Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
8.79 MB
2008-11-16 21:06:57
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
2380
5543
Zalai Közlöny.
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú lap.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

NAGY-KANIZSA, 1888. január 7-én.
Huszontietedik évfolyam.

A nagy-kanizsai „Kereskedelmi Iporhank'. a wnagy-kuniz.iai önkéntes tiizolti-egylet,
■agy-kanizsai kisdednevelö
. ■' _ egyesület", a „nagy-kanizsai tiszti-önsegélyző szövetkezet', a ^soproni kereskedelmi s iparkamara" nagy-kanizsai kűlválasztmdnyának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Előfizetési felhívás
„zii.ii
XXYII-ik
kal4rs»ii:kat s kérjük szíves támogatásukat.
Lapunk t. kaz6nsáj;ci pedig a tov&bbi pártfogásra lisztelutieljes bi-——- izaiommal felsírjuk'.
Az újév beköszöntével iámét I m-c *■ ■ ,
.,..:.,- • , , - Elufizettsi ár :
megjelenünk t. közönségünk előtt, I , . r
hogv évek hüs^ során át meg- i »ar—ieczeiber e£esz érre 5 lt —
szokott hazibarátként fejezzak ki " ~JUÍHS1 . 161 , i.-^lr. tiszteletteljes köszönetünket az eddig [ • "~HírCZiUSi itfíÜ , 1 , 25 ti belénk helyezett bizalomért s kegyes! mely összeg vidékről leghelyesebben pártfogásáért, melyet, hngy továbbra] egy 5 kros postabélyeggel ellátandó is kiérdemeljünk, egyik buzgó tö'-ek- postautalványon kaidciidölie Wajdits íésünk közé tartozik. '........
ezentnlra is keresem, s hol ezt megadják mun- tört reményeket hagynak kásságom jutalmául' ; hol megengedik u-án.
egyszersmind, ha szantséges Atyánk áldásának raegoLz;ikáb»Q részesíteni kívánom mindazokat, kik tólem a messze távolból elfogadják őszinte igaz és tiszteletérzetböl eredő Boldog újévi kivánatomat!
BÁTOEFI.
Az uj év alkalmával.
A föld kerekén minden víttozó, csupán a változás maga állandó. —-
1 József 'könyvkereskedésébe hová min-
Lapunk alapítása óta számos lap den a hP anr»g> részét ületó köj-' Olyan sark igazság ez, melynek még keletkezett s hanyatlott alá, mi azon-1 lemények jntézendók.
y gg , y g
;«z idők járása is kénytelen megha- jli
ban feltett hazafias jó szándékunk ] Az ^"tések mielőbbi megté- jolni.
mellett táutorithailau kitartással, szí- !telét *ífiik< h°g3' a lap rendes k ül-j Fordul, pörög az évek rokkája,
deleiében fennakadás ne történjék, nincs eró, nincs hatalom, mely egyen-
Hazafiul tisztelettel ^ jirásibu »«gillitoni -tudni. ihem engedelmeskedik az sem a koronás főknek, sem a kunyhóban lakó s földhöz ragadt szegénynes.
vós munkássággal és ^ meggyőződés önbecsérzetével maradtuuk meg he lyü'ikön, hogy e vidék culturalis haladtaink zászlaját lob igtatni se-gilsük, hogy e megye közgazdászául, iparát és kereskedelmét előmozdítsuk s hazánk e határszélén véd-bá^lyául szolgáljunk. Átéltünk szép idut, s habár őszintén megvallva, nem kis áldozat árán, melyet azon tudat edzett, hogy szebb napok is jönnek, jobb időt is érünk. Adjs Isten ne csalódjunk!
Ed'.ett erővel, újult reményűvel üdvözöljük az uj évet ígérni ígérünk olyasmit, amit be válthatnánk *, hangzatos szavakat nem használunk, de a tények beszélnek, melyeket lapunk 27-dik éves pályafutása, szilárd fennállása elég ga rantiával érlelt meg.
maguk mert a véletlen baleset minden percz-ben megsemisitheti egész létüket, jövő-
Sötét a láthatár, vezércsiLUg nincs
az égen! 8 ha rossz volt sokakra a c5alidapál _ miiltal családja, özvegye, lezajlott esztendő, nem mondhatunk árvái- a nyomornak, ínségnek áldozatul biztatást a jövőre sem, mert a eshetnek. Hát még ama túlnyomó na-nyolczas szám hazánk torténetéb -n' S-vohb sMlna az iparosoknak, kiknek a mindig szomorúban uralkodó slialj mesterség cak ép a mindennapi kenje-Osak kettőt jegyzek ide 48 - 7S. Ez ideivel bele léptünk a 88-ba.
Mindezek daczára ne csüggedjünk, mert él még a magyarok Istene, ki nemzetünktt sem veszély sem viszály ideján soha el nem hnggyja, sót csodálatosabban megőrzött bennünket i lenné válik, mint izrael népét a pusztáhan. Az, Ez oknál fogva az iparos-osztály a haza. melynek partját egykoron mindenkor egyik legfőbb feladatául it-haroin íenger" mosta nem tűnhet el' merte a bet«gség és elhalálozás esetére
való gondoskodást: és minél fontosabb zerepre emelkedik az ipar, annál be-
ret oyuj'ja, — mily aggodalmas srem-mel nézhetnek a jövőbe, ha aggság baleket vagy halál esetére magukról, illetőleg családjukról nem gondoskodhatnak. A rettegett jövő még a jelen perez Örömét is megkeseríti, — s azon helyzet, melyben a szerény megelégedő lélek külon-boldog lehetne, esetleg elviselhet-
ínyotn nélkül s rajtuuk ejtett kar-—"- '■ arát bizonyosan hatalmas hatóbban foglalkozik az iparososztály a
Szerkesztőség.
Boldog wj évet!
kardesapasok fogják kárpótolni. M
Most ti hát, uj 1888-dik
világ minden n.üvelt népénél ezen
Méhében tartogatott ádáz gyü- kivánhatuDk"egyebet, minVVzt,
öleseit. Vftpv a szarpní-sp STjirnifif'___i_____ _ I_..:J..Í o_i____
| mölcseit, vagy a szerencse szaruját
e sorokat, az'előre senkinek nem mutogatja, s ne-történeti emlé-! küuk halandóknak nem marad egyéb
Rómából irom .örök varos*-ból, a
kékben leggazdagabb, és a keresz-, hátra, mint a jövő köDvcében fej-tén^ség egész viUgra szóló szent [ jegyzett sorsból minden egyes fele-helyéról. j barátunknak jót kívánva igy szóiani:
Az alatt a kegreletcs hatás alatt| „Boldog uj éret kívánok !* írok, mely egész lényemet kiíejezhe | S akkor, midőn minden a hazá-tetlen érzéssel tölti el.
I ban élő jó barátunk, ismerőink, t.
egykoron a bujdosó Salamon király kiránt utolsó sóhajával. .Boldoguljon a magyarok hazája! ?"
K. L.
nem| Most érzem, mi az a vallásosság, 'olvasóközönségünk- és munkatársa-! nem'raert látom, m az a történelem, most! inkát s;ivból üdvözöljük, mit kiváa-
s?üvétség" Az
midőn éttérlünk Uafctos életbevágó ipari érdekkel. Kz esztendőben nem \ i«nyban ujabb korban némely országokban immár határos törvényhozási intézkedések is keletkeztek. Nálunk még nem jutottak ezen poníig, azonban núu-denfelé inutátkoznak részleges törekvések, hogy az életbevágó kérdés mielőbb sikéres megoldást nyerjen.
Miután azonban az előrelátó gondoskodás szelleme nálunk még nem hatotta át az iparosság nagy tömegét, — körben, szűk határok közt
Felhívás
„Országos iparos segély- éa nyustdij-' a csekély
megalakítása tárgyában.
tapaWlaiomaz emberi erő műbecsét; junk közös anyánk, édes jó Magvar
Szercncsések és boldogok valánk
ó Sw,ltsége áláisát dnyerhetni.i megfogyva bár, de törve nem', él | deraemfecr 30-át, délelőtt 11 órakoriés virágzik. Lapunktól távol van a politikai történt audentiaalkalmával melylyelj S e virágzásban keleten és nyn-
országunknak ? „Mely annyi bal-3zerenc_e közt oly sok viszály után,
hullámzatszerű s majdnem elkerül ■ heíetlen személyeskedés, mi csendes munkásságai, de körültekintő jóakarattal is lehető változatos társadalmi kérdések fejtegetésével igyekszünk közhasznot idézni elő ; a közjót szói gálni, ak özérdeket képviselni.
& széliemben üdvözöljük t. mun-
a Ildik magyar zarándokokat kitün tetni kegyeskedett. Latiu beszédét Rendes komolysággal, ihlett hanglej--tésíel tartotta, melyet háromszoros leikos magyar ,éljenzés* kisért.
K kegyeletei pillanat után teszem pap"irra e sorokat, mórt hiába, oda kell gondolnom, ltoí fényerőmet
góton oly fellegeket iátank körüle gomolyogni, tornyosulni, melyek vagy mint nyári zivatarok elvonulván felette a virányt hajósabbá, tündéri-ebbé varázsolják, vagy mint bősz elem rombolva minden reményünket anyagilag szellemileg tönkre silyá-nyitván, csak vert hadakat s össze-
akarattal és erővel gondoskodjanak.
Az iparosoknak, különösen pedig
i mozgó törekvések nem igen vezethetnek , ^ kívánt eredményre, mert az egész UJ- I iparosságot egyaránt érdekli,
ip;iros osztály közös erejével leggyorsabban és legsikeresebbén lesz üdvös eredméuyve vezethető.
Ezen okok indították az országos
18B4-ki ipartönény nió.lot nyuj-h sgá t egvaránt érdekli, az összes tott az iparosoknak, hogy te.tületi'eg, hazai ip!iros ósztaiy közös szervezkedve, ka^'n erdekeikről közös '
a20n kézműveseknek, kiknek vagyona és j iparegyesület kebelében a fővárosi ösz tökéje főleg munkabíró karjaikban rejlik, szes ipartestületek küldötteiből alakított egyik legfontosabb érdeke, előrelátó yon- ipartestületi szakosztályt arra, hogy e lássál elejét venni azon siralmas fontos kérdést Utanulmányozván és a mely baleset vagy munka-' létező hasooczélu intézetek adatait figyelembe vevén, egy oly módozatot eszeijen ki, mely a hazai iparosság viszonyainak megfelel, mely könnyen keresztülvihető, s mely Ifgalább a legégetőbb szükségen
doskodá'
helyzetnek,
képtelenség esetén őket. — elhalálozásuk
esetén pedíc özvegyeiket és árváikat
fenyegeti.
Még a/on kevesek is, kik szoreal-muk és taküiékossáiiuk által ma^uVnak j-segítsen, is könnyű vagy tán épen bőséges nie»- j Miután egyelőre semmi kilátás sem élhetést' biztosítottak — ha vagyonnal ehet, hogy az érdekelt körökben oly nem rendelkeznek — mindenkor csak szorongó szívvel gondolhatnak a jövőre;
jelentékeny tőkét, minő ily nagyfontO3-ságu ügy keresztülviteléhez mulhatlanul
T á r c x a.
Isten ujj*.
Kj »»u Egy írT». kii mllagtagár «in Mely xr&nyo> ttnyrt » r&bokrx hio
Jnóttat-Í írok éj vin » tuml-iciben, Mi-gcídrren olykoron & r*bok bilin
BÍ-CJnjbfclj i tÖnilact letét fenekére Vutaak UlinCíOiTi, Zriayi í» Fr»n(
MiC a c*iUlg*ng£r honi jak leérne, Addig kimaradna a vör6> óeifiii
; ,Mi bujod v*n Péter, elfogott ai álom?'. „Dehogy cl jó íópor, egyet lúfaaj.otUm /-' Ébren &t én »xivem. a viir«dá.nt lirom . . . ) Hsjb, Ferenci, bogy véled anojira jntotuun!'
Mcgr.-na x bú' mb a nebét bilincset.
„Édes hi.ve$*Bsre aort gond'Itató épen . . MefEbMari.ia Biive, hA ÍKy ÜCi.a minket!
Nem itejtve 3<-r3unk*t scendereg 6 axé^en -.'
Kj T*n. A2 ég boltján égö araDjfíklyák —, K,,»xkogiorúja a vérciillatroknak . . .
V»gy nem i| csillagok, «en j inoabogárkák Üy*inintoB vilagú mécsei ragyognak.
Cilktornvfci varbao, fek*te »iobiban, Zrioji Petemének vigyoc íelydn ágya;
Kif*ra<lott wire a» imidkosáibac, Éjfélre ai id5, lepi bon rexja,
lievonv* » szoba fekete bánonyrya!.
Voru-máTTÍDjkób6t »eu & padoifctia. Nagy tfikür A falon, fedezve t&tyoUal;
Z«ld selyem as ágynak páruaborulatja.
Galunbfebír a búi aMcooyaak ruhija, HODÍI ii fehérebb izép liliomiotM.
Bánatot Mi vérei txereteOjét rárja, De felt ma éjfélig mindbiába leste.
i A. *tnbában á.l egy keret/t ■ imBt»ánioly, ! Olt iroi.ikotoít ő piroi liajral ót». , Szomorúan oése rft a kerc^zlfáról,
•K-itU Kriizlua urunk, világ Iiiegfált4j&.
Olyan lyönyö.úen nem «?■ g « i«yon,
Hint a itienyországnak lakója, az angyal. Í Al»ik. iwmpilláiL. ŰlTétJ étiPI álom, ; Sté töm ló bajfüriUl, bimaoiolygó JIICCIII
! Klbilvoli leikét tz álom varán*, | A lefity^loiotí nagy, fau tükörhen :A jöveodS r.upnak képa in kitárva! b eÍT' nul riűtie yé'et jelenetben ,. .
: Iodul Zrínyi Pét:r bul ük Wre:t-1,
Két felöl két barát stiv^t vigasztalja Halad s bSi TÍtéx büszke lépé.ekkel,-
Kes^it ntolsó imira kalcaolTa. j
i ' A piaci közepén m?gill a kiaén-t. | Key uémti f5biró pátiját tör fs.etti" . -| Kimondva Ubátlao a véres ilúlst : j Kéuyea aczéibirdú hóhér áll megette
, < Beköti Kémeit fek-te kenáÖvei, { O :* Tezeti egy kerek fatSkéhez. { Snbint a bóbér a halál01 fejszével | S oda csap hiromiror a vítéi fej éhei.
! L'-gornl a «ép fej. a piros v/r fcCsen, I , A magyar vitéznek rótaapiros vére . . -i És oda cseppen — ugy érzi — egy vérgyöngy-i Zrínyi Petemének hófehér keblére. i*«em
I Egy pattinál támad ekkor a tükSrbeo j S új látomasy tárol az alvó elébe: Fraugepán Ferenci az, hoisiú köntSsében, Ki lehajtja fejé', a réce* tőkére.
Hallja subojta-át * höliír bárdjának.
Látja a vérsúgiit magái tzökelíetben. . .
De Ílt véjje siakad Zriny-né á'mának S elmosódik minden a fali takörb«n.
Hullámként hullámzik hattytikebl*. melyt-n
— ügy érti — avírciepp szivéig Baivárog. Sifmpilláiról az álom tora 1 ebben Ej a ütominy még előtte k^TÍlyog
Megnézi a tükrfit- . . iegits uram I»ten !
Mit álmábaojátott: a paSUsás rajU ! Nem tudja : ümüDik higyjea-e, oe bigyjcu V
A feszúUt előtt imát rebeg ajka.
Nem tudja: álmáutk higyjen-e. na h igy jen ?
1*1 latén ujjának Uir'.ja amit Utott . . . Harmadnapra hozta egy hiruök leTélbeu,
Hogy lessakitoUáw a két bűi virágút ! . . .
Éj ^olt. Zordon éje a magyar némtet a ele Látom amint buUaa'í a letört Tiragok . . -
Sírnak a harangok, hőtöket temetnek . . . Hallom amint pereg a sirhant reájok.
Látom adicagket, a izent v, Az arost-llnsziTŰ hitiT leventéket;
Lá'i.m amint szállnak i( felé, a> nUt, A csillagos utat, melyen metluybe érnek.
Borítsd rá& fityoH bús eml^kesetnek Zokogó tündére « ép múisal-ánya !
N« jusson estembe régi dicsSségnek (iyájioí teme Ője, vérpanorámája.
Ábráudoző boras Itlkemet szent érzet Az öröm szárnyán új huibi rAradja,
Mert amiért annyi vértannak ftlvétictt: TünJököi f^ltüem a »»abaJaig us.pja! . .
Bálintffy Bálint.
Újévkor.
Mily kü-önfélekép virrad meg az emberek számára a?, uj évnek első reggele, mily különféle érzt-lmek dobogtatják az egyesek szivét, remény 3 kétség boldogság kétségbeesés öröm = f.ijdalo:u jobban nvilváoul e Dapoi. A boldogtalan remény s kétség közt néz a jövő év elébe, oly vi gasztalólag hat bánatos lelkére a sötéi filyollai födött jövő, miy tán számára a múltnál boldogabb napokat hozand, a reménynek hacsak egy paráoyi szikrkja is fölvillan elfásult szivében. A boldog ember
■ pedig soha sem fog a jövőről sötéten gon ; ;dolkozni. a boldogság tudata elkápráztatja, mindig többet követe! a sorától, ha [ szegény, akkor pedig oly jól esik egy ujabb : boldogságról álmodozni, olyanról a milyen az elmúlt volt. Sokan pedig kik tán még, 6atalok, de kik a sors által nyújtott pohárnak keserű tartalmát már egészen kiüri-; ték, semmit sem remélnek többé, ezen fi* | sült, egykédvu de szivük mélyébe kétség-i beesett lények számára az uj év reggele, | is akként hat mint a többi regg, legfeljebb '. keserű gunynyal gondolnak » jövőre, mely- [ '. tői semmit gem várnak. S hány van ilyen \ lény nő mint férfiú egyaránt, kik az ifjúság , í derült feWes tavaszán ily érzelmekkel j vannak elíelve. nem egy ábránd, egy; gyermeki álom miatt, hanem oly okokból, | tnely a legedzeiebb lelket is inegtöri. ', Sokszor elég néhíny perez arra. hogy ; a legboldogabb reményben dobogó szivet' a sötét kétíégbeesés poklába taszítsa a , sorsnak szeszélye vagy önmaga az ember,: de legtöbbször egv más a szívhez vagy a | vérhez legközelebb álló lény okozza ezt; vagy mindkettő együ t véve. S ha tán még- | is fel virrad e kétségbeesett lények számára! a boldogság öröm napja, a mutat bár mi; vagy ki okozta, annak szenvedéseit nem tudják soha feledni, s ez némileg előnyére van is, mert igy a nem remélt boldogságot jobbf-n tudja megbecsülni. Az ifjú lények ha remélnek is, vájjon nem e kínosan hat szivükre az a tudat, hogy akkor tán az ifjúság rózsái már elhervadtak szé mára, mire boldoggá lesz, s mily hamar hrvad a külső báj, ha a szivén egy látatlan féreg rágódik, s lehet-e az iiy lény tökéletes boldoggá, hisz a vissza emléke-zéá az elmúlt szép ifjúságra sötét árnyát
boritja a boldogságra, az ifjúság eltűntével a szívnek verései is halkabbakká lesznek, a vágyak csillapulnak, az elért boldogság már nem annyira elégíti ki a szivet, az ifjúság e szép álom elmu'tával sőt minden megváltozik, ö ha niir agg nö vany férhu boldogtalan ifjúsága óta, vájjon mit reméljen az neki csak a sir nyugalma kiná ko-zík, egvéb semmi. Uj év napján minden felöl elibénk hangzanak az üdvözletek, de vájjon hány üdvözlet ered a sziv mélyéből, nagyon kevés, sokan csak szokásnak vetik alá magukat ajkaik mintegy önkény-telenül nyilnak anélkül hogy a mondótut érezuék is.
S ha van jó barát, kinek soriunk szivén fekszik, aonak szénit böl t-u^árzik lelénk be sö irántuk való forró érzelme, nem kell ekkor az ajkaknak beszélni, beszél a szem ékesebben a szavaknál.
S a kik bennünket igazán szt-rétnek, azok neinciak az uj év reggelén, de az évnek minden napján s a napnak mtudea órájában c^ak boldogságot kivannak nekünk, s viszont mi nekik.
Nekem is lázasabban dobog szivem e napún, pedig majdnem ok nélkül, e nap is csak u^y jöa a múlik számomra mint a többi, mig majd oda fogok 'érni pihenni, hol már nem fáj semmi, megszűnnek a lelki küzdelmek, a sziv harczai. hol édes nyugalom váltja ft-1 a földi szenvedéseket, hol megszűnik minden kin s fájdalom, hova az uj évnek tnogalmas pferc/.ei — nem hatnak.
Azokoak már nem kell boldog uj évet kívánni, hisz ott lent örökös a boldogság!
': P.BJ.
■HUSZOXHKTEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
7-én.
szükséges, összehozni lehessen, a nagy tökékkel rendelkező hasonczélu Tállalatokkal indíttattak alkudozások; és számos meghiúsult kísérlet után sikerült egy jóhirü hazai vállalattal — a 4 millió arany forint (10 millió frank) befizetett alaptökével biró Magyar-Franczia biztosító-társulattal — oly előzetes egyezséget hozni létre mely lehetővé teszi egy országos iparos pesély- - és nyugdijszö-vetség létrehozatalát, és mely a hazai iparosság érdekeinek és a kitűzött czél-nak te'jesen ajánlható.
megfelelvén, - jó lélekkel
Az ily módon alapítandó szövetsée ügye az 1SS7. évi márczius 25., 20., 27. napján Budapesten tartott országos ipartestületi értekezleten tárgyaltatván, ez által egyhangúlag helyeseltetett s az ér-tekezleti jegyzőkönyv kapcsán a hazai szaktestületekkel közölt elvéti, ezek felhivattak, hogy az ott közölt pontozalok érdemleges tárgyalás által „a.nagyfontos-ságu intézmény mielőbbi l&esülése érdekében szükséges intézkedéseket saját hatáskörükben mozdítsák elő."
A Magyar-Franc?.ia biztosító-társulattal kötött előzetes egyezmény alapján létesítendő országos segély- és nyugdíj-szövetség tervezetét alább ismertetjük.
K tervezetből kiderül, hogy a léte sitfindő segély- és nyugdíj-szövetség eddig nem létezett uj alapokon jön létre és oly módozatát nyújtja az elhalálozás, baleset és elaggás esetére való gondoskodásnak, mely a kölcsönö-ség alapján álló szövetkezeteknek előnyeit lehető tel-; mértékben egyesíti a nagy tökékkel rendelkező részvény társulati élet- és baleset elleni biztosit ássál.
Ezen előnyök között, — melyeket bővebben részletezni feleslegesnek tartunk ■ kiváló helyet foglal el azon előny, hogy aránylag csekély hozzájárulás mellett sokkal nagyobb élvezményeket nyújt. m:nt az egyénenkinti életbiztosítás.
Így ha a fentebb érintett befizetéseket és azok után nyejt élvezményeket e nevezetesebb biztosító társulatok dijaival és azok után járó javadalmazással összevetjük, kitűnik, hogy a két korosztály szerint 200 frt, illetőleg 150 forint, tókejáraudóságnak vagy 24 frt év-járadéknak a jelen combináczió melletti___4
biztosításáért magában véve mindenütt liXagy Kikinda) .Walser Jakab tBudapest) magasabb dij fizetendő, mint a 8 frt szövetségi torzsdij, mely — a többi kedvezményeket nem tekintve — a baleset
előtanácsol
ügve, most már kibontakozzék az ,va»t egyenlőség esetéu döntő s»™tta! csök stádiumából éi gyors meg jbir:, . zavaztHjoggal részt f v^he^minden
valósulása által hirdesse a magyar ipa szakbizottsági ülésben; a fontosabb kiad ros osztály oly sokszor érvényesült köz- ] varyokat a titkárral együtt a;áirja; a
végrehajtó bizottság határozata alapján utalványozza a kiad ísokat a kiállítási titkár és az illető szakbizottsági elnök
szellemének életrevalósága:.
Jelen felhívásunk kaicián mepkü'd
jük az érdekelt hazai iparos szAktestü ellei.jegyezése mellett. A^adályiuUtása leteknek a csatlakozási nyilatkozatokat vagy távo'léte esetén az elnökhelyettes, terjesztés végett. A kitöltöttnyiiatkozatok vagy az alelnökök egyike helyettesíti az lehetőleg ez évvégéig lesznek a Magyar- elnököt. Franczia biztosító-társaság szövetségi '''■■ ügyosztályához oly czélbói beküldendők, kir hogy ez utóbbi 1888. év elején a szö- gúrn vétséget életbe léptesse. A megállapodásokhoz képest az ügykezelés az ipartes- keiesk. és iparkamara elnöke. Csppregi tületek alulirt központ: bizottságinak Joaciiim úr, a péc?i keiesk. és iparkamara felügyelete alá helyeztetik, úsy. hogy az nlrliiöke. öszzes szervezési munkálatokba ' ' * T"*' elnökség közvetlenül beíoly.
A csatlakozási nyilatkozat beszöl- iparkamara titkára.
fialtatása a'kalmával minden egyszeres Hatásköre : előadja a kiállítási nagy
(S frt) tagdíj után egyszer-:nindenkorra bizottság, a közpoDti választmány és a
fizetendő 1 frt felvételt dijióí az illető végrehajtó bizo'tság hatásköréhez taitozó
szaktestület ideiglenes nyugtát állít ki. elöterjeszéseket; szerkeszti a végrehajtó
Budapesten a belépési nyilatkozatok ^üzottsig hiadváftyait; hivatalból részt
közvetlenül a központi ügyvivöségnél i; ~~ '-1-'- ■--•-■"'---- _..:.: ._*:^»— benyújthatók (Magyar Franczia biztosító
Elnökhelyettes: Aidinger János úr tanácsos. Péc? szab. kir. város pol-i est ere. Alelnökök: Háth Mátyás úr a pécsi
alulirt Titkár : Dr. Záray Károly úr közgáz-
gazdasági előadó s a pécsi keresk. és
vesz aszakbíz >ttság ülésein; ev-dentiában
_____jv__.......__nj____________.. _ tartja a kü.uubö-ő bizottságok határozatait;
tár-aság, V., Fürdö-uícza), mely esetben rendelkezik az irodaszemélyzettel; és le-tehát a testületi vagy egyleti láttamozás hetöség szerint részt vesz minden szer-ele^ík.
Az első negyedévi tlij a központi
vezéái és rendezési munkálatokban.
(Folyt, köv.)
Szilveszteri mulatságok
Lefoht ismét egv esztendő, melyre Budapesten esetleg a központi ugyvi- sokan -römmelf miíí mások bútelt szívvel
.gyvivőség által kiálittar.dó U^sági iga- j zolvány kézbesítése alkalmával lesz fize-] endő. A további díjrészletek beszedésé- ]
Erdélyi Mihály. Dr Tripammer IlezsÖ, Dr. Bedő Béla, Dr. Farnek László, Baboss Lás/ió, Darázs Gusztáv^ Wupzt! Alajos Janda Károly, Torma Imre és Huber Já-' nos uraknak ez utón mond köszönetet a rendez-*v .--x
; — n„C a s i n o" estélvén nem^ltt-szott meg az értékpapírok áifolyamainak csökkenése, sőt ellenkezőleg a mutatásra igen kedvező hangu'aí volt észlelhető, ^ú a következő jHen volt hölgyeknek köszönhető: Hiumenschein Vilmosné, Bluv menschein K.. (Lazs.t Goldscbmidt Ernesz tin. Ueiraler Józsefné, Eisincer Henrikné. Fischer Ödönné Enjel Hermina, Engel Adolfné, Kohn I oaa i Molna SzecsŐ), Leip-nik Szeíina, Marckbreit-r Lipótne, Kaiser Anna Kaiser Józsefné, Löwensteinné (>?. -Péter) Lövvv Mariska, Poliák Szabina, Po 'ók Paulina, Poliák Árminné, R-chnitz Adél, Rechnitz Vilmo né, Iieichenfeld Gy -né, ReichenMd Leopoldin Iieichenfeld Gizella, (Kaproncza) Dr. Rotschild S. né. Dr. Rotschild Jakabné. Rotschild Zsig-mondné, Rosenberg Rezsöné (Csáktornya) Ledofsky Annin né, Schreyer Nelli, Dr. Schreyer Lajosné. Scherz Rikh&rdné, Scherz nővérek. Weisz Gizella, Weisz Riza, Weisz F renezné, Sauer Gizella, Sauer Ed-nt* Weisz Zsigmondné, Weisz Dávidné Weisz Adulfné, Wallenstein Frigyesné, Vnsár Malvina, (Szombathely.) — A „Ker esk edö ifj ak ö n-képzö egylete" szintén társas es-télyt rendezett mely azonban túlságosan feszteleo volt. Önképzés jöjjöi. el ajbe or-
p g
roseg) gondoskodik.
é ál
.; álul biztosított jogok élvezete a tagsági igazolvány kézbesítésének napján veszi kezdetét.
Kelt Budapesten az orsz. ipartestü-eti gyűlés központi bizottságának 1887. november hó 27 én tartott üléséböj:
Gelléri Mór jegyző Mudrony Soma nők. Kreutzer Balázs ahlnök. Iiáth Károly elnök. Döntő, I tván iSz Herecz József (Detta). Tőrük (Budapest), Devecsics Uyiria (Bpest) ^ő^nkbln. Farkas József (Nagy-körö-*), Dorn Jakab (Temesvár), Dobozy János (Mezőberény), ííolló József (Félegyháza). Sárközy Károly (Mooor|. Wagner Károly
'gondolnak vissza. Váljon mit hoz az uj esztendő? Bizonyára hasonló lesz elödjé-( hez. De még sem. Hisz az uj esztendőben \y örömnappal több lesz a boldognak és
kölködöknek. Knnyi az egész, mit az uj . esztendőről biztosan állíthatunk, mert a
— Felöl v a s á s. A „Társaskörben" e hó 14 én este 8'/í órakor Makay Dezső k- törvényszéki biró ur felolvasást tart: czime: „A szépség tragoediája." —(Történeti rajz a hajdtnkorból.)
— Meghívó. A nagy kanizsai
r ■r*T^"***1 melyet míat rendesen ugy jelenleg is «??!?: többrendbeli'vigalommal búcsúztattak el
y
elleni külön biztosítást is magában foglalja, és pedig semmiféle különbséget nem téve a különböző foglalkozási ágak közt. ■
Továbbá n'evezetes előny, hogy szövetségünk segélyezési módozatai egészen 3 hazai dparra és különösen a kézművesosztály viszonyaihoz vannak szabva. Így nevezetesen a S frtnyi egységi alaptétel olyan alacsonyra van szabva, hogy azt minden kisebb iparos is befizetheti.
— és erre különös súlyt fektetünk — oly segélyalapról gondoskodni, melyből azon tagtársak, kik időközben elszegényedvén évi járulékaikat a magukéból nem fizethetik, ebbéli fizetésük teljesítésében segélyeztetnéuek mindaddig, mig esetleg nyugdíjigényük érvénybe lép- —
József (Tjpest)
ipartestületi elnökök, mint köap. bízott- j
sági tagok. (Folyt, köv.)
Az 18S8 ik évi p.r-i HUJ
mű ipar-, termény és allatkiallitás rendezési szabályzata.
(FoiytaUls.)
XVIII. c-oport. Diszmöipar és apró áruk. Vésnöki munkák, tajték-.
— A ,'f á r s a s-k őrben" igen díszes közönség adott -magának találkát, 4 mely általános jó kedvben egész reggelig ?f^J' maradt együtt: volt táncz igen szép tán-cí.osnökkel és tomboa válogatott é.s értékes tárgyakkal a mulatság íahát tökéletes 'volt. Resztvettek: Belus Terka. Üau-cha j Ottoné, Dezsényi Anna (Moriczholy) Hegedűs Margit, Horváth Etelka (IVcsvárad) Horváth Ferencié, Juhász Nándorné, Köhler Nina, Makay Dezsöné, if> Mwkly Antalné. Plihái Terenczné, Schmiilt Frigyesné, Svastits Arpldiu. Svastits Janka, Tuboly Gyuláné. Vnger Ulmaiin Elekné, Vargha Imréné, Vargha Magdi, Viosz Lászióné. Viosz Mariska, Wiener Sándor-né, és Xathureczky Zsigmondné (Palin) Kitűnően sikerült mulatságnak
j szaru -munkák, pipák, kisebb disztuüvek
De módjában- áll az egyes testületeknek fémbőVfából. bőrből és e^yébl* anyagok-A~ '--■'•--- ■ -'- - l5l gyermekjátékok, viaszkészitmények,
A vagyonosatífj iparosok ellenben nagyobb lékek, könyvki lörzsdijak fizetése által bármily magas és folyóiratok.
sétabotok, ostorok nap- és esernyők, kefekötö- és fésüáruk stb.
XIX. Csoport. Sokszorosító müipar-ágak. Könyv és könyomdászat, fametszet, eyneographia, fényképészet, czim festő és Öntömuakák, nyomdászati készü-kiadó vállalkozás, hírlapok
összegig terjedő járandóságot biztosithatnak maguknak akár elhalálozásuk, akár baleset, akár elaggságuk esetére.
Kiemelkedő előny még az is, hogy az iparosok egész 55 éves korukig beléphetnek a szövetségbe. Természetes ugyan, hogy a fiatal betevők nagyobb
XX. Csoport. Hangszerek és zmé-szeti eszközök. Zenemüvek (báránya-, somogy- és tolnameayei zeneszerzőktől.)
XXL Csoport. Építési ipar. fcpitési anyagok és díszítések, lésszesz- és vízvezetékek, fűtési világítási és szellőzési készülékek, fúrdöberendezések, closettek.
járandóságot nyerhetnek elhalálozásuk | építési vasalások éí berendezések, építési esetén, mivelhogy elhalálozásuk valószínűleg csekélyebb lévén, valószínű az is, hogy hosszabb ideig fogják az évi járulékaikat fizetni. Mindazonáltal a fiata-labbnak szintén érdekében áll minél előbb csatlakozni, mivel ez esetben azon kilá-üíá$al birnak, hogy a fizetési idő maximuma (20 év) előbb letelvén, az általuk nyerhető nyugdíjt előbb éá hoaszabb ideig húzhatják.
Ezek alapján azon reményben élünk, hogy hazai iparosaink mind tömegeseb ben és már kezdetben mindenesetre elegendő számmal fopnak csatlakozni ahhoz, hogy segély és nyugdíj szövetségünk mi előbb létre jöjjön. Ehhez ugyanis 1000 résztvevő szükséges, mely szám, mihelyt jegyezve lesz, a szövetség megkezdheti működését.
Különösen az ipartáraulátoknak, ipartestületeknek hivatása ez irányban buz-ditólag hatni. — Egyébiránt a tervezet szerint az ipartestületek ebbéli fáradozása a testületekre nézve közvetlen előökkl i já
nyökkel
is jár, a mennyiben a testületek
k
y j, yben a testülete
az általuk megnyert tagoknak jutó tŐ-kejárandóság után l°/o-ot húznak, melyet tetszés szerint az ez ügygyei foglalkozó hivatalnokok díjazására fordíthatnak ; úgyszintén az év negyed enkint beszedett dijak után 2V»-0-t, mely h&sol^ó. c/.élra szolgál.
Az ii
így valóban megérdemli, hogy mint az iparosság egyik elsőrendű, or-
rajzok és minták.
XXII. ciOport. Gépipar es közlekedési eszközök. Erőgépek (motorok) kazánok, géprészek és felszerelések szerszám- éö munkagépek, kész kocsik és egyébb jármüvek, vasúti és távirdai felszerelési czikkek. gazdasági gépek és eszközök, malom-, szesz-, sör-, ezukor és egyébb gyári készülékek és berende zé ek, szivattyúk, tűzoltó szerek stb.
XXIII. Csoport. Házi ipar. A háziéi népipar körébe tartozó szövő- fonó-, faragásza ti czikkek, nöi kézimunkák.
XXIV. Csoport. Közoktatás. Iskola-berendezési tárgyak, tausaerek, taneszközök, a pécsi és baranyai elemi polgári, és középiskolákban haszoáít tankönyvek, ugyanezen tanintézetek növendékeinek iskolai dolgozatai, kézimunkák, irodalmi munkák és egyébb ismertetések.
XXV. Csoport. Tanon ez mimkakiálli tás. A pécj iparos tanonezok Írásbeli
lolgozaiai, rajzai és ipari munkái.
XXVI. Cáoport. Művészeti és régé szeti tár-vak. Fe>tmények éi rajzok, szo-bornmv k, müipari és egyébb régi tárgyak.
Szervezeti szabályzat Diszelnök: Kardos Kálmán úr, Baranyamegye és Pécs sz. kir. város főispánja.
Elnök: Nádasi Xádosy Kálmán ur, a baranyamegyei gazdasági egyesület el nöke.
Hatásköre: képviseli a végrehajtó bizottságott és ennek ülésein elnököl, sza-,
g
lettek részeseivé, a kik a polgári-egylet Sylveszter-estélyén jelen voltak. Vidám jó kedv uralkodott az estély kezdetétől a késő hajnali órákig, a midőn afáradt lábac-kák s az álmos fejecskék nyugalomra tértek. hogy az álomban leljék folytatását a valóságban átélt gyönyörüknek. A négye-eket 28 pár tánczolta, kik közt a város szépeinek egész seregében volt alkalmunk gyönyörködni s a vidékről is tööb ismert szépség volt jelen. Nem ís csuda azután, ha néha-néba a fiatalság jő kedve csaknem a kitörésig fokozódott, midőn a bájos szemek ragyogása elhomályosította volna a csillagos égbolt fényét, s a piczi rózsás szájak mosolya megzavarta volna még egy . . . keleti nábob fejét is. A keleti szin-pompáju hölgykoszorukból a következő neveket sikerült feljegyeznünk : Dr. Benézik Ferenczné, Bogyai Ödönné. Cseresnyés Sándorné, Darázs Ousztávné, Eper-jessy Sándorné. Dr. Fárnek Lászlóaé, Dr. Fülöp Kázmérné, Janda Káiolyné, Kovács Béláné, Köhler Károlyné, Knausz Bódiné. Kálivoda Jánosné, özv. Kapocsfy Józsefné. Oízeszly Antalné, Dr.TripammerRezsőié, Vajda líilintné, Wusztl Alajosné uroöt, továbbá Bánutai Mathild. Cberesuyés Etelka és Iiózsika. Darázs Málvina, Tinka és Gizella, Eperjessy Jolánka, Erdélyi nővérek, Janda Hedvig. Kovács kisasszony, Köhler kisasszony, Knausz Katinka, Kapocsfy k. a. Lerch Tinka. Ladányi Char-lotte, Skublics Jenny, Tretter Mariska, Tripammer Betti, Torma Juliska, Wusztí Etelka stb. kisasszonyokat. — Ezen estély is szép jelét adta annak, hogy az egylet: mulatságokke.lélyességsfesztelen ség tekintetében semmi kívánni valót nem hagynak maguk után. — Sok ilyen sikerült mu'atsygot kívánunk az egyletnek, a hölgyeknek, na. .meg magunknak. Nemo. A .Polgári-egylet" 1887 évi deczember hó 31-én megtartott Svivesz ter-estélyén f-lüifizetni kegyeskedtek : Oszeszly An«al ur 1 frt 20 kr. Gogl Lajűs ur 1 frt. — Faics ui 40 kr. Rozgon-i Lajos ur 40 kr., Hi.-chel Kde ur 40 kr". N.N. 40 kr.. Tonna Imre ur 40 kr.. líuber Já nos ur 40 kr. összesen 4 fit 60 kr.; — ugy ezen. mint tombola tárgyakat ajándékozó következő uraknak: Cserescyés Sándor, gelsei Go.tn.ann V-lmos, Dr. Benczik Fereccz, Epesjessy Sándor, Kovács Béla
'Albert főgymn. tanár é< Sternek Ziigm. gordonkaművész közreműködésévé! és ve-j zetése mellett felolvasással egybekötött zártkörű hangversenyt rendez. Belépti dij szeraélyenkint 1 frt Kezdete pontban S : órakor. A meghivó másra át nem ruház-■ható és kívánatra felmutatandó. Jegyek [előre válthatók: Eberhardt Antal pénztá-: ros urnái a m. kir. posta helyiségében | eíiész nap és a hangverseny napján este a I pénztárnál. Müior: 1. Részletek Byron életéből „Alom" czimü költeménye nyomán, felolvassa Popini Albett főgymn. tanár ur: 2. a) Oh sieh mich nich so líi chelnd an, Nicolaitói,b) Frau Kachti^all,' Taubertűl. c) Szereim: ébredés, Sternek- j tői, a kíséret a szerzőtől, énekli Brandtl Ilona k. a. udvari énekesnő; 3. a) Cello előadás: Concert magány, b) Magyar táncz-darabok Brahm tói. előadja Sternek Zsigmond gordonkaművész ur: 4. Arioso. Méyerbeer „Próféta" c/imü dalaiüvéíxjl. énekli Brandt Ilona kisasszony, udvari énekesn*'1. A zongoraki^éretet Poliák Miksa ur volt szíves elvállalni.
H i r e li.
— Lapunknak n lévén 1888. évi első száma, t. -munkatársaink-és olvasóinknak boldog új évet ki-vánv,nk} kérve mindkét részről továbbra is szíves támogatástlkat.
— G)-Jt«thir. Dr. Lipp Vilmos kitü-iiü tudós és igazgaió-tanár f. hó 3-án elhunyt Keszthelyen. — A gyászjelentés következő : A csornaprémontrei kanonok-rend fájdalomtelt szívvel jelenti szeretett rendtársánák Dr. Lipp Vilmos cáorna-prémontrei kanonok- gymnasiumi rendes tanár- és igazgatónak, lölcsészettudor-, a Ferencz-József-rend lovagjának, stb. stb. 31 évi tanárkodás után életének 53-dik. ál'iosópapságának 27-ik évében, hosszas szenvedés és a haldokiók szentségeinek ájtatos fölvétele után, folyó hó éji 12 órakor történt cyászos elhunytát. A megbol-, dojultnak hűlt tetemet folyó hó 5-én délután 3 órakorfognak a Szent-MiklÓsrói ne-! vezett temetőben ö#ök nyugalomra helyez-, tetni: az engesztelő szent mise áldozat j pedig folyó hó 5-énr délelőtt 9 órakor fogj az egek Urának benjutaltatni. Keszthely.: 1888. évi január hó 4-én. Áldás és béke lebegjen a felejthetetlen rendtárs hamvai: fölött.
— Scnnyej- PHI br. or-zágbiró, Magyarország első zászlósa, a főrendiház elnöke, az 1847 iki alkotmányért lelkesülő konzervatív párt O'olsó aktiv politikusa, a piovizorium áliamférfia, az 187ő-iki fúzió után keletkezett szélső jobboldal volt vezére elhunyt. A családi gyászjelentés igy szól: „Kissennyei br. Sennyey Pálné, szül. zörményesi br. Fiit fa M. cs. k. csillagkeresz-tes és palotahölgj- a maga, ugy gyermekei Béla, Mária és Géza. valamint kissennyei br. Sennyey Viktor, kis-sennyei br. Senuyey V.rgiaia és kisseonyei br. Sennyey Felicia, upy szintén csirneki és tarkői gy Deysevfty A'.ajos és cserneki és tárkői gr. Dessewffy Béla, nemkülönbeu lodroni éa castel romanói gróf Lodron-
Laterans Alajos nevében megtört sziv\e! ielenti, hoyy forrón szeretett fel.jthetct "len férje, az önfeláldozó édes apa, a jó testvér, rokon és só^or ua^vmáliósá^u ki.-í-seonyei báró Semiyey 1' il ur HZ arany gyapjasreud lovagja, a Lipót i>nd nagy k^ res>tesfi. ö császári és apóst, királyi tel ségének aranykulcíOá Jiive ^ valósáén-belső titkos tauácso^ii, Magyarország (,i-szápbinija, a iiwgyar országgyűlés for^u.ii házának elnöke, a ma^yan tutlom.itiy.is akadémia igazgató tagja stb. vh-tóiy k in ( boldog házassága 24. évében, hoss u i,e-tfgség következtében, a baldok'ók szentségeinek ájtatos felvétele után. e hű 3-:ÍÜ esteli fél 8 órakor a/, örök életbe átköltöztet. — A boldogult hűlt tetemei Budapesten. j&nuár 5-ikér. délután '■'> órakor (Muzeum-uicza 9. szám alatti lakísbani a római katholikm s/.ent egyház szer.artá-sai szerint fognak l*e?zen'eltetni és Bottyánban (Z-'inplémniegye) levő esa'ádi sírboltba folyó hó 6 án boldog foltámadás reményében elhelyeztetni. — Az engesztelő szent mise áldozat janu:ír !O-én d. ,e. 10 órakor Budapesten a szent-Kerencziek templomában, úgyszintén a kegyúri templomokban fognak a Mindenhatónak bemu-tattatni. Budapesten, 1888. jaa. 4. Áldás és béke hamvaira!" Ezenkívül a főrendiház, a magyar földhitelintézet a m. tid. Akadémia, a Tiszavöígyi társulat és k kúria is adott ki gyászjelentéseket.
— JirdáinUrtt még mindig hó- és jégréteg borítja, mely keményre megtiporva, nappal felolvad s este ismét megfagyva sima jégpályát képez, háziurainknak azonban e^ze ágában sincs azt homokkal vagy hamuval behinteni. V- így történt azu'án, hogy a napokban\ egy ilyen báziur éppen a saját háza előtt froty-tyanván a jeges fü dre. r> perez alatt fel Volt hintve a háza előtt a járda. — JókorJ^IIa ^ainden hanyag házigazdán ez megtörténnék, talán lenne a váró ban jirha'ó járda. Hát a Deáktér hosszában elvonuló széles járdát, a hol házalt nincsenek, ki tartoznék hintrtni V ? Járókelő.
— A „ZiUi TaaÜK)'" mulf évi .'i2-ik számáv.il meyszüQt; ilieiőietí kiadó-tu ajdonosa Iíátorfi Lajos, ki éveken keresztül aldoznttal tartotta fenn, függőben hagyta mindaddig, mig a megyei tanítóság, melynek érdekeit, fö:eg újabban, oly lelkiismeretes hűséggel képviselt-, lelkesebb tömörüléssel nem teszi lehetővé a lap további megindítását, — Szomorú jelenség biz ez!-----—
— Meghívó. A veszprémi növ. papság „Pázmány-Köre' O S/entsége XIII. Leo pápa ötven éves áldozár-áeának emlékére 1888. jan. hó :s-án diszünnepélU rendez. Mtnor. Megnyitó beszéd; tartja • Sulétormos György, elnök. II. Trovatore, Verdi-töl; zongorán előadj ik Górt czky Károly III. é. növ. pap és EperjVssr Gábor
I. é. növ. pap. Oda, XIII. Leo aranymiséjére: a budap. növ papság évkönyvéből. Szavalja Dorjyán ^Károly IV. é. növ. pap. Salve Regina. Ktoss F.-töl; előadja az intézeti énekkar. XIII. Leo jelleinraJ7a és érdemeinek rövid méltatása; irta Kuczor Imre II. é. növ. pap, felolvassa Vörös János IV. é. növ. pap. Marina, opera Flo-tow-tól; zongorán előadják Goreczky Károly III- é. növ. pap éá Eperjessy Gábor I. é. növ. pap. Szent bes/.éd; elöaüja Schlak-ker Károly III. é. oöv. pap. XIII Leo jubileumára, költemény. Irta Kuczor Imre,
II. é. növ. pap, felolvassa MüUer Károly I éves növ. pap. Dal a szegény barátokról,. Mindszenthy G.-tól. rizav«!ja Hollósy Ede 1 é. növ. pap. Pápai"Hy.nnus, Seyler K-tól: előadja az éuüekkai.Elotiki zárszó: tartja Sülétormos GyOníy, einök Kezdete d. u. 4 órakor.
— A nagy kaniisai ujoonan megalakult ev. reformált ^resziény egyház az első isteni tiszteletet f. hó 8 in vasárnap d. e. 10 órakor a polgári iskola épületben, az emeleti 4 ik számú teremben tartja meg, mely alkalommal nt Kör-mendy Sándor esperes ur az itt alkalmazandó lelkészt tiszt. Matolcsi István urat hivatajiba beiktatja. Erről a L hitsorsosok, tuuomas és vallásos buzgós&íí pyakorol-hatása czéljábÓI értesítőinek. X.-Kanzsán, 1888. január ő. A presbitérium.
— ■ Gynszhir, Markovi^ Lijos natiy-kanizsai bírósági <i jnok, f he 4-én élete 37-ik évében'meghalt. N}ug. djék békében!
— Kelme ii té.*<*k a katonai szolgálat alól. A hadsereg és honvédség kmi'Kkébe tartozó nélkülözhetetlen törvénytmtús.igt és községi tisztvi-elük ideiglen^ fi-lmen-:é-ére vpiiatkozólay a beliuytuini-/,:ei körrendeletet intézett a, vánne^yékhe/, uiely-l>en elrendeli, hogy az e szempont alá eső közigazgatási tisztviselők indokolt felterjesztésének 1S8S. janu'.r hó végéig okvet-
nül meg kell történnie E tisztviselők —
lispán főjegyző, fő^zolgabi "ó pfjlgármes-
ter. rendőrkapitány — a belüjyminiszter
ajánlatára, a király engedélyével, polgári
alkalmazásukban meghagyhatok.
— Háború* jel. A közös hadseregbeli tisztek — mint halljuk — utasítást kaptak, hogy haladéktalanul igyekezzenek az orosz nyelvet legalább annyira elsajátítani, amennyi a tábori szolgálatra szükséges.
ÉVFOLYAM
ZALAI K 0 7. L () X Y
1888 JANUÁR 7-én.
— A veicj-m katonai felülvizsgáló bizottságok 4 jövő 1888. év folyamán, a honvédelmi minisztérium leguiabb körrendelete szerint az alább irt helyeken és határnapokon fognak egybegyülekezni : Araiion. llesztei^iebányán, Bras-óban. K.-l>es!en, Debrecenben, Egerben, lejér-teitiji'omban, Fiúméban, (jyulafejérvároii, Kassán, Kolozsváron. Komáromban, Nagyszebenben. Nagyváradon. Pécsen, Pozsonyban, Sopronban S/atmár Németiben. Szegeden-s Temesváron, Horváth-Szlavónor-szágban, pedig Kszéken, Károlyváro>ban. Péterváraiion és Zágrábban : jan, 4., febr-')„ t*|»r., 13 és 14, május 4 és 5, június fi és 7., július -0., augusztus 4.. szept. l!t. okt S. li' és 20 s szükség esetén következő hétköznapjain, nov. 5 és 6. s decz. 4-én. Székesfehérvárott a vizsgálóbizottság c*afc ápril, máju-j, június és október. OÍOI-SBCZOQ pedig csak ápril. május, JUQ., július, aug , szeptember, okióber és szükség esetén november hónapok fentebb kitűzött .tápjainfog egy beülni.
— K raljl kúriai döntvény. A kö zségi biró a hivatalos helj iaégbeii rakon-czátlankodó felet kikisértetheti, sőt rendbüntetés alkalmazására! rövid iieis az Örszotában le is tartóztathatja.
— ÉletWvaló reformot szándékozik életbe léptetni a közlekedésügyi miniszter. A vasúti utazás olcsóbbá tétele czéljából füzeteket fognak kiadni, melyek ■ ben 30 frt áru vasutipénz í bélyeg) foglaltatik s melynek ára 30—40°/0-kal olcsóbb lesz a rendes árnál. Ezzel a pénzzel azután a vasúti pénztáraknál bármely vasútra utazójegyet lehet váltani
— Megyei r. h. Skubiic> Sándor megyénk egyik tekintélyes birtokosa közelebb elhunyt — A csáktornyai kisded-óvó egyesület jan. tí án pénztára javára tánczvipalmat rendez. — Muraközben még egyre folyik a mozgalom a horvát nevű községek megmagyarositására. — tj-ud-varon egy ember legközelebb megfagyott. — Toruk József igriczei taűiió 78 éves korában meghalt.
— HH»Í r h. A magyar zarándokok ilei-z. 31-én lettek a pápának bemutatva Haycald érsek által. — Török Kanizsán egy férjes mi 8 gyermekét ölte meg kü-iönbözó időszakban. — A kultusz-minis-tér rendeletet bocsátott ki, mely szerint az iskolás gyermekek orvosilag többször megvizsgálandók.
A tölgyfa se dől le egy vágásra, így a betegség is, mely erős gyökeret vert az ember testében, nem irtható ki az ellene alkalmazott gyógyszer első használatakor mindjárt. A legmeggyökerezettebb bajok közé tartoznak többnyire az emésztószervek zavarai is, mert első megjelenésökre ne m igen ügyelnek, elhanyagolják s idolt bajjá engedik fejiódni. Ez eseteknél aztán Brandt R. gyógyszerész svájezi labdacsai (dobozonkint 70 kr. a gyógyszertárakban) használatakor sem várható mindjárt az e!sö labdacsok bevételével gyökeres javuláe. De azért nem kell elcsöggedni, henem folytatni kell a valódi Brandt R. gyógyszerész féle svájezi labdacsok használatát. A siker bizonyosan meglesz, de Rómát sem egy napon építették, s az idült gyoiDurbaj 24 óra alatt színién nem ulliató Ki. Figyelni kell Brandr R. névaláírására a védójegy fehér keresztjén.
— Az orvosok én n njsborttxegz. Daczára annak az ellenszenvnek, mtrlylyel az orvosok, mindenféle háziszer e'.íen viseltetnek, mégis alig van húz a fővárosban, melyben a sósborszesz egyenesen orvosi rendeletre ne volna otthon, mint olyan háziszer, mely csaknem nélkülözhetetlen. Hirtelen rosszullétnél. f*-j vagy fogfájásnál, náthánál, szem gyengeségnél, szaggatásnál, Caúzos bántalmaknál, tehát mint oly bántalmaknál, melyek a családban gyakoriak; kitűnő hálással van. Rendkívüli szolgálatot tesz a Brázay-féle sósborszesz különösen faluhelyen, vagy ott a hol nem lehet gyorsan orvost kapni és pedig kitüno szolgálatot azért, mert a legkülönfélébb bajoknál azonnal lehet alkalmazni a hozzá tartozó használati utasítás szerint, melyben pontosan le van irva. hogy mely baj eiieo mikéntkell alkahnazni. K kitűnő háziszer minden nagyobb fö-
. szerkereskedésben ' és gyógyszerésznél kapható a használati utasítással együtt Óvakodjunk azonban az utánzatoktól és csak valódi Iírázay-féle sósborszeszt fogadjunk el.
— lludüpeatt Hírlap. Hogy a magyar sajtó az utóbbi évek alatt bov» fejlf-dött, annak légisembflHÖfcŐbb bizonyí-
ka a „ButUpoatí Rirlup", Magyaior-ig l«g«ttorjedtebb, legkedveltebb újsága, ely onponkíut immár anaví páldioy ban jelenik tnrg, amönnyu eddig oem mutatott föl nAlant egyetlen magyar ÍKp nm; jele ee a müveit magyar ko-tÖDtég oly mérvű bizalminak, a mÍDO-?el •ajtónknak egy orgaouma sem di-csekeden. A „BudapBeli Hírlap" prog-rammjái: magyar ételiemben működni a nmgyurHÁgJrt téoj-eann igatol la axolvasri-kotuüiög, pAftkülürabióg nélkül. A lap va-íércii^keimiadig a kötnélemény t fejezik ki tÜggetlaníiU* pyilun; tárcsa- ét s*^p-irodalmi rovatai becset é* érdekes ulra&-miüjok egésx tömegét adják ; a napi easmény okríi p^dig 'Jgy a azerkeastóség beisŐ tagjai mint a kUUö dolgozó Ura »k munkája által oly győri, bű és kimeri :ö éririiiésekkel szolgai, miot M»eyar ursiágoa pgyetlea más lap sem. Ijgy < basa vidékein, miat ai eg4ss külföld nagyvarosaiban saját ludóaítót vaooak, * kik miüd-íonnp táriratokbao közlik a „Budapesti Hir.wp"-pal a nevezetesebb eseményeket. E napouKiot oly bú é« érdeke* tartalommal m-gjoíonú Imp kedve* vendége lehet minden magyar háznak ée szívesen Iá haLJa mi cd in catiád is meri a szerke»(Űkéguek goudja van ri, bogy * „Budapesti Hírlap" mindig a jó ízlést Molgálja. Még decsember háoao kezdi köxleai Ohoet György, a kitűnő friDutia író .Akarat- ci.mü legújabb mgéojét, ■> melynek magyar fordítása a .Budapesti Hírlap" kizárólagos tulajdonai képexi. .Serge P*o .ioe", „Lias Fleuron" hárnyrita" nágyutjvu Baorzújóufk e müve. mely eredetibea moat jelenik meg, méltó a lubbiheE, bjt a* eddig ismert réssek utáo egyhaogavá keid i*nat a vélemény, hogy Üboet önmagát multa felül ez alkotásában. A január 1-sejevrl belépő uj elifitetők a regény keidatét ingyen kapjak. K-udkivuli elterjedése mellett rend-kivü í olcsósága ÍB: negyedéveokiDt csak 3 frt ÖU kr., egy hí.ra 1 frt 20 kr. A .Budapesti Hirlap" m-gérd^m1), hogy eddigi nHgy sikere jobban fokozódjék és maradjon mindig B magyar kÖzöoséfj kedvence. Át oldfiietós«k vidékről leg ; ciéeieriibb-Q postautalványayal esfkö-zolhntAk kovetkego czim alatt: A .Bu-d-pea:i Hírlap", kiadóhivatalának, IV. kerület, kalap-utcs* 16 siátn.
-- Biztos gyógyhaiás. Mindazok kik rossz emésztés vagy székrekedés köveik ez lében, felfuvódás-b»nt szorulásban főfájásban, étváüyhiáűTbao vagy egyéb bajokban sxenvednek, a valódi BMo 1 féle scidlitz porok" használata által bii-ioi gyógyulást érseket. Egy doboz ára 1 frt. Szétküldés naponta utánvétellel Moll A. gyógyszerest és cs. kir. udv. •rállilot 1 Béct I. Tueblaubeo Ü. A vi-deki győgyazertárakban határozotton Moil A kfsn:méuye az 6 gyári jelvényével és aUirásAvui kéreodu. ; 1
— Beküldetett Sok betegségnek egyedüli akarója a rendűt len vérkeringés, iy az éméaztés nehézségeiből származik ; hogy nagyon sok betegségnek eleje: vegyük s as eméasléut ppndszeresilbeaaük, használjak a több, mint 30 év óta iegked-~leub bázi szert: a J>. Rosa féle élrt-bslzsamot Fragnor B. gyógysserésztul rágábaü. Raktárak az oszt. magy. bi-dalum valameoyi nagyobb gjógytára-ban lététnek. ;
— A , Kipcs rxnládl lapok* H.
száma a következő tanabmiml jelent :
Anyja lánya. (Regény, foiyt.) Mészüos
Istvántól. — Karácsony. (Költemény.) Pa I
jligyi Lajostól. — Karácsony. (Irán/czikk.)
| Krankovics Györgytói. — Gondolat töre-
jdék. — A hajnali csillag. (Költemény.)
<Klemértöl. — Három karácsouyest. Komi-
nek l/.abellától. — A karika gyürü. Hoitsi-
Jeuölöl. — Kápeinkliez. — Mhnler.líie
Képeink: Karácsonyfa vásii. — Az üdv
csillaga. — Az elsi k iráoonyfn Mellík-
let; ,A nő a luxban". — „Szökevények."
(líegény folyt.) V- Gaal Karolintóí. II
!;O—:>llO. oldal. KlöBzeihetni: Méhner
Vilmosnál, Budapest IV ker. papnövelde
j utcza S. szám. tgész évre 6 frt. félévre 3
I frt. negyedévre I frt 50 kr
— .Tilos " A ki szereti a mulattató humort, pattogó, élczeket sikerült illustra-
. tiókkal, melegen ajánlhatjuk neki Mokány j Bérezi „Ti los-" czinm naptárát a szerel" metes. 188Ü. évre ,ára I siemérmetesfló-res. .Megjelent az AÜKnaeumkiadásában, Cíinos kidllitás, — tömött tartalom s ] G4 képpel Kapható minden könyvkereskedésben.
— A „MurAköz" magyar és horvát-nyelven megjelenő hazafias czélu lap új évtől kezdve nagyobb kiállításban 8 oldalon jelenik meg. A horvát rész tartalma: Boldog új évet! Olvasóinkhoz! Közgazdaság Cj övi üdvözlet (költemény.) Muraköz muitjábó'i Mi az újság? Ezt is jó tudni. Adomák. Apróságok. — A magvar rész czimei ismeretesek. — A horvátban ezeken kívül reudes rovatát képezendi a „magyarok története" s „hazánk alkat-niaiiya" czimüek. Itt a határszélen fontos misíiót teljesítő lapot melegen ajánljuk. Megjelenik Csáktornyán heteokint egyszer Ara egész évre 5 frt.

