Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.36 MB
2009-11-17 11:20:32
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1458
5313
Rövid leírás | Teljes leírás (386.78 KB)

Zalai Közlöny 1888 022-026. szám június

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
27. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-KAMZSA. 1888. június 2-án,
22-1K szám
Huszonhetedik évfolyam
Elő fi z e.te*i d r
évre,. . ¦ . 5 frt — — évre- • . . . á fr Vr iie\'iryédévre . . . \\ írt *25 kr Egyes siara 10 kr
H I K I» E T L 8 K K K hasábofl pttituorban 7. máswdszor : mi inibii toráhbi *iir*rt 5 kr
NVÍL TTÉR8EN t köroiikisu; lU kr-írt rÁUtMh
\'A .luigy-kaTAziat ,nagy-kanizsai kéresitényjótékony nőegylet1-
A lap szellemi :észét illető kötj«.
lények a sic k-«Stőiwgiwz, anyagi résnót illető közl«m«ayei pedig a kiaáóhivaialhoE bérmemv* ilitéíeiidÖk : Saff y-K atiizs&n takarékpénztári épület
BH"-n:entetIfa levelek nem fo-gadtátuai eí.
Kéziratok vissza nem küldetnek
sliede.lvii Iparbank\'^ a ,nagy-kanizsai önkéntes tSaoÜÓ-egylet, a „nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület" gy-kanizsai tiszti-ihisegélyző szövetkezet", a usoproni kereskedelmi s iparka-mara* -nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos Upj>
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Nyilvános köszönet Magyarország néptanítóinak.
Midőn nevelői s tanitói pályám ötvenedik évét a mulandóság leple leiakarta, az ország minden irányából eljo tek Önök s az időknek homályába merülő e számos évekre boruló éjszakát a visszaemlékezés fényes fáklyáival megviláJtottát:. A fáklyák világának e terjengő féoj e nemcsak azon kis pontot derítette fel, melyen .lefutott pályára Ötvené dik évének határmutatója áll, hanem e fáklyák sugarai fényre derítették azt az egész tért, melyen az Önök munkás kezei mozognak és a melyet az Önök törekvő szelleme betölt.
A visszaemlékezés e ragyogó fényénél felmerült a magyar nemzet népnevelésének múltja s bevilágit-tatott az Önök kö-celebbi két évtizedes nemes törekvéseinek szorgos munkája és kiemelkedtek önök egyetemesen, mint egy erkölcsi nagy személy, mely hivatva van a nép fényes palotáitól le az alacsony sötét kunyhókig az értelmi világosság terjesztésére; megjelentek önök a nekem rendezett ünnepélyen s a nemzet színe előtt bemutatták saját magukban azt az íntelligentiát, mely a magyar haza fiainak értelmi számát c?ak a közel alig múltban s a jelenben gyarapította és midőn e nekem szán ünnepélyt megtartották, észre sem vették, hogy a magyar tanítóság Pünkösd ünnepit ülték meg.
Ez ünnepet megkoronázták Önök a kegyelet legnemesebb érzelmeinek azzal a kifejezésével, hogy az árvák szomorú sorsának enyhítésére, jővó-jök biztosítására filléreik egybehor-dásáral, a neveletlen árvák nevelési aiapját ez alkalommal is tekintélyes összegekkel gazdagították.
Boldognak érezheti magát e jelenségek szemlélésén e nemzet, szerencsésnek e nép, midón jövőjét oly
kezekre bizva láthatja, melyeknek egyikében az ő javára lobogó fáklya
{emelkedik magasra, másikával pedig
\' a könyörületes emberszeretet kegyeletes áldásai hintetnek szélyel.
Maholnap elmondhatjuk: BNem vész e nép már el, mert nem lesz
ítudomány nélkül való!*
j: De ez alkalommal elhozták Önök nekem is, igénytelen pályatársuknak, tiszteletök és szeretetük mirháját és tömjénét; a szó sokszerü változataiban\' kifejezték megfutott pályámon teljesített munkámért eiismerésöket; buzgón kívántak éltem még hátralevő napjaira áldást és boldogságot. És én mivel fizessek Önöknek ennyi jótéteményükért, tiszteletök és szere-tetök oly őszinte és oly meleg kifejezéseiért? — Köszönettel? — Igen,
* forró köszönettel .és ráadásul őszinte viszont szeretettel!
! Fogadják Öfiöií e szíves köszönetet és e soha el nem haló szeretet igaz viszb mgjait, kérésem az Önökhöz is\\\\ tartsanak meg mindvégig szeretetökben, régi bajtársuk . GÖN\'CZY PÁL.
A hazai tanfelügyelők tudvalevőleg egy művészi bec^ü ezüst szobrot ajándékoztak az ünnepeltnek, mely a kezében tartott lobogó fáklyával a tudományt jelképezi. A megtisztelt tanférfiu most a következő sajátkezűleg irt nagy : érdekű körlevélben mond köszönetet a hazai összes tan fel ügyelöknek és segédtan-f-lügjélőknek: (Czim.) , A mióta a népokiatási törvény alapján a tanfelügyelói intézmény létrejött, az Önök fáradozása, kitartó muukássága és buzgó közbenjárása által a tudomány szövétneke kezdi világosságát Kiterjeszteni a köznép alacsony kunyhóira is. A tanfelügyelók szószólói lettek nemcsak a Közismeret megszerzéséreirányuló buzdításnak, hanem
ezek nyomán az értelmes munkaszeretetnek is; Önök és a derék ta-nitók munkája által a népben is | kezd ébredezuí az öntudatos szorga-ilom és az ennek nyomában járó tá-¦ karékosság érzéke s el jő az idő nemsokára, hogy a köznép életét is meg fogja édesíteni a jólét s ez uton a jnemzet közérteimé és vagyonosodása í fel fog virágozni. Pályám hosszú :során át én is ez ösvényen igyekez-\' íem haladni, önöknek is ez irányon váló \'\'haladást ajánlottam. És most, midőn életpályám mértföldmutatójának Ötvenedikéhez eljutottam, Önök alkalmat találtad, hogy életuam e határát egy jelvényes szoborral jelöljék meg, melylyel kifejezték annak a tudománynak eszményképét, melyet éti is igyekeztem a magasból a földre ugy hozni le, hogy ezzel lehessen behatni együgyübbek lelkébe is, [ kifejezték pedig ezt ugy., hogy az i eszménykép kezébe aűott fáklyának | világa sugároznék le a tudomány lá baihoz ültetett ismerete-, az ipar ¦és mezei gazdaság géniuszaira. Megtiszteltetés ennek e lélekemelő módját kívánom önöknek hálás szívvel i megköszönni s megígérni, hogy fá Jradalomra hajló pályám végén is híven követem ez emlék által is jelzett eddigi törekvésem utait. E nagybecsű emléket megőrizem si romig s azontúl megőriztetem maradékaimmal is, és ebben fogom szemlélni irányomban tanúsított szerete-tök zálogát. Fogadják e szeretetükért őszinte szeretetem viszonzását. Isten áldása szálljon nagyságodra és ez áldás halmozza el minden munkáját. Baráti szíves üdvözlettel vagyok Budapesten 1888. május hó, igaz barátja.
GÖNCZY PÁL.
Deák és Tisza.
i Xem elég az ész. akarat szerencse [ is kell arra, hogy valaki próféta legyen a I hazájában. De ha elérte azt, hogy nagy
I ember hírébe keverik, ugy nő, ugy izmosodik az alakja sírjáig, sírjától a halhatatlanságig, mint a lavina. A tudálékosság s j a hízelgés bómezőén átgördülve, bamisi-I tatlan egyéniségét elburkolják az idegen, • képzeit vonások. Igy .lesznek az élőkből mesekirályok; így lesz a históriából legenda.
Boldogult Deák Ferencz a kiegyezés ; után valamelyik lap tárczájában/ saját i életrajzát olvasva, így szólt egyik atya-: fiához: „Öcsém, látod, az ember ugy lesz ! halhatatlanná, hogy előbb nagy hazugsággá válik!"
Az öreg úrra immár szabadon foghatnak s fognak is mindent, nem protestálhat ellene.
Uey tüntetik öt fel sok egyéb között, mint ügyes diplomatát; pedig a mint én ismertem öt, sokkal egyenesebb lelkű volt, hogysem az lehetett volna. Az ö ereje ! és nagysága — szerintem — épen abban | volt, hogy mindig ki tudta mondani az j igazságot a nélkül, hogy sértett volna. (Kétségtelen, hogy sok volt benne a régi jó idők táblabiráiból. ^
Nem tudott furfangos lenni, de annál j előrelátóbb volt. Szerette az igazságot. ; de még jobban a békét és nyugalmat. Ez I adott alapot az ő államférfiúi alkotásaihoz. | Megjegyzéseimet némely részében talán igazolja az öreg ur egy beszélgetése.
A kiegyezés után az Öreg ur nem igen kereste föl falusi rokonait, azért esztendőként egyszerkétszer magam is feljöttem a fővárosba, hogy nála tiszteletemet tehessem.
Jói iehet, az öreg nem szeretett politizálni, mégis megtette a jó falusiak kedvéért, hogy néhány tréfás, vagy komoly, de rövid nyilatkozatával adott egy telire való fejtörőt.
Abban épen nem tudtam megnyugodni, hogy az öreg nem lett miniszter. Ki is fúrta volna az oldalam, ha ezt előtte elhallgatom. Meglehetős szorongás között érintettem ezt a hurt s ö jóakarón mosolyogva igy felelt:
— Sok minden kell ahhoz, öcséra !
— Tálán Urabácsi mégis csak jobb miniszter lenne azoknál, a kiket helyére ültetett.
— Ideje teszi öcsém! Majd terem oda ember, caak várjatok.
— Terem! Bajos azt elvárni! Arra mi felénk bizony nem igen dicsérik a mai urakat.
— Pedig magamfajta emberek. — Jó miniszterek, de rossz politikusok! De hát azzá születni kell!
— Mit gondol Urabácsi, nem kerekedik-e felül a baloldal ?
— A bizony megesik. Akkor kaptok jó minisztert Tiszában !
— Igen rebellis miniszter lenne abból!
— Tud az más nótát is, ne féljetek! Azt az embert nem az idő tolja, az
az ember minden szélnek tud vitorlát feszileni. Van abban akarat, szivóseág. tapintat, ügyesség, majd csinál az nektek politikát — halála napjáig!
Egyszerű embernek szánt egyszerű szavak ezek, de talán mégis érdekesek, mert nem ígen olvastam, hogy Deák Tiszáról nyilatkozott volna.
Jóslata idáig teljesült. Vájjon teljesül-e végigV Bársonyszékében marad-e Tisza halála napjáig?
Ez volt az öreg ur utolsó „fejtörője," ma is tépelődöm rajta. Öreg vagyok, aligha érem meg a megfejtését. ZALAI.
Tudnivajó.
— Utolsó határidő. Ha netalán ebben a panaszos időkben is akadnak olyanok, a kik megfeledkeznek régi tartogatott bankókról, most egy hivatalos hirdetmény figyelmezteti Őket. hogy nézzenek utána. Az 1866. július 7-ről keltezett és a forgalomból már kivont egyforintos államjegyeket csak ez évi június hó végéig lehet kicserélni, még pedig a közös pénzügyminisztériumhoz intézendő bélyeges folyamodvány alánján; június végén e régi egyforintosokat nem váltják és nem cserélik be.
Látogatás a Hradschinba.
Irta: Szent-mártoni Darnay Kálmán-
y . Berlin, 188S. május 17.
Ki útjába ejtheti Cseh-Prágát küzdje le magába azon ellenszenvet, melyet lakói iránt" táplál (értve, ha magyar ember) szánjon reá egy napot, nem lakói kedvéért, de történelmi nevezetességeiért, melylyel ily mérvben Európa kevés városában találkozhatik. Azon kellemes benyomás, melyet Prága az idegenre tesz, önkény telén kényszeríti és felkelti a
Tárcsa.
A madarak.
Névnapjára a klrályleánvoak Kgj éneklő madárkit adának. ^ madárka :>fcom<>ru*ágáb*n ]>alolgat az aranykalitkában.
.Múrt keseregsz, bnsulsz kis madárkár -- Igí kérdési őt a szép királflti y. -Dalolj vigan. mint a aSld ligetben Dalolgattál édei II :n !*
„.Üiömömh n dalolgattam Ottan, .rlert fésrke-u vati egy rózsabokorban. Kis fészkemben három kicsi árva, Ku pediglen Ín vagyok beaárva . . -K*
.Hús madárkám, tudom, fáj a szived, Hupy nem látbatod bárom kicsinyed. De ne bnaulj, nemsokára látod, Visszaadom édes szabadságod."
A madárka me^kiíszöni szépen, Kl-epíil és rigan reng fejekében. Felneveli három Ma árváját, Nem felejtvén megsxabaditóját,
S%ip királylány, &X ő jdtevoje Siomoru, mert elment ixeretöje. Messze, messze elment a csatába, Reménységgel várja, vissiaTárja..
KiTirnlt a kert piros rőzsája, Nagyra megnőtt a madárkik szárnya. Kdesanyjnk megtanitá régen Énekelni, dalolgatni szépen.
Megtanitá dalolgatni őket,
Megtauiti, hogy mi az a bála? S megtanultig a bárom madárka.
Csillagos Uraaci éjszakákon Szendereg a királylány az ágyon. Oda repül mind a. négy madárka Stép királylány nyitott ablakira.
Gyí\'>cy;iri!eti dalolgatnak ottan, A királylány szive nagyot dobban. Oly jol esik izarelmes szívének Ar. édesbús méla nadárének !
BÁLINTFFV BÁLIN V.
Egy magyar honleány életéből.
Deák Ferencz levele és I. Fereo.cz József ? I kiáltványa.
Szórnom történet az, melyet itt elmondani akarunk. Ha regényben olvasnók, : képtelenségnek látszanék, niig igy a hivatalos akták kusza soraiból kibetűzve, néma csodálattaftölt el azon no iránt, ki i hősi erélylyel nem kisebb munkát folytat, ! mint a gigások. mikor az eget ostromolták.
Egy asszony, ki ellen harezra kél egy egész birodalom sznronyával, törvényéivel s midőn ö igazat követelve, megjelen üldözői előtt, a biiák igy utafiitják \'vissza: „Igaza van-4 de itt ne keressen rpí(a2sááot, vagy peofe>300 ezer katonával ! jöjjöíi"\'!" (Vtftim udvari tanácsos szavai) \\ ; Hol a férfi, ki ilyenkor csüggedten íiem fordulna el életczéljától ? ezek után remélni, küzdeni csak as.-zony tud, az is csak akkor, ha szivében hazája képét hordozza s azt hiszi, botry küzdelme nem magáért e«é-z hazájáért történik.
Özvegy Pereczky István né báró Horvátb^Teréz e nő, kinek emlékét oda vési a jövő, a bol a Zrínyi Ilonák-, Szilágyi Erzsébetek. Perényinék neveit ragyogtatja a történelem.
Bái-ó Horváth Teréz 1824-ben már-czius 22-en.született Veszprémben.
Szülei korán elhaltak s ö Székes-i | fehérrárott a Rátboé-féle nevelő-intézetbe került
lS41-ben házasságra lépett Pereczky 1 István angol polgárral, ki mint lengyel I nemes száműzetésben élt.
Boldognak ígérkező házasságuk csak-i hamar szomorú véget ért. mert Pereczky \' István az esküvő után 7 hónapra Pozsony-; ban meghalt s a fiatal özvegy bánatától j : üldöztetve, külföldre utazott s 1843-ban ; Bukarestben telepedett le.
Itt a rendkívül szellemes s ritka mú-j veltségü pö csakhamar kedvencze lőn az I előkelő társaságoknak, úgyannyira, hogy I elhatározta élte hajóját itt végkép kikötni.
Szándékának kedvezett a sors, mer: gróf Grandpré fraoczis tábornok özvegye szintéu a román fővárosban akarva | letelepedni, báró Horváth Terézzel szo-| vetkezett egy nevelőintézet alapítására, i A nevelőintézet megnyílt s a bojár csaíá-i dok siettek leányaikat az országsze:te ismert és tisztelt magyar bárónő gondjaira \\ bizni.
i Az intézet pártolása oly nagy volt, hogy
j évenként báró Horváth Teréznek többet
Jövedelmezett 800 aranynál.
j Ilyen viszonyok közt találta öt a szabadságharcz kitörése a a lelkes bárónő szóval és tettel iparkodott hazájának javát
! előmozdítani.
Előkelő állásánál fogva sikerrel ápolta Romániában a magyarok iránti rokonszenvet, majd később, midőn az árulás diadalmaskodott, háza a menekülők szállóhelye s vagyona a bujdosók közkincse lett, mint azt Ván dory L a j o s, a bukaresti magyar lelkész, egyik könyvében oly magasztos vonásokkal ecsetelte.
. Az osztrák zsarnokság, melyre a győzelem is megaláztatás volt, mert idegen
kegy szerezte neki, idegen fegyverekkel, rettenetesen tombolt dühében.
A világot iszonyú hirek szárnyalták be a kegyetlen vérontásokról s a kis Románia, mely akkor még a saját portáján is alig-alig volt ur, első kézből kapta a rémhíreket az aradi vértaouk ki végeztetéséről! a pesti gyilkosságokról s az országszerte tartott kegyetlen hajszákról.
Báró Horváth Terézt e gyászhirek szivén találták s kétszeres erűvel lobogott szivében a honszeretet lángja. Míg egyrészt enyhítette a bujdosók szenvedéseit, másrészt a diplomácziánál, különösen az angol consulatusnál, melyhez, mint férjéről angol alattvaló, joggal is. bizalommal is fordulhatott, nem szűnt meg a kegyetlenül gyötört magyar nemzet érdekeiben szót emelni.
Különösen akkor lépett föl erélylyel s nem egyszer sikerrel, midőn az osztrák zsarnokság boszuvágyában annyira ment, hogy fölhasználva Románia gyámoltalan-ságát (miben a dákoromanismus is segítségére volt), Romániában ép ugy üldözte a menekülőket, mint Magyarországon. Ekkor az angol consulatussalkivitte Omer pasáuál a bujdosók szabad menekülését Törökországba, ugy annyira, hogy ott nem csak szíves fogadtatásban, de védelemben is részesültek.
Báró Horváth Teréz honleányi buzgalma titokban nem maradhatott s csakhamar szemet szúrt az a bukaresti osztrák követségnél, hol akkor gróf CoroniDi vezette az ügyeket, specialiter a Romániába menekülő magyarok üldöztetését Éppen Berzenczey Lászlót keresték halálra, de hiába s e miatt az a gondolat fogamzott meg az osztrák vé-
rengzők agyában, hogy báró Horváth Terézt kell eltenni láb alól s egyben megkapják Berzenczeyt is.
Csakhogy az nem ment egyenes uton, mert báró Horváth Teréz a mellett, hogy régen megtelepült Romániában, angol alattvaló is volt. Az osztrák diplomaczia ekkor nyakig úszott a vérben és piszokban, tehát csakhamar megbarátkozott azzal a gondolattal, hogy Horváth Terézt álnoksággal csalja hálójába. Ugy is történt.
Egy reggelen báró Horváth Teréz távollétében két osztrák kém járt a nevelőintézetben egy tanár után kérdezősködni, valósággal pedig azért, hogy a ház táját kiismerjék. Alig távoztak ezek. az osztrák követség egy küldötte tisztelgett báró Horváth Teréznél, gróf Coronini nevében, kérve öt, hogy fontcs ügyek megbeszélése végett menjen el á követségre. Mikor Horváth Teréz kijelentette, hogy neki, mint angol alattvalónak semmi dolga az osztrák követnél, a küldött eltávozott, de csakhamar visszatért gróf Corooini levelével, melyben a gróf becsületszavára Ígérte, hogy a bárónőnek bántódása nem lesz, csak menjen el : kocsit is küldött érette. A bárónő joggal hihette, hogy a gróf minden osztráksága mellett is tudja, mivel tartozik egy gentlman a becsületnek és a nőknek; de jóhiszeműségében keservesen csalódott.
Alig lépte át a követség küszöbét, rögtön más hangon beszéltek vele. Coro-nini nyersen lobbantotta szemére, hogy a lázadókkal egy követ fú s mindenféle fenyegetés kíséretében kö\\ etette tőle, hogy Berzenczey László rejtekhelyét árulja el.
A bárónő kijelentette, hogy tetteiről felelni, mint angol alattvaló és románia
Mai szamunkhoz egy negyediv melléklet van csatolva.
HUSZONHETEDIK ÉVFOLYAM
7.
ALAI KÖZLÖNY
JUNIUS 2-án.
vágyat aunak közelebbi megismerésére és történelmének tanulmányozására; alig tehetünk 5 — 6 lépést, folyton egy-egy múemléií előtt állunk, majd a régi városház elé érünk, meiy a strass-burgi torony után a második, legnevezetesebb óra-müvét mutatja,- óránkint egy kőből faragott csontváz, kinyújtja kezét a lelógó kötélhez, meghúzza a harangot,\'az azt jelzi, hogy kezdődik a 12 apostol körútja, minden eséagetyü húzásra megjelenik egy-egy apostol kezében jelvényével, utolsó S/.t. Tál a könyvvel, midőn az is bevégezte körútját, ;¦ felettük levő kakas kiterjeszti szárnyait s élethűen kukorékol, majd odább az Európa fgyik legrégibb Universitájának ódon épületét látjuk, (épült IV. Károly alatt I3ű7-ben) udvarán egy universita hallgató szobrával, kinek vezetése alatt a 30 éves háborúban a westíali békéig védelmezték Prágát az intézet növendékei és a polgárok.
Elérve a Károly hidat, {Carls-brücke) mely egyike a legrégibb monumentális ludaknak, e hídról dobfák le Nep. szent Jánost a Moldvába, ép decorálták a hidat a május 1 ü-ikí ünnepélyre, mely évfordulója N. sz. János vizbedobatásának.
E hidról. oly meglepő a kilátás a Ilradschinra -és az ó- és uj- városrészre, fel ér azon szép kilátással, melyet Buda dyují Pestről át te kintre.
A tekervényes ut, mely felvezet a várba jobbról balról ódon épületekkel, palotákkal van körülvéve, melyek nagyrésze egykorú a várral, melynek alapját Libusa herczegnó vetette meg 12—13. században, utódai a cseh uralkodók nagyon szivükön hordták Prága szépittését és nagygyátételét, különösen II. Ottokár az egész várt megnagyobbítva ujjá építette, neki köszönhető azon máig is fcnálló 2 impozáns tornya a Hrad-schin-nak r. „Mihulka" és „Dali-borka."
A vár az akkoii idő háborús viszontagságainak nagyon is ki volt téve, a mii egyik király épített, az utódja által viselt háborúban tönkre tétetett, de mindig fel-felépült, mig végre 1541-ben egy borzaáztó tűzvész az épületek nagyrészét megemésztette.
II. Rudolfot emiitik (1576—1612) a vár ujjáépitejének^kí iparkodott a csorbát helyre ütni," a várt felszerelni, kincsekkel megtölteni, de Ó sem volt szerencsésebb elődjeinél, mert a 30 éves vallás-háború meg kívánta a maga áldozatát, a ben> hanó szászok ismét mindent tönkre tettek a kincseket széthordták elpocsékolták, mig a westfali-béK meg nem hozta a közbékességet
A vári mai pompájába Mária Terézia emelte (1757 —75-ig, később
II. József tervezte a történelmi nevezetességű épület kaszárnyává váló átalakítását, azonban ebben kora halála meggátolta. 1848 után ide vonult V- -Ferdinánd nyugalomba, és itt is végezte be életét. — Utolján 1867. restauráltatott és termei a mai ízléssel, fényDyel és pompával berendezve.
A várnak 3 udvara van; az elsó udvar a vár azon szárnyát az épületnek veszi körül, mely Mária Anna császárné lakhelyéül szolgált, a második udvarból 5 bejárás vezet azon szárny épületbe, melyet II. Mátyás 1614-beu épített ; ugyan ezen udvar északi szárnyában találjuk a vár két legnagyobb lovag-termét, a spanyoi és német termet, a spanyol terem Európának legnagyobb terme, mely oszlop nélkül áll, hófehér figurális oldalfalakkal és tetőzettel, arany gyertyatartók és csillárokkal, a terem nagysága az elsó teremmel 1435 négyszögméter , évekkel ezelőtt ő fensége Rudolf korona-Örökös rendezett benn utolsó udvari estéiyeket, a terem kivilágításához 3200 gyertya-láng szükségeltetik.
A harmadik udvar, melynek legnagyobb éke a bö-tép korból fen-maradt Szt.-György lovag szobra, melyet IV. Károly 1373. készíttetett, azon szárnyépületbe vezet, mely pár évvel ezelőtt ő fensége Rudolf koronaörökös lakhelyéül szolgált ugyan ezen udvarból keletre a fel-járást találjuk az Ulászló által épített részbe a várnak, az előszobákon keresztül bejutunk a nagy terembe, mely ma is építője nevét viseli, innen, a gyűlésterembe, mely egés2 II. Leopold császárig a csehek ország gyűlési helyéül szolgált, a terem még ma is magában foglalja a régi vörös bársony padokat, a királyi trónülést egyéb történelmi emlékeket. Megemlítést érdemelnek a város tanácstermei és azok régi kopott bútorzatai az írnokok alacsony asztala, a titkár szük irodája.
(Vége köv.)
fehérbe Öltözöttkislánykák featöi csoportja mintegy, 60-an, kezükbea, karjukon s fejőkön virágcsokor., tartva. Tagadhatatlanul a rend és az utcztík tisztántartása is dicséretesb volt, mint elözö évekbeo. Csak egy eset sérté a vallásos emelkedettség összhangját, hogy a boltok ez idő alatt is számos helyen nyitva voltak.
TínftógyüIésrÁ zalamegyei ált. tanítótestület .n.-kanizsai járási köre f.
május hó 24-én Pslinban tartotta meg rendes közgyűlését. Agyülést megelőzőleg a szép számban megjelent járáskön tagok részt vettek a kastélybeli kis kápolnában egtartott isteni tiszteleten, melynek befejezte után a gyűlésre kijelölt teremben összegyűlvén, HoiTinann Mór ur járá^kori elnök a gyűlést megnyitotta. Amultgyülés alkalmával feWett jegyzőkönyv felolvastatván, Szalay Sándor ur „A nő a bibliában" paedagogiai szempontból czimü dolgozatát olvasta fel. melyben bibliai jellemképeket festett; müvében érdekesen feltüntette az_;^kori nőt erényeiben és bűneiben, kritikailag bouczolgaiván annak jellemét; érveivel bebizonyította azt. hogy paedagogiai szempontból semmi esetre sem ajánlatos a bibliának olyatén való előadása, mely a gyarlóságoktól, sőt bűnöktől sem ment egyéneket erény-hősökké avatja. Felolvasása köztetszést aratott Hajgató Sándor ur a köv. tételről értekezett: Minő álláspontot foglaljon el a járásköri tanítóság a felállítandó gyermekmenhelyekkel szemben? Azon indítványa, mely szerint a tanitó vagy annak neje ne bízatnék meg a felállítandó menhelyek vezetésével, inert ezen megbízatás csak
n lonitílr Y1DTIO 7 Or fi Í(S ffp t
„októl a városháza de péuzhez nam jut- legügyesb ás lepzorgalmasl. H.ffmaD,, hátik Mikor azíán átlátlak, hogy a Ágost VII. oszt t .nyerte el fcgy - ma-Sí iskola tulajdonképen gazdátlan-gát az ifjúság őszinte barátjának^ -épuet^ jó ötletük ttoadt. Visszamen- adományozónak 5 frtjat Lger /s.gmond
jó. Különben az iskolagondnok ur egyszerűen ventüátiónak nevezi.
Ami nálunk sein ártott volna
ezt sen részt.
I — Részvéttel vettük a szomorú hirt, hogy Anders Károly sormási kántortanító \' meghalt. Temetése Csui góu
vir*. ^««S» a. ?sereb,°^rak! u^aplán\'Sután nagy részvéttel történt ti éke hamvain !
H i r e k.
— „Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem előterjesztésére báró Hornig Károly hittudor, czimzetes püspök, esztergomi kanonok és miniszteri tanácsosi czimmel és jeléggel felruházott osztálytanácsost, veszprémi püspökké kinevezem Kelt Bécsben, ISS8i évi április hó 8-án.\' Kerencz József s. k. Trefort Ágoston s.k.1-
— Az urnapf körmenet áhítatos megtarthatásának igen kedvezett az időjárás. Hullámzó néptömeg árasztotta el az utcV-ákat. Készt vett a polgármesterrel élén a városi tanács, a hatóságok, a testületek, a tanuló ifjúság, teljes díszben a városunkban székelő cs. kir. hadsereg és m. kir. honvédség; a katonai diszlövések és a tűzoltóság zenekara emeltékaz ünnepély külső fényét. Élökoszorut képezett a
veszélyeztethetné a tanítók népszerűségét, köztetszésseí találkozván, • egyhangúlag elfogadtatott. Következett Sáringer Károly értekezésének felolvasása : „Miként lehetne a pontatlan iskoláztatást a tavaszi és nyári hónapokban faluhelyen legczél-szerübben megszüntetni ?" Jelenvoltak feszült figyelemmel és élénk érdeklődéssel i.allgatták végig a gyakorlati életből merített adatokkal illustrait felolvasást Végül Altmann Mór ur tett jelentést a Péterffy és társai által kiadott olvasókönyv bírálatára vonatkozólag. A szellemi élvezetet nyújtó gyűlés befejezte után Volf József vendéglőjében társas-ebéd rendeztetett, melyen toasztokat mondtak: Hoffmann Mór, Sáringer Károly s Szalay Sándor. A derült kedélyhangulatot sok tekintetben emelte Zathureczky Zsigmond ur, jószágigazgató igézi magyar vendégszeretettel párosult leereszkedő nyájassága.
— VentUátló behozatala az iskolákban, vagy iskolagondnok éj üvegestót. Lapunk egyik munkatársa a mult napokban Somogy megy ében járt és az ott hallott épületes dolgokról következőket beszéli Nagy-Atád mezővárosban, mely most készül vasúti állomássá avanzsirozni, — ha t. i. a vasút kiépül — üvegestótok jártak, a kik ablakbemetszéssel is foglalkoztak. Az iskolaháznál valami munkát teljesítettek, miközben a hitoktató lelkész azt találta mondani, ebben az iskolában is hiányzik heroin ablaktábla, be kellene egyúttal metszeni. A jó tót atyafiak ezt megrendelésnek vették és a bárom ablakfiókot annak rendje és módja szerint bemetszették, a költség kifizetése végett pedig alázatosan jelentkeztek a Yárosbiió urnái, ez kijelentvén, hogy az iskolaépülethez semmi köze, menjenek az iskolagondnokhoz, elmentek hát oda, azonban itt még rövidebb választ kaptak, t i. hogy
szedését rendelte el, egyúttal jutalmat i tűzött ki, és pedig minden mérőért 2 irtot. Összeszedtek \\ 3ó~/6 mérőt, miért a község 2G7 frt 79 krt fizetett. Egy valaki, ki igen ráért hogy idejét felhisználja, megolvasta, hogy egy mérőre 27,072 drb. cserebogár megy, miért is Összesen 3,624,564 cserebogár lett az enyé>zetnek átadva. A ráérő ur evvel meg nem elégedve, meg is mérte a cserebogarak súlyát, s e kísérlet szerint egy mérő cserebogár 82 fontot nyom.
— Kinevezés. Vajda Bálint kir. posta- és táviró tiszt ur Nagy-Kanizsáról kőszegi kir. posta- és táviró hivatal főnökévé neveztetett ki. Mig egyrészről örvendünk méltó előmenetelének, ugy másrész-löl sajnáljuk körünkbőli távoztat, meri benne társas életűnk egyik jellemes, derék tagját veszítjük el. Mint helyettes posta-főnök körünkben szigorú és pontos működése, a közönséggel való előzékeny bánásmódja, tiszta barátságérzete s minden humánus intézmény lelkes pártolása által köztiszteletet vívott ki magának. Május 29-én szentgyörgyvári szőlejében bucsu-estélyt adott, mely alkalommal szebbnél-szebb pohárkőszöntésekkel üdvözöltetett. Másnap már el is távozott
— A gyakorló Iskola évi működése és a pályázatok eredményéről szóló jelen* tést Pranger József főjegyző felolvasván, kitűnt hogy 68 önálló írásmű adatott be és 88 helyeselt szavalat tartatott 1 alakuló, 18 rendes, 2 disz- és I záróülése volt 4 pályakérdés tüzetett ki és pedig 1. egy szabadtárgyu természettudományi értekezés, juralomdija a Pap János-féle 200 frt alapítvány esedékes kamata, melyet Kondor Jenő VIII. oszt tanuló nyerte el, Schwarzenberg Mór ugyanezen pályakérdésnél 1 aranyat nyert Simon Gábor ügyvéd adománya folytán. 2. A mohácsi vész okai és következményei, jutalomdíj 2 arany Hirschel Edétől, nyertes Csigaházy Antal VIII. oszt tanuló. 3. Magyar történelmi elbeszélés, jutalomdíj Ebenspanger Lipótféle 200 frtos alapítvány esedékes kamata, nyertes Fárnek Dezső VIII. oszt tan. 4, satira. gunyvers, jut iomdij egy arany Knáusz Boldizsártól, nyertes Zakál Zsig mond VII. oszt tan. Fárnek Dezső müve pedig dicséretet aratott. A kör buzgó fö jegyzője egy aranynyal jutalmaztatott, melyet Letlinger Kelemen szt-Fr. tartományi főnök adományozott Továbbá a) a Szalay-féle 500 frtos alapvitányuak 22 frt 75 kr kamatjában mint szorgalmas énekesek és kiváló zenészek Schwarzenberg MÓr VIII Kirschbauer Endre VII, Pa\'kó József VI Zrínyi Miklós IV. Kopáczy István IV. Maír József IV. Kripácz Lajos III, Fábján Jenő U. és Erdélyi Béla IL oszt tanulók részesittettek. b) A Gioss-maun Ignácz tanár emlékére alapított 150 frios énekösztöndij 7 frt 2 kr. Kamatja Harsay György V1L és Zeller Elek V. oszt
a ki parancsolta, fizesse ki, a gondnok ur tanulók jutalmazására fordíttatott c) A semmi szín alatt ki nem fizeti. A szegény \\ „Polgári Egy|e^-nek 50 éves foonfclása
lakos, az osztrák követségnek számolni nem tariozik, de másrészt Berzenczey Lászlóról mitsera tud. A napokban ugyan ajánlkozott nála angolnyelv mesternek egy Jean Huls nevű idegen, de miután szűkség nem volt reá, minden bővebb felvilágosítás nélkül távozott.
A gróf látva, hogy fenyegetéssel czélt nem érhet, más húrokat kezdett pengetni. Kétezer aranyat ígért a bárónőnek, ha Berzenczeyt a követség hatalmába keríti.
Több se kellett a lelkes honleánynak, hogy olyanokat váyon a gróf arczába, mikre, hu nem osztrák diplomata, hát a föld alá sülyedt volna. Azt mondotta: Hallja az ur. magyar vagyok, nő vagyok, tehát engem abba a piszokba, melybe maga fetreng az egész osztrákságával, ugyan bele nem kever.
De hát Corioini nem sülyedt a föld alá. hanem azt felelte: „Bárónő, ön a követség foglya!" Errejelt adott s szuronyos katonák kíséretében egy kis szobába záratta.
Báró Horváth Teréz nem rémült meg. hideg nyugalommal válaszolta: „Gróf, hatalmában vagyok, ideig-óráig tehet ve lem, a mit akar; de ne felejtse, bogy a szabad Anglia védeni szokta polgárait Aildig is gondoskodjék ebédemről."
Corioini szótlanul hajtotta megmagát s a bárónőt a katonák börtönébe bur czolták. Nemsokára négy fogás finom ételt tálaltak föl neki, melyet alig fogyasztott
tót atyafiak még egypárszor megjárták az utat a városháztól a gondnokig és a gond-
el, bekopogtatott nála Lob inger hadbíró őrnagy, a ki Corinitii sikertelen vallatását újra kezdette.
A hadbíró kijelentette, hogy vallomását jegyzőkönyvbe veszi. Legelőször is azon kezdette, hogy nevezze meg azon családokat, kik gyermekeiket az Ö intéze tében neveltették. Mikor a bárónő sorra diktálta Románia főúri neveit, a hadbiró ingerülten kiáltott rá: „Nem igaz!" E szentelen közbeszólást a bárónő, azzal büntette, hogy többé egy hanggal sem válaszolt a kérdésekre. Erre átszolgáltat-ták öt a román rendőrségnek s egy napig a főbiztos, majd Romanesku albiztos 6 napig hurczolták Öt Bukerestben, hogy mutassa meg Berzenczey Lászlót
Mikor látták, hogy minden erőszak hiába van, újra visszavitték az osztrák követségre, hol P 0 j 0 n á r román főbiztos és két osztrák tiszt arra kérték, hogy, ha már Berzenczeyt nem akarja el\'rulni, tegye meg azt hogy elrejtésével gyanúsítson négy oláh bojárt, a kiket meg is nevez tek. Erre Horváth Teréz így felelt: „Megállj, német ha magadtól eszedre nem térsz, majd eszedre térítenek !"
Erre oly féktelen dühbe jöttek az osztrák lakájok, hogy szikrázó szemekkel ordították: „Tudja meg bárónő, hogy soha napvilágot nem lát, ugy elzáratjuk a gyula-fehérvári várban!"
A bárónő nyugodtan felelte: atehet-.J[
nek velem, a mit akarnak!" Majd papírt és tintát kért hogy vagyonáról intézkedjék. Mindent a legutolsószőgigföljegyzett igy a Lipokai és J. Paraskéva czégnél kölcsönben levő 14,000 piaszter tőkéjét j arany.
alkalmából felajánlott s a f. isk. évre át-szolgáltatott 2 drb. aranyára a magyar iro dalom, főleg pedig a költészetbea legszebb haladást tevő Schwarzenberg Mór érdeme-sittetett d) Egy magát megnevezni nem akaró tanférfiu 3 első osztálybeli tanulót névszerint Zamanek Aladárt jóviseleteért és a hittanból tanúsított szorgalmáért 1 drb.
Deutsch Henriket a magyar
mely 12%,-os kamatra volt kiadva, Szí- : nyelvben és Kereskedő Lászlót a latin
gorun meghagyta a vagyonjegyzék végén, 1 nyelvben tanúsított elő menetelökért hogy mindent számon fog kérni az osztrák drb. 10—10 frankos arany jutalmazásban
bringán tiktól, ha1 majd Anglia jóvoltából újra szabad lesz.
Ekkor bárom szuronyos katona között kocsira ültették s egy oláh hivatalnok s néhány dorobáncz kíséretében a magyar határ felé szállították.
Két napig tartott az utazás Veres-toronvig, hol az oláh kísérők érzékeny bucsut vettek tőle. Megkérdezték, előre is bocsánatát kérve, ha nem vo:tak-e akaratlanul is udvariatlanok hozzá. Gyilkos, rabló névvel illették az osztrákot skatonai tisztelgések között engedték a kocsit átrobogni a határon.
A határon átérve, az osztrák őrparancsnok kiadta a rendeletet, hogy fógolylyal bárhol megszálhatnak, csak magyar faluban nem. Egy szász faluban töltötték tehát az éjet s onnan másnap értek Nagy-Szebenbe, hol nagy néptömeg kisérte a kocsit zúgva, kiabálva: ezt a szegény asszonyt is le akarják gyilkolni, ki akarják fosztani, minta többit. A katonai kiséret hiába fenyegetőzött a fölháborodott nép nem tágított a kocsi mellől.
¦ (Véfe köv.)
rétzesité, e) Sártory Oszkár Miskolciról 1 drb. 10 frankos aranyat küldött az i,az gatóságboz. azzal a kijelentéssel, hogy e jutalom VIII. osztálybeli horvát származású tanulónak adassék, ki a magyar nyelvben tett szép elŐhaladásával az elismerést leginkább kiérdemelte. Ej utaiomnak részese Kasicsics Vladimir. 0 A nagykanizsai takarékpénztár évenként 10—10 frtos ösztöndíjban szokott részesíteni két horvát származású tanulót kik a tanév folytán a magyar nyelv elsajátításában kitűnő szorgalmat tanúsítottak. E jutalomra Sukup Vladimir IV. és Habus Mihály II. oszt tanulók a tanári testület megegyező véleményével dicséretesen méltóknak találtattak, g) Plihál Fereucz kir. közjegyző 200 frtos alapítványából folyó és évenként 20 frtra kiegészített kamatjában az érettségi vizsgálaton a magyar irodalomból és történelemből legjobb feleletet adó és ifj. Fesselhofer József 100 frtos alapítványából fo:yó évi kamatjában jun. 14-én iparos szülők szorgalmas és jó viseletű gyermeke fog részesülni, h) Hirschel Ede harmadik drb aranyát a toraázásban
— Nem Igen örvendetes napra virradtak a szivarozók június elsejére. Ugyanis a szivarok ára felemeltetett di-rabonkínt fél- s némelyek egy krral is.
— A rlgyáezl gyilkosság ügyébe 1 az- elő nyomozások megejtettek ugya... mindamellet sajátságosnak tűnik fel, hogy még annyira sem mentek, miszerint valaki ez ügyben akár gyanúból is letartóztatott volna. Mélységes homály födi a szomorú esetet S e miatt a birtoktulajdonos uruö nem meri kastélyában tölteni a tavaszt, mint azt évenkint rendesen szokta.
— A gombákról érdekeséi hasznos közleményt irt K*ím4ny Mór nagy-kanizsai tanitó ur. Nemcsak általános, de helyi érdekességénél fogva is kö\'.ölni fogjuk. Most csak azon óhajunknak adunk kifejezést, vajha nevezett tanitó urnák alkalom adatnék közhasznú tanulmánya folytatására.
— önk. tűzoltó egyesületünk majálisa május 3l-én a „Zöldfa kert"-beu tartatott meg. Élénkebb pártfogást érdemelt volna. A sormási tűzoltók 8-an főparancsnokukkal együtt megjelentek. Bevétel 66 frt, kiadás 50 frt s igy a tiszta jövedelem a segélyzö egylet javára 16 frt esett felülfizetni kegyeskedtek: Nemvich Antal 70 kr, Nentvich Gyula 70 kr, ifj. Fesselhofer József 70 kri Grünfeld Sormás 70 kr, Saller Lijos 80 kr, Lovak Ede 70 kr, Tóth Mihály 70 kr, Bubik Nándor 1 frt N. N. 10 kr, N. N. 20 kr, N. N. 20 kr. N. N. 10 kr. Összesen 6 frt 60 kr.
Jelentés. A n.-kanizsai izr. elemi és ker. iskolában az ez évi zárvizsgálatok következő sorrendben tartatnak meg: jun. 9-én torna, 20 és 21 én keresk. iskola 22-én d. e. 1 fiúosztály, d. u. 1 leányosztály, 23-án kézimunka kiállítás, 24-én d. e. 2. fiuoszt, d. u. 2. 3. leányoszt 25-én
d. e. 3. fiuoszt, d. u. 4. leányoszt., 26 án d.
e. 4. fiuoszt, d. u. 5. fiuoszt, 27-én d. e. 6 fiuoszt, 28-án d. e. 5. 6. leányoszt. és ének, 29 én d. e. isteni szolgátat é.j, érte-sitŐ kiosztása. A vizsgálatok nyilvánosak levén, azokra a t. cz. szülőket és tanügy barátokat tisztelettel meghívja a: gatóság.
— A soproni kereskedelmi- és iparkamara választmán) i tagjaiul N.-Kanizsán megválasztattak rendes tagokul: Ebenspanger Lipót, ifj. Fesselhofer József, Hirschel Ede, Miltényi Sándor, Hlatkó János és Daucs Kálmán, pótlagokul: Weiser József, Engländer Lajos, Léwinger Ignácz, Csemits Károly, Saller Lajos és Kiltik Béla urak.
Zárünnepély. Daczára a1" sötét felhőkkel borult égnek, május hó 26-án délután, a nagy-kanizsai fogymnasiunt nagytermét szorongásig megtöltő díszes közönség gyűlt nevezett-helyiségben egybe, élvezendő a főgym. ifjúság zárünnepályének változatos műsorát Ezen helyen főleg a a zenei részről akarunk szóllani, a nélkül azonban, hogy szigorú kriükába bocsátkoznánk, mert sem hivatásbeli hangver-senyzők, sem conservatoriunw növendékek nem álltak előttünk, bauem gyönyörködtünk a gymnasiumi ifjúság előadásában, azon ifjúságéban, mely egyéb tanulmányai mellett szívesen használja csekély szabad idejének egy részét az ének és zenemüvelésére. Valóban nem tudjuk, kit illet nagyobb elismerés, a tanárt vagy a tanit-ványokat-e, hogy feladatuknak oly ügybuzgalommal és előszeretettel iparkodnak megfelelni, őszintén kívánjuk, hogy fáradozásaikat mindenkor siker koronázza, mert fejlesztetik ez által, ébresztetik az ifjúságban a művészet iránti érzék és az ez iránti hajlam. — Mielőtt a műsor egyes részéről szólanánk, tejes el.smeréssel vagyunk az iránt, mit Örömmel észleltünk, hogy a nemesebb zene talált itt ápolókra és hogy ennek kultiválására fektettetík a fósuly ; ineiy körülményről mindjárt a műsor első pontja : „Alkonyi dal" Mendelssohntól előadva tett az énnekkar által élénk tanúságot. 2) „Szerelmi kettős" Kontitól a zenekar által a legprücisebben adatván elő, a férfikara pedig a műsor 3. pontja által : „Dalkeringö" AbtF.-től a legkellemesebb hangulatba hozta a hallgatóságot. 4) „Boute-en train* Ketterer tő!, zongorán előadva Száz Gyula 7. oszt. tanuló által. Az előadás nemcsak jó iskoláju készültségről, hanem szép tehetségről is tanúskodik és az ügyes játékot, mint minden egyes részét a műsornak tapsvihar juta\'-mazá. Eíután Tóth Károly 8. oszt tanuló szavalta el Arany ,Rachel siralmát" ér-
huszonhetedik évfolyam
zalai közlöny
1888. majtjs 26-án.
A budapesti értéktizsSéro!.
A „Magyar Mercnr1 heti todóaitiaa. — Az üonspek köTtuk értében i most lefolyt heten majdnem teljesen szünetelt a forgalom és az irány ia az előző héthez képest csak nagyon kéréssel járult A berlini tőzsdéről különösen olyan hangok érkeztek, melyekre igen könnyen reagál a tSzade. Üroitorízig ugyanis minden áron egy aagy kölctönt szeretne felvenni és minthogy eddigi kölcsönadói Németország éi Anglia hallani sem akarnak ujabb pénztdaarál, a vele rokonszearfl Fran-. - : • próbál szerencsét: Azonban itt fl
aligha lesz szereocséje, mert Németország olj-herét ét folytonos támadásokat intéz ¦ has a muszka hitel ellen, hogy ciak óriási áldozatok árai. kaphatna zaetleg Oroszország kölctönt. De ezek a folyt QOI támadások as c:-osz értekek ellen rissaahatástál van az egétz Értékpiacért, mert a német tőudek telítve t-annak oroiz értékekkel. Nálunk is kezdik a kardot, mert a legkSzelebbi össze-¦ itfi delegáczióktól katonai esélokra njabb: milliókat fognak köretelni és ebhez meg kell csinálni a kellő hangulatot A többi apróbb eseményeket nem is emlitre, ez is elég volt abh\'trz, hogy az irány ne javulhasson a tőzsdén, ámbár mairószt megnacr ia rosszabbodott.
Járadékok ét befektetési értékek piacra -lég taíjáid, mert ha az üzérkedéti caélokra szolgáló járadékod alacsonyabbak is ralami-vf-1 ¦ többi befektetési értékek mind stilárdak. Bankrészvények ralazaivel olcsóbbodtak Közlekedési rutaiatok értékei szilárdak. Iparvállalati értékekben ugyan elég jó a hangulat, de csekély a forgalom.
Sorsjegyek szilárdak és még most is jól keinek
Valuták és érccráltók ingadozók.
— Küzdés il,tal agjSzele r e. Minden vállalat -bisonyos méitékben, msnnyiben eredményei által bennünk csodálatot »breast azt a kitartásnak és eréiynek köss Sähe ti. Egy szenvedő is, kinek érek óta kel] jdalt betegségével küzdeni, azt csak ugy gyózheti le, ha nemcsak elkesdi a gyógyítást, hanem folytatja is azt állhatatosan, mindaddig, mig végre a derék küzdS, diadal fejében •gészségét újra vitsza nem szerezte. Egy ilyen gyóztet Müller A. F. ur a Freiberg melletti l.eichienbergbzű (Szászország). „Ha mindent megakarnék finnek írni, akkor levelem kissé hosszúra terjedne Caak annyit, hogy én majdnem 8 év óta gyötörtetem köszvény- és ctú-IOS bántalmak tói, melyek már csaknem egé-szec megbénítottak és daczára tfibb orvot tégelyének-, gyógyszer- éa fürdők használatinak, nam voltam képes lábamra állni. Winden Ott, de különösen kezeim- s lábaimon köaxvény-. :. k támadtak, testem annyira meggörbült, hogy nem hittem «yogyaUUmnban, nem remét-tecn tettemet valaha még csak 4f> f. magasra is ki-agyenesithetrti. AsonkirUl még mell belegt éggel,-(iiöutegyitlemléB-, cl nyál kasodat-, köhögéséi fuladozáisal kellett íolyrátt bajlódnom, melyekhez néha még »ranyer ét egyéb bántalmak is járultak. Az elsó 4 üreg használatánál nem sok változást éreztem, késSbb azonban ujjaim eizre*ehaióleg kezdtek kiegyenesedni t eziel egyidejűleg kezeim- és lábaimról a kössvéoy-csomok eltllnni. Képes lettem fólegyenesedve járni, tettem csaknem teljesen kiegyeneiült és kezeim alig különböztethetők meg mű egészséget kéztől. A vizösszegyülemlések is megkevesbedtek testemben é« a légzés megköüy-nyabbnlt.
Az ön Warner-féle Safe-kurAja teljesen meggyógyította, 4 flveg használata ntáa a bólyag-hnmtban szenvedett 6C érés Schiller P burkersdorfi földbirtokost is Lehány hét alatt ügy, hogy ismét szabadon kijárhat mint előbb s élvezheti sörét. Közelebb Morgenstern W. malo,i,bérI5 is - ki Dittenbachban iakik és 67 éves — örömmel jelenti, hogy vizelési nebés»*ge már az 1-ső üveg használata után stunófélben vao, — és még többen mások
E kitűnő gyógyszer kapható Nagy-Kanizsán Práger Béla és Belus Lajos urak gyógytárában. Ára 2 írt 80 kr, fő szétküldés, raktár „Einhorn Apotheke" (M. Fanta) in Prag.
67? st 1888.
— Hü ím, hasznáiu/i. rt. Testrészek fájdalmai, csúszós és köszvényes bajok és mindennemű gyuladások a „Moll fé.e franczia borszesz"-szel gyógyíttatnak biztos sikerrel. Egy üveg ára 80 kr. Szétküldés naponkint utánvétellé! Moll A. gyógy szerész és cs k. udv. szállító Bécs, I. Tuchlauben 9. A vidéki gyógyszertárakban és anyagkere.sk édesekben határozottan Moll féle készítmény kérendő az ö gyári jelvényévelés aláírásával. 4.
tnagyarszinköltászet apotheosiaa*, „Karének József nádor félszázados örömünnepére". Jegyzetek. Következik az 5-dik kötet, melyek prózai dolgozatokat tartalmaznak. Ára egy-egy füzetnek 35 kr. Bekötési táblák piros, kék vagy barna színben 90 krjával ugyancsak Mehner kiadóhivatalában Budapest Papoövelde-utcza 8. sz. kaphatók.
— Az „Olvasó-Kör" rendkívüli folyamában Brúhl G. „A. londoni koldus" c/.. történeti regényének21-ikfüzete.megjelent s ezzel a 7-ik kötet befejezve van. „Ördög és Angyal" czimü történeti regénynek pedig 7-ik füzete jelent meg. Ára egy-egy füzetnek 25 kr. Előfizetők külön kedvezményben részesülnek. Szerkeszti Fülöp György, kiadja Kormányos R.
— SegltBünk az árrizkárosulta-kon! Előfizetési felbivás. .Etelka," vagy „Egy éj a Sárközben." Ez a czime azon víg beszélyemnek, melyet — a nemes, és könyörületes szivek által országszerte hangoztatott fenti jelszó hallatára — bizonyos hazafiúi érzelemtől áthatva, — sajtó alá rendeztem, s melyre ezúttal előfizetést hirdetek. A diszesen kiállított füzetecske különben — őszinte szeretetem, és hálás tiszteletem jeléül Láub Sándor úrnak — Baranya m. Hidas község kiérd, tanítójának. — szerető nagybátyámnak lesz ajánlva. Előfizetési ára egy füzetnek 1 frt. A tiszta jövedelem a magyarországi árvízkárosultak fylsegélyezése czéljából alakult „Jó szív" bizottságnak fog beküldetni. Az előfizetési pénzek — legczélszerübben postautalványon „Számmer Kálmán könyvnyomdász úrhoz, Székesfehérváron, (kaszárnya utcza 6. sz.)* cziraezve, — küldendők be, a honnan is a megrendelt példányok az illetőknek annak idején bérmentesen fognak megküldetni. Midőn tehát ezen szerény művecskémet, s ez által — a számos nyomor által sújtott hazánkfiát, a nemes és hazafias ügyek iránt mindenkor melegen érdeklődő n. é. közönség kegyes támogatásába, és pártfogásába ajánlani bátorkodnám, — egy szersmind a legmélyebb hódolattal és tisztelettel esedezem: miszerint az előfizetési pénzeket június l-ig — fenn kije lölt helyre — anná! inkább is beküldeni szíveskedjenek, mert müvecském megjelenésére — határidőül — már f. é. június hó 15-e van kitűzve. 10 előfizetőt gyűjtőnek egy tiszteletpéldánynyal szolgálok Számos oyomor által sújtott hazánkfia érdekében tiszteletteljes kérésemet meg-ujitva maradok, Székesfehérvár, 1888-évi májuí hó 15-ikén. Hazafias üdvözlettel Darvasí Lajos.
