i drb 30 rőf valódi hegyi-vászon 7.80 4.70
1 drb 30 rőf legjobb wriiéeiat vás&on 8.80 5.40
1 drb 30 rőf i/i széles gyolcs-creas H 80 7.25
1 drb 30 rőf válódi rucnburgi vászon 1U40 6^50
1 drb 30 rőf szélei irkudi vászoii 22.25 6 50
1 drb 50 rőf , T szovr-dek v 22.— 13.90
1 drb 50 rőf val.rumb.szövedék tiszta gyolcs 20 — 13.75
1 drb 54 rőf legjobb , e 38._ 26.50
1 drb 30 rőf ing-chirffon 9^40 5.25
1 dr''o 50 rőf valódi angoi íng-jhirting 16 — 10 50
1 drb 30 rőf nehéz íüzó-barchent 9.75 6.10
1 drb 20 rőf fehér pique barcbent -8.75. 5.20
1 drb 30 rőf finom atlaaz-gradi 12.75 6.50
1 drb 30 rőf valódi szinü Bternbergi ágyruha S.50 5.75 6 drb 8/t széles lepedő varrás nélkül, mind
egyik 3 rőf hosszú 16-25 8.50 1 ripsgarnítura'', álland 2 ágyderitő és 1
apzmlteritő 15.— 7.75
6 drb gyolcs edénykendő nzegélyzettel 1.20 —.75
6 drb- , tanyérkendő 1.60 — 85
6 drb porotókeodó 1.7C —.90
6 tiszta gyolcs zsebkendők 2.— —.90
1 tuczat gyole:-damasít törülközőtendő 6.50 3-75
1 „ Frottoi.-törülköző k*ndő''; " 5.30 3.—
1 „ damaaz'' szalvéta 5.80 3.—
1 „ valódi um''b tiszta gyolc«-zsebkendó 5^0 3.—
1 valódi szinü damaszt.asztalterítő 1.80 -—.90
Ezenk''üiil még sok músjde vászon és darnart, asz-
tali szerek fél gyári áron.
MT Vidékre irtauvótái mellett
»mi h. w u a » » — ■ ----, m „ . ,
A legme>:b:zíis.tól''!i 6tiS''-ge:y*» **»re í szonv.-dö emberiségünk 1 win.len bel»5 é'' kOínő ^yr.Uadásr.lű, a legtóbb Uot-^gsóg elloe. m-n díii;B«jnü »ot>C-»ülcjrek, ít.i-. fii- é* fogfájás régi sérve« é« Dyílt Síír V rákrekél^ír. Ösz5k. szt-nipynPadiii n>in<s<;jinoniü; béoaiá* ss sérllUi z''-b etb. olinn.
Qvegekben használati utasítással együtt 80 kr. 9, é.
Á közelgő tavasz- és
nyári-idényre ajánlom dúsan felszerelt raktáromat
LEGFINOMABB
M- és MI
SZÖVETEKBŐL
a, legolcsóbb
árakért.
-i^t Ájániatok a leggyorsabban s legpontosabban eszközöltetnek. T81
Tisztelettel
sztibó
zjos&AioU & ióadó t&lajdonoe Wajdits Jóaseí gyomajtójáa«
HIRDE T ESEK.
Veteie és eladása
mindennemű
állampapírok, sorsjegyek, értékpapírok, részvények,
elsőbbségi kötvények, érezpénzek sat, váltó-kiirás külföldi piac-zo^ra. ^^ Xg-éz-véiayels: m incXerEi. n u z á s H o k .
Megbízások eszközlése a. budapesti és bécsi tőzsdéken.
Tők »elhelyezésre különösen ajáulja as alóiirt váltó-üzlet
a pesti magy, kereskedelmi bank 5°j0-os álo^leveleit?
melyek a legnagyobb biztonság mellett azon előnyt ín nynjtják. bojry * jelt-nlegi árfolyam «zerint, ha ki is huzatnak, veszteséget nom er d-
ményeaoek. és napi árfolyamon adatnak el
A pesti magyar kereskedelmi bank váltó üzlete
503 1 — 10 Budapest, Porottya-ntcza 1. sz. (saját ház.)
PIP A legközelebbi imzasra ajánlunk:
Április 1-ére: BécsYÚrosi sorsjegy Ígérvényt 2 frt 50 kr. és 50 kr. bélyeg.
, 15-ére: Magy. kir nyeremény-kölcsön-sonyeg-y igérrényt 3 frt és 50 kr. béiy-g.
e czim alr.tt Richter iipcseí kiadóiDtézetcben mt-gjeletjt röpirat egészségeseknek az első b''-tegségi tünetek le-l.-küzdéséro, betegeknek pedig a baj ^ifceros gyógyítására megbiz-ha:ó tanácsokat nytjt. K kficyvet Sorischek Károly rn. kir. egyetemi könyvkereskedése (B^cs. L, Istvántér 6) insyen f-s bermentve küldi meg s i^y a megrendelőnek nem okoz több költséget 2 kraj-cxárnái a levelező iapért. 7—11
Otííllr otl-Ar "VolÁrlí h:v min<ipn dóhoz cximlapiái. * ■>» cth.KUÍ VrtlUUl, ^ u ,;„ .Ok.sorositou rii-gf.r xu
lenyomva.
S<) év ótx a loi''jobb »ikeréi« -»ellett fennáll miadetinomn gyomor betegségek és eaésrtésl akadályok, (mint étváfryliiáij.v, íinfisiorni*«• vir f0]QÍS8 éi S. anyér ellon. Kitl6iiö«><n oly egyén«kri»t ajánlva, kik (Ií fí«*« oiddst fclyt«tnx.k.
Hamisítások törvényileg büoteUetRek.
Eav lepecsételt eredeti doboz ára. I frt. o. é.
Fő hiá 11 11 á 8 Holl A. gyógyszerész, cs. kir. udvari szállítónál, Bécs
Tiic!:!:»iben.
Raktár az áliajn mindcu biinaves gyúgyss^rtárában tagy filszcr-kere*kedi''-sében. Raktár n Iktlli b-lyni^ekben "roacánegyénet nagyobb mepr^ndeléiekné! tn«''gfe!«ló árleflncfdáaben róa*o<diiiak
A t CZ- kSsöaiég kéretik italározottaa M. l féle készítményt rendelni és csak olyanokat elfogadni, melyek saját ijegyem és aláirá-tmml vannak e''látv*.
KaktáVak: M«(y-Kanizsa ötins J. gyógys*. Prágef'' Béi* gy>gy»* Kcüclbofer Jdzsef, Rosenfeld Adoll. Rosenberg Kerenct, Strém él Klehi — Zala-Eccrszíg Hollósy J K. Ha-czaH l«ztl Ferd — Baros DornT K — Clákí-jrsya GOacs L. gyógyszeréin. — Kaposvár Habóchay Kaim. K -I:» J. g ógys-: T-b K.cikiasv /fógytt. — ÍUpröSeza Werli M. K/ógy-íöszej 0s.aC3Ínr>vír» 1st. gyé>:yix. — Kesztbe''.y íVünsch y. — KÖrSCBt Uáu Jáa — Zafi ál Lrgaimashn* gy^gyer.. Mittlbach S. gyógy«x ií«Jy»c V. — Sop''Cn M.zey And. cyógysz. — Letenye KxlíwoSsJ — r.eposvl-rett liorovicx A1 - Zala E^ersze^ Hollomv L K ^-Óí''íz :í: 11__¿2
HLATKQ JÁNOS
NAGY-KANIZSÁN. ;
NAGY-KANIZSM 1882. márczius 23-án,
24-iIs saséi
Előfizetési ár:
egész évre......8 frt.
föl évre.......-í -
n<-gvcd ..........2 .
F.gy szám 10 kr.
HIRDETESEK
- :. .-¡ál.os petitsorban 7, másodszor c> . minden további sorért 5 kr.
XYILTTÉP.KEX «oronkéi.t 10 krért vétetnek le: kincstári illetik minden egyes ii''s<''rt 30 kr. fizetendő.
HuszoTH^yedik árfolyam.
A iap szeltem réttét illető k&ziemé-nyék a suerkesztőhós, anyagi részét illető közlemények pedig 6 kiadóhoz bérmentve ¡ntésendűk : N A G T • K AN í 2 S A Wltttls zsiz.
BérmcnUtier levelek cszk ismer, munkatársaktól fogadtatnak el.
Kéziratok vissza nec: küldetnek.
>; Ty-Xanizsaváros helyhatóságinak, „nagy-kanizsai ft/k. tűzoltó-egylet'', a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbanke, ,nagy-kanizs&i taka^kpénztárc, a „zalamegyei általános taaitótestüiet® a ,nagy-kanizsai kisded-nevelő egyesület"'', a oagy-kanizsai tiszti önsegélyző.szövetkezetc5 a „soproni kereskedelmi"Y iparkamara aagy-tanizsai.''kttlválasztmányac s több megyei és város
* ''• • egyesüiet hivatalos értesítője. \
Heten kínt kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap,

Vy. os/trák-ma^ar bank nagykanizsai fiókintézete. Az osztrák-magyar bank zár-. Wzámitclása s jelentése beküldetvén hozzánk ebbűi örömmel értesülünk, hogy a nagy-kanizsai bankintézet működésében a mult évihez
kedvező eredményt föl és a kiváló adatokról, nagy-kanizsai fióktelepet
üzleti
képest fölötte mutatott melyek a íiletik következő jegyzetet adhatunk:
A bankintézet fóüzlete a leszámítolási üzlet, a mult évihez képest tekintélyes gyarapodást mutat föl és világosan föltünteti, hogy nem csak a nagy üzlet világnak, hanem a kiskereskedőnek és iparosnak is. a bank olcsó pénzforrása meg van nyitva.
Az 1881. év folyamában a nagy-kanizsai bankintézetné! (Pécscsel együtt) leszámitoltattak, helyi váltók, küidime és értékpapírok 74-6.6 darab 9 611.517 frt 67 krért. 1880 évben elérték a magasságot 4567 darab 6,007.431 frt 48 krért. ebből következik, hogy az 1881. évben 2899 dacab 3,604.086 frt 2S krral többel számitoltatott ie és azoknak középára 1337 frt és idófolyama 70 nap volt.-
Bekassáltattak az 1881-ik évben Ö947 drb 8.873,793 frt 77 krért. Bekassáltattak az 1880-ik évben, 2940 drb 5.219.143 frt 45 krért. Jiekassáltattakban az 1881-ik évben löbb folyt be. 3007 drbbai 3.654,650 íVt 32 krért.
A nagy-kanizsai bankintézet müködésénekeredménvePócscsel együtt következőleg számoztatik meg :
Váltók és értékpapírok leszámítolása 9.611,518 frt. Kölcsön kézi zálog ellenében 360,900 frt. Kiállított intézvények 987,820 frt. Különféle üzletek 117,111 frí. Az eredmény összeg* 11,077,349 frt. f-gy brufto-eredménynyel, mgly 75.050 írt a költségek levonása, az első berendezés, adó. állami költségek és
egyéb kiadások után 29,168 frt és igy a nyereség 45,882 frttai jegyzendő fel, mí az 1880-ík nyereséghez képest, 20.781 frttai mulat föl többietet.
Az 1*381. évi pénztári vizsgálata a nagy-kanizsai bankintézetnek tett 26.889,000 frt és gyarapult a mult évhez képest 10,509.000 frt (1880-ki volt: 16.380,00.0 frt.)
Á nagy-kanizsai bankintézvény (Pécscsel együtt) leszámítolt váltóinak és értékpapirainak állása volt:
1880. decz, 31. 1.524,344 frt 34 kr.
1881. jan. 31. 1.367.372 , 94 kr. „ febr. 28. 1.374,810 „ 83 0 , márcz.31. 1.529,165 D 36 „
apr. 30. 1.5*4,292 3 28 , „ máj. 31. 1.563,599 2 25 „ jun. 30. 1.538,237 „ 15 , ju!.31. 1.416,683 p 12 „ , aug. 31. 1.977,098 18 , , s?ept. 30. 2.275,597 s 74 „ okt.31, 2.370,382 E 83 r nov.30. 2.290.349 , 77 e , decz. 31. 2.262,068 „ 33 ,
A legnagyobb növekedést érte el az állás 1881. aug. 31-én, a többi előbbi hónapok ellenében, 560,415,06 krral, a legnagyobb ke-vesbedés volt 1881. januar 31-én í 881. év decz. 31-hez képest, 156.9/1 frt 40 krral.
Az 1881. évi aeczember 31. az összes bankintézeteknél 156.5 44,9 44 frt 60s krt képvisel: összeg -állt a leszámítolt váltók és értékpapírokkal.
frt kr.
Bpest(Kecskeméttel) 23.053,157 66 Zágráb (Sísekkel) J.06.6.543 89 Arad 701,487 13
Debreczen (Nagy-Várad és Szatmár Némethivel) Eszék Fiume
Nagy-Kanizsa Pécscse! 2.262,068 33 Brassó 169^749 ll5
Kassa (Miskolczczal) 1.257,454 78 Kolozsvár 701,437 50
N.-Szeben Sopron Pozsony Győr Szeged
Temesvár (N.-Bccs-kerek. Lúgos, magyar Fehértemplom és Versetz-e!) 1.736,869
frt kr.
609,888 98* 243,S90 11 379.485 60 923,238 40 . 1.579,695 69
99
1.843,288 16 582,731 29 347.285 03
37.458,371 56 és igy a leszámítolási állásban az 1881. deczem''oer 31-ig a nagy-kanizsai bankintézet (Pécscsei) Budapest után a legelső helyen áll.
A jelzálog kölcsönüzlet is a mult -évihez képest tetemes lendületet mutat föl, mi csak is szerencséi szárnyra kapásnak köszönhető,-melyek után az osztrák magyar bank azon nézettől vezéreltetve, hogy az kny''agi hitelt előmozdítsa: a jelzálogadósok íeraeit lehetőleg megkönnyítse, jelzálogkölcsönt oly feltételekalatt bocsát kr; melyek alatt alig kaptató akárhol is kedvezőbben. "r A''-kamatozás tehát áil a valóságban előszámlált kölcsönösszegeknél az 5°/c zálogleveleknél egy 32 éves záiogidónél 583 a 4=l/29/0 zálogleveleknél egy 38!/: éves záiogidónél 5-50-ra és a 4% zálogleveleknél, egy 40 Vs éves záiogidónél 5-38-ra.
Az osztrák-magyar bank zár-leszámolásából értesülünk, a jelzálogkölcsön üzlet felói következő nevezetesebb adatokat tapasztaljuk.
A kölcsön állása 1881-dik év deczember 31-én Következőkép szá-moltatikmeg 3290 kölcsön 95307165 frt 79 krért, ezekben esett a magyar ko-ona országaira 1913. 61.739,88? frt 71 kr. és pedig a jelzálogok állása szerint:
, írt kr.
Házakra 202 7.96L557 83
Jószágokra 1123 48.572,450 22s és kisbirtokokra 588 5.205.879 06'''' Az 1881. évben előszámláltattak 499 kölcsön 32,048,300 frtért
ezekben esett a magyar korona or szágaira 361, 26,701.900 frtért. Az 1881. évben előszámláltattak 151 kölcsön, 3.397,500 frtért, tehát a mult évhez üépést 110 kölcsönnel 23,304,400 forintért több számláltatott elő.
Befejezésül azon reményben zárjuk be ezen sorokat, hogy a bankintézet ez éy lefolyása után ép ugy, mini ma áldástól! működésének teljes öntudatával pillanthat, vissza a nagykanizsai bank-kerület jóllétére.
Törvényjavaslat a közigazgatási '' bizottságról szóló 1876. VI. t. ez. módosításáról. 1- §• A közigazgatási bizottságról szóló 1876. VI, L cz. ekként módosittatik, hogy a közigazgatási bizottságba a föld-mi velés-, ipar- és kereskedelmi ügyek képviselése czéljából, a íoldmivelés-, ipar és kereskedelmi miniszter által kinevezett közgazdasági előadók vétetnek fel.
Ellenben a posta és távírdai kerület igazgatójának a közigazgatási bizottságban való részvétele meg-szüntettetik és s posta- és távirdai ügyet "képviselete a kir. államépité-szeti hivatalnak a törvényhatóságban levő első hivatalnokára bizatikí.
2.- ;§. Közgazdasági előadók-, habár tagjai is a törvényhatósági bizottságnak a -közig, bizottságnak választott tagjai nem''lehetnek.
3. §. Posta- és távirdai ügyekben a felebbezés, a közig, bizottságtól a közmunka- és közlekedésügyi mi-rusterhez történik.
4. §. Jelen törvény kihirdetésétől számítandó . három hó múlva lép hatályba és végrehajtásával a fóldm.-ipar- és kereskedelemügyi — nemkülönben a belügyi és a közniunka-és közlekedésügyi ministerek bízatnak meg.
Budapest. 1882. évi márcz. hó 3.
KEMÉNY GÁBOR b.,
föl
— Ezt ig jé tudni. A magy kir. közp. állampénztárhoz a különféle adóhivataloktól gyakran érkeznek sérült vagy idegen hozzátétellel ellátott vagy egyébként külsejőkb^n megváltoztatott bankjegyek. A pénz-ügyminister rendelkezése szerint ezentúl ilyen bankjegyei az adóhivatalnál '' nem fogadtatnak- el, mert azok beváltásaegyedül csak az osztrákmagyar bank: — intézeteinél eszközölhető.
t .
— U] adó. Lz ipa:- és kereskedelmi miüiSteriujn.bac most folynak a'' tárgyalások a '' ph''ylóxera-adó be-hozátaia. ügyében. A phyloxsri-ügy a mulf" évben kozé! 60,000 irtot
• 7 *
nyelt el és a kiadás'' még folyvást-szaporodik. Ebből'''' kifolyólag a kormány azon sajátos közgazdasági elvet akarja érvényesíteni, hogy a bortermelő közönség maga viselje saját érdekében a phylorera-ügy költségeit s. szőlőterületekre kivetett külön pty-ioxera-adó bevételeiből. Az adótervezet szerint minden katasztrális hold szóló után 10 ír. adó fog fizettetni, de az irtási munkálat alatt levő területektől'' nagyobb összeg fog követelte tni.
— á périzügyaMifi&ier már bs-
terjesztette a veradóról és vadászati adóról szóló törvényjaía.=Lüot. E szerint a vadászati adó eg\ évre 12 frt, s a fegyveradó egyesevütől egy, kétcsQvütól két frt leeixi. Ugy a fegyveradóra, mint a vadászati adóra nézve az adóév augusztus hó első napján kezdődik és a ióvé évi jüiins 31-ik napján végződik.
— & khv f&űgyósz £ „Jogtudományi Közlönyt szerint kön-ende-letileg utasította a kir. ügyészeket, hogy a fenyítő tárgyalásoknál £ büntetés mérvéről többé ne tegyenek inditvánvt. A nevezett iap ezen in-
TÁRCZÁ,
Jó akarok ienni..-
K«yedül izuoorun üisic kis szobámban, il»-j ! podig odakin nu. molaiaiíg va.ii, Ném.t búval nézem, miut al»rlt ki üiécjcm,
H. j ! pedip mindenki mulalorík ss^pec.
•N-bcu-n vágtstv* Laiad oi eg^-- hidUÜ, Aruityua íicrstámmaJ í«ijisiútre oégj ló
: ¡¿y rohan «lóra, — olőr«, miként ár,--
Hü.orns kor*il>n.u Q1 f-gy Sa.tsJ pár. ;— —
;"''Wd<»gok lőhetnek, — AÓbsijtok fel búiin. iioidogok ?;... táu még»c, biit «rámára. dú>s.u Viriioi t tr.ez«" virág* ta.vai**í^l . . .
Oij * gyakran még az arioy s*iu«s is csal.
Még előttem látom habfehér robá«.l i".|»''T ajkainak égi mosolyával, — —
kűzt kerti gyöngyvirág kosxorú,
— Csak a szép bomíokon iionoit titkos bora.
iii.ssusa:]. — boss/.a<aii foirón inegcsőkoítnai, K''»iiyí?iő szemekkel kol IjrC borultam :
I.-C) c.l^ boldog, min: te magadnak éli¿j ted ''. Tr-l>l.. t ucm »xő:o:tain, — ajkaink osazeforrott.
Kn oh balgd l.;!ek ! bizonyosan hittem, Oii.íjC.ui icijosii!; — szilxrd volt « hitc-iu ; — ];ár vitlófu t voli.a, — i-ltem ifjúságát J-.''i strti Qrömc*<*pp tán nom járja igy át. —
Né<jszer éledt csak fel a vidám kikelet, Négy őszjtel hull^lott a rvz.it. lerelot; — — Kicsi gjenoek valék, — miiiCu jött a »ürgftny
— Oh jnj ! oh jaj nékem, maghalt driga ödvfim.
l.''joUj; iáitain ót habfehér ruhávaL, Hiü-g ajkainak fagyos mosolyával ; Néz* r ám nővérem ! . . . raort szivem megszakad ! . . .
De az acgyal szeme zárva-zirvö maradt. —
Ktiijö*. borús felleg könyezeit az égen,
— Szánakozott talin én r;«jUm. szegényen , — A ad czikáeó ^ i láai sújtotta a földet,
— Mely t31om elvett« éda« uivéromet —
híü i igy élni kinőj, — életem hajaalác Kolrt''/a e3-.ész:ődni r. haiál vir. . . Oa jij — oh jőj alkony! bc-í sze«i>«3m világát Orők5s fátyollal örökösen lengd át ! .
Istc., ! :!}• kegyetlen vo''tá! la iráctaai ? ! . . .
— Mért. oh mért tetted ezt, ily pasztár si-
: f várac.
Táj; egy fű! ''.i jény se n<;£ jövője elé, . . .
— ->ieni su&aj-jik rcaiéajsugár élteuc felé.
Oh tndom ojár aagyál-i egy ittnt éji angya} Volt az or-föltCaCCt. —: aem akartad búval Riuteai b€ u(ját, aiagadho« »»¿litü, Hogy diasitae ott fen az angjalok karát-
A j<5 anj;ya! nálad és ér. itt maradtam Égeti bánattal, — lat*n KervAdásbau Mujuak el t napok; tepíbj s*árcyae
— Csak repülj, méjj laa''á angyala, oi nem jő.
És azaiiia lelkem átSíeJi lelkét,> Kipiheni szívom hosszat szonvodéiét *,
— Jó akarok tehát lenni hogy ída fönti Lelken: övével ^boldogan egye»üijön.
üOEPÁDI BÉLA.
Czimuélküli íáreza.
Mi > z ? fogja kérdezni kedvei ol-vas óin. H-it mir iljen tárcza is vkii ? Mit ezek az irodalmi ekribiirek még fel nem fedeznek. Talán wak nem pénzzel töitritt tárczárói akar irai, hUz annak a legkelleraestbben csengő czim-it adhatná.
Dó- nem ám, m.ní egy próféta csak ugy eltaláltad olvasón:, hogy uein pón-ses tárcsáról irok, mtr*. amibes az ember-neir nincs határozott talentuma, ahhoz ne ic fogjon. Nekem pedig val&ki, — ne vét elhallgatom — bizalmasan azt sngts, hogy pénz biráaibos nincs megfelelő tehetségem, azért nem is ad az Ialcn.
Podig be kár. mn* elhiheted ked-70e olvaadin, ha tár dám telre volna bi-
zony Isten — nagyobb kedvem kerekedne mu''at-ni éi téged mulattatni.
Minthogy azonban péuzem aincü, s. gyiat iinnepéiye?on beköszoDtött/''s ni-'' Um is megtette nom éppen a iegssivétje^ sebbea fögadott'' tisztelgését, elkergetni akarva pénz, pénz és még egyesir pénz után sóvárgó gondolataimat, tollat ragadok s nem lévén tisztában ariránt, mi legyon tulajdonképen soraid tárgya, csak írok, irok s jaj Istenem mindjárt földhöz vágom ezt az isten leien tolUt — még sem forgódik meg hamarjában agyamban valami érceket kelten: képes eszme.
,Keai elég, bogy pénzem nincs, még as a fiUalit is~&int,bcgy ninci képességem • gondolatok tnegy illan látására, mihez fog»-, jak''tehát? mit csináljak? ■
jLki nekem tanácsot tud adni, mi volna képee ejwno lánczolalomat meg-lerméktinyitoni, jutáimul, egész dijtalan megkapja, r nyomdáb.;i •.»jdonazülten kikerülve eloú czikkemet.
De mit beszélek, hisz ugy sem nyugodhatom, — valami — nom tudom megmagyarázni miféle — viszketeg nem engud békében, folyton azt mormogja — hogy akadna meg a szó torkán — ma-czái írnod, mig ezt nem teszed, ninc* oly ha: .iom, mely pihenni engedne.
Azoeban'' mirtl, hogyan míkép, mennyit inak, hisz éppen ez a bökkonÓ. Oh mennyire irigylem azok toliát, kik éles, ezatirikus, humorisztikus és még más ilynemű czikkekre, elbűvölni, érdeket kelteni, mulattatni akarva, tudnak is, mennyire sajt engem a nagyság átka, ha ilyesmire gondolok.
Eldobnám ezen szivrenditó, lélek" rázó tűnődéseket, jönne inkább cs.-\k e''ó-
térbe valami kitűnő tárczairásra alkalmas gondolatmenet, most éppen hasznot formálhatnék belőle.
KLiába, mrir''minden Istenhez intéseit fohász"eem használ;'' érzem és értem — -űlLja^—„hogy. nincs <>-<>m m- gyakorlati eredménye.
Felhagyok a tépelődéssel, már úgyis késó esti van, elmegyek kipihenni p nap kinoc fáradalmait. Morpheus ölelő karjaiban megtaláltam & balziamot fájó sebeimre. Gyönyörű eseményeknek vol tam tanuja, a legelbájolőbb látványoknak szemlélője, melyek mind egyenkint sorba véve, egy-egy adagot kölcsönöztek irási'' vágyam kiéiégi''és^re.
•''• El is készítettem,''trégy, mond négy kaoíágáisra kényszeritlí láfczak-özleményt e oh diadaíofn mind a négy az égig magasztalt szerksszló ur által el lett fogadva.
De mily rettenet» a és .-zörujű változás ál''ott be k<-d.»lyhangnl*toinbun. midőn Morpheus karjaiból kióie''ikezve azt kellett kes-rűon tapHOit.ilnom, hogy az egész csak . . . álom, puszta eialúdá* voll. Mint a villám által leczikkázva, szobor képében ál''ottam meg a tükör előtt, félig belapadt szemeimnek teljes korlátlanságot szersendó s sehogyazem tudtam kiigazodni, vajjyn előbb álmodtam, vi.gy podig mos» ái:nodom-e ? Inkább utóbbi feltevésnek akartam hitelt adni,minthogy az elsőt higyjem el, pedig a véletlen ugy akarta, hogy az elsőnek legyen elfogad ható alapja.
Kész voltam hajfürteímet egyenkint megszámlálni, midőn már láttam, hogy semmi kétség sem fér keserves csa-iódáaomhcHk tnidőp ére»tom> hogy örömem korai volt.
Lflülteíc, még ne>m is reggelisvs ason szilárd elhatározással, hs törik , ha szakad, csikket kell.készi''.enem. Arra se volnék képes ^szaperiotl nochamol6
■ '' Hogyan- kezdjem,- hogyan vég&z-í&m, CA&k arLludaám már, hív kőse-pét elbészittxii könnyű dolog volna.
Aha, . . . megvan ! Kezdem . . meg pedig egy cserelmes párról. Hoho, hiss azt látom, hogy a szebbnél azebb gondola''.ok caaír ugy folynak tollam alá. Nem is kell a hgkUebb erőfecsitée 3em, mégie mindjái: bevégzem munkámat. Pardon ! hisz még cl sem kezdtem.
Éppen, midőn a szöveg írásához fiztam, illetőleg.fogni akartam, belép a szabó 24 frtra lyiló contóí hozva.
'' :. Kérem alássan azól & iognagyobb hideg vérrei, (hihetetlen) asiveskedjék a számiáját kisgyenliteni, eléggé 7ára-kóztam, 2 évnéi tovább még asajct test-vérje sem várna, mert páns dolgában megszűnik minden kedélyesség.
Legyon nyugodt majsztsr uram — mondám néki, — most késsilek éppen egy nagyszerű ujiágczikket, meiyért fénye« honorárium jár, mihelyt azt megkapom, a számlát as utolcő krajccárig kifiietem.
Jól van ur^m — replikáz a szabó — de azt megmondom, hogy ''.űrelmem-r.icl soká nem játszhatik, s evvel ehávo-zott. —
OrÜ''tem, hogy ily himar megszabadultam tőle, a hitvány emberéiól, ki olng szemtelen még fizetésre is kénysseriteni, most már hozzá láthatok munkám befejezéséhez. Isten bocsásd meg bünaimet, mindent ssoretek, csak fise''ni''nem,1 még inkább kölcsönözni.
íPP^C^Üö X SDK ÄVFOI/TAM

MÁBCJZIUS 23 án 1882.
tézkedést helyteleníti, miután az Ítélethozatal ez" által egyik lényeges segédeszközétől esik el s a vádlott helyzete is súlyosabbá lesz, főkép a felsőbb biró. .előtt, aki ezentúl nem tájékozhatja in agát az ügyész által kért maximum iránt, holott a köz vetlen megfigyelés nyömáu épen az ügyész volt azr aki a bűntett sft-i'' lyosságáról meggyőződve a büntette, mérve iránt tett véleményével mintegy bizalmi férfiú gyanánt jelentkezeti
tendő. A minister meghagyásából: Bedó Albert s. k, országog főerdfc mester és minister! tanácsos.
,\ y
— Elvi jelentőségű döntvény.
A törvényhatósági bizottságra nézve a belügyminiBter.egy. «líSordült eset ós. Jőlebbezéa alkalmából ..kimondotta a kővetkei-őt: Nem „ elengsdhetlenül szükséges, miszerint a. törvénybatór sági biz. tagsági hely at^ól rtétessék függővé, hogy az illető neve az orsz. képviselői választók névsorában előforduljon, hanem tekintettel az 1870.. évi XLII. L cz. 27. § ára, elégséges, ha azon kellékekkel bir, melyek ót az országgyűlési képviselő választók lajstromába való felvételre általában jogosulttá teszik és .¿a ellene ézen törvény'' 20 §-ában~ elősorolt vagy más egyéb törvényes akadályok fenn nem forognak. .
— Erdészeti államvizsgák.
Körrendelet ''minden kincstári erdő1, hatóságnak "és kir. erdőfelügyelóSég-nek/.A magyar kir. belügyminister megkeresésemre folyó évi január bó 26-áu 3582. sz. alatt az ország összes.-* törvényhatóságaihoz intézett körrendeletével az ir^.nt'' intézkedett, hogy az erdészeti "Lilámvizsgáló bi zofts.ágok által . az erdészeti államvizsga megtartása iránt hivatali elődöm részéről 1878, évi april havában kibocsátott szabályrendeletet megelőzőleg kiállított bizonyítványok, valamint azok is,: melyek az alkot1 mányos kormányzat életbeléptetése, tehát 1867 előtt az akkori erdészeti központi kormányzat részéről állit-tsáaW''kir-^iidbmM^n^''tiiBósités tekintetében épen ''olyan oklerelekftl tekintessenek,- mint az 187& óta kiállítottak, • s hogy eh ez képest az ilyen bizonyítványokkal 8llátott egyének a ^egtöbb adót fizető törvényhatósági bizottsági tagok névjegyzékének egybeállításánál az : V87Ö. évi XliTIi törvéayciikk 2S-dlfe §-a értelmében egyéne* állami adójuknak kétszeresen leendö-számitását vehetik igénybe. Er^^peimet) ¿tudomás s a. kincstári éraotlsztekkel, -illetve kir. erdófelügyelőségi személyzettel .'' váló közlés végett oly. hozzáadással értesítem, hogy az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1874 évi XXXIII. törvényezik 9. §-ában,'' az ok \cívéleT''erdészéTc''nek biztüsitottr vár lasztói -jog tekintetében oetalári felmerülő/sérelmek orvoslása czéljából az idézett törvény''44.., 45, 46 é$ 50. fsaiban jw^tácozott'' eljárás : kove-
Mit is-akartam irnf? Vitte ''volna tirdög re(lené\es a''dta szabóját, éíkérgette gpiídolataimát,; világért eem''jün emlékezetembe, mit akartam''irni, 1 ogy rázhatnám meg most mesterségét hiven visiza-tükrÖző kopott gallérját.
"Kern megyek semmire, a szándék becsületes, de ''hiányzik a tehetség, de mág annak szikrája is.
Mégsem ejtem el elhatározásomat, nmit én kimondtam, «z axmtségbfln azonos tf pap szavaival, még iehelietnm legparányibb- tömegének is az igazság jellegével kell felruházva lenni. Mindamellett, hogy azelőtt megérlelt eszmém kárba veszett, megis irok, még pedig valamit a furfangos szabóról.
Fölöttébb érdokea tárgy, kérek kis ¿gyeim aL
K.lipp, kl«pp J már meg döngetik ajtómat, látom, hogy it; nem boldogulok. AUozoU helyzet, boszut állok rajtad!
Jön a hajdú, hivatalos küldetésben, jninden tisztedet tudás nélkül mogorván megszólítva: ha az ur még egyszer elmarad az ügyében megindított tárgyalásrél, ha a törvény idézésének nem tesz ele,et, péuz és fogházbüntetésre Ítéltetik. Érti «^ur?Ez hivatalos misszióm tulajdon-képeni tárgya. El ne mulassz* -ma délután 4 órakor a városház gyüléstermé-ben megjelenni, .annál ¡Dkibb ,em mert máskép a mondott büntetés még ma fo-ganatosittatík. Érti az ur? dörmö*é mée egysser. ° ^
Házi teendők a gazdaságban.
Á ház udvar köréből.
A vető ^megrostál tatáss. folytathatók. A pinczékben burgonyát válogatta jtunk aí ültetéshez.
A szalma tetők javítását és igssiti* aát JB«|íkába kell Tétetni.. '' 7
Különös gondot kell fordítani e hónap folytán a még ¡meglevő folhalm&zoU gabona kéasletekre, is, meg kell azokat gyakran forgattatni, rosfáltztni, a magtárt pedig szellőztetni ós tisztogattam!, hogy a zsizsik tanyát ne üthessen benne, a mi igen könnyen megtörté»ik, hs nincs el»» gendő gond e hónap folytán a forgat-
A mexei utak javítását kiigazitását meglehet kezdeni.
, Ügy a kutak tisatogatUtását.
". Az uj építkezéseket is kezdessük meg, valamint az épületek körüli javításokat is:
A jövő hónapban leendő nyírééhez a szüksége« eszközök és zsákok beszerzéséről is jó eleve gondoskodjunk, nehogy akkor''kellessék kapkodni mikor már a nyakunkon-s nyirés.
Az istállókban.
Az anyakanczákst főkép leellésük után jól kell tartani, mert a csikó tápszerét míg szopik, as anyának keli megenni, hogy magzatját tejével táplálhassa.