Hirangozó bácsi, mondja meg, miért harnDgoioak esti imádság barangoláskor a kis hnraug^ai is ?
, Aíért fíicakám, hogy a vak is tudj» meg, hogy es'.e van.
| Mit paraocsolt Itten Ábrahámnak ?
— kérdi a plébános a kis tanaló', kinek apjM hires v<ilt akorcimában háuártos vi-aeetérfil.
Alt, hogy ne verekedjék a koic*-áb
Itsák feláldotásábót felelt a kis fiu, a igy végezte : Ábrahám nem éldoxta fol Izsákot, mert az angyal »ct mond la neki, hogy az Iaten teveled csak tréfálr.
A férfi-csói próbij*. Rét eü'dÓ le-ÓDyka a férfi-csók rejleLmíról Cíev-g. — T^ B;rt», csókot ál már olyan férfit, ki nek bajuBia van? — Magam se tudom | de itt van a papa sárkeféje, próbáljuk meg. __
1 Miért haragszik. Elza: Mama.
jgazán nem szeretem ezt a Regi nénit! Mama: Miért? Mert mindig itt marad, ha menni akar!
Felelős szerkesztő és kiadó;
B A T O R F I LAJOS.
Láptulajdonos: WAJDITS JÖZSEF,
ÉRDEKES ÉRTESÍTÉS,

Minthogy a legelső bécsi lótakiró és ilSnyeg gyálban késtletbes levő éa ti«eakettedenkint íelhal-jnozott szépéidi««es lóukirókat észönjegeket * ked-"vezotleu Örl&ti viszonyok kCvetkextében n*gy ré»s-bfn .ikerült & It-Kolosóbb árér" megvasarloom, e i«e-rin: cnakis egyedül én vagyok am» helyiéiben, — ngvanamkkai bámulatos olcaó árak mellett Umét elirusithatni, még pedig oly árak mellett, » molye-alig haladják meg a késsilési árrt:
Első rendű lóíakarök ]i:?e^lb*
betétien minőségű sötét alappal élénk Bzinüposzomant | éné fCA tai .tömött és mclec anyagból, súlya 3 kiló, csupán I II I Q\J
ls
Csinos kéit-sárga színű, elsőrendű bér-
j Ifíl.ap/llr b«t..oro> kék v.gy fotetí vörö. posiomintul kö-
íésbeo, loB«l'5iiJö>ebD minőségű, d«r»bj» 2 frt 5J kr. E mndktvül fioom é« gíép t»k«r6k agyt.k.rókul ét ••önyegekül i hmtnilbítók
3 tontnt SO
hmtnilbítók.
n«kbPD, 10 méler hosS oiar.
Teljes jutta-fJüggönyök, r^V*"""^
ábó! iliaca párizsi minta szerint a legteljesebb kivitelb'n; bármely siobának lehet ékessígft. caapáD 3 forint 70 krajciir.__________________________
Teljes Rips-készleiek i%:.a:lX™Z«m*™
gstial 'eri'öből. se]jems^inor éa bojital körülvéve nagyon diw8, csupán 4*70 Irt.
Azonos,! ssállit u Osztrák M»ey»r birodalum bArmuly részeibe postai
utánvét vagy nMlnt-gs péazbekliidéi meüett a .WIENER KAUFHAU3"
A GANS WIEN", III. KoJonitz-raMo Sr. 6. T. 3171 8-10
legjobb asztali- és üdítő ital,
dtfinő hatásúnak bizonyult köhögésnél,
lígebajoiuial, gyomor- M hólyaghu-
^ mtnál. .t
íatíoni Henrik, i«\t\ii ÍI 6..<pnt
*j£ rovat ala:t kotlettekért nem vállal felM5.é(íf.t a Sierk
Árverési hirdetmény.
A nagy-kunÍMai kir tarvényjíék telek-könyri oíxtálj* ré*«érÖI kfinbirré tét«ik. hojj-a m. kir. áliamkincstir vé-jrehajUtcin*k űiv. Siomi Józsefné véerehijti»t »i«üveiü i;em«-oye. taikoi *Ileni 80 frt 25 kr. tó ke ennek 67 frt '^9 kr. útin 1887 junair I-sS n«pjitj ja-ró 6°^ kamatok f> frt 65 kr. Tégrebajtii kérelmi 6 irt 25 kr jelenlegi s még fehnei 0]en-d8 költségek iránti vegrohajtisi Ugyébeu x fentuevexett kir. törvtztk tpröletéhei lartoió alió-tremenjei 256 sztk^ben. A. f 1-6 8—10 sorsi, a ntíejtí Szomj Jóisefné *zü\. Bek A Regina tnlajdot-Ául bej"gy»ett 61^ fitra — ugyannzon tjkvhen f 1 aor. b. a TÜtságkÖte-flei 78 frt-n t 2 sor *E. a »ált»ígkÖteles 102 2rt, továbbá az aUó-ssemeDjei 23 utj-vben A 1.
5 hm. a. ii^atlannak fele ré*ze 1888 évi jaxnár 12 rn délelőtt 10 óidkor a körf égh&zinil dr Tttboly Gyula feip«re»i ílgyíéd, vagy hu-Ijetlesc közbejöttével megUrtaudő njílvánoi árverésen eUdatni fog.
Kikiáitiii áx a fennebb kitett becsÁr.
Árrcrexni kívánók tartóinak a be<->ár lO\-át ké»í;pé[iibell 7\gy ÓTad kképes papir-baa a kíküUltt kei;he* letenni.
VeTÓ kötelén a v^telárt barom egyenlő réttletbftu, még peóif: ax el»<U »i árverés jo:erőre emelkedésétől gsámittudó 1 hónap ■jatt, wáíodikut ugyanattól 2 hön»p alatt, —
6 harmadikat ngymattól 3 hónap alatt, — minden egyel résilet Q!ÍQ a« árverés napjától icimitandó 6*1 j kamatokkal együtt az árverési faltételekben meRhatarotolt helyen éa módosatok szerint iffizetDÍ
Kelt Nagy Kanissin, a kir. Ulék, mint teiekköDTTi batóiignak 1887. évi oktb. bó 7 napján tartott üléséből.
Gr. HUGONNAY h. kir uxéki elnök. S212
A legjobb
czigaretta-papir
a valódi
LE HOUBLGN
fraociia gyártmánya.
Cawley és Henry párizsi Utánsásoktól óvatik.
lUeii papír megrtz»g%lUteU Dr. JJ. l'ohl Dr. E. LudTlg, Dr. R LippquUstn bécai v«-ftytraieti tanárok álul, kik a loRJobb st)á»latot adták, agy a ki Hl DÓ min&ség, valamint as
egéai-tigre- ocm ártaimas tirzia voltiról, ■ h>^-y mint ilyen, a m*g& nemében egyetl^Q.

figyelmébe 1
MiQ&en manyar liáztartasliaii
divattá vált már a L enk-kávé
hasztjáiata nemcsak azért, mert magyar gyártmány, hanem mivel a Lenek-kávé aroma, illat és alkatrészek kifogástalan minősége tekintetében felülmalja a kereskedelemben előforduló összes pótkávékat.
Lenek kávé kapható minden fűszer- é; csemege kereskeres-kedéeben, s a hol a készlet már elfogyott Tolna, a t. közönség követelje mint magyar gyártmányt; a soproni gyár képes a legnagyobb megrendeléseknek is eleget tenni. Czim : Lenek S, pótkávégyira Sopron. — Minták kívánatra ingyen és bérmentve. 314b 10 —15
Gyors és biztos segély gyomorbajok és azok kÖTetkezménvAi ellen.
Az egészség fentartása
egyei egyedQl csak a jó emésztés fentartiia •Sa eiKmoiditátáo alapszik, mert a jó egéscség é* a test ÍJ lelki épségnek ex ai tételdalae As emésatéi K&bálTOftás*, a kellő TérTpgjités elérésére, & megromlott és hibás léralkatré-■ xck elUTolitásira a legjobbnak buonytU b&sisxer, & mar érek óta íimoretsi s koz* ked»el:
Dr. Eosa életbalzsama,
mely a leghtEmotabb s a leggyógyhataiosabb gyógyítlTekböl a iegnagjobb gonddal keseítTe,. t-lJBWH m. gbí«batóan a legjnbbuak bizonyult be minden nemö emésztési banUlmaknal, ne-vese-eten as étvágyhiány, a tatanyu felböfö-gé«, a puffadás émt-ljgéi, faai- ét gyomorfájás, a gyomorgorci, a gyomornak ettlldi lulterhe-U»e, n elnyáíkodas, a réitorlodá*, arau>erc* bi utalom, a DÓÍ betegségek, bél baj,,k a rásxt-kór- é« lépkórLá! (emé»it<.í at varok körai-keztébt-n) ez az emésxtés öiises működ6*ér« é énkttőieg hal. ti*rU éi egóaztéges Tért bot létre, s a beteg tettnek döbbeni ereje «a tgeMSége iámét magadatik. Ezen kítüuő batá ■ÍBÍÍ fogTa tehát ez marii a legjobbnak biro ijult ■ a legbiíto^bb uíp. é« báii gjőzj[ zerre vált a al'alános ottegsdésnek firrend 1 palánkkal W kr., dupl* üreggel 1 forio Több ec«r elismeiő s diciirö irat van kitévt • IÍTe» b«tekÍDié* TÍfOtt — BérmentB* leyél-b*!i megkeresésekre utáni étel mellett mmd«D
hová tnegkQldetik.
rjvófl 1 BÍ'nd«n kellemetlen félreért éiki-\^ y aa . kerüléie végett f.lkérem a t. »e-v5ket, miodenüit hatíroamun csuk Dr. Eosa ^letlalxsamít kérni Fragner B. gyógysíerti-ribd] Piágabac mivel azt tapaKtaHam, hogy Dtmeiy helyen, hff caak egyszerűen életbalsaa-mot kérnek ■ nem te.zi boxiá, hogy Dr Kosa-ele élet balzsamot, akármilyen hatámélkU.i ke-Terek lesz adra.
Dr. Rosa életbalzsama
kspbató a fSraktárhan : Fragner B. gyögy««r-■áriban ,tum sehwarien Adler" Prága, Klein-ii-ite ■ Spornergasie sarki ^ 205. «z. — Budapesten TOrSk Jótsef gyÓgyazerestnél; torábbá L köveikezö vároaok gyógysrertáraiban : Biao, Bánf*, Békés-Csaba Bonyhád, Boiorita, Deb-eczen, Elek, Eger, Gátija. Naey-Beeakerek, Gyöngyös, HódMe«6-Vá*4rbely, KapO., Karánsebes, Ka*aa, Kéímárk, Kií-!=zeben; Komárom, Kőrmöcz bánya, I^íva, Lúgos, Makó, Malacrka, 6zaÍiadks,^MiskoIc, Nagy-Lak, í'.r-sekaJTá', Nyitr*, Sopron, Pancsova, Potsony, Gy6r, Retság, Borberek, Siíkei-Febérvir, ST- -Jinos, SiogeJ. Szentes, Tamijj, T<:n.«*vár, Ti»ia-üjlak, Trenc«én, N.-Sxombat, S. A.L'jhfly, Vig-Sellye, Varanou, Versecr, Z*la-Egersíeg, ____ Zichyfalva
■V Minden gyógj-szert&r, valamint a fugzerkereskedések legnagyobb része raktáron tartja ezen élet balzsamot. "M
Ugyanitt kaplató me.r :
Prágai eífBtemes Házi íenőcs
bizt. és kiprób. sz*r gynladiaok, sebek és da- , gan. gyógyiUsa. Biztos sikerrel slVtlmátható a női mell gyulladása, terjedése és kemécye-déténél, a gyermek elválasztásánál, gunyedés-nél, vórdagar-atoknál genyf.kádasoknál és po-kolvirnál ; kíiromd&ea .atnál s az ngyueveiett kÖr&mméregnéL a kéien vagy lábon; keméj nyedéseknél, '-Íutz?di»oknál, m irigyd»g*cátoknál, s^alonuaaaguá,, hoitiet^mnéi, köazvényt-t csusioa dagaua-.oki ; időleges csukló lobnál a láb, térd, kéz csikkben ; fiemmoiásoknái ; a fekií>t51i kiscb^déjoél -, kipatlott labb- éa tyúkszemre ; feltort keiek ég *6mör forma ctere-pe«edéstiél ; rOTarcaipések által okorott daga, r.atoknál ; régi vagy genyedS aebeknél; rákos daganatoknál ; felt irt lab&knil és ciontbirtya „'vul adasnih »h. — Mincen gynlladál. dag.~ □at, keméoyedéa, dnzzadás a legröntjt-bb idó alatt gyógyittatilc, a hol a?o..b«ji már a (tPny-képiódéa beállott, a dsganat a legrövidebb idó alktt fájd.lom -neikiil föUtiva éa meggjó-
gyitva lese. 25 é« 35 kros sselenciékben-s^ n 1 r<o Ir/^nTvi " JegkiprobáltaDb* és
r ui-iíaizsam. nimi% viierlet á t,,
int f<j£l>íihatóbb *zer ismereiea a oehéz baiiás ieggjógyi:ására, s a leijeién elvetetett hallás
Egy palaczkkal 1 forint.
G09-1 tk/87.
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. tvszék tkkönyvi osztálya részérő! közhírré tétetik, hogy a kir. állam kincstárnak miat végrehajtató-nak üzv. Kováts Iátvánoé mint akoru Ko-vátü Anna és György t. és l. gyámja és Kováts Juli végrehajtást szenvedő báuoky sz.-györgyi lakosok elleoi 2G frt 21 J/"a kr. tőke 1876 évi decz. hó 2-ik napjától járó G°/o kamatai Sírt per, 3 frt 50 kr vég-e -1 hajtás kérelmi 6 fn 85 kr. jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fentnevezett kir. tvszék 'területéhez tartozó bánok-szent-györgyi 37 tkvben A. I. 1—2 sorsz. a kirtk Ko 1 váts Anna és Kováts György tulajdonául felvett 342 frlra, továbbá a bázai 47 sz kv-ben A. f 80 hrsz. a. Kováts Juli tulajdonául bejegyzett váltság köteles 142 frlra f 2 ugyanannak tulajdonát képező váltság köteles 38 írtra becsült ingatlanok 18ütí. évi január 10. Dapján d. <-. 10 órakor Bánok-Szt.-György község házánál a bázai ingatlanokra ugyanaznap d. u. '2 órakor Báza község házánál Dr. Tuboly Gyula felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános 'árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fenébb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a be-csáá 10°!a át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kézéhez letenni
Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, még pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó ] hónap alatt, — a második ugyanat-'ól 2 hónap alatt, — a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, — minden egyes részlet után az árverés napjától számítandó ti% kamatokkal együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Kelt N.-Kanizsán, a kir. tszék, mint telekkönyvi hatóságnál 1887. évi Rzppt hó 2-1. napján. ür. HUGONKAY
3211 1—1. kerendelt kir tszéki bíró.
nrszoNHF.TF.niK ÉVFOLYAM
Z A I. A I K ö 7. h Ö N Y


A téli idényre van szerencsém
CZIPÉSZ-ÜZLÉTEM
dúsan felszerelt raktárát,
amelyben raínd-anerrn m r 1-, XX Ö 1-, valnrain' fg y © X* T"*H elTCZtpÖ
*í legújabb divat szerint nagy választékban, készletben tnláltatilc, vagy lerÖvidebb idi't alatt
leszállított árak mellett elkészíttetnek.
becses ügyeimébe ajánlani.
Báli. valamint más hasonló alkalmakra szükséges czipök 10 óra alatt elkészitlietök.
Vidéki megrendeléseknél mérték hiányában; kérem egy avult minta-czipö beküldését
Bec»
! kír
, m.mdut lurió il<ttele!tel
Keller
Kanizsán, fő-.ér.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

JANUÁR 7-én.
♦ ♦♦
♦ ♦♦
> ♦
Van szerencsém Nagy Kanizsa város, és vidéki: t. közönségének becses tudomására adni, miszerint helyben király utcza 4 szám alatt megnyitottam
„ELSŐ XAGY-KASIZSAI
GONCOREU SÜTŐ SAJTOLT ÉLESZTŐ
c/imen gyáramat.
Fotörekvé?em oda irányul, hogy vevőimet minél jutányoíabbau s a legkitűnőbb áruval láthassam el, miért is azon tiszteletteljes kérelemmel járulok eléjök. hogy törekvésetnrt minél tömi'giisebb bevásárlással jutalmazzák
Miradtam magamat a t. közönség pártfogásába
ajánlva
: .: Megkü'rtL'bözt'te t tisztelettel
Herczeg Sándor
sülő sajtolt élesztit gyáros. — 15

SWADLO FURKMZ
Budapesten.

~ Ujára :
1 VII.-, al8<5--ird<;-aor ó. étim.

__BSSJ j#
ezabdulmazort önmüködí zirred<'Dy»ti, hullámzott »c*élle-továbbá szabadalmazott B*zicek éi Brecrkuféle toilŐ «B lééi káljháit, »al»miot kórpíinti fü'éBberendéeeit, s*fit stab-dtlma szerint egy »»g}" üibb helyiséi szamára, mely utóbbiam külöuösen uj -ípületnkoél, iskríaküál, kórbázakuÁl sb. stellőitetáasel, vajjy arellóxtelta nélkül
'^"D c'áélííerü-jQ alkulmnthiftlk. Ajáülja tuvábbá Taiameaoi i az épttéei H7,ítkraftba tartozii mai kait, ugymiul : épület-, mű- ée *t«rk.eztü Ukatos <égla és vukolat teíhuzó gépeit kovácsolt v»nból
muokáit.,
Miotakáriyák én kíilUé^íetésik in^yso éa bérmintva- 30üü 14 -26

MOLL SEIDUTZ POR
Tavaszi gyógyítás
Nyári gyógyítás
Őszi gyógyítás
Téli . gyógyítás
Csat altor '
ha minden doboiou a gyirj^Kj Píy »as Ct MOLI- A sokszoroftitA rzég
látható.
Gyorí Ry-ígybatás makac* pyomor- éi atteatba;uk, jtyomorcir<-i, Dy-lk, gynmoréftei mékreked^»ekflél májt>a-jok lértoinlia ar»riyér és a Ie(rkfllr>nf41ébb n6i betegé ífkoél. E^y eredeti dobm hanxná!*ti ut*íiúiS»l 1 (t,t. Raktárak m ors-ág mindeo neveiete*et>b gyÓg)«ertiraib»n MOLL A. oyógyizeresz cs kir udvari szállító. Stadt Becs.
Tuchlauben 9 Nipouta tzétküldés utánvét ni ellett. 2 doboinil kevesebb
nem küldetik
Eüsnerés MOLL A. nrhor Bécsben.
Ü,3 fogUikozásomnái fogí* »i wn Moll féle Se,dliti porai igen jó hatást Ky*koro!nak; ismerem erl egysier í mindeukorra s kiváaok érte ativéiy s .liteu &eess« meg*-et etek a gyomrot jóvi és fót könnjüté tesúk. '
TUit el ettél - SteiBko Jai. F. lelké» Hoanet«chlaKbaD
MOLL-FÉLE FRANCIA BORSZESZ ÉS SÓ
Legjobb bedörzsölő szer
Uódi ha,oiiiíieü
és minden meghtiiési betegségek ellen.
g MOLL A. véiij«ff>ét és nliirásiil vneü.
BedÖrtiftlé-iH siker*! baiználitkosivíny. r*<-.z, m\nd*nwrail testfÁjda.lmik ^8 bénalisníl; burog»ti« alakjábao minden s^rek-in éi sebnél, dngAuatok gyulltdA-iokuiL Belsőleg vmel vegyit.e hirtelen ronullé:, hány.n, kulik* ci haaneué^aél.
Egy Űvefl éri használati attsiláasal 80 kr. • é-
Baktarak az omág mioden nevesetea gyogyazirtir én anyag kere«kedésb«r.
Kakiárak Nagy-Kaniu&n: B.lus J. (ryó.-ys*»ré«a, Roa«ofeid Adolf. Fe 1» hofer Jótsef. PresJma<-j és D«utscb uraknál.
MOLL A. oyógyszeréaz cs. kir. odvtri tzállitó Béct. Sladt, Taobiaabw 9
Kii«m<iróa MOLL A. yúgysEerész urhot. Béc^
ftJ« JJHO >uollHfele fraticcia bor^zes^ ós t^Ja vtdek^m^u uibetleD^il onilkcdj 1 k Ktíliiwfiiu«*kt:ni f>(J üveggfl, mÍTtl az emberileg Sígitjég«rei--'tz!et«t óhajtoz uruiu msgaojbii Mély ti^telstlul
SO91 18-52 Htruf, lelkéat Micholn bao.
Wiesbadeni FÖZÖKUTFORRÍS-SÖT BEVÉTELRE

A wiiebhd^oi beTevfi freíi-tm fnr
rá»-cavwlc a főnö-km vaUroRDiiy> g)*ógy hatneu HÍkHirédzei?ul ösAzpoutoaUvK v»a-ütik. ftl«leg vizbeu Mo1d^». haláea a fóió ku; %izév»^i egyénit". Kih-*ri'i» J. |«;«-xéni én emcMtési nrhi.:iitri&ekt>t. D»-
l
gyoo czé;oz-rü ul
óa kivi«el«k al-
Ara egy pohárnak 1 ft 20 kr o. é. További aiiuiéa hiv»t»Ult>»n ei-lenóriZTe: Wieibideni f.hiik.il BÓ-paszti lián, dobuzuDfciot GO kr. wie«b»d«n: föíft-kut att>pp«D (Irbja 50 kr. wietbideni fó zúk u t n v e r a só fúr-dik li&szriiüfcidra kilójx l'ÖO kr ot-zt. ért.
Szállittatik a wiesbadeni kitt iroda \ által WIESB&DEKBES.

EDDIG MÉG FELÜLMULHATLAN
a MAAGER W.-féle
cs. kir. Síiibad.ilitiii/.oít, valódi,'tiszta,
( N II k (l III il j-olílj
Maager Vilmo stól Bécsben.
A* OIVOKÍ lekioiéiyek álul megvizagilt-to-.i éa küliy n)euemésztlict08éne folyiio gyermektkaok ia BJ+níh* ó meri H it-gt'Bitíibb. It-gjobbu»k elmm-rt nz-r; mell- tüdő
bajok, gÖrv&Iy, daeanatok, kelések, bűrkj^lések, mi rigybajotj gyengeség Btb, elieo — egy üveg ára I frt hn'ó eyiri raKtárbaa : Jtécben, Heumarkt 3 szám aím:,
amint HZ Osztrák-Magyar birűdalum legidbb éí jubb Qtjvu gyógyszer-
KTagy-Klanlzaan li
M-r OQ Adóit kereskedő uraknál.
^ Rossofeld Adolf
3137 13—1*
Egyedüli tOrnkiÁ
Btére: Br'idy P.
tierbeu (_M»rv»u ) g
kapb*tii : PráKerHéla a „Feket« Saahiiz" j
ezimze'.t gyúgsszenárat'ttD N. KíDÍz«fln !
cisztr, roí»cy. tíyógysz-^ré^z E )
ooooooooooooooooooooooooooo o
3181 5-20
• (Háriaczelli yyomorcsöppek..
Kitilnö* hatású uer a gyomor minden betegségeiben. Y-.J.ii-pv. Ki'1'ilinulliatiitlfui .■tvHpvhiJÍiiy,
'•*! illatú |"
O
8
O

li-^lák. 1*1)-. uulJ- és ..intmak i"*flcilwn. -~ • ára haMDklati nta-
Kapható minden gyógyszertárban.
t BV*t romd.-o
, » fptiti VfHllrtOtrTtl ellíltiit lx'iritr'kli& irviilvF Icniiip «i s ininilón üv^lirz mell^kttt lkll QtaKÍIi«on :n»*K k"-fl je»;yc-i\'* k-nni. hiigy uitrbeo Uusuk Henrik küD)-vuj-om.íiy«l)»n B70-
o o
s
o o
ö
o o o o o
Csörnyeföld község tulajdonát ké* pező, Vörösök átellcnében Közvetlen a póstaut melletti sik legelön 5945 frt 32 krra becsült 765 darab tölgyfa í. é. január hóLS-án d e. tiz órakor a fel-ső-szemonjei nagy korcsmában nyilvános árverésen oladatik. — Árverési feltételek a osörnyeföldi községbiró-nál, s a jegyzői irodában F -^zeniemén megtekinthetők. ... S
Hajptó Lajos
3210 1—2
biró.
o o
§
o o o o o o o
o o o o o o
o
§
Sí,pli«tóN.-K»ni-í«4rT: P »,;er Bé UK.d.rkumn: Beck B-, Knp""- : Ctoi-ncr Vincid, B«boch«y KümAn M.rciali-
baD! KórS, V klór M»roDJ« Fl«i<ch-r S. , ^ _^._ __ =
N.gy-B.jom: Kírö.L.jo.. O »™ B .'c ] QOO000000O3000OO0000000000O0 ! él. gy6gy»i»réj« ur.knil. 3 I 52 6 - 5 '
g STÜKRATH &. C0«
O HAMBURG
O______________________
I
■ jSnljik vilije er • smert kiiüofi ♦r».k»
STUKRÁTH L CO. g
HAMBURG. O ________________________ O
2 4ií
fr
Cubi-káví. lí
W Ceylon. Möld kitüaS ., „ ,. fi 95
Q Aranyja, fircairom ., „ ., 6 S5
#% Gyönsyltávé zöld kit. ,, ,. ,. 7 50
W Arab Mnccaköt tüies .. ,. ., 7.10
O SURROG-TOMOK
** kávék ví>(ryitrg^.-e m>-l<*([en ajánlra.
O I Zátonyi
pat 4 kiló
frt
Kiéli küvérhal, kb. drb. kit ,,' 2 10 O.OKC Gzaidioa, T*lídi 5 kiló frt 1,70 Murinn, ht-ring delic ,. „ ., 2 10 Christiaü. Anchoeis, k5zr. import '!. >kr. 2 05
jvaló Matj.sherióí. líitjobr, I*li
áru 5 kilós bor.l<>kt *a 2 0
Esó 'aj Flolnn-BprinR kb 40 drb
deic 5 kiló* hordákban l.TD
KÍTÍIO fioom Ja Kaviár, enyhén sóxva
i kiU 5 4 0
Aal ioGelée, kitünÓ SkíUsbordó 3 85
8
g
halak ',".kl",eSíaikow^u *'"° " "5 ""
-------------
S 30
Tbea, legújabb aratás e]^panBitn becso- t CsMtár-MeÜnge caalad the* kit. fr. 4.90 II
magolva portómoLtes. t OrO»r kírsvicth?^ e;iyha kit.fr. 8 30 1 Friss teogeri hulak.l é; nélkül jót
CODRÖ, D*eyon erGs fr. 2/0 1 Ja_»ika-Kum légi 4 liter. fr. 4— I 4 kilo o. n. Sehoe.UI DoratcMh
SouuhunK, enybe aromája ., 3 50 1 Pal« (Jngnac, ig. fia. 4 liter fr 7 30 T frifli hering fr.
Pecco-Sochung, Dftgjon árom fr. 4.70 | Legeden bb naranc* ókil. kosárfr 1.35 i|j
Eadisi Altételek: Bérm'Dt«ien é> Wcomaco ás u'ánvét mellett. F<ii« és füstnlt halaknál iomcrellen v^rSkné! csakis
elöleges ázetéi mellett. Arjegyiékek sok 100 nem említett ciikrol ingyen ém bérmonLve. 3Í88 ó—18
Stükrath ít Co hamíurgi áru szétküldése Hamburgbaa.

W&jdits József könyvnyomdájából N»gy-Kanizsán.
, 1888. janaár 14-én.
53-IIE sz&tn
Huszonhetedik é\ folyam.
5 frt — — i /r W kr f
H J IU> K T fcíf K K aabos pt.[it»!.rbn»i 7|aiáí..dtic inmJ.ii t'.vitüí-**rT! 5 k
NYHT'TERBEÍ
Ll'rtit .órákéul H) kríV^i-;.*
K.n,-htáii illeték m-üjlt-i. i^y r írt s Tt '-Hl kr. fis^yndŐk:.
ZALAI KÖZLŐIT.
nagy-kanizsai „Kereskedelmi Iparbank'. a „na
ií Ö7iAréníe.i tűzoltó-egyíet, a mnagy~kaniz*ai kisdedneve
JA lap szellemi résxét il!^5 kfl«I mények & scck aztönéghar. iiyagí "fésióc iilPtS kőzf-ljiények] »dig a kiadóhiratallini tiPrmei
infTeidŐk ■
I* ug y-Kanizsa n takaríkpéiiftári éjiiil-t
Birtr.eiüetii'ii levelek i;t*in f
egyesület', a „nagy-kanizsai tiszti-Önsegélyző szövetkezet\ a ^soproni keresk&íelmi s iparkamara" nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Előfizetési felhívás
„K.4LAI '
XXVII Ili ívlol) muám.
Az ujéT beköszöutáíel ismét
megjelenünk t. közönségü ik ejótl,
Juigy évek hos?zu soráo 4t meg->w»cott házíbarátként fejezzftk ki
titzteletteljí'S köszönetünket az eddig
A hol a .pánszláv* születik.
Gyermekségem óta mindig netovábbja volt vágyaimnak egykor be-barangolui a nagy Kriváa;, a bon-nan a tót atyafi az ó klapeczkáját
g
A magas Tátrára már-csak áhitat- tal mertem gondolni, mert azt már
pártfogásáért, melyet, hogy továbbra
- "ib kiérdemeljünk, egyik buzgó törekvésünk közé tartozik.
lapunk aUpitása óta számo3 lap
- keletkezett s hinyatlntt alá, tni azon-bjH feltett hazafias jó szándékunk mellett tántorithátlan kitartással, szi-vós munkássággal és a meggyőződés öubeesérzetével maradtunk meg he
,vünkön, hogy e vidék calturalis halad-Uamk zászlaját lobogtatni se-gil-sük, ■hogy e megye közgazdászatat, iparát és kereskedelmét előmozdítsuk s hazánk e határszélén véd-na-tyaui szolgáljunk. Átéltünk s ép
ü-.t. s habár őszintén megvallva,' neki indítja Magyarországnak, hogy! nem Kis álduzat arán, melyet azoi^ot' kenyerét keresse. Majd ismét a ludat edzett, hogy szebb napok is Magurára volt legnagyobb passióm, finnek, jobb időt is érünk. Adjs Isten ne csalódjunk!
Edzett erővel, újuit reménynyelj nem az ablakosok és a drótosok, ha üdvözöljük az uj évet ígérni ígérünk. olyasmit, amit be /válthatnánk ; hangzata? szavakat nem
Lapuok t. közönségét pedig a további partfogásra tiszteletteljes bizalommal felkórjuk.
Előfizetési ár :
Jaaaar—isczemler enész srre ín — I . —jaaiBsi fai , 2.50 tr.' . —marcziDSi EEoei ■ 1-25 tr.
mely összeg vidékről leghelyesebben egy 5 kios postabélyeggel ellátandó
belénk helyezett bizalomért s kegyes|postautalványon küldendőbe Wajdits'
József könyvkereskedésébe, hová min-[ den a lap anyagi részét illető közlemények intézendók.
Az előfizetések mielőbbi megtételét .kérjük, hogy a laji rendes küldetésében fennakadás ne történjék.
Hazafiul tisztelettel i SterkenxtÖHég.
nem a koboldok, a mesék és regények orsijigánat ismertem.
. , Idővel aztán nem csak a vidék,
'használunk, de a tények beszélnek,jje lakossága iránt is érdeklődni kezd-
nelreket lípunk 27-dik éves pályafutása, szilárd fennállása elég ga-ramiával érlelt meg.
kapunktól távol van a politikai hullámzaUzerü s majdnem elkerülhetetlen személyeskedés, mi csendes munkássággal, de körültekintő jóakarattal s lehető változatos társadalmi kérdések fejtegetésével igyekszünk közhasznot idézni elő ; a Tcözjót szol gilni, a közérdeket képviselni.
K szellemben üdvözöljük t. munkatársainkat s kérjük ezentulra is szíves támogatásukat.
tem, a mibsn nem kis érdeme volt Blaháné „Hankájának", Sólymos^ .jííisójáuak" és Pálmai .Bolondos \ót^fiújának." A Dunántúlt elárasztó drótos és ablakcsioáló tótokon kivül csat ezeket ismertem „Tótországböl." Lassankint azonban az én „Tótországom" egészen uj elemekkel kezdett benépesedni, a melyek az .előtt egészen ismeretlenek voltak előttem, kezdetet vette a .panszlavismus"' sportja és bennem most már még erősebb lett a vágy ezt a vidéiet megismerni. Látni, természetbon latui
akartam egy ilyen agitátort, a kit képzeletemben egészej) .különös alakban láttam, a mint „bocskor" he lyett .muszka bagariában* jár. a ,nagy :»ár" helyett a magyar becsületét tapóí.sA és az .egérfogó" és a „verébpatko" helyett a hazát árulja.
Beteljesült régi óhajom, megismerhetem Felső Magyarország la kosságát és szokásait; de mondhatom, hogy már a legelső benyomások any-nyira kiábrándítottak, hogy szerelnék — visszacserélni.
Eifacsarodik az ember szive, ha ezt a népet látja, meaismeri. Nyomorult satnya fajzat, mely erkölcsileg és anyagilag oiy sokkal alantabb áll Magyarország összes lakosságánál, hogy elfiorzadva, Kérdezzük önmagun-tói, vájjon ez is magyar nemzet-e ?
A nép legnagyobb része még most is robotos és majdnem egész éven át az „ur dolgát" végzi, amiért aztán kap lakást, fát, tehén és juh tartást. Egy k s darabka földje is van mindegyiknek, melyet bevet ,grulye"-val (burgonya) és ha az idő nem kedvezőtlen, a télre vau miből megélni, van krumpli. A napszám rendszeriut 15 kr. és mikor vasárnap reggel a bratye megveszi a kiló húst 20 krért, 2 liter pálinkát 40 k-ért és sóját, még marad neki pénzéből is, ha adót nem kell fizetni.
Ha épen adót kell fizetni, mikor napszámját megkapta, akkor az egész hétre még annyija sem marad, hogy sót vehesseit a krumplira. Krumplira ■hmn'áoai, mert kenyérről rendesen szo sincs a szegény népnél, ün népi eledel ez már és csak a vagyo nosabb engedheti meg magának azt a luiust, hogy polovina (zab és árpakeverék) lisztből készült kenyeret egyék. De nincs is utána igen vágyódása a szegény polgártársnak ; boldog ö ugy is, ha háromszor nap jab in gralye van az asztalán, reggel
héjában, délben kásának és este tejben. ■
A krumplinál még csak a pálinkának van több becsülete. A pálinkában leli élvezeteinek netovábbját a tót, azt iszik reggel, dél ben és este, ha — van. És milyen pálinkát!?
A legközö:i»ége-!fcbb finomítatlan spiritost a propiuátor (korcsmáros) meghigitja forrásvízzel és ez pálinka. De ha valami mulatsága van, mint pl. bucsu, vagy a krumplitakaritás örömünnepe, ükkor már jobbr.1. szánják ei magukat a legények ; nem iszszáb meg a propinitor vizes pan-csát, hanem vesznek maguknak kftzöseu egy hoidó* tiszta — spirituszt. Van is aztán mulatság, dinom dánom, különösen, a hol akad olyan legény, a ki katona volt, mert biz ezek vajmi ritkán válnak tiszta tót köz ségekból. De hogyan is ? olyan gyermekből, melynek táplálékát születésétől fogva a krumpli és spiritus képezte, váljék a katona ? És a gyermek anyját ntm kell tekintetbe vennünk ? Azokat &z apró csöpörödött emberalakokat, a kikre azt a megjelölést használják, hogy —nő! Nó, a kiről elmondhatjuk Madách-chal, ,bogy ha sülyedt, torzalak lesz, mely borzadályt szüi." És e nó sülyedt, mélyen sülyedt! mire eléri 17 — 18. évét, már többnyire anyja 2 — 3 gyermeknek, a kik azonban nem igen gátolják a leányt szerencséjében, mert mire férjhez megy, ezekből az apróságokból hirmondó sem marad. Nem is ritka eset, hogy a gyermekhalandóság egy némely faluban a 60 százalékot felülmúlja.
Vannak azonban a tótoknak a krumplin és spirituson kivül F, álma.-ik, és álmaiknak tárgya — A m e-., r i i a. A ki csak teheti, oda vándorol, a férfi, hogy dolgozzék, a nö, hogy .szépsége (?) után éljen." Oly könnyedén mondja el egy olyan
—16 esztendős leány, hogy Amerikába zuegj, iniutlia csak a szomszéd faluba menne — iskolába; mert hát ilyesmi is van ám még, legalább
neve meg van. Az igaz. hogy a tanév alig tart 3 — 4 hónapig, de ez az idő ép elég arra, hegy a rektor urnák háza táját reodbe hozzák, hogy a szigorú tanfelügyelő galibát ne csináljon. Kar is volna több ideig kínozni a szegény gyermekeket, de még ideje sincs a tanítónak hozzá, mert miből éljen, ha tanítással fe-csérli el az idejét.
És ebből a fajból, ebből a légkörből, ezekből az erkölcsökből válik ap&nszláv apostol: a ta-nitó, a jegyző és a pap; a tótsagbxn az intelligenczia képviselői. — Ezek istenként uralkodnak a buta nép fölött? mely hisz nekik és vakon követi őket. Hogy mily elvetemedett-ség kell ahhoz ezt a népet félrevezetni, arról egy magyar ember fogalommal csak -akkor bir, ha e népot ismeri, melynek nem kellene egyébb iskolánál, hogy erkölcsileg és anyagilag emeUedjék és azon fokon álljon, mint a német lakosság, mely oda se néz a nyomorult hazaárulók agitácziójáo&k. Így van aztán, hogy a legtöbb tiszta tót ajkú falu a nyomor tanyája^ még a német falvakban jólét honol. De hát a pánszláv uraknak létérdeke követeli a nép sötétségét. A helyett, hogy oktatnák, ápolnák benne a haza iránti szeretetet, elbo-londitják a szegény népet Amenká-val, Oroszországgal. A jegyző pedig, ha csak lehet, felhasználja az alkalmat eladatni adó fejében az adós ingét is, hogy aztán, a ,szívtelen, kegyetlen" magyar kormányt gyaláz-/hassa, beszél nekik a bekövetkezendő háborúról, a muszka czár atyai gondoskodásáról és a tót nép felszabadításáról, a mellett meg szépen meggazdagszik, mig az .isteni nép" nyomorog .... KÁRPÁTI MANÓ.
T á r c s *.
Ida nővéremhez.
H> szeretlek-e, nem kérded ? — Ugy i« tuóinJ ugy ifl érxed. Hu* e Tontalinaai deleje — Mint a barnát uelid csépje Virág keiyiitt — •rej-iTe], Tiplil en«ett oappil, ejj«J. Lelkem rág; 6 gondolattal Sí:vem e»tr féitS gonddal Titkom tőled nem is »«jtve Ott ké«ik. Ott köaeUdben Mosolyodtól derül igen Kőnoy-idtől megrt-irket keblem Ne ii kérd' hitt Bseretlek-«1 Ki.Jcérdex, »« nem aaeret*. ...
Guoth Qyula
Különféle szüretek.
melyből a borovicska készül. Az igaz, cza, nem is tart oly soká és a rouoka is —NOJÍLOS — kérde a számadót, — j erdőből Budapestre, persze aégysz.eresé-
hogy sem nem oly jó, sem nem oiy szapora ; nehezebb, mert a szedés géppel történik, t mit csiüálnak a kosokok ? | vei számítva és megfizetjük azutáa ugya-
mint a szőlő, hanem azt tartja a közmon- j hogy a „drága gyümölcs" minél előbb a —Meg vannak nagyságos uram | nazon gesztenyének a darabját egy kraj-
dás, hogy ,ha ló nincs, hát a szamár is jó," í s-z^széjíető raktárába kerüljön, aki méter- — felel emez. j czárjávai, melyből 1-raknón egy egész liter
a tót meg azt mondja: „ha bor nmei, n^ í mázsánkéul 1 frt — l frt 30 krt fizet érte t Alig mentek pár lépésnyire, megint j csak nyolez krajezár. De hát ez már így jó a boioncska Í9." Hisz tulajdonkénen I és feldolgozza szeszszé. kérdé R-, hogv mit csinálnak a kosokok V \ szokott lenni, nem is akarok panaszkodni,
nem is olyan nagy a különbség, egy kis-1 A grulye, vagy némely vidéken sváb- ; — Meg vaanak tekintetes hadd legyen a szegény maroni sütőknek is icska az egész. Keserves dolog ugyan azt; ki mindene a tótnak; héjában kenyere, uram,— felel a juhász. nő szüretjük Kárpáti Manó.
az apró bogyót a tüskés cserjékről leszed- j tejben pecsenyéje és megégetve pálinka- Megint caak ismédé az ur a kérdést. |
ni, de „ha keserű a munka, édes a gyü- nak — nektárja. És a poéták még sem — Meg vaunak uram. feielt a juhász, i
mölcse" és a tót megszokott birka — va- éneklik meg, pedig ezeknek boldogsága Mikor aztán újra kérdi- R., hogy mit
gyis tót — türelemmel végzi a „szüret-1 ez, ép ugy mint a délibb vidéken a gubacs csinálnak a kosokok, megharagudott az j oek* munkáját- ! mely úgyszólván teljesen ismeretlen. Igény- Öreg János és nagy keményen öaszeterem- j
„De nem is ez az igazi tót szüret,' telén gyümölcs, mely a tölgyesekben te-: tettézle urát mondván: Tadta gazdája, háti nem azért, leikeiül, imádkozik és dolgo-1 nyész. A gubonczlé^y tavasszal megszurja j még hányszor mondjam, hogy meg vannak, zik a tót Az Ő vágyaiaak és óhajainak : a kis makkot, a mely kifakad és gubacs lesz \ Többet aztán soha sem kérdezőskö-
netovábbja, álmainak tárgya a g r u 1 y e ; belőle. Ö3zszel lehull a zöld fűbe, a honnan dött R. a kosok után.....
(krumpli). A tót embernek a krumpli az j felszedik, megszáritják és eladj :ka ti már- j De hogy a szüretnél maradjak, nem ideálja, ép ugy mint a magyarnak a szép [ nak a ki megörli £s börfe.sié.sre használja.: szabad megfeledkeznem a gesztenye :li .wi i1; ^ iáió lő M l i külöö S [
K
Az erős havazások és fagyok beáll-1 asszony, a németnek a tubák, a lengyel
g jg g
emanczipáczió előtt Magyaror- szüretről sem, meiy különösen Sopron [
Hozzá ...
Elssakadtil öl el 5 karomról, Meiíie tárol kékje eltakart, Caak mereagS lelkem álma rajzol S képletem, mely itt lekí-tve tart. El hágjál, mint & viador madár, ha Sxebb húit keresői súrnyra kel, — Gondoltál-e arra, hogy otáonad Bí«g axakadbat egy fájü kebel? IU hagyál u ní-ma bánátimmal , VigMi, reméűy nélkül itt hagyál Mtgtőr. laÍTTel, cnelyntk Üdve rom, éf Melyre gyógyirt ember nem talál.