— Szép kíáiliíásü füzetke jelent meg Wajdits József kiadásában, balatonfüredi emlékképen „Piroska szerelme czimen,irta Bálintffy Bálint A tündérrege Jókai Róza ünnepelt honleánynak van ajánlva. Bálintffy Bálint szép tehetsége lapunk t olvasói előtt sokkal ismertebb, semmint ez ujabb müvéről tüzetesebben szólnunk kellene. Mint költői becsű müvet s helyi megyei emléket egyiránt ajánljuk Ára 40 kr.
SKWWVFKJJT
legjobb asztali- és Udita ital,
dtflní hatásúnak bizonyult köhögésnél ¦égebajoknil, gyomor- it hólyaghu-9 rútnál. N
lattoni Henrik, UHihi tt Wiput
•)E rovat alatt közlöttekért nem rállal felelősége: a szerk
Gyomorégés
Tosz emésztés, lassa anyagcsere, vértó Ioli* jejfájás szédület megszűnnek a Lippmann-féle Karlsbad) petagőpor használata folytán. — Kapható 60 kr. és 2 frt. dobozokban.
— Uj Up. Pápán V. Hullám József fiatai, tehetséges iró szerkesztésében „Pápai Hírlap" czimen hetilap indult meg. Tartalma élénk és változatos. Ára félévre 3 frt, negyedévre 1 frt 50 kr.
— Nincsen a magyar családoknak olyan gazdag könyvtára, melyben annyi szellemi szórakozást találhatna a család minden tagja, mint a mennyit a 3Képea Családi Lapok" válogatott közleményei nyújtanak. Nincsen a családi életnek s a gondosan vezetett magyar vendégszerető háznak olyan kérdése, tnelylyel e lap melléklete a „Nő a házban" szakavatottan ne foglalkoznék. A „Képes Családi Lapok" előfizetési ára a „NŐ a házban" czimü divat-melléklettel együtt egész évre 6 frt, félévre 3 frt, negyedévre 1 frt 50 kr, s a kiadóhivatal (Budapesten, nagy korona-utcza 20. sz.) melyhez az előfizetések legczélszerübben postautalványon intézendők, kívánatra bárkinek ingyen és bérmentve szolgál mutatványszámokkal.
— jztehner Vilmos kiadásában megjelent ,Garay János összes munkáinak" 25—29-dik füzete, mely ,Bátort Erzsébet" | ez. drámai költeményt, „Az utolsó magyart khán", „Borbála királyné kegyencze", „a{
Ki nyert?
1S88. május Ifi.: Biflnn : 7 44 1 3
Húzás május 19-én : Budapest: 19 51 72 55 30 Lincz : 77 55 4 80 Trieszt: 80 46 71 69 39.
Húzás május 23-án. Prága: 50 24 74 10 Lemberg: 71 41 22 63 Szebeu: 82 53 43 88
87.
1/
6.
Hivatalosan jegyzett placzt árak Nagy-KanUsíiü ;
Piaczi ár május 23-án 1888. Buza jobb 7—6-50 frt — Rozs 5 frt 40 kr 5 frt. — Árpa jobb 5-50—5 frt. Zab jobb 6—3-60 frt- — Tengeri 6-20 frt.
— Burgonya 220 frt — Széna 2"50 frt
— Közép 2 20 frt.
Szerk. üzenet.
— B. B. Szent a béke. Felvilágosító le relét elküldöttem azonnal,
— EK. Megszűnt.
— D. K. Berlin lapunkat kttldjük ; a látogatás jő. Üdvözlett
— K. 8. Ismertetjük.
— B A Sajátságos, te meg most azt reted szememre, hogy Bakonyt nem ismerem l tengeren túlra szállongnak vágyaim. Igazad rac. Bakonyban a termeszt* népséget nem megreteDáfik; a művészetet az egyszerűség fensége, a szelíd éghajlatot a sziv melegsége pótorjjs^.jSSávtíjes, üdvözlet,
Ny. S. A most folyó beszély után közöltetik „Clarissed".
Gr. K. Lereled nagy örömet idézett elő. Siettem válaszolni.
AJB. L: Nagy köszönat.
— iTrencsén. Igen szívesen.
— U. Leveled tartalmát alkalmilag értésére adjcV
— .\\avaszi dalok1 gyeogék a közlésre.
— Kaposvár. Köszönettel rettíik a mntat-ányszámot, ŐeSaég sem tadjak az előfizetési
ár meonyiségf.t. _¦_
Felelős szerkesztő és kiadó: BÁT\'ORlM LAJOS.
A szerkesztőre! értekezhetni naponta déli \'. -3 óra közt lakásán Arany János-ntcza 4. sz.
Laptulajdonos: WAJDITS JÓZSEF.
OOOQ0000000003
Ut
ST FBUNÖLKNBT-féle
BÉCS,
mely fáradsátr nélkül azonnal tötétfekete fényt ad, a bSrt semmi módon meg nem támadja és az tartótuá teszi.
Kapható Osztrák-Magyaronaág vallraeny-nyi kereskedéseiben.
Bír A tok értéktelen utánaat miatt a t közönség kéretik csakis FERNOLENDT-fále gyártmányokat kérni és azokat csak akkor elfogadat, ha a fentievő védjegygyel és nevemmel ST. FERNOLENDT-tel el ran
látra
8341 2-
OOOOOOOOOOOCQQ
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár. Árverezni kívánók tartoznak a becs-ár 10*/a-it készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Vevő köteles a vételárt három egyenlő réstletben, még pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 1 hónap alatt, — a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, — a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt — minden egyes részlet után az árverés napjától számítandó 6°/a kamatokkal együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságnál 1888. évi febr. hó 6. napján. Gr. HUGONNAY. 3335 1—1. kirendelt kir. tszéki biró.
652. tkv. 88.
Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. jbiróság mint tkkvi I hatóság közhitre teszi Golonya Katalin goricsáni lakos végrehaj tatónak Szmölek u. o. lakos végrehajtást szenvedett ellen 500 frt töke, ennek 1886. évi augusztus 1-töl járó 6% kamatai, összesen 69 frt 40 kr per és végrehajtási 8 frt 90 kr, ezúttal megállapított költségek iránti végrehajtásiügyében a nagy-kanizsai kir. törvényszék a perlaki kir. jbiróság területén fekvő s a goricsáni 1780 tjkben A. t 3343. hrsz, alatt felvett 97 frtra becsült ingatlan Goricsán község házánál 1888. évi május hó 30-Ik napján d. e. 10 órakor Dr. Fárnek László nagy-kanizsai lakos felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár. Árverezni kívánók tartoznak a becsár IOg/©-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, még pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 1 hónap alatt,- — a másodikat ngyanattól 2 hónap alatt, a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, — minden egyes részlet után az árverés napjától számítandó 6u/0 kamatokkal együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Kelt Perlakon a kir, jbiróság mint tkkvi hatóságnál 1888. évi február hó 8. napján. SIMON
kir. a 1 jbiró.
Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. évi 60. i. cz. 108. §-ában megállapított feltételek szerint lesz kifizetendő.
Kelt Letenyén, 1888. évi május hó 10-én. SCHMIDT JÁNOS
347 1—1 kir. jbir. végrehajtó.
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. törvszék telekkönyvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy Gregór György gelse szigeti lakos végrehajtatónak Tauer János végrehajtást szenvedő gelse-szigeti lakos elleni 35 frt 35 kr per, 14 frt 90 kr végrehajtás kérelmi, 9 frt 30 kr árverés kérelmi, 3 frt 50 kr jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fent-j nevezett kir. törvényszék területéhez tartozó Gelse-Sziget 37. számú tjkvben I. 1—9 sorsz. alatt foglalt igatlanoknak Tauer Jánost illeti 516 frt 50 krajezára becsült fele része, a gelse-szigeti 70. sztkvben f I25/a 2. hrsz. a. felvett 156 frtra becsült egész, a 14-4/b. 2. hrsz. alatt felvett 68 frtra becsült egész a 149/b. 2. hrsz. felvett 33 frtra becsült egész és a 329/a. 2. hrsz. felvett 23 frtra becsült ingatlanok 1888. évi Junius hő IL napján d.e. 10 órakor Gelse-Sziget község házánál Dr Fárnek László felperesi ügyvéd v. helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
44 ét Sa/fégrb. 1888.
Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi 60. t cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hoüy a letenyei kir. járásbíróságnak 167., 2Ó0./P. 1888. számú végzései által Dukász Sándor bánok-szt-györgyí és dr. Dick Jó:sef ügyvéd nagykanizsai lakos végrehajtatok javára, Sax Hugó báuok-szt-györgyi lakos ellen 100 frt és 200 frt tőkék és járulékai erejéig elrendelt végrehajtások alkalmával bíróilag lefoglak és összesen 683 frt 30 krra becsült, lovak, tehén, két lóerejü cséplőgép, egy szelelő rosta, kocsi, zsaluk, hordók, dongák, ülfa, szalma, trágya és egyebekből álló iugó.-.ágok nyilvános árverés utján eladatnak.
Mely árverésnek a 285. és 558 sz. po\'.g 888. sz. kiküldetést rendelő végzések folytán a helyszínén, vagyis alperes laká-sáu Bánok-Szent-Györgyön 1888. évi május 30- napjának délelőtti 10 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok ezen árverésen az 1881. évi 60. t cz. 107 §-a értelmében a legtöbbet ígérőnek becsáron alul ís eladatni fognak.
1343 tkv. 1888.
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. törvszék telekkönyvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy Szokoly Mihály végrehajtatónak özv. Varga Józsefné mint kiskorú Varga Anna és József t és t gyámja végrehajtást szen -védett borsfai lakos elleni 64 frt 77 kr tőke 1879. évi január bó 1-től járó 7*/g kamatai 15 frt 10 kr per, 5 frt 85 kr végrehajtáskérelmi 9 frt 50 kr jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fentnevezett kir. törvényszék területéhez tartozó a tolmácsí 2. számú tjkvben a. I. 1—4. 3orsz. a. ingatlanok 38/48-ad részéből Varga József hagyatékát illető 342 frtra becsült v3 rész továbbá a tolmácsi 158. sz. tjkvben A. t 195. hrsz. ingatlannak 23/48. részéből ugyanazt illető s 138 frtra becsült \'/a rész és 1274. hrsz. a. felvett ingatlannak 23/48-részéből ugyanazt illető s 80 frtra becsüt V, rész 1888. évi június 2-án d. e. 10 órakor Tolmács község házánál megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog. Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár. Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10D/B-át készpénzben vagy ővadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Vevő kötelet a vételárt három egyenlő részletben, még pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó
1 hónap alatt, — a másodikat ugyanattól
2 hónap alatt, — a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, — minden egyes részlet után az árverés napjától számítandó 6% kamatokkal együtt az árverési feltételekben meghatározóttt helyen és módozatok szerint lefizetni
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. tszék, mint telekkönyvi hatóságnál 1888. évi febr. hó 25. napján. Gr„ HUGONNAY 3349 1—1 kirendelt kir. tszéki biró.
677/tkv. 1888.
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. törvszék tkvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy Zalamogye árvatára végre haj tatónak özv. Kis Bozza Józsefné, szül Miilei Juli mint kk. Bozza József 1.1 gyámja végrehajtást szenvedő kerecsenyi lakos elleni 80 frt tőke, 1882. évtól ja\'nuár hó 1-töl járó 7° 0 kamatai, 17 frt 65 kr per, 5 frt 95 kr végrehajtáskérelmi, 7 frt 85 kr jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fent nevezett kir. törvényszék területéhez tartozó a kerecsenyi 224. sz. tjkvben A f 669. hrsz. a. Kis József tulajdonául bejegyzett váltságköteles 680 frtra becsült ingatlan 1888. éví május hÓ 29-én napján d. e. 10 órakor Kerecseny község házánál megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár. Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10%-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letei.ni.
Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, még pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 1 h. alatt, a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt.
minden egyes részlet után az árveród napjától számítandó 6°/0 kamatokkal együtt ai árverési feltételekben megbatározott helyen és módozatok szerint lefizetni
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. tszék mint telekkönyvi hatóságnál 1888. évi jan. hó 30. napján. Gr. HUGONNAY 3348 1—1 kirendelt kir. tszéki biró.
EISINGER HENRIK ÉS TÁRSA UTÓDAI
BTagy-Trn,TilTOtoi
főraktár szepességi honi gyártmányokból vászon-, fehér- és színes asztalnemfiekben szabott gyári árak mellet!.
Van szerencsénk a n. é. közönségnek b. tudomására adni, miszerint Bécs és Berlinből a tavaszi bevásárlástól vissza érkezvén, raktárunkat mindennemű bel- és külföldi mofő és gyapot, férfi d« női divat idény kelmékkel dúsan felszereltük. — Egyidejűleg bátorkodunk
szepességi boni gyártmányú vászon, fehér és szines asztal készleteinket,
valamint előnyomatott asutaltuto-, kredenc*- és túeoa kendőket becses figyelmébe ajánlani, Chiffitn a legolcsóbbtól a le6nomabbig Schroll Benedek é» fiai czégtöl.
bátor kelme, futó ós asztali szőnyegek, kész Jute-, bouret- és csipke-függönyök, asztal-és ágyteritékek, paplanok, matráezok, fehér- és szines férfi ingek, MF* és esernyők, ~~M
szóval minden e szakmába vágó csikkek nagy választékban kaphatók. 10 Jorintot meglialadó ö&szeanél a megrendelt tárgyakat bérmenlesen küldjük el.
Mintát és minM üráatra mm WMl
Vidéki megrendelések pontosan teljesíttetnek. A n. é. közönség becses megrendeléseit kérve mély tisztelettel
3333 3—3 Eisinger Henrik és társa utódai.
|V Méltóztassék czégjegyzésünkre figyelemmel iennl I fJB
HUSZONHETEDIK ÉVFOLYAM
ft -
% U K
s:
5
X M
« ií
ifi
X X
1
* ft
X
NAGY-KANIZSÁN
nagy raktára
a dél-zalai takarékpénztár épületében
3325 5 -5
(a .Kerrxia\' vendéglő átellenében.)
Minták tiúnin WmM múMM.

m ft it
ft
ft ft ;:.
SS ft ft ft ft ft ft ft:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
r?oooooocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)~
ADAINI SAVANYÚVÍZ
Gyógyhatása : Étrend
Európának legdúsabb nátrium-lítium ásványvize.
(Szétküldetett. 1887-ben egy millió liter.)
buírazerrí zet.lt liantalmtiban.. Külöal >*<>j LndioiUó: hólyagbeteg-i^bBn ,
n«m «»*/naDa<r IWai «e\'r\' »\'» "e? mértékben, eddle i.mart egyetlen í.iinyvub-n \' lem találtatott.
Borral, (jtalcsMln.)!, czoltorral vezyitT,. a 1-igClditúbb éi élénk.n (őlbab^ italt kipez, ¦ egyizar« mind Iejel5kel3bb irtzer r.galyot betegsígek elles - de kötött ÍJ /éilír *ÍM« •>*»"», melynek következtében kinyitott Üvegekben i. o. ,okjn át megtartjt erejét. TT VPt>fllíllrriLr • \'\'li éi V. líter közönségei savanyuvizüíegek. v tcgítlttRUll. 1 1 é, V, litere, eredeti alakú palaczkokb.r..
Az eredeti alakok légmentefségi töltésük miatt tokkal azéasavdu sahbak gyAgyezélokra mindinkább a;aolba[ok
A viz eredetiségének felismerése ezéljából minden dugó felületére ] félköralakban „Radein" név van beégetve.
A raáeini
szép lakások, kitűnő étkezde olcsó árak
Bévebb iratokkal és bármmely felvilágositással ingyen és bérmentve szolgál
Az i&ek,,aí&ELtC>a&b&. WW Kizárólagos főraktár Nagy-Kanizsán, U.IKTO* és HUBER nraknál. "f^
Zala-E^raaegea Feny.eiy Miksa, Zala-LŐTon Bicger Pil, Jino.házáa Tárca Józaef, Bogláron Hocbalajter Jóaaef, K.axlhelye Wínzci Fereoca, Tajtárott honn F«rk»a, Cjorgín A gner Séza, Nagy-Atádon Niduy Alajoi, CsBkSJyon B.rjt teit»érek, Gy <
Mellékez. Scbleaing.r J. oaíjsinal. 3S04 5—»
GROSSMANTHi RíUSCHENBACH-toi
r» e s t E r<r.
ry*rtmany u,m te teönnytt aajtá.ga,
csekély fűtőanyag fogyasztása —=—=¦ Igen nagy munkaképessége ^=—
a szenek titná tisiilisa és ositilyoíía-iífiBiijt mi stnknttt tetóteléta összes
eddigi taámoa vavoink nyújtanak, kiknek névjegyzéke a t. gazda urak rendelkezésére III.
GROSSMANN és RAUSCHENBACH
elsfi magyar izitam LÉpLí.ra. Budapesten, külső váezi-ut 7-ik szám.
5 8 11 14 - 33198- 15
(XXXXXXXXXXXX JOQOOOOOOOÖÓOQ
# 3301 Mindenki Q
1
3301 Mindenki tisztességes módon minden-
nemű törvényes m
sorsjegyeknek V
gL részletre való eladása által ac
g évenk^ legalább 1200 8
= frt keresetre tehet szert. 3c
8 Tudakozódások FÜCHS H. 8
J!J váltóházához Budapest Do- si
g rottya-utcza 9. intézendök. ^
OOOOOlOOOOOOOO
.Nincs segítség mellbetegeknek,
ha a szenvedő későn, lát hozzá a megmentéshez. Ki tüdővészben, aszkőrban, asihma, nehéz légcsőhurut és mandola bántalmak-ban stb. szenved, annak a Homeriana növény leforralását kell innia, mely valódi minőségben 70 -kros csomagokban (2 napra elegendö),Va „zum Auge Gottes" gyógyszertárban Örünn, Báckergasre kapható, ki ezen növény nagyszerű és meglepő gyógy a ikeréiről, az orvosi nyilatkozatok- és ajánlatokról és a terjesztőjének elért kitüntetésekről előbb tudomást akar szerezni, kgrje ugyanott ingyen és bérmentve ezen növényről foglalkozó füzetet 3341 2—2
MOLL SEIDL1TZ POR
Tavaszi
gyá^j-itás.
Nyári gyógyítás
Öszi gyógyítás
Téli gyógyítás
Csal mir rUUi ttSZ^tTZSSS^SZ
látható
Győrt gyógyhatás makaó gyomor- é* altettbajok, gyomorgnres, uy«lk, gyomorégés székrekedéseknél májha-jnk .ertolulát arsnyér ét a Jegkninnfalebh nSi bBtogná
Itaktarak az orsság raíodon üi-v,-,- i-L;- ¦.¦ ¦¦ u i.;vó<;¦ szertáraiban MOLL A Gyógyszerész Ol kir. udveri tzálllbé, Stadt Becs TaotalaiBti 9.
NaponU .sótküldéi ntánvét Bell ott. 2 dobóinál keT»«*bb nem kald«Ük E<I«Mtrét MOLL A. urbo: Béoiben. Ül« foglalkosátopmil taigf* ax öo Mollíól* 3«idllta porai igen j4 batáat .gyakorolnak; isi»«ram e»i egyjMíör ¦ fflindeDkorra á kívánok érte tsirályea JÜqa fiaaM* mef\'-et M*k a gyomrot jtSr* áa fit kannyűví teaaík.
Sttteke Un. F. l«Skó« Hn .uHtschiajri.an
MOLL-FÉLE FRANCIA BORSZESZ ÉS SÓ
Legjobti bedörzsölő szer
íiSsxréay, estis
és minden meghülési betegségek ellen.
Csak valinli ha,minion Üveg MOLL A. vídjagyíi él aláiráait viseli.
BedertiOléaÜI gíkerna batzoálatköiarány, cau x, i, teiLfájdalmak él
binuláinál; bnrogatái alakjában mindet, sé\'reícm éi aahnéL. d^g»oj.toií! gyulladA-aokaál. Sr.i:rlntj vpgyitve hirt«l«n ronulUt, hányás, kálika tu haimBnétnál.
E|y flvH ár* baizialati uUiitáiul 80 kr. ». é
Baktárak at oricág mioden iieTeaecai gyogyuartár é* anyag karaakedésb M, MOLL A. pyéflyuaréu na. Ur. idvarí azáliltö Béoi, Siadt, TuohliubAn 9
Elit m • r ó i MOLL A. yógvsie.-ésE ürhoi Béct. Kititnú Mell-féle fraociia borazeaz iu tója vidékentsu bihetlentll mltködük Kaidjönnek»m 50 Üveggel, tpívoI az emberíaég tagiuégérek-t zletet óhajtok tirtfta magamnál
3092 42-52
Mily tíiBtelattel Kirnaf, lelké» Micholnpba:
Raktárak Nagy-KaniMán B-Iua J. gyogjiaariai, Rosenfeld Adolf, Feitel-hofer Jóiaef, Preílmapj és Deutsch uraknál.
VENDÉGLŐ BÉRBEADÁS.
MGY-UNIZ8AH
ROZS A -HOZ
czimzett vendéglő, mely áll :
2 vendégszobából, l ebédlő, 2 nagy pinoze, l jégverem, 1 mészárszék és 5 szálló szobából. Továbbá a bérlő részére 3 szobából álló lakás,mosókonyha,2 istálló, és egy nagy udvar. E helyiség f. évi augusztus hó 1-től
3 egymásután következő évre
kibérelhető, esetleg megegyezés folytán azonnal is átvehető. v
Miután a nevezett helység a főtéren van, illető bérlője bolthelyiségnek, vagy más efféle czélokra is használhatja.
Bővebb értesítést a tulajdonos KllOFíZCF hitről) Csáktornyái vendéglős ád levélileg, személyes megkeresés folytán a szerződés azonnal megköthető. 33so 4_4
WRLTNER M.
bank és bizományi özlet Budapest. IV. kis íiid-ntcza 9. Eszközöl kölcsönöket ingatlanokra. Elhelyez kereskedelmi váltókat. Elfogad tőzsdei megbízásokat 3-90 10 - 10
2999 A legjobb
czigaretta-papir
a ralódi
LE HOÜBLON
fraooxia gyártmánya.
Cawley és Henry párizsi Ulán*á*oktől ávatih. Kí.en papir megTÍisgaltatott Dr. JJ. Pohl Dr. E. 1.üdvig-, Dr. Y.. Ltppmanii bécat ve-gyétaeti tanárok által, kik a legjobb ajánlatok adták, ugy a kitűnő min6»ég, Talamint aa egéaaaágre nem ártalmat tiizta voltáról, t hogy mínt ilyen, * maga nemében egyetleu.
tafc»-t-J*9;
»io-Btnoj» »autn^CTTTT* I J. rtt Siria ji", 1 PUH
++++*++**+++++
.Máriaczelli gyomorcsöppek..
Kitűnt hatású szer a gyomor minién betegtáoeibtn.
Védjegy. fölfllniulliitxtlit étvágjhlánj,
gyomorgy&nge.iég, i-oar Ubau l«leK-«t, Mfuvódit, a»v«nju felbafleoé), kóllka, gyomorhumt, gyomorégu, homok- os dau^épzóde*, tultá^u uyilkakepz&dés, sirgiel«, tndor é.* hlnyi»,íí!fijij ;h» igroraörtól ered;, gyomorgörcs, sr*kaiorQlá». a gyo-mórnak ítólekkel és iulokkal vaJo tulUrielésí, gilisztáit, lep-, máj- ía &raay«r«s bántalmak cs*teiíwri. — Ery Utbecio ára- hnainiinü ntí,-¦itásiaj tfjtU Sí 3s.r„ kettői pa-Mcak «0 kr.
EoxpocU szétküldés Bratj térvij gyogjataiáaiáim KrstBitUrtMR (Mor-
Kapható minden gyógyszertarban.
irat I A valódi márlaeiclll gromorcsoopaket tokát namlsirjik is ntásoxzik. A Taládisar Jelétü minden üvegnek piros, * fenti védJejryKyel ellátott boritékb* kelt göngyölve lennie éi » miaöen üvegbej
mellékelt
használati ntatttásoa meg kell Jegyezve lenni, hogy az "Kremstérben Qtisek Benrlk kúnyvnyomdijábai! aja-KHtotL «B
Kapható N.-KaniMán: Prigar Béta Kadarkaton: Beck B., Kt*poav.: Gaol-aerVíacsa, Bubóch&y Kálmán MarcEaii-ban. Kőrös Viktor Itferonye Fleiicher S, Nagy-Bajom: KőrösLajotj. Olono»onBölcs lóla gyógywerétí uraknál. 3162 30—52
Wajdite József köajvnyomáá)ábót Nagy-K&nisaán.
Assietirazioixi Geniei-ali évi mérlege.
.bf.vítel.
—......._— j Vacron I (Hsyp. [
Díjtartalék * niult ÍVrSl :
aj tűzbiztosítás........
fi) kzallitminybiztositi* . ¦ -
1 Tartalék oly károkra, mely* isatí- itcz még tüBÜUn toltak:
a) tfl/bbtowUi.......•.....
é) s-ziUitniinybiztosilá*.........
*> legbiztoertáa............
Dijak a teriexek levonatával -
fl) tűzbiztosítás .............
o Kt&OttMkaftáuoális.........
e) jrgbiitoaitás.............
KúiT-tiTitlűIétek :
al tzubiztositás.............
ízallitrnánybirtositá*.........
r. jégbizloaitá* ...........
, T5k«"*lb*!«zéi*k jÓvédelme :
oí Értékekre »dost efötegek katnaloj . -*, Állam- é» mii* értékpapírok kamatai <m
tájékai.............., ¦ ;
c) Rumtok TátlAtertimltáthát, bly*«»:
451693 65
; 64239 93
603». $1
1265 44
A ti"* tel e ^
V^.-onbi.-.tositaii il:,ak :
a) tűzbiztosítás ..........
t») izálÜlroánj-biztositáa ......
^^jégbrrtosHas........- -
a) tűzbiztosítás tóflz fcárSMzerek tort. még nem károkra
») tzáöitm.-bizt. kifJ.: kárösszegek tart. meg ki nem fizet, károkra
c) (Ojbiztos tás kiül. tort. még ki nem fizet.
(«sitaliokra : - tűzbiztosa Iái I
t>) szállít mánybiz!o*ilá* J
249S431 3*1 546776 7950S9 361
200,40a..— ;
r266~.977.43~ 1,632.7* fi
^-^vúwfc3- díjtartalék 1S87 deczember Xl-én még folyó biz-.inarwtfe-SSf\' ,0sitá»okra: "\'.
teljesen tehermentes
\'Jutalékok :
a\'\' tüzbiztow\'táa . ;.....
L>; izalHtminybiztoeitis - - . c) jégbiztosítás...... ¦
Általános kezelési költségek. Adók és illetékek. ......
T. Az ellátási pénztár kamalai. Kiles kivételesek: . ;
1965599 tiej
36651
40700* 3il 61714 v.A
13871)3
I Yaayoa I Uuiu
W 7*414 tw
123S7
j.-.:.ív\\
17474 19 477863 16
ei-ewoc- «3* veazteav^ff-MMtmia^ K. m^rleghe^ — l-IlttLt>tv.to»aió»«t onztály. (I>o*T.)
bevétel 1 6) életéire szóló biztatásokra.
j « évjáradékra ixotó biztosításokra
Ts-:s;-k\'függő karokra...........
¦j halálesetre szólóbiztositásokra g
;i5J?0 89 4372318 79
nI!:j.-laT|éIt^ladott viszonbi/tositásokra ¦ - - j
Helyezett tSkék jövedelme :........
a jelzálog-követelések kamatai......;
t, Értékekre adott rir,IeKek kamatai .... ; c Á\'.iam- éa mas éiiék;.3pirok kamatai . .
a Folyí számlák iiantatai........i
r A/, ingatlanok i.szia jövedelme r, . . . . ; KetbisT k^t7CnT«kre adott elvegek kamatai üsaiesen
mibía « ieronra a lartalék rende» jntalékát NyerwnéhT kdíunféls érték«ilé*tk íolTtái
-IMr>5^<64......S04U5S64 6
33S^>S* 02 . . . ____(: 339509 0
#>213 71 Í43H f~ 63135» 70 3Í512 9^ SUI» 77 1Í4S83 67 10x85*íi» 50 tt&3_15&,L4
" »Ot40 ad, -
¦ 437*3! B 79 5737« 40 S3W59 —
a»-. 150 64 »:^4U 86 SfifCíS ÉM
1 Visionbi?toiita--i dijak .. ¦.
!. riwtések esed éket biitnsitaíokerl. .
Sí haláloelre »ziM6 biJtosiUsofcért .
6) ».lele* esetire íxótó biitOMtiaokárt
cj járadékokért,
Lvtonx*. riiionbiitoiitiiok fejébe.1
3 KiJtvéni-TÍ««»ri>áriáií)k
i d) HaUtná) 4. Dij éi kötaégUrtaléki bktoiritáa^ aj. 1HS8. «ri számlára \'
Kétr-r-én7.b.!; Tartatékb.
1500HA1 87> 195)57 T7 SS»:»* 4*í- 1Í5570<2 _1SK184 L711 IStiS K 1199604 Sffl .3J2S17 55 _5fj31t SS: 120» —\' " 21.V.S73 »| S10Ä7 Ü
I* I ji JltlSía\'ssf «444^70-.? . \' .\' . ",!-..jí 31940!:"
HaÍáÍoüa#ra«61ii Tari.il.-k , KSltaijfart.
I74SJi46\';4| , ¦ f eUéíéae «6Iö | " 33í6i5.79
biaioMtái 478SI10 07 19351^50
¦) JáraaékWitont. J214757.051 — ¦ j—,
23161413; 36 »2009 29 p \' 21461413 36 .
S Orrosi tinieleUrjakj\'
6. Jotalitűk ft la, ét faipiraáb. kiEz... ¦
7. KöltaégA J •\'
8. Adó ét belyaf J
9. Kamatok a nyerem, biztosítottak javára .
10 Leirá* kéte* köTeteléj«kr«.......
Nf««jég . . .
4*\' ;
40122 41 . *74«lft33 . 4394J1 50 i
1*1
\'..,S27.(i.;3í53 ..\' 40TSÍilt »4Mli $8) - 4503« I 50 . . -.\'..! - 50572 77 15621 27 15621 27 .1! . \'. . . .. 218IO 61 S1BS0 62 , 133336 49 133875 77 317212 M . 26594U8S 49 232Í63 46 2tk12úW 15
Az ASSIC\'TJBAZIOM GÍEXERALI vHgyonrtllftm <ioc*;eint.€>i- 31-4-tp.
VAGYON
inyraek biztontott adó-levelei ...........¦
S inratbn birtok :
a, varoai telkek....................d
6; fSldbirtokok (gazdaaigi leltárral)........: ¦ ¦ í
cj 1BK7. deczember 31. még el nem adott gazdaaagi t«r-mékík a társasa; fDldbirtokaiból..........I[
3 a) Kölctóni.k a társa iát élf.: .-; .- -...-i n ••.vrr.fejrt . . . Oí Aktií életjáradékok ™ jelzálog által biztosított, a felek i;
halálakor WreezidS tőkék *eulira..........I
4 Kamatozó jelzálofaag \\
biztosított tokc-köl- ... mj , ,ju,ív.i üi
c*.inOk ingatlanokra * gl*™ M l\'**?\'2"-*l
i a jelzál of-o.ztálTba *) bitraleko. . 11,7*4.68
tartozók kivételével / J K,-,lc«Ün5k leletemenvczrtt állam- és más értékpapirókra -
-i Állam- r« más értékpapírok.................
7 Váltók a lármában.....................
t) Kisterek a itizaí\'.E.-.sztálynik laiapsz. 1. cz. ej pont) .. . . . |. a Vénzek íolyó számíin külőnbSze bankoknál é* hilelíntézetekni:! to KeJ/pénz-krudet a triestli rs valenczei igazgatóságok pénz- ¦ tárában .
Kc^iténz-készlet a futkok pénztárában . . .........|
12 Maradvány a viszontbiztosítók iiimláiból.........
Maradvány az intézet fiókjainak számláiból........
14 Maradvány az A nsérkE íolyi saámláiból.........
ii o Adósok kOJ6nb&á czimefc alatt.......
01 Adósok ^Iziiiog-kölcBinúkre hátralékos kamatokkal .
f Letétek kezcsaef és biztosíték gyanánt........j;
d; í>-tt\'-: CioMsthmkdt alapítfány - - ¦ -.......||
16 Díjtartalék atad\'.\'ít c!el-vi<TOnbiztositáíokra.........
17: Butwiat es vaa.-zekrénysk a tarsatág Összes biTalalaiban. J cíigtabük, papír es nyomtatvány az óta
13 Hl.-.Iejrezrtt - ....
635*\'.} 67 I1496f; OJ 32ti35 5\'
jutalékok éi eerveziai kültségek .
a JÖt5 évekre érv
Ínybe r
46396 31
11991 1K5774 8aj LÍ74B6 S19244 1>4| 3377 7i| 109937 (
536459 -
3675000-.757i6öi^ 1244879-
I :
1461799.U
132I5\'54 1737125133 3245355" 2*237202 16*6742 34-
49913 38 109678 75 57421610 106580834 527486 90 75789263 335775 Í7376I49 3000-536459 —
5B8é» 2J|39727356U7
T E H E li
ttt
Alaptőke..........................i; 36Í5OO0
Tíjkrsiiftl nvereraénytartalék ............\'...!! U8751í Sí]
Taitalék és értékpapirok árfolyant-ingadozásának fedezésére 4- 138266
Jégbiztosítás tartaléka................... [f 200000
Ingatlan tartalék..............ü !
Tartalékalap kétes követelexk fedezékére.......f . |1 40000
tiendkivüli rendelkezés alatti ayrrriiwny.tartalék 315635
a) Díjtartalék még érvényben levő biztositiaojtra . . . . !1
Az A míricgtnT. .... [I »0974«í SsJ
erlegen. lég ki ne
fizetett
Az A mérltgen . A B mérlegen . Osztalékalap az életbízto- 1 n . ,M
A hivatalnokok ellátást pénztárának vagyona Jelzálog hí teiezők..............
13\' Egyenleg a visionbiztonlók számláján. . . .
14. Egyenleg az intézőt fiókjainak számláján. . .
15; a) Hitelezők külömbözo ezimeken .... 1 i Letétek kezes
1«! A B mérleg folyó »
I? Oidoni alapítvány.
18; Girard alapítvány ....
19: Goldscbmíedt alapitváziy.
20: Feloartbató nyaram, fri 478545.11 tri 127087.»3 trt 7056»3.06 ! 1 ~Jt ; Átvitel a Tonat-
kozó nyer eaaény-tar- . íl
talék javára fct »3430.8; frt 15864.23 trt 49295 10
trt\'445114.26 trt »U223.70 frt 65(337.96 ]
361596 14 274)46 1>( 6316Í5 39J 3658í4 4: S274Í6 » 5305 l] 4977 50| 3000
310897 55j 441905 Í1
310897 5. 441903 2
975761 4S 527486 90
5305 15
I A jövő evekben lejárandó «tzbiztositaai^dijak írt t«6610fi 95 i ,
Bővebb zár-, valamint kárkimntatások az alanti fóagyoökségnéi kaphatók Ugyanitt fe\'világositások legnagyobb kézséggel adat nak és biztpsitási ajánlatok a tüz-, jég- és életbiztosítás ágazatokban a legszolidabb feltételek és legolcsóbb dijak mellett eszközöltetnek.
Nagy-Kanizsai íattgynökség
Scherte és Engländer.
Azonnal és tartósai táralit ti irttjitja
minden mi ntcít
a szájból p csász. kir. eng.
EüGiLYPTÜS SZAJ-ESSENGZIA
(kitüotetve Paris 1878.)
A. legbiztossabb, legtartalomdusabb (78% batásoa alkatrészekből; a személyes fer tüztelenitéshez kiválóan alkalmas, mert tökéletesen ártalmatlan, tiszta szer gyógy-erejű védöszer Oő L ZLZ-9.
szájpadíáskaíarus
ellen
és általában ragályos betegségek elka-pása ellen is.
Pjgy üveg ára 1 frt 20 kr
Hl ed. Dr C. W. Falier
néhai I. Miksa császár ö felsége orvosa a becsületrend lovagja stb. Bécsben. Raktár minden gyógyszertárban és a bel- és külföld minden híresebb illatszertárában. Ugyanitt kapható a cs. kir. szab. Puritas különl. szájszappan. (Érem-dij London 1862) dr. Faber C. m.-töl.
Széítöldcsi raktár: Bécs, L, Baoeniflia.it t
oocooooooooooo
WELTNER M.
bank és bizományi üzlet Budapest, IV. kis hid-utczí 9. Eszközöl kölcsönöket ingatlanokra
Elhelyez kereskedelmi váltókat. Elfogad tőzsdei megbízásokat 3290 10-10
oooooooooooooo
fi*
"B m
-83
a
©
Legfőbb asztali és üdítőital, g
Hazánk legkedveltebb
savanyuvizei
L
ühAGNESim
r
mely nemcsak a polgár: körökben kedvelt, de utat -tört magának a felsőbb és legfelsőbb körökben is.
(] km József ífa és ö fekte Ili szeri ti
0oV
——¦ a»a--talán renden italul wxolg-ál Konstantinápolyban, Alexandriaban,legközelebb Flnméban is ép ugy
mint haza tikban általánosan a kolera megbetegedés ellen praeHervativ gyógyszernek bizonyult.— Mindazon tisztelt fogyasztóinak, kik ezen ásványvizet akár borral, gyógy-czélokra, vagy tisztán mint asztaüvizet előszeretettel használják, kérjük azt roviditv
ÁGNES
forTÍ« néven kiszolgiltitni. — A nagyérMma közönségnek favinyvizünket szíves jóindu latAb* ajánlva, maradtnnk teljes tisztelettel siAGNE S-forrAs
iltiiülíiitl Míbu
Friss töltésben az ország minden gyógyszertárában, fiiszerkereskedésében és vendéglőjében kapható. Országos főralLtár
&5
»•1 «3
OH
B>-|
03
Edeskuty L
i3
ÜHkm- kir. éi «erb kir. udvari ásványvíz - axállitónál BUDAPESTEN. Ereüébét-tér 7. sí.
®2Í Borral használva kiterjedt l:edvelíségnék örvend.
Rabtár Nagy-Kanizsán: Fesselhofer József. Marton és Huber. Roscnfeld Adolf, Schwarz és Tauber, Strem és Klein uraknál. 329S 4-12
i in ni, mi iiii........i.....¦.........¦iimripiww^
gXXXXXXXXXXXXXXOíX5Cj
k síiiiimiif ő
L3 /•". ¦;=? — «-s 9 -e -5 -* -S-s ~ V
> -öt
ixxxxxxxx:
1888. június 9-én.
33-1 ü szám
Huszonhetedik é\\folyam
i
i. lap szellemi részét íitétS közte-
mények a szerk- íztő^-rghez, anyagi részét illető közleményei pedig a kiadóhivatalhoz bérmentve iutézendők : A\'a ffy-Ka?ttzsün takarékpénztári épület.
Bé-memetien levelek nem fogadtatnak «1.
Kéziratok vissza nem küldetnek
\'A vagy-kanizsai „Kereskedelmi tparba-nk\'1, a „naQy-kanizsai önkéntes tűzoltó-egylet, a , nagy-kanizsai kisdednevelö egyesület" nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet*, a „nagy-kanizsaitiszti-önsegélyző szövetkezet*. a „m-roni kereskedelmi s iparkamara\'1 nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja
HETEN KINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Közel egy éve, liogy a veszpré-trii Sión hegyről gyászlobogó leng az árvult papság s ker. hívó sereg leié. A gyász a tavasz ihletével, a királyi kegy áldásos melegével let önt s helyét mosolygó Öröm válta fel tele élettel, tele remény nyel.
89,-üikSZer történik a keresztény hivósereg uj Örömérzetéuek nyilvánulása inert a legmagyarabb püspöki széket 88 szor ériuté a \' halál szele, boritá he a gyász fátyol.
Nagy elmék, nemes szivek birtokosai tündököltek 1009 óta a veszprémi Sión őreként, most is hogyne dobogna melengető édes örömb n szivünk, midőn a megvalósulást előzőleg báró Hornig Károly jellemét lelki fenköltség. sz vjóság, nagy tu domány, törhetlen munkaszeretet, áidasos jótékonyság és hazaszeretettel párosult mély vallásosság tündöklő csillagai ragyogtatták.
Herczegpn másunk bölcs tapintata, jósszelleme vette észre a ritka- jellem csillámait, midőn a vaticani zsinati a iiitine- elekor kíséretébe meghívta hogy .íz „\'Örőí város* ban, a keresztény világ szivében tápot nyerjen lelki vágyainak teljesítésére, hogy az apostoli fejedelmek sírja fölölt erősbödjék ösztöne, törekvése, hite s Jlerczegprimásunk ó eminentiája nem csalódott. I. íijtal tudott egymásután gyorsan éré a méltó kitüntetés.
A vaticani szent zsinatról haza jőve, csakhamar Samassa mostani
egri érseknek cultosminis .téri osztálytanácsossá történt kinevezése által megöiült az egyetem hittant karán a biblicus tanszék s erre O Felsége az eddigi helyettes tanárt báró Horni^ot nevezte ki. ^
1872 ben a ,íi,eÍigio* egyházi és irodalmi folyóirat szerkesztésének átvételére szólította fei a Prímás, leiratában Ötetkezőleg szólván: .„ Nem tehetem, hogy .Méltóságodra, ne fordítsam szemeimen iiiben egy jó szer-\' kesztó minden tulajdonát látom \' — Kezébe vévén a szerkesztői tollat s \'gy köszöntött be: ,Isten segítő ke gyeimével főtörekvésetnet arra fordítom, hogy a lap soha egy hajszálnyira se térjen el a benső hit , hűség és a tanítói egyház iránti azon feltétlen engedelmesség és aláveted ösvényétől, mely minden kath. embernek, annál inkább tehát a papnak szoros kötele -sége s melyen kívül megnyugvás és áldás, elv és következetesség nincsen !* A lelkesülés e szép szavait tett követte, 6 -évig ernyedetlen buzgalommal vitte a füzet szerkesztését, mely fárasztó volt ugyan, de\' nem kellemetlen-,. mert maga irta ,Megemlékezései\' ben, hogy életének legszebb napjai közé azokat számiíja, melyeket a ,Relt-gió" zászlajával kezében küzdhetett át.k . \'• t. "
1874-ben t. pápai kamarást méltósággal tüntettetett ki.
187 8 ban esztergomi kanonok lett. Eztergorabi költözködvén, az érseki iroda igazgatásával bízatott meg.
T 882-ben Hidassy Kornélnak szombathelyi pü pökké.történt kinevezésivel a cultus-ministenumi osztálytanácsosi állás üresedésbe jővén, arra báró Hornig neveztetett ki, sj hogy mily kedveltségnek örvendett, tanultja az\' a körülmény, hogy! még ez évben megkapta az infulát a i babolchai czimzetes apátsággal, kö I
vetkeíó évben pedig scardonai választott püspök lett s ugyanekkor a szakminiszter miniszteri tanácsosi czimmel és jelleggel lepte meg.
Rokonszenves alakja, le. reszkedó szeretetteljes modora s hivatalábani szigora által Teut és alant köztiszteletet vívott si. JSszélye, mérséklete, nagyzás- és poinpagyüioiete, türelme, méltányosság érzete s felvilágo igazságszeretete következtében .^pedig ineltau a közszeretet ritka kimagasló alakja lón. S hogy ilyen is fesz : .múltja kezeskedik jövőjéért.
Édes anyjának múlt évben történt elhalálozása feletti bánata törte meg kedélyét, de villanyozta azt munkaszeretete, ernyedetlen szorgalma és hite.
Született 1840-ben aug. 10-én Budán. Családja sziléziai eredetű. Hesseo-darmstadti ezredes volt szépatyja Lajos, kí 1796. július 2-an szerezte meg a birodalmi báróságot, mely hazánkban is elismertetett. — Nagyatyja komáromi lakos volt. Atyja Antal, ki mérnök volt gróf Széchenyi István mellett, két fiat Károlyt és Vilmost odaadó szeretettel nevelte. Püspökünk fivére 1875-ben 33 éves korában halt meg. Ká-t roly iskoláit Pesten és Bécsben végezte. Az érettségit Nagy-Szombatban tette le. 4 évig a hittudományok hallgatását a központi papnevelő-intézetben végzé 1862-ben, a másik 4 évet pedig a bécsi Augustmoumban tölte s 1866-ban tanulmányi felügyelővé neveztetett ki. A hittudo-manyok tudorává 1869. nov. 25-én avattatott fel.
K rövid életrajzi ismertetés után is t. olvasóink velünk éreznek, hogy a fenkölt szellemű főpapot érdeklődésünk, hudolatuuk egész melegével üdvözöjjü a történelmi nevezetességű veszprémi püspöki széken, mint Zilainegye uagyrészénefe és igy Nagy-Kanizsa\' város keresztény lako&sága-
gának egyházi Atyját ! A király hú országnagyát, a királyné uj cancel lárját! J
Imaszerű óhajunk az, hogy a Gondviselés áldja meg minden testi, lekijaváVal Püspökünket!
Isjten hozza Egyházmegyénkbe !
BÁTOR FI.
Tudnivaló.
— i\'adártzok figyelmébe. A vadászati törvény értelmében a bejelentének az adóévet megelőző június hóban, az adóköteles (illetőleg kezes) állat.dó \'akására nézve illetéke; járási szolgabírónál (városokba:! a polgármesternél) nyújtandók be: miután az adóév augusztus 1-sö napján kezdődik és a Következő év julíus hó 31-ik napjai végződik. —
— A dohány-csempészet raegaka-dilyOíá.sa. Az uj trafiktörvény tudvalevőleg a dohánycsempészet megakadályozá sára is szigorú rendszabályokat léptetett életbe. Ezeknek foganatot szerzendö, a közlekedésügyi miniszter rendeletet bocsátott ki. melyben értesiti az állami és liiag invasutakat, továbbá a gőzhajózási társulatok alkalmazottait, hogy a törvény értelmében kötelesek a tudomásukra jövő dohánycserapészetet följelenteni. S ezért följelentői jutalékban részesülnek. Ellenben, ha ezt nem teszik, először is 10—500 frtnyi pénzbírsággal sújtatnak s másod ízben hivatalukat elvesztik.
Az ennivaló gombákról.
A gomba p mez tónkon nyolcz hónapon át — áprilistól deczemberig — a konyhára való növények közt foglal helyet, sőt szántva, vagy más módon eltéve, a téli hónapokban is fűszerezi ételeinket Mindazonáltal nincs táplálék vagy élvezeti szer, melyet a közönség oly kevéssé ismerne, mint a gombákat. A háziasszony legfölebb 3—4 gombafajt tud megkülömbözt\'itni; a többiekre nézve az eladó asszony szakismeretére- vajyutalva. A mit ez élvezhetőnek és jónak mond. olyannak el is fogadja. Igaz ugyan, hogy a gyakorlottgombaszedö megbízható, mert jól ismeri a környékebeli ehető gombákat; de tapasztalásból tudom, hogy idődként kisérletképen uj fajokat is hoznak a vásárra; másrészről tény. hogy találkoznak közönök járatlanok is. Iunen van, hogy nem múlik év, melyben városban, faluhelyen gombák élvezésétől számos megbetegedés, bőt halálesetek elő ne
fordulnának. E bajnak ugy lehetne elejét venni, ha a vidékenként használatban levő gombákat tudományosan meghatároznék, magyar neveiket, melyek nem ritkán a nép közt is ingadozók, egyszer s mindenkorra megállapítanék és az igy kapott eredményt nr.uden módon terjesztenék
Az iskola itt sokat tehetne. A termé-Jf&trajz, vagy iukább — a most már min-\'dtitf rangú és remiit iskolába behozott — egászségtao ignitójanak íeladata lenne a környékei* iHvi&|ke!önek ismert, valamint az ott termo méfgeVgombákat természetben gyűjteni s a tanulókkal alaposan megismertetni.
Sok ember azért idegenkedik a gombákkal való megismerkedéstől, mivel ezt valami rendkívül nehéz dolognak tartja. A gombák megismerése nem nehéz: s tévedés azt hínoi, hogy az ehetó és a hozzájok a csalódásig hasonló mérges gombákat sokszor nehéz puszta szemmel megkülönböztetni. Hiszen lia az ehető gombát csak mikroszkóp segítségével lehetne megismerni, akkor a gombaszedést nem a falusi, népnek, hanem a mycológusoknak kellene Yégezniök.
A népies nevek összegyűjtése a gombaismeret terjesztése érdekében, valamint nyelvi tekintetből is igen fontos. A német j népíesgombászati müvekben minden ehető is ismertebb mérges gomba mellett a tájinevek egész lajstromát találjuk. Nálunk \'ez irányban alig történt még valami. En, j a tárgy fontosságától áthatva, vizsgálódá-j saim közben Na^y-Kanizsán és környékén a nép nyelvén for^ó nevekre is tekintettel voltam. Talán nem végezek haszontalan munkát ha a Nagy-Kanizsa ptaczán megforduló gombákat természetrajzi s népies neveikkel együtt összeállítom.** A fajok
•Mulatóul szolgáijoa az éti vargánya, melynek a németeknél 18 neve van, és pedig: Gelber Champignon, DoUerschwamm, Falten-pilz, Galluschel, GKusel, Gelbchen, Gelbting, Gelbbühnchen. Gelbmäanchen, Gelböhrí&ei;, Kochmäanel, axagaebwamm, Pfiff er, Poriul ing, Rebgein, Rebliog, Kötling, Rabling. J
**Á magyar neveket és műszókat nagyobbrészt Lorinsernrk Reimer Adolf-tol magyarra fordított. „A legnevezetesebb ebetÖ, gyauns és mérges gombák" czimü könyvéből vettem. A latin nevek a laikusnak is ajánlatinak, ha a közhasználatban levő" gombák bizton ismeretét megszerezni kívánja; mert a közéletben néha egyazon névvel többféle gombát is jelölnek, azonban a latÍD név (nem-, faj- és szer-zőnév együttvéve) mindig csak e^y bizonyos, pontosan megbatározott fajra vonatkozik. L. Term. tud. Közi. 1886. évf. 538. és 53-1. 1. és 1337. évf. 284. Up.
T ív $ x a.
Egy magyar honleány életébői.
Deák Fereucz levele és I. Ferencz József kiáltványa.
(Folyt és vége)
Egyáltalán báró Horváth Teréz mindenütt azt tapasztalta, hogy azok a nemzetiségek, melyek a szabadságbarcz alatt nz osztrák mellett hárczohak, az oroszok álul szerzett győzelem után megundorodtak a kétfejű sastól, ugy annyira, hogyha akkor ujra kibontják a magyar harczi zá-ytót. mindnyájan arra esküdtek volna.
Hogy az ingertilt népet lerázzák magukról, a kísérő tiszt egy vendéglőbe hajtatott be. hol a bárónőt a kocsiról leszállítva az étterembe vezették. A tiszt félig boízusan félig biz aton mormogta : „Csak türelem méltóságos asszony, eljó a fizetés órája Ausztriára e szégyenteljes eljárásért !••
Csakhamar ismét tovább hajtattak s a legközelebbi pihenőt egy kis falu. korcsmájában tartották, hol három magyar urat találtak, kik a katonák minden tiltakozása daczára szóba álltak a bárónővel.
Kérdezősködéseikre elmondotta, hogy mily gálád módon került fogságba, hogyan üUö/i az osztrák a magyarokat a nemzetközi jog megsértésével is.
Innen egyenesen börtönébe vitték.\'A gyulafehérvári vári-apuja fölött Szük czel-lába zárták, hol U hónapot töltött a legkínzóbb bizonytalanság között. Ez alatt majd a katonai biróiág, majd a nagysze- j beni polgári törvényszék tárgyalta ügyét j
s bár semmi bizonyítékot som találhattak ellene, mégis lf> évi börtönre Ítélték.
Báró Horváth Teréz a legteljesebb nyugalommal hallgatta: végig az ítélet kihirdetését s kijelentette, hogy az itéle et i ugy is, mint magyar nő, ugy is, mint Angol alattvaló, törvénytelennek tartja.
A kegyetlen büntetést azonban nem kellett átszenvednie, mert a királyi kegyelem feltörte börtöne zárait. A kegyelmet oly feltétellel fogadta el, hogy a kormány vagyonát visszaadja s kárait megtéríti.
Meg is ígérték néki. im-rt hát az Ígéret könnyű, különösen akkor, midőn Gyulafehérvár olyan messze esik Bécstől.
Rögtön, Bukarestbe utazott, hol minden vagyonátvfeldúlva, pénzét elharácsolva találta. StetetKaz akkori osztrák konsul hoz, báró Ede r h e z, hogy fogsága előtt fö jegyzett vagyonát szolgáltassa vissza.
Kikacza^aTr^r^*^v_^/ \'
Erre G~y i ka Sándor román herczeghez fordult, ki ügyét megvizsgálva, követelését teljesen jogosnak ismerte el, érdekében áz angol és orosz követséghez fordulva, e hét hatalom védszárnyai alatt báró Horváth \\Teréz 1858. év november 24-én Bécsbe rheut, hogy az osztrák császártól magától kérje jogtalanul elharácsolt vagyonának vjszatértresét. A vagyon értékétaromán koimányiaz angol consulátussál egyetértőleg 1 500/uOO írtban állapitolta meg; / \\
Hogy mit nyert itt. Horváth Teréz bírónő, azt Viliim tanácábsnak már előbb idézet\' szavaiból kiviláglott.