A csikókat pieje korán abrakra kell szoktatni .a mihelyt rágódni kezdenek, ad;unk nekik jó finom szénát,
Igás flovaink folytonos munkában lévén, gondnak legyeo rá, hogy se a takarmányban xövídségök, sem pedig gondozásuk hanyag oe legyen.
As eddig még fel nem hágatolt kairczákat a ménló alá kell vinni.
Jármos ökreit-iz jól tartsa a gazda, hogy az ugarlásra jó erőben legyenek. Jő erőbea lévő igával két annyit lehel égezni. . .
A teheneket, melyek még istállón vannak a nap legnagyobb részében tartsuk a szabadban, a friss levegőn. ••
Az éves bika borjuk és két éves csődörcsi&ók kiheréltetnek.
Azon üszü és bika borjukat, melyedet tenyésztésre szántunk zabolni kell.
A legelőre járó tehenek legnagyobb részben caOit és -májusban tisekednek.
• A juhok legeltetése kezdetét''veszi. E hónapban.már t szabadban is megélhetnek, hajé asáraz gyeplevegővel.. rendelkezhetünk, -szükséges ázonban nékik reggel a legelőre bocsájlás előtt száraz takarmányt "adni, '' ha mindjárt csak szalmát is; ez által «ok betegségtől meg-óvjuk okét, ''
A tenyész merinójubok osztáiyosáza szinte e hónapban viendő végbe.
Kosz időben a bárányokat az istállóban kell tartam. A kosocskák kiheréltetnek s a farkkartitást és beoltástís asíote e hónapban-kell véghez vinai. •
A malaczoknak Joem kell elfeledni árpát adui, s gondoskodni arról, hogy jó száraz fekhelyök légyen/
A kikelt baromfiak összetört főtt kukoricza és más szemes eledeilcd tartassanak. .'',/.''• ''/
A gyenge méheket etetni kell. A mezón
------Ar kaíiytozok vstésénéi mir s legtöbb garda van — a mi még hátra van, azzai sietni kell.
As őazi vetésekbe és tavasziakba is még fol^v^st lehet lóhermagot vetni.
: A kukoriezs^ burgonya és ^épamag
. Igen,,értem — felelém.-
Sravaim, a kifejezések választékossága ut^n -itélvej némi műveltséggel, biró, de azért mégis durva modorú "hajdút megnyugtatták s egész ''csepdhieD ed-távozott. ín pedig nehogy valaki által ismét megakadályoztassam munkim.folytatásában az ajlét lezártam, s így nyu godtan foglalhattam el ismét székemet.
£1 is feledtem, mit akartam irni. Igaz a fnriangos szabóról, Istenemre mondom, ismét cserben hagyott emlékező
tehetségem, már ismét nem tudom a czim-hez szolgáló mesét.
No már ez a szégyenteljes állapot, tovább igazán nem tarthat, hiába töröm fejemet. Taián mégis, no még egyszer megpróbálom.
Nem megy, nem megy, legjobb akarat jjaeilett ae.m. Még csak most Játom, már 3 óra,, amtán se reggeli, se ebéd, se tárcza, ss pént. Irtóztató 1
Mit csináljak, mi lévő legyek''?
Legjobb lesz ha oemorit sem irok, akkor hát akkor, nem kell czim som és legalább mondhatom, hogy c ?vegésem egy ccíunéiküli tárexát képez.
Htlh szemtelen — mondja t. olvasóm — be kegyetlenül visszaélt türelmünkkel.
Bocsánat, ezerszer bocsánat.
8ZASVASI ABNuLD.
ültetés is most veszi kezdetét. Ezekkel felett« Ketni nem szükséges, mert tényé-azetök kellően ugy sem ¡ndal meg előbb, míglen a föld fe. nem melegedett. Főképen répa vetéssel nincs mit sietni, mert a legutóbbi idők tapasztalatai azt bizonyítják, hogy a későbbi vetés jobb is, Bze'' b is szokott lenne.
A répafajok közül azok legjobbak, melyek a földből ki nem nónek, mivel esek tápdiisabbak, noha szemre keveseb-bet mutatnak is, -
Buza, lóher, luezeraa földek boroná-lázát foly Ütni kell, — kilesvén az idői, mikor esŐra áll, ha pedig hamarjában e«őt ném lehet remélai, ugy a megboronált foklet könnyű faheagerrel megkell hengerelni, hogy a földet a nap heve ki pfe száríthassa. % { >í : '' r ''
X vetések gyomlálásával Bietni két!, inert ha siárba ménnek, sok kárt ■teáznék bennök a gyomlálók.
r. Mindnn földet, melybe takarmány növényt vetünk, a velés után meg kell hengerezni, hogy a föld sima legyen a kasza alá, mert rögös földön a tele takarmány tarlónak marad.
A repeze töltögotést be kell végezni.
Kukoriczát takarmánynak ét heti időközökben kell vetni e hó második felében. Ennek egy gazdaságban sem kellene hiányozni, mert as ökrök jó erőben maradnák az ügarláskor, a tehenek meg jól tejelnek tőle.
A lóheréseket és luczernásokat gypsz és hwnntrágyával trágyázzuk meg.
Holyl hirek.
— Felkérjük lapunk t. közönségét, hogy akiknek előtizetésöx e bó végével lejár, azt mielőbb megújítani szíveskedjenek, nehogy 2 rendes küldésben fennakadás történjék.
: Előfizetési ár: Apr.—jun. negyedévre 2 frt. Apr.-szept félévre 4 „ Apr. -decz. 9 bóra 6 ,
Tisztelettel
WAJD1TS JÓZSEF.
kiailó hivatala.
— Felolvat/ás. A kereskedő ifjak önképző egyletében racárnap folyó hó 26. Tuboly Viktor ügyvéd ur ¡elolvasást tart, melynél vendégek is szívesen láttatnak-Tárgy : jHumoraztikus almefutta lás. ^.-Kanizsa társadalmi viszooyai fö-m.'' Ezt kovöfi/»"Kisvárosi bőjtr költemény, felolvasó saját szerzeménye. N»m-tágok résaére korlátol'' számú, (hölgyek részére számozott Ölőholyre szóló) bo-lépti jegyek bocsájtatnak ki, melyek csütörtöktől fogva Csillag Ignács egy 1. igazgatónál a dohány-főtőzsben kaphatók. A felolvasás kezdete 8''/j órakor este.
— A nagy-kanixnai vörös ke rewt-egylat egy eaer forinttal a Budapesten építendő Erzsébet kórház alapitói sorába lépett. A letenye vidékiek pedig a nagy-kanizsai fiók egylethez csatla* koztak.
— JPiOSSSter Ignác* városi mérnök urat ée családját ismét-nagy fájdalom érte, Krisztina leányok elhalálozásával. Vigasztalja a közrészvét őket. Az elhunytnak béke hamvaira!
— Gyászhír. Lenkey Káról, m. k. távírda liszt, ugy családja, mint Mámoe rokonai »evében mélyon szomorodott szívvel jelenti szeretett napának, illetőleg édes anyjuk, nagyanyjuk ós sógornőjüknek özv. Boldiní Jánosné szül. Prux Mária asszonynak íolyó bó 18 án éfetépek 58-ik éyében hosszas szenvedés után történt gyászos elhunytát. — boldogult hűlt tetemei f, hó 20 áo dél-•ut^n 4 órakór fognak a róm. kath. szer tar.fás szerint öriík, nyugalomra tétetni, — az engesztelő szint mise pedig folyó hó 21-én.iog a plébánia templomban a Mindenhatóhoz bemutattatui. Kelt Nagy-Kanizsán, 1882. évi márczius 19 én. A''-dás és béze hamvain ! Lenkey Károlyaé szül. Boldiní Karolina, Boldini Rudolf, floldini Gizella gyermekei. Lenkey Oltó Lenkey Margit unokái. P&ldini Eduárd, Boldiní Rudolf sógorai Poldioí Edécé, Engezszer Emília, Boidini Rudolfné, Amália, Ösv. Boidini Róbertné, Karolina, Boldini Emilía, Boldini Karolina sógornői. Boldini Auguszta, Boldini Róbert, Boldini Gizella, Ifj. Poldini Ede, Pol-dini Emilía, Poldini Lujza unokabuga és ócscsei.
— JPanoránut. A főtéren vagy 10v;.öáp óta felállított panorámára tiszte leltei figyelmeztetjük a közönséget; most uj képeket állitott fel, nagy látogatásnak örvend. Minden közelebbit lapunk hirde* tési rovata hozza
— Nyilvános köszönet, Tek. Fárnak Kálmán gyógyszerész ur ez évben is meghozván áldozatát, egy darab ara* nyáért meleg kössönetet mond a főgymn. igazgatóság.
— CrtUagi Lajos jeles festőművész hazánkfia » fővárosból körünkbe érkezett, megbízásokat elfogad iieifrlenes lakásán .Korona" vendéglőbon. Ud»ö »öljük körünkben s ajánljuk a t. közönség méltó figyelmébe.
— Kozma Sándor kir. főügyész «rat nevt napján .Institiát" ábrázoló •zftst szobor s üdvözlő irat átnyujtásával tisztelte meg a hazai ügyész} kar. Délben tisztelőiére nagy banquelte rendeztetett melyen az ünnepelt kitűnő szép beszédet tartott. Fekete Ödön főügyészi helyettes a hazára, László Zsigmond minUleri ta-nácsos, to ábbá Molnár Adim as ügyészek Psik Lajos Somogytnegye, Dr: Wlaasics Gyula a fiatal ügyészi nemzedék nevében, Ajka* Károly, Beök János, Rakovwky sat. a jubilanara emelték poharaikat. Szomszéd megyénk érdemes szülöttjét ez alcalomből mi is hazafias örömmel üdvözöljük.
— Baksán tűzoltó-egylet alakult, melynek alapszabályait a belügyministe-riuro jóvá is hagyta.
— Névmagyarosítás. Frank S»mon cssbrendeki illetőségű bécsi lakós saját és kiskorú Pál nevü fiának veze-tékn vét ,S*abaditf-ra változtatta.
— J>r. Németh AnUil gyŐI-tankerületi főigazgató mult vasárnap délután távozott körünkből a szombathelyi vonattal, hivatalos körútját folytatandó.
— A sütneghi népbank mult évi üzletének zárszámadása, forgalmi kimutatása és vagyon mérlege beküldetett hozzánk, mely szerint forpalmi kimutatása 733 010 frt 74 kr. Mérleg- és vagyonkimutatása 133.758 frt 23 kr. Nyeréségés veszteségazámlája 13-178 frt 82 krt tesz. Rendelkezésre álló nyereméuye 2939 frt 82 kr.
— Gyilkosság. Vasárnap este 7 ''órs''kor a nagyrécsoi szőlőhegyből htca-j öt tek a közeégi biró Horváth József a h. bíróval és öcscdéveL, utána jött veje és a szőlőpásztor. Ez lett megtámadja Németh Ferencz által, a bírónak veje védelmezte k azőlőpásztort err^ az ut mellől 5 egyén előugrott, mindkettő el veretett s össz-3 esett, a segély kiáltásra a biró társaival, együtt már a községből visszasiettek. A biré szép szavakkal rendre utasitá őket, azonban neki ©etek s -összeverték oly snnyira, hogy'' a sértések következtében meghalt éjfél után, Németh Ferencz támadó is másnap reg-gel szinte meghalt, kit véletlenségből saját társai ütöttek agyon, egy másik támadó, Németh József szinte haldoklik, szinte társai által lett megütve. Indokául mondják, korcsmai rendfenUrtác végetti intézkedését a bírónak, mások ezereltni viszonyból eredetinek állítják. A vizs-gálst majd kíderilendi. .4 tettes a szolgabíróság rögtön letartóztatva, s az előnyo mozist erélyesen meg''ére, a kir. törvényszéki vizsgáié bíróságnak adattak át.
— Balaton-Füreden az idéo Oláh Károly pozsonyi- -zenekara működik, az Esztorházi vendéglőt Fórsch József fővárosi vendéglős vette bérbe. Színi előadásokra pedig tudvalevőleg Gerón Andor színtársulata nyert engedélyt.
— Halva találtatott márczíua 15 éa egy éltes koldusnő a Kaczorlak é* Szent-Balázs közti utón, neve Tóth Katalin, születéshelye Kányavár. Végelgyengülés okozta halálát.
'' _ Túz volt Újudvaron márcz.
18-án e®ti,lis órakor, elégelt Mehes József volt biroaak p nczéjn, boszuból ertídt gyújtást gyaaitauak:. miután előbbi tüz-eseténél is levélben értesítve volt.
— Marha fel- és lerakodó állomások ul mínisteríleg a következő he lyek jelöltetuik ki: u. m. Szent-Iván, Kanizsa, és Csáktornya. Egyúttal tnag-emlitjük, hogy a Bécs, illetőleg Alsó-Ausztria és Hazánk kezt létezett marna-
Lajos jegyet t ott Gr. Andráasy Gyula leányával a bájos Ilonával. — Királynénk szerencsésen Bécsbe érkezeit. — Egerben 11 lap jelenik mo£\ Nagy-Kanizsán 3.
— Külföldi rövid hirek . ~~ Francziaorezág Iakósaága 35.597,58U lélek. — Laibachban egy BÍketnéma halálra Ítéltetett. — A siami királynak 350 felesége van, mindegyiket külön zong,,. oára Unittatja. — A zultán utazni készül Európában. — Londonnak 35 színháza van. — Lovag Aigner Ferencz ny. alezredes Gráczban öngyilkos lőn. — Bon toux uj intézete 30 millió frankkal me,. alakulí. — Skobeleff beszéde 16 millió rubel veszteséget okozott a azent-pé''ervárí
börzén. —
KI nyert?
Bpest, márcz. 18-án : 90. 57. 28. 89. 0
20.31.87.67.75. 48. 9. 30. 63. 7lJ.
Lincz Trieszt
Irodalom.
tárlat feloldatott s Bécsbe akadálytalanul hajthatók."
— Borárak. Keszthely vidékén az uj fehér bor éra.8 -9. 50 frt, az ó fehér 13 — 14 frt, Somlyón az uj fehér 15—16 frt., as ó fehér 28 - 32 frt. Sopron vidékén az uj fehéi 10-14, 50 kr., ttj vörös 11 — 16 frt. Tapolcza vidékén uj fehér 9<—14 £r»f ó fehér 18 -26 Irt.
— Gyászhir. Ssücs Imre zala-szent-grőthi derék av. ianitó urat, sulyoi csapás érte, áldott jólelkű aeje, hosszas szenvedés utáa meghalt. Vigasztalja tuz-tóit barátunkat e részvét, mely irányában minden oldalról nyilvánul.
— A tapolozai kir. járásbiró »ághoz albirákká kineveztettek Kövér Lnjos éi Strauez Lajos zala-egei-szegi kir. törvényszéki jegyzők.
— Nyilvános kÖHZÖnet. A zalaegerszegi takarékpénztár közgyűlése f. é. febr. bó 24-én tartott ülésén z.-egerezegi tanítói járáskör segély-alapja, j*vára 25 0. é. frtol megazavazní kegyes volt. Kötelességemet vélem teljesíteni, amidőn a tekint-les közgyűlésnek eme nemes hazafiúi adomány ozájáért a j^ráskőr Őszinte köszönetének itt a nyilvános téren is kifejezést adok. Fogadja a tekintetes közgyülé« a kör legmélyebb hálá ját. Z -Egerszeg. márcz. 20 án 1882. Páukovich György járásköri elnök.
— Hazai rövid hirek. — Egy debroexeni napssámos két eleven csíkot nyelt le s iszonyú kínok köst bele hall. — Egy temesvári disznó kereskedőtől s vasúton 960 db aranyat elloptak. — Grimm Rezső jeles festőnk meg balt — Mészöly Géza jeles iájképirenk Nógrádmegyéből nősül. — Gr. Batthány
(R rovat alatt megemlített munVa N.-.ct -Kanizsán Wajdlts Jdssef könyvkereskedés« Uial rasgraadelhetö j
— Eldfiteléti felhivds 1. Az uj mit-gyar gyorsírás tankönyve különös tekintettel a magántanulásra. 2. Magyar gyorsírás! rendsseremnek kritikai ödazehaaon-iitása a németből átültetett Gabelsberger-Markovite, és Stolze-Feny vesíy-féle gyort • iráei reudsaerekkel. 3. Gyorsirási olvasókönyv, magyar gyorsírás rendszerem aze-rint czímü munkáimra. A gyorsírásnak gyakorlati haszna mindazokra nézve, kik szellemi munkával, c írásbeli teendőkkel foglalkoznak: megbecsülhetetlen; mert a gyorsírás által időt. fáradságot mentünk meg és csak ennek segítségével vagyunk képesek az élő szót — röptében — híven visszaadni,, s azt lekötui. — Inneu van, hogy ott, hol az élő szónok bü viaszaadása kiváuataa. 8 egyúttal fon''os (mint pArlamenti, & eáküdiszéki tárgyalásoknál stb.) nélkülözhete''len a gyorsírás. , Eredeti magyar gyorsirási rendszerrel mindezideig n^m dícaekedh-2-tünk, .daczára a gyakori, néha 100 aranyat is felülmúló pályadíjaknak, melyek 1821 óta Kovács Imre, AndrAs^y György és Károlyi György grófok, ugyszinte több megye — jelesen Fehérmegye által több izben hirdettettek.^) Legnagyobbrészt «zen momentum, másrészt azon körülméoy, hogy a németből átültetett, relatíve még legjobb gyorsirási rendszereink is, — mint ezt
.Kritikai munkálatok a Gabelsberger Ma", kovits óé Stolze-Feny vessy gyorsirási rendszerek feJett" **) Cíi nü munkámban kimutattam — ig^o nevezetes s lényeges fogyatkozásokban azonv«dnek, melyoket alapjok megváltoztatása nélkül kijaví-• anunk nem lehet: — buzdított arr.i, hogy egy, a magyar nyelv természetének msgfelelő, s az eddigi, németb;''! átültetett gyorsirási rendszereinknél jobb gyomrási rendszer létrehozását kísérc:-jem meg. Mennyire sikerült elérnem e kettős czélt: azt, a jelen muukám megjelenése után a közönség réazrehajlathm Ítéletére bízom. — Tudva azt,
bog v
minden ujrak többé kevésbbé elIenKéga a régi : (bárha az uj jobb is a réginél) uj magyar gyorsirási rendszeremnek. * ny¡1 vilnosság elé való hozatala előtt jónak láttam megismertetni gyorsirási rend**''--rem fóbb szabályait a gyón- iró-szak f ríak-kal, 8 elhatároztam magamban, h igy csak azon esetben bocsátom munkámat * nyilvánosság elé, ha az, a szakférfiúk véleménye sZerrnti — erre érdemes. — Ez okból gyorsirási rendszerem fóbb szabályait a ranlt év elején egy brochur«*beu ily Czim alatt; ,Az uj magyar gyorsírás alapvető szabályai" ismerhettem, b kéziratként a szakférfiaknak megküldöttem; Örömömre szc''.gál, hogy uj gyorsirási rendszeremről a'' szakférfiúk elismeréssel Cyilatfcoztak. Szabadjon — rövidnég kedveért — caak a »Fővárosi Gyorsíró" czimü lapra, s a »ok közül egy oki. gyors-irő-lanár véleményére hivatkoznom. A .Fővárosi Gyorsíró" 1880/31. évi 4. számának 34. lapján eseket mondja : ,Kele Antal mÜtársunk egy uj gyorsírást dolgozott ki, melynek elveit ily czim alatt bocsátotta ki: „A magyar gyorsírás
alapvető szabályai".***) „Kele Antal aj
.***)
rendszeréről a budapesti magyar gyorsíró-egyesület legutóbbi közgyűléséi» c lapok szerkesztője: Forrai Soma tartott előadást, melyben Kele művéről elismerőleg nyilatkozott, s azt igen figyelemre méltónak tartja." T. Z«lliger Vilinoa oki. gyorsiró-tanár ur, a budapesti gyorsíró-egyesület volt tisztviselője gyorsirási rendszeremről irt bírálatában, a többi közt ezeket mondja: .... A hangoztatást, hangváltozatot és hangrendmegsza-kadást csak dicsérnem lehet. Prorsua
•) L. Qászner Lajos: ,A gyorsirát rövid és maeyar nyelvro alkalmssott tana" 11. 1. Pest, 1862.
•*) Megrendelhető alulirottuál. Ára:
55 kr.
»♦•) Káziratként, csupán sxakértők stá~ mára, A iserző.
HUSZONEGYEDIK ^VPOLTAM
Z A L A í KÖ Z LÓN?
v < ^i''viMABOzn:g 23-ift ísg*:
mírabile, hogy Ün még a nagy betűk je Iöléaóre ¡6 elég anyaggal rendelkezett, melyre ugy látszik egy rendazer-épitő sem vállalkozott. Mondhatom, Önnek ez ¡s szépen sikerült!! Mit szóljak, most roár ezek után — a miket röviden elmondottam — általánosságban a rendszerről? Sokat kellene ide leírnom, d.e röviden csak a következőket: Oiy rendszer, mely a hangoztatást, jelképi jelölést, hangvál-tozatot, hangrendmegszakadást, a mássalhangzói torlódásokat, mint oly aktusokat, melyeknek hiányos keresztülvitelével a gyorsirás megszűnik gyorsírás lenni, o!y_ szépen keresztül viszi; — másrészről raós rendszerek hiányos részeit: a többszörös Írásmódot, a nagy mértékben! vas-iagitást, érezést, öblöeitést stb. elimi-jjgjja; — oly rendszer csak jó lehet. Ez az én szerény meggyőződésem, melyet akárki előtt vallani fogok addig, míg általánosan elismert gyorsíró Bzaklársak valamelyike engem ennek ellenkezőjéről evídenter s luculenter meg nem győz!* Ilyen és ezekhez hasonló nyilatkozatok bátorítottak arra, hogy a már 1874. évben készen levő, de közbejött akadályok folytán meg''nem jelent gyorsirási rend szeremet a nyilvánosságra bocsássam, melynek megjelenése most is a n. é. közönség, - - s első sorban a minden szép-, jó- és hasznosért lelkesülő ifjúság hathatós pártfogásától függ! Gyorsirási tankönyvem három részre: 1) az elemi —, 2) közönséges — ós 3) felső gyorsírásra szakad. a) Az elemi gyorsirás, megismertetvén a gyoreirási jeleket, a rendszer szabályait adja elő; vagyis azokat, melyek | szükségesek arra nézve, hi.gy gyorsirá-siikg mindent ép oly tisztán, t világosan '' ti tudjunk irni, mint a közönséges Írással. Nevezetesen magában foglalja, a hangoztatás, — (voealisatio) hangválto-zat, — (hangrenddel, s anélkül) torlódások- a) magán — éa b) mássalhangzói) nagybetű jelölésének, s végül az idegen szók kiírásának tanát. — Az elemi f^orairásba egyeten rövidítés, s u. n. jelény sem vétotik fel. — Czélja e felosztásnak, hogy a kezdő csak azután i''ogjou a röviditési tanok tanulásához, midőn már mindent gyorsirásilag szabatosan, b fennakadás nélkül ki tud irni. — A másik két rész a röviditési tanokkal t''ogUlkozik, még pedig: b) A közönséges gyoiViráo a ragok, képzők, névmások slb. — gyakrabban előtorduló szók, s különösen a nyelvünk természetéből folyó rövidítéseket tárgyalja: eltérőleg tehát eddigi gyorsirási rendszereimtől: ezen rész onn az ünkényra, s elmét terhelő rövidítések —J és jelényekre, hanem nyelvünk természetéből íolyó, s önként kínálkozó rövidítésekre fekteti a fősúlyt. Eaon, a gyorsíróra nézve bő kincset eddig egyik gyorsirási rendszer sem aknázta ki. — Pedig, hogy mily haszonnal használhatók fel ezek a gyorsírásban: kimutatom tankönyvem e ré-izében. A tanuló tehát ezon ré.->z tanulmányozásánál nomcaak a gyorsírást, hanem egyúttal nyelvünk szabályait, azoknak lánciolatos ö-Bzefüggé-sét is tanulja, b látja : mennyire függ a monda''ban egyik szó a másiktól, b mikép olvadnak ezek egy organicua egységbe! Végűi c) A felső gyorsírás egyéb, az előző pou''.ban nem emiitett röviditési módokkal ismerteti meg a tanulót. A mi már most kritikai összehasonlító munkámat illeti: ebben ismertetni fogom kritikailag mind a három gyorsirási rendszert, s ki-nmtntom, hogy gyorsirási rendszeremnok n»-mc»ak azért van létjoga, mivel magyar harx-m, mert Bzubatosság, correctség, 8 világosság tekintetében ugy a Gabelsber-ger-Markovics, mint a Síolze*Feny vessy-fele gyorsírást felülmúlja-, azoknak hiányait, íncorrectaégeit, s egyébb fogyatkozásait mellőzi5 ellenben mindkettőnek jó oldalát magában foglalja, s ezek mellett ép oly, sőt nagyobb gyorsaságot biztosit, mint ezek közül bármelyik. S minthogy gyorsirási rendszerem szabályai általánosak, b a röviditések legnagyobbrészt nyelvünk természetéből folyik : ezért gyorsírásom könyebben, s rövidebb idő alatt elsajátítható, mint akár a Gabels-berger-Markovics-, akár a Stolze-Feny-vessj -féle gyorsirás. Esőken kivül ezen munkám gyorsirási rendszerem főbb szabályainak indoklását [fogja tartalmazni. Gyorsirási olvasókönyvem : elemi, — közönséges — és frlsó gyorsirásban — classicusainktól — tartalmaz olvasmányokat, melyeket — kulcs gyanánt — nyomtatásban is közlök. — Hy olvasókönyvnek — a ke/dőkre nézve — szükséget ségét, e hasznosságát feleslegesnek tartom hosszabban indokolni. Előfizetési árak: 1) Gyorsirási tankönyvemre: 1 írt o. é. 2) Kritikai összehasontitó munkámra : 50 kr. o. ó. 3) Gyorsirási olvasókönyvemre: 1 frt o. é. Az előfizetési ivek s pénzek a név, lakóhely és u. p. Bzabatos megjelölésével legkésőbb f. é. juníus hó végéig alulírotthoz Budapestre (IX. ker., Üllői ut 10. az. I) küldendők. A gyorsirási tankönyv és kritikai összehasonlító munka f. é. aug. hó közepén — a gyorsirási olvasókönyv p.edig f. é. okt. hó elején kerül ki a sajtó a:ól, s bérmentve fog az előfizetőknek magkül-drttni. Gyűjtőknek 10 előfizető után egy tisztelel-példány nyal szolgálok. Czélom! levén a rég óhajtott, de eddig még el
nem ért magyar gyorsirás megalapítása 8 nem kételkedem, hogy ezen czélom elérésében a hazafias, müveit közönség e különösen az oktatás- és nevelés térés működik, nemkülönben a lelkes és tö rökvő magyar ifjúság hathstóssn támogatni fognak! . . . Budspesten, 1882. évi márczius havában, hazafiúi üdvözlettel Dr. Kele A.ntal a Gabelsberger-Msrko vits és Stolse-Feoy veasy-féle gyorsírásoknak okL tanára, a budapesti magyar gyorsíró-egyesület rendes. — a győri gyosiró-kör leveleső tagja.
Hivatalos píaezi árak.
Kagy-JUai**án, 1882. marcz. W,
( «
100 kilogrammjával axámitva.
Boaa 11-50—12 —. Rou 8---9.—
Árpa 1.—.—&Ü0 Zab 8.—.-8 20. Kakorieaa
—•—.— — —•--7.40 Cmqántin 6 8.—.—
—•—.Lenese 32 —-—.Bab faltér 12.—.-
Bab tarka .—.—.— Bepeze 12.50—13— 8*áa» 2-50.—-—. 8aalma 1—.-.—.
1 kilogramtájával »«ámítva-Marhahas 46 —.<8. Bűrjahus —-W 8«r-ésbus &0"—.—. Szalonna -—.74—. Disznózsír —.—96. Vöröshagyma ''—.—10. Poghágyma ——20. Cxukor -—.— 5«. Bors .—•—1 — Paprika 80.—. Szappan •—.—40.
Vegyes hirek.
= Stip lányokra elöfiseUt. Az amerikai élelmes újságkiadók ujabb hathatós módját fedezték fnl annak, hogyan kell előfizetőket toborcani. Ohio államban nemrég egy uj lap indult meg, melynek első oldalán óriási betűkben olvasható, hogy a lapkiadók szerződést kötöttek az Unió legszebb ós leggazdagabb leányaival, mely szerint ezek arra kőtsksíit magukat, hogy csak a lap előfize óihéz mennek nőül. No enaól még a legkövetelőbb előfizetők sem kívánhatnak többet.
— Csokonai jóslatai. A csikóbőrös kulacsuak immár rég istenben nyugvó poétáján, megesett, hogy Debrecsenban, egy spirituálékban bővelkedő lakoma után jóslásra adja vaia magát s följegyzé agy papirosra, hogy mik lesznek torté-Dendők 1811-tól egészen az Üdv 1894-ik esztendejéig. E jóslatokból egyik-másik a mult években be is teljesedett, minek folytán igei nagy lón ez őhiitelük Deb-reóaenben. Az odavaló újságnak kesébe került e jóslatoknak egy -másolata,, fi. a még hátralevő esztendőkre szóló szenten-cziákat közi a mint következik: 1882. A római pápa és több király leöletik. — 1883. Vallásháború tör ki. — 1884. A királyok hábprtuágot. szenvednek. —
1885. Nagy vizárad s és szükség. —
1886. Anti Krisztus jelenik meg. —
1887. A Krisztus keresztje az égen megjelen. — 1888. Számtalan csodák láttza^ nak az égen — 1889. Az Anti-Krisztnff sokakat alciábit. — 1890* Vallásháború fog pusztítani. — 1891. IMyés próféta a földre jón.'' — 1892. A világ összes népei borzasztó háborúba elegyednek. — 1893. A nap és hold a földhöz jön. — 1894. A* holtak feltámadnak sas utolsó ítélet beáll.
— A Hdbsburg hit jubileuma. Folyó év deczember 28 an less 600 éve, hogy a német birodalmi herczegek Ausztriát, mint megüresedett hűbért odaítélték a Habsburg-háznak. E nap megünneplése végett az osztrák törlépeimi társaságok bizottságot küldtek ki, programm megállapítása végett.
— Még a halálban is hiu. Tri-, esztben néhány nappal ezelőtt egy fiatal asszony gyógyíthat!« betegség miatt leugrott egy négy emeletes, ház tetejéről. Súlyosan sérülve szállítottak a kórházba. Itt meglátogatták ismerősei t ezek egyike igy szólott: .Szegény asszoay! Még csak 28 éves!'' Fájdalmas mosotylyal mondá a beteg; „Nem —. csak 25 éves!" E szavakkal lehelte ki lelkét^
— Hírlapi polémia Vőrre! és revolverrel. A Konstantinápolyban megje lenő „Aoglií" és ,,NeoIogos^ czimü görög újságok, már hosszabb idő . óta elkeseredett polémiát folytattak. A „Neoiogos" megtámadta III. Joachiaí konstantinápolyi görög patriarchát és miután ezt sem pártja, sem az „Aogli" nem tudták eléggé megvédeni, erőszakhoz folyamodtak. A „Neoiogos" több példányát.^yil-vánosan elégették, azutan egy fanatikus nép''ömeg- a Neoiogos szerkesztési irodájának ablakait s ajtóit kövekkel, bedobálta, fenyegetőleg tudakozódva Kityras főszerkesztő után. Eí megjelent és kérdezte a zajongók tói, , ^hogy mit akarnak. Alig, hogy kitette lábát as ajtón, a zavargók egyike tőrrel rohadt reá. Egy munkatársa azonban leütötte a merénylőt. Miután azonban, a k»t állók még folyton ordítozlak, kiment á felelős szerkesztő Caridis, revolverrel1 kezében. Ekkor a tdmeg hátrálni kezdett. Felszólítására három tagu küldöttség ment be bossá. Abban a pillanatban, midőn a szerkesztő vissza akart menni az irodába, egy golyó fúródott testébe, fejére súlyos csapást mértek-és tőrrel megszúrták. Még annyira ereje volt, hogy háromszor lőhetett a támadókra, kik közül kettót megölt és egyet megsebesített. Ekkor érkezett oda a rendőrség, mely a vészé lyesen megsérült szerkesztőt lakására vitte, a merénylők közül pedig öbbet elfogott.
— A kassai txinÜgyi választmány az idei színházi pályázat slkalmával tapasztalt rendellenségek folytán a na pókban egy felíratott intézett a belügy-miniBsterinmho», melyben az iránt tsiv kérelmet, hogy a jövőre nézve ne enged tessék meg a vidéki színigazgató uraknak egy és ugyanazon időben két színház elnyeréseéri pályázni, ez által meg lesznek kímélve a ssinügyi bizottságok attól hogy egyik vagy másik színigazgató. -— megválasztása után — cserben hagyja Őket. - '' :
1 literjével sxámitva <J bor 82— kr.- Uj- bor Pálinka 46 kr. Ec«st 6 kr.
20-12 kr
K.l. -
Vasúti menetrezxd. Indul Kanizsáról kova :
Vonat taá na
Wf* Perc. IdK
líobir«, Ilvml ori* 5 10 reggel 2 30 délet 11 1 éjje 5 35 regg*
2 6 ¿¿Int, ! I 20 íije
€ 15 re^K* 11 50 íjje 8 40nt dél reg^l ¿¿lat éfle
207 E«*<Sk
215
209 ,
202 Had» Peetre (gyorsvoazt,
204 , (postavonat) 212 . (vegyes vonat) 81B Béoebe i''Sr.ombathelj, Sopron
'' felé)
301
SJ5 Sopronba
205 Prágerhof Kottori. Csáktornya 4 55
203 . . 2 47
201 . . (gyorev.) . 10 50
Brkedk Kanizsára honnét:
210 Eákáoy felőlv * •'' é 2? reggar
216 , , 1 41 dílb.
208 „ . \ 11 1 éjjel áll Buda-Pestről (vegye» vouat) 4 15 reggel 203 '' „ (posUfonat) • 2 5 déltft 2ÖJ i,(gyorsvasat} 1Í-.3Q éjjel
BirillX > . íl\< : 4'' 4 tégge.
S14 „ 10-Í5 ^¡je!
31E Sopruubéi 12 5déIbeo
2Ü4 , '' 1 20''ééla.
20G » „ 10 50 éjjel
202 Pr*geri»of feíél(gyor«von»*) • 6 37 reggel
Felelős szerkesztő: LAJ0Í8.

aryllt t
LX. t cz.42. §-ában előirt óvadék-képes papírban a kiküldött kezéhez le-tttni a többi fel télelek a bíróságnál megtekinthetők.
A kir. bíróeág mint tkví hatóság. Csáktornyán 1882. évi márcz. hó 17. n«pján. SÉEA ISTVÁN, kir. járásbiró.
514 1 — 1.
