Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.08 MB
2009-11-17 13:36:09
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1146
3793
Zalai Közlöny 1888 044-047. szám november

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
27. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

XAGMATOA, 1888. november 3-áiu
Huszonhetedik évfolyam.
Előfizetési dr egéez érre . - ó írt — — féi évre . . - fr Mí kr.
negyedévre . \\ . 1 irt -fi kr Egyet tzim 10 kr
B1BDE T.E.3 L K 8 hasábos petitsorbaji 7. másodszor
UBlIeL
¦rabbi soré:
NYILTTER8EH
pátit soronként !(J krert vétetne í"ei Kincstári Ule\'ék minden eitye hirdetéaért 30 kr. őze.teudok.
ZALAI HO ZL ONT.
A lap szellemi részét illető közi*-
lények a szerkesztőséghez, anyagi részét iiWö közlemények! pedig a kiadóhiTa.ca.lho* bérmentve] intéiendök :
takarékpénztári épüle;.
Bé •"mentetten levelek nem fogadtalak el.
Kéziratok vissza nen küldetnek
\' j4 nagy-kanizsai „Kereskedelmi íparnank1-. a snagy-kaniz*ii Őnkétdes tűzoltó-egylet, a „nagy-kanizsai kisdednevela egyesület* „nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet*, a Snagy-Kanizsai tiszti-önsegélyző szövetkezet*. a ^soproni kereskedelmi s iparkamara11 nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja
FTETEMKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Hitoktató ós korházi lelkész.
(Foljt. és vége.)
Talán a gyóntatásra nézve fölösleges? ki merné ezt határozottan állítani? A test semmi, lélek minden! Hiába toldozzub-foltozzuk a teltet, előbb-utóbb az mégis csak elpusztul. — mig a lélek örök életre vau \'hivatva. Mit ér tehát, ba azt aaS.v gonddal ápoljuk, mig a lelket beat hagyjuk nyavalyogni fekélyeibec. = végűi elveszni hagyjuk? Vagy talán azt hisszük, hogy elegendő, ha azt a papot a betegnek halálos ágyához küldjük, s ott abban a pillanatban, mikor a lélek küzködik a testtel, a halál fagya a.sziv me legével, utt. akkor készítse elö arra a nagy útra, melyről nincs visszafordulás, a melynek végén már csak a kész boidog-iág, vagy az örök kin. gyötrelem várja a lelket? Ki áll ]ót arrói, hogy az a lélek megmen-mentetett?S ha az elveszett.\'ki számol érte? Vagy ki áll arról jót, hogy míg a pap a beteg ágyához meg érkezik uem szenved-e ki? Az az irgalmas nővér őrködik gonddal ?nnak a betegnek az élete fölött, de a Mindenható akaratával azembeu ó sem da-czolnat s megtörténhetik, hogy ép akkor ragadja ki a halál ápoló karjai közül, a mely pillanatban azt hitte, hogy sikerül visszaadnia a társadalomnak.
Sokszor az is nagy nehézséget gördít a gyóntató elé, hogy a beteg fél tőle. mert nem akarja elhinni, hogy neki már meg kell halni. Ott kell tehát lenni annak a papnak folyton a beteg körében, hogy óV-et alkalmilag oktassa, tanítsa, anélkül hogy észre vennék, őket kellőleg előkészítse az esetleges halálra. Kényes annak a gyóntatónak a helyzete akkor, mikor haldoklót készit el az örök életre, nem csekély felelőség nehezedik reá, egy lélek sorsa, a
mely csaí akkor nem lesz veszélyes reá, ha a betegnek bizalmát birja ; az a körülmény pedig, hogy öt a betegek csak akkor látják, mikor haldoklóhoz hivaük, nem nagy bizalmat ébreszt iránta a betegekben. Oktatni, tanítani kell a betegeket, mert tapasztalásból tudom, hogy sokan még azt sem tudják mit hisz nek, a vallási igazságokról, a gyó-násról pedig fogalmuk sincsen.
Különben is a test és a lélek szoros Összefüggésben állanak egymással, egymásra nagyou hatnak, lla beteg a test, beteg a lélek is. és viszont. Az re tapasztalati tény, hogy a töredelmes gyónás, a lelki orvosság, a vigasz, nem egy testnek adta már vissza egészségét. Az ügyes és lelkiismeretes pap az orvosnak valódi assistense, ki igen sok esetben tehet nagy szolgálatot az orvosnak. Ámde ha a pap már csak az utolsó pillanatban hivatik. midöu a test már csak aüg piheg, az az imigyamugy végzett gyónás nem sok hatással van a lélekre, és ez a testre.
Arról, hogy a teljesen fizetésképtelen halottak ugv vitetnek ki a nyugalom helyére, mint az állat hulla, minden temetési szertartás nélkül, arról nem is szólok hosszasan. Ez nem bumanismus, ez részegség. Minden emberi test a Szt.-Jélek temploma, különbség nékül competál neki a beszeuteíés, a tisztességes eltakarítás.
Tehát a pap ép oly égetőn szükséges a sorházban, mint még egy hitoktató az iskolákbau. Mindamellett mi teljesen méltányoljuk a városi tanácsnak ez ügyben hozott határozatát. Mert megengedjük, hogy a minisztérium nem fogadja el a költségvetésbe felvett uj kórházi tételt, mivel azt fölösleges kiadásnak fogja tartani, nem ismervén a körülményeket; azt is megengedjü-k, hogy a
város saját pénztárából nem dotálhatja, de azt is meg kell engednünk, hogy tisztán a kórházra sem nehezedhetik e teher, mivel ily jövedelem mellett fejenkint t. i. 75 kr. lehetetlen uiég—egy leikészt is eltartania, oly tisztességgtl. a mely társadalmi állásánál fogva ucki competál.
Az a kérdés í«hát. lehetne e e két bajon segíteni, és hogyan?
Én azt hiszem lehet, és pedig: kapcsoltassák Össze e két állás, t. i. a hitoktatói és a kórházi állás. Vagy is, az újonnan kinevezett második hitoktató legyen egy személyben kórházi lelkész is. Ez esetbea a két hitoktató közösen felosztva az iskolákat, az órákat közös szorgalommal elérhetik a kívánt sikert, másrészt a kórházi miserián is lesz se gitve anélkül, hogy a városnak meg kellene magát erőltetnie,1 mert a városnak lesz hitoktatója, kit fizetni fog. a korháznak pedig káplánja, kit illöleg segélyezhet az emiitett jövedelem mellett is. S ez esetben megdől azoknak az állítása is, kik azt mondják, hogy k o z k ó r h á z, tehát nem lehet bevinni kath. papot, mert a többi vallásfelekezetek érdekei lesznek megsértve, mert a kórház majd nem ingyen kapja a papját, amennyiben a város a hitoktatót \' fizeti és nem egyszersmind a kórházi lelkészt is. Különben is a Rókus kórház, a Terézvárosi kórház, Veszprémben, Nyitrán stb. a kórházak szintén köz. Kórházak, és mégis mindegyiknek van állandósított kath. lelkésze.
Vajha igénytelen szavainkat az illetékes körök figyelembe vennék, s ha valami elfogadhatót találnak benne, az szerint intézkednének mi hamarabb.
SÜLETOKMOS GYÖRGY.
Esdő szózat!
a . .. er&ng református .- • . .
erdekében.
Kegyes jóltevö embertestvéreinR 1
Kvangyelium szerint reformált cgyházunK, az isteni gondviselés bölcs munkássága és kevés számú hitsor-sosaink buzgalma folytán folyó évben alakult meg humán intézményeiről ismeretes városunk — Nagy-Kanizsa kebeléhen.
Álláspontuuk. czélunk a magyar református egyház százados múltjához luveu: Istennek a legfőbb jónak evangyelium szellemében való imádása, a szeretet vallásának, mely felekezeti türelmetlenséget nem ismerve, testvéri csókkal üdvözöl minden vallás gyermekét — kegyeletes Upolása, hirdetése, a kor szinvonaláu álló tudománynak, műveltségnek buzgó terjesztése, a magyarnyelvnek, haza-fiságuak csekély erőnktől telhető szorgalmas müvelése, munkálása.
N m habozunk hinni, miszerint Önzés és elfogultságtól ment törekvésünk nemes szivekre talál, nem habozunk hinni, hogy parányiságunktól senki sem irigyli a tért, mit a vallás nevében szeretet, türelem, egyetértés, testvériség műveltség, hazafiság virágaival akarunk mi is benépesíteni.
Azonban kicsinyek vagyunk, saját vállaiuk nem bírják a terhet, ÖnerÓukból egyelőre uem vagyunk képesek az Urnák imaházat, a valtás-erkolcsiségnek egyszerű csarnokot emelni s azt a nélkülözhetlen fölszerel-vényekkel kellően ellátni, czélunk valósulása szempontjából, jótékony ságb.in gyönyörködő, áldozni kész, nemes testvéri szivekre, ti reátok van szü ségünk városunk fenkölt szellemű közönsége!!
Szeretetet hirdetünk, szeretetet kérünk és várunk, azért israindeu igaz, szép ésjöért lelkesülni tudó szivetek oltáránál testvéri bizalom hangján esedezünk
hozzátok Nagy-Kanizsa nemesszivü fiai és leányai, miszerint tekintettel humán törekvésünk czéljára, .segíthetek bennünket erőtleneket1". (Thess v. 14.) segítsetek bármi csekélységgel, mit nélkülözni képesek vagytok !! hálára kőtelező kedves ajándék lesz az nekünk, mely mindannyiszer buzgó imára hangolja szivünket, valahány-jszor a hozzájárulástok által emelendő j imaházban Összesereglünk lélekben és ^igazságban imádni mindnyájunk édes j atyját, Istent, azon fóvalóságot, ki neveteket, velünk tett emberbaráti szívességtekért, az Örök élet könyvé-j ben, a jótékonyság lapján fogja megörökíteni !
« « ¦
*
Kérjük a kegyadományókat a fenti czélból majdan megjelenő ne-
\' mes emberbarátok, egyházunk pecsétjével és missiónárius-lelkész aláírásával ellátott gyűjtői veire bejegyezni.
:Testvéri szeretet és üdvözlettel!
j Nagv-Kanizsa, 18S.8. október hó 24. napján.
I Tóth Mihály Cseresnyés Sándor
gondnok. pretbyter
Jávory Nándor
Tudnivalók.
— A szeutszéki tanúskodás Ügyében a vallásügyi miniszter a belügyminiszterrel egyetértőié^ azt határozta, hogy a más vallású tanukat ue a kath. szentszékek, hanem a világi biióságok hallgassák ki.
— A tűzifa adás-ve vésnél számos visszaélésről panaszkodnak, időszerűnek találjuk ennélfogva az erre vonatkozó torvényt és szabályrendeletet közölni : Pénzügyi Közlöny 10. cz. a. 1375. szabályrendelet a métermérték alkalmazásáról. 10413 cz. 1S75 pénzügy ad. YUUt. cz. 16 §. cz, 1S74. VII. T ü z i f a. 1) A hasábok, dorongok és rőzse l méter hosszu-ságban készítendők. A hol eltérő hasábhossz alkalmazása követendő mindig deci; méterben végződő hasábok készíthetők. 2) a rakat magassága 1, 2, 3. 4 méter lehet. 3) Hogy a fa kiszáradása és ülepedése
Tarosa.
Költő barátomhoz.
Bánátid sötétlő foll-gtiborában Sem tűnt !e reményed fenje* csillag".. Mely mint /enged, élted zajló ocz-áuján Szeiiű Sugarával vezénylőd vala
Bármint zug a hullám s rog.rajt\' kicsi sajkád Bármint hányják-ves. ék ¦ boszfllt habok: Ismét lecsendesül a háborgó tenger S siivede.il megenyhül fájó binatod.
Majd feledés köde borai bánátidra,
Lelkedben feleled * lankadt erő,
— „A mely száz vibarbaa nem hajolt mt=g
[egykor!1 S békáit kebeledből ifjan tör eló.
És akkor égni fog fényes csillagodnak
\' - sugara: aa édes remény, Vígan halad sajkád, nem,tart a vihartól Életednek most mar csendes tengerén I
Ha majdan a rérbe érsz ason tudattal, Győzelmet hir let a „kialudt elem;e Elted szép ágét egy csillag beragyogja: A feltámadt édes — boldog szerelem!
S kilded lakájodnak rjdám tűzhelyénél óiszeeyflitök tündér meséket regélői . Tanítsd sserettidet az élet titkára: „Az boldog csak, ki tud küzdeoi-reméloí |-
POLGÁR BÉLA.
Haza-térés.
A szent-győrgyvárhegyi élmények üailja. Hold, a világ űrnek vátidjr pékmestere Sovány kíprl ijével gömbünk tulíeiére Rég átballagott s az álmodj ormokra Kózsaszin teppiehét mosolyogva vonja Már a gondos Hajnal, hogy ki jön: a Király Náthát ne kapjon, mig htls harmatban sétái Az ntolií csillag is már eitirosotl S „Szent-János áldása- oiafc akkor ivódott Barátságos ptnexétik tátva maradt száját Becsukta gazdája; — én a piacze kui?*á\' Hátulsó zsebembe csempésztem szaporán Biztonság kedvíert, — hogyha véletlen táu A völgyidé lenne serény iramlásom E súlypont idején engem visszarántson — Hát útnak indnláuk vidám hangulatba Mint ki nácijával ugrik tobortóba Elől ment a vezér, az ki Siófokon Még a minapiban ringott a habokon Szinte csodálatos, mint megerősödött Az illatos, kinyílt Hebron rózsák kOzótt, Lábait oly könnyen rakta, szedte-redte Mint kinek adója előre fizetve. — Utána léptet ő, az a uyugodt ember, Kinek arciulata mint a .Csendé* tenger.-Melynek nincs vihara; haragot dehogy tart, Tudja kis gyerek, szép nő s vén bor mi ízt tart Nem is beszél sokat, a „sörény vesse fó" Csak mikor áthevűlt, izzó szive ¦ a fő Gyújt rá nótájára, mit nem tud senki se Eltanulni „sárga ciiamám de szskángye." — Talpától keblén át sima tetejéig Őszinte baritság ciirkál benne végig. — Kell-e ennél több! hogy ngy erezzed migad. Mintha édee vére rolnii ciak egy mag-.d. — Nyomában jártam én, — középen a Sorba — Egy-egy vad ötletet ide-oda dobva. Sarkimban meg az, ki réges-régen készül S tesz íb ,docu>rátust" — mihelyest megvénül Nyikorgó topányát — vélre aprehendál Mert szomjazni hagyta — mig maga nyakig all — Ily vigasztaló szó köst mártja az érbe: „No „Fischleder-igyáJ, — de ezzel ám érd be • -L tréfát meghallva, — ki Ott botlik hátul Tyúkszemei miatt maradt ö leghátul, Kotíóakint kényesen Upeg — keres puhát *<eg a sulj-egyen is hajnalban gondot ád -)r>zép szálas legény ez, Ügyvéd öt óráig
Aztán jó czimbura — ha kell virad/taig — Feledi mije fáj — kaczajba tör legott S jobb fülére nyomva a vada** kalapot Öblös metl-ürébül — mint a bőggő adja A legajabb nótát messze űarsogatva : „Be jó volna árok bátra özvegy asszonyt ültetni, így lehetne csak a lányát igazán elsicretui " S utána zug árjt megviselt hangoknak, Mint egy köizön-tjl a vitéz kakasnak, Ki tollas háreme nyitott ablakiba) „Szerencsés jó regge\'f1 felénk kukorikol — De már akur ott járt ez a kis társaság, Hol kezdetét venzt az a néma világ. Mely mégis benéJesb, mint a legsiólóbb száj Ki alszik a vígság ... sóhaj és ima száll A maga* egekre azokért, kik ott lenn Yég-bucmuk csókjától pihennek csendesen S mintha sötét felleg napsugár elé tut S ririgoa mező, kert sz.trooru iruyba jut, Capongó kedélyünk aként változott át. Mire bejártuk az elsó utcza hosszát. — Egyikünk, másiknuk azon is töprenge, Mily mosdatovsl var hites felesége A karcsú liliom bujában reggelig Nem nevelt-e? tüskét hegyétói tövéig 1 Meg az ¦ gömbölyű pi . . pi . . píros alma Nem íogott-e férget V mórt nem volt nyogalma S ha « féreg, tövis, saurni talál s rágni, Könyörülő Isten! mire fog ez válni!?? De nem lett semmi baj : — Tudja a férfi nép, Hogy ha egyszer-mátszor kicsikét filre lép, Mint engesztelje ki jobbik, siebbik feUt — Csititgat-dédelget — érti mesteraégét — Tömjént hint a tiizre, s aunak illatárja Közben bocsánatát bizalommal várja. S mit gondolsz? elnyeri? nézd mosolyg a [szempár,
Ki ezt meg nem érti, rengeteg n*gy szamár. S mig ed-S pihenőt tart a szír haragja, Repeilez mérgében a pletykák harangis. — .-vQíömben ha néha kicsap is medréből, Jó kedvünk, a kedély attól c»ak ép eb búi, Mert akkor szórja ki a sok rossz üsapot, Mit folyamába bú, gond s bánat lerakott.
Ártatlan .cselédim" kik sok boldog napo\'. Szereztelek nekem, vegyétek e lapot Nyof látvány kép arról, hogy mind éltek itt benn Szerető ssivemnek kozög közepében.
_ GUOTS GYULA.
Azt hallottam.
Azt hallottam, hogy as<ik a poéták Verseiket erze;me*bőf csiuá ják. Be kár, hogy ue.m lettem én is poéta. Érzi\'lmemböl temérdek vers lett vóna
Klhílmoznám velük e n*gy világot, Hadd tudná meg, mily keserű a bánat. Ezer bánat mar.-zangolja aaiveniet, Niucs e földön, ki uie<suuu> engemet
Isten tiozád, a magasba járulok: Intsd me< kérlek ezt a romlott világ Hoblogságom egyetlenegy reményét öuuykai-zsj közi foszlányokká tépte
Arab ravaszság.
E-jy utazó éhes arab látott egy hosszú útról hazatérőt kényelmesen a fűben feküd-ui, hogy ételét és italát fogyassza. Az éhes azt remélte, hogy ha a hazatérővel jó híreket fog ounan hazulról közölni, azért valami enni-inni valót fo^ kapni. Y.7. oknál fogva felajánlotta legjobb ^erencsekivá-natait de az nem hillgaíott rá és >eui-mivel sem kinálta neg. Most az éhező megváltoztatta tervét. \'IV uj kutyát hoztál magaddal V — monda. — „az jó, igy legarább nem fogod a réginek hiányát érezni."
,Hát megdöglött a kutyám.\'" kérdi az evő, elfelejtvéu a falatot szájába dugni.
— BIgen, tevéd húsával tele ette magát."
— ,Igy hát tevém sem él többé?" kiál-
tott fel és elejtvén a kést. „Nem, mióta feleséged meghalt, senki sem tudta etetni. — „Feleségem meghalt\'.\' kiáltott felugorva." „Gyermekének halála miatt forró lázba esett."
„Hát gyermekem is meghalt?" sikoltott az előbbi."
— „Igen, Összeroskodó házad össze zúzta."
A hazatérő gyorsan elsietett és mindent ott hagyott; az éhes furfangosan mosolygott ; és leült kényelmesen etni és iuni.
C z é 1 z á s.
Úrfi: kisasszony, szabad karomat ajáulanom \'.\'
Kisasszony: No pur^ze, mindig a karját, — ajánlja már egyszer a kezét !3 fel! —
0 v o d á*b a.
óvónő: Melyik állattól kapjuk mi azt a szép. piros, jóizü sonkát?
Mariska (nagy komolysággal): Jí hentestől.
A B a c h-k o r s z a k b ó 1. A hö-szörményi fuvaros vitt egy német tisztet Debreczenbe. Lassan hajtott, a tiszt nem tudván magyarul, azt kiabálta neki, hogy „besser meni" „Besser menni"! A fuvaros arra magyarázta kiabálását, higy Böszörménybe kell visszahajtania és egy másik uton valómra- vissza is vitte a németet, ki aztán "csak káromkodással enyhíthette a félreértés utó kellemetlenségeit.
HUSZONHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
NOVEMBER 3-án.
után szab ilyszeru mag.legyeiianyers vagy usztatás rakatok 10% tevöj-jaszréteggel" látandók el. Tehát 1 méternél 1 deciméter 2 in.-nél 2 dm.-rel magasabban rétege leiitlö. A vágás és t-zállítás bereknél az aszréteg számit isba nem jÖ. Száraz f:. aszréieg nélkül rakáso-aiidó. 4 A rakat hossza csak mé\'vr többszöröse lehet, de t méternél kiljehb nem. 5. a) G a 1 y í Mimién 5 cm. nél vékonyabb fa, mint :i csúcsok, a falvak és rozse;a gilyfaho/ tailozik, im-ik\' kötések szerint adatik, fi) VV\' k o d y ; tl o r o n g. Az 5 —10 cm. VhSM\'-\' íj dj\'Vas\'tag (i ,o r o n í. A 10™ 15\'Cni. ^vastag cs hasitiun gömbölyű darab, d) A h a s á b fa. A 15 cm. nél Vastagabb darab, 15—20 cm. vastat; drb. egyszer :t közepén hasittatik 20 cfn.-uél vastagabb díVab a vastagsághoz merten osztatik. Az oszlásnál szem előtt ráírandó, hogy a kérges oida* 15 cm., s étinél,nagyobb, mini kisebb >zéle seggel bírjon, e) Ai. idomjUlau egy szabályos hasábra nem hasítható ;:ÖröiKN. a redves és kor-hatag darab a jó fa\'ól elkülönítendő, b) A rakolás karók, vagy kereszrrakísok közt történik. A karók kózt 2 m. széles és 2 ik. mugasra rakott fa. 1 m. magasságban vxgv a karók Összetartására szolgáló villa- ágak. vagy pedig ezen kívül 1 keresztbe rakott basábréteg által választa-tik el 2 részre, utolsó esetben \\ a kereszt-réieg a felső 2 üi méterhez tartozik. A karókat az \'alsó 2 méter vevője kapja stb.. tehát követelhető, hosy: a kötés hézaga pótolandó, elől-hátul egyformán és t o m Ö t t e ii rakva lényen. 1 m. nél rövidebb, göcsös ne legyen; 1 éves\', vá gá-u ltjgyen. Advas ne legyeu í ,
—- Tanitó-vizsgálati. dijak. A közoktatásügyi miniszter legújabban elrendelte, fliogy ezentúl a tauiióképeiitö* vizsgáké^ állami tanítóképezde! végzettrk 10. mások pedig 20 fitottartöznakfizetiií.
közös hadseree ruházati szükségletei szállításának szétosztására vonatkozó nevezetes interpellácziók Hegedős Sándor ur által, a kinek jó tudomása volt az"~iparo soknak általunk tervbe vett szervezkedéséről*, s-
IS87. évi október hóban Möller Ká roly n.*váradi barátunk tárgyalta az „Alföldi Iparlap"-ban igen erós és következetes elmeéllel és igen gyakorlati irányban az országos iparos-szövetség eszméjét
ISSŐ-ik évi január és február hóban kezdtük meg a vidékenként í agitác/.iót de cs.akolv mértekben, hogy a legközelebbi delegá^ziouális ülésekben teendő ujabb iiiterpellácziónak eléje ne vágjunk. Csakis az ezen delenácziönális ülésben a cs kir. közö- hadügyminisztériumtól tett kijelentések után bocsájtkoztunk bele a tényleges szervezkedésbe s az országos iparosértekezletnek Szegetlen való megtartásába.
Hogy a/, értekezleten ne a puszta levegőből okoskodjunk, az előkészítő bizottság elnöke a szept. 8—9-ré kitűzött értekezlet elölt még aug. 12 én tisztelgett a magyar Honvédelmi minisztérium ö excjá-nái, előterjesztvén az értekezlet főtárgyát képező szövetség éá kö.\'vállalkozási egye-ülés terveit
18SS. aug 14-én a miniszter ur ujo-
Ma; napról körlevelet küldött az elnök az ideiglenes végrehajtó-bizottság tagjaihoz a következő tartalommal:
67/888." az
A mint a lapokból is tudni méltóztatik, a közös hadseregi ruházatok szállítására vonatkozó s a jövő évben lejáró szerződések f. é. szept. hó végével fölmondat-taksaz uj szerződések megkötésére vmat-kozó föltételek még e hó vége felé hivatalosan közzé fognak tétetni.
Továbbá van szerencsém jelenteni, hogy a szövetség alapszabályai a m. kir. honvédelmi, a cs. kir. közös hadügyi s :i m. kir. fóldmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisztériumoknál előleges bemutatást nyertek, minek folytán ai utóbb nevezett magas minisztériumban a hosszadalmas eljárásnak elejét veendő, alulirt Inök 8 napi időközben kétszer megjelen-véu s az alapszabályok átvizsgáltatván, némi lényegtelen irályi módosítások meg-ejtése után ott az előleges helybenhagyást már megnyerték.
Ennélfogva tehát, bo^y az uj pályázaton szövetségünk részt vehessen, s hogy az alapszabály-módosításokat megtehessük, szükséges, hogy mától egy hóra, azaz f. évi november 11 -ére közgyűlés hivassák össze, minek hivatalos kitűzésére és ösz-
Körlevél
- a/ országos iparos-szövetség tagjaihoz e " egyáltalában a magyar iparügyek Ösziutt barátaihoz. (Folytatás.)
Időszakos fölsorolása az országos ipaios-sziivetséc és a közvállalkozó egyesülések Tóbh mozzanatainak.
Eltekintve az országos iparos-szö vétség ügyében 23 év alatt meg-megújult mozgalmaktól, általunk ezen ügyben a következő dolgok törtetitek a mai közal-
\\kotás érdekében: 1887. évi jinuár 20-án a szegedi ipartestület kongresszusi bizottsága kebelében s az „Alföldi Iparlap" ja uuár 30-án megjelent szamában az eszme részleteden tárgyaltatott és megállapitta-tott. Ezt a késönbi bpesti iparos értekezlet agy kapta el. hogy az alulról építendő szövetség helyett egy alapszabály és ügyrend, tehát munkaterv nélküli bizottságot "alkotott a- fővárosi urak gyönyörűségére.
1887 ik évi február 27-én alkottatott meg Szegedeo a közszállitó-szövetkezet a bór- és posztónemüekre külön-külön, de egy egységes szövetségi alakban vezetve. Az erre nézve hozott akkori megállapodások képezik a mai közvállalkozó-egye-sülések alapelveit.
1887-ik évi márczius 5-én fogadtatott a közvállalkozó szövetkezet küldöttsége a képviselőházban a miniszterek által s már ekkor közhelyeslést és felsőbb jóváhagyást nyert szervezetünk. Azonnal megkapták a közvállalatok egy részét. Ekkor azzal vádoltattak Ráth ur által, hogy ön-xoleg maguknak akarják az egész közvállalkozásokat okkupálni. Mi erre azzal feleltünk, hogy hasonló szervezkedésre hívtuk föl az ország Összes ipartestületeit.
Ezen év további folyamában a szövetkezet a bőr- és posztónemüekben igen sikerült szállításokat tett, vezetősége a ni kir. csendőrség részére a Beráfeld ur által szállított börneinüeket magához nyerte, a nagyváradi szövetkezet által szálli-tottakat nem bolygatta
lS87-ík évi márcz. 20-án a szövetkezetekkel kapcsolatosan a szövetség alapeszméje bővebb kifejtést nyert "az „Alföldi Ipariadban. Ezzel szemben üelléri ur az „Egyetértés"-ben az egységes szövetségnétküli szétszórt testületek között való szétosztását sürgette a kor-•mány tulajdonát képező posztónak.? Jó adag méltatlan vádakkai Ulétveá kormányt.
Eközben megtartatott a budapesti áprilisi értekezlet, a mely Deil .íenö ur iuditványát fogadtt el hogy a kormány maga ossza szét a vídcki főhelyeken a munkát. (No hiszen megköszönné ezt a bécsi kormány, a kit az országos szétosztásra még a legszigorúbb központi vezetés mellett is csak erös okokkal kell rávenni.)
1887. évi június hónán tartatott a föntirt szakértői és július hó elején a szintén fóntérintett kamarai tanácskozmány. Ezek erősen meggyőzték a szegedi veze-„ töket, hogy azok, a kik a kormányt vádolják az iparosok szervezetlenségéből folyó hibák miatt*%Lze.n szervezést Ők maguk sem akarják sikerre vezetni.
Ezatáa történtek a delegációkban a
f—....... ¦¦-••j.....- ...pese sem nem oppor-
nem vélte az egész lejáró szerződéseket tunus. sem nem üdvös, ha csak az országos bennfoglaltakuak, az ,d. végrehajtó bízott- iparegvesület és a fővárosi kamara Ráth cégnevében a 15-éni vett leirata sürgős urat is- helyesebben irányozni hivatott vaiaszt intézea a cs. kir. kozos hadügymi-; független tagjai a nu tiszta jó akaratunkat msztenumhoz, a melyben az országos ér- méltatva, sürgőén ki nem egyeztetik a tekezlet lefolyását, a szövetség megala- ! dolgot
fogadván az értekezletei előkészítő \'szehivására nézve a midőu távol levő bizottság elnökét, és kegyeskedett ajánló}czimed írásos beleegyezését sürgősen klórokkal ellátva egyenesen a dolgok rendje j kérem, még a következőkre kérem becses :s a kiegyezési törvény szerint az ezen U3 sürgős nyilatkozatát: ügyek élén álló cs. kir. közös hadügymi-1 j, Kiván-e czimed a közgyűlés előtt niszteriumhoz utalni a bizottsági eluökÖt j formális bizottsági ülést tartani? a kellő bővebb felvilágosítások és tájéko-1 •>. Hol taríassék meg a közgyűlés, zódások megnyerése végett. ^ [Szegeden, mint az alakulás helyén, vagy
iiudap.\'steuV
telgett az elnök a bécsi cs. kir. minisz- _\\ közgyűlés tárgyaiként megelég-
teriumhan. a hol a szervezkedés Ügyeit, súk-e czimed, ha 1. pontban az alapszab.-zélját és módját szóval előadván,- azon módosítások elfogadása és fölterjesztése r-setre, ha egységes központosított szö- tűzetik ki?
vetségi tervezetüket keresztül viszik. a második pontban pedig a szállítási kedvező méltatásról biztosíttatott. Egy-1 versenyben való részvétel s ezzel kapcso-szersmind azoo utasítást vette, hogy a j latosan a bőripari közvállalkozó-egyesü-szÓbelileg megbeszélt dolgokat irá-osau ],;sej; ügyrendje is, a melynek megállapi-nyujtsa be. | tása szintén sürgőssé vált.
. Erre az elnök haza sietett. Egyben meg kell említenem, hogy a
18SS évi aug 18-án kelt és 19-éu I szövetség ügyét ugyan nem koczkáztató, már folkuldelett az irásos fölterjesztés, [de mégis igen érzékenyen érintő orsz. 1888. évi szept S—ít-én tartatott meg ax, iparegyesületí legújabb kezdeményezések, országos iparos-értekezlet, mely a szö- [illetve ezek éle ellen félhivatalosan ugyan, vétség eszméjét elfogadta, közhatárpzattá\'de elég erélyesen léptem löl. emelte s az alapszabályokat megállapi-1 a közgyül.ésid. vezetésnek Szegeden bptta, s egy ideiglenes végrehajtó bízott- jezév végéig való megtartása azért is szük-ságot küldött ki az ügyek további vezeté- jséges volna, meri a költségek itt jelentésére, s egészen az alakuló közgyűlésig I kenvén kevesebbek, s mert az összes ala-terjedŐ időtartamra és teendőkre nézve, -\'kulási irományok, jegyző- ér- pénztárköiiy-1888; évi szept. 15 én érkezett" le á vek csak a" rendszeresen szervezendő bécsi cs. kir. közö; liadügymtniszter\'mm \' tisztségnek lesznek átadhatók a fővárosi kedvező válasza. j székhelyen.
Azonban, miután a szóbeli kijelenté- ; Mindezekre nézve becses nyüatkoza-seknél a tisztelgő elnök azon megjegyzést ; tát igen sürgőin kikérve, maradok nyerte odaföu. hogy a f. évi szeptember
hó végével fömiondható jövő évi lejáratú szerződések — melyek neki megjelöltettek — minden aggodalom nélkül föl nem mondhatók, s mivel a leiratban megjelölt s föl mondásra számítható szerződésekben
Szeged, 1888. október 11-én,
/tisztelettel 11UC.VY NÁNDOR, ul v.-h.-biz. eluök. Mindezekből látható, hogy a budapestiek legújabb
kultát s az alapszabályok másolata mellett! az egész közszervezkeilést bemutatta :! biztosítván a magas minisztériumot, hogy ] még a fülmondási határidő, tehát szeptem-1 ber vége előtt elég erös és biztos kötelező aláírásokkal fog személyesen Bécsben megjelenni.
Minderről a lépésekről a nagyméltó-1 sagu m. kir. honvédelmi minisztériumot í= ¦
Különben!? Mi megyünk előre!
/
1682-ki kezességi levél.
,Mij alól megh irt Gyalikócíy Adgyuk
tudására ez levelünk, reodibe miu-
m. kir. lionvédelmi minisztériumban,áhói\\den Kendbelj Crakk és minden Een-
eljárása kegyes helyesléssel fogadtatván, dekk Valakk eleikbe jutand, hogy
uj bizalmat meritve sietett Bécsbe, hol aitdij Ut\'tünk kezesek Soós István
Bot irt napon újból megjelenve; már kora Hadnagy Uramnak és Gyermekeiuek
mhl6ftnmrJ°fTiValrie\'l!nlftte-a \' I Gyalakóczv Jankó nevű Eab millió toiiutiiji kötelező aláírásokat es az\'
tiszteletteljes főuraiban éitesi
elnök. S mielőtt szept. 29-én Bécsben megjelent, újból tisztelgett 20—27-éh
sitette az: Embőrségös embörök
egész szervezkedést, minek folytán a jövő évben lejáró szerződések még az nap fól-moudattak.
Egyben értesíttetett az elnök, hogy a bécsi cs. kir. közös hadügyminisztérium a továbbiakra nézve bizonyos még fönnforgó szétosztási módozati nehezmények meg oldása szempontjából a m. kir. honvédéi-miniszter úrral fog értekezni, mire nézve a továbbiakat az elnök ugyanott fogja megtudni.
1888. évi szept. 30-án Bécsből visszajövet tisztelgett az elnök a ra. kir. fóldmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisztériumban s az államtitkár urnák bemutatta a másik két minisztériumban már kedvezöleg fogadott alapszabályokat az előleges átvizsgálás szempoutjából.
18ti8. é. október 8-án újból megjelent az elnök a m. kir. belügyi és fóldmívelési minisztériumokban.
Különösen az utóbbi lielyen az államtitkár ur ö méltósága által újból kegyesen fogadtatván, a ki az átvizsgált alapszabá-Ivokat némi lényegtelen irályi módosítások után, helybenhagyaudónak nyilvánította.
Legényért, fcj tvanisaj Törők fogságában volt illj ok aüat hogy ha mj alol megh irt szemeljek fölül meg emiitöt Jankó Rabot elől nem alíthatnánk mindenkor Soós István Hadnagy Urunk és minden maradékj ^hozzánk nyúlhasson hogj ha az Terminus nap előtt valahova lenné Sarczot az háromszáz Tallért mindenkor pörpatvar nélkül tartozunk megh fízetnj ha az szükségh kívánja, meljért kötelezzük mj magunkot, igaz kerezténj hitünk szerint meljnek nagyobb bizonjságá-nak .... Adgyuk ezen Levelün-kött nagjobb bizonyságoknak okáért Pecsétünk nem leven Kezünk Kerezt vonásával megh erösitöttük. Csizma-zia István Város Biroja előtt. Ture-kiczon Lakozó Kovacscvics Sztanko. Gyalakóczy Gyömllja Ivék, Item Gyalakoczj Haszan Gregur, Item Czizmazia Mátyás, Item Osernjer \'Simon, Sztolecz Sztanko: Iraoáij,
Gynmlicz Péter Gyalakoczj Anno 1682 die 29 Aprillj.
Másik oldalán pedig ez olvasható: .Anno 1682 die u Septemh ris Vöttem föl Rádj Nagy Falasi Martni Rabtnl Üczedj Sarczabul edjért négy Marhát 20 Talérért és 7 Tallért ké. ; |éuzt." >
E kezes levél eddig a legrégibb okirat, melyet a Nagy-Kaniz& városi levéltárban találtam. Érdekes igen, mert még akkor, t. i. 1682-ben kanizsai várat törökök bírtak s mégis, mily értéke volt egy rabszemélynek, ki a kanizsai török fogságból adatott ki, alkalmasint vse rébe Soos István légrádi hadnagynak.
A gyalakóczi „embörségös embörök* közül nyoleznak kellett jót-állani s még az időben nagy összeggel 300 talárral biztosítani.
Másrészről szomorú adat a jelenkorra, mert Gyalakóczi község megszűnt magyarnak létezni, nemcsak lakosai, de neve is a községnek horvát: — „Gyelekovecz.* \\
A török időben magyar volt s & törökök kiűzetése uUn lett horvát, sajátságos fordulat!
A hátiratból pedig az tűnik ki, hogy egy marha ára 5 tallér volt, egy emberé 300 tallér. Napjainkban a véradónál egy ember semmi, de a ló ma. aztán nagy értékű.
Az eredeti okmányt igen megviselte a 206 esztendő, a közepe szakadozott. Ugy látszik a bírónak sajátkezű irása, mig a többi név kereszt vonással van megjelölve. Az alján névnélküli törökös manupropia díszeleg.
Közli PííÁTORFÍ.
— Szomorú őszi\' est. Vidám őszi est! „Hasztalan hullanak a fák levelei szállt keiéire a dalos madár, hasztalan zug
őszi szél s borzongatja az ember tagjait, hasztalan látszik a természet szomorúnak, kihaltnak, mi boldogok vagyunk, -e kedvesem?" — sutto^á érzéssel egy tiatal ember a kapu sarkában.- , Boldogok vagyunk" — sugá még halkabban a leányka — de csöndesen beszéljünk, mert irtózom a papától." S a papa ekkor már hátuk mögött állott, vil\'ogatva szemeinek haragos szikráit. Vidám oszt est! „Te szeretsz, én szeretlek — szavalta érzéssel az ifjú — bár lesz vagyonom, de van ami nden földi kincsnél értékesebb lesz előtted, ami síromig velem marad, az én forró szereimem. — ttgy-é bár örökké fogsz szeretni? — „Igen" — rebegé a szende leány, de ekkor, mint tiszta nyári napon az ég hangja, megszólalt a haragos apa hangja : „takarodó! innen hitvány csábító, nem lesz az én leányom a tied soha !" Szomorú őszi est! — Elillauta szerelmes iíju gyorsan, mint a szél, mint a villám, mint az árnyék, óh, de mi végzetes fátum, nem jött fel a hold, nem ragyogtak a csillagok a mennyholtozat kárpitján, s az ifjú vakon, félelmében, beleszaladt a-kanális vizébe Szomorú őszi est! Ruhája vizes, atrya kábult, fogai vaczognak, testé remeg. Kivánszorog a partra, s egy répát szedő asszonynak rimánkodik, adna neki egy zsákot, amibe belesöngyölheti magát, hogy megszáradjon. Zsákja nincs, de van jó szive az asszonynak. Van rajtam éppen y meleg szoknya, de legmelegebb a középső, levetem, vegye rá. Szomorú őszi est! A vattás szoknyát magára ölti az ifjú s ugy vánszorog haza a ruha tömkelegétől megnehezítve s aztán goudol, gondol a szelíd lányra s aztán, aztán, a gouosz apára .... Remegett a fiatal lányka, mint nyárfa levele, mint a kocsonya. Odabenn a megvilágított szobábaa megkezdődött a zél, a vihar, a fergeteg! Szűnni nem akaró szózápor ömlött a tetten ért leány fülébe s azt se tudta, hová bújjon szégyenében .. . Szomorú őszi est!
— A re.gale -ügyben Hertelendy Béla országgyűlési képviselőnk értekezletet hivott egybe, mely holnap, november 4-éu délután Nagy-Kanizsán a városházában tartatik meg.
- A varaxi t opliczaí hírneves fürdőben még mindig keresnek üdülést; a 25-dik számú fürdő néfsor szeiint október 12 ig . folyószámban 2694 fürdővendég jelent meg.
— Bitka vendége volt szerkesztőségünknek; ugyanis Nagy Ferertcz 132 éves polgártársunk ?isszaadta a vizitet, hogy e lapok szerkesztője Töttössy Béla kir. törvényszéki biró úrral meglátogattuk volt. A jó öreg nem tudta elfeledni, hogy öt úgymond „megtisztultuk" látogatásunkkal, büszkén emlegeti nála létünket
,és nem tudott nyugodni, hogy viszontlá-togatást ne tegyen az „ujságcsuáló uraságnál". Már hiszen köszönjük jó öreg az uraság titulust, csakhogy nincs mellette vi-tulus. De azért annyit tehetünk mégis,hogy t. olvasóinknak korunk legérdekesebb alakját bemutatjuk. Annyi tény, hogy Mária-Therézia királynénk temetésén, mint huszár jelen volt.
—A vőn asszonyok nyara csak nem engedett a jussából. — Előbbi olyan fog-vaczogtató időjárás után egy hétie annyira meleg volt, hogy valóságos nvár-is beillett. Hanem aztán valószínűleg meg is adjuk ennek az árát busásan ....
— Nálunk sem ártana oly egyesület alakulása, minő Veszprémvárosában létesült ; ez egy uj sportnem, az az dehogy uj, szegény ember közmondás* szerint: akinek lova nincs, gyalog jár . .. Hát mondok : Veszprémben alakult uj egylet, czélja: gyalog kirándulások tervezése és kedveltté tétele. Amily mulatságos, oly hasznos is lenne - kétségtelenül.
— Szkóky Sükösd szent:Ferencz-rendi hitszónok, egykori bucsu-szeut-lász-lói házfőnök Sümeghröl Gyulafehérvárra távozott, mint az ottani irgalmai nővérek lelki igazgatója. A szép \'hivatás teljesítéséhez lesjobb egészséget kívánunk.
— Gyanús halál-eset. Szent-Kozmadombján okt. 2:">-ére virradó éjjel Gáspár János gazda a háza előtti kis tóba fult. üe a tócsa csekélysége, a szerencsétlennek józan állapotú s a halántékon tátható Qtés jel. valamint egyéb körülmények a véletlen baleset lehetőségét kizárják. A büuvizs-gálat azonual megindít tátott.
— Veszprémi egyházmegyéből: Nosz-lopi Gyula plébános elhunyta alkalmából zala-szentiváui plébánia ideig!, aduii-nistrátorává Hanuii?Endre vázsolyt segédlelkész nevezteteit ki. — A gógánfai plébánián uov. lö-ig pályázat nyittatott, a hahótí apátságra hasoulag.
— A Balaton gőzhajói. A jövő esztendőben már nem lesz szégyenszemre egyetlen gőzös nélkül a Balaton vize. Megalakult véglegesen a balatoni gőzhajózási részvénytársulat Elnökké Esterházy Mihály grófot, alelnökké Xádasdy Ferencz ;rófot választották meg. A folyó ügyek l\'.ntézését Szarvasy Sándor vállalta ma-ára. — Az igazgatóság két, teljesen uj. 150 láb hosszú és a legnagyobb kényelemmel berendezett hajó felépítését határozta el. Az egyik gőzöst már meg is rendelték, még pedig Baross Gábor miniszter határozott kívánságára hazai iparosoknál. A szállítási idő rövidségére vjIó tekintettel, a hajótestet Hartmann József, a gépet Schöníchen H. újpesti gyárosok fogják szállítani. A megrendelésnél a fősúlyt főképen arra helyezték, hogy a hajótest, valamint a gépezet, a Balaton tengeréhez hasonló hullámzásának megfelelőieg--sok-kal erösebb legyen, mint a dunai gőzhajóké és hogy óránkint 20 kilóméter sebességgel haladjon. Ilyképen a hajó a Siófok és Füred közötti utat 40 perez alatt fogja megtenni. Az igazgatóság továbbá azt is elhatározta, hogy amennyiben az illető községek hajó-h\'dakat építenének, a rendes személy- és áruforgalomba kész belevonni Siófok és Füreden kívül még Kenése, Almádi. Ré-fülöp, Badacsony és Boglár állomásokat is.
— Bendkivüli közgyűlést tart f. é. decz 2-én a n&gy-kanízsai „Polgári Egylet," melynek tárgysorozata a kivetkező: 1. A felszerelésre szükséges költsön felvétele. 2. Dr. Dick József felebbezése. 3. Netáni indítványok.
— Kegyadomáuyok gyűjtése. A n.-kanizsai ev. ref. egyház építése és egyéb egyházi szükségleteinek fedezése czéljából általáuos gyűjtés kezderaényeztetvén, a lapunk elején közölt esdöszózatot ajánljuk
közönség meleg pártfogása és becses figyelőiébe.