Így lett ez a lelkes honleány vagyonából kiforgatva, folyton orránál hurczolva mind mai napig.
Csoda-e tehát, ha annál a nemzetnél,
melynek ártatlan nőit is ugy üldözték, mint báró Horváth Terézt, nem talált visszhangra ez a kiáltvány, melyet Maria Therézia példájára 18tíG-ban intéztek a eemzethez; v
„Fölhívás Magyarország híi népeihez.
A gondviselés keze súlyosan neheze delt reánk.
A harezbaü; melybe nem ön akaratom, hanem a viszonyok kényszerűsége ejtett, minden emberi számítás meghiúsult egyedül azon bizalom nem, melyet derék hadseregem hősi vitézségébe fektettem.
Annát fájdalmasabb ama súlyos veszteség, mely e bátrak sorait érte, és atyai szivem minden érdeklett családdal együtt érzi az e csapás fölötti fájdalom keserveit.
Hogy az egyenetlen küzdelemnek véget vessek, hogy időt és alkalmat nyerjek a hadjárat által támadott hézagokat pótolni, és a haderőt birodalmam északi részein duló ellenséges csapatok irányában összpontosíthatni, nagy áldozattal fegyver-nyugvás megkötése iránti tárgyalásokba egyeztem.
És most teljes bizalommal fordulok Magyarországon hü népeihez, — nehéz időkben ismételten tanúsított áldozatkészségükhöz.
Ennek birodalmam minden népei erőfeszítésével keli találkoznia, hogy az óhaj\'ott békének méltányos feltételek alatti megkötése biztosítva lehessen.
Erős a hitem, hogy Magyarország harczképes fiai az ősöktől Öröklött hagyományos hűség érzete által vezéreltetve, önkényt fognak sietni zászlóim alá véreik segélyére és a hadi események által köz: vétlenül is veszélyeztetett hazájuk oltalmára.
Deák ezen (eddig kiadatlan) levele gy hangzik :
Pesten febr. 4-én 1868. Különösen tiszteit méltóságos bárónő! Tudja méltóságod, hogy én kormány
Seregeijetek tehát minél szátnosab-\' ban a megtámadott birodalom védelmére legyetek méltó tiai vitéz elődeiteknek, kik hös tetteik által hervadhatlan babérkoszo- j rut fűztek a magyar név dicsőítésére
Bécsben, 18Gf>. július hó hetedikén.\' tagja nem vagyok, s a miben sem ö felsége, Ferencz József Sv k. i isem a kormány nem segített méltóságod
Báró Horváth Teréznek volt-e k b.ijáo, abban nékem sincs erőm s hatai-mennyi része volt abban, hogy ez a felhi-Junam sikert eszközleni. Én egyszerű kép-vás hatásra nem ta\'ált a magyar népf>éT>iseIö vagyok az országgyűlésen, hatás-arról még korai volna a leplet, lerántani,; köröm nem terjed többre, s a mi a véare-de annyi tény, hogy a midőn Viliim taoá- j hajtó hatalom köréhez tartozik, abban én csos öt a politikai eszközökhöz utasította, j nPrrj rendelkezhetem, s tettleg be nem ezeket megszerezni hazája érdekében is (folyhatok.
kötelességének tartotta, ugy annyira, hogy i Miért Írja Méltóságod éppen nekem vagyonának jó barátjai által megmentett | levelében a keserű szemrehányásokat,
romjait mintegy 200,000 frtot, az utolsó feliérig a haza oltárára áldozta.
Talán az áldozat nem esett volna hiába, ha ekkor Deák Ferencz igy nem ir:„Remélni tudnék, de nem merek; visszatartanak a politikai aggodalmak" (Deáknak ismeretlen, de még most kiadhatatlaD levele.)
Megtörtént a kiegyezés s Pereczky Istvánné, báró Horváth Teréz .most már az „alkotmányos magyar kormány1 előtt folytatta, a mint ma is folytatja perét .elrabolt vagyonáért.*\'
Ügye érdekében Deákhoz is fordult levélben, melyre Deák szinte levélben válaszolt.
A válasz különösen azért nagy fontosságú.és közérdekű, mert egyetlen autentikus nyilatkozata Deák Ferencznek arra néz-v e, hogy befolyása a kormányra kiegyezés megkötésével megszűnt.
vádakat és fenyegetéseket, nem tudom, miután én sem az okozott károsításoknak oka nem vagyok, sem azoknak visszatérítése tőlem legkevésbé sem függ.
Fogadja Méltóságod tiszteletem kijelentését, mellyel vagyok Méltóságodnak alázatos szolgája Deák Ferencz
Számos nagyérdekü s hazánk legújabb történetére fontos mozzanatokban gazdag Pereczky Istvánné báró Horváth Teréz élete, melynek az elmondottak csak halvány vázlatát képezik.
Az ö élete is egyik, eddig ismeretlen lapját képezi á szabadságharc* és elnyomatás történetének. A mily szomorú és magasztos ez a történet, ép oly szomorú és magasztos az ö élete; s a mily nagyok e nagy idÖk emberei, oly nagy kiváló jellem ő is ... „Ez az asszony, tiszteljétek !"
: ROMME.
HUSZONHETEDIK ÉVFOLYAM
leírását illetőleg utalom a szíves olvasót Loiinser-Renuer idézett müvére, a menynyiben .e helyen az egyeseket legfeljebb saját észleleteimböl mentett jegyzetekkel kísérhetem.
1. Tömött csiperke (Agaricus cam-pestris L., csiperke galócza, cseperke.)* Májustól novemberig hozzák a piaczra, nagyrészt fejletlen állapotban, minthogy igylegizletesebb, tehát legkapósabb is.
A gombamérgezések egyik leggyakoribb esete, hogy a fölötte mérges termé-\' szetö gumós galóczát (Amanita phalloides Er.) csiperkének veszik. Ifyeu végzetes tévedés -azonban csak nagy vigyázatlanság, vagy a gombákkal való teljes ismeretlenség mellett képzelhető. Már ha csak egyedül az al ó, ú. n. binienium-lemezeket vesszük is tekintetbe s tudjuk., hogy a csiperke lemezei halvány vörösek, búsvörösek vagy sötétbarnák, ellenben a gumós galoczáéi zöldes- vagy sárgás fehérek: az összétévesztés ellen biztosítva vagyunk. De vannak más megkülönböztető jeleik is. A gumós galóczát ugyanis fiatal korában fehér, hártyás burok, fátyol (velum) veszi körül olyfónuáu, hogy tojáshoz hasonlít: a gomba további fejlődése alatt e burok szétpattan s egyik része a tönk gumósán megvastagodott alján maradva, körüjkigja. a másik része pedig fehér foszlányok vagy pikkelyek alakjában a kalaphoz ragad. A csiperkének ilyen gúnyája nincs, tehát maradványait sem leljük fel rajta. Megjegyzendő azonban, hogy a gom-baszedök a csiperkét — mint rendesen minden gombát — nem szakítják ki. hanem tövéről levágják. Ennek következtében a tönk alsó részén lévő jellemvonásnak csak a termőhelyen, de nem a piaczon vehetjük hasznát ;a kalaphoz ragadt foszlányokat pedig nem ritkán az eső mossa le. A gumós gaiócza abban is különbözik a csiperkétől, hogy spórái fehérek. (Folyt, köv.)
CESAEKOK.
Látogatás a Hradschinöa.
Irta: Szent-máitoni Darnay Kálmán
Berlin. 1S8S. május 17. (Folyt, és vége 1
A várkert, mely az ódon épületet körülveszi, egyidóben különösen II. József császár idejében vadaskertül szolgált, még ma is látható romjaiban az egyes vadak istállói, e várkertet körülfoglaló fal felett
ZALAI KÖZLÖNY
hozta a hegylánczolat éneklő és nem éneklő madarait. A jól rendezett szőlőbirtok termése kedvderítő, jókedvvel is töltögette a szivélyei házigazda, m<jndvác: igyunk,! hisz nem égett el mind! Ennek az a magyarázata, hogy múlt Őszszel épen szüreteléskor égett el a présház s vízhiányában1 musttal öntözték, hogy a tüzelem tovább terjedése meggátoltassék. A h-izi ur és arnő agy egyetlen fiukra mondott pohár-köszöntést isméi éljük: sok örömben sokáig éljenek 1 ./[
— Gróf Szápáry Géza ö^xcja, Zalamegye egykori főispánja muraszombati kastél) ába érkezett, hol a nyarat tölteni fogja.
— Kisdedek mulatsága. Veszprém ben Babay Kamilla óvónő, Székesfehérvárott Bazsalik Mihály óvó nevelő s több nagyobb városból vesszük a hirt, hogy nyári mulatságot rendeznek. Bizony-bizony nálunk is helyén lenne, ha ily gyermek-mulatságok rendeztetnének.
— A nagy-kanizsai vasúti szerencsétlenség, A mult évi január 24-én tudvalevőleg Nagy-Kanizsa közelében vonatösszeütközés történt, a mely Albert katonatiszt hitvesének életébe került. Ez eset
függésbe all történelmünkkel, vagy miatt a nagy-kanizsai törvényszék Kanitz műkincsei egyébként figyelmet érdé- Lajos vasúti hivatalnokot, \'Krizsmauics
1888. juntus 9\'én.
tagságon ment keresztül, mint a Hradschin vára, többször lett lerombolva, elpusztítva, utolján Mária Terézia állította ismét helyre és Őrizte meg a végei pusztulás tói. A templom 12 mellék-kápolnájával, gazdag tára a történelmi emlékeknek, a templom középhajója, mely 16 oszlopon áll, magában foglatja a királyi családi sírboltot, melyet II. Rudolf márványból 32 ezer drb aranyért készíttetett az akkori leghíresebb nürnbergi mester Coiins Sándor által.
A főoltár közelében látjuk Nep. Szent János ezüstből vert sirboít kupoláját, melynek súlya 37 mázsa ezüst és a régi koporsók egész sorozatát, mindegyikében Csehország egyik hősének elhamvadt testével.
A 12 kápolna mindegyike bizonyos történelmi nevezetességgel bir, de én csak azokat emlittem meg, melyek nevezetességei némi össze-
melaek. Első sorban a Mihály kápolna, mely ma sekrestyének használtatik ennek szekrényei képezik a templom egyik kincstárát itt tar-tatuak az egyházi edények, nemkü; lönben 2 kard, melynek egyike Szt.-Istvánő, a másik Szt.-Venczelé vo!t, itt van elhelyezve azon 16 evangélium lap, melyet Szt. Marcus evangélista sajátkezüleg irt.
A Zsigmond kápolna Szt. Zsigmond ereklyéjével, és ott Báthory Zsigmond sírjával."
A kápolnák legoevezetesebbike
József és Szeitz Ferencz kalauzokat helyezte vád alá a btk. 436. és 437. íjába ütköző mulasztásért. A vádlóit ik ártatlanoknak vallották magukat és arra hivatkoztak, hogy a katasztrófát a ködös idő idézte elő, valamint az a körülmény, hogy az egyik vonatot szabálytalanul indították útnak Keresztúr felöl. A törvényszék a kalauzokat fölmentette, de Kanitz Lajost vétkesnek mondta ki és S havi fogházra ítélte. A kir. tábla Kanitzot is teljesen felmentette. Jun. 2-án a kir. kúria II. büntető tanácsa foglalkozott ez ügygyei Kelemen
szántói esperes-plébános hosszas szehve dés után, m. hó 25-én, életének 71, áldó-zárságának47-ik évében az Úrban elhunyt. a temetési szertartártMild Mihály sümeghi prépost-plébános ur ő nagysága végezte, a kerületi papság gyászsegédietével. Nyu-gudjék békével!
— GyürÜkiállltás Tarnóczy Gusz-távné szül Gelsei Gutmann Ida úrnő riika szenvedélyének s nem ciekély áldozatkész-ségének adta tanújelét, midőn érdekes ;
több mint 20 gyermek fekszik. Dr. Iboo úr EgTszegról kiment ugyan vizsgálatra, de egyéb aztán alig történt a hatósági óvíntéikedést iile:őleg. Hiába, Göcsejben minden — még a dt^vegészség ügye is — mos oha gyermek, -:;Lely másutt beczé-zett baba ! Szegény árva Göcsej ! ! Hogy minden bajból kivegyük részünket, még a veres kakas sem kíméli meg Göcsejt siralmas látogatásától. Kaiácsonyfán sem rég hamvadt el 8 ház, most meg Pákán
égett le 6 épület. Mint halljuk, egy csa-| ritka gy ürügy üj töményével jótékony czélia vargó őrült, kinek mániája a gyújtogatás,1 Budapesten kiállítást rendezett, mely az oka a sürü szerencsétlenének. Szt- iránt oly nagy az érdeklődés,hogy markét rencsétlen Göcsej ! ! ! j jzben is meghosszabbították a bezárási
— A balatoni halász-szövetkezet, határidőt s még külföldről is számosan mint a „Somogy*" irja, Bogláron tartott meglátogatták. A fentisztelt nemesielkü rendkívüli közgyűlésen behatóan foglalko- urnö minden nemes ügyért lelkesülő nő-zott az orv-halászat kérdésével s méltatva vére Vidor Samuné urnö az izr. jótékony azon üdvös intézkedéseket, melyeket az nőegylet elnöke s a kisdednevelő egyesü-egyes parti várraegyék által alkotott sza- let másodelnöke azon szép gondolatra balyrendeletek az orv-halászat megaka- jött: vajha nemlenne-e czélszerü a gyürü-dalyozása tárgyában tartalmaznak, e sza- kiállítást az ősi felé Nagy-Kanizsán is bályrendeletek szigorú és pontos keresz létesíteni ? természetesen jótékonyczélra. lülvitelének nehézségét abban találták, Az eszme, amily dicséretes, ép oly lélek-hogy az egyes űrállomásokon levő csen- emelő is. Hogy a tulajdonos urnö biztos dörség teljesen elégtelen az ellenőrzés garantia mellett átengedné pár napra, erő-foganatosítására. Az óhajtott czél elérése sen hisszük, mert szülőföldje iránt a leg-tekintetéböl elhatározta hogy megkeresi melegebb szeretettei viseltetik. Ajánljuk haladéktalanul a fehérvári csendőrparancs- e szép eszmét az intéző körök méltó nokságot, miszerint utasitsaaparancsnok- figyelmébe. Nagyon örvendenénk sikeres sága alá tartozó orsókét, miként annyiszor, keresztülvitelén !
amennyiszer a közigsz-iatá-i hatóságtól — Zágrábból értesülünk, hogy a felhívást kap a balatooi orY-halászok ül- Ga>parícs püspök igazgatása alatti ének-dözése tárgyában, összes nélkülözhető és zt-neképzö intézetbe az első magyar legénységét a meghatározott órában s a születésű növendéket felvették, Löwy meghatározott poutra küldje s ott vagy a Róza jeles és szép hanggal rendelkező csendőrség, vagy e^y közigazgatási tiszt- kisasszonytNagi-Kanizsáról.Sajnosugyan, viselő rendelkezésére bocsássa. Megkeresi hogy csak most van alkalmunk ily esetet re-továbbá a parti föszolgabirákat, hogy az gtstráini, de más részről örvendünk, lio^y Összpontosításokat 2—3 izben fogauato- az ott táplált irányunkbani hideg közöny sitsak saját járásukban s ha csak lehetsé- e téren is megtörve van. Holott a legszebb
testvéries egyetértésben kellene élnünk
ges, a vezetést vagy maguk eszközöljék.
Mór kúriai biró előadása és ílertzeg Sán-! vagy helyettesük által eszközöltessék; a Szent-István koronája alatt esryesfl t or-
dor kúriai biró elnöklete mellett. \\ kir. hely szinén. A szövetkezet végül jutalmat szagokban, hogy a közjólét áldá-os kikö-
kuria megváltoztatva a tábla fölmentő \' fog kitűzni ezon csebdör részére, a ki az tőjébe annál biztosabban eljuthatnánk.
Ítéletét, Kanitz Lajos vasúti hivatalnokot1 orv-halászok üldözése körül a legnagyobb —. Örömmel értesítjük Lapunk t.
azonban a Venczel kápolna, építve a btk. 438. §-a alapján mondta ki vétkes- j buzgalmat fejt ki. közönségét, hogy koszorús költőnk Va-
1358—U66., a kápolna falai mind nek és ezért két évi fogházra ítélte. — Betörő asszony. Fuchs Anna chott Sándor özvegye szül. Oapó Mária
tégla nagyságú csiszolt ékkövekből — Eljegyzés. Zalamegyében hosz-! sáuczi lakos szobája ablakát a napokban fenkölt.^^^^^^J.6^^™^
van épitve (karneol, opal fonja pedig freskókkal, Károly udvari festője van Szent-Venc/el sirja szintén 4 ik Károly ékitett fel arany , ezüst és drága-kövekkel, ugyan e kápolnában koronázták cseh királylyá 1526 ban az osztrák Ferdinándot,
th x i szabb ideig pénzügyi tanácsosi minőség- \\ ismeretien tettes Detorte es onnét mintegy naiareaiuh. hurum uieguvciui ,v oen működött Kherndl Károly királyi 40 frt értékű ruhaneműt ellopott A tettest sek lehettünk. Bírjuk ígéretét, hogy be-melyet V. tanácsog ?3 .pénzügyi igazgató bájo31 helyben kinyomozni nem lehetett. És a cses munkáival lapunkat időnként felfestett, itt leányát, Ilonka kisasszonyt Jessenszky\' káros asszony már alig hitte, hogy a do- fogja keresni. A szellemdus irónő ez ídő-is, melyet Sándor beszterczebányai kir. közjegyző\' log napfényre kerül. Rendőrségünk egy szerint Zalamegye lakosa. Tiszteletteljesen eljegyezte. . ! vidéki nöt vettgyanuba, a kit mártőbbször üdvözöljük megyénkben í
- Xegliivó. A perlaki „Társaskör1- lopáson ért és ez csakugyan tőrbe ment. — A „Hadastyán Egylet* nyári
saját könyvtára javára 1888- évi június hó Folyó hó 7 én bejött a városba Müller mulatságának kedvezett az időjárás. A
lfi-án Ottókon a városi csárdában zárt- Petemé liszói lakosnö és itt ruhanemü-ket „Polgári Egylet" kerthelyisége szépen
körű nyári táuczmuiatságot rendez. Kez-\' árult, azonban csakhamar nyakon csípték és volt feldíszítve. Az egyesület elnöke, és
ja királyokat Venczel-lovaggá avatni, emelkedik azon 2 történelmi neve-ja kapol[ia egyik sarka cgy rejtek_ zetességü torony a .Mihulka" és ajtot mutaL meIy 7 zarral van el. „Daiborka" az elsőben bűnügyek zárvaj a het 2ar 7 cseh föar kezébe elítéltjei ülték le büntetéseiket, az van iet«sV) utóbbiban a politikai vétkesekre szánt! kinCstárba rettentő büntetést hajtották végre,1 letéve van
melyet megelőzőleg ugyan itt szokták dete d. u. 5 órakor. Belépti díj: személy- j kiderült, hogy Müller Petemé volt a néni- igen díszes közönség jelent meg s a tiszta
jegy 1 frt, családjegy 2 frt 50 kr. Felül- ber betörő. Bünte ésének kiállása u*jlu a jövedelem 131 frt 10 krra
metkedett,
, ezen hol a
ajtó vezet azon
fizetések köszönet\'el fogadtatnak és hír- fővárosba szándékozik i lapilag nyugtáztatnak. Kedvezőtlen idő replésre. \\
esetén a mulatság Perlakon, a városi — Csavargó kapca
nagy ven.léglőben okvetlen megtartatik. , Gerencsér Istvánná nagy-kVnizsai lakosnö választmányának, nemkülönben a szíves Kirándulás A csáktornvai ké- na csaknem rég került ki a börtönből 2 felülfizetőknek hálás köszönetet mond.
endégsze- melyet előidézett az a körülmény, hogy a helyiségek díjtalanul engedtettek át. miért .betyár. Özvegy is a rendező bizottság a „Polgári Egylet*
a toronynak három osztálya van, a legalsó bolt hajtásból keskeny nyilasok nyúlnak le, melyben az élieu-halásra ítéltet leboesájtottak. ajtaját bezárták és lepecsételték, az ajtó feletti czellába pedig azokat zárták, kikre hasonló büntetés várt, I \\ hogy azt niég"^borzasztóbbá tegyék az által, hogy halljak társuk halál-1 nVögéseit. V
*M4eb5tt/eltaagynánk a várt, figyel-1 — Báró Hornig Karoly me, met érdemel a vár kijáratától jobbra Püspökünk aag. 10 én lesz 48 éves,
Elhagyva a vártemplomot, leérünk Prága legnépesebb utczájába. melynek élénksége ismét kibontakoztatja el ménket abból, a mi régi, és elfelejtjük a multat, élvezve a haladás és jelen örömeit. ,y
K i r e -k.
régi cseh korona pezde növendékei a tanári testület fel-1 évi fogság után. A böitönlevego nem lehe- — Felülfizetni kegyeskedtek. ^dekrtL:
ügyelete mellett e hó 2-án a. varazsd-1 ránézve valamá javitó hatással, mrt Hirschler Henrik 2 trt 50 kr, Hirschter
topliczai fürdőt látogatták me" Za^oria amint az édes szabad levegőt kezdte ma- Jakab 2 frt 50 kr. Glavina 2 frt,..Modró*
regényes vidéke és a"régi, nevezetes°top- gába. szivui. első dolga volt duplapuskát, víts 1 frt, Bírck 1 frt, Kolíer Istvéá Ip frt.
liczai\'fürdö érdekes és tanulságos volt a pisztolyt és baltát szerezni; ezzel aztán Grunner Lajos 1 frt, Grunner Károly l
kirándulókra nézve útnak indult „szerencsét próbálni". K\'ő- frt, Grunner György 1 frt. Bakó, Gyu4a 1
fekvő oszlopos épület, melyben Mária Terézia az elszegényedett főrangú hölgyeknek asilumot a\'apitott, honnan nemcsak teljes ellátást nyernek, de férjhez is adatnak.
Végig haladva a Hradschin tekervényes lejáratán, .szemünkbo ötlik
időre esik installatiója is; mint értesülünk, július végén, vagy augusztusban fog meg-t\'rtatui. mely alkalomra Bibornok Herczeg-Primásunk O Eminenti íját is Veszprémbe nem helyez
várják.
[ — A magyar írók és művészek kirándulása alkalmából Nagy-Kanizsán a rendező hizottság e héten alakul nipg. Mint értesülünk szabadbani mulatság szán-egy faragványos díszítésű keskeny dékoztatik rendeztetni, mely a váró i alsó
frt, Bubb Károly 1 frt, Unger JánóBdé 50 kr, Handley Ignácz 50 kr, özv. Vasdényey Antalné 5 frt, özv. Frahkovics majomé 1 frt, Gaal Miklós 2 frt, Kollár János. 10 frt, Peternics Gizella 60 kr. Sípos Imre 1 frt, . Kelier Vilmos 1 frt, Baranyav Ödön 1 frt. \\ Uayya, 3 BMW1 pár csizmát es egy tarisznyát lopott. Most SchüU Zsigmond 1 frt Kugler Sándor 1
kezdve ^a ho véseig 4 perczczel fogy. A " kornyékben fegyveresen csavarogva ve- frt, Kásztl Ignácz 50 kr, Glász 1 frt; Steui holdeiso negyede 17-én és holttőke 23-án. sze.yezteti a vidéket, őrjáratok czirkál- Dávid 50 kr Schleiffer M G ^forint A bolygók járása nem mutat serami külö- "ak a kapezabetyár kézrekerirésére. Schlupper L-\'öO kr, Platschek M.60 kr.
!\'°t-e ÍJ™™* J;"nborsa"at mi sem — Rosz tréfa. Aedri István leái.va Reinitz (Pacsa) 70 kr. Koréin Lipót 1 frt
útja jobban, minihogy dr. Falb Rudolf, a a mult héten az utczán egy öt pecsétes Berger testvérek 50 kr. Helvbea pedig : niresjoslo ez eybea egyedül erre a hónapra levelet talált a pécsi postahivatal pecsét- Hirschler testvérek A.-Domboruból 10 frt, kilatitsha szélveszt és fold jével lezárva, melyre, miqt tárulom 2500 Dervarics Imre Kilimán 5 frt, Müller
-á: Egy kis csillagilszat. Június szöris elment aZsigárd pusztai kanászboj-
hónapja egyedül arról nevezetes, hogy tárhoz és ezt akarta rábírni, hogy men-
megbozza a nvarat mely 21-én reggel 1 JeDek el együtt disznókat lopni. Mikor ev-
óra 30 perczkor kezdődik. A naphossza v**l semmire sem ment, visszajött Nagy-
junius 1-én 12 óra 51 perc/, s 19-ig 17 Kanizsára és itt a Garaiutczaban Gerecs perczczel nő, «\'kkor van ugyanis földre-, földművestől, mivel pénzt nem talált egy szünkön a leghosszabb nappal s ettől
rengést. forint volt ráírva. Az apa igyekezett a László 1 frt Kis Hild 50 kr, Schonfeld
— Göcsejből. A szonibaihely egy- dolgot a hatóságnál bejelenteni, hogj akis Mór 1 frt Ghzer 1 frt 50 kr, N-. n. 50
házmegyei róm. kath. hitfélek, tanitótes- leáuy, mint becsületes találó jutalmát el- kr, Cseresnyés Sándor 1 frt^Gartner 5ü
tület novai esperesi köre 2 éves haldoklás- nyerhesse. Kisült azonban, hogy ez nem kr, dr. Tripamraer 50 kr, Csintalan ial
szerű betegségéből — ugy látszik — egyéb volt, mint felnőtt emberektől 50 kr. Tóth építő 1 frt, Keller Ignácz 10
ismét életre kél. Két tanító\' buzdítására kieszelt ostoba gyermekes tréfa, uu-rt kr N.N.50kr.N.N. 50. Farkas orvosi frt.
ablakú, magas épület, mely az ugy- erdőben lenne. Helyes, csakhogy egyet ugyanis "má]us hó 30 áu az újbóli alakuló" a "pénz seJhoT "sem "hiányzott \'és ez [ Hagyikán SOkr.N. N. 10 kr, NagyKároly
nevezett n Doppel-Nonne* hölgyek sajnálunk: tevékeny inteliigentiában úgyis illetve tisztújító gyűlésre Novában oly ím- egy^zerü-n a felvágott borítéknak pipir- 20 kr, Bartos Béla 50 kr, Horváth Ferencz
zárdája kiknek fogadásuk egész életük szukütködö városunkból már július 8-ika\' pozáns számban jelentek meg a göcseji ral való kitömése és ügyes beragasztása- í 70 kr, Kiss Arthur 30 kr. Pintér Sándor
víapi\'trá riirdí. L-fi^Ahát if L lá„ : felé számosan fürdőbe utaznak. i paedagógu^uk, hogy szinte meglepő volt ból áíloU. ; 50 kr, Plander Alajos 20 kr, Oszeszly
>Kgei azarua KuszoDet at nem lepni, _ igkoiai értmu#9> a nagy kani- 18-an jöttek össze, mig máskor a 10 et \' /— Helyreigazítás. Lapunk elö/ö 1 Antal I frt 50 kr, Grosz Samu 50 kr N. e zárda napjai meg vannak olvasva, :z8p poig4ii fiúiskolában az 1887—88.tan- soha se haladu meg a megjelentek száma.\' számában közölt főgymnásiumi gyakorló^\'. 10 kr, Pollák Dezső 20 kr, N. N. 50 kr.
rendes.vizsgálatok június hó 22-én S ugyan honnét hát vájjon e buzgó érdek- iskola záróünnepélyének leírásából pár \' Zathureczky Zsigmond 4 frt, Bogyay 1 irt,
mely csak addig fogja e nevet viselni, mig a még éló 3 zárdahölj nem fejezte életét. Uj rem ^étetik már fel.
Elérve a várteinplomoü Prága legfőbb büszkeségét (neve Veitsdotn) a bejáratnál egy szent-Ferencz szerzetes elkezdi magyarázatait a templom műkincseiről és nevezetességeiről. E templom >1tlapját Szent Venczel vetette meg 923—935 Ugyan e helyen egy kisebb kápolna alakjában, a mai dom alapját pedig IV. Károly kezdte építeni, melyet Mátyás az 1\'tala készített terv szerint haláláig épített, e templom ép annyi vszon-
*NMuak a vargánya is ctalc verg&itr*> Tatamiin * »a»arnap veiirnjp.
veszik kezdeteket és tartanak e hó 28-ig lödés : bezárólag. A magánvizsgálatok június hó kott
21-én fognak megtartatni: 29-én d, órakor „Te Deum laudamus," utána a jutalmak, valamint az értesítő és a bizonyítványok kiosztása. Mindezekre a t. szülőket és tanügybarátokat ezennel tisztelettel mighivja. Nagy-Kanizsán, 1888. évi június hó G-án. A polg. isk. igazgatóság.
— A szentgyörgyTárl szőlőhegyen most a legszilárdabb és egyik legszebb épület a Béniin Márton barátunké, melyet Saller Lajos ur erős schweiezi stylben épített. Ennek elkészülte alkalmából jun. 3-án társas estélyi rendezett a tulajdonos s a vendégszerető házia szony választékom s finom ételekkel lepte meg nagyszámú vendégeit. Derék tűzoltói zenekarunk fá radhatlanul fújta a szebbnél-szebbdalpkat messzeható hangereje n?m kicsiny zavarba-
Hová tűnt el a már-már megszo- j tétel kimaradt, nevezetesen, hogy a fögym-közöny ? Hja,\' násium érdemes igazgatója lelkesítő szá-
miként az a bizonyos akaratos négylábú\' vakat intézett az ifjúsághoz s mély érze állat, ezek nagy része is csak muszájból! lemmel bucsúzoCt el tőlük, szívökre kötve, ment ám el az eszmék .vásárjára"! Mert,1 hogy a hazának hü polgáraivá igyekez-
amint a betegsége miatt meg nem jelenhetett esperes üzenetét a novai tanító tolmácsolta, ott áll a lusta gyűlés-látogató háta mögött a fegyelmi vizsgálat rémalakja — Meg is jöttek ám m5g azok a „col-légák" is, a kiket másféle mester is (a tanítón kívül) teljes joggal nevezhet annak! Na hát ez a szörnyen „d -mokratikus" színezetű gyülekezet tisztviselőit igy vá-lasztá meg: elnök Berényi Miklós, jegyző Kerschbaumayer K. s pénztáros Göntér G. Gyü\'és után a vendéglőben göcseji banquette vo\'t Vivát, fioreat crescat!! Járás-orvos Novában még máig sincs I pedig a kanyaró valóságos járványnyá nőtte ki magát pár községben. Naprádfau
zenek válni. — Kimaradt továbbá, hogy Venczel Rezső tanító ur a zenében hasonló ügy buzgalom mai adott okUtást A zongorajátéknál pedig Száz Sándor keresztneve elnézésből Gyulának íratott, mit is ezennel helyréigazitunk.
— B.-Füred, június 3. A Stefinia-Yacht-egylet ma tartott vitorla versenyén indultak: „Almom" „Fergeteg" és „Jolsn-ta." A győztes Andrássy Géza gr. vezetése alatt „Almom" lett
— Kinevezés. Főt Csepy Zsigmond zala-szent-lászlói plébános és espereshelyettes ur a keszthelyi kerület esperesévé neveztetett ki.
— Halálozás. Szabó Jáuos zala-
Halvax Frigyes 50 kr, Kalivoda 1 forint Clement Lipót 10 frt, Dolezsel főhadnagy 50 kr, ifj. Jack lí> kr, Hász őrnagy 50 kr, Major őrnagy 50 kr, VaDitsek 20 kr, Göncz 10 kr, Datler János 20 kr, Bubik Nándor 2 forint
— Eljegyzés. Szentmártoni Darnay Béla kaposvári vaskereskedő jegyet váltott Berger Mariska kisasszonynyal Zala-sz.-Gróthon. Boldogság kisérje frigyöket!
— Pénzlelet a temetőben. A nagykanizsai kath. temetőben június 3-án sirboít készítés alkalmával kihányt fűidben a gyermekek pénzt találtak s mire Saller Lajos építész emberei észrevették, már mintegy 40 darabot széthordták s ők csak 2 darabot találtak már s e két darab Mária-Terézia korbeli „Ein Kreutzer" rézpénz. Váljon nem volt-e másnemű pénz is a holttesttel elásva ? helyes volna kipuhatolni. E két darab részpénz egészen
HUSZONHETEDIK ÉVFOLYAM
JUNIUS 9-én.
berozsdásodott az egy századig tartott Ohnet: Hüttenbesitzer, Schöothan: Der földbcTii elrejtés folytán. Sajátságosnak Ilaub der Sabinerinnen. Lindán: G«-nik fel, hogy épen krajczárokkal utaz |leotto, Pob!: Schulreiterin. Charlotte Birch \' Pfeffer : Die YYVise aus Lowocd. L\' Arron-ger. HaseraannsTöcbter.Dun as Camelien-dame. Scbontnan, Krieg im Frieden (má-odszor.j Sardoa. Cyprienne.
— Uj lüzoltóegylet Mura-Kereszt-urban Etlényi János és Szemző Gyula urak buzgólkodá-a folytán Őnk. tűzoltó egylet létesítésén fáradoznak. A dicséretes tő rekvést a községek képviselő testülete azzal koszorúzta, hogy Seltenhdfer soproni tüzoltószerek gyárából egy 504 frlos fecskendőt vásárolt, melyet !ü éves törlesztéssel szerzett be. Az apátsági uradalom-ugyis levén saját tűzoltó-fecskendője, igy a két fecskendő netáui vész alkalmával hasznos" szolgálatos tehet, csak szakértő kezelók művelete szükséges; ez p^dig meglesz az uj tűzoltó egylet szervezése által. Üdvözö\'jük a nemes törekvést!
— Posta. Az uj franco-rendszer a közönségre azt a kellemetlen kötelezettséget" rója, hogy magának kelt a\'franco díjtételeket kiszámítani, a-mi legtöbb esetben ugy sikerül, hogy a feladó vagy többet vagy kevesebbet ragaszt rá bélyegekben a szállitó-vagy pénze-levélre. Ez természetesen mindkét esetben kellemetlen a feladóra nézve. Ennek elkerülésére jelenik meg legközelebb egy díjtáblázat, mely az egész díjazást oly egyszerűségre redukálja, hogy bárki, legyen az a laikusok között is a leglaikusabb. egy tekintettel feltalálhatja bármily értékű és sulyu
tunil
tat tik volna halottjukat a másvilágra.
— Vasúti baleset. Pecző vaspáiyai kalauznak balkezét ti.ult k.dden ugy le-vái-\'ta a mozdony Csáktornyán, hogy csak a bőr tartotta, a kauizsai kórházba szal. lítását megelőzőleg Kottoriban s Mura-kereszt urott táviratilag rendeltek számár.1 jeget.
— Szerencsétlenség. A nagy-kanizsai majorbiin mult hó utolsó napján egy monyasió egy katouaalorczájátleharapta.
— Lólopás, Murakereszturban kedden éjjel Etlényi János ur tulajdonát képező két lovat loptak ei. Egyik vasszürke szinü 3 éves csikó, balnyakán írott E hetü bélyeggel, má-ik pej 9 éves nyiroit farkú. Mindegyik kancza. A tolvajok Somogyba nyargallak velők. A legkiterjedtebb nyomozás indíttatott meg.
— Meghívó. A keszthelyi magyar kiiályi ga/da^ági tanintézet hallgatói által Í8SS. évi június hó 10 án, szombaton segély-egylete javára HévÍ7en rendezendő nyári tanc/.mulat-ágra. A rendező bízott sag. Hárs Péter elnök, Hauer Sándor alelnök, lír. Pap<n Nándor pénztáios, liergman Aladár ellenőr, Balassa Gyúlt jegyző. Acs Béla, Balogh Tódor. Cseresnyés Emil. Debreczeoi Endre. Galamb Gyula, Grazer János, G\'rohmann Károly Karácsony László. Krá;i;z Gyula. Kuko-relly István, Mares Gyula, Pentz Géza Buehieti Lajos, Sáfrán Alajos. Somo\'
Ödön. Tomsits Mátyás. Torkos Imre, [küldemény diját minden dijfokban." Eőle-Tsohobei József. Virnmer Lajos, Wirovátz ges megrendeléseket elfogad Kovács
Szvetozár Kezdete S órakor. Szeméiy-jegy 1 frt. — Család-jegy 3 frt Felül-hzetések köszönettel fogadtatnak s hir-lapilag nyugtáztatnak. A kik tévedésből meghívót nem kapták, szíveskedjenek a oi/ottsághoz fordulni.
— Értesítés. A nagy-kanizsai községi népiskolákban az évi vizsgálatok következő sorrendben tartatnak meg : Jun. hó IS-án reggel 1. II. fel^ö leány és III. r. iszt. ; délután IV. 111. és parh leányoszt. 19 én reggel U. párh. és I. leányoszt.; d. u. A11. B)I. leány- éslV. fiu-uszt. 20 án reggel párh Ili. II. és párh. U.tiuoszt 21-én reggel I.nu-.Peiöfi-utczai l. hu- és Teleky-utczai I. fiúosztályban ,
Ferencz posta- és távirdaúszt Nagy Kanizsán; a mű megjelenése után pedig megrendelhető minden postahivatalnál vagy könyvkereskedésben. Ara a körül belül 7000 francotéteít magába foglaló táblázatnak 30 kr."
sáról tanúskodnak, — naponkint folyton fokozódnak. Henníng H. H. Spanhorns-wiesebőt (Ascbeberg meilet:)"Holstt-iiibtn szintén igv ír: .Ezennel tiszteletteljesen érte.-item Önt. miszerint nőm két éve már. higy malária, öszekotve buskomorsággal, szenvedett. Orvosi gyógykezelés nem használt, a betegség már oly .fákon állo\'t. hoay gyakran görcsök állottak be. s houy a halál is várható volt már. Ekkor jött kezemhez Warner Safe-kúrájáról szóló füzet-ke, mit átolvastam, megtaláltam, hogy az abban elősorolt gyógyszer lehet c-ak egyedül nőmnek segítségére. Azonnal hozattam egy üveg Warner-féle Safe-kurát pirulákkal együtt. Már javasulás állott be, s
fordította Fái J Béla. Vászonkötésben ára 50 kr. Egy vonzó kis regény, mely eredeti meséjével egyszerű és szívhez szóló irályával — mesterraüvét képezi a legkedveltebb angol írónőnek.
— A keleti missiók javára igen érdeke; mü jeleni meg Wosínsky Mór ap irí plébánostól, czime: „Keleti utam emlékei". A vallás emelkedettséggel s valóban érdekfeszítő élénkséggel irt müvet melegen ajánljuk. Ara I frt 50 kr. Nyomatott Ujfalusy Lajosnál Szegzárdon 210 l-pra terjed s a kiállítás di zére váük Ujfalusy nyomdájának. Mutatványt közlünk belőle. Elismeréssel adózunk méltóságos első üvegnél\' Troli Ferencz pápai praelatus és apátka-\' -ik üvegnek nonok urnák, ki e nagybecsű munka meg- i
JXJyllTyfc^r*).
elhasználása után nőni egészsége tökéle- jelenését kegyes pártfogásával elŐmoz-tesen helyre volt átlitva. Igyekezni fogok ditotta.
¦ — Megyelr. h.Hévvízí fürdö\'dztossá Garay Sándor neveztetett ki. — A keszt-III. I helyi jót. nőegylet által renJezett müked velői előadás 89 frt 25 krt jövedelmezett. — Szemenye vidékén a jég nagy károkat tett. —Június 10-én lesz a zala-egerszegi munkások betegsegélyző egyesület zászló jának felszentelése. — Zdelár József csák-délu;án Arany János-utczai I. fiúi- és I.j tornyai jb. díjnok a perlaki jbirósághoz leány-, Petőfi utczai I. leányoszt 22-én írnokká neveztetett ki. reggel a VI. és VILkerület összes osztályai- _ Hazai r. h. A zeneakadémiai ban 23 án reggel forná-izat 23. és 24-én cursusok 6 évre fognak terjedni. — A reggel-délu\'án női kézimunkák kiállítása, j magyar közművelődési congressust az 25-én magánvizsgálatok. 29-éu „Te Deum idén Debreczenben tartják meg öszszel-laudanws" és az érdemsorozatok kiosz _ Szegeden az utolsó nádasházat most tása. Kelt Nagy-Kanizsán, 188S. június bontják. — A Tisza által elöntött terület ti-án Az igazgatóság. 393,425 holdat tesz. — Siklóson hetilap
Gyermekkitétel Mult lapunk-j indult meg. — Szilágyi Béla jeles szinész ban emlitett gyertnekkitéte! tettesét ren- meghalt. — Kosos István Veszprémmegye dörségüuk kinyomozta és már átadta a voit alispánja meghalt. — Tolvaj czígá-bübt. bíróságnak. — Az eset következő : nyok kezdenek vidékünkön ismét ga-iiáihel Ju i jómódú récsei földmives csa- \'¦ rázdálkodni. — Franki Móricz hírneves Iád gyermeke hajadon korában a m. év f-jszámoló gyerek nyomtalanul eltűnt, karácsony táján egy törvénytelen gyér- j Körözik. — A középiskolai tanárok július meknek adott életet — Mindamellett I 9 én Budapesten nrsz. értekezletet tarta-akadt legény, a ki öt feleségül vegye,Inak. — ügyvédek nyugdíjintézetének lé Német I-tváu h.-sz.-miklósi lakos a mult tesuésén buzgóikodnak. — A felvidéki farsangon február hóban elvette líachel | magyar közművelődési egylet 15 óvodát Julit, ígérve, hogy ót megbecsüli és a\'tartfeon. — A pécsi Öuk. tűzoltó egylet gyermeket ép ugy fogja szeretni, mintha a javára rendezett nyári mulatság 5 ezer maga gyermeke volna. — A dolog azon-! forintnál nagyobb jövedelmet eredménye ban máskép fejlődött mert a mint vád-: zett. Deák Farkas jeles történetíró meg-lottnö már az elővizsgálatnál könyes sze- j halt.— Nagy Váradon román tanu\'ók 2 mekkel elmondta, a férj a gyeimeket ki j magyar zászlót letéptek. Igy megy az, ha nem állhatta, e miatt az asszonyt folyton nem ütnek a kezdők köimire. — Győrött üldözte és töob izbeD mondta neki, vidd a i ismétlő puskát találtak fel. — Szombat-szemem elől azt a fattyut, mert nem tu- j helyen a szikviz gyár részvénytársulat dok ránézni. — Végre a szegény nő elke-1 190 részvénynyel megalakult. — Bpesten seredésében elvitte a gyermeket Nagy- assanti szerecsen Karaván mutogatja ma-Kécséu lakó >zülöihez. hogy vegye oda az gát az állatkertben, ö anyja. Ez oda is vetie, de már másnap| — Külföldi r. h. Oláh Pál 14 tag-
e csuda-gyógyszert mindazoknak, a kik e beteg-égben szenvednek, melegen ajánlani.
E kitűnő gyógyszer kapható Nagy-Kanizsán Práger Béla és Belus Lajos urak gyógytárábao. Ara 2 frt 80 kr. fÖ szétküldésí raktár „Eitihorn Apo-theíte" (M vFanta) in Prag.
— Egy nj .gyógyhely Alsó-Ausztriában. A gyógy- és fürdő-idény ke?dete arra indit bennenké*, hogy a közönség figyelmét a Hainfeld mellett ujonan keletkezett „Salzbad-Kleinzell* nevü gyógyhelyre felhívjuk. Tulajdonképen „kis Carst-badnak" kellene nevezni e gyógyhelyet, tekintettel az ott található gyógyfoirásokra melyeknek hatása egyenlő a karlsbadi, niar.enbadi és franzensbadiakéval, sőt azokat spi cziális kóralakok tekintetében még felül is múlja. Ezen kivül meg az az előnye is van e fürdőnek, hogy nagyon közel fek-zik Bécshez, árai minden tekintetben rendkívül mérsékeltek, ugv hogy az ott való tartó-kojás fölötte olcsó. Sal-rbad Kleíuzell mindennel bir, amivel y modern gyógyhelynek bírnia kell. Ozondus enyhe levegővel, kitűnő éa kényelmes lakásokkal az ottani gyönyörű nyaralókban, finom étteremmel, mely az azelö\'t Bécsben el-örangu szakács hírében állott May Ede szerb király i szakács vezetése alatt áll, továbbá közel fekvő fenyvessel gyönyörű árnyas ligetekkel és sétautakkal, kiránduló helyekkel, uszodával, egész -f- 20° R. ásványvíz fürdővel, melegvíz és kádfürdőkkel. Szóval mindenről gondoskodva vau, amit a fürdő egészséges és beteg látogatója csak kívánhat, mely utóbbiak még a folyton jelenlevő fürdöorvos tárnicsát is igénybe vehetik. Nem .szenved kétséget, hogy Salzerbad-Kleinzell rövid idő alatt a legkeresettebb gyógyhelyek egyike lesz. A közelebbi felvilágosítást óhajtók azt szívesen megkapják, ha a füniökezeiöséghez (Wáhring, Bécs mellett. Zímmeimannga\'se ló.)fordulnak, hol a fürdővel behatóbban foglalkozó prospektusokat is kaphatnak.
Hornyánszky Yíctor akad. könyvkereskedése kiadásában megjelent Eötvös Károly Lajos tanfelügyelőtől „Az egyházi közigazgatás kézi könyv" 3-dik füzete, mely a „Lelkészképzés", „A lelkészi állással egybekötött előjogok", „Papi ]-——-
kinevezés, választás", „A lelkész közha-\'_
tóságí teendői", „Anyakönyvvezetés", „Az, ¦¦¦¦¦¦¦i^* anyakönyvvezető teendői katonai ügyek -3187/tkv. 18S8 ben" cziH\'ü közhasznú tételeket tártai-1 mázza.
SKIiVHiAH&JÍT legjobb asztali- és üdítő ital,
(itünö hatásúnak bizonyult köhögésnél, légebajoknál, gyomor- és hólyaqhu-9 rútnál. ^
flattoni Henrik, kiáu « Bitest
*)E rovat alatt közlőitekért nem fallal felelóséget a szerk
visszaadta, mivel a csecsemővel az őrei asszony bánni nem tudott. — A férj folytatta üldözéseit, mig végre a szegény no elhatározta, hogy kiteszi olyan helyre, a hol valakinek meg kell találni. A kis csecsemő két óráig volt a gahnában, mert 10 órakor tette kí az anyja s 12 órakor már megtalált k. — A szerencsétlen no átadatott a bűnt bíróságnak, a gyermeket aztán mégis csak magához vette az öreganyja.
—¦ Szerencsétlenség. Egy vidéki asszony Kanizsára jött. magát megköpö-lyöztetni. Midőn hazafelé ment, a magyar-utczána lovak megbokrosodtak, a kocsist elragadták ugy, hogy a szerencsétlen asz-szony a kocsiról a lovak közé esett; a kocsi keresztülment rajta és súlyos sérüléseket szenvedett
— Német színészet N.-Kanizsán, A budapesti gyapjú utczai német színház kiválóbb erői az ottani színié vad befejez^ tével egyesül ek. hogy a nyári szünet alatt a nagyobb magyar vidéki várótokban Vendégszerepeljenek. A tár-aság első él-l< mása Komárom volt. Onnan körünkbe érkeztek. A n ü^or érdekes, s mondhatjuk, hogy Kanizsa város közönsége, mely á német múzsa iránt is érdeklődik, melegebb pártolá-ban részesiti, mint a körünkből Keszthelyre távozott magyar társulatot A társaság 10 vendégjátékra érkezett ho\'záuk. sz eddig előadott darabok : Donnái: Franciíloe. Moser: Krieg Ím Frieden,-
ból álló czigánybandája 3 évi tartamra Amerikába utazott. - A rlorenczi radikálisok Mazzininak szobrot akartak emelni, de a kormány nem engedte meg. — A déli sarkvidékre Berlinben expedíció készül — Öváry Péter hazánkfia Alexandriá-ban.az erdélyrészi közművelődési egylet javára gyűjtést eszközöl. Éljen ! — A bécsi praterben nagy feltűnést kelt egy értelmesen beszélő kutya, persze németül. — Bombayban naponta 25—30 egyén hal meg kolerában. -- Korner költő szobrát juh.^rO-én leplezik le Pirkenhammer-ben. — Texasban egy vendéglő leégett, 11 egyén bennveszett. — New-York állam elfogadta azta törvényt mely a kivégzé seket villamosság által eszközölteti.
— Az érdemnek a korona. Régen bebizonyult igazmondás, hogy érdemeket szerzett egyén kitüntetést érdemel, kiváltkép akkor, ha rágalmazás ós irigység által iparkodnak a valóban kiérdemelt érdemeket gyanúsítani s a világ előtt becsteleni-tení. Amint a gyémánt kőnek fényét nem lehet mégsem misi te ni, ép ugy nem lehet a Warner-féle Safc-Cnrát, mint-kiváltképen czéltérő gyógyszert, eltagadni, mert az eddigi ezrekre menő elismerő iratok száma, — melyek e gyógyszernek jó hatá
Ki nyert?
Húzás június 2-án : Budapest : 10 .31 22 6
Húzás június ö\'-án : Prága : 15 16 6 50
64.
Piaezl árak.
A budapesti értektőzsdéről.
A legkfilQabüESbb események éi riszórok Yottak e hét-d a tőzsdére tiefolya&sal Fr&ncziaonza; hangulata HtgyarorgEiggal seem igen ártott a magyar aranyj. árfolyamffj to-désésiuk. de egyébként inkább a kedvelő jelenségnek után indult a tóxsde és et€rt általában szilárd ós «melkt\'do volt az irányiat.
A k-dvexS jelenségek között első sorban a nagy pénzbőség említendő fel, mely bizonyos körülmények között és esetekben valóságos kalamítást képez a nagy bankoknak. Ily körülmények között igen alkalmas a pillanat nagyobb pénzügyi mfiveleek végrehaj-táaára és tényleg at uj magyar vasúti beruházási kölcsönt ei; e héten, vagy a juvö hét flfjén akarják piaezta hozni. Más iraayban is valógziufiUg megidulm ac üzlet, ha a delegátiák nem tennéx tartózkodóvá az Uiérkedést, mert mig nem lehet tudni, hogy hadílgji Cxélokra mily öiszegekut fognuk a deiegá-liöktúl kérni. Főleg az utóbbi körülmény kö-Tetkeitében taitózkodó a tőzsdei üzérkejéi és igy tie.i: élénkülhet a forgalom, a hango-
lat igen szilárd.
Járadékok legkevésbé javultak, de egyéb beffkietósi értékek nzi\'árdak — Baukrészvé-ye k igen szilárdak és emelkedők — Vasutak közül az osztrák-magyá?. államrasut szelve-cyei a ki nem elégi\'ő mérleg következtében még mindig lanyha, de a tö^bi tartja as árát. Iparvállalati értékek csendesek. Sorijegyekben k;sié megszűnt az élénkség, de azért szilárdak. Valuták és ércsváltók ingadozók.
A „MAGYAR MERCUR* pénzügyi sziklap.
— Székesfehérvár: Bjzs 7—7-20— Rozs 40—5-50 -- Árpa 5-30 45 - Zab 520-40 — Kuk.5.60—80 kr.
— Sopron: Buza 7 25—7\'50 — Rozs 630—40 — Árpa 5*60—6. — Zab 6 20—40 — Kukoricza 5-20—50 kr
— Pécs: Buza 6-80 -7.10 —Rozs 580 —90 — Kétszeres6-10 -20. — Árpa
5*90—6*30. — Zab 5.70—6 — Kukoricza 640—50 kr.
— Csáktornya: Buza 680—7
— Rozs 5-30—50 — Árpa 5*10—40 — Zab Ó-25—70 — Kukoricza ü 10—20 kr.
— Győr: Buza 7 50 -70 — Rozs 5-90—6*15 — Árpa 6—7 forint — Zab 5-20—40 — Kukoricza 6-40-50 kr.
— Veszprém: Buza 7—740
— Rozs 5-40—60 — Árpa 5-20—50
— Zab 5-50—80. — Kukor. 620—40.
— Az ember és élet. Tragédia egy felvonásban. Személyek : Az ember egy csudálatos lény. Az élet az ő szerelmese. A nőszemély bábja. A sors tanítómestere. A remény dajkája. A szerencse hamis barát ja. A látás, hallás, ízlés, szaglás, tapintás cselédei. A gyengeség, hibák, szenvedé lyek, tévelygések. Vége a (fekete) halál. Történeti hely efóld.e nagy homok buezka.
— Élet-halál. Sürü erdőn utazik egy birtokos, midőn a sűrűből hirtelen egy czigány rohan elő s kocsiját egy hatalmas kurjantással megállítja. — Mit akarsz more ? — Pénzst, vágy bagót, mert caukulum a kezsit lábát én zsivány vagyok !
— Kedélyesen. Édes jó fér-jerskéra, ma este igazán későn jöttél ám haza ! Már fél három van aranyosom ! — Igaz, de hát mit tesz az, kicsi feleség ? — Látod, ha itthon lettem volna, akkor is csak fél három lenne most kedves czi-ezuskám.
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. törvszék tkvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy iTajli Magdolna Yégrelmjtatónak Sárkány (József végrehajtást szenvedő újlaki lakos \\ elleni 56 frt 60 kr töke, 25 frt 56 kr után I 1884. évi október hó 24-től 31 frt 05 kr j után 1873. szeptember 27 tol járó 6° 0 kamatai 12 frt 90 kr. per 4 fa 90 kr végrehajtás kérelmi 9 frt 50 kr. árverés kérelmi 8 frt 15 kr ujabb végrehajtási és 9 frt 50 kr jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fentnevezett kir. törvszék területéhez tartozó a csapi 102. tjkvben A. f 475. hrsz. a. váltságköteles ingatlannak Sárkány Józsefet illető 362 frtra becsült fele része 1888. évi július hó 34-ik napján d. e. 10 órakor csapi község házánál Darázs Zsigmond felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejÖttével^megtartandő nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár. Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10%-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez létei.ni.
