Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.21 MB
2009-11-17 11:25:32
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1589
5338
Zalai Közlöny 1888 027-030. szám július

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
27. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-KANIZSA. 1888. július 7-éfL
27-lVt szft m
Huszonhetedik évfolyam.
Előfizetési ár
Egyes szán 10 kr
ii t U lí K T F. S E K
NYILTTER8EN
petit JoronMiiI H> fcr-rl i-ítiae lel Kim-stári illeték minden oef? liir-a.-t-s-rt 31 r k-. fiw-MmilSk.
ZALAI KÖZLŐIT.
A lap szellemi :észét illető korié-1 lények a sEe-k\'s/ti).«-g-h*ir. . ma rémét ill-tö kOxiHtténycfc pedig a Iriad/.htwalliox bérmentve int«endok : -V " U >/~K aitiz s á u
Kezirafok vissza nem küldetnek
t.A nngy-kanizsni „ Kereskedelmi li>arbank", a „nagy-kanizsai biikénte* ivzoltó egylet, a 9nagy-kanizmi kisdeúuevela egyesültta „nagy kanizsai keresiténÁiótékony nHegyiét* a „nagy-kanizsai tiszti-unsegélyző Következet", a nst*vroni kereskedelmi a iparkamara" nagy-kanizsai külválasztmány attak hivatalos luftja
HETEN KI NT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Előfizetési felhívás
a
„X.Ai.AI KÖZLÖK Y"
1888. évi július—deczemberí fo\'vamára.
Midőn a f. évi-"harmadik évnegyedei megkezdettük s a féléves folyam befejezéséhez értünk a mult számmá! tiszteletteljesen felkérjük lapunk i. közönségét, hogy az.előfizetést mielőbb megújítani szíveskedjék, nehogy rendes küldésben fennakadás történjék.
Ujabban is meggyőződést szerezhetett a t. ol vasú közönség hogy hangzatos Ígéretekkel nem él\'snfc, de tör hetién szilárd igyekezettel azon vagyunk, hogy a vidéki igényeknek megfelelően szerke-ztett lapot nyújtsunk a bizalomért, mclylyel évek hosszú során át megtiszteltettünk.
A lap kiállítására is élénk gond íoidittatík s lehető figyelemmel kerül kí sajti) alól
Előfizetési ár : Július dcezemberi félévre 2 frt-50 kr _ szept. évnegyedre 1 , 25 , melynek beküldése legczélszcrübben postai utalványon eszközölhető a kiadó hivatalba, Wajdits József könyv kereskedésébe Nagy Kanizsára czim-zetten, ^
Hazafias tisztelettel
Szerkesztő és kiadó.
A jótékonyságról s a jótékony egyletekről.
(Keíliivxit a jó síiv-khex )
ÍFoly. és vége.)
Tudjuk magunkról, hogy támogatás, pártfogás nélkül nem megy ma semmi, és senki elére, így nem mehetnek előre a jótékony egyesületek sem, a melyek- csak ugy virágozhatnak igazán, ha a közönség megismeri azok czélját. eszközeit s* amaz erót, melyet ily egyesület összetartás által kifejteni képes.
Ha messze keli is e oélda be-
bizonyítására elmennünk, Kolozsvár mégis csak a testvér-hazában van. és habár jótékony nöégycVüléte 25 év óta áll is fenn, s így egy fejlődő, most alakult egylettel egy vonalra nem tehető, nem fölösleges bemutatni amaz eredményt, melyet 25 év alatt egy ily egyesület is felmutathat.
Emez egyesület — mind éf7 könyve mondja :
Kend. segélyre kiadott 68; 17ő frt fasegélyczésre , 2.2 lf> , ruházati , 1,481 ,30 krt
munkáltatásí P 393 , 40 „
72,265 „ 70krt jelnevelt egy árva leányt a Valéria árvaházban. í varrásban kiképeztette : 3 szegény leányt tanítónővé képeztetett. 4 leányt segélyezett, hogy á nöí ipariskolában képezték magukat: 8 niit a szülészet megtanít lására képeztetett, hét árva gyermeket mesterségre taníttatott, több mesteri nasnak helyet szerzett, számtalan alkalommal tanulókat, mester inasokat ruházattal, könyvvel, tanszerekkel látott el. és sok szegény hánykát járatott iskolába.
Ebből látható, hogy mily nemes, mily szép egy ily jótékony nőegylet czélja, s mily boldogság fekhetik abban, jót cselekedni. Ma még azt hiszik sokan, hogy a keresztény-jótékony- nőegylet nem egyébb, mint egy pénzintézet, a melyből fcsaí szólni kell és) kapnik — visszafizetés nélkül — kölcsönösét; igazi sok emberre, aki szegény, ráfér az az egypár forint, de az egylet czélja magasztosabb, mint a pénzsegély. az egyletnek oda kell törekedni, hogy a legmagasztosabb jeljogás uralja tagijait és választmányát, s a kozÖn-Ységnck oda segíteni, hogy a puszta ¦száraz adományokon Jelül. nemesebb \\jeltaatot is teljesíthessen! | Lassan nő minden, mint a jfú, s ha a közönség, a tanárok, ta
nitók, iparosok, ipananitók. nők és férfiak behatolna! ez egylet hord erejének és jótékonyságának mélyébe és annak övéik között részint tag-gyüjtéiRel, részint luűuödó tagsággal segítségére lesznek — lehetetlen, hogy annak fontosságához mért hi vai.rxs ue jusson társadalmunkban. — Azonban akkor féjre kell tennünk személyes sympatbiákat s közönyt, s le kell magunkról vetkőzni minden Önzést — jelesen itt e varosban — a hol hiányzik árvaház, gyermekmenhely, szegényház, dologház, hol a szegényügyi bizottság 10 év alatt annyira se vitte még. hogy csak létezéséről is tudna valaki valamit; hol a nyomor az alsó rétegekben oly nagy és a hatósági segély oly csekély, ott jótétemény egy ker. jótékony nőegylet, a mely oda törekszik, hogy az elaggottaknak segélyt, a be-tegekuck gyógyerőt. az éhezőknek tápot . árváknak, kisdedeknek tartást, nevelést és ruházatot adjon.
Nem értjük mi pártfogás alatt azt, hogy tegyünk alapítványokat, építsünk az egylet számára maradandó hajlékot, de támogassuk erkölcsileg; a tanító, akiszegény szülék gyermekét segélyezésre ajánlja; iparos, aki a közvetítését az egyletnek igénybe veszi; polgárok, akik örökbefogadást kívánnak, tenni!; gazdák, akik fát és élelmi szereket adnak: az egylet leg nagyobb jótevői. Bár azok, akik viseltes ruháikat lábbelijüket olcsó pénzért eladják, mindenkor- az egf: létre gondolnának s egy levélke kíséretében felajánlanák azt a szenvedőknek és ruhátlanoknak, bár azok, akik meg az intézetet vezeti-•, gondoskodnának, hogy minden szegény enyhülést találjou testi bajaiban!!
így kéz-kezet fogva összetartás által lehetne csak elérni azt a nemes czélt, amely ma ez egylet zászló-jáu lobog, de ha még a működő tagságtól is jelünk, amely nem jár
egyébbel, mint tudomást venni a ftázi szegényekről, betegekről, árvákról s ezt az egyletnek bejelenteni; de ha megkeményítjük szivünket, s keresztül botiunk az árván, aki könyörületre nyújtja felénk két kis kezét, és na Összeteszszük kezeinket, amelyet Isten arra terem1 ett, hogy akinek nincs, annak adjunk; akkor nem fogjuR előmozdítani e század szent eszméit, nem a felvilágosodást emberiességet a nem fogunk érezni szivünkben soha oly édes boldogságot, a melyről az igaz hazafi és költő beszél, oly boldogságot, mely nem a pillanatnyi gyönyör érzelme, de az Önérzésböl fakadt léleknyu-galom.
Vizsgáljátok meg sziveiteket nók és gondolkodjatok hivatástok fel.1, a házi gond, a gyermek mellett mindig talál az igazi nő időt magának, hogy részt vegyen a társadalom szent mozgalmaiba ; nemesítsétek meg lelkeiteket, fásult kedélyteket emberek, hnmanismus bajnokai : -- nép nevelök, tanítók, anyák, leányok s karoljátok fel e nemes intézményt, s adjatok hozzá alapot, hogy betölthesse nemes czélját és feladatát; különösen ti leányok — kiknek sziveiben még csak az igaz, szép.és jó virágai nyílnak. trgyefek meg mindent az egyletért — hogy megmutassátok nemes gondolkozástokat s azt, hogy jó anyák fogtok lenni, kik szeretetre alkotva — szeretni fogjátok gyermekeiteket és az árvákat! ^A. kötés, a hímzés, a táncz mi alacsony dolgok — emeljétek fel sziveteket! és ti gazdagok vegyétek oltalmatokba azokat, a kiket a sors nem áldott meg anyagi vagyonnal, sót sokszor megfosztott mindennapi kenyerüktől is, mert ha mindenki boldogságra vágyik e széles világon s boldog mégis mindenki nem lehet, legalább tegyük meg azt, hogy minél kevesebb legyen a szegény, szeren-
csétlen, boldogtalanok és elhagyató: tak Száma.
Erisük meg a természet nagy és szent intéseit s kövessük czélirányosan!
Tudnivalók.
— Kivi határozatok Iparügyekben.
Rendezett tanác-ti városokban az iparhatóságot a tanács képezvén, az iparügyek elintézésével megbízott előadó az ügyeket egészen az Ítélet hozataláig előkészítheti és vezetheti ugyan, de az elsőfokú ítélet vagy határozat meghozatala a tanácsülésnek van fönt ártva. Továbbá a földmívelés-, ipar- és kereskedelmi miniszter ujabban a következő két fontos elvi határozatot hoz-ta : 1. Az ipartestületek a magyar czi-mert nem használhatják. 2. Az iparhatósági .biztos helyettesítéséről a békéltető bizottság ütéseire nézve az iparhatóság gondoskodik.
— Tanítók ügyeimébe. A vallás- és közoktatásügyi miniszternek legújabb rendelete folytán a kántortanítóknak nem csak tanítói, hanem jogérvényesen megállapított kántori járandóságai, ha a kötelezettek álíal kellő időben ki nem szolgáltatnak, a közigazgatási hatóságok által végrehajtás utján i.s haladéktalanul behajthatók. —
— Izraelita hitközségek rendezése. Az izraelita hitközségek ügyeinek és az anyaKönyvi ügyhöz való viszonyoknak sza-b;í yozá a tárgyában Trefort Ágost vallásos közoktatásügyi miniszter a torvényha-lóiágokhoz egy hosszabb körrendeletet intézett, a melyben meghagyja, hogy az izraeliták hazánkban mindenütt hitközségekké tartoznak tömörülni A hitközségek kétfélék lesznek: anyahitközségek, ahol az aayakönywezeté.-i joggal felruházott rabbiság áll fenn, és fiókhitközségek. Minden izraelita tartozik egyik vagy másik hitközség tagja lenni. E hitközségek alapszabályait a miniszter hagyja jóvá. A hitközségek minden év január havában közgyűlést kötelesek tartani; amelyen a templomgondnok, pénztárnok ellenőr és jegyző választatunk. A gyűlésen minden hi-kazse^E tag, ki Jtgii.ibb 2 fn. evjárade kot fizet, szavazati joggal bír Az anyakönyvek vezetésére vonatkozólag továbbra \'s az ISSj ben kiadott miniszteri szabályrendelet marad érvényben.
T i r c * a.
Egy szal gyöngyvirághoz.
Az árnya,* erd5 rÓKsabokrx mellett Szakasztim ezt az egy «?1 gyöngyvirágot
Ki« driga gyűngyszera miud.-n kis virága. Szemem még azebb virágot sohS\': látutt,
Mert szép a rózsa, sxép a nrMejts,
De ixobs v»gy te kirsioy kii gyöngyvirág\'
Arany harmstr-n-pp tüniükOtt ketyhedbea, Midőn letéptelek kis gyöngyvirágom j
Talán sírtál, mívrl rai>I.» kt?ie:nmo! LetSrtelek . . .? II* ait előre látom,
Ha lÁtom. hogy ugy fáj kicsiny asived — Nem bántalak kicsiny kii gyöngyvirág I
Bocnisi meg... hisz" egy árva szr[< lexnyeak
Kebelére tüclek-:. láuguló szivének Forró szerelmétől lesz hervadásod,
M;id:írdal Iéaxvn s, halotti ének . . . <>:,: mint irigylem It-rvadásodat,
E %%ip .halált.. . iriciiny kis gyŐugyvirig !
B. 1!.
C X et 1 i* e.
iKlbe«éiíí.) Irta: NYÁRI SA.NDO U. (Folytatás.)
A leányka szép volt. igazán szép.
\\pró fejecskéjét aranyszőke híjfünök körítek költői bodrokban, nagy^kifejezés teljes okos kék szemeiben pedig egy egész
\\ilág a poézis világa honolt örökké lobogó tüzével, melyből mínt lángoszlop fénylett ki a szerelem kifejezése. Semmi színpadi, semmi természetellenes nem volt e fiatal szép teremtésen, kellemesen csevegett s csak mikor Gastonra függesz\'é nagy kék szemeit, akkor fejezett ki egy kimondhat-lan éizést,5 egy fájdalmas tit, az igazi,
önzetlen szerelem ikertestvéréi. S ez a termet! Minő-egy termet volt ez ? ! Ma dtílután a Louyre görög osztályában voltam, hol a millió Venus isteni formáiban gyönyörködtem, s most íme e lány, mely mint a Tritonok leánya, a tenger habjaiban s/iiletett. Igazán bódító szépség volt. de e phisikai szép-égét túlszárnyalta a lélek szépsége!
Szeretett, merj szerettetett! A kölcsönös szerelem arányát mérlegelni lehetetlen.
Az egyik szive mélyéből s/eret, s e szerelmet támogatja a lélek; a másik lelke egész világát borítja szerelnie tárgyára s ehhez az erőt a sziv mélyéből\' meríti. Melyik a nagyobb, melyik az igazabb s melyik a mélyebb? Ki tudja ezt megoldani ? Tény, hogy mindkettő igaz; mindkettő oda törekizik. hogy a má-ikat a nemes versengésben túlszárnyalja.
Ilyen volt a Gaston és Claire szerelme. Parisban éjféhiijba:; van vége aszin-híznak. Tul voltunk tehát az éjféli órán, midőn megvacsorázunk s C aire-t hazakísértük. Gastonnal azután még egy sé\'ára mentünk a nagy Boulevardra, hol az óriási néptömeg hemzsegett. Ilyenkor van a legnagyobb forgalom Parisban s ez eltart az első reggeli órákig. Betértünk egy fekete kávéra, aztán ismét az utczákra siettünk, mert enyhe szellő járt azokon végig. Gastonnak pedig erre nagy szüksége volt, mert homloka izzott Nem tagadom, nekem is jót tett a hüs szellő. Reggeli hat órakor haza mentünk, hogy délig aludjunk. Ez már így szokás Parisban.
Gaetounal ezután üapon\'a találkoztam ; Clairevei, kinek kellemos, szellemes,
de azért egyszerű, kedves csevegése nagyon leko\'Őtt. ritkábban. A barátság mind nagyobb lett köztünk. Legnagyobb sajnálatomra azonban előbb kellett Paristól megválnom, sem mint gondoltam. Az elváláí percze következett s az utolsó estét is együtt töltöttük mindhárman a lirasseril-ban. Kissé le voltunk mindnyájan hangolva: már ugy megszoktuk egymást, hogy azt hittük, ez már igy lesz mindig.
Gastonra és Clairere nézve szentül meg voltam g) őzöd ve, hogy végkép egymásé lesznek. A párisi élet tömkelegében ama ritkaságok közé tartoztak, kik a szerelem tartosságáoan és ennek valódiságában bíztak s azt hitték, hogy ez a szerelem adja meg nekik az eröUmelylyel az élet küzdelmeit folytathatják.
.Kölcsönös bizalommal támogatták egymást. Gaston neve a provincziákban már ismeretes volt, sőt a párisi hírlapírói körük is figyelmesek lettek reája. Bármely nagy lapnál az első üres hely az övé lesz; csak erre várt, hogy legyen biztos kenyere és megfelelő szocziálís áhása, s aztán oltár elé vezeti Ciair-t, kit e földön mindenek feleit szeretett. *
Kiutazásom után sokáig nem hallottam róluk semmit; csak a jénai temetőn történt véletlen találkozásunk adta meg nekem a bizonyosságot, hogy e két nemes sziv oly régi, forró vágya nem teljesült. * *
Ott ültünk tehát Jéna mellett a „Sophíen IlÖhe" szellős terraazán ; elöltünk fakancsókban világos sárga lich-teuhaini ser áilott az asztalon. Gyönyörű táj terült el lábaink alatt a völgy ben. Jéna városa a völcykatlanban. sürü fák közé temetve, tölGnk átellenben a
jfiliöringiai erdőség csudaszép láuczolatá-¦ nak hullámos kezdete, balról Lichten-hain híres sörgyárával, míg a mellette levö^ keskeny földnyelv már\'nem is ide tartozott -\'a szász-jénai berczegséghez, hanem a szász-weimári herczegség kiegészítő részét képezte.
Körülöttünk síri csend honolt, melyet csak koronkint zavart meg egy-egy lövés, m Oy a-jobbr-ól alattunk levő városi lövöldéből hangzott fel. A nap már lenyugvóban volt, uiolsó bucsusugarait hintette a különben mosohgó tájra, mely most a természet átlátszó tátv la alatt kissé komornak, szomorúnak tetszett. Nagyon is illett Gas\'on barátom szomorú, bus kedélyéhez.
Nem unszoltam barátomat . hogy beszéljen, tudtam, hogy beszélni fog anélkül is. Egy darabig némán ültünk egymástól szemben a sima faasztalnál, cigarettánkból nagyban füstöltünk, minthogy e füstgomolyból akartuk volna egymás gondolatát kitalálni.
Végre mélyen fellélekzétt, nagyot sóhajtott s aztán elmesélte az Ő aranyos napjainak szomorú végét.
— Vaunak emberek, — kezdé — kik csupán arra vannak teremtve, hogy még mások boldogságának, sőt életének az arán is kedvtelésük után hajhászszanak, ¦4 vaunak olyan emberek ís, kik akaratlanul is azok köze tartoznak, akik kénytelenek egy élet boldogságát rs feláldozni, hogy másoknak egy pillanatnyi úgynevezett élvezetet szerezzenek. E szerencsétlen teremtések közé tartozom én is, ki annál inkább boldogtalan nagyok; mert igazán tudtam szeretni. Aki pedig engem, megbuktatott, egy ismert fiatal roué, ki méltó 5 sarja elődeinek. »
— Ne féljen barátom, folytaíá, neía fogok önnek előadást tartani a lélektanból: nem szándékom out untatni. Mondtam önnek Parisban, hogy én voltam ama \'szerencsés búvár, ki egy tiszta, gyönyörű . klárist fedeztem fel a tenger fenekén, | magammal hoztam a felszínre . s féltékenyen megőriztem magamnak. Míg magam j voltam birtokosa ezen, engejü nagyban ! boldogitó titoknak, adriigjói ment minden. \' Szerencsétlenségemre ez a fiatal roué is \' megismerte benne a kincset, habár ö más szándékkal törekedett hozzája közeledni. Köztem és közte a harcz megkezdődött: elég gyalázatos, hogy harczolnom, küzdenem kellett azért, mit már régóta birtokomban tudtam. Claire hajthatlao maradt, hűsége e válság kinos napjaiban tükörfényes maradt, a nagy roham daczára meg \\ sem ingott s mi ettől kezdve még jobban szerettük egymást, mint valaha, j — Ellenfelem belátva küzdelme i eredménytelenségét, időt. fáradságot, sőt \'pénzt is áldozott, hogy Claire bukását előidézze; mert az olyan jellem, mint ö, semmiféle fegyvertől sem riad vissza. . Mint Claire nyilvános vőlegénye, a sértésekért fegyveres elégtételt követelve, két segédemet küldtem ellenfelem lakására, ki a becsület bírák összeállítását sürgette, miben én, becsületes ügyemben bízva, megnyugodtam. Két barátomat neveztem meg bíróul, ö is kettőt s elnöknek egyik czimboráját választották meg. Képviselőim a sértés súlyát hangaulyozva, a párbajt sürgették, ök pedig megbízójukat felmentették ; az elnök döntő szavazata az ő javára szólt, s csak ekkor láttuk, hogy mily gyalázatos eljárást követtek. E szerint ellenfelem a párbaj kötelezettsége alól
HUSZONHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI K Ö Z L Ö K Y
JULIl\'S 1 én.
van.* A kalapja fiatal korában gömbalakir.\' ekkor karimája a<tönköt érinti, később kiszélesedik s közepe benyomott: búsa fehér, enyhe izü: tönkje alul vékonyabb fehér, gyengén ránczos, belül szivacsos 16. Vargánya-gomba {Cantbarellus barius Fr. Nyúlgomba, csirkegomba).
_ A „Kisdedneveló Egyesület"
köréből. Az idei zárünnepély a „Nádor-utczai" óvodában július 28-án szombaton délután 4 órakor, az „Arany János-utczai" óvodában pedig július 29-én vasárnap délután 4 órakor tartatik meg. Kedvező
:;„üm a... : ................ , idő esetében az intézet udvarán, ellenkező
mul s eredeti alakját visszakapja. E tulaj-; Általában ismeretes; sokat fogyaszranaK eseLben az OVod« épületek termeiben.
donságánál fogva az eltartásra igen alkal-, belőle. Sokáig eltartható. ....... 1 • •>
inas. tavasztól egész késő őszig. j 17
1 1. Szegíügomba (Marasmius oreades Bolt. Gsibegomba). Apróbb piaczi gombáink egyike. Nevezetes tulajdonsága,
hogv nem rothad el. hanem csak össze-. . .
szárad, fonnvad.s ha megnedvesítjük, még! Sajátságos, a tojás székéhe/, hasonló színe hónapok múlva is felduzzad, felülete kisi-1 tünteti ki: van azonban halványsárga is.
operai) osztályainak következő 1888-89. létszáma 128_ 5. Nagy-ka ii,i zs aii ko* \'tanfolyamárat évi szeptember hó 3. 4. 5. nép- és felső népiskolák növendékeinél i napjaín lehet beiratkozni. A jelentkezőktől név- és érdemsorozata! kozii Német!
12. Tusak-gomba. Ez a nálunk álta-\' Bull. Vergánya). lánosan ismert neve egy gombafajnak. ^ áradon hiribi
Belépti djj nem szedetik. 1889-ben a Tinórú-gomba (Boletus eduiis zárünnepély, megtartását a választmány
június végére határozta, az eddigi aug. havi szünidőt pedig juHu-t a rendelte, ugy.
Kolozsváron és Nagyneve ; de ez oláh szó
méhnek leírását a rendelkezésemre álló mindkét városban csak oláhok foglalkoz- hogy az óvodai év szeptember helyett szakkönvvekben nem találtam. Spórái fe-: uak a combaárulássál). Nacysagra van i augusztus első napján veszi kezdetet Az hérek: úvürüje nincs. Kalapja 2—5 cm.: cm. széles kalaptól egé>z 25 cm -ig^negj iskolaszék jóváhai ezéles. szennves- vagv barnasárga, lapos, felelő hosszúságú tönkkel.
.,,.,„ „.cmi,v.,- .....lllf..,.,........ A „vagánya- suie, a községi
széle behajtott, a közepén kidomborodott; a csiperke mellett, a legismertebb ehe\'o leánynövendékei s
sötétebb és pikkelyes. Lemezei a kalap- gomba. Első megjelenése május közepei szerzésére elölegE
Bál világosabb színűek, a nvéfte* nőttek s esik. de bő termést csak október és no
kissé lefutok, nem süniek. Husa fehér, vember hónapokban nyújt. Ekkor a oaz
puha. kellemes izú: a közepén vastag, tartásokban télre való szánts
ett ko-
ása mellett az egye-skolák szegénysorsu számára munkaanyag beül pénzt utalványozván, elkészített kézimunkák eladatnak, készletben van még s eladásra vár 3 drb törülköző kendő. 2 drb a-zulfutó, G drb
karimája felé igen vékony. .Vele 10—15 sárszántra vásárolják. Magyar nevét illetve asztalkendő és-1 drb asztalterítő, melyek
um. hosszú, szívós, kissé (énves. gvengén feltűnő, hogy mig a nép nemcsak itt; de
barázdáit. feU része 0-S mm. vastag, a más helyeken is vargányának nevezi a
lemezekkel esvszinü. alul sötétbarna, ve- tudományos nomenklatúra ugyanazon nev-
kom gvökérnemü. Szeptembertől késő vei a/imént emiitett Cantharellus cibanust
őszig fatiiskókon csoportosan terem: leg- j>\'lő!i. Van sok hozzá hasonló mérges bővebben száraz időben.
Öntözés nem és gyanús gomba is: a legveszélyesebb
Wittinger Antalné választmányi tag úrnőnél a czukrászatban megtekinthetők, és megvehetők, felhívjuk rá az érdeklődők figyelmét, mert jótékonyság gyakoroltatik annak megvásárlásával.
— Sághy Zsigmond Keszthelyen
eredményez uj termést. — Legközelebb köztük a sátángomba _ {Boletus Satanás müködő színtársulatánál július G. és 7-én
Pataky Nina. Molnár György jeles tehetségű tanítványa » .Sárga csikó és Hipp" czimü darabokban vendégszerepel.
— Kérelem Lapuik összes bel- és külmunkatársait ez uton is tisztelettel kérem fel az iránt, hogy az álHlara már 1.7 év óta szerkesztett és kiadott. — „Wajdits József nagy képes naptár" jövő évi folyamára, — különösen városunk- és megyénket érdeklő komoly irányú s a nép
kat szeptember és október hónapokban Szatler Károly helybeli lakos 5_ éves, Osz
hozzák a városba. Szárítva is elteszik.
kár nevű fiával az utczán sétálva azon
áll ez a gombafaj a Collvbia fusipés Bull- Lenzj. melynek kalapja alul vérvörös n02 fehér húsa ketté törve vörös- vagy ibolya-
. 13. Keserű gomba (Lactarius pipe- j szioüvé válik, ralus Scop). Sokan e gombát gyanúsnak 18. Ernyőgoniba (Polyporus umbel-tanják; sőt Arnoldi utánzott gombái közt latns I\'ers. Mogyoró alja.) Olyan példány a mérgesek sorában foglal helyet. De a mely egvmagátan egy egész kosarat el gyakorlat ezt az előítéletet megczáfolja. foglal, nem rendkivüii jelenség. Június— A nép ugyanis jól ismeri s becsüli ezt a júliusban fordul elő. F
fehér, töniötlhúsú gombát, meljböl — ha 19. Lombos gomb.: (Polvporus fron megt;jijük\'— apró cseppekben fehér tej I liosllp Fr Szarvasgomba). A nép valószi.
nedv serked ki. Ha egy kis darabot össze-: n^\\Gg e ^0mba sajátságos ágaiban talált nyelvén irt dolgozatokat. ujry éledéstréfás rágunk, borshoz hasonló maró ize azonnal j hasonlatosságot a szarvas agancsaival s munkálatokat e hó végéig hozzam bekül-Hárulja fajneve eredetét. Nagy-Váradon elnevezte szarvasgombának. Igazi szarvas- deui szíveskedjenek..— Wajdits József és Kolozsvárott is piaczi gomba s mind a g0-nbaféléket (Tuberacei) még eddig nem naptárszerkesztő.
két -helyen, ugy mint nálunk, keserű gom-. találtam e vidéken. X mi szarvasgombán- — Veszélyes dobálás. M. hó 30-án búnak híjják. Múlt évi július havában Kp-\' lozsvároít időzvén, az ottani piaczon naponként nagymennyiségű keserű eombát láttam, s mint meggyőződtem, mimlany-nyiszor el is kelt: de sem ott, sem Kanizsán nem hallottam soha. lioizy valakinek megártott volna. PabstrO. e.ké-z tve ehetőnek, nyersen kárQ-mik tartja. .
14. K\'eny.Tgomba {Lactarius vo\'.i-nus Kr.) Minden elkészítés nélkül nyersen eszik.* Az egész tiomhabarna-sár^a. nyele kissé világosabb a kalapnál.Vastag,\'ö-.uöi húsú: kalapja 4 —10 cm. széle: széle néhoi Öblösen be van hajtva. Világossága lemezei .-üt üek. különböző hosszú ságuak :ha ujjunkkal np\'griyo\'iijuk. szennyes barnákká váinak. Színe csak megszáradva változik: ekkor barnás; fehér húsa jóízű, 1 s a mennyire én tapasztaltam, nii\'.di héringszagu.
20. Sárga palánka (Clavaría Hava v*te m**& ^re. hogy egyszercsak egy
Schaeíf.) Ez a csinos kis bokoralaku gom ba nálunk nem iíreti gyakori. Július és augusztus hónapban kapható.
21. Csengő kucsmagomba 1 Morchella patula pers. SzÖmÖrc;ög.) Április hó első napjaiban ez nyitja mez a gombák évadját. Czérnaszálakra fűzve koszorúkban árulják. A kucíniagombafélék vidékünkön ívnek m\'ik\'en ^aj\' je^^á nélkül egyformán szö-mörcsögnek hívatnak. A szümörcsög régi magyar gombanév. Már Caisius (f 1609.) !J feljegyezte, hogy a morchellát a magyar nép s/.ömörcsögnek mondja. Diószegi és Fazekasnál is j nusznév szerepel.
tojásnagyságu kö röpül az egyletkert felől mely kis fiát ugy fejbe találta, hogy ezt rögtön elboritja a vér. — Az apa azonnal jelentést tett a rendőrségnél és a nyomban megindított nyomozásból kiderült hogy az nj egyletépületnéi dolgozó napszámos gyerekek összebeszélve, kemény argumentumokhoz fordultak s e közben Imrei Pista Gábor Györgyöt akarta fejbe kólintani, azonban a kő czélt tévesztve, kiröpült az utczára és a szegény Oszkár gyerek fejébe ütődött. — A suhanezok e\'veszik ugyan méltó büntetésüket, rnéir sem hagyható
.. .. , - megemlítés nélkül, hogv hogyan engedhet
szonmresog mmt ge-^ ÜJ jísMol ;l/ ^ ;.ezetö |>llUér
Általában a rakonczátlan gyerekek ki-
15. Galamb-gomba (Russula aerugi-nea Fr. Galambícza; Kolozsvárott galamb
; mé;
E Ujon kivül piaezunkra kerülnek csapon^-ásaiknak a következő Fajok : 22. Morchella kellene gondolni.
fékezésére komolyan
( bohémica Krombh., 23. Morchella escu-
lenta Lin.. 2-í. Morchella conica Pers.
gomba, galamb-csiperke.) A helybeli piaczi „ . .. gombák között már zöld színével kiválik, | HelvelIa cscu,enta Pers-mely többé-kevésbbé mindegyikén megj (Vége köv.)
keoyér-
liufíiriic: is látum
— Örült az utczán. Litvai helybeli kalapos inasa f. hó 1-én vasárnap az esti i órákban egy könyvvel kezében az utczán ide-oda futkosott. A járók-kelők nem tud-;tak mire vélni a dolgot, mig végre egy \'rendőr megszólította a fiut. kérdezvén tőle . futkozásának okát. — A fiu zavartan elŐ-__ I aí\'la> \'10*>J\' ° e?-v \'e^n.vt keres, a ki a kezé
_ ..... -j —------ ------- —.ben levő könyvre 400 frtot fog neki kifi-
fel volt mentve, én pedig — legalább ez\'erejét; söt mintha magától el akarna •zetni- ~~ Kitíá^iogy a szegény fin meg-esetben ~ párbajképteienné voltain.nyil-; taszítani. Engedek az intésnek ; ott hagv- \'¦ örii|í, niiért is beállították a helyb. köz vanitva. Én igy fogtam fel a dolgotaz\'tam. Bucsut veszek a vén Európától, s \'kórház megfigy: lö osztályába, elkövetett sértést és igazságos ügyemet í talán az uj világ vissza adja-elvesztett I — Hirtelen halál. Lidit Emnu helybeli 22 éves hajadon mult vasárnap d. u.
•K0]< l»a a neve ;
Nagyváradon h ott ig nyersen estik.
•Kolazaviroit má* ¦nősen barnákat.
.............., _____ az uj
tekintve, másként nem is foghattam fel.."nyugalmamat Mást nem keresek, nem is De ez ínég nem volt el.
Ellenfelén;
c/.imboráival é- a megvesztegetett csŐcse-lékkel, mely pénzért ndndenre képes, a közelebbi esték egyikén mesjeleitt a színházban s midőn Ciaire a szinpadou "kiegjelent. óriási zsivajjal, fútyölé-sel fogadták és rothadt narancsokkal dobálták meg. Másnap a szintén lelkiismeretlen kritikusok felkarolták lapjaikban a skanda-\' lózus ii^ye;, s igy Ciaire bukása meg volt pecsété.ve. Az igazgatóság felbontotta a szerződést s Ciaire el lett boc%ájtva.
— Anyagi,viszonyaim ekkor már megengedték hogy kettecskén szerényen megéljünk belőle; de Ciaire lehangolt maradt, szive és lelke fájdalmát csakis én értettem meg. Naponta nála voltam, hogy megvigasztaljam: órákat töltöttem lakásán, jövő boldogságunkról beszélve vele. A leány napról, napra halványabb lett, a fájdalom, a megaláztatás férge rágódott szivén. Mikor uegyeduap beköszöntök hozzá, fekve találtam az ágyban; beléptemkor meg sem mozdult, keble nem pihegett. Mmtba villám sújtott volna, oda rohanok az ág; hoz s látom, hogy örök álmát aluszsza. Mellette az asztalkán, egy üvegcse állott a cyancali némi marad ványaival. A fájdalom a halálbi kergette, s most ott fekszik a „M onte -Martre" temetőn.
— Ez a vége ama s/ép napoknak mezeknek Ön Parisban szemtanúja volt. Naponta meglátogattam sírját, szivem sebe azonban nem tud behegedni; s talán jól van ez i^y. Isten akarta, hogy így legyen. De én azóta elvesztettem boldogságomat és nyugalmamat. Paris, melyben évek ó/a lakóm, elvesztette előttem vonz--
Nagy-kanizsai kö
ek
napjain lenét oeirautozm. a jeicnmcíuaw. uw- « ------------------ ------- _ .....th
megkívánjuk, hogy vagy szüleik, esetleg Ignácz népisk. igazgató. Tanhatóság gyámjaik keretében jelentkezzenek, vagy tanítók névsora. 1945 tanuló közt 973 ezek irasi l\'^eleegyezését hozzák maguk- leány és 972 fiu. G. Nagykanizsai kai. Ifjakat 18, leányokat 15 éven alul."a izr. nyilv. G osztályú elemi fiu- és leány-\' szabályok értelmében nem vehetünk fel. iskola és a kereskedelmi iskola értesítőjét Ez életkor betöltését hiteles okirattal kell szerkeszté Bún Samu igazgató. Iskolaszék igazolni. A fölveendöktől aoyoyi müveit- névsora, jelentés a lefolyt tanévről, tan-ségröl és iskolai képzettségről való bízó- anyag felsorolása, könyvtár és tanszeréit nyitványt kívánunk, mennyi ily korú mü- állapota, jótékonyság, a tantestület 13 vek ifjaktól megvárható, de legkivált a tagból áll, tanulók létszáma 643. helyb-li magyar nyelvtan alapos ismeretét. A he 3G6. vidéki 277. Az ísk. takarékpénztár-iratkozó-növendékek 1 frt beiratási dijat bau 198 betevő 866 frt 16 krt takarított tartoznak fizetni. A beiratást követő napo- meg. 7. A kegyes tani tó rendiek vezetése kon, szeptember 10-én d. e. operai, d. u. alatt álló nagy-kanizsai kath.\'fogy 111-drámsi felvéteü vizsgálatnak vettetnek sasiamról szóló értesítőt közzéteszi janky alá. mely a drámánál szavalat-, az opera- Károly igazgató. A terjedelmes kíbocsat-nál énekpróbából áll. A fölvételre alkal- vány 6S lapon Popini Albert tanárnak masaknak talált jelentkezők 5 frt felvételi angolból közölt „Commentár Goethe dijat fizetnek. Az évi tandíj ezen kívül a Faustjának első részéhez" czimü naiv-drámai osztályokban 30 frt, az operai érdekű becses dolgozatát hozza. A tan ri osztályokban, a nagyméltóságú vallás- személyzet névsorának közlését a tan-közokL Minisztérium 20747/1SSS. Számú anyag felsorolása követi, adatok a fögyinn. reiidelete alapján. 70 frt. Ennyit kívánunk történetéhez, az érdemsorozat szerint 307 egyelőre tájékoztatásul közölni. A felvé- tanuló közt 109 kanizsai. 95 zalamegyei, teli szabályok teljes szövegét még aszüu-: 16 horvátországi volt. S. Sümegh városi idők folyamán közzéteszszük. de benne\' róm. kath elemi fiu-és leányiskola ér e-foglaltatnak azok évkönyvünk és alapsza- f sitójét közli Bánb" Alajos igazgató. Tar-bályainkban is, melyeket kívánatrabár- talma: a szülőkhöz, gyászrovat, az iskola, kinek szívesen megküld a titkári hivatal. | beléletéből, adományok könyvtár sih A A tudakozó levelekhez ő kr postabélyeg tanerő 9. A tanítványok lét-záma G02. melléklendő. Budapesten. 1888. juníus hó . — Nyilvános köszönet. A balato i-15-én. Az igazgatóság. füredi , Szeretet ház" javára a „Zalai
— Fürdókból. A varasd-topliczai, Közlöny" szerkesztőjétől postailag 4 frt gyógyfürdőben 9. számú kimutatás szerint, érkezvén, mint Pálfy.Elek pölöskeföí IBId jun. 2G-ig !21f» fürdővendég jelentkezett. | birtokos ur adoniánya bevételeztctett. A lipiki jó\'lfürdő Il-ik névjegyzéke szerint j A szives adományért kösző.ietet mond a>.
karok. Én szeretem ezt a fájdalmat | ayüt utczán\'egysze:re rosszal lett és ősz-szivemben, az egyedüli emlékoszlop ,v szerogyott. hazaszállítva szüleihez, 3 óra melyet neki állítottam szivemben, s mely lefolyása alatt meghalt. — Az orvosi vizs-örökké s minden pillanatban emlékeztetni\' Sálat szivszélhüdést konstatált, fog arámra, kit oly nagyon szerettem s j ~ Öngyilkossági kísérlet a klas- j ki e tiszta szerelmet megérdem\'ette, mert! tromba^. N. Márton szt-Ferenezrendü hasonlóval viszonozta ! . j testvér (fráter) f. hói.-én reggel két -lolyót
Gastőn elhallgatott. Én nem vigasz-|,ött a mellébe, azután pedig lábain és ke-taltam. mert hisz ily esetben a vigasz: a föereket felmetszve szabad folyást csak olaj a tűzre. Átengedtem csendes\' engedett a vérnek. — Az előhívott orvosi fájdalmának, mely most legjobb barátja ] segély nagynebezen volt csak képes a hap volt Az est beálltával elhagytuk e gyönyörű IMjeu is kiömlő vért elállítani és igy. ha magaslatot s midőn a Saale folyón átmeú-1 a lövések esetleg nem is életveszélyesek, tünk. a folyópartján elterülő „Pa ra 1 * jelentékeny vérveszteség folytán felgyó-dicsom^-ból víg csevegés hatolt hoz-! gyulájához igen kevés reményt fűznek, zánk. Eza „Paradicsom3 a jénaiak A vizsgálat kideritette, hogyN". egy idő ota kedvencz mulatóhelye a nvári estéken.: üldözési mániában szenvedett és ezen Korcsmája a folyó parijára épült, holjTé8Mte8 tettét is ily örülési rohamban mindig hűvös van, s nagy árnyas kert j követte el.
tartozik még hozzája. I — YászonUtdvelók. Polták Ede
Ide mentünk bevásáiolni. s hittem, j ruhafestő, minden hetivásár alkalmával hogy a vig társaság kissé el fogja oszlatni \\ sátort állit fel az utczán. melyhez kocsin
komorságát. Csalódtam. Mire éjfél lett lakására vágyódott; szófukar, komor maradt egész este. Épen akkor vágtatott arra tüzes szemeivel a magdeburgi gyorsvonat, orrunk előtt fütyölt el, mintha nyugodalmas jó éjszakát akart volna kívánni.
Másnap délután Gastonnal a jénai indóházban találkoztam. Éreztem, hogy utoljára láttuk egymást az életben. Szive lyes búcsúzás után felült a hamburgi gyorsvonatra és elutazott. Öt-Vperczczel később megjött az én vonatom is, s én is folytatuin utazásomat.
szállítják a partékat. — A legutóbbi hetivásár alkalmával is ilyen szállítás tortént, miközben Polláknaey megütközésére több vég vászon ellünt. Pollá.k rögtön jelentést tett és á rendőrség a rakodással elfoglalt kocsis és napszámosok ellen nyomozást indítva, ezek Tislér György, Spelák József és Beke István személyébenkerültek kézr< a vászon egy része megtaláltatott, a vászonkedvelök pedig a dutyiban ásétoznak.
— Háziasszonyok figyelmébe. A legjobb minőségű hollandi hólyag perga-mentpapir gyümö\'csüvegek bekötéséhez
j,olcsó áron Wajdits József kÖnyvk"ieske-désében kapható.
— Az orsz. m. kir. zene- és színművészeti akadémia szinészeti (drámai és
pedig jun. 20-ig 388 folyószámban G1G A daruvári fürdőt jun. Ü4-ig 85 folyószámban 325 látogatta meg. Balaton-Füreden pedig 3-dik számú kimutatás szerint jun. 2G-ig 191 folyó szám alatt 376, it a keresztül utazók nem jegyeztetnek fel. — Uj-Tátra-Füreden június 27-í 310 fürdővendég jelentkezett
— Kinevezés. Boronkay Gábor kis-komáromi segédlelkész tapsonyi adminis-trátorrá neveztetett ki.
— Szép ajándék. Etl István mura-kereszturi apái plébános ur önga temploma részére egy igen szép, 100 frt értékű fehér selyem misemondó (casula) ruhát és egy pár vörösposztóbŰI készített 25 frt értékű mini tráló ruhát ajándékozott.
— A csákiornya-zátcrubi vasút részvénytársaság Josipovich István elnöklete alitt jun. 29-én tartotta meg rendes közgyűlését. Miniszteri biztosként a kormány részéről Lakatos Aladár min. titkár volt jelen. A felolvasott évi jelentés konstatálja, hogy miután az elsőbbségi részvényekre darabonkint biztosított lOfrtnyi minimális osztalékot a megfeielÖ szelvények esedékességi napj,iin már kifizették, valamint a kisorsolt elsőbbségi részvényeket bevallották, még 37 020 frt 7ó kr a nyereség. A költségek összege 7Í530 frt 55 kr. A közgyűlés a felmentvényeket megadta és elhatározta, hogy a mérleg szerint nyereségképen kimutatott 37,020 frt 75 krnyí Összegből 33.480 frt a törzsrészvények július I-én esedékes szelvényének darabonkéot 2 frt 70 krral leendő beváltására fordíttassák, a feunmaradó 3540 frt 75 kr pedig az 1888. év számlájára átvétessék.
— Jótékony adomány. .Karczag Béla és Karczag István urak 50 forintnyi bírságpénzt kegyesek vehakjótékonyczélra fordítani és pedig 25 frtot a Kisdedneveló Egyesületnek, a másik 25 frtot pedig a Keresztény Jótékony Nöegyletnek küldöttek. A kegyes adományért fogadják mindkét egyesület elnökségének ez uton is hálás köszönetét.
— Bothő Imrét, a nagy-kanizsai Társas kör\' alapításának lelkes kezdeményezőjét, ki a ofebfcczenierdöfelügyelöi állomást vezette,<a föidm. ipar- és kereskedelemügyi minister Győrbe helyezte át hasonló minőségben.