— Dr. Messer Samu bellatinczí uradalmi-orvos 28 frt^IO krt gyűjtött Her-boly Alajos lippai tanító részére, kitol 7 tagból álló fegyveres rabló okt 14-én éjjel 126 frt értékű pénz és ruhanemüeket elrabolt A tettesek vándorczigányokban fel is fedeztettek és Alsó-Lendvára kisértettek.
HUSZONHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
NOVEMBER 3-án.
— Tuboly Vietor L munkatársunk lelkes felhívást közölt a Pesti Naplóban, melyszerint felhívta a bpesti egyetemi ifjúságot, hogy Zalamegye nagy szülöttje Csányi László nemzeti vértanú ok sírjánál is tartsanak kegyeletes emlékbeszétiet. A megemlékezést nagyon helyeseljük s hisz-szük, hogy a nemesbuzgalrnu egyetemi ifjúság e hazaüss óhajnak készséggel eleget is tesz. Mint értesülünk, sümeghi születésű Weiszfelil Vilmos joghallgató vállal I kozott a dicső emlékezetű nagy férfiú hamvai fölött való emlékbeszéd megtartására.
— Áthelyezés. Ebt-rhardt Antal kir. posta- és távirdatiszt Nagy-Kanizsáról Soprouha helyezte/Ott át. gyors elutazásai folytán barátai- és ismerőseitől személye- j sen nem vehetvén buc-ut. lapunk utján mond szívélyes „Isten hozzad\'-ot Távozó t.barátunk társadalmi életüokuek tevékeny tagja volt. minden humánus intézménynek pártolója és barátságszer.-téténél fogva általános tiszteletben részesült. Távoztat | sajnáljuk.
Náxzhir. Czakó Béla gazdasági intéző Keszthelyen a sazd. tanintézetnél nov. S-án vrzeti oltárhoz Szalay Erzsike kisasszonyt. Deininger igazgató kedves sógornőjét. — TubohszeLi Tuboly Maréit kisasszony *-<küvője Várbogyar- Bogyay \' Elek úrral november 10-én \'lesz. Áldás\' frigyükön !
— Felhívás! A, sorsjegyeknek és eg\\éb -értékpapíroknak részielekre való. eiadá=a körül .mutatkozó viszásságok mee-si\'üntetése czéfjábóT, miként az ország- 1 gyűlés múlt. ülésszakában e tárgyban tett interpellációin alkalmával jeleztem tör: veoyjuvaslaiot szándékozván a képviselőház elé terjeszteni, azetárgyra vonatkozó-. lag már birtokomban levő anyag kiegészi-! tése végett azon kérelmet intézem e lapok t. olva>óihoz. szíveskedjenek mindazon adatokat, melyekből az értékpapírok adás-¦vevése körül elöfúiduló viszásságok. vagy esetleg a közönség megkárosítását íny\'oi^ váló eijárás kiderithetők, lehetőleg hiie\'es alakban, felhasználás véí?ett hqyzám juttatni. l>r. Fenyvessy Ferencz. orsz. képviselő. Budapest. Zöldfa-utcza 4U. sz.
— Nagy gyakorlatot tart a nagy-1 kanizsai ütik. tűzoltó egylet uovember 4-én délután 3 órakor, mely egyszersmiht ez évben az utolsó is lesz. - j
— A sormás i tüzeset után bekövet kezett fólakasztási öng\\ilkosságra vonatkozólag japunkbau hozott leirást még a következővel toldjuk iuen: A község bi-liek j a tüz keletkezésére né/ve azt beszélik,: hogy Kelt* Ferencz egy leáuyuyal szeret-^ kezett a pajtában s a szájában levő szivart elejtvén, attól támadt a tüz, E miatt a\' károsullak Kelét megverték s agyouverés-! sel fenyegették és bün félje leütést tettek : ellene. 20-én reggel Miháczi Péter megakarván Kele Kereac/et látogatni, a szo-bábaii felakasztva taiálta, mire lármát csapott s az összefuiott szomszédok a felakasztottat levágták, de már halott volt A holttesten a.vizsgálat külerőszak nyomait taLka s így nem lehetetlen, ho^y valaki a károsuitak közül gyilkolta meg.
— Válságos napok. Falb Rudolf, a híres időjós és tudóstól egy könyv jelent meg. melyben időreudbeu vannak ös.sze: allitva ajjjvő év viharai, földrengései stb. A könyv elején Falb Rudolf felsorolja azokat az éveket, a mikor az általa megjósolt földrengések, uagy esőzések, nagy szélviharok tényleg bekövetkeztek, majd a mostani év Hátralevő részéuek ea löti\'J. évben váiságos napjai .-felsorolására tér áL Ilyen veszedelmes napokathelyez kilátásba a jelen évben november 4.. 18- és decz. 3-án. A jövő évben Falb nem kevesebb, mint 2.0 válságos uapot jövendöl, melyeket a veszélyesebb és a kevésbbé veszélyes napok szeriut három kategóriába soroz. Az első kategóriába tartoznak a következők: április I.ő., október 24., márczius 17.. szeptember 9 . november 20. és aug. 11 : a-másodikban a következőket említi: Június 13., szeptember 25.. deczember 22, január 1., június 31., márczius 1 , okt. 9., juhus 11., márczius 13-, február 15; végre következik augusztus 26., november 7., április 30.. január 17.. juhus 28., decz. 7., május ,29. es július 28. Ha bízunk is a kiváló tudós időjósló tehetségében és tudományának csalhatatlanságában, irtégi:; remélni akarjuk, hogy jövendölései nem lógnak nagy szerencsétlenség kíséretében bekövetkezni.
— Betörés. Mult vasárnap virradóra ismeretlen gazok a szt-Ferenczreudü zárda istálló épületének a berki rétekre néző falát kibontottak és az ott alvó kocsis ruháját anélkül, hogy ez felébredt volna, ellopták Szegény kocsis meutéje zseb-jébeu rejtegette megtakarított bO frtját, s igen természetes, hogy ez is eltűnt. — Hát nem lett volna-e jobb a megtakarított pénzét a takarékpénztárban tartani?
— Iháros-Berényben műlovarda szórakoztatta az ottani közönséget. Mult vasárnap volt bncsuelóaJásuk, mely alkalommal következőleg szólt a tolmács : Nagyérdemű köz! Keszenjük a pártfogó -lást, ha mák etyszer ere gyüünk, ujdonnat uj müsorozattal fogjuk üket (gondolkodik)
megmüködnyi! — Servus sógor, mégis csak töröd már ezt a szép magyar nyelvet!
— Lólopás. F. hó 30-ára virradóra eltűnt Herczeg György magyat-utczai birtokos istállójából ennek két lova. — Fja az istállóban aludt és nem ébredt fel, mikor a lovakat kivezették; de rá nézve jobb is, mert a lótolvajok nem igen szeretik, ha háborgatják munkaközben és ha rájuk támad, egyszerűen fejbe kólintják. — Az egyik ló sánta volt, s evvel a lókötő urak röstelvén vesződni, "a Petőfi-utcza végén ott hagyták, hol reggel gazdája meg is találta, a másik jó lovat azonban elvezették ugy. hogy még eddig se híre, se hamva.
— Az ujvilág-ntczal bordélyházak harmadfokú bírósági ítélet alapján beszün-tettettek s már november 5-én végleg el-költözködniök .kell. A jogérvényes intézkedés közhelyeslésre talált. Alkalmilag megemlítjük, hogy a Czíglenicze partja befásittatni fog
— Gyászhír. Erlich Károly enyiugi volt izr. tanító, életének 25-dik, tevékeny működésének 5-dik évében október 24-én Nagy-Kanizsán meghalt. A boldogult szép képzettséggel haladt pályáján, lapunkban is több ügyeimet keltett tanulmáuy czik-ket irt. Béke hamvaira !
— A novai körjegyzői állás betöltése választás utján okt. 29-én ejtetett meg.- Három pályázó volt: Keszthelyi István novai helyettes jegyző, Horváth Lajos kustáaszesi és Kovács Gyula okleveles-jegyzők. Három abszolút szótöbbséggel Keszthelyi István lett megválasztva. ,57 szavazó jelent meg. Az uj jegyzőt erélyes és szorgalmasnak írja levelezőnk, s hogy a jegyzőt karnak díszére fog válni.
— Következő gyászhírt vettük. Özw. Trípammer Gyuíáné, szűl. Winkleb-ner Vilma, sájár. valamint gyermekei, unokái és" rokonai nevében szomorodott szívvel jelenti a szerető férj. illetve édes atya .és nagyatya Trípammer Gyulának 1888. évi november hó 3-án reggeli 4 órakor,\'életének C9-ik, boldog házasságá-naÍv-45-ik évében, hosszas szenvedés és a halotti szentségnek felvétele után történt gyászo? elhunytát. A boldoguitnak" hült tetemei f. hó 4-én d. u. 4 órakor fognak Eötvös-tér 22-ifc számú házban a róm. kath. hitvallás szertartásai szerint beszenteltetni és Hild E. L. „Részvéthez1\' czimzett temetkezési vállalat által a helybeli róm. kath. sírkertben örök nyugalomra tétetni. Az engesztelő szent-mise-áldózat e hó 5-én d. e. 9 órakor fog a helybeli szent Ferenczrendüek plébánia templomában a Mindenhatónak bemutat tatni. Nagy-Kanizsa, 1838. nov. 3-áu. — Áldás és béke hamvaira.
— Megyei r. h. Dohánycsempészt fogtak el a nagy-kanizsai rendörök.
A budapesti értéktőzsdéről.
A Magyar Mercur heti tndóiitáaa.
Pérjiügyí és g&idasági - eseményekben rendkívül gazdag hónapra, tekinthetünk v\'Uszs., ha ait akarjak vizsgáin;, hogy e jelentékeny c&cy horderejű eiemíjoyek aínS befolyással voltak ar értékpapírpiacára, arra as eredményre kell jutnnnk, hogy a tőzsde irányát igen csekély mértékben valtoitatták meg. A nagy államkölcsön konverziójának megkötése, a reg&le megváltul törvényjavaslat benyújtása, a rendkívül kedvező költségvetés betérjeastése,-\' a k&saa-oderhergi vasat elsőbbségének konverziója és még tübb más pénsOgyí művelet mindegyike elégséges lett volna máskor arra, hogy teljesen megváltoctassa a tSsade irányit, míg most ez a sok pénzügyi esemény együttvéve sem okosott nagyobb változást, ennek egyeddli oka & péntpi&c* helyzetében rejlik éa mennyiben már régen nem volt oly asfiken a pénz, mint a« utóbbi időben. Azonban igen alapos a remény, bogy s legküselebbi napokban e tiren teljes fordulat fog beállani, mert egyrészt &t októberi nltimo. mely sok pénst tartott lekötve, már szeiencsésen elmúlt, másrészt meg a novemberi szelvények sok milliót í esznek szabaddá, mely összegek rövid idő rontva ismét a tündén fognak elhelyeztetni, miáltal az üzlet kétségtelent!!\' élénkülni fog.
JáranJkok és befektetési értékekben legélénkebb tÖÜ a mosgalom, mert a converzió hatása itt érvéh/esült leginkább és bizalmat keltett a helyzet iráni- az is, hogy a kaaaa-oder-hergi vasnt elsőbbségi konverziójára is létre jött a megegyezés.
Bankrészvényekben ssintén jelelentélte-rjyek voltak az árfolyamúigadoxisok, de az ntóbbi napokban mindinkább megszilárdult as irány
Közlekedési vállalatok részvényei általában igen szilárdak.
Iparvillalati értékek küzdi csakis malom-^-pudapest részvényekben volt élénkebb a forgalom, mlg a többi értékekben meglehetősen pangott at üzlet
Sorsjegyek szilárdak. Különösen a tiszai sorsjegyek é« magyar nyeremény-kulcsún, valamint minden faj:* kis sorsjegyek igen keresettek é« élénk forgalom mellett emelkedők is.
Valuták és érczváltók emelkedők, de ugy üUcik, hogy ez az áremelkedés a pénzpiaci javulásival meg fog szűnni.
Hivatalosan jegyz. plaezi árak .Vágy-Kanizsán.
1888. okt. 31. — Buza legjobb 7-40. Közép 7 frt — Rozs legjobb 5-40- Közép 5 frt — Kukoricza 6*20—5\'40 kr. — Árpa 6*20 5*80 kt. — Zab 5-20—4*80 kr. — Széna 2—1*60 kr. — Szalma 1*20 kr.
Szerk. Üzenet.
— „Farkas ős Bárány" czímfi költeményt megkaptak, ez ntóbbit természetes alakban szívesebben fogadtuk volna Nagyon kétértelmű, sikamlós idillkép, elvünknél fogva nem közölhetjük.
— „Hostá" éi még 19 vers hozzá! Gyengék a közlésre.
— S. A. Paris. Könyvsiállitmanynckra mért késik becses válasza? Pedig szeretnők tájékozni magunkat.
— Sz. S. Örvendünk a ssép állásnak. — Scivélyes üdvözlet!
— K. E: Szives készséggel.
— A. L. Már meg is sürgettetett.
— Sz. A. Kénytelenek voltunk beszüntetni.
VASÚTI MENETREND.
Merkur" Vt. Elöfit
el5S:etési dija félthetni Budapesten,
A Magyar e csak 1
— Be kő Illetett. Csá>z. kir. végy elemzési vizsgáló állomás b őr- és gyümölc s-terrnények-r ö 1 Béc* melletti Kolosmonostorban. Alulírott ezennel bizonyítom, miszerint Berger, Volk és társa Bécs melletti Dornbachban létező üzleti telepet személyesen megtekintettem sott az okszerű berendezés és a készülékeknek kitűnő működéséről meggyőződést szereztem. A tulajdonos urak kívánatára az ott gyártott s Cognacka! telt különböző hor dókból hivatalosan minták vétettek, melyek a csász. kir. vizsgáló állomás vegy mii helyében megvizsgáltattak. A vizsgálat alkalmával kiderült, hogy e Cognac teljesen s tisztán lepárolt borbÓi áll s hogy gyógyszerül kitűnően a 1 k a í m a s. Kolosmonostor, 1888.
Reggel.
5 óra 20 perczkor postavonat
5 óra 43 - postavonat
6 óra 2$ . „ gyorsvonat
7 órá 30 „ vpgyesvont G óra\' 55 „ postavonat
Délben. 2 óra,— perczkor postavonat 2 óra 45 „ postavonat 2 óra 15 „ postavooat 2 óra 25 „ postavonat Este.
Pragerliof U óra 19 perczko postavonat
Pragerhof Barcs Budapest Budapest Bécsújhely
Pragerhof Sopron Barcs
.unnál és tarlósán távolit d ejóoiijs
miniéi rin snot
a szájból a csász. kir. eng.
EÜGALYPTÜS SZAJ-ESSENGZIA
(kitüntetve Paris 1878.) A legbiztosabb, legtartalomdusabb (78% hatásos alkatrészekből) a személyes fer-tőztelenitéshez kiválóan alkalmas, mert ;ökéletesen ártalmatlan, tiszta s/er,gyógy-erejü védőszer
sz^jpadláskatarus
ellen
és általában ragályos betegségek elka-pása ellen is. 3272 14—20
Egy üveg ára 1 frt 20 kr.
Mert Dr C. VI Faber
néhai I. Miksa császár Ö felsége orvosa a becsületrend lovagja stb. Bécsben. Raktár minden gyógyszertárban és a bel- és külföld minden híresebb illatszertárábtn. Ugyanitt kapható a cs. kir. szab. Puritas különl. szájszappan. {Érem-dij Lobdon ISG2) dr. Faber (\'. M.-töl.
! Szétküldeni raktár; Bécs, 1-, -laienntb. -J»-
Raktár Nagy-Kanizsán: Rosen-
Budapest Bécsujh.
Díszeiben ismét tüz volt, elégett 3. ház.— jttL\'31. A cs. kir. vizsgálóállomás elöljáró-Káposztás piaczul Nagy-Kanizsán a közkórház előtti tér jriöltetett ki. — Zala-Egerszegen a r. k. kántori, Cserszegtoma-jon rendes tanitói és Nagy-Récsén segédtanítói állásra pályázat nyittatott. — A keszthelyi jbiróság börtönéből két fogoly szökési kísérletet tetf, rajta vesztettek. — A.-Domborun önk. tűzoltó-egylet alakult. Éljen! —.-A zalaegerszegi tanítói jkör közgyűlése nov. S-án tesz Zala:Eger-szegen.
— Hazai r. h. A magyarországi tanítók árvaháza már 80.694 frt alappal rendelkezik. — Gróf Lónyay Menyhértué hagyatékát 4 millió frlra becsülik. — Rökk Szilárd 20 ezer frtot hagyott az \'
erdélyi cultur egyletnek, melynek vagyona — Kincset, szellemi kincset szerez most 340 ezer frt. — Arany János szobrát az. a ki a .Képes Családi Lapok" czimü í 892-ben leplezik le. —Magyar Geiicsnek szépirodalmi és ismeretterjesztő képe: kétliarniadaleégett. — Gyaháfal van gyógy
sága: Dr.Rocsler L. tanár s. k
— Sok évi megfigyelés. Emésztési gyengeségeknél és étvágy hiánynál, általában minden gyomorabajnál.a valódÍ„MolI-féle seidlitz porok" bizonyultak a többi szerek fölött, mint gyomorerősítők a legjobbaknak. Egy doboz ára 1 ft. Szétküldés naponta utánvétellel Moll A. gyógyszerész és cs. kir. udvari szállító által, Bécs, I. Tuchlauben 9. A vidéki gyógyszertárakban Moll A. készítménye kérendő az ö gyári jelvényével és aláírásával. 3
Bécsujh. Budapest Pragerhof
Sopron Pragerhof Barcs Budapest
Budapest
Bécsujh. 10 óra 2G
Budapest 11 óra 7
Pragerhof 11 óra 39
Barcs 11 óra 29
12 óra 9 : „ posta vonat 12 óra 15 , \'postavonat
tógát Kanizsára-
Reggel-4 óra 1G perczkor postavonat 4 óra 40 - postavonat fi óra 17, „ gyorsvonat
Délben. 1 óra 44 perc/kor postavonat 1 óra 15 „ postavonat 1 óra 40 „ postavonat 1 óra 59 „ postavonat Este.
i óra 45 perczkor vegyesvonat postavonat gyorsvonat
postavonat postavonat
Felelős szerkesztő és kiadó: B Á T 0 R F I LAJOS-
A SEOrkesztövel értekezhetni naponta déli 1—3 óra küzt lakúin Arany Jíaos ntcza 4. st.
Laptulajdonos: WAJDITS JÓZSEF.
íxryiittiór*.) Schwarze Seidenstoffe von 80
kr. bis fl. 11.40 per Meter (ca. 150 Qaal.) versendet roben- und stückweise zollfrei das Fabrik-Depot G. Henneberg (k. k. Hoftief) Marter nmgeheni. Briefe 10 kr. Porto.
•)E rovat alatt kösöttekért nem vállal f -lelÓBSéget a sserk.
feld Adolf urnái.
3272 17 20
•Máriaczelli gyomorcsöppek.
(i\'üfiö hatású szer a gyomor minden betegségeiben.
Védjegy. • rViluluiijlhutatlaa étvicyhiicy,
h-v.n]r.r„-}M::^--.-„-. röf/. ;U-t;ii ]¦ ¦:¦¦•-L-tet. fetfavódix. fuvanjn fell^Bmet, kóllka, (fyoomrhnrnL Ryonwrigea, homok, vx daraképaode% taüíigoi njilknkppi\'-U-". Htrgzuig, undor es hinyi*. fífjy»« (h* »jryomortolerrd). eynmurjf\'-rc.-. *iék»iornli*, a gyomornak íielekkel r« italokkal vtJó tnlterhflcse, (rlütiták, lép-, mij- es aranyerén liánUlmak estiéiben. — Erj üwrf»* ára baj»álatí ata-sitfL,-Hi rcyütt 40 kr.. ketcSi pi-lacxk 70 kr.
Kíiip\'intí nzétküldt* Bfídt Kirolj fry»K>^»rí>i Uul Krensl*rl>an(ll\'>r-
Kapható minden gyógyszertárban.
"Ólán: A vni.nti jüiriJU-í.\'il: k-T-:iv.:\\*..iitM!kt:tÍMcat HihiIhIiJhIc <¦» Blán.n/Ak. A valúdinás kí.-ul níLTil.-n ivesnirk (.ím., H i-..„ti v,.,l],^;v,l .-Ii-it.ut [>..ntékl.a ici".ti(.-yi-,lv.- letini- :i miiiilni iivrslii^ nwllék^lt i»-inal.iu atasitáaon locp krli Jegjrexve lenni, hogy-. ;z Krnii«nTl>en Oiüek Hvii:.k ku;iv\\::vi.>:iid.^lMii njo-o^hitL • **u
Kapható N.-Kámzsán: Práger Béla. Kadarkntón Beck Béla, Kaposváron CíoI-nerVincze, BabóchayKálmán Mirczaliban Körös Viktor, Merenye Fleisher Simu, Nagj-Bajom Körös I-ajos, Olonczon, IIöcls Béla gyógyszerész uraknál. 3162 46—52.
szertár nyittatott — Petőfi szüleinek keresztjét Kohn Károly sirkökereskedŐ díjtalanul kijavította, — Csanádmetryében a vörheny erősen pUsztit. — B. Wenck-heim Bélának Békés Gyulán szobrot emelnek — A királyi udvar Gödöllőn van.
— Külföldi r. h. Ü Szentsége bete-geskedését jelentik. — A mostari szerb metropolita meghalt. — Milán király proclamatiót adott ki népéhez, melyben alkotmányreviziót ajánl. — Natália exki-rályné nov. S-án Szent-Pétervárra érkezik. — Molíke okt. 26-án volt 88 éves. — Francziaországban -1887-bea 7572 öngyilkossági eset történt. — Az egész földgömbön a németek számat 70 millióra teszik. — Szicíliában okt. végén négy napou át nagy havazás volt. — Oroszország 376.891 négy.>zog niértfölddel és HZ millió 159.630 lakossal bír. — István nádor .:agy ásványgyöjteményét Rutnpf osztrák képviselő vette meg. — Azt hiszik, hogy a czár Ázsia védnökévé kiá tja ki magát. — Kutaiszban a czár elleni merénylő kozák tisztet fogtak el dynamítos bombával. — A konstantinápolyi nagy irirándulás Budapestre elhalasztátott a jövő évre. — A spanyol hadsereg közt forradalmi mozgalmat észlelnek.
hetilapra előfizet. E lap gazdag tartalma-értelem- és izlésuemesiiö olvasmá nyaival való-ágOs szellemi kincstárát képezi a magyar csaladoknak\' s „NŐ a házban" czimü mellékletével nélkülözhetlen rátja a családanyának. Közleményei minden számban a legjobb m. Íróktól erednek s a család bármely tagjának bátran a kezébe adbatók. A „Képes Családi Lapok" előfizetési ára egész évre 6 frt, félévre 3 frt, negyedévre ! frt 50 kr. s a kiadóhivatal (Budape>teu, nagy korona-uteza 20. sz.) melyhez az előfizetések legczélsze-rübben postautalványon imézendök. kívánatra bárkinek ingyen és bérmentve szolgál mutatványszámokkal.
— Ifornyanszkj\' Tiktor akadémiai könyvkereskedésében megjelent Eötvös Károly Lajos „Egyházi közigazgatás kézi könyvének" 7-dik füzete. Ára 30 kr. Nélkülözhetlen útmutató e jeles vállalat lelkészek, bírák, ügyvédek, tanítók s egyházi ügyekben működő tisztviselők számára.
Ki nyert?
Húzás október 27-éo : Bécs: 70 68 84 44
Grácz: 57 2 30 60
Temesvár: 40 14 20 51
Huzas október 31-én : Brünn: 73 13 5 70
Óvja iin lovalt a nedvesség és hldessés ellen!
Az első éB legnagyobb lötakaro-gyár
főraktára szállít jó hitelű és tartósan készített nehéz, tömött takarókata következő csodálatos olcsó árak mellett : VAsn rendű letakarok isoan.
hosszúásl30 cm. széles,szürke alappal és élénk színű poszomásttal, tömött és meleg, drbja csupán L-5Ö kr. Ugyanezek 2 m. hosszú és VJT m. szélességben darabja csupán 1 frt 80 kr. CsÍIION kéli StírfCH SZillÜ bérkocsi-takarók négyszeres fekete-vörös, vagy kék-vörös poszomáuttal, körülbelül 2 m. hosszú és P/2 széles darabja csupán 3 frt 50 Kir.
Kernek arany-sár^a l)ouble-iirasáLi lolakarók.
szönyegekül is használhatók, drbja csupán 3 frt 59 kr. Százakra terjedő elismerő nyilatkozatok közül : Szíveskedjen a lovas század részére mihamarabb további Kt drb. kén-sárga takarót á 2*50 krjával, mint azelőtt küldeni." Cs. k. Dzsidás ezred t. sz... Ferencz József kir. 1. lovas száz. Szállítok azonnal bárhova, posta-, vaaut-
vagv hajóval utánvét, vagy az öszszeg előre való beküldésemellett. 3463 4 -12 Czim : Lótakaró-gyár raktára GANS A.. BÉCS III. Seídelpassé 4.
k legfőbb kitüntetések,\' a legaagyobb TilágLiáHíráMíLoa. 1S«7-\'
ota.
Mindenkor határozottan:
sLiebisf
társaság
hús-kivonata kérendő.
A tAt\'Ulx r<-lt- btiskl-
nat kitüii" f-s ert*.roije.s liús-leves rr-gtüni ei
valamint leves főzelék és húsételek javi-
tásiir;i és lus/.tri\'zésén-szolgál. H-íivi-st-n használva
rendkívttli kcnyclnies-sí-re nipllett, a Ii:ízi;u1á>-ban Igvn nagj megtala-ritásra is nyújt alkalmat. — AlegkitiW.Mt iTűsítöízcr a K,-?nírlL- ii:; Wie^\'k
K Liúiz, timáf, Uzpoa\'i raktára u 9sztrik-X-^}»TBÍrn<lalua sutuin:
Berek Károly, oszlr. csász. kir. udvari szallÜQsal. Bécs,!., Woílzeile 9 u. i .
Kapható toT-ohá valamenDyi nagyobh faszer-csemege éa gyógyfiisier kíreskerlésbei valamint, minden gyógysiertárban. _
i legfőbb kitaiitetések, i legnagyobb Tilágkiállitásoken. lS67-óta.
46
HOSZOOTEÍEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
A í«Ít*liló dr.Meidmger urtól kixíróllg íelhatalmaiott gyira
MEIDINGER-KALYHAK
kizárólagos ezab&dalom minden oreaágban.
Béc.b„R,A«Ult,\':,p,1,. 6 BUDAPESTEN tbonet-^™..
Első dijakkal jutalmazva : Bécs 1S73, Cassel 1877/Pária 1878, Sechshaua 1877, Wels 1878, Tep-litz 1S79, Bécs 1880, Eger 1881, Trieszt 1881.
Kítüoü szabályozható-, löltó- és ventillicziós- kályhák lakbelyiségek, iskolák, irodák stb. számira, — egy-iT-.:. éi diizes kiállítással. 3433 7—9
Több szodb fűtése egy kályha által.
A otória-Magyar országon 34Ö tsnínt *zet 2869 Meidinger-kilybit használ szek kflzt 104 bécsi községiiskolában 754 kályha, BS budapesti községi-iskolában 382 kályha. A n»iry kedveitség, melynek kályháink mindenütt örvendenek, Mániásokra ösztönzött. Azért a t. cz. kOsonséget saját érdekében óvjuk s utalunk mellékelt védjegyünkre, nehogy kitűnő birfi gyártmányainkat nűn-^ sásokkal összecaerélje, melyek rendszerint egyszerűen, m.;ut Meídinger kályhák, vagy javított Meidinger-kályhák ajánl
tatnak.
Gyártmányaik a)tájának be:aú részében van vedjesyünk beöntvo ím
A gyár védjegye.
f MtlDINSER-OFER 1 ZlJ"\'
.YESTA", szabályozhatótültö- és ventilláczió* kályhák kettős köpeaynyel.
A köjrenyak a por iiüsatjtása czéljábói eltávolíthatók anélkül, hogy a kályhákat széjjel kellene szedni. Zajtalanul tölthető Tetszés scerinti hosszi: égési tartam kokszf ütéssel, 24 óra ho«szátg égési Urtsm kfisiénfóteiiel. A hamu és salak pormentes eltávolítása.
.HBLIOS", füjtemésztS kandall* vagy kályha láthat* égéssel.
Egy kandalló, vagy kályha több helyiség külön fttté-sre szolgálhat. Tetszés szerinti homo égési tartam koksz-, kS- vagy faszén fűtéssel. Zajtalan töltés. A hamu és salak pormentes távolithatása. Rosszal fűtött kályhák átalakíttatnak . Központi légfntéiek egész épületek részére. — SzáritÓ-készületek ipar- és gazdasági czélokrs, — Waggon-kilyhák. Prospektusok és árjegyzékek ingyen.
SJSJJT lö.OOO <lrlí *fM
kivitelre szánt ttrl téli szövet ntdrá.0. »¦« njoo*n felemelt vámtarifa következtében vissza maradván, ama megbízást kaptam, hogy azokat egyenkint, vagy nagyobb csopottonkint bármely árou eladjam. Ennek folytán egy, a legújabb bécsi divat szerint jói és csinosan készített "\'
\\ iiri téli szövet felső nadrágot
csali 2 foriÉrt
NOVÉJÍBER 3-án.
RAK:
árusítok, (vagyis csupán a munksárért,) hogy kételyek fel ne merüljenek, ismételve megjegyzem, hoey exek csínes. vastag, tömör és meleg felső nadrágok. Ha ez uem való, ugy a nadrágokat vissza veszem. Minthogy e nadrágok nagy kelendőségnek örvendenek, siessen min-deuki szükségletét leghamarabb nálam megrendelni. Ugyan 6 szövetből teljes öltözetek is vannak, melyek bármely nigyságban és színben minta sgerint hihetetlen olcsó árért, vagyis otak 850\'krért kaphatók Nadrág-rendeléseknél kéretik a lépés hosszát, egész Öltözeteknél pedig a mell térfogatát megemlíteni Szállítás rssk utánvét mellett történik.
Rendelések íntéztndök :
ifi I. Bécs I,
471 2 - 12 Nr. 8/XV.
Minőség • Eíész palaczk 2.30 Fél
hegyed
Minősé
1-30
Egésr
Egéiz p Fél
Negyed
;k 3 90
MinSség 70 Egész palaczk 4 8
1-20 Negyed
palaczk 2 90 Fél „ 1 Gü
Negyed „ — 60 Hol raktárak nem léteznek, a rendelések postával eszközöltetnek. 3 palacrktól, vagy ennek megfelelő arányú fél palaczk díjmentesen szállíttatik
3476 1—3
mm
KONNYEN OLDHATÓ KAKAO
m ! A kinek ! \\ i
egy biztosíts levélre szüksége van bizonyos tökének elhelyezése, caa\'.ádja jövőjének biztosítása, vagy a nyert bozomárynak Tisjzatéri-tése czéljsbol; üzlettárs részére >s igen alkalmas, továbbá oly ház- és birtoktulajdonosok, kik eladósodottságukat rendesni óhajtják, oly egyének, kik folyó tSkét testálni nem képesek végre kik tőkét biztosítani akarnak törvénytelen és mostoha gyermekek részére egyonlo jogokkal, ha az íUető biztosított a 60 évet tul is baladta (66. évig), vagy ba a biztosító fél egy másik bist. társaság által vissza lett is már ntasitva. minderek forduljanak alulírotthoz egy birtositő-levél tanácsadásáért, mely szerint tetszés szerinti összegig lehet biztosíttatni akár helyben, akár a vidéken. Legszigorúbb titoktartás bármely esetben biztositutik. Dijoélküli felvilágosítások nyerhetők: naponkint d. n. 2-5 Óráig. EL KIN
biztosítási fő-felügyelőnél Bécs, 1. Koblmeseer-gasie 7. IV. Stock. 346Í 4—6
Eredeti Rauschenbach féle
BORSAITOKAT
kettői emcltyűszerkczette!
a Vgnagyobb nyomás ki ¦ fejtésére, a tőrköt utánss]-tolásra ÍS igán czélszPrfiek ; továbbá SZÓLÓZÜZÓSÍAT gyárt és legolcsóbban szállít
Grossosann h Ransthenbatb
eisS mony?* gud. gépgyára BUDAPEST kü!i4váozl-at7
Idfis és fiata! embereknek a* ép most uj kiadásban m-gj«leut úr. Hfiller gyógyászati tanácsadíjt zavart Idegek- és nemi rendszerrel, valamint ezek alapos gyógyítását tartalmazó füzet felvilágositásu! sürgősen ajánl tátik, ára borítékban küldve 60 kr. 3466 3 -0
Kreik-nbau>» C. Brauuschw. ígban.
MOLL SEIDUTZ POR
Szétküldés napom
Tavaszi gyógyítás
Nyári gyógyítás
Oszi gyógyítás
Téli gyógyítás Legjobb bedörzsölő sze r
és minden megírj les? b tegségek ellen.
Ctak afchör-valődi ha, minden üveg MOLL Bedörzsöl és!11 sikeres használat köszvény, csuz, _ bénulásnál; burogatáa alakjában minden sérelem éa sebnél, daganatok gyulladásoknál. Belsőleg viziol vegyítve hírtelen mamiiét, hányás, kóhka és hasmenésnél. Egy üveg ára használati utasítással 80 kr. o é. Baktárak az ország minden nevezetes gyógyszertár és anyag kereskedéseit) :n. MOLL A. gyógyszerész cs. klr. udvari szállító Bécs, Stadt, Tuohlauben 9. Szétküldés naponta utánvétellel. Két üvegnél kevesebb nem küldetik. Elismwrés MULL A. yógyszerész úrhoz Bécs. Kitűnő Moll-féle franczia borszesz és sója vidékemen nagyszerűen működik Küldjön nekem 60 üveggel, mivel az emberiség segítségére készletet öbajtok tsrtaní magamnál Mély tisztelettel
3462 4-45 Heraof, lelkész Mtcbolupban.
Raktárak Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf és Fessel xsef, uraknil
hnfer .10
n?ar arrnf VUlnlli b* min|len dobozon a gyárjeny -IT tas USai ÓUUl TdlblLI es MOLL A sokszorosító czég látható. Oyors gyógyh&tás makacs gyomor- és altestbaiok, gyomorgörcs, nyálk, gyomorégés székrekedéseknél májbajok vértolulás aranyér és a legkülönfélébb női betegségeknél. Egy eredeti doboz basr.náiati utasítással I ír:. Raktárak ai Ország minden nevezetesebb gyógyszertáraiban MOLL A. gyógyszerész cs. klr. udvari szállító, Béos Stadt TachtaubeB S.
övét mellett. 2 doboznál ke vesebb nem küldetik Elismerés MOLL A. ttrboz Bécsben.
OlS foglalkozásomnál fogva az ón Moll.féle Seidlítz porai igen jó hatás: gyakorolnak; ismerem ezt egyszer s mindenkorra a szívélys .Isten fizesse meg\'-et mondok érte ezek a gyomrot )6t& és f.it könnyűvé tessik. Tisztelettel Stelnko P. J. lelkén Hooneischlágban
MOLL-FELE FRANCIA BORSZESZ ÉS SÓ
védjegyét és aláírását i líndennemü test/ájűalmák
Wajdits József könyvkiadéhivatalában N.-Kanizsán megjelent és minden hazai könyvárusnál
kapható:
A gyakorlott vadász
A fáczáD és fogoly tenyésztés, ugy minden vad ismertetése .
[rU :
NAGY-ÖLVEDI ÖLVEDY KÁROLY,
oki. .rccn. jy.korlou Ttdáaz, aéiui Cl. kir. Utvin lóharezeg
liemély. kerüli teitfir-.»dá*i,
az uj erdő és vadasztörvényekkel,
a kutyák betegségei és azok gyökeres gyógyításával bővítette egy tapasztalt vadász.
Rajta párok tánczoljunk !
LAKATOS SÁNDOR tánczkönyve, mindkét nembeli ifjúság számára.
Kiadta: BÁTORFI LAJOS.
Lakatos Sándor arczképével s a szöveg közé nyomott tánczábrikkal.
Ára kötve 1 frt 40 kr.
s
— Mulattató kézikönyv hölgyek számára. — ára az 500 lapra terjedő, szinnyo-matu borítékkal ellátott könyvnek
i w 8ö n.
Arany metszésű diszkiad ásnak * frt 843 kr
Rajta fluk vigadjunk !
Nemzeti dalkönyv. ¦Ara kötve 1 jorint 80 kr.
Rözkedveltségfl tlalkom-v. olm\'ik bővített kiadás. > üfjfíy szorgalommal összeállított mü közel 1000 válogatott dalt tartalmaz; újonnan feltalálható magyar opera és operetté dalokkal bővített kiadás, azíoes borítékkal kötve. Ára a 800 lapra terjedő könyvnek 1 irt 80 kr.,
diszkötés dús aranyozással 2 frt 80 kr.
Orvosi könyvek mindkét nembeli betegek számára ÖNMENTŐ vénymintákkal. — Orvosok és mindkét nembeli betegek számára.
D r. KRIEGLER M ÓKTÓL, ára diszea azinnyomatu borítékban 90 kr.
Az
elveszeit ldegeröneri visszapótlása.
vénymintákkal. Orvosok és betegek számára. Dr. KRIEGLER MÓRTÓL,
ára díszes szinnyomatu borítékban 90 kr.
Önmentő
és az elveszett idegerőnek visszapótlása mindkét füzet egybe bötve, diszes és szinnyomatu borítékban
ára 1 frt 60 kr.
HALLJUK A SZÉP SZÓT!
Magyar felköszöntö (toaszt) könyv. Ára kötve 1 frt 80 kr.
Magyar felköszöntö (toaszt) könyv, szerkesztettek WAJDITS JÓZSEF és BÁTORFI LAJOS. Harmadik javított és tetemesen bővített kiadás, mely kötött és kötetlen mindennemű felköszöntést tartalmazván, d.szes kiállítása és tömött tartalma, ugy hasznos és mulattató voltánál lógva mindenkinek, de különösen az ifjúság figyelmébe ajánlható. 4G0 lapra terjed s diszes kSllitásu.
A fánksütés titka
Irta: FOUQUET J A 0 1\' K S. III. Napóleon udvari főszakácsa néhány étkek készítési titkaival. Ára 60 kr.
Kebel hangok
Köszöni ö-ü ö ri y ~v.
Ara kötve 1 frt.
Újévi-, név és születésnapi s az élet egyéb viszonyaira alkalmazott köszöntések, kötött és kötetlen be-zéd-ben. Irta : HOFMANN MÓR. Diszes nyomalu kemény kötésben ára 1 forint.
a híres czigánynö magyar vetőkártyája, 32 színétéit kártya magyar aláírással és magyar szöveggel, csitws tokban. Ara 50 kr.
ÁLMOSKÖNYV kis, 16 lap és 6Öp képpel, ára 10 krajezár.
ÁLMOSKÖNYV közép, 60 lap sorsjáték-ársza-
báiylyal és 600 képpel, ára 25 kr. ÁLMOSKÖNYV nagy, legújabb egyptomi, 170 lapra terjedő, 60:) képpel, ára 50 kr.
Wajáítl tend kitejvajoadijából Ntgy-Kitriz&4n.
p ö o n X o s iv^-Ttrn^íLS Berger, %Tolk és Társától
Bécs melletti Dornbachban
a legfinom»\'-\'í ..*ncziaiva! nem versenyezhet ngyan, de a Franceiaországban ismert szomorú bortenneléai v.-Monyok és a magas behozeliii vám i hamisításra könnyen elcsábítják ai ottani termelöaet, e- körülmények folytát — elSre bocsájlva ast, hogy terményünk öss-eba-sonlitva-amázzal, jóságre iéive egyenli, valódisága *eo,blzhatdbb, ára pedig télaonvi, mint a francziáé. — Terményeink >i 1888-iki trieszti bor-kiállitás alkalmával arany éremmel és a cs kir. keresk. minisztérium dicsérj oklevelével; az 1688-iki bécsi orsz. gyümölcs-kiállítás alkalmival pedig a cs klr. Ülass-dijjal, mint legmagasabb elismeréssel tettek kitUrHetvs
NAfiY-KAMZSA. 1888. november IO-én.
45-lli szam
Huszonhetedik évfolyam.-
/; / ű fi z e i1 « x i ár
Egyes siam 10 kr
íl L i: !1 K T ES lí K
NYILTTERSEN
. 30 kr. ŐseteiniSk.
mm
ZALAI KÖZLÖNY.
.1 Mftjif-kaUizSiii „Kereskedelmi Jpárbanke,.a nnagy-kanizsai önkéntes tüzoltú egylet, a 9nagy-kanizsaiJcisdednevelö egyesület*
it\'i rt\'vri\'t .!!>*["i kil/.l-mt-r.ytjítj pedig a kiadóim Aisiint* bvrmei ; vit-oteid\'tk :
-V « ff .\'/- K « híz a ti n
kéziratok viasia nem küldetnek
íi ^7iaqv-k<ntizsaÍ kertsitény jótékony nőegylet", a „nagy-kanizsai tiszti-önsegélyző szövetkezet11, a a soproni kereskedelmis iparkamara11 nagy-kanizsai külválasztmányának hivat-dos lapja
HETEN KIINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
71
Társadalmi életünk bajai.
Sok fájdalom van ebben az élet ben. Az újszülött csecsemő sírra jön
emberiség, aj Üirátság. szeretet és több ilyenekről annyi magasztost ir- Az értékpapírok beszerzésének költ-
tisztelet igaz Vavbol fakadó könnyei tok, beszéltek, hogy a fiatal lélek i séfjei.
Mindennapi eset, hogy a nagy közön-, midőn tökéjét érték papírokban óhajtja
áztatják; egy sírnál, melynek lakója i elragadtatva a fönséges eszméktől, a: inig élt boldog volt, mert igaz cm-\\ távol jövő homályában mennyet lát
a világra, sokat esik, míg járni meg- jber vala! Egy igaz e nbercrt, a szentírás j derengeni a föld felett, s a szerelem, gyümölcsöztetni — kevés kivétellel
csát az ür. És méhen igaz embe latlau érzéssel imádja
minden hazáját társait hű segg\'
jónak kutforrásat; szereti mint édes anyját; umber-mint testvéreit; áldozatkész l szolgál a közjónak; gyűlöli
piszkos
tiszta elfogu- j nagys.i,*,eszményképeielragadószépség\' Istenét, mint | bér/lebegnek előtte, s majdmidóu az élet
tanul, pajkos játékai közt hányszorjszarai szerint 99 bűnösnek megbo ibarátság, ör sérti meg kezeit, lábait a göröngyös csat az Ur. És a szó teljes értei-íriséf utakon s tövises bokrok közt, mint " ~ ;— „i*-—„ |
egy előjátékául az élet nagy drámájának ; az ifjn sóvár vágyakkal, reményekkel rohan az élvek csábító tüzébe, mint piílaugó a gyertya lángjába, s megégett szárnyakkal hull le veszélyes röpkedéséból a csalódás jes megveti az álnoks fájdalmaival; az érett kor küzd és.séget, viszály kodást, , fárad a szerencse javaiért, vagy azon j deket; rendithetlen b csöleiében, I tueiy egy egész világot fogalmakért, mik reá nézve az életítiszta, erényes jellemében, jólétet ésjkeblébez, — hogy addi\'
nincs kellőleg tájékoztatva ama források iránt, melyeknél ezen vásárlások megbíz-közjava, lélek-szabados emberi hMÚail , érdekeloek megWíi.
val es/.kö/ölhelök volnának.
E tájékozatlanság rendszerint megkívánja ugyan a maga árát. de azért a vásárló közönség még mindig nem okul a maga káiáü és előszeretettel fordu< értékpapír beszerzéseinél gyakran oly források hoz is. melyek a tul-zámitás mesterségében fciapadhatatlanok.