hat
^^l: nem otyt »at ^g ay jószág a szőlő, hogy egy gyepen mosolygó arcj
áruljon a' boróka cserjével; mert a mi a magyarnak a szőlő, az a tóinak a boróka.
a Kriyán, i Ztíidó cs-lád fejéről, ki pér éve nagy hirre j maroninak nagyobb része magyar termés j ■a. Grakran azonban a j vergődött, beszélik, hogy ö is kiment egy- és bincs az a tálján gyümölcs, melynek | az a sok | szer abba az erdőbe, melyben egykor gu-jjobb ize volna a sopronmegyei gesztenyé->zik- ~ ~
uban a nagybirtokosnál ^nnek a
bacsót őrizett, hogy most mint annakbirto | néi. Eanera nálunk már csak ugy }ó vala-!
rttv^u-M « —r,j__________ - kosa szétnézzen, mit csinálnak a kosok, el-j mi, ha külföldi, hát ezt is megveszik az!
szüreTnek SÍDCS meg mára régi zomán- !letve,hogyazokatvendégeinekn;egmutassa.! olasz kereskedők és küldik egyenesen azl
Kóua felhő aem mond hírt Műled, Patak-cíergós nem tudja nered, — As irigy hold sápadó világa Hogyli* kérdem, — gúnyosan nevet.
Nem ia kérdem többé, — boldog 6r.-k E megeiküdt irigyet soha, Szakadjon meg « sav, ■ panusára Legyen bár ai Ég oly mostoha. — Virág-hnllií el jő nem sokara S vele együtt buli a ctillag fécy, Hervadt TÍrág, hulló caillag n*k«d Megmutatja, melyik »x eny4m .... —
József.
Mai számonkhoz egy negyediv melléklet van csatolva.
Ht'SZONHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
JANUÁR U-éo
Felhívás | olcsó százalék mellett kölcsönt nyerhetnek;
az .Országos iparos segély- és n,uglijj_; ugy szintén a díjfizetés beszüntetése ese-szövetség" megalakítása tárgyában. ltóQ ^énn ihatnak vagy a lalal- és Az országos iparos segély- és nytig-
díj -szövet $ég szabályzata.
vagy
életesetreszóló tag ágijárandóságok arány-lagos leszállítására, vagy pedig a mindenkori díjtartaléknak megfelelő részbeni
Me«állapitiatott a fővárosi ipartestü- \ díjvisszatérítésre, letek képviselőiből alakult orsz. iparegye-1 A csatlakozott szaktestül etek netáni sületi szakosztályának 186C. deczember, adományaiból és jótékony ezélú *•*«•• lió ]S-áu tartott ülésében és elfogadtatott az KSsT. niárczius hó üj.. 2G , 27., napjain tartott orsz ipartestületi értekezlet által.
Pesti nőiparisko'ánknak részint köz- Igen jó fog'

jelenleg a berendezéssel együtt másfél í százezer forintnál nagyobb értéket kép-' visel.
ET-'/M iskolánk emelkedését jelenté-
előmozdítottuk, s egyletünk j
nemcsak hogy leköti a hBllga.ú^ág figyelmét, hanem tökéletesen elbűvöli azt. A „Concert-maginynak" virtoozitássali előadása taps^ihar és sokszoros hi-
aaomanyaiDoi es jocesony czem uus« <»™,iiu uV>uv>.«**»,•.•.—, - ~OJ-------------,
rendezések jövedelmeiből lehetőleg oly j már biztos jövőt reméltünk, midóu jőve-| tartalékalap létesítéséről gondoskodnak,. delmtink irm vart csökkenése folytán az' melynek segélyével munkaképteieDné vált, építkezésre szánt összeg egy részét isko-vagy önhibájukon kivül elszegéuyedett Iáink ft-ntartására voltunk kénytelenek szövetségi tagok beszüntetett díjfizetése:' fordítani, s ez által oly szomorú helyzetbe
nek! hívásra ragadta a közönséget és bizonyára ve-(általános vo't azon óhaj vajha áterneck
többször ball altatná magái, annyi sok „képzett" művész után, mint városunkban hajlani alkalmunk volt, valóban jól esett
egy „képzett" művész előadásában gyö
iivörködhe'Jünk. — A karneválban vagyunk,
ert a magas kormány u. 2 órakor Nagy-Kanizsán, a polgári is
testületek elöljáróságai (v
segélyét ■ kóla helyiségében tartandja
;sezeknek véieményea 'részéről, mely eddig G000 frt
zövétség összes ügvkeze

az alább meghatározott egységes évi tag- [ részéről visszautasítutnak. Az inlézetnek! létünk a iskoiáiuk megmentése érdekében Imiképeni felosztására vonatkozólag. 3. iá^t törzsdijakon kivül semmi néven ne- fenn van tartva a jog, az orvosi vizsgála- fordulunk a hazai vépnevelés és nőiparok- . Igazgatósági indítvány a fogyasztási osz-
« '■■--'■- *- — "■-!*■-- -- i.-•-;«!. í------—-.■„ i tály feloszlatása iránt. 4. Az igazgatóság
által alkalmazott tisztviselők véglegesítése. 5. Az elnök és a sor szerint kilépő 3 igaz
•ezeiidü egyéb dijakat szedni jogosítva' tot az összes jelentkezőkre, vagy azoknak ] tatás barátaihoz, és "kérjük, hogy egyle-
" ' " ■■ > - ' tüukbe mínt alapító, rendes, vagy pártoló tagok belépői, és ilyeneket szíves kész-
egy részére kiterjeszteni. A dijak évne
3. A fentj szak teát ük'tek tagjai évi 8 gyedenkint szedetnek be és szánooltatnak
fit dij fizetése m.llett a következő járan- ei a szövetséghez csatlakozott szaktestüle-
dóságokra tarthatnak igényt: tek erre rendelt közegei által. A testületek
a) a tagnak bármikor bekövetkező szerzési és kezelési jutalék czimén a bíz
halála esetén özvegye va y kijelelendő tositott taesági tőkejárandóság után egy-
v-másjiátramaradottai javára minden levő szer s mindenkorra lü/o-ot húznak, mely-
sanak.
korra kegyadományt nyújtani méltóztas ak
Budapest, 1887. oov. hó. Özv. S/.atraáry-Király Pálné, elnök,
nek megfelelő hányada a kezeléssel meg- JGirókuthy Fereoczné, Jeraey Jánosné,
1.25—4 5. korévig belépő tagok öz- bízott testületi közeget illeti. A pénzkeze-[ Szemlér Mihályné, Rökk Szilárd, Gróf gyeinek 200 frt: ; lésért az évnegyedenként beszedett dijak ; Zichy Jenő, alelnök. Békey Imre, Eöry
j j
**& nélkül utalványoztatik:
séggel gyűjteni, esetleg egyszersminden-! gatósági tag s. p Hajgató Sándor, Schultz
II. K—já korévig belépő tagok öz-után 2% behajtási julaték illet: meg a végjeinek J00 frt: tes'ületi pénztárt
b> életben maradása esetén a belépés : 9. Amennyiben a szövetséghez csat-idejétől számítandó 25 év lejártával a két lakozott ipartestületek, társulatok és egy-korósztily szerii.t ugyanazon összegek ti- letek szövetségi közreműködésük keretébe zettetmrk ki a tagnak magának: ■ a tagok tűzkár elleni biztosítását is bevonni

mely esetben mind
,z I. korosztálybeli javára 10% jutalékot biztosit.
200 frt, mind a II. korosztály béli 150 frt: 10. A szövetség érdekeinek képviselőké fejében a nevezett intézet a szövet-' létére központi választmány alakult, mely ségi tag haláláig 24 frtnyi évi nyugdi.t áll: az országos iparegyesület igazgató-
ijáradékot,! fizet a megállapítandó havi sága és ipartestületi szakosztály vagy évuegypdenlöíűti részletekben; ; küldendő 2—2 tagból, továbbá
d) szersmind
a "által ki-
._„_-.,______a szövet-
frt tagsági törzsdij egy- séghez csatlakozottszakteílüietek elnökemagában foglalja a baleset iböl és jegyzőiből (illetőleg titkárjaiból}. elleni biztosítást, oly módon, hogy az inté A választmány hatásköréta bizrosstó intézet megtéri i az I. fokumunkafcéptelenség zettelegyetértölegmegállppitandóügyreud esetéu az a) alatti egész őseget, a II. fogja szabályozni.
fokú munkaképtelenség esetén az összeg-, _.. -_____
nek feh-t és a JII. fokú munkaképtelenség e~etén a baleset okosságához képest' ]U — 2-> Százalékát . i
A munkaképtelenség első foka fenn- j
Nyílt felhívás
magyar közönséghez.
forog, ha a bale
Az Országos Nöipiireyylet czélja, a
set a sérültnek egész éle- nők keresetképességét előmozdítani és fej-tóre"kiterjedő teljes k-resetképtelenségét' leszteui, különösen pedte gyakorlati szakvonja maga mán; a második fok, ha a tanítás által od < hatni, hopy a nők magú baleret az eddigi kereset képességet az kat önerejükből tisz ességes keres»t által egész élet tartamára legalább felényivel fentarthassák. csökkentette; végül a keresetképteleuség' Az Országos ííöiparegylet eíen czél-
i,-------1:.. r ,...-- ... ása érdekében két rcöiparls-
VIII, ker. Ősz-utcza 7. sz. bazár) tart fenn, elméleti tárgya-
harmadik fokozata fenuforog, ha az el-ö ja megvalósítása é? má^od.k iukozjtu ie.sti sérülések egyike koiát (Pesten, Vm, ACI sem állott ugyan br?: azonban a sérült a., és Budán, várkerti testén valamely jelentékeny maradandó melyekben a tanulók ai, WBIWCU uniya-sérülés történt, mely ,keresetképességét kon kivül a cöi kézimunkák és gyakor-állaüdóan csökkeiiti, ' ; j lati iparágak minden nemében alapos ki-
e) Az itt megáíkpttoit baleseti kár- képzést nyernek. Ezek között különösen térítés mel-ett a tagoViRéiiyei az a), b) és felemlítendök: fehérnemű varrás, hímzés, c) alatü járandóságolífa teljes épségükben gépen varrás gépkötés, csipkeverés, disz-fenmarailnak. * j mű- és papirmunkák.
4. Minden tagnak jogában ál! tetszés
- és papir A kézimunkák tanításánál követett
számú tagsági törzsdij lekötése ( módszer alapján a tanulók az általuk
___..... „y^^.^^n, OÍ.O.U10Ittuja- j meujei szerint veszi nasznat
ban igénybe venni. Jl sserini kitesz a ki- gének: azok, kik a sors által

dik
A tanulók száma volt.
187VV tanévben 24.1-8^/u- tanévben 1G7
187VS-
18'
V..
44. I881/,.
G4. 1882/3-110. 188%. 102. 188VS-
90. 188%-124. 1886/7.
534
i 40 frt vagy vagy negyedéve okin ti 10 gáljanak tájékozásul a következő adatok, frt. befizetés meliett I. koroszt. 1000 frt,' JI. koroszt. 750 frt — Évi 80 frt vagy negyedéveokiDti 2D frt befizetése mellett I. koroszt. 2000 frt. II koroszt 1500 frt. stb. stb.
Ugyan ily arányban emelkedik a testi sérülés (baleset) esetén, annak fokozatához képest, a fenti tőkejárandóságtól függetlenül követelhető kái térítés.
A 25 év lejártával mindkét korosztályra nézve egyenlően beálló élethosszig lani ovugdij-igény a 8 frtos törzsdij alapján évi 24 írtjával következőleg emelke
Évi 20 frt vagy negyedévenkénti ő fit díjfizetés után évi nyugdíj CO frt.
Évi 40 írt vagy negyed évenkénti 10 frt díjfizetés után évi nyugdíj 120 frt.
Évi CO frt vagy negyedévenkénti 15 frt ilrjíizeté-i után évi nyugdíj 180 írt
Évi 100 frt vagy negyedévenkénti 25 frt,4ijfize;és utáü évi nyugdíj 300 frt.
5. A Ugok .legalább 3 évi díjfizetés után ennek tartamához mérten a befizetett dijak y3 réizétól íokozódó hányad erejéig
így ezen 14 év alatt összesen 3161 PÖ látogatta iskoláinkat, a jeleu tanévre eddig 450-pn iratkoztak be. -
Évente átlag 40 tanuló részesül ingyenes oktatásban, mi által egyletünk legalább 1500 frt jövedelemről mond ie, hogy jótékonyságát a szegény sors úakra is kiterjeszthesse.
Az eaves tanévekben készült kézi munkák száma szintén folytonosan emel kedett, s a lefolyt tanév végén rendezett kiállításon 8000 darab munka 42 000 frt értékben 3et£ közszemlére téve.
A röviden jelzett eredmények fényesen igazolják, hogy iskolánk e téren ha zánkban első rangú, nélkülözhetlen intézetnek tekinthető.
Farkas Kálmánné, Gönczy l'alné, György Aladár, Hegedűs Károly, KodQláoyi Antal, Nagy Gábor, Tarnóczy GusztávV^gazgató-sát;i tagok. Szukováthy István, titkár. Ifj. Gönczy Pál pénztárnok.
Hírek.
— KfizgyQlénét a nagykanizsai öok. tűzoltó egyesület jövő vasárnap fogja
ani.
— Vendéglók Az „Oroszlán" szálloda megszűnt. A BRózsáu-hoz cziuizett Knortzer Károly-féle vendéglöt Pranger Károly vette át, miután Knortzer Káioly Csáktornyára távozott, Horváth Boldizsár pedig saját házában az úgynevezett ke-resz*- vagy HuoyRdy-utczában vendég őt nyitott, mely élénk látogatásnak örvend már is. Óhajtandó, hogy mind PraLger Károly, mind Horváth Boldizsár vendég-
i méltó pártolásban részesüljenek, mert mind ketten azon igyekeznek, hogy jó étel-és jó italt adva ponto= és figyelmes szolgálat által nyerjék meg vendégeik elismerését,
— Elfojtott tolvaj. Szylveszter napján egy vidéki tolvaj Weisz Jakab helybeli kereskedőtől egy bundát lopott
rendőrség uiána iramodott és utol is érte, de már akkor a bundának sj hire ae hamva, át volt adva másiknak továbbítás végett —-A bűntárs azonban a kapitányság megkeresésére & c=endörség ál'al Takács igazabban Bognár Ferencz pötrétei híres -tolvaj személyében elfogatott, kiuél a kutatás alkalmával nemcsak a bundát hanem dolmányt, nadrágot, csizmát, kendőket is találtak. — Bognár F. a csendörök áital N.-Kanizsára kisértetve átadatott a büntető bíróságnak.
— Felolvasás és hangverseny. A .Polgári Egylei" által e hó 7-én saját nagytermében rendezett felolvasással egy-bekötött bangverst ny igen szép számú intelligens közönséget vonzott nevezett egyesületbe, és Örö nünknek aduok kifejezést, hosty a „ Polgári Egyleta tevékeny vigalom-rendezösége szellemi szórakozás és élvezetbea is óhajtja az egylet tagjait és barátjait réazesiteni, mit ezen estély rendezése által valóban nagy mérvben elért — A műsor első részét Pjpini Albert fögymnásiumi tanár nagyénlekü felolvasása képezte, mely által a tudományos felolvadó a közönséget Byron életének érdekesebb részeivel kívánta megismertetni, és a mennyiben Byron „Álom" czimü költeménye egy gyönyörű költői életrajz, a felolvasó ise költemény ragyogó keretében adta elő a nagy angol költő viharos életének főbb mozzanatait A mennyiben pedig a költőt müveitől egészen elszigetelni nem lehet, a fölolvasás folyamáu Byron költészete is röviden, de igen érdekesen, nagy műveltségről tanúskodó módon ismertetve lett A fólolvasót szép munkájáért a közönség zajos, jól meg-érdemlett tapssal j utal máza. Brandt Ilona k. a. ugy látszott iparkodott valami jót reproduüálai, de az énekbeni szakavatottság nem volt képes a hangot tökéletesen pótolni. Tán még a legnagyobb sikert, ha állalában sikkéiről szó lehet Sternek: „Szerelmi ébredésével" aratta Brandt k, a. amennyiben ennek dallama igen tetszetős. Pollák Miksa az énekesnő dalait igen ügyesen kisérte a zongorán, mi által leg alább elősegítette az éneklő kisasszonyt abbao, hogy darabjait prücisen adhatta elő.
Károly és Töttösy Béla urak helyett ujak. vagy ugyanazok : ugyszinte 3 felügyelő bizottsági tag választása. 6- Netáni indítványok. Kelt Nagy Kauizsáa, 1887. decz. hó 31-én. Az igazgatóság. Jegyzet: A köz gyűlésen előterjesztendő indítványok — a közgyűlést 24 órával megelőzőleg — irás-belileg a sövetkezeti elnöknek benyújtandók.
— Gy*szilir. Vajda Ferencz, Vajda szül. Mollnár Rozália szülök, testvérek : Mária, Piniér Sáador;ié, enuek férje és gyermekei; Vajda Ferencz tanító, úgy fó gorai, ezek nejei és gyermekei, valamint számos rokonság mély fájdalom telt szívvel jelentik felejtheíleu fiuk testvér-, unokatestvér, sógor- és rokoiiukoak: Vajda Gy. fehér-megyei áldozáraak életének 28-ik, áldozárságának 5-ik évébeD, a halotti szentíégek ájíatos felvétele mellett tüdő gümősödés következtében f. 1888-ik évi
január hó 12-én reggel 3 órakor történt gyászos elhunytát A boldogultnak hűlt tetemei Teleky-utcza, saját házukból Hild E. L. a „Részvét" hez czimzeit temetkezési vállalat által f. hó 13 ánd. u. 4 órakor foga n. kanizsai sírkertbe az örök nyugalom helyére tétetni. Az engesztelő szentmise áldozat jan. 14-én d. e. 10 órakor a szt-Ferenczrendiek templomában fog a Mindenhatónak bemutat tatai. L"gyen áldás porain! Az irgalmasság fényeskedjék neki ! N-Kanizsa, 1888. jan. 12.
— A iiAg-r-kauimiii polgári egylet február hó 1-én saját helyiségeiben egy-leti bált rendez, melyre a meghívók a napokban fognak szétos/.tatni.
-, hogy sike-110 frt. A rendes tagok által fizettetett 208 frt Ó felségeáltal legkényelmesebben ado tnányozott 100 Ír.. A HI)una" biztOáitó társaság áital adományozott 20 frt. A tűzoltó tánczvigalom alkalmával felülfizetéá 50 frt 13 kr Különfé e 15 frt Gr. Fes-tetich Jenő Ő méltósága adománya 25 frt. Csáktornya község adakozása 100 frt, fa-pénz 20 frt, hátralék 82 frt, Tagságidij 39 frt Összesen 9lő frt. 92 kr. — Kiadás : Különféle nyomtatványok II frt 9: kr. Tűzoltói hírlap beszerzése 10 frt 20 kr. Az egyleti szolga íuetése 120 frt. Különféle számlák 128 frt 73 kr. Szerek biztosítása 6 fri 46 kr. tagsági dij 82 frt Takarékpénztári könyvecske szerint 556 frt. 56 kr. Összesen 915 frt 92 kr.— Vagyon : 2 darab nyomó és azivó fccskeadö* 1230 frL 1 drb. hydrophon 670 frt 2 drb. régi szerkezetű kocsi fecskendő 800 frt. 1 drb. . fecskendő előkocsí 140 frt 9 drb.különféle létrák 138 frt 250 m. tömlő 115 frt. 30 m. gummi tömlő 90 frt 6 darab szállító kocái 225 frt Személyi szerelvények 513 frt 10 kr. Esjyéb szerelvények 271 frt. 00 kr. Bútor 127 frt 60 kr Hangszerek 113 frt. Zászló 400 frt. 24 darab vert vas cső kut 9CO írt Pénzmaradvány az 1887. évről 556 frt 56 kr. összesen 6349 frt 86lrt. — Teher 6349 frt 86 frt. Csáktornyán 1887. deczember 31-én. Deák József egyleti pénz tárnok. 1888. évre takarékpénztári könyv szerint Tőke 55í>*56 frt, kamat 16 frt. Összesen 572 frt 5íi kr. Jelen számadásokat átvizsgáltuk, a mellékletekkel összehasonlítottuk, ezt rendben és helyesen kezeknek találtuk. Csáktornyán, 1888. január 2-án. Ifj. Szeiverth Antal Alszeghy Alajos. Másztoyák József.
— Vnsntl b*le«et. Az ujabb javítások és szigorúbb vasúti törvények a vasúti utazó kö-Öoség megkárosítás életbiztonsaga érdekébe rövid idö oU nagy előmenetelt tett É-s mégis habár utazóknál ritkán, a szolgálatot tevő munkásoknál, még mindig gyakori a szerencsétlenség. Alig pár hónappal ezelőtt egy kocsi kup-lérozó az összeütközők ál al borzasztó módon összauyomatott, már újból áldozatot kívánt a szörny halál. Múlt hétfőn az éjjel esett ólmos eső után, a síkos utak, a vasúti személyzet 24 órai szolgálatát veszélyessé tette. Ennek következtében esett áldozatul Schmoltz György vasúti munkás. Ugyanis a gép álul tova lökött kocsi elöl elugorui akarván, elcsúszott és az erős swunban levő kerekei által mintegy bO lépésnyire gurgitatvan, borzasztóan összezúzva azonnal szörnyet halt. A szerencsétlent egészeo vagyontalan családja gyászolja.
— Jótekonjczc lu műkedvelői szini előadás tartatolt Sűmeghea az itteni reál iskoia tápintézet alap tőkéje javára 1888. jan. 7 én Mojzer József féle vendéglő nagyterme zsúfolásig telt meg nézőkkel, kiknek tán máig is zsibong a Upsolástől, többeknek lába az úgyszólván virradtig kirakott csárdástáncz miatta. Színre kerültek: 1. ,A nőgyülölők," sztreplők voltak Sümegi JenÖ ur, Mojzer Magda k. a. és Hor-
y. Krajner Kornélia özv. \ váth Rezső ur; ezen darabban ki kell Takács Jánosné a maga valimint gyér emelnünk Mojzer k. a és Horváth urat mekei: Zsigmond, eonek neje szül. Bárt- otthonos jól betanult játékukkal kellemes hodeiszky Matild, ezek gyermekei: Eda, perczeket szereztek a közösségnek, küiőn-Gjula és Zsiga; — Jenő. ennek neje ben ha Sümegi ur hangja nem fátyolozott
szül. Skublics Mariska, ezek gyermekei: Alice, Mariska éi Jenő; — Károly; — Laura, ennek férje Hazai Gyula s ez--k gyermekei Emil nevében fájdalomtól megtört szívvel tudatja forróu szeretett férje, atyjuk, ipa és nagyatyjuk jak Takács János orvo tudornak, mui.ká9 élete 77-ik, orvosi működése 49-ik, boidog házassága 42-ik évében hosszas szenvedés és a ha-otti felvétele után Sümegen 1887. évi deci. 23-ao d. a. 1 órakor történt gyászos elhunytát A boldogultnak hűlt tetemei f. hó 25 én d. u. fél 4 órakor fognak a sümegi sírkertben a rom. kath. hitvallás szertartásai szerint örök nyugalomra tétetni s az engesztelő szent mise áldozat a sü meai plébánia templomban f hó 27-én d. e. 9 órakor fog a mindenhatónak bemu tatiatui. Áldás emlékére!
- Grnsxliir. Ü^v. Fölnagy Miklós-né svü\. Tóth Julianna a saját valamint fid Miklós, agy sógornői Föloagy Klára, férjezett Marton Pálué, Fölnagy Teréz éa sógora Marton Pál, valamint a számos rokonok nevében fájdalmas szívvel jelenti nagy-rakosi Fölnagy Miklós urnák f. évi január 8-án reggeli 1 órakor rövid szenvedés s a halotti szentség ájtatos felvétele után életének 64 ik és boldog házasságának 23-ik évében történt gyászos elhunytát. A boldogultnak hűit tetemei f. hó 9-én d. u. 4 órakor fognak a király utcza 20. SL. saját házból a helybeli róm. kfcth. sírkertbe ÖrŐk nyugalomra tétetni. Az engesztelő szent-mi3e áldozat pedig január hó 10-én d. e. 10-órakor fog a helybeli szent-Ferenczrendiek templomában a Mindenhatónak bemutatni. Béke hamvaira Kelt Nagy-Kanizsán. 1888- január 8-áo.
— A c8«kt<irnyal önkéntes tüzotó-egylet ^záraodásának összeges kimutatása 1887. évről. Bevétel: Pénztári maradvány 1886. évről. Töke 172 frt 14 kr. kamat 22 frt 65 kr, ösz. 196 frt 79 kr. A „csak toruyai takarékpénztár" adakozása 50 frt. A .Mur&közi takarékpénztár" adakozása
több a hatás, előad HSA sziutén igea jól feleit meg. 2. „A légy otiVEbben az oroszlán rész Dr. Kellemen Károly tanárnak jut; — Békési Gergely szerepétoly köny-□yüdeden. oly természet hűen játszá, mint ha színpadra született volaa. Az irodalom* és színművészet iránt szeretettel viseltetik, neki köszöni Sümcgh ézeo most másodszor sikeiüit élveze es e?tét az ö ren- következménye lett karácsonykor a szegény gyermekek felruházása, ez alkalomból a tápintézet tőkéje táa 150 frtal fog gyarapitaui. Az elismerés jutalma sem maradt el, mert mintha az hangzott volna: „ Amint kiléptél, célpontja lettéi a szép szemeknek- éi látcsöveknek" — stb. rupsz! e pillanban egy gyö.iyörü virág csokor hull a nap hőse Kellemen ur lábaihoz. Az illő meghajtás után tovább folyt a játék. Kneifel.R. k. a. Sümeghi J\mö ur jól megfelelnek szerepüknek, harag, béke, boszankodá?. öröm, valóságnak muta kozikjátékuk által. Budis Ignácz, helybeli asztalos mester, mindig tud valami rög'Önzéát inas szerepébe be-toldani, mi jó hangulatot kell irányában. — 3. Egy feivonásos vígjáték „Kukli pre- ' dikacióü" következett. Főbben mi tag.niás, de a való nem maradna; tollúnkban, Fö.di Jánosné urnö (Dorottya) szerepben általános elismerésben rés'zesült; meg is illeti, Sulok Béla ur (Móka Bo^dáo) színpadi férjével együtt. Mindkettőnél, alaki mozdulatok, gördülékenység, teljes beélés a szerepbe kitüntetésre méltó. Bajomi Ilona k. a. másodszor lépett föl, mint műkedvelő találóan ecsetelte a kesergö egy éves menyecskét, ki miuáo férjét alig birja az egybekelés év fordulójára emlékeztetni, a szerető feleség fájdalmát valójában tudta reprodukálni. Ugy szintén Földi ur, ki szereti oejét, meg tesz érte, kedvére mindent; de a férj fögondját anyagiakban tudja, a sorsjegyek állása érdekelvén, alig képes megérteni szenvedő neje tiszta érzelmeit — Jó 1 — Bajomi Gizella k, a. első fellépte eleintéü a lámpa melegítése
HUSZOKIÍETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
kissé látszott, de csakhamar otthon volt,1 adui az engedelmes asszonyt, — valamint ifj. Magda Pál ur a parancsolgató férjet l'asics tiéz& ur pincér szerepben oiy kitűnően lép he, rögtöo taps! azt hiszi az ember valódi fővárosi 13. próbás fo pincér áii ellöuünk; később az a szőnyeg, jaj ! lábába keveredik, ugy dobja el & szódat, poharat, mintha c*ak kótáról olvasni merre ejtse, honnan szedje fói! Hiába ö tud tréfálni, csak akarni kell! Tán elég is lesz e részletből, liódis ur persze nio t se hiányzik; ő is kiveszi részét, mint hordár. Általában jó volt minden, köszönettel tar tozunk a fii rendező Kelleuien ur, valamint a műkedvelő társulat miudeu egyes tagjainak, kik ily élvezetes estét szereztek nekünk, hasznosat p~dig a kitűzött céloknak. $/inielóadás után ettünk buros nyót, pardon ! fenyvest, ak nek jutott; — ittuuk; — a nézőtér táncz terem lett s lontáacz virradiig. Vidék hölgyei is jelentek meg: Forintosék, Mihálvfi, Perlaki nővérek Hosztób, stb. — A súuiegi uruök nagyobb rés^e jeien volt, bál nem levéo, ezen kedélyes ö szejüvetel névsorával ez úttal nem szolgálunk; de aa. ismeretlenek kérdezőaködésére valaszalnunk még is kötelességnek ismerjük. Ki az a két azép fiatal hölgy, kik ott karon fogva sétálgatnak ? Nem ismeri V Nem. Bemutatom ; az a magasabbik Darnay Emma, a valamivel alacsonyabb Iteiie Iféo úrhölgy. Mondhatom sok szép nő van e teremben, de nekem ezen két kisasszony kiválóan tetszik uk valóban szépek.
— Snrhida közsé/ határiban levő Kiuger csárdás hazulról f. hó 8-*u este egy szomszéd csárdába marhát vágni ment s uejee^yedüluiaradihonn Este 8—9 óra köztött 2 férfi férfi ruhában és egy férfi női
* ruhában a korcsmába betért, hol kevés bort és pálinkát ittak, közben a korc=má-roané kiki ment, mivel gyanú támadt hogy gyanús egyének voltak, utána u»eut az egyik és a nőt futásban megfogta és földre teperte.fojtogatta és ugy ösázetör-asok vérfolyás miatt nem tudott felkelni te, hogy és azt mondotta a rablóknak, hogy ne-bánt ák. oda adja minden pénzét: csak ne-bántsák, a támadó felelt kutya, hoi a pénzed és mpunyi van'.' Bementek a szobába a si-fonból 43 frt pénzt és ruhaneműt 6 frt. értékben elraboltak a tettesek, s elmenekültek. Paiuajoth József zalaegerszegi csendörhadaagy ur 16 csendőrrel a rablók uián a nyomozást megindította, de még ez ideig eredménytelenül.
— Szerelem és szobaszámla. Egy fiatal uri ember meg akarván tisztelni születés napján ideáiját, csinos virágcsokrot rendelt meg számára, a a/t inasával nénim üdvözlő sor kíséretében el is küldötte a leánynak. Az inas azonban, nem tudni bo3zuból-e vagy tréfából, de tény, hogy kicsente a csokorból az üdvözlő iratot, s helyébe odatette gazdájának 120 frtos szobaszámláját. A számlára még oda is irta: „Kéretik már egyszer kifizetni!" A leánv meg is találta a csokorban az érdekes gratulációt, s minden gondolkozás nélkül megmutatta azt özvegy anyjának, aki, mert szerette a fiatal embert s vejé nek is szánta, még az nap kiegyenlítette a számla:. Másnap aztán e szavakkal adta vissza a fiatal embernek: Fogja kérem, itt a számlája. Örvendek. hogy ily őszinte embert fogok vömnek nevezhetni! . . A fiatal eniber eleintén zavarban volt, később azonban belelalálta magát helyzetében s már boldog vőlegény.
— A vndánxok tízparancsolata. 1. Ne lőjj olyan távolságra, a melynél biztosra nem veheted hogy találsz. 2. Lövésre mindig megfelelő töltényt használj s bizony ulan lövést ne koczkáztass. 3. A letéri tett vadat kínzás nélkül és vadászhoz illően üld meg. 4 A meglőtt vadat keresd szorgalmasan, míg meg netn találod. 5. Vada neki rohanó kutyákkal sohase vadászszál. C. Nvereséget ugy a vadászatnál mint kutyáid idomitásáoál kerülj. 7. A duvadat se öld meg kínzással 8. Csak v&dra és kártékony állatokra lőjj. 9. Fegyvered csak a vadászatonlegyen megtöltve. 10.Ugy öltözködjéí, hogy szomszédod elöl a vadat el ne űzd, és soha se löjj, ha nem tudod biztosan, hogy mi van előtted.
— 4 legrégibb hirlap Magyarországon. A „Pressburger Zeitung" éj év napján lépett 125-ík évfolyamába. Ez alkalommal jubileumi számot adott ki gazdag tartalommal s egyúttal mellékelte a „Pressburger Zeitung" nemzeti múzeumában őrzött első számának cinkograíiai utánzatát. Ez a pompás diósgyőri papírra nyomott első szám öt kis oldalból áll. Az első
gidaion előfizetési felhívás gyanánt „Aver-üssemeot' olvasható, melyben Landerer Miháiy nyomdász a lap alapításának okait adja elő. A többi négy oldal politikai, társadalmi és személyi híreket közöl Madridból, Londonból, Nápolyból Genuából, Varaóból, Danzigból, Bártfáról, azonkívül néhány helyi hirt s Debrecenből ia olvasható néhány sornyi tudósítás egy nagy tözvész-Töl Az érdekes kis lapot a halottak jegyzeke s egy könyvhirdetés zárja be.
1888 JANUÁR 14-én
Yegyes,
Az én háziszerem. Teremi. (Kitkükölló.) Tekintetes ur! — A Brant. E. gyógyszerész svajczi labdacsait — 4 dobozzal megkaptam, mondhatom, hogy azok kituuö szolgálatot títtek gyakori fejfájásban ú. n migrénben szenved* nőmnek-. — Mintegy 1 és fél évig használta igen jó háziszerttl, g a labáacs'oksal csakugyan czélt is ért. A srájczi labdacsok folytonos hssználktáral egészségünket föntUrthatjnk, sNazért én a svajczi labdacsokat (egy tfoboz ára 70
a gyógyszcetárakb&n) mindenkinek legjobb akaratból ajánlom, bár minden háztartásban megtolna! — Tisztelettel Brazdilik Antal aradalmi iertész. Mivel Magyarországon Brandt R. gyógyszerész svájczi labdacsainak sokféle utánzatai léteznek, a valódi fel smerhetése végett gondosan meg kell nézni, hogy mÍDdi-:iik dobozon rajta van-e a védöjegy : egy fehér kereszt a vöröj mezőben s Brandt R. névaláírása.
— Eity népster. A „Moll féle fran-czia borsze-z és só" által a betegeknek egy'ép oly gyógyhatású, mint olcsó szer
.ftgtatflt köszvényes és csúzos bantalmak-nkl, Sebeknél és daganatoknál. Egy üveg ára utasítással 80 kr. Szétküldés naponta utánvétellel Moll A. gyógyszerész és cs. k. udv. száltitó által, Bécs. 1. Tnchlauben 9. A vidéki gyógyszertárak és anyag-kereskedésekben határozottan Moll-féle készítmény kérendő az ő gyári jelvényével és aláírásával. ' 2
— Brkflldetrtt. Egyszerű emésztési nehézségek különböző altesti bántalmak-nak következményei Nagyobb báotalmak elkerülé.-e végett szeiid és aiégis hatásos szernez kell folyamodnunk a Dr. Rosa féle életbalzsam használatra Fragner B. prágai gyógyszertárából minden ilynemü bántal-makát rövid idö alatt eloszlatott E kedvelt híziszcr az osztrák-magyar biroda-or.i ös-zt** ^vógytáraíban kapható.
— K „ VaMiimapí rj^íiis" január 1-jei száma a következő unalommal jelent meg: Ferdinánd ff jedeiem é= kormánya Strausz Adolftól. (5 képpel.) — Eu-lék sorok (Költemény.) Szisz Karol ytól.
— Naplemente (Költemény.) B. Kemény Endrétől. — Találkozás. (Költemény.) Badó Antaltói. — A világlátott fiu. Elbeszélés. Jókai Mórtól. (Képpel.) Patrona hungaria.1 (.Képpel.) — A különféle népek időszámításai. Rácz Sáadortól. — Egy sorsjegy, lepény. Verne Gyulától. — Zongora kovakőből. — Egyveleg. — XIII. Leo pápa félszázados jubileuma. (Arczképpel.)
— Hymnusz. (Költemény) Or. Barna Gyulától — Kossuth Lajos legújabb képéhez. (Képpel) — Női munka és divat. (2 képpel.) — „Love-in-ideness" Br. Büttner Linától.— A tél koplalói (Kép pel.) — R>gi gúnyrajzok. Szilágyi Sándortól ;2 képpel.) — Arany János sírverse a karlsbaldi zsidó temetőben. Hajdú Nagy Sándor ól. — Irodalom és művészet. — Közintézetek és egyletek. — Mi oj3ág? — Halálozások. — Sakkjáték. — Heti naptár. —■ Szerkesztői mondanivaló — A Vasárnapi Újság 1887-iki évi tartalma A .Vasárnapi Ujtág" elöfize'ési ára negyedévre 2 frt, a .Politikai U.doniágok'-kal együtt 3 frt. — Ugyancsak a Franklin-Társulat kiadóhivatalában (Budapest, egye-tem-utcza 4. sz. megrendelhető a „Képe3 Néplap' legolcsóbb újság a magyar nép számára, félévre 1 frt.
— A „Képes Csuládi Lnpok', a magyar müveit családoknak e kedvencz lapja, 1888. évi január hó 1-től ür. Murányi Árminnak tulajdonába ment át. A .Képes Családi Lapok" tiz éves fennállása óta irodalmi tényezővé küzdötte fel magát a magyar szépirodalmi lapok társasága-ban s hogy az nj kiadó tulajdonos birtokában sem log leszállaoi arról a szellemi magaslatról, a melyet eddig elfoglalt, sót hogy emelkedni fog: erre nézve elég kezességet nyújt Dr. Murányi irmin ur neve, a ki a .Magyar Háziasszonynak" is páratlan lendületet tudott adni, és Brankovics György, aki az uj tulajdonos alatt is szerkesztője maradt a , Képes Családi Lapok" -nak s a kit nemcsak mint publicistát, hanem mint szépirodalmi irót és szerkesztőt is igen c'önyösen ismer a magyar olvasó közönség. — A .Képes Családi Lapok" újévi vagyis 15 száma a következő tartalommal jelent meg: Anyja leánya. Regény: Mészáros Istvántól. — Egy ifjúhoz. Költemény: Tolnay Lajostól. B. u. é. k. üj-évi üdvözlet: Brankovics Györgytől. — Az ;degesség. Rajz. Egy szerkesztőtől. Gon-ao'attöredékek. A fénykép Elbeszélés: Milesz Bélától. — A villanyosáig gyógyító
ereje. — A hónapok Szylveszter-rege : Szeodróitől. Képeinkhez. — Mindenféle.
— Sakktalány. Heti naptár. Megfejtők stb. stb. — A művelődésnek, az izlésfejlesztés nek s az érzelemnemesitésnek kitűnő szolgálatokat tejő „Képes Családi Lapok" előfizetési iA: egész évre 6 frt, félévre 3 frt, negyedévié 1 frt 50 kr. Az előfizetések a „Képes Családi Lapok' kiadóhiva-taíába, Budapest, V. ken, Naay korona u cza 20. sz. küldendők, E gyönyörű képekkel ellátott legterjedelmesebb, tartalmilag le ggazdagabb s legolcsóbb szépiro dalmi hetilapot ajánljuk olvasóink párt-logásába.
— A .Magyar Ifjmag" cziniü ké pes közlönyből Révai testvérek, mint a je le en szerkesztett folyóirat kiadói, most küldték be nekünk a 5—8. füzeteket, melyekkel egyszersmind az V. évfolyam első évharmada befejezést nyert. — Annál kedvezőbb alkalom reánk nézve, hogy a magyar ifjúsági irodalomban páratlanul álló, díszesen kiállított, pompás tartalmú iapot, mely ugy morális, mint paedagogiai szempontból feladatát teljesen felfogva, eddiírt 4 éves fennállása alatt nemcsak a legszélesebb körökbe elterjedett, de Tré-fort vallás- és közoktatásügyi miniszter elismertét is kivívta, — a szülök, nevelök és mindazok szíves figyelmébe, meleg pártfogásába ajánljuk kikre mindkét nembeli ifjúságunk nevelése bízva van. — A szerk-sziöség köré íroíialmunk legjelesebb müvelói csoportodénak és egy oly lap, melynek rovataiban Jókai, Mikszáth. Kür-thy, P. Szathmáry Károly, De Gerando An-tonina, Genevraye, Róbert Halt, Kallisch és mások neveivel találkozunk, — hol az érdekesnél érdekesebb szépirodalmi dolgozatok a legtarkább egymásutánban váltakoznak a könnyed, vonzó modorban megírt tudományos czikkekkel, a hol mindenről gondoskodva fsn, a mi a serdülő fiuk és leányok szivét, lelkét nemesitheti,
— kedélyét gyönyörködtetheti, mely lap önmagát dicséri és mi éhez csak hozzájárulhatunk. Az illusztrácziók, melyek ré szint a szöveghez tartoznak.részint önálló képek, — a legjobb rajzolók ónja alól ke rülnek ki és az egyetemi nyomda gondos kodik róla, hogy a külső csín is teljes összhangzásban legyen a benső tartalommal. — Mint a szerkesztőség minket érte -sitett, a tO-ik számban jelenik meg az év-elején kiirt pályázatról szóló jelentés, mely legékesebb szószólója lesz a magyar ifjúság komoly törekvésének. A II-ik számmal kezdi meg kitüntetett munkák közlését és a „Posta" szakavatott vezetője, Zempléni P. Gyula gondoskodik róla, hogy e rovat is a legérdekesebb olvasmány legyen. A „Magyar Ifjúságnak" ott kell lenni minden magyar szülőnél, ki gyermeke
Reklám. Erdész : Micsoda, Ön fogolyra akar ICoi, hiszen most tilos szárnyasra vadászni!
Koczavadász: Mit bánom én? Képzelje azt a reklámot, haazt fogják beszélni, hogy elitéltek engem, mert foglyot lőttem.
Már most ?
Az anya először engedte meg leányának, hogy ^ŐlegéDyével négyszeraközött beszélhessen.
Anya fa vőlegény távozása után): No hit mit beszélt nekec Béla ?
Leány (elpirulva): Oh csak képzeld mama, hogy szégyellem magam! Azt kérdezte tőlem, hogy tudok-e főzni'.' .*
Anya; Micsoda:'.' Hát ez az ember már most sem gondol egyébre, csak az evés*e._
Híu szobaleány.
Úrnő; Hogy meri maga az én talapomat a fejére tenni s az én tükrömben magát nézegetni V
Szobaleány : Kérem nagysága, csak azt akadtam megnézni, hogy állna ez a szép kalap egy csinos archoz.
Hogy fogott ki az asszo-o n.
B. ur szörnyen papucs alatt van. E miat; még hivatalos egyletekben sem vehetne részt, melyek e-te tartják üléseiket, — ha ki oem fundálc volna valami okosat.
Nyomatott ugyanis levelező lapokat, a következő tartalommai:
„Ma este a hivatalnok-egylet ülést tart. A ki meg nem jelenik. 2 frt büntetést Ezet.
B.-né inkább elengedte az urát.
A h i g tej o k a. Az uj földes ur városi felese egy reggel meglátta, hogy a teheneket itatják.
— NQ, most tudom én, hogy miért olyan vizes a/ a tej, a mit a városba küldenek! Hát vizet itatnak a tehenekkel !
Elhibázott lelkesedés. Udvarló. Drága Olga, maga szörnyen népszerű, akármerre jártam az országban, az arczképe mindenütt a kirakatokban volt látható. De össze is vásároltam vala-mentiyit.
Színésznő. Szerencsétlen, hát mit csinált? Most fizethetek ismét egy csomó j pénzt, hogy ismét kifügesszék az arcképeimet.
nálsz itt, fiam ? Hiszen ti az újpesti utón laktok?
Pista: Persze, de tudja bácsi, ma a nevemnapja van, lstváanak hivnak, és
Est*.
Pragerhof 11 óra 20 perczko postavonat Budapest 12 óra 5 , postavonat Bécsujh. 12 óra 9 *, postavonat
Eriezil Kanizsára.
Béggel.
Bécsujh. 4 óra 1C perczkor postavonat Budapest 4 óra 40 , postavonat Pragerhof G óra lí , gyorsvonat
Délben.
Sopron 1 óra 44 perezkor postavonat
Pragerhof
Barcs
Budapest
1 óra 1 óra 40
1 óra r>7
Este.
postavonat postavonat postavonat
Budapest 9 óra 45 perczkor vegyesvonat Bécrujh. 10 óra 26 Budapest 11 óra 8 Pragerhef 11 óra 39
Barcs
11 óra 29
postavonat gyorsvonat postavonat postavonat
Felelős szerkesztő és kiadó;
B A T 0 R F I LAJOS.
Lap:ulajdonos : WAJDITS JÓZSEF.

