Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.17 MB
2009-11-17 10:57:38
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1844
5119
Zalai Közlöny 1888 014-017. szám április

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
27. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NA(íY-MNlZSA, 1888. április 7-érs.
14-ltc a se a,-m
Huszouhííedik évfolyam,
f Öfi * rt é * i <tr
t.c %r ívri* . fi frt — —
KI .-vt* . . . . 2 fr ÜO kr ^yedévre . . . 4 fn 2;> kr Egyes szá« 10 kr _
!i I E I) E T F.SKK Ü bwábu* pi-;i:*nrban 7. roiaodasor (>. t r.mnl<-ii MváKbi *ur<>Ti n kr.
NVIL TTÉRBEN petit í»ri)ultíut 10 kr^rt vét-t'íet u-1 Kincstári illetelt nriiidm e^yr* hT'ict '.vet 3(1 k". fiteWiidSk.
ZALAI KÖZLÖNY.
A lap szetlemr :észét illftS kőit lények a icerk aztŐságh^x, anyagi részét ilWö közlemények] peiJij; a kiadóhivatalhoz bérnaentví iiit'-teiidök : Xa y M-K a iiiz.1 á n takarékpénztári épQI«'t
Bérir.«ntetÍ^ii leveluk n>-ni fo-gmituüiak el.
Kéziratok vissza nem küldetnek
inigy-kaiiizsiii „Kereskedelmi iparbank*, a ^nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó-egylet, a „nagy-kanizmi kisdednevelő egyesület". nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet", a ^vagy-kajiizsai-tiszti-imsegélyzö szövetkezetB, a asoproni kereskedelmi s iparkfi-mara" nagy-kanizsai küíválasztmáuyának hivatalos lapja.
HETEN KÍNT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Előfizetési felhívás
„% A I..41 KÖ/L Ö \ 1 "
f. évi Il-ik évnegyed ere.
Tisztelettel felkérjük mindazokat, kiknek előfizetésök mult hó végével lejárt, hogy azt megújítani szíveskedjenek.
Lapunk t. pártolói tapasztalhatták, hogy ez az évi számok uj betűkkel szedve, Ízletesebb és csinosb kiállításban jelentek meg. Mindezt előre nem kürtöltük s hangzatos szavakat nem Ígérgettünk, de cse-lek^züuk s tényekkel bizoüyitjuk be, hogy a vidéki sajtó e 'égi közegét, a huszonhét éves „Zalai Közlöny" t ugy ipar odúnk kiállítani, hogy ked-vencz olvasmánya, tisztességes házi barátja legyen mindazoknak, ki: becses figyelmükre méltatják s méltó pártfogásban részesitik;
Tartalmát is lehető élénken ere detí dolgozatokkal látjuk el, mire biztos garantiát nyújt t. munkatársaink díszes koszorúja.
Előfizetési ár :
April-jBöiDS negyed tm 1 fr 25 ir . —szept- lel * 2 fr 50 ti . —-cLeczemtier hü mtli 3 fr 75 ír'
Mely összegnek postautalvány utján való megküldése legegyszerűbben történhetik.
Teljes tisztelettel a kiadóhivatal YYajdits József künyvkeresked égében.
Hogyan, és hányféle mödon nyil vanithatják a nök hivatásukat az életben.
(Folytatás.)
A házinő hivatása — hivatott -ságra nézve, -- majdnem egy polezra
tehető az anya, mint nevelőnő hivatásával. Valamint a nevelést nem lehet megtanulni, hanem reá egyedül csak jó nevelés és természettől, adományozott képességek segítenek : ugy nem lehet megtanulni a házi" űőséget sem. Mindkettőre, mint mondják, születni kell ! A természeti tehetségek azonban a nevelés által fejtetnek ki. Valamint költő nem lehet senki, a ki nem tud irni, bármily költői ér buzogjon is kebelében, épen ugy jó házinő, mondhatom csak az lehet, kinél a természet adományai nevelés és szorgos utmuta-jtás .által keilŐ kiképzést nyertek. | Tehát az anyák hivatása nemcsak ! fiaik körül fontos, melynek nagy I eredményeit láttuk, hanem leányuk ! nevelése körüljs; sőt én azt hiszem, itt ! tán még fontosabb, mert mig a fiuk nevelését idegen kezek végzik be, j addig a leányoké az édes anya által | nyeri — az ügynevezett társalgási ! műveltségen kivüí minden legkisebb részec kéjét. Minden édes anya igye-; kezzék leányát idejekorán beavatni ja háztartás titkaiba, mert azok hi-Ivatásuk betöltését teszik lehetségessé.
Mondtuk, hogy szellem anyag j nélkül nem létezhetik, itt is, ígaz-: nak bizonyul be az állítás. — Egy szellemdús és jeles elméjö irÓnö, j Buchner Lujza, azt mondja egy helyt, | hogy: ha ő férfi volna és választa Jnia kellene egy elméletileg és egy 'gyakorlatilag képzett hölgy közt, — értvén elméleti képzettség alatt a j háztartás körüli járatlanságot, ez utóbbit t. i. a gyakorlatilag képzett hölgyet választaná, mert úgymond, lehetetlen, hogy a szellem bája és ereje el ne múljon és meg ne tör jék rendetlen és szennyes háztartás-¦ban, limlom és a mindennapi zür-j zavar között, a mit épen a házinő tudatlansága idéz elő, mig tiszta barátságos házba legalább kivülról tö-
! rekedik be a szellem. I
Szándékosan idéztem nő irót, mert a férfiak kiméletlenebbül nyilatkoz hatnak e tárgy Körül, és hasonne-'műektól talán a .kiméltelcoség is elviselhetőbb. De viszont az anyag nem állhat magában; a szellem szükséges oda, a mely bájt, fényt kölcsönözzön a házinő működésének.
Korunk egyik fóhibája abban áll, hogy az anyák azt vélik, eleget tetten kötelességüknek, ha leányaikat sütni, főzni, varrni s az elkerülhetleu gazdaasszony! dolgokba beavatták. Igaz, bár, hogy ez szükséges és szintén lényeges kellék a leányok neveléséuél, mégis magában ez nem elég; szellemet, műveltséget is koll adniok mellé, hogy azok Jövó rendeltetésüknek megfelelhessenek és hivatásukat igazán betölthessék. Egye-| dül csak elméletileg nevelni nem elégít ki. de sem a pusztán gyakorlati, egygyé kell annak olvadni, hogy mig az a nő a ház körül tevékenykedik, addig lelke fensősége megmaradjon; a műveltség megtartja a lélek rugékonyságát, és kedély virágait, melyek nélkül a háztartási foglalkozások mellett ki sem nyílhatnak, bűbájosán virágoztatja.
Ha körültekintünk figyelemmel a családok életébe, többnyire e mételyben fedezzük fel a rossz kntforrátát.
Sok helyütt mondják azt, hegy a férj a hibás; nem szeret haza já_ni, nejét elhanyagolja éa nem gondol családi ügyeivel. jSs kérdem mi idézi elő e viseletet ? Tiz közül kilencz esetben bizonyára a nő szel-| lemi szegénysége, a kiben a gazda-asszonykodás túlságos tanítása mellett elfeledték a lelket is kiművelni, megadni a nevelésnek azt a jobb felét, mely nélkül az élet oly kietlen. A férj fáradtan, néha lehangoltan, a mint a körülmények magukkal hozzák, tér haza ; otthon szeretne felüdülést, szórakozást találni; nemcsak teste, de lelke is sóvárog ezután,
kedélyes, bizalmas társalgás* %tal akarná lelkét kipihentetni ari&ztó gondjaitól. De nem találja feL-^zt, mert tudja, hogy neje nem bir szellemmel, műveltséggel, a tárgy, a mikről beszélni tud, elkoptátották, ízetlenek ; a férj ezen elbúsulva, ismét távozik hazulról, mert nem lelte fel azt, a mi után vágyott, lelkében egy ür támadt, a mit máshol igyekszitt betölteni, de nem tud sehol. Jó házinő, a kinek kífogyhatlan szelleme van, segíteni tudna baján, de hisz az ó felesége csak annyiban különbözik a szolgálóktól, akik szintén tudnak sütni, főzni varrni és mosni, hogy rendelkezési felsóbbségben áll felettük.
(Folyt. köv
A postatakarékpénztári betétkönyvecske biztonsága.
Csak a napokban volt olvasható a lapokban, hogy a kir. Curia egy döntvényével a postatakarékpénztár által kibo csátott betétkonyvecskét közokiratnak minősítette, kimondván, hogy annak hamisítója, nem mint a büntető törvénykönyv 403. § 3. pomja alatt elősorolt takarékpénztári könyvecskék magán, hanem a 391. §-ba ütköző közokirat hamisítást képez.
A kir. Curia e döntvénye kétségkívül hozzá fog járulni ahhoz, hogy népünk figyelme és érdeklődése fokozottabb mértékben forduljon a postatakarékpénztár üdvös intézménye felé. Az a tudat, hogy a postatakarékpénztári betétkönyvecske hamisítása a súlyosabb beszámítás alá eső büntettek egyikét képezi visszanasztólag fog hatni azokra, a kikbeu meg van a haj lara letérni a törvényes útról, s ezzel csak szilárdulni fog a bizalom, illetve a biztonság érzete azokban, a kik megtakarított filléreiket a postatakarékpénztárban helyezték el gyümölcsöztetés végett.
Fájdalom, ma még túlnyomó az a föifogá-:, hogy a jó tőkebefek;eté>nek az a fökelléke, hogy az minél magasabb kamatok mellett történjék, mig arra. hogy azok a tőkék gyümölcsöztetés végett minél megbízhatóbb kezekbe jussanak, s hogy a betevő nyugodtan aludhatnék megtakarí-
tott filléreinek sorsa fölött — csekélyebb súlyt látszanak fektetni. Pedig az ily takaréktökének az a rendeltetése, hogy a mellett, hogy tisztességes kstnatot hozzon, mégis a szükség perczeiben rendelkezése álljon. Mit ér annak a kis tőkepénzesnek, bá pár esztendőn át magas kamatot hú/ott is tökéje után, ha egy szép napon arra a szomorú tapasztalatra jut, hogy hűtlen vagy ügyetlen kezek vagyonkáját el harácsolták. Százak meg százak keserves munka és veritek árán megszerzett takaréktökéi mentek már tönkre ily módon, a mire csak a legutóbbi időben ismételten volt péida.
Az állani föltétlenül szavatolván a posiatakarékpénztárba elhelyezett tőkékért és a k imátokért, a biztonság oly fokát nyújtja, a minőt semmiféle magénintézet nyújtani nem képes. Az állam kifogyhatatlan és elpusztíthatatlan, s azért minden föltételek közt helyt állhat kote-leze tségéiért S ez fontos, főleg napjaink-,' ban, a midőn a politikai viszonyok óránként'valamely v-'lság bekövetkeztétől tartani engednek. Ilyenkor bíz könnyen megtörténhetik, hogy a magánintézet, bármily nagy tartalékíorrások fölött is rendelkezzék, nagy zavarba jön a betevők ostromával szemben. Ez állapot nálunk már azért is ^ajnos következményekkel járhat, mert magánintézeteink közül számosan az elfogadott betét tökékhez képest elenyésző csekély alap- vagy tartaléktöke fölött ren-delkezuek;a betéteket többnyire értékpapírokba, jelzáloghitelbe vagy egyéb nehezen, vagy épen nem értékesíthető értékekbe fektetik be. s mig az előbbiek a | válság folytán bizonyára nagy értékcsökkenést szenvednek, az utóbbiak nehezen lesznek értékesíthetők, illetve mobillá tehetők s igy kiszámithatlan eshetőségekkel állnának a betevők válságos időben' szemben.
Kitekintve tehát számos más előnyeitől, minő a portoméntesség, le nem foglal-hatóság, adó , bélyeg- és illetékmentesség stb., a postatakarékpénztár már foltétlen biztonsága által is érdemes arra, hogy a népünk nyugodtan helyezze el ott filléreit. Ezzel azonban a tökebefektetés más föltételében, t.i. a tisztességes kamat élvezetében is részesülbet; — ez eljárás mindenesetre czélszerübb, mint elrejtve a ládafiúkban őrzeni a pénzt, a hol ^eíímif^em kárpitozik, s hozzá még ki -van téve az eilopatás veszélyének is.
T á f e % &.
Isten és a bajádéra.
— Ind legenda.. — {Göthe utin németből.)
MahadOb, * földnek ura, Már LstodBtor jön köiéak,
lege Isten migx, Hogy érazcea kint is kéjt. Sem kíván itt nagy kényelmei, Uys.rlosa.got tűrve tör. '=
Ha büntet, **gy uyujt kegyelmet, Emberstemmel néz körül. Városban a vándor akárhova eljár, Ha nagyra lesttt. a& kiciinyre ügyelt m Mas iijra — Ee est faa beaüa — kerül.
Amint egykor igy kíiétilt A városnak végére, Festett arcin lányra talált, Ki már miod'nt eivt-sste. Ü-iv veled, lányi — Boldog órai Várj, a tonnái kijövök. — És ki vagy t« ? — Bajádéra, S a szerelem itt örfik. Ciimbalma hevíti a táncára a lánykát, És lejtve oly elragadóan a tánerít, Hajlongva hajol meg a viador eJítt.
Éa hiielgve vigan vonja
A küszöbre ¦ a házba.
— Szép idegen fény éa pompa,
Várjon rád a »átorba\
Ka ."irömmel telüditlek,
Ha el volnál áléira.
Mindenben hadd teljék kedved,
Pihenés, kéj, vagy tréfa — Fajdalmirs nyújt saaporáa segedelmet-Az isteni néíi ; mosolygvx ügyel meg .Mindent t Íme emberi szívre talált.
iiabssoIgának nézi a lányt; De az egyre vidámabb, Hem alkalmaz többé ármányt: Tiszta sriwel szolgál csak, A virágból ia ekepen, Érttt gyümölcs less korán,
Engedelem él szivében
8 a szerelem jár nyomán. De bogy szigorú legyen édeni kéjre, ; Az isteni küld a leányka szivére, -Pokolbeli kint a kínokra csupán.
Csókot D'ora a featelt arezra,
És szerelmi kínoktól
Elfogultan áll a lányka,
Éj — elíször — künynye folj ;
Lábaihoz leborulva
Önze'Jenfll esedez
GyÖ-géd'teste, minden tagja
Miskor ügyes, most nehéz, így késett) a gondtalan éji tanyához Á fátyol, amit bizalommal az éj hoz. Szép fátyla az éjnek, az szép szövevény.
KíiS szender ssáll szemére,
Mégis jókor fölébred
És ott látja bű szivére
Dőlve i. holt vendéget.
Ráborulva jajveszékel ;
Ám a kedves bolt marad,
Ét elviszik gyászzenével
Üzent máglyára a holtat. Hallgatja, miként a papok kara zenge, S őrjöngve rohan be a sdrü tömegbe. Kí vagy te? miért keresed te a airt?
Térdre hull a ravatalnál, =. ' •"i I
Kiá'táaa, messze hat:
Visszakérem férjemet! bar
— Sirba dobva magamat.
Hát hamuvá égni lássam
Isteni szép alkatát ?
Enyém volt ő, férjül bírtam,
Ah, egy édes éjen áti Énekli a kar: Mi kisérjflk az aggot, Megtörve, ha végre a sirba hanyatlott, Kísérjük az ifjakat is kora már.
Hallgass lány a pap szavára:
Férjed Ő n»m volt neked,
Hisz te ólsz mint bajádéra,
Köteiékíd uincienek.
Csak a testtel megy az árnyék
Az alvilág cseadjébe ;
Éa követi a n5 férjét:
litr a kényuer et részér*.
Oh, harsona zúgjad a szent panaatos dalt 1 Szent ^gi honodba fogadjad a mohait ifjút, egek Istene vedd föl e lángban.
így a kar, mely köoyöretlen
Szaporítja kinjait;
Ámde a lány keservében
A lángokba bengrík.
Most föltámad az isteni,
D» nem fogja 5t a láng.
És karjai^ fölemeli
Magához a'hű leányt. Örvendve tekint a bűnösre, ki megtért, Isten ¦ kegyesen maga jön le a hűért. S láng-karjaí közt föl az égre vissi. Marczali 1888.
HAVAS ANTAL.
Falusi történet.
Népiéi elbeszélés. .
Irta: Seperné N&pty Cornélia. (Folytatás.) Kiragadta ÖL\'a komoly, magába zárt ifjur, Ürzséuek virágos, dallos kedélye. Egészen felvidult mellette. Ö,ki gyermekévei óta Özvegy édes anyja és egy kisebb öcscséuek kenyérkeresöje levén, az élet nehéz terhei mellett soha fel nem vidulhatott, most egyszerre, mint egy vidám pacsirta, oly kedélyes leve. Ismerősei alig ismertek reá, anyja pedig egész csodának vette 'fia \kedély változás át Eleinte azt hivé, hogy Rozi a jótékony szellem, ki fián e csodát véghez vitte, de csakhamar kiábrándult.
LáJ.ta s kétségbeesve tapasztalta, hogy'bizony Beczó Rozit szemlátomást kerüli az ö fia; soha feléjük sem néz. De hát miért nem jár hozzájuk? — hát hová jár? — !Tépelödött
Elmúlt szombat este, jött a szerda este, de biz János nem volt egyik estéu
sem a Rozinál. Pedig a falu legényei ezen estéken szokták imádóttjaikat meglátogatni.
Kihez járhat? —S végre ismegiudta. Hogyne tudta volna meg, hisz a mit a falu bábája tud, azt mindenkinek meg kell tndnia; az Öreg Bégáné pedig tudta, hogy János hová járt. Hisz épen átellenben lakott az uraságékhoz, hol ürzse szolgált, tehát látta, amint János hetenkint kétszer — szombat- és szerda-este — az Ürzséhez. bement. De egyébként is, —-hiába lett volna a falu bábája, ha nem tudta volna a falu legújabb újdonságait és ezeknek reá nézve — legérdekesbjeit: a szivfrigyek keletkezéseit! — S igy mi természetesebb, minthogy Bégáné hirül vitte LÖkérnének azö fia mulatozását: „Bizony higyje el édes komámasszony, igaz biz az, a János gyerek ahoz a sehonnai leányhoz járogat és biz Isten megeshetik, hogy azt veszi elésneinaBeczó Rozit— feleségül."
No iszen szegény Lökérnének sem kellett több. Mint a kilőtt bomba, futott egyenest a Beczóékhoz. „Hallotta-e hu gomasszooy, a mit a vén Bégáné beszélt?" Igy szóHtá meg Beczónét
Hát^mit beszélt? Kérdé ez ijedt arczczal. \
.Istenem, mit beszélt? — hát azt beszélte, hogy a János fiam ahoz az élhe-tet:eu, elvetemült teremtéshez, ahoz az istentelen sehonnai Örzse leányhoz, ahoz a gonosz boszorkányhoz járna, ki ugy megbabonázta volna szegény fiamat, hogy — úgymond a Bégáné — még talán majd ei is akarná venni feleségül."
„Ej, ej, édes nénémasszony — vi-szonzá Beczóné ördögi gúnynyal — aztán miért haragszik e beszédért? iszen annak
csak örülhetne, ha olyan derék, jó dolgos menye lenne; aztán meg legszebb leány is a faluban ! — nos, — csak ne haragudjék, — bizony még majd maga örül neki leginkább."
^Ugyan már no, ne izéljen húgomasszony! — viszonzá a szegény öreg egészen felháborodva. — iszen úgyis tudja, hogy az én akaratommal senki más — soha nem lesz az én fiam felesége, — mint a maga Rozija. De verje is ám meg az Isten azt a becstelen teremtést, ha az én fiamat a jó útról leteríti; de meg azt a gyereket sem fogadom el soha fiamnak, se azt a sehonnait menyemnek, ha azt veszi el. No de nem is engedem elvenni, nem, nem! fMielŐtt elvehetne, besoroztatom, mert csakis az éa kedvemért mentették ki a katonaság blól, és hogy ha én feladom, hogy engem nem tart el, —mert én velük nem maradnék — akkor bizonyosan besorozzák. Én mega másik fiammal maradnék együtt és helyette azt menteném ki."
És Lökérné ilyen modorban folytatta kifakadásait mindenfelé a faluban, mindaddig, mig az a szegény Ürzsének is a tudomására nem jutott. Az pedig hamar oda jutott, mert az öreg Bégáné ott is megtette kötelességét T. i. figyelmeztette azt a tisztességes, jóravaló hajadont, hogy mit beszél felöle a „világ", hogy a János anyja mennyire elátkozta ötet, hngy a Jánossal meg mit fogna tenni, ha eltalálná ötet venni.
Azonban mielőtt e felöl beszélnék, el kell mondanom azt is, hogy Örzse mennyire ment már Jánossali ismeretségében. Amint már elbeszélésem elején emlitém, Örzse kitűnő dallos levén, Jánost is hasonló vidám kedélyességre hangolá s
Mai számunkhoz egy negyed iv melleklet van csatolva
HUSZONHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖTT
ÁPRILIS 7-én.
Húsvéti határjárás Z.-Egerszegen.")
Zala-Egerszeg egy egyszerű, kedves magyar város Zalamegyében, s főhelye e megyének, a Zala vize mellett, Bpesthez 24 mértföldnyire, kies termékeny vidéken. Hajdan hires város volt.
Eredetét e népszokásnak századok sürü homálya takarja. A találgatás : váljon hún szokás-e, vasy a határcsapázásnak (meta-tio) évenkint meg-megujuló ősszellemü magyar gyakorlata kételyben hagy. Egyébiránt a zala egerszegi határjárást a nép tudalma ujabb történeti hagyományra alapítja.
Néphagyomány szerint, a nagy-kanizsai török basa e vár birtokára ásítozott. A nagyhét egyik éjjelén, húsvét virradóra. Besenyő alatt egy jelentékeny török labor nyúlt el. A basa sátra a halmon még most is épségben álló kápolna melletti óriás agg hársnak árnyékában vala kifeszítve. A várat lövette, de a védsereg keményen válaszolt, s elszánt kirohanásával az ellentábort megfutamította, mely Nagy-Kanizsáig meg sem állott. E hősiesség emlékére a városházban máig is őriztetik, azon törők zászló, mely a húsvéti batár
vések koronként megújulnak, pereg a dob s a síp ütenyszerüleg kezeltetik.
Hasad a hajnal, a puskák mind közelebb durrognak. A város népe ébred, öltözik, szenteltet A családok asztalhoz települnek. Beáll a reggelizés. Már ekkor a határjáró nép a kálvária mellett elvonulván, ünnepélyes tisztelgése jeléül, rend tartólag a „fehér képet" megkerüli, a város felé közelegvén a „veres keresztig." Ezután a népájtatosság egyházi diszme netben mutatkozik, mely a városból a kálváriához tart. Ha az idő kedvez lélekemelő látvány ez. A gazdag czéhlobogók pompás hullámai, a csinos öltözetű népsokaság tisztes sorai, az összhangzatos énekben olvadozó szivek áhítata, egyaránt édesen hátnak szivre s lélekre. Mialatt a kálváriához érkeznék az egyházi menet, a határjárók a tavasz zsenge hajtásaival, főleg puszpángágakkal elborítva, a közelgők felé haladnak, az érkezőket puskalövésekkel, dob- és sípszóval üdvözlik, megfordulván, illő rendben a kálváriához vezetik őket. Itt kezdődik a szent mise mialatt puska- s taraczklövések egymást váltogatják. Végződvén az ájtatosság, az egyházmenet a határjárókkal együtt a
járás diszjele. A bajnok-ősök ezen gyö- Dagy templomba visszatér, honnan áldás-zelmét ünnepli — a monda szerint— a. vétel után, kiki lakába tart az ízletes zala-egerszegi nép a tábori portyázáshoz ' ebédhez, hasonló húsvéti határjárásban. Legyen \ ' bár minő alapja ezen érdekes népszokás- í . __
(5SA!K©IL
Régi magyar utazók.
Dr. Márki Sándor beleegyezésével hasonczimfi értekezése után a „Zalai Közlöny számira.
HAZAI HUGÓ.
(Folytatás.)
nak. "az minden esetre harczias jellemű.
Rajza ez : Nagyszombat "éjjelén féltizenegy körül, keresztény ájtatossággal, a város piaczára, hol a díszes szentegyház SÍI, gyü'öng férfi és némber. Az éj csendjét puskaropogás veri fel időszakonként. Balta és puskákkal ellátott egész'serege j alakul a harczos apák gyermekeinek. Az enyhe lég szárnyaira kel az ősi lobogó, j MaximiliauusTrs.il-Klöáll a város dobosa, mellette az ósdi siivarms 1522-ben s 1524 ben a tárogatós. A templom ajtai kitárulnak, a , , . , th j , le.eiékerl . nép beözönlik, élflkön az énekvezető. A f"2™1?! érsfktlf irt leveieoeu a jámbor lelkész, egyházi mezbe öltözötten,. kasztihaiaknak Spanyolországból a feszülettel a kezében, a főoltárhozjárulván, j Molukkokhoz tett útját ifja le. Nem térdre bocsátkozik. Rövid csendes ima saját tapasztalataiból beszél, de min-után felemelkedik onnan, megfordul s in-! ienesetre érdekes dolgokról. — Eldűl. A nép rajként szállja meg a piaczot,: .. h Msffelhaem 1519 auff sorakozik. A lobogó legelői, a két sor de-: m°naJa>. °°fí Msgein&ens loia aug. rekán dobos és tárogatós, a némbersereg'!-:-™ indult el öt hajóval, s ke előtt a lelkész, előtte a megváltás szent resztül vergődött a róla nevezett jelvényével. Az énekvezető ajkam-felhang- 'szúróson, ott elesvén, a parancsnok-zik az egyházi ének, s a buígöynép szít-154got Serann0 Tette 4t ±m ^
emelő harmóniája. A határjárás vallásos _ „LL..L____=,...u _ w___,
szellemű népe éji tizenegy? órakor meg
A kiséret a városon kivül ""délnyu-
ban a többiek megszöktek, s Magéi haeus halála után felfedezték a fú szertermö Molukkokat. Az egyik hajó
gótra eső kálváriáig halad. Itt egyházi aztán bóren megrakva tért vissza áldás után az ájtatos sereg feloszlik. A j Spanyolországba. Transilvanus érte hatarjarok rendeltetésük irányában foly- * ttÍ tMt^s,,^ » „ík™, >,„„,
tatják utjokat. A kiséret némberei, s a hon maradó férfiak részint haza, résznit a kálváriái keresztállomásokhoz térnek áj-tatoskodni.
Az útra kelt határjárók fegyveres serege saját köréből egyet csendőrnek választ, ki rendes illemre ügyel. Utjok ének s ima közt halad. Itt a határjáró ujonczok szigorú vizsgálat alá vétetnek, s ha kisül, hogy most először léptek e határvédelmi századba, a határdombra nyújtóztatva G, 12 pálczaütéssel illettetnek. Útközben az illedelmes beszélgetés nincs tiltva : de az eszem-iszom ezen húsvéti szenteltre előkészítő éjjelen egészen szokatlan. Táborjáratuk harczias kifejezésére a puskalö-
•JMoUtTány Rélü Euzsel 8ándor „Magyarországi Népszokások" cztmG gyűjteményéből.
sitette tehát először a világot, hogy a föld gömbölyüsége tapasztalati uton be van bizonyítva. Különben a földrajzzal kiváló előszeretettel foglalkozó Mátyás király is hitt a föld gömbölyüsé ében, mit a prágai egyetemnek ajándékozott s máig is meglevő érczglóbus is bizonyít.
A XVI. században kezdődik a térképek használata. Csakhogy azok nem méréseken, hanem hozzávetóse-ken, találgatásokon, utazók közlésein alapultak. Olyan térképek voltak azok:
A melyikre festve egész ország lefér, Várót, faln, erdő, begy, folyóvii pstak, Még hal is a vizben, és az erduc vadak. V oltak azon gályák, hnllámbányo tenger, * Bozontos hegyek, mint egy-egy gobás ember
Kaeskaringdi folyik találomra, — mint a Dinnjefoldon, mikor széjjel fut az inda*)
Láttam Pestnek egy régi térképét, ott is szépen meg voltak a Dunán a hajók pingálva, söt egy deák is — füle mellé dugott pennával — volt az előtérben.
Kakas István utja is nevezetes, kit I. Rudolf 1602-ben Perzsiába követül küldött. Utazásait egy Tectander von der Jabel György szász fiatal ember irta meg, s ez kétszer is (1609-ben és 1610-ben) megjelent. 1602. augusztus 27-én indultak el, s november 9-én értek Moszkvába. Négy heti ott időzés után indultak tovább, s Kazánon, Nisni-Novgoro-don eljutottak a cseremiszek országába ; onnét négy havi pihenés után Asztrakánbá hajóztak, 1603. májusban. Július 22-én kezdték meg utjokat a Kaspi tengeren s 31 napi fáradság után Lengemndbau máj-perzsa földön partra szálltak. Kakas a gyötrelmeket s nélkülözéseket már nem birta tovább. Október 25-én meghalt. De társa folytatta útját « Tebriszben találkozott is a sahvai. Küldetését, — hogy a török elleni szövetkezésre birja a saht — elvégezvén. Georgián, Kaukázuson, a Kaspi tengeren s a Volgán át visz-azatért Moszkvába. Onnét egy jó nagy vargabetűvel Stokholmba került 8 Németországon át jött Prágába.
Egy collega is van az Európát bejárt magyar utasok között. S z e p s i Csombor Márton telki-bányai tanitó, ki tanulmányait folytatandó Danczkába (Danzig) igyekezett. — Azonban néhány hajdú Varsóba menvén, ö 'is velük tartott.
Május közepén indult el Szep-siböl s 15 nap múlva Lengyelországba ért. Útját mindenütt részletesen leírja. Mazurországban Varsó tetszett neki, hol magyarokat talált. Zakrucinban — mint csodálkozva irja — a csordáról hazajött disznókat megfürösztötte!;, mosdatták s fésülték. Pruszorszégba Toronyánál (T h 0 r n) lépett s Poroszországot .gyönyörű s boldog" tartománynak neTezi. Dancskával, melynek gym-nasiumában tanult, sokat foglalkozik. 1617-ben elindnlt Poroszország bővebb meglátogatására. 1618-ban pedig a Balti- Pomeraniai- és Dántenger vidékét, Dániát s Hollandiát látogatta meg. Frizíáról csak hallomás utján, de Hollandról s Seeland-ról már tapasztalataiból ir, el nem mulasztván csodálatát1 azon kifejezni, hogy itt a lányok ^felette karcsuk,
egy szép vasárnapi délután, midőn Ürzse, ismét mint a pacsirta, vígan dalolva ment ki a kertek alá — keovencz nótáját:
.Szállj le, szállj le szép arany pillangó, Kebelemre szállj le kis csapongd.¦
dalolá' — az ellenkező irányból meg szép mély férfias hangján János visszhangozá! feléje:
.A virágnak megtiltani nem lehet, Hogy ne nyiljék, hogy ha jűn a kikelet, Kikelet a lányvirág, a szerelem,
Kikeletkor virítani kénytelen " slb.
S midőn dalolva egymásnak szemközt álltak, János vigan szólitá meg őt: „Ejnye Örzse, de jó kedved van!" Xo meg magának is János — viszonzá ez kedélyesen.! „Szó a mi szó, — tudod Örzse — azt csak neked köszönhetem. — Nekem ? [és mért énnekem János ? Azért mert te felvidítottál. Soha se volt énnekem örömöm az előtt az életben, mióta téged láttalak és megismertelek, mintha a szivemről egy nehéz mázsás teher esett volna le ; olyan könnyűnek, olyan vidámnak érzem azóta magamat Szivem olyan, mint a dalos madár; mindig énekelni szeretnék és ha téged nem látlak, szeretnék hozzád röpülni, hogy elmondjam neked, mit érezek én irántad és mit szenvedek, ha távol vagyok tőled !•
„Nojszen csak hallgasson maga János, ne beszéljen nekem ilyeneket mert majd bizony el is találom hinni1", feleié tréfás enyelgéssel Örzse. „No hallod-e Örzse, ne tréfálj, tudod, hogy én nem szoktam tréfálni, a mit én kimondok, az ugy is van, a hogy mondom.*
*) Arany. Kagy-idai czigányok.
mert sok főembere k k i c siny-ségttktól 'íjgvin nagy, erős, vastag matériákból csinált testszori-tókban nevelik fel leányukat, hogy derekán ak szép állása lehessen.0 Amsterdam, Lüttich, Hága, Rotterdam szinte bámulattal tölték ót el. Innen Angliába ment, hol szörnyen haragudott azért, hogy Londonban sem egy kalmár, szűcs, vagy szabó nem tudott vele deákul beszélni. — Megjegyzi, hogy sem Hollandban, sem itt nem látott kemenczéket. A tengeren s Rajnán át Straszbnrgból Párizsba ment. Párizsból gyalog indult tovább s töméntelen kaland után Franczia- s Németországon át haza ért. Útját 1620ban leirta.
(Folyt köv.)
Hírek.
— Nyilvános köszönet. Sümegh vidéki vörös-kereszt egylet választmánya indíttatva az emberbaráti szeretet és jótékonyságtól, a felső-csallóközi árvízkárosultak Ínségén segítve, illetve azok segélyezésére gyűjtést indított, mely 54 frt 50 krt eredményezett, ezen befolyt öaz-szeg még márczius hó 29-én rendeltetési helyére, tek. Klempa Bertalan aliapán úrhoz Pozsonyba küldettetett rögtöni kiosztás végett A jótékonysághoz adományaikkal hozzájárultak: Sümegh vidéki vörös-kereszt fiók-egylet 10 frt, sümeghi takarékpénztár 10 frt. Özvegy Takács Janosné 3 frt, Hetyey Károlyné 3 frt Mild Mihály prépost Raile Józsefeié, Eit-ner Zsigáné, Takács Zsigáné, Stamborszky László, özv. Szűcs Pálné, Darnay Kaje-ténné, Dr. Lukonics Gráborné két-két forintot Székely Gusztávné,. özv. Hládny Janosné, Bűkhely Antalné, özv. Kubányí Simonné, Kell Lina, Szidnay Antalné, Mojzer Józsefné, Dr. Fischer Ignéczné, Epstein Vilmosné, Apfel Kálmánná, Wit-mon István, Soós Pongrácz egy-egy frtot Özvegy Steiner Adolfné 50 krt Összesen 54 frt 50 krt A nemeskeblü adakozók fogadják jótékonyságukért hálás köszönetemet A sümeghvidéki vörös-kereszt egylet választmányának nevében Darnay Kajetánné elnök.
— Hirdetés. Az elöljáró igazgatóság 1888. é- márcz.bó 28-án 2517. sz. a. kelt rendelete folytán f. é. ápril hó l-jétől a helybeli posta- és távirdahivatal valamenoyi osztályainak szolgálati ideje a budapesti idő szerint fogszabályoztatni. Az utalvány be- és kifizetési osztály zárideje öt óra harmincz perezre tüzetett ki. Nagy-Kanizsán, 1888. márczius 30-án. M. k. posta-és távirda-fönök Oblath Mór.
— Göcsejből. A megyeszeríe megindult mozgalommal szemben Göcsej sem akarván érzéketlen maradni, Vértessy Béla főszolgabíró felhívására márczius hó 26-án Novában nagyszámban Összegyűltek a göcseji „társadalom" képviselői, hogy a falusi gyermekek menedékházának felállítása tárgyában értekezletet tartsanak. Az egyetlen Lenii m. város kivételével, (honnan senki sem voltjelen) a járás mindenik községe képviseltetett, termé-
Én pedig, lássa azt gondoltam, — mit gondoltál? azt hogy — hogy — maga — a Beczó Rozira gcíndol mindig, mert hát azt mondják, hogy — nos, mit mondanak: hogy maga azt el akarja venni feleségül. — Én? — a Beczó Rozit? — soha — édes szógám — soha 1 az az én feleségem j nem lesz soha. Ej, ne mondjon olyan igen ellene János, hát már miért tagadja én előttem, iszen az egész falu beszéli már, monda Örzse szomorú arczczal.
„Mit, a falu! én miattam beszélhet akármit biz én nem törődöm vele; de hogy az az én feleségem nem lesz, arra esküszöm."
„Jaj, ne esküdjék az Istenre kérem! iszen azt nem lehet tudni, mi van a jövő-. ben megírva a számára. Ha édes anyja akarja, — hogy elvegye — hát az ellen csak nem lehet tenni'semmit ? I*
„Édes anyám, édes anyám 1 csak akarja; ha tetszik neki, vegye el maga; nekem ugyan abból soha se parancsol, hogy kivel kössem Össze a soromat, az az én dolgom, nem azé."
„Ne beszéljen igy János, monda Örzse megilletődve, lássa az édes anyja szava a legelső, a ki az ellen cselekszik, azon nincsen Isten áldása."
„Nincsen Isten áldása? No én pedig hát inkább nem törődöm azzal az áldással, mintsem én szivem ellenére házasodjam. Ha édes anyám szeret, nem is kívánja, hogy az Ö kedveért olyant vegyek el, a kit én soha se tudnék szeretni."
„Nem szeretné? Majd megszereti, várjon csak.*
„Ej mit? Ne beszélj nekem Örzse
szelesen jobbára a földmívolő polcárok által, a mely körülméuy csak dicséretet érdemelne, ha különben lehetne az .érdeklődés* rugóját megmagyarázni, miként alább tétetik. Az értekezlet Vértessy főszolgabíró elnöklete ala:t folyt le. Miután a jegyző is Székelyi István személyében megválasztatott, elnök a megyei törv. hat. bizottság felhívását és végzését felolvastatja, azután azt kérdi az egybegyűltektől, helyeslik e és elvileg elfogadják-e az eszmét ? Mire óriási vihar zúg fel. Egyik azt feleli : igen; a másik nem, mig aztán egy éles, daezos hang tisztán, kiválik a zajból, azt a laconicus választ adván : .nincs pénzünk !* Erre megindul a vita. A közönség Össze-vissza kiabál. Végre egy-két érdemes phyiantrópnak sikerül megértetni, hogy miről (csak elvről), van a szó,sakkor csendes egyhangúsággal „igen" konstatál tátik a jegyzőkönyv számára. Ezután megalakíttattak a vidéki bizottsági körök, illetve azok elnökei és titkárai megválasztattak. — A lentif kör elnöke Vidos László s titkára Berényi Miklós (vegyék-tudomásul f) A" többiek^ ugy is tudják, hogy meg lettek választva, azok neveit hát elhallgatjuk. Ennyiből 'állott az egész. Igaz, hogy nem mutat leJ-kesedettségre éppenséggel a hangulat, mely ott uralgott, mert a nagy számú megjelenés éppen azokból történt, hogy a .szavazat-többség meg legyen,bogybaerö-szakolnák az urak az ujabb „teher" el-vállaltatását. . De hát Keszthelyen még meg sem jelentek az értekezleten, hogy meg ne gátolják a mozgalom folyását. S' Göcsejnek ez is vigasz! Kivált ha meg-érnők azt, hogy itt előbb volna szükség „dadára", mint másutt.
— Lovászi község egy ház hijján leégett Több marha- és emberélet is áldozatul esett
— Mély részvéttel vettük a következő gyászhírt: Molnár Jusztina és Elek testvérek maguk, utóbbinak neje, szül. Hegedűs Etelka, ezek gyermekei: Dezső, Jolán, Elek és János nevében szomorodott szivvel jelentik .felelthetlen testvérük, illetőleg sógor és nagybátyjuknak Molnár Pál 1848—49. évben 47. zászlóaljbeli honvédfűhadnagynak és több országgyűlésen képviselőnek Bagladon 1888. évi márczius 26-án délután 2 órakor életének 61. évében, a halotti szentségek ájtatos felvétele után szélhűdésben történt gyászos elhunytát A boldogult hült teteme
' márczius 28-án délután 2 órakor fog a helybeli sirkertbe örök nyugalomra tételűi; az engesztelő szent-mise-áldozat pedig ugyanaznap délelőtt 10 Órakor a reszneki fiókegyház templomában megtartatni. Béke hamvaira !
— A Gönczy jubileum kedvezményes vasúti jegyei. A pestmegyei kir. tanfelügyelőtől, mint a Gönczy jubileumot rendező bizottság elnökétől vett értesülés szerint a magyar államvasutak, az osztr.-' magyar államvasút, a Budapest-pécsi vasút, ! a Déli-vaspályatársaság. a kassá-oder-bergi vasút a magyar nyugati vasút, a Duna-gőzhajózási társaság igazgatóságai ' a Gönczy-jubyleumra Budapestre menni szándékozó tanítók és tanférfiak számára ! kedvezményes jegyek kiadására felkéret-I vén — ea igazgatóságok egynek kivételével már is megadták engedményeiket — j Megyénk kir. tanfelügyelője felhívja tehát az érdekelteket, hogy a vasúti igazgatóságoktól kiállítandó igazolványok elnyer-hetese czéljából a május 6 án tartandó
arról a leányról, nem vesztegetem azzal az időmet; más beszélni valóm van énnekem te veled."