891 tkr. 1882. febrzár 6-án.
Tóth Lajos ügyvéd a n. kanizsai takarékpénztár igazgatója végrehajtató-nak, Hirczi Mihály és neje Flumbolt Kata végrehajtást szenvedő n.«kamzsai lakó-sok elleni végrehajtási ügyében.
K. Arver.hirdetmény.
A c.-.kanizsai kir. törvényszék te lekköoy vi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy a n -kanizsai tak. pénztár részvény társaság végreksj tatónak Hirczi Mihály és neje Fiumbolt Kata végrehajtást szenvedő n.-kanizsai lakósok ellen 484 frt 6 kr. tőke 1881. január 1-től járó 8% kamatok 7 fit 80 kr. jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fent nevezett kir. törvszék területéhes tartozó a.-k*nizsai Gói.asutben A f 718 hzsz. alatt Hirczi Miháiy F.um bolt Katalin tulajdonául felveti 1553 trtrs. igftcstlt ingatlan 1882. évi májftsbó 11-én dél elő t ti i 0.''Órakor ezen kir. törvaaék telekkönyvi irodájában megtartandó nyi.-vános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fenebb kitettbecsár. Árverezni kútóu^k Urlojoai a becsár P*/o készpénzkén, ;vagy . Óvlöékk^es papírban a üiíküldótt kézéhes.ietenni.
Vevő,. köteles & . vételácl hárpm egyenk részletben, még pedig áz elsőt az ár verés rjoger őre emelkedésitől számítva 3 hónap alatt, a 2 at* ugyanattól 6 hŐnap dstt.a S-at ögyánsitól ^ hónap ''álitt minden egy wt részlet alá» as árverés nap jától számítandó 6% kamatokkal együtt az árverési :-febéteiefcben meghatározott helyen ét módozatok szerinHefizetni. —
Ezen hirdetmény kibocsátásánál egyidejűleg megálíapitoU árverési foltételek afhÍYttalos órák alatt, a n.-kanizsai kfc''tris^ék-tfcvTosztályánál 8 a n. kanizsai vátód tanácsnál megtekinthetők.
Az elrendelt árprerés a fentirt tejekjegy zőköny''vb n íe)jegyzendő.
Az ártsrési hirdetmény ''« tkköny vi hatóságnál kíftiggesttés, ngy N«gy Kanizsa varos s i ssom zédos. községekben körözea éa kifüggesztés a as egyik bevv-beli bíriapban egy ízben beiktataí üta. kezzététotik. —
Kir. frvszék min: tkkvi hatóság. Nagy-Kanizsán 1882. fr-bruár hó 8-án. NOVAK,
kir. törvényszéki jegyzi.
GÓZONY FERENCZ
kir. trvszéki eínők-heiyettes.
509 1-3.
t
ili
Hálás ksszönotönl et nylhiairjok. miudazoknak, akik zeretett kedves leányunk temetésén megjelenni síivooek voltak.
Nagy-Kanizsán márez 22-én 1882. PLOS8ZEE IQKÁCZ és NEJE.
515 l—l.
H I TFE T É
v" '' 8.
J Ö S z A <3-tl
Palini Inkey Zsipfmond aaent-1 ötídczí vasmegyei birtokos. nl^órbogósi birtokának eizy ráB2é;''mely áll ■ 17 hold belsösóg 147 hold rét, 685^ hold széntőfőld -307 hold legelőből tizenöt évre bőrbe mehető- ..
'' A Bérleti Teítételelc * a'' tu-.lajdoijosnál Sssfc-Lőriocaen meg-
t3«idhatók^:felvilágo8rtá8t Vary El''ék alfió-bogŐÉÍ físzfc ''iö ád
TÓTH LAJOS,
513 1-3 " ügyvéd
4640. tk. 1881.
tóiyüraal
A Csáktornyái kir. jbítróság mint tkví hatóság részéről közhírré tétetik, miként Svarcs Samuné szül. Hoffmann Lina mint Hoffmann Simon örököse kaposvári lako^nőnek Krausz Emília férj. Horváth Iatvánné kottoríí lakos végrehajtást szenvedő ellen 700 frt tőke s jár. iránti végrehajt lsi ügyében a csáktornyaí kir. jbi-róság területén levő Kottorí községben fekvő 1123. számú tjkvben L 1. sor 39. hzsz. a. foglalt 170. számú tégla falasatu cseréppel fedett 3 szoba, 1 konyha, kamra és pinczéből álló ház fele, házhely és udvar ssinte fele mint felében nevesett végrehajtást szenvedett nővén álló s 350 frlra becsült ingatlanok s tarioséksí folyó évi május hó 3l-ik napján t^é. 10 órakor Kottorí községházánál megtartandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron alnl is elsdatni fognak«
Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok kikiáltási árának 10% vagy is 35 frtót készpénzben vagy as 1881. évi
*) E rovat alatt közlöttért felelősége
aem váiísl s &«rk.
!í. Árverési feltételek.
1 , ilrverés aiá bocsálUük a nagy-kanizsa: 651 sz tkvben A- f 8>18 hzK. alaU Hirczi Mihály és neje Flumbolt Katalin közös tulajdonliile-felvétt ingatlan.
Kikiáltási ár a becsár s az ingatlan a kitűzött1 egy határnapon a becsáron alul is el fogtdatni; " í v< -''; ''
2. A^ertzai kitfnók <tartoznak a beosár lO*/0-át í55 frt''30 krt készpénz heti" vagy óvadékképes papirbsn d iríkirt-'' dőlt késért lelenni. —
3jVévő köteles a vételár* 3 egyenlő részletben még ped''g az elsőt az árverés jmerőre emelkedésétől számitva 3 bónvp alatt, a 2 at ugyanattól 6 hónap alattr a 3-vt.ugyanattól 9 hónap alatt minden eigyes''vételár részlet után az árverés napjától járó 6°/o kamattal együtt a bírói letétek tárgyában 39425. 1881. sz. a. ki •bocsátottig, min. rendeletben meghatározott mód ízerint s n.-kanizsaí kir.- aíó-", mint Intéti pénztárnál lefizetni. _ A Ünatpéá»Mj***>W .féttloth« i&g
tteaíámittatni. —
4. Vevő kötéUs M^ékteket aWr-
tokbalépée napjával tűzkár ellen biztosi ta«i. .. • v..
5. At árverés jogerőre emelkedésekor vevő s megvett ingatlan birtokába lép, megjegyeztetvén, bogy s vevőnek vételi bíjpwiyickány tz 18SÍ". 60. t. cz. intézkedéjiéhe< képest Csák. az eaetbeü fog kiadaici, Qa az árverés napjától ssa-jnitott lÖ''Cap^lstt az idézett t. cz. 187. §-a intézkedésének megfelelő utóajánlst nem létatík.
A birtokbalépés napjától a megvett ingatlan haszna éa terhei a vevőt illetik.
6) A tulajdonjog beteblezése csak a vételár és ksmsUinslr teljes. lefLsstése után fog a vevő javára hivatalból eszközöltetni.
A kincstári illetik a vevőt terheli.
7) A mennyiben vevő az árverési feltételek bármelyikének eleget nem venne a megvett ingatlan az érdekeltek bármelyikének kérelmére, az 1881. évi 60. t. cz. 185. §-a értelmében vevő veezélyére és költségére, bánatpénzének vesztése mellett ujabb árverés alá bocsáttatik s csupán egy hstáridő kitűzése melleit sz előbbi becs- illetőleg vételáron alnl is el-adatik s a mulasztó vevő a vételár különbözetek megtéríteni tartozik, melybe asoubsn elvsastett bánatpénze bessámit-''stik.
Ha ss ingatlan as qjabb árverésen
ss előbbinél nagyobb áron adatnék el, e vételár többlet a mulaszló vevőt nem ii-
tkTW" febrmLr 23- 1882-
L LmM MrflBtméiiy.
t '' h. n.-kanaaai ki?: törvénrsséj: ta-liíkkSoy^í ewtáiya részéri; közhírré lél*-tik, hogy Tóth Lnjos ügyvéc. mint a n.-kaoísMÚ takarékpénztár íg»zgatója nagykanizsai lakot végrehajUtónak Németh Mihály és neje Viola Mária végrehajtást szenvedő*--kanizsai lakosok elleni 6ü7 frt 96 kr. tőke 188l.évi márcsius bó 1-só napjától járó 8% kamatok 14 frt, ner 7 frt 95 kr. végrehajtás -kérelmi 9 írt ''50 kr. becslési 19 frt 10 kr jelenlegi » mé^'' felmerülendő kOlcrégek iránti végrehajtási ügyében a fentnevezett kir. trvssék területéhes tartozó n.-kaaissai 498 az. t«-lekjegy zőköny vben A t 1. »or 550 hzsz. alaiuNémoth Mihály és Viola .- Máóa •gyenlő arányc tnls^dennkát-képévé ^pűir den hozzátartozó épületekkel együtt forintra becsült iDgatian 1882. évi junlog 4ó £ ik napját, dei-s.ótl 10 órakor a törvényszék péazti£á''oantnegtartaadó nyii-vános árverésen eladatni fog.
Kikiáltásiára fennebb c itett becsár.>
Árverezni kivánoü tartoznak a oeca-ár 10%-aV «észpeni-otia r^gy jónadékké-pas paptrbaa í kiküldöU kozéb» letenni.
Vevő köteles a vételár három egyen-}í réfzieibpn, meg,pedig aa elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 3 hónappal alt, * misoíikat "t%yari attól b hónap alatt, a harmadikat ugyanattól ^ •4í0üap alatt minden egyes részlet után az árverés napjától számítandó 6% kanuv -tokkal együtt az árverési feliételekbar mevhatározoft helven d» móaoialok szq-rint ¿cüse''.ni.
Ezen hirdotméoy kibocsátáattVtii egyideüleg megállapított árverési fehetilek a hivatalos órik alatt a n. kaaíznsr kir. trvszék telekkönyvi osztályánál i a község elóljáróíágárál megtekinthetők.
Az elrendelj érverés a f
eniirt teíult — jegyzőkőnyvben feíjegyzendő.
Az árverési hirdetmény a teiek könyvi hatoságnál kifüggesztés,ugy r. u.-kanissat városban s a .szomssáóc» középekben körtzés és h^Ttrfg?srt?s s'' a Za'' -T Közlöny czimü hirifcpbioj egj izb n j^r-j iktatás által kdsté^Jík.''
11. Arveresi feltételek.
T^T 1) Árverés ilá bocsíWífflP a na^v-ka^izsai 492- az.ijjkvb^yA t4 sor550 hzsz. alatt felvett 1043 frtra becsült íu-gallao. j : S Z 6 8 !t ; J t :: t KikíáiUai ár a becsár 8 az ingatlan a íritüLxött egy b^tárnapou; a becááron álul ÍS eladató.'' " :!" ^1''!
1 ! ^ 2) Árverez« ki.^ókj ^ptoak sí becsár 10 -"/r^ készpénzben vagy óva-dékképc; papírban¡á''kiküldött kezére le-tenni.
3) Vevő köteles a vélelá» t'' iiárom egyenlő részletben még podig az''éístJ: sz árverés jogerőre emelkedésétől'' ^¿ímit«?*
2 hónap alatt, a másodikat.&gpssaZtól .6 hónap alatt, a harmadikat ugyanattól 9 hónap alatt minden egyes vét él árrész bt után az árverés napjától járő 6*/0ijsmat-tal együtt a bírói n le tétek tárgyában 38425 1881. sz s. kibocsátott igazság-ügyministeri rendeletben meghatározott mód szerint a n.-kanizaa: kir. adó- mint Ütétí pénztárnál ftfiaetái^
A bánatpénz az utolsó részletbe fog
. í».. V ■ ■ -a i
4 V^vő köteles az épületeket a bír-
tam. — f. •• / ; , : ''
5. A.3 árverés jogerőre emclkedés"t kor ve7Ő^. megvett ingatlan birtokéoa. léj;'' megjfcgy,ehetvén, bogy ,s vevőncic .vételi ^iso''nyitv^oy''az 1^81. írt 60. ucz. intéskedébehez ¿¿pest c*ak az esetben fog kiadatni, ha tt irveróe napjától számított 15 nap alatt az fdézett t. cz. 187. S-a iu-tézkedésének megfelelő utóajánlat nem tétetik. ,
A birtokba lépés napjától a megvett ingatlan haszna és terhei a vevőt illetik.
6. A tulajdonjog bekebelezése csak a vételár és kamstsínak teíjes lefizetése után fog a vevő javára hivatalból eszkö-zöhetni.
A kincstári illeték a vevőt terheli.
7) A mennyibea vevő. az árverési feltételek bármelyikének eleget nem tenne a megvett ingatlan az érdekellek bár. melyikének kérwlmére sz 1881. évi GO. t. cr. 185. §-a értelmében vevő veszélyére és költségére, blaatpéözének elvesztése mellett ujabb árverés aiá bocsáttatik a csapás egy hstáridő -kitűzése melleit az előbbi, becs-'' illetőleg''vételáron, alul is el-adatik s a mulasztó vevő s vétalír külön-bösetet megtéríteni ''tartóe>k, melybe azon ban elvesztett bánatpénze beszámittatik.
Ha as ingatlan as ojabbi ''Árverés o az előbbiué! nagyobb áron vételár többlet a mulasztó vevőt nt-in illeti. —
Ar
HüSZONfc<miHE» ÉVFOLYAM
a-Ai K; Al IS K Ö Z L O S Y.
MÁEÖZrTS 23-án 1882.
i\i

H I ! R D E T E S E K.
A nagy-kani/na: kir. lörvényavék, mint telekkönyvi hatóság 1«82. évi frh ruiir lin 28. tariott Ulós-:b>*l.
G ó Z 0 N Y t''KKENC Z,
kir. ''örtaxékí eluök-h^lyetfes.
TERSANCZKY GYŰL A,
kir. törvszékí jegyző
ő!0 1-3.
424 frf 80 krrA bcc-ült azobabeli bútorza- :{ tok. hári é'' g ''zHa«ági ea*kn»ök v»l«amt!j giboiianomö''ikMIiáU&íngó.''ágok nyilvft- j noa Árverc« utján:elad<»1nak.
Mely árverésnek 728. p. 1882. kikükléct r.Midelö végtéa f.4yíán a b*Iy-ezinén, vagyis Márkás Lajos és neje: kánál .Bellatinczon leendő eszközlésére 1882-ik év mároaius bé 30 ik nnpjának délelőtti 9 érája határidőd Ikiiüröúk és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak m«g: hogy az érintett .¡ingóságok et*n árverésen az 1881,
évi LX, t, c*. <07. § ft értelmében a legtöbbet igérőnek.becaáron alul ía> eladatíi fognak. 511 l-l.
A« elárverezendő iagöaágok vételára az 1881. évi LX t. cz. 108- § ában meg- í állupitott feltételek szerint W kifize''endfi.1
Kelt Aliő-L-adváo l882''ik évi márcsrioí! hó 19 ik napján; a 1
VSESI rS ELEK, kir. birőaági végrehajtó.
Fagy-Kanizsán a Fő-téren í! Második uj feUlutás !!
Mind«n kúp változtatott.
„ w e''B I is
Miilón az «ddi-i látogatásén kö*z<in?.m .1 má.o.iik még »sgyízerOeMi t.-IÁIiiiáirál szá-íiios latrig it iscrt esedezem.
Teljés tisztelettel
5<i2 4—»
AVERIN R.
57. 1882. szám.
ifl
Arver. hirdetmény,
Aluürt kikü''dött végrehajtó »z
1881. évi LX. t. cz. 102. § a ért-lmében esenncl k''ivbirré teszi, hogy a tekrntotes al-é-1-ndvai kir. járásbíróság 653 82. sz. védése által Polfák Gyula belUlinezi lakos végreh-jtató javára Márkus Lajos és
neje beItutiiiczi lakosok ellen 307 frt 87
kr. tőke ennek 1881. évi november hó 4-ík napjától számitandó 6% kamatai és eddig ö.iszea ;n 18 frt 45 kr. p*rkfilt«wg követelés erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával biróilag lefoglalt éa
ingj panorámája és stereoszkop-terme
álható reggoltöi este 1(; óráig fényes kivilági-•".'' tás mellett.
A KIÁLLÍTÁS
több mint.lOOOkülönféle érdekes képet tartalmaz, melyek közül a legszebb Operák, operettak, baletták, párizsi színésznők. Csoportképek és párizsi genreképek transparcn-a ltfpompáa''ibb Wrmó»r ti sziuczést''on. '' A le''éujjib''b és mr-f»t''»ki>■ tó r* míító r..f. vészileg (''•*. étsibiveii atáozva. RUDULF koroaa-berczeí és STEFÁNIA főberczegnó esküvője épugy a nagyszerű budapesti bevoLUlaS. — Rinflsziabáz égéss Bécsben
Azonkívül a bécsi lövészúnnepély — Jétffinnepély a zürichi tón — Napoieon berezeg megöletése. — A szegedi es budapesti arviz stb.
Belép''-idij. személy enk int 20 kr.
Winden látogató égy ajándékot kap.
legtisztább éjrenjes
SMkWÜJ-Y^T
legjobb Asztalí-és üditö ital,
kitüaö hatásúnak bizonyult köhögésnél, gége bajoknál, gyomor-és hólyag hurutnál.
£DECSEK(az emésztés elősegítésére).
Mattoni Henrik,
fctrlfbtábsn ^Cithorerí-j.
•ÎÔ9 10-48.
oooooooooooooo
haszonbérbe adás
Az Esterházy h<srcz''gi hitbizominv részét képező csobánczi uradalomhoz tc -tozó hej?ye*di tagositott birtok Z-.''.ú ban Tapolczától l1/^ mértföldnyire, 1106 kataster hold terjedelemmel, melyben 5 h. belsőség 5 h. kert, 255 h. szántóföld, 123 h. rét és 720 h. legelő foglaltatik, és a melyhez Hegyeid Községben a korcs-máltatási jog éi a hegyesdi patakon levó három vízimalom 3239/16oo hold rét ¿s szántófölddel tartoznak, a folyó év november hava i-íől tizenhat évre haszonbérbe adandó. Bérleni szándékozók leveleiket ,.az Esterházy herczejci javak zárgondnok* k5cpont i« z-gatóságához Kis-.tlartouban''* cui mezve nyernek a feltételek iránt érte.-i lést. 512 1-2.
z Igazgatósag,
00€>00000000<Z> OO
CX30000ÖOOQOOOOOOOC30000000000000QOOOOOOOOOOOOOOOÖO
r Vétele és eladása
P é D z.
mindennemű
állampapírok, sorsjegyek, értékpapírok, részvények,
elsőbbségi kötvények, érezpenzek sat, váltó-kiirás külföldi piaezokra. igérvényelEminöen nuzásHoz.
Jelzálog-kölcsönöket házak és onto kokra a legjutányosabb feltételet
es^tieg tcrleszhetés mellett leggyorsabban eszközölve és kikebel»zé3eket foganatosít s tudósításokat ád
ügynökségi és bizományi üzlet,
uüOÄPEST váczi-körut 35.
508 l-l.
'' • Sf
Megbízások eszközlése a budapesti ós bécsi tőzsdéken.
Tókcelhelyezésre különösen ajánlja as alólirL.y.4ltó.-jiz_kt
a pesti magy. kereskedelmi bank 5%-os álogleveleit
melyek a leg^xgjobb bittonaig melleU aron elKnyt is nyújtják, hogy a jelenlegi árfolyam srerict, ha ki is buzatoak. veszteséget a«x ered-
ményesook. és napi ártfolyamon aditcak el. — ■--''
''3
503 2-10
A pesti magyar kereskedelmi bank váltó üzlete
Badapest, Dorottya-ntcza 1. sz. (saját ház.)
A legközelebbi búzásra ajánlunk:
Április 1-ére: Bécsrárosi sorsjegy Ígérvényt 2 frt 50 kr. és 50 kr. bélyeg.
15-ére: 5fegy. kir. nyeremény-kölcsön-sorsjegy Ígérvényt 3 frt és 50 kr.
bély
* ÍT
--------- __


1 A VI
e s
t h 8 a szétküldési C2ég.
Legangysbfe szétküldési ezlst . .- j
nagybani árakban ajánl Hamburgból postán ; bérmentesen ingyeni csomagolással zsákokban 5 kilótól kezdve „v
Osztr:- irt. iit. ;.
. : : I-,
«ZXtn
21. äccca valódi arabiai — — -- — — —
22. Heaado igen nem ej — — — _ _ _ _
24 Jsvt I. tárga nemej — — — — " _ _
30. Énba tö''d erStetjes — — — ____
27 Pert-«çoCa; igen kiadte — —. ________
25. Javt II. sárga nemet — . _ — _ _ _ _
32. SantOi, jóiilésQ — — — — ____
33. Doaiago, kia^ó* _ — _ _ ''■''_ _ _
34 Rio erítoljes és titzu— — _ _ _
, , , . \ kit0 l5 krt61 írtie ö-ßO- Kiiwlïk : Kren Rard.^ - noroon
kiî fcBi«ï ¿J ^^ «é»MWési|y»M.és solitf szabat. Árjeyyaé
V c-- '';,ttbv*: -tV"111^''01'' v^mjnt kis pesta tjróbik dijmeat^cu kfll^oi-
..ek Kerjuk b. ajanlatát és ajánljuk .magunkat " ''45; 9_->f,
FUNKE & KOENBERG HAMEÜRG.
7 10
6-50 5 — 5-
fy— 4:40
á ar)
3 90 3-70 3íi>4 honlón-
Figyelemre méltó.
JEAÉZ&OR (Spilepfeia) görcs és ideg szenvedők biztos segélytnyernek módszerem által. Jutalom még csak a látszaíos jobbalís után. 490 c-*
Gyógyítás levélileg.
Prof. Cff. ALBERT
Paris, 29. Aveirae de .Wagram. ^
. . kérdi miBd-n beteg önmi^í, Helyik gyótrttk?
b, dousaek lehet hittlt adni ? Kx vagy ama hirdet ¿SSíft v
fel a b-logvAlssti , a legtöbb esetben *pen ^ a J«ro^»bbaV A kr KZJ «alódást ^ i hiába v.ló pénzkiadást JXíannxí £
ii m>Líiaxk 6 "Betesbarit- czimfi kBuyv^kM
mert abban.a legjobbaknak bizonyait gyógyszerek tirrvilaíOs*» á.
3SS 2-í ''^.ITL''; aR{ hogJ «S« beteg «Í5SSSRE
ra bat « . Iegjobbü vilassthatja ma-gácsk A fenntobbi, Sr 29 W^t ért könyvecske .ngjeu és bérmentve küldetik meg x meg-endelőnek Uhl nem Okos több költséget, mint 2 krajexárt a levelez
í(\r, a ,n
-''»'' .... ŐSí RNV BflÖ K sokszorosan elismert owdtwem, álul miitet és foglatkozás-hanix zavarok ,. pélkül tartósan gyó •
^rrifioT
I .jTutalom c<ak
I !):> ''•'' > \ i i
g y i t á s után.
már bevégzett gyó-
|| *
n n x
i *
Prof. Cfí. ALBERT.
Paris, 29.
u
Avenue de "Wagram.
GTONrORUROM KATH.IMAKONYVEK.
Van 8zerencaéni jelenteni, hogy -i kiiztisztclíjfü JJckc Kristóf vörös herényi róm. kath. plébános c« hírneves m»zy»r iró által figyelemmel sze-kesztett harmariík és negyedik kiadás*, ért, az hitatosságot előmozdító, a kath. hivek «zívet mmesitő. bKromféle kiadású: ,Mfi?nyeí llann tskcrC, Üdvö-xó^ ö«»-véuye", „Biztos lelki vezér" czimü és már tizenkét ezer példányon felül a kath. hívek közt elterjedt
lmak önyveket
a teljes irói joggal örök áron megvásároltam.
Beko Kristóf plébános ur, a kath. hivek jobblét-ér: kesen küzdő lelki a.tya bölcaen b->lálá ezen imakönyvek szak«''''-gességéf. ée <»zek által igyekezett * nyelvetrontó és hibás inia-köuyvok kiküszobölé»ét előmozdítani.
E''/.eti imakönyvek megjelenéíök óta mindenütt sziven-n fogadtattak é-j eddig a venzprémi, péexi éa «zomhaihelyi pQ^pökt ható^ájíoU jóváhag5fá^át, kinyertek, s e^áitai kifejezést adtuk, miaze.-ín f o xzépen kiállított hibátlan imakűnyviik terjesztését a kath. hívek közt szívesen látnák.
Meaayei mannáskert, vagyis toljc* t-nrUlron ima- és énfkönyv k«ro.<z-tény kitbolikusok b*si»iál-itírA, harmadik kiadás, üt tnflvé «».i ar.etü képpel 8-rítO, f.ílbCriien, kötve tikban . frt 1
Kgész bSrbcu, tokban és finom arauytnetsEÚSJial . . írt l.W
J2gé*t 1-őr aranym^Usél, «at ós kerosst .... frt 2.7U
ZcrgcHórr.«n, eait és dinsitténsel..........frt 4 -
Finomabban készítve . . . . . . frt f">
Selyem- vagy bárxonykötés aranvm»tn*és*el disxitve frl 7—!<'' -
Mennyei mannáskert, ) finom papírra nyomva 12-rotíi, ha- kitilnö üdvösség ösvénye. > xcrvlmcUzrtil JtéjipL-l. Sziuuyumatn c/.im!*j>{-a!. 31ztos lelklvezér Negyedik kia-lá?.
Fél bőrben, ..............
Egéss bőr, finom ar*nymeUrés és tokban Aesél keresxt é* csattal .
5íergeb6r áifl*jtóssel .......
Fiuomabb kiállitctt.....•
Selyem- v*gy bársonyk diszitm^ny Jiennyeí mannisker 32-rétU, temérdek képpel dimitve,
pap''irk tokban , Aranymetszésí- l, tokban .....
Acaél kereszt, ciatta! ......
Zergebór, diszken .....''• Selyem-bársor.y finom dí»*itinényitycl .
Kis rÓZíásksrt, vagy a ka''tL. ker..sttény ifjimie ¡n>;''i Csinos ariuyny-''matu papirkötésboii, tokban ; ára 30 kr ; :m£"t esftvt nvorní«sa.l 41) kr.,''e^z Ijórben v>:Jinp;jpirAr.acyineU*éfl5cl. t<ik!»/in 50 kr. ;* aezél«<atra 70 kr ; eg.-si bűrbon velin pipi.'' trauyni. Uií-;ts.;l <•* *c«tl csatra., kereszttel 80 kr.
Ejykázl énekkSnyy, lift egyházi éneket tarUlnxzó, Il-ik kiatlá.t ért csinos aranym«Uzés*el ké*itott konyveo.''ke, ára ('',0 kr.
HOTJOkkomároBt eslény, a bold. sz Máríxt kegyel.-tteljesen tisrt.-KS magyaroknak ajánlva, ir* *20 kr.
Magy AMwat, irta Tóth Mikc Jézrs társasági taj IV. kiadás, könyv képekkel ára fü=re IS, kntve arxnynyomastal 28 kr.
k szent keresi tat! ájtatosság, képo* kiadá.t irta Saeminvi ÁN'' ■>-.: Fercnex r. áldozár, kemény kCtés, araarnyomásjai 23 kr
Mindcu megrendelés po^ta fordultával eszközöltetik.
Tisztelettől
frt
r-t
frt frt
IT l
frt frt frt frt
12) l.h '') frt 2 Sü frt ''—G. -r, R. -
—.40
i — i ,r.o v.-» >
énekei k : ■!
\X57.I'' U
csih.ii
-ni-
wajdits józsef.
könyvkiadó N -Kanizsán.
iMiMiEGJiINgSEN-CHOCOLADJA és LISZTJ
BÁRON LIEB1G ___
''^^^irlB^Ei^LEE!!1 f kir-,fsfállit<i STUTTSARTBAN a HAL I''0-[jEGU^1IsŐsES CH0C01j íD a legeisó orvosi "tektatí-
A XÍ.LT0 LEQL-E ATi ZT"^ , '' 9 l m^élMö Uínyoknak s„. kitttn6, tápláló és hdUms hü Mt nvujt.
««.ev«,., X kisebb ^ ^ ^^ & ^Up^ny^
a foraktárDá! ECKiEDT PÁL bécs, i Weihbarggasse 24 ptatofc 1 ''"■"odalőni összes gyógjliraiban és fttizcrkeresiedéseiben; ellenben nagyobb mennyiségben
T i ^á8fábban jUTLBAOH ZSIfiMONI) gyógyss Eszéken niwm • „ .x «« 8-M.)
DI£BAÍLA ^ ipséié (S^nia) MAWS^Z^^ Szé kes fehér ráró tt BEAUíí
S«gr-K«iaáe, «rovatott» kiMÓ Uhjimm Wi^it* JW gyom^jia.
NAGY-KANIZSA, 1882« mdiczius 26-án.
S5-1ÏC sseé^xlx
ElólLetésl ár:
ejrfaz érre......8 frt.
fél évre.......< ,
negyed ¿vrc......2 ,
JSyy 10 kr.
j :<i:.
HIRDETESEK
hasábos petitsorban másodszor ù s minden további soré:''. 5 kr.
NYILTTÉRBEN soronként 10 krért vétetnek tei lüucstári illeték minden egyes ''-¿rái* tésért 30 kr. fizetendő.

Kttszon egyedik -évfiflyám.
A lap szelkmi i észét ilietn ¡ttíwé. oyek a s; erkeaxtótoz, anyagi, részét illető közlemények pedig & kiadóhoz bérmentve intézendók : NAGY-KANIZSA Wlatslesház
BÍTmentatíer. lev«lek csak ismén munkatársaktól fogadatnak ei
Kéziratok t Issza nem küldetnek.
Nn-rj-Kanizsaváros helyhatóságinak, snagy-kanizsai önk. tűzoltó-egylet«, a , nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank0, „nagy-kanizsai takarékpénztáre, a ,zalamegyei általános tanítótestület* a 3nagy-kanizsai kisded-nevelő egyesület", a nagy-kanizsai tiszti .önsegélyző szövetkeze:*, a ssoproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai kai választmánya* s több megyei és város
egyesület hivatalos értesítője.
Heíeiiklní kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
A >"ag>-Kanizsán építendő színház ügyében.
Dicsérjem-e azért Kanizsát, mert színházat fog építeni ? ezt nem tehetem, minthogy Nagy-Kanizsa csakis egyik kötelességének tesz elegetvme-lyet már évekkel ezelőtt kellett Volna teljesítenie. Én egyedül a technikai térre fogok szorítkozni és habar találkoznak egyesek, akik szavaimat talán korainak fogják jelezni; oe én ezeket most annál is inkább hangoztatom, mert meg vagyok róla gvózód^T, hogy az építésre nézve pályázat még hirdetve nincs, a tervek nem készek és igy szavaimat a nagy-kanizsaiak még figyelembe vehetik.
Nagy-Kanizsa színházat kap.
Mily remek eszme; de reme-kébb lesz a való, ha az csakugyan remekül iesz keresztülvive. Magyarország dunáninneni és tuli kerületeiben több város bir már színházzal s legtöbb helyen hódoltak az angol elvnek : „feleljen meg az épület a czél-nak, a szem pedig elégedjék meg azzal , amit lát !c Hogy őszinték legyünk, akaratianni meg kellene hajolnnnk e praktikus angol eszme előtt; de mai napság már az angolok is eltérni kezdenek monoton építkezési styljük tol és hódolnak a renaissanee-nek.
Ne csak azon legyünk, hogyJ legyen színházunk, hanem azon is, hogy egy monumentális épülethezszük-ségcs művészi kivitel se hiányozzék ; különösen színházaknál a fősúlyt arra kellene fektetni, hogy ne várjon az idegen, aki hozzánk jön, addig, míg mi meg nem mondjuk neki: „ez a mi szin''názunk I* — hanem ismerje fel monumentális épületben rögtön a Thália templomot.
Erre pedig leginkább Nagy-Kanizsának (a kis Bécsnek) van szüksége, minthogy Nagy-Kanizsa Magyarország egyik legjelentékenyebb városa, nagy forgalommal s e várost évenkint ezernyi idegen látogatja meg.
Nagy-Kanizsa nemcsak Magyarhonban, hanem a külföldön is szép hir-r névnek örvend, napról nspra magasabbra emelkedik a közönséges élet niveaujától és azért szükséges, sót kell, hogy Nagy-Kanizsa nevéhez, hiréhez és állásához méltó színházépületet kapjon.
Pozsonynak is van színháza, de nem irigylem. Az épületről bizony senki fia sem ismerhetne a múzsatemplomra; külseje nemcsak monoton, egyszerű, semmitmutató, hanem — mondhatpám — visszat asgi tó i.üeg-engedem azonban azt,; hogy errői a pozsonyiak nem tehetőek ; - az épület nem uj!
Hogy Schenfer jeles műépítész,; tanár és hírneves szakíró szavaival éljek: „Négy.aolog szükséges e g y. é p ül e t Vm a g a s ab b m é Jt t ó ságához: 1;..a disz, melyet inkább túlozni. 2." a riagyság, melyben '' magunkat. inkább mérsékelni kell. 3. az anyag kitűnősége: annak jeléül, hogy a költségek nem kímélteitek, 4.az épület örök tartóssága, mi a i: mindenki által oly nagyon óhajtott dicsőséget biztosítja:" ''
Sajnos, hogy . nagyon ^evjesen követik a 4. pontot; habár az iró nézetét osztják is; de nemcsak pro-vinczialis helyen lőnek ily nagy bakokat, hanem fővárosokban is. Bécsben például senki sem ismerne az itteni szinházi épületekben a múzsatemplomokra, kivéve a római stylus-ban épült udvari operát és az uj bnrgszinházat, melyet most építenek.-A Károly-szinház, Theater an der Wien, Józsefvárosi színházakra senki sem merné mondani igazi mivoltukat: ha az óriási aranyozott betűk nem tudatnák az idegennel, hogy miféle-épületek ezek? Itt ismét valaki azt mondhatná, hogy ezek is régi épületek. Ám jó S de- a hetvenes ivekben épül*; s most elégett Ringszin-házról sem állíthatta volna, hogy ez szinbáz, ha a czégérül odaszegezett
aranybetük mivoltát nem jelezték volna; igaz'',hogy felette diszlett Apolló, de ez nem elég bizonyíték^ hogy az emberrel elhitesse, hogy az éoület színház; mert Apolló a nap és a szép művészetek istene és igy más műintézet is lehet. A régibb színházépületek közt még a legsikerültebb és czéljának legmegfelelőbb a „Wiener Stadttheater®. bár ezen is rajta remek a címfeliratot tartalmazó betűk, de ezek nélkül is köny-nyen ráismerhet az idegen a muz*a-templomra. Pompás római stvlusban van építve, a terasson az egyes költők életnagyságú szobraival díszítve, a csarnokban az egyes fülkék a görög .mythologia képeivel ékesítve. ,
Igaz, hogy Nagy-Kanizsán nincs olyan háztenger, bogy egy különösen imposáns monumentális épület kitün-.''tetése szükségessé válnék,— de nem ''"díszére válik-e egy ilyen épület a városnak és nem marad-e egy becses emlék az utódok számára?
