Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
21.01 MB
2017-06-14 17:20:49
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
551
2570
Rövid leírás | Teljes leírás (230.65 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1862 004-006. szám augusztus

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
I. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa. I. évfolyam.
4. szám. 18(52. augusztus 1-éii.
Ismeretterjesztő lap
n
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet kOréből.
( » í
.......... IIM1WWWIIIIIIWM—I——mi m rr-nr—rrrr imTirTrnn «MirmrnMiMM^M^wmMWiTiMintTmi ni w i i i—w—
Megjelen e lap legalább ogy ivon július hó 1-töl kezdve minden hú 1-én, 10-én é» 20-án. — Előfizetési ár pontáni szétküldéssel és holyben házhoz hordv« egész évre 6 frt, félévro 3 frt. — Minden egésx éven előfizető a Inptulajdoiuin kölcsön könyvtárát az eddig fcutálló feltételek mellett fél áron használhatja. — Nyilt tér ogy Petit Borért 10 kr. — Hirdotések négy hasábos Petit sorért 1-ür 7 kr., 2-or li kr. én minden további beiktatásért» kr. s bélvegdnért 30 kr. fizetendő. A beiktatási d\\j b a lap kezdését illotö minden tárgy n kimló hivatalhoz Nagy-Kanizsára; a lap szellemi tartalmát illotő közlemények pedig, ugy minden levelek
bérmontvo a szerkesztőséghez küldendők Kaposvárra.
Az irodalom hatása.
Kzcn név „irodalom" igen széles fogalom, melynek kiterjedt határait osak akkor járná meg tökélotc8on az értekező, ha a földtanilag ¿8 történetileg ismerotes világrészek, abban élő népek és nemzetek irodalmi történetét előadná, — vagy is clkczdvo mindegyik nép irodalmi őskorán, annak kezdete, mozzanatai, emelkedettsége , hanyatlása vagy bukása, s ezen irodalmi változásoknak az akkor élt nemzedék életére lett egyenkinti és kölcsönös befolyása történeti hűséggel megírathatnék. Miután azonban c nagy tárgygyal gyengo erő nem mérkőz-hetik, s terjedelménél fogva azarrólie Imélkedés e lap szűk körén kivlll is esik:, én csak az irodalom körvonalait ujhegygyel akarom érinteni, megkísérelvén röviden értelmezni azt: mi az irodalom átalánosságban véve és mi nemzeti tekintetben, van-e annak az egyeB cm-berro, valamint a külön népekre, sőt összovéve magára a polgáreatra is hatása és minő ?
Az irodalom átalában véve az emberi
társaságnak a közöH megértésro számitott erkölcsi értelombeni közlönye, továbbá a megtörtént dolgoknak, vagy természeti igazságként feltaláltaknak mint tudománynak leírása, közzététele.
Ezen meghatározásnál fogva, az embernek mint ogyesnek, mint nemzetnek, sőt magának a közös polgárzatnak is egész élete, eshetősége a bölcsőtől a »írig, keservo vagy öröme, balsorsa vagy szerencséjo, botlása vagy erénye, nemzeti és polgári életének minden mozzanata, ide véve a ktlltárgyakkal és eseményekkcli érintkezését 8 azok természetét is — az irodalommal nem csak viszonos, de szllkség, hogy azonos is legyen, azaz a közös élet összes oseményei teszik az irodalom tárgyait.
llát szlikséges-o a közös élet eseményeinek ilyféle orgánum? Igen! az ember társadalmi állapotban él, értelemmel beszélő műszerrel alkottatott, mely azt mutatja, hogy az embereknek egymást meg kell érteniök, ez az erkölcsi tökélctesülés mulhatlan feltétele. Ha hát
ez alapba szükséges, mit eltagadni nem lehet, ugy a közös, megértés eszközének az irodalomnak tökéletesülnie kellett a a mennyire tö-kélotcsbült, ez az emberi nem erköloai fejlődésénok mérfokául tekinthető. Minden időben érezték is ennek szükségét a alkalmazták ugy és oly alakban, mint maga az emberi nem kifejlődése volt. Mint említtetik, már Mózses a Horeb hegyéről táblán irva hozta le a tízparancsolatot. Bajza világtörténetéből olvasható, hogy az őa időben, midőn az ember a fejlődés első stádiumán állott, midőn az élőt jóformán csak a létei Öntudatára volt szorítva, már be kellett állnia azon szükségnek, hogy a közvetlen jelenlevőkön ktvül az ombe-rck a távoliakkal is érintkezzenek s a megértés jelképeül bizonyos ...