„Én velem ? — ugyan mi beszélni valója lehet, hisz' már elégszer látott, s csak most jutott eszébe velem valami különöset beszélni ? szólt Örzse kötekedve, hogy nagy zavarát elrejtse."
„Mi beszélni valóm van? — azt úgyis tudhatnád, ha ki akarnád találni, iszen már úgyis elgondolhattad régen az én szándékomat"
A maga szándékát ? — de hát mi az? Az bizony nem egyéb édes rózsám, minthogy én téged akarlak az én feleségemül elvenni, akarsz-e az lenni ?
Örzse! mond csak szeretsz-e engem ? no szőfj az én Istenem áldjon meg! szeretsz-e hát?
S gyorsan megragadván a pironkodó, szégyenkező leány kezét, magához vonta őt, s derekát hevesen átkarolván, mélyen a szemébe nézett és elhaló, reszketeg hangon ismételé kérdését.
Szeretsz-e örzse szivem ? — ngy-e, az -én feleségem lész ?
Mire a szegény leány azt sem tudta boldogságában éi-e, vagy csak álmodik.
Szemeit a leányias szemérem, ajkát a boldogság zárta le; nem bírt Jánosra tekinteni csak könnyei kezdtek lassan lassan lefelé peregni, és szólni sem tudott a nagy fel ind ni ás tói, csak keble hullámzott a bent forrongó hö érzelemtől.
Végre indulatain erőt véve, feltekintett János szemeibe, azokba a mélytüzű sötét kék szemekbe, mik neki most a mennyországot tárák fel, s lelke egész
üdvét fejezé ki e tekintetével, és a boldogságtól ihletett remegő hangon szólt.
Ha szeretlek-e János ? — és akarok-e feleséged lenni ? — azt kérded, de kell-e azt kérdened I Ugy is tudod te azt
„Hát szeretsz igazán? kérdé János, mondd hadd halljam, ó kérlek csak mondd kii hadd halljam a te szádból, ugy-e ugy-e, hogy szeretsz!
. Igen szeretlek János! sóhajtá jobhao, mint monda Örzse, szeretlek amióta, csak ismerlek és ha édes anyád nem ellenzi, hát igenis, feleséged is leszek, de annak ellenére nem."
Jsem ? de miért nem ? !. — fakad* ki János — én pedig nem kérdem anyám" tói, ha elvehetlek-e ? hallod-e, hanem el" veszlek a magam kedve, akarata szerint Most pedig add ide azt a gyűrűt onnét az njjadról, nem illik az oda, hanem az éu ujjamra, és én meg adok neked helyette mást, nézd itt ezt a piros köveset"
S mielőtt Örzse ellenezhette volna, gyorsan lehúzott annak az ujjáról egy kék köves gyűrűt és a maga ujjára húzta fel, azéra meg a magáét tolta rá; a kezében levő fehér csipkés keszkenőt meg elkapván tőle monda : „Ne, most szólj ellene, hogy nem lész az enyém, most már jegyesem vagy Isten előtt, rövidesen az lész a világ előtt is !"
E pereztöl fogva ugy tekintették egymást, mint jegyesek, s titkon sugtak-búgtak, hogy mikor és miként adják azt a világnak is tndtára.
Boldogságuk határtalan volt.
Azt mondják: a boldogság megja-
vítja, — vagyis jóvá teszi az embereket — én meg azt mondom: a boldogság szemlélete a jó embereket is boldoggá teszi. Oly boldogság szemlélete pedig, mint a minő Örzse és Jánosé volt — minden igaz, nemes szívnek — örömet okozhatott
(Folyt, köv.)
Hahaha . . .
Inibaioil téránpr-UpTii
S lestem vgj cxót ajkain, Künj-örli tan — vágyra, hittem — Stivem gyötró ktojajn. Ó moiolrgra lagtm nékem „Türelem csak I majd h» . . Ji* . ." Mig én hittem ea reméltem, . . . Ü kacsagott hahaha 1 —
Oh kegvetiea sora, 6h végzet! Mennyegtűje OnnepéQ Majdnem egiaa éjen által Vii-a-vis-j* Toltam én. Jött as óra — rám Mkiote . . . 8 tora lebbent — nem aoha . . Ennyi kin roLg nem gyötört tán ! S 8 kacxagott . . . hahaha I
Rövid par év mnlt atÓt*..
Ó a nS, s én . . . hátbarát.
Sokszor 1 attira könyben ésjoi
Szép szemei csillagát,
Említé ia — 6 mi aokazor
Sorta, miiven mostoha,
Én siettem a viga.í*ssa!
8 . . . nem kaexagtam babaha !
KEUSIEDLEE JÓZSEF
ZALAI KÖZLÖNY
1888. ÁPRILIS 7-én.
ünnepélyre utazások vonalrészét legké-süo'd s'prií hú 11-ig vele közöljék. Miután pedig a magyar nyugoti vasúttársaság minden utastól külön 50 kros bélyeggel ellátott s az illető tanfelügyelő által láttamozott kérvényre adja csak ki a kedvezményes jegyet. — az ezen vasutat igénybe venni óhajtók a vonalrész megnevezésén kívül még ezen külön kérvényt i is terjeszszék be akir.tanfelügyelöséghez.
— A KisdednevelÓ-EgyesüIet elnöksége értesiti az érdekelteket, hogy a választmány határozatából április elejétől októberig mindkét óvodában az óvók mú-kintése délelőtt 8 órától fél 12-ig délután m2 órától 5-ig tart
— Meghívás a boba-jánosház sümegi helyi érdekű vasút részvénytársaság alakuló közgyűlésére, mely folyó évi április ifi-én d. e. 10 órakor a sümegi városház termében fog megtartatni. A közgyűlés tárgyai: 1. Az engedélyesek jelen'ése az aiaptuke beszerzéséről, elhelyezéséről és a társulat tervezetének bemutatása. 2. A társulat megalakulása, egy elnök, egy h-elnök, igazgatóság, fefögyelö-bizottság, pénztárnok és könyvelő választása, 3. Az engedményesek jogainak átruházása. 4. Az építési engedélyokmány, építési szerződés és az alapszabályok beterjesztése. .'. Az elsőbbségi részvények elkészítése és elhelyezése. G. Elnöki előterjesztés a távírda, posta és dohányjövedéki igazgatóságokkal kötendő szerződések iránt. 7. Zala- és Vasmegye hozzájárulása alapján létesítendő hitelművelet iránti jelentés. 8. Netáni indítványok. Tisztelettel az engedményesek nevében : Eitner Sándor engedményes és végrehajtó bizottsági elnök. Budapest, 1888. márczius 27-én.
— Gyászhír. Mély megilletődéssel vettük a gyászhírt, hogy FriedrichFerencz t. munkatársunk kedves menyasszonyát Kucklánder Róza kisasszonyt Marczali-bar. e3küvŐ előtt pár nappal elragadta a kérielhetlen halál. E véghetetlen fájdalomra enyhítő ir nincs a részvét szavában. Nászágy helyett koporsó, elgondolni is borzasztó !
— Szép öröme van Nucsecz József barátunknak, t i. ö tanította magyarul a jelenlegi közös hadügyminisztert báró Bauer Ferdinánd ur Ő e.xcellentiaját ki a hatvanas évek közepén mint őrnagy hosz-szabb ideig Nagy-Kanizsán lakott s az itteni társadalomban kiválóan kedvelt egyéniségként szerepelt.
— Zalamegye főispánja Svastíc3 BeLÚ ur ú méltósagáuak nevenapja az idén épen Húsvét első napjára eseit; e szép alkalomra Nagy-Kanizsáról számosa:, tiszteleglek nála, hogy jókivánatukat tolmácsolják, melyhez mi is szíves Örömmel c-ötoljuk a magunkét s az általunk, illetve lapuűk által képviselt közönség üdvkivá-natát, hogy ö méltóságát a gondviselés megyénk díszére s családja boldogitására sokáig éltesse!
— Jótékonyság. Faics Lajos ügyvéd, a „Polgári Egylet" háznagya, ugyancsak a Polgári egyletben Tánczos István néhai kis-kanizsai tanitó, egyik iskolába járó árvájának ruhára való Összeget gyűj tütt. Elismeréssel közöljük a szép tettet a köszönet a szíves adakozóknak s a buzgó gyűjtőnek.
— A „Hadastyán Egylet" újonnan választott elnöke Gemenc Lipót ur.
— Hangverseny. Hin-xbel Julcsa kisasszony hangversenye ápr. 2-án a .Casino" dísztermében élénk érdekeltség közt tartatott meg. A hangversenyiő előtt nagy jövő áll, mert a természet által adományozott szép hangját rendkívüli szorgalommal képezte s meglátszik a mesterek iskolájának előnyös eredménye, mely csak dicséretére válik.
— Jászai Mari ünnepelt színművésznőnk e héten négy elöadásbsn vendégszerepelt Sághy Zsigmond színtársulatánál. A kimagasló művésznő mindany nyiszcr élénk rokonszenvvel üdvözöltetett A társulat uj erőkkel gyarapodott és így még inkább méltóbb pártfogásra tarthat igényt.
— Sajnálattal értesülünk, hogy Gelsei Gutmann Vilmos királyi tanácsos ur már három hét óta betegeskedik, állapotát ugyan nem mondj ík aggasztónak, mindamellett óhajtjuk mielőbbi teljes felépülését
— Megyei r. h. A csabrendeki izr. jótékony nőegylet alapszabályai jóváhagyattak. — Baiogh Árpád jól szervezett színtársulata Zala-Egerszegen működik — Szíjártó Károly csurgói uj plébános a keszhelyi iskolának 300 frtos alapítványt tett
— Hazai r. h. Munczi Lajos soproni czigányprimás New-Yorkból 16 hónap után haza jött zenekarával. — A pozsonyi első takarékpénztár á-esalóközi Ínségeseknek ezer frtot adományozott — Pintér Sándor muraszombati kir. közjegyző meghalt — Trónörökösünket a király gya-losj-ági főfelügyelővé nevezte ki. —'Nagy-Kikindán borzasztó tűzvész pusztított, 230 ház égett eL — Weisz Bernát Fe-rencz az iskolai takarékpénztárak lelkes.
'alapítója meghalt — Diakovárott földrengést észleltek. — Pozsonyban Neuszidler Károly orsz. képv. kezdeményezésével kereskedelmi akadémia palota építtetik.
— Külföldi r. h. Boulanger tábornok a hadi tanács egyhangú ítélete alapján hivatalból nyugdíjaz tátott— A'német császár m&ssage-gyógymódot használ, júniusban fog porosz királyivá koronáztatni. — Wilsont a felebbviteli törvényszék felmentette. — Királyunkat London díszpolgárává akarja tenni. — Az angol bank a discontólábat 2% szállította le. — Schangaíban földrengéskor 4 ezer ember veszett el és két város elpusztult — A pápa eddig jubileumi ajándékul 35 millió frankot kapott. — Szerbiában és Romániában komoly zavargásoktól rettegnek.
— Több mind száz ember nyerte vissza elvesztett egészségét a Wainer-féle Saffe Cura használata folytán. BischoffGy. ur Waltershauser-ról irja a következőket: „Nőm már hosszú idő óta reomiba szenvedett egy orvos sem volt képes segíteni a bajon és felgyógyulását csakis a Warner-féle Saffe Curának köszönhetjük, — ily elismerő levelek számtalan példányát olvastuk — E kitűnő gyógyszer kapható N.-Kanizsán Práger Béla és Belus Lajos urak gyógytárában. Ára 2 frt 80 kr, fő szétküldés! raktár „Einhorn A p o -t h e k e* (M. Fanta) in Prag.
— Sok évi megfigyelés. Emésztési gyengeségeknél és étvágy hiánynál, általában minden gyomorabajoál,a valódi „Moll-léle seidlitz porok" bizonyultak a többi szerek fölött, mint gyomorerősítők a legjobbaknak. Egy doboz ára 1 ft. Szétküldés naponta utánvételleí^ípll A. gyógyszerész és cs. kír. udvari szálíitó által, Bécs, I. Tuchlauben 9. A vidéki gyógyszertárakban Moll A. készítménye kérendő az ö gyári jelvényével és aláírásával. 3
— Megjelent és beküldetett hozzánk : „Valóság és Ámítás." Adatok a szabadkőművesség ellenségeinek leálczá-zásához. Dr. Csápon Gyula „Ámítás és Valóság" czimű röpiratára irta Kontra Győző.Ára lókr. AígnerLajosbizománya.
— Mária-dalok és legendák. Máriadalok és legendák czim alatt egy kötetre való vallásos költeményt adtam sajtó alá. E költemények, dalok, ódák, hymnuszok, legendák és költői beszélyek, — egytöl-egyig a Boldogságos Szűz Máriának, Ma gyarország védöasszonyának-vannak szentelve. Készint imádságok, az örömben és bánatban vigaszul Szűz Máriához forduló lélek fohászai; részint oly versek, melyekben a mély vallásos meggyőződés mellett arra is súlyt fektettem, hogy a Szűz Anya ferjséges alakját a költészet világában egyúttal mint a női szeplőtelen tisztaság szimbólumát és nemzeti büszkeséggel mint Magyarország patronáját tüntessem föl. Magyarországot joggal nevezzük Máriaországának; és én hiszem, hogy ezek a költemények, melyeket az egész katholi-1 kus világtól ájtatos hódolat dicsőségével [övezett Szűz Máriának szenteltem, hazámban, hol a Mária-kultusz oly nagy, minden magyar szivben százszorosan visszhangra ! találna. Simor János bíboros érsek út- ö eminencziájának, Magyarország fenkölt szellemű herczegprimásának kegyes biztatására nyitok most előfizetést ezekre a vallásos költeményekre, melyeket Máriadalok és legendák czim alatt írtam. Abban a reményben fordulok "tehát hazám egyházi férfiaihoz és összes kaiholikus csalá-
Idaihoz, hogy e könyvem elterjedését előfizetésükkel segíteni fogják, annál inkább, mert a mű tartalmánál fogva nemcsak áhítatos olvasmánynak, de ünnepi és iskolai s minden egyházi és világi alkalommal ajándéknak is alkalmas, a könyv a legdíszesebb kiállításban, mintegy 14 nyomtatott iven 1888. évi május hó 1-én jelenik meg. Előfizetési ára: fűzve 2 frt, diszkö-tésben 3 frt; amateur-kiadásban kötve 5 frt, ugyanez bőrkötésben 10 frt. — Szíves gyűjtőknek 10 előfizető után egy tisztelet-példánynyal szolgálok. Az előfizetési pénzek legkésőbb 1888. évi április hó 15-ig, nevemre czimezve a Franklin-Társulathoz (Budapest, egyetem-utcza 4. szám) küldendők. Az előfizetők neveit a könyvhöz mellékelve közlöm. Kéremakatholikuspapság és a katholikus magyar családok támogatását Budapesten, 1888. márczius 15. Rt'dnyánszky Gyula,
— Obnet György legújabb regénye az „Akarat" megjelent Singer és Wolfner czég kiadásában, mint az „Egyetemes Regénytár" m. évfolyamának II. és 3 2-ik kötete. — A francziák manapság legnépszerűbb regényírójának e műve eredetiben két hét alatt százötven kiadást ért. E Francziaországbau is hallatlan siker legékesebben szóló dicsérete Ohnet regényének s azt jelenti, hogy a kitűnő szerző e müvével önmagát multa felül. Az „Akarat" hősnője egy nagyszivü nemeslelkünő, ki
jósága, tisztasága erejével diadalmasan vívja ki az ármány és bűn ellenében családja boldogságát A hősnő s a feszítő árdekes-ségü mesében melléje sorakozó jóbarátok és a rátörő ellenségek, megannyi eleven ember; oly csodálatos közvetlenséggel festett alakok, hogy velünk maradnak és tovább élnek, cselekszenek képzeletünkben akkor is. mikor a kiolvasott regényt már rég visszatettük a könyvespolczfa. — „Lise neuron," „A Bánya," „A Croiz Mort grófnők" és „Sahra grófnő" mellett az „Akarat" bizonynyaí kedves és maradandó olvasmánya lesz a magyar közönségnek. A regéuyt Tóth Béla fordította. — A hu-szonkettedfél ivre terjedő, díszes piros vászonkötésü két kötet ára csak 1 frt
— JÓkal legújabb regényeinek Révai testvéreknél megjelenő füzetes kiadásából, nevezetesen a „Három márványfej" czimű regényből most kapuk meg a befejező 17—20. füzeteket. Ez eléggé nem is méltatható, nálunk valóban páratlan vállalat immár a harmadik Jókai-regényt fejezte be a mostanival és bizony, a kik' a füzeteket a meglepően olcsó, 20 krajczá-ros aron eddig is járatták, az elenyészően csekély áldozatot észre sem véve, most már az ujafc'b regényirodalom, de koszorús írónk legjelesebb műveiből is a három legkiválóbb alkotást bírják teljesen. Jókai e regényeiben ismét az a hatalmas szellem nyilvánul, melyet a hatvanas évek felé irt regényeiben bámulunk és hogy a ragyogó toll most is csak szivet, lelket gyönyörködtet, azt hangoztatnunk is feles leges. A ki Jókainak csak egyetlen kis elbeszélését olvasta, rajta lesz, hogy minden munkáját olvashassa és ba már a régiek birtokába nehezebben juthat, Révai testvérek füzetes vállalata módot ad arra, hogy azokat mindenki megszerezhesse. A mennyire ellenségei vagyunk a silány termékeket, rémregényeket terjesztő füzetes vállalatoknak, ép oly melegen ajánljuk ezt a hazafias vállalatot, mely czéljául tűzte ki, hogy Jókai müveit minden magyar ember bírhassa és megszerezhesse. Rövid idő alatt kötetekké gyűlnek a füzetek és hiszszök, hogy ép ugy mint mi, az előfizetők lelkes örömmel sorozzák köny polczukra a legnagyobb magyar író szebbnél-szebb termékeit melynek olvasásánál csak azt óhajtjuk, hogy maga a vállalat is mind jobban felvirágozzék. Révai testvérek félévre és egész évre terjedő előfizetést is elfogadnak, a mikor is a füzeteket bérmentve küldik az illetőknek. Legjobb egyenesen kiadóhivatalukhoz fordulni (Budapest, IV. vácziutcza 11.1
— Éppen most jelent meg s szerzőnél (Szabadka, I. kör Árpád-utcza) ugy a szabadkai könyvkereskedők utján megrendelhető : Érintkezés a postával a müveit közönség legszükségesebb tudnivalói a postai eljárásnál című füzetke, szerkesztette: B. Deák Lajos. Minthogy a közönség igen tájékozatlan a postán szállítható tárgyak nemei, azok alakítási módja, a szállítási dijakra stb. irányuló feltételek és szabályokra nézve, a postahivatalnok pedig, tulterheltetése miatt/pontról-pootra utasítást nem adhat s ebből nem csak confliktusok származnak, de több időveszteség és sok esetben nagyobb költség háramlik a postát igénylő félre: ennélfogva jelen zsebkönyvecske, mint a mely érvény ben levő szabályok alapján magában fog lalja az összes postai eljárást, ugy a bel-mint a külföldi forgalomban, igen nélkü lözhetlen mindenkinek. Ara 30 kr.
— -Budapesti Hírlap." Nagy napokat nehéz időket élünk. Esemény eseményt kerget s a hírlapíró már nem is tollal, de láviró dróttal dolgozik. A „BudapesSTH^lap" t közönsége napról-napra látja ezt, mert ahol eddig a megszokott rovatok egymásba illeszkedtek, ott most a párisi, berlini, római tudósítók sürgönyei foglalnak le minden lefoglalható tért S ez nem isNehet máskép. Egy hírlap, mely missziója magaslatán áll, s önérzettel szolgálja ki közönségét, ily eseménygazdag időkben megfeszített erővel dolgozik, ha még oly nagy áldozatokkal jár is az. S a „Budapesti Hírlap" mint rendesen, hírlapjaink között, most is a legelsők sorában áll s szellemi erejével, nemzeti pili ti kajával, dolgozó társainak odaadó lelkes munkásságával ugy a cikkírás. mint a hírszolgálat dolgában, rég kivivta magának a zászlótartó helyét A főváros, a vidék központjai ép ugy elismerik nél-kűlözhetlenségét, s a magyarság terjesztésében teljesített szolgálatait, mint az ország távolabb eső, a közforgalomtól elszigetelt részei. Alig van e hazának oly községe, hova a „Budapesti Hírlap" el se hatolt volna, szavára ne hallgatnának s pártatlan igazságszeretetéért, függetlenségeért tekintélynek ne vallanak. Különös gondot fordít regényeinek megválasztásánál, így az uj évnegyedben közölni fogja Vértesi Arnoldtői „A hivatalnok", Degré Alajos-tói „Az ezredes ur fia" czimű eredeti regényeket A „Budapesti Hírlap" szerkesztői és tulajdonosai Csukásai József és Rákosi Jenő elég garanciát nyújtanak arra, hogy a lap valamint eddig, ugy ezután is megőrzi politikai és társa-
dalmi függetlenségét, s ezzel igazságosságát — Előfizetési ára félévre 7 frt, negyedévre 3 frt 50 kr, egy bóra 1 frt 20 Prafíeraoí kr. Szerkesztőség és kiadóhivatal Buda- BudaP«t pest, IV., kalap-utcza 16. . Bécsujh.
Ki nyert?
Húzás mércz. 28 án :
Prága: 73 7 64 59 47.
Lemberg: 34 2 78 23 49.
Szeben: 8 42 2 21 63.
Húzás márcz. 31-én. Bécs: 18 27 29 7 Temesvár: 49 9 74 34 Grácz : 25 36 69 64
Húzás ápril 4-én. Brünn : 85 70 18 74
Este.
11 Óra 20 perczko postavonat
12 óra 5 „ postavonat 12 óra 9 „ postavonat
56. 73.
Bécsujh.
Budapest
Pragerhof
Sopron Pragerhof Barcs Budapest
Hivatalosan jegyzett plaezl-ftrak Nagy-Kaaizaán :
április 4-én 888.
Buza legjobb 7 frt közép 6á80 kr Rozs legjobb 5"60 kr, közép 5"20 kr. Árpa legjobb 6 -frt, közép 6"60 kr. Zab legjobb 5-80 kr, közép 5-40 kr. Tengeri 6 frt. Széna 3" 10 kr. Takarmány szalma 1 frt 40 krajczár.
Fölösleges.
Ur : Mennyibe kerül ez a nadrág?
Szabó : Huszonöt forintba, nagyságos ur ! Hány zsebet parancsol ?
Ur: Egyet sem. A nadrág árának lefizetése után nem lesz többé szükségem zsebekre.
Következetes. Biró (egy ismételten tanuként megidézett nőhöz): Hány éves ? Tanú : Harmincz.
Biró : Hogyan ? Az utolsó három éven át mindig ugyanezt a kort mondja be.
Tanú : Természetesen, biró ur! Nem tartozom azok közé, kik mindennap mást beszélnek.
Ahelyes óra.
Nő: Megint ilyen későn jösz haza!
Férj: De angyalom, hiszen csak 10 óra van! . .. (Ebben a pillanatban üti az egyet)
NŐ: Még azt mered mondani, mikor most ütötte az egy órát?! I
Férj: Tán csak nem ütheti hozzá a
Értezit Kanizsára
Reggel.
4 Óra 16 perczkor postavonat 4 óra 40 „ postavonat 6 óra 17 „ gyorsvonat
Délben.
1 óra 44 pereikor postavonat 1 óra 15 „ postavonat 1 óra 40 „ postavonat 1 óra 57 „ . postavonat
Este.
Budapest 9 óra 45 perczkor vegyesvonat Bécsujh. 10 óra 26 „ postavonat Budapest 11 óra 7 „ gyorsvonat Pragerhof 11 óra 39 „ postavonat Barca 11 óra 29 „ postavonat
Felelős szerkesztő és kiadó: BÁTORFI LAJOS. Laptulajdonos: WAJDITS JÓZSyEF.
Farbig, schwarz und weis Seiden-Moirée von 95 kr. n. i so P« Me-
I ter (antique und fr«rjeai") versendet roben-, und Btflekvaif« rollfrei D»i Fabrik-Depot. G. Henneberg (k. k. Hofliferant), Zarich. MuUer umgebend Briefe 10 kr. Porto. 8
Robseidene Bastkleider fl. 10.50
per Robe nnd bessere Qual, versendet coll-frei dai Fabrik-Depot G\ Henneberg (k. k.) Poatieferxot), Zürich. Muster angehend- Briefe 10 kr. Po tO. S
Köszönetnyilvánítás.
A mélyen tisztelt nagyérdemű és tisztelt közönség fogadja leghálásabb köszönetemet, szeretett atyám temetése alkalmakor, megjelenésük által kifejezett részvétükért. N.-Récsén ápr 4. 888.
Özv. Csima Janosne
«. Hayden Mari.
nullát ís I '
(•E rovat aUtt. közéltekért nem vállal léget a íterk.
I-
Szerk. üzenet.
— Özvegy B. Boldogult Berecrünk „Hattyú.da]a"-nak oiabb gaállitmányít isigyek-1 asQnk elárusítani, üdvözlet!
— V. M. Megtettük.
— H. 8. Scivesen ugyan, de jövSre kérem a kiadóhoz küldeni, fel lennék mentve az utánjárás kellemetlenségeitől — és egyebektol
— K. L. A jeruzsálemi z&rindoklat értelmi vezetője Yissoi&jsz-ky Károly plébános ur FeliS-Stem ereden. Hontmegye, tessék hozza fordulni.
V. P. Nem közöljük.
— X. Y. Z. A krumplitol. FSize vagy süsse meg, többet ér.
Vasúti menetrend;
biti Kanizsáról. '
Reggel.
Pragerhof 5 óra 20 perczkor postavonat,
Barcs 5 óra 43 „ postavonat j
Budapest 6 óra 28 „ gyorsvonat;
Budapest 6 óra 40 „ vegyesvon.;
Bécsújhely 6 óra 55 „ postavonat;
Délben.
Budapest 1 óra 58 perczkor postavonat Pragerhof 2 Óra 45 „ postavonat Sopron 2 óra 15 „ postavonat Barcs 2 óra 25 „ postavonat
A wiesbadeni
Kocbbrunnen-szappan legkitűnőbb gyógy-és enyhítő szer reoma, köszvény-betegségek esetén, egyúttal a legfinomabb Toilett-szap-pannak van elismerve, — kapbató minden gyógytárban, ugy az összes illatszerkereskedésekben, egy ily kitűnő szappan ára 50 kr, fő szétkül-dési raktár osztrák-magyarhon részére Br&dy C. gyógyszerésznél Kremsler Morvaország.
**************
WELTNER M.
bank és bizományi üzlet Budapest, IV. kis hid-uteza 9. Eszközöl kölcsönöket ingatlanokra.
Elhelyez kereskedelmi váltókat. Elfogad tőzsdei megbízásokat. 3290 2-10
++++++++++++++
ocxx:ooccoc<xxxxxxxxxxxxxxxxg
Pályázati hirdetmény. v
fi
Nagy-Kanizsa rendezett tanácsú városban üresedésben leró egyik városi orvosi állásnak választás utján leendő be-töltísére pályázat nyittatik.
Pelhivstnak tehát mindazok, kik ezen 150 frt évi fizetés s szokásos dijjak élvezetével egybekötött állást elnyerni óhajtják, hogy az 1883. évi I, t. cz. 9. § a, illetve az 1876 évi XIV. i. cz. 43. §-a értelmében felszerelendő kérvényüket a városi tanács iktatójába folyó évi április hó 9-ik napjáig nyújtsák be.
Kelt Nagy-Kanizsán 1888. évi márczius 7-én.
w A városi tanács.
3284 3_3
exxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
HUSZONHETEDIK ÉVFOÁaM
ALAI KÖZLÖNY
A.POIM3
SCHLICK-féle VASÖNTÖDE és GÉPGYÁR-RÉSZVÉNY-TARSASAG
BTJDjiPBSTEBr
Központi iroda: VI. Váczi körút 57. — Gazdasági géposztály: Külső váezi-nt 16ÍJG — Ifiíin
SCHLICK-féle szabadalmazott
SCHLíCK ft:Je szabad, .egyes , ayroí-. kettős- ős'hármas-ekék, 2 első dij; arany-érem és még 3 egyébb kitüntetés. SCHLICK- és VIDATS-féle ered. egyes-ekék, kapáló, töltögető és" porhanyi tó-ekék stb.
I^e^oU*KoI)li urak.
„TRIÜMPH"
Borvetögepelc. J >
Legnagyobb kitüntetés a velőgépre: arany diszokmánv a hatvani nemzetközi eke
Gözcsépiök. járgáaycséplök, gabona-rosták, Őrlőmalmok, tskarmánykészitő és egyébb gaidíiFád céptk.
Előnyös fizet, feltételek. Árjegyzékek kívánatra ingyen és bérmentve.
A Dreier Antal-féle Untili palösör* Dietrich és Goltschlis:
J Megrendelési cziín:
¦ yicincii uhhimiiiiíí; i
J BUDAPEST, vagy J
X DREHER ANTAL t
¦ K 0 BÁKY A. ¦
¦ Csakis teljenen leülepedett, tehát tilkörtiizta kiviteli *ör szétküldése, folyton friss ^ J QvegtHltésben, * minősé* h'imisitlau volta mellett kezesség vállaítatik. I
¦ Nagybani fogyasztóknak jelentékeny árengedmény. ¦
¦ Árjegyzékek mindenfelé ingyen és bérmentve. J + Figyelmeztetés! Miután tryakraa megtörténik, liosy idegen készitméuyn és ^ ^ gyengébb minőségű sörök „Dieher Antal kiviteli sör" czim ^> ^ alatt íWeslomba hozatlak, a t. cz. Dreher-féle kiviteli sör ^ ^ fogyasztóknak a hntósáeilag Oltalmazott Üvegc/.imfcét, rai-hea ^ ^ a Dietrich és Gottsclilig éa a Itreher Antal név X ^ 3288 i — 6 okvt-ilen kel!, hogy rajta legyen, kiváló figyelmükbe ajáoljuk. »
»¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦<»¦
or oooooooooooooooooooooooooo
o o o o o o o o
0
o o o o o
A b.-magyaródi urodilmi legolóre következő feltételek alatt bérelteinek marhák : Ugyanis a bérlő fizet:
1 darab csikó után.....8 frt — kr.
1 1 - 2 éves szarvasmarha után 5 „ — *
1 - 3—4 , , , (i ,'óÜ
1 ,1—2 „ bival. borjú „ 5 , — , 1 - o-4 „ , bival „ G , 50 „
A legeltetés ideje kezdődi'-;, április hó 24-én. az elhajlás október hó 15 én történik meg, megjegyzendő tfzonban, hogy a fübér fele a legelőre hajtáskor fizetendő 1c és aki az említett október hó 15-én tul hajt el, minden darab után
e°!' fori,T^ ÜRODALMI IXTP.ZÖSÉG.
o o o o o o o o o o o o ? o
O
OOOOOOOOOOOOOOJOOOOOQOOOOOOOO
MOLL SEIDUTZ POR
f
Tavaszi gyógyítás
Nyári gyógyítás
Öszi gyógyítás
Téli
gyógyítás
Csai aliar
Gyoi
ha minden dobozon* gyárjesy ecy MOLL A sokszorosító ezée • láthatd.
i gyógyhatÁs makacs pyomnr- és aheetbaiok, gyomorc^rcs. ny*Ik. gyomorégés székrekedéseknél májbajok vértolulás aretiyér én a 1 egkillS? felébb női betegségeknél. Egy eredeti doboz használati utasítással 1 frt. Raktárak az ors*ág minden nevezetesebb gyógyszertáraiban MOLL A gyógyszerész cs kir. udvari szállító. Stadt Bécs.
Tuchlauben 9 . *
Naponta szétküldés utánvét mellett. 2 doboznál kevesebb nem küldetik Elismerés MOLL A. úrhoz Becsben. OlŐ foglalkozásomnál fogva az ön tfotlféle Seidlitz porai igen jó hatást gyakorolnak; ismerem ezt egyszer ¦ ^mindenkorra i kívánok érte *zivéiy>s .Isten fizesse meg'-et e^ek a gyomrot jivA és föl könnyűvé teszik.
Tisztelettel Sieinko Jan F. lelkész Ho n«t«cl»i*zban
MOLL-FÉLE FRANCIA BORSZESZ ÉS SÓ
Csak vulódi ha,miuien üveg MOLL A.
Leyjobi bedörzsölő szer
és minden meghüiési betegségek ellen.
•:djeg;étés aláírását ví*eli.
BedStzí5te>Dl sikeres hasziiálutköszvény, un r.. mindeoneoiD . testfájdalmak és bénniásiiál; bnrogatáa alakjában minden sérelem é* sebnél, daganatok gyulladásoknál. Belsőleg viszel vegyít.e hirtelen rosxullét, liány s, kólika és hasmenésnél.
Egy üveg ára b&sznáisti utasítással 80 kr. o é. . c
riaktárak az ország minden nevezetes gyógyszertár é» &ayag kereskedésben. MOLL A gyógyszerész cs. kir. udvari szállító Bécs. Stadt, Tuchlauben 9. Klism aré> MOLL A. yógyszerusz urhoz Bécs. Kitnnő MoÜ-féle franczia borszesz éa bója vidékemen bihetlenfll működük Küliijönnekem 50 öv-ggel, miv>-l az emberiség seg-.tségérekzietet óhajtok tartan magamnál ¦ ( Mély tiszteletül
8092 S6-52 Horoof, lelkész Micbolupbau.
Raktárak Nagy-Kanizsán Brlus J. gyógyszerész, Koseníeld Adolf, Fessei-hofer Jóls=f, Prezlma»j és* Deutsuh uraknál.
to
X
KiízveÜen német postagözhajóíás
Hamburgból Newyorkba
minden szerdán Ss vasárnapon,
Hávreböl Newyorkba
minden kedden,
StettinbÖl Newyorkba
minden 14 nap alntt,
Hamburgból Nyugatiudiába
ha von kint négyszer.
Hamburgból Mexicóba
ha von kint egyszer. A társaság posta gűzh aj ói kitűnő ellátás mellett agy hajúszobákban mint a fő-délkúzben elhelyezett utazóknak is a legpompásabb utazási alkalmat nyujtja.
Bóvebb fel világ--s^tást ad, a vezér-ügynökség Béoben Frauzesríng 2i-dik fL*m alatt.
Ügyes ügynökök nagy százalék mellett kerestetnek.
OOOOOOOOOOOOOQ
Mindenki
tisztességes módon mindennemű törvényes
Sorüjifetó
részletre való eladása által évenként legalább 1200 frt keresetre tehet szert. Tudakozódások FÜCH3 H. váltóházához BudapestDo-rottya-uteza 9. ihtézendők.
3013 2—0
Az épités-ieti idénv meRkezdtével, báiorkodom u/on tisztelettel jelentést Unni, miszerint raktáromban a le^kitft nöbb uiinőségii
Épitészoti-mész, hydrauli-niész, román cement, T roman-cemént. valódi perlmoosi-cement, mezo-és vakolat-gipsz
készletet tartok eredeti gyári árak mellett; továbbá: a helyben qjonnan szerkesztett prés rendszerszerint berendezett cement-áru eryáramban, kitűnő és valódi portland-czementból lemezeket, természetes, vörös és fekete színben, különféle nagysápban, köKünséges és mesterséges márványban gyártok: mindennemű épniet-diszitményeket szállítok, elvállalok cement építési munkálatokat, u. m.: veuecziai-terrazi, gránit-, mozaik-padozat cement talapzat, vizvezetö czenieirt^, csatorna, falak szárazzá tétele, vízvezetékek hehreállitásár, szarvasmarha abiák sorompök; abrak-lehütö-kádak űz vizgyiijtók elkészítését. y
8t>*yer homokkövet, karszti- és karrarai mArvinyt, kelbeinii, mettlahf. keramit és karraral márvány lapokat, elszigetelő kátrán.vos lemezeket — különösen elÖnvő?ek falak száraz állapotbani megtartására — kőszén-kátrányt asphalt, kőfedél, pép lapukat, tQzmen'ee téglákat — keresztyátakat, falkapcsokat, a legjobb minőséi;n v»sból m-yszintén gazdasági gépeket és s/erszámokat stb. a legolcsóbb árak mellett szállítok: általában minden az építészeti é-t gépszakmába vágő mfgrenilélések a leggyorsabban és legjutányosabban teljesittetnek.
E/.enkivül becses tudomására hozom, hogy tűzmentes tiszta chamoíte kályhákat a legjutanyosabb árakban folytonos készletben tartok. v 3:;o:i 2-3 SARTORY OSCÁR
Nagy-Kanizsán.
oooo ^oooooooooooooooooooooco srnr új '
o o o o o o o o o o o o o o o o li
Szabadalmazott szeges gözcséplőgép
3'A és 4 lóerejü
fa-, szén- vagy szalmafötésü gő^.niozgonyok számára,
10 ora manfcalíéiifisséí 4500—6060 téve. teljessu tisztán elcsépelve cs osztályozva,'
sokkal esfikt'-Iyelíb szükséglet hajterü és fulóaiiyagbau,
tetemeién nagyobb és jobb munkaképesség,
könnyebb szállítás mint a verűezés gépeknél.
¦JS' Árjegyzékek kiváuatra. ~98
Ezen gépeket, erős szerkezetben gyártja és gyorsan, valamint előnyösen szállítja.
GROSSMANN és RAUSCHENBA-CH
első magyar gazdasági gépgyára Budapest,
k ti 1 s ii váczl-út 7 szám.
c c o o o o o o o o o o o o o o o o
Ü
o o o o o o o o
•8
Q 1-, tO, IS- O
oooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooo
32S8 t. 88.
Pályázati Hitníiy.
N.-Kanizsa rendezett tanácsú városában újonnan szervezett segédmérnöki állásnak választás utján leendő betöltésére pályázat nyittatik. /
Felhivatnak tehát mindazok, kik ezen 600 frt. évi fizetéssel egybekötött állást elnyerni óhajtják hogy az 1883. évi í. t. ez. 10. §-a értelmében felszerelendő kérvényüket a városi tanács iktatójába f, évi április hó 9-ik napjáig nyújtsák be.
Kelt Nagy-Kanizsán. 18.88. évi márczius 17-én. >5 3-8 ^ v;u.<>sj |a|ráCSí
becsült, f lG3$/b. hrsz.a. azok tulajdonául felvett 49G frtra becsüli ingatlan,! 1799/a hrsz. a. u. azok tulajdonául bejegyzet 125 frtra becsült iugailan, t 1892/a. hrsz. u. azok tulajdonául bejegyzett 102 ínra becsült ingatlan, véxQI az ungjakdbf.ii 238. tkben A. f 2S5. hisz. a. uiyauazokat illető váltságköteles (357 frt "ö krra becsült ingatlan *-/» r;:sze és pedig a dióskóli 837. tkben A. f 209. hrsz. a dióskáli 838. tkben A. f 479. hrsz. ingatlanokra a/. 1881. évi GO. t. cz. 156. §-a ponija értelmében 1888. évi június hó 2S-án d. e. 10 órakor Díőskál község házánál Dr. Tripammer Rezső felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árve ésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár. Árverezni kívánók tartoznak a becs-árI0°/o-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Vevő köteles a vétetárt három egyenlő részletben, még pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó I hónap alatt, a másodikat ugyanat ól 2 hónap alatt. — a harmadikat ugyanattól 3/ hónap alatt, — minden egves részlet ntán az árverés napjától s/.áinitandó G% ka.~ mátokkal együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Kelt N.-Kanizsán, a kir. tszék, mint telekkönyvi hatóságnál 1888. évi febr hó 23. napján. Gr. HUGONNAY
3-310 1—l. kirendelt kir. tszéki biró*
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. törvszék tkkvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy ifj ti Tripammer Gyula végrehaj tatónak, özvegy Németh Jőzsetné, mint kiskorú gyermekei t. t. gyámja és Németh Rozi f. Horváth JózWné*Végrehaj:ást szenvedő dióskáli lakos elleni 93 frt töke, 1881. január 1 tői járó 6% kamitai, 12 frt 90 kr per, S frt 50 kr végrehajtás kérelmi, 9 frt 50 kr jelenlegi s még {elmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fentnevezett kir. törvényszék területéhez tartozó dióskáli 837. tkben A. t 209 hrsz. a Németh József. Németh Sándor, Németh Iiozi, kiskorú Németh Verona, f. KisJ.né. Németh liozi,f. Horváth Józsefné, Németh Teréz éá Németh Anna kiskorú tulajdonául bejegyzett 160 frtra becsült f 2tí3. hrsz. a. Németh Ro:zí f. Horváth Józsefné, Németh Teréz és Nfémeth Anna kiskorú tulajdonául bejegyzett 184 frt 25 krra becsült ingatlan % része a dióskáli 238. ikbeu A. f479.hrss. a. Németh Borbála f. Gombos Sándorné, Németh Verona, Kis Józsefné, Németh Kozi, férjezett Horváth Józsefné, Németh Teréz, Németh Anna kiskorú tulajdonát képező 168 forintra becsült ingatlan, a dióskáli 840. tkben A. | 930- hrsz. a. Németh Rozi férjezett Horváth Józsefné, 'Németh Teréz, Németh Anna kisk. tulajdonát képező 20 frtra
Gazdaasszony vagy kulcsárné.