SKSHKU-Y3JT
legjobb asztali- és iiditő ital,
cltönó hatásúnak bizonyult köhögésnél,
|éo8b»loluiil, gyomor- ú hólyaghu-
? rútnál. .,
lattoni Henrik,
♦jE rorat tlatt köröttekért i
felelőiéget &
szellemi neveltetésére az ily csekély áldó- ! minthogy a papámnak nem volt pénze zatot meghozhatja, mert hiszen a lap elö- I ajándékra, hát megengedte, hogy egy óráig
fizetési ára egy évharmadra csak 2 írt. — Révai testvérek kiadóhivatala (Budapes-ttn, IV. váczi-uteza 11.) kívánatra szívesen küldve mutatványszámokat
Piaezl ár 188**. jafn. U.
Nagy-Kanizsán.
Buza legjobb m. m. 7 frt, közép 6 frt. 60. Rozs legjobb 5 50. közép 5 frt Kukoricza 5-80 kr. Árpa legjobb 5'50. közép 4"90 kr. Zab 5.70 kr. Burgonya 2-40 kr. Széna legjobb 2-80. közép 2 frt Szalma kötetlen L frt. Zsupp 1-50 kr,
sétáljak az István-téren!
Háziasszony: Hogyan Anna, maga kiakar lépni a szolgálatból? Hiszen én végzem minden munkáját 1 |
Cseléd: Az igaz, nagyságos asszo- 26Sévél B T nyom, csakhogy nem végzi u^y, a hogyan *
szeretném.
£5Clraetések :
Egy külön bejáratú csinosan bútorozott szoba közel a felső templomhoz vagy a főtéren kerestetik. Ajánlatok az árak
Képzelő dés,
B a k a : Mi a manó érkezett főhadnagy úrhoz, hogy mostanában olyan büszke.
Tiszolga: Képzelődik.
Baka: Képzelődik?
Tisztszolga: Persze! Azt hiszi, hogy még most is fürdőn van, a hol
csakhogy nagyobb legyen a borravaló, folytonosan „kapitány ur"-nak -Sem lesz-e későn? Meg- ' szólit otta. —
parancs >lá az urnö szobaleányának, hogy' A kis gavallér, korán reggel ki akar menni a zöldbe. —1 Apa: Szedte-vette haszontalan köly-Nem lesz-e késén, ha akkor költőm fel a kei! örökösen csak baj, mérgelódés van tekintetes asszonyt, mikor a tekintetes ur veletek! Melyikteket nadrágoljam el most
haza szokott jönni? kérdé a azobaleany. elöszöi
— Megmentette. Van
Józii: (két kis nővérére mutatva)
egy
Kérlek apa
van ebben a korcsmában ?
Vendéglés: Öh kérem, oiacs semmi, csak náthásak az urasatok!

szénhordóm, aki azelőtt naponta be volt' rúgva; hsrom hónap óta pedig a józanság mintaképe. Mikor e fölött csodálkozásomnak adtam kifejezést, a jeles férfiú röviden kijelentette: — Anyósom gyógyított ki e szenvedélyből! — Ativósod? Oh, áldott lény! — Soh'se áldja! — válaszolt tompa rez'ignációval a kigyógyitott — Valahányszor berúgtam, duplát láttam. Képzelje csak, két anyóst egy helyett ! (m.) *
— Hízelgő. Sézze csak, milyen fess az a huszárhadnagy!
— Nagyon hízelgő rám nézve.
— Miért talán fia?
— N'em a, hanem füzögyáros vagyok;
uracs : Hányszor ismételjem, hogy imádom, szeretem I - -
Süldő leány: Ne tovább! Mivel nyújt Barcs 5 óra 4o biztosítékot, hogy higyjek szavainak? Budapest 6 óra 28 .
Uracs'Dehogy is kételkedhetik. Budapest 6 ora 40 .
Süldő leány : Nos, ha oly nagyon Bécsújhely 6 óra 55 szeret, megtesz valamit a kedvemért? j Délben.
Uracs: Parancsoljon! Vívjak, párbajt! vagy .
elsőség a hölgyeket
alatt e lap kiadóhivatalához küldendők. 3128 i-i
6551 tk/87.
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. tÖrv3?.ék tkkvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy a kir. kincstár végrehaj tatónak Csávlek Mátyás és neje Horváth Veronika végrehajtást szenvedő goricsáni lakosok elleni 7G frt 89 kr. töke 1887. január 1-tÖljáróG
kamatai 5 frt 65 kr végrehajtás kérelmi,
Heti. 6 frt 85 kr. jelenlegi s mési felmerülendő
* (költségek iránti végrehajtási üpyében a
Kifogás. Rendőr: Miféle lárma fent nevezett kir. türvszékterületéheztar-tozó rátkai 160 sztkvben A. f*1^3 hrsz.
Vasúti menetrend
Ininl Kanizsáról.
Béggel.
Pragerhof 5 óra 20 perczkor postavonat
postavonat gyorsvonat vegyesvont postavonat
Süldő leány: Ne, ne! Csak csinálja meg helyettem — a franczú leczkémet!
i Budapest 1 óra 58 perczkor postavonat
Pragerhof 2 óra 45 Sopron 2 óra 15 Barcs 2 óra 25
postavonat posta vooat
a Csávlek Mátyás és neje Horváth Veronika tulajdonául felvett váltságköteles 300 frtra becsült ingatlan 1888. évi január 21. napján d. e. 10 órakor Rátka köz-zség házánál megtartandó nyilvános árverésen eladatöi fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a be-[csár 10°/o-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni
Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, még pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 1 hónap alatt, — a második ugyanattól 2 hónap alatt, — a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, — minden egyes részlet után az árverés napjától számítandó 6% kamatokkal együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Kelt N'.-Kanizsán, a kir. tazék, mint telekkönyvi hatóságnál 1887. évi oktb.
hó 12. napján.
postavonat 3215 1—1.
Gr. HUGONNAY kirendelt kir tszéki bíró.
s..
HUSZ0XIÍETED1K ÉVFOLYAM
Gyors és biztos segély gyomorbajok és azok következményei ellen.
ZALAI KÖZLÖNY
du^
Az egészség fentartása
■gyei egyedül csak a jó emésztés fentarlána' Dl*.
őket, mindenütt határozy:tan csak Dr. Rosa I életbals«amit kérni Fragner B. gyó^ysierti-1 ná!, szalonnád, ából Prágában, mivel azt Upaístaltam, hocy ! caustos tiagan lémdy hcheo, ha caak egyszerűen életbaliaa-1 « láb, térd, kéz Q^t.kéroek a nem teazi btűzá, hogy Dr. Soaa-!lé~íletba;zsamot, akármilyen hitásnélküli ko-! varék lest a4va.
«tok-
Rosa éleibalzsama
mozdttáíán alapszik, mert a jó egészség él a test éiielki épségnek ez &z tételdalae 1 kapbató As cmésités szabílyoiáaa, a kellő vérvpgyités j táráb: elérésére, a megromlott és hibái véralkatré-
báxiszer,
már évek áta kedvelt
legjobbnak bizonyult
méretes B köz-
fÖraktirl.an : :ttm scbwanen
■ite Sp«rncrgaB«e
pesten Tíírök JóMef g
íz. — Buda
>.aé'i ; továbbá : Biau.
Bártfa, Békés-Csaba Bonybid, BozoviU, ö-.b-reczen, Elek, Ejfer, Gatája, Naey-Becukerek. HódHőVáhely Kapó* Sa
Dr. Eosa éJetbalzsama,' S,«K?' K^V'K^""^, É;-S
Hód-Hező-Vásárhely,
á £i
:a.d**oknál, m irigy dag-nil, holttetimnél, köwvényo >ki-, időleges csukló lobnál « i«v, -v. v) ^WK „if&kb^o i ticíarno J&soknál 5 A fekiéstÖJi kis-bedéinél; kipálUitL Ul.t>- éi tyúk feltört keres és somör forma caere-;I; rotarcjipúsek nltal okoíOlt daga,
k
; régi vagy
káifl
ehekné!; ráko
mely a leghasznosabb s w_, „,
gyógy füvekből- a legnagyobb gonddal késtitve
t,-ljeien njrg-bisbatóan a legjobbnak bíionyitlt
vezetésen ai étvágyhiány, a s^tanyu felböíü-gíf, a gtitia'dJU émelygés, hss- ét gyomorfijis, "a. gyomorgörcs, a gyomornak éteJlfli tuj>rhe-lése, az elayálkodás, a vé<torlodáí, aríayer£** bíntalom, a uöi beteKüéjtPk, bélbajnlt a raszt-kórr U lépkórnál (emészlé i isvarok követ-ker.téti'Ti), ez az emészti összes múiedíeér-vtnkitőleg hat. tiszta é* egésiaéges vért hot IStre. s a beteg testnek elöbbeni ereje ét Ag-ésxs^ge ismét magadatik. Ezen kitüaS háti-eáiiíl fogra tehát ez máris a legjobbnak bizo nytiH ■ a legbiztosabb nép- és bázi gyóg? 1 pzcm- Tált a 4]-alánoa elterjedésnek örvend 1 palánkkal 60 kr., dupla üveggel I foriü-Több -7.er elismerő s cHrsirö irat van kitevőire* betekintés vépett — BérmeDt<-» lerél-btii megkereséseire utáméie! mellett minden hová. megküldetik.
g
T Alidén k-liem étien félr • karülése végftt felkére
értéski-
.po«. Karben, Ko- :
marom, Kfirmöczbánya, L'va, Lúgos, MaVó, i Malacrka, Szabadka, Miskok-, Nagy-Lak, Er- [ sejcnjvá-, Nyitra, SopriiD, Pancgova, P-jíiony, GySr, Retság, Borberek, S»ékes-Ffbérvár, Sí-- , János, Sieg^d, Szentes, Tamájj', Temesvár, ' Tisza-Üjlak, Trenc.én, N.-Siombat, S. Vág-Sellye, Varaono, Vorsec: Zichyfalva.
SV Minden gyógyszertár, valamint j a füszerkereskedések legnagyobb rfe- 5-tsi,tk sze raktáron tartja ezen életbal-' zsamot. "9B
daga<-aNikJaá!°; feltTrt "lábaknál ús c-iontimriya ^yoladásuii, *tb. — Mimlsn Kj-ulUdás. da^ -nat, keményedé*, duzzadás a. legroritl.-bb ' ö xlatt gT-ígrittatik, a. bil n'o i!>aa már a. g-ny képió'i'éi beállott, A dag-.nat H. legrövidebb idÓ aUt: fájdilom nélkül, fftlseiva é* mege ó-
Fül-Balzsam. LLt'SÍÍ"'"*,:,"
'egbirhatóbb ' ^iáá
er i»meretes a nehéz h-iitá a tejje-en elvesztett hallá; éí
" palackkal I

Ugyanitt kapható meg :
tózi íeí
bizt.
obe'-c és da- lkalmazható
és kiprób. si-r gyuladások, gyúBy'tis». Biztos sikerre! *• női mell gyulladása, terjedése és ésénél, « gyermek elválasitiaánál, Ry él, vér daganatoknál genyfakadásokuát é ál kö ődl V ev
holt-árnál: köröm
t. re- 'körömméregnéi a kíien
s az OFV neve t vagy lábon: kén
ÖÖOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
'-'íesbadeni
P 6 XÖ-KÜ f-S Ö-P A S.T 11L A K AT
gjirt . grígj-
W1ESBADEN

A w i e a b a d e n i f ö z Ő-k ti t-s ó-p a a-t j 11 ák o!y betegségeknél h»BZuilhatifc. -1—'-
nck üyÓgy e1iirh«tök Kévleg
o o o o o o o o o o o o
Hirdelés.
O O
Csörnyeföld község tulajdonát képező, Vöresök átellenében közvetlen a póstaut melletti sik legelőn 5945 frt 32 krra becsült 765 darab tölgyfa f. é. január hól8-án d. e. tiz órakora fel-sö-szemenyei nagy korcsmában nyilvános árverésen eladatik. — Árverési feltételek a esörnyeföldi községbiró-nál, s a jegyzői irodában F -Szemenyén megtekinthetők.
Lajos "
körjegyző.
o o o o o a o o o o o
§
o o o
ooooooooooooooooooocoooooooo
Árverési hirdetmény.
A n»ey-karnisai kir. trra*ék tkkvi oirtí-lyi résxeről közhírré U-tetik, hotrj' Zalamepve ösíte-tített árrjitára. végrt'hajta'ónak Kalmár Jíxst'f és nej* Pirbus Anna végrebajtátt ■zen-vedő ge'ee-i3ieeti l&kósok elleni 40 frt tóke. 1885. JHnuár 1-tSl járó "°'B kamatok és éjeknek ké,cdelmi karcatai 1 frt 35 kr per, 7 frt. 20 kr ingó végrehajtás fonanatositási, 8 frt. 30 kr. végrehajtás kérelmi, 6 írt. 65 kr. jelenlegi 8 még felmerülendő köJíftégek iráct végrehajtási dgyébsn a fent nevew&t kir. törvényszék teriilttéhei tartoió a« ajudvari 234
, tkben A. f 1. aor323 hrsx. a. KÍimár Jóssef és neje Pirbus Anna tu'ajílonául M\$it 128 frtra becsült valtiig köteles ingatlan ; továbbá a S95/a. brfz x, ugyanaiok tnUjdoniul felvett vált tág kö'eles 296 frtja bpcsfilt ingatlan 18SS évi'jan. hó 21 án d. e 10 órakor Újudvar község házánál megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
\ Kikiáltási ár S fenoeSb kitett beciár.
Árverezni kívánók tartoxnak a be-íár 10°jo»At két7.pénzb«n vagy óvadékképes p »pir-ban a kiküldStt kethex letenni.
! Vevő köteles a vételár! három eeyenISi
jogerőre emelkodésétől számítandó 1 hónap a*atC, míi^od k&t II?vanatto i 2 h'^nao &latt, ■— a harmadika: ügyirattól 3 hónap alatt, -minden egyes részlet atán ai árverés iiapjstól scámitandó 6% kamatokkal együtt az árverési feltételekben megbatározott helyen ég módű-, zatok azeritt lefizetni.
kir. íszék, n év! aug. bó 19.
k at
köhSgési ingi k e t m&gkönnyebbitik R< * gyosnor-nedveket nagy mérvben elkUtOnittK mÍLok kÖv«tkextébeu az emésxtést elősegítik. ;
doboz ára 60 kr. :
Tovibbást ntén hi-aUlosan ellenóriiTe : wiesbadeai í Q z 6-k at sxappao d:bj*, 50 kr, vi es b adení Í5B 5-k ut nyers só fürdők használatára kilója 160 kr., vries-badeni f 6 zö-k ut-f o r r á s-a ó bevételre pohár 1.20 kr.oszir. ért. (Hl.) 1
Szállittatik a toiesbadeni kut-iroda által W1BSBADJENBEN.
Egyedüli főraktár oBEtr. magy. oraságró-Biért): Br*dy P. gyógyassaré^oéi K"—m zierben (Morvaoraz ) Valódi mia^
1888 JASUAR U-éo.
ooooooocoooooo
5482 tkv. 87. -_
Árverési • hirdetmény.
A nag.f-kaírzsai kir. törvszélt tkkvi osztálya rélzí'iöí közhírré tétetik, hocy Zalamegye árvitára vésiuhajtatónak Hor-vá'h Györsy végrehajtási szenve.16 orosz tonyi lak.ís elleni 78 frl GG kr. töke, 1SS0 évi július hü 1-töl járó 7% kamatok, 17 frt 70 kr pír. 7 frt 95 kr végreliaj'ás ké-
_____ turrások álul
3BCQ jó huU.UKk 1 é g-
toknál, minthogy a I
E és a k i k e p é s e-; relrai 8 frt 60 kr, jelenlegi s még felme
loisi&bb bxíználata:ái :
Kelt Nagy Ksnizsán. a
J
>zemenyen
Pal Gáíor
biró.
.apján. 3213 l — \
Gr. HUGOSN'AY kir. tsíéki elnök.
( ^
kaph*ló : PrágerBéla ímzelt gjógj á lí
3181 5-20
g Fekete Saahot
• Máriaczelligyomorcsöppek..
Kitflnö hatású szer a gyomor
betegségeiben.
felbOffenés,

teeent ír*, numáiatí c
____1 CKTütt S5 kr., kettős
rxk eo kr.
Központi? ] Kyo(O-s»erfszi J --íorazAs).
.'küldés Bradj Kiroly I Kremderben (Mor
KretnsíeVbVn (Mor-
Kapható minden gyógyszertárban.
e]cet sokat l minden borítékba hea mellékelt lenni, hogy dájAban nyo-
g
Óri«: A vaitiíli miriací u&múiUák és utánozzak. A üvegnek piros, a lenti édj kell göngyölve lennie és a ni haBzaaUtí otftsltiaon meg kell jegye aa Krcmaierben Gusek Henrik könyrny
EOAtOU.
Kapható N.-Knnl-zaÁD: Pr^er Bé-UK-Urkm no: Beck B., K«poBv.: CÍO!-aer Viocifl, Babocbaj- Káimáo Marczaií-oan; K5rö^ V ktor M^ronje Fleischer S. N»gy-Bajom; KAröíIi-ijo*!, OioncíOD Bó!c* i éla gyógyszaréiz uraknál. 3152 6-Ő
ej költségek iránti végrehajtási ügyé- . ben a fent nevezett kir. trvszék területéhez tartozó a kerecsenyi 227. tkben A. t. 673 hrsz. a. Horváth János. Anna, Rozi, Verona, Sándor és Lajos kis koriak tulajdonául felvett 1054 frtra bec.-ült váltság köteles ingatlan; a kerecsenyi 280. tkben A. f. 801. hrsz. a. felvett ingatlannak' ugyanazokat illető 1G4 frtra becsült fele része; — éa a kerecsenyi 39. tkben A. f. 493 hrsz. a. Horváth György tulajdonául. felvett vált ságköteles löo frtra becsült ingatlan 1888. évi januir hó 21-én dél-" előtt 10 órakor Kerecseny község háza- . nál megtartandó nyilvános árverésen el-adntni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak s becsár 10%-iU készpénzben vagy óvadékkppes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Vevő kötelet a vételárt három egyenlő részletben, még pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó
1 hónap alatt, — a másodikat ugyanattól
2 hónap alatt, — a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, — minden, egyes részlet után az árverés napjától számítandó G°,'o kamatokkal együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. trvszék, mint telekkönyvi hatóságnál 1887. évi aug. hó 29. napján. 321"4 1 —I.
Gr. HUGON'XAY kirendelt kir. tszéki biró.
OOOOOOOOOO2QOO
A nagy-kanizsai
kereskedelmi és iparbank-részvény-társulat
XX, rendes közgjülését
Jolyú évi Jebruár 12-én délelőtti 10 órakor saját helyiségében tar-tandja, melyre a t. ez részvényesek tisztelettel meghivatnak. -
A közgyűlés tárgyai:
1)1887. túletévi zármérleg előterjesztése s az erre vonatkozó igazgatósági és felügyelő bizottság jelentések, úgy az igazgatósig és felügyelő bizottság felmentése.
2) Az osztalék meghatározása.
3) A társaság hivatalos közlönyének kijelölése.
4) Négy igazgatósági tögnak 3 évre, egy igazgatósági tagnak egy évre, ugysziDte a háromtagú felügyelő bizottságnak egy évre leendő megválasztása. (Kilépő igazgatósági tagok : Blau Pál, Grfia-huí Alfréd, Rapoch Gyula, Vidor Samu és Strém Vilmos urak. — í£ilépö felügyelő bizottsági tagok : BettlheímGyöző, Lengyel Igná z és Haiphen Mór urak.)
Nagy-Kauíz«án. 1888. január 11-én. (
' ' Az IGAZGATÓSÁG.
.Figyelmeztetés.
1) Á közg} ütésen résztvenni szándékozó részvényesek felkéretnek, hogy részvényeiket a még le nem járt szelvényekkel együtt a bank pénztáránál intien nyereudó téritvény mellett az alapszabályok 43. §.a értelmében f, évi február 4 ig letenni szíveskedjenek, mely téritvény egyúttal igazolványul szolgálandó
2) Az alapszabályok 41. §-a értelmében csak azon nagykorú férfiú részvényes bir személyes szavazati joggal, kinek részvénye legalább is 14 nappal a közgyűlés előtt az ó nevére van beirva.
3) A szavazó l»pok a közgyűlést megelőző napon, délután 3. 5 órá'g, a bank helyiségben átvehetők; ugyanezen időben mu-tatandók be a felhaUlniazványok is, melyek alapján az illetők (alap-K-zabályok 43. §-a értelmében) maso; megbízásából szavazni kivannak, mivel későbben benyújtott felhatalmazványok tekintetbe nem vétetnek.
^ IRMLER és WAGNER
menyasszonyi kelengyék-, vásiou- is fehérnemüek kereskedése
Nag y-3EC a, XL ± X B ÉL -xx, _
aW EL váró atkája: palota atellenéöen. ~M Ajánlják dúsan felszerelt raktárukat menyasszonyi kelengyék beszerzésére lÖb, 200, 300, 500, 1000-1200 forinttól feljebb, ugyszintén /- kész fehérneműiket, úgymint:
Nói ingeffa Iegjobbchiffonból70 brtól 1 — 350 frtig| Női hálókőDtösők liarketból 1-20 krtól 3 frtig. , , a legfinomabb vászonból 2.50—7 , J , nadrágok , , 1—• » 2-50,„
, hálóköntösök chiffonból 90" krtól 1-6 , | » alsó szoknyák barkeiböl 1.30 , 4-50,
, nadrágok , „ 90 ■' , 1-450, j|| , derékfüiókböl óriási -választék minden '
, alsó szoknyák , ,150 „ 7— — „ ||| színben 1 frttól 7 ,
Nagy választék házi gyártmányú vásznakból, u. m. asztalkészletek, törülközők, kávésabroszok, csemege-kendők a legolcsőbbtól a legfinomabb kiállításig.
Nagy választék továbbá bejiyi Creas-bőr- és rumburgi Ghiffon-, Creton vásznakból Vi 9/| 10/i szélességben, (ágyneműek éa női fehérmefiek készítéséhez szükséges szélességben.)
\Czérnavás2on és színes kanavász, ágyneműek áthúzására 7 frttól 15 frtig.
\v Úgyszintén nagy választék mindennemű féfi fehérnemüekből, n. in:
Férn\ngek felvarrott gallírral és kézelőkkel ....... l'2O 1 60 2—3 frtig.
Fehér Téifi ingek gallér nélkül, felvarrott kézelőnkéi ellátva . . . 1-20 3
r^y , . gallér és kézelő nélkül......... 1-20 3
Férfi' piqoe ingek ................ 1-60 2 50 ,
;, kreton ,.................. 1-20 2-80 ,
, oxfort ,......... . ..... * 1-20 3 „
, Doubles.................' 2 50 3
Gallérok, kézelők hölgyek és férfiak részére legújabb minta szerint a legolcsóbb árakért, ugy a közkedveltségü ruggyanta gallérok és kézelők, melyeknek tisztításához szappan is kapható; óriási választék férfi nyakkendőkből különböző árakon, magyar és német szabású férfi alsó nadrágok 90 krtól 2 frt 50 krig.
Nagy választanban tartunk minüenféle téli, nyári, fehér és színes női és férfi harisnyaka', továbbá pamuk és gjapjuból kötött női és férfi deré'saü, valamint alsó nadrágokat. Mindezek dr. Jag<T tanár készítési módszere szerint kaphatók.
Végül pedig ajánljuk kitünó gyártmányú futó s^oba szöayogeinket méterenkint 20 krtól 1-50 krig. ágypaplanainkat selyem, atlasz, szóval a" legegyszerűbbtől a legfir.obbakig. Á?y- és aszUlteri-tőket, valamint csipke, ablak és ajtó függönyeinket, ugyszintén á'gy-matráczokVil is nagy választék van. Az itt felsoroltakon kivttl minden e szakmába vágó tárgyak a legolcsóbb árakért csakis nálunk szerezhetők be. Árjegyzékek, és költségvetések pontosin, ingyen és bérmentve kívánatra dküldetnek.
■Wajdits József könyvnyomdájából Nagy-Kanizsán.
Melléklet a ^alai Közlöny J ."P8 ik évi 2-ik számához

kéi
FltVELMEZTETES ,
á:talínos»n ismert, j<S hircémek ürYendrt * több oliUIulag kitah^etety sós
— kelendőségénél fogva — sok UiiniafD»k^iévéa ac ntóbb itérp, elhatároltam, hogy xiokon czimjegyeimet módo<itom a arm kik nyo ■ajit bár.m külsó »l*kjit Ttstem föl bejegyeztetvén azt egynersmiodved a budapesti iparkamaránál. '
SÓSBORSZESZ
jryors «nyhití«t eszk&iöi : CSDZOS ízajuitai, fagyáé, fog- é* fej faj dalnak, tzemgyengeaegelc. benu'áíok
ell-ii ; de különösen s bedi>r»söló»-keoö-gyoró-gyógyiEiSdnii, roasiágu igea jó tii
hxtatu
Védjegy 3ií*. »: 3123 4—12o
&H NAGY-KANIZSÁN
Vogii-ítitó síéiül ii igen ajánlható, a mennyiben * foggak finjii elűsegiü a ükt erosbiti és «. ni j tisttt, és 3i»RtAlan irt nj«r a szesz fclpirolgJU* utía r&Ja- ajánlaton e cter fejmosásra is a hajidagek erósitó«Ére á ÍVjkorpa képiődéa meg-akadályoiÁiára ^s annak eltirolíUsira.
Ára egy uagy Üveggel 80 kr., egy kim bb Üveggel 40 kr
i,álati utasítás mapvar vagy oécnet cTelTeo, bizumányosaiin séviorár&l éllitv minden üvpghez ingyen mellékeltetik.
Rozfnfe'd A, Scbwtra ayer éi Deutscb. Marton
^s Taube : Hubfr.
Brázay
Bnd»pp»ten. lV.k-rfíl«-t. Mnz< um aörot tís Kleir, Fesselhoffer, Bel«» József, Királv A Maiton Adolf Arronth Niíhao.
SW ADLO FKRE^CZ
Bu«!apest(-n.í-j ára :
VII.-, alíó-erdá-ior 3- *
• bdalrotteou őnműki'dó tát redőnyeit, hull&mtott aciélle-ábbi Brab«dalmszott BUeicek é« Brecik»f>í!e töltő és i kályháit, valamint közpi'Dti füiéíberendéseít, iáját siab-
dalma izerínt egy fagy több helyiséi ^ asámára, mely utóbbiai különösen aj r épületeknél, iakrlikoái, kórházaknál e'b" Bieljőttetesael, vagy BzeDCitetéa nélku
igen czéiecerüen alkalmathattik. Ajánlja továbbá vaiamennji ix éptiéa: Bzakmába tartóst roankáít, ugymiot : épület-, mű- és ■•érkezeti lakatos t^gla ée vakolat ieíbuzó gépeit kovftcaolt vaeból
munkáit.
Mintakdriyák és kölUigTetések ingyen éé bérmaatvo- 3OÖ6 15—26

figyelmébe!
magyar
divattá vált már a
LENCK-KÁVB
liaszcálaia nemcsak azérl. mert mogyar gyártmány, hanem mi-Fel a Lenek-kávé aroma, iliat és alkatrészek kifogástalan mi-oösége tekintetében feíaimulja a kerestedelemben előforduló összes pótkávékat.
Lenek-kávé kapható minden fűszer- és csempge kereskeres-kedéíbeD, s a hol a készlet már elfogyott Tolna, a t. közönség követelje mint magyar gyártmányt; a soproni gyár képes a legnagyobb megrendeléseknek' is eleget tenni. Czim : Lenek S, póikavégyára Sopron. — Minták kívánatra ingyen és bérmentre. 3148 10 —lő
♦♦♦♦♦^♦♦♦♦♦♦♦^♦♦♦^ >♦+♦♦♦♦**♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
*AJ Stirö sajtolt élesztő sysLjr ♦♦♦

Van szerencsém Nagy Kanizsa város, és vidéke t. közönségének becses tudomására adni, miszerint helyben király utcza 4 szám alatt oiegnyitottam
„ELSŐ XA6Y-K.\XIZSAT~
COMCOBDIA SDTŰ SAJTOLT ÉLESZTŐ GYÁR" l
czimen gyáramat.
Fötörekvésem o(Ta {ránvui, hogy vevőimet tűinél jutányos&bbau s a legkitűnőbb áruval láthassam el, miért is azon tiszteletteljes kérelemmel járulok eléjök, hogy törekvésemet minél tömegesebb berásárlással jutalmazzák
Maradtam magamat a t. közönség pártfogásába ajáoiva
M-igkii öcböitített tisztelettel
♦ ♦
7 ♦ e ♦
165 S —15
Herczeg Sándor
sütő sajtolt éleszt'"' gyáros.
B
EDDIG MÉG FELULMULHATLAN
a MAAGER W.-íelo
cs. klr. szal)rt<lalma/.ott, valódi, tiszta,
Csukám a j-olaj
Maager Vilmostól Bécsben.
Az orvosi tekintélyek álta! megvizsgáltatott és kÖOV léSZthetÓS^ge folytán gyermekeknek is ajiolható Ifg'isitább. legjobbnak elismert szer : mell- íiidö-bajok, görTely, daganatok, keléseb, bőrkiütések, mi-
- ------- rlgjOftjok, gyengeség stb. elleo — egy üveg ára I frt
I— kapható gyiri rak:árb»n : Becben, JKetitnarkt 3. szám »iat:, Tv* amint a« Oditrák-Magy*r birodalom legtöbb és jobb nevii --f [ '.áraiban.
I Nagy-KanlZBán és M*r'0ű Adolf" kereakedó uraknál
: Roasofeld Adolf
3137 H —18
ÉRDEKES ÉRTESÍTÉS.

(ryárt)»ti k#»itatbe« levő í* iiit>nki'(t»deiik«nt moíiütl iiépéidiiien lótjkarókal AiiÖDjcgfkf
im, (nakii rgynijlll én vagyok j
Ugyanotokkal hitmuiatos nlnit 4rn.lt nn*ll .i>lán>iJ[lu(Dt, még fiodig 1.I7 *r»k nflleii. alifC tmlH'lják rang • kí-iiitíni írrt :
hl
<M iTiHlll loíaJíarok ^^^Z
n«lellnnminíi,lKii .„letalappalélénkaiinüpojiománt. j f-i Ki\ 1/p tal .tömött i, m„|.,|( anyagból, eulj-a 3 kiló, etafia 1 II * w" •»• •
Csinos kén-sárga színű, elsőrendű bér-
líftf*VÍ.Í«L 'IPnlí hataaorut kék va|(7 tok.t. *öroa p.,.,op.tnll.l kü-RWtSI-UlKal UK -ulbellll 2 mater hoiaiu ee 1 4a Ml mal«r lailoa-
„J«n, Ujelíii) iinobb minó.ejr.U, d.r.bja 2 frt 60 kr. E r.ndkuül fio'im 4a nep takarók »Kvt»k»rókul ée atön;»K«kUl il liai.nalhitók
3 torltut ao
ából á!Un> pinui mnil. n-nul > IoKtoljmebb k]Til»lb-o; barmai; liubáüsk ■ heMkiuii^go. wupin 3 forim 70 kr«|c«ir.
"" Teljes Klj)s-készietek :^r^"^:::t;
MiUl 'eritfllirtl.anlyBminiDDr^tttojital körtllvévn nagyon di»f*,oiupáu 470 frt.
Aiouuai •cillit itt Öíitrák M-try«r birodalom b»rm«ly rétioibo pwitin
utánit v.gy n|A|flf(eB péuib«kUldé# mOll«tt« .WIENEK KAIIKHAUS"
A GANS WIEN, III. KuloDÍt««iu<) Nr. 6. T. 3171 9-10
MOLL SEIDLITZ POR
Tavaszi gyógyítás
Nyári gyógyítás
Őszi gyógyítás
Téli
gyógyítás
Vlít akínr HlMi '" »'"<!*" nobo.on a gjirjegy agy Udl dllül idltlDl ,,, ,., uoi.l. A .oknoro.ilA elég
látható.
Oyon gydgyhatás makaci gyomor- éa altnatbajok, gyomorgnrca, ny«lk, gyomorégéa iiékrekaaéaeknél májba-jok vértolulái areayér U a legkülönfélébb noi betegai-gfknél. Kgy eredati dobua ba«análati utaaiUaial 1 frt. lUktárak a> omág minden neveietóaebb gyófyaiertáraibao MOLL A |yá|yiier«li oa kk advarl liélllli, Stadt Btoi,
Taoklaaan 9 NaponU aiétknldéi utánvét mellett. 1 dobóinál keveaabb
nem küldetik
Ellaanril MOLL A. árkai Stoilaa
O|8 foglalkoiáiomnál fogva ai oo Moll féle Seidliti porai igen jó batAlt gyakorolnak; iimaram Clt egyaaer a miDdeiikorra ■ kívánok érte iiivélyea ,latnn naaale meg'-et ciak a gyomrot jóvá éa fot könnyűvé teaaik.
Tiistelettel Stíl.ke III F. lelkéx llonneMcliUfban
MOLL-FÉLE FRANCIA BORSZESZ ÉS SÓ
Legjobb bedörzsölő szar
ét minden meghüléti betegségek ellen.
(Mak vttíötli ha,miDien UVCR MOLL A. védjegyété* aUiráiit viifli.
rledortioléilll likerta haixuálnlkiilavény, cai't. mindaunemU teatfájdalmak él bébuliaiiál; burugatái nlakjában mlndmi lArelem éa acbiiél, daganatok gyulladA-lokoál. BalaSleg vimiel vegyittu hirtelun roaiullét, háuyáa, kdlika éa haimenéaoél.
E|y Uvaf ára kaaiaálatl aUaltiatal 80 kr. a e baktárak ai orivig mindeű Deveaetei gyogyisertár éa anyag kareakedetben.
Kaktárak Na|y-Kaniaaán: B-lui J. ty,tg;aaeré>i, Uoaenhld Adolf, Fe III hofer Jóieef, Frealma^j él I^etitich nrakuál
MOLL A. lyeiymrén ot. klr idvarl uállllé Béoi. Sltdl, TaoNlaalia 8 El.m.iíi HOLLA. yógjK.rü.i urho. HCri "
Kitüno Moll-féle fraacaia buraifir. éi lója vidékemeu hihetteulll mltkodiik KOIdjónnekem 60 üveggel, mivel aa emlierlar^ i'egitaégérekutiletet /ihajtok tartan magaiauál Uély tUclulettel
:»«1 lt -ifi Haraar, lelk«» Uicbolniiban.
ooooooooooooooooooooo

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO


is'1?


MGY-KAMZSA. 1888. janoár 21 én.
3-11* szám
Hnszonheíedlk évfolyam.

8 haaiboi p«nt«orbaii T. w*. dsior
ft titta .kí.it Hl kr-rt >-i-t *k tel fcitM-aiámlLvtek •i-cmu i-.-jro r
ZALAI KÖZLÖNY.
A tuigy-kanizsn\f'n Kereskedelmi íparbank", a a nagy-kanizsai onkénte* tuzi-Uó-egylet, a w nagy-kanizsai kisdedntvelü
A l*p tiellemi -észét i lift 5 kft»U
k k
ftjjytgi réssét i
Augy-Sanizsán
takarékpénztári épület
iEf-m^len levelek
egyesület", a wTtogy-kanizsai tiszti-ontegélyzö szövetkezet*, a „soproni kereskeHehni t iparkamara* nagy-kanizsai külváUuztmdnydnak hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
XalaváritieUD'eezer tankötelese vesai törvényes czi-melíeo igénybe AZ illám, községek és felekezetek »kto-atkészségét; tis
Az eróteijes nemzeti létet nyelT-ben, fajban és mÖTelódéibeo egy-arant biztositaai vágyó társadalom az odaadás minden áldozatkészségével
dedei ezreinekv sorsit regje kezébe 4 társadalom !
Az iskolában, sziszeken, hivatalokban, községházakban, nrnak és
felállított sitor vagy egy jól befödött szín megvédi ax idó riazOBt&g-
ságai -lien kisdedeinket, kik hintára!, vesszólerakással, kirakásra alkalmas kockákkal s egyébb olcsó játékszerekkel rzórakozva, az odahurdott bo-moiidotnboo játszadozva, vagy társas-
lát a kisdedóvás kimoDdbatl&nul fon- szegénynek hajlékában váljék égető!játékok közt vidáman danolgatva kis tus és szent ügyének szervezéséhez! napi kérdéssé a Kisdedek védelme
és
Ha kötelesség — a hossza mulasztásokon okulva — létfeanurtá-sunk alapjait az uj nemzedékek életében és egészségében is b'ztositani : Magvarország apostoli eirályaaak a a kiídedek sorsa iránt taoggitoU s örökre feledhetetlen érdeklődése otia — kell, hogy mindenki a szeretet buzgalmával vegye ki mél'ó részét a kisdedek védelmének nemzeti munkájából.
Zilavirmi-gye törvén) haiósiga bizalommal fordul e megye közönségéhez!
Bizalommal fordul a palotáktól a knnjhókig. mert senki sem zárkóz-
Mindenki
maga társadalmi
verseket vidáman tanulgatva, meséket és elbeszéléseket hallgatva, a
egyén: hatásához képest magyarázza világosítsa meg a népnek és községeknek, mily csekély áldozatoktól fü^g e megye kisdedeinek élete és egészsége, fo»g a kolsó munkákra! Az elbágyadt gyermekek szalma-
nagyobbak a kisebbek szemeltartásával is foglalkozva, napi élelmüket kellő idóben elfogyasztva — bevárják a mezei munkáról kazaérkező sznlöket.
utalt szülőknek otthon hagyott gyermekeik állapota feló:i lelkiismeretes megnyugvása. Magyarázzák meg nekik, hogy ezután nem kell pazarol* niok munkaerőt hoon hagyott gyermekeik megőrzésére; nem kell min-
zsákon vagy gyékényen is kipihenhetik a nap hevét és kis játékuk faradalmait.
Bármely alakban is rendeztesse-net be e nyári menhelyek — fódo-log jó Levegóról, a kisdedeket védő
dig rettcgniök, hogy házuk és községük árnyékről, egészséges ivóviiról s a felügyelet néltül h-igyolt gyerme- helyiség tisztántartásáról gondoskodni, kek á.tal felgrnjtatván, lángok martalékává liBZ.
hátik el azon szomorú valóságtól,' A kisdi'dóvásaak mai fejlettségé-hogy Magyarország halandóságának, hez képest kiidedeini védelméről az 50 — 60 százaléka a hat évet meg!anyagi viszonyokhoz és népességi nem haladó, tehát még iskjlába-aemi arányokhoz mérten főleg háromféle járó gyermekekre esik. v\ Rmodon gondoskodhatunk.
A tudatlanság, nyomor, feWpi K:sebb és szegényebb községek-gyizat hiáoyából keletkező balesetek 1 ben. a mezei munkákra és a gyér és legborzasztóbb véletlenek tömege-1 mekpusztuláaoak fóleg a nyári hősen pusztítják kisdedeinket; u^y,|napokban íel'&nöea számos esele-
Ily nyári gyermekmenhelyek ve-
zásért, állásuknál s különbeni foglalkozásuknál fogva fóleg tanítónők vagy tanítók nejei bízatnának meg. Ezek hiányában, mérsékelt havi díjazásért, lehetőleg a lelkész, föszol-igabiró és orvos közmegegyezésével példás életű és vallásos kedélyu. testileg ép, munkaképes. írni olvasni
hogy ez .országban, melyben a szüle tések száma aránylag nagyobb, mint bárhol másutt aggódva kell fajúik pusztulása ellen védekeznünk.
A kisdedóvis nemzeti s ember-baráti ügyének alig néhány évti/ed alatti fejlődése folytán hazánkban im már löbb mint 60 ezer gyermek nyer közel 500 óvodában, gyermek-kertben vagy gyermekmenhelyben gondozást; de e szám a nagy veszély elleni közös küzdelemben még
ire való tekintetbe, nyíri gyermekmenhelyek rendezendő* be.
Nyílva tartatnak juaius, július, augusztus és szeptember hónapokban. Legalkalmasabb heiyiséguk az isko Iának Irénkor ngy is üres tanterme; ennek hiányában valamely tüimentes és árvíz ellen biztosított fekvésű bérbeljiség. Sok szegény községben akad nemesszivu ember ki kertjének vagy gyümölcsösének egy részét e szent czélra felajánlja.
csak eleó lépés az e;6 és lelkesedésj Deszka és ponyvafedél, esetleg sürgős és balaszthatlao aktiója felé!Ja jól megkavicsolt titzta udvaron, Zilavárracgyének több mint 601 vagy más megfelelő szabid térségen
a magyar nyelvet tisztán be-s a gyermekek iránt szeretet-riseltetó nős foga-
tndó,
szélő
tel s odaadással
dan.-iók fel.
Ezen menhelyek berendezésének, fenntartásának a községi háztartás keretében megállapítható s 70 frttól 120 frtig terjedhető költségének jelentékeny forrását képezhetnék a keresetképes szülóklól pénzben vigy terményekben szedendő s a községi képviselet által a helyi viszonyokhoz képest megállapítandó, de mindig mérsékeli havi dijak, buutetéspénzeii vagy társadalmi körben egyéb címen befolyó összegek.
Tekintve az ily egyszerű menhelyeit fentartásAra igényelt s egyesek megterheltetése nélkül különböző alasban gyarapítható áldozatoknak csekélységét: nem lehet kétséges, hogy a birtokossag, felekezetek, köztisztviselők s általában az értelmiség együttes buzgalmával s meleg érdeklődésével felkarolandó mozgalomban ismétlődni fognak megyénkbeQ is a hazatiaságnak s emberszeretetnek, a gyermekek védelme Irorül, hazána*-ban több helyen meginditóan nyilvánult csodái, melyek az odaadás melegével, a torhetlen erély kitartásával a kisdedek védelme iránt tájékozatlan, kOMtayS's, sót olykor rósz iudulatu szMőt is ellenillhatlanul fogják e rendkívül fontos intézménynek elhódítani.
Óhajtandó, volna hogy a megyének legalábUllSOO lakossal bírómé-zóvarosaibao. és községeiben már állandó gyermesmenbelyek állittasanak
zetésével 10 — lő frtnyi havi dija- fel. Ezek számára az iskola helyisé-
ge igénybe vehető nem lévén, mindé nekelőtt a kisdedek befogadására egy tágas, világos s egészséges szobáról, e mellett pedig egy árnyas kertről, udvarról vagy szabad térről kell gondoskodni.
Az állandó gyermekmenhelyek vezetésével megbízandó nők valamely rendes ovodábati néhány hét alatt elsajátíthatják a gyermekek állandó elfoglaltatásánák, testi s lelki épségben tartásának, rendhez, tisztasághoz való szoktatásának ama fontos kötelmeit, melyek a kisdedeket a rossz példa veszélyétől megóvják s így ke-délyb:n valamint értelemben bizonyos fokig az iskolára előkészítik. Ily menedékházi dajkák az állandó kenyérkereset kilátásától ösztönöztet-ve, ebbéli kiképeztetésüket saját anyagi erejükből is eszközleudók. Bizton remélhető azonban, hogy a megyében fennálló vagy szervezés folyamában levő kisdedóvodá egyesületek,
jótékonysági egyletek, egyesek és testületek adakozásából, végül pedig az állandó menbelj felállUisát tervező városok és községek támogatásából és e célra alkalmas nők valamely rendes óvodában magukat saját auya-gi áídozitaik nélkül is kiképezhetik. Az állandó gyermekmenhely kőlt-ségvetéséuek tételei: a) a kibériendó
ivagy a község lelkes közremúködé-
isével újból építendő helyiség költsége; b) a menhelyet vezető nö évi
I fizetése, és c) a menhely első fel-
: szerelése.
i A készpénzben kiszolgáltatandó havi béreket jelentékenyen csökkentené némely szegényebb községben azon intézted s. hogy az ápolónők a szülőktől sorrendben, vagy egyéb megállapodás szerint kapnák napi élelmüket.
Alig szükséges rámutatni, menynyire kívánatos az állandó menedékházak érdekében, hogy a helyiség, fel-zerelés és fentartás összes dologi és személyi viszonyait, a megindított mozgalom e só percétől a szervezés miiiden folyamán keresztül egy az ügyet szerető s arra hivatott egyénekből álló bízottság vezesse és rendezze.
Minden szempontból óhajtandó, hogy a kedvezőbb anyagi viszonyoknak örveDdő s már 30Ü0 et megközelítő lakossal bíró városok és községek a kisdedóvásnak legrendszeresebb s legfejlettebb módját érvé-nyesiték oly kísdedóvodák felállítása által, melyek személyzetre, felszerelésre s helyiségre nézve egyaránt a kor színvonalán állanak, s a menedékház vezetőinek kiképeztetésére kö-zelfekvó alkalmat nyújtanak.
Ily rendes óvodák felállítása, bére dezése, fentartása s általában állandó ellenőrzése egy helyi lelkes és buzgó tagokból álló óvodá-egyesQlct támogatását sehogy sem nélkülözheti.
Tárcím
Azwi az alkonyán.
Hullott a in. ír.árnüh \mti\, MogifTan kóborolt m izéi A fctrvkdú krrt fíioil ott liek tu köpvoD (Kj Mfirnjö mélyen «lmerBitem Asoa »i alkonyon.
Hiot tgynilt &*& f«ll.f,«k,
Fai4 *ihirtál tépve meg
S*ii;t ■ jött t kép nemem •réb*
KlevOlt fijdkion
8 megunt utOm él»dt UÍT«Bb«D
AXOB »i ílkonjon.
A etillagfén?" *j« S a lomb'.i iíko»k Mi -1Í7 ki><iv*» olj Nek«d ii e újkoron, K.nQnt *:*w mut Álon mx mJkonyoo-
JCOifiUMd, — 0I7 zokOit Eltek MitdúlT* B elhiTT»dt,o Axoa *z nlkODjoo
Fixiyult leví1 lágy könnyedén Kefi«n*tt i* ballon •lém, ts •altOKett „miMd*n ma\6 cu NTBcndj m-i 101-Mdon! Letelem köfiaj«ii» • ÍMBOC^U lk
Mantxmnú
J záfogott hogy az ítéletet újból felolvassa, történt meg .' ligész Pétervár összes ne-
— R»ji — ' Észre leheiett venni, hogy ártatlannak: mesevei, a legelőkelőbb nemesi hölgyek
Irta: N vári Sándor érezte magát, vele együtt lehetett érezni, a császárné környezetéből, sőt maguk a
* ^ " hogy raartyrhalált szenved. ' császári herczegek és herczegnők az eli-
A bilófa már készen állott, lovas ko- A hadbiró még egyszer felolvasta az : telt aga: anyjával együtt ott térdeltek a
zákok vették körül a vesztöhelyet, ezer és ítélete', mely szerint gróf Petrowitsch császárnő lábainál, hogy tőle kegyelmet ezer kíváncsi etuber jött el. hogy sz^mta- Wassilowitsch Péter ksdet s császárné Ő kérjenek, de mind eme kérés és köeyör-nuja legyen ama szomorú pitianatuak, Felségével szemben elkövetett legdurvább géssel s/emben Katalin oly hidegen ma midőn egy ifjút végeznek ki. Az udvari sértésirt katonai ranajáuak, nemességé- radt mint a kő! Az utalás arra, hogy az í személyek számára is állítottak fel egy nek és ezekkel összekötött jogok elveszi- elitélt a magas társaság kedvencze volt,; tribünét s egy kiváló srép hölgvkoszoru ! léiére és kötél általi halaira Ítéltetett — j hogy Livádiában egy nacy földbirtok a környezte a szomornságos helyet, hogy' ,És most hóhér" — végié a hadbiró — ! sajátja, sót Oroszország legelőkelőbb és , ; kíváncsiságát k^elégi's . Járj el hivatalodban !" , egy érdemdúsabb nemesi családai egyiké- j
Persze az asszonj ok akkor épp ugy ' A hóhér átvette az elitéltet, két pri-: kének utolsó sarja, mitsem használt ! — mint ma, Éva leányai voltak, blazirttá bek leszakította testéről a ruhát, a fiatal^ A császárnó makacsul ragaszkodott a büntette őket az udvari élet, trhátnem csnda. ember közelebb lépettabitólához s amint' tetés végrehajtásához, ha ezek a hölgyeit > kivégzésnél valami a hóhér a hurkot nyaka körül tette, ajkai j És mégis ? Ezt a kegyelmet, melyet pikáns Í2t találtak És micd ama hölgyek.! megmozdultak: Éljen a császárné és Orosz-] semmi áron sem lehetett elnyerni, ezen kik különben IL Katalin császárné udva- ' ország! Szivpsen balok meg, — de Isten | kegyelmet megnyerte az ifjú számára ránál, vagy ped g az orosz nemesség sa- i a Ununi — ártatlan . .. ." Töob szavát! egyetlen egy köny, így éne sírt köny.egy . ionjaiban láthatók voltak mind mind ta-1 nem lehetett megérteni, a dobpergése el* ! az ifjúért igazi szerelemben lángol^--gyö-; Iáikat adtak itt egymáMnak. némita. A hóhér már kiakarta végezni az ' nyörü s?ép leányka könyje,Jn ótiatárta- j
, Azon a magaslaton, melyen a bitófát'elítéltet, de ebben apillanatban a hadbiró'ián szerelemmel szerette. • ^-N ' j felállították, állott az elitélt egyenruhája-! egy íryor^an odavágtató fehér zászlós lo Hát ez hogy történt meg KJ^ N < í j
J ban : szép, karcsú hátai ember volt, ki a ! vast piitantott meg. ki a hadbiróuak egy | Potemkin herczegnő egyik fényes es- ] '• pélervári társaság talonjaiban oly sok ! levelet adott át ; télyeiu a fiatal gróf egy válogatott női \
.asszonyi szívet tudo.t meghódítani, kiért Ez állott benne: .A császárné páran- i társaság központját képezte. Petrowitsch
oly sok tüzes asszony-szem oly számtalan csára az elitélt gróf Petrowifch Wassi-' gróf előke'.ö iskolát végzett Egy párisi in-j éjjelt tö tött ébren s kiért ugyanannyi j lovitych Péter rögtön szabadon bocsátandó ! tézetben nevelték, csakhamar szívesen Iá-szt*m sírt és asszonyt s2Ív vérzett J és összes jogai birtokába helyezendő. Po- [ tott vendége volt a párizsi társaságnak.
Mert a fiatal nemes ballépése íelvilla-, nyozta a pétervári társaságot, a gyalázit '■ és szégyen áldozata lett. magával rántotta o.-i nemes csalá ját. behunúlyositolta ősei bösi tetteit s beszennyezte a nemesi czi-mert. Az ifjú azonban aégis egyenesen i állott a bitófa előtt, szemének kifejezése ; meréíi volt, egy vonás sem mozdult meg j arciában, csak akkor borította el arczát feltün* halvány atin, nikűta badbiró hoz-
temkin.*
I ahol tökéletes politikai és sociális ság régióiban mozgott; és a párisi iskola és társaság Ketalin c-ás zára ö uralkodásai alatt is nagyon dívott Nem cauda tehát, j hogy az ifjút nem csupán nagyvilági mo- i dóráért kedvelték Péterváron, hanem azért j is, mert tiszti kinevezése csak rövid idő j kérdése volt már s aztán az udvar szolgálatába kellett volna jönnie. Hisz nem fiatal gróf? És a megkegyelmez tetés hogyan' utolsó ok lehetett áron körülmény it,
Az öröm moraja járta be a hölgyek virágzó koszorúját a tiatal gróf mélyen meghajtá magát m e hagyta azt a helyet hol csak egy arasznyi idő választotta el a
hol ál. ól.
Es ez az esemény, mely oly hirtelen, elv oly váratlanul jött, egészben talány volt Vájjon miféle bűnt követbetett el &
hogy Livádia legnagyobb birtokának ö volt az örököse.
Édes Istenem! már abban a szép romantikus korban is voltak emberek, kik nem csupán az idealismus-ért, hanem és különösen A materialismusért érdeklődtek.
Ebben a körben gyakran, nagyon is gyakran beszéltek a császároöról. És az a Petrovitsch gróf mint katona igazán lelkesült a nagy császárnéért; de nemcsak mint katona, hanem mint ember is !
Lelkesedéssel monda:
.Oh, a császárné szép, igen szép l Ha nem lenne császáruö. Istenemre, ben-sóleg. igazán teljes szívből tudnám szeretni !"
Potemkin herczeg a császárnő bizalmas tanácsadója meghallotta e szavakat melyek hivatva voltak a fiatal embert tönkre teoni. Éppen abban a korban volt, mikor csupán a gondolatok nem voltak megtiltva, mert nem lehetett őket megtiltani; meggyőződésről vagy elvről szó sem volt, s a császárod hatalmas jobbja, az a Potemkin herczeg már gondoskodott arról, hogy mindenkinek diktáljon meggyőződést és elvet. Ezen módon éltek akkoriban Péterváron.
És a szerelem ?
Csak egy titkos szereién, létezett az udvarhoz közel álló körben, de ez a szerelem, ha még oN tisztavolt is, csak a legritkább esetekben nvertmegeiösitést Tehát a szerelem és a házasság is diktálva lett
(Vége. köv.)
Mai számunkhoz egy negyediv melléklet van csatolva
HUSZOXHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
JANUÁR 21 -
A falusi permek-menhelyek cél-' járul, berendezéséről, nemkülönben a menhelyt vezető dajka kellékeiről s össze^ kötelmeiről gyakorlati tájékozást nyújt az országos kisdedóvó-egyesület megbízásából szerkesztett Dajka könyv cimú füzet. Bpest 1882.
A városi óvodák és falusi menhelyek coljával és fölszerelésével fog-
felvételi feltételeket igazoló okmányokkal ellátott bélyegtelen folyamodványok jao. 3 l-ig Pozsonyba az intézet igazgatóságának beküldendők.
— Felmentések a katonai szolgálat alól. A hadsereg és honvédség köteleiébe tartozó nélkülözhetetlen törvényhatósági és kö/ségi tiszti; ideiglenes felmentésére vonatkozólag a nelügyminiszter körrendeletet intézett a vármegyékhez, melyben elrendeli, hogy az e szempont alá eső köz-
g iselők — alis-
lalkozik az országos kisdedóvó egye- j igazgatási tisztviselők indokolt felterjesz-sület megbizásából szerkesztett ,Uta- [tésének 1888. január hó végéig okvetlenül sitás a városi kisded nevelő-óvó-in-ime8 kel1 Wrténnie.E tiszt;"--'-1- •'■-tézetek és a falusi menhelyek felál-' ^ő^y^a'!^ litasa és szervezés ügyében.' cimú Iatara a kjrily engedélyével, polgári" al-füzet. Budapest 1878. ^ : kalmazásukban meghagyhatok.
Az óvodák és falusi gyermek- — Tartalékonok behívása. A hon-
menhelvck népszerűsítését tanulsá-; védelmi miniszter e hó 9-én törvényjavas-fs?.n (áralja a Piro, könyv. Bn-;^^-^.^^:^..^
1S82.
Közművelődési egyesületeinknek a kisdedóvás terén tanúsított hazafias buzgóságát érdekesen tükrözi vissza „A magyarországi közművelődési egyesületek élete" cimú munkálat: Budapest 1S87.
A kisdednevelők országos egylete a kisdedóvás érdekeinek képviselésére Kisdeduevelés cimú havi közlönyt i-ad ki.
A kisdedóvás ötven éves történelét P. Szaihmáry Károly méltatja magyar kisdedóvás és nevelés története* cimú munkájában.
Egyebekre nézve nem az a kér-