Régebben kénytelenek voltunk kalitkákat építeni, azaz az emeleteket íigy beosztani, mint a földszintet; nem is volt más mód, mint a földszinti falakat egész a padlásig felvezetni. Ma már ezen tul vagyunk. Az építész nagyon jól tudja, hogy az úgynevezett 0Traversekc segélyével a következő emeleten, bármely helyen újoncán kezdhetjük a falat építeni. Csudálatos dolog, hogy provin-crialis helyben még ma is ellene vannak az építés e nemének, habár na gyón is praktikus, azonkívül tetszés szerinti pieceket készíttethetünk és gázdálkozhatunk mellette, minthogy az üver; vastraVerse nem drága. Ha nem csalódomj Bécsben az első vas-•traversét a Károly-szinháznál alkalmazták és pedig a ezopfkorszak virágzásakor.
A helytartóság semmiért sem akarta megengedni, bogy egy fal egy ilyen traversére építtessék, mert attól tartottak az akkori bölcs urak,
hogy a fal a vasrói rögtön le fog fordulni. Egy gazdag építész Összes vagyonát letette biztosítékul és akkor kérelmének hely adatott; a nagy urak azután azon csudálkoztak, hogy a színház nem dől össze; pedig a Károlyszinház Bécsben régi épület már és még mai nap is teljesen ép és erős.
Hogy épen vasról beszélek, lehetetlen elkerülnöm, hogy a Nagy-Kanizsán épitendó színháznál egy valóban fontos körülményre- fel ne hivjam az illetők figyelmét
Sajnos, de való, hazánkban még mai napság is — ép ugy. mint egész Németországban — a faanyagot veszik az építkezésnél főtényezóül; bár a magyaroknál már a lépcsőket még is kőből készítik, holott a németek ma is fából. Ausztriában ez egészen el van tiltva.
A tetőszerkezet fábólkészitése az egész világban meg. van engedve; de tapasztalhattuk azt már nagyon is, hogy az még a közönséges lakóházaknál is részben ki van zárva és alié fog egy vágy két évtizedig tar-, tani és látni fogjuk, hogy mindenütt a tetőket vasszerkezetből állítják elő-Csodálom, hogy a magyar kormány azt eltűri, miszerint az egész lakóházaknál a fópárkányzat fából készíthetik. Nem /látja be a kormány en-; nek káros voltát? Szegedről irja nekem egy collegám, hogy ott is az uj épületeknél a fÓpárkányzatok fából készíttetnek és ezek vasdróttal erősíttetnek .''- a belső tetőszerkezet-'' hez. Most gondoljuk csak arra, hogy az esó a fán átszivárog (ez már a legjobb" esét,)" vagy pedig azt vegyük, hogy a szerkezet, mint a legtöbb esetben, nem vág össze, — akkor az ss6 ugyancsak befolyik; a víz méreg a vasdrótra nézve, ez megrozsdásodik, megszakad es az egész párkányzat s földre , esic.
.De vehetjük a legeslegjobb esetet, hogy a víz vagy eső nem szivá-
rog át a szerkezeten:- de tény az hogy a vasdrót a levegőn is megrozsdásodik,'' a rozsda femaija a drótot 4s ¿p ugy járunk, mint fentehb emiitettem. A legtöbb esetben azonban — mint collegám irja — a feáz el sem készül és a íopárkányiat magától is lehall.
Mellőzzük tehát ezt tökéletesen és készitsûk kóbóí ; a fapárkányzat tűzvész esetekor is veszélyes, elég és. ismét lehull és az mind nemcsak anyagi veszteséggel, hanem éietva-8zélylyel Í3 kapcsolatban van.
Ép igy vagyunk az egész tetőszerkezettel, ha az fából van készülve ; nem akarok itt hosszabb : leírásba bocsájtkozni, tényeket hozok fel, ezekkel szemben harczolni nem lehet. Ha a nizzai és bécsi Eingszinház tetőszerkezete fa helyett Tasból lett volna készítve, hány száz emberrel kevesebb gyászoltatnék ma? Hányan üttettek agyon í iehuüó tüzes fagerendán által? Számtalan ember ezeknek köszönheti halálát!
Azután ne ijedjünk ám meg, nem olyan borzasztó drágs egy vas-tetőszerkezet !
Kanizsának jó hire soknál nagyobb, mint lakosságának száma ; — nem kell ott nagy színházat építeni. Építtessen Nagy-Kanizsa valamivel kisebb színházat, legyen azczélszerü, comfort berendezésű, vasszerkezetű fedéllel illetve tetővel, fa helyett kőből készült fópárkányzattal és igy tűzveszély ellen is biztosítva van.
A város 30—40000 irtot szán a színház építésére; adjon 50000 forintot és hiszem, hogy ezzel elérik a czélt, a városnak nemcsak egy imposáns és remek,hanem egyszersmind egy czéiszerü monumentális épületet ajándékozni.
Thalia templom felépítéséhez leginkább vagy az ó-görög, vagy pedig a római stylust ajánlanám ; a Renaissance jobban illik a lakóházakhoz. A terasst és vestibulet egyes
T ARCZ A.
Szívhangok.
— Emmános. — Csak akkor szép, akkor t^e: Ez az éict énnekem, Ha itt vagyok, La itt ülök ; Te mell<-tt«d kedvesem Azt képzelem, azt gondolom, Én ilyenkor magamba; Hogy nyitva ill olöttem a ücnyorasAgnak sy''Uja.
Néz» csak reám kis angyalom Arcsomon is láthatod : Hogy ilyenkor elfelejtek, El minden bát, bánatot.
. . Tedd csak ide a ssivwnre Bársony puha kezedet, Győződjék meg milyen hévvel Ver — dobog — as éretted.
Te vagy, te vagy édes lelkem Az én őrző angyalom, Ügyelsz leám éjelenkint; Mikor mélyen alnstom. — S ha olyankor tCLndár-álmok Jelennek meg előttem, Azért is csak téged áJdlak; Téged drága kedvesem.
Szeretlek is kis loányka Szeretlek is tégedet, Olyan forrón, olyan hévvel; Hogy már jobban nom lehet-S irántadi hő szerelmem Nem is htll meg, — csak akkor: Ha majd reám a temetó Hideg hantja domborul.
KÁROLYI L. GYULA.
-1 Kísérlet.
Rettenetes dolog történhetett ! A falu legokosabb véoasszonyai csoportba gyűlve tanácskosnak. Öfcszedi^ják böl-©»sógbeú megóasíilt fejeiket, a titokzatos!
... » i suttogást csak egy egy caudilkozva saj nálkozó iölsóbajtás ssakitja meg . . . Ha a falusi bölca társaság egy uj tagja érkezik, újra ia-tg újra el lesz mondva a borzasztó újdonság, természetesen mindig reitf«.ntőbb színezetben, — ujabbnál ujabb egészen hiteles adatokkal megtoldva. Rogy ne volnának hitelesek az adatol;''? hissen egyiket Mári néuí hallotta, a másikat a minden dologban csalhatatlan Kati néni, s igy tovább...
„Menjünk a plébános urhoa, mondjuk oí annak a dolgot®, indítványozza az egyik tag.
tA világért sem ! hisz akkor még míaéc sem akarne szolgálnitunem leg föilebb. jövő va<járnap jól megpirongatna, a templomban! Nem tudjátok mikor -& mult esztendőben, ''a Balázs Irlke h:>za járt, elpanji8zkodta a szegény Balázsné a plébános urnák a bajt, s kérte bogj mondjon misét. A plébános ur még jól megpirongatta, azt mondta neki, hogy máskor olyan bolondságokat ne beszéljen neki, aztán rá következő vasárnapon ugy — lepirongatta — a templomban. — csakhogy éppen a nevét ki nem kiáltottad
„No már pedig misét kell szolgáltatni, mert máskép soha sem lesz nyugta szegény lelkének,« sóhajtott fel, keresztet vetve a bölcs Kati néni. .Ebben az Istentelen világban már a papok is k'' tetlenek! Számoljanak ők majd lelkűkkel. Más pap volt az, ki leány koromban volt nálunk, ha ilyen dolog történt, (tudja asl az öreg meater ur is,) a mester úrral együtt eljött, beszentel lék a házat, aztán mindjárt megnyugodott a ezegénv lélek és nem járt többet haia.e
„Bizony igaza van komám őzony ! es nem It olyan pap mini a lobbi volt, aem is prédikál olyan re.ndeaen! Hej azaz elíbbeni! az olyar. szép czifra predikácziókat mondott, hogy alig értettünk belőle valamit 1 Ez meg caak föl áll a szószékben, vagy az oltár előtt és ugy elbeszélget velünk, mint akármelyik íalus: ember, uem is afcar prédikálni, csak mindig okoskodik, meg tanít . . . Múltkor a bába asszonyokat tanítgatta, mi nekünk meg azt mondogatja, bogy hogyan neveljük a gyermekeket, mintha bizony tőle akarnánk azt megtanulni! . . . Nem kelleti az án apámat tanítgatni arra, mégis milyen derék gyerekeket nevelt'' Elmertek azok mooni, még a harmadik megyébe is fórba! Aztán ha a korcsmába mentek, kiverték a fél falut is ! Pedig az apámat nem tanította seui a pap, sem a mester, hogyhogy an nevelje föl a gyerekeit. Meg aztán csak azért pirongatja az embereket, hogy miért nem járatják a gyerekeket iskolába ! Az aztán prédikálás ! Nem is kéne nála miséztelni szegény lélekért.«
„Ugyan ne beszéljen így komám asszony 1 biszen muszáj itt niséztetni, nerl itt halt meg az öreg Kovács koma. Aztán nem is keli megmondani neki, hogy miért szolgáltatják a misét."
Haza járó lélek ! Valóban érdekes dologi Tekintsünk cs*k vissza ámult estén történtekre, lássuk az egéez dolgot!
Kovács Balázs gazda házában a lámpa világánál három személyt látuEk üldögélni. Báláz« gazda leányával és anyjával az elfogyasztott vacsora után beszélgetnek. A negyedik személy a gazda asszony éppen most verte ki, & kályha melletti nagy teknyőbe a azitát, holnap
kenyeret akar sütni. Ki íe menne a kovásznak való vízért, de a hideg téli czél oly csúnyán fütyöl az ereszet alatt, mintha csak valaki sima, jajgatna oda kint. Néha-néha egy-egy nehéz esőcsepp csapódik az ablakra, nagyot koppan rajta, agy, bogy a bátor gazdasszony ijedten ereszti ei az ajtó kilincsét és habozva megáll.
. Ar. asztalnál épületes beszélgetés folyik éppen, nem csuda, ha a gazdasz-szony babonák és balhiedelmekkel jhelt lelke szél zenéjétől és az eaó cseppek kopogásától elrémült.
„Isten bocsásd 1 de nem akanam senkit ijesztegetni, azért nem is szóltam semmit. Most már édes anyám is hallott válamit, hát csak én is elmondom: azért nem megyek az istálóba éjjelre, mert a múltkor fölébredtem és haliam, hogy a padláson vxlami jár. Kopp, kopp, kopp! elhallgat, megint csak ugy tesz, mintha valamit huz. ának, azután még éppen fölöttem hangzik: kopp, kopp, kopp í Mi tagadás m''udjárt istenben boldogult apámra gondoltam! mogijedve nagyon, a pokróezot fejemre rántottam, de meg az alatt is hallottam a nugy kopogást ; aztán m6g ugy tetszett, mintha sóhajtozni hallott; m volna. Elkezdtem imádkozni, de azért még sokáig kopogott, csoszogott, aztán utóbb a padlás végén elhallgatott. Egész éjjel nem birtam többet aludni.«
„Bizony éde6 fiam, én mondtam mikor apádat eltemették, bogy hiba van. Elfelejtették e mestergerendát verni, mikor kivitték a házból, de hát hiába, moaí már későn van. Szegény lelke haza járhat. Bárcsak a házba ne jönne •
„Mit ádogálsz asszony I talán éjfélig fönt lesz Link a miatt a korász kevo

rés miatt \e szólt a gasda, még mindig egy helyen állÓ feleségének.
rGyüjjön kend ki velem a konyhába, magam nem merek menni."
Menj ki N&cza anyáddal, ketten csak nem féltek.
Ugy l''jtt, ketten mentek ki a rae-leg vizéri. J-? azért már senki Bem ál-hatna jót, t''-gy igr már bátrabban jár« taki
Megkeverte &e isaaony a kovászt, ezépen.betakarta l tiszí a abroassal, arután lefekvéshez kéasü''.tek. Végre elfújták a lámpát, csecdesség lett a házban, csak kint az ere>z alatt fütyölt a szél és at ablak tábiain kopogott & ritka szemekben bulié eső . . .'' •
1 A- nyugalom azonban neas : tartott soká ! egy ékteJen - sikoltás szakította meg as éjjeli csendet.
„Hallotta kend?'' kérdi susogva férjét, a megijedt gazdaasszony. Felelet helyett azouban csak lassú mormogást hallott, a vitéz gazdi, ''mádkozott. Egyszerre csak elkezd s padláson valami csoszogni, össseretten ai egész család J fél hangon kezdenek imádkozni.
Uram segélj! Most éppen a gazda ágya fölfitt kezd kopogni. A gazda, ki már az istálló padláson is hallotta ezt a rettenetes kopogást, rémülten ugrott ki az ágyból! Abban a pillanatban rettenetes zörej támad a szouiban és a vitéz gazda elkiáltja magát : aJézus ! Mária segélj.''
Az asszonyok & dunyha alá . bújtak moczczanni sem mertek, a padláson meg még mindig hallatssott a rémületet kopogás! mig végre mindig távolabb elhangzoti. Végre megszólal at
HUSZONEGYEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY.
MABOZTÜS 26-án 1882.
kitüoó költők életnagyságú szobrai ékesítsék, az egyes fülkéket mytho-logiai képek pompás festményei di-
szitsék.
Tudom, hogy soraim olvasása után Nagy-Kanizsa Táros- atyai fej-csórólva fogják mondani, hogy kóny-nyebb az 50000 irtot itt leírni,mint valóban kifizetni 1 Meghiszem jó uraim ! De ne feledjék önök, hogy nem önmagunknak építenek ám 1 Kell, hogy a szinház a negyedik, ötödik generátiót szolgálja és úgy legyen épitve, hogy az örökké időszerű legyen Váljon a Renaissance-stylus a jövő században is fog''uralkodni? aít nem tudhatjuk! de -monumentális—épületeknél, különösen színházaknál, az ó-görög, vagy római stylus mindenkor modern lesz; ha pedig a faszerkezetet a tetőn alkalmazni fogják a legközelebbi generátid előtt már nevetségessé teszik magokat, minthogy nem menthetik magukat azzal, hogy ez n időben a vasszerkezet nem dívott. Ma már jobban ilivik a vasszerkezet, mint s faszerkezet. Ragaszkodjanak czikkem -bekezdésénél emiitett négy ponthoz és az utódok előtt halhatatlanná teszik magukat, ók hálával emlékeznek meg önök tói. Bgy monumentális épületnél gazdálkodásról, gyarapításról szó sem lehet ; ha önök mégis teszik, aikor többet ártanak, alint használnak Önmagánknak és ezenkívül, kiteszik magukat azon — mindenesetre nem hizelgő — megjegyzéseknek, .''hogy elődeik nem ugy tettek mint keliett volna, akaratlanul sóhaj repil föl keblüktől és felkiáltának: „Óh, az a ezopf, az a ezopf!c
Házlteendők a gazdaságban.
(Folyatás és vége.)
• í l
£ hónapban az őszi vetések azon részét, mely DagyoD buja, már igen vigyázva kell sarlóztatni.
A zab vetést midőn egy ujnyira nitt, meg kell hongerezni, hogy a föld tavaszi nedvességét részére biztosiunk: szükséges ezt pedig tenni különösen a zabnál azért, mert gyökerei minden gsb-nafajok közölt a legfelületesebben ágaznak szét éc igy a tartós ssárasságot, főképen kifejlődésének elaó szakiban a zab leginkább megérzi.
A takarmány rozsot már kaszálni lehet. * •
£ hónap vége felé as ugarlást is meg keli kezdetni.
Eleven sövényeket és fákat még
folyvást lehet ültettetni.
r.u
=r=
A réten.
E hónap végéig ritkább idóközők-ben a rétöntözést folytatni lehet
Ugy szintén a rétveléseket is.
A rétekre kassálókra e hónapban már semmiféle marhit nem ke''l reá bocsátani, kivévén ason mesterséges kaszálókat, melyeket sem kaszálni, sem magnak hagyni nem akarunk, hanem feltörésig legelőnek szánjunk.
Elvénült, «lkécsosodott réteknél kitűnő szolgálatot tesz s réteknek cso-roszló ekékkel (scaríficator) való felba-jyatása oly mélyen, bogy a fügyőkereit as ekekések átszeldeljék. Ez által a gyö-cerek uj hajszál gyökök képzésére ingereltetvén, á rét megifjodiaát idézik elé, a élhasgatás után — compoet — keverék rágyával kell meghordani a rétet és megbangerelni.
A gyümölcsös kertben.
Ha bármi oknál fogva a fák ültetésével elmaradtunk volna, azokst még e hónap elején pótlólag elvégezhetjük — hanem ezen elkésett ültetéseknél az ágakat jobban nyessük vissza és gyökereiket eresebben iszapoljuk be.
Fagy által szenvedett ágakat erósen vissza keli nyesiu. szintúgy a terméketlen buja nővért. sudár hajtásokat ia.
Ha szerfölött sok virágbimbó ma« tatkozik, ezek egy részét csipdessük le, nehogy-a fát kimerítsék.
Tartóé szárazságban az njonnan ültetett fákat és csemetéket jól meg kell öntözni.
A tűlevelű fákat akkor kell átültetni, mikor bimbózni kezdenek.
Tartós esőzés alatt a virágzó gyü mölcsfákat rázzuk meg, nehogy a tuisá. gofl nedvesség miatt virágaik elrothadjanak és lehulljanak.
Oitás; pározás folytaitatik.
A hernyók elleni harcz folyvást tart. —
Oiy fácskákai, malyen a mnlt évi azemzés nom fogant meg, oltás által kell megnemeaiteni.
A redély fák köpése is a mostani teendők közé tartozik.
Esős időben a gyökérbe vakS oltásokat mé:*sékeJt melegaégü szobában végezhetjük, minden elültetendő körte, szilva gyökszel vények e czélra alkalmas alanyokat szolgáltatnak.
Nemesi tő és
megkapáJandók — Urtandók.
magiskolák egyaránt és a gyomtól tisztán
Száraz időjárásban a vetemény magágyakat és újonnan ültetett csemetéket ön töztetni ae feledjük.
A mult évben vetett csemetéket bárom szemre viasza kell metszeni szivgyökereit átültetéskor vissza osipdelni s be kell ixzapolni.
Eleven kerítésekben a csemeték kiszedetnek el elültettetaek.
A gyenge fácskák kerületét felüle tesen fel kel) kapálni.
— A kosyha kertben.
Mindenféle borsé bab paszuly, articsóka most veteményeztetik, nem különben az olasz kel, kápossta, kalarábé és karfiol is.
Szent-György táján vetüok uborkát, dinnyét, tököt a szabad földbe.
A nyári saláta káposzta félék a meleg ágyakból-kiülUibetők.
A napok hosszabodtával és a meleg növekedtéve! az öntözés is kivált szárazabb időjárásban szükségessé válik, leg-czélazerübb azt reggel tétetni meg, — estefelé a beállhaió derék és utó fagyok miatt nem tanácsos.
Melegágyak gondosan szellőzendók és az azokban ¡zendülő fiatal rászák a foréó nap égető sugarai ellen az ablakokra illesztett olajos, papírok által oltalma-zandók.
Kihűlt meleg ágyakba bazsiliko mot, borsikát, méhfü''et és paprikát kell vetni és dinnyét, ugorkit, meg babot.
Spárga ágyakat is kellv készíteni, főfigyelembe Terén hogy, egymáshoz közel ne ültettessék.
Burgonyát és kukoriczát ültessünk a kon . ha szükrégletre. A burgonya ftsz kekbe csicseri boriét veszünk igy két termésünk lesz egy -földről.
A csicseri borsónak ason jó tulajdonsága Tan, hogy ztissik soha sem esik belé és áttörve csak oly jó ize van mint a legjobb szepesi borsónak.
Ki pedig mákot termel kertjében, ültessen a mik földbe burgondi vagy cznkorrépát is, es is igen előnyös eljárás, mert a répának még elég ideje Tan meg nőni akkor is, mikor a mákot már betakarítottuk és két kapálást ingyen nyer.
Meleg igyban nevelt ugorka és dinnye riszik, a harmadik levél fölött lecsipetnek és más ágyba ültettetnek.
A meleg ágyak uiindig tovább és tovább szellőztetnek; míglen a déli órák'' ban egéazen kitakartstnak.
A legszebb laboda— spin át — azái magnak hagyandó.
A magnak Taló répát és kápotstát ki lehet ültetni éjjelre azonban tanácsos betakartatni.
Ablak nélküli meleg ágyakat késsittelünk a szabadba kiültendő plánták számára.
Retket ismét kell v«.tni.
Paszulyt vessünk a fél meleg, meleg ágyakba.
üreg asszony, félelemtől remegő hangon: „Akár mi vagy, akár Ifi , Xfgy j » szent kereszt nevében mondom : menj az utadon!" Ez a bűvös mondat aztán használt, elhalgatbtt végkép * kopogás!
Azután fölkeli az öreg asszony, meg egyre imádkozva^ lámpát gyújtott.. . . De micsoda borsaazté látvány volt előtte 1 Az egész szoba liszttel boriival a gazda meg a nagy teknyŐ '' síóí kandikált ki, s cs-.\k akkor mert-alőbnjai,. mikor már tökéletesen meggyőződött, hrgy nem a kísértet, hanem az''anyja gyújtotta meg a lámpát! Ae egész ember tetőtől talpig liszttel volt borítva, á kován nyakán és hátán végig folyt s az abroszt ráragasztotta ugy, hogy tőle bizony bárki is megijedhetett volna, mert ugy nézett ki. mint valami valóságos basajáró lélek.
Ily rettenetes eset «tán, aztán ép pen nem csuda, bogy a falusi vénasszonyok gyűlést tartottak és a szegény hazajáró lélek nyugalmáért .a mise szol; gáltatást elhatározták. Hiszen ott a készei fogható bizonyság: Balázs gazda beütött homloka, kovászoe inge, meg aztán az összetörött teknyő. láb! esek mind a mellett tanúskodnak, hogy as öreg Kovács koma lelke hass jár! Meg aztán Balázs bátor ember senki sem mer ugy s tilosba járni legeltetni, as árendás
vizekben halászni mint ő, hát csak nem ijedett meg hiába annyira, hogy még a sütő leknyőt is magára borítsa! . . .
Megkezdődtek tehát a mise szolgáltatások, de ugy látszik igen makacs hazajáró lélek volt, mert esik a harmadik misére szűnt meg kísérteni!
De uram segélj I most meg a harmadik szomszédban kezdett kopogni . . . A jó plébános csudálkozott rajta, hogy az ő hivei oly ájtatosak kezdenek lenni, hogy elhalt rokonaik lelki üdvösségéért egymás után szolgáltatják az engesztelő vszt. misét . . . Asonban az egész kisér teles történetről mitsem tudott meg, ugy mint hogy tán még ma sem tudjs az akkori miseszolgáltatások rettenetes titkát.
N. György, fiatal gazda ember, ki ez időtájban temette el atyját, szokása szerint kiment az istálóba aludni. A napi munkától elfáradva [csakhamar erőt vett rajta ss álom, s édesen elssenderült Leg -
szebb álmaiból egyszerre zörgés zavarja
iöl, föltekint, 9 ime, édes anyját látja maga előtt lámpával kesében . . . „Ejnye édes anyám mi baj vaú, bogy ilyenkor jön az isiáléba?" kérdi György ijedségtől remegő snyját. „Jézus legyen velünk, nyögé az asszony, édee apád s padláson jár." ...
György hangosan fólkaczagott. „Ugyan anyám! bogy beszélhet ilyen bolondokat? Édes apámnak sokkal -több esze volt, hogysem eljöjjön a padlásra mászkálni! . . . aztán meg ha éppen kedve voloa haza jönni, vagy ha haza jöhetne, még csak nem feledte el, hogy merre van a szoba, hiszen oda is bátran jöhetne ssivesen látnám! Adja ide azt a lámpát! had néiwem meg mi vau azon a padláson !* Most meg már azon kezdett jsjgstni rz asszony, hogy ő bizony nem marad a sötét istálóban. „No hát jöjjön édee snrám a szobába, ott csak nsm fél!" s aázal bevezette remegő anyját a szobába. Föl ment a padlásra, átkutatott mindent, de semmit sem talált. Ason hitben ment aludni, hogy anyja képze lőde''t. De másnap ismétlődött s dolog. Ez már mégis csak sok! gondolta György, ennek a dolognak nyitjára kell jönnöm, ha mindjárt egy hétig lessem is! Ugy tett ahogy gondolta, következő asie a szobában maradt, ason szándékkal, hogy virasztani fog. Asonban ae álom erőt vett rajta, elszuunyadot».
Körülbelói éjfél lehetett, s kísértetek órája, Györgyöt édes álmából, egyszerre csak fölrázza anyja , . . „Hallod fiam ?* . György figyelni kesd, s ugyancss''k ! . . . a padláson csoseogást hall, azután valahol a magasban egyet koppanik . . , A mi Györgyünk azonban nem sokáig gondolkodott, kapta a lámpát s fölment a padlásra s ime . . . meglátja a rettenetes kísértetet, egy nagy kanmacska képében, a mint a főiagga-tott füstölt hason lakmározott! A kisér tet megakart agrani, azonban a hus zsinegei k^t megakadt s igy György, könnyű szerével elcsíp e ő kigyelmét!
Meg volt fejtre egyssorre a sok rejtélyt* dolog! Ssegény macskának valaki dévajságbél ogy darab deszkát kötött a nyakába, esáltsl ax egeréssotbes akadá-
as
A vereshagyma magot nem kell sürün vetni, mert a rásza nagyon gyenge leend.
A szólóben.
A nyitással, homlilással, lugosvesz-szők fel kötözésé vei, sima és gyökeres vesszők lerakásával és a tőkék átojtásával sietni kell.
As első kspálás megkezdetik.
Az uj telopitvények és a saőlő iskola tartós szárazságban megőntőzendők.
Az árnyékot okozó a szőlő táblák-tábláktól ki kell irtatni.
Az erdőben.
Mindennemű fát ki kell hordani az erdőből, mert a szekerek a rágásokban már sok kárt tessnek.
Szükségről még lehet lüzitát e hónap elején vágatni.
A szerszámnak Taló fák héjjait vagdal tassuk meg, igy jobban és köny-
2ebben száradnak — és száraz helyre ittaltassuk.
ljozTa, azon padlásokat kereste föl, a hol hőst érzett. Azt aztán nem is lehetett ő kegyelmének rósz néven venni, haböcsű-tetes kenyérkeresetétől megfosztva lopásra szorult . . .
No de hiába! régi kösmondás: „Addig jár a korsó a kutra,migel törik ?u Nevetve vitte édes aayjibos a foglyot „Nézze édes .anyám.itt van a lélek ! agy-« bár most már nem fó! tőle?" „Dobd ki azt ás átkozott dögöt, aztán ne mond ám el senkinek !" saólt szégyenkedve as öreg asszony. — György ezépen megszabadította a macskát kölietlen ékszerétől és ut nak eresztette.
Anyjának is szót fogadott, nem mondta el senkinek, csak nékem De én is hallgatok ám róla, mert még meg haragudna rám szegény jó asszony !
!-:Hogy azután sehol sem járt haza járó lélek az már magitól értetődik.
Néptanítók! A ti föladatotok, sz ostoba babonit és bslhitet s nép lelkéből kiirtani 1 Azért s ti kötelességtek nemcsak as isksiiban van, hanem s nép között is. Ne ktcaíneljétek, ne vessétek meg azokat, kiknek a nevelésére Tilalkozta-tok! Keressétek föl s legszegényebbek kunyhóját is ét Jézus példijit követve M-essétek, oktassitok őket! A ti föladatotok, hogy a mit századok óta vétkeztek a szegény nép ellen, elhanyagolva annsk oktatásit, csak eleven gépeknek, megveteti rabszolgáknak tekintve őket, sötétségben hagytak, jóvi tegyetek, őket fÖlViligoaiUatok, oktassitok, s igy a szabad haza érdemes polgáraivá ¡neveljétek! Jutalmat ne kérjetek fáradságtok ért, mert a ki jutalomért dolgozik vagy szolga, vagy mindennspias napszámos! Legszebb jutalmatok lesz ason tudat, hogy egy szent csélért küzdöttek: a népnevelésnek hassnáltstok! Hisz közül «tek mindegyik tudhatja azt, midőn e pályára lép, hogy nem aranyat termó pálya ! De aranynál is becsesebb az, ba pilyink végére érve, fáradt fejünket az őrök ayagalom ölére hajtják, :nég egy pillántist Tétünk küzdelemteljás multunkra s ast mondhatjuk : „Uram nyx godtan adom vissss neked legfőbb kincsemet, lelkemet, mart eleget tettem tsen
A faiskolában a szilvamag elvette tik, — a növendék csemeték megkapál-tatnak, — s hirom évesek kiültettetnek.
Fűz és rakottya vesssót lehel dugványozni.
A falövek
még
tunk az igazsagnac ezt kijelenteni B helyre igazítani, annyival inkább, mert egy óvd. egy ovodában 175 ovonczczal, (mint a kimutatás jelzi) nem, míg két oTodá''oan és pedig okleveles két egyén igen is rendszesesen működketik. A nádora tezai ovodában Kemény József okleveles óvó, a magyarutcsai ovodában pedig Kemény Józsefné sz. Milets Mária oklevele« cvonó működik.
— A ki&dednevelö-egyesület igazgatósága márczius 27-éu, héttőn délután 5 órakor nádorutezai ovodája helyiségében Ölést tart.
— Sot1l98Ích Pál ő excellentiája nagynevű publicistánk mult hétfón körünkben időzött, de csak néhány óráig.
— Külön vonaton utazott mintegy 200 egyén a fővárosból és Székesfehérvárról Fiumebe, mult pénteken este 9 órakor érkeztek a kanizsai pályaudvarba. Itt megvacsorázva, a kanizsai ipartársulat küldöttségének hozzá csat lakozása mellett fél óra múlva tova robogott s vonat. A kirándulásról eredeti közlemény* hozunk.
— Jótékonyság. A nagy kani-ssai takarékpénztár nemes érzületének, humánus törekvésének ujabb elismerésre mélió jelét adta: ugyanis a magyar ! hírlapírók nyugdíj in tésetéaek alaptőkéje irtását is lehet folytatni, gyarapitáaához 30 frttal járult. Üdvözöljük ae intézet derék s lelkes vezetőit, hogy akkor is még, midőn jótékonysági érzületének ezer frton felül áldozott nz utóbbi közgyUlés alkalmával, már is hazafias figyelmét ujabb nemes ténykedésre fordítja.
2 4 6
frt
Helyi hln-k.
— Felkérjük lapunk t. IcM&fl-8Ó0Ót, hogy akiknek előfizetésük e hó végével lejár, azt mielébb megújítani ¿ziveskedjenek, nehogy a rendes küldésben fennakadás történjék.
Előfizetési ár: Apr.—jun. negyedévre Apr.—szept félévre Apr.—decz. 9 hóra
Tisztelettel
WAJD1TS JÓZSEF,
kiadó hivatala.
— Rendszeres segédszerkesztői állás van üresedésbea e lap szerkesztőségében, a vállalkozni óhajtók jelentkezzenek e lap kiadótulajdonosánál.
— A Polgári Egyletnek van jelenleg 2l8 rendes tagja, ezek közül: 20 birtokos, 21 városi s megyei tisstTieelő, 35 kir. birák, ügyészek és tisctTiselők, 27 ügyvéd, 6 orvos és gyógyszerész, 19 tanár és tanitó, 20 kereskedő, 6 pénzintézeti tisstviseló, 60 iparos.
— Hibásan van a „Kisdednevs-lés" czimü lapban az országos kisdedóvóintézetek állapotáról szóló kimutatás, mert Nagy-Kanizsán két és nem egy okleveles óvó működik, s a költség nem 500 hanem évi 1300 irtot képvisel. Tartóz-
parancsodnak-: '' sserettem fel*barátimat, s nekik iparkodtam használniJ*
KUTAST.
FeUvöszflnto
Munkácsy Mihálynak Munkácson 1882 mdresitu 3 án tartott dis*ebédjén. CSEBSZKY ANTAL-tói.
Ez«r éve tőrtént:
pihentek Munkács róna földén, Az időt ünnepi lakomákkal töltvén, Kettós üuDep volt as; halotti lakoma, Áítootén. — a a haza kereszteld tora. Stét ment a magyarság ojugatra keleve, TUisrlaikat mindig; szerencse követte, Nocr: kímélték a rdrt és nem as ¿letet. D.i jntalmck ez a xj&tyM ha** lett*
Sok száz év mult aatán, s stabadsig dolgában Jíeg meg fogjatkozánk — Már ha volt hoc
«xerzű
Kellé« megtartó is, — é* jöve . . . Rákócsy, Ami jó Eákórryak, áldás emlékére 1 Itten bontotta ki féaves lobogóját, Melyre irra vala „a »sent szabadságért" S elSdeink as eis6k, kikkol harexra máae Biztosították az Soálló hont nekünk.
Kétixeri bóditá« véres fegyverekkel 1 De ax alkotandó nemzeti műveltség Szükséges eaaköae. — Vártok ki jóne még, Hogy ianso indtiljoa a kor vérn<tkaii Dicsősége, biz« mecszeraésére S halványuld berünk felllditésére ?
Jövil . . . ístea tsrUéa Te Munkácsy Mihály . . .
Aáidóu kiindultál világhóHitásra Sem kardot, sem sáislót fónnen nem hordót vl Zaj nélkQl, de bisva ofjyedQl távoxál Uj fényt árasztottál ági mfivéssettel, Nem csak a nevedre, a vele a mienkre, De t művészetért szomjaié nemietre I
Ki adta meg néked art a kápességei, Hogy ecsetelni tudd a magyar jelleget Oly igazán, mint a legnagyobb kóltdjoV £ megtxente''t földnek mindegyre tfiui<&kl5bb S magasra törek>G lelkedett m*g**aUó Magyar Genova!