Iskolai értesítők. Beküldettek hozzánk: 1. A per lak városi m. kir. állami elemi fiu- és leányiskola értesítője, közli Tóth Sándor igazg. tanitó. Magyar-és horvát nyelven jelent meg. Iskolai lósá-i. adatok a tanév történetéből, tantestület névsora 9 tanerővel, tanulók névsora, beírva 544, tanév végén 49G. Tanszertár. Faiskola. 2. A Csáktornyái áll. segélyezett közs. nyílv. polg. fiúiskola IG-ik értesítőjét szerkeszté Pálya Mihály igazgató. Jelentés a tanévről.jótékonysági ügy, iskol aha \'óság, tantestületi működés 10 tanerővel, tanszerek gyarapodása, ta-Ditói könyvtár 238 műből, az ifjúságé 471 kötetből áll. Tananyag felsorolása. Névsor 83 tanulóból áll. Jutalmazások. Tudnivalók. 3. A Csáktornyái közs. el. népiskola értesítőjét közli Jeney Gusztáv igazg. tanitó. Adatok az isk. év történetéhez, könyviári gyarapodás, hatóság névsora, tanerő 10, tanulók lélszáma 476. Ismétlő iskolában 102. 4. N\'agy-kau; zsai áll. segélyz, közs. nyilv. polgári fiu-iskola értesítőjét szerkeszté Morgenbesser Jáuos igazgató. Visszapillantás a lefolyt tanévre, jótékonyság, gyarapodás, az iskolaszék tagjai s 12 tanerőnek névsora stb., tanulók
\'intézet igazgatósága.
Finme-Kanlzsa kö^t a mozgópostái közlekedés megnyittatván.eszerint Kanizsáról ö: felé van a mozgópostái iutézmé.iv gyakorlatba véve.
— Gyászhír. Polták Ármin, a kanizsai iparosok egyik jelentékeny tkgja szerencsétlen esés következtében kapott sérülés folytán elhunyt élete 41-ik évében. Temetése július 2 án délután törté\'it. Béke hamvaira !
— Lendvaynő Fancsillka asszony, a uerazeti színház e kitüaö tehetségű tagja e hó 8 án a „Szép Maiquisnö, ü-én ..Júlia" és 10-én Csacsk 1 nők" czimü darabokban fog vendégszerepelni. Akarjuk hinni, hogy a keszthelyiek éjt oly meleg pártolásban részesitendik e széptehetségü művésznőt, mint 4 évvel ezelőtt volt ottléte alkalmával.
— A balaton fenéki-hidvám szab i-lyozá a tárgyában Zala-ésSomogymegyék küldöttsége folyó hó 2 án Csertán Károly Zalamegye alispánja elnöklete alatt Keszthelyen értekezlet tartatott. A küldöttségek tagjai voltak Zalamegye részéről Cserián Károly alispán, Koller Ferencz. Bogyay Máté. Lsrencz Béla kir. segédméroök és Takách Imre keszthelyi főszolgabíró. — Somogymegye részéről: Thassy Gyula, Kund Jenő. Lengyel József. Scholcz Gyí la kir. mérnök és Bogyay Ödön marczalii főszolgabíró. — Gróf Festetics Tassilo. mint a. hídvám tulajdonosa részéről: Pap Sándor jószágkor mányi elnök. A bizottság végül abban állapodott meg, hogy tekintettel az épülő keszthely-balaton-szt.-györ-gyí helyi érdekű vonatra, a már évek óta
---ffeimélló hidván árszabály a következő három éven át is érvényben hagyassék. A hídvám folyó évi október hó 1-tÖl kezdve tulajdonos által letelvén, a jelenlegi bérlő szerződése a következő három évben házilag fog kezeltetni s a kér megye küldöttsége által három év múlva tartandó értekezlet azon alapon tartja csak lehető;.ek a szabályozás kivitelét \'eszközölhet ön ek.
Tűz volt mult hí) 2G-ác Sármellék községben. Leégett G gazdasági épület, sok takarmány és gazdasági eszköz. A tűz keletkezésénekokaismeretlen. A kár 1470 frt, melyből biztosítva csak 925 frt volt.
— Gyászhír. Hajdú Sándor nagykanizsai kir. telekkönyvvezető urat és családját mély gyász érte. ipja, Biharmegye köztiszteletü vezérférfia Kiscsöpé-nyi és Komlóssy Kornlóssy Antal 74 éves korában elhunyt. Béke hamvain 1
Színészet. Sághy Zsigmond színigazgató folyó évi június hó 28-án ünnepelte 25 éves színészi jubileumát, mely-alkalommal Bérezik Árpád „Protekczio" czimü vígjátéka került sziure. Előadás kezdetével a társulat nevében Hevesy Gábor hosszabb beszédben vázolta a jnbi -láló színigazgatónak a szinügy- és a nem zetí nyelv művelése terén szerzett érdemeit s átnyujtá neki a színtársulat díszes s „Sághy Zsigmondnak 25 éves jubileuma alkalmával, a színtársulat — felirattal ellátott díszes koszorúját. A közönség több csokorral tisztelte meg a jubiláló színigazgatót.
— Lapunk jelen számához a székesfehérvári keresk.*akadémiának értesítője van mellékelve, melynek átolvasása, s az intézetnek pártolására a n. é. olvasóközönség szives.figyelmét kérni bátorkodunk.
— Esküvő. Július 2-án volt Prang- r Erzsike kisasszony esküvője Zieger Ferencz nagy-lengyeli körjegyzővel. Felleg-telen boldogságot kívánunk !
Az ennivaló gombákról.
(Folytatás.)
HUÍ-"7.iiNHETEDIK EYFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
JULIUS 7-én.
Eljegyzés. !Sz.il ay Sándor hely heli népiskolai tanító f. hó 1-én eljegyezte l\'éii-r Endre Tolnamegye kis-mányoki ta-nirti leányát. Idát, Kisérje boldogság a kötendő .szent frigyet !
— Megyei r.. h. Misefa határát erősen elverte a jéír. — Hévízen a lakszobák jövő évben 70 - 80-nal szaporulat natr. — (lalamhokon a villám SzQcs Fereticz házába beülött s felgyújtotta. Csendes József tapolczai ögyvMaszfehér vári tűzoltó-egylet alapitó tagja lett 23 frtlal. — IA keszthelyi csónakázó egylet jul. \'O-én tánezkoszoru/ tart. — Hőri N\'.íMlör kanuacsi kántortanító meghalt — Farkas Lína\' 10S éves kisasszony elhunyt Zala-Egerszegen. — Vámbéry Ármin ang. Iiavát Balaton Füreden tölti
— Hazai r. b. Az isméiiő fegyverekkel való gyakorlat a nyári munkaidőtől elhatasztatotr t —- A nemzeti rimzeamban most rei\'deztk az ősnyomtatványokat. — A vasm. légészeli egyletnek 203 tagja van. — A Justfa családi levéltár a magy. nemr. múzeumba került. — Geröfiné lika a téli évadra Oebreczenbe szerződött — Kis-Mattonban nagy tüz pusztított. — A „Jó sziv" egylet pénztára 39S"427 frtot ert el. — Várady Ferencz jeles fiatal Író lett a rPécri Figyelő" felelösszerkesztője.
— Arad és vidékén elhelyezett tót fink egymásután szökdösnek vissza. — Szombathelyen „Makrapipa-e^ylet" alakult.— Szentesen pogány korbeli magyar sirokra találtak. — Mármaros-Szígeten egy vas hengergyár leégett. — Felber ungmegyei tanfelügyelő „Tihanyi "-ra magyarosította nevét. — Trefort miniszter két hónapi szabadságra utazott. — Budapesten egy hengermalom égésénél több tűzoltó mi-lyosan megsérült.
— Külföldi r. h. A német császár látogatást tesz Szentpétervárott. — azután Monarchiánkban. — A müncheni nagy ékszertolvajiás tetteiéi Londonban elfogattak. — A pápa Rómát elhagyni készül. —\' lujlséges királyunk a gasteini íürdői élvezi. — Mackenziet a német orvosok erősen megtámadják — tollal. — Amerikában egy második Pompejit fedeziekfel.— Mexikóban nagy árvíz pusztít. — Brünn mellett 4 tűzoltó a tűzben elégett. — Az adriai tengerben a czápák elszaporodtak egy halászbárka 8 czápával találkozott.
— San Remoban Frigyes császárnak em léktáblát állítanak fel. — Páriában falevél alakn női zsebkendők jöttek divatba. — U\'uiiái.ia úO millió franc őu/o kölcsönt vett fel. — Gr. Károlyi Alajos londoni nagykövetünk lemondott. — Boskovitzban egy ys 4*ves paraszt 19 éves lányt vett nőül, a ritka ember neve Sedlák Tamás. Szálljon rá sok áldás! — Parisban egy 3 emeletes ház összedűlt. — Parisnak tengeri kikötővé tétele 118 mii.ió francba kerül.
— l*mes város (Svédorsz.) teljesen leégett. * káit 30 millióra teszik. — A hamburgi nagy Derby-dijat, 20 ezer márkát grf. Apponyi Antal magyar lova nyerte meg.
bajokban szenvednek, a valódi „Moll-féle leidlitz porok" használa által biztos gyógyulást érnek el. Egy doboz ára l forint. Szétküldés naponta utánvétellel Moll A. gyógyszerész és cs: kir. udv. szállítótól Bécs I. Tucliiauben 9. A vidéki gyógyszertárakban határozottan Moll A. készítménye, az ö gyári jelvény ével és aláírása val kérendő. 1
— Utazni szándékozók szíves Ügyeimébe! Felényire leszállított menet-áru jegyekkel utazható Nagy-Kanizsáról liée>, Eíunié-, Trieszt- é.- Velenczébe. — Ezen kéjvonatokat a bécsi Schroeki I sö utazási irodája rendezi. Indul N.-Káuizsa-ról Bécsbe július lő én 12 óra !"> percz-kor. II. osztály 10 frt 30 kr. III. osztály 7 fit. Trieszt-. Fiume- és Yeleuczébe indul 5 óra 28 perez (reggel.) Menet árak Fiume vagy Triesztbe II. oszt. 14 frt 50 kr. III. oszt 10 frt 40 kr. Velenczébe II. oszt. 17 frt 50 kr. III. oszt. 12 frt 40 kr. A jegyek oda- és visszautaz isra érvényesek. Bővebbet a falragaszok.
Erodalo».
— Betegeink fittyeimébe. Iíégi dolog az, hogy ezren és ezren nyerték vissza elveszeit egészségüket a „Warner fé^e Safé Ctvra használata következtében és ezek száma naponta több és több lesz. — Ezer és ezer köszönő és hálairatot, ugy bizonyítványt lehet felmutatni, mely ez állítást, ugy a „Warner-féle Safe (\'ura óriási gyógyerejet i^azoija. F. Jaagkönyvvezető ur Hamburgból írja a következőket: „Ig"n tisztel uram! Őszintén megválva, nem akartam elhinni, hogy a Warner-féle Safe Curának oly nagy gyógyhatása len: e. — Már több éve szenvedtem vese-bajban, sok sikereién gyógy kezel tetésután nyúltam az ön gyógyszeréhez — összesen három üveget fogyasztottam el — már az első üveg elhasználása után e betegséggel járó kinzó fejfájásom elmúlt — most pedig bála az istennek, teljesen jól érzem magara és ezért íogadja bálás köszönetemet."
K kitűnő gyógyszer kapható Nagy-Kanizsán Práger Béla és Belus Lajo> urak gyógytárában. Ára 2 frt 80 kr, fő szétküldési raktár „Einhorn Apo t h e k e" (M. Fanta) in Prag.
—- Biztos gyógyhatás. Mindazok kik rossz emésztés vagy ^székrekedés következtében, felfúvódásban, szorulásban, iöfájásban. étvágy hiányban vagy egyéb
— Bndapesti Hírlap. A „Budapesti Hírlapinak a hazai művelt olvasóközönség vetette meg alapját. A lap eleitől fogva megértette a magyar közönség szellemét: minden pártérdek mellőzésével küzdött nemzetünk- és fajunkért, ez egyetlen jelszóval: magyarság! Viszont az ország legkiválóbb intelígentiája is azonosította magát a lappal, fölkarolva azt oly móJon, mely páratlan a magyar újságírás tör-ténetébei.. A hazai sajtóban máig a legfényesebb eredményt a „Budapesti Hírlap" érte el: legnépszeiübb. 1 egei térj edettebb lapja az országnak. A külső dolgozótársak egész seiegén kívül, a szeikesztőségnek annyi belső tagja van. a mennyivel egy magyar lap sem dolgozik; minden rovatot külön vezető gondoz, a helyi tudósítókon kívül, a kik a nap történetét írják. Minden fontosabb bel- vagy külföldi esemény felöl rendes levelezőn kívül saját külön tudósító értesít közvetlenül: a távirati szolgálat immár oly tökéletesen van berendezve, hogy elmondhatjuk: nem történik a világon semmi jelentékeny dolog a nélkül, hc^y a „Budapesti Hírlap" arról rögtön ne adjon hü és kimerítő tudósítást. A .Budapesti Hírlap" politikaiczikkeit Kaas Ivor báró. Rákosi Jenő, Bilogh Pál írják más kiváló hazai publicistákkal híven a lap független, magyar, pártérdekeket nem ismerő szelleméhez. Politikai hírei széleskörű összeköttetések alapján a legmegbízhatóbb forrásokból származnak. Az országgyűlési tudósításokat a gyorsírói jegyzetek alapj-Sn szerkesztik. Magyarország politikai és közélete felöl távirati értesülésekkel látnak el rendes levelezők, minőkkel minden v.rosban, sőt nagyobb községben is bír a lap; a „Budapesti Ilir-lap" távirati tudósításai manap már teljesen egy fokon állanak a világsajtó legjobban szervezett hírszolgálatával. Európa összes metropolisaiban Londontól Konstantinápolyig saját tudósítók várniuk, a kik ugy az ott történő eseményéket. mint az elektromos dróton oda iutó híreket rögtönmegtáviratozzák. A külföldi rendes tudósítókon kivül minden fontosabb esemény feíö.i a szerkesztőség külön kiküldetést! tagjai adnak g;ors és bő értesítést. A „Budapesti Hírlap* e czélokra havon-kint oly összeget fordít mint a mennyi ezelőtt loévvel még egy-egy hírlap egész költségvetése volt! de sikerült is elérnie. Ingy ma a legjobban, leggyorsabban értesülő orgánuma a sajtónak. A „Budapesti Hírlap" TárczarovataTeleki Sándor gróf, TÓth Béla, Rákosi Viktor (SÍ(juIu-z) és több kiváló írók közreműködése mellett, alapnak egyik erőssége s mindig gondot fordit rá, hogy megmaradjon előkelő színvonalán. A napírovatokat kitűnő zsurnaliszták szerkesztik sa helyi értesülés ismert legügyesebb tudósi lókra van bízva. Rendőrségi és tövénvszékí rovatai külön külön szerkesztői a főváros sötét eseményeit is mindig oly hangon tárgyalják, hogy a „Budapesti Hírlap" helyet foglalhat minden család asztalán. A közgazdasági rovatban a magyar gazda, birtokos, iparos, kereskedő megtalálja mindazt, a mi tájékozására szükséges. A regénycsarnokban csak kiváló irók legujab Bíüveit közöljük. Az előfizetés föltételei: Egész évre 14 frt, félévre 7 frt. negyedévre 3 frt50 kr.. egy hóra ] frt 20 kr. Az előfizetések vidékről legczéiszerüb-
beu postautalvány nyal eszközölhetők kö vetkező czina alatt: A „Budapesti Hírlap" kiadó-hivatalának. IV. kerület, kal>p-utcza 10. sz. *" -
— „Az italmérés! regalejogi ól" czim alatt dr. Kovács Gyula kamarai titkár s nemzet gazdasági író tollából, Fe-renczi Bernát miskolczi könyvárus bizo-márnában hasznos füzet jelent meg. mely az italmérési jog1 gyakorlatát minden oldalról megvilágítja, az 1S76. évi 59.-560. sz. belügyminiszteri rendeletet oly Világos és\' áttekinthető magyarázattal látja el, hogy a munka úgy regaletulajdonosoknak, bérlök. kereskedők, bortermelők, kávésok, ezukrászoknak. mint közigazgatási hivataloknak, ügyvédeknek figyelmébe méltán ajánlható. Kapható minden\'könyvkereskedésben. Ára 1 frt
— Emiékli. széd Molnár Aladár fölött. A balatonfelvidéki néptanító egyesület közgyűlése elhatározta, hogy a Nagy Aron á\'tal írt r Emlékbeszéd Molnár Ala-dér fölött" czimu füzet elánt-itásából befolyó jövedelem egy harmadát az alföldi árvízkárosultak javára adja. A mü megrendelhető Sváb Lajosnál. Balatonfüreden és Németh Gerönél F.-Örsön \'Zalamegye;. A 4ii-0,*jLaiból álló füzet ára 30 kr.
— tÜöüzetési felhívás. A lapo. bau szétszórva megjelent rajzaimat, beszélyei-met egy kötetbe- Összegyűjtve rövid történetek czim aiatt kiadom. Egy hosszabb s olyan eibeszélést is fog e kötet tartalmazni, mely még eddig sehol sem jelent meg. E mü körülbelül 7—8 íven fűzve, nyol-czadrét alakban szeptember bő első felében kerül ki a sajtó alul s 12 külön álló munkát fog tartalmazni. K megrendeléseket kérem hozzám Szombathelyre (Rumi-utcza 10 sz.) legkésőbb augusztus hó közepéig bpküldení. — Gyűjtőknek 10 előfizető után egy tiszteletpéldány nyal szolgálok. A mü ára 1 frt. Szombathely, 1888-június havában. Özv Nagy né Farkas Mariska. A-szép tehetségil írónő e felhívását ajánljuk t. közönségünk figyelme- és pártfogásába.
0 iliíÁ\'ÍJÍí ö M 1-s 21 í
p W L 5 "-i « »
h 0 "a\'sls Ssl-ss L 0 \'Miifii**. ? 0 ipiti^1 "1
o ^llglllllir
i°°SSPPoo oo oo oo o o<
II 0
10
J o . 0
•l o
11 o ;* o !1 o
!1 o
s 0 4 0 í 0
Ki nyert ?
Húzás jun. 27-én.
Brünn : 7(1 14 84 C3 21
lluzásjun. 30 :\'ui.
Budapest : S8 37 30 70 72
Lincz : S9 31 73 21 27
Trieszt : 82 28 5!) 43 34
[luzád július 4-én :
Práya : C .75 34 30 13.
Lembérg 3 55 C4 81 80.
Szeljen : 33 21 13 3 47.
Hivatalosan Jegyzett piaezK árak Nagy-K&uizHán :
Július 4-én 1888. — Buza 6*80—7 frt, — Rozs 530 80 kr. — Árpa 5 00—G fit. Zab 5"L0—50 kr. — Kukoricza .VSO— (!"20. — Hajdina fijrt.
) ------ :."\'
Szerk. üzenet.
— ,Kata asíizonj-* megi-rkexett uyyan, á<-\\ komáromi rulia atáa e«lail>a üttSstetni DPm igen sierfitjük. A mía lapban megjelent csikk újbóli leQ^omaU többnyire a lap tartalmi gúojeégére mutat. KüISnben érdckessígéníl fogva koEŐtjUk, ba terünk engedi.
— A „Wiinonia" mcgsztlnt ? R-^g nem kapjuk.
— ff. A. Várjuk a választ
— Sí. S. Nem reflectátunk rá.
— V. P. Sebov* nem Manem aiért gondold meg — igjAJ, tarts Vörösmartyval !
— T. A Iga«, hogy a dobáuyziU ell-n ir. xz ca&k Tél«tleu, hogy It « g ó Mártonnál nyomatta.
— F. P. „Kinci—ninc*- ! liogy tau ily badar verseket erről Qsazetrni. Nagyon sok ideje lehet, pedig it angol ezt púnzoek vallja. Tehát—kínon van, csak baBsnálja fel idejét okosan.
— NA Síire* kéasséggfl, vajha tSbb-si\'t volna alkalmunk küidhetai.
— B. H -Sí.-M Köizr.net a síi-rei kéai-ségúrt.
— J. J. Terjpilelmegb ismertetést tertluk nem enged. fMvöiGljük !
— Sz.Bpest. Sxives kfizséggel. Találkozásra nézve rajtad a sor. ÜdvŐaleC
— S. A R.inditve Khettflk.
— F. B. Az ígéretet várjuk.
— P. P. Ai iparciikket jövő számunk hotza. Üdvö«]et!
— N. K. Köszönettel rettük.
— Szl J. Megérkezett. Rendben van.
Felelős szerkesztő és kiadó: BÁTORFI LAJOS.
A SíCrkesztövei értekezhetni naponta déli 1—3 óra kfizt lakásán Arany János-utcza 4 ig.
Laptulajdonos: WAJDITS JÓZSEF-
l * +
Kriegl József valódi angol ^
Csuda-Balzsam. +
A legrégibb, legsikerültebb Icgólcűbb
egyetenil-nep-liazl-szer *#¦
belsőleg és küliSleg használható, csak akkor raódi. "fr
ha miuden fiveg Pien a hasonló szövegei tattalmazó n^y védjegygyei begüugyölye é* egy fémr-keszzsel el-zjrva van, melyen .Apotbek*; ion Schuizengel iu
Pregrada* czég be van réaxe. 12 Üveg ára I írt. Ai 60 tlveg 5 tucxat, ládával én postadíjjal é» izillitó-
levéllel fgyQtt 490. TT
Megrendelések igy intézeadök : Ao die Sctntzengel- As Apoiheke ín Prpgrada pr. SQdbabj] Banptlitüé.
Kevesebb mint egy íuezat nem küldetik ús csakis T
utánvét vagy x pénz elSzctei Jjeküldt-se m.;lleit. El- &>
küldés azonnal. A ctim és ntolsí postaíllomxs ki- ^»
írása okvetlen síükségcs K - figyelem forditan- tF
édjegy szövegére! Utániak bíróilag üldöztet- sj^ b-gtolib gyógytárban és kerteké-
S3SO 1-17 ~
+
xc
3K
li-k Raktárak : désbes
Boorzeaud Péter
]irior által
Klix-r dentifrice
Megszűnik a fogfájás
tisztelendő Benedek-rendi szerzetesek IV fogvizének "íJBB használata mellett; «
2 aranyérem : Brüssl !880. London 1884. A legmagasabb kitüntetések.
feltalál tátott frt 1 50 frt 2 í>0. A tisztelendő Benedekrendl szerzetesek feg-vlzének használati, naponként néhány cseppet vízbe véve, megakadalyi.zia és gyógyítja a fogak odvaxságát, melyknek fehérséget és B*ilárd<>ágot ktt[esQo6z. a mennyiben a fogbast erigiti ¦ teljesen egészségessé változtatja.
Benedici! fogpor a legjobb fogttsztitó szer, teljesen ártalmatlan ¦ a leg>;lbanyagoÍubb fogakat felyreállitja s fehérré teszi. Egy doboz SO kr, és I frt 25 kr.
Benedlctl fognasti a mindennapi használatra igen ajánlatos, a fogakat tisztítja, a fogahust Tositi s a leheletet kellemessé teszi. Egy tégely 60 kr és 1 itt 25 kr. »381 2— *
A czég alapíttatott Ööfriiin 3- llu(! Huguerio 1S0T Fdügyniik : OTgUIU, 3 BoráBIlux. Magyarországi raktárak Budapesten : T.irök j. gy-ígyizertára király>dtesa 12, Xeruda X. hstvaai-ntcza, továbbá kapható Tétteisi Siudor és Lueff illatszerészekné!, Lueff S ,Kein~etÍ szálloda."
es
>>


N _ m K
so
se

ö


X X X X
X X
X X X X X X
X X X X
ooöoooooooööouoooöoooooooooo
A jubiláló iparkiállitás, illetve a szünidők alkalmából
vasárnap f. évi július 15 én
k I | •? a a a t s k
lüőr-ü.X\'toel-ü.x íoj ~m enetárali:lcal.
Nao-Kanisiiríl Bécs-. Fiamé- Trieszt- és Velenczéle. Menetárak oda és visszaatazásra:
Kanizsiról Bécsbe Jí. oszt. 10 frt 3ü kr. IU.oszt. 7 frt — kr. , Velenczébe , , 17 „ 50 „ . , 12 , 40 . „ Triesztbe , , 14 „ 50 . . . 10 . 40 , , Fiúméba , , 14 „ 50 „ . , VB , 40 Indul Bécsbe jul. 15-én éjjel 12 óra l-h perez. Érkezik Bécsbe ug3*anaznap délelőtt 8 óra 55 perczkor. Indul Finme-. Trieszt és Velenczébe jul. 15-én 5 óra 28 p. reggel.
Érkezik Fiúméba ugyanaznap 11 óra 48- perczkor éjjel.
Érkezik Triesztbe ugyanaznap 6 óra 30 p. este.
Velenczébe sziolén ugyanaznap. Jegyérvényesség 14 napig.
Bővebbet a falragaszok- és programniokból, mely utóbbiak az indóháznál kaphatók.
Gyermekek is a fenti teljes árt fizetik.
ScbrockJ €í. özvejcj\'CN 3382 1 — ] I. bécsi utazási irodája.
o o o o o o o o o o ü o o o o o o o o o o o o o o o o
oooooooooooooooooooooooooooo
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOO<30aOO!OOOOOOOOOOOOOOOŰOOOOOOÖOOGCOOOOOOOOOO
DELLBR J.
EGEDÉI
Főraktár Nagy-Kanra: Fesselhofer Jó
Leginkább li thion tartalmú savany. Leg- ^ jobbasztaliésüdi- *f> tő ital. --Kipróbált ^ gyógyszera légzési szer- 10 vek katarusainál rheu-ma, gyomor- és hugj-bó-lyagbántal máknál
LITHION TARTALMÚ
O
o o
AVANYUVIZE I
zsef Sáwarcz és Tanber uraknál, g
OOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOODOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOW^OCX)00000000
HUSZONHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
JUMOS 7-ín.
óra-muvesz. Arany- ós ezíisl- sclmelczl-zseliórák,
Inga • fali-, sálon- és ébresíló- órjk
DÚS RAKTÁRA
KAQY-KAKlk\'sÁBÍ .1
a város-temp\'oni átellenében, WAGNER-FÉLE HÁZ.
3359 5-10
Ajánlja dúsan felszerelt óraraktárát, Hr,
W JA V I T Ó - M Ű "T E R M É T. ~«M raj Postai megbízásokat gyorsan és pontosan eszközöl.
t^«HM>» »¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦=»?¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦»»¦¦"»¦¦¦¦¦, ^
++++++++++++++
Máriaczelli gyomorcsöppek..
K KHilnS halisu szer a gyomor minden betegségeiben.
Védjegy. KúhilmtiUi«mljiti elvagrUany,
let. rerfavodÁ.\\ Muuivn felböffenés,
k-tllk», KJ-niiiiirlitsriiI. KV\'«»»"\'»**, homok- es darattépzodé*. tiíl**g..!. ovaik.iki¦)./..-.. >.iri;:i\'jttr. notion\'-* lixnyH«. PiíAIA- Ii» H jcvoiiKirtol ered;.
------Iliink pwt.-iiwn. —
Bey üvegese ára haszuálstl ttta sitas*»! együtt 23 kr.. kettős pa-
Kapható minden gyógyszertárban.
Ótí»: A valerli uiAriar=-*lli jívum-ire-úitpekel Sokat mmWtjik utAn"?.j:Ak. A valo.lKi- JelAi, mlmien üvegnek pfco.*, x fruii vl-.íj.-^v—v! ciláMlt l.oril.-kba kilt irilnuyölve [inule é.- a min,!..|i in-.-uh.\'* mellékelt használati utaaltsion mén k.\'ll ;.-^-v^/.vi- imnl. hagy ax KremsEerucn (iusek Henrik köDyvnyouiuájában tryo-«8
Kapható N.-Kanizsan: Priger Béla Kadsrltutoo: Beck B., Kaposv.: Czol-nerVioeze, Babóchay Kálmán Marczali-baní Kóros Viktor Meronye FloiBcber S. Nagy-Bajom: Koro» Lajos, Olnnczon Bölcs ]-fila gyógyszeres* uraknál. 3162 36—52
Olcsó kávéárak.
STŰCKRATH és TÁRSA hamburgi áru szétküldése a legjobb kávéfajokát kii a legolcsóbb árakon. Szállítás bérmentesen utánvét mellett.
Aír. GyP-.yVdorx*. *ro« Sanios, i. i(" ?-jiyh" 1 Cuba. *t>3<i erős Ceylon, ig. fin delie Aranyjáva, sárga kittlnC Gyüngvksvé, zíild. rtrom líortorir-o n. zöld Arab. Mocea, köt. tüzes a PreaDt,!
6 60 :
6 60 ;
Peccosoucliong, iü »nyb Peccovirág icen finom enyhe ,\' Caravanethea eros tg. finom ¦ Kaiscrmelange er5" kit ; la orna* Scardina 5 kilós hordó Ia mar. hering
6 90; 9 20\' 9 20
1*
; Hit
.ár. bering Pickles . ig. finom S s
elrr,
¦
¦ ¦ ¦ ¦
I ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
SzaMdalaiuatt sxeges güxeséplűgépek
GROSSMANN es RAUSCHENBACH toi
33 TT H) A.3P33ST355 KT. Tudósítást
gyartmaiiyalnli sönnyü Jaajtása,
csekély fűtőanyag fogyasztása - igen nasy munkaképesség.: -
>m\\<\\ Ufa» liszHiisi ti oaúl\'oiisi. .almiul ríí* szrrkrzeír ieliilrttki
összes
nvk. Ifiknek n^.j.-gyrélte
»iy.
d.-ik-
GROSSMANN és RAUSCHENBACH
tisi magyar eazlasaa eejgíára. Budapesten, külső váczi-ut 7-ik^siám.
¦ ¦
I
i
I
T
¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦
¦ ¦
Arab. Mocca valódi legfi\'i. kávé-ó
kivé vegyürékhez
Java-Surogatum 4 kilj írt 2 20
Mocca-surrogatnm 4 ,2 50 Stückrath kávé ingrediens 4 deka 5
kilo káréhoz ingyen adatik frt 2 30 Thea )?gujabb aratás
Congo, erős 1 kilo frt 2-50
Sottchong, egyhe. arom „ , 3
cr. kttflnó Apetitailg pikatm 18 -Sardines ál\'tmí!e, ig. jo -
Sardinen ál\'liuile. kit ; I«. Brattanti szardelln 2 k. borgo : 1S88. ig. fin. caviar 1 kilo ,
18SS ig. fin. caviar 2 kilo ; Ri", igen jó C kilo frt 1\'45 é&
; Sogo KelítiEdiai írt
Zstonvhalak 21/. kilo r
^^01-100 horino- .5 kiló* hordóban 30 drb frt 2 30 2f> drb frt 2 .r.< iTJULjtíS liUnilg 20 -23 drb írt 3 102\'/, VÜ. hord. L—12 drb ] 9:.
^tÖrllllS füstölve, igen finom delíc kilója frt2.:>0
BKQI HÍRNEVES
kenfürdö
. áilomÉii Horvátorszáp-bau sürgöny
bivi
WARASD-TOPLICZA
a ragoriai vasútnál Zágráb-Csáktornya). A 4-i° R. forró forrás és a kéntnoha fel ilimul iiutalián hatassa! emtrnál. köitz-vénynél, forgó bajoknál, «yphilisoél, gorvélviiél stb. Ivó gyógymód, niril-, máj- ós bélbajokná! villanyosáig, dftrza-gyág-. mód. Gyó y in tétet minden ké-«-letiel. Orvosi érteiitésl ad dr LoDghitio A Jegyzéket Mild a ftirdfiit;. 334f. 6—6
Nagy árjegyzékek ingyen é* díjmentesen.
Stückrath ésC. hamburgiáru-szétküldése Hamburg
Laehne-iníézeí Sopronban.
4 elemi-, 6 reál- és 6 gimnásiális osztály.
A lesti erCk fejle.iti«, íi egyéni Hove!& m.ll,t! « !..liíet . toin-iolí«ukre, lengerísíeü-, kereikeaclmi ,k»d.mür. « »« egy A 3G t.név azeptemb.r 5-én vaui kerdetít. DJ növt-ud.-kck iálnik f^lvítelL Düvebb felviUgoaitá ra míndeukor k4« az 3365 4-12
elSkészit a c. kir. kr ri-_Cakértte*i«gi vi.ígár.i a két .r.üjidü liúnai\'Oa i. la INTÉZKT IGAZGATÓSÁGA.
Kedvező pénzkölcsönhöz
juthatnak iioállú, rendes éves lakással és i keresettel, illetve jövedelemmel biró egyének, u. in. iparosok, kereskedők, híva- > talDokok, katouatisztek, magánzók, ¦ birtokosok stb. módhoz képest öO frt- j tói 1U00 frtlg, mint magán személy hitel, ¦, csekély heti. havi vagy három havi tör- j lesztésrp, fl% os kamat mellett. 2377 2 2 : Iugatluuok betáblázására 4\'/a és j 5%-ra, amorlizáczióra vagy anélkül, j Bővebbet: Steíner (i. A. Budapest, gr. j Knrolyí-utcza 12. — Levélbeli megke-recésekhez 3 drb. válaszjegy csatolandó. !
************** **************
toymm és iélteretaál
máj- és epebántaimaknál
a LIPPMANK-féle Karlsbadi pezsgópor 3—4 heti-, rendellenes
lüwml-- ifllteBEés és saíaépiöaésnél
4-0 heti gyógy használatra orvosilag általán ajánltatik. Kapható 60 kr. és 2 frt-dobozokban.
MOLL SEIDLITZ POR
Tavaszi
gyógyítás
Nyári gyógyítás
Osz i gyógyítás
Téli gyógyítás
Csat ttot ralodi ?„ti&L\'tZZL%7,Zl
látható
Gyors gyógyiiatás makacs pyomor- én altentbaiok. gyomor e«rcs, ny-lk, gyomorégés Rzekiekadcisokiié] máj hajók virtoluláa aranyér é« a legkOlSnfilébh női be-ec^ gekaél, Egy eredeti dobos ha<7;uálati tn.-nitánsa! 1 frt ií\'iktánk ír, or8«ág m:nden nevezi\'tewbb gyógVMart.Vraibin MOLL A gyógyszerész cs kir. udvari izáltfló. Stadt Becs Tuchlinben 9
Naponta izvtkilldós utánvét meltett. 2 dobosinál kcven-bb nem koldctik Elismerés MOLL A. orhoz Bécsben. C .1 foglalkozásomnál fogva az üu M<>11 féle K«>dlttx jmrai igfii jó hatás*, gyakorolnak; ismerem ezt egyaser * mindenkorra * kívánok érte; «Ívelj a tIaten lixassa nii-g*-et r-frfk a gyomrot j6vf. és fót kínnyiivé tesaik.
Tisztelettel Steinkg Jan F. lelké** Ho:inétacklxgltan
MOLL-FELE FRANCIA BORSZESZ ÉS SÓ
G*«A- valódi bt,
Legjobb bedörzsölő szer
és minden meghűlést ba-teységek ellen.
üv.-g MOLL a. T-SJjegyAté* xláirását viseli.
Bed5ixs6!é*0l sikeres !i asznál a tkOsz vény, can a, miijd-uni-inil tea; fájdalmak és brtiulásnál; hdrog*táj alakjában minden sérelem ?1 .iáiméi, daganatok ^yuila.lA s<k:iál. Belsői- g viz-e! vegyit, e hirtele" r<>sxuliét, hány "i k.\'ilikx r* basmanéinél.
Egy üveg ára hasinätati utasítással 80 kr. o é
Iiakt.irak iz ország minden nevezetei gyógyszertár és anyag keres kfd esb -n MOLL A gyógyszerész cs. kir. udvari szállító Bécs. S-adt, Tuchlauben 9
Kliim »res MÜLL A. yógJSZoréHZ urho/. Ité.-s. Kitti no Moll-füe francai* borszesz és sója \\idéke-no.i liihetleníll miiködiik Kiíldjimn^ken. 60 Bv.gg--1, ¦..!.¦¦¦1 az enib>:ri"ég s-git«égéreit : zielet óhajtok t»rtan magamnál Mély li = ztelett.-l
3092 43-52 Kornof, léikész Micholn, bau
Rakiárak NaKy-Kauiisán B lu* J. gyógyasaxéaz, Kose.iíVld Adolf. Keiscl-\' hofer Jórs-f, Prestlmftfj és Deutsch uraknál.
-1XXXXKKKKKXXXXX
OCXXXXXXXXXXXXXXXXXX^OCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTí
X Radeini savanyúvíz és gyógyintézet, X
0 Mint gyógyvíz
Ktirópán»k legdusat-b Nairon-Lithion tartalma lietegségben, mint kßszvouy, epe, hagy hó ag és <•\'¦:.\'.zugyózvizer bugv bólyagbetegségekben, gulások, hurutok és idegbajokuál.
avauyuvixc. Minden hugysav bóségl.en »1 .pnló esekő betegségekben kíllriulegnsen hit Moglie* Inyilkásodásuál, gyomor és savképxődé nói, du-
Mint asztali viz
X Min Präservativ
Dús síéusav és szénsava" Nátron tártain Radeini aavanyuvii a legkellemesebb Udi mölcsneivve! vegyítve, élénk habzó és sz
Igen elterjedt alkalmazáit nyer a radeini hideglelés és kolera ellen
áér, valamint kellemeK ize és élénk monssir-nzisiért a ő itjilok egyike. Savanyu* borral, c^ukorral vagy gyÖ-nncsillapító italt ad, mit ásv^yos pezsgőnek neveznek
savanyúvíz, miut g/ógy- íj elle isz-r taroklob, vörheny
Fürdők és lakások.
A fürdők tetszés sz-riet hómé.-sékletben vas- és Bavanytivízb51 készíttetnek, gyógyhatásúk kisérley tileg megállapított tény: köszvéay, "zá^azfijáj, nőbetegségek, vérszegénység, sápadság, Hystera-és Sterilifiit ellen. (Egy fardo ira 30 kr, Szoba 30 krtól 1 frtíg
Szénsavas Lithi-on mint gyógy-
szer.
Egy ;it?r radeini lavanyOTU U09 gramm dupla szénsavas lithiumot tartalmaz, ez oly adag, melyen kezdetbe* nem igen men"ek tol. Ez<-n Mtünő erós Alkáli, mint gyógysier mi,y becsesei bir, bizonyítják Garrod kísérlet i, melyek mindenütt eleméréiben rész^iüiteit. Ke *z vény betegek tZ I v-tt é» égésien hugyiavas na.rummal fedett csontokat és azaru.larabokaí hx.oi\'ló erős Kaü Marton és Litbíon oldatba to;t. A két első oldat cs-íkély hsti*o volt, míg az utolsó oly hatálylyal, hogy a köszvényes le-akodások il irnprK\'nált -sooldarabok teljesen megszabadultak a tisztá\'anságtól. Ez vette 5t arra, hogy kószvénybetegekuél szénsavas Lithionnai kísérletet tegyen, kiknek rakodmá-nyuk csakhamar csökkent, míg végre égésien megszánt Eredmények, más orvosoktól hasonló körülményeknél szinte észle tettek
A viz eredetiségének f:li»meréje czéjából minden dugó felületére félkör *lakb»n RADE1S név van beégetve.
X _;____3302_ I-0__
ílövebb iratokkal és bármely fel világosi lássál ingyen és bérmentve szolgál Az IGAZ-Q <m GATÓSAG. Kizárólagos főraktárak Nagy Kanizsán : MARTON és HüBER, Zala Eser- co ¦
Q g szegen: FENYVESI MIKSA Keszthelyen :W0NS0H FERENCZ, Zala-Lövön : BINGER [
/> \'\'\'vs PÁL czégsél. f\\
y\\ Kapható továbbá minden nevezetesebb keieíkedésb8n és veadéglöbeo.
<oocxoc<xxxxxxxxxxxxxxxxixxxxxxxxxxxxxxxxxxxx3
20 év óta ösmei\'t
BERGEKféie orvosi
KÁTRÁNY-SZAPPAN
r-rvcai tekin élyek altul fe{aoKst Auaztria-Magyarországbrji, Franczia-O\'nág, Németország, Hollandban, Schveiczban, Homiuban n-.bi. már lij év ö a fényes sikerrel h«sxo4ltattk 3270 9—20
m maennemú Döritü.teg\'elí:,
miut sxíutc az arezbór mlndenféh- tísztiitalauságal ellen kulőt.óseu a rüh, az idült és pikkely sómór alton, a kosz, a sömör repidvéuy, a fűj és szakái ellen, a Biepló, májfolt, ugyneveízett reseaorr, a fagydag, * 1»bízzad**, a ^yermakek vr. :i\\ . küisfi [>s; betegaégüí allén. Ezenfelül minde-kioek mint a bórt tisztitó mosdószer ajánltatik.
int darabonMut hasonlati utasítással e?jfití35 kr. A llerger-féle kátrány szappan 40°/0-a tömény fa kátrányt
tartalmuz fo\'ettább gondosan van készítve , lényur-sau kiilöubizó és iniii(i\'-:i egyéb, a kereskedésekben el4fordulá kálrány-szAppannklól, tn-rt er^n ssappáo \'iö°/0 sjlíc>«fín anyagot tartiiiniaz, fiinom ilintHZoret —
üsatós©fe. &ife@piíés© végett
a gyóg}sz;ertárakban világosan Berger-féle kátrányjszappan
kérendő s ügyelői kell a zöld csomaoglásra. számos okmánnyal kitüntettetett a bécsi nemzetközi kiállításon 1883 ban.
Egyedül lielyette a bel- é külföld rézére:
A. HELL gyógy. Troppau ,di".fl:"k,aíi»d(\'S\'"k"i"
l*agy-Kanizsán Pragsr Ri\'.t gjógjsioréiinil.
V V
If
Wajdita József könyvnyomdájából Nagy-Kanizsán.
1
KERESKEDELMI AKADÉMIA
ÉRTESÍTŐJE. \'
Az intézet czélja
A székesfehérvári kereskedő-társulat által fentantott és államilag segélyzett keresk. akadémia a jelen tanévvel fennállásának 20-ik évét futotta be. — Husz év hosszu idő, és annyival hosszabb oly intézmény életében, melynek nemes, de nehéz feladatává tétetett, a közöny és előítélet ezer akadályaival való megküzdésen kivül, az uttürés nehéz szerepére vállalkozni oly tér megmunkálásában, mely nemzetgazdasági életünk egészséges fejlődésének egyik ío tényezője. Ezen idő alatt intézetünk nemcsak a kezdet nehézségeivel küzdölt, hanem diadalmasan vivőtt meg a létkérdés nehéz megprópáltatásaival is. Intézetünk a budapesti kereskedelmi akadémia után a legrégibb levén az > egész országban, még akkor keletkezett, midőn hazánk áüami és alkotmányos szabadságai" visszanyerte. midőn a magával \\ rendelkezhető nemzet előtt azon óriási feladat állott, hogy századok mulasztásait a messze előhaladott kor magas igényeihez mérten helyrepótolni siessen. Nemzetünk jobbjai lázas sietséggel fogtak a tanügy terén is a munkához. Kelelkezett több ezer uj népiskola. gymDasium és reáliskola, csak a kereskedelmi szakoktatás érdekében igen kevés történt. A székesfehérvári kereskedő-társulat azonban, áthalva a kor kívánalmaitól, ezen szükségletet fedező intézetet életbe hívta, és azóta még a kozmány segélyezése mellett is, nehéz áldozatokkal tartotta fenn. mert belátta, hogy az ipar és kereskedelem felvirágzása és a közlekedés gyorsasága mellett a kereskedő sem érheti be már, ha az elemi vagy valamely középtanoda egy-két osztályát végzi, mert a kereskedelem külön szak levén, külön kiképezíetést is kivan.
A kereskedelem ma már tudomány, még pedig a Iegcompli-káltabb tudományok egyike, s magas álláspont és széles látkör kell alihoz. hogy valaki e tudomány igazságait és elveit beláthassa és megismerhesse. Dicsekvés nélkül mondhatjuk, hogy intézetünk keletkezése óta városunknak és vidékünknek nagy hasznot hajtott, mert több száz szakképzett ifjút nevelt már, kik tekintélyes üzleti házakban, bankokban, gőzmalmoknál, vasúti-, postai-, és pénzügyi hivataloknál alkalmazást nyervén, ma már | szép állást foglalnak el.
Az intézet szervezete és tanterve.
A székesfehérvári keresk. akadémia, a gyninasium, reáliskola és polgári iskola 4 osztályához kapcsolandó 3 osztályú szakintézet, mely magában befejezett szakszerű képzettséget ad növendékeinek.