dés, hogy nagy tervekkel, de késlel-tu'dve. hanem hogy mérten és sürgésen eszme, diadala biztosítva' lesz. ha a magasabb jellegű kisdedóvó intézetek, egyes községek anyagi viszonyaihoz képest — egyelőre az alsóbb jelle-güekból fejlesztctnek.
C<ak az első alapokhoz hozza meg miudeuiíi a maga fillérét és jóindulatát s az f lszámíálhatlao testi s lelki jó-at áraszft egyszerű menhelyek csakhamar kutforrásává válnak a nemzeti életerőnek, s ellen-áilhatlanul keltik fel mindenkiben a kisdedvédelem mennél rendszeresebb keresztülvitelének hó vágyát.
Mert amint az országos kisded-uvú-egyesület jeles elnöke a félszázados ünnepen hangoztatá: a áisd- -dek védelmével és nevelésével nagy nemzeti cé! szolgálatába állottunk; másrészt érezzük hogy az em beriség törvényét követjük jótékony munkánkban. A gyermeknek, aki még senki és semmi elíeu nem vétett — van legtisztább, legteljesebb joga a boldogságra.*
Zalavármegye társadalmai tehát a legszebb, legmagasztosabb feladat, hogy e megye kisdedeit magyarokká,'egészségesekké és boldoggá tegye!.
csapattestéknek tartalékosait és szabadságolt állományú honvédéit hét napi gyakorlatra fogják kivételesen és azonnal behívni, hogy az új fegyver forgatásában ki-képeztessének. E rendkívüli gyakorlat a rendes fegyver gyakorlatok számába be nem számittatik: a hozandó törvéay visz-szaható erővel fogna birni, a mennyiben kiterjed a már eddig megtörtént behívásokra is.
— Trefort éi* a néptanítók. — A néptanítók részéről sürüen hangzik a panasz, hogy fizetéseiket és egyéb illetményeiket rendetlenül és elkésve kapják meg. Trefort vallás- és közoktatásügyi miniszter most felhívást bocsátott ki valamennyi törvényhatósághoz, hogy az illetmények pontos kiszolgáltatására a leggondosabban ügyeljen fel, valamiDt arra is, hogy e czél-
ra a rendelkezésre álló legbiztosabb jöve-! delmi forrás hasznáttassék fel s az iskola iszonyokhoz minden egyébb szükséglete csak akkor alkossunk. Az elégittessék ki, ha a tanítók jogos igénye-
Tudnivalók.
— A kivándorlók figyelmébe.
A/ ameiikai magyar-o-ztrák konzulok köz -i';>ei arra indították az osz'rák helytartó-<á[.'ot, hogy a kerüleii kapitányságok által írlietöleg írárolja a kivándorlást. Kpns-tatáltatott. hoü.v c-upán Xew-Yorkban i'UOOu ember érkezik évenkint Ausztriából kik úgyszólván valamennyien ipar-üzök. A bennszülött munkások nagy számban vannak, hogy az idegen munkakere-sók alig bírnak foglalkozást találni; ezenfelül az amerikai niúnkástársulatok is minden nióiioii üldözik a bevándorlott munkásokat. Magyar és osztrák kíváudor-lók ezrei térnének vissza szívesen régi hazájukba í\ csakhogy koldus szegényekké lettek s akarva nem akarva fenékig kell ■kiüríteniük a szenvedések poharát. Ügynökük. Kik a nagy bécsi üzletekben tekintélyes fizetéssel voltak alkalmazva, most bányákban dolgoznak, egykori lovassági tisztek egyszTfi kosstabler-állást töltenek b<; stb. A bevándorlott „zöldszarvuak" — isy nevezik az európaiakat — a legalacsonyabb munkára alkalmaztatnak és örülnek, ha enniva'ójuk van 1
—: A pí>z-onyl ni. k. bábaképzóin tézetben a nyári uia<:yar-tót tanfolyamra a felvétel március í — iű ig bezárólag tart. Feltételek: 21)—24 éves kor. olvasás s irá.-bani jártasság, erkölcsi bizonyítvány, jó egész-ég. A növendékek az intézetben szállás s élelmezésben részééinek havon-kint előre fizetendő 10 frt. 12 növendék részére 40 frt állami segély van rendszeresítve, melynek elnyerése végett a ngymit közoktatási minisztériumhoz címzett, a
inek már eleget tettek.,.Tekintve azt, — irja a miniszter — hogy a nép'anitók fontos hivatásukhoz képest á'talán véve úgyis mostohán vannak di-jjazva és megélhetésük szempontjából javadalmaik pontos és kellő időben való kiszolgáltatására vannak utalva; tekintettel arra, hogy javadalmaik elkésett kiszolgáltatása esetén anyagi romlásukhoz vezető és állásuk tekintélyét aláásó kölcsönkérésre vannak utalva; tekintettel végre arra. hogy sz anyagi zavarokkal küzdő tanító nem ké^es feiadalá-nak higgadt teljesítésére, minek következtében az iskola és a közművelődés kárt és hátramaradást szenved, etárgyban teljes bizalommal fordulok a közönséghez." A miniszter egyúttal utasito'ta a tanfelügyelőket, hogy az iskolaszékeknek az államsegélyről szóló nyuytatúját csak akkor láttamozza, ha biztosítékot nyer. hogy legelőször a tanítót fogják kielégíteni.
Kómái útirajzomból.
— A Pápa nii-éji-. —
A jubileumi idő közép s igy a magasztos nagy ünnepély fény pontja mindenesetre 1888. évi január 1 ére esett, mint. a római tathoiikus ke- j resztényvilág legfőbb pipja, * Papi által tartott félszázados áidozársága szent mise idejére.
Két nappal elóbb Szent-Péter temploma elzáratott a közönség elől, hogy a templom közepén alkalmazott ( korlátot szabadon eUészithessék. — j Oszlopok helyeztettek erősen a fel-! szedett márvány kövezet közé és1 ezek deszkákkal szegeztettek össze,, mely aztán biborszőuyeggel bízatott be. Ez ideiglenes alkotmánynak erősnek kellé lenni, nehogy a hozzá támaszkodott közönség benyomja és >z^ által kellemetlen nevetaéget idézzen[ ele, mire különben is az olasz nép igen hajlandónak érzi magát.
Ezen oszlopláuczolat a templom déli részén a vatikáni épülettel kapcsolatos átjárástól kezdve a közepén huzaton egész a templom fóhajója alatt levő szent-Péter oltáráig, hol csak a Pápa misézhet, vagy általa külön engedélylyel biró fóp«p.
A korlát két oldalán volt a nagy közönség zöme, melynek tagjai vő-rősszinü belépti jegygyei bocsátottak be, ily jegy 50 ezer adatott ki, mig a templom felső részéhen helyt foglalók sárga vagy bamuszin jegygyei bírtak s ily jegy 12 ezer osztatott ki magasb állású egyházi és világi személyiségeknek.
Én a 2152rdik Ezámn jegyet kaptam, mely száraz domboruyomatu pápai pecséttel van ellátva következő
feliratul: Prefettnra Dei S. S. Pa-lazzi Apostolid. A jegy szövege pedig ez: Givbileo Sacardotile Di Sva Santita. Bátorfi Lijoe szerkesztő pótra assistere álla Mes<-ache Sva Santita celebrerá nella Basilica Vati-kana domenica l'geunaio 1888 allé ore 9 ant Vaticanó 26 diceuibre 1887 II Maggiordomo di Sva San-titá Lvigi Macchi I/enbitore del preseute biglietto deve essere vertito decentemente ed in abito borg-hese. 11 biglietto é personale e deve uiostrarsi ai ingresso ed a qualun-que rit'hiesta L'igresso é dal portico dí Carl'o Magnó.
Még egy másik püspöki dombar-nyomatú s ugy látszik ellenőrzési pecséttel ellátva van melynek körirata nem olvasható el.
Mindezekből latható, hogy a ju-biláris szentmisére mily szigor alkalmazásával ersztették be a közönséget, e napra a zarándokok létszá mát a világ minden részéből 45—50 ezerre teszik, mely számban mi magyarok 230 au vettünk részt. Előbb érkezett zarándokok számát 150 ezerre teszik. ».
Az uj ér első napjának reggele, az általunk különösen oly epedve várt nagyjelentőségű nap hajnalán már lázas élénkség uralgott a főtemplom körül. Mi azonban, kik a világ legnagyobb temploma szomszédságában a .Santa Mária* épületben nyertünk szállást, kifejezhetlen édes érzéssel hallgattuk a harangok sajátságos melődiáju kongását, mely órától egy egész óráig tartott s közelségénél fogva bnverővel lánczolr ie bennünket. 7 órakor már a téren voltunk, hol a közönség ezrei rajként hullámzottak s nem sokára retteaetes tolongás közt a keleti oszlopzat alatti ajtóknál pápai rendőrök fedezete alatt s a jegyek előmutatása mellett eresztetett be a hivők serege. A főajtónál ismét csak a jegy felmutatása melleit juthattunk a templomba.
Feszült várakozás és mindinkább szaporodó tömörülés izgatottsága alatt néztünk a korlát közötti térre, melyen minden két lépésnyire festői öltözetben sárga és piros egyenruhában a pápai .schweiezi gárda" fogalt állást. Idóközönkint főtisztek, magán hivatalnokok, főpapok jártakkeltek.
A tömeg lassú szakadatlan zu-gását végre zaj váltotta fel, az ala bárdos pápai testőrök jelentek meg négjessorban, ntánuk bíborosfőpipok dúsan aranyozott vánkoson a ,Tia-rát" hozva jelentkezett közelsége Ö Szentsége megérkezésének.
Egyszerre csak, nekünk magyaroknak, szokatlan lárma idézett elő a a boszusággal határos megütközést. Óriási chaosban a kere?ztényvilag minden nyelvén hangzott a ,vivát* majd a .taps* és kendők lobogtatása jelezte, hogy ő szentsége beérkezett a templomba s valóban trónusán az ngynevezett sella gestatorián or-nátosban s fején infulával, lássa lépésekben hozva, a korlátok közti téren haladt befelé a szent Atya jóságos ■mosolylyal ajakán, s jobbra-balra osztva kezével az áldást.
A mi éljenzésünk is belevegyük a szakadatlannak látszó üdvözlés hang-vegyületébe.
Fent a templom fóhajőjának cho1 usán a pápai hymnust zengő ének és zenekar játszott a bevonulás alatt, de annak hangját elnyomta a közönség lelkesedő kitörése.
Az oltárhoz érve csend lett, s mig csendes miséjét Ő szentsége 50 bibornok és 300 pü>pök között végezte, az alatt a templomi ének erőteljes elSadáaa áhítatot keltett minden hívőben.
Mise után Ó szentsége Szent Péier és Pál sírjához ment le imádkozni, honnan visszatérve következett ax altalános áldás-adás, mely alatt térdre borultak a hivők ezrei í meg ható jelenet tárult fel. Éreztük lel
künkben a fenséges hatást, » TÜIUB szerkesztője római utazásából Tisssatérve
áldásának ^Idogitó ^.^r^i^^J^^^JS^' tetlas *Me* megnyugvást és i kloi^ kereak ifjak 0Ilképz0 egyletének ama isteni tudat melegét, hogy messze j választmánya felhasználta s Rón: y a magy. útról ide zarándokolva, részt vehet- franczia bizt. társaság titkára vezetése tünk a 350 millió keresztény hivő- mellett küldöttség tisztelgett nála, mely világ közös Atyjának, Jézus-Krisztus, alkalommal sikerült is egy felolvasás mep-helyt»rtójának, Szent-Péter utódjának ^f" megnyerni A felolvas*> tánczczal „_;_. ,., T V_f , , , ,■? | egybekötve febr. 4-eo tartatik meg a XIII-dik Leo Pápának legszebb ttn- [ C^ÍDO dUrterlllébeI1. ürömmel nézünk népén. Láttuk szemeiben az átszel-lemültség szent varázsát, hallottuk őrömében reszkető hangját és lelki gyönyörrel hajtottunk térdet fejet kiterjesztett karjainak áldásadása alatt. E magasztos jelenetet nsm feledhetem soha, 3 ha majd elbal ajka-
ezen valóban élvezetesnek igérke ő szép estély elé.
_ StatUtika. Xagy Kanizsa város rendőrkapitánysága álul a kir. ügyészséghez beterjesztett statistikai kimutatás szerint a lefolyt 1887. évben a közig, hatóságok hatáskörébe utalt kihágások miatt 1079. egyén ellen tétéiért folyamatba az
mön a szó, elszálló lelkem utolsó'eljárás.""fezek közül felmentő ítélettel 76, sóhaja is hála lesz, hogy a gondviselés panaszviszavonás folytán 25 nyert beszün- e vallásos kegyben !**&<■■ ~ 235 pénzbüntetésben mara-z taltatott el, — "43 pedig e zárással bún-1 ^ e J %dlk
megengedte, hogy e részesülhettem, e jelenetnek tanuja lehettem és Ó szentsége áldását eluyer-
hettem.
Visszajöret még lelkesebben tört ki az éljeozés, de mást, h«gy láthas-snk a szent Atyát, folyton szemeinkbe toluló könnyeinket törültük, körü'.őt-
Nemre
g
a%adll)l[ak szamk
765 férfi és 314 dö. A felsorolt számok baa nem foglaltatnak azok, kik elövizs-gála'i fogságban lévén, a büntető birósá-Ságokhoz átkisértettek.
— Keszthely vnrog képviselő testületének kiigazítása f. hó 9-én Gödé La bó löklt ltt ttttt
........ _„....,-------- ----------,--------- -j03 fösz0!gabirú elnöklete alatt tartatott
lem igen sokat láttam s hallottam I meg A szavazás reggeli 9 órától d. a. 4
zokogni is Kikor Ó sz ntsége fején | óráig, — a szavazatTsszeszámitása pedig a Tiara volt 5 igy még inkább lé- 4 órától 6 óráig tartott. A részint kilépés
— részint elköltözés vagy elhalálozás folytán üresedésbe jött 12 városi képvi-
lekboldogitó hatást gyakorolt.
volt. A rajta levő bélésű mintrát
Áldást osztó kezén a spanyol királyáé által most adományozott roppant gyémántokkal ékesített gyurü s vörös selyem német császár küldötte, mely brillantokkal, rubinok smaragdok és zafírokkal dúsan volt d:szitve. Az angol királynő arany kannát küldött arany taluával, melyet Ú szentsége a jubiláns mise alkalmából kézmosásnál használt először. A ma var király művészi becsü keresztet küldött, melyet a drágakövek sokasága még páratlanabb becsüvé
teszik.
BATORFI.
i r
— Lapunk felelői szerkesztője Ró-
selö és 2 póttag választása a következőleg ment végbe. Beadatott 136 szavazst, melyből Csathó Alajos felső leány hk. tanító 135, — Szabó Pil ügyvéd 135, — Udvarhelyi Gyula polg. isk. igazgató 134, — Koller Ferencz földbirtokos 132, — Lénárd Ernő ügyvéd 132, — Stieder Lajos ügyvéd 132-, Hoffmann Samu ügyvéd 132-. Dr. Singéi Bernát orvos 131-, Dei-ninger Imre gazd. tanint, igazgató 130-, Ulmann Venczel magánzó 129-, Farkas Miklós gymn. igazgató 125- és Vértessy Iván ügyvéd 106 szavazattal rendes tagokul Nagy István bábos 131 és Ríersch József bádogos 129 szavazattal pótugo-kul megválaszt&ttak. A városbiró _lí tanácsos, városi ügyész, pénzt: mok adószedő és gyám választása mai napon 14-én megy végben, melyből jövő számúnkban hozandunk értesítést.
— Szarván csapatok. A „Vasme- W" Lapok'-ban olvassuk: A vármegye Zalával határos vidékéről, nevezetesen a ük h
mából szerencsésen megérkezvén, a lap : ^»™ hirt veszszük, hogy
szerkesztését ujbol átvette. ~J*" ^ misierjnt s21r?aaok egész
- Síép tett. A n. kanizsai .Kisded- ! tban jelennek meg s a földeken nagy nevelő E^esüleT jan. H én tartott vá- kártP okoI„Jak.
ült Grünhu;Henriknés, Vidor ^ ^^^TZiS^'■
"t E'tner Sándor- S2Bca IiUán' Boz"y Imre
mány, Ugok közt gyűjtés rendeztetvén, a' f^ Bernát Építési költs^rtóO «r felülmaradt összeg szegény óvodás gyér-, £j£l£j 6^^^ ^^eszközök mekek Mruhazasara ford.ttassék, melj ha- ^l^Z'^er frt Sédig a tartalék-
választmányi tag úrnő ei mából gyász koszom Kl k kö űj
tőkéhez fog csatoltatní.
— A keratbi-lyl gymnázinm ügyében e napokban Sva^its Benó zalai iois-
— sőt & Keszthely városnak ki
tos szellemi és anyagi ügyét hathatós párt-
tározat január 16-án foganatosíttatott is Másnap Vidor Samuoé (kinek mély fájdalma az óvodában léte alkalmá\al ía kő-
nyéket fakasztott szemeiben,) Knáusz «u o u.r»».~.------------
Boldizsárné, Fesselhofer Józsefné, Scherzípán vezetése alatt ünger Alajos keszthe-Albertné (indítványozó) s az egyleti titkár lyí ker. orsz. képviselő, idósb Reischl Ven-jelenlétében az Arany János-utczai ovo cjelvárosfóbiró, LéoárdErnövárooittgyéaz, dában ruhakiosztással H szegény gyermek Csirke István városi főjegyzőkből álló kül-írvendeztetett meg, előbb 8 és igy össze- ' döttíég járt Trefort Ágost vallás- és köz-sea 22. A hálás szülők gyönyörrel nézték oktatásügyi miniszternél, kérve, hogy a gyermekeik repeső örömeit. A kisdedne- keszthelyi régi gymnázium tervezett be-velő egyesület lelkes hölgyei pedig ujab- szüntetésétől — a maga részérő: aljon el, ban is érdembabért fűztek ama hervadhat-' ~~' ' e—*k»iv városnak kiválóan fon-ian koszorúhoz, melyet az intézmény megszilárdítása által szereztek.
— i „nagy kaniual Társaskör* 1888 évi jan. hó 21 -én saját helyiségében zártkörű tánczestélyt rendez. Belépti jegy ára: tagoknak 50 kr„ nemtagaknak 1 frt. Kezdete 9 órakor. A meghívó másra át netn ruházható.
— Meghívó. A kis-kanizsai polgári olvasókör 1888. évi január hó 21-én saját helyiségében tartandó tánczvigalomra Belépti dij: családfő 40 kr, csalidtagok sze-mélyenkint 20 kr. Kezdete fél 8 ójakor. A tiszta jövedelem a könyvtár gyarapítására fog fordlttatni- Jó ételek és italok kiszolgáltatásáról gondoskodva van.
— Kimutatás. A n.-kanizsai iparos ifju-ág önképző egylete által 1887. decz; 26-án a .Szarvas" venHeglö termében rendezett táncczal egybekötött jótékoay-czélu műkedvelői előadásáról. Mely alkalommal at összes bevétel 280 frt 45 kr, az összes kiadás pedig 178 frt 9 kr, maradvány az egylet javára 102 frt 36 kr. Felülfizetők az egylet javára Belics Ferencz 10 kr. Tarányi Ferenci 2 frt, F.scher Gusztáv 35 kr, Grosz Márton 50 kr, Pet-rics Ödön 50 kr, Weisi F L. 1 frt, W»j dits József 1 frt. Mely összegért fogadják a mélyen tisztelt félülfizetők hálás köszönetünket Ugy szinte a szíves kexremnkö-dő hölgyek és urak, kik is jótékonyczél ér dekében velünk közreműködni srivesked tek. S továbbra is magunkat becses piit fogásukba ajilva maradunk mély tisztelettel. A rendezőség.
— Fekete József a .Magyar Sálon"
fogásába ajánlott*. A miniszter megiaé hogy biztost fog a helyszínére kiküld' Keszthelyen — különösen a szülők — rettegnek a gondolattól, hogy a gymnázium megszüntetésével, mily súlyos gondok fog-j4k terhelni. A legnagyobb mérvben szük-keblüséget lát mindenki a tervben, hogy egy kisebb várost 100 évvel visszalökve, ezzel egy mánk emelkedhessek. Igy biz-nak abban, hogy a gymnázinm megmenthető lesz.
— A i>üme»iil műkedvelők a helybeli reáliskola tápintézete alaptőkéjének gyarapítására f. hó 7-én szinielótidást rendeztek, mely alkalommal az összes bevétel 150 frt volt Ebből levonván a 40 frt költséget, maradt az emiitett czélra 110 frt — Felülfizettek: Ádám Iván igazgttó 2 frt, Scheiber Sándor 1 frt Baán Elek 50 krt, Kaufmann Géza 40 kr, Würzburger N. 50 kr, ifj. Scheiber L. 70 krt, Szűcs István 1 frt, Holub János 1 frt, Bükhel A. 1 frt 30 krt, Hetyei Károly 1 fit. Hild Mihály prépost 2 frt, Petlanovits plébános 1 frt, Hókkor Pál 1 frt, Eitner Sándor orsz. képviselő 1 frt, Sümegi Kálmán 1 frt, Sümegi Tivadar 1 frt, Apfel Géza 50 krt, Hladny Júlia 3 frt, Löwenstein J. 50 krt, Nusal János 2 frt, Orbán Lajos 1 frt, Czische József 2 frt — A felülnzetök, valamint dr. Kellemen Károlyoé és Kováts Matild úrhölgyek. Bükhel Antal, Sümegi Tivadar és Ivachirustal István urak, kik többnemü szívességet tanúsítottak, fogadják a műkedvelők köszönetét Dr. Kellemen Károly rendező.
HUSZONHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
1888 JANUÁR 2l-éa
. KÖröskényi látván kir. i —A „C«»ino* e«Wlye. Múlt szóm-(permekeikkel. Svastite Hugó és neje Víz-1 oaztrákh ónban általánosan ismert Dr.Rosa
részvétünket -t'elolv
postatiszt keáVea kis 6a roncsoló toroklobban meghalt. Tisztelt barátunk fogadja
ksáat tartott Makay Dezső kir. törvényszéki biró or múlt szombaton a BTársas-kör"-ben. A szépszámú közönség élénk érdeklődéssel hallga:u a tudományos felolvasást, mely szerzőnek bő olvasottságáról tárgya iránti előszeretetéről tanúskodott. Áltilában igen helyes ■nek tartjuk a komolyabb irányú felolvasások tartását, és elismeréssel adózunk a buzgalmas felolvasó nemes igyekezetének.
— AbUkcsöröiupÖtó szerelmi dráma. Most már ilyen is van. A fővárosi napilapokban majdnem mindennap olvasható , véres szerelmi dráma, meggyilkolt szerető", stb., de olyan a milyen a múlt vasárnap éjjel U'órakor városunkban történt, nem igen fordul elö -és méltán megérdemli a fenntebb említett czimzést Az eset következő: Kobhelyi János czipés^-segéd egy idő óta szerelőn viszonyt folytatott valami szőke hajú Naczával, a kit tőle egy kocsis elhódított. Múlt vasárnap a hódítás már abba a stádiumba lépett, hogy Kobhelyitől szeretőjét a szó szoros értelmébe elcsenték. — Kobhelyi az iszonyú valóra ébredve oly dühbejött hogy jól bepityókázott állapotában a magyar-utcán, — hol hölgyét eUftcteuék, — neki esett a házak ártatlan ablakainak és küencz ház ablakait bezúzta. — A nagy csöröm-
V pöiési messziről meghallotta a rendőri éjjeli őrjárat és tutó lépest haladott a zaj felé mikor Kobhelyi uram észrefette, hogy baj lesz, eszébe jutott az a bölcs mondás, a mit az egyszeri embereknek mondtak hogy .fuss vagy fizesa" ó az előbbit választotta éa a mint inai bírták, kei eket oldott, a rendőrök utána, a hajsza nem tartott soká, mert Sííltényi Ignácz lakása előtt, hol munkában van, utolérték és be-kisérték a dutyiba. —.Mikor másnap reggel a tőrt zúzott ablakokat vele rendőri kiséret alatt megszemlél tették éé látta a tetemes kárt, így sóhajtott fel, biz az az egész leáuy nem *rt ennyit! buooy nem!
— Nynrí Sándor lapunk munkatársa fiatal mütőrtéDéBZ, miként már jeleztük, a magyar kormány támogatás mellett Kupeczky János magyar fesiőmü vész életrajzát és müveit fogja megírni, 3
' ' a német birodalomban kutatásait be is fejezte. Jelenleg Ansztriában folytatja munkálatait s legjobb adatai szerint ily Kupeczky-festmény gróf Festetia Tasziló úr birtokában is van. Percet sem kételke-düuk azon, hogy a nemes prof hozzáférhetővé teetdi ama képet, hogy a magyar mu vészről irandó mutörténeti nmaka minél teljesebb legyen. Ugy tudjuk, hogy Nyári ez iránt felak&rja kérni a gróf urat.
— Sztnxáfilón ujduiisitK. Lapunk egyik barátja a kővetkezőket irjaiXe tessék t. szerkesztő úr azt gondolni, miszerint ezen czim alatt azon kitűnő szerkezetű villany lámpáról akarok szóiani, mely Ilua-nfeld Adolf nagykereskedő szívességéből oly szépen megvilágítja a helybeli coreo egy részét és melynek testvérei mind a ,Polgári Egyletben" mind a „Casinóban" nagy szerepet játszanak; — oh hogyan is
. szóihatnék ilyen világosságot terjesztő \ csekélységről, midőn a oly nagyszerű posta és távirda-helyiség sötét folyosóit még jobban elsötétítő újdonságról emlékezhetem meg, mint a újonnan alkalmazott szárnyajtó. Sokáig tűnődtem, vájjon mi czélja lehet ezen ki- és befelé egyaránt nyíló ajtónak. Először azt hittem, hogy táu a lághuzamot kívánják általa koilátol-ni. Be fiié toltam (mert oyitani nem lehet) az ajtó 'egyik felét, mi által pompás léghuzam kerekedett; — midőn kifelé akartam jönni, egy befelé törekvő egyén az ajtót oly erővel taszitá felém, hogy a szá iambsn lévő szivarszípka majd hogy a torkomba le sem szaladt. (Szerencse, hogy a pontinál minden olyan lassan megy.) l>e a ki viliről jövő, néhány dobozzal megter-
baton a „Caaino' tombolával egybekötött | íendvay Viktória — Irén, József.' Ödön,
ánczkoszorucskát rendezett, mely ezen egylet eddigi mulatságainak határozottan a legsi Kerül tebbje volt Ékes hölgy koszorú, jókedvű fiatal emberek, a szép tombola nyeremények elegendő számban, ennél többet — és 50 krajczárnál kevesebb belépti díjat, kívánni valóban már nem is tehet' A belépést a csekély belépti dij az ottlétet a következők tették igen kellemessé : Blau Pálné, Bettelheím Róza. Bet-
Láazló és János gyermekeikkel. Svasiits Ilona és férje Varga Imre — Jenő, Magda és Károly gyermekeikkel. Svastiti Róza és férje Spur Jánoa — János és István fiiik-kai ugy ezek gyermekeivel. Svastits Emília és férje Juhász Kálmán — Béla és L»nke gyermekeikkel.
— Jeiuifxh »l Keszthelyen. A keszthelyi jótékony nöftgylet jan. 14-én alaptőkéje javára jelmezbált rendezett
féle-balzsam Pragner B. gyógyszerésztől Prágában, és mely az osztr. magy. állam minden nagyobb gyószertáraiban kapható.
Budapest: Líncz:
Trieszt:
elheim Sigfridné, Bettelheim Markusné, [ melyben Oszmán Gizi lengyelnő, Henrz Bachrach Gyuláné, Blau Lajoané, Blau ; Antalné roikadó, Emecz Gizi százszorszép. Tioka. Blumenschein Vilraosné, Blumen- Gáspár Lenke Lenke borostyán levél, Ze-schein Katicza. Cseresnyés Sándorné. Cse- ' ligman Izabella hópehely, Reischl Károlin resnyé; nővérek, Ebenspanger Lipótoé. hableány, Vojnich Jolán rácznő, Csutda dr. FártiekLiszlóoé,Fisch! nővérük, Fischl Lujza aratóleány, Kvacíók Irén pásztorié-Fülöpné, Fischl Pálné, Fischer Samuné. és ány, Nagy Margit parasztleány, Nagy Gi-Ödónné. Fürst ígnáczné, Goldstein Jaque i- zella elsí,ászinö és Puly Irén nefelejts jel né, Garai Benőné, Hetfi Sománé Heimler mezben vettek részt. A mulatság kedélye-Jótsefné, Hitschel Ödönné, Kalivoda Já- sen folyt le s a négyeseket 32 pár lejté: nosné, Kohn Ödönnéj Lukácsné Löwen- hozott is mint halijuk vagy 70 frtot az steinne tSzt.-Péter) Löwingerné (Mar- egyesület javára.
burgj, Löwinger Ig&áczné Löwiuger nő i __________
vérek, Löwinger Lajosné, Löwy Adolfaé, i Marton Adolfué, Markbrener Lipótné, Neu JÓzsefné, Pollák Paulina urnö Pollák Szabina, Práger Béláné, Rosenfeld Lajwné, Rcseufeld Vilma, Rotschild Samuoé. dr. Rotscbild Jakabné, Hechnitz Vilmosné, Rechnitz Adéla, Rotschild Albertné, Rei-
— P. P. Sajnáljuk, Mivé kaptak. Misikra
□*-■ tudónk mi Bem, d* egyik közelebbi sikma Cdrstlet!
— Menyei r. h. Tapolcza vidékén a vörheny pusztít. — Somogyi Vendel huszárszökevény Szentpéterúrban elfogatott a pacsaí csendörség által. — A bocskai bérlő ellopott lovai Kadarkuton megkerültek. — Csáktornyán korcsolya-egylet alakult, elnöké PethÖ Jenő. — - Zalavármeí
bergerné,
Fánní,
és Kina, W'cisz Réza, Weiller ízidorné, | -Kovacs"-r& SzotP-bathely.) A né-;
magyarosította nevét. — Alsó Lendvának kétuj országos vásár tart-hatási jog engedélyeztetett. — A csáktor-
oeS^t^
tendő árvaházi alapítványhoz Zalavármegye tantestülete is megindította körében a gyűjtéseket. — Ez úton is tudomásul hozzuk érdekelteknek, hogy gyüjtöivnek következő igazgató uraknál vannak letéve. 1. Banfy Alajos Sümeg. 2. Dr. Bartha Gyula Alsó-Lendve. 3. Morgenbesser János N.Kanizsa 4. Nagy Arcn Balaton Füred. 5. Pálya Mihály Csáktornya. C.Rédl Gusztáv Tapolc/a. 7. Tóth Sándor Perlak. 8- Ud-vardy Igaácz Zala-Eperszes;. 9. Udvarhelyi Gyula Keszthely. A gyűjtöivek feb bó 15 én záratnak le.
gy. A nagy kanizsai társaskör f. évi január hó 29-ik napján d. u. ■3 órakor a kör helyiségében rendes közgyei est tart Tárgysorozat: 1. A választmány jelentése a kör állapotáról. 2. Jelentés a számadások megvizsgálásáról 3. A költségvetés m egál lap itása. 4. Leltár. 5. A választmány megválasztása. G. Számvizsgáló bizottság választása. 7. Egyéb indítványok.
— Dr. Krajtsik Ferencz országgyűlési képviselő a héten befejezte a Kanizsa kerüieti választás ügyében teljesített vizsgálatot.
— A uftgy kauiisai „Polgári Egy feta 1888. évi febr. hó 1 én saját helyiségeiben egyleü bált rendez. Kezdete 9 órakor. — Személyjegy 1 frt. 50 kr.. Családjegy 3 frt. A meghívó másra át nem ruházható s kivánatra előmutatandó. Jegyek előre válthatók Eberhardt Antal biz. *
igazságügyi palota költségeihez a főváros 150 ezer frtal járul. — Kossuth Lajos nagyhazánkfiát „ Győrváros díszpolgárává választotta. — Fővárosunkat az árvízveszély egyre fenyegeti. — Bpesti muzeumunkban tavai 296-843 látogató fordult meg. — Révkomáromban földrengést észleltek. — Trefort rainister a kisebb papnöveldék beszüntetését kívánja. — Budapesten ezökevény kozákkatonát tartóztattak le. — A hazai posta-takarékpénztárak forgalma meghaladja a kilencz milliót. — A pécsi vízvezeték 400 ezer frtba került
— Japosica Kálmán volt catasteri igazgató Szomathelyen meghalt. — Szepes megyei Maldur községien egy XlV-dtk századbeli templom égett le. — Gr. Keg-levich István intendáns helyét Beniczky Ferencz államtitkár foglalta el királyi biztosi minőségben. — Kaposvárott kétfejü borjut találtak a vágónidou levágott tehénben. — A györvárosi sikkasztás főösz-szege 43.141 frt 48 kr. — Az idei szinész-congressus jan. 24-én veszi kezdetét.
— Külföldi r. h. A párisi magyar egylet elnökévé ujolag Munkácsy Mihály választatott meg egyhangúlag. — Mas- j sauahbao az olaszok helyzete napról-napra súiyosabb. — A skótok közt lázadás tört ki. — Montenegróban éhínség uralg — A zürichi egyetemnek 86 nöhallgatójii van.
— Stolov faluban (Morva orsz.) 76 évig együtt élt házaspár természetes halállal egy órában halt meg. — A walesi herczeg
Ki nyert?
81 62
31
Szerk. üzenet.
hogy a híreket nercéire telje* czimsort a „V&siraapi Uj«iga uibaigtiitáat nyújthat.
— Ny. S. Cxime : Nagyméltóiigu. önet ét üdl'
y kÖ*iönet ét esertzeru
— A ,. kapjuk, kérjOk
gy" cMrej. él dánját rég ajefindita.iH, küiöobeo m
Felelős szerkesztő és kiadó;
BÁT0RFI LAJOS.
Laptulajdonos: WAJJMTS JÓZSEF
Nyuttér*)
Nyilvános köszönet.
Mindazok, kik szeretett, felejt-hetlen Fanny leányunk temetésén megjelentek és megjelenésök által fájdalmainkat szives részvétükkel enyhítették, fogadják ezúton hálás köszönetünket^ --
Nagy Kanizsa 1888. jan. 20.
Sctwarzeiitieii csalál

polai lakos elleni 20 frt flfG kr. töke, 1H80 évi jan. bó 6. napjától járó 6s/» kamatai 3 frt 30 kr. végrehajtás kérelmi 5 frti 70 kr, jelenleg s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében fentnevezett kir. törvsr.ék területéhez tartozó polai 376 sztkvben A. f. 1 — 4 sor sz. a. kisk: ,Ká-iecz György András és Évit illető 204 írtra becsült % része 1888-évi febr. hó 4. napján ti. e. 10 órakor Pola község házánál Arvay Lajos .felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog. még pedie; tekintve, hogy özv. Kálecz Aodrásné. Hajdú Éva javára özvegyi haszon élvezetek meg-előzöleg pedig jolzálegos követelés van bekebelezve, ennélfogva a fenti ingatlanok, a szolgalmi jog fentartásával bocsájtatnak ugyan árverés alá, de csak ugy, ha a jneg-előzö jelzálagos követelés fedezésére mutatkozó és 600* írtban ezennel megállapított összegét az egyes inpatlannoknak árverésen beígért Üsszes vételára megüti, a mennyiben a beígért árak ezen G00 frt meg-nem ütnék, aonyiban az árverés hatálytalanná válik, s az ingatlanok a szolgalmi jog Ifentartása nélkül a fenti határnapon újból árverés alá bocsáttatnak.
Kikiáltási ára fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10°/0 át készpénzben vagy^rrau^ékké-pes papírban a kiküldött keféhez letenni-
Vevő köteles a vételárt bárom egyenlő részletben, mégpedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó I hónap alatt, a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt. — a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, — minden egyes részlet után az árverés napjától számítandó 6% kamatokkal együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Kelt X.-Kanizsán, a kir. tszék, mint telekkönyvi hatóságnál 1887. évi szept. hó 24. napján.
Gr. HÜGONXAY 3223 1 — 1. kirendelt kir tszéki biró.
SKSMKVHSJFf
legjobb asztali- és üdítő ital, [itűnó hatásúnak bizonyult köhögésnél, ■égebajoknál, gyomor- M bólyaghu-
e- rútnál. t
lattonj Henrik, iui<yti
*>E rovat nlBtt kotlettekért oem iéget h Szer
ben s este a pénztárnál.
lTelyégé-
Hlraetések
5454 tk. 887.
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. törvszék telkkvK. oszt. részéről közhírré tétetik, hogy a m | kir. kincstár végrehajtatónak Tizedes Jó zsefi.é szül. Dobos Katalin végrehajtást szenvedő pólai lakos elleni 15 frt 33 kr. tőke ennek H frt. 46 krnak 1881. évi jul. 3 az idén márc. 10-én lesz. | hó 1. napjától járó C/o kamatai 3 frt. 70
p
— Tt-ljet* holdrogyatfcoiás lesz január 28 — 29 ke közt, mely egész M»-, gyarországon látható. Kezdete 10 órakor
$ége 2 óra néhány perczkor lesz.
— Náuhir. Varga Ferencz kaposvári főgymn. tanár jan. 15 én vezette oltárhoz Bogyay Lajos birtokos bájos leányát Erzsiké kisasszonyt Puszta-Kovácsiban. Saller Lajos épitésx ur kedves leányát Mariska kisasszonyt Vörös József kir. járásbirósági tisztviselő január 19-én
láb N E
helt egyéa sem jutóit el sértetlenül az oly ! vezette oltárboi Nagy-Kanizsán. Este a neh rzen elérhető czélhoz t i. a posta uj' menyasszony szüleinél fényes lakoma tarhelyiségéhez, mert az ajtónak kifelé nyo-jtatott Kísérje teljes bo,dogság a szent mása által az egyik doboz oly erősen érin- frigyet!
tetie arczát, hugy nem igen dicsérőleg] —Gyásihir. Schwarzenbergl^nácí nyilatkozott ezen talányos uj berendezés helybeli kereskedő igen kedves leánya, felöl. Igen lekötelezne szerkesztő ur, ha az alig 15 éves Fanny e hó 18-án meg-ezea ajtó czélszerüségéröl némi felvilágo-' halt Temetése a korán elhervadt szeile-sitássül szolgálna, meg vagyok győződve,' mes leánynak nagy részvéttel történt, hogy b. váiasza a nagy közönséget is ér- koporsóját számos koszorú díszítette. Le-dekli. . gyen örök álma csendes !
— A „képzelt* művészek. Aközön- ! — Furfangos ctmUs. Egyik hely ség ezen elkényeztetettjeivel a kritika is belí czipésznél rendelés történt levélileg kíméletesen szokott bánni, mert ha valaki vidéken lakó földes nr számára czipökre. művésznek képzeli magát, legtöbbnyire,' uj év alkalmából a készségesen kiszolgált ha már a képzettség hiányzik is, meg van' czipök ára követeltet vén, kitűnt hogy a benoeazoQ dicséretre méltó törekvés, hogy i megrendelő levél hamis, most a tettes esetleges fellépése alkalmával a közönség nyomoztatik. Még ily esetekben is meny-részéröl is művésznek tekintessék. Néha nyíre szükséges napjainkban az óvatosság, sikerül is ezen látszatot elérni és ez által i —Gyáazhir. Koszorús zeneszerzőnk egy időre megteremtve van a .képzett11 \ Svastit3 János özvegye Csertán Krisztina művész. A múlt számunkban, midőn a ■ Zalamegye főispánjának édes anyja Zala-, Polgári Egylet" estélyéröl szólottunk,' Egerszegen 84 éves korában elhunyt Te -könnyebben sikerült a „képzelt" művészek- metése jan. 18-án délelőtt nagy részvéttel nek .képzetté^ lenni. A szedő képzettsége történt Áldás emlékezetén. Gyászolják az felcserélvén az ,1" betűt ut" vei csaJtis elhunytát Svastits Karoly és neje Bogyay .képzett" művészeket mutatott be 9 kő Paulina, Zoltán, Géza, Árpádin, Jola és zönségnek, mely azonban bizonyára meg- Janka gyermekeikkel. Svastits Benő és itélai tudta, melyik a .képzelt' és me- neje Svaatits Paulin — Benő, PáL Imre, lyik a .képzett" művész. 1 Eugénia, Róza, Mihály, Gyula és Jenő
— Pekingből az a hír jött, hogy a sárga folyam kiáradása folytán 7 millió ember bele fuladt — A politikai helyzet lényegében változatlan. — A czltrom és narancs vámmentesek s igy olcsóbbak lettek. — Ministerelnökünket a uémet császár a vörös sasrend nagykeresztjével díszítette fel.
kr. végrehajtás kérelmi 4 frt. 20 kr. jelen légi s még felmerülendő költségek iránti ügy Wesel Simon ietenyei lakos míot Ré-csei József engedmény essenek 17 frt. töke s jár. iránti végrehajtási ügyében a fentnevezett kír. törvszék területéhez tartozó polai 141 sz. tjkben |. 775 sz. alatt Tizedes Józsefné szül. Dobos Katalin tulajdonául felvett 3]0 frtra becsült váltságköteles ingatlan 838. évi jan. hó napján d. e. 10 órakor Póla község házánál megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a feniwbb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár lOVo"^1 készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez le-
54S3/tk. 8S7.
Árverés1 hirdetmény.
A nagy-knnizsai kir. törvszék ikkvi osztálya resztről közhírré tétetik, hogy a m. kir. államkincstár végrehajtatónak Sülé Anna férj. Taschinger Antalné végrehaj ■ tást szenvedő becsehelyi lakos elleni 3C frt 95 kr. tőke 1873 évi június hó 24. napjától járó 0% kamatok 4 frt 76 kr. végrehajtás kérelmi 7 frt korábbi 0 frí G5 kr. jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fent nevezet^ kir. törvényszék területéhez tartozó becsehelyi 96(1 sztkvben -f 93 hrsz. Süie Anna f. Taschinger Adtaíné tulaklonául felvett 259 frtra becsült iiiga^anuak a f 1249 hrsz a. ugyan annak tulajdonául felvett 110 frtra becsült váltágköteles ingatlan 1888 évi január hó 28-án d. e. 10 órakor Becsehely község házánál megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10%-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, még pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó
1 hónap alatt, — a másodikat ugyanattól
2 hónap alatt, — a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, — minden egyes részlet után az árverés napjától számítandó G°.'o kamatokkal együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. trvszék, mint telekkönyvi hatóságnál 1S87. évi aug. hó 28. napján.
Gr. HUGOXNAY
— Olcsó ára tette, hogy mindenki könnyen hozzá juthat, s e körülményeknek köszönhetik Brandt &• gvógvszeré-z Bvájczi labdacsai a közkedveltséget, melyben, mint házi-és gyógyszer az emésztés és táplálkozás zavarainál részesülnek. Egy doboz ara 70 kr. a gyógyszertárakban, figyelni kell mindig Brandt R névaláírására.
— Sok évi megfigyelés. Emésztési gyengeségeknél és étvágy hiánynál, általában minden gyomorabajnál,a valódi „Moll féle seidlitz porok" bizonyultak a többi szerek fölött, mint gyomorerösitők a legjobbaknak. Egy doboz ára 1 ft Szétküldés napouta utánvétellel Moll A. gyógyszerész , és cs. kir. udvari szállító által, Bécs, I. i Tuchlaubeo 9. A vidéki gyógyszertárakban | Moll A- készítménye kérendő az ő gyári! jelvényével és aláírásával. 3 '
— Be küldetett. Az összes emberi ■ szervezet, mely a testben létezik, legkényesebb része a gyomor és az emészíő csatorna 1 Azért tanácsos e szervezetek! legcsekélyebb megtámadásainál, hogy a! gyógyszer kéznél legyen, mely rövid hasz-;
nálat után e támadások megszababitója.iJuli mint kisk: K41ecz György András és Dy hasznos szer az évtizedek óta egész lÉva t és t gyámja végrehajtást szenvedő
kirendelt kir. tszéki bíró.
322J I—1.
tenni.
Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, még pedig: az elsőt az árverés [jogerőre emelkedésétől számítandó I hónap alatt, — a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, — a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt — minden egyes részlet után az árverés napjától számítandó G°/o kamatokkal együtt az árverés feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerrőt lefizetni.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. tvszék, mint telekkönyvi hatóságnál 188Í. évi aug. hó 27. napján. 3224 1—1.
Gr. HÜGONNAY. kirendelt kir. tszék biró.
6058 tk. 87.
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. törvszék telekkönyvi osztálya részéről hözhirré tétetik, hogy a magyar államkincstár végrehajtatónak özv. Kilecz Andrásné szül. Hajdú
Máriaczelli gyomorcsöppek..
KHQnS hatású tzer a gyomor minden betegségeiben
ITÍ.I:---- yululniulhatallaii .-lv.iKy],Un>-,
jCTOir.orpyiiiiífrwic. ro«z Ulitu 1W,.Í-ieu felftavwU*, uvanyu felbóffrnis.