Az uj kor hőae vag/ és egéexen miáaki Nevünket válasxlád és azt megórdemléd, Sorainkból keltél, de a művelt kQlfSld Pazarolt tOoojéne szQlo földed képét Bár miként törekvák, nl nem fedte soha I
Amit fejedelmek meg szoktak kivinni, Meg adtunk néked is nagy mQvészhe* illő Minden dicsőítést; — hőségedért fo^&dd, Nem adható ók másnak, nem »d^''nwnk néked Semmit tSfc*>et ennél; mindnyájunknak azifét. Nevvd örökké éljen I
— Megyénk tevékeny tanfel-ügyelőj»*: tek. Krób Pál ura márcz. 15-étiil 21 ikéig ''.erjedő időközt is a muraközi közi horvátajku községek iskoláiban töltötte, beutazván Molnár Elek tauügyi bistosssl az egész perlaki járást. A magyar nyelvben tett elóhaladás általában kielégítőnek mutatkozik.
— Helyi sajtó irodalmunkban változás áll be, április 1-től kezdve a ,Zalá"-nél, felelős szerkes7tő Varga Lajos ügyvéd lesz, szerkesztő kollegánk Hoff-mann Mór, mint társszerkesztő működik.
— Királyi Pál országgyűlési képviselőt, megyénk ünnepelt szülöttjét választotta elnökéül a fívárosi állattvédő egyesület.
— Gyászhír. Nentwich KJára szül. Kozmanith, a maga valamint gyermekei és rokonai nevében mélyen szomorodott szívvel jelenti felejthetetlen férje, illetőleg testvérjei és mostoha atyjuk Nentwicb Gyula okleveléa gyógyszerész és vaskereskedő folyó hó 23-án délutáni Y36 órakor életének öl ik évében i osssas szenredéá után történt gyászos kimultát. — A boldogult hűlt tetemei f. bó 25-én délután 5 órakor fognak as első nagy-zan ísaai temetkezési vállalat álul s bely. béli sirkertben örök nyugalomra »étetni. Az engesztelő szent mise-áldozat folyó hó 27-án délelötli 10 órakor fog a Szent-FerenczreDdü plébánia templomban a Mindenhatóhoz bemutatlatni. Kelt Nagy-Kanizsán, 18S2. évi márcz. 23-án Aldáe éa béke hsirvain! Köhler Gyula, Köhler AuUl; Köhler Anna. mostoha gyermekei. Őzv. Kals-rr Amália szül. Nentvricb. Nentwicb Wilmos, Nentwicb Aagusta, t stvérel.- . ----
— Kymetk. Blaa Kamilla kisasszonyt Biau PáPar bájos és azellemduz leányát Slrakosch Lipéi uj'' Béc^ból eljegyezte. Boldogság a kötött frígyre!
— Dr. Grésx János a megye bizottsági tagokhoz következő körlevelet bocsátott ki: Ason nagybecsű, s mindenek felett megtisztelő bizalom, meiylyel a nagyérdemű választó k<*önség engem ssorencséltetni^i a megyei főorvosi állomásra ismételve megválasstani kegyeskedett/ mulaszthatatlan kötelességemmé teszi mélyen tisztelt választóimnak tudomására juttatni, misserínt aggott korom, s ennek folytán beállott súlyos betegsé gesc miatt hivatalomat ugy, mint azt lelkiismeretem parancsolja, ellátni nem bírván, kötelességemnek ismertein, arról leköszönni. Fogadják mélyen tisztelt választóim határtalan tisstoletemnek és legforróbb hálás köszönetemnek nyilvánítását; s annak kijelentését, miszerint nyugalmi magányomban is drága ereklye lesz nekem a hosszas szolgálalóm ulalt minden oldalról tapasztalt szives es érdemem feletti jó akaratnak becses emiéke. S mert, ugy korábban orvosi mi-aőségben eltöltött számos évi szolgálatom alatt lelkem a megye érdekével annyi''ra összeforrott, hogy arról még magányomban vonulva sem akarok megfeledkezni, a nagyérdemű választó testülethez ason bizalmas kérésemet bi«orkodora intézni, a lemondásom által megürült megyei főorvosi állomás betöltésénél becses bi-sodalmukkal Dr. Graner Mihály 1861. érben megválasztott, most pedig tiszteletbeli megyei főorvos urat megajándékozni s megválasztatását szavazatukkal előmozdítani kegyeskedjenek. — Zala-E«emeg, 1882. márcz- A legmélyebb
HÜ8Z0NJSQ Y EDK ÍYFÖLYAM
ZALAI KÖZLÖFY
M"lRCZTÜS 26-án 1882.
tisztelettel örök hálára kötelezett szolgájuk. Dr. Gréss János.
— A budapesti könyvészeti kiállításról következő* közlésére kérettünk fel. A kiállítási bizottság elnöksége ré-jygról intézkedés tétetett, hogy mindazok kik április hó első felében, tehát a hat-réti szünidők alatt a kiállítást a vidékről meglátogatni kívánják, as ide ée visszautazásra leszállított áru vasúti jegyeket Kapjanak. Miután a kedvezmény a kiállítási bizottság elnöke részéről kiállított igazolvány által vehető igénybe, figyelmeztetnek mindazok, a kik e kedvezményben részesülni akarnak, hogy azt a kiállítási bizottság elnökénél mielőbb bejelentsék.
— Gyá6xhir. Alig alakult meg a baksai tűzoltó egylet, már is gyásza van. Márcz. 19-én kisérték örök — nyugalomra egyik társukat, Ti*ff Ferenc» bak-bx''í iparost. Az elhunyt közszeretetben és tisztelőiben álló férfiú, a községnek több éren át buzgó ód lelkiismeretes bírája volt. Meg is adták neki fényesen a véjtÍ8iteletet. Baka Boldizsár, baksai urvvéd és tűzoltó-főparancsnok, továbbá Faalek János, helybeli körjegyző és tftz-oltó-alparancsnok buzgólkodása folytán a tűzoltók teljes díszben jelentek meg a temetésen ; s azok is vitték a boldogult tetemeit a temetőbe. Azonkívül még vagy 2 — 300 embert vezetett igaz bánata a szomorú ravatalhoz. A gyász-szertartás j^száu példái részvéttel ment végbe ,s cnvhitette némileg azt a szomorú érzelmet, mit a kesergő hat kiskorú árvs könnyei keltettek. Az ur lelke telette!
''— Tü*- Keszthelyen, folyó hó 21-én délután 4 óra tájt, s .Lehel« ut-cz&''ban tüz ütött ki. A tüz állítólag s haz végében játszó gyermekektől származott, A tűzoltók gyorsan a helyszinén teremtek s az erős délnyugati szél által felkorbácsolt lángok tovább terjedését meggátolni s a tüzet localizálniok nagy erőfeszítéssel bár, de elég gyorsan sikerült. Elismeréssel kell ez alkalommal tüz oltóink önfeláldozásáról és ügyesen véghez vitt munkásságáról megemlékezni. Nem hagyhatják említés nélkül Kunzl Libor huszár főhadnagy és a m. kir. gazdasági tanintézet több hallgatójának szivei közreműködését. Fogadják a nyilvánosság teréu elismerésünket. A tüz alkalmával meggyőződhettünk arról, mily hátrány az a vész alkalmával, hogy a tűzol''ó-egylet lovakkal nem rendelkezik t így az oltó szerek & vész színhelyére a kellő időben nem érkexhetnek meg. Reméljük azonban, hogy ez-érezhető hiány amint lehetséges, pótolva leend.
— A Balaton a száras tél daczára sem valami nagyon fagyott meg. Déli partjairól alig néhány öllel takarodott beljebb. A mellékberkekben még mindig sok a viz: az apróbb tavak nagy részben megvannak s benne sárcsák éa vadruczák tanyáznak. Ellenben a Dráva annyira megfog) olt, hogy mellék ágai egészen kiszáradlak s a homokbuczkák, mélyedések láthatók, hol csak nem régen is a haragos folyó zuggó habjai verték a partokat. A folyam több ponton olyan keskeny, hogy alig van 10—12 méter. Allit-ják, bogy fertály század óta nem volt iljeu kicsiny a Dráva.
— A xala-sxeni^rothi vegyes ipart, alapszabályai megerőuítést nyertek«
— A balatoni halászatra íelügye-léket fig . el merteti a „Somogy" hogy a rablóvadászat ismét megkezdődött. Számtalan dologkerülő lepi a szántódj, szemes, leli ei gth. berkeket, a Balatonpart mentét térdig vizbcn gázolván a szigonyokkal működők Szigony a késben, viz a csiz-maszárban, nagy tarisznya a vállon s így lesnek a három megye -zabályrendelete által tiltott prédára. Ez is egyik oka, hogy kevés a hal a Balatonban.
— Hasai rövid hirek. — Dör községben a roncsoló toroklob félelmes módon pusztit, a mult héten 8 gyermeket ölt meg a veszedelmee betegség. — Te-bányban e hó 11-én tüz volt, három gazdának 7 náza e melléképületekkel együtt leégett. — Kassán e M 11-én egy veszett kutya 6 gyermeket mart meg. — Királynénk as öszszel Amerikába megy vadászuk — Gr. Zichy Géza jeles zongoraművészünk befejezte kőrútját. Monorun heti lsp indult meg. — Kolozsvár mellett nagy erdőégés volt. — Veszteségeink a harcztéren marcz. 14-ig 208 ember, köztük 15 tiszt. — Fogaras8y Mihály erdélyi püspök meghalt.
— Külföldi rövid hirek -Olmützben egy Zach nevü tegyencz, mikor a törvényszékből börtönbe száll itot-ták, két őrét elrejteti késével halálosan megsebezte. — Udinébe Metternich her-czegné kijelentette, hogy gyémántjai elfogott tolvajainak gyimo''l nélkül álló családjait készséggel segélyezi, míg e családfők börtönben vannak. — Bómá» ban & „Monitoré" szerkesztője Ledone Álbanazza revolver lövéssel vetett véget életének. — Badenben Göthének halálozása 50 éves évfordolója alkalmából arczképeiből kiállítást rendeznek. — Az algíri színház leégett. — Maria-Krisztina »avoyai berezegné szentté a vatta tik. — Párisban 82.500 vadházasság van. — Marseilesben a kristály palota leégett —
Irodalom.
(E rorat alatt megemlített mnnka Hagy-KauUsán WajdiU József kjrkeresiecUi« által megrendelheti )
— Uj serumfl. Táborszky ós Parsch arak nemzeti zenemű kereskedésében Budapesten megjelent „Korán és későn* polka-francaise, zongorára ssersé ifj. Fahrbsch Fülöp. Ara 85 kr.
— A Magyar lUginy-CUaraok Aig-ner Lajos buzgó tevékenységű kiadónk
eme hetenkint megjelenő jelet folyóirata 11-ik füzetét vettük a szofctt, elegáns kiállításban. Mint ismételve \lt alkalmunk hangsúlyozni, e folyóirat agy vál tosatos gazdag tartalmánál, mint páratlan olcsóságánál fogva valóban megérdemli a magyar közönség legmelegebb támogatását. A 11. füzet tartalma: Köd eredeti regény Gozsda Elektől. —As öreg ember mutatvány Balogh Zoltán költeményeiből. — Doktor Csetilio érdekfeszítő spanyol regény Golenics F.-től. — A vadgalamb csinos elbeszélés Veres Sándortól. Mozaik csim alatt mulattató s ismeretterjesztő apróságok s Aprópénz felirattal humor»ztikus képek. A mü megrendelhető Aigner Lajos budapesti könyvárusnál, valamint Wiickens és Waidl urak kiadóhivatalában (Budapest, koronaher-czeg utcza 3. «.) Előfizetési ára egész évre 6 frt, s füsetenkint 12 kr.
— A ,Bicti Magyar üjtágc mely egyetlen magyar nyelvű lap a külföldön f. évi márczius 5-én második negyedébe lépett. Ajánljuk e jól szerkesztett, hazafias irányú s tartalmas lapot az irodalom pártolók figyeb&ébe. A iap hetenkint 6—8 oldalnyi tartalommal jelen meg, előfizetési ára egész évre 6 frt. Wien III. Lövengasse 2.
Hivatalos piaczi árat.
Nagy-Kaaiuán, 1882. marcz. 18.
100 kilogrammjával taámitva.
Baxa 11---11 50 Rom 8*---8.FV0
Árpa 7.50 —8— Zab ^—,-840. Kakoricaa
7-—7.50 Korsó---32 Ciaqáctin 6 .--
— —-Leneso 36 —•--•—.Bab fehér 10.—.--
Bab tarka .—.— .— Kepcze 12.50—13.— Saéoa 2-50.—•—. Sialma 1—-.—.
1 kilogrammjával saámitva. Marhahús 44.—.48 Borjuhat — -54 Ser-
éshas 64"--. 8salonna -—.80—, Disznózsir
—.—96. Vöröshagyma -—.—1(J. Fokhagyma -.-24. Czukor •—.—56. Bors .— --1-20 Paprika 80.—. 8*appa* .—40.
1 literjével számítva
Ó bor 82—48kr. Uj bor 16 28 kr Pálinka 46 kr. Ecset 6 kr.
K. B.
VeJuti menetrend.
Indul Kanizsáról hova :
Vouat jxicn Orx Porc. 1J6
207 MobW, L>otn.l>o»Ar 5 10 rsgcel 2''5 . . 2 30 délnt 2«9 B , . 11 1 éjje
202 Bod»-Pe*t.-e (gyorsvonat''» 5 55 regg*
204 . (postavonat) 2 6 délut, 212 , (vegyes vonat) 11 20 éjje
313 Becsbe (firomb»tl»ely, Sopron
f«H) « 15 reg-ge
301 . II 50 fjje
315 Sopronba 3 40ut dél
205 Prágerhof Kottori, Csáktornya 4 55 reggel
203 , , , i 2 47 ¿¿Int
201 . , (gyors*) . 10 50 éjjé
Érkezik Eanizsárs honnét:
210 Zákány fel& 5 27 regge| 216 . 1 41 délb.
208 „ . 11 1 éjjel
211 B<id*-P««tről (vegye»« vouat) 4 15 regg.-l ''¿03 „ (postavonat) t 5 délnt >201 • „ (gyorsvonat) 1D 30 éjjel
302 Bé--«1.51 4 1 regge
314 „ 10 15 ájjjel
316 fiopronbál 12 5 délben
204 „ i 1 20 déla.
206 „ 10 50 éjjel
202 Prigerboí felől(gjorsvonií.) 5 37 reggel
Felelős szerkesztő: BÁTOBFI LAJ08.
HASZONBÉRBE ADÁS.
Az Esterházy berezegi hitbizomány részét képező csobánczi uradalomhoz tartozó hegy esdi tagositott birtok Zalá-ban Tapolcaától 1V» mértföldnyire, 1106 kataster hold terjedelemmel, melyben 5 b. belsőaég. 5 b. kert, 255 h. szántóföld, 123 h. rét és 720 h. legelő foglaltatik, és a melyhez Hegy esd községben a korcs-máltatási jog és a hegyesdi patakon levő károm vízimalom 3MS/:soo aold rét és szántófölddel tartoznak; a folyó év november h*Vfc l-t ÓI tizenhat évre haszonbérbe adandó. Bérleni szándékozók leveleiket Esterházy hercxegí javak zárgondnokMftga központi igaz-gatóhágahoz Klt-lHartoaban''* czi mezve nyernek a feltétélek iránt értesítést 512 1—2.
HIRDETÉS.
Nagy-Kanizsán a Fő-téren 1! Második uj felállítás I!
Minden kép változtatott.
W E El N
aagy paaorkmitja és ster^osxkop-tenne
látható reggeltől este 10 óráig fényes kivilágítás mellett.
A KIÁLLÍTÁS
több mint lOOOkülőnféle érdekes képet tartalmaz, melyek közül a legszebb
•perák, operettak, baletták, párizsi szteésnsSk, csoportképek és párizsi gesreképek transparens a legpompásabb termész-ti színezésben. A legújabb és megtekinté*re mélt<5 mfi-vésaileg és élethiven atácózva RUDOLF ksrssa-bsrczsf és STEFÁMA fftercze«aí eskivije ép agy a nagyszerű budapesti bevonulás. — Riafsziafelz égés« Bécsben
Azonkívül a béesi iSvesifianrjely. — Jéflüsnepély t zBricbí tss. - Nsp^est berezeg ■»«¡ietése. - A szegedi és ksiapestl árrtz stb.
Belép.idij személyenkint 10 kr.
Minden látogató egy ajándékot kap.
WicSn a* eddigi látogatásért kSsxönöm, a máaod.;k még nagjwerfiebb telállitáanáJ saá-mos látogatásért e#eáexem
502 4—*
Teljes tiszUlettel
WERIN R.
1C&4 SS. 1882. február 14.
lArver. hirdetőién),
A nagy-kanizsai kir. trvszék tlkk. osztálya résmérői közhírré tétetik, bogy Bartos Béia nagy-kanizsai lakos végrehaj-Utónak, Varga Imre és Gutar Anna kis-komáromi lakosok végrehajtást ssenvédők elleni 100 frt tőke, 1880. október 1-től járó 8% kamatok, 12 frt 70 krí per, 21 frt 95 végrehajtási, 10 frt 15 kr jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a íent nevezett kir. törvszék területéhez tartozó kis komiromi 75. sz. tkvben I. 99 a éz 101 abzsz.a. foglalt s 186 frt 50 krra becsült, ugy a csapi 162. sz. tkvbin f 582 hzaz. alatt foglalt váitság köteles 1282 frtra beceült ingatlanok és pedig a kis-komáromi in-^atJi.n 1882. évi juniut hó 13. napjának délelőtti 9 órakor a kis-komáromi községházánál, a csapi ingatlan pedig 1882. évi junins hó 13. napján délután 2 órakor Csapin a község biró házánál megtartandó uyiívános árverésen eladatni fognak. — A kis-komáromi íagatlsn C. 1. alatt Varga György és neje Bognár Kati javára szolgalmi joggal terhelve |lévón, erre nézve az árverés az 1881. évi 60. t. cz. 163. §-ban körülírt jog fentartáaával foganatositta tik.
Kikiáltási árak s fentebb kitelt beosárak.
Árverezni kívánók tat toznak a becs-ér 10%-áí készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött keséhez letenni.
Vevő kötelez a vételárt károm egyenlő részletben, még pedig az elsőt az árverés jogerőro emelkedésétől számítva 15 nsp alatt, a 2-at ugyanattól 30 nap alatt, a 3-at ugyanattól ÖO nap alatt, minden egyes részlet után as árverés napjától számítandó 6% kamatokkal egjütt árverési feltételekben meghatározott helyen ée módozatok szerint lefizetni.
Ezen hirdetmény kibocsájtásánál egyidejűleg megállapított árverési feltételek a hivatalos órák alatt a n.-kanizsai kir. trvszék tik a. osztály áltál s a kis-komáromi és csapi község elöljáróságánál megtekinthetők.
Az e''rend -lt árverés a fentirt telek jegyzőkönyvében teljegyzendő.
Az árverési hirdetmény a telekk. hatóságnál kifüggesztés ugy a kis-komá romi és csapi, ugy a szomszédos községekben körözés és kifüggesztés, a a „Zalai Közlöny" czimü hírlapban egy ízben beiktatás által közsététetik.
II. Árverési feltételek
1) Árverés alá bocsáttatnak a kis-komáromi 75 sz. tkvben 99 a. és 101 a. hzsz. a. foglalt a 186 frt 50 krra becsüh, ugy a csapi 162. <jz. tkvben f 582 hzaz.. a. foglalt váltság köteles 1282 frtrs becsüli ingatlanok.
Kikiáltási ár a becsár, s az ingatlanok a kitűzött egy határnapon a beco-áron alul is elfognak adatni.
2) Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10% készpénzben vagy óvadék-képes papírban a kiküldött kefére letenni.
3) Yxrt köteles a vételárt 3 egyen ló részletben még pedig az elsőt az árverés jogerőre {emelkedésétől számitv» 15 nap alatt, a 2-at ugyanattól 30 nap alatt, a 3-at ugyanattól 60 nap alatt, minden egyes vételárrészlet után az árverés napjától jíró 6% kamattal egy ütt, a bírói letétek tárgyában 39425/81 sz. a. kibocsájtott ig. min. rendeletben meghatározztt módszerint a n.- aoizsai kir. adó, mint letéti pénztárnál lefizetni.
A bánatoénz az utolsó részletbe fog beszámíttatni.
4) Vevköteles az épületeket a birtokbalépés napjával tűzkár ellen biztosi tani.
5) As árverés jogerőre emelkedésekor vevő a megvett ingatlan birtokába lép, megjegyestetvén, hogy s vevőnek vételi biioayitvány az 1881. 60. t. cz. intézkedéséhez képest csak sz esetbsn fog kisdstni, hs. az árverés napjától számított 15 nap alatt az idézett t. cz. 187-§-a intézkedéseinek megfolelő utó ajánlat nem létezik.
A birtokba lépét napjától t megvett ingatlan haszna ée terhei a vevőt illetik.
6.) A tulajdonjog bekeblnése csak a vételár ée kamatainak teljes lefizetése után fog a vevő javára hívatslból eszkö-zöltetni.
A kincstári illeték a vevót terheli.
7.^ Amennyiben vevő az árverési feltételek bármelyikének eleget nem tenne, & megvett ingatlan az érdekeltek bármelyikének kérelmére, az 1881. 60. L cz. 185. § a érteimébén vevő veszélyére ós költségére, bánatpénzének elvesztése mellett ujabb árverés alá boosájtatik, s csupán egy határidő kitüaéae mellett az előbbi becs- illetőlég vételárón alul is eladatik, e a mulasztó vevő a vételár különbözetet megtéríteni tartozik, melybe azonban elvesztett bánatpitse leszámit-tatik.
Ha az ingatlan az ujsbb árverésen az előbi inéi nagyobb áron adatnék el, a vételár többlet a mulasztó Tevőt nem illeti.
Kir. trvszék, mint tik.vi hatóság. Nagy-Kaniaán, 1882. íebmá- hó 22 et A nsgy-kanissai kir. törtécvesék.
JOSZAG-
Palini Inkey Zsigmond szent-iőrinc^i vasmegyei birtokos aIsó-bogÓ8Í birtokának egy része, mely áll 17 hold belsőség 147 hold rét, 685 hold szántóföld 307 hold legelőbői tizenkét évre bérbe vehető.
A bérleti feltételek a tulajdonosnál Szt-Lorinczen megtudhatók. felvilágosítást Vary Elek aÍ8Ó-bogÓ3i tiszt is ád
TÓTH LAJOS,
513 1 — 3 ügyvéd
3) Ve vő köteles a vételárt 3 egyenlí részletben még ped^g az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől ssámitva 3 bónap alatt, a 2 at ugyanattól 6 hónap alatt, a 3-«.t ugyanattól 9 hónap alstt mindet: egyes vételár részlet után az árverés napjától járó 6''/c kamatul együtt a hirói letétek tárgyában 39425. 188L sz. a. ki bocsátott ig. min. rendeletben meghatározott mód szerint a n.-kanizsai kir. adó-, mint letéti pénztárnál lefizetni.
A bánatpénz az utolsó részletbe fog bessámittatni. —
4. Vevő köteles az épületeket a birtokbalépés napjával tüakár ellen biztosítani.
5. Az árverés jogerőre emelkedésekor vevő a megvett ingatlan birtokába
lép, megjegyeztetvén, hogy a vevőuek vételi bizonyítvány az 1881. 60. t. cz intézkedéséhez képest csak az esetben fog kiadatni, ka ax árverés napjától számított 15 nap alatt az idéaett t. cz. 187. §-a intézkedésének megfelelő utóajánlat nem tétetik.-'' ''
A birtokbalépéz napjától a megvett ingatlac. haszna, és terhei a vevót illetik.
6) A tulajdonjog bekcblezéae csak t vételár ét kamatainak teljes -.lefizetése után fog a vevő javára hivatalból eszközöltetni.
A kincstári illetik a vevőt terheli.
7) A mennyiben vevő az árverési feltételek bármelyikének eleget nem tenne a megvett ingatlsn az érdekeltek bármelyikének kérelmiére, aa 1881. évi 60. U cz. 185. §-a érteimében vevő veeaeiyére és költségére, bánatpénzének vesztése mellett ujabb árveréo a''.á boesáttatfk s csupán egy batáridő kitűzése mellett az előbbi becs- illetőleg vételáron alul ú eladatik s a mulasztó vevó a véteiár különbözetek megtéríteni tartozik, melybe azonban elvesztett bánatpénze bearámit-''atik.
Ha az ingatlan az ujabb árverésen az előbbinél nagyobb áron adatnék el, a vételár többlet a mulaszlő vevőt nem illeti. —
Kir. trvszék min'', tkkvi hatóság. Nagy-Kanizsán 1882. február hó 8-án.
NOVAK,
kir. törvéaywéki jegyző.
GÓZONY "FERENCZ
kir. trvszéki elnök-helyettes.
509 1-3.
892 tkr. :3>!2. febrnir 6-án.
Tóth Lajos ügyvéd a n. kanizsai takarékpénztár igazgatója V4$grehajtatónak, Hirczi Mihály és neje Fltnnbolt Kata végrehajtást szenvedő n.-kanizsai lakó-sok eileci végrehajtási ügyében.
I.Ár ver. hirdetmény.
A n.-kanizsai kir. törvényezék te lekkönyvi osztálya réesérél ködűrré tétetik, hogy a n.-kanixa&i tak. pénztár részvény társa-ág végrehajtatócak Hircsi Mihály és neje Flumbolt Kata végrehajtást szenvedő n.-kanizsai lakóeok ellen 484 frt 6 kr. tőke 1881. jantíár 1-től járó 8% kamatok 7 fit 80 kr. jelenlegi e még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fent nevezett kir. törvsaék területéhez tartozó n -kanizsai 651.sztkben A t 718 hzsz. alatt Hirczi Mihály Ftum bolt Katalin tulajdonául felveti1553 frtra becsült ingatlan 1882. évi május hó 11-én délelőtti 10 órakor ezen kir. törvszék telekkönyvi irodájában megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fenebb titettbecaár. Árverezni kívánók tartósnak a beoaár 10% készpénzben, vagy óvádékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni
Vevő köteles a vételárt három cgyenk részletben, caég pedig as ebét a* árverés jogerőre emelkedésétől számítva 3 hónap alatt, & 2-at ugyanattól 6 hónap alstt, a 3-at ugyanattól 9 bónap alatt minden egyes részlet után az árverés nap jától számítandó 6°/c kamatokkal együtt az árverési feltételekben megbatározott helyen és módozatok szerint lefizetni. —
£»en hirdetmény kibocsátásánál egyidejűleg megállapított árverési feltételek & hivatalos órák alatt, a nvkanizsai kir. trvszék tkvi osztályánál s a n.-kanizsai váiosi tanácsnál megtekinthetők.
Az elrendelt árverés a fentirt telek-jegyzőkönyvb n feljegyzendő.
Az árverési hirdetmény atkkónyvi hatóságnál kifüggesztés, ugy Nagy Kanizsa város s a szóm zédce községekben körözés és kifüggesztés s az egyik helybeli hírlapban egy ízben beiktatás álul közsététetik. —
IL Árverési feltételek.
1) Árverés alá bocsáttatik a nagykanizsai 651 sz. tkvben A f 818 hzaz. alatt Hirczi Mihály ée neje Flumbolt Katalin közös tulajdonául felvett ingatlan.
Kikiáltási ár i. becsár s az ingatlan a kitűzött egy határnapon abecsárou Jul is el fog adatni.
2. Averezni kivánók Urtozuak a beceár 10%-ái 156 frt 30 krt készpénz ben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezére letenni. —
1304**- Érki február 23. 1882. tk.1882.
i ÁffsÉi MMm.
A n.-kanizsai kir. törvényszék telekkönyvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy Tóth L*jos ügyvéd, mint a n.-kauizaai takarékpénztár igazgatója nagykanizsai lakos végrehaj tatónak Németh Mihály és neje Viola Mária végrehajtást szenvedő n^-kanizsai lakosok ellőni 607 frt 96 kr. tőke 1881.éti márczius hó 1-só napjától járó 8% kamatok 14 frt, per 7 frt 95 kr. végrehajtás kérelmi 9 frt 50 kr. becslési 19 frt 10 kr jelenlegi s még felmerülendő koioégek iránti végrehajtási ügyében: s fentnevezett kir. trvszék területéhez tartozó n.-k&nizsai 498 sz. telek jegvzóköoyvben A f 1. sor 550 kzaz. alattt Németh Mihály és Viola Mária egyenlő a-ányu tulajdonukat képező minden hozzátartozó épületekkel együtt 1043 forintra becsült ingatlan 1882. évi junlus bó 9-ik napján délelőtt 10 órakor a törvényszék pénztárában megtartandó nyilvános árverésen eladatni íog.
Kikiáltási ára fenaebb kitett becsár.
Árverezni kivánók tartoznak a becsár 10%,-át készpénzbea vagy óvádékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Vevő köteles a v&elár bárom egyenlő részletben, még pedig as elsit az árverés jogerőre emelkedésétől MZ&mitandó 3 hónap alatt, a másodikat ugyanattól 6 hónap alatt, a harmadik»* < ugyanatttfl 9 bónap alatt minúen egy?i részlet után sz árverés napjától számit* ?dó 66/e kamatokkal együtt as árvoréa feltételek bee meghatározott helyen és módosatok szerint lefizetni.
Exen hirdetmény kibocsátásával egyideüleg megállapított árverési feltételek a hivatalos órák alatt a n.-kanizsai kir. trvszék telekköoyvi osztályánál s a község elöljáróságánál megtekinthetők.
Az elrendelt árverés a fentirt telek-jegyzőkönyvben feljegyzendő.
Az árverési hirdetruóny s telekkönyvi hatoságnál kifügg «tés,agy a n.-kanizsai városban s a szomszédot községekben körözés és kifüggesztés s a Zalai Közlöny czimü hírlapban egy izben beiktatás által közzélétetík.
II. Árverési feltételek.
1) Árverés alá bocsáttatik a nagykanizsai 492. sz. tkjkvben A f I. sor 550 hzsz. alstt felvett 1043 frtra becsült ingatlan.
Kikiálláai k * becsár s az ingat La a kiiüsött egy határnapon a becairoc alul is fog eladatni.
2) Árverezni kivánók tartoznak a becsár 10 készpénzben vagy óv*.
HÚSZON EGÍRPIK. ÉYPOLTAM.
ZALÁI i:ŐZLÓNY
MABCZlüS 27 18*:?.
H I R D E T E S E K.
5. As árverés jogerőre emelkedésekor ve7Ó a megvett ingatlan birtokába lép, megjegy ejtetvén, bogj a vevőnek vételi bizonyítvány az 1881. évi 60. t.cz. intézkedés, bez ¿¿pest csak az esetben fog ki»aatni, ha az árverés napjától azámilótt 15 nap aialt az idézett t. cz. iSZ. §''á in* tézkedésének megfelelő utóxjánlai nem tétetik.
A birtokba lépé* napjától a megvett-ingatlan huasna ée.terhei a.vevőt ittetik..
6. A tulajdonjog bekebeiezéte csak a vételár és kamatainak teljes lefizetése után fog a vevő javára hivatalból eszközöltetni.
A kincstári illeték a vevőt terheli.
7) A mennyiben vevő ac árverési feltételek bármelyikének eleget nem tenne a megvett ingatlan ae érdekeltek bár. melyikének kérelmére az 1881. évi 60.
dékképes papirban a kiküldött kezére le
tenni.
3) Vevő köteles a vételát t három egyenlő részletben még pedig az elsői ar árverés jogerőre emelkedésétől számitva V hónap aíatt, c másodikat ugyanattól 6 hónap aletf. a harmadikat ugyanattól 9 hónap alatt minden egyes vételárrészlet után at. árverés napjától járó 6°/0 ksroat-tal reyütt a bírói leté''ek tárgyában 39425 5881.es a. kibocsátott igazság-ügy ministeri rendeletben meghatározott mód szerint a n.-kanízsai kir. adó- mint letéti pénztárnál lefizetni.
A bánatpénz as utolsó részletbe fog
beszámíttatni. •
4. Vevő köteles az épületeket a birtokba lépés napjával tűzkár éllen biztosi-
tauí. —
t. cz. 18Ő- a értei a ében vevő veszélyére és költségére^ bánatpénzének elvesztése mellett ujabb árverés alá bocsáttatik 8 caaptur egy határidő kílürése mellett az «Mbbi beo- rlletfileg vételáron alul is el-ailatik s a mulasztd vevő a vételár külön-böz-tet-megtéríteni tartóz-k, melybe az inban -eJveartetl báoatpéir*«; bcezamittatik. ■ u Ha az ingatlan az ujabbí árverés- n az előbbinél nagyobb áron adatnék el, a vételár többlet a mulasztó vevőt nem illeti. —
A nagy-kanií^ai kir. törvényszék, mint teíekköoy vi hatóság 1882. évi feb ruár hó 28. tartott üléséből.
GÓ''ZONY FEKENCZ,
kir. törvszéki elnök-helyettes.
•TERSÁNCZKY GYULA,
feir. törvszékí jegyző
510 2-3.
Tókepénz- és
NYERÉSZKEDÉSI
vásárlások miidcn csoportojitá"b?in * szabad nyerészkedésben, egyezkedésben és jutalékban.
ftísmert szilárdságbar^ é< kiaiélyesség-leu az eretfeti folyamhoz azegyet-
es irányadó Aűsrtris-Kagys-''orszár szájaira
BÉCSI TŐZSDE
. Ltiíba- baqkhÁ7 ^Halmai) Séca Schot-tonring lő. öa&kszerü gyort és próbált értesítések sflrtönyil«»gt próbaszámok a pénzügyi és kisorsolási lapokból .Leitta* valamint tartalomdos ftlieiek (as összes európai sorajáték tervezetek, magyari-satok a fjpéna-, nyerészkedés módjairól és értékpapírokról stb.), ingyen éi bér-4S2 5—8- bérmentve
ÜFIUMEÜ
! Vernén y Trif «itnf k ! Az első »agyar bizományi és szállítási üzlet
Flurjaetjan,
a|á.::l Ic^jjabb aratásból, kitSuö minőaégU, il.autui
ÜT kávét
minden vasúti és posta-állomásra ixíllitva. dij éa v;'':-mentesen utánvétellel gönryületrkb-n 4*/, kilo tisatA
fculylyal, & követk''-aö jutányos ¿rak mellett: Kgy kilo legf. Rio Ára frt 1.32 . riagyobh
• Santos , , 1 36 j m-gr''ená«-
f. • S. Domingo t , i oa i ie«<>knól . Java , , 1 52 / rat-gfe!«!«
, Ceylon . , l.s5 \ arkedve:
, igen finom Mokka 2.10 } mények Megrendelhetők egyéb gyarmatárak is.
Ügynökök kerestetnek.
Teljen tisztelettel
M71_3. EN&EL és STERN.
1 35
JÁNOS
SHLATKÖ
NAGY-KANIZSÁN
A közelgő tavasz- és
nyári-idényre ajánlom dúsan felszereit raktáromat
LEGFINOMABB
. M" 85 ÍÜlflí „ «SZÖVETEKBŐL
a, legoloeóbb
árakért, flW Ajánlatok &
• _ r
leggyorsabban s legpontosabban eszközöltetnek. TBi
Tisztelettel J^flOS
498 3—* szabó. ... ...