A nagyméitóságn magy. kir. vallás- és közoktatásügyi minister uniak 1875. évi jolius 17-röl 10,628-ik szám alatt kelt kegyes leirata folytán intézetünk nyilvánossági joggal és.az 1886. jnnins 9-ikéröl kelt 20,319. szám alatti kegyes engedély állal a kereskedelmi Akadémia" czimmel raház-tatik fel; ez intézet a íogymnásinm, vagy föreáltanodaval egy rangba helyeztetik s mindazon kedvezményekben részesül, melyek ezen intézeteket megilletik; például, hogy az itt végzett növendékek katonai kőtelezettségök kitöltésében az egy évi önkéntességre jogosítva vannak, ha 4 gymnásinmi, vagy 4 reálosztályt végeztek^
Ezen akadémiát jó sikerrel végzett növendékek a szoros értelemben vett kereskedelmi pályán kivül az 1883. évi, a köztisztviselők minó\'sitéséről szóló törvényezikk alapján több hivatali pályára is illetékesek, o. m.
a) A posta-szaknál mint posta-fotiszfr; tiszti és gyakornoki tisztviselő.
b) Pénztári szaknál, mint központi állampénztári és adóhivatali tisztviselő: köztörvényhatosági pénztárnok, alpénztár-nok, ellenőr.
c) Kezelési szaknál, dohány-árulási, raktári, lottó-igazgatósági hivatalnok, telekkönyvvezető.
d) Vasutaknál, mint forgalmi gyakornok, fölvételi vizsgálat nélkül léphet be.
Á keresk. akadémia ezen egyenes hivatásán kívül kitünö szolgálatokat tesz mint átmeneti iskola olyan ifjaknak, kik a-mezőgazdasági szakpályára készülnek. Ugyanis a föidmivelés-, ipar- és kereskedelmi m. k. miníster urnák 1882. évi április 30-án 4750. sz. a. kelt rendelete a keresk. akadémiát jó sikerrel végzett növendékeknek biztosítja a hazai összes gazdasági tanintézetekbe való felvételt.
Azon szellemi előnyük efős-bangsulyozása mellett, melyekkel az ily uton kereskedelmi szellemben neveit leendő gazdák modern gazdasági viszonyaink közepette remélhetőleg birni fognak, nem mulaszthatjuk el fölemlíteni azon előnyt is, hogy az ifjak a kereskedelmi akadémia utján egy évvel korábban juthatnak czélhoz, mint a fögymnasium vagy főreáliskola utján.
Tekintettel azon növendékekre, kik a gymnasíumból vagy polgári iskolából kerülvén intézetünkbe a német cs franczia nyelvből csekélyebb előképzettséggel birnak, mint a reáliskola növendékei, ugy intézkedtünk, hogy e két nyelvből, melynek elseje kedvéért tapasztalásunk szerint sok magyar szülő német tannyelvű intézetbe szereti küldeni gyermekét, a tantervben kitüntetett heti három-három órán kivül még 1—2 nem kötelező, de bármely növendék által teljesen ingyen igénybe vehető gyakorló társalgási óra is tartassék ugyanazon osztály megfelelő szaktanára által.
Az intézet a nmlt. vallás- és közoktatásügyi-, valamint a föidmivelés-, ipar- és keresk. minisztérium főfelügyelete alatt áll. Vezetése az alapító és fentartó székesfehérvári kereskedő-társulat kebeléből választott felügyelő-bizottság kezébe van letéve, mig az intézet közvetlen vezetése a keresk. társulat által megválasztott igazgatóra van bízva, ki a tanári kar közreműködése mellett a belső iskolai életet kormányozza.
A ministerialis tanterv értelmében feldolgozandó tananyag következőkép oszlik fel az egyes osztályokra:
10
Tantárgyak
A) Általánosak.
Magyar nyelv, irálytan és irodalom Kémet nyelv, irálytan és irodalom . .
Franczia nyelv,......... .
Angol nyelv (nem kőtelező) .... Olasz nyelv (nem kötelező) . . .\' . . • Földrajz, keresk. földrajz és statisztika Világtörténet, hazai történet .
Mennyiségtan........
Vegytan........- ¦
Természettan........
Heti órák szama
1!) Szaktudományok.
11 j Keresk. és politikai számtan .... 12; Könywiteltan és irodai munkálatok . 13;; Kereskedelem isme és levelezés . . . j 14 Áruisme, vegyi és mechanikai iparmíitan | 15;! Keresk. és váltójog, ipar- és csődtörvény 16|| Nemzetgazdaság és pénzügytan .
C) Készültségek.
Szépírás . Gyorsírás
I. 1 II- m.
o.zf.lyban é-
! 3 3 2 8
1 3 3 3 9
! 3 3 3 9
j 3 3 3 9
2 2 _ 4
: a 2 2 ö
¦ 3 _ ¦ 5
3 — 3
2; — — 2
5 3 3 11
— 3 3 1?
4 2 o 8
— 3 3 6
— 2 2 4
— 2 3 ; n
2
2 2 2
A tanulók felvétele, tandíj, elhelyezés, bizonyítvány.
A kereskedelmi akadémia első osztályába feltétetnek:
1) oly tanulók, kik a gymnazínm, reáliskola vagy polgári iskola 4-dik osztályát sikerrel elvégezték, és ezt bizonyitvány-nyal kimutatják;
2) ily bizonyítvány hiányában oly tanulók, kik életük 14-ik évét betöltötték és a felvételi vizsgálatot, mely a középiskolák alsó 4-ik osztályának összes tananyagát felöleli, legalább is elégséges sikerrel kiállják.
A n. osztályba csak olyan tanulók vétetnek fel:
a) ki az előző osztályt ugyanezen intézeten, vagy vele egyenlő fokú szakiskolán sikerrel bevégezte;
b) vagy a ki megfelelő korú és az előző osztály összes tananyagából sikeres felvételi vizsgálatot tesz.
A felvételi vizsgálatért, melynek eredményéről osztályozott bizonyítvány nem adatik, előre lefizetendő 5 frt. díj jár.
A tandíj évi 60 frt. és 4 egyenlő részletben fizetendő, u. m.: szeptember 1-én, november 15-én, február 1-én és ápril 15-én. Beiratási díj_ 5 frt.
Vidéki Szülőknek fiuk elhelyezésénél az igazgatóság szívesen fog a tőle telhető legjobb tanácscsal szolgálni.
A teljes ellátás havi díja városunkban az igények szerint különböző, de átlag 20—25 frtra tehető.
A IH-dik osztály befejeztével a tanulók a kiküldött kormánybiztosok jelenlétében érettségi vizsgálatot tesznek, és ennek eredményéről érettségi bizonyítványt nyernek.
A beiras a jövő tanévre f. é. augusztus hó 29-én, 30-án
és 31-én történik, a felvételi vizsgálatok szeptember 1-én és 2-án tartatnak meg. Az előadások szeptember hó 3-án kezdődnek.
Az intézet helyiségei saját házban, kaszárnya-atcza 5-dik szám alatt vannak. •
Minden egyébre nézve az intézet, igazgatója Írásbeli megkeresésre is szívesen ad felvilágositást.
Székesfehérvár, 1888. június 29-én.
Az akadémia felügyelő-bizottsága nevében: Wertheim S. L., Ifj. Felmayer István, Dr. Szabady József,
a keresk. társulat elnöke. a keresk. társulat alelnöke. a keresk. társulat titkára.
Faludi Miksa,
a keresk. akadémia igazgatója.
NAGY-KANIZSA, 1888. július 14 én.
28-lk szá-m
Huszonhetedik éi folyam.
Előfizetési ár
,<z évre
5 frt--
2 fr ,50 ki 1 frt -2ó ki
Egyei szán 10 kr
H I R I) K T E S K K itábos petitsorban -7. másodszor! ti. i miaüeii további sorért 5 kr
NYILTTÉRBEN petit soronként 10 krért vét-tnek •I Kincstári illeték mádén eeyes lnríieit-s>;rt 3l> kr. fitetendoTr.
ZALAI KOZLONT.
A lap szellemi restét illető kö lények a aze.k aztőaégUei anyagi restét illető közUméuyek pedig a kiadóliivatafhos bérmei üt dSk :
A\'agy-JCau izná n
takarékpénztári épület.
Bé<
uetlen levelek i gsütatitak el.
Kéziratok vissza neta küldetnek
~A nagy-kanizsai mKereskedelmi Iparbank*, a „nagy-kanizmi \'önkéntes tűzoltó-egylet} a ,nagy-kanizsa\'i kisdedneveló egyesület" ~ .nagy-kanizsai keresitény jótékony nőegylet*, a „nagy-kanizsai tiszti-önsegélyző szövetkezet", a „soproni kereskedelmi s iparkamara" nagy-kanizsai külválasztmánydnak hivatalos lapja
HETEN KINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A n.-kanizsai .Kis&dnevelö Egye sülét\' köréből.
A választmánynak f. évi juoius 30-án tar-főtt ülésében {felolvastatott a következő jelentés :
Tekintetes igazgatóság!
A tekintetes igazgatóság szives beleegyezése folytán a ,Kisdedtiévfi-lók Országos Egylete" 1888. máj.
tartott rendes tisztújító köz\'-gyűlésén megjelentünk, abban végig iSszt vettünk s annak lefolyásáról-a következükben van szerencsénk jelen lést tenni.
Az ülést P. Szathmáry Károly elnök ur 10 órakor nyitotta meg, lelkes szavakban ecsetelve azon szép és magasztos missiót, mely a kisded-uevelőkre*vár, s melynek belátására, s az ügy érdekében kifejtendő lan kadatlan buzgalomra lelkesítette a kisdeduevelöket és nevelőnőket.
A titkári jelentés tudomásul vétetvén, az egylet hivatalos közlönyében közzététetni határoz tátott*
A pénztárnoki jelentésből az egylet örvendetes vagyoni emelkedése \'ünt ki. — A jelentés kapcsában nevezetes mozzanat volt, hogy Kozma Dénes pénztárnok ur 50 frt tiszteletdíját a kisdednevelók segélyalapja részére ajánlotta íel tőkésítésre, mire Dömötör -Géza titkár ur azon indítványt tette, hogy ezen töke Kozma Dénes alapítvány néven kezeltessék. ÉljeBüéssei fogadtatott.
A Bujanovíts-Koppy Máiia-féie 2000 forintos alapítvány, mely (dd.g a tokét, illetőleg P. Szathmáry Károly ur, a kamatokat, illetőleg pedig Kozma Dénes ur kezelése alatt állott; most földhitelintézet! kötvényekbe fektettetni nataroztattak, oly hozzáadással, hogy 100 frt irodalmi mű jutalmazására, 100 frt pedig a szegényebb sorsa kisdednevelők segélyezésére fordíttassák. Az egylet által kitűzött 11)0 frt pályadíj Szerdahelyi Adolf ur: „A kisded még egészen
a faji véralkat uralma alatt áll.* czimü munkájának ítéltetett oda.
A sors által sújtott, de a kisded nevelés teréo kitűnő érdemeket szer zett 3 kisdedneveló 30—30 frt segélyben részesittetett.
Völgyi Lajos szabadkai kisded-nevelő -indítványozza, hogy mintán a városi ingyenes óvodák szokottan tul-tőmöttvk, az egylet központi választmánya hasson oda, hogy a hatóságok és egyesületek által feniartott kis-, dedovodáknál a növendékek létszámának határozott mennyisége állapíttassák meg, s időről időre szerezzen informátiót a központ az illeió óvodák egészségügyi viszonyairól, az indítvány egész terjedelmében elfogadtatott.
György Aladár a Mária Dorottya egyesület által jövő évben szervezendő kisdeduevelési kiállítással egybekötött tervezetét hosszú és érdekes felolvasásban ismertette A szaklapban leendő közlése elhatároztatott.
Végül a tisztviselők, választása következett, amely megejtelvén, meg választattak elnökké P. Szathmáry Károly, első alelnökké dr. Hagara Viktor, második elnökké Faludi János, titkár és szakkőzlönyvezetóvé Dömötör Gréza, pénztárnokká Kozma D^ies. Továbbá választatott 12 központi és 12 külválasztmányi tag, kik között szerény személyem is szerencsés helyet foglalni.
Az 1385-ík iv jegyzőkönyv hitelesítésénél 3 tag küldetett ki, ezek között szintén szerenesés valék helyet foglalni.
Mindezeknek tudomásul vételét kérve, sa tekintetes Igazgatóságszites segélyezését hálásan megköszönve, ma radtunk a tekintetes Igazgatóságnak
N.-Kanizsa, 1888. máj. 26-án mély tisztelői
Kernen; Józsefire Imfai József
Tudnivalók.
— Ftlloxéra-kooitresszus. A pé
esi ez idei általános mü, ipar., termény és állat kiállít ás végrehajtó bizottsága Pécsett f. évi augusztus 15-én filloxéra-ügyi kongreszszust rendez, melynek pro-grammja a következő: í. Elnöki megnyitó Bánfay Simontól. 2. A fiiloxéra természet-j rajza,s a, álloxéraögy általános vázlata. [Dr. Horvátj Gézától 3. A fiiloxéra-vész -| mentes honioEfe^ajok. Koritsánszky János-tói. 4. Az amerikai kiölök Molnár Istvántól. 5. X fiiloxéra eíieni védekezés, különös tekintettel a szénkénegre. l>r. Koboz Zoltántól. 6. Nyílt vitatkozás. A rendező-bizottság a kongresszusra a megyei bízott s;igok»t és az összes gazdasági egyesületeket meghívta.
— Üvóinlézkedések a járványok ellen. A belügyminiszter a meleg évszak beálltával kÖrrendeletileg utasította a törvényhatóságokat, hogy a köztisztaság fenntartására s a járványos betegségek kiütésének megakadályozására az előirt intézkedéseket szigorúan hajtsák végre s különös gondot fordítsanak a következők-, re : 1. A légkör tisztaságának megóvására
js igy tegyenek meg mindent, hogy az, a j mi a légkört vagy a talajt tisztátalanná | teszi, vagy az emberi egészségre ártalmas , módon fertőzi, gyorsan eltávolittassék, ; illetve kellőképen fertötleuittessék. 2. Az ivóviz tisztaságának megőrzésére. A köz-\' kutakat tisztíttassák s tiltsák el a közkádakba a vízhordó edények bemeritését. 3. : Az élelmiszerek és italok ellenőrzésére. I Vizsgálják meg, hogy azok nem hamisítottak s ártalmasak-eV A piaczi rendőrség különösen a mostani gyümölcsérés idején a legszigorúbban járjon el. 4. A vágóhidakra, vendéglökre és korcsmákra, hogy azok környékéről minden szennyes hulladék naponként eltávolittassék. Az ezeken kívül íelmerülő közegészségi vonatkozással bíró viszonyok tekintetében is ügyeljenek arra hogy mindaz, a mi ártalmas vagy azzá válhatik, azonnal eltávolittassék. Kijárásuk eredményéről s e rendelet foganatosításáról pedig még e hóban tegyenek a belügyminisztériumnak jelentést.
! —
— Knrlai dontvény. A gyermekek-nyomorú iágra jutott szülei vagy nagyszülei irányában fennálló tartási kötelezettsége tárgyában határozni a biróság hatáskörébe tartozik. A; tartás mértékének megállapí-
tása azonban a gyámhatóság hatáskörébe esik.
— Lehet-e az ipartestületeknek,
és mikor e jelzőt használni: „mint iparhatóság" ? Aiad sz. kir. város főkapitánya ^sehogy sem tudván az ipartestület hatósági jogkörével kibékülni, ebbeli el lenszenvének apró vexálások által szokott kifejezést adni: inig nem rég egy ukázt menesztett az ipartestület elöljáróságához, melyben .megtiltja," hogy hatósági ügykörében hatóságokhoz intézett levelezéseiben igy irja magát alá: 9Aradi ipartestület, mint iparhatóság"; mert, úgymond, a testület nem alkottatott a törvény által hatósági testületté: Ezen ukázt a testületi elöljáróság eredetiben egy kérvényhez csatolta, melyet június 24-én közvetlenül a szakminiszter, umhoz terjesztett fel oly czélból, hogy ezen, ugyan lormai.de elvi jelentőségű kérdésben lehetőleg „döntvényt" provokáljon. Az iparügyi minisztérium a testületnek adott igazat, a mint ez a következő leiratból kitűnik: 12311/387. V. Áradsz kir. város kapitányi hivatala által 5091/887. sz. a. az aradi ipartestülethez „Ar di ipartestület, mint iparhatóság" jező használata tárgyában intézett átiratára az aradi ipartestület által közvetlenül a nagymélt. földmivelés-. ipar- és kereskedelmi m. k. minisztériumhoz intézett kérvényre f. évi július 13-án 32795/1X a. sz. a. kelt és Arad szab. kir. város tanácsához intézett rendelet értelmében értesíttetik Arad szab. kir. város kapitányi hivatala és az aradi ipartestület, miszerint tekintettel arra, hogy az ISS4. XVIL t-cz. 127. §-a értelmében az ipartestület a hozzátartozó iparosok és ezek segédszemélyzetére nézve az elsőfokú iparhatóságnak a törvény III. fejezete AJ. B) és Ct betűi alatt meghatározott teendőit végzi, ezekben az esetekben t é uj1e g mint iparhatóság működik és ennélfogva az ily esetekre vonatkozó iratain a .mint iparhatóság" jelzőt jogszerűen használhatja.
Kovács Sándor söjtöri tanitó
50 éves jubileuma juii\'ts 5. Söjlör8u.
18S8. július 5. a zalaegerszegi es-peresi kerület róm. kath. tanítói, mint a kör rendes tagjai, nemkülönben fentnevezett tanitó urnák gyermekei és tisztelői
¦ oly czélból jöttek össze, hogy Kovács I Sándornak, kit megyeszerte mester Sán-| doniak ismernek, 50 éves tanítói müködé-j sének emlékünnepét, habár szűkebb körben is, megünnepeljék.
Az ünnepély tedeummal kezdődött s a dicséneket az ünnepelt énekelte. A mise alatt többeu részt vettek a ténykedésben, mely az ünnepelt iránti tisztelet- és szeretetnek volt kifolyása.
Mise után az iskolába gyűltek mindannyian öiSZe, hol Angyal György alsó-bagodi segédlelkész a hittanból tartott gyakorlati tanítást. Ennek végeztével az elnök, midőn az egybegyűlteket üdvözölte, a gyűlést megnyitotta.
Ezután a jelenlevő kerületi esperes ur, először felolvasta az ünnepelt férfiú érdemeit méltató püspöki leirathoz csatolt s az esperesi hivatalhoz czimzett átiratot, mely után a tulajdonképpeni átirat felolvasása következett, melyben püspök ö méltósága az ünnepelt férfiúnak érdemeit 12S4/8S8. sz. sajátkezű aláírásával s hivatalospecsétjével ellátva oly czélbóljuttatott esperes ur kezeihez, hogy esetleges távollétében fentnevezett átiratot felolvastassa.
Ezen felolvasás után a zalamegyei általános tanítói testület egyetlen képviselője s az egyesület elnöke Udvardi Ig-nácz ur üdvözölte a jubilánst az egész megye tanítóságának nevében.
Az esperesi kerület tanítói sem feledkeztek meg érdemekben megőszült kartársukról, mert a kör összes jelenlevő tagjai által aláirt emléklapot nyújtottak át a jubiláusnak, s ezután Nóvák Mihály andráshidai tanitó az ünnepelt életrajzát olvasta fel, melyből részleteket c:-ak azért nem jegyzüok ide, mert az már a „Zalai Tanügy" és több lap utján úgyis ismeretes.
Midőn pedig a Szombathely egyházmegyei tanitói kör átiratát, — melyben az ünnepelt érdemei szintén méltatva vannak, — elnök felolvasta, egy öszszakállu férfiú állott fel. kit a családban öregágnak neveznek és az ünnepelt férfiút 7 gyermeke, 3 veje. 4 menye, 28 unoka és 2 dédunoka nevében üdvözölte a jó atyát Ez Sái inger Károly volt
Vall órakor érkezett N.-Kanizsáról a jubilánshoz czimzett üdvözlő távirata L)r. Ruzsicska Kálmán kir. tanfelügyelőnek.
Több kebelbéli ügy elintézése után az egybegyűlt tanfértiakaz ünnepelt tiszte-
T & r. e x &•
Mester Sándor Bátyám
ötven évi a tnuitoi jubileumaraj 1&SS. ju
Tanítónak születni Merész egy gondolat, ElSbb, bugy sem ízületnél, J<il gondold meg rnsgad, Mert eszmének dic»3 bár. De ténynek prózai. Kivált ba a világ ia Olyan, miot a mai.
Mivel tanitni könnyű, De élni, hajh ! nebex; A legfú tudomány ez, Mely sok keservre néz;
Mert b ív* tanod bármi
ItiCSÜ, magasztos, nai;; ;
Attit az mind amellett Sokszor koplalni hagv.
Mert mig tölcsérrel méred Te a szent tudományt, Neked csak kegyfillér jnt Alamizsna gyanánt S azé t köret se másr^ Magadra sem . \\
í\'res gyomorral is csak. J Oktass, nevelj, Uniti.
Bár tudd, bogy nem fogsz; nyetni Elismerést soha, Mindegy! a kor lehet, de.
Te n« légy mostoha.....
Mert mesternek lenni Szép, de kinterbes ut S niég annak is Uralj, ha Töris k orom jut.
Ezt tndoi mind s remélve \' KQizkSdnü Ember kellll .... Hát még megállni Ötven Érig s nem csüggni el Ez a legszebb, mit ember, Taijtó, ha megérj Az öntudat jutalma A legdieafibb bibér! -
.Mester Sándornak hívnak,
Az is vagy jó öreg,
Kiérdemelt d régen
Irigyeljük tSled
Fogadd te hát mi tálunk
Baráti hév keiét
S érjen liabérid árnyán
Sok szép emlékezetH*
MATKovrra gyulv
O X a. i z- ©.
(Elbeszélés.)
Irta: NYÁRI SÁNDOR r; tFoly. és vége )
Augusztus 14-én Albert szász király személyesen nyitotta meg Drezdábüi ama nagyszabásu vizfestmény-kiálhtást mely — nagyszerűségénél fogva — az egés/. német birodalomban oly nagy tetszést aratott. A megnyitás napján ott akartam lenni, tehát e szerint osztottam be utazásomat Pár nappal előbb érkeztem Szászország fővárosába, s ez időt arra használtam fel, hogy kirándulásokat csináljak a szász svájez valóban gyönyörű, elragadó vidékére. Egy verőfényes délután az Elba szőke habjain gőzhajón rándul tain ki Loschwitz ba, ahol, miként mondtam, az öreg Körner-nek (Kömer Tivadar költő atyjának) a szöllője még most is fennáll, s e hajlék arról nevezetes, hogy Schiller két évig volt itt az öreg ur vendége, s miot ilyen, nagyrészt itt irta meg „Don Carlos" cziríiü színmüvét. Loschwitz az Elba bal partján magas begyen fekszik, mig a túloldali lapályon Blazewitz terül el, melynek temetőjén alussza Örök álmát a költőkirály, Schi\'lemek egykori ideálja, a „Jusltel von Blasewitz". E sirrŐ! szakított
magának télizöldet Schiller, ki ezt s ifjú" kori szerelmét mindvégig megőrizte. E télizöld leveleket, mikor Lipcsében voltam, a közel levő Gohlis község Schiller mu zeumában láttam, hol a többi relíquiákkal féltékenyei] őrzik.
A nap lenyugvóban volt, mikorjiajóra szálltam, hogy visszautazzam Drezdába. A forróság megszűnt, hűs szellő lengett az Elbán, mintesy álomba akart ringatni; ehhez járult még anip bucsusugara. mely aranyos szinre fe-tette a folyam hullámait. Egy egész mythikus kép. mely örökké megoldatlan marad. Elgondoltam a költőkirály, Schillerre. Kedvese halálára, s a költő nagy fájdalmára, mély gyászára: Ábrándos, de gyászos hangulat!
Az ember néha^úgy szeret ébren álmodozni !
Egy más kép tárult elém.
Gaston és Ciaire !
Ciaire a Monté Martre hűvös sirjá-btn Gaston pedig a nagy Óceánon Amerika felé. Szivében nagy gyűlölettel a
j meghasonlott világ és emberek iránt: lelkében mély fájdalommal, mely talán mélyebb volt,, mint talán az Oczeán fene-ketlensége..
Ahogy Jénában június közepén talál-
I koztam vele, azóta hirt sem hallottam róla.
[S töle ? Tőle nem is váram, ómár elvesz-
! tette mindenét, neki talán már én sem
[kellek, a régi jó barát.
Sokáig zakatolt alattam a gőzhajó gépezete; néha felriasztottkellemetle-i ál-madozásombői, de mindig újból beleestem.
j Torzképek, undor alakok, Tritonok, azután Biochansok űztek lelki szemeim előtt vad harezot és még vadabb orgiákat.....A
! hajó csak nem akart előre menni, a part-
vidék lassan maradozott el, s én sem tudtam e képtől megválni.
Folyton Gastonra gondoltam s magam sem tudtam miért ?
Meghalt az arája ? Én ! édes Istenein Sajnálom a jó őszinte fiút, — fájlalom — hogy a fiatal, viruló s bű leányzó oly korán szállott sirba. De ezért már lakoltam Jénában, mikor a hirt vettem. S miért üldöz e kép még most is ? S miért éppen most?
Drezdában pattra szállva rohantam szállodámba. Jeles előadásra készültek az udvari színházban, oda szándékoztam.
Nem lett belőle semmi 1
Amint szállodám kapuján beléptem, a kapus levelet adott kezembe. A keze-írásáról megismertem szerzőjét, egy ko mikus alakot, kivel sokat tréfáltunk Parisban, honnét e levél jött. Jól esett a mosoly, melylyel e levelet felbontottam. Csakugyan a kis Fanteux irta. Apró, élénk, fürge embéVke, ki a geographiában ép oly gyönge, mint a politikában; de azért ö mégis nagy politikai tehetségnek tartotta magát, s mi e hitét még támogattuk is. Politikai pályára készült, s politikai ténykedése abban állott, hogy bármely kormány állott Francziaország élén, azt leszidta, — mert „rossz" ; s mikor az egyik vagy másik kormány megbukott, ő ezt a bukást mindig „ előrelát La."
Igy aztán könnyű volt vele minden mesés dolgot elhitetni.
Mikor Parisban voltam, éppen a T o n-king kérdés volt napirenden, s ö egyre azt hajtotta, hogy a török znltán legyen a -francziák segélyére, s ha a chinaiakat legyőzték, akkor Francziaország segítsen a töröknek az oroszok ellen.
Egy este együtt ültünk Gastonnal és Fanteauxxal egy kávéházban s mikor a kis emberke kifejtette politikai nézeteit, Gaston csak elszólja magát:
— Ma délben együtt voltam a svéd követség titkárával, aki azt közölte velem (de ezt csak bizalommal közlöm az urakkal), hogy titkos távirat érkezett, mely arról értesít, hogy a (! torok szultán megszöktette a keletindiai alkirály feleségét, s háborút üzent Chinának. Csata után háborút szándékozik üzenni az orosznak is !
— Nem újság ez már, — vetem oda — ma reggel hallottam teljesen megbízható forrásból !
És most a kis Fanteux majd kicsattant a nagy örömtől, hogy az ő~ politikai számítása sohasem hagyja cserben, s hogy jóslata mily csalhatatlan. Bár ő nagy hibát lát a szöktetésben, ami Angolország ré széről diplomatiai vitára feg okot szolgáltatói.
Melegében megvitte a hirt egy ismert napilapnak, de mivel az éjjeli táviratok már jöttek s a szerkesztőnek sokNdolga volt, a szolga nem akarta bejelenteni.
— Ciak jelentsen be rögtőn, — monda — m-?rtfontos politikai hirt hozok, ami nem tűr halasztást.
A munkájában megzavart szerkesztő boszusan fogadta. Fanteux ajánlkozott, hogy a szenzácz-iós vezérczikket maga irja meg, s hajlandó annak politikai előnyeit Francziaországra nézve hasznos módon kifejteni. Aztán előadta a hirt, amint hallotta. A komor szerkesztő nem tudta magát a nevetéstől visszatartani, s aztán a mi envberünket kidobta. * Másnap Fanteux maga mesélte el nekünk sajátszerű kalandját; de egyszers-
HUSZONHETEDIK ÉVFOLYAM
létére a községi vendéglőben társas-ebédet rendeztek, hol a fel küsz ön tök nem hiányoz lak, esperes ur megkezdvén,egyike megyés püspök ö méltóságának megemlékezéséért mondaton, mely által a tanügy iránti meleg érdeklődése az ünnepelt férfiúhoz már fentebb említett leirata is tanúsít, ugy a kör. mint a jubiláns is köszönetét fejezte ki.
Ksy fénypontját képezé a fölköszön töknek Matkovits (ivula zala-szent-balázsi segédlelkész alkalmi költeménye, melyet egész terjedelmében mai lapunk tárczájá ban kiélünk.
A fel köszöntések hosszú sora után Mester Sándor az összes jelenlevőket szerény lakába vendégül meghívta, hol legfesztelenebb körben az egyháziak és a világiak kiviláírús kivirradtig éltették ; jubilánst. _ VE RITA S
Levelezés.
Kedves barátom szerkesztő ur !
Oly réstől fogva nem irtam becse: lapodba, hogy szinte tartok attól, hogy oupáu büntetésül fogod visszautasítani jelen közleményemnek felvételét.
No de nem azért vagyok én prókátor, hogy\'ne ismerném embereimet. — annál jobban ismerem tehát barátaimat, s ama tapasztalatra jutottam, hogy embereim, ha kevésbé is. de barátaim olykor elnézök hanyagságomért.
. Tudom is kötelességemet s ennél fogva, mint a jelen esetben is első sorban bocsánatot kérek tőled eddigi hallgatásomén, és ígérem — legalább komolyan ígérem —hogy jövőben, ha nem nagyon is. de legalább az eddiginél nagyobb buzgalmat fejtek ki. arra nézve, hogy koronkint becses lapodban — ha ugyan érdemesnek találod — egy-egy czikkecskét írjak.
Bucstizás nélkül távoztam tőled, mert ama, véleményben voltam, hogy 8 — 10 nap múlva visszatérek ismét haza, s nem érdemes }\\y kevés iiiöre férfiaknak egymástól búcsúzni, hiszen oly hamar telik az iiiö. hogy pár napot észre sem veszünk, amint az életünkből letűnni, elmúlni — szokott.
Azonban csalódtam, mert a helyett, hogy csak néhány napot töltsek itt. kénytelen vagyok egy teljes hónapot, — sőt talán többet is —- tölteni, még pedig a legkedvesebb okokból, s így e kényszer reám nézve nagyon kellemes.
íme mennyit beszélek arról, hogy itt vagyok, s te még tu\'ajdonképen az eddigiekből azt sem tudhatod, hogy hol ?
Megmondom mindjárt, mert ugy vagyok vele. mint az asszonyok szoktak lenni, midőn vatamit tudnak s elbeszélni szeret-i
iiék mielőbb valakinek, mert az oldalakat ("^o ^a^W Előtte , . fúrna ki a — hallgatás. (Bocsánat, ezen1 kitételért én fc\'elös nem lehetek, mivel
Z
ALAI KÖZLÖNY
közmondáskint forog a magyar ember ajkán s azt hiszem, hogy a közmondás azért él, mert kell benne lenni valaminek, a mit akár a tapasztalás tanít, akár egyébb jel lemzésnél fogva jogosult arra, hogy a nép száján forogjon.)
Elég az hozzá, hogy ugy jártam, mint az asszonyok, hogy fúrja az oldalamat elbeszélni neked, hogy éo Varasd-Topliczán vagyok ezen kitűnő fürdőben, melyet az Isten jó kedvében teremtett a szenvedő emberiség javára. Nagy szó ez kedves ha rátom Lajos, de igaz. és ha semmi egyéb nem tanúskodnék ís erről, elég látni e gyönyörű helyet, pompás hegykoszoru által környezve, s színi üde levegőjét, melyet még a hatalmas gyógyvíz kigőzölgése sem képes egy pillanatra is megváltoztatni.
Maga a fürdő a hegyek által képzett, katlanban egyik domb ölén nyugszik, a kor minden igényeit teljesen kielégítő s igen barátságos sNottho ni ásnak mondható, mégis nagyszerű gyógyházzal, melynek vendégszobái a lec\'ávolabbi helyekről idesereg-lett s így különféle nyelvű emberek által vannak betöltve, ezen emberkeverék itt a legcsaládiasabb rokonszenv mellett eg másközt kívánatos egyetértésben tölti fürdői idény napjait.
Igaz. hogy a vendégek legnagyobb része szenvedő, testtel érkezett ide, de van nagyon sok. ki csak szórakozást keresett, s azt meg is találta kivétel nélkül mind, a szenvedők pedig, mintha c-ak a csodák idejében élnénk, 4—3 napi fürdő használat után már képesek felejteni a fájdalmakat, s elég erősek, hogy a mulatságokban is vegyenek részt, bajukat s fájdalmaikat ott hagyták a gyógyházakban é> pedig sokan Örökre. Én is így jártam : mert pár évvel előbb érzett szenvedéseim ezen fürdőnek egy nyároni használata után végképpen elmaradtak, s ma, hogy mégis itt vagyok, azt azért tettem, mert sokkal kedvesebb reám nézve, ha szórakozom e helyen, hol felüdültem, hogysem ezentúl minden évben fel ne keresném azt, habár hálából is. ^
A ki a varasd-toplhzai fürdőt kénytelen volt csak egyszer is használni, az velem egytől egyig h isoulóan cselekedik, százával vannak, kik csak azért jönnek ide mert a legtöbb boldogságot az egész-t szerezték vissza itt. A fürdő hasznosságáról tehát azok beszélhetnek leginkább, kik szenvedtek, s ma csak emlékeznek arra, de már nem erezik. Csodákat lát itt az ember, mert ma egyik, vagy másik még sánta, összegörnyedett, s egy héti fürdöhasználat után
vidám kirándulásokra van képesítve.
Elhiheted tehát, hogy mily kellemes; ^Uó Tompa József kocsi, hely ez. Hátha még elbeszélném azt is, I kjssé feleszmélve a részei hogy a fürdj.-igazgatóság mily előzékeny j töj kapott mámorából, anyoy\'.t elmondott.
\' *hogy mészároslegénvek a korcsmában
mázast nyerni, melyre ezen intézetet végzett ifjakat az 1883. évi, a tiszviselök minősítéséről szóló 1.1. cz. illetékeseknek nyilvánítja. 2. Az intézet szervezete. E kereskedelmi akadémia áll 3 éves tanfolyamtól, melynek bevégzése után az ifjak érettségi vizsgálatot tesznek. Az érettségi vizsgálatot letett ifjak katonai kötelezettségük kitöltésénél az egy éves önkéntességre vannak jogodtva. 3. Henlakás. A kolozsvári kereskedelmi akadémia saját díszes uj palotájában van elhelyezve é-ötven tanuló henlakására van berendezve. A benlakás a magasabb igényeket is kielégítő berendezésű. A berdako ifjak :>00 frt díjért teljes ellátást kapnak, s betegség esetén az intézet orvosa által gyógykezeltetnek. A lakótermek kényelmesen vannak berendezve, szellösek, világosak, gáz.- és vízvezetékkel vannak ellátva- A benlakók meghatározott időkben valamely idegen élőnyelven társalognak, szórakozásukra pedig az ifjúsági könyvtáron és olvasótermen kivül rendelkezésük alatt állanak a torna- és játszótermek. A felügyeletet az igazga\'ó, egy r. tanár és 3 tanárjelölt teljesitik, kik mindnyájan az iniézetbeii laknak. Azon szülök, kik fiai ka) a benlakásba felvétetni akarják, folyamodásukat legkésőbb augusztus 15 ig az akadémia igazgatóságához küldjék be. 4. Felvétel és beiratás. A kereskedelmi akadémiába oly növendékek vétetnek lel, kik a gymn.. reál-, vagy polgári iskola négy aUó osztályát végezték. Az 188*/» tanévi beírat ásók szept ember I—5-ig eszközöltetnek. 5. Tandíj egy évre 50=ötven frt melynek fele szeptember ben, fele februárban fizetendő: továbbá 2 frt ifjúsági könyvtaidij. Az uj tanulók 5 írt behatási dijt is fizetnek, 6. Az 18S7 XXII t. cz. 4. és 5. §§. értelmében mindazon tanulók, kik életük 12. évéig nem oltattak be újra, véglegesen mindaddig nem vehetők föl, míg az idézett törvény követelményének eleget nem tettek. IiŐ vebb értesítést nyújtó évi értesítővel készséggel szolga) a szülök megkeresésére az igazgatóság. Kolozsvári, 1888. július hú. Kiss Sándor, igazgató-tanár.
— Gyászhír. Pascuietti Antai déli vaspályái főtiszt, kedélyes jóbarát július 9-én hosszas betegeskedés után Nagy-Kanizsán GO éves korában meghalt. Béke porain !
— Véres verekedés. F. hó y-én éjfélkor a rendőri Őrjárat Koltat Ferencz korcsma kapubejára\'a alatt egy véresre vert eszméletlen állapotban fekvő embert talált. Mikor ezt lámpavilágnál felmosták, benne Knortczer Frigyes szolgálatában
ismertek, ki és a verés-
den vendég, hisz szolgálatra kész egyiránt összeverték
ur és szegényebb sorsúhoz, s maguk a j vendégek mindig közösen szórakoznak, egy j — igen nagy családot vélnél magad
aztán pedig ki\'ökték, ugy.
hogy ö három lépcsőn zuhant le. — A rendőrök a mészáioslegényeket ott nyomban összeírták, a kocsist pedig előbb orvosi segélyben részesítve, lak sára vezették.— Az orvosi vizsgálat a többaprósérülé
mindenkorra kikérte magának, hogv vele. mint „komoly" emberrel ilyen izeÜen eö \' - L
tréfákat űzzünk. Aztán szent volt a béke 1 Hat me- il korara nézve< bar ,fJu> de
. Ettől az embertől kaptam levelet\' mely tudományú s komoly fürdő-orvost seken kivül a fi és 7 bordát eltörve találta.
Drezdában. j latnad, dr. Longlmio A. nevű olasz szar- _ MásDap regge| Tompa jÜZSef..t ápolás
inazasu de igen szeretetreméltó ferhut, végett a kórházba szállították a rendőrség
kimondhatni egész nap, mint egy jo csa- pedig ös?eszedte a számszerint hat mé-
Természetesen szidta a kormányt, mert „rossz"; fejtegette saját politikáját, mert Jó". Csupa ilyen ártatlan- dolgok. Sorain mosolyogtam, néhol igazán nevetnem kellett: de jött aztán egy, szomorú utóirat.
ladapa gyermeke\' között o a furdŐiende
.zároslegényt. — Az i fővizsgálat szerint
gek között szorgoskodik s pontosan fel- Tompa József berúgott állapotban, lévén ügyel mindenre, ami köréhez tartozik, korcsmáros által egyik ivószobából kivé-
.olyannyira, hogy ki vele csak egyszer Ztíttetett, a mi annyira dühbe hozta, hogy Majd elfelejtettem — irja levele \'is érintkezeU- miut szeretett és tiszteletre elővette zsebkését \'és azzal «envege;ö izött, végén-önnel a legújabb újdonságot kü. i érdemes férfiút soha sem fe:ejti. i hogy olt még valakinek meg kell halni,
/.ülni. amely már nem uj - mert m-l Az uJltasok\' m>k itt történtek, azt Iiveu állapotban botorkált be egy olyan nius végen történt - (laston ekkor "Ti1^ hoS? •aaP* mely- ^obaba, uhol egyedül a mészáro>legé«yek
visszatért Parisba Pedig kértem ha Iiek loi>htz tulaJdona. a vendegek kiva--mulattak.mitou késsePkezében a kora-Amerikába megy, a Panama-szoros át- almait teljesen betölteni törekszik. ; márosné belépeti ugyanoda és felkérte a szelesénél csináljon Francziaország elő-1 .No de mof be!t«om1 levelemet azon mészárosokai, hogy vegyék el a kocsistól nvére politikai propagandát. E helyett a megjegyzéssel, hogy a íurdo-vendegek leg-. a késl> ezek aztán ezt a félsz, bolond fiu Németországból június végén >\'»g.vobbrüszet ma is magyarok kepe,.k.s\' csak direct visszajött Parisba s az itteni iudó- g? gondolhatod, hogy kan.zsai barátod
házból egyenesen a Monte Martre-teme- Róttuk magát jól erzi, a téged i* ,llüC1,Jl)luwl)l)l(,IiaK1,0
tőbe hajtatott. Mily bizarr eszme! Korán \'etne itt koreben látni mi ha nem leljesöl, ^ aj,ón, hogy ez a lépcsőkön lezuhanva, hajnalban: Ott egy kis sir van; tudja, a \'^\'V\'1 muiva uJho1 ,^]ktítres **? 1 >\':két bordája eltörött. Mind a hat vitéz-kis Cl a i re sírja, \'s ez vonzotta őt, bárhol UIialmas levlÍIei*r~ s *dAl" Is,en velunk* \\ legény letartóztatva adatott át a vizsgáló utazgatott. Ez a sir nem. engedte Ameri-1 UraMl lol,lltz» ls!8*>!,u\'i S" kába, hanem visszahozta ide. E siron végre \' ; ve. ,
megtalálta nyugalmát, rádölt és agyonlőtte *)r- EARNKK LÁSZLÓ,
magát. Mi aztán melléje temettük szépen.
Mily bizarr eszme volt ez ettö. a bolond r* • .
Gastontól ? ! Látja ilyenek az idealisták I & L i Q &.
Miért lett iró V Miért nem lett politikus.
diplomata, mint én ? Nagyobb lett volna a ! — A gyakori esőzés általános le
építésnél dolgozott, hol egy lezuhanó gerenda iá esett, ugy, hogy sulyosbetegen kellett őt hazasviílíitani Kani\'sára, ho\' most élet- halál közt lebeg.
— A magyar „Miatyánknak" Mep-lezési prograinmja Jeruzsálemben. Ama helyen, hol isteiii Mesterünk apostolait eme egyszerű és fenséges imára tanitá, *i ho! ezen ima 3" nyelven van megörökítve, sikerült i^iijelíségüiiknek is helyet szerezni s nyelvei) a „Miatyánkot1" nagy fehér mrirvány kötáblába vésve oda illeszteni. Ezen kőtábla leleplezésének lee .dö ünnepélyére, még f. é. márc/.. búban bátor vo iám a nemzet figyelmét felhívni, hogy a résztvenni szándékozúk időt s alkalmat nyerjenek utazási terveik megállapítására. Ma, akkori ígéretemhez képest már kész programmal szolgálok, melyet a Bécsben székelő szent- földi biztos ur védelme alatt, Woer! Leó júi ismert könyv- s muárus közremükÖ lesével sikerült pontosan megállapítani nemcsak; de ezen magyar ünnepély fényének emelésére, a fenndicsért czég által osztrákokhoz intézett lelkes felhívásban, osztrák te.^tvéreinket is megnyerni E hosszú s körülményesen tájékoztató utivázlatból e helyütt csak annak 10. -i-t jelezem: ,Az utazási kö.tség oJa s vissza. mindenneJi ellátással együtt I sö osztály 350 frt aranyban (most 440 forint bankóban); II osztály 300 írt aranyban (most 375 frt bankóban.) Indulás augusztus végén. A jelentkezés 18ŐÖ. évi aug. 5-éig tart és visszavonhatlanul nem ké-sövb." Az egész ut körülb lül 4 h:tre húzódik. Mindazon urak és nők, kik eme utazásban részt veendők, nemzetünket Jeruzsálemben képviselni vállalkoznak : szíveskedjenek minél előbb alulírotthoz, vagy Wocrl Leó úrhoz (Bécs I Spiegel-gasse 12.) fordulni, honnét nemcsak kész prourammot kaphatnak bérmentve s ingyen, de m;nden kételyre szives felvilágosítással szolgálunk. Felső Szemeréd, jul. 6. 1SSS. Vizolajszky Káro\'y pleb\'ános. E hazahas és szent czélra, t. i. a „Magyar Miatyánk"\' szövegét tartalmazó jeruzsálemi kőtábla kö\'tségeire nálam ediiig 7 frt fii) kr gyűlvén be, ez Összeget rendeltetése helyére küldöttem. A szíves adakozók fogadjjk tiszteletteljes köszönetemet. Nagy-Kanizsa július 12. 1838. Bátorfi Lajos.
— Véglegesítés. Nánay Sándor bal a ton-füredi felső népiskolai segédtanítót jelen adásában a közoktatásügyi mi nister végleg megerősítette.
