Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.24 MB
2009-11-17 12:00:28
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1668
5333
Zalai Közlöny 1888 040-043. szám október

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
27. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-KANIZSA, 1888. október 6-án.
i
Elöfizetisi är
egéií évre • ", 5 frt -— —
fél évre . . . . 2 fr 50 ke. negyedévre , . . 1 írt 25 kr Egyei 10 fcr
HIRDETÉSEK |S hasábon pí*tiUorban 7. málodszor 6. & mindéit továM>i inr.\'jrt 5 kr.
KYILTT ÉRBEN \'petit toronként 10 krért vftt*tn«k cl Kinmáriilleték m.Eilt\'ti etrjc* hirdetéeért 30 kr. .fiutendők.
Huszonhetedik évfolyam.
ZALAI KÖZLŐIT.
A nagy-kanizsai „Kereskedelmi Iparhánk*^ a t nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó-egylet} a „nagy-kanizsai kisdednevelö egyesület
A lap szellemi részét illető kfirle
lények a sie k-sztŐíégh"*. anyagi restét illető közlemények] pedig a kiadóhivatalból bérmentve] intésettdők : Hagy-Ka-Hizxän takarékpénztári épület.
Bérn:entetlin levelek nrm fi
Kéziratok viBsza nem küldetnek
a „nagy-kanizsai keresitény jótékony nőegylet*, a „nagy-kanizsai tiszti-önsegélyző szövetkezet", a „soproni kereskedelmi s iparkamara"- nagy-kanizsai kii\', választmányának hivatalos lapja
hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegye-s tartalmú hetilap.
Előfizetési felhívás
a *
„ZALAI KÖ/JiÖM"
1S8S. évi IV-ik évnegyedére.
Lapunk a folyó III.. évnegyedet befejezvén, — tisztelettel felkérjük mindazokat, kiknek előfizeté-sök m.bó végével lejárt, annak szives megújítására, hogy a rendes küldésben, fennakadás ne történjék.
Mint eddig, ngy ezentúl is a felvett zászló mellett harczolni, ernyedetlen kötelességünknek ismerjük s megszokott házibarátképen jelenünk meg a tisztességes családok körében, hogy a helyi eseményeknek hű tol-mácsolói legyünk; törekedvén !ehetó változatosan, nemcsak hasznos gaz-dászati, ipari és kereskedelmi tárgyakról értekezni, hanem kellemes szórakozást nyújtani is. Azért biza lommal kérjük a t. közönség anyagi támogatását és t. munkatársaink további közreműködésé\'.
- Elöjizetési ár : Okt. —decz. évnegyedre 1 frt 25 kr , márt 1889. félévre 2 . 50 , , jun. , 3é?negy. 3 » 75 » „ szept. , egész évre 5 , — Előfizetések, reclamátiók, hirdetések a lap kiadóhivatalába (Wajdits József könyvkereskedése Nagy-Kanizsán) küldendők.
Hazafias tisztelettel
Szerkesztőség.
Takarékosság.
Amit az ember ereje, drága ideje s verítéke árán beszerzett, kötelessége «zt saját és övéi jóllétének elö mozdítása végett megtakaritani, és & megtakarítás által gyümölcsözővé tenni. Okos takarékosság által mentetik im-g a hasznos munkára fordított erő, a megsemmisüléstől változik át áldássá, mely a késő uno-
kák idejében is még megtermi jó gyümölcseit. A veritek, melyet a jó munkás a munkára hullatott, az erő, melyet reá fordított, a keze szenye, mit a munkáján hagyott, még akkor is. midőn a munkás kezek régen a sírban nyugosznak, egy jóltevő tündér által előidézve a gazdag vetések zöldjében, rengő arany kalászok hullámaiban, a rakott gyümölcsfák termésében, ismét és ismét megjelennek. Ezeket elgondolva egy munkás, takarékos családapa bátran elmondhatja a költővel:
Hol sírjaink domborulnak, Unokáink .ebornlnak És scent imidiág ktSst
Mondják el majd Dereinket.
A hálás utódok a jót azzal igyekeznek majd meghálálni, hogy Ók is igyekeznek utódaik jólétéért munkásak, takarékosak, a közjóért áldozatkészek lenni ; ezen munkásságok jó gyümölcse egész századokon keresztül fog virulni a magyar nemzet életerős törzsfája egyes ágai között, mit a költő mondott, igazolva leend: »Minden nemzet; fen maradásának és jólétének legbiztosabb talpköve a tiszta erkölcs."
A szorgalom és takarékosság az erények kőzött az első helyen állanak.
Nem lehet azt tökéletes embernek mondani, kinek a szorgalom, takarékosság és tiszta erkölcs nem sajátja. Nemzetünk bölcs férfiai s nagyjai nem ok nélkül sürgetik a népiskolákba az isk. takarékpénztárak behozatalát, hogy a takarékosság a nemzet átalános tulajdonává válva, nemzetünknek a megpróbáltatások nagy idején a fen-maradás zálogát biztosítsa.
Az okos takarékosság alatt nem kell érteni a zsugori fösvénységet, mely már megint nem erény, hanem egy bűnös szenvedély. Mert a~ zsugori, fösvény minden nemes érzelmeket, miat felebaráti és honszereteti, megtagadva, egyedül a világi kincsek
gyűjtésére fordítja. Minden idejét, igyekezetét, még tiltott utakat sem átal nyerészkedési vágyból választani, csakhogy vagyonát j^arapithassa, a csatád tagjaitól megvonja a szükséges tápszert, ruházatot, gyermekeitől az okos, jó nevelést, többet ügyel arra. hogy Ökre, hízója kövér legyen, miat családja egészségére. És ilyen bűnös fösvénység megbünteti önmagát azzal, hogy ritkán jut lelki nyugalom árán a gyűjtött kincs — az unokák kezére, mert a büüös fösvénység, zsugoriság miattelhanyagolt nevelés által az utódok elvetemült életüekké válva, könnyelműen fogják elfecsérelni, amit az apa nagy gonddal gyűjtött.
Az által pedig, ha zsugoriságból a szükséges élelmet, táplálékot meg-! vonják, az utódok elcsenevészednek, gyenge, beteges testalkatú emberekké válnak, kik még a oiurkára is képtelenek lesznek s minű a vagyon, mind a család elpusztul.
Az okosan takarékos, ott, hol szükséges, hol maga és családja jólléte megkívánja az áldozatot, olt nem fösvénykedik. gyermekei testi és szellemi nevelésénél, a család illő tápláléka kiszolg hatásánál, jótékony cselekedetekre nyílott alkalomkor szives készséggel bókezűleg hoz áldozatot.
Ki az okos takarékosság elvét elfogadja, annak először is a kiadásait Össze kell szorítani, hogy bevételei ne csak fedezzék a kiadást, hanem évenkint a bevételeknek a kiadásokat felül kell múlni, hogy minden évben a bevételnek egy bi zonyos részét megtakaríthassa, kamatra adhassa, vagy a gazdaságba, üzletbe fektethesse, mert oly gazdálkodásnál, hol a kiadás múlja felül a bevételt okvetlenül bukni kell. De mít tegyek —.felel erre valaki — ha niucs annyi jövedelmem, hogy kiadásaimat felérné, kiadásaimból
pedig nem engeaufeiek el semmit ? Ennek azt felelj^ - meg kell vizsgálnod, melyik \\iadásodat hagyhatnád el legkevesebb rossz következés nélkül. Dohányzásra mennyit költesz éveukint? (talán 10 forint; vegyük azt felére j vagy törüljük egé zen, szeszes italokra tett kiadást szállítsuk le egy harmadára, a ruházatra számított kiadásból a nélkülözhető!, talán egy tizedrészt, élelmi s kenyérre szániitoübil szinte egy tizedrészt, ha egy tizedrészszel ke vesebbet fogyasztón!:, az a tesrk táplálásánál hiányt nem fog szülui, inert a gyomor annál jobban feldolgozza a bele jutott anyagokat. Hasonlóul a bevételeket is átvizsgáljuk, nem lehetne-e még valami jövedelmi forrást, vagy mellékkeresetet, például baromfitenyésztésből zöldség, és egyéb konyhanövény elárusitásbóí, vagy gyümölcsből pénzelni, ez által az évi bevételt emelni. Az élelem dolgában takarékosság a gazdaasszony kézében van, mert a fózÓkanái az ö kezébe vau adva, tehát Ő tőle függ, hogy az élelmiszerekbőt is valami jusson eladásra. Okos gazdaasszony beosztja egész évre élelmi készletét, amit 1 évre számított a gazda, hogy nemcsak elég a kitűzött időig, hanem még marad is. Vigyáz arra, hogy a ház népe többet ne fogyasszon egy-egy nap, mint ami egy egy napra esik az évi felosztás szerint.
A ki előbbre akar haladni a gazdaságbau, annak a bevételeit nagyobbítani, kiadásait pedig kevesbí teai kell, évenkint megtakarított összeget tőkésíteni, vagy kamatra kiadni, hogy neveljen az is, kiadásait pedig mennyire lehetséges, annyira szállítsa le, hogy a kiadás összege jóval alól álljon a bevétel ősszegéi. É élben, italbani mértékletességben a gazda, vagy családfő menjen elö jó példával családja előtt, csak agy követelheti a család tagjaitól a bölcs
mértékletességet az ételben és italban. A mai. idóben a pénz az elsó rangú nagy hatalmak közé tartozik, ha nem is egészben, de mégis nagyban igázok vau azoknak, akik azt tartják, ,hogy a pénz mndenható, melyen mindeot lehet szerezni, s azért minden^ eszöket a pénzszerzésre fordítják. Pénz nélküi mai időben a legnagyobb tehetségű és legjobb akaratú emberek is keveset tehetnek. Pénz a fő mozgató eleme a világ gépezetének (értve azt a vílá got, amit az emberi társadalom teremtett) megérdemli, ha pénzszerzés egyenes és becsületes utoni szerzés módját megtanulni igyekszik.
„A krajezár a forintnak a fia, mely ismét forinttá nőheti ki magát, azért a krajezárt sem szabad lenézned." Sok ember dohányra, szivarra, pipára nem sajnál kölleu-, csak csekélységnek nézi azon egykét krajezárt, mit értök ád, feledi, hogy a sok kicsi sok idő múlva mily nagy összegre nevekedik. Azon tiz kraj czar, mit valami haszontalan dologra kidobunk, több forintnak a magja lehetett volna megtakarítva és gyümölcsöztetve. Egy tiz éves fiu által megtakarított 10 krajezár annak 92 éves agg korára 8 száztúli kamat mellett is 50 forinttá nevekedik kamatos kamattal, vagyis a fiu, a ki neki jutalomkép adott 10 krajezárt, nem holmi nyalánkságra, vagy gyermek-játékra fordítja, hanem iskolai takarékpénztárba teszi 8 as kamattal öregségének 50 forintját takarította meg. Hát nem érdemli-e meg minden kis. krajezár azt, hogy megbecsüljük, és haszontalansagra ki ne dobjuk. Szülők, tanítók tanitsátok gyermekeiteket takarékosságra és a pénznek megbecsülésére. A gyermeket, ha a kenyérmorzsalékot leejti, vagy eldobja, azzal fenyítjük, hogy az Isten megveri, ha az Isten áldását meg nem becs-lli, felvétetjük
T á t. it a.
A vigadó betyár.
Iaioin, iszom a csárdában rováara, A bet> árnak aieotiráa. a roráifa ! Csárdái uram! majd lese bankóra v Még egy iu-ze rózsapiros bort Uát al
• ilUgit:
Kifizetem, hisz ágról nem sckidtam.
Száz p&ngKé-t csikómat ba eta tara :
Összetöröm akkor azt a rovás fát
A addig iszom, m>g elittam pejcaikomuak ai árát!
Bublnattal hajh! teli van a ¦sirem\'
Miért is lett gyöngyvirágom . Bti len I . . .
Verje meg a harmat ait a tulipánt,
Ki a uyaron megszerette a szögedi vicaitpányt !
Csárdás uram! ne nésae a rováifát, Uoizou még bort. kifizetem ar árát .... Betyár vagyok, a puszták víg betyárja ! N« búsuljon kifiietem ... az Ítélet napjára !
báLINtpft Bálint.
Lenke szerelme.
iTíírtóDeti elbeaiéléi.)
Szomorú időkbe vezetlek vissza nyájas olvasó, szegény hazám ama gyászos korszakába, mikor: .Idegen lett a magyar otthon."
„Siralmas évek, bus emlékezet !*
Szegény......Szegény hazám ......! Szivem elfogódik, lelkem
feljajdul, szemeim könnyel telnek meg, midőn lelkemben kínszenvedésed képe felmerül ....
Minden bün nélkül hasonlíthatlak a megdicsőült testéhez, kinek hilálát irigység, bosszú okozák, kinek megdicsőülése pillanatában elveszte ,fényét a nap, meg-
repedtek a kősziklák, s ezren borultak le töredelmes szivvel kiáltva: ,Ez valóban Isten Üa volt." Kinek sírjánál a legszentebb vér és köny hullának .... | De feltámadt ö győzelemmel eilensé-\' gein, három nappal kesébb a temetés után
,s negyven napig maradt e földön.....
Szegény hazám .. .. ! A te ha-álodat is irigység, bosszú, meghasonlás okozák; meg-1 dicsőülésed pillanatában elveszte fényéi a magyar náv; megrepedt a szerető honfi-sziv, s egy világiész kiálta fel kétségbe-j esve : .Elveszett földünk védpajzsa !* Sírodnál egy ország álít vérben, s esteden : miibók könnyezének.....De feltámadtál te is megdicsőült testtel, legyőzve elleneidet bárom félszázaddal halálod után ....
Valóban a magyar nemzet élete mi volt eddigelé más egy világ drámánál, mely telve volt az erély és sziv, a makacsság és nagylelkűség, — kereszténység és pogányság, — az anyag és szellem borzasztó csatáival, melyekben nem ritkán mellőzve minden dicsőséget, egyedül életeért volt kénytelen harczolni.
Most is az alvidéket már régen elö-zönlé a török had, s ellenállbatlan erővel nyomul feljebb-feljebb. Szigetvár elesett, de Kanizsán még nemzeti zászló lobog, a vártornyok szent keresztj^itmég a Kanizsa folyó tükrözi vissza.
Napjainkban ngy a várnak, mint a folyónak is csak emléke él az ntódok ajkain. A várt a hatvanas években rombolták le teljesen, az utóbbi medrét pedig régen betöltötte az iszap, még a helyét is alig lehet megmondani. A vártól délkeleti irányban emelkedő halmokon állott a Ka-nissay grófok kedvencz mulatóhelye, a
kies fekvésű Szent-György váron, melynek mai nap szintén csak romjai láthatók.
Fényes vigalom ünnepet ülnek a derék Kanissayak a szent györgyvári nyaralóban Vasvári Etel megszabadulásának örömére, kit övéi örökre veszve hittek. De ime a Gondviselés visszavezérlé, bár sok hányatás és veszedelmen ment addig keresztül, míg újra visszakerült. Zrínyi csapatában zászlótartó volt, s az Eszék körüli hidrombolásnál megrohanták s fogságba kerüll
Konstantinápoly mellett egy minaretbe zárták, hol hetednap múlva fej-vesz.ésre, vagy kötélhalálra ítélték volna, haaem egy kedvező sötét éjszaka szalmából font kötélen leereszkedett. Az alvó toronyőrt felsőruhájától megfosztva, s ruhájába öltözve, barangolt tüskén bokrou át hazafelé. Hajmeresztő veszedelmek és viszontagságok utan végre eljutott Kanizsára, hol az ö szeretett keresztapja volt az ur, a hires Kanissay Péter. Kanizsa gyönyörű vidéke, mely különösen, Szent-Györgyvár felé oly regényes kilátást nyújt, mind az övé.
Az ünnepi disz, az ünnepi zaj fényesen hirdetik, hogy ma örömünnepe van a családnak.
A szent-györgyvári nyaralóba, mely oly nagyszerűen van földiszitve, felzászlózva, fólkoszorozva, rajonkint érkeznek még a messzebb vidékről is a hivatalos föuri családok, s rendre bókolnak a daliás Ételnek, ki oly ügyesen és leleményesen tudta kijátszani a halálos veszedelmet A vendégek, amint megérkeznek, örömittas arczczal lepik el az árnyas sétányokat előkészületül a nyugalomra; másrészük
a természet gazdagságában gyönyörködik mert ritka hely, ahol oly terjedelmes gabona íöldek, böterniö szöllőhegyek, sürü fenyvesek terülnének el tarka változatosságban a szemlélő előtt, mint itt
Még a természet is ünnepelni látszik midőn a májusi nap egész pompájával árasztá el fényözönét a romantikus táj felett. — A langy zephirek mintegy láthatatlan angyalok karjaiként himbálni látszanak a festői szépséggel virító zöld kalászokat, melyek a lágy fuvallatok alatt a földre bókolván, hullámzó felületük hab tenger gyanánt tünteti fel őket; s miután a napsugarak büvereje megaranyozza a játszi hullámokat, azon optikai csalódásban ringatják a szemet, mintha a nyilő tavasz érett kalászokat varázsolna elö. — A távolabbi erdő fáin feslenek már az első bimbók, és eme bimporte\'j\'s barkák, melyek a lombot megelőzik, tündér zomancsot kölc-önöznek az erdőnek.
A nyaraló csinos Ízléses stylben épült kastély, mely a díszes és dus növényzetű angol kert kellő közepén van. A kastély kupidomu, magas tornya vigyázó toronyként nyúlik fölfelé a terjedelmes földbirtokok felett; a homlokzat boltozat ivén az ősi czimer látható, felemelt előlábai-kon koronát tartó oroszlánt ábrázol, mintegy a hatalomnak jelképéi. Az ablakok góth ízlés szerint rendezvék. Az egész épület peristyl alakjában sudár korinthusí oszlopoktól van környezve A hátulsó épületrészen több lakosztály van berendezve, s egyátalán csinos imponáló építkezés, ámbár itt-ott a kacskaringós fruir-landák és grotesk karyatidák nagyon is-régi styhe emlékeztetnek. De mindezeken kívül nagyon emeli a kényelmet az,
hogy gyönyörű sétányokkal és lugasokkal van övezve, hová. mintha csak meg volna tiltva a napsugárnak, oly ritkán mer betekinteni.
Belül a csillámos termekben, ragyogó fényözönben lelkesen mulatnak, harsog a zene, szakad a láncz, ujjong a jó kedv.
Mindenki boldog, jól érzi magát, de legjobban érzi tán korának legszebb honleánya, Kanissay Lenke.
Délczeg büszke alak, tántorító szépség vala. Olyan szép, akár az égből szökött angyal, s talán nem is ugy született, hanem a felhók hónából szállott alá e karcsú sylphid, tüzes szemű cherub. Ama ragyogó, sima, szőke fürtök, melyek pompában a napsugarakkal vetélkednek, olyanok, mint az árvalányhaj, vagy mint a mélázó holdsugár; ama csillogó szemcsillagpár, melyből az erény és eltagail-hatlan erélyesség egymást édesden átölelve sugárzanak, oly gyönyörű kék színben ragyognak, mint az ég aZurja: a picziny cseresnye ajk, mely a feslő rózsabimbót -vagy a kellő hajnal bíborát látszik ábrázolni, az alabástrom nyak. melyek megannyian a hó vakító színét igyekeznek túlszárnyalni, — mint oly tekintetek, melyek öt a földi lények sorából a túlvilági szemphok közé ragadják. Arczáo a derült lélek folytonos nyájassága mutatkozik, mely tüki e ama gyengéd szívnek, melyet a gondos szülői kezek az erény világában neveltek. Phantaszi ikus szoborszerű idomai elragadok, méltók a legíhlettebb költő ecsetére.
MOLNÁR SAMU PÁL. (Folyt köv.)
HUSZONHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
OKTÓBER 6-án.
s megcsókol tatjuk a gyermekkel a leesett kenyér falatot, igy kellene a gyermeket a pénz és idó megbecsülésére is szoktatni.
(Vége köv.)
PATAKI GÉZA
Tudnivalók.
— Iparügyben elvi határozat. A
földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisztérium kimondta, hogy azon időig, mig a kinevezett gyám vagy gondnok kirendeltetik, a tanonczszerzódés a kiskorú tanoncz nevében a községi közgyám mai köthető. A tanonczszerződés megkö tése halasztást nem tűrő intézkedést nem igényelvén, a gyámhatóság még illeték-telensége esetén is. köteles oly egyénekre nézve, kik ;i gyámsági eset fölmerültekor területén tartózkodnak, ideiglenes gyámot kirendelni, kivel a tanonczszerződés megköthető.
— Az új gyógy szerészkÖnyv életbeléptetésének határidejét a belügyminisztérium korábban f. év október hó 1-jére tűzte ki: minthogy azonban ez uj gyógy-szerészkör.yv életbeléptetéséhez okvetlenül szükséges, hogy életbeléptetés határidejét megelőzőleg az ezen gyógyszerkönyv alapján készült uj gyógyszerár szabvány is kellő időben megjelenjék, ez pedig nem történhetett raej;, minél fogva az életbeléptetés határidejét 1889-ik évi január l-jére halasztotta el.
— A dohánycsempészet meggátlása szempontjából a pénzügyminiszter leiratot intézett az összes törvényhatóságokhoz, melyben előadván, hogy most már a dohány leszedésének munkálatai befejezve vannak és ilyenkor szokott a dobánycsempészet űzetni, felhívja a törvényhatóságok hiva-taluokait, hogy a legnagyobb éberséggel és erélylyel Örködjenek a felett, hogy a dohány a beváltási idő előtt csempészet tárgyává ne váljék, ugy azontúl is örködjenek Cáempészetnekteljesen gátat vessenek.
— Adóvégrehajtás utján lefoglalt házi állatok elárverezése. A földmivelési miniszter körrendeletet bocsátott ki, mely- j ben utasítja a pénz ügy mi Dísztérrel történt I megállapodás folytán az összes végrehaj-1 tokát, hogy az adótartozások fejében le- j foglalt hasznos házi állatokat, ha végre-hajtás folytán árverelés végett a vásárral hajtatnak, mindenkor marhaj ária ttal lássák el; e marhalevél mindenkor a végrehajtást szenvedő nevére állítandó ki ugyan, de köreles a végrehajtó az adóvégrehajtásí jegyzőkönyv alapján a marhajárlat hátsó lapjára % megtörtént foglalási tényt rávezetni*
Méllósá^os Főispán űr !
(Folyt, is vége.)
Jelentésemnek aközegézszégügyet tár-gyazó ezen része kiegészítéséül van szerencsém a népesedési mozgalomnak az illető lelkészi hivatalok kimutatásai alapján összeállított számadatait a folyó évi április hó 1-tői augusztus hó végéig terjedő időszakra vonatkozólag a következőkben előterjeszteni:
Szolgabírói járások és rend. taaácsu városok megnevezése, Nagy-Kanizsa rend. tanácsú város szülöttek 305, meghaltak 244, szaporodás 61. Zaia-Egerszeg szül. 95, megh. SO, szap. 15. Tapolczai főszolgabírói járás szül. GS3, megh. 578, szap. 105. Szent-Gróth s\'/ül. 381, megh. 321, szap. 60. Sümeg szül. 459, megh. 315, szap. 144. Keszthely szül. 421, megh. 312, szap. 109. Kanizsa szül. 527. megh. 303, szap. 224. Pacsa szül. 431, megh 2S3, szap. 148. Zala Egerszeg szül. 400, megh. 244, szap. 156. Nova szül. 321, megh.\'264, szap. 75. Alsó-Lendva szül. 630, megh. 352, szap. 278. Letenye szül. 511, megh. 280, szap. 231. Perlak szül.
578, megh. 341, szap. 237. Csáktornya szül. 601, megh. 384, szap. 217. Összesen: szül. 6343. megh. 4283. szap. 2060.
A hasznos háziállatok egészségi állapota a lefolyt időszak alatt kedvezőnek mondható, járvány nem uralkodott, szórványosan lépfenében elhullott összegen 158 drb ló, szarvasharha. juh és sertés.
A szarvasmarha jártati és kereskedői, mi forgalmát illetőleg tisztelettel jelentem-hogy folyó évi, ápril hó 1 -tői augusztus hó végéig a központból a megyebeli kör-és községi jegyzők részére kiadatott 10166 drb 5 kr-, 1776 drb 3 kros lólevél, — 86020 drb 5 kros-, 24566 drb 3 kros marhajárlati űrlap, melyekért 5599 frt 56 kr bélyegilleték szolgáltatott át a m. kir. adóhivatalnak.
A közbiztonság a megye területén kielégítő volt, személy- és vagyonbiztonság erőszakkal nem támadtatott meg. A ió, de kiválólag a sertéstol vaj Lás esetei fordultak legtöbbször elő, a csendőrség erélyes nyomozása folytán azonban az ellopott tárgyak igazolt tulajdonosaiknak visszaadattak.
A csendőri őrjáratok alkalmával letartóztatva lett gyilkosság gyanújáért 6, rablásért 5, betöréses lopásért 29, lopásért 76, lopás kísérletért S, igazolvány nélküli csavargásért 27, súlyos testsértésért 18, emberölésért 4, jogtalan, elsajátításért 1, gyujtogatisért 2, gyújtogatás gyanújáért 4, mérgezési kísérletért 2, méhmagzat elhajlásért 1, gyermekkítétel-1, gyermekgyilkolásért 2 egyén, továbbá 3 katonaszökevény és C körözött egyén fogatott el. s szolgáltatott át az illetékes hatóságoknak.
A folyó évi ápril hó 1-tÖI augusztus hó végéiga megye területén előfordult tüzesetek száma összesen lOS volt, melyeknél az összes elhamvasztott érték a hivatalos kár felvételi jegyzőkönyv szerint 171,486 forintot tett ki; ebből biztosítva volt 76,415 frtnyi érték, s igy a biztosítatlanul szenvedett kár 95,071 frtra rug.
A tűz keletkezésének oka a teljesített vizsgálatok szerint 9 esetben gondatlanság, 5 esetben villámcsapás, 7 esetben gyújtogatás és S7 esetnél kiderithet-len volt.
A vármegye területén a jég több község határában kisebb-nagyobb kárt okozott, melyeknek felvétele az adúfelügye-löség által a folyó évi-adólei rás tényleges fogauatosithatása végett eszközöltetik.
Folyó évi augusztus hó végén állami adóhátralék volt 1.497,854 frt. Ez alkalommal megemlít endönek tartom, hogy aug\' hóban egyenes adóban 988 frttal, egyéb tartozások czimén pedig 420G0 frttal több folyt be, mint a rault év hasonló szakában
A közmunka és utépitészeti ügy az ujabban alkotott és jelenben fennálló ügyviteli szabályrendelet értelmében minden év deczember hó 1-én tartandó közgyűlésnek képezvén külön tüzetes tárgyát, ez alkalommal csakis e jelentésem időszaka alatt leszolgált természetbeni közmunka állásáról és a befizetett váluágösszegek-röl van szerencsém a következőket bejelenteni r* természetbeni közmunka l?szoI-gáltatott a balaton-füredi utbiztosság kivételével a következő eredménynyel: (Lásd I. táblázatot.)
A közmuukaváítságból a központi számvevői nyilvántartás szerint a folyó évre előirt, s részben előző évi hátralékul fennmaradt tartozások törlesztésére befizettetett augusztus végéig az utépitészeti aiapba Összesen 38523 frt 26 kr., maradt tehát még befizetendő 42272 frt 53 kr.
Az 1879. évi 37-ik törv.-czikk értelmében előirt katonabeszállásolási pótadóból a fentirt időig aföszámvevöt részletes kimutatás szerint ^befizettetett összesen 22861 frt 24 kr, — maradt tehát még befizetendő 39010 frt 722/» kr; a megyei betegápolási pótadóból befizettetett összesen 16,359 frt 71 kr, lesz még befizetendő 33994 frt 66 kr; s itt tisztelettefmegjegyzem, hogy a fentebb kimutatott s még
befizetetlen tartozási összegek behajtása iránt a közgyülésileg elreüdelt intézkedések megtétettek.
A vármegye házi- ésárva pénztárainak J törvény által rendelt havi vizsgálatait az i illető bizottsággal teljesítvén, az arról !szóló hivatalos jegyzőkönyveket van szerencsém bemutatni.
A vármegye törzsvagyona áll részint fold tehermentesítési és takarékpénztári-, részint pedig magán ktötvényekbeo gyü-mölcsözőleg elhelyezett 22725 frt 22 kr tőke és ezután esedékessé vált 240 forint kamatkövetelésből, mely utóbbinak behajtása iránt az intézkedés megtétetett, s igy ezen befolyandó kamat összeggel együtt a megyei törzsvagyon tőke állaga jelenleg 22965 frt 22 krt tesz ki.
Mindezek után van szerencsém a megyei közigazgatást összes központi és járási hivataloknak, vataminta megyei árvaszéknek ügyforgalmi kimutatását a folyó évi ápril hÓ 1-töl augusztus hó végéig terjedő időszakra a következőkben előterjeszteni, u m.: Lásd II. táblázatot.)
H i r et
— Ő Felsége a király nevenapján, okt. 4-én valamint a szent Ferencziek plébánia templomában, ugy az izr. imaházban hálaadó isteni tisztelet tartatolt. Mindkét helyen nemcsak a hatóságok kép viselői jelentek meg, hanem nagyszámú ájtatos közönség is.
.— Báró HornU Károly megyés püspök ur ó Méltóságának ujabb elismerésre méltó jótékonyságáról értesülünk, ugyanis a veszprémi szegényekről bökezü-leg gondoskodott. Ö Méltósága okt 14-én hosszabb időre Budapestre költözködik.
— Ha van október 6-a, az aradi szomorú nap évfordulója, mely nap reggelén haltak vértanúi halált szabadságharcunk dicső bajnokai. Legyen áldott emiékezetök!
— f Ózv. Gróf Batthyány Lajoané szül. Zichy Antónia grófnő Dákán mult szombaton este 72 éves korában elhunyt.
| Magyarország részvéte kiséri elhunytát a nagy honleánynak, -ki szabadságharczuuk : nemzeti gyászát nemcsak külsőleg özvegyi jfátyolával, de hü szive igaz vérzésével négy évtizeden át nemesen viselte. Egy héttel előzte meg vértanul halállal kimúlt dicső férjének, első felelős miniszterelnö-[künk halálának évforduló napját, azonban iegy órában esti G órakor szállt mindkettőjüknek lelke a mennybe. Béke a lelkes j honleány hamvain! Óhajtjuk valamint I szomszédságunkban levő szentmiklósi ura-!dalma templomában. ugy az általa kegy-; teljesen dotált szent-györgy vári szőlőhegy ! kápolnájában is megtartassák lelki üdveért ja gyászisteni tisztelet. Filhivjuk a begy-! birtokosaiig vallásos buzgalmát a mielőbbi \' intézkedés megtételére.
— A szüret. Balaton mentén a szüret okt. 2-án vette kezdetét. Szent-György-várott október 15 ére engedélyeztetett,
\' ugyanekkor lesz Szabadhegyen is. ; — A fiumeiek kegyelete Deák Ferencz iránt lelekeinelőleg nyilvánult mult hó | 29-én, a niidon a fiumei küldöttség díszes | ezüst koszorúja a mauzóleumban elhelyez-: tetett.
— Balaton-Füred ősz igazgatója . Écsy László kir. tanácsos, ki a fürdőitité-
zet élén 53 évig állott, visszalépett hiva-I tálától. Az igazgatói teendőket most Éc.y : József, a szorosabb administratiót pedig Jalsovics Aladár teljesiti. Hire van, hogy a fürdő bérbeadatni szándékoltatik.
— A zalamegyei tűzoltó szövet-\'kezel Zala-Egerszegen liz egylet részvé
telével megalakult. Az alapszabályok a I minisztériumhoz terjesztetni halároztatott. j A n.-kanizsai önk. tűzoltó egyletet Saller I Lajos főparancsnok és^Kuortzer György
titkár képviselték.
— Gr&nfeld Alfréd virtuóz zongoraművészünk diszes közöuség ki-kitöró lel-
kesültsége közt tartotta meg haugver-senyét a casino dísztermében szeptember 29-én. Gyönyörű szép viráglanttal és nagy díszkoszoruval lepték meg tisztelői.
— Tanltó-valasztas. A nagy-kanizsai iskolaszék utóbbi üléseiben az ipariskola hoz tanitóoak\' e.vizel R. községi tanító,rendes tanítóvá t: ím legtöbb ideig működő sorrendszerinti minőségben Váry József és Csillag Ilka, férjezett Kováts Míklósné, segédtanítóul Szakunyi Géza okleveles tanító választatott meg.
—- Két cilganyt fogtak el csendőreink, egyiket mig vallatásra, illetőleg jegyzökönyvfelvételre a község házához kisérték addig a másikat a kocsi sarag-1 lyához lánczolták, visszajőve érte, csak hűlt helyét találták, mert saraglyástó! együtt megszökött.
— Segély. A vallás-és közoktatásügyi miniszter az orsz. tanitói nyugdijalapból Illés Antal dióskálí r kath. volt tanitó özvegye szül.Török Erzsébet részére 84 frt és 3 kiskorú árvája részére együtt 75 frtnyi segélypénzt engedélyezett
— Papp János miháldi róm. kath. esperes-plebáaost a vallás- és közoktatásügyi miniszter a csurgói .állami tanítóképezde igazgatótanácsa tagjává nevezte ki.
— Xaszhir. Dr. Szigethy Károly balaton-füredi körorvos a napokban vezette oltárhoz Imrék Izabella kisasszonytNemes-Pécselen. — Tretter Victor vasvári körjegyző Szombathelyen jegyet váltott Szath-máry Ilona kisasszonynál. Boldogság kísérje a szent frigyet 1
— A keszthely-szentgyörgyi helyi uj vasút naponta ötször közlekedik. Egy menet ára I. oszt 50 kr. II. oszt 40 és III. osztályra 30 krajczár. Az utat félóra alatt teszi meg.
— A szombathelyi egyházmegyéből Erkioger IstYán pákai segédlelkész Kerka-Szentmiklósra, Berkovics József ujmisés Pákára és KouszAlajos uj áldozár Tissíoára küldettek segédielkészekül.
r- KereskedölnfcéVsegédjeik figyelmébe melegen ajánljuk a következő kibo-csátványt. Alig van város Magyarországon, melyben a kereskedelmi ifjúság továbbképzéséről oly kevéssé gondoskodva volna, miot N.-Kanizsán. Mig az iparos tanon-czok heti 7 órán át rendes oktatásban részesülnek, kereskedelmi tanónczaink minden értelmi tanítás nélkül nőnek fel, s mig a legtöbb városban az érettebb ker. ifjúság szellemi tökélyesbedése czéljából szaktanfolyamok állanak fenn, a mi ifjaink azt nélkülözik, mi által azon alkalomtól is megfosztatnak, hogy szabad idejüket ugy értékesíthessék, mint eztmínd maguk, mind pedig főnökük érdeke megkívánja. Ez okból tisztelettel alulirt kereskedelmi esti tanfolyam meguyitására határoztam el magamat, é. p. külön tanonczok és külön segédek és egyéb magasabb képzettségi fokon állók részére, melyen a minden kereskedőnek nélkülözhetlen tudományok: magyar és néniét nyelv (ker. levelezés) kereskedelmi számtan és könyvvitel egyelőre heti 3—3 órában, elő fognak adatni. A tanfolyam, melyre alulírottnál naponta jelentkezhetni, október 15 én nyittatik meg. Bún Samn, keresk. iskolai igazgató.
— Gyászhír. Részvéttel vettük a következő gyászjelentést : Kormos Izidor-né, szül. Koharics Leopoldíne, mint neje; Kormos Adolf budapesti kir. ítélőtáblai biró miot testvére, ugy őzv. Koch Mihály-né, szül. Krebs Krisztina mint anyja, s maguk és összes rokonságuk .nevében tudatják Kormos Izidor János urnák, a kolozs-monostorí kir. gazdasági tanintézet gondnokának 1888. szeptember 2G-án es\'i 6 órakor, életének 46-ik évében, agylobban történt gyászos elhunytát A boldogult
Ihült tetemei a kolozs-monostorí k, tanin-tézet főépületéből 1888. szeptember 28-án
Idélután 3 órakor fognak az ág. evang. hitvallás szertartásai szerint a kolozsvári [köztemetőbe örök nyugalomra tétetni. I Áldás és béke poraira^! c-
— Magyar színészei. Deréky Antal művezetése alatti Komlóssy József színtársulata Nagy-Kanizsára szándékozik jönni s már okt 12-én megkezdik előadásaikat E társulat nagy s a legjobb erőkből áll, mely a pápai és szombathelyi színházakat bírja, a legmelegebben ajánljak a t. közönség méltó pártfogásába.
— Ütegek veszedelme, a le.blyt héten szerdán az üvegkereskedöknél, csütörtökön pedig a korcsmárosoknái razziát tartott rendőrségünk a kellő hitelesítéssel el nem látott, vagy a forma végett ellátott, de a mértéket meg nem ütő üvegekre. Lett is üvegveszedelem, mert az egy liter, fél liter és egyéb deczíliter mértékvonallal ellátott boros üvegeknek eszük ágában sem volt a rajtuk jelzett tartalmat magukban foglalni; miért is ezek elkoboztatván, nehogy újból valami úton-módon ismét forgalomba hozassanak, standé pede összezúzattak, az illetők pedig megbirságoltattak. — Igen helyes.
— Jávory Nándor, a nagy-kanizsai reformátusok uj lelkésze Magyar-Egresről körünkbe érkezvén, a beköszöntő első isteni tiszteletet .október 7-én délelőttit órakor tartja, melyre a város intelligen-tiáját valláskülönbség nélkül, tisztelettel meghívja. A ref. imaháza Arany János-utcza 5.sz. st van.
— Átvonnlásképen Nagy-Kanizsára okt 6-áu az első gyalogezred 4-ik zászlóalja, 20 tiszt, 512 ember, » lóval, 7 én pedig a 26-dik gyalogezred 4 (lik zászlóalja 18 tiszt, 512 ember 7 lóval érkezik.
— A nagy-kanizsai izr. jótékony nőegylet okt 3-áo tartott ülésében Grün-hut Henrik tiszteletbeli titkárul, Rosetifeld Lajos pedig rendes titkárul választatott meg.
— Yarasd-Topliczában szept 16-ig a 24-ik kimutatás szerint 2G1S fürdő-\' vendég keresett üdülést.
— Érdekes eredeti okmányok láthatók Wajdits József.könyvkereskedésében : Görgey Arthurnak levele Kossuth Lejoshoz, a mikor a dictatoiságot kéri. erre Kossuth válasza, Csányi László és Bem nyilatkozatai ez érdemben. Csánvi László Zalamegye nagys\'.ülőttjének levelét lapunkban a többivel együtt közölni fogjak,
— Következő gyászjelentést vettük : Merkly Antal z.-szt-mihályi földbirtokos és ügyvéd a maga. ugy gyermekei Bessenyey Ferencz. cs. kir. huszár őrnagy és ueje, szül. Wodianer Irén, Bessenyey Mari férj. Szidnay Antalné. Bessenyey Lujza özv. Kijátz Gyuláné, Merkly Antal s neje Belus Anna. gyermeke : József, Merkly Karolina férj Ilusz Sándonié, gyermekei: Jenő, Rudi, Margit, Merkly Gabriella férj. Schaeffer Andorné. gyermeke : Andor, szomorodott szívvel jelt ntik i\'elejt-hetlen szeretett nejének, a példás jó édes anyának, nagyanyának, napájuknak Merkly Antalné, szül. Kovács Teréziának folyó hó 2-dikán reggeli 4 órakor 6S éves korában hosszas szenvedés után történt gyászos elhupytát. A megboldogult hült tetemei f. hó 3 án délután 4 órakor fognak Zala-szt.-Mibályou a rom. kath. egyház szertartása szerint ünnepélyesen tieszenteltetui s a helybeli róm. kath. sírkertben örök nyugalomra tétetni. Az engesztelő szentmise-áldozat f. hó 4 ikén délelőtti 10 órakor foga zala-szent-mihájyi templomban a Mindenhatónak bemutatta!ni. Zala-Szent-Mibály. 1888. október 2 án. Áldás és béke hamvaíra.
— KienyezéB jött létre a „ Szabad-., elvű-párt" végrehajtó bizottsága és Knort zt-r Frigyes uagyveudéglös közt felmerült ügyre nézve, t. i. a választási költségek kiegyenlítése tárgyában.
_ Hegyei r. h. Glesínger József
gelsei illetőségű bécsi lakos >Gál"ra magyarosította nevét. — Szigliget, Cser-szeg-Toniaj és Csabreudek széleiben is constatálva van a phylloxera. - Letenye mellett egy majorban tüz volt, a letenyei
A járás megnevezése
Előirt közmunka napszám.
kettős
kézi
Tapolczai
Sümegi
Szentgróthi
Keszthelyi
Kanizsai
Pacsai
Zala-Egerszegi
Novai
a.-Lendvai
Letenyei
Perlaki
Csáktornyai
Nagy-Kanizsa v
Zala-Egerszeg
járás
2453 1523 1329 1265 2555 191G 2879 1697 2018 1649 1226 928 409 180
23027
244 674 74 346 105 50 82 66 680 185 1276 442 17 13
4254
102677,
40937,
4149
4299
69197,
4605
44987,
2727 106097,
56477, 103367,
82367,
4218
12047,
81811
Leszolg. közmunka napszám
kettős
2187
1484
1268
1020
1542
1606
21817,1
1557
1915
1403
1062
908
305
112
185507, 3577
140 654 73 206 92 50 6 59 659 144 1249 226 17 2
k é
Leszolgátatlanul maradt közmunka napszám
kettős egyes
g á s
k é
5545 l\'/i 33547, 4005 2919 6041 40797, 37017, 2706 85237, 5129 95967, 79507, 2-02 1002
673557, 447G7,
1266
39
61 245 1013 310 6977, 140 103 246 164
20 104
104
20 1
140 13
76 7 21 41 27 216
11 677
4722
739
144 1380
8787,
5257,
797 21 2086
5187,
740
286 1416
2027.
14456
\'Zala-Egerszegeu, 1888. évi szeptember 17-én
CSEKTAN KAROLY s. k. Zalavármegye alispánja.
II.
A hivatal megnevezése.
Alispáni hivatal —
Megyei árvaszéknél — „ számvevőségnél — N.-Kanizsa v. tanácsánál — Z.-Egerszeg v. , -„ — Tapolcza jár. szolgabíró — Sümegi , , — Keszthelyi., „ — Szt-Gróthi , — Kanizsai n \'» . — Pacsai „ . — Z.-Egerszegi jár. szolgabii ó Novai „ „ A.-Lendvai . „ Letenyei , „ Perlaki , » Csáktornyai ._.
"u ;
766 1977
612 58 89
197 12 2 25 11
14 14
21 73 240
4199
12717 11817 3706 5314 3268 3663 17.90 2034 2059 1959 1697 2048 1733 3206 1822 1441 2867
63141
13483 13794 4318 5372 3357 3860 1802 2036 2084 1970 1697 2136 174/7 3220 1843 15M 3107
| 67340
13074 11980 4173 5284 3315 3860 1792 2026 2074 1966 1697 2088 1730 3203 1832 1439 3027
64560
409 1814 145
88 42
10 10 10 4
4S 17 17 11
HUSZONHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
OKTÓBER 6-án.
tűzoltóknak sikerült idejekorán eloltani.
— Dra^koveczen régiséget találtak. — Za la megyében 6300 önálló iparos van. — Zala-Tarnok vidékén a szarvasmarhák ncgyban hullanak. — Herjavecz László & kis-kauizsai polgári olvasókör tagja okt 1 -én meghalt.