K c/ikk ken-tén kívül esik különben nagy pénzpi c/.unk egészségtelen é-eit fejtegetni, mert hisz ha másutt
durva kezekkel felébreszti ábrándjai ból, Összetépve találja keblében a legszebb lélekvirágokat, a hitet az emberi faj nemesebb természetében, a reményt, a rossz földőiii hatalmának megtörésében és a szeretetet, Ölelt
mondom a
volna ueui ki\'iö
. . . ... r nem is. de itt mindenesetre indokolt ama
kincsei, s midőn hosszú évek folytán boldogságot araszt csaladjában, — l világ folyása ellenkezőt tanít? Meg kereskedelmi leifogás, hogy ki-ki ott sze
kitartása, testi, lelki erejének meg-Imiként ne volna boldog lelkiismerete azt is, hogy igazi .lelki nagyság, a re/.ze be és ott adja el áruit, a hol azok
feszité«e\'már-már birtokába juttatá: megnyugtató érzetében és azon Öu- megtörhetlen magas erények földön legolcsóbban vehetők, illetve a legelönyö
egy pillanatnak szerencsétlen törté nete, vagy valamely zsarnok kin
tudatban, hogy emlékét tisztelet é= létezését hihessfik, a mult példány-áldás örökítik, mert igaz ember volt ! képeiben kell inkább keresnünk. Most
^kezeiből és semuiivé teszi azokat, az És mégis, mily kevéí azok száma, az Ö egség lankadt erejének érzeté- kik ily felfogásban használják és ben tehetetlen bánattal néz vissza\' szépítik az életet, mily túlnyomó azok eltévesztettéietczéljára.sazon napokra, sokasága, kik mindent elkövetnek a melyeket kellőleg felhasználni nem tu- saját és mások élete megkeseriíésére ! dott. És mégis szép az élet. Ua a Mondjátok meg nekem lí lélek-tavasz enyhe felolvasztja a természet búvárok, bölcselkedók, mikor lesz fagyát, ha a nap éltet adó sugarai j eljövendő ama kor, melyben az em-kifakasztják a mezők, „rétek, Kertek-bért nem kell lámpával keresni? — virágait, ha a nyár gyümölcsökkel j Honnan van az hogy az emberek díszíti a fákat; ha az ősz eleséggel ugy nem akarják látni az igazság tölti meg cs íróinkét, pinczéinket, ha; egyenes útját, melyen az önmegelé a gyermekek ártatlan játé-ait, azlgedés és embertársai becsülése biz ifjúság Örömzsibaját, a tiszta fény- jtositva, a jó ember oly egyszerűn ben.ragyogó kék egetjóltevó napji val. tömérdek csillagaival, »z erdőket és mezőket víg zengzettel eltöltő madarak dalait látjuk-ésh álljuk : nem lehet nem csudálnunk a teremtő böl cseséget, mely az életet oly szépp ¦ tette, és az embert oly tehetségekkel ruházta fel, hogy képes legyen minden áldásait élvezni és boldog lenni!
Éi ha az ember mégís nem boldog, ha nem tudja használni az élet kincseit, ki az oka ? íme itt egy srrnál állok
azok, l;ik:t a válság napjai. Önérdek vagy pillanatnyi fellobbanás, a nagyság fénypultjára emelnek, kevés kivétellel túlélik önmagukat túlélik nagyságukat, és az emberi gyarlóság törékeny jelképeként állanak, mint korhadt fejfa, saját múltjuk felett; a kevés s/.ámu kivétel pedig ember és sors üldözöttje lesz ! Eltörpült az emberi lélek, erényei és bűnei nem hozzák le az eget, nem zavarják
melynek hantjait
és embertársai becsülése biz tositva. a jó ec halad czélja felé. kel száll sírjába
mily veszélyes tömkelegeken küzd a hamisság továöb-tovább jutni lélek-hirczok és emésztő, soha ki nem elég;tő vágyak kÖ\'Ött. megvettetve\' bau
oly nyugodt léies-s nem látják át.
fel
szépen a porban. Most nincsenek gi gászok, kik megostromolják az Olym-pust, Jupiter mennykövei sem sújtanak senk t a magasból a kárhozat mélyire, mert a pénz a mai kor Ist-oe, s a hiu>i»g rab-zijrá fűzi a szellemet. Azéit ujjú
sebben értékesíthetők.
Ebből kiindulva, csak s összehason-litó adatokat kívánunk nyújtani azok számira, kik értékpapírokat vásárolnak, hogy ez allatokból a következtetéseket saját előnyükre levonhassák.
Hogy egy vásárlandó értékpapír tulaj-donképi áráról tiszta képet nyerhessünk* nem hagyhatjuk ugyelmeu kívül a budapesti pénzpiaezon fenálló usance okot (szokásokat.)
Ezekkel már csak azért is számot kell vetnünk, mert cs3k ezeknek figyelembevétele mellett állapithatjuk meg az illető értékpapír vételárát
A budapesti pénzpiacz usauc
a poklot, megfér mindkettővel szerint az értékpapír árfolyamán kivül megtérítendők az illető értékpapír folyó kamatai (a szállítás, illetve átadás napját délelőtti 12-óráig be nem számit vaj mint hogy a szel vény beváltásnál azok a vevőnek megtéríttetnek, továbbá fizetendő az usance szerint megállapított „courtage" (jutalék;) mely rendszerint 1U0 frt névér-azaz ő krt tesz ki és végül
a.tiu\\ i-zor
embertársaitól és átkozva az utókortól ? Mondjatok meg honnan van az, hogy mig.ti az emberi nem tökéle-tesbülésről, az erkölcsi magasb fej lödésről, az eszményi fogalmak terjedéséről, lelkesedésről minden szép és jó iránt az iga/.ság diadaláról s
séje; azért fajt felsóhajtott:
be.y a köitó
elke
me íidőn
„Be\'.eszállot
meg napjaink- után o /,
számításba hozhat az eladó bank vagy bankár provisio (kezelési költ-éidij) czi-ínen. ha a vevő c^ eladó közt \'-löetes kü ön megállapodás ueui jön létre. Ve Vt %-ot.
felesleges megjegyeznünk, hotiy a folyó kamat megtérítése csak ott áil be, a mikor kamatozó, tebát szelvény ivvelj avagy részvényeknél osztalékjegy gyei ellá-tott értékpapírokat vásárolunk.
a magxsbi>> terniéwete, termet tchítsége, híre, nrve, keleté -
KOVÁCS MIKI/).-(Vége köv.)
A provisio és a folyókámat megtérítésének számításba hozatala azon tér, melyen az eladást eszközlö félnek bőséges módja nyílik saját előnyeinek kihasználására, a mi —fájdalom — igen sok e étben a vásárló fél érdekeinek csorbításával azonos. *
Felreértések kikerülése végett hangsúlyoznunk kell, hogy a hazai, jelesen a fővárosi bankok rendszerint sohasem számítanak többet az őket jogosan és méltányosan megillető courtage és provisio czimén és a folyó kamatoknál is csak a tényleg lejárt kamatokat téríttetik meg maguknak. Máskép áll azonban ezen számítása nagy garral és kis tökével dolgozó úgynevezett „bmkárok" ná! — tisztelet a kivételeknek — kik kevesebb tekintettel szoktak lenni ügyfeleik érdekeire, hisz néha egy nem sikerült speculátió amúgy is kioltja létezésüknek különben is homályosan pislogó lángját.
Hogy tehát állításunk indokolására visszatérhessünk és hogy a számításban piutatkozó különbözeteket gyakorlati példával megvilágítsuk, számításaink alapvetéséhez társul vesszük a törvényhozás egyik legújabb alkotású intézetét, mely törvényszabta korlátain belül ép agy teljesíti az értékpapírok vásárlását, mint akármelyik bank vagy bankár, azzal a különbséggel, hogy a törvény intézkedései értelmében ügyfeleinek sem provisiót, sem pedig courtaget nem hozhat számításba, tehát a vásárlást dij és jutalékmentesen eszközli.
Értjük az alatt a m kir. postatakarékpénztárt, mely legutóbbi havi kimutatása szerint közel 1 millió névértékű értékpapírt vásárolt ügyfelei, illetve betevői ré-zére, rövid fenállása óta.
Ha-most a kü.önbségek felderítése végett három csoportra osztjuk azon intézeteket vagy magánosokat, melyeknél, illetve kiknél beszerzéseinket eszközölhetjük, következő képet nyerünk: j
Alapul vesszük pl. C000 frt 5u/0-os raaüyar papirjáradéknak leszámolását f. é. október hó 20 diki átvétellel, 90 frt 50 kvos napi árfolyam mellett.
A jó hírnek örvendő szelíd pénzintézetek következően fogják v.isáriasi és k\'ilt-.\'L\'jeeyzékiikt\'t tieniu H\'iii 6000 frt névérté-u 5°/0 0- papírjáról-ká 9o frl 50 kr 5430 frt. Folyó kamat f. .¦vjuuiú-i t-tői (legutóbbi szelvényesedék (f. ev október 20-ig 19-dikét be nem számítva); 115 frt 83 krajezár. Courtage 3 frt. Provisio
T & t* e * «u
Levélhulláskor.
Bucaot rt-oűdoit ferskp, — gólya
A* idi" már ősire jár,
Ködbe merüli alk\'<ny égen
A lenyitg*<5 nspsugiir
Fut »\' feli.5, kubor siellíi
Kat játókot üt relé,
n Leim 11 ott * rpigfi nyárfa
Ke üst síinü lesele . .*
Funny /lüze Uiod
D, •
irig hullű le kérdi,
A mi Bíivemeii talál . . . Fonnyadt viráft, hulló le-Hát arra eo-lékazel-e ?
Hogy.........
„Lehnllott s eisodoria Azt "7. ősz hideg uele .
Ke, ülj DüMie — titkom Szemtanúja tt; valái Aui vi üdvnek, boldti^ pt-i Mit mind elvitt & balál. l\'uva röpp-n . . . uj levé Hoz az ósií szél sírva, rS egy levélre j Izeuet volt ídir
Nem suká lárti már utáuimm !
Nem nyíl o^kem tOlib virág;
Hervadása tbbbé már nem
Emlékezi-1 tereád.
Azt se hallom öszi sseUS
H::>- d.náját ba altja.
,1 hozzád édes! Isteu hozaád kedr>
Kiig.-m visznek a sirba !*
Almanach*)
Magyar könyv idegen czinunel! Mi ez? kérdeztük st)kan. mikor tavaly ilyenkor egy diazea kötésű könyvet vettünk a kezünkbe. Ma már nem idegen főbbé ez a czim és nincs is már az az ódonszerü hatása, mely a mai magyar irodalomnak egy még félig-meddig kezdetleges korára emlékeztetett. A mult évi Almanachban tizennégy magyar iró mutatta be magát egy csoportban a közönségnek, és hódította meg tősgyökeres eredetiségével az olvasókat. A kétség, mely akkor fölmerülhetett, hogy lesz-e az Almanachnak folytatása, bizonyossággá t vált. közkeletűvé lett az ódon czim, s ma barátságosai\', mint nyájas ismerős int felénk az uj könyv csinos borítékának arany-beüiiiö!.
A magyar írók csoportja, mely az első Almanachban a kö/.ön-ég elé kilépet\', derék munkát végzett. Megmutatták az iiók. hogy mennyi eredetiség, mennyi változatosság van müveikben, mily nagy kimeríthetetlen anyagot szolgáltat az irói megfigyelésre, feldolgozásra a mi saját honi talajunk, társadalmunk is. és már csak a magok írói talentumával i> bizonysását adták a magyar föld termékeny voliáuak. A szerencsés gondolat, mely az Almanach kiadóiban támadt, hogy a régi és idegen czim kalapja alá az uj és eredeti írókat egybegjüjtsék, nemcsak jó eszme, de Sierenc^és tett is volt. Nyomban megnyerte az egész magyar olvasóközönséget. — legyen elég azt a körülményt emlite-
NKÜSZIDLKK JÓZSKF.
! *) ALMANACH az 188». évre. Sx rkeszti Miktzátli Kálmán. Kzyetemes Regénytár IV. évfolyam v. és VI kötete. Singer éa Wolfaei kiadása. Ára diiíkötosben 1 frt.
nünk. hogy 0000, mondd: hatezer példány kelt el belőle, ami annyit jelent, mint a külföldön hatvanezer. — s mostantól fogva már az Almanachnak hossszu életet, az évek beláthatatlan sorát lehet jósolni.
És az 16S9 es évszámot viselő Almanach szerencsés folytatása a tavalyinak. Ebben is diszes névsorával találkozunk legjobh elbeszélőinknek, kiket ismét Mikszáth Kálmán mutat be humoros előszóban, mint szerkesztő. Tizenkét elbeszélés sorakozik egymás után a kötetben. Legelöl találjuk, mínt illik, ismét Jókai Mórt a tollforgató czéh atyamesterét, egy csoda latosan megkapó elbeszéléssel: „A pusztai rózsa" cziniihel. Nincs magyar olvasó, a ki Jókait ne ismerné, és mégis ali^ lesz egy, a kit bámuló megle[>etésre ne ragadna, e néhány lap olvastán, a koszorús iró zsenije, az elbeszélésnek az a lebilincselő bája. a drámaiságnak az a megrázó ereje, melylyel a szerencsésen letűnt betyár-romantika korszakát még egy végső fénysugárral aranyozza be. Tárgyát néhány sorban elmondani csak az Ö páratlanul gazdag, festői nyelvén lehetne. Olvasni kell az egészet. Csak azt mondhatjuk még róla. hogy ez az elbeszélés maga is reá-vouhatja az osztatlan figyelmet az Alma uachra.
A kötet további tartalmának ismertetésében említjük először is régibb íróinkat: Vadnai Károlyt, Bérezik Árpádot, Tolnai Lajost, Agai Adolfot. Vadnai, az előkelő novellista.azasszonyiszivpszikho-logíáját tárja elénk „A vörö3-keresztes asszony" czimü elbeszélés két nő-alakjában, ugyanegy férfi két hitvesében, kik közül az egyiket nem szerette és elűzte, a másik pedig Öt nem szereti és hagyja el
veszedelmes betegségében, mig a szerető és önzetlen nö egy vörös-keresztes ápolónő képében, hí ven gondozza utolsó perczéig. Bérezik Árpád, a családi élet humoros kedvű festője „A pipa" czim alatt beszéli el egy öreg ur nevettető és mégis megható lemondását — hosszas harcz után — a pipáról. Toluay Lajos „A boldogság előtt" czimü elbeszélése erős drámai vonásokkal rajzol egy szerencsétlen asz-szonyt, kit mindenki elhagyott, miután könnyelműségében maga hagyta el magát, boldogtalanná tevé még halála után is. és szintén a halálba kergetve tulajdon gyermekét. Águi Adolf, az örökös tréfálózó. „A Violka Verá"-ban tragédiát beszél et, egy szegény megvetett, gúnyolt, elzüllött, vörös-baju leány tragédiáját, kit az apja peczér- mestersége és a nyomor egész életében átokként sujt.
Az ifjabb irói nemzedéket Tóth Béla, Itákori Viktor, Sebők Zsigmond\'és Bársony I-tván képviselik. Tóth Béla ,Fat-má"-ban egy egyiptomi leány bűbájos szerelmét festi, ragyogó tollal írva le egy nilusi utazást, Rákosi Viktor pedig olaszországi emlékeiből mutatja be „Sparad-rap"-ban egy vásári csodaember kabjnet alakját, kit az élelmes vállalkozó az utolsó csepp véréig kizsákmányol, mig a családja, melyen a szerencsétlen „csontvázember" a maga keresményével segíteni vél, otthon átkozza, Sebők Zsigmond mély lélektani megfigyeléssel ir le „Aniiáa-ban egy boldogtalan gyermeket, kinek sanyarú élete abban telik, hogy egy gonosz és bösz apa és a nyomor kínzásai közt kisebb testvéreiről a szenvedők korán érett okosságával gondoskodik. Bársony István, ki a „Szabad ég alatt" czimü kötetével oly
általános elismerést vívott ki irói talentumának, „Szűz-Mária bolondja" czimü elbeszélésében egy művész életének elzül-lését. az őrület homályába sülyedését beszeli el, egyes részekben fényesen csillogtatva leirói képességét.
„Helyet a hölgyeknek" kellett volna mondanunk már előbb, mert az a két nő iró, kinea müvében az Almanach ez idei kötetében gyönyörködhetünk, mindenkép előkelő helyet foglal el benne. Beniczkyné-Baj/a Lenke regényesen ábrándos elbeszélése, „A néma szerelme", a kttünó írónőnek egyik legsikerültebb müvecskéje. A másik írónő, kit örömmel köszöutüuk az Almanachban, Gyarmathy Zsigáné, ki az ö nagyszabású, férfias tehetségével bármely más irodalomban is számot tenne. „Az utolsó üyeröffy" czimü elbeszélése erdélyi korrajz, mely pompás, a tárgyhoz ellő stilbeu festi egy régi nemesi família utolsó sarjadékának életét és-halálát.
A diszes sorozatot Mikszáth Kálmán az Almanach szerkesztője rekeszt1 be, „A Burkus" czimü tréfás elbeszéléssel, mely pajkos humorral vet oda egy epizódot a vidéki liirlapirás viszontagságaiból. Még meg kell emiitenünk, — a mi sokakra nézve igen fontos. — hogy az Almanach egy teljes naptárt 1S89- évre tartalmaz. Az egész kötetet és önmagát pompásan jellemzi a szerkesztő az Előszóban, melyet ide csatolunk:
A tavalyi Almanacbon, melyet olyan páratlan rokonszenvvel fogadott a közönség, az én nevem állt mint szerkesztőé, a mi ellen protestáltam is eleinte (nem lévén a kalendárium! résznek barátja.) Most utólagosan azonban elvállalom a felelősséget nemcsak a szerkesztésért, de
HUSZONHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
(rendszerint) \'/,0/o." frt 50 kr. Főösszeg 5556 irt 33 kr.
Azok. kik a vevők tájékozatlanságát --kizsákmányolni hajlandók, ugyanezen értéket következői! 7Ögtiák\' leszámolni: 6000 írt I^/o-os papirjáradéka 90 írt 50 kr \'5430 frt. Folyókámat f. évi június 1-tŐl !_felhasználva a vevő jóhiszeműségét) beleszámítva a szállítási napot is, 116 frt 67 kr. Courtage 3 frt. í\'rovisió \'/.% (mérsé-gelten számítva) 15 frt. Összesen 5564 frt 67 kr.
A ni. kir. postatakarékpénztár ellen ben ugyanezen árfolyam mellett a vételárt következően számolja le: 6000 frt : 5°/u-0á papirjáradék t\'i :*Ü frt 50 kr 5430 frt. 5°/p-Os kamat folyó év június 1-töl fol>o hó 20-ig i.a szállítási.) illetve leszi inolási napot bele nem számítva 115 frt 83-krajczár, Összesen 554-5 frt 83 kr.
A fenti számadatokból tehát kiviláglik, hogy egy és ugyanazon értéket tárgyaló s azonos árfolyam mellett előadott esetben a rn. kir postatakarékpénztár számításánál a jóhirnevü intézet 10 frt 50 krral hoz többet számításba, bár ezt jogosan cselekszi, az ezen keretbe nem tartozó bankár pedig 18 írt 84 kinyi többletlel mutatja be számláját.
Ki tagadná azonban, hogyne történtek volua már oly felszámítások is. a hol az illető bankár provízió czimen 7*V«i avagy lu/o-°. hozott számításba. — Hogy ilyenkor a töke kamatját \\ magas felszámítás i mennyire csökkenti, nyilvánvaló. — mert hisz a felszámítások, bármi czimen történjenek is, mindig csak az illető értékpapír vételárának kiegészítését, illetve egységárát képezik.
He e mellett még tekintetbe kell vennünk ama költségeket is. melyek portó cziiueu viseleudők a pénz beküldésénél és ama portóköltségeket, melyek az értékpapír elküldésével járnak.\'
Ha pedig figyelembe veszszük. hogy \' a postatakarékpénztár közbenjárásával vásárolt értékpapírok vételárát nem kell postán elküldenünk, hanem a vételárt tetszésünk szerinti bármely közvetítéssel i megbízott postahivatalnál könyvecskénkre
csarxok. s
„Zalavármegye a szabadság-harczban 1848—49-ben.u
Mutatvány NÓVÁK MIHALY-nak a fenti Cíim alatt megjelenő kOnyvébÓI.
Novemberi napok. — 1848. Hadi működések.
Az október 18-ikí domborul és letenyei csatározások óta Csáktornyán pihente fáradalmait 4 harczszomjas zászlóalj, a Miklós-, Sándor- és Ra-deczky-huszárok, és egymást váltogató nemzetőrök. A. sereg parancs uoka Perczel Mór tábornok. Számra ugyan nem nagy, de lelkesedésben serege fölülmulhatatlan; s ez teszi, hogy négyszerte nagyobb erővel hisz megmérkőzhetni. S most a fenti naptól fogva itt kénytelen vesztegelni, miutáa Burits cs. tábornok felkérő sére megkísértetett a békés értekezés és egyezkedés, — de amint később látni fogjuk - minden ered éuy nélkül. Perczel Mór már előre biztosította a szomszéd stájerorsz. lakósokat arról, ha az ellenség nem kényszeríti, ö nem lépi át a határt, szóval: .barátságos érzületéről; de arról is, hogy nem ó lesz az oka. ha a megkezdett alkudozás sikerre nem vezet. Ámde Buritsuak cszeágában sem volt az egyezkedés csak színlelte; két izben is megszegte Írásbeli ajánlatát. Először akkor, midőn Nedeliczen a kitűzött napra nem jelent meg; utóbb a határszélre tűzték a találkozást és értekezés helyét, akkor sem jelent meg, mindig volt valami kifogása; mert a fegyverszünet által Burits
lefizetjük, "az értékpapírt pedig— ha a CSak ld<>t. akart nJerni> és ezt sereSe további költséget is megkímélni akarjuk szaporítására használta föl. — ott a/ intézetnél díjmentesen .őriztetjük, Nov. 1 -én ágvudurrogás oly kedvezmények részesévé leszünk, a melyek a postatakarékpénztárnak érték-papírjaink vásárlasáia nézve kínálkozó szeredét a legelőnyösebben tüntetik fel ¦:_Hogy a postatakarékpénztár közvetítésével értékpapírjaink olcsóbban szerezhetők.be. annak nyilván nem az állam versenye az oka, hanem kimagyarázható ez fiz intézetnek sajátszerű jellegéből. :vi A b«kok — légyenek azok bármilv Jplnru intézetek — czéijuknál fogva nyerészkedési vállalatok és mint űrének köte-- lesséesíerüen ügyelnek tett szolgálataik kelio megjutalmazására, mig ellenben a
s bo erkölcsi kárpótlást nyer abban, ha ai . mar Muraköz visszafoglalását
magyar áílamhitelnek gyökereit magában\'és Horvátországhoz való csatolását az országban igyekszik megerősíteni. \'
ha-
raugkongás hallatszott át Varasdról Csáktornyára. Bécs megadását üune-
nagyuk vezetése gezve rohanták
hlatt szuronyt sze-rueg az ellenséges
jpelték a horvátok.
parancsa alatti cs. sereg megtáma- csak lassan haladhatva előre középen, dáséra és kiirtására készülnek, s a megkez ödött a csata, mely a ma-támadás napját nov. 9-re ki is tűzte gyarok győzelmével végződött, már az ellenség. :] A németek ágyút a hegyoldal-
Ámde máskép végeztetett el. t bél előnyomuló Hunyadiak közt na y Perczel egvb hívta törzstiszteit i kárt tehettek VV&na, —\\kik a kar-tanácskozásra, és közakarattal elvégé-hácsokat fogdos;-.\'akarták,— ha jobb zék, hogy az ellenséget megelőzik,- s|tüzéreik vannak. Azonban azt is a három ellenséges sereg közül leg- ! elmondhatni, hogy a Zrínyiekre volt alább az egyiket visszanyomják, vagy j leginkább mind az .ágyúzás — gra-megtöriír egy időre; választották pe- natokat és kartácsokat szórva -dig a legerősebbet: elhatározták,\' mind a gyalogság lövöldözése irá-hogy a Fnedaunál táborozó Burits j ily ózva. . .
tábornokot fogják megtámadni. A Zrínyiek a csata hevében a
A Radeczky-huszárok szemállásra j rettenthetetlen SzekuÜts István Ór-elöre rendeltettek a Dráva hidhoz, s Csáktornyán hagyva még 8 szazad nemzetőrséget és 4 ágyúból álló örséget, s fölkészülve nov. 8-án éjfél után 1 órakor megindult Perczel serege fórészével és 12 ágyúval, a Hunyadi- és Zrínyi-csapatul, a szabolcsi eV zalai zászlóaljakkal s mintegy 20O huszárral
A kiindulás egész csend bei; minden dobszó tiélköl lörtént, é nyomultak Nedelicz felé Meneíökue az éj nagyon kedvezett, az esö sem esett még ekkor ; a vitézek lelkesü lése pedig a legfőbb íokra lén hangolva. A menet alatt a legszabaly szerübb rend urákodött a csápa-toKnál. Utjok a Urává mellett Uü-gvódzott egész a határszélig ; a horvát határőrök által azonban észrevétettek. s azok félelmükben minduntalan ordítozták: „Berdo, hunger ist da!"
Hajnal íelé megeredt az cső, de azért reggel 6 óra tájban, már Polstraun tul voltak és Friedau előtt. A lakosság a magyar hadsereg elői már jó előre a hegyekbe menekült.
Friedau előtt császári vadászok.és a János dragonyosok, mint előőrsök fogadtak Perczel seregét iövesékkel ; Zrinyt zászlóalj képezte az elő
tüntetés után \' csapatot. Az őrszemek íelállíuattak
a csáktornyai hadsereg nem maradhatott nyugton. Fanatizált horvátok Varasdon, német zsoldosok Friedau nál, és a magya^ lelkesült sereg ölbe rakott kézzel Csáktornyán ! Ezt lehetetlen volt kiállnia annyi hazafias kebelnek.
De meg a zágrábi újság többször is fenyegette őket, hogy Percze-
Az összehasonlításokat az ért.papirok ffiegszerezbetéséuek" különböző -módjai közt pusztán azért véltük megteendőknek .ejneíyntt, hogy a közönséget némikép . tájékoztassuk a különbségről, melv létezik ¦az egyes elár«>itó források közt, a szerint, a mint ezek szolid üzleti alapon vagy pedig a nagy közönség tájékozatlanságának arán tesznek szert nvereségre
az egész esztendőért. Tökéletesen jól ütött ki. Nem volt se háború, se kolera. Csak egy kis „jó sziv.w
Minthogy az esztendő ilyen jól sikerült, & kiadó a jövő évi Almanachra is engem vett rá szerkesztőnek. Jól van a titulust az idén is elfogadom, de már az , esztendőéit jót nemállok. Én mindössze a^novellákért vállalok felelősséget.
K novellák, leszámítván a magamét (mert ezért vállalja más valaki a felelősségei), hü tükre a magyar elbeszélő irodalomnak, mely, kimerem mondani, az összes irodalmi ágak közt a legmagasabb ni-vesun áll.
A mi fönséges nyelvünk, meggyom-lálva az ötvenes évek rziczomáitól s letisztítva a hatvanas évek pórias zsirosságától. oly kellemesen tfoly már, mint a csurom-méz. Mesékért nem járnak a kolegáiin Bretagneba, se kísérteties kastélyokba, romantikus, középkori várakba, mint azelőtt. Sot apródonkint leszoktak a tömeges gyilkolásokról is. Hajdan az elbeszélés folyamán természetes, részint erőszakos halállal, mind kipu /:ultak a személyek.\' A novellának rendszerint ott volt a vége. a hol a/, utolsó személy kiadta az utolsó lehel letet.
Sokat szelídültek*az erkölcsök! Most haleszurat is az író egy-két gézengúzt, a többit élni hagyja.
Ha rajtanjeájlna, én csak egy szigorú, esztétikai parancsot adnék ki az Íróknak: .Ne hazudj," de magam ennek tetejébe még azt is vállalnám: ,Ne ölj." Mert
is egész elbizakodottsággal hirdette; Wiadischgrátz pedig proclamatiójá-ban a magyarokat gonosz pártütőknek czimezte; Theodorovich tábornok
jobbra-baira, de mindig előre törtetve s csakhamar hozták a foglyokat cs dragonyos lovakat a buszai ok segítség-ívei. Friedau előtt k^r állásból űzettek kia németek, és egy ekkorrájuk uézve előnyös domb térre vonultak a hol ágyukat szegeztek ki. gyalogságot állítottak fel, a lovasságot tartalékul használva ellenállást fejtet, tek ki. Az egész sereg rendes ka tonaságból állt: a Kioszk y- és Pirétgyalogságból, vadászokból és nehéz vasasokból. Agyúik más része a Dráva partján voltak íeláMitvá.
Perczel hadtestéből a Zrínyi-zászlóalj" balra húzódva, a Hunyadi-
tábort és azt megszalasztották. Aztán a magyar sereg a városba hatolt ahol néhány ablakból puskát űz fo gadta őket. de ezek hálálmpgretés közt vonultak a- utczákbt éi elfoglalták a váro-t ; s aminthogy adatból Stájerországba. \\ tudom : a Zrínyiek azt ki is rabolták.
Ezután a magyarok délelőtt 11 óra felé a város azon végére nyomultak! merre az ellenség Grosz-Szontag felé vonult egy roppant meredekségre. Perczel az ágyukat a város szélén felállította s még egy óráig tartó tQzelés után déli 12 órakor a tüzelést beszüntette . s a harezot befejezte;
.Mindez folyton szakadó esőben ment véghez. S most a harcz végé vei roppant esőben, éfleu-szorujap és kifáradva, a 18 órai szakadat lati oda-és visszamenet^ az ellenség előtt meg nem hátrálva, a deV-kas munka után és egészen keresőül ázva, esti 6 órakor Csáktornyára vonultak vissza.
Bogathy Ferencz Hnnyadi-c?ap itbeli tiszt följegyzése szerint : mintegy 20.0 ágyú Övés váltatott u harc/.b.ni; ezek közül 16 egyetiül a Hunyadiakra történt, a többi pedig a Zrínyiekre és az ágyuk köt egymásra. A magva: ok kőzöl egyei len egy ember sem balt meg; m/g-ebe sült azonban 16 nál több, de c^ak 6 ut lehet az-eliens-gtö: származó:t-nák tutajdouitaiii, mert a többi, akik 10-nél többen vannak, a Zrínyi-cs ipát saját \\ ité/eít vigy áz&iíansog-bol Önmaga sebéül lé meg; elfogattak negyén közű-ü:ik. Kzoii felül meg-seb.-sittt,t\':tt egy ló. egy ágju pedig tetemesen meg rongál tátott.
A németek vesztesége: elesett: 20-uál több; c^ak tüzéreik közül 7. aztán 4 nehéz lovas, kikét a huszárok vagdaltak össze; a többi pedig
gyalog. Hány lehet megsebesítve
leveléből és sok más jelentésből csapat a jobb oldalon foglalt helyet, nem tudni; - azonban elfogatott Perczel megbizonyosodott, hogy a|a szabolcsi megoszolva,] a két seregr47, kik között s hevültek is vannak. Varasdon fekvő és Dahlen parancsa [gyámolitására használtatott; a zalai j Parragh Gábor a Zrínyi
alatt álló horvátok, Légrádnál hor- jzászlóalj Gyika Jenő vezetése alatt zászlóaljnál ségédtszt ekkor---föl-
vátaival táborozó Theodorovich és hátul volt az ágyuk fedezetére, a;jegyzése szerint pedig : az ellenség Friedaun lévő Burits cs tábornok\' lovasság pedig a hegy völgy miatt] vesztesége 50—GO halott,\' 5 drago-
nálam, (t. i. a novelláimban,) soha sem hal meg senki, s e tekintetben annyira elővigyázó vagyok a személyeim iránt, hogy még orvost sem szerepeitetek közöttük.
Egy szó. átint száz. a magyar elbeszélő irodalom a legjobb vágányban van. Az egészséges realizmus utat tört maga-\' iiák|A chablouokiit eleven emberek szori-íütrak ki, a kik nem szólítják egymást per BCram" és „Asszonyom." Az író ab-; ból merít, a mit látott és nem abból, a mit olvasott A könyveken hízott elmék gyalog járnak a népszerűség utján, az „Isten kegyelméből" valók röpülnek. Ennek is,, annak is más az előadási modora, de egy - : gyek abban valamennyien hogy az ¦ igazi életet igaz sziliekkel festik. j
A közönség, (melynek az Almanach; egy csoportban mutatja he az elbeszélőket) szinte csodálkozva kérdheti: „Hon nan keletkezik ez a sok fró?" Mert csoda az, hogy elhanyagolt föld lisztessénes termést hozzon. A föld hatalmas erejére vall. Pedig még nincs is itt valamennyi. Csak a ki befért, vagy a ki éppen kezünk ügyébe esett
S hogy jönnek, növekednek szakadatlan hosszú sorban, ujak különbek és ügye-, sebbek! S hogy lesznek az Almanachok évről-évre értékesebbek. " a
Az idei is haladást mutat mars nagy; részt kikerüli a tavalyinak egy hibáját
A sajtó ugyau elhalmozta dicséretekkel a tavalyi Almanachot is, de én ös-mertem gyengeségét Egy lap azt jegyzé
meg róla: „K könyv ta-talma olyan, mint a puskapor" . . :
Mire egy ismerősöm axt irta levelében :
.Hiszen puskapor az igaz, de a melyikkel már lőttek ej4_\\sz»r.\'\'
Egy másik helyről a következő csipös ötletet hallottam:
„Az irók ujak benne de a novellák veteránok.-
Mi tűrés tagadás volt a dologban valami. A közlemények e^y része — a mi különben ily gyűjteményekben alig kerülhető ki — nem itt jelent volt meg először.
A mostani Almanach azonban nem eshetik e kifogás alá. de ha volna benne valami egyéb hiba. kérem á közönség elnézését érte mert majd rájövök én arra magara is — ajöví évi előszóban
MIKSZATH^K ALMÁN.
Ket gyász.
(líajz.)
Mily hamar lombját veszté az erdo zöld sátra, a viruló életei mily gyorsan felválta mindenhol az enyészet, a ht*rvadas képe !
Vájjon nem jár-e Így az ember élete is ? Nem fogunk-e mi is egykor oly gyorsan közeledni a sirhoz, mint a mily gyorsan látjuk megsárgulni a temetőbokor lombját, a rétet, az egész természetét ?
Meghal, elpusztul a földön minden, minden s majd romok között ismét fel-
1
épül, tovább él, újra meghal, mig végre elenyészik minden örökre.
Csak az igaz. csak\'a tiszta szerelem nem hnl meg soha, csík az él örökkön-örökké.
Eszembe jutsz. ¦
Velem vagy, látlak s szeretlek még
mindig oly forrón, oly véghetetlenül, mint
akkor régen ... Akk..r ...
Sok idő mult\'el azóta, de szerelmem nem változott * ;
Velem \'vagy, ha a sors üldözései elöl a magány csendjébe vonulok, velem vagy legzajosabb perceimben, s jól e.\'ik tudnom, hogy van egy lény,kit szeiethetek.
Pedig tudom, e szerelem csak kint, csak/fájdalmat fog mindkettőnknek szerezni, s oh Istenem, hányszor mondtam már el magamban :
.Maradj csak tőlem measae, ransttt."
,S bár Csak le
?sdve \'>arjaioi kitárom, igj továhh, ni t büvö . á
De mindhiába, nem tudtam, nem akartam reményemmel felhagyni. — Nemi akartain elhinni, hogy mi egymáséi nem lehetünk soha.
Soha . .. mily nagy-szó.
nyos ló. Mienk 1 halott és 11 kiseb\' nagyobb mértékben sebesült. És még .2 sebesült Hunyadi-vitéz, kike- társsaik egy darabig elhoztak az. ellenség [elől, de később, mert nehéz vol. a jteher, az ellenségnek hagytak marta-lléklil. — Az ellenség előnye volt a \\ szerencsés fekvésű hely, tájismeret, ¦vadászok és g}-akor!ott katonák; — mienk a váratlan meglepetés, harcz-vágyó és határozott ifjúság s — vezéreink.
c K ^nap dicsősége Gáspár őrnagyé, Gaál Miklós alezredesé, de különösen S ze k u 1 i t s István őrnagyé, kinek vezérlete alatt volt a magát kiválóan kitüntetett Zrinyi-zászlőalj.
Azt találom egy helyütt adataim közt. hogy midőn az ellenség a mienkhez közeledett fegyvereiket lövésre emelve, köz ülök három előfutott, a sor előtt megfordoltítk és saját cm-\' béreikre süték fegyvereiket, s golyózápor kíséretében a mieink közé futottak. Mindhárman olaszok voltak a Vimpfeii-ezredból.
A foglyok közül rögtön ajánlkoztak az olaszok és néhány vadász, magyar szolgalatba. Be is vétettek. Egy friedaui vitéz elbocsájtatotr. 21 p dig Pest felé indíttatott- A megyéhez küidött jelentés szerint azonban Friedauuál 33 e?ett foglyul az ellenségből
Érdekes még a hadjáratról Per-cselnek napi- és hadip<rancsa, melynek kivonatát Pjrrtrgb Gábor zászlóalj\' segédtiszt így közli:
„Csáktornya, nov. , 10. A
8 ikí íáradságteljes hadjárás ismét uj tanúságot adott a parancsom alatt álió seregnek vitézségéről és laiika-dást, nem, ismerő jelleméről. E hűd-járás megerösitendi a haza eiőtt ama jó hirt. melyet seregünk már előbb három izben megérdemlett. Elismerést és köszönetet mondok Gáspár őrnagy urnák mint- az el-ó dandár parancsnokának, és Gr a á 1 alezredes hábofsari feti-ztn-\'k, da különösen ki \'kell emelnem Sze k-u\'lt s őrnagyot és a parancsa alatt aiió Zrínyi-zászloaljnak szinte bámulásig terjedő harczias bátorságát, mely még a bérezésen álió ellenség! ágyuk tüze lésétől sem rettenve meg. azokat szuronytszegezve üzé el erős állá kukból .... Méghagyatik Szeku-lits őrnagy urnák, hogy a magukat főleg, kitüntetett egyének nevt.it minél |előbb bemutassa. . . . stb. Perczel Móricz *
A friedaui hadjáratról tmég olvassunk egy kis kritikát is Asbóth Lajos tábornok illetékes tollából, mely „Emlékiratai"-bau jelent meg. Ó hibáztatja és elítéli Perczeit, mint a ki meggondolatlanul cselekedett.
„A halállal viVódom. Talán mire e levelem veszi, már nem élek. Legyen erős. mi szereltük egymást, — s találkozni fogunk.
Ne féljen ! " Juliska."
* Osz van. arany sárga tevefej messze fénylenek a letarolt bokroknak s komor sága a tájnak lehal szomorú szivemre i-.
Már nincs, kit féltenem, ö már boldóy.
Megtörött testemen meglátszik a bánat iszonyú súlya, reménytelen életemnek lesz-e majd Öröme, virága ?
Lesz.\'
Most gyászolunk, én is. a természet i--. majd jön idő. mikor újra örömeinknek fogunk élni.
A természet visszagondol a tavaszra, nekem eszembe jut szegény Juli-ka u:olsó szava :
„Mi szereltük egymást s találkozni fogunk — legyen erős"
Kis sírom van. tőlem messze távol. Nem gondozhatom. Fejénél sugár akácz-és nyirbokrokállnak s befödik a sirt sárga arany levelekkel s ő mélyen, csendesen fog aludni a sárgult lombok alatt.
Ha erre fú a szél, mindig keresek egy száraz levelet, mely talán az ö sírjáról jönne — de nem kapok.
levél.
Egyszer aztán jött a levél, a szomorú
EMÁNUEL GYOZO.
HUSZONHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
NOVEMBER 10-én.
sőt Perczel. e hadjáratát „a rendelkezhető erőkkel semmi arányban nem ailó „haszontalan íriedaui hadjárat"-bak declarálja. Hanem lut halljuk magát Asbóth Lajost.
„Perczel megszállta Kriédaut, azouban Bmitsot nem üldözte tovább azon aggodalomból, hogy Csaklor nvávali összeköttetését elv;
vizár. Nem tudom, most már melyik j az igaz ?
mintegy 80-an jelentek meg. A tavaszi közgyűlés Maeyar-Szerdahelyen határoz-1 tátott megtartatni.
— Tüz Letenyén. E hó 6-ikán délután 3 é- 4 óra kö/.t a letenyei alsó! városrészen tüz ütött ki. mely két házat j elhamvasztott A veszed-leui színhelyére ] menérkezeit tűzoltók kiknek munkáját a:
azon esetben, ha a Varasdnal álló j őrködtek itt. nehog<H Theodorovics cs. hadsereg határozottan föllép, — j átcsapjon. Letenyén szinte kitűnő
könnyen megtörténhetik.
A magyar vezér akkor, a Csáktornyán öi izeiül hagyott csapatok levonásával c&xk 4 • zászlóaljjal, század lovassággal s ti ágyúval
Önkéntes tüzérek és a hós Zrínyi csapat-örködnek.
Alig húzódott- ki két!sereg" Muraközből, a ren- i 1 T.-an este
i magyar had-a horvátok jíov. óvatosan atkeltek
delkezhetelt. (Asbóth ezen ad.uai a Dráván, bevonultak Csáktornyára, hibásak; én Perczel hadije.lentéséböl, ¦ s u vár falára fehér zászlót tűztek, l\'irragh és Bogáthi tudósításából,1 Átkeltek mintegy 3000 cn, 300 mint, akik részt vettek az ütközet-! nehéz lovas és néhány serezsán kiben, irtani* M í\'önebb az ^erröL szóló | sóletében ; kevés rendes katonaságot adatokat; ambar Bogáthi ejtfk Novak.)
lia
ag\\ut emitt.
nov. 4 én (ez sem igaz. 8-dikü értendő). Friedau . Várasd-, és Lég-rádtiak mindhárom pontjáról határo zott tániadást intézett volna, ugy a Nedeliczés Alsó Domború közti ho szu vonalnak oly csekély eröveli megtartására még csak gondolni sem lehe-
tett volua, és a visszavonulás a Mura parton pedig a horvátok néztek tehát folyó mögé komolyabb csata elfoga- egymással farkasszemet, da-a nélkül annak idején történi. | meg.
Azon.ba.1, ha Muraközt meg kellett! tartani, ugy egy gyors csapással az-t ellenfélt Friedauuál egészen szét kellett volna verui, s a Csáktornyán -hagyott csapatnak Várasd elten kell;
varasdi hadtest
— Sormáson vólunk mu\'t vasárnap íel-ütönek találtuk, hoey az ottani
Pereié! egy seregosztálylyaí .i«ayeilen^fikos nohhan egvéb szivar nem , , i_ - csak a v.^.i\'t végű 2 krajezaros és a
Menj.-,. Sfcpár huszár „„agy p. i hir011lUr ,r„s c.0,„!ljU C,..,,Q dohiillv
ránca alatt a Hanyadt-csapat a i kapható H a ez bizony sióra rendén; fel kotlorii átkeléshez vonultak s azokat! ís lmjuk * k;r. [.-¦ /iicyón hivatal figyel-megerösileíték. A kotlorií ilkelésoeljmél e sajíos-koriliuéuyrá
a kassai nemzetórtOzérek vannak;\'! -p»™>\' Lawlós/aba.1 fah-rcunk | teljes szé.csend u könnyítette, Mihamar
. _/le(!yikvertaiinja t\'.. Z^la.cte^vr iia^vs/üiott- lOKalualuk a tüzet, a inelvei a ma éiit-1 megelőzőleg a somogyi nemzetőrök jjé(;,.k sis.j;ÍH;il !U eí!,eu-mi lelkes .fju-ag eseti nagy hó aztán teljeset, eloltott! A
halottakesiéjéiiwegjeleuvéa.Sümeghvárih, iüz keletkezésének okául olyan körűimé-szülöttje V.ei-zf.jid Vilmos az egyetemi ínyeket emlegetnek, melyek vaiósziuüleg olvasókör titkára által tartott első beszéd I hatósági vizsgálatot fognak maguk után szövegét megkaptuk s azt lapunk legköze- j vonni.
lebi számában közölni fogjuk, melyre előre I — Letenyéról írják lapunknak: Az is felhívjuk t kö\'ö:iscüüitk figyelmét. \' ottani kir járásbíróságnak. telekkönyvi
— Holtfh Emil hírneves afrikai hatósággal lörtént felruházása folytán utazó közdebb felolvasást szándékozik : Plihál Ferencz nagy-kanizsai kir. közjegy -Nagy-Kanizsán tartan. jző is elhatározta, hogy a Letenye vidékét
.. -- Szent (Jroth vidékén a szüret [érintő hagyatéki ügy-ket ezentúl itt Lete-októher 25-ikeig teljesen véget ért és|D)\'én fo^J;i «árnyal ni. E végből s az elöze-constatalható. Iiouy u-y mennyiség, mint ¦ tes teendők iránti tájékozódás czé.jáböl minőség tekin eténen " messze mögötte í ** hó 2-ikán Leienyére jött s ez alkalom-mitnuiníi tavalinak; mégis a mustot el-! mal Tamás Ferencz helybeli földbirtokos viszik bor vásárlóink 8 -9 kr\'ért söt hely j vendégszerető házánál kedélyes este folyt lyel köz:\'?! többet is adnak érte, vének le- melyen ".Plihál Fe&nczen kivül részt már 10 kr\'ért is. Veté>ünkel is befejeztük | vettek Filipics János kir. járásbiró Malicí már: noha az idő alkalmatlansága. majdWAQos ügyvéd-, Thissy Lajos főszolgabíró, meg a korábban megkezdődött s-üret az Csesznák Ódon szoiuabiró. Tóth Sándor s. idén nagyot háiiaioita. Egyébként a korai lelkész, Mándak Gyu;a Sándor gyógysze-vetésí-kben sem gyönyörködhetünk, mert jrész és dr. Csempész Kálmán ügyvéd. — a sok zápor nagyon megtörnie rajok aj A reodkivül víg hangulatban lefolyt est lőíilet. igen sokáig emlékezetes lesz mindazok
— Egy kis csillagászat. November. «;1ött. kik benne részt vettek. Természetes, hónap igen szegény csillagászati tönemé- i hogy a kedé.yes lakomáról toasztok sem hi-nyekben. A nap l-jén reggel 6 óra 46 lenyúztak. Felköszöntöket mondtak ugyani-) perczkor kelt s délután 4 óra 41 perczkoi j Filipics járásbiró Puháira, Má.ics Puháira nyugoil >tt E hó 30-án pedig reggel 7 óra 28 p\'jrczkor kel és délután 4 óra 10 perez kor tiyutís/ik, teliái huSsza 1 óra 13 per-czet fogyj A hold első negyede 10-én d. u. 5
A „Polgári Bayíet" vigalom- jóra.32 perczkor lesz, holdtölte 18-án d.u. bizottságának ujottau nevál^sztott 14 óra :-i2 perczkor, utolsó negyed 26-án követke/ök: Elnök dr. Szűcs f-ste fi óra 37 perczkor. — A bolygók al-lnök Oszterhub -r László, pénz- járása nem mutat semmi különöst. Falb Bereczky -ictor, j-gyzö Kovács Rudolf jó-hta szerint a legközelebbi
10\\ kivéve, többnyire vzolgalelkü. gyüle-sercg\'vész nép. A magyar huszárokról sa Hunyadi- és Zrinyi-csapatok felől nagy óvatossággal tudakozódtak. A Csáktornyái vár előtt szálltak táborba két ágyutelep fedezete mellett. Nov. 14-én aztán már Kotcoriba is illy-rek szállásoltak be. A Mura bal partján a magyar hadsereg, a jgbb
börtönéből két rablógyilkos megszökött.