— Királyi Pal csóktornyakerületi országgyűlési képviselő, mejyénk nagynevű szülöttjének szándéka volt e nyáron kerületében körutat tenni, azonban egész
ségí okokbó. Ő zre halasztotta azt, mikor j de::.sorozata s b. Érdekes és li I a nép mezei munkáját is elvégezvén, job-1 nz iskolaszék S jegyzökö;iy
JÚLIUS 14 én.
a balatoni hajózás csakis a Síóra tárna z-kodva lendülhe.i föl, a terv annál is inkább p-ális mert a Sió a Dunáig már is hajazható s e-ekély áldozattal a Ferencz-cah.r náná.jobb közlekedési vonallá lesz alakitln tó. A terv sikerétől hazánk egyik leggaző : -gabb vidékének fölvirágzása függ tehát Őszintén kívánhatjuk, hogy azt a koi náuy minden eszközzel támogassa.
— Hivatalos körút. Bínffay Simon kTr. tanácsos, kö/jftgyző, Baranya, Souifv;v, Tolna és Zalamegyékre kiterjedő pécsi Í,r. közjegyzői kamara elnöke kfirutoii vau. a kamara területén lévő összes közje-\'v, öi irodák megvizsgálására.
— Drágább lett a só is. Jmmis 1-seje óta a sú ára a súhivataloknál ll Ut 02 krról 11 frt\' 95 kna emelkedett s így diugább lett 33 krral. Czukor. ká\\é, hus, sör, szesz, dohány, sónak ára emelkedik, csak a gabona ára száll alá. Valóban roha-rnosau iialaduuk a lejtőn, mely a magyar földbirtokos ooz;ály teljes tönkrejutására vezet! Különben a nagy-kanizsai kir.sóhi-vatalnál július 1 tői kezdve metermázsája ásónak 11 frt 71 krról 11 frt 80 krra emelteett. kereskedésben azért kilója 14 kron megmaradt.
— Török Ernő körjegyzői helyettes, a „Vasmegyei Közlönye szerkesztője Muraszombatba kir. közjegyzővé nevez-letetr "ki. Gratul duuk !
— Iskolai értesítők: Beküjdettek továbbá hozzánk: 9) S ü m e g h-váro s i áll. segélyzett teáliskola értesítője, az igizgató távollétében közzéteszi Orbán Lajos reáhsk. tanár. Földi János tanártól alapos tanulmányra vaiíő szép értekezé t közöl „Mag3\'arország népességének megalakulásáról. Adatok az iskolaév történetéhez, működött 9 tanférfi, a tanárok irodalmi és közművelődési működése, s egyéb érdekes és pontos feljegyzéseket lartal maz. 103 tanulója volt. Tandíj egész évre 10 frt, felvételi dij 2 frt, magáuviz-gá\'a-toknál ezen felül 40 frt fizetendő. 10) Áll. segélyzett pozsonyi kereskedelmi akadémia 3-dik évi je\'entését közli Jónás János igazgató. A kiadvány bő tartalma biztos tájékozást nyújt az intézet belügyeiről, működési köréről. Nagysz. rü könyvtáiTdl bír. Működött benne 17 tan-férfi. Az al>ófoku kere-k. iskolának 81 tanulója volt. a felső fokúnak 173. Az intézet megnyitása óta :iG4. .Tandrj az akadémiában 100 frt, az alsófoku iskolában 10 frt. Könyvtárra 2 frt. 11.) Az orosházai VI. oszt. zsidó népiskola második értesítőjét közzéteszi Szilágyi Mór !güzg;itú-tanitó. Tartalma: iskolaszék, kézi munkafelügyelők és tanítótestület -névsora, a tanév története, a tanú ók ér-
hogy közölve
ban rá ér vele érintkezni. van. Tanulók létszáma 179. 12) A csao-
— Fürdőkből a következő kimuta- V e n d e k i m. kir. á lanti elemi liu és lásokat kap\'uk: A lipiki jódfürdÖ veodé- leányiskola értés i töj ét k<"»zli Gosztony geinek IV-ik jegyzéke sz riut ju ius 2-ig József igazgitó. S egyén tanított, \\dttok 495 folyószámban 860 jelentkezett, aja/, iskolaév lörtéheléh z. Tauu\'ók-iét-zá-
Í5. Tudniva\'ó-: ködé e.
— Vizbefult gyermek. Vujdoi\'uya-Fokoi e hó :i-án Dt\'sics Józs-f o.\'ani lako-egy és fel éves Ferencz. nevű fí» az udvaron levő pocsolyába esvén, mire az. othon kenyér-ütéssel elfoglalva volt nagyanya észrevette, már megfúlt.
— Állatsereglet a Szt\'cheuyi-I éren. Wolfinger Adolf áliatsereglete varosunkba érkezett, naponkint 2 fő előadást tart. a melyek d. u. 4, és 7 órakor veszik kezdetüket, melyre az érdeklődök figyelmét fel-
¦Iszóiitást ugyan drasztikus módon hajtották végre, j a szegény magával is. tehetetlen részeg embert jól ö=szepnfoszták és ugy kilökték
bíróságnak, ezek közül azonban egy, mint |a dulakodásnál jelén nem volt gyén már (szabadlábra helyeztetett, a többi vizsgá-jlati fogságban maradt, mert a sérült éle-\' tébez kevés a remény s mint a kórházi . főorvos jelenté, 4 bordája van eltörve.
— Bncsuverekedés. Folyó bó 8-án volt a gelsei bucsu, melyen persze a
gondja skisebb az ideálja; rövidebb az illu- j hangoltságot idézett elő. mia nem e hét pölöskei parasztjegén veknek és ~ott kel
sio és hosszabb az élet. Egy szívességre; közepén az idő kedvezett, s az aratáshoz lett lenni. — Bucsu verekedés nélkül
akarom önt kérni, tiszteit barátom. Vagy \' hozzá is láttak. Itt ott a csörmökukacs olyan, mint torony harang nélkül, vágy
nem... On most Németországban\'van, s | már beleesett a gabonaszemekbe, inig a mint a leves só nélkül; szóval a falusiak a németekkel nem akarok politikai összeköttetést ..."
Gaston barátom csakugyan a Monté Martre-temetön nyugszik arája mellett. Jó, derék, hü fiú volt; nagy szerelmi bánata vitte a sirba, utána ment annak, aki neki mindene volt e világon. — Fanteaux pedig él. Paris nagy világváros, egy bolonddal több vagy kevesebb, az már.nem lesz semmit. De ez a világ teremtése óta így van: az ostobaság él, hogy gúnyolódjék az ész és szív felett. Hiába, mégis csak az ostobasáj* a halhatatlanság, mert nem vesz ki sohíH*- ,
krumpli is rothadni kezdett. Ellenben a. felfogása szerint verekedés a bucsu füsze-kukoricza mosolygott a sok esőnek. I rezese. — Hát a pölöskei legények gon-— Nagy hire járt e héten annak,\' doskodtak ilyen fűszerről és maguk közt hogy a nagykaszárnya építkezését az összeveszve júi elpáholták egymást, nem Erdélyi czég megnyerte volna. Utána tu-\'sokat keresve, hogy kit ér az ütleg. — dakozódtunk a sensácziós hírnek, azon- így történt aztán, hogy Freund Samu ban ezideig hivatalos megerősítést nem | korcsmáros békéltetöleg akart a vereke-nyert és valónak lapunk bezártáig nem • désnek véget vetni, azonban vesztére,
bizonyult
— Értesítés a benlakással összekötött kolozsvári kereskedelmi akadémiáról. 1. Czélja az intézetnek. Tudományos és szakszerű kiképzése azon ifjaknak, kik a kereskedés, forgalom, közgazdaság vagy iparvállalatok terén, valamint az állami hivatalok azon ágainál óhajtanak atkái-
mért a duhajkodók három szúrást ejtettek rajta. — A búcsúra odarándult ka-czorlaki korcsmáros fia. valahogy a verekedők lát-, ilietőleg ütköréhe került és így neki is kijutott néhány ütleg. — A vizsgálat foly.
— Szerencsétlenség. Sáfrán József helybeli áca Zala-szt.-Mihályon folytatott:
iisd-iopliczai gyógyfürdőben pedig jul. I 2 áig a 10 (lik kimúlt US szerint 351 folyókámban 13-13 egyén keresett üdülést — Balaton-Füreden a 4 dik ^z. kimuia\'ás július 2 ig 2fil számban 531 fürdővendég érkeztét jelenti.
Czimbaiom-művészi luk Londonban. Kovács Ilon pápai sziileté-ü czimba-lom-müvésznö Kovács Dezső kíséretében jelenleg a londoni mágnás-caszinóban hangversenyeznek, hova két hónapi időtartamra szerződtette őket egyik \' Károlyi gróf. Miut Mülierber dr.-n.ak Pápára írják, (hívjuk, sorsuk igen jól megy és az áugliusokj — Eljegyzés. GrüdWd Miksa kérészéről számos kitüntetésben részesültek, rcskedö Gebén. G íiufeld Jakab magánzó Naponkint két órát kötelesek játszani, és ! kedves leánya Jozefa kisasszonynyal Fel-oeni múlik el nap, hogy a fiatal ezimba-1 sö-IIihótoti jegyet váltott.
lom-művésznőt egy-egy koszorúval, vagy I ____
virágcsokorral ki ne tüntetnék. így olvassuk a jelesen szerkesztett élénk „Pápai | — Megyei r. h. Róuay Jác/.int pü -Hírlap*-ban, melyet V. Hullám József pök Balaton-Füreden tölti a nyarat. — fiatal iró szerkeszt. Keszthelyi illetőségű Bresits Lajos .fól-
— Prinilcla. Sölétormos György c-ai"-ra magyarosította nevét. — A ta-Nagy-Kanizsaváros szülőttje végzett pap- polcai járásbiró-ág irodájába betörlek növendéket Pribék István káptalani hely- de semmi értéke>t nem vihettek el. — nök áldczárra szentelvénjjulius 3-áu Vesz-; Meszes-Gyötök határában amerikai szőlő-prémben taríotta primiciáját, nianyductura telep aliittatikfel. — Az aló lendvai tiiz-Vogronics Antal apátkanonok volt S/."re- oltó-egylet, nyári mulatsága 70 frt tiszta tettel üdvözöljük! jöveteimet eredményezett. — A csáktor-
— Postatakarékpénztár. Folyó évi uyai kÖ<s. népiskolához Dobosy Elek bei-aug. t-töl kezdve Zalavármegyébe a kő- latinczi taniló választatott meg. — Bu-vetkező postahivatalok bízattak meg a csuszemlászlöí illetékességű Gaützen-tein postatakarékpénztári közvetítő teendők- Gyula BGaraÍu-ra magyarosította nevét, kel: AszófŐ, Felső-Örs, Alsó-Bagod. Alsó-,— Szépeiken, Balaton Magyaródon, «s Páhok, Dísze), Felső Hahót, Gyula -Készt, Szabarban segédtanítói állasok vannak Káptalanfa, Szepetk és Zila szt.-Balázs. üresedésben — PakoŐon postamesteii
/ — A keszthely-balaton-szentgyör- \' állásra nyittatott pályázat, gyí helyi érdekű vaspálya f. évi szeptem- j —Hazai r. h. A pécsi kiállítók oév-ber I ére teljesen elkészül ugy, hogy a sora meghaladja az 1500 at. — A pécsi közforgalomnak átadhatják. ^ jvártemplom mellékkápolna freskóit Lotz
— A balatoni gőzhajózás. A bala- Károly és Székely Bjrtalan festik. — loni gőzhajózás ügyében örvendetes for-\' Szukáts L^jos egykori munkatársunk dulaf, állott be, .mely a tervezett kiviteli „Perényiu-re magyarositot\'a nevét. — módozatoknál fogva a legszebb sikerrel\' Wagner László jeles gazdászati iró tueir-biztaU Az ügyet most Nedeczky Jenő halt. — Honvédelmi min:sz.terünk aug. Balaton-szabályozási és halászati kor- j 1\'5 én tölti be katonai szolgálatának 40-ik mánybiztos karolta föl. Mint halljuk, a évét. — GrófMikó Imrének az erdélyi balatoni hajózás összefüggésbe van hozva1 mu/.eumban szobrot emelnek. —A tor-a Sió .folyó hajózásának tervével, miáltal naegyletek szövetsége Aradon szép San a balatoni hajózás megszűnik csupán ké- közgyűlést tart. — A baltavári uradalmat nyelmieszköz leírni, hanem fontos közgaz- Herczeg Thurn-Taxis Egon vásárolta meg áasági tényező lesz. Eltekintve attól, hogy — Balaa Árpád volt keszthelyi igazgató
ZALAI KÖZLÖNY
JULIUS 14-én.
jul. 14-én üli meg tanárkodásának 25 éves jubileumát. — Tisza Kálmán aug. közepén megy Ostendébe.
— Külföldi r. b. Egy hajóskapitány csi.rjiákon jö Amerikából Angliába. —¦ A szerb, király válópert indított neje ellen, ki orosz herczegnő. — Storm Tivadar német költő meghalt. — A világ Összes vasutainak hosszúsága 490 ezer kilométer. — A sacaharine czukoranyag rendkívül ártalmasnak fedeztetett fel — Svéd- é°. Norvégiában nagy szárazság uralg.— Dél-oros/országban rendkívüli nagy gabonatermés van. — Nero tornyát Kómába inu iatóhelylyé ké-ziiinek tenni. — Mézes-beiélök részvénytársasága alakult Bécsbei\'- — A zuiufÖldöii ismét kitölt a la *¦ zadás. — A wetterini ioporgyárban újfajta lőport gyártanak. — Párisl».m egy vitéz altisztnek szobrot emeltek.
A budapesti értéktőzsdéről.
— A .Magvar Méret;* tieti tud •Vitása.. —
A* országszerte folyamatban levő arat:i«-i.il ii-eq a legjobb- birr leérkeznek. A« idöjára;. átibatatlan nedvei, a rendekben fekvő keresitek ?ii.uk és * lábon álló íétéa nem tud megérni liii/\'iuk üszijf-Ös és rozsdás. - l«y szólnak * ma^injeleötés\'k, melyeknek a Utztde tapasztalatain- okulva, t5bb hit-lt ad, miut a rózsa* B/.iutn-ii tartott és pompás termésről **áló bivataloi jelentéseknek. Mi els5 sorban agri-kuhtir állam vagyunk, a termeinek viaszthatása van iparra, keresk- dolem re, forgalomra S« pénzügyekre egyaránt A roasz termék viaszai, tükröződik az értékpapírok \'árfolyamaiban ja, ámbár, most már az értékpapir-piaczoL nemiít-kozi ösixetartozódaSa következtében jobbára eaak * speciális magyar Érf. a helyi piaczr* utalt papírok lanyhák A nemze közi játek-értiíJtek * kedvező politikai kousteüáeti..k következtében elég szilárdak rs a legközelebbi caászáitaíálkorá* tnt.r előre vtti áinjékát A \'orgaloiu a tőzsdéken elég élénk és a gyakori uyrreüégreálízálaaok változatossá teszik az irányt is.
Járadékuk éí befektetési értékek szilárdak ugyan, <ie a jiiliiiSt szelvéuyek mrUioiuak Látása meg .-.-.\\k csekély mérték ken mutatkozik, minek oka az. hogy a közönség két éven át elszokott attil, hogy pénzét erté*p*pirokbi fektesse, ugy, hogy most, i» csak lasaank nt i>zánja maga: erre, ámbárijól iudja, hogy ez a leKkéni-elmeflebtj. legbiztosabb és némelyeknél a legjÖvedelmesShb módja a megtakarított pénzek elhelyt-zéjenek.
Bankrészvények szintén szilárdak A bitelróazvények, daczára a gyakori nyereség-realizálásoknak, megtartják legmagasabb jegy-zeaüket, bár gyakori ingadozások közoLí .\\ helyi bankok részvényei valami i-sekélya-ggel gyengüllek.
A. közlekedési vállalatok részvényeinek piaccá Épen Dcai muta: szilárdságot, habár moat vagyunk az utazási Saigonban csa. gabonakivitel elStí, mely utóbbi azonban nem Ígérkezik elég nagynak.
Iparvállalati értékekben gyenge a forgalom, malom részvények a rossz aratási hírek köviít-kca ében lanyhultak, csakis vaaBntö és vasgyár vállalatok részvényei emelkedtek.
Sorsjegyek igen szilárdak é\' {¦•\'.¦!¦1x1 jo-an
emelkedők, ugy hogy alig van a t oudei árfolyamlapon egy sorsjegy is feljegyezve, mely ne emelkedett volna, sót egyesek jelentékeny javu!ást !h mutatnak.
Valuták és érczváltók\'ára e.filcként, főleg a politikai helyzet javnlása következtében.
Magyar Mercur XI. évfolyamában hit-les sorsolást tudósító pénzügyi szaklap. Egéis évre csak 2 frt. Elofizrth.¦¦ 5 Budapest, hatvaui-
A király a kereskedelmi múzeumban.
A király idökö/öukint való budapesti tartózkodásai alkalmával rendszerint megszokta látogatni ama közintézményeket, melyek ujabban létesültek, hogy igy a főváros haladásáról, fejlődéséről magának személyes meggyőződést szerezzen s egyeseket legmagasabb elismerése és kitüntető szavai állal a tovább működésre, kitartásra, elöíialadásra buzdítson.
így a mo.-tani delegationá\'is ülésszak alatt ö felsége meglátogatta a c:ak egy év előtt megnyílt, de kereskedelmünkre és iparunkra már is oly nagy fontosságú Kereskedelmi Muzeumot s a felett beható szemlét tartva, nemcsak általánosságban fejezte ki annak czélszerü és sikeres mtí-köilése felett legmagasabb elismerését, hanem egyes kiválóbb törekvő iparosokat személyes megszólításává] is kiiüateieit.
Az élelmiczikkek osztályában kitüntető figyelemben részesít ette ó felsége Szaiády Antal ismert pót- és gyógykávé gyáros csinos kiállítását. Az ízlésesen elrendezett Hungária gyógykávé és Szaiády kávé (pótkávé) dobozok, melyek külsőleg is magukon viselik a magyar ipar ismertető jeleit, igen megnyerték ö felsége tetszését ugy, hogy a múzeum igazgatója által bemutatott feltaláló gyárost, Szaiády urat hosszabb megszólítással tüntette ki. Kérde/öskÖdö\'t a pótkávé készitésmordjáról, anyagáról, végül azt a kérdést intézte a: kiállítóhoz, hogy van-e kelendősége czikké-1 uek. A kiállító igennel válaszolt, de egyúttal sajn datát említette fel hogy sokat kell szen- j vedni a beözönlő külföldi pótkávék versenyéül. Miután a muz. igazg. még kiemelte ő felségének, hogy a pótkávé, különösen a szegényebb néposztályra nézve mily jótétemény, mivel lehetővé teszi a táplá:ó, de drága szemes kávénak használatát,\' s .Szaiády készítményeinek jóságáról ő felségét biztositoita a király kitartó tovább működésre buzdítva a gyárost, legnagyobb elismerésének kifejezése mellett távozott. E királyi elismerés bizonyára csakfokozni fogja a bizalmat és kedveltségét a már eddig h általánosan elterjedi Hongária gyógyká\'é és Sztlady pótkávé iránt, me-
. lyeknek kiváló jóságáról legjobban tanús kodik az a körülmény, hogy nem csak idehaza vannak a társadalom minden ré tegében szegénynél és gazdagnál egyaránt elterjedve, nemcsak Magyarországban me törtek a behurczolt külföldi pótkávék káros versenyét, hanem még a külföldön is piaezot hódítottak és kelendőségnek ör vendének. Megemlítjük kapcsolatban, hogy a feltaláló gyáros legutóbb a bécsi ipar-kiállítás meglátogatása alkalmával szer zödést kötőit egy nagy bécsi kiviteli czég-nél havonkint 10.000kiló „Hungária-kávé" szállítására, miáltal ezen magyar iparczikk elterjedése az egész kontinensen még inkább biztosítva van.
— Egy rejtelmes jelenetnek előidézője a c/ukorbetegség. minthogy legtöbb esetben létezésének oka ki nem gyomorbetegségekből deríthető. Vér- és idegbajból, eiuésziheietienségböl. és táp lálkozá-i nehézségekből szármáz hátik C/ukor- hugj-árnál a viz nagymeuy nyíségü i:zukorrészt tartalmaz A betegnél e ezukortarta om nem a tápláléktól, ha nem a meg nem emésztett ételektől idéztetik e!ö. A máj e rosszal emésztett eledeleket csak mint czukoitartalmat vezeti á vérbe, mi az emberi testre\'nézve nem jó hatású. Egy gyógyszer, a mely e beteg ségnél jó hatást akar bebizonyítani.-annak az emésztő sz^rpkre, máj. és vesékre egyidejűleg kell Itatni, mint a Warner-fele Saf--(\'ura. íieifert J. G. N. Meildorf-ból (Ildsttin) igy ír: „Cukorbetegségben szenvedek; tiOi.lt október hava óta az. ön Safe Curáját használtam. Véleményem szerint gyógyszerének használata után betegségem megszűnt.
E kitüuö gyógyszer kapható Nagy-Kainz-án I\'ráger Béla és üelus Lajo-urak gyógytárában. Ára 2 frt 80 kr. főj tóm.
jobbaknak. Egy doboz ára 1 ft.Szétküldés] naponta utánvétuiel Moll A. gyógyszerész és cs. kír. udvari szállító által. Bécs. I. Tucblauben 0. A vidéki gyógyszertárakban Moll A- készítménye kérendő az ö gyári jelvényével és aláírásával. 3
Gabonaárak :
— Győr: Buza györvidéki 6 8 —7 frt, bácskai 7-10--30. bánáti 7-10-.20. Rozs 5*70—85. Zab ö-20—\'40. Kukorkza G 10-40.
— Szombathely: Buza G-80— 7frt.Itozs5\'40—60.Árpa5.2O—60. Zab 5*20—40..Kukoricza 6-20--40.
— Sopron: Buza 0 j>0.—7*20. Rozs d frt, 0-30. Árpa CIO- Zib C—6*25. Kukoricza 7 frt
— Budapesten: Buza fi frt 90 kr, 7 írt 2ő kr. Rozs 5-25-35. Árpa 5-40—70. Zab 5 10—40. Kukoricza fi frt 10 és 2ö kr.
Ki nyert?
KTyllttör*}. Farbig, schwarz und weis Seiden-
Moiree von 95 kr. bis fl 7 60 per Me.
ter (antitju.- aod fruucait) nnd stücl.weife zollfrei Da« 1 Henneberc (k. k. Hot\'Iiferaat) omgriiend Jtricfe 10 kr Pon
Weisse Seidenstoffe von 65 kr.
bis. frt 1140 per meter (ca J20 Qual.) versandet toben und atOckweise zollfrei das Fibrifc-
Trsendet robot abgilt. Depo; (¦ Zürich Muitei
HuzáS j\'llius 7-én : Bécs : 61 70 84
Temesvár : IS 51 54 Grácz : 15 44 ]
Húzás július 11-én : rünn: 50 8 40
Szerk. üzenet.
zámbau
K. Meeké^ve kaptuk, már esik c közölhettük. B. Küszőnet a terjedelmes tudósításért. Sok hasznát veazszttk.
T. Cs. Egy sem közölhető a 8 közül. A. Innen a lap rendesen küldetik, lükváltoztaiási a kiadóhivatalban bejeién-Leveled csak
szambán j:v
étküldési raktár „K Í n h o r n A p o i Seív*b üdvözlet,, t h e k eu (Sí. Fan\'a) in Prag. ! ~ ^ G7- «>rvendöuk és gratulálunk !
¦- Yesedara és hólyagkö képződése \\ ne> j.7 igej;\\ Esyik l^5bb óvjunk teijesüi-az esetek felette nagy számában tulerös! — k. k. Nem közölhetjük, borok élvezetének következménye szokott — v- Majd Karácsony felé. lenni, gyakran el volna tehát kerülhető \' — l. Nem ajánljok. ha e borokat csakis oly vizekkel vegyítve : ieve.7kef mf nem V^dtatunk\'eV"™""1^
Igaz,
élveznök. a melyek vegyi alkatuknál fogva a feles hugysavat lekötni képesek.\'Erre első sorban mint legalkalmasabb M a t-loui Giesshübler savanynkutja ajáolható, mert a benne előforduló sók a fönt jelzett czélnak leginkább képesek megfelelni és mert ment az emésztést annyira zavaró mészsóktól, a melyek számos savanyovizben felette nagy mennyiségben előfordulnak.
Sok évi megfigyelés. Emésztés-gyengeségeknél és étvágyhiánynál, általán ban minden gyomorabajnái.a valódi„Moll-féle seidlitz porok" bizonyultak a többi szerek fölött, mint gyomorerősítők a leg-
leveleket
— M
- Dr. S". K.
Hálás kóízöntt.
Felelős szerkesztő és kiadó: BÁTORFI LAJOS.
A sierk.sitove) énekexbelui naponta déli 1-3
ora közi Ijtká.án Ar.nv Jáno. utcza 4 se Lapt"l«J<il)nos : W A JDITS JÓZSEF
to
CS
*:Az évi elszállítás 2.000,000 palaczk.
-a o
t-.o a
ía a
N
sa m
N
S CB >
(0
0
|M
!31 uj s stSjfí 6 = p 1 X •tárában, fili <apható.
«¦Spi íUíi ™
S * 3 8 i t3 g>« < s s~ E
t kis -Í.|Í1| ^* •ffl° ¦
U=f-I i »1 N es
SP *Sib IIb UP E «
t-s lit
(0 LI
Is
-aj
18
M Q
4M
_ ki
¦IBiqojHABz jsajzsgma zb zs8HO|eie§lozs onntji^g <s
Ir^tllttibk í
legjobb asztali- és üdítő ital,
litünö hatásúnak bizonyult köhögésnél, géceba.taknál, gyomor- és hólyaghu-rútnál.
Sattoai Henrik, Utó « Urtó
0
A rL<3
egyetlen i
anynvij a vil^ pon ar il ásványvia, amely jelentékeny ;iíii litLiumotUrialaiaz s igv köt,i-••<¦ bugyhólyag, bajoknál mint még i t;ógys7.-r ülk-lmazbató. Jejen-SE^nsav és natrium tartalma miut: i . rmjai Piatii tyomorbajoknál.az náí, liuruiokn-l, iiyi.lkásoilá.uái s >ái, A ra.\'.-iini va.filrdok igen t<lk a vérszegénységnél, női be-
: AD EIN
Carni.!, Iti.» k. lioiry :t (.vél is válmártvolt képességgel b:V. a leti kiaé U
K.-lv
lagni
• r kísérletei kimn-a\'a lithium a btigy-I Iei.\'«a»:yobi> oído i mell. tt a radaiu i k is bÍ7ony,tan:ik.
laok
\' ntve irtatnak a radxíüj sivanyat-iz ;aígr.tósáca álial Stájerország. Raktár NagyK&niaaán MARTON és HÜEER uraknál. 33S4
*phat-í mind-n savanvaviz k-rpskhen.
oooooooooooooo
felelőségei i
iem vállal szerk
a\' \\
WOLFINGER PP" xx&L&y állatsqreglete
SZÉCHÉNYI TÉREN a felso-tem. lom mellett , Tartalmaz minden
vilim részből
I ragadozó állatokat, ezek Y között olyanok is !é;ez-í nek. minökt t eddig még
y egy állat-ercgietiien sem
A leheteti láíoi:
y A legszebb
I oroszlánok,
I T i ?_cr j
| p á r d u o z,
leopárd,
hiénák, zerjjék, lámák
medvék
juunako, baribíi 6b sakál, farkasok, pelikánok,
chiliül j«ak (fel ló, fV\'l tehén) ;
- tovililiá
óriási kígyók (Boa Constrictor) és bálvóny-kigyók (Boa ADagonda) vérszopó, majmok és papagályokat.
Naponkint 2 ftielőadás d. u. 4 ós 7 órakor, a midőn a bátor Pezalt Batti József oroszlanszclitiitó a fóketreezbe lép, azután az összes ragadozó "allatokat éteti.
H II.
Katonák és gyermekek ennek felét fizetik. Tanulók csoportonkint
előnyben részesülnek. , , .
-tisztelettel
33S9 i_i a Majctoaa.
000000O00000000003OO00000OO0003CX900K3OO00OOO00OO0000OO00O0O0OCCO000OO0000
o
Leginkább lí tbion tartalmú sovány, Leg- ^ jobbasataliésü-di- » tő ital. —.- Kipróbált L gyógyszeralégzési szer- w vek katarusainái rheu-ma, gyomor- és hugyhó-9 lyagbántalmaknál.
Főraktár Nagj-Kanizsán: Fesselíiofcr Jó-
DELLER J.
EGEDÉI
X^XTHIOTNT TARTALMÚ
IVWVIVIZKJ
zsef Schwarcz és Tauber uraknál.
o o o
o
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCXX9000000000000000000000000000000000000000000
46
HUSZONHKTEDIK F.VFOI.YAM
ilSli 1—1
Hainisításotó,ól óvakodjunk !
Sfnli! se^fOfflMJjon pl mást, mini :
Dr. ijpp C. udvari iv.gosvo\'
\'Dr. I\'fpp J
,i.lvj,ri íb;
Aiiatberiu
J&tLJ2Liy!L. Aromalimis fospaszlsjál,
Eltivolüj.. f.>irV.-t.».ííj mdy , |cekclle»«».bl.j
!!L523*:XajH- 1\'ÍJ<",b"ip"?»*«*- \'^m"LSZZ&
IrO.i\' \' f.A.\'-> sti »J»» , ersmi0<, „;,„„
40kr.aközepnagysaoiinak Ára : 35 kr.
I frt a kicsinek 50 kr. _
Dr Popp J <? Udvari fogorvos
AiialieriE foíjaaiajat,
üvf;:í:i lyek be ii :
mely gyógyithstásu alkat-¦ "\' etkezíében - —
Ara : I frt-22 kr.
Kaphatók Ragy-Kanizsán: PragerB.. Bein* L.. gyógyszerészeknél és RosenjeldA. Sommer .7. Marton és Huher kereskedőknél.
Dr. Popp -i <í. udvari fogorvos
J>r. Popp •\'. <1
udvari fogorvns
U3DrarorLGTiráL sxappaus
í » i v -i) 1 - a I, . ára 40 kr.
it-Iy rendkívül kedveit ..glisziító szer a fogpor srAiaí előtt. A fogaknak hó fehérséget kölcsön?.*.
Dr. Popp .T G.
u ri va ri fojTorvos
Ara : 63 kr
es 7euoL-3zarjpaiiaî.
ara 50 kr.
elvek a jelenkor legjobb legfinomabb dív.tl-pi-pereszappanai.
fly 18 év ota a leg kitűnőbb er-\'dniénynyel vx ti használatban, n\'ini pipere- és gyógy?zappac minden bötkitilé." és fultoV elten Ára : 30 kr
Cttak a tir JPopjr-fele szerek valódink és határosak
Olcsó k á y é á r a k.
STÍTKKATH és TÁRSA hamburgi árq szétküldése a legjobb kávéfajokat küldi
\' a legolcsóbb árakon Jisáliitás bérmentesen utánvét melleit.
A5r, íívörév-Mocca. eri\'s kii-. fri I\'eccosonrhonc. ig enyhe 1 kilo írt 4 70
Saiitos," zöld" envhe ; r>60 Peccovírág ifién finom enyhe r 5 SO
Cuba, zí.ld erís „ 6 20 \\ Caravauathea erós ig. liuoai „ s 30
Ceylon. ig fin delie . 6 60 \\ Kaisrnnelange eros kit r yla orosz Scardina f> kib\'s hordó . „ 4 9:)
Aranyjáva. sárga kitüliŐ , 6.60 . 1 70
(iyöngykávé, íöM, arom In mar. bering „ •„ aio
Itortorieo n. zöld , 7 20 fia msr hering t\'ickli\'s „ - „ , 2 55
Arab. Mocca, kot. riizes . 6 yi> [.Hummer, ig. finom S szohneze . ! la
Java Prean;cr íz nemes . :» zo /Laraez kitűnő „ „ „ _ 44(1
Arab. Morca valódi kgii i. kávé > küi . Í\'-O" ¦^Apetitsílg pikáns IS „ „ 4SO
kávé vegyitekhez .Sardines ál\'hnile, ig. jó i UGO
Juva-Surogatnm 4 kii • frt Sardine» abilitile, kit . 7
Morea-surrogaimn 4 \'. fbo la, Brsb&ntt szardellu 2 k. borgo , 4 fl5
Stückrath kávé íngredie.iz 4 deka ¦ 1S3S. ig. tin. caviar 1 kilo p 1-
kilo kávéhoz ingyen adatik y?, ÍSSS ig. fin. caviar *> kilo 7. „
Thea 1-gujabb aratás Ri", igen jó ö kilo fit 14" e s 2 Lt*i
Congo, ...r\'"s 1 kilo íá •>¦:*) \' Sogo Keletindisi tri 1 S5
Soiu-h.ug. egybe, arom E 3 50 Zátonyhalak 2\',\'t kilo . 2-41
ZALAI KÖZLÖN
JULIUS 14-én.
fit Mof-ioo liíií-ínn- r\' kilós bonlóban 3>>iir!» frt 2 30 25 drb frt 2 50|
uj iwatjes nering 2o~23drbm3102-;kii.hord.i-iádéig
füstölve, igen finom delie kilója írt 2.50
Nagy árjegyzékek ingyen és díjmentesén. 337S 3—IS
Stuckrath és C;hamburgiáru-szétküldése Hamburg.
Laehiie-inlézeí Sopronban.
4 elemi-, 6 reál- ós 6 gimnásiális osztály.
A :es;í erők fejlesztése és egyéni nevelés melle" intézet eVökészit :i rs kir. ka la-mtriteiakre, tengerészeti-, kereskedelmi akademia«» és az ogv \' vi-bnkéntes^gi vin/.gira m, U.nev szeptember, .".-én veszi kezdetét. Uj rióvendék\'ek a két *z.nidií bóuai^n is t.i -iák evetéit. Bővebb felvilagoaiUsra mindenkor kész az INTÉZ KT IGAZGATÓSÁGA-
MOLL SEIDLITZ POR
Tavaszi . gyógyítás
Nyári \' gyc\'igyitás
Őszi gyó^vitás
Téli gyógyítás
Csat akkor \'
ba minden dobozon a g>"ár_,e«y egy sa.s\' és MOLl. A sokszorosító exég látható
Gyors gyógyhatás makacs gyomor- és ahestba.?ok, gyomorgftria, tiy»lk^ gyomorégés székrek-d »»eknél májbajok xértolulás aranyér és a legkQl^nfélébb női he\'egsn gekoél. Kiry eredeti dob^c háaanálati Utasítás**! 1 frt. Uaktárak ar. oiutúj; minden nevcrete«ebh gyígyazertiratban MOLL A oyógysierész cs kir udvari tzállltö, Sladt Becs. Tuchlaubei. 9
Naponta szétkŰldís utánvét melleit. 2 doboznál keresebb néu küldetik Elismerés MOLL A. úrhoz Becsben.
Tlő foglalkozásomnál f-.-va ;.z r.n M-U f«lo satdlitt porai igen jó hatást gyakorolnak; ismeresn ezt egyszer s
t-zrk a gyomrot jóv:- és f-it könnyűvé t<-**ik.
T^szteleUel Steinko Jan F. lelkész H«in«t«ckUgban
MOLL-FELE FRANCIA BORSZESZ ÉS SÓ
Legjobt. bedörzsölő szer
és minden meghülési betegségek ellen.
¦édjegyét és aláírását viseli
csak valódi ha,miuieu üveg MOLL A
BedrirzsiÜésül sikeres baszuálitköszvéiiy. CSUZ, mindennemű testfájdalmak és bénulásnál; borogatás alakjában minden sérelem éj sebnél, daganatok gyulladásoknál. Belsőleg vízzel vegyit,e hírtelei roazullét, hányás, kólika és hasmenésnél.
Egy üveg ára használati utasítással 80 kr. o. é
Uaktárak az ország minden nevesetes gyógyszertár és anyag kereskedésben HOLL A. gyógy sz ere" i odvarics. kir. Szállító Bécs, Stadt, Tuchlauben 9
"Klista eréa MOLL A. yógyszeréaz urboz Bécs. Kitűnő Holl-féte francaia borszesz "és sója vidékemen bihetlennl milködiik 1 az emberiség Segítségére ki; zletet óhajtok tartan
Mély tisztelettel I Harnof, lelkész Mícbolnpban.
KUktiruk Nagy-Kan inán B^ltis J. cyóíjszerész, Itosenfeld Adolf. Fessel bpTer Jóisef, Pre*ltna»J é8 Deutsch uruknál.
Killdjönnekem 50, Ovpggo] magamnál
3092 45
PftLYÁZaT.
A nagy kanizsai községi nép iskolánál egy 500 frt évi fizetés és 100 frt- lakbérrel díjazott rendes tanítói ; továbbá egy 400 frt évi fizetés és 100 frt lakbérrel díjazott rendes ta-tanitonői állomásra, vagy előléptetés folytán" 325 frt évi fizetés és 50\'frt lakbérrel egybekötött segédianitói állásra pályázat hirdettetvén, fölhivatnak-az érdekeilek, hogy szabályszerűen felszerelt kérvényüket f. é. augusztus 15-ig az isk laszékhez nyújtsák be. "Kelt Nagy-Kanizsán, 1888. július 12-én.
3388 i. Az elnökség.
rScMCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXT,
1 2828
!7788«
ZalavármeKye alispánjától.
Hirdetmény.
x x
x
";A vízjogi iörvény (1885 éti XXIII t.-cz. y lf)l. §-a éltelmében lolhlvom a megye terű étén X létező azon rvizimüvek és vízhasználati X jogosítványok tulajdonosait, kik a jogosítványukra vonntkozó engedélyt, s illetve a 2(1 évi háborithatlan gyakorlat igazolását nz 1886. évi 13430/dí sz. a. kibocsátott hirdetmény folytán 1887. évi január hó 1-éig nálam be nem jelentették, hogy 6 hónap alatt, vagyis 1889 ÓV február 1-éig (bezárólag) a vizjogi törvény Kii. és a vizjogi törvény végrehajtása tárgyában kiadott 45689/85. sz. rendelet 3-5 §§ értelmébnn az engedélyért folyamodjanak, különben jogosítványuk elenyészetnek tekintetik s vizimüveik felett a hatóság intézkedik.
.Megjegyeztetik, hogy az engedély elnyerése czéljából benyújtandó beadványok és egyéb iratok a vizjogi törvény 191 §-ának második bekezdése értelmében bélyeg- és illetékiiun\'tesek.
A f »lyamodá-n kötelezettség minden hatósági engedélyre szoruló vízi munkálat tulajdonosára kiterjed, tehát öntözési, leesapolási ármente«itésí ipari vállalatokra, továbbá nyilvános és magán vízvezetékekre, \' kompok és révekre, nyilvános es magán csatornákra, védgátakra és zsilipekre egyaránt érvényes.
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Kelt Zalaegerszegen, 1888. július 7-én.
Csertán Károly s. k.
S5 i-3 alispán.
X X X X X X X X
ëxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxy
X
Hamburgból Newyorkba
minden szerdán és VasárRft|)Oii,
HávrebÖl Newyorkba
minden kiddei,,
Stettinbül Newyorkba
minden 11 nap alatt.
Hamburgból Nyugatindiába
havonkint négysaer.
Hamburgból Mexicóba
havonkint egyszer. A társaságpoeta^rözbajói kitűnő ellátás mc-IKtt ugy liftj»-íz©l>ák!>aa mint a fő-délközbfti fülielye/.i-tt utaz.\'.knak is a Icgpompásalib ntazááí alkalmat-nyújtja.
BÓvebli felvilágoaitá-t ad. a vez-r-iigyuőkség Bécsben Franzevrjnc 34 dik Mán alatt. 3249 1 i—2fi
Cgy.«8 fii;>nökök nagy a/,ü-ziilék mellett kerestetnek.
reszítméiiy a száj; és fogai észszerö ápolására
Igének udvari fogorvosaiul, a becsületrend lovagja stb. _
BÉCSBEN.
EUCALYPTUS-SZrlJ-ESZENCZIA
(oaztrák-miByar szabadalom. — Parisban 1878 ban kitüntetve.)
A legészszerübb, tartalomdus (73% hathatós aíkatrísz.-k) és eÜsm-Tt hygieiiikos szer a szái ápolására, a kellemetlen szag legyőzésére, a foguk épségbeu t-tr-
II
3Z>r.
:sászáí ö Fe\'t
tásárs, évszer minden nyakbaj ellen. Ig\'u ajánlató- gyermekek toroköhlö^etésre iskola előtt és után — A szobák ússínfícziaiasára nelkülöz-hetlen. — Az orosz kormánytól IL31 január 2ö-án kelt GS1 sí- míoiazteri rendelete szerint (orv. szak ) az udvari és más koródákban bevezettetett. Egy üveg ára I frt 20 kr. o é
Különleges szajszappan ^PÜRITAS."
Régóta híres és eeyetlen, már -z 1862 Londoni kÜUitáson az érdem-éremmel kitiinti teit, mert leggyöngédebb és leghatnatósb készítmény a száj ápolására és a fogak jókarban tartására. - Egy doboz ara I frt.
PURITAS FOGKEFÉK jótállás mellett.
Sajtolt puszpángfából é* vegyész -tileg zsirtalaaitott sö léből. Egy darab 50 kr. líakt műiden gyógyszertárban és a bel-éi külföld tniudeu híresebb illatszert irában. .* \' Fó szétkaldési raktár;
¦V Bécs. I. Uer. Banernmarkt 3. szám.
10-2\'
V
em ész tési zavarokat, májJaganatol, dugulást, aranyeret stb. okoz. melyek a Lipp man n-félé Karlsbadi pe/.SRopor basinálata következtében megazönnek: Kapható CO kr. éj 2 frt. dobozokban. rv\\
FEBSOLES DT-féle BÉCS,
mely fáradiág nélkül azonnal sötétefakte fén7\' *d, a bőrt semmi módon meg nem támadja és azt tartóssá teszi.
Kapható Osz trák-Magyarország valameny-nyi kereskedésében.
A sok értéktelen otánzat miatt a tisztelt kozfingég kéretik csakis FERNOLENDT-féle gyártmány okit kérni és azokat csak akkor elfogadni, ha a fentlevő védj egyikei és nevemmel bT. FERNOLENDT-tel e) van látva. 3337 1
Magyar gőzcséplő-készletek
Gőzmozdonyok
2, a1/* 3V2- 4- t»i S lóerőre.
G- ö 2= c s é> pl ő g ó p e lt
fa- ós vaskerettel, verőléczes vagy szeges dobbal, legújabb, legerősebb szerkezet, l6LQ3Lyoul) muntaiépess6i meliett-
Olenö árak és előnyön teltételek. ~sM|
Árjegyzéket kiváratra
GUOSSMANN és RAÜSCHKNBACII
első magyar gazdasági gépgjára Budapest, Jiülsö VA czl-ut 7- a^am.
jot^xifxxxxxiooooooooocooooooooc^^
- Wajdits József könyvnyomdájából Nagy-Kanizsán.
Daruvár,
Európa legmelegebb vasfürdője.
Budapesti IS85-ki kiállítás bronz éremével kitüntetve.
Cs. kir. szab déli vaspályatársasát; forgalmában levő, a legutóbbi időben meguyil-Karcs-Uaravár-Pákrácz-Lipiki vonalának állomása
Pozsegainegye, Szlavónia.
Budapest ?3 BécsiSI 12, Tiieszt éa Fiamér töl 14, KszéurCI 8 óra alatt vasúton elérhető. — A források hőmérséke 42-50" C. Wagner orvostu inr és tanár eszle\'etei szerint lOürész forrásvízben 0 1~1 -rész szénsavas vagélec van. L fürdő már Krisztna .sz. atán &
rómsiaknál ismeretes és igen kedvolt, Thermte Jasorvenses név alatt, mit az igen érdekes régiségek, melyek a magyar nemzeti.muzcum-ban letétettek, tolmá^onik. A S?0 méter magas szlavóniai hegyláncz lábán fekszik, kiterjedt sétányok közvetlen a ftl dókért mellett fekvő erdőben, sz-ibad bejárat a vadas- és kastély-kertbe, Udikázliató tó. fedett sétány, könyvtár, tirsaigú toréin színpaddal teke-asztalok, olvaíó-ter-m minden elsör.\'nlü újság-cal. nemzeti z\'neU.ir, táncaCitélyek, stb Ke-gényea, romokbaa és tnrtéuelmileg érdekes helyeken gardag. kies vidék — Porczellan-, tökör- ís iszanfürdSk. ivó- és villany-gyógy-keziléssel, kivá\'ónu sikerrel alkalmaztatik női .betegségeknél, vérazegényaő;, idegbetegségek, bénulások és c&úxot tiántilmak ellen. A lakások .\'s fUrdők fedett folyosók által vannak SsszeküttetLibe hozva, szohasQrgonynyel ellátva és minden megkívántató kényelemnek megfelelnek. — Kllrdóorvos dr. B i n k Kde.