— Hazai r. h. Kossuth Lajost Gyula város is diszpolgarává választotta. — Sarah Beruhardt nov. 15 — 19-én lép föl a bpesti népszínházban.\'— Károly Lajos fóherczeg Teraesvárott csodálkozását fejezte ki egy nőnek, hogy nem beszél magyarul. — 60 utazó ment Budapestről Keletre.
— Az uj országház építésénél naponta 1300 munkás foglalatoskodik. — Bpest és Szeged közt telefont létesítenek. — A „Sopron" szerkesztéséi dr. Gaár Vilmos vette át. — B. Kaas Ivor dáneredetü. — Sobri unokáját, egy jutási kanászt disznó-pás miatt elfogták. — Szimics János a trieszti rablógyilkosnak nem kegyelmezett meg a király sem, ma reggel akasztatott fel.— Arany árkelatpótlék októberre 22%-
— II. Vilmos császár okt. 3-án Bécsbe érkezett. — A „Jó szív" pénztárába eddig 145.325 frt folyt Ve.
— Külföldi r. h. Madridból katona-összeesküvésről irnak. — Kanionka Len gyei város leégett— Dr. Vánibéry Ármin a Medzsídje rend nagy szalagját kapta a zultániőL — Az angol királyné megvásárolja azt a villát San-Iiemoban, hol Frigyes császár betegen lakott. — Amerikai tudósok is szervezkednek Stanley felkeresésére. — Li\'jzi püspök meghalt. — Bécsben „Villamossági társulat" alakult 700.000 frt tökével.— 111. Frigyes nap lóját dr. Geffcken tette közzé — A zultán környezetéből 24 egyént száműztek.
4323/888- szám.
Pályázati hirdetmény.
Alulírott kereskedelmi és iparkamaránál egy évi 600 frt fizetés és 200 frt lak-pénzzel és .szabályszerű nyugdíjra való igényűvel javadalmazott második írnoki állomás lévén üresedésben: ezeu állomás betöltése czéljából ezennel pályázat hirdettetik.
Pályázni kivánók, korukat, képzett-! egüket, eddigi alkalmaztatásukat s a magyar és német nyelvben való leljes jártasságukat igazoló hiteles okmányukkal felszerelt sajátkeziíleg irt s szabályszerűen felbélyegzett folyamodványaikat f. évi október hó lő-éig kötelesek ezen kamara elnökségénél benyújtani.
Ké. öb érkezett folyamodványok tekintetbe nem vétetnek.
Kell Sopronban, a kerületi kereskedelmi és iparkamara 1888. évi szept. hó 11-én tartott rendes közöd üléséből.
Az elnök: A titkár:
M ÜLLEK P. SCHINDLER
A budapesti értéktőzsdéről.
— A-Magyar Mercur l-eti tudósítása. —
Ai ősti üzlet nem tud megindulni. Semmi
ma nincl annak, hogy a nyaralás, furdöxea
ideje már elmúlt, mer: az Üzlet pang ós az irány at-m Dagyon kellemes. Frigyes császár naplójának közzététele kellemetlenül hatott N t-m etor szagban, de meg kellemetlenebb ax a tatás, melyet a szon-lt pAnzpíacz helyzete a berlini tőzsdén \'előidéz. Nálunk nem igen változott a pénzpiaci helyzete. As Hslet alakulása éi a pénzigények fokozódása, apadása szab majd közelebb határozott irányt az elé : maradjon, emelkedjék, vagy c5kk jen-e a kamatláb A tóude általános helyzete azonban e bizonytalanság következtében sokkal lanyhább ingatagabb ?1 bizonytalanabb, mint volt a nyári forgalom, melynek; pedig & nyomottság celeszüieirtt toJajdousága. Alig találhatnánk okot ama. felteveere, bogy az a vontatott irányaat és kedvtalenaág, mely az Üzérkedés korében jelenleg mutatkozik, a lóastle állandóbb tQaeIévé fejlődnek; de I ipekalácziú utjai oly kimérnetétlenek, hogy teljes biztonsággal azt é>p oly kevéssé lehetne állítani, mint az ellenkezőt De bármeddig ia tartson a tőxade jelenlegi lanyhasága, mindenesetre a rendkívüli jelenségek kme laitoaik.
Járadékokban ssokatlannl nagy a kínálat, minek kör étkezte ben a járadékuk árfolyamai folytonusan csökkennek.
Baxikréaa*éuyekben igen g vak uraik, d uem jelentékenyek az áringadozások; aa irány nyugodt es a\' forgalom korlátolt.
Köilekedéai vállalatok értékei iránt j6 a vélemény, különösen a berlini tőzsdén és ennek következtében ezeknek árfolyamai igen azilárdak, de a forgalom itt ii igen csekély.
IparvállalaÜ értékek iránt is csak nagyon kevés érdeklődést mntatott aa Üzérkedés-Sorsjegyek azilárdak. A kél nj sorsjegy kosul a szerb 10 frkos dohányzón jegyek iránt élénk érdeklődés mutatkozik. A jó ssít sorsjegyeknél azonban biztos a kudarcs.
Valuták éa erez váltók az ntoobi nzpok-ban iámét meg drágultak, különösen a német nirmá."ka.
Értékpapír- éa sorsjegybirtokoaoknak fel-világ ositá.sal készséggel szolgál: a .Magyar Mercur" kiadóhivatala, Bpest hat»«ni-utcza
— Boront»y Károly főelemi tanítótól Nagy-Kanizsán Fischel Fülöp bizomá-nyábau raegjeleut „Magyar nyelvgyakorlatok* az elemi iskola II. III. és IV. oszt, tanulói számára. Ára kötve 40 kr. A nyelvismeret könnyű és gyors elsajátítására igen alkalmas tankönyv.
— Megrendelési felhívás és gyüj-tö-iv. „Az iskolai vizsgálatokról * czimü munkálatom a napokban hagyta el a sajtót, melyre bátor vagyok ez uton felhívni a czim figyelmét Kern a vizsgálatok végleges eltörlését hanem azoknak az ujabb paedagógiai követelmények szériát leendő reformját sürgeti e munkálat, kimutatván egyszersmind a mai vizsgákhoz kötött előnyök .valótlanságát, és a mai vizsgákból er^dő árnyoldalakat is. önálló füzetben csak azért adom ki e tanulmányt hogy e kérdést hazánkban országossá tegyem. Éppen azért a 4 nyomtatott ivre terjedő munka árát csak 30 krban állapítottam meg. Gyűjtök 10 előfizető után tisztelet-példányban részesülnek. Posta-utalványon történt megrendelésre a mü bérmentve küldetik. A megrendelések legjobb, ha e czimen eszközöltetnek :(Ada, Bácsmegye:) Teljes tisztelettel Dreisziger Ferencz néptanító.
— Oj regény Csiky Gergelytől. Isimét két kötetét kaptuk az Egyetemes Regény tárnak, melyek csak rövid idővel ezelőtt hagyták el a sajtót Czime a két kötetnek: „Az elvált asszony." Irta Csiky Gergely. Az Egyetemes Regénytár a budapesti Singer és Wolfner könyvkiadó czég e kitűnő vállalata, mely megjelenéséve) valódi hiányt pótol s úgyszólván nélkülözhetetlenné vált a magyar olvasóközön ségre nézve, megkezdte negyedik évfolyamát — Csiky Gergely regénye az uj évfolyamnak Lés 2-ik, az egész gyűjteménynek pedig 55— 56-ik kötetét képezi. Hírnevesebb magyar írótól, jobb s érdekesebb regényt alig adhattak volna a kiadók. — Érdekes reánk nézve már azért is, mert „Az elvált asszony" Csiky Gergelynek az első könyvalakban megjelent regénye. Egy valóban érdekes történetet beszél el a szerző e két kötetben, mely libilincseli az olvasó figyelmét az első lapon, s érdeklődésünket fokozva lekötve tartja azt mind végig. Legkevésbé sincs rovására a regénynek, hogy meg vagyunk szokva Csiky alakjait személyesítve látni a színpadon. Az Ügyesen bonyolított rae-e s az erös drámaiság következtében élőkké lesznek az egyes személyek előttünk a regényben is. Különben minek bővebben szólnunk, Csiky neve maga a legtöbbet mond, még csak annyit, hogy színpadon szerzett sikereit, Csiky Gergely e regényével csak növelni fogja. Végül most mikor az Egyetemes Regénytár negyedik évfolyamába lépett, nem mulaszthatjuk el azt ujolag a nagy közönséf: meieg pártfogásába ajánlani. Az eddig megjelent 54 kötet nayyobbára elsőrendű irók munkái, változatosan mutatva be a frauezia. angol, német, orosz, spanyol — s mi nekünk legfőbb — a hazai irók termékeit — Az uj évfolyam részére pedig, mint értesültünk, több tekintélyesebb hazai irók, mint: Mikszáth, Abonyi, Degré, Beuiczkyné, Vadnai K., Kazár stb és külföldi mint Rideg Haggard, Ohnet, Feuillet Zola. Cherbullez, Convay stb legújabb müveit szerezték meg a kiadók. E névsor kellő biztosíték arra nézve, hogy a közön-
i ség feltétlen bizalommal forduljon a vállalathoz. Megérdemli azt nemcsak a váló-\' gatott kítüoö tartalom, hanem a legszigo \' rubb követelményeknek megfelelő szép nyomás és papiros, tartós és ízléses kötés s vé&ül a páratlan olcsó ár miatt is. — Egy egy kötet bolti ára diszes piros vászon kötésben 50 kr. Oly ár, mely mindenkire nézve lehetővé teszi, egy valóban becses házikönyvtár megszerzését Minden hóban 1 vagy 2 kötetből álló teljes regény jelenik meg.
Ki nyert?
Húzás szept. 29-én.
Bécs 12 18 28 62 4
Grácz : 26 75 4 37 47
Temesvár: 37 48 78 14 57
Húzás október 3-án : Brünn : \' 59 39 II 41 71
Hivatalos.ui jegyz. plae/I árak
Buza 680—7 .frt Rozs 5—530 kr. Kukoncza 5-80—6-20 kr. Árpa 5-80—6\'40-Zab 4-80-5-20 kr. Burgonya 1—2 frt Széna 1-30—2 frt. Szalma 1 frt;
— Uj zenemű jelent meg Fischel Fülöpnél N.-Kanizsán, czíme: Á Madame Béla de Karczag née Katinka de Nádosy. „Üanse Hongroiso" magyar táucz. Pour le Piano par Aokm Rosenberg. Ára 1 frt 20 kr. Szerzőnek ez már a 15 ik műve.
A korcsmában
— Mit gondol bácsi, leaz-é háború ?
— Miudjárt megmondom, hány óra van V
— Éjfél után 3 óra.
— No akkor lesz háború — otthonn a feleségemmel.
— Mesterné asszonyom: Te Miska mér nem eszed meg a hus részedet ?
— Miska: Nagyon forró í
— Hát fújd meg.
— Fújnám, de nem merem, attól félek, hogy elfújom.
— Jelentem alássan, tegnap bevoltam egy kicsit csípve.
— Ma is részeg vagy te, jegyzé meg a káplár.
— Azt kérem, holnap jelentem meg.
— Egy lapnak orvos a főmunkatársa, társaságban kérdi egyik a másikat :
— Váljon mért épen orvos a főmunkatárs ? > - \' -,
— Beiegségbenszenved a lap, orvoslásra van szüksége.
A kérő és papa.
— Bocsánat uram, — szól emez, — a-ma: modern viszonyok kimentenek, ha kérdem, mennyi lesz a kisasszony, hozománya ?!
— Bocsánat, — feleli az apa, — nekem is a mai modern viszonyok szolgáljanak mentségül, ha kérdem: mennyi adóssága vau önnek?
A kaszárnyából.
¦— Mit főzesz? kérdi a napos tiszt a század szakácsától, ki egy kissé nagyot hallott.
— 84 emberre főhadnagy uram. — Hány emberre főzesz ?
— Savanyu gombcezot főhadnagyuram.
— Szamár vagy te hallod. — Igenis prézlivel főhadnagy uram.
Betű rejtvény.
— Mit tesz a kecskeméti házon ez a négy betű S. P. Q. K.V Saját pénzén okul Kecskemét.
Vasúti menetrend
Prágerhof
Barcs
Budapest
Budapest
Bécsújhely
Inául Kanizsáról.
Reggel.
óra 20 perczkor postavonat postavonat
óra 43
6 óra 2S
7 óra 30 6 óra 55
gyorsvonat vegyesvont postavonat
Délben.
Budapest 2 óra — perczkor postavonat Prágerhof 2 óra 45 „ postavonat Sopron 2 óra 15 „ postavonat Barcs 2 óra 25 „ postavonat
Este.
Prágerhof II óra 19 perczkö postavonat Budapest 12 óra 9 „ postavonat Iíécnujh. 12 óra 15 , postavonat
Ériezia Kanizsára
Reggel.
Bécsujh. 4 óra 16 perczkor postavonat Budapest 4 óra 40 „ postavonat Prágerhof 6 óra 17 „ gyorsvonat
Délben.
Sopron l óra 44 perc/kor postavonat Prágerhof 1 óra 15 „ postavonat Barcs 1 óra 40 „ postavonat Budapest I óra 59 „ postavonat
Este.
Budapest 9 óra 45 perczkor vegyesvonat Bécsujh. 10 óra 26 \'„ postavonat Budapest 11 óra 7 „ gyorsvonat Prágerhof 11 óra 39 „ postavonat Barcs 11 óra 29 , postavonat
Felelős "szerkesztő és kiadó: BÁTORFI LAJOS.
A szerkesztővel értekezhetni naponta déli t—3 óra küzt lakásán Arany János steza 4 s*
Laptulajdonos: WAJDITS JÓZSEF.
— A bécsi gyümölcs-kiállítás alkalmával vasárnap, okt 7-én éjfél utáni 12 I óra 15 perczkor indul csaknem felényire j leszállított menet-árakkal egy kéjvonat Kanizsáról Bécsbe. Oda- és visszautazás! árak: II. oszt 1030., III. oszt. 7 frt. A jegyek 14 napig érvényesek. Megérkezés Bécsbe okt 7-én reggeli 8 óra 55 perczkor. G. Schroehl özvegye utazási irodája Bécsben.
Txry-u. tt^xr*) Weisse Seidenstoffe veil 65 kr
bis. frt 1140 per meter (ca 120 Qual.) versendet toben und stückweise zollfrei das Fabrikdepot G. Henneberg (k. k. Hofliferant), Zürich Muster umgehend. Briefe VJOkr. Porto. 2
Verfälschte schwareze Seide.
verbrenne ein Müstcrrbeti dea Stoffes, ˇon dem man kaufen will, nnd die etwaig» Verfälschung tntt zofrt ru Tage: Echte, rein gefärbe Seide krinielt sofort zusammen, verlöscht baldund binterlait wenig Asche tob ganz hellbraunticber Farbe. — Verfälschet
*)E rovat alatt közüliekért nem váltai felelősseget a szerk.
Seide {di leicht speckig wird nnd bricht) brennt langsam fort, namentlich glimmen die .Schns-faden" weiter, wenn sehr mit Farbstoff er-schert), und Uaterlftjt eine dunkelbraune Asche die sich im Gegensatz cur echter Steide nicht kräuselt, sondern krümmt. Zerdrückt man die Asche der echten Seide, ao zerstäubt sie, di der wrfälachten nicht. Das Seidenfabrik-Depot G. Henneberg <k. k. Hoflif.), Zürich, verzen-det gern Master von seinen echten Seidenstoffen, an Jedermann, nnd liefert einzelne Koben nnd ganze Stacke zollfrei in\'s Hans 4
6016. tk. 1888.
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. törvényszék telekkönyvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy a kir. kincstár végrehajtató -nak öreg Böjti János végrehajtást szenvedő bpcsehelyi lakos elleni 45 frt 31 kr tőke, 42 írt után 1S8G. január 1-töl járó G°/o kamatai 3 frt 80 kr, végrehajtáskérelmi 5 frt 45 kr és 3 frt 50 kr korábbi árveiéskérelmi, 3 frt 70 kr jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti: ugy a csatlakozottnakkimondott Zalamegye ösz-szesitett árvatárának G4 frt 80 kr töke s jár., valamint Varga Márton becsehelyi lakosnak 37 frt töke s járulékai iránti végrehajtási ügyében a fentnevezett kir. torvszék területéhez tartozó becsehelyi 75. tjkvben A. I. 106. fersz. alatt 324 frtra, ugyanazt 1. 3—6 sorsz. alatt 373 frtra, végre ugyanott | 903. hrsz. alait Öreg Böjti János nos Balázs Teréziával, tulajdonául felvett 220 frtra becsült válí-ságköteles ingatlanok 1SSS. évi október bó 23-án délelőtt 10 órakor Becsehely község házánál megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kivánók tartoznak a becs-ár 10°/„-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
VevÖ köteles a vételárt három egyenlő részletben, még pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 1 hónap alatt, — a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, — a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt. — minden egyes részlet után az árverés napjától számítandó (i°/o kamatokkal együtt az árverési feltétetekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Kelt Nagy Kanizsán, a kir. tvszék, mint telekkönyvi hatóságnál 1888. évi aug. hó 18. napján Gr. HÜGONNAY 3457 1—1 kirendelt kir. törvszéki bíró.
6012 tkv. 888.
Árverési hirdetmény.
A n -kanizsai kir. trvszék telekkönyvi oszt. részéről közhirrététtítík, hogy a kir. kincstár végrehaj tatónak Baksa Jánosné szül. Andor Rozi végrehajtást szenvedett egyedutai lakos ellen 47 frt 72\'/a kr töke, 1S87. július hó Il-töí járó 6°/o kamatai, 5 frt 10 kr végrehajtáskérelmi, 6 ft80 kr jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fentnevezett kir. torvszék területéhez tartozó egyedutai 42. sztjkvben A. L 48. hrsz. a. ingatlannak Andor Rozit illető 234 írtra becsült i/\\ része ugyanazon tjkvben 719. hrsz. a. ingatlannak ugyanazt illető 70 frtra becsült % része I88S. évi október hő 24. napján délelőtti 10 órakor Egyeduta község házánál megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kivánók tartoznak a becsár 10%-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, még pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétőlszámitandó 1 hónap alatt, — a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, — a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, — minden egyes részlet után az árverés napjától számítandó 6°/0 kamatokkal együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. tszék mint telekkönyvi hatóságnál 1SSS. évi aug. hó 18. napján. Gr. HÜGONNAY 3458 1—1 kirendelt kir. tszéki bíró.
6013. tkv. 888.
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. torvszék telekkönyvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy a kir. kincstár végrehaj tatónak özv. Pintér Antalné mint kisk. Pintér István, József, Mátyás, Ferencz, Orsolya, Mária és Éva 11 gyámja végrehajtást szenvedő turcsiscsei lakos elleni 91 írt 49 kr tőke, 46 frt után 1886. évi január hó 1-töl járó 68/o kamatai, 8 ft 65 kr végrehajtáskérelmi, 6 frt 85 kr és 3 frt 70 kr korábbi árveréskérelmi G foriut 85 krrajezar és 3 frt 70 krajezárr jelenlegi s még felmerülendő .költségek iránti végrehajtás ügyében a fentnevezett kir. torvszék területéhez tartozó rátkai 614. sztjkvben A. f 673. hrsz. a Pintér István, József, Mátyás, Ferencz, Orsolya, Mária és Éva kiskorúak tulajdonául bejegyzett váltságköt 508 ftra becsült ingatlana C. 62. a. özv. Pintér Antalné javára bekeblezettholtiglani haszon-
élvezet szolgalmi jogának épségben hagyásával 18S8. évi október 27 IL napján délelölt. 10 órakor Ritka község házánál megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kivánók tartoznak a becsár L0%*át készpénzben, vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, még pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 1 hónap alatt, — a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, a harmadikat ugyanattól \'A hónap alatt, — minden egyes részlet után az árverés napjától számítandó 60/o kamatokkal együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir! tvszék mint telekkönyvi hatóságnál 1838. évi aug. hó 18. napján. Gr. HÜGONNAY. 34G0 1—1. kirendelt kir. tszéki biró.
6014 tkv. 1888.
Árverési hirdetmény.
A n.-kanizsai kir. törvényszék telekkönyvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy a kir. kincstái végrehajtatónak Tamás Ferenczné végrehajtást szenvedő csörnye-foldi lakos elleni 1G5 frt 72 kr töke, 7:j. frt 45 krnak 1887. évi július hó 1-tőljáró 6% kamatai 6 frt 99 kr, végrehajtáskérelmi 7 frt 85 kr és 3 frt 70 kr korábbi árveréskérelmi, 3 frt 70 kr jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fentuevezet\' kir. torvszék területéhez tartozó csörnyefóldi 199-sztjkvben A- f 257. hrsz. a. Gyenes Erzsébet Özv. Tamás Ferenczné tulajdonául bejegyzett váltságköteles-412 frtra becsült ingatlan 1888. évi október 25-ik napján d. e. 10 órakor Csöriiyeföld község házánál megtartandó nyivános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ára fennebb kitett becsár.
Árverezni kivánók tartoznak a becsár 10°/0-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Vevő kötelei a vételárt három egyenlő részletben, még pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó
1 hónap alatt, — a másodikat ugyanattól
2 hónap alatt, — a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, — minden egyes részlet után az árverés napjától számítandó G°\'o kamatokkal együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. tszék, mint telekkönyvi hatóságnál IS88. évi aug. hó 18-ik napján. Gr. HUGONNAY 3459 1—-1 kirendelt Kir. tszéki biró.
2060- 5607. 5649 és SG51. sz. Polg. 888.
Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött bírósági végrehajtó az 1881. évi 60. tcz. 102. S-a értelmében ezennel közhirré teszi, hogy a nagy-kanizsai kir. járásbíróság 6101. G192. 7193. és 6194/86. sz. végzése folytán a budapesti baukegyesület, S. Kum Ensch fia czég, öb. Kadicz A. czég javára OS frt 32 kr hátralék tőke, ennek 1888. márczius 2-tól járó 6% kamatai, 10 frt 14 kr megállapított költség, — a nagy-kanizsai kir. járásbíróság 12390/87. sz. végzésével a délzalai takarékpénztárral egyesült önsegélyző szövetkezet részére 180 frt töke ennek 18S7. ápril 14-től 7x/i% kamatai; 37 frt 50 kr perköltség, s ugyan a n.-kanizsai kir. járás bíróság 5333,5534/38. sz. végzése alapján Steigenberger éa Herczka czég javára 136 frt töke, ennek 1838. május hó 15-től 6% kamata, 24 írt megállapított költség, — a nagy-kanizsai kir. járásbíróság 7452. 7453/86. sz. végzésével Modern és Breitner czég részére 150 frt és 300 frt tőkék s járulékaik, s végre a nagykanizsai kir. járásbíróság 7960/3S. számú végzésével S. Simon czég javára 104 frt 74 kr tőke, ennek 1888. június 16-tól 6% kamata 19 frt 67 kr, perköltség s jár. erejéig, — Grebeuz Henrik és neje nagykanizsai lakosok ellen az elrendelt végre hajtások alkalmával bíróilag le és felülfoglalt 1081 frt 74 krra becsült bolti állványok," férfi ruha szövetek, bolti és házi bútorok s egyebekből álló ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.
Mély árverésnek a 2060.5607. 5649 és 8651/888- számú kiküldetést rendelő végzése folytán a helyszínén,, vagyis N.Kanizsán alperesek bolti és lakhelyiségükben leendő eszközlésére 1888. éTi október hó 17 Ik aapján d. e. 9 órája határidőü: kítüzeük és ahoz a venni szándéKozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok ezeu árverésen az 1881. évi 60. tcz. 107. §-a értelmében a legtöbbet ígérőnek becsáron alul is eladatni fognak.
Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. évi 60. tcz. 103. Ü-ában megállapított feltételek szerint; lesz kifizetendő-
Kelt Nagy-Kanizsán, 1888. évi okt. hó^~án. FÁBIÁN FERENCZ.
3461 1—1 bírósági végrehajtó.
HUSZONHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
OKTOBER 6-án.
A gyakorlott vadász.
A fácz-án és fogoly tenyésztés, ugy minden vad ismertetése. Irta :
NAGY-ÖLVEDI ÖLVEDY KÁROLY.
aki. .rdés.. pirakorlott v&dá.z, oéhai cs. kir. Istv.a főherczeg Szemelje körüli t.stó r-vadásr,
az uj erdő és vadasztörvónyekkel,
v.lamint
a kutyák betegségei és azok gyökeres gyógyításával bővítette egy tapasztalt vadász.
Eredeti RaBscaenback félt
BORSAJTÚKAT
kbttíi e_eltyűszerkeiettel
legnagyobb nyoorâ* ki-f.jtéaere, a törköl ntinsai-tolasra ís igen cteltEernek ; tovibbí SZŐLÓZDZÓKAT gyárt és legolcsóbban ssállit
Gross mid és SiHifheitaeli
alai magy. gaza. .ewyira BUDAPEST kül«ívacii-Bt7
5» _f_S..
cm
!• e 2" E S
o B 5
t*-
ss.
"9
. SS
2 p7 Si a Vf "Sí -< _: L; ». Be ©.
I -= s
O. s* so
w ^ —
sii
"3 ? rr
3 r-3
co 0=2
J=a=>
/¦¦»¦¦¦ »¦¦¦»¦¦¦»¦ ¦¦»¦»¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦»¦¦¦c» ¦¦¦¦¦¦ »¦»»»¦¦¦¦¦¦
IFJ.
CSEMITS KAROLY
ÓRA-MŰVÉSZ és LATSZERÉSZ
.%itjO-Kanizsán Főtér, Vajrner-féle házban.
Ajánlja dúsan felszerelt óra ex látszerész (Opttker) raktárát. Dus választék mindennemű arany, ezüst, nickel, (schweizi) sssebóraii ban,
Inga
¦ valarüint mindennemű látszerészeti czikkekben
¦ m- szemüvegík arany ezüst, titeket
¦ aczél, teknősbéka (Schildplatt) és kaut-+ sclmk keretekben
J színházi latcsövek, orvosi maximál hö-_ mérfiket.
salon, ébresztő és fali órákban, 4L
továbbá
szalon, szoba. lírió is MiUmtM
a legdíszesebb kiállításban.
bigao; es Aoerritl légaérótel, fontosán reguláin
3427 4—12
villanyos csengőket, a melyeket fel is állitok, folyadékmértékeket
pl. bor pálinka, tej eczet stb. a legmegbízhatóbb pontosságig, ugyszinte a legmegbízhatóbb kivitelű
J»^sr,^^s1s^/,^srVJ¦sraf^sfsfs^^s^^s%^s/,
vnlaraint mindennemű nagyító üvegeket és ¦
tükröket s mindenféle fel nem sorolt látszeré- J szeti tárgyaltat.
Jaíiiasstat mind a tét szaliáMl eiíoiaHot és a lenontosabbaii, yalamini a legolcsóbban cs „Forsaa Tépet t
, Vidéki megrendelések postafordultával intéztetnek el. j
»4 »4 »^ »^ ^> r
I 3=1 M X. E Irt ÓS -W a Q-TNT E HL JiTAO-\'g\'-Ttr n B>rxza-áL.jir.
Batthyány herczeg házában, a városházzal szemben,
ajánlja dosgaidagon felszerelt raktárát. nagyválaaztéku és minden mioö égd
rinnlinffij-JolIaDili-, irtani.-, Imi-, sziléziai-,*
valamint 156, 175 t\'s 200 centiméter szélességű Iepedö-Yas2uait. Asztali készletek 6, 12, 18 ós 24 személy számára, da-maszk, jaquard és cvillichben.
Ágycsinvad, kávékendók, matráczszövetek, Crin d\' Aírique és lóször-matráczok. Ruhátlanéi és barchent, Cachemir, saíin, selyem, atlasz és flanel takarók.
SpecUliLS (honi ipir) Dehé* damaszk asztali kéailqttk és meuyassaonyi kelengyék minden árban.
Megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek. === Minták és árjegyzékek kívánatra ingyen. ==—
3439 4 -4
•W^srVJVsí8 FsfVWWWsjWsWiWsVSiWrV
% \\ %
I
"s
-Máríaczelli gyomorcsöppek.
íitünö hatású sier a g,omor mindii, betegiégeitMn.
_V«dJeKy. . KülÜtmulhatHlíiu, étviçyhiany,
.-jrgyCrifreiteír. ro« UJaiu leJek-\' ipU MíiivoJkh. MvsnjTi falbaiTenfts, kólika, gyomorbunit, (rromorégiT homok, pj dsrak*pzMes, tulíágos nvalknk^.zM,-., *arKuig. Qntior es fc.snv**. r,.r.-.ja.- ;hs i (Tj-omortóleredi Kí-oa:c»n.-iri\'i, íiekizDralaa, & ktiÍ morrikk i-íelrkkel ís ilsiokkal vsiú talterheléne, gtlisitik, lep-, maj- es aranyereit bantalruik eseteiben.
5f Olcsó kávéárak. ^5
STÜCKRATH és TÁRSA hamburgi áru szétküldése a legjobb kávéfajokat küld a legolcsóbb árakon. Szállítás bérmentesen utánvét mellett.
KKí\'nvesjcse ara baainálati ata-sitAssal eçrutt 40 kr., fcettöí pt_. laeik 70 kr.
, Központi szétküldés Briűj (Ciroli kO"K.víZi-rfiz il.») Kremslerten¦¦Morvaország).
Kaphaló minden gyógyszerté4ian.
ódi mirlariílli iryomorci^ppeket sokat ioziik. A vafodiHijr Jrl/ül roindea fenti védjeg_rcye] ellított hnritékb»
ismiíitiiik éa atá&ozxak. ívjTrnefc pir<~. ¦ fenti v.^^ .
.»-yBki»7i"í,V\' \'" n :;ii:.\':i;-n mfÜekeít
i*Kr, a-t-it-i-on !::-^ «.-it j-Ky.tv,. I«mi, bogy . i- ^rfm»l,T!,<:B i.s.e. ü.-tirn ki.:o,v::}U!:,.i;ij;i!íSji .,,-„.
aulott. . ^0
Kaphp.tó N.-Kanizsán : Práger Béla, Kadarkutón Beck Béla, Kaposráron Czol-nerVincze. Babóchay Kálmán Marczaliban Körös Viktot, Merenye Fleisher Samu, Nagj-Bajom Körös Lajos, Olooczon, Bölcs Béla gyógyszerész uraknál. 3162 41—52.
Afr. Györty-Mocca, erós 5 kilo frt 530 1
Santos, töld enyhe , , 5 60 1
Cuba, iöld erős , T 6 20
I Ceylon, lg, fin delic. - .660!
Aranyjáva, sárga kitűnő . , 6 60
! Györigykávé, rold, arom , , 1\'—i
! Rortorieo n. idld . . 7.20-i
j Arab-. Moeca, köt. tüaei , . 6 9»
\' Java Preanner ic. nemes , , 9 20 Arab. Mocca valódi legfi-i. kivi 5 kilo . 9 20
kávt v&gyiHékhez
Java-Sorogatnm 4 kilo írt 2 2<t
Mocca-snrrogatom á .250.\'
Rtückrath kávé ionredienz i deka 5 ;
kilo kavéboz iufyéa adaiik frt 2 30 ; Thea ii gnjabb aratii
Cosgo, erőn 1 kilc frt 2-50}
Soncboojt, egybe, arom „ »3 50)1
Peccosoochoiig-, ig. enybe 1 kilo frt i 70
Peccovirig igen finom enybe 680
Caravanatbea enis ig. fino\'a „ S 3«
Kaiscrmeiange erüs kit „ * i 93
U oroít Siardina 5 kilós bordó , 170
la mar, hering » » » •2 lil
la mar. bering l\'ickles , „ . 2 55
Hi\'mmer, ig. finom 3 azelencse i 15
Lazaca kitűnő „ , , 4-40
Apotítsilg pikáns 18 „ 4 80
Sardínes il\'lmHí, ig. jó 5 60
Sardine- árhoile, kit 7
[*. Brabauti wardelltt 2 k borgó „ 4 55
1888. ig fin. cavíar 1 kilo m 4—
18SS ig. Gu. caviar 2 kilo a 7 —
Ri«. igen jó 5 kilo frt Wí ét 2 9".
Sogo Kol-Hindiaí frt t si
Zátouyb.rxk 2\'/4 kilo 2 40
TTÍ MfttlPC \\~C*r\\riCr 5 kilí.hiirdóbin S ) drl, fri 2 30 2j drb frt 2 t>0
J i\'Jaujes ueruig so _23drb(,!s tosv.uLkorj.i -i2d,bi 9".
füstölve, ige:i f
Nagy árjegyzékek ingyen és díjmentesen, .....
Stüekrath ésC. hamburgiáru-szétküldése Hamburg.
3378 15—18
jSCHLICK-FtLE
<jiyf«r es igazgatóság
Külső váczUut 1696—1699
VASÖNTÖDE és GÉPGYÁR-RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG
BUBAPEST.
SCHLiCK-féle szabadalmazott
Városi iroda és raktár :
VI. Váczi körút 57.
Borvetögópelr..
Szórva vetö-uépek,
Sculici-lele szab, tét- és üáromvasa etét,
SCLICK-Jile szab. RAYOUckék, SCHLICK- és VIDATh féle eredüll egyvasn ekék és tulajiuíívelő-esíkötök. Boronák és roglörő hengerek, Szecskavágók, rópavágók. rópazuzók, tengeri morzsolok, csöves tengeri darálók.
Gőz-, és járgánycséplő készületek, gahonatisztitó rosták, őrlőmalmok stb. Az összes ekék fartalékrészel készletben tartatnak. — Előnyös fizetési feltételek. — Legolcsóbb arak.
Árjegyzékek kiváuatra Ingyen és bérmentve.
> sar jegyzet, "mm
Van iserencoétik ereiinp! t. ct Otletbaritiink becses tudomására b -xot, bogy noha a V|. Viszi klmt. 7-dik tzia a.
ÍTÍ irodáink legnagyobb részét a kfl ls6 ricii oton lírS gyartíleplinkre belyertQk át, mindaioniltíl a« eddigi irodai holyí-égüokbeo t Ualetbarátaink kéoyelrae érdekében »gy vároaí irodát tartónk fenn, valamint, h így ugyanott épitési czíkkeink és gaz-asági gépeiuból raktá-t létesitetlönk. K\\*íl& tintelettel
w A Schlick-féle vasöntöde és gépgyár
részvénytársaság igazgatósága.
A feltaláló ár.Meidinger úrtól kizárólag telhatalmaiott gyára
MEIDINGER-KÁLYHÁK
késtitéiére,
kizárólagos fsabadalom miziden orsságban.
Bí«.b„.^M^.«pi.t. 5. BUDAPESTEK thoset.\'^™,.
Első rjijakkal jutalmazva : Bécs 1873, Cassel 1877, Paris 1878, Sechshaus 1S77. Wels L878, Tep-litz 1879, Bécs 1880, Eger 1881, Trieszt 1881.
Kitűnt? BzabályozbatÓ-, töltó- é> ventillicziós- kályhák lakbetyiségek, iskolák, i>odák stb. fámára. — egy-tatrfi és díszes kiillitáaaal. 3433 4 -9
Több szoba fűtése egy kályha által."
Auaztria-Magyaror.zágon 346 Unintétet 2869 Meidiager-káiyliit basznál ezek kött 104 bécsi községi iikolábau 734 kályha, 55 buJap-sti köiségi isko lábaa 382 kílyha. A r.a,ry kedveltség, melynek ká!yhá:uk mindenűit íírve^de-nek, utinzisokra öiatonnltt. Azért a t. ez. közönséget saját erdőkében ó»jnk a uulnnk mellékelt védjegjüukre, nehogy kitűnő birfi gyártminyaiukat ntán-A nyár védjegye zásokkal Bssiecserélje, melyek rendszerint
"""" "* -igyazerüen, miot Meidicger kályhád, vagy
uiiit javított Ueidinger-kálybák ajánl-tatnak.
Gyárt»ányniik ajtajiitak belli részében van védiSQy\'ünk beöntve
IESDIN6ER-QFES teg-R. H EI
_____ .|Í,...IUUU
tatnak. M részéTeTv
t rentillicziói kályhák kettRs köpeiiyuy-ítéijábó eltávolíthatók anélkül, bogy
noi tölth to T. Wíés záig égési tartam kÓsséuffitéssel.
,VESTA", w«büyozbi.t6-, toltS- «, A kílpenyek a por kitis-ttáaa i kályhákat sséjjel kellene stedni. Zajti égési Urtam kokssfdtós-el, 24 óra ho "hatan es salak pormentes eltávolitiia.
HEi-IOS*, f-stem^sztő kandalló ragy kilyha látható égéssel. * Egy kandalló, vagy kiiyha több helviség külön futóira szol,alhat TeNzés nerinti hMtaa égési tartam koksa-, kS vagy faszén fdtísse! Z-ijt.Iaa töltés. A bamu és aalak pormentes távoi.thaLáaa. B isszul fűtött kályhák ácalaktttvnaa Kflzponü lógfíi esek egész épületek részére. — S.irUÓ készület-k ipar- és ga«-
dasági czélokr., — Waggoa-kátvhik. P.ospektnsok és árjegyzékek ingyan.
3271 18 — 18
Ü 3386 4-
Haraisításoktól óvakodjunk Lv
-12 SenLI se fogadjon el mást, mint :
J>r. Topp J O. ndrari fogorvos AaatiieriD szájrizét, mely 40 év óta a legjobb fog- ós itájkooietvá 6 axer. El távolítja a fogkfít,aszáj kellemetlen szagát és iáét, megszünteti a fogfájást, eróaiü a fogbust sjtt>. Ára : a nagy patas-kuk l fi 40 kr , e középr.Hgv.ágcaak 1 frt, z klesic.k 50 kr. Uv Popp J. 6. ! Pr PoPV J ° \\ udvari fogorvos \'°e°"\'" AnalberiB [oíjasnájat ArOmalltUS íaBaSZtájat,! (U.^reeelyekben). , ... ,, I melv evógyltbatáau alkat-l.üjobb é. legole.äbb log^ % i...j„b:, fogtisUil«. uappaa. Kltnjísen bas- d t„miod kilti„ö ¦alkati .aaáj.iawletI«K.l .„jlona.rváló .aer ia. Xra : 35 kr. Áfa : 1 frt 22 kr.
Kapliatók Nagy-Kanizsán : Prager B., Beim X., gyógyszerészeknél és Rosenjeld A. Sommer J. Marton és Euber kereskedőknél.
lh-. Popp J O. ndvari fogorvos f o 15 o t á t, mely rendkívül kedvelt fogtisztitó sier a fogpor "barátai előtt. A fogaknak bófehérséget kölcsönöa. Ara: 63 kr. Dr. Fopp J. G ndvari fogor.o. napraforsurirae .zappaost ára 40 kr. és VéDDS-szapnaDaí, ára 50 kr. melyek .jelenkor legjobb és legfinomabb divat.pt-peresaappanai. Dr. Popp J. 6. ndvari fogorvos iuiénfszappanat, mely 18 év ola a íeg-ki\'UnGbb eredméoytiyel van használatban, mim pipere- és gyógy*aappan, minden böikifltái és fúlok ellen. Ara : 30 kr.
Csak a dr Popp féle szerek valódiak és hatásosak.\'
¦Wajdits József könyvnyomdájából liagy-Kaniisán.
NAGY-KÁMZSA, 1888. október 13-án.
Hoszonhetefllk évfolyam.
El&fitetiti ár
ii e»re . . . 5 fri — — fti evr* . . . , 2 ft W) k] gyedévre . 1 frt 25 k
E|yei «4» 10 kr
HIRDETÉSE K Ö hasábos petitsorban 7. másodszor \'. i miod\'-u további sorén 5 k NYILTTÉRBEH
elit soronként lU krért vétetne íi Kincstári illeték minden euyr hirdetésért 30 kr. fiteteudSk.
ZALAI KÖZLÖNY
A lap szellemi részét illetS köri.
menyek a szerkesztőséghez, anyagi részét illető közlenteQyekl
jpedig a \'lel: I . i......bérmentvei
intéseodSk : X a ff y-K a n i z g á n takarékpénztári épület.
tieu levelek nem fogadtatnak el.
~A nagy-kanizsai „Kereskedelmi Iparbank*, a rnagy-kanizsai Önkéntes tűzoltó-egylet, a ^nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület^^^ a „nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet*, a ^nagy-kanizsai tiszti-önsegélyző szövetkezet", a ,soproni kereskedelmi s iparkamara* nagy-kanizsai külválásztmányának hivatalos lapja
<hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap.
Előfizetési felhívás
a
„Z.ili.tl HÖZLÖXY"
1888 évi IV-ik évnegyedére.
Lapunk a folyó ÍII. évnegyedet befejezvén, — tisztelettel felkérjük mindazokat, kiknek előfizetésük na. bó végével lejárt, annak, szíves ruegujitására, hogy n rendes küldésben fennakadás ne történjék.
Mint eddig, ngy ezentnl is a felvett zászló mellett harczolni, ernyedetlen kötelességünknek ismerjük • megszokott házibarátképen jelenünk meg a tisztességes családok körében, hogy a helyi eseményeknek hú tol-mácsolói legyünk; törekedvén lehető változatosan, nemcsak hasznos gaz-dászati, ipari és kereskedelmi tárgyakról értekezni, hanem kellemes szórakozást nyújtani is. Azért biza- j iommal kérjük a t. közönség anyagi, támogatását és t. munkatársaink további közreműködését.
Előfizetési ár : I
Ükt. - decz. évnegyedre 1 frt 25 kr , márt 1889. félévre 2 „ 50 „ 1 , jnn. „ 3évnegy. 3 , 75 „ , szept. , egész évre 5 „ — j . Előfizetések, reclamátiók, hirde-j tések a lap kiadóhivatalába (Wajdits. József könyvkereskedése Nagy-Kani- j zsán) küldendők.
Hazafias tisztelettel
Szerkesztőség.
Takarékosság.
(Folyt, és vége.)
Csak az elsó száz forint megszerzése nehéz, a másodiké már könnyebb, a harmadik ismét emennél is könnyebb és hamarabb, és igy minden következő száz forint szerzése köonyebben és kevesebb idő alatt történik, mint az azt megelőző százé. Emlékezzünk csak vissza, mit
gyermekkorunkban tanultunk a mértani haladványokra, épen ezen törvény szerint nevekedik a megtakarított és kamatra adott pénz is, minél tovább, annál gyorsabban nevekedik. Például: egy ifju 20 éves korában idáig szolgálattal, vagy másképen összetakarított forintjait, összesen 100 forintot kamatos kamatra 8 száztóli és félévenkinti felszámítás mellett tó-késit, az elsó 100 forintja az elsó 9 év multával 200 forint, a második 9 év múlva már 400, a harmadik múlva 800, negyedik mnlva 1600 frt, ötödik múlva 3200 frt, hatodik múlva, 6400 frt, hetedik múlva 12S00 frt, nyolezadik múlva 25600 forintra nevekedett az a 100 forint, melyet 20 éves korában kamatra adott,\' igaz, hogy ekkor már azon ifju 92 éves Öreg ember, ha megérhette, de föltehetjük róla, mert lehetséges, ha csak 20 forintot takarít is meg szolgálatából 25 éves korában ismét és 30 éves korában i^ adhat még száz-szái forintot, a második 100 forintja csak 67 évig, ez 19163 forintra, a harmadik pedig 62 évig, s ez 1200 frtra nevekedhetett. Tehát 92 éves korában az ifju korban megtakarított szolgabére közel 56 ezer 760 frtra nótte ki magát. Ekkori összeggel pedig, a ki mai időben rendelkezhet, már nagyságos uri czimet vár. Nem elég Ösztön e egy fiatal embernek a takarékosságra annak tudata, hogy minden csodás esemény nélkül, ha az Isten életének kedvez, hogy elérheti a 92 évet, vagy a 95-töt. Nem ritkaság még a 90 --95 éves ember, — minden községben találkozik több kevesebb, ki az emberi életkor ezen végső határát eléri. Minden életre való fiatal ember ugy dolgozzék ós takarékoskodjék, mintha biztos volna, hogy eléri e szép életkort és ugy imádkozzék, mintha már holnap halni kellene neki.