Vevő kötelesavételárt három egyenlő részletben, még pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől\' számítandó 1 h. alatt, a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt. — minden egyes részlet urán az árverés napjától számítandó 6°/u kamatokkal együtt aí. árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. tszék mint telekkönyvi hatóságnál 18SS. évi máj. hó 6. napjár. Gr. HUGONNAY 3357 1 — 1 kirendelt kir. tszéki biró.
Szerk. üzenet,
— M. L. Budapest. Sajnálatunkra nem téphetünk pártolói közé.
— B. S. Külföldi fördő ajánlgatátára nincs terünk.
— Levél Árpád öcsémhez. Megkaptuk, mielőbb közöljük.
— A 77-Ík f-jedelemuek jót nevettünk Türelem . . . T. V. barátunk várja.
— A satyraí polémia nem intézhető el lapnnkbaa a ennélfogva e tárgyban semmitsem közölhetünk.
— D Gy. Az ügy állásáról időnkint ér-t.-sitlck
— K K. Még nincs rendben.
— .Három aziv.* Egygyel is sok baj van Hagyjon békét nekik s nekünk
— Borszék gyó^y- és fürdőhely. Irta dr. Cseh Károly orvos-sebésztudor, szülész, közegészségügyi felügyelő és fürdő-orvos. Egé.-zen átdolgozott, de tetemesen megrövidített második kiadás. Két térkép és három látképpel ára 70 kr. j ¦ Hordók Ósbor eladása Ugyanaz, de bővebb terjedelemmel an-\'7n ViftotAnci 7-fi hetMrig gol és franczia nyelven ára 2-2 frt Akik /U ^©C^Onyi \' ö neCEOS e hírneves fürdőt meglátogatni akarják, JÓ vasabrÍDCSOE erŐS nor-eíözetes tanulmányul e művet melegen dók. nemkülönben 20 hecto ajánljuk. Kapható a fürdőigazgató-ágnál Borszéken s minden könyvkereskedés
utján megrendelhető. Mint értesülünk, a borszéki víz, a savanyu vizek királya ezentúl előnyöBb szállítás mellett jutányosab-ban lesz kapható.
— Az „Egyetemes regénytár0 III dik évfolyamának XV-dik kötete megjelent Singer és Wolfner urak könyvkereskedésében Budapest, Andrássy ut 10. sz. a. Czime: „A f r e s k ó k" irta Onida,
5 éves fehér bor eladó M indeii közelebbi e lap szerk esztöjénéi tudható meg.
Felelős szerkesztő és kiadó: BÁTORFI LAJOS.
A szerkesztővel értekezhetni naponta déli l—3 óra közt lakáaáo Arany János ntcza 4 sz.
Laptulajdonos: WAJDITS JÓZSEF.
2196.-tkv. 88.
Árverési hirdetmény.
Á nagy-kanizsai kir. törvszék telekkönyvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy az első magyar általános biztosító társaság végrehajtatónak Horváth Mihály végrehajtást szenvedő merenyéi lakos elleni 35 frt 86 kr töke 18S7. évi november hó I-tol járó 6°/\'o kamatai 6 frt 98 kr per, 5 frt 42 kr végrehajtás kérelmi í.) frt 50 kr jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fent-nevezett kir. törvszék területéhez tartozó merenyei 179. sz. tjkvben A. f 9. hrsz. a. Horváth Mihály tulajdonául felvett 313 frtra becsült, a merenyei 136. sztjkvben A. f 682. hrsz. alatt ugyanannak tulajdonául bejegyzett váltságköteles 518 frtra becsült\'és a merenyei 139. sztjkvben A. f 686. hrsz. a. ugyanannak tulajdonául felvett váltság köteles S66 frtra becsült ingatlan 1888. évi augusztus hö 1. napján d. e. 10 Órakor a merenyei község házánál Dr. Tripámmer Rezső felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni ki\\*ánók tartoznak a becsár 10%-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, még pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 1 hónap alatt, — a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt — minden egyes részlet után az árverés napjától számítandó 6% kamatokkal együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. tszék mint telekkönyvi hatóságnál 18SS. évi márcz. hó 30. napján. Gr. HUGONNAY 3354 1—1 kirendeltkir.tszéki bíró.
HUSZONHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
JUNIUS 9-én.
Aranj- és ezüst- soliweiczi-zsebúrák, sálon- és óbresztö-öráli DÚS RAKTÁRA
h agy-ka mi is áh
a város-templom átellenében, SVAGKER-FÉLE HÁZ.
3359 1 — 10
Ajánlja dúsan felszerelt óraraktárát,
valamint
IV J A V: I T 6 • M f TERMÉT. Posta! megbízásokat gyorsan és pontosan eszközöl.
A létező izcpitő szivek körül egyedül ártalmatlanok a Juno féle készítmények- Elismerő iratok a legelőkelőbb egészségügyi személyiségekéi bizonyítják ezt.
Juno szépítő kenőcs.
Ai arcz- é* kézbőr finomítására nélkÜlozh étlen. — Legbiztosabb **r szeplő, vimmerii, májfoltok, valamint minden egyéb bör.isztállai.ság. ücí- és orrn\'irfts-seí ellen nb Egy tégely ára 1 frt 50 kr é* 1 frt. a" hozzátartoze ifikivouatu szappan darabja 40 krajczár.
TllTlft.riocyrn nappal használtatik az arctoak gyöngéd természetei felér szint kül-o UIIU*JJtt9Z Id, CIBn8z, gyágyit megl-poen minden börtisitátlansá^ot. Biztos hatásáért kezesség nynjtalik. Egy eredeti tégaly ára 2 fft 50 kr egy kis tégely I itt 50 kr. Kapható rózsa színben is.
TlTTirt iri>7ní\\i\' .••gfinomal.ii kütőiilv gessí g, te\'jeseij áitalmatlan, fehér, créme éi -JUUU lltzptít rja, szinekben kapható, egy doboz 60 kr.
Tlltin ff\\cty\\r\\v használatánál » foguk tiszta fehér színt nyernek ú* minden sráj-o UHU lUgpur bür bi.t..a»n elOaetik. Égy doí.oz 50 kr
Kapható iaulus Regina orvos leánya, kwzitöoél Budinesten. Kombach-utcza 6. Aihtár Budapesten Torek József gyógy**. Kírilr-nicia. Hernda Katvani-otcza. Lneff illtat-iie.-. Váczi-ntcza (Nemzeti szállodai Illatszertár Dorotlyn-Utcza (Magyar király szálloda) és a várast gyógyszertárban Városház-téren Kód Mezö-Yásá\'hely. Bernátzky Károly gjógysz Sutmársi Dr. I.eutryt-l Márton gysa. Kassán Megay Uusztáv gyógy-z Kecskemét Molnár Jánoi tyógyi* Szegeden Brrcasj Károly gyógyszerésznél. Pezsony: Hűim és Merényi 3361 1- 3 gv<&gr. a szt.-Ivánhoz
JtJP Levébe H rendelések .utánvét mellett pontosan és discretiól eszközölteti, k.
SCHLICK-FÉLE VASÖNTÖDE és GÉPGYÁR-RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG
Központi iroda: VI. Váczi köriit 57. — Gazdasági géposztály: Külső váczi-ut 1696 - 1H99.
SCHUCK-féle szabadalmazott
„TRIUMPH"
Rörvetöeépelc.
Legnagyobb liituntelré a ve\'őgéprf: arany dÍ3zokmAny a hatvani nemzetközi eke-
SCHI.ICK féle szabad, egyes . ayrol-, kettfc-. és hármas-ekék. ¦2 első dij, arany-érem és még 3 egyébb kitüntetés. SCHUCK- és VIÜATS-féle ered. egyes-ekék. kapáló, töltögető és porhanyi\'ó-ekék -tb
l.et»I<-»fil>h árak.
Gőzcséplök, járgáuycséplök. gabona-rosták, őrlőmalmok, ukarmínykészitő és egyébb gazdasági gépek.
Előnyös fizet, feltételek: Árjegyzékek kívánatra ingyen és bérmentve.
r:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^
X Radeini savanyúvíz ós gyógyintézet. X
XKlirópinak legdusabb Natroo-Lithíoti tartalmn savanyu vize. Minden hugysav bS * é ben a. ipuló fS
Víínt 0*vÁí>-V\\\'Í\'/ betegségben, mint köszvény, epe. hugyhó ag és vesekő betegségekben különleKenpn hat Megbe- f\\
V 1Tllllt-\' g\'J U©J caOloetlen gyógyszer hugv\'hólyagbetegségekben, elnyilkásodásnál, gyomor és íSvképzödé né!, du- • f
^ gtilások. hnrotok és idegbajoknál.
^ Mint asztali viz X
Dús szé Rxdeini
isav és «zéns»r». Nátron UrUlmáír\', txl.mínt kellemes ize ét olenk raotu.iroM.ert a nvujDtk , lefk.Lemesebb ajitö itslok egyike. Siv»n>-u» borral, csokorral vagí gja-¦yt.I vegvilre, élénk habzó és ssomcsillapitó italt ad, mit ásványos pezsgőnek nejeinek.
X, Min Präservativ TSU^SStt\'^\'
radeini savanyúvíz, mint g/ogy is ellenszer toroklob, vörheny
Fürdők és lakások.
A fürdik tetszés sz-rint hómé:.ékletben vaa- és savanynvizbil ké.aitietnek, gyogyhatasnk k.serle-tileg megillapitolt tény.: koszvéoy, .larazfajíi, i.Sbetegségek, vérszegénység, sapadsag, Hys.erja és Sterilität ellen. (Kgy filrdö ára 30 kr, Sióba 30 krtöl 1 frtig
dag, me- íj/ acsel bir, ^\\ éktől vrttt ]\\
Egy liter radeini savanyúvíz 0 09 gramm dupla szénsavas lithiumot tartalmaz, ei oly adag, Íven kezdetben nem igen meunek tol. Ezen kitartó erds Alkáli, mint gyógyszer mily becsesei Szénsavas Lithi- bizonyítják Garrod kísérlet i, melyek mindenütt elismerésben ré.i.sultok. Küszvenybetegeku OZeilSd\\<l» ÜIUUI 4j 11^ ,,„„,„.„ „.„„„\'„a! fedett csontokat és sz.rudarabok.t hatonlé ero. Kall Sarton e.
Litbion oldatba te t. A két elsó oldal csekély hati.u volt, mig utolsd oly h.talytyal bogy a köszvénye, le afeodisokníl iraprkgnalt .sontdarabok 1-ljesen megszabadultak a tvs.tta ansagtot tz Olt mini gyOg) - ,Me 5t arra, hogy köszvénjbetegekuél szénsavas Llthionnal kisérletet tegyen, kian.k rakodma.
nyuk csakhamar csökkeni, mig végre égessen megazünt Er.\'dmények, mis orvosoktól hasonló körülményeknél szinte éssle.tettek \', SZer. A Tiz íredetiségének fslismerése czéjából minden dugó felületére felkör alakban K1UJSIN nev van beégetve.
Ö30á 1 — 0 -__
oooooooooooooo
2999 a legjobb
czigaretta-papir
a íalódi
LE HOUBLON
francztH /gyártmánya.
^x^awlej^es Henry párizsi
Utátutátioktól óvatlk.
Eaen papir megíizsgailatott tlr. JJ. l\'ohl Dr. E. Ludvig, Dr. K. Llppraann bécsi vegyészeti tanárok által, kik a legjobb ajánlatok sdták, ugy a kitűnő minőség, valamint az egészségre nem ártalmas t.ms voltáról, s bogy mint ilyen, a maga nemében egyetlen.
RÉGI HÍRNEVES
kénfürdő
vasúti áilomás Horvátországban iSrg&ny hivatal
WARASD TOPLICZa"
a zagoriai rasutnái Zágráb Csáktornya}. A 4"i" K. forrj, forrás és a kénuioha fpliilmiiltiaiailan batissal emunál, k«.*z-vényoél, forgó bajoknál. «yphilisnél, görvelynél stb. Ivó gyógymód, mell-, máj- és bélbajokuál villanyosság, d«rzs-gyógjmód. Gyógyintézet minden ké%z-letiel. Orvosi értéiitést ad dr LoogbtDo A. Jegyzéket illd a fürdőit; 334ö 2—6
Rövebb iratokkal és bármely felvilágosítással ingven és bérmentve szolsál Az IGAZGATÓSÁG. Kizárólagos főraktárak Nagy-Kanizsán : MARTON ésHUBER, Zala Egerszegen : FENYVESI MIKSA Keszthelyen : WÜNSCH FERENCZ, Zala-Lövőn : BINGER PÁL czégnél.
Kapható további minién nevezetesebb kereikedéibaQ &i readéglöb \'a.
(etvágvhiány, rosz rmészté;, gy morégés 8th lassú anyagcserénél s annek kfivetkezményei nél (dugulás, felfúvódás, fejfájás, migrén aranyórl a Lippsnan-fele Karltbldi pezsö"por a legjobb házi szerűnknek bizonyult Kaphat-> S0 kr és frt dobozokban..
OLooooooooooco
Szabadalmazott szeges gőzcséplőgép
??oooooooooooooog
ODD SZENT-GYÖRGY VARI DOD
§ II-DIK HEGYHÁTON fj
EGY
pzL\'Snijirsrn I J.rít Biniti\' Pilli
OOOOOOOOOOOOOO
oooooooooooooo
293S(t, SS
Pályázati hirdetmény,
Nagy-Kanizsa rendezett tanácsú városában újonnan szervezett segéd-inéruöki állásnak választás utján leendő betöltésére pályázat nyittatik.
FelhivatnalMehát mindazok, kik ezen 600 forint évi fizetéssel egybekötött állást elnyerni óhajtják, hogy az 1833. évi I. t. cz. §a értelmében felszerelendő kérvényüket a városi tanács iktatójába folyó évi jul. 15-ik oapjáig nyújtsák be.
Kelt Nagy-Kanizsán, 1888. évi június 6-án.
3358 A városi tanács.
OCXJOOGOOOOOOOO
JÓ KARBA HOZOTT g
SZÖLLÖ §
ELADÓ.
Se Felvilágosítás Hütter Lajos evaug. 8 lflkéíz urnái kapható q
oaa SS5,2_s goa ocxxxxxjooaooooooa
00000000000003
BÉCS,
mely fáradsáe nélkül azonnal aötétfekete íéa\\r ad, a bőrt semrni módon meg nem támadja é az tartós.á teszi
Kapható Osztrák-Magyarország valameny-nyi kereskedéseiben.
(¦P^ A sok értéktelen alánzat mintt & t közönség kéretik csakis FERNOLENDT félgyártmányokat kérni és azokat cak akkor elfogadni, ha afentloTŐrédjegygye! és nevemmel ST. FhRNOLENDT-tel el var. látva 3341 a-a
OOOOOOOOOOOCOO
^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXlXXXXXXXXXXXXX^^XXjOO OOOOOOOOOOOL OO OOOO JOOÖOOOOOÖÖOOOOOOOOOOOO o
O - , o-*»
Emésztési zavaroknál ^ \' O
o
o
Q C
o o c
0
o
Q
a
In. Csillag Anna
185 ctm. faosszu ériásl Loreiey-hajammal, melyet az általam feltalált ken!>c« It havi haazt.alata uyertem, mely
mecakadályozza a hajklhllllást és erositi a hajblrt. uraknál elősegít egy teljes eros szakiiBÖvést, r»« ¦ ideig vai\', basznáist után a haj:iak, valamint a szakáinak természetes Saint éa sUrUtéget kü.csönöi és megóvja korai ószllléstŐl a legmagasabb korig Egy köcsög ára 60 kr, 1 frt, -2 frt Postával kQldés napockint a pénz előleges b-küldése vigy 1 ostt-utánvétel mellett az egész világba.
Csillag és Társa\'
BUDAPEST. ,,\'Király-ulcza 5\'2-iU szára. Főraktár K.-Kanizsán: Prftger Béla gyógysz. urnái.
3354 2-10
3y.< és 4 lóerejü
ía-, széa- vagy szalmafütéstt gözmozgonyok számára
10 m munkaképesség 4500—60ÖO téTe. teljesen tisztán cs osztülFoz?a,
sokkal cftek<:lyebb szükséglet bajterü és ffitöanyagbau,
tetemeden nagyobb és jobb munkaképesség,
könnyebb szállítás mint a v.eröczés gépeknél.
LW Árjegyzékek klvnuatra. "96
Ezen gépeket erős szerkezetben gyártja és gyorsan, valamint előnyösen bz állítja.--
GROSSMANN és RAUSCHENBACH
első magyar gazdasági gépgyára
Budapest, külső v á c z i-ú t 7. szám.
10., 13
O
o o o o
ű G
o
0 D
o o o
8
o o
o ooooooooooooooooooooooQO000
+
+ + + + + + + + +
+ +
as í alili Is-.5==«= fr| » =SLil>li5iä1" IS
Id1!
= t rp^J.
lim mi
í?-r.-«{.. Uiisi
J2 ?5
a j.
" 8- 4 fc J = M J \' J, ° loa \\ .2,
rat
M s. :L
E «
+ +
#
#
+ + f
Wajdits József kBoyTnyomdájából Nagy-Kaoiissn.
flAGY-KAMZSA, !888. június 16-án.
klöfizetéai ár
« érre . . . 5 frt--
fél --rr<- . . . "2 fr M) kr.
•:r,:yeaévre ... 1 írt 2*> kr. Egyet szán 10 kr
II I R D E T E S E K 5 iiasábos pelitsorban *. másodszor Ö. S minden további sorért 5 kr.
NYILTTÉRBEN petit Soronként 10 krért véteknek
:ri illeték airdetéaért 30 kr.
¦II e*ye; ndok.
a-i-ils: szám
Huszonhetedik évfolyam
ZALAI KÖZLÖNY.
i
A iap szellemi :észét illető közle-
lények a szerk-sztőséghez, anyagi részét illető közleményekj pedig a kiadóhivatalhoz bérmentve] intézendölr : Xa ff y-Kanizsdn takarékpénztári épület.
Bérmen tétlen levelek nem fogadtatnak el.
Kéziratok vissza nem küldetnek
A nagy-kanizsai „Kereskedelmi Iparbanka „nagy-kanizsai Önkéntes tűzoltó-egylet, a „nagy-kanizsai kisdedj^evelö egyesület" nagy-kanizsai keresttény jótékony nőegylet*, a „nagy-kanizsai tiszti-önsegélyző szövetkezet", a „soproni kereskedelmi s iparkamara11 nagy-kanizsai külválaszimányának hivatalos lapja
HETENK1NT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
15
Előfizetési felhívás
a
ZALAI KÖZLÖNY"
1888. évi július—deczemberi folyamára.
Midőn a f. évi második évnegyed vége felé s a féléves folyam befejezéséhez közeledünk, tiszteletteljesen felkérjük lapank t. közönségét, hogy az előfizetést mielőbb megújítani szíveskedjék, nehogy a rendes küldésben fennakadás történjék.
Ujabban is meggyőződést szerez_ betett a t. olvasó közönség, hogy hangzatos ígéretekkel nem éi >nk, de iürhetlen szilárd igyekezettel azon vagyunk, hogy a vidéki igén ekuek megfelelően szerke-ztett\' lapot nyújtsunk a bizalomért, melylyel évek hosszú során át megtiszteltettünk.
A lap kiállítására is élénk gond lordittatik s lehető figyelemmel kerül ki sajtó alól i
Előfizetési ár : Július deczemberi félévre 2 frt 50 kr.
. szept. évnegyedre 1 , 25 „ melynek beküldése legciélszerübben postai utalványon eszközölhető a kiadó hivatalba, Wajdits József könyvkereskedésébe Nagy Kanizsára czim-zetten.
Hazafias tisztelettel
Szerkesztő és kiadó.
A takarékpénztárak reformjairól
A szeredi takarékpénztár, mint általánosan tudva van, hamis vál túk áldozata lett, melyeket a Fried-inann és Wúrsehnig vágezeredí gépgyáros czég főnöke követett el. A hamis váltók ugyan körülbelül 30 ezer frtra rúgtak, de ez még nem lett volna végzetes a takarékpénztárra hanem & midőn a veszteségnek hire kelt. az összes betevők felmondták betétjeiket és ez aztán inegölóje volt az intézetnek, mely
most kénytelen lesz liquidální, a mi: szintén csak a részvényesek ujabb áldozataival hajthat véghez. Pedig a szeredi takarékpénztár még aránylag kedvező helyzetben volt, mert 70,000 frt alaptőke és mintegy 9000 frt tartaléktőke mellett csak mintegy 168,000 frt betétje volt, tehát aránylag csekély idegen tökével dolgozott, holott akárhány olyan takarékpénztárunk is van, melyek csekélyebb saját töke mellett milliókra rugó betétekkel dolgoznak, és mint a .Magyar Mercur* czimü közgazdasági szaklap és sorsolási értesítő egy alapos czikk" nyomán, azonnal bebizo ny tjük, ezeket az óriási idegen tő kéket oly módon helyezik eL, hogy s/ükség esetén nem. képesek annak c-tak kis részét is mozgósítani.
Minő óriási válság fenyegetné az országot ha az összes betevők, de ha csak csekély részök is felmondaná a betéteket ? Pedig há a monarchiánk háborúba keverednék, vagy ha nagyobb ragály ütne ki, kétségtelen, hogy óriási lesz azoknak a száma, kik visszakövetelik betétjeiket. És első sorban a takarékpénztárak jöunének zavarba, mert ezeknél van a tőke leginkább jel -zálog-kölcsőnőkben lekötve, melyé ket nem lehet egy könnyen mozgósítani.
A legutolsó statisztikai összeálH tás szerint 1885 ben 395 takarékpénztár volt az országban, melyek mérlege szerint a befizetett részvénytőke 25,219.000 frt. A tartaléktöke ¦ pedig 20,069,000 frt volt, a beteltek pedig 335,504.000 frtra rúgtak, jTehát mintegy 45 millió saját tő-. kével szemben a takarékpénztárak 335 millió idegen pénzt kezelnek. És most lássuk, miként helyezik el a takarékpénztárak ez óriási összeget. A legnagyobb részét jelzálog-kölcsö-\' nőkbe, vagyis ingatlnokban betáblázott | kölcsöoökbefektetik, a mire 132,409.
ezer frtot adtak ki, váltókban fekszik, 131 610,000 ft, kötvéuykölcsönökben 35,948,000 forint, éuékpapírokban 57,995,000 fi-L, leltár és ingatlanok 13 207,000 frt. Síkből a számokból könnyű a következtetést levonni. Ha a hetevók felmondják be éleiket majd minden takarébpéozlár fennakad, mert, a mint a fentebbi adatokból látható körülbelül 182 millió frt csak hosszú idő múlva is nehezen folyósítható, tételekben vau elhelyezve, de még a váltótárcza nagy része sem hajtható be elég rövid ido múlva.
Igaz ugyan, hogy a betétek fel mondására is van bizonyos határidő kitűzve, de ha a mi intézeteink betéteit\' vizsgáljuk azt tapasztaljuk, hogy ez nem elégséges, minthogy a betétek -jobbára kis összegekből keletkeznek, melyekre nézve, vagy egyáltalján semmi, vagy csak nagyon rövid idejű felmondás van kitűzve. Ugyanis a 10 frtnái kisebb betéttel szereplő könyvek száma az összes betéti könyveknek 10-9Í5%, a 10 — 50 frtos betétek 1852%, 50 —L00 frtos 13-^7%, 100-500 forintos 30\'12*/o volt; vagyis a kis betétekre az összes betéti könyveknek 70%-ka esik. Igy tehát a felmondási határidő nem sokat lendít a dolgon, mert a kisebb betéteknél legfeljebb pár napi fdmondás van. a mely idő alatt az aktívákat nem lehet folyósítani.
Igaz ugyan, hogy a takarékpénztárakban meg van a jó szindék, hogy a saját és id-gen tőke között levő óriási aránytalanságot raínnél jobban megszüntessék és azért igyekeznek lehetőleg nagy tartaléktőiket gyűjteni, a mint már 25 millió forint részvény óke mellett a tartalék-alapok 20 millió tekintélyes összeget mutatnak fel, de mind a mellett az alap- és tartaléktőke együtt csak alg 11%-át teszik ki az összes forgatott tőkének.
Ez az óriási aránytalanság méltán ejti gondolkozóba azokat, sík közgazdasági érdekekkel komolyan foglalkoznak, ezért hangoztatják magánkörökben, parlamentben, és sajtóban egyaránt a takarékpénztárak reformjának szükségét. Mindeuai érzi, hogy valamely óvó intézkedés, vagy bizonyos mérvű szabályozás megtételének szükségessége elérkezett. Kétségtelen, hogy a magyarországi pénzintézetek a közszükség hatása alatt, társadalmi uton keletkeztek és az óriási erkölcsi és anyagi haladás, melyet ma fel mutatni képesek, fényes bizonyságok arra nézve, hogy állami befolyás nélkül is egészséges irányban fejlődtek és hazánk nélkülözhettél] közgazdasági faktoraivá váltak. Békés politikai viszonyok között talán nem is oly iminenst a veszély, mely abban rejlik, hogy a takarékpénztárak a reájuk bizott óriási összeget nem képesek idejekorán visszafizetni. Azonban a külpolitikai viszonyok nem oly természetűek, melyek tartós békére engednének Következtetni és ha nem állunk is egy közeli háború küszöbén, még sem jelezhetjük a helyzetet egyébnek, bizonytalannál.
Folytonosa? hangoztatott reform eszmék abból a pontból indulnak ki, a nagy mennyiségű betétekkel nem áll arányban a biztonsági alap. Ez állapot megmentésére rendesen azt az orvosságot ajánlják, hogy egyrészt a betéteket kell korlátozni, másrészt pedig a tőkéket oly módon kell elhelyezni, hogy azok könnyen legyenek folyósithatók.
Gyakorlatilag mind a két mód majdnem kivihetetlen. A betétek a bizalom kifolyása és a bizalmat nem lehet korlátozni. Ha valaki pénzét beviszi a takarékpénztárba, melyhez bizalma van, nem lehet őt vissza uta?itani azzal, hogy a maximum már el van érve, vigye tehát oly intézetbe pénzét, melyhez nincs bizalma.
A mi a másik módot illeti ez sem vihető könnyen keresztül, mert a takp. természetesen oly módou helyezi el a tőkét, a mely az illető vidék szükségleteinek legjobban megfelel és neki a legtöbb biztonságot nyújtja. Ez pedig nálunk, hol a gazdálkodással foglalkozók vannak túlsúlyban csakis a jelzálog-kölcsönzés.
A napilapokban sok mindenféle javaslat merült fel, mely közül sok életrevaló is volt. hogy miként lehetne expedienst találni arra, hogy a kérdés minél előbb ,és minél jobban megoldassák. Nem lehet feladatunk e javaslatot itt felsorolni és boncz-kés alá venni. Ez nem is férne bele egy kis czifckecskébe. Annyi bizonyos, hogy a takarékpénztárak reformját maguknak a takarékpénztáraknak kell kezükbe venni és nem szabad addig várniok, a mig áztat törvényhozási ut érné, mert akkor esetleg oly annyira megnyirbáltatik hatáskörük, hogy az a nagy közgazdasági érdek, mely a takarékpénztárakban rejlik, érzékeny csorbát szenvedhetne.
Mint fenntebb hangsúlyoztuk ,a takarékpénztárak társadalmi uton keletkeztek és ebben rejlik nagy ere-jüK. Az állami beavatkozásnak csak addig szabad érvényesülni, a meddig az állam érdeke ezt megkívánja. Már egy ízben meg is indult a>mozgalom, hogy a takarékpénztárak vegyék kezükbe reformalásak kérdését. 1885-ben Kongressusra gyülíek össze Budapestre a pénzintézetek, de akkor az a kongressus csak ürügy volt arra. hogy az országos kiállítást minél többen látogassák.
Az országos kiállítás elterelte a figyelmet más irányban. Ma nincs országos kiállitás ma nagyobb figyelemmel és jobb\' eredményre való kilátással lehetne a mozgalmat megindítani. Rendezzenek a haz-ii pénzintézetek ujabb országos kongressust. melyen azok a kitűnő szakemberek,
T á r c % a.
Kovács Béla barátomnak.
(Emlékűi.)
KrJici. derék, „azógám" hát ainci máskép —
[visznek ? akaratod ellen ? mint a kit temetnek. Kemény sorod lehet, mint írják, bujdosol, K is hiszem pajtás, hiszen, ba azoktól, bik téged oly forrón B igazán szerettek Ki;;»uzot mond\'ni kész : „a jó Ég velet-k." fí" n^héz lesz e szó: kiszólni nyelvednek t-\'Sak tiszta szemeid könnyei beszélnek, tfi meg akkor énjük, érezzük legjobban, Mii birtunk, s mit vesztenie hfi barátságodban &m de menj békével, hogyha nagyobbra nőtt Becsületed ott a magas kormány előtt Vak is beláthatta érdemed van elég, Csak „ssógim\' tudod no — ex\' mindig nem [elér.
De megmozdul: immár feneklő kereked, \'íyízd lüVelem hájjal, ha ismét megreked. Kereskedőknek lést, hallom a bírója, Xoi ha Rotchild lehet királyok zsidója T* s-i res\'elkedjél, szembe nézhetsz bátran, Nem szédül meg elméd bármily ingó gáton. De vigyszz & .poszton" nem a kurta ködmen, Hanem a riaalou rokk" áll veled majd szem-[beo.
8 még sí Qgy megbízott egyenes suvadnak E* qnl, furfangjával áll ntjába annak Hegtzimatol i5 ott nemes lelked körül, De te — hisz van eszed — tégy ugy mint
[okos sül, j» tüskéit körnl keményen kitartja B »érzó orral fot meg a támadó falka. xv* ís7 fe,T,érteZTe osataiax igaxaágot, *«| veszed észre, magad ott találod, ao1 a kisebb B Nagysás\' — nagyobb „Mól-
[tóaágos.
IWa embert, ha ér e caict, csak méltányos, r* hír minő fokra emeljen végzeted
czimboráid soha el ne feledd, *ert vonzalmad, akkor Ölel erősebben, rf* Térseni talál s*ived erSl sebben.
OÜOTH GYULA.
C X a i r ©.
, Kibe z>\'-lés.)
I r r a\\; N Y Á H I SÁNDOR
A mulí év június havában Berlinben a meleg már iürhetlen ke-cdett lenni. Aki tehette, megszökött Poroszország homok-sivatagából a nap heve elől. ki-ki a közeli tenseri fürdőkben keresett üdülést, vagv pedig a német birodalom erdős hegyes vidékeiben húzta meg magát a nap heve elöl. Magam-is nyakamba vettem a világot, útnak indultam a csodaszép Thürin-giába. melynek elragadó, vidékét éveukint százezerén látogatják meg:— s miután magam már ^attam-a-költőüeg is megénekelt gyöoyörü Rajna-vidéket, siettem másik vágyamat teljesíteni, hogy Thüringiát, a német birodalom e gyöngyét is meglátogathassam-
Mielőtt ás utas a GÖ the-ről, Sc h i I-1 er-ről és Liszt Ferenczről híressé vált Weimárba, * \\ Wartburgról hires Eise-nachba érkezikKokvetlen megállapodik Jénában, a régr^ínres egyetemi városban, mely talán ííürnberggel és Wittenberggel egyedül őrizte meg eredeti ó-német jellegét és jellemét. Jéna nagyban hasoaüt Pozsonyhoz, fekvése s beosztása nagvban megyegyez~ vele, s csak abban kűIí>obÖ2Ík Poz onytóí, hogy sokkal kisebb, s hogy 2, azaz két uj házát kivéve, Jénában minden épület, minden utcza, s minden zúg még a középkorból származik. A középkor lélegzik e kedves városkában, szűk utczái, s a házakon felrakott emléktáblák, a berezegi palota a kastélykertben, minden a régmúltra emlékeztet. Alig van benne ház, melyen 4—5. sőt több emlék-
tábla is ne díszelegne, emlékeztetve ama jeles emberekre, kik benne laktak.
Ezen középkori város, melynek lakóí ama kor számos szokását még raaíg is meg-őrizték,maga is megérdemli a leírást. De ma másról akarok irni.
Bárhol utazzam is valamely hires városba, már az a szobásom, hogy többek közt ellátogatok a templomba és a temetőbe is, s ha lehet, mind a kettőt vasárnap teszem meg, Jénában már előre figyelmeztettek arra, hogy pontosan jelenjek meg a misén, mert a későn jövőket, mint csendzavarókat rossz szemmel nézik ; s csakugyan láttam, ha valaki későn jött, a templomban mindenki megfordult s szemrehányó tekintetet vetett rá. Hja, Jénát igen jámbor protestáns nép lakja, s különösen rendszerető. Temploma, mely még a ka\'hoücismus korából származik, roppant csinos s az a női énekkar ott az orgona mellett, oly kitűnő volt, hogy bármely operában is sikerrel énekelhetne. Fiatal, szöszke, kék szemű, csinos leánykák üde, friss, jól iskolázott hangja volt; szinte sajnáltam, miker vége lett
Déiután kimentem a temetőbe, az emberi pályafutás utolsó állomására. Temetőkön keresem a hires embereket s ezek csinálják bennem a hangulatot Mikor Párizsban a „ Pere la Chaise" temetőn voltam, elsőnek Seri be költő egyszerű, csupán mellszobrával díszített sirja tűnt szemembe. Amennyire Seribe költészetébe behatolni tudtam, feltárult előttem e kői tészet világa s benyomást gyakorolt reám. A Racbel asszony sírjánál már csak a fantáziára bíztam a dolgot, — mert e drámai művésznő nagyobb volt, mint Sarah Bernhard, nagyobb mint Wo 1-
ter Sarolta, kiket játékukban bámultam. S mikor a „Pere la Claire"-t elhagytam, utolsónak tünt szemembe a S i m o n suszter sirja, ki XVI. Lajos király ártatlan kis fiát lassú, debiztoshalállal vezetteako rai sirba. Síremlékét a jacobinusok emelték. E gazember sirját látva, már nem tudtam magamat a káromkodástól visszatartani.
A szász svájezban utazva, elvoitam Loschwitz-ba, hol az öreg Korner, a költő atyja szö\'őbirtokos volt; itt tartotta magánál vendégül két évig Schillert; ki nagyrészt itt irta meg a „Do n Ca rl o su-t, mig B 1 a s e w i tz-ban el-látogattama „Justel von Blasevitz" sírjához..kihez Schillert nagyon gyengéd kötelék fűzte. A képzeletem maga elé idézte a fiatal ?zép leányt és a lángoló nagy költőt.
Jénában azonban legnagyobb meglepetésemre egy jeles, vagy ismert ember sírjára sem akadtam, s mondták is később, hogy ott jeles ember nincs is eltemetve. De ezért e temető mégis érdekes, sok tekintetben érdekesb mint bármely más. A kápolna mellett négyzetben húzódnak a falak, s ezek előtt aíuszszák örök álmukat a régi „Reichsbürge r"-ek, mig a gazdag feliratú emléktáblák és sírkövek a falba vannak illesztve. Nem ritka itt a 2, 3, 4, sőt 5száz éves sir sem. Talán ott vannak a legrégibb németsirok, sírboltok s kripták. Oly régiek, mint Jéna egyedüli újságja, a „Jenaische Zeitung" czimű napilap, mely a legrégibb német újság: most járja a 228. évfolyamot.
A régi sirok fejiratában van egy kis kultúrtörténet, érdekkel olvastam őket végig. Azután megvontam magamat a kápolna bezárt ajtajánál, kitekintettem a
vidékre, a mely — minthogy a jénai temető hegyoldalon fekszik, s ennek tetején épült a kápolna — ismét részben áttekinthető- Egyszerre egy férfi közeledett felém a hegy lejtőjén ; tehát még egy éiö lény-volt itt kívülem. Alakja, járása ismerősnek tünt fel előttem, de aztán váltig hittem, hogy csalódom; mert az, akinek én tartottam, most bizoeynyal Nyugat-Európában van s nem itt. Azután c állott meg, rám mereszté szemeit, s mintha szintén tévedett volna, lassan tovább ballagott felém. Ez nekem feltűnt, s mikor már közelebb ért hozzám s a kápolnához,\' rá ki-álltottam :
— Gaston! Ön az V
— Testestül lelkestül ! — viszonzá felém sietve, s miközben barátságosan kezet szorítottunk, folytatá: Látom, hogy én sem csalódom, De ki hitte volna, hogy én önt Jénában találom ?
(Folyt, köv.)
Oh hogy ha eioukotí . . .
Oh, hogy ha elbukott, ne káromold a nőt, Ki tudja^.mily teher nyoma s ejté el öt! Ki tudja: hány napig küzdött; éhsége és Erényét menuyi vész, mily hosszú szenvedés Ostromlá? S tnidSn végtére megtörött. KtmerQlten kOzdött még kínjai között, Uint megrázott lombon, ha láttál harmatot; Helyben as égi fény sngára ragyogott. Mely reszket éa kü-c fennmaradni a fán. Gyöngy, mig le nemi! esett s sár a bnkás után. Nem 5 hibás, nem ?1 te gazdag s vagyonod. De a sár tartja meg a tiszta harmatot; S hogy elhagyja sarát a* égi csepp megint, Éa njra gyöngy legyen előbbi fényektől, Nem kell más: ragyogó világos reggelen; Egy sugarad oh nap 1 a tied oh szerelem 1
\\ L
HUSZONHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAIKÖZLÖNY
JÚNIUS 16-án.
kikkel — háia Istennek, pénf-intézc-teink dicsekedhetnek, bizonyára találnak módot arra, miként lehet takarékpénztárainkat ugy reformálni, hogy minden jogos érdek ki legyen elégítve.
v-; Tudnivaló.
— Iparhatósági megbízottak meg sértése. A fó\'ldmivelési- ipar- és kereskedelemügyi miniszter több iparhatósági megbízott ama panaszára, hogy sok iparos amegbizottak által teljesítendő vizsgálatokat ellenszegülés által meghiusítja, ki mondta, hogy az iparhatósági megbízott hivatalos pljárása alkalmával hatósági kö zegnek és eljárása hatósági eljárásnak tekintendő. Az tehát, aki az iparhatósági megbízottat az igazolására kiállított ok-
\' mány felmutatása után hivatalos eljárása közben sértő kifejezésekkel illeti, az 1879. XI. L c. 1 ti. szakaszában meghatározott büntetéssel büntetendő.
— A régi 50 frtos államjegyek. A forgalomból kivont I. kibocsátású 50 frtos államjegyek kicserélésé tárgyában a pénzügyminiszter körrendeletet intézett valamennyi állampénztárhoz és adóhivatalhoz, a mely a következőleg hangzik : „Az
. 180G. évi augusztus 25-éröl keltzett 50 frtos államjegyek kicserélésének határideje folyó évi május végével lejárván, azok 1888. évi június hó 1-töl 1889. évi május hó 31-óig már csak a. közös pénzügyminisztériumhoz intézendő szabályszerűen bélyegzett külön folyamodvány alapján cserélhetők ki.
Gelse. június 8 1888.
Falusi embernek lenni kárhoztatott a sors, de hála az Égnek! bele éltem magam ugy annyira helyzetembe, hogy ha sorsom meghatározásában és körülményeim .intézésében önnálló .ét-, kizárólagos rendelkezési jogom volna s ott állnék, mínt Herkules a válaszúton, a városi és falusi élet közt választandó, én ma is bizton az utóbbit választanám.
Hogy is ne! Végig siklik tekintetem . a hullámzó kalászszal ékes rónaságon s még csalogány dala csUtog az ágon. hazatérő, mezei munkások kaczagó zajába ve\' gyűl a< távoli szilaj gulya kolompja s a pásztorna epedő furulyasirása, —.lelkem elmereng a bűvös-bájos képen, melyet el nem cserélnék semmi világváros zsibongó korzójáért, melyen kaczéran mutogatja pávatollait a féktelen hiúság.
Hát még a társas élei! Egész nagyképű .komolysággal tehetsz- szemrehányásokat magadnak kedves szerkesztő uram Bátyám, hogy annyi grand murit hagysz Gélsén megülni anélkül, hogy azokon ked ves személyiségedben becses lapod is reprezentálva volna.
Itt láthatnál more patrio baráti szeretettel vegyes ragaszkodást egymás iránt s fokozódott mérvben egy ember iránt, kit mint Nestort élén óhajt látni minden társaság, minden intézményben. .
Ezen egyén a mi községi társas életünkben Stingly Károly körjegyző ur, ö az >á rugó, mely_jaiinden nemes törekvést buzgón támogat s /minden közérdekű indítványt fényes kivítelresegit/ :
közbizaW oly sokoldalróli nyilván ulasaUiiizVélnöke a gelsei tekéző társaságnak is »• mint ilyen; & hó 6-án egy: ¦\'soká"maradandó emlékű kedves mulatság! rendezésének gondjait vállalta magára s egy, oly kellemes napot szerzett a helybeli\' • intelligentiának. -melyet a bengáli tüz és Drümon villanyfény mellett\'-mulató városiak is megirigyelhették volna. Nem csoda, örömapa volt ö is magákörül tudva rég látott kedves gyermekeit Stingly Kálmán urat az államvasutak tisza-luezi állomásának főnökét s kedves nejét, aki megnyerő szeretetre méltóságával góczpontja volt mindnyájunk hódolata és tiszteletének s nem tudtak, mi elragadóbb" lényében a gondosan szerető fiatal anya. vagy a kifogástalan finom szalonliölgy, és Stingly Zsigmond m. kir. csendőr hadnagy urat.
, A gelsei vasúti állomás derék főnöke s kedves neje minden, áldozatot meghoztak á vigalom emelésére, s szép hölgyek, consonans zene. jó bor mellett hasadó hajnalig feledtünk minderi gondot és but.
Mindenki törekedett tehetségével a hangulatot emelni, igy Bajcsy Árpád va suti pénztárnok ur bűvészi mutatványaival az éj folyamán. Zöldfási (iéza ur remek hegeílü solójával, Horváth Pál tanító ur meglepően ügyesjxláh magány tánczával, Ráthbauer Olivér ur fütty solójával és Mitzgeé Kurt ur szépen sikerült ködfátyol képeivel ragadta el a szép közönséget..
A midőn e lapok utján is köszönetet szavazunk a nemeskeblü elnök Stingly Károly urnák, a kedves vasúti állomásfőnök családnak s -a fáradhatlan rendező Perlaki Simon főtanitó urnák, nem mulaszthatjuk cl köszönetét mondani Dr. \\ iola Ignácz körorvos iirnak is, a ki vidékünkön a legjelesebb borászok borásza s arany tükrü nektárjai jó részben járultak hozzá a hangulat emeléséhez.
NEC3IE0LER JÓZSEF
CSABKOK.
Büntetési mód a XVIII. században.
Tudvalevőleg a mult században de még e század első felében is a kisebb tolvajlásokat, testi büntetésekkel, nyilvánosan deresre való fektetésekkel, kalodába való csukással, s bizonyos mennyiségű pálczaütésekkel fenyítették, volt még ezeken kivül egy más neme is a büntetésnek, t. i. a szőgyenpadhoz kötötték, a templom előtt, mikor a hivek onnan kifelé jöttek; olvashatták a deliquens nyilatkozatát, mely a szégyenoszlopra volt függesztve. Alább közlök egy ilyen szöveget, mely magyarul " az j uradalmi fiscális által íratott, ugyan az németül pedig a városbíró által van irva.
„Én Bognár mester Ember voltam, de magamat megh nem böcsül-tem, koldulásra jutottam, koldulásomban azoknál, Kik rajtam szána-kodván, alamisnálkodtak. Tolvajságokat követtem el, Tolvajsigimon kivül hamis Pénz Csinálásra is iparkodtam, Csináltam volna is, de nem tudtam hozzá; Mindazonáltal tsak a rosz szándékomért is, és valóban elkövetett Tolvajságimért példás testi büntetést érdemeltem volna, de nya-valás, igen nyomorult Sorsom tekintetben vétettvén. ugy találtatott, hogy ezen Szégyen Helyen egy órá-r igh üllyek, állyanom kellene, d * Bü neimért még Eletemben a mindenható Ur Isten megh büntettvén alkalmatlan vagyok az álllásra, Bün tetésemnek Szenvedésében is ülnöm kell: — : Általam eltulajdonéttatott Portékák, kiket illetteti, vissza adattattak, nincsen- tehát más hátra hanem, hogy érdememhez képest ezen Városbul kitiltattván, Határigh Hajdúknak vigyázása alatt ki kisértessem, és születésemnek Lakó Helyére adandó Passus mellet mennyek: —: Ki Sorsomat Láttya. rosz Életemnek Rendét olvassa, tanullyon rajtam. íratott Nagy-Kanizsai Mezzó városban, Június Holnapnak G-ikán 1795-dik Esztendőben."
A városi levéltárban levő eredetiről közli BÁTORFI.
• Ki r$L
— Báró Hornig Károly Veszprémmegye püspöke Ö Szentsége által június 2-án a titkos konzistoriumban praekoni-zál tátott,
— 0 Felsége a király Kovács Béla nagy-kanizsai járásbirónak a budapesti kereskedelmi és váltótörvényszékhez biróí minőségben kért áthelyeztetését jóváhagyta és törvényszéki birákká a nagy-kanizsai törvényszékhez dr. Szüts Miklós székesfehérvári és Veber Károly nagy-kanizsai járásbiróságí albirákat nevelte ki. Kovács Béla barátunk távoztat mélyen sajnáljuk társas életünk egy rokonszenves, derék alakját; a közügyek bölcs igazságos és te-
ékeny harezosát veszítjük el benne.
¦3- A magyar nyugati vasút igazgatóságától a következő sorokat vettük : Tekintettel arra, hogy az jdei fürdő -évad alatt Balaton-Füred és Siófok között gőzhajó nem fog közlekedni, van szerencsénk becses lapjának olvasói érdekében tudomására hozni, miszerint Balaton Füredre utazó fürdővendégek a veszprémi állomásról Balaton-Füred re közlekedő társas- és bérkocsikra szóló, igen mérsékelt áru jegyeket már a magyar nyugoti vasút ka lauzainál válthatnak. A vezérigazgatóság.
— Véglegesítés. Tóth Sándor perlaki áll. elemi isk. igazgató-tanitót jelen állásában a közoktatásügyi minister végleg megerősítette.
- A ÜÖcsejben grassáló vörös járványnyal szemben a hatóság részéről minden óvintézkedés megletetett.
— A hazai termékek állandó kiállításának terjedelmes katalógusa beküldetett hozzánk, melyeta bpesti kereskedelmi múzeum adott ki és Németh Imre ministeri tanácsos, a keresk. múzeum igazgatója szerkesztett 621 lapra terjedő kiadvány magyaros német nyelven jelent meg. Tartalmát képezi : Kivonat az alapszabályokból. Az igazgatósági tagok, a szakelőadók, a vidéki képviselők névjegyzéke. A kiállított tárgyak csoport kimutatása. A kiállítók névmutatója stb. A kiállítás 41 cso portban 892 kiállító részvételével történt. Nagy kanizsai képviselő Ebenspanger Lipót ur. Vidékünkről, illetve Nagy-
Kanizsáról egyetlen kiállítóval találkozunk Blau M. fiaival a 639-dik tétel alatt, mely igy szól: Blau M. fiai cogoak- és sósbor-szeszgyároiok Nagy Kanizsán. Budapesti vezérügynökök: Mangold és Bergl IV.; Károly körút 8. Készítenek: cognakot; készletben van 1882-ik évi 100 liter ára 100 frt; 1884 évi 80frt; I88G.avi 75 frt; 0.7 Üt, palaczkokban 1882. évi 1 frt 10 kr, legfin >mabb 1 frt 30 kr. Sósborszeszt 0 3 és 05 üt. palacíkokban. Elvállalnak megrendeléseket minden menynyiségre ; küldenek árjegyzékeket; készletet tartanak raktáron. Kiállítottak cogoak-mintá-kat. Eiadó. Eddig a k talogus: mi meg hozzá tehetjük, hogy a gyártmány kitünö és keresett, büszkeségére válik Nagy-Kanizsának, méltán ajánlhatjuk a fogyasztó közönségnek és a kereskedő világnak. A kereskedelmi múzeum czélja- és törekvésének méltatására jövő számunkban visz-szatérünk.
— Jubileum. A zalamegyei tanítói kar egyik büszkesége s jeles.pomologus Kovács Sándor zala-.söj\'öri kántortanító f. évi július 9-én üli félszázados tanítóskodásának ünnepélyé\', mely alkalommal számos tisztelői Jelenuek meg Söjtörön. Az üdvözlést személyesen óhajtván telje siteni, a szép és nevezetes mozzanatot ez idő szerint csak újságoljuk.
— A zala-egerszegt kerület országgyűlési képviselője Radocza János június lÓ\'-é\'ö a kerületbe érkezett s az nap Zala-Egerszegen tartotta beszámoló beszédét az 5 éves mandátum lefolyt első évéről. E héten a kerület nagyobb községeiben is megjelent s mindenütt rokonszenves lel kesültséggel fogadtatott.
— Kegyeletes ténykedést teljesítettek azok, kik a nagykanizsai főgymna-1 siumban ez előtt 10 évvel tették le az j érettségi vizsgát s mult vasárnap Összejö- j vetélt tartottak, ugyanis tlélután a kath.. temetöbeu nyugvó Szigethy Aladár társuk \\ sírját megkoszorúzták, e szép lelkű meg- í emlékezésükért a boldogultnak édes anyja Özv. Szigethy Károlyné urnö lapunk utján. mond köszöuetet. Az összejött tanulótár- J sak a Szent-János templomban misét hall-; gattak s az „Arany Szarvas" vendéglőben társas ebédet rendeztek. [
— Dr. Sass Elemér kir. alügyész ur Nagy-Kanizsáról Szegzárdra helyeztetett át. Sajnáljuk\'távoz tát.
-Értesítés Az orsz. m. k. zene és színművészeti akadémia zenészeti osztályában az 1888/89-iki tanév kezdetével, azaz szeptember hó első napjaiban a zon-gorahegedü és gordonka fötaoszakoknál előkészítő osztályok szerveztetnek Thomán István (zongora) Elderiug Brám (hegedű) és Rosé Ede (gordonka) urak vezetése mellett, a zongoránál 2 , a hegedűnél és gordonkánál 3—3 éves tanfolyammal. Az elökészitö osztályok növendékei a zeneelmélet elemeiben is nyernek oktatást. Felvételi feltételek: a) A zongora elökészitö osztályokban: a dur és moll skálák ismerete és játéka továbbá annyi előképzettség, amennyit a Köhler (op. 242), BichI (op. 66). Duvemoy (op. 120) és Bertini 50 válogatott tanulmányai czimü müvében előforduló nehézségek megoldása megkíván; b)a hegedű- és gordonka előkészítő osztályaiba felvétetnek mindazok, a kik némi kép már az Ületö hangszerrel foglalkoztak. Minden jeleukezö növendék egyszer s míi.denkorra 5 frt felvételi továbbá évenként. 1 frt beiratásí és-50 frt tandijat fizet. A tandij két egyenlő részletben fizetendő, u m. a felvétel napján és február hó 1-én. A tanárok a középiskola oktatási idejének tekintetbe vételével fog nak megállapittatni. Bővebb értesítést az orsz. m. k. zene- és színművészeti akadémia igazgatóságánál nyerhetni. Budapesten, Andrássy.-ut 67. sz. aiatt
— Felhívás. Rómából, az örök városból, — hol a dicső XIII. Leo púp i jubileuma alkalmából a magyar katholikusok érdekeit 6 hónapon át képviselni szeren esés valék — szeretett honomba visszatérvén, a még aielőy, megkezdett szent czélom kiviteléhez ismét, Isten segítségével, hozzáfogtam, azért bátor vagyok ezúttal nemcsak a nagy tekintetű magyar zarándok társaimnak, hanem minden, — az Isten dicsőségének előmozdításáért lángoló szivü magyarnak, éber figyelmét a lentebbi szerény felhívásomra irányítani. Isten háza és a hazai műemlékek legre-mekebbjének fentartása érdekében bátorkodom illő tisztelettel járulni kegyes szine elé, esedezvén, miszerint a szepes-csütör-tökhelyi megrongált Zápolya-féle kettős mükápolna helyreállítási költségeinek fedezését kegyes adományával előmozdítani és becses körében, bármily csekély hozzájárulással előmozdítani szíveskednék! Ezen kettős mükápolna Ipolyi Arnold Ő nagyméltóságának történelmi adatai nyomán, rövid története ez: „Dicső királyunk Mátyás kedvenc/ének, a hatalmas Zápolya István nádor és szepesi grófnak nejét, Hidvig tesseni herczegnőt vé.et\'en súlyos kór éri. Jámbor lélekkel tesz fogadást, ha az ég megsegíti, dús.kincséből nagyszerű és remek két kápolnát emeltet; egyiket a szepes csütörtökhelyi régi monostor mellett saját mausoleumául, a má-
sikat a szepesváraljai mellékhajójának oldalánál férje, a nádor temetkezése helyéül. De még meg sem kezdek a munkát, mire a kérlelhetlen halál őtet ótól érte. A fogadás azonban állott Csakhogy a művet a dús hagyományból most Zápolya kedves hive Máriássy István Szepes- és Sáros várának kapitánya épitteté, oly bámulatos
egész seregén kivül, a szeikesztőségnek annyi belső tagja van, a mennyivel egy magyar lap sem dolgozik; minden rovatot külön vezető gondoz,- a helyi tudósítókon kivül, a kik a nap történetét írják. Minden fontosabb bel- vagy külföldi esemény felöl rendes levelezőn kivül saját külön (udósitó értesít közvetlenül: a távirati szolgálat
művészi fénynyel és csínnal —miro opere [immár oly tökéletesen van berendezve, — mond a történelmi feljegyzés, hogy el-\' hogy elmondhatjuk: nem törté-tik a vilá-tekintve, alabástrom szobraitól és remek\'gou semmi jelentékeny dolog a nélkül, festményeitől, melyeknek ma már csak\'hegy a „Budapesti Hirlap" arról rögtön hült helyét vagy töredékeit látjuk, maga j ne adjon hü és kimerítő tudósítást A az építészeti mü máig hazai gothikánk .Budapesti Hírlap" politikai czikkeit Kaas legrökéletesebb s elragadó szépségű kevés Ivor báró, Rákosi Jenő, Balogh Pál írják példányai közé tartozik. Bennök ezen más kiváló hazai publicistákkal hiven a műépítészet eszményét teljesen kivivé s lap független, magyar, pártérdekeket nem testesülve találjuk: s azon hatás, melylyel ismerő szelleméhez. Politikai hirei széles-egyaránt a nem műértőben is a magasz- körű összeköttetések alapján a legmeg-tosnak és fenségesnek érzetét felkeltik, bizhatóbb forrásokból származnak. Az tanusitja. hogy a művészet mily magas országgyűlési tudósításokat a gyorsírói fokán állanak." Eddig tart a leg->zakava-\'jegyzetek alapján szerkesztik. Magyjror-tottabb magas állású egyháznagynak, lpo I szág politikai és közélete felől távirati lyi Arnold, nagyváradi tudós püspök ur ö ¦ értesülésekkel látnak el rendes levelezők, nagyméltóságáuak történelmi értekezése,! minőkkel minden v-rosba-n, sőt nagyobb azon páratlan, fogadalmi müröl, melyek\' községben is bir a lap; a „Budapesti Hir-hosszu évek során át az idő vasfoga; — jlap¦ távirati tudÓ3Íiásai manap már tel -az 1869. évi iszonyú tűzvész, — és végre, jesen egy fokon állanak a világsajtó leg az 1886-iki téli erős szél férget egek saj-\'jobban szervezett hírszolgálatával. Európa nálatos módon megrongáltak. Azért ápol- összes metropolisaiban Londontól Kons-juk a szent s kegyeletes hazai emléket, tantiuápolyig saját tudósítók vannak, a tehetségünkhez képest, hazafiúi s vallásos kik ugy az ott történő e.-eményeket mint érzülettel! A szent ügy nevében Gmittei\'az elektromos dróton oda lutó híreket Alfonz, mineiita rendi házfőnök, lelkész s\' rögtönmegtáviratozzák. A külföldi rendes kiérdemült római magyar gyóntató.