Egy róm kath. jó családbeli özvegy vendéglósné kitűnő fózéné és háztartóné ajánlkozik kedvező feltételek mellett egy gazdaasszouyi háztartónői vagy kulcsárnői állásra. /
Bővebbet e lapok kiadóhivatalában Wajdits József köuyike* reskedésében. Levelekre azonnal válaszoltatife. 32S9 3—3
"Wajdits József könyvnyomdájából Nagy-Kanizsán.
Melléklet a ;.Zalai Közlöny1- 1888-ik évi 14 ik számahoz
EGY PILLANAT ALATT GYÖGY1T
í-.s hosszú időre megszüntet mindennemű rossz és kellemetlen
szájszagot a szabadalmazott
EXJCALYPTTJ S-S SZESZ
^ (Parisba Iö7fc-b*o kitüntetve )
Hetven t>y«lez-f>U legjobb, legtisxtibb és 1.1 esen ártalmatlan alkrtrésxbAl állá
SZA-ir-ZKs/. mely «-gynt'al melegen ajánlható i o r o k, * z á j-h u r u t ok íőleg po^ij; pépe hajók ellen.
ják-ret ögjy tivegnele 1 firt QO ter.
J»r Taber <' M. 1. Maxmilláu Ó fena ndr fogorvosa slbbi. Bécsben! Kaphat-', roiníea nagyobb gyógyszertárban ói i aatszerkereskedőkné! bel- éB
külföldön. 3272 2—20
1 kapható még Taber C. M szabadalmazott ..Puritaa' priv. száj-«app«*.
Szétküldési raktár BÉCS 1. Bauermarkt 3.
s
¦
E
"a
V
20 év óta (ismert a9
B E R (i E Kféie orvosi
KÁTRÁNY-SZAPPAN
:k ih*l ajánlva Ausztria-Magyarországban, Franczia-oszág, Németország, Hollandban. Schveiczban, Rominban Bibi már tiz év öta fényes sikerrel hnttmálutik
minCterLi3-©ü3.Tü. DörRűtegek,
lisztáUUns-ai -|
elv snmnr i.Ü-n,
L- .A.
mint szinte az arezbór mindenfele
rüh, idült éa pikkely
* ellen ku
májtól i, «L7 a gyerm-kek
rep-ídvéuy. j* i-j é« nztkAl ellen, * i vezeu re/"aurr, * fagyd*",. * Ubia*»d* iUmeauyi külső li|betegségei ellen. Ez. uürt tisztító niotdóttzer ajaultutik.
j U
Kinek mim h Duri ubzuui nivuoa^u. .......,
Ara tiar.iíníiikint hasonlat! utasítással e^j üti 35 kr.
A Üerger-féle kátrány szappan HPu-u töméuy (Wkátrinyt !*rt»Im*z fi!-.ti*b!> g >ndo«au vau késziiv« /lényej; *seo különbőzé é» mind-ii egyéb,.* kereskedésekben előforduló kátráuv-sz&ppano (tél, m-rt e?~a s7Hpp*n 'í5°/0 glicerin anyagot tai-talmaz, fiioom illatszerei; —
G$a!4sö& Jd&@Piíése végett
a gyógyszertirakban világosan Bárger-féle kátrány fszappan
kérendő s ügyelni kell a zöld csórna oglásra. számos okmánnyal kitüntettetett a bécsi nemzetközi kiállításon !883-ban.
Egyedül helyette a bei- é külföld rézére ¦
A. HELL gyógy Troppau
Kanizsán Prager Bei. gyógy
hova s megbíít.ok ét tudakozódások It küldendők.
S*
.Máriaczelli gyomorcsöppek..
Kitűnt) hati.tu szer a gyomor minden betegségei ben.
Védjegy. Kölülrmilhatxtlan rtváByhiiny,
—oinnivyőacesi't;. rosx i!l»:i: i.'I.-W-
:. felfúvódás, savanyu felKUmtét, fcóMka, gyomrírhnrnt, fzvóinorégés, homok- é» danűcípzOoes, Waagos
nyA1kjiki'ii/..'-rl,-*. siirKiiiAc, ntirior rs hányás, t7>ÍAjis (lm a (ryotnortól pr«í), KJoaiurK"!'!-'. sxrkszíirulis. t k>'"-moraftk éiflrkkrl iixlokku! vald tullírhpl^cvbflisitiik. i<-p-. iiiAJ- t-s uattyérH iiinUJmsk rirCfthrn, — "Ty ÜYfeciit »r» hurnililí ttt»-együtt Ső kettua n&-
nk 60 kr. Közlr.)iiiÍM.-!ku!d.-s Bradi Ká>oi> j ityófíj'sxertís* iltal Kremtlerber. (Mor-
Kapható minden gyógyszertárban.
Ó•<•>»: A v«lódl iMriaeii'lli t.-j-..roorc.«OiJl>eket tokai u*nnisitl»k és nHncmilc A TaludtsáK jeíeöl minden üvr^nrk iiiros. s fenti vi!jiv—"<v.-: --Ilílntt borítékba kell RÜnirvSlve lennie ÍM x :nihden üveghez mellékeli haazaatatl niaaitáson nvir keil jt-^-yeive lenni, hogy az Kremsicrbcn Gusck Henrik kúnyvnyoaidAjaban nyv-mxlott. kd
Kapható N.-Kani'-zaaD: Prager Béla Kadarkuton: líeck B.. Kapoav.: Ceo'-nerVíncze, Babócbay Káimán Marczalí-baní Kóros V.ktor Mercnye Fleiecher S. Xagy-B»jom : KÓröstjyj'ib, Olnoczon Bti'cs I éla Kyógyez-!ré-x uraknál. 31G2 23 —52
VetögepeKet
legjobb és legtartósabb nemiieket küld több évi biztosíték mellett
Iraüi és Társa
mez<k}azdasági gépgyára F JEt .A. GJ-B XJBíí^a.
Gyári fi^kraktár aljat czégtlnk alatt. BUDAPESTEM.
Árjegyzékek kívánatra ingyen és bérmeiltTe küldetnek. 3239 10—12
Emésztési zavaroknál
V
(étvágvhiány. rósz í-mészté", gyomorégés Stb ) la&su anyagcserénél s snuek következményeinél (dugulás, Tclfuvodáa, fej fája", migréD, aranyér) a Lippsian-fele Karlsbidí pe2sBŐpgr a lefljobb házi szerünknek bizoiyait. Kaphau 60 kr. és frt dobozokban.
SWADLÖ FKREÍMCZ
Budapesten.
VII.-, alaó-erdő-sor ó. azin
AjanlJH szabd-.itnHzo't r>nmúkiidi*i za-redőnyeit, luiÜámzott aczélle-mezbM továbbá sfabadalmazott B'"*Ícok é* Br-czkafLta tölti" éa szellŐztetéai kályháit, valamint kózpomi fütéaUéreDdéaeil, saját azab-d»lma dzerint egy r"gy ióbb helyirég nzámára, mely u'ébbia k klilőuöaeii oly épületeknél, isk' Iáknál, kórliázakuái ab. 8s«llfi*tetrti*8n', yHgy sze.|ii"iztt?Vee nélkül
igen czéUzerÜeu »1 ktlmazílaUik. Aiánljn továbbá valamennyi az éptlési f7,»kmába tariozé muoka.it, úgymint : épüle'-, mű- és aierkeseti lak^^tos légia és vukoint leibuzó gépeit kovácaolt v»<.ból munkait.
Min takar lyák és költségvetések in^yüi] éa bérmentve- 30156 21—2C
a aöooc>00<30<><z>oc>c>c>c>c>oc>€>c>c>c><>ooc> Q
§0
aO
?o
Ex aO RO
COGNAC ,
Központi iroda: Budapest, Rudolf-rakpart 7. sz.
CogDacunk tisztasága mialt a m kir nyitványa szerint, minden francéi a kéazitnit csaknem mindenkor hamisított állapotiian b
Cognacunk óvszer gyanánt bzoIes tési és 6tTÍgy'talansági bajokuál vs legpiao orvosi tekintélyek által gyógyszerül
AUanl venykisérleii ál'oraás bizony fölé beiyezendó, mivel utóbbi
zaik lorgalomba. ciindennemfi gyomor-, emész-iufec.tio betegségeknél is a rcndtltet'k
nS
°o| 28
o8
QO KrV" Eredeti űvegtŐltésüiik csaknem minden fővárosi valamint OQ vidéken a legtöbb fűszer . bor- és csemegeüzletben kapha'ö. 0?
Miután Coonacnnk «okfHiekép hamisittatik. ugy kérjük ragozéduiánkon a védjeayr? és a kapsuián a czlmerre éi czétünkre. to\á:,bá a parafaduflóra,
melyen a beégete't czég látbató, különösen figyelni, 3277 4—-1

qoooí>oooooooooooooocjoooc oooO n
oooooooocxiocxxxxxxxxxxjorxxxxxaooooooooooooo
QOÖOOCOOCrOOOÜOOGOOClOOOOOQOOOOOOOOOOOCOOOOQO
1STUKS4-co- Mii telis co- §
L4 HJániják 7Ílá*L8'rertf! ismert ki'íiuö 4rnik«t ^
D I \ Knrnthal •»»»•¦«*» '«««<* i»*««M«tM»oM.t..M-4. ' ........"""
g 1_1_UlUdl ikivAi.'. ualö.il.-eetS'B) IliiU tr.-ti 7», > ]i.t3 Irt '
CO CCCOOCGCCCGOOCOCCOCCCOOOCC
o o o o o o o o o u o o o o
Ctiba-kácé^öid Ceüc 5 kiló Ir S.tJO Ceylon, zuld IkitünS .', ,. ,. C,.9:i Aranyja. sárg>áx<>,!i ., ,, ., 6.95 : (iyün'eykiivi zöld kit. ,, ,, ,. " 50 Arah llnccaköt tüzes .. ,. .. T 10 * SpRROGATOMO;. ' kávék vt-ey:tésére melegen ajánlva. Java-Surrogat ¦* kiló frt 2.20 j 1 Mocca-Surroyac •! kiló frt '.tó0 [ Amer. kávéliszt „ „ ; KieÜ kSrerbat, kit. drb. kit ,, 2 10 1 Orosz szstdinx, validi 5 kiló frt 1.70 Marino, hering delic „ ,, 2.10 . Chriitíao. Aiicboeis. küzv. import | '|. "kr. 203 iKiválé Mxtjesbering, legjobb t*li áru 5 kjlós hordókban 2*5 I Elsó faj Flohm-Hering kb. 40 drb deie. 5 kilós hordókban 1.70 Kiváló finom la Kaviár, enyhén sózva j '2 kiló 5 Ü : Aa! inGelée.kitÜnó 5'kiMs hordó 3 85
yÚt-Onyi hftlak. *" lekeg.>'ióci>k 4kil- k;.™ tr. 2.4ü legnagyobb le. ó üo kitauS islar.di áru, Nagyobb megreude^le-j
Thea, legújabb aretás elegánsan becsomagolva port'< mentes. Congö, Lágyon erős fr. 2.?o Sojirhúng, enyhe aromája ., 3.50 PeiM-o-Soi-hung, iiagjun árom fr. 4.70 K adási feltételek • Bémi Hitesen előleges tizeiét: melleit. Árjegyzékek sok 1 Császár-Meiángecsalád thea kit. fr. 4.9° . !li Oro»2 karavácthea enyhe kit, fr. 8 30 l Friss tengeri halak, léi né. kül jól besósva Jamaika-Rniii régi 4 liter. fr. 4— j 4 kiló n. n. Schnellal Dorascbahal Pale Cognac, ig. fin. 4 liter fr 7 :i0 ;li fríss hering . fr. 2 30 Legédesebb narancs Ökíl. kosár fr l.95 j és bercomago ás uránvé: meliett Friss és füstölt halaknál ismeretlen vevfíkné! csakis :) nem említett Mikről ingyea és bérm-ntve. 3178 13-18
^Stükrath & Co. hamburgi áruszétküldése Hamburgban. ÖOOOOOOOOOOOOOOOOOOOIDOQOOOQOOOCOOöOQGOüOSOO
o o o o o o o
j o o o o o o o o
I.iuiiJíilil) csász. kir. vzaltarialiiiazott
„HUNGÁRIA'' sorvetőg-ép
V.r. idd szerint ,' a* legjobb
s o r v e t ö L é d
hazánkban
A lefolyt évben is számos
hzen aránylag legkönnyebb
cs. es
.-só magy.
-Oártmány.
és külföldi gyár ellenében élsö dijakat nyert.
i mellette legerősebb, legtartósabb és legegyszerűbb jérkezets sorv»tőgépek, naGY-KaXIZSAI gazdasági gépgyári raktárunkba* 'fjpiacz. felső-templom mellett) megtekinthetők, hol is a legolcsóbb eredeti gyári árak- és .legelőnyösebb /cltételek mellett j.tallás szempontjából 1-tól 2 evi leflr-tésre — vásárolhatók Úgyszintén
„Eredeti Yidats-féle"
SacWBlí OtosSs aczél watt, IS
Selmeczi pipa es pipaszár gyára
Takác* G. Vendel Zólyomban Selmecz mellett.
I-egjobbiii ajánlja uj síerkeze-tü kizárólag szab-
„Egészségi Pateit-jipáif
Mind ily .ystent pipán" az országos cziiief aramban e. a „szabtdalom- s ó van bevésve. Képes mintalapok és árjegyzékek ki bérmentve küldetnek 3246 9 — 10
++++++++++++++
Tscbiokel
Valódi
L. é. gacdaküzönséget, gyi tmáiíyrjnk különös előnyeiről némelye, meg-
A BIDAPEST-VjlGSZEREDI
gaidesigi gépgyár N ¦
X.-Kanizsal főralctata. SPITZER
3279 3-
(kit üi.ö pótfügekávéstb.) Kavé
A legjobb pótkávé minden kávéhoz kellemes izü használata nagy megtakarítást eredményez. 3Ü65 10—10
O
o o
8
a o o o o a o a a
Q
o o
Q C
o o o
G
o o
Van szerencsém a t. közönség valamim kávéház tulajdono sok. kaszinók, olvasó egyletek, kereskedők, intézeteknek stb.
előfizetés és hirdetések felvételi irodámat becses figyelmükbe ajánlani, hol eredeti árak mellett, "minrl ua.©Xléb:<aLiJ íelszám itása nélkül
előlizetésel ® iMúml
a vllag összes lapjai részére fölvétetnek.
Koltségvetéek és birbpjegyzékek kívánatra idgyen és bér mentve küldetnek.
Előfizetési eszközöltetnek.
hirdetési ine^fciidclések jí vidékről fontosai! Tisztelettel
MEZEI ANTAL
hlriap előfizetés és hirdetések felvételi Irodája
Budapest, Gizella-tér 1. szám. (Haas palota.] 5C5~ Egyes árusítás az összes bel- és külföldi hírlapokból
O
o
o
G O
o o
G
o n o o o o o
Q
o
o
0
o o o o o o
OO OOGOOGOOOOOOOOOOOOOOOOGOOO
Tévedések elkerülése vépett a me'lékeM védjegyre kéretik ügyein;
Frissítő ozongazdag erdei levegő a szobákban
csskis Ghillany pvágysze:éa*
ERDEI ILLATA
által terj«txtketS, mely az első gyógyiz. t>-kiut.lyek által elismerőleg ajásjltutik |
Ghillany gyógyszerész „erdei IHata"" a légerő ebb toboz-termő kivonat, legb.i-táaoaabn • egyúttal szobáknak |egk«ll«m-*«bb lepusztító szere. Fertozteleníti és job-bitja a lavegít. mi a légiÖKervekre jó h«táss«l v.n. minek folytán gyermek-, beteg-, alvó , vagy fc'eg lakf' szobákban elkerül!;etetUn. Fürd<"- é3 mosdó-vizbe vegyittP a bőr és iilegekie ildv".s hatású. A Ghillany-féle „erdei illat1 minden más fertőz t e-lenitö szer Mett ?11, frisvitő és kellemes ül atánál fogva szobi- éí zseb-. endöil ia-tosilásara killíinüsen alkalmai. Arak Bécsben: egy nagy fl»eg 1 frt, kies: ö0 kr.
Készité.i főraktár: wettendörfeí G.
Béci-Hernala, Veionikn-utcza '32. Bzám. Ez ..erdei illatt1 nagyfokú ozonfejlesit^, miéit is mint ievegö-tisztitó- és szobafertőz;-lenilö iser nagy szolgálatot tesz, ennélfogva'áaikOTOi betegeknek nagyon ajánlhat-S Magam is régó:» használom e ai«tt házamban a fenti '.:¦'-..>: miatt.
Dr. Godeffroy Richárd, 3203 o—e
vegytani tanár, a bécsi gyógyszerész-vegyészeti mfiszoba tanácsosa. Raktár Xa^-Ka^iznáo : MARTON és HUBER uraknál
NAGT-KAMZSA, 1888. április 14-én.
15-llt szám
Huszonhetedik évfolyam.
Elöfixet é*i &r
eges* érre . . . 5 frt — — fii evr« . . . . í IV SO kr. sg< edti . . . \ írt í>:> kr Egyei izib 10 kr
Hír'dktEskk
tt hasábos petiuorb&n 7. másodszor
tnioüfiJ torából sorért 5 NY1LTTÉRBEH
p%tít soronként i0 krírt ¦tnek fel Kincstári illeték minden egjm hirdetésért 30 kr. fizetendők.
A lap szellemi részét illető kcd
lények a nzerkftsztős^ghei anyagi részét illt»tő közlemények pedig a kiadóhivatalhoz bérmentve intéaeadők : Xag y-Ka it izsá n takarékpénztári épület
Bérrr.eutetlea levelek nem f gi.dtB.mak el.
Kezíralsk vissza nem küldeti
nagy-kanizsai ,Kereskedelmi íparbank*, a anagy-kanizsai önkéntes tűzoltó-egylet, a ^nagy-kanizsai Hsdednevelö egyesület'," „nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet", a„nagy-kanizsai tiszti-önsegélyző szövetkezet'1, a „soproni kereskedelmi s iparkamara6 nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Előfizetési felhívás
f. évi Il-ik évnegyedére.
Tisztelettel felkérjük mindazokat, kiknél- előfizetésük mait hó végével lejárt, hogy azt megújítani szíveskedjenek.
Lapunk t. pártolói tapasztalhatták, hogy ez az évi számok uj belükkel szedve, ízletesebb és csinosb kiállításban jelentek meg. Mindezt előre nem kürtöltük s hangzatos szavakat nem ígérgettünk, de cselekszünk s tényekkel bizonyítjuk be, hogy a vidéki sajtó e régi közegét, a huszonhét éves .Zalai Közlöny" t ugy ipar-odúnk kiállítani, hogy ked-vencz olvasmánya, tisztességes házi barátja legyen mindazoknak, ki:- becses figyeimőkre méltatják s méltó pártfogásban részesitik.
Tartalmát is lehető élénken eredeti dolgozatokkal látjuk el, mire biztos garantiát nyújt t. munkatársaink díszes koszorúja.
Előfizetési ár :
Aprii— jDfliiis umt érre . —széni- fél . — taeate ac um
Mely Összegnek postautalvány utján való megküldése legegyszerűbben történhetik.
Teljes tisztelettel - ' , a kiadóhivatal
Wajdits József könyvkereskedésében.
1ÍÍ25 kr 2fr5ö tr' 2-ír 15 fcr.
Hogyan, és hányféle módon nyit valiithatják a nők hivatásukat az életben.
(Folytatás.)
De milyen anya lesz a pusztán gyakorlatilag nevelt leányból? Hogy tudjon gyermekei szivébe csepeg
tetni szent, magasztos elveket, aki maga nem képes azok iránt lelke-Bülní, a kinek szivében azok soha. gyökeret nem vertek ?... Csakis a jó nevelés képesíthet arra, hogy jói tudjunk nevelni. Még magát a házinői tisztet sem képes ellátni, mint mondók, az ilyen nó, mert legprózaíbb oldaláról fogva fel a dolgot, a jó házinóség egyik foelve : a gazdálkodás. Pedig ha a nó szellemmel nem bír, melynek kíkópezésében örömét lelné, .ha nem bir műveltséggel, mely csak egyedül képes a családi élet boldogságait és kelteméit kitüntetni, hogy abban találja fel legbiztosabb pihenési helyét, egyhangú napi foglalkozásai után, akk-or olyanokban keres felüdülést, a mik épen e tóelvvel jönnek ellenkezésbe. Mert saját énje, lelke nem képes elfoglalni és betölteni nyugalma óráit, melyeket a házinóség fen hagy, a társadalom egyes kinövéseit fogja követni, s abban gyönyöreit lelni-, ez eset bekövetkezik elkerülhetlenül, hogy kitűnjék mégis valamiben, & ":i~y gazdaasszonykodás mellett fényűzővé, divatbábbá lesz, csupa elv és meggyőződé* nélkül.
Igen, hiúvá válik gazdaasszony! tudományára, mely egyedüli tudo mánya, és azt mindig szereti elő térbe tolni. Sót mi; arra is viszi hiúsága, hogy vesztegető lesz, csak bogy ebbeli ügyességét b^multassa én legalább már ismertem nőt, ki nagy gazdaasszony volt, s épen mert azt nagyon ki akarta tüntetni, folyto nos estélyek, nagy ebédek által vélte kimutathatni, mi által családját tönkre juttatta, épen azér , mert olyan nagyon jó gazdaasszony volt!!
De ne tovább, térjünk el a sötét tárgytól, én hiszem, az édes anyák egyesíteni fogják leányaikban a két féle nevelést, hogy mig a házat anyagilag rendben tartják, szellemileg is áldást árasszanak arra, mert
a miveltség bájt áraszt, ugy, mint a ragyogó nap. Édes ¦ anyák ! tőletek függ, hogy leányaitoknak olyan ne-véíést adjatok, hogy h&zinökké valljanak. A házinö rendeltetése már magában e szóban ki van fejezve. Az anya és hitves a családé, a házinŐ bár ugyanazon személy, mint mondón az anyával és hitvessel a házé. A férfiú kötelessége megsze-
Menjünk csak egy jő házinŐhőz és mit fogunk látui, már a ház és annak udvara padlásáig elárulja az ő gondoskodó kezeinek nyomait, de hát a házon belül mily rendben és tisztán vau minden tartva; a konyhaedények ragyognak a tisztaságtól, a bútorok a szobában első tekintetre az ő közellétét tüntetik fel, az ablakfüggönyök vakító fehérek. Kamra
rezni az életfentartására szükséges'ajtaját bátran felnyithatjuk; a leg-
dolgokat; a nőnek pedig kötelessége azokat megtartani s ha lehet, szaporítani. A férfi — egy jeles észlelő szerint, — mindig előre gondoskodik, mert tiszte a szerzés; a nőnek — házinői értelemben — mindig a jelenre van gondja, mert feladata a megtartás.
utolsó befőttes üvegig helyén van ott minden; ép ugy van az a ruhatárral és fehérneművel, mely. utóbbi czikk valóságos gyönyöre szokott lenni a jó házinőnek.
De azért van kis könyvtára is az ilyengházinflnek ! A konyha csak annyi szépészeti külsővel bir, mint És a jó házinö meg is felel e.a társalgóterem; a jó házinő nem feladitának. — Gondosan őrködik ó'átal oda ki-kitekinteni és felügyelni minden felett, ami a házban van, Is ha módja nincs, hogy szakácsnét elrak mindem, a mit a férj meg- tarthasson, maga fog a főzéshez és j szerez, hogy adandó alkalommal azt ha véletlenül valaki nála marad ebé-a család tagjainak életfentartására den, nem is ijed ám meg és bizo-íordithassa. A jó házinő tud min-;nyara nem fogja kérdezni senkitől, denről, tesz, vesz, parancsol, rendel-! hogy váljon mi is lesz hát az ebéd ? kezik, de nem lármával, hanem1 Hanem nyugodt lélekkel tálaltatja j ^*arom"kieme1 csendesen, értelmesen és türelmes te-[fel, ami az ö felügyelete
mi bátran hozzá tehetjük, mert a legfényesebb, legfáradságosabb igyekezettel Összehordott bútorzatú terem is kietlennek, sivárnak tetszik előttünk, — hogy kis példával nagyot bizonyítsak, — ha nem látjuk a házinő rendezésének nyomait, mig a legegyszerűbb lakszoba ís valami kedves bűvkört, varázserőt, vonzó lakályossági színezetet nyer, ha tekintetünk a házinő működésének első pillanatra felismerhető jeleivel találkozik. Általános tekintetben a nők hivatásának három nyilvánulása egymás nélkül, alig képzelhető; a mely nő egy személyben anya, hitves és házinő is, és egyben kitűnő, az leg-többnyire mindegyikben kitűnő.
(Foiyt. köv.) Koyáts litlós.
II. jelentés az iskola-takarékpénztárakról Magyarországban. 1886-1887-ben.
valódi édenné válik. A
vékeoységgeí, a melyet alig lehet észrevenni, működését hallani, hanem eredményében fényesen nyilvánul az. Mert nagyon tévesen vélelkednek azok, kik azt hiszik, az a jó házinő,
aki lármával, nagy sebbel-lobbal, j legjobban érezni otthon, és az ott-zajjal jár el hivatása teljesítésében.'hon valóságos .otthon" lesz reájok A jó házinÓ működésében észreveheti, nézve. Megnyugvást, elégedettséget a figyelmes szemlélő azon csodás'találnak otthon és a derék házinő, adományt, melyet jogosan lehet éles- [ épen hú hitves és jó anya is, tehát látásnak nevezni. Egy tehintetre észre boldogság virul szimuEra, I vesznek mindent, a legkisebb hiba. IV. Henrik angol király azt vagy a rendtől való eltérés figyel- monda, hogy akkor jók igazán a műket ki nem kerüli. És ez egyedül polgárok, mikor az otthont szeetik, csak a nők tulajdona, — mi férfiak mert akkor kényelem és jólét veszi nagyon kevesen dicsekedhetünk e tu- őket körül, ami pedig az egész állam íajdonnal. És ez adomány nagy köny- jólétére mutat. Hogy ezen jólétet, nyebbségükre van a nőknek, mert a melyért ugy szeretik a polgárok mindent észre véve, idejekorán hárit- az otthont, a jó házinők idézik elő, hatják el mindent bajt. Jazt nem monda a derék király, de
(Folytatás éa vége.)
Pécsváradról Adler József: Tapasztalataim közé a dologból a mindennapi nyilatkozatokon kivül még azt ni, hogy a takarékügy egész vagy sa-1 valójában a tanuló-ifjúságra igen nagy
ját maga által van elkészítve, mert benyomást tesz, érzi ezt mindenoldalról tudja hogy az jó. Az a ház amely- ^ iskolai takarékpénztárt kezelő tanító, ben jó házinö forgolódik, higyjékL , * b*té.tekb? ^gyobbrészt csak az meg uraim, -™ L«„í »«i;í a !*koiAt ^bagyó tanuló ifjúság vesz ki,
kik tova tanulásuk alkalmával ruhát vesz-
csal-id tagjai megszokják magukat nek, első tandijukat lefizetik és könyveket
vesznek megtakarított garasaikért. Sokan az iskolába történt beléptök után hangoztatják, hogy egész tanulói idényük alatt az iskolai takarékpénztárba gyűjtenek, onnan kiléptökig semmit ki nem vesznek, hogy kiíéptükkor nagy Összegűk legyen, ezen észszerű nyilatkozat mindenesetre a szü -löknek tett nyilatkozatának tolmácsoló szava. \
Akad egy-kettő, kik évközben czipőre vagy nadrágra is vesznek ki.
Betevő 25 tanulómra általában dicsérő nyilatkozatot kell írnom, mert oly kevesen és mégis 259 frt 86 krt takarítottak meg. PÖstyénböl Simon Ferencz : Ezen intézménytmindea oldalról egész figyelemmel kisértem, bogy vájjon gyakorlati kivitelének megfelel-e? Tudakozódtam
T á r e % au
Peréoyi Ilona.
E-temetted őket ... A mohácsi hósük
Vérpiros párnákon sírban szenderegnek . . . É» vírágbarmatként pergett si-halmukra
Gyémántragyogása gyöngye szemelnek. Oh, magyar ionleány !... Mit írxett a sxived.
Midén a *ord íjban őket eltemetted ? Hogy a iiivszakus.E7.to gyilkol fájdalomban,
Gyenge gaiambszived nem hasadt, repedi meg.
Arrzodoc gyássfátyol Fekete rabiban
Álltál a vérmezőn csillagtalan éjjel. A zokogó ssellő, vagy a holt vitézek
Síré lelke bonta hajfflrtidet széjjel? Nem vala az égen aranyos eaillagfény :
Eltemetted Őket fáklyavilág mellett Nem vala márványkor és a sírhalomra
Kettétörött xáaslót tűztél sírkeresztnek.
Imára nyílt ajkad, szomorú imára,
Bánatos ssemekkel tekintei az égre. ftirva könyörögtél az ég istenéhez :
Tekintsen alá » szegény magyar népre Mert elhagyott árva lett a magyar nemzet,
a Caelepatakban elveszett királya . . . Évszázados gyásaba borult dicsősége,
Drága szabadsága, szeretett hazája . ...
Eltemetted őket. A mohácsi hősök
Csendesen nyugosznak * mély sir ölében. Sziveik porából szabadság virága.
Piros rózsa virult a sir tetejében. Eltemetted okét jószívű magyar hölgy,
Hála azért néked, hála, örök bála! Késő nnokáínk Som fogják feledni
Nevedet, hős lelkű Perényi leánya!
Mzgys.r hölgy valál te, aaeretted hazádat,
Szent hasssierelem lángola asivedbe:-Vajha sok ily lelkes, résztvevő kegyen aziv
Találtatnék dicső magyar hölgy ! nemedben. Példányképe vagy a kegyes néi szívnek,
s hogy a magyar hölgyek nyomdokidon járnak .Ez legyen örömed . .. bánatos angyala,
A gyönyörűségtől fényei mennyországnak !
BÁLINTFFV BALÍNT.
Falusi történet.
Népies elbeszélés.
I Irta : e p e r n é Nagy Coroélia.
(Folytatás.) ; Csakhogy mily kevés az igaz, nemes : szívek N*záraa 1 — ürzse boldogságának több volt az irigye. S mi természetesebb, imint hogy az irigyei iparkodtak, egyik a | másikát megelőzve, a szegénynek boldog-• ságát szétdúlni.
Ki ezt, ki azt tudta neki Lökérné felöl mondani; hát meg Beczóékról mennyi mindent beszéltek neki, azokról ?! Beczóék már készítik a lakást a Lükér Jánosék számára a saját házukban; mire a Roziju kat elveszi, egyik lakásukból ki kell a lakónak menni, hogy a fiatalok oda mehessenek lakni; az öreg Lökérnét is magukhoz veszik, az már mennyire örül előre, mire Beczóékhoz meh-st lakni, hogyan szereti a Rozit, mennyire Örül, hogy az lesz a menye. A Beczóné meg már hordja oda előre nekik a sok eleséget: tejet, túrót, vajat, tejfölt, egy szóval mia-deat, mintha már is veje volna a János.
íjs a János ? nos, az sem idegen a Rozitői, csak enyeleg mással, de szive a Rozié. El is jár hozzájuk, a mult vasárnap is ott volt náluk, ott mulatóit egész késő estig; Beczóék meg sütöttek, főztek, ugy traktálták,* mint egy grófot Volt ének, meg füttyszó, csak ugy harsogott a ház á nagy vigságtól. — S ki volt boldogabb, mint János, meg Beczóék! Hát meg az öreg Lökérné — mert hát az is ott volt a nagy mulatságon — milyen megelégedetten nézegette „gyermekeit", Jánost és a Rozit, bogy úgymond: milyen összeillő pár l
Szegény ürzse ott is sírt, a hol senki sem látta, csak a jó Isten jegyezle feí könnyei számát. — De ha eljött a szerda-és a szombat este, felszáradtak könnyei, hisz ott volt akkor nála János és egy tekintetével, egy szavával eloszlatta a pletykák okozta kételyeinek csomóját Ha egymás mellet^ ültek bizalmasan s csen desen beszélgetve — elmerültek egymás nak szemléletébe —• jutott-e eszökbe a kétely ? Dehogy, hisz a szerelmesek, ha egymás szemében látják a ragyogó~éget, gdndolnak-e arra, hogy az eget felhők is elboríthatják s zivatarok is szoktak lenni és az éjszaka is bekövetkezik?! És ha gondolnak is minderre, mit törődnek vele, mit nekik mindez 1
Felhő eloszlik, zivatar elmúlik, az éj sötétjét a hajnal pírja váltja fel. És az örök éj, a halál eszméje nem juttatja-e eszökbe az elválást, a sóba nem egyesül-hetés eszméjét? Nem. nem, ilyen sötét gondolata lehet bölcsészeknek, de nem szerelmeseknek!
Örzse és János éltek'a pillanat nyújtotta üdvnek, boldogságnak, mit két oly tiszta szűzies romlatlan lélek szeretete egymásnak nyújthatott Mert lehet-e nagyobb, tisztább boldogság, mint oly tíszta kedélyű iíjak szerelme, kiknek kedélyét, szivét s elméjét még a czivilizátió ragályos kórjai: az önzés, hiúság, haszonlesés, nagyravágyás stb. nemérintették?!
De hát a szerelem, bármily boldogító egyesekre nézve; egészben véve mégis csak olyan biz az, mint egy igen szép, mély álom, melyből, bár mily kápráztatóan, szép s üdvözítőén édes és mély, előbb-utóbb fel kell ébredni. A felébredés pedig mindig nehéz, mert keserű csalódásra
ébredünk, álmaink megszakitását látván, kí" kell ábrándulnunk. A kiábrándulás pedig mily keserű, mily nehéz! &
Örzse álma, boldogsága sem lehetett tartós. Fel kellett ébrednie, ki kellett ábrán dúlni a.
A sok mende-mondát többnyire el felejté, ha Jánost láthatá, ugy, de János elment több hétre távolabb vidékre, aratni és cséplésre.
Ez időt használta fel az öreg bába asszony, hogy beszegődjék Hiób postának Ez idő alatt állított be hozzá már említett rémhírével, hogy Lökérné, mint átkozza öt éi hogy fiát Jánost meg azoű esetre, — ha ötet venné el feleségül, — hát be-soroztatná a katonasághoz.
Bégáué oly ügyesen tudta mondóka^ ját előadni, hogy a mit a fél falu kofája nem bírt elérni, azt az ö rosszakaratú közleményei elérték. Örzse szive, bizalma megtört Szivét megtörte a János anyjának átka és gonosz szándéka; nem engedhette, hogy János Öt anyai átok terhével vegye nőül és nem akarhatta még kevésbé azt, hogy ö miatta Jánost anyja besoroztassa katonának. Bizalmát megtörték a vén bábának az igazság látszatával bitó rágalmai, hogy János kétkulacsos szerepet játszik, ötet is ámítván, Rozit is hitegetvén.
Valószínűnek tetszhettek neki a Bégáné beszédjei, mert az Beczóék házában lakván, azt hitte, hogy az mindent jobban tudhat, mint akárki más. Pedig szegény, ha tudta volna, hogy mily gonosz megvásárolt lélek lakik abban az elzüllött csúnya vén porhüvelyben, kit Bégánénak oeveznek, hát bizonyára máskép cselekedett volna és tán most boldogabb lehetne. Azonban még okosabb emberekét
is megrontott a rágalom, hát egy olyan szegény, egyszerű, hiszékeny falusi leányt hogyne rontott volna meg !
„De minek is hagyod te magad János ajtai bolonddá tétetni ? — monda Bégáné Örzsének — iszen van a faluban még más legény is és pedig nálánál szebb is, különb is, gazdag legény, gazdaernber gyereke, a ki bolondul utánnad; csak egy szavadba kerülne és elubb fejkötö alatt lehetnél, mielőtt János Rozit elveszi. Nem kellene a szégyent megérned, hogy itt az orrod előtt tartsák lakodalmukat. Én, ha neked volnék ürzse szógám, biz Isten elmennék én ahhoz az^Istók gyerekhez, Macsákék Istókjához'
„Ej, ne beszéljen Bégáné nénémasszony ilyen izéket nekem, iszen ugy is azt hiszem, a szivem reped meg bele, ha csak rá gondolok is arra, hogy a János én hozzám olyan csalárd lett Inkább nyílott volna meg a föld, hogy engem eltemessen, mintsem az ö hűtlenségét lássam. Istenem, Istenem! te látod, mennyit szenvedek és nem segítesz a bajomon, elhagytál már te is engem, hát pusztulják csak el, nem bánom én, vesszek el, ugy sincs én rám annak sem gondja. Jól van! ha ö elhagyott, hát csak hagyjon is el örökre, hozzám többet ne is közelítsen, ha igaz az, amit nénémasszony beszélt, hogy engem csak hiteget Rozit meg el akarja venni."'1
?E1 bizony édes lányom^ elveazi; nekem is mondta már, nem egyszer, de számtalanszor, hogy senki sem lesz az ö párja, mint csakis a Beczóék Rozija; hát hidd el. sohse vesz az el téged. Azért jobb, ha elfelejted. Menj csak férjhez Ürzsém ; bolond volnál, ha ilyen szép lány létedre, elemésztenéd magadat a bánat elher-
HUSZONHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
ÁPRILIS 14-én.
vasztja az orczádat, megvénülsz hamar, ha sokat siránkozol, azok meg csak szépen könnyen kinevetnének. Azt gondolod, a János búslakodik utánnad ? búslakodik hát! kinevet a hátad mögött hogy ugy bolondulsz utánna és dicsekedik vele a legényeknek, no meg a Beczóéknak is. Mulatnak azok te rajtad eleget, a soknál is többet"
„Mit ? a János tenné azt^ meg, János! jaj.-jaj édes néném ne folytassa, nem bírom tovább hallgatni, ne szóljon, ne mondjon el nekem felöle többet aem mit, elég volt' már, a mit hallottam egész életemre."
„No látod, azért mondom, ne gondolj rá; ha akarod, még ma átmegyek az Istókhoz, Mácsákné komámasszoaynál ugy is dolgom is van, megmondom én Istóknak, hogy most már elmehet hozzád szerdán este, szívesen látod, várod is, mert többet te nem akars; János felől hallani sem. Majd megmondom neki. nfeg biz én. — no Istók öcsém, itt az idő, most vagy soha, üsd a vasat mig meleg. Ugy, ugy, szegény gyerek, csak fogadd el Istókot, jó lesz biz az neked, derék gyerek, derék bizony, aztán meg milyen jó alamuszi ember lesz majd belőle, ugy ám, az lesz még csak a jú házas ember, kettőt se szól, ogy el ül egész nap is egy helyben. No mit szólsz hozzá Őrzse? hallod-e, ne bámészkodj ugy az égfelé, mint a csillagvizsgálók, iszen még nincs az égen a' „fiastyuk". No, no, csak ne sírj már megint; no mit mondjak Istóknak ?k
.Semmit se mondjon nénémasszony, még várok, várhatok én még, nincs ked-
fizetését, teljesített több rendbeli összeírást, s eljárt az év folytán neki jutott tanácsi megbizásokban.
Ánek István, Gudlin László, Márti-necz György, Faics József kültanácsosok végezték a tanács által reájuk bízott teendőket
Hoffer Ferencz v. jegyző működése a következő : vezette a szákbizottságot, a városi tanács és árvaszék jegyzőkönyveit, segédkezett a VI. és VII. kerületben a községi bíráskodásnál végre a VL és VII , kerületben kiadta a járlati leveleket s .Nemzetesebb batarozatOK hozattak a i ?„ette QJk , nvilvántar-
február 22-én Unott közgyűlésen, midőn W szükséges nyilvantar-
a tek. alispán elnöklete alatt az ujonan I m
választott képviselők névjegyzéke kihir-'ir - i -
dettetett a.márczius 5-én ta?tott közgyü- ^ » P ' t a n y , h ¦ v a t a es k o z r e n-léaen, midőn Trojkó Lajos árvaszéki ül- 1
A kapitányi iktatóba beérkezett-
Elhunytak az év folyamán : Rácz' Antal városi orvos, Berényi József gyámi ellenőr, Láng Henrik városi pénztárnok. Megengedi a tek. közgyaiés, ha ezen szomorú jelentésünket azzal zárjuk be, hogy az elhunytak hivatalos kötelességeiket mindenkor hiven s pontosan teljesítették. L
Közgyűlésekről. Az elmúlt 1887-ik évben tartatott 10 képviselőtestületi közgyűlés, melyeken összesen 37 ügydarab intéztetett el. j
szél folytán I Vkház, 15 pajta és 14 istálló hamvadt :! "'ovábbá ,nagy mennyiségű takarmány; marhák, sertések és temérdek szárnyas lett a tüz martalékává, ugy. hogy ezen egyetlen tüzeset felülmúlja az egész évben volt többi tüzesetet, a mennyiben az elhamvadt épületek és anyag kára 13.150 frtra rug, a miből csak 1250 frt erejéig volt biztosítva.