— Lauka Gusztáv Írónk édes anyja Mis-kolczon 94 éves korában elhunyt.
— Külföldi r. b. Angol lapok szerint királynénk É-zak-Amenkába utaznék.
— Viimos németalföldi kiráh haldoklik.
— Oroszországban számos élfosatás történik aczár elleni merényl^t-k rnjatt. — Lincznél mult kedden a natív havn/ás miatt a vonatok kö\'lekedé^ fennakadt.
— Lengveli>r-/.á-;ha\' forraddlmi \'>zÖvet-ktíz-\'tneK jött ;K iiyo\'iiira.
A budapesti értéktőzsdéről:
— A M.
¦ Sieti tndósitiiia
U-i V ö ív.
t.i^ja
Miktós. tinink
vala nyomulnia. & a varasai nauiesi c/ Bizotuág! lai!olc: Arvay Lajo=,
átkelését a Drafáu egész erélylyel j i{aJ„1AS László.-Bárdon József, Belus Lhjos, meggáto-luia. ^ Biber József.
¦á miután j?érczel a cs. hadsere- • \' Grro$z-&zontagb.i nem üldöző, s
\' Fii.-:
ögymnásium ifjúsága
gél
Csáktornyán még csak a Festetics-féle várat sem. erősité meg. igy ne-\' deJc/i visszahúzódási vonalát egészen feiadta, mi - ót nagy \' veszélybe dö, tlieté. hogy hi az.-osztrák vezérbk gyorsan háta mögé kerülnek. \'.0
A hot vát vezérnek ki Varasdou az egész népségnek parancsolt és több ágyúval rendelkezett. Perczel vigyá-.zatlaii bevonulása Frieáauba nem Kerülhető cl figyelmet, sót ha neki magának nem ís voltak tudósítói, mi a muraközi rokon-népfajnál nem volt nehéz, a nov. 3-iki (helyesebben : 8-íki) ágvuzas Friedaunál eléggé tu-l*. . • \' - . * j- í a i i —• ora ku/t
uaita o vele. A varasai hídnak gyors [pénztárnál helyreállitása tehaf, melyről csaki _ Nagy a talpfákat szedrek el. — olyjn állásba helyezhette volna ót, hogy a Perczel jiáia mögött csak 1 l/s Óráimra fekvő Nedelitz helységet megszánhat á. mig Burits szemközt intézve támadási. Perczeit két, tűz \\iö7.é szőrithatá és biztos megsemmi-tését eszközölhette volna. —\' *lgy zászlóalj elég leendetr a hátul fekvő Csáktornyát scíiakkbau tartani ; azonban a császáriak elmuiaszták e/.t tenni és Perczel veszély nélkül tért vissza Csáktornyára."
De hár a hadi működés szerencsével végződött.
E hadjáratkor 8-án megeredt az eső \' és\' folyton, de szünet nélkül szakadt. . A Mura és D.áva már dagadoztak és elöntéssel fenyegették a szigetet, a murai hidakat pedig félteni lehetett az elsodrátástól, mely esetben a m ig\'yar hadsereg Muraközbe szorult volna. Mindezen aggó dal ma k arra bírták Perczeit, hogy seregével átvonult Muraközből a letenyei hídon a Mura b^í partjára november 11-én reggel, s a lendva-raoiuáii vonalat szállta meg, a hadtest zömével pedig személyes veze tése alatt a letenyei átjárónál foglalt állást.
.Amint Perczel átjött a Murán — tudatja velem Vizmathy ferencz letenyei akkori atlomosi biztos, — fél óra múlva a Mura hidjai elvitte a vi/.- Perczel eleget hálálkodott szerencséjének." A /ónban a megye áll. bizottmánynak ugy lett bejelentve, hogy Letenyénél a murai hajóhidat nov? 15 én sodorta el a,
zedelmes nap decz. :t-án lesz. — Hajózás a Balatonon. A „Kis-Faics Lajos Falb Adolf, íaludy*-gö/.ös jövő sorsafel«tt a napokban Bél--: Go\'dhammer Karoly, Hajós határozott » „Ba.aton gözhajiizási társa-Gyüiá. Halis. István. il>r«áh György, sáu" rendkívüli közgyűlése. E/. a gőzös IliKax (íynla. Jauki Ciyörsy. dr Keczer képezi tudnillik egyedüli tulajdonát a Ako-, Kovác- L- Körmendi Zoltán. Molnár nevezi*:t tár-ubttnak, mely addig járatta Dezső. Möinár Elek. dr. Mayer Ferencz, -rozogajármüvét, inig a közlekedési minisz-M irosj Lipót, Nagv Ue\'.sö. .Ir Xeuszidler ter megtiltotta a rajta való közlekedést. Antal. Polgár Bé.a. Schubert F. re:>cz, Az idén nem is volt bajója a Balatonnak, Svastic*,\'tiéza, Svastics Zoltán. Szé- mert a »Kiafaluily" nevet viselő léiek-ke:y Tivail.tr. Trípammer Gyula és vesztő ott rozsdásodik a sió:oki parton, Várad-}\' József urak. E bizottság már is az uj társaság pedig, mely az idén alakult, megkezdette inükodé-ét. kibocsátváti ez csak a jövő éybeu járathatja majd pompás iílö szerint hz • első .meghívót: A. nagy-, hajóját. A rendkívüli közgyűlés, —mint k;.iiizrai „Polgári Egylet* saját helyisé-,említettük. — a napokban tartatott meg gében ujonan épült nagytermének meg-[a-.Nemzeti Szálló" első e<neleti helyisé-nyitás-a alkalmából IS3S. évi november gében A mágnásrész vényesek szótíánnl hó 24-én tánczestélyt rendez. Kezdete *L>\'fo^lalt^k helyet és nagy kíváncsisággal
órakor Jegyek, ára: Személy, jegy 1 frt, család-jeay- 2 frt, páholy jegy 5frt. karzatjegy 1 frt. Belépti jegyek e öré válthatók: :yleí helyi-égeiben nape
o.nkfnt d. u . mulntsTtg estéjén
gyakorlatát a nagy-ka-i önkéntes tüzoltó-egyle! mult va-súrtiapról az idd kedvezőilensége miatt e. halasztót ta..
— Örvendetes hirkéfi közöljük, miszerint a nigy-kanizst: Kisd \'-iiii\'velö-Egyesíilettiek lehetővé tétetett hogy harmadik óvodáját a tava.-z-za! Kis-K-i-iizsán megnyithatja.
— Színészet. Egy jeies magyar szintár.-ulat érkezeti Nagy-Kanizsára > előadásukat ma megkezdik.
— Kegyel-t. A h-gy-kanlzsai kath.
várták hogy a közgyűlést szavazatképesnek jelent ék ki. Mikor aztán Eszterházy Andor gról megnyitotta a közgyűlést és ftzt .száváz.atképesnék mondta, Sárváry Antal igazgató terjesztette elő az 18S7. évi mérleget. A részvényesek eleinte Ösz-szeránczolt homlokkal figyeltek reá, majd mindeuikuek ajakán egy-egy gúnyos rao solv jelent meg, sö\' egyik-másik egy hangos kaczajt sem tudott visszafojtani A mérlegben ugyanis olyan 157 000 frtnyi aktivá völc föttüotetve, a mélyből tényleg alig van több\'6^-8000 forintnál, szóval a részvény öke elveszett. Egyszerre aztán felállt h „Kisfaludy"-hajó egykori kapitánya, Keöd Józsel és megtámadta »z igazgatóságot, mulasztással vádolta azt, neki tulajdonítja, hogy a „ Kisfaludy * most őrizet ¦ nélkül álla parton, mindenestől
kegyeletes aduját Gróssmaiiu [gúác/ tanár sir hat mánál, hova az ifjúság ta láraik vezetése aialt gyászlobogóva) vonult k:. Az énekkar meghtió gyászdalt énekelt Vörös Mátyás kr. tanár vezetése melletti Pálíy L. Vlll-dik oszt. tanuló pedig aagyhatá«u széj) beszédet tartott.
— Náizhir. Dr Ober-ohu Mór zala-egers/eii ügyvéd nov. 6-án vezette oltárhoz. Klehi Fauny kisasszonyt Nagt^-Katii ui/.sá.t; a iiászlakom i KU- u Illés ur ven-dégszerető líázábau tartatott, meg: — Malner Mór déii vasúti tisztviselő nov. 3-áji eljegyezte Heimler Teréz kisasszonyt. H-nnier Sándor helybeli kereskedőnek szeretetreméltó leányát. — Vogi József Tisza- Roffról nov. 11 -éri délelőtt vezeti oltárhoz Nagy-Kanizsán Biau Emilia kis-* asszon} t. 8zv. Bl >u Janka úrnő bajos leányát. Az ég áldása frigyttköu 1
— A déli vasúton a napokban néhány kocsiban ökröket szállítottak Nagy Kani zsáról iit\'-cs Ujhelybé". GyÓrvárnál észrevették, hogy néhány ökör hiányzik s való ba*i Zala Szent Iván és Györvár között meg is találtatott őt ökör, melyek menetközben lepotyogtak.
— Mély álom. Özv.Sáivári Józsefiié Attila utczai lakos istállója válogfalát folyó hó 5 röl 6 ára éjjel kibontották és Sásváriné ott alvó fiának egypár uj csizmája; éiioptjk. Az ifjú oly jóizün aiudt. hogy mindezekből milsem hallott és csak reggel bámult ki a lyukas falon, a merre czizmái ehüutek.
idén is lerótta\'ellophatják. Indítványozza, hogy mondj ik
ki a likvidácziót. Zsigmondy Jenő kiemeli, hogy a társaságnak állító.ag 157.000 frtnyi vagyona van. holott az nem több G—öoüO írtnál. így nem lehet tovább exisztálui. Vagy likvidálni kelt. vagy fuzionálni az uj részvénytársasággal. Többek felszólamlása után Eszterházy Andor str. határozatképpen kimondta, hogy uj közgyűlést fognak egybehívni a likvidácziő targyáoaii.
— Tőrjén mult hó 28-án avattatott fel s adatod át az ujpuaii épült „Nép iskola" rendeltetése czejának. Feljtvaiasát ítéthy Gyula plébános es/közöite. Az Építkezés költségeit felerészben a türjei prépostság, felerészben a község viseite.
— A regale ügyben népes értekezlet tartatott mult vasárnap N.-Kanizsáo a városháza nagytermében, mely aikódomra különösen vidékről számosan vettek részt. — Ugyanezen érdemben a rendezett tanácsú városok gyűlése volt. Budapesten, hol o2 város képviselte magát.
— Havazás állolt be szerdán reggelre s azóta tartós hideg mutatja tél apó megérkeztét. A járdák behintésére kiváló gon dot kérünk fordíttatni, miután délutánonkénti engedés foij tán sok helyett csuszamlós állapot fejlődik ki.
— Közgyűlést tart ma, november 10-éo Nagy-Kanizsaváros képviselőtestülete, melyről jövő számunkban érdemlegesen referálunk. * :
a — Őszi közgyűlését a nagy-kanizsai tani tó járáskör nov. 8 áu tartotta, melyen
és a házigazdára, Piihál a barátságra, Tóth Sándor Maliesra és dr. Csempész Pliha ra és Tamás Fereuczre. Az igen kedélyes, társaság csak a késő éjjeli órákban oszlott szét. s,
— Visszakerült lopott lovak. A mult héten ismeretlen tettesek ellopták Majdák József honvéd-uiczni lakos két lovat A tolvajok valószínűleg nem tudván ideje korán túladni a lopott jószágon, ezeket a szent-györgyvárj hegyen szabadon legelni hagyták, hol f. hó 5 én a délutáni órákban Albanich József a két lovat lóherfóld-jéu találta. — B -hajtatta Kanizsára és most már ló és tulajdonos a boldog viszontlátás örömeit élvezik, nem nagy örömére a to vajoknak, kiknek munkája ilyen formán kárba veszett.
— Megugrasztott tolvajok. Folyó hó ó-én éjjel a kettős erővel berendelt éjjeli szolgálatot tartó rendőrség a városból kiágazó összes utakat elállta, hogy ily módon hurokra keríthesse a vakmerő lótól vajoka t. — Ezek meg is jelentek a Förhéuczre vezető uton és mikor onnét a Petöfi-utcza vége felé átcsaptak, a nagy sötétségben egész közel értek a feláiitott őrszemhez észrevették és futásrak1 eredtek, a rendőrök üldözőbe vették a menekülőket, kiket a sötétségben felismerni nem lehetett, rájuk is lőttek, ezek azonban a gyepüben ugy eltüirek, hogy tööbé nyomukba jutni nem lehetett. — Rendőrségünk éjnek idején mindent elkövet, hogy a vidéki öl bejáró gaz tolvajokat tőrbe ejtse és ezek előbb-utóbb vagy hurokra, vagy pu-kacsöre kerülnek.
— A garázdaság netovábbja. Vasárnap f. hó 4 én éjj\'l a Teleki utczán levő V\'erbovetz József korcsmájában négy helybeli paraszt suhancz mulatott, név-szerint Vadász ferkác^ István Vadász ferkacs György, Kollarics szemes Mihály és Kollarics szemes Ferencz. Mivel már garázdálkodni kezdtek, a korcsmáros felszólítva őket a zárórára, korcsmájából kiutasította. — Ezek kimentek, hanem most jött c$ak a java; a két pár suhancz először a korcsinaheh iség összes ablakredöit, agiaküvegeit összetörte, mikor már kivül törni valót nem találtak, bementek ismét a korcsmahelyiségbe és ott, asztalt, széket, lámpát, tükröt, faliórát, szóval minden található ingó dolgot ízzé-porrá zúztak. Mikor azUn a romboló dühüket kielégítették, ismét szomjúságot éreztek s ekkor a halaira rémült kocsmárost kétiyszeritet-tek, hogy még hozzon nekik bortés üritseu velük poharat. — Másnap V\'erbovetz József jelenté-t tett a rendőrségnél, mely aztán összefogdosta a vitéz fiakat és letartóztatva átadta a bűnt birŐságm.k.
Ai októberi u.timo szei-fiidé-t lebonyolitÁsa, x novemberi twlvlny tiáihír lem vultalc k-\'i-í-.i.-k a trtzsdéa naityubb c.düit-tet -.">;(i-/-ni, mioek egy-dilli oka, » m g mindig axorul-piuxvia\'to .jókban rejlik A pó.spi.cE míg uiioditc nem t-idja ktbev^rui ttoknt a. rázkódu-ti...ik.-Li, melyeket a mull évben Kuróp.i tiadi-k>-at(i:(>jéai\'i által mniv-iiett ; le^&lii\'b \\gvii laaiitn t*rt & libb&dozis, bár & folytoüot javnláj tüaetei nem ta.t, dhn k el. A tóxade irkayBi mo t ii tulyton iti ír-1, de » i rlet a léh«tü lagssUkobb balárok köitUt moso^- * konverzióra vnoatkozó tSrveuyja.aalai be-nyojtása jo buigalatot ke.l«:t U«yan, de a védcű-torvényjavtiiiUc azt a hatást maj.in*«(n teljesen eilenüulyoEta, mert ujabb péDE&ldo-tatoktól tartanak.
Járadékok él befektetni értékek általában igen szilárdik, kUl5aS*en a magyar papir-jára<li-i mutat nag> bajlandoaágot aa e.»el-kedéare és hétségtelrn is, hoKy a konrerxió a papirjáradék jeli-uiék^ny vmelkedéset kell, hogy n.aga- után vonja
BankrésEvények közül csakis & két bitel-rés*véuy iránt muUtkOEik némi érdnklüdéa, ezekbeu majdnem á.iai.dök »S árfolyamok, de a tCbbi banKrétcvéuyek tobbí-kevésbbé el van-
-Iiak tianyagolv.i.
Közlekedési viftalatok értékei kozUt a magyar garantiroaott va>utak ^észveny-iben a kouverzíonáÜB törvényjavaslat következtében igen jeleutékeny bausse van, de a többi e nemű értékek is aiilárdak.
Iparvállalati értékekben majdnem teljesen paug az üzlet. i> irány és az árak váltó-¦atlaaok.
Sorsjegyek közül az állami sorsjegyek aLi!á)dak, de a m*gánsorsj>-gyek valamivel olcsóbbodtak ;
Valnták és errzváltók szilárdak.
A .Magyar Uérenr- előfizetési dija félévre csak l frt Eloxethetní Budapestvo Uat-vani-uteza 17. sz
— Külső használatra. Testrészek fájdalmai, csúszós és köszvényes bajok és mindennemű gyuladások a „ Moll féle franczia borszeszu-szel gyógyíttatnak biztos sikerrel. Egy üveg ára 80 kr. Szétküldés naponkint utánvétellel Moll A. gyógyszerész és cs k. üdv, szállító Bécs, I. Tuchlaubeu 9. A vidéki gyógyszertárakban és anyagkereskedésekben határozottan Moll féle készítmény kérendő az ő gyári jetvényével és aláírásával. 4.
— Megyei r. h. Perlakon postamesteri adásra nyittatott pályázat. — A keszthelyi tanítói jkör tavaszi közgyűlése Nemes-Vitán lesz. — Arácson Száathó Mihályné a kútba ugrott s . belehalt. — Zalavárra segédtanító kerestetik.
— Hazai r. li. Az illavai rablázadás főemberét Vass Síudort kötél általi halálra Ítélték. — Pápán földmives iskola szerveztetik. — Almádiban csolnakgyárt állítanak fel. - Eperjesen a szent-Feren-cziek temploma éa zárdája leégett — Az arany áfkeletpótlék novemberre 20\'/aV azaz husz és fél százalék. — Az Erkeljubileum decz 16. és 17-én lesz. — A veszprémi színházat Balogh Árpád nyerte el. — A trónörökös Gorgénybe nov. 15—17-én utazik. — A budai császár-fürdőben az idén okt végéig 271\'377-én fürödtek. — A veszprémi törvényszék
! — A ^Zalaí Közlöny Könyvtára0
j czimü vállalatnak III dik füzete megjelent Czime „Lenke szerelme" törté-; neti beszély, Molnár Samu Páltól, ára 30 I krajezár. A vonzó irályu szép beszély a Nagy-Kanizsával szomszédos Szt-GyÖrgy-l várott szerepel, ennek kapcsán a vállalat \'¦ szerkesztő-kiadója azt az eszmét pendíti j meg. hogy a régi vár helyén ásatások esz-i közöltessenek, melynek rendszeres keresztülvitelére egy meleghangú nyilt levélben Plihál Ferenci kir. közjegyzőt, miut szent-Igyörgyvári szőlőbirtokost hivja fel, ki is | megigérte, hogy a kezdeményezés szem-I pontjából értekezletet hív egybe.
— Zala várni egye közönségéhez
(Megrendelési felhívás.) „Zalavármegye a jszabadságharczbau, 1848—49 benJ czimü lmuukámhoz a szükségelt adatgyűjtést be-j végeztem. Kiáltó szóm, melyet a megye müveit közönségéhez intéztem még a nyáron, nem hangzott el a pusztában ; az érdeklődéssel teljesen meg vagyok elégedve. Föl is dolgoztam az adatokat, s számitásom szerint 8 r. 9 —10 nyomtatott ivre fog terjedni. E lap jelen számának csarnok rovatában mutatványt is közlök belőle az 1848-iki nov<jmoeri napokból, (mert épen most november hónapban vagyunk,) hogy lássa a megye közönsége, mit nyújtok könyvemben. A mutatvány Csak a november havi katonai dolgokról szól; de fölvettem munkámba a megyei állandó bizott-: máoy működését is. és vármegyénk nagy-\' uevü fiának: Csány Lászlónak kormány-, biztosi működése alatt kibocsájtott proc-I lamatiótt, sót még a dalokat is, hogy semmi, \' de semmi se vesszen el a csodálandó időből, melyre s a megyében ez időben szereplő kiváló hazafiakra minden megyebeli magyar ember imádatszerü kegyelettel gondol vissza. A vármegye elég szép tiszteletdijat szavazott meg a .Zalayármegye mono-graphiájá"-t megíró tudósoknak; én nem kívánok a megyétől tiszteletdijat, pedig a monographiáoak kiegészítését: a vármegyének a szabadságharezban való részvételét tűztem ki feladatomul megírni; csak
"Wajdita József könyvnyomdájából Nagy-Kanizsán.
Budapest : Liucz : Trieszt :
HUSZONHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
NOVEMBER 10 én.
Vasuli mciielrcnil
Prágerhof
Barcs
Budapest
Budapp-t
Bécsújhely
Budapest Prágerhof Sopron Barcs
Prágerhof Budapest Bécsujh.
lüáüi Kanizsáról.
5 óra 20 perczkor postavonat
5 óra 43 _ postavonat
6 óra 28 , - gyorsvonat
7 óra 30 r vegyesvout 6 óra 55 . postavonat
Délben. 2 óra — perc\'zkor postavonat 2 óra 15 _ postavonat postavonat postavonat
Bécstijh. Budapest Prágerhof
2 óra 1 5 Este.
11 óra 19 perczko postavonat
12 óra !i P postavonat 12 óra 15 , postavonat
Mvál Kanizsára
Reggel.
4 óra 1 6 perczkor postavonat 4 óra 40 n postavonat 6 óra 17 „ gyorsvonat
Délben. 1 óva 44 perc/kor postavonat I óra 15 „ postavonat 1 óra 40 „ postavonat
I óra 59 , postavonat
Este.
1) óra 45 perczkor vegyesvonat
10 óra 26 „ postavonat
11 óra 7 " „ gyorsvonat
ii óra 39 „ pos\'avonat 11 óra 29 _ postavonat
• Felelős szerkesztő és kiadó: B Á T O R F i L a .1 O S.
A sicrkesztővi-; értekezhetni naponta déli 1-3
óra ki\'Zi lakásán Aranv János-utcz* 4. bx Laptulajdonos: WA.ÍDITS JÓZSEF-
IXT y 11 T,t,ér*)
— Elengedhet len köteksségemnek tartom; — min.I../oknak, kik szeretett férjem halála által engem és csaladomat ért mély fájdalmunkat részvétük nyílva* nitásával enyhíteni kívánták. — magam és öveim nevében a legforróbb köszönetemet kifejezni. Özv. Tripaiumer Gyuláüé.
— LOCKE JÓZSEF ur nagy-kanizsai mii- és toronyórás, a déli vaspálya társaság pálya-órása megkeresésünkre községünknek még 1&H8-ból való rozzant és vásott toronyóráját igazán mesU-rileg átalakította. és alapos javításával a reá jordi-tott egy ha.vi megfigyelés a legpontosabb időjelzést és tartós jójárást biztosította.
El nem mulaszthatjuk nevezett • \'¦ra-müves urnák- ezen lelkiismeretes s mindamellett olcsó munkájáért elismerésünket e helyen szívesen köztudomásra, s öt a községeknek s jó tisztelendő />fcbános uraknak ez >rány hói iqe.n melegen ajánlani.
Kelt Alsó- Vhíoveczen, 1888. november 1 -én.
Községi elöljáróság s a Jdrabeli plébános. 3479
Szerk. üzenet.
— N. M. Mult számunkra kés^n érkezett, különben most li jókor van. ídvózlet!
— W. L. S<m kérünk bélCte Majd csak, a ii&zsinál maradunk.
— K —y Csak rövidítve hozhattuk.
— F, K .A leány gyülölC ncin közű bet\'".
— l)r. i\\ a. Óhajtását teljesítjük
— P. A. Hit cük msgonk Tágunk ht\'.e.
— Műrzzenscklag. Köszönettel vettük, ki-vánata szerint intézkedtünk.
— Zágráb. Nem k-íiüihetjilk, lapunk nem politikai lap.
— S. V. Budapest. K^.s Kön ettél véltük, te! >¦\' \'. jó, magánlevelünkben ii
-Vleztük.
n. M. Kőiiönjilk a meghívót. Lapunk ¦a kí-»\'"n érkezett, memílyes me*fjele-aéíben halafatlmtlan teendőink miatt *ajná-li\'unkra akadályozva vultank
— E. ííy. Helyi érdekek miatt as ottani lirsad-aími ílet leírását mtHűzoi kéiiytel-.nitlet-tOak. Odvfoletl
\' — S». S. Budapest K"»zönet.
— K. E. ()r;\'.Tnmel fettQk megnyuRti.tó ¦órait.
legjobb asztali- és üdítő ital,
citünö hatásúnak bizonyult köhögésnél, jégehajoknál, gyomor- és hólyaqhu-^ rútnál.
Kattoni Heiirík, húúii a Budapest
MlN^tí MTTKAPHATU.17 KITIlNTtTO EREM
Hamburgbál Newyorkbt.
Hávreböl iSTe-wyorkba
mimUti ke.l.i. .,. StettinbÖl Newyorkba
mimlen M nap :.l,tt. Hamburgból Nyugatin diába
Hamburgból Mexicóba
hayimkint epyszer. A U\'ir-iasití; (>oMag">:haj\'">i kitüné ellárá-mellett "t-\'v li«j«\'\'S7i»liiikliaii tnint a fi»-délk.".z»»en ollMyezeM utazúknsk is a le gpu in pú sa 1)1\' uta/isi alkalmat-nyújtja.
RSvehb f!-lvi-ár;o,;tá-t a» Jos^f «-<-1lt-hakl B.vabee, \\VI> dn, Wejfing ejme 32-ilik szám alatt .1249 .\'O—
Üí?3 i\'H üg) nökük na^j s/.á zalék melleti kensleínek.
KÖNNYEN OLDHATÓ KAKAÓ
Jól fizető - Csésze • Tipi&lo
IMA kinek 1 ! !
egy biztosító levélre szüksége van bizony,
tökén»k elbelvezésa, . salá.lja jövőiének hixto-BitÉa ¦ vapy a nyert hozomáryijak vi* Katari-tése czéj-bíl; Üz\'ettá:n részéri ii igen a lkai. mai. toiái.bá oy búz- és birtukiuiajdnnoank kik elxdófO\'i<>t;sá|fakat reudexni öliajrjá*, oi-.\' egyenek, kik folyó tíkét testálni nem kípeiek.\' vénre kik tSk^tbatositani akam.ik tüfv-nrt^.eu és mostohn íiermtkek récére eíyenlő jr.^ok-k:;l ha AZ illető biitnsit\'):t r. 60 evet tul is hala.lra (.66 i-Mg), \\*gy ha a bi/.tos tó f;; ecy nás k biat. társa-ág által vissza lett in uiir
>\'Cy biitoiití-levíl tanácsailásáért, im-ly sz-rin; f t-zés .>zer;i.ti összeicit; lehel l izrosíttatni a. helyben, aliár a vidéken, i.r j<z i „• . r;.:;¦ titoktartás bármely esutben biztosíttatik. Díjnélküü felviiác^sitások nyerhetők; naponkint d u. 2-5 óráiK- KLEIN
biztosítási fS-f-ItiítyilúncI Bóc.\'j I. Koblm\'ssei-gasse 7. iv Stock. 3461 5—b
m
oooooooooooooo
MT fio.ooo (lih "Wi
kivilelre sxánt uri teli szivet nadrág .» s njoi^n felemflt vámtarifa kóvetkeztél en vissza mar.id-ván. ama me^bizait kaptam, bogy azokat egyetikiut, vacy nápyobb esopoitoukiut bármely áron eladi.i-n. Kunok folytán egy, * legújabb bécsi divat se-t int jól és esínosan készített
i téli szövőt felső nadrágot
ur
csak 2 forintért
árosit\'ik. Ivagyls rsupáii a nmnksárért,\'! lnigy -kételyek fel ne nit-fiijeie-k, i-m<-;t-\'.v ¦ ;i.ecjegv^i-iii, b^v^eiek csinos, vastag, tömör és meieg felső nadragottT" li.-i cz n.m v*!ó. uty a nad-r.«gok\\t ví/st.t veszi- . . Minth< gy e nadrágok ! nagy keleííduséun-\'k "rveiid<\'n-"k. siessen min* j denki á^iik3ée!et\'\'E lcghamaiabb nálam me^- • rendelni. Ugyan e tzCvetbol teljes öltüzetek j is v.inn.-ik, melyfk bármely ti-iryságbaii és sr.ic-bi-n minta szeriül hihetetlen olosó árért, vagyis csak 8 50 krért. kajhatók. Nadrág-rendeléseknél kéretik a l.\'-pés husszát. f-pési 5ltöaeteknél pedig a m"il lérfojstát m- geműteni. Száhitás raak nl&öTét nivUett történik.
líendelések intéztnHök ;
471 o -- 12. Nr. 8/XV.
OOOOOQQOOOOÜQO
IrJös és fiatal embereknek at ép moat nj kiadásban m gjuleut űr. Mütler gyógyászati tanácsadája zavart idegek- és nemi rendszerről, vaiam-nt extk »l»pos gyógyítását tart 1-mazó füzet fflvilacc.sitásul sürgüseu hjá«Ka-tik. Ára borítékban kiiidve 60 kr. 31tiG 3 6
Krtik-ubaum C. Itraunschw. jgban.
ODQOoaaaoaaoQQODoaüDO
UQ . OU
u villányi a
g MAGYAR BOR.OK. g
-aját tenueles," lirUsseiben, Triestb-i Pécsett kiállitási éreniaiel kuilntet.i
; alatt köiöttekért nem váll al
12 Küldök utánvéttel. U
^jótállással természetességért, vörös O 25, 32, dessert üvegekben 40, fehér g O és siller 18—24 literenként. rj
uCSALÓ. luoöszerssz, piiiKesiet,g
O 1—3 VILLÁNY. CJ
qo oa
OOOOQOOOOOOOOOOOOOOOO
• NláriaczBÜi gyomorcsöppek.
(itünö hatású szer a gjomor minden betegségeiben.
Védjej-y. • Kiilüliinilliiiutlan étvágyhíAny,
y.n.i- ^-v..!i-.-—i;, r\'jsz illutu lélck-¦t. i-.ti\'nv.Hl:i-. wyányn (elbOffenéa, ..lika, ^..^...rtMirut. k-,,;,;.,-.-^-,
y:ilk:iki-[j/-.,l.-. si:^i,á|! undor és ftnyis.r.filjás rlm fiirvojnortólered), yi.iiiorK.prc -/.•¦k-/...niLis. evo. inni-ik -¦tt-t-kk-i imákkal v"aló ru^v,\'r\'\'\'"7 "\'\'\'^"\'k !é\'"\'.|náj" ** iiv-\'~rse ára használati nta-tijisaJ^es-yatt 40 kr., kettői, pa-
Kapbató minden gyógyszertárban.
>%k»\'. A vh1>\'hU ni*rí-..\'7."lli lívniiiurcs\'-jppeket sokat
• Jj.ik •¦- i::......i/^ik. A val.idisá^ jrlt-ul mhi\'t.-n
ni* pír"". " r"."\' v.-.lj.-wrvKvd <>Ilit..ti M.-ril-kba Köiíjfví\'.lv.- l.-tmie •\'- s iiúmliTi üvot;l:fi lurll\'ket: n.lmi otitsit;[-nn im-ií ki\'ll j.-^v.-j\'.v t.-nui. lir>Kj rbea Gusck Henrik koiiyvi!yu!iLi!:ijj!.;ii! ny-i-•íD
Kapható N. Kanizsán.: Prager. Béla, Kadarkutón Beck Béla, Kaposváron Czol-nerViucze, Babóchay Kálmán Marczaliban Körös Viktor, Merenye Fleisherr Samu, Nag;-Bajom Körös Lajos, Olonczon. liöcls Béla gyógyszerész uraknál. 3162 47—52.
K feltaláló dr.Meidinger urtai ki/.árólag íel hátaim ázott gyára^
MEIDINGER-KALYHAK
kizárólagos FZabadalom minden országban.
RAKTÁRAK Bécsben I. Michaeletplati
Első dijakkal jutalmazva : Bécs 1873. Cassel 1S77. Paris 1878, Sechshaua 1877. Wels 1878. Tep litz 1879. Bécs 1880, Eger 1881, Trieszt 1881.
Kitüoo sxabályozbató-, töltő- és ventíllácziós- kályhák lak helyiségek, iskolák, irodák stb. siámára. — eg>-ízerfi és díszes kiállitással. 3433 8—9
Több szoba fűtése egy kályha által.
Ausztria Magyarországon 3sG tanint ®"«et 2869 Meidinger-kályhát használ e«k krtit lol bécsi községi iakolábaa 734 kályha, 55 budapesti küxségi-isko labau.x3S2 kályha. A nagy kédveltaeg, melynek-kályháÍDk mindrnü:t íirve.ide-n^k, titiiizásukra fissiöiizfítt.. Azért a t. cz. köiön«é*et saját érdek-beit óvjuk i uuhink mellékelt védjeg; fltikre, nehogy k:tüi.ó birfi gyártmánya inkát atán-sá\'okkal üssaccseréj", melyek rendsieri.\'it egys/.erúen. mint lleid.nger kályhák, vagy nniit javított Ueidiogar .kályhák ajánl , tatnak.
ij/y II C I U VXl bbT~ gyártmányunk ajtajának be só
^g^-n. n & I m >^4| részeben van védjenyünk beöntve ~&m
A ßyar védjegye.
ME.ID1NBER
;h. heim
•oferI
VESTA*\', szabályozható-, i
ventíllácziós kályhák kettes kUpeny^ye V küpenyek a pof kitiaxt\'táaa caéljábó, eltávolíthatók anélkill, hogy kályhákat .zéjjel kell.-ue szedni. Zajtalanul tókh-tÓ X-.tSié égé-i tirtam kokszfötéssel, 2í óra ho-száig eges) hamu t-a salik ponnentes eltávolítása fclELIÖS". fastemisatS kandalló
kősiéulii^ésiei. A
. vagy kályha látható égéssel. Egy kandalló, vagy kilyba több helyiség kttióii fíltésr.- szol álltat. T zerinti busuu égési tartam kokss , ko vagy faszáo fűtéssel Zajtalan t haiuu és\'salak ponnent-!* távolithatása. Kosszni fütiitt kályhák atalakitt [fizpouli légfú ének egész épületek részére. — Szárító készületek ipar- éi dasági ezé.okra, - Waggon-kályhák, Ptospektnsok es árjegyzékek mg
ülté
COGN ACS N A.TURBLS
Berger, %\'olk és Társa lol
Bécs melletti Dornbachban
a legfinomabb francziaival nem v*iseftyeahet ugvan, ile a Francsiaorfliagh borterme ési viszonyok és a maga» b-hozttai. ram , hamisításra koun. ottani termelőket, e körűimének foly át. - -lőre bncsájua wl, hogy tei sonlitva amazzal jóságra nézve egyenlő, volódisaga megbízhatóbb, ara pedig =éla - Termé..yeÍQk -z !«88-\'kÍ
elcaibítjáí aj j-Onk óssí.-ha-
és a es kir k< renk, állítás alkalmáTal pedi
I dicserő oklevelével a cs kir. állam-díjjal, mint 1-rgr
- kiá lit ..íz 1388-i ágasabb ¦
Ikaimával arany éremmel
bécsi ori/, gyümölcs-ki-n-réssr;l lettek kitiint-tva-
Imoseg
z palaczk 2 90
hegyed
Egé-z palac.zk 3 \'J» Fé- ; 210
Negyed . 1-20
Minőség VO Eg-s/. palaczk 4
Hc-l raktárak nem íííi-znek a renéefek posfcftvai essJcözölí&iaek 3 egész palaczk tói, vaay ennek megfelelő arányú féi palaczk díjmentesen szállíttatik
MOLL SE1DLITZ POB
.Csai akkor ialóli t \'S1st" f !
mindi\'ii ilobnaon agyár,.\'L\'y egy >*J iobszorosit-\'. rzég láthatd Gyors gyógy hatás makaó gyomor- és aItestba:ok. gyomorgKrra, ny-lk. gyomnrézés nzekr,eked ísekirél májt>a-jok \'Artolulás aranyér és a li*gkill>\'>- féiébh n.\'i be\'.eg«^ gfknél. Egy ir-deti ilobi.z haaKsálati utasítással l frt. Rakterek sí crS\'ág míoden ui-vit\'tcs^t-b gyógvsz^rtiraibsn MOLL A gyógyszerész cs kir udvari szaliito Becs Stadt Tuchiauben 9.
S/..\'-tUiiliiís aapnnta utánvét meD«tt. J doboanáj ke*««*kk nem knldi tik Elismerés MOLL A. urhoi Beosben. Ülő foglalkozásomnál fogva *z 8n Moll tele se-ull"1* porai igen jó hatást gyakorolnak; !8 ma rem ezt egyszer * mindenkorra s -zivély - .ist^.i ti\'.».s» in-g"-et njo;id->k irle <-/-k a gyomr.it jóvá és f .t kil.iQyiiej leaaik. T^st^I-n-l Steinko P j". l.-.kési Hu .not-.-liiagl\'""
Tavaszi gyógyítás
Nyári gyógyítás
Őszi gyógyítás
Téli
gyógyítás M"k 2 Kí Legjobb bedörzsalö E2e\'
éó mindőíi m^ghüies b; teyséytík ellen.
Csak ttkhor valódi ln, minden üveg MOLL A. védjegyét és alátrisát vís. Bed.\'.rzsölé.iül sikeres használat köszvény, csuz, miodeonema testfájdalmsk béuuiásuál; burogstás alakjában minden \'sérelem és sebnél, daganatok gynll id soknál. Belsőleg vízzel vegyit.e hirtele-i rossullót, hányás, kóüka és hasmenésnél. Egy üveg ára használati uttsitátaal 80 kr. o é. Baktárak az ors*ág miüden nevezetes gyógyszertár és anyag kereskedés ib »n . MOLL A. gyogyszerési cs. kir. udvari szállító Bécs, S\'.adt, Tuchiauben 9. Szétküldés naponta utánvétellel. Két öregnél kevesebb nem küldetik. Elismerés MOLL A. yógyszerész urboz Bécs. KlithiS Moll-féle frauezia borszesz éB sója vidékem«tü nagyszerűen t Küldjön nekem 60 üveggel, mivel az emberiség segítségére keszletet óhajtok tsrtaoi magamnál Mély tisztelettel
34C2 5—45 Hnrnof. lelkész Micbolupban.
Raktárak Nafy-Kaniiaán Rosenfetd Adolf és Kesselhofer Jóts?f, uraknál
MOLL-FELE FRANCIA BORSZESZ ÉS SÓ
az az óhajom, \'hogy bár minden zalavármegyei ismerné a megyében 1 S43—49-ben lefolyt eseményeket. Ákiszereti ajtörtétieti munkákat olvasni, s ba egy-egy korszak történetét tanulmányozza és igy ismeri is az anyi.ihinha áttolsz idöto! fogva élne a inai napig. Csak az állat nem törődik-azon helyijei, ahol" él: mi pedig emberek vagyunk, s ami fó: magyarok. De a megyében lakók közül sokan sok érdekes dolgot is találnak majd könyvemben, amik család jukra vonatkoznak. Akik tehát ismerni akarják a megyében 1848--49-ben lefolyt közérdekű eseményeket, azok rendeljék meg könyvemet, melyet szándékom 1S89. január elsején a könyvpiacra bocsájtani, ha..elég megrendelőm lesz. A könyv előfizetési ára 1 fri le< nd: de a megrendelők e/i csak akkor kötelesek beküldeni, midöu a könyv, megjelenik, melyről tudomást-0 szerezhetnek az újságok utján. De erre sokan azt fogják mondani:, majd ha a könyv megjelenik, akkor is ráérünk megrendelni. Csakhogy a könyv az esetben -jelenik csak meg. ha elég megrendelő lesz: [azért tehát igen ~k éren^. a megyei közön-¦\\ séiiet. tudíssák velem..kik óhajtják a mim-kát birní,\' mert. csak annyi példányt nyo-\' inatok, ahány eíöiegesen.bejegyzeH meg-rencü\'ö k:z xhatihogv az időből k--ne fogyjak, a megrendelést azonnal kérem. Barátaimat és ismerőseimet pedig — kiket cem akarok Üt név\'s-zerint elősorolni — különösen isöjiegkérem:.\' gyűjtsenek megrendelőket! Peftáét nem fogja senki megbánni, ennyit előre\'és igaz lélekkel mondhatok. AudrásliíHa;\'(posta ,\'ala-Eger-szeg, 11SSS. nov. 1. Hazafias üdvözlettel: NOVAK. MIHÁLY.
Ki nyert ?
Húzás nov. 3-án^ Gi ti : 14 in:
G3 30 20" 47 17.
;;y 31 3<; 26 • 20. Húzás. nov. 7 én : Prága: 36 39 23 52 56. Lemberg: is Só 40 7 2. Szénen : S6 15 " 7-1 9 Gő,
Hivatalosan jegy.z. plac/,i árak Nagy-Karilzsau.
1888. nov 7. . — Buza legjobb 7 — 7:30 — Rozs 5-20—5-50. — Árpa 5-80 — 620. — Zab i>-5ü—.V-80 kr.—¦ Tengeri 5"20. —Széna 2-3JV — Szalma 1-40:— Burgonya 2 frt.
Gabonaár.ik :
— Sí o mt a Üie 1 y e u : Buza 7\'4ő — 5:5. — KozS" ő\'40—.50. —. Árpa ó-50-~ 6-30. — Zab 5-ÍO—-20. —¦ Kukoricza 4-80—5:10.
— \\\'.e s z p r é ni: Buza 7 10—40. —• ítozs. 5-iu--50. -~ Árpa 5G0—6*40. .— Zab 520 — 10. - Kukoricza 3"8<) - 4-10.
— Pápa; líüza 7 40-80. — Rozs 5-10-50. — Árpa 6 6 30. — Zijb 4-8.0, 5 20. —-.Kukoricza 4-00—"5 frt.
- — Csáktornya: Buza 7 20—30. —\\Kozs 1-5Ü -5 frt.— Árpa 5—6 frt. -Zab 5 frt. Kukurieza 4-60—ó Írt.
--¦ S o p ro ti: Buza 7\'50- -8 frt. —: líozs 5-70—6\'10. — Árpa 6-50—7*70 — Zab 5-80—G frt. — Kukoricza 5-20 60 kr.
— Pécs: líuza 6 -J0 — 7. KéUzeies 5-80 — 6-20. — Rozs 5 40-60. Árpa 520—020. — Zab 5"20—60. — Kukoricza 4"20—00. *¦
— B 11 d a p e s te 11: Buza8-50 —60. líozs 5-50 — 75. — Árpa 5-80 — G\'20. — Zab 4-80—5 50. - Kukoricza 420—40
— Mohács: Buza 6\'80 Kétszeres 5-20..— líozs 4-SO. Árna 5 frt. — Zab 4-SO- — Kukoricza 4-10.
— K a p 0 s v áro tt: Buza 7\'30 40 kr. — "líozs 4-90-5 frt. — Árpa ü-80—6-60..- Zab 4;7ű—SO. — Kukoricza 4-íhj —5 10.
— Székesfehérvárott : Buza 7 30-40.— ROzs 5-20—30. — Árpa 6.20—50. — Zab 5-10—20. —Kukoricza 5—5-20.
XAGY-KAMZSA. 1888. november 17-én.
Előfizet esi ár
¦¦L•»1 ürt ¦- . . 5 frt — -evrr . . 2 fr \'¦<> ki
ii*«yf*w* ¦ • \'¦ fr; k\'
Eoyet szán 10 kr
Hl E T K 3 E K ^ i.iis»*i»<(»¦. ritfoVbáo 7. má-iodozo
ö 9 Initufli Uvvit-i\'í H\'iri\'rt h ír
NYtL FTÉRBEri
I<t-tit SorrtiíWlit \'.0 kr^il H*t«tiM>l ;. i \'liiuoiji_¦ i tllfit\'k miiiion ecyt*: bir<it-t. »¦-¦: I 30 kr. üa.\'tendŐk.
464b: szám
Huszonhetedik évfolyam.