De hol adnak ily jó -kamatot, és biztos-e az ember, hogy tőkéje nem vesz el — veti ellen talán valaki. Erre azt feleljük, hogy a ki elég okos, ügyes a pénznek forgatására, még ennél sokkal nagyobb percentet is nyerhet, marha- és sertvésft?nyésztés, hizlalás és kereskedés áltai, felesleges pénzeit pedig szorult kisbirtokosoknak kisebb összegekben kamatra adhatja, szívesen fizetnek falu helyen 8 perczentet, vagy 8 forintot százától, csak kap hassanak; csak arra vigyázzon, hogy olyanoknak, kiknek birtokaik már terhelve vannak adósságoktól, ilyeneknek ne kölcsönözzön, mert köny-nyen elvesztheti pénzét. A ki pedig a pénzkezelésben, marha- és má1* baromkereskedésben nem elég ügyes, annak azt tanácslom, hogy pérzét nagyobb vagy kisebb összegekben jóhirű takarékpénztárakban helyezze el. Itt, igaz, nem kap 8 száztóltt, de biztosítva van, hogy pénze nem vesz el. De biztosító intézeteknél családjai biztosítására, még nyertesebben is elhelyezheti pénzét.
A földtől a jó trágyát és jó maggabonát, az igavonó marhától a jó takarmányt, baromtenyésztésnél a tápláló élelmet nem sajnálja az okos mezei gazda, mert ezeenek a fösvénységnek mindig a gazda vallja kárát Miért ? mert a föld is csak ugy ké -pes folytonosan teremni, ha azt jól műveljük, s a mit róla a termésben elvettünk, azt a trágyában ismét visszaadjuk. Jól műveléshez tartozik a mély szántás, pedig mélyen szántani rossz takarmánynyal tartott gyenge marhával nem lehet, mert kidül a hámból. A jó magról meg azt tartja a közmondás: ki mit vet, azt arat, ki szemetes gabnát vet, uem arathat az onnét tiszta gabonát. Ha fejős tehenedet jó takarmánynyal tartod, az is néked jó tejével fog fizetni. Sertvéseid is csak
ngy fognak arasztos vastag szalonnával fizetni, ha azt nem a kukoricza aljával és ocsúval, hanem a java ku-koriczával etetted.
Jó mnukát csak jó eszközzel lehet végezni, a földmivelésben pedig első munka a szántás, tehát a jő vaseke, a jó vasfogas borona megszerzése szinte a gazda első gondjai közé tartozik. Entíek megválasztásánál nem az olcsót, hanem a jót keresi, mert nem az a drága, melynek nagy az ára, hanem az, melylyel nem lehet jó munkát tenni, s azt a rossz munkát is kétszeres erŐfeszitésselvagy erő veszteséggel. Igy vagyunk egyéb gazdasági eszközökkel is, nem az az olcsó, melynek kevesebb az ára, hanem az, melylyel kevesebb eróvel is jó munkát lehet tenni.
De az okos gazda takarmányát, szénáját vén marhával, mely a takarmánynak felét is elszórja, vagy jászolba hagyja, vagy finnyás válogatva eszik, nem pazaroltatja, "ugy szinte sertvései közül azokat, melyek rossz evők, eladja, vagy leöli s helyettük másokat vesz.
Szorgalmas, takaréko3 gazda téli vagy esős időben sem tölti az időt hiában, az olyan gazdasági eszközö-zöket, melyek elavultak, kijavítja, vagy egészen ujakat készit helyettök, ezzel is kiadásait kevesiti, de csak olyanok készítéséhez fog, melyeknek elkészítésénél nem kívántatik a tökéletes jó munka. Páldául, ha a kocsi oldal el van törve, ezt kijavíthatod, vagy egészen is újból csinálhatod, de már kocsid kerekét, hogy magad csináljad, nem ajánlom, mert ennek kárát szegény igavonó-marhád nehéz húzásában látnád, hasonlóul járnál, ha boros hordód törött | feneke helyébe magad csinálnál másikat, mely nem álná vagy nem tartaná meg a bort, a mit bele töltesz. „Ki minek nem mestere, hóhérja az annak." „Ne törd azoa eszed, minek
hasznát nem veszed." Még ha eltalálná is az ember az ilyen munkát, vagy jönak válna be, igen drigiu fizettüK meg, ha annak megcsinilására annyi időt s erőt pazaroltunk, hogy azzal az erővel és azon idő alatt sokkal több éró munkát tehettünk volna gazdaságunkban.
Avult lakházad, gazdasági épületeid addig el ne pusztítsd, hogy helyőkbe ujat épits, mig az ujonan építendőnek fáját és egyéb épület anyagait előre is lassankint be uem szerezted, meggondold magadat, mikor építéshez fogsz, az építési költséget is be kell előre szerezni, hogy az építkezés miatt magad adósságba ne kelljen keverned, vagy a szükséges igavonó marhádat eladnod, mert mind a kettő igen nagy baj egy gazdára. De ha már építesz, építs oly anyagból és fára, hogy utódaidnak utódai is megköszönjék, vagy álldhassák az építtetőt. S hogy ha tehát építesz, szerződj oly építővel, a kit ismersz és tudod, hogy becsületes és jó munkás, és érti mesterségét. Mert egy szakértő, ügyes mesteremberrel, ha drágás is, jobb szerződni, mint olyan \'ügyetlen rossz munkát tevő épitÖvel, j ilyenek igaz, hogy olcsóbbak, mert ¦ ha a jó munkással egyenlő árért ; dolgoznék, senki sem fogadni fel, | mert mindenik a jó munkást és szak , jában ügyesebbet keresné fel, azért Jezek olcsóbbak, mert máskép munkát nem kapna. De jaj annak a j fösvénykedő gazdának, ki ilyenre bízza | építését, mert az a jó anyagból sem ;tud jó akarata mellett sem czélwerü helyes épületet épiteni. —
Hibáit az építésben a külső ákombákom czifraságokkal akarná eltakarni : pedig lehetetlen, a jó szem az aránytalanságot egy szempillsnatra is észre veszi. Mindennek a szépségét a helyes arány és beosztás adja meg, s nem a haszontalan czítraság, még a czifraság is, melyet egy Ügyet-
T á r e % ft.
Sárga levél sörren larlott puszia ágon, HlKöi ósti ssellő, végig sir a tájon
a hervadt virányon.
Puszta a természet, hervadt orras, vMgye. A mt-tö »irága, erd5 büszke tölgye,
a fold éke, zöldje.
Panassosan sóhajt a szél, mintha benne Az én fájó lelkem bú-, s fájdalmi lentié, vagy tán tóle jönne ?
Volt nekem is egykor — (minek ís beiiélen: í:zép tavasa virágom, csillagom as égen de lehullott régen \'
Emléke maradt csak és egy fájd érzet, Bubáoat, a mit csak az ismtr as *rsett, kinek szive vérzett.
Halkan suttog a atéi a paszta vidéken, Hulla sárga levél iag valamit nékem . . .
caost ts látni vélem
Koponijs gyászát. Lelkem olyan árva Nínca az ég előtte többé nyitva-tárra, ssáp szeme lesárva.
Minden holló levét szivem dobbanása, üsii szellő lelkem fájó sóhajtása,
búmnak nincsen má a!
Hull a levéJ, bár már az utolsó hullna, Hogy enniziS, néma bánatom is múlna s többé ne újulna.
Holló sárga levél asép szemfedőt sdoa. Lanyha ószi sielló fi&lku elsiratna,
s lelkem rád akadna\'
NEOSZIDLEH JÓZSEF.
Lenke szerelme.
(Történeti elbügxéléi .)
(Folytatás.)
! Szóval, szép volt ö, mint a nyíló liliom a tavasz hajnalán, szép, minta mesék királynéja, az aranyhajú tündér. Arczának fakadó líljomaiközéatiszta szemérem ülteté ékes rózsa szirmait Egész alkata elragadó, \'mert sugártetmele hasonlított Libanon j karcsú czédnmíhoz, tagjai szabályosak, teltek; szőke fürtjei mint arany pókszálak olvadának alabástrom halántékára, buza-
¦ virág szemeinek tüzéből, mint olvadó ¦) ezüstnek höcseppjei hullottak alá szív-érzelmeinek legszebb gyöngyei, midőn az ünnepelt Etellel oly bizalmasan társalog az utolsó lombsátorban, s olvadoznak az
\' édes viszontszerelem csókjaiban, uiig a vendégek az édes papával bent mulatoznak vala.
| De nem is csoda, hogy oly forrón
.szerette a vitéz Etelét, kit a halál már egyszer csaknem elragadott öléből, de a fölséges Ég újra vissza vezérelte őt.
I Etele ifju volt még, kinek számára még csak a 20-dik évet és annak örömeit
! fonták a Párkák. Sugár termetű, szálalak,
¦ göndör, hullámzó gesztenye fürtökkel, í redőtlen homlokkal. Szemei csillogó fe-! ktte gyöngyszemet forgattak, melyben éj i ült csillagragyogással. Fölötte az ég leg-! szebb ajándékivét lehelé látni,meiy gyönge j árnyékban ringatá a megnyerő, szende ; arezot, nemes szabású sasorral, kétfelé
fent bajuszszal, tömött, körszakállal, mely az életvidor arcz rózsáinak árnyéklata, domború előretolt mellel, egyáltaiáu kevély, feszes tartással
Szóval mindkettő alkalmas arra, hogy egymásti szeressék, miről meggyőződhetünk, ha meghallgatjuk, hogy mit susognak a nyaraló legszebb kilátásra jogosító u\'olsó lombsátor gyeppamlagán :
Oh mi boldog perczek kedves Lenkém, mily mennyei élvezet korodban lenni, bár sohse kellene többé innét távoznom. Lehet-e boldogabb perez egy ember életében, mintha valaki kecstelt szemeid gyé-máat tükrébe nézhet ?
Oh, nem hiszem, s igy talán én vagyok a legboldogabb ember a világon nemde ?.-...
Lenke szemeibe a remény és Öröm-sugár fénye lopódzott, s kedves gyönyörrel, édstsdl, miut milyent a Szeráfok ér-zenek, midőn Jehova áldó malasztját dicsőítve zengik istenszép éaekoket, s a viszonlátás által is fokozott szerelem egész hevétől áthatva gyengébb hangon válaszol:
„Ugyan ne bókolj Etel, hisz jól tudhatod, hogy a meg nem érdemlett dicséret nem örvendeztet. .. ."
„Nem ugy kérlek, hanem a tulsze-rénykedés .,. . s közelebb simult Lenke hőn dobogó kebeléhez.
„No de kedves Lenke, talán még most is kételkídel abban, hogy . . .! no de nem merem kimondani ..." Nem merem, szivem haboz és hangosan ver e gondo-\'atra. Tedd csak kis kezedet szivemre s megfogod érteni dobbanásaiból akaratát,"
Lenke ugy tón s a sziv hangos verésére bájmosolyt mutatott eper ajkaiu ís, s szemlesülve szerelmesen Etel keblére borult ____
Oh te lágy hatalmú Ö3ztön, mely elfeledtetve az élet komor pillanatait, egy tündöklő napot ragyogtatsz fdléje, és
hósugaraival kitárod a bezárt sziveket ! Egy szép angyali nő mellett lehet érezni azon égi gyönyört, mely távol minden alacsony vágytól és hévtől, a legtisztább lélek őmledezö sugárinál kéjeleg; s a multat, a jövőt egy bájos pillaoat fényébe meríti !
Soká küzdött e fájó sziv kedves kis Lenkém, vájjon él-e még képem szerelmed lángjain, vájjon nyujthatok-e valaha csókot eper ajkaidra. És most oly küzdelmes távol után adhatom forró csókomat, oh mily kin volt, s most mily égi öröm. Sokszor, midőn az álmok birodalma föltárta rózsás kebelét egy arezra ismerek ott, s ajkaim félve, .imaként suttogták „ez itt ö !"
Oh szeretlek kedves s egyetlen Lenkém lelkem legtisztább szerelmével, bár csak beláthatnál e kebelbe, vagy szivemet vehetnem ki bizonyságul, hogy te ugy tudhatnád, amint én érzem ! ... .
„Oh ne szólj többet Etel ! ne nyisd ki ajakad; mert szivem Örömében ketté hasad ; ez volt tehát az eltitkolt szó, s te nem láttad, mennyire várta lelkem ajkaidról e szavakat, igen, mert szivemet lángra lobbantad. Szeretsz tehát ? I! hogyan viszonozzam én ? Nem érez az igazán, ki érez szavakban kimondhatót, fogadd tehát szerelmemet e rád hullatott kőnyeimben és e forró csókban, s légy meggyőződve igazi viszont szerelemről. E csókban fogadd zálogul szivemet s nzt vagy boldogítsd, vagy szerelmed lángjain hagyd örökre elhamvadni ...
Alig forrtak össze az ajkak egy édes csókban, midőn Szigetvár felöl egy lóhátaiban vágtató futár, ki azt a hírt hozta, hogy a vár már elesett, nemcsak a szerel-
meseket zavarta meg, kik az Isten ege alatt mulatoznak, ábrándoznak szerelemről, boldogságról, hanem a vigadó vendégeket is, kik fedél alatt mulatoztak vala Azért most a vendégek szétoszoltak : vége szakadt a dínom-dánomnak, s csörgő fényes aczélt öltve, harezra készen, mindnyájan bátran készültek a közelgő ellenállásra.
De már két hónapja várnak az ellenség támadására s még mindig nyoma sincs a töröknek. Megkétszerezték a vigyázó őrtorony őreit, kémszemlére járnak a szomszéd utakra, órajárásnyira elmennek, Babócsáig, Beréoyig, de csak minden foltosabb hír nélkül jönnek vissza Kanizsára Már a sánezok zsilipjeit is kinyitogatták, . ig) a megközelithetlen sár- és iszapteuger által hataimas védelemre számithat a 7ár. A csapó hidak fel vonattak. A közlekedés megszűnt, minden arra czélzott, hogy komoly eljenállásra készülődnek. De az ellenség, még mindig nem mutatkozik.
Vasárnap éjfél után teszi a toronyőr az első jelentést, hogy szokatlan világosságot lát délről mind jobban közeledni.
Már-már semmi kétség, hogy a törökök jönnek. S volna más az a szokatlan világosság, mint a föltornyosuló lángok vörös fénye, mely a közeli falukat hamvasztja el.
Keddre megérkeztek ; de kedden már egy sikertelen támadás álul kénytelenek voltak a beregból kitakarodni. A vár hö-sileg védelmezte magát, azonban a belopódzott kémek, s a fővezér ébertelecsége miatt a szombati rohammal már csaknem elesett A csapó hidakat leszegezték egy éjjel s szabad bemenetelük lett a várba.
HUSZONHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
en • kómüvea-inas felrak, oly kirívó, hogy egy az építésben mester munkája minden czifraság nélkül is tetszetősebb.
Sokra kell vigyázni egy lakház építésénél, hogy az épület czélszerü és csinos legyen. Az építtető gazda az építőmesternek csak átalánosságban adja meg a tervet, az építő dolga ez után a részek beosztását czélsze-rüen elrendezni. Az építtető gazda ezután, ha. már általánosságban tervét átadta a mesternek, a többit hagyja rá a mesterre, ne zavarja őt minduntalan. Jóravaló építőmester inkább lemond olyan munkáról, — hol a szakavatatlan építtető gaz-ia beavatkozásaival akarja elrontani-és ízléstelenné teuni a munkát. Tájékozásul röviden előadjuk, mire kell ügyelni a lakház építésénél
1. Hogy elegendő nagy ; és ezen nagysághoz mért szilárd, erős legyen, azaz nem túlságos szilárd, mert ez meg az építést szükségen felü! költségessé tenné. Például egy 3 Öl hoszú és szélességű szobákuál nem alkalmaznak egy láb vastag keresztgerendákat, mert ez már felesleges erős is volna. 2 láb vastag téglafalat sem raknak, elég 1 \'/2 láb is.
2. Az épület elegendő magas legyeu, mert az alacsony falak helytelenek, az alacsony szobák pedig egészségtelenek.
3. Az ablakok az épület- és falak magasságához mért nagyok, ablak-száma pidig a szobák ós a külső falak nagyságához mért legyen ; azaz1 kis házon kevesebb, nagyobbon többj ablak "legyen, s ablakok északra] ne nézzenek, hanem délre vagy ke-[ let- és nyugotra, a szerint, a mint a helyzet engedi.
4. Az épület falai tűzálló anyagból, téglából, köböl, vagy agyagból épüljenek cseréptető alá.
5. A konyhák elegendő magas kéménynyel látandók el.
6. Mind a falak, szobák, ajtó; s ablakok nagysága arányos legyen a szoba nagyságához. Az ajtók magassága és szélességére, nagy vagy kis lakszobáuál egyenlő, vagy csekélyét különbőz.
I. Hogy a szobák elegendő világosak és könnyen szellőzhetek \' legyenek, a szobák földszinté a külső földszinénél magasabb legyen.
Ezek volnának tehát főbb kellékek, melyre egy épitó gazdának ügyelni kell.
Házi bútorok beszerzésénél pedig arra kell ügyelni, hogy a bútorok
í száraz fából készültek legyenek, mert a nyers fából készültek me erednek és hamar pusztulnak, a ruhavásár lásnál pedig arra, hogy erős és mosható legyen.
PATAKI GÉZA.
Tudnivalók.
— Hova ragasztandó a számla
\'bélyeg? Az 1881. évi XXVI. t. ez. 27. §-a ; szerint ugyanis: „Kereskedők és iparüzők által saját üzletökhől származó követeléseik iránt kiállított számlák, jegyzékek, kimutatások s hasonló iratok után a megfelelő "bélyegjegyek a számlák első lapjára folragasztandÓk s a számla egyik teleiével keresztül Írandók."\' A törvény ezen intézkedése a pénzügyi közigazgatási bíróság döntvénye szerint akkép értelmezendő, hogy a bélyeg a számlának első lapjára akíéut fól ragasztan dó, miszerint annak alsó szélét a számla első tételével lehessen keresztül iroi. Mas helyen és más módon alkalmazott bélyeg nem létezőnek tekintetik s a szabálytalanul bélyegzett számla miatt jövedéki pénzbüntetésnek vau helye
— Pontos javaslat készült el közelebb a p. ügyminisztbau. pénz. admins. újjászervezését- czélozza\'hogy lehetőleg megszűnjenek a most sürün hangzó panaszok és apénzügyi tisztikarisjobban meggyőzhesse nagyon megszaporodott teendőit. -Az uj szervezet lényege az, hogy nem lesznek külön szakhivatalok az egyenes és közvetett hdók kezelésére, hanem egységes adófelügyelőségek, melyek az összes ügyeket intézik és összeköttetésben lesznek a megyék politikai közigazgatásával. A törvényhatóságok közigazgatási bizottságai ellenőrzik az adó felügyelőséget, de a hivatalos ügykezelésre közvetlen befolyást nem gyakorolnak. E törvényjavaslatot a kormány őszkor mindjárt előterjeszti a képviselőháznak. *
gyönge idegzetöek és gyermekekre, j A bujtishoz pedig a moha rózsa, agy be fogjuk látni, hogy a szőlló- fehér rózsa, franczia rózsa, damas-- nagyon cusi rózsa ?3 centifoliák első sorban
mag-pótkávé az emberek tetemes számára ajánlatosabb élve zeti szer, mint a valód\' kávé.
Nos, ha már így áll a dolog — pedig igy áll, — nem végtelenül nevetséges-e, hogy mi egy. millió forintot dobunk ki a külföldi sárgarépából, makkból, fügéből, árpából és főkép czikoriából készült pótkávékért, s ugyanaz időben a szemétdombra dobjuk a pótkávé legkitűnőbb anyagát, a szőllömagot?! -
É sajnálandó prédagazdálkodás abban leli magyarázatát, hogy igen kevesen vannak, kik tudomással bírnak a mondott tényekről.
Ily körülmények kőzött egyedül sajtón áll, hogy a pótkávékért kidobott egy millió frtot az országnak megmentse; azt hiszem, elég szegények vagyunk, hogy lehajoljunk s fölvegyük e milliót.
E czél elérésére pedig nem kívántatnék egyéb, mint hogy a lapqk
al kai masak, míg másod sorban a Be montant, Noisette, hybrid- és bour-bon rózsák válnak be e műveletre. Ámbátor | műszók mind alkalmasak, e szaporítási módra.
Az előbb elősorolt szaporítási módoknál a nemesítés (ojtás) mégis csak a legjobb.
Mert, habár az előbbiek köny-nyebbek is, de a gyakorlatban mégis a nemesítés lépett előtérbe.
Kivéve a hónapos rózsát, futó rózsát, és féligtelt virágú rózsákat (melyek vagy hajtás, dugvány, gyökérosztás által szaporít tatnak.} A többi finom válfajn rózsák mind ojtás által szaporíttatnak.
Az ojtás által a következő előnyökbe részesülünk u. m, kifejlettebb virágok, dus virágzás, a vad alany által a rosszabb talajban is sikeres a kényesebb fajú rózsák művelése is módúkba áll különböző nagysi"
a Bzőlomtg-k&vé.*)
Bizonyára ismert dolog, hogy hazánkba évente közel egy millió forint áru pótkávé hozatik be; valamint az sem leeud ismeretlen, bogy az uj ab b vegyelemzés csodálatos hason -latosságot fedezett föl a valódi kávé és a izŐllómag Összetétele között, elannyira, hogy kétségen felül áll, miszerint a valódi kávénak legkitűnőbb pótszere a szóllómag. Sót ha figyelembe vesszük, hogy a valódi kávé kafeint tartalmaz, melynek igen káros hatása van a tul vérmesek,
figyelmeztetnék a nagy közönséget i (magassága) ruzsákra szert tenni .(A az imént mondottakra s fölhívnák, fa n5vését jgy értve; alacsorjV) kö. hogy a szőllömagot összegyűjtsék,^ magLLS és magasb.) megszárítsák s tegyenek vele, mint1 kávépótszerrel kísérletet, mely eb-
ből áll
a száraz szóllómag barnára porköltetik, megdaráltatik, aztán nem leforráztatik, hanem tényleg megfőzetik.
Az igy előállított kávé nagyon kevés ezukrot igényel s igen kellemetes italt ád, melynek ize a valódi kávé és csokoládé közt a közép helyet foglalja el s aki egyszer megízlelte, nem igen fogja többé mellőzni; aki azonban a valódi kávé kafFein zamatát nem akarja nélkülözni, az a szöllómag-kávéhoz egy bizonyos részt vehet a valódi kávéból.
KOMÁROMI MIHÁLY.
*;A praktikai derek kis-kanizsaiak már régóta apró babfélét termesztenek és kivé gyanánt baisnáljak, mi is megízleltük * nem Uliitok elveteodónek. A kis-kanizsaiak nem elverik a most már valóban méregdrága kivét, IáUzik ia gyarapodásuk, mert ott a végrehaj-tónak semmi dolgot se adnak. Arveréii hirdetőieknek náluk se bire, sa hamva! Szerk.
A rozsa.
Irta: egy műkertész. (Folytatás.) Szaporíthatjuk a rózsákat gyökérosztás által is; a mikor az egyes öreg tövek gyökerei 5—6 centiméternyi hosszú darabokra vágatnak, cserépbe, vjgy a melegágy földjébe beültettetik. Az ideje e műveletnek tavaszkor van, ha a szükség ugy kívánja, illetve, semmi szaporító eszközzel nem bírunk, ugy a szabad földbe is eszközölhetjük. Ezt különösen azon fajtáknál alkalmazzuk melyek a gyökér hajtásra igen haj landók.
Még csak a fellegvár volt hátra. Itt megtört az erő, bár a török pasa fia fel hatolt néhány emberével a „koronavár\' ablakára, hol Kanissay I>enke, kiragadva egy apród kezéből a kardot, mint egy amazon maga is hadakozott.
Már-már beállott a vég katasztrófa, de mivel a pasa fia élve akarta kézre-keriteni a bájos hadakozót, oly súlyos sebet kapott a hadakozó amazontól, ho^y alig bírt menekülésre gondolni.
. A koczka fordult, s kiszorult az ellen a várból. A hadparancsnokot lefejezték sa megrongált faiakat pedig kijavították a közeli támadásra.
Amur bej, a pasa fia, kettős sebet kapott, egyiket a balkarján, a másikat a szivén, de az utóbbit nem a kard vágta, hanem a bájos Lenke szemeiből kilövellő nyilak. Szerelmes lett belé kimondhatatlanul, s még beteg ágyában is a legforróbb ámori érzelmek dagaszták kebelét, mintha tört szúrtak volna szivébe, oly sebet ejtett Lenke látása, s ez eset egészen nyugtalanná tette. Nem is nyugodott, hanem mihelyt fölgyógyult, első teendője az volt, hogy értesiti Lenkét az ö lángoló szerelméről.
Egy magyar fogolylyal küldte el levelét a várba, mely a következő rövid szándékból állt:
Imádott hölgyem Dicső magyar leány!
Én hódítani jovék, de meghódolok, ha szerelmedet megnyerhetem. Szeretni foglak tisztán, forrón, lángolón, mint az angyalok a hetedik mennyországban. Bol-dogságomés életem minden örömeit csak a te látásodban fogom helyezni, csak egyért eped, csak egyet óhajt e szív, hogy légy te az én édes angyalom t — Üdvözöl t&ed szivéből Amur bej a pasa, fia.
A felelettel örvendeztess meg minél gatott is magának, mindig csak megtudott előbb s magadat, a berki tüzes oldalán győződni a felöl, bogy a levél a viszont várni foglak, Alah nevében, édesem .... szerelem leghívebb tolmácsa.
Rögtön elkészült a felelet, amelyet Nem tudott már ezután a bej szive egy török fogolytól küldött vissza Lenke nyugodni, hanem hullámzott, mint a felkor -a vár ura és Etel tudta nélkül. bácso\'t tenger. Lelkével elandalgotta bol-
Nem tudatta ezt senkivel, mint ked- dog jövő gyönyörű álmaira, melyeknek vencz rabnöjével, Ellával, kit atyja még 5 örök létet óhajtott elégületlen keble. Ott éves korában szerzett egy alvidéki csata- tűnődött és csatázott amakétes hiedelmek -rozás alkalmával, s kit most már Lenke kel, melyekkel a szerelmes sziv oly bőven ugy szeretett, mint saját testvérét. szokoU Örvendeni, hoiíy hátha mégis csa-
Ella is szeret\'e Lenkét, de jobban lódöra. Nyugtalan lelke alig birta bevárni szerette Etelét, kit titkon imádott; igy a kitűzött napot. Boldogsága közepett már csak Örült az alkalomnak, mert azon a hetedik meaoyben álmodott, megálmodta reménynyel kecsegtethette magát, bogy előre, mily nagyszerűen fog sikerülni őt a Lenke meg áldozatul eshetik. ¦ füzesből elrabolni s a táborba röpíteni,
Biztatta Ellát még az a körülmény hol az Ö aranyeyai éi ezüsttel gazdagon is, hogy a vitéz Iván, ki a levelet hozta, hímzett szőnyeg sátora van, a hol a sok mást is mondott, mint mi a levélben volt: szép hölgy között ő fog lenni a legszebbik. „Vigyázzon az Isten szerelmeért, drágái Fölvirradt aboldog nap, melynek kora kisasszonyom, önt minden áron kézre1 reggelén volt a találka ki; űzve. Amur bej a akarják keritni sértetlenül és meggyalázni.\' hajr.allal édredve édes álmaiból, dus arany-A bej már jutalmat tűzött ki annak a1 nyal hímzett kaftánt Öltö.t magára, illatos számára, ki önt el lógja fogni, vagy meg- j olajjal és drága kenócscsel fűszerezte
A legtöbben az alanyul szolgáló vadonezot árok partján vagy erdőben szedettetik — a vad rózsát. (Rosa canina) és erre ojtják a nemes rózsát. Ez pedig igen rósz munka, mert az erdő vagy árok partján szedett rózsa nem bir oly gyökérzettel mely a reá ojtott nem gally koronáját kellők ép^áplálni bírná, és igy rövíd évek után) elvész. De hisz ez természetes ÍSj\'^ert az igy szedett alany már sokszor magába hordja a betegségek nyűgét. S aztán hozzá járul még az a hirtelen életmód változás is, az erdőben saüyargatva növekedvén fel, hirtelen jó táplálék és hőmérsékletbe jutván a fenesedés üt ki rajta, mely betegség a legtöbb rózsa osztály része.
S mikor a legszebbeknek kellene lenni elpusztulnak. De meg az ilyen rózsa soh\'se nő oly vígan mint pl. a magról nevelt alanyokba ojtottak.
MATION GÉZA.
Bif 6 t
— Letenye melletti Mura hídnál épített őrháznak építés közbeni össze-dülését említettük lapunkban, most jelezhetjük, hogy annak újbóli építését Saller Lajos jóbirü építész eszközli.
— A katonai pótállitás minden hó G-án eszközültetik, okL G-án2G ily katona-Kötelezett állitatott elő, azonban megtörtént
keríteni, hanem először cselhez folyamodott, ennyit tudok, de többet nem érthettem meg, mert nem tudok jól törökül."
Lenke biztatva Ellától, következő tartalommal állította össze a vissza küldött levelet :
Vitéz Amur bej!
Az nagyon szép, hogy ön tud egy magyar hölgyért is lelkesülni. Én önre nem haragszom, csak seregére. Az ön szive mindamellett jó is lehet. A szereimet illetőleg pedig csak örülni tudok, hogy ön kedvét találja bennem. Találkozni fogunk a parti füzesben. A viszontlátásig:
Kanissay Lenke.
Örömtől remegő kezekkel s csillogó szemekkel olvaaá végig a bej e kis rövid
koromsötét haját," fölköté a legdrágább damaskusi görbe kardját, tioeti övvel szoritá körül karcsú derekát, melyet a legdrágább pisztolyokkal rakott tele, sötét vörös tunisi fezzel fejében, klválasztá a legdélczegebb fehér paripát, mely a széllel, s a röpülő madárra) versenyt futott, hogy ezen rabolja el imádott angyalát.
Sokáig nyugtalan várt a találka helyen, nem jött egy árva lélek sem. Hol késhetik olyan sokáig, nem tudta elgondolni, s kémlelődve tekintett a sugár-utra honnan szeretve várt vendégét jönni hitte.
Végre megnyílott az érczkapu a le-bocsátották a csapó hidat. Egy deli szűz, bucsnt véve kedves Ellájától, most vágtat ki a félhomályban, fehér selyembe öltöz-
ke levelet, melyet bár miként magyaráz- Lködve, suhogó ruhában, drága himzetü kék
mentében, gyönyörű kócsagtollat kalapjában, ugy nézett ki mintegy isten-asszony.
Elszorult a bej szive tája, kápráztak mereven néző szemei, megfeledkezett mindenről, talán magát is elfelejtette. Igen a szerető sziv elfogul, áz ajak néma lesz, ha lelkünk elé áll az idea, melyért keblünk minden nemesebb érzeményeit szentelénk.
Leuke egyenesen a bej felé vágtatva, vagy negyven lépésnyire megállott hirtelen A bej egészen rajta felejté lélekjelenlétét, s csak akkor ocsúdott föl szerelmi mámorából, mikor az első nyil a fül mellett röpült el, a második nyomban a fezét sodorta, le fejéről.
A szerencsétlen nyíl nem talált.
Lenke kétségbeesve visszafordult, de néhány lépésnyire a szomjazó vércse elérte az ártatlan galambot, ki sikoltva hullott alá délezeg lováról.
Már vitte hazafelé, vágtatott a berki ingoványok közé, midőn egy magyar kém csapattal találkoztak, kik urnőjökre ismerve, kiszabadították a keselyű körmei közül. Eszméletlenül vitték haza övéi öt, s mindenki Örült, csak Ellát bántotta az eset, mert reményének az a vékony szála ís elszakadt, melynél fogva, közelebb hitte volna magát Ételiéhez, Lenke elrablása által.
A nap már régen lenyugodott a város fölött s az éj sötét fátylával vonta be. A nappali kellemetlenségeket egy nagyszerű csend válta fel, melyet csak néha szakaszt meg a toronyőr .Dicsértessék a Jézus" kiáltása. Az álom enyhe karjain ringatja lakóit Mindenki alszik csendesen, hogy kipihenje a zivataros napon szenvedett kellemetlenségeket; csak egy személy nem teszi ezt, oka van neki arra, hisz ő neki nem a kimerült test, hanem a sziv parancsol, midőn azért eped, ki mást van hivatva
az az eset, hogy egyetlen egy sem találtatott alkalmatosnak.
— A fiíűretet Vidékünkön az idő viszontagsága következtében a határozat elleoére okt. 15-díkét megelőzőleg már okt. 12-én általánosan megeresz*ették. A must ára literenkint 4—G krajezár közt ingadozik.
— Eljegyzés. Kárpáti Manó ismert hírlapíró, jelenleg szigetvári tanitó elje gyezte Stern Adolf közbecsülésben álló gyomai kereskedő leányát, Szeréna kisasszonyt.
— A horvát-szent miklósl hatezer holdas uradalmat öz-v. gróf Batthyány Lajosáé végrendeletileg Batthyány Hona férjezett Beniczky Gáborné leányának hagyományozta.
— öngyilkosság. Kolozsvárról jelentik, hogy ott Sólyomi Andor, Sólyomi Tivadar keszthelyi ügyvéd fia s/erelrai csalódásból agyonlőtte magát.
— Országos vásár lesz okt. 15-én Nagy-Kanizsán, az úgynevezett Teréznapi öszi vásár, melyre figyelmeztetjük az érdekelteket.
— Tanitó-gyűlés. A Keszthely és Süinegh esperes-kerülethez tartozó róra. kath. tanító-egylet őszi közgyűlését, mint azt előre jeleztük, okt. 3-án megtartatott. Elnök Wellner Alajos káptalanfai tanító lett, jegyző és könyvtáruok Nyers Imre szántói tanitó, pénztárnok pedig Nagj\\ József csehi tanitó Fekete Gergely zsidi \\ plebáno. felolvasást tartott s pályamunkák megírására buzdította az egylet tagjait, melyet a veszprémi káptalan 30 20 és 10 ftta! jutalmaz a Bekey Kristóf-féle alapból.
— A veszprémi egyházmegyéből. Báró Hornig Károly megyés püspökünk okt 6-á» Bpestre utazott. — Horváth Imre gógáofai plébános nyugalomba lépett.
— Pály János kisgörböi plébános és sü-meghkerületi. helyettes esperes sümegh-esperessé neveztetett ki.
4- Tihany fölött okt. 3áu nagy ég-dörgés vonult keresztül, állítólag a villám egy fiút agyon is ütött.
\'¦— Kinevezés. A perlaki járásbiró-ghoz albiróvá dr. Papp Gyula al-ólendvai járásbirósági aljegyző kineveztetett.
— Fényes esküvő volt. Csopakon, hol Horváth Kálmán budapesti kir. ítélő táblai bíró tartotta mennyegzőjét f. bő 3-áu Plosszer Eleonóra urhölgygyel, Plosszer József ottani földbirtokos kedves leányával. Násznagyok Véghely Dezső kir. tanácsos, Veszprémmegye alispánja és Plosszer István veszprémi ügyvéd, a bájos menny-asszony nagybátyja voltak, a nyoszolyó asszonyi tisztet Véghely Dezsané viselt-?. A diszes násznép hosszú kocsisorban vonult a balatonfüredi ref. templomba. Hol Segesdy Miklós lelkész, a vőlegény unoka- . testvére, emelkedett szellemű beszéd me-lett eskette Össze az ifjú párt. A gazdag terítékű nászlakomán Véghely Dezaö, Plosszer István, Vikár Lajos veszprémvárosi főjegyző. Segesdy Miklós. Fodor Gyula veszprémi ügyvéd és mások mondták felköszöntöket az uj párra, az öröm-szülőkre, nyo-zolyó-asszonyra és a bájos hölgy koszorúra, mely felköszön tőket a jelenlevők zajos éljenzése kisérte, többen pedig táviratban fejezték ki jókívánatai-kat az uj házasok boldogságához.
boldogítani. Pedig ha betekintünk Lenke szobájába, hol két kerevet van berendezve számára, semmi olyast nem találunk, mi a benlakók nyugalmát zavarhatná: mert mély csend honol mindenfelé s a szobában uralgó sötétséget legfeljebb a mé^ pislogó mécsvilága oszlaija el, derengő fényt vetve az alvókra, hogy a kíváncsi szemek még éjjel is gyönyörködhessenek a szépségben.
Az egyik kereveten aluut- a szőke hajú angyal, szelíd vonású Lenke. Szőke haja szabadon eresztve költői rendetlenségben telt vállain nyugszik. Gömbölyű karjaival a vánkost szenvedélyesen szorítja magához és álmában félig nyílt ajkain egy szót rebeg érthetetlenül, bizonyosan boldog álma lehet. Talán angyal társai jelentek meg álmában és lebbentették föl a jövő fátyolát s engedték bepillantani az ö remél: boldogságának mennyországába.
A másik kereveten Ella fekszik; Ó egészen ellentéte Lenkének. Amint a mécs gyér világánáriáthatjuk. ő is szép: arcza gömbölyded, bőre sajátságos bama szinü, s gyönyörű vonása arczán valami meg-magyarázhatlanul kelletlen érzet ül. Hosszú bogár szín haja göndör tűnőkben idomítva ömlött el hófehér nyaka körül. S .homlokán tömött ébeir\' ivecske alatt kristály fehérben csillagként ragyogó fekete szemeiben, bár olyanok, mint a meggyuiadt éjszaka
— vélnéd egy démon lakik. Nyugtalanul forgolódik fekhelyén; szemei vad tűzben égnek, arc/a kigyúlt, s még most olyan, mint a kelyhéböi -félig kinyiló fehér piros rózsabimbó, széppé és szeretetreméltóvá alkotva a természet kegyes kezei által.
De keble mindig lázasabban piheg, arcza mindegyre iszonyúbb és rémületesebb kifejezést nyer. Most mintegy örült ugrik fel fekhelyéről.
Jobbjával görcsösen szorítva a fényes}
HUSZONHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
OKTÓBER 13-án.
_ Következő gyászhírt vettük :
Wajdits József könyvnyomda személyzete részvéttel jelenti nevezett üzletben működött, szeretett szaktársuknak Szalay József betűszedőnek élete 24. évében, f. hó 5-én esti 9 órakor hosszas szenvedés utáu történt gyászos elhunytát. A boldogultuk földi maradványai f. hó 7-én d. u. 4 órakor fognak a Teleki-utzában levő 62. számú házból Hild S. I. nagy-kanizsai temetkezési vállalata által a róm. kath szertartás szerint a helybeli sírkertben Öruk nyugalomra tétetni. Az engesztelő szent-mise áldozat f. hú 8-án d. e. !> órakor fog a szeut-Ferenczrendiek plébánia templomában a Mindenhatónak bemutat tatni. E végtisztességtétel megadására az elköltözöttnek szaktársait, barátait és ismerőseit felkérjük. Nagy-Kanizsa, 188S október hó C-án. Örök béke lengjen hamvai felett! A ravatalra a nagy-kanizsai könyvnyomdászok részvétük jeléül diszes koszorút helyeztek „Elhunyt szaktársunknak" „A könyvnyomdászok" felirattal.
— A Csáktornyái Zrinyi-vár kijavítása érdekében egy pettaui építőmester megkezdette a\', előmunkálatokat. Egyelőre felvette a vár részletes tervrajzát s utasítás szerint kijelölte az eszközlendö ujítá sokat, a melyek különösen a vár belső udvarán levő alsó falakon fognak eszközöl\' tetni. Az északi rész, a mely a~czukorgyár gépháza volt, ismét lakható állapotba helyeztetik." Egyébként a vár alakja marad a mostani.
— Az utolsó szüret. Kenésétől B.-Füredig vége a szüretnek. Ez idén még Felső és Alsó-Őrsön és az ezzel határos Lovas-, Paloznak-, Csopak-, Köves- és Arácshegyben szüreteltek valamelyest, de a jövő évre csak itt-ott lesz némi kis termés. A lakosság kétségbe van esve a jövő felett és méltán, mert végelpusztulá-
. suk a pbylloxera pusztitása folytán bizonvos.
— Az E. M. K. E. Gróf Bethlen Gábor elnök és Sándor József titkár aláírásával egy lelkes hangon tartott felhívást tesz közzé, melyben az egylet lobogójára kér adományokat: „Ezt a lobogót Magyarország asszonyainak kell összeadniuk ! Erre a lobogóra kérünk bármi csekély, legkisebb adományt is. Legyen e szent ügyünk raagasz:osságához méltó, tündöklő lobogóban minden magyar nőtől egv szalag, egy szögecske. Öröklődjék le századokra e ragyogó jelvény s föntartva napjaink küzdelmeinek emlékezetét, hirdesse és igazolja hitünket, hogy végül is e lobogó alatti békés küzdelmeink fogják befejezni azt a munkát, melyért Ősidőktől oly sokszor lobogtatánk csatavértöl pirosló zászlót hadainkon." Az adományok az Erdélyrészi magyar közművelődési egyesület titkárához, Sándor József úrhoz küldendők Kolozsvárra.
— Gr. Festetics Tassilonái Keszthelyen, az angol trónörökös ö fenségének ott idözése alatt rendezett vadászatok igen fényesen sikerültek. Érdekesnek tartjuk, alapos értesülés nyomán most az egész eredményt közölni. Agancsár lövetett azon alkalommal összesen 17 darab, melyekből ö fensége 2 erős 12-est lőtt. Továbbá rendeztetett szeptember 18-án délután a Kis-Balatonon egy vadászat-mely alkalommal lövetett összesen 417
tört. melyet épen most vett elő s egyenesen Lenke fekhelye felé tart. Sápadtan, mereven csaknem a téboly kifejezésével tapadtak szemei a szendergő angyalra.
Minden lépésnél keményen nyomta lábát a talapzatra. Ugy érzi, mintha lábai inognának, mintha térde m,-2csuklanék.
Most Lenke fekhelyéhez ér. Görcsösen szorítja markába a gyilkol. Magasra emeli
föl . . . Tétováz.....szivében a jó és
rossz indulatok harczra kelnek. Keze reszket, karja elerőtlenedik, izmai elvesztik erejüket és kezét bágyadtan leereszti----
— Nem, nem!. Nem akarom, hogy véred rajtam száradjon, pedig mily kőny-nyen tehetném ezt, hogy többet ne álmodoznál róla, a kedves Ételről, a leit én oly végtelenül szeretek, s ezzel fekhelyére távozott, hogy ott folytassa lázas elmélkedéseit:
Boldog az, aki szeretni, de még boldogabb, kí tud ! örömet és bánatot egyaránt. Miért is adott hát az ég a szivnek korlátlan hatalmat, csak azért, hogy azt gyakorolva, saját életét oltsa ki ? Oh te Isten, tekints le reám, nyújtsd égi vigaszod, mert földön erre balzsamos cseppet nem találok.
Mert szeretem Etelét végtelenül, jobbaa életemnél, de téged annál jobban gyűlöllek. Gyűlöllek ugyan kicsiny koromtól fogva, amidőn mintfoglyot atyád udvarába vittek, mert sokkal szebb valál. mint. én, de kétszeresen utállak mióta Etelét megszerettem. Te igaz, bogy jól bántál velem mindig és talán épen azért gyűlöltelek mindig. Ha tán ütöttél, gyötörtél volna, akkor talán tudtalak volna szeretni, ha máskép nem félelemből, — de Így nem — a halálig - nem !