SÁRTÖRI mCÁR
Nagy-Kanizsán
OLL SEID1JTZ - PORA

V''
(IRAIT akkor WIndi ^ m5n<3cn iohox CIim,JLP''.in a
OSXiK tlKKOT VttlüUl, ¿a £n „oks-torositotí. «»xsgem van
lenyomva.
80 áv ét* X legjobb sikerek mellett fennáll mindeunemfl gyomor betegségek és esóxztésl akadályok, (mint étvá^yniány. haanoroláni vér ÍS|b14c Ó3 artzyér ellen. Különösen oly ügyénoknok ajánlva, kik Tlfi Aetc
módot folytatnak.,
Xacii8itá88k törv«aylle§ büstettstBek.
- .». - j
Egy lepeciótett eredeti doboz ára. I frt. o. é.
Az építészeti idény megkezdetérel bátorkodom azon tiszteletteljes jelentést tenni, miszerint raktáramban a "legkitűnőbb" minőségű mező-és vakoiat-gipsz, építészeti mész ,hydr. mész, román cement és valódi portland-cemeat készletet tartok
eredeti gyári Arak ineített: továbbá a helyben berendezett cement áru gyáramban kítüuó és valódi portiaiid cementből készült ce-meut lemezeket, természetes, vörös és fekete színben, különféle nagy* ságban közönséges és mesterséges márványban gyártok, mindennemű épflletdiKxitinényeket szállítok, elvállalok cement építési munkálatokat u. m veneeziai terazzi, granit-mozaik padozat-talpazat, víz vezető cement csatorna, faiak szárazzá tétele, vízvezetékek helyreállítása, Hwrvamuarha abrak »orompók, abrak i<-hütö kádak éti viz^yÜjtób elkó.HzKésót. 518 1—3.
Steyer homokkőt, karsti ét kararrai márványt, keb''-hcími lem - zt, elSEigeteló kátrány lemezeket. — különösen előnyösek falak száraz állapotbani megtartásárs — keresztágakat, fal kapcsokat, a legjobb minőségű vasból, gasdaHágí ge''peket, ''ugy • szinte szerszámokat satb. a legolcsóbb árak mellett szállítok.
F
RÁNGZIÁ BORSZESZ SŐVAL
A legmejjbizbatóbl) Aus<>gátyxo sieiri" * xzonvedS einboris^gack minden boleö é< Vülső eynlladáínál. a legtőnh t>etr»g<óg ellen, min detinrtsü xobesUlcsek, fej-, fül- és fogfájás, régi sérvek ét nyilt s«b«»fc rák.tJcályek. (lszők. szemgyniladáx, laindenoeicQ bónalás as sérülés stb Stb. elleu.
Üvegekben használati utasítással együtt 80 kr. s. é.
KELLER MATIAS
CZIPÉSZ N.-KANIZSÁN, Jfi
(vásárpiacz S t r é m és K I C í Tl "nrak füszer-kereskedésc mellett)
_____N____
T. cz
Ajánlji magit min<lrnn.-fnfi
URI, NŐ
és gyermekezipők,
szilárd, gyors és jctá:yos árakon vaí-t elk<''"iit«i»^rr a legjobb bó: b&i, bel- v. külföld! ba:minemű kelméből, gummi sarkokkal agy kész lábbeliek raktarát Is. P®». Vidéki n»ej;renJ*lé«''kro I<T nagyobb gond fordaa-ttík. A« *rnk reapán e^y rtipü ivizj
ctmmért^k bt-kQldéio meüott s lcgponto«abban «-»skö*3l tétnek a legnjabb divat szerint
Hal-májoiaj.
Krohn M és társától
Bergenben.
(Noriégiában.) kerí«*edeleB3b»n clűfordnli''-
SARTORI OSCAR
NA6Y-KANI2SAR, Király-utcza I. sz. "
Eier. balnáj ssirolsj valamennyi, a faj ktsött &z egyedüli, mely orvosi ci él okra haszaálbau5.
Ara egy üvegnek használati utasítással I frt. o. é.
F o 8záf!itás
Moll .4. gyógyszerész, cs. kú*. udyari szállitónál, Bécs
Tnchlacbea.
Saktix az állam minden himeves gyógyszertárában vagy ftisxer-kereskedésében. Raktár nélkili belységekbon magánegyéuek nagyobb megrendeléseknél megfeleló árleeagedésben réstosülnok.
A t CZ. közönség kéretik határozottan Mull-féle kéraitwéuyt rendelni éi csak olyanokat elfogadni, aelyek saját cvjegyem és aláirá-sotrmt] vannak ellátva.
Raktárak: Kagy-Kanlzsfi Belns J. gyócy&z- Prigtr Béla gyógy« FesseIaofer József, Roscnfeld Adoli, Roacnberíj Kereoet, Strém és Slein — Zaia-Egeraze< Hoilósy J. K. Marczali laxtl Ferd. — Barcs Dorn^r K — Csáktornya Gönci L. gyógy«eré«z. — Kaposvár fUbóchay Kálm. Kobn J. gyógysi. Th Kocskowy gyóg.-sz. — Kapronozs Wcrli lí. gyógy-tísreg O*icsinories Irt. gyóeysz. — Ketzlkely WDnsrh F. — Kgraead Rátx Ján. - Zágriűi lrgaimashoi gy6gy»i. Mittlbach S. gyógysz Holjac V. _ S®«rw Ht-ter And. zyófjsz. — Latesye Kaliwod*J — Kapesvi-r«tt Borovicx Ad. ;— Zala Egerszeg Honó»iy L E. gyÓüysz <51 12—52.
v • * . I
FERENCZ JÓZSEF
ICÉ S E R U V I Z r F 0 RRAS''
# j
ValiiaeaBji [tuñw között mint íe^hatásosabb tíd elismene.
TIt. "K"nrár>vi tanár kir- UjAc*oc Budapesten. .Kü''»a5«en
UT. Jtt.or<iíl^i tanár ^ iJulI tünik ki|hoJfy mir ki3 mtay.
Dr. Gebhárdt tanár
nyiségben biztos hatása v*n.4
Dr. Kézmárszky tanár ^^»^«.Son
a legkedveltebb hashajtók sorába emelkedett.'' Sxt-Rókhus kórbiz igazf Pesten ,A többi bndai vizekhez aránylag kevesebb mennyiségben bor kedvető eredményt létre."
Dr. Darányi kórh. igazgató,
a legjobb eredményeket tButette fel.
tanár s egészs taná-caos Pozsonyba». ,A bctecágyasokn.is mint kitün? hashajtó sser ajánlliató.'' ilodán. ,Jojó» hatá<a által tflnik ki gyomor- é* bélhurtitnil, m«g-rögiött székrekedésektjél, vérto-Iu''á -oknál, aranyérnél stb •
Kap káté Feszihsfer József, Bssrnfcerg és Weíüsch. Rosenberg Fsreticz, Roseafeid Ado!?, Schwartz én Taaber és Strési ét Klehi nraknál Msgy-Kanlzain. Yalamiot gyógyszertárskbis és asgysbl fitzerára keresketfé-sekbes Xlváutra nlBdeeStt előnyös föltételek a ellett raktárak állíttatnak fel, tat az Iránt óhajtás nythráaittatik Nyomtatványok a szét üidesi igazgatósától Budapestem váczl stszs 18 4 70 3 — >
Dr. Ambró báüaképzőint. igazg.
Dr Kiss k&rb. igazgató,
Vétele és eladása
mir-deanemü
álSsmpapirok, sorsjegyefc ériékpapirok9 részvények,
elsőbbségi kötvényeks érezpánzek sat, váltó^kiirás külföldi piaezokra. ^ -^érvé''iayelE 322. inden húzáshoz.
Megbízások eszközlést a budapesti és becsi tőzsdéken.
Tókeelhelyezésre különösen ajánlja az alólirt váltó-üzlet
a pesti magy, kereskedelmi bank ő°ju-os álogieveleit,
melyek a legnagyobb birtonság mellett azon elSnyt is nyújtják, hogy a jelenlegi árfolysm «eriní, ha ki is huzatnak, veszteséget nem eredményesnek, és napi árfolyamon adatnak el.
503 3-10
A pesti magyar kereskedelmi bank váJtó üzlete
Budapest, Dorottyc utcza L sz. (saját ház.)
A legközelebbi ''húzásra ajánlunk:
Április 1-ére: BécfTárosi sorsjegy iP-érrényt 2 frt 50 kr. és 50 kr. bélyeg.
15-ére: 5&gy. kir. nyeremény-kolcsőn-sor^jegy igérrényt. 3 frt é» 50 kr bélyeg.
agy t-»31 I» 3"<
sző 15 és h&zh.eJ yet
/ v * I
i
Ahxlirott- nyagaítním életbe lépni óhajtván, saját házamban 1-vö bórkereskedésemet teljeii ftlszereléa se! s helyiségekkel átadni szándé koiom. At itvevók bóvehbi értesülést egyedül»nálam nyerhetnek. — Szinte kijelentem, hogy a szent-györgyvárl szőlőhegyen levő, szép es jófekvésü azólőmet, ugy két he-i lyen levó, házi fundust szabad kéz bél örök árba bocsátom, üinden további nálam tudható meg. 51G1 — 3 N.-Kanizsa márcz. 1882.
AXENTI QYŐEQY.
QOOOQOOQPOQQ333
A " legjobb
8Z1VAEKA-PAPIROS I
601 2—22
E HOUBLON
Trancxia gyártmány. UTÁNZÁSOKTÓLÓVATIKH!
Valódi csak áron srivarka-p.tj.ir, A ha minden lxpja Le Houbloo béljr-g. t tártaim?ixs. és minden csomag n alanti védjegygyei és signatorávsl vac ellátva
CAWLEY & K£?iRY, tllnúft í jíriiuls;. PAS.IS
M''jll Ft¡>r¡c*n:t btniil B*í HirsuZf ''
^ 1B R A ir i ^UD II TlUjj,
■-------------'' Biao« oo *«r- *
fetue-''
Coa''.oor
——-— ——- j B1OiX oe *»í«
''--«íu-supertev^ } ^¿»-i.^t«5
OOOOOOOOOQOOOOO
Ragy-KaEiisájL nyaaMűtt i iiíuió tulajdonce W&jdite József gyorasajtojiii.
N A6Y-KA NI2&fcp4882. márczius 30-án.

Előfizetés! ár
rrf sz érre ...... 8 frt.
lél érre ....... <
negyed 6vre ....... -2 t
Egy siáni 10 kr.
KIRDETESEK
Lazábos petitsorbaa 7, másodszor G s minden további soré: t 5 kr.
NYILTTÉBBEN soronként 10 krért vétetnek toi Kincstári illeték minden egyes tésért 30 kr. fizetendő.
Haszon e^}rMik ¡évfolyam.
A lap szellemi rétaét illető közlemények a ai:erkesrtûh6z, anyagi részét illető közlemények pedig a kiadóhoz bérmentve intézendők : NAGY- K AX I Z S A Wía&8lcsht2.
BérmcnUtlec levelek csak ismert monkatirsaktól fogadtatnak el.
Kéziratok rissza nem küldetnek.
- - .• ...........a. j, i
NY^y-Kanizsaváros helyhatóságának, snagy-kanizsai önk. tűzoltó-egylet'', a s nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank*, ,nagy-kanizsai takazxkpénztárc, & »zalamegyei általános tanítótestület'' a nagy-kanizsai kisded-nevelő egyesületc, a nagy-kanizsai tiszti Önsegélyző szövetkezet4, a'' „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külválasztmányaK i több megyei és város
egyesület hivatalos értesítője.
Heíeiikíül kétszer, vasárnap- s csfttöríököH megjelenő vegyes íaríaluiti lap»■
* ——----— ---1 .- - —--1-■ :---r —r--------------- ----- - • —
A szíiiMa kérdéshez.
Miután a, Zalai Közlöny " 25. számában valaki azon ürügy alatt, hogy. a kérdés technikai-" oldalához szól, oly tanokat hirdet, melyek szakértői tekintély és önbizalom hangján liirlapilap előadva nem csak magára n színház ügyére, han m általánosságban városunk összes építészeti fejlődésére veszélyessé hálhatnak; szót kerek ellenvéleményem kifejtésere — és mivel mindig könnyebb kritizálni, mint jobbat ajánlani — és mivel a bizonyítás azon neme, mely hamis tételek képtelenségének kimutatása által deríti ki az igazságot: iegmeg-gvőzőbb és legérdekesebb, bocsássa meg czikkiró szaktárs, ha saját fegyvereit fordítom ellene, nem teszem malitiából, csakis az ügy érdekében.
Ou azt ajánlja, hogy az építendő s/.iiiház impoiajas, monumentális, épület legyen és bírjon mindazon jó tu''ajdonságokkal, melyeket egy akadémiai tanár tanítványai terveinél mogkiván ; ellenben gazdálkodni nem kell, inkább mutassuk ki az épületen, hogy a költségek nem kiméltettek; a stylus legyen pompás római, -a falakat rakjuk vas traversekre. a födelet csináljuk egészen vasból, a párkányt okvetlen faragott kőből s inkább legyen a színház kicsiny. csak díszes és vasfódeles, de ráadásul még életnagyságú szobrok ésmytho-logiai falfestmények is legyenek benne.
Jól sejti ön, hogy ezen ié tanácsot a város atyái fejcsóvólással fogadják: de kár volt emiatt őket az a/, ulők-or „nem hízelgő megjegyzé s< iveífenyegetni.
Sok szép terv hiusult már meg c-.ik itt Kanizsán is azon elv miatt, lngy „ha már egyszer építünk, építsünk valami tisztességeset" — és én számos évek óta küzdök ezen elv ellen. Nem mintha magát az elvet ugy, — amint kimondva hangzik — russzallanám, lianem minthogy hamisan értelmezve szokták alkalmazni.
egy kig kápolnának. Csak az a baj. hogy közönségünk nagy részének még nincs elég müérzós^ a szépet az arányokban és összhangban feltalálni, azért keresi azt az njban és fényes ben. De midőn utódai okra ftivatko-zuak és monumentális épület szépségéről van szó, szakértőnek legkevésbé szabad a jövő generatió müiz-lését ép oly romlottnak feltételezni, milyen a jelenkoré.
Aztán mi is jut eszébe czikkiró urnák, midőn az utókor 4-ik,5-ik generatió ját emlegeti és azt kívánja, hogy színházunk örökké időszerű legy en ? Látott-e már lüöéves színházat? és mit képzel, hány személyre kellene számítani oly épületet. mely 100 év múlva se nagy se kicsiny ne legyen?
Sokat lehet nevetségesnek mondani s inkább legyen valami nevetséges, mint elszomorító. De én reményiem — utódaink ososabbak lesznek, hogysem azért nevessenek ki. mivel olcsó színházat hagytunk reájuk, melyet nekik ujra kell épiteniök,hanem igen is nevetséges volna. ha\ semi-lyen színházat sem tudnánk épiteni, mivel fejűnkbe vettük, hogy inkább semmit sem csinálunk, minthogy magunkat ki hagyjuk nevetni. A nevetségessé .léteitólt félelem már magában elég nevetséges. Az pedig épenséggel szomohi dolog lenne,'' ha kapnánk pénzt az ajánlott vasfödél és kőpárkány megépítésére — kölcsön - és aztán előbb-utóbb dobra ütnék színházunkat.
Nem egymaga van czikkiró ur, a ki ugy okoskodik; ha már 30—40 ezer forintot reászáutunk, adjunk még 10 ezret hozzá s aztán építsünk valami tisztességeset — no ön elég őszinte, hogy a tisztességes helyett „nem csak imposans és remek, hanem czéíszerü és monumentális épületet kíván — és nemcsak a szinház ügyében fordul elő ezen sofisma,hanem majd minden középületnél és főkép
A „tisztességes* kifejezést mindenki máskint fogja fel és egymáson túlhajtva lassankint ugy felliqütálják,'' hogy: végre nagyszerű, pompás, imposans, monumentális és -ki tudja még mi nem lesz belőle. Hogy mibe kerül és mit jövedelmez a vállalat, ezt csak legutoljára szokták megkérdezni ; s ha van elég pénz, építünk akármily drágán, ha pedig nincs elég pénz vag}- hitel, inkább semmit sem építünk:
Ezen veszélyes áramlat a nagy krach előtti korszakban Bécsből terjedt hozzánk és itt tovább harapódz-yán tartósabb és veszélyesebb mint ott, hol keletkezett. Mert Bécsben most is építhetnek fényűzéssel és jól teszik saját érdekükben, ha terjesztik a pazarlást, mert az nekik behozza magát azáltal, hogy mi őket utánozni akarván, a sok vasat, cementet, takörüveget. szobrász, festő, aranyozó munkát tóiük megveszszük és ráadásul még városházunk tervét is tőlük rendeljük meg. De reánk és a hazai iparra és művészetre nézve nincs köszönet az ily erőltetett virágzásban. mert szép palotáinkban aztán czifra nyomorúság üti fel tanyáját.
Ám építsen a fejedelem, az ország fővárosa és néhány igazi ur költségkímélés nélkül a művészet pártolása végett, de mi kis urak és szegény emberek ne tegyük tönkre magunkat oiy fényűzés majmolásával, mely hozzánk nem illik, és ha — mint rendesen — kölcsön pénzzel dolgozunk, ne feledkezzünk meg a kama''.okról 1
Különben is én ugy tanultam, hogy a művészet és szépség nem a pompán és fényűzésen alapszik, hanem a jó ízlésen, helyes arái.y és összhang, bölcs mérséklet kimutatásán- amely épületen meglátszik, hogy a költségek nem kiméi tettek, az már csúnya — és igen sok márványos palotának nincs annyi mübecse, mint
oly váiiaiaxokBái, melyek kölcsön pénzen alapszanak. Klinker utaink építésénél. & gőzfürdő váll&latoái, a monumentális vásrosház tervezésénél sok ezer forintot feláldoztunk már azon jelszónak, hogy „itt nem kell fukarkodni*-; is. &dósságunk.elég s talán épen emiatt jövőben kénytelenek leszünk gazdálkodni.
Kezdjünk csak egy kis^ számi • tást a fed vett alapon; tegyük fel, hogy volna 50 ezer forintunk, de egy, nem örör időkre számított, kÜ lónben csinos színházat fel tudunk épiteni 3o ezerért is, tehát 15 ezret'' mint tartaléktőkét a rÖvŐ generatió számára J takarékpénztárba -helyezünk. 55 év muI-Va kezd korhadni a színház'' fafödete s széknek mutatkozik az egész épület„ vagy talán el is ég addig: — De a- félretett 15 ezer forint azalatt 240 .ezerré: nóli ki magát, abból aztán építhet '' & jövő generatió akár két sziaházat — és
ha nevet, nem minket nevet kL i
Hfi^CZ A.
- Ugujíiűk pénzügyminiszteri
körrartdelöt a besorozott, de időközben mentességi czimeí nyert badkö-k 5 tel esek hadmentességi dija tárgyában. Vonatkozólag a hadmentességi díjról swló 1880. XXVII. törvény-czikk 2-ik §-ának 6-ik pontjára,egy -öntetö eljárás és ahhoz alkalmazkodás végett a ma^y. kir. honvédelmi miniszter urrál egyetértőleg kijelen tetik, miszerint azon hadköteles, aki a hadsereghez (haátengerészethez) vagy honvédséghez besoroztatik, be-soroztatása évére habár még azon évben elbocsátás utján mentességi czimet nyerne ¿s, hadmentességi adóval meg nem róható és annálfogva í.z ily hadköteles díjfizetési kötelessége csakis a- legközelebbi, a-mentességi czim keletkezését követő évben áll be.
'' — k sorsjegyeknek részietfize tés mellett való eladása és az igér-véqyek kiállítása körül özött visszaélések meggátlását czéizó intézkede-sek elrendelése iránt tett javaslatot a földmivelés-, ipar- és kereskedé-lemügyi miusterhez a soproni kereskedelmi és iparkamara, mely javaslatban elrendeltetni kéri, hogj mind • azon sorsjegyek vagy értékpapírok, melyekről részieteladási iv állíttatik ki és az ígérvények eredeti sorsjegyei jövőre nézve az illető, eiadó és igér-yény-kiállitó által valamely közhivatalnál letétbe helyeztessenek, mely eljárás által a jóhiszeműsége miatt oly sokszor károsodott vásárlók meg fognak lehetőség szerint óvatni attól, hogy szédelgések áldozatául essenek.
— A Yáitóóéjyeg- A m. kir. pénzügyminiszter £. évi márczius 21-éc 17.653. ez. a. következő rendeletet bocsátotta ki valamennyi magy. kir.pénz''ügyigazgatósághoz: Minthogy a hírlapok közlése szerint egyes kir. adóhivatalok oly esetben is akadálytalanul teljesítették a hivatalos felülbélyegzést, midőn valamely váltó kiállítására használt kincstári űrlapon benyomott bélyeg nem felelvén meg a váltó összegéhez képest járó törvényszerű illetéknek, a különbözet pótlására bélyegjegy ragasztatott fel a valtóürlapra még az aláírás előtt; ezen, az 1871. LXIIT. t. cz. 2. §-ának intézkedéseivel merőben ellenkező helytelen eljárás megszüntetése czéljából ezennel meghagyom a kir. pénzügyiga^gatcságnak, hogy az alárendelt összes illetékkiszabási és kir. adóhivatalokat rögtön utasítsa, miszerint az emliteit módon a felek részárói bélyegzett váltóürlapok át-bélyegzését ezentúl semmi esetre se teljesítsék, az ezen tilalmat megszegő bivstsios közegek ellen jövőre a fegyelmi szabályok szigora lévén alkalmazandó. Egyúttal miheztartás végett tudatom a kir. pénzügyigazgatóság-
T A_RCZ A.
A Balatonon.
A flai&ton gyönyörű szép tükörén Csoiuakázuiik kedvesemmel kettecskén, Klmerengek azon a két kék srem«n '' gy annyira, m*jd elvesxi az eszem''.
Tiüukómat ajakomboz helyezem, Hogy mit fújjak ? angyalomat kérdésem : „A nótádat* — mondja — s kezdem a dalom : rSzeretlek én egyetlen egy virágom.
KzaUtl ó lesüti a két szómét, S ha cihagyom, 5 kezdi meg énekét Kidalolja szépen ezt az énskfrt: p.\ virágnak megtiltani nem lehet..-*
BAKÓ JÓZSEF.
Humorisztikus elmefuttatás N. Kanizsa város társadalmi viszonyai felett.
Hajdan időben, mikor klinker alakéi irottoirok helye.tt N.-Kanizaa egyenetlen atezáit feneketlen sártenger folyta kérésziül — sürü káüa módjára — hürü-työlvén abban a kinoaaa vergődó kocsiknak és a Sopronból minden héten ide dö-ezeigó ,Slraaaer Ümnibu8nak"'' — mint azon időben egyetlen közlekedési eszköznek — tengelye és midőn a sárféazekból hevederszerüleg kikaudikáló faszerkezetű lépcsőkön keresztül vala. kénytelen itl ug randosai egyik sorról a máaíkra, az embe» riség és továbbá — midőn még a régi városháza ódo''n tetőjének alatU a korhadt faiakról az ősi fa azxblya kihívólag integetett a Dobrovica-féle azatócs bolt fejé;, akkor, ha a hossza, egyhaDgu éa monoton egditásban sinlődő b egész az ási''.ozásig. unalmas nagy böjti na^k bekövetkeztek: uralkodó divat volt a böjti prediká-
- !
ozió és nagy pénteki passió lágy hangjainak mellette nz imckCnyv ia és az öreg olvasói Mai nap már olvasó helyett bój ön általános dívái az o 1 v a -sás, el annyira,hogy ma már olvasót c«ak a vén asszonyok (bocsánat! öreg asszonyokat akartam mondani) használnak, az olvasás pedig, kivált fialal serdülő lánykáknál a szerelmes levél o 1-v a 8 á a, idóaebb bölgyecskéknél a rbgé-nyek o 1 v a e á s a, hiteleik éa banká-roknáJ, tőkepénzeseknél pedi^ & pénz o 1 v a s á s maniája lett anyagi koránknak éa bizonyoa, hogy a mai böjt családi olurainak zsámolyán, Paul de Kock és ifjú Dumas Sándor regényei nagyobb becsben tarlatnak éa nagyobb hatást U gyakorolnak, mint a szent irás és bre> viarínmok 1 .. -:./.!.-,
Éc magam is teljea örömmel iogUl-^osom jelenleg nem ugyAü a pénz.hanem az irásbeU o 1 vsait ej 1, qc a.m arra -- őazintéc megvallom — nincs is ele gr^ndő alkalmatosságom, erre meg azi ves volt engem ez»jn mélyen ti''zteLt önképző egyesület meghívni — és igy most nincs egyó''i hátra, mint *z, hogy a jejeu felolvasást kegyeskedjenek éber figyelem közön végig hallgatói, azután mert annak idejében, — ha t. i. megtetszenék — acy mint én elolvasni, moat ebből a tiszta igazságot csak ugy Ir.het leolvasni, min: a hog szép asszonyok szemeiből a csalfaságot k i o 1-vasni, de szükség annak mindee pontját egyenkint jól m e g o l v a s n i éa akkor olvasatlanul is ki feg derülni az a lényege6 eltérés, mely a böjti predikácziók és o l v a e ó k s ezen felolvasás között »étezik, mert mig azok rejtélybe burkoit homályos és
igy könnyen meg nem érthető tanokat tartalmaznak, addig az én ártatlan humo riatico — pubüco — aatyrico — poliaco Bociális irányeszme sziporkák által villanyozott quodlibetbe öltöztetett ártatlan quiproqt''o-Bzerü elmefutatásom mindenkinek nyilt sisakkal, szemében mondja meg az igazat!
ís bár régi dolog, hogy g a e -mondáé nem ember6zólá8r
— de az is régi ám, hogy : .Szólj igazav; betörik a fejed!" — őszintén megvallom tehát, hogy nem is egy könnyen határozám el magamat arra, hogy „darázs fészekbe" nyúljak, de a magam árnyékától egyhamar nem szoktam megijedni, 3 azután ez a „darás féazek* nem ia olyan csípős — kivált Nagy-Kanizsán, hol a „Darások" ie végre emberek.
De hát ugvan, ho! is k''ezdjem elöször?
'' Bizony, míg egyrészről alig van, könnyebb valami, mint társéletí dolgokról általánosságban irni, addig más régről óriási feladat Nagy-Kanizsa város ''ársélőléríl irni „s p e c z i a-1 i t e r.''Ezen sisiphuai munkánál univer-BaÜB genieoek kellene annak leuni, ki az itten: t?.r uiáf. szerteszét ágazó elszaggatott kötelékeit a légürben iránytalanul vergődő foszlányait összeszedni s azt egy csomóba gombolyilva, önöknek uraim ! és hölgyeim ! itt bemutatni képes legyen!
A mi társas életüak Nagy-Kanizsán nem egyébb, mint egy nagy — „neezeaemmifogd meg jól''
— ^S/ Bpium deeide r i án !'' Mindenki szeretné, ha volna, de Benki nem törekszik azon, hogy 1 e-gye nl Alig van ember Nagy Kanizsán,
aki e tekintetben, egyezer vsgy másszor fel ne jajdulna! és azivesen üp jeremia» dozna; de midőn kenyértörésre kerül a aor, midőn arrói vas. a pusztában kiál''ó szó, hogy tehát most sorakozzunk valamely társadalmi közügy körül és nyújtsunk egymásnak őazinte baráti jobbat az egyesülésre, midőn felmerül a kérdés, hogy az anyag helyett most a-szellem üljön diadalt, nyerjen eiónyt, iendülelet, akkor a savanyu ngorkánál ia savanyúbb képeket vágnak még azok k, kik tegnap még torkatárva szidalmazták: társaa életünk pangásának végtelen nyomorúságát.
Sokan azt vetik ykul, hogy hiszen Nagy-Kanizsa üzleti város! itt ídercur szárnyainak zörgése, csattogása einémitja a Múzsákat z háttérbe szorítja Apollót, hogy itt a kinak. óp k^ze. lába vj&n, lóvfnt, jfcs, mtrgy, zsaiaá, rohan,. esik kel/ e.akar m^g 12 bukik.. egyik nap ngy, mint más napazCrí, hogy e 1 y t):s zen, hanem azért, hogy é-1 h e a s-e n. T>e ezen materÍ3Íis iráwv, u>«*g van más iparoe, ke^eak^delm¿ és gyári nagyobb városokban is. Arr azokban még sem kénytelen a társaeélet, b az^^i karöltve járó szépművészet, az irodalom, a festéssel, a költészet kitérni, vagy ép hátiérbe szorulni az üzleti szárazságnak, vagy esetleg valamely nagj áradáasai járó börze bnkásnak, vagy s rr a 1-maz krachnak szörnyeteg karjai elől. Sőt az ipar éa kereskedelem azoknak mintegy Pall^iuma gyanánt szerepei és lépten nyomon oaztosik azok előnyeiben.-Mert tagadhatlan az. bog- ott a bol a tárBaaéletnek üterc: ¡.»yanánt ''.üktető szépművé8zotek tellö pártolásban része-»ittetnek, ott az ioarczikk^k is azokkal karöltve kelendőbbek t hanem hát náiunk
— tisztelet a kivételeknek — nagy részben valódi művészet helyett kell a kontár bűvészet, festészet helyett photographia, vagy még inkább : photogr^phusl színész e t helyei«: p * u r a m a, avagy dinoramaésc 03 m 0 ra m a, zenészét helyett k i n t 0 r n a, iport, gladiátorok mutatványa távgyaloglás és erőmű veszet helyett idegcsiklandoztató k ö-téltáncz, bohótatéskunst-figuren Thea*. er!
A baj tehát nem ott keresendő, hogy üzleti város vagyunk! Mert hisz, ha a baj gyökere valóban az leEne, akkor tán ¿n sem íennék oly szereccsés ezen felolvasást itt megtarthatni, miután ezen tudományos helyiségnek önképzésre el-veTerti magvai egyedül a helybeli keres-kedelftmőek -derék és kő=b«esüléaben álló ifjúi2 által -ápeltatáik csa-kis és főleg tár-aaséleti szempontból s é6 aféiH meg is érdemlik, hogy j*les polgár: törekvésük elölt minden önzetlen keblű hazafi kalapot emeljen, ''— mondom tehát, hogy a baj nem abban r-jük, hogy a város üzleti és commertiali* viszonyok nyomása alatt áll, 8 ennélfogva engedelmükkel — majd alább megkísérlem a szeg fejére ülni! D* előbb térjünk be ide a közelf«*kvő, .Dél-zalai takarékpénztárba. a És miért eUó sorban is pénzintézet-?! Azért meri minden időben, már a közép korban is a _nervus rerum gereD-dárum* a pénz és ismét * pénz vaia minden emberi dolognak az ő eredeti kútforrása —^ és igy a társa« életnek is ! S azonkivül a mar aranyimádó korban a pénzintézetek háza előbbre való még as Isten házánál is. A íbídöa ma a pénz a
HUSZONEGYEDIK lYFOkYAtt
Z AJ, A I K Ô Ô N Y
MÁECZIUS 30 áü 1882.
gal. hogy a jelzett esetekben eddigeié tényleg eszközölt ily [váltóbélyeg-le-rovások miatt, ha a kincstár rövidséget nem szenvedett, a felek ellen se.nini eljárás nem foglalhat helyet, és minden ekként bélyegzett váltó, ha a folyó évi ápril hó 1-je elótt történt a kir. adóhivatal részéről a bélyegjegyek felülbélyegzése, lelet felvétel tárgyat nem képezueti. Kelt Budapesten, 1882. évi márczius hó 21-én. Gróf Szapáry Gyula s. k.
Felhh&s
a Devecser vidéki t. gazdaközőnség-hez Vgy Devecserben^alűUniőigaz-í dakör érdemébén-Fclfogva a jelenkor iatH~ szar*t;-*-midőn nagy^ czélok elérésén* « fársada-lomban egyesülés jön létra tapasztalván azt, hogy » mi egyesnek elérhetetlen, az többeknek ^együtt működve könnyű feladattá válik, belátva azt, hogy a gazdaság terén is csak „viribn« .unitUB* jel»«ó-vh! boldogulhatunk, ugyanerről győsvén mfg bennünket a szomszédos megyék világos példái — különösen Vasmegyére utalunk — hol a nem rég felállított gazdakörök által a gazdik, a gazdakörök ágában, de leginkább as állattenyésztésben nagymérvű haladást tettek, melyet a gazdakör czime alatt létrehozott társulás volt kép»*? kivivni; határoztuk el magunkat arra, uogy ez eszmét felkaroljuk, magunkévá teszszük, s mi 4e Devecser« vidéki gazdák megkísértjük ilyen üdvös intézmény felállítását. Egyesülünk egy gazdakör létrehozására,támogatván annak szükséges és előnyös voltát az alábbiakban el''adandé indokokkal-:
Tekintve azt, bogy a« ilyen ga.da< sági kör a maga szűkebb köréhen egyedül az ott lakó gazdák érdekeivei foglalkozhatván, azok '' kfvínálmait sokkal jobban ismeri, mint csupán egy körpornti ogyé„ület, melyek különböző, néhs ellen tétes érdekek — kiegyenlítésével kell megküzdeni. . *
Tekintve azt, hogy a társulás bármely terén és irányban hasonlíthatatlanul nagyobb eredményeket képes kivívni, mint egyesnek még oly kitartó rendkívüli szorgalma.
Tekintve azt, |hogy nekünk Devecser vidéki gazdáknak számtalan közös bujáink, élénken érzett hiányaink vannak, milyeken csak társulás, közős egyetértés utjáu segíthetünk.
Végül tekintve azt, hogy báró Kemény Q-ábor fóldmivelés-; ipsr- é* keres-ked Imi minister nr ő nagyméltósága meggyőződést szerezvén a magyar gazda-osziály Itígvítalísabb érd-ikeinek eddtg történi elhanyagolásáról, azt magas, hathatos pártfogásával mindenütt előmozdítja 8 a gazdasági egyesületeket, gazdakörö-k- í, ugy azok tagjait bármely méltányos óhajaik elérésében, de csak mint ilyene kei segíti.
Tehát megbocsát batlan hibát követnénk el magunk és gazdatársaink irányában, ha ezen önkényt kínálkozó, ked* vező alkalmat elszalaaztanánk, b ha ön*
színmüveket, Csífra nyomorúság, Caviar stb. jefcsbaé! ]4esb darabokat.-;; Gerőfi a társa!«t«-K%gy Kanizsán s»ve*en látta tik/óhajtjuk, mint eddig, ngy ezúttal is élénk pártolásnak örvendhessen, mire «lőre is felhívjuk műértő t. közönségünket a szíves pártfogására.
— Dávid János N*gy-K*nizsán
egykor mint adóellenőr volt alkalmazásban jelenleg pápai kir. aűópénztárnok N*gy-Kanizsára a sótirnoki allumásra neveztetett ki.