ZALAI KÖZ L 0 NY
A lap *s«l!«m! .-észét illető köil*-
menyek a MS\'lt •XtősvghaX. \' aiiya^j ráncét ii\'"tó kSsl«m«Q]refc] peiiig a kiadóktvautlbos bermei
X a g v- E a ii i z s á n
Kéziratok vissza nem küldetnek
A nagy-kanizsai „Kereskedelmi Iparbank", a „nagy-kanizsai Önkéntes tűzoltó-egylet, a „nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület": „nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet", a „nagy-kanizsai tiszti-önsegélyzi\\ szövetkezet", a „soproni kereskedelmi s iparkamara" nagy-kanizsai külválaszlrnányának hivatalos lapja
HÉTÉNKÍNT EG Y SZER,>SZ0MBAT0N MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Társadalmi eletünk bajai.
(Folyt, és régé.)
Kgy írú azt mondja: az ördög ?1001 akkor féiclimís. tűikor ordítozva jár körül: mint prédára éhezett oroszlány, mi \'csak vadakat és vada-szokat- érdekel: hanem mikor a leg-, divato.-abbaii kisimítva és fénymázazva, imitól -épen ugy HcspmÖrülve, mint az erény lói. a pokolnak épen ugy elviselten, mint az égnek, az emberi szívet elfoglalja, akkor igazán Ördög ó. az államban épen ugy, mint házi körben, f-s igaza van az Írónak \\ mert mindazon divatos bűnök, me ivek az erkölcsi sülyedést előidézik, ár. a kérge-, hideg közöny, mely minden -valódi szép, jó és közbaa\'.nu intézetet megbuktat, niimien egyszerű és nagy igazságoknak ellensége; mindazon ármány, és Önzés, mely mindig a mások jeléében turkál élűiméért, az a. pöffeszkedő góg. irigység, egymás uratása. mely egye: se.; boldogságát fel uija, és az államok; egységét szerte" hasogatja; az a-italátlanság. mely az elvett jókért roszszal fizet egyeseknek ugy. mint Igenének és az emberiségnek, s több ily szeuj foltok, melyek az emberi jeliemet mocskoljak, ilyen ördögtói erednek, ki „ mérgével felzavarja a boldogság forrásait, s vad átokká változtatja a jo Isten áldásait." — Knnek műve lesz, ha az emberiség sorsa majd a költó cserfájának sza vaíval jajdul: \'„lm közel az idó. mely lombjaidat a porba temeti ; holnap eijön a vándor. . ki engemet látott az én szépségemben, szemei kéretni fognak a mezőkön, és nem találnak S"
Sörét irtózatos kép. Lelkem borzadva fordul el tőle, segélyt", vigaszt keresve! hol találjam azt? Ha látok férfiakat, nőket, k k százankint, ezren kint szórjak a pénzt hjus&gra, üres kéjvadászatra, inig a szenvedő embe
riség, kÖzszükség*?/híába nyújtják feléjük esdő karjáéit ; kik az irodalom s szépmű vészetek szellemi kincseit, ;,& részvétlenség poshadt tavába hagyján merülni, mig maguk a szellem üresség bűneibe merülnek eí; ha látok férfiakat, nóket, kik ősi szép jellemeinkét, szokásainkat lenézik, megvetik," mert mint mondani szokták. — pórias, s majmai, divat-rabjai maradnak külföldnek; kik egy láuglelkfl költő remek müvét ásitva dojbák tova; .s szerencsejátékok, vagy üres unalom körében vesztegetik idejüket, -vagy egy egy üresfejű szélkelep ledér c-^csogásaiban találják gyönyörüket; sir bennem a lélek, s borús szemekkel nézek a jövőbe hol e sötét képet újra, meg újra felmerülni látom..
Testvériség, egyenlőség, ez jelszava a népeknek; mely alatt küzdenek ma is a hü keblüek; de ne feledjétek, hogy a sziv szövetsége nélkül nem fogtok diadalt kivívni! A hidegen számító ész nem rajong oly nagyon az emberiség boldogságáért ; elhordji a Iánczot is, ha meg van az aranyozva; a sziv íorró lángja hevíti fel az értelmet, a jónak és szépnek szent szerelmére, és a hideg okosság kéznyújtása a sziv melege nélkül soha sem éri el a czélt, mely felé törekszünk. Melyik szenvedély töri el az egyenlőség közjogát, ha a sziv nem lesz védelmezője ? MiérL nem emelkednek hazánkban a \'szépmüvészeiek miért haltak éhen jeles Íróink, miért ismeretlenek a szellem legszebb szüleményei ? miért oly elterjedt az élet unalom sorvasztó nyavalyája? mert a sziv érzelmei el vannak fojtva, mert azon virágágyban melyet Isten az emberi kebelbe földöntúli üdvmagokkal hintett be. hogy azok gondos ápolás és tisztogatás mellett dísznövényekké fejlődjenek, és az öröm és boldogság virágait teremjék, elhatal-
masodtak a dudvák. s dögieletes árnyékukban elcsenevészaek, kihatnak a mennyei csirák. Hazáin lelkes hölgyei hozzátok szólok én ismét; hát mindig csak, csak pusztákon elhaló szóza: maradjou e a haladás hivő szava-,~L:ely titeket is felhívott szent küzdelemre az erkölcsi sülyedés ellen? csak a puszták felett eltünó déli báb tündér-világához hasonlitsou-e azon szép korszak reménye, mely még jóni fog, még jóni kell? Midőn a teremtő az élet\' széppé-tételére annyi kincset osztott ki, a ti osztályrészetekben legelső helyié tette a jó, a nemesen érző szívet, mint férfiúnál az erőt test- és lélekben, térjetek vissza a ondatlanság tarka világából, mint méh, mely minden virágból csak mézet sziv. lélekben gazdagodva saját leikerek világában,\' adjátok vissza magatokat és családai-tokat a hazának, mert tudvalevő \'igazság az hogy a családok benső életének lelke a nő s az egyes családok f összes szelleme az állam élete. De elvont 1 egyéni nézetből is jónak, rossznak iforrása a sziv. Amint a szivképzó eszközök gondos kezektől czélszerűen használtatnak, vagy elhanyagol tatnak, vagy a természeti fejlődésben jó vagy rossz tápanyag nyerhet "bővebb befolyást a sziv hajlamainak növény-életére, akként alakul szivünk édenkertté, vagy fajul kárhozat gyümölcseit termő vadonná; angyalokkal népesült paradicsommá, vagy kihalt pusztává, hol csak hyénák és skorpiók tanyáznak. Nem, nem hihetem, hogy az elkorcsosulás, a sülyedés. mely Kóniát összerootá, népünk véréig rágta voina be magát. Nem akarom hinni, hogy ez ófült fényes rangkórság, mely annyi jó családot megbuKtat; ez üzérkedés a lelkiismeret és becsülettel e közöny minden iránt, mi nem a mindennapi anyagi szükséghez tartozik, fajunk jellemébe örökösödött; fóleg nem hi-
hetem, hogy hazám lelkes hölgyei házasságokat akadályoznák meg mindad-egészen elfeledkeznének égi rokonsá- j di=- mi8az illetö a bizonyítványt meg nem gukról, kiknek személvesitójéül ren" - Ha P<ff / bizonyítvány meg
J \' I szerzése nem lehetséges,
akkor az illetőt utóiagosan kell az anyakönyvbe bejegyezni s az ilyen esetekről a vallás-a közoktatásügyi minisztert értesíteni.
delte őket az Isten e földre, ho^_ virágokat fonjanak az élet tövises koszorújába, virágokat, melyeket az erkölcsi tisztaság, szív jóság és egy szeretettel telt kebel termesztenek az élet számára, mint a tavaszi nap sugarai, melyek a kopár földet oly szépen, oly gazdagon felékesítek, hogy göröngye re nem is gondolunk.
Legyetek hát, oh legyetek ren-deltetéstek hívei! Ne vágyakozzatok fény és gazdagság után; egy tiszta lelkű jó ttó, egy szorgalmas, rend szerető- és tartó háziasszonv nagvobb, jra7da*sá<r rsaládiának mint ezerekre\' — Az ipartestületek levelezései por gazdagság csaladjának, mint ezerecre tumeijtesek. AföMmivelés-.ipar-és keres-menő tokepeuz. egy gyöngéd szerető kedelmi miniszter\'kimondotta, hogy az uö kebele több boldogságot rejt a föiCjpartestBietek levélküldeményei csak az !. minden dicsőségénél, és egy gondos esetben \'portómentesek, ha a levelezés a\'z hű anya, ki az igazság és becsület ipartestületek és kereskedelmi s iparka-egyszerü törvényeit gyermekei szi vébe vési. többet használ a világnak mint a fénypoiczokon ragyogó viláL bálványai, és az ily nő maga is jobban fogja érezni az élet szépségét, élvezni a sziv tiszta örömeit és
— Iparügyben elvi határozat. A
földmivelés-. ipar- és kereskedelmi miniszter következő iparügyi elvi jelentőségű határozatot mondta ki legközelebb : „A bádogos nemcsak a háztető bádogcsator-názatának, hanem ezzel kapcsolatosan a zsindelyházietőnek befestését is elvállalhatja; mert a bádogos a reábízott csatorna festésével együtt a háztetözetet !3 jogosult befestésre elvállalni az ipartörvény 43-g-áoak érte\'inében.
marák közt történik. A portó mentesség a csomagokra és a péuzküldeményekre nem terjed ki.
— A hitközségi adóhátralék a
belügyminisztérium által hozott rendelet szerint nem bír-\' köztartozási jeléggel s nem képezheti az 1879. évi L. tcz. 24. kötelességei hu teljesítésében vigaszt § áoak 2. pontja értelmében az állam kö-talál, ha a szenvedés napjai eljönnek, telekéből való elbocsájtási okirat kiáilitá-s mi lehetne számára szebb jutalom, sának törvényes akadályát, mint Petrarcháuak ama szavai sír-
ismerte, csak itt maradtak,
kövére:
„A világ öt nem azok ismerték, kik hogy Őt sirassák !*
Kis-Kanizsa.
KOVÁCS MIKLÓS.
tanitú.
Tudnivalók.
— Az adóvégrehajtás utján lefoglalt marhákra és egyéb hasznos állatokra nézve a földmivelés-, ipái- és kereskedelemügyi és pénzügyminiszterek elrendelték, hogy ha ezek eladás vagy árverezés végett vásárokra hajtatnak, mindenkor marhalevéllel láttassanak el, melyek a végrehajtást szenvedők nevére álütandók ugyan ki, de hátlapjára az adóvégrehajtó által- rávezetendő a foglalás ténve.
A tanítás .művészete.
— Az izraelita házasságok ügyében \' a vallás- és közoktatásügyi miniszter körrendeletet bocsátott ki. Többször meg-; Goerth. a kitűnő porosz gyakorlati történt ugyanis, hogy az izraelita vállá- paeriagogus által irt és a publiczista és suaknál a házasulandó feleket születési szakíróként előnyösen ismert dr. Havas bizonyítvány nélkül adták össze; mint- Gyula besztercze-naszódvármegyei kir. hogy pedig ezt a törvény tiltja, a vallás- tanfelügyelő által magyarra fordított és és közoktatásügyi miniszter utasította az részben hazai viszonyainkhoz ménen át-összes törvénvhatóságokat, hogy az ilyen dolgozoLt „A tanítás művészete" czimü \'
T 4 r c 2 a.
132 éves Nagy Ferenczhez.
— Nagy-Kanizsa, nov. 3. 1688. —
ÍV agy kort ériéi tiszte* ürt-g. mert ronde»en [éltél.
Eló-jel vagy most: Kend a valódi erő.
Hatra te-ted a It irályuk szamát, kiknek alatta Karddal erű* karban védt< <i e drága hazát.
Majd a tiíztes munka terén boc.lliett-1 igy^k\'él Széj) polgári erényt birm uoisd dinedI-
S mindezekért tesz-gé-ny vagy. Elteidének Nem feled-U Lien : Nagy jutalom kor^d
BÁTOR FI.
A rejtélyes ara.
- liamomxk. —
Irta: K. J&ártonffy Imre.
íla és Rády barátom a szünidőkben körútra indultunk a Tátra vidékére.
Mindketten a boldogabb korban voltunk, husz tavasz vonult el fejünk felett és vidáman néztünk a jövő elé. Apáink Fortuna kedveltjei voltak, — az öreg líády kiterjedt gyakorlatú orvos, atyám pedig törvényszéki elnök a fővárosban Az öreg orvos szivós kitartással folytatta gyakorlatát, hogy még hátralevő napjaiban, jó fizetés mellett, betegeinek legnagyobb részét lassankint, de biztosan szállítsa a túlvilágra; jó atyám pedig — Isten nyugtassa — hozzá illő komolysággal elnökölt a törvényszéki üléseken.
Ily körülmények közt csuda-e, ha az
életnek csupán fényoldalát néztük és mit se törődtünk ellenlábasaink árnyékával. Pénzünk mindig volt. örvendtünk az élet-nek és nem gondoltunk a jövőre. ! Csakhogy Fortuna nagysám -nő és ennélfogva — mint a többi — gyönge. Miközben büszke megvetéssel néztünk le a lomniczi csúcsról, az alattunk elterüld siralomvölgybe, szegény jó.atyám halálos ágyán feküdt és midőn néhány nap múlva lejutottunk Késmárkra, megkaptam atyám levelét, a lesújtó fairre), hogy ereje szemlátomást fogy és halála e;ött még egyszer látni óhajtana
Kiváltam tehát líády barátomtól és hazasiettem, de fájdalom, atyáin már ravatalon feküdt !
Fájdalmunk nagy volt, melyet ínég inkább növelt az a körülmény, hogy jó atyánk áldásán kívül mit se hagyott reánk.
Midőn rokonaink megtudták ezt a körülményt, mely rájuk nézve is meglepő volt, minthogy atyám jómódú ember hiré-ben állott, családi tanácsra gyűltek egybe, mely alkalommal Kassán lakó, öreg és gyermektelen uagyoénénk magára vállalta megboldogult bátyja három fiának neveltetését. Ily módon bevégezhettem tanulmányaimat és testvéreim is követhették választott pályájukat.
Nem emlékezem arra. hogy valaha láttam volna ez érdemes nagynénéL Vasutak nem levén még, akkoriban nagyon távol esett Pestről, hogy meglátogatta volna atyámat, ennek hivatala pedig nem engedte, hogy távozzék a fővárosból. De azért a két testvér a legjobb egyetértésben élt és gyakran levelezett egymással.
Öt év múlt el, miközben barátságos szavak kíséretében, minden negyedévben
megkaptam segély-pénzemet nagynéném tői. Szerencsésen átesve a biró és tudori vizsgán, dijralan gyakornoknak lettem kinevezve a. törvényszékhez.
Ekkor a negyed éven kivüí. levelet kaptam nagynénémtöl, mely jeges zuhanyként hatott reám. A jó nagynéne ugyanis azt óhajtotta, hogy nősüljek.
Ezelőtt évekkel szegény árvát fogadott gyermekéül és véghetleoül szereltéé leányt, kiről azt áilitá, hogy nemének dísze. Fötörekvése tehát az volt. hogy jövőjéről Gondoskodjék, e mellett azonban az én jövőm is szivén feküdt az volt szándéka; hogy egyesítsen fogadott leányával. íki ugyan érdemesnek mutatkozom reá. Levelét azzal végezte, hogy fogadott leányát örököséül teendi és sürgetett, hogy látogassam meg és versenyezzek jövendőbelim kegyeért. Nem kételkedik, monda, hogy szeretetreméltóságom czélhoz jutott.
Ez a föltevés végképen kihozott kerékvágásomhói, mert akkor még nem gondoltam arra, hogy biztos alapra fektessem jövőmet és gyűlöltem az úgynevezett illedelmi házasságot, mely megfosztana függetlenségemtől, azért tehát röviden ezt válaszoltam nagynénémnek.
— „Nem kérek semmiféle déli-gyümölcsből!"
Ennek is meg volt a maga oka.
A fe\'edhetlen kirándulás óta, melyet ezelőtt öt évvel Rády barátommal — ki mellesleg mondva, most már hírneves ügyvéd a fővárosban — a Tátra vidékén tettem, eltörölhetlen emlék élt szivemben.
Tátra-Füreden találkotam vele először. Fürdőn gyorsan ismerkedik az ember és elbájolva angyali szépségétől, többé nem távoztam oldala mellől.
A tizenhat éves, bájos kis leány ellenállhatlan varázszsal bilincselt le ; csevegtünk, tréfáltunk és kaczagtuuk. mint régi ismerősök és útitársai elég barát: gosak voltak, hogy ne zavarják rövid álmunkat
Ekkor érkezett a lesújtó levél atyámtól.. . követtem a természet és kötelesség szózatát, de álmomnak vége szakadt, hisz azt se tudtam, ki volt. a leányka, ki oly szorosanlánczoit magához; barátjaiTeréznek nevezték és e név gyakran hangzott szivemben és gyönyörű arcza szünet nélkül megmaradt lelki szemem előtt.
Ily körülmények közt nagynéném kívánsága borzadálylyal töltöttel. Uecsakhamar éreznem kellé elhamarkodott lépésein következményeit. A legközelebbi héten nagynéném elküldte a rendes tartás-pénzt, azt a gúnyos megjegyzést csatolva hozzá, hogy a mint látja, nincs már szük ségein támogatására, minek következtében azt megszünteti.
Sokkal büszkébb voltam, hoayse bocsánatot kérjek töle. ámbár sajnálattal éreztem, hogy az eddigi barátságnak vége szakadt a
Egy év mult el.
Jó barátok, szílár-d hitel és az előléptetés reménye ezentúl is rózsás színben tüntették elö jövőmet. De az élet lassankint komolyabb szint öltött; a várt előléptetés elmaradt, hitelem koriátok közé szorult és mielőtt észrevettem volna, nyakig lubiczkoltam az adósságban.
Ekkor észre tértem. Rövidebbre szabtam szükségleteimet,gazdálkodni akartain, — de miként gazdálkodjam, ha nincs miből? Csakhogy a vizbefuló a szalmaszálat is megragadja !
Már rég lemondtam a reményről, hogy feledhetleu Terézemet valaha megláthassam, ámbár gyönyörű arczát ereklyeként őriztem szivemben.
Néha nagyon furcsán éreztem magam és keservesen megbántam, hogy jó nagynénémnek oly kategorikus levelet inam, ily kétségbeesett pillanatokban minden követelését elfogadtam volna, ha követeli, csak véget vethessek borzasztó helyzetemnek !
Eletein könnyű bárkáját nem tarthattam többé a viszontagságok háborgó tengerén és fájdalommal láttam, hogy nemsokára elmerül.
Mittevö legyek? Vájjon nem menthetne-e > meg a hajótöréstől gazdag leány vagy özvegy? Hisz nem lehetetlen, hogy szép. kövér iíbácska hálómba akadjon, — ;öt kacsácskával is megelégedném! Oh í mennyire szeretném, miként dédelgetném !
A ki mer, az nyer ! mondja a példabeszéd, — én is megkísértem. Hisz a lapokban naponkint olvashatók a házassági ajánlatok, melyekben tartózkodó ifjak, söt tisztességes özvegy emberek is. ismeretség irányában, e most már korántse szokatlan uton keresnek élettársat. Igaz ugyan, hogy csakis rendes visszqnyok közt élö emberek lépnek ez ösvényre. Nagyon természetes, hogy a féifiu, ki családot akár alapítani, egy kis vagyont is igényel és még természetesebb, hogy fiatal, csinos férfiú, szintén fiatal s szeretetreméltó nőt keres, nem pedig Xantippét.
Tanult férfiúnak nem nagy fáradtságába kerül, hogy czéljának megfelelő hirdetést fogalmazzon, a fődolog az, hogy akként válogassa szavait, hogy félreértés nélkül bizonyos tért engedjenek a noi
HUSZONHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
NOVEMBER 17-én.
egyszersmind velünk, hogy névszerint melyik női iró termékeihez nyúlhatunk nyugodt lélekkel. Ez a kemény leczke nekünk, magyaroknak is szól, mert ifjúsági irodalmunk nagyobbára lefordított német munkák könyvtárából áll.
A csinos kiállítású és tizennégy nyomtatott ivre terjedő füzet ára csak egy forint \\
képzelő tehetségnek és e mellett bilincseljenek.
Nem kételkedtem abban, hógy tollam müve arany szál nyu szép madárkát fog lépre csalni és elhatároztam, hogy legott el is küldöm a\'leginkább elterjedt napilapba.
Azt mondják: „Fiatal embernek szerencséje van.". Elhiszem, csakhogy mióta meghasonlóitani nagynénémmel, csillagom elhomályosodott Miközben házassági ajánlatomat és a Hády barátomhoz irt levelet -boríték alá tettem, hogy rájuk Írjam az , illető c/.imeket megkopogtatták ajtómat . és a különben oly udvarias szabóm kissé nyomott hangulatban lepett bj hozzám.
A véletlen látogatás öröme okozhatta, hogy a mméket eltévesztettem és e végzetes tévedésnek az volt mulhatlan következménye, hogy mindkettőt visszakaptam... Ridv barátom-^személyesen hozta vissza aAwime alatt elküldött hirdetést, miközben elárasztott maró gúnyjának özönével; végre azonbaue bátorító szavakkal végezte:
— Kisértsd meg, öregem, a szerencse talán kedvezni fog. ha másként nem, tehát "púpos, aggszüz személyében 1
gsarxok
Csányi László
1 sirjat felett Urto\'.ta WEI3ZFELD VILMOS jogli olvnsótttíri titkár.
Nemzetéért élt, mig csak nemes szive dobbant. nemzetéért szen -védett kinhalált — és az utókor hálából — elfelejtette: ez Csányi László sorsa. Azoknak, kik vele együtt küzdöttek, jutott mindegyiknek egy-egy koszorú — hiszen mi a halottak iránt oly bőkezűek vagyunk ; de Csányi sírja a mai napig koszorú nélkül maradt!
Kifelejtették! Pedig egykor a haza sorsat intézte erős kézzel. Elfelejtették, mert nem tartozott azok sorába, kik az eszmék küzdelmében, az elvek harczában is elég ügyesek, hogy nevük dicsőségéről "meg ne feledkezzenek és minden babérból maguk számára is szakítanak egy-egy levelet.
Olyan volt ó, mint a nemesszivú jóltevók, kik megelégesznek a jótett tudatával, nem várva érte hangos elismerést.
Ott hol személyi versengések szomorú képét tárja fel szabadsághar-ezunk, Csányi László alakját hiába keressük. De ott volt mindenütt található, hol a hazáért tenni, az összeségért fáradni és a nemzetért erélyiyel küzdeni kellett. Dolgozott, küzdött és gyakran más aratta fáradalmai babérját.
líárhonnan fenyegette halálveszély országot, Csányi t küldöttek oda, mert tudták, hogy példátlan erélye, szilárd, férfias akarata a ve-\' szélytől nem fél, akadályt nem ismer. Midőn Jellásich hordái betörtek az országba, Csányi Lászlót küldöttek el kormánybiztosul a muraközi magyar seregek mellé, hógy megóvja bennük a hazafias szellemet és ellenállásra búzditsa őket a laza-dók ellen. Ott volt közöttük, minta nemzet élő lelkiismerete — emlékeztetve kötelességére a harezost a vezért egyaránt, buzdítva a győzelemre s visszarettentve az árulástól. Mikor mégis e seregek vezére Telek y A dám vonakodott Jellasich ellen támadni, Csányi fellépése képes volt az áruló vezér seregét a hazafiság utján megtartani. És ha az események további folyamiban a magyar ezredek mindannyian visszatértek a veszélyben forgó hon védelmére: ez egyedül Csán yi L ászl ó-nak köszönhető, mert a muraközi hadsereg példája vetette meg a honvédelem alapját..
Midőn Pozsony felöl W i n-dischgrütz nyomult eló, ismét ott látjuk Csáuyit. mint szervezi
Nagyon röstellem a dolgot, mert mig egyedül magam voltam a titok birtokában, bizonyos csáb rejlett abban, de most^bogy. vigyázatlanságom elárulta azt, nevetségesnek tűntem fel éumagam előtt
Már-már tűzbe akartam dobni a végzetes hirdetést, midőn lapos erszényem látása ujabb tevékenységre sarkalt. Olyan voltam! mint a kártyás, ki utolsó forintját rakja föl és parolit játszik. Hogy azonban elkerüljek minden tévedést, magam vittem a kiadóhivatalba és eléggé szerencsés voltam, hogy másnap reggel nagyon is alkalmas két hirdetés közt láttam, melyek közül az egyik illő jutalmat igért. eltévedt, kutya kézhezkeritéseért a másik pedig mesés árt ajánlott ócska ruhákért. \'1
Egy álló hétig naponkint elmentem a postára, hová a válaszokat intéztem, a nélkül, hogy aggódva dobogó szivem óhaj tása teljesült volna. Valahányszor a postatiszt fejét csóválta, reményem mindannyiszor egy fokkal sülyedt és szerencsém hévméröje már-már a fagypontan állt midőnkilenczed napra egyszerre tiz fokkal zökkent. (Folyt köv.)
páratlan szorgalommal a nemzeti ellenállást, mint lelkesíti a csüggedő-fcet: A .Szózat*, melyet ekkor a feldunai bagsereghez intézet, a n c m z e t szózatává lett. Szavait egy nemzet viss/hangozta: „Jelszavunk : Alkotmányos jog és szabadság ! Ez alatt készek vagyuuk minden megtámadás ellen utolsó csepp vérig küzdeni és ez alatt remélünk minden törvénytelen erö és ármány elten győzni[¦
Midőn már az ország fővárosa felé közelgett az ellen és a kormány, az országgyűlés sietve Debreczenbe menekültek — Csányi László maradt utolsó ak, kitartva szilárdul, életével játszva mig az állam minden javát biztonságba nem helyezte. Már csak két órányira volt Pesttől Windiscbgrütz, midőn Csányi eltávozott, utolsó kiáltvány ában és jobb idők reményében bizalomra és kita -tásra buzdítva a polgárokat.
És midón Erdélyt kívülről orosz badak készültek megtámadni, belül saját félrevezetett és elámitott fiai. a szászok és az oláhok marczangdtái;: minden szem újra Csányi felé nézett reménykedve talán az Ö erélye még ott is képes lesz segíteni. Látva az elámitott fajok kegyetlenkedéseit, ama nemzet ellen, mely szabadságot adott nekik; látva, mint ragadnak fegyvert annak védelmére, ki szolgaságban tartotta őket, mint ragadnak fegyvert akkor, midőn a felszabadulás ünnepét kellett volna testvériesen megülniok, Csányi nemes, szabadságszerető lel ke szenvedélyesen kitört.-„Ki kell irtani e fajt, mert nem érett a szabadságra í" Lelse egész melegével imádta a szabadságot, ne csodáljátok hát, ha gyűlölte a szolgalelkeket!
Végre miniszterré lett. Feljutott a legmagasabb polezra. melyre tehetség emelhet. De akkor, midőn a miniszteri székhez már nem annyira fény és dicsőség, mint inkább veszély és kötelesség fűződött. Nem kereste e helyet, mig a hatalom pompája járt vele, de sietett elfogadni a legnagyobb veszély és felelősség pillanatában. Magyarors/ág függetlensége kikiáltatott, megszakadt minden kötelék a dynasztiával; Egyfelől császári hadak fenyegették, másfelől orosz seregek törtek az országra, benn m föllázadt nemzetiségek vérengző csapatai dúltak — a nenuet önmagára és Istenére volt hagyva, mert Európa egyetlen állama sem nyújtott segédkezet: e kétségbeesés, a veszély e perczében alakult meg a Szemere minisztérium. A csüggedő nemzet, a megfogyott hadsereg minden reménye, műiden várakozása e raitiis-terium férfiainak eszélyében és erélyében összpontosult. A .tették m i n i s t e r i u m á"-nak nevezte el e kormányt az ország közvéleménye. És e nevet megérdemelte mert olyan tagjai voltak, mint: Csányi László !
Csodálatos jellem, milyet más szabadságharcz fel nem mutathat! De mutathat-e tel a világtörténelem a mienkéhez hasonló forradalmat ? Nem is volt ez /orradalom! Méltán mondhatta 49 ben Szemere Bertalan: .Magyarország nincs forradalomban, ez csak újjászületése, \'féltámadása egy nemzetnek, melvnek . tagjai először érzik azon boldogságot, hogy a világ teremtése óta először egyenlők, szabadok és testvérek!* E szabadságharcz nemes jellege megtestesül Csányi Lászlóbán..
Már ifjúkorában feltűnt szülő-megyéjében Zlalában a közélet szereplói között, ósrégi nemes család sarja és mégis a polgári egyenlőségért hevül, már akkor is, midőn e szót még alig hangoztatták és Deák Fercnczczel i el ki barátjával együtt küzd a nemesség előjogai ellen. É-t a haza bölcsének jelleméből átszállott egy-egy. vonás Csányi egyéniségére. A puritán egy szerűség, az önzetlenség, a szerénység
Csányi jellemének is alapvonásai. 0e meg van benne ezeken kivül az e r ély és szen vedé ly. Bámulatra méltó, hogy benne mély érzelem mily nagy ^rélylyel párosult, ó, aki szigorává, \'ifimé lett a fellázadt nemzetiségeknek, a moóri veszteség hírére gyermekként sírva fakadt! . . . Érzelem és erély olvadtak össze benne, mint magában a magyar nép jellemében ! — Mert ez a nép örökös harczaival védve Önmagát és Európát, nem felejtett el soha melegen érezni. Osáoyi László igazi férfiú volt: amit elhatározott, végre hajtotta, akadályt nem ismerve. — Fönséges jellem, mely iináditra készít és —bitón kellett meghalnia! ... . P
Elmenekülhetett volna a szabadságharcz leveretése után, mint annyi más honfi. Volt útlevele, pénze és mégis itt maradt, bevárnia kész balált. Barátai unszolták, hogy mentse meg életét, de Csányi nyugodtan válaszolt: ,Nem akarok hazámtól távol élni, midőn benne meghalnom lehet!" Minő ellentét! — Csányi szülőföldjéhez van nőve, szive minden gyökerével, tőle elválni nem képes, mint a virág, mely kiszakítva elsorvad. Szemere lelke a szabadságért lángol, elhagyja hazáját, mely börtönné változott, idegeu országokban bujdokol, csakhogy szabad léget szivhas-. son. Szabadság és haza, lelkesítették mindkettőjüket \' és melyik imádta jobban ez eszméket? Az-e, ki kétségbe esve eszmeinek bukásán elszántan várta \'a halált, vagy az, ki kétségbeesni nem tudott és távol hazájától sem szűnt meg reménylen. nemzeté feltámadását ! ?
1849. okt 10-én\'lépett az akkor 59 éves Csányi László a független Magyarország ministere a bitó elé. Halála perczéig hű maradt önmagához, megőrizte lelkének bátorságát, csodálatos erélyét. Midőn észrevette, hogy társa, a szintén halálra Ítélt Jessenák diderg. felső kabátját levetette és reá adta . . . Önzetlen és nemesszivú maradt mindvégig.
Utolsó vágya volt: Vajha válnék halála a nemzet testamentumává, azzá legyen: .Alkotmányos jog és szabadság!" ez volt életének jel szava! .Alkotmányos jog és szabad _ !* ezért szenvedett vértanú ha Iáit ! „Alkotmányos jog és szabadság\' legyen a nemzet testamentumává !
Lelépek e helyről, abban a szent hitben, hogy Csányi sírja többé koszom nélkül nem marad, hogy min den évben elzarándokol poraihoz a polgárság, mely eddig róla megfe led kezett! Lelépek e helyről azzal a meggyőződéssel, hogy e szerény sirkó helyett, melyet szülömegyéje emelt, nemsokára nagy és hatalmas emlékoszlop fog emelkedni hantja fölött, nagy és hatalmas, mint Csányi lelke volt ! \'
/ És véssék majd az emlékkőre Szemere Bertalannak Csányiról irt e megható verssorait :
.Éltél a bonnak S érrtte halát! A Bzabadaág 1 "Sielleme volt az, mi néked is i\'-lt\'.-l adott I
Nem haiial te bitón, t« előbb balti\', mikor a bon VégsSt aobajtoit, élted «1 akkor aludt!
K i r & &.
j. — Nagy-Kanizsaváros képviselő testületének nov. 10-én tartolt ülése elnöklő polgármester ur üdvözlő beszédével megnyit\'atván a sorrendi-Szerinti tárgyak vétettek fel: 1) alegiöhb adót fizetők 1889. évre érvényes névjegyzékének összeállítására bizottsági- tagokul felkérettek Knáusz Boldizsár elnöklete alatt Eben spanger Lipót, Vucskics János, dr. Szűkíts Nándor, Hegedűs László v. képviselők. 2) A kéményseprői kerületek megállapi tására szolgáló szabályrendelet kidolgozásával a városi tanács és Eperjesy Sándor, Varga Lajos és GaralNBenö v. képviselők bízattak meg. 3) Kórházi hatosbizottság tagjául Eperjesy Sándor, Ebenspanger Lipót Plihál Ferencz, dr. Szűkíts Nándor. Dolmányos László és Sommer Sándor v, képviselők választattak meg. 4) A bordélyházak hová leendő elhelyezés érdemé\' 1 ben jelentés illetve szabályrendelet készí-
tésével az egészség- és jogügyi bizottság hatalmaztatott fel. 5) A tüzreudészeti szabályrendelet megalkotásával a jogi- és jogügyi bizottság bizatik meg, az Ónk. tűzoltó egyletből, ininUeclinikni szakértők Lengyel Lajos, Saller Lajos é.-. Knortzer György v. képviselők is felhívattak. G> Fesselhofer József és Grünhut Henrik haszonbérleti ajánlata elfogadtató\',\'. Jegyzőkönyv hitelesítésével Ebenspanger Leo és Knausz Boldizsár v. képviselők bízattak meg.
— Névmagyarosítás. Schwarz József nagy-kanizsai illetőségű s itteni lakos „Fekete¦*-re, C/Aetnies AiitalIégrádiiLetö-ségü s vulári lakos „Yirágli*-ra magva rositottak nevüket belügyminiszteri engedélyijei.
— Gyászhír. Mély részvéttel vettük a következő gyászjelentést: PlosszerIgnác/, és fia István a saját, ugy számos rokonaik nevében fájdalomtelt szivvel jelentik szeretett kedves nejének, édesanyának és hü rokonnak Plosszerlgnáczné sz.Trzcinszky Angela úrnőnek folyó évi november 10-én reggeli 103/» órakor, életének 55-ik évében hosszas ris kínos szenvedés után, szív-, bajban történt gyászos eihuuytát. A kedves halottnak hült tetemei folyó hó IÜ éu délután 4 órakor fognak Iliid S. Első nagykanizsai temetkezési vállalata,által Király-utcza 16.\' sz. házból a róm. kath egyház szertartásai szerint a helybeli sírkertben" örök nyugalomra tétetni. Az eugesztelö szent mise-áldozat nov. 13-án délelőtt 10 órakor fog a helybeli szent-Ferencz-rendü plébánia templomban az egek Urának bemutattatni. Kelt Nagy-Kanizsán. 18S8. uovember 10-éu. Áldás és béke lengjen hamvai felett I A müveltlelkü jó no temetése nagy részvéttel lört-\'ut. Ravatalát számos koszorú halmozta el, töiibi között a következő feliratokat láttuk : Plosszer Ignácz és fia István felejthetvén neje és szeretett édes anyának. — Tizein zky Irma. Ítészvét jeléülTcsalád barátai. — Szeretet jeléül Knáusz család. — Kltuger neje. — Trzcínszky Thekla Gyuláué. -— Kedves Angélának líenkstein család.
- Magas vendége lesz Nagy Kanizsának nemsokára. Megyés püspök ur ö Méltósága kifejezést adott abbeli szándékának, hogy Nagy-Kanizsát nemsokára meglátogatja s ha hamarabb nem tehetné. 1889. tavaszán megejtendő bérmálási körútja alkalmával hosszabb ideig fog itttar-tózkodui. Isten hozza a kegyes főnásztort körünkbe!
— Jegyesek. F. évi november 1 í-én eljegyezte magának Kaiser Lajos ur szombathelyi kereskedő Darnay Kajetáti ur sümeghi kereskedőnek szép és kellemdus leányát Emma kisasszonyt. Az esküvő tavaszi hónapra lett kitűzve. Addig is.sok bo dogságot kíván a referens. — Spitzer Lipót a barcsi Kremzir, Doruer és Picker czég hivatalnoka f hó 10-én eljegyezte magának városunk egyik szép műveltségű kedves hölgyét. Maulwurf Karolina kisasszonyt.
— Molétornios GyÖrgj ujmisés áldozár, lapunk munkatársa Somlyó-Vásár helyre küldetett kápláni minőségben.
— Érdekes ásványgyüjtemény érkezett Oszcszly Antal városi ellenőr úrhoz, ki is azokat a nagy-kanizsai fögym-násium múzeumának ajándékozta. Elismeréssel tartozunk a iefWs adományozónak s örvendünk, hogy a tanintézet gyűjtemény-tárának gyarapítására áldozatkészséggel gondolt o
— Dr. Geró József pályaorvos lakását megváltoztatta és lakik most a Király-(Német) utczában ii. sz. a. Strem féle házban.
— Gulyán Gizella a külföldön. A mi fiatal zongoraművésznőnk, ki a téli saisonra a külföld bejárját vette pro-grammjába. jelenleg Lipcsében hangversenyez, még j>edig az ottauí kritika szerint valóságos diadallal. A „Leipzíger Tage-blatt" a többek közt a következőket irjar Alkalmunk- volt hallani a Jankó-féle zongora első és legnagyobb művésznőjét Gulyás Gizella kisasszonyt Magyarorsz igból. A fiataTés érdekes művésznő már határozott föllépésével és megnyerő külsejével is azonnal behízelegte magát a közönségnél. Háboritlan csend uralgott pompás játéka alatt, ineiyet valódi művészi fölfogás, kifejezésteljes eiöadás és bevégzett terhnika jellemez. A művésznőt tökéletes játékáért a közönség jól megérdemelt tetszésnyilvánítások ban részesítette, ugy. hogy a Delibes-féle keringő után a szümn nem akaró tapsokért még egy darabot kellé játszania soron kivül." A „Leipzige*" Zeitung" pedig egy másik hangversenyéről — mely egy müvész-bang verseny nyel volt összekötve — a következőkép ir: „A sikerült hangverseny tulajdonképeni magvát Gulyás Gizella k. a., a geniális, fiatal Jankó-zongoraniüvésznö játéka képe/te. A kedves kis^iüvész nő játéka mesteri: belő e legel.-ö rangú zongoraművésznő fejődnek ki, ba — már mÖNt is nem vo\'na az, <3 az Ö honfitársának uj szerkezetű zongoráját tökéletes biztossággal uralja: bravouros játéka, a szép hangadás és a külső tartásban nyilvánuló klaszszikus nyugalom teljesen meghódította a közönséget"
a Franklin-Társulatnál ép most megjelent jeles müvéről csak elismerőleg szólhatunk. Oly mü ez. melynek a tanitók mindennap hasznát vehetik, a mikor csak tanításra készülnek. Tudjuk, hogy a tanítónak lehet bármily szép képzettsége, bármily sok szép ismerete, ha ezeket nem képes tan it ványai val alkalmas kérdések segélyéve), közölni, ügy működése csak tapogatódzás, kontárkodás lészen. A kérdezés- művészetében, elismert, paedagogu-saink egyértelmű szakvéleménye.szerint, csak a folyton gondolkodó tauitó járhat él szabatosan. De eddig hasztalan kerestek oly müvet a magyar paedágogiai irodalomban; mely a tanítót a kérdezés művészetében kalauzolná. K nagy hiányon segít immár Ooerth-Havas kitűnő müve, melynek megjelenését- örömmel üdvözöljük. Egyaránt hasznos munka ez tanitók és szülőkre nézve, az utóbbiak tanulságot menthetvén belőle."iník\'ép\'vati módjukban a tanítót, a "Ondjára bízott gyermek nevelésének nagy és nehéz munkájában ezélszerüen támogatni. Kötelességünknek ismerjük tehát a szülök és gyermek hü rátok figyelmét is felhívni i,A tanítás müvészeté"-re.
\'-Ezek után tájékozásul ráutalunk röviden aiLUfika tartalmára. Az átdolgozó és szerző érdekes és tanulságos előszava után rA kérdezés művészetében .való kiképzés \' rői" szóló igen beható szakszerű értekezéssel találkozunk, mely, a midőn az okszerű módszertan kipróbált elveit röviden és velősen Összegezi, a kérdezés mikéntjére vonatkozólag a legbecsesebb és a legkönnyebben felfogható útmutatást nyújtja.\'Ezután-az anyanyelv s a vallási oktatásából miiitatanitásokat ad s pedig oly alakban, mely nemcsak ezek használhatóságát teszi •kétségtelenné, de a legbiztosabban" rávezeti a tanítót arra, hogy a valódi éttel em fej lesz tő tanítás föltételét; képező ily féle- gyakori iti leczkét mi mó -don készítheti el. Az anyanyelv tanításánál-i szerző a fősúlyt tgen helyesen a fogalma-! zás tanítására fekteti. Alig néhány hete, bog)\' a vallás-\' és közoktatásügyi minisztérium kikelt azon eredménytelenség ellen, mely felsőbb népiskolai intézeteink növendékeinél tapasztaltatott. Szomorú i-\'r.aszt-tiat ez. dt fény. A legtöbb po\'0T.p vagy.felsőbb népiskolát végzett leány alig tud egyszerű levelet hiba nélkül megírni. Nem a tanító a\'hibás. de az eddig követett \\ módszer. Es a nA tanítás művészeté "-ben találkáié nyomokon járand él a tanító, | e téren az olyannyira szükséges és Várva-várt siker el nem maradhat. Következnek a történet, földrajz, a természettan és az irya-olvasas tanitására vonatkozó útmutatások, valamint a számtan oly fontos { első oktatásához fűzött, gyakorlati figyel-7 ineztetések H végül útbaigazítások az eddig uagyobbára czéljával ellentétes módim tanított növénytan, helyes oktatására. Műve utolsó fejezetében a fiatal leányok olvasmányaival foglalkozik. És ha e munka egyebet sem tartalmazna, mint ez uto\'só szakaszt, akkor is érdemes munkát végzett .volna vele a szerző. Mert itt bölcs tapintattal, a. szakférfiú éles Ítéletével, az igazi erkölcsi iérzékteljes erejével, évek hosszú során át tett alapos tanulmányozás alapján társadalmunk oly betegségére mutat reá. mely immár ragadóssá s mindinkább veszélyessé válik. S ez a serdülő leánykák szórakoztató szellemi tápláléka, mely valósággal megmételezi erkölcsi érzületüket, megvesztegeti különben okosságnak induló gondolkozásukat s megsemmisíti a gondos anya. az igyekvő tanitó éveken át teljesített megfeszített munkájának sikerét. Természetesen Goerth csak félmunkát végzett volna, ha megelégszik vala az imrainens baj constatálásával. Ő, minta jtitünÖ orvos, a .diagnosis megállapítása iitáu xiz orvosszerekröl is gondoskodik. Részrehaj lat lan bírálat alá veszi az ifjúsági olvasmányokat s kíméletlenül megnevezi a zsenge női lélek ellenségeiként működő irodalmárokat, tudatván
HUSZONHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
— Megyei r. h. Turcsiscsére rendes, Hahót-, Gelse-, Söjtör- és Szepetnekre segédtanítói állásra nyittatott pályázat.— Munkakiállitást rendez jövő évi májusban a keszthelyi ipariskola. — Bocskán és Cserszeg-Tomajon tüz pusztított. — A csáktornyai nőegylet január 12 én mulatságot tart— Gaál Imre Csáktornyái áll. tanítóképző isk. rajztanára véglegesítetett
— Hazai r. h. Szuper Károly felszázados színészi jubileumát nov. 15-én Halason tartotta. — „Mátyás Diák" czi-mü élczlap íuduit meg László Elek szerkesztésében. — A veszprémi két szökevény rab elfogatott. — A czérna megdrágult.
— A temesvári várat lebontják. — Királynénk Curfoban hellénül tauul. — Kaposvár város. 30 ezer ftért vette át a fogyasztási aűót a kormánytól. — 42.711 houvéd-ujoucz esik ezentúl a. magyar korona országaira. — Szombathelyen harmadik gyógyszertár felállitásSra a megye engedélyt adott. — A kaposvári casiuó íélsS*-zados fennállását azzal ünnepli meg, hogy könyvtárt alapit. — A Wesselényi családból eddig 12 főispán volt. — Sarah Bernbardt IS .lagu frauczia társulatával csütörtökön Bpestre érkezett. — A nemzeti múzeumi Deákszoba tejesen ujonan berendezve megnyittatott. — Fátyol Károly gordonkaművészünk meghalt Nagy-Károlyban. — A segesvári Petőfi-emlékre eddig 5448 frt gyűlt egybe. "~ ?
— Külföldi r. b. Amerikában a köztársaságiak elnökjelöltje Hirrison tábornok 8 ügyvéd lett a győztes. — A czár borkii rásüti catastrofája alkalmával 58-an jártak szerencsétlenül, 22 meghalt.