Végre megjegyeztetik, hogy a fentebb elősorolt munkálatok és ezzel kapcsolatos nyomozások a kapitány sági renűür-
tisztviselök közt felosztva végeztettek. (Folyt, köv.) .
1887. január 1-sÖtöl egész deczemberj 31-ig 5647 ügydarab, ezek közül elinté-té t nyert 5C32, átmaradt ez év végével 1888Jévre 15 darab.
E hivatalnál a mult évben íetartóz-
nök megválasztatotr, az április 28-diki közgyűlésen, midőn a következő szabályrendeletek alkottattak : a városi közigazgatási szabályrendelet a fogadók, ven.' déglök, korcsmák, étkezdék, kávéházak.
kávémérések, zsibáruskodás, foglalkozást . t „„,., , u ,-, . ...
kösvetíta és cselédszerző. tWkocsi, tat™ ' 69 egyéa volt, 3 0 ped.g pénzbtto^
bérkooi. hordár és bérszolga, kémény- etesber, marasztaltatott e s .gy összesen
seprő iparok gyakorlására vonatkozó sza- 1079 egyén lett megbüntetve. ! bályrendeletek A deczember 14-iki köz- " Ezen szam mtnosnlés szennt a kS-:
gyűlésen, midőn a kórházi alapszabályok 'etkezo telosztas ala esm .
lettek megállapítva. ¦ . ,^Hatóság és kozesend ellem k.ni-.
1 Közbiztonság elleni kihágásért 378.
A tanácsról és az ügyforga- Közrend és közszemérem elleni ki-
lomról. hágásért 287.
Az év folyamán a tanácsi iktatóban Közegészség és testi épség elleni
beérkezett 11038 ügydarab, ebből a ta- kihágásért 59.
nács előadói által 41, tanácsülésben elin-. Tulajdon elleni kihágásért 53.
téztetett 4514, tanácsülésen kivül 395 Mezei rendőri törvény elleni kifaá-
drb., elintézetlen maradt 47 ügydarab, gásért 108.
Ezek szerint a tanácsi előadóknak kiosz- Erdőtörvény elleni kihágásért 89 I
tátott 4956 ügydarab. i Cselédtörvény elleni kihágásért 96, s
Ebből Lengyel Lajos városi főjegyzőre igy összesen, mint fentebb 1079. j
esik 211G ügyszám, ki ezenkívül vezette Bünügybeni elővizsgálat utána kir.(
a közgyűlés jegyzőkönyveit, részt vett bíróságokhoz átadatott 312 egyén. A
mint szavazó ülnök az árvaszéki üléseken, kihágási törvény alapján kiszabott pénz-;
működött mint iparbiztos és mintáz ipar- büntetések czimén befolyt 346 frt 50 kr,;
testület békéltető bizottságának elnöke, mely összeg a kir. adóhivatalhoz szállit-
A neki kiosztott ügydarabokban iparügy tátott bp, erdei kihágások után szinte
volt 116 drb., ebből iparbejelentés 100 befolyt 78 frt 14 kr.
drb. Kihágási ügy 16 drb. Iparigazolvány Mutogatást zene és tánczvigalmi en-
kiszolgáltatása után befolyt 883 frt, bün- gedélyek után beszállittatott a városi sze-.
tetéspénzböl 55 frt. gény alapra 282 ft 6 kr: cse.lédbirságolások j
Horváth Károly előadó tanácsos ,ka- után ugyanazon alapra 30 frt s igy összesen j
pott az év folyamán 2840 ügydarabot 312 frt 6 kr. A vásárbizottságnál átíratott.
ezen kívül kiadta a járlati leveleket, a szarvasmarha, ló és sertés 11.931 drb..
vasúti egészségügyi bizonyítványokat ve- melyek után 357 frt 93 kr/szállíttatott; zette az ezekről szóló kimutatásokat. be a városi pénztárba.
Felügyelt a városi árvák és lelenczekre. j Eb-védjegy kiadatott 677, melyek j.
A többi ügydarabok a szakhivata- \ után 600 frt 80 kr folyt be. lóknak adattak és pedig :* \\ L. A kapitányi hivatalnak 98.
2. Az adóhivatalnak 3553.
3. A katonaügyi előadónak 1928
4. Az árvaszéknek 14.
5. A mérnöki hivatalnak 300.
6. A számvevői -hivatalnak 2
Házalási könyvek házalásí eogedé-lyeli láttamozása eszközöltetett 201. Az ily látamozások után 36 frt 90 kr folyt és szállíttatott be a városi pénztárba. | Igazolási jegy kiállíttatott 174, cse-lédkönyv kiállíttatott 46. | Tartózkodási engedély kiadatott cse-1 HU ügyszám mint bizonyítvány jött ¦ lédeknek 1293, megszálló iparossegédek-1 iktatás alá. ! nek 913, dajkaságba adott gyermek be-J
A kültanácsosok közül : í jegyeztetett 101. i
Csemits Károly volt megbízva az év; Eltolonczoltatott 230 egyén, kór-1 folytán a helypénz és regale panaszok.házba utasíttatott 109,kéjnő bejegyezte-! elintézésével, s ezen hatáskörében elinté-! tett 64. - -
zett. 89 ügydarabot közönséges egyez- Tüzeset volt a lefolyt évfolyamán 9, kedö panaszt eÜDtézett 123-at, ezen kívül melyek után a hivatalos becsű szerinti
mini temetögondnok működött és teljesítette a neki kiadott tanácsi megbízásokat
Pál Sándor a szent János egyházának volt gondnoka teljesítette az ezzel járó teendőket elintézett 204 panaszos ügyet, beszedte és kifizette a mezei csőszök
kár 20877 frtot tesz, melyből az elégett ínyagok csak 9030 írtig voltak tűzkár ellen biztosítva.
A tüzesetek közül a legjelentékenyebb volt a mult évi május 3-án délután Kis-Kanízsán történt tüzeset, mely alkalommal a nagy szárazság és erős nyugoti
vem férjhezmenni, hagyjon engem magam ra, nem kell nekem sem Istók, sem más.'
,Ej no, látom látom, te hát még mindig bizol Jánosban, no csak tessék, majd meglátod, mi vár rád.fc
És a vén bába egyenest Lokérnéhez ment, őt Örzse ellen feltüzelni, onnét meg! Beczóékhoz. kikkel mindent közölt és biztatta Rozit, hogy: ,iszen a tied lesz | a János, Rozi szógám, a tied; most már nem sok köll annak a sehonnai leánynak, aztán beadja a kulcsot be bizony. Lemond a Jánosról, le bizony! mert most már igen el van köseredve, el bizony. Csak bizzál te, csak bizzál, a tied lesz a János. Ma még elmegyek az Istókhoz is, Macsákékhoz és oda biztatom ahhoz a leányhoz, meglásd, a' lesz annak az ura, nem a János."
És elment csakugyan a Macsákékhoz is. S oly ügyesen izgett-mozgott kelepelt a nyelve, hogy a vén Macsáknét ugy bele hozta a tűzbe, a pletyka tüzébe, hogy az észre se vette, midőn a vén banya, fiának oda súgta: Istók öcsém, majd gyere el hozzám, egy szóm lenne hozzád, Örzse felöl — no tudod — a mit neked meg-igértem, már minden rendén van, hajlik hozzád, hajlik.
S midőn Istók az est beálltával ellátogatott bozzé, hát sietve Összehazudozott neki mindent, hogy Örzse már nem szereti ám Jánost, hanem más valakit. No, nem találod ki, hogy kit V kérdé tőle kötekedve, iszen elgondolhatod, hogy az ki. no nem találod ki? megmondjam? hát csak megmondom; igen is, hogy most már te rád gondol, te reád bizony. Mondta,
nekem megmondta, de csak nekem mondta ám meg. Azért nem is tudjaméga faluban senki sem, csak én. Én sem mondtam másnak, de neked megmondhatom, iszen téged illet, hogy megtudd. No. nem is örülsz neki, mi? te alamuszi te. nem Örülsz neki? ugye, dehogy nemi Még ma el is mégy hozzá, ma szerda van, csak el menj ám, azt mondd, én küldtelek. Az Örzse már majd tudja, hogy miért,' szien okos leány ám az, no meg szép is. he ? mit, talán nem ?
Dehogy nem, dehogy nem; iszen elmegyek én hozzá, — * szólt Istók, egy igazi alamuszi legény — nagy örömmel, hogy ne mennék! Meg hasikerül a dolgom Örzsénél, hát a mit Ígértem, meg lesz az az ajándék kijárja majd kendnek. No de ugy legyen ám öcsém! Ugy lesz, ugy, bizhatik benne. (Folyt köv.)
Epigrammok.
Eíy ÍJ *rek jiíleiétekoT, Uintuecaemó, & világba midin lépi* * körülötted
A rokouok vígan, vannak, tuti:ve neked. Ugy élj, hogy a mikor majd eltxólitnak •főidről,
Bál síró rokonid, hagyd niosoíygvn te «1
A. Iilliímnnk. A Blagfz«bbneka czíraezem én levelem, l'a j»«relm4i. Ej mégii mindig a Te kecedbe kerül 1
V-
A foldunk. Csak mese, kesdem hinni, a fsldfink g-ambS [Ijttiege:
Bárhova lepjen Íi fti ember, is*' egjrr botol 1 HABER SAMU.
Régi magyar utazók.
Dr Márki Sándor bel«egyesetével b-o»dimS értekezese után a .Zalai KSalanj szamára
HAZAI HUGÓ.
(Folytatás é* vt.ge )
A XVIII. században teremtette meg Bél Mátyás & földleírásnak, M i k o v i n y i Sámnela térképrajzolás tudományos módsze rét. Ez idötájt nevezetesebb utazók voltak : Hell Miksa, Ede r Ferencz, BenyovszkyMór. Kalmár György, S aj novics János. Ide számíthatjuk Rontó P á f t, Jelky Andrist, Z a-karjás Jánost, Kalotai Ferenczet, Kászonyi Andrást, stb. kik ugyan nem tudós utazók, de mindenesetre érdekes je-jenségek. Rontó Pált, illetve gróf Benyovszkyt ismeri népünk Gvadá-nyi Józseftói, ki megírta , Bontó Pálnak egy magyar lovas katonának s gróf Benyovszky Móricznak életö-ket, földön, tengerén végzett háborúikat, vitézségüket, álmélkodásra méltó történeteiket.* Jelky András a bajai szabó fiának útja is ismerős Hevesy Lajos müvéből.
Kászonyi András harmincz évig tervezte útját, mig hozzáfogott. Ve-lenczébe készült, tehát Aradról egyenesen Pestre ment. Pesten, Badán, Székesfehérváron, Veszprémen, Nagy-Vásonyon, Egerszegen, Lendván, Csáktornyán át folytatta útját. Átlépi a Drávát s Horvátországba, majd Pettóba (Pettan) ér. Lábok (Lai-bach) igen tetszik neki, valamint Tergyeszt (Trieszt) is, hol a tenger izzadását, vagyis mindennapi reggeli feldagadását és esteli leapadását megnézte. Triesztből Velen-czébe ment s a Bucentaurus hajót, — melyen a dogé az adriai ten gert eljegyzi — megnézvén, .örök emlékezetnek okáért" — a dogé trón-szerű székére leült — s kedvem szerint magamat azon kinyugodtam Akár csak Simonyi óbester, a ki Napóleon trónján veri ki a bagót pipájából. Velencéből Paduába ment, Milánót is megakarta nézni, hanem mivel; az olasz étkek magyar gyomrát felkavarták, a lankadt levegőég ereit elgyöngitette s végtére egé; ségét vesztegetni kezdte, abbahagyta az utazást s haza jött. Útját leírta s kinyomatta.
A XIX. században már rohamosan nő a magyar utazók száma/ s ma már nem egy magyar utazónak köszönhet a földrajz, statisztika, történet egy-egy fontos adatot. S mi lett ez utazásoknak haszna? Az, hogy Magyarország tájékozott lett a földrajzban, s nem történt többé az meg, hogy a kormány (miként a mnlt század elején) Békésmegyétől északra kereste Torontált
Végül álljon itt azon magyarok sora, kik az ujabb időben akár sportból, akár tudományos szempontból külföldön utaztak:
Szemere Bertalan, Gorove István, Bölöni Farkas Sándor, Haraszti Ágoston, Körösi Csorna Sándor, Besse János, Magyar László, Vámbéry Ármin, Lóczy Lajos, gróf Széchenyi Béla; Décsi Mór, gróf Zichy Ágost, Újfalvi Károly, Duka Tivadar, Ber-náth Géza, Bálinth Gábor, br. Kass Ivor, Possevitz Tivadar, Xántus János, Reichel Imre, grf. Andrássy Manó, gróf Tisza Lajos, grf. Batt-
hyányi Elemér, báró Orczy ^lek, Kégl Pista, grf. Teleky Samu, 8ir Sámuel, Withe Baker felesége, ki magyar lány volt, "Weinek László, Szabó József, Török Aurél, Czirer Lajos, Csorna József, Hosszufalusy Gyula, Kovács János, Rakovszky Béla, Gregnss György, Dáni János, László, Károly, Balázs Gábor, GeÖcze István, Kocsis Sándor, grf. Széchenyi Imre, Vékey Zsigmond, Képes Gynla stb. stb.
Mielőtt azonban valaki külföldre indul, ne 'feledkezzék meg Huszár Károly szavairól ; ,egy hazafi se utazzon külföldre, mig hazáját meg járásból nem ismeri, legalább nézze meg előbb a -honi fővárosokat, mig idegen fővárosok látásara megindul. Nevetséges s szomorú következések származnak e regula meg nem tartásából."
Husvét-hétfön f. évi április 2-án Sümegben jótékonyczélu szinelöadás tartatott Három egy-egy felvonásos darab került Dr. Kellemen Károly reáliskolai tanár rendezése alatt színre. „Egy szel-lemdus hölgy", ebben szerepelt: Földi Jánosoé úrhölgy. Bajomi Ilona k. a. é; Magda Pál ur. „A házasság politikája", előadták: Dr. Kellemen Károly ur, Kovács Elvira k. a., Bajomi Gizella k. a. és Bódis Ignácz ur. .Virág fakadás", játszották: Sulok Béla ur, Földi Jánosné úrhölgy,. Kovács Matild k. a. Wittmann, Karcsi, Sümegi Jenő ur és Forster Józsa k. a. A nézőterem zsúfoltságig megtelt, tetszések élénk tapsokban nyilvánultak. A tiszta jövedelem, mi a felülfizetők névsorával fog közöltetni, a sümeghi elaggottakat gyámolító intézet rendelkezésére bocsáj-tatik. A közönség mindenesetre köszönettel veszi a tisztek műkedvelők odaadó fáradozását.
— SDmegh-boba-jáuosházi vasút építés*- munkájába f évi április 4-én belekaptak.
— Névmagyarosítás. Alsó-dombo-rui Hirschler Lipót János saját és Beuó, György, Ferencz, Margit Pál, Gyula és István kiskorú gyermekei vezetéknevét „ZalánB-ra magyarosította, mely a belügyi minisztérium által meg is engedtetett
— A római III-iik zarándoklatban igen kevesen vettek réízt Nem is ment különvonat, csak a rendes gyorsvonattal érkeztek Kanizsára április 8-án este 11 óra 7 pereikor és 13 pereznyi megállapodás után tovább folytatták utjokat.
— Gyászhír. Rückliinder Róza. Friedrich Ferencz a bécsi biztosító társaság nagy-kanizsai főügynökségi hivatalnokának menyasszonya 3 napi betegség után' meghalt Temetése (Marczalíbau) f. bő 6 án délután óriás részvét mellett történt. Együtt volt itt a helybeli és jó részben a vidéki in telligentia is val lásk ü ion bság nélkül. A gyászszertartást a törődött, beteges és tisz'eletet gerjesztő kerületi főraobi, Marczaü Mihály végezte. Szónoklatából az Örök igazságot képező alapmondatokat érdemesnek -találjuk itt is fölemlíteni: „Nezúgolódjunk — úgymond — Isten cselekedetei ellen, habár kérlef-hetlenül sújtanak isleésvigasztalhatlanok Jettünk a bennüüket ért csapás álul; ne
teljünk panaszt Isten előtt, mert ö csak jót tehet és csak jót akarhat, velünk." Fényesen emelte a gyászszertartást a felnőtt leányok által énekelt gyászdal. Több mint 20 koszorú boritottaa koporsót, köztük a vőlegényé is; az ifjúság nevében ékes koszorút tett a koporsóra dr. Mitzger T.vadar ur, megható szónoklat kíséretében. Mondhatnók az egész város gyászban volt a korán elhunyt, kedves és szeliemdus menyasszony hirtelen halála folytán. A család által kiadott gyászjelentés igy hangzik: Alulírottak mélyen szomorodott sziwel jelentik felejthetetlen leányuk, illetve testvérük, sógornő és menyasszonya Rücklendár Rózának élete 21-ik évében, rövid szenvedés után. április 4-én délután 2 órakor történt gyászos elhunytát A boldogult hűlt tetemei f- évi április 6 án délután 2 órakor fognak-a marczalii izr. sírkertben örök nyugalomra tétetni. Rücklánder József, Rücklunder szül. Ring Mari, mint szülők. Jetta férj. Drucker Jakabné, Pál, Jakab és Ilona, mint testvérek, Drucker Jakab, mint sógor, Friedrich Ferencz, mint vőlegénye." Legyen könnyű a föld a felédhetetlen hamvai fölött! H. A.
— Tűzoltóink megkezdették tavaszi gyakorlataikat, így mult vasárnap délután kis gyakorlatot tartottak; holnap, április 15-án már az idö kedvezése esetében megtartják az első nagy gyakorlatot. Általában a városi közönség örömmel veheti tudomásul, hogy minden eshetőséggel szemben gyakorlati készültséggel igyek-' szik a tűzoltóság helyt állani.
a tanulóktól, hogy a betevő filléreket hol s hogyan szerzik, minden alkalommal kedvező és elfogadható okokkal találkoztam; meg kell itt jegyeznem, hogy a tanulóknak semmiféle ker selforrásuk nincs, csak az ajándékba kapott pár krajczárt. mint felesleget, takaríthatják. Innen var. az is, hogy a betett összeg nem valami nagy, de értéke és gyakorlati hasznára nézve mégis szép eredmény.
Nem tapasztaltam oly dolgokat, melyek ezen-intézmény gyakorlatisága ellen volnának, sőt inkább az öntudatos és czél-irányos takarékosság legnagyobb fokát , láttam ezen intézmény életbeléptetése óta ;: a gyermekek között elterjedni. A szülök ! részérói is nagy bizalom van ezen intéz meny iránt
Rákócziból Pesti Lajos: A szegényebb és népesebb családú szülök ez intézményt, noha az még itt csak most létesült, buzgón támogatják, gyermekeiket a takarékosságra ösztönzik, .minthogy pedig a takarított összeg leginkább ruházatra van szánva, a gyermekek sugárzó arczczal hozzák megtakarított filléreiket, s a kik takarítanak, komolyabbak, tisztábbak, rendesebbek, kevesebb ruhát pusztítanak el. a tni a többi tanulóra is feltűnő hatást gyakorol. Ugyanonnan Hám László : Száraz statisztikái adataim felsorolása után, bár Harbars, az ujabb korban jeles paedagogiai úttörő azt mondja: „Az ifjúság nevelésénél a költészet és a ma-thematika legkiválóbb fontosságúak", szabad legyen szerénységemnek a nagy paeda-gognssal szemben megjegyeznem, miszerint a takarékosságot a nevelési tényezők sorában, ha nem is az első, vagy második, de a harmadik hely méltán megilleti.
Az anyagi haszon intensiv hatással volt tanítványaim erkölcsére, a mennyiben a megtakarítóknál a hazugság és irigység saját tapasztalataim alapján, vajmi gyéren fordult eiö : minthogy a m'-gtakaritó megtakarított filléreiből a szükséges tanszereket beszerezvén, azoknak hiányát nem érezve: nem volt hazugságra utalva s a talán nála a természettől dúsabban megáldottakkal a ruházat, tanszerek stb. tekintetében versenyezhet. — Röviden az anyagi és erkölcsi hatás elvi-tá/.hatlan.
Nagy-Kanizsa város tanácsának jelentése 1887-ről.
(Felolvastatott a képviielíteataletnak lSs8 "évi márcz. 27-éu tartott ül énében )
Tekintetes képviselőtestület! \ A városi szabályrendelet intéLkedé\ séhez képest, van szerencsén ka város köz-"igazgatásáéi beléletéröl szóló 1887. évii jelentést a következőkben előterjesztene j Az elmúlt év szeptember hó 8-án azon nagy .szerencsében részesült Zala-vármegye, hogy király Ö Felsége látogatásának örvendhetett, s ez alkalommal Csáktornyán a megye tisztelgő küldöttségben Nagy-Kanizsa városát Babochay György polgármester képviselte, ugyan ö általa üdvözöltetett szeptember 10-én e város területén a Csáktornyáról visszatérő királyi Felség. í
Ezekután mielőtt a hivatalos adatok előadásához kezdenénk, azon szomorú tisztet kell teljesíteni, hogy elősoroljuk a városi tasiács, illetőleg tiszti kar azon tagjait kiket a város szolgálatában ért el a halál.
HÍJaZO^prEDIK ßVFOLY AM
ZALAI KÖZLÖNY
1888. ÁPRILIS 14 én.
— Hely re igazítás. Lapunk előbbi — Neumann Mór táncztanár Budaszámában említve volt, hogy a jelenlegi kö- pestről városunkba érkezett, ki már 16 év zöshadügyminiszterünkahatvanasévekben óta körünkben jó hírnévnek örvend. Egy volt Nagy-Kanizsán, oda igazítjuk, hogy tanfolyamot nyit a takarékpénztár épüle-valóban az Ötvenes évek vége felé tartóz- tében (volt po3tabelyiség), s az oktatást kodott közöttünk, azon kellemes helyzet- f. hó 21-én kezdendi meg. — Beiratások ben vagyunk, hogy azt is megemlíthetjük, Wajdits József könyvkereskedésében esz-miszerint Nucsecz barátunk nemcsak a közöltetnek, magyarnyelvben volt tanitója, hanem a •
zengzetes magyar dalra is tanította, melyrej _ ^ fc & KeS7the]y vidéki
kiváló kedve volt, így péhiául igen tetszett gazdakiir április lf>.án Keszihelven köz-az akkori őrnagynak: gyűlést tart. - Özv. Rácz Alajosné Alsó-
Mariskám, Mariskám!- eszem a szentedet. . jjeD<i v^n meghalt. — Egy stridói iskclás-
Nö nézz ráír.
nert megüls*. cy ,
[gémet, gyerek a kis Murába fuladt rosz atjarat s a többi, aztán -miatt. —Gróf Festetics" Tasziló 1000 Irtot
„Kis szekeres, nagy Bzekeres, , adott a berzenczei tüzkárosultaknak. —
Mind megusza a mit keres" stb. | u0He Vincze Zalaapátiban jegyet váltott
— Évi rendes közgyűlését a helybeli Linter Karolina kisasszony nyal. — A r Kisded ne velő Egyesület" április 28-án ; nagypécseli postahivatal beszüntettetetL tartja: a meghívók a napokban bocsáttat- ¦ — X balatoni halászszövetkezet ápr. 18-án nak kí. j Bogláron gyűlést tart. — A Balatonbani
— Gyászhír. Babos? Benedek ny. j halászás április és május hónapokban tilos, tiszttartó 74 éves korában Fajszon vejé né) meghalt április 3-án. A dicsőült hosz-
Hazai r. h. A berzenczei tűzkár ¦ 40.790 frt. — „Deák Ferencz emlékezete" szabb ideig Nagy-Kanizsán is lakott. Igazi \ czimü füzetes vállalatot indított meg Rath magyar* jellemalak hunyt el benne. — Horváth Mihály kanizsai születésű városi ircok hosszabb sorvasztó betegség következtében testvérbátyja Horváth Pál plébános urnái Salamonban márczius 31-én jobbéletre szenderült. Temetése április 2-án volt. Béke hamvaikon !
— Sopronban Czeglé<iy-ék magán növendékei igen érdekes zeneünnepélyt tartottak a casino kis termében ápr. 12-én Jó! esett olvasnunk, hogy a kedves növendékek- nemcsak Schubert, Mozart. Mendelssohn, Beethowen, Weeberstb.clas icus darabjait, de Svastics János Örökbecsű „Baltaváriemléket,¦ Bereczjrrre .Hattyú dalát" is elöadák. Közreműködők voltak Seper nővérek. Tbassy testvérek. Szigethy nővérek. Czeke nővérek, Stochinayer nővérek, Bethlen testvérek, Szabó Mariska. Reichenbalier Valéria, Nelki Ella. Hajas Eszti (magyar nótákkai) Kárpáti Ilona. Schwőrer Zsófia. Isztl Katalin. Mögle Virginia, HoíTinann Paula, UlrichElza. Kriszt ítúza. Bogyay Jenő.
— Zala-Koppányban e hó 4-dikén délelőtt 11 urakor Vida László föíbirtokos házában a házikisasszony jajveszékelni kezdett, hogy ép most távozott házukból két egyén, kiknek egyike pásztornak, a másik periig vándorlegénynek látszott s kik őket kirabolták. A kisasszony a cselédet elküldötte a mezőre atyjáért és férfi-testvéreiért, maga pedig átfutott a plébánoshoz, kérve, küldjön kocsit a közel levő Szent Grótra csendőrökért. A csendőrök és a főszolgabíró helyettes,- csakhamar meg is jelentek s Vida kisasszony a tényállást a következőleg mondta el nekik :
Délelőtt tiz óra után épen a kertből jött I ségnévtára" czimű műnek egy uj kiadását föl, midőn két ember állta útját s pénzt határozta el. mely munka szerkesztésével kértek tőle. Ö azt válaszolta, hogy nincs. Dr. Jekelfalussy József miniszteri osztály-Erre az egyik karonfogva bevezette a tanácsos ur bízatott meg. szobába s ott ugv a kályhának lökte, hogy ez ! Ezen mű. mely még ez év folyamán bedőlt. Ezalatt a másika szekrényt feltörte fog megjelenni, egészen új és teljesen B a benne levő 200 irtot magához vette. | megbízható adatokat fog tartalmazni s
Mór. —"Most tavaszon van 300 éve. hogy a dohány Európába hozatott. — A hgpri-más egy Pesten építendő uj templomra 20 ezer forintot adományozott, — A szombathelyi laktaiiya alapköieíétele ápr. lő án lesz. — Hazánkban a középiskolai tanulók létszáma jelenleg41,454. —Zalay Kálmán nagy-aádi tiszttartó, a simongáti uradalom jószágfelügyelőjévé neveztetett ki — Littke János pécsi borkereskedő csődöt mondott. — A pápavárosi artézi kúttal 198 méter mélységre jutottak. — Rudolf trónörökös a fővárosi ipartestület házvételi alapjára 2000 frtot küldött, — A szabadságharcz-szobor alapvagvona 151.131 frt.
— Külföldi r. h. 274-dik bolygót a bécsi csillagászati toronyból a napokban fedezték fel. — A berlini művészeti akadémia. Munkácsy Mihályt tagjai sorába iktatta. —A bécsközségi sorsjegyek főnyereményét. 200,000 frtot egy dornbachi asztaltársaság nyerte. — Shakespeareröl uj okmányokat találtak szülőföldjén. — A Monté Carloi játékbarlangnál 49 öngyilkosság történt a veszteségek miatt. — — Makenzie. a német császár orvosa, 80 ezer frt honoráriumát kap. — Az amerikai földrengésben két millió család jutott tönkre — Az angolok szines cyliuder-kalapot kezdenek viselni. — Moltke berezeg lett.
a. Warner-féle Saffe Curát szenvedőknek ajánlani, hol is kapható? Nagy-Kanizsán biztosan I'ráger Béla és Belus Lajos urak gyógy szertárában. Egy üveg ára 2 frt 80 kr. Fószétküldési raktár pedig „Einhorn Apotheke- M. Fanta in Prag.
— Matton! Giesshüblijének nagy elterjedtsége folytán arra indit egyeseket, kik saját ásványvizeik értékéről vajmi keveset tartanak, s magukra nézve nagyobb sikert a közönség elámitásától várnak, hogy csekéljebb értékű savanyuvizeiket, améltán savanyuvizek királyának nevezett G i e s s h ü b I i vignettáihoz hasonló czimlappal látják el. — Habár Mattom Henrik ur ily szédelgéseket a törvény nyújtott minden eszközzel üldöz, mégis helyén levőnek találjuk, hogy a t cz. közönséget irynemü vállalkozók üzelmei elöl intsük, valamint, hogy felkérjük, miszerinta Giesshübli vignettájára, .valamint a dugaszba beégetett e szavakra Mattoni's Giesshübler figyelni méU tóztassék.
— Külső használatra. Testrészek fájdalmai, csúszós és köszvényes bajok és mindennemű gyuladások -a „Moll féle franczia bors/.eszB-szel gyógyíttatnak biztos sil.errel. Egy üveg ára 80 kr. Szétküldés naponkint utánvétellel Moll A. gyógyszerész és .cs k. udv. szállító Bécs, L Tuchlauben 9. A vidéki gyógyszertárakban és anyagkereskedésekben határozottan Moll féle készítmény'kérendő az ö gyári elvényévelés aláírásával. 4.
Ki-nyert ?
Húzás április 7-én: Budapest: 82 55 66 41 43. Linz: 63 33 Trieszt: 5C 87
Húzás április 11-én :
Prága : 86 90 39 32 57.
Lemberg: 88 1 75 24 - ű.
Szeben: 49 54 21 63 79.
55 32 17. 15 55 44.
— D. A. Isten hozza 1 örvendenénk a ¦ikerén.
¦ — .Muraköz" szerkesztőjének. Ez nton ig hálás köazöcetemet fejezem ki figyelmedért,
— S. F. Fogadja méltóságod tisrtelet-teljes köszönetemet. Megkaptam.
— Ss. A. Sajnáljak, hogy másodízben nem találkozhattam veled-
— B 3. nem közöljük.
— B, K Szívesen megtettük, de jövőre közvetlen kérjük a közleményeket.
— E. P. Bpest. 2 írtját a jeruzsálemi magyar „Miatyánku költségeinek gyűjtéséhez csatoltam. Helyes?
— Sopron. Nagyságod k i 8 czikkeit is nagy örömmel fogadjuk. A hiányzó számot készséggel megküidöttük. Szívélyes üdvözlet !
— P. Cs. A. Szívesen megküldöttem Üdvözlet.
Felelős szerkesztő és kiadó: BÁTORFI LAJOS. Laptulajdonos: WAJDITS JÓZSEF
Universalis szántóekék
egénz vasbnl, ésaczéllml küld a legjobb minőségből és legolcsóbb áron
Oiri és Társa
mezőgazdasági gépgyára
JE* n _Á_ C3--B TJBN A
Oyári fiókraktár saját czég alatt. ¦ ¦ BUDAPESTEN.
Árjegyzékek kívánatra ingyen éa bérmentve
küldetnek.
3239 11—12
íiplTrfil
legjobb asztali- és üdítő ital, (ttünő hatásúnak bizonyult köhögésnél, ;égebalokná[, gyomor- ét hólyaghu-
5. rútnál. .
Kattoni Henrik, MM h Myni
A lesjobb
czigarett a-papir
a valódi
LE HOUBLON
franczia gyártmánya.
Cawley és Henry párizsi UtánzáHOktől ővatik
(*E rovat alatt közlőitekért nem vállal felelőséget a szerk.
tal
Hirdetmény.
Az országos m. kir. statisztikai hiva-A magyar korona országainak hely-
A rablók ekkor azzil a fenyegetéssel távoztak, hogy ha kiabálni mer, hát levágják az orrát. A szolgabíró azonnal táviratilag jelenté az esetet Zala-Egerszegre a csendőrhadnagynak, ki nyolez emberrel és a főszolgabíróval jelent meg a helyszínén s kezdetét vette a nyomozás. A pásztor és
ugy az adatok gazdagsága, mint világos beosztás s könnyű kezelhetőség által a legfokozottabb igényeknek is meg fog felelni. Szerkesztését illetőleg megemlítjük, hogy a mű két részből fog állani: az általános cs betűrendes részből.
Az általános rész a megyei és járási.
a vándor ugyan nem voltak sehol találna- 1 a törvénykezési, egyházi, közlekedésügyi tók. haueui a tolvaj azért csakhamar kéz- é.s pénzügyi beosztást fogja tartalmazni ; rekerült. Az egyik csendőr nagyon gyanús míg a betűrendes rész. mely a tulajdonnak találta, hoüy ily lopás vilígos nappal, képeni Magyarországot és Horvát-Szla-a falu legélénkebb utczájában. a plébánia- vonországokat elkülönítve fogja tártaival szemben, az Lskoia és a jegyzői iroda mázni, az egyes helységeket, pusztákat és közelrt>en követtesnék el. Ahelyett tehát, telepeket fogja betű oros egymásutánban hogy mártott kereste volna a tolvajt a mutatni. *
házban leskelődött. Gyauuja csakhamar' Midőn ezen uj kiadásra kamarakerü-alapöMiak oizonyulL Észrevette, hogy a lelünk érdekelt köreinek, különösen pedig kisasszony a kamrában gondosan igyek- az ügyvédek, jegyzők, gyárosok, nagyobb szik letiporni egy téglát Araint a kis- kereskedők és iparosok figyelmét felhiv-asazooy eltávozott, fölemelte a téglát s juk. egyúttal tudtul adjuk, miszerint ezen alatta egy papírcsomagot látott. Ö nem ¦ mű árá\kemény angol vászonkötésbeo 6 vette fel hanem odarendelte a kisasszonyt' forint előfizetési árban van megállapítva, s fölvétette vele a téglát és a papircsoma- \ holott a bolti ár 8 forint lesz.
got, melyet fölbontva, előkerült az „elrabolt" 200 forint A főszolgabíró a kisasszonyt azonnal letartóztatta s ez bevallotta, hogy a pénzt csakugyan ö rejtette oda. A plébános húgával főzték ki a tervet, mert atyja nem akart neki ruhára pénzt adni.
— Nagy-Lengyel bői Írják lapunknak, hogy ápr. 9-éu Zieger Ferencz egyhangúlag körjegyzőnek vápisztatott meg.
—- Sághy Zsigmond színigazgató ur nem csalódott szinpártoló közönségünkben, midőn Jászai Mari művésznőnket vendégszereplésekre meenyerm sike rült. Három utolsó előadásában zsúfolt báz gyönyörködött S ezt jól esik registrál-nunk. Ugy halljuk, most meg Pálmai Lka művésznő érkezik közénk. Helyes, örvendünk s közönségünk hisszük őt is méltó lelkesültséggel fogadja. Nagy Ibolyka kisasszony, a nemzeti szinház ez elsőrendű tagja van mGst nálunk "vendégszerepen. Választott darabjai „Váljunk el", „A csók" és „A czigány". Moóri Sándor, színtársulatunknak* e szorgalmas é" valóban jeles tagjának jutalomjátéka a héten lesz. Óhajtjuk, hogy méltó elismerésben részesiteasék, mit mégis érdemel.
Az előfizetési pénzek közvetlenül az országos m. kív. statisztikai hivatalhoz (uj kereskedelmi miniszteri palota) czim-zendők.
Sopron,.188S. évi márczius hó 21-én. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Gyászhír helyett Örömhír, valóban meglepő fordulat, ki hitte volna, hogy szegény öreg még valaht felgyógyuljon. — ó maga beszélte nekem a műit héten. — Már egészen el voltam késziiive a halálra, — monda, minden féle gyógyszert az o.vosok megitattak velem, de sajnos, bajom jobbulás helyett mindig rosszabb let', igy egy napon tudomásomra jött, hogy a Warner-féie „Saffe Cura" vese és szívbajokban nagy eredménjnyel hasz náltatott. Eltökéltem magam és vettem belőle, az első üveg elhasználtan, már daczára, hogy hetven éves vagyok nagyon helyre állított, a második üveg teljesen meggyógyított. No nasyon szeretem, hogy igy van, majd én is fogom
Hivatalosan jegyzett- piacai-árak Na^y-Kaiiíxsan :
¦1888. ápiilis l-l. Buza legjobb 7 frt 20 kr, közép ü frt 90 kr. — Rozs legjobb 5 frt 80 kr. közép 5 frt 40 kr. — Árpa legjobb 6 frt, közép ö frt 60 kr. — Zab legjobb 5 frt kr, közép 5 írt 40 kr Tengeri 6 frt. Széna 3 frt.__
Szerk. üzenet.
— V. K Ürömmel votLük szí ?e» levelét, legnagyobb készséggel intézkedünk.
— P. Bl. J. Nagysád ujabb beszély ét íirílmmel veszszük s az egészet egyszerre kérjük beküldeni
^- H. R. J.'ívo számban megemlítjük.
— y. J. Megérkeztünkkor azonnal válaszoltunk a nsi. levéllel egyesitSleg.
— KI. Postára adtuk.
— „Tavasz jő." Természetben, de nem ily rosa versben óhajtjuk már.
— K. E Rendben van.
— DL. Illetékes helyen most készítik.
— V. P. VéletlenOl akadt kezünkbe ax a fogalmazvány, ennek nyomán tudomására adhatjuk, hogy az l»39-ki pesti irvi* károsultjai javára N -Kanizsán 465 frt 25 kr gyűjtetett váltó pénzben.
— Ch. F. és K. KI. Intézkedtünk.
— K Gy. Rendelése szeríut küldöttük el két csomaggal.
— H. L. jövőre is kérjük.
— M. F. Bpest Azonnal elküdetett
Wiesbadent Koch-brunnenso pirulák kaphatók a Wiesbadeni kuttigazgatÓ8ágnáI,
ugy az összes gyógy-tárakban és ásványvizkereskedésben; egy doboz ára 60 kr. A fenti pirulák a legjobb gyógyszernek vannak elismerve erős köhögés, rekedtig. ULJ á torok és gyomor elnyal-kodási bajoknál rendes használat utá n pár nap múlva megszabadulva érezzük magunkat e bajtól. Főraktár Ausztria-Magyarországban BRÁDY 0 gyógyszerésznél K r e ra s i e r-b e n (Morvaország.)
Ezen papir megvizsgáltatott Dr. JJ. Polil Dr. E. Lttdvig, Dr. E. Lippmann bécsi vegyészeti tanárok által, kik a legjobb ajánlatok adták, ugy a kitűnő minőség, valamint ac egéssségre nem .ártalmas tiszta voltáról, s hogy. mint ilyen, á maga nemében egyetlen.
++++++++++++++
W ÜLTNEK, M.
baak éi bizományi üzlet Budapest, IV. kis hid-uteza 9. Eszközöl kölcsönöket ingatlanokra. Elhelyez kereskedelmi váltókat. Elfogad tőzsdei megbízásokat 3^90 3 -10 ++++++++++++++
TAHCSA. GYÓGYFÜRDŐ Vasmegye. Vasúti állomások Szombathely és Aspang
hira glanhersós vasas-jürdv. Az idény megnyitása május 20-án lesz.
Ásványvize megrendelhető az igazgatóságnál. 3300 -2—c Fürdő feliigyelőHég. ^
X
Az évi elszállítás 2.000,000 paiaczk.
Ä *• § ;2 z 6
till
Üli!
P
.L0 3
2 f*5!