— A magy. kir. postatakarékpénztár máju3 havi forgalmáról szóló főkimu-tatás szerint 1888. évi május havában 34,108 betéttel 277 987 frt 63 kr tétetett be 10,654 felmondás alapján 234,223 frt 64 kr fizettetett vissza. Az 1S88. évi máj. havi tiszta betétösszeg 43,763 frt 99 kr.
tudósilókon kívül minden fontosabb esemény felől a szerkesztőség külön kikül -detésü tagjai adnak gyors és bő értesítést. A „Budapesti Hírlap* e czélokra havon-kiut oly összeget fordít, mint a mennyi ezelőtt 10 évvel még egy-egy hirlap egész költségvetése volt! de sikerült is elérnie, hogy ma a legjobban, leggyorsabban érte=ülö
A megelőző 1887. év meTfelelő sikátan j f**;\'"T » 8»J,Ó°»|!- A 35 092 betéttel 284,162 frt 60 kr tétetett lap" lírczarovataTelek. Sándor grof, Tóth be. 9919 felmondás alapján 234,475 írtáéi*,. lükos,_ Viktor (Sfalusi es tobb 71 kr fizettetett vissza. Az 1887. évi máj.| ""™lo írok közreműködésé mellett « laphavi tiszta betétösszeg 49.686 frt 89 kr.i ¦¦?>< egyik erőssége s mindig gondot fordít 1888 évi május havában vásároltatott: «. megmaradjon előkelő színvonalán. 5»/. magyar papírjáradék a kir. postata- A naplovatokat kitűnő.zsurnaliszta* szer-karékpénztár számára névértékben 44,600 [ k^zt.k sa hely. értesülés ismert legűgye
sebb tudósítókra van bizva.. Rendőrségi és tövény*zéki rovatai külön külön szerkesztőt a főváros sötét eseményeit is mindig oly hingou tárgyalják, hogy a „Budapesti
Irt különböző értékpapír a betevők szá mára névértékben 29,500 frt, tehát össze sen 74,100 frt névértékű értékpapír. 1888. évi május havában belépett uj betevő
4239. Kilépett 3165. A betevők számában ! Hírlap" helyet foglalhat minden csatád szaporodás 1074. A betevők száma 1888. asztalán. A közgazdasági rovatban a ma-évi április 30-án volt 118,762. Az összes KJ"ar gazda, birtokos, iparos, kereskedő betevők száma 1888. évi május 31-én \'megtalálja mindazt, a mi tájékozására 119,836. A kir. postatakarékpénztár szá-1 szükségei. A regénycsarnokban csak kiváló mára vásárolt és saját tulajdonát képező irok legujab müveit közöljük. Az előfizetés 5",„-os magyar papirjáradék névértéke \\ föltételei: Egész évre 14 frt, félévre 7 frt, 1888 évi május 31-én 2.608.900 frt. A negyedévre 3 írt50 kr., egy hora 1 frt 20 betevők által 1886 február í-től 1888. kr. Az előfizetések vidékről legczélszerüb-inájus 31 ig tne-takaritott tiszta betét-; ben oostautalványuyal eszközölhetők kö-összeg 2.409,186 frt 70 kr. A járadék vetkező czini alatt: A .Budapesti Hirlap" könyvecskékre elhelyezett értékpapírok. kiado-bivatalának, IV. kerület, kal-p-névértéke 535,750 frt — kr. A betevők. utcza 16.jg _
által IS8S. évi május 31-ig megtakarított — Udtos Intézkedés a jaro-kelo összeg tehát 2 944 936 frt 70 kr. közönségre\' nézve. A városi építészeti bt
juk, hogy o méltósága a legjobb egészség- | elhaladni wSiédSJ s többen a napellen-Den térjen naza I j6ket madzaggal a fgjdhöz erősitik, a m;
le jatíJMNttSS biztonsígíSpontbó. meg nem tűrhető,
iyVsen a Léplzde épüíeLek lapköve,! «»» f kereskedő bo.t.ae ött
™ i u i -i -i i. n , ¦ v__. ládákat és az utctat éppen nem díszítő
mely alkalomnál jelen volt Zalavarmegye -i™!. ,.: , módon a közte-
föispánja él k. tanfelügyelője s mindketten ™J5 !?fl? t - e.Xs ?vL*5a*
hatásos beszédet tartottak. A nagyfontos- reket elfoglalván, a közlekedést gátolják.
ságu intézet épületét az állam oly módon emelteti, azonban, hogy Csáktornya városa 12 hold telket és 30 éven .át egy-egy ezer forintot fizet.
— Fürdőkből. A balaton füredi fürdővendégek névsorának 1-sŐ száma szerint iuniu-í 3-ig 123 vendég jelent meg. Uj-Tátra-Füreden pedig jun. 2-ig 112. A várasd -topliczai hírneves gyógyfürdőben június 6-ig 786 an, a lipiki jódfürdőben pedig június 7-ig 420 an jelentkeztek, megjegyzendő, hogy lipiki fürdőigazgató-ság a vendégek névsorjegyzekét magyarul adja ki. Helyes !
— UtóáUitás volt június 6-án Nagy-Kanizsán, mely alkalommal 2 keresetképtelen apa és 65 védköteles jelent meg s jött vizsgálat alá, ezek közül 12 bevált ; június 8 án egész Zalamegyéből volt rendkívüli sorozó vizsgálat, ekkor előállíttatott 138 egyén s bevált 18, mindkét esetben a közös hadsereg részére.
— Kinevezés. Orbán Endre nemes-, vidi s. lelkész ollár szepetki helyettes lel -. készszé neveztetett ki, miután Góbölös
Imre lelkészhelyettessaját kérelmére nyug-j dijba helyeztetett
— Budapesti Hírlap. A „Budapesti Hírlap" nak a hazai müveit olvasóközön ség vetette meg alapját A lap eleitől fogva megértette a magyar közönség szellemét; minden pártérdek mellőzésével küzdött nemzetünk- és fajunkért, ez egyet!en jelszóval : magyarság! Viszont az ország leg kiválóbb iuteligenliája is azonosította ma gát a lappal, fölkarolva azt oly mó Ion, mely páratlan a magyar újságírás történetébe... A hazai sajtóban máig a legfé oyesebb eredményt a „Budapesti Hírlap11 érte el; legnépszeiübb, legelterjedettebo
A váiosí tanács ezen előterjesztést f. hó 9-ki Ülésében magáévá tette és utasította a \'főkapitányságot, hogy ezen állapotok megszüntetése iráni intézkedjék. —Ajánljuk a kereskedő urak figyelmébe a.kbtkv. 119. §-nak elolvasásatrmelyből megfogják érteni, hogy ugyancsak szigorú bírságolásnak teszik ki magukat, ha a kiadott reudszabályt figyelmén kívül hagyják.
— Magyar színészet. Somogyi Károly, a győr-soproni és pécsi színházak igazgatója lépéseket tett hogy az Őszszel a „Polgári Egylet" mo«t épülő nagytermének megnyitására a -vidék legjelesb színtársulatával hozzánk jő. Hazafias Öröm mel üdvözöljük figyelemre méltó szándékát A kitünö színtársulat e: időszefint Pécsett az arénában játszik, e héten Hegyi Aranka ünnepelt művésznőnk vendégszerepelt náluk.
— Eljegyzés. Friedlánder Gyula hivatalnok Deésről jegyet váltott a szép Freund Hermina I-isasszonynyal Gtílséu.
— Jutányos és igen jó, szegletes alakú írónők érkeztek nagyobb mennyiségben Wajdíts József könyvkeresk^ésébe darabja csak 2 krajezár. Jóságuk mellett már azért is ajánlatosak, mert az íróasztalról nem gurulnak le, mint a gömbölyűek a legcsekélyebb érintésre is.
— Gyászhír. Következő gyászjelentést vettflk: Larabert Etelki özvegy Kis Ignáczné a saját, valamint gyermekei : Irén, József és László, ugy napa és számos rokonok nevében f >jdalmas szívvel jelenti feledhetlen férj-, apa-, fia- és rokonuknak. Kis Ignácz nagy-hakőnaki kán tor-tani tó urnák f. évi június hó 11-én d. e. 10 órakor hosszú és kinos szenvedés s a halotti szentségek áhítatos felvétele után, életélapja az országnak. A küliő dolgozó!ár;ak|nek 28 ik és boldog házasságának 8-ik
HUSZONHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
1888. JÚNIUS 16-án.
évében történt gyászos elhuoytát A bol-.iogultnak hült tetemei folyó évi június hó 12-én d. u. 4 órakor fognak a róm. kath. szertartás szerint a bakónak! sírkertbe örök nyugalomra tetetni. Az engesztelő szent mise-áldozat pedig ugyan az nap ii. e. 10 órakor fog ugyanott az Urnák be-uiutattatni. Kek Nagy Bakónakon, 1888. június hó Urén. liéke hamvaira-!
— Érettségi vizsgán a n.-kauizsai főgymuásrumban 15 en voltak, csak egy bukott el. Kerületi főigazgatónk kedden délben Székesfehérvárra utazott
— Felülfteetók névsora a nagykanizsai építkezési betegsegélyzo segéd egylet jótókonyczélu táücz vigalma alkal-ohtval június IG-én: Clemeot Lipót 5 frt, Inkey László 5 frt, Karczag Béla 5 forint Hirschler testvérek Also-Domboruról 5 frt, Zathureezky Zsigmond 2 fit. Farkas Ferencz orvos 2 frt, Nentwíeh testvérek 2 ft, Schlesinger Gyula 1 ft 50 kr. Saller Lajos 1 frt, HoiTmann Sándor i frt. Pali István 1 írt, Schmidt Frigyes 1 írt, Dauscha Ottó 1 firE, Fischel Fülöp\' I frt, Tóth József 1 frt, Bentzilc Ferencz 1 frt, Knáusz Boldizsár I frt, Vucskics Jáuos 1 ft, Neumano Adolf 70 kr, Tóth Mihály 70 kr. Veczer Kanatusz 60 kr, Csuha Illés 50 kr, Teibel I-iván 50 kr, N. N. 50 kr. Kelemen István 40 kr, Zelenák Antal 40 kr.Segesdi István 4ü kr, Mersics Kde 30 kr, Erxovoát György 20 kr, Koahnnar 20 kr, N. N. 20 kr, Han-siD József 10 kr, Szabó Ferencz 10 kr, N. N. 10 kr, X. N. kisasszony 10 kr, Szakács György 10 kr, N. N. 10 kr. Mindezekért hálás köszönetét nyilvánítja a n-ndezöség.
— Az írók és mQTésiek*dunántúli kirándulásuk alkalmára készített programúi szerint jilíus 8-án Nagy-Kauizsáu is megjelenni. ígérkeztek, ez érdemben líabocbay György polg irmester ur 75 tagból álló értekezletet hívott Össze, hogy a logadtatás módozatait megbeszélve, a további teendőkkel egy rendező bizottság hataimaztaa-ték fel. K közben a „Pesti Hírlap" azt közölte, hogy a balatoni gőzhajó nem közlekedésé miatt Kanizsa és Keszthelyre irányzott jövetelöket-elejtik. Emiatt polgármester ur kérdést tett a társa ág titkáránál, váljon a hir mily alappal birs inia való?hogy a további intézkedések aszerint eszközölhetők lehessenek. Az értekezlet köszönettel ve te polgármester ur eljárását s eljövetelöket jelző válasz érkezte esetében ujabb értekezlet egybehívására kéne fel.
— Rablás. K<íle István sormási lakos f. hó 13-án 3 tehenet hajtott haza Sormása a tút-szent-mártoni. vásárról,
ezekből 2 drb Pusztai György sormási korcsmárosé volt, egy meg a magáé. — Megérkezve Sormáson, a két tehenet átadta Pusztainak, á harmadikat pedig ott a korcsma udvarán megvette Mssanczker uevüugyanottani boltos 26 fr.ért és nyomban ki is fizette. Kele István, ki ily módon jól végezte dolgát, betért az ivóba egypár pohár borra, ugyanott ült két férfi két nővel, a kik látták, hogy Kele pénzt kapott s igy szivesen ereszkedtek vele beszélgetésbe. Esti fél y óra körül az egyik férfi s*ép csendesen odahajol Keléhez és azt súgja neki, jöjjön ki az udvarra, igen fontos mondani valója van. — Kele mitseni gyanítva, felkelt és kiment vele, az udvarból a kertbe és ennek is a legvégébe elcsalta az idegen Kele Istvánt, mire oda értek már az egyik nő is ott termett, mire ezek megragadták, földre teperték és mielőtt védelemre goudolt.atott volna, a v.o Kelének ujdonot uj csizmáit lehúzta a lábairól, a férfi pedig ez alatt kirántotta zsebéből 32 frtot tevő pénzét, mireminda-ketten a gabnában eltűntek. — Kele nem merte őket üldözőbe venni, hanem elkezdett torkaszakadtából segítségért kiabálui, azonban hasztalan, midőn Ő maga is ott hagyta a helyet, találkozott egy éjjeli őrrel, ki azt mondta, hogy találkozott a férfi és növel, de nem tudta, mi járatban vannak. Kele István a nők egyikében Kovács koldus Vicza roszhirü kis kanizsai hajadont ismerte fel; bejött tehát másnap csütörtökön Nagy Kanizsára és elpanaszolta az egész eseményt a kapitányság-ál. — Innét nyomban rendőröket küldtek ki Kis-Kanizsára a tettesek kézrekeritése iránt, Kik .aztán hosszas utánjárás uiáit a négy tagból álló drágalátos kompániát öszze-Togdosták és bekísérjék. — A gyönyörű kvartett áll: Gudlin gyönyörű purczi Ferencz, ifj. Mikó Ferencz férfi és Kovács koldus Vicza. Plander Kati nő tagokból. A tettesek Gudlin purczi Ferencz és Kovács koldus Vicza voltak, kiknél az egy pár uj csizma és a pénz jó része meg is találtatott •— A vizsgálat folyamatban van.
— Vásári tolvaj, azaz vásárelötti tolvajlás. Kohn Jakab helybeli röfo.-kerea-kedő szép reményekkel kocsira Ülve, el-, ment a tót-szeut-mánoni vásárra, mely szerdán f. hó 13-án volt megtartandó, kedden estefelé felütötte sátorát és abban nyugalomra hajtotta fejéi. Reggel aztán Kohn ur arra a meglepetésre ébredt,_hogy ládáját teljesen kipakolták és abból mint egy 400 frt értékű rőfös kelmét ismeretlen gazemberek elemeltek. — Az ellopott tárgyak közt van 30 vég piros barna és
kék szinü karton, 10 vég kék és barna oxfort, több vég vászon és gyolcs, fejkendők, színes zsebkendők, kötények, aszi alteritök stb. A lopást Kohn a ieteuyei csendörörsnél azonnal bpjelentette, hol erélyes nyomozást indítottak a vakmerő tolvajok kézreke rí lésére.
— JárásbirŐvá Nagy-Kanizsára! Oszterhuber László tapolczai albiró,\' albiróvá pedig a perlaki jbirósághoz Horváth Csongor János csáktonlyaí jbiróiági\' aljegyző neveztetett ki.
-• Kegyel r. b. A nagy-lengyeli kántortanitói állásra pályázat nyittatott.
— Szepezden a villám 2 csendőrt és egy rabot leütött, ez utóbbi meghalt. — Muzsik Kálmán Zala-Egerszegen meghalt. — Sertés-betegség pusztit a nagy-kanizsai határban, hatósági intézkedések megté- \\ tettek.
— Hazai r. h. Vas Gereben Jolán leánya Kolozsvárott meghalt. — A váczi püspök Kecskeméten 60 ezer. Félegyházán 40 ezer frtos nevelészeti alapítványt tett. — Devecserben szept. hóban állat-és terménykiállitás tartatik. — Budapesten J^évay Imre elnöklete alatt „Katholi-kus kor alakult — Szegeden „Jó sziv" népünnepélye harmadfélezer frtot jövedelmezett. — x\'.z idei nagy hadgyakorlatok Háromszék megyében lesznek. — A ,Jó sziv" eddigi gyűjtése 71.586 frt. — A trónörökös párt Zágrábban nagy ünnepélyességgel fogadták. — A dohányjövedék árjegyzékei 2 krért kaphatók. — A trón örökös könyvének jövedelme szegény ta-nu\'ók segélyezésére fordittatik, német rész addig 30 ezer frtot jövedelmezett. — Aradon szept. 8—9-én országos tornaün-uepélv lesz.
— Külföldi r. h. Kanadában éhínség uralg. — Japánban répa és retekből papirt gyártanak. — Egyfranczia mérnök önműködő villamos világító készüléket talált fel. — B. Bornemissza Pál Kanadá-
; ban birtokot vásárolt s oda költözködik.
— Monakóban ismét több játékos öngyilkossá lön. — Japán a bécsi mintára egyétemet állit fel. — Kossuth Lajos két fiat az olasz képviselőház egyhangúlag
, állampolgárositotta.
I
I Á budapesti értéktőzsdéről
— A r Magyar Mercor" heti tudósítása. —
[ A tartós jaTulás jelei felismerhetlenek az , értetteradéa. Voltak ugyan e h«t^n is mozzanatok, melyek kissé gondolkozóba ejtették a
tőzsdei intézkedést, mint legutóbb a delegációkhoz intézett királyi trónbeszéd ama paa-snsa, mely a szomszéd államok folvtonos hadi kószálSdéaeirfil szó!, továbbá a deíegáczióktól követett njabbi reodkívüli hitelek, a német caáaaár állapotának rosszabbodása él végre a magyarországi vetések rosas állása, de mindezek a körülmények csak rövid időre hangolták le a tőzsdét, hogy azután ujabb erővel latson az emelkedéshez, mely tagadhatatlanul asép előmeneteleket tett e héten.
Első sorban itt a járadékokat kell kiemelni, melyek közfll különösen a két magytr járadék emelkedett, mert a tőzsde az uj adótörvényeket n>á> előre leszámitolu. A dohányárak felemelése, az uj szeszadó jelentékenyen fogjak emelni az állami bevételeket ét ha a foJytocosan nagyobbodó hadagyi kiadások nem emésztik fel ezeket az njabbi jSvedelmeket, akkor az államháztartási egyensúly talán mégis nemsokára helyre lesz állítva.
Bankrészvények iránt is kedvező a véle-méuy A tőzsde az utolsó krajezirig kiazámi-totu, hogy a bankok tircxáíban lévő értékpa pirók deezember 3l-ike óta mennyivel emelkedtek ét igy mennyivel több jövedelmet íz-.. tatha\'aak ki a bankok, a melyek most klllönben lem panaszkodhatnak a rossz Osletmenetre.
Közlekedési vállalatok ériekéinek piacza kisaé el van hanyagolva.
Iparvállalati értékek csekély forgatom mellett szilárdak, csakis _ma!omrész vények ké pexnek kivételt, melyek a vetések rossz állása következtében hangultak.
Sorsjegyük azilárda k. Az annyira kedvelt kis sorsjegyek most egygyel szaporodni fognak éa ezek a aJó azlv\' sorsjegyek lesznek, melyek névleges értéke caak 2 frt lesz. Valuták és érczváltók olcsóbbak
Weisse Seidenstoffe von 65 kr.
bis. frt 1140 per meter (ca 120 Qiisl) versendet lobeu und stückweise zollfrei das Fäbrik-depot G. Henneberg (k. k. Hofliferant), Zürich Muster umgehend. Briefe 20 kr Porto.
Schwarce Seidenstoffe von 80
r. bis fl. H.40 per Meter (ca. 150 Qual) verwendet rohen- und Stückweise zollfrei dxs Fabrik-Depot Q. Henneberg (k. k. Hoflief) Mu>ter umgehend. Briefe 10 kr. Porto. l
SWAOLO FERENCZ
Budapesten.
VII:-, alaó-erdő-tjr 3. sziiu.
Ajánlja, szabdalmazott önműködő zárredőnyeit, hullámzott aczélle-mezbol továbbá ssabadalmaaott Blatieek és Br-czkaféle töltő és ízellőzletéai kályháit, * alamint központi füt és ber esd étéit, Baját szabdalnia szerint egy vagy több helyiség tsámára, mely utóbbiak különösen oly epületeknél, iskiláksil, kórházaknál e\'b. szellőztetéssel, vagy eaellfietetéa nélkül
igen cxélezeTÜan alkalmazhatók. Ajáolja továbbá valamennyi si építési szakmába tartozó munkáit, úgymint : épület-, mű- ét aterkesoti lakatot tégla és vakolat felbuxó- gépeit kovácsolt vatbÓl m sokait, j
Mintakártyák éa költségvetések tagyen és bérmentve- 3066 26-26
Szerk. üzenet.
— M D. Alkalomadtán közöljük.
— riy.S.Mégbizonyoaannem tndjuk. Aztán meg Metternich berezeg ismeretet mondása határoz.
— R J. Sok szerencsét az uj vállalathoz
— Kfa. Megkésett
— V B. Igazad van; mi is csodálkozunk fölötte
— N. Csütörtökön lapunk nem jelenik meg, han-m csak szombaton, egyszeregy hétbeu.
— A Jótékonyságról s a jótékony egy-letekről" köszönettel vettük, közelebbi számnnk hozza.
— M. M Sajnálatnnkra nem közölhetjük. A tSzsdetudosirásoál úgyis megemlítve van.
— „Hársfák alatt", az érdekes karczola-tot jövő számunk hozza.
— „Tévedni, tévedni." Nem kotölhetó.
— S. K. KjeaskCsÖlve let:.
— B. J. Azonnal válaszoltunk.
— S. F. Intézkedtünk.
— ü. I. Nem tehetjük.
— T. L. Jövő számunkra maradt.
— F. B. E. Leveledet örö nmei vettem.
SKlMTÍu-TÍJlT legjobb asztali- és üdítő ital,
ütimé hatásúnak bizonyult köhögésnél, légebajaluiál, gyomor- és hólyaghu-^ rútnál. ^
Üattonf Henrik, a Budapest
oooooooooopooo
Felelős szerkesztő és kiadó: B ÁT 0 R F I LAJOS.
A szerkesztővel értekezhetni naponta déli 1—3 óra közt lakásán Arany János utcza 4. sz.
Laptulajdonos: WAJDITS JÓZSEF.
A radeini savanyúvíz a világon az egyetlen ásványvíz, amely jelenteké ny menyiségü lithinmo: tartalmaz s igy köki-vény, ve»e húgyhólyag, bajoknál mint még egyedüli gyógyszer alkalmazható. Jelentékeny szénsav és nátrium tartalma miatt különös en ajánlható gyomorbajoknál, a/, aranyérnál, hurutoknál, nyálkásodásnál s sápkórnál. — A radaíni vasfürdók igen ajánlhatók a vérszegénységnél, női-in-tegségeknél stb ,
Savanyákat | > A T*S P! í N *16**\' szétküldés A ZÍL—. •"xézeU
Dr. Garrod, Biswdnger kiaérletei kimu taták, hogy a szénsavas Iithium a bugy -aavaa válmányokra a legnagyobb oldó kép«aséggel bír, a mi mellett a radaiuí viszel tett kísérletek is bizonyítanak.
Kelvilágosit ások ingyen és bérmentve adatnak a radaíni savanyúvíz igazgatósága által Stájerország. Főraktár Nagy-Kanizsán MARTON és éf HÜBER uraknál. 3364
Kapható minden savanyúvíz kereskben.
felelőséget .-
att koslöttekért nem vália szerk.
*M=m M $ -o
Werlte-
r:xxxxxxxxxxxxxxxxxrtxxxxxxxx?» X RÖMER-BAD
(a i t e I err I Ci a n t e I ss.) A fürdéidény megnyitása felyé óvi május elsején.
A déli vaspályán (a gyorsvonatul Bécstől 8 és fél, Trieszttől 6 óra,) igen erŐ3 akrathoterek 30—3 lMg naponkint 20,000 hekt vízmennyiség, különös hatással köszvény, esik. idegszenvedés, szélhűdés, gyöngeség, női betegségek, havi tisztulások, megvénült exsudok, rögzött : csont és izbetegségelcnéi stb. Nagy viztár, izzadó szobák, elegánsan kiállított uj külön márvány és kádfürdők, kényelmes lakások (május és szeptember hóban egy harmaddal olcsÓbbj a leglátogatottabb havasi tartomány ho-szu árnyékdns sétaterek, njoonp.n épüítraagas ivóvizforrás vereték. Fürdöorvos I>r. Mayerhofer H. müorvos Bécsből. (Lakása ápril hó végéig Bécs, I. Krugerstrasse 13.) Kimerítő elő iratok, árjegyzékek ingyen és bérmentve küldetoek a fíirdőigazgatóság által Römer-bíd. Alsó Steier. 3337 3—3.
1-bő májustól gyorsvonat is közlekedik.
g ^Az évi elsz Pl
itás 2.000,000 palaczk. :g®
~"~~ IMI
HUSZONHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
Ki t
SuMatlmazatt sxeg@s g<
GRQSSMANN es RAUSCHENBACK*01
BXTD A 3» Br S T B 1ST. Tudósítást
gyártmányaink Könnyű najt&sa,
csekély fűtőanyag fogyasztása - Igen nagy munkaképessége -
a szfuid titiaö mitiúss és oiíláljozáss, ulamiiil erős Berkeidé iekinieltfai összes
eddigi szám", vevóiuk Dyajtxn.lt, kiknek névjegyzéke a t. gazda urak rendelkezését e áll.
GROSSMANN és RAUSCHENBACH
•első magyar utimii gíjgyara. Budapesten, külső váezi-ut T-ik szám.
i7\\
SCHLICK-féle VASÖNTÖDE és GÉPGYÁR-RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG
Központi iroda: VI. Yáczi kőrút 57. — G--:\\«ági géposztály: KiTső váczi-ut lfií)fi-lt>99
SCHLICK-féie szabadalmazott
„TEIUMPH1\'
Borvetögépelt.
Legnagyobb kitüntetés a ve\'ögépre: arany dis70kmány a hatvani nemzetközi eke versenyen.
SCHLICK féle szabad, egyes , ayrol-, kettős- és hármas-ekék, 2 első díj, arany-érem és még 3 egyébb kitüntetés. SCHLICK- éi VID ATS-féle ered. egyes-ekék, kapáló, töltögető ós porhanyitó-ekék otb.
3271|
Gözcséplók, járgáuYcséplők. gabona-rosták, őrlőmalmok, tíkarmánykészitó és egyébb gazdasági gépek.
Előnyös fizet, feltételek.
JLegoicsól»l» árak. — Árjegyzékek kívánatra Ingyen és bérmentve.
X 23 Alapíttatott |
X |: 1838-ban. §
X *:
jjj BEKÉXY JÓZSEF x
W
EÍ33S333SESSÍSEE
:\': Alapíttatott Z 1 1338 ban. f
X
8 ÉKSZERÉSZ, ARANY- és EZÜSTMŰVES
x
X
X
X\' X X X
NAGY-KANIZSÁN a városháza átellenében.
Ajánlja nagy ékszer-, arany-, ezüstáruk raktárát ííiis választékban, jutányos árakért.
Arany nói gyilrük 2 frt és fellobb frtú-fellebli
Arany íV-r6 . f- B Arany karakók 10 „ ,
Arany jegy . \'t , , • Arany lencsék fi , „
Arany gyürük gyémánttal 10 . „ Arany collier nyaklánc* 10 „ „
Arany fílirg">k . 1B . Arany inggnmbok 2 . .
Arany férti óraláonnk \'JO „ . Arany férfi nyakkendőtűk 5
Arany nSi-oiftlánctok 20 . . Ezüst evőkanalak darabja 5 _
Arany* nSi i«monto:r órák 2.r> „ . Ezüst kávéikanalak „ 2 „ ,
Arany keresitek 2 „ , Ezüst tejmerö - " , „
Arany medáliák B „ Ezüst leve merő , 14 . „
Arany bros*b.uk \' , „ j Ezü&t 6pár evősaer együtt H ,
Arany függők 4 ,¦ , Ezüst 6 pár csemegeszer S .
tetsző tárgyak 8 nap
REGI HÍRNEVES
kónfürdö
vasnti állomás Horvátországban sürgöny hivatal
WABA8D TOPLICZA~
a zagoríai vasútnál Zágráb-Csáktornya). A 4t° B. forró forrás és a kénmoha feiülmiilhatailan hatással esnznál, kösz-venynél, forgó bajoknál, svphilisnél, gör.-élyné! stb. Ivó gyógymód, mell-, máj- és bélbcjoknál ví.lanyoaság, dftrzs-gyóg\'.mód. Gyövyintézet minden kész-lettel. Orvosi értesítést ad dr Longhíno A. Jegyzéket Mlld & fürdőig. 334G 3—6
++++++++++++++
.Máriaczelli gyomorcsöppet.
IGtilní hatású szer a gyomor minden betegségeiben.
PdlulmolhaUtlan etvágyblány, gyomorgySnKeaéi;, r.»z Illatú lélek-set, felfúvódás, savanyó fcll>öiTené*, ktilika. gyomorhurat, ^yomorteéa, homok- e.i daraképzödes, tuUiROS DTaJkaképxodéa, ¦¦jrt;:i*áir. undoré* hányas, flftajáa (ha n gyomortól ered), gyomorgBrcx, székazoralaa, a nyomornak ételekkel éa Italokkal való tol terhelése, gíilazták, lép-, máj. éa aianyerc* bántalmak eseteiben. — EiT}\'" üvegest ara haaználaii nla-sitassnl eajritt 3i kr.. kettiíH pa-laeak 60 kr.
KÖapoiitiazétkiililtrH Brad) Kiroli gy&gjaxerit* kWil Kremsierben (Mor-
Kapható minden gyógyszertárban.
Vidéki megrendelések pontosan teljesítenek alatt visszavételnek.-Regi trar.y-, ezüst-, vaoy éktzertárnyak a legmagasabb árakéit megvétetnek, vagy ajakért kicseréltetnek. Eladás réBzletllzetéa mell&tx, lg.
Mély liaztelettel
BSRÉNY JÓZSEF, ezelőtt M1LHOFER S.
ékszerész-, erany g ezüstműves
Nagy-Kanizsán a városháza átellenében.
alódi rnáriarzelli gyo:
rcsöppeki-t soks.1 jeliül
. nek piro*, a fenti védjeftygy " kell Kfingyölve letmie es a mindé\'
haaználatl ntasitáaon me« kell j.^-vezv\'e lem,;. !,(JKi-"70-
tjak éa atánozzAk. A valódhájr Jeliül mindé \'gj-el ellátott borjtckb_ idett üveghez mellékelt . -Jl Jegye»ve lenni. ruslerl>cn Cíuaek Henrik kőnyvnyomdajiba
X X X
x\\
X
o
KJ
Kapható N.-K.aniz8án: Práger Béla Kadarkuton: Beck B., Kaposv.: C»o\'-nerVinc-je, Babóchaj- Kálmán MarcsaU-baní KSröe Viktor Meronye Fieiscber S. Nagy-Bajom: KörösLajoB, Oloncton Bölcs L\'éla gyógyszarési uraknál. 31 G2 33—52
HH+++++++++++++
Laehoe-iníézet Sopronban.
4 elemi-, 6 reál- és 6 gimnásiális osztály.
tont A 3fi Iáinak
3361
A létező fzépítű sceek körül egyedül ártalmatlanok a Juno féle készítmények. Elismerő iratok a legelőkelőbb egészségügyi személyiségektől bíaonyitjik e«t.
Juno szépítő kenőcs.
Az ftrez- éi kézbőr finomítására nélkülözhetien. — I.egbiatosabb szer szeplő, vimmerli, máj foltok, valamint minden egyéb b5rtiaztátlat.aág, bice- és orrvöros-ség ellen síb. Egy tégely ára 1 frt 50 kr és 1 frt. A hoaxátartozé fCkivonatn szappan darabja 40 krajezár.
TllTin TiQCr/fQ nappal használtatik aa arcinak gvöngéd természetes fehér szint költi LUK, -pctSií, Ld. csouoz, gyógyít meglt-pöen minden bőr tisztátlanságot. Blttoa hatáaáért kezeaaég nyujtatik. Egy eredeti tégely ára 2 frt 50 kr egy kis tégely 1 frt 50 kr. Kapható rózsa színben is.
Tlinsi amvnAT legfinomabb kfítőnlegess<g, te\'jesen ártalmatlan, fehér, créme é* \') UIHj witZptH r0EiJl szinekben kapható, egy doboz 60 kr.
Jliri~ fft/fcTiAr használatánál a fogsk tiszta feliér szint nyernek és minden száj-UIIÜ lUgpUI büz biztosan elűzetik, Egy doboz 50 kr.
Kaphat.; Jialus Regín orvoi leánya, készítőnél Budapesten Konbach-ntcza 6. Aahtár BodapeM<n T6rÖk Józtef győgytz- Király-ntcza. Nflrnda Katvani-utcza. Lneff illtat-¦z«r, Váczi-utcza (Nemzeti szálloda) Illatszertár Dorottyn-utcza (Magyar király szálloda) és a városi gyógyszertárban Városház-téren Hód MezÓ-Vasárhely. B-rnátzky Károly gyógyaz Szitnársi Dr. Lengyel Márton gysz. Kassán Uegay Gusztáv gyógyz Kecskemét Molnár János ?yógyi« Szegedek B/rcssy Károiy gyógyszerésznél. Pozsony: Heim és Merényi 3361 2-3 gyógy- a sit.-Ivánhoz.
pjfjf- Levélbeli rsndeléaek ntánWt mellett po&toaan és discratlól e>sköa«ltetn?k. <5>S
mm
ím
En, Csilliig Anna
185 ntni. faaiBZii óriási Loreiey-hajasraai.
melyet az általam [eltalált kenőcs 14 havi használata után nyertem, mely megakadályozza a bajklhullástés erősíti a bajbirt uraknál előaegit ogy teljes erít szakáinövést, rövid ideig való használat után a hajnak, valamint a szakáinak természetes szint éa sűrűséget kSlcaSnSz éa megóvja korai Bsiüléatől a legmagasabb koríg. Egy kBcsög ára 60 kr, l\' frt, 2 frt. Postával kttldéa naponkint a pénz előleges beküldése vagy posts-utánvétel mellett az egész világba.
Csillag és Társa
BUDAPEST, Klrálf-atcza 52-ik szám. Főraktár N.-Kaniz3án:
Práger Béla gyógysz. urnái.
IFJ. CSEMITS KAROÍ.Y ora-múvósz.
Arany- és ezüst- scliweiczi-zgebórák,
talamitit
Inga-, fn)l-, sálon- és éliresítő- órák DÚS RAKTÁRA
a város-templom átellenében, WAGNER-FÉLE HÁZ.
3359 2—10
.Ajánlja dúsan felszereit óraraktárát,
valamint
JA VITÓ-MÜTEEM ÉT. Postai megbízásokat gyorsan és pontosan eszközöl
Cs. tir. szaSaäalm. lypeiilis készítmény a száj- ésfoiat észszert ánolására
XJr. FABBH O. MI.
nt-bai M.kía etáitár ü Fellegének udvari fogorvosaiul, a becsületrend lovagja a\'.b
BÉCSBEN.
EUCALYPTUS-SZ/Ú-ESZENCZIA
írjsztrák-migyar szabadalom. — Parisban 1878 ban kitüntetve.
A legészsaerabb, tartalomdus (78%, hathatós alkatrészek) és •üsmert hygenikni szer a stáj ápolására, i kellemetlen szag legyőzésére, a fogak épségben tartására, svszer minden oyakbaj eltei. Igjn ajánlatos gyermekek siámára torokfiblögetésre iskola előtt éi után — A szabik desiiflc2lt!átárá nélkülözhetien. — Az orosz kormányt)! 1881 januír 23-án kelt f.31 sí" miniszteri rendelete szerint (orv. szak ) az udvari és más koródákban bevezettetett. Egy üveg ári 1 frt 20 kr. c é
Különleges szAjszappan „PURITAS."
Régóta hires és egyetlen, már \\z 1862 Londoni kiállításon az érdem-eremme: kitucttteit, mert leggyöngédebb és íeghatbatósb heszltmény a száj ápolására és a fogak jókarban tartására. — Egy dobsz ara t frt.
PURITAS-FOOKEFÉK Jótállás mellett.
Sajtolt puszpángfából és vegyéazetileg zsírtalanított törtéből. Egy darab 50 kr. Rakt minden gyógyszertárban és a bel- éa külföld minden híresebb iltatizertárában. Fő azétküldésí raktár :
Rsy Bécs, I. ker. lianerumarkí -i. szám. "W
3272 7-20
Alulírott, van szerencsém Nagy Kanizsa város ésvidéke t. közönségének b. tudomására hozni, miszerint (Takarékpénztár-utcza) Dr. SCBREYER-féle újonnan épült házban a mai kor igényeinek megjelelő
nyitottam.
Számos éven keresztül nagyobb bel- és külföldi városok-óan, n. m. Budapest, Bécs, Qrácz, München, Ulm, Stuttgart, Maincz- és Eeidlbergben szerzett tapasztalataimnálJogva, oly kedvező helyzetben vagyok, hogy szakmámba vágó megrendeléseiket a t. helybeli és vidéki n. é. közönség igényeinek teljesen meg lelelhetek.
Midőn a n. é közönség becses pártjogását kérném maradtam
Nagy-Kanizsa. 1888. június 16-án
alázatos szolgája
STEFANOVITS M.
Wajdits József könyvnyomdájából Nagy-Kanizsán.
NAlíY-KAMZSA. 1888. június 23-án.
25-ltt szám
I
I
Huszonhetedik é\\ folyam
Előfizetési ár
egész évre . . . 5- frt — — :é: évre . . . . 2 fr :V> kr negyedévre ... 1 íri Sín kr Egyet szám 10 kr
HIRDETÉS EK 8 hasábc- petitsorbau 7. másodszor minden további sorért 5 kr KY11TTÉRBEN petit soronként 10 krért Teletnek i-l Kincstári illeték minden egyes hirdetésért 30 kr. fizetendők.
ZALAI KÖZLŐIT.
|A lap szel
iszét illető közle-k-sztő*égh»z, |auyagi részét illető közlemények (pedig a Idadóbivaialbo* bérmentve intézendők : Kuay-Kanizsán takarékpénztári épülőt.
Bért
.[etieu levelek i gaiitarujik el.
. Kéziratok vissza nem küldetnek
uagy-kanizsiii „Kereskedelmi ]y,.rbankí. a „nagy-kanizmi önkéntes tűzoltó-egylet, a „nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület"j j "-
.nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet\', a „nagy-kanizsai tiszti-önsegélyző szövetkezet\', a „soproni kereskedelmi s iparkamara* nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Előfizetési felhívás j
„ZALAI KÖZLŐÉIT\'":
1S3S. évi július—deczeraberi folyamára.;
Midőn a f. évi második évne- j gyed vége felé s a féléves folyam, befejezéséhez közeledünk, tisztelet- i teljesen felkérjük lapunk t. közön-1 ségét, hogy az előfizetést mielőbb, megújítani szíveskedjék, nehogy a l rendes küldésben fennakadás történjék.
Ifjabb:1.:\', is meggyőződést szerez-betett a t. olvasó közönség, hogy hangzatos ígéretekkel nem él-ick. de törhetlen szilárd igyekezettel azon vagyunk, hogy a vidéki igényeknek megfelelően szerke-ztett lapot nynjt-sunk a bizalomért, melylyel évek hosszú során át megtiszteltettünk.
A lap kiállitására is élénk gond fordittatik s lehető figyelemmel kerül ki sajtó alól.
Előfizetési ár ; Jnlius áeczemberi félévre 2 frt 50 kr „ szept. évnegyedre i , 25 , melynek beküldése legczélszerübben postai utalványon eszközölhető a kiadó hivatalba, Wajdits József könyvkereskedésébe Nagy-Kanizsára czim- \' zatten. . . !
Hazafias tisztelettel
Szerkesztő és kiadó.
A legalkalmasabb iskolai jutalmak.
A tanév berekesztése alkalmából azt a helyes és méltánylandó szokást követik iskolai hatóságaink, hogy az év folyamán kiváló szorgalmat tanúsító tanulók közt jutalomtárgyakat osztanak szét. e tárgyak rendeltetése, hogy egyrészt a kitüntetett ambitióját, kielégítsék és további kitartásra sarkalják, másrészt pedig j társait haM>nló tör\' kvésre és nemes versenyre buzdítsák.
A jatalomtárgyak helyes meg-
választása azonban épp oly lényeges, mint maga a jutalmazás ténye s mi sem képes veszélyeztetni a kitűzött czé.t, miutha az isnolai érdemek elismerése oly alakban\' történik, mely az észszerű elvekkel ellenkezik s a mely talán az ellenkező eredményt képes előidézni, mint a melyet a kitüntetéssé! elérni szándékoztunk.
Egyes iskolákban ujabban azon eljárást követik, hogy a szorgalmas tanulóknak szánt jutalmakat postatakarékpénztári betét könyvecskék alakjában osztják szét. — Ez újítást a legmelegebben üdvözölhetjük. — Az ily posta\'akarékpénztári betét-köuyvecske a takarékosság erényének syráboiuma, s mi sem kiváuatosabb mint ez erényt már jókorán az ifjú ság lelkébe belecsepegtetni, s igy előkészíteni oly tulajdonság gyakorlására, melynek az életben kitűnő hasznát vehetik. Az iskolai takarékpénztárak létesítésének egyik fÓin-doka mindenütt azon törekvésben keresendő, hogy az ifjúság még az iskolában tanulja meg a takarékosságot ismerni és elsajátitaui ; s igy látjuk, hogy ez intézményt, mint a piida-gogiai rendszer egyik kiegészítő al katelemét tekintik és alkalmazzák. Vannak ugyan sokan, a kik részben az iskolai takarékpénztárak körül követett eljárásnál, részint mis okoknál fogva az intézményt nem tartják a helyes padagógiai elvekkel Összeegyeztethetőnek, de nem hiszszük, hogy még azok is megtámadni volnának hajlandók magát az elvet, t. i- a takarékossági szellem emelésének és fejlesztésének szüuségét. Az iskolai takarékpénztárak legnagyobb ellenségének se lehet kifogása az ellen,-ha iiy takarékpénztári könyvecske a tanév végón és az érdemek jutalmazása fejében adatik. Mert e betétkönyveiké nem pusztán jutalom, s pedig oly jutalom, mely n«ni töré-
keny játékszer, vagy üres tartalmú képeskönyv, hanem a reális élet oly tárgya, mely természeténél és tartalmánál fogva a jutalmazottra nézve valódi értéket képvisel, s mely felette alkalmas arra, hogy a jutal-i^azoít előtt megérzékitse a takarékosság eszméjét és e felett való komolyabb elmélkedésre és ennek alapján gyakorlatban való érvényesítésre rábírja, mert égészen biztosra vehető, hogy az ily jutalomban részesült tanuló gyarapítani, is fogja betétősz-szegét,
JB helyes szempontok vezérelték közoktatásügyi lelkes miniszterünket, midőn a közmunka- és közlekedésügyi miniszter ur Kezdeményezésére a magyar postatakarékpénztárra idejekorán felhívta a hatásköre alá tartozó nevelésügyi tényezők figyelmét s a midőn ujabban is az illetékes iskolai hatóságokat annak a czél-szerűségére figyelmeztette, hogy az iskolai jutalmakat lehetőleg posta-takarékpénztári beiét köny vecskék alakjában nyújtsák az arra érdemes tanulóknak. S hogy a miniszter ur üdvös inteutiói a gyakorlatban megvalósíthatók legyenek, a kir. postatakarékpénztár igazgatója külön rendeletben utasította a közvetítő postahivatalokat, mikép a kitűzött czél elérésében segédkezzenek. — Maga az" eljárás igen egyszerű. Az iskolai hatóság vagy tantestület által megbízott tanító a jutalmazásra szánt Összegeket a közvetítő hivatalnál már előzetesen lefizetvén, a bctétkönyíecs-kék ezen összegekről — mint eisö betétekről — a tanitó által kijelölt névre állíttatnak ki, a betétkönyvecskék törzs-és nyilatkozat lapjaiu azonban az aláírásra szánt hely üresen hagyatik. Az igy kiállított betétkönyvecskék az illetó tanítónak átvételt elismervény ellenében kiszolgáltatnak, — mely elismervényen minden egyes betétkönyvecske
száma, az első betét és a megjutalmazandó neve pontosan kitüntetendő. Az átvevő tanitó köteles azután gondoskodni arról, hogy a betétkönyvecskék törzs- és nyilatkozat-lapjai a jutalmazottak által akkor, a midőn azok nekik kézbesittetnek, aláírassanak s a személyazonosságra vonatkozó, esetleg még hiányzó adatok is kitöltessenek, mig a kivágott nyilatkozat-lapok az átvételi elismervény ellenében a közvetítő hivatalnak lesznek átszolgáltatandók.
Iiitni való, hogy a postatakarékpénztár szervezetébe nagyon is beilleszthető a betétköuyvecskék kiállításának ez a módja, mely egyszersmind czáfolatáulszo\'gálazon tévhitnek, mintha a postatakarék pénztáríWitézetbe való beléphetés felettébb meg volna nehezítve. Tekintve ezen körülményt s főleg a kitűzött nemes czélt, bízvást remélhető, hogy iskolai hatóságaink az ev folyamán magukat kitüntető \' növendékek szorgalmát már ez idén ] a posta takarék pénztári betétköny vees-, kék éW oly alkalomszerű, mint hasz-jnos a|^dékával fogják megjutalmazni
Tudnivalók.
— A jövedéki kihágások. A jövedéki kihágásokon tetten ért és letartóztatott egyéneknek a kir. járás biró sági fogházakba va\'ó befogadása tárgyában az igazságügyminiszter körrendeletet intézett hz összes hazai pénzügyigazgatóságokhoz és pénzügyőri biztosokhoz. E szerint a jövedéki kihágást elkövetett és tetten ért egyének letartóztatandók, ha állandó lakással, fekvő birtokkal vagy tisztességes keresettel nem bírnak. Ezek aztán a közigazgatási fogházakbi, vagy ahol ez nem lehetséges, a járásbirósági fogházakba kisérendők. Az illetékes pénzügyőri biztos tartozik 48 óra alatt letartóztatást; elrendelt végzést hozni s azt a közigazgatási tisztviselőnek, illetőleg a járástíírónak kézbesíteni. A letartóztatást megszüntetendő: a vizsgálat megejtése és a pénzbüntetés biztosítása után; ha a letartóztatás időtartama a szabadságvesztés büntetésnek azt a mértékét elérte, melyben a
letartóztatott egyén elmarasztalható. Mind" azokban az esetekbea, midőn jövedéki kihágással vádolt egyének letartóztat tatnak: a vizsgálat soron kivül és mielőbb megejtendő.
— A pécsi kiállítás, mely ez év őszén lesz, igen változatosnak és érdekesnek ígérkezik, a menynyiben az nemcsak általános mü-. ipar-, termény- és állatkiál-litás lesz, hanem fontos értekezletet is fognak ez alkalommal tartani. A kiállítás progra.nmja a következő: Augusztus 11-én d. e. 10 órakor ünnepies megnyitás. Augusztus 14 én a bíráló bizottság (jury) működésének megkezdése. Augusztus 14, 15, 16 án nyári gyümölcs- és konyhaker-. tészeti kiállítás. Augusztus 15-én hlloxera-ügyi kongresszus. Augusztus 19. 20, 21-én szarvasmarha- és juhkiállitás. Augusztus 22, 23, 24-én baromfi- és kutyakiállitás. Augusztus 24. 25, 26 án sertéskiállitás és gazdasági gépptóba. Augusztus 26, 27, 26-án lókiáliitás. Augusztus/2íS-án méhé,-szeti vándorülés. Szeptember 1. 2, 3-án őszi gyümölcskiállitás és gyümölcsészeti vándorülés. Szeptember 2-án d. u. ő órakor a jury Ítéleteinek kihirdetése. Szeptember 9-én d. u. 5 órakor a kiállítás ünnepies bezárása.
Az ennivaló gombákról.
(Folytatás.)
2. Császár-galócza (Amanita caesarea Scop., argómba.) lizen, már a régi rómaiaknál nagyrabecsült gomba Dél-Európában, névszerint Olaszországban gyakori; vidékünkön csak szórványosan fordul elő, de mégis általánosan ismeretes. Mérges rokoua, a légyölő galócza (Amanita\\ muscaria L.) bőven terem. Innen van, hogy évenként számos emberélet esik neki áldozatul." Megismerkedve e két gombával, nem kell attól tartanunk, hogy valaha egymással felcseréljük. Mind a két gomba tekintélyes
18S< angiiixta* i-2-íki uipilapokban olvasható, hogy egy bndape-ti lakos a subádban talált gombit hazAviréo. vacsorára meg-IO»frtte. A kik belŐ;e ettek, rövid időre súlyosan megbetegedtek 3 csak a meutók gyor-megjelené-ének volt tulajdoníthatí hagy a* egész család áldozata nem lett a gombamér-gezésnek. A „Pesté, Lloyd" szerint lógyölÜ gombát konstatál Uk.*Két más esetben mely hasonl.Sképen e nyáron a fővárosban tartant a go:nba nem volt megnevezve. Sajnos bogy ily alkommal a ves.élvt okozó gomfeiftj meghatározására több pond nem fordittatik
T á r 6 % a.
Levél Árpád öcsémhez.
Kdei öcsém Árpád! értem leveledből. Nősülni óhajtaís — se fontot érdekből • Tanácsomat kéred. — Mit mandjak egyebet. Kit megszeretsz, vedd cl, — de kikö-
[tok egyet: Sok-féle ; tudástól ne duzzadjon a nő, Mert szökő éret sem vársz, mégis megszökő.
Ismert: derék ifjn, a jó gazda vagy Árpád. Termelsz szikes buzit a sörszeszt hajtó árpát. Zabod jóvoltából tégy fakód vi.ii t.abb, Mint kéróvet szemben négy „szQperbebb\' [dáma;
Csűröd, ólad telve, marhádnak nincs párja; Agarad kövérebb, mint másnak vizslája. Cseléded boldogabb, mint Dabronczon mester Vig dslnk cseng-bong már hajnalba > még [esten.
S mind ez eredménye értelmes elmédnek; Mi jót meg titkon tesz szived érzelmének, Mely oly nemesen tud jutalmazni, adni, Hogy a szerényebb is kész azt elfogadni<x •S ki megteremtője vagy ennyi jólétitek i\\ Kgyeiiöl kizárt a megelégedésnek. Ölelve Uditö karjából, mert nincsen \\
Ittad tövisére, ki lágy mohát hintsen \\
Érzed ezt magad is, szived figyelmeztet S erősen bizonyit s mellett leveled. Kit megszeretsz, vedd el; ám de Ülőt [hozzád,
Ki\'melleit nem áll Eri fanyaru ,Guvernante." Kiválón kerüld a .Nagjais* növeldéset. M\' rt ba kebleden er utál ütni rését Tudákossigával s bizar eszméivel Józanságod ellen őrök-harezot mivel. Mert bár i merete csillagokig felér, Tudja, bol fakad a réz-, ezüst-, aranyér, Elinmétli népek vándorlását, harciát; Mi a képviselő?-! kik viszik a tárczát. Asztalodra kecsesei föld-abroszt w«ge*., 1-m-rtet öblöket, szorost, tengereket. Ma jarázza : delej-goz, villany erej«4. l\'üijü nyelvet) gagyog, te meg sem érted felét
: Jádzik fissre-viasza zongorán, csimbalmoti; ,S-Qperb" a uyereQben, .szQperbebb* a bakoej UüLÓbb a pi>s<rangnál, versenyző a jégen. Zola-Kock imádó már gyermek-évében. Egy pilUmásával fejtől-talpig felmér Nyolciad negyed vagy-e ? vagy egész gavallér. i)\'e e sok féleség pókhálói slalt Az él»t-bölcseség rügye nem fakadhat. Mint vízfejű" gyermek, gyámol nélkül szegény, loogvx esik-kél ntjában, alfelén. Hisz botlani chiccel szabad, as nrias, Üe takaritani az fád, s oly pórias Gaxdaszonykodás f a konyha művészetben, Hidd -1 öcsém igaz, olyan ismeretlen; * Sem tudja mire jó dézsa, szita, katlan. Ki a tyúkok hőse? - ~.kappan a kappan? Orra bnturg már a rántás illatától; Tepsihez kesztyűsen njnl; — s c»ak ngy iré-(fábal.