— A kaposvári ió vasár fényesen -«ikerölt, - nemcsak a vidée as egész országból, hanem a külföldről íe számos vevő és vendég érkezett.
—7- A keszthelyi balatoni hideg fűrdőuél a munk^latck nagyban iolyoak. t%$cz Apbd y* $fiirdl költ.
■éget, sem fáradtságot nem kiméi ott; tà''ftg" akar j t "mutl toi, hcgy~T tűrném volt, as lőhet. ssépl fleocz nrnak a
keszthelyiek köszönettel éa hálával fognak adózni.
-- A postahivatal ujabb rendeletnél fogra déhttán két órakor nyittatok ki. - :
---Dr. Agai Adolf jeles lisink
vasárnap s déli vonattal városunkba érkezik , a törekvő s helyes, magyar szellemű kereskedő ifjak önképezc egyiete meghívására felolvasást tartandó, a nagy-érdekű felolvasára midőn t. közönségünk figyelmét felhívjuk, közöljük« körlevelei: D.\ Agai Adolf kedvelt humoristánk vasárnap 188?. évi április 2 án este 81/, órakor Nagy Kanizsán a .Szarvas* szálló disstermében egyletünk szegény-alapja javáfa felolvasást tart, melyre a nagyérdem* közösséget tisztelettel meghívjuk. A felolvasás czime; „Magyar női typu-sok." Hely árak : i. 2, és 3. sor 1 .frt 20 kr., a többi földszinti valamint karzati ülőhelyek 1 frt:, földszinti állóhely 60 kr. Jegyek e''őre válthatók a dohány főtőzsben é* este a pénztárnál. Tekintettel a jóiékcoycaéira szivet. felülfizetések köszönetlel fogadtatnak s hirlapilag nyugtáztatnak. A felolvasási tánczvígalom követi. Minlhogy a felolvasás kezdetekor a terem ajtai elzárolíatnsk, felkéretik s t. közönség pontos megjelenésre- I. n-kanizsai kereskedő,ifjak önk^pző-egylete.
; — Diszebéd-k nsgy-kanissai dél* salai takarékpénztár fenáilásának l2-dik évi ünnepéiyét marcs. 25. megülvén, ez alkalommal is mint máskor társas ebédet rendezett a következő .Menu* V6l Potage Ragoût, Consommé aux ''pâtés. Hors-d''oeuvre Fogas en mayonnaise''. Entrée Ragoûd de volaille, Côtelettes de mouicn, Filets de boeuf *ux pommes frites. Enlr. -mets Pudding. Crème de vanille. Rôti Pulard au cresson Salades, Compotes Dessert, Fruits, café, liqueurs. Ezen társas ebéd közben nem m^radvak el a felköszöntések sem. A köszöntések sorát Hirschel Ede egyik váiaaztmányi tag nyitotta meg jól átgondolt beszédben, ecsetelve az egyesületnek 12 éven át történt müködéaét, b jelezte, hogy az intézet derék elnöke Eperjesy S-ndor urnák kiváló érdeme, hogy uz egyetlen s belső egyetértést meghonosítván fáradbat-Ln odaadása ssülte, hogy ax inlézet most
érdekeinket mellőzve, nem ''''igvékeznénk egy gazdakört alakiiaaí.
A fentebb említett iadokokiól áthatva bátorkodunk alulírottak a Devecser vidéki gasdákat egy gazdasági kör alakítása végett Dev«cserbe márcz hó 26. délelőrt 9 órakor a lövöldében Urtandó értekezletre összehivni.
Lőrinte,-1882. márcsius kő 4-én. Ihász Lajos, Ssalstksy István, R*é Jenő, Kun Aladár, Puzdor Gyula, No&zlopy Gyuls, GuldeájGyÖrgy.
63l-ik iiáa. IS«*.
Hirdetmíny Az illető körök tudomására hozatik, hogv BuJapeóten állami vetóraagvizagáiói á Ismifc. létuikfj njfely fteklikiŐtt ;mág-vakal minőségükre_ és luiajdonságkikra meg vízig álj''a''és igy a gazdiknak", ValámlbT a rnaglertnelőkné* ée magkeoaskidőknek érdekeit megóvja.
Kívánatra az alulirt kamars a «M vetett állomásnak szabályait mindenkinek
megküldi.
Sopron, 1882. mároziua hóban.
A kereskedelmi s Iparkamara.
Helyi hlrrk.
— Felkérjük tápunk t közönségét, hogy akiknek előfizetésö* s hó vécével lejár, azt mielőbb megújítani zíveskedjenek, nehogy a rendes küldésben fennakadás történjék.
Előfizetési ár: t
Apr.—jun. ragyedóvre 2 frt.
Apr.-szept felevre 4 „
Apr. ~ decz. 9 bora 6 , ►
Tisztelettel
WAJDITS JÓZSEF,
kiatlo hivatala.
— Tuboly Viktor ügyvéd s iró-<ársunk a nagy-kacizsai kereskedelmi ifjak önképző kőréosn- maros. 26-án nagyszámú, di&ieE közönség jeienlétöben tartotta humoristikus felolvasását, melyet lapun k lárcza rovata ugósz terjedelmében közöl. A felolvasás tárgya kényes természetű, mert mélyen be>6 nyul társadalmi életünkbe. Sok igazat *oftd, Ur kissé paprikázva éi borsósba nyújtja weilemi élvesetül. Sok hely no tetssést aratott, felolvasót mind a terein be lépésekor, mind a felolvasáíí végeztével élénkén megtapsolták és megéljenezték. A humoros felolvasás uUn még egy alkalmi bőjtssagu költeményét szavalta el. Jövő vasárnap Agai Adolf jeles írónk tart felolvasást » ez«el a saíson befejezve Jesz.
— Magyar színészet A vidéki színtársulatok egyik legjelesbje, Gerőfi Andor szintárauUta Kaasárét néhány előadásra Eperjesre távozott, onnan egyenesen iíagy-Kaoiesára jő s Husvát első napján Csepreghy jeles népszínműírónk hátrahagyott müvével „A szép asszony kocsisá"-val kezdi meg előadásait. Gazdag r«pertorijából említhetjük G«scogueí, Ün-vöake, Camargó operetteket, Igmsndi kiepap, Árva Zsussk«, Millimarri nép-
mindenható! Lehet erkölcsöd,i.becsale-ted, tudományod, jó szíved, lehets* ki tűnő emberbarát, as mind bagatell, az mind suvíx, ha az erszényed ü<-e« ! A pénz I a pénz az ád m*4i*t*hnat; rangot
— de még becsületet is — és birjon bár valaki Sokr«tes bölcseségóvel — ha pénze nincsen — bizony bizony elvégre még azt is ráfogják — hogy egy ügyetlen fráter, hogy — nagy szamár !
Menjünk tehát — mindent féh-a tév« _ először is ide a pénzintézetbe. De hisz ime! itt a szép u j bazáron kell keresztül hatolnunk ; ez pedig bő anja-got nyújthat egy társaséleü csikkhez. Igen. de et a bazárnak titulált négyszögű tégla alkotvany még most oly primiúv állapotb^r van, hogy majd ha közönsé ges nagy városi ndvarhoz hasonló jelenlegi jellegét elhagyva, a hazai ipar nemes termékeinek valóban bazárja leend és a nagy kanizsai publicum nem csupán azt szereti a mi bizarr, haoem azt is a mi bazár; akkor majd iakább legeltethetjük társaséieti levegő után .¿v£gó szeme nket — bsaae.- Most azonban fel a pénzintézetbe ! 8 ins mily dicső dolcg I Nem is kell sokáig antichambriroznunk, mert már a csarnok kövesetén rögtön tisztába jöhetünk az iránt, hogy a Dél zalai takarékpénztár" a .. agy.k»ni»ai tarsasélot píaczán igen miniatűr, alig szambavehető csekély forgalommal bír 1 A csarnokoan ugyanis egy »zűrös atyafi val találkozunk, ki melegen intézi hozzánk ezt a kérdést: „ügyan kérem áto«-san, elegy en-e abópárti takarék pénztár? ''
— No már ez a kérdés elég ahhoz, hogy »tt a társaséletre befolyásolható legpará. nyibb szusst se keressük, sót eUeakesö-leg « hozzánk intézett kérdés világos Symboluma annak s viszás társadalmi állapotnak, hogy Nagy Kanizsán még r takarékpénztárak « polijicsi pártokra oszolva mértek és mérik ki máig is a kölcsönt é. jaj te neked - kivált követ
Táissstás után szűkölködő szegény halandó, ha esetleg más párton állottfü, mint annak a pénztárnak Hatadorjai — a hova folysmodtál 1 Mert akkor ugyan suáukoslistss, amti skár Mathm -CsH-h«go romjain j a vége iz. cs«k as less, hogy felkopik attól s tok kölcsön pénztől as állsd 1
. : ''j : • : u •
Ismertem egy külőmben becsületes, de egyébiránt korlátolt essü, együgvü polgártársonkst, ki abban a jámbor hitbea volt, hogy Nagy-Kanizsán a jobb párti takarékpénztárba« német, a balpár-tiban pedig Koroth bankóval fizeiaefcl és tehermentes jó módú gazda létére máig sem mer kölcsönért folyarnodaí *em as egyik sem s másik tafcarékpéaxiárkos, mert falui balekhós illő naiv ayulcxivü-séggel attól tart, bogy a péusiptésetsk külömböző papír pónseiiiek valamelyike és esetleg ép as, fi melyiktől kölosönt nyerne: hirtelen Aevalvácsió slá eshet.'' néki És ki tadja, bogy as éróeméfc ember s kölcsönpénzsel nem-e valanaty oolatsns társadalmi esélt mosditett voina elő? A párisseUem ilyetén alsfchsm oyil Tánoláss asatáa ".nrwésse4e«, hogy óo-sulylyal nehezedik kivált az oiysa tár* a-dalomra, a m«ly jcülőmbea is ass szárnyak helyett rák lábon inkább vissza felé megy, mint előre 1 Hanem a szűrös atyafi interpellatiójára máig is adóé vagyok a váiaszszal; mert 1 ulajdonképen ennek a takarékpénztárnak pohiicui hit-rsllását én mcrit inagam sem ismerem, juinyit azonban mondhatok, hogy sz atyafi Csalódott, mikor sat hittn, hogy bslpártíl
De nincs kütőmben s situatió as úgynevezett régi nagy kaiissai takarék-pénstárnál és b a n k e g y e s ü 1 e t-nél sem. Sót esekról még azt is besséjik a rósz nyelvek, bogy nem a felek-n ejt, hanem bizonyos felek« z e t-n e k érdök«it tartják ott i ő |e g ■ zem elótt ós az atyafiság protec-
tiójs(mit én asnnban sem hiszek), bír talsulylyaL És ez a nepotisticn« irány sántán rosszabb még s pártoskodásnál
is. Bár mint legyen is a dolog, bízoiiyos
*S) -bogy péssimésete»nk eem ewtpás-pénzüzletre, hanem a dolog természete sierínt arra U kell, hogy legyenek hivatva, hogy a város é< vidék társadalmi életéi tőlük ki''elhető módon előmos dilsik.
Ennek nem is szabadna máskép lenni oly pénztáraknál, mint a nagy-kanizsaiak, hol nobilis urak, gentl mennek-'' bői álló tagok működnek közre. — A társa-élet emelésére, a közügyekre szánt fillérok — lessék elhinni uraim bőven megbosnák a kamatot és pedig olyan ka-m«tot, mely az uzsora törvény alá sem esik, de még jövedelmi adót sem keil tóié fizetni I
Azonban iegyeu elég most már a financzialis operátióból, s jó tárcza czikk íróként, ne időzsünk egy bolyén sokáig, hanem vegyük bebstólsg szemügyre most már oly ssép számmal létasó tánadaimi egyleteinket isi -
Apropoc.!rhias ki sem kell mennünk s palotából; már bejuthatunk a város első rendű társaséletének helyiségeibe; ott vsa mezára szolgáló első emeleten, fényes termekben, ragyogó csillárok alatt az önmagában ábrándozó „Társaskör.3 Ne tessék ám most esen *z ábrán d o b ó kifejezésen megütközni! Én azl t»rtom, hogy akkor, midőn az ember folytonosan csak egy körben mozog és abból továbbra nem kíván terjeszkedni, hogy akkor annak sz embernek lélektani állapota bizonyos tekintetben ábrándozó.
liyon állapotban van a nagy-kanizsai társaskör is. Eredeti istentiójáiói egéssea eltérve, s társadalmi életre k i-f e 1 é nem is kirin hatni, t igy saját körében állva hasonlít ahhoz, kí az őrök mosdony v»gy a kör négyszögesítése felett magában tusakodik.
tnár saját szorgalmának kifolyása folytán e«|«ite azon épületet, melyben sz ünnepélyt először .ártják, éltette as olaököt. A felköszöntés többszöri heiye&lán.syilstko-Sutok ée lelkes éljenzéasel fogadtatott. — Kovát S János él lette sz egylet tisstiksrát, ntánna Eperjesy Sándor szólt, ki ismét az intésit helyzete és fejlődését ecsetelvén, éite''te a vele közreműködő választmányt, ezt követle V«rga Lajos felköszöntés«, ki a két Hirscbci testvérért ürilé poharát, saóltak még fiirschel ujrs polemizált Vargával szembe. Ebecspanger Leó éltette a távollevő alelnök Lüwy József urst, — Kováí8 János uz intézet iroda kezelő sse mély se tét a pontos ée lélekismeret»* kezelés közül UDUiitott szakadatlan eljárá sukér<. Továbbá Simon Gábor, Ebenspan-gor^Leó,;Csemics Károly, Dr. Horváth An-sf «svamét Simon Gábör a kereske-delmi testületért ■—* »¿^Ql sr-öreg - Blwtr Pál bácsi a következő felköszöntést mondotta: Tisztelt takarékpénztári társaim! Ugy mint a fiatal ői meleg nyárban a forrás vfz után sóvárog, ugy sz én 5reg lelkem a fiatal szónokok fslszóll*lásá.Voz hasonló lelkesedéssel felelni óhajt. — Ámbár szavaimat nem lnd<m virágzó nyelven érvényesítői, de mégis tiszta szívből Kvánom. hogy az ur isten éUesse nemcsak a választmányt, de az egyletnek minden egyes részvényesét! — Ezután már a társaság, hogy az inlézet egyik elhalt választmánya és alapító tagja Nentwi".h Gyulairántí végtisztesaégí adó ját leróvhassa az elhunyt temetkezó/i szertartására távozott.
, '' - — Pályázat nyittatott a zalaegerszegi kir. törvényszéknél II od osztályú jegyzői állomásra.
— XbwáltoitatAsok Ssuchet-rung^Ignáez zala koppányi ílle őeégü ot-Uni lakos saját, vslamint Károly, Sáador, Ignáes és Jóssef nevü kiskorú fiai Szigetire, Csöngető György tétbi illetőségű ugyanotlani lakos Csengére, Pi.k Mihály csanaki illetőségű ugyanoMazi lakos Páíto«dira, változtat-tí ''i'' vezetoknevükeC minisaíeri ecgedély-lyel. ,
— f Simoyiyi Ernő a „Függetlenségi párt* vezérférni Abbaziácan marcz. 28-án délután 2. órakor meghalt. Jellemazilárd s kitűnő jó ha«*fi volt, ákiás emiékezritén !
— Tapoiczán a B*caányi-esobor javára ujabban mükedvelóí előadásra készülnek.
— A zalamegyei áliamépitészeti hivatal egyik tagja Schürf Ágoston kir. mérnök ur a magas közmunka ée közlekedési ministorium álul ismét Horváth» országba Petrínjére áthelyeztetett s sz ottani államépitésseti hivstal vezetésével megbízatott.
— Somxtich Pál csorgókerületi orozággyüléai képviselő ur a surdí ev. gyülekezetnek orgona beszerzésére 50 frtet, s Hszói ev. leánygyülekesetnek iskola épitésre szinte 50 frtot ajandékos-ott. A nemea tetiért fogadja ő excellentiája hazafias köszönetünket 1
— Hazai rövid hirek. — Thsly Kálmán as akadémián ajánlatba hosta, hogy Kossctl Lajos a történelmi
osztály t. tagjává választassék. — Karssy sttperintendens aggasztóan beteg. — Emő templom és 358 ház égett el. _ Czédler szombathelyi trvaséki elnök nyugalomba lépett. _ Munkácsy Mihály a magyar festőművészet emelésére 5000 frt ösztöndíj alapítványt tett. _ Aug.
^ lea£ Debreczenben az orvosok és termeszetviwgilók nagygyűlése. — A oyitrai szinházat a pápsi mintájára építik. - Pápán 9 ház leégett. - Az uj 10 forintosoknak is tsláltsk már hamisítványát ,—Csiky Gergely 800 aranyat nyert eddig színmüveivel.
. — Külföldi rövid hirek -
Oestariea államban földrengés követkéz tében 3 város romba dőlt. —Nílsson Krí»-tina elmezavart lőn. - OroszországbHn n«gJ «^»arhHvées. — Romániában ''¿00 ezer magyar ¿K—Díjenban 300.000 frank varysrtatifttk iUs "közben. - Inns-bruckban nagy bó esett. - Longfellon író meghalt.
KI nyert?
Sze ben márcz. 22«én Prága *
Lemberg „ Bécs márcz. 24-én. Grácz e „ Tome«vár „
74. 58. 3. 57. 73. 25. 82. 78. 71.44. 68. 54. 49. 7. 1. 15.83.33.71. 9. 85.32.11.35, S 43. 87. 59. 39. 49.
As ilyen kört csakugyan asm ár tsna egy kissé négyazögüvé varázsolni, vagy is lágasabb, széles-bb alapra fektetni azért hogy régi alakját, midőn a társadalmi világ mind «négy résxe felé hatást gyakorolt — vissza nyerhesse.
Már magában s kör -vigalom rendesé bizottságának azon rendel knzése, hogy nem tagokat meghívni soha sem szoktak, társasáé ti szempontból rósz sakkhusás és matt lesz ■ vége, mert igaz, hogy minden helybeli müveit embertől megvárható, hogy a társas körnek tsgjává legyen, de végre is sst erőszakolni, octroyáini nem lehet s a ki esetleg abban s körben nem tag, még nem követkesés, hogy aaotk vigalmai ból is ki kelljen őt sámi. Igy lársaséleti tágas érteletebea vett hasznos esélt nebéx less elérni, — de meg a magyar vendég szeretettel is ellonkezik, hogy as ember o ihoo osupás saját családi körébea mulasson és vendégeket suvesen soha ea lásson I A k társjskőr,t igaz, hogy most nrár »öregebb* mist eradetileg kesdet-ben volt, men-etóhb .fiatalsági* .mellékneve; hordott homlokán, s talán ss az oka — mert valóban kevés benne « le géeység — hogy megelég*»k saját magával a jó trielog kályhánál egy kis újság olvasás, tarokk és billtárd csekély élvesete melletl. Hogy e társaskör kez d«tben zászlóvivői"! vol'' a sagy-kanirsai társadalomiak, ar. kétségen sivül áll s ba azon uton halad maig. melyen képes volt annak végrehajtó bizottsága még népgyüléseket is szervezni, s a török sof-ták küldöttségét oly féuynyel fogadói, mely a fővárosnak is dissére vá-land»; ha mondom oi útról le nem tér, akker tán a népszerű főhercaeg J ó s s e f is erre uUstábsa ót megillető módon lett T»inA fogadva N.-Kanizsán 1
• (KolyUtása kt5v«tke«ik )
TUBOLY VICTOR.
Irodalom
(K rovat alatt megemliutt munka Na^v-Kajiuán Wajdits Jómcí könyvkexaakojáse álul megrondeJhetöj
— „DiWidUc* (Südlánd.scher Cou rier), uj közgazdasági lap Szabadkán, mely különösen a délvidék kereskedelmi érdekeivel foglalkosand, april 20-án jelen meg 10,000 példányban, s [egyes csikkeket a déli résseken divó nyelvek szerint német és sserb nyelveken is fog közölni. Munkstársai ismert erőkből dl-land. Megrendelési ára: egy évre 4 frt., a .Délvidék* szerkesztőségének Szabadkán küldendők.
— EUijuetirr« felhívd*! Azon — a tűzoltó egyletek álul — több ízben nyíl vánitott számos óhajtás folytán, — hogy bár mielőbb szerkesztetnék egy oly kézikönyv, mely aieginkább használatban levő tűzoltó szerek kezelésére vonatkozó rendszeres, egyöntetű gyakorlati eljárással együtt, s tűzoltás körüli szabályokat is magában foglalná,* a dunántuli tü*-olió egyletek kerületi szövetségének választmány. inditatvs érezvén magát egy e czélra szolgáló: .Gyakorlati és tűzoltási szsbáiyzat" czimü munkálat mielőbbi elkészítésére, már csak azon okból i", hogy ez által egyréasről alkalom uyuj-tassék ugy as alakulandó, valamint a már lóteső, de kevésbé begyakorolt tűzoltó egyletek rendszeres és alapos begyakorlására, más részről pedig, hogy a havai tűzoltóságnál annyira óhajtott — a telette kívánatos — egyöntetű eljárás elérhetésére segédkezet nyujuon. A munkálat s megbízott egyének álul el készítetvén, a kerületi sző etség választ mánya bírálat és elfogadás végett a mult 1881. évi augusztus bó 28-án Pápán tartott ker. szövetségi közgyűlés elé terjesztette, hol is a kiküldött biráló tagok „dicsérő véleménye* folytán, mint a czélnak teljesen és mindenben meglelolít. a.l5jk. pont alatt hozott határozatával a közgyűlés .egyhangulsg* elfogadta, s s ssöve''ség területén levő összes egyleteknél vezér fonalul ssolgáló tankönyvül behozatni rsndéjte,'' — a válasstmanyt pedig annak mielőbbi kioyom»táaáv«l, * minél nagyobb körben leondő tarje^é-aévei megbízta. E „Gyakorkli és tűzoltási szabályzat* magában foglalj«, s kí-meritően tárgyalja az S£.ze* használatban levő lüzoltó szerek, u. m. minr!enn<''mit fecskendők, szivaUyuk (hydrophorok) _ tömlők, különféle létrák stb. vezéin sz a vak szerinti gyakorlati kezelés módját, kürt ée síp joleket, hangjegyekkel ellátva, előadja továbbá a működő testület mikénti beosztását, az egyes osztályok, tisztek és csővezetők gyakorlat éa tüzesetek alkalmával teendőjét, végre az egyes, u. m. pinexe, földszinti, ssoba, raktár, telő, kémény és egyéb tüzuamek mikénti oltá« módját. — S es«n kivül mint egy 40— 50 a szöveg kösé nyomott dí-as<* ábrával is el v«n látva. Midőn tehát ezea téuyt a nyilvánosságra hoszuk, a«»» tisstelettelje« kérelemmel fordulunk h.i záck. külöaösen pedig a dunántn''i ae-rület tözoltó egyleteinek t. parancsnokaihoz, nem különben a tűzoltó intézmény barátaihoz, miszerint szíveskedjenek a jelen munkálatra előfizetőket gyűjteni,
Áz elÓfizetébi dijat a megrendeléssel együtt a .duuántu''i ''.üzo''.tó eg_\ lelek kerületi szövetsége'' elnökségéhez PápÁn, legké sőbb f. évi májua hó l-ig beküldeni. E^y példány ára 50 kr. Kelt Pápán, 1882. évi márczius hó 15-én. Szokoly Ignác* szövetségi jegyz i. P. Szabó Károly szövetség elnök.
— Megkaptuk a« „Ursság Világ" XIV. füsetét, mely mint mindig, most is élénk, gazdag és változatos tartalmú. Véget ér benne Bodon József szép elbeszélése ,A mama meséje* éa Btarl Lucien .Miért maradtam agglegény" czimü ér-
HUSZONEGYEDIK ÉVFOLYAM
Z ÀL1Î K Ö Z L O K Y.
VAT.fi MÁfi02arS 4882.
dekes, vonzó novellája. Majlhényi Fiúra „Este" czígsü szép ós haagulsUoljes költeménye és Andrássy Jenő egy csinos rajza képelik még a füzet szépirodalmi részét, Báuóczy József nagybecsű részlelet közöl „Kisfaludy Károly életéből", melyben a nagy koszorús költó utolsó szerelmét Bzópen meghatóan festi. Egyike h legkitűnőbb czikkeknek Thallóczy Lajos „A keleti kereskedelem* czimü remek dolgozata, melyet még ae úgynevezett „regény-olvasók ie nagy élvezettel olvashatnak. Érdekes csikkek a ,8é-talovaglás Kisázsiában* mely egy rövid körút alatt megismertet a regényes kelet egy részének minden "bőbájávaí és „Egy ál''atóriás" czimü dolgozat. A nagyobb czikkek sorát Fejérpataky László ,Régi magyar könyvtár* czimü kiUinő tárcsája zárja be, melyben a nem rég megnyílt orsz. könyvkiállitással ismertet mog. Apró rovatairól ezúttal is a legnagyobb dicse« réttel szólhatunk. Képei a ssokottnil ¿zsbbok ói válogstottsbbakr „Ej a sarkvidéken" gyönyörű lebilincselő kép, méltó párja a „Bretagne» osstrigo hsíá-pzok* czimü rajs: mind a kettő két egéss oldalt tölt be, s ha az ember nem sajnálná h másik oldalokon levő becses ssöveget, kedvet érezne ki»ágni ós keretbe foglaltatni. A „Három belseje." „Nádor-sziget* hasonlóképpen igen szép eredeti rajzok valamint az „Uzsora-pör4-'' és a , Viszontlátás* czimü eredeti festmények Után készült sikerült képek. Van azonkivül egy eredeti rajz a fölkelés színhelyéről Niklaytól és a „Tó lakói*-, czimü- sil-houettek. Taiányai csaknem egy egész oldalt töltenek be s a válogatottnál válo-gatüttabbak. Képrejtvónye alatt pár sor-Lói megtudjuk, hogy az Előfizető megfutók közül a három elsőnek neve jutalomban részesül, még pedig sz első aranyórát, második legyezőt, a harmadik UX) db. levélpapírt és borítékot kap. Aíinljuk olvasóink figyelmébe n becses ixpot, mely megérdemli, hogy minden művelt magyar család asztalán helyet foglaljon.
— Üj zenemű. Tábo.-azky es Parsch urak nemzeti zenemükereskedésében megjelent „Mag> ar dallamok* zongorársnégy k.i/re szerzé i''hern Károly. Ara 1 frt
20 kr.
— A Magyar .Regin\/~Ciamok 12. füzete, melyet ma vettük, ujabb bizonyság azon többször ismételt állításunk mellett, hogy e minden tekintetben életre v«ló uépszerü folyóirat arra van hivatva, hogy kt.dve.ccz lapjává váljék a magyar n-pie« irodalmat pártoló közönségnek. E fuzot tartalma a végefeló járó érdekes Köd c''.imü regéuy Gozsdu Elektől. — Husz é. gyönyörű költemény Csillagh Mórtól. — í3-ct<r Castiilo érdekfeszítő spanyol regény Golenich F. tői. — A fflhatal-i.iázott (növelőit".) ifj. Váncza Mihály tói, = Mozaik czim alatt izmeretterjesztő apróságok s az Aprópénz czimü hurao-ri»tikus képek. — A M. Regénycsarnok előfizetési ara : egész évre 6 frt, félévre 3 Irt. Egy egy füzei ára csak 12 kr. Meg
r"üdülések Aigner Lnjoc könyvkereske dóhoz vagy Wilkens ós Waidl urak kiadóhivatalába (Budapest koronuherczeg-utcza 3. sz.) intézendők.
Vegyes hirek.
— Cbrik Borbál*. Egy angol lap a következő esetet beszéli l^Fivs. Acres ban, C <lefo.''d közelében óveken keresztül élt «•gy öreg asszony, kit általánosan igen stegénynek larloltak s ki koldulással tengöttd életét. A mult héten megütötte a guU s rövid idő múlva meghalt. Halála után kz örfcg asszony ágyában bádog dobozt .aláltak, mely 90 font sterlinget" (körülbelül 1000 frt) tartalmazott. Egy másik szobában körülbelül egy 17 éves leányt találtak félmrzteleu állapotban. Három évvol ezelőtt zárta őt az oreg asszony e szobába, melyet azóta ''gy pillanatra sem hagyott el. A szegény leáDyt ki a szenv«*delt viszontagságok következtében valóságos hülyévé vált, egy jótékony inlAzetbe szállították. Az öreg asszony szomszédjai mitsem tudtak a werencsét-len leány létéről. ''
— Dohány a várfaiban. Nspokban a szegedi vár lebontás alatt levő északi bástyájánál a falazat rendkívüli tömör sége miatt, dynamittal több robbantást eszközöltek. Egy erős robbanás uláa, mely a bástya kellő közepén ütött rést, a munkások a falban egy kis nógysz.igü üvegre akadtak, a melyben midőn .a fal-törmoléket eltisztitották róla, nagy ineg--lepetésökre, két csomó leveles dohányt találtak. A dohánylevelek rozsdaazíuüek 2 olyanok, mint a selyemhernyó által kirágott epertalevél. A két csomó dohány talán a világ legrégibb dohánya, mert a több öles bástyafal kellő közepébe csak a vár építésekor kerülhetett.
— Folytom alvó leány. Porozzor zrÁg Tempelburg helységében egy czi pésa leánya már néhány hón .p óta alszik ét csak mesterséges uton táplálják. Néhány nappal ezelőtt s leány felébredt, hogy azután ismét folytassa az alvást. Kérdezték tőle, vájjon akar-e enni." A leány tagadólag válaszolt. Arra s kérdésre pedig, vájjon nem szeretne-e felkelni, ast telelte, hogy még roppant fáradt. Es erre
az ögésttégee színben levő, rozsát arczu leány újra elaludt ...
— Párbaj atya ét fm ¿ÖzkEgy aradi ács a napokban azon kérdés feíetf,bogy váljon az uj tizet baokjegyeken megvan e a magyar korona, fiával összetűzött. A. szóváltás közben goromba szavakkal illette fiát, ki éppen nem maradt adósa. A katonavisi.it fiút nem merte vesszővel megfenyíteni, »sért más elégtételt kért tőle. Kardok hiányában késsel rohantak egymásnak t oly eszeveszett tombo lássa! vivták e párviadalt, bogy a szomszédok meghallotta , kik a két dübőngőt ideje korán szétválasztották.
- Miért jár ttip id$nk ? Egy Ca - i ttri ember megfejtette, bogy as idén miért Van oly Bzép és kellemes tavaszias idő. A vidéki Hecsohsl «érint.¿ngyamá ajjmull évi zágrábi földrengések annyira megrázkódtatták a főidet hogy ez sarkaiból kivettetve, tízezer kilométerrel közeledett a naphoz.
— Szörnyű etet foglsl kostatja. most Amerikában a chotini kerület batóságá''.
Pal-Wentzi Kaubt helységben egy parasztasszony a mult éjjelek egyikén át-men'' szomszédja udvarán, b kutyáéiból gyermeksrrást hallott. Férjét órteaitetts erről, mire mindketten visszatértek s kutyaólhoz és azt kinyitották. Egy körülbelül 8 éves meztelen gyermeket találtak abban. Tudtára adták ezt a bírónak, ki azonnal elfogatta a gyermek atyját és ennek második nejét. Kitűnt, hogy az embertelen atya öt évvel ezelőtt, midőn második nejével megesküdött, első házas ságából származó leánygye-mekét a kutyaólba zárta, hogy ott elpusztuljon. A leány nem tud sem beszélni, sem járni.
— Munkácsy képit becsomagolták már Telepy Károlynak a képaőmt»é»*sti társaság -nrfttirosának felügyelete alatt. A kép egyelőre Bécabe megy, Sedelma-yer ottani meghiso ltja hoz, s innen s előbb Németországban teáz körutat, csak ugy jut el Londonba, hol egy egész éven át ki lesz álhtvs. Sedelmayer a festményt a szállítás tartamára 400,000 frankra biztosította. Budapesten a kiállítást százezernél többes látogatták mag. a miből s bevétel körülbelül 37,000 frt, asua a 6000 frton kívül, mely «fényképek eladásából gyűlt b*.
— Tüssvrái következtében Halál. Thuríngiában Mokenrode helységben történt a szomorú e#et. A Mórig kisasszoayqk összesen hárm&cskán, igen vidám teremtések voltak és munkájuk mellett igen szeretteit fecsegni. Mull szombaton délután meglátogatta őket egV fiatal ember, s ki a lánykáknak még gyermekkori ismerőse volt. Mórig Henriette alig 21 éves cáinos leányka, köatük''.a legidősebb épen varrt. A fiatatembecfcivelte keiéből a varrást és nem akarta ueki vístzadni. Henriette, hogy aunál bizonyosabban kikaphassa a szövetet as udvarló kezéből, a mellén {ruhájára tűzte a jókora tűt. Afféle csendes dulakodás támadt köztük, a leányka azonban felsikoltott, a hosszú lü majdnem egv hüvelyknyi beleszaladt mellébe, ugy bogy még tildéjét is megsértette. A sérülésre egy-két óra múlva tüdőbütés következett és a leány néhány -éra múlva meghalt " >
-r- AaWtu. Gyakran meg-
VfiHéhf-máf, lf>gy''aéok a rongyos, szánalomra méltó alakok, kik ajtóról ajtóra járnak és alázatosan alamizsnáért könyö-. rögnek, nemcsak néhány krajczárf ü vagy. forintot kuporgatnak össze, ""haTiem''szép vagyonra tesznek szert. De a koldulás az már nálak_éluts&ük&égietté válik, a „ rongyokat megszokta szemük s az alázatosságba ts boletörődtek. Igy esik meg azután hogy daczára vagyonuknak, továbbra is kéregetne., természetesen a legnsgvobb nyomort színielve. Legújabbat Bécsben történt ily atet. Egy alfk járta ^ a külvárosokat é« egész lénye oly benyomást tett, hogy szívesen megadta mín-dnnki az alajnizsnát. Az öreg koldusnak -már meg voltak a maga „bkto? házai", hová heteakiul egyszer-kétszer ellátogatott és sohaaem távozott üres kezekkel. — Nemrég egy bécsi lakón kiráodsűt egy távolabb fekvő külvárosba éf útközben b«térl agy koncsmtí»«. — £gy víg-társaság vonta mag ár t figyelmét h ott látta mulatózni az öreg koídufit, ti rendese® eljött hozzá alamizsnáért, ünneplőben, aranylánczczal, gyűrűivel. Nyilvánosan uem akarta leleplezni éf azért félrehívta B tudtára adta, hogy feliamerW. Az''öreg, ki különbé« vagyonos háziúr, abban a külvárosban azóta nem mutatkozott.
Hasznos tudnivalók.
gyümölcsészünk a következő rövid, de velóe ta-ácsot adja: 1 Az oly ágat, mely s másikat éri; mert a koronába bele uő s igy amúgy is rendesen terméketlen. 3. Amelyek nagyon sűrűn állanak; mert esek caak egymWoa.b ^-»naak.