A déliésmauy. kir. állsmi vasutak 3S\'/j*lo mérsékelt meneüérti jegyeket bocsátanak ki.
Bővebb értesítést küld az 38S* I—*
Álgyesti Tüköry Sándor, Daruvár, Szintes és -1\'ljanéki nradal-niáuak fürdó-iutézósége.
NAíJY-kAXIZSA, 1888. július 21 én.
Egyes szám lö kr
NYiLTTERBEN
Huszonhetedik é bolyain.
ie
ZALAI KÖZLŐIT.
|A lap szellemi :észét illető menyek a szr k aztősétríi •«1 r«*s«t il\'-tö kitelem Ipédig a kiadóhivatalhoz bérn
•ndCk r
-V " ff y- A\' /í /
takftiékpeiuiá
B1-»..-ut-:!.ti levelek
rveíimtok vissza nem küldetnek
¦1 nag/y-kaiiitsai „Kereskedelmi tpurbank"-.-a n nagy-kanizsai mikénté* tűzoltó-egylet, a ^nagy-kanizsai kisdedneveló egyesület^, [ ,nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet*, « .nagy-kanizsai ti sztj-önsegélyző szövetkezet", a „soproni kereskedelmi s iparkamara" nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos Uipja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Teremtsünk magyar ipart !.
K sokszor hangoztatott, óhaj nyilvánult ujabban egy ósz magyar mini-; !-¦:¦ ajakán s a nemzet megértette; de aligha teszünk valamit, pusztában elhangzón szó le-;: ismét! ^
Velünk született sajátságos átok-nemhez tartozik s mi egykedvű nagy-képűsködésünk, a mi közönyösségünk és ingatag határozat uuk.
Beismerjük nagy horderejét, de nem cselekszünk ahoz méltóiag. Sóhajtunk, de nem követjük a sóhajt tettel; pedig mar itt volna az iücje serényebben lépni a tettek mezejére. Mlnieut felülről várunk, pedig alant kell a kezdésnek történni. Már a régiek szó hagyomány kép hagyták ránk a nagy igazságot, hogy a fundamentum jósága a boldogság jószága!
Divatos mondásnak tekinthető, mikor a magyar ipar pártolását emlegetjük, és mégis emlegetni szeretjük, mert uton-útfélen -látjuk a szembeszökő állapot nyomorúságát; pirulva szemiéijük a külföldi ipar iránti kiirthatlak \'rokonszenvet; Csak az jó. ha küiföldi. Csat az szép. ami külföldről jő ... . liát az p és szép-e, hogy e külföldies szeretetünk 35 millió forintot visz ki az országból érenkínt ama feneketlen tengerbe, honnan semmi se jó vissza!? De igen, jó vissza valami . . . guny-mosoly és alattomos káröröm hitvány tünete.
Hát igen szép tetj volt Trefort minis tértől, hogy képvis-lói beszámolójában megemlékezett a szegény magyar iparról, mert azt tartja a közmondás: addig festik az ördögöt a faira, mig egyszer csak megjelenik. Megeshetik az a csoda velünk ma varokkal, hogy egy kissé összetartunk, itt-ott terein valami tett is a hajlam keretében, mert hát Arany Jánosként: Az " diadalt arat.
"akarat, előbb-utóbb
No cz lenne ám a/, igazi jubileum ebben a tömkelegei jubiláló világban.
Csupa eldorádó válnék nagy Magyarországból ! Az a 35 millió frt bent vándorolna egyikünk zsebébe! a másikba, nem panaszkodnánk, hogy nincs pénzünk. Hiszen most is van. csakhogy édes kevés az, ez már kell adóba, sóért, kenyérért és ily szükségesekért.
Hivatalosan is küldözgetik a lelkesítő felhívásokat a magyar ipar érdekében, de ad acta tétetnek a jövő kor emlékérc s ami kell, legtöbbnyire hivatalos befolyás alatt ís külföldié az előny.
Társadalomé a legnagyobb hatalom, társulni kell és a felölelt szép eszme virágozni, áldásosán gyümölcsözni fog. Legyen jelszavunk: pártoljuk a magyar ipart, hadd erezzünk már egy kis Örömet is, annyi kétségbeejtő csalódás után. bizony ránk férne !\' *
Addig . hiába .minden igyekezete egyeseknek, ha nincs társadalmi tömörülés !
Tudnivalók.
— A darabszámra dolgozó segédek felmondása. Az ipartörvény !)3 ik § attak téves értelmezésével munkáskor ükben az a nézet van elterjedve, mintha a 92.\' §. szerinti 2 heti kölcsönös felmondási kötelezettség nem nyerne alkalmazás: a \'darabszámra dolgozó segédre, a ki bármikor kiléphet a munkából, mihelyt az át veit munkát a .nyert utasítás szerint befejezte. Mivel a békéltető bizottságoknak é téves értelmezésből folyó vitás ügyek ¦sok dolgot adnak,\'az „lparügyek" szaklap azt ajánlja az ipartestületi elöljáróságoknak, hogy alkalmas raodoa világosítsák fei a munkásköröket az iránt, hogy a kölcsönös felmondási kötelezettség, tekintetében a darab- és heti-munkás közt a törvény különbséget ueni tesz és a 9*. j. csupán az iránt intézkedik, hogy -az\' a se^éd, ki darabszámra fizettetik, a két heti felmondási idő leteltével sem léphet ki. mig az átvett munkát a szerződésnek meefelelőleg be nem fejezte.
\' — Aratási naptár. A franc/ia „Journal d\'agriculture :pratiqueu a következő aratási naptárt teszi közzé* melyből kitűnik- hogy az évnek nincs olyan hónapja, melyben a víiág valamely táján ne aratnának. A j a ii u .í r i us meghozza az aratást Ausztráliában, llj-Seelandban, Chiliben és az,a*LCHtjni köztársaságban Február-h a n és ;-i á r c z iusban arainak déli Olaszországban és Felsőd-Egyiptomban \' A ]> r i 1 i s o a í. van az aratás Mexikóiban, Alsó-Egyptöíyban, ázsiai Törökor-1 szagban. Perzsiában. Syriában és Kuba-szigetén. M áj jts\'ban szól a kasza északi Afr kában. Közép-Ázsiában, Kínában, Japánban és Texasban. Júniusban Kaliforniában, Spanyolországban, Purtugalbah, Olaszországban Görogor szagban, Luisianában. Alabónnában, Georgiában, Kansasban, Koloradóban é>. Missuriban dűlnek a rendek. Júliusban Románia: Bulgária, Magyarország. Ausztria. FranczLaország, déli Oroszország. Nebraska, Minnesota, Uj-Anglia és félsö Kanada szabadul meg kalász-disz^töl. A uj; us z t u s ban Andi". Belgium. Hollandia. Kémetország. Dán-ország, Lengyelország. Manitoba és Kolumbia takarja csűrbe termését S z ept e m-b érben északi Kanadában, Skótországban, Svájczban, Svéd- és Norvégországban aratnak. Októberben északi Oroszországban. N o v emberben l\'eru és Dél-Afrikában és d e c z e-m bérben Ber inában. —
— Mint a „Vester Correspondenz" értesül, a pénzügyin imsteriumban befejeztettek a regálék megváltása felett folytatott tanulmányok ugy, hogy már az illető törvényjava-dát fogalmazásához kez (lenek. —
- Örökösödési eljárási határozatok. A belügyminiszter, fölmerült esetek alkalmából, a következő két elvi jelentőségű határozatot hozta: Az 1877. XX. t cz. 54. Ji-ának második bekezdése a gyámhatóság és hagyatéki bíróság hatósági körének megállapításánál elválasztó vonalul a/.ou körülményi jelöli meg, hogy tartozik-e a hagyatékhoz ingatlan vagyon vagy telekkönyviig bejegyzett jog. avagy pedig nem. E részben a törvény nem állapit meg különbséget arra nézve, hogy az örökösödési eljárás folyamán az ingatlan vagy .telékkönyvvileg bejegyzett jog eladatik és igy vételárban, vagy el nem adatik és igy természetben képezi az átadás tárgyát.-Minthogy pedig a hagyatékot azon vagyon képezi, amely az öröklés megnyíl-
takor, az örökhagyó halálakor létezett és mint ilyen, leltárikig megállapíttatik; mindazon esetekben, melyekben az örök lés megnyíltakor a hagyatékhoz ingatlan vagyon vagy telek könyvileg bejegyzett jog tartozott, habár az örökségnek tárgya az Örökösödési eljárás folyama alatt eladatott is, a további\' eljárás illetőleg a hagyaték átadása, a királyi bíróság hatásköréhez tartozik. A másik miniszteri intézkedés vonatkozik az örökösödési tárgyalások aikalmával a hagyaték átvevői által. az. egyes örökösök követeléseiről kiállítandó adóslevelek bélyegzéséről. Erre nézve a miniszteri határozat azt mondja hogy a hatósági jóváhagyástól függő Írásbeli szerződéseknél nem az okirat kiállításának napja, hanem a jóváhagyás kelte vétetik amaz időpontnak, melybéna kincstár joga az illetékre beáll s ennélfogva nincs akadálya annak, hogy az adóslevelek a hagyaték átvevői által bélyegtelenül állíttassanak ki és a szabályszerű fokozatú bélyegilleték az árvaszéknél a jóváhagyás megadása alkalmával akkép rovassák le. hogy a fokozatos bélyegilleték összegének megfelelő bélyegjegyek a helybenhagyása záradékkal keresztül írassanak.
Az ennivaló gombákról.

Hamar meg liatal koráim!
(Folyt.
- vege.)
Nagy-Kanizsa vidékén a felsoro.ta-kou kívül még más ehető gombák is vaunak, melyeket a nép részint nem ismer, részint nem tart élvezhetőknek. Eddig a következőket találtam : " p"v
BOgoly-gaíócza (Lepiota proceía Scop.) Népünk bagó-gombának mondja, s nagyon találóan, mert a szürkés-barna, pelyhes pikkelyekkel f dett kalap és tönk a bagoly tollazatára élénken emlékeztet. E galóciía Németországban hatóságilag megengedett, Angolországban pedvg- kiválóm kedvelt gomba. Zalamegyéberk bőven terem, de használatlanul elvész. Vájjon hazánk más vidékein megeszik-e V 1
Hüvelyes galócza (Amanita vaginata Bull.) Kalapja vagy 10 cm. széles, szürke, kekes-szürke, vagy barna, a fátyol fehér darabjaitól fedve; szé^e vékony, köröskörül finom. 1 cm. hosszúságú barázdákkal; fehér lemezei sürüek. Nyele lő—20 cm. magas, 2—3 cm. vastag, belül üres, alul nagy hártyahüvellyel körülvéve, mely gyakran a földben hátra marad; gyűrűje nincs. Husa fehér, gyenge. Lenz, Krombholz s mások saját tapasztalatukból megehetőnek
mondják; némelyek szerint gyanús. F.rde mes volna újabb, kísérleteket tenni vele.
Erdei csiperke (Psallio\'a silvieoh. Vitt). A csiperke változata. Kalapja fehér sima. fényes: nyele hosszú; lemezei fehérek, csak később barnásnak meg: húsa sokáig fehér marad.
Armillária mellei Ki galócza.
Itus-ula alutacea IV kukaezosodik. tehát csak hasznavehető.
Russula vesca Kr
Lycoderdon gemmatüm Bart-ch (bim bós pöfeieg).
Lycoperdou globosum Bolt. (gömbölyű pöfeteg).
Fistuiina hepatica llnds. (májgouibaj Egy darab nyelvalakú véres marhahúshoz hasonlít.
líoletus badius Frie?. (Barna tinóm j. Kalapja ő—1 4 cm széies, ragadó-, száraz állapotban finom tapintató, gesztenyebarna, erősen kidomborodott, vén.korábaa lapos. Húsa sárgás fehér, eltörve fölfelé pirosas, amiről kékes színt ölt. Csövei hal-váaysárgák, majiln-makalap húsának vastagságával egyenlő hosszúak, nyomástól vagy sérüléstől megkéküluek. Nyele hen-geralaku. barnássárga, a kalap alatt világossárga. Nyáron csőszkor fenyvesekben terem.
líoletus scaber Bull. (Erdei tinóm,i l\'olyporus su.phureus Bull. Pompás, vöröses-sárga nagy gomba, mely számos , egymás fő ott és meileti fekvő vastag, nye^-. letlen legyezőből áll: alsó oldala kénsárga, í likacsai igen aprók. Húsa sárga, fiatal korában sárga nedvü, ké-öbb száraz, törékeny s porrá zúzható. Jóizü, bő táplálékot ! szolgáltató gomba. Mult évi augusztus havában egy tölgyfa törzsén egy 30^cin. hosz-szú példányt (aléltam, melynek két kilogramm volt a súlya. Sajnálni lehet, hogy I ennyi értékes tápláló anyag kárba vész! ( Egész & tél beálltáig terem. Trencsénme-; gyébeu megeszik: sokan élvezhetetlennek \' tartják. KEMÉNY MÓií.
Nagy-Kanizsa város polgárainak áldozatkészsége 1308-ban.
Minekutána ?0 Felsége nevében bizonyossá tétetett a város felöl, hogv a mostani környülállások ban
T í V tX\'tm
A csüggedés dalaiból.
i.
Mikor egyik eat* egj más mellett ültünk. Kts\' kacsod kezembe; - néma i-wnd kóriiituuk EntKkscel-e kedves, mit k.-rde»él akkor, Pirulra, snau^va. lágy reszkető hangon.
Szeretsz-\'- majd mindig, ?>zt kérdezted tőlem
Szeretsz-e omjd miiidi^ egyedül ú« bfi«o,
Szeretsz-^ majd mindig, csak egyedül engem
\' Sreretsz-é majd mindig?- Felelj hát kedvesem
Szeretlek én mindig rSak egyedii! léged. Te vagy boldogságom, te éretted élek. Arczodnak mosolya, Imz lelkem hajnala Szíp szemed sugara, világító napja,
Uogyba megesaínáUk. verjen meg az Elten, Uljóu m^g a hüu*ái, nyugalmain ue Ügyén, Hi-^;ha eliiagynálak — de arra iiiuc^ íaet, lik, de te in-mindig iieretiz-e engemet ?
liá^i borultál — tudod — csókokkal feleltél Nem szóltíl. de Icótlan annyit igérlél ; Kti ui\'\'Ktanám amit akkur tettem,
Te iii-nyas.zoiiy Ifttél — csakhogy nem éi ívelem\'
il.
B« ez régi nóta, kívülről tudjuk már. Szerriüi-rsjlódní, e kettő" együtt jár, Kopott história, hctapoaták aárba, Cmk a szegény szívnek oly nagyon ne fájós Oly nagyou ne fájna !
Mikor az akái-jfa virágozni kezdett, Akkor eiküdtéi ie nekem bű szerelmet, h m\'f- l"ht]JloU az akid fa levele Esküd <^p ugy, miut én, «1 lenünk feledve.
El letUliik feledve.
Fővárosi levél.
1
Elfeledtelek, fogod gondolni kétíves szerkesztő barátom, hogy lapodat oly rég . nem kerestem fel. Tévedsz, ha azt hiszed. ¦ Én teletini nem szoktam és nem tudok. Bir tudnék, de sok fájdalmas pereztöi ; voluék meg ki m él ve. Feledném a sok t-saló-jdáíft, feleduéin az emberek alakoskodását, feledném azt ások méltat lankodást, m,eiylyel az életben talán minden ember taiálko/.ik, de oly gyakorta mint én. senbi. De nem 1 tudok íeied\'.i. az „Emlékezet lebegteti •i fátylát ámult feleit" ugyan, de épen azért, mert lebeg a fátyol, belé kell tekintenünk folytonosan a múltba. És minthogy feledni nem tudok, tehát téged sem feledtelek el s ba még is hosszabb ideig szüneteltek Fővárosi leveleim annak csak a helyzet \'^az oka.
Mert lásd kedves barátom, sajátságos í ez a fővárosi élet. s sajátságos helyzetbe (juttatja a hírlapírót, ha Fővárosi levelet \'.\\akar pontosan hétről-hétre küldeni a vidéki lapoknak.
Egyszer oly rohamosan követik egymásutánban az érdekesnél érdekesebb események egymást, hogy alig lehet azokat mind felsorolni. A mulatságok, élvezetek az idegeket túlfeszítve rohanják I meg az embert. Máskor meg aztán Dío-geues lámpájával se talál a hirlapiró oly \' eseinéirt, melyet tollára venni méltó volna.
Mig az öles hó lepte a főváros utczáit, annyi volt a napi újdonság, hogy két harmati részét bátran eltehettük volna a jövő esztendőre. Azok\'aienyes bálok, azok |a pompás estéíyek, azok a szioházi újdonságok, minuVmiiid érdekesnél érdekesebb i anyagot szolgáltattak; de mióta a Széche-
nyi, Petőfi, József, Erzsébet, Eötvös sétányokon kizöldeltek a lombok, mióta a verőfényes napsugarak a járda aszfaltját olvasztják, azóta olyan ez a főváros (mint hogy minden hasonlat sántikál, az enyim is sántikálhat egy keveset) mint a temető, hol megszűnt az élet, nincs mozgás, uíncs lény. A nagy közönség, mintha valami orosz, bomba pattant volna szét, úgy széjjel futott a forró fővárosi légkörből, ki a szabad természet ölébe, mintha csak az egész eleiét ott akarná tölteni. Az Ao-drássy uton robogni szokott nagyúri fogatok Balaton-Füredre, Tátra-Füredre, Szliacsra s tudná az ég megmondani hová távoztak, s most a ^zéles utczán csak a szikvizs/.állitó szamár fogatok, vagy legfeljebb a központi tejcsarnok íehérre meszelt kocsijai baktatnak végig. A váczi-utcza^fényes kirakatai előtt nem látod a divatfio Igy eket ácsorogni; — ők most a vidéken bámultalják magukat a helyett hogy a kirakatokat ők bámulnák. S hogy a halott évad teljes legyen, a múzsák szen-téij\'ét is bezárták. Az operaház, nemzeti színház és népszínházak művészei s művésznői elszéledtek kipihenni a téli évad fáradalmait: csak ott kint a városliget lombjai alatt zengi a német múzsa, egy rozoga faépítményben az ö „Oh du Héber Augusztinu-ját: és a Krisztinaváros fabódéjában mutogatják a „Színházi képtelenségeket."
Nos, édes barátom, mondd, most miről irjon a te szegény tudósiló 1 Fővárosi levelet V
Elmondjam, hogy i:t volt a király, hisz ezt nálatok a verebek is csiripolják, s én legfeljebb azt sajnálom, hogy az, ha a magyar király a magyar királyság főváro-
sában van, ujdonságszámába megy; mert a magyar királyt mindig Budán szeretném látni. Hanem azt hiszem, hogy ez csak oiyan hírlapírói szerény óhaj fog maradni mig a Duna sTiszában vizvfogfolydogálni
Vagy anól írjak, hogy itt volt a de-legatió V Felesleges munka volna, hisz ti ép úgy érzitek ittlétének lidéreznyomását. minrmi, — ti ép úgy fizetni fogjátok a milliókat, mint mi. De nem, még sem. Ti megfizetitek mindi n pressió nélkül, mint nyugalmas jó polgárok, tőlünk talán csak az adóvégrehajtó fogja kipréselni, — mert hát nektek vau miből s igy könnyen lehettek jó adófizető polgárok, de nekünk nincs s igy a mi nyakunkra az adóvégrehajtót küldik.
Avagy talán arról szóljon levelem, hogy a „Magyar csalogány" és az „Isteni Ilka" hol hűsölnek (kérem ezt a kifejezést félre nem érteni) ts meddig ? — Hej barátom, ha az ilyen „magasrangu" csillagok az ilyen magunkfajta emberekkel szóba állanának, akkor írnék is róluk, de tudhatod jól magadról, hogy velünk csak a harmad, negyedraugu csillagok, (kérem ne tessék a kóristanékkal s balerinákkal összetéveszteni ezeket a csillagokat) és ezek ís csak néha-néha érintkezuek, akarom mondani beszélnek velünk- s igy én meg nem mondhatom neked, hogy a „Legszebb Lujza" és az „Isteni Ilka." hol bájolják el most a fürdővendégeket édes-bús dalaikkal.
Lehetne ugyan Írni arról, hogy hány nagy-, közép- és keresztes vitéz született közelebb a díplomatiai légkörben, de hisz a csillaghullás oly természetes tünemény, hogy azt már miudenki ismeri, s hogy egygyel vagy kettővel több csillag hull le,
a diplomatái légkörön ép ugy nem változtat, mint azért, hogy : Ha egy csillái; a magasban kiégett, nem lesz azért á menny--ország sötétebb." A csillaghullásról iruir tehát sem termeszeitanilag. sem diploma-tíailag nem tartom háládatos munkának
Mit is ívnék arról is. hogy hány nagy-, közép- és kis kereskedő czég bukott meg legközelebb V Miért Írnék, hisz könnyen megeshetik, hogy mire ez u én levelem napvilágot lát, már a bukott c/.ég (persze az asszony neve alatt) fényesebben mint vaiaha, s folytatja megszakított üzletét, mert — lehet, hogy a hasonlat ismét sántikál. — a hernyó csak akkor húzza magát Össze, mikor fényes himporu lepkévé akar lenni, hogy tova repülve, színpompájával gyönyörködtesse a járókelőket.
Valóban kétségbeejtő helyzet, hogy miről sem tudok írni, pedig volna ám tárgy, az a sok jótékonysági egylet elég anyagot adna a levélírásra, de hisz a közönség maga jó! ismeri azokat az egyleteket, sokkal jobban, hogysem az én festésemre szorulna, azért nem is írok azokról, de egyet, és pedig azt e jótékonysági egyletet, mely a szó nemesebb értelmében gyakorolja a jótékonyságot, s mely hozzánk legközelebb áll, s melyet a közönség, főleg a vidéki közönség épen nem, vagy csak nevéről ismer, még is szólok pár szót.
Ez egylet : „A m a g y a r i ró k se-gély egylete."
Mint a büszkén felemelkedő tölgy tövében szerényen megvonulva illatozik a kedves ibolya, oly szerényen vonul vissza ez egylet á többi magát nagy hangon ismertető egyletek közöl. Nem reklámoz, nem csinál hűhót, de áldásosán működik ottj hol a segély szükséges. Nem kürtöli
HUSZONHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
JÚLIUS 21-én.
nagyobb öröm és tetszés Eo Felségének nem tétethetik, mintha a ko máromi Erősségnél dolgozó és a nagy Erőltetés, egészségtelen Forrásvíz. Eledelnek és italnak felettébb való Drágaság, végtére a Katonaságnak csekély tartása, rosz Levegő és változó üdo miatt lebetegedett 6000 Katonának, kiknek nagyobbétását a közellétó kemény és változó öszi és tSli üdu miatt előre látni lehet, fodöz-tetésekre szükséges Téli Pakrótzo és Lepedők adatni fognak, ugyanazért minden e városban Nemes és Polgár urak önként és szabad akarat-: jokbuí teendő ajánlásokra és ekképenj bebizonyétandó Emberi Érzékenységre biztatnak, hogy vagy természetbeni pakrótzokat és Lepedőket ajánlani.! vagy kész pénzzel segétetni ne ter beetessenek, mely kész pénzbűi j tüstént Lepedők varratni és Eger-! szegre elküldetni fognak, mely annal: bizonyosabban váratik, minthogy nem reméltetik, hogy a KereskedóktűI és j Ozéhektül, a kik már ajánlásokat megtették, feliül hallattatni akarnának. Canisae, Die 14-a 8-ber. 1808 Bchmeltczer Július soós Perceptor 2 frt. Babochay Josef adott 6 ftot. Ege Josef feö Jegyző ád 10 forintot, idest 10 f, Mathias Schnitzen-bart 2 ft, Therezia Steinbecherin 1 ft; Joseph Bernhardt 30 kr. Tzenek Márton 1 ft. Metz Josef 1 ft. Pantz Mihály adott 10 ft. Pintér Antal senator 5 ft, Klein János 2 ft. Czenek Josef 1 ft. Páldy Istvány G ft, Smodits Mihály ur 1 ft. Wida Beniamin 1 ft, Eu Bus Katalin atam 30 kr, Somogy János 5 ft. Henesey István 2 ít. Stocker Caroll 2 ft. j\'oíiannes Pfaff 2 ft. Andréas lîujanovics 2 ft, lîekk József 10 ft. Tarr György ur 2 ft, Csizmadia ehéli 20 ft, Tislér és lakatos 15 ft, Vargán O/.éh 5 ft, Lovack Apothe-ker ő ft, Tanczenperger János 1 ft, Mészáros Czé.h 15 ft, Gombkötő Czéh 5 ft. Németh Szabó Czéh 10 ft,, Szüts Czéh 20 ft, Szürszabó Czéh 10 ft, Vatomüves Szabó Czéh ö ft, Kőműves és Ats czéh 20 ft, Pintér Czéh 10. ft. Fazokas Czéh 10 ft, A kolmárok öszvesség-sen adtak 40 darab pakrótzokat, a város Cassájábul pedig kifizettettek 12 darab pakrótzok. Babocsav m. k. Város Biró.
Az eredeti iraton orthographiai szokásból a hosszú ó kiírása általa ban még mindig , a két pont közé ÓKeit vonással (o) alkalo\'aztatik.
A városi levéltárban levő eredetiről közli BÁTOR FI.
hajnala, ugyjelzett 14-ke, szombat estének is volt reggele, még pedig örökké felejthetetlen a boldog uj párra. Délelőtt vezette oltárhoz szentmártoniDarnay Béla kaposvári vaskereskedő Zala-Szent-Grótbon a köztiszteletben álló Özv. Berger JÜnoané szép és müveit lelkületű leányát, Mariska kisasszonyt, egyszerű csendben, mély vallásos érzülettel. Isten áldása lebegjen a megkötött szent frigyen! Emberi szervezetünk törvénye Ősmagyaros szokás szerint ünnepély-étkezés, áldomás nélkül nem képzelhető ; ezeknek hódolva, helyet foglalunk Darnay Kajetán ur vendégszerető házában a díszesen teritett asztal körül. Az étkezés zsibongása csendesül, e\'némul a zene és a Darnay család egyik tagja, István, kolozsvári vaskereskedő a> következő beszédet valódi szónoki ihlettség. a fiúi szeretet visszatükrözísével monda el „A jelen korban, midőn az emberi nemes érzelmeket, az Önzetlen szeretetet, jóié konyságot, barátságot, a tiszta kedélyt úgyszólván foszlányokká rugdosta az élet-vivódás tömkelegében a társndalom érdek-hsjhászata. valóban az isteni gondviselés mindenhatóságának kell betudni, hogy rendelt mindenki részére az élet sivatagán egy zöld szigetet, melyen minden zaklatott lélek, szegény és gazdag: erényes és bűnös, zsarnok és elnyomott egyiránt megnyugvást talál: ez az édes otthon. Az otthon az, melyre álomszerű ihleltséggel gondolunk utolsó lehelletüukig; az otthon az, melynek költői fenségessége mindinkább előtérbe nyomul a kor előhaladtával, az életküzdelem rideg érzetével. — Az otthon az, melynek képei szünteleii előttünk lebegnek. Ott lebeg előttünk a szülői aggodalom, mely már születésünkkor őrangyalként terjeszti reánk óvó erejét, mely hü, mint a jegyesek hűsége, egyenes, mint a napsugár, tiszta, mint a havasok patakja, hatalma?, mint a vihar, bölcs, minta szent irás." E billikomon az van irva :
„Xyoli-.uuk közt mcgosztXI si>-reteted, - Nyert mindenik egéaz szeri-tétet. Xyolczan viszonoztuk mi, de még lem Uirjtik viszonozni egészen."
H i r e fc.
— Kettős ünnepély. Egy érdemekben megőszült ifjú kedélyű tevékeny apának ílO-ik születésnapja és egyik fiának egybekelésére van együtt a rokonság, ven-dégkoszoru Sümeehen 1SS8. július 14 én az esti órákban. Valamint az életnek van
nagy hangon, hány és hány száz embert, hány és hány családot ment meg a nyomortól s néha a végenyészettől: évi számláját csendben z\'rja le. s eltemeti jótékonyságát saját könyveinek néma lapjaiban. Mi magunk irók tartjuk fenn az egyletet, mi magunk irók adjuk Össze azt a csekélységet, melyből a „Nemzet Napszámosainak" — mint az irókat találóan nevezte egyik veterán irónk —segélyt nyújtunk, midőn a segélykiálltás felhangzik. Alig találkozunk az adakozók között egy-egy főúrral, főpappal, a nemzet zöme, az az olvasóközönség, melynek mindennapi kenyere az iró szellemi terméke, alig vesz tudomást, e szép humanistikus egyletről, pedig ba ennek könyveibe betekinthetne, hány olyan névvel találkoznék — mint segélyezettel, — kinek szellemi müveiben nem órákon, — hanem napokon keresztül gyönyörködött. De hiába, igy van a világon mindenütt, — a szeJrény ibolyát csak egy két fogékony lény tűzi fel mellére, míg a rikitÓ rózsa, fényűzést jelző kamilia után kapkod az egész emberiség.
Vajon a magyar irók segély-egyletét ismerik-e a te jó olvasóid ? Tudasd velem. Örömet fog okozni nekem, ha válaszod „Ígen"-lő lesz !
>< PALOTAV ÁKOS.
béribirtokos stb. Fejezzük be ezen vigan s kedélyesen lefolyt kettős ünnepélyt azon kívánsággal, engedje Isten hogy a 60 évet elért Darnay Kajetán gondos apa és a szeretve tisztelt anya született Eitner Nina, a sziv jóságáról ismert özv. Berger Jánosné öröm-zülék az emberi élet legvégső határáig örömuapkéut emlegethessék gyermekeik egybekelésének pillanatát, 1888. július 14 két! Maradjon emlékben az is, ki önöknek igaz tisztelője a : KOMA.
— Esküvők. Dr. Korcbmáros Kálmán szombathelyi ügyvéd jul. 10-én vezette oltárhoz Hahóién Hot ka Málika kisasszony\', Botka László földbirtokos bájos leányát. Az esketési szertartást Király Elek plébános végezte, mely után fényes lakoma volt az örőmszülóknél. Csáktornyán pedig Király Lajos szeutkereszti ispán Lupersz-bek Linika kisasszony nyal kelt egybe, Luperszbek József urad. tiszttartó kedves leányával.
— Eljegyzések. ííaán Kálmán sza-bari földbirtokos bájos leánya, Margit kis-assznnynyal Makay Béla miniszteri hivatalnok. — Bogyay Jánosné sármelléki földbirtokos kedves leánya, írén kisasz-szonynyal Bogyay Emil, — Werly Ernő perlaki m. kir. postamester Sipos Emília kisasszonynyal jegyet váltott.
16-án reggeli 9 Órakor a zala-egerszegi plébániai templomban fog a Mindenhatónak bemutattatni. Béke hamvaira!
— Elnevezés. Farkas Gyula buda pesti dobanyárádaraktári ti*zt, a nagykanizsai dohányárudaraktárboi ellenőrré neveztetett ki.
— Jutalmazás. A zágrábi bibornok-érsek ur ö Eminentiája, Szele Ignácz cz. kanonok é? ;speres-tau felügyelő or ajánlatára ez v\'kf!9 Kaczua Iguácz muraszer-dahelyi tanítónak 20 frt és Gönczi Ferencz zrinyifalvai áll. tanítónak 40 frtot volt szives iskolájukban eszközült hit rántani -tásért m nt jutalmat küldeni. A nevezett megjutaimazottak e helyen is kifejezik hálás köszönetüket a zágrábi érsek ur ő Eminentiájának mint adományozónak és Seele Ignácz kanonok ur Ö nagyságának mint közbenjárónak az adományért és a tanítók irányában mindenkor tanúsított jóindulatukért.
Egyházmegyei hírek. Személy-változás. Mühlstein Lajo* Vaszarról Ber-zenczére. Méhes KálmáoSzent-Békkáláról Kis-Komáromba. Czompó Lajos Somogy-Mernyéről Vaszarra, Pálffy Ferencz So-mogy-Szent Balázsról Noszlopra, Kriszt Jenő Lesencze-Tomajró! Keszthelyre segédlelkészi minőségben áthelyeztettek. Hochreiter Kázmér ujmisés S/.-Békkálára,
— Novai járásorvossá dr. Varga ! Oomján Károly; ujmisés Somogy-Meiujéie,
Sámuel orvostudor neveztetett ki.
A s/ónok további szavai: „Ha száz élete volna minden gyermeknek, tudná e viszonozni azt, mely e két szóban rejlik : édes apa, édes anya!? Ma. midőn összejöttünk ezen édes otthonban, hogy szeretett édes apánkat 6ű-ik születése napján szinröl-szinrelássuk, a Mekkából visszatért zarándok megszentelt érzetével vagyok tolmácsa testvéreimnek, megláthatván most először ide utaztomban azon sopronmegyei éiles apánk bölcsöházát rejtő falut Szent-Mártont, melyhez már nevünk után is a le-jkegyeletesebb emlékeink fűződnek, azon hajlékot, honnan kiindulva, édes apánknak csak a küzdés teljes, becsületben megőszült, édes anyánkéval összetett, maig-lani ériünk való munkássága jutott osztályrészül. Egy tevékeny, egyszerű, hazafias élet, mint a legtisztább polgári erények magasan lobogó fáklyája vezércstllagként tündököljék előttünk testvérek! Azon kis történelem, mely édesapánk drága életét ma gában foglalja, nekünk elégutmutatónk, hogy nevét nagy áldozatok árán reánk árasztott neveléssel, s az ö lelke munkásságával vigyük előre s előre! Ezen serlegben mint a megesküdött bét vezér vére, ugy van ami Yérünk egygyé forrva, egyek édes apánk iránti benső szeretetben, egyek a hálában, egyek az összetartásban, egyek azon elhatározásban, hogy apánknak méltó gyermekei leszünk, egyek az Örömmel eltelt sziv ama visszhangjában, melyre űrit sök e billikoraot: A mindenható édes apánkat édes anyánkkal soká, igen soká éltes se." !! (Éljen! viszhangozza a szerk.) Az Örömkönnyek lepergése az őszinte üdvözlés után lássuk a gyermeki kegyelet jelét: a billikoraot. Az ezüstből készült serleg 25 cm magas homály aranyozás renais-sance minta szerű készítmény, mint 16-ik században divatozott. Fel van osztva három mezőre; az egyikben leírásunkban idézett sorok,a másikban: „Szentmártoni Darnay Kajetán GO-ik születésnapjára hálás gyermekei : Károly, Béla, Pista, Géza, Kálmán, Kajetán, Anna és Emma ; — a harmadik mezőben a Darnay család nemesi cimere van vésve 1888. jul. 14., alatta pedig a család nemessége eredetének évszáma 164ő. A serleg valódiremek-mü, legremekebb emlék azért, mert a gyermeki hála gondolta ki, a szülő iránt érző szeretet nyújtotta át és a bele öntött nektárba igaz gyöngyök, könnyek hullottak. Mondatott még felköszöntő az öromapa- és anyára, mint kik boldogságukat gyermekeikben lelik: történt megemlékezés Özv. Berger Jánosné úrnőről, ki , mint a menyasszony édes anyja a Darnay családnak erényben gazdag gyermekét adta, a vőlegényre, mint jó barátra, mint ki a kötött fríg)\' által nős emberek sorába lépett, mint kire Mariska arájában a\'Berger család gyémántja bizatík nekik tartós egészség és boldogság kívántatott nem csak helyből, hanem a távolból érkezett \\ és itt felolvasott sürgönyök igazolása 1 szerint a szélrózsa minden irányából. Fel köszöntettek a násznagyok: Eitner Sándor országgyűlési képviselő és egy zala-
Vörös János ujmisés Neme^Vidra. Farkas-
— Véglegesítés. Gönczi Ferencz Pál ujmi.-és Lesencze-Tomajra küldetnek, zrinyifalvi (Kursanecz) és Pataki Teréz j segédlelkészekűI.
csahrendeki áll. elemi isk. tanítok jelen ál- — A P^csl m, kir. posta- es távírda- ( lásnkban megerősíttettek. — Beláuyi Ti- igazgatóság a szolgaszemélyzet -gyeniu dar csáktornyai áll.Sanitóképezdei rendes; házatához tartozó ruhadarabok és pedig tanár jelen állásában végleg megerősít- j 65 drb po-ztó köpeny, 25 drb posztó beiét tett. V kecs, 70 drb téli-, 118 drb nyári zübbo .y,(
— Kallvoda János volt letenyei, 1 IS drb téli-, 118 drb nyári nadrág, 38 gyógyszerész Csáktornyán a második , drb posztó mellény, 5 drb darócz köpeny,! gyógyszertárt megnyitja. — Csáktornya-!^ drb munkás kabát szállítására pálya-város képviselőtestülete szavazattöbbség- jwitot hirdet E pályázat közelebbi, adatai gel óhajtja a második gyógyszertár meg- és feltételei a helybeli posta és távírda-nyitását. j hivatal főnökségénélbetekinthetök. Ajánl-\'
— Beiratás a budapesti állami kö- juk ezen szállítási vállalatot iparosaink j zépipariskolába. A jövő tanévre az állami figyelmébe. Oblath M főnök. j középipariskola építészeti szakosztályába j — Agyonlőtt a récseí erdész egy i 15, a gépészetibe 20, a vegyészetibe, 8, a ! fiatal embert, ki vargányát szedegetett; a fémvasipariba 6, a faipari szakosztályba 8 tanuló vétetik fel. Rendes tanulók gyanánt beiratkozhatnak: a) azok, kik az iparostanulók számára szervezett bárom évi tanfolyamot bevégezték s legalább is jó osztályzatú bizonyítványuk van. b) azok, akik a polgári iskola, gymnásium vagy reáliskola négy alsóosztályból jó osztályzatú bizonyítványt nyertek, c) iparos segédek és mindazok, kik az a) vagy b) pontban kívánt készültségüket felvételi vizsgálat utján bizonyítják. Általában megkívánt:!tik. hogy a belépni kívánó növendék az általa választott szakcsoportbeli iparágban már előre gyakorlatot szerzett s legalább is azon két havi nyári szünidő alatt, amely után a középipariskolába akar lépni a gyakorlatban foglalkozott legyen. A belépni kívánó tanulók megyei, városi vagy körorvos hivatalos bizonyítványával tartoznak igazolni, hogy ép és egészséges testalkatásuak. Bővebb felvilágositással készségesen szolgál az igazgatóság (VIII. Sándortér 4. szám.)
— Eljegyzés. Városunk szülőttje Toppler György bucsu-szent-lászlói körjegyző és öak. tüzoltó-egyleti főparancsnok eljegyezte magának Méhkertí Milkc-vich Géza zalaszáutói körjegyző és földbirtokosnak kedves leányát, Gizella kisasszonyt. Az esküvő augusztus elején lesz.
— Jótékonyság- A balaton-füredi fürdöintézetben levő szegények kórházára Rónay Jáczint püspök ur ö ninsága 100 frtot, ltudoyánszky Ferencz 10 ur frtot és Patrubány Tinka urnö 5 frtot kegyes kedtek adományozni.
— A „Papok Lapjáu-ban olvassuk Teljes tisztelettel tudatom, hogy július bó 14-től kezdve hosszabb ideig, tán október végéig, Nagy Kanizsán, Zalavánnegyében, fogok tartózkodni. Ez idő alatt a kéziratok s a lap szellemi részére, nemkülönben
fegyver használatát szóváltásból eredeti- j nek mondják .Az erdöör letartóztatva van.j
— Gombámérgezésl esetek fordultak elő-ujabban két családnál is Gyorsan érkezett segély követkéz\' ében minden! komolyabb eredménj tói megóvattak. |
Hazai fürdőkből hozzánk kül-t dött kimutatások szerint Balaton-Füreden július 1 l-ig a 6 dik számú jegyzék szerint 302. folyókámban 828. fürdővendég jelentkezett Várasd-Topliczán a 12-ik sz. névsor juhus 9-ig 422. f. számban 1503 vendéget jelent, eközt olvassuk Cseresnyés j Sándor kir. tőrvényszéki elnökünk nevét is nejéve). Juliu-t 22-én a fürdő táneztermében Anna-. bál tartatik, belépti díj 1 frt. — A d a r u-1 vári gyógyfürdőben július 10 ig 630 j fürdővendég jelent meg-
— Hordóiiferáns, vagy a nyitott kapu á:ka. A Csengery utczán levő Bettel-heim-féle házban Güozberger neYü borkereskedő bírja bérben a terjedelmes pín-czét, a tágas udvarban pedig egész sereg üres hordó van sorakoztatva, nem csoda tehát, ha valaki arra a gondolatra jött, hogy milyen olcsón lehetne itt hordóhoz jutni, pláne mikor ott a kapu soha betéve nincs. — A hordókedveiö atyafi folyó hó 18-ról 19-re átmenő éjjel 3 óra felé oda állt a ház elé kocsival, kihengergetett két jókora hordót és azt szépen fel is tette, de hát hármat szeretett volna vinni és kihengergetett még egyet. — Mikor ennek a felrakásával bajlódott, jött a Csen-ge.y-utczán befelé az éjjeli őrjárat, amiut a hordórakódó ezt meglátta, a harmadik hordó;, mely még nem volt egészen feltéve, a földre ejtette, felugrott a kocaiia és elnyargalt. — Amint a városba befelé a Csengery-utczából kiérve, a\'föutczáu végignyargalt, a főtéri őrszemnek is feltűnt ez a nyargaló hordós kocsi, üldözőbe vet
az intentiókra vonatkozó összes levelek,! ték, de hát gyalogszerrel a kétlovas ko-valamint az irodalmi müvek s a velők csit utolérni nem lehetetett. Mindamellett > kapcsolatos jelentések ugyanoda (Kinizsi- a csapásán elmentek egész a ktscserfői utczába) saját nevemre, — az előfizetési azőliőhegyig és ott találták Princsics Fe-pénzek, megrendelések, reclamátiók, vál- rencz kocsiját, lovait külöri helyezve és a tozások bejelentései pedig ujabb intéz- látszat kedvéért leszerszámozva. — A kedésig Budapestre a kiadóhivatalba (IV.! két ellopott hordót nem lehetett ugyan ker. Ferencz-Józsefrakpart 2. sz.) lesznek la présházban megtalálni, de Princsics
küldendők. Talabér János. Ehhez mi annyit füzünk, hogy a köliői szép lelkületű szerkesztőt örömmel üdvözöljük körünkben s kívánjuk, hogy itteni tartózkodása a legjobb üdülést nyújtson.
— Gyászhír. Mély részvéttel vettük a következő gyászjelentést: Özv. Sturm Györgyné született Szladovics Róza maga, gyermekei: Györgyike, Flóra, Lenke és
ellen az előnyomozati eljárás megindit-tatott. Sajátságos, hogy igen sok háznál a kapu egész éjjel tárva-nyitva áll és ha valami elvész, akkor dorgálják a rend-Őrséget, mintha bizony minden ház elé lehetne egy-egy posztot állítani ! Tessék a kapukat éjjelre bezárni !