Hon, *aiB----„,------. ™
in (ha a gyomortól «red}, i>ui.-i»i»>^, Kzékaiorulás, a p>'0->mak ételekkel én italokkal való - ' " K, (cilüwUk, lép-,- mxj- éa )Cir3 bantalmak eacWíbí-ri. — &T*gr*t ára hmaxnálati ntanai e<cya« 35 kr„ kettőn pa-__ n 60 kr.
Köiponü stetkülde.. Brtój Kíntj rófcy&xittsz ittál Kr«HiSi*rb«n (Mor-
Kapható minden gyógyszertárban.
nairifccielli KJ'«iuorc»üpp*ket >okU izilc A nmi»íicjtlf&l minden
*»»•: A valódi a™..
___]f*ft)Uc és utánoizalc .. .—^■™(1. jim
üveffoek piros, • fpnti védjefcygrel ellM«tt u>..,_.».
* 11 fíöngyülye lennie éa a íninden ÜTDfhri mellékelt
juiálatl ntaaitájion meg kell jegyrxvf lenn], hogy
Kreinslerben Uosek Henrik küojvuyonidajiban BT*-
Kapható N.-KanÍ-Eiin: PrÁ-er Bá-UKadarkn' in: Beck B., K«posv.: Cio!-oerVincift, Bubochny Kalmio Murcsali-baní Kfirös Viktor Msronye Floiscbar S. Nagy-Bfcjom: Kfirö*Ii«jo», O'finc«oo B(i!c 1*1* gyógyM8rá.«uraknAI. 3152 G—ó
RUSZONHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
1PBR JANITÁI! 21-ín,1
gxxxxxxxxxxxxxxxxí
— ADflINl CflUANYUVIZ
R

Európának legdusabb naírium litium ásványvize (Szétküldetett 1885-ben 715.000, 1886-ban egy millió liter.)
r3vn<rvV>Q+óoa • l*l«íii-, emtoténi. ii hu»u«'e»uk oinnla .iba... Kolóniám in.licAiii: hMy i»l,d»r> ■;'■« > ' ' kas* uJu6:"auls11' riuj-beo — »íili»ililiia, "e'7 oly na8J minikben, eddlj i.ourt .■:yetl,n i.vi.,y>ixi.e'i
len talilutott.
KtrPllíl * Borral, jry&t.itilc«:'edvv.l, czukorral vegyítve a l.-üd.iíbb é* óléuktn fóliába', itilt ké[. ■*. * r-".-<7e"
uiiicjiu . miná ieí8i5kei-bl) óvwer rjeüyo s bete-gs»(rek eí.en — k 5t o tt é ■ félig kö töt i s * é .. < * v. nK''yu"k
^ k( vetk-itébPD kinyitott üvftgekbea ia na-.ok'm M megtartja erejét. ^ UvP&alakílU • ' '!> "'■*''. I"" közöc.égoa saranyDTÍ«üv«f-k. S, OlCgdUKUk. l'I.I ,-, '..Vterf. «redni «l»ku palaakokl.au. Q Ai eredeti a!ikok légmi>nt«iaéKÍ tAltésük oiiatt aokkal Bzt-aajtvdNBabbak (ryögyezólokra miud.nká1 a * ''■ ■ ''^
X A víz eredetiségének felismerése czéljából minden dugó lolülotcre
X félköralakban „Kadein" név van beégetve.
$ A raáeini fürűóiSÉDJ tart májustól szetteifc uizii.
X szép lakások, kitfinö étkezde olcsó árak.
fi Bcvebb iratokkal és bánumelv felvilágosítással ingyen és bérmentve szolgái
X ••" Kizárólagos főraktár Nagy Kanizsán. MAKTO> és Hl BEK araknál.
X Z-UEier ztgi-o fV«7»..j"Miks:., ZaJa.L5TÓn rhr-jer Píl, Jioo.'.áziü Terc J.i.i-t. Bojli-oo Hochiíltr Jó.ieí, K..«tbelv«n
ví Wiinst-h Ferenc* VaavarOll i\„hii Farkas, Csurjrú-i A gner G»za, Nn y.^táion Xádaiy Al yos, Ciökiilyö:! Be::* testvérek, (jy *» M. ü.ken Schlesingrr j" c£«geküéi . 30t7 G~*
QC STÜKRATH &. CO.
HAMBURG.

ÉRDEKES ÉRTESÍTÉS.

«lie
• lee.l«' b<í"i Utakirí í.
* é ik«lkí
meg a k.a/rési irrt:
190 iMtn. hostzu éi 130 cin
^^^ .,, i „„Ah 190 ^.ttn. hostzu éi 130 cm
Első rendű lo-akaroK ...w..^^,}.^*.^^
Csinos kenSpTszlnű, elsőrendű bér-
■ í i I 'I t,»t-rnrfla kék va»T fek»-t^ VOfOB J)'19ZOQjaa l'Hl.K <>■
,éBbe0, l« = Hnvi).cbb roinő-^ü, d.r.bj» 2 frt 5 i kc^E_;;0<ilttviil e°"m- ** Bzép takarók Á^Ttf.kHrókul ét siötr
i hunznáihatók.
Jutit-szőnyegek ;.'k!X'.«'°>'"é'«aUh»'9s"-^"b" Teljes jutt i-függönj ök,
ábó! állaDH parisai míniK nz<
ékeBflég-. c-upio 3 forinl 70
Teljes Hips-keszletek ;iT.^i«;"í«"Af
.„t.l .«ri.6^l..elvem,.,,.nré.boi.ulkarüWévn».e7Cmdi»1a:£!up£..420l^-n«i„.«t v.sv .W.e.. péa.b-kUldé. mell.... .WIENBK Ü^FHAUb
A GANS 'WIEN. 111. K.,lonit«z«s.« Nr. 6. T. A"'
a o
8
g
o o
o
o o
, líiló Ír
Ceyloo, «óld kitflnS , „ „ ,. 6.9S Ar»nyj», tírgaárom „ „ ., 6.95 GyöDftykávé »öld kit. ,. „ ^7 50 Arab UnocftkQt. tdies .. ,. ., 7-10
SURBOGATOM0K kávák vegyitríé.-e meleftfn tjinlv*. JaT»-Snm>ev 4 kV.á frt 2.20
Mocca-Snrrog*t
Amer. kárélU,: „ .. „
Kiéli kövirfial, kb. <irb. kit ,. 2 10
Oron Si»ldin», Talidi & kiló frt 1.70
M-rinn, hering delic ,. ,. „ 2 10
Cbrjstian. AtfCboci"? K^JÍT. import
'I. -kr. 2 Oá
áru 5 kilói E.s6 !>j Flo>imaerÍDg kb. 40 Jrb
dek. 5 kiló. bordókban 1.70
KÍTÍI^I fioom la KftTÍar. eajhéit iózvs
2 kiló 5 V>
Aal in Gclé... V itüní 5 kilós bordó 3 95
Zátonyi halak
ThM, legújabb .r.ti. elee«»"«n b.cio- I CBUiir-Uilingedalidthejkii.fi. 4.90 i| ,„.,,.,„
».gol*. portómat*. I Oro.z k.m.iotb.. e,.yh, kit,(r 8 30 L Fr„. ten8er, b.Uk. I íl né k,.l ,41 be»6..
C«.f6, nacfon eröl fr. 2 "0 I J.maika-R»m rígi * litfr. fr. 4- | 4 k,16 n o. SchD.,1.1 I>or»cb.h,l
Southong, eijbe iromija , 3 50 I Pale Cognac, ig. fin. 4 liter ír 7 30 | frm tejmg
PecüO-SocIiuBg, nagjon irom fr. 4.7Ü .| Legéde»eub naranci álíii. kosírfr. 1.95 :|.
Eadá.i Wtél«l«k: Bérra'nt.ien éi btcommio'ií uiánrft ra-l^tt Fri«. é» fo«31t h.bkníl i-i
előlegei űtetei m'-lleit. Árjegyzékek sok ÍÜ'J nera említett cíikrűl ingye;! éa b4rraentve.
StUkrath & Co hamburgi aru zetküldese Hamburgban.
fr.
n'.-etlen v-íSkné1 3)88 6-18
o
o o
ü o
8
o a o u o o o o o o
1RMLER és WAGNER
menj-asszonyi kelengyék-, vasion- is fehérnemüek kereskedése
••* EL városház palota ó,teill©n.ót>©n. ~WB
Ajánlják dúsan felszerelt raktárukat menyasszonyi kelengyék beszerzé-100, 200, 300, 500, 1000-1200 forinttól feljebb, úgyszintén kész fehérneműiket, úgymint: .
Nói hálóköütösök barketböl 1-20 krtól 3 frtig nadráguk . , 1— „ 2-50 „
alsó szoknyák barketbfil 1.30 . 4'50 ,
derékíilzókból óriási választék minden sziDben 1 frttól 7 ,
sere
Nói ingek a legjobb chiffonból 70 krtól 1-3'50 frtig i| s „a legfinomabb vászonból 2.50—7 , . hálóköntösök chiff.mból 90 krtól 1-6 , , nadrágok , , 90 , 1-450,
, alsó szoknyák „ , 150 „ 7- — , Nagy választék házi gyártmányú vásznakból, n. m. asztalkészletek, törülközők, kávésibroszok, csenvge-
kendök a legolcsóbbtól a leqfinomabb kiállításig.
További nagy raktár he^yi Creas-bör- és rumbnrgi CMon-, Creto i vásznakból V> ''/, "/» szclesstgb T,, (ájynemüek és női fehérmefiek készítéséhez szükséges szélességben.)
Szines ezérna és vászon kanavász, ágynemüek áthúzására 7 frttól 15 frtig
Úgyszintén Dagy választók mindennemű féfi fehC-rnemüekból, u. m:
Férfi ingek rajtalevö gallérral és kézelőkkel ....... 1-20 1 60
Fehér férfi ingek gallér nélkül, rajtalevó kézelőikéi ellátva . . . 1-20
, , gallér és kézeló nélkül......... ' 1-20
Férfi pique ingek gallér és kézelőkkel ellátva....... 1-60
. . kreton , , .- , ....... 1-20
, oxfort . , . , ....... l-20
, Doubles , , . , ........ 250
2 — 3 frtig. 3 3
250 -. 2-80 . S 3
Gallérok, kézelők hölgyek és férfiak részére legújabb minta szerint a legolcsóbb árakért, ugy a közkedveltségü ruggyanta (kauscb.uk) gallérok és kézelők, melyeknek tisztításához szappan is kapható ; dus választék férfi nyakkendőkből különböző árakon magyar és német szabású férfi alsó nadrágok 90 krtól 2 frt 50 krig.
Nagy választésban tartunk minúenféle téli, nyári, fehér és szines nói és Wrfi h.Tisny.aka . további pamok és gyapjúból kötött nói és férfi deréias.alsó Meleg ingeket és nadrágokat. Mindezek dr. Jager^Uaár készítési módszere szerint kaphatók. ■■ .
Végül pedig ajánljuk kit. gyártmánya futó s oba szőnyegeinket méierenkint 20 krtól 150 krig. »8íPaP lanainkatselyem, atlasz sa^én ca:hemi.- ésrou? b íl szóral a legegyszerűbbtől a legfi omabbakig. A y- és asztalteritőket, valamint C3ipke, ablak és ajtó fQggönyeinket, úgyszintén ágy-matráczokb:l is nagy választék vau. Az itt felsoroltakon kivül miuden e szakmába vágó tárgyak a legolcsóbb árakért c<aki5 nálunk szerezheíők be. Árjegyzékek, ét költségvetések ponloxm, ingyen és bérmentve kívánatra megkuUMneH.
♦9* ♦*♦
^ M T Van szerencsém Nagy Kanizsa város, és vidéke * |-t ♦
X d A '■ ^ozönségének becses tudomására adni, miszerint fut
♦ „ ♦ helyben király utcza 4 szám alatt megnyitottam ♦ ♦
♦»♦ ~ÉLS() NAGY-KAISIZSÁÍ |fíj
||j| CONCOBDIlLSBTOSAJTOLTBLBSZTÖBYÁB" |'|
| ♦ w ♦ c.imen gyáramat. lj í ff ^
' ♦ « ^ Fótörekvésem oda irányul, hogy vevőimet minél ♦ Q ♦
| J J jutányosabbau s a legkitűnőbb áruval láthassam el. ♦ N X
; ♦ ♦ miért is azon tiszteletteljes kérelemmel járulok eléjök. 1 t
I ♦ 5 ♦ hogy törekvésemet minél tömegesebb bevásárlással ♦ ™ ♦
jutalmazzák ♦ $k +
Maradtam magamat a t. közönség pártfogásába X ni X
ajánlva ♦ ♦
MtgküiiicbStt'to^ liíileletlel ♦ " ♦
; liíHeletlel
Herczeg Sándor ♦ 9 X
tütü sajtolt élesztő gyáros. "
sajtolt élesztő gyá,r
Sütő sajtolt éleszLu &^«,^ ^^ »♦♦♦♦♦♦♦»♦»»»»»»»♦♦♦»♦»♦»♦»♦»♦♦♦»♦♦♦

MOLL SEIDUTZ POR
Tavaszi gyógyítás
Nyári gyógyítás
Őszi gyógyítás
Téli
gyógyítás
uittl aLLUl 1 dilim ,«s éa MOLI. 4 nokszoroAitó cz4g
látható.
Qyors gyngyhatás makacs gyomor- 6« alte9tba;"olt, jok icrtolulis aranyér it a lef;k(llrt::féUbb n5í betegé, (fckoél. Ejry nedeti dob"* baaiaalati ula»itá«sat 1 frt. ; Hiktarak H orS'áj mlud^n uevei-trse'b jjyógyMertáraiban MOLL A jyójysitres; 01 klr. udvar! tzáillU. SUdt BMs, { Tuottlaaben 9
'Napoii'A azétkílldáa utiiivét m^«i. 2 doboznál kevesebb \ nem küMfiih
i Ellaagrét MOLL A. orhol Beoibou.
HiS fogUlkozásomnál fosra az ou Moll fél« b«id!Uc j porai igen *jú hatást fcv^korolnák ; isn.rrem ezt egyiter ■ mindenkorra a kívánok érte -íivéiy a , l«ten tiresso; meg'-et ! tzek a gyomrot jóvá éa fit Kaunyiivé tee«k.
T:aztel«ttel Stelakg jlu F. leikési H,. „.■i..:h:»el.an
ohti bedörzsölő szer
MOLL-FÉLE FRANCIA BORSZESZ ÉS SÓ
Csak valódi b3,
inien
és minden megriü es: tegségek ellen.
MOLL A. védjegyét és aiáirisát. »ueli.
b2-
ulúnA.1; burogatis aUkjáluin mindtu sérelem él sebnél, dng*.ufttok gruI oil. Belnülpg vittel -rogyit.e hirUlei rouullét, háuy.ts, kóiika ü haimoneíiié
Egy Övftfl ára baazuiatí utasítással 80 kr o é.
Büktirak az om«*g miadan oeTtietes gyugVEzeitir es anyag kfrcikedésbtu MOLl A gyógyszerész cs. kir. udvart szállító Béo», S'adt, Tuotilaubee 9 Elism urÚK MOLL A. y-jgyszerbi urfaoi Báci.
KiiB»5 iloll-íéi öon-k-in 50 uv. miial
Rsklárak
: ziete

Áii: H lu,
Wajdits József köDyvDjomdájából ü»g>--K»DÍzsia.
Melleidet a Zalai Közlöny 1888-ik évi 3-ik siámához.
A nagy-kanizsai
TAKARKKPKNZTÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
folyó 1888. évi február hó 7-én délelőtt 10 órakor
tartandja
XLHI. évi rendes közgyűlését
- melyhez
at ez részvényeseket az intézet hivatalos helyiségébe tisztelettel meghívja
Az IGAZGATÓSÁG.
'X'a.xa.t^oalcoss&Bl tar
1. Elnöki megnyitás — A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére 2 részvényes kijelölése.
2- Az igazgatósági és felügyelő-bizottsági jelentésnek félolvasása.
3. A mérleí? előterjesztése, — az osztalék megál lapitása, — az igazgatóság és felügyelőbizottsáif feli|ien-tése ielétt határozat "hozatal.
4. Az alapszabályok értelmében sorrend szenet küfcö 10 igazgatósági tanácsos, valamiig a 3 tagból á!!ó
V JEGYZKT : i t. ci. részvénjweV tigydmeztetn-k, i
ján delelj 9-12 éa délotán 3—6 óráig ai u,létet helyisében , \MeeJegyeztetik, hogy az al*pszabályok 5-t ík §-» s*cr gyűlést megei&íólee 4 béttel a nevére átirat'.tt.
tt sorrendj e:
felügyelő bizottság bolyéit ujak, e.-etieg azoknak isméti megválasztása, — és pedig a sorrenden levő Berényi József, Blau Pál, Danueberg Jakab. Lówinger Israel, Ma " schanzker Mór, Scherz Albert, Stem I- Mór, Sommer Sándor, Wagner Károly, és Gutmann Simon, illetőleg utóbbi elhVálozása folytán behívott Fischl Pál igazgató sági tagok helyett 3 évre, míg a 3 felügyelő-bizottsági t*g helyett 1 évi időtartamra. 5. Netáai indítványok.
r
-mrhit laavaxo-lapjaikat folyó 1888. évi frbraar h6 6-ik nap-
. eh tik
t m-xTaiati jogot caak az igényelhet, k^íoek réaiTÍcye a kSi-
Gyors és biztos set-élj g-yomorbajok és azok kővetkezméayfti ellep.
Az egészség fentartása
egye* egyedo.! caak a jó •míaxté* fentanáaa ei eiCmoid:tátin al»parilf, mert a jó ngéuiég éa a teit óalelki épségnek «i u t4t-lda)a« Ai emésttéi atabályoiáaa, a kel 15 vérT'-gyhéa elérésére, a megromlott és htbia véralkul'é-• z k eltivolit&Urm a legjobbnak h:zonyait hátiszer, a máx érelí óta iamerote* i köi-kt'dvelt
Dr. Rosa éJetbalzsama,
mely a lejthasmotabb B a Iegg7-tgyhicá»nn>it gyoKyfövekhSl * legnagyobb KO» ddal kégíitu t Ijeaen m-gbiiható*n a l»gj<>bboak bixonytil be, miű'ten nem(l emétztéii bintn] máknál, nevezetesen ai étvágyhiiny, k saíauyu feíböfögi«, a pufiadai émelygés h«a- éí gjomorfxjis, a gyomorgörcs, s pyoroornjtk étellpli tult»rhe téae. at eiűyilkodi*, a réitorlodi*, aranyeret bsDttlom, n női betegiégek, bélbajok a rágjt kór- él iépkórnil (emitité i x.varok köret-
ó énkitoleg hat, tiazU éa fgéisiéjfes ?ért hoi lét'e. • a heteg tettnek eiöbbeni cr-je ét agésuíge ismét mag»datik. Erén kitti;i6 hatá eáoál fogra tehát fj. mária K legjobbnak bitó nyalt * a legbisto«nbb Dép- éa házi gyópy ■zerré vált s ál-alánoi elterjedésnek örrend i l paUcíkkal 60 kr., dupla Qregpel 1 for ; Tsbb íier elismerő B dicsirö irat van kitc ;,HVM beiekíi.-úi végett — Bermeot't levi | b-lí meEkereiésekrc utánvétel mellett minden ; hori megküldetik,
A ' ' a Mindftn k-Uemetlen félre értéski-V^VttS . kerülete végMt felkérem a t. TSket, mindeDÜtt batiirOMtUn c»»k Dr. R tlethaluamát kérői Fragner B gyógyszerti-
, gy életbalum-
I)r ROM- Élküli ke-
Irából Prágában, mivel azt t*p*«ttslL |ném-lj hohen, ha caak egyszi
Dr.
y rerék leís a<lTa.
Rosa életbalzsama
, kapható a főraktárban : Fngner B gjbgjtztT tárában .ram ichwarseu Adler" Prága, Klein ite Sporatrgane sarki 205. *t. — Buda pesten Török JÓMef gyögyazerésmcl ; toribb
a kfir^tk-rÖ varo«ok gyógy Kertaraiban : BÍAO, Bártfa, Békés-Csaba Bonjhid, Bo*OTÍta. Deb-reczeo. Elek, Eger, üatája, Naey-BecBkerek, Gyöngyös, H6d- Ke«5-Vijiirhe]y, Eapoa, Ka-ran»eb-a,. Kaa.a, Ké«En4rk, Ki»-=ieben, Komárom, íörmöczbánya,, L4va, Lúgot, ICakó, M*lac*ka,-8t»!»dka, Miskolc*, N^y-I^k. Ér-eekuj'ár, Nyttra, Sopron, PanctOTa, POHODJ, 1 GySr, Retság, Bnrbe.-ek, S^ék e-t-Fehérvár, S»-■3 ina, SregHÍ, Szentes, Tamáiy, Teoiovir, Tiaza-Ujlak. Trencaén, N. Storobat, S. AUjhaly, Vag-Sellye. V'araonu, Veriect, ZÍla-Eg"f8teg, Zichyfalva-
0V" Minden gyógyszertár, valamint a füarerkereskedések leernagyobb része rák táron tartja ezen élet balzsamot. ~^g
UpvaEÍtt kapható mes; :
Prágai eiyetemís lázi teiícs
zt. és kiproí), Az^r py
n. gyóg/itiaa. BUto
el
léiéoél, a gyermek elválasztásánál, g.oyedíi-iél, vér daganatoknál genyftkadáaoWnál és po-olvamil ; kórömdaz*aatnál ■ az agynevetett köröm méregnél a kézen vagy láhon: keménye l^aeknét, duszadáaokuál. mirigydagarjz'ok-tál S^Aloiinajafr^^'i oolttít*isnel. köa^vcnypj CÍUSIOS dagana'oká ; időleges tankló lobnál csípőkben; ficzamodásoknál ; a fektédtőli kidVbedésnél ; kipáliott láhb- éa tyúk--swmr« ; füitört ketek Z* lAmSr forma caer»-p(»ae<le»(iél; rovarciipéaek a!u> okozott dagi, natoknál ; régi vagy gf>nyedr> aebeknél ; rákoa daganatoknál; f<*lt>rt lábak>uí! ét Cíonthártya -yul ^dásná! ^tb. —" juniden gToll^dAtB, daga* nat, wprrtpnv*Hi»i) QQzzadajj a [egrövidfbu ^oo a lati gvógyrtíJiük, a b"í a^onbaa már & g^oy-képsodés beállott, a dag»nat A :«-gróvidebb dó aUtt fájdalom nélkíll (rshzivx éa meggyó-Ityitva lebz. 2b én 35 liros >z> lenné te ben.
I éa . ul
iegbiihatóbb «zor iameretea a oebéx hallás ára, a a te Íj e-eo elveaatett haltai viln*aaierié»ére
■ palacxkknl I Forint.
F ül-Balzsam. ^L'írSÍ.'.T"?
7 81.tk/1887.
Árverési hirdetmény.
A n. kaoizsai kir. tórvszék. teltíkvi o zt&lya részéről közhírré tétetik, hogy Zakál Henrik végrehaj Utónak Szalay Lajos mint elhalt Vodomin György ismeretlen örökösei részére kirendelt ügygondnok végrehajtást szenvedő n.-kanizsai lakos elleni 87 frt. 66 kr. tőke, 1882. évi decz. 9 tol járó 60/0 kamatai 37 frt. 10 kr. végrehajtás kérelmi. 8 frt. 35 kr. jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fentnevezett kir. törvszék területéhez tartozó légrádi 499. tkbea A. f. 959. hrsz- a. ingatlannak Vodomin Katalin özv. Mariáncsics Mihály-nét illető 568 frt 50 krra becsült fele ré-
szére 1888- én febr. hó 15 én d. e. II órakor Légrádon a község házánál Zakái Henrik felpeiesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Arverezn*. kívánók tartozóak a be-csárlO°/8 át készpénzben vagy óvadékké pes papírban a kiküldött kezéhez letenni-
Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, mégpedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétőt számítandó 1 hónap alatt, a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, — a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, — minden egyes részlet után az árverés napjától számítandó 6% kamatokkal együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Kelt N.-KanÍ2sán, a kir. tszék, mint 1 95 kr. végrehajtás kérelmi 9 frt. 50 kr j Vevő kötelet a vételárt három egyen-telekköoyvi hatóságnál 1887. évi oktb. Jelenleyi s még felmerülendő költségek1 ir -'--'-*•-- ' • •■
hó 25. napján.
j iránti végrehajtási ügyében a fentnevezett Gr. HUG0NNAY ikir. törvsz.ék területéhez tartozó .nagy-
3220 1 — 1. kirendelt kir tszéki biró.! kanizsai 635 sz. tjkvben A. f- 701 hrsz.
a. Göllei Juli Göllei Aaoa, és Göllei Kata-
7719 tkv. 887.
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. törvszék tkk'i osztálya részéről közhírré tétetik, hogy Göllei József végrehaj tatónak Göllei Anna végrehajtást szenvedő nagy-kanizsai lakos elleni 142 frt 13 kr. töke 1886. évi jun. hó 18. napjától járó 6% kamatai 6 frt.
lő részletben, még pedig: az elsőt az ár-veréd jogerőre emelkedésétől számítandó
1 hónap alatt, — a másodikat ugyanattól
2 hónap alatt, — a harmadikat ugyanat-. ___ ! tói 3 hónap alatr, -- minden egyes rész-
lin lulajdonául bejegyzett a 1266 frtrabe-|let utáo az árverés napjától számítandó csült ingatlan &.-C. 1. alatt Göllei József] 6tt.'o kamatokkal együtt az árverési félté-
javára bekeblezett holtiglani haszonélvezeti szolgalmi jogépsé^ben hagyásával 1888. évf márc 1 5. napján d. e. 10 órakor ezen kir. törvszék tkkvi helyiségében Darázs Zsigmond felperesi ügyvéd vagy helyettese küzbejö tével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fenoebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10°/0-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
■elekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Kelt N'agT-Kaaizsán, a kir. trvasék, mint telekkönyvi hatóságnál 1887. évi aug. hÓ 29. napján.
3219 1 — 1.
Gr. Hl'GONXAY kirendelt kir. tszéki biró.
fdydl HdildűúiUlDdlllq.
fl^yelniélip!
- Minden magyar toztartasbaii
divattá vált már a
LENCK-KÁVB
basz:á!ata nemo-ak azérr^ roert
magyar gyártmány, hanem mi-
vel a Lenek-kávé aronia, illat
és alkairéí-zek kifogástalan mi-
aósége tekintetében ftiiülmnlja
a kereskedelemben előforduló
Összes pótkávékat
Lenek kávé kapható minden
fűszer- éí csempge kereskere*-
k^dé^beo. s a hol a készlet már
elfogyott volna, a t. közönség
követelje miut magyar gyárt-
mánytj a toproní gyár képes
a legnagyobb megrendeléseknek
f eliget teuni. Czim : Lenek
S. póskávégyára ísoproii. —
Miiiiak kívánatra ingyen és
bórnentve. 314S 11 —15
OOOOCOOOOOOOOO
A legjobb
czigurctta-papir
a "valódi
LE P'lí

Cawley és Henry párizsi ütánxá*októl óvutik.
Kitu papír m ep-rizw valtat ott Dr. JJ. Pohl I)r E. I.ud>ip. I>r. E. Lifipmann bécsi ve-gyéaxet: tanárok által, kik a legjobb ajánlatok idták, ugy a kitűnő uio^ség:, T«lamint ax egts»»ígre nem ártalom titzta voltáról, i hogy mint ilyen, * maga néniében egyetlen.
OOOOOQOOOOOOOO

EDDIG MÉG FELULMULHATLAN
a MAAGER W.-féle
Cf. kir. szubadalmázolt, valódi, tiszta,
5- Csuka m aj-olaj ^g
Maager Vilmostól Bécsben.
AB orvosi tekintélyek jLhai megvizsgiltato t és könj njeüemészthetóséne foljtán gyermekrkoeb is ajáolható mert u j?£;<aEUbb. kujobbnak elismert 8Zfr: mell- tüdö-
b^jok, görvelj, daganatok, kelések, bőrkiütések, nii-rigybajok, gyengeségé «tb. nt-leo — egy üve^ ár» 1 frt syín ntKiÁrbüD : jBécben, v Heumfirkt 3. sxám »Utt,
OditrAk-Mn^yttr birodaloni leglöbb ó» jobb uefü tryógyBZer-
Adói! keresk«ii
oaeofeld Adoií
3137 15—18
SWADLO

Budapesten.C-j ára :
VII.-, alsó-erdS-BOr 3. siám.
Bc»bdt.imasDtt önműködő lirredónyeit, hullámzott acsólle-
továbbá s«abadalmaBOtt Blacicek éa Brecíkaféle töltő és
lesi kályháit, ia]&xnÍDt köipouti füléíbereadéaeit, saját saab-
daima Bierint egy vagy több helyiség
stámára, mely utóbbiak ktllöuösen uj
épületekoél, iskoláknál, kórháíakoál Btb.
atellÓstetésse), vagy BEeliíitetée nélkül
igen (.-Kelesemen alkalmathatók. Ajánlja továbbá valamennyi a* épttésí •Z*kmábi» tartó só munkáit, úgymint ; épUtet-, mű- és ■•érkezeti lakatos tégla és vakolat felhusó gépeit kovácsolt vatból
munkáit.
Mintakártják és kőlteégvetéesk ingyen és bérmentve- 3066 15-27

0!
0; 0!
0
0!
o<
MOSER S. Eszterházy herczeg volt uradalmi orvosa.
ELET-ELIXIR
Ejy f llzázadta át. erabfr^k i útin slkeríllt rElet Eflxir
i a termé«etben tett gyakorlati tinol-
iPt ÖSTCÁllítani SeámUian birÍMim ég
írjt^íeim, Viknek aik*lmak T0H Élet-E'ixlren bániltUs ct.dát htttiárél meigjőzüdni, feliíóütottak, hogy lelkiitmeratlen*éget, aót vétket icÖTetnek e]
nim K> i'tal öazt0n9ct«tve. Ac fők ép leiktixirere'ein mpgnyogUtániul kfítelesíégemnek tarlóm . Éíet-Eliír'-eoet fsenn'-l a nyílfinoi forgnlamnnk annál is inkibb atsiolgá'fxtni, mi a tán tisita mt-ggjötődéi-n), hoty ei által ax emberiségnél ma-adandÓ emléket hagyok magam ntin.
„élet-elfxlrem"
már rövid-hajnalát t;tán a l-gmeglepgbb ,lfgb»ti.<0Babb
áttalántt tlgye (jülésnél. *z idvgsk elsrnyedéténél vér-uegéRységaél mtU- és syemor íájdaimftkna!, hemorhol-dakaál, *xoiuiá.- és «ajbajoi«Dil. étvágy- ét áfnatitacignal. Naponként használva „Élet-Klix;r- — m U*»télZtr '■ipdei betegség ellen; aAmuUtoxbatáiáyal íz eldbbj tiraémtes errt ismét helyre állítja felvillanyozza az
odagra) fájd*lmalmait i* elkiritja ennek benyomnlá«it *
balti* btfrísw-kb.. tiii'títja a gyoouot beayilki.odri nevektói melyek en,észt4ai tSti n.hétsíret, fejfájást ** g,o»i»'<m«]«<«t «alaek, etiywóral iaküzd. a leg-tibh betenéjreknek bi»tos forrását. — hltárolitja a bé!g6rcB5t a gyomorban, iókedvr*. A- derttlUÍere ébreaít; elbiri^a egy or* alatt a. —' -^-'- '---... . . ,_,. .-.,„*,« A ,í,t gyógyicmindpi

ti a ks
ü
, WÍT betftgiégit; ti: harmadik dómnál *
,É!et-Elixir'--Pm a lejjobl (Skrnphelnl allén! egy kitflcó asc morgöres- ít KjomorhéToél {Sodb I 1 SZENVEDŐ EMBEREKNEK ! '■
Ciak egy*tlen egysi-r rondel-jét,k meg „ÉLET-ELIXIR'-erntt éa g-TŐjödjetfik meg •ie>u szer kitflDÖaégJrfil és e!5re is biito-ait)»ktiteket, hogy „ÉLET-EUX-IR--«m mio<3e» háct.il nélkUIns-hetUn lett A« ELET-ELX1H otakii egyeiü! náUm kapható:
j m^ztbfr
hideglelést
axer Ryenceiíp, sáp.ii^p .'i g^rvélye^ég tmét^étí neheu«f«koél, háDyátokuái. gyo-
Bvdipfltt. VI , gyir-pLozt 39 sz.
MOSER S.
KFzterh^íy here volt urod. orvom.
Egy pnl-tczk ára ha*znxi&ti ntasitiii»«l 2 frt 50 kr. o é
A tzétküldéí, K. ÖBBTee előlegei beköldése vagy ntánvít mel-i^tt a világ DDin^kCn iránYába DOD* toe*D esskösöltctik: 3221 1 5,