4. Amoiy :eIog, az útra vagy szomszéd telekre hajlik. 5. Minden száraz — félig tört vagy csonka ;árgátv; í''~''
— Hamyó irlit. A káposzta-hernyók ellen legsikeresebb az apró darabkára vagdalt kalmusgyókér. E gyökér-darabokat a kápoesta növényekre, vagy azok közé rakjuk. Igen jó a kalmus-gyökeret megfőzni, aztáa levével a káposztákat leönteni.
— Kertészeti Uxndbk.A. földi munkálatok a melegebb t»vaazi napok bekövetkeztével napról napra szaporodnak. Márczius hónapban már mind elvethe-tók r a saiátafélék a gyöknemü főseié kek, igy a petrezselyem murok, (sárga répa} vörőe ¿sékla, továbbá a hónapos retek, iaboda (speuat), valamint a korai burgonya ée a dnghagyms.Magterifcésre kiültethetőkr a czékla, petrezselem, murok, zeller, kel és káposzta torzsák.
;. — Qfűmöictöskert. Ax ültetetés márczius végével befejcaendő~A hernyósás és a magiskola veteaiéay esése ssintén elvégsendő. A párosítás később, a hasi-tékbaoltás megkezdhetők. A fák asár«s gályáiktól megtisztogattatnak, a astyos
és száraz fák kihányatnak.

— A fákat ugy óvhatjuk meg a bercj ók pusztításaitól, ha törzseiket oly pspir- vagy vászon szeletekkel veszszük körül, melyeket előbb szarvas-szarv olaj ▼agy kószén-káványban áztassunk meg.
— A repese hernyó ellen csaknem biztos segítség « következő: A fekete hernyó köztudomás szerint ugy őszszel mint tsvasssssl, csak addig lepi el a repesel, míg annak levelei gyengék és meglepi leginkább s napnak melegebb szakában 10 órától 4-ig. — A napnak ezen ssskában tehát, midőn a hernyó mind s levélen vbu; sima vessző boronárai, a szükséghez képest ast kissé megterhelve, a repeze megboronálandó.--Esea eljárással a repes« levelei a földhöt símittst. nak és a hernyó legnagyobb réste ssét-ayomatik, a nélkül, bogy a repeze kárt ssenvedce, mely már pár asp alatt ismét ioláli. — Ha így a hernyó elputstul, természetes, hogy t hernyóbogár sem áll elő.
Papirxseietek.
Piaezi árak.
KX) küof. azámitvL
«OPEOX. Bqx* 11 90 - 12/tO. ROM 9.10 —&-40. Árpa 8-30 - 8-60. Zab 8*60— 9 —. Kukoricáz 8 20-8-50
BÉCS. Bum 1''2.2Ó_;2 80 EO«S -
--Árpa —.-. Znb . 8 20—8.30 Kok
ricaa — 7 ó6.
GYfjE: Baca.H95--i2aO.gotifi.7i» —S.86. Arpt 8.——8-''4ö '' T.85"- 7.95 Knkoricta 7.40—7.70.
PÉCS. Bnza ÍJ-50—11.80. Rot- 9 60—
10.20 árp 7.40.-7-80- Zab 8.--8.20
Enkoricza 7 20—7.40.
VE8£PEÍaL Boaa 12.^0.-12.60. Roxs
9.--9-70. Árpi 8---8.50. Zab 7.60. -7.80
Knkoricx* 7.50—7.70.
'' KŐSZEG• Bu»a 12.-1230 Rozi 9.-
9.60 Árpa 8J5—830 Zab 8.60—9.— Kukoricát 8.25-6 50
KAPOSVÁR Bot* 10^0—11 —, Kom 8.--8.10. Árpi fe.8o-7.l0 Zab 7.--7.10
K ókori c«. —.——.—
Indul KaniEBsról ltova:-
l>rt forc. ,UC
Vonal lEts
307 E«»ok. üohixc, DunUrir
215 . ** . :
202 Bod« Psstre (g7or«vonat 204 , (postavonat) Í12 , (vegyes vonat) 812 Béc«V«> iHioiubatl.oT^, SoprOC
fellí
301 . 315 Soprouba J20& Prá*tirl»oí Kottori Csáktoru/a 4 55 regiccl
203 . „ 2 47 délül 201 „ . Cfjor.v.) . 10 50 íj je
«rkfiaüc Kanizsára honnát:
210 Zákány f«M! 5 ti re«s(
216 „ '' l 41 dílb 208 , , . . 11 1: éjjel 2U.B-jt-F««tröl. (vwgjM »ouat) 4 i^.fftgel
6 10 rogjoi 2 30 délül 11 I ójj o 5 55 rejge
2 6 ¿¿lat, 11 20 éjjé
4 15 raffro 11 60 Aj je
3 40u». dél
203 „, , . 201
30-i B^rji.ői
S]f» Aopr-.ui.ùl
204 „ «06 .
(poatiTönst; S b 44Sct gyorsvonat) 10 30 ájjsl 4 1 rbggc.
10 15 éijel
12 5 léiben 1 20 délu 10 50 éjjel
202 Prlgerl>o( felöKgyor»von»tJ 5 37 röggel
— Kern saégyenli Sn, bogy feleségr az a kis nő mog tudja önt verni.
— Miért? Nekem n''-m fáj, neki mef örömet okot
OgyvéJ. — Tohát mondjt a! a tényállást. —
PtrajzJ, (Elbwiéli.)
Cfyvéd — Uiud iga* at mondott ?
Para»*:. — Terméjtnt^«! C«ak as Its-xat mondtam el; t hmpif már az So dolfa hisz árért k«il fixstaem. /
Felelőt szerkessiő : BÁTORFI LAJOS.
VJ. JE5hÔYiA J1
mit t>ekem
— Ur-ip, öc a tjrukatomemre lépett Lakcxime ? . . .
— Ab, ah épen jó, én a hires tyak-itemoporateur íiyakli vigyok ; paraacsaljs ura-aáeod tyukssemcit o,->«rálai.
Utolérte * kisbíró a koldult . fee
itt a
Alapoz meutség kéref«tf>t 6e rárivalt
Nem tu''lod, hogy van Ulua i
Igeuic, qdd tudtam, dráct birit «ram ! Hát amott a falu régén nem láttad a táblát, meij as. irra áll; ,Itt a koldulái ülos!''''
A >mplo«baJi. r Asaxosy (énekel a aaottárbftl) ; — ,0b, bár Tolna oae r .nyelvem....
Pérjo (egéazen elrémflTva); _ <HWn ments !.
Üzlet.
Budapes:, 1882
(
n
márcz. 21)
Ai ejmalt''Jiitesís atép ieçfljt
volt uoha vtKaiivol hűvösebb, mint *xj élőt?'' h«?ten.
A gaboasnemCiekben at (lzlet most is lanyha volt, sz ár&k T&lamiveí ciőkkuutek.
Most iogyexnek : Bánság «t fshér-
7-4—79 k. 12.10—i£ SO 74- 79 k. {''¿.25—11 90
71—74 k. 12.--12.65
74-79 k. 11.60—12.35 70—72 k. 830— 8.50 60—62 k 7 50- T.70 62-64 k. 7 80— 8.40 «4 -66 k. 9AOr—10 50 37- 40 k. 7 65— 8.10 73-76 Jt. 730—;7.40 • 5.90- é.75
22--12.05
IÜC75—1030'' 7.22— 7^5 7 95— 8.— 6.55-• 6.70
13:-13.«jt
megyei b e s s Tisza; Pestvidéki Északkeleti . Rozs
Árpa takarmánj , . égetni vai<5 , serfőző Z±l
Tengeri . ,
KBiee .
^okráoj beat- Uvaszra
. - q 6arv
Tengeri május joniasra Zab tarasxrs • : " . 5sa-e
Káposzta repeze aug. szept
KXJ. kilónként. J
Línt üstiftben a W^uioí nihásy külföldi megrénd-eKs ''folyt*».. Jirntt, f ''forgalomban azonban semmi nevezet sebb váltotáj nincsen, az árak pedig változatlanul maradtak.
Hüvelyes vetem-ruyekbea csekély volt a forgalom i az árak változatlanok.
Yetemény magvakban a forgalom a mult hetinek megfelelő volt, as árzk nagyobbrészt váitozttlanok. Peremag. lucern« magyar 48-54. vörös 50—507,- Bükköny 7.50 -3/25 Muharmag U.50 —12 frtertfkelt métermázsánként - ''> Toctnéa". tkbec ''a mait évihes.-.kssonló forgalom mell-J''t, z kövotkezo árTáltozások ésrtolbetők. Szilva zsákokban 21—23—30. Sza-ionna városi 67—68 frt 100 kl.
Gyarmatárukban a helyset váit ozatJan Petróleom ára hanyatlou, most 16.50-16-75 frt 100 kiló. Porgdom kielégítő.
Kt-ua-Oá^akban.'' ** Cxletmeoct alósŐ b6; fcTiraimaatir sagídetc -taÍL Gyapjú flzlut
■t • ,, , . ,
V
>T3iívános ''köszCneí.
Felejtbellec boiciogult férjem lemetuse alkalmával az őszinte és meleg részvét oly meginditó jeleivel találkoztunk, hogy kötelességemnek tvtom., mindazoknak, kik szíves részvétük által s bennünket ért csapást rsánfe. nézve elviselhetőbbé tettek, különöses pedig a »DélZalai Takarékpénztár1 mélyen tisztelt vá-lastlmányi ¿ak a koporsóra díszes virág koszorút emlék sorral ssaia-goíottau küldeni szivei volt éc mindazoknak, kik koszorúkat küldöttek vagy személyes részvétet tanúsítónak, a magam és családom nevében legmélyebb köszönetemet kifej-zni.
Azonkivül pedig köszönetet mondok az 1 só nagy-ksnizsai Temetkezési villslst flfld S. urask, ki a temetkezéssel járó szükséges teendőket a legpontosabb gondoskodással ée mirsékelt áron végezte. Nagy-Kanizsa márcz. 26-án 1882.
öz v. Xenlwich Gyuláné, wei. ROZIÍARITH KLÍRA. ;;
H t- R 0
E-T
100 sxlm
V. 882.
Irverésí hirdetés.
Alalirt kiküldött végrehajtó az V. t. 102. §-a értelmében ezenuel közhírré teszi: hogy a csáktornyai kir. járásbíróság 5792. számúp, 81. végzése áitai Luczi Antal ellen, Xárász Béla részére 180 frt — követelés végett elrendelt kielé Ritésí végrehajtás folytán bíróilag lefoglalt, b 400 frtra becsült kukoríczából álló ingóaigok nyilvános árverés utján eladaadók, minek a helyszínén, vagyis alperes lakásán Dekeoovoczen leendő eszközlésére baiárjdóül 1882. évi április hó 4-ik napjának délelőtti 10 órája tü-seteU ki, melyhez a venni szándékozók eseunel oly megjegyzéssel meghivatnak : hogy ax érásiklett ingóaágok atam árverésen, a V. t 107. § a szrrint, szükség esetében becsárou alul is eladatni fognak. Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. évi LX. L cs. 108. §-ban meg-állspüoU feltételek szerint less fizetendő.
Kelt Csáktornyán, 1882-ik évi mar-cílob hó 25. napján.
y MIRKADOMONKOS
kiküld6tt birőaági végrehajtó.
523 i —i
Ártér, hirdetmény.
Alalirt, mini Zala Koppánban elhalt Salamon József volt plébános hagyatéki iagé^gsiaak a sala-egerssagi teí*. kir. törvényszék 724.B./88Sí. számú vógsése szerint kinevezett törvény t-s zárgondnoka, ezennel kőebirré teszem, hogy Salamon tlésaef volt plabánce ¿agusága:,
melyek ágyi, ssstsli és egyébb ruhan«-müekből,-az''''babeJt buúörokbál,, ''kt/nyha é& kamafabeli - esskőtökóől. gazdusági szerekből, sertésekből. 2 ló, 2 ökör, 2 u hé»bői, Jbzütói, egy ruganyos űri ko-. [czibél, gabna ö^nüekből, uj és több évi régi borok és hp.-dókból áll, — folyó évi áprilhó ll és 12-én ''siconnnali -"k''étzpénz fizetés mellett nyilvános árrerés uljiin. elfognak^sdatnl, Zí''a-Koppánbac a plébániai laknál — a venni szándékozók tísztekttel értestUotnek.
Keh ¿.-Koppánban, Í882. márcz. 22.
LENDVAY JÓZSEF 5211—1 körjegyző. <{ ''J ,
VIDA LÁSZLÓ '' rürgondoök .//


--J- Ü
1
E rorst sen ráiíat s ■ sl
slatt
közlöttért felpT3sîget Sterk.
Veodécrlőbérbeadás
A ,H a 11 y u*-féK> vendégfogidó (Teleki utcza) rs. kir. itaimérési joggal ellátva és hozzátartozó 7 hold(á 16000 ssántó-földdel együtt, folyó évi octóber 1-tŐl kezdve 3 esetleg 6 évig -bérbe adatik. Minden közelebbi tudósítás a tulajdonosnál: Szigritz Róbert (Korona «¿lloda) vendéglősnél nyerhető.

109« t. 1882. február 14.
I.Arver.fairdetmény.
A nagy-kanizsai kir. trvazék tlkk. osztálya részéről közhírré tétetik, hogy Bar''os Béla nagy-kanizsai lakos végrehí.j-tstóirak, Vüargz'' Imr« &é Gutar Anna kis-komáromi lakoaok végrehajtástszsnvedők elleui 100 frt tőke, 1880. október 1-től járó 8*/o it*tnatok, 12 frt 70 kr per, 21 frt 95 végrehajtási, 10 frt 15 kr jslenlogi e még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében s len", nevezett kir. tőrvazék t-irüleléhez tartozó kis komáromi 75. az. tkvben l. 99 a éi 101 a hzsz. fogl alt s 186 frt 50 krra becsült, ugy a Cíapí 162. sz. tkvb^c t 582 Lzsz. alatt foglalt váltság köteles 1282 frtra beciült isgatianok ós p«¿qg-s ^us-komáromi ín gatl ..n 1882. é vi juoiu* hó 13. u*ojáaak délelőtti 9 órak or a kis-komárorai községházánál, a ctapí ingatlan pídig 1882. évi juniut hó napjao délután 2 órakor. Csapin a közaég bíró házánál megtartandó nyilvános árverésen eladatni fognak. — A kia-komáromi ingatlan C. 1. alatt Varga György és neje Bognár Kati javára szolgalmi joggal terhelve jlévén, erre nézve az árverés az 1881. évi 60. t. tsz. 163. § ban körülirt iog fen tartásával fo-ganatosittatik.
, > -Kikiéltási ártfc ; > 1 fentebb kilett becsárak.
Árverezni kívánók tax toznak a becsár lO*/0-át készpénzben vagy óvadékké pes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Vevő köteles a véielárt három egyenlő részletben, még pedig az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítva 15 nspajálV a 2 *t Ugyanattól 30 nap alatt, a 3 at ugyanattól 60 nap alatt, minden egyes résziét utác a* árverés napjától számítandó 6% kamatokkal együtt árverési feltételekben meghatározott helyeu és módozatok-szerint lefizetni.
Ezen hirdetmény kibocaájtálánál egyidejűleg megállapított érvereai feltételek a hivatalos órák alatt a.-kanizsai kir. trvazék dk*, osstály^uíl s a kia-ko máromi éi csapi kösség elöljáróságánál megtekinthetők.
Az e''rend -lt árverés t fentírt telek-jegyzőtöayvében teljegyzendő.
Az árverési hirdottaéay s telekk. hatóságui! kifúg^öáz:és agy a kis-komá-romi e c$.ipi, ugy a moca -sédos községek-Ven körözéséi kifüg«J<»s.ités, s a ,Zila-Közlöny" czimü hírlapban egy ízb-ín b-?-ík tatás által köazété^etik.!
II. Árverési feltótelek
1) Árverés sU bocsáttatnak a kie-
komárumi 75 sz. tkvben 99 a. és 101 ».
hziz.-a fóglaít''s 186 frt 5''- krra b^cs irtr agy u csapi ltJiá. sz. tkvbio y 582 his/.. a. foí,''l«lt váltság kot-íies 1282 frlr* b-J-csült ingatlanok.
Kikiáltási ár a bnc*Ár, " ingat lanok a kitűzött egy haiáraapon a bcrCA ,á|-an alul »''elfognak adatni.
2) Árverezni kívánók tartoznak a feecsár l(fift készpénzben vagy óvad-ík képes papírban a kiküldött kezére letenni.
"-. Vevő kötele a vétyÍárt3.ögyeoU> réasletbec még pedig az alsót az árverés jogerőre emelkedésétől számitva 15 nap
HŰSZOtfEÖYBBÖf ^Étff OLYAM.
7r\ Al QL^Í L Ö K ? v
MAEOZIUS''öö-áa 1882
r.(
alatt, a 2-at ugyanattól 30 nap alatt, a 3-at ugyanattól 60 n«;p alatt, minden egyes vételárrészlet ntán asárverésnapjáté! járó 6% kamattal együtt; a bÍTC? ¿tétek tárgyában 39425/8! az. a. kibocsájlott i^. min. rendeletben meghatározztt mód szerint a n.-'' anirsai kir. «dó, miot letéti pénztárnál lefizetni.
A bánatpénz ak utolsó részletbe fog beszámittHtni.
4) Vevő köt-les az épületeket a birtok balépéc napjával tűzkár ellen biztosítani. :
5) At árverés jogerőre emelkedésekor vevő a megvett ingatlan birtokába lép. megjegyesletvén, hogy » -vevőnek vételi bizonyítvány az 1881. 60. t-cí. iuté-k-déséhez képevt csat? s$; esetben iog kiadatni, ba as árverés m<p)4tó} > számított 15 nap alatt sz idézet'', t cz. 187-§-a intézkedéseinek mcgfei<iiő-ott- ajánlat nem létezik. * - '' ■
A birtokba lépés napjától u megvett ingatlan baszna ée terhei a vevőt illetik. '' ■ ''■•
6 ) A tulajdonjog bekeblezése csak h vételár ér kamatainak teljes lefizetése után fog a vevő javára hivatalból eszközöltetni. . ■ 1 : • '' '' ; : ''.''
A kiiratári illeték a vevőt terheli.
7.) Amennyiben vevő az árverési feltételek bármelyikének eleget nem. tnnne, a megvett inga.lan az érdekeltek bármelyikének kérelmére, ac 1881. 66. t. cz. 185. "í; a érteimébén vevó veszélyére én költségére, bán ¿¿pénzének elvesztése mellett ujabb érverés alá bocsájtatík, s csupán egy határidő kitűzése mellett az előbbi becs- illetőleg vételáron alul is eladatík, s a mulasztó vevő a vételár különbözetet megtériteni tartozik, melybe azonban elvesztett bánatpénze leszámit-tatik.
Ha az ingatlan az ujabb árverésen az fclőb• inéi nagyobb áron adatnék el, a
vételár többlet a mulasztó vevőt nem iÜsti. í ..
Kir. trvc&ék, mint tikvj hatóság. Nagy-Kanizsán, 1882..február "hó 22-én.
A nagy-kanizsai kir. törvényszék.
tkv. 1882.
Tóth Lajos ügyvéd s n. kanizsai takarékpénztár igazgatója végrehajtató cak, Hirczi Slíbály és iiejeFlumboltXaia végrehajtást szenvedő n.-kanizsai lakó* «ok elleni végrehajtási ügyében.- < .:
I.
A n.-kanizsai kir. törvényszék te lekkönyví osztálya részéről közhírré téte-tik, hogy a n.-kanizsai tak. pénztár rész-vény társán ág végrehajts iónSk üircfii Mí hály és neje Flumbolt Kata végrehajtást szenvedő n.-kanizsai lakósok elljen 484 frt 6 kr. tőke 1881. január 1-től járó 8% kamatok 7 frt 80 kr. jelenlegi e- még íel-, merülendő költségek iránti-1 végrehajtási ügyében a fent nevezett kir. törvszék te-" rületéhez tartozó n -kanizsai 651. szfk b''en j A f 718 bzas. alatt Hirczi Mihály Fium bort Ks''taff*vetiftWiWps''H becsült ingáin 1882. éyiűu^uj^é.kl-én délelőtti 0 őrskor ezen kir. törvszék telekkönyvi irodájában megtartandó nyil-I vánor árverésen eladatni fog. I
Kiktáháai ár a fenebb kitett becsár. Árverezni kivánók tartoznak a becsár 10% készpénzben, vagy óvádékképes" papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Vevő köteles a véteiárt három
egyenh részletben, még pedig elsőt at _
:ái*verés jogerőre emelkedésétől számítva .3 hónap alatt, a 2 at ugyanattól 6 hónap alatt, a 3-at ugyanattól 9 hónap alatt minden egyes részlet után az árverés nap jától számítandó 6% kamatokkal együtt az árverési fettételekben ¿n&ghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni. — Ezep hirdetmény kibocsátásánál, egyidejűleg megállapított árverési feltételek s-hivatalos érák ahatt, a n.-ksnizsai kir. trvszék tkvi osstályánál s a o. kani zaai váiosi tanácsnál megtekinthetők.
Az elrendelt árverés a fentirt telik-jegysőkönyvb-n feljegyzendő. /■
Az árverési hirdetmény s tkkóny ví hatóságnál kifüggesztés, ugy Nagy Kanizsa város s a ozom zédos községekben körözés és kifüggesztés S az egyik helybeli hírlapban "egy írben " beiktatás á+tsh közzététetlk. : ; '' ''''
ÍI. Arverésí feTtétaTBk "
1) ArVérSraft Boosékaíii: a-''" nagy lcKpttflah-&ő? ss tkvfeeo &28
alatt IIkczí Mihály ésfoeje Flumbolt Katalin közös tulajdonáéi ''felvett ingatlan.
Kikiáltási ár a becsár s az ingatlan a kitűzött egy. -határnapon a becsároo alu. iá el tog adatni.
2. Averezni kivánók ''tartoznak a becaár 10%-át 155 frt 30 krl készpénz ben vagy óvadék képez papirbafi a kiküldött kezére letenni. —.
3) Vevő köteles n vételárt 3 egyenlő ¡részletben még psd''^g &z elsőt at árverés jogerőre emelfc''-''dilsétől számítva 3 hónap alán, a 2-aí agyimatlól 6 hónap alatt, a 3-.t ugyanattól 9 bóüap alatt minden egyes vételár részlet titán az ácverés-nsp-jától járó 6% kamattal együtt * fciíéi le tétek tárgyában 39425. 1881. st. a. ki bocsátott ig. min. rendeletben megbatározott mód szerint a n.-ksnizsai kir. adó , mint letéti pénztárnál'' lefizetni:
A bánatpénz az utolsó részletbe fog beszarnittstni. — ''.''••••
4. Vevő köteles az épületeket a bir-tokbalépés napjával tűzkár ellen biztosi-
s. • I* í * s % . ;y
tani.
| "''; 5.; A* árrerés jogerőre -emelkedése kor vevő a »egvett ingatlan birtokába láp," megjegyeztetvén, hogy a vevőuefc vételi bizonyítvány az 4884. 60. t. ez intézkedéséhez képest c«sk sz esetben fűg kiadatni," ha az árverés napjától «á mitott 15 nap alatt a« idérét(:t. cz 187 §-a i.otézk''-déaénfk mrgfeMő utóajánlal nem tetetik. ...... . .
A birtokbalápds napjától a megvett ingatlan haszna és terhei * vevőt illetik.
6) A tq|ajdonjog bekeblezése csak * vételár és kamatainak teljes lefizetése után -fog a vevő javára hivatalból eszkö-
sőheíoi-. .
1 . -.. A,kiacstári.illctik a vevőt terheli. ■ . 7) A mennyiben yevő az árverési [ feltételek báj-melyikének eleget nem tenne a megvett ingatlan az érdekeltek bármelyikének kérőmére, a« 1881. ¿ví 60. t. cz. Í85/§-s-érteÍtaftében vevő - veszélyére ^és : költségért, báiMi«pénsén»k - vesztése meil«U ujabb árverés alá bocsáttatik s csupán-egy batáridő kitütéae melievt m előbbi becs- illetőleg vételáron alul is eladatík « a mulasstó vevő -a vételár kti-Iöobözetek megtériteni tartozik,, melybe asónban elvesztett bánatpénze beszámít-«tik. . '' ; - •;
as árverés napjától szánaitandó 6% kamatokkal együtt az árverési- feltételékben megbatározott helyen és módozatok ize rint lefizetni.
; Ezen hirdetmény kibocsátásával egyideüleg megállapított árverési feltételek a hivatalos órák alatt a n. kanizsai kir. trvszék telekkönyvi osztályánál s a község előljáróxágáná! megtekinthetők.
Az elrendelt.árveréa a fentirt telek-jegyxőkönyvben feljegyzendő.
. .Az árverési hirdetmény könyvi hatóságnál kifügg"-szlés,ugy a n.-kanizsai városban s a szomszédos községekben körözés és kifüggesztés s a Zalai Közlöny czimü hírlapban egy ízben beiktatás áltál közzélétetik. ! t -t> • . . , . : .! •
II. Árverési fel te telek.
Ha az ingatlan az ujabb árverésen at előbbinél nagyobb áron adatnék el, r '' vételá- többlet a mulaerló vevőt ct-m ¡1
L) Árverés alá bocaátt*ük a nkgy kanizsai 492. sz. lkjkvben A f 1. sor550 h>t*z. alatt felvett Í043 frtra becsült in gttlan.
Kikiáltási ár a becsár s.az ingatlan a kii űzött egy határnapon a hecaáron alul is fog eladatni. :
2) Árverezni kívánók Urtozuak a becsár 10 %-át. készpénr.ben vagy óvadékképes papírban r. kiküldőit kezére le i tenni. -
Kir. trvszék mint ttkvi hatóság.
....
Nagy-Kanizsán 1882. február bó S-ác.
KOVÁK,
kir törvéeysréki jegyző.
Q &Z0 N Y''FERENOZ
- '' '' ..ÍM:** . ''
1304 sz.^
JÓ8ZÁG-
lÉrlelíráli
Palini Inkev Zsigmond szent-lorinczi vasmegyei birtokos alsó-bogáti birtokának egy resze, inelj áll 17 hold belsőség 147 hold rét. 685 hold szántófőid 307 hold legelőbői tizenkét évre bérbe vehető
A bérleti feltétetek a tulajdonosnál Szt-Loriüczen megtudhatók, felvilágosítást V''nry Elek alsó-bogósi tiszt ís ód-
TÓTH LAJOS,
513 3—3 ügyvéd
. Érk. február 23. 1882.
1. ÁTVBfBSl
A n.-kanizsai kir. törvényszék te lekkönyví osztálya részéről közhírre létetik, hogy Tóibij^joa.ügy.yéd, mint a n. kanizsai Ukarékpánzlár igázgatöja nagy canízsai lakos végrehajtslónak Németh Mihály és neje Viola Mária végrehajtást szenvedő n.-kaniesaj lakosok elleni 6ű7 frt 96 kr. tőke 388l.éví márczius hó l-ső napjától.járő 8?/0 kamatok 14 frt, pc~ 7 frt 95 kr. végrehajtás kérelmi 9 frt 50 kr. becslési 19 frt 10 kr ieleniegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fentnevezett kir. trvszék területébe« tartozó n.-kanizsai 498 sz. t ■-lekjegyzőköny vben A f 1. sor ÓŐO hzai. alattt Németh Mihály és Viola Mária egyenlő arányú tulajdonukat képező min den hozzátartozó épületekkel együtt 1043 forintra becsült ingatlan 1882. évi junlus hó 9-ik napján délelőtt 10 órakor a törvényszék pénztárában megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kit'' tt becsár.
Árverezni kivánók tartósnak a becs ár 10%-át készpénzben vagy óvádékképes papírban a kiküldött keséhez letenni.
Vevő köteles a vételár három egyenlő részletben, még pedig as elsőt as árve-Téa jogerőre emelkedésétől számítandó 3 hónap alatt, a másodikat ugyanattól 6 „hónap alatt, a harmadikat ugyanattól 9 I ?hónsp alatt minden egyes részlet ntán | 517 a-3.
3) Vevő köteles a vátelái t három j egyenlő réízlelbea még pedig az elaőt az 1 árverés jogerőre emelkedésétől számítva | 2 hónap alatt a másodikat ugyanattól 6 hónap alatt, a harmadikat ugyanattól 9 hsnap alatt minden egyes vAfelárrészlet után -s árverés napjától járó 6% kamattal együtt a birói letétek tárgyában 39425 1881. sz a. kibocsátott igasság-ügymijisteri rendeletben megbatározott mód szerint a n~-kanizs*i kir~ adó- mint letéti pénztárnál lefizetni.
A bánatpénz az utolsó részletbe fog besxáraittaCni.
4. Vevő köteles az épületeket a birtokba lépés napjával tűzkár ellen biztosítani. — ..
5. Az árverés jogerőre emelkedésekor ve7Ő t megvett ingatlan birtokába lép, megj egy ejtetvén, hogy a vevőnek vételi bízonyitvány az 1881^ évi 60. txz. intézkedéséhez képest csak az esetben fog kiadatni, ha az árveróe napjától számítolt 1
15 nap alatt az idézett t. cz. 187. §«a intézkedésének megfelelő utóajánlat nem lételik.''
A birtokba lépé« c -r ''.tói c. ai^gvett ingatlan haszna és terhei - vóvőL illetik 6. A tulajdonjog bekebelezése cs*k a vételár és kamataínak teljes lefiz -lós»-után fog a vevő javára hivatalből cszk''i zőltetni.
A kincstári illeték a vevőt terheli. 7) A mennyiben vevő az árverési a telek '' feltételek bármelyikének eleget nem Uj0 '' ne a megvett ingatlan »s érdekeltek bár. melyikének kérelmére sz 1881. évi 60.
t. cz, 185. §-s értelmében vevő veszélyért: és költségére, bánatpénzének, elvesztés« mellett ujabb árverés alá bocsáttatik « csupán egy határidő kitűzése mellett az előbbi becs- illetőleg vételáron aJul is eladatok s a mulasstó vevő a vételár különbözetet megtériteni tartózik, melybe az.jc bau elvesztett bánatpéoze beszámiltalik.
Ha az ingatlan az ujabbí árveróa-n at előbbinél nagyobb áron adatnék el, a vételár többlel a mulasztó vevőt n^m illeti. —
• i . .. A nagy-kanizaai kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság 1882. évi feij-riiár hó 28. tartott üléséből..
QÓZONY" FERENCZ,
kir. törv8téki elnök-helyettea. TERSANCZKY GYULA,
kir. törvszékí jegyző
510 3—3.
SMkTO-^T
legjobb Asztali-és üdító ital.
kitűnő hatásúnak bizonyult köhögésnél, gége bajoknál, gyoaior-és hófyag haratnál.
EDECSEK
(az emésztés elősegítésére).
Mailoni Henrik, --J
459 11—48.
ÜF1UME!
t

Börteresteflés átadás
! VerMoy T r l e * s t n e k ! Azeisfi magyar uiz-mlayl éí sáJÜ''áai özle!
Fiumetoan,
ajánl lejnjabb araubbál, kitűnő tninőjágü, ¡llattia»
ugy
8 z ő 1 ő és h ít /helyek
Alulírott nyugalmas életbe
lópni óhajtván, saját házamban levő
f bőrkeroskedésemot teljes felszerelés
'' ael s helyiségekkel átadni s?ándé
.„ . . .... .... , , kozom. Az átvevők bővebbí érte»ü-minden vasúti 6a posta-álloiaAira izxliitva, díj é* vam- I t
mentesen ntánvételle! gOngyöletAiheo 41/« kito tiszta ! lést egyedül nálam nyerhetnek.
snTylysl, « kSvsík''-zö jutányos árak mellett :
kávét
Kgj- kilo legf. Rio
, . Santo* „ „
, , 8. Domingo , , , > Java . „
, „ Ceylon . .
„ igen'' finom Mukkz
Ara frt 1ÁÍ2 \ Ha^yobb v „ l.S6 j m«»gr«nde-
, , 1-36 .f léteknél
. B 1.52 ? megfelelő
. . 1 85 \ arkedves-
2.10 I rnények,
HcgreaneUietók egyéb gvarmztáruk is.
L''gjuökök kerestetnek, "^g
Tfljo^ untfieiwl
ENSEL és STERN.
Szinte kijelentem, hogy a szent-györgyvári szőlőhegyen levő, sz<;p ós jófekvésü szőlőm-t, ugy két hülyén levő, házi fundust szabad kézből örök árba bocsátom. Mind-n további nálam tudható meg. 51«! 1—3 N.-Kanizsa márcz. 1882.
AXENTI GYÖRGY.
H;I R D E ,,.1! ESEK.
¡1 >.
$ennnnnnnuunmm$mM$mu$m$m
ŐSZEXTEDŐK sokszorosan elismert'' f? módszeiem által mütóf és fö^alkfizág- W báni zavarok nélkül tartósan gyó n
gyittatDik. : &
1
Jutalom csak már bevégzett gyó-g y i t á s ntán. ; . .
Prof. CE. ALBERT. S
Pari«, 29. Avenue de Wagrart.
■ '''': 489 8-»
nnunnunnunnuunnmmmmnnM
Figyelemre méltó.
¡EfíÉZKOE (Epilepsia) gorc« és ideg 8zenvedŐk biztos segélytnj emek módszerem által Jutalom még csak s látszatos jobbnlás után. s
Gyógyítás levélileg.
Prof. CH. ALBERT;
Paris, 29. Avenue de Wagram.
< . (• H
IQOODOOOOO
0
Vétele és eladás a
mindennemű
áíhiapapirok, sorsjegyek, ériékpapirok, részvények
eltóbbségi kötvények, érezpénzek sat, váltó-kürás külíoidi, piaozokra. Ü^f'' ígérvén y e fit'' tm ind © n - üussásíioz.
5
Kegbiz&sok eszközlése a budapesti ás bécsi tezstiéken.
Tőkeelhelyezésre különőseE ajánlja aa alólirt váhó-üalet
a pesti mag^y. kereskedelmi bank 5°|o-os álog-leveleit,
melyek a legnzgyobb bittonság mpílett azon előnyt i* nyújtják, hogy a jelenleg árfolvwn tmcriaí, a* xi is ''nuzattuik, vosztcsíget nnn rrrd-
m^uy^nxk. é* napi árfolyamon adatciAk « I
503 4-10
A pesti magyar kereskedelmi bank váltó üzlete
Budapest, Dorottya-ateza I. sz. (saját ház.)
A. legközelebbi húzásra ajánlunk:
Április 1-ére: Bécsváro&i sorsjegy igérrényt 2 frt 50 kr. és 50 kr. bélyeg.
„ 15-ére: Magy. kir. nyeremény-kölcsön-íior^jegy igéi-Tényt 3 frt és 5ö kr. bélyeg
Ma«y-ga^ffiá», ayetóafí; & ki&dó ta^jdoüosJWft)dite Jóiaef gyorsaajtójin.