— Akasztófa virág. A Kisfaludy-utczában több egymásutáníikövetkezo lopás
Dénes, mégis anyja özv. Sturm Josephioa történt anélkül, hogy csak távolról is lehe-és az összes rokonság nevében szomorodott tett volna sejteni, ki a tolvaj. Ez aztán szívvel jelenti Sturm György m. kir. főmér-. arra indította a rendőrséget, hogy ebben nök, a z. egerszegi m. kir. államépitészeti\' az utczában is egy Őrszemet állított fel és hivatal főnökének élte 44-ik évében, sziv- j éjnek idején is különös figyelmet forditot-azélbüdés folytán, f. é. július hó 14-én tak erre.az utczára és az ntezai kertaljra, történt gyászos elhunytát. A boldogult és \'ez megtette hatását, f. hó 18-án egy hült tetemei f. é. július hó 15-én délután csavargó ficzkó őgyelgett az említett ut-4Va órakor fognak a zala-egerszegi kál- czáhan, kiben a feláltitottőrszem Schwant-váriában örök nyugalomra tétetni. Az en- ner Karoly kiutasított ifjonezra ismert, gesztelő szent-mise áldozat f. é. juhus hó ugyanarra a Schwantner Károlyra, ki ez-.
előtt mintegy 3 hónappal a dohány fŐtőzsdébe éjjelen át bezáratta magát és reggel 34 frttal megrakódva odább állni akart, azonban nyakon csípték és a büntető bíróság 2 hónapi fogházra ítélte őt. Midőn onnét kiszabadult, kiutasították a városból, azonban észrevétlenül visszatért és kezdte magát kiművelni prefessionátis tolvajjá és meglehetős tökélyre vitte volna, ha most a rendőr útját nem állja es be nem kiséri. — A megindított nyomozás folytán már néhány ellopott ruhanemű napfényre került, a tolvajgyerekiiek működésében állítólag czimborája is volt Horváth Józ ef h.-szt.-miklósi siolgagyerek személyében. A dolognak tüzetes kinyomozása még folyamatban van. Schwantner Károly mind -össze is 14 éves. több javító intézetet és kény szerdologházat az országban !
— Bennze Gerencsér István rég üldözött fegyveres csavargót a csendőrség a napokban elfog-a és hűvösre tette.
— Az aliatstregletben D. kezét egy leopárd megsértette, erősebb felügyelet kívánatos !
— Kik Füredre akarnak utazni. Pécs-Kanizsa-Kaposvár Barcs-Zágráb stb. telöl kik Füredre akarnak utazni, meg van nehezítve az utazás, mióta a gőzhajózás be van szüntetve. Azért a közönség érdekében tudatjuk, mint lehet legkönnyebben a fentebbi vidékekről Füredre utazni s lehetőleg olcsóbban. Családostól Sz.-Fe-hérvár, Palotán át Veszprémbe utazni vasúton, innét pedig kocsin Füredre, nemcsak nagy idövesztés, de drága mulatság. . Tehát ezt kerülve, vagy Szántódon, vagy Siófokon szállunk le a vasútról. Kik erre határozzák magukat, tudassák távirat vagy levél utján a szántódi révben levő korcs marossal, ki kocsin felviteti az állomásról az alig negyedóra járásra levő révbe; innéta folytonosan közlekedő kompon átviteti magát podgyászával a tihanyi révbe, hol B.-Füredröl kocsi várja, ha azt az igazgatóságnál megrendelte. Szántódról Füredig az egész utazás 3—4 tagból álló családnak 5 frt, — 5 frt 50 krba; Fehérvár felé kerülve 15—20 frtba a második helyen utazva. Szántódról a vizi-uttal együtt 2\\2 óra alatt Füreden vau az utas. Ha pedig Siófokon szálPle a vasútról valaki, d. e. 11 órakor mindig ott várja a vitorlás nagy yacht, mely podgyászával két óra alatt átviszi Füredre. Veszélyre még gondolni sem lehet. Egy személy vitelbére Siófokról Füredre 1 frt. Kik délután érnek Siófokra, az nap nem mehetnek vizre, mert a hajó csak egyszer megy Füredről Siófokra, íme tájékoztatásul fentebbi sorok. Kik elolvassák, tetemes költségtől kímélik meg a családot.
— Csáktornyái járásbiróvá Simon Lajos perlaki aljárásbiró neveztetett ki. Üdvözöljük í
— Hegyei r. h. Zánkán veszett kutya megmart egy kis hut. — Molnár Pál keszthelyi ügyvéd lakásat. Vasvárra teite át. — A lapokban sokat emlegetett Orsich gróf Nagy-Kanizsán lukik. — Szent-Gróth közelében, a Zalából Benkó Vendel csavargó holttestét fogták ki. — Légráduál a Dráva és Mura kiáradt. — Felsö-Sze-menyén a ló egy legeltető kis tiut agyon tiport — Riposkán talált barbárkori ékszerek nem küldettek Gráczba. — Zala-Egerszegen magát borkereskedőnek kiadott csalót tartóztattak le.
— Hazai r. b Versecz és vidékén a jégvihar iszonyú pusztítást vitt véghez. — Az osztrák-magyar Kohó társulat feloszlott. — A német császár Gödöllőre jő az őszi nagy vadászatok alkalmára. — A kegyes tanilórend jul. 23-án nagykápiaiani üléseit megkezdi. — A bpesti lánczhidat most javítják először. — Ó Felsége több hazai tűzoltó egy letet péczbelileg segélyezett — Az aradi vértanuk szobrának leleplezése 1889- okt. 0 an lesz. — Palánkán 30 ezer drab 5 frtos hamis bankót foglaltak le 8 emberrel. — A körmendi ág. ev. újtemplom jul. 22-éu szenteltetik feL — Dr. Márky Jc?.sef múzeumi nyug. könyvtárőr meghalt. — Bácsfalu határában 40 római ezüstpénzt találtak. — Kaposvárott színkört építenek. — Kam-mermayer Károly fővárosi polgármester ezüst lakodalmát a napokban ülte meg.— ó.felsége szeptember közepén Horvátországban lesz. — A debreczeni kórházban egy 100 éves tébolyodott nőt ápolnak. — Sopronban állomásozó 9-ik sz. Nádasdy-huszárezred az Össszel megüli 200 éves fennállásának évfordulóját. — Győrött iparcsarnokot állítanak fel, helyén lenne nálunk is. — Dr. Balogh Kálmán .\'jeles tudósunk meghalt. — Ozorán a temetöör holttestekkel hizJalta disznóit, a szörny-hiena elfogatott — A vidombaki kerületben egy szász lapszerkesztő választatott képviselőnek.
— Külföldi r. h. Steyr mellett erős havazás volt július közepén. — Bolognában járt egyetemi magyar hallgatók Kossuth Lajosnál is tisztelegtek. — A szerb trónörökös Belgrádba hazautazott — A brazíliai trónörökös magyarnak vallja magát, mert viseli a „Koháry" nevet — Floquetfranczia miniszterelnök és Boulau-
HUSZONHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
JULIUS 21-éo.
ger tábornok közi kardpárbaj volt. utóbbi a nyakán jelentékenyen megsérült. — A német oá-zár a czárrat I\'eterüüíban találkozott — Az olasz király aranykoszo ru; küldet Irigyes tsa-izar Mrjára. — A debeersi báuyarobt>amisbaii 224 ember ball n.eg. — Jui. 9-én Schebran mellet1 egy megfagyott embert találtak. — Juhus 14 két a francziák fényesen megünnepelték.
A budapesti értéktőzsdéről.
- A .Magyar Mercur" iteti ludóiitása. —
Az általános politikai él pénzügyi helyzei -gészben t-s nagyjában folytonos ;i> kedvező, de a tfiEsde forgalom mégis napról napra csuk keuik. különösen az utóbbi napokbau olv gyéren volt már látogatva a tőzsdeterem, bog; csak itt-ott lehet egy itthon ms.ra.it b\'-rzeinet; látni. Azonban az üzle: még nincs teljesen magira hagyva, mert a nyaralókbau é* fürdőkben Szétszórt börzesj-ekulánv.k éber fijye-ícmmel kisérik a tőzade minden mozzanatát és ha kevesen vaun .k is\' itt jelen, annál ¦ArQb-ben dolgozik a távíró, mely a tőzsde és nyaral" üzérkedők k -*0Et az ösjzekötteté-t folyton ébren tartja •
A járadékok és befektetést értekek piacza, dac/.-íra a csekély forgalomnak, szilárd msradt. a járadékok futólag gyengültek ugyan, de mind-ann\\ iázor gyor. ;avulásr.i mtuat h ¦jlatidóná-g..t A többi befektetett ériékek, iuirr. elsúlb-«égek é\\ záloglevelek fo ytonosan szilárdak váltak c-s a jnlinsj szelvényből befolyt milliók jobbára e téren nyernek elhelyezett.
A bankrészvények á Uliban megtart itták a szilárd irányt, csak hl telry5z vények voltak nagyobb ingadozásoknak kitéve
A közlekedési vállalatok piacza ama magyar vasuii részvények, m-lyek ai lSTü-iki l>e:uuázási kölcsönnél érdekelje vadunk, egy idü»zerii:l«n béeai hajsz* következtében lányban, de a többiek a axép időjárái következtében szilái dtk.
Iparvállalati értékekben szilárd ngyau az irány, dr igen csekély a forgalom Maloiurésx-vénvek. vasr-uló- és tégiagvirréSivéuyek Jeniem tik-d te k
A sorsjegyek piacza igen gailárd A kh «... üjegjek. kulÖnóaen a Bazilika és a? ol.is/. nirós-kere*zt sorsjegyek ismét emelkedtek
Valuták és érczváilok némi ingadozásuk oláu szilárdak.
Értékpapír és íosjegybiriok..soknak kéjZ :¦¦ eg"\' szolgai felvilágosítással a rM;gya-Mercur- kiadóhivatala Bodap \'Meti. Ii • •
¦ Y?©gI0Se
A király a kereskedelmi múzeumban
A király iilökü^üükint való budapesn tartózkodásai alkalmával rendszerint megszokta látogatni ama közintézményeket imdyek ujabban létesültek,.hogy igy a főváros haladásáról, fejlődéséről magának személyes meggyőződést szerezzen s egye-¦ seket legmagasabb elismerése és kitüntető szavai által a továbbnuiködé-re. kitartásra, elöbaladásra buzdiison.
Igy a mostani delesátionális öléssz ik alatt ö f.d<ége me^átogatta a t^ak egy év előtt ineíiuyilt, de kereskedelmünkre és iparunkra már is oly uagy fontosságú Kereskedelmi Muzeumot s a felett beható szemlét tartva, nemcsak általánosságban fejezte ki annak c/élszerü és sikeres működése . felett legmagasabb elismerését, hanem egyes kiválóbb törekvő iparosoka: személyes megszólításával is kuüutetett.
Leghosszabban beszélt ö felsége lovag Kaik Zsigmond kir. tanácsossal, a 1\'eMi könyvnyomda részvénytársasát! érdemes vezérigazgatójával, a kihez közvetlen ezzel a kérdéssel fordult : Ün most Ünisselbett volt V Falk ur azt válaszolta hogy Bécsben is volt az iparkiáliitáscin. mely reá egy világkiállítás benyomását tette és jobban tetszett, mint a brüsseli. A király mosolygott és megjegyezte, hogy ö maga i- bámult, hogy olyan szépen ősz szehoztak a bécsi kiállítást s rá is icen .- kedvező benyomást gyakorolt Aztán megnézte a király a részvénytársaság kiállított nyomtatványait\' melyek kiváló izlés, formacsin és tisztásai; által tűrnek ki s külíiiiö.-eii felkeltették hlyeimet a társaság nyomdájában művészileg \'kiállított ^Jó-sziv1 bazár-uj-áu\' női arczképc-oport-jai. melyekről ö fei.-égemindjárt felismerte, hogy íototipog rafia urján ké-zültek és ugy a sokszorosító, mint a nyomdász ipar haladása felett lovag Falk ur előtt örömét és megelégedését fejezte ki.
A fehérnemű és divatáru czikkek csoportjában ö felsége egyenesen Brach féld Szi-frid nádor-utezai divatáru czég szekrényéhez lépett s a\' czég főnökét megszólításával is kitüntette. 0 felsége
f néhány perc/íg nagy érdeklői!éssel nézte I a kitűnő ízléssel készített gyönyörű fehér-\' neniüeket, valamint ecy ott fekvő\'teljes ferti kelengyét és azokról Brachfeld úrfiak ¦ töob-zör tetszésé: nyi:váuitá A király [kérdéseire lítachfeíd ur által szolgált fel-: világosit-tsok után telj a niegelé^ed.-sét j fijezte ki s azi mond t : nem hitte volna jlu)^y nálunk e sznknia inárannyira haladt | Habár a kiállítás cazdasága és sok-j félesége fényes tinujelé; adja a hazai ipar | fokozatos f-jlödésének, el kell ismernünk, fhúgj számos oly czikk hiányzik még on-| nan. melyekbe:t igen nagy nálunk a fo-gya?ztás. de mert ide haza nem készülnek, "külföldről ked azokat beszereznünk. Ilyenek például a most annyira időszerű uya ralói és fürdői szükségleti czikkek melyeket csak a múzeum keretén kíviii tatáiba tunk a Kertész Tódor czégnél, hol e saisou czikkek más sokféle háztartási, kertészet: szoludiszitési játék stb. tárgyakkai együtt valóban egy kiállítást iiiegkozelitö dús változatosságban találhatók. L \'hetetlen volna felsorolnunk mind-! ama legnagyobbtól lesapróbbig menő czikkeket. melyek Kerté-z Tódor czég Dorottya-utczaí üzletében és kirakataiban j a járókelők méltó figyelmét vonják m -! gukra. Csttpán a saisonc/.ikkek kiiz.nl em litünk néhányat, milyenek : kerti székek, indiai hintóágyak, kerti legyezők, útitáskák, vadász-felszerelések, gutmni áruk. kertészeti, méhészeti- és hal iszatí czikkek tornaeszközök, sport és vivó készletek fegyverek, kfllönléle testedző, szórakoztató és mulat a:ó játékszerek toilett czikkek, dohányzó eszközök, keleti és török dísztárgyak stb.. melyekre ilyenkor óriási a kereslet. Van ezek közt igaz számos igen szép és czélszerö tárgy, mely a hazai ipart vallja mesteréül, de fájdalom, sok olyan is, melyeket nilnnk nem. vagy csak igen kis mértékbeli állítanak elö. Ezek meghonosítást a jövő iparosainak lesz feladata s hogy ezt könyebben tehessék. Kertész Tódor ur kívánatra bérmentve megküldi sjt) ábrával ellátott nagy\'árjegyzékét tanulmányozás végett kézműveseinknek, valamint bárkinek, a ki előforduló szükséglet esetén megrendelésével
felkeresni akarja.
— A „Durva tuskó" veudéglóse.
í\'/lrti utazásom folytán a „Durva tuskó hoz czimzett vendéglőbe szálltam, hol a vendégiös szállodája czunéh\'z hűen megfelelt Azonnal észrevévén), hogy miféle bajitan szenved, minek következtében az általam lakott szobában podgyászom egy részét szándékosan ott hagytam Néhány hét múlva i-mé\' a „Durva tuskó"-ba szálltam, a vendéglős legnagyobb barátsággal sietett elém, neje pedig köszönetnyilvánításokkal halmozott el. Honnan e változás? A vendéglős jelentéktelen, de állandóan szabálytalan máj működésben szenvedett.; mi durva kedélyének előidézője volt Né-1 hány üveg Warner féle SafeCu\'ának •¦!-h\'\'.^ználása mán. melyeket azelőtt szobámban hagytam, bajától tökéletesen megsza-j badtilt. (t/.veíiy Hauer S. Maudrislidibau j szinte megszabadult m.íjhsjátói. a ki icyj ir: nEzennel tudomására lioztm. hogy közel II év óta máj-, és gyomorbajban szenvedtem^ melyhez görcsök. g)\'engeség és belső daganatok is járultak. Több orvos, által rendeli gyógyszert eredménytelenül liasziiál-a-n. Ajánlat folytána-"VVarn**r féle Safe-Curá-ból 7 üvejgel. eln-z r> ü\\ez pif ulát elhasználva, tökéletesen mecüvó-gyultam. Kzet köszönete/ér: Önnek.
E kitűnő gyógyszer kapható Xagy-Kaidz-án IVríg\'T líéla és liehis Lajo> urak gyógytárában. Ara 2 frt 8o kr. fó szétkiildési raktár .Kin Imni A p o tli e k e" (M. Fan\'a) in I\'r.ig.
— Biztos gyogyhatás. Mindazok kik rossz emésztés viigy székrekedés kö vetkeztébeti, felfúvódásban, szorulásban, főfájásban., étvágyhiányban vagy egyéb bajokban szenvednek, a valódi .Moll-féle seidlitz jiorok" hxsznála által biztos gyógyulást érnek el. Egy doboz ára 1 forint. Szétküldés naponta utánvétellel Moll A. eyóiryszf-réüz és cs. kir. udv. szállítótól Bécs I. Tuithlauben 9. A vidéki gyógyszertárakban határozottan Moll A. készit-
•iménje, az ö gyári jelvényével és aláírásával kérendő. 1
— Bécs* közeli gyógyhelye, nSal-zerbad-KleinzelV Haiufeld mellett Alsó-Au-ztriában (Kis Carlsbad.) mely a Hain-feldi vasútállomástól (St Pölten-Leobers-dorfi vonali egy órányi távolságban van és gyönyörű fenyvesek közi fekszik, oly
ásványvizforrásokkal bír, melyeknek ha-\\] tása olyan, mint a karlsbadi, maríenbadi, frauzensbadi, kissiogeni, mérgenthetini, homburgi stb. L\'szÓ , melegvíz- és kad fürdőkkel van állatva és olcsósága miati is mindenkinek ajánlható. — Bővebb felvilágosítással és prospektusokkal szive- j sen szolgál a fürdökezelőség: Wáhrin.\', Bécs mellett Zininiermamisgasse 10
— „Sósborszesi." Ezaczime annak \' a kis füzetnek, melyet Brázay Kálmán ismeri nevű lŐváro i kereskedő, kinek a ! kitűnő gyógyhatású ósborszesz elterjedé sét hazánkban köszönhetjük, adott ki. E hasznos füzetkébeu Brázay mindenekelőtt rigyelineztet a különféle hamisításokra és utánzatokra,azután közli Kosuth Lajos nagy hazánktiáuak hozzá intézett levelét, melyben a sósborszesz kitűnő hatását emeli ki. végre áttér a sósborszesz használati uta-sitására a legkülönfélébb bajoknál, u. m. gyoiuorbajnál, fog- és fejfájásnál, hajhul-1 lásnál. szemgyengeségnél, szaggatásnál, náthánál, pürsenéseknél. lábizzadásnál.1 májfoltoknál, szejdöknél stb. A használati utasítás pontosan körvonalozza. hogy az. egyes felsorolt bajoknál miként kell eredményesen használni Brázay sósborszeszét. Mellékletként a fűzeikéhez számos elismerő levél van csatolva és fel vannak sorolva mindazon bizományosok nevei, kiknél a vidéken e sósborszesz kapható. K füzet-ke^melyetBrázay ur bárkinek ingyen és bérmentve (szívesen megküld, a vidéken a. nagyobb füsz>rkereskedésekben és gyógyszerészeknél is kapható. Ajánljak beszerzéséi mindenkinek.
lomban I—V. távolsági dijfokokra kiszámítva. Ara 30 kr.
^ — Thewrewk Árpidtól a dohányzás veszélyeiről irt közleményének III :k füzete jelent meg „A dohányzás ártalmas" czimen. Szerző 39 tételben bő olvasottságról s tárgya iránti meleg érdeklődésről tanúskodó tanulmányt bocsátott közre. Ára,.30 kr.
:— „Margit Gavotte" jelent meg zongorára a „Harmónia" kiadásában-Barna Izsó nagy tetszésben részesült ,Kis hadnagy1- c-imü operettjéből. A Gavotte Vaduay Margit kisasszonynak van ajánlva s kapható a HariuonÍac\' zenemükereske-désben Budapesten, váczi-uteza 3. sz.) 33% százalék leengedéssel ára 1 frt.
— Az „Olvasó-Kör" szépirodalmi regény folyóiratnak rendkívüli folyamában igeu érdekes történeti regény vette kezdetét. „A r e ni e t e-K i r á 1 y" (II Lajos bajor Király) czimen, magyarította Tölgyesy Mihály. Ára egy 5 íves füzetnek csak 25 kr. Előtizetök külön kedvezményben részesülnek.
— A- legjobb barát egy jó tanácsadó s ilyent csekély évi (J frtért minden háziasszony szegezhet magának, ha megrendeli a „Magyar Háziasszony\'1 czimü háztartási, gazdasági és szépirodalmi hetilapot, mely a konyhában és a munkateremben, a kertben és a; gazdaságban, a gyermek- és a betegszobában egyaránt hü, gondos és megbízható tanácsadó. .Munka utáir czimü szépirodalmi mellékletében a szórakozásról sem feledkezik meg s a lap olvasóinak évről-évre növekedő száma legjobban bizonvitja, mily derekasan felel meg a .Magyar Iíáziasz-szony" az eléje tűzött feladatnak. A „Magvar Haziasszouj" előfizetési ára egész évre ti frt, félévre 3 frt negyedévre l frt 50 krs a kiadó hivatal (Budapesten, nagy korona-uteza 20. sz.) melyhez az előfizetések iegczélszerübben postautalványon intézendök, kívánatra bárkinek ingyen és bérmentve szolgál mutatvány-számokkal.
— Bródy Sándor „Emberek" czimü kötete megjelent a Singer és Wolfner-féle Egyetemes . Iíegénytárban. E kötet elbeszéléseket tartalmaz. De nem a bizonyos rövidre fonott szerelmi történetek e novellák, hanem egy-egy kicsiny regény mindegyikéjük. Bródy Sándor regényíró s e dolgozatok az ö ki nem dolgozott regényei. Az jellemzi ezeket is, a mi az iró nagyobb munkáját: élethűség, eredetiség, merészség. Az uj Magyarország alakjait leljük fel e kis könyvben, mely igazi, eleven „Emberek"^kel ismertet meg bennünk. Hiszszük, hogy az olvasó érdeklődni | fog ez emberek iránt, a kik közül az olvasó nem egyben ismerősre talál. Bródy talán egyetlen képviselője most nálunk ama uj elbeszélő iskolának, mely nem rémül meg az élet ama jelenségeitől, a melyekre eddig fátyolt igyekeztek vetni irodalomban es művészetben. — A kötet ára díszes piros vászonkötésben 00 kr.
— Megjelentés minden postahivatalnál és könyvkereskedésben kapható : díjtáblázat a kocsipostai francoküldemé-j nyékről a belföldi és németországi forga^
A i. iriSxoiiség t».- Ügy elmébe.
Helybeli közös kórházunk kis kápolnájában több alkalommai misézvén^ sajnosán kellett éreznünk egy harmóniáin hiányát, mint az isteni tiszteiét fényének egyik nélkülözhetetlen hangszerét. Akik Jsruerik apáczáiuk Öufeiáldozó szeretetét, melyet szegéuy betegeink ápolása körül Kifejtenek, s ismerik életkörülményeiket, azok bizonyára tudni fogják, hogy ezeknek élete, boldogsága, a lelki életben áll. Azt a csudálatos lelki erőt, melyre emberfölötti hivatásuk betöltésében utalva vaunak, egyedül e szent mise kegyelmeiből meritÍK. Rossz néven veheti-e tehát valaki, ha arravag»ok bátor felkérni n. t. városi közön-éget_ a menynyire tóié\' telik, igyesezzék kedves apáczáiuk számára lelkiörömükuek ezeu egyik segédeszközét filléreivel beszerezni. Ha az emberek uem, — a bőkezű Isten megfogja érte jutalmazni a nagylelkű adakozókat. A szíves \'adományok hírlap utján (eszűek nyugtázva. Minden adományt szívesen fogad e Közlöny tek. szerkesztősége és Sölétormos György nldozár.
N.-Kainzsa, ".1883. jul. 20.
r
Ki nyert?
Hujtátf július 14 éu:
Budapest: 62 10 42 S2 17.
Lincz: OH 31 15 17 21.
Trieszt : 57 (14 52 42 43.
Húzás 18-án.
Prága: S3 52 1 S9 58.
¦ Lincz : 77 63 35 23 75.
Szeben : 4!) 84 20 S9 33.
Nyllttér*.)
II. 14. M-ben Vegye tudomásul, ha a nekünk járó összeget, mely mai napig költségek • kel együtt 12 frtot tesz ki, barom nap latt be nem kübli, kénytelenek leszünk nevét e lapok hasábjain nyíltan közzétenni.
STKÉM és KLEIN.
0 A rddéini savanyúvíz a vilngoo az 0 Q egyetlen ásványvíz, amely jelentékeny Q
Omeuyiségü litbiumOl tarialuaz s ijiy kösz. a
vény, ve-c húgyhólyag, bajoknál mint még v
Q egyedüli gyógy-zer alkalmazható. Jelen- Q
tékeny siónsav és nátrium tartalma miatt a
. különös rn ajáilnató gyomorl.ajokuál, az V
Q aranyérnál, burutokuíl, Djtilkáaodáanál s Q
Osáj)kó;nál. — A radaiui va.fürdók igen A
ajánlhatok a vérszcgéuységné!. uői-be V Q tegségeknél stb
1 5L\' RADE1N gg; §
ODr, Garrod, Biawanger kísérletei kimu- A taták, hogy a szénsavas litliium a hugy-
Q savas válmáuyokra x legnagyobb nliío Q
0képességgel bír, a mi mellett a radaini A vizzel teti biaérletek is bizonyítanak.
Q Felvilágosiiások ingyen és bér- Q
0mentve tdatnak a radaini savanyúvíz A
igazgr.tósáea áiia! Stejerorazáz. Jí
0 Raktár Nagv KanU-án MARTON és V
A HUBER uraknál 33C4 Q
q Kapbat-\'i minden süvanyuviz kereskbeo. q
o ooooooooooooo
— No fiam, adok neked 5 ezer frtol. szeretném ha egy 15 ezer forintos házat vennél, mennyit kellene még szerezned ?
— Nem sokat édes apám, csak egy gazdag feleséget ; Válaszolt a modern számító.
— Tükör elé tartja a dada picziké-jét Látszott egy kis majmot?
— Játok, játok, de t e 11 ö t, edd uadot isz.
— Mi a párbaj V Kérdik a tanítótól.
— Ha az ember falusi tanító, az e g y-b a j. de ha feleséges, az pár-baj!
Szerk. üzenet.
— Dr F. L Kr.iZÖuet a leveleké.l! Sajnos, nttni látogathatlak meg a kies helyen. Vidám kedvtelést es Üdülést.
— R. M. P-* Koszónettel vettük Mult mámunkbtil elkésett.
— R Gr. P. Ken használható,
— I). R—K. Hely*\'*, ürveedünk.
— B B. Az eszme még niucs megérve, sdamlú alkalommal megbeszéljük
— Bger. Ürömmel vettük, itólvati* uiáu magánlevelet írunk.
— U. 11 Gy Saji áljuk, hegy a szép ün nepélyea u-m Tehetünk részt, ükát megírtuk l\'dvözlet!
— Bées. Amint a példányok sajtó alól kikerüluek, azonnal knldjük. Külojiben magán levelünk is megy.
— M I). Jövő számunk hozza
— B. A Bizonyos nevet lapunk nem em üthet. Kzétt bocsánatodat kérem
— P. A. Leveledre e uéten válaszolunk. — h. L. Bíróság elé valós uemhiriapba
Mindennek bizonyos határa van.
Felelős szerkesztő és kiadó: BÍTORFI LAJOS.
A szerkesztővel értekezhetni naponta déli 1 — 3 óra köz: lakásán Arany János ntcza 4 se-
Laptulajdonos : WAJDITS JÓZSEF.
IsgStztíbb tjnéajw
legjobb asztali- és üdítő ital,
citünő hatásúnak bizonyult köhögésnél, gégebajiQknál, gyomor- ós hólyaghu-^ c rútnál. <f
ÜatíOni Henrik, MM it Budapest
*)E_. rovat alatt kői felelóséget a
ST. FÍSBXOLENDT-f«?I<? HÉCS.
mely fáradság nélkül azonnal Sülétcfekte fényi ad, a bőrt semmi módon meg nem támadja a azt tartóssá teszi
Kapható iNztr.-ík-Magy.-irorsz\'ti; vatameiíy-nyi kereikedésében
A BOk értéktelen utánzat miatt a tisztelt közönség kéretik .-sakis FERKOLENDT-fele gyártmányok »t kérni és azokat esak akkor elfogadni, ha a f«utlevü védjegy gyei fa nevemmel bT KEÜNOLEXDT-tel el van látva. lij\'j? 1 - ¦¦•
oooooooooooooo
Van szerencsém a n. é. közönségnek 1». tudomására hozni, miszerint saját gépműhelyemben mindennemű
varrógép javítások
a legjobban és jutányos áron eszközöltetnek.
339! 1—3. Tiszteletül
THE SINGER MASt\'F\\C rt\'ltIXG Go.
NEIDLINGKIí U.
vezérQgyuSkfége N -Kanizsán Deik-Ferenez-
OOCOOOÓOOOOOOO
Gyomorégés
sz emésztés, lassú anyagcsere, vértoluláx jejfájás\'szédülés megszűnnek .i Lippmann-félt-Kari sbadi pes.sgŐpOr használata folytán. — Kapható G\'J kr. és 2 frt. dobozokban".
O000000000O00O00O00O00000OO0O03OO00ÖOO00OOCX)OOO0O00OOOOO0OOO0QO0O0OO00OO
S ^- TTR-T LEB J ¦ I-esinkibb Ii thion g ^mv LITHIOST TARTALMÚ
w jtartalimi suiny. Leg- S
O l^nK - m"-yt B "jobb asztali és üili- »=
?1 ma, gvomor-es hugyhu- KJ
U HM Ivagbántalmaktiál. Q
llFöraklár Xagy-kanizsán: Fesselhol\'er Jó-^ mí Schwarcz es Tauber uraknál. |
O0O000000000O00O0000O0OO0000000000O0O0Q0O0000OOOOO3OOO0OO000O00O0OOOO0OO
avanyuvizbJ
HUSZONHETEDIK ÉVFOLYAM
MOLL SEIDLITZ POR
Tavaszi \' gyógyítás
Nyári gyógyítás
Oszi gyógyítás
Csat attor valódi íi"1™
látható.
Gyors gyógj Itatás makaos pyomor- c* aitestbajok, gyomork-rTca, ny«lk. gyomon-gén székreked\'-n.-kncl májba-jok vt-rtoluláa aranyér é* a lefrkul<>ui"élébb nSi betegné-gfktiól. Egy ereduti dobot használati utasitásaal 1 frt. it aktárak a* crsrái" nrnden nevezetesebb gyógvizertáraibaii MOLL A gyógyszerész cs kir udvari szállító. | Becs Stadt Tuchlauben 9
t mellett. 2 Jiiboznál kevesebb a köldettk Elismerés MOLL A. úrhoz Becsben, ülő foglalkozásomnál fogva az üu Mull féle Seidlitz porai igt-ti jó hatást gyakorolnak; ismerem mindenkorra a ssirélyen .litenfizess* meg\'-et ezek a gyomrot jóvá í< főt kiiunyüvé teszik.
Tiaxtelettel Steinko P. í. l.-lké«« IlmnfUchlagr
Szétküldés
nuotila
Téli
gyógyítás
Legjobb bedörzsölő szer
küsz véu Vt CSliZ és minden meghűlést be tegségek ellen.
Csak aklior valódi tis, mio le» ilvpg MOl.I
MOLL-FELE FRANCIA BORSZESZ ÉS SÓ
Bedst»i béuu!á-iiál; bt) soknál Br-lsűl.
hir:-!.-
mindennel sebnél, da, ullét, hányás, kólika
Egy üveg ára használati utasítással 80 kr o e
Baktárak a_z orsiág minden nevezetes gyógyszertár és anyag kereskedés Jib ?n. MOLL A. gyógyszerész cs. kir. udvari szállító Bécs. Stadt, Tuchlauben 9 Szétküldés napouta utánvétellel Két üvegnél kevesebb nem kuldrtik. Elismerés Mlíl.l. A. yógyszrrész urho* Húe*. Kitünó Moll-Iéie íranczia borszesz és sój.t vidékeméi nagyszerűen működik j djt\'ii nekem Slí «v«\'ggf], ívivfl az embennég srgitségére k-izletet óhajtok tsrtaui í ami iá! Vlély tisztelettel
¦>092 Hornof^ lelkész Mtcholupban.
Kaki árak N a cy-Kanizsán ívoseufeld Adolf és Kesselhofer Jól* ff. uraknál
Laehiie-intézet Sopronban,
4 eleiéi-, 6 reál- és 6 gimnásiális osztály.
A testi erük fejlesztése éi egyéni neveié* mell .tt aí intézet előkészít a cs kir. ka\' tona-intézei kre, tengerészeti-, kereskedelmi akadémiára és az egy-vi-önkéntességi viszgára tanév sztptetnWr "i-én veszt kezdetét. Uj növendékek a két ixunidS hónapon is ta-:elt. Bóvobb felvilágosításra mindenkor kész az ISTÉÜBT IGAZGATÓSÁGA.
A z>:
liluák-fr.v
KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^
12828 i. Í888
X X X X X X X X X X X
Zala vármegye alispánjáról.
Hirdetmény,
A vízjogi törvény (.1885. évi XXIII. t.-cz. 191. ij-a értelmében felhivom a megye területén létező azon vizimüvek és v i z li a s z n á 1 a t i jogosítványok tulajdonosait, kik a jogosítványukra vonatkozó engedélyt, s illetvén 20 évi háborithatlan gyakorlat, igazolását az 188(5. évi 1343\'./ni sz. a. kibocsátott hirdetmény folytán 1887. évi január hó 1-éig nálam be nem jelentették, hogy 6 hónap alatt, vaeyis 1889 év február 1-éig, (bezárólag) - a vizjogi törvény Kii. és a vizjogi törvény végrehajtása tárgyában kiadott 45089/85. sz. rendelet 3—5. §§. értelmébnn az engedélyért folyamodjanak, különben jogosítványuk elenyészetnek tekintetik s vizimüveik felett a hatóság intézkedik.
Megjegyeztetik, hogy az engedély elnyerése czéljábó! benyújtandó beadványok és egyéb iratok a vizjogi törvény 191. §-ának második bekezdése értelmében bélyeg- éa illetékmentesek.
A folyamodást\' kötelezettség minden hatósági engedélyre szoruló vizi munkálat tulajdonosára kiterjed, tehát öntözési, lccsapolási ármentesitési ipari vállalatokra, továbbá nyilvános és magán vízvezetékekre, kompok és révekre, nyilvános es magán csatornákra, védgátakra és zsilipekre egyaránt, érvényes.
X X X X
X
x
x x x x x x x x x x x x
X X
Kelt Zala-Egerszegen, 1888. július 7-én. ő
$ Csertáii Károly s. k., L
X iáte 2^3 alispán. X
vbcxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*
yiségeit,
vános mulató kerttel együtt korcsma czélra 1888. évi november hó 1-töi számítandó három egymás után következő évre.
írásbeli zárt ajánlatok tolyó évi augusztus hó 3l-éig alulirt egylet elnökségéhez nyújtandó he; közelebbi feltételek az egylet titkáránál és a .vendéglősök lapja" kiadó hivatalban Budapesten megtekinthetők.
Kelt Nagy Kanizsán, 1888 jul. hó. A nagy-kanizsai polgár-egylet Választmánya 3392 1 -*
++++++++++++++
193 tkv. 188S.
Árverési hirdetmény.
A~n.-kanizsai ktr. trvszék mint telek -könyvi hat. részéről közhírré tétetik, hogy a nagy-kanizsai kir. torvszék 5008/p. 87. sz. a. kelt végzés alapján vagyon elkülönítés czeljából a balaton magyaródi 141. tkbeu 1. 45. brsz. a. Zsibrik József, Anna.-Ferencz, Katalin, Teréz kiskorúak és Pe-reczki Victor tulajdonául felvett belsőség az azon épült 43 népsorszámu házzal 45S frt becsértékben GyőrfFy János ügyvéd felp. képviselő feözbenjöttével Balaton-Magyarod község házánál, megtartandó nyilvános árverésen 1888. évi augusztus hó 8. napján délelőtti li) órakor eladatni fog. még pedig oly megjegyzéssel, hogy a befő yandó vételárból a jelzálogos követelések ki fognak fizettetni, s mivel Zsibrik József haszonélvezeti szolgalmi jogát meg előzőleg jelzálogos követelé-s van bekeb-lezve, az árverés csak az esetben fog ezen szolgalmi jog terhével megtartatni, haa jelzálogos követelés fedezésére szükséges .1300 frt beígérteinek, ellenkezőleg az árverés hatálytalanná válik s az ingatlan a szolgalmi jogra való tekintetnélkül a fentebbi haiárnapon újból elfog árverezhetni.
Kikiáltásiára fennebb kitett becsár.
Árverezni kivánók tartoznak a becs-ár 10°/0 át készpénzben vagy óvadékképes papirban a kiküldött kezéhez letenni.
Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, még pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 1 hónap alatt, a másodikat ugyanat ól 2 hónap alatt, — a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, — minden egyes részlet után az árverés napjától számítandó f>% kamatokkal együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Kelt N.-Kanizsán, a kir. tszék, mint telekkönyvi halóságnál 1S88. évi máj. hó 10. napján. Gr. HUGONNAY 3393 1 — 1. kirendelt kir. tszéki biró.
\'m "a
í
*.
¦«,
V
eu. Ezenfelül niiud-^
KÁTRÁNY-SZAPPAN
orvoa: tekinéíyek altul aj*ni.a Ausztria-Magyarországban, Franczia oszág, Németország, Hollandban, Schveiczban, Bominban s«bí. már tii év óta fényes sikerrel litsználutik 3270 9—20
mindennemű börltü.tegeK::
miut Szinte az arezbór mindenféle tisztátalanságai L , v.
ellen különösen a rüh, az idült éa pikkely sömör ellen, §^yK\'rf a koaz, a 6Öm5r repedvéoy, a f"j éa szukái ellen, a szeplő W májfolt, úgynevezett reeesorr, a fagyda^, a Ubizzadás a gyermekek valamennyi küleó (d;betHgsegei kinek mint a bőrt tisztító mosdónzer ajánitatik.
Ira darabon*lut hasoulatl utasítással együtt 35 kr.
A Herger-féle kátrány szappan 40%-a töméuy fakátráuyt tartalmaz folnttébb g>iadosan vhq kéazitve e léuyeg-een kfilíiaböló és minden egyéb, a kereskedésekben előforduló kálráoy-azappauoktól, mert e7«n asappan 35% gliczeria anyagot tartalmaz, fiÎDom illaiazerez —
CsaíLs©fe. íükarilése végett
a gyógyszertárakban vilájjosan Berger-féle kátrány .szappan
kérendő s ügyelni kell a zöld csomaoglásra. számos okmánnyal kitűntettetett a bécsi nemzetközi kiállításon 1883 ban.
Egyedül helyette a bei- é kl\'djdll rézére •
A. H.ELL gyógy. Troppau
j\\«(/í/-KanizHi\'in Prager Béla gyógyszerésznél.
\\
\\
¦J. Olcsó kávéárak. 5
STÜCKRATH és TÁRSA hamburgi áru szétküldése a legjobb kávéfajokat kübli ¦ a legolcsóbb árakon. Szállítás bérmentesen utánvét mellett.
f.-t 5"30 ;\'\'> Peccosonchong, ig enyhe 1 kii
Afr. Gytirgy-Mocca, eróa 5 ki Santos, zblá enyhe B
Cnba, - \'. ". erős *
Ceylon, ig. fin delic - „ Aranyjáva, sárga kttfinű n Gyöngykávé, zöld, arom , ltortorieo n. zöld ,
Arab. Mocca, küt. tQzes „ Java Preaa^er ig. nemes , Arab. Mocca valódi legfin. kivé 5 kilo kávé vegyüiékhez
Java-Snrogatnm 4 kilo frt 2 20
Mocca-turrogatnm 4 » 2 50
Stockratk kávé ingredieaz 4 deka 5
kilo káréhoz ingyen adatik frt 2 30
Tbea legújabb iratai Congo, erős 1 kilo
Souchong, egyhe. arom „
530 1 j Peccosonchong, ír enyhe 5-60 í ^ Peccovirág igen finom enyhe rí 20 : : Caravanatbea erős finom „ 8 605 ) KaisCrmelange ero* kit ^
6-60 ! í la orosz Szardina 5 kiirts bordó , 7-—íí. la. mar. beriog n „ „
7.20 la mar. hering Picktes , „ . 6 90 >ji Hummer, ig. finom S szelencte 920I Lazacz. kitűnő n B „
9-20I í ApetiUifg pikáns IS „ \'\' Sardines ál\'huile, ig. jó Sardinee ál\'huile, kit la. Brabantj szardalin 2 k. horgó 1888. ie. fin. caviar 1 kilo caviar 2 kilo
, J Bis. igen jó i frt 2-50;li8ogo Eel^tindiai - 3 60 ifi Zátonyhalak kilo
frt 4 70
„ 5 80
„ S 30
- I "°
. 2 10
, 255
r 4 15
» *¦¦*<>
. 4 SO
. 7-— 2 ít\'> frt t-85
TTl \\ffltípa VturÍTlO- 5 kUía hordóban 80 drb frt 2 30 25 d:b frt 2 50 UJ .Ti a L] CS neriUg 20-23drbfrtSlo2\'.ikil.hord.l-12dIbl9r.
SlÖrllílS fastöWe, igen finom di-lic kilója frt 2.50
Nagy árjegyzékek ingyen és díjmentesen.
Stückrath ésC. hamburgiáru-szétküldése Hamburg.
Wajdíts József könyvnyomdájából Nagy-Kanizsán.
NAGY-KANIZSA. 1888. juliús; 28-áii.
30-1K. sznm
Huszonhetedik évfolyam,
Előfizetési dr rg. rvrt . .... 5 írt\' —
fel étr* . . \'2 fr 50
u egyed érre 1 :r: \'2b
Egyei mi !Q kr
H I KI) K TE S.K K it baaábo* petiuorbsö íraásaatzor miöil-ii lováKht mirer: 5 le NYlLTTÉREEN I vrm:ké»t IV\'knirt v-t tüe Uini\'ítxri illeték iti.udeu e*jri ir.ui.»er: 30 kr.
¦ II
ZALAI KÖZLÖNY.
A v/.el
iellH;
pedii; a kiad ólmai a Ihot bérme íiii-\'-renilSk : X \'t g u-K a uizs d n takarékpénztári rpilli*:
Kéziratok vissza nem küldetnek
\'A nagy-kanizsai „Kereskedelmi lparbank", a nnagy-kanizsai önkéntes tűzoltó egylet, a ^nagy-kánizsai kisdemievelö egyesület\'-,nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet", a „nagy-kanizsai tiszti-önsegélyző szövetkezet", a „soproni kereskedelmi s iparkamara" nagy-kanizsai külválasztmánydnak hivatalos lapj
HETENK1NT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Felhívás.
Nagy-Kanizsa város tisztelt polgáraihoz !
A nagy-kanizsai Önkéntes tűzoltó egylet .szerződést kötött az „Éílsö Magyar Általános Biztosító Társaság- nagy -kani/sai fóügynökségével azou czélból, hogy a város és közel vidéke polgársága által kötendő biztosítási üzletek után a neinesczélu egylet battiatós támogatásban részesüljön.
Kl vállalta ugyanis az egylet a nagy tekintélynek és bizalomnak ör-veudó biztosító társaság ügynökségi képviseletét, miután ezeu elsőrangú hazai biztosító társaság, mely éven-kint ezreket áldoz nemzeti közczé-Jokra, s mely különösen a tűzoltói intézményt ugy az ország fővárosában, mint a vidék legkisebb helyein is készséggel támogatja, — a nagykanizsai önkéntes tűzoltó egyletnek is nemcsak, évi- segélyt nyújt, — de ezenkívül a/.ou biztosítási Üzle tok után, melyeket az egylet által vezetett biztosítási ügynökség köt az egyletet tekintélyes jutalékban is részesiti.
Tekintettel ezen körülményre, bizalommal fordul a város nagyrabecsült polgáraihoz azon kérelemmel, bugy lakóhazaikat, gazdasági épüle leiket, butoraifcat s mindenuemú készleteiket a tűzoltó egy k-t által vezetett ügynökségnél biztosítsák tűzkár ellen. Igy közvetve jelentékeny anyag* segélyt fog nyújtani a polgárság a lüzoltó egyletnek, mely ezen jövedelemmel szertarát gyarapítva a veszedelmek idején hathatósabban védelmezheti a polgárság vagyonát.
Mindén polgártárs, ki a tűzoltó egylet utján biztosit, gyarapítja a tűzoltó egyletet, a nélkül, hogy közvetlen áldozatot hozna. S a polgárság, melynek szerteszórt, többféle társulatnál eszüözölt biztosításai után
eddig sem magának a polgárnak, ;em a városi tűzoltóságnak ily közvetített haszuanem volt, hatalmas segélyt ajujt-bat ezen az uton a tűzoltó egyletnek, ha biztosításaival ügynökségét bízza meg.