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
)
IS
0 0 0 0
lo
0 0 0 0

f.
NAGY-KANIZSA, 1888-^lanDár 28-an,
Huszonheteik évfolyam.
flöfizeténi ár
* érre . . . 5 f.t — ■vre . - . - i fr SO kr.l édim fc, . , 1 frt 26 EÍYM uttB 10 kr
HIRDETÉSEK Ö hatáhotpetUmebati 7. ituUoásxorj itiind'-ti I,T»HI. sortTt á kx HYIITTÉR8EH
(fel Kiuiitin ;!l*-!
rude
ZALAI KÖZLŐIT.
A nwjy-kcmiz&ii a Kereskeaeívii ifjarbank*, a mna(jy-kanizsai önkéntes tüzoitó-egyíet, a w nagy~kaniz*ai kisdednevelö
k lap szellemi :ís7..-t IH.-iS kemények a sif-k 'XJtfiWjjh")*.
,Vagy-Kanizsán
eqyesMet' a vagy-kanizsai tiszti-önsegélyző szövetkezet*, a , soproni kére sk&telmi a iparkaviara* nagy-kanizsai külválaxztmányának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A nagykanizsai önk. tűzoltó-egyletI
evi rences közgylilese. '
Jinuár 22-'én délután 3 úrikor urtotu » n&gy-kaoizsai önk. tttz-oitó-egylet évi rendes közgyűlését, melyen a ' múkbdó tagok majdnem teljes számmal részt veitek.
Tieogyel Lajos egyesületi elnök rokonszenves szép szavakkal üdvözölte a bajtársakat, örömének adván kifejezést, hogy a lefolyt évben a legszebb egyetértés és összmüködés áloá&a virágzóbba tette >z egyletet, melynek beendezési állapota nemcsak versenyez, de felül is maija sok hasonló város e tekintetbeni állapotát.
Az elnöki és fóparancsnoki je lentés következőleg szól:
Mélyen tisztelt közgyűlés! A választmány és parancsnokság nevében a mii napon azon elengcdbetlen kötelességet véljük teljesíteni, mely-iyel a méiyen tisztelt közgyűlésnek a lefolyt év törtenetének beszámolásával tartozunk.
Egyletünk kiválóbb eseményei mindnyájunk előtt ismeretesek s ige 8zokra, melyek bővebb felvilágosítást nem igényelnek, röviden terjeszkedvén ki. van szerencsénk jelentésünket következőkben előadói:
A lefolyt évben tartatott 2 vá-vaszttnányi ülés, amelyben 9 oly ügy nyert érdemleges elintézést, melyek kizárólag az anyagi administratio keretébe vágnak. Ezek iőzött említést érdemelő tárgyak a szolgák fize-tó.-tnek 576 írtról 6O0 frtra eme" s a szerkocsi beszerzése, mely 550 íit kiadást vont maga után.
Tartatott továbbá 14 parancs uoksági Ülés, melyben 92 ügydarab nyert elintézést.
A tagok állományára nézve áll jon a következő: az év elején vcl 71 tag, az év közben kilépett 8 szolgálatmulasztis és illetlen maga
viseletért kízáratott 7, belépett 5 maradt tehát 61 tag. A most emitett 61 tag közül 15 szolgálati évet túlhaladott van 11, — lüévet .ulbaladott 6, — 5 éTét'túlhaladott 26, a többi 5 éven aluli.
Az év folytán mindennap az őr-Lnyán rendes, — azonkívül a színházban kellően ellenőrizett órség állott ; Az órtanyán tartott őrségek száma 365, a színházban tartottaké 24. Az á,tlag egy őr égre 14 öuk. tűzoltó.
napló szerint esik
12Ü méter tömlő . 100 frt — Kabát alap . . 66 , 55 kr. Segélyalap . . . 2546 . 59 , Nyugdijalap . . 971 . 31 , összes vagyon 10*726 , 68 , Amidón ezzel jelentésünket befejezettnek nyilvánítjuk, nem mulaszthatjuk el önöknek megtisztelő bizalmukért köszönetünket kifejezni.
Valamiüt ez, ugy a számvizsgáló b>ottság jelentése és az évi költségvetés egyhangúlag elfogadtatott.
Elnök jelenté, hogy a szolgálati érmek az országos szövetkezetnél megrendeltettek ugyan, de máig sem érkeztek meg, mindamellett felöl vassá az érdemlegesek névsorát:
15 éves szolgálati érmet nyert Heffer József.
sorolt tüzeseteknél is a legnagyobb j 10 éveset nyernek: Taschner Fe-öafeláldozással végezte veszélyes, de! lix és Macsek \János áldásos feladatát. . 5 éveset kaptak; Lengyel Lajos,
Sajnálatul kell azonban felem- Ács János, Datler József. Győri Já-litenünk, hogy minden egyes tüzeset-' nos, Grái\z Antal, Erdélyi János, nél ereznünk leli a tűzrendészen | Mesko István, Horváth, István, szabályok hiányát, különösen váró-j László Boldizsár és Neu Albert,
Bódis János I-ső $zivat:yusparancs- e«y szakértőt hozatott, ki a selyemtenvész nok választatott meg, ennek helyébe1'éssel foglakozó vidékeket bejárni-w a ,. . , r,, TT j , , : népet a szederek okszerű csonkításában,
Perko Péter Il-od parancs-iok let^ vafamillt a sew^mteuvésztés körűi e^eb az elsó, Schercz Emil pedig Perkó^ént követendő eljárásban c/.ehzci üen Péler helyébe Il-od pftrancsnok szoktatni foaja. Ezen nem cseké y anyagi igy a segédtiszti megüresedés Ma- ! áldozatul járó intézkedés azonban tsaK esek János megválasztásával töltetett;"
be.
szaki-özeg az általa bejárandó vidéken . azon jóindulattal és buz^alommmal fog Elnök ur megköszönvén a szives focadutin, melyet küldetése me«k.váo. megjelenést, újból az egyesület czél-j Küruiját még e téltn ke2di meg. jáuak és kitűzött nemes feladatának!----------
Tüzeset, melynek oltását kizárólag testületünk teljesité 5 volt. és a Vl-dik kerületben jeleoté-mintegy 21 hajlék égéssel, továbbá 1 faháztüz, 1 jégveremtüz, 1 kéménytüz és 1 szobatüz.
Egyletünk működő csapata a fel-
pedig kény
sikeres elérésére buzditá a múködö tagokat és az ülést feloszlatá.
Tudnivalók.
Az 1888-ik évi pér-l állalámis
mű- ipar-, termény és állatkiállitás rende/.ési sz
(Folytatás.)
sunk földmives osztálya fejt ki megmagyarázhatatlan közönyt idegenkedésével s legtöbbszőr illetlen magaviseletével jutalmazza a tűzoltó önfeláldozását, holott épen ezen osztály erezi leggyakrabban egvletünk mű
kikhez az elnök lelkesítő és buzdító szavakat intézett.
Számvizsgáló bizottsági tagokul újból megválasztattak: Nucsecz József. Plosszer Ignácz és Mantuano József urak.
ködésének áldásos eredményét. I A segélyalapra szolgáló egyénig
Mindezen kedvezőtlen események I magán befizetések megszüntettettek, i
elhárítása czéljából kívánatos a tüz- jaiuyival is inkább, mert kilátásba
rendészeti szabályok megteremtése
iránt a minél előbbi intézkedés. Tartatott az év folyamán 2 disz
helyezte a fiumei nagygyűlés, bogy a balesetek segélyezésére nézve orszá-
a.,..*«*v,*., -.. ~. .~'j____- ___i gos intézkedés fog történni; addig
és 16 oktató gyakorlat, a két első!is a nkanizsai önk. tűzoltó egylet
vagyis a diszgyakorlat a várakozásnak megfelelő, — az oktató yakor-latok eredménye pedig kielégítő volt. Vagyoni állapotunkra vonatkozólag jelentésünk a következő : Szerek értéke leltár szerint .... 6492 frt 23 kr. Az év folytán beszerzett szerkocsi 550 „ —
segélyalapjának kamatja erejéig történhetnek esetleges segélyezések.
Tüzrendszabály kidolgozására egy bizottság küldetett ki, melynek tagjai: LeDgyel Lajos. Wáguer Károly, Grünhut Hentik, Kuortzer György és Bátorfi Lajos.
Ábrahám Zsigmond 1-ső má-szócsapatparancsnok leköszőnésével
— Az ujéT első gyermekei. A pápai Péuztirnok : Uilmann M. Károly úr jubileumi bizottsága azt az érdekes hírt 1 pécsi bank- és váliúüzlettulajdonos. kezeli tette köz/é, hogy a papi mindazon syer-' a kiállítási pénz- ket, vezeti az idevágó mekeknek a kik január elsején siülettek könyveket a központi választmány áital és a kere^zségben Leo, illetőleg Leonida megállapítandó módozatok szerint nevet kaptak, egy száz Uráról szóló taka- i " A kiállítási nagy-bizottság a végrehajtó rékpénztári Könyvecskét ajándékoz. A fo bizottság központi választmány tagjain lyamodványok a nevezett bizottsághoz kivül 120 tat>húl áll.
Rómába küldendők. i Ha áskőre : -a i-lökészi:ö bizottsii;-
— javaslata alapján megállapítja a kiállítás
— Ügyvédi vizsgálatok 18S8-ban általános szirve isi és rendezési pros-A budapesti ügyvédvizsgáíó-bizottsáR a rammját. a végrehajtó bizottság javaslata folyó évre tizenegy vússáLti napot lüzőit alapján pedic a kiállítás köitségelöiráuy-ki. melyek a következük: jsn. 27., febr. zatát: a i-irá!ú bizottsá" alakításának 24., április 6. és 27.. május 25., június 22.. módozatait és a bírálati eljárás vezérel-augusz us 31.. szeptember 28.. október veit: megállapítja a kiállítási kitüntetések 26., november 30. és december 14-ike. természetét és számát: előzetesen hauroz
— a nptánitis/tíijöveilelemnekhovaforditása
— Egy éves méncsikólí vásárlása, iránt.
Azok a méntulajdonosok, a kiknek birtoka- A központi választmány :- Hatásköre
ban egy helyen legalább is aépy. jó szár- A kiillitás összes szervezéií. ren 'ezési
mazásu. erős csontu szabályos testalkatú, építkezési és pénzügyeiben általános ha-
egy éves méncsikó van s azokat .az állam- tározatokat hoz, melyeknek végrehajtása
nak eladni kívánják szándékukat a földtn.-s véuieh ijtó bizottság feladatát képezi: .;
iparkereskeiie e;n ügyi minisztériumnál főbb rezortekboz tartozó ücyeknek tüze-
jelentbetik be. legkésőbb febr. hó 15 ig., tes előkészítése és a véRrehajú bizottság
— támogatása végett szervezési, pénzügyi," - Kivi határozatok iparügyekben, építési, irodalmi, rende/.ö, vidéki és cso-
— A föidniivelés- ,ipar- és kereskedelem- ;iort-bizottsá«okat alaki: é> ezen bizott-ügyi miniszter njatban a következő elvi ságok eljárási szabályait iTieyállapitja: a határozatokat hozta liBuíMuk..alkalmából pénzügyi albizottsác u'ján ellenőrizi a még idegen helyen lakó babsütök, olvasó- pénztárkezelést, felülvizsgálja a zárszá-kat. szeutképeket stb. árulyk is szabadon madást és a kiáüitáfi pénztárnokot vá-átulhatják áruikat. — 2) Á vegyeskeres- lasztja. E bizottsikg a kiállitisi nagybi-kedönek szesztélék nagyban való árusitá- zottsag-által vála^ctott 70 tagból áll. taghoz külöo iparigazolványra s/.üksége nincs, jai továbBa" Brín'iiazok, kik a kiállítási
— alaphoz pénzbeli adománynyal járulnak és — A 8elyemtenyés*té8 emelésére vidéki bizottságok elnökei és jegyzői.
a fóldmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi A központi választmány szakbizou-
miniszt meghatalmazottja Olaszországból ságai:
Tárcsa.
Bem.
Törtéueim;l..kn«k t»bl*jíra fel. DiMÜ vitt'-iflnk! Lengyelhon fi*! Kies SKerelmed bálát érdemel.
A .'. M T*UI n»ey barezunk éjjelén,
Riuk iornyo«Qit*k hollóú-i^ok. S le miut c«ilL*gíéov úp »wéreléd l béd
ftxpp róiínpir derült « imjn*ion, Öröm hevité & magyar íii^et,
Z6M *)Cg«l bixUtott M. hrtg»l*mb, ht>brgve bő reményeink feJ«tt.
LatÜDt b»iiuk BZerencsBC«:Ilaí»! . . .
Virult « sírokon biiutvirig, Bimolt, mikéDt a legnagyobb ciodin
Ét kfic/esett rajtunk égés* rilig.
De újm él a nép e« 6a haiib»n, Mieuk a. tnuúökló jof ét igusu;!
•S vitt* ucveiluek gyéo:á.ntkouorujx A dia'allal TÍísz«njert Srtbadwg !
Bálintffg Kg) ahszonyi kÖü)csepp.
- ÍUjt. -
Irta: Nyiri Sándor.
tFolyuUs 6« rege)
Másnap Potemkin hossza időig volt audenc/.ián a császárnőnél; a párbeszéd
j fogva és a közönséges gonosztevők bör-j tönébe vitték. Potemkin herczeg csakugyan 1 nagy bűnnek tartotta ha valaki a császár-nöbe szeretett e ez érzelmének nyíltan ki-fezést mert adni. A herczeg egy blazirt ember eltompalt érzékkel, természeteden nem bocsájthatta meg, hogy egy emberben 1 ily nemű érzelmek kelnek ki, s roppant '■ dühös volt, hogy még egy egészen fiatat ember a császáinöbe beleszeretni merésszel ez a gonoszság példás büntetést érde-! mel J
J E szerim Oroszországban a szerelem nagy bün volt, különösen ha valaki a csá' szárnöt szerette; és ezen bün forrása mé gis a császárnéban volt keresendő. II. Katalin császárnő, ez a nagy uralkodónö, nagyon jó! értette, hogyan kell mások felett uralkodni s önmagát ezek által szerettetni. Szerette éreztetni hatalmát, nagyságát, mely az uralkodók sajátja, és ahol helyén volt s ezáltal többet vélt elérni, éreztette varázsszerü erejéc, mely az asz-szooyok sajátja. £s igy aztán kétszeresen uralkodott: mint császárné és mint — asszony 1
Az udvarnál történt pikdns szerel mi históriáknak semmikép sem volt ellensége, sőt bizonyos előszeretettel foglalkozott velük. De Potemkin kimondta ha1 almás szavát s a caászárnő szentesi-teite azt És mé^is másként törtéot a do-J'ig és mégis vissza utas ittatott egy Potemkin egy asszooyi konycsepp által ; egy
; p nagyuu komoly volt, mert a császárnő j
ki gy y ypp gy
leányka megsemmisítette Potemkin szándékét.
H/jitáo nagjOD bostus és legkedveltebb j -Ez a leáoy egy tizennyolez éves szép palouhogyei irányában is nagjon kegyet-!hölgy, egy árva, a császaraó kedveocze len volt. A párbeszéd után egy órává* Pet- j volt: Azaroff i'eo'iarowna grofaé. rowitsch gróf legfelsőbb parancsra el lett; Két nappal az esemény utáo már
; megtörtént a tárgyalás. Titkon. Azaz tit-' ko.T a — nép számára; a nemességnek | meg volt a szabadalma s a nemesi hölgyek ' és urak nagy számmal jelentek meg a tárgyaláson, hogy szemtanúi legyenek annak, miként taszítanak egyet közüiök a szégyen karjaiba, A császárnö fiatal szép udvarhölgye is jelen volt. A tárgyalás na-' gyön rövid volt; a vádlottnak semmi sza-1 va sem volt, a bírák „meggyőződést" merítettek és a hadbíró felolvasta az Ítéletet. Petrowitsch gróf némán ült ott, csak , koronkint vetett egy fájdalmas pillantást ! szegény, szerencsétlen anyjára, ki megtör-í ve és zokogva ült helyén, azután lelkesült ; pillantást vetett a császárné olajfestmé-! nyíl arczképére, mely a termet díszítette Az itéiet, mely másnap volt végrehajtandó, semmi hatással sem voltaz elitéltre; de egy égető könyet nem birt visszatartani, ; melyet azonban nem a saját szerencsét-lensége sajtolt szeméből, hanem végkép megtört anyjának sikoltása, aki aztán elájult
Egy álmatlan és kinos bizonytalan-(ságban átvirrasztott éj után. Azaroff ! Teodorowna grófnő másnap reggel feltűnő ! halványan és remegve jelent mec a császárnő salODJában, hogy ennek parancsait fogadja. — Meglepetve tekintett Katalin a halvány gyermekre.
— Beteg vagy gyermekem ? — kérdé a grófnőt, miközben szánalmasan fogta meg az árva kezét
— Igeuis, Felség! — lihegé emez — beteg vagyok!
— Mi bajod gyermekem? — kérdé tovább a császárné, s kezét a leányka fejére tette.
— Nem tudom. Felség, csak azt az
egyet tudom, hogy végtelenül sokat szenvedek.
A leányka zokogni kezdett.
— Szegény gyermek! Orvosomat j hivatom számodra.
j — Oh, Felség! Ennek a betegségnek
< csak egy orvosa van
, Ebben a pillanatban Katalin nem volt már a császárnő, hanem a vele érző asszony. Gyengéden tette egyik karai a
I leányka nyaka körül s mosolylyal ajakán
! kérdé :
| — Te szerelmes vagy?!
! A grófnő elpirult.
— Beszélj, gyermekem. Beszélj nyíltan barátnödhöz, ki szívesen segít neked. Szerelmes vagy ?
— Igenis. Felség! Szerelmem végtelen nagy, de végtelenül szerencsétlen is!
— Szerencsétlen '.■* Ugyan iniértV Tán ő nem szeret téged V
— Ő nem szerethet! lihegé a leányka.
— Nem szerethet? És miért?
A leányka vállat voat, mialatt szemeiben a könyeket szárította fel.
— Mily nagy lehet a te szerelmed és mily drága a te könyed ! monda a császárnő.
— Ezt a konyet neki és szerencsétlenségemnek szantam ! viszonzá a leányka.
— Beszélj gyermekem. Részvéttel vagyok fájdalmad iránt és segíteni akarok szerencsédet felépíteni. ÉH igy akarom ! És amit barátnőd nem érhet el számodra, azt császárnéd bizonynyai .el fogja érni 1
Az asszonyból ismét a császáraö lett, hatalmasan beszélt A leányka térdre esett s konyeivel és csókjaival elboritá a császárnő kezét. A császárnő felemelte.
— Felséged nem fog reám haragudni V
— Semmit se félj gyermekem. Mi a neve ?
Bi/alomteljesen tekintett a csás/áruö szétaeibe, melyek felbátorítani l;itszánuk : , aztán szive sugallatának engedve re m^ö :hangon monda:
— Petrowitsch Wassilovvitseh l'úter gróf!
— A kit ma fel fognak akasztani'.' kérdé meglepetésében gyorsan a császirnö.
— Ugyanaz, felség !
— Szerencsétlen gyermek !
, — Tudom, Felség, szerencsétlen i vagyok. A szerelem tett szerencsétlenné. j Egy oly embert szeretek, ki a társaságból ! ki van taszítva és halálra van ítélve. , Mindamellett szeretem és szerencsétlen-: ségem annál nagyobb, mert tudom, hogy ! ártatlanul bal meg. Bocsássa mes felswred 1 e merész szót, de érzem hogy isaz. Felséged nagy, hatalmas, szép: hanem bún a Felséged nagyságát és hatalmát dicsérni, akkor a harmadik eset sem lehet a/. Nagyságát íbámulják, hatalmát téltik és miért ne szeressék hs Fel?egedet V Nem-e ! istenibb ha szeretnek, mint bámulnak | bennünket vagy félnek tőlünk ? (>h. Kelsé-í! i Szive jóságához fordulok, meiy aem kisebb ! tnínt nagysása, hatalma és szt'].>séí;e, — i adja vissza öt a társaságnak. Oros/orszá*r-j nak éá a hadseregnek, mentse mes családja ezen utolsó sarjit s vezesse vissza súlyosan biiutetrtt agg anyja karjaiba, adja nekem vissza, segítsen felépíteni 1 boldocságoinat!
Ez a lelkesedés hangja volt, mely az asszony szivéhez hatolt Katalin egyszerre érezte az anya és az ara fájdalmát.
Mai számunkhoz egy féliv melléklet van csatolva
HÜSZONHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
A szakbizottság feladata az illető , tokkal megismertetni, a térdijbefizeteseket ügykörhöz tartozó B a központi választ-' a végrehajtó bizottságnak áuzolgátatni. ^ány s esetleg a végrehaitó bizottság ál- VU. Csoport bizottságok tagjai a
t&l udaatasitott ügyeket elkészíteni s illet- központi választmány által megállapítandó ve végrehajtani. Elnökeiket * végrehajtó számb&a a bejelentési határidő lejarta bizottság saját tagjai sorából jelöli ki. útin */i ad részben a központi választ-
I. 8zervezési bizottság : előkészíti á ] mány, 7j-aQt részben pedig a kiállítók bejelentési, szállítási, csoport-beosztási és sorából választatnak. A csoportbizottsá-egyébb részletes szabályzatokat, valamint ] gok elnökeit a központ^, választmány vá-
általábin a szakbavágó szervezési és ad- lasztja.
ministrationalis ügyek intézésénél.
A csoport-bizottságok hatásköre : a
II. Pénzusyi bizottság: előkészíti a bejelentések programszerüségét megvizs részletes költségtervezeteket közremü- gálni; az illető csoportban netán mu'at küdik a szállítási és bérleti szerződések kozó hézagok pótlásáról gondoskodni; a megkötésénél ; ellenőrzi a pénztárkeze- ' csoportbeli kiállitáai tárgyak átvételénél és lést és a biztosítási ügyek kezelését; fe- [ elhelyezésénél, a tér megszabásánál, a csar lülvizsgilja a zárszámadásokat és a vizs-1 nokok diszétésénél stb. közreműködni; a gálát eredményéről jelentést íesz a köz- csoportba eső jurytagokra nézve javarlatot ponti válaszmánvnak; szervezi és ellen- tenni; a kiállítási tárgyak visszaszálluá-
' őrzi az esetleg rendezendő sorsjátékot. III. Építési bizottság: előkészíti
' sánál a felügyeletet gyakorolni. A csoportbizottságok saját
tagjai
fö-és melléképületek építési tervezetét;- sorából választandó biztosok .által napi felülvizsgálja az összes terveket, javasla-! vagy heti turnusz szerint gyakorolják az tot tesz az összes kiállítási terület beosz- J illető csoportcsarnokban a felügyeletet rása iránt; ellenőrzi az összes építkezési, kiállítás egész tartama alatt: ügyelnek a föld-, parkirozási, és egyéb munkálatokat, felügyelő személyzet kötelességeinek közreműködik Í-Z instalíátionális terv el- pontos teljesítésére,főleg pedig a kiállítás készítésénél, szekrények és állványok be- gyakorlati czéljainak megva'ósitása szem-szerzésénél, valamint az építkezések és pontjából képviselik az illető csoport ki-decoratíókra vonatkozó pályázatok kiirá-, állitónak érdekeit s e végből gonioskod-ál I k ól h fl él
sanál
, g
I nak arról, hogy a felügyelő* személyzet a kék á lé
, gy gy y
IV. Irodalmi bizottság : előkészíti a közönségnek az árakra és megrendelési kiállítási katalógus általános programját; feltételekre nézve a kellő felvilágositáso-kör-eműködik a katalógus név- és tárgy- kat megadja, árjegyzékeket vagy pros-mutatójánakösszeállításánál gondoskodik pec'usokat rendelkezésié bocsásson s a a sajtó hiteles és gyors értesítéseiről s neiéoi megrendeléseket pontosan jegyzék-
élenkitó hatás: ez vezette be a drága lerelkéket a gazdagok szalonjaiba, valamint a chinaiak és japániak tbeamérő házaiba. Darmioak hittak Bndha jámbor papját, ki hajdan Indiából Chináb* ment, hívókét s.er-zendö ott tanának. Vczeklése jeléttl fogadást tett ez, hogy éjt-oapot imádkozásban tölt; de a testi gyön-geség győzött akaratán, mert minden erőfeszítés mellett is elaludt. Megszegett fogadása engesztelésére szempilláit azonnal lemetszve, földre vetette magát. S íme; azon a helyen egy eddig ismeretlen növény kelt ki s nőtt fel. Djrioa e növény leveivel táplálkozott s az álom nem vett erőt többé rajta.
A thescsiTJ!' igen kellemes a szemnek s keáTi-zö helyen 6—10 méter magasn is foluó; fényes, üde-zöld levelei hasonlitnak a mvrtushoz s kellemes illatot árasztó virágai a kaniéliára emlékeztetnek. Fel virágozó különben csa« azokat a növényeket hagyják, melyekről magva at akarnak szedni.
általában a megfelelő publicistikai képviseletről.
be vegye.
A végrehajtó bizoltság tagjai: az
Belépti díj egy tombolajegygyei GO kr. Családjegy 3 személyre 1 fit 20 kr. Felül-nzetések köszönettel fogadtatnak. A ren dezö bizottság. E vigalom pártfogásai a legmelegebben ajánljuk közönségünk figyelmébe.
— Meghívó. A nagy-kanizsai polgári egylet 1' S. évi február hó 2-án d e. 10 órakor rt ->js' közgyűlést tart. Tárgysorozat: 1 A választmány és számvizsgáló bizottság jelentése. 2. A költségvetés megállapítása. A választmánynak az építkezésre vonatkozó előterjesztése. 4. A r'asciatti-féle telek megvétele iránt kötött szerződés jóváhagyása. 5. Klnök, választmány, tisztikar és számvizsgáló bizottság választása. G. Netáiii icditváDyok.
— Heghivó, a „nagy-kanizsai iparterület" az elaggott iparosok segélyezése alapjának javára folyó évi február 4-én az „Arany Szarvas" vendéglő dísztermében zártkörű tánczvigalmat rendez. Kezdete S és fél órakor. Belépti díj szeméJyenkint 80 kr., családjegy 2 irt. FelQ'nzetések köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnak. A meghívó másra át nem
ruházható.
— Tíz ét multán
E hó 23-án volt
V. Rendező bizottság : előkészíti az elnök, elnökhelyettes, két alelnök, titkár.
Négy évesnek kell lennie a nö vénynek, hogy róla leveleket szedhessenek, s mindenek előtt arra kell gonddal lenai, hogy a cserje ne nynl-ék fel magasra, hanem inkább eltör-nyn-
ünnepélyek programját és rendezi az ün-! pénztársok és a következő 10 tan: Jánosi PUIJ°". miert ls " muaeasoB & nepélyeket, látványosságokat; végzi a Engel József, parkettcyáros. HaberéDVÍ | 'iui kozéphajtásokat letérdelik, rendfentartás, elszállásolás stb. teendőit; Pál. gépgyáros. Hoffman'n Károly, bútor- j nek következtében a megmaradt ol-
esetleges congressusok és vándorülések gyáros. Lecbner Gyula, vároá rendörfő-^rendezésébea közreműködik, gondoskodik kapitány. Littke József, pezsgőgyáros, a zeoeelöadásokról, villamos világításról; Meüdlik Ágoston, apát plébános, iíatya-stb. stb. ! sovszky Jaksb, fögeoloe. Xendtvich Sán-
VI. Vidéki bizottságok : a központi, dor, városi főmérnök Sey László, földbirt választmány által a következő lakó belye^ i Sipöcz István, gyósyszeréz. ken alakittatnak : a) Baranyában : Mo A végrehajtó bizottság végzi az
nács, Siklós, Szent-Lőrincz, Dárda, Sásd,', executiva összes teendőit a kiállítási nagy-K.-Bóly, Mágocs, Pécsvárad, b) Somogy- ] bizottság és a központi választmány ilta-megyében : Kaposvár, Szigetvár, Csurgó,, lánoá határozotai alapján; kijeiú'.i a szak-Nagy-Alíd, Karád, Marczali. Igal c.) Tol-; bizottságok közreműködését; képviseli a namegyében : SzegszárJ Bonyhád, Hő- j kiállítást kifelé; építkezési, szállítási.
gyész, Paks, D.-KSldvár, Ó-Dombovár.
A vidéki bizottságok első sorbao _, . _____________________
gazd. egyesületek, gazd- körök tagjai, az; szolga- és őrszemélyzetet.
I leti szerződéseket köt és saját hatásköré-a: ben alkalma?.za és elbocsájtja az irodai-,
gy, g gjai, az
iparkamarai kültagok és ministeri gazda-sági tudósítókból alakitandók. A vidéki bizottságok feladata : a pécsi kiállítás iránt közérdeklődést kelteni, terjeszteni és ébrentartani ; a kiállításban való részvételre az illető vidék iparosait mezőgazdáit serkenteni, a bejelentési iveket kiosztani s azokat beérkeztük után a központhoz csoport szerint beosztásban beterjeszteni ; a részletes istructiokat a kiálli-
Pécs, 1887. szept. hó 11 én.
áray Karol?, ». Nsflosy
titkár. a TÍgr. bícotuig elnöke.
GSABiWK.
Kövid kinos pillanat belső felháborodásával v ujjával mozgásba hozta a
A szolgálatban levő szárnysegéd megjelent az ajtóban és mélyen meghajolt.
A thea.
— Egy kis leli cs«veg*s —
A tél összegyűjti a családokat ilott be, mialatt lámpa körül s a serény munkát
ás, tanulságos, mulattató felolvasás fűszerezi. A téli családias
dilágak annál gazdagabb lombokat hoznak. Hetedik évre a növények igy is embermagasságra nőnek, a levelek vénülnek, ritkulnak; ekkor a törzs eltávolítása által új gyökhajtások engedtetnek s hét év múlva megint ismétlik ez eljárást. Harmincz-
negyven év múlva a használhatlanná
cserje egészen lesz, ekkor kiirtják
— Potemkin rögtön jöjjön idei— összejövetelek thea nélkül ma mar parancsolá a császárnö. \ nálunk is alig képzelhetők. Ott zu-
Ketperczczel később a keresett ott bog
volt a császárnöje előtt.
történik a kivégzés?
— Egy óra alatt, Fel már elindult
barátságos meleg szobába
Potemkin, monda a császárnő mikor thca"üst. illatos Piával töltve be a
chinai növény! Meg-! aszalva megpörkölve jutsz te a csil-
■ levegőt. %. De a menet! Szegén)
az elítéltnek megkegyelmezni és öt előbbi jogaiba visszahelyezni.
— Felség! kezdé Potemkin, még a császári herczegek és herczegnék kérelmét is el méltóztatott utasítani, és teljes joggal, mert tanácsom mellett kell maradnom és kérem Felségedet....
— Elég, Potemkin! Elhatározásom megdönihetlen, szilárd és parancsom ne ked, hogy rögtön hajtsd végre I
,, ,„Ek6zben a raásxániő ülőhelyéből lelallott- s mintegy dörögre beszélt; ki ifheteit érezni, hogy nem tűr ellenvetést, ts ez a Katalin ismét hatalmának és nagyságának tudatában mutatkozott
A hatalmas Potemkinnek meg kellett
lakószobák légkörébe, azonban mégis a szeretetre méltó házioó. vagy kedves h;izi kisasszony gyöngéd ujjai közé, ki aztán nyájas mosoly kíséretében oszt ki vendégeinek, alig gondolva arra, hogy te is egykor fiatal és szép valál 8 ezer meg ezer kéz mozdult meg szolgálatodra. De boldog vagy, mert még mostani elaszott, egyszerű voltodban is annyian keresnek és szeretnek! ügy van, a tbeát mind annak ellenére is, mit róla ideggjöngitö hatásáról, csekély t4p-tarUlmáról s drága voltáról beszél-
De ezen tökéletes mug a ckh l
egy próféta sem
Kegyelmezés talánya csakhamar meg volt kedves a maga hazájában; a theáról oldva. Még azon este Petrowitsch Wassi- ez nem áll, mert egészen nélkülöz-Teodorowaa grófuöL a császárnő kedv I nemzeti itala honi lakosainak
udvarhölgyét és saját védangyalát a cJá-* császártól le a koldusig minden szárnő magánfeápolnájában oltárhoz ve- e r lszSza> & napnak bármely ré'
zette és a következő reggelen az ifjú házaspár nászutra indult Parisba. Azután csendes visszavooultaágban töltöttek pár évet a gróf birtokán Livádiábao, míg az egész «gy más események által el lett szorítva és végre el lett Medve.
További néhány év után a gróf ismét feltűnt, de ekkor már kapitánya volt a csási^rnő Ö Felsége testórségének. az ő védaogyala pedig a császámö palotahölgye.
, p y ré
szében. A városban s falvakban a vendéget először is (s nagyrészt c-u-pán) ezzel Kínálják; a theamérókben
s helyére uj, magról keltett csemetéket ültetnek. A levelek szedése évenkint három időszakban történik s pedig mindig száraz idóbeo. Februárban és márczinsban szedik a legfinomabb alig feslő sarjadekokat, ezek szolgáltatják az u. n. császár-theát. Áprilisban részint vénebb, részint fiatalabb leveleket szednek, melyeket aztán nagyság s finomság szerint osztályoznak; májusban és jnninsban keiül a sor a durvább levelekre. A legfinomabb theafajt képező levélkék egyenkint, gonddal szedetnek, mig a többieket minden vigyázat nélkül tépik le a gályákról. A mnnkások tisztaságira nagyon ügyelnek, ngy hogy a bagót rágok és mákonyszivók nem bocsáttatnak theaszedésre, sőt némely ültetvényesek munkásaiknak heteken át még húsfélét sem engednek enni nehogy érintés vagy kile-helés által megrontsák a drága le-
tiz esztenaeje. ho^y Uager Ferenczet. a zaiamegyei Boc község határában fekvő „Rosíárdi" csárda bérlőjét, ennek feleségét és cselédjét meggyilkolták és kirabolták. A gyilkosoknak a leggondosabb kutatás daczára sem tudtak nyomSra jönn: s az ügy feledésbe ment. Hosszú pihenést cáak a múlt évben bolygatta meg egy névtelen feljelentés, mely a*budapesti rendőrségnek elárulta,hogy az egyikgyilkosTótKáimán. a magy. kir, államnyomda éjjeli öre. A feljelentést, mint később kiderült, Tót Kálmán felesébe küldte a rendörségnek, a ki azt is el írulta, hogy férjének Csordás Horváth Jű/..->ef volt a, czinkostársa. Tót Kálmánt é.-) Horvát Józsefet ennek alapján elfogták s átadták őket az illetékes zalaegerszegi töi vényszéknek. Az előbbi, hol beismerte a gyilkosságot, hol meg vissza vonta vallomását. Horvát József azonban váltis tagadott mindent A zala-egerszegi törvényszék a végtárgyaláson Tót Kálmánt kötél általi halálra üélte, társát pedig felmentette. Az ügy a napokban fordult meg a kir. táblán, mely több rendbeli pótlást látván szükségesnek, a törvényszék ítéletét feloldotta.
— A „Társas köriben jan. 2I-én díszes közönség jelent meg a kör saját helyiségében rendezett tánczvigalom alkalmával : igazán virágom jókedv, s ritka jó hangulat uralgott, csak u^v mosolygott miadeo arcz a kivilágos-kivira.dtig tartott vigalomban s ha nem is lenne bál az idén. ez a jelenlevőknek, mint tudósítónk írja. teljes kárpótlást nyújtott. A hölgykoszoru ban láttuk: Bflus Terka, Dezsényi Anna. Hirtmann H>ien, ÍLn-váih Etelka Hegedüb Margit KöíilerXina, Markó Irma és Lujza SomssicliKaiinkakisasszonyokat;Dauscha Ottóné, Dezsényi Elekné, Grunner Ká rolyné, Gutniann Vilmosné, Horváth Fe-renezné, Hartmann Henrikné, Juhás; Nándorné, Markó Aotalné, P.éh-isz Gu-^z-távné Páify Alajosné, Schmidt Fricyesoé Somsáich Löriuczné, Tuboly Gyuláné, Uoger Ciliuann Elekné, Varga Lajosné, Wiener Sándorué, és Zathureczky Zs.g raondcé úrhölgyeket. A négyest 2í pár tá:.czolta.
— A g.izdákés iparosok ált hitelszövetkezetének keszUielyi őókteiepe aze
v eleket. (Vége köv.) hó 15én tartott közgyűlésben véglegesen
megalakult s megválasztotta elnökéül Szíjártó Károly rom. kath. segédlelkészt,
í f ö fe jegyzőül Riersch József eddigi ideiglenes
jegyzőt és pénztárosul Gyarmati L:jos
— Gróf Festetlts TassllóuaU ' ™lt pénztárost. A kezelő és ellenőrző bi-családi öröme van, neje szül. Hamilton : zottságba 17 tag választatott A szövetke
..... et keszthelyi fiókjának ez idő szerint
92 tagja van 1146 2Ofrtos részvénynyel. Az iparhatósági megbízottak
Ratkovics Vendel vizle'ndvai plébános és atán. Az iparhatósági megbízottaknak " . kanonok nyerte el. ! folyű hó 14-én tartott alakuló küzgyülésé
— Kinevezés. Kremmer Károly b.- bea elnökül közfelkiáltással Henc: pesti dohányáruda raktári tisztet a pénz- Antal építőmester választatott nteg.
Mária herczegnö leánygyermeket szült A zel keszthelyi Sokjának h-rczegnönek ez a 4 ik gyermeke.
— A bellatlncil plébániajavadalmat
ügyminister Xagy-Kauizsára ellenőrré nevezte ki
— Felhivis Ualatonmellék szőlő birtokosaihoz! A székesfehérvári állami
— \aszfair. Franki Károly tapokzai amerikai szölőtelep vezetője Deák Tamás építést január 19-én vezette oltárhoz ur indítványa folytán Tapolczán „philloxe-Tapolczán Mojzer Ferencz kedves és szép ; rának ellenálló amerikai azölővesszőter-leányát, Mariska kisasszonyt. í meló szövetkezet" alakulván, az előmun-
— Meghívó. A nagy-kanizsai iparos i kálatok teljesítésével $ a szövetkezet szer-iljuság önképző egylete 1888. febr. 12-ét' vezésével megbízott alulirt bizottság 300' a „Korona" vendéglő termében jelmezbált: drb. 20 forintos részvénynek kibocsátását rendez. Belépti díj GO kr. A kibocsátott1; határozta el. melyek aláírására Balatoa-meghivó csinos alakú, melyen a tánezrend i mellék érdeklődő szölötirr okosai tisztelettel felkéretnek. A részvények jegyzése Tapolczán alulirt bizottság elnökénél vagy
közölve van.
— Dr. Hauser János ügyvéd Nagy-Kanizsa székhelyivel a zala-egerszegi ügyvédi kamara részéi öl közhírré tétetik, hogy a kamara ügyvédi lajstromába felvétetett.
— Alapszabályok megerősítése. A ,nagy-kaniz;ai keresztény jótékony nö-
nagy mértékben élvezik. A Ügyiét- ésa,,kereskedelmi-ésiparkasinóu-sészités ugyanaz, xuiot nilunk, csak-j nak alapszabályai a m. kir. belügyministe-hogy ezukor, rhnm (és tej) nélkül..........
iszsz&k.
Mint a theanövény keletkezést előadó legenda is beszéli, a kedves kainak fő tulajdona a kellemesen
rium által jóváhagyattak.
— Bál. A nagy-kanizsai ,Had*styán Egylet" saját alapja javára folyó évi fébr. U-én a H Korona" vendéglő -dísztermében jobb hazai fajokká! tombolával e^j-bekötött zártkörű tánezvi- j Kelt Tapoicza, 18í
jegyzőjénél szóval vagy levélüeg történhetik folyó évi január 30 ig. Ámbár a szövetkezet szüksége és czélszerüsége indoklásra nem szorul, mégis jóuak látjuk megemlíteni, hogy az eddigi tapasztalatokra alapított tervezet szerint évenkint mintegy 40000 drb. philloxerának ellenálló gyökeres vessző lesz termelési áron a részvényesek közölt a részvények számaránya szerint kiosztható, melyek esetleg a megrendelők kivánatához képest a lee-;kal be is nemr-s.Hétnek.
. ._ - _- __,____, 1888 jai.uár 8-án. A bi-
galmat rendez. Kezdete 8 éá fél órakor.' zottság: Vastagh Jáuos b. jegyző. Takács
1888 JANUÁR 28-án
Jenő b. elnök. Árvay Lt o^, X:i{ry Aladár, Frisch Lipót, Csébi Ant.J, Dr. Beszedi'* Ede. Szigii Jó*»ef, Handiery Gusztáv. Di-Esső Gyula. CáendeaJúzséf Berger Jakab, Mojzer Ferencz. •
— Keszthely Táros tisitnjitása. A városbiró; tanácsosok és a többi tisztviselők választása GÖde Lajos járá i' főszolgabíró elnöklete alatt folyó hó 14-éu következő eredménynyel ment végbe. Vá-rosbirová közfelkiáltásai ids. ii e i s c h 1 Venczel, ki a városbiróí tisztet nnr 27 egymást követő éven át lankadatlan buzgalommal viselte, kinek az ujonaii épült m. kir. honvédlaktanya, a város fö-uczáját diszíő csinos városház, vagy a folyó évben kiépülendő Keszthely-Balaton szent-györeyivasu- létezése is köszönhető általános lelkesedés melleit újból, most már tizedi/.ben v.ílaszratott meg. Tanácsosokká: Szesleih Mihály egyszersmind helyettes bíróvá is, továbbá: 0 p pe 1 Károly, Unterberger Ferenc/, S c h e i n e r Henrik, W ü o s c h Ferencz. V e n a p Ferencz, He n c z Antal, Kosa János, M a.n p v í 11 Dávid, Lázár L Lipót, P u 1 y János és Csák Antal, —„ városi pénziárnokká: G ö t z Ferencz. adópénzrárnokká: id-b. szabó János, ügyésszé: L é n á rd Ernő és közsyám-má: B u c h b e r ger Gusztáv újból egyhangúlag választattak meu
— A „Keszthely BaU'on szentgyörgyi vasnt." Keszthely városától Balaton szent Györsryif; vezető helyi érdekű vasút ügrébea folyó hó 15 én tartatott meg a részvényesek alakuló közgyűlése, melyen 86 törzsrészvényes 736 részvény-nyel jelent meg. Reischl Vencel virosbiró felhívására a részvényesek a vasúti részvénytársaság megalakítását kimondván, a végrehajtó bizottság által elkészített s
igész terjedelruébeo felolvasott alansza-bálytervezetet változatlanul elfogadta s titkos szavazás utján, szavazatlapok beadása által megválasztotta az igazgatóvá got és fel ügyelő bizottságot. Az igazgatóság tagjaivá választattak : ids. R e i s c h I Venczel 324-, Hoffmaan Soma 324-. Lénárd Ernő 324-, H e n c z Antal 324-. Roller Ferencz 324 -. B o g y a y Máté (Sármellék) 324-. Scleiffer Sándor 323-. Pjp Sándor 321-.Beck Sándor 319 , Lázár L. Lipót 304, Pető Vilmos 301-. Oltay Guidó (szt.-Györgyvár) 298-. Oppel Károly -242 és Weltner Jakab 194 szavazatta!. A felügyelöbizottsájrba : Üeiniitgur Imre 324-, Hegedűs líéia 315- és i'jabb Reischl Veoczel 314 szavazattal váksz-tattak. Az építés kivitele ügyében a részvénytársaság megbízta az igazgatóságot,
a vasút kiépítésére vonatkozó aján- , .atokat haladéktalanu! tárgyalás alá vegye kiépítésre vonatkozó szerződést a részvénytársaságra legelőnyösebb ajánla-
ot tevő vállalkozóval kösse meg.
— Gyiíszhlr. Üzv Rosenberg Izráel-né szül. Mayerhofer Pau'ina s saját vala mint az alulirottik és az összes rokonság nevében megtört szívvel jelenti felejthetetlen, forrón szerétéit férjének, illetőleg atyjuknak, Ipjuknak. nagyatyjuknak és testvérüknek Iioseuberg Izrael urnák f. hó 23-án, délután 3 órakor, életének 75. évében történt gyászos eihunytátF A drág;i halott hűlt tetemei szerdán, folyó fiú 25-én, délután 3 órakor fojnak a helybeli izr. sírkertben Örök nyugalomra tétetni. Aldá-* és béke hamvaira! Nagy-Kanizsa, 183S. .inuar 23-án. Hermina, férj. L*ssner ííen-rikné, Mari, férj. B;iuer Mórné, Ailé1. Emma éá Károly, mint nyerraeköi. Lessner Henrik és Breuer Mór, mint vejei. Less-ner Bernát. L'íssner Rikárd és Hreuer \r-min, mint unokái. RosJiiberg Scherz Liza, R^se^berg-Pol!ák Lujza, mint nővérei.
— Lapunk előző számának hírrovatában kérdés tétetett: a helybeli sziik posta-helyiség folyosóján alkalmazott szárnyajtó miatt, utána néztünk a fai csa intézkedésnek s megtudtuk, hogy uem a postahivatal alkalmazta, hanem az adóhivatal, hogy miért? mi indokból ? s mért nem már előbb V nem tuljuk kiókumlálni. Annyi tény, hogy e sorok írójának fejéről a ka-
apot leüttötte a szárnyajtó, következés-hogy eí, jövőre oe történhessék, már az utczán le kell venni. De há'ha a fejünket üti be? Azt pedig m ír előre levenni — uincs kt*d üok 1
— Veszprém! püspökké Oltványi 'ál szegedi piépost kinevezését em>ge-ik. MegvalósulásH kö/öröm 't idézn^ t*.ő,
mert a tudós főpap, nemcsak a kith. cleru< kiváió tagja, de jó gazda s minden huni. -ntézmény Ielke> pirtolóji is.
— Országom vásár less j in. 30-án Nagy-Kanizsán, mely az év első vására s igen látogatott szokott leírni.
— Halálozás Neu Lipótné szül. Urosz Lína puritán egyszerűségéről általánosan ismert szép tulajdonokkal bíró úrnő, rövid szenvedés után f. hó 22-én jobblétre szenderült, Temetése kedd n. nagy részvét mellett ment végbe. Nyugodjék békében !
— Báli todósitas. Keserves ,Jere-miád" okban siránkozik az idők mostoha-
á<*a felett éven által az emberiség, s különös hogy az új esztendőt is vigalmakkal nyitjuk meg. Carnevál ur mint nagyrégea
Hr?Z(iNHKTEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
JANUÁR 28- án
ÉRDEKES ÉRTESÍTÉS,

fiiban kéiiletbea le»6 *■ ti»«nket:«isiiként feli.*l-mozutt iiéjj ős dinf» lóukirókat éííSojageltPt a. ked-yeiotltu liileli viMOuyok kttvetkes'ébea nagy ré»-b*Ufclkciüt a Irgolinóbíj áríir* megi Qs^rlaoBi, « f«*-riut c**kii cpvedíll in v*gyi<k ama LwlytriWn. — Ugyanxn^kal l.ámulatos nlctá Árak i«.-ll*U ismét Hárubithatui. vai-g j eiiii; oly ár*k mtOÍ£-t:. » «n el jeniig b*ÍBiij.-k ui.wg a kt-g£i:é«i árrt :
IJsö rendű lóíakarók r^Xíib^Z
iie:,-;.-nmir,l,égü,ci;ei»l«ppaié:é:ki-i!iüi)u»i'.m»!!i ui tömön é. ro-l«e anj»gb"l. «uly« 3 *iln, cmipin
T
t-i KA j} p
kef^sárgiTszinő, eísőrendü bér-
h.lH-oro- kék v.aj te«,f vöró, p.,8!(,<i,ii;ll»l kó- ,Ü.0„ d 2 mél«' bo,«,u é 1 ró fíl m'M «iéle«-
it-jbet t^t-z-,,'<n\ faiba minö-égü, d-r»&j» 2 fn ó I kr E r-odktviil fia<>m éa Bsép tatftrók Átryukuróicui és i7Öny£eklil is használhatók.
(I .>#,Ull,>CJi,CK n Vb-n, ttt im-Fer honsw-iisUoii c.«k
3 tOrltnt SO Jaci-s-J ozar._______________
Teües juu-i-fOggönyök, %,'^lz";^.
ftbó1 állan* pariin mim* K«riot & legtoijfsebb kivitelben; bfcrmelj atubáosk eh«t ék.«*>ég- c-upin 3 forint 70 kr*jczá<\
Tejes Klps-készletek lir.";:;^""*^;
aszUl eritőb^l.aei^^msBiDoréR boi^titl körülvéve Da^Toa diaí-a,csupia 4'7O Írt.
M uvitr birodiiítjm bDrnaa!y
post ÜS
Asa p
uti.ivél v«ST «1S|SK<-. péuil'«l>ll.i!é/mellett . .WIENER KAUFHAÜS A GANS WIEN, III. Kuloniti^we N-.6. T. 3171 10-1
10
0000000000000000003000000000000000000000000
ft STÜKRATH A. co. Hamhnriri írn wítMlílK STÖKRATH & co.
HAMBURG üalllUlllp dl U'ú/iÜllllllltl
njínljik vüigBierte ismert kitűnő Araikat
O|"~

8
O O
8
Coba-kivé. jcMd d«)íc 6 kiló ír 6.Wf C#>-1OD, iöl<i kiiüuö „ ,, ,. f, 96 Aranyj», »irgnirotn „ „ ., 'j 95 GyÖQKykávé i.Hd kit ,, „ ,. T hu Arab Muccukfit LÜIÍS „ „ „ J.lu
8UKEOGATOHOK kÁTÓk vegy;tr8é.-c melegen ajÁnlra .Ta.T*-Snrr-.g\t 4 kilti frt 2.2Í)
Mocc»-S
oK»t 4 kiló j
frt i-ffl
„ , ,,
Kifli kOvérhal, kb. drb. kit ,, 2 1° Ofon gi»idÍD», T«lidi 5 kiló frt 1.7° MinoD, hering delic „ ,, ,, 2.10 Chrisíian. Anchoeís, kösv. import 'I 'kr 2 0r
| Zátonyi halak I^gTS
Áru ') kilói bordókban -J ">
E:só í»j Flohm-Hering kb. 40 drb
deic. 5 kilóé horáókhío 1.70
K.IÍI4 finom la K»viar. ecjbén s5ir«
2 kiló 5 40
isiin ficlíe.kilílnó 5kiloshard6 3 85
al nlcsóbb.
legu
♦♦♦ Síitö sajtolt élesztő
♦ fi ♦
Ját ♦ „ ♦
♦ * ♦
♦ ■ «
♦ tk *
♦ H ♦
♦ ♦

Tan szerencsém Nagy Kanizsa város, és vidéke t. közönségének becses tudomására adni, miszerint helyben király utcza 4 szám alatt megnyitottam
„ELSŐ NÁGY-KASIZSAI
COHGOJDIASOTOSAJTOLTÉLE8ZTÖBYÍR" Hl
c/.imen gyáramat.
Fótörekvésem oda irániul, hogy Tevőimet minél jutányos&bbau s a legkitűnőbb áruval láthassam ti, miért is azon tiszteletteljes kérelemmel járulok eléjöt, hogy törekvésemet minél tömegesebb bevásárlással jutalmazzák
Maradtam magamat a t. közönség pártfogásába ajánlva
Megkü'.irbi
8
magolva po
Congó, Laejon erői fr. 2.'Q
Souehong, ectbe aromája ., 3 50
PecOSohDK, nagyon árom fr, 4.70
Cs4j.tir-Melángec«aUdche»kít. ír. 4.90
Oro*i kirarintbe*. enyhe kJt,fr. 8 30
J*mftika-Kum régi 4 liter. fr. 4 —
Pal« Cognac, ig. fin. 4 liter fr 7 30
L«gédesebb naiauc* Ókil. kosárfr. 1.95
outes. ,i: Urn.. ir.-.-i-ri.-. — v* í.:. f- osn ■' Frisa tengeri h»Uk,léi iiálkűl jdl beió»T4 Q
4 kiló c. D. SchaelUl Dorucbsh&l Jf
IViai bering fr. 1M O
E tdáti ffitételBk : Bérm ?ntc»eo és befcomafoiia oiinvít maliou. Fris* ét fajtáit hil&kaál Unrcreüon »e»5kné! cs»kiB ^ i51ege< £i.:e. melleit. Arje^yiíkek BOk 100 nem ei»]it«tt cjikröl insy«ti éj bé m.ntve. 3188 8—18
StUkrath & Co hamburgi áruszétkflldése Hamburgban.
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
tissleleti
12- 15
Herczeg Sándor
mtii xajlolí élesztő gyáros.
♦ „ ♦

» ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦^♦♦♦♦
♦♦♦ Bütö sajtolt élesztő
MOLL SEIDLITZ POR
Tavaszi gyógyítás
Nyári gyógyítás
Üszi
gyógyítás
Téli
gyógyítás
fűlni.
ndpfi dobo«on » gyirjeRj- *gj i MOLL A •okstorositó ezég
l&thittó
Qyort gyógy hali B makact pyoroor- éi »He*tb4Íok, gyomorén rra, nj'lk, gyomorégés Bzékrekad^*el(ijél mii Hajók lirtalulit aranyér ii M, leekülíiiifíi4bh uái Wegaé-gekn^l. Egy eredeti dohrn busD&Uti ut»»iti«ft*I 1 frt. Haktáx*k KI omág minden neveioteiebb gyófty*iertáraiban MOLL A. gyógyszerész c« klr. adviri mlütí, Sttdt Bécs,
Nxpoiita ti"ítküldéi utao
mellett. 2 doboraál kevesebb küldetik MOLL A. nrhaz BéetbM.
Ü!S foglalkozásomnál fogra az Se Moll ftjle beidlita porai ^f?^Ti jó hatást gyakorolnak \ i&n}4retu ^zt pgysser % miodoukorr* ■ kívánok érte mivélyes ,I«ten fitussa roeg'-et etek a gyomrot jóvá és fit kSnoyflvé teaaik.
TÍM t«lettel Stelriit Ju. F. lolkÍM Hoanetschlagban
MOLL-FÉLE FRANCIA BORSZESZ ÉS SÓ
Legjobb bedörzsölő szer
és minden meghűlést bs-tegsegek ellen.
Vsak valódi ha,miiiieti uvi-g MOLL Á. viujegyól és nliiriíit riíe.i.
Bedört<tölé*ül kikeres h&sznibtkciSxTény, c*«*. mind-nnemü teilfijdalmik fcS b»na!áittÁh huro^atú slakjAban minden Hereiéin é* »«boél, ds.g»^alok gyulUdi-SCkuil. Bflíöl^g vit/el TKfjit.e hirtelei rowullét, h&uj^i, kdlíka éa h»»«eué*uél.
Egy üveg ára bauuiiti ntasittata! 80 kr. • «
Baktimk &i or»iíg minden neveietos gyógyszerár é» auyagr k«re«kedésb«n. MOLL A gyigyazerétz 01. klr. idvari tzált/.é Bécs, S'adt, Tvokiubn 9
Eli»m»rt» MOLL A. yógysrere»r urhot Béci.
Kitűnő Moll-fáie fr&nccia bortxeaz ét aúja. vidékeméi bihetlesUl működük Küidjünnektm 6U ÖTPgge], mivel az embermég gcgiuégérek-Iletet öbajtoK Urtin magamnál Üí\f tinte!öttel
3091 25-52 HtTMf, lelkéaz MicholD^bu.
Raktirak Naey-KaniiaáD: B^ta J-faofer Jóisef, Pre»lmaej él DetiUch urakuál.
i, Rosacfeld Adolf,
Ezennel kÖztudomásra hozzuk. ho*ry Sommer József ur lemondása folytán ügynökségünket
NAGY-KANIZSA és KÖRNYÉKE részére
WKISZésLRDOlSZKY
urakra ruháztuk át, kik már biztosított t. ez. feleink esedékes <lij-nj-ugtáyiak behajtásáról is gondoskodnak.
Budapest 1887. deczember hava.
Teljes tisztelettel
íSitö társasai
magyaroszági vezértgynöksége.
Kapcsolatban fenti hirdetéssel örömest szolgálunk mindennemű felvilágosítással, úgyszintén az általunk képviselt társaság dij-könyvecskéivel (Prospeet) és hangsúlyozzuk, hogy a halálesetre nyereménynyel biztosítottak az „Ankernél" az utolsó években az évi dij 24—25%-át kapták osztalék gyanánt, gyermekbiztosit ásóknál pedig a nyeremény eddig átlag a biztosított töke 30°L-át tette ki.
Nagy-Kanizsa 1887. deczember hó 3l-én,
3134 1-3
Kiváló tisztelettel
Weisz és Ledoíszky,
A nagy-
TAKARKKPKNZTÁJl
folyó 1888. évi február h
tart
XLIH. évi mi
mel
st cz részvényeseket az intézet híva
TauAoBKozÉiai tárg
1. Elnöki megnyitás — A közgyűlési jegyzőkönyv Viitele.sitéaére 2 részvényes kijelölése. 2- Az igazgatósági és felügyelö-bizottsági jelentésnek felolvasása 3. A mérleg előterjesztése, — az osztalék megál -lapitása, — az igazgatóság éa felügyelőbizottíag felmentése felett határozat hozatal. 4. Az alapszabályok értelmében sorrend szerint kilépő 10 igazgatósági tanácsos, valamint a 3 tagból álló
y'JEGYZET : A t. ci. ré«vényeaek figyelmeitetc^k, jú> délelőtt 9-12 i-t a él után 3—5 óriig az intíiet helyÍB-frében Meicjegyeitetik, bog? u alapiiabilyok 5-t ik §-« ne gyűlést n>euel5»ól«g 4 héttel a nevére átíratott. kanizsai
RÉSZVÉMTÁRSASÁG
ó 7-én délelőtt 10 órakor
amija
des közüjíilcNÓI
hez
Dalos helyiségébe tisztelettel meghívja Az IGAZGATÓSÁG.
yalnaK sorrendje:
ff lügyf iö bizottság helyeit ujak, esetleg azoknak isméti njegválasztásík, — és pedig a sorrendeű ievö Beréuyi József, Blau Pál, Da»neberg Jakab. Lowiuger Israel. Ma schanzker Mór, Scherz Albert, Stern I. Mór, Sommer Sándor, Wágoer Károly, és Gutmann Simon, illetőleg utóbbi elhalálozása folytán behívott Fischl Pál igazgató sági tagok helyett 3 évre, mis a 3 felügyelő-bizottsági tag helyett 1 évi időtartamra. 3222 2—2. 5. Netáni indítványok.
miuvrint iMTftfá-itpjtiktt fotyó 1888. évi f^bfuir bó 6-ik s»p-Itnketik riat u«T&E»ti jogot euk a« i^B7«ibet, kinek lin-riay* & kez-
HUSZONHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
18SS TASUAR 28 án.


