Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
2.59 MB
2009-01-12 11:22:16
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
1211
7188
Rövid leírás | Teljes leírás (280.4 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1862 001-003. szám július

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
I. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa. I. évfolyam.
4 ©61,
1. szám. 1862. július 1-én,
OÜUMJ Ví Ml
Igmeretteijesztó lap
szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gazdAszat, tidontáiiy-és\'művészet köféböl.
minden hó t-aptulajdnnu*
Mcgjclcn o lap legalább egy iven juiltin hú l-töl ki-zd évre b frt, félévri; íí frL — Mindem rgéaz év<:s ».-lölir,i:tü
tér egy Petit sorért 10 kr. — Hirdetések négy l.ueáiius lYt\'ii sorért 1-ür 7 kr., i-m-\'t; kr. A beiktatási cl ij h a l:ip kezelését ilb;tíi minden tár^y n kiadó !ií-v;iLiI!k.z Níurv-KíinizRÜríi; ;i lap sz
hénm-mw ,i ar.frkf*pztr)t.é"-lK-x küldendők\' K.t
ii, Ifi-én «« 20-án. ¦-- Előfizetőid ír postáni azétk\'uldé\'PBcI Íh helyben házhoz kordva" Dg^ÉEr" kölesön könyvtárát uz eddig fontálló feltókdiik mellett féláron használhatja, w Üyilt " " \'\'" " ~ \'\' \'~ minden további be-iktatásértkr. s bély.\'gdijért kr- fizetendő — ¦Iiemi tartalmát illető kozl-menye-k pedig; ugy mimleii levelek
emi tartalmát illető közlfi várra.-
Az olvasó közönséghez.
Midőn az által, hogy o lap vezetőjévé lettem , hü óhajtásom, legtisztább szándokom a közügynek tenni szolgálatot, meg kell vallanom mégis, hogy a vállalat anyagi és szellemi netán leendősíkere után az érdemlett haszon és dicsőség nem az enyém. — Esmérve középszerűségemet, a szerkesztőségi kitűnően\'fontos foglalkozásra se nem vágytam se nem törekedtem, — de midőn helyzetom miatt, n viszonyok s körülmények találkozásánál fogva vállalkozásom nélkül
legalább egy időre--a vállalat meghiúsulását
kellé látnom: el utasítani nem lehetett azon "" kötelességet-^ hogy kedves honunk og-yik-sxehh. ég gazdagabb vidékének — melyben születtem — érdekeit képviselő, egy közhasznú irodalmi vállalat lenditö köznapi munkása ne legyek. -----Ha a gyenge elől áll is. de sorakozva jönck nyomába a valódi irodalmi erők, s én támasz-kodra az uröre, bátran el merem mondani, hogy becsülettel J\'cntartja magát a vállalat, ha csnk ez ujonszillött élete a nemes közönség
g y ciiffíflcn «¦ y ám ol i t ó kezeinek \'.h i-án y ;Lb ün a k ö zté sz v é t len s é g hidegágyán nem hal el, mit pedig e két magyar megye lelkes népének hazaíiságáról feltenni nem lehet. |
A szerkesztőség légibb gondjait,\'legsu-lyosb cerkeit minden ki válthatóságaival — egész időmet igény be vett Ugyvédifoglalkozáfinim mio,tt sem lehetvén képes teljeskeni, azt — mennyire az engem terhelő felelősség eszméjével összeegyeztetni leltet — a magyar lapirodalomban esmért nevií tisztelt barátom Robuz István \\ urnd megosztottam; ki adap iránya- és szelle-J mérői a következő czikkbgn bővebben fog a t, | közönséghez szólani. "~~
I - _ \' FODOR PÁL.
i Nem viszketeg, hiú \'ábránd a haszonvágy
szólítottak a térre, melyen küzdeni akarunk; | különösen a hasznot fekiíílve, tudjuk miriü-1 | nyájan, hogy az számot vetett magával, ki ha-| zánkban az irodalom terére lépett, hol még egv
Vörösmartynak is csak az a jutalma volt hírneve, babérjain kivül: hogy tizenkét ezer ember kiérte koporsóját! s hamvain ébredt a nemzet JuQús öntudatra: a kon vek, mellett, árváit is íelsí-g élni.
ily merész vágyak nem líeríteoek, . 1 ¦ ¦De -hevít igen is azoa szent gonclolat: a két nagy termelő megye szellemi éWanyagi-j&T léte, boldogsága, emelkedésére csak parányflag is hatni az ép oly hü. mint köteles hangyaszorgalom, s fáradozásunk által. \'
A nc-mea törekvés, á 1 részreliajlást nem ismerő eszmék magvával,\' ha csakueluíny őlnyí iírt ültetheténk is be —többet tettünk nizony-nyal annál. kinek ajkain...