Az , El>ö Magyar Altalános Biztosító Társaság"\' szolidságára, ígazságérzetére és méltányos szeli e>. mére elég egyszerűen hivatkozni, — felemlítve még azt, hogy a tűzoltó egylet ügynökségénél a legelőnyösebb díjtételek mellett eszközöltetnek a biztositások.
Az ügynökségi iroda az egyleti laktanyában van," hol a biztosítási bevallások Scherz Emil szivattyús tiszt, mint megbízott által mindenkor fel vétetnek.
,A nagy-kanizsai Önkéntes tűzoltó egylet nevében ;*—-¦*-"¦ LENGYEL LAJOS
a nagy-kanja* ai Kuk. tütoli i egylet elui.ke.
Minden jótékony -keblű emberbaráthoz !
Amaz iszonyú szerencsétlenségnek hire, mely legközelebb Versecz városát, illetőleg annak lakosságát emberemlékezet óta nem dühöngött vihar következtében érte, a napi sajtó utján eddig a legtávolabb vidékekre is elhatott, számos nemes-keblű emberbarátot megindítván, ho -y a szűkölködők telsegélyzésére siessen. A nyomor nagysága azonban tágabb körű s hatásosabb segélyt igényel. Enuek tudata ösztönzi a tisztelettel alulirt bizottságot, hogy esdóleg fordaljon minden jótékony keblű emberbaráthoz s azok jó szivét a szerencsétlenek iránti résztvevő könyörületességre felhívja. Az Ínség legégetőbb bajainak enyhítéséről, az elpusztult lakóházak helyreállításáról nemes lelkű adakozók eddigelé gondoskodtak ugyan: de a legnagyobb aggó dalommal gondoluuk a jövő aratásig elnyúló hosszú évre; s aggodalommal tekintünk a bekövetkező tél saoya-
ruságai elé, rettegve kérdvén, ki könyörülend azon szegény embertársai ukou. kik kevéssel ezelőtt az anyaföld áldásaiban reménykedve, minden nagyobb gondtól menteknek vélték magukat s ifiket néhány rövid, de borzasztó perez aratásuk biztató kilátási^, tói és összes reményüktől megfosztöi*, életlöltételeiket semmivé tevén, s nekik, mint röghöz kötött földművelőkuek más választást nem hagyván, miut vagy a vándorbotot megragadni, vagy polgártársaik kö-nyörülctcsségéliez fordulni.
Könyörületes emberbarátok! ne hagyjátok a szereuc-ét leneset, kik Ínségükben bizalommal nyújtják félé tek kezeiket és segélyetekért esedez- i nek, reményükben megszégyenülni ; mutassátok meg, hogy hazánk a vendégszeretet messzedicsért hazája, egyszersmind a nagylelkűség hazája is ; segítsetek bennünket, hogy a kétségbeesettek kezeiből kiragadhassuk a (Vándorbotot, hogy atyáink szerzetté eme drága földünk, c vi&ék, melyre elhagyatottságában egy dicsöségreljes királynénk, s annak nagynevű fia messze külföldről telepitett polgáro kat, ujolag meg ne néptelenittesséK; — nyújtsatok segélyt azon tudatban, hogy a szerencsétlenek Önhibájukon kivül\\sodortattak a nyomorba, hogy igy Isten áldó keze életetek jövő pályőjár titeket Is védelmezzen és oltalmazzon.
A kegyes adományokat Versecz város polgármesteri hivatalához kér jük beküldeni.
Vállalatunk sikeréhez a mindenhatótól áld \'St kérünk.
Versec en, 1888. évi július ha vában.
A bizottság védnöke:
mai Molics Sándor s. t.,
Versec/ és Paucsova városok főispánja, abnak elnöke: jegyzője:
Seemayer János s. t Rittinger Ede s. l.|
polgármester.
Tudnivalók.
.— A levelek és táviratok ingyenes kézbesítése. A közmunka- és közlekedésügyi in. kir. miniszter a következő szabályrendeletet bocsátotta ki : a levélpostai küldemények s táviratok ingyenes kézbesítése tárgyában : Folyó évi augusztus 1 -töl kezdve az összes ugy kincstári, mint nem kincstári posta- és távinlahiva-talok székhelyeiken nemcsak a rávirato? kat, han.m a tevéipostai küldeményekei. t. i. a leveleket, levelező iapokat. keresztkötési küldeményeket, (nyomtatványokat), árumintákat és hírlapokat is kézbesítési dijak szedése iiélküi fogják kézbesíteni Az express (sürgöny) és küldönc/dijak, a fiók illetékek, a postai meghívások beszedési dijjai és a kocsipostai küldemények értesítési és kézbesítési dijai azonban érintetlenül maradván, ezek ezentúl is szedhetők.
— Az erdélyi posztóipar emelése
érdekében megint egy ujabb lépési tett a pénzügyminiszter, a mennyiben e napikban könendéletileg utasította az összes pénzügyíg&zgatósagokataz erdélyi posztógyárak közvetlen támogatására. K támogatás módozatai egészen ujak A körrendelet ugyanis arr i utasítja a pénzügyigazt., hogy a nagy-szebeni pénzügy igazgat óság gal lépjenek érintkezésbe s ennek utján kössék meg a szerződést a nagyszebeni és brassói poszógyárosokkal a pénzügyőri legénység ruházatához szállítandó posztó-mennyiség tárgyában. Egyúttal u:asitotta a nagyszebeni pénzügyi igazgatóságot hogy a ruhák elkészítésére árlejtést hrr-desseu. A pénzügyőri legénység évi ötven forint ruhaáltalányát ez okból szeptemberre beszüntették. A nagy szükségletet tekintve, a miniszter ez intézkedése az erdélyi posztógyárakra nézve nem csekély előnyt involvál.
— A vasúti tisztviselők uj egyenruhája. Július hó elsejével \'Baross Gábor közlekedésügyi miniszter a magyar államvasút hivatalnokai és alkalmazottjai számára uj egyenruhászabályzatot léptetett életbe. Ugyanez egyenruha szabályzat ál! a többi vasutakra nézve is, melyek az állam felügyelete alatt állanak. A rendeletnek az a czélszerüoldala, hogy elejét veszi a rangjelzések különböző módjának, a mennyiben meghatározza a különböző rangú tisztviselők-jelvényeit. A zubbony gallérján ezentúl nem szárnyas-
kerék díszeleg, hanem az első raug-fokozatu főhivatalnokok arany paszouiá-nyos galléron 3—3 e/üst rózsát, a 2-ik rangfokozatú főhivatalnokok 2—2. s a 3 ik rangfokozatuak 1 — I ezüst rózsát, a 4-ik rangfokozatú főhivatalnokok a zubbony közönséges aatlérán 3— :-í arany rózsát, az ö-ik rangfokozatnak 2—2 s az ei>ü rangfokozatnak 1 —,1 arany rózsát, az altisziek pedig ezüst rózsákat viselnek a közönséges galléron. A sipkán semmi ékesség. A szolgálatot tevő tisz visel ők piros karszalagot viselnek arany szárnyaskerékkel.
Varasd-Töplitz. 1888 július 17.
Kedves balatoni szerkesztő ur !
Rossz dolog az. midőn az ember,igér valakinek valamit, "mert a kötelesség azt hozza magával hogy azi be is kell tartani: de ennél még sokkal rosszabb, ha az Ígéret beváltásához az embernek egy csepp kedve sincs S mégis tenni keik
Ez uióbbi.módoa jártam én. mert korábbi hozzád intézett.s becses lapod, a „Zalai Közlöny" utóbbi számában megjelent fürdői levelein rossz viszhingra talált, s most kénytelen vagyok magamat igazolni.
De hát mit tehetek én róla V Azért, hogy TopHtza a zágrábi káptalané és én most Toplitzáo időzöm, ebből még nem kell következtetni, hogy a fejem káptalan legyen, még tagja sem vagyok a kíptaiau-nak -4- pedig de jó lenne — s igy nem csoda-, ha uem volt benne a közleményben mindaz, a mit egyik vagy másik fürdővendég még szeretett -volna abból -olvasni. -Sokat kifelejtettem az igaz, sokat nem írtam bele az is igaz, de nem is lehet, meg nem is tanácsos dolog ám csupa igazságot irni, vagy mondani, mert az ember a közmondás szerint jár, vagyis szólj igazat, betörik i a fejed.
j Én csak kis igazságot írtam, mégis megkaptam a magainét.s végtére is nekem kellett engedelmeskednem s megígérnem, hogy hibámat, ami mulasztásból állott, lehetőleg helyre fogom hozni, még pedig hamarosan, s azon voltam, hogy a fürdővendégek némelyikének nevét kitudjam, miután ily helyen érdekli egyiket is, másikat az, hogy ki ez a harmadik ?
Ily válságos helyzetben vagyok tehát, mert a névsorhoz ugyan hozzájutottam deén Istenem miként közöljek én oly rengeteg számú vendéguevet, mint amennyi e fürdőben megfordult, hiszen csak azok
T ár és a.
A pénzhez.
(Szatíra)
Ob pénz 1 Imádlak forrón tégedet, Te érted szivein ég, lángol, ragyog!
Ob | l-az \'. DicsÜ pénz! Szivem gyöngye te! Te réled éti oly boldog vagyok.
Amit nirem kirán, amit óhajt.
Kinyerni könnyű tekém áttilad Ha szomjazom, — nem kell eiak intenem 8 romák kfisStt krUtálycs-rniely fakad.
Ha kéjgyönyorben mini vigy herit, Megcsörgetlek s ím! itt R szfii erény ...
Ártatlan volt, mint liliom virág. Te általad St mégis elnyerem.
A taent becsület hogyha veaalre is, Teál\'alad a* kflunyeu riasxatér.
Ha kell dicsőség (meg nem érdemelt,} Iusíit ite általad) aranybahér.
Bámul, eiidál, dicaSit a világ
Bármit tegyek .. oh ! csak te légy velem. Dicsérnek tennen (bár szamár legyek.)
Hogy bölcs vagyok, hogy láng az én eixara.
imádlak, mint a Sinabegy alatt Aranyborjút zsidók imádranak
Hisaen dicaö pénz! Saivem gyöngye te! Korunk bálványa, aranyborja vagy \'
BIGtted im ! a porba térdelek . . .
Te érted lelkemer pokol vegye 1 Eárhotzak ell csak téged bírjalak
Ónos koránknak bálványí*tene (
baXintfft RÁUNT
Hársfák alatt
(Karczolat) Irta: Szentmártoni Üarnay Kálmán.
Berlin, 1888. jun. hó. Kedves olvasóim ha e czimet olvassák, bizonynyal azt hiszik, hogy valami hárefa erdőről akarok irni. hova a juhász legény furnglyijáva] kicsalta szeretőjét, hogy ott a terebélyes hársfa alatt vegyen utolján bucsut tőle, mielőtt a szomszéd faluba költöznek, hova Szt.-Györgykor elszegődött. Pedig csalatkoznak, e^ész más , hársfákról akarok néhány szót szólni, melyek nem édes hazánkban nyújtanak hü-| selö helyet a fáradt utasnak, hanem Berlin : legkedvesebb sétányát képezik; mily büsz-; kéu mondja ki az az igazi berlini ouiber, !ha szabad órájában sétára indul és neje, kérdi tőle, hogy hol tölti a délutánt: „l:n-, ter den Linden" és miért olyan kedves a berliniek előtt épen ezeri sétahely, hisz ] sokkal árnyasabb, hüvösöbb, az állatkert . mely szintén nyitva áll a sétáló közönség-[ nek, azután meg az állatkert, (melyben ; ugyancsak 100 évvel ezelőtt voltak álla-\' tok igen kínálja az ülőhelyeket, holott a hársfák alatt egy kis pihenő ára 5 pfenning. ! Kitette e sétahelyet oly nevezetessé és kedvel\'té? a boldogult Vilmos császár, ki soht nem mulasztotta el, ha megjött a délutáni séta órája, hogy vagy kocsin, ! vagy lóháton, vagy gyalog meg ne nézze a hársfáit, melyek várától egész a brandenburgi kapuig benyúlnak, a berliniek, kik rajougásigszeretik uralkodójukat, csak azért is kimentek a hársfák alá, hogy üdvözölhessék egy „Hochu kiáltással, igy egész szokássá vál*. a berlini közönségnek, ha uralkodójuk nem is volt Berlinben, a
szokott órába sétára menni. Később a tisztáson palotasorok épültek és ma a legélénkebb utczáinak egyike.
Magam is szívesen töltöm a délutánt a hársfáksalatt, nincsen oly nap, hogy valami látványosság ne kínálkoznék, néha nagyon is kijut a nézni valóból, most épen, midőn e sorokat irom egy hűs fa alatt, egy 5 pfenninges sziken, a brandenburgi kapu melletti katonaörség három szőri kiáltása, dobpergés figyelmeztetett arra, hogy most robogott a kapu alá egy udvari kocsi, egy pillanat múlva már kétoldalt a kocsiút melle* t ezernyi kendők lobogtatása. ugyan-anynyiB Hoch1- kiáltás elég világosan jelzi, hogy kocsiban szeretett királyunk ül, kit betegeskedése miatt oly ritkán üdvözölhet hú népe, majd közelebb ér a fogat, melyet két fekete telivér ezüst szerszámos ló, oly könnyűséggel huz. a bakon a fehér tollas kocsis és inas. Alig győzi a király az üdvözlést fogadni, meglátni sápadt arczán. hogy minden fejbólintás nehezére esik. azonban bőven pótolja ezt Viktória királyné, ki a király jobbján ülve, ki sem fogy a bajlongásokból; a lelkesedés egyre nő, a kocsiút egyre szűkebb lesz, már alig bir utat törni a néptömeg közt a G lovas rendőr, minden erőfeszítés hiába, az udvari kocsinak megkell állni, a nép megrohanja a lovakat, hogy azokat kifogva, ők húzhassák, a kocsit diadallal a kir. várba, nagy erőfeszítés és szárnysegédek közbelépése képes a népet lecsillapítani, hogy a király folytathassa útját, jön a második kocsi, a koronaörökös és jobbján a koronaörökös-nö, kinek ölében óriási gyöngyvirág csokor hever, majd a harmadik, melyben 01 a s/árnysegéd és Makeczie, a király orvosa. Alig robogtak be a fogatok a várba, a
hársfák alatt minden a régi kerékvágásban forog, hova tűnt az az ezernyi nép, buony azoka: uem a föld nyelte el. hanem az a sok utcza, mely a balfasorokat keresztül metszi.
A szokott élénkség nem szűnik, a kíváncsiak egy/része folytatja sétáját a hársfák alatt, mások elfoglalják újra az ő pfenninges széket, csak egynéhány Spitz-burger zúgolódik, hogy ezen látványosság újra ö pfenningjébe került, mert a szedő asszony kérlelhetetlen.aki egyszer elhagyta helyét, annak ujia fizetni kell.
Magam is kiszorítok még egy niekel 5 pfenningest. hisz megérte e látványosság, é.s gondolatokba merülve, sajnálkozom a szegény királyon, kinek mindene meg van és mégis oly szegény, mert a legdrágább kincsek az egészség nem jutott osztályrészül. 3/tC, most már nem megyek haza, mindjárt jön még egy látványosság, a nagy kanczellár képében, inert Bismarck herczeg nem késhetik. G órakor végig kell lovagolni a hársfák alatt, mert hisz a „Baedecker" -ben is bele van nyomtatva nagy betűkkel, „Bismarck látható tórakor az állatkertből haza lova golni Wi1h elm strasse pa lotájába,*. pedig Bismarck pontos ember, most se késik, már messze látható nagy pejparipájának büszke lépései, tán azt is azon önérzet vezérli, hogy hátán ül a 19-ik század egyik legnagyobb állam-férfia, mily büszkén ül a lovon, még a 70 évvel is daezol, szinte kiolvashatni szemeiből azon büszkeséget, melylyel elmondta. nM i csak az istentől félünk, mástól senkitől."
A sétány tarka képe órákszám kellemesen szórakoztatja az idegent, amott
egy hamburgi virágárus leány kötekedik egy öreg úrral, hogy csak vegyen tőle virágot, majd hogy meg fog neki örülui, akinek adja, közbe-közbe nem sajnálva tőle egy-egy hamis pillantást. Majd három japáni kereskedő jön erős taglejtéssel, beszélnek a világkei eskedelemröl, nyomban egy szigorú képű nevelőnő sétáltat 3 csintalan csemetét, mi nem kevés dolgot ád neki, mert hol az egyik, hol a másik felejti a szemét egy-egy kirakatbéli játékon, most két Sziámi államköltséges jogász törtet előre, kiknek csak aCreol arcz-böre \'keskeny, szeme lekonyuló, fekete bajusza árulja el. hogy meleg, illetve forró égöv gyermekei. A kép tán nem is volna elég tarka, ha 6 berlini deák nem menne egyszéltébe, fejükön kék „Pumler" (sapka), derekukon hasonszinü öv, szemükön monokli, nagy szemcsiptetö (természetesen ablaküveggel,)mindaonyiegyszerre kacsint annak a két kis berlini szépségnek, de hiába, deákok kacsíntása Berlinben nem viszonoztatik, pedig ugyan gyönyörű jószág mindkettő, pedig milyen ellentétek, nehéz volna köztük választani, csak a ruhájuk egyforma, setét kék matróz ruha, élénk vörös csikókkal, talán csak azért kötötték át. derekukat oly élénk piros szalagcsokorral, hogy jobban feltűnjék karcsúságuk, a barna leeresztett hájat visel, összefonva, mintakár egy somogyi paraszt -leány. Már sokat gondolkoztam felette, hogy melyik az eredeti és melyik az utánzat, mert 10 berlini hölgy közül 8 igy viselkedik, vagy tán egyik se utánozza a másikat; talán csak a női hiúság adta hozzá ez eszmét, (már t. L a berlini hölgynek) bizonnyal tudják, hogy ez fest a férfiak előtt, ha mindjárt nem is valódi A
HUSZONHETEDIK ÉVFOLYAM
ALAI KÖZLÖNY
JULIUS 28-án.
mondotta hegy az elöbbeoi állapot vissza- . A. meggyökeresedett dugvinvo-nyerhetéseczéljából másnap vegyek 5 - G | kat cserépbe ültetve (1-2 átméréja fokkal hidegebb fürdőt, az maid e fog „„„^ , - ... ,
hűteni, de éu ettől a hidegtői előre U | terepekben) műveljük tovább; esetleg megrettenve, elhatároztam magamban, ha J0\' át gyökeresedett, bármikor a hogy inkább homeopatikns curához fogok szabadföldbe, ültetjük, s hideg helyett alávetem magamat azon j Bnjtásról szintén szaporíthatjuk, forrÓáágnak, a mit a bál heve idéz elő ez ép ugy tört45DÍk mjDd a kiriló s annak következménvekint inkább el-\'*,,;„ „„ 1. •,, , ...
tűröm a szemrehányásokból eredő izza-1 ,faJU f*** 82ok&S\' de me*\'
dást. mintsem aleopatikus cura után ott,kívántatik, hogy az anyato rozsa találjam magamat, a hol előbb is voltam,\' alacsony legyen. A bujtást eszköz-mert elvem az. hogy csak előre, előre. lendó, kiválasztunk egy 30 - 40 een-Az Annabáli értesítést tehát, hogy tiniéter hosszúságú hajtást fiulius-megküldöm lapod számára, azt ugyan laugusztus) ffleI elé é érett ígérem, de ha nem találnám megküldeni.: & ,J 6f> , 1
- -r ezt azon a helveu. mely földbe
, x *ezt azon a helyen, mely l nenekeu- tulajdonítsd, hanem ez eshető , _l ^
— Kegyeletes Intézkedés. Főt
Kómesz József nyugalmazott ácskéri plébános, jelenleg Győrött a Szent-Llszló-col-legium aranymisés áldozára szülőföldjén X.-Kanizsán rokonainál látogatást tevén, a szent-János-templomban levő Ülőhelyek kopottsága feltüot neki, intézkedett is. hogy azok csinos karba hozassanak. Megbízta Farkas Ferencz gyakorló orvos rokonát. -Ofí az ö költségén festesse be. Perkő Pétéi a" várakozásnak megfelelölffg teljesítette is a megbízást. E kegyeletes szép figyelem és áldozatkészség méltó elismerést érdemel. Fogadja a netnesszivü faju | plébános ur a kath. hívek tiszteletteljes A [ köszönetét. Vajha akadnáuak még hasonló 1°\'; kegyes gondolkozásuak, kik e templomban
körülményeknek.
Ölel biveil
vagy megcsavarjuk, vagy a mi még-egvébb javítások és díszítések eszközlése ijobb, bemetszük és pedig rézsutt a!iránt áldozatkész buzgóságot tanusita-
l)r. FÁRNEK LÁSZLÓ, j vessző vastagságának feléig és 1 -2 néDa1^ ^ Csempész Kálmán ügyvéd ciutnyiie a hajtáson fölfelé. Az >g)\'\' er,ekez]eIre hivott össze mintegy 30 elkészített vesszőt az odahordott egyént, hogy Szent-István napján tartan-compost és homokkeverékü földbe \\ dó népünnepély rendezési ügyét megbefektetjük, fakampóval leszorítjuk és beszéljék. Azonban sajnos, az értekezletre
A rozsa.
Irta: egy mükertész (FolyUtás.)
i.i ¦ i a rjx, mái«Tcá00 r\\ in oly kevese:i jelentek meg, hogy ezúttal ¦ betakarjuk. A godor mélysége 5 - 10 • Jmmi határ0J2at sem hozatott Pedig kár
centiméter. Kiálló hajtás részit pedig a szép és hazafias eszmét elejteni annyival , . kis karócskához kötjük, nehogy a \' is inkább, mert előzetes alapösszeggel bir.
Dugványról csak olyanok szapo- ^ b()lygatasa altal a icépzódó gyönge\' - Körorvos választás tartatott; f.
gyökerek elszaggadtassanak a hajtás hó 2ö én H.-Szt Miklóson s a csurgói
mozgása által. Ószig a bujt ás eléggé
& ... ? t..., kandidáltak kozul u. m. Dr. Dietnchsteiu
meggyökeresedik s igy az anyatotol myid fa Dr Mayef FereQC2 n _kanjzsai
levágatván, mint gyökeres rozsa to- lakosok ésDr Bruchlerdunapenteleílakos
rithatók, melyeknek a fájuk puhák Ha dugványokat készitüuk — a legjobb idő február, márczius, vagy pedig június, szeptember. A dugvány készítés ugy történik, hogy a már érett fáju hajtást lemetszük, íehetó leg ugy, hogy 2—3 rügy gyei bírjon, azaz két-három szemre daraboljuk fel. Az alsó rügy. mely a földbe jő, egv éles késsel szorosan a rügy alatt elraetszetik", kissé rézsut.
vább kezeltetik.
(Folyt, köv.)
- A levélgyűjtő-szekrény gorom-
csétlenek közt. Ruesz Antal. — (Sajnáljuk, hogy e hiteles tudósítás lapunk előző számából kimaradt; mindai.-.ellett felhasználjuk az alkalmat komolyan felhívni a közönség figyelmét a rettentő példára, mely nem következeit volna be, ba az annyiszor sürgetett falusi óvoda felallit-tatottvolna Újudvaron és épen ama vagyonos polgárnak alig kerü t volna pár forintjába s nem kellene szomorkodni az elégeti 500 frt után. Ismételve felhívjuk ez alkalomból a községbeliek vagyonosbj«it óvodák szervezése- és felállítására. Szerk.\')
— Fürdőkből hozzánk küldött értesítések szerint B a J a t o n-Füred e ti a 7-dik számú névsor szerint jul. 18-ig 379 folyó számban 959 fürdővendég jelentkezett. A kórházra ujabb adakozás volt Szerelem Alfréd űrtől 5 frt, jul. ló-ki tánczestély jövedelméből 9 frt. — A 1 i p i k i jódfürdöben 5 dik jegyzék szerint jul. 16-ig 662. f. számban l lió-en jelentkeztek. — A borszéki gyógyfürdőben július 10 ig 136. f. számban 294 egyén keresett üdülést. — A várasd-t o p 1 i c z a i türdŐbeu 14 dik számú kimutatás szerint jul. 19-ig 492. f. szám alatt 16.81. fürdővendég jelent meg.
— Az országos jegyzői árvaház alapja javára Zalamiegye kanizsai járás ^ községjegyzői egylete egyhangú határozat folytán saját pénztárából egy száz forintot szavazott meg s az egyleti pénztároshoz, el is küldetett. x /
SoóS Mihály keszthelyi prenion-,-
\' orv. közülkörorvosnak-Dr. Mayer Ferencz * trei kanonok-tanár, szülőföldje, a lovász
fiatal orvos egyhangúlag meg válasz tátott Dr. Gerö József n.-kauizsai orvos, noha a választók nagy része oldalán állott, de mert állandó lakását a kör székhelyére H.-Szt.-Miklósra áttenni nem volt hajlandó, — a. választás megejtése előtt visz-szalépett.
— Meghívás. A 3Balatonfürdo-részvény-társulat" felügyelőbizottságu i>r. Lipp Vilmos elhunytával megcsonkíttatván, en-
A levél és a szára ugyanott, pedig basága. Az esőzések alatt némely utc/ai tóból lemefszendő; igy járhatunk el levélgyűjtő-szekrény ugy megázott, hogy a második rügvgyel is", a levélszárak, amint a levelet beledugták, a lyukat
illetőié* mié- a" harmadik és neevedik ró apró billeDtvük a másoló tintával uuu nelL
illetőié mig a Darmaaik es negyeuik levélboritékokrol a czimzés betűit lemos- több fontos kérdés feletti batározathoza-
rugynel a levélszár megmarad, csu - ^ gok Szinte otTashatlanná vált; ennek tal czéljából tisztelettel van szerencsénk a
pán a levél tányérja lesz levágva, következtében a billentyűk leszedettek, részvényeseket, illetve ezek örököseit,
Az igy elkészített dugványokat vagy Most meg majd az eső esik a szek- vagy jogutódait 18S8. évi július hó 29 én,
a szaporító házba, ennek hijián lan- tényékbe. Keszthelyen a városház nagytermében tar-
gyos ágyba dugatjuk (dugyányozzuk).„ r,P*Ttf.lr* ta.r.\'a\'"ak \'u\'lus "»<•* közaülé.sre meghívói. Tárg, ™ -v • tv i i 28. es 29-en a helvbeh óvodákban Szoni-
Z-art levegőben tartjuk 8 —14 napig, batou a nádor utczaí és vasárnap az Arany-a hőmérsékletét pedig árnyék felra- János utczaiban. mindkét helyen délután kassal -¦ illetve árnyék áhal korlá- 4 órakor. Az érdekelt szülök s nevelés-tozzuk (Az ablakokra deszkákat te- ügybarátok ez uton is az egyesület elnök-- , . t -iJ. „ a sége által tisztelettel meghívatnak.
szunK egy arasznyi távolságban.) " . ,., °. , „__.
TI , 6/, , J., . . ¦ — A esáktornya-lendva-egerszegi
Ha a levélszár tövében levő rügy vasul kiémtési czéljaira Zala-Egerszeg fakadni kezd, akkor az árnyékkal, városa 50 évi törlesztésre 120 ezer frtos ellátott ablak alá fapeczKet teszünk kölcsönt fog felvenni, amely összegen és igy levegőt kap Mig zárt leve- törzsrészvényeket szándékozik vásárolni. _ u
góje van, napjában 2-3-szór meg- ! ^- kölcsönügy a városi pénzügy., jogügyi határban levő Inkey.féie uradalom erde
éS gazdaságOgyi bizottsági kozos gyűlésen -_ már keresztül ment: rövid idő múlva a kozé képviselőtestület elé kerül a dolog, amely fele részben composzt és fele rész- előreláthatólag el fogja fogadni a tervezett ben durva szemcséjű homok legven. kölcsönt
.lumusi dugványokat lehet különbéi.\'. 7. A dí" ™p4Jr»-t<i«ulat ttdeb-° - , . \' igazgatósága a Zala-Egerszeg es Nagy-
a szabadba művelni, csaKhogv az Kauizsa köz5tti helyi forgalom megkönv-
zat: 1. Dr. Lipp vilmos elhunyta folytán egy felügyelöbizottsági tag megválasztása.
2. Hencz Antal társulati bérlő által átvett készpénz és ingóságok iránti intézkedés.
3. Netáni indítványok. Keszthelyen, 1888. juüus hó 10. A felügyelő bizottság.
— Lapunk előző számában említve volt, hogy a récsei erdőör egy fiatalembert agyonlőtt. Ujabb értesülésünk szerint az áldozat Jakabti János nevű 21 éves besorozott katona volt, ki a szentjakabi
fecskendezzük, föltéve, hogy a napos. A langyos ágy földje
északi fal tövében kell egy ágyat fent említett föld keverékké\' készíteni. A puhább fáju rózsafajok, mint a Lawrane Thea és bengáli rózsák,,
jében vargányát szedett, az erdős neve
Friskó József, ki társa Harangozó Pé\'er
rel járták az erdőt, kik Baáu Barnabás
erdésztől azt az u\'ásítást vették, hogy
vargányázóktól szedjék el a vargányát
ha nem adnák át, lőjék le é-? e kemény
parancsnak\'engedelmeskedtek is. Jakabn
, . , . . , János Póka Józsefiéi volt vargányázni. ez
nyttesere a kaiitzsa-szombathelvi vonalon ¦ , , - K„ uL*.*** cjík-i
.1 , , .. . , , , ., 0 \' , . , utóbbi is dulakodás közben beütött lejjel
közlekedő tehervonatoknal S ze n t-I váa-___. . p ., . .„ „A^nfLt
, _ _., . yt / meot haza. Egyik erdős szinte sérülést
Kanizsa kozott a szeinelvszalhtastll.es
III. osztályú kocsikban július hó 10 tol
szenvedelt. Jakabfi a helyszínén meghalt Temetése nagy részvéttel történt. A néhány
ezek két érés, sót 3 éves fajnakat ^i^&S^X ^ *•>•»««>
is használhatunk dogványuak. Feb- szállító tehervonat reggel 5 óra 5G perez- \'K "\'\'x" ruár, májusi szaporítás, mely a haj- kor indul és Kanizsára reggel 8 óra 9
perczkor érkezik, Kanizsáról pedig a vonat délután 5 óra 20 perczkor indul és" Szent-, , Ivánra este 7 óra 28 perczkor érkezik,
szapontoházzal vagy melegágygyal Kisérletkép az idén a téli hónapokban is kell bírnunk. , fenntartja ezen közlekedést
tott (ürdéli) rózsából készíttetik, keresebb, ámde ehhez okvetlenül
szőke hölgy oly kecsesen tette tel rövidre nyírt uöndör bajára azt a széles pántlikás férti szalmakalapot mint akár egy berlini gavallér, mikor a sziuházból haza jövet végig defeléroz a villanynyal világított „I>ipzig Strasse"-n, aztán menyire szebben néznek ki a berlini hölgyek, mióta nem viselik azt a természetellenes „touraürt1" bizony előnyösebb a minden fodor „plisais" nélküli sima angol ruha. ^ Hagyjuk őket tova sétálni, vegyük inkább szemügyre azt az öreg tábornokot, aki oly élénk taglejtéssel meséli egy fiatal táborkari tisztnek, (minden két lépéssel megállva,) hogy mily küzdelemmel szerezte viss/a elődje lS04-ben a íran-cziákiól.azta gyönyörű bronz diadal szobrot, mely a brandenburgi kapu tetején díszeleg („Viktória diadal kocsin állva hajt -1 lovat") Az élénk beszédet egy fiatal, a kbinai követség egyik hivatalnoka zavarja meg. ki nagy sietségében ráhágott a a tábornok lábára, no de se baj. hisz a porosz tisztek udvariasak egy, szép .pardon" kisimítja .a tábornok arezránczait; ugyan hova törtet az a délezeg legény, derék fiu, csak ne lógna oly hosszan le a hajfonat fejéről, pedig ugyan ki van csípve, tenger zöld (barát csuhához hasonló) szoknya, derekig érő ujjnélküli. bLzavtrág kék „brocat selyem kabát, fejéu fekete blpto sapka vörös rózsával, melyet egy pár olyan rövid szám csizma egészít ki milyent a mi bakáink sáros időben viselnek.
ügyébeni törvényszéki tárgya lást mindenki feszült érdeklődéssel várj \\.
— Az Idők jele. Kaposvárott mozgalom indult meg, hogy a város nagyközséggé alakuljon vissza. E mozgalom a nagy terhekkel van összeköttetésben, melyekkel a „rendezett tanácsú város" cim jár.
_ — Lehet, sőt bizonyos, hogy. ez átválto-
==s _ ~ \' ==-; zással a városi terhek kisebbednének; de
De már hüssül az idő, hiszl/3 S ra, nyomjon egy 10 pfenningest a conductor áz is bizonyos, hogy ez átváltozás nem jó volna haza nézni, a többit otthon ké-: markába, vitettesse fel magát a Friedrich- válnék sem az oly szép-n fejlődő városi nyelmesebben megírhatom, ha t. i. tisztelt strasse sarkáig, itt leszállva, térjen be az életnek, melyen a modern Magyarország olvasóim megígérik, hogy végig olvassák..! első szivartőzsdébe, kérjen magyar vir- alapszik, sem specialiter a kaposvári in-vagy legalább keveset és kicsinyeket ási-\' ginia szivart, ára S pfenning. majd el ér a telligentia javára és dicsőségére, tanak mellette, akor is kezeikkel elfedik, - hársfák alá, melynek sarokháza Európa — Nagy tüzeset vidékünkön. — hogy más meg ne lássa. egyik legnagyobb kávéháza „Caffe Bauer." A SiOmszédos UjndvarkÖzségétf. hó 18 án
Hiába büszkélkednek azok a poro- j A portás ugyan németül fogadja, de azt nagy szerencsét fenség érte. Ugyanis Me szok fővárosukra, hisz ott lámpással Jcell; fel se vegye, menjen keresztül a földszinti rencsics György oJavaló jómódú földmű
\' keresni az igazi porosz embert, Berlin \' „Inter-National" oly nyugodt lélekkel otthon érezheti magét benne az angol, mint ;a japáni, vagy magyar ember, akár.élet-1 módján sem kell változtatni, minden nem-\' zet feltalálja a maga étkezdéjét, különö-I sen a magyar ember nem szenved hiányt semmiben, aki kiismeri magát. Ha a reg-_ geli hét óra felébreszti édes álmából, keljen fel, csinosítsa ki magát, térjen be a a Potsdamer-strasse 42. számú „szépítő \'intézetbe", ott a jó reggelire, „adjon Is-^ten" feleletet kap, megborotválják egész j magyarosan, meg azon általánosan ismert , fehér bajuszpedrőt sem kell nélkülöznie. 1 leolvashatja róla a magyar felírást „ M a-!gyar Nemzeti Bajusz Ke-uots Schich F. dvard Budán 1 azon meg sem kell ütközni, hogy hiányoz-\'nak róla az ékek. plég szép a berliniekről hogy ennyire kedvében járnak a magyar embernek, most már szépen kicsinosítva, c-íak öt perczig kell az utczán várni, jön egy lóvonatu kocsi, melyen Schöneberg Spíttelmarkt felírás van arra ugorjon fel.
termen, hol mindjárt szemügyre veheti a ves házánál az egyedül otthon hagyott nagyszerű berendezést, a terem közepén gyermekek vigyázatlansága következtében levő ugrókutat köiülvéve délszaki nővé- d. e. 10 órakor tüz ütvén ki, az Óriási nyekkel, ha fel ér az első emeletre irt szélvész folytán alig egy negyed óra múlva már „International" minden, ha angolul 18 lakó ház, a hozzá tartozó melléképü-kö3zön, ugy felelnek, különösen az újság- letekkel együtt lángok martalékává lön. állvány mellett álló pinczér nagyon kedves A nyomor a hajléktalanokká vált szerengyerek, beszél minden nyelvet, egyébb esetleneknél óriási, minek nagyságát nö-dolga nincs is. mint az érkezőt fogadni veli a körülmény, hogy a már csűrbe hor-és megkérdezni tőle, hogy milyen újságot dott összes gabona és széna termésük akar olvasni, mindenki megtalálja ama- megsemmi-ült Többeknek készpénze ís gáét,hiszö8G újság közt mindenki választ- elhamvadt, igy Merencsicsnek 500 frtja, hat a kedve szerint; magyar lapok az kinek egy szegény Öreg asszony rokona Egyetérffés és Nemzettel is elégett a lángok között, midőn onnét vannak képviselve, öljön ki az erkélyre, csekély holmiját kimenteni megkísérelte, mely a hársfákra nyílik, olvassa át a la- Elismerés illeti C 1 e m e n t Lipót palini pokat és gyönyörködjék a járókelőkben földbirtokos urat, ki a sürgős takaródási Járja be a raukeumokat, a képtárt, íegy- idő daczára sietett fecskendőjét a helyvertárt ebédrémenjen egy „Ungár Wein-1 színére küldeni, nemkülönben Zathureczky stufce," ott kaphat a gulyáshús tói pap \'jószágkormányzó és Götze erdészmérnök rikás szeleiig mindent, este menjen ki urakat, kik a helyszínén megjelenve, a>. a „Belle Ahanze" parkban hallgassa végig ! el csügged tekét bátorították s az oltás a magyar cigányokat, bizonynyal azt munkájában jó példával szem* . képzeli, hogy\'Pesten töltött egy napot, mentek elöl. Nevezett jószágkormányzó nem a német fővárosban, * azonnal segélyt osztatott szét a szereu-
patonai templom számára igen díszes értékes ezüst pacifikálé-keresztet adományozott.
— Vachott Sándor koszorús köl tönk szépérxelinü özvegye sz. C-\'apó .Mária iróuötól lapuuk számára „Hadik lovag-czimü helyi érdekű monda leírását megkap tuk. A magas szellemű írónő legszebb érze lemmel Örökíti meg lakását az alsó-Iendvai várban, anyai mély fájdalmának enyhülésére korán elhunyt szeretett Ida leányának szellemével be-zélgetve. Előre is felhívjuk t. közönségünk figyelmét e becses tárczaczikkro. Jövő számunkban megkezdjük.
— A csurgói ev. ref. fögymnásium értesítője beküldetett hozzánk. Közli a terjedelmet és kimerítő ismertetést tartalmazó kiadványt Dr. Vida Károly igazgatótanár. Igen becses közlemény benne az 1S87. okt. 26-án tátott Gsokouai ünnepély leirása, Kondor József tanár beszéde, Héjas Elek tauár dolgozata stb. Működött 1G tanár, tanulók létszáma 11*3. Érettségire 13 jelentkezett
— Frimiezia. Homokkomárom rég ?em iátott olyan magasztos ünnepélyt, mint amilyen f. bó 22-én folyt le csinos templomában. De a fülöpmajori puszta sem látott olyan kedélyes mulatságot s annyi vendégei, minta milyent ott mulat- . lak a szép számba összegyűltek Nagyon-tisztelendő Horváth József kegy. rendű tanár fiatal áldozár mutatta be uj miséjét. Annak kinek szolgálatára szentelte iTju életét. Megható volt látni, midöti az áldozár szülői crömköuyek között vették fiuk kezéből az Ur szent testét s a mise végével az áldást Az ünnepély fényét emelte nagyságos és főt Bokányi Farkas cziinz. kanonok és plébános jelenléte, ki a mauu-ductori tisztet vitte, az ifjú áldozár barátai kik a szt. misénél segédkeztek, s főkép főt Dolmányos Döme plebánoi szívhez szóló szónoklata. Mise után a vendégeket pompás ebéd várta, hol a poharak kellemes csengése melleit iparkodtak elfeledni
délelőtt izzadtság-teljes fáradalmait. Azt pedig, hogy a szép és csinos koszorús leányok kedves társaságában, no meg a többi növeadégek körében, a zene lábra-ható hangjai mellett, hogy töltöttük el a felejthetetlen éjt, azt képzeljék el azok, kik már voltak olyan szerencsések, hogy egy primicziát végig tánczolhattak. Az Isten éltesse a fiatal áldozárt kedves szüleivel soká ! Egy jelenvolt
Angyalcsínálóanja.Nemes/Erzse dióskáli születésű nő a mult hétocr Kanizsára jött törvénytelen gyermekével, egy 16 napos csecsemővel és megszállt Schaffer Lipót helybeli asztalosnál, hol maga és gyermeke számára egy pár napra menhelyet kért A SchaUTer házaspár megszánta és befogadta, alig volt ott azonban 2 napig, visszahagyva gyermekét, megszökött, a gyermek pedig 2 nap lefolyta után meghalt. — Az orvosi viz-gálat, valamint a bonczolásból aztán oly tünetek mutatkoztak, hogy a rendőrség jónak látta az ügyet a kir. tvszékhez áttenni. Ugyanis a gyermek teltén kék foltok, bőr horzsolások voltak láthatók, bélhurut állt be, egyátalán teljes\\elhanyagolás, rosz bánásmód és rósz táplálék idézték elő a balált, a különben teljesen kifejletten született gyermeknél. A Schaffer házaspár, mihelyt az anya szökését észrevették, annak felkeresésére indultak, de fel nem találták.— Útközben bemeutek egy palini asszonyhoz, a hol Nemes Er/se megszült, ez borzalmas dolgokat beszélt a bjéna anyáról, hogy alig hogy a gyermekágyból felüdült, a csecsemőt ütött*, verte, rugdalta, szoptatni nem akarta —- A jámbor nő nem tűrhette ezt
neveinek leírása is rengeteg munkát adna, kik magában a fürdőépületben laknak, ily nagy, munkál tehát várni tőlem most, midőn „mulatni s. szórakozni szeretnék, legalább is kíméletlenség volna, s midőn erről megvagyok igy győződve, azt hiszem, hogv lehetőleg kielégítem a hozzám-fordultak óhajtását, ha csak néhány fürdővendég nevét említem is fői, mert ez eddig több, mint ezernyolc/.száz vendég nevéből, az is elegendő lesz, s igy elkezdem először is a nem magyar ajkuaknál, nehogy azért is kellessék szenvednem, hogy nem .voltam magyar ember létemre is udvarias.
A fürdővendégek közül tehát megemlítem : Potocajak Lukács lovagot fötörzs-orvost Raguzából, itt voltak aztán Galo-vic József háztulajdonos Zágrábból. Hans Magdolna magányzó Luttenbergböl, Böhm János földbirtokos Varasdról. Egerdorfer Zsigmond mérnök ugyan onnét. Kesterca-nek Ferencz megyefőnök Zágrábból Ju-racic János kerületi mérnök nejével Kap-ronczáról. Perkovic Pál százados Zágrábból. Jándas Ferencz birtokos Fiúméból nejével, Veéjmiik \\\'iktória magányzó Bécsből, Bujánovits György birtokos ne- j lével Klaujecröl. Kosirnik János orvostudor Zágrábból, Skop Mária cs. k. föfeiö- j gyelő neje BrüunbŐl, Knezevic M. cs. k.\' ezredes Varasdról. Strauh Sofia generál-. major neje Belgrádból. Tseligi Ferencz1 birtokos Marbtirgból, Jiata Zitta apácza ¦ Bécsből, Gebauer Károly őrnagy Jehring-böl. LeitgeÖfel Anna birtokosáé Panko-vecröl, líast Teréz báró hölgy St-Helená-róí. Kavií- Malvin Septenia neje Zágráb-bői, Schlesinger Antul „Agrammer Zeitung" kiadója Zágrábból, Gubar Alajos hajóskapitány Fiuméből, ííiboti A. bittokos u. innét, Jersic József alispán Varasdról. Cseresnyés Sándor törvényszéki elnök nejével X.-Kanizsáról, Ludvig Károly birtokos Kaposvárról, Benczik József Kanizsáról. Kechnirz Johanna, líagendorfer Luiza Zaía-Egerszegröl. Pintér Eduárd tanár Kaposvárról, Dr. Fátnek László ügyvéd nejével Nagy-Kanizsáról. Grünhut Fülöp. Singer Sámuel kereskedők ugyan innét, Dr. irenker Sándor ügyvédnő Bpestről, Dr Tuboly Gyula ügyvéd Nagy-Kanizsáról, Üliop- Ernő magányzó u. innét, Fiefd-ljt*r Gyula photogr. u. innét, Maiits János tjgyvéd Letenyéröl, Stirliug Sándor százados Nagy-Kanizsáról. Scberz M. J. kereskedő u. innét, Grünhut Mór. Zerkovitz Imre. Hirschler Sándor, u. innét, Clement L. birtokos Palimból. Hirschler Heléna Alsó-Domboruról, Lowinger Ignácz kereskedő Nagy-Kanizsáról, Gelsei Gnttmann Henrik u. innét stb. stb.