0 9 9
a
11
0
fi. -3
i ' 0
H 3
le! (0
S «
X E >
W
üti
•*« ifi S<

¦SR
Saß
«Iis-
11 I ÍÜ
•regojBACZ IS81ZS9DJ8 zb }0)BiB§iozs ongjra
HrSZOXHETF.niK ÉVFOLYAM " " "~____.-_----;__^Z^-^^^a^^S
ftVANYUUlZ 818 NIKOLAS SAMU
ALAI KÖZLÖNY
ÁPRILIS H-én.
f\XX
X
:-<
;< X X X X X X X
>< (jiyógyhatása ; it^t*''e ^ Étrend
Európának iagdusabb natrium-litium ásványvize. (Szétküldetett 1887-ben egy millió liter.)
légzési-, emé.zté.i- «. bnmatt hantáiméiban. K<Uoel*(e. faltattMi h4lfMb««»<é»l>»pj
X
X
x I
Xi X
XI
K
templom-.
kB8« zbeo
I egysnerí-
& Üvegalakok: ,\J
ÍJ As eredeti alakol
"széw^Ulium m^vfölj nagy mértékbea, eddig ismert'egyetlen ásYányvi
B^S^cTömScaaedvrel, czukorral vegyítve a l-'guditóbb és élénken fölhabtó italt képei, „ mindlegelóketöbb ív„er ragálya betegségek ellen - de kfitött éa félig kölóti szbisav, melynek J következtében kinyitott üvegekben is napokon át megtartja erejét, és ¦/. liter közönséges savanyuvitüvegek. i'.'l é*i V, literen eredeti alakú pulaczkokban. alakok légmentetségi töltésük miatt sokkal txéniavdnsabbak gy-ígyczólokra i
iidinbil'li ajaulha'ók.
A viz eredetiségének felismerése ezéljából minden dugó felületére X i ii i. i • _¦_ ______ i___;~«é,,„ »S
X X
X félköralakban „Kadein" név van • beégetve.
X X X X X X X X
L'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX D
oooooooooooooo
íépig.
szép lakások, kitüuö étkezde olcsó árak.
BcTebb iratokkal és birmmeiy felvilágosítással ingyen és bérmentve szolgál
Az Igazsatöa&g. IV Kizárólagos főraktár Nagy-Kanizsán, MARTIW és HtBER uraknál. ~VM
-Közegen Fenvie.J Miksa. Zala-I-ösön Birger Pál, Jánoskáéin Terc. ítajf, Bogláron HocbstSdter ««.f. .nsei Fm°u«. Vaísirolt h.bn Farkas, CM, A p., <!.**, Se-lj-Alidon Nids.y Alajos, C.6k01)=,l Beck tMttjr.k, Gy Melléken Scblesinger .1. czígckníl •í—
szoba-, czég-, bútor és épület-festő Sag)-Kanizsán. Ajánlja magát a t. cz. közönségnek minden a fent sorolt szakmájába vágó mnnkák átvételére, melyek jo.inyo.aii, dús választékn legújabb minták elömntatása mellett eszközöltetnek. (Lakik: a m. k. t&rvénysxék átellenében.)
8811
I
STB 2NT.
szeges gaxcsi
GROSSMANN ** RAUSCHENBACH101
B XJ D A J=* 33
Tudósítást
KyártmanyaluK könnyű ttajtása,
csekély fűtőanyag fogyasztása - igeu nagy munkaképessége -—
i nemei; tiüm lisiülisi és osztiliozisa, talamiit erős iierfcezete letinietékí összes
eddigi szánms Tevúiok nynjtanek, kiknek névjegyzéke s t. garda úrik rendelkezésre áll.
GROSSMANN a RAUSGHENBACH
első mw wtowi zepgTSra. Budapesten, külső váezi-ut 7-ik szám.
___I
Mindenki
tisztességes módon mindennemű törvényes
részletre való eladása.által évenként legalább 1200 frt keresetre tebet szert. Tudakozódások FUOHS H. váltóházához BndapéstDo-rottya-uteza 9. intézenáök.
3013 3—10
Áz építészeti idény megkezdtével, bátorkodom azon tisztelettel jelentésttanni, miszerint raktáromban a legkitűnőbb minőségű
Épitészeti-mész, hydrauli-mész, román cement, 1* roman-cement, valódi perlmoosi-eément, mező-és vakolat-gipsz
készletet tartok eredeti gyári árak melleit: továbbá: a helyben njonnan szerkesztett prés rendszer szerint berendezett cement-áru gyáramban, kitűnő és valódi portland-czementböl lemezeket, természetes, vörös és fekete színben, különféle nagyságban, közönséges és mesterséges márványban gyártok: mindennemű épület-diszitinényeket szállítok, elvállalok cement-építési munkálatokat u. m. : venecziai-terrazi, gránit-, mozaik-padozat, cement talapzat, vizvezető czement ¦ csatorna, falak szárazzá tétele, vízvezetékek helyreállítását, szarvasmarha abrak sorompók; abrak-lehütö-kádak éz vízgyűjtők elkészítését
Steyer homokkövet, karszt;- és karrarai márványt, kelheimi, mettlahi, keramit és karraral-márv.Vny lapokat, elszigetelő kátrányos lemezeket — különösen előnyösek falak száraz állapotbani megtartására — kőszénkátrányt asphalt kőfedél, pép-lapokat tűzmentes téglákat — keresztgátakat, falkapcsokat, a legjobb minőségű vasbúi úgyszintén gazdasági gépeket és szerszámokat stb. a legolcsóbb árak mellett szállítok; általában minden az építészeti és gépszakmába vágó megrendelések a leggyorsabban és legjutányosabban teljesíttetnek.
Ezenkívül becses tudomására hozom, hogy tűzmentes tiszta chamotte kályhákat a Jegjutányosabb árakban folytonos készletben tartok. 3303 3-3 S.a.RTORY OSOÁR
Nagy-Kanizsán.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
MOLL SElDLfTZ POR
Tavaszi gyógyítás
Nyári gyógyítás
Öszi gyógyítás
Téli
gyógyítás
sat attor
ha minden doboson a gyarjeey egy sas és MOLL A soksxorositó i-aég látható
Gyors gyógyhatás makacs gyomor- é* alt*«tba;ok, gyomorgörcs, nylk, gyomorégés székrekedéseknél raajha-jok rértolulas aranyér én a legkülönfélébb n3i betegségeknél. Eyy eredeti dobos használati uiaaltásaal 1 frt. Raktárak az orsaág minden nevezetesebb gyógyszertáraiban MOLL A. gyógyszerész os klr. idvari szalllbi, Stadt Bécs, Tuchlanben 9
NaponU izétküldéi utánvét mellett. 2 dobosnAl kevesebb nem küldetik Eilssserei MOLL A. urho: Bíoahee.
Ü1Ő foglalkoziLtomnal fogva *z 5n Uoll-féle Satdlíti porai igen jó hatást gyakorolnak; ismerem ezt egyster s mindenkorra s kívánok érte azivélys .Isten SzasSn meg'-et exek a gyomrot jóvá én fót kttnnyüvé tessik.
Tisstel ettél Steliki Hm. F. leikés- Hoonetschlagban
Legjobb bedörzsölő szer
feSszTéay, esni:
és minden meghűlés, betegségek ellen.
védjegyét é* xláirásÁt viseli.
«r«s basználatköszvény, mindennemű testfájdalmak és
(lakjában minden Kérelem ól sebnél, daganatok gyullada-vegyitve hirtelet ronmUét, hányas, kólika és hasmenésnél.
Egy üveg ára használati utasítással 80 kr. • e
Baktarak az ornág minden gyógyszertár és anyag kereskedésb>n.
HOLL A. ayigyiieresz cs. klr. ndvarí szállító Béct, Stadt, Tuchlsuben 9.
Elismer«¦ >.::.:. A. yógyszerésx (tfhos Bécs. EitQnó Moll-féle fraucsia borszesz ét sója vidékemet; bihetlenül maködiik Küldjünnekem bO üveggel, ssivel az emberiség segitságérekéizletet óhajtok tartan magamnál Mély tisztelettel
3062 37-52 tttntf, lelkéw Uicholapbaa.
Raktárak Nagy-Kaniasán Bflas J. gyógyszarésx, Rosenfeld Adolf, Festel-bofer Jőnef, Prexlmaej és DeoUch uraknál.
MOLL-FELE FRANCIA BORSZESZ ÉS SÓ
Csak valódi ha,m:oien üveg MOLL A.
Bedümölésül si bénulásnál; burogatás soknál Belsőleg viitzel
oooooooooooooo
.Máriaszelli gyomorcsöppek..
Kitür.ö hatású szer a gyomor minden betegségeiben.
Vedjegj'. i'OlülinulhatutlJtn *tvicyhiíny,
Byoiiv.riíviiiKt-srK. rusz íllaiu Mi-k-irt. felftvódaa, savanyu relMfTmrs, fcóllka, (fviniiijriiurut, gTomorégés,
bomok- '¦;> ilarakrpiÖÜL's, tobagói nyillicnsci'uz'Vltm. sárgasaK. undor és bknyás. fiJraÜJ- (h« » gyomortól ered), gyOnOTgOrCS, sztk«iorulks, » ny>-munuik ételekkel italukkal való túlterhelése. K.liazták, lép-, ma)- és sranyeres bsUktalmak eseteiben. — Eey üvegese ára basznátaU nta-sitasKal egyött 33 kr.. kenős pa-laexk >30 kr.
Központi szétküldí-s BtuJy Kirolj ByiifTTszerészAlUl Kremsierbtn (Morvaország).
Kapható minden gyógyszertárban.
Óvá*: A valódi mirinczelli tycimorcsoüpeket sokat uarai*!tják és ntánozük. A Taludliiár jeli'ül minden üvegnek piros, a fenti védJeKytryel ellátott borítékba kell göngyölve lennie és a minden üvegbe* mellékeli használati ntasltásoD mek* kell jegjezve lenni, bugy az Kremiierbea Uuaek Henrik könyvnyomdájában uyo-BVtOtt. »0
KapbatÓ N.-KanÍ-sBÍD: Práger Bó" la Kadarkutoa: Beck B., Kapoev.: Csol" o«r Vincié, Babóchay Kálmán Marczali' baní Kflröe Viktor Meronye Fleischer S-Nagy-Bajom: Kíröaríajos, Oloocaon Brilcs 1 éla gyógyszeréét uraknál. 31G2 24-02
Tschinkel
Valódi
TscMel lm
(kitűnő pót fügekávéstb.)
kávé
A Ipgjobb pótkávé minden kávéhoz kel- , lemes ízű, használata nagy megtakarítást . M-
50
A b.-magyaródi urodalmi legelőre kővetkező feltételek alatt béreltetnek marhák : Ugyanis a bérló fizet:
darab csikó után.....8 frt — kr.
, í — 2 éves szarvasmarha után , 3—4 ,
, 1—2 , bíval borjú , 5 . — » , 3-4 „ bival „ 6 , 50 „
A legeltetés ideje kezdődik: április hó 24-én. az él-hajtás október hó 15 én történik meg, megjegyzendő azonban, hogy a fiibér fele a legelőre hajtáskor fizetendő le és aki az emiitett október hó 15-én tul hajt el, minden darab után egy forintot fizet. ÜEODALMI INTÉZüSÉG.
o o
ooooooooooooooioooooooooooooo
Megrendelési czim
: A Dreüer Antal-féle Mii patait f és
BUDAPEST, vagT
DREHER ANTAL
KŐBÁNYA,
Csakis teljéién leülepedett, tehát tiikfíítiszU kiviteli sör livegtöltésb.en. * minősé* himis^tlan volta mellett k
Nagybani fogyasztóknak jelentékeny árengedmény.
Árjegyzékek mindenfelé ingyen ós /"bérmentve.
Mintán gyakran megtSrténik, hogy idegen készitményd és gyengébb minóségü sörök BDreher Antal kiviteli sör" caim alatt forgalomba hozatnak, a t. cs. Dreher-féle kiviteli sür fogyasztóknak a hatóságilag oltalmazott tlvegcximkét, melyen a Dietricb és Qottschlig éa a Dreher Antal név okvetlen kell, hogy rajta legyen, kiváló figyelmükbe ajánljuk.
.elküldése, folyton friss Mtség vállaltatik.
Figyelmeztetés
XKKK«KK*KXKXXKKK*X*XXS***XKX
X
IX
eredméQye7..
A cs. és t. ml
mn eredeti
Selmsczi pipa és pipaszar-gyára
Takác* O. Vendel Zólyomban Selmecz mellett.
Legjobban sjánljs uj szerkesetii kitár.'!:.;: sssb.
„Epszseö Paleit-jljílt"
Mind ily .patent pipin" ss országos cxitrter aranyban és a „szabadalom" sió van bevésve. Képes mintalapok és , árjegyzékek kisioatra, bérraectre küldetnek '-3246 0—10
Bolhói bérletem
f. hó 24 én megszűnvén a következő tárgyakat szabad kézből Hallom :
Ökrök szekerekkel, eke boronyAval. lovak kocsival, finom fiatal anya birka bárány nyal, toklok. galyabell tehéD. üsző. tinó és bivaly, egy jó karban lévő 8 lóerejü. gőzmozdony, 3-as ekék, sor- és szóró vetőgép, valamint m&s gazdásági tárgyak.
Weisz Igoáíz
Bolhán (Somogymegye) a babócsai állomástól negyed órányira.
ti
it %
u
X X X
X X X
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Wajdits Jósaeí UajtTijooadái&ból Nsgy-Kaaizsia.
NAGY-KANIZSA, 1888. április 2Üén.
szám
F.l&fitettKi ár
egész évre . . . 5 frt — — fél évre . . . . 2 fr SO kr ¦ --¦ ¦¦¦!¦•¦ . . . 1 frt 2n kr
Egyei tzán 10 kr
H I R Iit T18 EK Ö hasábos petitsorbsn 7. másodszor Ii. 1 minden további sorért h k NYILTTÉBBEN
petit soronként 10 krnrt vétetnek el Kincstári illeték minden egyei hirdetésért 30 kr. fiaetendSk.
Hnszonhetedlk évfolyam.
A lap szellemi" résrét ÜletS ko*U
menyek a szr-rk-aztöséghez. anyagi részét ületü közlemények pedig a kiadóhivatalhoz bérmentve' intézendük : Aagy-Ka ni* san takarékpénztári épület
Bénr.entetlen levelek uvm fogadtatnak el
Kéziratok vissza nem küoetnet
'A nagy-kanizsai „ Kereskedelmi iparbank', a nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó-egylet, a B nagy-kanizsai kisdednevelö egyesület" ^ -nagy-kanizsai keresztény jótékony nöegyletm, a ^nagy-kanizsai tiszti-önsegélyző szövetkezet", a 9soproni kereskedelmi s iparkamara" nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Hagyan. ós hányféle módon nyilváníthatják a nők hivatásukat az életben.
(Folytatás.)
Hazánk, hála a jó égnek, nem szenvedett hiányt soha jó anyákban, hú hitvesekben és derék házinökben; és bizonyára ez volt egyik előidézője nemzetünk nagy életerejének, melyet annyi vész és küzdelem, harcz és balsors nem bírt megtörni. De nem szenvedett hiányt jeles honleányokban sem. Hisz ott vannak a történelem lapjai, tudjuk azt, hogy mily
Az a ..íoHzak, melyben a nők karddal védelmezték a hazát, s igy nyilvánithaiák honleányi érzelmeiket, már elmúlt, a -középkor egész története magyarázhatóvá teszi a nők férfias felleíkülését, a vitéz, decsakis vitéz kor volt az, midőn még a vas az anyagi erő volt a fő, az döntött határozott országok sorsa felett.
Az a korszak Istennek, legyen hála érte, már elmúlt; népek sorsát nem ütközetek dönti s el, nem fegyver ős erós kar vívja többé a csatákat, hanem eszmék és erős értelem.
bósnő volt: Rozgonyi Czeczilia, Zri- \ nyi Ilona, Széchi Mária, Losoncinál kSzelmnltban « Jelenb™ '«
és azok a többi magy.amaMnok.akiKÍ""2^ ügye. érnek véget, anélkül, sokan voltak ! ! j hogy egy csepp vér is folyna, s mi
Amagyarnók semmi körülmény,' m^ai 15 «°Jesebb győzelmeknek viszonyok bármily változása köz-!TOl'nnk és tanu. a szellem
>iterén, mint a melyet csatázáeok va-
ben sem szűnnek meg szeretni a hazát, melynek gyermekei; és azért talán nem - is hiszem, hogy párja
laha kiküzdőttek. A nők nem maradnak hátra; ha méltók akarnak
volna a magyar honleányoknak!
; lenni ősanyáikhoz, kik a csaták fer-Fölösleges volna indokolnom é getegeibe követték férjeiket és atyáivonzódást, de származzék az a nők kat' nem elmaradni íérjeik-áíkotásából, mely szerint szivők egé- és atyáiktól a szellem harczában, szen a szeretetre lévén alkotva, nem mel^tó1 a haza sorsa beelégszik meg egyesek szeretetével,I Nem akarjuk többé ellenségein-Bzármazzék azon,, jtz egész emberi- ket lemészárolni, hanem barátaink-seggel közös tulajdonságból, hogyjká tenni, s a nők_ fontosabb sze-senki sincs teljesen kielégítve azon repet játszhatnak itt, mint az ókorban álláspontul, melyet elfoglal, hanem \ kardos kézzel; s a győzelem száz-mindig messzebb messzebbhatót óhajt, szar elónyösebb. mint & melyet fegy
vagy végül a nevelésből és abból a csudás delejes hatásból, melyet a szülőföld, az édes haza szent eszméje gyakorol az érző szivekre, mon-
-•űúoí. származzék az bármily okból: annyi elvítázhatlan és a tapasztalat
1 s józan értelem által elismert tény, hogy e vonzódás nyilvánulásai elé gátakat emelni nem lehet.
A nök hűn végezve hármas (feladatokat, kilépnek a ház szük koréból és szivök nemes sugallata szerint többekre kiható, de mindig nemes állást akarnak elfoglalni a társadalomban.
ver vív ki. A nőknek mindazonáltal belül kell maradniok a gyöngédség és szerénység határain, melyek nőisé-güket jellemzik. A nőiség egyedül biztosítja őket, hogy hivatásukat, annak bármely nyiivánuiásában is teljesen betol thetik/
Oh, van számtalan mód, melyen a nők honleányi érzelmeiket nyilváníthatják, annélkül, hogy nóiségükün. vagy az ez által ófcet környező bű-bájon csorbát ejtenének.
(v*,6 k5T.) KoYáts Miilós
Tudnivalók.
— Az Amerikába való kivándorlás meggátlása. végett á belj|yminiszter a törTényhatoLágokhf>7, a-követícezö körrendeletet küldte^ szét: „Ujabb időben följelentések letettek az iránt, hogy a lakosságot számos titkos ügynök kivándorlásra ösztöuzi, a kivándorlás meggátlására tett hatósági intézkedések kijátszásának módjára oktatja, a kiutazásban elősegít, külföldi hajózási vállalatokhoz utasítja és ezen szolgálataiért mindkét részről anyagi hasznot huz, — figyelmeztetem a törvényhatóságokat ezen titkos ügynökökre és. utasítom, hogy azok kipuhatolása és az 1S81.XXXVUÍ. t-cz. 2-ifc §-a értelmében való megbüntetése iránt intézkedjék. Minden egyes eset, a melyben az idézett törvényszakasz alkalmaztatott, hozzám sülön följelentendő."
— Fölmentés a népfölkelés alól.
hogy pályázhatnak osztrák: vagy magyar állampolgárok fiai, a kik legalább 14' s legfolebb 16 évesek s jó sikerrel végezték a középiskola négy osztályát A ki hat osztályt végzett a tengerész-akadémia második osztályába léphet A folyamodványoknak legkésőbb augusztus elején Bécsben kell lenniök, a közös hadügyminiszteriura tengerészeti osztályánál.
— Trefort miniszter körlevelet intézett az egyházmegyei főhatóságokhoz, figyelmeztetve Őket bizonyos, a közegészségre veszélyes szokásokra. „Ily szokásnak találtam — úgymond a miniszter, — a halottaknak az iskolás gyermekek által énekléssel való kákisértetését, mely némely vidéken, kivált a protestáns felekezetek iskoláiban, még ma is divatban van. Nem említve azt, hogy a gyermekek gyakran egész délutánokon át az iskolától elvonatnak, ama szokás főleg közegészségi szempontból kárhoztatandó. Járványok alkal-
A m. kir. honvédelmi miniszter elrendelte, ] mával, melyek, fájdalom, oly gyakoriak, a
hogy a közszolgálat teljesítése vagy annak érdekében a népfölkelési tettleges szolgálat alól ideiglenesen fölmentett egyének nyilvántartását azok a járásparancsnokságok kötelesek végezni, melyek területén az illetők honilletöségi helye fekszik. A nyilvántartás vezetésére a min. részletes utasításokat ad s meghagyja, hogy a fölmentési nyilvántartásból rendelete nélkül csak azon egyének törölhetők ki, a kik a népfölkelési kötelezettségűknek teljesen megfeleltek vagy okmányüag bebizonyítva van, hogy elhaltak.
\— 4 régi forintok. Az 1866-iki s forgalomból bevont L kibocsátású egy frtos államjegyek már csak 1888. június végéig cserélhetők ki a közöv pénzügyminisztériumhoz intézendő szabályszerűen bélyegzett folyamodvány alapján. Június után többé a régi forintosok be nem válthatók.
— A hivatalos lap pályázatot hirdet a fiumei hadi tengerészeti akadémiába lépésére, A jövő tanév elejével harmincz-hat ingyenes és féidijas hely fog megürülni-Ezekre csak tisztek s udvari vagj^&Hami-f hivatalnokok fiai pályázhatnak; de fizetéses növendékekül föl vesznek másokat is. Az évi ellátási díj 800 frt A tanfolyam négyéves s a végzett ifjakat másodosztályú tengerész hadapródokká nevezik ki. A fölvétel részletes föltételei a hivatalos lapban olvashatók. Csak azt említjük meg,
gyermekeket a megfertőztetés veszélyének kiteszi és a járványt terjeszti. Késő őszszel, télen és tavaszszal pedig a többnyire fogyatékosan, öltözött gyermekek órákon át a rossz időjárás minden káros behatását kénytelenek elviselni, lábuk átázik, testük megfázik és torkukat a hosszú éneklésben, szélben és esőben szerfölött megerőltetik, minek folytán minden ily alkalommal néhányan megbetegednek. Ezen körülményekre van szerencsém a főhatóság figyelmét oly felkéréssel felhívni, miszerint minden rendelkezésére álló eszközzel oda hatni szíveskedjék, hogy ezen szokás lassankint teljesen kiszorittassék, főleg pedig saját hatáskörében intézkedni méltóztassék, miszerint járványok idejében és a ro isz időjárású évszakokban az emiitett temetési szolgálat egészen mellőztessék "
Nagy-Kanizsa város tanácsának jelentése 1887-röl.
(Felolvastatott a képviielótsstoletn*k 18S8. évi raárcz. tartott ülésében)
(Folytatás.) • r IV.
Pénztár-, adóhivatal- és adóügyről. A lefolyt 1887. évben a városi adóhivatalnál előfordult az 1885. évi XLTV. t cz,, valamint a városi szabályrendelet XII. fejezet 70. éa 72. §-a értelmében a
nevezett hivatalhoz utalt pénztári művelet s ügyforgalom a következő :
a) A földadó kataszter nyilvántartásában előfordult, bejelentett és hivatalból fölvett birtok változási eset 1887. évben volt 416, mely változási esőtek az egyéni birtok-ivekben szabályszerűen keresztül vezettettek.
b) Kivettetett a földadó 2564 birtokosra s előiratott az adófőkönyvre egyénenként.
c) Kivettetett a házbéradó az 1868. évi XXEL t czik 4. §-a alapján 2248 háztulajdonosra s előiratott a főkönyvre egyénenként.
d) Kivettetett az I. és IL oszt kereset-adó és előiratott a III., IV. oszt ker. adó, tőkekamat és járadékadó és a nyilvános számadásra kötelezett egyletek adójával és a hadmentességi dijjar együtt az adófökönyvbe egyénenkint.
ré) Kivettetett a törvényhatósági pót-adÓ, melyben benfoglaltátik a katona-be-szállásolási pótadó, kórház és betegápolási alap és a megyei nyugdijalap, és előiratott a kivetési és beszedési lajstromba egyénenként.
f) Kivettetett s a főkönyvbe egyénenként előiratott az egyenes államadóra töry.ényhatóságilag engedélyezett községi pótadó.
g) Kivettetett és előiratott a közmunka-váltság, úgy a természetben leszolgálandó országos és községi közmunka egyénenként.
h) Ezen felsorolt közterhek viselésében 1887. évben előfordult pénztári forgalom az alábbi forgalmi kimutatásban pontosan kitűntetve lesz.
i) Kamarailleték 721 kereskedő s iparostól befolyt összesen 725 frt 16 kr.
k) A nagy-kanizsai kir. adóhivatalnál a kiküldött fizetési meeharyások'és a foganatosított végrehajtások folytán 1114. tételben befolyt 15.319 frt 4 7 kr.
1) Fizetés iránti megintés kiküldetett 4842, illetékfizetési megyhagyás 1656 darab.
m) Végrehajtás (zálogolás) foganatosíttatott 2785 esetben, árverési eset előfordult 13.
n) Pénztári átadás történt 3, véletlen pénztári rovancsolás részint a kir. adó-felügyelÖ által, részint a polgármester úr rendeletére 6 esetben.
o) Adói'leték s egyéb ügydarab tanácsi iktató szám alatt beérkezett 3735 drb. ebből elintéztetett s illetékes helyre
Tár ex a.
Sätet az eg . .
Sótét az ig, hull a zápor, Sötétebb a **ivem százszor Hull a köayem sápormddra Pakete gyász koporsódra Éltem letűnt csillaga !
Ha leballt a záporeső, Ssétazzkad a sötét felhő; Hajh! de az ód tasgény szitám Nem szakad meg keserriben, Csak fáj, oaak fáj szüntelen.
Áldás as ég minden csSppjc, Átok ax éa szemem kooyjs, Tégad átkos irigy halál: Mért engem is el nem véauz már, Ha tó le elszakasszál,
„Ború után derül az ég* Virág viral, idül a lég ; Könnyeim hajh : mind hiába Hullnak a legazebb virágra, Rózsám hervadt arczára.
Sairárváoy ég a kék égen .... Nsm jelent az .békét" nékem, Fáj nskem az élet nagyon, Nincs számomra több nyugalom, Csak u nálad angyalom 1
KKIEDRICH FERENCZ.
Falusi történet.
Népies elbeszél éa.
Irta: Seperné Nagy Cornélia.
(Folytatás.)
Örzsét az nap este úrnője a szomszéd íaluba küldte, hogy a más napra való hust hozza meg a mészárszékből (mert helyben nem volt) s midőn onnét vissza-
térőben sietett hazafelé, hát a falu végén csak elállja ám útját az öreg Lökérné, János anyja, s haragtól hevülő arczczal imígy szólítja meg őt:
„No te semmirevaló, élhetetlen teremtés, hát ínég mindig a fiadra tátod a szádat, azt gondolod, az lesz a sült galamb, a ki bele repül majd a szádba ? ! Iszen csak várd, de biz abból nem eszel. Majd bizony ilyen k'ódís leányt vesz el; különbet is kap az én fiam, meg van is már neki külömb is. Jobb lesz, ha más után veted ki a hálódat, mert ilyen hitvány teremtést ugy se fogadnék a házamba. Majd bizony nézze meg az ember, te szemtelen, te I"
„Mit bánt engem nénémasszony l — nem vétettem én magának semmit — szólt Örsze kitörő indulattal, — hagyjon nekem békét; mit áll az én utamba, mikor én a maga útjába egy ágszálat sem teszek. Tehetek én róla, hogy János fia utánam járt, nemfutottam éa ő utána soha se, meg nem is tatom rá a számat, ne féljen."
aNo ne is tátsd bizony ! mert ha ellenemre el akarna venni, vagy te elmennél hozzá, hát biz Isten besoroztatnám, mielőtt szándékát végrehajthatná Igenis, berukkoltatnám katonának, inkább, mintsem hogy mást hozzon a házhoz, mint a kit én akarok. En pedig már kiválasztottam a számára egy derék jóravaló leányt, olyan jót, kinek még az epéje se keserű, a Beczó Rozit Azt hát, a Beczóék Roziját Most hát tudod a szándékomat, hallottad a magam szájából, ha még mástól nem hallottad volna és amit én kimondok, annak ugy is köll megtörténni, mert én azt ugy akarom 1 r- megértettél ?"
, Megértettem — megértettem — monda Ürzse szaggatott hangon. — De hát édes nénémasszony — folytatá köny-nyezve — miért haragszik tulajdonképen én rám ? azért, hogy én szegény vagyok, szegényebb mint a Beczó Rozi — azért ? Tudja-e, a gazdagság, nem ád boldogságot, és a János fia még boldogtalanabb lehet a vagyonos Beczó Rozival mini én velem lett volna. De ne féljen 1 én utjokba nem állok. Csak azt az egyet/mondja meg nekem nénémaszszony,1 de igaz] szivére : ha szereti-e János a Rozit, és mondta-e hogy elveszi ?'
,Ha mondta-e ? hát persze, hogy mondta, — feleié Lökérné zavartan — mondta hát, és meg is szerette is már előbb, csak te csábítgattad el tőle, meg most is szereti még, mert már visszatért hozzá"
-Igaz hitére mondja ezt néném ?"
„Igaz hitemre'1 — dadogá ez téveteg tekintettel.
„No jól van ! Én miattam ne Boroztassa be a fiát De aztán majd lesz idő, midőn rá gondol a szegény Orzsére, de már az későn lesz. Tudom, megemlegetnek mind a ketten. Isten vele néném !"
Es szegény örzse friss futó léptekkel távozott Lökérnétöl, ki bámulva nézett utána. De alig ment vagy husz-harmincz lépésnyire, meg már Beczóné állta el útját Örzse tisztességgel köszönté Őt. ö pedig mérges guaynyal viazonzá :
„Adjon Isten szép menyasszony I — Hát a koszorút megkötötted-e már ? nem tom, nem hervad-e el, mig a'fejedre kerül. Ugyan messze van a vőlegény :— sokáig is késik, nem tom, jön-e majd hozzád. — Kjkr is reá várni, vagy te mégis vársz reá? szegény örzse 1"
„Nincs időm beszédjét hallgatni, sietnem kell, — Isten vele nénémasszony !„
„Időd ? — Kedved nincs — ugy-e, tudom, tudom 1" Kiáltá utána a gonosz szivü assszony.
„Hahahal — nincs idejej" s guny-kaczagva ment Lökérnéhez, Örzse pedig tántorgó léptekkel tért be a kastélyba. Sápadt, arcza s remegő hangja mindjárt feltűnt a házbeli cselédségnek, de még úrnőjének is, ki részvéttel kérdé tőle : —
„Ugyan mi bajod te leány ?"
„Semmi, semmi, köszönöm kérdését, csak a gyomrom fáj egy kicsitu
„Szegény te, melegíts rá valamit, — vagy ha kell, adok gyomorcsöppeket — jobban lész majd mindjártK ,
„ Csókolom a kezét tensasszonyság iszen már is jobban vagyok, nem iszom semmit'
Ily erős lélekkel küzdé le mély fájdalmát. Este pedig beállított hozzá Istók látogatóba. Mit szóljak ? A nő nem volna nő, ha a sértett hiúság — még inkább ha a sértett becsületérzet nem fájna neki s ha azt megtorolni nem igyekezne.
Szive vérzett az átélt lealáztatás és csalódás miatt s habár még mindig kételkedett János állítólagos hűtlenségében, mégis Is tokot a lehető legnyájasabban fogadá Szegény, pedig még pár héttel előbb nem szenvedhette és el nem fogadta volna Macsák Istókot a világ aranyiért sem. Hisz még akkor szerette János és ő bízott benne, de mcst ? Nem, nem mu tatja ö ki fájdalmát senkinek, ne neveseiének az ő bánata fölött Hadd hallja meg János, hogy ö se üti falba a fejét miatta, ha hűtlen lett is hozzá.
Es a szerdai látogatást követte' a
szombati és ismét a másik szerdai, örzse szíves volt Istókhoz s ez meg tulboldog — édes remények dagaszták keblét, hogy Örzse utóvégre is nejévé lesz. — E közben János a távolban feszült érdekkel s sokszorozott szorgalommal dolgozott : hisz Örzse lebegett szeme előtt mindenütt és mindig, Örzse az őszivé bálványa, kinek a kedveért soha se volt neki sok a munka. Mert azért sietett ugy az' aratással és csépléssel, hogy minél előbb, minél több pénzt gyűjthessen Össze. És igy előbb egyesülhessen Örzsével örökre.
Örzse szegény cseléd leány, ű meg szegény zsellér fiu lévén néhány forintot kellett összetakarítania, a min házát egy kicsit berendezheti s lakadalmukat kitarthatja. Igen, mert a legszegényebb zsöllér-háznál is szokott némi változást okozni az, ha „uj asszony" jön a házhoz és a lakodalmat — no azt meg épen egyik fiatal sem engedné eL — Tehát izzadt a munka hevében s oly epedve danolgatá a jól eső munka-szünetek közben :
„Te vag7, te vagy s»5ke kis Ián}', szemem,
[lelkem fénye Te vagy az éu életemnek -gyeden reménye, Ha ez az egy reményem is csak mnlauló álom. Nem leszek boldog, sem ezeo. sem a más *i-\__/ [ügon !
É^ számlálgatta a napokat, melyek öt közelebb hozzák Örzséjéhez, — igen az ö Örzséjéhez. — mert hát az most már bizonyos, hogy ők egymáséi lesznek, már hosszallotta is az időt, egyrészt, hogy felőle semmi hirt sem halló t, elhatározta tehát, hogy ir falujába az egyik legény tarjának, kit a többi közt különösen szeretett, hogy irjon nek: valami „újságot" a faluból, meg hogy hát az „Örzsének" áz
HUSZONHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
1888. ÁPRILIS 21 én.
elküldetett 2340 drb., 1395 drb. pedig adókivetés alapjául használtatott fel
Az összes adónemeknek előírása 4406 adózó fél adókÖnyvec3kéjébe.
p) Idegen hatóságok és közegek részére behajtatott s illetékes helyre elküldetett és pedig:
1) illetékben . . 340 frt adóban .... 3727 , 40 kr. Szeűt-Miklós részére 333 , 41 , Nagy-Récse részére 1786 „ 50 , r) Izraelita kultuszadó befolyt 225, frt 3 kr, fogyasztási adó befolyt 135 frt s) Elemi felvételi eset előfordult 1 helyszíni szemle újonnan épült háznál és bejelentett lak üresedéseknél előfordult lúl esetben.
t) Adóbizonyiívány illetékkiszabás czéljából kiadatott 430, birói árveréshez és kölcsönökhöz pedig 75 drb.
u) A felsorolt állami, megyei, községi és idegen pénzek esetről- esetre a pénzügyminisztérium által kijelölt módon s időben rendeltetésük helyére beszéUittat-tak, s iletöleg:piista utján elküldettek.
Ezen felsorolt pénztári művelet és ügyforgalomnja! járó s az itt meg nem érintett, de számos esetben előforduló kisebb különféle teendőket a pénzkezelés kivételével, az ellenőr, azadótiszt s ennek melléje rendelt 2 díjnok, a behajtásokat 2 állandó s egy időleges végrehajtó 2 becsüssel teljesítette.
ezeknek í 887/8 évre szólló költségvetés sodik sereg, mely szintén akkor vi-elkészitéae képezi hatáskörét 1 rágzik, ínikor az előbb emiitett, de
A városi közkórház 1886. évi száma- a virágzás késő őszre is benyilik, dása, ugy erről 1888- évre költségvetés . . * -' ' _
késziiésa leszerelésekről Wlón leltárak melr utóbbi az őszi rozsa neve alatt vezetése, pénztári ellenőrzési napló veze- ismeretes.
tése, vagyonmérleg készítése, ugy az ott A nevezetesebb nyári rózsák,
előfordult beruházások körül intézkedések meiyek számtalan válfajokkal birnai,
tétele a városi gazdaságba vágó teendői - u. ,t .l
továbbá, a vágóhig felügyelete, hol a lefolyt,lm a íOvetíezóK :
évben a marhavágáshoz kiadott 2518 A kén-rózsa (Rosa snlphnrea)
vágatási bárcza szerint 3359 drb. szarvas melynek levelei simák, hamvas zől-
marba, 497* drb. borjú, 985 juh és kecske dek |lajtía4Ín Tékony hosszú tuské-
metszetett le. továbbá elárusitáara szállít- .' . . . , . „..........
tátott 110 láda hal, leöletett 747 drb *el bontT*> TiriSal * eentifoltik sertés. hoz hasonló, fajtája B. sulphurea
Az 1887. évbenazalább megnevezett plena, mely nem teljes virágú egé-ellenőrzési naplók vezetése, az azokban szen és rosszul nyílik ki. kitüntetett őszszegek felsorolásával u. m.
a bevételnél. i Alpesi rózsa (Rosa Alpina) ez
A főpénztári naplónál 240510 frt 76 kr. valószínűleg Rosa mulíinora, vagy
pedig Rosa Bengalensis Pers keresztezéséből származott, különben ' Boursanlt Rózsa neve alatt is ismerős, illetve azok közé soroztatik. Levelei, melyek simák, halvány zöldek, hajtásai pedig vörösek és nyurgák. Ha . e hajtások a földre lehuzatnak, szomorú rózsák alakját veszik fel. — Különben ugy művelhetek, mint a futó rózsák és legtöbbnyire az északi
Sz. János egyház péoztá -ránál
Rom. kath. temető és
562 , 62
halottas-kocsi pénztá
ránál 1532 31
Temető-kápolna 28 23
Közmunka 5219 50
Városi közkórház 29840 35
. kórház 4063 82
Honvéd laktanya 137.809 44
Kaszárnya-építés 214.431 77
Katona-tartási 29667 67
For gal m 1 ü: l m utaías.
A városi adóhivatalnál 1887. évben kivetett és beszedett, illetőleg végrehajtás utján behajtott állami egyenes adók s egyéb
közterhekről.
'szerű szőrök, rf-Jyek sűrűn beborítják az ágait, virág nyelét és kelyhét.
Franczia rózsa (Bosa Galliea). mely a centifoliátctól főleg abban különbözik, hogy tömöttebb a növése, az ág? kon egymás alatt több egyforma tövissel bír, több bőrnemű levelekkel és virágai gyengébb illatnak.
Franczia hybrid rózsák (Kosé de Provence), növése gyengébb, mint az előbbié, a törzsének, fájának szine halvány zöld, a szemek a hajtáson közel vannak egymáshoz, virágai világos színűek és szép alakjuk által válnak szembetűnővé.
(Folyt. köV.)
ire
Tétel j /\ 7. L6,c3.óri.tBEQ.©K: szám.:j megnevezéae
Állami adók
Katona beszáll, törvénysz. pótadó, kórház s betegápolási és megyei nyugdíjalap.....
Községi pótadő
Köz munka váltság
Szái
ivevői hivatal ésa gazdasági ügyről. Az 1886. évi Nagy-Kauizsa város zárszámadása, valamint a városi tanács kezelése és felügyelete alatt álló Szent János egybáz, kath. temető-kápolna, halottas kocsi, közmunka, a városi kórház és közhórháznak, honvéd-laktanya, kaszárnya-építés, és katonatartási számadások elkészítése, valamiot ezekről pénztári ellenőrzési naplók vezetése, úgyszintén a városi pénztárban elhelyezett alapok, letétekés óvadékok nyilvántartása,továbbá a városi összes szerződési ügyeknek vezetéséről szerkesztett nyilvántartási könyv, a megrendelési külön könyveknek vezetése, irodaszerek kezelése, a beérkezett számlak megvizsgálása, az összes pénztári naplók, úgy az összesített városi gyámi, vagy gyámgondnoki számadások átvizsgálása. — Az 1888. évi költségvetés összeállítása, nemkülönben a nép, polgári és ipariskolai 1886/7. évi számadások szerkesztése, ugy
sora, hogy miként van. Mire egy bét múlva jött neki a válasz, hogy :
,Ai faluban nagy sz újság, Kinyillott már a rótsa-ág Leszakasztja Mienk latok Az a ezudar, hitvány himpók I"
vagyis, hogy :
„Az Orasinek jól megy sora Macáik Istók jár utuit oda , Kifelejtett téged Janói Azt »er«ti az irxnányos."
„Ne gondolj rá te saógám A faluban van mág leány, Kende Nini, Beció Rosa Kát uáp plroi kinjilt rosta." (Folyt. köT.)
Ezeknek bevételi ösz-szege tett 663.666 frt 47 krt
A múltévben teljesíttetett kiadások a fentebbi pénztáraknál 661.746frt 16 kr.
Az összes pénztáraknál kezeltetett Boursanlt, 1.325.412 frt 63 kr, mely összeg elszámolás cseresznyepirosak és elkönyveléséhez 5518 drb pénztári' nyabbak okmány állíttatott ki.