De miért is nem rabolhatott el az a
drb. különféle vízi vad s pedig 359 szárcsa 50 bukdár és 8 db. vihar-madár (kis halász-madár), ebből lőtt ő fensége 130 darab vadat Szeptember 20-án délelőtt vadászát volt foglyokra a keszthelyi mezőn, a hol harmadfél óra alatt lövetett 402 fogoly, 103 fáczán, 4 fürj és 19 nyul, összesen 528 daratr; — ebből lőtt ő fensége 138 drb vadat
— A közmunka váltságára 18S9-re Zalamegyében a kettős fogatú igás után 2 frt, az egyes fogatú után 1 frt 20 kr, a kézi munka napszám után pedig\' 32 krban állapíttatott meg.
— Zalamegyében a törvényhatósági bizottság tagjainak vál asztása deczember 4-én tartatik meg.
— Vakmerő némber tolvaj. Czim-balek János házéban, hol nyilvános bor-
ellátni; ennélfogva bevárjuk ezt s csak\'ban egy mély árok mentén előálló azután állapodhatunk meg a közlésre néz- ágakban kapaszkodva, kétségbeejtő segély-ve. Alkalmilag megemlítjük, hogy Csányi kiáltásokba törtek ki. — Ezek ballatára László vértanunkról az ,Egyetértés-*-ben Starkl Antal, az Ujlaky Hirschler és fia kegyeletes megemlékezés történt azon czég derék masinisztája, valamint Horvát hibával, hogy1 bővebben olvasható közle- Vincze, a nevezett czég felügyelője a mény van „Zalamegye Története" czimü czégnél dolgozó kétmunkással egyetemben könyvben. E czimü könyvből egy kötet csónakra kapva, halálmegvetéssel és hihe-okmány jelent ugyan meg, de a tulajdon- tétlen gyorsasággal a túlsó oldal felé képeni történetírás alkalmasint a jövő eveztek, melyen először, egy asszonyfejet századra marad. Igenis jelent meg Csányi- és egy előálló vékony ágat átkulcsoló rói is hosszabb közlemény a jobbsorsra karokat pillantottak meg. Az asszonyt érdemes „Adatok Zalamegye Történetéhez" Kuzmics Szelinát megmentve, a többi hat czimü 30 füzetes, kiadványban, melyet e személyt is kétségbeejtő helyzetükből meg-lapok szerkesztője adott ki. \\ szabadították és a doraborui oldalra szál-
\' Jávory Nándor ev. ref. lelkész j litották. Kuzmics Szelina valószínűleg ur mult vasárnap tartottt helyben az első j életével fizeti meg vakmerőségét A vizs-isteni tiszteletet Beköszöntőjében higgadt; gálát ez ügyben megindittatott Starkl
tárgyilagossággal világította meg állás-
délyüzlet van s egész éjjel fenn vannak, | pontját és missióját. Előadása folyékony,
azt hinné az ember, hogy oda csak nem mer tolvaj furakodni. Es mégis. A mult vasárnapról hétfőre átmenő éjjel Sneff Józsefné, Fülöp Rozi, kí előbbi időkben ott szakácsné volt és a házi viszonyokat jól ismerte, a padlásajtóboz támasztott létrán felment a padlásra és onnét egy párnát, vánkostollal megtöltve, nagy vaslábost és több ily edényfélét Összepakolt és ezzel kereket oldott. A lopást csak másnap vetlek észre, jelentést tettek a kapitányságnál és a rendőrség addig folytatta a nyomozást mig a drágalátos éjjeli látogatót Sneff Józsefné személyében elfogták. —- Átadatott a vizsg. bíróságnak.
— Lelketlen orgazdák. A mult héten ismeretlen tettesek elloptak Özv. Krompacher Lajosné hentesné székjéböl 7a disznót. Mikor a rendőrség a tolvajt nyomozta, több ilyen ingyenhu? kedvelőnél kutatást tartott és ekkor valami Csündör Józsefnél és Menázs Jánosnétiál akkora véndely zsirt találtak, hogy ennek hol-szerzése iránt ugyancsak gyanú merült fel. A szorgosabb vizsgálat aztán olyan dolgokat derített ki, mely páratlan a maga nemében. A katonai barakkáknál működő szakácsok a legénység menázsé-jából apródonkiut félrecsipegettek és akadtak lelketlen orgazdák, akik azt a gyalázatos üzelmet támogatták és az élelmi czikkeket potom átért a szakácsoktól átvették. Az erélyes kutatás két nagy-
tiszta és vonzó. Minden vasárnap délelőtt 11 órakor tartjaaz isteni tiszteletet
— Balog Árpád színtársulatát újra szervezi Sümegben, ezen időközben jóté-konyczélu eföadást tartott okt G-án, a „X. parancsolat" vígjáték, daczára a lecsurgó esőnek, 14 frt 50 kr tiszta jövedelmet adott, mit a derék színigazgató Székely Gusztávné ö nagysága nöegyleti elnöknek küldött szegény iskolás gyermekek ruházat fordítására Felülfizetett ugs. _ Mandl RübertBeliczán „Murai Mild Mihály prépost 1 frt,Barkoczi Karoly ro -atTVarno%tfit^ „„..x. r»-V.
Antal, ki már vagy 15 emberéietet megmentett, valamint a többien is a legnagyobb dicséretet megérdemlik. Radó.
— Megyei r. h. Udvardy Károly uradalmi gépfütő Keszthelyen agyonlőtte magát — A keszthelyi uj vasúton nagy a forgalom, örvendünk rajta. — Esterrei-cher Dávid s fiai csányi lakosok „Csányi-ra" magyarositptták nevöket — A cseszt-regi rk. segédtanítói állásra pályázat nyit-
— Kéjvonat majdnem felényire leszállított menetárak mellett Schroekl utazási irodája a gyümölcs-kiállitás alkalmával egy kéjvonatot meneszt Kanizsáról Bécsbe. Menet-árak n. oszt 10 frt 30 kr, III oszt 7 frt
— Tartós gyégyslker. Fájdalmas csúznál a derék-, testrészek és a forgó köszvényes bántalmainál a „Moll-féle franczia borszesz és só-val való bedörzsölés, sikerrel használtatik. Egy üvee ára 80 kr. Szétküldés naponta utánvétellel Moll A. gyógyszerész és cs. k. odv. szállító álta-Bécs, I. Tuchlauben 9. Vidéki gyógyszertárakban és anyagkereskedésekben hátai rozottan Moll-féle készítmény kérendő az Ő gyári jelvényével és aláírásával. 6
ügyvéd\'I frt, dr. Frommer orvos SO kr, egy névte%T 40 kr. — Okt 7-én „Hófe berke" került szinre Zsoldos Erzse hó
magyarosította nevét. — Zalabérben zántás alkalmával mult századbeli arany és ezüst pénzekre találtak. — Lazsnakon
véndely zsirou kívül még nagyobb meny-, kanizsai kir. sóhivatalhoz sótárnokká,
fehérke: jól eljátszotta szerepét Dancs hónapos fiu forró víz okozta se-
Ilka, Bergir Anna, Vürsburger Mór, Jandó ^kbeQ meghalt -Alszeghy A ajoscsak Dezső, Pánczer Iván. Stern Jenő és Kuntz orD>\'aif Pol.f" lskolai rendes taDIt0 veg\' Sándor kis műkedvelők közreműködésével. legesitteteU- -E gvermekelőadás sok örömet szerzett\' 7 ftSj? h- Sopronban telefon i termékeknek ló lenne ilvenkor a írver- halozatot létesítenek. — A borosjenoi agyermekekneií-Joienneiyenicoragyer Gyula-emlékünnep tavaszra ha-
mekjegvet olcsóbban adni ! , . . ,, ¦•¦ . . . _l, ....
- SaJDÍlatUl értesülünk, hogy T J "\',T-t-í?f me°tftfr?u Bujtis József, megyénk szülöttje, a vesz- la „aA P mukodo tagja van. A trón-prémi papnövelde tanulmányi felügyelője °™Ls ^J™* fZ^Il^lttl^ tüdő- és gécébajának orvoslása végett a napokban Meranba utazott A tehetséges és rendkívüli szorgalmú \'fiatal pap valószínűleg komoly tanulmányának lesz áldozata. Mi azonban óhajtjuk, hogy teljes felüdülésben térjen haza.
— Hivatalos lapban olvastuk, hogy Krutsay Ágoston sóbivatali ellenőr a nagy-
nyiségü sót rizskását, darát stb. hozott napfénvre Az orgazdákat elfo-rták és átadták a vizsgáló bíróságnak. A bűnjelként lefoglalt élelmi czikkekei a rendőrségtől egy najív két kerekű targonczán kellett a tői vényszéki épületbe áttolatni. A katonai parancsnokság is erélyes vizsgálatot indított a lelketlen spóruieisterek ellen.
Gyászhír. Saller Lajosné urnöt ujabb gyász érte, mert Szent-Adorjánban mult kedleu temették el élte virágában elhunyt nővérét Siangl Erzsébet kisasz-szonyt ki gyönyörű hangjával s a magyar dal iránti előszeretetével kellemes vendége volt a társasköröknek Szó volt felsőbb énektanFolyam tanulmányozása ról is. melyet azonban a kora hdlál ketté-zakitoit. Béke hamvain !\'.
— ElóbbI számunkban emiitettük, hogy Kossuth, Görgey, Csányi és Bem törtéueti nagyfontosságú leveleit közöljük, lletékes helyről azt az értesítést nyertük, hogy a közléskor jegyzetekkel szerelnék
Steiner Ferencz mázsatiszt ellenőrré, Farkas Sebestyén, az istvántelki földmives iskola fökertésze a keszthelyi m. kir. gazd. tanintézet fökertészévé neveztetett ki, s a kertészeti szaktantárgyaknak a tanintézeten leendő elméleti oktatásával bízatott meg.
— Alsó-Domboruból itják lapunknak: F. hó 10-én Virovecz István. Pun-csikár József, Kanuti József és Józsefné. Kuzmics Flórián és Fioriánné, Sostarics Márton domborui lakosok túloldali kuko-riczaföldjeiken dolgukat végezvén, Viro-vecz Miklós és Kollarics József révészeket felkérték őket a túlsó domborui oldalra csónakon átszállítani. Ezek a felhívásnak engedve, alig, hogy a parttól eleveztek, a folytonos esőzések következtében már medréből is kilépett, fölötte veszélyes és szörnyű sebes folyású Dráva által egy elöáiló törzsökhez csapattak, minek következtében a csónak felfordult és Virovecz Istvánt maga alá temette, a többiek azon-
türöfc, hogy igy legalább táplálhatott volna a remény Etele szereiméért.. .
Aljas képmutató voltam . . . Szeretetet, igaz hűséget színleltem és ragaszkodást holott mindeu, perezben szerette--lek volna elveszteni. Midőn oly sokszor keblemre hajolva aludtál, mindig ketjvem ébredt, hogy megfojtalak, de még sem tettem, s szivem repesett örömében, midőn a bej levele reményt kezdett nyújtani arra, hogy az ö rabságába fogsz kerülni. Látszólag jó tanácsot is adtam, — de hiába, nem sikerült Pedig mily jó volna, ha most mur Amur bej ölelgetne haremjében, most legalább nem szenvedne szivem miattad hanem inkább remélne.
Te vagy az, aki életemben legjobb jótevőm voltál, s mégis a legnagyobb ellenséged vagyok, mert te is szereted Öt! De nem ! és ismét kiugrik ágyából.
öltözködve kirohant a szobából, hogy rdás nyugvó helyet keressen.
De még mindig bosszút forralt Lenke ellen s még a szomszéd szobából ördögi ka-cznjjal fenyegette. — Jóélj! Kész bosszúm s te mégsem lészesz Ételé, sem az a tied jobban fogsz te szenvedni bosszúm kivitelével, mintha gyilkom egyetlen szúrása által pár pereznyi szenvedés után multai volna ki ; szenvedni fogsz egész életeden át fájni fog szived és epedni azután, akit te ugy szerettél . . . s végre az álom rajta is erőt vett s pár perezre ö is elaludt
DeazidŐ nem ismer késedelmet futa YÍsszaidézhetetlen múltba, s igy e lázas éj is meghozta a nappalt mely egész pompával virradt fel, Lenke, kinek oly — mond hatni — rémületesen boldog álma volt csakhamar a napfelkelte után felébredve az egész epizódot, azt is, amit átélt azt
szatra utazott — Jókai Mól villájában vidám szüretet tartott — Amu zeumiDeák-szobaátalakittatott—Ujtátra-Füreden szept 30 ig 2508 vendég jelentkezett. — Ö Felsége az egervári tüzkáro-sultaknak 500 frtot adott. — Hazánkban 1S3 ipartestület van. — Bpest 93 iskoláját 41.438 tanuló látogatja. — A szegedj csontliszt gyár harmadszor leégett — ő Felsége a királyné Corfuba utazott decz. elején jő haza, Gödöllőre. — Bismarck fia Bpesten volt — Gazdag Imréné meghalt. —A herczegprimási birtok értéke 6 millió 277-037 frtban van megállapítva. — SzÖcs Károly Kezdi-Vásárhelyen oly növényt talált niely a rákbetegséget gyógyítja.
—- Külföldi r. h- Ozmán bey, a zultán első kamarása 4 miliőt sikkasztott.
— Scbweizban nagy a vizáradás. — A filippi szigeteken több tüzhányóhegy képződött. Az orosz trónörökös eljegyezte az angol trónörökös 3-dikleányét Gmunden-bari. — Abdullab Kalifa, az úgynevezett mahdi Kartumban meghalt — Karthágóban 3 ezer éves punisirokat fedeztek fel.
— Felső-Olaszországban nagy az árvíz.
— Laibachban egy uhlanus őrmester 200 ezer ftot nyert. — A dundeei angol színház leégett — Fokvárosban 130 karátos gyémántot találtak, értéke 100.000 rubel.
— Moszkvában számos nihilistát fogtak el. — A spaai szépségverseny első nyertese Soucaret Márta párisi lány. — Az összes lengyelek létszáma 11.975.35G.
" SÍÍJS ^VtTSlÍJSÍ \\ ámit m *»-« komnak vélte,
de, hogy még sem volt puszta álom, azt láthatta véres mutató ujjáról, melyet az elszakadt tegez húrja csapott meg.
Szokás szerint Ellát hívta magáho;
iehet, hát ne légy te se az övé, hanem halj meg !. - ..
Majd ismét meg-megáll, körülnéz, arcza tüzel és keble feszülve haboz, majd
ismét mintegy erős elszántsággal sújtásra < ki M~Ln nem jött. mert távol volt Nem emelte fel kezet es mar a legnagyobb erő I tudta elgondolni hogy hova lön kedv™ vei ordogi kajánsággal akart sújtani,; uért kényte\'len voU its -mdon épen azon pillanatban Lenke, ki; föiöitözködm, minek végeztével pedig édes
talán akkor azt álmodhatta, hogy megtámadták a tőrök örcsapatok, .midőn Etelével a regényes szent-miklósi fenyvesben sétál, s egy kis időre távozott oldala mellől, segélyért kiált rémületes hangon : Etele ! segítség, szent, Isten I segítség !
atyjához sietett, hogy ülvözölje.
Ott ült atyja disze3 termeinek egyikében, bársony pamlagon, búskomor gondo latokkal elfoglalva az özvegy férfiú, kinek kedves emlékű, imádva szeretett nejét az
hol vagy, "jer, segélj rajtam, szabadíts I ^f^r^át* ^ »?»«0* boldog házi meo-t . ] koréból, miután egy serdülő fiatal leány,
meg
Ella, mintha villám sújtotta volna meg, Jtt állt a kerevet mellett, kezét jó sokáig nem tudta leereszteni, s csak miután megrémö léséből magához tért, tért viasza\'lázas állapotában, majd pedig fel-
szelídség mintaképét szakasztott mását hagyta volt maga után.
(Folyt köv.)
A budapesti értéktőzsdéről.
— A Magyar Mercur heti tudósítást. —
Azok a pohárköszöntők, melyeket Ausztria-Magyarorgság és Németország uralkodói Bécsben váltottak,, bizonyára többet jelentenek puszta udvariasságnál, hanem ujabb és komolyan figyelembe veendő béke biztosi tékok, melyeknek csak az<-rt nem volt kel 16 hátúnk, mert a péuipí&cx helyzete olyan, bogy a legnagyobb tartózkodást te*KÍ »7.ükségeasé. Ugyanazon a napon, melyen Becsben azok a naey jí\'liDtűsésüpobárkü.iöntSk elmondattak, agyan-¦1I.I1I1 a napon emelve fel ax angol és franccia bank a kamatlábat ojxbban. A roppant drága péna éa a tuUpekuláczió a berlini t5*sdén oly állapotokat ídéitek eló, melyek a legnagyobb óvatosságra intenek. Ezek a válságot viszonyok folvtonos nyomást gyakorolnak az árfolyamokra, melyek napról-napra csökkennek. Azonban ha a berlini tócade kilábol bájából, határozott fordulatra számiüiatnnk, mert elvégre a oVágs pénz oak mnló baj és a politikai ¦ helyzet megtagad-ha:at .\\r.iil kedvezi).
Járadékok és befektetési értékek általában csökkentek. Az Oz\'.et bennok csekély, az arány csendéi.
Bankrészvények kösSI a hitelrésxvény ellanyhult, ellenben helyi bankok tartják az, árakat.
Küzi ekedási vállalatok részvényei meg-lehet3sen szilárdak;, mert a beviteli kimnUtá-sok jelentékeny többletről tesznek tanúságot.
Iparvállalati értékek kfizQl ismét a malom-réaxvények kedveltek éa újból emelkednek, dd tSbbt iparvállalati értékekben pang ¦* üzlet.
Sorsjegyek szilárdak Az oj szerb 10 nkos sorsjegyeV jogyzése iránt még nem határozott a tőzsdetanács, de pár nap molva eseket i* fogják áralni a tőzsdén, és minthogy j
— Uj naptár 1889 re. Megjelent Wajdits József kiadásában „SZŰZ MARIA édes hazánk védasszonya* nagy képes népnaptár az 1889-dik közönséges évre. 9-dik évfolyamban azerkeaz-tette Páter Angelikus. A tartalmas és vallásos emelkedettséggel szerkesztett jeles évkönyvbe a széplelke-sültségű szerkesztőn kívül írtak Beregi Sándor, Kálmán Károly, Neumayer Dezső, Lepsényi Miklós, Ihárosi, Wosínszky Mór, Dr. Robitsek sat A rendes naptári részen kívül, adomák, mezőgazdák naptára, közgazdaság, ételek készitésmódja. hasznos tudnivalók, vásárok stb. foglaltatnak. Ára a terjedelmes és szépkiállitásu naptárnak : 40 kr. Ajánljuk a t. közönség pártfogásába.
— Miklós országában" Ez a czíme egy valóban remek kis gyermekmesének, mely megérdemli, hogy a szülök, lelkészek és tanitók figyelmükre méltassák. Az ártatlan gyermekvilág kezébe nem adhatunk kellemesebb olvasmányt miEt 52 élénk fantáziával, igazán gyermekes gondolkozással megirt füzetkét Az épületes gyer-* mekmeséoek szerzője „Papp bácsi", az „Őrangyal" czimü gyermeklap Ügyes tollú munkatársa. A velín papirra nyomott 4 képpel illusztrált csinos füzet ára 25 kr., 10 egyszerre megrendelt példányé 2 frt, 50 példányé 7 frt 50 kr. Kapható Győrött Polgár Bertalan kiadó-tulajdonosnál, vagy az „Őrangyal" szerkesztőségében.
— Az „Olvasókör0 szépirodalmi regény-folyóiratban megjelent az „Ördög és Angyal" történeti regény 16-dik füzete.
Oabonaiiritk :
— Sopron: Buza 7-10—50 — Rozs 5-60—90. — Árpa G—710. — Zab 5-50—6 frt — Kukoricza G\'10 —50 kr.
— Pécs; Buza 650—80. Kétszeres 540—6 forint. — Rozs 5 frt — Árpa 5 frt. — Kukoricza 4\'90—5*20. — Zab 4-60—5 frt
— Szombathely: Buza 7 frt 7-20. — Rozs 5-40—60. — Árpa 530 50. — 520—40. — Kukoricza 7-20—40.
— Székesfehérvár: Buza 7-30-^0. — Rozs 5-20—5 35- — Árpa
50. — Zab 5-10—25. - Mohács: Buza : 6"60. — Kétszeres 5\'30. — Rozs 4*G0. — Árpa 5-80. — Zab 4-40.
— Veszprém : Buza 6*80—7 20. Rozs 5-20—50. — Árpa 6—6*60. —
Zab 5—5-20. Kukoricza 4-10—20.
Körmend: Buza 670-90. Rozs 5.—5-20. Árpa 4*80-5. Zab 5 frt, frt 10 kr.
— Pápa: Buza 6-60—7 30. Rozs 480- 5*10. Árpa 5*80—6*50. Zab 4-60 kr, 5-10 kr. Kukoricza 4-20—5-20.
Félreértés.
— Grófnő: És vannak Önnek rokonai ?
— ür: Igenis grófnő, Mosón-és So pronmegy ében.
— Grófnő: Ah, oh! mtsóné Sopronmegyében ! ?
Helyreigazítás.
— Férj: Az uj ruhád, édesem, nagyon rikító színű.
— Feleség: Ugyan menj! Hiszen égszínkék 1
— Férj: Ugy l?l No hát akkor nem rikító, hanem égbekiáltó.
Őszinteség.
— Vendég: Hé, pinczér, nincs még készen az én ebédem ?
— Pinczér: Ó igen, már tegnap óla zen van, csak egy kissé felmelegítjük.
6*20-
áx aláírásnál óriást mértékben tulj-gyértettek, kétségtelenül rohamosan fognak emelkedni. Valuták és váltók ismét rossxabodtak.
Párbaj: | Egy tiszt (az ellenfélhez) Tehát holnap ! Ellenfél: Igen holnap reggel pontiban 4 órakor. Ha egy kicsit későn érkez-
Felvilágnsitássai ingyen és bérmentesen, ,
Szolgai a Magyar Mercnr kiadóhivaula n*t- nem, "kérem ne zavartassa magát s kezdje
vanirn>*a 17 — \' ~-------
I meg egyedül.
HUSZONHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
OKTOBER IS-án.
Ki nyárt r
Húzás okt. 6-árj:
Budapest: 75 21 51 2 50.
Lincz : 3G 90 20 23 39.
Trieszt : 88" 41 75 34 \' ül.
Szerk. üzenet.
— E. H. S Nem teljesíthetjük
— G. Imre. Kti*«öoettei vettük A kért lmokat megltüldöttül:.
— St. S. Ken haimálhatjuk
— Gr. Eddig nitjcs illetőnek oklevele.
Vasnli meaclrewl
Inéul üMiml
Réggt-I.
Pragerhof 5 óra 20 perczkor postavonat Barcs 5 óra 43 nn«,sm«\'
Budapcsr fi Budapest 7 Bécsújhely fi
Budapest 2 Pragerhof 2 óra 45
postavonat gyorsvonat vegyesvont postavonat
óra 28 óra 30 Óra 55
Délben., óra — perczkor postavonat postavonat
Sopron 2 óra 15 , postavonat Ban> 2 óra 25 „ poBtavonat
Este.
Pragerhof 11 óra 19 perczko postavonat Budapest 12 óra 9 , postavonat Bécsujh. 12 óra 15 „ postavouat
Iftmi Karara
BeggeL
Bécsujli. 4 óra 1G perczkor postavonat Budapest 4 óra 40 H postavonat Pragerhof G óra 17 „ gyorsvonat
Délben.
Sopron 1 Óra 44 perc/kor postavonat Pragerhof 1 óra 15 , posiavonat Barcs 1 óra 40 , postavonat Budapes) I óra 59 , B postavonat
Este.
Budapest 9 óra 45 perczkor vegyesvonat Bócsujh. 10 óra 26 „ postavonat Budapest ] í óra 7 .. gvorsvonat Pragerhof 11 óra 39 „ postavonat Barcs 11 óra 29 „ postavonat
Felelős szerkesztő és kiadó: BÁTORFI LAJOS.
A sserkesitöve! értekezhetni naponta déli 1—8
óra kStt lakásán Arany János utcza 4. st Laptulsjdonos : WAJDITS JÓZSEF.
A Jubilált bécsi iparklállitásnak
október 31 én leendő bezárása alkalmával,
lasárnaj. oktboer 21-én
& utáoí 12 óra IS pereskor egy
indnl Kanizsáról Bécsbe
Majdnem felényin leszállított menetdíjakkal.
Menet-jegy az oda- és visszautazásra II. oszt 10-30., a III. oszt, 7 frt. A jegyek 14 napig éi vényesek. Bécsbe érkezés : október 21-én reggeli 8 óra 55 perczkor. Schroekl őzv. utazási irodája Bécsben.
SMHW5-TKJJT
legjobb asztali- és üdítő ital, titaní hatásúnak bizonyult köhögésnél, (éaebaJciüiál, gyomor- és hólyaghu-
^ rútnál. ^
lattQDi Henrik, fol*W *« Bndanest
;*)E rovat alatt közöltekért nem villa Melósséget a Szerk
A ttrjakorlott vadász.
A íát/.án és fogoly tenyésztés, ugy minden vad ismertetése.
Irta :
NAGY-ÖLVEDI ÖLVEDY KÁROLY,
ulti. erdész, gyakorlott vadájZj nébai cs. kir. látván fóherezrn személye körüli testó r-vadáai,
az uj erdc és vadasztörvényekkei.
v>l amint
a kutyák betegségei és azok gyökeres gyógyításává! bővítette egy tapasztalt vadász.
Eredeti Rtnschenbacb-féle
BORSAJTÓKAT
kettes eteeltyííszerícezetlel
a \'egnsgyobb nvomái ki-hjtésére, a törkBI ntáns*í-
tolasra ÍS iffon (¦-zéUz\'-ifiek -
továbbá SZÓLÚZUZÓKAT eyárt és legolcsóbban szálÜ\'
GrossmaűB e\'s Ranscheobarb
eísc magy, Bszd gépgyára BUDAPEST külscvaczi-l-!/
A feltaláló dr.Mwdin
ger úrtól kizárólag lel hátaim ázott gyára
MEiDINGER-KALYHAK
kizárólagos pzabadalom minden országban. N^^lK*.. 6. BUDAPESTEK THQSST
Első dijakkal jutalma7va : Bécs 1873. Cassel 1S77, Paris 1378, Secbshaus 1877. Wets !87S: Tep-litz 1879, Bécs 1880, Eger 1881, Trieszt 1881.
KilűoB szabályozható-, tBltó- és ventillácaiós- kályhák lak helyiségek, iskolák, irodák etb. számira, - egykéért és diizes kiállitáaaal. 3433 5 -9
Több szoba fűtése egy kályha által.
Ausztria-Magyarországom 346 tanintézet 28C9 Meidinger-kályhát basznál ezek költ 104 béctí községi iskolában 734 kálvha, f)5 budapesti községi-iskolában 382 kályha. A nagy kedveltség, melynek kályhájuk mindenütt örvendenek, utánzásokra ösztönzött. Azért a t. cz. küsőoíó/et saját érdekében óvjnk utalunk mellékelt védjegyünkre, nehogy kiUluó hirfi gyártmányainkat utánzásokkal összecserélje, melyek rendszerint egyszerűen, miut Heidinger kályhák, vagy mint javitott Meidinger-kálybák ajánl-tatnak.
ÓV Gyártmánynak aj ti) attak bclsó reazebea vn védjegyünk beönive.
lczíós kályhák kettós köpocyoyel.
A gyár védjegye-
MtiDiNBER-Qr EK
3
, VESTA", szabályozható-, töltS- éa Tentilli.
kilvl,íí.,kt\'L.<\'°íl\'!l*„P" k\'1i"ti\'^* ««W*. eltávolíthatók aaílkul," bo,; . .HKLIOS", f0.teme.zt5 kandalló vagy kiljh. lith.tó igénél
A hMU é, „]«k por„eDie. u,olith,ti.a. Bauxil lítítt kílybtk iuuk°tt.°n,k IKtapOBt. lég/ülé.ek Vin éptUeKk réizén. - S.trito.ké.zaietek ipu- és E.« du!« celokr., - W,ggo0.kil,bü. P,o.peklb.ok 4« irj.gyzékek iug,.\'.
i ísgfübt ütiütótóet,\' « lepägj\'obi, íiligtiáliirisokon, ÍS67-CU.
Mindenkor határozottani
Liebigf
társaság 55
hús-kivonata kérendő,
A I.íc-bit; ftle iM^kivo-nat kitditó ét erőteljes hns-leves rögtöni elöiUítáeára, valamint leves, mártás, iőielék és húsételek javítására és fösierezésáre szolgál. Helyesen használva rendtÍTfiŰ kéayelmeB-sege mellett, a háztartásban Igen nagy megtakarításra is nyújt alkalmat — A legkitűnőbb erösitöszex a gyengélkedők és betegek számára.
vali
ha minden dobot árujegye, a mellékelt névaláírással kéknyomaaban van ellátva
A L»Wg tirtuig kizfwtl r»trir« u éntrU-iifjírklrítlilMi támin:
Berek Károly, astr. csia. kir. Huri aíiiitiul, Bécs, L, WM S a. i
Kapható to<obá valamemiyí nagyobb rősier-ciemege és gyógTTttíier kereikedésben, _¦ Tsiamiat, minden gyogysxertarban. -aai
1 tegaj tiaitetéwt, i Jtptfflbt rili^jjttitisokM, ISCT-étau U
Gr.
• Máriaczelli gyomorcsoppek.
áitünS hatású szar a gyomor minden betegségeiben.
Védjegy. • KülüliurjloauUan étvigyhtiny,
gj-oinrjr^-uüiri-i,-),-. illatú lélek-let. fL-lllivódin, ím van j-n felböffenes, kóllka, gyoin\'irliurnt, gromorégia, homok- ex dsnücBpzodes, túlságos nyilkaJr.yiiotJps. sirga.iág, undor és
nánylx, fiitajss (b* s gyomortól ered), gvoHicirgúrc-*, sze-kMorolAji, » gyo-uionuk ételekké} és ItaJokkul vsJÓ toltfrhriéae, gilLiztik, lép-, mij. és n-anyere* iiintaimsk eseteiben. — Egy íivegetie *>* használati nta-iltáásal egyött 40 kr„ kettős ps-laczk TOtr.
Központi síé tk üld és Brídj Kiroli gj-.igj-.«ierési Alul KremjIectMm .Morvaország
Kapható minden gyógyszertárban.
*ÓTá«: A valódi inirlaczelllgyomorcsoppekettsokst isnii-iljáit utáiK.ixik. A vsl.klNág jefeiil n.-Kiii-k pin.s a lenti Vftlj.gyei "\'
It.\'.-ü.-iljjl.
mellékelt
iti-k.-k.-ll j.-gyi-iv.- Jenni, hegy
Kapható N.-Kanizsán: Prácer Béla, Kadarkutcn Beck Béla. Kapo-váron CíoI-nerVíncze. BabócbayKálmán Mi.rczaliban Körös Viktor, Merenye Fleisher iSimu, Nas; -Bajom Koros Lajos, Oloncioj, Bölcs Béla gyógyszerész úriknál. 3162 42—52.
Közvetlen német po^tafrözhajöMÍfl
Hamburgból Newyorkba
minden szerdin és vasárnapon,
Hávreböl Newyorkba
minden kedden,
StettinbÖl Newyorkba
minden 14 nap alatt,
Hamburgból Nyiigatindiába
i havonkint négj-azer.
Hamburgból Mesicóba
I havonkint egyszer.
A társaságpostagőzhajói kitiiBÍí ellátás mellett ugy hájószobákban mint a ÍT>-délközben elhelyezett utazóknak is a legpompásabli utazási alkaJmat-nynjtja.
BSvebb felvilágosítást ad, a vezér- : ügynökség Bécsben, IV , Wiedso. Weyring- T 1 gasse 32-dik szám alatt 3249 1—26 í
j Ügyes Ügynökök nagy síá-! zaiék mellett, kerestetnek.
! M A. kinek l s i
egy biztosító levélre szüksége van bizonyos
tökének elhelyezése, családja jövójének btzto-sitíss, vacy a nyert hozomárynak vis;zatéri-tése czé\'jaból; üzlettárs részére ii igen alkalmas, továbbá oly ház- és birtok tulajdonosok, kik eladósodottságukat rendezni óhajtják, oly egyének, kik folyó tSkét testálni nem képesek, végre kik tokét biztosítani akarnak törvénytelen és mostoha gyermekek ré»»ére egyenlő jogokkal, ha az illető biztosított a 60 évet tul is haladta (66. évig), vagy ha * biztositó fél egy másik biat társaság által vissza lett is már ntasitva, mindezek forduljanak alulírotthoz egy birtositó-Ievél tanácsadásáért, mely szerint tetszés szerinti összegig lehet biztosíttatni akár helyben, akár & vidéken. Legszigorúbb titoktartás bármely esetbea biztositutik. Sijnélktili felvilágosítások nyerhetők: naponkint d. ü. 2-6 óráig. KLELV
biztási fó-felügydönél Bécs, I. Kohlmeaser-gasse 7. IV. Stock. S465 1—6
M a leflraSui és MteBi elisi
Az elsó és legnagyibb
lótaKaró-gyai
főraktára szállít jó hilelü és tartósan készített
nehéz, tömött takarókat
a következő csodálatos olcsó árak mellett :
Első rendű lótakarók 130 cm. hosszú és 130 cm. széles, szürke alappal és élénk szioü poszománttal, tómött és meleg, drbja csupán
1 forint 50 krajezár.
U gyaoezek 2 m. hosszú és 1\'/, m. szélességben darabja csupán 1 -80 kr.
Csinos kéli sárga SzIlUl bérkocsi-takarók négyszeres fekete vörös, vagy kék-vörös poszománttal, körülbelül 2 m. hosszú és 1széles 3463 1 — 12 darabja csupán S Irt 50 1CT.
Remek arauy-sárga Dounle urasági lótakaró U, szönyegekül is használhatók, drbja csupán 3 forint 50 krajezár.
Százakra terjedő elismerő nyilatkozatok közül : Szíveskedjen a lovas század részére mihamarabb további 10 drb. kén-sárga takarót á 2-jO krjával, mint azelőtt küldeni." Cs. k. Dzsidás ezred 4. sz., Ferencz József kir. 1. lovas száz.
Szállítok azonnal bárhova, posta-, vasút-, vagy bajóval utánvét, vagy az ösz-szeg előre való beküldése mellett. Czim : Lótakaró-gyár raktára
G A. US.
MOLL SEIDLITZ POR
Tavaszi gyógyítás
Nyári
Öszi gyógyítás
Csat attor ralali
Téli gyógyítás Legjobb bedörzsölő szer
k$$zy éay, osuík
ós minden nisgiiiMes b; tegsérjek ellen.
minden doboson a gyárjeey egy és MOLI. A sokszorosító <-zég látbstó. f Gyors gy^gybatás makacs gyomor- és shestbaiok, Kyomorunrrs, py-lk, gyomorégés síékrekod^jujknél májha-jok vértolulás arai jer és a legkülönfélébb női betegsi-gekuél. Egy eredeti dobim haasíOMáti uiasitással 1 frt. Kaktárak n ország minden nevez etess l>b gyógyszertáraiban MOLL A gyógyszerész cs kir. udvari szállító, Bécs Stadl Tuoblaabea 9
Szétküldés naponta utánvét mellett. 2 doboznál kevesebb nem küldetik
Elismerés MOLL A. úrhoz Béosbee.
Clő foglalkozásomnál fogva. *z ön Moll-fele Seidlita porai igen jó batáat gyakorolnak; ismerem ezt egyszer mindenkorra ¦ ¦zivély-\'S .Isten fizeise m»g*-et ezek a gyomrot jövá in fit könnyűvé tessik.
Tisztelettel Steinke P. J. leikésa BojnetacbJagfa
árte
MOLL-FELE FRANCIA BORSZESZ ÉS SÓ
Csak akltor valódi ha, minden üveg MOLL A.
•édjegyét idenoem
nláirását viseli
Bedörzsoléiül sikeras használat kösavény, csnz, mindenuemü testfijdzlmsk és bénulásnál; hurogatás alakjában minden sérelem és sebnél, daganatok gyulladásoknál. Belnóleg vizzel vegyit.e hirtelet rossullét, hányás, kólika és hasmenésnél.
Egy üveg ára használati utasítással 80 kr. o é
Baktárak az orsiág minden nevezetes gyógyszertár és anyag kereskedés-ib . MOLL A. gyógyszerész cs. kir. udvari szállító Bécs, Stadt, Tuohltaben 9.
Szétkíllnés naponta utánvétellel Két üvegnél kevesebb nem küldetik. Elismerés MOLL A. yógyszerész úrhoz Bécs. Kitüuó Tdoll-féle franczia borszesz és sója vidékemen nagyszerűen működik Küldjön nekem 50 üveggel, mivel az emberiség segítségére kénzletet óhajtok tartani magamnál Mély tisztelettel
3462 1 -45 Htrnof, lelkész Micbolupban.
Raktárak Nagy-Kaniisán Roseufeld Adolf és Fesselbofer József, uraknál
¦j: Olcsó kávéárak. 55
STÜCKRATH és TÁRSA hamburgi áru szétküldése a legjobb kávéfajokat küld
a legolcsóbb áfakon. Szállítás bérmentesen utánvét mellett.
Afr. GyOrgy-Mocca, erós G kilo Santos, zöld enyhe .
Cnba, zöld erós - .
Ceylon, ig. fin delic „
Aranyjáva, sárga kitünó „ Gyöngykávé, zöld, arom » Rorlorieo n. zöld Arab. Mocca, köt, tflzes „ Java Preanger ig. nemes . Arab. Mocca valódi legfio. kávé ó kik kivé vegyuSékbez
Java-Surogatum 4 kilo
Mocca-aurrogatnm 4
StOckratb kávé ingredie/iz 4 deka kilo kávéhoz ingyen adatik
Thea {egijakb íratás Congo, erős 1 kilo
boucbong, egyhe, arom a
6 60;
660 I
7.20 8-90 9 20
t 2-50 3 50
» Peccosoocbong, ig enyhe I kilo . Peccovirág igeo finom rnybe , ¦ Caravanatbea erós ig. finom „ 1 Kaiscrmelange erós kit .
Ia orosz Szardina 5 kilós hordó , ; la. mar. bering n „ B
la mar. hering Pickles , D -Hummer, ig. finom-S sz^lencse . Lazacz. kitllnô ^ B „
; Apatitéiig pikáns 18 „ ; Sardines ál\'haile, ig. jó \' >?.-(-.\'¦.\'.:¦¦?. ál\'haile, kit , la. Brabanti szardelln 2 k. borgo s 1S8S. ig. fin. caviar 1 kilo ; 1888 ig. fin. caviar 2 kilo ; Ri«. igen jó 5 kilo frt 1-4
; Sogo Kelotindiai í Zátonyhslak 2"/4 kilo
frt 4 70 „ 5\'8t B 8 SÍ , 49i . I 70 . 210 • 2 55 . * »5 »
, 4 80
és 2 9\'. frt i "85
dóban 30 drb frt 2 30 25 drb frt g-50 12 drb 1-9Ó
Uj Matjes hering lo^«.vb&»^o»%tó.iM»d.i
SíÖrlíUS füstölve, igen 6uom delic. kilója frt2.t>0
Nagy árjegyzékek ingyen és díjmentesen. .3378 16 — 18
Stückrath ésC. hamburgiáru-szétküldése Hamburg.
Wajdita József k^uyvnyomdájából Nagy-Kanixaan
NAMAtöZSA, K8& október 20-án,
E l u fi : e i e s L áf
egész érre . . . 6 frt — — fél évre . . . . 2 fr í*t kr negyedévre . . . 1 f rt 2á kr Egyet szia 10 kr
Hl II D E T 32 S 8 hasábos pKiisorbau 7. másodszor i minden továt\'t\'i sorért ő NY1LTTÉRBEH
M Kincstári illeték hirdetésért 30 kr.
inden eirjri\' izstendök.
42-lk siz-éL-toa
Huszonhetedik évfolyam.
ZALAI XOZLÖIY.
]A lap szellemi részét illető közi
nények a szerkesztőséghez, anyagi részét Í1W5 közlemények! pedig a kiadóhivatalhoz bérmentve! intézendSk: X agy-Kanizsán. takarékpénztári épület.
Beimentetien levelek nem fogadtatnak el.
Kéziratok vissza neat küldetnek
\'A nagy-kanizsai „ Kereslcedelmi Jparbank*. a „nagy-kanizsai Önkéntes tűzoltó-egylet, a „nagy-kanizsai kisdednevelö egyesület" ,nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet*, a „nagy-kanizsai tiszti-önsegélyző szövetkezet", a ,soproni kereskedelmi s iparkamara* nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja
hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap.
Adás vereti körüli szabályok.
.Olcsó husi.sk híg a leve* mondja a péiüa.\'-Z\'). Ha ruhát, vagy más egyebet vásárotez, ne az olcsót keresd, hanem a jót. magában értetődik, bogy azért az árnak ^.nem szabad pénzünk mennyiségét meghaladni, vételt mindig olyan időben tegyük, mikor annak, amit venni akarunk, legolcsóbb ára van. Például téli ruhát, bundát, csizmát nyáron. Gabonát, ha kell venned, azt aratás után tegyed. A mit pedig eladni akarunk, azt akkor árusítsuk el. mitror aunak legjobb ára van. Gabonának legjobb ára van aratás előtt, bornak szüret előtt, hizlalt állatnak télen, gyümölcsnek tavaszszal vagy tél vége felé. Rendes vevőinkkel szemben félre kell tennünk minden csalárdságot, nem szabad senkit megcsalni, mert a csalás nem becsületes emberhez illó, de ma már auuwra élelmes világot értünk, hogy a vásárban az eladó a vevőt, a vevő az eladót ellenfelének tartja.
rásnak stb.* vagy mint Berzsenyink mondja : . Minden órádnak leszakaszd virágát, a jövei.dónek sivatag homályát bizd az Isteuséguek vezetó kezére, élj az tdövel."
PATAKI GÉZA.
Tudnivalók.
kit rászedni, vagy jó drágán megfizettetni, nem tart becstelenségnek. Azért akár vevó, akár eladó legyen valaki a vásárban, kivel alkudni akar, ugy kell tekinteni, mint a kártya játékben tartjuk ellenfelünket, nem szabad a vásárban titkainkat elárulni, vagy kártyáinkat felmutatnunk. Vásárban minden szónak nem szabad hitelt adnunk, mert akkor könuyen a jégre vezetnének bennünket, sót mi sem mondjuk ki a valót egészen, nyelvünket nem arra használjuk, hogy vele gondolatainkat eláruljuk, hanem inkább arra, hogy azokat vele eltakarjuk — mondotta egy hires franczia miniszter.
? Hanem ha valamely Összegnek egy bizonyos időben leendő lefizeté sére magadatakár szóval, akár írásban lekötelezted, azt pontosan megtartsad, elmulasztani, ha csak ujabb egyezség szerint idóhosszabbitást nem
nyersz, s különben semmi esetre sem szahad. Szavatartás az üztetvilagban ugy, mint az életben, fölötte nagyon fontos dolog Kinek hitele van, annak Szava sokszor készpénz helyett szolgál.
Alkuk megkötésénét óvatosak: legyüuk, magunkat rászedetni ne engedjük, fösvényen és hamisan alkudjunk, de igazán és jó pénzzel fizessünk.
Semmi oly dolgot vagy tárgyat, ha még oly olcsó volna is, melyre zükséged níncs vagy mi nélkül ellehetsz, meg ne végy, haszontalanért e-i ne dobd a pénzed, mert ki haszontalan dologért pénzét elfecsérli, annak e miatt a szükségeset kell majd eladni.