Láthatod kedves barátom, hogy ezen névsornak végehossza alig volna, tehát félbehagyom,\' de még egy névsornak közlése miatt megkereslek. Mert a legközelebbi „Annabálban megjelenő szépek neveit még feiakarom jegyezni, s bár tudom előre, hogy az is hiányos fog lenni, mert annyi sok szép nő nevét alig lehet összeírni, mint itt azon bálban megjelenni szoktak. .ízért mégis csak kísérletet fogó\'; tenni, a hiányos munkáért járandó szemrehányást majd valahogy csak eltűröm.
Megvallom kedves Lajos barátom néked bizalmasan még azt is, — s igy reményiem, hogy e titkot csakis magadban tartod s legföljebb \'apód hasábjaira engedeti tenni holt betűk alakjában, üogy azt senki se hallhassa tőled — mondom tehát hogy miilön a fentebbi mulasztásom miatt szemrehányást kellett szenvednem, árra határozom magamat — előre tudva t. i. az Annabáli értesítés hiányait — •{hogy orvoshoz folyamodom, mert kemény izza-dáson mentem át s az orvos hidegen azt
HUSZONHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
JULIUS 28-án.
gyermei
a bánásmódot és kapuié! fát mutatott Nemes Erzséoek igy jött Kanizsára, a hol végre mekét jó kezekben vélve elhagyta, vétkes anyát erélyesen nyomozzák. — Macska helyett embert lütc Urosztony község határában az örömhegyi s/uilöpásztor a oapokbau. aniiut egyik dombos szóllőben völgynek lefelé haladott, egyik szöllötöke tövében gyanús mozgási véit észrevenni, ugy látszott neki. mintha macska kuc/orogua ott. fogta teuá-puskáját és odalőtt Alig dördült el a lövés, kétségbeesett, sikoltás és utána jajgatá;-hallatszott, a szőllőpásztor megijedt, oda szaladt és ekkor látta, hogy elhamarkodta a lövést, mert a szöllötö mellett egy fiatal eyerek kuporogva végzett oiyan emberi dolgot, amit nem szokás papirra Írni. — A szegény gyerek háta tele ment seréttel, aiíoaban életveszély nem forog fenn.
— Auuauap. Nasy-kaoizsavárosi köikörházhau működő irgalmas nővérek főnökének nevenapja alkalmából tisztelendő Sölélonnos György ujmisés áidozár a kórházi kápolnában ungy misét tartóit, me.yen számos ker. hivő volt jeten. A kegyes szívű főnöknő hivatalos járatban Budapest**!] ievén, táviratilag üdvözöl
emelkedő irány mutatkozik. A forgalom azonban a holt évszaknak megfelelően mindig korlátolt és na csak valami rendkívüli esemény közbe nem jCii, még néhány héten át cst-ndeg üaletról kell majd jelentést tennflnk.
Járadékok és egyéb befektetési értékek szilárdak. Különösen a két magyar járadék emelkedett jelentékenyen, a jobb aratási bi-rakre, meg a regalt megváltásáról szóló félhivatalos jelentésre.
Ban kréta vények közül a két hitelrész-vény mellett az oiszes magyar bankok rést-vénjei javultak. A félév: mérlegek közzététele rövid idő múlva várható és ha valami nem következik be, akkor a mérlegek ujabb emelkedéseket fognak előidézni.
Közlekedési villatatok részvényei iránt a jobb kiviteli kilátáiiok következtében javult a haugul&t és különösen a nagyobb vasntak részvényei emelkedtek.
Az iparvállalati értékek közül első sorban a malomrészvények emelkedtek, ezek után a i\'--\'-társulatok részvényei és égre « vasgyáraké. K téren általában jó a hangulat, bár a forgalom csekély.
A sorsjegyek piacsa szilárd A magyar syerameny kölcsön és a bécsi sorsjegy különösen keresett. Olasz vörös-kereszt sorsjegyek ismét emelkedtek.
Valuták és érez váltók ;elentékenyea ja-vultak, amennyiben jóvaJ oiceóbhak, mint a mult héten.
Értékpapír éí sorsjegy birtokos oknak lel-vdágositásaal készséggel szolgál a „Magyar Mercur* kiadóhivatala, Budapest, hatraní utcza 17 szám.
idó-
— Megyei r. h. Zalamegyei kir. feliig velő ségnél végrehajtói állásra ny tóit palvázat — Díszeiben 3 ház leégett — Sármelléken a repezeföldön egy kol 1 _ Nagy hiba.. A legtöbb gyógysze dustiő hullájára akaduk. -v Sblok Mária | ^ melyek székrekedések ellen használ csabrendeki \'áll. el. isk. rendes tanítónő; tatnak, csak arra valók, hogy "a belek véglegesítetett _ Zala-Szent-Grót hon a működését előidézzék, a helyett, hogy e létesítendő kisdedovoda javára mükedve-1 hajúak föokát eltávolítanák. Igy van az, lót előadás lartatott.
Hazai r. b.
Tirol ayőzelmes védője s a Mária-Terézia rendjei cancel láija B.Kubn táborszernagy rendelkezési álluináuvba heli eztetett. - A múzeumi Deák szoba emléktárgyai üveg alá he-lye/t-tnek. — Esztergomnál a Dutiapar-lon több KorVin aranyat találtak. A/ o/orai hvénahir alaptalan. — Gr. La berg Ferencz ikrényi kastélya leégett. — Budapesten már 1660 macskát irtottak ki. — Mátvás király szobrát Kolozsvárott szép
hogy nagyon sokan, kik egyszer hashajtó s/.ert vettek, majdcsaknem folyvást anpak további vételére vannak utalva. Ez pedig nagy hiba. mert tökéletes gyógyulásról szó sem lehet. X máj és vesék rendes működésénél székrekedés nem ál hat be, mert a máj a vértől bizonyos álladékot választel s ez az epesav, amely való ágos hashajtóul működik. Ép ez okból szabályozzuk a májnak működését a Warner féle Safe Cura és Warner-féle Safe-píruláKhasz-nálatával. mi által a székrekedésnek
krra, tehát 186.745 frt 60 krral többre mintáz előző évben. Az üzletkezeíés Összes költségei a kiadások rovatiban telj-isen ki vannak mutatva és leirva. A közgyűlés 4°/„-os osztalék kifizetését határozta el.
Figyelmeztetjük t. cz. olvasóinkat a mai Margit-szigeti hirdetésünkre. Ezen gyógyhely, minthogy kénes hévvize a hirdetésben elősorolt bajoknál külsőleg és belső eg jó eredményűvel haszuáltatik, ;en ajánlható. A-sziget pormentes, van jó tiszta üditő levegője, gyönyörű díszkerté-szete, szép árnyas sét áj a, naponta jó népzene hetenkint 4-szer katona-hangverseny ; mindez kellemessé teszi az ottani tartózkodást — Jó kényelmes szobáinak ára is augusztus \'20-tól kezdve 20 százalékkal le van szállítva.
— „Axienda", osztrák-franczíaelemi-és baleset biztosítótársaság. E társulat mult hó 18-án ö Kegyelmessége Poninski Calixt herczeg elnöklete alatt tartott V rendes közgyűlésén Sienkiewicz D. igazgató be-záraolt az 1887. évről. A beszámoló jelentés constatálja, hogy a lefolyt
Váczi-utcza 11. szám) de kaphatók a füzetek minden hazai könyvkereskedésben.
— Uj könyvek, A Franklin-T.-ir-ulat kiadásában Budapesten, ujabban megjelentek: Olcsó könyvtár. Szerkeszti Gyulai Pál. 236. sz. Chateaubriand F. A vértanuk. Franczia eredetiből fordította Dr. Rada István. 1 frt 20 kr. 237. sz. Ouida. Egy orgonaág. Elbeszélés. Angolból fordította Haraszti Gyula. 30 kr. 238. szám. Simái Kristóf. Igazházi, egy kegyes jó atya. Mulatságos játék öt felvonásban. .Második kiadás. Bevezetéssel Erdélyi Károlytól. 30 kr. 23!). sz. Heyse Pál. Két rab. Beszély, németből fordította R. M. 30 kr. 240- sz. Pálffy Albert. A báróné levelei. Beszély. 30kr.24\'.sz Szohráb. Költői elbeszélés Abul Kászim Manszur Firduszi „Sáh-Náme" czimü müvéből. Perzsából fordította Fiók Károly. 30 kr. 242. s*. Grill-parzer Ferencz. Medea. Szomorújáték öt felvonásban. Németből fordította Hegedűs István. 30 kr. 243. sz. Erdélyi János. Aesthetikai előtanulmányok. 20 kr. 244. Taine Hippolit Ad. A göröe művészet
év üzleti eredménye minden irányban ízen bölcselete. (Nyilvános elöadásoka „L\'école kedvező volt, és kiemeli, hogy kü.önö-en des Beaux-ArtsB-ban.) Francziából fordi-a tüzbiztositási ágazat ügyfeleinek száma totta Dr. Ferenczi Zoltán. 30 kr. 245. sz.
igen örvendetesen megnövekedett. A díj bevétel a lefolyt évben tűzbiztosításén •2.55v,289 frt 33 kr. jégbiztosításért 657.941? Jrt 97 kr és szállítási biztosításért 525.3*2 frt 44 krt tett ki Az össz-bevéiel a tartalékok hozzászámitása mellett 4.690 9G3 frt 4(i krra rúgott fel. Ezzel szemben kitesznek a kiadások, kárfizetések — viszontbiztosítások — stb 4 mílió 331,101 frt 71 krt. Az év végén az összes tartalékok, a részvénytőkétől eltekintve, 1.160944 frt 51 krt" tesznek ki. — A Úszta nyeremény összege az összes levonások után I03.SS3 frt 13 krt. melyből az alap szabályszerű javadalmazások levonása után 5e/B-.nyi osztalék fizettetik ki.
tea.berben leplezik le. — A kaposvári fö oka elhárittal ik. Scharpening O. ur,
arénát szent-látván napján nyitja meg .Somogyi Károly színtársulata — Pécs város képviselötestüie 400 frt segélyt szavazott meg Somogyi *zintársulatáuak.
— .Paks és vidéke* cz. hetilap párlolái hiányában megszűnt — Somogyváfott 12 ház éfieit le. — Strasser Alajos ukeres-kedÖ-Hpesten 10 ezer forintot hagyományozott jótékony czélokra. — Arvay Zsigmond müfestö meghalt. — Hírlik, hogy a szivarok előbbi ára visszaalüttauk, mert az országos visszahatás kárát és/lelik. — Haján egy 7—8 ezer frt vagyonnal hiró nu éhen hait. — Nyitramegyei Kulli községben 150 ház égett el melléképületekkel együtt. — A székesfehérvári pénzügyőrségi kerületben juiiim hó alatt 18 r/.er frttal csökkent a szivarlorgalom. — Ali-suton zászlófel*v .tási fényes tüzolló-Ünnepély tartatott jul 22 én. — A vám-iileréki árkeletpótlék aue bóra 24
—I Veszprén\'beo Kransz József nyomdász nyári szipkürt. épittet.
— Külföldi r. h. Brown nevű angolt Cbicjgoban letartóztattak\', mert 32-szer nősült — Edisson uj fonográfjának 15 évre terjedő szabadalma egy millió dollárért megvásároltatott. — Jul 23-án holdfogyatkozás volt, mely azonban csak Amerikaiján -észleltethetett. — A londoni magv. segélyegylet vagyona 10 ezer frtra rug.
— A -szerb királyi pár válóperében, mind a synodus, mind a consistorium ilieiék-teleunek nyilvánította magát eldönteni.— Virginia tartományban záporesőben 40 ember raegfuladt. az ár egész falvakat elmosott. — Milán király aug. közepén Gleichenbergbe megy. — Bukarestben i^mét agrárgyilkosság tor;ént. — Szerbiában iszonyú jégeső pusztított. — Boulanger löíih választókerületben ; megbukott.
bamburgi városi szinház főkellék tárnoki így ir nekünk : „tí)sszu évek során át székrekedésben szenvedtem. Kevéssel ezelőtt a Warner-féle Safe Curával kezdtem magam gyógyítani, s ho^y a valósággal éljek, meg kell vallanom, hogy egészen más ember lett belőlem. Szinte meglepő gyógyhatásúik a Safe pirulák is. Minden beteget szent kötelességem figyelmeztetni: Használják az elősorolt beietíedési és?.leleteknél a Warner-féle gyógyszert ennek hatása mindnyáját meg fótija lepni."
K kitűnő gyógyszer kapható Nagy-Kanizsán Práger Béla és Belus Lajos urak gyógytárában. Ara 2 frt 80 kr. fö s/étkiildési raktár „Eiuhorn Apo-t h e k e" (M. Fanta) in Prag.
— Egy nfp«er. A „Moll-féle fran czia borszesz és só" által a betegeknek egy ép oly gyógyhatású, mint olcsó szer nyujtaik köszvényes és csúzos bántaí-maknál. sebeknél és daganatoknál. Egy
— Jókai legújabb regényének „A lélekidomár^-uak Révai testvérek kiadásában- megjelenő füzeteiből most kaptuk a ,3. és 4 iket. A mit már az első két füzet megjelenésénél is örömmel említettünk, azt most még szivesebben erősítjük meg. hogy a koszorús iró rendkívül ter- i mékeny é< mindig jót teremtő tollából aj Lélekidomár" hoz hasonló regény csak! akkor kei ült ki. midőn még Kárpáthy Zoltán és az Esry magyar nábob remek szépségeiben gyönyörködtünk. Páratlanul érdekes mese, mely egészében, mint a szövés részeiben egyaránt nagyszabású, érdekfeszítő; regényhősök, kiket magunk előtt láttunk és kiknek működését bámulattal kisérjük; ragyogó nyelvezet, mely szivünket ragadja meg, keblünket dagasztja, lelkesít lehangol a szerint a mint a szerző étéukebb. vagy komorabb helyzeteket fest: bonyodalom, mely az epizódok tömkelege daczára szerves összefüggésben áll a föcselekménynyel. szép. érdekes, vonzó mint az előbbi; — mind oly tulajdonok, melyek Jókai minden regényében megvannak ugyan, de az elmaradhatatlan siker elérését sehol sem biztosítva oly
A németalföldi művészet bölcselete. Fran cziából fordította Dr. Szántó Kálmán. 30 kr. 246. sz. Eliot György. Bede Adám. Regény, angolból fordította Salamon Ferencz. II. kiadás. 1 frt 50 kr. 247. sz. Bayle Bernard. Az esernyő. Vígjáték egy felvonásban Angolból fordította Csiky Gergely. 20 kr. 24S. sz. Ballagi Aladár. L Frigyes Vilmos porosz király. 30 kr. 249. sz. Björnstjerne Björnson. Leonarda.Sziu-mű négy felvonásban. Fordította Kárffy Titusz. 30 kr.
— Uj tankönyvek. „Franklin-Társulat\'\' kiadásában megjelentek ujabban a.) összhangzattani gyakorló könyv. Zeneiskolák s tanitóintézetek számára szerkesztette Köpi Gyula tanítóképző intézeti igazgató. II fűzet ára 40 kr. b) Német nyelvképzőiskola gyakorlati példákban- irta Szirmai József Ill-dik rész. Ára kötve 30 kr. c) A t a n i-tás művészete. Útmutató azon tanitók számára, kik hivatásukban mesterré kívánják magukat kiképezni. Irta Goerth A. Fordította és átdolgozta Dr. Havas Gyula tanfelügyelő. Ára 1 frt.
Ki nyert?
Húzás július 21-én : Bécs: 10 7 39 64 75.
Grácz: 34 40 14 65 21. Temesvár: 37 86 20 55 79.
Húzás jul. 25-én: Brünu : 77 11 30 68 31.
A zab kivételével már az Összes gabnanemek idei termésében meginduli az üzlet, azonban roppant lenyomott árakkal.
Piaezl ár.
1888. július 25-én. — Buza 6-60 6.20 — Rozs 4\'90 4.50 — Árpa 5—430 — Zab fi—550 — Tengeri 6 20 — Burgonya 2-60 — Széna 2-20 — Szalma 1 ft.
Szerk. üzenet.
— Dr. F. Lehetetlen volt az elózó szám-ban közölni.
— G. H. Megkaptuk.
— Ny. S. Kívánalmad szerint történik minden.
— V. B. Részemről sziveseu küldöm
— K. il Válaszunk azért késett, mert egy kissé utána tudakozódtunk.
— B. A. Keltem*! üdülést kívánok. A 3 példány elküldetett. Üdvözl-t!
— X. Y. Ráülik : elmúlt esőnek uem kell köpenyeg.
— Sch. H. Kincs időnk rtnzö kivánatállak megfelelni.
— St P. A kiváut számok már tiiueseuek meg. Novelláját, ha elolvastuk, nyila kozunk De a köilés időiének m-ghatározábára nem-kötelezhetjük le magunkat.
— W. Szaiády Antal Budapesten lakik Andráasy-ut 86. sz. a. Gyára is ott vau. Per ¦zf, hogy ajánljuk.
D. K. Nem volt terülik. A ttámokat postára adtuk.
S. K. Köszönet a válaszért; de addig várni egy örök él»t.
— B. B Utána nézünk.
— V A papir színére jövörp vigyázunk Üdvözlet! Bizouy itt is sok volt az esőzés.
Felelős szerkesztő és kiadó: BÁTORÉI LAJOS.
A szerkesztővel értekezhetni naponta déli 1 -3 óra közt lakásán Arany Jáuoi utcz* i sz
Laptulajdonos : W AJ DlTS JÖZSEF-
e«\' ára utasítással 80 kr. Szétküldés na . .
- ¦ gyógyszerész j mérvben, mint az a mostani regényben
A budapesti értéktőzsdéről.
- A „Magyar Mercur" heti tudósítása. -A esi szár-találkozái megtörtént és bár még nem lehet tudni, hogy ennek a nagy fontosság" eseményn.k mmo következményei leszurk, de ngy látszik, hogy a béke fentar-tása már biztosnak tekinthető éí minthogy az utóbbi napokban &i időjárás is jelentékenyen megjavult, az aratásról meg már jobb hírek érkesnek és a kiviteli kilátások is javultak ;
hogy az értékt5zsdéa ismét
ponta utánvétellel Moll A. (éscs. k udv. szállító áltat, Bécs í. Tuch-
Ilaubeu 9. A vidéki gyógyszertárak és anyag-kereskedésekben határozottan Mob-féle készítmény kérendő az ö gyári ;elvé: uyével és aláírásával. 2
— „Azlenda" osztrák franczia élet-és járadék-biztos tó-társaság. Ö Kegyelmessége, Czartoryski Constanttn herczeg elnöklete alatt mult hó 18-án tartatott meg e társulat V-ik rende3 közgj ülése. Dr. Klang J. igazgató által beterjesztett számadó-jelentés constatálja hogy az üzlet feljődése az 1887-ik évben örvendetes lendületet vett. Uj kötvények 5.100 853 frtnyi tökéről állíttattak ki, és az összes hiztositásí állomány az év végén 30 miliő r>2S,5V9 frta rúgott fel. Az uj biztositások között csoport- és ellenbiztositások egyáltalában nem fordulnak elő, hanem kizárólag baláleseti és éibteseti biztosításokból állanak. A díjbevétel 857.551\' frt 69 krt tett ki, tehát 48.560 frt 17 krral többet, mint tavaly. Az összbevétel 5.015.694 frt 48 krra rúgott fel. A biz tositási szerződésekből folyó kifizetések igeo lekintélyes összeget 1.160,501 irtot vettek igénybe. Ennek daczára a díjtartalékok felemelkedtek 4,102,696 frt 36
történik. „A lélekidomár" egy mesteri tolinak. egy lángszellemnek, egy Istentől megáldott írói tehetségnek remek alkotása, mely minden európai nyelven megjelenendő fordításaival meghódítjaaz egész világ müveit olvasóit. A dicsőség pedig, mely ebből a magyar névre háramlik, a mi dicsőségünk é\' azért kétszerte büszkék agyunk rá. Dicsekedjék a külföld az ö Íróinak légióival, — nem a szám, de a minőség dönt és a minőségben a legjobb a legelső mindenesetre Jókai. — Ismételve figyelmeztetjük olvasóinkav. hogy ez r regény ép ugy. mint Jókai legújabb regényei kivétel Tiélköl Révai testvérek kiadásában füzetekben jelenik meg, a mi által lehetővé tétetik, hogy 20 krjával a legszegényebb ember . is megvehesse a magyar regény-irodalom gyöngyeit. Hiszen a legselejtesebb rémregények többe kerülnek, — már pedig a magyar olvasó közönség finonr-olvasóitól méltán el lehet várni, hogy Jókai müvei otthonra találnak minden magyar ember házánál, ki édes anyanyelvünk szépségeiben sohasem gyönyörködhetik ugy, mintha Jókait olvassa. — Előfizetés iránt legjobb egyenesen Révai testvérekhez fordulni, (Budapest, IV.,
Gabona üzlet
A budapesti gabonakereskedők minapi tanácskozásának mégis van némi eredménye. A közlekedésügyi minister a Fiúmén át való kivitelnél a buza, rozs. árpa és kukoricza után tetemes díjmérséklést engedélyezett. A díjmérséklés aug. 1-én lép életbe s az év végéig tart. A viteldijak ez irányú leszállítása azért fontos, mert Franciaországban rosz termés lévén, nagyobb mennyiségű gabona ela dásra lehet reményünk.
TXryllttör*.) Schwarce Seidenstoffe von 80
tis fl. 1140 per Met«r (ca. 150 Qua| ) endet rohen- und stückweise zollfrei das Fabrik-Depot G. Hennfberg (k. k. Hoflief) Muster umgebend. Briefe 10 kr Porto. 1
oooooooooooooo
A radeiní savanyuviza világon az egyetlen ásványvíz, amely jelentékeny menyiségil litbiumot tartalmaz s igy köszvény, ve*e húgyhólyag, bajoknál mint még egyedüli gyógyszer alkalmazható. Jelentékeny szénsav és nátrium tartalma miatt különös en ajánlható gyomcrbajoknál, az aranyérnál, hurutoknál, nyálkásodásnál a sápkórnál. — A radaini vatfürdók igen ajánlhatók a vérszegénységnél, uLi-be tegségeknél stb
Slvanyóknt R A Tll R t N szétküldés Ci 111 j intézet
Dr. űanod, Bíswinger kísérletei kirau-taták, hogy a szénsavas lithiam a hugy-savas válmányokra a legnagyobb oldó képességgel bír, a r... a radaini
vízzel tett kísérletek is bizonyítanak.
felvilágosítások, ingyen és bérmentve adatnak a radaini savanyúvíz igazgatósága által Stájerország.
Raktár Nagy Kanizsán MARTON és BÜBER uraknál. 3364
Kaphat^ minden savanyúvíz kereskben.
*)E rovat alatt közlőitekért nem vállal felelőséget a ízerk
oooooooooooooooo oooooooooooo
§ Marffilszijpji gyósy-íördő. i§
O Budapest fővnrW közvetlen közeiében I Q
Q 35° R meleg artési forrás, pnrctelán-, márvány., ki-I- it köfürdók *u O
Q hanykészülékkel, nagyszerű Vert, 30O teljes kényelemmel berendezett szoba. Q
társalgási terem, kfll. és belfödi lipok. telefon, távírda ftt«s»k öt tetessél, naponta zene W Koralakot, astlyek ellen a aarelUzlf>etl héwlz kedvezi eretlMéeyayel W
O baixaáltaUtt ¦ , Q
OKöszvény, az izületek, izmok, csonthártya. ideghtKely. idillt csnz A ssúz- *-* köszvény. erömŰvi behatások, typhus után fellép.l hddés-k, ziábák, cson\'bán Sg Q talmakst, csontszút izületi bajokat és kfltsértéseket követó elváltozások. Fáj- Q
Odalmas hegek, meTevesség, hűdéi, bSrbántalmak, vizelléii nehézségek, méh- és f\\ hilvely-bántalm>k. Még arra is 6gvelmeatetÍak a t ez. köz"n*é\\\'et, hogy a szí-Q geten villamos firsli rendezetett ^e. Dr. Bara legújabb rendszere Merini, mely Q a köszvécvei, csúzos és ideges bán.almak, valamint a hüdések é« z tscbiá*. f\\ nál a fHrdésse:bea igeshathi\'ós segéd ayágyeisközt képez. A hévviz belsőleg eredménynyel használtatott : idült gynreorhnrutnál és alhasí pangásoknál A szige- ^> ten van gyógyszertár, ellátva mind-nnemH ásványvízzel. Rendelő orvos : dr VerZÉr.
Bérleteknél úgy a fttrd?>-, min\' a meuetjegyek Cgyütte* váltásánál árleeti- *f g»dés. — A saigeten lakó fürdóvendégak a fflrdö használatánál és jegyeknél elSnyben \'éazeaUlnek. A főiárossal óránkiut kétsser kösleked A fürdÖ-icUny tartama máj. hó 1-tSl október hó elejéig A lakások megrendelése: a szigeten a felflgyelőségi Budapest.
menet-
irodában.
A marçUfâtigeti fe\\Ügye\\ö*ég.
0000(X>0000000000(XX>OOOOC^OŐ
DELLERJ
EGEDÉI
Főraktár Vjíj-ksiilísjii:
Leginkább 1 i thion tartalmú saTany. Legjobb asztali és üditő ital. — Kipróbált gyógyszera légzési szer-, vek katarusainál rneu-ma, gyomor- és hugyhó-lyagbántatmakuál.
LITHIOINT TARTALMÚ
AVWVl VIZE §
o
Fesselhofer Jó-^ zsef Schwarcz és Tauber uránál, §
OOOOOOOÖOOÖCX>00000000000000000000(X>0000000000
HUSZONHETEDIK ÉVFOLYAM
?ALAI KÖZLÖNY
JULIUS 28-án.
MOLL SEIDLÍTZ POR
Tavaszi gj\'ógyitás
Nyári
Oszi gyógyítás
Téli
Csat aUar n\\ü\\ é. «olí. a «*«
látható.
alteatbaiok, .íreken ••éknél raájha-jok ^rtol.ilis aranyér L. a\'TagkMS.-filabb aíi^ bataga*
geknél. Kity ¦ r*deti dobó* líaktári-k «r. 0rá«ag minden
Gyors gyógyliatás makaei yyomor- í\' gyoraorcnr<-». ny-lk, gyomorégci
.!táasal 1 frt. Hb gyfigywtortáfalbaii
MOLL A gyógyazerétz o« kir mlvari íiaüitó. Bécs Stadt TacblaDbea 9
Stélküldíi naponta utánvét mellett. 2 doboxnál keve.obb nem küldetik Elltnerés MOLL A. urbti Bioibn
1,15 fogUDtítájomnál fogra a* ön Moll féle !>«dlWi porti igen ji hatást gyakorolnak; ismerem ext »
mindenkorra a »«ivé.T«rt ,I*teu fii-sse meg*-el mondok érte eiek a gyomrot jóvá é* fót könnyűvé temik.
Tételéttel Steintto P. J. tálkán Hoanetiieiil ágban
Legjobb bedörzsölő szer
es minden meghűlés1 betegségek ellen.
csak akitor valódi ba, minden üveg MOLL A. védjagv-St é* -iáirkaát viseli
rwftresméiiul siker** használat kóstveny, c.iuz, miodenaeraü testíájdalmuk én • ^nuláa.iál; burogatái alakjában minden sérelem i-t sebnél, daganatok gyulUdá-toknál li-lsöleK víkisI vegyit,e birtelei roaauliét, bányái, kólika és ba*meaéaaet.
MOLL-FÉLE FRANCIA BORSZESZ ÉS SÓ
Egy üreg ára használati utasítással 80 kr g
invxe minden nevese reg evoevazertár es anvae
¦enkedés ib mi
MOLL A gyógyszeres! cs. kir. udvari szállító Bécs. Siadt, Tnohlaubtm 9
Szétküldés napODt* utánvétellel. Két üvegaél kevesebb nem kiüdstík. E)ism-«ráa MOLL A. yógyszerésa urhox Béci. Kilüiiv Moil-léle íranciia borszesz ós »Oja vidékemen nagysiei ii.in működik fiiiI.ij.iB u-kem Ült üvegül, mivel az emberiség segitajgére keszletet óhajtok tartani """H»»"»! Mély túatélett*.
3092 47-52 Kiraof. lelkész Micbolupbau.
Bnktár&k Nagy-ttamwáu Roaenfeld Adolf és Foaielhofer Jóuet uraknál
Kriegl József valódi angol
Csuda-Balzsam.
A legrégibb, legsikerültebb és legolcsóbb
egyetemi-uep-huzi szer
beUSleg és kaUSleg bimmálbató, csak akkor va.oáí, ha minden fíveg eaen a hasonló szöveget taitalmazó védjegygyel begöngyölve é» egy fémre keaitzsel cl-i.Tva van, melyen „Apothekf mm Scbutsengel in Pregrada" pzég be van vésve. 12 üveg ára 1 frt. 60 üveg 5 tucut, ládával éa poitadíjjal és szállítólevéllel együtt 4 90.
Megrendelések igy intéiendűk : Ao die Sctntiengel-Apotheke in Pregrada pr. Südbahn ETanptlínie. \'Kevesebb mint egy tuczat nem küldetik és csakis utánvét vagy a pénz elSzetea beküldése melleit. Kiküldés a7.uii.ial A exim és utolsó postaállomás kiírása okvetlen szükség" Kütönns figyelem fordítandó a védjegy szíívegére! [/tinink birói\'ag üldöztetnek Raktárak * legtöbb gyfígvtárbal! és kereske. désbeu 8380 2-17
AZIENDA", «sztrák-rraiKzia «et- és járaiét-bizteitWársasáí:
¦ - Meele|f\'*zániltt, . .___
szenvedő*
: Hrniliri állomány tUc-ben i» a k«el«! ¦»«• Úri*.. Trieben ás követeli* a c*. k.r. po.ta-takarikpémtamal.............\\\' ¦
.; A lánaaáf inat tanai :
i a\' tarfni háioirto*.............
aftfOtfi telksk Trictbeo «s
Krtekrai^rok W- aeat. Il-iki irfolam x«ririt
tjck-l l«hí:l-) fölró kantátok.........
Váltók a Urnában. . . ... . - - . . - ?vj
Hálalrko* kuirctcle» ai -Alienila AjMCuralní-p.
Részit lBzet«s«kk*l kierT«1"1«1 kflmrWra»«fek
oíranertkritl........¦........
KDvrWek Wiak^t«0*níkMt........
, kttlüDbüt-\'- aJorí\'inal........
KölcÄoak » tár»ái kRvfaTdi*. ¦ . ¦ ¦ ¦ .¦ ¦
ileljiradekok os mpfTCÎt tok.rk iduijfrinti
JJ
. LelóUk..........,-, ¦
; Buloríat. [i;ni>iekrenyek. laLlak
i leltarta........... -
Fiókok m tigTn-kfturk uamlai e; ke«ip*tm
Kibociálott rinvónjlSki............
fjryanennek arfolr»ml»rt»leka.........
ArfolTamkQl&nbSretfk Uitaleka.........
Nj-ereiíi tártai ék................
Díjtartalék :..................
DíjálvilFkk 18SS-ra...............
A ajrrni:n:riet halile«t-bizto«ili«ok oírtalji-nak rfijtarUlcka, Jijitvitrk- if iiTcmreí tanalék a A biztontolt er^ménlü lár-ulatok alapja. . . -
B-jelrntctt balilrtílr-k Lailaléka........
í-jedékeí eleietel-beloiíláiO* lartalcka.....
A nrereaépMiea balile»elek osz táljai jak tarlaltka
Jelíáloflarloiáíok a Ur*a»ágí inauanokoii .
KQlönbüi6 hiteietök folyú uámUra. levonva az adóaokat [oljó tiimlára...........
HiTatalnokok e« oíynökök óvadékai.......
Miből értékpa pirók..............
Hivatalnokok nyael\'jatapta...........
Kr évben tel nem s-ult os/takkok.....
Nyeregéi: a izámbevrSI.............
1I9JI0 -57.703 «1 T,74S7096 I*
iie,sOz|9o
»Í3.S»\'
«3 »13 OS
7.5O0!—¦
Meevi/«al:atoll es a kSorvekkel «-jbehanf7.\'.nak lalallalott. mai A kunyvelS :
" Bolaawn X. ». * »ortt «. k. Bínlarawaid í k. Welnmano L. i. fc. Ump»!miyir O.
AZIENDA", osztrák-fraiKZIa eleim- és buleset-biztositó társaság.
. Ki nem bjoitoit COOJ réjivét) a WJ frt aranyb
. Keiipenz. a kúipúnlban...........
¦ a képvittlöíégtknel es aiok be\'.elei
. poitatakarékpénitiraknál..........
.: Állami ?* értékpapírok............
.1 A tinaság inaüanai.............
i Óradékok letétben............
,! vallók a tarczában............. .
.1 Rendelkczhitü kov.tebw üank.iknal él a poi
i takarékpénilárban............
: SöveteJoaek Li/Uiaitó-inteí.-li-kml. IsVunv* a
-.^aíkOvíieleaeket............
i.\' Kilonlevö^gek a képviselöiCgeknal.....
.\' Feliierelé*, pénztárak tat..........
ílrteUleira> Mükbűl...........
M.«7l|t
L Riíivtoyloke, moly Ül 11,000 dtt. no aranrf..rin\'
né vér te ka léuvényböl........... .
S. Rémviitvfk-áíJ.\'.lartalék.....-.....
S Nyereíé? tartalékalap............¦
í KnlOii-tarUlekalap........105 Oi«i.~ fr\'
levonva az értékpapírok Brco."ikke-
| aéttt............. Ít,tt5l.lri .
ij Dijlartilék, levonva a riaazbiitoailáiokat ci mia
\' den tehertől manl.............
6-: KárUrUlék. levonva a ííiazbiiloiiUk réazeit . 7 ietkiloíkük-son a Trieíiti há;on ,Via St. Calhe
A kúTetkezö években eiodékei Mefviz«fálva é* a kínyrekki
njiiltók állománya 3.607,85t frt 7I krra rúr. i erfbivaronak találva :
Höníjfawatft J i
3336 1 1
Wslántaa L. ¦ k Haxtwlg- Vándor *. k., k&Qywezelo.
Fóilgyaökség Nagy-Kanizsán : Sartorj üsí\'ár.
í
#
I
t
¦tHtWHHWHt 111111111 +
GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^
X X X X X X X X X X
»
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
fi
X X
fi
12828 i. T888
Zalavánnei/ye .-.lispánjáiól.
Hirdetmény,
évi XXIII. t.-cz. i megye területén
A vizjogi törvény (1885 191. §-a értelmében felhívom
létező azon vizimüvek és vízhasználati j otró.s í t v án y ok tulajdonosait, kik a jogosítványukra vonatkozó engedélyt, s illetve a 20 évi hábyrítbatlan gyakorlat igazolását az 1886. évi 13430/ni sz. a. kibocsátott hirdetmény fulytán 18.S7. évi jaduár hó 1-éig nálam be nem jelenlét-lék. hogy C> hónap alatt, vagyis 1889 ÓV február 1-éig (bezárólag) a vizjogi torvény IBI- és a vízjogi törvény végrehajtása tárgvában kiadott 45f!89/85. sz. rendelet 3 - 5. §§ értelmébnn az engedélyért folyamodjanak, különben jogosítványuk elrnyészetnek tekintetik s vizímüveik felett a hatósúg intézkedik.
Megjegyeztetik, hogy az engedély elnyerése czéljábó! benyújtandó beadványok és egyéb iratok a vizjogi törvény 191. §-ának második bekezdése értelmében bélyeg- és illetékmentesek.
A f.ilyamodási kötelezettség minden hatósági engedélyre szoruló vízi munkálat tulajdonosára kiterjed, tehát öntözési, leesapolásí ármentesitési ipari vállalatokra, továbbá nyilvános és magán vízvezetékekre, kompok és révekre, nyilvános es magán csatornákra, védgátakra és zsilipekre egyaránt érvényes. Keit Zala-Egerszegeu. 1888. július 7-éu.
Csertáii Károly s. k„
8385 3 - 3 alispán.
izoniial és tartósan tafolil és pinilja
miniéi rósz nm\\
a szájból f csáse. kir. eng.
EUGüLYPTlJS SZáJ-ESSBNGZIl
(kitüntetve Paris 1878.)
A legbiziossapb. legtartalomdúsabb (78B/o batásos alkatrészekböO & személyes fer-tóítelenitéshez kiválóan alkalmas, mert tökéleteset! ártalmatlan, tiszta szer gyógy-erejű véMriszer 3272 7 20
s/ijiiüdiaskatariis
ellen
ér- általában ragályos betegségek elka-pása ellen is. 3272 1 3—20
Fgy üveg ára 1 frt 20 kr.
Med Dr C. JH. Faber
néhai I. Miksa császár ő felsége orvosa a becsületrend lovagja stb. Bécsben. Raktár minden gyógyszertárban és a bel- és külföld minden híresebb illat szertárában. Ugyanitt kapható a cs. kir. szab. Puritas különl. szájszappan. (Érem-dij London 1862) dr. Faber C. M.-tőI.
g Miérl is azok H W
- - i |vaLÄke\'| 8
§ ____J
2j Miodeo arany 3 ezü*t tárgy el van 2 iáira a tn kir. S : femjaliS hivatal ,Tr g bit. bélyegével.
ANHALZER
GITEBÍ?
HENRIK
ARANY- és EZÜSTMŰVES
NAGY-KANIZSÁN, (augár-ut) a B a b o c ürflk 2frtei fellebh
Araey nói
Arany férfi „ R Araoy jegy .
Aranygyűrűk gyémánttal 10
Arany fürgék » 1S
Arany férfi óralaoctok 20
Arany n5Í-oralínc*ok 20
Arany női i emöntoír 6rik 25 A-.i:v keratstek
Szétküldés, raktár:
oooooooooooooo
Van szerencsém a n. é. közön ségnek b. tudomására hozni, miszerint saját gépműhelyemben mindennemű
varrógép javítások
a legjobban és jutányos áron eszközöltetnek. ;
S88I 2-3. " Tiaatelottal
THE SlNGER MASUF vCfüRING Go.
NFJDLINGER G.
v*zértlgynökiége X .-Karazíin Deik-Ferenea-* tér 460.
^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXy 1 OOLOOÖOQOOOOOO
a y-féle házban.
frtóaloüabli Araoy medáliák 8 .
Arany broaebok 7 .
Arany fflgKÖk 4 . p
Arany kar^kek U) ,
Arany lencaék \'.\' . \' „
AraDy collier nyaklánca 10 . Arany ingKombok 2 .
Arany férfi nyakkendőnk 5
Diik választékban, jutányos árakért
Ajánlom toyábbá el valódi chinai-eziist raktáromat 10 évi jótállás mellett. Eladás részletfizetés mellett is.
Régi arany-, tz&st- vagy ékmrtirnyak a Itfaafisabb árakért megvétetnek vagy íjakért kioaeré+ttW
Javítások olcsón éspontosaneszközöltetnek.
Uély Uaztelettel
ANHALZER EENRIK
ékstereic-, arany ¦ ez\'latmüvea
3375 3 — 5 Nagy-Kanizsán (sugár ut) Babóchay-féle házbao.
X
Ä
X X X X
g. Olcsó kávéárak. ^
STÚCKKATH és TAR8A hamburgi áru üzéiküldéie a legjobb távéfajokit a legolcsóbb árakon. Szállítás bér.uentesen utánvét mellett.
Atr. GyBrey-Mocc, .ríi Síntől, tóid .byhe Cnb«, íöld erSs Cejlon. ig. fin delie Ar.nyjivft, i&rg& kítflnü GjBngykivé, sold, arom Eortorioo n. íöld Artb. Mocc, ::ot. tn.ei Jet. PrelBger ín. oemei
5 kilo
5 30;, P«ccotonchone, i« oujbe 1 kilo 5-60 j PeecoTirig igeo finom enyhe
6 20; [ C«sT»u»thea erői ig. finoui 6 60 :|> Kwiermelaug. ero. kit 6 60 HÍ la ornis 8mrdin» 5 kildi hordó . 7\' — >\'i I. m.r. h.ring ... 7.20 ÍJÍU m»r. hering Pickle, , . 6 90 ]í Hammer, ig. finom S szelence
,............ , 9 20 >|; Lm.c. kitnno . ¦ b
Mocca .J6di legto- kW fi kilo , 9-20 ;C Apetttillg pik.ri. 18 , kivi rrjríiekkt: ffi Sardi.ei il\'tioile, ig. ji
J.t»-8aroE«tnm 4 kilo frt 2 201\\) Strdine. ilTinile, k\'t
Moce...nrroíltnm i . 2 50 R la. Br.b«ntt i««rd.Iln j k. horgó
8tQckr.th ki.é ingrediens 4 deka 5 fj 1888. ig. fin. ciri.r 1 kilo
kilo kivéh.. I»n«» »4«l\'k trt 2 3o;t> 1888 lg. fin. eattar 2 kilo
Tkta leiaJaM arattl jl! Bú. Igen !6 6 kilo frt 1 ¦
Congo, erfii 1 kilo frt 2 50 Sogo g.l.niodi..
Soucboog, egybe, .rom . , 3 60 :|! Zitonybtlak 2 /. kilo
frt -í 70 „ 6st)
4-*> i AD
i él •-\' »5 frt 1 85 , 2-41
tt »» i- V. • 6 kiló.bordóbandrb frt 2 30 25 drb frt 2 50
Uj Matjes hering j, BnwiU2v,k!i.bo,j.i-i2d,bi«5
StÖrllUS ffittolre, i«en finom delio kiló> frt 2 50
3378 5—18
Nagy árjegyzékek ingyen éi díjmentesen.
Stackrath ésC. hamburgiáru-szétküldése Hamburg.
Wajditt József k&dvvavomdijiböl Nttgy-Kaalnáa.
i;i:ii!ii!iti:i;rnt im:i 11 in i ii 11111 t:i min t in t i i i m i i i 1111111 \\
Látszerész A*? ,/
ó r a ni u v e s z.
?1* s/ ^ >\' » SJ -Kanizsán
^)^\' ********* Ffllér, Wágm-r-féle ház.
......¦^íli:il!lfl!ltiailll:l.i:ii:iii.iiri\'ii:|!iiTI<lii:iMi!i:i\'|p|!iii:i;|i|jiiiii ||
T. cz..
Nagy-Kanizsa. ISSS. július hóh;
Ezennel bátorkodom Ifrásajíodhak Jwpas indnniá-ám hozni, miszerint eddigi ó rás-fi z l cl cin .mellé a IrL\'ki-nv.-rlil) ígvrivékttek megfelelt^\'
látszerész-üzlet e t
és ezzel kapcsolatban
látszerészeti javitó-niííhelyt
.. *.
rendeztem be. — - Azon körülmény, hogy Xágy-Kaiílzriuti ez időben lálszcivszeli üzlet nincsen.- továbbá ezen szakmában szerzett lapxsziulalaím iiidj toltuk arra. Hogy ilynemű üzletel rendezzek be.
Rákhu-on fogok tartani min^onnomö szemüvegeket arany, ezüst, niikel. aezél. teknősbéka (Selrild-platt) és kantsehnk keretekben, színházi látcsöveket, orvosi uiaximal-hnmérőket. továbbá sálon-, szóba-, fürdő- é> ablak-liömérúket. higany- é> aneroid léirmérökH. nuitdenneuiü folyadék-mértékeket.
ii.-ni. bor. pálinka, lej stb.-nek íj? mhídenfélo fel nem sWoll lálszerészrtí tárgyakat.
Javításokra (igy az (intmüvészet i _ mini a . látszrrészetl szakmában mindenkor :i legnagyobb gondot fogo\':ii fordítani é> e lekiníefbén :i legjobb erők és segédeszközök állanak rendelkezésemre. — . A látszerészeti szakmába vágójavitásoka.1. n. ni. fiv.gi-k bekri-zön"d<\'*-ét. uj\'keretek készítését vagy bármiiirnm javítást néhány óra alaM végzek, ,
Áruimat a-legelx\'í gyárakban vásárolván. «zek. \'íítíihö miijöségéröl kczeskcdlielcm.
Amidőn tehát üzletemet isiiét ellen necíes figyelmébe ajánlom, azért esedezem, hogy megbízásai állal alkalmai nyújtson arra. miszerint\' ln-o.s im-gelé-gedésél .teljes mértékben kiérdemelhetem. Í/C Vidéki megbízások postafordulattal eszközöltetnek.
Mély liszt, lettel
Ifj. Csemits K.-\'iroly