Bizony megjárnád, hisz többeken megesett;\' Izetlea kotyvalék járná, mint lc>esed ; SUUed fastös, égett; - tésztád ize-szaga Sotlós alól elcsent tojásra vallana. S ha munkásaidtól meetérsz forró délben, Pihenést remérTe^nod puha ölében. 0 akulcsljukon át áaitva mond .bonzsúr" S komomája ekkor még fráti közt bintur. S bár türelmed szála már szakadóban á\'l, Kis henyélod azítt BRipp"-el tovább babrál LEe>í Üged, mindent, vágyival rajongva; Ott, merre"" ábránd ok csábos álma vonja. Fény, ragyogás felé mint fölebb, magasbra Mig nem a ts i á m I a vész," karodba so-[dorja.
Telén a forróság, nyárban hideg rázza, ~ nem iogy szeszélye s migr*in;ének lása i többi, s a többi, hisz egész mivoltját tudaám leírni egy élten át.
Ilyerrneg se nézz, mert e szűk Manlicberes Világban ki ilyen .ezer mestert" szerez ; Mézes-heteiből, de korán felriad Az /átkozott zajra: „kiad többet, kiad?
Mindezek atán, hát tanácsom oda vág: Bátran megszerethetsz szőkét, akár barnát. Csak legyen, kit okos anyja péld-adisa Tanítgat: mi a n5 nemes hivatás*
Mo*t „szálem xlejkum" vigyázz az eszedre S ki a sárgarépát faragja hegyesre, A bülca természetre; s nem fajdal meg fejed. Éu pedig maradok jóakar.\'d, hived.
GUOTH GYULA.
- O X a. 1 r e.
(Elbeszélés.)
Irta: NYÁRI SÁNDOR. (Folytatás.)
— Ugyanezt kérdezhetném öntől, kedves Gaston. Én Berlinben lakom, s Tbiiriugia gyönyörű vidéke mindenesetre közelebb "esik hozzám, mint önhöz, Párisiéi ide nagy ut, s aztán ön nem is beszél németül. Hogyan boldogul a nyelvvel ?
— Tudja, hogy haragszom a németre; — viszonzáde azt mégis beismerem, ha kell, tud ö francziául is. S hogy miért vagyok itt? Megakartam nézni a Rajnát és Tbüringiát, mielőtt itt hagyom a vén Európát ?
— Hogyan, ön kivándorol ?
— KÍ. Látja, szeretem a szép vidéket, a tájat; de íme, itt vagyok a sírkertben a hova az előtt sohasem jártam. Az én lelkem már csak ide vágyódik, mert itt lel megnyugvást Egyarasznyi föld, a mily kicsi, mégis elég nagy volt, hogy magába temesse az én boldogságomat, pedig én azt végtelen nagynak képzeltem. Csalódtam. Vagy talán az óriási csapás alatt zsugorodod ös3ze oly parányira. Bármiként volt is, megtörtént Ne gondolja, hogy a vak ideálismus, vagy az örökké elcsépelt blazirtság az én vezérem; ma a materiá-lismus korszakát éljük, s talán épen az fáj, hogy e korban találtam egy lényt, aki "lelkének egész hevével szeretett; mert értette, fel bírta fogni szerelmem nagyságát
Szeretett önzetlenül, kazán. Ejh! — folytató azután mély sóhajjal s fájdalmasan — de hát Ő is megcsalt ! Meghalt. Itt hagyott I
Bámulva tekintettem barátomra. A viszontlátás Öröme a fagypontra szállt, helyt adott a fájdalmas érzelmeknek. Keserű pillantással tekintetUreám s aztán folytatta :
— Parisban nem volt maradásom mert ott porlik teteme. Ön bámul | ? Szo moru tény, amely nekem nem ad nyugtot; ü\'döz, mint a fúria s magam sem tudom, miért? Azután hol lakjain másutt Itt V e nép között ? Az angolokhoz menjek, vagy máshová ? Amerika a jelszavain, Japán, vagy China. Világrészek, tengerek válasz tanak el tőle, talán csillapul a fájdalom, talán megnyugszik a háborgó lélek, s fa Ián az üldözött test maga is. — Mióta C1 a i r e meghalt, magam is csak élő halott vagyok I
Gaston elhallgatott. Megfogtam kar ját, levezettem a lejtön, s a város felé mentünk. Szórakoztatni akariam kissé Gastont s oly helyet kerestem, hol alkalmasabban beszélgethettünk. A fájdalom a szabadba vágy, ott tágabb tere van. Áthaladtunk a kis városka csendes, tiszta utczáia ki, a másik oldalon a szabadba. A Saale folyam hömpölygetí itt zöldes habjait és átszeli a kövér rétet; e réten is egy emléktáblát láttunk, melynek felirata azt hirdeti, hogy Göthe e réten sétálva irta könyvecskéjébe, az e réten sétája közben fogamzott „Erikönig" czimü költeményét, mig a túlsó oldalról Wenigerjen a integet felénk barátságos kápolnájával, melyben Schiller kötötte meg a házasság frigyéi Hatalmas ivezetü
vashíd vezet áta Saale folyón, személyenként 3 fillért fizettünk az átbocsájtásért; vissza nem kell fizetni. Egy darabig a folyó partján mentünk, balról hagyva a városi lövöldét mig egy kanyarulatnál az ut egy sziklás hegyre vezetett, melynek magaslatán svájci vüla-stylben épült vendéglő díszeleg. Ef. a ,S op h ien-IIö he1-A nap lenyugvóban volt, már. az emeleten kiültünk a széles terraszr.i, hol langyos szellő hűsítette homlokunkat, mely a forró napban oly meleg volt
Az 18S5.«v tavaszán Parisban voltam Sajátságos időjárásunk volt. Az áprilisi napok oly melegek voltak, miot nálunk augusztusba n; az esték azonban mindinkább hűvösek voltak, ugy, hogy mig nappal közönséges xnyári ruhában jártunk-kel tünk, addig az esti órákban már téli kabátot kellett magunkra vennünk. Ami engem leginkább Parisba vonzott, az a L o u v re volt remek műkincseivel, nagyszerű mesteri festményeivel és világra szóló szobormüveivel. Időm legnagyobb részét e gyűjteményben töltöttem s csak délután 4 óra tájban hagytam el, hogy a Szajna partján, vagy a nagy Boulevardon sétáljak.
Egy meleg áprilisi délután otthagyva a Louvre-t czéltalanul sétáltam Paris utczáin, mig végre elértem a ,PIace de Ja Bastilleu-ig. Itt egy sajátszerű gondolat lepett meg, az emberek tömegébe vágyódtam, bele a nagy boulevardba. Itt kezdődik a „Boulevard Beaumar-chai s" s egy sorban követik egymást a boulevardok egészen a Madelain templomig, honnét balról fekszik a gyönyörű „Piacede U Concorde" s innét vezet az utahires bou-
HUSZONHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
JÚNIUS 23-ao.
pedig Szt-Márton környékén. A.kutatók jó minőségű petróleumra akadtak már s a helyszínén felállított raktárak tele vannak, de az anyag kiszivattyuzása sok pénzükbe kerül s a nyert mennyiség nem fizeti ki a költségeket. A főeret kutatják. Az a kérdés, a három társulat közül melyik lesz a szerencsésebb ? Az ott letelepedett angol és német munkavezetők állítása szerint csak idők kérdése, hogy a főforrásia bukkanjanak, tehát a munkát nem hagyják abba, sőt nagyobb és nagyobb munkaerővel fognak hozzá.
— Zala szánkói adminisztrátorrá Hajba Mihály taranyi plébános neveztetett ki.
— III. Frigyes német császár és porosz király, az emberiség láuglelkü boldogítója, a tudomány, művészet és a béke fenkölt bajnoka jun. 15-én délelőtt 11 óra 5 perczkor meghalt. Temetése kivá-nata szerint egyszerűen történt. A bon: czolás rákbajt derített ki. — Utóda elsőszülött fia, Ildik Vilmos lett vajha atyja lelkületével uralkodnék !
—Ritka vadász-zsákmány.Sümegh-azt a meglepő hirt irják lapunknak, hogy az istvándii és uzai pagonyban, Zaíamegyében, Eszterházy Pál gróf birtokán, Traub István, alerdész e hó 13 án öt darab erdei szalonkát lőtt. Miután ezek a ritka
maradnak nálunk, ha véletlenül utóiérte őket tavaszi vonulásukban a fé.-zkelési ösztön: ennélfogva könnyen lehetséges, hogy a szegény madarak ilyen kotlós párok voltak, a mi nem válnék az alerdész urnák nagy dicsőségére
A megyei közigazgatási bizottság júniusi ülésében Naj. -Kani/.sa város közönségének javára nyilatkozott a déli asuttársasággal folytatott útszakasz javítása, illetve jókarbani fentartása ügyében.
A zala-egerszegi polg. iskolával kapcsolatos közép kereskedelmi iskolában az érettségi, szóbeli závvizsiiálatok június 11-én tartattak meg. A kereskedelmi minisztérium részérő! Szász Róbert miniszteri titkár és Ferencz József rend. lovagja, a közoktatásügyi minisztérium részéről pedig dr. Ruzsicska Kálmán megyei tanfelügyelő voltak kiküldve. Az érettségi vizsgálatra az idén már hét tanuló bocsáttatott, kik közül egy jeles, 4 jó eredménynyel érettnek nyilváníttatott, kettő pedig a németnyelvből nem birván az előirt kötelmeknek megfelelni, két hóra visszauta-sittatott. Az érettségi vizsgálat tárgyát képezték: Magyarnyelv és irodalom; németnyelv és irodalom;keresk. számtan; keresk. könyvvitel; keresk. áruisrae; váltó és keresk. jog; nemzetgazdaság; keresk. történet, kapcsolatban a hazai és világtörténelemmel. Az érettségi vizsgálat után fél 3 órakor diszebédre gyűlt a tanári testület a miniszteri biztosokkai együtt a .. . . . , nZÖ\'dfa^ egvik nagytermében, hol aztán
Baro Hornig károly veszprémi | kedélyes fe!köszöntések közt pihenték ki \' a nap fáradalmait.
— Meleg hangú felhívást intézett a
nagyságú, kalapja piros, fehér foltokkal tarkázva, s ámbár a légyölő galócza jellemző szine a vérvörös, a császárgombáé a narancsvörös; e színek többféle árnyalatai annyira közelednek egymáshoz, hogy a biztos megkülönböztetésre nem nyújtanak mindig elegendő támaszpontot Továbbá mind a két gomba fejlődési folyamata olyan, mint a fent leirt gumós galóczáé\' tehát mind a kettőnek van fátyot-maradváuy^ a nyél alján, valamint kalapjaikon is. Az utóbbiról az eső és nedves fü olykor lemossa a rajtamaradt fehér foszlányokat, mint a gumós galócza kalapjáról. Mindkettő fehér gyűrűt visel a nyél felső részén. Ha a két gombát sértetlen állapotban, például termőhelyén, vizsgálhatjuk, akkor az egymástól külöraböző fátyol teljesen megbízható ismertető jeleket szolgáltat: A császár-galócza fátyola a tönk alját bő és vastag hártya-hüvely alakúban veszi körül egészen, a tégyölő galúuzán a fátyol csak gyürüaiaku pikkelyekben van hozzánőve. A tönk legalsó része a piaczra hozott császárgombáról mint sok más píaczi gombáról is hiányzik. Ez esetben a császárgombánál is legczél-szerübb a termői emezek színére figyelni. A császárgomba termölemezeí sárgák, a tégyölő gombáé fehérek. A sárgás-fehér színnel ne elégedjünk meg, hanem kell. hogy határozottan sárgák legyenek a lemezek. A császás gomba tönkje sárga, a légyolő gombáé pedig fehér. Legnagyobb az összetéveszt és veszélye a tégyölő gombának fejletlen korában, midőn a kalap karimája még nem vált el a tönktől. Ekkor hosszában ketté vágjuk s az így előtűnő tiszta fehér lemezek azonnal elárulják mérges természetét. A két gombafaj júliustól októberig terem: ekkor kell őket minden fejlődési stádiumban megszerezni s egymással összehasonlítani.
3, Szentgyörsygomba (Tricholoma í\'oinonae Leuz.) Alakjára a csiperkéhez hasonlít, de kisebb. Kalapja 2—7 cm. széles, kezdetben félgömb alakú, később majdnem lapos, közepén I cm. vastag : karimája befelé hajlott husa fehér. Lemezei fehéresek, vékonyak, s oly cyengék. hogy már érintéssel megsértetnek: szorosan állnak egymás meüett külömbözó hosszúságúak s a tönk felé lekerítvék. azaz nem érintik a tönköt egész szélességükkel, hanem csak egy kis fog segítségével állanak vele összeköttetésben. Tönkje 2—5 cm. hosszú, 1"5 cm. vastag. Gyűrűje vagy gúnyája nincs. Spórái fehérek. Fehér I gombának is mondják. Május kez.letéu! jelenik meg s csakis e hónapban találkozunk vele. Réteken s gyepes helyeken terem.
(Folyt köv.)
megyés püspök ur ó méltóságának conse-cratiójaés instalia\'iója szeptember 8 é
utcza déli oldalon (kovács műhely tulajdonosnak) oly kicsi helyisége van, hogy 3—4 kocsi darabokra szétszórva van az utczai járdán, számtalanszor az is megtörténik, hogy a lovakat vasalják a járda kellő közepén, nos! most tessék gondolkozni. Teleki-utczai lakósoknak, a kik jönnek, mennek, merre térjünk ki: azt is el-hiszszük, hogy a lek. rendörhivata! erről is fog gondoskodni.
— Meghívó. A „Magyar kereskedő ifjúság országos szövetsége," 1888. évi július hó S-án d. e. 9 órakor Kassán rendes közgyűlést tart Napirend: 1. Elnöki megnyitó. 2. Jegyző könyvhítelesi tők és három tagu számvizsgáló bizottmány kiküldése. 3. Választmányi jelentés. 4. Pénztári jelentés. 5. Száravizsgálók jelentése. G. Indítvány: Az „Orsz. Szövetség" feladatainak, a „Budapesti Kérkedő ifjak társulatára" való átruházása iránt 7. Indítványok, javaslatok. Megjegyzés. Eset leges indítványok 14 nappal előbb f „Szövetség" elnökségéhez írásban nyújtandók be. Egyletek, szabályos mandátummal ellátott felhatalmazott által gyakorolják szavazat jogukat és pedig anynyi sza-vazattal, a hány taggal tényleg beléptek a szövetségbe.
— Polgári iskolaügy. A nagymél-_ tóságuvallás- és közoktatási m.kir. minisz-
endégek "nyáron "át csak" elvétve I teriumnak 1888. évi június hó 1-én 21427 szám alatt kelt magas rendeletéhez ké pest a nagyméltóságú foldmivelés- iparés kereskedelemügyi m. kir. minisztérium által a gazdasági tanintézet t-k számára kiadandó s a jövő tanévre már életbe léptetendő uj szervezeti szabályok értelmé ben a polgári iskolák VI. osztályát jó sikerrel végzett tanulók a gazdasági tanintézetekbe felvehetők. -
— Csáktornyaváros elöljárósága következőleg választatott meg: Városbíró Pruszátz Alajos, helyettes biró Megla István, pénztárnok Deák József, gyám Bencsák Ferencz, tanácsosok Bernyák Ferencz, Neumann József, -ifj. Nóvák Ferencz, Sárossy László, ifj. Szeivert Antal és Tódor József.
— A perlaki plébánia javadalmát Varga János mura-szentmartoní plébános, ennek helyét pedig Kecskés Ferencz goricsáni h. plébános nyerte el.
— Beküldetett.Kivonata hadastyánegylet által 183S. évi június hó 19-én tartott választmányi ülésről fölvett jegyzőkönyvből : Mikolai István nagy-kanizsai lakos az alapszabályok 27. §-ába ütköző és a társadalmi tisztességei és az egylet érdekeivel össze nem egyeztethető magaviselete miatt az egyletből való kizárással büntettetett. Szeiiier Ferencz n.-kanizsai lakos ugyanaz alkalommal beads\'án bemondását ez elfogadtatott. Közzé teszi: Huck-stedt Gocsárd egyl. jegyző.
— Fürdőkből: A várasd-topliczai gyógyfürdőben juu. ltí-ig a 7 dik kimutatás szerint 1028 fürdővendég jelent tnej
nak Nagy-Kanizsán f. évi szeptember hónapban. Ugyanis a 48 ik gyalogezredhez tartozó összes tartalékosok, tudvalevőleg 4 ezer ember, behívatnak a Mannlicher-féle uj fegyverekkel való gyakorlatra A cursus í részre Oáztatik s igy egy-egy ezer ember vesz részt az o- gyakorlatokban. Pécsett és Kaposvárott .t í\'r júliusban meglesznek a gyakorlatok tartva.
— Uj nyigyar találmányról tesz említést Bálás Sándor a „Paks és vidéke" szerkesztője, hogy ott Dasinszky József egy különleges pergament talált fel, mely a pécsi kiállításnak specziálitása lesz. Alkalmas oklevelekre s egyéb oly szerződésekre, melyekre ereje kihat a jövőre is. Ajánljuk az érdekelteknek. Bövebbi értesítéssel feutaevezett szerkesztőtársunk szívesen szolgál.
— Ann&lzer Henrik arany- és ezüst műves Sugár-ut Babochay-féie házban lévő üzletét nagyobbította, hoiís mindenféle arany- és ezüst" ékszerek jutányos áron kaphatók, Yal mint javításokat is pontosan és gyorsan eszközöl. Különbeu felhívjuk lapunk mai számában közzétett hirdeiésé-re olvasóink szives figyelmét.
Túlfizetés után visszatéri tett frt kr kamarai illetékek . . 4 277a Az orsz. sajt- és vaj-szövetkezetnél jegyzett két részvényre 50 — Összesen : 12093 95 Va Pénztári maradvány 1887. évvégével ...... 178G0 97
Sopron, 1888. május hó 16-án.
A kerületi kereskedelmi és ipárka -
Jen lesz. I uspoki jo>zágkormáoyzónak. bpestl szállodások-, vendéglősök, és korcs-Reinprecht Antal, püspöki_ ügyvivőnek dr. ; IIlárosok ipartársulatának választmánya,
bzivak imre országgyűlési képviselő lett nijnt a vendéglősök országos szövetségé-[érkezése- és elindulásakor. Omnibusdij könyvet írjon. — Egy brunni fogházfel o méltósága által kinevezve. ¦ nek végrehajtó bizottsága a hazai összes [ személyenkint 1—2 személyre 4 frt, 3 ügyelő testéhői 22 év után most vették ki
— Megyei r. h. Az alsó-lendvai önk. tűzoltó egylet június 1 én tombolával egybekötött tánczvigalmat rendez. — Bottornyán egy uÖ leaderlevélfözettelinérgezte meg magát. — A Keszthely szentgyörgyi vasúttársaság részvényesei ina Keszthelyen közgyűlést tartanak. — Olíár vidékén nagy jégeső pusztított — Fityeházán csinos iskolaházat építtetett a község. — A tapolczai tűzoltók tavaszi mulatsága 90 frt tiszta jövedelmet eredményezett. — Bajosán tüz volt sikerült jó korán eloltani.—-Kottoriban özv. Krisztyán Jánosné sziu-igazg. alatt magyar színészek működnek.
— Hazai r. h. A bp.\'sti nyomdászok jun. 24 én Guttenberg-ünnepélyt rendeznek. — A képviselőház működése októberig elnapoltatott — Szegedről a Tisza rendkívüli halboségéröl irnak. — A sege: vári Petőfi emiékre eddig 3881 frt gyűlt be. — Kaposvárott a fekete himlő jár-ványszerüleg lépett fel. — A ,-zombathe-lyi régészeti egylet évi rendes közgyűlése jun. 24-én lesz. — Sopron megyei Torma falu leégett — CsÖköly község jegyzőjévé Füzesi Lajos szolgabirósági irnok választatott meg. — Az osztrák-magyar kormány négyszázezer méter sebkötö szövetet rendelt Galicziába. — Bakonyban kőszéntelepre bukkantak. — Erkel Ferencz jubileuma nov. 7 —9-én tartatik meg. — A lovasság számára kétféle uj találmányú fegyver fogadtatott eí t i. egy revolver és egy ismétlő karabély. — Kremzir Károly gazdag gyáros Barcson meghalt.
— Külföldi r. h. Frankfurtban törvényszék elválásra Ítélt egy házaspárt mert a nő nem tud főzni. — Mezopotaniá-ban 1300 tagból álló zarándokcsapat ve
Balaton-Füreden pedig a 2-dik kimutatási szett el a viharban. — Boszniába a trón-szerint jun. lG-ik 134, folyószámban 255.! Örököspárt nagy ünnepélyességgel fogad Társas-és bérkocsik közlekednek Vesz-\'ták. — Mackenziet felszólította az uj prém és B.-Föred között minden vonat német császár, hogy atyja betegségéről
A budapesti értéktőzsdéről.
— A „Magyar Mercur" heti ttid-\'-sitáíit. —
Csak rövid időre voltak & tSzadík megingatva, mikor a mult bét elojén bizonyossá vált, hogy Frigyes császár napjai meg vannak számlálva A mikor aztán pénteken délben örökre lezárta szemeit a neme* császár, » tőzsdén emelkedni kezdtek az árak. A tózade számokban beszél és azt a beszédet érteni kell. ha helyes Ítéletet akarunk mondani. A sdét képezd kereskedők ezreinek érzelmei nézetet nem elegendők az árak fejlődésének meghatározásánál. Az árak függetlenül a személyektől, a természete* törvények logikája szerint fejlődnek. A tőzsde programmja a béke épek jóléte ós ezek a szempantok adják meg az árak alakulásának irányát. Ezért nem lehetett Frigyes csásaár mindenki által mélyen fájlalt halálának mélyebb hatása az árak alakulására. Hónapok óta voltak a pisezok e szórnom végre előkészítve és ennek következtében tartósan bizonytalan volt a mozgalom. Egy pillanatra megrezdült a tőzsde, de a száraz logika ciakhamar kifejezést nyert a számokban. Kémetország külpolitikai viszonyaiban nem fog változás beállani. Aj ifjú császárnak csak ugy lesz törekvése a béke fentartian, t höslelku atyjának volt. A míg Bismarck herczeg él biztk a tózide a béke feutartási-ban éi ezt a bizalmát az árfolyamokban fejezi ki. Járadékok folytonosan és gyorsan emelkednek. A pénz olcsó, az állam pé\'osvisxo-nyai kiél égitők ¦ a járadékok mégis nagyobb kamatot hajtanak, mint a takarékpénztár; ez természetellenes, tehát a járadéknak emelkedni kell.
Bankrészvények folytonosan javulnak, különösen a két hitelrészvény emelkedik tartósan és rohamosan. Közlekedési vállalatok észvényei közül a magyar garaotirozott vas-itak részvényei kissé csökkent-k, mert a vasutak igazgatóságat és a közlekedési miniszter között nézeteltérés mertlt fel.
Iparvállalati értékekben javult a hangalat. Sorsjegyek kedveltek és ismét javulnak. Va uták és érczváltók változatlanok.
vendéglősekhez a tömörülésre, a találkozásra; hazánkban 20 ezer korcsmáros va és az egyesület csak 454 taggal bir.
személyre 4 frt
! személyre 4 frt 50 kr, 4 személyre 6 frt a königrittzi golyót — Pyrker László egri 1 — Említettük mult számunkban, érsek hamvai föléLillienfeldensirkápolnát (hogy a nagv-kanizsai fógymnásiumban emeltek. — Románia királynéjának „Erdei kához Ect harmadik hníWvti i".tr«laf\'l t ~-\\ . zaa"e?erSze5Í ügyvédi kamara érettségi vizsgát tett társak 10 év utáni islíkeztH cvid ?0^ nul^a aSáti t mé u\\SPtf* h°& dr ^\' találkozásra összejöttek, mint utólag érte-
elkezdi revid uto múlva a kutatást még neszKaim** u.yvéd Nagy-Kanizsa szék-; salunk, 187S-ban 26-án voltak, azóta 4 .-.helyivel ezen kamara üg}Tednajstromába;elhalt, 22-ből 10 jelent meg és pedig
— Petróleum-kutatók HurakÖz-b?n. A fúrás Szelniczán és Pekleniczán egyaránt serényen folyik Pekleniczán legközelebb gőzgépeket használnak a mun-
logni erdőbe. A nappali órák ilyenkor szé- -J^fV-A reJe? képzettségű fiatal ügy-! BatoAndrás\'káVlá^
an ; ilyenkor fejlődik a nappali ] J * ukartíkPenztan épületben irévy József ügyvéd Bpesten, Filipics Jó-
_ i. „,, * ¦ u\\ uotta meg. - : .... .....
n. ki a messze keletről kerültem
^zsef h. plébános Perlakon, Kíntly György\'i^S9."> 188 sz. Parisba, 4v. a nagy forgalom iSa/án me"le- , - , • * mele"e°b évszak beköizön- szabari plébános, Méhes Kálmán káplán pett; a/ényes fogatok egymást követték T- ."KSX hogy a Szentbékíllia, dr. Rátz Kálmán kanizsa-;
^ajrottoir tele volt járó-kelőkkel, az njsáel SST\'mJl!• "„T?.! T" városi orvos\' Rózsavölgyi Antal tanács •,» kam árusok ordítozva kínálták a„Gil Blas-f •-•.........\'
dalok" cz. költeményeit a franczia akade mia a nagy aranyéremmel tüntette ki. — Salzburgban a napokban nó esett. — Edison egy laboratóriumot építtetett, mely 180 ezer dollárba került.
„Kigaré-.-t, „Petit Journal"-t a „RepubliqueFrari caise\'-t s más la-pokat, amott egy. vén anyóka kínálja az édességekét és nyalánkságokat, melyeknek a párisi nagy barátja s mit rövidesen az idegen is megszeret, amott pedig költői rendetlenségben tartott sürü fekete hajfonatokkal, égő mély fekete szemekkel a\' esdő
üiiil: a háztulajdonosok jegvz6 Budapesten, Samu József benczés
tézkedése, mely
kötelezve vannak a házaik elött\'elvonuló S\'GíSr^ Stötaira^B Üméd járda megontoztetesere, sz.gornan végre- Bpesten, Szmodics Vidor főispáni titkár A magujlk tavat czélo—- .........
intézkedé
KIMUTATÁSA
&S7. évi tény leleges bevételei nek és kiadásainak.
Bevétel:
hajtassák, A maguflk javát czélozza ez Zalában.\'Elhatározták, hogy 10 év muiva Pénztári maradvány 18S6. év elvárható tehát, hogy a ház- ismét összeifmnek R,„l»„esen. !
, , . , , ismét összejönnek Budapesten. ............
tulajdonosok. e kötelességüket teljesítsék,] _ Dr. Mftyer pUncz gvakorló I?etek .b,í°.
rendőrségünktől pedig, hogy a vonakodok orvos Nagy-Kanizsára érkezett hallomás Kamaí f!^fn ^e,he,>\'e" ellenében kellő erelylyel járjon el. j S7«Hnt kR,tAri.í„,v.t u. {••.*_ l zett tőkék után
Közlekedés a Balatonon.
tekintettel királyi ibo\'lvacsokrait ketejtó^yiqák Balatonfüredről: Miután ¦ a balatoni gőzhajózási táisulathajójáratait ez -évadra megszüntette, a "Stefánia yacht egylet elhatározta, hogy egy nagy kabinérve a forróság és szomjúság bekergetett ell-átbU fog Siófok és Füred a „Caffée M azarin"-ba, mely előtt az\' ífe?0^.\'}1V* őra-
egy chiecés leányka, a boule\'vardi élet typikus alakja.
A „Boulevard Poissenire\'
szerint közkórházunk alorvosa lesz. Cd-Mai|vözöljük!
Mnra-Kereszturban az, iskolás
frt kr 13250 43 Vs 16155 89l/3
103 —
balatoni gőzhajózási táisulat hajójáratait\'gyermekek nyári mulatsága igen szépen 1 \'"\' \'sikerült, mely legnagyobb részben Dobor
István kir. postamester érdeme, de hogy a horvát ajkú gyermekek a magyar dalokat
»a, mely előtt az utczai teraszszon fehér márványasztaloknál ültek a vendégek; sütkéreztek a napon a nézték a boulevard tarka képét. Persze, hogy e forgalom épenséggel semmi az éjjeli forgalom nagyságához, képest midőn különösen a színház után valódi népvándorlás szemtanúi lehetünk.
Künn nem kaptam már helyet bennt ültem le egy nyitott ablak fülkéjében. A A pinczér meghozta az „Absyn thet", a virágárus leány t.at Sou ért nyakamba akasztotta az ibolyacsokrot (Parisban virágot viselnek a gomblyukban) s aztán a F i g a r órjjan olvasni kezdtem M a 1 o t Hector ésBlavet egy-egy szellemes csevegését.
(.Folyt köv.)
kor indul Siófokról Balatonfüredre és ! rendkívüli szélcsend kivételével V/2 óra \' alatt teszi meg az utat.
— Azala-egerázegi törvényszék egy régi honvédet idézett meg a napokban. Egy embert, a ki a szabadságharcz mozgalmaiban tünt el nyomtalanul s azóta nem merült fel seholsem. A kik érdeklődnek még iránta azt hiszik, hogy az isa-szegi ütközetben esett el, ott temették el névtelenül a többiekkel s elestét akkor hitelesen megállapítani nem lehetett Bo-rosuyák Istvánnak -hívják az eltűnt honvédet, 1823-ban született Szt-Erzsébet zalamegyei községben. Ha a törvényes határidőn belül nem jelentkezik, halottnak nyilvánítják.
— Beküldetett. A járókelőknek sokszor megvannak az akadályai: & Teleki-
, A kamarahelyiség egy részének
! albérlete fejében . . . 250 —
Védj egy lajstromási díj fejében 55 60
Visszafizetett előlegek . . 160 — Összesen : 29954 93 Kiadás:
oly szépenénekelték.azmegSzÖke Kálmán Lakbér a kamara helyiségeért 1030 — tanítónak válik dicséretére. A mulatság az Évi fizetések, lakpénzek és
apátsági erdőben folyt le. V napidijakra..... 6378 02
— SaJssy Amadé jeles franczia iró Irodaszerekre ...... 263 49
samagyar-nemzetjóbarátja,Párisi magyar Nyomtatványokra . . ... . 634 82
értesitőt" ioditott meg, melynek első szá- Könyvek, hírlapok s könyvkötő-mát hozzánk is beküldé. Czélja, hogy a két\' munkákra....... 284 46
nemzet közvetlenül, nyerjen politikai és Fűtésre ....... 205 50
társadalmi élete köréből igaz magyar és Világításra....... 24 61
valódi franczia benyomásokat Mennyi fél- Póstabérre....... 100 —
reértés, nehézség és veszély volnának Járulék a nyugdijalaphoz. . . 488 80 elkerülhetők, ha a népek egymást jobban 1 B kereskedelmi és ipar
tanulnák megismerni. A vállalatot hazafias ! iskolákhoz...... 700 —
örömmel üdvözöljük! ! Ösztöndíj iparos szakoktatást
— Az irók és művészek társasága-1 hallgatóknak..... 290
nak dunántúli kirándulása elmaradt s igy! utazási költségekre . . . . 212 55
a városunkban alakult elfogadó s rendező Hírlapi hirdetésekre .... 408 26
bizottság további Összehívása s működése! E\'Öre nem látható kiadásokra . 332 16
tárgytalanná vált Fizetés előlegekre ....--
— Érdekes hadgyakorlatok tartat-] Adólajstromok másolatáért . . 587 01
Közgazdaság.
— Az adriai biztosító társulat
mult hó 30-án tartotta Triesztben közgyűlését s egyúttal 50 évi fennállásának ünnepélyét, melyben több kitűnőségen kivül a társulat magyarországi osztálya intézője báró Podmaníczky Frigyes valós, belső titkos tanácsos és országgyűlési képviselő is részt vett. — Hazánk lakossága méltó érdeklődéssel viseltetik ezen társulat iránt, mert azon társaságok egyikéhez tartozik, melyek a nemzetgazdaságilag oly felette fontos és üdvös biztosítási intézményt hazánkban meghonosították és terjesztették. Az Adriai biztosító társulat öt évtized óta működik hazánkban s mikénti működése jellemzéséül elég felhoznunk, hogy kezdettől fogva mindvégig a nagyközönség meleg rokonszenvében és pártfogásában részesült. Ennek természetes következményeként a társulat mindinkább gyarapodott fejlődött, ugy, hogy mostanság az osítrák-magyar monarchia egyik legnagyobb és legtekintélyesebb intézetéhez tartozik. A társulat jelenleg élén álló vezérférfiai pedig biztosítékot nyújtanak arra nézve, hogy a társulat ezentúl is megfogja tartani azon állást, melyet magának pontossága, lelkiismeretessége és igazságossága által kivívni tu dott. — Átársulat 1887. évi zárszámadásai és mérlegeiből a következő foutosabb adatokat veszszük ki: az éleiosztálybao 1887. évben kötött töke biztosítások ösz-szege 9.657,496 frt, a kötött járadék biztositások összege pedig 33.037 frtot tett. Az életbiztosítási állomány az \'év végével 45.555,050 frtra rugó töke és 12Ű.S03 frtra rugó járadékbiztosítást mutat fel. Ennélfogva a tökebiztositásnál 3.750.2S6 frt a járadékbiztosításnál pedig 28.717 frt gyarapodás mutatkozik. A díjbevétel ezen osztályban 2.082,231 frtot tett tehát meghaladta a mult évit 32G.274 forinttal. Halál- és életesetek után 831.815 forint fizettetett ki s ezenkívül 223.206 forint rezerváltatott Ezen osztálybeli díjtartalék 9,043,103 irtodért el, a tavalyihoz képest 887.887 frt emelkedést mutat fel. Az elemi biztositásoknáladijbevételS.015,810 forintot tett; vizbiztositásokért kiadatott .280,539 forint károkért kifizettetett .939,822 frt, ebből 2.324,105 frt a viz-biztositásokra esett — Ezenkívül függő károk számára rezerválni kelletett 211.296 frtot A díjtartalék a társulat saját számlájára 1.477 012 frt tett a tüz és 10.829 frtot a szállítási osztályban. A jégbiztosítás 450.000 frtot tevő különdíj tártai ék változatlanul maradt Az időbeli dijak tár-czája 18.606,845 frtra emelkedett. A társulat által fennálása óta kifizetett károk összege kerek* 141 millió frtot tesz. Az összmérleg 292.391 frt 08 kr nyereséget mutat fel; ebből a társulat 50-ik évfordulója alkalmából 10.000 frttal a társulati hivatalnokok takarék- és ellátási pénztár részeittetett, a többi pedig részvényenkénti 52 frt osztalékra fordittatik. A társulat tartalékai 1887. év végével tettek
ZALAI KÖZLÖNY
JÚNIUS 23 án.
(a 4 millió frt részvénytökén kivül? melyre 1.600.000-frt befizettetett,) 11 \'/a millió forintot. :
— Küzdelem a létért Ezrekre megy azon betegek és szenvedők száma, kik a „Warner-féle Safe Cura használata folytán ismét visszanyerték drága kincsü-1 ket. egészségüket — bizony tény az, hogy nagyon nehezen adjuk rá magunkat betegeskedés esetén arra, hogy egy ok gyógyszert használjunk, melyet nem ismerünk — de végre is próbát kell tenni, meg fogunk győződni arról, hogy a Warner-féle Saffe (Jurának csakugyan óriási gyógyhatása van minden betegség ellen. Obermayer Adolf ur, ki ép most gyógyult meg a Warner-féle Saffe Cura használata után. irja a következőket: „Tekiutetességednek nem mulaszthatom eí a leghálásabb köszönetemet kinyilatkoztatni arra nézve, hogy uekem a hires BWarter-féle Saffe Curá-ból küldött összegen 2 üvegei használtam el és most e hosszú éveken keresztül szenvedett betegségtől teljesen ment vagyok."
E kitűnő gyógyszer kapható Nagy-Kanizsán Práger Béla és Iielus Lajos urak gyógytárában. Ára 2 frt 80 kr. fő szélküldési raktár „Kienhern Apotheke" (M. Fanta) in Prag.
— Utazni szándékozók szíves figyelmébe! Felényire leszállított menet-áru jegyekkel utazható Nagy-Kanizsáról Bécs-, Fiúmé-, Trieszt- és Velenczébe. — Kzen kéjvonatokat a bécsi Schröck! I ső utazási irodájs rendezi. Indul N.-Kanizsá-ról Bécsbe június 29-én 12 óra lő percz-kor. II. osztály 10 frt 30 kr. III. osztály 7 frt Trieszt-, Fiume- és Velenczébe indul 5 óra 28 perez (reggel.) Menet árak Fiume vagy Triesztbe II. oszt. 14 frt 50 kr. III. oszt. 10 frt 40 kr. Velenczébe II. oszt. 17 frt 50 kr, III. oszt. 12 frt 40 kr. A je-yek oda- és visszautazásra érvényesek. Böveb bet a falragaszok.
— H. F. Leveliinkben "a késedelmezés okát megittuk.
— Ny. Ai nj vállalat érdekébeoi válaato-dat mir-lobb kérjök.
— Sz. I Örvendünk.
— K. P. TAz eU5 szerelem* bpazílyt Ur talmazo számok teljes példánya nincs mái me;. A szerkesztőségben van ugyan egy heko tett teljes évi példány, de az nem eladó. S miután gyakorta szílkteg van rá, ki .cm kfal CionGzhftS
— „Villámok" gyengék a köziéire
Oy A. N\'agy-K5r5s Köszönettel vettük, a oerét azonnal u-egkflldottOk.
V. B Válaszodat megkaptuk. F.gyelSre nem határozhatunk.
— S A. Paris Lapunk rendesen küldetik, a válásit levelünkre mielőbb kérjük. Üdvözlet !
— P. K A ciikk politikai •- : ••• :f s igy nem közölhetjük Mi n 3 császár szoret-¦ változtatására semmi befolyással cwn lehetünk. VaklÖTéa, tinta és papirfogyazá* tás b z m 1 Küldje illeiékesbnek
— Balaton .Farod. Köszönettel fogantuk, az írók és roGvé«ek iá. aaaáginak kirándulása elmaradván, igérelünket nem teljsitbetjttk.
Ny S. Héc«. Soperrevisiót csak as küldhetünk, ba egy ivre való szedés együtt lesz.
Felelős szerkesztő és kiadó: BÁTOR FI LAJOS.
A szerkesztővel értekezhetni naponta déli 1—3 óra közt I*ká*án Arany János ntrz-t 4 sz.
Laptulajdonos : W A J. ü IT S J G Z S E F.
A radeini savanynvjj a világon az egyetlen ásváayviz, ameiy jelentékeny meoyiségü lithiumottartalm&z s így köszvény, ve^ehagyhólyag, bajoknál mint még egyedüli gyógyszer alkalmazható. Jelentékeny szénsav ésnatrinm tartalma miatt külöuös rn ajánlható pyomorbajoknál, az aranycrnál, burutokn*!, nyálkasodásnál s Q sápkórndl. — A racaíni vaifürdÖk tgeo ".nlhatok a vérszegénységnél, n8i-be-
Q tegségekcíl
g Hí KADElNjSSS: 8
— Ifjúsági gyermeklap. Dolinay Gyula „Hasznos Mulattató" czimü itju-sági gyermek lapja inak utóbbi füzetei beküldettek szerkesztőségünkhöz. E lap már 10 év óta áll fenn, pompás közleményeiben, szép képeiben a serdülő fiuk és leányok egyaránt örömüket találhatják. Melegen ajánljuk. Megjelenik szép, diszes kiállításban egy féí iv külön melléklettel havonkint kétszer. Előfizetési ára: negyedévre 1 irt, félévre 2 frt. A közeledő uj félévvel uj lapszámozással uj kötet kezdődik.
— Ifjn leányoknak. Dolinay Gyula másik vállalatát a „Lányok Lapját" is vettük. Fiatal lányok számára van szerkesztve s már 14 éve, hogy teljesiti szép feladatát. Számos jeles irónö támogatja, kiállítása fényes. Megjelenik képmelléklet s külön téliv melléklettel havonkint kétszer. Ajánljuk a müveit szülőknek. E lapban a legbiztosabb tanácsadót és oktatót adják féltett kincsük, ifjú leányuk mellé. A közeledő uj félévvel uj kötet kezdődik : előfizetési ára: negyedévre 1 frt, félévre 2 fr:. Kiadóhivatal Budapesten, Kecskeméti u. 13. sz._
— Az „Eredeti Magyar Daltár" í.enei folyóirat 6-ik száma változatos és gazdag tartalommal jelent meg. Hoós János dévai áll. tan. képezdei zenetanár szerkesztésében. — Van a füzetben: 4 eredeti népdal. Szabados Géza, Dr. Angyal Armandt. Szt Gály Gyula és Hoós Jánostól. Van azonkívül egy műdal Kereszty Istvántól és egy ballada Gaál Ferencztöí, Jakab Ödön „/.úg a tenger" czimü költeményére. A melléklet Lavotia János „indulás Pannóniába" czimü örökbecsű szerzeményét adja Zsadáoyi Armandt kitűnő hegedű átiratában. Az idei évfolyam eddig megjelent 6 füzete tartalmazott összesen 40 eredeti dalt énekre és zongorára, 13 gyermekdalt és 3 hallgató magyart. Ösz-szesen tehát 02 darab szerzeményt, mely 2 frtig megrendelhető a szerkesztőségnél, s ugyanott a 2-dik felévre előfizethetni 2 írttal. Ez érdekes és hézagpótló folyóira tot melegen ajánljuk olvasóinknak.
taták, hutry » szénsavas üthium a bugy- ft savas válmáoyokra a legnagyobb oldó y képességgel bir, a\'mi me:b tt a radaini-Q
bizonj"»..".. fs ngyen és bér- . v anynvjz Q
zzel tett kísérletek is Felvilágosítások i m< ntve adatnak a rái
igazgatására által Stájerország. *
Főraktár Nagy-Kanizwtn MARTON és v és HUEER uraknál. 3364 Q
Kapható, minden savanyúvíz kercskbe;
oooooooooooooo
•)E rovat alatt közlöttekért nem váll ni felelőséget a szerk
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. tőrvényszék telekkönyvi hatósága részéről közhírré tétetik, hogy dr. Fülöp Kázmér végrehaj -
j tatónak Tóth Miklós végrehajtást szenve-
I do sormásí lakos elleni 58 frt töke, 4S frt után 1887. évi június 2-tŐl járó 8% kamatai 5 frt 95 kr per, 9 frt 50 kr jelenlegi s még fölmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fentnevezett kir. törvszék területéhez tartozó sormási 301. sz. tjkvben A.I. 1 —2. sorsz. a. Tóth Miklós tulajdonául bejegyzett s 440 frtra becsült ingatlan a sormási 263. sz. tjkvben A 1. 1—5., 7—22. hrsz. a. ingatlanoknak Tóth Miklóst illető s 872 frtra becsült felerésze 1888. évi július hó 3-án d. 10 órakor Sormás község házánál megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár. Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10%-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
I Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, mé^ pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó l hó-
;nap alatt, — a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, — a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt. — minden egyes részlet után az árverés napjától számítandó 6%
; kamatokkal együtt az árverési feltétel-ik-ben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságnál 1888. évi febr. hó 25. napján. Gr. HUGONNAY.
¦3371 1—1. kirendelt kir. tszéki bíró.
Ki nyert?
Húzás június 9-én. Bécs: 87 20 8 79
Grá\'cz: 3 GG 81 39
Temesvár: 8157 11
Iluzás június 13-án. Brönn: 13 83 44
Hu?.ás június .6-án: Bud .pest: 20 37 3 Lincz: 17 29 47
Tiieszt: 34 74 47
2356 tkv. 1888.
16 M
13 34
1 55. G4 16. 65 19.
Szerk. Üzenet.
— \\V. 0. Stives köszönettel v. ttük az érte sitéseket, .csakhogy már későn érkeztek. Lapunk púi.tekén délben záratik Jövőre csütörtökön feladni kérjük
— Qj, és L. A lap ttgybeni reclamatiók Wajd.ts nr kfinyTk<reskedá>éh*z intézendók ; ott Tju a ki*dubivatzl.
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. trvszék telekkönyvi oszt részéről közhirré tétetik, hogy a kir. kincstár végrehaj\'atónak özv. Pintér ( Antalné. mint kiskorú Pintér István, Jó-j zsef. Mátyás, Ferencz, Orsolya, Mari és Éva t t gyámja végrehajtást szenvedő jturcsiscsei lakos elleni 91 frt 49 kr. tőke, \'46 fttután 1886. január 1-től járó 6% | kamatai, 8 frt 65 kr végrehajtáskérelmi, 6 frt 85 kr korább árverési, 3 frt 70 kr. je-. lenlegi s még felmerülendő költségek iránti j végrehajtási ügyében a fentnevezett kir. t törvszék területéhez tartozó rátkai 614. \' tjkvben A f 673. hrsz. a Pintér István, József. Mátyás, Ferenc?, Orsolya, Mária és Éva kiskorúak :ulajdonául bejegyzett \' váltságköteles 508 frtra becsült ingatlan-a C. 2. alatt özv. Piotér Antalné javára be-keblezett holtiglani haszonélvezeti, szol-
galmi jog épségben hagyásával 1888. évi július hó 9-én d. e. 10 órakor Rátka község házánál megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ára fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánok tartoznak a becsár 10% át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, még pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 1 hónap alatt, a másodikat ugyanat ól 2 hónap alatt, — a harmadikat ugyanétól 3 hónap alatt, — minden egyes részlet után az árverés napjától számítandó 6% kamatokkal együtt az árverési feltételekben nieghaiározott helyen és módozatok sze ríni lefizetni.
Kelt X.-Kanizsáo, a kir. tszék, min: telekkönyvi hatóságnál 1SS8. évi ápri! hó 7. napján. Gr. HUGONNAY
3373 1 — 1. kirendelt kir. tszéki biró.
3178./1888.
Árverési hirdetmény.
Aiuürt kiküldött végrehajtó az 1881\' évi LX. t. cz. 102. §-a értelmében ezennel közhirré teszi, hogy a n.-kanizsai kir. járásbíróság azon számú végzése által P. H. Mayfar*h bécsi czég végrehajtató javára Fülöp György kis radai lakos ellen 310 frt töke, enLsk 1887. évi november hó 11. napjától számítandó 6° 0 kamatai és eddig összesen 31 frt 40 kr petköltség követelés erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával bíróilag lefoglak és 390 frtra becsült 2 piros ló, 2 ökör tinó, 2 tehén, 1 kocsi és 1 cséplőgépből álló ingóságok nyilvános árverés utján eladatnak.
Mely árverésneka 3178.sz. 188S. kiküldést rendelő végzés folytán a helyszínén, vagyis Kis-Radán alperes lakásán leendő eszközlésére I888-ik évi június hó 30-ik napjának d. e. 10 órája határidőül kitüzetik és ahoz a venni szándékozik ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok ezen árverésen az 1881. évi LX. t. cz. 107. §-a értelmében a lectöbbet Ígérőnek becsáron alul is eladatni fognak.
Az elárverezendő ingóságok vételára az 1S81. évi LX. t. cz. J08. g-ában megállapított feltételek szeriut lesz kifizetendő.
Kelt N.-Kanizsán ISSS-ik évi junins hó 17-ik napján. BARTS GYÖRGY 3367 1 — 1. kir. bírósági végrehajtó.
2358 tkv. 1888.
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. törvszék telekkönyvi osztálya részéről közhirré tétetik, hogy a kir. kincstár végrehajtatónakTamás Ferenczné végrehajtást szenvedő csörnye-főldi lakos ellen 105 frt 72 kr töke, 37 frt45krnak 1887. július 1-től járó G°/0 kamatai, 0 frt 99 kr végrehajtáskérslmi, 7 frt 65 kr korábbi árverési, 3 frt 70 kr jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a featneve-zett kir. törvényszék területéhez tartozó csörnyeföldi 199. sz. tjkvben A f 257. hrsz. a. Gyenes Erzsébet özvegy Tamás Ferenczné tulajdonául bejegyzett váltságköteles 412 írtra becsült ingatlan 1888. évi június 30-án délelőtt 10 órakor Csör-nyeföld község házánál megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ára fennebb kitett becsár
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10°/o-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, még pedig_i az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó
1 hónap alatt — a másodikat ugyanattól
2 hónap alatt, — a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, — minden egyes részlet után az árverés" napjától számitandó 6°.\'o kamatokkal együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. tszék mint telekkönyvi hatóságnál »888. évi ápril hó 7-ik napján. Gr. HUGONNAY 3370 1—1 kirendelt Kir. tszéki biró.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár. Árverezni kívánók tartoznak a becs-lü°/0"át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, még pedig, az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számitandó 1 hónap alatt. — a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, a harmadikat ugyanattól 3 hónap aiatt, — minden egyes részlet után az árverés napjától számitandó 6ö/0 kamatokkal együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. tszék mint telekkönyvi hatóságnál 1888. évi márcz. hó 20. napján. Gr. HUGONNAY 3372 1—1 kirendelt kir. tszéki biró.
1920/tkv. 1888.
Árverési hirdetmény.
A nagy-kauizsai kir. törvszék telekkönyvi osztálya részéről közhirré tétetik, hogy Tasler József végre haj tatónak, Harangozó József végrehajtást szenvedő ke-recsenyi lakos elleni 175 frt tőke, 1875. évi január hó 1-tŐI járó 15% kamatai, 15 frt per, 8 frt végrehajtáskérelmi, 9 frt 50 kr jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fent nevezett kir. törvényszék területéhez tartozó, a kerecsenyi 469. sztjkvben A f 682/b. hrsz. a. Harangozó József tulajdonául felvett váltságköteles 1804 frtra becsült ingatlan 1SS8. évi július hó 7-én d. e. 10 órakor Kerecseny község bázánál megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. törvszék tkvi osztálya részéről közhirré tétetik, hogy a dél-zalai takarékpénztár végrehajtatónak Kovács Gábor végrehajtást szenvedő kerecsenyi lakos elleni 180 frt tőke. 1875. évi május hó 10-töl járó 12% kamatai és ezeknek 12% késedelmi kamatai, IS frt per. 30 frt 8S kr, vécrehajLískérelmi, 9 frt 50 kr jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a I fentnevezett kir. törvényszék területéhez | tartozó kerecsenyi 265. tjkvben A f 1 703. hrsz. a. ingatlannak Kovács Gábort illető 632 frtra becsültváítsáeköteles fele része 1888. évi június hó 27. napján d. e. 10 órakor Kerecseny község házinál megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10%-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letei.ni.
Vevő kötelesavételárt három egyenlő részletben, még pedíg: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számitandó. 1 h. alatt, a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, a harmadikat ugyanattól 3 hónap aiatt. — minden egyes részlet után az árverés napjától számitandó 6% kamatokkal együtt sí árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. tszék mint telekkönyvi hatóságuál 18SS. évi márcz. hó 20. napján Gr. HUGONNAY 3369 1—1 kirendelt kir. tszéki biró.
sss i -l-l*
3*211 :-?|l = llíIif
all
im
MII* ¦ fi]
leg:olcsóbto magyar
fi
:0 i—t ISI :0
?4
fi ©
©
e fi
•03 U tó >>
©
lap.
:iaifíí Mii -w i
s 2-S.oSI
•5 í?Slr-=J
i 1 S-a
s-B « — —
c c
3 k-s*¦ fi
isi "S-a
I
5 s s a-
§ i <fS--wa||\'f a-
«s.sá?<s.!
> SM« i
LSi, bc üt
"41
1.1=1«\': ^-ítz\'-
c ,S « o-C p, r 75 -g í g ~ —— 0- 5^ j g f
1 !á I
3S<.-J
|f| g-g si* =1
"•S2 1 a x c
mm
— S — .3 - i
I í| -11
$
\' I
(1) H
H
HD
H H
Ű)
II
(1)
íl" ffl
n +> íl
M
Ú
0 -p 0
HUSZONHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
JÚNIUS 23-án.
SCHLICK-féle VASÖNTÖDE és GÉPGYÁR-RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG
BUDAPESTEN.
Központi iroda: VI. Yáczi küriit f>7. — Gazdasági géposztály : iáüisű vúczi-ut IfiíiG - lüOE).
SCHUCK-féle szabadalmazott „TRIUMPH-
eorvetögepeii:.
Legnagyobb kitüm-\'tés a ve\'ögé|irp: arany diszokmány a hatvani nemzetközi eke versenyen.
SCHLICK féle szabad, egyes, ayrol-, kettős- és hármas-ekék, 2 első dij. arany-érem és még 3 egyébb kitüntetés. SCHLICK- és VIDATS-féle ered. egyes-ekék, kapáló, töltögető és porhanyitó-ekék stb.
•Legolcsóbb urak.