Ozifrálkodást, fényűzést, bó költekezést ételre, italra, adósságok esi nálását ugy kerüljük, mint leggonoszabb ellenségeinket, melyek az embert a biztos bukásra, szegénységre vezetik.
„Dolgozzál, ártatlanságnak a, munka kóbástyája, a bűnnek, Ördögnek a henyélés lágy párnája."
Egy napunk se múljon ugy el, hogy valami jót ne cselekedjünk. Családfők ne engedjék" meg a hétnek köznapjain a családtagoknak a henyélést. Okos gazdt mindig talál hasznos tennivalót a ház körül, réten mezőn igazi tani valót. A ház és udvar körül minden üres tért hasznos gyümölcsfákkal plántáljon be. Házak körül a kajszi igen szeret diszleni és bőven terem, gyümölcse pedig könyen árusítható. Ilyen fákat ültetni el ne feledjen a családapa.
Mindent a maga kellő idejében tegyünk, a\'iást, vevést, munkál ko
dást, pihenést, a léién művelődésére1 körül jelentékeny késedelem áll be és a való tanulást, elmélkedést, kedélyünk 1 hivatalos eljárásban is munkaszaporitás felélénkitésére a jó czéluidőtöltést,\' °kozUiik. A. m. k. államvasutak igazgatóbölcs Salamon is azt mondja : .Ideje f^J ^\'^en fi^yeimezteti tehát a szál-. , , . , , bto közönséget, hogv az ilv beadványokat
vagyon mindennek, munkának, nyűg-: Sítj;í[ érdekében közvetlenül a nevezett vasnak, imádkozásnak, örülésnek, si- illetékes helyekre juttassa.
— A dohánjterm.-lók figyelmébe.
Az uj dohány törvény szerint a dohánytermelésre és palánta" nevelésre való bejelentések beadására véghatáridöül deczember 31-ike van megszabva. Ezen napig tehát a bejelentési iveknek megfelelő rovatai szabályszerűién kitöltendők. A beadványok kis és nagy községben kizárólag csak a községi elöljáróságnál, rendezett tanácsú városokban pedig a polgármesternél adandók be. Később, vagy más helyen beadott bejelentések feltétlenni el fognak utasíttatni. Azért tartjuk szükségesnek erre a törvényczikkre emiékeztetni termelőinkéi, mert a régi törvény szerint a bejelentések határideje január .\'11-ike volt, és ehhez vannak szokva, söl némelyek későbbet) is beadták kérvényüket; minthogy pedig most e tekintetben vá\'\'ozás állott be, minden termelőnek érdeke ezen körülményt szem előtt tartani.
— Vasúti kártérítés. A m. kir. államvasutak í\'lszállitis végett feladott áruk hiánya vagy sérülése, nemkülönben
késedelmes elszállításból eredt káiok megtérítését czélzó beadványok elintézésérenevezett v.-tsntnk Bud.tp^slen, Kolozsvárott. Aradon S^eil-^n é* Zigráhban székelő ü\'.letvezetöséíftré-i fiumei forgal mi főnöksége hivatvák. Habár erről érdekelt szállító közönség ezen uton már több izben értesítést nyert, mégis sürün fordulnak elő esetek, hogy ily természetű felszólamlásokat tartalmazó beadványok közvetlenül a központi igazgatósághoz c/.iiueztetnek és küldetnek, melyek aztán érdemleges letárgyalás végett az illetékes üzletvezetöségnek vagy nevezett forgalmi főnökségnek adatván ki. ebből az elintézés
— A vármegye tiszti ügyésze és többi tisztviselői közigazgatási ügyekben általában, de különösen a vármegye székhelyén hivatalból teljesített eljárásért, sem hatóságukkal, sem magán felekkel szemben költségek felszámítására jogosítva nincsenek a belügyminisztériumnak legutóbb kiadott rendelete szerint.
— Hirdetmény es levelező-lapokat ; bocsát forgalomba a közműnk a-| és közlekedésügyi miniszter s erre j nézve a kővetkező rendeletet adta ki. ! Azon czélból, hogy hazai iparosaink, \'t gyárosaink és kereskedőink a postai leve-! lezö-lapokat is felhasználhassák üzleti
hirdetményeiknek minél szélesebb körben ; leendő terjesztése érdekében, elhatároz-jtam, bogy „Hirdetményes levelező lapo : kat" léptetek életbe, melyek részletes határozmányok szevint fognak kiállíttatni s a posta- és távirdahivatalok, nemkülönben a franko jegy elárusítók utjáu for galomba hozatni. Az, ki „Hirdetményes levelező lapokat" kivan forgalomba hozatni, eziránt a közmunka- és közlek. minisztériumhoz tartozik folyamodni. A kérvényben megjelölni: a) a megrendelő fél neve és lakása; b) a közzéteendő hirdetmények pontos szövege; c) a forgalomba hozandó levelezőlapok mennyisége, stb. A rendelet továhbi részei a megrendelés módozatait\' és a bélyegilleték mikénti lerovását lattal mázzák.
— Az első segélynyújtás. A belügyminisztérium elrendelte, hogy oly községekben, hol díjazott vagy önkéntes tűzoltóság nem szervezhető, a községi kötelezett tűzoltóság hozandó be. A pesti mentő-egyesület ez alkalomból indítványt tett, hogy a tűzoltókat, tanitassák meg az első segélynyújtás módozataira. Az első tanítást a fővárosban nyerhetnék a/, oda kül-
ndő tűzoltók.
Körlevél
az országos iparos-szövetség tagjaihoz és egyáltalában a magyar iparügyek őszinte barátaihoz.
A műit évi népfölkelési csapatok szervezése alkalmával sürgősen szükségessé vált katonai ruh tzatok gyors elkészítésénél Magyarország kézraüiparosai olynemü versenyképességet tanúsítottak, a mely a legl ulzottabb követeléseket is kielégíthette.
Az azon év június havának végével lejáró s a honvéd ruházati szükségletek
beszerzéséről szóló szállítási szerződések fölmondási batáridejére azonban a szétszórva is igen tekintélyes hazai iparoserők nem voltak annyira szervezve és ..csoportosítva, hogy az erre nézve szak-értekezletet összehívó bonvédelmi miniszter ur a honvédruházatok szállítására vonatkozó szerződéseket nyugodtan fölmondhatta volna.
Ugyanazon évi július hó elején a budapesti kereskedelmi és iparkamara által tartott összülésben Rátb Károly kamarai alelnök ur által ugy a szakértői értekezlet, valamint a miniszter ur eljárása élesen bíráltatván egyben a szakértekezlet némely tagjai Iíáth ur által gyanú-sittatásnak voltak kitéve.
Ezen alelnök: fölszólalás után alólirt mint kamarai tag azon loyális fölszólalást tette, hogy a raitsera tevő gyanúsítgatás ok teréről lépjünk a tettek terére és szervezzük azonnal a hazai iparos-erőket a közvállalkozásokra szükséges alakban és mértékben.
Mire nézve akkor a kamara Ráth ur elnöklete alatt egy bizottságot küldött ki, melynek alólirt is tagjává ueveztetett. Üíés végével alulirt fölkérte Ráth urat. hogy a hasonló kínos és nem illő jelenetek és okok elhárítása végett a kiküldött kamarai bizottság jövőre nézve azonnal kezdje meg munkálkodását. Ráth ur erre háromheti haladékot kért s megígérte, hogy a bizottságot azonnal össze fogja hívni, én pedig kijelentettem, hogy mint a bizotts. tagja s mint a már Szegeden megalakult jól szervezett és folyton mükodö katonai közszállitó-szövetkezet elnöke azonnal hozzáfogok a vidéki iparos-erők tömörítéséhez, a szervezkedéshez.
Ezen kiindulási esemény óta egy evés három hónap mult el. s Ráth ur a kiküldött kamarai bizottságotmai napig sem hivta össze. E helyett az általa szerkesztett „IparÜgyek" czimü lapjában folyton agitált az általam loyálísan megindított közvállalkozó-szövetségi mozgalom ellen. Korainak állítván a kezdeményezést, holott már a bizottság kiküldetése is bizonyos káros késedelmeskedés mulasztásának pótlására nézve történt.
Azóta alólirt, mint ez idöszerint már az országos iparos-szövetség ideiglenes végrehajtó-bizottságának elnöke, folytonosan a hazai kézmüiparos-erök őszinte tömörítésével s a szövetség szervezésével foglalkoztam.
Másrészt az ezen szervezkedés eilen
Tár ex a.
Gróf Batthyány Lajosné.
Kesereg a nemzet a bus ravatalnál,
Zukog a magyar sziv, szomorúan g)á«zol. Magyar hölgy nyugszik a csendt-s kopoisóban
Liliomorcxájáu gyászfekete látyol. Nem dobog s sziv. mely éJe« szent hazáját
Oly forrón imádta, oly forrón sierette, A* árvák » özvegyek nevében egy angyal
Ott áll és sira-ma« köuyet ejt felette.
A dicső vértana özvegyét sirttják,
h\'oszornkat tesznek a gy ászra vatulra. „A honezerst-tnek I" — eme fényes szó van
Aranynyal hímezve a selyem zalagra Rész rét, kőuyörület erényi valának,
De a honszeretet volt legszebb erénye, A hazaszeretet, mely a magyar hölgyek
Lángoló stivének drága ékessége.
Magyar hülgy! Mi sok ss\'-p rejlik e szárakban
Mi dicső, magatztos magyar hölgynek lenni A kiről a költő BtWe lángdalával
Olyan bfitiájosan tnd a lanton zengni Mi dicső, magasztos emlegetni őket,
A magyar hölgyeket, akik a uazánsk Szentséges oltárán a Téres mpokban
Szirrel-íztretettel hiven áldozának.
Hazáját szerető tiszta, magyar lélek,
Dobogtatta szivét bánatos keblének. Melyet hervasztanak, mint rirágk eh elvben
Az elrejtett féreg — néma szenvedések. Lássa hervadá*ban, örömtelen búban
Éhe le világát fájdalomhoüáb&n, Hogy angyali lelke mennyekben ragyogjon
Örökkön örökké fényes glóriában.
Szivének szerelme meghalt a haaáért.
Durva önkény, ádáa zsarnokság kesétől . . , Yérgyóneyök peregtek, mint a •zfi*aoyácak1
A boldogtalan büs .^zregynek esiréböl. Zokogva, siratva grás .olta szereimét,
Szivét vigasztalás meg sem vigasztsl-án, Kint a bús csalogány, melynek eltemet-e
Szerető hfi párja rózsabokor alján.
Könyörgött az éghez forró imádsággal.
Fohászkodott, míglen as idő betcllett. Megkönyörült rajta azT irgalom atyja
Ls elvette tőle a keserű kelyhet. Ott lyugml\'i most ő ís a sölét sírboltban,
Kényektől harmatos koporsóján pálma. Es oldala mellett szeretett szivének
Boldog ott, édes ott néki örök álma
S amig megjövend a f.-hámadáí napja,
A magyar hon\'eány feledve nem lesieti. Rtjíyogó csillagként, babérkoszorúban
Tündöklik ut.ve a törtéuetköoyvébeu. Hazáját szerető stivének poránál
Mint öröktnécs virra-zt a nemzeti hála, Boldog ő, ocm bántja fájdalom. .Oh! bárcsak
Boldog lenue sokat szenvedett hazája !
. . BÁLINTFFY BÁLINT
Lenke szerelme.
(Tftrténett elbeszélés.)
(Folytatás.) Az öreg ur életkora 55 év körül lehet. Testalkata karcsú, daliás; gesztenyv fürtjei közé. már helyivel-közei a hanyatló kor ezüst szálai lopóztak, homlokára az özvegy férj gondjai korán redő barázdákat szántottak; arczvonalai merevek, komotyak meyeknek a horgas, római szabású orr kü lönös méltóságot külcsönöz. Boldog-ágát csak a mult év zavaita meg midőn nejét a család Őrangyala legnagyobb fájdalmára egy szebb hazába hivta az égi lakó\'i közé. ügy látszik, hogy gondolatai most is korán elhunyt hitves fele\'t méláztak el. eme el-elmerengése alatt bodor füstöket eregetett tajtpipájából,mintegy vigasztalást keresve azoknak Ülasziu ködében.
Szemei olykor a mozaikkal ékesített szekrény tetején akadtak meg, mely fölött nejének életnagyságú képe volt elhelyezve, mely ez alkalommal oly szomorú látváoyt
nyújtott az elkeseredettnek, hogy szive csordultig teli meg a mardosó hú keserű ürömével. Úgyannyira, hegy a különben vasszilárd férfin mk szemei könybe lábadtak.
E pillanatban ajtó nyilt és egy angyal szelíd hölgyalak állolt azonnal a derék Kanissay Péter előtt. Mintha nem is ajtón jött volna, hanem égből szállott volna alá e gyönyörű" öztermetü leányka. — Mily sylphidi alak. mily lepke könnyűséggel lépeít be az ajtón ; azok a kifejlett telt idomok, azok :t hullámzó arany tekercsek, melyek költői rendellenségben hó nyakai lebegtek, ama buzavirágszemek, rózsa arc/ok, bíbor ajk, a mesés varázs, mely egész szüzie?! lényén elömlött, kéjittas mámorba rincitbatják még alegzordonabb kedélyű embert ís.
Még látta a titkos konyüt, mely édes atyja pilláin rengett s meghatva, szóilanul állt a búskomor atya előtt. E kölcsönös hallgatásnak végre az apa vetett véget, kí leánya karjait gyengéden átkulcsolva, a pamlaghoz vezeté, ölébe vevé egyetlen leányát, ki csecsemőként borult édes atyja keblére, kinek szemeiből könyek gördültek leánya aranyszínű hajára. Hisz ö volt szívének egyetlen szikrája, egyetlen re-raényesugára, mely meg némileg képes volt a vérző atyai szívnek könyeit melegével fölszántani. Most derültebb kifejezést iparkodván arczára ölteni, helyet foglalt mellette s igy szólt hozzá :
— Hogy vagy kedves lányom, mondd el csak, hogyan menekültél meg tegnap a veszedelemből ?
Lenke csak kitérőleg válaszolt; eszében forgott ama rejtelmes köny, nem tudta azt kiűzni gyönge agyából:
Te sírtál, felelt egész elütőleg, te szomorkodol, neked nagy fájdalom nyomja kebledet....
Az édes atya felelet helyett az üveg-szekény tetején álló képre mutatott csendesen . . . szomorún ... És eme jelképes válasz többet fejezett ki, mint ezer üres szó, ezer szemen szedett phrazis. A tiatal leányka megértett mindent. A fájdalom rohamától ellágyulva hanyatlott az édes atya karjai közé, egymásra hullottak foiró könnyeik, sírtak csendesen . keserűn ....
Később a különben erős természetű atya, erőt véve magán, iparkodott a beszéd tárgyát másra átterelni.
Lásd kedves leányom, ez közös sor sunk, meghalni mindenkinek kell; de ha valaki ezt sietteti, nemcsak rosszul cse lekszik, de vétkezik is. Azért engem nem is a kép szomorított annyira el, hanem az, hogy mit csináltam volna én magam, ha téged sikerül a pasa fiának elrabolni, mit csinált volna a derék Etele, ha elvesztél volna, mit a szegény Ella ? Ej ! kedves leányom, nem tudod te még, mi tehet egy szülőnek, egy atyának szivén aunyi örömet és fajdalmát — annyi kétséges pillanatot szülő eszme, mi e szó magzat V Mi foglalkoztathatja egy szerető atyai szívnek melegét annyira, mint e szó, kedves gyermekem I....
Igaz, hogy dicsérendő a te bátor lelkületed, de azért a legszeietőbben intlek arra, hogy ilyen vakmerő vállalatba ne bocsátkozzál, pláne az én tudtom nélkül.
De hát édes apám — vágott közbe Lenke — hol van Ella V
S az édes atya válaszát még he sem várta, hanem fürkésző szemei beljebb te-
kint, s egy kereveten alvó állapotban Ellát pillantja meg.
Arcza feldúlt vonásai egy belső lelki vihar felöl, beesett szemei, kuszált haja egy átvirrasztott, szenvedéstelt éjjelről tanúskodnak.
Lenke ilyen állapotban látván Ellát, megijedt borzadályos arcz vonásai tói s rémülten kiáltott föl:
— Ella ! Ella ! mi lelt ? hol voltál ? De Ella erre még nem ébredt fel, mire Lenke leborult a kerevet mellé és Ella
.kezeit szorongatja kedvesen, haját pedig simogatja.
Egyszer csak felébred Ella, őrülten fejéhez kap, majd pedig fölugrik, mintha csak valaki megtámadta volna.
Deamint körülnéz, látja, hogy Lenke is ott van, azért szelídebb vonásokat iparkodik ölteni, majd pedig bámulattelien Lenke lábaihoz vetve magát, a melyet átkulcsolt, esdöleg kiáltott:
— Lenkém, bocsáss meg nekem ! Lenke csodálkozva nézett maga kö -
rül, fölemelve a térdelő Ellát és szivére szőri tá :
— Bohó gyermek, — szól hozzá — mit vétettél volna te ellenem, hisz mindig ugy szerettél, mintha csak testvéred lettem volna. Tán azért kérsz bocsánatet, hogy nem voltál ott arra, mire én felkeltem ?
Nemde sétálni voltál s utána kifáradtál, azért dűltél le egy kicsit pihenni ?
Igen, oh igen ! felelt zavarodottan Ella, miközben elpirult arczát Lenke keblére rejté-
Jer menjük oda édes atyámhoz. — Most az édes atya nyájaskodva velük, mindkettőt karjára véve, kivezette őket a
HUSZONHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
OKTÓBER ?0-ia.
folytatott agitác/iók leküzdésével is kellett az általam szerkesztett .Alföldi Ipar-l:tji" ii\'ján foglalkoznom.
A ?zovetség szervezésénél vezérelvül tűztem ki, hogy ugy a hazafias magyar kormány iránt, valamint a kiegyezési törvények szerint közössé vált bécsi cs. kir. hadügyminisztérium iránt is az öszinie. miit, de lojális és kéró hangot és a tísz teletteljes viseletet bensÖleg megőrizzük, azon követelő „kijelentések*-ben áradozó formával szemben, a melyet a magyar iparos-ügyek önként és jogtalanul föl tolakodó úgynevezett országos vezérei szoktak tanúsítani.
Másrészt oda is törekedtem, hogy főleg a közös hadsereg ruházata szállításának méltányos megosztására irányitott szövetségi mozgalom h haza legjelesebb férfiai által a delegáczíókban ez irányban tett hivatalos lépésekkel egyiráuyban baladjon, s hogy a szövetkezési mozgalom^ a nyomott és nehéz anyagi viszonyok között éíö s igy szerte huzó iparos-polgárság között Ráth ur ellen agitácziója folytán le ne lohadjon, de a lépésről-lépésre való haladásban az ügyek hivatalos mozgatásával lépést tartson. BAKAY N ANDOR. (Kolyt.köv.).
CSARXOK
A nagykanizsai .Polgári Egylet-körebői.
Igen tis/.telt tagtárs ur!
Már ismét kopogtatunk, hogy újra áldozatot kérjünk. Ne méltóztassék ajtót zárni előttünk; a Polgári?: gylct nevében jövünk.
Alihoz, hogy a Polgári Egylet egy minden tekintetben kielégítő ca-sinói helyiség lehessen, szükséges volna még: a nagy költséggel felemelt uj épületnek Ízléses és kényelmes felszerelése, a régi épület helyiségeiben a hézagos felszerelés kiegészítése, s majdnem nélkülöz-hetlen egy jégpinczének felállítása. A$ egészséges ivóvíz régen érzett hiánya egy uj kut - ásatását teszi szükségessé. S a mit legelöl kellett volna felemlítenünk s a mit mi a Polgári Egylet haladására, emelkedése- \' és felvirágozására legfőbb fontosságúnak tartunk, óhajtandó volna, a sok kezelési nehézséggel összekötött, mégis tűzveszélyes, bűzös és egészségtelen petróleum-világítás kiszorítása és helyette a mindezen hátrányos tulajdonoktól ment és mind nagyobb tért hódító villanyvilágítás bevezetése.
Mindezek együtt véve azonban, hozzáadva a befejezéshez közel álló uj építkezés költségeiből még hiányzó 3000 frtot. 20.000 frt ujabb kiadást, s minthogy nekünk pén-
szabsulba, hol ezek tanácsa és segítségével számba vette a jó apa a legénységet és kifürkészték, vájjon ki volt a tegnapi alkalommal a kémcsapat vezére, előharczosa, hogy méltó köszönetet és szívbeli elismerést szavazzanak az ő bátor vitézségének és megjutalmazzák a nemes büsi tettet.
Több Ízben ismételte Kanissay Péter, hogy ki volt tegnap a kémcsapat vezére, végre.a lulszerényséííet legyőzve, s a katonai regulának is engedelmeskedve, elő lépett a legcsinosabb harczoa, egészen barczia készen.
Testét pánczél fedi s erre egy pár-ducz kaczaginy volt hanyagul vetve, ami deli testalkatit még jobban emelte. Fejét báromsziníi tollal disz;tett sisak borította, a sisak rostélya le volt eresztve A kíváncsiság és érdeklődés azifju iránt általános lön azok között, kik csak sejtéssel ís birtak az ifjú kilétéről.
De, ha senki sem tudta volna is, — Lenke és Ella mindjárt az előrelépésnél tudták a lovag kilétét; megsúgta nekik szivük, megsúgta lángoló szerelmük.
Ella. ki Lenkével együtt állt Kanissay Péter mellett, most félre fordult, ar-czán a hirtelen meglepetés nyomai valá-nak láthatók. Arcza, melynek vonásain addig még senki sem jelent meg, némi nyugodtság vala látható, most hirtelen elkomorult, teste reszketett és igy susogott: .Istenem, mily boldog lehet az, kiért ez az ifjú még életét is tudta koczkáztatm, de mennyivel boldogabb azj ki majd magáénak mondhatja. Ob ! de miért is nem veszett el a pokolba az a Lenke, hogy én lehetnek helyette a világ iegboldogabbja.
Midőn a vitéz Kanissay Péter eléért, fölemelte sisakját, kezet szólított keresztapjával. Lenkát pedig megcsókolta, sőt
\'zünk nincs, tehát ujabb., 20,000 frtos hitelmüvelet igénybevételét tennék szükségessé.
Megdöbbentő numerus. Nemcsak azért, mert már 57,000 frt adósságunk úgyis van. hanem főleg és különösen azért, mert nincs pénzintézet, mely nekünk ezen összeget az általunk használható olcsó ka-1 matláb mellett s hosszú törlesztési . időre kölcsön adhatná, j A tagokhoz fordulunk tehát a szükséges kölcsönért. Különben is minket lago-kat érdekel a dolog legközelebbről. Mi élvezzük a Polgári Egylet által nyújtott és nyújtani szándékolt összes előnyöket, helyiségeinek kényelmét, a jó ívó. vizet, a tiszta, egészséges, petrole.
áldozataira való
lök által a kimerülésig]
a jelenlegi bevételekkel, azok min- sorolt összes szükségletek megva den fokozása nélkül fedezni tudjuk, lósitását proponálhatjuk.
A mi a most czélba vett uj De ha rosszul számítanánk és kölcsön visszafizetését és a villany- a tagoknak nem annyira világítással összekötött évi üzem- készsége, mint inkább költségeket illeti, azokat következő- képességt :-észint, az kép véljük eszközölhetni: 20,000 részint m, frt kölcsön fölveléte 57, kamat és igénybe véve, már annyira elesi-17. törlesztés mellett évi 1200 frt gáztatott volna, hogy a hozható kiadást okozna. A villanyvilágítás ujabb áldozatokkal a fentebb felévi üzemköltségei egy 200 lángra sorolt szükségletek közül már csak berendezett villanyvilágítás mellett a legkiáltóbbak megvalósítására kell körülbelül 1000 frtra rúgnak. Együtt szorítkoznunk, mí ezzel is beérjük. 2200 frt. Ennyivel emelkednék évi Hogy javaslatainknál a megva-töltségvetésünk kiadási rovata. jlósithatás határát tul ne lépjük, Ebből 1200 frtot fizetne a bérlő, !^ér\'bifa\'ommal fontolunk a Fölmeri ennyibe kerül neki a petro- • fa" E^Iet oí?szes fgjaihoz, köztük .it. iagtars úrhoz a következő kére-
|leum is, 400 frtot előirányozhatni vélünk a nagy teremnek concertek-
umfüsttöl ment levegőt. Ha mi tójfa hüoíra leendo bérbe adásából
agyunk hatva a lelkesultsegtol. a;PedezetIenü, maradna 600 frt. Ezt
Polgár, Egyletet szeppe. fényessé, I a . fc 8nt adakozasabol
minden rokon elem kellemes és vé|jQ7fedelhetőnot. Sokan vannak,
keresett gyulhelyeve tenni, a hol
minden igénv kielégítésre lelhet, s j,
a i ,.? , . , ,de mi ezt nem helvesehuk közülünk azok. a kik arra képesek,
készek is a czél érdekében tehetségűkhez mért áldozatot hozni, akkor a szükséges pénzösszeg csakhamar együtt lesz. Hiszen a Polgári Egyletnek ez idószerínt közel, 450 tagja van. Egynek alig kell
adnia átlag 50 frt kölcsönt. Tgaz. ! hogy sokan vannak, a kik ennyit nem — sokan, a kik semmit sem adhatnak; de viszont számosan j vannak a kik többet, a kik kétszer, ötször, tizszer annyit is adhatnak. S a hiányt, mely abból, áll elő, \' hogy egyesek mivel sem járulhat-\\ nak a czél előmozdításához, kipótol-| hatják mások azzal, hogy az átlagos összegnél jóval többet nyújtanak, csakhogy a czélt megvalósítani segítsük. .
Ily mód a kölcsön összehozása akadályokba, jószerint csak attól függ, hogy a Az egész dolog
a kik ajánlják a tagdíj felemelését,
......\' , mert
akarjuk, hogy a Polgári Egylet szegény embereknek is hozzáférhető legyen, a mi esak olcsó tagdíj mellett lehetséges. Viszont azonban nem tartanok helyesnek, ha azért, |mert a tagdíj felemelhetése ki van zárva, a Polgári Egylet a maga természetes és kívánatos fejlődésébon akadályoztatnék. E -kettőnek összeegyeztetése a felvetett terv, mely szerint azok, kiket a tagdij esetleges felemelése sem érintene nagyon érzékenyen, önként köteleznék magukat, hogy ez ujabb teher folytán felszaporodó kiadások fedezéséhez évi 2—6 írttal járulni fognak.
Tehát e kölcsön nem ütközik valami
lemmel: méltóztassék p\'fi s t a-fordultával közölni velünk először, hogy azon esetben, ha a Polgári Egylet legközelebb egybehívandó közgyűlésen határozatba megy: a felszerelés, a kutásatás. a jégpincze felállítása és a villanyvilágítás bevezetése vagy ezek közül az, a mit a közgyűlés legszükségesebbnek tart s a választmány felhatalmazást nyer az ehhez és a hátralékos építkezési költségekre
czélt a valósítására irányuló minden kísérlet nélkül elejteni hagyjuk. S meg vagyunk győződve, hogy a Polgári Egylet tagjai között nincs senki, a ki nem óhajtaná, hogy a Polgári Egylet fejlesztésének folyamatban levő szép és eredményes munkájára, a fent elősoroltak megvalósítása utján, a korona feltétessék.
T. Tagtárs ur szives válaszát, bármit tartalmazzon is az, mindenesetre kérjük. Megjegyezzük azonban, hogy ugy kölesönt, mint évi hozzájárulást csak azoktól kérünk, kik ezt maguk megerőltetése nélkül adhatják. Különösen az uj tagoktól bocsánatot kérünk, hogy még úgyszólván be sem nyitottak hozzánk, már is igy megtámadjuk őket. Kitűnő tisztelettel:
Nagy-Kanizsa, 188S. október 12. A nagy-kanizsai Polgári Egylet választ, nevében és megbízásából: Dr. BENTZIK FERENOZ eloök.
trek.
s— TDzoltógyűlés. A dunántúli tüz-a„ , , lolióeevletek kerületi szövetsége f. évi
szükséges 20,000 frtot. ^ esetleg ki-l novem-ber hű 4 én Pápán, hol az elnökség
sebb kölcsönt, a tagoktól beszerezni, t. Tagtárs ur mily ösz-szeget fog a Polgári Egyletnek e g\'y s z e r s m i n d e n k o r-ra kölcsönözni? másodszor, hogy a mennyiben ezen uj kölcsön természetszerüteg az évi kiadások oly emelkedéséOfpgja előidézni, hogy az legalábrpfegyelöre a bérből és a tagdíjakból nem fedezhető t. Tagtárs ur mily összeggel Ijáruí évenkint.e kiadások visszafizetése fedezéséhez a - tagdíjon áthidalhatlan felül?
j A válaszok, miket ezen kérdé-szerint saját sekre kapunk, fognak tájékozni
közgyűlés annak felvételét engedé- magunknak: az egylet tagjainak bennünket : eló-állitható-e a szük-lyezze. áldozatkészségén fordul meg. jséges kölcsönösszeg és tudjuk-e azt
És ne keltsen aggodalmat az,! Tudjuk, hogy az áldozat nem fedezni ? s hogy e szerint a fent hogy ezen * kölcsön kamatait s a csekély, de viszont állítani merjük, elősorolt ideák megvalósitását\'egész-törlesztésével járó évi kiadásokat hogy sokszor jelentéktelenebb czél-, ben vagy részben a legközelebbi fedezni nem leszünk képesek, vagy ra nem egyszer egészen czéltalanul közgyűlés előtt proponálhatjuk-e ? pláne, hogy talán az eddigi adós-\' nagyobb összeget adtunk ki. mint! T. Tagtárs1 ur ! Nagyon érezzük ságaitikat sem tudjuk fizetni. !a mennyi ezen, az egylet életében\' annak lehangoló hatását, hogy már Eddigi adósságainkkal rendben mondhatnék korszakalkotó újítások1 sokat zakatoiódíunk tagtársaink vagyunk. Évi költségvetésünkben "megvalósításához szükséges kölcsön1 nyakán. S ígérjük, hogy ez lesz az egyensúly megzavarva nincs.\' összegből átlagosan egy-egy tagra j az utolsó alkalom, mikor a Polgári Kiadásainkat és pedig ugy az eddig esik. \\ Egylet fejlesztése czimén t. Tagtár-
felvett összes adósságok (beleértve\' Mi bízunk a tagok áldozatkész-,saink zsebeibeakarunk nyúlni. De az építkezésre kért 30.000\'frt köl-\'ségében és hisszük, hogy az oly
czél, melynek érdekében jelenleg
kamatait és törlesztési mérvben fog nyilatkozni, hogy a felszólaltunk, annyira vonzó, hogy részleteit, mint a folyó kiadásokat, legközelebb egybehívandó közgyűlés inkább akartunk ezúttal kellemetlen az évi u. n. fentartási költségeket,1 előtt jelen felszólalásunk elején fel- látogatók lenni, sem minthogy a
még Ellának is juttatott egy bájmosolyt,\' beesve gyílokját szivébe mártotta. Rögtön \' , A vár hosszú f usa után végre meg is mely oly jól esett neki. mint a Zahara | odafutottak, a midőn még lehetett látni, I elesett: Fő oka pedig az elvadult Őrjöngő pusztán utazónak, ha hetek múlva sikerül ] amint elhaló tekintetét Lenkére vetette, ostromnak az volt, hogy Amur bej meg egy kis oázra bukkanni .. . [ki ijedten térdelt a szerencsétlen leány esküdött Allah szakállára,hogy addig nem
Tehát Etele lett ismét a nap hőse, ő \\ mellé. Ella felveté még egyszer szemeit, s fog háremébe menni,\'mig bosszúvágyát ki kalandozott az ingoványok között előtte \' elhaló hangon monda Lenkének: „Boc-áss1 nem elégítette, való estétől fogva, miutha csak a Gondvi-1 meg, nem tudtam, mit cseleks, em; de • A fellegvár is török kézre került, selés súgta volna meg neki ezt a szeren- Etelét én is végnélkül sze . .. ret. . . tem.! Mintha Trója veszedelmét látná az ember, esés alkalmat. Bocsáss meg, hogy én is szerettem . . ?68! midőn látja, hosy az üszkös darabok a
Most büszke önérzettel igy szólott;ö is bocsásson meg!...Még akart valamit mozgásba törő füstfellegek között, mily öreg Kanissay : Vitéz fiam ! Téged j mondani, de melle mindig erősebben hör- i szomorú tánezot járnak, midőn hallja az
ugy is a Gondviselés küldött leányom megmentésére, studomazt is, hogy szeretitek egymást, arra pedig megértetek, hogy belépjetek az élet ama szakába is, melyben az élet egyik legszebb üdve mosolyog felétek ; az ég iségymásnak teremtett benneteket, hogy egymás között osz-szátok meg az élet örömeit és csapásait: azért, ha ugy akarjátok ti is, legyetek egymásé^ szeressétek egymást, ugy is raegér-demléttétek kölcsönösen egymás szerelmét- . . .
De mondani akarok ínég valamit. . . A gyűrűtöket, ba felváltjátok ís, de még a többivel várakozzunk, mert a török még mindig tartja magát s minden perezben attól félhetünk, bogy teljes erővel ránk tör, s hogy ki fog győzni, az még minden vitézségünk mellett is bizonytalan. Ezek után az Öreg ur, álmélkodó leányát, kí édes meglepetés között hallgatá, Ella karjaira támaszkodva, a boldogító szavakat, Etele karjai közé vezette, ugy, hogy Ella egészen magára maradt, őrültségig sze re lö szivével küzködve.
Most az édes atya áldólag terjesztve ki fölöttük kezeit s rájuk adta atyai ál dását.
E nagy örömükből csak egy nagy sí koltás riasztotta fel őket. Ezen sikoltás Elláé volt, aki Lenke távollétében kétség-
gött, arcza mindig fehérebb lön, egy nagyot rázkódott, szemeit még egyszer felveté és mereven nézett Lenkére és a körülállókra, majd azután lassankint örök nyugalomra zárta le szemeit
Ezen haláleset nagyon megzavarta nemcsak az öreg, hanem Lenke erőmét is; ugy. hogy a nagy zűrzavarból csak a nagyobb veszély tudta őket kiragadni.
Megdördült az ágyú a várfalon, felelni kellett reája és védelem után tekinteni. A vitéz legénység csakhamar a várfalon termett, s bátor lélekkel várta a támadó hadakat.
Délfelöl minden támadási kísérlet
égig ható lármát, mely aszegény anyák és gyermekek ajkain kitör, midőn látja, mint czipel egy-egy török ifjú a lángoló üsz kök közül gyönyörű női alakot, ki esz
méletét veszté, elhagyva magát, nem! Szent Györgyvölgyén, tudja, mi történik vele".
óh Mars Isten ! mikor lesz vége mohó vágyaidnak V Nem volt elég az égő Róma egeket ostromló palotáinak fóldu-lása, nem a büszke Karthágó üszkös romjai ? Nem I Egy siralmas reggelen az egész erőd elhamvadva állott, csak a füstölgő üszkök mutatták, bol volt a fellegvár, hol az őrtorony. A törők had megfészkelte magát és rakoncátlankodott, kegye len-
meghiusult, ott, a holafalak legerösehbekjkedett 150 esztendeig, mert Kanizsajitín voltak, volt a legénység szine java, mert a főtámadást épen onnan lehetett várni. Itt a diadal mienk lett Hanem a török cselhez folyamodott, hol legkevésbbé várták volna, az ingoványok felől támadott, különbén is egész éjjel szakadt az ágyútűz a homokkomáromi hegyekről, négy tornyot teljesen ledöntötték, s a védőfalakat annyira megrongálták, hogy csaknem reményüket vesztették a várbeliek.
A reggeli támadásnál végre eldőlt a koczk], a tengernyi törökhad ellenállhatatlan erővel özönlött a falakra, hiába kaszaboljak őket a fáradt vitézek, mintha caak minden csepp vér újra feltámadna.
a többi erődítmények is sorban lerombol tattak. S nemsokára elhangzott a gyász kiáltás ... nincs otthonunk, nincs hazánk Elhangzott s elhalt a fohász, kifogyott a köny, elfásult a nemzet keble. Némán tűrte a győztes bántalmak a leigázott nemzet. Az elhullott hősök piros vére és fehérlő csonthalmai felett csak a holdvilágot éj milliárd csillaga éget gyász sző vétneket mert a haragos felhő mögé vonta magát még a nap is, elirtózva a csatatér borzasztób-ágaitói, mintha nem akarná sugaraival a uagy halottak álmait zavarni. (Vége, köv.) MOLNÁR SAMU PAL.
székhelye van gyűlést tart, melyre a meghívók a folyó hét folyamán küldetnek szét. Reméljük, hogy e gyűlés látogatottahb le z, mint az legutóbb Szombathelyen volt, ahol tudvalevőleg a gyűlés részvétlenség miatt nem volt határozatképes.
— Vasút. A közmunka- és közlekedésügyi miniszter-a Csáktornyáról Szent-Ivánon ái L\'i kig vezetendő helyi érdekű vasút engedélyezési tárgyalását elrendelvén, az e részbeni értekezlet Lukác- Bein államtitkár elnöklete aiait ez évi október hó 6-án d. e. 11 órakor volt a közmuukn-és közlekedésügyi minisztériumban.
— Strakosch hírneves reciiator november 12 én Nagy-Kanizsára jő felolvasást tartani.
— Mészáros Nándor kir. tanácsom, tankerületi főigazgató f. hó 32-én érkezeit városunkba, hogy szokásos szemle alá vegye a helybeli fógymnasiumot s annak szellemi és anyagi állapota felöl közvetlen meggyőződést szerezzen. A tanintézeti osztályokat többszörösen meglátogatta s meghallgatta a tanárok előadásait é.s a tanulók feleleteit, megszemlélte a különféle szer és könyvtárakat tüzetesen, ezeknek fölszerelését, jelen volt az ének és zeneiskola tanóráján, valamint a felsőbb osztályok önképzőkörének működéséről is személyesen tudomUt vett, a házi és is-kol ii írásbeli dolgozatokat átvizsgálta. — Tapasztalatai felöl a tanári testülettel tartott értekezleten megelégedéssel adott kifejezést, s további buzgó működésre és kitartásra serkentette a isnári testületet. A főigazgató ur hivatalos látogatásra f. hÓ 17 én Keszthelyre utazott.
— EégIokiratok tulajdonosait Gózou Imre szent-györgyvölgyi ref. tanító s buzgó okmánygyüjtö lapunk utján felkéri, hogy szíveskedjenek neki lemásolás s majdan közlés végett megküldeni, visszajuttatásáról gondoskodik. Ha pedig nem küldenék neki meg, csak egyszerűen jelezzék s Ő az 1889-dik év nyarán az illető helyen személyesen megjelenni fog s a helyszínén teljesitendi a szakszerű lemásolást. E dicséretes szándék telj esi lés év el mennyi történelmi ujabb adatnak juthatnánk birtokába I Hogy Gózon barátunk szakértelmes történetbuvár, mutatja nagynevű tudósunk RótnerFIórisapátkanonoknak hozzá intézett következő levele: Czim: „Tekintetes Gózon Imre ref. taniló urnák a m. kir. archeológiai társulat stb. tagjának
Mélyen
tisztelt Gózon Ur! Köszönöm a rólam való szives megemlékezést, de még inkább azon szép és sikerült versezetet melylyel engem megtisztelni szíveskedett. Az 1887-ik évben sokat betegeskedtem, Ipolyi halála, egy kis szélhűdés ? és a bécsi eset majdnem tönkre tette vasegészségemet, de mostan hála Istennek jól érzem magamat és a közeli 73-ik év betöltését nyugalommal várom. Tevékenységem? az majdnem fucs! a munkakedvhiány a legrosszabb büntetésem és annak kell örvendenem, bogy előbb már kivettem részemet? Isten áldja régi jó bajtárs és útmutató — kinek a falfestmények felfedezését a nemzet köszönheti. Boldog 1888! Talán utolsó gratulatiom, szívből jött és jó magyar szívhez van intézve, igaz hívétől Rómer-töl. N. Váradon 1888.
— Vásártól vaj ok csak el-el látogatnak minden országos vásárra és töbnyira vesztükre. A mult hétfőn is négy ily madarat, — köztük két némbert csípett nyakon a rendőrség és hűvösre tette. — Különben a vásár a leggyengébbek közé tartozott.
HUSZONHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
— Balog Árpád színtársulata okt. 15. Mátrai Kálmán jutalmára „A falu rossza" és 16-án Peleskei nótáriussal be-fejezé Sümegben működésének idejét 1888 ra, mert máskor, hisszük ismét fölkeresi Balog szülőhelyét, már azért is, hu^y megnézze házát és hogy társulata-, nak kellemes szüretet szerezzen saját szöllüjében. Uj tagok közölt látjuk Pra«er Zsuskát. kedves színpadi alak, fürge, figyelmes körültekintő játékával hamar ked-venczczé tud emelkedni. Mátrai, de Mo-nori is kitűnően játszottak, első a Falu rosszát, utóbbi Feledi Gáspár szerepben. Az eltávozott „Hosszú" komikumát ú^y látszik Somogyi akarja átvenni; ne bántsa ! ha találóbbat nem tud rög\'önözni, mint szerepbe badarságot szőni p.o. N. N. idei torát 10 krjával adta el. FJczezzen, ha tud, velősen, ez mefi van engedve ; de uri egyének neveit szír.padra vinni, erre privilégiuma nincs, jövőre nem is ajánljuk neki. hogy másu\'t alkalmazz* — nem hódit részére semmit Különben a társulat kellc-mes estéket szerzett Sümegh-nek.
— Gelsén tűzoltó-egylet alakult: elnöke Stingly körjegyző, főparancsnok, dr. Viola körorvos. A község G00 frt évi segélyt szavazott meg.
— Nem jö magyar színtársulat ez idő szerint Nagy-Kanizsára, legalább Komlósy József színtársulata nem, mert Budapesten feloszlott Nemcsak a színházi jelentést adtákTíi, de a színpadot is felépítették már. azonban a társulat útiköltségét ueui bírták fedezni.
— Szerencséi lenség. F. hó lt;-án Steril féle téglaszinne*) levő kútból Vacz Teréz 18 éves téglásleány vizet húzott, miközben sajtárja megbillent és a kútba esett, ö a sajtár után kapott, miáltal elvesztette az egyensúlyt és az alacsony kávája kútba zuhant. — Mire kihúzták, már halva volt. — Beszállították a köz-kórház halót\'as kamrájába.
— Vakmerő rablás Hogy hol és kinél ? az nem tartozik a dolog lényegéhez, de hogy megtörtént, e vérlázító eset, bitóI kezeskedem. Valahol a múlt hetekben a m.......i néptanító kissé huza-
mosabbaiTeltaláli pityizálgatni postamester barátjával, s ugy 11 óra felé ballagott haza. Alig. bogy a szobába ér, s körül néz. hogv van-e „rönd" a háznál, egyszerre egy nagy lövés dördül el az udvarán. Hősi gyerek lévén, valamit a kezébe fogva, kirohant az udvarra, s torkaszakadtából elkezdi kiáltozni: „rablók! segítség!" Erre egy dörgedelmes hang lön a válasz a sövéuy megül: „ki vagy ?" A vitéz tanító megszeppenve ezen közeli imponáló hangtól, mely még elég vakmerő tőle kérdeni „ki vagy?" fogvaczogva kiáltja: „én \\a-gvúk a szegény néptanító." s mintha csak a puskából lőtték volna ki, illa berek, nád a kerek, még hátra sem pillantott, ugy megindult, s egyenest a plébánia udvaron keresztül, a templom mellett el. le a falu rétjére. Ámde a fátum üldözöttje lévén, véletlenül kissé lejtős volt az ut, mely a templomteret összeköti a réttel, s melyet ő menekülő útnak választott, tehát inig rajta leért, saját bevallása szerint épen S i/igánykereket veteti. Véletlenül ép arra ment a postaküldöncz, ki a sötétben nem ismervén a néptanítójukat, azt hívén, hogy tolvaj, elibe állott. Alig, hogy niegpillantá a vitéz a hold bágyadt világánál, hogy az előtte álló alak emberi alak. elborulni érzé szemei előtt a csillagos eget, kialudni a holdat, görcsös vonaglások között a a földre veté magát, s elhaló hangon pa-naszlá: „kegyeiéin, meg vagyok halva !" Erre a postaküldöncz ijedve rohan fel a plébánia udvatrJ, s torokszakad táyal kiabálja „tolvajok, rablók!" Ez alatt a nép-taníió sok fáradság után a faluba ért, s egyenest a biróhoz tartott, ezt nem találván otthon, a kísbirót, esküdtet, dékánt s néhány atyafit elcsípett, kik botokkal felfegyverkezve a plébániaiakhoz rohan-ta>-. Itt azonban egyik atyafinak eszébe jutott, hogy őket a rablók meg is lőhetik, s náluk csak bot van, nem viszonozhatják, ki is fejezte ebbeli aggodalmát. De vitéz feje a csapatnak odakiált, „rajta, előre, szabadítsuk meg a plébános urat!" — „Elhiszem — szólt közbea dékán, — a mester ur könnyen beszél, merL revolver van nála, hanem mi?* „kinél? kérdi megsértődve a néptanító." „Hát magánál, a kezében I" Ijedten tekint a kezére, s csakugyan ott találta a gyilkos fegyvert, s nagy meglepetésében csak ennyit mondott: „az ám! nem is vettem észre!" Miután a plébániaiakhoz értek, nesz nélkül CSŐSZ tak a sövényhez, s bekukkantottak az udvarba, miután nem láttak senkit, annál kevésbé rablót, nagy lelki örömmel oszoltak széjjel, mert hát nem kellett szembeszállni a rablókkal. Visszamenet találkoztak a káplánnal és egy fiatal emberrel, kiknek elmondották vitézségüket, s tanácsolták, hogy ne menjenek be a lakba, mert hát ha mégis? Ezek azonban hahotázva mondották el, hogy ők lőttek akkor, mikor a mester megijedt, ők tréfálták meg akkor, mikor azt kérdezték tőle: „ki vagy?" A dékán erre csak annyit mondott: „Na, hogy ba csak egy embert látunk az udvar-
ban, mi ugy megijedünk, hogy hazafritunk, \\ s feleségeinkkel s gyermekeinkkel a kuko-\' riczába bújunk, s egy beiig nemlát bennünket senki."
— Kovács Béla volt jarásbiránk körünkbe érkezett;-^ köztiszteletü férfiú rokonszenves fogadtatásban részesült.
— Gyászhír. Nosslopy Gyula zala-szent-iványi plébános meghalt Temetése nagy részvét mellett okt. 18-án történt Az Ö. v. f n
— Sormáson mult szerdán délután mintegy 26 pajta égett el temérdek takarmány, csépeletlen gabona- és élelmi készlettel, a környék tűzoltói az ottani tűzoltókkal erélyesen működve, sikerült nekik a lakházak megmentése. A nagy-kanizsai önk. tűzoltóság kebeléből is siettek segítségre, 4 óráu át a hydrofor hatalmasan működött, és ez nagy szerencse volt, mert a sormásiaké megtagadta a szolgálatot A tűz keletkezése ismeretlen.
— Oszí évadját a nagy-kanizsai kereskedelmi ifjak önképző egylete mult szombaton kedélyes társas estélyivel nyi-
j totta meg saját helyiségében. Sajnáljuk, hogy Somogy megyében történt távollétünk miatt személyesen nere vehettünk részt; a meghívót harmadnapra kaptuk meg.
— Két gőzhajó a Balatonon. Vaszari Kolozs pannonhalmi főapát arról értesí tette levélben az egyik veszprémi lap szerkesztőjét hogy tett intézkedései folytán a jövő 1S89. évben már két gőzhajó fog állandóan közlekedni a Balatonon.
— A „Polgári Egylet" körében igen szép és nagyfontosságú mozgalom indult meg. a felhívást egész terjedelmében közöljük s melegen ajánljuk az érdekeltek méltó figyelmébe.
— Megyei r. h. Kohn Móricz keszthelyi lakos „ Kovács "-ra magyarosította nevét. — A nagy-kanízsai „ Ingyenes Könyvtár" újból megnyittatott. — A keszthelyi takarékpénztár saját házába költözködött át. — A csáktornyai dalárda ismét megkezdette működését — A korpavári sertés lopástettese kideríttetett —A novai járás megyei utbiztűía Thökölyi Késmark.y László meghalt.
— Hazai r. h. Zemplénmegye terme számára nagyszülöttjeinek, Kossuth, Andráásy Gyula, Trefort és Lóuyay Menyhért arczképeit lefesteti. — A m. kir. zeneakadémiát germanizácíóval vádolják.
— Kossuth Lajos 87-dik évébe lépett. — Trónörökösünk kedvencz nótáját a „Kék nefelejt\'-set gróf Bánffy György szerzetté. — A képviselőház mult hétfőn kezdette meg üléseit.— Fél milliónál több értékű selyemgubó váltatott be. — Zágrábot árvízveszély fenyegeti. — A „Jó SZÍV pénztárába eddig 145.757 forint folyt be.
— Külföldi r. li. Chinában a sárga-viz töltéseinél ezer munkást temetett el az árvíz. — Vilmos császárt Rómában mesés porapával fogadták. — A német hajóraj nov. 20 —23-án lesz Fiumében.
— Parisban léghajózási iskola nyittatott.
— Succi az olasz koplaló művész Barcello-nában koplal. — Pennsylvaniában vonat-összeütközés folytán 40 egyén halt meg.
— Schleier volapük feltalálója meghalt.
— Konstantinápolyban a reggeli lapok kiadása betiltatott. — Osztrák igazságügy miniszterré gróf Schönborn Frigyes neveztetett ki.
— Biztos gyógyhatás- Mindazok kik rossz emésztés vagy székrekedés következtében, felfúvódásban, szorulásban, főfájásban, étvágy hiányban vagy egyéb bajokban szenvednek, a valódi „Moll-féle seidlítz porok" használa által biztos gyógyulást érnek el. Egy doboz ára 1 forint. Szétküldés naponta utánvétellel Moll A. gyógyszerész és cs. kir. udv. szállítótól Bécs L Tuchlauben 9. A vidéki gyógyszertárakban határozottan Moll A. készítménye, az ő gyári jelvényével és aláírásával kérendő. 1
— Kéj vonat Bécsbe majd felényire leszállított jegy-árakkal. Scbroekl özvegye utazási-irodája a jubiláló iparkiállitás alkalmával vasárnap, okt 21-én éjjeli 12 óra 15 perczkor kéjvonatot meneszt Kanizsáról Bécsbe. Menet-árak IL oszt. 10-30., IU. oszt. 7 frt Minden bővebbet a falragaszok.
— A fogak gondozása és a száj tisztítása minden embernél oly életfeltételt képez, hogy hanyagság e tekintetben a- legrosszabb következményeket szokta maga után vonni, mint azt a fogfájásban és egyéb fog és száj bajokban szenvedők óriási szamánál látjuk. A fogak és a száj gondozására legjobbak dr. Popp udvari fogorvos külötííéle szerei (ezek közt a világhírű Anatherin-szájvizJ, melyek már 40 év óta vannak kipróbálva és az egész müveit világon elterjedve. Kaphatók minden hazai gyógyszertárban.
r — A gyúró gyógymódszernek (másságé). rÖYid idő óta az orvosok Brázay Kálmán sósborszeszét ajánlják, mely minden nagyobb füszerkereskedésben és gyógyszertárban kapható. Hogy mily kitűnő hatása van a sósborszesznek zsugorok, bénulások és csúszós bántalmak ellen, bizonyítja Dr. Lörínczy Ferencz előkelő fővárosi orvosnak és az orvosok orsz. egyesülete titkárának egy Brázayhqz intézett elismerő levele, melyben tudatja, hogy a fenti bajok ellen nagy sikerrel használja Brázay sósborszeszét
PapirszeleteK:.
Szerencse a szerencsétlenségben.
Szalonnázott az ács a ház tetején, egyszer csak megcsúszott alatta a keresztbe tett zsindely, aztán lezuhant a földre s agyoncsapta magát. Mikor .fölemelték, akkor is kezében volt a nagy bugylibicska.
— Milyen szerencse, — szólt egy vén assszony, — hogy nem a késbe esett!
A restség netovábbja.
— Azt szeretném, ha minden évben ^365 ünnepnap lenne, — mondja egyik
dologkerűlö czimbórájának.
— Az nekem nem elég; mert akkor minden negyedik évben egy dolgozó nap lenne, — válaszol a restség netovábbja.
Magyarázat
Nő: De igazán, uram, miért is nem házasodik ön meg ?
Agglegény: Tudja kérem, én nagyon félek a „spekuláns" asszonyoktól.
Nő: Hát vegyen el olyat, aki nem spekuláns!
Agglegény: Az lehetetlen ; mert aki énnekem is igent mond, az már — spekulál.
Yendégl őben.
Vendég: Pinczér, hozza már azt a bort, hisz már egy félórája várok rá.
Pinczér. Nos, hát mi uem eleget vártunk, mig el tetszett jönni ?
Meglepetés.
Apa: kedves leányom, végre találtam egy hozzád illő férjnek yalót.
Leány (örvendezve:) Ah, minő szerencse! Aztán szőke ?
Apa: Nem.
Leány : Hát barna ?
Apa: Az sem.
Leány: Akkor gesztenyeszínű a haja? Apa: Epen nem.
Leány: Miféle színe van hát a hajának ?
Apa: Semmiféle; mert — kopasz.
A budapesti értéktőzsdéről.
— A Magyar Mercur i-oti tudósítása. —
I At értektől*dén a vasárnapi inagaoforgalomban jelentékeny hausse keletkezet\', mit a küszöbön levő nagyobb pénzagyi müveletek
j és a pénzpiaca helyztte idézeti elő. A pénzügyminiszter már benyújtotta a képviselőháznak a regalcmegvaltasr.il szóló törvényjavaslatot és a művelet pénzügyi oldalának végrehajtásával aBothscbild esoport fog megbízatni, mely a tárgyban már meg is kezdte tanácskozásait, melyeken eg rúttal a magyar elsőbbségek konversidját is megvitatták. Ka a kát óriási operaezjó Európa Összes piaczait foglalkoztatni fogja éi már most veti árnyékát a tőzsdére. De még más pénzügyi müveletek ia vannak nemcaak kilátásban, melyeknél milliárdok foguak mozgjsittatni, és a melyek teljesen meg fogják változtatni az értékpíaezot. Ha még ebhez hozzászámítjuk azt, hogy a polit.kai helyzet nyugodt, a péuzpiaez jelentékenyen javait, ugy tonik fel a tőzsde mostani helyzete, mint ba a bausae csak szárnyait próbál -
j gatná.
Egyszer-máskor realizálásokra és nyogta-{ lanitó hírekre lanyhaság fogja felváltaui a javulást; rle azért mégis egy uj aera felé közeledünk.
Járadékok és befektetési értékek igen szilárdak most is, kűlönoien a járadékok, az Otolsó nap hansse iránya alkalmával visszanyerték azt, & mit a hetek óta tartó bizonytalanság alatt vesztettek.
Bankrészvények kózill első sorban a Rothschild csoportlios tartoaó két hitelintézet részvényeiben volt élénk mozgalom, legutóbb emelkedS árak mellett.
Közlekedési vállatok értékeiben kevés volt a forgalom.
Sorsjegypiaca szilárd. Az uj szerb sorsjegyek iránt általánosan jó a hangulat és jelentékeny áremelkedésük biztosan várható.
Taloták és érezváltók élénken szilárdak voltak, de utóbb olcsóbbodtak.
Értékpap irtulajdonosoknak legnagyobb készséggel szolgál felvilágosítással a „Magyar Mercur kiadóhivatala.
— .Aglája keringő* jelent meg\' zongorára 2 kézre a „Harmónia* . kidásábm, Barna Izsó nagy tetszésben részesült ,Kis Hadnagy" czimű operettejéból. A keringő ára I\'20 kr. Kapható és megrendelhető Waj-dits Józsefnél Nagy-Kanizsán.
— Az Egyetemes Regénytár legújabb két kötete. „Ő.* Regény két kötetben, irta Rider Haggard, az angol eredetiből fordította Csepreghy-né Rákosi Ida. — A szerző neve a magvar közönség eiótt még csak nagyon kevéssé lehet ismert, a mennyi-beu könyvalakban még egy regénye sem jelent meg magyar nyelven, ez azonban mit sem von le értékéből, sót ellenkezőleg csak emelheti érdek-késünket a regény iráut. — Rider Haggard ujabb, de most már a legszívesebben olvasott írókhoz tartozik, s ha ar. angol irók jeleseiről van szó, ngy a Haggard neve sem maradhat ki. A világhírű „Tauchnitz Edítion"-ban már négy regénye jelent meg, melyek mind több kiadást értek el, s melyek közül az ,Ó* (,She*) talán legérdekesebb müvét képezi. — »Egy uj világ tárul elénk a legragyogóbb képzelet e termékében, mely épen merész fantáziájával ragadja magával s mondhatni bűvkörébe vonja az olvasót.* — Oly regény, mely annyira érdekfeszítő és elragadó szép, hogy lehetetlen félre tenni, a míg az utolsó oldalig végig nem olvastuk. A két kötet (mint az „ Egyetemes Regény tár" I F.évf. 3. 4. kötete) bolti ára diszes piros vászonkötésben 1 frt.
Szerk. üzenet.
— Ű. Egyik kezlemény jött, de a egyéni magánreclam, melynek közlése i tulajdonosához tartozik.
— S. Zs. Készséggel intézkedünk.
— B. A. Azonnal válaszoltunk. A zéket megküldjük.
— „Simulj meg." Nincs időnk sii rajta, de nem ig érdemli meg.
— „Szüretben * Hagyja békében, Ö het mindenki, hogy túlestünk rajta.
— ív P. Nem ajánljuk.
>egy-litaci
¦ rvend-
Vasúti menetrend
Pragerhof Barcs Budapest Budapest Bécsújhely-Budapest Pragerhof
Sopron Barcs
Mul Kanizsáról
Reggel.
5 óra 20 perczkor postavonat
5 óra 43 „ postavonat
6 óra 28 „ gyorsvonat
7 óra 30 „ vegyesvont 6 óra 55 „ postavonat
Délben. 2 óra -— perczkor postavonat 2 óra 45 \' n postavonat
OKTÓBER 20-án.
2 óra 15 2 óra 25
postavonat postavonat
Ki nyert?
Húzás okt. 13-án :
Bécs : 40 66 27 75 78.
Grácz : 81 37 02 61 21.
Temesvár: 22 25 69 4\'S 34.
Húzás okt 17-én :
Brünn : 1 37 52 79 30.
Hivatalosan jegyx. piacul árait .Vagy-KaaUsau.
1888. október 17.
— Buza legjobb 7-40. Közép 7 frt — Rozs legjobb 5\'40. Közép 5 frt. .— Kukoricza 6-20—5*40 kr. — Árpa 6-20 5-80 kr. — Zab 5*20-480 kr. — Széna 2—1-60 kr. — Szalma 1*20 kr.
Pragerhof 11 óra 19 perczko postavonat Budapest 12 óra 9 . postavonat Bécsujh. 12 óra 15 , postavonat
tart Kanizsára
Reggel.
Bécsujh. 4 Óra 16 perczkor postavonat Budapest 4 óra 40 „ postavonat Pragerhof 6 óra 17 „ gyorsvonat
Délben.
Sopron 1 óra 44 perc/kor postavonat Pragerhof 1 óra 15 „ postavonat Barcs 1 óra 40 , postavonat Budapest 1 óra 59 , postavonat
Este.
Budapest 9 óra 45 perczkor vegyesvouat BécMijh. 10 óra 26 ^ postavonat Budapest 11 óra. 7 „ gvorsvonaí Pragerhof 11 óra 39 „ pos\'avonat Barcs 11 óra 29 „ postavonat
Farbige Sedenstoffe von 85 kr.
bis fl. 7,65 per Meter (ca. 2000 verschiedene Farben und Dessins) versendet roben- nnd stökweise zollfrei des Fabrik-Depot G. Henneberg (k. k. Hafliferant, Zürich. Muster umgehend. Briefe 10 kr. Porto-Farbig, schwarz und weise Seiden-Mairee von 95 kr. bis n.7-so
per Meter (aniqur; aud francais) versendet roben- nnd stükweise zollfrei das Fabrik-Depot G: Henneberg (k. k. Hoflieferant), Zürich Muster umgehend. Briefe 10 kr. Porto.
legjobb asztali- és üdítő Hal, íitünö hatásának bizonyult köhögésnél, légtbajokBál, gyomor- te bólyaghu-rútnál.. ,fl
íattoai Henrik, MM h Myui
Felelős szerkesztő és kiadó: BÁTORFI LAJOS.
A Szerkesztővel értekeshetnj naponta déli 1—3 óra közt lakásán Arany János utcai 4 ss.
Laptulajdonos : W AJ DI TS JÓZSEF.
— A franczla- és német nyelv, valamint zongoraoktatásra ajánlkozik ígen . jutányos feltételek mellett egy fiatal hölgy. A.zv oktatás a házban, ugy szintén azon kívül történhetik. Czime akiadóhivatalban tudható meg. 3469*
•)E rovat alatt kötöttekért nem Tállal felelősséget a szerk.
rxry-Httór*.)
„Zala" szerkesztőségének N.-Kan ízsáu.
Kern a veszekedést viszketeg, sem a feltűnést vágy nem vezetett engem akkor, mikor a „Zalá\'-oak axept. 8. számában megjelent vezérexikkre válaszoltam, sem akkor, mikor a „Zalai K6zl0i>ya-ben azt a nyilatkozatot tettem koszé, sem most, mikor e sorokat írom, hanem a méltányosság és a tiszta igazság. Azt mondja as okt. 7. számú támadó ur, hogy „az, mit Sölétormos György ur e czikkből kiolvas, egyszerűen sem igaz, mert abban a püspök elődei s az alpapság ellen támadás nincs.\' A tények egyszerű megbasudtolása nem argumentum. Szia arany annak, ki azt a csikket olvassa és nem fogja benne ezt találni, kiknek elzárkózáia az oly dolgok elől, miknek előmozdítása, felkarolása, anyagi és erkölcsi támogatása az általános érdekek szempontjából óhajtandó, sót égetőn síükzéges volt, most reá ró minden mulasztást.
„Hogy mi volt ezen elzárkózásuknak oka, mi képeste az általános érdekekkel szemben nem egyszer tanúsított ezen antagonismusnk-nak rugóját* <— azt a csikkiró nem találja helyén taglalni. Világtalan, ki ezt nem látja és sötét fejű, ki máskép értelmezi, mint hogy kell. Továbbá, „még Ázsiában ig szégyenleni kellene magunkat\' azon állapotok miatt, melyek nálunk a tanügy körül mutatkoznak. S ez onnét van, mert a falusi pap soha-semlátja as iskola belsejét!" Hát ez mi, ez nem rágalom? és ez nem foglal tz-tatik az említett czikkben? Sajnálom uram az önök olvasó közönségét, kikről annyi józan észt sem tételeznek fel, hogy e sorokat, — melyekhez commestár nem kelt — megértték. Hogy es visszaélés a közönség bizalmával azt si\'ük: -V-ítiiígae nem vonhatja. A mi pedig a kézirat -visszaadását, vagy jobban vissza nem adását illeti, arra nézve azt mondom, hogy ísmét a támadó urnák nincs igaz a. aikor ast állítja, hogy „nem adhattuk vissss gyszerüen azért, mert uem tudtuk S. ur hol tartózkodik." Fnrcsa\'. Azt már csak nem fogják elhitetni velem, bogy az átszerkesztő urnák olyan rövid memóriája volna, hogy 2 óra lefolyása alatt elfeledné, hogy 2 órával azelóu hol -volt\' A t. átszerkesztő nr ugyanaznap, bogy a felelős szerkesztő nr lakásán megjelentünk 4 Órakor, 1 ég 2 óra közben tisztelt meg látogatásával Fetőfy-utcza 2. szám alatt, hol szüleim saját házában tartózkodom . Tehát ő elfeledte volna, hogy hol volt két. órával azelőtt, vagy nem találta volna meg PetŐfy-utczát Nagy-Kanizsán? Ez igazán nevetséges. De még ba igy is történt volna, hát a postán sem tudnák merre van a PetŐfy utcza? Az pedig ismét nem igaz, bogy .a mikor pedig a szerkesztőnél járt, otthon nem találta, s azzal távozott el, hogy más alkalommal ismét visszajön, a mi azonban nem történt meg;" nem pedig azért, mert én az nap délután elutazandó voltam, ami meg is történt, és pedig bizony talán időre, teliát azt ícbi mondtam, nem is mondhattam, hanem gen is megkértem egyik segéd urat az irodában, bogy ha a szerkesztő nr meg jön a törvényszéki hivatalból, azonnal kllldje a csikket lakásomra Petöfy-iitcza 2 szám, mivel délutáu már elutazom! Kz a való. 3 ez* hitelesítem lelkiismeretem nyugodttáíával. A mi pedig azt a „mosdatWn ajkakkal "--féle kifejezést illeti, azt mondom, bogy sokszor olvastam már hírlapi polémiáknál, és mindig arról a részről, a melynek uem volt igaza, s go-rotnbaaágaival szerette »olna magának a kői-véleményt meghódítani Mosdatlan szívből ajkakbő\' eredett múltkori czikkük, too»d»ssák meg előbb annak az uruak a lelkét éi aztán a száját, de leginkább a tollát, mely már oly sok kellemetlenséget okozott neki.
A mi végűi engemet, mint czikkirót illet, megengedem, s elismerem, bogy még sokat kell tanulnom, hogy még irui uem tudok, de az is bisonyos, bogy a czikkiró úrtól uem fogok tannint sem lelkiismeretet, sem a képességet illetőleg, de még e*y jottányira valiJt sem. írtam, amit írtam, szabadon, függetlenül, meggyőződésemből, mindenkor szent vallásom, egyhazam é> a hazám érdekében, le nem kötve senki és sem ni által, elveimhez és meggyőződésemhez mindenkor biven, nem változva át farkasból egyezerre báráuynyá, de a mely még is felismertetett és csakhamar nyakaszegetett. itéijen ezek. után a közvélemény.
SÖLÉTORMOS GYÖRGY. segJd-lelkász.
HTJSZ ONHETÉDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
OKTÓBEB -20,\'áit.
G22. szánul888.
Árverési hirdetméi>y.
Alulirottkiküldöttvégrehajtó az 18SI. évi LX. L cz. 102. § a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a n.-aíádi kir. járásbíróság 2202. 1886. számú végzése által Schwarz és Tauber javára Weisz Lina ellen 450 frt tőke, ennek 1886. év április hó 1-sÖ napjától számítandó 6°/» kamatai és eddig összesen 59 frt 67 kr perköltség követelés erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával bíróilag lelóglak és GOO frtrá beesőit hámos lovak, szarvasmarhák, kocsik és tűzmentes szekrényből álló ingóságok nyilvános árverés utján eladatnak.
Mely árverésnek a n.-atádikir. járás bírósági 4131. sz. kiküldést rendelő végzése folytán a helyszínén, vagyis Víz*áiott aiperes lakájánál leendő eszközlésére lS8S-ik év október hÓ 24 ík napján délelölt 10 órája határidőül kitüzeük és ahhoz venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg: hogy az érintett ingóságok ezen árverésen, az l8Si. évi LX. t. cz. 107. §-a értelmében a legtöbbet ígérőnek becsáron alul is eladatni fognak.
Az elárverezendő ingóságok vételárad az 1881. évi LX. t. cz. 108. § ában megállapított feltételek szerint lesz kifizetendő. Végül felhívatnak mindazok, kik az elárverezendő ingóságok vételárából a végrehajtató kövereiését megelőző kielégíti éléshez tartanak jogot, a mennyiben részükre foglalás korábban eszközöltetett volna és ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, elsőbbségi bejelentéseiket az árverés megkezdéséig alólirt kiküldöttnek vagy írásban beadni, avagy pedig szóval bejelenteni tartoznak.
A törvényes határidő a hirdetménynek a bíróság tábláján kifüggesztését követő naptól számíttatik.
Kelt Taránvban, 1888. évi október hó 10 napján. " M A ti A SS Y RUDOLF. 3467 1 — 1 kir. bírósági végrehajtó.
síeli Rtesch\'ohaoh fele
BQRSAJTÚK&T
kettís etaeltyúszerkezatte 1
a \'egnagyobb nyomát ki -i.jtésíre, a torkol atánB*i tolásra is igen ciéKiurfiek továhhi SZÓLÓZaZOKAT gyárt és legolcsóbban szállif
Grossmana es Rausehenba<rh
ti»i rragy. gazd. géwyára BUDAPEST kuisévaczl-ut7
166$ éa listai ember.k.Mfc at ép moat uj kiadásban megjelent dr. MBIIer gyógyászati tanácsadója zavart Idegek- é" rendszer-pfil, valamint ezek alapos gyógyítását tartalmazó füzet felvilágosításul sürgősen ajánlta-tik ára borítékban küldve 60 kr. 3466 1—6
Kreík-nbaum C. Braunschweigban.
! ! ! A kinek ! ! !
egy biztosító levélre szüksége van bisonyoi tOkcoek elhelyezése, családja jiWöjének biztosítási, vaey a nyert hozomírycak vis zslérí-té*e cxé\'jtból; üzlettárs részér* i* igen alkalmas, tovxlibá oly ház- és bírtoktolajdonosok, kik eladósodottságukat rendezni óhajtják, oly egyének, kik folyó tíkét testálni nem képesek, égre kik ; "r: biatOSÍUni akarnak lörvéuytfien s mostoha gi ermekek réiiére egyenlő jogokkal, ha az illető biztosított a 60 evet tul is haladta (66 évig), vagy ba a hir.tostó f*! egy más k bíst. társa-ág által vissza let! is már Utasítva, minderek forduljanak alulirntthoz fgy hi.tositó-Uvél tanácsadásáért, mely surínt tetszés szerinti fiisze^ig 1-het \' Iziosíitatni akár heiyber, akár a vidéken. LeeszÍRorulib titoktartás bármrly esőiben biztosíttatik, Díjnélkilli felvilágosítások nyerhetők: naponkint d n. 2-5 óráig. \' KLKIN
bíztásí f5-f. lügy. Iónéi Bécs, I. K-.hlm*ter-gasse 7. IV Stork. 3465 2—6
Erna
•Máriaczelii gyomorcsöppek.
íitünfl babisu szer a gycxnor minden betegség »Iben.
Védjegy. ¦ • t-Oluli.mll.Htallau avigyhlAnj;, Kvo«i"r>\',""nt:\'*,"\'*í\' r"" l|lal11 telekiét, íelrovódÍA. savanyu felbOffenéa, kóllka, gyomui-iiurut, gyomorig**, k- fi darakipiotíes, túlságos
Kapható minden gyógyszertárban.
\'öm! A valódi mAriai-i.\'lü «v\'>ui\'>rvi."".njwkc[ sokat lamiMlHk r.» utánozzak. A valúdtaag ji-lrül minden ívKiu-k pinna, a fenti v.-<!;.-.-vj.-vrllitott lóritokba Ri.rifrvolvr Irnnir e- i minden itvetíhei mellékelt in.itmlaii ata.iiti.on n\\-n k.-l! j-^ycv tenni, hogy j; Kremil^rUen Uusek Henrik könyvnyomdájában nyo-
Kapható X.-Kanizsán: Práger Béla, Kadarkutón Beck Béla, Kaposváron Czol-nerVincze, Babóchay Kálmán Marcza\'iban Kőrös Viktor, Merenye Fleisher Samu, NaKJ-Bajom Körös Lajos, Olonczon, Bölcs Béla gyógyszerész uraknál. 3162 44 — 52.
7003 tkv, S33-
Árverési hirdetmény.
A letenyei kir. járásbíróság telekkönyvi oszt részérői közhirrététetik, hogy a kir. kincstár végrehajtatónak Fata Ig-ndez és társa végrehajtást szenvedő csör-nyeföidi lakosok elleni 155 ft 31 kr tőke, 6°/0 kamatai, 2 frt 10 kr bélyeg, 8 frt végrehajtás kérelmi. 10 frt 15 kr korábbi árverési s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a na^y-kanizsai kir. törvszék területéhez (letenyei kir. jbiró-ság) tartozó csörnyefóldi 22. sz. tjkvben A. f 964. brsz. a. Túros István, Fata Ignácz és neje Hobor Terézia tulajdonául felvett 251 frtra becsült f 803-/a. hrsz. a. 71 frtra becsült és 553 hrsz. alatt 79 forintra becsült ingatlanok 1888. évi no». hő 17 ik napján d- e. 10 órakor \'Csömyeföld község házánál dr. Tuboly Gyula felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10°vát készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, még pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 1 hónap alatt, — a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt — a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt. — minden egyes részlet után az árverés napjától számítandó 6% kamatokkal együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Kelt Letenyén, a kir. jbiróság mint telekkönyvi hatóságnál 1888. évi október hó 10. napján. FILIPITS
3468 1—1. kir. jbiló.
; észszerű ápolására | |
Cs. dr. szataiata. luMUi UuMm i száj- cs
JOr. PABBR O. HVE.
néhai Miksa császár ű Felséfének udva-i fogorvosától, a becsületraud lovagja stb.
BÉCSBEN.
eucalyptus-sz/ü-eszenczia.
(osztrák-magyar szabadalom — Parisban 1878 bari kitüntetve j
A legésszerűbb, tartalomdus (78°/,: batbató? alkatrészeik) és elism-rt hj-gíenikus srer a szái ápolására, a kellemetlen szag legyőzésére a fogak épségbeo t irtására, évszer aíndea nyakba] ellen. Ig -n «jáalatoi gyermi-kek síámára tcoköldögetésre iskola elő:t és után — A szobák detfnflcziálásara nélkülöz-hetltn. — Az i>rosc kormányt")! 1SS1 január 2S-án kelt 681 st miniszteri rendelete szerint (orv. gzak ) az udvari és más koródákban bevezettetett. Egy üveg ára I frt 20 kr. * é
Különleges szájazappan „PÜRITAS "
Régóta híres és egyetlen, már íz 18*>2. LTad-01^ kiállításán az érdem-éreminel kiiHnteteit, mert leggySagédebb és legbathatósb készltaiény a száj ápolására és a Tagak Jókarban tartására. — Egy doboz ara I frt.
PÜRITAS-FOGKEFÉK jótállás mellett.
Sajtolt puazpáugfábol é< vegyész,-tíleg zairtalauitotc sortéból. Egy darab 50 kr. Kakt minden gyógystertárban és a bel-é- külfü\'d minden hirenebb illatazertárában Fó szétkuldési riktár :
GV Bécs. I. ker. Bauernmarkt 3. szám.
Raktár Nagy-Kanizsán ROSENFELD ADOLF araál. 3272 17—20
Óvja ön lovait a nedvesség és hidegség ellen!
Az első és legnagyobb
főraktára szállít jó hitelű és tartósan készített nehéz, tömött takarókata következő csodálatos olcsó árak mellett : Első rendű lótakarók i90cm
hosszú és 130 cm. széles: szürke alappal és élénk színű poszománttal, tömött és meleg, drbja csupán, 1 50 kr. Ugyanezek 2 m. hosszú és l\'/a m- szélességben darabja csupán 1 frt 80 kr. CsKllOS kén $árLa SZÍiUI bérkocsi takarók négyszeres fekete-vörös, vaey kék-vörös poszománttal, körülbelül 2 m. hosszú és Iszéles darabja 3463 2 - 12 csupán Q írt 50 K:!".
Remek arany-sár^a Double-uraságri lótakarók,
szőnyegekül is használhatók, drbja csupán 3 frt 59 kr. Százakra terjedő elismerő nyilatkozatok közül : Szíveskedjen a lovas század részére mihamarabb további 10 drb. kén-sárga takarót á 2*50.kajával,mint azelőtt küldeni." Cs. k. Dzsidás ezred 4. sz.. Ferencz József kir. I. lovas száz. Szállítok azonnal bárhova, posta-, yasut-vagy hajóval utánvét, vagy az öszszeg előre való beküldése mellett. Czim : Lótakaró-gyár raktára GANS A. BÉCS III. Seidelgasse 4.
Védjegy 319. s>ám 3123 11—12
FICc VElillEKTETÉ W.
Általánosan ismet, jó hírnévnek Srvendó s több oldalulag kitQniel^tt sós borszesz készítményem — kelendőségénél fogva — sok utiuzásnak lévén az ntóbb idÓben k\'tív", i\\: 7-hogy azokon rximjegyt- lm et módonitom s arra két ny>
matban satát báz.m kQ!s6 alakját vessem frtl bejegyeztetvén azt egy.zersiniudvéd jegyként a budapesti iparkamaránál.
sósborszesz
gyorseoybitésteszkSzöl :
csuios szaggatás, fagyai, fog- é< fejfájdaiaak, azengyeagesegek. hennátok *tb. stb elle-n ; de kulOnOsen a bedörzsöléi-ko.jo gyuró-gyógymódnál, ma^iágn igén jó hatásúnak bizonyult.
; szerUl íi igen ajánlható, a mennyiben a foggak fényét elősegíti a f o g h u vt erósbiti és a száj tiszt«r ét szagtalan ízt nyer a s affla elpárolgása n\'án vaU-miot ajánlatos e szer fejmosásra is a hajirje;elt erősítésére a fejkorpa képződés meg akadályozására és annak el távol ita» ára.
ira egy uisgj üveggel I frt, egy kisebb üveggel 50 kr
Használati utasilái magyar vagy német nyelven, bizományosaim névsorával ellátva minden Elvéghez ingyen melléke Iteti k.
Budapesten; IV.kvrDlet, Múzeum körút 23. szám F*^ R AKT A RA u StA OY-KANIZSÁN : Rosenfeld A., Rcbwarz és Tuber Strem és Klein, Fess elhof fer, Belus József, Király Ferenc Prexlmayer és Daatsch, Marton és Hober, Práger A Marton Adolf Annnth Náthiu,
KTomorgiirrs, sirkiionilaa, a gjo- -mórnak ételí-lck.-! ^> iuű..kkal való : btfterfcelése, kIüí";!**. \'«p-. »»áí- és -
s-üv»r« ri;s:i:^h:i:;k i--.i-fi-íl>en. — [ Vjry\'úvrcr-.ie ára használati nta-zitáxsa! epj-Üti -10 kr.. kettős pa- I laczfc 70 kr.
K6iponUs3;--tküldés Brady Kírolj pj-ojrj-sí\'1 rési Altai Kreintlerben (Mor-
MOLL SEIDL1TZ POR
tkUldés \'
Tavaszi
Nyári gyógyítás
Öszi gyógyítás
Téli gyógyítás Legjobb bedörzsölő szer
és minden meghülesi betegségek ellen. ;
Csaí ültor TfllÓti é, moli.a *°k»*orofniL$iMi*tt
Gyors gyógybalás makacs gyomor- é* alte*tba:ok, gyomorgnrts, nylk, gyomorégés székrekedéseknél májhn-jok vértolitlás aranyér és a legkülönfélébb női be\'eg.; réknél. Kgy eradatl doboz baasnálati utasítással 1 frt. Raktárak a< ország minden nevezetesein gy Agy szertárai b*ü MOLL A gyógyszerész cs kir udvari «zslllts, Beos Stadt Tuchlaaben 9.
utánvét mellett. > doboznál kevesebb nem kOld.-tik
Elismerés MOLL A, úrhoz Béosben.
Ülő foglalkozásomnál fogva az üu Moll fele seidlítz porai igen jó hatást gyakorolnak; ismerem ezt fgyszer s mindenkorra s -zivély s ,lste:i Sí«,sa m.\'g\'-et mondok ért" ez«k a gyomrot jóvá és f„t könnyűvé teszik. Tisztelettel Stelnko P. J. lelkész Bo netacblágban
MOLL-FELE FRANCIA BORSZESZ ÉS SÓ
Gutk afcftor V<tlÓ<li ba, minden UTeg MOLL A. védjegyétéi aláírását viseli BedSraaSlAfll nikerss bstainálat köszvény, cmiz, míndennetnü testfájd almák és bénulásnál; burogatás alakjában mindén sérelem és sebnél, daganatok gyulUdi-soknál. BalaSleg vízzel vegyiue hirtelen rosziillút, hányás, kólika és hasmenésnél. Egy üveg ára használati utasítással 80 kr. o c Baktárak az ortvág minden nevezetes gyógyszertár és anyag knreskedés ib in MOLL A. gyógyszerész cs. kir. udvari szállító Bécs. Sl&dt, Tuchlaaben 9. Szétküldés naponta utánvétellel Két Üvegnél kevesebb nem küldetik. Elismwrés MOLL A. yógyszarész urhoi Bécs. Kitüuó Moll-féle frauozia borszesz és lója vidékemen nagyszerűen működik Küldjön H\'\'kem 50 üvegg.-l, raivid az emberiség segítségére kétslei magam uál
W> 2-Kaktárak Nagy-K
óhajtok tartani Mély tisztelettel Hornof. lelkész Micholupuan.
Rosenfeld Adolf és Fesselhofer József, uraknál
25 Olcsó ká\\Téár á k. -55
STŰCKRATH és TÁRSA hamburgi áru szétküldése a legjobb kávéfajokat küld í a legolcsóbb árakon. Szállítás bérmentesen utánvét mellett.
Air. György-Mocca, erós 5 küo -Santos, xöld enyhe „
Cuba, züld erős „
Ceylon, ig. fin delic. „
Aranyjáva. sárga kitűnő „ Syöngykávé, zöld, arom , Kortoríco n. zöld ,
Arab. Mo<-oa, köt. tüzes „ Java Preanger ig. nemes , Arab. Mocca valódi legfii. kávé fi kii.
kávé vegyüiékhez Java-Surogatum 4 kilo
Mocca-anrrogatnm i
StOckratb kávé ingredíenz A deka kilo kávéhoz ingyen adatik
Thea i°gnjabb aratás Congo, erős 1 kilo
Sourhong, egyhe. arom „
frt 5 S0
5-60
6.20
6 60
6-60
* 7.20
6-90
9 20
9-20
frt 2 20
2 50
frt 2 30
frt 2-50
B 3S50
Peccosoucbong, ig enyhe
1 kilo frt i TO
PecCovírág igen finom enyhe , Caravanathea erós ig. finon , Kaísermelaugo erö^ kit „
la orosz Szardina 5 kilós hordó , la mar. hering «un
la mar bering Pickles , „ . Hummer, ig. finom S szelencze Lazacé, kíttlnü »an
Apetitfilg pikáns IS „ Sardines ál\'bai le, ig. jó Sardine» ál\'hoile, kit la. Brahanti szardelln 2 k. horgó 1S3S. ig. fiu. caviar 1 kilo 1853 ig. fin. caviar 2 kilo Ria. igen jn 5 kilo Sogo Keletindiai „ 3 00 Üi Zátonyhalak 2*/, kilo
6-80 8 S»
4-90
1 70
2 10 2.55 * 15 4 40
.4 55 4-— 7—
frt 145 és 2 95 frt 1-85 , 2-40
Uj Matjes herin
HtÖrllUS füstölve, igen fi.
6 kilós bordóban 30 drb frt 2 30 25 drb frt 2 50 20 -2d drb frt S IAS1, j kii. hord. 1 —12 drb I 95
i delie, kilója frt 2.t>0
Nagy árjegyzékek ingyen és díjmentesen. 3378 17 — 18
Stückrath ésChamburgiára-szétküldése Hamburg.
A feltaláló dr. Mtridingei
tizárólag felhatalmazott g)ára
meidinger-kalyhäk
kéSKitéaére,
kisárólagos eaabadalom minden országban.
; RAKTÁRAK sben 1. Miebaeletplaii
. BUDAPESTEN ™öset
ndvar.
Első dijakkal jutalmazva: Bécs 1873, Cassel 1877, Paris 1878, Sechshaus 1877. Wels 1878, Tep-litz 1879, Bécs 1880, Kger 1881, Trieszt 1881.
KitünŐ szabályozható-, tttltó- és ventilláczids- kályhák lakhelyiségek, iskolák, i-odák stb. számára, — egy-.zeifi és díszes kiállítással. 3433 6-9
Több szoba fűtése egy kályha által.
Ausztria-Magyarországon 346 tanintézet 2S6S Meidinger-kálybAt basznál ezek kozt 104 bécsi községi iskolában 734 kályha, 55 budapesti küxségi-isko Iában 382 kályha. A nagy kedveluég, melynek kályháink mindenütt Brveode-" írt a t. cz. közönséget saját érdekében óvjuk nehogy kitűnő birfi gyártmányainkat utánzásokkal Baasecsetélje, melyek rendszerint egyszerűen, mint Meidinger kályhák, vagy mn.t javított Metdiuger-kályhák ajánl.
, utánzásokra öa2tönzött. Azéi I utalunk mellékelt védjegjilnkrt A gyár védjegye-
1 ME1DINBER-0FER " 1ÉC.H. H El
Tetszés saerinti bosizú tartam kószénffitésael. A
¦f Gyártmányunk ajtajának halul részében van védjegyünk beöntve. -WK
„VESTA", szabályozható-, töltő- és ventíllicziós kályhák kettős köpeoynyel.
A k&penyek a por kitisst\'táaa ccéljábó. eltávolíthatók anélkül, bogy kályhákat széjjel kellene szedni. Zajtalanul töltb-tŐ égési tartam kokszfútéssel, 24 éra bo-siáig égési barna és salak pormentes eltávolítása ,EELIOS", fttstemésatí kandalló vagy kályha látható égéssel.
Egy kandalló, vagy kályha több helyiség külön füléire szolgálhat. Tetizéi szerinti hossza égési tartam koksz , kő vagy faszén fűtéssel Zajtalan töltés A hamu és salak pormentes tárolithatáaa. Rosszal futott kályhák átalakíttatnak Központi légfá\'ések egész épületek részére. — Szárító-készületek ipar- éa gazdasági czéldkrs, — Waggon-kályhák. Prospektusok és árjegyzékek ingyen.
Wajditft József könyvnyomdájából Nagy-KanixsAü.
\\A(iY-K\\\\tZSA. 1888. október 27-én.
Elöfi*etisi Ar
I», ér.* ... 5 ír\' ¦ evrr \' \' j
Egyet szám W kr
11 l 11 I» K X ÉStíK
KVlLfTEBBEN
.„Léül !O kr^rl v?t-u:ek
i kr. fiieieiidok.
Huszonhetedik évfotyHBi.
ZALAI KÖZLŐIT.
A lap szellemi részét illető" köti lények a aze-k< ictoséghex, ;aüjagi réssért ílletí kSzIftroónyftkl pedig & kiadébivatalboa bérmentve! intése nd 5k: Xagy-Ka ttizsá n tzk«rékpénttárí épület
Bé-men telién levelek nem fogadtatnak el.
Kéziratok visiza nem küldetnek
A nagy-kanizsai , Kereskedelmi iparbank\', a a nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó-egylet, a „nagy-kanizsai kisdednevelo egyesület* ^agy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet*, a „nagy-kanizsai tiszti-Önsegélyzo szövetkezet\', a „soproni kereskedelmi t iparkamara" nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja
hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap.