— Berlinben fűthető társaskocsikat alkalmaznak. — Natália exkirályué Kiewbe költözködik. — A chiuai császár 150 lány közül 2G feleséget választott. — Joáchim Józsefa hegedü-kírályiebruárban Bpeatre jő. — Filguer Victor szobráfz hazánkfiái a müncheni akadémia dis\'ztag-jává nevezte ki. — Királynénk édes atyja Münchenben meghalt. — Turinban szépségverseny rendeztetik. — A bécsi lapoknak megtiltatott, hogy Milán királyt víczczeljek. — Brummer Ede Nízinész Münchenben előadás közben meghalt.
Nyilváiios köszönet-
Alólirotiak mindazoknak, kik boldogult nőm, illetve édes anyámnak temetésén megjelenni, és részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni szívesek voltak, hálás köszönetünket nyilvánítjuk.
N-Kanizsán, 18,88. nov. 13 án. PLOSSZER IGNÁCZ és fia ISTVÁN.
. S2 IN ESZET.
(S) Szóéin bat. Első bemutató előadásra „A vasember" tragédia Csiky Gergelytől adatott. Mint bemutató előadás megfelelt „ajánló" czéljának. Az előadás általános kritika mellett teljesen sikerült. A tragikus részek a szereplők által kellőleg kiemeltettek, — a hatás nem maradi el. Demény (Bárdi) nagy buzgósággal igyekezett a „vasembert" alakítani, s leszámítva azt, hogy szavait sokszor érthetetlenül elkapkodja, s hogy egynémelykor inkább a közönséggel volt elfoglalva, mint saját lelki állapotának jelenítése vél, — alakítása sikerült. Némethy L^uke (Anna) az aggódó szenvedő anyát jól alakitá. monológjai azonban a holttest megpillantásakor gépies volt, s így a meglepetést, melyet kellett volna éreznie, nem jeleníthette elég élénken. Bátosi (Andor) nem domborította ki eléggé a vasember fiát szerelmes szerepében, pathossal szavalt, s nem a szerelmesek szenvedélyével, majd természetes egyszerűségével beszélt — Egyébként megállja- helyét a színpadon. Polgár Fáni (Edith) szerepét nagyon jól átértette, s büszke, de szerelmében áldozatkész báró leányt vonzóan mutatta be. Hegyi (Szentgáli) a czimért büszke, de alapjában szerencsétlen bárót jól alakitá. Kómlóssy (Várhelyi) naivságavals pompás mimikájával a közönséget nagyon kielégítette. Polgár (Bráz) a kétes jellemű titkárok alakját kitűnően produkálta. Ennyit mond a publikuma színészekre. A színészek a publikumra csak annyit mondhatnak, hogy mindén csak, műpártoló nem. — Óhajtjuk, hogy megezáfoltassunk:
(Nf Vasárnap. Szinre került „A tűzről pattant kis leány" Costa Károly 4 felvonásos énekes bohózata. — A bemutatónak nem épen czélszerüen megválasztott újdonságban igazgató ur ugy látszik társulatának jobb és megbízhatóbb erőit akarta brilliroztatni. — A darab meséje a czímszerepben Lina távirdahivatalnoknő (H. Bodor Etel) körül forgott ki Dicsöffi Lóránt polgár Gyula) segélyével sokoldalú élelmességével kieszközli szerelmesének Bérezi Gyulának (Bátosi) a titkári állomást a báró Raveczky (Hegyi) által pro-tegált Papuszi Muki (Polgár Béla) ellen. ÁV. esemény a bonyolulatból élénk hangulat közt gyorsan, sőt a 4-dik felvonásban hézagos szaggatottsággal gördül a végkifejlet felé, s gyors rohantában legfeljebb egyes\' nyúlfarknyi rövid szerepükben is unalmas szereplök akadékoskodása tartotta fent H. Bodor Etel mint Lina, La mar-quise de Vive Fierre, Ágarina Picola tán-ezosnö és mint Bukovai Abszi nagyon rokonszenvesen mutatta be magát s bár hangterjedelme nem ; nagy, de színpadi, otthonossága s játszi élénksége kedves jelenséggé tették őt
Polgár Gyula Dicsőffi Lórántja jeles alakítás volt sugy L\' Abbé Saint Benard-jáoan, Giovanni Saltarellójában, valamint
Karóffi-jában a határozott tehetség nyilvánult.
Hegyi Raveczky-je jelesül betöltött alak volt, ugy Polgár Béla is Papuszi Muki szerepében dicséretet érdemel, leszámítva azon nagy hibáját, melytől remélhetőleg jövőben tartózkodni fog s nem fogja annyiszor elárulni, hogy a közönség rovására hálás szerepén a legjobban önmaga mulat.
Demény (Légvári), Polgár Fáni (Szentszétbiné) Török (Bártfai), Komlósi (Koosi) megálltak helyöket Bátosi (Bér-cziben) elég szegletes\'modorú szerelmest produkált ¦ - -:\' -.
Fehérvári Honról (mint Zsuzsi cselédről) az előleges színi jelentésben jelzett szerepkörén kívül esvén, ez alkalommá\' gyengéd .égből mim szólunk, óhajtjuk őt saját szerepkörében látni.
A műértő közönség közönyét ellensúlyozta a tapsban nem fukar vasárnapi publikum.
(N) Kedden adatott Rosen Gyula 3 felvonásos vígjátéka : „Az angyalu a czimszerepben Polgár Gyulával (Saldau Albert) ki igazánanimoval adta szerepét, a szokottnál tekintélyesebb számú közönség nem is késett öt nyilvánosan megtapsolni.
Arabella (Kövesiné), Gertrúd (P. Tóth Júlia), de külöuösen Martba (Polgár Fáni) kifogástalanul tölték be szerepeiket.
André (Bátosi) ma több lélekjelenlétet tanúsított hanem. Móricz (Komlóssy) in kább\'egy .szerelmes pudlistáf, mint egy kereskedelu.es tanác-os egyetlen, vagyonban dus fiát alakította. Runeck (Török) Ferencz (Hegyi) megálltak helyöket.
A darab egészben véve sikerült, a közönség többet kaczagott, mint tapsolt, a terein hideg volt ugyan, de nyomorúságosan világítva.
(S) C s ü t ö r t ö k. Tricoche és Caco\'et került szinre. A nap hősei szokás szerint Komlósi és Polgár voltak a főszerepben. Alakításuk kitűnő volt, a tapsból bőven kijutott nekik. Poigár Fáni is megtartotta kedves modorát. Demény kissé egyhangú, de jól alakitolta a számító férjet Bodor Etel kedves alak a színpadon, a kalandor nö sikerült képét mutatta be. Bátosi kissé szenvelgő volt. szokás szerint. A közönség szép számmal.
A budapesti értéktőzsdéről.
— A Magyar Mercar heti tudóíiiáia. —
Tobb évi fáradozás és «Ok küzdelem meg-alátáia. után végic sikerült az oro<iz pánz-Ugy miniszternek külcsünt fölvenni. Ámbár ai a körülmény, hogy Oroszország a francai a piaezo-kon kapott pénzt, politikai szempontból aggodalmakat kelt, de péuiügjiltjg mégis megnyugtató jelemég, m»rt ezáltal talán javulni fog a berlini tőzsde helyzet*, hol az orosz rubelek óriási ingadozásaival a mult héten majdnem válságot idéztrk elő. Ez a válságos hangulat sze-renciére <-sak igen kis mértékben hatolt el hozzánk, mert a nagy konverzió ellen-alyozta azt, de azért mégis nálunk is pangott az üzlet és az árfolyamok csak nehezen tarthatják fenn magokat.
Járadékokban aránylag elég kedvező a helyzet. A konverzió itt fog leginkább ked-tczö hatást előidézni, mert egyrészt a konverzió egyik eszköz az államháztartási egyensúly helyrt-áUiálására, dc másreszt a konverzió által keletkező uj kötvények és a járadékok árfolyama között, a javu át csak a járadék árfolyamok emelkedése által fog előidéztetni, a minek pedig be kell következni. A többi befektetési értíkek meglehetősen szilárdak\'
Bankrészvények meglehetősen el voltak hanyagolva ia a két hiteirészvényen kivül alig esett meg néhány ki.-t-». a* irány szilárd Jugyan, de az árfolyamok csak gyéren voltak tinva.
Közlekedési vállalatok értékei köaül a garantirosott magyar vamunk részvényei a konverzió következtében jelentékenyen emelkedtek, mert a kouversiouália törvényjavaslat eteknek a részvényeknek igen becses előnyt biztosit
Iparvállalati értékekben a malomrészvények kivételével meglehetősen pangott az üzlet. A malomréBzvények mé^ mindig szilárdak, mert a lisztkészlet és a linztkí vitel kielégitS.
-Sorsjegyek közül csak a kis sorsjegyek-ben volt élénkebb a forgalom, de\' í>kó»eledo ka; ácson j és ujúv következtében az egész sorsje^ypiacz kezd már szilárdulni.
Valuták és érctváltók még mindig nagyon szilárdak. ¦ ,
A „Magyar Harear" előfizetése dija fél-érre csak 1 írt. Mutatványszámokat ingyen és bérmentve küld a kiadóhivatal Budapest, Hatrant-uteza 17. sz.
— Megbízható gyógykezelés. Zavart emésztéssel ellátott egyének, kik étvágy hiányban, felfúvódásban, gyomor-görcsökben és rendetlen székelésben,szen-vednek, a „Moll féle seidlitz por" használata által rövid idő múlva visszanyerik egészségüket Egy doboz ára I frt Szétküldés naponta utánvétellel Moll A. gyógyszerész és cs. k. udv. szállító által Bécs, I. Tuchiauben 9. Vidéki gyógyszertárakban határozottan Moll-féle készítmény kérendő az ö gyári jelvényével és aláírásával. 5
— Naptárak az 1889-ik évre. A
.Franklin-Társulat" magyar irodalmi inté-
zet által küldettek be szerkesztőségünknek a következő, közkedveltségben részesülő, csinosan kiállított és nagy gonddal szerkesztett 1889-ikévi naptárak. Valamennyi a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi magyar kir. minisztériumban összeállított a legújabb adatok nyomán szerkesztett országos vásárok kimutatásával van ellátva. — István bácsi naptára, vagyis családi házigazdáknak és gazdas-^zonyoknak. népnevelöknek, helységi elöijárókuak, iparosoknak és fö t dini velőknek való képes kalendárium 1889 dik évre. Alapitá Majer István. Szerkeszti Kőhalmi Klimstein József tanár. Közleményekkel AVchenbren-ner József, Rázel József. Nyulásy Antal.. Horváth Zoltán, stb.-töl. XXXIV. évfolyam. ! Számos képpel. Tartalma: I. Az erkölcsi , világ. II. Gazdák és gazdasszonyok nap-Jtára. III. Népnevelök naptára. IV. Törté-I netiek.jV. István bácsi a hazában és a nagy [világban. VI. Művészet és műipar. VII. Tréfák mezeje. Ára fűzve 50 kr. — Falusi j gazda naptára lSS9-dik évre. A magyar gazdák, kertészek, lelkészek és lauitók számára. Több szakember közreműködésével szerkeszti Sporzou Pál, a „Gyakorlati mezőgazda" szerkesztője. XXV-dik évfolyam Számos ábrával ellátva. Ára fűzve 80 kr. — Borászati naptár ISS\'.\'-dik évre. Szakemberek közreműködésével szerkeszti Dr. Nyáry Ferencz tanár. XVI. évfolyam. Tartalma: I. Természettudományi rész. H. Szölöszetí és borászati rész. HL Kertészeti rész. Sok ábrával. Ára fűzve SO kr. — A magyar nők házi naptára 1SS9. évre. Szerkeszti K. Beniczky Irma. XXI. évfolyam. A Si-övegbe nyomott sok képpel, s a. háztartáshoz szükséges napló jegyzetekkel ellátva. Ara fűzve GO kr. — Székely egyleti képes naptár az 1889-dik évre. Szerkesztő bizottság: Bochkor Károly. Nagy Gábor, Szász Károly, Szilágyi Sándor. VHI. évfolyam. Számos a szöveg közé nyomott képpel.- Ara fűzve 25 kr. — Honvéd-naptár az 1889-dik évre. (Egyúttal katonai naptár.) A magyar nép számára. Szerkeszti AldOT Imre. XXIX. évfolyam. Képekkei. Ára fűzve 00 kr. s—: Lidércz-naptár 18S9. évre. XXVIII. évfolyam. Számos nagyobb.és a szöveg közé nyomott kisebb képpel. Ara fűzve 60 kr. — A magyar nép naptára 1889. évre. Képes kalendárium sokféle hasznos és mulattató olvasmánynyal ellátva. Szerkeszti ifj. Tatái-Péter. XXXIV. évfolyam. Ára fűzve 25 krajezár.
— Uj könyvek. Ugyancsak a Franklin-Társulat kiadásában Budapesten, ujabban megjelentek: Gyürky Antal. Kisbirtokosok kátéja, mely útmutatóul szolgál a kisbirtokosoknak: miként boldogulhatnak a mostani nyomasztó viszonyok között és mily módon juthatnak jóléthez. Ára fűzve 60 kr. — Szaniszló Albert Dr. Kártékony rovarok a mező- és kertgazdaságban Praktikus gazdák és néptanítók földmives- és vinczellériskolák számára. Második javított és bővített kiadás. Ára fűzve 50 kr.
— Tűzrendészei! szabályok kézi könyve, összeállította Dr. Szokolay István. Ezen a legujabh törvények és rendeletek alapján összeállított és magyarázatokkal, gyakorlati példákkal, utasításokkal ellátott könyvecske rendkívül fontos dolgokat tartalmaz. A\' f. é. augusztus hóban kiadott Tüzrendészeti kormányrendelet a legszük ségesebb intézkedések közé sorolandó; sürgőssége rég éreztetik, kevéssé kifejlÖ dött s nem igen szerencsés társadalmi állapotainkban. Az elemi csapások körül semmi sem pusztit nálunk annyira, niot a tűzvész; ennek csapásai minduntalan etö fordulnak az országnak hoi egy, hol más vidékén; úgyszólván mindannapiak, folytonosak. Maga a gonoszság, mely a gyuj-togatásokat előidézi, népünknél nagyon meggyökerezett s elterjedt bűnös tulajdonság, melynek, nagyon sok vagyoni áldozatai vannak Még több szerencsétlenség keletkezik vigyázatlanságból, hanyagságból, hanyagság- s gondatlanságból, melynek forrásait bőven feltalálhatjuk a nép különféle rossz szokásaiban, bátramaradt életmódjában,hibás és káros lakási és munkálati eljárásában. Mindezekre lényeges befolyással van népünknek közműveltségi nagy hátramaradottsága — melyen az ujabb években nagy lendületet nyert elemi oktatás sem vol\' képes érez-hetÖleg segíteni. Jelen tüzrendészeti rendeletnek kétségtelenül niegleend üdvös hatása, midőn a minden műveltebb országban rég alkalmazásban levő szabályokat állit fel, melyek ugy a tűzvész keletkezése előtt, mint annak bekövetkezésével létesítendők; és a- midőn a községeket s hatóságokat tüzrendöri szabályrendeletek mielőbbi alkotására utasítja, melyek közt az építészeti szabályrendelet kiváló fontossággal bir. — Ezen intézkedések a véletlennel párosult vigyázatlanság s hanyagság káros kinövéseit tetemesen csök-kenthetni fogják, mig a gonoszságból eredt gyújtogatások ellenében szükséges, hogy a büotetö törvény szigora legnagyobb mértékben érvényesíttessék. — Ezek mellett azonban, nézetünk szerint, nagy szükség lenne arra, hogy a néptanítók s különösen a lelkészek főhivatásúknak ismernék
NOVEMBER 17-én.
— Egy udvariatlan vegyész naplótöredék éből:
„Az erezet: a tüz. Á követ : az idő. A szivet : a szerelem. Az anyóst ; pedig egyedül csak á halál lágyíthatja meg !"
A szemét kíméli.
Házi aszóny: Anna. miért csinált ilyen rettenetes nagy gombóezokat ?
Sz akácsnö: Kérem, nagyságos, asszony, azokkal az aprókkal az ember csak a szemét rontja.
Ki nyert?
Húzás november 10-én : Bécs: 9 G2 13 27 38-
Grácz: ti3 23 22 25 - 53. Temesvár: 3 ül 76 18 13.
Húzás november 14-én. ¦Brünn: 90 IS 73 3S 19;
Hivatalosan jegyz. placzi áruk X agy-Kanizsán.
1S8S. uov 14.
— Buza legjobb 7—7-30 — Rozs 5-20—5-50. — Árpa 5S0 — 620.— Zab 5-50—ő"80 kr. — Tengeri 5*20. —Széna 2-30. — Szalma 140. — Burgonya 2 frt.
Vasúti menetrend
Indul Kanizsáról.
Reggel.
Prágerhof 5 óra 20 perczkor Barcs 5 óra 43 „ Budapest 6 óra 28 „ Budapest 7 óra 30 „ Bécsújhely G óra 55 „
Délben. Budapest 2 óra — perczkor Prágerhof 2 óra 45 „ Sopron 2 óra 15 „ Barcs 2 óra 25 „ Este.
Prágerhof 11 óra 19 perczko Budapest 12 óra 9 „ Bécsujh. 12 óra 15 ,
tazia Kanizsára
Reggel. Bécsujh. 4 óra 1G perczkor Budapest 4 óra 40 „ Prágerhof 6 óra 17 „
Délben. Sopron í óra 44 perc/kor Prágerhof 1 óra. 15 „ Barcs 1 Óra 40 „ Budapest 1 óra 59 B Este.
Budapest 9 óra 45 perczkor v Bécsujh. 10 óra 26 Budapest 11 óra 7 Prágerhof 11 óra 39 Barcs 11 óra 29
postavonat postavonat gyorsvonat vegyesvont postavonat
postavonat postavonat postavonat postavonat
postavonat postavonat postavonat
postavonat postavonat gyorsvonat
postavonat postavonat postavonat postavonat
egyesvonat postavonat gyorsvonat postavonat postavonat
Felelős szerkesztő és kiadó: B Á T 0 R F I LAJOS.
A szerkesztővé.! értekezhetni naponta déli 1 — 3 óra közt lakásán Arany János-utcza i. sz
Laptulajdonos: WAJDITS JÓZSEF.
jxrylltitéir. Farbige Sedenstoffd von 85 kr.
bis n. 7 65 per MVter (ca. ?000-verschiedene Farben und Dessins) versendet rohen- und slükweise zollfrei des Fabrik-Depot G Henneberg Ii- k. Hafliferant, Zürich. Muster umgehend Briefe 10 kr. Porto. 3
Robseidene Bastkleider fi. 1050
per Robe und bessere Qual, versendet coll-fr.-i das Fabri Ic-Depot O. Henneberg (V k.) Poslieferant), Zürich. Muster umgehend. Briefe 10 kr. Po to.
OOOOOOOOOOOQOO
a o
O ESÍ 1182 eladó. Q
O Az üj-világ utczában egy Q
q négy szoba és négy konyhából fi
O\'"\' álló ház, melléképületekkel és
kúttal, olcsó áron elutazás O
O miatt kéz alatt eladó. O
O 3483 0
OOOOOOOOOOOQOO
a népet oktatni s felvilágosítani azok iránt, miket tüzrendészeti tekintetben részint teüniök. részint óvatosan elhagyniuk kellenék s igy a nép baiitéleteit s elavult szokásait javítani. Nem bírjuk eléggé ajánlani ezen hasznos könyvet, különösen községek, községi elöljárók, közjegyzők, városi s megyei tisztviselők, rendőrségi hivatalnokok, ház- és földbirtokosok számára Ara 50 kr. Megjelent és kapható Lampel R. (Wodianer F. és Fiai) cs. és kir. udvari könyvkereskedésében Budapesten, Andrássy-ut 21. szám.
— .Petőn eleveneneltemetve. Gróf
Haller József egy czikket közölt nemrég, melyben nagy valószínűséggel bizonyította be, tiogj Petötit a fehéregyházi határban a
.segesvári csata,után elevenen temették el. Megerősíti most ez állítását Marosvásárhelyről II ... K ... ki a múlt IS8T. jul. .. in „Vi-szaemiokizi:. az 1S48— 49. sza- j i-aiiságharczra Erdélyben4 czimen egy vaskos ké/írati kötetet küldöttbe egy-egy! példányban a budapesti nemzeti múzeum- j r:ak s a marosvásárhelyi ev. ref. kollégium könyvtárának. Ezekben a visszaemlékező-! sekben említést tesz egy Bader nevü becsületéi; é- magyar érzelmű segesvári\' szászról ki IS49 július 31-én, midőn a segesvári csata véget ért, csupán kíváncsiságból kiment a csatatérre. A nagy sír-gödröket már ásták a felfogadott szász munkások, — mint Bader állitá — mindenfele az elesetteket temették- — Bader tigyeluiét.magára vonta egy. akkor keletkezett zaj. lárma, mely egy sírgödör körül történt* s mivel nem messze állt innen, azonnal, oda sieLeit, a hoi hajmeresztő, borzalmas e-^et tárult fel szemei előtt. Petőfi Sándort ugyanis, a ki nagyon meg volt sebe-itve. de még életben v&lt, élve dobták be egy sírgödörbe, ínég pedig mint elsőt; Pvtöfi a sírból felkiáltott mondváo: ¦„Ne temessetek el---— ! Hiszen látjátok, hogy még élek!" A szívtelen munkások nem hallgattak reá. sőt így kiáltottak le a sirba: „Dögölj megrKossuth-
" kutyái" és azonnal még tizeukilencz halottat dobtak reáésasirt irgalom nélkül behantolták.
— Gyászhír* Hochreiter Bertalan Somocymegye.volt táblabírája 69-ik évében Csurgón november 14 én meghalt. Béke poraim!
— A népkonyha felállításán serényen buzgólkodnak: valószínűleg a Zöldfa kertben levő vendéglősnél rendeztetik be. A szép eszmének tettlegesiíését az izr. jótékony no egylet egyik e czélra alakult szakosztálya vette kezébe.
—; Megfagyott. Kapolcs községből írják, hogy o"t nov. G-án virradóra a korcsma udvarán egy eddig még ismeret len (in—Tü év körüli koldust megfagyva találtak. Kiléte nyomoz tátik
— Strakosch Sándor tanár mult hétfőn .tartotta drámai előadását Nagy-Kanizsán a casíno dísztermében. Másnap pedig Csáktornyán; S rákosck drámai előadásában a művészet tökélyét láttuk. Eltekintve az arczjáték nagyszerűségétől s a tag ejtés finomságától, különösen bámulatra méltók hangjának sokoldalú változatai. A fájdalom és Öröm. a harag és szelídség a düh és nyájasság, szóval a legkülönbözőbb emberi érzések érthető módon nyernek hangjában kifejezést. Es mindezeken fci-vül egy maga 8 —10 szereplöt személyesít 1— mindegyiket más-más árovalatoan. ugy, hogy a hallgató ugyanannyi személyt vei maga előtt megszólalni. Strakósch művészetét a közönség tüu-terö, viharos tapsokkal jutalmazta. Közkívánatra még egy drainatikai előadást tartott pénteken, a „Casino" di.-ztermében a kereskedő ifjak Önképző egyletének betegségé yző alapja javára a következő műsorral: 1. Denietriu-. Reichstag von Polen — Schiller. 2. Közkívánatra! Nagy jelenetek „Uriel Acosta"-ből —¦ Gutzkow. 3. Részlet a „Lied von der Glocke"-ból — Schiller. 4. Der Schiffbrüchige, — nagy bailáda. Irancziából németre fordította Mautner Ede
—¦•Nászhir.Tuboly Victor irótársunk családjában fényes örömünnep tartatott mult szombaton; e nap délután vezette oltárhoz Tubolyszeghi Tuboly Margit kisasszonyt Manyoki és Várbogyai Bogyay Elek ur. Az örömszülök vendégszerető házánál tartott díszlakomán Hajdú Sándor s e lapok szerkesztője, mint násznagyok köszöntötték fel az uj párt s az örömapát, ki viszont versben és prózában válaszolt. Kísérje boldogság frigyüket!
— Templom rablás. A baki templom ajtaját pár nappal ezelőtt ismeretlen tettesek felfeszítették s a szentséget és kelyhet elrabolták.
\' — Hymen. A Biau család hölgy-kosz or ujának egy szép virágát vezette oltárhoz Vogel József tiszaroffi mérnök ur mult vasárnap délben. A lenyes nászlako-mán dr. Neumann Ede főrabbi ur mondott emelkedett szellemű pohárköszönt ést. majd e lapuk szerkesztője köszöntötte fel a menyasszonyt névnapja alkalmából s az eskető főrabbi úrra emelte poharát. A boldog pár másnap délben elutazott.
HUSZONHETEDIK ÉVFOLYAM
ALAI KÖZLÖNY
NOVEMBER, 17-én.
A .Zalai Közlöny- tek szerkesztőségének Nagy-Kanizsán.
A „Zalai Közlöny" 45.számában egy közlemény jelent ines, hogy a sormási egyetlen tratücbs boltban mult vasárnap (nov. 5-én) nem kapott néhány kanizsai „ur" mást, mind 2 krros vágott végö szivart és 3 kios cspmagu „csepii" dohányt.
Ezen szemtelen hazug állítását azon t. „urnák" ki á-fenti czikket közzétette, vissza utasítom és bátran közszemlére teszem a m. kir pénzügyőrség által nyilvántartott vizsgálat ivet, nézze meg. hogy miféle dohány és szivarnemü van a sormási trafikba előírva és 18*T6. évi márcz. 4.tői ~i~ mióta a vizsgálati iv nálam van — volt e hiány? Fenti vádaskodás 5-én volt, 6-án reggel S-órakor itt voltak ;i pénzügyörök szemlét tartani és a vizsgálati ivembe „kellő rend és készlet találtatott* vau beírva.
Vagy talán lehet, hogy az illető „ur" Trabüco, Kegalitas. Media, efféle szivarokkal szokott élni? akkor szerezte volna magának Kanizsán a nagy tőzsdében mielőtt kijött .Sormásra, mert azt tudhatta, hogy itt a közönség csak G. E. II.,I. és k. betű szivart szokott színi és ezek folyton, kellő mennyiségben találhatók a sormási -egyetlen trafikos boltban."
Ennélfogva sokkal okosabb volna, ha az illető c/ikk iió a maga háza előtt seperne, és nem mást alaptalanul nyilvánosan sértegetne.
A sormási egyetlen trafikos.
! ! ! A ktnek ! ! !
egy biztosító levélre szüksége vtn bizonyos tökének elhelyezés*, családja jövőjének biilo-nitasa, vavy a nyert hozoraárynak Tiírzateri-téne czé\'jíbtil; tl-letúr.i részére ii.\'igen atkal-Mí«, tnvái bá oly ház- é.i birtokltilajdoiiosok, Lik eUdónodnttsigiikat rendezni óhajtják, oly egyének, kik folyó tSkét testálui nem képezek, végre kik tűkét b-ztiis-jaiiÍ akarnak törvényt\'\'len. én mostoha g. érmekrézérc egyen[í> jogokkal, ha a?, illet." bistelitolt\' a tiú övet tul i* haladta farig), vagy 1>» * bizlot.tó fél
egy xt\'.Hfk biat. tár*a.ágá!t.il vissza tett i* már ataoitva. min darák forduljanak alulíroitlioz rgy birtofitó-leve) tanácsadásáért, moly szeriát t\'t«zé.i izerir.ti oSrmegic lehel lizfosittatril ak»r_ bek-ben. akár a vidéken. Legszigorúbb titoktartás bármely esetben biztosíttatik. DijnélkQfi falrilágo lírások nyerhetők; naponkint d n. 2-5 áriig. KI.KIK
bi«to«Ítási fő-í< liigj-Jt\'nél Béc», I. EoblmeaStr-gasse 7. IV Stork. G-e 4631
Szalma-szállitók 3482 szíveskedjenek levelezésbe lépni a csomagoló\' papírgyárral Ismaningöan München mellett, (Major-ország.)
Az első helyeszküzló iroda Globocicik Grazban. Neuweltgasse..
ajánlja magát a tisztelt szálloda-, vendéglő- és kávéház tulajdonosnak, minden categóriához tartozó személyzet szerzéséhez. Kscdezik számos megbízásért. 34b\'I
Paly
es.
SHMWU-YJT? legjobb asztali- és üdítő ital,
lítünő hatásúnak bizonyult köhögésnél, légébajoknál, gyomor- és hölyaghu-r rútnál.
ílatíoni Henrik, falúit és Budapest
•)E rovat akti ki.iüttfkéri nem vállal
Kedvező pénzkölcsönhöz
juthatnak Önálló, rendes éves lakással és keresettel illetve jövedelemmel bíró egyének, u ni. iparosok, kereskedők, hivatalnokok, katonatisztek, magánzók, birtokosok stb. módhoz képest 50 Ottói 1000 frtig, mint magán személyhitel, csekély heti. havi ¦ vagy három havi törlesztésre \'i"/n-os kamat mellett. 2-SUi:.
Ingatlanok betábl.izására 4\'/iés ő%-ra. anion izáczióra vagy anélkül. Bővebbet : Steiner G. A. Budapest, gr. Károlyt-ntcza 12.-— Levélbeli megkeresésekhez. 3 drb. válaszjegy csatolandó.
zatl nlrde A hahotl
(Zala-megye) rom. kath. jellegű elemi iskolához okleveles segédtanító kerestetik Minden kántori teendőkben kellő jártasság kívántatik. Javadalmazása havonkin! I 12 forint o. é. szép egészséges lakás fűtéssel és élelmezés, vagy a legutóbbi címén 120 frt o. é. Az állomás azonnal elfoglalandó. Levélbeli megkeresések képezdei és szolgálati bizonyítványokkal bérmentve f. hó november 20-igKirály Elek plébános és iskolaszéki elnökhöz küldendők Hahóira. Posta helyben. 34S5 1
\' •;. - és fiatal embereknek an ép mögt »j kiadásban magjelent dr. Hiiller gyógyászati tanácsadója zavart idegek- és nemi rendszerrel. Tal amint esek alspos gyógyítását tarttl-tnazrf filzte felvilágosításul sürgősen ajáolta. tik Ara borítékban küldve 60 kr. 8.466 5 6 Ereik-nbaui» C. Brannscbw. igban.
DODnaQQoasDDDcooaaaco aa ao
VILLANYI ?
g MAGYAR BOROK. S
q Saját terme!,\',... Brüsselbeii, Tiicsrben és Q q Pécsett kiállítási éremmel kitftntetve. Q Küldök ulánvillel ?
Q jótállással természetességért, vörös 2 X 2ü. 32. vörös dessert öveitekben 45. X B fehér és siller IS—24 literenként. Q
gCHTÓ. rószeresz, pezészet, g
H 2-3 V 1 L I. ÍS Y. 3478 O
MOLL SEIDLITZ POR
Csat attor táMSíSÍSA
doboznál kc
Tavaszi gyógyítás
Nyári gyógyítás
\' Őszi gyógyítás
Télí
•gyógyítás a Leojob ¦ bedörzsölő sze1
és minden meghiilési be íeysegek ellen.
\'Csah ak/tor valótli ha, niimictv üveg MOLL A. védjegvét éa aláírásai viseli Hedr.nsülésQl siker** használat ktiszveny. effiix, mindennemű testfájdalmak és bénulásnál; I m alakjál-au minden sorelem és sebnél, daganatok gyulUilá-
soknál. Beíaőleg viizel vegyítve hírtelen rosaullét, bányáé, kóltka és ba»menésnél. Egy üveg ára használati utasítással 80 kr. o é. HaktArak az orsiág miudeu nevesotos gyógyszertár é« anyag k*r*«ki\'dés»ib ?n. MOLL A. gyógyszerész cs. kir. udvari szállító Bécs, Sladt, Tuchlattben 9. SzétktlMén Laponta ntánvétcllel Két üvegnél kerp««bb nem küldetik. ^ Elistn«rés MOLL A. yegyszerese urboi Béc«.
Kittinú MoH-féle írauezia borsz^nz és sója vidékemen najfjaxenlen működik Kütdjun nékem 60 Bveggel, nivel az emberi*t-g scgitj\'égére kr?zletet óhajtok tartani magamnál Mély ti»ttelettt>l
3462 6-4f) Hernof. lelkész Micbolupban.
Raktárak Nagy-Kanjsján KoaeDfeld Adolf és Fesselliofer József, uraknál
a gyárjegy «iy sas ¦okszoroaitó czéc Uthatf Gyors\'"gyógytiatás ^makacs gyomor- in altestbaiok, gynmorínrrs. iiy-1k. ayomorésés *zékrekp<\\\'-\'>ekiiél májbajok vértolulás aranyér és a leEkli!"iifélébh níii bc;eg«é-pekiTéT Égy eredeti lobni hasxnálatí ntaaitáasat 1 frt. Raktárak « rrs^áe minden .neveaí\'teáehb gyigyszertáraiban ^ HOLL A gyógyszerész cs kif udvari szállitó. Becs Stadt *"
TífChlauben 9. Szétkttldél naponta utánvét mell nem köldi Elismerés MOLL A. úrhoz Becsben. (iÍ5 roglalkozákomnál foRva az &» M-!t f--l« iseidlits porai lg\'1" jó hatást gyakorolnak ; Ismerem ezt egyaxer ¦ mindenkorra s caírély » (latén &*«»8i} mi;g*-et mondok érti-ff.-k a gyomrot-jóvá éj f.t künnyiivé lesiik. I^aztelettel Stéínke P. J. Mkéw Hounftschlagban
MOLL-FELE FRANCIA BORSZESZ ÉS SÓ
Járiaczelii gyomorcsöppek.
(ilünö hatású szer a gyomor minden betegségeiben.
Védjegy- • Kijliilmulhataüan étvlgyhlany,
gjom"rpiii!i.v«i\'k\'. illatú lélík-
zet, f.\'lfin\'.Mlji... savanyu felboffenea, kólika, eyomortiurut, gyoraorigis, honink- é* darak^piMes,- f ""\'
3 RVOinorvTi-.". .tz^k^z-irntAa, a gyo-i hii-irnak .-tdokkcl Halókkal való 9 tntterlioléíc, glUaztak, lép-, máj- ée inuiyrcs húiital mak e.<et«ihen. — \',sy fivegese ára haaználari íta-it^-.-l c-vutt -Ul kr.. kett.is pa-| lacEfc 70 kr.
Kö/[H>ntlsz."-tküldós Sridr Karol) ír*-ó>,-v-z..r.\'\'sz Altn! Kremlterbcn (Mor-v^rizáfr).
Kapható minden gyógyszertárban.
üiac
, . . \'ül minden eftamtt boritokba
(>-n íí-jiiítj ¦•ii-f ii-niui; !1 nitruicn Qvegbea- iríellékelt\'
ia-íii:.l:iil nla»il.i-<>ir ni\'i; k.-lt ii-trvf2vf leírni, hoifV ü Kri-iii*i.Tl«-tj t.::-L-k lL.ti.ilt k-^yvíJVuiiiilajaLai. uyu-.: :l. • . «v
Kapható N. Kanizsán : Práger Béla, Katlarkutón Iíeck liéla, Kaposváron Czol-nerVincze. Babóchay Kálmán Marczaliban Körös Viktor, Merenye Fleisher Samu, Nagj -Bajom Kőrös Lajos, Olonczon. Bocls Béla gyógyszerész uraknál. 31(12 48 — 52.
Ui
KONNYEN OLDHATÓ KAKAO
JÓI fizető • lK?»200Csesze • TépUlo
oooooooooooooc b*j~ to.ooo drb. -«a
\',¦¦.<¦>\\\\>¦]¦;•¦ szint uri téli szövet nadrág a a njonan felrmctt vámtarifa következtében vis.«za maradván, ama megbízást kapta™, hogy azokat egyer-kiot, vagy nagyobb csopoitonkint bármely áron eladjam. Ennek folytán egy, a leg-njabb bécsi divat szerint jól és csinosau készített
uri téli szövet felső nadrágot
árnsitok. fvagyls csnpán a munksárért,) hogy kételyek fel no merüljenek, ismételvemegjegyzem, bocy csinos, vastag, tömör és meleg felső nadrágok. Ha ez mm való, ugy a nadrágokat vií-sia vesz*1 ii. Minthogy e nadrágok nagy kelendőségnek örvendenek, siessen mindenki szükségletét leghamarabb nálam megrendelni. Ugyan e szöveiból teljes öltözetek in vannak, melyek bármely irgj-ságban éa sxin-ben minta saeriut hilietetb\'n olcsó árért, vasyis CSak 8 50 krért kajhaték. N\'adrág-ron-leiéséknél kéretik a |Lpéa hosszát, egész öltözeteknél pedig a mell térfouatát megemlíteni. Szálütáa csak utánvét mellett történik.
Rendelések intéztndök :
4714-12 JSV. 8/XV.
oooooooooooooo
Cs. kin szaliaialEö. iirjiieniJcas UuMw a száj\'- ti Imi észszerű ápolására 1 \\
néhai M:k»a eaászár 5 Felségének udvari fogorvosától, a beceOIetrend lovagja stb.
BÉCSBEN.
EUCALYPTUS-SZ/U-ESZENCZIA
¦ osztrák-magyar szabad tlom — Parisban 1878 nan kitűntet vei
A 0,-íizssrrm.b, tartatomdni 178% huthatOi alkatrészek) és eüsm rt liyg\'onik\'i. szt:--u szái ápolására a kellemetleír szag legyőzésére, a fogak épségben t r-tásán. óvszer minden nyakbaj ellea lg-n *jáulato« gvermekek aitámára toroMblSgetéare iskola előtt éi mán — A szobák deslnflozlálására nélkülözhetlen. — Az orosz kormányt tl 1881 jannir 2áán kelt 681A if mintazteri rendelete szerint ^orv. szak ) az ndvari és máa koródákban lievezeltetett
Egy üveg áro I frt 20 kr.
Különleges sz&jszappan
o e
.PURITAS
. Régóta hires és egyetlen, már az 1862. Lo-adoni kiállításon &z érdem-éremnél kitantrtett, mert leggyöngédebb és leghathatósb készítmény a száj ápolására és a fogak jókarban tartására. — Egy doboz ara 1 frt.
PURITAS-FÓGtKEFÉK jótállás mellett.
Sajtolt puszpáogfából és vegyészt-tileg zsirUlanitott sőréből. Egy darab 50 kr. Rakt minden gyogyszertirhan és a beI-é-< külföld minden híresebb iilatszertarában. Pó szétküldést raktár :
iafT* Bécs. I. ker. Banernmarkt 3. szám. "W
Raktár Nigy-Kanlzsán ROSENFELD ADOLF urnái. 3272 19-
OOOQOOÖOOOOOOOOOOÖOOOOOOOCOO
Q ^CJ O O IS
o
ACS WATTJBBLS
o o o o o o o o o o o o o o a o o
Borger, Volk és Társától
a l.gfii:on!&liti francati, mert stomoraborterme\'ei !.oBojen elcaabitjiv »r
C8?JUa alt, bOKy termi
valódisága megbízhatóbb.
-i is
-iki tri. axt
diesero oklevelévé! ;
alkAltnával portig a cs k(r. állan-dljjal, tinnt kitüDtetve.
Bécs melletti Dornbachban
.al nem versenyeahct ogyan. de a p-ranc.iaoraaagban issi viszonyok ós a msrsi b \'bozst.il vaca i hamisilstra oltani te\'rmoldket. e körülmények fok-tár. — előre t>«-ínyflna ris r.< tiasoulitva amazzal, jóságra nézve egyenlő, ára pedig lólanoyi, miot a f.ancziáe. — Tormeny-iLk :iillitás alkátroávál arany éremmel .es a cs kir keresk.
1 éC:
lego
orsz. gasai-b
Miooseg«
Minőség \'
Mir
gyÜmölcs-ki állítás elismeréssel lettek
Minőség VO
Egész palaczk 2.30 Egész palaczk 2 90 Egáss pataezk 3 50 Egész palactk 4 80 Fél „ \\ 1-30 Fél „\' 160 Fél „ 210 Fél P 2 i>5
^egyed 80 Negyed _ — 60 Negyed „ 1 20 Negyed „ l 20
Hcl raktárak nem léteznek, a rendelések postával eszközöltetnek. 3 egész palaczktól. vagyennek megfelelő arányú fél palaczk díjmentesen Szállittatik 3 47G 3—3
o o o
Q
O ?
O
o o o o o o o o o o o o o
OOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOO
Óvja ön lovait a nedvesség és hidegség ellen!
Az első és legnagyobb lóTEiliEU-rt-Ksría.i\'
(r?^?]|j|]|9BWIffl[K^f főraktárt! szállít jó hitelű és tartósan b;s,::r-::
Klf iSlllllllHHIIIII lr/R \' neliéz, tömött laltarókat a következő csodálatos W.J8tBn^rW8P}> olcsóárakmellett : Első roilllll IÓta » karók 190 cm.iws -zú és 130 cm. széles szütke"\'alappal és élénk szitui paszománttal, tömött és meleg, drbja csupán 150 kr.Ugyanezek szélességben darabja csupán 1 frt 80 kr. Csinos kéli SÁr^a SzIllÜ bérkocsi-takarók négyszeres fekete-vörös, vagy kék-vörös paszománttal, körülbelül 2 ni. hosszú és l\'/a széles
darabja csupán Q frt; 50 l-tr. Remek arany-sár^a Bíoulile-urasúiri lotaka
rÓk. szönyegekül is használhatók, drbja csupán 3 frt 59 kr. Százakra terjedő elismerő nyilatkozatok közül : Szíveskedjen a lovas század részére mihamarabb további 10 drb. kén-sárea takarót á 2*50 krjával. mint azelőtt küldeni.\' Cs. k. Dzsidás ezred 4. sz., Ferencz József kir. 1. lovas száz. Szál litok azonnal bárhova, posta-, vasnt- vagy hajóval utánvét, vagy az öszszeg
előre való beküldése mellett. 3463 5 —12 Czim : Lótakaró-fryar raktáraGANS A. BÉÓS III .Seidelcasse 4.
2 m. hosszú es 1 \'/a
IFJ
CSEMITS KAROLY
ÓRA-MŰVÉSZ és LÁTSZERÉSZ
\\si$íj\'-tiatti*siíu Főtér, Vagner-féle házban.
Ajánlja tlusan felszerelt óra est látszerész (Optiker) raktárát.
Dus választnk mindeimemu arany, ezüst, nickel. (schweizi) ztserjóralíöan,
továbbá
Inga. sálon, ébresziő és fali órákban,
¦ valamint mindennemű látszerészeti czikkekben
¦ " "\'• szemüvegek arany, ezüst, nickel
¦ aczél, ttkninbika (Schiiaplatt) és kernt-® Kchuk keretekben
c színházi latcsövek, orvosi maximai J mérőket. t.
( továbbá /
hó-
szalon, szia, Brió és aMaUtanmeroket
á legdíszesebb kiállitásban.
kigujíés A«ffW légme\'rőLet, poaíosao teplina,
3427 6—12 "
Jantásotat mind a két szakmaiul eifogaőok
Vidéki megrendelések postafordultával Intéztetnek el.
villanyos esengőktt.
a melleket fel Is Aliitok.
folyadékmértékeket
pí. bor pálinka, tej eczet stb. a legmegbízhatóbb pontosságig, ugyszinte a legmegbízhatóbb kivitelű
MiMoptoi, Steresaoptat
vslamitit mindennemű nagyító üTegeket f> ^ tükröket s mindenféle fel nem soroit Iát$zere- ^ szeti tárgyakat
orsan tép^- ¦
Wajdits József könyvnyomdájából Nagy-Kanizsán.
\\A(;Y-KAMZSA, 1888. november 24-én.
Előfizetési ár
yes szám !G kr
i i i; T E 3 K K
HYIL fTERBEH
ínkeitt 10 kWrt etetne -1.1.1 illeték minden ¦y ;: 30 kr. ds-tei.d^k.
Huszonhetedik évfolyam,
\'gy-kanizs,u , Kereskedelmi iparbank*. a anagy-kanizsaiönkéntc* tűzoltó egylet, a „nagy-kanizsai kisdedneveiö egyesületa,
ip szellemi részét illető kütle-lények a szerk-sztó*égiiez. :auyagi ré-zét ÜW5 közlemények ;pedisi a kiadőhivaialliof bérmentve íutézendők : A\' a g ?/- fi a / - * <l » Mk;ir.\'kpi:ii7.;ári épület.
Be\'», e melle» levelek nern fo-gndta:i;ak r!
Kéziratok vissza nem
s-agy-kamzsai keresztény jótékony nőegylet*, a „nagy-kanizsai tiszti-Önsegélyző szövetkezet", a , soproni kereskedelmis iparkaviaraj^jiagy-kanizsai külválasztviányának hivatalos lapja
HETENK1NT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEG Y#TARTALMU HETILAP.
A nagy-kanizsai ,Ki3detín2vela Egyesület- köréből:
Treíorí emlékezete.
• Az egy>s i«-t választmányinak 1888. évi szép-. iS\'éu ;aiit>tt ÜléséV u titkár bejelenté Trefort Ácsion egy esfl.1 eiünk tiszteletbeli tagjának - \' ríii\'i\'y:A:, Diciy alka!o\'"mal a kúv^tketó em-lékbenzédet tartolta:
iléiycn tisztelt választmány !