Gőzcséplök, járgány cséplök. gabona-rosták, őrlömalmol?. takarmány készítő és egyébb gazdasági gépek.
Előnyös fizet feltételek. Árjegyzékek klváiiatru ingyen és bérmciiíve.
i
Arany- és ezüst- seliMeiezí-zscborák,
valamiül
- inga-, fali-, sálon- és él>res/,iő- órák DÚS RAKTÁRA
ifi I
város-templom átellenébe WAGNER-FÉLE HÁZ.
* 3359 3-10
Sp Ajánlja dnsan felszereli óraraktárát.
| v.l.ml,,
ffi HY~ 3 A V I T 0 - M Ű T E R M É T.
ü Postai megbízásokat gyorsan és pontosan eszközöl
RÉGI HÍRNEVES
Kénfürdö
vasúti alloma. Horvátországban sürgóny
;?JrV~AR ASD-TOPLICZA
z&goria
raaálná! ZAjjráb-Csáktornyái. A 4-V K. forró, forrás és * kén:nohá felülmúlhatatlan hatassál <-s"zr.á!. kSsz-•épynél, fo-e\'> bajoknál, ayphii.snél, .jgörvélynél stb. Ivó gyógymód, mell-, máj- és bélbajf\'kuál villanyosáig, dora-gyóg-mód. -Gyógyintézet minden ke-z-lettet. Orvosi értesítést ad dr Longbino A Jegyzéket küld afa\'dóis 3346 5—6
ooocoóoooooooooooooboőoooooq
o ?
O
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
Péter és Pál ünnepek alkalmával
""WWg^SfffiffijijjJr pénteken f. ívi június 2!>-cn
H j T O Bt t I &
lcö jtülXTd© 1Ü.X tél menetaraKlsal.
SagY-KaníSuTíil Bécs-, Fiamé- Trieszt yeíenczeös. Meiietárak oda és visszautazásra:
Kanizsáról Bécsbe II. oszt. 10 frt 30 kr. 111. oszt. 7 frt — kr. . Velenczébe , „ 17 „ 50 - ¦ , 12 , 4H , „ Triesztbe . . 14 „ 50 , , , ÍO . 40 . Fiaméba „ „ 14 B 50 „ „ 10 40 , Indul Bécsbe jnn. 29-én éjjel 12 óra 15 perez. Érkezik Bécsbe ugyanaznap délelőtt S óra 55 perczkor. Indul Fiume-, Trieszt és Velenczébe jnn. 29-én 5 óra 2S p. reggel.
Érkezik Fiúméba ugyanaznap 11 óra 4S perczkor éjjel. Érkezik Triesztbe ugyanaznap 6 óra 30 p este. Velenczébe szintén ugyanaznap. Jegyérvényesség 14 n3pig. Bővebbet a falragaszok- és programmokból, mely utóbbiak az indóháznál kaphatók. % .
Gyermekek is a fenti teljes árt fizetik.
-—j Scliroekl <¦.. özvegye
3374 1 — 1
¦ffláriaczelii gyomorcsöppek^
r a gyomor minden betegségeiben.
Felülmúlhatatlan etváfryMásy,
KVom-irKvirtiKo^K. r-.-Z illáin lrl-U-zel. felíuv.\'nlii-. <:tv;iN.vii :"< i(••¦!lVi \',- \\ ki\'lii;.".. ^ví>!ti.i:-!i«nif, trV"ín.>ri .: -\\ hmn\'-ii- .!:ir.iU.\'i./..\'l.-s lul-áj.-..* ^ \\ i,y:\\lk:<\',:<-w.d.:. ...t-.,-:^-. .iti.lr.r
hány!tsí*\'í\';ij.\'»" ~yii.iKiri.il erei.. K>^ii\'i,T.-\'"r.-i. -/..¦k-í"nil.i-. * ;;>\'<•-,ui<>ni:ik ¦-[\'¦I>.-kki-I .-- iMl<>kkal valw tuiti\'rl..-li"\'i-. i;Üi«/l:ik, ]f].-. mij- cs
.". K;v" !ivi-Kc»i> ara tias/.ii:ii:-.ti rtla-
iiíjí-\'íí-il*\'1 i r-ymt kr.. kettős na.
K.\'.V/.jíi>n;i >7.i-:kii!\'l<-« Brad. Kiró.]
X
L Minden arany és L ezüst tárgy el van (Jj látva a ni kir. L S í.-mjel*ü hivatal .3 g bit. bélyegével g
í líiér! is azok |
0 valódiságárt ke- W
1 zefkedek. |
ANHALZER HENRIK ARANY- és EZÜSTMŰVES
NAGY-KANIZSÁN, (sujar-ut) a Arany női gyűrni; 2 frt és follebb
Arany férS „ J n n
Arany jegy » .3 . „
Arany eyflrQk gyémánttal 10 . . Arany füire\'*t ¦ 13 . r
Arany férfi-árai in csók \'20 „ n Arany n6Í-oralán«olc 20 , , Arany női ¦ emontoír órák \'25 „ r ¦ Arany keresztek
< o c h a y-félo házban
frt ?1 íeUebb Arany m ed Aliik H r „
Arany broschok 1 „ „
Arany füg^rík 4 _ ,
Arany kur-\'kck 10 „ ,
Arany leneiék -2 , K
Arany collier nyikiancz !0 „ r Arany inegomhok 2 _
Arany férfi nyakkendőtűk 5 ¦ <
Ous választékban, jutányos árakért.
Ajánlom továbbá, a valódi chinai-ezüst raktáromat 10 évi jótállás mellett.
Régi arany-, ezüst- vagy ékszertárgyak a legmagasabb, árakért megvétetnek, vagy ujakért kicseréltetnek.
Javítások olcsón és pontosan eszközöltetnek.
\'Mély tiaitojette]
ANHALZER HENRIK
úkSzeress7, arany a ezüstműves
Nagy-Kanizsán (sugár ut) Babóchay-féle házban.
JK ,W X X X X X X X X X X X X X
X X
X X X
Laehne-intézet Sopronban.
4 elemi-, 6 reál- és 6 gimnásiális osztály.
A testi írók fejlesztése ?3 egyéni neveiét mellett n% intézet tona-intéaetmkre, tengerészeti-, kereskedelmi Akadémiára és az egy A 36 tanév szeptember 5-én veszi kezdetét. Uj növendékek a két Iáinak felvételt. Bővebb felvilágositásra mindenki) 2 — 12
ilÓkészit a cs kir. ka--(inkéntesséfi vissgára. süaidS bóo^pnn is ta*-az 1STÉZET IGAZGATÓSÁGA.
Kapható minden gyógyszertárban.
Órán: A va! ::i:ir:\'i\'V."ii; ^y-.:i..-n-i«;\'\'jij>ek«t snkRt
ÜvejrneK piro^. :i ft-:;;i vr::io;v! i"l:iiott ln>rit«kba kell i-V.r,;;viVlve l.\'iiiii-.\' -- ^ snimini i:v,-„-!iez mellékelt ha*znalnii ntasita«»n i::-^ kell ve lenni. li»({y
sz Kremsícrben (jusek lttcrilc kúuyvuyoindjy^tiaii nyo-
Kapható N.-Kanizaan: Práter Béla Kadarkuton: Beck B., Knpo-iv.: Czo:-nerVincze, Babochav Káinján MHrczali-baní K\'ln\'is Viktor Meronye Fieischar S. Nagy-Bajom: K\'-rüíLajos. 0\'onc^on B\'ilcs l\'éla íryógvsziréiz uraknál. 3102 34—52
+++++++*+#+
En, Csillasí Anna
¦ *^
Járószékek belegek számára
azoba vs ntczaí használatra, ülés, tolás és fi k vésre alkalmas Legolcsóbb árak
Q oflil — 1 I. iécsi utazási irodája.
OfiQOOCHDOOOOOOOOoooooop^
*W AltUiroU, van szerencséin Nagy-Kanizsa város ésvidéke t. (jgj közünséqénekh. tudomására hozni, miszerint (Takarékpénztár- TEt §g Dr. SCBREYER-Jéle újonnan épült Házban a mai Sm
kor igényeinek m \' \'"\'
deli)
CIŰKRÁSIÜÁT
I
nyitottam.
Számos éven keresztül nagyobb bel- és külföldi városok- flÖ] ban, u. m. Budapest, Bécs, Grácz, München, Ulm, Stuttgart, Maincz- és Heidlbergben szerzett tapasztalataimnáljvgva. oly ked-vezo helyzetben vagyok, hogy sza\'mámba vágd megrendeléseiket [jíjj | a t. helybeli és vidéki n. é. közönség igényeinek teljesen meg- (fö^ telelhetek.
Midőn a radtam
Nagy-Kanizsa, június 16-án.
alázatos szolgája
STEFANOVITS M.
é. közönség becses pártjogását kérném, ma-
185 ctm. bosszn óriási Loreley-hajammal,
melyet az általam feltalált kenőcs 11 havi használata Qtán nyertem, mely meRakadályozT-a a hajkihullást és erősíti a hajbirt, nrakail elősegit egy ta\'.jes er4« szakálnövést, rBsid ideig való haaznáist után a bajnak, valamint a szakáinak természetes Bzint és sürüsézet kölcsönöz és megóvja korai SssOléatSI a legmagasabb korig. Egy köcsög ára 50 kr, 1 frt, 2 frt. Postával küldés naponkint a pénz előleges békáidén v»gy posta-utánvétel mellett az egész világba.
Csillag és Társa
BUDAPEST, Király-utcza 52 ik szám. \'Főraktár N.-Kanizsán: Práger Béla gyógysz. urnái.
srüségre nézve Bécs legels5 oryosaitú
álag saját es Árj.gy. i ugy
A létczS izénitö sze-ek körül egyedül Ártalmatlanok a Ju készítmények. Kiismerő Íratok a leg«13kel3bb egészségügyi ljiaégektól biaOnyit.\'ák ezl-
Juno szépítő kenőcs.
A« arcz- í» kcabír finomítására „HkülSabetlen. - I.e^bi.tosabt. . májfoltok, valamint mlnd.n egyéb b5rti.atítl»r.»g. ""\'"\'"a!"
igelj ára 1 frt 50 tr ás 1 frt. A hoa.átartoae tSk.vonatn wapj.an darabja 40 krajezár. . . . k..t
. f. .. „ CS"n -.".é-\'elv árí 2 f-t 00 kr egy kis tégely 1 trt üO kr. Kapható
szer szeplő, vimmei ség ellen s-l>. Egy
kezesség nyujta\'.ik. Egy i_\'rcdcli tégely
Juno arezpoi Juno fogpor ha
rozsa Bainbe: inomabb ktltonlegessíg, telj;
.....„rtalmatlao, fehér, créme és
róasa saiDekbeu kapható, eay doboz €0 kr. il a fo;ak tiszta fehér szint nyernek és minden siaj-büa biztosan ellizetlk. Egy doboz 50 kr. Kapható J.ul«. Regla, nrvo. leánya, készitönél Budapesten Kombach-otBi16. Aahtár Bmlapesten T5r5k tout gvóCÍ"- Klraly-aicra. Neruda Ml«u««t Luetl ü, a VL..i-ntea. (Nemzeti szálloda) Illatszertár II„_ro,.yn-o.eza |Ma»yar k.r.l, .f^f\' a »árosl syójy^ertárban Varo.báz.tér.a Hód Mezo-Vas.\'he y, B-rn.tzky ?
Sz.t-áro» Dr Le.ty.1 Márton gysz. Kassán M.gay Gns.tav ey..gy.-z Keoskemet Motor «!»TVy*«y«. SmjUm BÍ,c».» ¦ Károly gyóeyszerésznól. Pwtwy: Ham e. Meren). 33(11 \'! 3 gyópv. a szL-Ivánbo*. *t^m
¦\' m?- t.evé htli rendelések utánvét mellett pontoaan és di.cretiól ««küaoUelMlt.
Magyar frőzcséplő-készletek
Gőzmozgonyok
2 2Vj, 3\'/,. 4. (>, S lóerőre.
GözcséplősépeK
fa- és vaskerettel, veröléozes vagy szeges dobbal, lc?uj>ibb, legerősebb s/.erkezet,
lBLUuLyoDb iitttóaksjüssíE mellett-
Oicttd árak én előnyön feltételek ~&§}
Árjegyzéket üvánatra
GROSSMANN és RAUSCHENBACIT
első magyar gazdasági gépgyára Budapest, ncülaó -vj> ozl-iát; r7- szá.m.
8ooocxx»o5c5őS(X)CTXicrx^ ooooo
Wajdits ^József tfiDyvnyomdijiból Nagy-Kanizsán.
7
NAGY-KANIZSA, 1888. jonlas 30án.
szám
KIőfizet e*i ár
egész érre 5 írt
Egyet szám 10 kr
H! K 1\\K T P. S K K 8 hasábos petitsorban T. másoil 6 > minden tuvább\'í sorért 5 NYiLTTÉRBEN
[ittít -..:¦.;;:¦¦:.* 10 kr.-rt
tVl Euu\'siári iltfir-k m.u.ii-ii firyi-x hírsb-tt-sert 3ü kr. ßtrtnnir.k
Huszonhetedik évfolyam.
ZALAI KOZLONT.
A lap szellemi részéi illető" krtri-
menyek a\'szJrkpszt.lsíglw, anyagi rési-.ét íiJoto kr.zIemöiiyí-V pedig a kiadóin vatalhoz bérmüutví intérendCk : Kaay-Ka ii isttä it takart-kpé uclári éjiülirt
Bér menteden levelek
Kéziratok vissza oem küldetnek
/ A »"g.\'l-kanizsai s Kereskettymt jpárbank". a, nagy-kanizsai onkéiüe* tűzoltó-egylet, a a nagy-kanizsai kisdednevelö egyesület" .nagy-kanizsai keretit évy jótékony ntegylei\', a nn^^amcsai tiszti-Vmsegélyzö szövetkezet", a „soproni kereskedelmi s iparkamara" nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja
HETERKINT EG YSZERfjSZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Előfizetési felhívás
a
„2AL.1I KÖZLÖTT"
188S. évi július—deczémberi folyamára.
Mídőn a f. évi második évnegyed végéhez s a féléves folyam befejezéséhez értünk a jelen számmal tiszteletteljesen felkérjük lapunk t. közönségét, hogy az előfizetést mielőbb megújítani szíveskedjék, nehogy rendes küldésben fennakadás történjék.
Ujabban is meggyőződést szerezhetett a t. olvasó közönség, hogy hangzatos ígéretekkel nem élűnk, da törhetlen szilárd igyekezettel azon vagyunk, hogy a vidéki igényeknek megfelelően szerkesztett lapot nyújtsunk a bizalomért, mclylyel évek hosszú során át megtiszteltettünk.
A lap kiállítására is élénk gond lordittatik s lehető figyelemmel kerül ki sajtó alól-
Előfizetési ár : Július deczemberi félévre 2 frt 50 kr , szept. évnegyedre I „ 25 „ melynek beküldése* legczélszerühben postai utalványon .eszközölhető a kiadó hivatalba, Wajdits József könyvkereskedésébe Nagy-Kanizsára czíra-zetten.
Hazafias tisztelettel
Szerkesztő és kiadó.
A jótékonyságról s a jótékony egyletekről.
(Felírnia a jó szivekbe*.)
Az az egy bizonyos; ha minden bizonytalan is e széles világon, hogy az egész emberiség boldogságra törekszik, de hogy mi e ezét, mit rejt magában, minden egyesre nézve e fogalom: boldogság, azt még eddig megfejteni s eltalálni nem tudta senki.
Régente a görögök antik világában bölcsészeti felekezetek keletkeztek e kérdés megoldására, s Epi-
cnr felállította azt a bölcsészeti axiómát: szorítsd vágyaidat és igényeidet ama határok közé, melyek között azokat teljesen kielégítheted, vagyis kimondta azt a ma is érvényes, sót nagyon is kedvencz modern elvünket: hogy ugy élj, ^nyjiuél-főbbet élj. mennél több élvezetei bk-tosits magadnak,- mert az érzékieken kivül semmi sínes.* j Zénó ismét másként okoskodott la kérlelhetlen erkölcsiség képviselője, kinek taua volt a szigorúan erköi-! esős, sötét, barátságtalan élet, kik az | erényt a eguagyobb jónak állították, j Voltak, kik a boldogságot s fájdalomnélküliségbe állították lenni, de hogy mi az a boldogság, phantom-e, a mi után futunk, szerencse c, vagy bölcsészeti fogalom csak vagy éppen csak képzelet, ezt nem fejtette még meg senki.
| Egy jeles irónk s bölcsészünk, ¦Kölcsey mondja: „Az emberek száz meg százfélét hittek annak lenni, s minden nem egyébb eszköznél — boldogság mondja ő — nem pillanatnyi gyönyör érzelme, dc a boldogságra ÖnérzésbÓ! eredt lélek nyugalom kívántatik, s ez csak annak lehet sajátja, ki a természet nagy és szent | intéseit érteni tudja és czélírányo-1 san követte.1
j Az emberiség fejlődő korában, j amint más volt az emberi boldogságról való fogalom, más volt az í emberiség c;élja is, gyermekkorában [az anyagi jólét, élvezet, öröm, érzékiség; fejtettebb szasában, a szel-ílemí tökély, az erkölcsi anyagi (jólét megvalósítása, az ennekmegva-ilósitásában kifejtett tevékenység jó érzete: a humauismus.
A humanismust vallja alapelvül ma az összes világ, a szabadkőműves erre törekszik s áldást terjeszt s küzd az emberi jogokért; gyermekmenhelyek egylete gondozása alá veszt koródákban elhalt anyák
csecsemőit, fegyházba került szülék gyermekeit jelhagyott, árván,szegénységben maradt gyermekeket; szegény beteg szülék kisdedeit; jótékony egyletek pedig mint bölcsóde-egylct, szeretetház egyesület, kisdedovó-ngyc-sület, gyermekkórház, gazdaaszonyok-egylcte, nőegyletét, árvaházak. néma. vak, süket intézetek, tébolydák, kórházak, szegényházak gondoskodnak az emberiség kicsiny és nagy, szegény és elhagyatott, vak, süket néma "és minden betegségben sinlódó tagjáról.
Városunkban is van több ily jótékony egyesület, melyekről azonban mi megemlékezni s egyenkint azok czéljait fejtegetni nem akarjuk, hisz volt a közönségnek alkalma elég ezek évi jelentéséből, működésükről kellő fogalmat szerezni, mi c?ak a most alakult keresztény jótékony-nőc-gylet czélját. és működését akarjuk fejtegetésünk tárgyává tenni s felhívni a
,t. közönség figyelmét a jótékony
jegysttlet támogatására.
(Vége köv.)
Tudnivalók.
i — A vendéglős és fópinczér közt a munkaviszony megszűntéből fölmerülő
: kérdésekben nincs többé fölebbvítélnek
! helye. E tárgyban a foldmivelés, ipar és kereskedelemügyi miniszteriura egy első kijelentésben a következő határozatot hozta: „A vendéglős és föpinczérje közt | a munkaviszony megszűntéből eredő vitás
j kérdések az 1884. évi XVII. t.-cz. 176. í-R alapján az első fokú iparhatóság által minden fölebbezés kizárásával döntendők el. A munkaadó és a segéd közti viszony jellegét nem változtatja meg az a körülmény, hogy a segéd törvény rendelkezése ellenére munkakönyvvé! ellátva nem volt.
\' sem az, hogy a munkaszerződés a segédnek az üzleti nyereségben való részelésére van alapítva.
— A külföldön lőtt vadali behozatala é.s árulása tárgyában a belügymin. a következő körrendeletet bocsátotta ki : Kérdés merülvén fel az iránt, vajon a külföldön lütt vadak behozatala és árulása az
1883. évi XX. L-cz. szempontjából menynyiben képez kihágást: tudomás és illető közegeinek megfelelő értesítése végett, ezennel kijelentem, hogy külföldön elejtett oly vadaknak a vadászati jogról szóló törvény 9-dik szakaszában körülirt tilalmi időben való behozatala és árusítása, melyek az országban honosak, tekintet nélkül arra, vajon külföldön az ott fennálló szabályok szempontjából tilalmazott időben lövettek-e vagy nem. az idézett törvény 31-ik í-áník hatálya alá eső büntetendő kthágásí képez, ellenben, oly külföldi vadaknak behozatala és árulása, melyek az országban nem honosak, és igy a vadászati jogról szóló törvény rendelkezései által nem érintetnek, tiltott cselekménynek nem minősíthető.
— Uj távirdai intézkedések fognak életbe léptettetni jövő július hó 1-én a közlekedésügyi minisztérium által. Oly helyeken t. i., hot táviró hivatal nincs, hanem csak postahivatal, a táviratok szintén feladhatók lesznek. A\'postahivatal a táviratot díj nélkül fogja szállítani a legközelebbi táviró állomásig. Továbbá zárt távirati lapok is lesznek kíbocsájtva 30" krért, melyen 5 szót továbbítanak táviratilag, 5 szó után minden szóért 2 kr fizetendő s éz bélyegjegyekben a táviratlap belsejére ragasztandó. Ezen távirat lapok feladhatók lesznek bármely postahivatalnál, sőt bármely gyüjtőszekrénybe bedobva is továbbítva lesznek. Minden esetre <\'z intézkedések előnyösek és czélirányosak a közönség kényelmére és igényeire.
— A lőklviteli tilalom megszüntetése. A pénzügyminiszter körrendeletet bocsátott ki. mely szerint az 1887, július 11 -én elrendelt lókiviteli tilalom megszün-tettetik. Eszerint ezentúl mindennemű lovat akadálytalanul lehet a külföldre szállítani. __
Fővárosi levól.
A föld eltűnik lábaink alól! Xe ijedj meg kedves olvasón, nem valami előre megjósolt s ennélfogva okvetlenül bekövetkező rettenetes földrengésről van szó -v az egész nem egyéb, mint „phrasís". melyhez a tárczairók akkor folyamodnak, midőn nincs mít aratuíok. A komoly baj egyedül az. hogy a levegő megint ég s Budapest nincs többé Budapesten. Szerteszét vau szakadva s egy része falun időzik, más része a fürdők fái közé vitte fényűzését, a harmadik pedig utazik. „Nur
nichtnachNorden"! ez aczirae egy régibb könyvnek, mely arra int. hogy csak nyugatra kell utazni, mintha az ember most a műveltséget, nem pedig a hűs léget keresné.
. A „beau monde" fénykörét nem kissé emeli az. hogy nagyurai és szépei nem mindig láthatók. Alig, hogy egy idényre behozzák magukkal pompájukat. Ízlésüket és disz fogataikat, már megint eltűnnek. A világnak nincs ideje, hogy megunja őket, s\'mikor a közhelyeken és utczákon megszokta arczáikat. akkor már kezdik széteregetni búcsúzó három betűs visite-kártyáíkat P. P. E. (pow pendre congé.) A jövő idényen ismét újdonságokká lesznek, meglepik a bámész világot, midőn páholyaikat újra elfoglalják. Ha mindig itt maradtak volna, tán észre se vennék oly nagyon őket. — Ln legalább azt hiszem, hogy magát az ég szépségét is (pedig elég szép és nagyszerül azért nem bámuljuk oly nagyon, mert örökösen itt van fölöttünk.
A ritka vendég kedves! Semmit se bámulunk most Buda-, pesten annyira, mint hogy még van valaki Pesten azok közül, kiknek módjuk és alkalmak van elhagyni e kőhalmokat és tán — kösziveket. Mert nem C3ak „jó szív" van itt, hanem nagyobbrészt „kő-zÍYtt-böí alkotott márványok. Csak az a jó, hogy nem "sokat látunk már belőlük. Sőt még a röghöz tapadt lakosok is, mihelyt csak szerit tehetik, a sorompón tul keresik a májussal elvesztett paradicsomot. -
Kimennek ami kis poros Árkádiánkba, a városligetbe, hol szerencsére a város atyái még beeresztik az embert, nem kell még a jó levegőt megfizetni, de itt se sok vezetet találnak, mert a liget egy részeszáraz betegségben szenved, s a sárguló falombok irigykedve néznek távoli testvéreikre, melyek ide látszanak a budai hegyekről. Vagy ott sétálnak a Duoaparton . a császárfürdö körül, hol a kaktuszok élö gúlája száuaodóan fonnyad, mint az egyenlítő alatt, a női uszoda. — a tournürös nayadok e hűs menhelye — előtt a szegény triton lágymeleg vizet fú s a sétáló szépek egész bágyadtan imbolyognak a mindig körültök repkedő lepkecsoport között. -
A ki "már egyszer a mindennapi szenvedélyek nyugtalan taváról, (tengernek nem mondható) csöndes kikötőbe jutott s ott elég jól érzi magát, az itt egy ülőhely
T á f e t a.
Petőfi Sándor Bem apó táborában
Segesvár, 1849. Piros az ég, rózsaszínű, aranyos, Piros ai ég, gyönyörű szép csillagos . .,- gnai a fénye* magyar (Vgyverok, Segesvárnál a halmokon lobognak »« Sitűr. k
„Hánatkünytúl harmatos a két orraim, isten i. íeoU édes fiam én hozzám 1 lkteu boaott szabadság hűs gyermek« \' Segítse meg szent hazádat & magyarok istfne,
tiyásaba vonta szivemet a buháuafk > , A zsarnokáig letiporta Lazámat ... \'
bem a nevem! Ls eszkumüm reája, Hogy szabad lesz a magyarok dicsőséges (hazája I"
L» ng > ixi.\'.;.\'. háromszínű, nemzeti, Zeng a dalnok, barcsi lantját pengeti Zeng a dalnok lantja bürös húrjain Ki az ágyuk mennydörögnek Segesvárnak hallatáin
„Fel csatira, szent csatira kis sereg! HzivPinkbSi a legdrágább gyöngy pereg : Hoosteretet drágagySugye, lózaaver . . . Peregjen csak, a szabadság lesz érette drága
[bér !
A szabadság mindnyájunknak drága kincs 1
sr¦.: már az undok rabbilincs, Ott bever •> porba dobva, véresen . . . Ne mi rajtunk, — rozsdásodjék, mái rabstolga [nemzeten !
Fel vitézek, fel csatira a bonért I Vívjuk ki a szabadságot ¦ a habart. Az ellenség golyója ha eltalál — Hadd találjon!.,, hisz\' csatiban ji>gdicaóebb a [balil t
Peng a kardom, megcsendült a riadó . . . H5l vezérem^ vitéz lengyel, Bem apó ! Bajtársimat a\'csatiba vezetem, Hófehér volt, hadd legyen hál véres az ing [szivemen 1"
Píros :tz ég, rózsaszíüü, aranyos, Píros az ég, gyÖayílrQ »xép cciliagos. Ragyognak a fényes magyar fegyverek, ; -Segesvárnál a halmokon lobognak ax Srttuek
Ideiig a háromszínű, nemzeti,
Z-ng a dalnok, barczi lantját pengeti.
Zeng a dalnok lantja bflvös bárjain
E* »i -igyuk merinyd\'-\'öguvk Segesvárnak lm!-
ItáLlSTFFY BÁLINT.
O X a i r ©.
(tilbeuéiés.) lila: N V A RÍ SANDO K."
V ^oljlaliw
—, Vigyázzon, mert elviszem a királynéját ! — bangzák mellettem.
— Nézd csak a republikánust. A királynőm után vágyik ! — monda egy másik.
— Talán csak épen azért, inert re-pubükáuus vagyok. Kifogom és ehüntetem a térről. Kein republikánus elv ez ?
Odafigyeltem.
A szomszéd asztalon két fiatal ember játszott sakkot. Az, aki védte a királynőt, egy vézna, satnya, sárga arczu fiatal ember volt, kinek miiiden vonása elárulta, hogy a párisi világli, kí tud párizsiasan élni. A királynő után vadászórepublikánus pedig ennek éppen ellentéte volt. Arc/a szellemes, kifejezése mindjárt megnyerte tetszésemet, fekete fürtjei homlokába estek, nagy szép fekete szemében tüz lobogott, éberen figyelte társa minden mozdulatát, maga is utánozta a gesztusokat, s végre a partiét megnyerte, sa királynőt elfogta.
A vézna fiatal ember órájára nézett s elsietett. A másik czigarettát vett elő, s
tőlem, minthogy az enyém égett, tüzet kért. Engedelmet kérve mellém ük s társalgást kezdtünk. Franczia kiejtésemből rögtön kivehette, hogy idegen vagyok. Előbb megmondta, hogy neveGaston s Flandriában megjelenő lapoknak ír, tehát iró. Én akkoriban magyar és bécsi lapoknak írtam, de az utóbbit elhallgattam, tudva azt. hogy Parisban mindent gyűlölnek, ami német. Nevemet megnevezve .mondtam, hogy magyar vagyok és színién iró. Ez elég volt. A fiatal franczia niajii j] hogy nyakamba nem borult, hogy Petőn Sándor es Kossuth Lajos egy honfitársával Iiozta^össze a véletlen, ki azonkívül nekij még kollegája is. Gyorsan megbarátkoz • ttmk.kisétáttunkanagy líoulevardia, nagy előzékenységgel magyarázgatva mindent.
Séta közben azon óhajomnak adtai\') kifejezést, hogy ma este szeretnék a „Theatre Porté de laSaint Martiadba menni.hogyS arán Bern ha rd t-ot megnézzem Sardon Victor „Théo-d o r a" czimü színjátékában. Az öröm sugárzott át szemein s azt monda :
— Ennek igazán örvendek. Legalább az estét is együtt tölthetjük. Magamis oda megyek. Higyje el, egy év óta naponta e színházba járok.
Tudtam már régen, ha a franczia ha akar, tud balond is lenni. K pillanatban pedig bolondnak tartottam Gastont mert őrültségnek tartottam, ha valaki egy álló év óta naponta jár egy és ugyanazon, színházba, még ha a világhírű Sarait Bcrn-hardt játszik is benne. E mellett-Gaston a többi színházakat végkép elhanyagolta. Ámde én nem akartam udvariatlan lenni s mindezt a fyancziacheauvinisnius rovására irtam.- »
— Elhiszem — viszonzám önök rajongnak Sarah Bernkard tért. ki meg is érdemli e megtiszteltetést.
Ön téved— viszonzá —rám bámulva — én Sarah Bernhardt-ot a világ legnagyobb reciam-hölgyének tekintem. Engem nem ő vonz oda.
— Hát akkor ugyan mi, vagy ki ?
— Látja, aThéatre Porté de la Saint Martin az én mennyországom. Ez a valódi Olympus, melybea az én kis Venusom lakik.
— Ön tehát ott egy másik színésznő tisztelője y
— Tisztelője V engedjen meg barátom, ez nagyon enyhe kifejezés. Ón iró s igy nagyon könnyen meg fog engem érteni. Mi irók sokszor hazudunk munkáinkban szerelmet, s az a jámbor, mítsein sejtő közönség azt hiszi, hogy mj jfülíg szerelmesek vagyunk, mert\' csak szerelmes ember tud igy inű. Munkáinkhoz azonban szivünknek semmi köze; csák.az eszünk dolgozik, működik ott, hol ittasukat ily ártatlan szerekkel meghatunk. A minthogy a közönség, ha polgári isj legr alább a könyvekben a felsőbb régiókban szeret szerepelni., hősnőnket beültetjük egy elegáns szalonba, bársony, selyem, csipke arany és kristály közé, mely ágyán nem létezik, de feltalálja fantáziánk; látja lelki szemünk s oti.t festi a tollúnk. — A. közönségnek ez tetszik, hadd tépelődjék vagy mulasson rajta, — minket pedig mindez hidegen-\'hagy.
— No, de mit akar mind ezzel mondani ? : -
— Mindjárt meg fog érteni; folytatá egész bizalmasan. — Ma az elmondottakat leírjuk s feltálaljuk a közönségnek, holt
képet nyújtunk neki. A szem talán tud gyönyörködni rajta, ha a kép szép, — de a lélek is megkívánja a maga tápanyagát. De aki észszel szeret, azt mi is csak észszel tudjuk leírni. Ezek a nagyvilági hölgyek pedig mind csak észszel tudnak szeretni, s szerelmük ára a drága selyem, bársony, ások csokor, a fényes fogat s mindenek előtt a sok-sok csengő arany frank. Ehhez a szerelemhez a szívnek szintén nincsen semmi köze. Tehát a holt képbe, a holt szoborba nekünk életet is kell öntenünk s Isten meg is áldott bennünket annyi fantáziával, hogy ennek a feladatunknak megfelelhessünk. De boldogabb a/, aki az igazi, az Önzetlen, a tiszta szerelem forrásából meríthet, s saját érzelmeivé-] mintegy lehellettel e holt-festményeket felruházza s a kép élni fog.
— Monsieur Gaston, On tehát szeret V
— Igen szeretek! Csakhogy mig a színházban a közönség^a nagyot és fényeset keresi fel szemeivel, hogy kevés per-czekre keressen olcsó és mulandó élvezetet, addig én a tenger fenekére láttam, felfedeztem egy kis apró klárist; de ez aztán igazi kláris. Leszáltam, de csak azért, hogy felszedjem s magammal a felszínre hoztam. Látatlanul tettem ezt, féltékenyen őrzöm, szeret és szeretem. Ez az én kis Venusom. a nagy Olympusban.
Alig vártam, hogy színházban legyünk s az előadás kezdetét vegye, mert Gaston megígérte, hogy a színpadon megmutatja szerelme tárgyát. Mintegy százhuszadszor adták már „fhéodorát" s mégis tett ház előtt.Sarah Bernhárdt remekelt a czim-szerepben, s e fenséges előadás nagyszerűségét csak akkur éreztem igazi valódiságában, mikor később ugyanezen czim-
Mai számunkhoz egy negyediv melléklet van csatolva
S70NHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
JUNIUS 30.au.
ai\'-in-.! szögletéből elég sok apró színjátékot látlia\'. a iniit orv kii! mulathatja magát, \\ ,i-\'_v ir.-\'iijiinK ;i s/,ép Margitsziget secc/egő porondjára, hány s/erelmes sürög.-forog, ¦ eped és sólujtnzik :v. élet. eleven színpadin. Vári iit iuay közönség, evés, ivás, ia kinek\'jut) láncz. zene és hazamenés.
Soki.«k ez az utolsó tetszik legjobban, ífii*rt h Vi\'itclt\'ritó i, kiti\'-k ugyancsak „kapui* kfil-\'tie az ily alknlniHkoii, csak minden harmadik asztalnál „kap" valamit, mert a vendégek „blitzelnek és Mitly eltűnnek.
Más haj nincs. A képviselők vaká-(¦ió\'uak. a ilelfegát u ok megszavazlak a sok milliót, az írok és füvészek készülnek vidékre (ha igaz. mert sok h-lyre elmarad a kirándulás) mi pedig hírlapírók körmölünk, írunk e hirszegény világban és melegben; azért bocsássanak meg, ha tárczáin sovány, (az egyik úgyis azt de ebbPb a kánikalábin a tárczaezikket nelnc-ak ími, hanem olvasni is bajos.
KARCZFALVL
Az ennivaló gombákról.
(Folytatás.)
1. Kajsza \'i; zígomba (Clitopilus pru iiiihis Scójp. Oly vágómba vagy, mint népiesei! ejtik, gévagoáiba) Színe szürkés fehér Vagy jhaihuszürke. 5 -8 cm. széles. Kalapja ritkán szabályosan kerekded, hanem többé keyésbhé kanyargós vagy hullámos szélű s gyakran a középponton kivül )lie>/.kedik a nyélre Lemezei a nyelet nemcsak érintik de e*y darabig le is futnak rajta; eleinte í.thérek. de a spóráktól
• halvány busvörősre valióznak. A kedveltebb gombák egvike; szeptember-októberben kerül a piaezra.\'
5. Rózsái fátyolgomba (Entoloma ihodopolium Fr Tüskegomba, tüskealja) Spórát rózsaszínűek, lemezei kezdetben fehérek, azután hüsvörÖsek, a nyél körül ö-lösen lekerekitvék. Kalapja 5 — 10 cm. széles, nedvesen szürke vagy barna, szára^ áliapoiban szögsárga, sajárságos selyem-feny nyel. Nyele ö— 10 cm. hosszú, 1—i din. vastag, telt, később üre.3. fehér,-fel iö vé-gieyél é:zre\\*étlf*Böl átmegy a kalapba; e helyen húsos, a többi lé^-ze hústalan- A i szakirodalomban mint élvezhetetlen gomba
¦szerepel. Kanizsán nemcsak élvezhetőnek, de nagyon Ízletesnek is ismerik. Kétség-kívül oly "-módon került a piaezra, hogy a nép az imént nevezett liszt űombával cse- j rélte fel. A lisztgonibától leginkább abban, -különbözik, hogy lemezei nem futnak le a, nyélre, sőt azt csak gyengén érintik. Gyak-1 r<ui gévának is mondják (mint a iisztgnm- \' bátps csak megkülönböztetésül nevezik, födi gévának. Májustól novemberig terem; legbőségesebbéi] szeptember októberben, a midőntiagy mennyiségeket fogyasztanak belőle városunkban. Azonban el nem hall- | gathatoui. hogy a mult év október végén néhány napi e-őzés után több család a\' píaczóu vett ..lüske-gmnba" élvezése kö-; vetkeztében megbetegedett- Ez az eset arra int, hogy e gombával elővigyázónak kell lenni.
\'(\',.- Öblös fátyolgomba (Eutoloma sii.üatum Fr. tüskealja, tüskegomba.) Nagyjában az előbbivel egyforma ugy a kalapra utiot a lemezekre nézve; a uép is csak azon egy névvel jelöli mind a kettőt, de hosszabb, vastagabb és tömött nyele, melynek felületén fonalalaku pikkelyek láthatók, megkülömbözteti a rózsás fátyol-gombától.
7. Kétszínű tölcsérgomba (Clitocybe metachroa Fr. Bozda-géva.) íme egy harmadik céva. melyet az előbbiekkel együtt árulnak. L»mezei lefutnak a tönkre — mint a Itsztgmnbáé — de fehérek mariidnak, minthogy spórái is tehérek. Kalapja hamuszürke, sárgás, egyik fele sokszor világosabb, husa fehér, nyele lapos, teli, később odvas. Szaga s ize kellemes. Bodzafák közelében terem.
8. Húsos gomba (Clitocybe uebularis Batscfa ) Csiperke nagyságú és alakú vastag husu gomba. Kalapja 5—lOcm, széles, domború, később kiszélesedett, sárgás-vagy hamuszürke, szürkén hamvas; nyele mintegy f> cm. hosszú s 2 cin. vastag, tömött, rostosán csikóit, halványszürke. I.einezt-i fehéresek, keskenyek, ivalakuak, a tőnkön kissé lefutók, sürüek. Spórái fehérek. Szaga kellemes. Októberben és novemberben jön a piaezra. Ez ídötájt egy elhagyott udvar kövecses talajában is találtam. Többnyire csoportosan terem.
9. Fűzi félszeggomba (Pieurotus sa-liguus Pers. Géva.) Ismét egy géva. A gombaszedők mondják is. hogy 4-féle gé-vát ismernek. A fűzi félszegeombénak használ hat ósáíát a mi vidékünk köznépe fedezte fel.* Szine szenuyesfehér. közbeközbe halványbarna; a nyél nem a kalap közepe alatt, hanem egyik oldalán van. a hol vele Összeolvad. A kalap 5 — 15 centiméter széles; bóre nem szakad szét pikkelyekre; fehér lemezei a tönkön lefutnak, de egymással összeköttetésbe nem lépnek. Nyele rövid, fölfelé vastagabb, nem szőrös, de fehéren molyhos. Májustól kezdve többnyire véo fűzfák törzsén csoportosan terem. Ha a gomba valamely korhadó fatörzsön mutatkozik, gyakori öntözéssel bóna-pokon át tovább termesztik. Kávéaljából is láttam kinőni. Az elhasznált kávé alját időnként az udvaron álló fazékba öntötték, melyben azután e gomba buján termett. A közelében fekvő fagerendákon is volt látható.
10. Tüskegomba (Pluteus cervinus Schaeff./Ez is — ugy látszik — csak a kanizsaiaknak szolgál eledelül. Ugy kerülhetett a piaezra. hogy a „tüskegombához" némileg hasonlit. Spórái rózsaszinüek. Ka\'apja barnaszürke vagy világosbarna, 8—10, cm. széles, eleinte harangalaku, sima. későbben lapos, barna vagy feketés pikkelyekkel fedett. Husa fehér. ízetlen; lemezei halváuyvörösek, sürüeu állók, a tönkör nem érintik, sőt tőle feltűnően távol végződnek; hasasok, a kalap husa vagy bőre nem fedi őket végig, hanem a karima felé egészen fedetlenek. Nyele 7 —9 cm. magas, 8. mm. vastag, fehér, itt olt vöröses; husa rostos. Június havától kezdve korhadó fatuskókon nő. Gyakori, i Folyt, köv.)
GSARN©K.
Felköszöntés
Korar* Béla t>u<aaé»t«ly4i)lt848.juii A-é t \\
Az egyletnek sok polgára < összejött e lakomára De mindegyik — bár jól mulat; A fájdalom el nem marad !
hogy mind a két nevezetű egyformán szemeibe könnyek tódultak. — A távozó esut\'akaprólék biz az. Különben, ha e szavaira Gazdy Béla járásbiró válaszolt törmelékkel megmentjük a capitoliumot, tolmácsolva egv felöl amaz örömöt, melyet vagyis az állam deficitjét. Isten neki. haza- a bírói kar s tisztviselők az előléptetés fias resignatióval Vahot Imreként — el- fölött éreznek — más felöl kifejezte azon púpáljuk. fájdalmat, melyet távozása fölött éreznek;
— A női kézimunka-kiállítás. Az fájlalja — úgymond — hogy a köztük iskolaszék megbízásából a „Kisdednevelö levő testvéri viszonyból a legszeretettebb Egyesület" elnöksége jun. 23-án délelőtt férfii\'t kiragadja a hivatása. Szűnni nem a kis-kanizsai iskolákban tekintette metr akaró éljenzés köv-\'.\'e mindkét szónok a tanuló lányok kézimunkáit, a haladásnak szavait- Az őszinte. "Oí-fUti szeretetnek szá-fellünö jeleit tapasztalta; a VI ik kerületi . mos jele volt tapasztalható a lakoma alatt osztály 38 drbot, a Vilik kerületiben j — italában ugy tűnt föl,, mintha egy pedig 77 leány 215 darabot állított ki. család legszeretettebb tagja távoznék a Másnap déle\'őtt a n.-kinizsii iskolákban \' családi körből. Dr. Szüts Miklós ur folyó levő kiállítást v.-tte szemle alá s általában hó 24-én lép ki a jbirÓság kötelékéből s mind ízlés, mind mennyiség tekintetében 25-én már Kanizsán elfoglalja állomását, itt is hal dást constatált. Vágnerné urnö Mindenesetrejellemző, hogy a székésfehér osztályában 444 drb készült s kiállítva vári járásbíróság bírói karas tisztviselői oly 244 drb lett, Kaan kisasszony osztályában családias jellegű viszonyhan vannak s va-50 leányka 175 darabot állított ki. Az ló-zinüleg ez szerbi meg számukra a kö egye-ület bizottsága Vidor Satnuné Knáusz zönség tiszteletét s becsülését és az adja tíoldizsárné, Srhreyer Lajosué és Schmidt \'mega szorgalmas munká\'kodáshoz az erőt Fiígyesné úrhölgyekből állt. js kitartást.
— Kovács Béla volt járásbíránk j — Meghívó. A zala egerszegi espe-tiszteletére rendezett estély jun. 24-én ajres kerületi róm. kath tanítói kör tavaszi „Polgári Egylet" helyiségeiben kitűnően [gyűlését, tekintettel t. Kovács Sándor folyt le. Köztisztelet- és közszeretetben söjtöri néptanító 50 éves tannóskodásán ik részesüli távozónak barátai közül mintegy évfordulójára — 1888. jn\'.íus 5-én Söjtö-80-an jelentek meg. hogy pár vidám órát rön. az iskolai helyiségben fogja tartani tölthessenek meg azzal a férfiúval, kit melyre a jubiláló ré^i bajtársait, barátait jóságos sziveért, igazságos lelkületeért, tisztelőit és kartársait., ugy körünk pártoló ritka szorgalmi- s örökvidor kedélyeért\' és rendes tagjait ezennel a legmélyebb általános tisztelet környezett. E szép ér- tisztelettel- meghívom Tárgysorozat
szerepben Frohn asszonyt láttam egy berlini színpadon, német,es lapos előadásban. Ekkor vált még csak ki igazán a fiamzia szellemesség I
A második felvonásban fellépett egy fiatal leám^rar^
— Ezü-Jaire! — monda Gaston, miközben szemei fényleni kezdettek, arcza Xpedig az tktfintöl sugárzott. ^^—Meglátszott rajta, hogy lelke gyönyörrel telt meg. — Ugy szólván a közönség alig méltatta figyelemre a leánykát, kinek nagyon rövid szerepe volt. A szinlapon is.más név alatt szerepelt. — jól szemügyre vettem ajuuói alakot, kinek minden mozdulata a színpadi elegantíát, előkelő modort és kiváló kedvességet árult el. A maszk alatt nem tudtam jobban szemügyre venni; de erre Is alkalmat nyújtott Gastoit.
. Mikor az előadás végeztével az előkelő müvésznöka párisirouénkka minden irányban eloszoltak, Gaston és én a színház ajtajában várakoztunk Claire-re, ,ki ott csakhamar megjelent Omnibusra ültünk, áthajtottunk a „Quarti,er Lati ii*-be hol egy polgári „Brasserie"-ben megvacsotáliunk. Csudáltam eleinte, hogy Gaston ide vezetett bennünket, de aztán tapasztattam, hogy a franczia gyűlöli ugyan a németet, de sörét azért sziveseniszsza.Csakíttmutatott be azután á leánynak, ki igazán szép volt, s habár ruházata egyszerűség tekintetében mi kívánni valót sem hagyott hátra, az a csiu, az a chíc, mely a franczia nők sajátja, a legelegánsabbá tette.
(FolyL köv.)
Mi-rt kitől ma bucsut veszünk Pótolhat la u az minekünk. E város és egész vidék Érzi, hogy ez nagy veszteség.
De én nem vagyok szomorú Mert Övé lesz a koszorú; A ki igaz uton halad : A pályabér "el uem marad!
Jó barát volt — és jó biró, Nehéz tehát a búcsúszó. Mégis; ha már tőlünk megyén : Curiai bíró legyen !
Kovács Béla olyau kovács, Szerencséje nem pártfogás; Mi e kornak nem szokása — Maga annak akov ácsai
Mert Décsfilet, erő, munka
Szükséges az ilyen útra, ;•
De — kívánom — bárhol legyen,
Minket soha nt; feledjen,
S látogasson ide néha,
Éljen soká Kovács, Bélai
TUBOLY V1CTOR
H i re II.
— A zaia-egerszegl erdóhivalalhoz Szigeti Rezső erdészszé neveztetett ki a fóldmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter által.
— A szűz dohánynyal megjártuk a szpgedi és debrec/.eni nevezetűből 30 krért 100 grammos csomagot vettünk a kibontva, nem volt egyéb dohánylevél csutaknál; valószínűleg tévedés vau a dolog ban. Igaz, hogy serczeg s a pipából kidu dul, mint a tüdő a fazékból. Sajátságos,
"Csak Lena «k*tSa«k Urtj.
írj*, hogy Paraoon meg
zetnek méltó kifejezést adott.dr. Bentzik Ferencz s utána Rapoch Gyufa ügyvédek, a lelkes éljenzések lecsillapultával &\'. Ün népéit szólt az Ő megszokott humorával, mely ez alkalommal mintha be lett volna fátyolozva, a szívhez szóló érzékenységig hatolt s csak Tuboly Victor ügyvéd sikerült alkalmi verses dictiÓja tereire a víg ság keretébe a kedélyeket, Simon Gábor és Dr. Morgenstem ügy védek lelkesítő pohárköszöntései után szünet állt be. hogy a dalnak is ju-son osztályrész. Huckstedt Gocsárd szép érzelemmel éltette búcsúzó főnökét, majd .Tuboly Viclor emelt másodízben pobarstajelenlevő kir. törvényszéki elnök Cseresnyés Sándor egészségére s bosszú boldog életére. Jó zene. szép dal kergető aperczeket gyors egymásutánban, pedig szereltük volna nyújtani, lassítani baladását, hogy tovább időzhessünk a szereteti barát kedves-Jíőrében. De hát mint mindennek, ugy e szép, bár s/.omoru
estélynek is vége lett s távoztunk az ünnepelttől n/.uu őszinte kívánattal hogy a gondviselés áldja és vezérelje szeren-é^eu !
— Ritka halászat történt a napokban Kerka-szt-Király mellett a Kerka folyóban \'Jíi fontos harcsa esett zsákmányul. Tudvalevőleg itt a Mura közelében a Ker-kának torkolata van.
Somogyi Károly színigazgató mult szombaton Nagy-Kanizsán lévén, a „Polgáii Egylet" építkezését megtekintette s a megnyitás módozatai felől tanácskozott a/, egy let elnökével. Tudvalevőleg szerződés szerint az épületnek szeptember végére teljesen késznek kell lenni; ha tehát valami véletlen eshetöséj közbe nem jő, a megnyitás október elején történik s ez alkalomra Somogyi szintár sulata 10 előadásra váiosuukba jős innen távozand Győrbe.
Választmányi ülést tart a nagy kanizsai Kisdednevelö egyesület junia 30-áu délutáu 5 órakor Nádor-utczai saját kisdedovodai helyiségében, melyre a -1, választmányi tagok ez uton ia tisztelettel meghivatnak.
Tapolezáról irják nekünk, ho; a Monostor-Apáti község melletti, úgynevezett Cinege-dombon f. hó 20-án lovakat örzö 3 gyermek egy njonszült leánygyermek féligehL-.oU holttestéreakadt Monostor-Apáti község bírája azonnal nyomozást inditott s sikerült is a gyei inek anyját Bebesi Anna, begyesdi illetőségű cselédleány személyében felfedezni, ki hogy szégyenét eltakarja, a imndszeut-kálli szÖllöbegybeu szült leányt megfojtotta s aztán eltemette. Előbb tagadott a leány, de utóbb beismert mindent s ma már a tapokzai kir. járásbíróság börtönében van.
— Bucsulakoma dr. Szüts Miklós
Heggel fél 8 órakor „Te Deiim" és szent mise. 2) Angyal György alsó bagodi segédlelkész ur gyakorlati tanítása a hittanból. 3) Elnöki megnyitó, stb. 4) Az egyházmegyei tauitótestül t elnöke levelének felvasása, melyben a testület nevében üdvözli a jubilálót. 5) Az ünnepelt élet rajza Nóvák Mibálytót. *\'>) Végül kebelbéli ügyek elintézése. Az ünnepelt tiszteletére községi nagy vendéglőben banquett (társas-ebéd) rendeltetik, melyen t"ts/ése szerint mindenki részt vehet. AImS Bagód, 1888. jun. 21-én. Kovács GyÖ/ö s. "k. s róni. kath. tanítói kör. elnöke.
SatT~ Lapunk jelen szám ival az első félévi folyam befejezve vau. B zalommal kérjük lapunk t. közönségét az előfizetés megújítására éí általában a lap pártolására. Az előfizetési ár lapunk homlokán olvasható.
— Gyászhír). Eger Zsigmond, Szeut Feienc/.-rendi áfdozár és pécsi házfőnök, a saját, ugy övére Ignácz, valamint ennek gyermekei Zsigmond, Etel és Róza s számos rokonai uevéüen mély fájdalomtelt szívvel jelentik felejthetlen szeretett anyjuk, illetve nagyanyjuk s rokonuknak Eger Míhjlyné szül. Kosztrics Ágnes folyó hó 2C-áu d. e. fél 10 órakor élete 70-ik évében a halotti szentségek ájta\'os felvétele után rögtön történi gyászos elhunytát A boldogult hamvai folyó hó 27-én délután 5 órakor fognak Csengcry utc/.a :>ií. számú házból a róm. kath. sírkertbe a család sirbülijábaii örök nyugalomra tétetni. Az eogeszlelő szent-mise-áldozat pedig folyó évi juniusjió 28-án d. e. 10 órakor fog a S/eut-I\'erencz rendiek plébánia templomában az Urnák bemutaitatni. Nagy-Kanizsán, 1888. június 2t;-án. Áldás és béke hamvai felett !
— Választmányi ülést tirtott a n.-kanizsai öuk. tűzoltó-egylet a napokban, mely alkalommal határozatba ment: I-ször az első magyar biztosító társaság felhívására ügynökséget fogadott olyfor mán, hogy évenkint 50 frt általányt és a
mény létesítésének, á szegénység nélkülözése és nyomorának enyhítése á jó szivek
fenkölt érzetének a legszebb nyilvánulása. Legmelegebben üdvözöljük.
— Gosteinból veszszUk az értesítést, hogy ott két napig e hét elején oly erős havazás volt, mint Kalacsonykor, azonban csakhamar el is olvadt, a.hegyek tetején látható még a hó.
— Felhívás. F.iy igen szegény, y gyermekkel biró iparos családapa súlyos lábbajban szenvedvén, gyógyfürdő használatát ajánlta neki orvosa, azonban költsége nem levén, lapunk utján kéri a könyörületes közönség emberbaráti részvétét. E czélra N. N. 2 frtot küldött hozzánk, felkérjük a tehetősbek kegyes pártfogását, az adomány hozzánk küldhető s mi nyilvános nyugtázás mellett a szenvedőnek kézbesíteni fogjuk.
— Szurkáló kőművesek. Szerdahelyi József kis-kanizsai földműves f. hó 25-én esti 11 órakor Tislerics György társával hazafelé haladtában azt a bátorságot vette magának, hogy az uton éktelen lármával menő Lftndi Tamás és Horvá\' György kőművesekre rászólt, hogy minek csinálnak oly nagy lármát, mire aztán Latidi oda ugrott, megragadta Tislericset és ezt a földre teperte, erre Szerdahelyi Jó/.sef oda sietett. hogyLajtditTislericsről lehúzza, azonban alig fogolt a védelemhez, Horvát György észrevétlenül megszúrta öt derékban mire a czivakodá-tuak vége lett. A sérülés nem. életve.-zélys ugyan, de a szurkáló hősök bejelentettek a büntető bíróságnak.