Hitoktató és kórházi lelkész
fordittassók minden osztályban a ¦ vallástan tanítására. Pedig ez mini-Két nevezetes kérdés megoldása mumaavadási oktatás szükségességé-vár reánk sürgésen, t. i. kell-e még nek, de elvégre is jól rendezett vi-<gy hitoktató városunk iskoláiba, és\'szonyok között elégséges, kell e egy állandósított lelkész aj És mi nálunk? — Van 31 ele-kdrbázba? (mi iskolánk, — 6. oszt. polgári
Fontos kérdések ezek kétségtelenül, iskolánk, s egyetlen egy hitoktatónk, s azt hisszük, hogy nem végezünk S daczára, hogy ó túlfeszített buz-felesleges dolgot, ha e tárgyról e gó-ággal, szorgalommal működik, a helyen nyilvánítják véleményünket, mennyiben heti 29 órában iparkodik Hogy mennyire fontom a vallás- kötelességének eleget tenni, daczára tannak alapos és osztályok szerinti annak, hogy 2—íí osztályt vont >zak&zerü tanítása az iskolákban, hogy eg}be a hittaní órákra, még is phy-inily befolyással vau a hit- és erkölcs- sikai lehetetlenség hetcnkint meg-tannak lelkiismeretes előadása a gyer- felelnie a miniszteri rendeletnek, érmek, az ifjú érteimének és szivének kölcsüeg és physikailag lehetetlen fejlődésére, s igy később a férfiú, produkálni i azt. a mit a hitoktatás-mint egyed boldogságára, majd az bau tőle a varosnak, illetve a kath. egyedek összletének, a társadalom a szülőknek elvárni jognk volna. Tes-haza, s az egész emberiség jólétének sék csak elolvasni a mult évben ki-biztosítására: azt e helyen nem szán adott iskolai értesitónek statisztikai tiékuuk
jak. hogy nagyon csalódnak. És ezt, mí mondjuk, kik nem hipolhesisből, hanem tapasztalatból beszélünk.
Ázolrra nézve, a tik anyagi kö rttlmenyeikc-él fogva nincsenek rászorulva a kórházi ápolásra, azokra nézve megengedésn, hogy fölösleges a kórházi lelkész, ámde azokranézve, a kik anyagi körülményeiknél fogva, vagy ha tehetősebbek is, esetleg házi körülményeiknél fogva a kórházra vannak utalva, azokra nézve épen nem fölösleges.
Tegyük fel, hogy annak a kórházi leikésznek csak a misézés, gyóntatás és temetés adna dolgot, akkor is nézzük csak, főlösleges-e az állán dósitott lelkész? A kórházban miért építtetett kápolna? nem azért, hogy a betegek és az irgalmas nővérek minél többször hallgathassanak misét ? hogy a legmóltóságosabb oltári szentség tárgyalni, mert nem hisszük, kimutatását, s ott meggyőzödhetünk!szabály szerint megújítva folyton
hogy akadjon valaki, aki ez nem értené a szomorú igazságról. A vallástannak
föl vagy esetleg két-égbe vonni kellene lennie a többi tárgyak alap
törekednék. Itt csak ama hiányokra jának. főkép az elemi iskolákban,
akarunE rámutatni, melyek a mi akkor nem volna okunk panaszkodni
vallási oktatásnnk körül mutatkoznak, a nagy mérvben mutatkozó hit közöny-1 pot, a mikor egy kegyesrendü, vagy szt.
s mig egyrészről ezen törvényellenes ról, s az általános erkölcsi prostitu-1 Ferenczrendű atya, vagy esetleg egy I
és városunk kath. közönségének ér- ttóról, a melyek egyedül képezikIvilági papnak eszébe jut vendégkép\'
készen tartassák az esetleges halálozásokra? Nos tehát, ha továbbra is ugy lesz, mint volt eddig, hogy t. akkor lát az a kórházi kápolna pa-
hozott: A keresetképtelen és önálló vagyonnal nem bíró családtag azért, inert a családfő vagyonnal bir, hadmenteségi díjjal meg nem róható.
Az nj regálé-törvényjavaslatot a megváltásról és kártalanításról, a pénzügyminisztérium vezetésével megbízott miniszterelnök hétfőn nyújtotta be az országgyűléshez A törvényjavaslat felvilágosítást oyujt mindenről a mit eddig a félhivatalos közlemények alapján csak kombinálni lehetett A kártalanítási ösz-szegböl kezelési költségek czimén nem 20, hanem csak 15 százalékot kivan levonatni, de e helyett a fogyasztási adót a sörre és borra hektoliterenként 1 forint helyett 2 frtban állapítja meg.
— Községi jegyzők és körjegyzők figyelmébe. A belügyminisztérium legközelebb két rendeletet bocsátott ki, mely-szerint 1. a legsúlyosabb beszámítás alá eső fegyelmi vétséget követ el azon jegyző, ki a községi lakosokra, habár a községi képviselőtestületek beleegyezésével, de a törvényhatóság jóváhagyása nélkül éveken át üzletszerüleg illetéktelen dijakat vet ki és hajt be; 2. nyugdíjra különben jogosult községi vagy körjegyzőtől nem vonható meg a nyugdij azon okból, mert nyugdíjazási kérvényével egyúttal lemondását is benyújtotta.
dekeibe ütköző állapotra felhívjuk az egy nép, egy nemzet romlásának, s ihetékes körök figyelmét, másrési.ról végül bukásának inditó okát. nem mulaszthatjuk el ezen ügynek óhajtandó nagyon is, hogy váró -mihamarabbi elintézését sürgetni. sunk saját jól felfogott érdekében, a Egy városban, melyben a polg. hitoktatási miserián minél elóbb se és elemi iskolák osztályainak száma gitsen, és pedig az által, hogy még 37-re rug s & kath. iskolaköielezet- egy hitoktatói állás szervezését foga tek száma 1900 felül tesz kí, nem natoaitja.
szabad oly könnyedén venni a vallás-1 Mit szóljunk tétetünk másik oktatást. Eltekiutre attól, hogy soha, részéről, a kórházi lelkészről ? Sokan el nem maradnak a ífiányos vallási azt mondják, hogy nincs missiója oktatásnak az emberiségre káros kő-ja kórházi lelkésznek, naponkint egyet
vetkezményei. hogy
étkes mu-i misézni, néha gyóntatni
temetni
lasztás mindig megboszulja magát,! ez az egész munkatere, ezért nem nem szabad figyelmen kívül hagy- \\szüks\'ges egy külön papot tartani, uunk legalább a minisztériumnak
vallásoktatásra irányuló rendeleteit, melyek a többek között egyenesen megkívánják, hogy hetenkint két óra
Mások, hogy közkórház, tehát égy külön kath. lelkész alkalmazása a többi vallási felekezelek érdekeit fogja sérteni. Mind kettőre azt mond-
- Iparügyi elvi határozatok. A föld-
— " - el van-e érve a cxél? mivelé3 - ipar és kereskedelmi miniszte-
egyet misézni el van e erve a czeír rium következő elvi jelentőségű batároza-
Ki fogja a legméltoságosabb oltári tokat hozott: 1. Az iparos az ipartörvény
szentséget szabály szerint kezelni? Ki 90. illetőleg 157. §. c) pontja alapján csak
fog jót állni az ebből származó akkor büntethető, ha oly segédet fogad
visszaélésekért ? Különben is az ir- fel igazolás nélkül, ki közvetlenül előbb
, - x 1 1 A„ „„„ állott valahol már munkában: 2. a hus
ga mas nővéreknek szoros joguk van , . , . \'
6 ... ? árának az ipartorveny 53. §-a szerinti
ahoz, hogy mindennap hallgathassanak megállapitáBánál előbb a tényleges víszo-
mísét! Tehát épen k\'nti szt. miséért, -éven át nélkülöztek, -ges a kórházi lelkész
azért
napon-a melyet 4 sem fölősle-
nyok pubatolandók ki.
— Mészárosok figyelmébe. A belügyminisztérium rendeletileg kimondta, hogy az 1874. évi XX. tcz. 22. §-a kizáró-SÜLÉTORM03 GYÖRGY. Isg csak a szarvasmarhákra nézve írja elö (Véeeköv) , azon kötelezettséget, bogy a mészárosok
minden vidéki marhának behozatalát a : községi elöljáróságnak 12 óra alatt beje-I lenteni tartoznak; ezen törvényi rendelkezés tehát a birkákra ki nem terjeszt
Tudnivalók.
— Fölmentés a hadmentességi dij hetö; azok behozatalát ennélfogva bejelen-alól. A pénzügyi közigazgatási biróság teni nem szükséges, következő elvi jelentőségű határozatot 1 j i
„A Magyar Ifjúság Rózsafüzére.**)
Valahányszor egy uj, egészen kath. irányú lap első füzete kezemhez jut, mindig a hasonló irányú lapok gyászos kimúlta jut eszembe. Nem régen örültünk Nagy-Kanizsán megjelenő „Katholicus Nép-baráf-nak, de örömünk nem soitáig tartott mert pártolás hiányában csakhamar a többinek sorsára jutott És miért van e közönyösség ? Erre vonatkozólag igen alaposan értesit bennünket Arany János, 1848-ban szintén részt vett, mint Vas G. munkatársa, egy ily irányit, a kormány által kiadott: „Nép Barátja" czimü lap-szerkesztésében. Arany János azonban csakhamar helytelenítette azon módot, mely szerint Tas Gereben a lapot szer-j-kesztette. Ö neki más forgalma és pedig helyes fogalma volt a\' néplapról, s azért elveit kifejti Petőfyhez 1848. jun. 30-áról irt levelében, mely ránk nézve a dolog bibéjének megismerésére nagyon fontos, ö nem tart oly lapot czélszerünek, a mely hetenkint egyszer jelenik meg, keveset hoz, újdonságot semmit, s folyton csak leczkézteti iskolamesteri hangon a népet. Saját nézeteit igy fejezi ki: „Szerintem a jó néplap csak abban különbözzék más jó politikai vagy szépirodalmi laptól, hogy benne az irányezikkek, értekezések tárgya és nyelve a nép által érthető legyen; de azért azok folyvást a korkérdéseket fejtegessék, a versek, a népiességig egyszerűek legyenek, de nem csupán népdalok, hanem kissé\\emelkedeltebb költemények is, hogy általuk a nép Ízlése nemesbedjék; végre a hirek szinte oly modorban közöltessenek, hogy megértésükre ne kívántassák egyéb a józan, természetes észnél, s iskolán kívüli tapasztalásnál ... Az iró irjon ugy, mintha nem is tudná, hogy a népnek ir, csakhogy nem tud oly czifrán beszélni, bogy a nép meg ne érthesse. Röviden Írjon a ne akarjon mindent ugy rágni bele a nép szájába; 1 irjon népies verset, mintha ktllönbet nem 1 is tudna stb."\'
| Kérdés, hogy ilyen elveket vallott-e a ,Kath. Népbarát" szerkesztője vagy \'nem? Ha ilyen elvek vezérelték volna, bár ismerem a mai publicum izlése melleíL , közönyét is, — mégis erősen hiszem, bogy egy kis kitartás mellett a lap még most is \' existálna. Tudtommal ilyen elveket csak két néplap tud érvényesíteni: az „Egri
r
•íMegjplent Székes-Fthérvárott. Sierkesz-és kiadják: Ká.lmán Károly és Kalócsay
T á r c z a.
Halottak estéjén.
Sirhalmodnál állok :
Caak a bánat tan Telem, a mely mint az árny lötélje Kiiér, hogy a szívem lépje Ki el nem hagy ¦obaaem.
ó mi boldog vagy te ott lent, () mi boldog édesem 1 Néma tinid nem zavarjak, Megrabolni nem akarják C\'iend-, nyugalmad sohasem.
Hantjaid fölött kaczéran a világi »aj velem, Mint egy btti-éj zenéjén, a halottak Onnep-éjén
____ep-éjén
ben meg sohas?r
Nincs itt : a nép ix-?raekbei], Nincs itt fajé érzelem Feltett bánat ragyogáaaat Lámpaíéi>ynyel, egyet-máaial, Kegyelettel «ohaiem.
Sirbattnodon ctillár, lámpa Ninoa, caak égS azerelem, Mely azivemben lángol, éttad . . . Uit az én bzir-vérem áltat, S el nem alizik lohasem
Sírhalma inait dél-virága Nincaen, mjrthai lombja ten, Sötét úrOk-í&Id bafdtja, SQrű köonyt™ megáztatja S el nem harrad sohasem.
Ide járok megnyugodni,
kinci e nekem, : linci a mi felTÍditioo, Boldog lenni megtaaitaon .... Nioei, — nem u leaz, — lobaaena.
Sirvirágid kőit a azelIS
Véi(ig mrrau caeudeteo,
A.z ii a te neved ingja,
Hogy nen leazek, — aa ii tudja
Boldog én már lohaaem.
Pihenj édrs, álmodiaod, he zavarja »emmt ••-m, Álmodj, mint én te felőled, Mig majd egykor lemmi tőled El nem tá aazt — lobaaem.
NEUSZIDLEE JÓZSEF.
Lenke szerelme.
(Történeti elbeasétéi.) "(Folyt éi vége.)
Szép nyári este van, a mélázó hold sugár sutíogva enyeleg a fák lombjaival s a csillagok remegve tündökölnek az ég terjedelmes boltján és titkos hangokon beszélnek szomorú regéket a hősök tetteiről. A néma csendet csak nagy ritkán zavarja meg egy-egy halálmadár sirása. Talán ez is azt siratja, hogy a szt-györgy-vári nyaralón már Amur bej a tulajdonos, fényes és pazarul gazdag házat vezetvén, dics, pompa, fény, diadal jelvényekkel ékesített háreme ugy ragyog, mint a „ko-rani" paradicsom.
A vidéken is mély csend uralkodik. Az álom kiteríté jótékony fátyolát a fáradt szempillákra és édes nyugalomba ringatja őket. A török sátrak előtt csak egy-egy ktalvó tűzhely hamuja között pillog itt-ott a parázs felett némi kékes láng, vagy pedig csak az őr egyhangú, kimért léptei Ia 1 látszanak. Majd ez is megelégedve a járkálást, valamelyik sarokba támaszkodva, mozdulatlanul áll, miközbeo az ég csillag-táborát szemléli s elmerül a nézésben,
gondolatai pedig távol vannak, messze szálltak, messze kalandoznak.
Talán bizony honn levő kedvesére gondol, nem tudja, él-e, vagy ép az ellensége karjaiban élvezi a gyönyört.
Szóval mindenütt mély csend van, minden alszik, csak a bpj nem albatik még, ébren tartja Öt a szerelem.
Mit Ő neki a háremi királynő, mit, habár az ő csókja még oly édes is, ha az, kiért lelke oly régóta ég. az nem akarja ót viszont szeretni vsemmi áron. Ez az oka, hogy az őrtorony egyik keskeny ablakából még most ishalaványfény dereng; jele, hogy ott még ébren vannak, pedig a ragyogó ezüstös hold már jó messzire haladt pályáján.
Halk zokogás hallatszik a mélybe alá, mely fájdalmas sírássá olvad át lassanként.
Közben-közhen pedig esengve könyörgő férfi hang zavarja meg a fájdalmas zokogást:
Szeress imádott angyalom, szerelmedért kérjed bár az egeknek csillagát, megszerzem azt is, csak szeress; ha kívánod, azt, bogy meggyülöljek minden embert apámat, vagy testvéreimet, mindenkit .. . megteszem azt is, csak szeress ...
Ajándékozzák meg te égi szerelmeddel, dicső magyar leány, ha egykor mennybe érek Allah trónusához, elviszlek magammal a mennybe is. A változhatatlan örök szerelem és rendithetetlen bizalom, a tántoríthatatlan hűség ígéretével add át szerelmedet
Kérj tőlem, kívánj, köretelj mindent caak azt ne, hogy elbocsássalak, vagy azt is megteszem, ha megengeded, bogy veled maradhatok. Veszítsek el mindent, csak
megnyerjem igaz. szerelmedet, én a legboldogabb halandó leszek a föld kerekén.
Nézz csak angyalom arra délkelet felé, hol ama fényes csillag tündököl, arra Yan Konstantinápoly, hol az én elődjeim királyi fényben uralkodtak. Légy az én királyném, én lábod zsámolyához borulok, szolgád leszek szerelmedért
Lovagias vitéz bejur— szólott Lenke meghatottan — ha Istenem előtt el nem jegyeztem volna már magamat, talán tudnám szeretni is önt, mert az uralkodói tekintély éa erőszak hatalmát félre tette. De jelen helyzetem tagadó válaszra kényszerit, — bár mi történjék is velem, én önt soha sem szerethetem, szerelmemmel Önt sohasem boldogíthatom. Mert tudja meg, hogy a magyar hölgy sírig gyászolja (a szeretett emlékét I
| Én öt elfeledjem ? ! . . . oda Yes-:sem magamat az élvek karjaiba?! . . . . Nagy ég, segits 1 légy te velem, hogy elég j erös legyek. Én nem akarok gyászemlékeim üszkei felett bűnös szerelembe me-j rülní. Erre a bej izgatottan más szobába ; tért, nem tndva elgondolni, miként lehetne Lenkét meghódítani. Lenke is magára ha-1 gyatva tovább fűzte elmélkedéseit: Oh ti áldott falak, mikor még ti a mi beszédeinket hallgattátok 1 . . .Mertünk volna e róla álmodni is, hogy egykor tulajdon birtokunkon foglyok, rabszolga nép leszünk 1 .. . . Istenem, mily csudálatosak a te utaid t .. .
A bej, Csókja udvari tisztjére bízta a nyaralót, ki a háremi hölgyekkel karöltve akart közreműködni Lenke megtérítésé ben. Magános szobáját meghagyták ugyan, de megnyitották előtte a díszes társalgó termet is, honnan kígyóként kúsztak, si-
multak feléje a hízelgő odaliszkek (háremi hölgyek), hogy mézes szavakkal eltántorítsák a szüzet
Mutattak neki csillogó ékszereket, drága karpereczeket, rubin, zaphír, korai gyöngyöket, szóval minden csillogót, mi kápráztatni, eltántorítani képes, csak hogy megingassák szilárd, rendithetetlen magatartását
Rebesgették előtte, hogy az al hadvezér, a bej, első feleségül szándékozik Őt eljegyezni, csak akarnia kell, és nem kerül többe, mint egy „igen", vagy alegyenu szavába.
De a hízelgők minden törekvése sikertelen maradt Mint a tiszta szivárvány a szennyes fövény között, ép oly bemocs-kolhatatlan erénye védpajzsa alatt, megtudta őrizni a szűzi szemérem legdrágább ajándékát Egy keleti himzésü kerevetre támasztva jobbját, bánatos fővel tekintgetett ki a jói ismert vidékre. Hallgatott és némán csüggesztő le fejét. Idegen, barátságtalan volt mindenkihez, mint a dallos madár, kit a szabad természet templomából megfosztva párjától, szűk kalitkába zártak.
ő maga rab volt, de gondolatja szabad, tnelynek mi sem szabott határt, hanem boldog emlékei paradicsomában merengett velük. A jelen siralmas emlékei között nem talált megnyugvást, vigasztalást, a jövőnek"\'gondolatától is rettegett, csak a mult. az a tündér szerelem korszaka, az volt szem előtt a legreményteljesebben zöldelő oáz, ott szokta gondolatainak fáradt madarait megpihentetni.
Oh ti boldog idők, ob ti áldott emlékek, temessetek meggyalázott romjaitok alá 1____
HUSZONHETEDIK ÉVFOLYAM
ALAI KÖ2LÖNY
OKTÓBER 27-én
Népújság" és a a Kalocsai Néplap." Nagyon sokan vannak, kik azt hiszik, hogy ha a népnek kell irni, akkor csak szent dolgok -¦ ró! lehet irni; s még többen vannak, kik tévesen azt hiszik, bogy a profán és egyházi irodalom közt az a lényeges különbség, hogy az előbbi a természeté, az utóbbi meg a természetfölötti rendhez tartozó dolgokkal foglalkozik: pedig ez nem lényeges különbség. A lényeges különbség a czélban van. — így a profán és egyházi költészet között nem az a különbség, hogy az egyik profán, a másik pedig egyházi dolgokról szól; mert az egyházi költészetnek is czélja a gyönyörködtetés, de a gyönyörködtetés mellett czélul tűzi ki azt is, hogy a hallgatókat jámbor életre vezesse Innen magyarázható, hogy aBKatholicus Népbarát" miért hibázott oly nagyot, midőn azonkívül, hogy a vezérczikk többnyire vallási dolgokkal foglalkozott, még a tárczaczikkben is folyton Pali bátyáuk praedicatiőit kellett volna élvezni!
De hát „de moríuis nihil, nisi bene!" En sem akarok hosszasan a „Katholicus Népbarát*-tal foglalkozni; az előbbieket is csak azért bocsátottam előre, mert ezek-\' böl nagyon sokat tanulhatnának „A-Magyar Ifjúság Rózsafüzére" szerkesztői. Ellenkező esetben nagyon félek,-hogy a 2. évfolyamot, mely epedig nincsen olyan nagyon messze, alig fogja megérni. F.s miért nem? Talán a czél nem nemes, vagy a szerkesztők nem nyújtanak elég garanciát ? Egyiket sem tagadhatják meg a t szerkesztő uraktól, ha a megjelent első füzettől teljesen eltekintünk, mely kezdet-1 nek nagyon kezdetleges !
ők már nem bízva a népben, nem néplapot szerkesztenek, hanem ifjúsági lapot bogy majdan Isten segítségével j concurraljának más e nemű antikatholicus \' vállalatokkal, minők Dolinayé és Radóé. Nagyon helyesen; hiszen az ifjúság zöldelö j levél álladalmunk, életfáján, bölcső, melyben a haza jövője reng, melegágy, hol a polgáriasáig csirája élet-virulatra csök 1 ken; hiszen Jókai szerint is hazánk jövő I boldogsága az ifjúság kezében, szivében és agyában van és a nemzetnek ezen I virágzó vetésétől várható a boldogság gyümölcse.\'Csak hogy nem ilyen füzetek; | kel érhetünk czélt. mint; „A Magyar ifjú- j sag Rózsafüzérének" első füzet*;; melynek [ első daiabja: ,A magyar ifjakhoz\'\' olyan, j melyből vajmi keveset ért meg a magyar ifjúság. Ide olyan költői lélek kell, mint a szerzőé, vagy talán még az is kevés lennel? Hiszen ez csupa áradozás kérdő és felkiáltó jelekkel váltakozva; nincs benne egy becsületes gondolat, s ami van benne, az is másé! No aki ezt elolvassa, alig kap kedvet- arra. hogy továhb lapozgasson. Aztán nem tudom, hogy miért irt Kálmán uroly túlságosan virágos stylusban ? Talán ki akartünni tanítványai előtt azon\'hiszen-ben ha nem értik meg, valami fenségesnek fogják tartani?! En nagyon jól tudom, hogy miként vannak olyan emberek, kiknek szájizük annyira meg van romolva, hogy fűszerekhez kell folyamodni, hogy enni tudjanak: ugy legtöbb ember is a sok regény olvasás, politizálás által annyira közönyös az igazságok iránt hogy fűszerezve tudják azokat csak befogadni. Igen ám! de Kálmán ur többnyire ifjaknak ir, ktk még iskolába járnak s különben a kérdő és felkiáltó jelek nem valami kellemes fűszerszámok!
A nép s az ifjúság kedélyvilága sokkal gazdagabb, mint az esze; ellenkezőleg
Azonban a társolgó teremben most egyszerre szokatla n élénkség, sürgésforgás észlelhető. Valakit várnak, valaki jönni fog a torony-őr jelentése szerint. A hárem hölgyei vakító, kápráztató csábos Öltönyeiket öltik föl magukra; felcziczo-mázzák, ékesítik magukat csábító öltözetük láttára az erény irtózik. Egész falkát lehet látni, amint meztelenül mutatgatják egymás kecseit a kíváncsi buja szemeknek. Hajukba bóditó illatos rózsát tűzve, buja hajukat bibor selyem, s aranynyal hímzett kötővel kötik át. Nyakukon fehér kele.t-ézsiai gyöngysorok díszlenek. Az alig eltakart duzzadó kebel felett finom ködszerű csipke-fátyol lebeg, s a többi öltözetük is hasonlóan a csáb és inger, a bujaság fokozását hajhászszák.
Csak Lenke öltözéke oly egyszerű az ablak mellett levő kerevetnél, hol gondolatokba merülve, már majdnem kétségbeesik a jövő miatt s elmerülten néz az ablakból Kanizsa folyó hullámtalan tükrére, melyben a lassankint fel-felgyuló csillagok mosolygának alá s ugy látszik, hogy fel sem veszi a jelentékeny sürgés-forgást, előkészületeket.
Néhány pillanat után a szétrongyolt felhők közöl előtűnik ahold és sugarait egyszer .csak a kitáruló nyaraló kapujára bocsátja, bogy láthassuk, miszerint a pasa délczeg fiával épen >*íűst lép be, bogy láthassa fiának bájos fogolynöjét....
Szegény Lenkel megérd emietted te az egektől e szigorú büntetést. Másnap már atya és fiu \\er.-enygének érte s mind a kettő haszt&knul. De a körülmények olyanok miszerint hi hető, hogy az apa, kioen
\'a tudósok szegények a kedély világot, illetőleg, mig a fejők meg van tömve, — ezért ily vállalatnál kevésbbé van szükség olyan álpathosra, mely rendesen az igazság rovására működik. Ha a szerkesztő urak czélt akarnak érni, ugy kell tenni, mint Elizeusnak, kit, midőn egy asszony kért hogy gyermekét gyógyítsa meg, ráfeküdt a kis gyerekre, hogy a tagok a tagokat takarják. így tehát Elizeusnak nagyon össze kellett zsugorodni; igy kell tenni a szerkesztő uraknak ,is a szellemi téren, hogy az ifjúság megértse. Ugyan ezen megjegyzéseket többé-kevésbbé el lehetne mondani a többi prózai darabokról is.
Midőn a költeményeket olvastam, eszembe jutott mit Vischer Heíneru vonatkozólag mondott; A Múzsák egy alkalommal szörnyen unatkoztak a Helikonon, s elhatározták, hogy Ieiszszák magukat. A szent hegy echoja azon a napon a bachansok kiáltásait s a dithyrambicus táncz melódiáit vísszhangozá. A halhatatlan testvérek kőzöl Dionysos hatalmát Euterpe. a lyrai költészet múzsája érezte legjobban. Kábultan bolyongott a szent hegyen. Sípját eldopta s felkiáltott; Evőé, Evőé! Midőn az éj elérkezett, különös ötlete támadt: eihatározá, hogy leszáll a földre s az első halandót, kivel találkozik, megcsókolja. Amint monda, ugy cselekedett. Szikrázó szemekkel, zilált fürtökkel repült éjszak felé, s egy városban, az Elbe partján a földre ereszkedett. Az első em ber, a kivel találkozék, egy ifjú. könnyelmű tanuló volt, ki vendéglőből jőve, épen egy bordalt dúdolgatott. Heine Henriknek hív ták. Az istennő karjai közé vetette magát, csókot nyomott ajkára és eltűnt. Midőn másnap hosszas álmából felébredt, visszaemlékezett a történtekre, s megborzadt, mert rögtön belátta tettének következményeit. Alighanem hasonló körülmény fordul elő a szerkesztő urakkal szemközt is. S mindezekből mi a tanulság? Az, hogy sokkal helyesebben cselekednének, ha jelesebb költőink vallásos irányú költeményeit értelmeznék; akár Berzsenyi „Fottász-kodás"-át akár Bajza: A hit czimü költeményét. Ilyenekből sokkal többet tanulna az ifjúság. Ha egyéb antik, lappul akarnak versenyezni, akkor no áradozó prsedicatiók-kal tractáiják az ifjúságot, mert abasvetia nonfit passió, hanem jelenjenek meg tanulságos leiró elmélkedések, rajzok, novellák mindig ethicus czéllal. Így jobban lehet hatni a kedélyre, a mi legfőbb momentum. Mert az, mit a lap ad, csak akkor lesz keuetteljes, ha e kedélyt megtudtuk nyerni. Az, hogy valaki valamit kövessen, vagy nem, inkább a kedélytől, mint az észtől függ; ha a kedélyt megnyertük, az akarat elhatározása magától jön. Különben, hogy milyen szerepe van a kedélynek, mutatja az, hogy Athénben meg volt tiltva a kedélyre hatni, a mennyiben ezt sokan rossz czélra iparkodtak kinyomozni. Ha a mondottakat figyelemre méltatják s jobban törekednek az egyszerűségre, anélkül, hogy trioíalitásba esnének, akkor több reményük lehet, sót magam is rajta leszek, hogy virágzásnak induljon nemes vállalatuk. -------s-!! SINCERUS.
Körlevél
az országos iparos-szövetség tagjaihoz és egyáltalában a magyar iparügyek őszinte , barátaihoz. (Folytatás.) Erre nézve hatalmas támaszul szolgált nekem a szegedi ipartestület, az en-
csak a vér mozog, rövidebb uton vágyik Lenke szerelmét megnyerni, mint fia . . .
Ha más nem használ, el fogja rabolni, vagy erőszakhoz, szigorúsághoz fordul s ez hamar fog változtatni a dolgon ....
Magyarok Istene! ne engedd azt hogy egy álnok hitszegő, ki állatias ösztönének oly súlyos rabja, meggyalázhasson! Adj elég eröt nekem, oh uram! légy velem, a te oltalmadba ajánlom magamat!
A mellék ajtó zára nyílott, Amur bej lépett be azon egy ritka értékű gyémánt gyűrűvel kezében, melyet a harcz-téren egy eszméletlenül fekvő gyaur ujjáról húzott le egy közkatona. Ezzel akarta kegyét s kedvét megszerezni s hízelegni.
Átnyújtja a drága ajándékot hízelgő édes szavak kíséretében, azonban elborzad attól, amit a következő pillanatban lát: Lenke egyet sikoltva, eszméletlenül fordult le a gyűrű láttára ....
Hogy is ne, hiszen saját jegygyűrűjét ismerte fel benne, melyet Etellel váltott az utolsó napon.
Ez volt egyedüli reménye, ki megszabadítására hitte, hogy mindent el fog követni s ime most végső reménye is hajótörést szenvedett.
Nem bírta elviselni a fájdalomnak súlyát . . . Összerogyott . . . s bár arcza most nagyon megváltozott a félelemtől, s feltűntek azon egyes vonásai a meg nem szokott életnek : mégis meglepő színezetét viselte az a szép tavaszi reggnek az élet ezen ifja évszakában, melynek tekinteténél bámulatba, gyönyörbe olvadott a bej szive.
Azok a gyönyörű búzavirág szemek
nek kebelében alakult bői- és posztó-ipari közvállaikozó-szövetkezetek, több tekintélyes józan és értelmes gyakorló iparos ép főleg néhány jeles hazafi és mindenekfölött maga a magyar királyi honvédelmi miniszter ur, kiknek midőn ezennel a közjó nevében hazafias elismerés legőszintébb kifejezésével adóüom, végre is egész nyíltan kell föllépnem Ráth Károly urnák, mint kamarai és iparegyesületi alelnöknek ezen álláshoz nem.illö viselkedése ellen.
Tiltakoznom kell ezúttal már nemcsak az eddigi fon;jelzett hivatalom működése ellen, de tiltakoznom kell a leguj-ibb s f. hó 9-en az országos iparegyesület egyik osztálya kebelében tanúsított magaviselete ellen is. Tiltakoznom kell az országos iparos-szövetség s a jól fölfogott hazai ipari közérdekek nevében.
Tiltakoznom kell az iránt és a/ért, hogy :
Ráth ur, a kí jól tudhatná, — mért Isten elég észszel áldotta meg, — hogy ma, midőn az országos iparos-szövetség úgyszólván megaíá&ult;
ma, midőn ezen szövetség végrehajtó bizottsága Budapesten és Bécsben alap szabályait bemutatta s eiek az illetékes helyeken kifogástalannak találtatván, a földmÍYelés-, ipar és kereskedelmi minisztérium előleges elbírálásánál lényegtelen stiláris módosítások utáu megerősítendő nek nyilváníttattak; ma, midőn a szövetség költségesen szervezve van, Ráth ur a föntirt bizottságban egy uj. egy második szövetség tervezetével áll elö.
Mintha nem tudná, hogy ha ma minden erőnket összevetjük is, elég" gondot ad a közös hadsereg sok százados megszokott ság szerint meggyökeresedett közszállíi-mányi szerződéseinek messze kinőtt módozatait megváltoztatni, s mintha nem tudná, hogy a hazafias törekvések palládiumát a nemzeti összetartás, az egységes akarat-nyilvánulás képezi, visszavonást költ a kész munka ellen, a mit mint a föntirt kamarai bizottság elnökének lett volna módja velem és a többi honfitársai val egyértelembeu megalkotni, de ő neki diktatúra kell lefelé és hangzatos „alkotmányos kijeleniések" fö\'feié.
Gyanúsítani mindenkit, míg az ellene fölhozott hasonió — talán szintoíy — alaptalan sajtóvádakra mit sem intézkedett Kisebbítése a vidéki iparos-tömö rüléseknek s heverő mitsem tevés az ország két nagy évi költségvetéssel rendelkező ipari czélu testületében, a fővárosi kamarában és az országos iparegyesületben.
Ezentúl üres dikcziók és dinom dá nom mulatságokra, szenvedőleges ellentállásra izgató gyűléseket rendezni az országba u.
S midőn a becsületesen, őszinén és komolyan dolgozni akaró iparos-polgárok erre nézve szervezkedtek, előállni s azt mondani: „ez nem jól van. majd én jobban fogom ezt tenni!"
Mit szól erre az alkotmányos magyar kormány s mit fog gondolni a bécsi cs. kir. kö^ös hadügyminisztérium ? Erre ne kérjen feleletet tőlem sem a fővárosi kamara, sem az országos iparegyesület, a mely ezen ügyet jóváteheti.
De az országos íparos-szövetsék tagjait a józan iparosokat s az iparügyek őszinte barátait föl kell kérnem, hogy mojt már ne engedjék ezen közügyet a sárba ejteni.
A bécsi cs. kir. közös hadügyminisztériummal, a magyar királyi honvédelmi és kereskedelmi minisztériumokkal szóbeli éi irásos érintkezésbe lépett az országos iparos-szövetség -égrehajtó-bizottsága ; kezébeu vannak uok olyan ügyek, a melyeket a kontradikczióba bocsájtkozni akaró emberek újból megbolygatni akarnak.
Ha ez nekik meg lesz engedve, az ügyet elrontani talán sikerülhet nekik, de jobbat cselekedni soha.
Ezért itt a legfőbb ideje, hogy döntő körökben ezen ügyben nem fogják enged ni a néhány ember hatalmaskodását, s a jobb tettekre, s az iparos-közerők egységes tömörítésére hivatott orsz. iparegyesület jelesebb hazafiakból álló többi vezetői elejét veszik az országo-t botránynak.
Mi szívesen fogunk, velük kezet a közjó érdekében
Addig pedig az országos iparos-szö vétség harczosai folytassák buzgó működésüket, velünk a jók közvéleménye, a mit megőrizni legyen szent kötelességünk.
Néhány nap múlva ki kell tűzni az alakuló közgyűlés megtartását ekkorra a már fölmondott s a jövő évben lejáró szerződések helyett kötendő uj szerződésekre nézve ki lesznek írva a mindenesetre nehéz, de nem teljesithetlen szállítási föltételek, ezeket csak egy egységes, erós szervezettel bíró, le- és fölfelé bizal-¦ mat keltő, szegényt és gazdagot kielégítő szövetségi szervezet elégítheti ki. Ilyen a mi szervezetünk. Bátran előre ! j Szeged, 1888. évi okt. hó 11-én. BAKAY NÁNDOR, it az orBzágou iparus siöveuég ideiglem végrelmj ó-bitoUtigánuk: elnöke,
CSARNOK.
Kossuth Lajos egy régibb levele
A nagyváradi Szabadságban Dús László Kossuthnak egy- eddig kiadatlan levelét közli. L levelet Hajdú Sándor nagy-kanizsai kir., törvényszéki telek könyvvezető ipjs, a nem rég elhunyt KomlÖs^y Antal megyei árvaszéki elnök hagyatékában találta. Abból az idóból való — 1847-ból, mikor Biharból Papszász Lajos mellé Reviczky küldetett fel köveinek. A levél Kossuth gyürüs pecsétjével volt lezárva. Ozimezve igy van: „Presz-bnrg 2. Decz. Tekintetes Komlóssy Antal urnac Nagyváradon — Déb-reczen felé." Maga a levél igy hangzik :
Tekintetes ur! Nem kell említenem, mi forrón óhajtottam, hogy hazánknak tisztelt veterán bajnoka (Beöthy Ödön legyen Biharnak ez jországgyűlésén követe; s mi mond hatlanul sajnálom, hogy az nem tör ténhetett Azonban tűrni, amin vál toztatni nem lehet s a balkörülmé nyéket akként venni, miként azt a haza érdeke kívánja, gondolom ez azon elhatározás, mely, a mint polgári kötelességünknek, ugy maga tisztelt barátunk Beöthy hazafiúi érzeteinek is leginkább megfelel. Mi igen nagy
kezdenek elhalaványulni, sokat veszítettek élénkségükből, ragyogó villámuk tüzéből Kezdenek beesni szemei, mélyen a szem. gödörbe. Azon atejszinö gömbölyű arezon, melyen előbb a mosolygó élet virága fakadt bizonyos szokatlan halaványság lép előtérbe.
Most egyszerre mosolyogni keid, mely mosoly olyan, mint az ártatlan csecsemő mosolya, ki angyalokkal álmodik; de azért a fölébredés helyett tovább láttuk szőni édes álmai fonalát azzal a különbséggel, hogy a következő mosoly vonásai kétségbeejtenek, mert valami óriási küzdelem tolmácsai gyanánt jelennek meg a költői halványságu angyabarezokon ...
Végre a hosszú álom után fölocsudva, az ifjú bejt találta oldala mellett őrködni, — de kérelmére most ez is hamarosan távozott...
Alig távozott a bej, midőn a szomszéd teremből heves szóváltás hangjai hallatszottak át Ugy érezte magát Lenke, mint a félénk galamb, ki látja már, hogy érte a sólymok versenyre keltek, de még nem tudja, hogy melyiknek körmei alatt fog elvérzeni, hanem annyi bizonyos, hogy meg nem menekülhet:
„Nem ugy apám! Allahra nem, a martalékot nem engedem neked, azt én szereztem, az első fog enyéml" „nA zsákmány az enyém, csak nyugodj fiam bele, én majd könnyebb szerrel boldogulok vele. Te voltai ugyan a várfalon az első, de azért csak addát!""
„És hogy hanem adom?" .. .
„Hallgass I-tudod az történik, amit a fővezér akar, itt nem vagy fiaml"
„ Akkor te nem vagy atyám 1" szól kac/agvas a két csörgő hüvelyből kisuhan a zablya, s utána tompa zaj, zuhanás és fájda!mas hörgés hallatszik át szegény Lenkéhez.
Nyilika/ajtósoly rémületes félelemmel tekintett Lenke feléje, mint ki minden pillanatban várja feje felett a selyem szálon függő szikla tömeget leszakadni. Dt hála az égnek, az öreg szörnyeteg vérzett el a dúsan hímzett szőnyegen, melyet az ö vére még tarkábbra festett.
Láttátok e, midőn az erdők szárnyasa énekét dalolva azon iának lombjára száll, melynek alját gyilkoló csővel foglalta el a leső vadász? Ugy lépett most be Lenkéhez Amur bej, kinek arcza a halál, azután az égő pokol lángjának szinét kölcsönzé, ki ugyan haragjának hangokban való kitörését elfojtotta, hanem helyette szemeiből sűrű- könycseppek gördültek alá ; de azért mégis eléggé figyelmeztető hangokon igy azól:
„Látod e szerencsétlen bullát? Az atyám, kinek miattad kellett örök bucsut venni az élettől. Egész lelki valómat keresztül járta már a súlyos fájdalom, azért komoly, higgadt feleletre kérlek fel hát legntoljára!
S figyelmeztetlek egyszersmind, arra bogy jót fontold meg szavaidat, mert különben együtt ölelkezhettek ai vámmal a para-; dicsomban. En nem akarom beszennyezni alávalósággal büszke telkemer. melyet | őseimbe lehelt Mohamed; de ha ez utolsó ! lépésem is haszontalan, ám lássad a többit I ...
\' Megszűnöm ezennel nyájas, könyörgő
köszönettel tartozunk Önöknek, hogy ha bár nem az lett is Bihar követévé, ktt óhajtóink, de Biha. nak lett oly utasítása, a mint óhaj tank; s csak a követek egyéniségétől függne Bihar szavazatát mindig azon oldalon látni, melyen Bihar szellemét Beöthy oly fényesen képviselé több országgyűléseken. És én ennek következtében hivatva érzem magamat, önt, s általa bihari elvbarátainkat tudósítani, miként Fapszász nemcsak teljes határozottsággal, s minden legkisebb habozás vagy rezerváta nélkül az oppoziczió részén áll, hanem e részbeni őszinteségének, a becsületbeli lekötelezettség minden kitelhető kezességeit annyira Önkónt s őszintén nyujtá, hogy mi e részben tökéletesen nyugodtak vagyunk, és méltán lehetünk, s azt annyival nagyobbra becsüljük, minél bizonyosabb, hogy fájdalom, az ez országgyűlési oppoziczió nem dicsekedhetik oly tömött sorokkal, mint a mult, sőt akként áll, hogy minden egyes tagjának hűsége, mondhatni az egész párt diadalának feltétele. Ily körülmények között Papszásznak tartozom és tartozunk mindnyájan azon méltánylással s elismeréssel, melyet fentebb kifejezek; tartozom atinak kijelentésével, hogy minden okunk van hinni, miként ez változatlanul akként marad, ha Papszász ily magaviselete otthon is kellő méltánylást nyer s állása személyes tekintetekből nem bonyolittatik, mert mi meg vagyunk győződve, hogy minden ily bonyoió-dás zavart idézhetne elő, azon kielégítő viszonyban, . melyben Bihar sorsát az országos ellenzék irányában látni Örvendünk. Mert Reviczkyre nézve is meg kell annyit jegyeznem, hogy Papszászt ellenzéki politikájának sem szivében, sem irányában ekkorig nem háboritá, s ámbár Beviczkyt pártunkhoz nem számítjuk is, de mert Papszászt oda számítjuk, okunk van Biharnak egész sorsa iránt nyugodtaknak lenni. Az adressze iránti viták itt teljesen konstatirozták a pártok állását. Appooyi életkérdést csinált belőle, hogy az adminisztrá-czió rendszer, anti konstituczionális kormány politikájának aggasztó tanúsága gyanánt ne említtessék, sőt inkább hallgatólag helyeseitessék. Minden fegyver használtatott ennek kivivására, s. akként ál\'ott a dolog, hogy egy megyének nemcsak átsze-gődése, deeliziója is, mindent kompromittálhatott, kivált mintán Csanád egyik követénél, Pozsonyinál sikerült a rémitgetés. De Bihar a tért megállotta, oly szilárdan, mint akármelyikünk. Soha hozzá még csak az in-
s szeretve esdeklő lenni, hatalmam szigorával és tekintélyem egész erejével kény-szeritlekszáridékom beleegyezésére^! elj 1 vagy különben ezt a hegyes tőrt fogom bemártani szép, fehér kebeledbe. *
A különben eiös lelkületű nőt e hírtelen változás nagyon meglepte, de azért Lenke ragyogó, szikrázó szemeket vetett a bej arczára, s bár eleinte szavai reszkettek, mint a viz tükre, melyet a keló vihar szárnyaival leuget, később magyar hölgyhöz illő bátorsággal kitárja kebelét: Nem rettegek a gyiloktól vítéz bej! Ha komoly-volt szerelmed, akkor meg fogod tenni utolsó kérelmemet: add azt a tőrt nekem!