Ezeken kívül nyilvántartás alatt volt a letétek külön czimein 88.301 frt 58 kra többi
Régibb Irőink emlékét kegyeletesen megőrizni egyik legszebb erénye nemzetünknek. Sárossy Gyula, az „Arany trombita* lánglelkü költőjének borosjenői szülőházát következőt tartalmazó emléktáblával jelölik meg : „Sárossy itt született: lanttal kelt szárnyra e házból: Zengeni nemzeti dalt s kelteni honfi erényt" Az ünnepély májusban lesz Másika „Vaho:-kör" megalakítása: Ritkán van alkalmunk a vagyonosabb polgárság érdeklődését tapasztalnunk az irodalom ügye iránt annál nagyobb 'őrömmel teszünk tehát említést azon bizalmas értekezletről, melyet a főváros több vagyonos b a közügyek terén szerepet játszó polgára s néhány tanár tartott a Józsefvárosban. A jelen voltak nagyobbára kortársai és barátai a kiváló érdemű Vahot Imre írónak, a kinek ezen értekezleten valóban szép s hozzá méltó emlék létesítését határozták el. Kimondották ugyanis, hogy „Vahot-kör'-t alapítanak, melynek czélja kezdő, tehetséges írók gyámolitása. Mindjárt az értekezleten tetemes összeget írtak alá. Az értekezletet lakoma fejezte be, melyre meghívták az elhunyt iró fiát Vsihot Gyulát is. A lakomán számos felköszöntőt mondottak, melyek közül nagy hatást keltett Nagy Sándor tanár és Vahot Gyula beszéde.
— Részvéttel vettük a következő gyászjelentést: Bernáth Sándor, pénzügyőri biztos, és neje Fielk Josefa, ugy gyerme-keik Győző és Kálmán szomorodott szív-falak benövésére használják. Szebb yei értesitik, hogy fiacskájuk, illetve testfajtája Amadis (Grimson) hus szinű, vérük Sándor hosszas szenvedés után teljes virágokkal ; és a Old red életének 9. évében ma reggeli 1 */a órakor
melynek virága eleinte i meRhaIt Temetése folyó hó 15-én délután 4 órakor lesz a Széchenyí-tér 3. számú házból. Nagy-Kanizsa, 1888. április hó 114-én. A béketűrés angyala lettél, kedves
Damascusi rózsa (Rosa damascena) '. Sy^mek,.....légy most már őrző angyala
kerti rózsáktól abban ka. (>" ha^ testvéreidnek !
— Meghívó. A oagy-kamzsai „Kis-
és később halva-1
flhmi fasrülletétkönyvekben lönbözik, hogy erós növésű, durva I dednevelo" Egy'esület"- Ylíl-"dik évirendes ^Ju^^StoT^^^™1* tÜ9kéS M"»«a le" Illését lv évi április 28-án szom
Sarlós-boldogasszony szent-egyház vagyo- i TeIe TÜÍS0S z5ld- Szebb *iltozmá-oa U.805 frt 17 lcr. tevő összeg. | Dyai: Bouvet égó piros virágokkal,
A kaszárnyák építésének költségére' Deeseüflore, virága fehér, közepén
X^ZE^1^^'?"*^ ««<.«¦ "ionéi, é. .jelentés a lefolyt évS.h)
baton délután 3 órakor tartandja az egyesület nádor-utezai saját ovodabelyiségében, melyre az egyesület tagjait tisztelettel j meghívja az elnökség. Nagy-Kanizsa, "'rozat: a) Elnöki
pénztárnál felvett 300 000 frtbő! 166900 *a*"*,uucm' ö^iukoli ii» hziuuci, ea ;jeientes a leioiyt evroi. o) A lezárt rault frt beváltatott, ugy a kölcsönből a honvéd Negresse, mely a legsötétebb j évi számadásokról szóló számvizsgáló, b laktanyánál épített népfölkelő raktár és 'Őrös szinű rózsa e fajtában. iak!*°5ralt költségeinek levonása, valamint | Pimpinella rózsa (Bosa apinossis-
kolcsön végleszámolása után maradt' * , . ,,,
124489 frt, talékpénsakb7elhe!ílz^8,t) méte^ mag*»Ag» cserje-féle tetett A város cselekvő vagyona 1887. mely csoportokba ültetve igen szép évben szaporodott ar népfelkelő laktanya' firigii csomóba jönnek és fehérek és raktár épület, valamint a baladói dülő- A most művelt fajtái ben megvásárolt rétértékével deez. 31-én r néven ismeretesek
lezárt leltár szerint tesz 1254288 ft 16 krt, ITÜVim n ... J Í'T Tt ¦ ^ T
Gentrfoliak (Rosa Oentifolia). I gondnokul Beksics Gyula tgali ügyved
a szenvedő állapot 773710 frt 65 kr, ennek levontával marad tiszta vagyon 480577 frt 51 kr, megemlítendő, hogy a város vagyonát terhelő összegek legnagyobb részben oly beruházásokba fordíttattak, a melyek jövődelmeíből az évi törlesztések fedeztetnek.
(.Folyt kőv.)
Rózsának.
Ha estedbe jutok néba
Tégy ugy, mint án angyalom 1
Eözsa ajkid ha csókolja
Pajkos Mti fuvalom,
Küldj egy csókot — és a sóhaj,
Mely ajkidon lebben el,
Hozzám ssálaod, lágy eepbirkánt
Tele siiii Kérelemmel.
Hold-sugár ha reag a lomb költ S vágig caillan fürtidec, Súgjad néki ¦ ín megértem Mit rejt Utkoi fényiben. S ka maja — csillag hull ax égro*l 8 aa in csillagom leend, Hullass egy pár könnyet értem S hagyj pineomm oda lent ....
NE08IEDLEK JÓZSEF.
CSARNOK.
A rozsa.
a „Z.tli KStlBny" uáxaira Iru egy mdk.rtf«.
Lehet-e képzelni kertet rózsa nélkül ? s ha van egy kert, mely e nevet megérdemli, nem-e ütközünk-e meg, ha rózsát mm találunk benne ?
Bizony szegény kert az, oly szegény, mely tanaságot tesz gazdija ellen, hogy nem nagy virágkedvelö.
Mintán a fentnevezett növény általában el van terjedve, talán nem lesz épen czélszerutlen, ha erról hosz-szasabban megemlékezünk.
A kultivált rózsákat két seregbe oszthatjuk u. m. a melyek egy nyáron egyszer virágoznak, tehát május-, juoms- és júliusban, melyek u a nyári rózsákat képezik, a Bi-
zottság jelentése, c) Ez évi költségvetés megállapítása d) A gondnok és a sorrend szerint kilépett 10 választmányi tag helyett uj választás, e) Netáni indítványok.
— Á zala-egerszegi ügyvédi kamara részéről ezennel köz"hirré tétetik, hogy t^. ... ... IBrestyenszky Béla igali ügyvéd elhalálo-
c ott -lei 2^3a f0iyt^D a fcamara ügyvédi lajstroma
Rózsakertünkben általában gazda gon van képviselve majd mindenütt. Egy pár szép váltoványát fel kell említenem, melyek bár régi fajták, de helyöket becsületesen töltik be, így pl: New Cabag Kos virágai nagyobbak és sötétebb színűek, mint a közönséges centifoliiké, nemkülönben Unica szép fehér virágokkal. Uuiqoe Panachée Superbe, fehér, némelyik rószaszinú bimbókkal, nemkülönben szép (a legszebb) Des Peitres. (És itt helyén valónak találom megjegyezni, hogy a kertészek, a kereskedő kertészeket értve, & divatból kiment szép rózsafajtákat mis név alatt ismét divatba hozzák, hja az üzlet . . .
Potnpon rózsa (vár. pomponia). A sötét vörös pompon rózsa törpe-sége által válik ki, a mely alig nő 30 ctm. (centiméteren) fölül, virágút kis ág végein hozza, levelei tömötten állanak egymás mellett, szebb fajtái a sötét vörös Pompon és Djon rózsíeskák.
A moha rózsa (Oentifolia mos-eoaa ismertető jele a zöld moha-
r?ndeltetett ki; továbbá, hogy dr. Téri Ödön ügyvéd, Marczali székhelyivel, a kamara ügyvédi lajstromába folytatólag fölvétetett. .
— Dr. Horváth Ferencz a helybeli kir. törvényszék bírája a királyi táblához kisegítő bíróul behívatott A köztíszteletü férfiú 'távoztat sajnáljuk, de méltányos előmenetelén meg örvendünk. Tiszteletére a .Társas kőr"-ben estély volt.
Hargitai József képezdei tanárt, szerkesztőt és családját súlyos csapás érte, kedves kis Tibor fiuk elhunytával. Fogadja a t- család őszinte részvétünket!
— A „Polgári Egylet" ujabb építkezését Hirschel Ede & Bachrach vállalkozó czég teljesiti 30.500 frt összeg árlejtéssel. A szép és nagy helyiség még az idén elkészül, tudvalevőleg nem az utcza felé, hanem a kertben befelé.
— A tűzoltói nagy gyakorlat Pünkösd hétfőre halasztatott.
— A keszthely-b. szent-gjörgyi helyi érdekű vasút földmunkálataival, mint nekünk írják, gyorsan baladnak előre. Naponkint 200 munkás dolgozik. A nagy híd építéséhez is hozzáfogtak, melyet egy stájerországi czég vállalt el 6500 írtért. A vasutat f. évi augusztus elején akarják megnyitni s átadni a közforgalomnak.
— A boba-jánosháza-sümegi helyi érdekű vasút részvénytársaság megtartotta Sümegbeo alakuló közgyűlését Eitner Sándor orsz. képviselő engedményes elnöklete
alatt A közgyűlésen 71, összesen 509 szavazatot képviselő törzsrészvényes vett részt. A kormsny képviseletében \5rös László osztálytanácsos volt jelen. Elnök előterjeszlé az engedélyokmányt s közli, hogy a részvénytőke 944300 Írttal állapíttatott meg, mely 377,700 frtnyi törzs- és 566,600 frtnyi elsőbbségi részvényből áll. A törzsrészvényekből átvett a közmunka s közlekedésügyi minisztérium póstaigaz-gatás fejében 72,600 frtot. Zalamegye törvényhatósága 36.700 frtot, 139,000 frtot pedig a helyi érdekeltség, a fenma-radó 129,400 frtnyi törzsrészvény kibocsátási idejét s módját a részvénytársaság fogja megállapítana Az összes elsőbbségi kötvényeket az építkezési vállalkozó Her-mann Adolf vette át. A közgyűlés az engedélyesek által megkötött építkezési szerződést jóváhagyta és az engedélyeseknek eddigi müködésök fejében a felment-vényt az előterjesztett tervezet értelmében megadta. Az alapszabályok elfogadása után az elnök, miután a törzsrészvényekre 30%nyi történt befizetést konstatált, a részvénytársaságot megalakultnak nyílva nitja. Igazgatósági tagokul megválasztattak : Eitner Sándor, Lázár Bernát, Bozzay Imre, Szűcs István, Gyomoréi Gáspár, Hermann Adolf, Eitner Zsigmond, Ratle József, Rezsőfy György és Kósa Gusztáv. A felügyelő bizottságba rendes tagokul : Kohn Jakab, Darnay Kajetán Epstein Vilmos, Löw Adolf, póttagokul: Salzberger Jakab, Moyzer József. A közgyűlés ezek uián Eitner Sándornak eddigi működéséért jegyzőkönyvileg köszönetet szavazván, véget ért Az igazgatóságnak a közgyűlés után tartott ülésében igazgatósági elnökül Eitner Sándor, alelnököknek Lázár Bernát és Bozzay Imre választattak meg.
— A kir. postatakarékpénztár pénztárában őrzött értékpapírok névértéke a napokban érte el a három milliót. Ez. összegből több mint félmillió esik a betevők tulajdonát képező és díjmentesen letétben őrzöttt értékpapírokra, a mi tekintve, hogy ama összeg tavaly még csak 300000 frlra rúgott, a postatakarékpénztár szóban forgó üzletkörének jelentékeny fellendülését bizonyítja. — De az érlék-üzlet örvendetes emelkedését mutatja, általában az a körülmény is, hogy a betevők megbízása folytán az intézet közbenjárásával vásárolt értékpapírok összértéke | eddig megközelíti a 800,000 frtot. I — Meghívás. A .Magyar írodalom-] és művészet-pártoló egyesület" f. hó 1 29 én vasárnap d. u. 3 órakor a polgári ; iskola tornatermében közgyűlést tart, I melyre az egylet t. tagjait ezenuel meg-i hívja az elnökség. Tárgy : Elnöki jelentés ' az egylet állapotáról és ebból kifolyólag az egylet feloszlattatisa. esetleg további ' fennállására vonatkozó indítvány. Netáni ' indítványok f. hó 26-ig az elnöknél irás-; ban benyújtandók.
j — Fegyveres csavargók nyugtalanítják a vidéket újból, igy legközelebb 4 fegyveres egyén Szepetneken 12 sertést ; rabolt el s az üldözőkre lövöldöztek, egy '¦ gazdát agyon is lőttek s többeket megsebesítettek. .
i s — A fóutezán multkedden este felé élénk összeütközése volt a rendőrségnek egy köszörűssel, ki a rendőr ellen tettlegességet követvén el, kénytelen volt fegy-
' vérét használva, a kötekedőt ártalmatlanná tenni.
— Nyilvános köszönet Fogadják mindazok, kik kedves Sándor fiunk elhunyta alkalmával részvétükkel fajdalmunkat enyhíteni kegyeskedtek, különösen a tauán,.tanitói kar. őszinte köszönetünket í Bernáth Sándor és neje. ' — Dicséretes figyelmet tauusit Sághy Zsigmond színigazgató ur a helybeli viszonyok irínt, mult szetdánegy előadást rendezett, melynek fele jövedelme a keresztény jótékony nőegylet javára folyt be, | mely 150 frt körül van. Jelenleg Komáromi Mariska kisasszony vendégszerepel a m. kir. operaszínházból. Első eset, hogy az intendatura jeles tagjait vidékre is kibocsátja A kitűnő művésznő vendégszereplésétbizonyára méltó lelkesedés és kiváló siker fogja koronázni, j — Gyászhír. Zágorhidi Czigány Gá-j bor és neje Nagykoltai Koltay Mathild, szül. ' ugy Gizella férj. Koltay Lászlóné, Róza és l Mari testvérek, tubolyszegi Tuboly Teréz férjezett Koltay Lászlóné nagyanya s ennek gyermekei : — Koltay Petronella férjezett Koltay Mihályné, Koltay Regina férjezett Czigány Alajosné, Koltay Alajos nagybátyja, Koltay Róza férjezett Thassy Abelné, Czigány Mári férjezett Cholognát Ferenczné nagynénje és ezek gyermekei megszomorodot- szivvel jelentik szeretett fiuk-, testvérjük- és unoka-öcscsüknek Czigány Jánosnak f. hó 18-án délután 4 órakor a halotti szentségek ájtatos felvétele utln életének 22. évében történt gyászor elhunytát. A boldogult hűlt tetemei f. hó 20-án d. u. 3 órakor fognak a gutorföldi sírkertben örök nyugalomra tétetni, az engesztelő szent mise áldozat pedig ugyanaznap reggel 8 órakor fog az ottani kápolnában az Umak bemu-tattatoi. Gutorföld 1888. évi ápril hó il8-án. Áldás és béke hamvaira 1
ZALAI KÖZLÖNY
ÁPRILIS 21 -e"n.
— Oláh Miska zenekara április 21-én Fiumébe utazott, onnan Tríeszt-GÖrzön-át Scbweitzba szándékoznak mű utazást tenni. Járjanak szerencsével !
— Zadobánszky Lajosáé úrnő a Kisded ne velő egyesületnek Arany János-utczai óvodája számára egy igen szép oleáudert volt szives ajándékozni. Köszönet a becses figyelemért.
— Kövezet. A „Magyar Király" vendéglő eiött a járda oly miserabilis, bogy szégyen túrni. Csodáljuk ezt épen a „Magyar Király" előtt; félő, hogy esetleg adandó alkalommal bő anyagot nyújt a rendőrség dolgainak többszörösitéséhez.
— Megyei r. h. Meszes-Győrök szőlőit teljesen tőnkre tette a pbylloxera. — A keszthelyi jótékony nőegylet május hóban műkedvelői előadást rendez. — Raposkán Tapolcza mellett cserépfazékban
röl importált könyvekkel van elárasztva, melynek túlnyomó része silányul, lelkiismeretlenül vannak átplántálva s a magyar ember kezébe oly könyvet adnak, melyek tartalma idegen országokba Yezet s csira-' jókban megölik azt a nem elegendően óvható drága vagyont: a magyar szellemet s ezen könyvek oly erős ellentállást követelnek, hogy ezek hatása alatt veszt a magyar irodalom s hiányzanak azon könyvek, melyekben a „magyar lélek, magyar sziv nyilatkozik hamisítatlan magyar nyelven." Ezen elvek vezéreltek, ezen öntudat adta meg nekem az erőt jelen munkám megírására s azon meggyőződésemnek adok kifejezést, hogy a nagyérdemű olvasóközönség fenti iránynak követését látni fogja s igy nyugodt lelkiismerettel tekintek eme első szerény kísérletem sorsa elé. Müvem „Az én kis országomból" czimet fogja viselni s elbeszélé-jseket, történeteket novellákat tartalmaz arany és ezüst regi karkötőket találtak a és djg. Egy a sok közűl _ Tévutak. _ templomalap ásatásánál. — Perlikon uj A nagyság03 ur _ Blanca. — A meg-járásbirói állás rendszeresittetett. - A hiusuR meQűveg7.ö, _ Béla és Éva. — A zalamegyei gazd. egyletapnhs 30-an rend- ;hattyudaL _J Az apácza- — Árva Kató kívüli közgyűlést tart — A legrádi orsz.. nistoriaja. _ A kőmives család. A raü ára vásár április 23-an lesz. — A nagy-bako- \lfn6Q kr. _ Bolti ára 2 frt lesz. Min-naki postahivatal b esz un tettetett: — Alsó- den gyüjíö tjz eiöfi7-ető uUn egy tisztelet-Lendván lapot szándékoznak megindítani. péidarJTt kap. A mü május végén jelenik - Hazai r. h. A magyar általános ^ kiállítással, mintegy tizenkét hitelbank 25 ezer frtot adományozott az jven E15g2etni. Radványi Dániel, VH. ámzkarosultaknak. — Gibbon K^ord ker. kulsö dob-utcza 45. sz.. I. em. 14. tvszeki jegyző, hosszabb ideig >agy- ;ajtó; vagy' miodeo hazai könyvkereskedés-Kanizsan is hivataloskodott, Kolozsvárt ¦ oé] ég szerkesztöségnél, valamint Schmidl meghalt. - Sopronban és Kis-Martonban & AjgQer kÖQVVQVOmda intézetében. IV., heves földrengést eszleltek. - Vasván magvar utcza ti/S2 Budapesten, 1888. körjegyzővé Iretter Yictor választatott márczius havában. Radvánvi Dániel, meg. — Királyunk bmaiában a román . . _ _ „ ' _ . „
királyi párnál látogatást tesz. - Szegeden 1 „ . ~. Az ?E"f e.í' D*,1Uf
1300 épületet lerombolnak. - A közős 11 ^folyamának 4-ik füzete változatos és hadügyminiszter 70 miliőt kér a delegatió- Sazd«? tartalommá jelent meg Hoos Ja-tói. - A marosvásárhelyi szinház-alapra °os f°etanár -
80 ezer frt gyúlt be. — Egressy Gábor luia a-ere(letl
szerkesztésében. A i nép és müdalt tartalmaz ;
özvegye Szentpétery Zsuzsanna'meghalt \a melléUet Lavotta Jánosnak egy 1803-ban - Fiume 3 miliós'sorsjegykölcsönt' vesz ! ffzetí -VáW P"n™]a f*le wjmü ér-fel. - A szatmári püspök instaliatiójaáp- : ?ekes ^".ábrándját hozza Zsadányi rilia 29 én lesz j Armand kitüne hegedű átiratában. Ez ér-
- Külföldi r. h. Angeli Henrik ; ^kes átirat bármely han^erseny pro-festö hazánkfiát Berlinbe hivták, hogy ff01^^^ d'szere ^f", a]aö1-Frigyes császár arczképét elkészítse. - ,Juk.a Japot olvasoiokaak. Előfizetési ara A bécsi jubileumi kiállítás május 34-énfJg**™ 1 f?' ff evre l tU D^'f: n) ilik meg. - Mackenzie a Hohenzollern- é™ 1 ír\: Az évfolyam összes füzetei rend nagykeresztjével tüntettetett ki. _ j mégmmdig megrendelhetők a szerkeszto-A Bismarck-válság elintéztetett - Jókai \sé^él De7an" (Hunyadmegye.) Mór tanulmányútra, Varsóba utazik. —'* — Méhner Vilmos kiadásában meg-KuustanUüápolv és Bpest között a köz- JKleDt ujabba*. Vas Gereben összes mun-vetlen vasúti összeköttetés májusban készen kái"-nak 47—52 füzete. Gyulay László
beszéd- és értelemgyakorlatokról" szóló vezértankönyve második javított kiadásban. E mű alapjául szolgáló értekezést a népnevelök budapesti egyesülete 50 frt pályadíjjal tűntette ki. Ára 60 kr.
— Az „Olvasó Kör* szépirodalmi regényfolyóirathan „Ördög és angyal" történeti regény 5-ik füzete megjelent Rendkívüli folyamatban „A londoni koldus" történeti regény 19-dík füzete. Ára^ füzetenkint 25 kr. Előfizethetni Fülöp1 György szerkesztőnél Bpest Üllöi-ot, 21.1 szám alatt.
— Aláírási felhívás az 187C. évi XXVII. törvényczikkben foglalt magyar váltótörvény az ausztriai s a romániai váltótörvényekkel szövegileg párhuzamitva s a m, kir. Curiának — valamint a bécsi cs. kir. legfőbb itélöszéknek az egyes §§-hez rendezett döntvényeivel megvilágítva czimü, mintegy 14 nagy 8-adrétfi ívre terjedő szakmunkára, melyet dr. Léhmann Róbert, kolozsvári kereskedelmi akadémiai tanár, az országos közoktatási tanács biráló jelentése alroján közé p-kereskedelmi iskolákban és k -reskedelmi akadémiákban' váló használatra múlt évi május 4-én 12,372. sz. approbált „Váltó- bank-és tőzsdeisme* és az ^Általános jog- és kereskedelemisme0 czimü munkák szerzője, a kereskedelmi akadémiák harmadik osztálya számára és gyakorlati magán-használatra.a kereskedelmi középiskolák szervezete tárgyában, 1885. augusztus 5-én 29.801 sz. a. kelt vallás- és közoktatásügyi miniszteri rerdeletben foglalt"! tanterv szerint irt. A munka f. év június elején jelenik meg. — Előfizetési ára fűzve 2 forint A megrendelések és előfizetési összegek legkésőbb folyó évi május 15-éig Ajtai K. Albert (Magyar Polgár) könyvnyomdájába intézendők. Kolozsvárt, 1888. ápril hó 15-én.
— Kiss -József ez uton tudatja „Ünnepnapok" czimü könyvének előfizetőivel, hogy a mü az igen nagy számmal érkezett előfizetések miatt technikai okokból csak ez évi május hó végével jelenhetik meg. A könyv a Franklin-társaság müintézetében készül és kiváló gonddal lesz kiállítva.
Ki nyert?
Húzás április 14-én:
legjobb asztali- és üdítő ital, tltűnö hatásúnak bizonyult köhögésnél, jéf ebajoknál, gyomor- és bólyaghu-
^ rútnál. «^
Rattoni Henrik, >isfcaE és Upest
erővel
lesz. —: trónjáról lakni.
A brazíliai császár., lomondott pompás rajzaival ellátott füzetek ára csak
állandóan Flórenezben fog
25 kr. Munkáinak Vl-dik kötetét képezi, melyhez diszes bekötési táblák külöo kaphatók „különféle színben 45 krjával.
— A „Hasznos Mulattató" cz. ifjúsági lap közelebbi füzete beküldetett hoz-.zánk. Ez is, mint a tizenhat éve fentálló
— Szenvedők figyelmébe ajánljuk a iaP minden száma tele van az olvasni aítarnerféle Saffe Curát", vagy szerető ifjúság szá nára mindenféle kedves 1000 szenvedő és magátelveszettnek hitt és hasznos közleményayei, versekkel, el-nöhöz van köszönő irat e gyógyszer felta- beszélésekkel, hméretterjesztö czikkek-telójának, minden női baj ellen kitűnő ^el, tréfás dolgokkal, számtalan feladvány-gyógyszernek vau elismerve, a rossz vért ny*L Egy csomószép kép tarkítja a gazdag jóvá varázsolja és igy a tovább szenvedő fűzetet melynek olvasása lehetetlen, hogy testrészt is meggyógyítja. A legrosszabb haszonnal ne járjon égy értelmes ífjura esetben 3 üveg elég, hogy az illető teljes- E S7-ép ifjusági lap példátlan olcsóságánál egészséguek örvendjen, egy üveg ára 2 frt fogva a legkellemesebb ajándéktárgy. — 80 kr. Nagy-Kanizsán kapható Práger Iskolai könyvtárakban pótolhatlan. Ára Béla és Belus Lajos urak gyógytárában, félévre 2 frt, mi Dolinay Gyula szerkesztő fő azétküldési raktár: „Einhorn Apotheke" , czime alatt Budapesten, Kecskeméti u. (M. Fanta in Prag.) ; 13- sz. küldendő.
— Sok évi megfigyelés. Emésztési — Vettük a „Lányok LapjaB utóbbi gyengeségeknél és étvágyhiánynál, általa- fűzetét. Ez érdekes kis lap már 14 éve, ban miüden gyomorabajnál,a valódi „Moll- n°gy ^eat áll és kizárólag a serdülő léle seidlítz porok" bizonyultak a többi-leányoknak van szánva. Pompásközlemé-szerek fölött, mint gyomorerősítők a leg- nyeiben, gyöngéd okjatásaiban, melyeket jobbakoak. Egy doboz ára 1 ft. Szétküldés nagyobbára^smert nevü írónők írnak, és naponta utánvétellel Moll A. gyógyszerész szép képeiben, sok-sok elmeélesitö tréfás és cs. kir. udvari szállító által, Bécs, I. feladványaiban a leánykák nagy örömüket Tuchlauben 9. A vidéki gyógyszertárakban találhatják. Esszép és kedvelt lapot min Moll A. készítménye kérendő az ö gyári den szülő megnyugvással adhatja leánya jelvényével és aláírásával. 3 kezébe. Olcsóságánál fogva a legczélsze-
_t rübb ajándék, iskolai könyvtárakban pedig
pótolhatatlan Ara félévre 2 frt, mi Dolinay Gyula szerkesztő cziine alatt Budapest, Kecskeméti u. 13. sz. a. küldendő.
— Előfizetési felhívás. Azon tudat I — Hornyánszky Viktor kiadásában ban, hogy valamely könyv fokozott érdek- megjelent s Szana Tamás által szerkesz-lődéare azámithat, ha tárgyánál és tártai- tett „Magyar művészek" uj sorozatának mánál fogva a korszerűség jellegét viseli második iüzete valóban gyönyörű kiálli-magán; hogy az emberiség egyes tagjainak , tással. Tartalmazza Kéméndy Jenő és Déri
különféle viszonyai taglalása a közérde kéltséget legjobban képes felkölteni, ezen irány volt az, mely engem a mü megírásánál vezérelt Mert határozott meggyőződésem, hogy oly jelenségek, melyek az embert születésétől fogva környezik, és melyekbe az ember mintegy beleszületett, éppen úgy, mint a közvetlenül a szem elé helyzett tárgy, a megfigyelő szerv előtt legalább egy időre rejtve marad; s hogy példával éljek: mily hosszú idő kelleti arra, hogy az emberiség a gondolatközlés nemes eszközének a nyelvnek igazi értékét s bámulatra ragadó jelentőségét felfedezte, mig a tudósok nemcsak a tudományos, hanem az emberi és társadalmi problémái fejtegetéseibe bocsájtkoztak. Vezérelt s erőt adott a munkára a következő: Tudom nagyon jól, hogy a magyar -könyv--piacz el van árasztva kitűnő jó könyvekkel, melyek minden tekintetben megfelelnek hivatásuknak; de másrészt ki tagadhatná, hogy a magyar konyvpi&cz külföld-
Kálmán élet- és jellemrajzát a szerkesztő mesteri tollából. Képek Kéméudytöl: kez-dökép, a müvési üres vászna előtt; részlet az álarczos bál után-ból; Kéméndy arcz-képe; vázlat, női alak; két naplopó, eredetije a király birtokában van; zárókép a művész bevégzett müve előtt Déritől : kezdőkép, a borozó; politizáló paraszt; Déri arczképe, krétarajz; vázlat paraszt legény és leány; kihivás; zárókép, útra készen. Önálló mümellék'.ete: „Hazafelé" Kéméndynek feltűnést kelteti magyar génre képe. Ára*egy-egy füzetnek 80 kr. A kiadó előfize'éseket is elfogad. Ajánljuk különösen az iskolai'rajztermek számára.
'—Haan Rezsőtől, az^n Esztergomi Közlöny" szerkesztőjétől megjelent s beküldetett hozzánk: A hitelszövetkezeti mozgalmak hazánkbán. Vagyis a zsidókérdés megoldásának gyakorlati módja. Ára 20 kr.
— Jléhner Vilmos könyvkiadó hivatalában megjelent Peres Sándornak „A.
Bécs : Grácz :
14 40 35 19 84.
10 39 6 55 13.
Temesvár : 43 89 74
Mj'a rosszabb?
— Barátom, hitelezőim agyonkiuoz-nak, itt kell hagynom Kanizsát.
— E szerint nagy összegekkel tartozol ?
Épen nem, de sok kicsivel. És az adósságolyan, minta gyerek, minél kisebb, annál jobban kiált
Araerikaiasan.
— Mi a legnagyobb büntetés Önöknél a kétuejüségre V Kérdezte az európai yankee ismerősét.
— Szörnyű büntetés: Két anyós.
Amegkésettpár.
Pap (az esketésre siető jegyesekhez^ Csaknem félórával késtek meg. Kérem, máskor pontosabbak legyenek.
Szerk. üzenet,
— Z Mindkét levelet megkaptuk. Üdvözlet.
— K. L. É<-te&jtjüfc, hogy a nagykanizsai ,KÍ8<tednevelo egyesület" óvodaiba ei idő BEerínt 79 díjmentes szegény gyermek jár.
— M. G. Köszönet, mint látja, íddaaertl.
— J. É. Olvastuk. Helyes.
— P. L. ANbŐTitéa nigy Srömet idézett elS. \
— ü A. Végrk valahára, elküldhettük
— „A juhiba leiío/'.*evált.
— T. P, Javore WkírjOk.
— V. J. Ssiveaen K; J. Haaoniag.
Felelős szerkesztő és kiadó: BÁTORFI LAJOS.
A szerkesztővel értekezhetni naponta déli 1—3 óra közt lakásán Arany János utcza 4. se.
Laptulajdonos: WAJDITS JÓZSEF.
iNryütitöir*). Farbige Sedenstoffe von 85 kr.
bia f). 7,65 per Meter (ca. 2000 verschiedene Farben und Deasina) vorsendet ruhen- und stukweiaa zollfrei de« Fabrik-Depot G. Henneberg (k. k. Hafliferant, Zflricb. Muster umgehend. Briefe 10 kr. Porto.
Schwarce Seidenstoffe von 80
kr. bis fl. 1140 per Meter (ca. 150 Qual) versendet robcn- und stdckwaiie zollfrei das Fabrik-Depot O. Henaeberg (k. k. Hoflief) Muster umgehend. Brief* 10 kr. Porto. 1
elelÓnég et
ovit alatt koalöttekért Dem vállal sterk
Wiesbadeni Hochbrumien belső bevevő sós
mely forró vízben felolvasztva, oly gyógy-mely páratlan mindennemű gyomor, köszvény és rheuma
ellen, így H e bajoktól meg akar szabadulni, tegyen próbái! kapható a loiesbadeni kut - igazgatóságnál, továbbá minden yógyszerkereskedésben és ásványvizkereskedésekben. — FóraktárMagyarországban Brády C gyógyszerész urnái KrGffl-SiertlGÖ (Morvaország.)
1241. hrsz. a. Farkas József és Farkas Pál tulajdonául bejegyzett 47 frtra becsült, továbbá f 1597. hrsz. a. ugyanazok tulajdonául bejegyzett s 120 frtra becsült 8 a pacsai 468. tícben A. f 2005. hrsz. a. Farkas Pál tulajdonául bejegyzett váltságköteles s 440 frtra becsült ingatlanok 1888. évi április hó 2G-án d. e. 10 órakor Pacsa község házánál ruegtartaudó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10°;0-át készpénzben vagy óva lékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Vevő kötelet a vételárt három egyenlő részletben, még pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó
1 hónap alatt, — a másodikat ugyanattól
2 hónap alatt, — a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt — minden egyes részlet után az árverés napjától számítandó G°/„ kamatokkal együtt az árverési feltétélekben meghatározott helyeu és módozatok szerint lefizetni.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. trvszék. mint telekkönyvi hatóságnál 1888. évi jan. hó 4. napján. Gr. HÜGONNAV. 3316 1 — 1 kirendelt kir. tszéki biró.
Mindenki tisztességes módon mindennemű törvényes
sorsjegyeknek
részletre való eladása által évenként legalább 1200 frt keresetre tehet szert. Tudakozódások FUCHS H. váltóházához Budapest Do-rottya-utcza 9. intézendők.
—x--
o o o o o o
§
o o o
; tkv. 1888.
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. törvszék telekkönyvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy a kir. kincstár végrehaj tatónak Farkas József és Farkas. Pál végrehajtást szenvedő pacsai lakósok, elleni 24 frt 00 kr tőke, 1876. évi április 2G-ától járó G% kamatok, 3 frt 90 kr végrehajtás kérelmi, G frt 85 kr jelenlegi s még felmerülendő í költségek iránti végrehajtási ügyében a fentnevezett kir. törvszék területéhez tartozó pacsai 89. tkben A. f
42 tkv. 1888. ,
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. trvszék telekkönyvi osztálya részéről közhírré tétetik hogy a m. kir. kincstár végre1!-:utónak özv. Lusztek Istvánné szül. Kibarics Katalin végrehajtást szenvedő tót-szerdahelyi lakos elleni 21 frt 88krtőke, 1873. évi decz. 24-től járó 6% kamatai, 5 frt végrehajtás kérelmi, 5 frt 15 kr árverési, 2 frt 50 kr jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fentnevezett kir. törvényszék területéhez tartozó tót-szerdahelyi 32. tkben II. 1—6 sorsz. a. özvegy Lusztek Istvánné tulajdonául bejegvzett 1128 írtra becsült ingatlan 1888. évi április hó 26 án d. e. 10 órakor Tót-Szerdahely község házánál megtartandó nyilvános árveréseu eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10%"at készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, még pedig: az elsőt az^árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 1 h. alatt, a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt. — minden egyes részjet után az árveréi napjától azámitándó6a/Bhamátokkal igyütt a<, árverési feltételekben meghatározott " helyen" és módozatok szerint lefizetni.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. tszék mint telekkönyvi hatóságnál 1888."'évi jan. hó 4. napján. Gr. IIUGONNAY 3315 1—1 kirendelt kir. tszéki biró.-
A Blí-magyaródi uradalom tehenészetéből felállított
tenj'ész igazolványnyal ellátott eredeti mölthali telivértt fiatal l1/, éves bikák elfognék adatni, azért felkéretnek a venni szándékozók, hogy Írásbeli Ígéreteiket a blt.-magyaródi uro-dalomi intézóséghez czimezzék, a hol a vevésí feltételek is egyszersmind megtudhatók.
síse s-s TJRODAIiMI ISTÉZÖSÉG.
yx. x
x
s
X
SWADLO FERENCZ
Budapesten.
mm i" ítiBk&í?
Gyára :
VII.-, alsó-erdö-aor 3. szám.
Ajánlja si&bdalmacott önműködő zárredínyeit, hullámzott, aceólle-mezbol további Bzabadalmasott Blasicek és BreczkuféU töltő Biellőstotéai kályháit, valamint központi fütéabere.ndóaeit, s»ját szabdalnia szerint egy wagy löbb helyiség számára, mely utóbbiam különösen oly épületeknél, iskoláknál, kórházaknál síb. szellőztetéssel, vagy azellúztetés nélkül
igen czéifvni'iJ itikKlmazhatók. Ajánlja további valameifnyi hi éptiési szakmábx tarlozó mu'ikáíl, úgymint : épület-, mü- és ozerkazeti l»katoe«égla és vakolat íislbuzó gépéit kovácsok v»-bó' munkait.
MinUkarlyák éa kölUégvetésfik ingyen és bérmentve- 3066 21 -26
HUSZONHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KOZLÖH
ÁPRILIS 21 -én.
OOOOOOO OOOOOOrxOOOOOOOOCCOC^^
Magyar gözcséplő-készletek
Gőzmozgonyok
2.'2'/» 37,. 4, G, 8 lóerőre. GőzcséplőgépeK fa- ós vaskerettel, verőléczcs vagy. szeges dobbal, legújabb, leaeró'sebb s/.erkozer,
M~ Olcsó árak és előnyös feltételek. 1
Árjegyzék.! kívánatra
GROSSMANN és RAUSCHRNBACn
első magyar gazdasági gépgyára Budapest, íiíilsö *%? !>. ozl-út 7- szam
O OOOOOOOOOeXX)OQOOOOOO^
+ + + + + + + + + + + + + + + + +
+
+ + + + +
Szabadalmazott gyógyszerek
száj ós fogak gondozásához és gyógyításához
Dr. FABER ML C.
Maxmillün Ő fensége udv. foxorvoia stbbi. BBOSBB|
Eucalyptus-száj-szesz
(Parisban 1878-ban kitüntetve.) Hetvennyolcz-féle legtisztább és teljesen ártalmatlan alkatrészből álló
szájszesz,
mely egyúttal melegen ajánlható torok, száj, hurutok, főleg pedig gége bajok ellen.
Áru e?y üvegnek 1 forin 20 krajezár.
Ezen páratlan jóságú s z á j s z a p p a n, már 1862-ben Londonban a világkiállítás on érmet nyert. — A szájésfogak épen tartása nál teljesen nélkülözhetlen gyógyszer. ¦V Elgy clotooz éltél X frt. ~VS
Világhirft „Puritás"
vegyészileg előállítva. Elgry darab ara so ltrajczár,
Kanabtú minden nagyobb gyógyszertárban és illlatszerkereskedésben bel- és külföldön.
fogkefe
i Főszétküldési raktár Bécsben
(I Baumarkt 3.
!C 9V 20evótaosmert1
5 BE R G ERféie orvosi
Ü KÁTRÁNY SZAPPAN
I
orvos! tekintélyek Alul ajiaiv. Ausztria-Magyaroraaigban, Fraiioaia o-azag, Németország, Hollandban. Schvetasban, Bominban s'bi már tíz év óta fényes .ikerrel használtatik
mlnaennemü tJörfcüteselt,
mint szinte az arczbór mindenféle tisztátalanságai
ellen, különösön • rüh, a. idült és pikkely tömör ollón,
« kora, . sömjr repsdvény, a fej és szakái ellen, a steplo' mailolt, úgynevezett reiesorr, s fagydag, > lábitsadás' • gyermekek valamennyi külső íejbetegségei ellen. Ezenfelül minde-kinek mint . bőrt tisztító mosdószer ajánlt.tik.
S ira darabonklnt hasonlati utasítással együtt 35 kr.
i
A Berger-féle kátrány szappan 40%-a tömény f.katrányt
UrUlm.. felettébb gondosan v.n készítve . lényegesen aülönbö.ó ét minden egyéb, . kereskedőkben előforduló kilrány-síapp.noktől, mert ezen Mappán 35»/0glioa.rin.ayágottartalma.,fiinomill.uáera. —
ki-
í
a gyógyszertárakban világosan Berger-féle kátrányjszappan
kérendő s ügyelni kell a zöld csomaoglásra.
számos okmánnyal kitűntettetett a bécsi nemzetközi állításon 1883-ban.
¦¦w. Egyedül helyette a bel- é külföld rézére:
f A. HBLL gyógy- Troppau
2lagy• Kanizsán Prager Bél. gyégysaeréainél.
& & V
Közvetlen nemei poatagüzhajózás Hamburgból Newyorkba
minden -.zerdán ós vasárnapon,
Hávreböl Kewyorkba
minden kedden,
Stettinböl Newyorkba
minden 14 nap alatt,
Hamburgból Nyugat in diába
havonkint négyszer.
Hamburgból Hezicóba
havonkint egyszer. A társaság postagözhajói kitünű ellátás mellett ügy hajószobákban mint a fö-délközben elhelyezett utazóknak is a legpompásabb utazási alkalmat nyujtja. Bővebb felvilágosítást ad, a vezér-ügynSkség- Bériben Kranzesring 24-dik 3*4m alatt.
Ügyes Ü^nökilk nagy. százalék mellett kerestetnek.
WELTNEK M.
bank és bizományi üzlet Budapest. IV. kis hid-utcza 9. Eszközöl kölcsönöket ingatlanokra. Elhelyez kereskedelmi váltókat. Elfogad tőzsdei megbízásokat 3290 4-10
**************
Gyomor ü itiMfii
máj- és epebántalmaknál
a Líppmann-féie Karlsbaili pezsgöpor 3, 4 hetí-. rendellenes
zsírszövet-, túltengés és savkép-ződésnél
4— G heti gyógyhasználat orvosilag általán ajáoltatik Kapb-tú GO kr. és 2 forintos dobozokban.
224
legjobb és legtartósabb nemúeket küld több évi biztosíték mellett
murai és Társa
mezőgazdasági gépgyára 1» » .A- C3-B TJBKT3.
Qyán üókraktár saját cségünk alatt. BUDAPESTEN. Árjegyzékek kívánatra ingyen és bérmentve küldetnek. 3239 12 — 12
(kitíiiiő pót fűgekávéstb.) kavé
A legjobb pótkávé minden kávéhoz kellemes izü. használata nagy megtakarítást eredményez. 3265 9—10
.Máriaczelli gyomorcsöppek..
Kitűnő hatású szar a gyomor minden betegség étben.
Vedjesy. röiölmulhaUtUn etvigyhüny,
(ryomorKjT.nKWK. ros* Illata Iflefc. lít, íolfuvódis, nnvuiyo felboaeoM, kólika, gjotnorburtit, ^yonioreirés, homok- «s dkraki-pzOdrs, tnl«á(fiis
aalktvkepiMes. iÁrgaság, undor és ?yis, foífcj ka ;h» a (tyocnortól ered), irrtimnrs^n:*, -imksiörulis, a gyo-mórnak étflekkfl r* italokkal való tnlkirheléiie. Billsitik, lép-, mij- is araajeres bintslnuú: eseteiben. — Egy fivexrse ára basinalaU ata-iltással earütt Ji kr.. kettős pa-la«ck 60 kr.
Köipontl sielköldéí Breitj Kírolj gyOKTSwrésx iitü KreMtierbeii (Mor-vaorsxift).
Kapható minden gyógyszertarban.
óv**:
A valódi mAriauelli k
flvegnek piros, a fenti vedjegyíyel eílitoU bor kell Könp-yülve lennie es a minden Oveghei mellékelt basrnálatl ntasltásos meg kell legyezve lenni, hogy axKremaiérben Oosek Henrik k&nyvnyomdijiban tryo-
ÜaphntQ N.-Kaaisain: Frager Béla Kadarkntoo: Beck B., Kuposv,: Caol-nerViaexe, Babocbay Kálmio Harcsali-baní K6röa Viktor Meranye Fleiecher S. Nagy-Bajom : KÓrösLajos, Oloncion Bölcs l.:éla gyógyMeróíi uraknál. 3162 25—52
MOLL SEIDLITZ POR
Tavaszi gyógyítás
Nyári gyi'igyitás
Öszi gyógyítás
Téli gyógyítás
Csat altor
ha minden daboaon a gyárji-Ky tKy sas és MOLl. A sokszorosít* e,íe látható S
Gyors gyrígyhatis makacs gyomor- 4» altestbaiu^ gyomore«rrs, uy-lk, gyomorégés ixékrekedísekDi! majrta. jok vortobtlás aranyér a legkülönfélébb női beteL>«. peleiéi. Egy eredeti dob»s hascuálxti uiasítáagal 1 frt. Kaktárak sz oracág minden nevexetesehb gyógyszertáraiba^ MOLL A Gyógyszerész CS klr. udvari szállító Stldt Becs. Tnol.la.bei 9
Napont* szétküldés utánvét mellett. 2 dobosnál kevesebb nem küldetik Elismerés MOLL A. urhez Becsben.
ÜIS foglalkozásomnál fngva az 5n Moll féle aeidlitt porai igen jó hatást gyakorolnak ; ismerem ezt egyszer j mindenkorra s kiváook érte s*ivély<rfl .Isten Bimm meg'-et ezek a gyomrot jóvá ós főt kOnnyüvÓ tessik.
TisEteleUel Stelnko Jan. F. leikéss Ho.,netschlagbaD
MOLL-FÉLE FRANCIA BORSZESZ ÉS SÓ
Legjon: bedörzsölő szer
es minden meghüiesi betegségek étlen.
Csak valódi ha,miti3eu üveg MOLL A. védjegyétéi aláírását viselt.
BedSrzsölésül sikeres hasznáUtkőszvény, csnz, mindennemű testfájdalmak és bénulásnál; burogatás alakjában ininden sérelem és sebnél, daganatok gyulladásoknál. Belsőleg vízzel vegyit.e hirtelen rosxuliét, hány.is, kólika ós hasmenésnél. ¦
Egy Üveg ára használati utasitással 80 kr. o e
Baktárak az orstsg minden nevezetes gyógyszertár és anyag kereakedésb sn. MOLL A. Gyógyszerész cs. klr. idvarl azálIHó Bécs, S'adt, Tuchlauben 9.
Elismerés MOLL A. yógyazerész úrhoz Bécs. Eitünö Moll-féle franczia borszesz és tója vidékemeu hihetleotll mtikűdiik Küiiijünnekem 50 Üveggel, mivel az emberiség Segitségéreküzletet óhajtok tartan magamnál Mély tisztelettel
3092 37-52 Htrasf, lelkész Micholnpban.
Eaktárak Nagy-Karnisán Bélai J. gyógyszerész, Rosenfeld Adolf, Fesiel-hofer József, Prezlmaej és Deotsch uraknál.
I Bolhói bérletem
p
Df. hó 24-én megszűnvén a következő tárgyakat szabad kézből eladom :
| Ökrök szekerekkel, eke boronyával. lovak |kocsival. finom fiatal anya birka báránynyal, ftoklok. gulyabell tehéD. üsző. tinó és bivaly, egy jó karban lévő 8 lóerejü gőzmozdony, 3-as ekó'i, sor- ós szóró vetőgép, valamint más gazdásági tárgyak
Weisz teút'L
Bollión (Somogymegye) a babócsai állomástól negyed órányira.
X X
X X
X X X X X X X
i
X X X
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tmí léuiiMÉ pataksor | és Goííschlisc |
BUDAPEST, vagy J
DJREHER.-.A-NTAL t
KŐBÁNYA.
O.kU teljéién leülepedett, tehát tükörttszta ki.itelí »őr stétkflldése, folytoo frisi J a.egtnltésben, . küh'sí; hsim.Jtl&o .olt. mellett kezeSaég vill.IUtik.
Nagybani fogyasztóknak jelentékeny árengedmény. ¦
Árjegyzékek mindenfelé ingyen és bérmentve.
F i gy e 1 m el te te ¦ I Mimin gy.kr&r megtörténik, hogy idegen kes.itméuyrl ét í gyongélib minőségű torok ,Ureher Antal kiviteli tor" ctim A .l.tt forgalomba hostto&k, a t. cs. Dreher-féle kivit.:: tor X fogyasztóknak a hatóságilag oltalmazott Hrtgetimkét, melyen a . Oietrich és Oottachlig és. Dreher Antal név X
3298 4—6 okvetlen kell, hogy tájt. legyen, kirilo SgyelmQ.be ajánljak. X
onoooooooooooooooooooooooooo
"' 6572 m. 888. Q
Pályázati hirdetmény. g
Nagy-Kanizsa rendezett tanácso városban üresedésben levó városi orvosi állásra az 1S86. évi XXU-ik t. cz. 32.§s» alapján ezennel pályázat hirdettetik.
A páivárni kívánók felhivatnak, hogy az 1876. évi XIV. t. cz. 143.§-a és az 1886. évi XXII-ik t. ¦ z. 73 § ai értelmében felszerelt folyamodványukat bezárólag folyó évi májas hó 10-ig hozzám benyújtani el ne mulaszszák, mert a késnbb érkező folyamodványok figyelembe nem vétetnek.
A városi orvosi állás évi 150 frt fizetéssel dijazta-tik, ezen kivül az orvos reodóri vizsgálatokkor díjszedésre jogosult.
Zaia-Egcrszeg. 1888. april 10-én.
Csertán Károly
3313 1 — 1 Zalavármegye alispánja. fi
oooooooooooooooooooo
00000008
WajdiU József konyvuyoiadAji'oól Sagy-SanÍAin.
NAGY-KANIZSA, 1888. április 28-án.
Huszonhetedik évfolyam.
KIöfixelégi ár
Srtr. éne . . . 5 frt — — fi evi> . . . *2 fr 50 kr rer«"iírr». , . 1 fr: 25 kr
Egyet izáa X kr
HIRDETÉSEK ¦ basáhoí pctiuurbau 7. másudizor miuil**n továr-Hi mrert o NYILTTÉRBEH petit soronkéut 1U kr>irt Telelnek M Kincstári illeték minden ecyp* hirdetnért 30 kr. fizetendők.
ZALAI KÖZLÖNY.
A lap szellemi részét ÍHptS kíliie
lények 3 zserkísztőaíghez. anyagi résre: iltatí közleményei peiiifT a kiadóhivatalhoz burmentvi intézendők : Nagy-Ka u izsit» takarékpénztári épület
Bé'mentetlen levelek nem fogadtatnak el.
Kéziratok vissza nem kii:délnek
~A nagy-kanizsai „Kereskedelmi iparbank*, a „nagy-kanizsai Önkéntes tűzoltó-egylet, a „nagy-kanizsai kisdednevelö egyesület'1 a „nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet* t a „nagy-kanizsai tiszti-önsegélyző szövetkezet*, a „soproni kereskedelmi s iparkamara" nagy-kanizsaikülválasztmányának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Hogyan, hányféle ós módon nyilváníthatják a nők hivatásukat az életben. "
fFolytataj 4« vege)
L módok mi&d egybevehetők, se
neat, melyen a nők — teljeses mint honleányok — járulhatnak a haza sorsa fordításához, ajótékonyság.
A nő sz'Ye érzékenyebb, mint a férfiaké, a nyomor, ínség látása kö-uyörre, részvétre indítja azt. — M.dón a nők a szenvedőt; könnyeit letörlik, özvegyek, árvák és elhagyatottak sorsán enyhitnek és az anyagi és szellemi nyomor rémeit elűzni igyekeznek, igazán honleányi .kötelességet teljesítenek.
Ezt a vallás parancsolja ; de sürgeti a honleányi érzelem is.
A nők tudják csak igazán ajótékonyság gyönyörű erényét gyakorolni. Az ó adományuk nem sént meg a gyámolítottak szivét, de sót édes bizalmat Önt abba, mert az adás módja bizonyítja neki, hogy az adomány igazi részvét eredménye. Elfogulatlanul alkalmazhatják az üdvözítő szavait a példa beszédbei i szegény özvegy asszonyról, kinek fillérje többet ért, mint a dúsgazdag büszke ajándoka; többet ér a szegénynek szeretettel nyújtott kicsiny adomány, mint a gőggel lábaihoz dobott erszény.
Hazánkban vannak alakniva jótékony nóegjletek; honleányi hivatását teljesiti a nő. ha ezek valamelyikébe belép, mert hisz a szegények sorsának elviselhetőbbé tétele nem pusztán azokon segít, hanem az egész hazán.
Az általános nemnek egyik kiváló slkatrésze, melyet a nők honleányi érzelmeik nyilvánítására használhatnak, a művészet és irodalom pártolása. Hazánkban a művészetéknek legnagyobb részét s a szépirodalmat mondhatjuk, a nők pártolják leginkább és tartják fenn. Kérdem, hi-
zelgés-e az. midőn azért = honleány* czimmel tiszteltetnek meg? Nem a hazának tesznek-e szolgálatot, támogatva és terjesztve a szellemi felvilágosodás közegeit ?
A közszelíemre, művelődésre legélénkebben hatnak be az által, mert minden nemzetnek közkincse: a művészet és irodalom; ennélkül pol-gárosaltság, s mindenek fölött nemzeti műveltség nem létezhetik. Nem mon dom, hogy többi tulajdonunk tehát elveszhet; Isten mentsen meg, hanem azt, hogyha* ezek megmaradnak, a többi el nem veszhet.
A nemzetiség tartja fen a hazát, e nélkül elvesz, elszóródik a népiek miriádjába; de a nemzetiség fényár-tója : a hazai művészet ^és nyelv kincse. A tőbbf^sajátság, melyek bennünket más népektol külön választanak, mind ettől téíeleztetík fel; ha ez elvész: „nem lesz hírünk, nyomunk sem, hogy valánk.*
A nyelvet az irodalom tartja fen épségében. A nők tehát, midőn az irodalmat pártolják, a haza erkölcsi és ennek folytán anyagi fen-maradását is biztosítják. _ -
A többi módok, melyek a honleány rendelkezésére állanak hivatásának teljesítése Körül, többnyire alkalomszerűek, a perez kívánalmain alapulók. A nő eszélyessége kitudja azok közül választani a jót és köve-íendi is azt; a főelv jótékonyság, áldozatkészség, legyen a nyilvánulás akár műkedvelői előadás jótékony czélra, melyben a nők részt vesznek, akár egy előfizetést felhívás, melyre gyűjtenek, vagy aláírnak.
Tudom, hogy a magyar nök nem is fognak soha hátra maradui, felbuzdul nemes sziveikben a részvét, minden alkalommal azon részvét, melynek szülötte a jótékonyság, a mely hivatásuknak is egyik nyilvánulása. A jótékonyság édes érzete
legyen ezért mindig legszebb jutalmuk.
Elmondam röviden és vázlatban a ni v hivatásának nyilvánulásait. A hatás, melyét látszólag oly szük körükben a hazára s a hazák által az emberiségre e hivatás teljesítésével előidéznek, megmérhetetlen. Az emberiség nemesbítése és boldogítása a nők czélja, mit a család nemesbítése és boldogítása által érnek el.
KoYáts- liklD!.
Nagy-Kanizsa város tanácsának jeieníése 1887-ről.
(Felolvastatott a képviselőteirtietnek 1888 éri márex. 27-én tartott ülésében.)
(Folytatás.) VL
A katona ügyről. A katonaügyi előadó 1S8T. évi működése a következő :
Ujonczozás, a védkötelesek összeírása és nyomozása, sorshuzási lajstrom elkészítése, és a sorshúzás megejtése.
Állítási lajstrom elkészítése három példányban és p. f lvétetett nz
L korosztályban 176
a IL 136
á III. „ 104
régieb" korosztályból 4
összesen 420 VédkÖteles ebből besoroztatott a cs\ kir. ujonczjutalékba 41
póttartalékba 4
a m. kir. honvédséghez 14
Különböző hatóságokhoz elküldetett 81 védköteles, a 4-ik korosztály ez időig felhiva nem lett, három példányban szer kesztett avatóivvel utóállitás végett.
Az 1888. évi ujonezozásra összeira-tott 137 védköteles. Teljesen ismeretlenek száma 47, ezek összeírása, a névjegyzék közlése a szomszéd sorozó járásokkal és minden egyesről jegyzőkönyv felvétele.
Utóállitás május hónaptól kezdve deczemberig minden hónapban, összeira tott 3C8 védköteles és az állítási lajstromban bevezettetett és avató iveik a megkereső hatóságoknak elküldetett
Idegen védköteles összeiratott 47 és erről a különböző hatóságok értesíttettek.
Katonai nyilvántartás. A cs. kir.
közös hadsereg és m. k. honvédségből tartózkodásra, vagy elutazásra jelentkezett 1507 katona, ezekből külön a közös hadsereg és külön a honvédségnek áttétettek minden hónapban a változási kimutatások. .
Népfö kelők nyilvántartásában fél van jegyezve és pl:
az AJ lajstromban katonailag kiképezett ek , 462 a) pótlajstromban - 22 a B) lajstromban 19 évesek 124 a B) lajstromban katonailag kí nem , képezett J490 Bj pótlaj-tromban 100 Állandó beszállásolás a cs. kir. 48. hadkiegészítő parancsnokság, a cs. kir. 48. gyalogezred 1 zászlóalja.
A m. kir. 20. honvéd féldaodér 1. és 2. zászlóaljai A lósorozó bizottság.
266 közbenszóló végzéssel ezen hivatalhoz áttéve, Így összesen 2254, ezek mind el is intéztettek.
VIL
Orvosok és^közegészség ügyről.
1887-ik évben az egészségügyi állapot kedvező volL — A betegségek lefolyása rendes viszonyokat mutattak.
A betegek legnagyobb részét a légző szervek báotatmaí képezték, ezek közül nagyon sok a tüdőgömökórban szenvedők j-szama. — Csecsemőknél igen sűrűen előfordult ránggörcs, sokszor halálos kimenetellel. — Egyéb betegségek szórványosan mutatkoztak, tobbuyire.az időjárás viszonyaitól előidézve.
Járvány 1887-ik évben K-Kanízsán nem volt. — Heveny fertőző betegségek gyermekeknél csak szórványosan mutat-
A fiók-ágyraktárnál levő legénység.
-A m. kir. csendőr szakasz és 4 hónapig a ménló telep. Átvonulás 8251 ember és 1345 ló.
Ezenkívül 13 napi fegyvergyakorlatra bevonult 750 ember a közös hadse-regből, és 8 heti ujonczkiképezésre 250 honvéd.
A havonkint elszállásolva volt katonaságról részletes kimutatások három példányban szerkesztettek és beküldettek, két példány a tekintetes alispáni hivatalnak, egy példány pedig a hivatal részére.
Az egyes szállást adók részére kiállíttatott 650 utalvány, a hátópénz és átvonulási pénz, melyet a katonaság befizetett átvételére, 650 utalvány pedig a megyei kártalanítási illetmény felvételére.
Átvonult 310 tiszt Előfogat 215 állíttatott elő. — A cs. kir. póttartalék és m. k. honvédség nyilvántartásában álló egyének felmentési kérvényei felujitot-tan felterjesztettek.
Haddij mentességi adófizető-kötelesekről a névjegyzék a fösorozás után és minden utóállitás után a városi adóhivatalnak kiadatott.
Katonai férhelyek szaporodás és apadásáról szóló kimutatás fel terjesztetett.
Különféle kimutatások a cs. kir. 48. hadpar. és mk. honvédséggel egyetértöleg szerkesztve fel lettek a meghatározott időre terjesztve.
Lovak, fogatok, szekerek és ökrösszekerek Összeírása.
Az 1887. évi iktató szerint 1988 ügydarab lett elintézés végett kiadva és
-r-4-koztak. — Kanyaró (morbilli) a tavasztól
kezdve folytonosan még a téli hónapokban is a 6. és 7. kerületoen egyes esetekben észlelhető volt. — Októbertől kezdve az év végéig minden hóban egyes vörheny (scarlatina) és roncsoló toroklobb (dyphte-ritis) eset volt észlelhető legtöbb közülük könnyű, mégis néhány haláleset előfordult.
Hashagymázból is november hóban néhány eset orvosi kezelés alá került, anélkül, hogy ezen betegség tovább terjeszkedett volna. — Himlöbeteg ez évben nem volt.
Szemcsés köthártyalobb (trachoma) eseteinek feltalálása czéljából az Ös3zes nagy-kanizsai lakosság megvizsgáltatott, csak 2 esetet lehetett találni.
Orvostörvényszéki bonczolás, teljesíttetett 7, orvosrendőri 11, öngyilkossági eset volt 5. — Himlőojtás sikeresen teljesíttetett 507 csecsemőn, az iskolában 1365 tanuló lett viszont oltva. —¦ Lakhatási engedély adatott 27 lakásban. .
Orvosrendöri felügyelet alatt állott az 1887-ik év végén 101 dajkaságba adott gyermek. A piaczi élelmi czikkek minden nap a piaezon ellenőriztettek, éretlen gyümölcs 17 kosárral, gomba 2 vékával, romlott paradicsom 35 drb., és két edény tej, mint a fogyasztásra alkalmatlan és egészségtelen megsemisittetett — A vendéglök, korcsmák és a vágóhíd hónapon-kint megvizsgáltattak.
A halálesetek száma 1887-ben 500, Nagy-Kanizsa város lakosságát 19000, &ő véve 2-4%-ba vehető a halandóság.
A halálesetek közül legnagyobb számban a tudögömőkór képezi a halálokat, 72 halt meg e betegségben 16%412 összes
T í f c i a.
Hegyormon áll . . .
Hegyormon ?11 a btUzke ?ar, Mély vnlgybe fcéz alá, Első i utolsó napsugár Vet biborfényt reá.
A vár között minden kopár, Nínca ott éiet jele ; Caak áraszt a napsugár
Nínca áldó melege
Mogorva volt a rár ara Reizréi nem iamerS, Hadával elbarangola Mint vészterheefelhó.
Moat völgybe -csap a szolgahad, Gyilkol, rabol, gyújt, öl ; a Tár ara legundokabb, Ki ot: szagait elél.
.Lányom rablá ifjú Aezél Náazntról jött haza. Punttaljuo el mind, a ki ál, S a keritá apai*1
Igy zúgott a parancsolat A bőst apa ajkán, S a völgybe csap a szolgáltad A zord vezér atio.
Cseiíd-i'.ül », Tölgy nra
Alikon — föld ztatt_
A Tár; iaezra nyomnia, S elzárt minden utat.
i
A völgyben lent ágya dörög, Szétanllna* a falak, Kartács roppan a ház fölött IVrjeiztTo lángokat.
.Az ördögnek sincs dolga már Végeztük dolgunkat.* Csak cxő romra néz a vár, Hogy fölroanl t had.
FBtér az agg, de fáklya ég A fölvont hid fokán. Mellette lát egy levélkét, Fölbontja szaporán
„„Fogadd Eol jobbomat — Lányod is arra kér — Várad enyém, add meg ma^ad. S tied lenen — Acxéi.**
Iszonyú Átkot mond. aztán Sarkantyút kap lova, Végig itáguld a vár alján, S leagrat az apa . . .
Hegyormon áll a buzxke vár, Sírdombra néz alá, Első a aiolad napsugár Vet vérszemet reá.
HAVAS ANTAL.
Falusi történet.
Népies elbessélés.
Irta: Seperné Nagy Cornélia.
(Folytatás.)
Szegény János ! Ugy járt ö e sorok olvasásakor, —. mint mikor a villám uz erős tölgyet kettétöri ; — összeroskadt fájdalmának súlya alatt Oly tompa, mély bánat fogta el szivét, hogy mintegy eszméletét is elveszte első pillanatokban.
Csak lassankint bírta magát annyira összeszedni, hogy gondolkodni is képes volt
„Nem I — gondola — az lehetetlen, Örzse el nem felejthetett engem, — lehetetlenség; ez csak rágalom, semmi más — nem lehet ez igaz dolog. Vagy ha az, hát ezt édes anyám és Beczóék csinálhatták igy ki Bizonyosan azok. No de majd megtudom én ezt, megyek rögtön haza. De hogyan? iszen még három hetem
van hátra, — nem mehetek — az elvállalt cséplést itt nem hagyhatom, mert otthon még munkát sem kapnék, — aztán hol vennék én majd búzát a lakoda - .... akarom mondani a télre. — Lakodalomra! — de kiére ? —Eh, de mit gyötrődöm, nem igaz az egész, csak Pali pajtás tréfált meg — majd írok én másnak, megtudom az egészet mástól is — irok Varga Gyura bátyámnak, az nem hazud — megírja az igazat"
S fogta magát, még azon este levelet irt Gyura bátyjának, melybenfelszólítja: „irja meg a falu „históriáit" — mi az újság — van e menyasszony, vőlegény a taluban stb."
E levelére is pár nap múlva megjött a felelet
„A falu estóriait kérdezed — irá Varga Gyura földmives — hát biz azok igen furcsák, sok bolondgomba terem mindenhol, de annyi sehol, mint itt a mi falunkban. Hát aszondják, hogy az az örzse leányzó egészen összeadta vóna magát azzal a Macsák Istókkal — hogy aszongyák — el akarná venni, de a szülei nem akarnának beleegyezni, mert hát szegényelik. De én .meg mondtam, nem hiszem el, mert olyan gyönyörű szép leány csak nem megy el olyan alamuszi legényhez, mer hát iszen mondok találkozik annak különb is. Mer hát iszen ugy emlékezem, te. is kacsingattál vele János öcsém — vagy mi ? — aztán, ha jő mélyen találtál annak a leánynak az ő szép kék szemébe tekénteni. hát tudom meg is fájdulna a szived érte, ha olyan kóczifer fráternek felesége lenne. Én iszen mondom, nem hiszem az egészet, de hát az egész falu tele van velOj hogy már
jegyben is járnának. Annyi bizonyo?, hogy az Istók legény minden szerdán és szombat este ott van nála és magam is láttam már az kastélyból kijönni este későn, midőn éjjeli „ísterázsa'' voltam, meg is szóllétottam, az meg dicsért is nekem mert az is megösmert. Ha napszámba vagyunk az uraságnál — kint a mezei munkában ott meg mindig a sarkában van a leánynak — az is igaz — meg az is igaz, hogy a lány is igen örömest eldévajkodik vele szinte csak ugy hangzik a mező bele. ugy harsog a kaczagása. A minap is olyan jó kedvük vót, aztán Örzse elkez dett danolni :
.Vagyok olyan legény, mint te, Vágok olyan rendet, míut"
aztán meg azt hogy :
„Cserebogár, sárga cserebogár"
olyan szépen danult, hogy szinte kicsordult bele a könnye is."
De a János könnye is kicsordult ám. mire ide ért a bátyja levelének olvasásában s ugy elözönlötték szemét, hogy szinte összefolytak a betűk is előtte, nem látott semmit csak örzsének könytöl ázott len-virág szemeit, pilláin a rezgő gyöngyökkel Is miothafülében csengne dallamos hangja: „Cserebogár, sárga cserebogár" — meg „vagyok olyan legény, mintte, — vágok olyan rendet, mint te."
„Igen, igen — gondola — a Beczó Rozira gondolt, bizonyosan azt mondták neki, hogy én azt veszem el, bizonyosan édes anyám — ó Istenem ! — hát ilyen gonoszságra is vetemedhetett volna gyűlöletében ? Mi lesz én velem, mit tévő legyek I*
S marczangolo fájdalom fogta el szivét.
„Szegény Örzse, szegény Örzse, nem szereti az Istókot, tudom én, de mivel olyan daezoló természetű — mert iszen én velem is szokott kötekedni — hát mivel mindig alázzák-gyalázzák, azért kezdett ám el az Istókkal, csupa truczból, hogy megmutassa, hogy nem törődik ám én velem, de azért szeret — igenis engem szeret, azért sir ha danol, — ó Istenem, Istenein mit tévő legyek ? 1"
Igy tépelődött szegény János Órákszám, mig végre elhatározta magában — hogy még sem megy most^haza, se az Örzsének nem ir — legalább próbára teszi
— gondola, ha hü marad-e hozzá
S vérző szivvelíogott másnap a munkához, és most már szinte lázas szorgalommal folytatta, hogy még hamarább készen legyen vele. D& türelme meg a munkával együtt fogyott; — oly izgatót lett, hogy pár nappal a munka végezte előtt kilelte a hideg s két hétig oly heves láz gyötré, hogy fel sem bírt kelni. Társai értesítették anyját, ki rögtőn a beteg ágyához sietett. A két heti betegség ugy megviselte, hogy idegei egészen meggyöngültek, hát meg mikor a betegség után anyja előhozta neki Örzsét, minő megrendítő hatást téti. az reá 1 Azt hitték újra ágynak esik. De ezúttal a vágy őt látni, kit oly igen szeretett, erőt kölcsönözve agyenge testnek, s vagy hat hónapi távoliét után útra kelhetett, ismét láthatni faluját — és azt, kit e falu rejteget
— az ö kedves Örzséjét — ó mily boldogság fogta el szivét, ha csakrá gondolt is arra a pillanatra, midőn ismét szemközt állhat vele s mondhatja neki:
HUSZONHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖN
ÁPRILIS 28-án.
halálozási összeg. — A tüdőgümökór után az agy bántalmak ('»8 halálesettel jönnek elő.
legnagyobb halandóság április hóban volt 48, legkisebb február hóban 25. — Erőszakos halállal múlt'ki II.
Halva találtatott egy ujonan született csecsemő.
Súlyos testisértés 1387-ik évben 37 volt, kéjhölgyek vizsgálata hetenkint 2-szer történt. —$ Ezen vizsgálat a csavargás miatt letartóztatottakkal együtt a 2G00 számot felülhaladja.
Népesedési kimutatás. Születések :
tiu 312. leány 337=649.
Hűm. kath. Mózes vall. , Református Evang.
Összesen:
4^.
365
45 = 1 = 5 = 3SS=
93.
Rom. kath. Mózes Református Evang.
Összesen
Rom. kath. Mózes vall. Református Evang.
. Összesen:
Meghaltak, férfi 228, n 41,
Házasultak.
(Folyt, köv.)
19(1=424. 29= 70.
= 1.
— 5. 225=500.
133. 27.
1.
2. 163.
CSARNOK.
A rozsa.
A „Zulai Közlöny* számára irts egy múke. tesz. (Folytatás.)
keztében csomósán vannak a virágai, most valószínűleg Kosa multiflorával lett keresztezve.
Ezek volnának a nyári rózsákat alkotó fajok, mely számtalan, vál tozváavaivai csak növelik a kert diszét. Sajnos, hogy egy fajok már mintegy kivesző félben vannak, úgyannyira, hogy csak régibb kertekben találhatók fel. Általánosságban a Nőised hybrid, Bourbon hybrid, moha rózsák, centifoliák és a franczia hyb ridek változváoyai vannak elterjedve. Bár az itt fel nem soroltak igen szép szinpompával bírnak, de ugy látszik a divat (e hatalmas úr) ki-szorilá Őket a kertekből. Habár a nyári rózsák nem oly szépek, illetve nem oly formásak — szembetűnők — mint az ősziek, mindazonáltal egy kertből sem volna szabadj hiányzaoiok, élénk szinpompájak és gazdag virágzás a kért.
Az őszi rózsák ékes sorát a da-maskusi rózsa és másodsorban a négy évszaki rózsa Rosa des Quatres Sai-sons nyitja meg, melyek már alig találhatók itt-ott fel a kertekben.
Trianon rózsa, mely a damasknsi rózsából származott, igen szép faj, mely nyáron a virágait kissé ernyő-sen hozza, őszszel pedig az ág végén egyenkint jön. Szép válfaja a szép Trianoni.
Khinai hybrid rózsák hasonlók a! Többször virító damaskusi Bőse franczia hybridákhoz, különbség köz- perpétuelle, mely inkább jó illata, tűk. hogy ennek levelei tartósabbak, ; mint szép idomú virágai által tűnik illetve a fáján soká van, többnyire ki. Alapidomai vehetjük adu Roit, fényes, virágzik júniustól kezdve késő mely gyönyörű carmazsm vörös vi-Ôszig. !rágaíval nagy éke a kertnek.
Noisette hybrid rózsák a fran- > Többször virító Remontante hyb-czia és Noisette keresztezésből szár-.rid rózsák, (Hybride incertainte re-mazott. montante) ezek valószinüleg a több-
Bourbon-hybridák, erős növésük,;szór virító damaskusi Bourbon és széles tompa levelük és szép idomú chína hybrid rózsákból származnak ; virágjuk által tűnnek ki. j legalább a tölcséralaku kehelyszár,
Fehér rózsa {Rosa alba.) Leve- mely ennél gömbölyű, arra vall.
(Folyt, köv.)
i r e k.
természetű, jól lehet használni szomorú rózsának.
Örökzöld rózsa (Rosa semper-virens) ez is számtalan válfajjal bir, melyek kitűnő kúszó rózsák, viráj
csomóba jönnek, levelei sötétzöldek!saDTÍtvaievö^a'iőházajtajánátaszobába
és egész a zord hidegekig tartósak.
A Prairi rózsák (Rosa Rubifo-lía) kuszók közé tartozik, a virágai eredetileg magányosan állók voltak,
beugrott veszett eb egészen összerágta : a lármára az urasági inas a veszett ebre háromszor rálőtt, de nem találta, mire a kutya Lesencze német faluba futott, hol több kutyát és sertést megmart: a.veszett
de szebb fajták létrehozása követ- '•¦ álla-tot itt sem sikerült agyonverni, s ki _______________________ I tudja, még mennyi bajt okozhat. A napok
„Örzse ! lelkem — — szeretsz-e még ? — ugy-e szeretsz — szeretsz engem ? — Azonban édes anyja mintha csak fia lelkében olvasott volna eltalálta gondolatait s igyekezett azokat a szivébe lőtt kétely nyilával megmérgezni.
„Tudod-e — szóit komoly megfontolt hangon — hogy én most már utoljára beleegyeztem volna talán abba a dologba, ha láttam volna, hogy az a leány becsületes."
„Mit mond édes anyám ? — kiálta fel János indulattal — ha becsületes-e V
„Azt hát — foiytatá Lukéroé jóindulatot színlelve — azt mondom hát. Mert
han Szigliget községben is hasonló szerenszerelmem ' esetlenség fordult elő. Tóth József szigligeti 'lakó 12 éves fiát és több sertést mart meg egy veszett kutya. A megmart gyermekek kellő orvosi segélyben részesülnek, azonban, hogy _n.egmenthetők lesznek-e, azt csak a jövő fogja megmutatni. A kutyák ellen ez esetekből kifolyólag irtó háborút indítottak.
— Gyászhír. Molnár Antal perlaki esperes-plébános, volt országgyűlési képviselő, Hartroann Henrik bocíkai bérlő, Herky Ödön nagy-kanizsai vendéglős elhunytak. — Augenfeld Fülöp körorvos neje hosszas szenvedés után jobblétre szenderült, temetése szép részvéttel történt április 24-én.
— A Yarazsd TopHczára menők figyelmébe. A fürdő évadban sokan keresik
hát azt beszélik a faluban széítíben-hosz szában, hogy a Macsák Istók szeretője.' ,
„Szeretője — ki meri azt mondani !:fe' Zalamegyéböl a varazsd topliczai för-
— mondja ki csak, de ugy-e nem mondja meg azt, de én tudom, hogy ki: a Beczó né az a gonosz rágalmazó. Hanem iszen Istenemre mondom, torkára forrasztom én majd ezt, várjon csak !"
„ó te bolond, te ! — törődik Beczóné azzal a hitvány leánynyal, van is annak arra gondja — miért törődne vele, mi ?¦
.Annak a leánynak csak hagyjon békét, ne bántsa azt, az a vén boszorkány meg jobb lesz füstölje fel azt a maga sovány.leányát, aki az Ördögnek sem kell, mintsem mindig a máséval törődik.c (Folyt köv.)
dót Néhány évvel ezelőtt Csáktornyáról kocsin mentek a vendégek Tapolczára, ujabban a zagoriai vasút megnyíltává1, a fürdővendégek vasúton mennek, még pedig az úgynevezett topliczai állomásig. Itt azonban, mivel ez állomás messze fekszik Topliczához, kocsit nem lehet kapni; a fürdővendégek kénytelenek vissza gyalogolni az állomáshoz közelebb fekvő Varázsára, hogy ott kocsit fogadjanak, amely őket Toplíczára vigye. így beszélték ezt Varazsdon. Figyelmeztetjük tehát a vidékünkben fürdő vendégeket, hogy ha nem akarják Csáktornyáról megtenni az utat Topliczáig- kocsin, váltsanak Varázsáig jegyet s ott a ..Vadember" szálloda tulajdonosa, nagy-kanizsai születésű Wajdits
lei buja zöldek, fehérbe játszó színnel, hajtásai sokszor tövisnélküliek, I virága többnyire fehérek, vagy leg-alább világos színűek.
Sárga Rózsa (Rosa lutea, Rosa _ Eljegyzés. Dr. Korchmáros Kál-eglanteria) fája csokoládé szinű. le- mán szombathelyi ügyvéd jegyet váltott velei kicsinvek, virágai magánosan Hahóton Botka László birtokos kedves állók, gömbölyűek. Nevezetes fajtája leánya Botka Máiika kisasszony nyal. -r> • t ii a -a - Bölcs Sándor csaktornvai szolgabíró Keszt-
Perzsian Jellow, sárga virága gőm- ^ Geyschlaeger Emília kisasszony-bölyü, illata kellemetlen. í nyal váltott jegyet
Rosa Arvensis Schr. kitűnő ku-' * —„Kisfaludy" a Balatonnak e kija-szó rózsa, mely igen tartós kemény' vitott veterán gőzhajója, rendes meneteit
.---a—i-i--. ¦ *< ¦ Siófok és Balaton-Füred között a fürdő
megnyitása napján, Pünkösdkor kezdi meg. | — Tapolciáról irja tudósítónk, hogy Kardos József töreki pusztai lakos 6 éves Mariska nevű leányának arczát tegnap egy, az országútról a pusztába beszaladt
Imre vendéglős, a legjutányosabban elszállítja őket Topliczára.
— Nyilvános köszönet. A keresztény jótékony nőegylet javára ápr. 18-án rendezett szini előadás alkalmával felülfizettek: MarkóAntalué 1 frt, Zathureczky Zsigmond 1 frt, Zadubánszky Lajosné 1 frt, Hirschler Jakab 5 frt, Bapoch Gyula 3 frt, Keszthelyi Endre 1 frt, Ebenspan-ger Leo 3 frt, Rosenberg Rezső 1 frt, Hirscbel Ede|3ft, összesen 19 ft, melyért a választmány köszönetét nyilvánítja.
— A „Vörös üereszt" egylet elnökévé Babochay György polgármester ur választatott meg, alelnöke továbbra is a buzgó. Ebenspanger Lipót ur. A kezelő bizottság gondnoka Ebenspanger Leo; kezelök Bátorfi Lajos és Rechnitzer Vilmos. Szállító bizottság Ebenspanger Lipót, Knáusz Boldizsár éVTripammer Gyula urakból áll egyetértőleg a helybeli tűzoltó-testülettel.
— Meghívó. A nagy-kanizsai ker. jótékony nőegylet foiyó évi május hó 6-án délután 3 órakor a polg. iskola rajztermében évi rendes közgyűlést tart, melyre az egylet tagjait tisztelettel meghívja Clement Lipótné, védnöknő. Tárgy : Titkári jelentés. Számvizsgálók választása. Indítványok.
— Ügyvédi Iroda. Tersánczky Gyula Sd irodáját F.-Nezsiderről Moson-
megyéböl szülőföldjére Nagy-Kanizsára helyezte át és azt az egykori „Oroszlán" szálloda H-dik emeletén nyitotta meg. Üdvözöljük körünkben; óhajtjuk, hogy szerencse kísérje s minél számosb keresettségnek örvendjen.
— Esküvő. Povachti Rosenzweig János ny. tábornok fia János a 6-ikszámu cs. kir. tüzérezred hadnagya május 1-én vezeti oltárhoz Gráczban Schmidt Paula kisasszonyt, Schmidt Lujza gyártulajdo-nosnő leányát-
— Dr. Mészáíbs Nándor pécsi tankerületi kir. főigazgató április 23-án a déli vonattal Nagy-Kanizsára érkezett Keszthelyről, hol a gymnázíum ügyében Svastits Benó főispán elnöklete alatt értekezlet tartatott j
— Lóosztályozás ^történik május 1-én Nagy- és Kis-Katux'sára nézve, mely alkalomkor az összeslotulajdonosok lovaikat 1 és 2 éves csikók kivételével bemutatni kötelesek. Katonai bizottság működik, az alkalmas lovak külöp jegyzékbe vezettetnek és szűkség esetén azokat az állam megvásárolja. Mely bizottság a felső templom melletti mázsaháznál reggel 8 órakor kezdi meg működését. Az elmaradott lovak utólag fognak osztályoztatni, ezen kívül azok tulajdonosai az 1873-dik évi XX. t czikk végrehajt, tárgyában alkotott lóállitási szabályrendelet B. mellékletének 4-dik §-a értelmében, minden ló után 15 frtig terjedő bírsággal büntettetni.
- Letenyén 188S. évi áprili hó '21-én igen sikerült tánczkoszorucska tartatott, ott voltak: Fischer Hermin, Kal-tenbrunuer Róza, Vizmathy Terka, Vésel Róza. Szemesy Mariska, Öszterreicher nővérek, Schweder Viktória, Schmidt Mariska, Bayer nővérek. — továbbá Szemesy Vendelué, Freytag Gézáné, Madovcsik Józsefné (Budapestről) Náday Ferenczné, Dr. Hajós Sándurné, Schmidt Jánosué, Bayer Izidorné, Récsei Sándorné, öszter-richerné, Siffer Kálmánné (N.-Kanizsáról) Bölcskeiné (u. onnan) és Singer N.-né (u. onnan) úrhölgyek. R.
— Gyászhir. Megdöbbentő hir terjedt szét Gutorföld községben és vidékén április hó 18-án. A gyászopanaszos hangon szóló harangjai a kis kápolnának szomorúan hirdették ki érez nyel veikkel, hogy Czigány János, a sokak által előnyösen kedvelt 22 éves fiatal ember meghalt. A kedves társalgó, a fáradhatatlan jó barát, az őszinte, nyilt szivü, jó indulatú, derék ifjú végbucsut mondott a vihv: múlandóságainak: a könyörtelen, zord halál leszakitá őt az élet fájáról . . . Megmérhetetlen a szülék fájdalma, azon szülőké, akik az elköltözöttben egyetlen fiukat, összes reményüket, a Czigány család magvát vesztették el -. .Hűlt tetemeinek eltakarítása 20-án délután 3 órakor történt meg ritka fény és impozáns részvét mellett. A vidék összes értelmisége, a kiterjedt atyafiság és számtalan tagja a köznépnek együtt sirt ott a zokogó szülőkkel, óh, legyen neki a hant könnyű porlandó teteme felett és adjon eröt az ég a mélyen sújtott szülőknek a fájdalom ehiselésére! Enyhítse az őszintén nyilvánuló közrészvét fájdalmát a gyászoló családnak! A kiadott gyászjelentést e lap előző száma hozta.
— A göcseji virtus. Nem híjába, hogy az idén a novai járás fényesen rukkolt ki az ujonczállitás alkalmával a katona-anyag kiszolgáltatásával de mutatkozik is ám a kitörő vitézség hősi ereje nagyban az ottani „ifjúság" között. Szinte megáU, az" ember esze, ba arra gondol, hogy bölcs és szigorú törvényekkel biró alkotmányos államban olyan dolpg is megeshetik, mintaminő az itt leirt história. — Április bó 18-án este a tüzvérü ifjuszőllöka-pésok közöl néhány mike és náprádfai le-
gény munkába hazamenet „uagyBzabésu"' verekedést kt ,:>st az országúton Balsorsa arra vezette a'pityókos állapotban levő (különben békés lelkületű) ShifterV. csertala-kosi gazdát, aki virágos kedvében szokott módjával azt találta oda mondani a hősködő seregnek: „Előre arcz! Itt ma semmi sem lesz a verekedésből I" ... De három mikefai bősz harezos nyomban leütötte őt kapával és szekerczével, mire a sereg náprádfai fele futásnak eredt S aztán efelett: boszuságukban a mikefaiak teljes erővel őneki estek s zsupálták amúgy magyarosan... Ép akkor jő arra Sabjá iPál náprádfai lakos feleségévél. óvatosan elakarják kerübi a .munkában" levőket, de egy közölök észre veszi őket s rajok kiált: „Halt! kik vagytok? — „Mink," — felelék azok. „Kik ?" — .Mink!" — „Hová-valók vagytok ?¦ „Nápiádfára" ... Erre ott hagyva az agyonvert szerencsétlent az útszéli árokban, neki esik a vérszomjazó had ez ártatlanoknak s a férjet halántékon vágva, a nőt leütve, mindeniket irgalmatlanul csépelik, mint a kévét. Csak mikor már egyik sem- mozdul többé, hagyjátok őket . .. Most mind -a bárom a halállal vivődik. Ilyen vad brutalitás! Kíváncsiak vagyunk: eléri-e a törvény megtorló szigora a bűnösöket ? Elrettentő példát kell mutatni ennek a népnek; nehogy abban a hitben lévén, hogy „annak van igaza, aki erősebb és gorombább," még az ember élete se legyen biztonságban közöttük . . . Endreffy.
. — Zalavármegye törvényhatósági bizottságának május 1-én közgyűlése lesz, melyen Nagy-Kanizsát érintöleg a városi tanács bemutatja 1887. évi gyámpénztári számadását, a kis-kanizsai elválási ügy, a laktanya építési vállalat tárgyábani felebbezés, földadó nyilvántartási állás rendszeresítése, ingatlanok szerzési jóváhagyása stb. A keszthelyi főszolgabírói állás betöltése. Megyei főszámvevő számadásai sth.
— Lapunk-zártakor vettük a megdöbbentő gyászhírt, miszerint, városunkban köztíszteletbeu állóKomlóssy Ferencz .iiértékhitelesitc? hivatali főnök szeretett neje f. hó 27-én elhunyt Temetése április 29-éu délután 4 órakor leend. Béke poraira !
— Aldomás-estélyt tartott Hirschel Ede április 23-án a „Polgári-Egylet helyiségében annak örömére, hogy a polgári egyleti építkezést ö nyerte el. Számos felköszöntés fűszerezte a bajnalig tartott murit
— A magyar-utezai „Magyar Király" előtti járda rosszasága Ügyében városi főkapitány uriól azt a megnyugtató választ kaptuk, hogy az egész városban most van folyamatban azon háztulajdonosok összeírása, kiknek házai előtt a járdák javítást igényelnek. Helyes, csakhogy ez az összeírás nagyon sokáig ne tartson.
— Színészet. A lefolyt héten Komáromi Mariska a királyi operaszínház tagja vendégszerepelt, a kedves megjelenésű fiatal művésznő nagyobb pártolást érdemelt volna. Búcsú előadása hétfőn volt a „Bűvös vadász"-ban, mely alkalommal tisztelői 3 szép bokrétával lepték meg. Kedden népelőadás volt féiárakkaL Szerdán Moőri Sándor ju'alomjátékául a „Dar-vinÍ3ták" czimü vígjáték adatott elő, melyet maga Moóri fordi'ott szép nyelvezettel, csütörtökön a helybeli „Hadastyán Egylet" javára tartatott előadás. A színházi közönség nagyrésze most már alkalmas időben a szőlőhegyekben keres üdülő szórakozást s azért a pártolás hanyatlott.
— Állami erd ó-felügyelók időztek a napokban Nagy-Kanizsán s a városi erdöbirtokot tüzetes szemle alá vették, melyről dicséröleg nyilatkoztak.
— SvasticsBenő megyei főispánunk körünkben időzvén, mult kedden este részt vett Herteleudy Béla országgyűlési képviselőnk házánál tartott gyermek szini előadáson.
— Gynfaoldatot ivott csütörtökön délutáa-egy nő N.-Kanizsán, az idejekorán közbejött """-orvosi segély következtében azonban ez oldatnak maró hatása megakadályoztatott, úgyannyira, hogy a nő ma m$r folytatja házi teendőit, de nem ama teendőt, melyet az oldat ivása előtt élete párjával folytatott, t i. a perlekedés és czivakodást, mi tettének elkövetése okául szolgált
— Eitner Sándor országgyűlési képviselő engedélyt nyert Sümeghröl Keszthelyre és Erénye-Kisgörbön átZala-Szent-Gróthra vezetendő helyi érdekű vasút előmunkálataira.
— Fanti Mór helyben a délzalai takarékpénztár épületében üzletet nyitott, ajánljuk lapunk mai számában megjelent hirdetését olvasóink t figyelmébe.
— Hazai r. h. A vámilletéki árkelet-.pÓtlék május hóra 26%. — Szegednél Csöngőién 400 gyermek iskola nélki! van.
— Sümeghy István ny. curíái biró "meghalt — A porrogi Hochreiter-féle birtokot báró Talián Béla külügyminiszteri titkár vásárolta meg. — A Gönczy-jubi-leum május 6-án lesz. — Árvízkárosultakat gyámolító egylet alakult Bpesten. — Pápán pünkösd napjaiban iparos tanon-ezok munkakiállitása lesz. — A „Somogy-vármegye" hetilap szerkesztését Matolcsi József vette át — A trónörököst juniu* első napjaiban Zágrábba várják. — Árviz-lepte tereken kölest még júniusban is vethetni. — Devecserben gyakori gyújtogatás rettegteti a lakosságot. — A magyar fegyvergyár lOezerQölnyi területen építtetik. — A kaposvári ref. templom javára 3 közvacsora 7700 frtot jövedelmezett .
— Külföldi r. h. A bolognai egyetem juo. 12-én ünnepli meg 800 éves fennállását — A dinamit feltalálója Nobel, Cánesban. meghalt — Egy bayonnei kanonok harmadfél millió Péterfillért adott át a pápának. — A német császárt nagy betegségében 8 orvos ápolja. — A bécsi ha:óság a galambok ellen irtóháborút indított — Az angol királynő Berlinben Olaszországból hazamenet látogatást tett.
— Tanulmányútra ment tudósaink Pápai és Munkácsi tudorok Kazánban, rokonaink: a csuvaszokoál vannak. — Egy magyar műkedvelői társaság New-Yorkban május 5-én a „Falu rosszát" adja elő.
A budapesti értéktőzsdéről.
A .Magyar Mercnr" h*ti tudomása.
A tőzsdének most valóban nincs oka a jó kedvre és a jó hangulatra. A kedvezőtlen es aggasztó mozzanatok egész özöne bénítja a forgalom élénkülésit és lankaiztjs a vállalkozási kedvet. Boulanger megválasztása sok gondot fog még okozni. A Táratlanul kedre-zStleo fordulat a német császár egészségi állapotában megakadályozva az árfolyamok további emelkedését Vágre azok az óriási hiteligények, — melyekkel a kormány ismét a pénzpiaezboz fordul, gondolkozóba ejthetnek miu den nemcetgazdát. Ciak most kötött a kormány iBmét szerződést a Rjthschtld-csopordal araoyjáradék-adósságunk szaporítására. Mindezek daczára aiunban még tűrhetően szilárd az iráuy.
Egyrészt azért, mert az ilsérkedés már meglehetősen el van tompulva sinden politikai kérdés iráut, másrészt meg azért, mert görcsösen ragaszkodik ahoz a kis javuláshoz, melyet oly hosszú ideig tartó pangás után ki tudott vívni, ét minden hatosnyi csökkenés ellen erős ktUdeimet viv előbb. Csakis a forgalom terjedelme mutatja világosan a viszonyok roszabbodáflát.
Járadékok és befektetési értékek piaczáu ismét szauetel & tevékenység ; a vevők egykét nap alatt visszavonóitak, nj megbízások nem érkezuek és a forgalom sztlnetel. De azért az irány e téren még aráuylag szilárd, az árfolyamok csak kevés küzdelem után csökkennek pár krajcsárral és a legelső kedreső hirecskére ismét javulnak; bizonyítva azt, hogy csakis az emelkedésre vau hajlandóság, de ezt a viszonyok gátolják pillanatnyilag.
— Bankrészvényekben élénk a tevékenység, mertasürün vállalkozó jó és rosszOirek a hi-telrésevény-Bpeknláczióra nézve kedrező, minthogy gyakori árúul lá m sásokat idée elö.
Közlekedési vállalatok részvényei nem roszabbodtak, i mi a mai viszonyok között elég jó. ¦
fíe.yi iparvállalati értékekben nincs semmi üzlet sem.
Sorsjegyek a legszílárdabbak, az összes ér. tékek, különösen a kis sorsjegyek jól kelnek Valuták és váltók jelentékenyen iosiabbodt»k-'
Értékpapír-és sorsjegybirtokosoknak késs-séggel szolgál felvilágosítással, a .Magyar Merem" kiadóhivatala, Bpest, Hatvani u. 17. scám.
— Megyei r. h. A Kővágó Őrsön ¦> gyujtogatásból eredett tűz pusztított — jTapolcza vidékén számos lólopás fordult elő. — Molnár István azepetki körjegyző Schill Gizella kisasszonynyal jegyet váltott — Polgár János zal a-egerszegi törvényszéki irodaigazgatóvá neveztetett ki. — Déváid Nándor Egerszegen fényképfelvételeket eszközöl.
— Biztos gyógyhatás. Mindazok, kik rossz emésztés vagy székrekedés következtében, felfúvódásban, szorulásban, főfájásban, étvágy hiányban vagy egyéb bajokban szenvednek, a valódi „Moll-féle seidlitz porok" használa által biztos gyógyulást érnek el. Egy doboz ára 1 forint. Szétküldés naponta utánvétellel Moll A. gyógyszerész és cs. kir. udv. szállítótól Bécs L Tuchlauben 9. A vidéki gyógyszertárakban határozottan Moll A. készítménye, az ő gyári jelvényével és aláírásával kérendő. 1
— Nem állítások, hanem tapasztalatok. Nagyon könnyű állítani valamit, de annál nehezebb azt tapasztalatokkal be is bizonyítani. A közönség elvitázhatat-lan joga a nyilvánosságra hozott állításokról bizonylatokat követelni. Épen ez oknál fogva a Warner-féle safe-kuráról hozott ama állitások, hogy a legmegbízhatóbb gyógymód vese-, máj-, és a húgycső szervezetnél, valamint ennek utőbajainál, u. m.: rheuma, köszvény, gyomor-, női- és általános gyengeségeknél, ez folytonosan és ismételten uj adatoknak nyilvánoságra hozatalával bizony ittatik. A közönség, ha meggyőződést szerzett állítás valóságáról, ugy jogában áll olyan gyógymódot használnia, a melyhez bizalma van. Az elmés és szabad gondolkozású embernek nem lehet előírnia, hogy mely — veszély nélküli — gyógymódot használja, és melyet mellőzzön. Ha e jogokhoz ragaszkodunk, ugy azok, kik anyagi érdekből a jótétemény
HUSZONHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
1888. ÁPRILIS 28-án.
Óvása leple alatt tesznek állitásokat, ezt természetesen a józan gondolkozó és Ön-meggyözödésü ember ma már jogosan visszautasítja- Tessék gyógyszeieink, — melvek füzeteinkben megnevezve vannak, s mit ingyen s bérmentve küldünk — jótékony hatásáról meggyőződni, s az után Ítélhet és cselekedhetik bárki. A füzeteke'. Warner H. H. és társa majnai Frankfurtban készséggel küldi szét.
Erődalon.
— A „Magyar Művészek", e fényes kiálüiásu diszmű most megjelent 3-ik füzete egészen Eisenhut Ferencz Ismertetélének van szentelve. Eiseuhut. ki művészeink közt az első, ki a kormány által alapított arany érmet raeükapta, már évek élőti keleti tárgyú képeivel keltett érdeklődést művészete iránt. Festményei egytől egyig kelet derűs, mosolygó egét sugározzák vissza, s alakjai, kiket afrikai utazásai alatt tanult ismerni, beszédes képviselői a szokásaiban és erkölcseiben egyaránt érdekes muzulmán fajnak. Képeit leginkább londoni müárusok vásárolják ; de a legjelentékenyebbek haza kerültek, s kettő közülök („Gyógyítás a^koránnal" és „Gül Baba halála") király ö Felsége tulajdonát képezi. Szana Tamás, a vállalat szerkesztője, érdekesen ismerteti a művész viszontagságteljes pályafutását, s főbb müveit (Arab szemfényvesztő, Az Írástudó, A háremben, Tatár iskola Bakuban) kitü nően sikerűit másolatokban mutatja be az olvasóknak. Az egész lapot elfoglaló képek mellett aztán egész hosszú sorát kapjuk a művész érdekesnél érdekesb vázlatiinak, melyek ezúttal kerülnek először nyilvánosság elé. s a műértőknek bizonyára nagy gyönyörűséget fognak szerezni. A füzet melléklete: „Gül Baba halála" Paulusseu pompásan sikerült fénymetszetében. A „Magyar Művészek" előfizetési ára 10
Szerk. üzenet
B. L. Hűlt tzimaDkra későn érkezett * közlemény. Lapunkatpénteken délután zárjuk.
— B. Jicos.. Axonszl intézkedtünk.
— Az ,Órfilt- czímfi novella első részét megkaptuk, most olvassak, üdvözlet!
— E—y. Meg-kesett ujyan, de azért nyélbe ütöttük. Magánlevelet is irunlc
— „Kérdezitek?" Megkaptuk a napokban
— ,Dárda." Ne oly búsan, nem illik zx rjnböz! A vers j5, másikat rürgetjük.
— B. J. Díjtalan.
— M. G. B—t Folytatását sürgősen kérjok.
— P. K. Tárgyhalmaz miatt kézík.
— „Csinos* dehogy azl Nem közölhető.
— .Halottak emlékezete.' Eltettük arra dőre.
— S. K. Boczáaat, nemkészakarva történt.
— Cz. Nem űzeti ki magát.
Felelős szerkesztő és kiadó: BÁTORFI LAJOS.
A szerkesztővel értekeshetni naponta déli 1—3 óra közt lakásán Arany János utcza 4
Laptulajdonos: WAJDITS JÓZSEF-
Nyuttór*).
Magyar-Franczia biztosító rész vény-társaság tekintetes vezérQgy nökségének Nagy-Kanizsa.
Tiszteletteljesen alulírottak in dittatva érezzük magunkat, köszöne tünket a tekintetes vezérügynökségnek kifejezni a következőkért :
Mult hó 27-én községünk tüz által elpusztítva lett s alulírottak is
41 tkv. 1888.
Árverési hirdetmény,
A nagy-kanizsai kir. trvszék telekkönyvi osztálya részéről közhírré tétetik hogy dr. Tuboly Gyula végrehajtatcnak, Erdélyi János végrehajtást szenvedő gelse-szigeti lakos elleni 60 frt 15 kr töke, 1887. évi márczius 21-töl járó 6% kamatok, 1 3 frt G5 kr per, 6 frt 95 kr végrehajtáskérelmi, 9 frt 50 kr jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fentnevezett kir. törvszék területéhez tartozó gelse-szigeti 81. tkben A.I. 1 sorsz. a. Erdélyi János tulajdonául bejegyzett 160 frtra becsült ház, továbbá L 2—9 sorsz. a. ugyanannak tulajdonául felvett 431 frtra becsült */$ külső telki birtok, végül gelsei 253. tkben A. f 826. hrsz. a. ingatlannak Erdélyi Jánost illető váltságköteles 450 frtra becsült ingatlanok felerésze 1888. évi április 30-án d. e. 10 órakor Gelsén ; délután 3 órakor Gelse-Sziget községházánál dr. Tuboly Gyula felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános ár verésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár. Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10%-át készpénzben vagy óvadékképes pap:rban a kiküldött kezéhez letetni.
Y^vö kötelesavételárt három egyenlő részletbej. még pedig: az elsőt az árverés jogerőre eiL-slkedésétől számítandó 1 h. alatt, a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, minden egyes részlet után az árverés
pes papirban a kiküldött kezéhez letenní-Vevö köteles a vételárt három egyenlő részletben, mégpedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 1 hónap alatt, a másodikat ugyanatól 2 hő-nap alatt, — a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, — minden egyes részlet után az árverés napjától számítandó 6% kamatokkal együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Kelt N.-Kanizsán, a kir. tszék, mint telekkönvvi hatóságnál 1888. évi jan. bő 6. napján. Gr. HUGONNAY
3322 1 — 1. kirendelt kir. tszéki biró.
111/tkv. 1888.
Árverés!
hirdetmény.
lajdonát képező 927 frtra becsült ingatlan 1888. évi május hő 17 dík napján d. e. 10 órakor Eszteregnye község házánál Faics Lajos felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ára fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10%-át készpénzben vagy óvadékkép?s papirban a kiküldött kezéhez letenni.
Vevő kötele: a véteiárt három egyenlő részletben, még pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó
1 hónap alatt, — a másodikat ugyanattól
2 hónap alatt, — a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, — minden egyes részlet után az árverés napjától számítandó 6°',, kamatokkal együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir- trvszék. mint telekkönyvi hatóságnál 1888. évi jan. hó 30. napján. Gr. HUGONNAY 3307 1 — 1 kirendelt kir. tszéki biró.
ez által tönkre jutottunk, elsők a t napjától számítandó6%kamatokkal együtt
árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. tszék
mint telekkönyvi hatóságnál 1888. évi
füzetre 12 frt 80 kr.. mely összeg a kiadó : mórból kisegítettek, újból hálás kÖ-Hornyánszky Viktor akadémiai könyv- szünetünket van szerencsénk kifejezni.
Magyar Franczia* biztosító társulat ügynökei ioltak, kik kárunkat bejelentették s cl sók s leghá-
mánusabb volt a ,Magyar-Fran- 'jan. hó 4. napján. Gr. HUGONNAY czia* biztosító társulat, amennyiben : 3323 1—1 kirendelt kir. tszéki biró. a kárösszeget azonnal kezeinkre jut-1110 tkv- 888-tatták, mert ez által a rögtöni nyo.
A nagy-kanizsai kir. törvényszék tkkvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy Zalamegje összesitett árvatára végrehajtatónak Sípos András s neje Novoszel Krisztina végrehajtást szenvedő szent-liszlói lakosok elleni 135 frt 38 kr töke, 1885. julíns 1-től járó 5% kamatok és ezeknek 5% kérelmi kamatai, 18. frt 20 kr per, 6 frt 95 kr végrehajtás kérelmi, 8
Si.8Í lJ ¦ 'ff^ S felmer.Q'en,i5 i A nagy-kanizsai kir. törvszék telek-költségek .ránt, végrehajtási ügyében » könyvi osztálya álul közhirré tétetik, hogy téöez tar-1 néhai Kuzmics Gy5rgJ hagJatéki gondno|a Dr. Tuboly Gyula nagy-kanizsai lakos
Árverési póthirdetmény.
fentnevezett kir. törvszék területébez tartozó szent-liszlói 95. tkben A. f 185. hrsz. a. Sipos András s neje Novoszel Krisztina
tulajdonául bejegyzett 720 frtra becsült "j^tS?'f„ 8H^ ti
ingatlan 1888. évi május hó 2-án délelőtt! fE±, 5LÍE?L /"^ 10 órakor Szent-Liszló község házánál dr. <L ^f?'?**™
Tuboly Gyula felperesi ügyvéd vagv helvét-! Ku7wfrv. PJ?-i H^t
tese gejöttévj 1^,»$
ár 107„-át készpénzben ~, óvadékké-pes papírban a kiküldött kezéhez letenni, j tartatni
Árverési hirdetmény.
kereskedésébe küldendő. Egyes füzetek ára 80 kr. Csekély ár. ha a vállalat költséges kiállítását, rajzainak nagy szamát és a mellékletek művészi voltát tekintjük.
— Hornyánszky Viktor kiadásában Budapesten megjelent az „Egyházi közigazgatás kézikönyve" czimű érdekes vállalat 2-dik füzete. Irta Eötvös Károly Lajos. Ezen né^külozhetet-. len útmutató lelkészek, birák, ügyvédek, tanítók s egyházi ügyekben működő tisztviselők számára füzetenkint ára 30 kr.
Ki nyert?
Húzás április 18-án 45 11 3 4L Húzás ápril 21-én :
Budapest : 86 Lincz : 28 Trieszt : 87
22
Kelt Lovásziban, 1888. 10-én. Alázatos szolgája Király István Pál Józsej
^ Kis József
3318 1—1 lovászi lakosok.
Búcsúzóul.
Nékem oly kedvessé vált N.-Kanizsá-tól mielőtt bucsut vennék, számos barátom- és ismerősömtől, mivel mindegyiknél személyesen nem tiszteleghetek, ez uton fejezem ki búcsúszavamat a legszivélyesb érzettel: Éljenek boldogan I ! !
Nagy-Kanizsa, április 26. 1888. Sehnetder Xavér íerenc*
nyugulmaintt osztrák-magyar bank ellenőre.
*)E lelel.íiéget ;
avat alatt közlőitekért nem vállal szerk
A nagy-kanizsai kir. törvszék tkvi április osztálya részéről közhirré tétetik, hogy , özv. Dóra Imréoé végrehaj tatónak Szabó Koma Józ-.ef végrehajtást szenvedő sor-mási lakos elleni 3S frt 50 kr töke 1884. szeptember 14 tői járó 6% kamatai, 1 frt. 40 kr bélyegkiadás. 9 frt 20 kr végrehajtás foganatosítás!, 7 frt GO kr átverés megkisérlési, 9 frt 60 kr ujabb végrehajtáskérelmi, 9 frt 50 kr jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehaj tási ügyében a fentnevezett kir. törvszék területéhez tartozó sormási 323. tkben A. f 51. hrsz. a. ingatlannak Szabó Koma Józsefet illető 355 frtra becsült része, továbbá a homokkomáromi 779. tkben A. t5S6 hrsz. a. iogatlannak Szabó Koma Józsefet illető 176 frtra becsült Ve része 1888. május 1-én d. e. 10 órakor Sormás község hazánál, délután 3 homok-komáromi község házánál megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár. Árverezni kívánók tartoznak a becs-árlO°/0 át készpénzben vagy óvadékká
XXXXXXXXXXXXXXKXKXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXX
V
¦
F A N T L MOR
Xfasl&t megnyitás.
Van szerencsém a n. é. közönség becses tudomására hozni, hogy helyben
a dél-zalai takarékpénztár épületében
fa „Korona* vendéglő átellenében.)
• es
X X X X X X X X X X X X X
+
X X X X X X X X X X X X X X X X X X .X X X X X
xxxxxxxxxxxx*xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, még pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 1 hónap alatt. — e másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, — minden egyes részlet után az árverés napjától számítandó 6% kamatokkal együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni. .
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. tszék mint telekkönyvi hatóságnál 1888- jan. hó 6. napján. Gr. HUGONNAY
3321 1—1 kirendelt kir. tszéki biró.
1-, lí
Ifi
nyltxD't'fcfa.rra-
Számos éven keresztül több nagyobb városban szerzett tapasztalataimnál fogva úgyszintén helyben 7 éven általi működésem alatt volt alkalmam a helybeli ás vidéki n. é. közönségnek követelményeivel megismerkedhetni, mi is azon kellemes helyzetbe juttat, hogy b igényeinek minden tekintetben megfelelhessek.
Midőn arról biztosítom a n. é. közönséget, miszerint törekvésemmel oda fogok hatni, hogy poiltos és Szolid kiszolgálás által bizalmát kiérdemeljem, maradtam magamat a n. é. közünség becses pártfogásába ajánlva, tisztelettel
FAMTL KÓR.
Mintái irMifttra iiii meiileM.
112 tkv 1888.
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. törvszék telekkönyvi osztálya részéről közhirré tétetik, hogy a kir. kincstár végrehajtatónak özv. Tóber JÓzsefné végrehajtást szenvedő eger-aracsai lakos elleni 6 frt 12% kr tőke, 1874. évi márczius hó 15-töl járó 6°/0 kamatai, 2 frt 80 kr végrehajtás kérelmi, 6 frt 85 kr jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fentnevezett kir. törvényszék területéhez tartozó palkonyai 251. tkben f 324. hrsz. a. Tóber JÓzsefné szül. Kös-köny Borbála tulajdonául felvett váltságköteles 324 frtra becsült ingatlan 1888. évi május hó 2-án d. e. 10 órakor Pal-konya község házánál dr. Tuboly Gyula felperesi ügyvéd v. helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Az árverés a már végrehajtási zálogjogot nyert s csatlakozottnak kimondott Grosz Lajos 90 frt s jár. követelése iránt is meg fog tartatni.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10%-át készpénzben vagy óvadékképes papirban a kiküldött kezéhez letenni.
Vevő köteles avételárt három egyenlő részletben, még pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 1 hónap alatt, — a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, — a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, — minden egyes részlet után az árverés napjától számítandó 6% kamatokkal együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni
Kelt Nagy-Kaüizsán, a kir. tvszék, mint telekkönyvi hatóságnál 18S8. évi jan. hó 6. napján. Gr. HUGONNAY. 3320 1—1. kirendelt kir. tszéki biró.
667 tkv. 1888.
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. törvszék telekkönyvi osztálya részéről közhirré tétetik hogy Dóra Juli tolmácsi lakos végrehaj, tatának Kurucz Ferencz végrehajtás-szenvedő eSzteregnyei lakos elleni 6 frtt töke, 6 frt végrehajtáskérelmi, 6 írt 55 kr árveréskérelmi, 3 frt 50 kr jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fentnevezett kir. törvényszék területéhez tartozó, az eszteregnyei 431. sz. tjkvben L 1—5. 7—18. sorsz. Kurucz Ferencz tu-
A nagy-kanizsai kir. törvszék mint tekkönyví hatóság 1888. január 9-én.
Gr. HUGONNAY 3324 1—1 kirendelt kir. törvszéki bíró.
o o o o o o o o
3302 Mindenki tisztességes roódon mindeD-nemü törvényes
sorsjegyeknek
részletre való eladása által évenként legalább 1200 frt keresetre tehet szert. Tudakozódások F0CHS H. váltóházához Budapest Do-rottya-utcza 9. intézendők.
O
o o o o o
o o o
Valódi
TscMel távé
(kitűnő pót fügekávé stb.) kavé
A legjobb pótkávé minden kávéhoz kellemes ízű. használata nagy megtakarítást eredményez. 3265 0—10
.Máriaczelli gyomorcsöppek..
Kitűnő hatású szer a gyomor, minden betegségeiben.
Védjegy- KfjlülmulhataÜan etvAgyb.Urty,
gvomorgyöngeség, rost illatú >l.-k-zet, felfuvöd**. Mvnnyu fellKlffenés, kulik*. gyomr>rhumt gyomorégés, homok- e* dajaiépzödts, tuLtxtfo« nyalkákéiiiüdés, sirtra.-íAg. undor r* hányas, fafaji* i.ha a gyomortól ered,, gyomorxGrc-*. "-zékszorulis, a gy<>-inonmic ételekkol italokkal v»l., talterheltsc. giliszták, lép-, mij- ix aranvertrn hintulmak estiéiben. — EKy" üvegcse ára huznélati nta-sitússal rsryútt 25 kr., kettőn palink 60 kr.
Központi nzctkuld'-íi Bradj Kíroli Kj-ógyir.erész által Kremsierben (Síor-vanrszkft).
Kapható minden gyógyszertárban.
r]ii.i..:
o™: A valódi raAriaczelü eyninnrcsútipeket sofcjtt uamisitJik es utinoizÁk. A vsludixájt jeléül minden üvegnek piros, a fenti védjegy gyei ellátott borítékba kell göngyölve lennie és s. minden üveghez mellékelt basrnálaii ?tasit&.ton rneg keU jegyeseve lenni, hogy u Kremsierbcn Gusek Henrik kúnyvnyomdijibaj) nyomatott. ?0
Kapható N.-Kanizain: Prage rBéla Kadarkutou: Beck B., Kaposv,: Ceol-nerVincze, Babóchay Kálmán Marcialí-baní KSröe Viktor Meronye Fleiseher S. Nagy-Bajom : KörÖBLajoa, Olonczon Bölcs l'éla gyógyszerész uraknál; 3162 26 — 52
*H-H*4**+*++++++
WELTNER M.
bank és bizományi üzlet Budapest, IV. kis hid-utega 9. Eszközöl kölcsönöket ingatlanokra. Elhelyez kereskedelmi váltókat. Elfogad tőzsdei megbízásokat 3290 6 — 10
HUSZONHETEDIK ÉVFOLYAM
ALAI KÖZLÖNY
ÁPRILIS 28-án.
X
A BIt-magyaródí uradalom tehenészetéből felállított tenyész igazolványnyal ellátott eredeti mölthali telívérü fiatal 1V: éves bikák elfognék adatni, azért felkéretnek a venni szándékozók, hogy Írásbeli Ígéreteiket a blt.-magyaródi uro-dalomi intézóséghez czimezzék, a hol a vevésí fel ételek is egyszersmind megtudhatók.
«96 2-3 URODALMI INTÉZŐSÉG.
f t Vf
) T A FI C8A GYÓGYFÜRDŐ
Vasmegye.
Vasúti állomások Szoinbatlielj és Aspanjt;
híres glaabersós vasas-Jürdö.
Az idény megnyitása május 20-án lesz.
Ásványvize megrendelhető az igazgatóságnál, w ssoo 3-6 FUrdö felügyelőig.
MOLL SEIDLITZ POR
Tavaszi gyógyítás
Nyári gyógyítás
Öszi gyógyítás
Téli
gyógyítás"
Ptíir arrnr valódi h* minden doboson a gyárjetry «ey Ufcdl dliüi TdlUÖI aaa és MOLL A sokszorosító czég látható. -
Gyors gyógy hatás makacs gyomor- és altestbaiok, gyomorgörcs, ny«lk, gyomorégés székrekedéseknél májbajok vértolulás aranyér és a legkülönfélébb nBi betegségeknél. Lgy eredeti doboz használati utasítással 1 Irt. Raktárak az ország minden nevezetesebb gyógyszertáraiban MOLL A gyógyszerész cs klr. udvari szállító, Stadt Becs. Taohlaaben 9
Naponta szétküldés utánvét mellett. 2 doboznál kevesebb nem küldetik Elismerés MOLL A. úrhoz Béosben. Ü15 foglalkozásomnál fogva nx ön Moll féle beidlitt porai igen jó hatást gyakorolnak; ismerem ezt egyszer s mindenkorra s kívánok érte szívélyes .Isten fizesse meg"-et etek a gyomrot jóvá ós főt könnyűvé tessik.
Tisztelettel Stelnka Jan." F. lelkész Hoonetschlagban
MOLL FÉLE FRANCIA BORSZESZ ÉS SÓ
Legjobb bedörzsölő szer
ós minden megbllíési betegségek ellen.
védjegyét I
aláírását '
Csak valódi ha.mínien üveg MOLL A.
Bedörztöiésül sikeVss basználatkössvény, csn z, mindennemű teitfájdalmak és bénulásnál; burogatáa alakjában minden sérelem és sebnél, daganatok gyulladásoknál. Belsőleg vízzel vegyitve"~birtelei roezullét, hányás, kólika és hasmenésnél.
Egy üveg ára haszniiil! utasítással 80 kr. o é.
Baktárak az őrsiig minden nevezetei gyógyszertár és anyag kereskedésben. MOLL A gyógyszerész ds. ktr. udvari szállító Bécs, Stadt, Tnchlanben 9.
Elismerés MOLL Á. yógyszerész árhoz Bécs. Moll-féle franczia borszesz'-vés sója vidékemen hiheüenill működük K ¦- .jönni ni 60 Üveggel, mi»el az emberiség.segitsógérekfi: z letet óhajtok tartan magamnál \ Mély tisztelettel
3092 3S-52 j HirnoT, lelkész Mícbolnpbzn.
Raktárak Nagy-Kanizsán Belül J. gyógyszerész, Roseofeld Adolf, Feisel-bofer József, Preilmaej és Dentsch uraknál. "
Megrendelési czim: A dMbt Ág-féle Mii paWksöf ¦
öieírich és íjottschlio;
B U D A P E S Tj-vagy
DREHER ANTAL
KŐBÁNYA.
Csakis teljesen leülepedett, tehát tükörtiszta kiviteli sör szétküldése, folyton friss Üvegtöltésben, a minőség bamisitlaa volta mellett kezesség vállaltatik.
Nagybani fogyasztóknak jelentékeny árengedmény.
Árjegyzésiek: mindenfelé ingyen és bérmentve.
Figyelmeztetés ! Mintán gyakran megtörténik, hogy idegen kéizitméuyn és gyöngébb minőségű sörök „Dreher Antal kiviteli sör* csím alatt forgalomba hozatnak, a t. cs. Dreher-féle kiviteli sör fogyasztóknak a hatóságilag oltalmazott üvegczimkét, melyen a Dietrich és Qottschlig és a Dreher Antal oéT
3298 5—6 okvetlen kell, hogy rajta legyen, kiváló 6pyelmükbe ajánljak.
ooooooooooooooooooooooooooog
i-sj júniustól és 1-só szeptembertói a lakbér 25%-kal leszállítva.
KRAPIN A -TÖPLITZ
fürdőhely Horvátországban
„Zábok-Krapina-Toplitz* a Csáktornya-Zágrábbi vassá v A tó 3 1 óra távolságra esik, mely 1-sŐ áprilistól fogva megnyittató:! Az idény tartama október vége. 30-35 R. meleg kiválókép hatalmas Acrathemusa e gyógyfürdőknek felulmulhatatlansága bizonyítja a kitűnő jó hatása erejét'külöoösen görciö'-c, ¦--::.<¦- es s fogak r he urnáin á* ngy ezekbó*! kifolyólag más bajoknál, mint zsibbadság, merevflltaég, bőr- és sebbtegiégeknél. Ugyanezen intézetben található Bassins és márvány kádak, dorseh fürdők, kitöoően berendezett gő'r-fflrdSk A gyógyfDrdol: el6seigité»e>e villanyórái is alkalmazható.
Bővebb tudomást a gyógyfürdőre nézve a JürdÖ igazgatóság nyújt. FUrdó-orvos : dr, Weingerl J6z$e/} ugyanott. | S318 1-3
lOOQOOOOOOOOOOOOOQOOOQQOQOOO
8
O Q O
8
O
o o o
Q
o o o o o o
>2
5? L 2.
I 1
S^BB^^Pjesz az emésztési zavaroknál.^ "
rs-
B E
«iris:!
g? .
*§.
5?5
°1
m
s
Pl
(fi
X
1%
SS
0 !
3 í
X a. :
0
1
S3
Q'fsri OS
U.SS s =
|f«S st =-
%t » » i
e, S ** « B
« -S ?
od i «*
S-S? a.
Pl
(Df as
' « cr>=3
i
lFLÍ!
ifSf
.i______......______________________________..............
<
3 < S
<i
N
O

m er B> oa
es
CB 09
n um
s«r *T"
CB
o. ¦«3 CO-
gp KI
ST =¦ ess
er ditö-1
í^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJ
~ ADAINI CAVANYUUIZ *
Európának legdúsabb nátrium-lítium ásványvize (Szétküldetett 1887-ben egy millió liter.)
rivrio-vlinf«aa * lég2és'-> emé.ztéiú
J "»J nádasa , ,é„Jbcl, _ ^^„„„s imum me>7 0iy n.jy
^ Étrend :
..dicátió; hólyagbeteirséeltea í. kase _ eddig iamRrt egyetlen iiványviEben
X Üvegalakök: ,',
*\ Az eredeti alaki
hugyszerve zetek bántftlm*iban. Különl-'ges ' tékbea,
találtatott.
Borral. gyÜmBlcsnedvTűl, czukorral vejfyítve a legüdítőbb és élénken fólhabsó italt képez, s egyszers- , mind legelőkelőbb óvszer ragályos betegségek ellen — de kötött és félig kötött szénsav, melynek következtében kinyitott üvegekben is napokon át megtartja erejét '
" *l4 é" V. Hter közönséges savanynvieüvegek. J
.. 1 6* '/» Uteres eredeti alakú pxlaczkokban. ,
lakok légmentességi töltésük miatt sokkal szénsavdusahbak gyógyczélokra mindinkább aj ánlhalók.
A viz eredetiségének felismerése czéljából minden dugó felületére X félköralakban „Kadein" név van beégetve. 0
A radeini ílrdöídéiij tart májastól szeíteilier Téieií. x
szép lakások, kitunö étkezde olcsó árak. Q
Bcvebb iratokkal és bármmely felvilágosítással ingyen és bérmentve szolgál ^
Az Igazsatóság.
Kizárólagos főraktár Nagy-Kanizsán, 1I.4RTO\ és HL BEK uraknál. Q
Zala-Eger*zegen Fenyvesy Miksa, Zala-Lövőn Birger Pál, Jánosházán Teres József. Bogláron Hochsiaiter József, Keszthelyen A Wünsch Ferencs. V&svárott Kohn Farkas, Csurgón A gner Géza, Nagy-Atádon N'ádasy Alaios, Csökölyöü Beck testverek, Cry ^
Melléken Schlesinger J. czégeknéí. 3304 3_ \g*"
:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx9
29 99 A lesjobb >
czigaretta-papir
a valódi
LE HOUBLON
franczia gyártmánya.
Cawiey és Henry párizsi Utánzásoktól ávatik.
Ezen papir megyitsgaltatott Dr. JJ. Pohl Dr. E. LndTlg, Dr. E. Lippmann bécsi ve-gyésietl tanárok által, kik a legjobb ajánlatok adták, ngy a kitűnő minőség, valamint as egészségre nem ártalmas tísata voltáról, s hogy mint ilyen, a maga nemében egyetlen.
oooooooooooooooooooooooooooo g íruis, 8
O Szabadalmazott szeges gőzcsóplőgép g
f 8
O
o o o o o
3'A és 4 loerejü Q
fa-, szén- vagy szalmafutésü gőzmozgooyok számára, O
10 ora lantatépesséí 4500—6000 tere. teljBSBn tisztán elcsépelve g
O
o
c o o
OEzen gépeket erös szerkezetben gyártja és gvor , 9
szállitia. V
sokkal csekélyebb szükséglet hajterfi és fűtőanyagban,
tetemesen nagyobb és jobb munkaképesség,
könnyebb szállítás mint a veröczés gépeknél.
assy Árjegyzékek klvüutitra. fljBJ
szállítja.
GROSSMANN és RAUSCHENBACH
elsó magyar gazdasági gépgyára Budapest,
O
o o o
1,4, 1.. 10., 13.
kölsó váczi-út 7. 8 z » m.
QOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOO
W^ait8 József könyvnyomdájából Nagy-Kanizsán.