IQ. CSEMITS KAROLY
ÖRAMÜVÉSZ
NAGY-KANIZSÁN
DEAKTER
* a. véirostompl oru átvtellejaé*>exx, (-vragner-féle hazfoam ~W
Ajánlja mindennecuü arany és ezüst
ZSEBÓRÁIT és LANCZAIT
--— . >; valamint
Inga-, s EI 1 o n.-, ötoiesztő- és rall-ór<. Minden e szakmába vágó árukkal dúsan felszerelt
KülönSs figyelemre méltó olcsó EZE-
Ezüst isebórák 9 frttól 35 frtig. — Arany zsebórák 24 frttól 140 frtig. — Amerikai ébresztő (allarm) órák 6 frttól 16 forintig.
Ezüst zsoblánczok 3 forinttól 15 forintig - Arany zseblánczok 27 frttól 130 forintig.
Ilnden arany és ezüst tárgy el vas látva a ni. klr. fémjelzó hivatal hiteles bélyeggel, miért is azok valódiságáért kezeskedem, valamint
a tőlem vásárolt órák pontos járásáért két évi jótállást vállalok.
Használt arany és ezüst tárgyak a lehető legmagasabb árban vétetnek meg, vagy cseréltetnek be.
--------__^--------
Különösen figyelembe ajánlMt. hogy mindennemű zseb-, inga-, fali- él toronyórákat a legpontosnbban és legjutányosabban egy évi jótállás mellett javítok.
Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan eszköíöltetm-k.
IV Képes ítrjegyzékemet kivdiuUra ingyen és b trnientre megküldöm. "V(J


1RMLER és WAGNER
menyasszonyi kelengyék-, vászon- is fehérnemüek kereskedése
KT a. K y-:^ a xi 1 z; a ÉL n, W EL vároaüÉiz palota atellenélsen. ~M
Ajánlják dúsan felszerelt raktárukat menyasszonyi kelengyék beszerzésére 100, 200, 300, 500, 1000—1200 forinttól feljebb, úgyszintén Kész fehérneműiket, úgymint:
Nói ingek a legjobb chiffon ból70krtól l — 3'50 frtig'|| Nói hilóköntösök barketból 1-20 krtól 3 frtig. , , a legfinomabb viszonból 2.50—7 , I , nadrágok , , 1— , 2-50 „
, hilóköntösok chiffonból 90 krtól 1—6 . I, alsó 82oknyak barketból 1.30 , 4-51),
, nadrágok , „ 90 , 1--450, | . derékfüzókból óriási választék minden
, alsó szoknyák , , 150 „ 7— — , | szinbín 1 frttól 7 ,
Nagy választék házi gyártmányú vátznakból, ti. m. aszlalkéxdetek, törülközők, kávésabroszok, cseme.ge-
kendök a legolcsóbbtól a legfinomabb kiállításig.
TovíbbS nagy raktár hegyi Creas-bör- és rambargi Chiffon-, Creton vi«nakból V, 9/, "/, szélessígb'", fehér Chiffon és Creton szintín ly szélességben (ágyneműek ét nói fehénneüek készítéséhez szükséges szélességben 1
Szines czérna és vászon kanavász, ágyneműek áthúzására 7 frttól 15 frtig.
ügyszintén oagy választék mindennemű féfi fehérnemüekból, n. m:
Férfi ingek rajUleTÓ gallérral és kézelőkkel ....... M
Fehér férfi ingek gallér nélkül, rajtalevő kézelóskel ellátva . . .
, , , gallér és kézelő nélkül.........
Fér8 piqae ingek gallér és kézelőkkel ellátva.......
„ kreton , . . , ,.......
, oxfort , ,, , , .......
, Doubles , , , , ........
Gallérok, kézelők hölgyek és férfiak részére legújabb minta szerint a legolcsóbb árakért, ugy a közkedveltségü ruggyanta (kausehuk) gallérok és kézelők, melyeknek tisztításához szappan is kapható; dus választék férfi nyakkendőkből különböző árakon, magyar és német szabású férfi alsó nadrágok 90 krtól 2 frt 50 krig.
Nagy választásban tartnnk miuúenféle téli, nyári, fehér és szines nói és férfi harisnyaka*, továbbá pamnk és gyspjnból kötött női és férfi deréias, alsó meleg ingeket ős nadrágokat. Mindezek dr. Jager tanár készítési módszere szerint kaphatók.
Végül pedig ajánljak kit. gyártmányn fntó szoba szőnyegeinket méterentint 20 krtól 1 50 krig. ágypap-lanainkatselyem,atlasz,satén.cachemir ésrougeből szóval a legegyszerűbbtől a legfifeomabbakig. Á y- és asztalteritőket, valamint csipke, iblak és ajtó függönyeinket, úgyszintén ágy-matráczokból is nagy választék van. Az itt felsoroltakon kivfll minden e szakmába vágó tárgyak a legolcsóbb árakért csakis nálunk Bierezhe'ók be. Árjegyzékek, és költségvetések pontosan, ingyen és bérmentve kívánatra megküldetnek.
OOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOO*iOOOOO
„Kis adagban hatásos, nem kellemetlen izü "
Kéretik a forrás használásakor
az
egyedül helyes elnevezést
Koródámon a legkedveltebb hashajtó viz.„
Dr. Ifflámfcr tr.
FEKENCZ JOZSE!
KESERUVIZ
használni. Kapható mindenütt
A szétkílítsi Igagí-
„Hatásosabb, mint a többi budai vizek."
Dr. Gelarilt tanár.. . , .
ÖOOO00O000300033003003330030
Kitüntetve 7 arany és
érdem-éremmel.
Szétküldés 1887. évben
I millió palaczk.
1 60 2 — 3 frtig.
1-20 3
1-20 3
1-60 2-50 ,
1-20 2-80 ,
1-20 3
250 3

Gyertya-szentelő boldogasszony ünnep alkalmával
_ februáf^M 2 án csütörtökön
KÉJ VONAT
fel wíárfflal Nagy-K a nizsár ól-Bécsbe
Menstárak oda- és visszautazásra :
Kanizsáról Bécsbe II oszt. 10 frtt. 30 kr. „ III. „ 7 „ —
Indul február hó 8-áu délelőtt IS óra IS perczkor.
Megérkezés ugyanaz, nap esie S óra 55 perczkor.
3228 1—1
Soüroetl O-, Azvogve.
1. bécsi utazási irodája.
Wajditi József könyvnyomdájából Nagy-Kaniisán.
Melléklet a Zalai Közlönj 1388-ik évi 4-ik szimához.
i-zell
J)orottyában azétiekint ma Dapságbac is — A tNití Következet fogyasztási magviz«gáló állomások, a tejgazdaság, a.ianul & „Ferencz József keserűviz foglal
még Somogy. Za.'ában csengő zeneszóval, osztályát ugy látszik s többség fetazlatni phylloxeraügyre vonatkozó tanulmányok.' első kelyet el. Európai hirü orvosi tekin-
cáillár ragyogás közt, bóditö varázsu szép kívánja, mely azonban ujabb közgyűlés szakelőadások s statisztikai kimutatások téiyek, mint Korányi, Kézmárazky, Geb-
e« igézo sugarasan mind mind az ő egybehivása nélkül nem történhetik meg. fogják felkelteni. I hárdt tanárok Budapesten továbbá Brauo.
ernének titkos hatása éL Eidöntetlen — Felolvasás. A kereskedö-üjak Kereskedőink az évi ara'ás statiszti- iBaraberger. Leidesdorf. Drasche Bécsben
kérdés, hogy váljon mindenütt, hol a zene onképzŐ egylete meghívása folytán é> b**- kai kimutatásában, a budapesti, pozsonyi, Cioeetta Zürichben, Scanroni Würzburg-
fcangjáa deli táncz lendfll személyesen tegaegélyző alapja javára Feke:e József bécsi, párisi, prágai marha- és szurómar- ban, Spiegelberg. Gerbardt, Ioimermann,
-/.okott-e a herozeg jelen leani, vagy csak ur, a „Magyar Sálon' szerkesztője szóm- havásár, ugy a kőbányai, soproni, bécsi.! Kussraaul, Nussbaum. Varrentrapp és má-
niegbi/ottját küldi o4a, hol a külső fény baton, 1888. febr. 4-é» Nagy-Kan iz-an, a berlini, drezdai sertésvásárra vonatkozó' sok úgy vélemények mint klinikai fólol-
:iem felel meg az ö méltóságának. — Van „Casino11 dísztermében .házasság, szere hivatalos adatokban, konzuhink egész j vasások által ajánlják a .Ferencz József ,*
-így község'a mi szép Zalánkban, mely lem" czimmel felolvasást tart. Kezdete terjedelmében közlőtt időszaki jelentései-: keserövizet, mely az által különbözik a
arról nevezetes, hogy Ősi idők óta mély pontban 9 ódakor. Belépti dijak: 1. és 2. ben s a vámügyet illető kérdésekben, többi keserű forrásoktól, hogy kis adatok-!
/elkeseredettségééi küzü a ros-z nyelvek ser 1 frt 20 kr, 3. és 4. sor 1 frt., a többi nyernek ép oly megbízható mint kimerítő ' b-m jú íz mellett hatásoso s a szervtkre
i lleu, melyek öt minden áron a meghatá- sorok bu kr.. karzati ülőhely 1 frt, föld felvilágosítást. nézve hosszabb használat után is kedvező,
ii) a-lan .perifériában fekvő „Göcsejbe" szinti állóhely 50 kr. Jegyek előre váltha-; Iparosaink érdeklődésére számíthat- A párisi gyógyászati akadémia még 1878-
h ők Bél ótááb é k él kí i fllk jl b
kebelezni, ebb«n a -községben is tók Práger Béla ur gyógyszertárában és nak végül a m. kir. ipari felügyelők jelen-
i-pet üít f. hó 21-én Camevál^r. m
y
bao az elmondott értetemben nyilatkozott lt 10 kiálíá lklál lő
g gygy p y
este a pénztárnál. Szíves feiülfizetéaek — tései, az ipartestületek s ipartársulatokra s a múlt 10 kiállítás alkalmával ezen első
..,.-.-------1 _ .;.^i---------/i__ w~..;:—f .™-*I^..A ..i~„,„. «j-.„t, « i..-.ix„f,ye rangU forrág io kitüntetésben részesült.
o- Csalatkozá-soktóí való óvás vésett aján-j latos a kereskedésekben és gyógyszertárakban határozottan „Ferencz" József-ke-

ál heiczeg személyes titkos jelen- zárva tartatnak. A felolvasást táncz kö- „Találmányok leírása" czimeo mellékletül ill IáfkJélkttt ti A eghívó másra át nem ruházha'ó megjelenő mü adatai
iérév.'i] villanyozr valószínűleg a/
szeméyes titkos j y
v.oInáfe:akeJélyek*-t;itt veti. A meghívó másra át nem ruházha'ó megjelenő mü adatai.
dó Midk ljá
y g
képvisele ében egy más é.s kívánatra felmutatandó. l ki b l kd Helyreigazítás
színűleg a ép gy
-s lény szerepelt, ki azokban oly ked ó l jól bölött bitá
Mindezek alapjánisméieltenm-legen k Kd Éí éd
vánatra felmutatandó ; pjismg
— Helyreigazítás. .Lapuik f. évi aján]juk a .Közgazdasági Értesítőt" érde l kd S ki köik filéb jé
ve.- ! czkó és oly jól betöltötte inegbizatá- 2-ik számából véletlen 'kimaradt, Sü- kelt köreink figyelmébe, megjegyezvén :
síit hogy a liahótiak Cainevál urat szive- meghen 1888. jan. 7-én rendezett jÓté- hogy a félévre 5 egész évre 10 frtot tevő
se.: hagyják az „Elité báloknak" s hozzá- kony célú szinielöadásban „Légy ott" ci- előfizetési p^zek a pesti könyvnyomdász-
juV jövőben is csak ezt R szellemet küldje, mü vígjátékban Kovác-. Elvira k."a. ját- részvénytársaság irodájába (Budapest,
kit némelyek ismerni vé nek s nevéről is szőtt, még pedig igen eredmény és kedély Hold utcza 7. szám. I. emelet) küldendők.
pn:'ecetneb, azt mondják a .Fesztelenség" dúsan a közönség tetszését vivta ki. Mit; Sopron, 18rS. január 9 én.
Es igazuk lehet, az én szerény nézetem is itt készséggel igá'zitunk helyre. I A kerületi kereskedelmi és ipar-
az. ho^y annyi kedélyt, annyi tettetéti nél-; — Hjmen. F. évi jan. hó 30-án ve- kamara.
kü.i jókedvet csak a fesztel«nség adhatott zetí oltárhoz Juhász Lajos gépész Zala- j _________
a mulatságnak s az a megnyugtató tudat, Egerszegrö!, Smiszer Lajos \Öczkö.jdi hogy az egé^z társaság a társadalom egy bérlő urnák szép és kellemdúa leányát rétegéből való olyan elem, nie.y néni san- Mariska k. a. Az esküvő X. Apáthibantar-da irigységgel a toillette-ról akarja meg tátik. Áldás és fellegtelen töhlogság kibecsülni az embert. — 0 t láttuk a szép sérje a kötendő szent frigyet! ■
KfiUö használatra. Testrészek
nemből a bájos ki* Cágány Rózsát Gutnr- ■ Intdrül, Kolui Iiénkét Habóiról, Ru cher Paulát Novából. Mantuano Jankát Nagy* Kanizháról. Neusiedl^r Irmát Gelséröl, iVajdits Hóra és Irmát Nagj-Kaniz-iról, öileuTcsókTján,
Hiumenschein, Jakabtié nn.ft é; Ko.bu ii"nőp-éb7n"" TapoWVlisipáü Lfozo.e urnor-F.-Hahotrol. A jo mainak közli itbai. egy czipéaz megfagwa talál-ko/ul, kik egész éjjel s kivilágoskiviradttg t,tott * ^ '
önelégült inoaiilyiyt' v játékát láttuk
j fájdalmai, csúszós és küszvényes bajok és | mindennemű gyuladások a ,Moü féle fi franczia borözesz*-szel gyógyittatnak biz-_ tos sikerrel. Egy üveg ára 80 kr. Szétkül-"i naponkint utánvétellel Moll A. gyógy-, - . o , - s/.eré-z és cs k. udv. szállító Bécs. I.
«i^?e«^«SSi TucblaubeD9 A vid-ki gyógyszertárakban
néztek az fia'al jó-■ Gáborné ur-
..ötGutorfö'dról, Neu-idler Jánoané úrnőt Gel*éröl, Koiiai Istvánné urnöt Hahótról. — A rendező ég meleg odandás-al működött a fénye*. sikt-r elt'Thetése.-r, a a mit a m;t a bálreudezés körű i teendőkben a tapasztalat hiánya még kívánni valót hátrahagyott volna, a jó akarat és iá plntatos ügyelem ütött helyre. A dicséret uól a oroszlány rész mégis Czicány Gáspár, Koltai Egyed. Horváth Nác*i. Czompó ■ I>öme; Hrdma Tóbiás és Zánkai Samu urakai illeti. Nótárius
— A Csáktornya! korcso > z> egylet jan. 21 -éit az .Uami tíinitóképzÖ- egyletének és a polyári.-kola „Zriuyi-kör"-ének javára a ,Hatt>u- vendéglőben zártkörű táncz-estélyt remlezetu mely igt-n sikerültnek mondlialó. Valamint a ja.?. 7-én megtar tott kisdfiiúvü-ejyleii. úgy ezen mulatság alkalmával a \fciideijek igen kellemes meg-lepeléiben részesüllek. Knortzer Károly úr a jllattiu" vendéglőnek új birtokosa ugyanis, eltérve elődjének különös mód bzerétől, a vendégek teljes megelégedését igyekezett megnyerni, a mi neki Vlje mértékben sikerült is. A kiszolgálás pontos és gyor.-, az ételek éa italok igen jók és a mellett nem drágák voltak. Knortzer úr (szóvhl) előzékenysége és körültekintő gondoskodása által a Csáktornyái közöo ség teljes elismerését valóban kiérdemelte Csáktornya Csakugyan örülhet, hogy a „Hattyú7 vendéglőnél ezen előoyöá válto-
— Hazai r. h. Debreczenben köze-gészségi egylet alakult — Fiume ée Buc-cari közt nagy postaiopás történt. — A dunai árvízveszély megszűnt— Országbíróul Szögyény Marich László tárnokmes-:er eraleget'eiik. — Drohobeczky Gyula sk i^az-ía:ó Ungvárt ,Kelet" cziraü heti apót indiiott meg, mely a görög katholi-knsok érdekeit képviseli.— Győr és Vesz-rémmegye tanfelügyelői kölcsönösen át helyeztettek. — Jákón 50 ház égett el. —
ily sérülést kapott, hogy belehalt. — Gr. Karolyi Gábor igazolt képviselője lett Székesfehérvárnak. — Danielik János püspök Egerben meghalt.
— ^úlfoldf r. h. Carrara Ferencz Európa egyik legnagyobb büntető jogásza Luccuhan meghalt. — A dán kormány megtiltotta a holtttsr égetés. — A franczia had<er?a békelétszáma 484 ezer ember. — Viktória angol királynő számára San Remóban villát béreltek. — Britannia gőzhajó amerikai útjában 900 utassal elsülyedt — Liszt Feiencz végrendeletét egyik leányrokona perrel támadta meg. — Míchel Lujzát egy anarchista meglőtte.
18&8 itím.
Hirdetmény.
A nagym föltlmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. k. minisztérium köz-
„y
zás beállott!
— .Wagner hangverseny.
ák é i
Ritka
.g gy
inü-élvezetűeu fog városank és vidékének közönsége febr. hó 6-án részesülni; e napon usyania a Wagner hangversenyekéi rendező lársaság városunkat érintve töb bek megkérésére helyben szintén íog hangversenyezni a következő fölötte ér dekes műsorral: 1 a) Románcz „Tann-háiueroúi." b) A tanonezok táncza: ,A uQrnbLr^i mesterdalnokokból" zoogorsn előadva : NageJ Ottili» prágai zongora mü vésznó által. 2. Wolfram I. éoek „Tam hi-uerbol" barytonsolo, énekli Krause Jerdio nd casseli oprraénekes 3. Eísa MÍma: ,Lobengrinbol" sopransolo énekli llaaser Mathild s!ut:gani operaéneketinő A műsor második réázét Wagner Rikhard i^utolsó remt-kmüvéaek „Walkür"-nek < gyik része fogja képezni a következő fel-osztás.-al: Siegmiiid, tenor: Tíferro Emil :' szt-p éter vári udvari színház bóstenoris 'ija. — Sie^'linde Sopron: Hauser Mat-i:Í'da k. a, Hundig, Vass: Krause Ferdi-náüd. A zongora rész Xagel Ottilia k. a ültül rdatik eifff
~ Zeues gyermek elóad&f. Rosen-l>erg Ádám zenetanár által rendezendő i'-i-lekeszenésgyerraek.elöadás, melyet már .* ía:iankban jeleztünk mint örömmel hall-j^k, legközelebb megvalósul. A ,kis mü-M;-zek" már annyira előre haladtak, hogy febr. hó 5-én d. u. 3 órakor a „ dísztermében bemDtatm fogják
képzettségüket. Ismételten felhívjuk szülök figyelmét ezen érdekes gyermek ünoepéJyre.
— Kozarek Zala-Egerszegen van Lapunk bejártáig netu kaptunk tudósítást
és anyagkereskedésekben határozottan Moll féle készítmény kífendŐ az 5 gyári jelvényével és aláírásával. 4.
— Csak öt krajczárral napon-valódi, svajczi
j
kint födezheti miadeuki a
serüforrást" kérői.
— 75 krajczárért egy egész hónapig bárki egy jól szerkesztett népies irányú ellenzéki képes politikai napilapot járathat: Kis Újságot ot, mely Budapesten Wodianer F. és Fiai, bpesti könyvnyomdász, könyv- és hírlap-kiadóhivatalában' jelenik meít A „Kis Újság" nemzeties ellenzéki politikát követ, szívós kitartással,; lankadatlan erelylyel küzd a haza boldogságáért, s a honfenntartó magyar faj uralmáért A „Kis Cjsá^" nagy gondot fordit, hogy olvasóinak igényeit minden tekintetben teljesen kielégítse. Ugy a főváros, mint az ország és a külföld minden hírét naponként híven és gyorsan közli. A nevezetesebb napi eseményeket szép kiviteli képpekkel illusztrálja Ezenkívül rendki vü! érdekfeszitő, — többnyire a fővárosi életből mentett. — regényeket közö'. a melyek bárki által könnyen élvezhető népies nyelven vannak megírva Előfizetési árak félévre 4 50; egynegyed évre 225 és havonkint 75 ki. Mutatvány számok bárkinek egy hétis ingyen küldetnek, hae lap kiadóhivatala (Budapest IV. ker., Sar-kantyus-u. 3. az.) levelező lapon erre felszói i tátik.
— Utazni szándékozok figyelmébe Gyertya szentelő boldog asszony ünnep
, , , , , , , , . i alkalmával Schroekl I. béc3i utazási iroda
labdícso* használatáoak költségeit, s i felényire leszállított menet árba folytatva mindenki meg fog győződni, bogy a kéjvonatokat rendez. Bécsbe és vissza II. romlott étvágy, savanyu felbüfögés, oszt 10 frt. 30 kr. III. oszt 7 frt. ludul felfúvódás, székrekedés bajaiban s febr-h6 2-án csötörtökön délelőtt 12 óra aranyere- bántalmaknál stb. kellé-.I5 Perczkor- Bavebben a faszok, mesebb, biztosabb háziszer nem létf- J zik, mint a majd miudea gyógyszer-
tórban egy dobozzal 70 kr, kapható, _ Hazánk szólószetétaphylloxera Brandt K. gyógyszerész svájeza lab ; végveszélylyel látszik fenyegetni. Nem dac^a. : engedhetjük, hogy e fontos gazdasági ág
— Beküldetett Sok betegségoek végenyészetaek induljon. Szőlőink fentar-egyedüli okozója a rendetlen vérkeringés,; tásának e fon!o^ kérdéséve! leginkább mely az emésztés nehézségeiből szárma- ' foglalkozik a „Szööszeti, Borászati és zik; hogy nagyon sok betegségnek elejét Gazdasági lap", mely a jelen évvel már vegyük s az emésztést rendszeresíthessük, IIX. évfolyamába .épett Megjelenik havon*
marad. Szellemesebben s érdekfeszitőbben lehetetlen volna ez ármányt bonyolítani, mint a hogy Cberbuliez teszi. El lehet mondani, hogy e munka lefordítása kiv&ló nyereség irodalmunkra nézve, — különösen ily fordításban, n.iaő az Ambrus Zoltáné. A két kötet ára piros vászonkötésben egy frt.
— Aígner Lajosnál mepjelect a „Herkules-könyvtár" VIII dik füzete. Czi-me: T o r n a]k á r t y á k. Elemi és közép -iskolák számára irta Porzsolt Lajos oki. tornatanár. Képekkel. Ara 1 frt. A szakkönyv 55 tornaórára vaa osztva 8 3G ábrával gyakorlatilag is gazdagítva. Méltán ajánlhatjuk az érdekeltek figyelmébe.
— Előfizetésre szóló felfaivas. Munkáin cime: .Adatok Somogymegye történetéhez." Forrásaim: eredeti okmányok, és egykorú másolatok gróf Forgách Károly ur gombai levéltárából. Tárgyal-tatní fognak Somogymegye egyes községei s nevezetesebb családai. s ezzel együtt gyakran érintetnek ZSIa-, Vas- és Sop-ronme^yék. A8 —10 ivre terjedő munka ára 80 kr lesz, melyet a szíves megrendelők utánvéttel fizetnek. Xyolc példány után egy tiszteiéi példánynyal szolgálok. Atiszta jövedelmet tanügyi célokra adományozom. A r>zives megrendeléseket kérem február 15 ig alulírotthoz küldeni ezen cím alatt: Marczali Soaíögymegye Csányi Ferencz.
haszna juk a több, mint 30 év óta legkedveltebb házi szert: a Dr. Rosa-féle élet-halz-amot Fragoer B. gyógyszerésztől Prágában. Raktárak az oszt. magy. birodalom valatnenyi nagyobb gyógytárában lé-
teznek. — A
,The Gresham0 életbiztosító
társaság Londonban. Előttünk fekszik ezen életbiztosító társasainak 1887. január 30 án befejezett 39-ik azletévi jelentése, mely az 1887. november 29-én tartott rendes
ként 2-szer Kassán, „Maurer-udvar" Elö fizetési ára égés', évre 4 frt — Mutatványszámok kívánatra bárkinek is küldetnek.
— Megjelent a „Leányrilág' serdültebb leánykáknak szánt folyóiratnak 1888. évi 2. füzete, (előfizetés egy negyedévre 1 frt 25 kr.) gazJag tartalommal és gyönyörű kiállításban, Stampfel Károly udvari könyvárui kiadásában, Pozsonyban. A füzet drága képekkel bőven el van
lönye a .Közgazdasági Ertesitő" f. évi melyből a következő fömomentumokat
közgyűlésen a részvényesek elé terjesztett, | látva, de ezek közül azonban mégis ki-
január 1-ével megjelenésének VII. évfolyamába lépett s ez időtől fogva jobban
tesszük át. A lefolyt év eredménye rendkívül kedvező volt Ennek folyama alatt
kezelhető nagy nyolezadrét, színes bori 6124 biztosítási ajánlat nyujtatott be
tókkal ellátóit, heti füzetekben jelei.ik 58,038-225 frank értékben, s ebből 5448
meg- ajánlat 48,901.000 frank biztosítási ÖSÍ-.-
Kedves kötelességünknek ismerjük uzeg fogadtatott el. melyekről a megfelelő
ez alkalomból kamara kerületünk összes, mennyiségű kötvények ki is állíttattak. A
közgazdasági életünk iránt érdeklődő kö- jutalék bevétel, a visszbiztositásokra ki-
zeit ezen. a maga nemében párailan hiva- adott összeg levonásával, 14,779 357.61
talos kiadványra felhívni.
frankra rúgott, melyben az első biztosítási
Mert a „Közgazdasági Érteiitö" köz- év 1,735.753.44 frank jutaléka is beonfog-gazdasági álctrünk oly hű tűkét képezi s a laltatik. — A mérleg kamatszámlája 'közgazdasági adatok oly kimerithetlen 3,899-03552 frankra rúgott, s a jutalék-tárházát nyitja meg, ho/y belö:e ugy a bevétel hozzá adásával a társaság évi be--mezögazda, mint az iparos és kereskedő vételét 18,678.393-10 frank emelte. Az év közgazdasági kérdésekre nézve kimerítő folyama alatta társaság által kiűzetésre alapos a metíbizható fel világosi tást s tájé- utalványozott életbiztosítási kötvény kö-kozást meríthet I vetélések 7,038.70646 frankra rúgtak. A
— E közlönyben látnak első sorban kiházasitási éa vegyes biztosítási szerző-napvilágot a közgazdaságot érdeklő töi-' dések, stb. követelései, melyek határideje vények, törvényjavaslatok és indokolások ;'lejárt, 2,597.392-29 frankot tett ki. Köt-
válik Mária Valéria föherczegkisasszony-nak igazán művészi kivitelű arczképe. A tartalomnak mindenesetre emeli értékét az a tény nrt már máskor ia említettünk, hogy eleitől utoljáig magyar, semmi fordítás, sőt még a mi a magyar irodalomban határozottan ritkaság, magyar tárgyú rege is kezdődik benne. Érdekkel várjuk a folytatását, ha vajon a csinos kezdetnek megfelel-e V Van benne ezeken kívül egy elbeszélés folytatása. Arany János egyik utolsó költeményének magyarázata; aztás gondolatok arról, mi illik és mi nem |a leányoknak... De nésetünk szerint az egész tartalmat mégis nagyon komolynak tartjuk, felserdült leányoknak nagyon helyes ; de a folyóirat szerkesztését úgy kellene irányozni, hogy a, családoknak kisebb tagjai, a nyolc, tiz éves leánykák is találnának benne olvasmányokat a maguk számára. Ajánljuk e nézetünket mind a szerkesztő, mind a kiadó figyelmébe. Alakítsák
ez hozza valamennyi ra. kir. miniszterium-i Tények visszavásárlására 1,092 257-71 át a különben derékTapot úgy, hogy a nak közgazdasági életünké' érintő rendele- frank adatott ki. A biztosítási és járadék- leánykák és leáayok igazi hü barátot teit; kijelennek meg az erdőgazdaság, ló- [ alap 3,350.23010 frankkal emelkedett A találjanak benne.
tény észté', áilateayésztés s állat egészség- követelések főösszege az üzletév végén —Cherbullez VIctor-nak, a nálunk
ügyi, mezőgazdasági vizjog, mezögazdasá- j Ü7.872.236'56 frankra rúgott Tőkebefek-, is jól ismert, kitűnő franczia regényírónak
gi rendtartás, kultur mérnökség, halászat,' tetések: 207.523.1)5 frank az angol kor-
ipar s kereskedelem és vámügy, szabadalom és védjegyügy, bányaügy és az orszá gos statisztikai hivatalra vonatkozó nagyszabású, terjedelmes jelentések, értesítések ; minek következtében mindegyik évfolyam egy-egy kisebb hazai közgazdasági viszonyainkat tárgyazó könyvtárral
ér feí.
Mezőgazdáink figyelmét főkép a m. kir. állami lótenyésztési intézetek, a gazdasági tanintézetek, a méhészet a selyem-tenyésztés, a borászat és szőlőszet, a borászat és gyümölcíéazet, a m kir. állami
kiélti álláok az állami vetö
—c— ------ö r .. _. _ borászat é gy
aa ottani rögtöD ítélő biróság-itéleteirőLivegykisérleti állomások, az állami vetö-
mánynál értékesítve, 1,220.697 92 frank az indiai és telepittényi kormányoknál biztonságban. 15,049.988 54 frank idegen államértékekben, 2 609.700-73 frank va-sutrészvények, elsőbbségek és kötvényekben. 38 837.238-64 frank vasmi ée más adóslevelekben, 16,008.956-87 frank háztulajdonokban melyek között Bécsben és Budapesten is vanoak a társulatnak házai. S.023.15803 frank jelzálogban és külöü féle értékben 14,914.971-88 frank.
— k balneologtai gyógy kincsek közt, melyeket a természet a szenvedő emberiség áldátára teremtett, elnt zbat-
egyik legh resebb regénye ■ „Holdenís Méta* magyar fordításban és megjelent a Singer és Wolfuer-íéle közkedveltségü Regénytáru-ban. Ez a két kötet a legfinomabb, legérdekesebb és legbájosabb elbe-Bzélést tartalmazza, mely valaha Cher-buliez tolla alól kikerült A genfi köitö ennek a .Holdenis Metá'nak köszönheti, hogy körülbelül öt évvel ezelőtt a franczia akadémia tagjává választották. Egy eszes, ügyes, nagyravágyó svájezi lány történetét beszéli el benne, a.ki egy milliomos dip-
Hivat-iilosaii jegyzett placzl árak Nagy-Kanizsán ;
Jacuár 23 ía.
Búza legjobb 7 frt 20 kr, közép 6. frr 90 kr. — Róza legjobb 5 frt 50 kr, közép 5 frt. — Árpa legjobb 6 frt. közép 50 60 kr. — Zab legjobb 5'60 kr, közép 5-40 kr. — Tengeri y*GO kr. Burgonya 2 SO kr. Széna legjobb 2 frt 80 kr.
Piaczi árak vidékünkön: mm.
— Mohács: Búza 6-60 kr. Kétszeres 5'20 kr. Rozs 5-10 kr. Árpa 5 frt Zab 510 kr. Kukoricza 5'70 kr.
— Pécs: Búza 640—80 kr. Kétszeres 5-70—80 kr. Rozs 5.60—80 kr. Árpa 6-40—60 kr. Zab 5-80 — 6 frt Kukoricza 5-90 — 6 10 kr.
— Csáktornya: Búza 7" 10—30. Rozs 5-30—90. Árpa 5—5-50. Zab 5 frt 10 és 30 kr. Kukoricza 5'60—80 kr.
•— Kaposvár: Búza 6'40. Rozs 5'3Qi; Árpa 7 frt. Zab 570. Kukoricza 6 frt 10 kr.
— Szombathely: Búza 7 frt 20 —30 kr. Rozs 5*G0—70- Árpa 540 —60. Zab 5 60—70. Kukoricza G'20—40 kr.
— Pápa: Búza 7—7*40. Rozs 5 frt 20-60. Árpa 5'30— 50. Zab 5-20—40 kr. Kukoricza 580. — 630.
— Székesfehérvár: Busa 7—7-10. Rozs 5 20 — 60. Árpa 510—50. Zab 530—50. Kukoncza 5-10—30ltr.
Ki nyert?
Húzás január 21 én.
Bécs: 2o
Grácz: 36 Temesvár: 58
76. 23. 66.
Húzás január 25 én : Brünn: 57 50 54 3
Ez is vonzalom.
— Tehát házasodol; de csak vonzalomból, mi ?
— De igen, — hitelezőim vonzanak.
A főherceg egy dobása. X. trónörökös aki szerfelett népszerű ember, utaíása közben egy vidéki város : népünnepélyén vett részt Többek között : a tekepályán is m -gpróüált egy dobást s pedig oly szerencsésen, hogy kilencet ütött-A támogató gyerek igy kiáltotta ki a dobás eredményét: „Nyolc és — a fenséged apja
Főúri „anyák."
Grófnő: Jaj, de hercig kis kölyök volt az, akit épen mellettünk vitt el az a dada!
Bárónő: Nekem ugy tetszik, mintha az én kis Alicc-om volna.
Grófnő: Miből gondolja eztV
Bárónő: Megismertem a cselédet, aki a kicsikét viszi!
lomatával feleségüfakarjá magát vétetni, mellesleg azonban egy festővel is kaczér-
Szerk. üzenet.
— P. Ntptir ii egyebek e héten kQl létnek.
— K, F. Sajnáljak, t p.-oyil nem iz»I-gilhttunk.
— , Niuatn" legközelebb jS.
— GatorföLd B -Sxent-Lísi ó : kösiö. ettél vettUk.
— K. mindenkor (xivetea fogadjuk.
— U. M KstxOnet.
— B ZS. Polemiit nem sieretünk, amennyire l«het kerüljük.
Felelős szerkesztő és kiadó; BÁTORFI LAJOS, kodik, s utódjára két szék közt a pad alatt Laptulajdonos: W AJDITS JÖZSEF,


+
+ ■K
****************
Első osztrák-magyar
sorsjegy-ellenőrző iroda
• Máriaczelligyomorcsöppek..
KHOnS katátu azar a fjomor aindm bet«atég«flHm.
Védjegy.
T6bb Millió fariltra ragó nyeremény haver kifi*rt ellenül, mert a tulajdonosok nem tudják, bogy sorsjegyük eseti ej már rég kiha*«t,tt. A napilapok többnyire elkért é» rendttlenül körlik a hniasokat kinek még sorsjegye van, 3>m ér ily lappal cselt, ha tftbb«(Sr távol van hátulról. De más teny>ge« veii-teség íi mindennapi dolog A kinek a legkisebb nyereménynyal hazatott ki ti értékpapírja, ak«al. hogy ki nem cserélheti, elvanti küáti«át nagyobb oyere-menyre K köítndomáiu tén;ek oly iméxka.fél megtételére bírtak, melyet mio-denki a kinek bármily nemíí értékpapírja T*D. bizoojira a legnagyobb örfim-
1 fog fogad
W/W mindössze 40 kr-ért
az ütszes tudomásomra, adott értékpapírok eddigi valamennyi húzását idm és aioi,felül u 6!tre« hatásokat agy éves bvlBI.
Uéltózta.Biék tehát a birtokában leró BB2áai*k alávetett papírjait n-kem jegyi ék bsn b-kBldení vagy iz^mélyesen beje.en orzáserl já.-d évi 40 kr. dijat Tagy pőiUntairánynyal, ragy — a mi legolcióbb — bélyegben vagy agyaid i levélbe! tessék bíküldeni.
Étért én küldők nyugtát a 40 kr. évi elleDorrő díjról ét egycttil ért -si-.ést, ha valamely papírja a bejelentét napjiig buiatott. fia valamely sort-jegye ökörben huratík, zárt levéUttfl köldök értesítést. 3236 1—5.
nyilkakrptJM«K, *áng, hlnyá», tSfiúk* {hu B Kyomortól erőd gyomorjifirvji, ftxrkunralAji, a rnornnk fiflek

SUIM érték ni. Ax ellen-
TI
b«k ít PRXIYPT \ TI Builapeat, V., Pronpeclutok kívánatra ingyen, éa bérmentve.
í i
SWADLO FERENCZ

Budapesten.


Gyára :
VII.-, aUó-erdö-lOr 3. fliim.
atubclalmázott ÖDműkodó lirredínjeit, faullimaott actélU-további itabadalráasott Blaíicek és Br-cikaféls töltő és káljháit, f aUmiot közpuDti füié»berendéaeii, sajit »tab-dalma izeríot egy vagy több helyiség sí ám Ara, mely utóbbiak különösen Uj épületekoél, ]Bkrláküál,kórbázak[iR] elb. BiellóttetésBel, vagy anllCctetés nélkül
igeD créisieriion alkalmazhatók. Ajánlja továbbá vaiapienayi as épttésí »Zjikmáb» tartozó munkáit, ugymiat : épiilöt-, mű- és sierkezatí lakatoa tégla, és vakolat telbuEíj gép-n kovicsolt vasból
muokáit.
MioUkori^ik él kölUégvntéank m£v»n és bérm»otVer 3006 1G —27


Gyomorégés
rou emésitás. Us«a anyagcsere, vértolnlii, fojfíjáí isédttléi mfgitOonek a Lippmaun-féle Kartkbadi peiiRÖiif>r ha>ználatK folytán. — i Kapható 60 kr, es 2 frt. dobozokban.
7212/tk. 1887.
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. törvszék telek-. könyvi osztálya részéről közhírré tétetik, bogy ifj. Koch Ferencz végrehajtatóoak öreg Koch Ferencz végrehajtást szenvedő kis kanizsai ickós pllen 55 frt. 10 kr. peri 8 frt. 25 kr. végrehajtás kérelmi 8 frt 35 j kr. jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási Ügyében a fentnevezett kir. törmék területéhez tartozó N. Kanizsa 1419 száma ijkvben kkorú Koch G\őrgy tulajdonául átment A. f 1912 hrsz. a. felvett 7frt.t 2046 brsz. a. 194 frt 8412 hrsz. 450 frr. 8417 hrsz. 131 frt a nagykanizsai 1529 sz. tjkvben A. f 2231 hrsz. a. ingatlanok ugyanazt illető 28G frtra becsült felerészea n.-kanizsai|1530 tkvbn, 2232 hrsz. a. ingatlannak ugyanazt illető 21C frtra becsült 3/»tészeés f. á818hrsz. a- ugyancsak kisk: Koch GyÖrg)' tulajdonául feljegyzeit 240 frtra becsült 3/» része; 1888. évi febr. hó,20 napján d. e. 10 óra-1 kor a n.-kanizsai lir. törvszék tkvi helyi- \ ségében Simon Gábor felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog. |
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartozóak a becsári 0°/0 át készpénzben vagy óvadékképes papírban akiküldött kezéhez letenni
figyelmébe!
Minden magyar háztartásban
divattá vált már a
LENCK-KÁ'VÉ
UaszLálata nemcsak azért, mert mogyar gyártmány, hanem mivel a Lenck-k4vé aroma, illat és alkatrészek kifogástalan minősége tekintetében feiölmalja a kereskedelemiben előforduló összes pótkávékat.
Lenek-kávé kapható minden főszer- é3 csemege-kereskeres-kedésben, s a hol a készlet már elfogyott Tolna, a t. közönség követelje mint magyar gyártmányt; a soproni gyár képes a legnagyobb megrendeléseknek IB eleget tenni. Czim': Lenek S, pótkávégyara Sopron. — Minták kívánatra iogyen és bérmentve. 3148 18 —15
ételárt három eryenlőT
részletben, mégpedig: „ eMt az á?4réa i'°"° Sj„ jogerőre emelkedésétől számitandó 1 hó-!«Mrj»« kí«tv«, de cmxku » pr*endorfi nap alatt, a másodikat ugyanattól 2 hó- !k öíP°nti támiig iiial «zétkal<töuek a nap alatta - a harmadikat ucyanattól 3 : v"L*dÍííf- ,Et"n }?**?,' *'ii<"«yu íd5jei«84ri-
i:ní[1 „lo.f i - i , i n" KUla.la.kja haaonl6 eey di*x«i faliórává1,
hooap alatt, — minden egyes részlet után Ueij „gyJ-mind birmei/ «obio*k k.dT« az árverés napjától számitandó 6% ka-ló* W«tt« éri-kai dii«ul «»oigii..
mátokkal együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Kelt X.-Kanizsán, a kir. tszék, mint telekkönyvi hatóságnál 1887. évi nov.
hó 14. napján. Gr. HUGONNAY \
3130 1—1. kirendelt kir tszéki biró.!
p fedéllel ellát*
egy »iy
■o így min " irt 30 kr i pedíí <
r mind«nki beaierei
:okhx éa fivér ! 2 frt. 60 kr. —
KOlilés poitin gyori*n éi pontoaas
tetik. 3233 1 - 4
'ctim: „Vereins Contráfe in Frauen-dorf Post Büshofen in Bayern
Kapható minden gyógyszertárban.
érA*J A valiidi miriaciWÜ ^..nvirctóppcki-t solcar uimlsitják éa obinoiiák. A rkli^diüac ttllul mindrn QvesDek piros, % fenti vedJvto-KVPl vitatott b.iritPkb* keJl söngjZWc Irncie e, > raií,a™ üvetfx* mrUekth kuxttálail ntultáaoD m<v kell jegyezve l<mnj. hogy as Kremjierbea Otu«k Henrik küuyno-omdijábaii *j*-
KapbatóN.-K»n:-S!Ín: Práter Bé laK*darkatoa: B-ck B., Kaposv.; CrO1-jier Viocie, Babocbaj Kálmán MarczaÜ-bu ! Kőröw V-ktnr M"0Dye Flftiícber S. Nagy-B*jom: KOuiJ^jub, O.noeiOD Bölc léla gyógysíeréBíurftknil. 3152 7-52
Gyore é« biztos segélj gyomorbajok és azok kö vetkezni én j fii ellen.
Az egészség fentartása
egye, egjeáal csak a jó emétztéü fentartána éi ei^mnzditáián »l»pazík, mert a jó •géacség éi a test éílelki épségnek «i az tétp]d*l»o Aí emés*tíi isabályosiUa, & kelifi vérvfgritét •lírísére, a megromlott és hibia véralk*t'é-■ iák eltávoli tálára a )«gjobbuak b:xonyu!t hiiiszír, a már érek óta ismeretet s köz-kfdrelt
Dr. Rosa életbalzsama,
mely a teghiBznoa&bb ■ a leggyógyhitiioia^b gyögjfÖvekből a legnagyobb t-ouddal leéssitve t-ijeieo m-ghiihatóan a Ugj"bbt>«k bironyult be minden n«mü emészléli binti.]m»knáf, na vetete^ao as étvágybiáiiv, a »avsoyu f«.b5fC-gén, a pufiadás émelygé-', has- é« gyomorfíjí«, a gyomorgörcí, a gyomornak etrlltli tult^rbe-lése, aí elnyálkodii, a réctorlodá*, aranyerei báutalom, a nöí betegtégt-k, béltujak « rászt-kór- é« tapkórcá) {,«méizté-i >>.Tarok körat-koitéb-n) ez az emésst->s ös««a múködaiéra i ínkitöleg hat, ti*iU és egéiitéjtei vért hoi Utrt. ■ a beteg teitnsk etöbbeni érje éa sg«stB^g« ismét magadatik. Ezen kitüuS haii-eináJ fogva tehit •■! máris a legjobbDak bizo oyult • t, legbirtomibb nép- í$ házi gyógy izerté vált s ál-alxoos elt^jjedéinek örvead 1 palacrtcka.1 60 kr., dupla Oveg^el 1 fönn-Több ecer elismerő i óicsirö irat van kitér-• IÍVM betekiuiés régett — Bermeot's ínrél-btli megkír ■tésetre utimétel melleit oiind«D
hová megkUldetik.
f Minden k-llemetfea félre értéski- ki< é fé
vöket, mÍBdtFx]ütt bataroiuctan ciak Dr. Hosa ^letba:x*amát kérui Fragner B. gyogys/ertá-
némt-ly helyen, ba csak ígynierüen é!«th«ls»»-
mot kérnek ■ nem t«>zi bcuii, hogy Dr. Roia-
ele életbaizsamot, akátiüiyen hatá»nélkü]i ke-
Terék len adra.

Hogjan leaet az idüráltozást előre mi Határozni 1
Ebedül caupan Hygrometer ido-
Dr. Rosa életbalzsama
kapható a főraktárban : Fragner B gyógysier-tárábaa ,ium tchwintn Adler" Prágn, ivlein-•eite SporDt-rgaase iarká i 205. az. — Badaresten Tíirök Jó««f gyogy.zeréginél ; to.ábl>i a követkeiS rároaok gyóg\asertiraJbaD : Fáan, Bár:fa, Bíkís-C»aba Bonyhád, Bosovtta. D«b. reczen, Elek, Eger, Gatája, Naty-Becskerek, Gyöngyös, Hód-M«s5-V»aarhely, Kap<n. Ka-rifisebt-a> Ka*s«, Késm&rk, Kii-!=£eben, Komárom, Körmöczbány*, Léva, Lúgos Makó Mniacska. Szabadka, Miskolc*, Nagy-Lak, Ér-aeknjTá-, Nyitra, Sopiöu, Panc»OTa, Po«ony, GySr, Reiság, Borberek, Síikei-Kebírrir, S(-Jánog, Szeged, Szentet, Tamájy, Teroe*Tár, Tiiza-Ujlak, TrencaéD, N. Stombat, S.-A.Ujbely, Vif-Sallye, Varxnno, Venect, ZjJa-Eg-rireg, __ Zichyf*Ua.
■V Minden gyógyszertár, valamint a füszerkereskedések legnagyobb része raktáron tartja ezen életbal tsamot. *"•■
Ugyanitt kapható meg :
Prágai eeyeteiiies liázi tenőcs
b»t. él kíprób, «z-r gynUdiaok, *eb«k <t* da-gan.' gyógyitala. Bíztoa sikerrel tlkaloiacbatú a n5i mell gyBllaías*, terjedíae é* kea:énye-dékeaél, a gyermek elválasstáaánál, gtnyedei-nél, tordagarfíWknál geoyfakadáaokDál éi po-kolraroal ; iórömdaftaaatuál t az ngyu«Te*eU kör&mmeregnai a ké'en v*xJ lábon; kémé-nya léseknél, dius*disokiixl, siirigydaganacok-nil, iialonoadaguil, holt:et*miiél, kÖj«TÍnyt-» cauixoa dag»n*ioki- íd3|ege« csukló lobnál a láb, térd, kéz ctipSkbeo ; fictamodisoknál ; a fektaitőli kisebedeinél; kipállotl Ubb- és tynk azemr« ; feltört kesok éi sömör forma ciere-peaedéinél; rOTa.rc*ípé»ek alul okoiott daga, D»toknil ; régi T&gj genyedö *«beknél; rákoa daganatoknál; feltart lábaknál éa csonthártya íy0l.adásnál, 'ib. — Minden gyolladái. dag.- cat, keményedéi, duzzadás a legr&*i<3<rbb íJő aUti gyogyitutik, a hol aroabaa már a geny hepsSd'ii beállott, a daganat a legrövidebb idó aUtt fájdulom oílkül föUiiTa Á* meggyógyítva leia. 25 és 35 kroa »i«lenci4kb«n. l TÍI 'kl é«


M M.ti
EDDIG MÉG FELÜLMULHATLAN a MAAGER W.-fél(
es. kir. szabudulmaz-oit, valódi, tiszta,
_f Csuka in áj-olaj
Maager Vilmostól Bécsben.
A, orvo-i l.kiöl<lrek álul Tn.Rvir.gill.to'.t é« kÖDJ-
nrenemészthetóíiíKe folytán gjerm«k,tn,k >• "l"'1.1"!0 m.r. . Irg.iMtább. l.ejobbD»k .li.m-rl .«r: mell- tudir bajok, görtíly, daíanatofc, kelések, bírklutések, •••■-rlSíb«jok, gyengeség .tb. ellen _.»-«»«« ir. irrt ,h».4 eyiri r.7iirb.n : Becben, Heumarkt 8 nám .l.it, Dt >• O.itrik-M.íj.r biroil.lum leglóbb é. j'.bb n«vü Syosy.zer-
STasy-B^nlzsáJi U:ap.liató: R>"°f"'d,.Adl;1af ion Adolf k«.-Mk«H úriknál. 3137 '6-18

mo'ríXcV'í * ,"t.őrh«níl (3odbren». ! I SZENVEDŐ EMBEREKNEK '
CwkegTe íy jetik meg „ÉLET-ELIXlB--en>»t é« irySzSdjetek meg »=en szer k:tŰDÓ«ígér51 *i e!5r« is biito-•it'tktíteket hogy .ÍXET-ELIX-IR'-em minde<< hiarál nélkQlos-hetlan lei. Ai ELKT-ELXiE estkii egjedOl n ti ara kapható:


a szövetkezet tagjait tisztelettel meghívja.
MOSER S. Eszterházy herczeg volt nradalmi orvosa.
ÉLET-ELIXIR.
E|y ftílt2iztdtl ét,. ftrabcrpkeD ét a természetben tett gyakorlati Unol-i után ilkerdlt ,ÉItt'D(xÍr*-etnPt ös«ipállitani. Saámtalan barátaim él kiknek alkalmak roh Eltt-E'ixlreat b«ailtt»s oa.dái haiátáril , felisólitottlk, hogy lelkiismeretleméget, lot retket követnék •! az emberúegen, h* kitdaS orrosi sterpnu-t trSle megvonnám Ei által Öiztön&itetre, dfl fők ép lelküstnere'em megQyngtktá*ánl kOtelaaaégemnak Urtom .É'.et-Eliir*-fmei nenml a nyilránoi forgalomnak anná.1 ii inkább átscolgá'tstni. mi a tán tiizta megg;Si5déi«m, hogy ez által az emberi légnél maradandó emléket hagyok magam után.
mir rOTid htisoílit titán * Ipgmcfflepobh ,legh*ti«OI&bb il lpfjobb »ikerr ereAminjni: kitQn5 jrtnak himnyTilt általáaaa elfyengfilétiél, ti ideflttt elftnynltinél vér-tzefléoyaégnél Kell- é* gyMMr-fij'J&l&iikDi!, kenorbtl-dakiil, -io,i;!i, ét ni|bi|okBiI, étvágy- «i álaitüiáigiiil. Naponként bisznÜTa .Elet-Klixir -*m nentdázer ■ildN betegáég «M«a; aámnlatoolutátával a2 elibbl tnraiáKtu erít n»«t bclyri illllji felvlllilyKii íz éleattetlemet éle biti ne essméket iijomta. Unul eltávolítja &K aef«k pzgését. R7«Q-
íiti » kSurény (pod&gra) fijd»lm»]m*it in elkirstja ennek benyomntáiit a b«lifl bélrí>iekb«. tii.titja a fyonuot bcntílkt.odo' nevrktíl. melyek nméiitéii tíii n.héníeet, fejfijás: ít ■r«»"""«»líí*" «»l«ek, e«yuo»«l Uknidi a lo|j-t«bb bslejlíg.ka.k ki.to! foirajit. — EUárolilja a bélí«rci»t a «yomorb«n, jókedvre iá derolüépe íbr»«t; •Iliritja e«y in alatt •. •méntheileDiéte'i mejgitolja a .atT bot«giég«t; tiö'ilja a <írt íyógjit minden hideglelést mii a harmadik dosi«nal .
Élet-ElíiV-eni a leijook "er ityenjeiij, lápa.liag 4i gíneljenén ... vitanó »«er ernéw éli nehéMéj-aknél, hányiioknál, gyo-- • ■■ «•-"■--i.n.)
Bldipnt, VI , gyir-itua 39 1! K0SER S.
Egy p«l«clk ira haimiUti oljiiii.i.l 2 frt 50 kr. 0 i
A izítküldél. a «»ttec «^-.jgei beküldése vagy ntinTetmel-lt-tt a Tilág minden irinyába poD-!0.an «iik«toltetik 3221 2 62
0
|O 10 10
0
0
0
0
%t
0 0
\l
0
!o
18
0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 3 0 0 0
12
o
racooococx xxxxxxx xxxxx
.X
Meghívás.
A n.-Mzsaí seóly-eoleö nmllml
folyó évi január 31-én délelőtt 10 órakor
a városház nagytermében tartandó

X
A közgyűlés tárgyai:
I. A IV. ciclus zármérlegének előterjesztése és az erre vonatkozó igazgatósági és felügyelő bizottsági jelentések és indítványok, ugy az igazgatóság és felügyelő bizottság felmentése.
II. Az alapszabályok tnódositásn.
III. Az alapszabályok 26 ée 27 §-a értelmében, sorszerint kilépeit 8 választmányi tag helyett, ujak vagy azok ujboli megválasztása, továbbá a 16 választmányi tag kiegészítésére az elköltözött 2 uj választmányi tag helyett, kettőnek 1 évre újbóli megválasztása.
IV. A felügyelő bixottság választása. N.-Kanizsa, 1888. évi január 22-én.
X
X S2'21-1 Az igazgatóság.
QXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXM