Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
8.79 MB
2008-11-16 21:06:57
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1957
4761
Rövid leírás | Teljes leírás (357.04 KB)

Zalai Közlöny.
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú lap.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

NAGY-KANIZSA, 1888. január 7-én.
Huszontietedik évfolyam.

A nagy-kanizsai „Kereskedelmi Iporhank'. a wnagy-kuniz.iai önkéntes tiizolti-egylet,
■agy-kanizsai kisdednevelö
. ■' _ egyesület", a „nagy-kanizsai tiszti-önsegélyző szövetkezet', a ^soproni kereskedelmi s iparkamara" nagy-kanizsai kűlválasztmdnyának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Előfizetési felhívás
„zii.ii
XXYII-ik
kal4rs»ii:kat s kérjük szíves támogatásukat.
Lapunk t. kaz6nsáj;ci pedig a tov&bbi pártfogásra lisztelutieljes bi-——- izaiommal felsírjuk'.
Az újév beköszöntével iámét I m-c *■ ■ ,
.,..:.,- • , , - Elufizettsi ár :
megjelenünk t. közönségünk előtt, I , . r
hogv évek hüs^ során át meg- i »ar—ieczeiber e£esz érre 5 lt —
szokott hazibarátként fejezzak ki " ~JUÍHS1 . 161 , i.-^lr. tiszteletteljes köszönetünket az eddig [ • "~HírCZiUSi itfíÜ , 1 , 25 ti belénk helyezett bizalomért s kegyes! mely összeg vidékről leghelyesebben pártfogásáért, melyet, hngy továbbra] egy 5 kros postabélyeggel ellátandó is kiérdemeljünk, egyik buzgó tö'-ek- postautalványon kaidciidölie Wajdits íésünk közé tartozik. '........
ezentnlra is keresem, s hol ezt megadják mun- tört reményeket hagynak kásságom jutalmául' ; hol megengedik u-án.
egyszersmind, ha szantséges Atyánk áldásának raegoLz;ikáb»Q részesíteni kívánom mindazokat, kik tólem a messze távolból elfogadják őszinte igaz és tiszteletérzetböl eredő Boldog újévi kivánatomat!
BÁTOEFI.
Az uj év alkalmával.
A föld kerekén minden víttozó, csupán a változás maga állandó. —-
1 József 'könyvkereskedésébe hová min-
Lapunk alapítása óta számos lap den a hP anr»g> részét ületó köj-' Olyan sark igazság ez, melynek még keletkezett s hanyatlott alá, mi azon-1 lemények jntézendók.
y gg , y g
;«z idők járása is kénytelen megha- jli
ban feltett hazafias jó szándékunk ] Az ^"tések mielőbbi megté- jolni.
mellett táutorithailau kitartással, szí- !telét *ífiik< h°g3' a lap rendes k ül-j Fordul, pörög az évek rokkája,
deleiében fennakadás ne történjék, nincs eró, nincs hatalom, mely egyen-
Hazafiul tisztelettel ^ jirásibu »«gillitoni -tudni. ihem engedelmeskedik az sem a koronás főknek, sem a kunyhóban lakó s földhöz ragadt szegénynes.
vós munkássággal és ^ meggyőződés önbecsérzetével maradtuuk meg he lyü'ikön, hogy e vidék culturalis haladtaink zászlaját lob igtatni se-gilsük, hogy e megye közgazdászául, iparát és kereskedelmét előmozdítsuk s hazánk e határszélén véd-bá^lyául szolgáljunk. Átéltünk szép idut, s habár őszintén megvallva, nem kis áldozat árán, melyet azon tudat edzett, hogy szebb napok is jönnek, jobb időt is érünk. Adjs Isten ne csalódjunk!
Ed'.ett erővel, újult reményűvel üdvözöljük az uj évet ígérni ígérünk olyasmit, amit be válthatnánk *, hangzatos szavakat nem használunk, de a tények beszélnek, melyeket lapunk 27-dik éves pályafutása, szilárd fennállása elég ga rantiával érlelt meg.
maguk mert a véletlen baleset minden percz-ben megsemisitheti egész létüket, jövő-
Sötét a láthatár, vezércsiLUg nincs
az égen! 8 ha rossz volt sokakra a c5alidapál _ miiltal családja, özvegye, lezajlott esztendő, nem mondhatunk árvái- a nyomornak, ínségnek áldozatul biztatást a jövőre sem, mert a eshetnek. Hát még ama túlnyomó na-nyolczas szám hazánk torténetéb -n' S-vohb sMlna az i...