Szerencsétlen szülött ! . . . szólott a bej, éjfélig szabad vagy, addig rajtad áll, hogy élj, tovább egy perezíg sem ...
Lenke ismét magára maradt de reménye még foszlányokban sem volt, mert eszébe jutott a gyürü, megtörött reménye, megroncsolt hajója a kétségbeesés szirtjein .... e.
*
* *
A lenyugvó nap sugarai márrégen bearanyozták az egész vidéket. Mintha csak egy rózsa erdő volna, ugy néz kiaz egészhatár. A szomszédos szt-miklósi fenyves magasabb fái ugy láfcizoftak. mintha valaki meggyújtotta volna. A kék eget fehér fürtös bárányfelhők borítják el, mintha csak mind megannyi angyal fejek volnának. Lassanként ahold is feljö, hogy méla fényét szomorúan öntse a táj fölé; bágyadt sugarai csak gyéren tudnakátszürödniavékony felhők között
Közeleg már az éjfél és lejár az atolsó határidő is. Már negyedszer látó-
HUSZONHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
OKTÓBER 27-én.
u i r a k.
— Báró Hornig Károly megyés püspök ur Ö méltósága okt. 24-éa délben székhelyére Veszprémbe érkezett.
— Nászhir. Zala-Egerszeg város főorvosa dr. Graner Adolf jegyet váltott Kaiser AnDa kisasszony nyal, özv. Kaiser Júlia urnö kedves leányéval. — Schmidt; József lanár Zala-Egerszegen Réffy Laura1 kisasszonyt okt. 20-án vezette oltárhoz. — Dr. Fazekas Kálmán Ügyvéd s szerkesztő, \'apunk szerkesztőjének unokatestvére okt. 20 árt vezette.a bpesti belvárosi templomban oltárhoz Fazekai Fanni kisasszonyt, Fazekas Antal ny. százados bájos leányát. Az esküvőnél mint tanuk Földváry .Mihály pestinegyei alispán és Szivák Imre orszgy. képviselők voltak jelen. — Mikler György légrádi ev. tanitó okt. 22-én tartotta menyegzőjét Záborszky Irma kisasszonynyal, a gyékényesi tanitó kedves leányával Áldás frigyükön.
— Kinevezés. Ur. Kemény Fülöp ügyvédjelölt a nagy-kanizsai kir. törvényszékhez aljegyzővé neveztetett ki.
— A brüsszeli világkiállításon Zalamegyéből a következők tüntettettek ki : versenyen kívüli díszoklevéllel Gutmann S. H- erdőbirtokos czég, ezüst éremmel gróf Deym Nándor boraiért Lesencze-Tomajról, bronzéremmel a kegye tanító-rend a!s*o-dörgicsei boraiért és Fackh GedŐ badacsonyi- boraiért.
— A szombathelyt harmadik gyógyszertárért Skribanek Kálmán nagy-kani-nizsai gyógyszerész folyamodott.
— Balaton-hajózási réBzvény-társulat. A „Stefánia*1 csoluakázó-egylet körében a baíatoni hajózási részvényiár-suiat megalakítására megindított mozga lom főleg Esterházy Miklós gróf és Szar-vasy Sándor fáradozásai következtében eredményre vezetett. A szép számmal jelentkezett aláírók e hó 21-ére voltak alakuló közgyűlésre egybehiva. Alapítók : Andrássy Sándor cróf, Andrássy Géza grót, Esterházy Mihály gróf, Károlyi László gróf, Nádasdy Ferencz gróf és Szarvassy Sándor. A vállalatot a kormány is támogatni fogja, a mennyiben a közlekedési miniszter az első beszerzésekhez 4000 forinttal járul és a postaküldemények szállítására 2000 frt évi járulékot engedélyezett tíz évi tartamra. F. hó 21-én tartott alakuló közgyűléséről vesszük a következő tudósítást: A közgyűlés elnökül Eszterházy., Mihály grófor, jegyzővé dr. Löw Tivadart megválasztván, a törvényes alakulási határozatokat meghozta. Az alapszabályok megállapítása után a választások foganatosíttattak. Az igazgatóságba választattak : Eszterházy Mihály gr, Ná-dasdy Ferencz gr., Szarvasy Sándor ; a felügyelő bizottságba Andrássy Géza gr., és Inkey István, Károlyi László gr. és Vaszary Kolos. A társaság alaptökéje 80.000 frt, mely összeg a már megkezdett aláírások utján a megfelelő összegre föl
fog emeltetni. — Végül Eszterházy Mihály gróf és Szarvasy Sándor uraknak e közhasznú vállalat iéte.->itése körülj sikeres fáradozásaiért a közgyűlés jegyzőkönyvileg köszönetét nyilváníts.
— A pestvidéki törvényszék elnökévé, miut értesülünk, Herics-Tóth János dr.-t, a soproni törvszék elnökét fogják kinevezni Kriszt János helyébe, kinek előléptetése kúriai bíróvá legközelebb várható. Hérics dr. rangra nézve a legidősebb törvényszéki elnök, a ki már a szervezés óta viseli ezt a hivatalt. Di nem cs^k ezért, hanem miut kitüt.ő jogászt is méltán mezilleti öt az az állás, melyre az igazságügy-miniszter kiszemelte.
— Bökk Szilárd ujabb hagyománya. A lelkes öreg budapesti polgár nagyszerű hagvományai ujabb 25 ezer forinttal gyarapodtak. Egy ujabb csomagot bontottak fel s abban 25 ezer forint értékű s 5 százalékkal kamatozó záloglevelek voltak a balatou-füredi szeretetház javára. Jókai Mór elnök és Nagy Aron szeretetházi igazgató jelenlétében történt meg a csomag felbontása. A nemes hagyományozó rendelkezése szerint ezt az összeget tisztán a szerete\'ház árváinak nevelésére fogják fordítani s az ö nevéről, mint alapítványt fogják tőkésíteni.
— Tüzeset volt mult vasárnap délután 3 órakor Nagy-Kanizsán a magyar-utcz.iban, mely alkalommal egy kazal égett
a gyújtással Öt gyanúsítják, illetve gyanu-Bitotfák.
— Mészáros Nándor kir. főigazgató ur, f. évi okt 21-tői 24-ig volt Sümegben, hivatalos látogatást tett a reáliskolában. Szakavatott vizsgálatot tartott a rendes és rendkívüli tantárgyakból, szokott pon tosságánál fogva összes idejét az osztályokban töltötte. Tanári karral záró gyűlésen megelégedésének kifejezése után Veszprémbe távozott
— Hamilton Mária herczegnŐ, gróf Festetics Tassiló anyósa, mint Baden-hadeuből jelentik, 71 éves korában meghalt Az elhunyt herczegnö Károly badeni nagyberczeg s Beauharnais Stefánia herczegnŐ, I. Napóleon adoptált leányának házasságából 1817. okt ll-én született. 1843-ban lépett házasságra Hamilton Vilmos Sándor herczeggel, 1863-ban halt meg. E házasságból három gyermek született, Hamilton Vilmos berezeg, ki most a herczegi család feje és Lord Carlo Ar-chibald Donglas, ki ezelőtt három évvel, midőn Kómában áttért a katholíkns vallásra, sokat beszéltetett magáról, továbbá Hamilton Mary HerczegnŐ Festetics Tas-silóné, kinek első férje a monakói örökös herczeg volt Az özvegy herczegnö, ki férje halála után leginkább a badeni nagyhercegségben lakott, legközelebbi rokonainak a badeni nagyherczegnek Carola szász királynénak, a fllandriai grőfnénak
el. A tűzoltók épen nagy gyakorlatra jöt-Jelenlétében hunyta szemeit örök álomra.
— Halottak estéje csütörtökön van. Leszdrágc\'bbnál-drágábbsirhalom-diszités, koszorúk özöne, ezernyi gyertya s mécs-világitás. Itt-oíí a fájdalomnak nyilt zokogása és kegyeletes megemlékezés észlelhető
tek össze a laktanyán s csakhamar a vész sziuhelyéu lennettek s annak tovaterjedését szakszt-rüleg megakadá\'yoiták.Lang-ví/en meg okt. 22 én délután egy lakóház és 3 pajia égett el a melléképületekkel;
a lü/. gyermekjátékból ke étkezett Gyer-jugyan de elnyomja a nevetés, a gúnyolódás uiekmeuhely! jöjjön el a te országod. és ledér beszédek zsibaja... Valjonanyugvó
— OsziüIesétaüagy-kanizsaiunitói|porok szent emlékének uem-é magasz-járáskör nov. 8-án tartja meg N.-Kanizsán jtosabb kegyelete nyilvánulna azáltal, ba a polgári iskola rajztermében. ja \'emérdek költség jótékonyságra fordit-
— A pallni uradalmat gróf Károlyi | tatnék ! ? Alajos megvette. — Mások szerint Ko\\\\&-
balt. — Londoni nagykövetünk gróf Deym Ferencz lett — Az orosz hadseregbe !3 behozzák az egy éves önkéntesek intézményét. — Milán király s neje közt a házasság felbontása kimondatott.
— Egy népszer. A „Moll-féle fran-czia borszesz és só" által a betegeknek egy ép oly gyógyhatású, mint olcsó szer nyujtaiik köszvényes és csúzos bántal-maknál. sebeknél és daganatoknál. Egy Üveg ára utasítással 80 kr. Szétküldés naponta utánvétéllel Moll -A. gyógyszerész és a. k udv. szállító által, Bécs L Tuch-lauben 9. A vidéki gyógyszertárak és anyag-kereskedésekben határozottan Molt-féle készítmény kérendő az Ö gyári jelvényével és aláirásával. 2
rits és Ócskay társak volnának a vevők 4 millió kétszázezer frankért. Majd megtudjuk később.
— Öngyilkossági kísérlet. Wangel Henrik helyben munkában levő gloggnitzi illetőségi órássegéd f. bó 26-ánreggel Ön-g_\\ ilko>sági szándékbólsósavat(Salzsáarre) ivott. A maró sav összeégette torkát, száját és belső szerveit — A rendőrség be-azállittatta a közkórházba, hol azonnal ápolás alá vették. — Tettének oka ismeretlen, életéhez kevés a remény
— A mnrezi. Eczetes József helybeli lakos kocsisa Vas József 22 éves suhancz, f. hó 23-án este egy hordó mustot szállított a galomboki hegyről Kanizsára és annyira berúgott, hogy a boros kocsival egész más helyre (a sörház udvarra) járt be, mint a hova azt vinnie kellett volna. — Mikor ott észrejőtt, vagy észre-téritették, hogy nem jó helyen jár, megfordult és a mint a kapun kiérve felülni aknrt, lebukott, ugy, hogy a kocsi keresztül ment rajta. — Az előhívott orvos két bordatörést konstatált rajta és beszállit-tatta a közkórházba, hol most élet-halál közt lebeg. — Tehát akárhogyan ócsárolják is a borvevök az idei termést, a mur-czinak mégis csak meg van a hatása.
— Sormásról Írják lapunknak : F. hó 25 én virradóra Sormáson özvegy Kele Ferencz (fekete) földmivest szobájában a gerendára felkötve találták. — A nemrég leégett gazdák fenyegetése s talán saját lelki furdalásai űzhették a halálba; miután
gátja meg a bej Lenke szobáját, látva, hogy a szigor legkevesebbet sem használ, újra könyörgéshez és esdekléshez folyamodik.
Ott enyeleg előtte, mint a szerelmes gerlye. mint a bugó galamb, édes ábrán dókban ringatja magát s áradozik szerelmével.
De ahll ... Ki az? Ki jár itt ily nagy robajjal? Fegyverzörej, ha jól hallottam. Ki az? ki szentségtelen lépteivel közelegni mer a bej szentélye felé . bej egész öntudatlan kardjához kap-f,Hit-szegés árulás! ... reszket bele ajka, de már ekkor nyüik az ajtó, szuronyok,ltar-dok, fegyverek zöreje hatol be azon, ügy, hogy a sok vágást csak Lenke tartja vissza.
Majd egy sugár termetű ifjú lépett be többed magával, arczán a titkos szenvedés zománczával s óva inti a bejt a titkos csendre, nehogy életével lakoljon. Ezren jovénk hatalmas bej, megvesztegettük a porkolábot, katonáid mind alszanak, mint a halottak. Válj meg drága ajándékodtól s csendesen légy, akkor te is megmenekülhetsz, különben rögtön a halál ha vagy. Megértettél? ...
Ezután leráutja homlokáról a vitéz Etele a sisakot, hogy annál könnyebben halmozza el forró csókjainak záporával a kerevetnél álmélkodó kétségbeesett arát
Az erős keblű nőt annyira megrohaná e véleilen viszontlátás hatalma, bog) önkéntelenül hullott az ifjú karjai közé, ki ezuián átkarolván távozásra inti.
Köszönjük meg szerelmesem a bej ke-gyeskiméletét.amelybenengem részesített.
A milyen vitéz ő a csatatéren, olyan erényes volt Vélem szemközt a szerelem dolgában, ezért volt elég erőm megőrizni | ártatlanságomat ....
Lenke nyomban föl űzte Etele ujjára a gyűrűt, ki nem tudott eléggé bámnlui a jelenet lelett mert hiszen.akkor rabolták el tőle, midőn eszméletlenül hevert a csatatéren a holtak kőzött, a nyires oldalán.
— Megyei r. h. Kohn Lajos nagykanizsai illeiöségü bécsi lakos „Kerté^z"-re magyarosította nevét — A keszthelyi tanítói jkör. okt 31-én tartj* őszi ülését
— Hencz Lajos Keszthelyt polg isk. rajztanító Deésre helyeztetett át. — Herboli Alajos lippai tanítót kirabolták. — A sor-mási tűz 400ü ft kárt okozott — Acseszt-regí rom. katb. segédtanítói állásra pályázat nyittatott — Orsich gróf Nagy-Kani-nizsáról Bécsbe ment lakni. Orsicb 6 hónapi fogságra Ítéltetett közcsendháboritás czimen a varasdi törvényszék által. — A nagy-kanizsai kir. adóhivatalnál egy számtiszti állásra pályázat nyittatott
— Hazai r. h. Vértesy Arnold ez redik novellájának jubileumát ünnepelték a Petőfi Társaságban. — A kaposvári nemzeti ca-.ino félszázados jubileuma nem tartatik me^. — A Rábában Őskori állatok csontjaira akadtak. — ö Felségének cseh királylyá történendő koronázását emlegetik.— Jövő évre országos deficitünk a 7 milliót meghaladja. — Az országgyűlés nov. 5-éig elnapoltatott — Arany János szobra Stróbl terve szerint fogadtatott eL
— Szegszárdón kevés, de jóminöségü szüret volt. — Gr. Lónyay Menyhértné sz. Kappel Mária, kitől Petőfi kosarat kapott, meghalt —Mészáros István tehetséges fiatal iró elhunyt — A győri jogakadémia meg fog szűnni. — A szegedi általános takarékpénzt, megbukott. —Kriesch János műegyetemi jeles tanár meghalt — A váczi államfogház Szegedre tétetik át
— Budapesten egy koldus vakmerő rablást követett el. — A szolnoki tiszai uj vashíd 400 méter bosszú, s egy millió frtnál többe került — Kis-Korpádon olvasókör alakult — Gróf Haller József bebizonyítja, hogy Petőfit élve temették el a muszkák. — Báró Kemény Gábor volt minister meghalt
— Külföldi r. h. Parisban a morfiumevés veszélyesen terjed. — Percy Károly a Niagarazubatagot átúszta. — 50 ezer postagalambot eresztenek fel
— Uj zeneművek jelentek meg Klökner és Schloss zenem ük ereskedésében Budapesten (Váczi-utcza 12.) „Túri vásár" csárdás zongorára Lakatos Lajostól ára 1 frt és ,De fáin" csárdás, zongorára szerzé Radics Béla ára 80 kr. E közkedveltségü magyar darabokat ajánljuk az érdekeltek pártfogásába.
— „A Zalai Közlöny Könyvtára" czimü vállalat II-dik füzete megjelent. Czime: „Hadik Lovag". Monda Vachott Sándornétól. Ara 15 kr. A költői lelkületű nemes honleánynak e szép érzelemmel irt müve helyi érdekű is levén, kétszeres becscsel bir ránk nézve. Fel hívjuk t közönségünk figyelmét — A két füzet együtt 40 krajezár. Megrendelés esetében e lap szerkesztője bérmentve küldi meg.
— Az „Olvasó Kör" szépirodalmi regény folyóirat rendkívüli folyamában megjelent a „Remete király" (II. LajO: bajor király) történeti regény 8-dik füzete. Magyarosította Tölgyesy Mihály. Ára 25 kr. Az egész regény 24 füzetből áll s ki a 6 frtnyi előfizetési pénzt egyszerre beküldi, az a 4 kötet disztáblát 80 krért kapja meg. különben 1 frt 60 kr az ára.
— „Magyar szemle" czimen uj kath. folyóiratot indít meg jÓnevü egyházi írónk és tehetsége? költőnk Rudnyánszky Gyula. A folyóirat már novemberben megjelenik.
Ki nyert?
Vasúti menetrend
Prágerhof Barcs
Budapest Bécsújhely-Budapest Prágerhof
Sopron Barcs
gyorsvonat vegyesvont postavonat
Indul Kanizsáról.
Reggel.
5 óra 20 perczkor postavonat
5 óra 43 „ postavonat
6 óra 28
7 óra 30 6 óra 55
Délben 2 óra — perczkor postavonat 2 óra 45 . postavonat
2 óra 15 „ postavonat 2 óra 25 „ postavonat
Este.
Prágerhof 11 óra 19 perczko postavonat Budapest 12 óra 9 , postavonat Bécaujh. 12 óra 15 , postavonat
Ertent Kanizsára
Reg&el.
4 óra 16 perczkor postavonat 4 óra 40 „ postavonat 6 óra 17 „ gyorsvonat
Délben.
1 óra 44 perc/kor postavonat 1 óra 15 „ postavonat 1 óra 40 „ postavonat 1 óra 59 „ , postavonat
Este.
Budapest 9 óra 45 perczkor vegyesvonat Bécsujh. 10 óra 26 „ postavonat Budapest 11 óra 7 „ gyorsvonat Pragerhef 11 óra 39 „ postavonat Bircs 11 óra 29 „ postavonat
Bécsujh.
Budapest
Prágerhof
Sopron Prágerhof Barcs Budapest
Felelős szerkesztő és^kiadó: B Á T 0 R F I L A.J ö S. A aterkeartövei értekezhetni naponta déli 1—3 óra közi lakáaáa Arany János utcza 4. *t
Laptulajdonos: WAJDITS JÓZSEF.
Húzás okt. 20-án:
Budapest : 83 89 23 10 lt.
Lemberg : 52 25 1 14 31.
Trieszt : 84 44 40 89 5.
Hnzás okt. 24-én :
Priga : 10 11 17 74 5C.
Lincz : 16 47 6 39 43.
Szeben : 57 55 50 1 84.
Halkan csikorog a szent-györgyvári ny-araió kapuja. Vasvári Etele vágtat ki [Parisban a világkiállítás alkalmával, azon huszounégy emberével, ölében fehér-jBrüsszelbenszákácsmüvészeti kiállítás lesz lik szerelmes angyala, kinek ruháját a; deczemberbeu. — A hármas szövetség
Hivatalosan jegyr. ylaczi urak Nagy-Kanizsán.
1888. október 24. — Buza legjobb 7\'4Ö. Közép 7 frt. — Rozs legjobb 5*40 Közép 5 frt — Kukoricza 6 20—-5"40 kr. — Árpa 620 5 80 kt — Zab 5*20—4"80 kr. — Széna 2—1-60 kr. — Szalma 1-20 kr.
csatatérről fujdogálóhalottiszellő ugy len geti a holdvilágos éjben a vágtató lovon, mintha kisértet szállott volna végig, mert Lenke nemes arcza körül csakugyan a világító fáklyák sokasága és az átszellemülés ! dicskoszorut vont
A bej is lassankint fölocsudott zava-j rából és zsinegre füzetté minden őr j nyakát a porkolábot azonban nem talál-; hattá sehol sem, az eljött velük, mert ma-[ gyar ember volt s ez adta az altatót az . őrök és a harezosoknak .... j A szent-györgyvári nyaralónak mai \'nap csak romjait láthatod nyájas olvasó, ; Kanizsától délkeletre. Még meglehet is-1 merni a kéjlak fekvését az őrtorony helyét. Ha ott jársz nyájas olvasóm, szentelj ! néhány pillanatot Kanissay Lenke és Vas-! vári Etele emlékének. De ne feledkezzél l meg Elláról sem, hisz ő is igazán szeretett » ott álmodik ő is boldog álmokat Eteléről, akivel itt a földön nem oszthatta meg szerelmét Molnár Samu Pál.
j (Ausztria-Magyarország, Német és Olasz ország) háború esetén 3 millió fegyveres katonát állithat elő. — Mackenzie leleplezését közlik a világlapok. — Munkácsynak „Krisztus a Kálvárián" czimü képét Ame rikában vették meg fél millió frankért. — Bécsben lengyel szinházat létesítenek — Németországban Mackenzie könyvét lefoglalták. — Oroszország felöl ismét háborús hírek keringenek. — A német császár koronáztatását január 18-ra teszik. — A cbinai császár lakodalmi költsége 24 millió frankot tesz ki. — A bécsi Radetzky-emlékre 230 ezer frt gyűlt be. — Athénben nagy felhőszakadások pusztítottak. — Az esernyőt 802-től kezdve használják. — Vilmos császár bécsi és római utja fél millió frtba került — Gothában 571 hullát égettek el eddig. — Rosi Ernő tragikus művész nyugalomba vonulása előtt még egy nagy körutat tesz. — A párisi kiállítás alkalmával női congressus is tartatik. — Olaszországban a földomlás eltemetett egy vonatot számos utas meg-
Paradicsom. X. ur dicsekedve beszéli barátjának, hogy az ő háza valóságos paradicsom.
— Hogy-bogy ?
— Az én nevem Ádám, a feleségemé Éva; az anyósam pedig a — kígyó.
A gyakorló térről. Altiszt: Vigyázz! I
(Egy ujoncz egy trüsszentést fojt el.) Altiszt: Te bundást én „vigyázz"-t ! vezényeltem, s te szabadgyakorlatot vége-zesz az — orroddal ?
— F e k o t e-s á r g a. Régen történt még a kiegyezés előtt, hogy egyik-magyar vidéki város utczáján egy német tiszt sétálgatott Hozzá lép egy czipész inas és komoly poféval figyelmezteti : — Kérem, az egyik képe fekete. A tiszt mi rosszat sem sejtve, előveszi zsebkendőjét s töröli a piszkosnak mondott arcz felét aztán kérdőleg néz az inasra. — A másik meg sárga 1 — vigyorog a kölyök s rögtön el is tünt a sokaság között.
legjobb asztali- és üdítő ital, eltűnő hatásúnak bizonyult köhögésnél, gége baloknál, gyomor- és bólyaghu-
-r- rútnál.
Haítoiii Henrik, W Myui
Szerk. Szenet. «
— F. B. A Slip költeményt kósiör:-ttel TBttUk. Mielőbb küldjük.
— B. A. A künyviegyiéket megk&ldbttQk.
Üdvfiilet l
— S. Z>. A mikor lehet
— A. K. KöszöQ-t a tudositleért. Hot. 4-én tesizílk tisitelatünket. ha *t idő ktdvez. Saivélyea OdvBalet !
*)L rovat alatt koiQttekért nem vállai fdelőziéget a szerk.
39 tkv. 888.
Árverési hirdetmény.
A letenyei kir. járásbíróság telekkönyvi oszt részéről közhírré tétetik, hogy a m. kir. államkincstár végrehajtatónak, özv. Lusztek Istvánné sz. Ribarics Katalin végrehajtást szenvedő t-szerdahelyi lakos elleni 21 frt 88 kr töke, 1873. évi decz. hó 24-tői járó 6% kamatai 5 frt végrehajtáskérelmi, 7 frt 65 kr és 3 frt 40 kr korábbi árveréskérelmí s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fentnevezett kir. járásbíróság (nagy kanizsai kir. tszék.) területéhez tartozó a tótszerdahelyi 32. sztjkbeu A. IL 1—6. sszám alatt Özv. Lusztek Istvánné tulajdonául bejegyzett 1128frtra becsült ingatlan 1888.;éví nov.hó 27-ik napján d.e. 10 órakor T.-Szerdabely községházánál Dr. Tuboly.Gyula felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár , 10°/„-át. készpénzben vagy Óvadékképes ¦ papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, még pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 1 hónap alatt — a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt — a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, — minden egyes részlet után az árverés napjától számitandó 6°/0 kamatokkal együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Kelt Letenyén, a kir. jbiróság mint telekkönyvi hatóságnál 1888. évi október hó 13- napján. FILTPITS
,3474 1—1. kir. jbiró.
gásnak gyanúja sem fért. Legyen Ön szives jóra magyarázni, hogy e nyilatkozatta! önt keresem meg. Okom vau reá. Az ellenzék s általa s haza érdeke vezet. — Ajáolko-zással vagyok, Pozsony. Deczember 1-sö napján 1847. Alázatos szolgája: Kossuth Lajos "
HUSZONHETEDIK ÉVFOLYAM
— Egy tlszteséges özvegy nő gazdaasszonynak, szakácsnénak vagy kulcsár-nénak ajánlkozik. Az illető jól érti a sütést, főzést, különösen jártas a ház köiüli teendőkben. A vendéglői szolgálatot is kitűnően érii és esetleg elvállalná Ajánlatok Posle restante 50")27. sz. a. Csáktowyáw kéretnek. * 3470 l-l.
ZA LAI KÖZLÖNY
OKTÓBER 27-én.
6220. tkv. SSS.
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. törvszék telekkönyvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy Fuchsz Júlia végrehajtatónak Hor-1 váth Ferencz s neje Tőrök Juli végrehaj-1 tást szenvedő zajki lakosok ellen 11G frt, tőke 1875. szept. hó 10-től 1877. július | l-ig járó 30% 1877. július 1-től 1S78.1 szept. 10-ig járó 0% kamatai 12 frt 50 kr, korábbi árverési kérelmi 5 frt 50 kr, jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fentnevezett kir. törvszék területéhez tartozó zajki 4. sztjkvben A. I. 1 — 3 sorsz. a. Horváth Eerenczné szül. Török Julianna tulajdonául felvett 341 frtra becsült ingatlanok fizetést mulasztott vevő Kozári István költségére és veszélyére 1888. évi november hó 12. napján d. e. 10 órakor Zajk község házánál Tuboly Victor felperesi ügyied vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becs-ár 10°/0-át készpénzben, vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Vevő kötejes a vételárt bárom egyenlő részletben, még pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 1 hónap alatt. — r. másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, a harmadikat ugyanattól 3 hónajj alatt, — minden egyes részlet után az árverés napjától számítandó 6%, kamatokkal együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságnál 1888. évi aug. hó 27. napján. Gr. HUGONNAY. 3473 1 — 1. kirendelt kir. tszéki bíró.
ir 10.000 <lr»>. ~«v
Liviiéire Etán: uri téli szövet nadrág az ujonsn felemelt vámtarifa következtében viasza mar«d-ván. ama megbízást kaptam, hogy azokat egyet kint. vagy nagyobb csopoitonkiut. bármely áron rladiim. Ennek folytán eey, ». leg-njabb bécsi divat st-riot jó! és ceÍDOsan
Or. «ta
KONNYEN OLDHATÓ KAKAO
Eredeti Rausihenbach feie
BORSAJTÓK&T
kettős emeityüszerkezette1
a \'Pgnagyobb nyomáa kifejtésére, a tőrkiíl utána*)-toUsra is igen ezélszerfiek; továbbá SZÓLÚZÜZÓKAT gyárt és legolcsóbban szállít
Grossmann h Raflsekeabaeh
elsa mtgy. gaid gépgyára BUDAPEST külBOvaczi-nt7.
Közvetlen Bén*-. ,-
Hamburgból Newyorkba
minden szerdán és vasárnapon,
HávrebÖl Newyorkba
minden kedden,
Stettinböl Newyorkba
minden 14 nap alatt. Hamburgból Nyng^tindiába
haíoukint m\'-pj-szer. .
Hamburgból Mezicóba
havon kint egyszer. A társaság postapözhajöi kitunó ellátás mellett agy haj ászobi kban mint a fö-délküzben elhelyezett utazóknak is a legpompásabb titazúi alkalmat - nyújtja.
Bővebb felvi ígo itást ad a .ezér-ügvnökség Becsben, IV., Wied>n. WeyiiBg-gaB:,e 32-dik izi-ji alatt 3249 19—26
Ügyrs flgjuökök nag) 8/.á-ozalék mellett Kerestetnek.
Időtj és fiatal embereknek az ép mwtt uj kiadásba magjelent dr. Mailer gyógyászati tanácsadója zavart Idegek- éa oessl rendszer-
p61, valamint esek alapoa gyógyítását tartalmazó füzet felvilágosításul sürgőién ajánlta-íik Ára borítékban küldve 60 kr. S466 2 6 Kreikenbauu. C. Brauuschweigban.
szövet felső nadrágot
sai; l fori
készített
árn.\'itiik, fvagyis ciupán a munkaárért,) hogy kételyek fel ne merü\'jenek,i«nételve megjegyzem, boey erek csinos, vastag, tömör és meleg felső n ad rág ok. Ha « nnn való. uey a aíé-rígokot vi-sia veszet. Minthrgy e nadrágok nagy kelendőségnek ürvender.ek, siessen mindenki izüknéeletét leghamarabb nálam megrendelni. Ugyan e möveiból teljes ölt öletek is vannak, melyek bármely urgyságbau éa s ben minta szerim bt betétien olcsó árért, vagyis Csak 8 50 krért ka|batÓk. Nadrág-rendeléi \' né! kéretik a lípés hosszát, egész ól\'Ozeteknél pedig a meif térfogatát megemlíteni. Szálütá* csak utánvét mellett történik.
Rendelések intéztndők :
! : ! A kinek I ! !
egy biztosító levélre szüksége van bisouyoá tökének elhelyezése, családja jövőjének bizto-aitáaa, vagy a nyert hozománynak vi» zatéri-tése czéljaból; üzlettárs részére >i igen alkalmas, tovább^ oly ház- és birtok tulajdonos ok, kik eladósodottságukat rendem! óhajtják, oly egyének, kik folyó tokét testálni nem képesek végre kik tőkét biztosítani\'akarnak tiirvéuyteien ís mostoha gyermekflk réísére egyen]ű jogok-. ha az "illető biztosított a 60 évet tul haladta (66. évig), vagy ha a biztosító fél ¦ másik bi.it. társa-ág által vissza lelt is már utasítva, minderek forduljanak alulírotthoz egy birtnsitó-levél tanácsadásáért, mely szerint tetszés izerir.ti összeeig lehet l-iztoni Itatni akár helyben, akár a vidéken. Legszigorúbb titoktartás bármely esetben biztosíttatik. Üijnélkülí felvilágosítások nyerhetők: naponkint d n. 2-5 óráig. KLK1S
biztosítási fő-f.-lügy.Iönél Bécs, I. Koblmf-saer-gaaie 7. IV Stock. 3465 S-6
•Máriaczelli gyomorcsöppek.
írtönö hatású szer a gyomor minden betegségeiben.
Védjegy. • Kölül múlhatatlan étvigybüay,
gyom ino1 üiiKeaág, rost illatú lilek-it, felravóda*. saTsnya Mboffeoea,
oj ilkakepiOflfs, struaíA-g. unaor 6* hányi.*, fífájaa (ha a gyomortól ered), Bvoin&rgdrcj. ixckszornláa, a gyo-roorari ateUVkcl éa Italokkal való kolterbeláae, gilíaitai, lép-, máj- éa aranyere* bántalmak eseteiben. — Egy uvegfae ara haexsalatí uta-sluaial ecyütt 40 kr., kerttői p»-laczk 70 Fr.
Köipoca ixétkoldés Brády Kirolj Kyógy**er"z által Krentlarbea (Mor-
Kapható minden gyógyszertárban.
A valódi miriaczelli cyomorcsöppeket sokat utanozxák. X valódiság Jeléöl minden a fenti védjegygyel ellátott borítékba lenni* i-> a m^id.n uvogh"! mellékelt ia-znalail BTailtáaoa ru^v- kall Jecjezve leríni, hogy Ki\\\'nv<ierben Gusck Henrik kOnyi-nyumdaJáhaa nyo-tulult. • ijV
Kaphf.tó N.-Kanizsán : Práger Béla, Kadarkutón Beck Béla, Kaposváron C*ol -nerVincze, Babótthay Kálmán Marczaliban Kőrös Viktor, Merenye Fleisher Samu, Nag;-Bajom Körös Lajos, Olonczon, Bölcs Béla gyógyszerész urakn.il. 3102 45 — 52.
i«iU_ákfés ul
471 1-12 Nr. 8/XV.
Óvja ön lovait a nedvesség és hidegség ellen 1
Az első és legnagyobb
lótakaró-gyar
főraktára szállít jó hitelű és tartósan készített nehéz, tömött takarókata következő csodálatos olcsó árak mellett : jElsd rendű iótakarók i90cm.
hosszú és 130 cm. széles, szüi ke alappal és élénk színű poszománttal, tömött és meleg, drbja csupán 150 kr. I Ugyanezek 2 m. hosszúéi l\'/a "l- szélességben da- ! rabja csupán I frt 80 kr. Cm ni sin ken Nárjca SzllllI bérkocsi t;tk;irók négyszeres íekete-vörösi vagy kék-vörös poszomántial. körülbelül 2 m. hosszú, és l\'/a széles darabja csupán S frt 50 Itr.
Remek arany-sár^a IVoubte-tiraKágí Iótakarók,
szőnyegekül is használhatók, droja csupán 3 írt 59 kr. Százakra terjedő elismerő nyilatkozatok közül :-Szíveskedjen a lovas század részére mihamarabb további 10 drb. kén-sárga takarót á 2-50 krjával, mint azelőtt küldeni." Cs. k. Dzsidás ezred 4. sz., Ferencz József kir. 1. lovas száz. Szállítok azonnal bárhova, posta-, vasut-
vagy hajóval utánvét, vagy az őszszeg előre való beküldése mellett. 34G3 3—12 Czim : Lótakarc-gyár raktára GANS A. BÉCS III. Seidelgasse 4.
IFJ
CSEM1TS KÁROLV
ÚRA-MÍiVÉSZ és LÁTSZERÉSZ
*itgj-Kanizsán Főtér, Vns-iier-féle házban.
Ajánlja dúsan felszerelt ára én látnxeréia (Opüker) raktárát.
Dns választék mindeririemü arany, ezüst nickel. (scaweizi) zsetiórakoan,
, további
inga, sálon, ébresztő és fali órákban,
¦ valamint mindennemű látszerészeti czikkekben
* u. m. szemüvegek arany- exü*tr nickel J aczél, teknönbéka (Schildplatt) és kaut-é» schuk keretekben
X színházi látcsövek, orvosi maximai hőmérőket. . továbbá
szalon, szoba, fflrtí és allattSnéfítet
¦ legdUzeubb küllitisbjr.
ligát; és Aoenid légierőiéi, pontosan regulára,
3427 5—12
Jatitasoiat mini a kél Vidéki
\\ ti lányos csengőket, a melreket fel ls állítok, folyadékmértékeket
pl. bor pálinka, tej eczet stb. a legmegbízhatóbb pontosságig, ugyszinte a legmegbízhatóbb kivitelű
j "Vidéki megrendelések postafordultával intéztetnek el. ¦
es a
.vnlamint mindennemű nagyító üvegeket és T tükröket s mindenféle fel nem sorolt látszeré- J szeti tárgyakat. 4,
nimm a levitai és norsai végzet- j
moll seidutz por
PfCir ütVfir ralnüi ha rnind*n doboaon a s,\'ár;et:y eg;y aai Uidl dllül IdlüUl éa HOLLA eoksioroeití aég látható. Oyore gyógyhatág raakaci g-yomor- éa alteitba:ok, (ryomore;orca, ny*lk, dyomoréfféa atékreked\'sektiúl máiba-WálM 1 Íok \'^r10\'"1^^ aranyér éi a. Ieg;kÜlöiifélébb noi bete^eé-
A"al1 | Irtkaél. Esj fredett dob..a hasaoáUtí utasitáasal 1 frt.
Raktárak áa ora*áe minden neveieteaelib ajrürraxertáraiban HOLLA oyógy««réiz ot kir. udvari szállító. L,.s Stadt Tocblasbea 9.
SxétkUldeá rutponta utánvét mellett. ¦! dubozuál kevesebb nem kflldetik Elismerés MOLL A. ttrhor Béosbea.
Ü15 foKlalkozásomnái fogva as ön Moll- fele benlliti porai igen ji hatást gyakorolnak; ismerem eit esywer a mindenkorr* a"n*ivély s aUt«att*W6 m-g\'-et moudok érte ftYn&vitÁa i e"k " a7°»«rt jóvá 4« f..t könnyűvé teaiik. Tételéttel
Legjobb bedörzsölő szer
Tavaszi
gyógyítás
Nyári gyógyítás
:)SZÍ
gyógyítás
Téli vitás
és minden meghűlést b : teuséyek ellen.
MOLL-FELE FRANCIA BORSZESZ ÉS SÓ
Csak afehor valódi ha, minden üveg MOLL A. védjegyét éi uláirását ríseli BedÖrsabléiOI sikerei haiznáUt kAsxvény, caaX, míndenuemfl testfájdalmak és bénulásnál; hurogatáa alakjában minden sérelem és sriwié!, daganatok gyull di-toknál. Belaoleg viszel vegyit.e birtelei rotaullót, hányás, kólikd és baiateoéfliil. Egy üveg ára haszna\'nt; Dtasitáasat 80 kr. • é. Baktárak ai ornág minden nevezetes gyógyszertár éa anyag kereskedés -ib »? MOLL A. Gyógyszerész cs. kir. udvari szállító Béna, Sladt, Tuohlaabea 9. Szétküldés capontA ntánvétellel Két Qvegnél kevesebb nem küldetik. Elitta »ré« MOLL A. yógyszeréez urbot Béct. Kitűnő Moll-féle franczia borszesz it lója vidékeméi n&gyszertlen működik Küldjön nekem 60 üveggel, mivel az emberiség tegitrégére ktzletet óhajtok tartani
Mély tisztelettel
3462 3-45 Hernof, lelkész MicholuL-ba...
Raktárak Nagy-Kanizsán Roaenfold Adolf és Feíselbofer Józa f, uraknál
magai
¦f Olcsó kávéárak. lg
STÜCKRATH és TAESA hamburgi áru szétküldése a legjobb kávéfajokat küld a legolcsóbb árakon. Szállítás bérmeotesen utánvét mellett
Air. György-Mocca, er/.a 6 kilo frt 5 30 ;
Santos, zöld enyhe^\'^ , , 5 60 I
Cuba, zöld erős , , 6SÖJ;
Ceylon, ig. fin delit - . ««0!
Aranyjira, sárga kitünó . a 6-60 5
Gyöngykávé, röld, arom , . 7\'—í
Rortorico a. sóid , . 7.20
Arab. Mocca, kót. tüses \'„ . 6 9UJ
Java Preanger ig. nemes , , 9 201 Arab. Mocc\\ valódi legfi-t. kávé 5 kilo , 9-20 kivi vegy8 lékhez
Java-Sarogatnm 4 kilo frt 2 20!
Mocca-anrrogí.lnm i , 2 50 ¦
Stöckrath kávé ingredieaz 4 deka 5 >
kilo kávébos ingyen adatik frt 2 30; Tfaea teaejabb aratás
Congo, erős I kilo frt 2 50;
í-oochong, egyhe, arom „ . 3 ">0
I Peccosoocbong, ig. enyhe 1 k PeecovirAg igen Etnom enyhe Car«v*tiathea erda ig. fino n ^ Kaisermelange erös kit ] la oroiz Szarditta 5 kil^a hordd j la. mar. hering „ ,
Ia mar. hering Pickles , „ , Hummer, ig. Gnom S azelencte . Lazacz kittloô n D
Apetitsilg pikans 18 „ ; Sardines il\'huÜe, ig. j6 , Sardines âl\'hoile, kit , la. Bra>rs>iiti szardelln 2 k. borg ? 1888. ig. fin. caviar 1 kilo : 1836 ig. 6n. caviar 2 kilo ; Ri*, igen jii 5 kilo frt
; Sogo Lel<!tindiaî iZatonyhalak 2\'/, kilo
„ \'8 30
„ 4 9«
B 1 70
s 2 10
. 2.55
. * 15
71 iVi
„ 4 80
n 560
. T-
» 4 55
« *—
. 1—r
. és 295
frt 1-85
. 2-40
TT* ha* ** rr.-i«» 5kilóshordóban8udrbfrt2 30 25 drb frt 2 50
Uj Matjes nenng 2o~23drbfrtsio2vItii.hord. 1-12drb 1-95
StÔrllUS füstölve, igea Snom delie, kilója frt 2.50_
Nagy árjegyzékek ingyen és díjrneoteseo. 33^s 18 18
Stückrath ésC. hamburgiára-szétkliidése Ha mburg.
A feltaláló dr.Meidinger úrtól kitárólag felhatalmazott gyára
meidinger-kalyhak
kéazitésére,
kizárólagos FB&b&dalom minden országban. Bécbe/í^Mifhwletpl.í. ¦ BUDAPESTEN THÓNET OÍT»r.
Első dijakkal jutalmazva : Bécs 1873, Cassel 1877, Paris 1878, Sechshaus 1877, Wels 1878. Tep-litz 1879, Bécs 1880, Eger 1881, Trieszt 1881.
KitOoS axabályózható-, tö!tÓ- ét ventillácaió*. kályhák lakhelyiaégek, iskolák, i-edák atb. számára, - egy-iserfi éa diszea kiállitáaaal. 3433 7-9
Több szoba fűtése egy kályha által.
Aaiztxia-Magjaroraaágon 346 tanintézet 2869 Meidinger-kályhát haazoál ezek kftzt 104 bécsi kÖMÓgi-iskolában 734 kályha, 55 budapesti kBssógí-isko Iában 382 kályha. A nagy kedreltiég, melynek kályháink mindenütt Srveode-aek, ntánaáaokra öiatönaött. Árért a t. cx. köaöueé<et . saját érdekében óvjnk • "Ulnnk mellékelt */édjegyankre, nehogy kitünó " hirfi gyártmányainkat atán-xásokkal összecserélje, melyek rendsaeriut egyszerűen, mint Meidinger kályhák, vagy mint javított Meidinger-kálybák ajánl-Útnak.
WW Gyártmányunk ajtajának belső részében van védjegyünk beoatve. TpV
A gyár védjegye.
. MEIDIHBER-OFER ,
Tetszel saerinti hoiitú tartam kSiséaffitéssel. A
VESTA", siabilyoEbaté-, t5U5- éa Tentillácaiói kályhák kettCs köpenynyel. A köpenyek a- por kiUastitáaa céljából eltá»oltthatók anélkül, hogy -kályhákat azijjel kellene azednt. Zajtalanul töltb-t5 p égési tartam kolwaffitéaiel, 24 óra ho-száig óaéíi bamn és salak pormentes eltávolítása. „HELI03*, fQstemésstS kandalló vagy kályha látható égéssel.
Egy kandalló, vagy kályha több helyiség külön fütéire ásol<ilhat. Tetizás ¦aenatí hosszú égési tartam kokat-, k5 vagy faszén fatestei Z*jttlan töltés A bamu és salak pormentes távolitbatása. Rossaul fűtött kályhák átalakttt*tn»»: Központi légfű esek egéss épületek részére. — Száritó-készuletek ipar-és gazdasági czélokra, — Waggon-kályhák. Prospektusok és árjegyzékek ingyen.
Wajdits József könvTnyomdájából Nagy-Kanizsis.