— Szerencse a szerencsétlenségben. Hinteti Muki helybeli szabónak 8 év köiüli leánykája f. hó 28-án épen akkor futott át az uczán. mikor a városházul czából a sarkon égy bérkocsi kikanyarodott és a kis leány ugy szólván bele szaladt a veszedelembe ugy, hogy a kocsi alá került, az azoubait oly szerencsésen haladtál rajta, hogy egy kerék sem érintette és az ijedségen és csekély ütödésé-ken kivül egyébb baja nem esett — A kocsi közönséges ügetésben haladt, de a vigyázatlan hajtás ííiiatt a kocsist mégis felelősségre fogja vonni a rendőrség.-
— Wesel Simon megy esze rte ismert letenyei kereskedő és birtokos, HofTiiiann Mór irótársunk ipja hirtelen meghalt. Temetése Letenyén jun. 28-án nagy részvéttel történt. Béke hamvain!
— Díszebéd tartatott jun. 29-én a n.-kanizsai kegyesrendieknél a tanév bezárta alkalmából, melyre az inielligentia számos tagja hivatalos volt.
— Pálffj Elek pölöskeföi földbirtokos tanukép levén a kir. törvszék elé Benkes József elleni bűnügyben idézve, részére 4 frt fuvar és napidíj lett a bűnvádi átalányból kiutalva. Ezen 1 frtot a „balatonfüredi szeretetház "-nak ajándékozta és rendeltetése helyére leendő szolgáltatás végett lapunk szerkesztőjének átadta. A jótékony adományt, mely Balaton-Füredre már elküldetett, köszönettel nyugtázzuk.
— Megyei r. h. Gr. Festetics Tassilónak Keszthelyen egy 15 ezer frtot érő lova elhullott. — Sághy színtársulata Keszthelyen pártolás hiányában szenved. — Becsehelyen ismét dühöngött a pusztító tüzelem. — Goricsáni plébánossá Ken-gyelics István szelenczei káplán neveztetett ki.
— Hazai r. Ii Báró Hornig helyébe ultusministeri osztálytanácsos Széchenyi
bevételből 15° 0-ot kap. 2-or az országos Jenő nemes-mileticsi plébános lett. — Az
tűzoltói segély-egylet tagjai sorába lép adóvégrehajtás jun. 15 tői jul. végéig fel-
az egylet s minden tagjának diját a helyi füg gesz letett. — Államunk lavali deficitje
segélyalap kamatából fedezi. E segélyzés 68 millió forint — Kolozsvárott 1890-ben
csak tűzoltói balesetekre s/ól, akár tényle- országos kiállítás lesz. — A kereskedelmi
ges szolgálatban, akár gyakorlat alkalma muzeumot c-ütörtökön ö felsége meglá-
val történnek és 3 or a zenekar ujjászer- lógatta. — Bezerédj Istvánné végrende-
vezésének módozata megállapítására egy bizottság küldetett ki. ,,.;;¦¦\'¦<
— Időjárásunk változatos; a nagy meleg-ég után mult szerdán erős eső volt jéggel elegy, mely főleg a gobonában tett kárt. Az aratás különben e hét elején kezdetét vette
letileg közczélokra GO ezer frtot hagyott. — A magyar államvasutaknál alkalmazottak könnyebb tájékozás végett karkötőt v\'selnek. — Vasraegye tanfelügyelőjévé Kili Józsefet, a Paed. Szemle szerkesztőjét emlegetik. — Tárcsán a fürdői idényre gyógyszertár állíttatott fel. —Az Olt víze
— Mozgalom indult meg arra nézve, i Erdélyben kiáradt. — Bpesten 1748 lakás
hogy Nagy-Kanizsán is a többi nagyobb városok példájára a/, önk. tűzoltó-egylet huzamosb ideig szolgáló tagjai kitüntetés-
nál. Székesfehérvárott kiváló tiszteletnek ben részesüljenek. Csak magok magokat örvendő s közbecsülésben álló aljbirnk ] tüntetik ki a város atyái, ha elismeréssel
dr. Szüts Miklós, a nagy-kanizsai törvény- j székhez bírói minőségben lett előléptetés alkalmából a járásbíróság személyzete részére irja .Székesfehérvár és vidéke" fényes lakomát rendezett A lakomán Gazdy Béla jbiró vezetése alatt részt vett a jbiróság Összes birói « tisztviselői személyzete. A számos ízletes fogásból álló lakoma a legmelegebb rokonszenv nyil-váDulásai között folyt le. Először a távozó albiró, folytonosan könnyezve, mondott búcsúzót azoknak, kikkel majdnem egy évtized óta szolgált. Rucsuzóját a nála megszokottszellemben, a sziv valódi hangján mondotta el, kiindulva a bírói működése alatt előfordult számos birtokhábo-ritási perekből — hasouíitván" saját állás pontját a törvényes békés birtoklási állapothoz. A szeretet s barátság érzelmeitől áthatott búcsúszó alatt a jeleovoltak
buzditólag hatnak oly humánus intézmény tényezői iránt, kik jelentékeny szolgálat készségűk mellett a személy- és vagyonbiztonság hü őreiként évek hosszú során át erejüket és idejöket feláldozva, emberbaráti szeretetből odaadólag buzgótkodnak.
Jó hír. Ritka két szó, jó is esik hallaui Fáradhatlan buzgalma s a jócsele-kedetek méltó gyakorlatáról ismert Vidor Samuné urnő kezdeményezése folytán a népkonyha felállítása a közel jövőben téuynyé válik. A nemesszivü urnö nemcsak személyesen vizsgálta meg a fővárosi eneinbeui intézkedéseket, de Írásbeli leg is több helyről összegyűjti az adatokat, hogy minél czélszerübben rendeztethessék be. A kezdeményező birja igéretét a polgármester untak is, hogy a szép eszmét méltó buzgalommal pártolni és támogatni Lfogjá. Örvendünk ezen emberbaráti intéz-
áll üresen. — A veszprémi püspökség javadalmainak átadása a vallásalap részéről jun. 23-án kezdődött. — Győr főbb utczáit asfaliirozzák. — A szegcdi orsz. dalár-ünnepély aug. 23—20 án les:í.
Külföldi r.h, Bukarestben Braun állatsereglete összeégett. — A franczia sajtó IL Vilmos császár kiáltványában csak a, katonai nyelvezetet tüutetí ki. — Gambetta emlékszobra július 13-án lep-leztetik le Parisban. — A franczíaországi kiállítás alkalmával 700 egylet 12 ezer tornászszal nagy versenyt rendez. — A Trocaderó dísztermében 8 hangverseny lesz. költsége százezer franc. — Berlinből 2 franczia hirlapiró kiutasít tatolt — Ujabban rakéta öldöklő szert találtak fel.
— Kitűnt, hogy az asanti emberevők angol és spanyol matrózok. — Shangaihan adóemelés miatt nagy lázadás tört ki, a katonaság a nép pártjára állt — Az olasz parlament a halaibüntetés eltörlése mellett e.yhangulag szavazott — Japánban tömegesen veszik fel a keresztény vallást
— Zuckertort, a leghíresebb sakkjátékoa
HUSZONHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖN Y
junius 30-án.
I.ondonbEui meghalt. —A kolera Ázsiában ismét pusztít — Popovies Döme szerb köliő meghall. — A porosz király és királyné koronázása az őszszel lesz.
— Távirat jött Berlinből sógorunktól, melyben arról értesít, hogy teljesen felgyógyult. Örömmel, vettük ezen hírt tudomásul, annál is inkább, mert már is azt hittük súlyos betegségénél fogva, hogy meghalt, — nagyon kíváncsivá lettünk az iránt, hogy minő gyógyszer használata következtében gyógyult meg. Néhány napra
~rá e sürgöny átvétele után jött egy hosszú levél, .melyből kitűnt, hogy ó is a híres „Warner-féle Saffe Cifrának köszöni drága egészségének visszanyerését." A többek közt az irja: három üveget használtam el a „Warner-féle" Saffe Curából, már az első üveg elfogyasztása után tetemes javulást éreztem, rég el veszett étvágyam vissza tért, a második üveg után már azon óriási fejfájásoktól is ment valék, a harmadik üveg elhasználta után már teljesen épnek éreztem magam, daczára ">4 éves koromnak, oly jó kedvű vagyok, mintha csak 2o éves ifjú leírnék."
E kítüuö gyógyszer kapható Nagy-Kanizsán Práger Béla és Bellis Lajos urak gyógytárában. Ara 2 frt 80 kr, fo szétküldést raktár „Eíniiorn A po t béke" (M. Fanla) in Prag.
— Budapesti Hírlap. A „Budcpesü Hirlap"-nak a hazai müveit olvasóközön-: ség vetette meg alapját- A lap eleitől fogva megértette a magyar közönség szellemét; miuden pártérdek mellőzésével küzdött nemzetünk- és fajunkért, ez egyetlen jelszóval: magyarság! Viszont az ország legkiválóbb inteligentiája is azonosította magát a lappal, fölkarolva azt oly módon, mely páratlan a magyar újságírás történetében. A hazai sajtóban máig a legfényesebb eredményt a „Budapesti Hirlap" érte el: legnépszeiübb. legeiterjed eltebb lapja az országnak. A kiiisö dolgozótársak egész seregén kivül a szerkesztösegnek-annyi belső tagja van, ¦ a mennyivél egy
—magyar lap sem dolgozik:.minden rovatot külöiKvezetö gondoz, a helyi tudósítókon kivül, avkik a náp történetét írják. Minden .fontosabb bel- vagy külföldi esemény felöl rendes levelezőn kívül saját külön tudósító -rrtesityközvétlenül: a távirati szolgálat immár oly tökéletesen vau berendezve, hogy elmondhatjuk: nem törtéuik a világon semmi jelentékeny dolog a nélkül, hegy a „Budapesti Hirlap" arról rögtön ne adjon hü és kimerítő tudósítást A „Budapesti Hirlap" politikai czikkeit Kaas Ivor báró. Rákosi Jenő, Balogh Pál irják más kiváló hazai publicistákkal hiveu a lap független, magyar, pártérdekeket nem ismerő szelleméhez. Politikai hirei széleskörű összeköttetések alapján a legmegbízhatóbb forrásokból származnak. Az országgyűlési tudósításokat a gyorsírói jegyzetek alapján szerkesztik. Magyarország politikai és közélete felöl távirati értesülésekkel látnak el rendes levelezők, minőkkel minden városban, sőt nagyobb községben is bir a lap: a „Budapesti Hirlap" távirati tudósításai manap már teljesen egy fokon állanak\'a világsajtó legjobban szervezett hírszolgálatával. Európa összes metropolisaiban Londontól Konstantinápolyig saját tudósítók vannak, a kik ugy az ott történő eseményeket mmt az elektromos drótotf oda lutó hireket rögtünmegtáviratózzák. A külföldi rendes tudósítókon kivül minden fontosabb esemény felől a szerkesztőség külön kiküldetési! tagjai adnak gyors és bő értesítést. A .Budapesti Hirlap" e czélokra havonkint oly Összeget fordít mint a meunyi ezelőtt 10 évvel még egy-egy hirlap egész költségvetése volt! de sikerült is elérnie,hogy ma a legjobban, leggyorsabban értesülő orgánuma a sajtónak. A .Budapesti Hírlap" Tárcza rovata Teleki Sándor gróf, Tóth Béla, líákosi Viktor (Sipulusz) és több kiváló irók közreműködése mellett, a lapnak egyik erőssége s mindig gondot fordit rá. hogy megmaradjon előkelő színvonalán. A napirovatokat kitünö zsurnaliszták szerkesztik sa helyi értesülés ismert legügyesebb tudósítókra van bízva. Rendőrségi és tövényszéki rovatai külön-külön szerkesztői a főváros sötét eseményeit is mindig oly hangon tárgyalják, hogy a „Budapesti Hírlap"\' helyet foglalhat minden család asztalán. A közgazdasági rovatban a magyar gazda, birtokos, iparos, kereskedő megtalálja mindazt a mi tájékozására szükséges. A regénycsarnokban csak kiváló irók legujab müveit közöljük. Az előfizetés föltételei: Egész évre 14 frt, félévre 7 frt, negyedévre 3 frtÖÖ kr., egy hóra I frt 20 kr. Az előfizetések vidékről legczélszerüb-ben postautalványával eszközölhetők következő ezim alatt: A „Budapesti Hirlap" kiadó-hivatalának, IV. kerület, kalap-utcza 1 6. sz.
A budapesti értéktőzsdéről.
— A .Magyar Mercur" heü tudósítása. — Érek óta nem voK oíyVrohamos ét nagy haosz* az é*tékt5zsdén, lmint.*-\'napokb»n. An árfolyamok oly gyorsa^ &t nagy lépésekkel
tiCknek fel, hogynihs pár pillanat alatt irtokra ragé különbözetek- keletkeznek. A mait héten kft nevezetes forduló ponthoz éit \\ tőzsde, képleteden beméire mondhatni, hogy kút hatalmas várat vett bc ostromban. A:-, első volt a magyax aranyjáradék 100-aa árfolyai a;dsik pedig a speknláczió pnrrit papírjának, az osztrák Id tel részvénynek 300-as árfolyama. Hz a Vét kurzus mindig nevezetei fordul <S-tüntet képez a tőzsdén és ha tekintetbe szük, hogy mintegy két év óta nem fordultak elő ezek az árfolyamok, nagyon is érthetni & tSzade lelkesült ujongását, melye két árfolyam beköszöntésénél felhangzott. Azóta rohammal folytalja dicsüségtelj es hadjáratát a hausse és h*. egyszer-mástzor vissza is vezetik, ez caak ösztönzés arra, hogy újult erővel fogjon ismét az ostromhoz.
A hausse okai: az\' at általános győződét, hogy a béke a legközelebbi idóhec nem f.ig megzavarta tni és a nagy pénzbőség. Az uj német e-ászár trónbeszéde a legnagyobb pessíinístát in optimistává teszi és teljesen elfelejteti velünk * delegácziók 47 millióját. A mi pedig a pénzbőséget illeti, csak azt kell tekintetbe vennünk, hogy a júliusi szelvényekre és tokevisszafiz etetek re kerek 110 millió frtot fizettek ki Ausztria-Magyarországon.
Az egyes értékek tekintetében a befektetési értékek kőzd! első" sorban a magyar arany-láradékbau volt élénk üzlet, rohamosan emelkedő árfolyamok mellett; a magyar papirjáradék ¦zimén janiit, de nem oly mértékben, mint kl aranyjáradék A többi befektetési értékek szilárdak. E téren a napokban egy uj papírral gyarapodott a töísde. ez a 4", °/„-0S arany beruházási kölcsön, melyet június 25-ikén bocsátottak aláírásra és egyúttal forgalomba^
Haukértékrkben óriási hu! lám sások voltak és az osztrák hit.lréjzvény Tüellett, különösen maeyar leszámítoló és péuzváltíbank, a magyar jelzálog hitelbank é» a magyar hitetbank kotlettek élénken. Egy uj papir, a fiumei hitel-hxuk részvénj\'i\'i. csak a bevezetés nzpjáu volt .\'lénk forgalom tárgya.
Közlekedési vállalatok értékei szintén ssilárdak voltak és szépen emelkedtek.
Iparvállalati értékek közül egyesekben elénk volt a forgalom emelkedő árakon.
Sorsjegyek nagyon szilárdak és emelkedők. A legnehezebbtói kezdve a legkisebbik mindegyiknek az ára drágult, sőt mondhatni, bogy a bankrészvények, meg járadékok után ezekben a pxpirokban volt ft legáltalánosabb
és érczváltók rohamosan olcsób-
Valuták boduk.
Értékpapír* él sorsjegy birtokosok nak felvilágosítással készséggel szolgál a .Magyar .Mercur" kiadóhivatala-, Bpett, hstvani-otcza 17.
•:Irád«í©m. -
— Az „Olvasó KŐr" szépirodalmi folyóirat rendkiviili folyamában megjelent Brühl fi. történeti regénye a „Londoni Koldus" 24-dik füzete, melylyel a terjedelmes mii befejezést nyert s most teljesen kapható.
— Jókai legnjaJMTregényeÜ A lélekidomár ! ! Váljon nem elég-e csak ennyit mondanunk, hogy irodalmi rovatunkat ez egyszer mindenki a legnagyobb kíváncsisággal olvassa el! Magunk is meg voltunk lépetve, midőn Iíévai Testvérek, kik Jókai legújabb regényeinek füzetes kiadása által eléggé nem méltatható érdemekre tettek szert, — a „lí-írom márványfej" befejezése után pár héttel már „A Lélekidomár" első két füzetét küldik be nekünk, annak a regénynek első füzeteit tehát, melyei hazánk legnagyobb két lapja magyaros német nyelven közölt egyszerre, melynek folytatásokban történt elolvasása után mindenki oly hatalmas emelkedését érezte a ragyogó fantáziája és a soha nem pihenő tollának, milyenek a hetvenes évek elején alkotott müvei óta nem észleltünk. De már magában az eszme is mily remek! A regény hőse vajaim bűvös hatalommal, mely tekintetéből sugárzik ki, uralkadik mindenki és mindenek felett Ember, ki előtt nincs titok ki behatol a szivek rejtekébe, hogy onnan hozza ki a kezdő szálat, melynek segélyével kutatásaiban tovább haladhat Az első füzetben az alkotmány helyreállítása után megkoronázott magyar király budai várpalotájába, az udvari estéiyhez vezet el minket a szerző, leírásával csak ugy kápráztatva szemünket, mintha élő tanúi lennénk annak a fénynek, mit csak a magyar király fejthet ki az ö magyarjai között. Itt, e fényes társaságban, melynek minden egyes tagja egy-egy oszlop azon a nagy épületben, melyre most az ősi erényben bízva, újból támadó reménynyel tekintünk, — itt, e nagyúri gyülekezetben, a hol azonban már az ész is képesít, uemcsak a rang és születés, a millió gyertyaláng viszfényében tükröződő termek száműzött, de most újra megbékélt vendégei sorában találjuk a lé-lekidoroárt is, a lélekbüvölöt, kinek igénytelen megjelenése nem árulja ugyan el az ész királyát, de a kinek hatalmas mondásait ellesve, megtudjuk, hogy ö jár a leghelyesebb utakon. A kik Jókai műveinek füzetes kiadásabői ismerték meg legújabb alkotásait, egytöl-egyig járatúi fogják a „lélekidomár"-t is, — a kik pedig nem tudják, hogy Révai Testvéreknél 20 kios füzetekben szerezhetik meg ezt a nagy regényt is, most e sorok utján értesülnek róla és meg vagyunk róla győződve, hogy, e hatalmas mü kevés magyar házból fog híáuyzaui. — Egyes füzetek küldése, — vagy az egész munkára való előfizetés czéljából legczélszerübb egyenesen Révai Testvérek kiadóhivatalába fordulni. (Budapest IV. váczi u. 41.
— „Pesti Hirlap." A müveit magy. középosztály lapja, mely — minden párt-
itól és pártérdektől függetlenül -- a ma jgyar nemzeti politika, igaz szabadelvűséi és demokrácia tanait hirdeti, a magyar hírlapirodalom történetében eddig páratlanul álló kedveltségnek örvend ugy, hogy a magyar nyelven megjelenő lapok közül ma egy sem vetélkedhetíkveleelterjedett-ség dolgában. (Amint erről mindenki meggyőződést szerezhet illetékes helyen, a közlekedési minisztériumban, vagy a fő-postaigazgatóságnál.) De nem is csoda, hogy a „Pesti Hirlap" ma Magyarország legkedveltebb lapja mert nincs még egy lap, mely annyi és ugy megválogatott közleményt hozna s mely a saját olvasóközönségével a szerkesztői üzenetek révén oly benső, szinte családias érintkezésben állana. A „Pesti Hírlap" szerkesztőségének van ma legtöbb belső munkatársa, mig a külső dolgozótársak és levelezők száma légió. A „Pesti Hirlap" nagy súlyt fektet arra, hogy nemcsak külföldi politikai, .de mindeu nevezetesebb belföldi eseményről is távirati uton szerezzen értesülést, ezért a hírrovat jó része is csupa távirati értesülésekből áll. Frissebb hírrovatot tehát már képzelni sem lehet Humbug volna azt állítani, hogy alapnak Európa minden nagyobb városában saját külön tudósítója van, de vfn igenis összeköttetése a leg-jobb külföldi lapokkal s egyezmény utján megkapja az ő összes magántávirataikat is: így válik lehetővé, hogy nem történhetik a világon nevezetesebb esemény, melyről a „Pesti Hírlap1* már aznap távirati értesítést nem hozna. Ez persze oly költséggel jár, hogy ma a „Pesti Hirlap" havonkint többet fizet ki táviratokért, mint csak tíz évvel ezelőtt is az összes akkori napilapok. Méltán lehet tehát a legjobban értesült lap. Czikkeit, tárczáit, karczola-tait a ledjobb nevű publicisták, írók és journalisták szolgáltatják, kik közül legyen elég csak a következőket említenünk; Eötvös Károly, Mikszáth Kálmán, Törs Kálmán, Borostyáni Nándor, Kenedi Géza, Tolnai Lajos. Ágai Adolf, Sebők Zsigmond, Reviczky Gyula. Kürthy Emil. Sziklay János, Szécsí Ferencz stb. Regényt a most következő negyedév alatt hármat fog közölni; még pedig Csiky Gergelytől az „Elvált asszonyt" s ezt követni fogja egy franczia és egy angol regény Mindezekhez járul heteokint egy zenemelléklet s
mán készült Előfizetési ára 5 frt Bolti ár 7 frt lesz.
— Hazat fürdőinkről a napi sajtóban hosszabb ismertető cziksorozatot közöltem, leirva abban ugy a legnagyobb, mirt a kevésbé jelentékeny magyar fürdők teljes berendezését, vizeik elemzését, gyógyhatását, látogatottságát, legtöbbnél a lakás, ellátás és gyógykezelés árait is. A czikksorozatot teljesen átdolgozva, az egyes fürdőkbe vezető útirányok, regényes vidékeik és kiránduló helyeik élénk ecsetelésével, a közbeeső városok, műemlékek, valamint a várromok ismertetésével meg-bövitve, önálló műbe foglalva, sajtó alá rendeztem, és „Magyar Fürdők" czim alatt még folyó hóban fog Rosenbanm V. Vilmos ur ismert jó ízlésű kiadásában megjelenni A kötet mintegy 12 tömött nyomású iven 75 magyar fürdőről fog a fentebb elsorolt irányban —¦ úgy a kirán- 1 dúlás és egyszerű üdülés czéljából utazók- " nak teljes tájékozást, mint a beteges és gyógyhatást kereső fürdőző közönségnek a vegyelmezés és fürdő-orvosok előadása nyomán tanácsot nyújtani. A mü ára lehető elterjedés végett csak 1 forint leend s kérjük az előfizetéseket vagy előjegyzéseket Uosenbaum V. Vilmos kiadóhoz mielőbb beküldeni, mert felesleg példányok nem igen fognak nyomatni. Az előjegyzett példányok kívánatra utánvétellel is megküldetnek, mely esetben a posta dija megrendelőt terheli.
— Az állategészségügy rendezéséről szóló 18S8.V1X törvezikk jegyzetekkel smagyarázatokkal ellátva. Jelentörv. aleg-első hazánkban, mely az állategészségügy szabályozásával tüzetesen foglalkozik, mely az összes állategészségügyi mozzanatok és állapotokra kiterjed. Ezen törvény intézkedéseinek, melyek a mai tudomány színvonalán állanak, szigorú, lelkiismeretes végrehajtása, legfontosabb közgazdasági érdekeink által követeltetik. Állattenyésztésünk jövedelmeink egyik legterjedelmesebb forrását képezi, minek virágzóvá tétele az állatállomány emelését feltételezi, minek pedig\' az állati ragályok legnagyobb veszedelmét képezik. Ezért melegen ajánlhatjuk ezen törvényt minden gazdának, állatorvosok, városi és megyei tisztviselőknek és tenyésztőnek megszer zésre. mert a kellő állategészségi állapot
iziveseti, csak haszna
. — T. B. Intézkedtünk.
— Sch. 7.» Igen legyen. A könyvet megküldtük.\'
— P. Xagy-Kiroly. Sorai-vételével\'azonnal intézkedtünk.
— M. H. Köszönet.
— 8. W. Jövőre maradt.
— B. B. Sajnáljuk, hogy nem találkozhattunk.
— K. V. Röviden említhetjük meg. .— T. A. Köszönettől vettük Szívesen
viszonozzuk.
Prága : Lemberg Szeben:
Ki nyert?
Húzás jun. 20-án. 7
S9
38 47 Ifi
Húzás jun. 23-án :
nem utolsó előnye a naponkint 16 oldal j biztosítására tett rendelkezéseket szűk terjedelmű lapnak, hogy már fölvágva kapja |séges, hogy mindenki ismerje. Ára 40 kr. kezéhez az olvasó. Előfizetési ára egész\' megjelent és kapható Lampel R.-féle évre 14 frt, félévre 7 frt, negyedévre 3 frt (Wodianer F. és fiai) cs. kir. udvari 50 kr.egy hóra 1 frt 20 kr. Az előfizetések könyvkereskedésében Bpesten, Andrássy-postautalványnyal a .Pesti Hirlap" kiadó- \\ ut 21. szám, hivatalának (Nádor-utcza 7. sz.) küldendők, honnan egy hétig ingyen mutatványszámok is kérhetők.
— Szemelvények Balassa Bálint költeményeiből és Szemelvények Trefort Ágoston emlékbeszédeiből a tartalma az ; ujonan megindult „Tanulók olvasótára" czimü vállalat 4-dik, illetve 5-dik füzeté-nek, melyet Elischer József főigazgató { közreműködésével Jancsó Benedek és Bo-ros Gábor tanárok szerkesztenek. A kitűzött czélt hogy a tanulók olcsón juthas-sanak iskolai vagy házi olvasmányokhoz, I ugy a szerkesztők, mint a kiadó szem előtt tartják, mert egyrészről a válogatott olvas- j mányok, másrészről a szép és mégis olcsó, kiállítás megérdemli, hogy pártoltassék. Egy-Egy füzet ára csak 20 kr, megjelent s kapható Ijimpel R. (Wodianer F. és Fia) cs. és kir. udvari könyvkereskedésében, Andrássy-ut 21.
— Alsőfoku kereskedelmi iskolák olvasókönyve, szerkesztette Gyulay Béla igazgató. I. rész, az első osztály számára. A rövid időn második kiadást ért s a közoktatási minisztérium által engedély
Grácz : Temesvár:
33 40 50
86. 90.
56. 14. 2S.
Felelős szerkesztő és kiadó: B Á T O R F I LAJOS.
A Szerkesztővel értekezhetni naponta déli 1 — 3 óra közt lakásán Arany János utcza 4 sz.
Laptulajdonos: WAJDITS JÖZSEF.
jxry-iittór*). Ganzseidene bedruckeFonlards von
1.20 bis ti. 3.90 per Meter renendet roben- und stückweise collfrei das Fabrik-Depot G Henneberg (k. k. Hofiief), Zürich umgehend. Muster Briefe 10 kr. Porto.
Farbige Sedenstoffe von 85 kr.
bis fl. 7,65 per Meter (ca. 2000 verschiedene Faxben und Dessins) versendet roben- und stükweiae zollfrei des Fabrik-Depot G Haneberg (k. k. Hafiiferant, Zürich. Master umgehend. Briefe 10 kr. Porto.
IrjtSizfctbs •frtejw
SMMTiU-YJTr
legjobb asztali- és üditó" ital,
litünő hatásának bizonyult köhögésnél jégebiloknál, jyomor- és hólyaohu-t) rútnál.
tatíoni Henrik, MíM « m^í
oqoooooooo oooo
— Leteszi a garast Feleség : Hallod-e öregem, valami beszélni valóm volna. Férj (Ügyvéd.) Jaj hagyj most nekem békét, sok a dolgom. — Feleség : Ugy ? No, hát itt van egy forint, tekintetes prókátor uram, 3 most kérek 3gy órai tanácskozást
zett tankönyv egyike azoknak, a melyei\'iatn^^mZ^m^v^áwmi eddig leginkább, megfeleltek és jónak .- ^SanS/pTj bizonvu tak. A miniszteri rendeletek érte - J .. „ ... „., J.*,zZ
, ^ f ,-, , , , terko hianjzik. — Kapitány: Mit csinál ?
meben első sorban felölel oly olvasmányo- v^iz u u 11-1 v j-
kat. melyekben lehetőleg kereskedők sze-1 ~J^L^df± - K»P>«ny raondja .epeinek, példákban tüntetvén fel a ke- j neki, hogy siessen, aztán jojjonl reskedökben megkívántató jó tulajdon-! u„i„-i. 1 uv „ / ^
Ságokat stb. \'Égyszen, \'eirisokat f ™L*Sln
kereskedem kürébö. termMoU\' ^g^J^ZJSJST\' k« közlemények a kereskedésben előforduló y^jggj^ták ¦
állati, növényi és^ásványi termékekről. A hazai történelemből vett egyes eseményekés történelmi személyekről, a kereskedés behozatala, egyes ágainak elterjedése és a társasélet köréből vett társadalmi példákat Továbbá az általános levelezés és ügyiratok számos példájával végződik a 151 lap terjedelmű kötet, a melyet különösen az érdeklődő tanár urak, valamint minden egyes kereskedő figyelmébe ajánlunk. Ára 60 kr., megjelent és kapható Lampel R.-féle (Wodianer F. és Fiai) cs. és kir. udvari könyvkereskedésében Budapesten, Andrássy-ut 21. sz. a.
— Az „Olvasókör0 kiadásában megjelent rendkívüli folyamban a „A londoni koldus" történeti regény 23-ik füzete, rendes folyamban pedig „Ördög és angyal" czimü történeti regény 9-dik füzete jelent meg. Szerkeszti Fülöp György. Kiadja Kormányos Róza. Ára fÜzetenkint csak 25 krajezár.
— Juhos János"miniszteri fogalma zónák „Helységnévtára" II-dik kiadást ért, mely a legújabb hivatalos adatok nyo -
álaszoltak
Egy szép kisasszony nyíltan monda : A szerelem országa.
Egy romantikus: Az ámítás és álmok országa, a képzelem feletti világ.
Egy tőkepénzes : Eldorádó, de hajh! hol van az ?
Egy köszvényes: Az egészség és mértékletesség országa.
Egy don jüan : A fiatal hölgyek légköre.
Egy csinos menyecske : A divatok és mulatságok hona.
Egy erkölcs tanitó : A szív országa, hol a lelkiismeret nyugodt, (és nem fekete.)
Szerk. üzenet.
— „Az volt ám erős sor", megjött, do mikor kerül rá a sor? Megmondjuk máskor. A kéziratot, átadtuk K B. számára.
— Berlin. Sajnáljak, hogy eddig sem jutott torunk a közlésre.
— Sz. I. Örvendeztünk szíves sorainak.
— A. D. Helyet, majd elválik.
—.-ML I. A tObszSrösitettaek nem ige örvendünk.
A radeini savanyúvíz a világon az egyetlen ásványvic, amely jelentékeny menyiségü litbiumot tartalmaz s igy köszvény, vese húgyhólyag, bajoknál mint még egyedüli gyógyszer alkalmazható. Jelentékeny szénsav és nátrium tartalma miatt különös en ajánlható gyomorbajoknál, az aranyárnál, hurutoknál, nyálkásodásnál s ¦ápkórnál. — A radaini vasfürdók igen ajánlhatók a vérszegénységnél, női-betegségeknél stb
Savanyókuf I> ADRIN\'^ szétküldés *\\Ai_fCiáH j inthet Dr. Gsxrod, Biswanger kísérletei kimu-tatak, hogy a szénsavas lithiom a hugy-savas válmányokra a legnagyobb oldó képességgel bir, a mi mellen a radaini vízzel tett kísérletek is bizonyítanak.
Felvilágosítások ingyen és bérmentve adatnak a radaini savanyuvíz igazgatósága által Stájerország.
Raktár Nagy-Kanizsán MARTON és HUBER urakuál. 3364
Kapbató minden savanynviz kereskben.
oöooc2 ooooooooo
•)L rovat alatt közlöttekért nem váltai felelőségei a szerk.
Közvetlen nemei postagílzhajózá-
Hamburgból NewyorJiba
minden szerdán és vasárnapon,
HavrebÖl Newyorkba
mién ke
Stettinböl Newyorkba
minden 14 nap alatt,
Hamburgból Nyugatindiába
havonkint néfryazer,
Hamburgból Mexicóba
havonkint egyszer. A társaság postagözhaj ói kitünö \'itatás mellett ugy hajószobákban mint a fő délközben elhelyezett utazóknak is a legpompásabb utazási alkalmat• nyújtja Bőv«bb fel világosi tá«t ad, a vezír-Qgyuökséff Bécsbe c Franzeuring 34-dik szám alatt. 3249 10—26
Ügyes Ügynökök ímay százalék mellett kerestetnek.
Kedvező pénzkölcsönhöz
juthatnak önálló, rendes éves lakással és keresettél, illetve jövedelemmel biró egyének, u. m. iparosok, kereskedők, hivatalnokok, katonatisztek, magánzók, birtokosok stb. módhoz képest 50 frt-tól 1000 frtlg, mint magán személyliitel, csekély heti, havi .vagy három havi törlesztésre. G°/o-os kamat mellett 2377 1 -2 Ingatlanok betáblftzására 4 7* és 5%-ra, amortízácziÓra vagy anélkül. Bővebbet: Steiner G. A. Budapest, gr. Károlyl-ntcza 12. — Levélbeli megke-iresésekhez 3 drb. válaszjegy csatolandó.
HUSZOKHKTEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
JUNIUS 30-án.
i ra 11} os ezüst- scliH\'el«*z.i-^..s«\'l»órak,
iiiíH , full-, salon- és éliresilíí- ónk
DÚS RAKTÁRA
KAS Y»K 4 N L 2 S Á K
a vuiüs tempóin Httflleiiébt-n, VVAUXER-FÉLE UAZ.
Ajánlja dúsan felszerelt óraratUrát,
valamint
•T" JAVÍTÓ- M Ű TE It MÉT.
Postai megbízásokat gyorsan és pontosan eszközöl.
ffA Alulírott, van szerencsém Nagy-Kanizsa város és vidéke t.
•wn közönségének b. tudomására hozni, miszerint (Takarékpénztár-
utoza) Dr. SCBREYER-féle újonnan épült házban a mai
kor igényeinek megjelelő \' \'¦
ciükríszdAt
nyitottam. .<
Számos éven keresztül nagyobb bel- és külföldi városokban, u. m. Budapest, Bécs. Qrácz, München. ülm, Stuttgart, Maincz- és Beidlberghen szerzett tapasztalataimnál Jogoa, oly ked-vezb\' helyzetben vagyok, hogy szakmámba vágó megrendeléseiket a t. helybeli és vidéki n. é. közönség igényeinek teljesen megfelelhetek.
Midőn a n. é. közönség becses pártfogását kérném, maradtam
Nagy-Kanizsa. 1888. június 16-án.
alázatos szolgája
STEFAN0V1TS M.
3366 3-5 ¦ \' " cWrásx
**************
.Máriaczelli gyomorcsóppek..
KV.ur.ö hatású szer a gyomor minden betegségeiben.
Védjegy. Kr.liüiiHilhstathiii ¦ -!v.iKy)> ...,y,
ZZ- Olcsó kávé árak. :g
stückrath íÜtÁRSA hamburgi áru szétkliltóe a legjobb kávéfajokat kaid. bl ^ írak0I, s^uitía bérmentesen utánvét; mellett _
frt 5 30 ;i Peccosoi.rhong, üt ^yho 1 Kilo Irt
„ f.GO ÍB Peccovirág igen finom eayhc . » J
6.20;i; Carsvaiiathea orós lg. tinotn „ „ " 6 gO \']\\ K.iiscrmelaiige eró"
tarz* 60 kr.
Központi M.\'tkiil.i,- Brad) Kirjtj Bj-i"«(íy>íc n\'-!«/. alta] Krcmslerben [Mor-
Kapható minden gyógyszertárban.
Óv»r; a valódi marii ¦ itrik es tiu\'in-ií/afc.
uamiMliak és ct-\'iniií. Qv^iínek |.inn, * r,.|
li iryonMres&upekel snlcKt -aliHllvie jH.Ul riiiinl.-rt
_-_— ,....... „ ,r.......M-jygvd elütött JWit-ktut
kell K."H\'Uyr.ln- trimi.- rí * mimli-n livi-sli". im-JiVkt-lt hasinálati utaj.iit.oii uiru kvü jegyezve Itatni, hogy as Krrniil<rl>cD i;u-.-k lU-i!ri? k.\'i.j i n v..:ini«Jitian nyo-
Kapható N.-KanÍ2s4n: Primer Béla Kadarkutno: Beck B., Kaposv.: Czo\'-ner Víncze, Babóchay Kálmán Marczali-b»n! Kóron Viktor Meronye Fleischer S Nagy-Bajom: KőröwLajtu.. OIo\'dcbob Bölcs Tela gyógy»iéré»* uraknál. 31C.2 3:"í —&2
**************
r-rgy-Morca, er . *Old enyhe Cuba. ai\'\'.\' .Vős (Vylou. Ifc ,:-f!r- delic AranyjávS, hárga ki tüll li
GySagykávé, zTtlil, arom . KortorHb n. zöld Arab. Morca, k.it. ttl7.es „ Java Preanger ig. uemea , .rab. Morca valódi Irgfin. kávé 5 ki.
kávé vegyülékbez Java-Snrogatnm 4 kil>>
Y snrrogal 1 m 4
Stiirkrath kávé iogrediPűz 4 deka kilo kávéhoz ingyen adatik
Thea 1 gujabb aratás Congo, erús 1 kilo
Sonchi\'og, egybe, ar«m r
, Ctíl) ja orosz Sn.irdina 5 kiló*bordó ,
. 7 — \' ! Ja mar. hering B „ „
n 7.20 ; la mar. hering Pickles . „ r
. f> 90 Hummer, ig. finom S azebucae
, 9 20 j, LsÚtaC*. kitílnó run
. 9-20 >j; Aju-titsilg pikáns 18 „ !{Sardinel ál\'huilo, ig. j<í írt 2 20 Sardines ál\'liuile, kit
. 2 50;j;ia Brabanti azardelln 2 k. horgó ¦» íh 1888. ig. tin. caviar I kilo
frt 230 : 1838 ig. fin. ravlar 2 kilo . 7--
;!;Ri«. igen jó 5 kilo fr! l 45 és 29
frt 2-50.;:; Bogo Kelet indiai frt 1 s
„ 3 50 Zátonybalak 2\';t kilo „ 2 4
2 10 2.55
4 55
5kilóshordÓbanS0drbfrt2 30 25 drb frt 2 50| rbfrt3 102
SiÖrllUS füstölve, igen finom d.-Iic kilója frt 2.Ü0
Uj Matjes hering w-23drb7rtain2v.kii.iiord.i~r. ¦:
Nagy árjeRyzékek inpyen ^s dijmentesen. 3378 1 18.
Stückrath ésC. hamburgiáru-szétküldése Hamburg.
0000^)000000000300000OOOOOOOO
2 o
o iru o
O Szabadalmazott szeges gözcsöplő\'gép §
O O
Q _^ # O
O
o o o o o o o o
s
o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o
8
o o
és 4 lóercjii
f*-, szén- vagy szalmáintésü göütiozggiiyok számára,
10 ara iBDDiatéiiesség 4500—68tó kéve. teljesen tisztán elcséíulye ti oszialyotya. ,„ . , .
sokkal rsekélyebb szükséglet hujterii és rutöanyaeliau,
tetemesen nagyobb és jobb munkaképesség,
könny e b b szállítás mint a v e r o c /. é s g é p e k n é 1
9k\\fT Árjegyzékek kívánatra. w&
Ezen gépeket erős szerkezetben gyártja és gyorsan, valamint előnyösen szállítja.
GROSSMANN és RAUSCHENBACH
elsó \'magyar gazdasági gépgyára
Budapest,
k Q I S ő v á e z I-ú t 7. Szám.
1,4, 7 ío., is 3819
ooooooooooooooooooooooooooop
4 elemi-, 6 reál- és 6-gimnásiális osztály.
A testi erők fejlesztése és egyéni nevelés mellett az íntéiet elókészit a ca kir. ka-tona-íntézetakre, teiigerésteti-, kereskedelmi akadémiára és az egyévi-önkéntességi viszgára . A 36 tanév szeptember 5-én vesri keidetét. Uj nóvendíkek a két stQpid3 hónapon is találnak ferételt. Bóvebb felvüágositá.ra mindeukor késs ai INTÉZET IGAZGATÓSÁGA. 386?>*»S —12
RAKTXRa:: NAGYKANIZSÁN: Rot Prezlmayer
F I ti Y E Íj VI E \'A T E T É S.
Általánosan ismert, jó hirtiPVn<.-k ürvondó s több -oldalulag kitüntetett sós bő* szesz ké*/. ti menyem — k\'lfiid\'.s généi i"..gv.i — s.ik utinzisoak lévéD az utóbb időben k\'tévc, »\'1 határ óztam, hogy azokon ntímjegyeimet módosítom s arra kék nyo matba-i saját liái-rn köis") ala;iát »vsicm fijl bei-\'-gyeztetvén ant egy siersmind ved jegyként a budapesti jparkt^maranáf.
SÓSBORSZESZ
, i pyors noyhitéal estkííriil :
csúzos szaggatás, fagyas. fog- és fejfajdaimak. szeragyengesegek. bénulások stb. stl> fll.-tr; dd kQIOnnte\'n a b^dorssSlockeeS gyaró-gyógymódnál, masjágr- igen jó batá*u-tiiao nyult
Fogti-atitó szítúI is i^r-i ajtt.lb.ato, a ineuuyiben a fogg «k féuyót el0>egi:i a li u i.) erSsbiti éa a n a á j tiset-t, éi sriiUlau iit utrr » n \'.esz elpárolgás! mán valamim ajánlaton e szer fejmosásra is a haildí.-pk üró\'sitétére » f «j k o r ji a képződés meg akadályozására íb annak eltirrtlitánár*.
Árt egj iihkv flveasel 8(1 kr., tigy khrbb Qvvgvel l(t Ur
tjfcSsoálati utasítás magyar vagi német nyelven, Mz\'imaartMaim névsorával ellátva minden Uvegbex ingyen mellékeltetik.
Brazay álX3a.án,
Budapesten, IV.k-nLl.\'t, Moz«*nm kCmt 23 szá m fed A. Schwirzi é« Tauber S-.rem és Kloir., r\'i-s.elh iffer. Bélai Józ.ef, Királv ferencz Dentach, Marton és IIuh\'r Práge- A Marton Adolf Artnutí. Náthán
En, Csillag Anna
1
1
185 ctm. hotszu óriási Loreley-ha]
melyei ac általam [eltalált kcnScs 11 havi használata titán nyertem, mely meeakadályozxa a hajklhuflást és erósiti a hajbort. uraknál elbWgit egy teljes erős szakáloövést, r5yi.l ideig való haaanálal után ¦¦. hajnak, valamint a szakáinak természetei szint és sfirflKÓ?et külcníinüz ós megóvja korai IteaQléatöl a legmagasabb korig Egy kr.csfig ára 60 kr. 1 frt, 2 frt. Postával küldés tiapockint a pénz előleges beküldése vagy posta-utánvétel mellett az egész világba.
Csillag és Társa
BUDAPEST, Király-oteza 52-iU szám. Főraktár N.-Kanizsán :
Práger líéia gyógysz. urnái.
33r.4 5-10
- ÍJ Minden arany ?s ,Ti
13 ezüst tárgy el vau L\'
W látva a tu kir !íí
It. frtmjelr.c hivat.i1 m g bit. bélyegével
w
g Miér\'.
is azok ríj ÍRárl ze^kedek.
ANHALZKR HUNRIK
ARANY- és EZÜSTMŰVES
;sCí
X
x x x
lí A G-T-KANIZSÁN. (8Ue;ár-utl a B a b Arany
/-fele házban
Arany férfi „ Arauy jegy Arany gyiírdk gy Arany fiiL\'g."k _
Arany férfi óra lánc* ok Arany nöi-óraláiicr-ok Aratij- n\'Si temontoirórák . Arany keresztek
2 frt ős feltett.
X X X X
iy medáliák tí .
ít . . Arany brouhok 7 _
ital 1(1 . „ Arany fiig^ők 4 „
13 . . Arany kar^kek 10 .
Arany lencsék 1 .
Arat.)- eollier nyikláncr 1(1 „
Ar.iny ingeombok 2 .
Keresztek -j. . . Arany férfi nyakkendőtűk 5
Ilus válasKtékbmi, Jutányos árakéri
Ajánlom továbbá a valódi chinai-ezüst raktáromat 10 évi jótállás melleit. Eladás részletfizetés mellett is.
Regi arany-, ezüst-, vagy ékszertárgyak a legmagasabb áraké\'\'! megvétetnek vagy ujakért klc&eréltetnek-
Javitások olcsón és pontosán eszközöltetnek.
Mély tisztelettel
AN11ALZER HENRIK
ékszerét*--, irány s cxüatmOvva
33T3 2 -3 Nagy-Kanizsán tsngar tit) Babóchay-féle házban.
x
X % X
% % %
X
X X X X
I
X X X X X r\\J
i tegtöbb k\'itüitetéseL,\' a legnagyobb íilígllállilisoton. 1867-óta. Mindenkor határozottan
BÉOI HlliNKVKS
vasnti Állomé. IlorTÁtOrs^^ban türgi\'.ny hivatal
WARASD TQPLICZa"
a ziigoriai vasútnál Zágráb-Cnáktornya). A B. forrj forrás és a kenumba
reltllmuliintatlati hatással eanznil, k8aa-v.\'nynél, forgó bajoknál, syphi liánéi, görvelynél stb. Ivó gyógymód, mell-, máj- ós bélbajoknál villanyosság, drirzs-gyógymód. Gyóoytntézet minden kési-lettel. Orvosi értesítést ad dr. Longhiuo A. Jegyaéket küld a filrdóig. 334fi 6—G
sLiebisf
társaság
társaság
^ona
Gsal a||j hÉ
A I.leblK Me l"\'»k,lro
nat kitiin." or.">t.-^\' iiUr leves tjgisni valamint leves, roartis. ÍT.ieiék és húsételek javítására és füsiereiesere iiolsál. Helvesen hasmalva reidkivOÚ líoíftae\'-aífje mellett, a háztartásban igen nagj me&taka
Dan igru u»&j "ín^ I ritasra is nvnjt alkalmat
Ms-kivonata\'kérendő, rá««
ha minden dohoi árujegye.
lékelt névaláírással kék nyoimJMlHSTi vane
•mmmwítmmmam k .... ......^.r.................. u
S Liehig tirasis tízpöBti raktára n Osztrik-SatyarbirmJilont S7i«ira:
Berek Károly, osztr. csisz. kir. uúrari szállilóBal, Bécs, I., Wollzeile 9 sz. i
" Kapható tovűobá valamennyi nagyobb főszer-csemege tá; gyógy fűszer kereskedísben,. valamint, mincfé\'n gj-ógyszertárban. ^•¦O_
A legfőbb kitüitetésck, a Ifgaagyobb jilágk.állításokon- 1S67-i^a..
Wajdits József könyvnyomdájából Nagy-Kaaiasán.
Melléklet a .Zalái Közlöny- 1888-ik évi 26 ik számához
O000O00000OO0O00000O00O000OO00030000IQOO0Q0O0000000000000000000CO0O00O0
o
DELLBRJ
EGEDÉI
Lepnkább 1 i t h i on tartalmú savany. Leg-jobb asztali és ü<li-tő ital. -- Kipróbált gyógyszer a légzé-si szervek katarusainál rheu-nia. gyomor- és huciyhú-Ivarzbántalmakná].
LITHIO.V TARTALMÚ
AVA\\Yl\\IZE
? o o o o o o ? o
ooaocxaooooooooooooo
¦T UsV 20 é v ó t a ö s m e r t ü"
B li R (í EKréie orvosi
Főraktár \\ain-Kanizsán: Fesselhofer Jó-U zscf Schwarcz és Tüiiber uraknál.
Í KÁTRÁNY SZAPPAN
TI
¦.
s ¦¦ s
¦a
V V
orvosi tekintélyek alw o\'szág, Néraot ország
LJÁolva Ausztria-Magyarországban, Franczia-Hcllandbarri Schveiczban, Rominban Bibi. ,._ sikerrel haaaiikltatik ,3270 8—20
!DCL±TLxClG-rxTLXGrri -Cl űörKütegelí
mint Szinte az arezbúr inimlenfeli- tisztátalanságai ellen kuirinöaen a rüh. az idült ea pikkely sömör elten, a kosz. h siira-ir repedvény, a tej és »zakáí ellen, a azepló, máitolt, úgynevezett rezeaorr, » tkgyda«, a lábizzadáa, * gyermekek valamennyi küUó 1-jjbetegaégei ellen. Ezenfelül inind--üinek mint * búrt tisztító mosdószer ajánltatik.
Áru (laralionkinr IiüsuulatI utasítással együtt 35 kr.
A Berger-féle kátr«iij szappan tömény fa kátrányt
tartalmaz felettébb g\'indoaati v»o keazi\'.ve * léoyeg-sen különböző* és mind-u egyéb, a kereskedéa^kben előforduló kátrány-ezuppanoktói, mert ezen szappan o5"/0 gliczeriu atiyagot tartalmas,fiin^m iiiaiszersí —
Gsaí&s®& kikerülése végttt
a gyógyszertárakban világosan Berger-féle kátrányjszappan
kérendő s ügyelni kell a zöld cso ma oglásra. számos okmánnyal kitüntettetett a bécsi nemzetközi kiállításon 1883-ban.
Egyedül helyette a bel- é külföld rézére:
A. HELL gyógy. Troppau. hov"
2* agy-Kanizsán Prager Béla gyógyssereaxnél:
bizások és tudakozódások la küldeadifc.""
íl
Az évi elszállítás 2.000,000 palaczk
i j iwml
-i-t s
8
M
45 s 5-é -=
?
UJ
W
1
I
ki
®
x
X X X X X X X
1
Megszűnik a fogfájás
tisztelendő Benedek-rendi szerzetesek
fog vizének
használata ellett. 2 aranyerem : Brüssl \'880. London !884. -4 legmagasabb kitüntetetlek Bourzeaud Péter -j -~y<r~y í~~\\ éviiéit prior által X < / eZ> feltaláltatott Elixír dentifrici: á frt 1 50 frt ü50. tisztelendő Benedek rendi szerzetesek, fcg-punként néhány cseppet vizbe ?S gyógyítja u togak odvasságát, C-s tailárdságot külcsönuz, a rósiti r teljesen égés zseléssé
vizének használata.
véve, zaegakadál, mi-lyéknek fehérséget mennyiben a ícg&nst változtatja
Beuedlcti fogpor
teljesen ártalmatlan ? a íeljreállitja s teb\'rré tes fr: 2i kr.
X X
X X X X X X X X
X
X X X
t Ii-K.iol\'h fogti ittita szer. legelhanyagoltabb fogakat :. Egy doboz 80 kr, és I
_ Benedict! fogpasta a mi-idennapi használatra ijan\'atos, a ívgakat tisztítja, a fogahust erositi lebeletet kellemessé teszi. Egy tégely 8U kt és"Z

?Q « 4M
te
S

A czeg alapíttatott Cűr 1*07 Fíügynök : \' °et
rj.\'.-zági raktirak Budapest N batvani-mcia. további
aíl. Luti S P Nemzeti arái
um
Rue Hoguerie 3 Bordeaux a: Tűrök J. gyógyszertára király-uteza kapható Vergesst Sáodír és Lucri
Ci ür.szLKfc!fflj?!ieiniüis tészitaéBí a szaHsíüiáí ésazsríiáaalhara
X3I-. FäBER c. M.
;:• b»i ¦¦•isiir ü Felleginek udvari fogorroaitbl, abecsu.I«tr«ndloragjÄstb
BÉCSBEN.
EUC ALYPTUS-SZ ÁJ-ESZENCZIA
[¦aztrák magyar szabadalom — Parisban !878 ban kitüntetve.>
A legeszs tértibb, tarialomdus ,~6\\ hathatos alkatrészek, és elism-rt hvgientkas szer a síi; ápolására, a kellemetlen szag legyőzésére, a fogak épségben tartására, óvszer minden nyakbaj ellen Ig-n ajánlató < gyermekek számára torokÖblCgetisr« iskola előtt és tttán\' — A szobák desínficziálasára aélkülciz-hetlta. — Az orosz kormánytól lSal jinuir kelt 681 «* miniszteri
rendelete szerint {orv. szak) az udvari és más koródákban bevezettetett. Egy üveg ára I frt 20 kr a. s.
Különleges szajszappan -PURITAS.^
j és\' egyetlen, már az 1*62. Loa dobi kiállításon az érdtss-erestnel mert leggyöngédebb és leghatbatósb keszttnejy a száj ápolására es a fogak jokarban tartására — Egy doboz art i frt.
PURIT.AS-FOGK.EFÉK. jótállás mellett.
Sajtolt ptiszpáagfábol és vegyes tettleg «trulanitott iSrtébSl. Egy darab 50 kr. Sakt, mieden gyógyszertárban és a bei- é* kiiiíü.d minden híresebb ül* Y6 szétküldést raktár :
Bécs, I. ker. Bauernmarkt 3. szám. ~M
8272 8—20
Kegőts 1 kitüntetet
ilatazertáribai
Leg-olcsóToTs arci, agrárár lap.