Trefort Ágoston m. kir. vallásos közoktatásügyi miniszternek 1888. .évi aug. 22 én történt elhalálozása t\'iliany hírrel futotta be a müveit világa\' ; mély gyászba borult hazánk ege s fájdalmas érzetet keltett palotaiban és kunyhókban egyaránt. — Igyekeztek is külsőképen nyilvánítani a fajdalmát, a részvétet, mint egÁ enyhítő balzsamul a nagy veszteség tudatára
A nagy-kanizsai Kisdednereló Kgyesüiet mindkét óvodaépületén is jelezte a gyászlobogó, hogy egyesfl létünk egyik nagyérdemű taszteleíbeli tagja, magas pártfogója szállt sirba.
E gyászeset óta nem lévén vá-( tasztmányi ülés, mai napig halasztani | kellett annak bejelenté-ét. itidón e szomorú\'tisztet tejesiti az elnökség, i lehetetlen, hogy a dicsőült kimagasló! érdemeinek méltatására ez alkalom-\' mai pár perczet igénybe ne vegyünk, mert Trefort Ágoston szétágazó cs nagyszabású működései között is lehajolt a kisdedek ápolására, gondozása ala vette őket és Így egyesületünk szellemével nemcsak rokon szenvezett, de mindenekben egyet is érzett velünk.
Ó volt az, ki a nádor-utezai óvoda épületünk emelésekor három ezer forintot utalványozott, hogy a ti e z d e t nehézségein könnyebben átessünk.
O volt az> ki az Arany János utczai óvodánk "létesítése czóljaból rendezett sorsjátékot nemcsak engedélyezni sürgette, de ez alkalommal 500 frtot ujolag utalványozott, hogy
T L r .c x a.
Hadik lovag.
Var tövében zug at erdő, Vad sötétjén remek tánna Kél, — Hadik hü* kedt.-sére Vár. a csermely hús babr&ocxa HŐS alakját rengi játsz*.
Zug »z erdó, vércse vijjog- — Háuffy Etuér kard kosébea, „Hah levente." s*ól és villan Ősi gyűlölet izemében, , Téged várlik, lefed éppen!"
„Ki megölted hú bajtáriam. Komis véréi véred mossa, Ka iteljen kardom éle Hunod büntető paloasa — Védd magad levente, nossta \'.
Nem! . . . . S hüvelyben kardjs éle Se na, ont Binffy vért e kard, n.-m Ugy igértem azt húgodnak. — Itt e homlok, tá va mellem Kardom uem sujt kardod ellen
A botgy-rablót én ölém meg, Komis vére im h vérten Védtelen e homlok Bujtsad! Jíug Sr. erdíí ormon bé.-cien Sug a leány: „6 meghal értem . .
Há; ::y aujt, a hősi homlok Vt}r« omlik halvány arezon. — Ztf* *z erdő t tkos mélye — rVédt-itanl meggyőzni harcson. Biiíffy rémül & kudarexon.
Hul az alkony, Lendva várban
utataton gjú! szövétnek
11*1*« leksrik a k.saJisonj
• - • • Oiyan jóuak, olyan azépnek,
«J kora halál kár, retek . ".í."*
a kitűzött pályán könnyebben haladhassunk.
Ö volt az, ki 40 darab 80 frt írtékü szemléltető képet ajándékozott egyesületünknek, hogy óvodáink termeit könnyebben díszíthessük.
Kzeu figyelmeért, nemes áldozatkészségeért egyesületünk nem is késett őt tiszteletbeli tagjául választani, mely megtiszteltetést a dicsőült me-teg érdeklődéssel el is fogadta.
Általánosan ismeretes, hagy nemzeti közművelődésünk fejlesztésére sokat tett, fáradozott. Kiváló gondja közé vette az alapnevelést, a kis-dedovodák ügyét. Az első kisded óvodai kormánybiztost P. Szathmáry Károly hasonlóan egyesületünk tiszteletbeli tagjának személyében. Az utóbbi idők alatt pedig a megyei törvényhatóságokat utasította a kisdednevelés ügy méltó felkarolására a kisdedóvás ügy terjesztésére
Méltán érezhetjük tehát elhunyta felett a veszteség nagyságát. Vigasz talhat ugyan bennünket az a tudat, hogy a mindenható nem engedi kiveszni az általa ültetett és istápolt nemes ügy csiráit, melynek áldást termo gyümölcseit részben már mi is. de utódaink bizonyára élvezni, láthatni s bem.ök lélekemelóleg gyö-györkodoi fognak. Mert hol volna az a fásult lélek, ki ne gyönyörködnék a kisdedek mintaszerű fejlődésében? Volna-e dermedt sziv, láttára annak, hogy az édes magyar nyelv műveltebben hangzik azon kisdedek ajkairól, kik az óvodai intézmény áldásában részesülnek. Szóval midőn latjai, hogy édes hazánk díszére irányuló törekvésünk szembetűnő jelei mutatkoznak az ujabb gen érát i óban-.
A dicsőült miniszter nemes inten-tióinaR hódoltunk akkor is, - midőn felhívására a II[ dik óvoda felállítása ügvében a kezdeményezést megtettük,
Zug ai erdő, bi.lygó árnyat Hajt a lidércz lenge lángja „Uity ígértem azt húgodnak . .\' Bánffy Kmér b(Sn-t szánja, Ciak ezl veti, csak ez: hányja.
Kél a tele hold világa, Suttog a lomb, sir a szellő, Leódra várból a kisértet Halkan lebben, mint a felhő, Hadik lovag még ma eljŐ . . . !"
Dobog a mén, vért sisakján Viasza rapyog a holdfény is -Két árny lebben . . szedő rebben Úsi átok tiltja mégis . . . „A te élted az enyém is I\'
NEOSIEDLER JÓZSEF.
Irta
A rejtélyes ara.
— Humoreszk. —
K. Mártonffy Imre.
(Folytatás.)
A postatiszt ugyanis csino-i borítékot :idott ár, melynek pecséthelyén olajágat tanó galamb látszott. Remegő kézzel bontottam fél és olvasám:
„Uram! Olvastam hirdetését és mivel nem kételkedem abban, hogy szándéka komoly ne legyen, alkudozásba lépek önnel. Jöjjön el holnap reggel a „Magyar király"-ba. hol a 3. számú szobában várni fogom. Azonban ez első találkozáshoz azt a föltételt csatolom, hogy fátyolozottan jelenhessek meg ön előtt; ha ezt nem akarná elfogadni, ugy elmaradása tudtomra fogja adni."
Valóságos láz gyötrött, — legalább is százszor elolvastam a levelet. Az írás határozottan müveit nőére mutatott és az illatos papír, valamint a czimjegy szeren-
mely ügy tudvalevőleg ez idő szerint Nagy - Kanizsa város tanácsánál van folyamatban, amennyiben 250 frtos évi segélyezésérti kérvényünk még elintézve nincsen. Óhajtandó volna igen, ha ennek daczára is az 1889 ik év tavaszán kisebb igényű gyermekmenhely _.felállítása komoly törekvésünk tá-gya lenne, miáltal a dicsőült szélieménél.- emlékét ez által is meg-örökitenók. Megvagyunk győződve, hogy ő, ki életeben oly magyasztos figyelemben részesité egyesületünk önzetlen törekvését, holta után szelleme az égből áldástadólag tekintene ránk.
Ezzel kapcsolatosan -érjük a tekintetes választmányi, mondja ki jegyzőkönyvileg tiszteletteljes részvé tét az elhunyt érdemei irá:it amaz imaszerű óhajtással, hogy béke lengjen hamvai fölött s szelleme őrködjék egyesületünk- jövőjén! Emléke pedíg igyekezetünkben buzditólag hasson s irántai kegyeletes tiszteletünk sokáig éljen !
Tudnivalók.
— Kivi határozat íparügyben.
A földmivelés-. ipar- és kereskedelügyi miniszter ujabban a következő elvi jelentőségű határozatot hozta: 1S84 XVII.
t. CH. 11 §-« niHpján alkuiiHt uaabályrcu-
delet szennt a zsibárus üzletekből uj ruháknak elárusitása megtiltható.
— Rosszul méró kereskedő megbüntetése. A m. kir. belügyminiszter a következő körrendeletet bocsátotta ki: Mind gyakrabban fordulnak elő panaszok, hogy a mindennapi háziszükségletekhez megkívántató áruezíkkek kicsinyben elárusítói (mint mészárosok, szén- és fakc-reskedok) az árut törvényes mérőkészülékkel mérve, csekélyebb súlyban, illetőleg mennyiségben szolgáltatják ki, azaz a ve-vöt hiányos mérés által megkárosítják. Ezennel kijelentem, hogy azon elárusítók, kik a törvényes kellékeknek megfelelő mérőkészüléket használnak ugyan, de az árut. — mely (a fennálló szabályok értelmében) közforgalomban, rendszerint mér
csét jósoltak. De vájjon miért e különös föltétel ?
Kissé megborzadtam és a homlokomon gyöngyöző hideg veritek eléggé tanu-sitá, hogy e borzongás kissé több az idegességnél. Féltem a fátyol alá rejtö/.ö valóságtól. Miért ne mutatkozhatnék, ha fiatal és szép? Ki látta valaha, hogy Éva anyánk bájos leánya behunyja szemét az éltető nap előtt? De hátha vén és rút? No de e tekintetben kissé elnéző iehet az ember, ha különben szeretetreméltó és az évek fölöslegét pengő érczczel pótolja . . . körülbelül harmiuez tavasz ellen nem lenne ellenvetésem ... De hát azontúl ? Eh! ha minden további évecskét ezer forinttal és egy-egy esetleges redőt kétezerrel palástok ugy az ember szemet hunyhat, de harminczöt éven túlhaladni, már bajos lenne, inert kinek volna kedve arra, hogy életének tavaszán a fagyos januárral szövetkezzék.
Kinos éjet töltöttem, az álom kerülte szememet és már korán talpon voltam, hogy rendbe szedjemmagamat Kiválógonddal öltözködtem és midőn még egy kutató pillantást vetettem a tükörbe, ez a bű barát tudtomra adta, hogy mozgalmas életem nyomai eltűntek ügyes kezem alatt és bátran léphetek a hölgy elé, ki — miként azt most már biztosan hittem,— nem fátyolozná le magát, ha attól nem tartana, hogy szegény halandót elkápráztat szépségével.
Néhány perczczel tíz óra előtt ott álltam a végzetes ajtó előtt, mely mögött szerencsémet fogom meglelni, vagy pedig véghetlenül nevetségessé teszem magam.
Kopogtatásomra gyöngéd „szabad" hangzott. Kinyitottam az ajtót s legott
——"—V\'.y—¦-
ték és ár szerint rkfába\'tározva adandó el. — mértéken alól "^cWkélyebb súlyban, illetőleg mennyiségben}, azaz: hiányosan mérik ki. a vevőnek mértékben való megkárosítását czéluzzák — a mennyiben cselekményük az 1878. évi V. t. czikk 379. §-a értelmében csalást, vagy az 1879. évi XL. t-czikk 138. §-ábau körülírt kihágást nem képez — száz forintig terjedhető pénzbüntetéssel, visszaesés esetében pedig tizenöt napig terjedhető elzárással és száz forintig terjedhető I pénzbüntetéssel büntetendők. E rendelet I a legkiterjedtebb\' módon közhírré teendő, és adott esetek, ha az tűnik ki, hogy a! vevő ravasz fondorlattal megtévesztve ká-1 rosittatott meg, s e miatt panaszt emelt! és tgy az 1878. évi V. t. czikk 379 és ! 390. §-aí értelmében a csalás tényádadé-kának fenforgása látszik : a k. bírósághoz haladék nélkülátadandők, egyébként a közigazgatási hatos, által kellő szigorral megtorlandök.
— Milyen erős a hadseregünk í A statisztikai évkönyv legújabb füzetete szerint a közös hadseregben jelenleg 1 tábornagy. 28 táborszernagy és lovassági tábornok. 85 altábornagy és 145 vezérőrnagy, összesen 250 tábornok, továbbá 294 eu-edes, 321 alezredes. 550 őrnagy, 3C20 százados, 3290 fóhulnagy és 363S hadnagy, összesen 12.653 torzsás főtiszt szolnál. A tartalékos tisztek száma 6S44. A tényleges állományú ti-ztek közül a gyalogságnál 750G, a lovasságnál 1618, a tüzérségnél 1697, a hadmérnök-ségnél 505, a vezérkarnál 282. a vonatcsapatoknál 260 szoleált. A legénység száma a tiszthelyettesektől lefelé a tényleges állományban és a tartalékban együttvéve ÖS1.74G. — A hadi tengerészeinél szolgál : 10 tengernagy, 73 törzstiszt, 63 főtiszt. 127 hadapród, 272 lelkész! hadbiró és hivatalnok, 6Ö5S tiszti szolga és kézműves, összesen 9746 ember. A hadi hajók száma Sl : ezek tonnatartalma 105.37S — A m. kir. honvédség béke-állománya\': 2 L tábornok, 207 törzs- és 1486 főtiszt, 8240 altiszt és27380 legény; háborúban : 34 tábornok, 268 törzs- és 3593 főtiszt, 20,947 altiszt, 149 825 közlegény. —
— A lelkészi kongrua ügyében a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter a következő intézményt bocsátotta ki : A vallás- és közoktatásügyi minisztertől. 1775. eln. sz. Előfordult azon eset, hogy
láttam, hogy diszes szobában vagyok. Ez mindenesetre jó jel. Az ablak felöl nő közeledett feléin. Lépése könnyű és bájos volt, alakja középtermetű. Arczát selyem áleza födte, fejét és nyakát pedig hosszú fekete fátyol boritá. mindez annyira megismerhetetlenné tette, hogy egyáltalán nem sejthettem kora\' és külsejét\'..
Oly bókkal közeledtem feléje, mely a legelső tánezmesternek is becsületére vált volna és intésére helyet foglalva, kissé hebegve mondám :
— Vettem nagyságod meghívását és a mint látja, pontosan megjelentem
— És mí mondani valója Van? vi-szonzá a no gyöngéd hangon ugyan, de gyakorolt fülem legott észrevette, hogy tul van élete tavaszán.
— Kisasszony, folytattam, társadalmi állásom és korom kívánatossá teszik, hogy élettársat keressek.
— Csakhogy erre rendkívüli utat választott . ..
— Most már nem annyira rendkívüli, szóltam közbe. Nagysád naponkint olvas hat oly hirdetéseket, melyek ahhoz hasonlítanak, mely által oly szerencsés lévék, hogy nagysáddal megismerkedhessen!. Az ily összeköttetések, melyeket a véletlen fűz, gyakran a legboldogabbak.
— Mindamellett azt hiszem, különös okok késztették arra, hogy a véletlenre bízza magát oly fontos ügyben, minő a házasság . . . szabad megismernem ez okokat ?
Ez nagyon fogárdos kérdés volt, melyre csakugyan nem valék elkészülve. Hirdetésemben e pontot szándékosan bori-tám rejtélyes homályba. Mit tevő legyek ? Megvalljam a valót? Megmondható m-e
a mindkét szertartású katholikus alsóbh világi papság kongruájának rendezése czé\'jából megejtett összeírások hitelesítése végett már a közigazgatási hatóság közreműködése kéretett ki. Miután azonban ö cs. és apóst. kir. felségének m. é márczius hó 22-én kelt legfelsőbb elhatározása szerint a kongrua rendezése bizonyos előleges elvi kérdéseknek az e lészbfn alakítandó vegyes bizottság által leendő megoldásához van kötve s ezek még mai napig végleges megoldást nem nyertek: azért, nehogy a kongrua rendezése czé\'jából netán már megejtett összeírások közig, közeg általi hiteiesitése az említett előleges elvi kérdéseknek ő cs. és apóst. kir. felsége által elrendelt mó doni megoldása elé bánni praejudikáló akadályokat gördíthessen, kénytelen vagyok kijelenteni, hogy az eddigi összeírást csak oly magáuiuunkálatnak tekinthetem, melynek hitelesítésére a közigazgatási közegek nem hivatvák.
— Erdóültetések. A foldmivelési minisztérium már korábban körrendeletet bócsá\'Ott ki az összes köztörtényhatósá-gokhoz, melyben elrendeli, hogy a futóhomokos területek, melyek s.em szántóföldeknek, sem réteknek, sem szol löknék nem alkalmasak, erdőség gyanánt ültettessenek be. Az országos ióerdészeti hivatal most felhívja a törvényhatóságokat a miniszteri rendelet foganatosítására.
Szőlészeti és borászati tanfolyam.
A földmivelés-, ipar- s kereskedelmi
mliiL -.j.i^i iun; buitci melOH UuíKc/,^!Cí.
részére a budapesti vioczellérképezde által f. évi deczember hó 1 —15 ig tartó szőlészeti és borászati tanfolyamot rendez.
A tanfolyam czélja: szőlőbirtokosoknak és gyakorlati borkezelőknek alkalmat szolgáltatni, hogy az e téren felmerült kérdések és vívmányukkal aránylag rövid idő alatt megismerkedhessenek.
A tanfolyamot a budapesti állami
vinczellérképezde igazgatót a nára tartja és vezeti részben előadásokban, részben gyakorlati okmutatásokban.
A tanfolyam az orsz. gazdasági egylet épületében, a Köz\'.eíek nagytermében, vasárnapokat kivéve, naponkint d. u. 4 — V3G óráig tartatik. A gyakorlati ok-mutatások idejét a tanfolyam vezetője idöröl időre fogja a haligatóság tudomására hozni.
neki, hogy csakis pénzzavar bírt e lépésre? KitérŐleg kellett felelnem.
— Szabad-e kérdenem, mi bírta uagysádat arra. hogy e kihallgatást megadja ?
— Erre azonnal visszatérünk, ví-Bzonzá nyugodtan, mert mivel meg akarjuk ismerni egymást, nem szabad köztünk titoknak lenni. Őszintén kell megváltanom, nagyon csodálkozom amiatt, hogy ily fiatal, s engedje mondanom, ily finom férfiú, hírlapokban keres nőt.
Udvariasan hajlongtam.
— Föllépése arra enged következtetni, hogy a társadalom első köreiben szokott megfordulni, folytatta és megvagyok győződve, hogy nem ismeretség-hiánya bírta e lépésre.
Nagy kedvem kerekedett, hogy fátyolozott vís-ávis-mnak szeme közé kaczag-
I jak, de attól féltem, hogy ezáltal mindent
jelrontok. Ha tudná, hogy ép az okozta
I szerencsétlenségemet,hogy ismeretségeim
1 nagyon is kiterjedtek voltak !
1 — Az igaz, hogy e tekintetben nem panaszkodhatom, víszonzám mosolyogva.
; De nagysád megfogja engedni, hogy az ember sok nőt ismerhetett anélkül, hogy
! egyet talált volna, kivel Örök életre szö-
|vetkezzék.
j — Talán mostanig nem volt komoly akarata, hogy az igazit keresse, talán ideje sincs erre . . . Hivatása nagyon igénybe veszi.
j Nem tudom, mit adtam volna érte, ha e pillanatban letéphetem fátyolát, hogy meggyőződjem arról, bolonddá tesz-e. vagy komolyan beszél. Ez a vizsga kissé alkalmatlanná kezdett válni.
(Vége köv.)
HUSZONHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI K
ZLÖNY
NOVEMBER 24-én.
kivülileg súlyosak, miszerint, ha kormányzói fáradozásimnak sikere nem volt volna a história előtt, azon váduak voltam volna kitéve, hogy elbizakodottságomnak vagy hatalomvágyamnak\'\'a haza javát alárendeltem s.hogy a dolog másképpen üthetett volna ki. ha Önnek, midőn kívánta a hatalmat, átadom vala. S-talán (mert ellenkezőjét bizonyítani lehetetlen volt volna) saját lelkeraiiámeretét is nyomta volna a vád, hogy a megmentésnek valamely tehetségét elmulasztottam. 2-or tettem azért, mert amint Decz. 11-én. Fehér borok készítése, j tudja ön, boldogabb körülmények Decz. 12-én. Vörös borok készítése. I közt már hónapok etött tettem önnek Decz. 13-án. l\'nicze és hordók ke-:azorj ajánlatot, hogy helyemet átadni akár mikor kész vagyok; sót ha elérkezettnek véli az időt erre, kész
zelése.
Decz. 14-én. A borkezelés főbb mü veletei. * i .
Decz. 15-én. A borbetegségek ésazok \' vagyok ön számára magam pártot gyógyítása. \'csinálni, pedig akkor, midőn ezt mon-
A gyakorlati okmutatások közül be!daQ1) a part melyet csinálhatok, fognaknmta.tatni:amustczukor-éssay-! va, « ^
tartalmának, a bor s>:e.-íz-. sav-es extract- j ,
tartalmának meghatározása, élesztögom- Lo PcdlS adott szavamat megszok bák és a különböző betegségeket előidéző tam tartani, szintúgy, mint a hata-szervezetek góicsövön; néliány jobb ojtás- lom iránt soha vágyat uem éreztem-mód. a jobb szőlőművelési eszközök, „em akbor sem< ^itán markomban gverítesi gének, erjcsövek, szürőgépek. . .. - .
deritószereks azok használata, koronák sorsa fekudott.
A hallottak támogatása s agyakorlati 3-or tettem azért, mert én csak látkör szélesbitéjfe csajából "kirándulás aduig lehetek a kormány élén, mig tétetik a vinczeliérkéjiezde telepére, a a nemzetben egységet eszközölni vagy budafoki amerikai silótelepre, a mint* legalább sz.nét\'feltartani képes valék. l\'UH>:i\'iie. eseii\'-L-e^v,\'!, tamilsugos bereu- r? . ", . .. .. , . _ ,
dezésü telepek megtekintésére. Kz vala müál* igyekezetem s ennek
; köszönhetem azon nagyszerű ered-I mérveket, mik kormányzatom alatt UöAtiiS.Ui*.* j történtek. ,Egy idő óta azonban,
_ . . . . ,, " , különösen riz - Ön vezérlete alatti
Szabadsagharczunk alkonyán kelt seregbeil ^ neme, a iwiiiikai cor-negy íevel. jteskedésnek. sót restanrationalis jele-
neteknek s bizonyos gúnyolására polgári hatalomnak, kezdett kifejteni.
nemzet nevében, tartsa tiszteletben a nemzet felségi jogát. Emlékezzék meg, hogy ön nem ura, hanem első szolgája a nemzetnek s emlékezzék, hogy a hadsereg is nem Öné, hanem a nemzeté.
Egyet tehát meg kell említenem. L:< árulásnak tartanám, ha minden okszerű lehetség meg nem kísértetnék a nemzet megmentésére. —-Árulásnak tartanám, ha ön nem a nemzet, hanem csak a,-hadser"eg ré széről, nevében és számára bocsátkoznék alkudozásba. Lehet eset, hogy :hadseregek\' becsülettel letehetik a .fegyvert\' *a túlnyomó erőszak előtt, :de nem lehet eset, hogy becsülettel letehessék a fegyvert, ha ugy teszik le, hogy a nemzetnek szolgaságot vásárolnak, sok, néhány, vagy kevés egyes egyének személyes javának árán.
Ezen nyilatkozattal tartoztam magamnak s a hazának. Kívánom azt a hivatalos közlönybe beiktattatni.
KOSSUTH LAJOS m. k. elnök. (Folyt, köv.)
Azon ritka alkslomliói közöljük e nagyfontosságú leveleké!, hogy az eredetieket számosan megszttúléllek nálunk.)
I-
Görgei Arthur tábornok.
a nemzet ügyének roppant kárára\'
melyhez, midőn legközelebb a párt-
....., ,r , csinálási viszketés magába a kőpvi-
Az ország kormanyzoianak, Kossuth: . . . .,, , l .
T ¦ t iselohazba is beharapodzott. egvseget
Lajos urnák Kormányzó * ur. a ministerelnök ur ellenjegyzése mellett engem az ellenséges hadsereggel! egyezkedésre felhatalmazó levelét kézül vettem.
mriitb/ifjj- oinn fulliíjtalmnTác -a/onliau
a kívánt s közös hazánk jövőjét biztosító\' czel elérésére nem elégséges é* én arra. hogy azt. amit a nemzet számára megmenthető, megmenthessem, elkerülhetetlen szükségesnek tartom, hogy a jelen kormány lépjen le^js én ruháztassam fel a polgári s katonai legfőbb hatalommal, — tehát
- ezennel felkérem kormányzó urat, méltóztassék ckkép mielőbb hatá rozni. ezen határozatot velem s a községgel is tudatni, hogy annak következtében minden késedelem nélkül azon lépéseket megtehessem, melyekegyedül képesek a nemzet jövőjét biztosítani s azt a végromlástól, még nem késő.
. megmenteni. Ó-Arad. aug. 11. 1849.
. Görgei Arthur. mk, tábornok. II.
Görgey Arthur tábornok urnák.
Augaaztus 12-én 1849\'
Ön tegnapi napon kelt levelében oda nyilatkozván, miszerint arra hogy. azt ami a nemzet számára megmenthető, megmenthesse, elkerülhet-lenül szükségesnek tartja, hogy a kormány lépjen le s Öu ruháztassák fel a polgári és a katonai legfőbb hatalommal.
Én önnek ezen kivánátát — bár igen különös dolog, hogy valaki maga-magát candidálja kormánynak, mégis teljesítettem ; teljesítettem t. i. annyiban, amennyiben azt teljesíteni rajtam alhatott — anélkül természetesen, hagy a nemzet felsöségi jogainak ez által legkevésbé is derogálni akarhatnék.
önmagam iránt tartozom -a kötelességgel, röviden ""elmondani az okokat, melyek ezt-n rendkívüli lépésre indítottak, egyszersmint -a nemzet jogainak tiszteletben tartása iránt tartozom Önt azon határokra figyelmeztetni, mikor, hacsak zsarnok lenni nem akar (mit a nemzet semmi esetre nem tűrne) respectálni tartozik.
Indíttatva találtam magamat Ön kivánátát teljesíteni: mert
1-ÖDxa körülmények oly rend-
j többé nem eszközölhetek s a szaka-i dást. melyet Ausztria magának nyil-j tan bevallott, oly ügyesen és annyi í sikerrel czélul kitűzött, többé meg nem előzhetem. Nekem szakadás nem I legjio/.ni. ija.iit.-ju ell&Yulitatit volt feliadatom s kitértem önnek útjából, hogy ezen feladathoz hű s emlékezetem minden ambitíotól tisztán maradjon, kitértem pedig annyival inkább, mert í\\
4-edszer ön maga lépett fel azt követelni az egyetlen hadsereg élén, mely a dolgok gyűpontján akkor jelen volt. Önt pedig férfiúnak ismertem, ki, ha valaminek szükségéről meggyőződve magában feltesz valamit, azt nem hiában tette fel. Én pedig a 18 . . . maireket nem igen kedvező eseményeknek tartom a szabadság érdekében.
5-ször tettem azért, mert három miniszter ön indítványát támogatván s\'egyszersmint resignálván. vagy ministereket kellett volna- neveznem, mi a jelen körülmények közt lehetetlen splt — vagy ministerium nélkül-Kormányoznom, azaz* dictatu rát gyakorolnom, mitől magamat mindig idegennek éreztem, most pedig, midőn minden teendő úgyszólván a hadseregben couceutrálódik. a hatalmat katonailag képzett kezekben czélszerübbnek véltem.
Ezen okoknál fogva s mert magara sikerrel most nem kormányozhatok, az országot kormány nélkül nem hagyhatám. átadtam önnek . a kormányzati hatalmat.
Tudom, hogy kormányformát változtatni nem volt jogom, — de az országgyűlés nem volt együtt, s azért hiszem, hogy lépésem a kénytelenség által mentve van.
De átadtam önnek a kormányzati hatalmat a nemzet javára, s nem kárára, s kötelességem önt em lékeztetni: hogy a felelóssógról a nemzet irányában magát nem képzelheti, a különbség csak az, az én és az ön felelősségem között, hogy én formák megtartásaért is felelős valék, ön csak azért, hogy rosszat ne, jót pedig a mennyit csak tehet, tegyen a nemzetnek.
Kérem ős emlékeztetem önt a
jJomra készített felolvasási ünnepélyt, Hymnus és -más bár
v k i r. $ Is..
— Ő Felsége a királyné neveunpjaa a szent-Ferenczrendűek plébánia templomában tartott isteni tiszteleten a polgári és katonai hatóságokon kívül a főgymn polgári elemi iskolák növendékei, részt vettek.
— Ö Felsége Erzsébet királyné névnapján f. évi nov. l!)-én isteni tisztelet tartatott Sümegben, melyen képviselve voltak a hivatalok, a tantestület, tanulók stb. 10 Órakor a reáliskolában Orbán Lajos igazgitó körvonalozta a nap jelentőségét. Földi János tanár pedig ez aika-
emeltc az bit
énekelt összhangzásban a tanuló ifjúság ; mely után az ünnepély véget ért.
— Sajtópör a kúrián. Napokban intézte el a kir. kúria Kovács János also-lendvai ügyvédnek Bertalan Endre ügyvédjelölt ellen becsületsértés miatt indított
3ajtó|iörét, melyet a szombathelyi\' esküdt-Szék tárgyalt. Eunek verdiktje alapján az ottani sajióbiióság-egy havi fogházra és 30 forint pénzbünieiésreitékea vádlottat. Kovács Jánost, a ki ellen Bertalan viszOn-vádat emelt, az esküdtszék fölmentette. Az ítéletet a kúria ma megsemmisítette, azért, mert az esküdtszékhez intézett kérdések rosszul x voltak szerkesztve s mert a sajtóbirósás hivatalból rendelte el az ítélet hírlapi közzétételét, holott azt csak a panaszos kérésére teheti.
—i Csauk Béla plébános a zala-meieuyei plébánia javadalomra törvényesen beigtattatott.
— Uj kisdedovoda Zalavárine2yé-ben. Leseucze-Tomajon e hónap II dikéu szentelték föl az uj kisdedóvó épületét melyet a földesúr. Deym Nándor gróf emeltetett saját költségén. A telek és épület mintegy ötezer forintba került,
— A letenye-vidéki bortermés milyenségéről a következőket írják: Alsó-letenyei szőlőhegyben némely gazdának annyi bora termett, hogy alig talál nek helyet, némelyiknek a mult évi termé; szerint; másoknak pedig valamivel kevesebb, mint - tavaly. Menuyiségre nézve általában jó szüret volt: minőségre nézve is inkább jőnttk, mint rossznak mondható Fölemlitésre méltó, hogy az eddigi időben minden gazda szőlőtörkolyét gondosan hordóba tette, és pálinkának jtifözette, mig most, bogya szesz-adó fölemeltetvén, néhány ezer akó törköly aszölök fejealján hever, mely trágyának fog elhasználtatni
—i Gyújtogató. Gyula-Keszi és Díszei községekben az utóbbi időben egymásután 9 tüzeset fordult elő. Császár Károly diszeii .molnár gyújtogatás gyanúja miatt elfogatott és a tapolczai járásbíró sághoz kísértetett.
— Gyilkos vö. Lesencze-Tomajon Kamarás Károly veszekedés közben ipját Tóth Jánost ugy ütötte fejbe, hogy rögtön meghalt. A gyilkolt letartóztatták.
—¦ Keszthelyről írják, hogy ott decz. 15-én Trstyánszky Lajos ügyvéd &\' az önk. tűzoltó egylet főparancsnoka felolvasást tartand a „Tűzoltó-egylet köréből" czimen. A felolvasást táncz követi. Jövedelme a tüzoltószerek gyarapítására fordittatik.
— Téres szerelmi drámát jelentenek Balaton Füredről: Kenyeres Gábor uös b.-füredi lakos régóta btmso tiltott szerelmi viszonyban élt Molnár Jánosné, szüL Kaczianer Teréz savauyuvizi ház mentemével. E hó 7-én este Kenyeres Gábor nevezett nővel együtt jött fel Savanyuvizröl B.-Füredre. Útközben Ke
nyerés a nőt hívta a lakhegyi pinczéjébe, hogy az éjt ott együtt töltsék el. A nő azonban vonakodott a pinczébe kimenni, mire Kenyeres ezen szavakkal: „Ha nem jössz ki, akkor előbb neked, azután nekem esz végem!" — fegyverét kedvesére sütötte, de nem talált. Erre a nö megijedve megígérte, hogy fölmegy a pinczé-bez. Most ker^-eres a nő előtt töltötte, meg kilőtt íog.;s..rerét s tovább mentek. A faluh.»z érve í nö ismét megtagadta a hegyre való menést, miért Kenyeres újból reá lött\'kedvesére s a nö átlőtt testtel a főidre esett. Kenyeres pedig megrémülve, futásnak eredt s liaza ment, A csendőrségnek ffx eset tudomására jutván, Kenyerest aját házában megtalálta, de a csendőrök felhívására sem nyitotta ki az ajtót, hanem a szobában meglőtte magát. Rosszul találván.\'csak bal állkapcsát lőtteszét. A Övésre a csendőrség erőszakkal betört a szobába. A röglön kéznél levő körorvos miad Kenyeresnek, mind az uton hagyott kedvesének sebeit, bekötözvén, kijelenté, hogy a sehek súlyosak ugyan, de nem életveszélyesek. Mindkét beteget saját lakásán ápolják s csak fölgyógyulásuk után indítható meg elienflkabünvizsgáiat.
— Nyilvános köszönet. A nagykanizsai kereskedő ifjak önképző egyletében Strakosch tanár áltahtartott felolvasás alkalmával a következő urak voltak szívesek felülfizetni: Székely Tivadar 1 frt. Berkowitz Lajos 1 frt, Goldhammer Károly 1 frt, Herczeg Soma 60 kr, Kövesdi Kálmán 40 kr.. Kohn Ödön (10 kr., LÖwinger Bernát 10 kr., Bettlheim Hugó 00 kr! Weísz Ferencz 60 kr..KohitIgoácz 50 kr.. Dobriu Rezső 1 frt, Bettlheim Bódog 60 kr.. Friedrich Ferencz 40 kr., Grünbaum Vilmos 20 kr., Roth N. 10 kr., Kaster Miksa 50 kr., Lengyel lanácz 3 frt. Klein József 20 kr., Gutmann László 1 frt 40 kr. — Fogadják ezen urak egyletünk nevében legforróbb köszönetemet. Székely Tivadar egyleti titkár.
— Ismét üvegek veszedelme. Folyó hó 19. és 20-.in ismét razziára indult rendőrségünk a korcí-maí üvegek ellen és ekkor a még eddig meg nem látogatott korcsuiárosoknái23 l^dh/híányos üveglelte gyászos kimultát. Ezenkívül mint hirlik. még felül reá meg is lesznek bírságolva. Hát ez mind igen helyes, hanem azt sem hallgathatjuk el, hogy több korcsmáros szerkesztőségünkben panaszkodva, ezt az eljárást nagyon is csak féiintézkedesnek mondja és szerintük óhajt mdó dolog volna, ha az összes raktáron található rossz mértékű üvegkészlet a helybeli üvegkereskedésekbői kipusztittatoék, hogy hiányos méretű üveg ne is lenne kapható. De így, í mennyi üveget a korcsmárosok megsirat nak, ugyan annyi uj eladás felett mosolyognak az üvegesboltok.
— YédkÖ telesek jelentkezésére nézve értesíthetjük az i létüket, kik IS69. 1868, -1367 és 1866-ban születtek, hogy akár nagy-kanizsai, akár vidékiek, S nap alatt a városi tanács katonai ügyosztályánál jelentkezzenek. (Városház-épület Il-ik emelet, jobbra első ajtó.) .
— Sorshúzás. Az 1869. évben született első korosztálybeli véd kötél esek részére a sorshúzás ISSO.évi január31-éu tartatík meg a városháza nagytermében.
— A Keszthely vidékén levő Cser-szeg-Tomaj szőlőhegyen a ftl\'okszera jelenlétét konstatálták, a vidékbeli szőlőbirtokosok áhalános félelmére és megdöbbenésére, mert az e- vidéken levő Meszes-Győrök község szölötelepeít már a hliokszera tönkre tette. Most már azon törik a gazdák a fejőket, hogyan tudnak a üllokszerával együtt élni, inert annak gyö keres kiirtása eddig ismeretlen. A zalamegyei gazdasági egyesület keszthelyi gazdaköre M,eszes- Győrökön amerikai sző lőves-zötelepet létesít; a telepen a mun kálatok már megkezdettek, s a gazdakör reméli, hogy pár -év múlva képes lesz a szőlőbirtokosoknak oicsó, előállítási áron adui ellenálló amerikai szölővesszöket; mi által lehetséges lesz Keszthely vidékét, mely sok és jó bort termesztett s termeszt még ez idő szerint is, megmenteni s a lakosság jólétét továbbra is bíztositaüi. A m.-györöki szölőtelep berendezése körül legtöbbet Deiuinger Imre gazdasági int. igazgató fáradozik.
— Aréna építhetésére kér jogot Jakab Lajos székesfehérvári színigazgató Nagy-Kanizsán oly kikötéssel, hogy 10 egymásután következő évre egyedül c legyen a színi előadás engedélyével fel ruházva, 10 év letelte utánazarena-épület a város tulajdonába menne át. Ay ajánlat a városi tanácsnál tárgyalás alatt Van.
— Gyászhír. Krizmauich Lajos ügyvéd, a szabadságbarczhao honvédszázados 73 éves korában Zala-Égerszegen elhunyt. Béke porain!
— A Balaton gőzhajózási társaság e hó 7-én tartott közgyűlésén szóba hozott felszámolás miként leendő keresztülvitele végett, mult vasárnap d. u. 3 órára ujabbi közgyűlést hirdetett; minthogy azonban az alapszabályok értelmében a likvidácziót elrendelő közgyűlésen a részvények felé ueK letéve kell lenni s minthogy a mai napra kitűzött közgyűlésre az 1000 rész-
vénynek fele sem tétetett le, Nádasily Ferencz gróf elnök konstarálta, hogy a közgyűlés nem b;<tározatkét-es és így a likvidáczióra és a likvidáczíonális bizottság megválasztására ujabbi kö/gyülés fog összehivatni, a melyen, tekintet nélkül a megjelenők számára s a letett részvényekre, jogszerű határozat fog hozatni E közg) ülés ez évi deczember hó S in d. u. órakor lesz a Nemzeti szállodában.
— Következő gyászjelentést vettük: Méhes Kálmán kis-komáronr r. k. segédlelkész és nővére: Mari a maguk, valamint a boldogult testvérei, és összes rokonai neveben fájó szívvel jelentik a felejthetetlen jó anya, szerető testvér és rokonnak Méhes Vendelné szül. Novnko-vich Emíliának folyó évi nov. hó 19-én esti fél 11 órakor rövid szenvedés és szentségi feloldozás közben 52 éves korában történt gyászos elhunytát. Aboldo^ul:-nak hűlt tetemei szerdán november 2 ] -én d. u. 3 órakor fognak Nemesviden beszenteltetni és onnan a vrásziói r. k. temetőben örök nyugalomra teletni. Az engesztelő szent-mise-áldozat az elhunyt lelki üdvéért csütörtökön nov. 2^-én a nemesvidi plébánia templombanío»a.Mindenhatónak hemutattatni. Nemesviden. nov. 20. 1888. Áldás emlékezetén, — béke a dr.ga hamvak fölött!
— Eljegyzés. Lendvay József kir. pénzügyön biztos jegyet váltott Buchber-ger Erzsébet kisasszonynyal Kesztheiyen.
— Budapest fővárosunk\' közgyűlése szép jelét adta magasztos érzetének, niidöu nov. 21 -ki üléseben a hírlapírók nyugdijinté/etének egy kérvényével foglalkozott, mely a fővárostól az Alkotmányos Sólyom-utcza sarkán levő 361 négyszögölnyi telket egy nyugdijintézeti h íz czéljára méltányos áron kéri. A tanába pénzügyi bizottság véleménye alapján a-M a nagylelkű és nemes ajánlatot terjesziette a közgyűlés eié, hogy a telek ingyen engedtessék át az intézetnek Ezt Királyi Pál azzal toldotta mec. hogy a város engedje át a telket s annak 50.340 frt tevő bccsárával lépjen a-?.-«gylet örökös alapító tápjai sorába. A közgyűlés Viola tanácsos maleg ;;jánló szavai s Darányi Ignác/, képviselő pártoló fel-zó!alása folvtán Medvev Zsigmond ellenzése dacára is 56 szavazat eilen 116 szóval elfogadta a tanács, illetőleg Királyi l\'á! -javaslatát s ezzel a sajtó összes munkásait mély hálára kötelezte.
— Megyei r. h. Z:iIa-Koppányb;ni és Galambokon segédtanítói állás van üresedésben. — Beinyák Ferencz vaskereskedő Csáktornyát! meghalt. — Ifj. Verly Miksa gyógyszerész jecyet váltott Sipos Mariska kisasszonynyal Perlakon. — AlsóRsjkra kántortanítóvá Rothbauciv Zsigm. választatott meg. — líottornyán a végrehajtók ellen a nép fellázadt, csendőrség tartja fenn a rendet. — Zalabéreu ¦ kanyaró pusztit a gyermekek közt. — Batykou nov. 20-án 23 ház égett el.
— Hazai r. h. A Rókus kórház, kezelését tavaszszal 82 apácza veszi át. — Id. .Felmayer István Székesfehérvár polgárainak dísze meghalt. — Veszprém-megyei Alá onyban Barcza Bálint lehér nyulat lött. — Káldy Gyula vasmegyei nagybirtokos meghalt. — Székesfehérvárott a gyerekek közt gugabetegség fejlődött ki. — Vaivármegye főispánja a Lipótrend lovagkeresztjét kapta. — Budapesten jogászbál helyett jurtstabál lesz. — Szabadkán fogyasztanak legtöbb bort --Az orsz. kisdednevelési kiáliit\'ás aug. 1-én nyittaiik meg. — Gróf Banffy Béla a képviselőház alelnöke meghalt. — A temesvári honvédszobort 1896-ban állítják fel. — Békés-Gyulán nincs lottógyüj^Öde.
— Külföldi r. h. Az egész civiliz.tlt világ adakozásaiból épített Pasteur-intézet Parisban megnyittatott. — Vilmos csá>z;ir azt óhajtja, hogy királyunk és a czár egyidejűleg menjenek Berlinbe.s*- Zichy Mihály a czár kívánatára a oorkii ka\'as-trofát lefesti. — A Civitta Catolica szerkesztene ; millió líra Piierriibrt ajaiid. kozott -a pápának. — Egy angol orvos szerint 130 ezer hajszál van egy ember fején. — Hadügymini-zterüuk apósa Becsben meghalt. — A maceráui lébolydában 80 évig élt egy főúri nő. — Konstantinápolyban nagy havazás volt november ll-én. — Gondínet Ede franczia vígjáték-iró meghalt. — Olaszországban áThalal-büntetéo el vau törülve.
Nyilatkozat.
E lap mult számának nyílttéri rovatában a szerkesztőséghez cziraezve oly közlemény jelent meg, mely egyik sonnási hírünket „szemtelen hazugságnak" hé-¦ lyegzí.
Csodálkoztunk hogy a szerkesztőséghez czimzett közlemény a feieiös szerkesztő tudta és beleegyezése uélkül a lapban megjelenbetik; mert ha a közlemény hibás, vagy hiányos, azt kiigazítani és jóvátenni a szerkesztői felelősséggel járó komoly dolog.
A jelen esetben kettős kötelességem
nyilatkozni:
A tanfolyam ingyenes, s a résztvenni óhajtók a budapesti vinczellérképezde igazgatóságánál november 2S ig személyesen vagy Írásban jelentkezhetnek.
A tanfolyam 12 előadása következőképen tártatik:
Decz. 1-én. A szőlő táplálkozása, virágzása és érése.
Decz. 3-án. Szőlőfajok megválasztása.
Decz. 4-én. A szőlőtő szaporítás módjai.
Decz. 5-én. A szőlőtő főbb és ajáhl-tiatűbb müvelésmodjai.
Decz. 6-áu. A szőlőtő ojtása.
Decz. 7-én. A philloxera elleni védekezés.
Decz. 10-én. Szüret és erjesztés.
HUSZONHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
NOVEMBER 24-én.
A budapesti értéktőzsdéről.
¦ — A Magyar Uercur heti tudós;tá-a. —
A- mig a killfddi tőzsdéiét a legmeseze-h,atóbV politikai, gazdasági és pénzügyi hírek iaríják izgatottságban, addig a budapesti iSzS-.dóu ese ideien folynak a njpok, melyek a pangás lekintetében. feltűnően ha-onlitanak [•aytnáahoz Berlinben egyre komolynak lekin-t;k a heíytetet, ur. orosz Ciapatváltoztat»»ok miatt, melyei okvot enll a iiém«t, ha iQgyi i.udget jelentékeny megterhe\'ését fogják maguk utáu vonni. Az orosz kölcsön kérdé«e is folytonos izgatottságban tartja a nemet és francaié kürükai Kt ékhez járul meg a nem-zefkSxi pénezp"aeznak valába-i aggaszró be\'y-Z-\'te, mely valószínűre tr.»zt. hogy & pÓLzárát isméi még Jobban \'fölemelik. Ily körülmények \' köííiit^*-mi \'függőben lévő nagyszabám oénz-űgyi műveleteink alighanem ha!a->ztá>t fognak ./ritwdni A tőzsdeüzlet e mellett a hhero legnagyobb méitékben pang é, ae árfolyamok az üti ette ienség következtében lassan lemorzsol ód (!»<L.
Járadékok ós bekfetetéíí é.-tékek aráaylaj jól tartják magukat és az árfolyam csökkenések itt a legcsekélyebbek; különösen a magyar járadékok iráni igen jó a hangrila:.
Bankret.\'-vények piaczán tartózkodó a á maga:a tás. az á folyamok e téren meglehe-: :v:i nagy mértékben csökkentek.
KOílekedéii vállalatok részvényei talán az egyedüli értékpapírok, melyek iiánt feltét-lenül jó a hangulat Főleg a garautiro; jiiagyar vasatan részvényei ei verzió következtében
tea válialatf értéJcckb-u pangott az dálet. Legföljebb . uyek képesnek kiyéMt, melyeke dig jó a véemény
Sorsjegyek alig változtak irány azonban teljésen szilárd.
"Valuták éi érctváltÖk ismét
nelk dte
aajdnem t-íljesen idomrészvé-! még\' mlo-
alarnit, az zilárdabbak
¦lékpapirok egy heti kis táblázat mutatja.
Magynt arán yj árad ék
„ papírjáradék Osztrák bitelrészvéiiy Magyar hitelbank P sít hengermalom KI só\' erdélyi vasút Magyar nyugott va ut Pesti hazai l. lakarékpé Ju szív sorsjegy Tiszai sorsjegy 20 frankos arany Londoni váltó
101 25 — 10\'J 70 92 40 - 9i 63 3o8-lo—304 80 3V3 00 —299-25 573 00—575 187-50—189-50 175 0 1—170 50 7S75—7900 3 40-3-50 123 -123 50 9 63-9G5 122—122 15
élénksége — kedves jelenséggé tették fit. A tarméfaetes életvidor párasat leányt jelesen és vonzóan aUkitotta. Dilaí, bár hangterjedelme nem nagy, — kellemesen hatottak, ¦ pár dalát általános óhajra ismételnie kellett A rcfi-értő közönség nem is késett Óta megérdemelt tapsokban és kihívásban részesíteni (Hegyi) Fátyol Gergelye jelesül betöltött alak volt. Dalai ás játéka többször tapsot aratott. Kelemen Tamái foldbi-tokoe (Kóródi) Katiid neje (Polgár Fáni) jók voltak. özv. Gönesölaé (K Sémeti L) az aggódó szenvedő anyát jól alakitá Rozeda Marczell pesti gavallér (Kora-Ifisi) jól adta a henceegó kicsinylő modorú fővárosi uracsot s játéka dicséretet érdetneL. Fonák h\\czi (Kövezi) Fidibusz Friczi (Bátosi) vidéki gavallérok több elevenséget mutathattak Tolna; Gereben (Teoreök) Fonyóné (P. Tótb Júlia) Ágnes (Veres M } Viki szobaleány CFe-bérvári Ilon) megálták helyüket. Sánta Pista (Polgár Béla) a falu gouoaanyelvü pletyka- és hirhordója elég buraorral és kedvvel játszott, aterepébea önmaga is mulat, amitől rein-lhetŐ, tartózkodni fog jövőre, mert ez hiba. Különben jól megállta helyét. A darab egészben véve sikerül: S a köiöns-gat kielégítette, eleget tapsolt s nevetett, csakhogy többen lehettek volos.
— Szerdán, nov. 21-én a ,A ssbin-nők elrablása* czimú bohózat vétetett elfi Di ciéretért válik a színtársulat >ak, hogy e mulattató darabot kioagyá* nélkül játszotta le. Kióbhi társnlat alig felét adta aló. nivétel nélkül valamennyien elismerést érdemeltek. — Az oroszlánrész Polgár Gyuláé. Nagyobb közönséget érdemelt volna.
— Csütörtökön nov. 22 éa C.iky Gergelyn-k .SötH pont" cz. pályanyertes drámája került színre. Igyekvő társulatunk ez este megmutatta, hogy drámában a legerŐ-ebb Felette sajnálatos, hogy kozöniégtUk ezt kellőleg nem méltányolja, • mi is gyér számban jelent meg Polgár Fáni (Lidíat meleg értess 1 szenvedte végig az egész darabot. Bodor Etel (Magda) mint mindig, élénken játszott, Tóth Jülia ügyesen, Köveasiné eltalálőn alakított. Tűrök hatalmas bankár-lak, Hegyi (Fáma) helyes személyesitője volt a jóssivú öregnek, D-míny, Bátosi, Polgár Gyula jól, ellenben Komlósi erős mosolygása nem egyezett meg szerepe j-liemével
Pénteken ,A könnyelmű leány* elöadaaa jeleztetett Kár mindennap előadást tartani. Nincs nekünk oly nagy községünk
Még ejyet. \\ darab cz.me otán a szerzőé a sor joga, Kar oda tenni .Kitünó*, est sem C»iky, sem más nem köszöni meg. E hibát mellóztetni kírjQk, elég a színlap más tere ily előleges kritikai szavak ha-malátára.
meri hazánk történetét, mint Jókai,— a — E. Gy. Mig a tárczaköziemóny be-
kinek ép Úgy kijutott a nemzet gyászából f*Í«Te oiocz, nem adhatjuk ki. Nem oly sOr-
mint a hogy azivvel, lélekkel osztozott fiJKti\' t^F^JST^^
annak-oromebeo is, — csak a ki oly ott- _ ,a római lynt fejlődése- cs. doigoza-
nonos a budai várpalota termeiben, mint tot az idén már nem közölhetjük. Egyébkmt
a mily közelből ismeri a nép baját, bána- n-*gánievelet imnk.
tát — rjuk a-7 ilvtm iró tá-hotí.. (Li — P- H Igéretünkhez képest — szívesen.
— L. B. örvendünk a saellerai tiiálko-
— Tartós gyógyslUer. Fájdalmas ésúznai a derék-, testrészek és a forgó köszvényes bántalmainál a „Moll-féte fran czía borszesz és só-val való bedörzsölés sikerrel használtatik.-Egy üvec ára 80 kr. Szétküldés naponta utánvétellel Moll A. gyógyszerész és cs. k. üdv szállító által Bécs, h Tuchlauben 9. Vidéki gyógyszertárakban és anyagkereskedésekben batá-roiottan Moll-féle készítmény kérendő az ö gyári jelvényével és aláírásával. G
SZÍNÉSZE T.
[Bj Szombaton nov. 17-én minden színpadot megelőzve „Sakkingeni trom-regénys Szinmú adatott elő. „Nem épen, de mégis\'-sikerült előadás volt, legfókép. az.ui érdemben, hogy a nézö:ér teljéién megtelt.\' II Bodor\' Etel (Verner) a czimszerepben tö-rekrí.eg játszott, melyért zajos Upsot aratott
- dalait ismételni kellett. Hegyi (Hektor) alkalmas osztály részese volt Kómlósí (Schönau, alakítva adta az öreget. Polgár Fáni (Margit) kedve, szende alak voít. — Polgár Béla élétik játéka folytonos derültségben tartotta a nagyszámú közönséget. .A díszletek eléggé csinosak voltak, a jelmezek választékosak.
— (B) Vasárnap nov. 18-án „Bukow a -zékelyek hóhéra, vagy a mádéfalvi ve zeneiem* cz. "történelmi szinmú adatott. Kerekded előadás Polgár Fáni (Mitru) egész odaadással oldotta meg nerepét. Vaozely Irma (Rezsi) szép, bár nem erős Hangja tetszett, mit elénk játékávai sierzett. KitünSen játnottak Bátobst. Demény Köressi Miksa oláhtáncaa tetszés: aratott. Közönség középszámmal. A zsúfolt kaisaton érdekes intermezzo keltett szokatian derOltt éget. Lázár Imrénét, mikor k> restek, egy valóságot1 Lázár Imréné elkiáltotta magát: „hisz Út vagyok, mért akarnak\' elfogni!\'
— (K) Hétfőn nov. 19<én népelőadás; i"é. árakkal, mely alkalommal színre került „a csuda dokior* Moliur 3 felvonásos énekes bohózata. A darab meaéje a czimsserepben Rigó Mátyás kicsapott kántortanító (Polgár Gyula) körül forgott 0 volt a mai est hőae. Teljesen elemében volt. A korhely és ré-ze-ges kántoit, valamint a tudálékos doktort igazán jelesen és el-g humorral alakította. A **ép siámmal jelenlevő közöaség nem is késett őt megtapsolni és két ízben, t i. a második s harmadik felvonásban ki is hívta. Re Leka neje i.Kövewiné) a folyton korholó hitvest eléggé jé! produkálta. Lukács házi szolga Oerénél (Komlósi) Kozma béres (Pol-gár Béla) Panna ennek neje (Fehérvári Ilon) jól mt-gáüták helyüket; az ntőbbi —- Panna
— kedves szLp.,di alak. Márton haszonbérlő .(Török) is jó volt. Constzntia leánya (P. Tóth Julia) kissé merev. Ki-laki kérőjí (Bátossi) természete- egyszerűségnél, ¦ nem a szerelmesek sz(nvedéyével bestéit — több melegség! Egyébként megállta" helyét mindkettő. — Általában véve a darab sikerültnek mondható, a kOzöu>ég jót mulatott.
—- (K j Keddeu november hó 20-áo ada-dott „A Paraszt kisasszoDy" líercsic Árpád 3 felvonásos énekes népszínműve. Az egész előadás aiUlános kritika mellett sikerültnek A főszereplő: Jolán paraszt k. a. (H. Bodor Ltel) ki szerepét jól átértette, caivsága és kedves modora, alinpadi Otthonossága, játszi
— Megjelent „az 1383-ik évi VII t. cz az állategészségügy rendezéséről szóló törv. eredeti szövegével magyarázattal és irománypéldákkal czimü mü kiegészítő része. Az 1ÖS8-ik évi okt. hó lő-én 40.000 sz.a. kiadott miniszteri rendelet az állategészségügyi Lörvény végrehajtása tárgyában, magyarázattal és íro-niány példák kai" irta Kassay Adolf. Ára 50 kr. — A két mü együttvéve 1 frt. Mind a két mii könnyen érthető modorban van irva mi az állategészségügybeui eljárásnál igen nagy könnyebbséget fog nyújtani. Megrendelhető Hajós Ede könyv-kiadóhivatalában Bpesten, IV. ker. Ka!-vintér ö. sz. alatt. Ezen törvény 1889. évi január hó 1-én lep életbe.
— Ezerszeres kamattal fizeti vissza a csekély előzetési dijat a „Magyar Háziasszony" czimü háztartási hetilap kitünó s szakavatott tanácsai által, melyek a háztartás és gazdálkodás minden ágát felölelik. E lap azonkívül kellemes élvezetet is nyújt „Munka után* czimü szépirodalmi mellékletében és külön regény-meüékletében, melyek egy év alatt egész kís könyvtárra való mulattató és élvezetes olvasmányt tartalmaznak, a legjobb íróktól közoltetoek regények, elbeszélések, versek sat. A „Magyar Háziasszony" előfizetési ára egész évre 6 frt, félévre 3 frt, negyedévre 1 frt 50 kr. s a kiadóhivatal (Budapesten, nagy-korona-uteza 20 sz., melyhez az előfizetések legczélszerübben postautalványon intézeodők, kívánatra bárkinek ingyen és bérmentve szolgál mutatványszámokkal
— Jókai Mór-nak „A lélekidomár" czimü regényéből, mely Révai testvérek kiadásában, mint a nagynevű iró ujabb regényeinek gyűjteményében ez idő szerint megjelenik, a kiadóhivatal legutóbb 5—7. füzeteket küldötte be nekünk. Lán-dory, a .lélekidomár", kit a független magyar minisztérium leggavalérabb tagja fogadásban nyert meg az országnak, mint a kinek személyével a fogadást nyerő és az ország is nyert, folytatja munkáját Áthatva a tudattól, hogy a kultúrának megnyitott ország lakóinak öomaguktól kell arra rájönniök. hogy az ósdi intézmények tarthatatlanok, ép azok segélyével folytatja áldásos működését, kik kevéssel ezelőtt minden ujitásnak legelkeseredettebb elleoségei voltak. Csak a ki úgy is-
tát, — csak az ilyen iró tárhatja fel szemeink előtt az ellentétük folytán is kápráztató, de mindenesetre elbűvölő képeket, melyek e legújabb regényben mint a hős, a „lélekidomár" staffage-aként jeleut-keznek. Akiadásnak egyik legfőbb előnye, hogy füzetekben jelenvén meg. azt a legszegényebb ember is megszerezheti 20 krjával. — Az olvasásra nézve annyiban hátrányos, hogy a folytatást alig bírja várni. Üd ennek is meg van a maga haszna. FJolvüsuk először füzetekben, azután, ha egészeu meg lesz, — újra eleitől végig és így kétszer volt részünk a gyönyörben, mit csak egy Jókai regény olvadása nyújthat. — Előfizetni szándékozók forduljanak egyenesen Révai testvérekhez (Bodapes-teu, IV. Vaczi-meza 1.)
— A „Pénzügyi Ctmntató0 czimfi sorsolási lapra, mely újévkor harmadik évi folyamába lép, felhívjuk különösen azon olvasóink figyelmét, a kik értékpapírokkal s főleg sorsjegyekkel birnak. A „Pénzügyi Útmutató", melyet ismert nevü közgazdasági irók szerkesztenek, hivatva van kiszorítani azon selejtes sorsolási lapokat, meiyeket egyes bankárok adnak ki azért, hogy áítaluk és segélyükkel üzletfeledet szerezzetek maguknak és a mely lapok ezen üzleti köröz vény szerű jellegüknél fogva nélkülözik a megbizhatóság és paratlanság azon mérvét, mely előfeltétele a hivatásos sajtónak és a mely egy pénzügyi lapnál egyene.-en mellőzhetlen. Ellentétben a hivatkozott bankár-közlönyökkel a „Pénzügyi Útmutató" tisztán hírlapi vállalat és ez indította a nagymélt. m. kir. belügyminisztert arra, hogy 1888. évi 34295. sz. körrendeletével a „Péüzügyi Útmutató"-t, mint „hiteles sorsolási lapot és teljesen megbízható szakközlönyt" hivatalosat] ajánlja. A „Pénzügyi Útmutató" rendesen minden húzás után jelen meg; közli a magyar, osztrák és külföldi sorsjegyek húzásait, úgyszintén a záloglevelek, kötvények és részvények sorsolásait mindenkor a hátralékosok, vagyis a koráb\' ban kisorsolt, de még kifizetés végett be nem mutatott darabok kimutatásával együtt. Tájékozható czikkei és fel világosi tó közleményei a tőzsde, pénzügyek és biztosítás köréből megóvják az értékpapír-birtokost a károsodástól. Szerkesztői postájában nyíltsággal és — ez a lap fő-becse — üzleti écdek nélkül alapos felvilágosítást ad a legkülönfélébb kérdések iráuL Díjmentesen vállalja el előfizetői sorsjegyeinek revisióját, sőt állandó nyilvántartását és kisorsolás esetén azonnal értesiti az illetőt. Ugyancsak ingyen közvetíti a lap kiadóhivatala a magyar értékpapírok esedékes szelvényeinek beválta
.nak. Uj évkor
Felelős szerkesztő.és kiadó: BÁ T 0 R FI L A J. 0 S.
A szerkesztővel értekezhetni naponta déli l—S óra közt lakáaáii Arany Jáuos-jitczs. 4 sz.
Laptulajdonos: WAJÜITS JÓZSEF.
SMH*YAHKJJ"í
legjobb asztali- és üdítő Ital, (itünő hatásúnak bizonyult köhögésnél, léjebajoltnál, gyomor- ét hólyaghu-
5» rútnál. 4
iattoDi Henrik, bittó u Bi^nt
neje Novoszel Krisztina tulajdonául felvett 720 írtra becsült ingatlan 1888. évi decz. hó 13 án oY e. 10 órakor Szent-Liszló község házánál megtartandó uyivános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kivánók tartoznak a bec^ár 10Ve-át készpénzben vagy Óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, még pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó
1 hónap alatt, — a másodikat ugyanattól
2 hónap alatt, — a harmadikat ugyanar-tói 3 hónap alatt. — minden egyes részlet után az árverés napjáról számítandó 6°.\'0 kamatokkal együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. tszék. mint telekkönyvi hatóságnál ;SÖ8. évi szept. hó 12. napján. Gr. HUüONNAY 3489 1 — 1 kirendelt Kir. tszékj bíró.
6550/tkv. 1888.
Árverési hirdetmény.
*)E rovat alatt közöttekért nem vállal filelösséget a szerk.
Hirdetés
5550 tkv. 1888.
Árverési hirdetmény
A nagy-kanizsai kir. törvszék telekkönyvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy Zalamegye árvatára végrehajtatónak Kranicz Mihály s neje Jagadics Mária végrehajtást szenvedő kerecsenyi lakos elleni 19 frt töke, 1882. január 1 töl járó 7°/„ kamatai és ezeknek 7%, késedelmi kamata, 1 frt 20 kr. per, 5 frt 70 kr. végrehajtás kérelmi. 9 frt 50 kr. jelenlegi \'s még felmerülendő költségek írántí vég-IH í jrehajtási ügyében a fentnevezett kir. í *• * S , .törvényszék területéhez tartozó kerecsehyi a j^SS 177. tjkvben A. f 771 hrsz. alatti váltság |*a ?5 köteles 1274 frtra becsüif ingatlan 1888. s 3a »í évi deczember hó 14-én d. e. 10 órakor m |? Kerecseny község házánál megtartandó «\'m3 í I j nyilvános árverésen eladatni fog. s fel mi] Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár. 2 ni L>si Árverezni kivánók tartoznak a becsár r=J l-0°/»-át készpénzben vágy óVadékképes papírban a kiküldött kezéiiez letet.ni.
Vevő kötelesavételárt három egyenlő részletben, még pedig, az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 1 hó alatt, a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, \'— minden egyes részlet után az árverés napjától számítandó 6°\'„kantárokkal együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Kelt Nagy-Kanizsán,/ a kir. tszék, mint telekkönyvi hj^óságnál 1S3S. évi szept. hó 12. napjár. t-r. HUGUNNAY 3490 1—1 kirendelt kir. tszéki biró.
A nagy-kanizsai kir. törvszék telek-\' 6420. tkv. 38S. könyvi osztálya részéről közhírré tétetik i * " r • »• j , hogy a nagy-kanizsai takarékpénztár vég-! Al\'VereSl Qiraetmeiiy. rebajtatónak Benke Györgv és neje vé"re-¦ i n,mi., ¦ ¦ i ¦ ... sát, a kisorsolt értékpapírok beváltásét hajtást szenvedő eszteregnyei lakos elleni \'kölivv] vagy kicserélését stb. Szóval ingyenesen 227 frt 50 kr. töke, 1887. évi október hó Ik™ V w^t -t ¦ S k«/h*rre tetetik, teljesiti mindazon apró szolgalatokat, 1-töl járó 8% kamatai. 21 frt GO kr pe^ ? í- L S tS ^Sf^0^6 melyekért a közönség nem minőig meg- 8 frt 80 kr.\'véerehajtáskérelmi, 9 frt\'őO StS^f űkoXÍSenl Art bízható bankárokhoz szokott fordulni. A kr. jelenlegi s még felmerülendő költségek * Ii kr töiír llisT éri iRm.^r hA i t-/ ¦ - -„Pénzügyi Útmutató" előfizetési ára egész iránti végrehajtási ügyében a fentoevezett; ^/ kamata 3 rt 1 CIÁÍÍÍS T évre két forint, félévre egy forint. Elő- kir. törvszék területéhez tartozó az eszte-1 /o .kamaía1\' ^rtíokr. végrehajtás ké-fizethetni legczélszerübbeu poatautal- regnyei 530sz. tjkvben A. 1.1—7. jo -14. ványnyal a kiadóhivatalban, Budapest, IC—22. és 25—34. sor a. Benke György Andrássy-ut 84. sz. a. -tulajdonául bejegyzett 94G frtra becsült
— A „Pesti Hírlap"f. évi deczem- ingatlanok 188S. november hó 30 ik ber l-jével Ki a gyilkos ? czimü éidekfe- napján d. e. 10 órakor Eszteregnye szitö franczia bűnügyi regény közlését község házánál Fischl Pál felperesi ügyvéd kezdi meg, mely az év végéig fog tartani, vagy helyettese közbejöttével megtartandó Emellett karácsonytáján Mikszá\'h Kál- nyilvános árverésen eladatni fog. mán kitűnő tollából „A szenátor bogarai" | Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár. czim alatt hosszabb elbeszélést fog hozni.\' Árverezni kívánók tartoznak a becsár Aminek bejelentése után szinte fölösleges \' 10%-át készpénzben vagy óvadékképes a közönség figyelmét felbivni e rendkívül papírban a kiküldött kezéhez letenni, gazdag és változatos tartalmú, kedvelt Vevő köteles a vételárt három egyenlő
napi közlönyünk deczember havi és to- részletben, még pedig: az elsőt az árverés vábbi, immár 11-ik évi folyamára. S mint jegeröre emelkedésétől számitandói hónap szerkesztőség velünk közli, újévtől alatt, — a másodikat ugyanattól 2 hónap
relmi, 6 frt 85 kr. jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében ;a fentnévezett kir. törvényszék területéhez tartozó, az eszteregnyei 5(5. sz. tjkvben A. I. 1—4. 7. 10—25,27—31 és 33. hrsz. a. Benke Rozi és Péter tulajdonául felvett 980 frtra becsült ingatlanok ISS8. évi deczember hó 21 ik napján d. e. 10 órakor Eszteregnye község házánál megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kivánók tartoznak a becsár I0°/0-át készpénzben, vagy óvadékké-
kezdve. a hetenkinti zenemellékleten ki vül, még egy —-a közönség minden rétegét érdeklő, közhaszon — melléklettel fog a Pesti Hirlap gazdagodni, ugy, hogy valóban unikum lesz a napilapok között. Erről bővebbet csak ujév-felé közölhetünk. Addig is ajánljuk a „Pesti Hírlapot" (melynek előfizetési ára, egy hóra 1 frt 20 kr., negyedévre 3 frt 50 kr.) t. olvasóink pártolásába. Mutatványszámot a kiadóhivatal (Budapest, nádor utcza 7. sz.) egy hétig ingyen küld mindenkinek.
61.
Ki nyert?
Húzás november 17-én Budapest: 52 24 19 L7 Lincz: 21 31 4 G4 34 Trieszt : 58 59 75 60 37.
Húzás november 2l-én : Prága: 13 23 75 36 9 Lemberg: 31 21 38 68 43 Szeben: 29 55 86 46 26.
Szerk. üzenet.
— B A. kun;, veket megkíl! jöttük Az énekét köszönettel vettük
— P. A. Magánlevelet Írtunk, Tárjak « Tálasat, előbb nem közölj Ok.
alatt, — a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, -— minden egyes részlet után az árverés napjától számítandó 6°/0 kamatokkal együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Kelt N.-Kaoizsán, a kir. tszék. mint telekkönyvi hatóságnál 1888. évi július hó 27. napján.
Gr. HUGONNAT 3488 1—1 kirendelt kir. tszéki biró.
6551 tkv. 1888.
Árverési hirdetmény.
A n.-kanizsai kir. törvényszék telekkönyvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy Zalamegye árvatára vég re haj tatónak Sípos András és neje végreh «jtást szen vedö azeut-liszlói lakósok elleni 135 frt 38 kr. töke. 1885. jtilíus 1-töl járó 5% kamatai éa ezeknek 5% késedelmi kamatai. 18 frt 20 kr. per, 6 frt 95 kr. végrehajtáskérelmi, 8 frt 85 kr. korábbi árverési, 5 frt 50 kr. jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fentnevezett kir. törvényszék területéhez tartozó szent-liszlói 95. sz. tjkvben A. f 185. hrszám alatt Sipos András és
pes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, még pedig: az elsőt az árverés ^ jogerőre emelkedésétől számítandó l hónap alatt, — E másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, — minden egyes részlet után az árverés napjátólszanfitandó 6% kamatokkal együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságnál 18S8. évi szept. hó 6. napján. Gr. HUGONNAY. 3492 1—1. kirendelt kir. tszéki biró
6422. tk. ISSS.
Árverési hirdetmény.
* A nagy-kanizsai kir. törvényszék telekkönyvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy Zalamegye árvaiára végrehajtatónak Loncsák György végrehajtást szenvedő komárvárosi lakos elleni 85 frt 90kr. tőke, 1882. évi január hó 1-töl járó 7°/u kamatai és ezeknek 7u/o késedelmi kamata, 31 frt 12 kr. per, S frt 5 kr végrehajtás kérelmi, 9 frt 50 kr jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fentnévezett kir. törvényszék területéhez tartozó a komárvárosi 130. sz. tjkvben A. f 1525/a hrsz. a.
350761
Visszautasítom a nyílttéri czíkket terjedelmében, mert pappal, jegyzőkkel s íaaitÓkkal stb. hitelesen igazolni fcépes vagyok, akár hivatalosan, akár hir-"lapilag a lap ama hírének valódiságát. •f\'ei\\\\\\ bógy G. szivart (Virginiát) nem kapjunk.
Tekintve, hogy a kir. pénzüg)őrség talált, min ufin kételkedünk, annál heiyte-ieuébb.ba a közönségnek nem szolgáltatik ki. K íjuaiificúlhatlan eljárást a közönség érdekében megrónunk kellé. S miután a sorolási egyetlen trafikoseközleményének közzététele álta! a lap szellemi része az anyjEsf rovatban megtámadva lett, hírlapírói és felelős szerkesztői működésem r^jtntatiója érdekében ily eljárás ellen komolyan tiltakoznom kell.
BÁTOR FI LAJOS
szerkesztő.
HUSZONHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
NOVEMBER 24-én.
Kedvező pénzkölcsonhöz
ljuthatnak önálló, rendes éves lakással és I keresettel illetve jövedelemmel bírd egyének, u m. Iparosok, kereskedők, hiva-j íálnokok, katonatisztek, magánzók, birtokosok st b. módhoz képest 50 frttól 1000 frtig, mint magán személyhitel, csekély heti. havi vagy bárom Invi törlesztésre 6%-°s kamat mellett. ;Si802i Ingatlanok beláblázására 4\'/2és 5°/Q-ra. amortizáczióra vagy anélkül. Bővebbet : Steluer G. A. Budapest, gr. Károlyl-uteza 12. — Levélbeli megkeresésekhez. 3 drb. válaszjegy csatolandó.
Idői 68 fiatal embereknek ai ép m«st
uj kiadásban tn~gj«Ient dr. MŰI Jer gyógyászati tanácsadója zavart Idegek- és sem) rendszerről, valamint ez>-k alapos gyógyítását tart 1-mairS_ füzet felvilágositáeul sürgősen ajánl tátik Ára borítékban küldve 60 kr. 3166 6 6 Kreik-obatini C. Bran&tonw -igban.
X
Hamburgból Newyorkba Havreböl Newyorkba Stettinböl Newyorkba
minileu 14 nap alatt.
Hamburgbál Nyugatindiába Hamburgból Mesicoba
havonkint ejiyszer. A táxsa.\'-HL; j«\'js:ani.zh;ij«\'>i k it ünfi >¦ I lát-áx miiitlí iii;y li:tj"<7oliHkl-aii mint a fö-détküzbcti elhelyezeti utazóknak is a legpompásabb utazási alkalmat-nyújtja.
ia "J,.sef Gschír-
A ctrimár gyógyítok
jfisLílJilíiL nagykorú betegeknél is enyhfilés áll be. A ¦xe&vcdéiurk leírása 6i bemondása annak, hoey a libák bid«j(ek-e, Weidbaas P. Drezdeu, Reissigerstr. 42 I., a kír. rendőrségi iroda átellenében intézendő. Mindennemű
mellbetegségek_»
; alaposan gyógyíthatók a saját testemen 1 használt e fényes eredményűnek bizo-, nyúlt gyógykezelés áltat, mit a folyton
növekedő • .• tag megvizsgált
> eredmények is birnnyitanak. A szenve-
désuek leiráss és bemondása annak.
hogy a lábak hidegek-e, Weidhaas P.
Dresden, Keissigerstr 42. I. intézendő*.
oooooooooooooo
¦ar 10.000 drb. *m
kivitelre szánt ud téli szövet r.aúrzz i 7 ujon: :-felemelt vámtarifa következtébe.: vissz* máradván, ama megbízást kapta-n, bogy azokat egyenkint, vagy nagyobb ciopoit önkin t bármely árou eladjum. Ennek folytán egy, a legújabb bécsi divat sz-rint jó! é" csinosan készitett
urí téli szövőt felső nadrágot
csaK 2 forintéit.. •
\'itok, 1 vagyis csupán a mitokiáráry,) hogy kételyek fel no merttjének, ismételve megjegyzem, hoey ejnk csinos, vastag, tömör és meteg felső nadrágok. Ha n nem való. ugy a n«d-ngokat vi«sza vésze.-. Minthogy e nadrágok nagy kelendőségnek örvendenek, siessen mindenki szükségletét lepbamaiabb nálam meg-rendelui. Ugyan e szövetből teljes öltözetek is vannak, melyek bármely r. gyságban és szin-ben minta iserini hihetetlen ol<-só árért, va^vis csak 8 50 krért k.-.j haték. Nadrág-rendelések-
nél kéretik a lépés hosszát, egész öltözeteknél pedig a mell térfogatát m- gcmliti ni Szái.iiá* csak utánvét mellett tíittéuik.
Rendelések intéztudök :
471 5 - 12 Nr. S/XV.
OOOOOOOOOOOQOO
3472
hakl
Bővebb felvi\'ág Béesheu, Wiedíi
Lg} es iiííMiökÖk nagy százalék mellen kerestetnek.
Vételre kerestetik
egy 600 000 frtig fr;edö uradalom, a jn-ly ÍC.leg tacosilott sz\' nt.\'. föld ékből áll, b ezy vasúti átlf más közelében va-i. Ezt teher nélküli bécsi bár. melynek értéke 250.000 frt.. az nrodalom vételárába számíttatik, a még hátr a levő. összeg pedig készpénzfizetéssel törlesz-tetik; t ívibbá
egy uradalom
700.000 frtig. a déli vaspálya mellett, ké-z pénz fizetés mellett. Szíves ajánl ttok Szwohoda János uradalmi felüjve-lőí.öz Putsonyba intéxendSk. 3492
Vadász-birtok azonnal mejvéteííi
Szép n-s lakkal, park- es -sa át jó r&dásxati iogKal. K~ \' ság, melynek fe\'té eb\'k nélküli, ez r frtig t rjejh-it, ké«j>éo*fiae lett megvétetik. Se vei, résr.!et< latok miei- bb Szwoboda János u felflgyRlnhSz, mint D#*gbÍ*ottb< ZSONVBA kétetoek ititftatetni 3493 1—1
O VILLANYI O
Q MAGYAR BOROK. §
r* ^aját termelés, Hrüsselbcn, TrieSíhen és rj g Pécsett kiállítási éremmel kitüntetve. . g Q Küldők utánvéttel. Q
Q jótállással természetességért, vörös Q X 25. 32, vörös dessert üvegekben 45. q Q fehér és siller 18 -24 literenként. Q
gCSATÓ. OTSOT, pífiKészet, S
\'Q 3-3 VI L L A N V 3478 . O
oo
aaoooaooaoaaQCSoooaooa
-Máriaczelli gyomorcsöppek.
íitütiö hatású Sier a gyomor mi^en betegségeiben. •
inmk .-t.-li\'tfc.-l .-- i*.ii-,V:\'Ka! ,".,1 triI!.--rh.\'I--«-. ^-ili./Mk. \' ¦}-. !l; , ara»veres bántalmak f-i-ii-ii,--!,. . Ksv\'ttvPErse árn használaii m, sita.-tal .--viiii 10 kr.. kettes p, laexk 70 kr.
K.wp\'.uti .-/.-Ikiil.K-t Brid, Kdro í,-y..ir> t/.-.r;-«z fiiul Krcmsíe -en (Mo
Kapható minden gyógyszertárban.
Kaphp.tó N\'.-Kanizsán: Práger Béla, Kadarkutón Beck Béla, Kaposváron O.ol-nerVincze, Babóchay Kálmán Marczaliban Körös Viktor. Merenye Fleisher Samu, Naiix-Bajom Körös Lajos. Olonczon. BÖcls Béla gyógyszerész uraknál. 3162 4*1— 52.
*3
0
\'jyóffyszertár Becsben
PSERIJOFEK J.-féle
crc=?
CID
1 1

o in
% >
ro : ^

—f h
-
> í
^5 i---
Singerstras&e 15. -Gold Reichsapfel
zum.
VÁrtic-zfítÁ loK/lonortt "előtt egyetemes labdacsok neve alatt; ez Utóbbi nevet teljes jo-g.il ai-gírdemlik, mivel ™ IdUUdtiUK csakugyan alig létezik betegség, melyben a labdacsok csodás bat.iS.kat ezerszm-sm be
t% nem bi/.onyilották volna. A legmakacsabb esetekben raind-n PgyébScer sikert lenül alkalmaztttott, eaen labdacsok stAmfalanSaor | «> IcgrovtJebb idő alatt gvógvulásí eredményeztek, 1 doboz 15 labdacscsal "21 kr. 1 tekercs 6 dob z*al 1 frt & kr . bértnentetlen Sg ntánvétkQIdéméBj 1 frt 10 kr.
% A pétzosszeg flőleges beküldése mellett póstamentca átküldéssel kerül: 1 tekercs labdacs 1 Irt 2.r> kr., \'2 tekercs 2 frt
m 30 kr; 3 trkercs 3 frt 40 kr; 4 tekercs 4 frt 40 kr ; 5 tekercs 5 fit 20 kr ; 10 tekercs 9 frt 20 kr. Kevesebbet m:nt egy leker-?3 rfMt ST./tküldrni nem lehet.
^ Valódiaknak csak azok a labdacsok tekinthetők, melyek ittasitása J. Pserhojer neve aláírásával van ellátva $ melyek a doboz fedelén ugyanazon névaláírást hordják veres Írásban. ""^Rg
Számtalan levél érkezett, melyeknek itói ^áiát mondanak a labdscsokétt. n.ely. kuek a legkai6nfélébe és legaulynrtbb gésaségük helyreállitását köszönik. A ki csak egyszer kisérlrtet telt velük, tovább ajáulja.
BW~ Köszöntő levelelctoöl néhányat ide írunk: :"M
Schlierbach, február 17. 188S Tekintetei Úr\' Alisattal alulírott az ön vtlúban basi P1^ nos és kitünó vértisztitá labdai-saiból ujabb 4 tekercsnek át ifja küldését kéri. Teljes tiszteleltei
betegségekben
.usiria 1SS-; ja» 10 • gv \'ekén set kitQnő
NEL\'RElTER IGNÁCZ, gyak. orvos. Hrasche, Fb\'dnig m«l!ett. 1S37. srept 12. Tekintetes Ur ! Isten akarta voi\', hogy labdacsai kezembe kerültek a most ezek eredményéről irok : Beteg anyámban meghűltem, n^y. Ingj munkámat nem tudtam többet végezni s már bizonyosan meghaltam volua. hogyha csodálatos labds-ciai engem nem mentrttek volna Inra á^dja meg eretto Vau bizalmam, hogy Isbdacsai egéíten vissza fogják tségemet, ugj- mint másokat is e^észíégessé tettek.
KN1FIC THEKKZIA. Wiener Nenstudt, 1867. decz. 9. Tekintetes t.\'r ! Ha is köszönetet mondok 60 évei néném nevében. Ez_5 évig idült gyon-orhurútban és vizi be:"gfcégben szenvedett Élete kin v&lt reá nézve .-. már azt hitte, bogy
Mitterinaersdorf Kirchdorf mi llett
Tekintetes Ur 1 Szíveskedjék post vértisztité labcaosaibél köldéni. . Nem i labdacsok értékére néave telje* elismeré: ¦ mindenütt a hol c*ak alkalmam les^. Felhatalmaxom, hogy e köszönet met te h .ssa. Teljes tisitetettel
KASZTN\'ER THEKKZIA
ket 8j;inlaiii fogóin és SzerÍDt hi- szilái-
ezerszer, adni egászségeoie
jszua.at után meggyógyult Teljes tisztelettel WEINXZtTTL JOSEFA.
Goltschdorf, Koblbach mellett, Osztr. Szilézia 188*5. október S Tekintetes I\'r! Kérem sr.iv.-skedjék nekem egy G dobodból álló tekercset az 5b egyetemes vértisnitú labdacsaiból küldeni. Csak az ün csodálatos labdacsainak köszönhetem, hogy gyomorbajomtól, mely öt éven át kiűzött, megsz- baJuliam. Nem is fognak i álam ezek «1 fogy ni éa ezennel mély kSsaltaetet mondok tekintetességednek. Kiváló tisztelettel
ZYV1CKL ANNA
Kohrbach. 1886. fel.r. \'JS Tekintetei Ur! Mult ii november havában egy tekercs labdscso\' rendeltem meg Önnél Éu ugy. iui:it nőm, a legjobb sikert észleltük. Mindketten heves főfájásban és ros»e Baéklétben szenvedtünk, ugy. bogy k^zel voitunk a kétségbee éshea, habár csak 46 évesek vagyunk még. Él íme; ai ön labdacséi csodákat tettek és megszabad itottak a bajtól. Tisztelettel
LIST ANTAL.
1 Fagybalzsam J**?-
J.-töl évek óta elismerve, : * legbietos.bb szer bármiféle
l éZl} aÁ, i mmt n3Ky°n iátilt sebek «tb. ellen is
m 1 tégely 40 kr. Iíérmeates küldésül 65 kr.
XJtifÜllGflv katíj*rus- rekedts^g, szamárhurut ^Telién! _ \' 1 Üveg 60 kr
l| Amerikai köszvény-kenöc^s ísís.\'^Sí
\' rheüm"wfl bajok, tagszaggatág éa fülsiaggatía elien 120 kr!
doboz 50 kr. Bér-
1 dobot
IFiííii-prTiíxr hnrut\' "kedtség, köhögéa elle X laacipui 35 kr] por,ümeiltes küldéssel
Tannochinin hajkenőcs S\'Sifu
legjobbnak ismert híjnövesztő szer eligmei Egy elegánsan kiállított doboz 2 frt.
óta
e orvosok által.
I ^^zadás elleni por. S
I Golyvabalzsani, Éíetesszenezia íprAgai
mentes küldéssel biztos szer^coíyvásnyak elleni Üveg 40 kr. Bérmentes küldéssel
Egyetemes kenőcs
fekélyek é. lábfekélyek bajok

m c.
B kietesszenczia {pTig&i^e^ongyomor,
*;..,„ , rossz emésztés mindennemű ai test-
ig bajok ellen kitűnő báziie-r 1 vegeae 20 kr
Steune! tanártól vágott és ¦zűrt sebekre roisiindalato miadennemü daganatok ellen, időszaki feltörése* körömméreg, sebek, einlögynlladási és hasonló sokszorosan jónxk bizonyult Egy tégely 50 kr.
Bérmentes ktildésael 75 kr
Egyetemes tisztitó-só J
Angol csodabalzsam, LíSfT
Ezen aktáron tártainak
üvegcse
negnevezett készítményekéi
12 kr. frt 20 kr.
. Butrieh A.W -t;;i Kitűnő \' báziszer. Mindenféle megzavart emésztésű jl, fejfájásnál, szédülésnél, gyn norgürcsnél. aranyeres bajban, dugulásban. Fgy csomag I frt.
Szem essentia i0^-""","« - •\' a"e 2 \'\'\'™ír\'
I. üveg 1 frt 50 kr.
ki.ül a. osztrák l.pokb.n hirdetett ös.ee. bot- é» külföldi RyögjltfllBnlJgM éíek P i • ké.iletbeo nom levő aikkekról kitio.tra ponto,»n i, olcsón gondo.kod.a leend
i e i ,desek gyorsan fogaDatosittatnak a pénz előleges kekaldése mellett vagy utánvéttel. A pénz .előleges beküldése leghelyesebben (poslautalványnyak a portó olcsóbbá tételét eszközli , „ mint utánvéttel. *
3496 1-12
MOLL SEIDÜTZ POR
Tavaszi
gyógyítás
Nyári
Csal" Saior FHloii ?™^txi!Sot^^^SSaSA
Gyors gyógy hatás makacs gyomor- és alteatba<ok. gyomorgftreb. cylk. gyomorégés székrek«4-\'»ekn«l mijba-jok vértolulás are:iyér. és a\' legküMüféiébb női be:eg«« geknél. Egy eredeti dob.z basanáUti atasitáásal 1 frt. lUktárflk ar. 0r9*ág mlud-n neveaeteaebb gyógyszertáraiban MOLL A gyógyszerész cs kír udvari szállító. Becs Stadt Tuchiauben 9.
nem küldetik Elismeréa MOLL A. úrhoz Becsben.
Ciö foglalkooásonwiáj fogva az Moll í.-le íetdHta
;üir.i igen jó hatást gyakorolnak; ismerem ,-zt eeyszer•» \' "á.i tize^Si? ni-g\'-i\'t moi]d-<k ért. könnyűvé teátik. Tíaatelettel Steinko P. j\'. lelkes* rloúnutru-blágban
S/étkiildés naponta
denkorra s «tvety k a gyomrot jóvá
MOLL-FÉLE FRANCIA BORSZESZ ÉS SÓ
Oszi gyógyítás
Téli gyógyítás Leyjob bedörzsölő sze
és minden meghűlés\' b tegségek ellen.
- Csak akitor valmli ha, minden Uv.\'E MOLL A. védjegyété* iláirásá: vis-Bedörxsölésül sikeres ba-zuál tt köiarény, emut, miudeiiuemií tastfáj4álmak bénulásnál; bnrogataa alakjában niind.-n sérelem és sebnél, daganatok Eyul! <1 soknál. Hflsób\'g vir./el vegyit.e hírtelen rotanllét, hányás, kólika és hasmenésnél. Egy üveg ára basznalati utasítással 80 kr. o é Itakúrak az ország minden néVeaetet gyógyszertár é« anyai; kereskedés ib mi HOLL A. gyógyszerész cs. kir. udvari szállító Bécs, Stadt. Tuchiauben 9 Szétküldés naponta utánvétellel Két üvegnél kevesebb nem küldetik. Elismerés MOLL A. y úgy sze rész tirho/. Bécs-Kitűnő Moll-féle iranczia burazes/. és sója vidékem:, nagyaaerfl\' Küliljöii uikem 5U üvegg-1, tvitel az emberiség segítségére k\'-zetet "hnj magamníil Mély tUzteletl
,3462 7-45
iiküdik ts rt.tni
R.-tktárAk Nagy-Kani:
li,
Hornof, lelkész Micholu, b.t enf«id Adolf és Fesselhofer József, urai
Óvja i\'m lovait
i nedvesség és hidegség ellen 1 Az első és legnagyobb lótakaro-gyar
főraktára szállít jó hitelű és tartósan készíteti nehéz, tqmdtt takarókat .1 következő csodálaton olcsúáraknie.letf: ElKÖ reilflll lótíl-karók I9ü cm.lios-zú és ISO cm. széles p^üike alappal é- élénk szinü paszooiántta), tö-vi^ött és meleg, drbja csupán 150 br.Ugyanezek 2 ra. hosszú es 1\'.\'2 m. szejesséeben darabja csupán 1 frt 80 kr. C^sllios* kén súrgn szlllíl bérkocsi takarók bégyszeres lekete-vörös, vagy kék-vörös paszománltal, körülbelül 2 m. hosszú és P/2 széles darabja csupán 3 frt 50 lír.
Remek arany-sár^a Ooulile-urasá^i Iólaka
ruk. szpnyegekül is használhatók, drbja csupán 3 frt óíi kr. Százakra terjedő elismerő nyilatkozatok közül : Szíveskedjen a lovas század részére mihamarabb további 10 drb. kén-sárga takarót á 2-50 krjar&I. mint azelőtt küldeni.* Cs. k. Dzsidás ezred 4. sz.. Ferenc/. József kir. 1. lovas száz. Szállítok azonnal bárhova, posta-, vasút- vagy hajóval után vét/vagy az öszszeg
előre való beküldése mellett. 34G3 G-12 Czim : Lótakaró-gyár raktáraGANS A. BÉCS III .Seidelpasse 4.
Wajdits József könyvnyomdájából Nagy-Kanizsán.
Loncsák György tulajdonául felvett 251! frtra becsült egész ingatlan és a komár-városi 52S. sz. tjkvben A. f 1. sorsz. a. felvett ingatlannak Loncsák Györgyöt illető 160 frtro becsült fele része 1888. évi deezember ó Ildik napján d e. 10 órakor Koniárváros község házánál megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ác a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becs-ár 10%-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, még pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 1 hónap alatt. — a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt. — a harmadikat ucyanattól \'A hónap alatt. — minden egyes részlet utánaz árverés napjától számítandó 6% kamatokkal együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Kelt Nagy Kanizsán, a kir. tvszék, mint telekkönyvi hatóságnál 1888. évi szep. hó 6. napján .Gr. HUGONN\'AY 34 y 1 1—-I kirendelt kir. törvszéki bíró.